AWT8123D_skrocona.pdf

Instrukcja obsługi pralki Whirlpool AWT 8123D (PL)

Instrukcja obsługi pralki Whirlpool AWT 8123 D


PL AWT 8123 D

TABELA PROGRAMÓW

Bawełna

Wełna

Bawełna z domieszką /
Tworzywa

Odpływ

Płukanie
Wirowanie
Tworzywa
30 min / 30° C
Tkaniny delikatne
Jedwab
Pozycja Wyłączone
Program

Pranie na zimno

1) Ograniczona szybkość
odwirowania w celu
poprawy ochrony odzieży.

Opcja intensywnego
płukania
Opcja "Zatrzymanie
płukania"
Opcja wstępnego
prania
Zawór wodny

2) Podane (orientacyjne)
wielkości czasów trwania
programów odnoszą się
do maksymalnej
temperatury prania bez
włączonych funkcji
specjalnych.

Przycisk Start
Rodzaj tkanin / Stopień zabrudzenia / Uwagi Maks.
Detergent i dodatki
wsad Pranie Pranie Środek Wybiewstępne

zmiękczający

acz

Opcje
Płukanie
intensywne

Przełącznik

kg
Tkaniny bawełniane i lniane średnio zabrudzone,
trudnościeralne i odporne na wpływ temperatury
Bawełna
(bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna
osobista, koszule, itd.). Maksymalny wsad dla
bielizny bardzo zabrudzonej wynosi 3,5 kg.
Tkaniny bawełniane i lniane średnio zabrudzone,
Bawełna z
trwałe i odporne na wpływ temperatury (bielizna
domieszkami /
pościelowa, bielizna stołowa, bielizna osobista,
Tworzywa
koszule, itd.).
Lekko lub średnio zabrudzone bluzki, koszule, itp.
Tworzywa wykonane z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu
(Perlon, Nylon) lub mieszanek bawełnianych.
30 min /
Lekko zabrudzona bawełna, mieszanki bawełniane,
30° C
tworzywa sztuczne i tkaniny delikatne.
Tkaniny
Delikatne zasłony, suknie, spódnice i bluzki.
delikatne
Wyłącznie wełny nadające się do prania w pralce,
mające metkę z oznaczeniem czystej nowej wełny.
Wełna
Po wybraniu funkcji specjalnej "Zatrzymanie
płukania", nie należy zostawiać zamoczonej
garderoby zbyt długo.
Jedwab i inne bardzo delikatne tkaniny.
Jedwab
Nie wolno odwirowywać, tylko opróżnić pralkę.
Płukanie / Program do zmiękczania prania. Kończy się
Wirowanie intensywnym cyklem wirowania.
Długie
Program do cyklu intensywnego odwirowania.
odwirowanie
Odwirowanie Program do cyklu delikatnego odwirowania.

Odpływ

Wyłącznie odpływ (wypompowanie wody), bez
cyklu odwirowania. Jest to drugi sposób kończenia
programów, w których ustawia się funkcję
"Zatrzymanie płukania".

Technicznie

Zalecana

Średni

czas
Zatrzy- Pranie
Początek temperatury dopuszczalna szybkość
szybkość
wirowania trwania
manie wstępne opóźnienia
odwirowania
programu
płukania
°C

obr/min

obr/min

w min 2)

5,0

Tak

Tak

?

?

?

?

?

?

Zimna do 90

1200

1200

120

5,0

Tak

Tak

?

--

?

?

?

?

Zimna do 60

1200

1000
do 1200

120

2,5

Tak

Tak

?

--

?

?

?

?

Zimna do 60

1000 1)

600
do 800

100

3,0

--

Tak

?

--

--

?

--

?

30

1200

1,5

Tak

Tak

?

--

--

?

?

?

Zimna do 40

1000 1)

1,0

--

Tak

?

--

--

?

--

?

Zimna do 40

1000 1)

1,0

--

Tak

?

--

--

?

--

?

Zimna do 30

--

600
do 800
100
do 500

60

100
do 500

40

--

40

5,0

--

--

?

--

--

?

--

?

