Sony_XperiaE3_PL.pdf

Instrukcja obsługi Sony XperiaE3+dane techniczne PL EN

Marka: Sony Model: XperiaE3 Format: pdf Język: polski, angielski


Instrukcja obsługi

Xperia(TM) E3

D2202/D2203/D2206

Spis treści
Czynności przygotowawcze...........................................................6
Informacje o tej instrukcji obsługi.........................................................6
Omówienie..........................................................................................6
Montaż................................................................................................7
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...........................................9
Do czego jest potrzebne konto Google(TM)?..........................................9
Ładowanie urządzenia.......................................................................10

Podstawy obsługi urządzenia......................................................11
Korzystanie z ekranu dotykowego.....................................................11
Blokowanie i odblokowywanie ekranu...............................................13
Ekran główny....................................................................................14
Ekran aplikacji...................................................................................15
Nawigowanie po aplikacjach.............................................................16
Potrząsanie urządzeniem w celu otwarcia aplikacji............................17
Drobne aplikacje...............................................................................17
Widżety.............................................................................................18
Skróty i foldery..................................................................................19
Tło i motywy......................................................................................20
Robienie zrzutu ekranu......................................................................21
Stan i powiadomienia........................................................................21
Ikony na pasku stanu........................................................................22
Omówienie aplikacji...........................................................................23

Pobieranie aplikacji......................................................................25
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play(TM).....................................25
Pobieranie aplikacji z innych źródeł....................................................25

Internet i sieci...............................................................................26
Przeglądanie stron internetowych......................................................26
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości .................................26
Wi-Fi(R)..............................................................................................27
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych.........29
Kontrola użycia danych.....................................................................30
Wybieranie sieci komórkowych.........................................................31
Wirtualne sieci prywatne (VPN)..........................................................32

Synchronizowanie danych w urządzeniu.....................................33
Synchronizowanie urządzenia z kontami online.................................33
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft(R)
Exchange ActiveSync(R).....................................................................33
Synchronizowanie z programem Outlook za pomocą komputera......34

2
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe..............................................................36
Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....................................................36
Dźwięk, dzwonki i głośność...............................................................36
Ochrona karty SIM............................................................................37
Ustawienia ekranu.............................................................................37
Blokada ekranu.................................................................................38
Ustawienia języka..............................................................................39
Data i godzina...................................................................................39
Poprawa jakości dźwięku wyjściowego.............................................40

Wprowadzanie tekstu...................................................................41
Klawiatura ekranowa.........................................................................41
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego............42
Edytowanie tekstu.............................................................................42
Ustawienia klawiatury........................................................................43

Łączenie.......................................................................................44
Nawiązywanie połączeń....................................................................44
Odbieranie połączeń.........................................................................45
Połączenia w toku.............................................................................47
Korzystanie z rejestru połączeń.........................................................47
Przekazywanie połączeń...................................................................48
Ograniczanie połączeń......................................................................48
Wiele połączeń..................................................................................49
Połączenia konferencyjne..................................................................49
Poczta głosowa................................................................................50
Połączenia alarmowe........................................................................50

Kontakty.......................................................................................51
Przesyłanie kontaktów.......................................................................51
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów..............................................52
Dodawanie i edytowanie kontaktów..................................................53
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych.......54
Ulubione i grupy................................................................................55
Wysyłanie informacji o kontakcie.......................................................56
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty......................56
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów...............................................56

Wiadomości i czat........................................................................58
Czytanie i wysyłanie wiadomości.......................................................58
Porządkowanie wiadomości..............................................................59
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości................................60
Ustawienia wiadomości.....................................................................60
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo............................................60

E-mail...........................................................................................62
Konfigurowanie poczty e-mail...........................................................62
3
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.........................................62
Okienko podglądu wiadomości e-mail...............................................64
Porządkowanie wiadomości e-mail...................................................64
Ustawienia konta e-mail....................................................................65
Gmail(TM).............................................................................................66

Muzyka.........................................................................................67
Przenoszenie muzyki na urządzenie..................................................67
Słuchanie muzyki..............................................................................67
Menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R).....................................69
Listy odtwarzania..............................................................................70
Udostępnianie muzyki.......................................................................71
Poprawianie jakości dźwięku.............................................................71
Funkcja Visualiser .............................................................................71
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID(TM)........................72
Internetowa usługa Music Unlimited..................................................73

Radio FM......................................................................................74
Słuchanie radia..................................................................................74
Ulubione stacje radiowe....................................................................75
Ustawienia dźwięku...........................................................................75

Aparat...........................................................................................76
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo.....................................76
Używanie funkcji Smile Shutter(TM) do robienia zdjęć uśmiechniętym
twarzom............................................................................................77
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.................................77
Ogólne ustawienia aparatu................................................................78
Ustawienia aparatu w trybie fotografii................................................79
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo........................................81

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album.................................84
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo....................................................84
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi................85
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć..........................86
Menu ekranu głównego aplikacji Album.............................................87
Wyświetlanie zdjęć na mapie.............................................................88

Nagrania wideo............................................................................91
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy..........................................91
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie..................................92
Zarządzanie zawartością wideo.........................................................92
Usługa Video Unlimited.....................................................................93

Łączność......................................................................................94
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified(TM).................94
Korzystanie z gier w telewizorze przy użyciu bezprzewodowego
kontrolera DUALSHOCK(TM)3..............................................................96
4
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

NFC..................................................................................................97
Technologia bezprzewodowa Bluetooth(R).........................................99
Konfiguracja One-touch..................................................................101

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas............102
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart
Connect..........................................................................................102
Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT+(TM).103
Korzystanie z urządzenia jako portfela.............................................104

Podróżowanie i mapy.................................................................105
Korzystanie z usług lokalizacji..........................................................105
Mapy Google(TM) i nawigacja.............................................................106
Korzystanie z transmisji danych podczas podróży...........................107
Tryb samolotowy.............................................................................107

Kalendarz i budzik......................................................................108
Kalendarz........................................................................................108
Budzik i zegar.................................................................................109

Pomoc techniczna i utrzymanie.................................................112
Pomoc techniczna dla urządzenia...................................................112
Narzędzia komputerowe.................................................................112
Aktualizowanie urządzenia...............................................................113
Numer IMEI.....................................................................................114
Zarządzanie baterią i zużyciem energii.............................................114
Pamięć............................................................................................117
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera.....................................118
Ponowne uruchamianie i resetowanie.............................................119
Recykling urządzenia.......................................................................120
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji............................................120
Informacje prawne...........................................................................120

5
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Czynności przygotowawcze
Informacje o tej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi Xperia(TM) E3 dotyczy oprogramowania w wersji Android(TM)
4.4. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia. Aby
uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz Aktualizowanie
urządzenia na stronie 113.
1
2

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Wersja systemu
Android.

Omówienie

1

Dioda ładowania/powiadomień

2

Gniazdo zestawu słuchawkowego

3

Obiektyw aparatu z przodu

4

Głośnik

5

Czujnik zbliżeniowy/światła

6

Przycisk zasilania

7

Przycisk głośności/powiększenia

8

Główny mikrofon

6
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

9

Obiektyw głównego aparatu

10

Lampa aparatu

11

Drugi mikrofon

12

Obszar anteny Wi-Fi/GPS/Bluetooth

13

Obszar wykrywania NFC(TM)

14

Port ładowarki/przewodu USB

15

Głośnik

Montaż
Ekran urządzenia jest zabezpieczony folią ochronną. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu
dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie
działać prawidłowo.
Jak zdjąć tylną pokrywę

o

Wsuń paznokieć w szczelinę (jak pokazano na ilustracji) i unieś pokrywę.

7
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włożyć kartę micro SIM

o

Zdejmij pokrywę baterii i włóż do gniazda kartę micro SIM złotymi stykami do dołu.
Ten telefon do prawidłowego działania wymaga karty micro SIM. Niektóre karty SIM o
standardowej wielkości pozwalają na oddzielenie zintegrowanej karty micro SIM. Po
oddzieleniu karty micro SIM od karty SIM o standardowej wielkości nie ma możliwości
ponownego ich połączenia i używania w formie karty o standardowej wielkości. Jeżeli nie masz
karty micro SIM lub Twoja karta SIM nie umożliwia oddzielenia karty micro SIM, skontaktuj się
ze swoim operatorem sieci w celu uzyskania informacji o możliwości odbioru lub wymiany
karty SIM.

Jak włożyć kartę pamięci

1
2

Zdejmij tylną pokrywę.
Włóż kartę pamięci do gniazda złotymi stykami do dołu.
Jak założyć tylną pokrywę

1
2

Umieść tylną pokrywę z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij dolne rogi, aby
zablokować je na miejscu.
Ruchem od dołu do góry dociśnij boki pokrywy, aż usłyszysz kliknięcie pokrywy.

8
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy
Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który
ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do niektórych kont i
spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto w usłudze Sony Entertainment
Network, można zalogować się do niego i natychmiast rozpocząć konfigurację. Można
też pobrać ustawienia Internetu.
Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu
ustawień.

Jak włączyć urządzenie
Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej
przez 30 minut.

1
2
3

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania do momentu wibracji urządzenia.
Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję
.
Zaczekaj, aż urządzenie się uruchomi.

1
2
3

Jak wyłączyć urządzenie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
W menu opcji stuknij pozycję Wyłącz.
Stuknij pozycję OK.

do momentu otwarcia menu opcji.

Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google(TM)?
Twoje urządzenie Xperia(TM) firmy Sony działa w oparciu o platformę Android(TM)
opracowaną przez firmę Google(TM). Po zakupieniu urządzenia można uzyskiwać dostęp
do wielu aplikacji i usług firmy Google(TM), na przykład Gmail(TM), Mapy Google(TM),
YouTube(TM) i Google Play(TM) (sklep online z aplikacjami dla systemu Android(TM) do
pobrania). Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, trzeba mieć konto
Google(TM). Konto Google(TM) jest na przykład wymagane, aby było możliwe:
o
o
o
o

Pobieranie i instalowanie aplikacji z usługi Google Play(TM)
Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza
Rozmawianie ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts(TM)
Synchronizowanie historii przeglądania i zakładek
Więcej informacji na temat systemu Android(TM) i firmy Google(TM) można znaleźć na stronie
www.sonymobile.com/support.

9
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak skonfigurować konto Google(TM) w urządzeniu
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Dodaj konto & gt; Google.
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google(TM),
lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
Można także zalogować się albo utworzyć konto Google(TM) za pomocą kreatora konfiguracji
przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz również utworzyć konto odwiedzając
witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

Ładowanie urządzenia
W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Podczas ładowania
można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o baterii i zwiększaniu jej wydajności
można znaleźć w sekcji Zarządzanie baterią i zużyciem energii na stronie 114.
Jak naładować urządzenie

1
2
3
4

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB
skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie
świecić.
Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę
prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda
powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania
.

Dioda powiadomień o stanie baterii
Zielona

Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%

Miga na czerwono

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%

Pomarańczowa

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

10
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podstawy obsługi urządzenia
Korzystanie z ekranu dotykowego
Stukanie

o
o
o

Otwieranie lub wybieranie elementu.
Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

o
o
o

Przesuń element.
Aktywuj menu elementu.
Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

11
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

o

Pozwala na powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych, zdjęć czy map.

Przeciąganie

o
o

Przewijanie listy w górę lub w dół.
Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

12
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muskanie

o

Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony
internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy
urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu
zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon
nie jest używany. Nowo zakupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę
ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Aby odblokować ekran, należy
przeciągnąć palcem od środka ekranu w dowolnym kierunku. W późniejszym czasie
można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz Blokada ekranu
na stronie 38.

o

Jak uaktywnić ekran
Naciśnij krótko klawisz zasilania

.

Jak odblokować ekran
o

Dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół.

o

Jak zablokować ekran
Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania

.

13
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ekran główny
Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu
na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza
normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki u góry ekranu
głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.

o

Jak przejść do ekranu głównego
Naciśnij klawisz .
Jak przeglądać ekran główny

Okienka ekranu głównego
Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać
istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

1
2

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie
zacznie wibrować.
Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić
jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję w górnym
rogu okienka.

14
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

1
2

Jak dodać okienko do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie
zacznie wibrować.
Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij
pozycję .
Jak usunąć panel z ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie
wibrować.
Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a
następnie stuknij .

Ekran aplikacji
Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie
zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

1
2

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

o

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji
Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

o

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji
Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

1
2
3

1
2

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w
prawo.
Upewnij się, że pozycja Własna kolejność jest wybrana w obszarze POKAŻ
APLIKACJE.
Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.
Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji
Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż ekran zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty
ekran główny.
Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz
palec z ekranu.

15
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
3
1
2
3

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w
prawo.
Wybierz odpowiednią opcję w obszarze POKAŻ APLIKACJE.
Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w
prawo.
Stuknij pozycję Szukaj w aplikacjach.
Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.
Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w
prawo.
Stuknij pozycję Odinstaluj. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są
oznaczone ikoną .
Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję
Odinstaluj.

Nawigowanie po aplikacjach
Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska
ulubionych, funkcji szybkiego uruchamiania aplikacji i okna ostatnio używanych aplikacji,
które pozwala na łatwe przechodzenie między wszystkimi niedawno otwieranymi
aplikacjami. Niektóre aplikacje są zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie
przycisku , podczas gdy inne pozostają uruchomione w tle lub zostają wstrzymane. W
przypadku aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy
następnym otwarciu kontynuować korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio
przerwało.

1
2

Pasek ulubionych -- pozwala otwierać skróty do aplikacji lub widżetów.

3

Przycisk nawigacyjny zadań -- umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska drobnych
aplikacji.

4

Przycisk nawigacyjny ekranu głównego -- umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.

5

o

Okno ostatnio używanych aplikacji -- umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.

Przycisk nawigacyjny Wstecz -- umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie
aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji
Naciśnij .

16
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje
Stuknij , a następnie stuknij pozycję Zamknij wszystkie.

o

Jak otworzyć menu w aplikacji
Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Potrząsanie urządzeniem w celu otwarcia aplikacji
Urządzenie można skonfigurować tak, aby po potrząśnięciu nim była uruchamiania
wybrana aplikacja. Tej funkcji szybkiego uruchamiania można używać dla aplikacji, które
mają być otwierane szybko lub które są używane często, na przykład dla ekranu
wybierania numeru lub usługi portalu społecznościowego.
Jak używać funkcji szybkiego uruchamiania

1
2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania , a następnie potrząśnij urządzeniem.
Gdy wcześniej ustawiona aplikacja zostanie otwarta, zwolnij przycisk zasilania.

1
2

Jak skonfigurować funkcję szybkiego uruchamiania
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Personalizacja & gt; Ruch & gt; Potrząś.,
by uruch. ap..
Wybierz aplikację, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

3

Drobne aplikacje
Drobna aplikacja to skrót używany dla aplikacji i widżetów. Szybki dostęp do drobnych
aplikacji można w każdej chwili uzyskać za pośrednictwem paska ulubionych. Drobna
aplikacja zajmuje mały obszar ekranu, więc można korzystać z drobnej aplikacji i innej
aplikacji jednocześnie na tym samym ekranie. Jeśli na przykład jest otwarta strona
internetowa, można otworzyć drobną aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Więcej
drobnych aplikacji można pobrać z usługi Google Play(TM).

17
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak otworzyć drobną aplikację
Aby wyświetlić pasek drobnych aplikacji, naciśnij przycisk
Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.

.

Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

o
1
2

Jak zamknąć małą aplikację
Stuknij pozycję w oknie małej aplikacji.
Jak pobrać drobną aplikację
Na pasku drobnych aplikacji stuknij pozycję
, a następnie stuknij pozycję
pozycję .
Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją
pobrać i zainstalować.

i

o

Jak przenieść małą aplikację
Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a
następnie przenieś ją w żądane miejsce.

o

Jak zminimalizować małą aplikację
Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a
następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

o

Jak zmienić rozmieszczenie drobnych aplikacji na pasku drobnych aplikacji
Dotknij i przytrzymaj drobną aplikację, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie
miejsce.

o
1
2

1
2
3
4

Jak usunąć małą aplikację z paska małych aplikacji
Dotknij i przytrzymaj małą aplikację, następnie przeciągnij ją do obszaru .
Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację
.
Otwórz pasek drobnych aplikacji i stuknij pozycję
Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij na pasek drobnych aplikacji.
Jak dodać widżet jako małą aplikację
Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij .
Stuknij pozycje
& gt; & gt; .
Wybierz widżet.
Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję OK.

Widżety
Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym.
Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie
podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego
widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety
można pobrać z usługi Google Play(TM).

18
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1

2
3

Jak dodać widżet do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie
zacznie wibrować, a następnie stuknij Widżety.
Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.
Jak zmienić rozmiar widżetu
Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji
urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np.
widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany
rozmiaru.
Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć
widżet.
Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran
główny.

o

Jak przenieść widżet
Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

o

Jak usunąć widżet
Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Skróty i foldery
Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na
ekranie głównym.

