instrukcja-serwisowa-g-19-02-wersja-vulcano.pdf

Termet G 19-02 - Termaq Electronic. Instrukcja serwisowa, instalacji, obsługi PL

Termet Termaq electronic, aquapower Instrukcja INSTALACJI*OBSŁUGI KONSERWACJI*NAPRAWY


INSTRUKCJA
INSTALACJI*OBSŁUGI
KONSERWACJI*NAPRAWY
GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY
PRZEPŁYWOWEJ

TYP G-19-02

termaQ
termaQ
elektronic
elektronic

termaQ

aqua - power

s.a.
ul. Wałbrzyska 33 ,
tel. (0 74) 854-04-46,

58-160 Świebodzice
fax. (0 74) 854-05-42

http://www.termet.com.pl
e-mail:
admin@termet.com.pl
market@termet.com.pl
termet@termet.com.pl
wydanie I/2003

IS-151:2000

PRZEDMOWA
Niniejsze opracowanie instrukcji serwisowej dotyczy GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY
PRZEPŁYWOWEJ typ GCO-19-02, obejmuje wytyczne oraz metodykę prac serwisowych,
w których omówione zostały zagadnienia niedomagań urządzenia i jego zespołów, sposób ich
lokalizacji oraz weryfikację części jak również sposób naprawy.
Długotrwała i niezawodna praca urządzenia w zasadniczym stopniu zależna jest od właściwej
instalacji, sposobu użytkowania oraz przeprowadzenia we właściwym czasie,
w sposób prawidłowy, zabiegów konserwacyjnych, napraw bieżących i głównych.
Zainstalowania urządzenia dokonuje Autoryzowany Serwis Firmowy termet s.a. oraz
Autoryzowany Instalator termet s.a.. Uruchomienia zerowego oraz naprawy w okresie
gwarancyjnym dokonuje tylko i wyłącznie Autoryzowany Serwis Firmowy termet s.a..
Niezbędnym uzupełnieniem niniejszej instrukcji jest wydany równolegle katalog części
zamiennych.

1

IS-151:2000

SPIS TREŚCI
1
1.1
1.2
1.3

OPIS BUDOWY I ZASADA DIAŁANIA....................................................................
Budowa oznaczenia.........................................................................................................
Charakterystyka techniczna............................................................................................
Główne zespoły urządzenia.............................................................................................

strona
3
3
4
5

2

WARUNKI INSTALOWANIA.....................................................................................

12

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI...........................................................................
Wstępne czynności sprawdzające...................................................................................
Mocowanie grzejnika .....................................................................................................
Przyłączenie przewodu gazowego .................................................................................
Przyłączenie do instalacji wody użytkowej ...................................................................
Przyłączenie do przewodu kominowego ........................................................................

14
14
14
14
14
14

4
4.1
4.2
4.3

EKSPLOATACJA GRZEJNIKA .................................................................................
Uruchomienie grzejnika .................................................................................................
Regulacja wydatku i temperatury wody .......................................................................
Wyłączenie grzejnika .....................................................................................................

16
16
16
17

5
5.1

SPOSÓB PRZYSTOSOWANIA GRZEJNIKA DO INNEGO RODZAJU GAZU...
Wymiana stożków gazowych i gniazd stożków gazowych w armaturze wodnogazowej.
Wymiana dysz palnika głównego ..................................................................................
Wymiana dyszy palnika zapalającego ...........................................................................
Regulacja ........................................................................................................................
Poprawienie tabliczki znamionowej ...............................................................................

18
19

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5.1

OPIS PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA STANU TECHNICZNEGO ................
Mycie wymiennika ciepła z osadów i usuwanie kamienia kotłowego .......................
Konserwacja palnika ...................................................................................................
Czyszczenie filtra wody ..............................................................................................
Czyszczenie filtra gazu ..............................................................................................
Sprawdzenie układu zabezpieczeń ................................................................................
Sprawdzenie zabezpieczenia przed wypływem spalin do pomieszczenia ....................
i zabezpieczenia przed przekroczeniem górnej granicy temperatury ...........................

22
22
22
22
23
23
23

7
7.1
7.2
7.3

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA.................................................................................
Najważniejsze przepisy instalacyjne ..............................................................................
Wymagania ogólne .........................................................................................................
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zasilanie gazem płynnym .................................

24
24
24
24

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

DIAGNOSTYKA..............................................................................................................
Diagnostyka układu zapłonowego....................................................................................
Działanie układu zapłonowego.........................................................................................
Sprawdzenie układu zapłonowego....................................................................................
Sprawdzenie cewek ciśnieniowego zaworu różnicowego................................................

25
25
25
25
26

5.2
5.3
5.4
5.5

2

20
20
21
21

IS-151:2000

1. OPIS BUDOWY I ZASADA DZIAŁANIA
Gazowy grzejnik wody przepływowej typ G-19-02 jest nowoczesnym automatycznym
urządzeniem służącym do ogrzewania wody sanitarnej.
W grzejniku wykorzystano najnowsze rozwiązania techniczne gwarantujące długotrwałą,
bezawaryjną i ekonomiczną eksploatację oraz komfort użytkowania.
Armatura wodno-gazowa o automatycznie regulowanej mocy oddawanej, proporcjonalnie do
ilości przepływającej wody, pozwala na uzyskanie stałej temperatury wody na wypływie
i tym samym na ekonomiczną eksploatację urządzenia. Uruchomienie (zapalenie palnika
zapalającego i głównego) grzejnika odbywa się w pełni automatycznie wraz z każdym
otwarciem zaworu czerpalnego. Zaletą tej armatury są bardzo małe opory przepływu i w
związku z tym zapewniona jest prawidłowa praca grzejnika przy ciśnieniach od 10kPa.
Grzejnik posiada szereg zabezpieczeń:
- automatyczny zawór odcinający dopływ gazu do palnika przy zamkniętym przepływie
wody,
- zabezpieczenie przeciwwypływowe typu jonizacyjnego, które automatycznie przerywa
wypływ niespalonego gazu z palnika głównego i zapalającego,
- zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem wody w wymienniku ciepła.
Ze względu na sposób zasilania sterownika (Generatora iskry) grzejniki G-19-02
produkowane są w duch wersjach o nazwach handlowych:
- termaQ aqua-power - wersja z hydrogeneratorem,
- termaQ elektronic
- wersja z zasilaniem bateryjnym.
Grzejniki G-19-02 produkowane są na następujące rodzaje gazów:
- ziemne: GZ-35, GZ-41,5 GZ-50,
- skroplone: mieszaniny B i C.

