Kodybledow_MAN_TGA-pl.pdf

Szukam Instrukcji Obsługi Do MAN TGA 26.430 2005r

MAN TGA kody


ZBIÓR DANYCH

KODY B??DÓW

TRUCKNOLOGY GENERATION

81.99596-4760

SD 812
Strona 1 z 77

Spis treoeci:
U?yte skróty ......................................................... strona 75
Cz?oeae ogólna........................................................ strona 3
.
Poduszka powietrzna............................................ strona 18
EBS ....................................................................... strona 22
ECAM .................................................................... strona 69
ECAS .................................................................... strona 39
EDC....................................................................... strona 40
ESP ....................................................................... strona 37
FFR ....................................................................... strona 46
Ooe tylna kierowana............................................... strona 74
Oprzyrz?dowanie...................................................strona 55
.
Urz?dzenia klimatyzacyjne....................................strona 72
Instrument Kombi.................................................. strona .. 4
Specjalny modu? klienta (KSM)............................. strona 73
Tachograf MTCO 1324.......................................... strona 71
Pozosta?e numery b??dów..................................... strona 64
Skzrynia biegów TipMatic (AS-Tronic).................. strona 18
Modu? drzwi kierowcy/pasa?era............................ strona 58
Hamulce bezobs?ugowe
Retarder wodny Voith........................................ strona 57
Intarder - ZF....................................................... strona 56
Centralny komputer pok?adowy............................. strona 59
Centralny komputer pok?adowy II OBDU.............. strona 67

SD 812
Strona 2 z 77

Cz?oeae ogó?na
Wskazówki do prac nastawczych lub naprawczych
poszczególnych systemówinpowinny pobraae z instrukcji
naprawczych lub odpowiednich Serwisowych Informacji.
Po pomyoelnym zako?czeniu naprawy prosimy wyczyoeciae
pami?ae b??dów.
Ostatnia strona jest rozk?adana, bowiem na jej wewn?trznej
stronie znajduje si? kod FMI ora jego objaoenienie.
Zapisane b??dy SPN funkcjonowania modu?u drzwi dla
kierowcy i pasa?era mo?na odczytaae wy??cznei za pomoc?
MAN-Cats II. B??dy SPN nie s? ukazywane na wyoewietlaczu
ciek?okrystalicznym.

Niniejza SD zast?puje SD 207-04.2000

(C) 2001 MAN Pojazdy U?ytkowe S.A.,
VSTT, nr 08.2001
SD 812
Strona 3 z 77

Instrument Kombi
Wskazania na
wyoewietlaczu
ciek?okrystalicznym

SD 812
Strona 4 z 77

Wska?niki umieszczone w bloku
wska?ników kontrolnych

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Uwaga
Przewód ABS przyczepy na masie,
uszkodzenie ABS przyczepy lub test
czujników pr?dkooeci obrot. kó? systemu ABS przyczepy
Nat??enie pr?du zasil. ABS przyczepy
nie dzia?a, przedzia? 100 mA-2A

ABS - przyczepy

1

?ó?ta

tak

ABS - awaria przyczepy

1

?ó?ta

tak

ABS - awaria ci?gnika

?ó?ta

tak

CAN - po??czenie

?ó?ta

tak

Reakcje zlokalizowane w instrumencie

ASR - awaria

?ó?ta

tak

Uszkodzenie po??czenia ze sterownikiem silnika

czerwona

tak

czerwona

tak

EBS - awaria
Zapas cioenienia za niski
Zapas cioen. obw. 1
Zapas cioen. obw. 2

EBS

czerwona
czerwona

czerwona

EBS nie widoczne na CAN
Cioenienie przekroczy?o próg alarmowy
lub funkcje zast?pcze ECAM w ZBR

tak
tak

Zapas cioen. obw. 3
Zapas cioen. obw. 4

Funkcje ABS ograniczone

Sygna? cioenienia zasilaj?cego
niezrozumia?y
Wskazanie ma zwi?zek z ECAM

tak
SD 812
Strona 5 z 77

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Zu?ycie ok?adzin hamulcowych

czerwona
czerwona
czerwona
czerwona
czerwona
czerwona
czerwona
czerwona

INFO brak poziomu jazdy

?ó?ta

Zapas cioen. obw. 1 za niski
Zapas cioen. obw. 2 za niski
Zapas cioen. obw. 3 za niski
Zapas cioen. obw. 4 za niski
ECAM - awaria
Usterka hamulca przyczepy
CAN - awaria jednostki

Zablokowaae kabin?

czerwona
czerwona

Praca wywrotki

czerwona

ECAS - awaria

SD 812
Strona 6 z 77

tak

Uwaga

tak

Cioenienie przekroczy?o próg alarmowy
lub funkcja zast?pcza ECAM w ZBR
lub zwarcie/przerwa w obwodzie czujnika, w przewodzie, b?d? te? utrzymywanie si? przez ca?y czas za wysokie
cioenienie w uk?adzie zasilania.

tak

ECAM nie widoczny na ??czu CAN

tak

??cze CAN uk?. hamul. ci?gnik-przyczepa

tak

Reakcja zlokalizowana w instrumencie

tak
tak

tak
tak

Brak nale?ytego poziomu jazdy

tak

ECAM nie widoczny na ??czu CAN

tak
tak

Conajmniej jeden z wy??czników
kra?cowych ryglowania kabiny otwarty
Przewód wy??cznika kra?cowego
wywrotu skrzyni zwarty do masy

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Uwaga

Zablokowaae boki skrzyni ?adunk.

czerwona

tak

Zabrudzony filtr gazowy

czerwona

tak

Comfort Shift uszkodzony

czerwona

tak

Nie nale?y u?ywaae urz?dzenia
Comfort Shift

Nie w??czaae zapasu cioenienia

tak

Brak cioenienia zasilania skrzyni biegów

Temperatura przek?adni za wysoka

czerwona
czerwona

tak

Za wysoka temp. skrzyni biegów

Wymieniae filtr powietrza

?ó?ta tak

Podcioenienie przekroczy?o próg
alarmowy

Cioenienie oleju za niskie
Cioenienie oleju za wysokie

czerwona
czerwona
czerwona
czerwona
czerwona
czerwona
czerwona

Poziom wody ch?odz?cej za niski
Uk?ad ch?odzenia
Uk?ad ch?odzenia wy??czyae silnik
Poziom wody ch?odz?cej za wysoki
Pr?dkooeae obrot. silnika za wysoka

Przewód przewodzi sygna? High (H)

tak
tak
tak
tak
tak

Zbyt du?y przyrost temp. wody
w uk?. ch?odzenia & gt; 102° C
z uk?adu EDC

tak
tak

Przekrocz. pr?dk. obr. silnika z uk?adu EDC
SD 812
Strona 7 z 77

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Uwaga
Po?. zaworu AGR nie przekracza
/przekracza wymagane po?o?enie

Temperatura silnika za wysoka

czerwona
czerwona

ESP - awaria

?ó?ta

tak

ESP nie widoczne na z??czu CAN lub
brak informacji po CAN od ESP

ESP - awaria

?ó?ta

tak

Funkcja FDR jest ograniczona lub
nie dost?pna

-

Bez tekstu

?ó?ta

nie

-

Bez tekstu

?ó?ta

tak

-

Bez tekstu

?ó?ta

tak

-

Bez tekstu

?ó?ta

nie

Brak instalacji ABS w przyczepie

-

Bez tekstu

czerwona

nie

-

Bez tekstu

czerwona

nie

Lampka oewieci przy w??cz. zap?onie,
oewieci si? po ustaniu testu lampek
Przewód kontroli zapi?cia pasów
bezoiecze?stwa spoczywa na masie

Awaria hamulca silnikowego

SD 812
Strona 8 z 77

1

tak
tak

Od??czenie funkcji ABS lub ABS
OFFROAD (poza drog? utwardzon?)
Sygna?y na tablicy instrumentów
przy uszkodzeniu na CAN
Sygna?y na tablicy instrumentów
przy uszkodzeniu na CAN

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

nie

Uwaga
Dzia?anie ASR (LED oewieci) lub ASR
Offroad - dzia?anie na drodze nieutwardzonej
(LED miga)

-

Brak tekstu

?ó?ta

-

Brak tekstu

zielona nie

-

Brak tekstu

?ó?ta

-

Brak tekstu

niebieski nie

-

Brak tekstu

czerwona

nie

Kontrola dzia?ania ham. postojowego

-

Brak tekstu

?ó?ty

nie

Kontrola dzia?. instal. oewiecy p?om.-?ar.

-

Brak tekstu

?ó?ty

nie

nie

Kontrolka kierunkow. w przyczepie
Dzia?anie ESP (FDR)
Kontrola dzia?ania oew. drogowych

Przeci??enie osi przedniej
lub tylnej

-

-

tak

Poziom nie osi?gni?ty

-

-

tak

Sygn. po?o?. podwozia do jazdy niezrozumia?y
lub ECAS nie mo?e ustaliae podwozia w po?. jazdy

TCO - awaria

-

-

tak

Tachograf nie jest widoczny na CAN

TCO - sprawdziae

-

-

tak

Uszkodzony tachograf

SD 812
Strona 9 z 77

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

OEwiat?o STOP nie dzia?a

-

-

tak

Awaria oewiat?a STOP ci?gnika

-

-

tak

Awaria oewiat?a STOP przyczepy

-

-

tak

-

-

tak

-

-

tak

-

-

nie

-

-

nie

Test kierunkowskazów

-

-

nie

Test oewiate?

-

-

nie

Przerwanie test oewiate?

-

-

nie

Awaria kierunkowskazu lewego
albo prawego przyczepy
Awaria kierunkowskazu lewego
albo prawego ci?gnika
Test oewiate? kierunkowskazów
zako?czony pomyoelnie
Test oewiate? kierunkowskazów
zako?czony niepomyoelnie

SD 812
Strona 10 z 77

Uwaga
Brak sygna?u oewiate? STOP na CAN
Uszkodzenie lampki kontrolnej,
zwarcie przerwa w przewodzie
Uszkodzenie lampki kontrolnej,
zwarcie przerwa w przewodzie
Uszkodzenie ?arówki kierunkowskazu
lub obci??enie pr?dowe ?arówki jest
poza tolerancj?

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Przeprowadziae ponownie test
lamp kierunkowskazów

-

-

nie

Koniec testu oewiate?

-

-

nie

-

-

nie

-

-

tak

-

-

tak

-

-

tak

-

-

tak

-

-

tak

-

-

tak

-

-

tak

Uwaga

Nowa przyczepa przeprowadziae
uczenie testu kierunkowskazów
Awaria lewego lub prawego
oewiat?a drogowego
Dodatkowe oewiat?o drogowe
Awaria dodatkowego lewego
lub prawego oewiat?a drogowego
Uszkodzony prze??cznik reflektora
przeciwmg. lewy albo prawy
Uszkodzony prze??cznik reflektora
przeciwmg. przyczepy albo ci?gnika
Uszkodzone oewiat?a oznakowania
bocznego lewa lub prawa strona
Awaria oewiate? postojowych

Przeka?nik dodatkowego reflektora
oewiat?a drogowego (na dachu)

Uszkodzenie conajmniej lampy
kierunkowskazu w ci?gniku
Przeka?nik oewiate? postojowych
(wyjoecie sygna?owe z ZBR)
SD 812
Strona 11 z 77

Display Komunikat na wyoewietlaczu
Awaria oewiate? postojowych
przyczepy lewa lub prawa strona
Awaria oewiate? postojowych
ci?gnika lewa lub prawa strona

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

-

-

tak

-

-

tak

Obs?uga zimowa awaria oewiate?

-

-

tak

Uszkodz. prze?. refl. przeciwgiel.

-

-

tak

Uszkodz. prze?. oewiate? mijania

-

-

tak

Uszkodz. prze?. oewiate? drogowych

-

-

tak

Uszkodz. prze?. sygna?u oewietlnego

-

-

tak

Uszkodz. prze?. oewiate? postojowych

-

-

tak

Zu?ycie ok?adzin hamulcowych

-

?ó?ty

tak

Hamulec postojowy wskaz. uszkodz.

-

-

tak

Uwaga

SD 812
Strona 12 z 77

Brak zasterowania przeka?nika,
oewiate? odoenie?arki

Osi?gni?cie punktu granicznego zu?ycia
przynajmniej na jednej ok?adzinie hamul.
Zadzia?anie lampki kontrol. hamulca
postoj. niemo?liwa z braku sygn. na CAN

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Uwaga

W??czenie hamulca postojowego

-

-

tak

Roz?arzanie

-

-

tak

Informacja o fazie wst?pnego podgrzewania oewiecy ?arowo-p?omieniowej

Ponowne roz?arzanie

-

-

tak

Infor. zako?cz. stanu gotowooeci
oewiecy ?aro-p?om. do uruchom. silnika
z podgrz. powietrza z kolektorze dolot.

Uruchomiae silnik

-

-

tak

Informacja o fazie gotow. oewiecy
?arowo-p?om. do uruch. silnika

Awaria p?omien. uk?. rozruchow.

-

-

tak

Niebezpieczenstwo go?oledzi

-

-

tak

Zu?ycie ok?adziny sprz?g?a

-

-

tak

Punkt zu?ycia ok?adz. tarczy sprz?g?a

Przeci??. sprz. zredukowaae bieg

-

-

tak

Zbyt du?e obci??. momentem uk?. nap?dowego
przy ruszaniu pojazdu z miejsca

Uruchomiae sprz?g?o

-

-

tak

Poziom oleju sprz?g?. za niski

-

-

tak

Alternator wskazanie uszkodz.

-

-

tak

Awaria alternatora

-

-

tak

Informacja o oblodzeniu jezdni

Sprz?g?o nie roz??cza si? przy
zmianie biegów
Zbyt ma?a ilooeae p?ynu hydraulicznego
w uk?adzie w??czania sprz?g?a
Przy za??czonym zap?onie brak
masy na zacisku L
Masa na zacisku L, a silnik pracuje
SD 812
Strona 13 z 77

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Uwaga

Napi?cie akumulatora za niskie

-

-

tak

Naci?gn?ae pasek klinowy

-

-

tak

Napi?cie akumulatora za wysokie

-

-

tak

Niskie napi?cie akumulatora

-

-

tak

Uszkodz. prze?. oewiate? awaryjnych

-

-

tak

Czas na serwis

-

-

tak

TBM - awaria

-

-

tak

Zaci?gn?ae hamulec postojowy

-

-

tak Informacja, w??cz. hamulec postojowy

Prze?. w po?o?eniu neutralnym

-

-

tak

SET xxkm/h

-

-

nie

MEMO xxkm/h

-

-

nie

LIMIT

-

-

nie

SD 812
Strona 14 z 77

Nap. ?ad. utrzymuje si? na zbyt niskim poziomie

Nap. ?ad. przy obrot. znamionowych
silnika jest zbyt wysokie
Za niskie nap. na baterii spowodowana
zbyt d?ugim okresem postoju pojazdu

Telemetryczny modu? informacji
serwisowej nie widoczny na CAN

Informacja, prze??czyae skrzynie
w po?o?enie neutralne biegów

Display Komunikat na wyoewietlaczu
Informacja ! B??d smar centralne
smarowanie
EDC - awaria

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Uwaga

-

-

tak

-

-

tak

Czujnik cioen. do?. uszkodzony

-

-

tak

Bez tekstu

-

-

nie

FFR - awaria

-

-

tak

LGS - awaria

-

-

tak

KSM - awaria

-

-

tak

Bez tekstu

-

-

nie

RET P - awaria

-

-

tak

Retarder g?ówny nie widoczny na CAN

RET S - awaria

-

-

tak

Retarder pomoczniczy nie widoczny na CAN

Temp. zwalniacza za wysoka

-

-

tak

Temp. oleju roboczego na wyjoeciu
z retardera za wysoka

Temp. zwalniacza za wysoka

-

-

tak Temp. retardera znacznie przekroczona

EDC nie widoczny na CAN
Brak poprawnego poziomu cioenienia
powietrza do?adowania
Hamulec silnikowy (w pojazdach
bez retardera)
FFR nie widoczny na CAN
(LaneGuardSystem) system nadzorowania pasa ruchu nie widoczny na CAN
KSM nie widoczny na CAN
Hamulec silnikowy (w pojazdach
z retarderem)

SD 812
Strona 15 z 77

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Bez tekstu

-

-

nie

CAN - awaria jednostki

-

-

tak

Awaria prawego albo lewego
oewiat?a mijania

-

-

Wys. lew. refl. awaria autom.

-

-

Wys. praw. refl. awaria autom.

-

-

B??d poziomu oleju w uk?. kier.

