DriverSweeper_2_1_0.zip

Instalacja nowej karty graficznej w systemie Windows - Opis krok po kroku.

Witajcie W natłoku tematów o zbliżonej tre¶ci, polegaj±cych na problemach zwi±zanych z brakiem jakiegokolwiek obrazu po zamontowaniu nowej karty graficznej, podaję w skrócie to, co powinni¶cie zrobić, by Wasz PC działał jak należy. Biorę pod uwagę fakt, że sprzęt jest sprawny w 100%, podzespoły z pewnych Ľródeł, zasilanie jest podł±czone wszędzie tam, gdzie to powinno być zrobione, a sam zasilacz jest markowy, sprawny i dobrej jako¶ci. Do rzeczy: 1. Wył±cz PC - zamontuj Kartę graficzn± w slocie, podł±cz dodatkowe zasilanie (nie wszystkie karty je maj±, więc należy sprawdzić, czy takowe zasilanie na karcie graficznej jest). Jest kilka rodzajów gniazd, w które wyposażone s± nasze karty: - molex http://obrazki.elektroda.pl/6764775400_1406135552_thumb.jpg - mini-molex http://obrazki.elektroda.pl/6331286700_1406135642_thumb.jpg - PCI_E 6PIN / PEG http://obrazki.elektroda.pl/4511664400_1406135815_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/9616548400_1456399307_thumb.jpg W niektórych kartach graficznych, spotykane s± wielokrotno¶ci ww. zł±cz, czyli mog± być wymagane 2 x molex, 2 x 6PIN PCI_E. Nie można o tym zapomnieć, bo karta nie będzie działać poprawnie. 2. Zrób CLR_CMOS, ale tylko w przypadku, gdy nie mamy obrazu po podł±czeniu karty graficznej. Jak to zrobić tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204376.html Dodam, że czas wykonania resetu BIOSu sprzętowo, zależny jest od sposobu jego wykonania: 1. Zwork± oznaczon± CLR_CMOS lub podobnie - 5-10 sekund maks; 2. Wyjęcie Baterii CMOS - 15 minut, ale może trwać nawet bardzo długo. Po wykonaniu poprawnym CLR_CMOS, wł±czamy PC - wejdĽ do BIOS, załaduj ustawienia Fail-safe (W zależno¶ci od rodzaju BIOSu może się nazywać "BIOS Defaults" lub podobnie brzmi±ca opcja) i zapisz. 3. Po restarcie, ustaw BIOS od nowa i ponownie zapisz. Większo¶ć funkcji opisanych jest w poniższym linku lub podobnych, szeroko dostępnych w sieci. http://www.pcworld.pl/news/360899/Prawidlowa.konfiguracja.BIOS.jak.to.zrobic.html Ponadto, funkcje BIOSu powinny być także opisane w instrukcji do płyty głównej, która warto przestudiować przed użytkowaniem PCta. 4. WejdĽ w tryb awaryjny, usuń wszystkie sterowniki do karty graficznej, je¶li były wcze¶niej instalowane. 5. Użyj DriverSweeper'a i oczy¶ć pozostało¶ci po sterownikach ATI i NVIDIA http://www.guru3d.com/content_page/guru3d_driver_sweeper.html W zał±czniku zamie¶ciłem na 100% działaj±cy Driver Sweeper, bo zdarza się, że nie wszystkie linki do ww. programu działaj± poprawnie. Wystarczy go pobrać, skopiować na dysk, rozpakować ZIPem i uruchomić. 617484 Można także użyć dużo nowszego Display Driver Uninstaller (DDU) , który jest nieco prostszy w obsłudze. Najnowsz± wersję można pobrać tutaj: DDU W razie awarii ww. serwera, pozwoliłem sobie zał±czyć wersję 9.6 jako archiwum. 735505 6. Uruchom normalnie Windows. 7. Zainstaluj sterowniki do chipsetu płyty głównej To bardzo ważna operacja. Zapewni naszemu systemowi od¶wieżenie sterowników do chipsetu i wszystkich niezbędnych urz±dzeń, która przełoży się na póĽniejsze ich poprawne działanie. 8. Zainstaluj pozostałe urz±dzenia, na końcu kartę graficzn±. Najlepiej zawsze pobrać te sterowniki, które s± polecane do danej serii kart. Nie zawsze najnowsze działaj± najlepiej z dan± karta graficzn±. 9. Zainstaluj DirectX'a jeszcze raz - od¶wieżysz wszystkie niezbędne biblioteki. 10. SprawdĽ w GPU-Z, czy port graficzny działa poprawnie. W przypadku AGP - W rubryce Portu graficznego powinno być widoczne AGPx8/x8 lub AGPx4/x4 w zależno¶ci od rodzaju zł±cza na płycie głównej. W przypadku starszych platform, będzie podobnie, czyli np. AGPx2/x2. W przypadku PCI_E - Będzie to widoczne PCIEx.x/PCIEx.x - tutaj uwaga. Czasem niektóre nowsze karty wymagaj± nowszego portu graficznego PCI_E 2.0/3.0, ale także ¶wietnie działaj± na starszych portach graficznych i może to być pokazane trochę inaczej. W przypadku układów zintegrowanych, sytuacja może być zgoła inna i tutaj mog± występować braki w poprawnym rozpoznawaniu przepustowo¶ci portu graficznego, czy też w ogóle brak pokazania nazwy portu z którym GPU współpracuje (dotyczy to zwłaszcza laptopów, ale nie tylko). W przypadku nowszych konstrukcji, pełna przepustowo¶ć portu może pojawić dopiero w obci±żeniu karty graficznej i to także należy mieć na uwadze - dotyczy do portu PCI_E od 2.0 wzwyż. Mam nadzieję, że powyższy temat pozwoli na poprawny montaż kart i ich instalację w systemie Windows i oszczędzi Wam sporo i stresu i czasu. Powyższy temat, może być także przydatny w przypadku montażu innych urz±dzeń w PC. Sposób postępowania jest analogiczny.

 • DriverSweeper_2_1_0.zip
  • Array
  • Array
  • Languages.xml
  • readme.txt
  • Help.chm
  • Settings.xml
  • Driver Sweeper.exe


Download file - link to post

DriverSweeper_2_1_0.zip > Languages.xml
Select the language you want to use:
Apply
General
Reboot
Save log after cleaning
Create a backup
Display warning message before cleaning
Check for updates on startup
Don't reboot
Prompt
After cleaning
Update
Proxy settings (Don't change unless you need it!)
Check for updates
Server
Username
Password
Use proxy
Driver Sweeper will reboot now.
No updates available.
Updates have been found. Do you want to update?
Remove
Remove
Driver
Type
Value
Registry
File
Directory
Restore
Restore
Add
New filter name
Save
Items
Actions
Analyse
Clean
Cleaning finished.
Do you want to reboot?
Are you sure you want to continue?
Navigation
Home
Analyse and clean
Desktop icons
Custom filter
Management
Log
Backup
Options
Language
Miscellaneous
Update
Help
Contents
Contact
Donate
About
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Published by Guru3D.com.
All rights reserved.

Use this program at your own risk.

You can send any questions, entries, suggestions or feedback to:

DriverSweeper@Phyxion.net

You can show your appreciation for Driver
Sweeper and support future development
by donating!

Please use PayPal using the recipient's email
Donate@Phyxion.net.

All your donated money will go to KiKa (www.kika.nl),
which is a Dutch fund for children with cancer.

Any amount is appreciated.

Backup restored.
Select
Deselect
All


Selecteer de taal die u wilt gebruiken:
Toepassen
Algemeen
Opnieuw opstarten
Log opslaan na schoonmaken
Maak een backup
Geef een waarschuwing voor het schoonmaken
Controleer op updates bij het opstarten
Niet opnieuw opstarten
Vraag om opnieuw op te starten
Opnieuw opstarten na het schoonmaken
Update
Proxy instellingen (Alleen veranderen indien nodig!)
Controleer op updates
Server
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Gebruik proxy
Driver Sweeper wordt nu opnieuw opgestart.
Er zijn geen updates beschikbaar.
Er is een update beschikbaar. Wilt u updaten?
Verwijder
Verwijder
Stuurprogramma
Type
Waarde
Register
Bestand
Map
Herstel
Herstel
Toevoegen
Nieuwe filter naam
Opslaan
Items
Acties
Analyseer
Schoonmaken
Schoonmaken voltooid.
Wilt u opnieuw opstarten?
Weet u zeker dat u door wilt gaan?
Navigatie
Thuis
Schoonmaken
Desktop pictogrammen
Eigen filter
Beheer
Logboek
Backup
Opties
Taal
Diversen
Update
Help
Onderwerpen
Contact
Doneer
Over
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Gepubliceerd door Guru3D.com.
Alle rechten voorbehouden.