1.1 Budowa oznaczenia
Oznaczenie gazowego grzejnika wody przepływowej typ G-19-02 uwidocznione jest na
tabliczce znamionowej, w książce gwarancyjnej, instrukcji obsługi i na opakowaniu.
Oznaczenie grzejnika wg PN-M-40301 :
GGWP -19,2-B1-II/II35;41,5;50, IIIB; C -x-P2
objaśnienie:
GGWP - Gazowy Grzejnik Wody Przepływowej,
19,2 - moc grzejnika w kW,
B1- pobierający powietrze z pomieszczenia i odprowadzający spaliny do komina, na zasadzie
naturalnego ciągu kominowego,
II- przystosowany do spalania 2 grup paliw gazowych wg PN-87/C-96001 i PN-82/C-96000,
II35- gaz ziemny GZ-35,
II41,5- gaz ziemny GZ-41,5
II50- gaz ziemny GZ-50,
IIIB- gaz skroplony mieszanina B,
IIIC- gaz skroplony mieszanina C,
x - z możliwością przejścia na inny rodzaj paliwa gazowego, z wymianą części,
P2 - normalnociśnieniowy, do instalacji wodociągowej od 10 do 600 kPa.
3

IS-151:2000

1.2 Charakterystyka techniczna
Tablica 1
Parametr
Nominalna moc cieplna
Sprawność cieplna minimalna
Nomin. kinetyczne ciśn. gazu przed urządzeniem
- ziemnego GZ-35
- ziemnego GZ-41,5
- ziemnego GZ-50
- skroplonego mieszanina B i C
Nominalne zużycie gazu palnika głównego 1) na gaz:
- ziemny GZ-35
- ziemny GZ-41,5
- ziemny GZ-50
- skroplony mieszanina B i C
Wielkość otworu dyszy palnika głównego
- dla gazu ziemnego GZ-35
- dla gazu ziemnego GZ-41,5
- dla gazu ziemnego GZ-50
- dla gazu skroplonego B i C

Jednostka
kW
%

Wielkość
19,2
86

kPa
kPa
kPa
kPa

1,3
2,0
2,0
3,5

m3/h
m3/h
m3/h
kg/h

3,1
2,7
2,2
1,3

mm
mm
mm
mm

?1,70
?1,36
?1,25
?0,72

-

171
135
125
72

kPa (bar)
dm3/min
dm3/min
°C

13
13
13
74
10÷600 (0,1÷6)
3,2 ÷ 5.7
5,7 ÷ 11.5
75

Przyłącze odprowadzenia spalin

mm

?130

Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x
głębokość)
Masa grzejnika
Rozstawienie końcówek instalacyjnych
Przyłącze gazu
Przyłącze wody zimnej
Przyłącze wody ciepłej

mm

640x360x210

kg
mm
cale
cale
cale

10,5
rys. nr 13
G 3/4
G 1/2
G 1/2

Oznaczenie dysz palnika głównego
- dla gazu ziemnego GZ-35
- dla gazu ziemnego GZ-41,5
- dla gazu ziemnego GZ-50
- dla gazu skroplonego B i C
Oznaczenie dysz palnika zapalającego
- dla gazu ziemnego GZ-35
- dla gazu ziemnego GZ-41,5
- dla gazu ziemnego GZ-50
- dla gazu skroplonego B i C
Ciśnienie robocze wody
Wypływ gorącej wody (?t<=50°C)
Wypływ ciepłej wody (?t<=25°C)
Maksymalna temperatura wody wylotowej

1)

- zużycie poszczególnych gazów podano dla gazów odniesienia w warunkach normalnych
(0°C, ciśnienie 1013 mbar) z uwzględnieniem minimalnej sprawności 86%.
4

IS-151:2000

1.3 Główne zespoły grzejnika

10

5

9
4

2

11

14
1

3

7

3.1

3.2

8

6

5

IS-151:2000

elektronic

Rys.2 Schemat ideowy grzejnika G-19-02

Rys.1 Podstawowe elementy grzejnika.

6

elektronic

PAT

Rys.3 Schemat elektryczny grzejnika G-19-02

IS-151:2000

7

IS-151:2000

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
3.8
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zespół palnika głównego
Zespół palnika zapalającego
Elektroda zapalająca
Elektroda dozorująca
Armatura wodno-gazowa
Pokrętło wydatku gazu
Pokrętło wyboru temperatury
Filtr gazu
Filtr wody dopływowej
Ciśnieniowy zawór różnicowy
Cewka I ciśnieniowego zaworu różnicowego
Cewka II ciśnieniowego zaworu różnicowego
Mikrołącznik
Wkręt regulujący mikrołącznika
Wkręt regulujący mały wydatek wody
Wymiennik ciepła
Przerywacz ciągu
Generator iskry
termaQ elektronic
Gniazdo baterii w grzejnikach termaQ elektronic
Podzespół przewodów generatora
Podzespół przewodów zabezpieczeń
Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie przed wypływem spalin do pomieszczenia
Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika ciepła
Stabilizator strumienia gazu (od 2001 roku nie występuje w grzejnikach dostosowanych
do spalania gazów płynnych B i C)
Sygnalizator zużycia baterii w grzejnikach termaQ elektronic
termaQ elektronic
terma
Hydrogenerator w grzejnikach termaQ aqua - power
termaQ aqua

8

IS-151:2000
Charakterystyka głównych zespołów
-

Zespół palnika głównego poz.1 służy do odpowiedniego przygotowania mieszaniny
gazowo-powietrznej, spalanej następnie w komorze spalania.

Rys. 4
-

Zespół palnika zapalającego poz.2 służy do zapalania palnika głównego oraz bieżącej
kontroli wypływu gazu uzależnionego od obecności płomienia

Rys. 5
-

Armatura wodno-gazowa poz. 3 jest podstawowym elementem grzejnika, mającym za
zadanie sterowanie wypływem gazu do palnika. Strumień wpływającego do palnika gazu
jest proporcjonalny do ilości przepływającej wody, co umożliwia utrzymanie stałej
temperatury wody na wypływie.

Rys.6

9

IS-151:2000
-

Wymiennik ciepła poz.4- element, w którym następuje wymiana ciepła pomiędzy
gorącymi spalinami a ogrzewaną wodą.

Rys. 7
-

Przerywacz ciągu poz.5 - za jego pośrednictwem wydalana jest mieszanina produktów
spalania z powietrzem.

