baza_d__awik__w_chm.rar

Instrukcja obsługi do oprogramowania - w czym stworzyć?

Poszukaj jaki¶ przykładów w necie. Zapisuj±c odpowiednio metadane łatwo stworzyć np. indeks słów kluczowych. Linkowanie zupełnie naturalne; praktycznie możesz stworzyć strony w jakim¶ prostym edytorze HTML. Dodano po 19 : A, niech stracę - proszę, moje Ľródła pomocy do jednego z prostszych programów.

 • baza_d__awik__w_chm.rar
  • rys01e.bmp
  • conowego.htm
  • rys003.bmp
  • error.htm
  • rys01b.bmp
  • rys03a.bmp
  • rys02e.bmp
  • tips.htm
  • rys002.bmp
  • rys02b.bmp
  • wstep.htm
  • rys001.bmp
  • instrukcja.htm
  • styl.css
  • FAQ.htm
  • rys02c.bmp
  • hotkeys.htm
  • rys01h.bmp
  • rys02a.bmp
  • wymagania.htm


Download file - link to post

baza_d__awik__w_chm.rar > conowego.htm

Co nowego w programie

Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – Co nowego w programie?
1.0 (build 32) - pierwsza publiczna wersja programu.

Brak informacji o starszych wersjach

Wszelkie nowe oraz zmodyfikowane opcje b?d? opisane w instrukcji obs?ugi i wyró?nione zielonym wykrzyknikiem przed opisem ( ! ).

(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer


baza_d__awik__w_chm.rar > error.htm

Komunikaty o b??dach

Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – Komunikaty o b??dach

Treśae komunikatu lub objaw nieprawid?owości w dzia?aniu Przyczyna Zalecenia


Plik '???' nie istnieje!


Nie odnaleziono pliku do za?adowaniaUpewniae si?, ?e plik nie zosta? usuni?ty lub nie stracono kontaktu z nośnikiem, na którym znajdowa? si? plik. Jeśli tak si? sta?o - pod??czyae dysk i ponowiae czynnośae.

Niew?aściwy plik lub niezgodnośae wersji!


Próbowano otworzyae plik, który nie jest plikiem bazyUpewniae si?, ?e plik jest plikiem bazy

Wersja pliku bazy nie jest obs?ugiwana przez programSpróbowaae otworzyae plik przy u?yciu wersji programu, w której zosta? on stworzony

Plik zosta? uszkodzonyUpewniae si?, ?e plik nie zosta? uszkodzony (np. podczas kopiowania, wypakowywania lub ści?gania przez sieae, albo przez skaner antywirusowy)

Nie podano typu d?awika!


Podczas wprowadzania lub edycji wpisu pole z typem d?awika pozosta?o niewype?nionePodaae typ d?awika

Podane napi?cie izolacji jest mniejsze od napi?cia znamionowego! (...)


Podczas wprowadzania lub edycji wpisu podano napi?cie izolacji, które jest mniejsze od napi?cia znamionowegoSprawdziae, czy wpisane napi?cia znamionowe d?awika oraz izolacji s? poprawne lub zignorowaae ostrze?enie

?adna kolumna nie zosta?a zaznaczona!


Podczas wyboru wyświetlanych kolumn ?adna z kolumn nie zosta?a wybranaWybraae przynajmniej jedn? kolumn? do wyświetlania

Podane has?o jest niepoprawne!


Podczas dost?pu do obszaru chronionego has?em podano niepoprawne has?oUpewniae si?, ?e wpisywane jest poprawne has?o
Upewniae si?, ?e podczas wprowadzania has?a nie zosta? za??czony klawisz CapsLock
Unikaae znaków spoza standardowego alfabetu ?aci?skiego

Informacja o haśle uleg?a zniszczeniuUpewniae si?, ?e plik bazy nie zosta? uszkodzony

Podane nowe has?a nie s? identyczne!