Gebruik dit programma op eigen risico.

Vragen, toevoegingen, suggesties en opmerkingen kunt u sturen naar:

DriverSweeper@Phyxion.net

U kunt uw dankbaarheid tonen en daarmee toekomstige versies ondersteunen door te doneren.

U kunt PayPal gebruiken met het ontvangstadres:
Donate@Phyxion.net.

Het gehele gedoneerde bedrag gaat naar KiKa (www.kika.nl).

Ieder bedrag is gewenst.

Backup hersteld.
Selecteer
Deselecteer
Alles


Selecciona el idioma que deseas usar:
Aplicar
General
Reiniciar
Guardar registro después de la limpieza
Crear backup
Mostrar mensaje de advertencia antes de la limpieza
Buscar actualizaciones al inicio
No reiniciar
Preguntar
Después de limpiar
Actualizar
Ajustes de proxy (?No cambiar a menos que lo necesites!)
Buscar actualizaciones
Servidor
Usuario
Contrase?a
Usar proxy
Driver Sweeper se reiniciará ahora.
No hay actualizaciones disponibles.
Se encontraron actualizaciones. ?Deseas actualizar?
Eliminar
Eliminar
Driver
Tipo
Valor
Registro
Archivo
Directorio
Restaurar
Restaurar
A?adir
Nombre para nuevo filtro
Guardar
Objetos
Acciones
Analizar
Limpiar
Limpieza finalizada.
?Deseas reiniciar el sistema?
?Estas seguro de continuar?
Navegación
Inicio
Analizar y limpiar
Iconos del escritorio
Filtro personalizado
Gestión
Log
Backup
Opciones
Lenguaje
Miscelánea
Actualización
Ayuda
Contenido
Contacto
Donar
Acerca de
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Publicado por Guru3D.com.
Todos los derechos reservados.

Utiliza este programa bajo tu propia responsabilidad.

Puede enviar cualquier pregunta, anotaciones, sugerencias o comentarios a:

DriverSweeper@Phyxion.net

Puedes mostrar tu agradecimiento por Driver Sweeper
y apoyar el desarrollo futuro con una donación!

Por favor, usa PayPal utilizando el correo electrónico:
Donate@Phyxion.net.

Todos los fondos donados se destinarán a KiKa (www.kika.nl),
que es un fondo holandés para ni?os con cáncer.

Cualquier cantidad es apreciada.Zvolte jazyk, který chcete pouľít:
Pouľít
Hlavní
Restartovat
Po vyčiątění uloľit záznam
Vytvořit zálohu
Zobrazit varování před vyčiątěním
Zkontrolovat aktualizace při spuątění
Nerestartovat
Dotázat se
Po vyčiątění
Aktualizace
Nastavení proxy (Neměňtě pokud to opravdu nepotřebujete!)
Zkontrolovat aktualizace
Server
Uľivatelské jméno
Heslo
Pouľít proxy
Driver Sweeper nyní provede restartování.
®ádné aktualizace nejsou k dispozici.
Aktualizace nalezeny. Chcete provést aktualizaci?
Odstranit
Odstranit
Ovladač
Typ
Hodnota
Registr
Soubor
Adresář
Obnovit
Obnovit
Přidat
Nové jméno filtru
Uloľit
Poloľky
Akce
Analyzovat
Vyčistit
Čiątění dokončeno.
Chcete provést restart?
Jste si jisti, ľe chcete pokračovat?
Navigace
Domů
Analyzovat a vyčistit
Ikony na ploąe
Vlastní filtr
Správa
Záznam
Záloha
Moľnosti
Jazyk
Různé
Aktualizace
Nápověda
Obsah
Kontakt
Přispět
O programu
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Publikováno na Guru3D.com.
Vąechna práva vyhrazena.

Pouľití programu je na vlastní nebezpečí.

Dotazy, vylepąení a návrhy můľete zasílat na:

DriverSweeper@Phyxion.net

Vaąe ocenění Driver Sweeperu nám muľete prokázat a
zároveň podpořit jeho budoucí vývoj tím,
ľe nám přispějete!

Pouľijte prosím Paypal, kde jako příjemce uveďte emailovou adresu:
Donate@Phyxion.net.

Vąechny přispěné peníze směřují na Nizozemskou nadaci pro děti s rakovinou Kika (www.kika.nl).

Jakákoliv částka je vítána.???????? ????, ??????? ?????? ????????????:
?????????
????????
????????????
????????? ???-???? ????? ???????
????????? ????????? ?????
?????????? ??????????????? ????????? ????? ????????
????????? ?????????? ????????? ??? ???????
?? ???????????????
?????????? ? ????????????
???????????? ????? ???????
????????
????????? ??????-??????? (?? ??????? ??? ?????????????!)
????????? ??????????
??????
?????
??????
???????????? ??????
Driver Sweeper ????? ???????????.
??? ????????? ??????????.
??????? ??????????. ?????? ???????? ??????????
???????
???????
???????
???
????
??????
????
?????
????????????
??????????????
????????
??? ?????? ???????
?????????
????????
????????
??????
???????
??????? ?????????.
?? ????????????? ?????? ????????? ?????????????
?? ???????, ??? ?????? ???????????
?????????
???????
?????? ? ???????
?????? ???????? ?????
????? ???????
??????
????
??????????????
?????
????
??????
??????????
??????
??????????
????????
????????????
? ?????????
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
???????????? Guru3D.com.
??? ????? ????????.
??????????? ????????? ?? ???? ????? ? ????.
???????, ?????????, ??????????? ? ????????? ? ?????? ? ?????????? ?????????? ??:

DriverSweeper@Phyxion.net
?? ?????? ???????? ????????????? ????????????? Driver Sweeper ? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????????.

??? ????? ??????????? ????????? ??????? PayPal ?? ????????? email ?????????? ???????: Donate@Phyxion.net.

??? ???? ????????????? ????? ?????????? ? ???? KiKa (www.kika.nl), ???????? ???? ????? ??????? ?????.

?? ????? ?????????? ??? ?? ????? ????????????? ?????.


???????? ???? ????????:
???????????
??????? ?????
????????????????
????????? ???-???? ????? ????????
?????????? ???????? ?????
??????????? ???????????? ????? ?????????
?????????? ????????? ??? ??????? ????????
?? ?????????? ????????????????
?????????? ??? ????????????????
???????????????? ????? ????????
?????????
???????????? ??????-??????? (?? ???????? ?? ??? ???????!)
?????????? ???? ??????
??????
?????
??????
??????????????? ??????
Driver Sweeper ???? ????????????.
????? ????????? ????????.
???????? ???? ??????. ???????? ??????????
????????
????????
???????
???
?????
??????
????
?????
?????????
???????????
??????
??'? ?????? ???????
????????
????????
???????? ???
??????
?????????
????????? ?????????.
?? ?????? ?????? ???????? ???????????????? ????'??????
?? ?????? ?????? ???????????
?????????
???????
?????? ?? ?????????
?????? ???????? ?????
????? ???????
????????
???-?????
???????? ??????????
?????
????
?????
????????? ????????
???????
?????
????????
????????
??? ????????
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
???????????? Guru3D.com.
??? ????? ????????.
?????????????? ???????? ?????? ?? ???? ????? ? ?????.
???????, ?????????, ?????????? ?? ???????????? ??? ?????? ? ????????? ?????????? ??:

DriverSweeper@Phyxion.net
?? ?????? ????????? ?????? ??????????? Driver Sweeper ? ?????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????.

??? ????? ?????????????? ???????? ??????? PayPal ? ????????? email ?????????? ???????: Donate@Phyxion.net.

??? ???? ????????????? ?????? ?????????? ? ???? KiKa (www.kika.nl), ????????? ???? ????? ?????? ?? ???.

?? ?????? ?????? ??? ?? ????-??? ???????????? ????.