1

-

-

Uwaga

Uszkodzenie transmisji danych
po T-CAN
Meldunek na oprzyrz?dowaniu oewiat?a
tak mijania strona lewa ci?gnika
Automatyczna regulacja zasi?gu oewiate?
tak
reflektorów strona lewa - sygn. nieczytelny
Automatyczna regulacja zasi?gu oewiate?
tak
reflektorów strona prawa - sygn. nieczytelny
tak

Poziom p?ynu za niski

Cioenienie oleju uk?. kier. za niskie

-

-

tak

Zamkni?ty w??cznik pomiaru przep?ywu p?ynu
hydraulicznego w pompie awaryjnego wspomagania uk?adzie kierowniczym

TCU - awaria

-

-

tak

Automatyczna skrzynia biegów nie
widoczna na CAN

Comfort Shift uszkodzony

-

-

tak

W??czyae wy?szy bieg

-

-

tak

Po?o?enie przycisku Comfort Shift
nie rozpoznawalne
Ró?nica pr?dkooeaei obrotowych
silnika i skrzyni biegów za du?a

Nie dodawaae gazu

-

-

tak

??danie zdj?cia nogi z peda?u gazu

SD 812
Strona 16 z 77

Display Komunikat na wyoewietlaczu

Symbol w
Sygna?
bloku lampek LED d?wi?kontrolnych
kowy

Uwaga

Temp. przek?adni za wysoka

-

-

tak

Temperatura oleju skrzyni biegów na
smoku ssawnym (podgrzewanie)

Zatankowaae

-

-

tak

Rezerwa paliwa

Awaria czujnika zbiornika

-

-

tak

Awaria czujnika zbiornika 2

-

-

tak

Poz. wody ch?odz?cej za niski

-

-

tak

Bez tekstu

-

-

nie

Bez tekstu

-

-

nie

Bez tekstu

-

-

nie

Bez tekstu

-

-

nie

Bez tekstu

-

-

nie

Nadzór nadajnika poziomu paliwa
1 w ZBR
Nadzór nadajnika poziomu paliwa
2 w ZBR
Poziom p?ynu ch?odz?cego poni?ej
poziomu minimum
Meldunek potwierdzaj?cy w??czanie
ko?cowych oewiate? przeciwmgielnych

Wskazanie na wyoewietlaczu ciek?okrystalicznym
dla wspomagania przy ruszaniu z miejsca ECAS
Nordland lub ECAS FFR Nordland

SD 812
Strona 17 z 77

Airbag
Miejsce b??du ................................................................................... SPN
Przyrz?d sterowniczy...................................................................... 00629
Poduszka powietrzna kierowcy ..................................................... 00944
left BT ............................................................................................ 00946
Lampka SRS................................................................................... 00948
.

TipMatic (AS-Tr onic)
Miejsce b??du ................................................................................... SPN
Zawór
Y2, uk?ad dziel?cy wolny.............................................................. 03002
Y3, uk?ad dziel?cy szybki ............................................................ 03003
Y4, po?o?enie oecie?ki 3 / 4 .......................................................... 03004
Y5, po?o?enie oecie?ki 1 / 2 .......................................................... 03005
Y6, po?o?enie prze??czania 1 / R ............................................... 03006
Y7, po?o?enie prze??czania 2 / 3 ................................................. 03007
Y8, grupa do prze??czania na bieg pooeredni ni?szy ma?y .......... 03008
Y9, grupa do prze??czania na bieg pooeredni nizszy du?y .......... 03009
Y10 zawór g?ówny .......................................................................... 03010
Y1 hamulec przek?adniowy ............................................................ 03017
Ma?y zawór do otwierania sprz?g?a ............................................... 03018
Ma?y zawór do zamykania sprz?g?a ............................................... 03019
Du?y zawór do otwierania sprz?g?a .............................................. 03020
Du?y zawór do zamykania sprz?g?a .............................................. 03021
Zasilanie napi?ciem, czujnik pr?dkooeci obrotowej AS-Tronic......... 03022
Magistrala danych CAN
Konfiguracja silnika EDC ............................................................ 03026
Konfiguracja silnika EDC ............................................................ 03027
Kontrola zwalniacza ze zwalniacza wtórnego, ERC1_RD
(aktualny moment zwalniacza) ................................................... 03028
Kontrola zwalniacza ze zwalniacza wtórnego, ERC1
(dodatkowe podgrzewania silnika) ............................................. 03029
Kontrola zwalniacza ze zwalniacza wtórnego.............................. 03030
SD 812
Strona 18 z 77

TipMatic (AS-Tronic) Ci?g dalszy
Miejsce b??du ................................................................................... SPN
Magistrala danych CAN
Kontrola zwalniacza z momentu hamuj?cego silnika FFR "ERC1_REX" 03031
Konfiguracja hamulca silnikowego .............................................. 03032
Konfiguracja hamulca silnikowego .............................................. 03033
Y1 hamulec przek?adniowy ............................................................ 03049
Ma?y zawór do otwierania sprz?g?a ................................................ 03050
Ma?y zawór do zamykania sprz?g?a ............................................... 03051
Du?y zawór do otwierania sprz?g?a .............................................. 03052
Du?y zawór do zamykania sprz?g?a .............................................. 03053
Meldunek zwrotny, nap?d dodatkowy 1 ......................................... 03059
Meldunek zwrotny, nap?d dodatkowy 2 ......................................... 03060
Wy??czanie, nap?d dodatkowy 1 ................................................... 03061
Wy??czanie, nap?d dodatkowy 2 ................................................... 03062
W??czanie, nap?d dodatkowy 1 ...................................................... 03063
W??czanie,nap?d dodatkowy 2 ..................................................... 03064
ECU (komunikacja przyrz?d kontrolny 1+2) ................................... 03090
Magistrala danych CAN EBS1 z EBS, EBC1 ................................. 03091
Pr?dkooeae obrotowa po stronie odbioru mocy 1 .............................. 03099
Pr?dkooeae obrotowa po stronie odbioru mocy 1+2 ......................... 03101
Wejoeciowa i wyjoeciowa pr?dkooeae obrotowa skrzyni biegów ........... 03102
Magistrala danych CAN, pr?dkooeae pojazdu z EDC ....................... 03103
Napi?cie (czujnik sprz?g?a) ............................................................ 03107
Magistrala danych CAN
Informacja o godzinie/dniu z ZBR 2 ............................................ 03111
Informacja o godzinie/dniu z ZBR 2 ............................................ 03112
Konfiguracja zwalniacza ............................................................. 03113
r
Samoczynne doregulowanie, wadliwe sprz?g?o ............................ 03117
Sprz?g?o nie otwiera si? ................................................................. 03118
Sprz?g?o nie zamyka si?/nie przenosi momentu obrotowego ........ 03119
B??d mechaniczny
Ma?y zawór do otwierania sprz?g?a ............................................. 03120
Ma?y zawór do zamykania sprz?g?a ........................................... 03121
Du?y zawór do otwierania sprz?g?a ............................................. 03122
du?y zawór do zamyka nia sprz?g?a ........................................... 03123
B??d, droga sprz?g?a ...................................................................... 03124
SD 812
Strona 19 z 77

TipMatic (AS-Tronic) Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
B??d, zawór maksymalny................................................................. 03125
Wadliwy sygna? cioenienia ................................................................ 03126
B??d ECU temperatura .................................................................. 03127
B?ad, sygna?, temperatura oleju ...................................................... 03128
Brak sygna?u z czujnika prze??cze? ................................................ 03129
B??d, samoczynne doregulowanie czujnika prze??cze? ................. 03132
Sygna? nadajnika wyboru oecie?ki .................................................... 03133
B??d uczenia si?, sygna? nadajnika wyboru oecie?ki ......................... 03136
Sygna? czujnika drogi, grupa zakresowa ......................................... 03137
B??d uczenia si?, czujnik drogi, grupa zakresowa
...................................... 03140
Brak sygna?u czujnika drogi, uk?ad dziel?cy ................................... 03141
B??d, sygna? czujnika drogi, uk?ad dziel?cy, sam. doregulowanie... 03144
Grupa zakresowa nie wy??cza si? .................................................. 03145
B??d prze??czania przy b??dzie grupy zakresowej .......................... 03146
Grupa zakresowa nie wy??cza si? .................................................. 03147
Uk?ad dziel?cy nie wy??cza si?....................................................... 03148
B??d prze??czenia, uk?a po??cze? uk?adu dziel?cego ...................... 03149
Grupa uk?adu dziel?cego nie w??cza si? ........................................ 03150
Cylinder wyboru nie w??cza si? .......................................................03151
B??d, uk?ad po??cze?, oecie?ka ......................................................... 03152
Cylinder wyboru nie zamyka si? ...................................................... 03153
G?ówny bieg przek?adni
nie wy??cza si?.......................................................................... 03154
nie w??cza si?........................................................................... 03155
W??czony nieodpowiedni bieg ......................................................... 03156
Istnieje trwa?y sygna? czujnika prze??czania
......................................... 03158
Istnieje trwa?y sygna? czujnika prze??czania grup zakresowych ..... 03159
Istnieje trwa?y sygna? czujnika prze??czania uk?adu dziel?cego ...... 03160
Silnik nie reaguje na wprowadzone wartooeci momentu ...................03163
Magistrala danych CAN, elektroniczna regulacja silnika z 1 z EDC
EEC1 (po?o?enie peda?u gazu)....................................................... 03164
Sta?y sygna? pr?dkooeci obrotowej biegu ja?owego ........................... 03166
Przeka?nik wy??czaj?cy w ECU nie wy??cza si? ............................. 03169

SD 812
Strona 20 z 77

TipMatic (AS-Tronic) Ci?g dalszy
Miejsce b??du
............................................................................................ SPN
Brak zasilania napi?ciem na zacisku 30 lub przeka?nik
Wy??czaj?cy w ECU na w??cza si?.................................................. 03170
Magistrala danych CAN, eletroniczna regulacja silnika z EDC
EEC1 (moment silnikowy) ............................................................... 03171
B?ad, sygna?, wy??cznik zap?onu ( zacisk 15)...................................03175
.
Magistrala danych CAN;
uk?ad przenoszenia nap?du .........................................................03177
bufor wejoeciowy przepe?niony.......................................................03179
elektroniczna regulacja silnika 1 z EDC, EEC1 ........................... 03180
elektroniczna regulacja silnika 2 z EDC, EEC2 ........................... 03181
tempomat / pr?dkooeae z EDC, CCVS ........................................... 03182
hamulec silnikowyz FFR, ERC1_REX .........................................03183
zwalniacz ze zwalniacza wtórnego, ERC_RD ..............................03184
Przyrz?dy sterownicze, b??d;
b??dne przerwanie
......................................................................... 03188
stack watch .................................................................................. 03189
EOL EEPROM, parametry poza obowi?zuj?cym zakresem ........ 03190
EOL EEPROM; b??d sumy kontrolnej
............................................. 03191
EEPROM; b??d dost?pu .............................................................. 03192
ECU temperatura za wysoka...........................................................03193
Magistrala danych CAN;
wydajnooeae jazdy pojazdu ZBR II.................................................. 03196
wzgl?dna pr?dkooeae obrotowa kó? z EBS, EBC2 (WSI) ............... 03198
informacja o pr?dkooeci obrotowej kó? z EBS, EBC2 (WSI) .......... 03199
informacja o ZBR (aux_stat_zbr#1) ..............................................03209
tachograf z ZBR II, TCO1 ............................................................ 03210
Kontrola skrzyni biegów z FFR, TC1_FT...................................... 03211
kontrola skrzyni biegów z FFR, TC1_FT (??dany bieg) ............... 03212
kontrola skrzyni biegów z FFR, TC1_FT (??dana grupa) ............ 03213
kontrola skrzyni biegów z FFR, TC1_FT
(??danie, nap?d dodatkowy)........................................................ 03214
Uruchomiony przycisk awaryjny...................................................... 03215

SD 812
Strona 21 z 77

EBS
Miejsce b??du ................................................................................... SPN
Brak b??du ...................................................................................... 03000
Uszkodzony przyrz?d sterowniczy; nieznane przerwanie uC,
test automatyczny uC, RAM lub test ROM ................................. 03001
Timeout przy wymianie danych, uC aktywne lub pasywne ......... 03002
B??d redundancji uC sygna? wejoeciowy ...................................... 03003
Suma testowa-wymiana danych, uC aktywne lub pasywne ...... 03004
B??d EEPROM: nieprawid?owa suma kontrolna ......................... 03005
Brak wa?nej definicji ...................................................................... 03006
Brak wa?nej definicji ...................................................................... 03007
Uszkodzony przyrz?d sterowniczy;
Test transmisji z uC do CAN przyczepa IC .................................. 03008
B??d redundancji uC sygna? wyjoeciowy ........................................ 03009
.
Nieprawid?owa wartooeae kompensacji oerednicy ko?a .................... 03010
B??d w ch-ce zaworu nastawczego hamulca g?ównego .............. 03011
Niekompatybilnooeae numeru wersji kodu ..................................... 03012
Niezgodna charakterystyka w EEPROM .................................... 03013
Brak sygna?u zwrotnego za??czenia blokady mostu........................ 03014
Brak wa?nej definicji ...................................................................... 03015
Brak wa?nej definicji ....................................................................... 03016
Brak wa?nej definicji ...................................................................... 03017
Brak wa?nej definicji ....................................................................... 03018
Brak wa?nej definicji ....................................................................... 03019
B??dne zasilanie napi?ciem (5 Volt) czujników analogowych ........ 03020
B??dny sygna?, potencjometr zaworu nastawczego hamulca ........ 03021
B??dne obci??enie osi, czujnik 1 .................................................... 03022
B??dne obci??enie osi, czujnik 2 .................................................... 03023
Zy?ycie ok?adziny hamulcowej;
Nieodpowiednia tolerancja mi?dzy osiami ................................. 03024
Nieodpowiednia tolerancja mi?dzy ko?ami osi 1 ........................ 03025
Nieodpowiednia tolerancja mi?dzy ko?ami osi 2 ........................ 03026
Nieodpowiednia tolerancja mi?dzy ko?ami osi 3 ........................ 03027
Nieodpowiednia tolerancja mi?dzy osiami osi 4 ........................ 03028
Brak wa?nej definicji b??du ............................................................. 03029
SD 812
Strona 22 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du..................................................................................... SPN
B??dny meldunek zwrotny stopni ko?cowych;
zu?ycie ok?adziny hamulcowej i przeka?nika zwialniacza............ 03030
przeka?nika zwalniacza ............................................................... 03031
zu?ycie ok?adziny hamulcowej..................................................... 03032
Niewa?ny sygna? meldunku zwrotnego dla ?ó?tej lampki ostrzeg.... 03033
Niewa?ny sygna? meldunku zwrotnego dla czerwonej lampki ......... 03034
Brak wa?nej definicji ........................................................................ 03035
Zwarcie z jednym ze stopni ko?cowych modu?u..............................03036
Brak wa?nej definicji ........................................................................ 03037
Brak wa?nej definicji ........................................................................ 03038
Brak wa?nej definicji ........................................................................ 03039
Brak wa?nej definicji ....................................................................... 03040
Interfejs silnika, wejoecie DKV;
sta?e niskie & gt; 400 ms ................................................................... 03041
sta?e wysokie & gt; 400 ms ................................................................ 03042
cz?stotliwooeae & gt; 220 Hz..................................................................03043
cz?stotliwooeae & lt; 120 Hz ................................................................03044
stosunek impuls-przerwa & lt; 5%
...................................................... 03045
stosunek impuls-przerwa & gt; 95% ................................................. 03046
sta?e niskie lub wysokie 80...400 ms............................................ 03047
Brak wa?nej definicji........................................................................ 03048
Magistrala danyh CAN, uk?ad przenoszenia nap?du;
przekroczony czas odbioru ......................................................... 03049
BusOff.......................................................................................... 03050
przekroczenie czasu odbioru przy komunikacie EEC1 z EDC..... 03051
Brak wa?nej definicji ........................................................................03052
Brak wa?nej definicji ........................................................................03053
Brak wa?nej definicji ........................................................................03054
Brak wa?nej definicji ........................................................................03055
Magistrala danych CAN, uk?ad przenoszenia nap?du, przekroczenie
czasu odbioru przy komunikacie;
ERC1_D ze zwalniacza ............................................................... 03056
ERC1_E ze zwalniacza................................................................ 03057
ERC1_EX z FFR ......................................................................... 03058
,,High Resolution Vehicle Distance" z tachografu ........................ 03059
,,Supply Pressure" z ECAM .......................................................... 03060
SD 812
Strona 23 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du ................................................................................... SPN
Magistrala danych CAN, uk?ad przenoszenia nap?du, przekroczenie
czasu odbioru
EEC3 z EDC .................................................................................03061
,,CruiseControl/VehicleSpeed" z EDC przez FFR ........................ 03062
Pomiar ci??uru pojazdu z ECAS ..................................................... 03063
Magistrala danych CAN, uk?ad przenoszenia nap?du, wartooeci ci??aru
pojazdu komunikatu "Vehicle Weight" z ECAS poza zakresem ..........03064
Magistrala danych CAN, uk?ad przenoszenia nap?du, przekroczenie
czasu odbioru przy komunikacie TSC1_ACC z ACC....................... 03065
Brak wa?nej definicji b??du...............................................................03066
Magistrala danych CAN, uk?ad przenoszenia nap?du, przekroczenie
czasu odbioru przy komunikacie TSC1_ACC z ACC...................... 03067
Magistrala danych CAN, uk?ad przenoszenia nap?du, niezgodne
wartooeci "TCO1-Vehicle Speed" z tachografu..................................03068
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03069
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03070
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03071
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03072
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03073
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03074
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03075
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03076
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03077
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03078
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03079
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03080
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03081
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03082
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03083
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03084
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03085
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03086
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03087
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03088
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03089
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03090
SD 812
Seite 24 von 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du..................................................................................... SPN
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03091
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03092
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03093
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03094
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03095
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03096
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03097
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03098
Brak wa?nej definicji b??du.............................................................. 03099
Modu? regulacji cioenienia, ooe przednia po lewej;
brak b??du.....................................................................................03100
przerwanie, zwarcie ......................................................................03101
czujnik ko?a po lewej: opó?nienie za du?e ...................................03102
czujnik ko?a po lewej: b?ad rozruchu ............................................ 03103
czujnik ko?a po lewej: za du?a szczelina powietrzna ................... 03104
regulacja sta?a, czujnik ko?a po lewej............................................03105
czujnik ko?a po lewej, d?uga niestabilnooeae,
czujnik ko?a po lewej .................................................................... 03106
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po lewej .................. 03107
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po lewej ............................... 03108
brak wa?nej definicji..................................................................... 03109
brak wa?nej definicji ..................................................................... 03110
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po prawej................................ 03111
czujnik ko?a po prawej; opó?nienie za du?e ................................. 03112
czujnik ko?a po prawej; b??d rozruchu .......................................... 03113
czujnik ko?a po prawej, za du?a szczelina powietrzna ................. 03114
regulacja sta?a,czujnik ko?a po prawej .......................................... 03115
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po prawej................................. 03116
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po prawej ................ 03117
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po prawej............................. 03118
brak wa?nej definicji ..................................................................... 03119
b??d, zasilanie napi?ciem, czujnik zu?ycia ok?adzin .....................03120
czujnik zu?ycia ok?adziny po lewej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03121