19
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

1
2
3

Dostęp do folderu zawierającego aplikacje
Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu

Jak dodać skrót do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
W menu dostosowywania stuknij pozycję Aplikacje.
Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana
do ekranu Ekran główny.
W kroku 3 można też stuknąć pozycję Skróty i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W
przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać
określone funkcje do skrótu.

o

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia
i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

o

Jak usunąć element z ekranu głównego
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony
i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji .

o

Jak utworzyć folder na ekranie głównym
Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i
włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na
inną ikonę aplikacji lub skrót.

o

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia
i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

1
2
3

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym
Stuknij folder, aby go otworzyć.
Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole Nazwa folderu.
Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

Tło i motywy
Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając
tapet i motywów. Można również zmienić tapetę na ekranie blokady.

20
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2

Jak zmienić tapetę ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Stuknij pozycję Tapety i wybierz odpowiednią opcję.
Jak ustawić motyw
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Stuknij pozycję Motywy, a następnie wybierz motyw.
Po zmianie motywu zmianie ulega także tło w niektórych aplikacjach.

1
2
3

Jak zmienić tapetę ekranu blokady
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Personalizacja & gt; Ekran blokady.
Wybierz odpowiednią opcję, a następnie wykonaj podane instrukcje, aby zmienić
tapetę.

Robienie zrzutu ekranu
Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty
ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.
1
2

Jak zrobić zrzut ekranu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu wyświetlenia ekranu z monitem.
Stuknij pozycję .
Zrzut ekranu można także zrobić, naciskając jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania
głośności i przytrzymując je do usłyszenia kliknięcia.

o

Jak wyświetlić zrzut ekranu
Przeciągnij pasek stanu w dół i dotknij zrzutu ekranu, aby go wyświetlić.
Zrzut ekranu możesz też wyświetlić, stukając aplikację Album na ekranie Ekran główny.

Stan i powiadomienia
Ikony na pasku stanu informują o zdarzeniach, takich jak nowe wiadomości,
powiadomienia kalendarza i trwające działania (np. pobieranie plików), a także zawierają
informacje takie jak poziom naładowania baterii i siła sygnału. Aby otworzyć panel
powiadomień i obsłużyć powiadomienia, można przeciągnąć w dół pasek stanu.
Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień

21
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak odebrać powiadomienie
Stuknij powiadomienie.

o

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień
Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

o

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień
Stuknij pozycję Czyść.

Dioda powiadomień
Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na
przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane
połączenie.

Ikony na pasku stanu
Ikony stanu
Moc sygnału
Brak sygnału
Roaming
Sieć GPRS jest dostępna
Sieć EDGE jest dostępna
Sieć 3G jest dostępna
Komórkowa sieć do transmisji danych jest dostępna
Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
Wysyłanie i pobieranie danych 3G
Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową
Stan baterii
Bateria jest ładowana
Tryb STAMINA jest włączony
Tryb samolotowy jest włączony
Funkcja Bluetooth(R) jest włączona
Brak karty SIM
Mikrofon jest wyłączony
Głośnik telefonu jest włączony
Tryb cichy
Tryb wibracji

22
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Alarm jest ustawiony
Odbiornik GPS jest włączony
Synchronizacja jest w toku
Problem z logowaniem lub synchronizacją
Urządzenie jest gotowe do nawiązania połączenia z innymi urządzeniami
obsługującymi funkcję ANT+(TM)
Zależnie od usługodawcy, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na
tej liście mogą nie być dostępne.

Ikony powiadomień
Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:
Nowa wiadomość e-mail
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Nowa wiadomość poczty głosowej
Zbliżające się zdarzenie kalendarza
Trwa odtwarzanie utworu
Urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą przewodu USB
Ostrzeżenie
Komunikat o błędzie
Nieodebrane połączenie
Trwa połączenie
Połączenie zawieszone
Przekierowywanie połączeń jest włączone
Połączenie Wi-Fi(R) jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe
Dostępne są aktualizacje oprogramowania
Trwa pobieranie danych
Trwa wysyłanie danych
Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji
Użyj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
Użyj przeglądarki internetowej do nawigowania po stronach internetowych i ich
przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia wydarzeń i zarządzania terminami.
Użyj aparatu, aby robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo.
Użyj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail
oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.

23
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
Użyj aplikacji Poczta, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z
konta prywatnego, jak i firmowego.
Użyj aplikacji Facebook(TM), aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i
współpracownikami na całym świecie.
Przeglądaj stacje radiowe FM i słuchaj ich.
Użyj aplikacji Album, aby oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz nimi zarządzać.
Użyj aplikacji Gmail(TM), aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
Wyszukuj informacje w urządzeniu i w Internecie.
Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajduj inne lokalizacje i obliczaj długości
tras, używając Map Google(TM).
Przejdź do usługi Google Play(TM), aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na
swoje urządzenie.
Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
Użyj aplikacji Filmy, aby odtwarzać nagrania wideo na urządzeniu oraz
udostępniać je znajomym.
Użyj aplikacji Walkman(R) do organizowania i odtwarzania muzyki, książek audio i
podcastów.
Wyświetlaj najnowsze informacje i prognozy pogody.
Dzwoń, wybierając numer ręcznie lub używając funkcji szybkiego wybierania.
Użyj aplikacji Video Unlimited, aby wypożyczać i kupować filmy.
Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
Użyj aplikacji Hangouts(TM), aby rozmawiać ze znajomymi online.
Rozpoznawaj utwory muzyczne odtwarzane w Twoim otoczeniu oraz pobieraj
informacje o wykonawcy, albumie itp.
Użyj aplikacji YouTube(TM), aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego
świata.
Użyj aplikacji Pomoc techniczna, aby uzyskać dostęp do pomocy dla
użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Możliwe jest na przykład uzyskanie
dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów
oraz porad i wskazówek.
Pobieraj i instaluj nowe aplikacje oraz aktualizacje.
Część aplikacji nie jest obsługiwana przez niektóre sieci i/lub operatorów sieci w niektórych
rejonach.

24
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pobieranie aplikacji
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play(TM)
Google Play(TM) to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać
aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje
płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play(TM) upewnij
się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi(R),
tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.
Do korzystania z usługi Google Play(TM) potrzebne jest konto Google(TM). Usługa Google Play(TM)
może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

1
2
3

Jak pobrać aplikację z usługi Google Play(TM)
Znajdź i stuknij pozycję Sklep Play.
Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji
wyszukiwania.
Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat,
a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć
instalowanie.
Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i
różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień
wyłącznie takim aplikacjom.
Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze
Ustawienia & gt; Aplikacje.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł
Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż sklep Google Play(TM),
można będzie pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do
odpowiednich instrukcji pobierania.
Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie.
Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł
1
2
3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia.
Zaznacz pole wyboru Nieznane źródła.
Stuknij pozycję OK.
Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i
różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień
wyłącznie takim aplikacjom.
Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze
Ustawienia & gt; Aplikacje.

25
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Internet i sieci
Przeglądanie stron internetowych
Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową
Google Chrome(TM) dla urządzeń z systemem Android(TM). Szczegółowe informacje na
temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie http://support.google.com/
chrome w sekcji ,,Chrome na komórki".
1
2
3
4

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli używasz aplikacji Google Chrome(TM) po raz pierwszy, zaloguj się do konta
Google(TM) lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome(TM)
anonimowo.
Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i
adresu, a następnie stuknij przycisk Otwórz na klawiaturze.

1

Wróć na stronę główną.

2

Pole wyszukiwania i adresu.

3

Odśwież stronę.

4

Wyświetl paski przeglądarki.

5

Wyświetl pomoc i opcje.

6

Wróć na poprzednią stronę w historii przeglądarki.

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości
Aby można było przesyłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu
przy braku dostępnej sieci Wi-Fi(R), konieczne jest nawiązanie komórkowego połączenia
do transmisji danych oraz wybranie właściwych ustawień Internetu i wiadomości MMS
(Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:
o
o

W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu
i wiadomości MMS są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Można od razu korzystać
z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.
W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać po
włożeniu karty SIM i pierwszym włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również
pobrać później z menu ustawień.

26
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o
o

1
2
3

Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić
lub usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.
Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu za pomocą sieci komórkowej lub jeśli
funkcja wysyłania wiadomości multimedialnych nie działa nawet w przypadku pobrania
na urządzenie ustawień internetowych i wiadomości SMS, należy skorzystać ze
wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów związanych z zasięgiem sieci,
transmisją danych oraz wiadomościami MMS, dostępnych na stronie
www.sonymobile.com/support/.
Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Ustawienia Internetu.
Stuknij pozycję Akceptuj. Po pobraniu ustawień na pasku stanu pojawi się ikona
, a transmisja danych zostanie włączona automatycznie.
Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej.
Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub
zbliżyć się do okna.

1
2
3

Jak sprawdzić, czy komórkowe połączenie do transmisji danych jest włączone
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Sprawdź, czy pole wyboru Transm. danych w sieci kom. jest zaznaczone.

7

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu lub wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Stuknij pozycję Punkty dostępowe & gt; .
Stuknij pozycję Nazwa i wpisz nazwę.
Stuknij pozycję APN i wprowadź nazwę punktu dostępu.
Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są
wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.
Po zakończeniu stuknij , a następnie pozycję Zapisz.

1
2
3
4

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Stuknij pozycję Punkty dostępowe.
Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.

1
2
3
4
5
6

Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone
z prawej strony znacznikiem wyboru .

1
2
3
4

Jak usunąć wszystkie ustawienia Internetu i wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Stuknij pozycję Nazwy punktów dostępowych, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Przywróć wartości domyślne. Wszystkie ustawienia Internetu
i wiadomości MMS zostaną usunięte.

Wi-Fi(R)
Sieć Wi-Fi(R) umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz wysyłanie i
odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi(R) urządzenie
zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w zasięgu w
przyszłości.
W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi(R) jest wymagane zalogowanie się do
strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z
administratorem danej sieci Wi-Fi(R).

27
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Sieci Wi-Fi(R) mają różną siłę sygnału. Zbliżenie urządzenia do punktu dostępu sieci WiFi(R) zwiększa siłę sygnału.
Dostępne sieci Wi-Fi(R) mogą być otwarte lub zabezpieczone.
o
o

W przypadku otwartych sieci jest wyświetlany symbol obok nazwy sieci Wi-Fi(R).
W przypadku zabezpieczonych sieci jest wyświetlany symbol obok nazwy sieci WiFi(R).
Niektóre sieci Wi-Fi(R) nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa
(SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy
dostępnych sieci Wi-Fi(R).

1
2

Jak włączyć sieć Wi-Fi(R)
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Aby włączyć funkcję Wi-Fi, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok Wi-Fi(R).
Włączenie funkcji Wi-Fi(R) może potrwać kilka sekund.

1
2
3
4

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Wi-Fi. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi(R).
Stuknij sieć Wi-Fi(R), aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci
zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło, po nawiązaniu połączenia wyświetli
się symbol na pasku stanu.
Aby wyszukać nową dostępną sieć, stuknij pozycję , a następnie Skanuj.

1
2
3
4
5
6
7
8

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij pozycję .
Wprowadź informacje Nazwa sieci (SSID).
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.
Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i
opcje IP, zaznacz pole wyboru Pokaż opcje zaawansowane i wprowadź
odpowiednie ustawienia.
Stuknij pozycję Zapisz.
Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi(R).

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi(R)
Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi(R):
o
o
o

Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi(R).
Odsuń punkt dostępu Wi-Fi(R) od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi(R) urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

28
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia sieci Wi-Fi(R)
Gdy jest nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi(R) lub w pobliżu znajdują się sieci Wi-Fi(R),
możesz wyświetlić stany tych sieci. Ponadto można skonfigurować urządzenie tak, aby
zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi(R).
Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi(R), można łączyć się z Internetem za
pośrednictwem komórkowego połączenia do transmisji danych (jeśli na urządzeniu
zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie). Dodając zasadę trybu uśpienia sieci
Wi-Fi(R), można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi(R) na komórkowe
połączenie do transmisji danych.
1
2
3
4
5
1
2

1
2
3
4
5

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi(R)
Włącz funkcję sieci Wi-Fi(R), jeśli jeszcze nie jest włączona.
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Zaawansowane.
Zaznacz pole wyboru Powiadomienie o sieci.
Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi(R)
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Stuknij sieć Wi-Fi(R), z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje o sieci.
Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi(R)
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Zaawansowane.
Stuknij pozycję Wi-Fi ma działać po uśpieniu.
Wybierz jedną z opcji.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych
Komórkowe połączenie do transmisji danych urządzenia można udostępnić dla jednego
komputera za pomocą przewodu USB. Ta czynność jest nazywana tetheringiem USB.
Można również udostępnić połączenie do transmisji danych urządzenia jednocześnie
ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego hotspotu
Wi-Fi(R). Po pomyślnym udostępnieniu połączenia do transmisji danych urządzenia
można go używać na innych urządzeniach, na przykład w celu przeglądania Internetu,
pobierania aplikacji lub wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.
Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego
przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.android.com/
tether.

29
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB
Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z
urządzeniem.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen. hotspot.
Zaznacz pole wyboru Tethering przez USB, następnie po wyświetleniu monitu
stuknij pozycję OK. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń
zaznaczenie pola wyboru Tethering przez USB.
Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD
urządzenia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen. hotspot.
Stuknij pozycję Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi & gt; Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.
Wprowadź informacje Nazwa sieci (SSID).
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli
jest wymagane.
Stuknij pozycję Zapisz.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru Przenośny hotspot Wi-Fi.
Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję OK, aby potwierdzić. Po aktywacji
przenośnego hotspotu Wi-Fi(R) na pasku stanu wyświetli się pozycja .
Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi(R), usuń
zaznaczenie pola wyboru Przenośny hotspot Wi-Fi.
Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu
Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen. hotspot.
Stuknij pozycję Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi & gt; Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.
Wprowadź Nazwa sieci (SSID) sieci.
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.
Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
Stuknij pozycję Zapisz.

Kontrola użycia danych
Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe
połączenie transmisji danych lub Wi-Fi(R) w ciągu określonego czasu. Przykładowo,
można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku
komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia
danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.
Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych,
jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

1
2
3

Włączanie i wyłączanie transferu danych przez sieć komórkową
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Przeciągnij suwak obok pozycji Kom. transfer danych, aby włączyć lub wyłączyć
transfer danych.
Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia WiFi(R) i Bluetooth(R).

30
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych
Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość.
Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się
do ustawionego poziomu.
Jak ustawić limit użycia danych przez sieć komórkową
Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Zaznacz pole wyboru Ustaw limit komórkowej danych, jeśli nie jest zaznaczone, a
następnie stuknij przycisk OK.
Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij
odpowiednią linię na żądaną wartość.
Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych
w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

1
2
3
4
5

Jak kontrolować użytkowanie danych komórkowych przez poszczególne aplikacje
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Znajdź i stuknij żądaną aplikację.
Zaznacz pole wyboru Ogranicz dane w tle.
Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są
dostępne), stuknij pozycję Wyświetl ustawienia aplikacji i dokonaj żądanych
zmian.
Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności
poszczególnych aplikacji.

1
2
3

Jak wyświetlić dane przesłane za pomocą sieci Wi-Fi(R)
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż użycie sieci Wi-Fi, jeśli
nie jest zaznaczone.
Stuknij kartę Wi-Fi.

Wybieranie sieci komórkowych
Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od
tego, które z nich są dostępne na danym obszarze. Można również ręcznie
skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do sieci komórkowych
działających w konkretnym trybie, na przykład WCDMA lub GSM.
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak wybrać tryb sieci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Stuknij pozycję Tryb sieci.
Wybierz tryb sieci.
Jak wybrać ręcznie inną sieć
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe & gt;
Usługodawcy.
Stuknij pozycje Tryb wyszukiwania & gt; Ręcznie.
Wybierz sieć.
W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy,
gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

31
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak włączyć automatyczny wybór sieci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe & gt;
Usługodawcy.
Stuknij pozycje Tryb wyszukiwania & gt; Automatyczny.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)
Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z
poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej.
Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych,
którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią
wewnętrzną (na przykład podczas podróży).
Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci.
Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na
urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia
z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub
organizacji.
1
2
3
4
5

Jak dodać wirtualną sieć prywatną
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; VPN.
Stuknij pozycję .
Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
Wprowadź ustawienia sieci VPN.
Stuknij pozycję Zapisz.

1
2
3
4

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; VPN.
Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
Wprowadź wymagane informacje.
Stuknij pozycję Połącz.

1
2

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej
Przeciągnij pasek stanu w dół.
Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć
lub wyłączyć.

32
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie danych w urządzeniu
Synchronizowanie urządzenia z kontami online
Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można
synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w
usłudze Gmail(TM) lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook(TM),
Flickr(TM) i Twitter(TM). Dane wszystkich kont mogą być synchronizowane automatycznie --
wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie
synchronizować poszczególne konta.
1
2
3

1
2
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dodaj konto, a następnie wybierz konto, które
chcesz dodać.
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli
masz już konto.
Jak włączyć funkcję autosynchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Autosynchronizacja.
Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
W sekcji Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, z którym
chcesz zsynchronizować zawartość. Zostanie wyświetlona lista elementów, które
można zsynchronizować z kontem.
Zaznacz elementy, które chcesz zsynchronizować.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Synchronizuj teraz.
Jak usunąć konto online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
W sekcji Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, które chcesz
usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft(R)
Exchange ActiveSync(R)
Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia dostęp do firmowych wiadomości email, terminów kalendarza i kontaktów bezpośrednio na urządzeniu. Po konfiguracji
informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji E-mail, Kalendarz i Kontakty.