10

IS-151:2000
Rys. 8
-

Generator iskry poz.6, jest zamkniętym układem elektrycznym sterującym pracą
grzejnika. Jego zadanie to:
- uruchamianie (zapalanie palnika zapalającego) grzejnika z chwilą przepływu wody w
armaturze,
- współpraca z zabezpieczeniem przeciwwypływowym,
- współpraca z zabezpieczeniem przed wypływem spalin do pomieszczenia,
- współpraca z zabezpieczeniem przed przekroczeniem górnej granicy temperatury wody w
grzejniku

Rys. 9

-

Stabilizator strumienia gazu poz.12 jest urządzeniem zmniejszającym zależność
strumienia gazu na wejściu do armatury wodno-gazowej od nadciśnienia istniejącego na
doprowadzeniu gazu do grzejnika. Od 2001 roku nie występuje w grzejnikach
dostosowanych do spalania gazów płynnych B i C.

Rys. 10
-

Hydrogenerator poz.14 jest urządzeniem wytwarzającym niezbędne napięcie zasilające
Generator iskry podczas przepływu wody przez grzejnik.
Występuje w grzejniku G-19-02 termaQ aqua - power
termaQ aqua

11

IS-151:2000
Rys. 11
Wyposażenie zabezpieczające
-

-

Zabezpieczenie przeciwwypływowe oparte na kontroli jonizacyjnej płomienia powoduje
poprzez układ elektryczny odcięcie dopływu gazu do palnika, z chwilą zaniku płomienia na
palniku.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika ciepła tj. ogranicznik temperatury
poz.11 zadziała w przypadku gdy woda znajdująca się w wymienniku przekroczy
temperaturę 100°C, przerywając napięcie w układzie zasilania, a tym samym zamykając
dopływ gazu do palnika głównego i zapalającego.
Zabezpieczenie przed wypływem spalin do pomieszczenia składa się z ogranicznika
temperatury poz.10 włączonego w szereg elektrycznego układu zasilania. W przypadku
wystąpienia podciśnienia (ciągu) mniejszego od 3 Pa w przewodzie kominowym lub
wystąpienia w nim nadciśnienia, zadziała ogranicznik temperatury znajdujący się na
przerywaczu ciągu, przerywając napięcie w układzie zasilania, a tym samym zamykając
dopływ gazu do palnika.

2. WARUNKI INSTALOWANIA
Zainstalowania grzejnika dokonuje Autoryzowany Serwis Firmowy termet s.a. oraz
Autoryzowany Instalator termet s.a.. Uruchomienia zerowego dokonuje tylko i wyłącznie
Autoryzowany Serwis Firmowy termet s.a..
Podłączenie grzejnika do instalacji wodnej i gazowej oraz pomieszczenie, w którym ma być
zainstalowany grzejnik, musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r. poz. 690).
UWAGA
W celu zwiększenia niezawodności działania grzejnika i jego długotrwałego użytkowania,
należy zainstalować filtry na instalacji wodnej i gazowej (za zaworami odcinającymi wodę i
gaz).
Po zainstalowaniu grzejnika należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń
gazowych i wodnych.
Schemat instalacji wodnej, gazowej i odprowadzenia spalin pokazano na rys.12.
Grzejnik należy instalować w miejscu nie stanowiącym istotnych utrudnień dla obsługi
i serwisu. W przypadku zabudowy grzejnika w ściance meblowej, należy zabezpieczyć dopływ
powietrza, w celu zapewnienia prawidłowego spalania gazu (rys.13).
W przypadku instalacji wodnej z tworzywa sztucznego, przed grzejnikiem po stronie zimnej i
ciepłej wody, należy zastosować co najmniej 1.5 m połączenie z rur metalowych.
UWAGA:
Przewody instalacji podłączenia wody, gazu i odprowadzenia spalin nie stanowią
wyposażenia grzejnika.

12

IS-151:2000

Rys.12 Schemat instalacji wodnej, gazowej i odprowadzenia spalin

Rys.13 Wymagane odległości montażowe
13

IS-151:2000

3. PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI
3.1 Wstępne czynności sprawdzające. W toku prac instalatorskich należy sprawdzić:
- czy zakupiony grzejnik jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje się w instalacji
gazowej, do której ma być podłączony. Rodzaj gazu do jakiego został dostosowany grzejnik
określony jest na opakowaniu i tabliczce znamionowej umieszczonej na osłonie tylnej,
- czy instalacja wodna została należycie przepłukana wodą, w celu usunięcia rdzy, zgorzeliny,
piasku i innych obcych ciał, które mogłyby zakłócić działanie grzejnika (np. zwiększyć opory
przepływu wody w instalacji )
3.2 Mocowanie grzejnika. Zamocowania grzejnika na ścianie dokonuje się wykorzystując dwa
prostokątne wyjęcia w osłonie tylnej, na hakach osadzonych w sposób trwały w ścianie.
Rozstawienie wyjęć do mocowania podaje rys.12 i 14.
3.3 Przyłączenie przewodu gazowego na rys.12 i 14. Wymiar króćca gazowego G 3/4 określa
jednocześnie wielkość współpracującego elementu łączącego. Średnica przewodu gazowego
powinna wynosić 3/4".
Przed grzejnikiem, na instalacji należy zamontować zawór odcinający i filtr gazowy.
3.4 Przyłączenie do instalacji wody użytkowej na rys. 12 i 14. Wymiar króćców wody
użytkowej 1/2". Przed grzejnikiem, na instalacji należy zamontować zawór odcinający.
W celu zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych, należy na przewodzie
doprowadzającym przed grzejnikiem zamontować filtr wody taki, który nie będzie
powodował nadmiernych oporów w przepływie i będzie łatwy do czyszczenia.
Aby ułatwić podłączenie grzejnika do instalacji wody użytkowej od września 2002r
wprowadzono zestaw przyłączeniowy. W skład zestawu przyłączeniowego wchodzą dwie rury
faliste ze stali nierdzewnej i cztery uszczelki.
3.5 Przyłączenie do przewodu kominowego.
Spaliny z grzejnika są odprowadzane do przewodu kominowego za pomocą rury o średnicy
zewnętrznej 130mm, wykonanej z materiału zabezpieczonego przed korozją. Przewód
spalinowy od grzejnika do przewodu kominowego, nie może być dłuższy niż 2m i posiadać
spadek minimum 5% w kierunku grzejnika. Grzejnik funkcjonuje poprawnie wówczas, gdy
podciśnienie w przewodzie kominowym wynosi 3-15 Pa. Podłączenie do komina należy
uzgodnić z właściwym zakładem kominiarskim.

14

A- podłączenie do sieci gazowej
B- odprowadzenie wody gorącej
C- doprowadzenie wody zimnej

Rys. 14 Główne wymiary instalacyjne

produkowana od września 2002r.