SD 812
Strona 25 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du ..................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe przednia po lewej;
czujnik zu?ycia ok?adziny po prawej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci........................................................................03122
czujnik cioenienia poza dopuszczalnym zakresem wartooeci ......... 03123
czas na zapytanie "aktualne cioenienie" za d?ugi .......................... 03124
nieprawid?owe odpowietrzenie..................................................... 03125
za wysokie cioenienie podczas testu impulsowego........................03126
cioenienie resztkowe po procesie hamowania ...............................03127
b??d, czujnik cioenienia bez hamowania ........................................03128
brak wa?nej definicji ..................................................................... 03129
czujnik ko?a - uszkodzenie IC .......................................................03130
b??dny meldunek zwrotny, zawór rezerwowy................................03131
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy.....................................03132
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy i rezerwowy ............... 03133
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowyi..................................03134
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i rezerwowy...............03135
b??dny meldunek zwrotny,zawór wylotowy i wlotowy....................03136
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy, wlotowy, rezerwowy 03137
brak wa?nej definicji ..................................................................... 03138
brak wa?nej definicji ..................................................................... 03139
brak odbioru CAN z modu?u......................................................... 03140
niekompatybilnooeae oprogramowania mi?dzy przyrz?dem
sterowniczym i modu?em regulacji cioenienia ................................03141
12/24 V, niezgodnooeae mi?dzy przyrz?dem sterowniczym
i modu?em regulacji cioenienia....................................................... 03142
ochrona przed wysok? cz?stotliwooeci? impulsów, zawór
wlotowy aktywny, cioenienie & lt; 4 bar .............................................. 03143
nieudany test arytmetyczny ......................................................... 03144
b??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej ................................. 03145
b??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej .................................03146
b??d na zasilaniu napi?ciem, czujnik obci??enia osi.....................03147
ró?nica cioenie? na parze modu?ów regulacji cioen., ooe przednia 03148
.............
brak wa?nej definicji b??du .............................................................. 03149
Modu? regulacji cioenienia, ooe przednia po prawej;
brak b??du .................................................................................... 03150
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po lewej .................................. 03151
czujnik ko?a po lewej; opó?nienie za............................................ 03152
du?e
SD 812
Strona 26 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du
............................................................................................ SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe orzednia po prawej;
czujnik ko?a po lewej; b??d rozruchu ........................................... 03153
czujnik ko?a po lewej; za du?a szczelina powietrzna ................... 03154
regulacja sta?a, czujnik ko?a po lewej .......................................... 03155
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po lewej .................................... 03156
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po lewej ................... 03157
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po lewej ............................... 03158
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03159
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03160
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po prawej................................ 03161
czujnik ko?a po prawej; opó?nienie za du?e................................. 03162
czujnik ko?a po prawej; b?ad rozruchu ..........................................03163
czujnik ko?a po prawej; za du?a szczelina powietrzna .................03164
regulacja sta?a, czujnik ko?a po prawej ........................................03165
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po prawej ................................. 03166
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po prawej ................. 03167
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po prawej ............................. 03168
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03169
b??d, zasilanie napi?ciem, czujnik zu?ycia ok?adzin .....................03170
czujnik zu?ycia ok?adziny po lwej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci........................................................................ 03171
czujnik zu?ycia ok?adziny po prawej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03172
czujnik cioenienia poza dopuszczalnym zakresem wartooeci ......... 03173
czas na zapytanie "aktualne cioenienie" za d?ugi ........................... 03174
niepdrawid?owe odpowietrzenie ...................................................03175
za wysokie cioenienie podczas testu impulsowego........................03176
cioenienie resztowe po procesie hamowania ................................ 03177
czujnik cioenienia bez hamowania ................................................ 03178
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03179
czujnik ko?a - uszkodzenie IC....................................................... 03180
b??dny meldunek zwrotny, zawór rezerwowy............................... 03181
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy.................................... 03182
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy i rezerwowy................03183
SD 812
Strona 27 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du ..................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe orzednia po prawej;
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy.................................. 03184
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i rezerwowy.............. 03185
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i wlotowy................... 03186
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i wlotowy, rezerwowy 03187
...
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03188
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03189
brak odbioru CAN z modu?u ........................................................ 03190
niekompatybilnooeae oprogramowania mi?dzy przyrz?dem
sterowniczym i modu?em regulacji cioenienia .................................03191
12/24 V, niezgodnooeae mi?dzy przyrz?dem sterowniczym
i modu?em regulacji cioenienia ....................................................... 03192
ochrona przed wysok? cz?stotliwooeci? impulsów, zawór
wlotowy aktywny, cioenienie & lt; 4 bar .............................................. 03193
nieudany test arytmetyczny ......................................................... 03194
b??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej .................................03195
b??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej ................................. 03196
b??d na zasilaniu napi?ciem, czujnik obci??enia osi .................... 03197
ró?nica cioenieni? na parze modu?ów regulacji cioen., ooe przednia .. 03198
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03199
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po lewej;
brak b??du ................................................................................... 03200
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po lewej ................................. 03201
czujnik ko?a po lewej; opo?nienie za............................................ 03202
du?e
b??d rozruchu ............................................................................... 03203
czujnik ko?a po lewej: za du?a szczelina powietrzna .................. 03204
regulacja sta?a, czujnik ko?a po lewej ......................................... 03205
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po lewej ................................... 03206
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po lewej .................. 03207
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po lewej ................................03208
brak wa?nej definicji ..................................................................... 03209
brak wa?nej definicji .................................................................... 03210
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po prawej................................ 03211
czujnik ko?a po prawej; opó?nienie za du?e ................................ 03212
czujnik ko?a po prawej; b??d rozruchu.......................................... 03213
.
czujnik ko?a po prawej; za du?a szczelina powietrzna................. 03214
SD 812
Strona 28 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po lewej;
regulacja sta?a, czujnik ko?a po prawej......................................... 03215
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po prawej ................................ 03216
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po prawej................. 03217
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po prawej............................. 03218
brak wa?nej definicji .................................................................... 03219
b??d, zasilania napieciem, czujnik zu?ycia ok?adziny................... 03220
czujnik zuzycia ok?adziny po lewej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03221
czujnik zu?ycia ok?adziny po prawej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03222
czujnik cioenienia poza dopuszczalnym zakresem wartooeci.......... 03223
czas na zapytanie "aktualne cioenienie" za d?ugi .......................... 03224
nieprawid?owe odpowietrzenie..................................................... 03225
za wysokie cioenienie podczas testu impulsowego....................... 03226
cioenienie resztkowe po procesie hamowania ............................... 03227
czujnik cioenienia bez hamowania ................................................. 03228
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03229
czujnik ko?a - uszkodzenie IC ..................................................... 03230
b??dny meldunek zwrotny, zawór rezerwowy................................ 03231
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy....................................03232
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy i rezerwowy................03233
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy...................................03234
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i rezerwowy.............. 03235
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i wlotowy...................03236
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy, wlotowy, rezerwowy.. 03237
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03238
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03239
brak odbioru CAN z modu?u......................................................... 03240
niekompatybilnooeae oprogramowania mi?dzy przyrz?dem
sterowniczym i modu?em regulacji cioenienia................................. 03241
12/24 V, niezgodnooeae mi?dzy przyrzadem sterowniczym
i modu?em regulacji cioenienia ...................................................... 03242
ochrona przed wysok? cz?stotliwooeci? impulsów,
zawór wlotowy aktywny, cioenienie & lt; 4 bar .................................... 03243
nieudany test arytmetyczny ......................................................... 03244
SD 812
Strona 29 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po lewej;
b??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej .................................03245
b??d kompensacji kól, czujnik ko?a po lewej .................................03246
b??d na zasilaniu napi?ciem, czujnik obci??enia osi .................... 03247
ró?nica cioenie? na parze modu?ów regulacji cioenienia, ooe tylna ... 03248
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03249
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po prawej;
brak b??du ................................................................................... 03250
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po lewej ................................ 03251
czujnik ko?a po lewej; opó?nienie za du?e ...................................03252
czujnik ko?a po lewej; b?ad rozruchu ........................................... 03253
czujnik ko?a po lewej; za du?a szczelina powietrzna ................... 03254
regulacja sta?a, czujnik ko?a po lewej ..........................................03255
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po lewej ................................... 03256
b??d peiroecienia impulsowego ..................................................... 03257
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po lewej ................................03258
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03259
brak wa?nej definicji b??du ...........................................................03260
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po prawej ................................ 03261
czujnik ko?a poprawej; opó?nienie za du?e ..................................03262
czujnik ko?a po prawej; b??d rozruchu ......................................... 03263
czujnik ko?a po prawej; za du?a szczelina powietrzna ................ 03264
regulacja sta?a, czujnik ko?a po prawej ....................................... 03265
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po prawej ................................ 03266
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po prawej ................. 03267
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po prawej .............................03268
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03269
b??d, zasilanie napi?ciem, czujnik zu?ycia ok?adziny ...................03270
czujnik zu?ycia ok?adziny po lewej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03271
czujnik zu?ycia ok?adziny po prawej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03272
czujnik cioenienia poza dopuszczalnym zakresem wartooeci ..........03273
czas na zapytanie "aktualne cioenienie" za d?ugi ...........................03274
SD 812
Strona 30 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po prawej
Nieprawid?owe odpowietrzanie .................................................... 03275
Za wysokie cioenienie podczas testu impulsowego ....................... 03276
Cioenienie resztkowe po procesie hamowania...............................03277
B??d, czujnik cioenienia .................................................................. 03278
Brak wa?nej definicj b??du ........................................................... 03279
Czujnik ko?a - uszkodzenie IC.......................................................03280
B??dny meldunek zwrotny, zawór rezerwowy................................03281
B??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy....................................03282
B??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy i rezerwowy................03283
B??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy.................................. 03284
B??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i rezerwowy.............. 03285
B??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i wlotowy...................03286
B??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy, wlotowy, rezerwowy.. 03287
Brak wa?nej definicj b??du ........................................................... 03288
Brak wa?nej definicj b??du ........................................................... 03289
Brak odbioru CAN z modu?u ........................................................ 03290
Niekompatybilnooeae opragramowania mi?dzy przyrz?dem
sterowniczym i modu?em regulacji cioenienia .................................03291
12/24 V, niezgodnooeae mi?dzy przyrz?dem sterowniczym
i modu?em regulacji cioenienia ........................................................03292
Ochrona przed wysok? cz?stotliwooeci? impulsów, zawór
wylotowy aktywny, cioenienie & lt; 4 bar ............................................ 03293
Nieudany test arytmetyczny..........................................................03294
B??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej................................. 03295
B??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej .................................03296
B??d na zasilaniu napi?ciem, czujnik obci??enia osi.....................03297
Ró?nica cioenie? na parze modu?ów regulacji cioenienia, ooe tylna.. 03298
Brak wa?nej definicj b??du ........................................................... 03299
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po lewej;
brak b??du ................................................................................... 03300
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po lewej .................................. 03301
czujnik ko?a po lewej; opó?nienie za du?e .................................. 03302
b??d rozruchu ............................................................................... 03303
czujnik ko?a po lewej; za du?a szczelina powietrzna ................... 03304
czujnik ko?a po lewej ....................................................................03305
SD 812
Strona 31 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po lewej;
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po lewej................................... 03306
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po lewej ................... 03307
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po lewej ................................03308
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03309
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03310
.
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po prawej................................ 03311
czujnik ko?a po prawej; opó?nienie za du?e ................................ 03312
czujnik ko?a po prawej; b??d rozruchu ..........................................03313
czujnik ko?a po prawej: za du?a szczelina powietrzna ................ 03314
regulacji sta?a, czujnik ko?a po prawej ......................................... 03315
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po prawej................................ 03316
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po prawej .................03317
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po prawej ............................. 03318
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03319
b??d, zasilanie napi?ciem, czujnik zu?ycia ok?adziny....................03320
czujnik zu?ycia ok?adziny po lewej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03321
czujnik zu?ycia ok?adziny po prawej poza dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03322
czujnik zu?ycia poza dopuszczalnym zakresem wartooeci
03323
czas na zapytanie "aktualne cioenienie" za d?ugi ........................... 03324
nieprawid?owe odpowietrzenie .....................................................03325
za wysokie cioenienie podczas testu impulsowego ....................... 03326
cioenienie resztkowe po procesie hamowania .............................. 03327
b??d, czujnik cioenienia bez hamowania ........................................ 03328
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03329
czujnik ko?a - uszkodzenie IC ...................................................... 03330
b??dny meldunek zwrotny, zawór rezerwowy............................... 03331
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy.................................... 03332
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy i rezerwowy ................03333
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy.................................. 03334
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i rezerwowy.............. 03335
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i wlotowy...................03336
SD 812
Strona 32 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po lewej;
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy, wlotowy, rezerwowy... 03337
brak wa?nej definicji b??du .......................................................... 03338
brak wa?nej definicji b??du .......................................................... 03339
brak odbioru CAN z modu?u ........................................................ 03340
niekompatybilnooeae oprogramowania mi?dzy przyrz?dem
sterowniczym i modu?em regulacji cioenienia................................ 03341
12/24V, niezgodnooeae mi?dzy przyrz?dem sterowniczym
i modu?em regulacji cioenienia........................................................03342
ochrona przed wysok? cz?stotliwooeci? impulsów,
zawór wlotowy aktywny, cioenienie & lt; 4 bar ................................... 03343
nieudany test arytmetyczny ......................................................... 03344
b??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej ................................ 03345
b??d kompensacji kó?, czujnik ko?a po lewej ................................. 03346
b??d na zasilaniu napi?ciem, czujnik obci??enia osi .................... 03347
ró?nica cioenie? na parze modu?ów regulacji cioenienia, ooe tylna.. 03348
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03349
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po prawej;
brak b??du ................................................................................... 03350
przerwanie, zwarcie, cujnik ko?a po lewej .................................... 03351
czujnik ko?a po lewej; opó?nienie za du?e .................................. 03352
czujnik ko?a po lewej; b??d rozruchu ........................................... 03353
czujnik ko?a po lewej: za du?a szczelina powietrzna ................... 03354
regulacja sta?a, czujnik ko?a po lewej .......................................... 03355
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po lewej ....................................03356
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po lewej ....................03357
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?a po lewej ................................03358
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03359
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03360
przerwanie, zwarcie, czujnik ko?a po prawej ................................03361
czujnik ko?a po prawej; opó?nienie za du?e ................................ 03362
czujnik ko?a po prawej; b??d rozruchu ..........................................03363
czujnik ko?a po prawej; za du?a szczelina powietrzna .................03364
regulacja sta?a, czujnik ko?a po prawej ........................................03365
d?uga niestabilnooeae, czujnik ko?a po prawej ................................. 03366
SD 812
Strona 33 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po prawej;
b??d pieroecienia impulsowego, czujnik ko?a po prawej ................. 03367
b??d na osi unoszonej, czujnik ko?? po prawej ............................. 03368
brak wa?nej definicji b??du ...........................................................03369
b??d, zasilanie napi?ciem, czujnik zu?ycia ok?adziny....................03370
czujnik zu?ycia ok?adziny po lewej po dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03371
czujnik zu?ycia ok?adziny po prawej po dopuszczalnym
zakresem wartooeci ....................................................................... 03372
czujnik cioenienia poza dopuszczalnym zakresem wartooeci ......... 03373
czas na zapytanie "aktualne cioenienie" za d?ugi ...........................03374
nieprawid?owe odpowietrzenie .....................................................03375
za wysokie cioenienie podczas testu impulsowego ........................03376
cioenienie resztkowe po procesie hamowania .............................. 03377
b??d, czujnik cioenienia bez hamowania ........................................ 03378
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03379
czujnik ko?a - uszkodzenie IC ...................................................... 03380
b??dny meldunek zwrotny, zawór rezerwowy............................... 03381
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy.................................... 03382
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy i rezerwowy................03383
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy.................................. 03384
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i rezerwowy ..............03385
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy i wlotowy...................03386
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy, wlotowy, rezerwowy.. 03387
brak wa?nej definicji b??du ...........................................................03388
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03389
brak odbioru CAN z modu?u ......................................................... 03390
niekompatybilnooeae oprogramowania mi?dzy przyrz?dem
sterowniczym i modu?em regulacji cioenienia .................................03391
12/24 V, niezgodnooeae miedzy przyrz?dem sterowniczym
i modu?em regulacji cioenienia....................................................... 03392
ochrona przed wysok? cz?stotliwooeci? impulsów, zawór
wlotowy aktywny, cioenienie & lt; 4 bar.............................................. 03393
nieudany test arytmetyczny ......................................................... 03394
b??d kompresji kó?, czujnik ko?a po lewej ..................................... 03395
b??d kompresji kó?, czujnik ko?a po lewej ......................................03396
b??d na zasilaniu napi?ciem, czujnik obci??enia osi .................... 03397
SD 812
Strona 34 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? regulacji cioenienia, ooe tylna po prawej;
ró?nica cioenie? na parze modu?ów regulacji cioenienia, ooe tylna.... 03398
brak wa?nej definicji .................................................................... 03399
brak b??du ...................................................................................... 03400
Modu? sterowania przyczepy, elektronika regulacyjna, nieznane
przerwanie uC, test automatyczny uC, RAM lub test ROM........... 03401
Modu? sterowania przyczepy;
brak wa?nej definicji .................................................................... 03402
elektronika regulacyjna, EEPROM, za du?o dost?pów zapisu.... 03403
elektronika regulacyjna, EEPROM, b??d sumy kontrolnej
lub niewa?ne dane EOL ............................................................. 03404
elektronika regulacyjna, EEPROM, przekroczony czas kontroli
przy zapisywaniu danych ............................................................. 03405
elektronika regulacyjna, EEPROM, przekroczony czas kontroli
przy zapisywaniu danych ............................................................. 03406
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03407
elektronika regulacyjna, EEPROM,
b??d w parametrach dynamicznych.............................................. 03408
elektronika regulacyjna, EEPROM, b??d sumy kontrolnej
lub niewa?ne dane EOL............................................................... 03409
brak wa?nej definicji b??du............................................................03410
brak wa?nej definicji b??du............................................................03411
brak wa?nej definicji b??du............................................................03412
brak wa?nej definicji b??du............................................................03413
brak wa?nej definicji b??du............................................................03414
brak wa?nej definicji b??du............................................................03415
b??d w regulacji si?y sprz?gania.................................................... 03416
.
brak wa?nej definicji b??du............................................................03417
brak wa?nej definicji b??du............................................................03418
b??d w ocenie masy ..................................................................... 03419
brak wa?nej definicji b??du............................................................03420
brak wa?nej definicji b??du............................................................03421
czujnik cioenienia poza dopuszczalnym zakresem wartooeci ..........03422
niezgodna wartooeae czujnika cioenienia, hamowania nie by?o........ 03423
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03424
SD 812
Strona 35 z 77

