CCA-300_CCA-310_INSSXPL_v_1_01_000.pdf

Czy rozwiązaniem będzie przetwornik ciśnienia ?. Będe wdzięczny...

Zrobiłem prosty układ: W razie czego pytaj.


Wspomagamy procesy
automatyzacji od 1986 r.

Instrukcja obsługi
PRZETWORNIK CIŚNIENIA

CCA-300
CCA-310
o
o

Typ wyjścia: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10V
pomiar ciśnienia od 2,5 kPa do 100 MPa

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub oprogramowania
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
2012.12.21

CCA-300/CCA-310_INSSXPL_v.1.01.000

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

SPIS TREŚCI
1. PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.................................................3
2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...............................................................................................................3
3. DANE TECHNICZNE...................................................................................................................................4
4. PRZEGLĄDY OKRESOWE........................................................................................................................6
4.1. USZKODZENIA OD PRZECIĄŻEŃ....................................................................................................6
4.2. CZĘŚCI ZAMIENNE...........................................................................................................................6
5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT...............................................................................7
6. INSTALACJA URZĄDZENIA......................................................................................................................7
6.1. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI........................................................................................................8
6.1.1. Uwagi ogólne.............................................................................................................................8
6.1.2. Niskie temperatury otoczenia....................................................................................................8
6.1.3. Wysokie temperatury mediów pomiarowych ............................................................................8
6.1.4. Wibracje mechaniczne. Media korodujące...............................................................................8
6.2. ROZPAKOWANIE..............................................................................................................................9
7. SPOSÓB PODŁĄCZENIA...........................................................................................................................9
7.1. PODŁĄCZENIA MECHANICZNE.......................................................................................................9
7.2. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE.....................................................................................................10
7.2.1. Prowadzenie linii sygnałowych ...............................................................................................10
7.2.2. Podłączenie przetworników, wyposażonych w przyłącza typ PD...........................................11
7.2.3. Podłączenie przetwornika CCA-300 wyposażonego w przyłącze typ PK.............................11
7.2.4. Podłączenie przetwornika CCA-300 z przyłączem typ PZ.....................................................12
7.2.5. Ochrona od przepięć...............................................................................................................13
7.2.6. Uziemienie...............................................................................................................................13
8. BUDOWA...................................................................................................................................................14
8.1. PRZYŁĄCZA CIŚNIENIOWE...........................................................................................................15
8.2. PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE.........................................................................................................17
9. NASTAWY ,,ZERA" I SZEROKOŚCI ZAKRESU POMIAROWEGO .......................................................20

Znaczenie symboli używanych w instrukcji:

!

- symbol ten zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki dotyczące instalacji
oraz obsługi urządzenia.
Nie stosowanie się do uwag oznaczonych tym symbolem może być przyczyną
wypadku, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia.
W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWSTAŁE SZKODY PONOSI UŻYTKOWNIK

i

2

- symbol ten zwraca uwagę na szczególnie istotne opisy dotyczące właściwości
urządzenia.
Zalecane jest dokładne zapoznanie się z uwagami oznaczonymi tym symbolem.

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

1. PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z
niewłaściwego zainstalowania, nieutrzymywania we właściwym stanie
technicznym oraz użytkowania urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.
Podczas instalacji należy uwzględnić wszystkie dostępne wymogi ochrony.
Na instalatorze spoczywa obowiązek wykonania instalacji zgodnie z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.
- Urządzenia współpracujące powinny spełniać wymagania odpowiednich norm
i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

!

- W celu minimalizacji niebezpieczeństwa zapalenia lub udaru elektrycznego,
należy zabezpieczyć urządzenie przed opadami atmosferycznymi i nadmierną
wilgocią.
- Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych nadmiernymi wstrząsami,
wibracjami, pyłem, wilgocią, korozyjnymi gazami i olejami.
- W przypadku pomiaru ciśnienia pary lub innych mediów gorących (do 150°C)
należy zastosować radiator połączony z obiektem poprzez rurkę syfonową.

!