Vaelg det sprog du vil bruge:
Gem
Almindelige
Genstart
Gem log efter reng?ring
Lave en sikkerhedskopi
Vis advarelse besked f?r reng?ring
S?g efter opdatering ved opstart
Genstart ikke
Sp?rg
Efter reng?ring
Opdater
Proxy indstillinger (AEnder kun hvis du har brug for det!)
S?g efter opdatering
Server
Brugernavn
Password
Brug proxy
Driver Sweeper genstarter nu.
Ingen opdateringer tilgaengelig.
Opdatering fundet. Vil du opdatere nu ?
Fjern
Fjern
Driver
Type
Vaerdi
Registreringsdatabase
File
Folder
Gendan
Gendan
Tilf?j
Nyt filter nave
Gem
Genstande
Aktioner
Analyse
Reng?r
Reng?ring faerdig.
Vil du genstarte?
Er du sikker p? du vil forsaette?
Navigation
Hjem
Analyser og reng?r
Skrivebord ikoner
Tilpasset filter
Forvaltning
Log
Sikkerhedskopi
Opsaetning
Sprog
Diverse
Opdatering
Hjaelp
Indhold
Kontakt
Donere
Om
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Udgivet af Guru3D.com.
Alle rettigheder reserveret.

Brug af dette program er p? egen risiko.

Du kan sende sp?rgsm?l, forslag og tilbagemeldinger til:

DriverSweeper@Phyxion.net

Du kan vise din p?sk?nnelse af Driver Sweeper og st?tte fremtidig udvikling ved at donere!

Brug venligst PayPal ved brug af modtagerens email
Donate@Phyxion.net.

Alle donationer g?r til KiKa (www.kika.nl), som er en Hollandsk fond for b?rn med kraeft.

Alle bel?ber er vaerdsat.Choisissez la langue d'utilisation:
Appliquer
General
Options de Redémarrage
Créer un fichier journal une fois le nettoyage éffectué
Créer une sauvegarde
Afficher un message d'avertissement avant le nettoyage
Verifier la présence de mises ? jour lors du démarrage de l'application
Ne pas redémarrer
Demander
Une fois le nettoyage terminé
Mise ? jour
R?glages du proxy (? ne modifier qu'en cas de besoin!)
Verifier les mises ? jour
Serveur
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Utiliser le proxy
Driver Sweeper va maintenant redémarrer.
Pas de mise ? jour disponible.
Des mises ? jour ont été trouvées. Voulez vous procéder ? la mise ? jour?
Effacer
A effacer
Nom du pilote
Type
Valeur
Valeur Registre
Fichier
Dossier
Restorer
A restorer
Ajouter
Nom du nouveau filtre
Sauvegarder
Objets
Actions
Analyser
Nettoyer
Nettoyage terminé.
Voulez-vous redémarrer?
Etes-vous s?r de vouloir continuer?
Navigation
Menu principal
Analyser et nettoyer
Icônes du bureau
Filtres personnalisés
Gestion
Journaux
sauvegardes
Options
Langue d'utilisation
Options diverses
Mise ? jour
Aide
Aide (en anglais)
Contact
Donations
A propos
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Publié par Guru3D.com.
Tous droits réservés.

Utilisez ce programme ? vos risques et périls.

Pour toutes vos questions, suggestions, rapport de bug, avis ou ajout (nouvelles entrées etc...):

DriverSweeper@Phyxion.net

En faisant une donation, vous montrerez votre soutien et votre appréciation envers Driver sweeper,
et aiderez son futur développement!

Veuillez s'il vous plait utiliser Paypal en envoyant vos dons ? cette adresse
Donate@Phyxion.net.

L'ensemble de vos dons ira ? Kika (www.kika.nl),
une association allemande qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.

Nous apprécions toute donation. Quelqu'en soit le montant.??????????????:
??
??
???
?????????????
?????????
?????????????
?????????????
???????
?????
???????
??
?????? (?????????????!)
?????????
????
?????
?????
???????
Driver Sweeper????
????????????????????????
??????????????????????????
??
??
????
??
?????
?????
????
??????
??
??
??
???????
??
????
?????
??
??????
??????????????
?????????
?????????????
???????
???
?????????
??????????
????????
???????
??
??????
?????
??
???
??????
???
?????
?????
??
???????
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Published by Guru3D.com.
All rights reserved.

??????????????????????

??????????????????????????????????:

DriverSweeper@Phyxion.net

You can show your appreciation for Driver
Sweeper and support future development
by donating!

Please use PayPal using the recipient's email
Donate@Phyxion.net.

All your donated money will go to KiKa (www.kika.nl),
which is a Dutch fund for children with cancer.

Any amount is appreciated.????:
??
??
????
???????
??????
???????????
???????
?????
??
???
??
Proxy ?? (Don't change unless you need it!)
????
???
?????
??
?? proxy
Driver Sweeper ???????.
??????.
?????. ???????
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
??
?????
??
??
??
??
??
????.
?????????
?????????
??
??
??????
????
?????
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Driver Sweeper 2.1.0.
???????
???? (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Guru3D.com ??

????????????
??????

??????????,???????

DriverSweeper@Phyxion.net

????????????
Driver Sweeper ???,????????????? PayPal ??????????
Donate@Phyxion.net.

?????????? KiKa (www.kika.nl),
??????????????????

??????????,????Välj det spr?k du vill använda:
Verkställ
Allmänt
Starta om
Spara loggen efter rensning
Skapa backupp
Visa varningsmeddelande innan rensning
Sök efter uppdateringar vid start
Starta inte om
Uppmana
Efter rensning
Uppdatera
Proxy-inställningar (Ändra inte ifall du inte behöver!)
Sök efter uppdateringar
Server
Användarnamn
Lösenord
Använd proxy
Driver Sweeper kommer att starta om nu.
Inga uppdateringar finns för tillfället.
Uppdatering hittades. Vill du uppdatera?
Ta bort
Ta bort
Drivrutin
Typ
Värde
Registernyckel
Fil
Mapp
?terställ
?terställ
Lägg till
Nytt filternamn
Spara
Komponenter
?tgärder
Analysera
Rensa
Rensning slutförd.
Vill du starta om?
Är det säkert att du vill fortsätta?
Navigering
Hem
Analysera och rensa
Skrivbordsikoner
Eget filter
Hantering
Logg
Backupp
Alternativ
Spr?k
Blandat
Uppdatera
Hjälp
Inneh?ll
Kontakt
Donera
Om
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Utgiven av Guru3D.com.
Alla rättigheter förbeh?lles.

Använd detta program p? egen risk.

Du kan skicka alla ev. fr?gor och förslag eller ?terkoppla till:

DriverSweeper@Phyxion.net

Du kan visa din uppskattning av Driver
Sweeper och stödja framtida utveckling
genom att donera!

Vänligen använd PayPal med mottagare:
Donate@Phyxion.net.

Alla donerade pengar kommer att g? till KiKa (www.kika.nl),
vilket är en holländsk motsvarighet till Barncancerfonden.

Minsta bidrag är välkommet.Valitse kieli:
Tallenna
Yleistä
Uudelleenkäynnistys puhdistuksen jälkeen
Tallenna loki puhdistuksen jälkeen
Tee varmuuskopio
Näytä varoitus ennen puhdistusta
Tarkista päivitykset ohjelman käynnistyttyä
Älä käynnistä uudelleen
Kysy aina
Puhdistuksen jälkeen
Päivitä
Välityspalvelimen asetukset (muuta vain jos tiedät mitä teet)
Tarkista päivitykset
Palvelin
Käyttäjänimi
Salasana
Käytä välityspalvelinta
Driver Sweeper käynnistyy nyt uudelleen.
Päivityksiä ei ole saatavilla.
Päivityksiä saatavilla. Haluatko päivittää?
Poista
Poista
Ajuri
Tyyppi
Arvo
Rekisteri
Tiedosto
Kansio
Palauta
Palauta
Lisää
Uuden suodattimen nimi
Tallenna
Kohteet
Toiminnot
Analysoi
Puhdista
Pudistus on valmis.
Haluatko käynnistää koneen uudelleen?
Haluatko varmasti jatkaa?
Valikko
Toiminnot
Analysoi ja puhdista
Työpöydän kuvakkeet
Omat suodattimet
Hallinta
Loki
Varmuuskopiot
Asetukset
Kieli
Muut asetukset
Päivitä
Tietoa ohjelmasta
Ohje
Ota yhteyttä
Lahjoita
Tietoa
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Julkaisija Guru3D.com.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytä tätä ohjelmaa omalla vastuullasi.

