Instrukcja-obslugi-sterownika-drzwi-SEMATIC-SRS-DC-PWM-1_4.pdf

Jak zrobić automatycznie przesuwane drzwi

Silników prądu stałego specjalnie nie polecałem, trudno jest je zasilić po niskich kosztach. A taki od wycieraczek to za dużo siły nie ma. Hm, czyżby ? U mnie w firmie powstała na bazie czegoś takiego gilotyna do papieru, do ryzy papieru drukarkowego. Spisuje się wyśmienicie od kilku lat w zakładzie introligatorskim. Zasilanie zrealizowano na odpowiednio dobranym transformatorze ,mostku prostowniczym oraz kondensatorze 470uF/ 35V. Nie widzę przeciwskazań do zastosowania tanich ,popularnych zasilaczy impulsowych. Większość konstrukcji profesjonalnych właśnie stosuje takie rozwiązanie -przykładowo zamieszczam instrukcję ze zdjęciami poglądowymi.


INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU DRZWI
SEMATIC SRS DC PWM 1.4
" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.
02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
e-mail: info@winda.com.pl

WARSZAWA, listopad 2007r.

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.

Opr. T. Adamiak
2. CZYM JEST NAPĘD SEMATIC SRS DC PWM(C)
Zespół napędu drzwi SEMATIC SRS DC PWM składa się z następujących
podzespołów:
Napęd drzwi (1)
Sterownik napędu drzwi oparty na mikroprocesorze (2)
Silnik prądu stałego (3)
Encoder sprzę enia zwrotnego (4)
Transformator zasilania 230/115VAC - 24VAC (5)
Zespół napędu drzwi SEMATIC SRS DC PWM automatycznie steruje otwieraniem i
zamykaniem drzwi windy, monitoruje na bie ąco: synchronizację, bie ące odchyłki
prędkości (wysoka, niska), ró ne systemy zabezpieczeń (system nawrotu drzwi po
wykryciu przeszkody, częściowy nawrót drzwi, itp.) oraz błędy (wysokie napięcie,
usterki sygnałów, ...)
Mo liwa jest niezale na modyfikacja krzywych prędkości otwierania i zamykania ( 6)
zarówno poprzez nastawy potencjometrów/ trymerów regulacyjnych, jak i z u yciem
terminala (zawierającym 8-przyciskową klawiaturę, wyświetlacz graficzny i wtyczkę do
połączenia ze sterownikiem napędu drzwi za pośrednictwem złącza RJ45).

Terminal (7) umo liwia podgląd I modyfikację funkcji I parametrów zapisanych w
pamięci sterownika.
U ycie terminala jest wskazane zarówno dla monterów, jak i dla serwisu, poniewa
umo liwia on podgląd parametrów encodera, systemu i błędów w działaniu
urządzenia.
Dodatkowo mo liwe jest u ycie terminala bezpośrednio z wnętrza kabiny (8). Mo na
wówczas obserwować działanie drzwi i modyfikować niezbędne parametry z
całkowicie bezpiecznej pozycji. Niezaprzeczalnym walorem tego rozwiązania jest
mo liwość śledzenia na bie ąco współpracy drzwi kabinowych z szybowymi.

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.

2.1 KRZYWE JAZDY

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75 OTWIERANIA:
CYKL
O1-przyspieszanie otwierania
tel./fax (22) 641 19 16 prędkość otwierania
O2-wysoka
O3-zwalnianie otwierania
e-mail: info@winda.com.pl

CYKL ZAMYKANIA:
C1-przyspieszenie zamykania
C2-wysoka prędkość zamykania
C3-zwalnianie zamykania
FUNKCJE:
Ka-otwieranie drzwi
Kc-zamykanie drzwi
La-łącznik krańcowy otwierania
Lc-łącznik krańcowy zamykania
-cykl otwierania
- cykl zamykania
- obszar mo liwego zadziałania systemu nawrotu po wykryciu przeszkody w drzwiach

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 2 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
3. CECHY URZĄDZENIA
3.1 INFORMACJE TECHNICZNE
NAPIĘCIE ZASILANIA

Opr. T. Adamiak

TYPOWY POBÓR MOCY
POBÓR MOCY W IMPULSIE
ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM PRĄDEM
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR
WILGOTNOŚĆ
ZABEZPIECZENIE
MO LIWOŚĆ REGULACJI PRĘDKOŚCI
CZUŁOŚĆ NAWROTU

Sterownik: 24 ? 10%VAC, 50-60 Hz
Transformator: 230VAC - uzwoj. pierwotne (opcja 115VAC)
24VAC - uzwojenie wtórne
80 VA
100 VA
@In & lt; 15 minut
@2In & lt; 3 minut
od -10°C do +60°C
bez kondensacji pomiędzy 20% a 80%
bezpiecznik szybki [5x20, 4 A],
niezale na regulacja dla otwierania i zamykania trymerami
regulacyjnymi
zmienna, aktywna tylko w cyklu zamykania; nastawiana
trymerem regulacyjnym.