EBS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Modu? sterowania przyczepy;
zbyt wolna redukcja cioenienia i b??d na prze??czniku
hamulca postojowego...................................................................03425
cioenienie resztkowe po redukcji cioenienia wieksze ni?
wartooeae progowa na prze??czniku hamulca postojowego............ 03426
cioenienie resztkowe po procesie hamowania .............................. 03427
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03428
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03429
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03430
b??dny meldunek zwrotny, zawór rezerwowy............................... 03431
b??dny meldunek zwrotny, zawór wlotowy................................... 03432
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03433
b??dny meldunek zwrotny, zawór wylotowy.................................. 03434
brak wa?nej definicji b??du ........................................................... 03435
b??d zaworu wylotowego i wlotowego, meldunek zwrotny ........... 03436
brak wa?nej definicji b??du............................................................03437
brak wa?nej definicji b??du............................................................03438
brak wa?nej definicji b??du............................................................03439
brak odbioru CAN z modu?u sterowania przyczepy.......................03440
cioenienie resztkowe po redukcji cioenienia wi?ksze ni?
wartooeae progowa na prze??czniku hamulca postojowego............. 03441
12/24 V, niekompatybilnooeae mi?dzy przyrz?dem
sterowniczym i modu?em sterownia przyczepy............................. 03442
ochrona przed wysok? cz?stotliwooeci? impulsów,
zawór wlotowy aktywny, cioenienie & lt; 4 bar.................................... 03443
nieudany test arytmetyczny ......................................................... 03444
niedopuszczalne cioenienie na z??czu samozamykaj?cym
przewodu gi?tkiego ...................................................................... 03445
brak wa?nej definicji b??du............................................................03446
brak wa?nej definicji b??du............................................................03447
ró?nica cioenie? mi?dzy modu?ami regulacji cioenienia
i modu?em sterowania przyczepy.................................................. 03448
brak wa?nej definicji b??du........................................................... 03449
SD 812
Strona 36 z 77

ESP
Miejsce b??du..................................................................................... SPN
Uszkodzenie sterownika................................................................. 03451
Meldunek zwrotny o nieczytelnym napi?ciu.................................... 03453
Nieodpowiednia konfiguracja dla ESP............................................. 03455
EEPROM
nieodpowienia suma kontrolna.................................................... 03456
b??dne parametry......................................................................... 03457
przekroczenie zakresu parametrów............................................. 03458
brak przekroczenia zakresu parametrów..................................... 03459
Niekompletny plik danych............................................................... 03461
Czujnik przyoepieszenia poprzecznego
poza dopuszczalnym zakresem.................................................. 03467
za d?ugi czas porównania............................................................. 03469
brak czasu porównania................................................................ 03470
nadzór nad czytelnooeci? sygna?ów wewn?trz danego modelu ... 03471
nadzór nad czytelnooeci? sygna?ów poza danym modelem ......... 03472
Czujnik k?ta skr?tu kó?
brak kalibracji .............................................................................. 03473
up?yw czasu dost?pu do CAN ................................................... 03474
poza dopuszczalnym zakresem ................................................. 03475
b??d treoeci informacji po CAN ..................................................... 03476
b??d przyrostu ko?a skr?tu ........................................................... 03477
d?ugi czas regulacji ...................................................................... 03478
sygna? sta?y ................................................................................. 03479
nieprawid?owe zamontowanie (niew?aoeciwy odczyt k?ta skr?tu
kó?) .............................................................................................. 03480
nadzór czytelnooeci sygna?ów mi?dzy:
skr?tem kó? a skr?tem obrotu kierownicy.................................... 03481
Czujnik pr?dkooeci obrotowej ko?a
up?yn?? czas dost?pu do CAN
............................................................................... 03483
poza dopuszczalnym zakresem .................................................. 03484
b??d w treoeci komunikatu po CAN ............................................... 03485
statyczny b??d bajtu ..................................................................... 03486
dynamiczny b??d bajtu ................................................................ 03487
b??d przyrostu ............................................................................. 03488
szybki czas regulacji .................................................................... 03490
SD 812
Seite 37 von 77

ESP Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................. SPN
Czujnik pr?dkooeci obrotowej (Giro)
kompensacja dla stanu spoczynku ............................................. 03491
kompensacja normalna ............................................................... 03492
b??d czu?ooeci uk?adu .................................................................... 03493
nadzór czytelnooeci sygna?ów wewn?trz danego modelu ........... 03494
nadzór czytelnooeci sygna?ów z zewn?trz danego modelu .......... 03495
niew?aoeciwe zamontowanie (znak k?ta obrotu kierownicy) ........ 03496
nadzór czytelnooeci sygna?ów miedzy:
pr?dkooeci? obrotu i k?tem skr?tu................................................. 03497
Brak komunikacji przez CAN z EBS .............................................. 03500
Brak kompatybilnooeci oprogramowania .......................................... 03501
System 12/24V niekompatybilny z EBS.......................................... 03502
Nieprawid?owe zamkni?cie testu ALU............................................. 03504
Uszkodzenie wyjoecia stopnia ko?cowego ESP
................................. 03505
Nieczytelne informacje z ESP
.......................................................... 03506
Brak b??dów.................................................................................... 03511
Wymaganie czerwonej lampki ostrzegawczej przy diagnozie ........ 03512
Wymaganie ?ó?tej lampki ostrzegawczej przy diagnozie................. 03513
Sygna? czujnika zu?ycia ok?adziny hamulcowej.............................. 03515
EBS przyczepy posiada usterk? ..................................................... 03516
Za wysokie lub za niskie napi?cie ................................................. 03517
Z??cze przyczepy stanie pracy jednoprzewodowej........................ 03518
Czujnik obrotów ko?a, b??d podczas:
ostatniego cyklu po??czenia ............................................................ 03519
Graniczna pr?dkooeae w szczelinie, poziom ostrzegawczy,
powtarzanie co 1 sekund? .............................................................. 03520
Hamulec przystankowy w stanie uruchomionym............................ 03521
Tryb rolkowego stanowiska do kontroli hamulców uruchomiony 03522
.....
Zewn?trzna kompensacja (sygna? tachografu/nadajnik obrotów)... 03525
Ziezako?czona kompensacja czujnika przyoepieszenia poprzecz... 03526
Niezako?czona szybka regulacja czujnika kata skr?tu ................... 03527
Za niskie lub za wysokie napi?cie na sterowniku ESP
..................... 03528

SD 812
S 38 von 77

ECAS
Miejsce b??du..................................................................................... SPN
szyna CAN Bus od??czona ........................................................... 00639
Peryferyjne napi?cie akumulatorów................................................. 01043
Przyrz?d sterowniczy - b??d;
b??d wewn?trzny .......................................................................... 03001
suma kontrolna, dane specyficzne dla ECU ................................ 03010
suma kontrolna, parametry .......................................................... 03011
suma kontrolna, dane dot. kalibrowania, czujniki drogi................ 03012
suma kontrolna, dane dot. kalibrowania, czujniki cioenienia ..........03013
suma kontrolna, dopuszczalne obci??enie osi ............................ 03015
..........................................................03051
Urz?dzenie obs?ugowe - informacja
Urz?dzenie obs?ugowe - zegar taktuj?cy
...................................................... 03052
Przerwanie komunikacji
.................................................................... 03061
Komunikat CAN
VSC1/CCVS ................................................................................ 03062
EEC1 ........................................................................................... 03063
EBC2 ........................................................................................... 03064
FFR_1.......................................................................................... 03065
ECAM_1 ...................................................................................... 03066
EBS ............................................................................................. 03067
Czujnik drogi
ooe tylna po lewej ......................................................................... 03101
ooe tylna po prawej ....................................................................... 03102
ooe prednia ................................................................................... 03103
Czujnik cioenienia
ooe tylna po lewej ......................................................................... 03151
ooe tylna po prawej ....................................................................... 03152
ooe przednia ................................................................................ 03153
Zawór elektromagnetyczny
odprowadzenie ........................................................................... 03200
2/2 , ooe tylna po lewej................................................................... 03201
2/2 , ooe tylna po prawej................................................................ 03202
2/2 , ooe przednia .......................................................................... 03203
3/3 opuszczanie/obci??anie osi unoszonej/wleczonej ................. 03204
SD 812
Strona 39 z 77

ECAS Ci?g dalszy
Miejsce b??du .................................................................................... SPN
Zawór elektromagnetyczny
3/3, podnoszenie/odci??anie osi unoszonej/wleczonej................ 03205
3/2, zapas (napowietrzanie)......................................................... 03206
3/3 , mieszek powietrza ................................................................03207
Regulacja poziomu zadanego..........................................................03230
Przeciek.......................................................................................... 03231

EDC
Miejsce b??du ..................................................................................... SPN
Cioenienie paliwa na zasilaniu
............................................................. 00094
Cioenienie oleju................................................................................. 00100
Cioenienie do?adowania.....................................................................00102
Temperatura powietrza do?adowuj?cego......................................... 00105
Podcioenienie powietrza do?adowuj?cego
.......................................................................... 00107
Cioenienie atmosferyczne................................................................. 00108
Rejestrowanie temperatury wody ch?odz?cej .................................. 00110
Cioenienie paliwa w kolektorze
.................................................................... 00157
Napi?cie akumulatorów................................................................... 00168
Temperatura paliwa ........................................................................ 00174
Czujnik pr?dkooeci obrotowej........................................................... 00190
FFR2: Bit b??dny, ograniczenie momentu obrotowego ................... 00518
Motor-CAN ...................................................................................... 00609
Rejestrowanie pocz?tku wtrysku..................................................... 00637
Pozosta?e odchylenie regulacji, ilooeae ............................................. 00638
Zawór elekromagnetyczny
Cylinder 1..................................................................................... 00651
Cylinder 2..................................................................................... 00652
Cylinder 3..................................................................................... 00653
Cylinder 4..................................................................................... 00654
Cylinder 5..................................................................................... 00655
Cylinder 6..................................................................................... 00656
Czas trwania wtrysku dawki g?ównej ............................................... 00711
SD 812
Strona 40 z 77

EDC Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Pomocniczy czujnik pr?dkooeci obrotowej........................................ 00723
Draga regulacji................................................................................ 00833
TIME/DATE
Sekundy niewa?ne....................................................................... 00959
Minuty niewa?ne .......................................................................... 00960
Godziny niewa?ne
......................................................................... 00961
Dni niewa?ne ............................................................................... 00962
Miesi?ce niewa?ne....................................................................... 00963
Lata niewa?ne.............................................................................. 00964
Zasilanie grupy oporników 1 CY 310 .............................................. 01079
Versorgung Sensorgruppe 2 CY 310 .............................................. 01080
Czujnik drogi regulacji ..................................................................... 01210
CAN silnika...................................................................................... 01231
Up?yw czasu dostepu dla FFR 1
................................................................................. 02039
Zamiana biegunów czujnika pr?dkooeci obrotowej........................... 03001
Segmentowa pr?dkooeae obrotowa .................................................... 03002
Zamiana czujnika pr?dkooeci obrotowej/pomocniczego
czujnika pr?dkooeci obrotowej DZG/HZG......................................... 03003
Po?o?enie zaworu odprowadz. gazów spalinowych AGR ............... 03004
Timeout, pole komunikatu 13...........................................................03005
Pierwotna pr?dkooeae obrotowa .........................................................03006
DM4 Request, niewa?ny PGN ........................................................ 03007
FFR3: zwalniacz, temperatura oleju niewa?na .............................. 03008
Nadmierna pr?dkooeae obrotowa ....................................................... 03009
Odchylenie regulacji pocz?tku wtrysku ........................................... 03010
K?t wyprzedzenia wtrysku
.......................................................................... 03011
Modu? CAN ................................................................................. 03012
Szyna CAN od??czona
.................................................................................... 03013
Przeka?nik g?ówny w pozycji wisz?cej.............................................03014
Max. czas po wy??czeniu zacisku 15 przekroczony........................ 03015
FFR1:
Bajt b??dny, ilooeae zerowa z powodu hamulca silnikowego
..............03016
Bit b??dny, moment zadany........................................................... 03017
Bit b??dny, zregulowanie ko?cowe, identyfikacja parametrów...... 03018
Min. wartooeae zadana ko?cowej pr?d. obrotowej nieosi?galna..... 03019
Bit b??dny, wartooeae zadana ko?cowej pr?dkooeci obrotowej.......... 03020
Bit b??dny, wartooeae zadana ko?cowej pr?dkooeci obrotowej......... 03021
SD 812
Strona 41 z 77

EDC Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
FFR1:
wartooeae zadana pooeredniej pr?dkooeci obrotowej ......................... 03022
bit b??dny, ??danie mom. eng. overspeed.....................................03023
Bit b??dny, ??danie wy??czenia rampy ..........................................03024
Zarezerwowane bity & bajty ......................................................... 03025
Up?yn?? czas............................................................... ........................
03026
FFR2
B??d toru nap?dowego
............................................................................. 03027
Wartooeae zadana momentu obrotowego za ma?a.......................... 03028
Bit b??dny, wartooeae zadana biegu ja?owego ................................. 03029
Bit b??dny, identyf. parametrów pr?dk. obrotowej biegu ja?owego... 03030
Wartooeae zadana pr?dk.obrotowej biegu ja?owego za du?a ......... 03031
Bit b??dny, ??danie Stand Alone.................................................. 03032
Bit b??dny, ??danie startu............................................................. 03033
Bit b??dny, ??danie zatrzymania silnika ....................................... 03034
Zarezerwowane bity & bajty..........................................................03035
Up?yn?? czas .......................................................................................
03036
FFR3
Bit b??dny, po?o?enie czujnika peda?u .......................................... 03037
Bit b??dny, informacje na temat postoju ........................................03038
Zarezerwowane bity & bajty..........................................................03039
Up?yn?? czas........................................................................................
03040
DM4-Request o zbyt du?ej cz?stotliwooeci ....................................... 03041
FFR2: predkooeae wa?u nap?dowego................................................. 03042
. niewa?ny
Informacja na temat pami?ci b??dów, up?yn?? czas, pole komunikatu 03043
10...
Sterowanie rozrusznika uszkodzone ............................................... 03045
Rejestrowanie cioenienia atmosferycznego.......................................03046
Test dobiegu
Modu? kontrolny Gate-Array.......................................................... 03047
Kontrola napi?cia dolnego........................................................... 03048
Kontrola napi?cia górnego ........................................................... 03049
Ilooeae zerowa .................................................................................03050
Wyjoecie MES1 ........................................................................... 03051
Timeout
Pole komunikatu 5 ........................................................................03052
Pole komunikatu 6 ....................................................................... 03053
SD 812
Strona 42 z 77