IS-151:2000

15

IS-151:2000
4. EKSPLOATACJA GRZEJNIKA
4.1 Przygotowanie grzejnika do pierwszego uruchomienia
Przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia grzejnika należy:
- założyć pokrętła wydatku gazu i wyboru temperatury - zwracając uwagę na trzpień-wcisnąć
do oporu pokrętła.
- Grzejnik G -19-02 termaQ elektronic:
termaQ elektronic
Otworzyć gniazdo baterii odciągając pokrywkę. W gniazdo baterii należy włożyć baterię R20
zwracając uwagę na biegunowość baterii. Następnie należy zatrzasnąć gniazdo baterii.

Rys.15 Otwieranie gniazda baterii.
UWAGA
Bateria nie stanowi wyposażenia grzejnika.
Producent zaleca stosowanie baterii przeznaczonych do zasilania sprzętu RTV.
-

Grzejnik G -19-02 termaQ aqua - power -jest gotowy do eksploatacji po zainstalowaniu.
termaQ aqua

4.2 Uruchomienie grzejnika
Uruchamiając grzejnik należy:
- otworzyć kurek gazowy przed grzejnikiem (dla gazu płynnego otworzyć zawór na butli).
Pokrętło wydatku gazu przestawić z pozycji ,,?" na jedną z 4 pozycji mocy cieplnej grzejnika
(ruch skokowy pokrętła). Po otwarciu zaworu czerpalnego ciepłej wody będzie słychać
przeskoki iskry elektrycznej (ok. 6 na sek.) na palniku zapalającym. Po chwili nastąpi zapalenie
gazu na palniku zapalającym, a za moment na palniku głównym.
UWAGA
W czasie pierwszego uruchomienia należy odpowietrzyć instalację i armaturę gazową.
W związku z tym czas pierwszego uruchomienia może trwać dłużej niż 20 sekund.
W przypadku położenia pokrętła wydatku gazu w pozycji ,,?" -generator iskry
wytwarza iskrę w czasie do 70 sekund, a gaz na palniku zapalającym i głównym nie
zapali się.
W ten sposób grzejnik przygotowany jest do eksploatacji.
Po otwarciu zaworu czerpalnego ciepłej wody, następuje samoczynne zapalenie palnika
zapalającego, a od niego gazu na palniku głównym - po chwili popłynie podgrzana woda.
Po zamknięciu zaworu czerpalnego ciepłej wody, nastąpi odcięcie dopływu gazu do palnika
zapalającego i głównego.
16

IS-151:2000
4.3 Regulacja wydatku i temperatury wody.
Grzejniki wyposażone są w nowoczesną armaturę wodno-gazową zapewniającą proporcjonalną
regulację mocy , co umożliwia uzyskanie stałej temperatury wody na wypływie. Armatura
posiada regulator przepływu (ilości ) wody z płynną regulacją. Jeżeli pokrętło wyboru
temperatury (rys.16) jest przekręcone do oporu w prawo, otrzymuje się mały strumień wody tj.
5.7 dm3/min o najwyższej temperaturze (przy położeniu pokrętła wydatku gazu w lewym
skrajnym położeniu), a jeszcze mniejszy strumień uzyskuje się przez zmniejszenie przepływu
zaworem czerpalnym. Jeżeli pokrętło wyboru temperatury jest przekręcone do oporu w lewo
otrzymuje się duży strumień wody tj. 11.5 dm3/min o najniższej temperaturze (położenie
pokrętła wydatku gazu jak wyżej).
Po ustawieniu pokrętła wyboru temperatury w położeniach pośrednich, przyrosty temperatury
wody zmieniają się odwrotnie proporcjonalnie do ilości wody. Zmniejszając pokrętłem wyboru
temperatury strumień wody w grzejniku od około 11.5 do około 5.7 dm3/min, przyrost
temperatury wody zmienia się od około 25 do około 50°C. Temperaturę wody
(w dowolnym roboczym ustawieniu regulatora ilości wody) można regulować pokrętłem
wydatku gazu.

Pokrętło wydatku
gazu

Pokrętło wyboru
temperatury wody
Sygnalizator zużycia baterii
tylko w grzejniku
G -19-02 termaQ elektronic
Bateria dobra -sygnalizator nie świeci
Bateria wyczerpana -sygnalizator świeci
światłem pulsującym
(należy wymienić baterię)
Rys.16 Elementy regulacyjne i funkcyjne

4.3 Wyłączenie grzejnika.
Wyłączenie grzejnika następuje przez przekręcenie pokrętła wydatku gazu w prawo do oporu
poz.O (rys.16).
W przypadku przewidywanej długiej przerwy w pracy grzejnika należy zamknąć kurek gazowy
przed grzejnikiem lub zawór na butli z gazem płynnym.
Jeżeli istnieje możliwość, że w pomieszczeniu, w którym grzejnik jest zainstalowany,
temperatura może spaść poniżej 0°C - należy koniecznie opróżnić grzejnik z wody.
W tym celu należy zamknąć dopływ zimnej wody do grzejnika, następnie odkręcić nakrętkę
rurki doprowadzającej wodę do zespołu wodnego i otworzyć zawór czerpalny ciepłej wody
przy baterii.
17

IS-151:2000
5. SPOSÓB PRZYSTOSOWANIA GRZEJNIKA DO INNEGO RODZAJU GAZU
Grzejnik dostarczony przez wytwórcę, przystosowany jest do spalania gazu podanego na
tabliczce znamionowej.
W przypadku konieczności zasilania urządzenia innym rodzajem gazu niż ten do którego
zostało fabrycznie przystosowane, należy sprawdzić do jakiego gazu można je dostosować.
Gazy do jakich można dostosować, podane są na tabliczce znamionowej w indeksie oznaczenia
wg PN.
GGWP -19,2-B1-II/II35;41,5;50, IIIB; C -x-P2
Np.
grupa II
gazy ziemne
(podany gaz GZ-35 GZ-41,5 GZ-50)

grupa III
gazy skroplone
(podany gaz propan-butan i propan)

Przystosowanie grzejnika do tych rodzajów gazu polega na:
-

wymianie stożków gazowych i gniazd stożków gazowych w armaturze wodno-gazowej (tablica 2),
dla gazów płynnych ustawienie stabilizatora gazu na największy przepływ,
przy przezbrajaniu grzejnika z gazu skroplonego na gaz ziemny należy grzejni uzbroić w
stabilizator strumienia gazu 380.00.04.00 (należy przy tym wymienić Podz. rury gazowej na
380.00.07.00),
wymianie dysz w palniku głównym (tablica 2),
wymianie dyszy w palniku zapalającym (tablica 2),
sprawdzeniu szczelności,
przeprowadzeniu regulacji,
poprawieniu tabliczki znamionowej,
poprawieniu książki gwarancyjnej i kuponów reklamacyjnych.