3.2 STEROWNIK NAPĘDU DRZWI Sematic SRS DC PWM(C)

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.
02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
1 Sześciopolowe złącze do podłączenia silnika, zasilania 24VAC, pomocniczego zasilania bateryjnego
tel. (22) 643 74 75
2 Wyłącznik napędu drzwi
3 Złącze RJ45 (Wejście encodera)
tel./fax (22) 641 19 16
4 Złącze RJ45 (Wejście terminala)
5 Jedenastopolowe złącze sygnałów wejściowych
e-mail: info@winda.com.pl
6 Siedmiopolowe złącze sygnałów wyjściowych

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 3 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
4. SYGNAŁY DO / ZE STEROWNIKA NAPĘDU DRZWI

Opr. T. Adamiak

4.1 POŁĄCZENIA

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.
Legenda:
La
Lc
Ka
Kc
Kff
Kb
Kn
IM

-
-
-
-
-
-
-
-

Łącznik krańcowy otwarcia drzwi
Łącznik krańcowy zamknięcia drzwi
Przekaźnik otwierania drzwi
Przekaźnik zamykania drzwi
Przekaźnik jazd po arowych
Przekaźnik zamykania drzwi z niską prędkością (opcja wymuszonego zamykania)
Fotokomórka
Przekaźnik nawrotu po wykryciu przeszkody w drzwiach

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
e-mail: info@winda.com.pl

Rygle, kontakty
drzwi
Obwód
bezpieczeństwa

Układ sterowania dźwigu

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Fotokomórka,
kurtyna świetlna

Strona 4 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
SYGNAŁY PRZYCHODZĄCE DO STEROWNIKA NAPĘDU DRZWI
Sygnał
Zaciski
Typ kontaktu

Opr. T. Adamiak
Uwagi
Gdy drzwi są instalowane na kabinie
przelotowej, nale y zapewnić
niezale ne sterowanie drzwi przednich i
tylnych.
Zaleca się stosowanie przewodów z
uziemionym ekranem

Sterowanie otwieraniem
Ka (ze sterownika dźwigu)

5 - 15

To połączenie wymaga zimnego styku
(beznapięciowego) styk NO

Sterowanie zamykaniem
Kc (ze sterownika dźwigu

3 - 15

To połączenie wymaga zimnego styku
(beznapięciowego) styk NO

Sterowanie wymuszonym
zamykaniem z niską
prędkością Kb

15 - 22

To połączenie wymaga zimnego styku
(beznapięciowego) styk NO

Sterownik dźwigu mo e sygnalizować
wymuszone zamykanie, w razie awarii
fotokomórki, lub po kilku nieudanych
próbach domknięcia drzwi

Sterowanie nawrotem po
wykryciu przeszkody w
drzwiach Kn

15 - 23

To połączenie wymaga zimnego styku
(beznapięciowego) styk NO lub NC

W celu właściwego połączenia patrz
rozdział 3.2.

Złącze
Okablowanie fabryczne
RJ45 (A)
Złącze
Terminal (opcja)
RJ45 (B)
Uwaga: Sterownik SRS DC PWM mo e być tak e sterowany sygnałami pochodzącymi z układu sterowania dźwigu.
Wymagany jest wówczas sygnał napięciowy w zakresie 6 - 24 VDC.
By móc skorzystać z tej opcji nale y:
- usunąć mostek pomiędzy zaciskami 37 - 38.
- połączyć zacisk 38 z zaciskiem 0VDC napięcia przychodzącego.
Sygnały encodera

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.
SYGNAŁY WYCHODZĄCE ZE STEROWNIKA NAPĘDU DRZWI
Sygnał

Zaciski

Styk łącznika krańcowego
otwarcia drzwi La

16 - 17

Styk łącznika krańcowego
zamknięcia drzwi Lc

Sygnał systemu nawrotu
po wykryciu przeszkody w
drzwiach IM

Typ kontaktu
Wyjście przekaźnikowe - zimny

Uwagi
Styk jest otwarty w stanie
pełnego otwarcia drzwi.
Parametry: 3A, 250VAC, 30VDC
Styk jest otwarty w stanie
pełnego otwarcia drzwi.
Parametry: 3A, 250VAC, 30VDC
Sygnał jest generowany przez
przekaźnik wewnątrz sterownika
i aktywowany jest mechaniczną
przeszkodą w drzwiach, lub
sygnałem zewnętrznym.
Stosowany do przerwania
zamykania drzwi przez
sterownik dźwigu i podania
sygnału otwarcia.
Parametry: 3A, 250VAC, 30VDC

02-784 Warszawa
(beznapięciowy) styk
ul. Surowieckiego 12
Wyjście przekaźnikowe - zimny
18 - 19
(beznapięciowy) styk
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
Wyjście przekaźnikowe - zimny
e-mail: info@winda.com.pl
1-4
2-4

(beznapięciowy) styk.
1 - 4 - styk NC
2 - 4 - styk NO

Silnik
9 - 10
Okablowanie fabryczne, wtyczka
Informacje dotyczące monta u mechanicznego napędu drzwi znajdują się w instrukcji ,,Installation and maintenance of
Sematic doors".
Napęd drzwi jest dostarczany przez SEMATIC wraz ze sterownikiem zamontowanym na napędzie. Wszystkie połączenia
pomiędzy sterownikiem a silnikiem są wykonane przez producenta.
W celu zapobie enia ewentualnym uszkodzeniom przewodów, które mogą mieć kontakt z paskiem napędu drzwi, wiązki
przewodów zostały zamocowane do belki napędu jak na poni szym rysunku:

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 5 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
Opr. T. Adamiak
UWAGA: W przypadku wymiany silnika nale y wyeliminować potencjalny kontakt przewodów przyłączeniowych silnika z
paskiem napędu.
UWAGA: w celu wyeliminowania indukowania prądów w okablowaniu zaleca się wykonywanie połączeń do sygnałów Ka i
Kc (zaciski 3, 5, 15) kablem ekranowanym, z uziemionym ekranem.
Zmiany w fabrycznie wykonanym połączeniu przewodów, ich długości i sposobie uło enia mogą pogorszyć charakterystyki
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i nie są zalecane.
4.1.1 CZUJNIK / FOTOKOMÓRKA / KURTYNA ŚWIETLNA: PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE (TYLKO SYGNAŁ)
Do wykonania tego typu połączenia potrzebny jest zewnętrzny zimny styk (styk beznapięciowy), który zostanie podłączony
pomiędzy zaciski 15 - 23 sterownika napędu drzwi.
Mo liwe jest zatem bezpośrednie połączenie wyjścia przekaźnikowego fotokomórki (lub podobnego urządzenia), wtedy
sterownik napędu drzwi otrzymuje bezpośredni sygnał nawrotu drzwi.
Fotokomórka (lub podobne urządzenie) ma w tym wypadku niezale ne zasilanie, a do sterownika Sematic SRS DC PWM(C)
podłączone jest tylko jej wyjście.
Podczas cyklu nawrotu sterownik napędu drzwi przesyła, poprzez styk przekaźnika IM, sygnał do sterownika dźwigu (świeci
się zielona lampka LED).
4.1.2 CZUJNIK / FOTOKOMÓRKA / KURTYNA ŚWIETLNA: PODŁĄCZENIE KOMPLETNE
Połączenie kompletne oznacza, e urządzenie jest zasilane ze sterownika napędu drzwi, i wyłącznie do sterownika
przekazuje sygnał nawrotu drzwi. Wtedy sterownik napędu drzwi przesyła, poprzez styk przekaźnika IM, sygnał do
sterownika dźwigu (świeci się zielona lampka LED).
Sterownik napędu drzwi Sematic Driver System mo e wysterować fotokomórki lub kurtyny na napięcie 24VDC, pobierające
maksymalny prąd 100mA, o wyjściu PNP NO lub NC. Zacisk 30 (dummy connector) mo e być wykorzystany na wykonanie
przejścia pomiędzy częściami składowymi kurtyny.

" WINDA-WARSZAWA "
33 GND - masa
Spółka z o.o.
32 IN wejście sygnału PNP NO lub NC z fotokomórki, kurtyny itp.

31 +24 VDC zasilanie fotokomórki, kurtyny itp.
30 NC zacisk wolny (mo e być wykorzystany na wykonanie przejścia
pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem fotokomórki, kurtyny itp.).

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
e-mail: info@winda.com.pl
5. INSTRUKCJE BEZ WŁĄCZONEGO TERMINALA

5.1 Tryb automatyczny
Wszystkie sygnały dochodzące z urządzeń zewnętrznych (sterownik napędu drzwi, fotokomórka, itp.) są zawsze aktywne,
za wyjątkiem przypadku opisanego w uwadze (*)
- Po podaniu sygnału otwierania drzwi zaczyna migać czerwona lampka LED na płytce drukowanej sterownika SRS DC
PWM. Stan taki trwa do chwili osiągnięcia łącznika krańcowego otwierania La (czerwona lampka świeci na stałe).
- Po podaniu sygnału zamykania drzwi zaczyna migać czerwona lampka LED na płytce drukowanej sterownika SRS DC
PWM. Stan taki trwa do chwili osiągnięcia łącznika krańcowego zamykania Lc (czerwona lampka świeci na stałe).
- W przypadku zaniku sygnału lub awarii sterownika dźwigu sterownik Sematic SRS DC PWM natychmiast wstrzymuje ruch
drzwi.
5.2 Tryb ręczny
W celu sprawdzenia poprawności działania sterownika napędu drzwi przed podłączeniem sygnałów ze sterownika
dźwigowego mo liwe jest otwarcie lub zamknięcie drzwi poprzez naciśnięcie przycisków [OPN] oraz [CLS] na płytce
drukowanej sterownika SRS DC PWM.

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 6 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
Opr. T. Adamiak
- Po naciśnięciu przycisku [OPN] zaczyna migać czerwona lampka LED na płytce drukowanej sterownika SRS DC PWM.
Stan taki trwa do chwili osiągnięcia łącznika krańcowego otwierania La (rozwiera się styk La, czerwona lampka świeci na
stałe)
- Po naciśnięciu przycisku [CLS] zaczyna migać czerwona lampka LED na płytce drukowanej sterownika SRS DC PWM.
Stan taki trwa do chwili osiągnięcia łącznika krańcowego zamykania Lc (rozwiera się styk Lc, czerwona lampka świeci na
stałe)