--

1200

5,0

--

--

--

--

--

--

--

?

--

1200

1,5

--

--

--

--

--

--

--

?

--

1000 1)

1000
do 1200
1000
do 1200
100
do 800

--

--

--

--

--

--

--

--

?

--

--

--

UWAGA: Urządzenie to jest sterowane czujnikami. Nadmiar detergentu w dozowniku może spowodować problemy techniczne.

30

20
10
5

3

5019 100 12582

PL

Program
Bawełna
Bawełna
Bawełna z domieszką /
Tworzywa
Tworzywa
30 min / 30° C
Tkaniny delikatne
Wełna
Jedwab

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA
Przełącznik
Wkład
Woda
temperatury

Aby zakończyć wykonywanie opcji "Zatrzymanie płukania":

Zużycie
energii

Czas trwania
programu

(°C)
90
60

(kg)
5,0
5,0

(l)
49
45

(kWh)
1,60
1,15

(min)
120
120

60

2,0

54

0,70

120

40
30
40
40
30

2,0
3,0
1,5
1,0
1,0

50
35
50
50
35

0,50
0,40
0,50
0,50
0,40

80
30
45
45
30

Cykl wstępnego prania powoduje wydłużenie czasu trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody
i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Stwierdzone, podczas
użytkowania pralki w domu, dane odnośnie zużycia wody i energii mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od:
ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.

DODAWANIE DETERGENTU I DODATKÓW
Dodać detergent i dodatki do przegród dozownika, w następujący sposób:

Podczas trwania programu, drzwi pralki można otwierać w celu dodania rzeczy do prania.
Jednak drzwi są blokowane automatycznie na okres trwania wirowania. W przypadku zatrzymania programu lub
przerwy w dostawie prądu elektrycznego, drzwi zostaną automatycznie otwarte po upływie około 1 minuty.
Uwaga: Jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie trwania programu, wtedy zacznie migać przycisk Start "
".
Aby kontynuować cykl prania, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
o
1.
2.
3.

Wskaźnik czasu pozostałego (do końca prania) jest w pozycji "Koniec". Należy wtedy:
Przekręcić przełącznik programu na pozycję "
".
Zakręcić zawór dostawy wody.
Otworzyć drzwi i klapy bębna, a następnie wyjąć pranie.

WYBÓR NOWEGO PROGRAMU, SZYBKOŚCI ODWIROWANIA, OPCJI PO URUCHOMIENIU
PROGRAMU

".

NACISNĄĆ PRZYCISK(I) POTRZEBNYCH OPCJI SPECJALNYCH. Zaświeci się lampka kontrolna
Przycisk intensywnego płukania "
"
o

". Zaświeci się lampka kontrolna.

ZAMKNIĘCIE DRZWI

ZAMKNĄĆ DRZWI PRALKI I WYBRAĆ PROGRAM
1. Przekręcić pokrętło wyboru programu (w kierunku zgodnym z ruchem wsk. zegara) ustawiając go na
2.
3.
4.

URUCHAMIANIE PROGRAMU
Otworzyć zawór dopływu wody i nacisnąć przycisk Start "

o
Programy z praniem wstępnym i zasadniczym
o
Program prania zasadniczego bez prania wstępnego
o
Środki do zmiękczania i pielęgnacji tkanin
o
Wybielacz chlorkowy
o
Środki do wywabiania plam
Środki do usuwania kamienia (przy twardości wody = 4)
o
Ważne:
o
Proszę uważać, aby nie napełniać pojemników powyżej poziomu
"MAX".
o
Przy programach z praniem wstępnym: nie należy używać
detergentów w płynie.
o
Przy programach bez prania wstępnego oraz gdy temperatura wody jest
ustawiona na zimną (do 40° C), zalecanym jest stosowanie detergentu
płynnego w celu uniknięcia białych osadów na praniu kolorowym.

znaku potrzebnego programu.
Zaczną błyskać wskaźnik czasu pozostałego (do końca prania) oraz przycisk Start "
Przekręcić pokrętło temperatury ustawiając go na potrzebnej temperaturze.
Przekręcić przełącznik szybkości odwirowania na potrzebną nastawę.