EDC Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Timeout
Pole komunikatu 7 ........................................................................03054
Pole komunikatu 14 ......................................................................03055
Przyrz?d sterowniczy -b??d;
Suma kontrolna, data dostosowania hardware w szer. EEPROM .. 03056
Szer. EEPROM dane nierówne sumie kontrolnej......................... 03057
Szer. EEPROM; dane kontroli przeka?. g?ównego, suma kontrol.03058
Szer. EEPROM; dane pami?ci b??dów, suma kontrolna...............03059
Szer. EEPROM; dane licznika godzin pracy, suma kontrolna...... 03060
Szer. EEPROM; test nastawnika, suma kontrolna........................03061
Szer. EEPROM; kontrola rozrusznika, suma kontrolna ................03062
Dobieg nie zako?czony................................................................... 03063
Tryb Stand Alone, EDC................................................................... 03064
Czas uruchomienia pojedy?czego
............................................................... 03065
Czas po starcie................................................................................ 03066
Test automatyczny........................................................................... 03067
Modu? kontrolny uszkodzony ........................................................... 03068
Kontrola pr?dkooeci obrotowej trybu awaryjnego
.....................................03069
Stan braku zgodnooeci...................................................................... 03070
Analiza równomiernooeci pracy silnika
................................................03071
Stan uszkodzonych cylindrów......................................................... 03072
Znak liczbowy nieprawid?owej sumy................................................ 03073
Numer identyfikacyjny FFR..............................................................03074
Czyjnik cioenienia paliwa................................................................... 03075
Immobilizer- blokada rozruchu silnika
brak ilooeci z powodu nieprawid?owego identyfikatora FFR .......... 03076
brak ilooeci z powodu za d?ugiego "nie gotowy"............................. 03077
niewa?ny identyfikator FFR po zwolnieniu ilooeci
..................................... 03078
Po?o?enie dr??ka regulacyjnego ..................................................... 03079
Numer identyfikacyjny EDC .............................................................03080
Od??czenie regulatora cioenienia do?adowania
......................................................... 03081
Czytelnooeae sygna?u czujnika cioenienia oleju
............................................................. 03082
Czytelnooeae sygna?u czujnika cioenienia paliwa
.................................................. 03083
Kontrola po?o?enia zatrzymania dr??ka regulacyjnego................... 03084
FFR3: Odst?p mi?dzy pojazdami.................................................... 03085
niewa?ny
Kra?cowa pozycja nastawnika klapy AGR ....................................03086
SD 812
Strona 43 z 77

EDC Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
czujnik cioenienia oleju
................................................................................ 03087
czujnik cioenienia do?adowania
............................................................................ 03088
czujnik temperatury powietrza do?adowuj?cego
............................................................... 03089
czujnik temperatury cieczy ch?odz?cej
................................................... 03091
TIME/DATE: up?yw czasu dostepu
..................................................................... 03092
TIME/DATE: zarezerwowane bity & bajty........................................ 03093
Up?yw czasu dostepu, pole komunikatu 8
.............................................................03094
Procentowa wartooeae zadana ilooeci...................................................03095
Peda? gazu ...................................................................................... 03096
Czujnik temperatury paliwa............................................................. 03097
Regulacja; kontakt chwiejny
:
.............................................................. 03098
Czujnik cioenienia paliwa
...................................................................... 03099
Czujnik cioenienia paliwa po stracie uk?. niskiego cioenienia
............................................................ 03100
Stopie? ko?cowy nastawnika cioenienia do?adowania
.............................................................. 03171
Podzespó? 2 CAN
.............................................................................. 03673
Meldunek zwrotny z EDC do FFR
............................................. 03674
Uszkodzenie awaryjnego uk?adu gaszenia silnika sterowania
czasem wybiegu ............................................................................ 03675
Uszkodzenie awaryjnego uk?adu gaszenia silnika test sterowania
czasem wybiegu ............................................................................ 03676
Czujnik podcioenienia wlotu powietrza
......................................................... 03677
Buster ,,C" 1 .................................................................................. 03678
Buster ,,C" 2 .................................................................................. 03679
Pr?d zasilania pompy wysoko......................................................... 03680
cioenieniowej CP3
Starter stopnia ko?cowego
.............................................................................. 03681
Uoeredniona pozycja d?wigni regulacyjnej
.................................................... 03682
Sygnalizowanie wymaganego sterowania ko?cowego
......................... 03683
Dozorowania stopnia ko?cowego rozruchu
........................................................ 03684
Sterowanie trwania impulsu dla zaworu EGR
............................................ 03685
Sterowanie czasu impulsu regulatora cioenienia do?adowuj?cego 03686
...........................
Zawór obni?aj?cy ............................................................................ 03687
cioenienie
Wielkooeae nastawy regulatora cioenienia ........................................... 03688
(czas impulsu)
Uszkodzone stopniowanie dla inicjaliz............................................ 03730
Uszkodzone stopniowanie dla inicjaliz............................................ 03732
............................................
Pompa wysokiego........................................................................... 03733
cioenienia
Zawór regulacji cioenienia
.............................................................................. 03734
Temperatura wewn?trz sterownika EDC
................................................................ 03735
Od??czenie stopnia ko?cowego przez ............................................ 03736
EDC
SD 812
Strona 44 z 77

EDC Ci?g dalszy
Miejsce usterki
............................................................................................ SPN
Inicjalizacja przy pracy Master/Slave .......................................... 03737
Wartooeae korekcji dawki za du?a
Cylinder 1 .................................................................................... 03738
Cylinder 2 .................................................................................... 03739
Cylinder 3 .................................................................................... 03740
Cylinder 4 .................................................................................... 03741
Cylinder 5 .................................................................................... 03742
Cylinder 6 .................................................................................... 03743
Highside Endstufe
jeszcze nie ob?o?one
......................................................................... 03744
regulacja cioenienia do?adowania
..................................................................... 03745
recylkulacja spalin ....................................................................... 03746
zawór regulacji cioenienia
.......................................................................... 03747
zespó? pompy wysokiego cioenienia
....................................... 03748
jeszcze brak ob?o?enia
......................................................................... 03749
jeszcze brak ob?o?enia
......................................................................... 03750
przeka?nik rozruchu
................................................................................ 03751
nadajnik pozycji (wa?ek rozrz?du)
........................................................ 03752
nadajnik przyrostu obrotu (wa? ........................................................ 03753
korbowy)
czytelnooeae sygna?u cioenienia paliwa
..................................................... 03755
napi?cie zasilania grupy oporników 3 CY310 ............................. 03756

SD 812
Seite 45 von 77

FFR
Lista b??dów...................................................................................... SPN
Po?o?enie grupy dziel?cej ................................................................00032
Peda? sprz?g?a ................................................................................ 00033
Ograniczenie pr?dkooeci jazdy......................................................... 00074
Poziom oleju
........................................................................................... 00098
Temperatura wody ch?odz?cej ......................................................... 00110
Zacisk 15 (w??cz zap?on)................................................................. 00158
Pr?dkooeae obrotowa na wejoeciu, przek?adnia....................................00161
Napi?cie akumulatorów................................................................... 00168
Temperatura zewn?trzna ................................................................ 00171
Temperatura ................................................................................... 00175
oleju
Po?o?enie peda?u hamulca .............................................................. 00521
Prze??cznik biegu ja?owego, peda? gazu ..........................................00558
Wy??cznik zwalniacza Shift-Assistent (wspomaganie prz??czania)..00572
Wy??cznik, regulacja pr?dkooeci jazdy, podj?cie............................... 00601
Szyna CAN toru nap?du ................................................................. 00639
od??czona
Sprz?g?o wentylatora
................................................................................ 00647
Fahrpedal
PWM1-Sygna? kalibracji ............................................................. 00697
PWM2-Sygna? kalibracji ............................................................. 00698
PWM1- und PWM2-Sygna? kalibracji ......................................... 00699
Split H ............................................................................................. 00770
Grupa dziel?ca L............................................................................. 00771
Wy??cznik DNR............................................................................... 00773
Wy??cznik, ograniczanie pr?dkooeci maksymalnej........................... 00898
Stopie? wyjoeciowy, oewiat?o stop/blokada oecie?ki............................. 01045
Wy??cznik hamowania silnikiem ...................................................... 01072
Szyna CAN silnika od??czona
......................................................................... 01231
Wejoecie sygna?u cz?stotliwooeci dla pr?dkooeci jazdy
................................................ 03000
Zacisk 30, sta?y plus........................................................................ 03001
Ograniczenie momentu i pr?dkooeci obrotowej ................................ 03010
Czujnik cioenienia EVB
........................................................................... 03011
Peda? gazu;
PWM1-sygna? .............................................................................. 03020
PWM2-sygna? .............................................................................. 03021
SD 812
Strona 46 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów ....................................................................................... SPN
Peda? gazu;
sygna? PWM1 i PWM2 ................................................................ 03022
CAN silnika przesy?a komunikat Timeout (przekroczenie czasu).... 03060
Magistrala danych CAN; przekrocz. czasu przy odbiorze komunikatu:
EDC Konfiguracja silnika ........................................................... 03061
EDC EDC1................................................................................... 03062
EDC EDC2 ................................................................................... 03063
EDC EDC3 ................................................................................... 03064
EDC EDC4................................................................................... 03065
EDC EDC5 ................................................................................... 03066
CAN uk?adu przenoszenia nap?du przesy?a komunikat Timeout.... 03080
Magistrala danych CAN; przekrocz. czasu przy odbiorze komunikatu:
EBS EBC1 .................................................................................. 03081
EBS EBC2................................................................................... 03082
EBS EBC3.................................................................................. 03083
zwalniacza ERC1_RD ................................................................. 03084
konfiguracja zwalniacza .............................................................. 03085
Astronic ETC1.............................................................................. 03086
Astronic ETC2 .............................................................................. 03087
Magistrala danych CAN; przekrocz. czasu przy odbiorze komunikatu:
tachografu TCO1 ......................................................................... 03088
ZBR Veh_Dist ............................................................................. 03089
ZBR Time/Date............................................................................ 03090
zwalniacza RE_Fluids ................................................................. 03091
zwalniacza RD_Fluids ................................................................. 03092
Astronic TSC1_TE ....................................................................... 03093
EBS TSC1_AE ............................................................................ 03094
EBS Veh_weight ......................................................................... 03095
ZBR AUX-STAT-ZBR1..................................................................03096
ECAS ECAS1.............................................................................. 03097
ERC1_RE .................................................................................... 03098
ECAM ECAM1............................................................................. 03099
Magistrala danych CAN; komunikat EDC;
EDC1, bajt 0 ............................................................................... 03100
EDC1, bajt 1 ............................................................................... 03101
EDC1, bajt 2 ............................................................................... 03102
SD 812
Strona 47 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów
........................................................................................ SPN
Magistrala danych CAN, komunikat EDC - sygna? b??du;
EDC1, bajt 3 i 4............................................................................ 03103
EDC1, bajt 5 i 6............................................................................ 03104
EDC1, bajt 7................................................................................. 03105
EDC2, bajt 0 i 1........................................................................... 03106
EDC2, bajt 2 i 3 ........................................................................... 03107
EDC2, bajt 4 i 5............................................................................ 03108
EDC2, bajt 6 i 7............................................................................ 03109
EDC3, bajt 0 i 1............................................................................ 03110
EDC3, bajt 2 i 3 ............................................................................ 03111
EDC3, bajt 4 ............................................................................... 03112
EDC3, bajt 5 ............................................................................... 03113
EDC3, bajt 6 ............................................................................... 03114
EDC3, bajt 7 ............................................................................... 03115
EDC4, bajt 0 ............................................................................... 03116
EDC4, bajt 1 ............................................................................... 03117
EDC4, bajt 2 ............................................................................... 03118
EDC4, bajt 3 ............................................................................... 03119
EDC4, bajt 4 i 5 ........................................................................... 03120
EDC4, bajt 6 ............................................................................... 03121
EDC4, bajt 7 ............................................................................... 03122
EDC5, bajt 0 ............................................................................... 03123
EDC5, bajt 1 ............................................................................... 03124
EDC5, bajt 2 i 3 ........................................................................... 03125
EDC5, bajt 4 ............................................................................... 03126
EDC5, bajt 5 i 6 ........................................................................... 03127
EDC5, bajt 7 ............................................................................... 03128
Konfiguracja silnika, bajt 0 i1 .................................................... 03129
Konfiguracja silnika, bajt 2 ....................................................... 03130
Konfiguracja silnika, bajt 3 i 4 ................................................... 03131
Konfiguracja silnika, bajt 5 ....................................................... 03132
Konfiguracja silnika, bajt 6 i 7 ................................................... 03133
Konfiguracja silnika, bajt 8 ....................................................... 03134
Konfiguracja silnika, bajt 9 i 10 ................................................. 03135
Konfiguracja silnika, bajt 11 ..................................................... 03136
Konfiguracja silnika, bajt 12 i 13 ................................................ 03137
SD 812
Strona 48 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów
........................................................................................ SPN
Magistrala danych CAN, komunikat EDC - sygna? b??du;
Konfiguracja silnika, bajt 14 ..................................................... 03138
Konfiguracja silnika, bajt 15 i 16 ................................................03139
Konfiguracja silnika, bajt 17 i 18 ................................................03140
Konfiguracja silnika, bajt 19 i 20 ................................................03141
Konfiguracja silnika, bajt 21 i 22 ............................................... 03142
Konfiguracja silnika, bajt 23 ..................................................... 03143
Magistrala danych CAN, komunikat EBS - sygna? b??du;
EBC1, bajt 1 ............................................................................... 03150
EBC1, bajt 2 ............................................................................... 03151
EBC1, bajt 3 ............................................................................... 03152
EBC1, bajt 4 ............................................................................... 03153
EBC1, bajt 5 ............................................................................... 03154
EBC2, bajt 1 i 2 ........................................................................... 03155
EBC2, bajt 3 ............................................................................... 03156
EBC2, bajt 4 ............................................................................... 03157
EBC2, bajt 5 ............................................................................... 03158
EBC2, bajt 6 ............................................................................... 03159
EBC2, bajt 7 ............................................................................... 03160
EBC2, bajt 8 ............................................................................... 03161
EBC3, bajt 0 ............................................................................... 03162
EBC3, bajt 1 ............................................................................... 03163
EBC3, bajt 2 ............................................................................... 03164
EBC3, bajt 3 ............................................................................... 03165
EBC3, bajt 4 ............................................................................... 03166
EBC3, bajt 5 ............................................................................... 03167
EBC3, bajt 6 ............................................................................... 03168
EBC3, bajt 7 ............................................................................... 03169
EBC4, bajt 1 ............................................................................... 03170
EBC4, bajt 2 ............................................................................... 03171
EBC4, bajt 3 ............................................................................... 03172
EBC4, bajt 4 ............................................................................... 03173
EBC4, bajt 5 ............................................................................... 03174
EBC4, bajt 6 ............................................................................... 03175
EBC4, bajt 7 ............................................................................... 03176
EBC4, bajt 8 ............................................................................... 03177
SD 812
Strona 49 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów
........................................................................................ SPN
Magistrala danych CAN, komunikat EBS - sygna? b??du;
Ci??ar pojazdu, bajt ..................................................................... 03178
0
Ci??ar pojazdu, bajt 1 .................................................................. 03179
i2
Ci??ar pojazdu, bajt 3
....................................................................... 03180
Magistrala danych CAN, komunikat zwalniacza - sygna? b??du;
Konfiguracja retardera, bajt 1 ........................................................................
03181
Konfiguracja retardera, bajt 2 ........................................................................
03182
Konfiguracja retardera, bajt 3 i 4 ......
............................................................. 03183
Konfiguracja retardera, bajt 5 ........................................................................
03184
Konfiguracja retardera, bajt 6 i 7
................................................................... 03185
Konfiguracja retardera, bajt 8 ........................................................................
03186
Konfiguracja retardera, bajt 9 i 10
.................................................................... 03187
Konfiguracja retardera, bajt 11
..................................................................... 03188
Konfiguracja retardera, ................................................................ 03189
bajt 12 i 13
Konfiguracja retardera, bajt 14
..................................................................... 03190
Konfiguracja retardera,................................................................. 03191
bajt 15 i 16
Konfiguracja retardera, bajt 17 i 18
.................................................................. 03192
Konfiguracja retardera, bajt 19
........................................................................ 03193
ERC1_RD, bajt 1 ........................................................................ 03194
ERC1_RD, bajt 2 ........................................................................ 03195
ERC1_RD, bajt 3 ........................................................................ 03196
Magistrala danych CAN, AS-Tronic komunikat - sygna? b??du;
ETC1, bajt 1 ............................................................................... 03197
ETC1, bajt 2 i 3 ........................................................................... 03198
ETC1, bajt 4 ............................................................................... 03199
ETC1, bajt 5 ............................................................................... 03200
ETC1, bajt 6 i 7 ........................................................................... 03201
ETC1, bajt 8 ............................................................................... 03202
ETC2, bajt 1 ............................................................................... 03203
ETC2, bajt 2 i 3 ........................................................................... 03204
ETC2, bajt 4 ............................................................................... 03205
ETC2, bajt 5 ............................................................................... 03206
ETC2, bajt 6 ............................................................................... 03207
ETC2, bajt 7 ............................................................................... 03208
ETC2, bajt 8 ............................................................................... 03209
SD 812
Strona 50 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów
........................................................................................ SPN
Magistrala danych CAN, TCO komunikat - sygna? b??du;
TCO1, bajt 1 ............................................................................... 03210
TCO1, bajt 2 ............................................................................... 03211
TCO1, bajt 3 ............................................................................... 03212
TCO1, bajt 4 ............................................................................... 03213
TCO1, bajt 5 i 6 ........................................................................... 03214
TCO1, bajt 7 i 8 ........................................................................... 03215
VEH_DIST, bajt 0 do 3 .............................................................. 03216
VEH_DIST, bajt 4 do 5 .............................................................. 03217
TIME/DATE, bajt 1 ..................................................................... 03218
TIME/DATE, bajt 2 ..................................................................... 03219
TIME/DATE, bajt 3 ..................................................................... 03220
TIME/DATE, bajt 4 ..................................................................... 03221
TIME/DATE, bajt 5 ..................................................................... 03222
TIME/DATE, bajt 6 ..................................................................... 03223
TIME/DATE, bajt 7 i 8 ................................................................ 03224
Magistrala danych CAN, komunikat zwalniacza - sygna? b??du;
RE_FLUIDS, bajt 1 .................................................................... 03225
RE_FLUIDS, bajt 2 .................................................................... 03226
RE_FLUIDS, bajt 3 .................................................................... 03227
RD_FLUIDS, bajt 1 .................................................................... 03228
RD_FLUIDS, bajt 2 .................................................................... 03229
RD_FLUIDS, bajt 3 .................................................................... 03230
Magistrala danych CAN, AS-Tronic komunikat - sygna? b??du;
TSC1_TE, bajt 1 ...........................................................................03231
TSC1_TE, bajt 2 i 3 ..................................................................... 03232
TSC1_TE, bajt 4........................................................................... 03233
TSC1_TE, bajt 5 .......................................................................... 03234
Magistrala danych CAN, EBS komunikat - sygna? b??du;
TSC1_AE, bajt 1 ........................................................................ 03235
TSC1_AE, bajt 2 i 3 .................................................................... 03236
TSC1_AE, bajt 4 ........................................................................ 03237
TSC1_AE, bajt 5 ........................................................................ 03238