Urządzenie przeznaczone jest do pracy środowisku przemysłowym i nie
należy używać go w środowisku mieszkalnym lub podobnym.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Dwuprzewodowe przetworniki ciśnienia CCA-300 i CCA-310 przeznaczone są do
pomiaru nadciśnienia, podciśnienia i ciśnienia ab solutnego gazów, par i cieczy (również o
właściwościach korozyjnych) w warunkach przemysłowych. Przetwornik CCA-310 umożliwia
pomiar ciśnienia już od 0,5 kPa (CCA-300 od 2,5 kPa).
Przetworniki mogą być wyposażane dodatkowo w szereg rodzajów przyłączy
procesowych, co umożliwia stosowanie ich w różnorodnych warunkach jak: media gęste,
agresywne, wysokie i niskie tempera tury itp. Przetworniki generują sygnał 4 - 20 mA w
systemie dwuprzewodowym a CCA-310 w wykonaniu specjalnym sygnał 0 - 20 mA lub 0 - 10V
w systemie trzyprzewodowym.
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od
medium przez membranę separującą i wybraną ciecz manometryczną. Zalany silikonem układ
elektroniczny znajduje się w obudowie o stopniu szczelności od IP 65 do IP 67 w zależności
od zastosowanego przyłącza elektrycznego. Użytkownik za pomocą potencjometrów ma
możliwość zmiany "zera" i zakresu w granicach do 10% bez interakcji nastaw. Ze względu na
niewielką masę, przetwornik można montować bezpośrednio na obiekcie. Przetworniki te są
łatwe w montażu, charakteryzują się dużą niezawodnością w trudnych warunkach
eksploatacyjnych. W przypadku pomiaru ciśnienia pary lub innych mediów gorących należy
zastosować rurkę syfonową lub impulsową.
3

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

3. DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające

10,5V - 30V DC, (22 - 30 V DC dla CCA-310 w systemie
trzyprzewodowym)

Błąd od zmian napięcia zasilania

0,005% / V

Szerokość zakresu pomiarowego
CCA-300:
CCA-310:
Polecane zakresy standardowe
CCA-300:

CCA-310:

dowolna od 2,5 kPa do 100 MPa (nadciśnienie,
podciśnienie); 40 kPa do 8 MPa (ciśnienie absolutne)
dowolna od 1 kPa do 100 MPa (nadciśnienie,
podciśnienie); od 40 kPa do 8 MPa (ciśnienie absolutne)
-100; -40; -10; 10; 40; 100; 250; 600 kPa; 1; 1,6; 2,5; 6;
16; 25; 40, 60, 100 MPa; Ciśnienie absolutne: 40; 100;
250; 600 kPa; 1; 1,6; 2,5; 6 MPa; Manowakuomatery:
-100 ÷ 100; -100 ÷ 250; -100 ÷ 600 kPa
-100; -40; -10; -1; 1; 10; 40; 100; 250; 600 kPa; 1; 1,6;
2,5; 6; 16; 25; 40, 60 MPa; Ciśnienie absolutne: 40, 100;
250; 600 kPa; 1; 1,6; 2,5 MPa; Manowakuometry: -1 ÷ 1;
-10 ÷ 10; -100 ÷ 100; -100 ÷ 250; -100 ÷ 600 kPa

Szerokość zakresu pomiarowego

10 kPa

40 kPa

0..100 kPa - 100 MPa

Dopuszczalne przeciążenie
(powtarzalne / bez histerezy)

50 kPa

100 kPa

2 x zakres
(max 120 MPa)

Przeciążenie uszkadzające

100 kPa

360 kPa

8 x zakres
(max 200 MPa)

Błąd podstawowy

0,4%
(CCA-310: 0,3%)

Błąd temperaturowy

typ. 0,3% / 10°C typ. 0,3% / 10°C typ. 0,2% / 10°C
max 0,4% / 10°C max 0,4% / 10°C max 0,3% / 10°C

Stabilność długookresowa

0,25% (0,16% wyk. specjalne)
(CCA-310: 0,16%)

0,2% / rok

Histereza, powtarzalność

0,1% / rok
0,05%

Dopuszczalna rezystancja
obciążenia wraz z rezystancją linii
sygnałowej
Napięcie próby wytrzymałości
izolacji

500 VAC lub 750 VDC

Sygnał wyjściowy

4 - 20 mA w systemie dwuprzewodowym
dla CCA-310 również wykonania specjalne: 0 - 20 mA
oraz 0 - 10 V w systemie trzyprzewodowym

Zakres temperatur kompensacji

0°C ÷ 70°C

Zakres temperatur pracy (otoczenia) -25°C ÷ 80°C
4

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Zakres temp. mierzonego medium