Uwaga(*):w trybie ręcznym sterownik nie reaguje na sygnały, pochodzące ze sterownika dźwigowego; naciśnięcie
przycisków [CLS] lub [OPN] powoduje automatyczne wyłączenie zewnętrznych sygnałów sterujących.
6 DOSTĘPNE FUNKCJE
6.1 USTAWIANIE SIŁY NAWROTU DRZWI
Parametr siły nawrotu drzwi ustawia stopień czułości wykrywania przeszkody w zamykających się drzwiach, niezbędny do
podania sygnału nawrotu. Wartość parametru mo na ustawić ręcznie poprzez nastawienie trymera regulacyjnego [IM], lub
korzystając z terminala wpisać zakres sił od minimalnej (high sensivity) do maksymalnej (low sensivity).
Nale y podkreślić, e mniejsza czułość odpowiada większej sile potrzebnej do nawrotu i odwrotnie.
Zastosowano tzw. Wewnętrzny system nawrotu, co oznacza, e otwarciem drzwi po wykryciu przeszkody steruje sterownik
napędu drzwi, a sygnał nawrotu wysyłany jest do sterownika dźwigu przez styki przekaźnika IM (1-4 styk NC, 2-4 styk NO)

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.
6.2 WYMUSZONE ZAMYKANIE (Nudging)

Gdy uszkodzeniu uległa fotokomórka lub kurtyna świetlna i sterownik nie mo e spowodować zamknięcia drzwi po kilku
kolejnych próbach, mo liwe jest wymuszenie zamknięcia na wolnej prędkości (WYMUSZONE ZAMYKANIE) poprzez
zwarcie zacisków 15-22 przez niezale ny przekaźnik (styk beznapięciowy).

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
6.3 KIERUNEK ZAMYKANIA DRZWI
Tym parametrem ustawia się kierunek ruchu silnika podczas zamykania drzwi. Nastawa fabryczna oznacza, e silnik
tel. (22) ruchem 74 75
napędu drzwi podczas zamykania będzie się obracał zgodnie z643wskazówek zegara. By ustawić obracanie się
silnika przeciwnie do wskazówek zegara w trakcie zamykania drzwi, nale y przez 5 s trzymać wciśnięte przyciski [CLS]
tel./fax (22) 641 19 16
[OPN] [SELF-LRN] na płytce drukowanej, lub wybrać odpowiednią opcję przy u yciu terminala. Po zmianie nastawy
sterownik SRS DC PWM jest resetowany i zamieniony jest kierunek ruchu drzwi. W celu przywrócenia kierunku zgodnego z
e-mail:
ruchem wskazówek zegara nale y postępować analogicznie.info@winda.com.pl

6.4 ALARMY
Sterownik napędu drzwi Sematic SRS DC PWM ma zdolność diagnozowania i zapamiętywania nieprawidłowych zachowań.
Je eli tylko wystąpi jakakolwiek z monitorowanych awarii, sterownik napędu drzwi zasygnalizuje ją poprzez zaświecenie
diod sygnalizacyjnych. Czerwona dioda świeci na stałe, a zielona miga (ilość mignięć odpowiada numerowi błędu). Mo liwe
jest odnalezienie pięciu ostatnich błędów przy zastosowaniu terminala (patrz § 8).

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 7 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
Opr. T. Adamiak
Poni sza tabela przedstawia typ sygnalizacji awarii wraz z odpowiadającymi im kodami błędów wykrytych przez
sterownik napędu drzwi:

Kod błędu
02
2 mignięcia
+ przerwa
04
4 mignięcia
+ przerwa
05
5 mignięć +
przerwa
07
7 mignięć +
przerwa
08
8 mignięć +
przerwa
09
9 mignięć +
przerwa

Błąd
Zabezpieczenie
przed nadmiernym
prądem
Błędne podłączenie
zasilania silnika
Szarpnięcie
encodera

Szarpnięcie silnika

Przepięcie

Opis błędu
Nadmierny prąd silnika spowodowany
mechanicznym naciskiem na drzwi
(uwaga 1).
Zamienione zaciski silnika lub kanały
encodera. Drzwi zatrzymują się po
szarpnięciu (uwaga 2).
Przerwa w przewodach encodera lub
silnika wykryta po załączeniu i
automatycznej kontroli sterownika
napędu drzwi.
Przerwa w przewodach silnika.

Przepięcie zasilania. Wystąpi zawsze,
gdy napięcie zasilające przekroczy ok.
50V.
Nadmierny prąd impulsów.

Działanie podjęte przez sterownik
napędu drzwi
Automatyczny reset po przywróceniu
właściwych warunków
Automatyczny reset po 20 s od
przywrócenia właściwych warunków.
Po 5 wystąpieniach w trakcie 5 min.
zatrzymanie systemu i oczekiwanie na
interwencję uprawnionej osoby

Automatyczny reset po przywróceniu
właściwych warunków (napięcie
zasilania spada poni ej 45V)
Automatyczny reset po 20 s od
przywrócenia właściwych warunków.
Po 5 wystąpieniach w trakcie 5 min.
zatrzymanie systemu i oczekiwanie na
interwencję uprawnionej osoby

" WINDA-WARSZAWA "
Błąd modulacji PWM
Spółka z o.o.