Tablica 2
Nazwa części

Stożek gazowy I
ziemny GZ-35
ziemny GZ-41,5
ziemny GZ-50
skroplony mieszaniana B i C

Numer rysunku

Liczba
szt. na
wyrób

Uwagi
Średnica zewnętrzna

381.03.00.01
372.01.00.01
383.03.00.01
384.03.00.01

1
1
1
1

?11,66
?8,45
?8,43
?6,75

381.03.00.03
382.03.00.03
383.03.00.03
384.03.00.03

1
1
1
1

?12,08
?8,64
?8,50
?6,80

371.03.00.02
372.03.00.02
383.03.00.02
373.03.00.02

1
1
1
1

?12,50
?9
?9
?7

Dysza palnika głównego
ziemny GZ-35
ziemny GZ-41,5
ziemny GZ-50
skroplony mieszaniana B i C

371.01.00.01
372.01.00.01
373.01.00.01
374.01.00.01

12
12
12
12

171
135
126
72

Dysza palnika zapalającego
ziemny GZ-35
ziemny GZ-41,5
ziemny GZ-50
skroplony mieszaniana B i C

383.12.00.01
383.12.00.01
383.12.00.01
384.12.00.01

1
1
1
1

13
13
13
74

Stożek gazowy II
ziemny GZ-35
ziemny GZ-41,5
ziemny GZ-50
skroplony mieszaniana B i C
Gniazdo stożka gazowego
ziemny GZ-35
ziemny GZ-41,5
ziemny GZ-50
skroplony mieszaniana B i C

Średnica wewnętrzna

18

Widok

IS-151:2000
5.1 Wymiana stożków gazowych i gniazd stożków gazowych w armaturze
wodno-gazowej.
o Pod pokrywką armatury (rys.17) znajduje się ustawiany pokrętłem wydatku gazu zawór z
grzybkiem, stożkiem gazowym II i gniazdem stożka gazowego. W celu przystosowania
armatury do innego rodzaju gazu należy:
- wymontować pokrywkę odkręcając dwa wkręty,
- wyciągnąć stożek gazowy przy pomocy kleszczy,
- wyciągnąć gniazdo stożka gazowego przy pomocy kleszczy,
- włożyć nowy stożek gazowy na trzpień grzybka zaworu gazowego,
- włożyć nowe gniazdo stożka gazowego zwracając uwagę aby nie uszkodzić pierścienia
uszczelniającego,
- zamontować pokrywę zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie dzwigni względem
mikrołącznika
gniazdo stożka gazowego
stożek gazowy II

o
-

Rys.17
W otworze wylotu gazu z armatury (rys.18) znajduje się sterowany wodą zawór z
grzybkiem, stożkiem gazowym I, gniazdem stożka gazowego i spinką. W celu
przystosowania armatury do innego rodzaju gazu należy:
wymontować palnik zapalający i palnik główny z króćcem podłączeniowym,
wyciągnąć stożek gazowy przy pomocy kleszczy,
wyciągnąć zapinkę przy pomocy wkrętaka,
wyciągnąć gniazdo stożka gazowego przy pomocy kleszczy,
włożyć nowy stożek gazowy na trzpień grzybka zaworu gazowego,
włożyć nowe gniazdo stożka gazowego zwracając uwagę aby nie uszkodzić pierścienia
uszczelniającego,
zabezpieczyć gniazdo stożka gazowego zapinką zwracając uwagę na prawidłowe
zaskoczenie jej w rowku
gniazdo stożka gazowego
stożek gazowy I

zapinka
Rys.18
19

IS-151:2000
5.2 Wymiana dysz palnika głównego
- odkręcić podzespoły mieszalników ( lewy i prawy) od korpusu palnika (8 wkrętów),
- odkręcić dysze i wkręcić nowe (dysze palnika dokręcić szczelnie, zwracać uwagę aby nie
uszkodzić gwintów),
- zmontować palnik i wmontować do grzejnika.

wkręty

podzespoły
mieszalników

dysza

Korpus
palnika

Króciec do
pomiaru
ciśnienia
gazu w
palniku

Rys.19
5.3 Wymiana dyszy palnika zapalającego
- odkręcić rurkę od zapalacza,
- wyciągnąć z gniazda dyszę i włożyć nową,
- zmontować palnik zapalający i wmontować do grzejnika.

palnik zapalający

dysza

Rys.20

20

IS-151:2000
5.4 Regulacja.
Uruchomić grzejnik, tak aby zapalił się gaz na palniku. Manometr cieczowy podłączyć do
końcówki znajdującej się na korpusie palnika. Ustawić ciśnienie gazu w palniku wg tablicy 3
śrubą regulacyjną stabilizatora strumienia gazu lub dla gazu skroplonego reduktorem na butli.
Tablica 3
Rodzaj gazu

Zakres kinetycznego ciśnienia
gazu w sieci wg PN (kPa)

Pmin
ziemny GZ-35 1,05 (10,5)
ziemny GZ-41,5
1,6 (16)
ziemny GZ-50
1,6 (16)
skroplony B
3,0 (30)
skroplony C
3,0 (30)

Pnom
1,3 (13)
2,0 (20)
2,0 (20)
3,6 (36)
3,6 (36)

Pmax
1,6 (16)
2,5 (25)
2,5 (25)
4,2 (42)
4,2 (42)

Orientacyjne
kinet.ciśn.gazu
Zużycie gazu1)
w palniku kPa (mbar)
(dm3/min)
od
do
od
do
0,55 (5,5) 0,81 (8,1)
50,5
57
1,15 (11,5) 1,27 (12,7) 41,7
54,2
1,10 (11)
1,3 (13)
36,5
41
3,0 (30)
4,2 (42)
11
12
3,0 (30)
4,2 (42)
11
12

1)
wielkość zużycia gazów podano dla gazów odniesienia w warunkach normalnych (15°C, ciśnienie1013mbar) z uwzględnieniem 86%
sprawności grzejnika.