Voit lähettää kysymyksiä, ajureiden jättämiä merkintöjä, ehdotuksia tai palautetta osoitteeseen:

DriverSweeper@Phyxion.net

Jos arvostat Driver Sweeperiä ja haluat tukea sen kehittämistä,
voit autaa lahjoittamalla.

Ole hyvä ja käytä alla olevaa PayPal vastaanottajan sähköpostiosoitetta lahjoituksia varten:
Donate@Phyxion.net.

Kaikki lahjoittamasi rahat menevät KiKalle (www.kika.nl),
joka on hollantilainen rahasto syövästä kärsivien lasten hyväksi.

Mikä tahansa määrä otetaan kiittäen vastaan.

Varmuuskopio palautettu.
Valitse
Poista valinta
Kaikki


??? ??? ?????:
??
??
???
??? ???? ??
?? ???
??? ?? ??? ??
??? ???? ??
??? ??
??
???
????
??? ?? (???? ??? ???? ???!)
???? ??
??
????
????
??? ??
Driver Sweeper? ??????.
???? ??? ????.
???? ??? ???????. ???? ???????
??
??
????
??
?
?????
??
????
??
??
??
??? ?? ??
??
??
??
??
??
?? ??.
??? ???????
?? ?????????
?????
?
?? ? ??
???? ???
??? ??
??
??
??
??
??
??
????
???
??
??
??
? ?????
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (c) 2007-2009, Phyxion.net.
Published by Guru3D.com.
All rights reserved.

? ????? ??? ??? ??? ??? ???.

??? ???? ??, ?? ?? ?? ? ????:

DriverSweeper@Phyxion.net

??? ?? Driver Sweeper? ?? ???? ????? ??? ??? ? ? ????.

PayPal? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ????.
Donate@Phyxion.net.

?? ???? ???? ???? ?? ????? ??? KiKa(www.kika.nl)? ?????.


??? ??? ??????.

?? ???.
??
????
??


Pasirinkite kalb±, kuri± nor?tum?te naudoti:
Patvirtinti
Pagrindinis
Perkrauti
Iąsaugoti s±raą± po iąvalymo
Sukurti atsarginę kopij±
Rodyti ?sp?jant? praneąim± prieą iąvalym±
Paleidľiant visada tikrinti ar yra atnaujinim?
Nepekrauti
Klausti
Po iąvalymo
Atnaujinti
Tarpinio serverio nustatymai(Nekeisti jeigu n?ra tam butinyb?s!)
Tikrinti ar yra atnaujinim?
Serveris
Vartotojo vardas
Slaptaľodis
Naudoti tarpin? server?
Driver Sweeper turi persikrauti dabar.
N?ra galim? atnaujinim?.
Rasti galimi atnaujinimai. Ar norite ?diegti atnaujinimus?
Paąalinti
Paąalinti
Tvarkykl?s
Tipas
Reikąm?
Registras
Failas
Direktorija
Atstatyti
Atstatyti
?d?ti
Naujo filtro pavadinimas
Iąsaugoti
Elementai
Veiksmai
Analizuoti
Iąvalyti
Iąvalymas baigtas.
Ar tikrai norite perkrauti?
Ar tikrai norite tęsti?
Navigacija
Pagrindinis
Analizuoti ir iąvalyti
Darbalaukio nuorodos
Pasirenkamas filtras
Valdymas
S±raąas
Atsargin? kopija
Nustatymai
Kalba
?vair?s
Atnaujinti
Pagalba
Turinys
Kontaktai
Paaukoti
Apie
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Platintojas Guru3D.com.
Visos teis?s saugomos.

Programos naudojimas, tai j?s? asmenin? rizika.

Galite kaľko paklausti, atsi?sti ?raąus, gal turite pasi?lym? ar atsiliepim?, laiąkus galite si?sti:

DriverSweeper@Phyxion.net

J?s galite parodyti savo d?kingum±, paaukodami Driver
Sweeper, paramos programai ir pad?dami vystyti j± ateityje!

Praąome naudotis PayPal sistema, nurodant siunt?j±, elektroniniu paątu
Donate@Phyxion.net.

Visi j?s? paaukoti pinigai keliaus ? KiKa (www.kika.nl),
kuri yra skirta vaikams sergantiems v?ľiu Nyderlanduose.

Bet kokia j?s? paaukota suma yra brangiai vertinama.Suchen Sie eine Sprache aus:
Anwenden
Allgemein
Neustart
Log sichern nach Reinigung
Sicherheitskopien herstellen
Warnhinweis zeigen vor Reinigung
Aktualizierungen suchen bei Start
Kein Neustart
Fragen
Nach Reinigung
Aktualisierung
Proxy Einstellungen (Nur ändern wenn es notwendig ist!)
Aktualisieren
Server
Benutzername
Kennwort
Proxy benutzen
Driver Sweeper wird jetzt neu gestartet
Keine Aktualisierung vorhanden.
Eine Aktualisierung ist möglich. Wollen sie mit der Aktualisierung fortfahren?
Entfernen
Entfernen
Treiber
Type
Wert
Registratur
Datei
Dateiverzeichnis
Wiederherstellen
Wiederherstellen
Hinzufügen
Neuer Filter Name
Sichern
Items
Handlungen
Analyse
Reinigen
Reinigung beendet.
Wollen Sie jetzt Neutstarten?
Sind Sie sicher dass Sie fortfahren wollen?
Navigation
Home
Analyse und Reinigung
Desktop icons
Benutzerdefinierte Filter
Management
Log
Sicherheitskopie
Optionen
Sprachen
Diverses
Aktualisierung
Hilfe
Inhalt
Kontakt
Spenden
About
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Veröffentlicht von Guru3D.com.
Alle Rechte vorbehalten.

Benutzung dieses Programms auf eigenes Risiko.

Senden Sie jederzeit Fragen, Anregungen oder Feedback an

DriverSweeper@Phyxion.net

Mit einer Spende zeigen Sie Ihre Anerkennung und helfen
mit der weiteren entwicklung von Driver Sweeper.

Um zu Spenden benutzen Sie bitte PayPal (Empfänger - donate@phyxion.net).

Jeder betrag wird an KiKa (www.kika.nl) gespendet, eine Niederländische
Stiftung für Kinder mit Krebs.

Jede Spende wird geschätzt!???????? ?????, ????? ?????? ?? ????????:
???????
??????
????????????
??????? ???????? (??? ????) ???? ??????????
?????? ???????? ?????
???????? ??????????????? ????????? ????? ??????????
??????? ?? ?????????? ??? ?????????? ?? ??????????
??? ????????????
????? ????? ???
???? ??????????
??????????
????????? ?? ?????? (?? ??????????, ????? ??? ?? ? ?????!)
???????
??????
??????????
??????
????????? ??????
Driver Sweeper ?? ?? ?????????? ????.
???? ??????? ??????????.
???????? ?? ??????????. ??????? ?? ?? ?????????
????????
????????
???????
???
????????
????????
????
??????????
??????????
??????????
??????
??? ?? ??? ??????
??????
???????? ???????
????????
??????????
???????
???????????? ???????.
?????? ?? ?? ?????????????
??????? ?? ???, ?? ?????? ?? ???????????
?????????
??????
?????? ? ??????????
??????? ?????
????. ??????
??????????
???????
???????? ?????
?????
????
????
??????????
?????
??????????
?? ???????
???????
?? ??????????
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
??????????? ?? Guru3D.com.
?????? ????? ????????.

??????????? ???? ???????? ?? ???????? ????.

?????? ?? ????????? ???????, ??????, ??????????? ??? ??????? ?????? ???:

DriverSweeper@Phyxion.net

?????? ?? ???????? ??????????????? ?? ??? Driver
Sweeper ? ?? ?????????? ???????? ?? ????????
???? ????????? ???????!

????, ??????????? PayPal ? ?-???? ?? ?????????
Donate@Phyxion.net.

?????? ?????? ???????? ?????? ??? KiKa (www.kika.nl),
????????? ???????? ?? ????????? ????.

??????? ? ?? ? ???? ? ????? ?????.

?????????? ????? ? ????????????.
????????? ??:
???????????? ??:
??????