SD 812
Strona 51 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów
........................................................................................ SPN
Magistrala danych CAN, ZBR komunikat - sygna? b??du;
Sygna? zewn?trzny do ZBR1, ....................................................... 03239
bajt 1 i 2, bit 1,2
Sygna? zewn?trzny do, bajt 3 .i...................................................... 03240
4, bit 3,4
Sygna? zewn?trzny do, bajt...........................................................03241
. 4, bit 5,6
Magistrala danych CAN;
Komunikat ECAS ECAS1, bajt 6 do 8 .......................................... 03242
Komunikat ERC1_RE, bajt 2........................................................ 03243
Komunikat ECAM1, bajt 5 ............................................................ 03244
Up?yw czasu dost?pu dla Trans.Fluid
........................................................... 03245
B??d sygna?u Fluid Byte 2 ............................................................. 03246
Comfort Shitf wejoecia (CS1 i CS2).................................................. 03250
Wy??cznik FGR/FGB
......................................................................... 03251
Prze??cznik grupy dziel?cej............................................................. 03252
Wewn?trzne sprz??enie .................................................................. 03253
Wymaganie I grupy biegów (prze??cznik grupy biegów) ................. 03254
Wejoecie
ZDR1 ........................................................................................... 03255
ZDR2 ........................................................................................... 03256
ZDR3 ........................................................................................... 03257
Wejoecie, wywo?anie, przystawka odbioru mocy 1........................ 03258
Wejoecie, wywo?anie, przystawka odbioru mocy 2 ........................ 03259
ECO / Zasilanie............................................................................ 03260
Meldunek zwrotny nap?d.pomocn. 1........................................... 03261
Meldunek zwrotny nap?d.pomocn. 2........................................... 03262
Wejoecie, przek?adnia, po?o?enie neutralne, meldunek zwrotny.....03263
Wejoecie, hamulec postojowy.........................................................03264
Meldunek zwrotny I grupa biegów ............................................... 03265
Wejoecie, uruchomienie silnika/zacisk 50.......................................03266
Wywo?anie zatrzymania silnika .................................................... 03267
Zatrzymanie silnika
...................................................................................... 03268
Zgodnooeae komunikatu "uruchomiae silnik" - wejoecie,
wywo?anie uruchomienia silnika.......................................................03269
Komunikat CAN;
"Uruchomiae silnik" mimo, ?e silnik pracuje....................................03270
"Uruchomiae silnik" mimo, ?e V & gt; 0 ................................................. 03271
"Uruchomiae silnik" mimo, ?e wejoecie, przek?adnia
w po?o?eniu neutralnym - otwarte............................................... 03272
SD 812
Strona 52 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów
........................................................................................ SPN
Komunikat CAN;
"Zatrzymaae silnik", mimo ?e w dalszym ci?gu V & gt; 0 .......................03273
Pr?dkooeae obrot. wej. i wyj. przek?adni w po?o?eniu neutralnym ...... 03274
Brak CAN silnika ............................................................................. 03277
Wejoecie, pr?dkooeae ........................................................................... 03278
Brak sygna?u pr?dkooeci (wprowadzone ograniczeni momentu
i pr?dkooeci obrotowej) ..................................................................... 03279
Nie mo?na wy??czyae FFR ............................................................... 03280
Urz?dzenie steruj?ce (test rejestracji) ............................................. 03281
Urz?dzenie steruj?ce - b??d;
Test rejestracji
................................................................................. 03290
Arytmetyka b??d obliczeniowy .................................................... 03291
RAM............................................................................................. 03292
..................................................................... 03293
Jednostka nadzoruj?ca
Zadzia?a? watchdog ..................................................................... 03294
Urz?dzenie steruj?ce - b??d;
Rampage ..................................................................................... 03295
SegmentRAM/ROM .................................................................... 03296
B??d strony ROM.......................................................................... 03297
Suma kontrolna ROM .................................................................. 03298
Urz?dzenie steruj?ce lub wi?zka kabli;
Stopie? wyjoeciowy, hamulce silnikowy..........................................03300
Stopie? wyjoeciowy, wspomaganie sprz?g?a ..................................03301
Stopie? wyjoeciowy, przystawka odbioru mocy 1........................... 03302
Stopie? wyjoeciowy, przystawka odbioru mocy 2 .......................... 03303
Stopie? wyjoeciowy, ogrzewanie termostatu.................................. 03304
Stopie? wyjoeciowy, du?a grupa.................................................... 03305
Stopie? wyjoeciowy, ma?a grupa.................................................... 03306
Stopie? wyjoeciowy, masa grupa................................................... 03308
Stopie? wyjoeciowy, masa grupa dziel?ca ..................................... 03309
Po?o?enie do jazdy czytelnooeae sygna?u ...................................... 03310
Urz?dzenie steruj?ce suma kontrolna EEPROM............................. 03311
Obroty wyjoeciowe ze skrzyni biegów - sygna? nieczytelny .............. 03411
Skrzynia biegów w po?o?eniu neutralnym - sygna? nieczytelny ..... 03412
Skrzynia biegów w po?o?eniu neutralnym - sygna? nieczytelny ..... 03413
......................................................................................... 03414
Dioda LED
SD 812
Strona 53 z 77

FFR Ci?g dalszy
Lista b??dów
........................................................................................ SPN
Up?yn?? czas dost?pu
.................................................................................. 03430
Uszkodzony sygna? KSM1
Bit 2 i 3
................................................................................ 03431
Bit 4 .......................................................................................... 03432
Bit 5 .......................................................................................... 03433
Bit 8 .......................................................................................... 03434
"Uszkodzenie silnika", pomimo, ?e pojazd w stanie jazdy .......... 03435
"Uszkodzenie silnika", pomimo, ?e pojazd w stanie jazdy .......... 03436
"Uszkodzenie silnika", pomimo, ?e skrzynia biegów nie w
po?o?eniu neutralnym ................................................................ 03437
Pomiar przeciwcioenienia w uk?adzie wylotowym, mimo ?e zawór
zasterowuj?cy EVB w stanie niewzbudzonym ............................. 03449
Bark pomiaru przeciwcioenienia w uk?adzie wylotowym, choae zawór
zasterowuj?cy EVB w stanie wzbudzonym ................................ 03450

SD 812
Strona 54 z 77

Instrumentalizacja
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Zwarcie na CAN (transmisja od??czona)
............................................................. 01235
Brak jakichkolwiek transmisji po CAN
................................................. 08101
Transmisja danych po CAN
Aparat kontrolny EG: pr?dkooeciomierz i licznik kilometrów
przejechanych w ci?gu dnia ....................................................... 08103
Aparat kontrolny EG: dane o przebytym odcinku drogi ............... 08104
Aparat kontrolny EG: data/czas ................................................... 08105
ECAM:zbieranie informacji o cioenieniach hamowania (ECAM1) 08106
ZBR: Informacja........................................................................... 08107
o zapasie paliwa w zbiorniku
EDC: Informacja o temperaturze cieczy ch?odz?cej silnik .......... 08108
Sterowanie skrzyni? biegów: wskazanie aktualnego biegu (ETC2) 08109
Sterowanie skrzyni? biegów: grupy ..... biegów
(symbol ko?a z?batego ETC3)
............................................................ 08110
EDC: cioenienie powietrza do?adowuj?cego
.......................................................................... 08111
EDC: pr?dkooeae ............................................................................ 08112
obrotowa silnika
FFR: temperatura na zewn?trz pojazdu
............................................................... 08113
Uszkodzenie sterownika (ca?kowite uszkodzenie ICOM)
.......................................... 08114
Wyoewietlenie usterki
................................................................................. 08115
Silniczek krokowy w po?o?eniu "0"
................................................................... 08116
Pufferüberlauf bei DM1-Fehlermeldungen ..................................... 08117
Steuergerät defekt
Kontrolna suma b??dów EEPROM
...................................................... 08118
........... 08119
Kontrolna suma b??dów EEPROM podczas inicjacji
Temperatursensor .......................................................................... 08120
Transmisja z ZBR po CAN
Status informacji 1 ....................................................................... 08121
Status informacji 2 ....................................................................... 08122
Status informacji 3 ....................................................................... 08123
Status informacji 4 ....................................................................... 08124
Status informacji 5 ....................................................................... 08125
Status informacji 6 ....................................................................... 08126
Status informacji 7 ....................................................................... 08127
Status informacji 8 ....................................................................... 08128
SD 812
Seite 55 von 77

Insrumentalizacja c.d.
t
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Informacja po CAN z ZBR
DM1 Kontrola rutynowa
................................................................... 08129
Informacja z EDC po CAN: funkcjonowanie tempomatu (CCVS) 08130
Przerwana transmisja z FFR po CAN............................................. 08131

ZF-Intarder
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Zawór ?adowania akumulatora hydraulicznego
04001
Wymaganie dzia?ania hamulca silnika
.............................................................. 04002
Lampka kontrolna intradera
r
.................................................................. 04003
Wskazanie regulacji sprz??onej temperatury
.................................................. 04004
Sygna? wyjoeciowy oewiate? stop
......................................................................... 04005
Sygna? wyjoeciowy lampek
....................................................................... 04006
Wy??czanie temperatury
................................................................... 04007
Zasilanie hamulca stopniowanego
................................................... 04008
Zawór proporcjonalny
............................................................................ 04009
Zawór proporcjonalny - odprow. masy............................................. 04010
Sygna? wyjoeciowy ADM2
.............................................................................. 04011
Czujnik obrotów na wyjoeciu ze skrzyni biegów
..................................................... 04012
B??d systemowy pomiaru temperatury
............................................... 04013
Zawór proporcjonalny - odczyt pr?du powrotnego
................................................... 04014
Napi?cie zasilania
................................................................... 04015
W??cznik stopnia hamowania
....................................................................... 04016
B??d systemowy licznika godzin pracy
.............................................. 04017
.......................................................... 04018
B??d systemowy pami?ci b??dów
Szyna transmisji danych CAN
............................................................................... 04019
Szyna danych, informacja EEC2 z EDC
............................................. 04020
Czujnik obrotów silnika.................................................................... 04021
Szyna transmisji danych CAN
B??d systemowy .......................................................................... 04022
Informacja TSC1 z FFR ............................................................ 04023
Wysy?anie b??du systemowego
.................................................................. 04024
SD 812
Strona 56 z 77

ZF-Intrader - ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Szyna transmisji danych CAN
Szyna danych nieczynna............................................................ 04025
Informacja EBC1 z EBS/ABS .................................................... 04026
Nierozpoznanie b??du systemowego
......................................................... 04027
Informacja EEC1 z EDC ............................................................ 04028
Informacja TCO1 z EG-aparatu kontrolnego ............................. 04029
Dioda ilumiscencyjna .................................................................... 04030
Informacja po systemie transmisji danych CAN
CCVS z FFR ............................................................................ 04031
ERC1_ER z EDC .................................................................... 04032
ETC1 ze skrzyni biegów ............................................................. 04033
ETC1 z FFR ............................................................................ 04034
ETP z EDC .............................................................................. 04035
ERC1 z FFR ............................................................................ 04036
TSC1 z FFR ............................................................................... 04037
Czas/Data z aparatu kontrolnego................................................. 04038
EG
Obci??enie pojazdu w czasie jazdy (HRVD) ze sterownika EG 04039
Bremsomat w fazie dzia?ania lampka kontrolna ............................ 04040
Szyna CAN, informacja dla ABS z EBS/ABS ............................... 04041
Szyna CAN, informacja dla FMR1 z FFR ..................................... 04042
Lampka do wyoewietlania kodu migowego ...................................... 04043
Szyna CAN, Informacja FMR2 .................................................... 04044
Szyna CAN, Informacja EPS ...................................................... 04045
Sieae pok?adowa zacisk 30
...................................................................... 04047

Retarder wodny Voith
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Napi?cie na zacisku 15
.................................................................... 00158
Szyna CAN od??czona ................................................................... 00639
Za??czony zawór retardera w obiegu wody
(zawór elektropneumatyczny) ..................................................... 00743
Wewn?trzne zasterowanie zaworem proporcjonalnym
.................. 00744
Czujnik cioenienia w obudowie retardera
........................................................... 00764
SD 812
Strona 57 z 77

Retarder wodny - ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Czujnik cioenienia - napi?cie zasilania 5V
........................... 01079
Czujnik temperatury cieczy przed ch?odnic? ................................. 03001
.............................. 03002
Czujnik temperatury cieczy za ch?odnic?
Wewn?trzny b??d uk?adu nadzoruj?cego
............................................................... 03003
................................................................ 03004
Wewn?trzny b??d EEPROM
Wewn?trzny b??d EPROM
.................................................................. 03005
Szyna transmisji CAN
TSC1 Informacja (TSC1-FRE)
...................................................... 03006
EEC1 Informacja
........................................................................... 03007
TCO1 Informacja
........................................................................... 03008
ERC1 Informacja (ERC1-RE)
........................................................ 03009
B??d uk?adu nadzoruj?cego rozruch
............................................................ 03010
Zawór cioenieniowy przed ch?odnic? ............................................. 03012
Przesów poosiowy poza tolerancj? ................................................ 03013
Czujnik cioenienia. Cioenienie nastawcze ........................................ 03014

Modu? drzwi kierowcy/pasa?era
Mo?e byae zdiagnozowany wy??cznie tylko MAN CATS II
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Za wysokie lub za niskie napi?cie
............................................................. 00168
B??d na CAN
..................................................................................... 00639
Numer kolejny resetowanie
................................................................. 03001
B??d sygna? kontrolny
....................................................................... 03002
Programowanie przerwane
....................................................... 03003
Stan nielegalny nieprawid?owy
............................................................................. 03004
Zdarzenie nieprawid?owe
............................................................................. 03005
Silnik podnoszenia okna
........................................................................ 03006
Prze??cznik lusterek prawe/lewe
........................................................ 03007
Wy??czenie podnooenika okna
............................................................. 03008
Przekroczenie czasu nastawy lusterka
..................................................... 03009
Niew?aoeciwe polecenie po CAN z zamka drzwi
.......................................... 03010
Centralny zamek nie zamyka si? ................................................... 03011
SD 812
Strona 58 z 77

Komputer pok?adowy pojazdu (ZBR)
Lista b??dów ....................................................................................... SPN
Zbiornik/zapas paliwa - poziom paliwa ........................................... 00038
Brak sygna?u "Hamulec postojowy"................................................. 00070
Zbiornik/zapas paliwa - poziom paliwa............................................ 00096
Silnik (poziom wody ch?odz?cej)..................................................... 00111
Zasilanie w napi?cie ZBR II zacisk 15/zap?on w?aczyae
..................... 00158
Zbiornik/zapas paliwa Poziom gazu-zapas w zbiorniku, gaz/cioenienie 00159
Zasilanie w napi?cie ZBR II Zacisk 30 niepod??czony.................... 00168
Brak sygna?u redukowania zwalniacza........................................... 00520
Brak sygna?u "Hamulec" .................................................................. 00597
Komunikacja seryjna - T-CAN High................................................. 00639
Uruchomiony bieg wsteczny............................................................ 00767
OEwiat?o hamowania, funkcja zast?pcza .......................................... 01007
OEwiat?o postojowe, funkcja zast?pcza ............................................ 01031
Poziom cioenienia
obwód 3 ......................................................................................... 1086
0
obwód 1 ........................................................................................01087
obwód 2 ........................................................................................01088
obwód 4 ....................................................................................... 01089
Komunikacja seryjna - T-CAN High................................................. 01235
Zasilanie w napi?cie ZBR II Zacisk 30 pod??czony......................... 01376
Brak informacji na CANie o oewiat?ach stop
............................................... 01667
(przekroczenie czasu dost?pu)
System ZBR II - informacja, wy??czenie awaryjne .......................... 03000
System ZBR II - budzenie komputer
............................................................................ 03001
Zasilanie w napi?cie ZBR II Zacisk 30-1-1 pod??czony................... 03102
Zasilanie w napi?cie ZBR II Masa analogowa................................ 03103
Zasilanie w napi?cie ZBR II Masa analogowa................................ 03104
Zasilanie w napi?cie ZBR II Zap?on/przeka?nik, zacisk 15.............. 03107
Zasilanie w napi?cie ZBR II Wy??cznik g?ówny akumulatora........... 03108
Wy??cznik zap?onu, rozrusznik, zacisk 50........................................03111
Silnik - podcioenienie, filtr powietrza..................................................03201
Alternator/rozrusznik;
alternator, zacisk W...................................................................... 03300
alternator, zacisk L....................................................................... 03301
Alternator B+ wyczuwany............................................................. 03302
SD 812
Strona 59 z 77

Komputer pok?adowy pojazdu (ZBR) Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN

Silnik pracuje/ sygna? D+ ................................................................ 03303
P?omieniowy uk?ad rozruchowy, zawór eletromagnetyczny,
p?omieniowy uk?ad rozruchowy........................................................ 03400
P?omieniowy uk?ad rozruchowy,przeka?nik p?omieniowy uk?. rozruch...03401
P?omieniowy uk?ad rozruchowy,pr?d,oewieca ?arowa p?omieniowa.. 03402
P?omieniowy uk?ad rozruchowy,pr?d,oewieca ?arowa p?omieniowa.. 03403
Hamulec (ABS/ASR/EBS) Usterka, przyczepa ABS........................03500
Hamulec (ABS/ASR/EBS) Zasilanie energi?, przyczepa ABS.........03501
Hamulec (ABS/ASR/EBS) OEwiat?o hamowania, ci?gnik ................ 03502
Hamulec (ABS/ASR/EBS) OEwiat?o hamowania, przyczepa ........... 03503
Przek?adnia/sprz?g?o. Poziom p?ynu sprz?g?owego........................ 03600
Przek?adnia/sprz?g?o - przeka?nik, oewiat?o cofania........................ 03602
Przek?adnia sprz?g?o - ogrzewanie (przek?adnia hydrauliczna)...... 03603
Resor pneum./ECAS - poziom, ooe przednia .................................. 03800
Zbiornik/zapas paliwa. Temperatura paliwa, zbiornik 1.................. 03903
Ooewietlenie na zewn?trz - wy??cznik, oewiat?a jazdy........................ 04000
Ooewietlenie na zewn?trz - oewiat?a mijania po lewej........................ 04001
Ooewietlenie na zewn?trz - oewiat?a mijania po prawej...................... 04002
Ooewietl. na zew. - regul. wysokooeci reflektorów po lewej................ 04003
Ooewietl. na zew. - regul. wysokooeci reflektorów po prawej..............04004
Ooewietl. na zew. - kierunkowskaz, ci?gnik z ty?u po lewej............... 04005
Ooewietl. na zew. - kierunkowskaz, ci?gnik z ty?u po prawej.............04006
Ooewietl. na zew. - kierunk., ci?gnik z boku/z przodu po lewej......... 04007
Ooewietl. na zew. - kierunk., ci?gnik z boku/z przodu po prawej.......04008
Ooewietl. na zew.- czuj. Halla, prze?. w kolum.kier., reset po lewej... 04009
Ooewietl. na zew.- czuj. Halla, prze?. w kolum.kier., reset po prawej.04010
Ooewietl. na zew. wy?, lampka kierunk. po lewej (przycisk).............. 04011
Ooewietl. na zew. wy?, lampka kierunk. po prawej (przycisk)............ 04012
Ooewietl. na zew. - lampka kontrolna, oewiat?a awaryjne................... 04013
Ooewietl. na zew. - wy??cznik, oewiat?a awaryjne............................... 04014
Ooewietl. na zew. - kierunkowskaz, przyczepa po lewej................... 04015
Ooewietl. na zew. - kierunkowskaz, przyczepa po prawej.................04016
Ooewietl. na zew. - oewiat?a drog. po lewej........................................ 04017
Ooewietl. na zew. - oewiat?a drog. po prawej..................................... 04018
Ooewietl. na zew. - wy??cznik, oewiat?a drogowe (przycisk) .............. 04019
Ooewietl. na zew. - przycisk, sygna? oewietlny.................................... 04020
Ooewietl. na zew. - dodatkowe oewiat?o drogowe po lewej................. 04021
SD 812
Strona 60 z 77

Komputer pok?adowy pojazdu (ZBR) Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN

Ooewietl. na zew. - dodatkowe oewiat?o drogowe po prawej.............. 04022
Ooewietl. na zew. - przeka?nik, dodatkowe oewiat?o drogowe, dach.. 04023
Ooewietl. na zew. - tylne oewiat?o przeciwmgielne, ci?gnik................ 04024
Ooewietl. na zew. - tylne oewiat?o przeciwmgielne, przyczepa........... 04025
Ooewietl. na zew. - reflektor przecwmgielny po prawej..................... 04026
Ooewietl. na zew. - reflektor przeciwmgielny po lewej.......................04027
Ooewietl. na zew. - zwoln. w?., lampka kontr, reflek. przeciwmgielny.. 04028
Ooewietl. na zew. - przeka?nik, dodatk. reflektor przeciwmgielny..... 04029
Ooewietl. na zew. - pr?d oewiat?o postojowe, ci?gnik po prawej......... 04030
Ooewietl. na zew. - pr?d oewiat?o postojowe, ci?gnik po lewej........... 04031
Ooewietl. na zew. - zasil. energi?, oewiat?o postojowe po prawej......... 4032
0
Ooewietl. na zew. - zasil. energi?, oewiat?o postojowe po lewej.......... 04033
Ooewietl. na zew. - oewiat?o gabarytowe po prawej............................ 04034
Ooewietl. na zew. - oewiat?o gabarytowe po lewej.............................. 04035
Ooewietl. na zew. - oewiat?o postojowe, przyczepa po prawej............ 04036
Ooewietl. na zew. - oewiat?o postojowe, przyczepa po lewej...............04037
Ooewietl. na zew. - przeka?nik, oewiat?o postojowe............................ 04038
Ooewietl. na zew. - wy??cznik, oewiat?o postojowe..............................04039
Ooewietl. na zew. - przeka?nik, obs?uga zimowa.............................. 04040
Przeprowadz. progr. samomodyfikuj?cy ooewietl. na now? przyczep?..04042
Sproces blokowania, test oewietny.................................................... 04043
Proces zwalniania, test oewietlny...................................................... 04044
Uruchomienie z obu stron kierunkowskazy..................................... 04045
OEwiat?a mijania, obs?uga zimowa po prawej ................................... 04100
OEwiat?a mijania, obs?uga zimowa po lewej ..................................... 04101
OEwiat?a drogowe, obs?uga zimowa po prawej ................................. 04102
OEwiat?a drogowe, obs?uga zimowa po lewej.................................... 04103
Pr?d, oewiat?o postojowe, ci?gnik, obs?uga zimowa po prawej......... 04104
Pr?d, oewiat?o postojowe, ci?gnik, obs?uga zimowa po lewej........... 04105
Przeka?nik oewiate? pozycyjnych z prawej strony pojazdu ............. 04113
Ooewietl. na zew. - zasilanie plus, stopnie, ooew. wewn. po prawej... 04200
Ooewietl. na zew. - zasilanie plus, stopnie, ooew. wewn. po lewej......04201
Ooewietl. na zew. - uk?ad wycieraczek i mycia szyb......................... 04300
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - pompa spryskiwacza................. 04301
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - prze??cznik cz?stotliwooeci.......... 04302
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - prze??cznik cz?stotliwooeci zegara..04303
SD 812
Strona 61 z 77

Komputer pok?adowy pojazdu (ZBR) Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN

Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - przycisk spryskiwacza szyb....... 04304
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - sygna? czujnika deszczowego.... 04305
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - poziom, uk?. czyszcz. reflektor... 04306
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - pompa uk?. czyszcz. relektorów..04307
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - obroty silnika wycieraczek......... 04308
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - pr?dkooeae, silnik wycieraczek...... 04309
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - przeka?nik wycieraczki.............. 04310
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - wy??cznik kra?cowy, wycieraczki.. 04311
Uk?ad wycieraczek i mycia szyb - po?o?enie prze??cz. wycieraczek.. 04312
Central. uk?. smarow.- ilooeae smaru, central. uk?. smarowania.......... 04400
Central. uk?. smarow.- silnik, central. uk?. smarowania.................... 04401
Central. uk?. smarow.- suwy pompy central. uk?. smarowania......... 04402
Central. uk?. smarow.- przycisk central. uk?. smarowania............... 04403
Poziom oleju, hydraulika uk?adu kierowniczego K1......................... 04500
Poziom oleju, hydraulika uk?adu kierowniczego K2......................... 04502
Instalacja drzwi i zatrzymyw. na ??danie - zestyk drzwiowy po prawej... 04600
Instalacja drzwi i zatrzymyw. na ??danie - zestyk drzwiowy po lewej... 04601
Blokada centralna - meldunek zwrotny, blokada centralna..............04800
Optyczno-akustycz. urz?dz. ostrzeg. i wskazanie - brz?czyk.......... 05000
Optyczno-akustycz. urz?dz. ostrzeg. i wskazanie - kontrola........... 05001
Blokada kabiny kierowcy................................................................. 05600
ACC odleg?ooeae zadana.................................................................. 05700
TCO1 komunikat, tachograf ........................................................... 06000
ACC ................................................................................................ 06001
Data / godzina ............................................................................... 06002
Regulacja pr?dooeci jazdy, pr?dkooeae jazdy...................................... 06003
Oprzyrz?dowanie
............................................................................. 06004
EBC1 komunikat EBS ..................................................................... 06005
ECAS1 komunikat ECAS................................................................. 06006
ECAM1 komunikat ECAM............................................................... 06007
.
EEC1 komunikat FFR...................................................................... 06008
ERC_RD komunikat, zwalniacz wtorny........................................... 06009
.
ERC_RE komunikat, zwalniacz pierwotny...................................... 06010
Cioenienie oleju silnikowego............................................................. 06011
Temperatura wody ch?odz?cej......................................................... 06012
Brak komunikatu FFR...................................................................... 06013
SD 812
Strona 62 z 77

Komputer pok?adowy pojazdu (ZBR) Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN

EBC3 brak komunikatu EBS............................................................06016
EBC4 brak komunikatu EBS ............................................................06017
Brak pr?dkooeci obrotowej silnika .....................................................06018
ETC2 brak komunikatu FFR............................................................ 06020
ETC3 brak komunikatu FFR............................................................ 06021
Ca?kowite zu?ycie paliwa/zu?ycie od ostatniego cofni?cia.............. 06022
Zu?ycie paliwa, litry na godzin? ...................................................... 06023
Informacja o cioenieniu do?adowywania............................................ 06024
Brak TC1_FT. FFR komunikat do przekladni automatycznej.......... 06025
Brak komunikatu ACC1. Wskazanie, komunikat z ACC.................. 06026
Komunikat wy??cznika 1 nie na T-CAN (Aux_stat_ZBR_1)............. 06027
Komunikat wy??cznika 1 nie na I-CAN (Aux_stat_ZBR_1)............. 06028
Wskazanie zbiornika, woda myj?ca - nie na I-CAN........................ 06029
Brak ERC1_RX, brak komunikatu hamulca silnikowego z FFR .... 06030
Komunikat wy??cznika 2 nie na I-CAN (Aux_stat_ZBR_2)............. 06032
Komunikat wy??cznika 3 nie na I-CAN (Aux_stat_ZBR_3)............. 06033
Komunikat wy??cznika 4 nie na I-CAN (Aux_stat_ZBR_4)............. 06034
Napi?cie, zacisk 30 i 15 z EDC przez FFR nie na CAN................. 06035
Poziom, brak zwalniacza wtórnego................................................. 06036
Poziom, brak zwalniacza pierwotnego............................................ 06037
Brak komunikatu EEC2, brak elektronicznej kontroli silnika 2 ....... 06038
Poziom, przek?adnia........................................................................ 06039
Brak obci??enia tylnej osi (EBS)..................................................... 06040
Brak ci??aru pojazdu (ECAS)......................................................... 06041
Brak konfiguracji silnika .................................................................. 06042
Brak odpowiedzi z ZBR, jeoeli uszkodzenie na................................. 06043
I-CAN
Brak odpowiedzi z ZBR, jeoeli uszkodzenie na................................. 06044
I-CAN
Komunikat ECAM1 nie ma T-CAN (tylko przy funkcji zast?pczej
ECAM) zapasy cioenienia nie na T-CAN........................................... 06045
Brak dost?pu do informacji o sprz?gle hydrokinetycznym
........................ 06046
Brak odbioru informacji VDC1 (uszkodzenie T-CAN) ................ 06047
Brak informacji ETC2 (I-CAN)......................................................... 06048
Informacja DM-1 z ZBR2 nie mo?e byae wys?ana (I-CAN)
...... 06050
Informacja DM-1 o pami?ci usterek pojazdu i pami?ci danych
pojazdu (OBDU) nie mo?e byae wys?ana ....................................... 06051
SD 812
Strona 63 z 77

Komputer pok?adowy pojazdu (ZBR) Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN

Uszkodzenie na I-CAN
Informacja Aux_stat_ZBR_2 nie mog?a byae wys?ana................... 06202
Informacja Aux_stat_ZBR_3 nie mog?a byae wys?ana................... 06203
Informacja zmodyfikowana ETC2 ............................................ 06204
Informacja o poziomie p?ynu do spryskiwaczy szyb nie mog?a
byae wys?ana .............................................................................. 06205
Uszkodzenie na T-CAN: inform. ECAM1 nie mog?a byae wys?ana .. 06206
Uszkodzenie na T-CAN:
Inform. ECAM1 nie mog?a byae wys?ana .................................... 06207
Inform. Dm1 ZBR2 nie mog?a byae wys?ana
.................. 06208
Inform. Dm1 OBDU nie mog?a byae wys?ana
................ 06209
Brak buforu na CAN
............................................................ 06250
Informacja po CAN nie odczytana................................................... 06251
Test (kod programu) uszkodzony
........................................... 06280
Uszkodzony test (parametr EOL)
.......................................... 06281
Komunikacja seryjna. Przewód K do KWP2000............................. 06302
Komunikacja seryjna T-CAN, masa (GND)..................................... 06303
Chwilowa usterka T-CAN................................................................ 06304
Chwilowa usterka I-CAN................................................................. 06305
Nieosi?gni?te cioenienie ostrzegania................................................ 08010

Dodatkowe numery kodów uszkodze? (SPN)
Miejsce uszkodzenia

.................................................................

SPN

Data, godzina, stan kilometrów ...................................................... 00001
Pozycja pó?biegu
.................................................................................... 00032
Nadajnik drogi sprz?g?a
....................................................................... 00033
Stan nape?nienia zbiornika paliwa ............................................... 00038
Hamulec postojowy
.............................................................................. 00070
Ograniczenie pr?dkooeci jazdy
.................................................. 00074
Temperatura osi kierowanej
....................................................................... 00075
Pr?dkooeae jazdy pojazdu ............................................................... 00084
Pr?dkooeae jazdy na tempomacie
.......................................................... 00086
SD 812
Strona 64 z 77

Dodatkowe numery kodów b??du (SPN) ci?g dalszy
Miejsce wyst?pienia uszkodzenia
............................................................................................ SPN
Ustawienie po?o?enia peda?u gazu
............................................................................ 00091
Aktualny moment obrotowy do max momentu obrotowego
..................... 00092
Stan nape?nienia zbiornika 1
......................................................................... 00096
Stan nape?nienia miski olejowej silnika
................................................................................... 00098
Cioenienie oleju
........................................................................................... 00100
Cioenienie do?adowania
....................................................................................... 00102
Temperatura powietrza do?adowania
......................................................................... 00105
Podcioenienie na filtrze powietrza
........................................................................ 00107
Cioenienie ......................................................................................... 00108
powietrza
Cioenienie cieczy ch?odz?cej
...................................................................... 00109
Temperatura cieczy ch?odz?cej
............................................................. 00110
Poziom p?ynu ch?odz?cego
...................................................................... 00111
Zacisk 15 (zap?on w??czony)
....................................................................... 00158
Stan nape?nienia gazem (zbiornik gazu/cisnienie)
........................................... 00159
Obroty wa?u wejoeciowego do skrzyni biegów
............................................................ 00161
Napi?cie na baterii........................................................................... 00168
akumulatorowej
Temperatura zewn?trzna
............................................................................ 00171
Temperatura paliwa ........................................................................ 00174
Temperatura oleju silnikowego
.......................................................................... 00175
Temperatura oleju w skrzyni biegów
...................................................................... 00177
Obroty wa?u silnika
................................................................................. 00190
Obroty wa?u wyjoeciowego ............................................................... 00191
skrzyni biegów
Moc obci??enia pojazdu w ruchu
.................................................................... 00245
Sygna? z w??cznika Kickdown
............................................................... 00359
Aktualny moment obrotowy
.................................................................. 00513
Ograniczenie momentu obrotowego
................................................................ 00518
Ustawienie po?o?enia peda?u hamulca
........................................................................ 00521
Aktualny bieg skrzyni biegów
................................................................................ 00523
W??cznik biegu ja?owego w ............................................................. 00558
pedale gazu
Sygna? ASR kontrola silnika
............................................................. 00561
Sygna? ASR kontrola hamulców
........................................................ 00562
Sygna? ABS aktywny
............................................................................. 00563
W??cznik retardera asystent dr??ka steruj?cego
....................................................... 00572
Temperatura osi tylnej..................................................................... 00578
Obroty pr?dnicy .......................................................................... 00589
Sygna? tempomatu aktywny
................................................................... 00595
SD 812
Strona 65 z 77