5.5 Poprawienie tabliczki znamionowej
Polega na skreśleniu rodzaju gazu, do którego grzejnik był fabrycznie dostosowany
i wpisaniu gazu, na który został przestawiony.
Fakt przystosowania urządzenia do spalania innego rodzaju gazu musi być odnotowany
w książce gwarancyjnej.
UWAGA!
Przystosowania grzejnika do innego rodzaju gazu, może dokonać tylko i wyłącznie
Autoryzowany Serwis Firmowy termet s.a. lub przeszkoleni przez producenta
instalatorzy.
Czynność ta nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych.
6. OPIS PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA STANU TECHNICZNEGO
W celu zapewnienia prawidłowej i długotrwałej eksploatacji grzejnika, należy przeprowadzać
okresowe konserwacje. Przeglądy i konserwacje powinien wykonywać autoryzowany serwis
firmowy lub autoryzowany instalator.
Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje:
6.1 Mycie wymiennika ciepła z osadów i usuwanie kamienia kotłowego
Dla zapewnienia całkowitego spalania gazu oraz zachowania maksymalnej sprawności
wymiany ciepła w grzejniku zaleca się utrzymywanie żeberek wymiennika ciepła w stałej
czystości.
Oczyszczenie wymiennika ciepła z osadów wymaga wymontowania go z grzejnika i
przepłukanie silnym strumieniem wody.
Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia kamienia kotłowego z przewodów wymiennika, to zabieg
ten wykonać przy zastosowaniu środków dostępnych na rynku, zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanego środka.

21

IS-151:2000
Można również usunąć kamień kotłowy przy pomocy kwasu octowego o stężeniu 10-20%,
przetrzymując go w wymienniku w czasie ~3godzin. Po tym zabiegu należy wymiennik
starannie przepłukać czystą wodą.
6.2 Konserwacja palnika.
Przy konserwacji palnika wyczyścić nakładki na segmentach. Należy zwrócić uwagę czy
nakładki lub segmenty nie zostały uszkodzone.
6.3 Czyszczenie filtra wody
W przypadku stwierdzenia zbyt małego strumienia wody wypływającej z grzejnika i
trudności z zapalaniem się palnika, należy zakręcić zawór na dopływie wody i zawór gazowy
przed urządzeniem. Sprawdzić i oczyścić filtr wody na instalacji przed grzejnikiem. W
sporadycznych przypadkach, przy zastosowaniu filtra przed grzejnikiem na instalacji wodnej,
może dojść do zatkania filtra wewnętrznego armatury wodno-gazowej. Należy wówczas
wymontować armaturę. Wyjąć filtr, oczyścić i zmontować (rys.21).

filtr wody

filtr gazu
Rys.21
6.4 Czyszczenie filtra gazu
W przypadku stwierdzenia zbyt małego strumienia gazu wypływającego na palniku głównym
i trudności w zapalania się palnika, należy zakręcić zawór na dopływie wody i zawór gazowy
przed urządzeniem. Sprawdzić i oczyścić filtr gazu na instalacji przed grzejnikiem. W
sporadycznych przypadkach, przy zastosowaniu filtra przed grzejnikiem na instalacji gazowej,
może dojść do zatkania filtra wewnętrznego armatury wodno-gazowej. Należy wówczas
wymontować armaturę. Wyjąć filtr, oczyścić i zmontować (rys.21).
6.5 Sprawdzenie układu zabezpieczeń
Przy każdym przeglądzie urządzenia, należy sprawdzić prawidłowość działania układów
zabezpieczających i szczelność armatury gazowej.
6.5.1 Sprawdzenie zabezpieczenia przed wypływem spalin do pomieszczenia
i zabezpieczenia przed przegrzaniem wymiennika ciepła
22

IS-151:2000
Ogranicznik temperatury (rys.1 poz. 10) spełniający w grzejniku funkcję zabezpieczenia
przed wypływem spalin do pomieszczenia.
Ogranicznik temperatury (rys.1 poz.11) spełniający w grzejniku funkcję zabezpieczenia przed
przekroczeniem górnej granicy temperatury wody.
Fabrycznie ustawione są na temperaturę 95?3°C.
W celu sprawdzenia poprawności ustawienia ogranicznika, należy dokonać następujących
czynności:
- przygotować metalowe naczynie z termometrem,
- do naczynia wlać płyn,
- odkręcić ogranicznik z wymiennika ciepła,
- włożyć do naczynia, zanurzając tylko jego metalowy kapturek,
- podgrzać płyn do temperatury 90oC - w tej temperaturze ogranicznik nie powinien
zadziałać,
- podgrzać płyn do temperatury 98oC - w tej temperaturze ogranicznik powinien rozłączyć
styki.
Prawidłowo działający ogranicznik powinien rozłączyć styki w przedziale temperatur
od 92 - 98oC.
Przy ponownym montażu elementów układu wodnego i gazowego należy stosować nowe
uszczelki.
Czynności wymienione w rozdziale 6 nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych
wyrobu.
7. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
7.1 Najważniejsze przepisy instalacyjne
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz pomieszczenie, w którym urządzenie ma być
zainstalowane, powinno być zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r. poz. 690).
7.2 Wymagania ogólne
- Jeśli grzejnik jest nieczynny, należy pamiętać o tym, aby zawór na przewodzie
doprowadzającym gaz był zamknięty.
- Zabrania się użytkownikowi dokonywania jakichkolwiek przeróbek grzejnika lub
instalowania na inny rodzaj gazu niż ten, na który jest przeznaczony.
- Podłączenie grzejnika do instalacji gazowej musi być uzgodnione z zakładem
gazowniczym.
- Grzejnik należy podłączyć do komina po uzgodnieniu z właściwym przedsiębiorstwem
kominiarskim.
7.3 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zasilania gazem płynnym z butli przenośnych.
Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji urządzenia dostosowanego do spalania
gazu płynnego, należy bardzo dokładnie zapoznać się z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Niektóre z tych wymagań podajemy poniżej:
1. Urządzenia gazowe zasilane gazem płynnym nie mogą być instalowane w pomieszczeniach
w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu.
2. Zabrania się przechowywania wewnątrz budynku mieszkalnego, butli napełnionej gazem
23