Podczas ustalania nowego has?a nie podano po raz drugi identycznego has?aUpewniae si?, ?e oba pola wype?niane s? tym samym has?em

B??d #KDZ002 (...) B??d podczas odczytu bazy z pliku


U?ytkownik mo?e nie mieae uprawnie? do odczytu z danego plikuUpewniae si?, ?e u?ytkownik posiada uprawnienia w systemie do czytania danego pliku

Plik mo?e byae aktualnie modyfikowanyZamkn?ae wszystkie inne programy; zrestartowaae system

Utracono po??czenie do dyskuUpewniae si?, ?e dysk źród?owy w dalszym ci?gu jest dost?pny w systemie

Podczas odczytywania informacji z pliku nast?pi? inny nieokreślony b??d.Zamkn?ae wszystkie inne programy; zrestartowaae system

B??d #KDZ002 (...) B??d podczas zapisu bazy do pliku


Nadpisywany plik mo?e byae chroniony przed zapisem lub u?ytkownik nie posiada w?aściwych uprawnie?Spróbowaae zapisaae dane do innego pliku
Upewniae si?, ?e aktualnie zalogowa?y u?ytkownik posiada uprawnienia do zapisywania plików w danej lokalizacji dyskowej

Nadpisywany plik jest otwarty przez inny programZamkn?ae wszystkie zb?dne aplikacje
Zrestartowaae system

Dysk docelowy jest pe?nyUsun?ae z dysku docelowego zb?dne pliki
Wybraae inny dysk, na którym b?dzie zapisana baza

Utracono po??czenie do dyskuUpewniae si?, ?e dysk docelowy pozostaje wci?? dost?pny w systemie

Podczas zapisywania bazy do pliku nast?pi? inny nieznany b??dZrestartowaae aplikacj? i/lub system operacyjny

B??d #KDZ010 (...) Brak wolnej pami?ci. B??d #KDZ011 (...) Brak wolnej pami?ci.


Podczas pracy programu zabrak?o pami?ci na utworzenie nowego elementuZamkn?ae wszystkie zb?dne aplikacje
Pracowaae na mniejszych bazach
Zadbaae o lepsz? konfiguracj? komputera

Okno wyświetlane jest w sposób niepoprawny lub po uruchomieniu programu nie jest widoczne


Zmieniono ustawienia ekranu lub informacje w rejestrze uleg?y uszkodzeniuUsun?ae z rejestru systemowego klucz HKEY_CURRENT_USER\? Software\DzyszlaSoft\KDpZ

Kolumny wyświetlane s? w sposób niepoprawny lub nie mo?na wyświetliae kolumn


Informacje o ustawieniach kolumn uleg?y uszkodzeniu lub uruchomiono bez instalacji inn? wersj? programuZastosowaae przycisk „Domyślnie” w okienku ustawienia kolumn
Usun?ae wartośae Columns z klucza HKEY_CURRENT_USER\? Software\DzyszlaSoft\KDpZ rejestru systemowego

Plik pomocy nie zosta? odnaleziony!


Plik pomocy zosta? usuni?ty w trakcie dzia?ania programuUruchomiae instalator i wybraae pozycj? „Pomoc " do instalacji

Polecenie „Pomoc” w menu „Pomoc” jest nieaktywne


Nie zainstalowano pliku pomocyUruchomiae instalator i wybraae pozycj? „Pomoc” do instalacji
Patrz tak?e:
Instrukcja obs?ugi

(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer


baza_d__awik__w_chm.rar > tips.htm

Sztuczki i kruczki
Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – Sztuczki i kruczki w programie

Istnieje mo?liwośae określenia wi?cej, ni? jednego kryterium sortowania wpisów. W tym celu w pierwszej kolejności nale?y posortowaae list? wed?ug najmniej istotnej kolumny, a na ko?cu posortowaae wpisy wed?ug kolumny najbardziej istotnej. Oznacza to, ?e dwa wpisy o tej samej wartości w kolumnie najbardziej istotnej dla kryterium sortowania zostan? wyświetlone w porz?dku określonym przez kolumn? mniej wa?n? (sortowan? wcześniej). Przyk?adowo, aby otrzymaae d?awiki posortowane najpierw wg napi?cia znamionowego, a w obr?bie d?awików o tym samym napi?ciu, wed?ug reaktancji procentowej, najpierw nale?y klikn?ae kolumn? z reaktancj? procentow?, a nast?pnie z napi?ciem znamionowym. Niestety takie zale?ności nie zostan? ju? zachowane w przypadku edycji lub dopisania nowego elementu do bazy - wtedy uwzgl?dniana jest wy??cznie jedna kolumna sortuj?ca.