Dodatkowe numery kodów b??du (SPN) ci?g dalszy
Miejsce wyst?pinia uszkodzenia
............................................................................................ SPN
...................................................................... 00597
Sygna? z w??cznika oewiate? stop
Sygna? w??cznika sprz?g?a ............................................................... 00598
W??cznik regulatora pr?dk. jazdy-sygna? potwierdzaj?cy(zwrotny) 00601
............
Wyjoeciowy sygna? - hamulec postojowy
............................................................... 00617
.................................................................. 00637
Rozpoznanie pocz?tku wtrysku
............................................. 00638
Sta?y tryb regulacji (dawka)
................................................................. 00639
CAN toru nap?dowego wy??czony
Sprz?g?o wentylatora
................................................................................ 00647
Peda? jazdy
PWM1-Sygna?.............................................................................. 00697
PWM2-Sygna?.............................................................................. 00698
PWM1- i PWM2-Sygna? .......................................................... 00699
Pomocniczy nadajnik obrotu
.......................................................................... 00723
Zawór magnetyczny
Obwód 1 ......................................................................................... 00734
Obwód 2 ......................................................................................... 00735
Obwód 3 ......................................................................................... 00736
Obwód 4 ......................................................................................... 00737
Regulator cioenienia
.................................................................................. 00738
Regeneracja ............................................................................... 00739
Uruchomiony retarder
............................ 00748
........................................................................... 00767
W??czony bieg wsteczny
Po?o?enie biegu - wysokie
............................................................................................. 00770
.............................................................................................. 00771
Po?o?enie biegu - niskie
Prze??cznik DNR............................................................................... 00773
Skrzynia biegów-praca na biegu neutralnym
(wyoewietlenie lub wyjcie sygna?u) ..................................................... 00780
............................................................................. 00833
Sensor drogi
W??cznik ograniczenia pr?dkooeci maksymalnej................................ 00898
jazdy
Obroty osi przedniej
.................................................................... 00904
Sekundy ....................................................................................... 00959
Minuty ........................................................................................... 00960
Godziny .......................................................................................... 00961
Dzie?............................................................................................... 00962
Miesi?c
.............................................................................................. 00963
Rok ................................................................................................. 00964
Stopie? ko?cowy oewiat?a stop / blokada grupy biegów .............. 01045
SD 812
Strona 66 z 77

Dodatkowe numery kodów b??du (SPN) ci?g dalszy
Miejsce wyst?pienia uszkodzenia
............................................................................................ SPN
W??cznik silnikowego hamulca
........................................................................ 01072
Cioenienie zasilania
Obwód 3 ......................................................................................... 01086
Obwód 1 ........................................................................................ 01087
Obwód 2 ........................................................................................ 01088
Obwód 4 ......................................................................................... 01089
I CAN wysoko
...................................................................................... 01235
I CAN nisko
....................................................................................... 01235
Zacisk 301 zasilony
........................................................................... 01376
Pr?dkooeae jazdy pojazdu ............................................................. 01624

ZBR II - OB DU - diagnoza pok?adowa pojazdu
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Nie na magistrali danych CAN;
EDC ............................................................................................. 02000
Przek?adnia
....................................................................................... 02003
EBS ............................................................................................. 02011
Zwalniacz pierwotny..................................................................... 02015
Zwalniacz wtórny ....................................................................... 02016
Oprzyrz?dowanie......................................................................... 02023
Modu? radiowy.............................................................................. 02037
FFR.............................................................................................. 02039
ACC ............................................................................................. 02042
ECAS ........................................................................................... 02047
ECAM .......................................................................................... 02048
RDRA .......................................................................................... 02051
RAS ............................................................................................. 02056
GDK ............................................................................................. 02061
FDR ............................................................................................. 02062
Sprz?g?o hydrokinetyczne
............................................................... 02067
LGS (asystent toru jazdy) ........................................................... 02232
EG - sterownik .......................................................................... 02238
SD 812
Strona 67 z 77

ZBR II - OBDU Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN

Nie na magistrali danych CAN;
TBM ............................................................................................. 02251
KSM ............................................................................................. 02253
B??d pr?dkooeci obrotowej - oelizganie si? pasków klinowych............ 03103
B??d pr?dkooeci obrotowej. Zerwane paski klinowe, pompa wody... 03105
B??d pr?dkooeci obrotowej. Awaria ch?odzenia: za du?y grandient... 03106
B??d cioenienia - cioenienie do?adowywania za niskie........................ 03201
B??d cioenienia - przeciek w zaworze up?ywowym pompy olejowej.. 03203
B??d cioenienia - podcioenienie, filtr powietrza................................... 03210
B??d cioenienia - cioenienie oleju silnikowego za niskie..................... 03211
B??d cioenienia - cioenienie oleju silnikowego za wysokie.................. 03212
Obroty pr?dnicy .......................................................................... 03300
B??d temperatury - temperatura oleju silnikowego za wysoka........ 03301
Os?ona termiczna ............................................................................ 03304
obiegu ch?odzenia
B??d temperatury - termostat w uk?adzie ch?odzenia uszkodzony... 03306
B??d temperatury - temperatura wody ch?odz?cej za wysoka......... 03311
B??d poziomu - poziom oleju silnikowgo za wysoki/niski (statyczny)..03401
B??d poziomu - poziom oleju silnikowego za wysoki (dynamiczny).... 03402
B??d poziomu - poziom oleju silnikowego za niski (dynamiczny)........ 03403
B??d poziomu - poziom wody ch?odz?cej za niski........................... 03404
B??d poziomu - poziom oleju, hydraulika uk?. kierownicz.1, za niski...03407
B??d poziomu - poziom oleju, hydraulika uk?. kierownicz.2, za niski... 03408
B??d poziomu - poziom, sprz?g?o hydrauliczne............................... 03410
B??d napi?cia - kontrola ?adowania................................................. 03501
B??d napi?cia - napi?cie pok?adowe sta?e za wysokie.................... 03502
B??d napi?cia - napi?cie pok?adowe cz?sto za niskie..................... 03503
B??d napi?cia - napi?cie pok?adowe za niskie po czasie postoju.... 03504
B??d napi?cia - nap. ?adow. przy pracuj?cym silniku sta?e za niskie.. 03505
B??d napi?cia - nap. pok?ad. przy pracuj?cym silniku sta?e za niskie..03506
Uruchomiony retarder
............................................................................. 03510
Uruchomiony hamulec silnikowy
...................................................................... 03511
Uruchomienie hamulca roboczego
.................................................................. 03512
Obci??. osi i za?adow.- ooe przednia powy?ej technicz. dop. obci??. osi..03601
Obci??. osi i za?adow.- ooe tylna powy?ej technicz. dop. obci??. osi.....03602
Brak uruchomienia silnika od co najmniej 3 tygodni....................... 03801
Brak uruchomienia silnika od co najmniej 10 tygodni..................... 03802
SD 812
Strona 68 z 77

ZBR II - OBDU Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Poziom cioenienia
obwód 1....................................................................................... 03904
obwód 2....................................................................................... 03905
obwód 3....................................................................................... 03906
obwód 4....................................................................................... 03907
obwód 5....................................................................................... 03909
ECAM w pneumatycznym uk?. rezerwowym, CAN w porz?dku...... 03913
B??d ASR: b??d Dm1 03051, 03052 z EBS..................................... 03915

ECAM
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Sygna? pr?dkosci pojazdu w FFR niedost?pny z informacji
CCVev - pr?dkooeci
................................................................................ 00084
Napi?cie za niskie
............................................................................... 00168
Szyna CAN toru nap?dowego od??czona
................................................................. 00639
Zawór elektromagnetyczny
obwód 1....................................................................................... 00734
obwód 2....................................................................................... 00735
obwód 3....................................................................................... 00736
obwód 4....................................................................................... 00737
Regulator cioenienia
.................................................................................. 00738
Proces regeneracji
............................................................................... 00739
Cioenienie
obwód 23....................................................................................... 01086
obwód 21....................................................................................... 01087
obwód 22....................................................................................... 01088
obwód 24....................................................................................... 01089
Cioenienie alarmowe
...................................................................................... 08010

SD 812
Strona 69 z 77

ECAM Ci?g dalszy
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Pierwsze nape?nienie obwodów
Obwód ......................................................................................... 08011
hamulcowy 1
Obwód ......................................................................................... 08012
hamulcowy 2
Obwód ......................................................................................... 08013
hamulcowy 3
Obwód ......................................................................................... 08014
hamulcowy 4
Wewn?trzny czujnik temperatury - przegrzanie
..................................... 08020
Urz?dzenie steruj?ce - b??d;
wadliwa suma kontrolna ROM..................................................... 08100
b??d RAM .................................................................................... 08101
suma kontrolna EEPROM, wadliwe kalibrowanie....................... 08102
suma kontrolna EEPORM, wadliwe dane parametrów............... 08103
...................................... 08104
Cioenienie, czujnik cioenienia-obwód 5/regulator cioenienia
................................................ 08201
Uszkodzenie sterownika, urz?dzenie nadzoruj?ce
................................................................................. 08202
Obwód ogrzewania
............................................................................. 08203
Obwód pomiaru temperatury
Szyna CAN toru nap?dowego
Przekroczenie czasu odbioru informacji ZFFR "pr?dkooeae pojazdu
............................................................. 08310
okreoelana na podstawie pr?dkooeci obrotowej ko?a jezdnego"
Szyna CAN toru nap?dowego
Przekroczenie czasu odbioru informacji
TCO1 z ECAM
.................................................................... 08330
Treoeae informacji ............................................................................ 08331
TCO1 ze sterownika - nieczytelna
Przekroczenie czasu odbioru informacji EBC1 ze sterownika
EBS
.............................................................................. 08340
Treoeae informacji EBC1 z EBS nieczytelna
........... 08341
Przekroczenie czasu odbioru informacji
" Aux_Stat_ZBR_1 " z ZBR
...................................................... 08350
Treoeae informacji " Aux_Stat_ZBR_1"
.............................................................. 08351
nieczytelna
Przekroczenie czasu odbioru informacji z FFR
"warunki otoczenia"
.................................................... 08360
Treoeae informacji z FFR "temperatura otoczenia
nieczytelna"
.............................................................. 08361

SD 812
Strona 70 z 77

ECAM - ci?g dalszy
Miejsce wyst?pienia b??du
............................................................................................ SPN
Szyna CAN toru nap?dowego
Przekroczenie czasu pobrania informacji "EEC1"
z EDC
................................................................................ 08370
Treoeae informacji "EEC1 - aktywny moment obrot. silnika"
z EDC nieczytelny
........................................................ 08371
Treoeae informacji "EEC1 - pr?dkooeae obrot. silnika"
z EDC nieczytelny
........................................................ 08372
Przekroczenie czasu pobrania informacji czas/data
ze sterownika
.................................................................. 08380
Treoeae informacji "czas/dane - parametr czasu"
ze sterownika nie czytelny
.......................................... 08381
Treoeae informacji "czas/dane - parametr daty"
ze sterownika nie czytelny
.......................................... 08382
Przekroczenie czasu pobrania informacji czas/data
,,HRVD" ze sterownika
.................................................... 08390
Treoeae informacji "HRVD" ze sterownika ECAM
nie czytelny .............................................................................. 08391

MTCO 1324
Lista b??dów........................................................................................SPN
Inne b??dy podczas transmisji CAN.................................................. 900A
B??d podczas transmisji CAN (CAN-Bus off).....................................900B
B??d klawiatury, przyciki naciskane za d?ugo.................................... 900F
B??d LCD, b??d MTCO..................................................................... 9010
Brak tarczy zapisu
kierowcy 1...................................................................................... 9051
kierowcy 2...................................................................................... 9052
Aufnahme nachführen ................................................................... 9053
B??d szufladki.................................................................................... 9060
B??d w systemie v - pr?dkooeae jazdy................................................. 9061
MTCO b??d
w systemie zapisu wielokrotnego.................................................. 9062
SD 812
Strona 71 z 77

MTCO 1324 Ci?g dalszy
Lista b??dów........................................................................................SPN
MTCO b??d
w systemie podnoszenia pisaka .................................................... 9063
B??d w u?o?eniu tarczy tachografu
...................... 9064
Usterka w impulsach pr?dkooeci jazdy
............................................................. 9430
Uszkodzenie MTCO
................................................................................... A00C
B??d kalibracji .................................................................................. A00E
Jazda bez tarczy kierowcy 1 ........................................................ A050
Przerwane napi?cie.......................................................................... A400
.......... A411
Przerwa w komunikowaniu si? z kombiinstrumentem
B??d w komunikacji nadajnika........................................................... A423
B??d w kodzie nadajnika, numerze seryjn. i syg. w czasie rzeczywist.... A822

Klimatyzator
Lista b??dów....................................................................................... SPN
Sprz?g?o spr??arki.......................................................................... 00876
Czujnik temperatury
odparowywacz............................................................................. 00877
wewn?trznej................................................................................. 03001
powietrze zewn?trzne.................................................................. 03002
wydmuch..................................................................................... 03003
Potencjometr z nap?dem silnikowym, klapa obejoeciowa................ 03004
Zawór, ogrzewanie.......................................................................... 03005
Silnik, klapa powietrza obiegowego................................................ 03006
Silnik, klapa obejoeciowa.................................................................. 03007
Napi?cie steruj?ce dmuchawy........................................................ 03008

SD 812
Strona 72 z 77

Ooe tylna kierowana (RAS)
Miejsce b??du..................................................................................... SPN
Napi?cie zasilania na zacisku 30.................................................... 00627
Poziom stanu oleju.......................................................................... 05001
Czujnik skr?tu kó? przedniej osi....................................................... 05002
Czujnik skr?tu kó? osi tylnej............................................................. 05003
Zrozumia?ooeae sygna?u pr?dkooeci jazdy dla TCO i EBS................... 05004
Zawór odcinaj?cy ........................................................................... 05005
Zawór steruj?cy obwodu roboczego............................................... 05006
Odchylenie k?ta skr?tu kó? tylnej osi od wartooeci zadanej...............05007
Nadzorowanie obwodów sterownika............................................... 05008
Obwody robocze sterownika do zaworów steruj?cych.................... 05009
Geschwindigkeitssignal EG-Kontrollgerät (TCO1-Botschaft) ......... 05012
Sygna? pr?dkooeci jazdy dla EBS (zespó? danych EBC2)................. 05013
Obroty silnika (zespó? danych EEC1).............................................. 05014
Obci??enie osi................................................................................. 05015
Ooe unoszona................................................................................... 05016
Sygna? oewiate? stop.......................................................................... 05017
Przesy?anie danych po szynie CAN................................................ 05018
Wartooeae parametru.......................................................................... 05019

SD 812
Strona 74 z 77

Abk ü r zun gen
Adaptive Cruise Control
(regulacja pr?dk. z zachow. odst?pu pojazdu poprzedzaj?cego)...... ACC
Recylkulacja spalin........................................................................... AGR
Logiczna jednostka obliczeniowa....................................................... ALU
Roboczy zawór hamulcowy................................................................ BBV
Sterownik pracuj?cy w sieci............................................................... CAN
Automatyka utrzymywania zadanej pr?dkooeci jazdy (Tempomat)... CCVS
Skrzynia biegów Comfort Shift ............................................................ CS
Ustawienie przepustnicy w zaworze (k?t obrotu przepustnicy).......... DKV
Urz?dzenie do diagnozowania danych................................................ DM
Prze??cznik wybierakowy dla automatycznej skrzyni biegów............ DNR
Cioenienie przed ch?odnic?.................................................................. DvK
Nadajnik pr?dkooeci obrotowej............................................................ DZG
Elektronicznie sterowany uk?ad hamulcowy....................................... EBS
Elektronicznie sterowane urz?dz. do przygotow. spr??. powietrza ECAM
Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne.................... ECAS
Sterownik... ........................................................................................ ECU
Elektroniczna regulacja silnika wysokopr??nego............................... EDC
Regulacja maksymalna obrotów silnika............................................. EDR
Elektroniczny regulator silnika........................................................... EEC
Elektronicznie programowalna sta?a pami?ae operacyjna........... EEPROM
Recylkulator spalin............................................................................ EGR
Programowanie na wyjoeciu z taoemy prod.......................................... EOL
Elektroniczne sterowanie prac? skrzyni biegów................................ ETC
Hamulec............................................................................................ EVB
Regulacja dynamiki jazdy................................................................... FDR
Komputer prowadz?cy pojazdu.......................................................... FFR
Ograniczenia pr?dkooeci jazdy............................................................ FGB
Ograniczenie pr?dkooeaei jazdy............................................................ FGR
Identyfikacja rodzaju usterki............................................................... FMI
Regulowany katalizator dla silnika wysokopr??nego......................... GDK
Pomocniczy nadajnik pr?dkooeaei obrotowej........................................ HZG
Zintegrowany obwód elektryczny........................................................... IC
Po??czenie CAN mi?dzy dwoma procesorami
z Kombiinstrumentem...................................................................... ICOM
Identyfikacja........................................................................................... ID
SD 812
Strona 75 z 77

Specyficzny modu? klienta................................................................. KSM
Transmisja danych z KSM...............................................................KSMA
Czujnik temperatury............................................................................ KTY
Protokó? przesy?ania danych MAN-Cats II................................. KWP2000
System nadzoru
LGS
Identyfikator miejscowy........................................................................ LID
Pr?dkooeae obrotowa biegu ja?owego.................................................... LLR
Mikroprocesor....................................................................................... uC
Mechanizm nastawczy dawki paliwa................................................. MES
Jednostka diagnostyczna pok?adowa.............................................. OBDU
Numer grupy parametrów.................................................................. PGN
Modulacja szerokooeci impulsu.......................................................... PWM
Ooe tylna kierowana............................................................................ RAS
Urz?dzenie regulacji cioenienia w oponie......................................... RDRA
Lampa ooewietlenia bocznego............................................................ SML
Numer usterki (b??du)........................................................................ SPN
Instalacja mycia reflektorów.............................................................. SWR
Modu? telematyczny przekazywania informacji do serwisu................. BM
T
Torque speed control (Bremsmoment) .............................................. TSC
Centralny komputer pok?adowy.......................................................... ZBR
Regulacja obrotów pooerednich.......................................................... ZDR

SD 812
Strona 76 z 77

FMI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

Brak b??du
B??d zapami?tany
B??d uoeredniony
B??d istnieje i jest zapami?tany
B??d nie wyspecyfikowany
Za wysoki
Za niski
Nie czytelny
Brak istnienia sygna?u
Zwarcie do masy
Zwarcie do baterii
Zwarcie
Zniekszta?cony sygna?
Uszkodzony aparat
Przerwa
Brak definicji
Brak definicji
Brak definicji
Brak definicji
Brak definicji

SD 812
Strona 77 z 77


Download file - link to post