instr_wzor_PC-22V-1.pdf

PC-22V-1 - ile czasu ładować akumulatorki?

Witam. Mam problem z obliczeniem czasu ładowania, wychodzi mi jakaś wielka liczba. Mam akumulatorki Philips 2100 mAh i tą ładowarkę z załącznika. Ze wzoru wychodzi mi czas ładowania 22,6 godzin, czy dobrze to wyliczyłem?


?adowarka do akumulatorków NiCd (niklowo-kadmowych)
lub NiMH(niklowo-wodorkowych) rozmiar R6(AA)
MODEL PC-22V-1

Dane techniczne:
1.Napi?cie wejoeciowe:
AC 230V/50Hz,
2.Napi?cie wyjoeciowe /pr?d ?adowania: " AA " R6 2 x (1,4V/ 130mA)
" AA " R6 2 x (1,4V/ 130mA),
3.?adowanie : 2 lub 4 akumulatorki R6(AA) zawsze parami,
4.Wska?nik ?adowania: czerwona dioda,
5.Urzadzenie nie posiada funkcji automatycznych.
Instrukcja obs?ugi ?adowarki model PC-22V-1
do akumulatorków NiCd/NiMH
1.Otwórz wieczko ?adowarki i w?ó? do pojemnika ?adowania 2 lub 4 akumulatorki NiCd lub NiMH o rozmiarze
R6(AA) wy?adowane do minimalnej pojemnooeci. Akumulatorki tego samego rozmiaru powinny byae o tej samej
pojemnooeci nominalnej. W przypadku ?adowania akumulatorków o tym samym rozmiarze R6(AA) lecz o ró?nej
pojemnooeci nominalnej , akumulatorki o wi?kszej pojemnooeci zostan? na?adowane do mniejszej pojemnooeci.
2.Wk?adaj?c akumulatorki do ?adowarki zwróae uwag? na w?aoeciwy uk?ad biegunów (+ i - ). Bieguny (+,-)
zaznaczone s? w komorze ?adowania . Biegun (+ )akumulatorka musi byae po??czony ze stykiem ?adowarki przy
znaku ( + ) a biegun ( - )akumulatorka musi byae po??czony ze stykiem ?adowarki przy znaku ( - ).
3.Pod??cz ?adowark? bezpooerednio do sieci w?ó? do kontaktu (~ 230 V / 50Hz ).

4.Po pod??czeniu ?adowarki do sieci zapali si? czerwona dioda wskazuj?ca , ?e akumulatorki s? prawid?owo
?adowane.
5.Po zako?czeniu ?adowania od??cz ?adowark? od zasilania ( wyjmij z kontaktu ) a nast?pnie wyjmij akumulatorki z
?adowarki. Nie doprowad? do prze?adowania akumulatorka. W czasie ?adowania akumulatorek lekko si? nagrzewa,
w przypadku gdy akumulatorek stanie si? gor?cy nale?y natychmiast przerwaae ?adowanie i od??czyae ?adowark? od
zasilania.
6.?adowark? model PC-22V-1 mo?na ?adowaae akumulatorki o ró?nej pojemnooeci. Czasy ?adowania mo?na okreoeliae
na podstawie poni?szego wzoru : t = ( X/10Y)* 14 ; t - czas ?adowania , X pojemnooeae nominalna akumulatorka
w mAh, Y pr?d ?adowania ?adowarki w mA. W przypadku koniecznooeci ?adowania d?u?szego ani?eli 16 godzin ,
po 16 godzinach zrób przerw? - wy??cz ?adowark?.Gdy temperatura akumulatorków wróci do temperatury otoczenia
ponownie w??cz ?adowark?.

Uwaga:
1.Stosuj ?adowark? wy??cznie do ?adowania akumulatorków NiCd lub NiMH rozmiar AA (R6).
2.Nie ?aduj równoczeoenie akumulatorków NiCd i NiMH
3.Nigdy nie ?aduj baterii alkalicznych , cynkowo-w?glowych ani ?adnych innych baterii .
4.Nigdy nie ?aduj skorodowanych, ciekn?cych lub uszkodzonych akumulatorków NiCd lub NiMH .

5.Nie u?ywaj ?adowarki jako zasilacza lub jako innego ni? ?adowarka urz?dzenia elektrycznego.
6.U?ywaj ?adowark? w suchym i elektrycznie bezpiecznym oerodowisku.
7.Nie wystawiaj na deszcz. Stosuj tylko w pomieszczeniach zamkni?tych.
Mokra ,zalana p?ynem ?adowarka nie mo?e byae w??czona do sieci AC 220/230V - grozi pora?eniem
pr?dem elektrycznym.

8. Nigdy nie wyjmuj akumulatorków z ?adowarki pod??czonej do pr?du .
9.Nie u?ywaj przed?u?acza do w??czania ?adowarki do sieci ( 230 V / 50Hz ).
10.Nie u?ywaj ?adowarki je?eli zosta?a mocno uderzona, spad?a na twarde pod?o?e lub zosta?a uszkodzona
w inny sposób.
11.Ten produkt jest nierozbieralny .
PORADY PRAKTYCZNE
Zalecamy formowanie nowych akumulatorków : ?aduj i roz?adowuj akumulatorek 3 razy ( 3 pe?ne cykle ?adowania
i roz?adowania ) .Po wykonaniu trzech cykli ?adowania /roz?adowania akumulatorek jest uformowany
i w czwartym ?adowaniu osi?ga pe?na pojemnooeae
Zalecamy stosowanie akumulatorków
Kraj pochodzenia : PRC,
Importer : Assai sp. z o.o., ul. J.Supi?skiego 1, 52-317 Wroc?aw,
Producent/Importer nie ponosi odpowiedzialnooeci za ?adne straty osobiste i/lub urazy cia?a
spowodowane z?a obs?ug? lub nieprawid?owym zastosowaniem ?adowarki przez u?ytkownika.

Uwaga:
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie nale?y
wyrzucaae razem z innymi odpadami domowymi. U?ytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie
zu?ytego sprz?tu do wyznaczonego punktu gromadzenia zu?ytych urz?dze? elektrycznych
i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recycling tego typu odpadów przyczynia si? do
ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i oerodowiska naturalnego. Dalsze
informacje na temat sposobu utylizacji zu?ytych urz?dze? mo?na uzyskaae u odpowiednich
w?adz lokalnych, w przedsi?biorstwie zajmuj?cym si? usuwaniem odpadów lub w miejscu
zakupu produktu.


Download file - link to post