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
UWAGI:
1. Ten kod błędu wskazuje na nadmierne tel. (22) 643działaniu 75
mechaniczne utrudnienia w 74 systemu; wskazane jest sprawdzenie, czy
w układzie nie występują jakiekolwiek tarcia, szczególnie w trakcie otwierania drzwi.
tel./fax (22) 641 19 16
2. Gdy obydwa podłączenia (silnika i encodera) są zamienione, drzwi otwierają się po podaniu sygnału zamknięcia I
odwrotnie. Napęd drzwi jest okablowany fabrycznie przez producenta, nale y więc przedsięwziąć szczególne środki
e-mail:
ostro ności przy wymianie silnika lub jego okablowania. info@winda.com.pl
7 OPERACJE KONIECZNE PRZED WŁĄCZENIEM STEROWNIKA NAPĘDU DRZWI DO PRACY
By uniknąć uszkodzeń, sprawdź czy napięcie zasilające mieści się w nominalnym zakresie napięć sterownika. Sterownik
wyłącza się samoczynnie, gdy napięcie zasilające spadnie poni ej 15V
Przed włączeniem dźwigu do ruchu konieczne jest przeprowadzenie cyklu jazdy szkolnej
7.1 Cykl jazdy szkolnej
Procedura jazdy szkolnej umo liwia zapisanie w pamięci sterownika odległości pomiędzy pełnym otwarciem, a pełnym
zamknięciem drzwi. Procedura mo e być uruchomiona tylko ręcznie przez odpowiednio przeszkolony personel tak, by
mo na było sprawdzić poprawność przeprowadzenia jazdy szkolnej (w pamięci sterownika muszą zostać zapisane
poprawne parametry).
WA NE:
- Podczas jazdy szkolnej sprawdź czy panele drzwi przesuwają się lekko i czy drzwi otwierają się na pełnej ądanej
szerokości.
- Niezbędne jest przeprowadzenie jazdy szkolnej po ka dej wymianie sterownika napędu drzwi.
- Ka dorazowo po załączeniu zasilania (np. po zaniku zasilania) sterownik jest resetowany w celu znalezienia
łącznika krańcowego zamknięcia drzwi - to nie jest to same z procedurą jazdy szkolnej.

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 8 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.

Opr. T. Adamiak

7.2 Cykl jazdy szkolnej bez u ycia terminala

Włącz sterowanie
Wciśnij przycisk ON na sterowniku napędu drzwi
Wciśnij przycisk [SELF-LRN] w celu uruchomienia jazdy szkolnej
Podaj sygnał zamknięcia drzwi przez naciśnięcie przycisku [CLS] lub ze sterowania dźwigu
Podanie komendy zamykania powoduje, e sterownik napędu drzwi wykonuje zamknięcie drzwi na wolnej prędkości
(obie diody, czerwona i zielona migają), lub drzwi pozostają w pozycji zamkniętej (dioda zielona miga, czerwona
świeci na stałe).
- Po całkowitym zamknięciu drzwi podaj komendę otwarcia poprzez przycisk [OPN], lub ze sterowania dźwigu;
sterownik napędu drzwi wykonuje otwarcie drzwi na wolnej prędkości (obie diody, czerwona i zielona migają) a do
osiągnięcia łącznika krańcowego otwarcia drzwi.
- Podczas tej procedury sprawdź, czy drzwi otwierają się na całej ądanej szerokości.
- Po zakończeniu otwierania drzwi jazda szkolna zostaje zakończona (czerwona dioda świeci, a zielona zostaje
wygaszona).

-

7.3 Trymery regulacji krzywej jazdy (bez u ycia terminala)
Do nastawy krzywych otwierania i zamykania słu ą cztery trymery przedstawione na poni szym rysunku:

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.

[HI-OPN] - trymer do ustawiania wysokiej prędkości otwierania
[LW-OPN] - trymer do ustawiania niskiej prędkości otwierania
[HI-CLS] - trymer do ustawiania wysokiej prędkości zamykania
[LW-CLS] - trymer do ustawiania niskiej prędkości zamykania

We wszystkich przypadkach pokręcanie trymerem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
zwiększa nastawę od prędkości minimalnej do maksymalnej.

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
UWAGA: Nastawiona wartość jest zachowywana w pamięci nieulotnej gdy trymer jest nieaktywny
przez co najmniej 2 sekundy.
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
7.4 Nastawa siły uruchamiającej nawrót drzwi (bez u ycia terminala)
e-mail: info@winda.com.pl
Parametr siły nacisku nastawia wartość siły niezbędnej do uruchomienia otwierania drzwi po wykryciu
przeszkody w trakcie zamykania. Wartość siły jest nastawiana przy u yciu trymera [IM], pokręcanie w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa nastawę od wartości minimalnej do
maksymalnej.
Nale y podkreślić, e mniejsza czułość odpowiada większej sile potrzebnej do nawrotu i odwrotnie.

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 9 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
8. INSTRUKCJE Z WŁĄCZONYM TEMINALEM