(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer


baza_d__awik__w_chm.rar > wstep.htm

Wst?p

Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – Wst?p
Program stanowi otwart? baz? danych d?awików przeciwzwarciowych stosowanych w elektroenergetyce w celu poprawy warunków pracy urz?dze? elektroenergetycznych. Umo?liwia tworzenie w?asnych baz, zapewnia opcje wyszukiwania i drukowania zarówno spisów katalogowych jak i kart znamionowych d?awików. Graficzny interfejs oraz integracja z systemem operacyjnym Windows zapewniaj? przejrzystośae i prostot? obs?ugi.
(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer


baza_d__awik__w_chm.rar > instrukcja.htm

Instrukcja obs?ugi
Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – Instrukcja obs?ugi
Okno g?ówne programu:


Menu programu
Poni?ej przedstawiono opcje dost?pne w menu program. Dodatkowo przy opcjach, które znajduj? odzwierciedlenie w pasku narz?dziowym przedstawiono odpowiadaj?ce im ikony.

Plik

Nowa baza - tworzy now? pust? baz? danych automatycznie przechodz?c w tryb jej edycji.
Otwórz… - wyświetla okno dialogowe z mo?liwości? wskazania pliku bazy, który ma zostaae wyświetlony w programie
Ostatnio otwarte - zawiera list? ostatnio u?ywanych plików; wskazanie pozycji spowoduje otwarcie danego pliku. Na pasku narz?dziowym lista ta odpowiada strza?ce obok przycisku .
Zapisz jako… - wyświetla okno dialogowe z mo?liwości? wskazania lokalizacji i nadania nazwy nowemu pliku, w jakim ma zostaae zapisana aktualnie wyświetlana baza d?awików. Opcja dost?pna wy??cznie w trybie edycji.
Zapisz - powoduje zapisanie modyfikacji w aktualnie otworzonej bazie danych. Jeśli baza nie zosta?a zapisana jeszcze do pliku - program poprosi o wskazanie lokalizacji i nazwy pliku. Opcja dost?pna wy??cznie w trybie edycji.
Ustaw/Zmie? has?o bazy… - umo?liwia za?o?enie lub zmian? has?a otwartej bazy. Opcja dost?pna wy??cznie w trybie edycji.
Ustawienia strony… - wyświetla okno dialogowe z mo?liwości? określenia wielkości marginesów, rozmiarem strony oraz jej orientacj?, które to opcje zostan? uwzgl?dnione podczas drukowania bazy.
Drukuj… - wyświetla okno dialogowe z opcjami drukowania, a nast?pnie drukuje baz?.
Wyjście - ko?czy prac? z programem.


Edycja

Tryb edycji - zaznaczenie tej opcji powoduje przejście programu w tryb edycji. W przypadku, kiedy baza zabezpieczona jest has?em, próba wejścia w tryb edycji zostanie poprzedzona wyświetleniem okienka umo?liwiaj?cego wpisanie w?aściwego has?a.
Wstaw nowy… - wyświetla okno umo?liwiaj?cego wpisanie parametrów d?awika i dodaje go do bazy. Opcja dost?pna wy??cznie w trybie edycji.
Usu? - usuwa zaznaczone pozycje z bazy. Opcja dost?pna wy??cznie w trybie edycji.
Zaznacz wszystko - zaznacza wszystkie pozycje w bazie.
W?aściwości… - wyświetla okienko ze wszystkimi parametrami wybranego d?awika. Dodatkowo w trybie edycji okienko to umo?liwia zmian? tych?e parametrów.