IS-151:2000
i nie podłączonej do instalacji gazowej.
Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewnątrz budynków, powinny być zachowane
następujące warunki.
1. Butle powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od powierzchni
promieniujących ciepło (grzejników, pieców, itp.)
2. Butle nie mogą być narażone na promieniowanie palników palenisk otwartych.
3. W przypadku umieszczenia butli w szafce, szafka powinna być zaopatrzona w otwory
wentylacyjne górne i dolne, osłonięte siatką.
4. Butle powinny być ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem,
przewróceniem się, uderzeniem, dostępem dzieci, itp.
5. Butle powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od liczników elektrycznych,
itp. urządzeń powodujących iskrzenie.
6. Temperatura pomieszczenia, w którym pozostawać ma butla napełniona gazem, nie może
przekraczać +35°C.
Zalecenia:
Z uwagi na to, że eksploatacja grzejnika na 1 sztuce butli o ładunku 11 kg może być
utrudniona, jak również wystarcza na niewielki okres czasu, zaleca się stosowanie zestawu
butli 11 kg tzw. baterii, lub butli większej, o ładunku powyżej 11 kg.
Przy czym bateria taka lub większa butla, razem z przewodami wysokiego ciśnienia,
reduktorem oraz zaworem bezpieczeństwa i zaworem odcinającym powinna być umieszczona
na zewnątrz budynku.
Instalacja gazowa powinna być wyposażona w reduktor ciśnienia, umożliwiający obniżenie
ciśnienia wysokiego do ciśnienia p=3,5kPa.
8. DIAGNOSTYKA
Grzejnik jest podczas produkcji i po wykonaniu, poddawany całemu szeregowi kontroli
częściowych i kompleksowych.
Pomimo tego, podczas jego eksploatacji mogą wystąpić zakłócenia w funkcjonowaniu
spowodowane przyczynami niezależnymi od producenta.
W celu ułatwienia zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu
grzejnika, zestawiono niezbędne informacje w tablicy 4. Posługiwanie się wymienionymi
informacjami, pozwala wyeliminować nieuzasadnione czynności przy demontażu grzejnika, a
tym samym skraca czas naprawy
Przed rozpoczęciem naprawy należy sprawdzić czy:
- grzejnik przystosowany jest do używanego gazu,
- dopływa gaz o ciśnieniu co najmniej minimalnym,
- podciśnienie w przewodzie kominowym wynosi 3-15Pa.
- stan baterii
8.1 Diagnostyka układu zapłonowego.
8.1.1 Działanie układu zapłonowego.
Po otwarciu zaworu czerpalnego woda przepływająca przez grzejnik powoduje
uruchomienie procesu zapalania palnika głównego, którego kolejne etapy podajemy poniżej:
- zwarcie styków mikrołącznika poz.3.6,
- iskrzenie pomiędzy elektrodą zapalającą poz. 2.1 a sprężynką na rurce palnika zapalającego
poz.2,
- pojawienie się napięcia na cewce I poz. 3.5.1 -otwarcie zaworku I w ciśnieniowym
zaworze różnicowym (zaworek I w stanie spoczynku jest zamknięty),
24

IS-151:2000
-

zapalenie gazu
na palniku zapalającym poz.2 - pojawienie się prądu jonizacji
wyczuwanego przez elektrodę dozorującą poz.2.2,
pojawienie się napięcia na cewce II poz.3.5.2 -zamknięcie zaworku II w ciśnieniowym
zaworze różnicowym (zaworek II w stanie spoczynku jest otwarty),
otwarcie głównego zaworu gazowego wywołane różnicą ciśnień pod i nad przeponą w
ciśnieniowym zaworze różnicowym poz.3.5,
zapalenie gazu na palniku głównym poz.1.

8.1.2 Sprawdzenie układu zapłonowego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zapalania grzejnika należy dokonać sprawdzenia
układu zapłonowego zgodnie z poniższymi wskazaniami.
1. Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych,
2. Podłączyć woltomierz do bieguna ,,-"
- w grzejnikach termaQ elektronic sprężynka w gnieździe baterii poz.7,
termaQ elektronic
termaQ aqua
- w grzejnikach termaQ aqua - power przewód hydrogeneratora poz 14 w białej izolacji,
3. Podłączyć woltomierz do bieguna ,,+"
- w grzejnikach termaQ elektronic blaszka w gnieździe baterii poz.7,
termaQ elektronic
termaQ aqua
- w grzejnikach termaQ aqua - power przewód hydrogeneratora poz 14 w czerwonej
izolacji,
4. Zmierzyć napięcie
- w grzejnikach termaQ elektronic napięcie baterii -1,5VDC
termaQ elektronic
- w grzejnikach termaQ aqua - power napęcie hydrogeneratora przy obciążeniu rezystancją
termaQ aqua
10Ohm i przepływie wody 3l/min -1,3÷1,6VDC
5. Zmierzyć napięcie zasilania po obciążeniu pracującym układem zapłonowym (poprawna
praca układu przy napięciu 0,9÷1,5V) ,
6. Sprawdzić napięcie na zabezpieczeniu przed wypływem spalin do pomieszczenia poz.10
(napięcie jak na baterii),
7. Sprawdzić napięcie na zabezpieczeniu przed przegrzaniem wymiennika ciepła poz.11
(napięcie jak na baterii),
8. Sprawdzić napięcie na zacisku 11 generatora iskry poz.6 (napięcie jak na baterii),
9. Zewrzeć styki mikrołącznika poz.3.6. Zwarcie styków winno spowodować iskrzenie
pomiędzy elektrodą zapalającą poz. 2.1 a sprężynką na rurce palnika zapalającego poz.2,
- sprawdzić napięcie na zaciskach cewki I poz.3.5.1 (poprawna praca układu przy napięciu
0,9÷1,5V),
- po wyczuciu przez elektrodę dozorującą prądu jonizacji (po pojawieniu się płomienia)
sprawdzić napięcie na zaciskach cewki II poz.3.5.2 (poprawna praca układu przy
napięciu 0,9÷1,5V).
8.1.3 Sprawdzenie cewek ciśnieniowego zaworu różnicowego.
Sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń elektrycznych cewek ciśnieniowego zaworu
różnicowego możemy dokonać poprzez sprawdzenie rezystancji tych cewek.
Sposób pomiaru rezystancji cewek:
- zdjąć nasuwki z cewek,
- jeden przewód omomierza podłączyć do korpusu ciśnieniowego zaworu różnicowego,
- drugi przewód podłączyć do jednej a następnie drugiej wsuwki sprawdzanych cewek za
każdym razem odczytując wartość rezystancji.
Prawidłowe wartości rezystancji:
Cewka I - 39Ohm ? 20%
Cewka II - 58Ohm ? 20%
25

IS-151:2000
Tablica 4
L.p.
Objawy
1
2
1.

2.

3.

Brak iskry (brak
zapłonu przy
poborze wody)

Przyczyny
3
o
o
o
o
o

Przewód elektrody odłączony
Uszkodzona elektroda
Uszkodzony generator iskry
Wyczerpana bateria
Źle wyregulowany mikrołącznik

o zatkany filtr wody.
o uszkodzone elementy w armaturze
wodno-gazowej
=> uszkodzona przepona wodna
=> uszkodzony mechanizm układu
sterującego grzybkiem zaworu
gazowego
Palnik zapalający nie o Brak zasilania gazem
zapala się od
iskry
o Zapowietrzony układ gazowy
o Uszkodzony palnik zapalający
o Wyczerpana bateria
Palnik zapalający
o Przewód elektrody dozorującej
zapala się, nie
odłączony
zapala się palnik
o Brak prądu jonizacji
główny.
o Uszkodzona elektroda dozorująca
o Uszkodzony generator iskry
o Uszkodzony ciśnieniowy zawór
różnicowy
o Źle wyregulowany mikrołącznik

4.