Opr. T. Adamiak

8.1 TERMINAL (Opcja)
Zalecenie!
Chocia terminal (patrz rys. 1) mo e być podłączony przez montera/ konserwatora
bezpośrednio do sterownika napędu drzwi na dachu kabiny, to lepszym rozwiązaniem jest
mo liwość podłączenia wewnątrz kabiny (patrz rys. 2). W tym przypadku monter/ konserwator
pracuje całkowicie bezpiecznie, a dodatkowo mo e kontrolować ruch drzwi kabinowych i ich
współpracę z drzwiami szybowymi. Na yczenie zamawiającego Sematic dostarcza adapter nr
B147AABX (patrz rys. 3). (By móc sterować i ustawiać drzwi z wnętrza kabiny wystarczy
wówczas wykonanie otworu ? 16mm w dowolnym miejscu w ścianie kabiny).
UWAGA: po podłączeniu terminala do sterownika, na wyświetlaczu pojawia się data upływu
gwarancji (2 lata od daty produkcji), oraz czas jaki został do jej upływu . Następnie dokonuje się
wyboru języka, który zatwierdza się przyciskiem OK.
Wa na informacja: po podłączeniu terminala wszystkie sygnały pochodzące ze sterownika
dźwigowego oraz sygnał Kn są ignorowane; jest to celowe, by nie zakłócać poleceń
wydawanych przez terminal. Obydwa wyjścia La i Lc znajdują się w stanie otwartym (sytuacja
nieprawidłowa w warunkach normalnej pracy). Po wyborze menu MONITOR, kontrolowany jest
tak e stan wejścia Kn. Po wyborze menu MONITOR STEROWNIKA DŹWIGU (MLC
MONITOR) system pracuje tak, jak bez podłączonego terminala, pozwalając jednocześnie na
pełny monitoring wejść/ wyjść z poziomu terminala.

8.2 Struktura menu terminala

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.
02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
e-mail: info@winda.com.pl

8.3 PRZEPROWADZENIE CYKLU JAZDY SZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TERMINALA
Oprogramowanie sterownika wyklucza jakiekolwiek zakłócenia sygnałami przychodzącymi ze sterownika dźwigu podczas
cyklu jazdy szkolnej przeprowadzanego przy u yciu terminala.
- Włącz zasilanie
- Załącz sterownik napędu drzwi (wciskając przycisk ON na jego płycie czołowej); je eli odbierze on wówczas
jakiekolwiek sygnały ze sterowania dźwigu, przeprowadzi automatyczny reset, polegający na wykonaniu pełnego
otwarcia lub zamknięcia do osiągnięcia właściwego łącznika krańcowego.
- Podłącz terminal do właściwego złącza RJ45.
- Naciskając klawisze
wybierz właściwy język i potwierdź wybór klawiszem OK, lub potwierdź wybór
sugerowany przez terminal klawiszem OK.
- Naciskając klawisze
w głównym menu (MAIN MENU) wybierz opcję jazdy szkolnej (SELF LEARNING).
- Potwierdź wybór klawiszem OK.
Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 10 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
Opr. T. Adamiak
- Gdy poło enie drzwi jest inne od pełnego zamknięcia, wciśnij klawisz F2( & gt; & lt; ), co pozwoli na domknięcie drzwi z niską
prędkością.
- Po pełnym zamknięciu ponownie naciśnij klawisz F2( & lt; & gt; ) by otworzyć drzwi z niską prędkością.
Podczas ruchu drzwi dokładnie obserwuj, czy drzwi pokonały pełny ądany zakres otwarcia/ zamknięcia. Po zakończeniu
cyklu otwierania cykl jazdy szkolnej jest zakończony, co jest komunikowane informacją "Self-learning completed".
- Wciśnij klawisz F1 (EXIT - wyjście) by przejść do głównego menu (MAIN MENU).
8.4 Ustawienie krzywych jazdy przy u yciu terminala (PROFILE SETTINGS)
Ta opcja pozwala na modyfikację krzywych jazdy, na wyświetlaczu terminala widoczne są wszystkie dostępne nastawy
trymerów (patrz § 6)
- Podłącz terminal do właściwego złącza RJ45
- Naciskając klawisze
wybierz właściwy język i potwierdź wybór klawiszem OK, lub potwierdź wybór
sugerowany przez terminal klawiszem OK.
- Naciskając klawisze
w głównym menu (MAIN MENU) wybierz podmenu nastawy profili (PROFILE SETTING);
- Potwierdź wybór klawiszem OK.
- Na wyświetlaczu terminala pojawią się następujące opcje:
- High speed OP XX %
- Low speed OP XX %
- High speed CL XX %
- Low speed CL XX %
- Revers. Force XX N
- Naciskając klawisze
w menu nastawy profili (PROFILE SETTING) wybierz ądaną opcję
- U ywając klawiszy ?
zmniejszaj lub zwiększaj przedstawione wartości (procent maksymalnej wartości dla
parametrów prędkości, lub siła w niutonach dla siły nawrotu).
- Naciskając klawisz F2 ( & lt; & gt; & gt; & lt; ) mo esz sprawdzić działanie drzwi po zmianie wybranego parametru
- By zapisać nastawę w pamięci sterownika u yj klawiszy
lub klawisza F3
- Naciskając klawisz F3 (MENU) powracasz do menu głównego
Uwaga: Wartości przedstawione w menu nastawy profili są powiązane z nastawami odpowiednich trymerów regulacyjnych;
stąd, pokręcając trymerem mo na zobaczyć zmianę wartości parametru na ekranie terminala (przy zmianie poło enia o 4%
wartości maksymalnej).

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.