Izvçlieties valodu, kuru vçlaties lietot:
Labi
Galvenâ
Restartç?ana
Saglabât ?urnâlâ ierakstus pçc tîrî?anas
Izveidot rezerves kopiju
Râdît brîdinâjumus pirms tîrî?anas
Pârbaudît atjauninâjumus pie palai?anas
Nerestartçt
Jautât
Restartçt pçc tîrî?anas
Atjauninâjumi
Proxy iestatîjumi (vçlams nemainît, ja nav nepiecie?ams!)
Pârbaudît atjauninâjumus
Serveris
Lietotâjvârds
Parole
Izmantot Proxy
Driver Sweeper tagad restartçsies.
Pa?laik jaunu atjauninâjumu nav.
Ir pieejams atjauninâjums. Vai vçlaties atjauninât?
Dzçst
Tîrît
Draiveris
Tips
Atra?anâs vieta
Re?istrs
Fails
Mape
Atjaunot
Atjaunot
Pievienot
Pievienot jaunu filtra nosaukumu
Saglabât
Vienumi
Darbîbas
Analizçt
Iztîrît
Tîrî?ana ir pabeigta.
Vai vçlaties restartçt datoru?
Vai esat pârliecinâts, ka vçlaties turpinât?
Navigâcija
Sâkums
Analizçt un iztîrît
Darbvirsmas ikonas
Papildus filtri
Pârvalde
?urnâls
Rezerves kopijas
Iestatîjumi
Valoda
Papildus
Atjauninâjumi
Palîdzîba
Satura râdîtâjs
Kontaktinformâcija
Ziedot
Par
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Publicçjis Guru3D.com.
Visas tiesîbas rezervçtas.

Lietojiet ?o programmu uz savu atbildîbu.

J?s varat ies?tît jautâjumus, problçmas vai ieteikumus uz:

DriverSweeper@Phyxion.net

J?s varat paust savu pateicîbu par Driver Sweeper un atbalstît tâ tâlâko attîstîbu ziedojot!

Lietojot naudas pârskaitîjumu sistçmu PayPal, izmantojiet Donate@Phyxion.net kâ sa?çmçja e-pastu.

Visi j?su ziedojumi tiks nos?tîti KiKa (www.kika.nl), kas ir fonds paredzçts bçrniem ar vçzi.

B?sim Jums pateicîgi par jebkâdu summu.

Rezerves kopija ir atjaunota.
Atlasît
No?emt
Visu


Wybierz język:
Zastosuj
Ogólne
Ponowne uruchomienie
Zapisz dziennik po czyszczeniu
Stwórz kopię zapasow±
Wy¶wietl ostrzeżenie przed czyszczeniem
SprawdĽ aktualizacje przy starcie
Nie uruchamiaj ponownie
Zapytaj
Po czyszczeniu
Aktualizacja
Ustawienia proxy (Nie zmieniaj bez potrzeby!)
Aktualizuj
Serwer
Nazwa użytkownika
Hasło
Użyj proxy
Nast±pi teraz ponowne uruchomienie.
Brak dostępnych aktualizacji.
S± dostępne aktualizacje. Czy chcesz aktualizować?
Usuń
Usuń
Sterownik
Typ
Warto¶ć
Rejestr
Plik
¦cieżka
Przywróć
Przywróć
Dodaj
Nazwa nowego filtra
Zachowaj
Obiekty
Akcje
Analizuj
Czy¶ć
Czyszczenie ukończone.
Czy chcesz uruchomić ponownie?
Czy na pewno chcesz kontynuować?
Nawigacja
Główne
Analizuj i czy¶ć
Ikony pulpitu
Własny filtr
Zarz±dzanie
Dziennik
Kopia zapasowa
Opcje
Język
Różne
Aktualizacja
Pomoc
Zawarto¶ć
Kontakt
Wsparcie
O programie
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Opublikowane przez Guru3D.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Używasz tego programu na własn± odpowiedzialno¶ć.

Wszelkie pytania, sugestie oraz opinie o programie można przysyłać na adres:

DriverSweeper@Phyxion.net

Możesz wyrazić swoje uznanie dla Driver
Sweeper i wesprzeć dalszy rozwój programu
poprzez dobrowolne datki!

Wykorzystaj PayPal używaj±c adresu e-mail odbiorcy
Donate@Phyxion.net.

Wszystkie zebrane pieni±dze trafi± do KiKa (www.kika.nl),
holenderskiego funduszu dla dzieci z chorobami nowotworowymi.

Liczy się każda suma.

Przywrócono kopię zapasow±.
Zaznacz
Odznacz
Wszystko


Scegli la tua lingua:
Applica
Generale
Riavvia
Salva il log dopo la pulizia
Crea un backup
Mostra un messaggio di avviso prima della pulizia
Controlla aggiornamenti all'avvio
Non riavviare
Chiedi
Dopo la pulizia
Aggiorna
Impostazioni del proxy (Non modificare se non serve!)
Controlla gli aggiornamenti
Server
Nome utente
Password
Usa il proxy
Driver Sweeper ora riavvier? il pc.
Nessun aggiornamento disponibile.
Aggiornamenti rilevati. Vuoi aggiornare adesso?
Rimuovi
Rimuovi
Driver
Tipo
Valore
Registro
File
Cartella
Ripristina
Ripristina
Aggiungi
Nome nuovo filtro personalizzato
Salva
Oggetti
Azioni
Analizza
Pulisci
Pulitura terminata.
Vuoi riavviare?
Sei sicuro di voler continuare?
Navigazione
Home
Analizza e pulisci
Icone del desktop
Filtro personalizzato
Gestione
Log
Backup
Opzioni
Lingue
Varie
Aggiorna
Aiuto
Guida
Contatti
Dona
Informazioni
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Pubblicato da Guru3D.com.
Tutti i diritti riservati.

Usa questa programma a tuo rischio.

Puoi inviarci qualsiasi domanda, critiche, suggerimenti o impressioni d'uso a:

DriverSweeper@Phyxion.net

Puoi mostrarci il tuo interesse verso Driver
Sweeper e supportare gli sviluppi futuri
semplicenete donando!

Ti preghiamo di usare PayPal tramite l'email
Donate@Phyxion.net.

Tutti i tuoi soldi donati andranno al KiKa (www.kika.nl),
che ? la fondazione olandese per i bambini malati di cancro.

Qualsiasi somma sar? apprezzata.

Backup ripristinato.
Seleziona
Deseleziona
Tutti


?????????:
??
??
??
???????
????
?????
???????
????
????
????
??
????? (????????!)
????
???
???
? ?
???
????????
?????
????,?????
??
??
??
??
??
????
??
??
??
??
??
?????
??
??
????????
??
??
????
??????, ?????
???????, ????????, ??????????, ?????
?????
??
????
????
????
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Driver Sweeper 2.1.0.
????(C) 2007-2009, Phyxion.net.
?Guru3D.com??.
??????.

??????????.


?????,???,?????,?eMail?:
DriverSweeper@Phyxion.net


?? PayPal ??? Donate@Phyxion.net ??? Driver Sweeper ????????????.
??????? KiKa (www.kika.nl) ??????????????.
??????,??????.
--------????--------
--------????--------
You can show your appreciation for Driver
Sweeper and support future development
by donating!

Please use PayPal using the recipient's email
Donate@Phyxion.net.

All your donated money will go to KiKa (www.kika.nl),
which is a Dutch fund for children with cancer.

Any amount is appreciated.

Backup restored.
Select
Deselect
All


Válassz nyelvet:
Alkalmaz
Általános
Újraindítás
Log mentése takarítás után
Mentés készítése
Figyelmeztetés megjelenítése takarítás előtt
Frissítések keresése indításkor
Ne legyen újraindítás
Kérdezzen rá
Takarítás után
Frissítés
Proxy beállítások (Ne változtasd meg csak ha szükséges!)
Frissítések keresése
Szerver
Felhasználónév
Jelszó
Proxy használata
A Driver Sweeper most újraindít
Nincs elérhető frissítés.
Frissítések találhatók. Letölti őket?
Eltávolítás
Eltávolítás
Driver
Típus
Érték
Registry
Fájl
Könyvtár
Visszaállítás
Visszaállítás
Hozzáad
Új szűrő neve
Mentés
Elemek
Lehetőségek
Elemzés
Takarítás
A takarítás befejeződött.
Újra akarod indítani a gépet?
Biztos, hogy folytatod?
Navigáció
Főoldal
Elemzés és takarítás
Asztali ikonok
Egyedi szűrő
Kezelés
Log
Mentés
Beállítások
Nyelv
Egyéb
Frissítés
Help
Tartalom
Kapcsolat
Adakozás
Rólunk
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Published by Guru3D.com.
All rights reserved.

Csak saját felelősségre használd a programot.