Szukaj

Znajdź… - wyświetla okno dialogowe umo?liwiaj?ce podanie w?aściwości zakresu w?aściwości poszukiwanych d?awików. Opcja dost?pna wy??cznie w trybie u?ytkownika (wy??czony tryb edycji).
Wyczyśae wyniki poszukiwa? - powoduje ponowne wyświetlenie wszystkich pozycji z bazy. Opcja dost?pna wy??cznie przy filtrowanym trybie wyświetlania.

Widok

Krótkie nazwy kolumn - wyświetla nazwy kolumn w formacie skróconym.
Wyświetl legend? - pokazuje belk? z opisem znaczenia krótkich nazw kolumn. Opcja dost?pna wy??cznie w trybie wyświetlania krótkich nazw kolumn.
Kolumny - wyświetla okno dialogowe umo?liwiaj?ce kompleksow? zmian? opcji wyświetlania kolumn.

Pomoc


Pomoc - wyświetla pomoc programu.
O programie… - wyświetla okno dialogowe z informacjami o programie.


Ponadto program umo?liwia dost?p do niektórych polece? z poziomu menu kontekstowego. I tak klikni?cie prawym klawiszem myszy na nag?ówek którejkolwiek z kolumny pozwoli na wybranie opcji wyświetlania krótkich nazw kolumn lub opcji dostosowywania widoku kolumn (por. menu p. 4a i 4c; rys. III.6). Z kolei klikni?cie prawym klawiszem myszy na wpisie umo?liwi jego usuni?cie, wydrukowanie karty wpisu (z pomini?ciem okna dialogowego) lub wyświetlenie w?aściwości wpisu (por. menu p. 2c i 2e).

Pasek statusu

W pasku statusowym wyświetlane s? istotne informacje dotycz?ce otwartej bazy danych oraz pracy samego programu. Pasek podzielono na 5 cz?ści:

Cz?śae informacyjna - informuje o aktualnie wykonywanych czynnościach oraz post?pie ich wykonywania, wyświetla informacje dodatkowe a po najechaniu na pozycj? menu lub przycisk paska narz?dziowego wyświetla dodatkowy opis dotycz?cy wskazanej opcji.
FILTR - pojawienie si? tego napisu informuje, ?e wyświetlane wpisy stanowi? wyfiltrowan? cz?śae ca?ej bazy w wyniku przeprowadzenia operacji wyszukiwania. Aby móc przegl?daae ponownie wszystkie wpisy w bazie, nale?y u?yae opcji Wyczyśae wyniki wyszukiwa? z menu Szukaj programu.
MOD - pojawienie si? tego napisu informuje, ?e baza zosta?a zmodyfikowana, a zapami?tanie zmian wymaga zapisu do pliku.
EDYCJA - napis ten informuje, ?e program pracuje w trybie edycji.
HAS - napis ten informuje, ?e aktualna baza danych zabezpieczona jest has?em.


Tworzenie i edycja bazy; zabezpieczanie bazy has?em
Utworzenie nowej bazy danych mo?liwe jest w ka?dym momencie pracy programu w oknie g?ównym poprzez wybranie opcji Plik/Nowa baza lub wciśni?cie skrótu klawiaturowego ( Ctrl+N ). Po stworzeniu nowej pustej bazy danych program automatycznie przechodzi w tryb jej edycji umo?liwiaj?c wstawianie nowych edycji poprzez odpowiedni przycisk na pasku zada? lub pozycj? w menu albo te? przy u?yciu klawisza Insert . Utworzona baza nie jest zabezpieczona has?em.
Przy dodawaniu nowej pozycji do bazy wyświetlane jest okienko dialogowe zawieraj?ce zestawienie wpisów.