33
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji
Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących domeny i serwera
udostępnionych przez administratora sieci firmowej.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Dodaj konto & gt; Exchange ActiveSync.
Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
Stuknij pozycję Dalej. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W
przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i
serwera dla konta, a następnie stuknij pozycję Dalej.
Stuknij pozycję OK, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie
urządzeniem.
Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład
kontakty i wpisy kalendarza.
W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi
firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można
na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł
oraz sposobu szyfrowania pamięci.
Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.
Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do
konta EAS na urządzeniu.

1
2
3

Jak zmienić ustawienia konta EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję E-mail, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia
tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

1
2
3
4

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję E-mail, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia i wybierz konto EAS.
Stuknij pozycję Częstość sprawdzania konta & gt; Częstotliwość sprawdzania i
wybierz odpowiedni okres.

1
2
3
4

Jak usunąć konto EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
W sekcji Konta stuknij pozycję Exchange ActiveSync, a następnie wybierz konto
EAS, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Synchronizowanie z programem Outlook za pomocą komputera
Urządzenie można zsynchronizować z kalendarzem i kontaktami z konta programu
Outlook, używając w tym celu aplikacji Kalendarz i Kontakty dostępnych w
oprogramowaniu komputerowym PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Informacje na temat instalowania programów PC Companion (na komputerze PC) i Sony
Bridge for Mac (na komputerze Apple(R) Mac(R)) można znaleźć w sekcji Narzędzia
komputerowe na stronie 112.

1
2
3

Jak zsynchronizować zawartość z kontaktami programu Outlook za pomocą
komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikacje Kontakty i Synchronizacja
kontaktów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
synchronizowania urządzenia z kontaktami programu Outlook.

34
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak zsynchronizować zawartość z kalendarzem programu Outlook za pomocą
komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikacje Kalendarz i Synchronizacja
kalendarza, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
synchronizowania urządzenia z kalendarzem programu Outlook.

35
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe
Uzyskiwanie dostępu do ustawień
Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest
dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.
o

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji
Stuknij pozycję Ustawienia.

o

Jak otworzyć panel szybkich ustawień
Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół.

1
2
1
2

Jak wybrać wyświetlane ustawienia w panelu szybkich ustawień
Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij
pozycję Edytuj.
Wybierz szybkie ustawienia, które mają być wyświetlane.
Jak zmienić rozmieszczenie w panelu szybkich ustawień
Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij
pozycję Edytuj.
obok szybkiego ustawienia i przytrzymaj go, a następnie
Dotknij uchwytu
przenieś to ustawienie w odpowiednie miejsce.

Dźwięk, dzwonki i głośność
Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień,
jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo. Można też ustawić
urządzenie w tryb cichy, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.
o

o

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności
Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.
Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza
głośności
W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności
w górę lub w dół.

o

Jak przełączyć urządzenie w tryb wibracji
Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się
ikona .

1
2

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy
Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu
pojawi się ikona .
Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona

1
2
3

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru Wibracje podczas dzwonienia.

1
2
3
4

Jak ustawić dzwonek
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Dzwonek telefonu.
Wybierz dzwonek.
Stuknij pozycję Gotowe.

.

36
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak wybrać dźwięk powiadomienia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Dźwięk powiadomienia.
Wybierz dźwięk odtwarzany po nadejściu powiadomienia.
Stuknij pozycję Gotowe.

1
2
3

Jak włączyć dźwięki klawiszy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru Dźwięki wybierania numeru oraz Dźwięki przy dotknięciu.

Ochrona karty SIM
Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN
(Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z
kartą jest zabezpieczony przed nieprawidłowym wykorzystaniem, co oznacza, że za
każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.
Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje
zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking
Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.
1
2
3
4

Jak zablokować lub odblokować kartę SIM
Na ekranie głównym stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę SIM lub usuń jego zaznaczenie.
Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.

1
2
3
4
5

Jak zmienić kod PIN karty SIM
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Stuknij pozycję Zmień PIN do karty SIM.
Wprowadź stary kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.
Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.
Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.

1
2
3

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK
.
Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję
Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję
.
Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję
.
Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie
się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Ustawienia ekranu
1
2
3
4

Jak dostosować jasność wyświetlacza
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Jasność ekranu.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Dostosuj do oświetlenia, jeśli jest zaznaczone.
Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
Zmniejszenie poziomu jasności podnosi poziom wydajność baterii.

1
2
3

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru Wibracje przy dotknięciu. Ekran będzie wibrować przy
stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

37
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Uśpienie.
Wybierz jedną z opcji.
Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania

.

Blokada ekranu
Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich
typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):
o
o
o
o
o

Przesuwanie -- brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
Face Unlock -- urządzenie odblokowuje się, gdy się na nie patrzy.
Wzór odblokowania -- aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty
wzór.
Kod PIN odblokowania -- aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN
składający się z co najmniej czterech cyfr.
Hasło odblokowania -- aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło
składające się z liter i cyfr.
Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go
nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty
i wiadomości.

1
2
3
4

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock
Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno ikonę & gt; Ustawienia & gt; Zabezpieczenia
& gt; Blokada ekranu.
Stuknij pozycję Face Unlock i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w
celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję Kontynuuj.
Wybierz alternatywną metodę odblokowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami
w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu
dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

1
2

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock
Włącz ekran.
Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do
funkcji Face Unlock.
Jeśli funkcji Face Unlock nie uda się rozpoznać Twojej twarzy, będzie konieczne
odblokowanie ekranu za pomocą alternatywnej metody odblokowywania.

1
2
3

Jak utworzyć wzór blokady ekranu
Na ekranie głównym stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu
& gt; Wzór.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
Jeśli podczas próby odblokowania urządzenia wzór blokady zostanie odrzucony pięć razy z
rzędu, musisz odczekać 30 sekund i spróbować ponownie.

1
2
3

Jak zmienić wzór blokady ekranu
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu.
Narysuj wzór odblokowania ekranu.
Stuknij pozycję Wzór i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia.

38
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu
Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje & gt; Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt;
Blokada ekranu & gt; Kod PIN.
Wprowadź cyfrowy kod PIN.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję Kontynuuj.
Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję OK.
Jak utworzyć hasło blokady ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno & gt; Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt;
Blokada ekranu & gt; Hasło.
Wprowadź hasło.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję Kontynuuj.
Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję OK.
Jak zmienić typ blokady ekranu
Na ekranie głównym stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz
inny typ blokady ekranu.

Ustawienia języka
Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby
zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Ustawienia klawiatury na stronie 43.
1
2
3

Jak zmienić język
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Język i wprowadzanie & gt; Język.
Wybierz jedną z opcji.
Stuknij pozycję OK.
Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij
pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony
i wybierz pierwszą pozycję w menu, które
zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina
Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.
1
2
3
4
5

Aby ustawić datę ręcznie
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Data i godzina.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna data i godzina, jeśli jest
zaznaczone.
Stuknij pozycję Ustaw datę.
Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
Stuknij pozycję Ustaw.

39
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Jak ręcznie ustawić godzinę
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Data i godzina.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna data i godzina, jeśli jest
zaznaczone.
Stuknij pozycję Ustaw godzinę.
Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
Przewiń palcem w górę, aby zmienić AM na PM i na odwrót.
Stuknij pozycję Ustaw.
Jak ustawić strefę czasową
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Data i godzina.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna strefa czasowa, jeśli jest
zaznaczone.
Stuknij pozycję Wybierz strefę czasową.
Wybierz jedną z opcji.

Poprawa jakości dźwięku wyjściowego
Dźwięk emitowany poprzez głośniki wbudowane w urządzenie można poprawić za
pomocą funkcji, takich jak Clear Phase(TM) oraz technologia xLOUD(TM).

Korzystanie z technologii Clear Phase(TM)
Technologia Clear Phase(TM) firmy Sony zapewnia automatyczne dostosowanie jakości
dźwięku z głośników wbudowanych w urządzenie w celu uzyskania czystego i bardziej
naturalnego dźwięku.
1
2
3

Jak poprawić jakość dźwięku głośnika za pomocą funkcji Clear Phase(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru Clear Phase(TM).
Włączenie funkcji Clear Phase(TM) nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej.

Korzystanie z technologii xLOUD(TM)
Technologia filtrowania dźwięku xLOUD(TM) firmy Sony pozwala poprawić głośność
dźwięku bez utraty jakości. Zwiększ dynamikę dźwięku podczas słuchania swoich
ulubionych piosenek.
1
2
3

Jak poprawić głośność głośnika za pomocą technologii xLOUD(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru xLOUD(TM).
Włączenie funkcji xLOUD(TM) nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej.

40
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wprowadzanie tekstu
Klawiatura ekranowa
Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając
poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu
(funkcja pisania przeciągnięciami).
W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. Po rozpoczęciu pisania
klawiatura będzie sama wykrywała język i na bieżąco podawała propozycje wyrazów.
Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS,
automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.

1 Usuwanie znaku przed kursorem.
2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
3 Wprowadzanie spacji.
4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę
.
6 Przełączanie między małymi , wielkimi literami i kapitalikami
klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.

. W przypadku niektórych języków ten

o

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst
Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

o

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.
W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

1
2

o
1
2
3

Jak wprowadzać tekst znak po znaku
Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i
przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz
pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę ,,é", dotknij litery ,,e" i
przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec
przyciśnięty do klawiatury, przesuń go w celu wybrania pozycji ,,é".
Jak wprowadzić kropkę
Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.
Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby
utworzyć żądany wyraz.
Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się
na podstawie wskazanych liter.
Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję , aby wyświetlić
inne opcje i wybierz żądaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i
ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

41
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

1
2
3

Jak zmienić ustawienia funkcji Pisanie przeciągnięciami
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia klawiatury & gt;
Ustawienia wprowadzania tekstu.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru
Pisanie przeciągnięciami lub usuń jego zaznaczenie.
Jak używać klawiatury jednoręcznej
Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Klaw. do obsługi jedną ręką.
Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij
lub .
pozycję
Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję

.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego
Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz
skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które
chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google(TM)
dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.
1
2
3
4

1
2
3
4

Jak włączyć wprowadzanie głosowe
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie pozycję Ustawienia klawiatury.
Zaznacz pole wyboru Klawisz wpis. głosow. Google.
Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie
wyświetlona ikona mikrofonu .
Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego
Korzystanie z klawiatury ekranowej.
Stuknij pozycję . Po wyświetleniu komunikatu zacznij mówić, aby wprowadzić
tekst.
Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany
tekst.
W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.
Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję

.

Edytowanie tekstu
Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Narzędzia edycji
pojawiają się na pasku aplikacji po dwukrotnym stuknięciu tekstu.

Pasek aplikacji

1

Zamknięcie paska aplikacji

2

Zaznaczenie całego tekstu

3

Wycięcie tekstu

4

Skopiowanie tekstu

42
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

5

Ikona

1
2
1
2

Wklejenie tekstu

pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu
Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte
słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.
Jak edytować tekst
Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby
wyświetlić pasek aplikacji.
Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie
zmiany za pomocą narzędzi paska aplikacji.

Ustawienia klawiatury
Ustawienia i klawiatury ekranowej, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie,
można modyfikować.
1
2
3
4
1
2
3

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury i zmień
ustawienia w odpowiedni sposób.
Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję Języki wpisywania tekstu i
zaznacz odpowiednie pola wyboru.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.
Jak wyświetlić klawisz Buźka
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Ustawienia klawiatury & gt; Symbole i
emotikony.
Zaznacz pole wyboru Klawisz Buźka.

43
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie
Nawiązywanie połączeń
W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć
numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru
połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na
liście kontaktów lub w rejestrze połączeń. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć
znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts(TM) do komunikacji błyskawicznej i
czatów wideo. Patrz Komunikacja błyskawiczna i czat wideo na stronie 60.

1
2

Wyświetlanie wszystkich grup kontaktów zapisanych na urządzeniu

5

Usuwanie numeru

6

Panel wybierania numeru

7

Wyświetlanie innych opcji

8

Przycisk nawiązywania połączenia

9

4

Wyświetlanie ulubionych kontaktów

4

1
2
3

Wyświetlanie wpisów rejestru połączeń

3

1
2
3

Otwieranie listy kontaktów

Ukrywanie lub wyświetlanie klawiatury telefonu

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Wprowadź numer rozmówcy i stuknij .
Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające
kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter
lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

44
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

1
2
3
4

Wykonywanie połączeń międzynarodowych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku ,,+".
Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer
telefonu, a następnie stuknij .
Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
W menu dostosowywania stuknij kolejno pozycje Aplikacje & gt; Skróty.
Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję Telefonowanie bezpośrednie.
Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania
bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu
Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na
ekranach urządzeń Twoich rozmówców.
1
2

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Ustawienia
dodatkowe & gt; Identyfikacja rozmówcy.

Odbieranie połączeń
Jak odebrać połączenie

Jak odrzucić połączenie

o

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego
W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki
Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy
użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję
automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym
odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do
automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do
wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio
z urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość
powitalną.

o

Jak odrzucić połączenie z przekierowaniem do automatycznej sekretarki
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę Opcje reakcji, a
następnie wybierz pozycję Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę.

45
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

1
2
3

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt;
Automatyczna sekretarka & gt; Powitania.
Stuknij pozycję Nagraj nowe powitanie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Jak włączyć automatyczną sekretarkę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Automatyczna
sekretarka.
Zaznacz pole wyboru Automatyczna sekretarka.
Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną
sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

1
2
3
4
5
1
2
3

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Automatyczna
sekretarka.
Stuknij pozycję Odbieraj po.
Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
Stuknij pozycję Gotowe.
Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt;
Automatyczna sekretarka & gt; Wiadomości.
Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.
Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru
połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej
Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej. Po
odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do
dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.
Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo
utworzyć nową wiadomość. Można również utworzyć własne spersonalizowane
wiadomości, edytując predefiniowane szablony.
1
2

1
2

1
2
3
4

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości SMS
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę Opcje reakcji, a
następnie stuknij pozycję Odrzuć i wyślij wiadomość.
Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową
wiadomość.
Jak odrzucić drugie połączenie z wysłaniem wiadomości SMS
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę
Opcje reakcji w górę, a następnie stuknij pozycję Odrzuć i wyślij wiadomość.
Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową
wiadomość.
Jak edytować wiadomość tekstową wysyłaną przy odrzucaniu połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Odrzuć połączenie i
wyślij wiadomość.
Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
Stuknij pozycję OK.

46
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Połączenia w toku

1

Otwieranie listy kontaktów

2

Włączanie głośnika w trakcie rozmowy

3

Zawieszanie bieżącego połączenia lub wznawianie połączenia

4

Wprowadzanie cyfr podczas połączenia

5

Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy

6

Kończenie połączenia

o

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia
Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

o

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy
Naciśnij krótko klawisz .

Korzystanie z rejestru połączeń
W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane
i wybrane .
1
2
1
2
3

, odebrane

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia
Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona
Przeciągnij pasek stanu w dół.
Stuknij pozycję Nieodebrane połączenie.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w
górnej części ekranu.
Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować
numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer,
a następnie stuknij pozycję Edytuj numer przed połączeniem.
Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji

1
2
3
4
5

.

& gt; Oddzwoń.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w
górnej części ekranu.
Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję Dodaj do kontaktów.
Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.

47
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak ukryć rejestr połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Stuknij pozycję & gt; Ukryj rejestr połączeń.

Przekazywanie połączeń
Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.
1
2
3
4

Jak przekierowywać połączenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Stuknij pozycję Przekierowywanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.
Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie
stuknij pozycję Włącz.

1
2

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Przekierowywanie
połączeń.
Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję Wyłącz.

3

Ograniczanie połączeń
Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można
zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także
ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Aby
zablokować konkretny numer, należy odwiedzić usługę Google Play(TM) i pobrać z niej
aplikację, która to umożliwia.
1
2
3
4

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Stuknij pozycję Blokowanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.
Wprowadź hasło i stuknij pozycję Włącz.
Przy pierwszej konfiguracji blokowania połączeń należy wprowadzić hasło, aby włączyć
funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień
blokowania połączeń w późniejszym czasie.

1
2
3
4
1
2

1
2
3
4
5
6

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Numery
wybierania stałego.
Stuknij opcję Włącz ustalone numery lub Wyłącz ustalone numery.
Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję OK.
Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Numery
wybierania stałego & gt; Numery wybierania stałego.
Jak zmienić kod PIN2 karty SIM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Stuknij pozycje Numery wybierania stałego & gt; Zmień PIN2.
Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję OK.
Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję OK.
Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję OK.