Kérdéseidet, javaslataidat és más visszajelzéseket ide küldhetsz:

DriverSweeper@Phyxion.net

Ha elégedett vagy a Driver Sweeper fejlesztésével, ezt adománnyal is kifejezheted!

Kérlek erre használj PayPal-t ezzel az e-mail címmel
Donate@Phyxion.net.

Minden adomány egy holland alapítványhoz, a Kika-hoz érkezik, amely rákos gyerekek megsegítésével foglalkozik.

Bármekkora összeggel segíthetsz.

Mentés visszaállítva.
Kiválaszt
Választás törlése
Mind


Zvoµte jazyk, ktorý chcete pouľi»:
Pouľi»
Vąeobecné
Reątartova»
Po vyčistení uloľ protokol do súboru
Vytvori» zálohu
Zobrazova» výstraľnú správu pred vyčistením
Kontrolova» aktualizácie pri spustení
Nereątartova»
Opýta» sa
Po vyčistení
Aktualizácia
Nastavenia Proxy (Nemeni»! Iba ak je to naozaj nutné!)
Skontrolova» aktualizácie
Server
Pouľívateµ
Heslo
Pouľi» proxy
Driver Sweeper sa teraz spustí nanovo.
Nie sú k dispozícii ľiadne aktualizácie.
Bola nájdená novąia verzia. Prajete si aktualizova»?
Odstráni»
Odstráni»
Ovládač
Typ
Hodnota
Registre
Súbor
Adresár
Obnovi»
Obnovi»
Prida»
New filter name
Uloľi»
Poloľky
Operácie
Analyzova»
Vyčisti»
Čistenie ukončené.
Prajete si reątartova» počítač?
Naozaj si prajete pokračova»?
Navigácia
Domov
Analyzova» a vyčisti»
Ikony na ploche
Vlastný filter
Správa
Protokol (Log)
Záloha
Moľnosti
Jazyk
Rôzne
Aktualizácia
Nápoveď
Obsah
Kontakt
Darcovstvo
O aplikácii
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Vydané Guru3D.com.
Vąetky práva vyhradené.

Pouľívajte túto aplikáciu len na vlasnú zodpovednos».

Otázky, návrhy a nápady môľete zasiela» na:

DriverSweeper@Phyxion.net

Môľete vyjadri» vaąe uznanie pre Driver Sweeper
a podpori» ďaląí vývoj darcovstvom!

Prosím pouľite PayPal a do emailu príjemcu uveďte adresu
Donate@Phyxion.net.

Vąetky vaąe príspevky pôjdu na KiKa (www.kika.nl),
čo je Holandský fond pre pomoc de»om s rakovinou.

Akákoµvek suma je vítaná.
Ďakujeme!

Záloha obnovená.
Vybra»
Odznači»
Vąetko


Selecione o idioma que voc? deseja usar:
Aplicar
Geral
Reinicar
Salvar log após a limpeza
Criar um backup
Mostrar mensagem de alerta antes da limpeza
Procurar por atualizaç?es ao iniciar
N?o reiniciar
Perguntar
Após a limpeza
Atualizar
Configuraç?es do proxy (Só mude se for necessário!)
Procurar por atualizaç?es
Servidor
Usuário
Senha
Usar proxy
Driver Sweeper irá reiniciar agora.
Nenhuma atualizaç?o disponível.
Atualizaç?es encontradas. Deseja atualizar?
Remover
Remover
Driver
Tipo
Valor
Registro
Arquivo
Diretório
Restaurar
Restaurar
Adicionar
Nome do novo filtro
Salvar
Itens
Aç?es
Analizar
Limpar
Limpeza concluída.
Deseja reiniciar?
Tem certeza que deseja continuar?
Navegaç?o
Principal
Analizar e limpar
Ícones do desktop
Filtro customizado
Controle
Log
Backup
Opç?es
Idioma
Diversos
Atualizar
Ajuda
Conteúdo
Contato
Doaç?es
Sobre
Driver Sweeper 2.1.0.
Copyright (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Publicado por Guru3D.com.
Todos os direitos reservados.

Use esse programa por sua conta e risco.

Voc? pode enviar perguntas, notas, sugest?es ou feedback para:

DriverSweeper@Phyxion.net

Voc? pode mostrar o quanto gosta do Driver
Sweeper e ajudar no desenvolvimento futuro
doando!

Por favor use o seguinte email no PayPal
Donate@Phyxion.net.

Todos o dinheiro da sua doaç?o irá para a KiKa (www.kika.nl),
que é uma fundaç?o Alem? que cuida de crianças com câncer.

Qualquer quantia é bem vinda.

Backup restaurado.
Selecionar
Desselecionar
Tudo


Kullanmak istedi?iniz dili seçin:
Uygula
Genel
Yeniden Başlatma
Temizlemeden sonra günlü?e kaydet
Yedek Oluştur
Temizli?e başmadan önce beni uyar
Aç?l?şta güncellemeleri kontrol et
Yeniden Başlatma
Bana sor
Temizlikten sonra
Güncelleme
Proxy ayarlar? (?htiyac?n?z yoksa de?iştirmeyin !)
Güncellemeleri kontrol et
Sunucu
Kullan?c? ad?
Şifre
Proxy kullan
Driver Sweeper şimdi bilgisayar?n?z? yeniden başlatacak.
Yeni güncelleme yok.
Güncellemeler bulundu. Güncellemelek ister misiniz ?
Kald?r
Kald?r
Sürücü
Tür
De?er
Kay?t Defteri
Dosya
Dizin
Geri Yükle
Geri Yükleme
Ekle
Yeni
Kaydet
Ö?eler
?şlemler
Tara
Temizle
Temizleme tamamland?.
Yeniden başlatmak ister misiniz ?
Devam etmek istedi?inize emin misiniz ?
Menü
Giriş
Tara ve Temizle
Masaüstü simgeleri
Özel süzgeç
Yönetim
Kay?t
Yedekle
Ayarlar
Dil
Ek ayarlar
Güncelleme
Yard?m
?çerik
?letişim
Ba??ş Yap
Hakk?nda
Driver Sweeper 2.1.0.
Telif Hakk? (C) 2007-2009, Phyxion.net.
Guru3D.com taraf?ndan yay?nlanm?şt?r.
Tüm Haklar? Sakl?d?r.

Bu program? kendi sorumlulu?unuz alt?nda kullan?n.

Soru, öneri , görüş ve geri bildirimlerinizi DriverSweeper@Phyxion.net'e gönderebilirsiniz.Driver Sweeper'? be?endiyseniz ve gelişimini destekliyorsan?z ba??ş yap?n.

Ba??şlar?n?z? Donate@Phyxion.net'e paypal kullanarak yapabilirsiniz.
Ba??şlad???n?z paralar, kanserli çocuklar için oluşturulan Hollanda fonu olan Kika'ya (www.kika.nl) ba??şlanacakt?r.
Yedek dosya geri yüklendi.
Seç
Seçimi kald?r
Hepsi


DriverSweeper_2_1_0.zip > readme.txt

Readme file for Driver Sweeper.

Copyright (C) 2007-2009 Phyxion.net - Published by Guru3D.com, All Rights Reserved.


1. How to use.

You can clean your drivers this way:
- Use the official uninstaller(s) of the driver(s) you want to uninstall.
- Reboot your PC in Safe Mode.
- Run Driver Sweeper and select what to clean.
- Analyse lists all the entries possible to remove, cleaning removes the
entries selected.

If you want to start Driver Sweeper with parameters, create a shortcut and add
the parameters you want. You can use parameters for each filter available, including custom filters.
The parameter will be the full filter name, with a - before the filtername, enclosed by quotes ( " ).

Example


" ..\Driver Sweeper.exe " -clean: " NVIDIA - Display " -clean: " ATi - Display " -clean: " NVIDIA - PhysX "


This will clean NVIDIA - Display, NVIDIA - PhysX and ATi - Display drivers at program
startup.


2. Supported OS.

You need any Windows version with at least .NET 3.0 installed to run Driver Sweeper.
Both 32-bit and 64-bit versions of Windows are supported.


3. Requirements.

You should run Driver Sweeper in Administrator Mode.
(Right click on shortcut/exe-file and select Run as Administrator)


4. Feedback.

You can send any questions, entries, suggestions or feedback to:

DriverSweeper@Phyxion.net


5. Changelog.

Changelog (2.1.0) - 26-11-09

New:

- Added Brazilian Portuguese translation.
Thanks to Thiago Lara.
- Added Turkish translation.
Thanks to Oguz Ari.
- Parameters for Desktop Icon Restoration.
-icon:last Uses the last known backup.
-icon:first Uses the first known backup.
-icon: & lt; datetime & gt; Uses the backup known from date and time as can be found in the item list.