Stopień ochrony
CCA-310:
CCA-300:

-25°C ÷ 95°C (pomiar bezpośredni),
ponad 95°C: pomiar z zastosowaniem separatora
membranowego, radiatora, rurki syfonowej - pętlicowej
lub króćca gwintowanego
IP 54 - z przyłączem PD, dławnica PG-11
IP 65 - z przyłączem PD, dławnica PG-11
IP 65 - z puszką zaciskową typu PZ, dławnica M20x1,5
IP 67 - z przyłączem kablowym typu PK

Materiał głowicy pomiarowej i
membrany
Materiał osłony części elektronicznej
Puszka zaciskowa typ PZ
Przyłącze kątowe DIN 43650 typ PD
Ciecz wypełniająca wnętrze głowicy
Powłoka kabla w przyłączu typ PK

00H17N14M2 (316Lss)
rura ze stali 0H18N9 (304ss)
rura grubościenna ze stali 0H18N9 (304ss)
itamid
olej silikonowy
poliuretan, w wykonaniu specjalnym - teflon

Wilgotność względna
Wibracje w czasie pracy
Nasłonecznienie

0 do 90%
niepożądane
niepożądane

Rodzaje przyłączy ciśnieniowych

Przyłącze typ M z gwintem M20x1,5 (Rys. 8.1);
Przyłącze typ P gwintem M20x1,5 z powiększonym
otworem (Rys. 8.3);
Przyłącze z membraną czołową typ CM30x2, lub
CM20x1,5 (Rys. 8.5);
Przyłącze typ RM z gwintem M20x1,5 i radiatorem;
Przyłącze typ G1/2 z gwintem G1/2" i otworem ?4
(Rys. 8.8);
Przyłącze typ GP gwintem G1/2" z powiększonym
otworem ?12;
Przyłącze typ CG1/2 z gwintem G1/2" z membraną
czołową (Rys. 8.10);
Przyłącze typ CG1 z gwintem G1" z membraną
czołową (Rys. 8.12)

Rodzaje przyłączy elektrycznych

przyłącze typ PD, DIN 43650, dławnica PG-11
(Rys. 8.14);
puszka zaciskowa typ PZ, dławnica M20x1,5
(Rys. 8.15);
przyłącze kablowe typ PK (Rys. 8.16)

dodatkowo dla CCA-300:

Każdy przetwornik i sonda zaopatrzone s ą w tabliczkę znamionową, na której znajdują
się co najmniej następujące informacje: znak CE, numery instytucji notyfikowanych i
oznaczenia uzyskanych certyfikatów, nazwa producenta, oznaczenie typu, numer fabryczny,
zakres pomiarowy, sygnał wyjściowy, napięcie zasilania.

5

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

4. PRZEGLĄDY OKRESOWE

!

- Przynajmniej raz na 6 miesięcy należy sprawdzić nastawę zerowego prądu
wyjściowego przetwornika (4 mA) oraz okresowo sprawdzać drożność otworu
w głowicy pomiarowej.
- Pod rygorem utraty gwarancji zabrania się usuwania osadów i zanieczyszczeń
membrany, powstałych w czasie eksploatacji, sposobem mechanicznym (przy
pomocy narzędzi) oraz naciskania na membranę, gdyż można ją uszkodzić, a
tym samym uszkodzić przetwornik. Jedynym dopuszczalnym sposobem jest
rozpuszczenie powstałego osadu za pomocą środków chemicznych.
- Przeglądy okresowe wykonywać należy zgodnie z normami obowi ązującymi
użytkownika.

1. W trakcie przeglądu należy skontrolować stan przyłączy ciśnieniowych (brak poluzowań i
przecieków), elektrycznych (pewność podłączeń, stan uszczelek) oraz stan membran
separujących (nalot, korozja).
2. Sprawdzić charakterystykę przetwarzania.
3. Jeżeli przetworniki w miejscu zainstalowania, mogły być narażone na uszkodzenia
mechaniczne, przeciążenia ciśnieniem, impulsy hydrauliczne, przepięcia elektryczne lub na
membranie może następować powstawanie osadu, krystalizacja, podtrawianie membrany,
należy dokonywać przeglądów w miarę potrzeb.
4. Skontrolować stan membrany, w razie potrzeby oczyścić ją, sprawdzić stan diod
zabezpieczających (brak zwarcia), sprawdzić charakterystyk ę.
5. W przypadku stwierdzenia braku sygnału w linii przesyłowej, lub jego niewłaściwej wartości
należy sprawdzić linię, stan podłączeń na listwach zaciskowych, przyłączach itp. Sprawdzić
czy właściwa jest wartość napięcia zasilania i rezystancja obciążenia. Jeżeli linia jest
sprawna, należy sprawdzić funkcjonowanie przetwornika.
6. Po przeglądzie usunąć stwierdzone nieprawidłowości.