48
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiele połączeń
W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele
połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego
połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.
1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Ustawienia
dodatkowe.
Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję
Połączenia oczekujące.

o

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję
w prawo.

o

Jak odrzucić drugie połączenie
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę
w lewo.

1
2

Jak nawiązać drugie połączenie
Podczas trwającej rozmowy stuknij .
Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję
zawieszone.

o

Jak przełączać się między wieloma połączeniami
Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij
pozycję Przełącz na to połączenie.

. Pierwsze połączenie zostanie

Połączenia konferencyjne
Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż
jedną osobą.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do
konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

1
2
3
4
1
2
3

1
2

Jak nawiązać połączenie konferencyjne
Podczas trwającej rozmowy stuknij .
Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy rozmówca
zostaje zawieszony.
Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia
konferencyjnego.
Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.
Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego
Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję Uczestnicy: {0}.
Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną
rozmowę.
Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego,
stuknij pozycję .
Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej
W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę
uczestników. Przykładowo stuknij przycisk 3 uczestników, jeżeli w połączeniu
uczestniczą trzy osoby.
Stuknij przycisk
obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

49
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak zakończyć połączenie konferencyjne
Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję Zakończ połączenie
konferencyjne.

Poczta głosowa
Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą
pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer
usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz
go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

3
4

Jak skonfigurować pocztę głosową
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Poczta
głosowa & gt; Ustawienia poczty głosowej & gt; Numer poczty głosowej.
Wprowadź numer poczty głosowej.
Stuknij pozycję OK.

1
2
3

Jak wywołać usługę poczty głosowej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Dotknij cyfry 1 i przytrzymaj ją.

1
2

.

Połączenia alarmowe
Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów
można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju,
z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.
1
2
3

Jak nawiązać połączenie alarmowe
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij Telefon.
Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij

. Aby usunąć numer, stuknij

.

Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty
SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

1
2

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana
Na ekranie blokady stuknij Połącz. alarmowe.
Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .

50
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kontakty
Przesyłanie kontaktów
Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowe urządzenie. Więcej informacji na
temat wyboru metody przesyłania można znaleźć na stronie
www.sonymobile.com/support.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera
Aplikacja Xperia(TM) Transfer w aplikacjach PC Companion i Sony Bridge for Mac służy do
gromadzenia kontaktów ze starego urządzenia i przesyłania ich na nowe urządzenie.
Aplikacja Xperia(TM) Transfer obsługuje urządzenia wielu marek, takich jak iPhone,
Samsung, HTC, BlackBerry, LG i Nokia.
Potrzebne są:
o
o
o
o
o
1
2

Komputer połączony z Internetem
Przewód USB do starego urządzenia
Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android(TM)
Stare urządzenie
Nowe urządzenie z systemem Android(TM)
Jak przesłać kontakty na nowe urządzenie przy użyciu komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac, a następnie kliknij
pozycję Xperia(TM) Transfer (Przesyłanie Xperia(TM)) i wykonaj wyświetlane instrukcje,
aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online
Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w
usłudze Google Sync(TM), serwisie Facebook(TM) albo usłudze Microsoft(R) Exchange
ActiveSync(R), można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego
konta.
1
2
3

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Ustawienia & gt; Konta i
synchronizacja.
Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij
pozycje & gt; Synchronizuj teraz.
Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów
Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych
sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub
przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth(R). Więcej informacji na temat
konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w
stosownej instrukcji obsługi.
1
2
3

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje Importuj kontakty & gt; Karta
SD.
Wybierz plik, który chcesz zaimportować.

51
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth(R)
1
2
3
4
5

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako
widoczne.
Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij
pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
Stuknij odebrany plik.
Jak zaimportować kontakty z karty SIM
Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub
utworzenie wielu pozycji kontaktów.

1
2
3

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Importuj kontakty & gt; Karta SIM.
Aby zaimportować indywidualny kontakt, znajdź go i stuknij. Aby zaimportować
wszystkie kontakty, stuknij pozycję Importuj wszystko.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

1
2

Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

3

Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie

4

Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery

5

Uzyskiwanie dostępu do opcji komunikacji dla danego kontaktu

6

Wyszukiwanie kontaktów

7

Dodawanie kontaktów

8

1
2

Karty Kontakty, Połączenia, Ulubione i Grupy

Wyświetlanie innych opcji

Jak wyszukać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu
Szukaj kontaktów. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego
znaku.

52
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Filtr.
Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli
kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na
liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

Dodawanie i edytowanie kontaktów
1
2
3

4
5

Jak dodać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję .
Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt
jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać
ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Kontakt telefoniczny, aby używać tego
kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy
dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie,
to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego
kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć
nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.
Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w
przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

1
2
3
4

Jak edytować kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję
Dokonaj edycji żądanych informacji.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

.

Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

1
2
3
4

Jak powiązać obrazek z kontaktem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
Stuknij ikonę
i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
Po wybraniu obrazka stuknij pozycję Gotowe.
Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji Album.

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycje & gt; Ustaw dzwonek.
Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na
urządzeniu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
Stuknij pozycję Gotowe.
Jak usunąć kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu
rozwijane, a następnie wybierz pozycję Zaznacz wszystkie.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń.

53
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
1
2
3
4

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję
Stuknij pozycję Ja, a następnie stuknij pozycję .
Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
Po zakończeniu puknij pozycję Gotowe.

.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij kolejno pozycje & gt; Zapisz.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych
Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE,
In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne,
na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do
krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu
procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie.
To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem,
członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

1

Powrót do głównego ekranu kontaktów.

2

Więcej informacji o ICE

3

Pokazywanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE

4

Informacje medyczne

5

Lista kontaktów ICE

6

Tworzenie nowych kontaktów ICE

7

Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów ICE

1
2
3

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl informacje osobiste.

1
2
3
4
5

Jak wprowadzić informacje medyczne
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Edytuj informacje medyczne.
Dokonaj edycji żądanych informacji.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
54
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

4
5

Jak dodać nowy kontakt awaryjny
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję .
Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt
jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać
ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Kontakt telefoniczny, aby używać tego
kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
Wpis kontaktu awaryjnego musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą
mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie
zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko sam numer telefonu kontaktu awaryjnego,
nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

1
2
3
4

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję
Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

.

Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą
zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie
zablokowany kodem, ratownicy będę mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów
awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

1
2
3
4

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru ICE na ekranie blokady.

.

Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

1
2
3
4

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego
ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Włącz połączenia w ICE.
Niektórzy operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Ulubione i grupy
Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w
aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup
w celu szybszego ich wyszukiwania.
1
2
3

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
Stuknij opcję .

1
2

Jak wyświetlić ulubione kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
Stuknij pozycję .

, następnie stuknij pozycję

.

55
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak przypisać kontakt do grupy
W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod
pozycją Grupy.
Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
Stuknij pozycję Gotowe.

Wysyłanie informacji o kontakcie
1
2
3
4

Jak wysłać wizytówkę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij pozycję Ja.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Wyślij kontakt & gt; OK.
Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Jak wysłać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Wyślij kontakt & gt; OK.
Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Zaznacz kilka.
Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz
wysłać wszystkie kontakty.
Stuknij
i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty
W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji
o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach.
Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego
wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.
1
2
3
4

1
2
3

Jak połączyć ze sobą kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Połącz kontakt.
Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij
pozycję OK, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane
do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście
Kontakty.
Jak rozdzielić połączone kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję Odłącz kontakt & gt; Odłącz.

.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci lub karcie SIM.

56
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Eksportuj kontakty & gt; Karta SD.
Stuknij pozycję OK.
Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM
Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać
wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

1
2
3
4
5

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Naciśnij przycisk , a następnie stuknij kolejno pozycje Eksportuj kontakty & gt; Karta
SIM.
Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję Zaznacz
wszystkie, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
Stuknij pozycję Eksportuj.
Wybierz pozycję Dodaj kontakty, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów
istniejących na karcie SIM, lub pozycję Zastąp wszystkie kontakty, aby zastąpić
istniejące kontakty na karcie SIM.

57
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiadomości i czat
Czytanie i wysyłanie wiadomości
Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy -- oznacza to,
że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysyłać
wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS
w urządzeniu. Zobacz Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości na stronie 26.
Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od
operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości multimedialnej, w tym
rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji
można uzyskać u operatora sieci.

1
2

Wysłane i odebrane wiadomości

4

Przycisk Wyślij

5

Dodawanie załączników

6

Dołączanie informacji o lokalizacji

7

Załączanie notatek odręcznych lub obrazów

8

Robienie zdjęć i załączanie ich od razu po zrobieniu

9

Załączanie zdjęć zapisanych na urządzeniu

10

4
5
6

Wyświetlanie opcji

3

1
2
3

Powrót do listy rozmów

Pole tekstowe

Jak utworzyć i wysłać wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję .
Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje
kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
Stuknij pozycję Napisz wiadomość i wprowadź tekst wiadomości.
Aby dodać załącznik, stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.
Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję Wyślij.
Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza.
Rozmowa zostanie otagowana etykietą Wers. robocza:.

58
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij odpowiednią rozmowę.
Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,
a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.
Wszystkie odebrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak odpowiedzieć na wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję Wyślij.
Jak przekazać dalej wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij
pozycję Przekaż wiadomość dalej.
Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje
kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję Wyślij.
Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,
a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.
Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Porządkowanie wiadomości
1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

Jak usunąć wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje
Usuń wiadomość & gt; Usuń.
Jak usunąć rozmowy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń rozmowy.
Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno
pozycje & gt; Usuń.
Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję .
Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję .

59
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
1
2
3

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Wiadomości z gwiazdką.
Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.
Jak wyszukać wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .
Stuknij , a następnie Szukaj.
Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na
liście.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości
1
2
3
4

1
2
3
4

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę.
Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie z
wyświetlonej listy wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.
Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, pod który
chcesz zadzwonić. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij
pozycję .
Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycje & gt; Zapisz.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.

Ustawienia wiadomości
1
2
3
4

1
2
3

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję Sygnał powiadomienia i
wybierz opcję.
W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz lub usuń zaznaczenie
odpowiednich pól wyboru.
Jak włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzeń dostarczenia dla wiadomości
wychodzących
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zgodnie z potrzebami zaznacz opcję Potwierdzenie dostarcz. lub usuń jej
zaznaczenie.
Gdy funkcja potwierdzeń dostarczenia jest włączona, w pomyślnie dostarczonych
wiadomościach wyświetlany jest znacznik wyboru.

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo
Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts(TM) umożliwia prowadzenie
rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach,
urządzeniach z systemem Android(TM) i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą

60
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do
znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.
Przed rozpoczęciem używania aplikacji Hangouts(TM) upewnij się, że masz aktywne
połączenie z Internetem i konto Google(TM). Przejdź do http://support.google.com/
hangouts i kliknij łącze ,,Hangouts na urządzenie Android", aby uzyskać więcej informacji
na temat korzystania z tej aplikacji.
Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

1
2

4
5
1
2

o

Opcje

3

1
2
3

Otwieranie nowego czatu lub nawiązywanie nowego połączenia wideo

Lista kontaktów

Jak rozpocząć pisanie wiadomości błyskawicznej lub nawiązać połączenie wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Hangouts.
Stuknij pozycję , wprowadź nazwę, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę
kręgu kontaktu, a następnie wybierz odpowiedni wpis z listy sugestii.
Aby rozpocząć sesję komunikacji błyskawicznej, stuknij pozycję
.
.
Aby rozpocząć połączenie wideo, stuknij pozycję
Jak odpowiedzieć na wiadomość czatu lub dołączyć do połączenia wideo
Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji Hangouts, na pasku
stanu zostanie wyświetlona ikona lub .
Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij wiadomość lub połączenie
wideo i rozpocznij czat.
Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Hangouts(TM)
Po otwarciu aplikacji Hangouts(TM) stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Pomoc.

61
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

E-mail
Konfigurowanie poczty e-mail
Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail
za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail
równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.
1
2
3

Jak skonfigurować konto poczty e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć
konfigurację.
Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z
dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

Jak dodać dodatkowe konto e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Jeśli korzystasz z kilku kont e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij Dodaj
konto.
Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję Dalej. Jeśli
ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można
dokończyć konfigurację ręcznie.
Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której
konto będzie łatwo rozpoznawalne.
Po zakończeniu stuknij pozycję Dalej.
Jak ustawić konto e-mail jako domyślne
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i
wysyłania wiadomości e-mail.
Zaznacz pole wyboru Domyślne konto. Po otwarciu aplikacji e-mail wyświetlana
jest skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
W przypadku korzystania z tylko jednego konta e-mail to konto jest automatycznie ustawiane
jako domyślne.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

62
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Dostęp do ustawień i opcji

4

4

Pisanie wiadomości e-mail

3

1
2
3

Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów

Lista wiadomości e-mail

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
i wybierz konto, które chcesz
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij
sprawdzić, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu.
Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję
Odśwież.
W otwartej skrzynce odbiorczej przeciągnij po ekranie w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

1
2
3

4

1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3

Jak odczytać wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
i wybierz konto, które chcesz
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij
sprawdzić, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu. Aby
jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , a
następnie stuknij pozycję Wszystkie skrzynki odb. z rozwijanego menu.
W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą
chcesz przeczytać.
Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję
i wybierz konto, z którego
chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję Odebrane w rozwijanym
menu.
Stuknij pozycję , a następnie wpisz nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz
również stuknąć pozycję , aby wybrać jednego odbiorcę lub więcej z listy
Kontakty.
Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .
Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć,
a następnie stuknij pozycję Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim.
Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .
Jak przesłać dalej wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz
przesłać dalej, a następnie stuknij pozycję Przekaż.
Wprowadź adres e-mail odbiorcy ręcznie lub stuknij pozycję
i wybierz odbiorcę
z listy Kontakty.
Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .
Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail
Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić.
Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję Załaduj. Rozpocznie się pobieranie
załącznika.
Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję Widok.

63
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach
Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij OK.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję
Gotowe.

Okienko podglądu wiadomości e-mail
Okienko podglądu służy do wyświetlania i czytania wiadomości e-mail w trybie
poziomym. Gdy jest aktywne, na ekranie widać jednocześnie listę wiadomości e-mail i
treść jednej wybranej wiadomości.

1
2
3
4
1
2
3
4
5

Jak włączyć okienko podglądu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Stuknij , następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Ogólne & gt; Widok złożony.
Wybierz opcję lub grupę opcji, następnie stuknij pozycję OK.
Jak czytać wiadomości e-mail przy użyciu okienka podglądu
Upewnij się, że aktywowano okienko podglądu.
Otwórz skrzynkę odbiorczą e-mail.
Przewiń ekran w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz
przeczytać.
Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij pasek
podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości email).
Aby powrócić do normalnego widoku skrzynki odbiorczej, ponownie stuknij pasek
podziału.

Porządkowanie wiadomości e-mail
1
2
3

4
5

Jak sortować wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję
i wybierz konto, które chcesz
posortować, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu. Aby
jednocześnie posortować wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję ,
następnie stuknij pozycję Wszystkie skrzynki odb..
Stuknij , następnie stuknij pozycję Sortuj.
Wybierz sposób sortowania.

64
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

3
4
5

1
2
3
1
2

Jak szukać wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycje
i wybierz nazwę konta, które
chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu. Aby
jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję ,
następnie stuknij pozycję Widok łączony.
Stuknij pozycję .
Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk na klawiaturze.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat.
Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.
Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij
i wybierz konto, które chcesz
sprawdzić.
Poniżej konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję Pokaż wszystkie foldery.
Jak usunąć wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości, którą chcesz
usunąć, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Usuń.
W widoku skrzynki odbiorczej poczty e-mail można też usunąć wiadomość, muskając ją w
prawo.

Ustawienia konta e-mail
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń konto & gt; OK.
Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki
odbiorczej.
Stuknij kolejno pozycje Częst. spraw. skrzynki odb. & gt; Częstotliwość sprawdzania
i wybierz odpowiednią opcję.
Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange
Active Sync
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić
odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
Stuknij pozycję Poza biurem.
Przeciągnij suwak obok pozycji Poza biurem w prawo, aby włączyć tę funkcję.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Ustaw zakres czasu i ustaw zakres czasu
dla odpowiedzi automatycznych.
Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.

65
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Gmail(TM)
Jeśli masz konto Google(TM), możesz używać aplikacji Gmail(TM) do czytania i pisania
wiadomości e-mail.

1
2

Pisanie wiadomości e-mail

3

Dostęp do ustawień i opcji

4

o

Wyświetlanie listy wszystkich kont Gmail i ostatnio otwieranych folderów

Lista wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Gmail(TM)
Po otwarciu aplikacji Gmail stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Pomoc.