Updated:

- Changed clean parameters to -clean: " NVIDIA - Display " .

Fixed:

- Exception while trying to restore desktop icons.
- Desktop Icon not working properly on Windows 7.
A big thanks to Thorsten Blauhut for his Desktop Icon program which helped me address this issue.


Changelog (2.0.5) - 22-07-09

New:

- Added Slovakian translation.
Thanks to Gizmo[SK].

Updated:

- Improved startup time again, should be fast enough now.
- Improved load speed of several screens.

Fixed:

- Exception in rare cases while saving options.
- Delay when checking for updates.
- Restored manifest file to automate UAC prompts.


Changelog (2.0.0) - 21-07-09

New:

- Resizable window.
- Lowered requirements to .NET 3.0.
- Windows 7 support.
Only the final version is supported.
- Added Polish translation.
Thanks to Skeleton.
- Added Italian translation.
Thanks to Matteo.
- Added Simplified Chinese translation.
Thanks to ????.
- Added Hungarian translation.
Thanks to Thrawn.

Updated:

- Improved startup time.
- Improved ATi - Display cleaning.
- Improved NVIDIA - Display Cleaning.
- Improved NVIDIA - PhysX Cleaning.
- Improved Creative - Sound Cleaning.
Thanks to Flukester.
- Reduced the number of files installed by 6.
- Changed some tempfiles to be more friendly for some HIPS.


Changelog (2.0.0 - Beta 2) - 31-01-09

New:

- Added select/deselect in clean screen.
- Added Bulgarian translation.
Thanks to ?????? ??????.
- Added Czech translation.
Thanks to Kofi.
- Added Danish translation.
Thanks to Animatrix.
- Added Finnish translation.
Thanks to Anarion.
- Added French translation.
Thanks to NiukNiuk.
- Added German translation.
Thanks to Bravo.
- Added Japanese translation.
Thanks to ot_inc.
- Added Korean translation.
Thanks to unplugkim.
- Added Lithuania translation.
Thanks to Linas.
- Added Russian translation.
Thanks to un1c0de.
- Added Spanish translation.
Thanks to _GalForD_.
- Added Swedish translation.
Thanks to Stefan.
- Added Traditional Chinese translation.
Thanks to ???.
- Added Ukrainian translation.
Thanks to un1c0de.

Updated:

- Improved startup time.

Fixed:

- Some translations not working and missing.
- Made some buttons larger for translations.
- Error at desktop icons.
- Reboot not working on all systems.
- Update check not working properly.
- Drag and Drop in main menu.


Changelog (2.0.0 - Beta 1) - 24-01-09

New:

- Driver Sweeper is completely rewritten from scratch.
This version requires at least .NET 3.5 installed.
- Experimental Windows 7 support.
- UAC message requiring administrator access on Windows Vista and Windows 7
on startup if UAC is enabled.

Updated:

- Improved ATi - Display cleaning.
- Improved NVIDIA - Display cleaning.
- Improved NVIDIA - PhysX cleaning.
- Renamed AGEIA - PhysX to NVIDIA - PhysX.

Fixed:

- Registry not working properly on Windows x64 versions.


This version is a beta version and feedback is needed!
Please send any problems, missing features and feedback to DriverSweeper@Phyxion.net or post it on the Guru3D forum.


Changelog (1.5.5) - 14-06-08

New:

- Single click restore from system tray.

Updated:

- Improved NVIDIA File cleaning (CUDA).
- Several translations.


Changelog (1.5.0) - 07-06-08

New:

- Redone GUI.
- You can now check after cleaning if an entry has been removed
or not without opening Logs.
If a checkbox is checked the entry is removed.
- Added popup after cleaning has been finished.
- Added French translation.
Thanks to NiukNiuk.
- Added Simplified Chinese translation.
Thanks to ????.
- Added Danish translation.
Thanks to Animatrix.
- You can now add custom filters.
You can add filters for almost everything. Not only drivers,
but also filters for applications.
It's also possible to extend the current filters.
If you add a filter or extend a current filter, please send it
to DriverSweeper@Phyxion.net.

Files:
- You can use wildcards: * , this will find everything
matching the wildcard. You can use multiple wildcards
at the same time.

Example:

C:\Windows\System32\at*.*s
will find all files matching the at*.*s phrase.

- You can use all System Environment variables, like %Systemroot%.


Registry:
- If you want to remove a key in the registry, make sure
the value you want to clean ends with a \ .
- Values can be removed without a \ at end of value.

Example:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATi Technologies\
will detect the key ATi Technolgies.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATi Technologies\ATi
will detect the value ATi.

Directory:
- You can also use System Environment variables.

Fixed:

- NVIDIA LAN driver problem after deleting NVIDIA
Display drivers.
- Deleting directories could cause an error.
- ASIO cleaning redone for Creative - Sound, previous cleaning
could cause problems with other ASIO drivers.
- Registry restore not working properly in some cases.
- File cleaning now works properly on Windows x64. On older versions
almost no files where detected to be cleaned. This is a known bug which
exists in a lot of programs. This build fixes this problem, but
you need to have .NET 2.0 or higher installed.

Updated:

- Optimized scanning of files and registry keys.
- Changed save date and time format to yy-mm-dd.
- Improved ATi Registry cleaning.
- Improved NVIDIA File cleaning.
- Rewritten Desktop Icon Restorer, it's now compatible with
Windows x64 as well. Multiple displays are also supported.
On x64 version's you need to have .NET 2.0 or higher installed.

Special thanks to Dragunov, Mr. T and all translators for this release!


Changelog (1.0.0) - 23-09-07

New:

- Desktop Icon Position Restorer. This can restore the
positions of your desktop icons.
Only 32-bit Windows versions are supported at the moment.

Updated:

- Help is now opened maximized.
- Improved Creative File Cleaning.
Thanks to MrBozack.
- Improved Creative Registry Cleaning.
Thanks to MrBozack.
- New icons on toolbar.
- Added Spanish translation.
Thanks to _GalForD_.
- Added Portuguese translation.
Thanks to AmnesyA.
- Optimalizations.
- Window positions from Logs, Backups, Options and Desktop
Icon Restorer are now at the center of main.

Special thanks to Na'Ryan and Mr. T. for this release!


Changelog (0.9.0) - 27-07-07

New:

- You can now create a backup. You can enable this in Options.
You can restore a backup in Tools- & gt; Backup. All existing files
will be overwritten.
Files not able to backup will be backuped upon reboot.
Files not able to restore will be restored upon reboot.
Total diskspace used by backups and the diskspace per backup
can be found in Tools- & gt; Backup.
- Added option to remove the C:\ATi.
- Items can be selected using Enter if you are in the
select box.
- Items can be deleted using Enter if you are in the
remove box.
- You can " Run Sweeper " using Ctrl+R.

Fixed:

- On some systems reboot logged the PC off, instead of rebooting.
Thanks to JR.
- Bug in Options- & gt; Cleaning.
- System beep if you close Options, Log, Backup or About.
- Start a new cleaning process while the current
cleaning process is still running.
- Reboot will only occur if something is deleted.

Updated:

- Improved NVIDIA Registry Cleaning.
- Improved NVIDIA File Cleaning.
- Improved ATi Registry Cleaning.
- Added Japanese translation.
Thanks to ot_inc.
- Added Turkish translation.
Thanks to Kenan Balamir.
- Added Korean translation.
Thanks to unplugkim.
- Optimalizations.
- New layout of Logs.
- New main layout.
- Icons at messages (Warning, Reboot) are back.
- Reduced load on loading and saving logfiles.
- Logs are now saved in Unicode.
- Any open screens need to be closed now before
continue using application.


Changelog (0.7.5) - 07-07-07

New:

- Added a Help File. You can open this in Help- & gt; Contents
or by pressing F1.
- AGEIA PhysX File and Registry Cleaning.
The parameter is -AGEIA.
- Microsoft Mouse File and Registry Cleaning.
The parameter is -MMouse.
- Added English example to Languages.ini.
- You can now close Options, Logs and About using
the Escape button.
- Unicode support for Multilanguage, now you aren't
limited to ANSI signs anymore.
- Added program logo.
Thanks to z3r0x for his work on this.
- New layout for Options.
All cleaning stuff is splitted now. If you want
to Enable or Disable ALL File and/or Registry
Cleaning you can click on Cleaning.
- Layout changes for Logs and About.
- You can now select the Logs you want to remove
using checkboxes.
- Option to reboot the system after cleaning.
- Folders not able to delete will also be deleted
at reboot.