Przy dodawaniu nowej pozycji nale?y koniecznie wype?niae pole „Typ”. Wszystkie pozosta?e pola s? opcjonalne. Jeśli nie jest znana wartośae któregoś z parametrów, nale?y pozostawiae domyśln? wartośae 0 (Zero). Program umo?liwia wprowadzanie wartości z klawiatury (separator dziesi?tny jest zgodny ze zdefiniowanym w systemie operacyjnym) lub za pomoc? strza?ek (z dok?adności? do wartości ca?kowitej). W przypadku wpisania wartości o dok?adności wi?kszej, ni? przewidziana, program dokona jej zaokr?glenia. W przypadku wpisania wartości przekraczaj?cej dozwolony zakres, program przyjmie wartośae najwi?ksz? z mo?liwej. Ka?de poprawienie przez program wpisanej wartości jest sygnalizowane odegraniem dźwi?ku domyślnego zdefiniowanego w systemie operacyjnym przy opuszczaniu pola edycyjnego. Dozwolone wartości przedstawione s? w poni?szej tabeli:

Parametr Wartośae maksymalna Dok?adnośc (liczba miejsc po przecinku)
Typ (wymagane podanie) 255 znaków -
Producent 255 znaków -
Napi?cie znamionowe 999 999,99 2
Znamionowy pr?d roboczy 999 999,99 2
Napi?cie znamionowe izolacji 999 999,99 2
Reaktancja procentowa 99,99 2
Spadek napi?cia 999 999,99 2
Moc strat w 3 fazach 999 999,99 2
Znamionowy pr?d dynamiczny (zwarciowy) 999 999,99 2
Znamionowy pr?d termiczny (cieplny) 999 999,99 2
Dopuszczalny czas trwania zwarcia 99 0
Wysokośae 50 000 0
Średnica 50 000 0
Masa 50 000 0

Ponadto przy akceptacji zmian (klikni?cie przycisku „OK”) program sprawdza, czy napi?cie znamionowe izolacji nie jest ni?sze ni? napi?cie znamionowe d?awika, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyświetla stosowne ostrze?enie pozwalaj?c poprawiae lub pozostawiae takie parametry.
Gdy baza nie posiada jeszcze has?a, mo?emy je ustawiae za pomoc? opcji z menu Plik/Ustaw has?o bazy... Wyświetli si? wtedy okienko dialogowe umo?liwiaj?ce wpisanie has?a, które b?dzie wymagane w przysz?ości do wejścia w tryb edycji danej bazy.
Has?o podczas wprowadzania nie jest widoczne, st?d dla wyeliminowania przypadkowego b??du podczas wpisywania, nale?y podaae dane has?o w obu polach. Gdyby podane has?a nie by?y identyczne, program wyświetli stosowny komunikat.
Nale?y pami?taae, ?e aby nowe has?o chroni?o baz? tak?e po ponownym jej otworzeniu w programie, konieczne jest zapisanie danej bazy do pliku. W przeciwnym razie has?o obowi?zywaae b?dzie wy??cznie podczas danej sesji programu i ulegnie straceniu wraz z zamkni?ciem programu.
Je?eli baza ju? posiada has?o, to, znajduj?c si? w trybie edycji, mo?liwa jest jego zmiana poprzez polecenie z menu Plik/Zmie? has?o bazy... Wtedy zostaniemy poproszeni o podanie starego has?a, a nast?pnie - jak wcześniej - dwukrotne wpisanie nowego has?a bazy. Jeśli pozostawimy pola nowego has?a puste, wówczas has?o zostanie ści?gni?te (baza przestanie byae chroniona has?em) i mo?liwa b?dzie jej edycja przez ka?d? osob?.
Po otwarciu ka?dej bazy danych program automatycznie prze??cza si? w tryb u?ytkownika. Aby przejśae w tryb edycji, nale?y wybraae stosown? opcj? z menu lub paska narz?dziowego, albo nacisn?ae klawisz F4. Je?eli baza by?a zabezpieczona has?em, to wyświetlony zostanie monit o jego podanie. Bez podania prawid?owego has?a wejście w tryb edycji nie b?dzie mo?liwe, a co za tym idzie, u?ytkownik nie b?dzie móg? zmieniaae wartości parametrów d?awików znajduj?cych si? w bazie oraz nie b?dzie móg? usuwaae ani dodawaae wpisów.
Ka?dorazowo wychodz?c z trybu edycji baza musi zostaae zapisana. W przeciwnym wypadku wszystkie wprowadzone modyfikacje zostan? utracone.