66
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muzyka
Przenoszenie muzyki na urządzenie
Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:
o
o

o

Połącz urządzenie i komputer przewodem USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki
muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu komputera na stronie 118.
W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go(TM) firmy Sony,
aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania czy zasubskrybować
podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na stronę
http://mediago.sony.com/enu/features.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) można użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie. Aby
dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
Aplikacja Walkman(R) może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby
uzyskać więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików
multimedialnych (z dźwiękiem, zdjęciami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację dla
swojego urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Słuchanie muzyki
Aplikacja Walkman(R) umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

1

Przejście do ekranu głównego aplikacji Walkman(R)

2

Wyszukiwanie utworów w usłudze Music Unlimited i wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu

3

Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania

4

Okładka albumu (jeśli jest dostępna)

5

Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu

6

Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu

7

Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu

8

Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

9

Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

10

Wskaźnik postępu -- przeciąganie wskaźnika albo stukanie wzdłuż linii pozwala przewijać do przodu i
do tyłu

11

Całkowita długość bieżącego utworu

67
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

12

Pozostały czas bieżącego utworu

Ekran główny aplikacji Walkman(R)

1
2

4

Odtwarzanie utworu w aplikacji Walkman(R)

4

3

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

3

1
2

Przeciągniecie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji
Walkman(R)

Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki Walkman(R)

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Walkman(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli ekran główny aplikacji Walkman(R) nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję
, a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Walkman(R) w
prawo. Jeśli ekran główny aplikacji Walkman(R) zostanie wyświetlony, przeciągnij
lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Walkman(R) w prawo.
Wybierz kategorię muzyki, na przykład w sekcji Wykonawcy, Albumy lub Utwory,
a następnie przejdź do utworu, który chcesz otworzyć.
Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy
masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

o

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online
Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Walkman(R) stuknij przycisk
nieskończoności
.
Przycisk nieskończoności
umożliwia dostęp do kilku źródeł informacji, takich jak nagrania
wideo w serwisie YouTube(TM), teksty utworów oraz informacje o wykonawcach w serwisie
Wikipedia.

o

Jak wyregulować głośność zawartości audio
Naciśnij klawisz głośności.

o

Jak zminimalizować aplikację Walkman(R)
Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran
główny. Aplikacja Walkman(R) będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

1

Jak otworzyć aplikację Walkman(R) działającą w tle
Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio
używanych aplikacji.
Stuknij aplikację Walkman(R).

2

68
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R)
Menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) zawiera przegląd wszystkich utworów
znajdujących się na urządzeniu oraz dostępnych w usłudze Music Unlimited. Z jego
poziomu można zarządzać albumami i listami odtwarzania oraz porządkować muzykę
według nastroju i tempa dzięki aplikacji SensMe(TM) channels.

1

Powrót do ekranu głównego aplikacji Walkman(R)

2

Przeglądanie muzyki według wykonawców

3

Przeglądanie muzyki według albumów

4

Przeglądanie muzyki według utworów

5

Przeglądanie wszystkich list odtwarzania

6

Nowości (udostępnione przez usługę Music Unlimited)

7

Listy przebojów (udostępnione przez usługę Music Unlimited)

8

Polecane listy odtwarzania (udostępnione przez usługę Music Unlimited)

9

Gromadzenie łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych
w usługach online

10

Zarządzanie muzyką i edytowanie utworów za pomocą aplikacji SensMe(TM) channels

Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są
dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe
warunki używania.

1
2

o
o

1
2

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli ekran główny aplikacji Walkman(R) nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję
, a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Walkman(R) w
prawo. Jeśli ekran główny aplikacji Walkman(R) zostanie wyświetlony, przeciągnij
lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Walkman(R) w prawo.
Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji Walkman(R)
Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję Strona
główna.
Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) stuknij ekran na prawo
od menu.
Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje
Na ekranie głównym aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Stuknij kolejno pozycje Pobierz informacje o muzyce & gt; Uruchom. Urządzenie
wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę
albumu.
Podczas pobierania informacji o muzyce włączana jest aplikacja SensMe(TM) channels.

69
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak włączyć aplikację SensMe(TM) channels
Na ekranie głównym aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję , a następnie stuknij
kolejno pozycje Pobierz informacje o muzyce & gt; Uruchom.
Ta aplikacja wymaga połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi(R).

1
2
3

Jak usunąć utwór
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) przejdź do utworu, który chcesz
usunąć.
Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję Usuń na
wyświetlonej liście.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.
W ten sposób można także usuwać albumy.

Listy odtwarzania
Na głównym ekranie aplikacji Walkman(R) można tworzyć własne listy odtwarzania z
muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.
1
2
3

Jak tworzyć własne listy odtwarzania
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) dotknij nazwy albumu lub
utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.
W wyświetlonym menu stuknij kolejno pozycje Dodaj do & gt; Utwórz nową listę
odtw..
Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję OK.
Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć
pozycję .

1
2
3
1
2
3

1
2
1
2
3
4

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycję
Listy odtwarzania.
W obszarze Listy odtwarzania wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.
Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję Odtwarzaj losowo wsz..
Jak dodawać utwory do listy odtwarzania
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) przejdź do utworu lub albumu,
który chcesz dodać do listy odtwarzania.
Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję
Dodaj do.
Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album
lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.
Jak usunąć utwór z listy odtwarzania
Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń z listy odtwarzania na wyświetlonej liście.
Jak usunąć listę odtwarzania
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycję
Listy odtwarzania.
Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
Stuknij pozycję Usuń.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.
Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.

70
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Udostępnianie muzyki
1
2
3

Jak udostępnić utwór
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) przejdź do utworu lub albumu,
który chcesz udostępnić.
Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję Udostępnij.
Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki w serwisie Facebook(TM)
Funkcja Friends' music gromadzi łącza do muzyki i powiązanej zawartości
udostępnionych przez użytkownika i znajomych w serwisie Facebook(TM).
1
2
3

1
2
3

1
2

Jak udostępnić i ,,polubić" utwór w usłudze Facebook(TM)
Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Walkman(R) stuknij okładkę albumu.
Stuknij pozycję , aby wskazać, że ,,lubisz" ten utwór w usłudze Facebook(TM).
Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarzy.
Stuknij pozycję Udostępnij, aby przesłać utwór do usługi Facebook(TM). Jeżeli
przesyłanie utworu powiedzie się, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z
usługi Facebook(TM).
Jak zarządzać muzyką od znajomych z usługi Facebook(TM)
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycje
Muzyka od znaj. & gt; Najnowsze.
Stuknij element, nad którym chcesz pracować.
Wykonaj żądane czynności związane z utworem. Na przykład aby ,,polubić" utwór,
stuknij pozycję . Aby skomentować utwór, dodaj komentarz w polu komentarzy.
Jak wyświetlić muzykę udostępnioną w usłudze Facebook(TM)
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycje
Muzyka od znaj. & gt; Moje pliki.
Przewiń do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij go. Zostaną
wyświetlone wszystkie komentarze na temat elementu opublikowane przez Ciebie
w usłudze Facebook(TM) (o ile istnieją).

Poprawianie jakości dźwięku
1
2
3

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego
Gdy aplikacja Walkman(R) jest otwarta, stuknij pozycję .
Stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ulepszenia dźwięku.
Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w
górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję
i wybierz styl.

1
2

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego
Gdy aplikacja Walkman(R) jest otwarta, stuknij pozycję .
Stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ulepszenia dźwięku & gt; Ustawienia & gt; Dźw.
przestrzenny (VPT).
Wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.

3

Funkcja Visualiser
Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów.
Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz
ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

71
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak włączyć funkcję Visualiser
W aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Wizualizacja.
Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

1
2
3

Jak zmienić motyw tła
W aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Wizualizacja.
Stuknij pozycje & gt; Motyw i wybierz motyw.

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID(TM)
Usługa TrackID(TM) umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w
otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku
sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można
zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID(TM), a także przeglądać listy przebojów
TrackID(TM), aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników
TrackID(TM) na całym świecie. Z technologii TrackID(TM) najlepiej jest korzystać w cichym
otoczeniu.

1

Wyszukiwanie muzyki w Internecie

2

Wyświetlanie opcji

3

Wyświetlanie aktualnych list przebojów

4

Wyświetlanie historii z wynikami wyszukiwań

5

Główny ekran nagrywania muzyki

6

Informacje dotyczące słuchanej muzyki

Aplikacja TrackID(TM) oraz usługa TrackID(TM) są obsługiwane w wybranych państwach/regionach
oraz przez wybrane sieci i dostawców usług w określonych obszarach.

1
2
3

Jak rozpoznać muzykę za pomocą technologii TrackID(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
Znajdź i stuknij pozycję TrackID(TM), a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła
muzyki.
Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID(TM), wyniki
pojawią się na ekranie.
Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID(TM), naciśnij klawisz

.

72
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

1
2
1
2

Jak przeglądać listy przebojów TrackID(TM)
Otwórz aplikację TrackID(TM), a następnie stuknij pozycję Listy. Zostanie
wyświetlona lista przebojów z regionu użytkownika.
Jak przeglądać listy przebojów TrackID(TM) z innego regionu
Otwórz aplikację TrackID(TM), a następnie stuknij pozycję Listy.
Stuknij pozycje & gt; Regiony i wybierz kraj lub region.
Jak kupić utwór rozpoznany przez aplikację TrackID(TM)
Po rozpoznaniu utworu przez aplikację TrackID(TM) stuknij pozycję Pobierz.
Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
urządzeniu.
Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę Historia lub Listy. Można też kupić
utwory znalezione przy użyciu tekstowego wyszukiwania online w usłudze TrackID(TM).

1
2

Jak udostępnić utwór
Po rozpoznaniu utworu przez aplikację TrackID(TM) stuknij pozycję Udostępnij, a
następnie wybierz metodę udostępniania.
Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
urządzeniu.

o

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu
Po rozpoznaniu utworu przez aplikację TrackID(TM) stuknij pozycję Inf. o wykonaw.

1
2
3

Jak usunąć utwór z historii utworów
Otwórz aplikację TrackID(TM), a następnie stuknij pozycję Historia.
Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję Usuń.
Stuknij pozycję Tak, aby potwierdzić.

Internetowa usługa Music Unlimited
Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów
utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi(R). Możesz
zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą
różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu
komputera z systemem operacyjnym Windows(R). Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na
stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.
Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są
dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe
warunki używania.

1
2

Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited
Na ekranie głównym aplikacji Walkman(R) stuknij kolejno pozycje & gt; Ustawienia.
Przeciągnij suwak obok pozycji Music Unlimited w prawo, aby włączyć funkcję
Music Unlimited, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

73
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Radio FM
Słuchanie radia
Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na
przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione.
Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy
zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu
jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

1
2

Wyświetlenie opcji menu

3

Dostrojona częstotliwość

4

Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych

5

Pokrętło strojenia

6

Pasmo częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami

7

Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

8

Zapisana ulubiona stacja

9

1
2

Przycisk włączania/wyłączania radia

Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM
Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
Znajdź i stuknij pozycję Radio FM . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie
przewijania zakresu częstotliwości.
Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja
transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

o
1
2

Jak przełączać między stacjami radiowymi
Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.
Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij opcję Szukaj stacji. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną
wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

74
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Dźwięk przez głośnik.
Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki,
naciśnij klawisz i stuknij pozycję Dźwięk przez słuchawki.

1
2
3

Jak rozpoznać utwór w radiu FM za pomocą TrackID(TM)
Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM urządzenia naciśnij klawisz ,
a następnie stuknij pozycję TrackID(TM).
Gdy aplikacja TrackID(TM) sprawdza fragment piosenki, jest wyświetlany wskaźnik
postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiedzie, zostanie wyświetlony wynik w
postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
Naciśnij klawisz , aby powrócić do radia FM.
Aplikacja TrackID(TM) oraz usługa TrackID(TM) są dostępne w wybranych krajach lub regionach
i są obsługiwane tylko przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Ulubione stacje radiowe
1
2
3

Jak zapisać stację jako ulubioną
Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
Stuknij pozycję .
Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij Zapisz.

1
2

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej
Stuknij pozycje & gt; Ulubione.
Wybierz jedną z opcji.

1
2

Jak usunąć stację z listy ulubionych
Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie pozycję Usuń.

Ustawienia dźwięku
1
2
3

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Włącz dźwięk stereo.
Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij i stuknij pozycję
Wymuś dźwięk mono.

1
2
3

Jak wybrać region radia
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Ustaw region radiowy.
Wybierz jedną z opcji.

1
2
3

Jak dostosować funkcję Visualiser
Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Wizualizacja.
Wybierz jedną z opcji.

75
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aparat
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

1

Aparat z przodu

2

Przybliżanie i oddalanie

3

Ekran głównego aparatu

4

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

5

Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

6

Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu

7

Zmiana ustawień trybu robienia zdjęć

8

Dostęp do ustawień i skrótów aparatu

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady
1
2
3

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
Aby włączyć kamerę, stuknij i przytrzymaj pozycję , a następnie pociągnij ją do
góry.
Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

1
2
3
4
5

Jak zrobić zdjęcie przez dotknięcie przycisku ekranowego
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Rejestrowanie dotykiem.
Skieruj aparat na obiekt.
Aby włączyć funkcję automatycznego nastawiania ostrości, dotknij i przytrzymaj
punkt na ekranie. Gdy ramka ostrości stanie się niebieska, podnieś palec, aby
zrobić zdjęcie.

1
2
3

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu
Uaktywnij aparat.
Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po
zabraniu palca.

1
2
3

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego
Włącz aparat.
Stuknij pozycję
.
Aby zrobić zdjęcie, stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie
zrobione natychmiast po zabraniu palca.

76
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie ekranu
Włącz aparat.
Skieruj aparat na obiekt.
Stuknij pozycję , aby rozpocząć nagrywanie.
Stuknij pozycję , aby zatrzymać nagrywanie.
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie rejestrowania Lepsza automatyka.

1
2

1
2
3
4

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo
Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie
wideo.
Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w
prawo.
Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo
Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .
Stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Używanie funkcji Smile Shutter(TM) do robienia zdjęć
uśmiechniętym twarzom
Technologia Smile Shutter(TM) pozwala zrobić zdjęcie twarzy, gdy tylko pojawi się na niej
uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji
wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz
jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.
1
2
3
1
2
3

Jak włączyć funkcję Smile Shutter(TM)
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Zdjęcie z uśmiechem i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.
Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter(TM)
Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter(TM) skieruj aparat w stronę
obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie
zrobione automatycznie.
Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, stuknij ekran, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć
Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone
informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za
pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi(R)) lub technologii GPS.
Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona,
ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol ,
funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu
geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać
żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.
1
2
3
4
5
6
7

Jak włączyć geotagowanie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycje Ustawienia & gt; Lokalizacja.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Lokalizacja.
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Geotag.
Stuknij pozycję OK.
77
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ogólne ustawienia aparatu
Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć
Automatyczne rozpoznawanie scenerii
Służy do optymalizacji ustawień dla dowolnej scenerii.
Ręcznie
Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.
Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Umożliwia robienie zdjęć z wirtualnymi sceneriami i postaciami.
Efekt kreatyw.
Służy do wzbogacania zdjęć i nagrań wideo o dodatkowe efekty.
Timeshift burst
Pozwala znaleźć najlepsze zdjęcie z serii ujęć.
Social live
Umożliwia transmitowanie obrazu na żywo do usługi Facebook(TM).
Rozległa panorama
To ustawienie umożliwia robienie szerokokątnych zdjęć panoramicznych. Wystarczy stuknąć ekran i
jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.

Automatyczne rozpoznawanie scenerii
Tryb Automatyczne rozpoznawania scenerii wykrywa warunki fotografowania i
automatycznie dostosowuje do nich ustawienia, tak aby zdjęcie było możliwie najlepsze.

Tryb ręczny
Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i
nagrywania filmów wideo.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Możesz włączyć funkcję efektów rzeczywistości rozszerzonej dla swoich zdjęć i bawić się
nimi. To ustawienie pozwala na integrację scenerii 3D w zdjęciach podczas ich robienia.
Po prostu wybierz scenerię, której chcesz zrobić zdjęcie i dostosuj jej ustawienie w
wizjerze.

Dodawanie twórczych efektów
Do zdjęć i filmów wideo można zastosować różne efekty. Na przykład efekt nostalgii
sprawi, że zdjęcia będą wyglądały na starsze niż są w rzeczywistości, a dzięki efektowi
szkicu zdjęcia staną się bardziej ożywione.

Timeshift burst
Aparat robi serię 31 zdjęć w ciągu dwóch sekund -- sekundę przed i sekundę po
naciśnięciu przycisku aparatu. Dzięki temu można wrócić do zdjęć i wybrać idealne
ujęcie.

Social live
Social live to tryb robienia zdjęć, dzięki któremu możesz strumieniowo przesłać materiały
wideo na żywo na swój profil Facebook(TM). Potrzebne jest tylko aktywne połączenie z
Internetem i zalogowanie na portalu Facebook(TM). Materiał wideo może trwać do 10
minut.

Szybkie uruchamianie
Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy
zablokowanym ekranie.