Próby zapłonu przy
braku przepływu
wody

5.

Grzejnik nie ogrzewa o Mały płomień na palniku
dostatecznie wody
o Zanieczyszczony palnik
o Zanieczyszczony kaloryfer w
wymienniku ciepła
o Niewłaściwy skład gazu
o Nadmierny wydatek wody

o Uszkodzone elementy armatury
wodno-gazowej

26

Sposób postępowania
4
o
o
o
o
o

Poprawić połączenie
Sprawdzić -wymienić
Sprawdzić -wymienić
Sprawdzić -wymienić
Przeprowadzić regulację mikrołącznika
poprzez wkręcenie wkręta na dzwigni
mikrołącznika. Należy zwrócić uwagę aby po
regulacji nie nastąpiło zjawisko iskrzenia
przy braku przepływu wody.
o usunąć zanieczyszczenia
o wymienić armaturę (w ramach naprawy
gwarancyjnej) lub uszkodzone elementy
(podczas naprawy pogwarancyjnej)

o Otworzyć zawór zamykający dopływ gazu
do grzejnika
o Odpowietrzyć
o Wymienić
o Wymienić
o Poprawić połączenie
o W grzejnikach produkowanych do 07.2000r,
przy podciśnieniu w przewodzie kominowym
powyżej 15Pa należy założyć blaszkę nr rys.
380.00.00.15
o Sprawdzić -wymienić
o Sprawdzić -wymienić
o Sprawdzić -wymienić
o Przeprowadzić regulację mikrołącznika
poprzez wykręcenie wkręta na dzwigni
mikrołącznika. Należy zwrócić uwagę aby po
regulacji nie nastąpiło zjawisko opóźnionego
zapłonu (iskrzenia) przy uruchamianiu
grzejnika.
o Sprawdzić ciśnienie gazu w sieci
o Sprawdzić ustawienie stabilizatora
strumienia gazu
o Usunąć zanieczyszczenia z nakładek i dysz
palnika
o Usunąć zanieczyszczenia z żeberek
kaloryfera
o Usunąć kamień kotłowy
o Sprawdzić czy palnik główny, palnik
zapalający i armatura wodno-gazowa są
przystosowane do używanego gazu
o Sprawdzić mały strumień wody -o ile
strumień wody jest większy od 5,7dm3/min
należy go skorygować wkrętem regulującym
mały wydatek wody
o Wymienić armaturę (w ramach naprawy
gwarancyjnej) lub uszkodzone elementy
(podczas naprawy pogwarancyjnej)

IS-151:2000

1

2

6.

Grzejnik przegrzewa
wodę

3

4

o Niewłaściwe ustawiony stabilizator
strumienia gazu
o Niewłaściwy skład gazu
o Mały wydatek wody

7.
8.

9.

Grzejnik nie gaśnie
po zamknięciu
przepływu wody
Wybuchowe
zapalanie palnika
głównego

Występują
nieszczelności w
układzie gazowym
grzejnika

o Uszkodzenie mechaniczne
mechanizmu układu sterującego
grzybkiem zaworu gazowego
o Uszkodzenia mechaniczne elementów
armatury wodno-gazowej
o Mały płomień palnika zapalającego

o Zatkany w armaturze wodno-gazowej o Wymienić armaturę (w ramach naprawy
gwarancyjnej) lub ciśnieniowy zawór
przepływ gazu do palnika zapalającego
różnicowy (podczas naprawy
pogwarancyjnej)
o Uszkodzony pierścień uszczelniający o Wymienić uszczelnienie na nowe
na wejściu do armatury wodnogazowej
o Uszkodzona jedna z uszczelek na
wyjściu z armatury wodno-gazowej
lub na wejściu do palnika głównego
o Uszkodzona mechanicznie armatura
wodno-gazowa

10. Występują
nieszczelności w
układzie wodnym
grzejnika

11. Grzejnik wyłącza się
w czasie pracy -
poborze wody

o Uszkodzona uszczelka na wejściu do
armatury wodno-gazowej
o Uszkodzona uszczelka na wyjściu z
armatury wodno-gazowej
o Uszkodzona jedna z uszczelek na
podłączeniach wymiennika ciepła
o Uszkodzona mechanicznie armatura
wodno-gazowa
o Zadziałało zabezpieczenie
=> przed wypływem spalin do
pomieszczenia

=> przed przekroczeniem górnej granicy
temperatury

12

o Dokonać regulacji stabilizatora zgodnie z
pkt 5.4
o Sprawdzić czy palnik główny, palnik
zapalający i armatura wodno-gazowa są
przystosowane do używanego gazu
o Sprawdzić mały strumień wody -o ile
strumień wody jest mniejszy od 5,7dm3/min
należy go skorygować wkrętem regulującym
mały wydatek wody
o Wymienić armaturę (w ramach naprawy
gwarancyjnej) lub uszkodzone elementy
(podczas naprawy pogwarancyjnej)
o Wymienić armaturę (w ramach naprawy
gwarancyjnej) lub uszkodzone elementy
(podczas naprawy pogwarancyjnej)
o zatkana dysza palnika zapalającego przeczyścić ewentualnie wymienić

Żeberka wymiennika o Zły ciąg kominowy
brudzą się w krótkim o Żółty płomień
czasie
o Za duże zużycie gazu

27

o Wymienić uszczelnienie na nowe
o Wymienić armaturę (w ramach naprawy
gwarancyjnej) lub uszkodzone elementy
(podczas naprawy pogwarancyjnej)
o wymienić uszczelnienie na nowe
o wymienić uszczelnienie na nowe
o wymienić uszczelnienie na nowe
o Wymienić armaturę (w ramach naprawy
gwarancyjnej) lub uszkodzone elementy
(podczas naprawy pogwarancyjnej)
o Sprawdzić ogranicznik -uszkodzony
wymienić.
o Sprawdzić poprawność podciśnienia w
przewodzie kominowym
o Sprawdzić ogranicznik -uszkodzony
wymienić.
o Grzejnik przegrzewa wodę -postępować jak
powyżej
o Sprawdzić przewody kominowe
o Sprawdzić rodzaj gazu
o Wyczyścić palnik
o Sprawdzić -wyregulować


Download file - link to post