Wyszukiwanie
Wyszukiwanie w bazie mo?liwe jest wy??cznie w trybie u?ytkownika (wy??czony tryb edycji)!
Okno dialogowe wyszukiwania pozwala na wprowadzenie kryteriów, jakimi chcemy si? kierowaae podczas wyszukiwania d?awików w bazie. Dla pól tekstowych mo?emy określiae, czy szukamy d?awika konkretnego typu lub producenta (opcja „jest”), b?dź szukamy d?awika, którego znamy tylko cz?stkowe oznaczenie lub niepe?n? nazw? producenta (opcja „zawiera”), albo te? chcemy wykluczyae z bazy d?awiki określonych typów lub danego producenta (opcja „nie zawiera”). W przypadku parametrów o wartościach liczbowych mo?emy określiae wartośae minimaln?, jak? musi posiadaae d?awik, b?dź zakres maksymaln?, b?dź te? przedzia? wartości, poprzez określenie zarówno wartości minimalnej jak i maksymalnej. Przyk?adowo, jeśli interesuj? nas d?awiki wy??cznie o napi?ciu znamionowym 10 [kV], to zarówno w pole „co najmniej” jak i w pole „co najwy?ej” dla kryterium „napi?cie znamionowe” nale?y wpisaae wartośae „10”.
Nale?y pami?taae, ?e w wyniku wyszukiwania wyświetlone zostan? wy??cznie d?awiki spe?niaj?ce wszystkie zadane kryteria równocześnie. Jeśli nie chcemy uwzgl?dniaae któregoś z kryteriów, pole nale?y pozostawiae puste!
Podczas wprowadzania wartości obowi?zuj? podobne zasady, jak podczas edycji parametrów d?awika.
Po przeprowadzonym procesie wyszukiwania program prze??cza si? w tryb filtrowanych wyników, a na pasku statusu pojawia si? stosowna informacja. W tym trybie mo?liwe jest prowadzenie wszystkich operacji, tak?e ponownego wyszukiwania, lecz nale?y pami?taae, ?e dotycz? one zawsze tylko wyfiltrowanych wyników. Tak wi?c ponowne wyszukiwanie oznacza nie miej nie wi?cej jak wyszukiwanie w wynikach.
Wyjście z trybu filtrowanych wyników odbywa si? poprzez wybranie opcji Szukaj/Wyczyśae wyniki wyszukiwa? z menu programu, b?dź naciśni?cie klawisza Esc .
Wejście w tryb edycji w trakcie wyświetlania filtrowanego powoduje wy??czenie tego filtru.