78
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Geotagowanie
Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem
Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie
zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Pamięć danych
Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci
wewnętrznej urządzenia.
Pamięć wewnętrzna
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.
Karta SD
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Balans bieli
Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona
balansu bieli jest dostępna na ekranie aparatu.
Auto
Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.
Żarowe
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry
żarówek.
Światło fluoresc.
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.
Światło dzienne
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.
Zachmurzenie
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii
1
2
3

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii
Włącz aparat.
Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii
Rozdzielczość
Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji.
Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
5MP
2560×1920(4:3)
Rozdzielczość 5 megapikseli, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
3.7MP
2560×1440(16:9)
Rozdzielczość 3,7 megapiksela, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.
2MP

79
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1632×1224(4:3)
Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
2MP
1920×1080(16:9)
Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.
VGA
640×480(4:3)
Format VGA, proporcje 4:3.

Te ustawienia są dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Samowyzwalacz
Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania
urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na
których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można
także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.
Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.
Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.
Wyłącz
Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter(TM)
Funkcji Smile Shutter(TM) należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki
rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Tryb ostrości
To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła
automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar
wewnątrz kolorowej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.
Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w
niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.
Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat
automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być
ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka informuje, która
twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować
z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Ust. ostrości dotykiem
Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna
ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka
ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.
Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

HDR
Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy
mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR

80
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i
ciemniejsze obszary mają spójną jakość.
To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Podgląd
Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.
Bez ograniczeń
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.
5 sekund
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.
3 sekundy
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.
Edytuj
Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.
Wyłącz
Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Rejestracja twarzy
Aplikacja Aparat umożliwia rejestrację twarzy. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się w
wizjerze, aparat automatycznie ustawi na niej ostrość.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo
1
2
3
4

Jak dostosować ustawienia kamery wideo
Uaktywnij aparat.
Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.
Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź
odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo
Rozdzielczość wideo
Służy do wybierania rozdzielczości wideo dla rożnych formatów.
Full HD
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), proporcje 16:9.
HD
1280×720(16:9)
Format HD (High Definition), proporcje 16:9.
VGA
640×480(4:3)
Format VGA, proporcje 4:3.
QVGA
320×240(4:3)
Format QVGA, proporcje 4:3.
Wiadomość MMS
Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym
formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać plik wideo w wiadomości MMS.

Samowyzwalacz
Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania
urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na

81
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także
używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.
Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem
rejestrowania nagrania.
Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem
rejestrowania nagrania.
Wyłącz
Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Funkcja Smile Shutter(TM) (wideo)
Funkcji Smile Shutter(TM) należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby
sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

Tryb ostrości
Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona
jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar
wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.
Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat
automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być
ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz
została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi
typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Pomiar światła
Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji
przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.
Centralny
Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.
Wartość średnia
Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.
Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Stabilizator wideo
Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być
trudne. Stabilizator pomaga w nakręceniu filmu, kompensując drobne ruchy ręki.

Mikrofon
Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany
dźwięk otoczenia.

Podgląd
Istnieje możliwość wyświetlania podglądu nagrań wideo bezpośrednio po ich
zarejestrowaniu.

82
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Włącz
Podgląd nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.
Edytuj
Nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.
Wyłącz
Nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

83
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji
Album
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo
zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej
w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i
uporządkowane w kolejności chronologicznej.

1
2

Wyświetlenie opcji menu

3

Wyświetlenie pokazu slajdów zawierającego wszystkie obrazy lub tylko obrazy dodane do ulubionych

4

Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji
Album

5

Data elementów w grupie

6

Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo pozwala je wyświetlić

7

1
2
3
4

Stuknięcie tej ikony pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby
wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz
pole wyboru Autoobracanie ekranu w sekcji Ustawienia & gt; Wyświetlacz.

o

Jak zmienić rozmiar miniatur
Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa
palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

o

Jak powiększyć zdjęcie
Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce,
aby je zmniejszyć.

84
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
3

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi,
a następnie stuknij & gt; Pokaz slajdów, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich
zdjęć z albumu.
Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.
Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję & gt; SensMe(TM) slideshow.
Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie
stuknij . Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych
SensMe(TM), aby odtworzyć pokaz zdjęć.
Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów
sterowania, a następnie stuknij .

1
2
3

Jak odtworzyć nagranie wideo
W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Stuknij pozycje Filmy & gt; Tylko raz.
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je
wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

1

Jak wstrzymać nagranie wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Stuknij pozycję .

2
1
2

o

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo,
aby przewinąć do przodu.
Jak dostosować głośność nagrania wideo
Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi
Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można
również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje
obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.
Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie
być obsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest
zbyt duży.

1
2
3

1
2

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo
Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.
Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycje & gt; Użyj jako & gt; Zdjęcie kontaktu.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje Kontakty & gt; Tylko raz, a
następnie wybierz kontakt.

85
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
1
2
1
2
3

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycje & gt; Użyj jako & gt; Tapeta.
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.
Jak obrócić zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Wybierz opcję Obróć. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.
Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Usuń.
Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album
Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij
pozycję , a następnie stuknij pozycję Wybierz elementy.
Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone
niebieską ramką.
Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach
narzędzi.
Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego
zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je
zaznaczyć.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album
Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze,
można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona,
umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu
funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym
folderze.
1
2
3

1
2
3
1
2
3
4

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Twarze. Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane
i pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.
Jak przypisać nazwę do twarzy
W kafelku Twarze stuknij folder Twarze bez nazw, a następnie przejdź do folderu
Inne twarze i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
Stuknij pozycję Dodaj nazwę.
Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycje Gotowe & gt; Dodaj jako nową osobę.
Jak edytować nazwę twarzy
Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby
wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje & gt; Edytuj tagi nazw.
Stuknij pozycję OK.
Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje Gotowe & gt; Dodaj
jako nową osobę.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć
Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu
różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest
zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.
86
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak edytować zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jak przyciąć zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko
raz.
Stuknij kolejno pozycje & gt; Przytnij.
Stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.
Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy
kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na
zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij
jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach
zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
Stuknij pozycję Zastosuj przycięcie.
Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
Jak poprawić jakość zdjęcia za pomocą ustawień zaawansowanych
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko
raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko
raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.

Menu ekranu głównego aplikacji Album
Menu ekranu głównego aplikacji Album pozwala przeglądać wszystkie albumy zdjęć,
łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz
zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług takich jak
PlayMemories Online, Picasa(TM) i Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można
zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać
komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć,
87
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem
bezprzewodowej technologii Bluetooth(R) lub poczty e-mail.

1

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online

2

Powrót do ekranu głównego aplikacji Album

3

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia

4

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia

5

Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo

6

Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze

7

Wyświetlanie zdjęć na mapie w trybie globusa

8

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w tej samej sieci

9

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook(TM)

10

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Picasa(TM)

11

Wyświetlanie zdjęć przy użyciu usługi online Flickr(TM)

Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

1
2

o

Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online
Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski
w celu wyświetlenia komentarzy.
narzędzi, a następnie stuknij pozycję
Wprowadź komentarze w polu wprowadzania danych, a następnie stuknij pozycję
Publikuj.
Jak ,,polubić" zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook(TM)
Podczas oglądania zdjęcia lub wideo w jednym ze swoich albumów w serwisie
Facebook(TM) stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij
pozycję , aby pokazać w serwisie Facebook(TM), że ,,lubisz" ten element.

Wyświetlanie zdjęć na mapie
Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie.
Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie,
gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się
z sekcją Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć na stronie 77.
Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować
bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.

88
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa

2

Wyświetlenie opcji menu

3

Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsunięcie palców powoduje zmniejszenie obrazu.
Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.

4

Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji

5

Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na
pełnym ekranie.

Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z
nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby
wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z
miniatur na dole ekranu.

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Jak dodać geotag do zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję Stuknij, by ustawić lokal., aby otworzyć ekran mapy.
Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz
umieścić zdjęcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję OK, aby zapisać geotag i powrócić do
przeglądarki zdjęć.
Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Miejsca.
Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.
Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij kolejno pozycje Miejsca & gt; .
Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.
Jak zmienić geotag zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i
przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij
odpowiednią lokalizację na mapie.
Stuknij pozycję OK.

89
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak zmienić widok mapy
Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz
pozycję Widok klasyczny lub Widok satelitarny.

90
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nagrania wideo
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy
Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie
pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać
plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów.
Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej
sieci.
Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

1

Wyświetlenie opcji menu

2

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

3

Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala przeglądać wszystkie pobrane i zapisane
nagrania wideo

4

Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo

Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są
dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe
warunki używania.

1
2

3
4
5

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie
zostanie wyświetlone na ekranie, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby
otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie znajdź i stuknij
nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij
pozycję .
Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby
przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.
Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

1
2
3

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie
elementy sterujące.
Stuknij kolejno pozycje & gt; Throw.
Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo.
Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z
instrukcjami na ekranie.

91
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

2

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Stuknij pozycję & gt; Ustawienia, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

1
2
3
4

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo
Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia dźwięku.
Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

1

1
2

Jak udostępnić film wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Udostępnij.
W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia
wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Filmy warto przenieść filmy, programy
telewizyjne i inną zawartość wideo na swoje urządzenie z innych urządzeń, takich jak
komputer. Można to zrobić na kilka sposobów:
o

o

o

Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie przeciągnij i
upuść pliki wideo bezpośrednio w aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu komputera na
stronie 118.
W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go(TM) firmy Sony,
aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu
komputera. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na stronę
http://mediago.sony.com/enu/features.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) można użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się
więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Zarządzanie zawartością wideo
1
2
3
4
5
6

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie
Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
dla którego chcesz pobrać informacje.
Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję
Wyszukaj informacje.
W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a
następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista
wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
Rozpocznie się pobieranie informacji.
Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru Pobierz szczegóły wideo, każde otwarcie
aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach
wideo.
Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów
kluczowych.

92
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

1
2
3
4

Jak wyczyścić informacje o nagraniu wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
który chcesz edytować.
Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij Wyczyść
informacje.
Jak usunąć nagranie wideo
Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Filmy.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
który chcesz usunąć.
Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję Usuń na
wyświetlonej liście.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.

Usługa Video Unlimited
W usłudze Video Unlimited można wypożyczać i kupować filmy i programy, które można
oglądać nie tylko na urządzeniu z systemem Android(TM), ale również na komputerze PC,
PlayStation(R) Portable (PSP(R)), PlayStation(R) 3 or PlayStation(R) Vita. Dostępne są filmy z
wielu kategorii: najnowsze produkcje hollywoodzkie, filmy akcji, komedie, filmy klasyczne
i inne.
Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited jest wymagane do kupowania lub
wypożyczania filmów przy użyciu tej usługi. Możesz też korzystać z konta w sieci
PlayStation(R) lub Sony Entertainment Network, o ile je posiadasz.
W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video
Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają
dodatkowe zasady i warunki.

1
2
3

4

Jak korzystać z usługi Video Unlimited
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz usługę Video Unlimited, stuknij pozycję
Kontynuuj na ekranie powitalnym i w razie konieczności wpisz swoją datę
urodzenia, a następnie ponownie stuknij Kontynuuj, aby przejść do ekranu
głównego Video Unlimited.
Stuknij pozycję & gt; Połącz się, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe
konto i kupować albo wypożyczać filmy.

93
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączność
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified(TM)
Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych
urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać
zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified(TM) przyznawanym
przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być
podłączone do tej samej sieci Wi-Fi(R). Można też wyświetlać lub odtwarzać na
urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified(TM).
Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład
słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub
wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified(TM)
Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified(TM), to
drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na
urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości
i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony
do tej samej sieci Wi-Fi(R), co urządzenie.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
WALKMAN.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz
odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.
Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz
odtworzyć.
Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy
online i podłączone urządzenia.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA
Certified(TM)
Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach
DLNA Certified(TM), najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim
urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami
klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet.
Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom
klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać
zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone

94
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są
wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.
1
2
3
4
5
6

Jak skonfigurować udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified(TM)
Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi(R).
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Serwer multimediów.
Aby włączyć funkcję Udostępnij multimedia, przeciągnij suwak. Na pasku stanu
zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer
multimediów.
Połącz komputer lub inne urządzenia z siecią Wi-Fi(R), w której znajduje się
używane urządzenie.
Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i
ustaw odpowiednie prawa dostępu dla innych urządzeń.
Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od urządzeń klienckich. Więcej informacji
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeśli nie można połączyć innych
urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć Wi-Fi(R) działa prawidłowo.
Dostęp do menu Serwer multimediów można również uzyskać, stukając pozycje Ustawienia & gt;
Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera multimediów. Po zamknięciu widoku Serwer
multimediów funkcja udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia
serwera multimediów.
Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji Udostępnij multimedia.
Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia oczekujące.
Wybierz poziom prawa dostępu.
Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz
pozycję Zmień nazwę.
Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.
Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane.
Stuknij pozycję Zmień poziom dostępu i wybierz odpowiednią opcję.
Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA
Certified(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer
Technologia DLNA(TM) umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej
w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi(R).
95
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media
Renderer (DMR), co oznacza, że może renderować lub odtwarzać zawartość odbieraną
z urządzenia. Urządzeniem DMR może być na przykład telewizor wyposażony w funkcję
DLNA lub komputer z systemem Windows(R) 7 lub nowszym.
Ustawienia do włączania funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od
używanego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego
urządzenia.
Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media
Renderer za pomocą technologii DLNA(TM).

1
2
3
4
5

6

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR
Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest
podłączone do tej samej sieci Wi-Fi(R) co Twoje urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Wyszukaj i otwórz plik, który chcesz wyświetlić.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję
i wybierz urządzenie DMR, na którym chcesz wyświetlić zawartość. Wybrane
urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanych plików w kolejności
chronologicznej.
Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz swoje
urządzenie. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie
odtwarzany na Twoim urządzeniu.
Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie
wideo, a następnie stukając pozycję .

1
2
3
4
5

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR
Upewnij się, że urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest
połączone z tą samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
WALKMAN.
Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić,
a następnie stuknij utwór.
Stuknij pozycję i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić
zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz swoje
urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie
nadal odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Korzystanie z gier w telewizorze przy użyciu bezprzewodowego
kontrolera DUALSHOCK(TM)3
Przy użyciu bezprzewodowego kontrolera DUALSHOCK(TM)3 można grać na telewizorze
w gry PlayStation(R) Mobile przechowywane na urządzeniu i sterować nimi. Najpierw
należy nawiązać połączenie bezprzewodowe między kontrolerem DUALSHOCK(TM)3 i
urządzeniem, a następnie podłączyć urządzenie do telewizora za pomocą przewodu.

96
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Do nawiązania połączenia między bezprzewodowym kontrolerem DUALSHOCK(TM)3 i
urządzeniem jest wymagany adapter USB On-The-Go.

1
2
3
4
5

Jak skomunikować urządzenie z bezprzewodowym kontrolerem DUALSHOCK(TM)3
Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) w urządzeniu jest włączona.
Podłącz do urządzenia adapter USB On-The-Go (OTG).
Połącz bezprzewodowy kontroler DUALSHOCK(TM)3 z adapterem OTG przy użyciu
kabla USB.
Gdy na pasku stanu u góry ekranu urządzenia pojawi się komunikat Kontroler
podłączony (przew.), odłącz kabel USB.
Gdy na pasku stanu pojawi się komunikat Kontroler podłączony (bezprz.), będzie
to oznaczało, że urządzenie nawiązało połączenie bezprzewodowe.

NFC
Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby
przesyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron
internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można
także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi
aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.
NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a
więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było
korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.
Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

1
2
3

Jak włączyć funkcję NFC
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej....
Zaznacz pole wyboru Komunikacja NFC.

97
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Aby wyświetlić kontakty, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij ikonę , a
następnie stuknij ikonę .
Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone
na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.
Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że w używanym urządzeniu i w urządzeniu odbiorczym jest włączona
funkcja NFC oraz że ekrany obydwu urządzeń są aktywne.
Aby otworzyć aplikację Walkman(R), stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij
pozycję .
Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć ikonę w celu
wstrzymania odtwarzania utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór
jest odtwarzany, czy wstrzymany.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na
urządzeniu odbierającym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu
odbierającym.
Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą funkcji
NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, przejdź do ekranu Ekran
główny, stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Album.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na
ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu
odbiorczym.
Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .
Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie
urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC
Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi,
które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w
98
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy
internetowe.
1
2

Jak skanować tag NFC
Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC
urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego treść. Stuknij treść tagu, aby
ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC
Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC
wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas
nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi
zgodnego urządzenia.
Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi(R) lub Bluetooth(R) na obu tych
urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth(R)
Funkcja Bluetooth(R) służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z
technologią Bluetooth(R) oraz do łączenia się z akcesoriami HF.Połączenie Bluetooth(R)
działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie
ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna
ręczna konfiguracja współpracy urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth(R).
Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth(R) może się różnić.