Nacisnąć ponownie przycisk Zatrzymanie płukania "
"; program zakończy wtedy automatycznie
pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
o
Jeśli nie chcemy wirować odzieży, należy przekręcić pokrętło programów na program opróżniania pralki
z wody "
", a następnie nacisnąć przycisk uruchamiania "
".
Przycisk prania wstępnego "
"
o
Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego (np. piasek, brud granulowany).
o
Zwiększa się wtedy czas trwania tego cyklu od 5 do 15 min.
Przycisk Opóźnienie rozpoczęcia prania "
"
o
Wybrać program prania oraz opcję (jeśli jest potrzebna). Zaświeci się wskaźnik czasu pozostałego
(do rozpoczęcia prania);
o
Nacisnąć przycisk Opóźnienie startu " ", aby wybrać potrzebny czas opóźnienia, tj. 2, 4, 6, 8 godziny;
o
Nacisnąć przycisk Start "
". Lampka kontrolna Opóźnienie startu będzie migać do czasu rozpoczęcia
programu.
o
Istnieje później możliwość zmniejszenie czasu opóźnienia, przez ponowne naciśnięcie przycisku
opóźnienia startu "
".
Aby skasować opcję "Opóźnienie startu":
Przekręcić przełącznik programu na pozycję "
o
".
o

Po jego naciśnięciu, zostaje zwiększony poziom wody płuczącej oraz wydłużony czas płukania w celu
uzyskania dokładniejszego płukania.
o
Opcja ta jest szczególnie użyteczna przy praniu pieluszek i bielizny niemowlęcej w bardzo miękkiej
wodzie oraz przy praniu odzieży osób cierpiących na alergie.
Przycisk zatrzymania płukania "
"
o
Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania;
ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwiania prania.
o
Opcja ta jest szczególnie zalecana dla prania w programach dla tworzyw sztucznych "
" lub tkanin
delikatnych "
".
o
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy chcemy wykonać wirowanie później lub gdy w ogóle nie
chcemy wirować odzieży.
Uwaga: Program zatrzymuje się na pozycji "Zatrzymanie płukania", gdy zacznie migać przycisk zatrzymania
płukania "
".

1.
2.
3.

Nacisnąć przycisk Start "
", aby przerwać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
Wybrać nowy program, temperaturę, szybkość odwirowania oraz opcje prania.
Nacisnąć przycisk Start "
", aby ponownie uruchomić program.

ABY ZATRZYMAĆ, ZRESETOWAĆ PROGRAM PRZED JEGO KOŃCEM
1.
2.
3.

Nacisnąć przycisk Start "
", aby przerwać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
Ustawić przełącznik programu na pozycję Odpływ wody "
".
Nacisnąć przycisk Start " ", aby uruchomić program usuwania wody z pralki.
Drzwi zostaną otwarte, gdy wskaźnik czasu pozostałego (do końca prania) będzie w pozycji "Koniec".

AUTOMATYCZNE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA / USTERKI
Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i
zdiagnozowanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych. Jednakże często się zdarza, że
wykrytych małych usterek nie można usunąć w przeciągu kilku minut. Na przykład:
o
Pralka nie chce się uruchomić.
o
Dodatki do prania nie zostały całkowicie wypłukane z dozownika detergentu.
o
Pralka zachowuje się nie stabilnie podczas trwania cyklu odwirowania.
o
Pralka nie wykonuje odwirowania na końcu programu.
Odpowiednie informacje na temat powyższych problemów można znaleźć w Poradniku wykrywania usterek.
Co robić, gdy automatyczny układ bezpieczeństwa wykryje usterkę?
Pogram zostaje wtedy przerwany, a wykryta usterka - wskazana w sposób następujący:
Migają lampki kontrolne:
Czasu pozostałego do końca prania i zaworu wody
Czasu pozostałego do końca prania.

Środki zaradcze
. Patrz rozdz. "Brak lub niewystarczająca dostawa wody".
Inne usterki (patrz "Poradnik usuwania usterek").

5019 100 12582


Download file - link to post