Drukowanie
Program umo?liwia sporz?dzanie wydruków w dwóch trybach: wydruku zestawienia (b?d?cego odzwierciedleniem listy wyświetlanej w programie) oraz wydruku kart d?awików zawieraj?cych wszystkie parametry znamionowe d?awika (ka?da strona przypisana jest do jednego d?awika).
Po wybraniu opcji Plik/Drukuj... na ekranie pojawi si? okienko z mo?liwości? stylu wydruku, określeniem liczby kopii a w przypadku, gdy w programie zosta?y zaznaczone jakieś elementy, wybór czy chcemy wydrukowaae wszystkie wpisy w bazie, czy wy??cznie te zaznaczone. Ponadto okno to umo?liwia wybór i ustawienie drukarki, na której ma byae przeprowadzony wydruk oraz takich parametrów jak rozmiar papieru i orientacja strony.
Nale?y pami?taae, ?e program uwzgl?dnia te? wielkośae marginesów, które nale?y wcześniej ustawiae wybieraj?c z menu opcj? Plik/Ustawienia strony...
W przypadku drukowania zestawienia na wydruku zaprezentowane b?d? te same kolumny, jakie widoczne s? w programie wraz z zachowaniem ich szerokości i stylów nag?ówków. Jeśli w programie widoczna jest legenda, to zostanie ona równie? do??czona do ka?dej wydrukowanej strony (jej wysokośae nie jest istotna - na wydruku zostanie dopasowana). Kolejnośae elementów tak?e zostaje zachowana identyczna jak ta widoczna w programie. St?d wa?nym jest, aby przed dokonaniem wydruku w?aściwie przygotowaae sposób prezentacji danych poprzez wybór formatu kolumn, ich widoczności, szerokości, ustawiae widocznośae legendy i posortowaae zgodnie z preferencjami list?.
Drukowanie kart elementów nie wymaga dostosowywania w tak du?ym stopniu wygl?du, gdy? w tym trybie drukowane s? zawsze wszystkie parametry danego d?awika wraz z zachowaniem pe?nej nazwy danego parametru. Program w tym trybie tworzy karty parametrów znamionowych przeznaczaj?c zawsze na ka?dy d?awik jedn? stron?. Strona charakteryzuje si? wyszczególnionym typem d?awika oraz zebraniem wszystkich jego parametrów w sposób pogrupowany.
Tematy pokrewne:
Skróty klawiaturowe
Komunikaty o b??dach

(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer


baza_d__awik__w_chm.rar > FAQ.htm

FAQ

Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – FAQ
Dzia? nie zosta? jeszcze opracowany

(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer


baza_d__awik__w_chm.rar > hotkeys.htm

Skróty klawiaturowe


Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – Skróty klawiaturowe
W programie, w celu u?atwienia nawigacji po opcjach, dost?pne s? kombinacje klawiszy, których wciśni?cie powoduje wykonanie konkretnej operacji. Spis wszystkich dost?pnych kombinacji przedstawiono w poni?szej tabeli. Niektóre z opcji posiadaj? wi?cej ni? jedn? kombinacj? klawiszy.

Kombinacja klawiszy Opis


Ctrl+N

Tworzy now? baz? danych
Ctrl+O

Otwiera okno dialogowe z wyborem pliku bazy do otwarcia
Ctrl+S

Zapisuje zmiany w bie??cej bazie do pliku
Ctrl+P

Wyświetla okno dialogowe z opcjami drukowania i drukuje baz?
Ctrl+Q

Zamyka program
F4 Ctrl+E

Prze??cza pomi?dzy trybem u?ytkownika a trybem edycji
Ins

Wstawia now? pozycj? do bazy
Del

Usuwa zaznaczone pozycje z bazy
Enter

Wyświetla okno z pe?nymi w?aściwościami wskazanej pozycji
Ctrl+F F3

Wyświetla okno wyboru zakresu wyszukiwania
Esc

Ponownie wyświetla wszystkie elementy w bazie wy??czaj?c filtr wyświetle?
Ctrl+A

Zaznacza wszystkie pozycje w bazie
Ctrl+L

Wyświetla lub ukrywa legend? (w trybie wyświetlania krótkich nag?ówków kolumn)
F1

Wyświetla pomoc programu
(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer


baza_d__awik__w_chm.rar > wymagania.htm

Wymagania programu

td.head, td.minhead, td.optihead, td.main
{
text-align: center;
font-weight: bold;
}
td.head
{
background: #A0A0A0;
}
td.minhead
{
background: #0000FF;
}
td.optihead
{
background: #00FF00;
}
td.main
{
background: #D0D0D0;
}
td.min, td.opti
{
text-align: center;
}
td.min
{
background: #8080FF;
}
td.opti
{
background: #80FF80;
}

Katalog D?awików Przeciwzwarciowych v. 1.0 – Wymagania programuElement:
Minimum
Zalecane


Procesor
Pentium 120 MHz
Pentium 533 MHz


RAM
16 MB
32 MB


HDD
2 MB
3 MB


Grafika
800x600, 256 kolorów
1024x768, True Color


Platforma systemowa
Windows 98
Windows 2k/XP i nowsze(C) Copyright 2007-2008 by Dawid Najgiebauer