1
2
3
4

1
2
3
4

Jak włączyć funkcję Bluetooth(R) i ustawić widoczność urządzenia
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij przełącznik obok pozycji Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth(R).
Stuknij pozycję Bluetooth. Zostanie wyświetlona nazwa Twojego urządzenia i lista
dostępnych urządzeń Bluetooth(R).
Stuknij nazwę urządzenia, aby ustawić jego widoczność dla innych urządzeń
Bluetooth(R).
Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Naciśnij przycisk i wybierz pozycję Czas widoczności.
Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy urządzeniu
Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym
urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth(R) i opcja widoczności.
Jak przypisać nazwę do urządzenia
1
2
3
4
5

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona.
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Stuknij pozycję i wybierz opcję Zmień nazwę telefonu.
Wprowadź nazwę urządzenia.
Stuknij pozycję Zmień nazwę.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć
urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth(R) lub zestawem samochodowym
Bluetooth(R) i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.
99
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth(R), zapamięta
utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a
urządzeniem Bluetooth(R) może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie
automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie
zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth(R), aby znaleźć kod
dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym
wcześniej urządzeniem Bluetooth(R) nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.
Niektóre urządzenia Bluetooth(R), na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth(R),
wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.
Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth(R), ale należy nawiązywać
połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth(R) jednocześnie.

1
2
3
4

1
2

1
2
3

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma
włączoną funkcję Bluetooth(R) oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth(R).
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth. Na liście pojawią się wszystkie
dostępne urządzenia Bluetooth(R).
Stuknij urządzenie Bluetooth(R), które chcesz powiązać z urządzeniem.
Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu
na obu urządzeniach. Urządzenia powinny być od tej chwili ze sobą powiązane.
Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth(R), z którym chcesz się połączyć.
Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth(R)
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
W sekcji Powiązane urządzenia stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, dla
którego chcesz usunąć powiązanie.
Stuknij pozycję Rozłącz parę.

Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu technologii Bluetooth(R)
Dane można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową
Bluetooth(R), takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth(R) można
wysyłać i odbierać dane różnego typu, takie jak:
o
o
o
o

Zdjęcia i nagrania wideo
Muzyka i inne pliki dźwiękowe
Kontakty
Strony internetowe

100
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth(R)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Urządzenie odbiorcze: Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona i że
urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth(R).
Urządzenie nadawcze: Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz
wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na
przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub
naciśnięcie Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
Wybierz Bluetooth.
Włącz funkcję Bluetooth(R), jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
Urządzenie odbiorcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
Urządzenie nadawcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do
urządzenia odbierającego.
Urządzenie odbiorcze: Zaakceptuj przychodzący element.
Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth(R)

1
2
3
4
5
6
7

1
2

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla
innych urządzeń Bluetooth(R).
Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu
urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij
pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie
powiadomienie.
Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth(R)
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Naciśnij przycisk i wybierz pozycję Pokaż odebrane pliki.

Konfiguracja One-touch
Funkcji konfiguracji One-touch można używać do automatycznego uruchamiania
konfigurowania paru funkcji, które współpracują bezprzewodowo na dwóch różnych
urządzeniach Xperia(TM). Konfiguracji One-touch można na przykład używać do
uruchamiania konfigurowania podstawowych ustawień funkcji Kopia lustrzana ekranu i
funkcji Xperia Link(TM).
Funkcję konfiguracji One-touch aktywuje się za pomocą komunikacji NFC. Za pomocą
funkcji One-touch można także obsługiwać komunikację Bluetooth(R) i serwer
multimediów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dla
kopii lustrzanej ekranu, serwera multimediów, komunikacji NFC oraz Bluetooth(R),
zapoznaj się z odpowiednią sekcją Instrukcji obsługi.
1
2
3
4
5

Jak uruchomić konfigurację One-touch w urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienie
jednym dotknięciem. Funkcja NFC zostanie automatycznie włączona.
Upewnij się, że funkcja NFC drugiego urządzenia Xperia(TM) jest włączona.
Ekrany obu urządzeń powinny być odblokowane i aktywne.
Umieść urządzenia obok siebie, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu
urządzeń przenikały się. Funkcja konfiguracji One-touch uruchomi się
automatycznie.
Oba urządzenia muszą obsługiwać funkcję konfiguracji One-touch.

101
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które
oszczędzają czas
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji
Smart Connect
Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub
odłączeniu akcesorium. Za jej pomocą można na przykład skonfigurować urządzenie w
taki sposób, aby zawsze po podłączeniu zestawu słuchawkowego włączało się radio
FM.
Można jej też użyć do określenia konkretnych czynności lub grup czynności, które
zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia. Można na przykład
nakazać urządzeniu wykonanie następujących zadań, jeśli między godziną 7 a 9 rano
zostanie do niego podłączony zestaw słuchawkowy:
o
o
o

Uruchomienie aplikacji Walkman(R).
Otwarcie strony z poranną prasą w przeglądarce internetowej.
Ustawienie dzwonka na wibracje.
Aplikacja Smart Connect umożliwia też zarządzanie akcesoriami, takimi jak tagi
SmartTag i zegarek SmartWatch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi konkretnego akcesorium.

1

Wyświetlanie wszystkich dodanych urządzeń

2

Dodawanie urządzenia lub wydarzenia

3

Wyświetlanie opcji menu

4

Wyświetlanie wszystkich dodanych wydarzeń

5

Aktywowanie wydarzenia

6

Wyświetlanie szczegółowych informacji o wydarzeniu

102
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jak utworzyć zdarzenie aplikacji Smart Connect
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję OK, aby
zamknąć ekran wprowadzenia.
Na karcie Zdarzenia stuknij pozycję .
Jeśli tworzysz zdarzenie po raz pierwszy, jeszcze raz stuknij pozycję OK, aby
zamknąć ekran wprowadzenia.
Dodaj warunki, w których zdarzenie ma się uaktywniać. Warunkiem może być na
przykład podłączenie akcesorium, jakiś przedział czasowy lub jedno i drugie naraz.
Stuknij pozycję , aby kontynuować.
Wybierz, co ma się dziać, gdy podłączysz akcesorium, i ustaw inne opcje
odpowiednio do potrzeb.
Stuknij pozycję , aby kontynuować.
Podaj nazwę zdarzenia, a następnie stuknij pozycję Koniec.
Aby dodać akcesorium Bluetooth(R), należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

1
2
3
4
1
2
3

Jak przeprowadzić edycję zdarzenia aplikacji Smart Connect
Uruchom aplikację Smart Connect.
Na karcie Zdarzenia stuknij zdarzenie.
Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo, aby je włączyć.
Stuknij pozycję Edytuj, a następnie dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.
Jak usunąć zdarzenie
Uruchom aplikację Smart Connect.
Na karcie Zdarzenia dotknij nazwy zdarzenia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj
ją, a następnie stuknij pozycję Usuń zdarzenie.
Stuknij pozycję Usuń, aby potwierdzić.
Możesz także otworzyć zdarzenie, które chcesz usunąć, i stuknąć kolejno pozycje & gt; Usuń
zdarzenie & gt; Usuń.

Zarządzanie urządzeniami
Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie rozmaitymi inteligentnymi akcesoriami,
które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch
czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie
potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które
były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać
informacje o funkcjach każdego z nich.

2
3
4

Jak powiązać i połączyć akcesorium
Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz
pierwszy, stuknij pozycję OK, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
Stuknij pozycję Urządzenia, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję OK, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

1
2
3
4

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium
Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
Uruchom aplikację Smart Connect.
Stuknij pozycję Urządz., a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
Dostosuj odpowiednie ustawienia.

1

Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT
+(TM)
Urządzenie może współpracować z produktami do monitorowania kondycji i uprawiania
fitnessu, które też obsługują technologię ANT+(TM). Jeśli na przykład biega się z
pulsometrem i krokomierzem (do mierzenia tempa i odległości) zgodnymi z funkcją ANT

103
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

+(TM), wszystkie dane na temat biegów można zapisywać na urządzeniu. Następnie
można poddawać dane analizie, aby zobaczyć, co można poprawić.
Z usługi Google Play(TM) można pobrać wiele aplikacji współpracujących z urządzeniami
do monitorowania kondycji i uprawiania fitnessu lub sportu, które są zgodne z funkcją
ANT+(TM). Więcej informacji o produktach zgodnych z funkcją ANT+(TM) zawiera strona
www.thisisant.com/directory.

Korzystanie z urządzenia jako portfela
Aplikacje i usługi portfela umożliwiają przechowywanie na urządzeniu danych z karty
kredytowej i debetowej oraz innych informacji. Dzięki temu można dokonywać płatności
bez sięgania po gotówkę. Na urządzeniu można również przechowywać informacje o
ofertach specjalnych.
Aby można było dokonywać płatności za pośrednictwem urządzenia przenośnego,
najpierw należy zarejestrować się w usłudze płatności za pomocą portfela. Można
skorzystać z usługi oferowanej przez firmę Google lub operatora sieci. Więcej informacji
dotyczących tego rodzaju usług można uzyskać od swojego usługodawcy. Więcej
informacji na temat usługi Portfel Google(TM) można znaleźć na stronie http://
support.google.com/wallet/.
Usługi płatności mobilnych mogą wciąż nie być dostępne w niektórych regionach.

104
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podróżowanie i mapy
Korzystanie z usług lokalizacji
Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie
informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi(R) oraz systemu Global Positioning System (GPS) do
określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeśli satelity GPS nie będą Cię ,,widzieć",
urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z funkcji Wi-Fi(R). A jeśli będziesz
poza zasięgiem sieci Wi-Fi(R), urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z
sieci komórkowej.
Aby za pomocą urządzenia określać miejsce pobytu, trzeba włączyć usługi lokalizacji.
1
2
3
4

Jak włączyć usługi lokalizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Lokalizacja.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Lokalizacja.
Stuknij dwa razy pozycję Zgadzam się, aby potwierdzić.
Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja Satelity GPS, jak i
opcja Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

1
2
3
4

Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Google & gt; Lokalizacja.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Lokalizacja.
Stuknij dwa razy pozycję Zgadzam się, aby potwierdzić.
Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja Satelity GPS, jak i
Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS
Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć od 5
do 10 minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić
niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny
GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i
przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki
lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

105
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Mapy Google(TM) i nawigacja
Aplikacja Mapy Google(TM) pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie
rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji
docelowej.
Podczas przeglądania mapy wykorzystuje się transmisję danych do nawiązania
połączenia internetowego i odbiera dane. Dlatego przed wyruszeniem w podróż warto
jest zapisać mapę i ustawić ją jako dostępną offline. Dzięki temu można uniknąć
wysokich kosztów roamingu.
Aplikacja Mapy Google(TM), gdy jest używana w trybie online, wymaga korzystania z połączenia
internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać
z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja
Mapy Google(TM) jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

1
2

Wybór trybu poruszania się w celu uzyskania wskazówek kierujących do celu.

3

Wyświetlenie profilu konta.

4

Znacznik lokalizacji wskazujący wyszukaną lokalizację na mapie.

5

Wskazanie bieżącej lokalizacji.

6

1
2

Wprowadzanie adresu lub nazwy w celu wyszukania lokalizacji, na przykład nazwy lub adresu
restauracji.

Wyświetlenie pomocy i opcji.

Jak wyświetlić swoją lokalizację na mapie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Mapy, a następnie stuknij pozycję

.

1
2
3
4

Jak wyszukać lokalizację
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Mapy.
W polu wyszukiwania wprowadź nazwę lokalizacji, którą chcesz znaleźć.
Stuknij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić wyszukiwanie, lub wybierz
sugerowaną lokalizację z listy. Jeśli wyszukiwanie zakończy się powodzeniem,
lokalizacja będzie wskazywana na mapie symbolem .

1
2

Jak uzyskać wskazówki na temat drogi do celu
Podczas oglądania mapy stuknij pozycję .
Wybierz środek transportu, a następnie wprowadź punkt początkowy i docelowy.
Zostanie wyświetlona lista z zalecanymi trasami.
Na liście zalecanych tras stuknij jedną z opcji, aby wyświetlić wskazówki na mapie.

3

106
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak ustawić mapę jako dostępną offline
Podczas oglądania mapy stuknij pole wyszukiwania.
Przewiń do samego dołu i stuknij pozycję Udostępnij ten obszar mapy w trybie
offline. Obszar widoczny na mapie zostanie zapisany na urządzeniu.

o

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google(TM)
Podczas korzystania z Map Google(TM) stuknij , a następnie stuknij pozycję
Pomoc.

Korzystanie z transmisji danych podczas podróży
Gdy podczas podróży utraci się dostęp do macierzystej sieci komórkowej, może być
konieczne uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem komórkowej transmisji
danych. Trzeba wtedy włączyć dane w roamingu na urządzeniu. Zaleca się wcześniejsze
sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.
1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć roaming danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Zaznacz pole wyboru Transmisja danych w roamingu lub usuń jego zaznaczenie.
Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.

Tryb samolotowy
W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu,
wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można
jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one
zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli
zostały włączone.
Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

1
2
3

Jak włączyć tryb samolotowy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej....
Zaznacz pole wyboru Tryb samolotowy.
Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania
samolotowy w menu, które zostanie otwarte.

, a następnie wybrać opcję Tryb

107
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kalendarz i budzik
Kalendarz
Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się
na jedno lub wiele kont online z kalendarzami (np. konto Google(TM) lub konto Exchange
ActiveSync) i przeprowadzeniu synchronizacji z nimi zdarzenia kalendarza z takich kont
pojawią się także w aplikacji Kalendarz. Można wybrać kalendarze do zintegrowania w
połączonym widoku aplikacji Kalendarz.
Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby Ci o nim
przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

1
2

1
2
1
2

Muśnięcie w lewo lub w prawo pozwala na szybsze przeglądanie

5

4
5

Dostęp do ustawień i innych opcji

4

2
3

Dodawanie zdarzenia kalendarza

3

1

Wybór typu widoku

Plan wybranego dnia

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję .
Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz
konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na
urządzeniu, stuknij pozycję Kalendarz urządzenia.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje i dodaj uczestników do zdarzenia.
Aby zapisać zdarzenie i rozesłać zaproszenia, stuknij pozycję Gotowe.
Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.
Jak wyświetlić wiele kalendarzy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wybrać
kalendarze, które chcesz wyświetlić.

108
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

Jak zmieniać powiększenie widoku kalendarza
Przy wybranym widoku Tydzień lub Dzień możesz zmieniać powiększenie
widoku, zsuwając lub rozsuwając palce na ekranie.
Jak wyświetlić święta państwowe w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Święta państwowe.
Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję OK.
Jak wyświetlić urodziny w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Urodziny.
Stuknij pozycję Urodziny i wybierz grupę kontaktów, dla której chcesz wyświetlać
urodziny.
Jak wyświetlić prognozy pogody w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Prognoza pogody.
Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, stuknij pozycję Dodaj, a następnie odszukaj
miasto, które chcesz dodać.
Informacje na temat włączania usług lokalizacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z usług
lokalizacji na stronie 105.

1
2
3
4

Jak zmienić ustawienia prognozy pogody w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Prognoza pogody.
Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.

Budzik i zegar
Możliwe jest ustawienie jednego lub kliku alarmów i używanie dowolnego dźwięku
zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm
nie włączy się. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym, alarm jest włączany.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych
ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

109
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

Dostęp do strony głównej alarmu

2

Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień

3

Dostęp do funkcji stopera

4

Dostęp do funkcji minutnika

5

Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara

6

Włączanie i wyłączanie alarmu

7

Wyświetlanie opcji

8

Dodawanie nowego alarmu

1
2
3
4
5
6
7

Jak ustawić nowy alarm
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Budzik i zegar.
Stuknij pozycję .
Stuknij Godzina i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
Stuknij pozycję Ustaw.
W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
Stuknij pozycję Gotowe.

o

Jak odłożyć uruchomiony alarm
Stuknij pozycję Drzemka.

o

Jak wyłączyć uruchomiony alarm
Przeciągnij pozycję w prawo.
Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz przeciągnąć w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu
powiadomień i stuknąć pozycję .

1
2
3

Jak edytować istniejący alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Wprowadź żądane zmiany.
Stuknij pozycję Gotowe.

o

Jak włączyć lub wyłączyć alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do
pozycji ,,włączony" lub ,,wyłączony".

1

Jak usunąć alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który
chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję Tak.

2

110
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak ustawić dźwięk alarmu
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Stuknij pozycję Dźwięk alarmu i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu
wybrania jednego z plików muzycznych.
Dwukrotnie stuknij pozycję Gotowe.

4

Jak ustawić alarm cykliczny
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Stuknij pozycję Powtarzanie.
Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie stuknij pozycję
OK.
Stuknij pozycję Gotowe.

1
2
3

Jak włączyć wibracje dla alarmu
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Zaznacz pole wyboru Wibracje.
Stuknij pozycję Gotowe.

1
2

Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Zaznacz pole wyboru Alarm w trybie cichym, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

1
2
3

111
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i utrzymanie
Pomoc techniczna dla urządzenia
Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać
wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat
aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.
1
2

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję , następnie wybierz odpowiedni element pomocy.
W celu ograniczenia opłat za przesył danych podczas korzystania z aplikacji Pomoc konieczne
jest aktywne połączenie z Internetem, najlepiej przez sieć Wi-Fi(R).

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach
Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą
zazwyczaj uruchamia w określonej aplikacji.