4.1. USZKODZENIA OD PRZECIĄŻEŃ
Przyczyną
niesprawności przetworników bywają
uszkodzenia spowodowane
przeciążeniami, wywołanymi np. przez:
- podanie nadmiernego ciśnienia,
- zamarznięcie lub skrzepnięcie medium,
- dopychanie lub skrobanie membrany twardym przedmiotem np. wkrętakiem.
Objawy uszkodzenia są na ogół takie, że prąd wyjściowy przybiera wartości poniżej 4 mA lub
powyżej 20 mA i przetwornik nie reaguje na ciśnienie wejściowe.

4.2. CZĘŚCI ZAMIENNE
Części przetwornika, które mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu i podlegać wymianie to:
- w przyłączu PD: kostka zaciskowa z os łoną kątową i uszczelką, oraz podstawa konektora z
uszczelk ą, tabliczka znamionowa, obudowa,
- w przyłączu PK: całe przyłącza.

6

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Przetworniki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w
czasie transportu, w opakowania zbiorcze i/lub jednostkowe. Przetworniki powinny być
przechowywane w opakowaniach zbiorczych w pomieszczeniach krytych, pozbawionych par i
substancji agresywnych, w których temperatura powietrza zawiera się w zakresie od +5°C do
+40°C, a wilgotność względna nie przekracza 85%.
W przypadku przetworników z ods łoniętą membraną lub przyłączami separatorowymi
przechowywanych bez opakowania należy zadbać, by przetwornik miał nałożone osłony
zabezpieczające membrany przed uszkodzeniem.
Transport powinien odbywać się w opakowaniach z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem się przetworników podczas transportu. Środki transportu mogą być lądowe,
morskie lub lotnicze pod warunkiem, że zapewniają eliminację bezpośredniego oddziaływania
czynników atmosferycznych. Warunki transportu wg PN-81/M-42009.

6. INSTALACJA URZĄDZENIA
Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający wysoki poziom
bezpieczeństwa użytkowania oraz odporności na zakłócenia występujące w typowym
środowisku przemysłowym. Aby cechy te mogły być w pełni wykorzystane instalacja
urządzenia musi być prawidłowo przeprowadzona i zgodna z obowiązującymi normami.
Przetworniki CCA-300 i CCA-310 mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak i na zewn ątrz
pomieszczeń.

!

- Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z podstawowymi
wymaganiami bezpieczeństwa umieszczonymi na str. 3
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.
- Ciśnienie można podawać dopiero po upewnieniu się, że zamontowany
został przetwornik o prawidłowo dobranym zakresie pomiarowym w
stosunku do wartości ciśnienia mierzonego, uszczelki są prawidłowo
dobrane i zamontowane a przyłącze właściwie przykręcone.
- W przypadku demontażu przetwornika należy odciąć go od ciśnienia
procesowego lub doprowadzić ciśnienie do poziomu ciśnienia atmosferycznego
oraz stosować szczególną staranność i środki ostrożności w przypadku mediów
agresywnych, żrących, wybuchowych oraz innych stanowiących zagrożenie dla
personelu.
- Jeżeli przetwornik będzie pracował na otwartej przestrzeni, zaleca się aby był
umieszczony w budce lub pod zadaszeniem. Osłona nie jest konieczna w
przypadku przetworników z przyłączami typ PZ i PK.
- Wszelkie prace instalacyjne należy przeprowadzać przy odłączonym napięciu
zasilającym.