Fixed:

- Language selection could crash the program.
- Directory of executable wasn't properly
selected in some parts of the program
if you opened DriverSweeper using another application.
- File not found error.
Thanks to Na'Ryan and Jelle for helping me out
with this.
- Progressbar is now working as it should be.
- Everything is now reloaded if you open Options,
Logs or About.
- Logfiles weren't saved properly.

Updated:

- Added Finnish translation.
Thanks to Anarion.
- Added Russian translation.
Thanks to un1c0de and Adept.
- Added Ukrainian translation.
Thanks to un1c0de.
- Added German translation.
Thanks to z3r0x.
- Added Hungarian translation.
Thanks to Thrawn.
- Using different way to display the warning message.
This results in 17KB smaller exe size and localized
buttons.
- Removed some double language translations.
- Added translations for SystemTray.
- Massive improvement in ATi File Cleaning.
- Massive improvement in ATi Registry Cleaning.
- Improved NVIDIA Registry Cleaning.
- Improved Creative Registry Cleaning.
- Improved Realtek Registry Cleaning.
- Improved Realtek File Cleaning.
- More optimalizations done for translations.
- Further optimalizations.
- Items in Logs are now sorted.

Translations can be send to DriverSweeper@Phyxion.net

Special thanks to z3r0x for this release!


Changelog (0.4.5) - 20-06-07

New:

- Multilanguage support.
You can now add your own languages for DriverSweeper.
How to add more languages:
Open the languages.ini file. If you open it you
see a sample of the translation into Dutch and Polish.
Copy one translation and paste it in the same
file. Rename [Dutch] or [Polish] to the language you want
to translate. Finished translations can be send to:
DriverSweeper@Phyxion.net
- Buttons to add and remove everything.
- Parameter '-Quit' will Quit the application
after drivers have been cleaned using parameters.
- It's possible to delete C:\NVIDIA.
You can enable this in Options- & gt; Miscellaneous.
It's no problem if you have Windows installed
on a different drive then C:\.
- Display warning message before cleaning.
You can disable this in Options- & gt; Miscellaneous.

Fixed:

- Disabled Remove buttons if nothing is selected.
- Deleted and Not deleted in Logs weren't
always working properly.
- Directory of executable wasn't properly
selected if you opened DriverSweeper using another
application (Like Total Commander and FTPRush).
- Realtek Audio cleaned under weird circumstances
a file from Realtek LAN.
Thanks to nCaine for notifying.

Updated:

- A lot of optimalizations are done.
- Removed some unneeded code.
- Creative and Realtek Files & Registry fixes.
- Files not deleted (In use, for example)
will be removed at next reboot.
You can disable this in Options.
This also means it is now possible to properly
clean drivers without booting into Safe Mode.
After using the official uninstaller of the drivers,
you can use Driver Sweeper and reboot your PC.
- Options rearranged.
- Added Dutch translation.
- Added Polish translation.
Thanks to NekroSoft13.


Changelog (0.4.1) - 06-06-07

New:

- Guru3D - Driver Cleaner has been renamed to
Guru3D - Driver Sweeper (G3DDS).

Fixed:

- No log files will be created anymore if nothing
is cleaned.

Updated:

- Parameters aren't case sensitive anymore.
- The parameters are now:
-NVIDIA
-NVIDIAChipset
-ATi
-Creative
-Realtek
- Improved NVIDIA File Cleaning.
- Rewritten some code for Clean & Select box.
- Some layout fixes for main.


Changelog (0.4.0) - 03-06-07

New:

- XDC is renamed to Guru3D - Driver Cleaner.
The short name will be G3DDC.
- Added version information to the executable.
It is now possible to check information about G3DDC
using Properties under Microsoft Windows.
- Added the option to start with parameters.
These are the current supported parameters:

NVIDIA
NVIDIAChipset
ATi
Creative
Realtek

For example,

" \G3DDC.exe " NVIDIA ATi

will clean NVIDIA Display and ATi Display drivers.

You can do this by creating a shortcut to the
program's exe file and add the parameters next to it.
With this you don't have to select the to-be-cleaned
drivers anymore, and will save you time if you
are always cleaning the same drivers.
- Added key combinations to open program parts.
Check menu for the key combinations.
- It is now possible to minimize to systemtray.
You can enable this in the options (Standard disabled).

Fixed:

- Resizing is disabled.
- Improved progressbar.

Updated:

- Reduced filesize.
- Changed the version numbers to x.y.z (previous x.yz).
- Internal optimalizations.
- Improved NVIDIA File cleaning.
- Rewritten most logs code.
- Redone some About code.
- Removed minimize and maximize buttons
from About, Options and Log.
- You now have to double click on items
in other logs to get them in Deleted and Not deleted.


Changelog (0.35) - 28-05-07

New:

- Added Realtek File and Registry cleaning.
This includes InstallShield cleaning.
- Added ability to save the logfiles. This is disabled
by default. You can enable this in the Options or
change it in the ini file under the Logfiles section.
You can view previous logfiles by clicking on Older
Logs. Click on the logname what you want to view.
The items will be added under the proper sections.
After clicking the Clean button, the most recent
logs are found also under Deleted and Not deleted.
You can remove the log files by clicking on a logname
and then the remove button. Remove All removes all
logfiles from the Logs folder.

Updated:

- Improved NVIDIA File cleaning.
Thanks to adrichardson for providing some filenames.
- Improved NVIDIA Registry cleaning.
Thanks to adrichardson for providing some keynames.
- Improved NVIDIA Chipset Registry cleaning.
- Redone About. Please check it.
- Improved ATi File cleaning.
- New layout for Log.
- New layout for Options.


Changelog (0.30) - 20-05-07

New:

- Added Options in the menu to check what you want to clean.
(Eq NVIDIA File, NVIDIA Registry)
Now it isn't needed anymore to edit it in the ini file.
- Added NVIDIA Chipset cleaning.
- Added InstallShield cleaning to Creative File cleaning
(Thanks to adrichardson).

Fixed:

- Fixed a bug with ATi File cleaning if install path wasn't standard.
- Fixed a bug in the progressbar, it did not work properly.

Updated:

- Rewritten all ini files code (again).
- Changed the captions of the Select and Delete buttons to & gt; & gt; and & lt; & lt; .
- Improved NVIDIA File cleaning. There are a lot of new files added.
- Rewritten all delete code.
- Removed some unneeded code.
- Updated the functions to get the System directories.


Changelog (0.25) - 16-05-07

New:

- Added ATi Registry cleaning
- Changed the maintitle of the program.
- Added a Menu to improve the layout.
- Added Creative Registry cleaning and File cleaning.

Fixed:

- Ini file will now be saved when the program closes.
Now it isn't needed to delete the ini file after a program update.

Updated:

- Improved ATi File cleaning.
- Further optimalizations.
- Changed the selectable names. Type is now included.
- Rewritten the ini files code.


Changelog (0.2a) - 14-05-07

Fixed:

- Bug fixed that no files from NVIDIA where deleted.


Changelog (0.2) - 12-05-07

New:

- Log to check if your remaining files are deleted or not.
- Ini file. You can change in here (1 & lt; - & gt; 0) if you want
NVIDIA Registry cleaning and/or NVIDIA File cleaning.
I decided to go for ini files because I want it to be a
portable application too. If no ini file exists, a new one
will be created with both NVIDIA Registry cleaning and NVIDIA File cleaning on.

Updated:

- A lot of internal cleaning/fixes.
- Completely rewritten the Registry cleaning (Not the values to be cleaned).
- Added a new file to NVIDIA File cleaning.
- Redone " About " .


Changelog (0.1) - 09-05-07

New:

- Basic ATi File cleaning
- Added NVIDIA Registry cleaning

Updated:

- Improved File cleaning for NVIDIA
- Improved layout
- Internal fixes


Changelog (initial version) - 07-05-07

New:

- Initial version.Disclaimer:

Use this software at your own risk.
All logos and names are property of the rightful owners.
For personal use only, companies are not allowed to use
Driver Sweeper without asking permission from author.


DriverSweeper_2_1_0.zip > Settings.xml

True Polish 1 True True True False