Pomóż nam udoskonalać nasze oprogramowanie
Możesz włączyć funkcję wysyłania informacji o użyciu ze swojego urządzenia - Sony
Mobile otrzyma anonimowy raport błędów i statystyki, które pomogą udoskonalić nasze
oprogramowanie. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych.
1
2
3
4

Jak zezwolić na wysyłanie informacji o użyciu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Ustawienia
informacji o użyciu.
Zaznacz pole wyboru Wyślij inf. o użyciu, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
Stuknij pozycję Zgadzam się.

Narzędzia komputerowe
Dostępnych jest kilka narzędzi, które ułatwiają połączenie urządzenia z komputerem i
zarządzanie zawartością, taką jak kontakty, filmy, pliki muzyczne i zdjęcia.

Aplikacja PC Companion dla systemu Microsoft(R) Windows(R)
Aplikacja PC Companion udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają
wykonywanie następujących czynności:
o
o
o
o

Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i
starym urządzeniem.
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze
Synchronizowanie kalendarzy między komputerem i urządzeniem.
Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i
jednym z następujących systemów operacyjnych:

o
o
o
o

Microsoft(R) Windows(R) 7
Microsoft(R) Windows(R) 8
Microsoft(R) Windows Vista(R)
Microsoft(R) Windows(R) XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
Aplikację PC Companion można pobrać ze strony
www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Sony Bridge for Mac
Aplikacja Sony Bridge for Mac udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają
wykonywanie następujących czynności:
112
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o
o
o
o

Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i
starym urządzeniem.
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
Przenoszenie plików multimedialnych między urządzeniem i komputerem Apple(R) Mac(R).
Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze Apple(R) Mac(R).
Do korzystania z aplikacji Sony Bridge for Mac jest niezbędny komputer Apple(R) Mac(R)
z systemem operacyjnym Mac OS w wersji 10.6 lub nowszej oraz połączenie
internetowe. Aplikację Sony Bridge for Mac możesz także pobrać ze strony
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Aktualizowanie urządzenia
Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych
funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność Gdy
dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona .
Dostępność nowych aktualizacji można też szybko sprawdzić ręcznie.
Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego
bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać
bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC z
aplikacją PC Companion lub komputera Apple(R) Mac(R) z aplikacją Sony Bridge for Mac.
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, przejdź na stronę
http://www.sonymobile.com/global-en/software/.
1
2
3

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Centrum aktualizacji.
Aby sprawdzić, czy masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie systemowe,
stuknij pozycję System. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji dla aplikacji
zainstalowanych na urządzeniu, stuknij pozycję Aktualiz..

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia
Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Centrum aktualizacji.
Obsługuje ona zarówno aktualizacje aplikacji, jak i systemu. Może też upraszczać
pobieranie nowych aplikacji opracowanych dla urządzenia. Aktualizacje możliwe do
pobrania przez sieć komórkową zależą od operatora. Do pobierania nowego
oprogramowania zaleca się używanie sieci Wi-Fi(R) zamiast sieci komórkowej. W ten
sposób unika się kosztów transmisji danych.
1
2
3
4

Jak pobrać i zainstalować aplikację systemu
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Centrum aktualizacji & gt; System.
Wybierz żądaną aktualizację systemu, a następnie stuknij pozycję .
Po zakończeniu pobierania stuknij pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

1
2
3

Jak pobrać i zainstalować aktualizacje aplikacji
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Centrum aktualizacji & gt; System.
Aby pobrać konkretną aktualizację aplikacji, wybierz aplikację, a następnie stuknij
pozycję . Aby pobrać wszystkie dostępne aktualizacje aplikacji, stuknij pozycję
. Aktualizacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

113
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą komputera
Aktualizacje oprogramowania można pobrać i zainstalować na urządzeniu, posługując
się komputerem podłączonym do Internetu. Potrzebny jest przewód USB i komputer PC
z aplikacją PC Companion lub komputer Apple(R) Mac(R) z aplikacją Sony Bridge for Mac.
Jeśli nie masz na komputerze zainstalowanej aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for
Mac, podłącz urządzenie do komputera przewodem USB i postępuj zgodnie z instrukcjami
instalacji wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
Komputer: uruchom aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Po chwili
komputer wykryje urządzenie i wyszuka dla niego nowe oprogramowanie.
Komputer: w przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia
zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Numer IMEI
Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment
Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży
telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej
sieci telefonicznej.
Jak sprawdzić numer IMEI

o
o

Zdejmij pokrywę, aby sprawdzić numer IMEI.
Otwórz ekran wybierania numeru i wprowadź ciąg *#06#.

1
2

Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Informacje o
telefonie.
Przewiń ekran do pozycji IMEI, aby zobaczyć numer IMEI.

3

Zarządzanie baterią i zużyciem energii
To urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii
i sprawdzać, które aplikacje zużywają najwięcej mocy. Możesz również wyświetlić
szacunkową wartość czasu pozostałą przed wyczerpaniem baterii. Szacunkowy czas

114
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

pracy baterii obliczany jest na podstawie najczęstszego sposobu korzystania z
urządzenia.
Aby czas pracy baterii wystarczał na dłużej, możesz korzystać z co najmniej jednego
trybu oszczędzania, np. trybu STAMINA, trybu niskiego zużycia baterii, sieci Wi-Fi(R)
bazującej na lokalizacji oraz trybu Kolejki transferu danych w tle. Każdy tryb pracuje w
inny sposób i steruje kilkoma funkcjami poboru mocy urządzenia.
1
2

Jak wyświetlić informacje o aplikacjach zużywających najwięcej mocy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem & gt; Użycie baterii.

1
2

Jak wyświetlić szacowany czas pracy baterii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.

Zwiększanie czasu pracy baterii przy użyciu trybu STAMINA
Tryb STAMINA umożliwia automatyczne wydłużenie czasu pracy baterii, kiedy bateria
osiąga pewien poziom naładowania. Funkcja o nazwie Rozszerzony tryb gotowości
rozpoznaje, kiedy ekran jest nieaktywny, i może automatycznie wyłączać sieć Wi-Fi(R) i
komórkowe połączenie do transmisji danych. Większość aplikacji stanie się wówczas
nieaktywna. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny, urządzenie zacznie działać
normalnie i wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione. Można wykluczyć
niektóre aplikacje i usługi z zatrzymywania w trybie STAMINA.
Tryb STAMINA ma również funkcję, która ogranicza wydajność sprzętu podczas
korzystania z urządzenia, aby zaoszczędzić więcej energii. Po aktywowaniu tej funkcji
urządzenie może nadal normalnie działać.
1
2
3

1
2
3
4

Jak włączyć tryb STAMINA
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.
Przeciągnij suwak obok pozycji Tryb STAMINA w prawo i jeśli zostanie
wyświetlony monit, stuknij opcję Włącz. Gdy poziom naładowania baterii spadnie
do ustalonej wartości, na pasku stanu pojawi się ikona .
Jak wybrać moment włączania trybu STAMINA
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem & gt; Tryb
STAMINA & gt; Włączanie.
Przeciągnij suwak tak, aby wskazywał poziom baterii, przy którym chcesz włączyć
tryb STAMINA.
Stuknij pozycję OK.
Gdy poziom baterii spadnie do ustalonej przez Ciebie wartości, na pasku stanu pojawi się
ikona .

1
2
3

Jak włączyć funkcję rozszerzonej gotowości
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem, a
następnie stuknij pozycję Tryb STAMINA.
Zaznacz pole wyboru Rozszerzony tryb gotowości, o ile nie jest zaznaczone, i jeśli
zostanie wyświetlony monit, stuknij przycisk Włącz.

115
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
1
2
3

Jak wybrać aplikacje uruchamiane w trybie STAMINA
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem, a
następnie stuknij pozycję Tryb STAMINA.
Upewnij się, że pole wyboru Rozszerzony tryb gotowości jest zaznaczone, a
następnie stuknij pozycje Aplikacje włączone w trybie gotowości & gt; Dodaj
aplikacje.
Przewiń w lewo lub w prawo, aby dodać lub usunąć odpowiednie aplikacje i
usługi.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
Jak ograniczyć wydajność sprzętu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem, a
następnie stuknij pozycję Tryb STAMINA.
Zaznacz pole wyboru Rozszerzone wykorzystanie, a następnie stuknij pozycję
Włącz, jeśli zostanie wyświetlony monit.
Jeśli zauważysz znaczny spadek wydajności po włączeniu tej funkcji, usuń zaznaczenie pola
wyboru Rozszerzone wykorzystanie, aby wyłączyć tę funkcję.

Wydłużanie czasu pracy baterii za pomocą trybu niskiego zużycia
baterii
Użyj funkcji Oszczędzanie słabej baterii, aby automatycznie zacząć oszczędzać energię,
gdy naładowanie baterii osiągnie określony poziom. Możesz ustalić i ponownie
dostosować wartość poziomu naładowania według życzeń. Możesz również określić,
które funkcje mają być aktywne, na przykład transmisja danych, sieć Wi-Fi(R) lub
automatyczna synchronizacja.
1
2
3
4

Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Oszczędzanie słabej baterii.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij opcję Włącz. Gdy poziom naładowania
baterii spadnie do ustalonej przez Ciebie wartości, na pasku stanu pojawi się
ikona .

1
2
3

Jak zmienić ustawienia trybu niskiego użycia baterii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.
Upewnij się, że pozycja Oszczędzanie słabej baterii jest włączona, a następnie
stuknij pozycję Oszczędzanie słabej baterii.
Zmień ustawienia, na przykład ponownie ustaw poziom baterii.

4

Wydłużenie czasu działania na baterii za pomocą funkcji sieciWi-Fi(R)
bazującej na lokalizacji
Za pomocą funkcji Wi-Fi zależna od lokalizacji można tak skonfigurować urządzenie,
aby łączność Wi-Fi(R) była włączana tylko wtedy, gdy znajdziesz się w zasięgu zapisanej
sieci Wi-Fi(R). W ten sposób można wydłużyć czas pracy na baterii, nie rezygnując z
wygody automatycznego nawiązywania połączenia z sieciami Wi-Fi(R).
1
2
3

Jak aktywować funkcję sieci Wi-Fi(R) bazującej na lokalizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.
Przeciągnij suwak obok Wi-Fi zależna od lokalizacji w prawo.

116
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zwiększanie czasu pracy baterii za pomocą kolejkowania danych w tle
Wydajność baterii można zwiększyć, konfigurując urządzenie w taki sposób, aby dane w
tle były wysyłane we wstępnie zdefiniowanych odstępach, gdy urządzenie nie jest
używane (ekran nie jest aktywny).
1
2
3

Jak zezwolić na kolejkowanie przesyłu danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.
Zaznacz pole wyboru obok Kolejkuj dane w tle.

Pamięć
Urządzenie ma różne rodzaje pamięci dla zdjęć, aplikacji i innych plików:
o

o

o

Pamięć wewnętrzna ma około 1.7 GB pojemności i jest używana do przechowywania
pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. Są to między innymi
alarmy, ustawienia głośności i języka, wiadomości e-mail, zakładki, kontakty, zdarzenia
kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo i pliki muzyczne.
Aby mieć więcej miejsca na dane, można użyć wyjmowalnej karty pamięci o pojemności
do 32 GB. Większość aplikacji może odczytywać dane z karty pamięci, ale tylko niektóre
mogą zapisywać na niej pliki. Można na przykład ustawić aplikację aparatu tak, aby
zapisywała zdjęcia bezpośrednio na karcie pamięci.
Pamięć dynamiczna (RAM) ma około 1 GB pojemności i nie może być używana jako
pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.
Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android można
znaleźć, pobierając dokumentację urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Zwiększanie wydajności pamięci
Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapełnienia się jego pamięci.
Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się
nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.
o
o
o
o
o
o

Zawsze miej ponad 100 MB wolnej pamięci wewnętrznej i ponad 100 MB wolnej pamięci
RAM.
Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być
konieczne jej sformatowanie.

1
2

Jak wyświetlić stan pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć.

1
2

Jak wyświetlić ilość wolnej i używanej pamięci RAM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje & gt; Działające.

1
2
3

Jak wyczyścić pamięć podręczną wszystkich aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć.
Stuknij pozycje Dane w pamięci podręcznej & gt; OK.
Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani
ustawień.

117
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci
Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć & gt; Prześlij dane na kartę SD.
Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.
Stuknij pozycję Prześlij.

1
2
3

Jak zatrzymywać działanie aplikacji i usług
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje & gt; Działające.
Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję Zatrzymaj.

1
2
3

Jak sformatować kartę pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć & gt; Wyczyść kartę SD.
Aby potwierdzić, stuknij pozycje Wyczyść kartę SD & gt; Wymaż wszystko
Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed
sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które
mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na
komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu
komputera na stronie 118.

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera
Połączenie USB między komputerem z systemem Windows(R) a urządzeniem umożliwia
przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można za pomocą
eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać zawartość między
urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD w urządzeniu.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) można użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu. Aplikację Sony Bridge
for Mac możesz także pobrać ze strony
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za
pośrednictwem sieci Wi-Fi(R)
Przy użyciu połączenia Wi-Fi(R) można przesyłać pliki między urządzeniem a innymi
urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem
połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania
muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem
a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go(TM) na komputerze. Aplikacja Media
Go(TM) konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać
na urządzeniu.
Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię
Wi-Fi(R) i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft(R) Windows
Vista(R) lub Windows(R) 7.

1
2
3
4

Jak przygotować urządzenie do bezprzewodowej komunikacji z komputerem
Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie
ten tryb jest włączony.
Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Komputer: Po wyświetleniu nazwy urządzenia na ekranie kliknij opcję Skonfiguruj
urządzenie do dostępu do sieci i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać
komputer z urządzeniem.
Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.

118
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z powiązanym urządzeniem
Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie
ten tryb jest włączony.
Upewnij się, że funkcja Wi-Fi(R) jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność przez USB.
W obszarze Bezprzew. przesyłanie multimediów wybierz powiązane urządzenie,
z którym chcesz się połączyć.
Stuknij pozycję Połącz.
Jak rozłączyć się z powiązanym urządzeniem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność przez USB.
W obszarze Bezprzew. przesyłanie multimediów wybierz powiązane urządzenie,
z którym chcesz się rozłączyć.
Stuknij pozycję Odłącz.
Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność
przez USB.
Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń powiązanie.

Ponowne uruchamianie i resetowanie
Można wymusić wyłączenie urządzenia, jeśli przestało odpowiadać lub występuje
problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia
żadnych ustawień ani informacji osobistych. Urządzenie można również zresetować w
celu przywrócenia jego oryginalnych fabrycznych ustawień wraz z jednoczesnym
usunięciem danych osobistych lub bez ich usuwania. Jest to czasami konieczne, jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo.
Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest
niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego
uruchomienia jeszcze raz.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia

1
2

Zdejmij tylną pokrywę.
Czubkiem długopisu lub podobnego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj przycisk
OFF. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Jak przywrócić dane fabryczne
W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w
czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.

119
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7

Przed rozpoczęciem należy pamiętać o utworzeniu na karcie pamięci lub w innej
pamięci niewewnętrznej kopii zapasowej wszystkich ważnych danych zapisanych
w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie & gt;
Ustawienia fabryczne.
Aby z pamięci wewnętrznej usunąć informacje takie jak zdjęcia i muzyka, zaznacz
pole wyboru Wyczyść pamięć wewnętrzną.
Stuknij pozycję Resetuj telefon.
Jeśli to konieczne, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub
wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.
Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu w kroku 6, możesz użyć
funkcji naprawy urządzenia w aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac w celu
usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne
zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych
osobistych.

Recykling urządzenia
Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie
wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do
ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie
znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com/recycle.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji
Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we
wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów
na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru
alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz
ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z
operatorem sieci lub usługodawcą.
Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać
dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się
wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy
usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony D2202/D2203/D2206
Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę
z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile
Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów
typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą
uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą
odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.sonymobile.com/us/legal/.
W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne
podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego
podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji
uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się
z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje
żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani
oferowanych przez nich usług.
To urządzenie przenośne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na
przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami
innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie
autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub
przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości
dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób
użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości
oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

120
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.
Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie
i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.
Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych
Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej
przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele
mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania
lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną.
Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość
chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu
uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać
dostępu do zawartości, która tego wymaga.
Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku
osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem
wizualnym MPEG-4 (,,wideo MPEG-4") lub standardem AVC (,,wideo AVC") i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo
MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź
uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub
wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe
informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także
licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: www.mpegla.com.
Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
FIRMA SONY MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DANE OSOBISTE LUB PLIKI
ZAPISANE NA TELEFONIE (W TYM MIĘDZY INNYMI KONTAKTY, PLIKI MUZYCZNE I ZDJĘCIA) UTRACONE,
USUNIĘTE I/LUB NADPISANE W WYNIKU AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ METODĄ OPISANĄ W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY
MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN
DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI
ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE
ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.
(C) Sony Mobile Communications Inc., 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

121
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.


Download file - link to post