02-784 Warszawa
8.5 GENERAL OPTIONS (Funkcje podstawowe)
ul.
- Podłącz terminal do właściwego złącza RJ45Surowieckiego 12
- Naciskając klawisze
wybierz właściwy język i potwierdź wybór klawiszem OK, lub potwierdź wybór
tel.
sugerowany przez terminal klawiszem OK. (22) 643 74 75
- Naciskając klawisze
w głównym menu (MAIN MENU) wybierz podmenu funkcji podstawowych (GENERAL
tel./fax (22) 641 19 16
OPTIONS)
- Potwierdź wybór klawiszem OK.
e-mail: info@winda.com.pl
- Menu GENERAL OPTIONS pozwala na zmianę następującego parametru:
- CLOSING ROTATION (kierunek obrotów silnika podczas zamykania drzwi)

8.5.1 CLOSING ROTATION - kierunek obrotów silnika podczas zamykania drzwi
Znaczenie parametru wyjaśniono w § 6.3
- Naciskając klawisze
w menu GENERAL OPTIONS wybierz opcję CLOSING ROTATION (kierunek obrotów
silnika podczas zamykania drzwi)
- Potwierdź wybór klawiszem OK.
Na wyświetlaczu pojawią się następujące opcje:
- CLOCKWISE (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- ANTICLOCKWISE (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
- Naciskając klawisze
wybierz ądaną opcję i potwierdź wybór klawiszem OK.
- Wyświetlacz poka e wybraną opcję i powróci do menu CHOOSE LANGUAGE
- Na tym poziomie dostępne są następujące opcje:
- BACK: naciśnij klawisz F1 by powrócić do menu GENERAL OPTIONS;
- MENU: naciśnij klawisz F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU).

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 11 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
8.6. MAINTENANCE MENU (menu konserwacji) - diagnostyka i analiza usterek

Opr. T. Adamiak

8.6.1 Poruszanie się po MENU KONSERWACJI
- Podłącz terminal do właściwego złącza RJ45
- Naciskając klawisze
wybierz właściwy język i potwierdź wybór klawiszem OK, lub potwierdź wybór
sugerowany przez terminal klawiszem OK.
- Naciskając klawisze
w głównym menu (MAIN MENU) wybierz podmenu MAINTENANCE
- Potwierdź wybór klawiszem OK.
Na wyświetlaczu terminala pojawią się następujące opcje:
- STATISTICS (statystyka)
- LAST ALARMS (ostatnie alarmy)
- LOOP (pętla)
- DISPLAY CONTRAST (kontrast wyświetlacza)
- MLC MONITOR (MAIN LIFT CONTROLLER MONITOR) (monitorowanie sterownika dźwigu)
- WARRANTY (gwarancja)
- MANUFACTURER MENU (menu producenta)
Na tym poziomie dostępne są następujące opcje:
- BACK: naciśnij klawisz F1 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU);
- MENU: naciśnij klawisz F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU).
- Naciskając klawisze
w menu konserwacji (MAINTENANCE MENU) wybierz ądaną opcję
- Potwierdź wybór klawiszem OK.
Gdy wybrano opcję STATISTICS (statystyka), wyświetlacz pokazuje całkowity czas pracy napędu drzwi wyra ony w:
dni:godziny:minuty; całkowitą ilość cykli otwarcia/ zamknięcia, które zostały w tym czasie wykonane oraz datę produkcji.
Dostępne są następujące opcje:
- BACK: naciśnij klawisz F1 by powrócić do menu MAINTENANCE;
- MENU: naciśnij klawisz F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU).

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.

Gdy wybrano opcję LAST ALARMS (ostatnie alarmy), wyświetlacz pokazuje ostatnio odnotowane alarmy, pokazując ich
kod, odpowiadający im opis oraz czas wystąpienia błędu (dzień:godzina:minuta od załączenia napędu). Naciskając klawisze
mo na przeglądać zapisane błędy. Dostępne są następujące opcje:
- BACK: naciśnij klawisz F1 by powrócić do menu MAINTENANCE;
- CANC: naciśnij klawisz F2 by skasować wszystkie zapisane błędy;
- MENU: naciśnij klawisz F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU)
Przedstawione błędy pokrywają się z opisanymi w § 6.4.

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
Opcja LOOP (pętla): po naciśnięciu klawisza F1 drzwi przeprowadzają szereg cykli otwarcia/ zamknięcia a
e-mail: info@winda.com.pl
ponownego naciśnięcia przycisku F1;

do chwili

& lt; & gt; lub & gt; & lt; : Naciśnij przycisk F2 by pozwolić drzwiom wykonać, odpowiednio, otwarcie lub zamknięcie;
MENU: Naciśnij przycisk F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU).
Gdy wybrano opcję DISPLAY CONTRAST (kontrast wyświetlacza), wyświetlacz pokazuje ciemny kwadrat, który mo e
słu yć do doboru optymalnego kontrastu wyświetlacza LCD przez naciskanie klawiszy
. po wybraniu po ądanego
kontrastu wciśnij klawisz OK. Dostępne są następujące opcje:
- BACK: naciśnij klawisz F1 by powrócić do menu MAINTENANCE;
- MENU: naciśnij klawisz F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU).
Gdy wybrano opcję MAIN LIFT CONTROLLER MONITOR (monitorowanie sterownika dźwigu), system sprawdza stan
wszystkich wejść połączonych ze sterowaniem dźwigu; następnie wyświetla pełną listę sygnałów wejść/ wyjść wraz z ich
stanami. Gdy któryś z sygnałów wejścia/ wyjścia znajduje się w stanie aktywnym, jego znacznik zmienia kolor na ciemny.
Dostępne są następujące opcje:
- BACK: naciśnij klawisz F1 by powrócić do menu MAINTENANCE;
- MENU: naciśnij klawisz F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU).
Gdy wybrano opcję WARRANTY (gwarancja), na wyświetlaczu pokazane są:
Czas upływu gwarancji;
Czas pracy przed upływem terminu gwarancji;
Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 12 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
Wersja oprogramowania;
Symbol silnika
Dostępne są następujące opcje:
- BACK: naciśnij klawisz F1 by powrócić do menu MAINTENANCE;
- MENU: naciśnij klawisz F3 by powrócić do menu głównego (MAIN MENU).

Opr. T. Adamiak

Dostęp do menu producenta (MANUFACTURER MENU) jest zastrze ony, zabezpieczony hasłem.
9. KONSERWACJA NAPĘDU DRZWI
Co najmniej raz w roku nale y wykonać następujące czynności:
- Oczyścić drzwi (progi, prowadnice napędu, pasy itp.) z kurzu i ewentualnych cząstek w celu zapewnienia właściwego
działania
- Sprawdzić połączenia elektryczne i złącza sterownika
- Sprawdzić stan paska zębatego i jego naciąg
- Sprawdzić i oczyścić przewody połączeniowe silnika i encodera
10. CZĘŚCI ZAMIENNE
Mo liwy jest zakup wszystkich części zamiennych wyszczególnionych w katalogu części zamiennych sterownika Sematic
SRS DC PWM. W tym celu w zamówieniu nale y podać kod części oraz ądaną ilość.
Podręcznik części zamiennych jest szczególnie istotny w celu wykluczenia pomyłek oraz zapewnienia szybkiej dostawy
właściwej części. Katalog części zamiennych, zawierający zdjęcia i szczegóły znacząco zwiększa dostępność części firmy
SEMATIC.

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.
02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
e-mail: info@winda.com.pl

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

Strona 13 z 14

,,WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o.
SPIS TREŚCI

Opr. T. Adamiak

2. CZYM JEST NAPĘD SEMATIC SRS DC PWM(C) ................................................................................
2.1 KRZYWE JAZDY
....................................................................................................................
3. CECHY URZĄDZENIA
........................................................................................................
3.1 INFORMACJE TECHNICZNE ........................................................................................................
3.2 STEROWNIK NAPĘDU DRZWI Sematic SRS DC PWM(C) ....................................................................
4. SYGNAŁY DO / ZE STEROWNIKA NAPĘDU DRZWI
....................................................................
4.1 POŁĄCZENIA
...................................................................................................................
4.1.1 CZUJNIK / FOTOKOMÓRKA / KURTYNA ŚWIETLNA: PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE ...................
4.1.2 CZUJNIK / FOTOKOMÓRKA / KURTYNA ŚWIETLNA: PODŁĄCZENIE KOMPLETNE
...................
5. INSTRUKCJE BEZ WŁĄCZONEGO TERMINALA ...............................................................................
5.1 Tryb automatyczny
...................................................................................................................
5.2 Tryb ręczny ...............................................................................................................................
6 DOSTĘPNE FUNKCJE ...................................................................................................................
6.1 USTAWIANIE SIŁY NAWROTU DRZWI ...........................................................................................
6.2 WYMUSZONE ZAMYKANIE (Nudging) ...........................................................................................
6.3 KIERUNEK ZAMYKANIA DRZWI
...........................................................................................
6.4 ALARMY
...............................................................................................................................
7. OPERACJE KONIECZNE PRZED WŁĄCZENIEM STEROWNIKA NAPĘDU DRZWI DO PRACY ...................
7.1 Cykl jazdy szkolnej
...................................................................................................................
7.2 Cykl jazdy szkolnej bez u ycia terminala
...............................................................................
7.3 Trymery regulacji krzywej jazdy (bez u ycia terminala) .........................................................................
7.4 Nastawa siły uruchamiającej nawrót drzwi (bez u ycia terminala) ...........................................................
8. INSTRUKCJE Z WŁĄCZONYM TEMINALEM
...............................................................................
8.1 TERMINAL (Opcja) ...................................................................................................................
8.2 Struktura menu terminala
.......................................................................................................
8.3 PRZEPROWADZENIE CYKLU JAZDY SZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TERMINALA
...................
8.4 Ustawienie krzywych jazdy przy u yciu terminala (PROFILE SETTINGS)
...........................................
8.5 GENERAL OPTIONS (Funkcje podstawowe)
................................................................................
8.5.1 CLOSING ROTATION - kierunek obrotów silnika podczas zamykania drzwi
.................................
8.6 MAINTENANCE MENU (menu konserwacji) - diagnostyka i analiza usterek .............................................
8.6.1 Poruszanie się po MENU KONSERWACJI
.................................................................................
9. KONSERWACJA NAPĘDU DRZWI
.............................................................................................
10. CZĘŚCI ZAMIENNE .....................................................................................................................
SPIS TREŚCI .................................................................................................................................

" WINDA-WARSZAWA "
Spółka z o.o.

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel. (22) 643 74 75
tel./fax (22) 641 19 16
e-mail: info@winda.com.pl

Sterownik SEMATIC SRS DC PWM 1.4.doc

2
2
3
3
3
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14

Strona 14 z 14


Download file - link to post