7

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

6.1. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI
6.1.1. Uwagi ogólne
Należy wybrać miejsce instalowania, które powinno umo żliwiać dostęp dla obsługi i
ochronę od narażeń mechanicznych, określić sposób mocowania przetwornika i konfigurację
przewodów impulsowych uwzględniając następujące uwarunkowania:
- przewody impulsowe powinny być możliwie krótkie i o dostatecznie dużym przekroju,
prowadzone bez ostrych załamań, by uniknąć możliwości ich zatykania,
- w przypadku medium gazowego, przetworniki należy instalować powyżej punktu
pomiarowego tak, aby skropliny mogły spływać do miejsca, skąd pobierane jest mierzone
ciśnienie, a przy pomiarze medium ciekłego lub w przypadku stosowania cieczy ochronnej,
poniżej miejsca poboru ciśnienia,
- przewody impulsowe powinny mieć pochylenie (10 cm/m lub więcej),
- w przewodzie impulsowym należy utrzymywać stały poziom płynu wypełniającego,
- konfigurację przewodów impulsowych i system podłączeń zaworów, należy dobrać
uwzględniając warunki pomiaru i takie potrzeby jak: ,,zerowanie" przetworników na obiekcie,
obsługę tras impulsowych przy odgazowaniu, odwadnianiu, przep łukiwaniu.
Należy zwrócić ponadto uwagę na potencjalne źródła błędów pomiarów z winy instalacji, jak
np. nieszczelności, zatykanie zbyt cienkich przewodów przez osady, zatrzymanie pęcherza
gazowego w przewodzie z cieczą lub słupa cieczy w przewodzie gazowym itp.
6.1.2. Niskie temperatury otoczenia
Przy pomiarach ciśnień cieczy o temperaturze krzepni ęcia wyższej od temperatury
otoczenia, należy przewidzieć zabezpieczenie instalacji pomiarowej przed zamarzaniem.
Dotyczy to szczególnie instalowania na otwartej przestrzeni.
Jako zabezpieczenie stosuje się wypełnienie mieszaniną etylenoglikolu i wody lub inną
cieczą o temperaturze krzepnięcia niższej od temperatury otoczenia. Os łona przetwornika oraz
przewodów, izolację termiczną, może chronić jedynie przed krótkotrwałym działaniem niskiej
temperatury. Przy bardzo niskich temperaturach stosowane jest ogrzewanie przetwornika i
przewodów impulsowych.
6.1.3. Wysokie temperatury mediów pomiarowych
Temperatura medium mierzonego może wynosić do 95°C. Jako zabezpieczenie głowicy
pomiarowej przed temperaturą medium & gt; 95?C stosuje się odpowiednio długie przewody
pomiarowe, powodujące rozproszenie ciepła i obniżenie temperatury głowicy. W przypadku
braku możliwości użycia długich przewodów, należy stosować przetworniki z separatorami.
6.1.4. Wibracje mechaniczne. Media korodujące
Przetwornik powinien być zamontowany w miejscu, gdzie nie wyst ępują wibracje. Jeżeli
wibracje przenoszą się na przetwornik przez przewody pomiarowe, należy zastosować
elastyczne przewody lub przetwornik z separatorem odleg łościowym. Nie należy instalować
przetworników w miejscach, gdzie mierzone medium może wywołać korozję membrany
wykonanej ze stali. W przypadku istnienia takiego niebezpiecze ństwa, należy zastosować
przetworniki ciśnienia z separatorami przystosowanymi do pomiaru mediów agresywnych.
8

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

6.2. ROZPAKOWANIE
Po wyjęciu urządzenia z opakowania ochronnego należy sprawdzić czy nie uległo ono
uszkodzeniu podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu należy
niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi. Należy również zapisać numer seryjny urządzenia
umieszczony na obudowie i zgłosić uszkodzenie producentowi.
Wraz z urządzeniem dostarczane są:
- świadectwo wyrobu,
- gwarancja,
- instrukcja obsługi urządzenia.

7. SPOSÓB PODŁĄCZENIA
7.1. PODŁĄCZENIA MECHANICZNE
Przetworniki CCA-300 oraz CCA-310 ze względu na małą masę i rozmiary można
montować bezpośrednio na sztywnych przewodach impulsowych. Do współpracy z
przyłączami jak na Rys. 8.1, 8.3, 8.5, 8.8, 8.10, 8.12, zaleca się wykonanie gniazd
przyłączeniowych zgodnie z Rys. 8.2, 8.4, 8.6, 8.9 lub pierścieni 8.7, 8.11, 8.13. W przypadku
przyłączy wg Rys. 8.3, 8.5, 8.10 lub 8.12 do każdego przetwornika dołączane są uszczelki.
Pierścienie wg Rys. 8.7, 8.11 i 8.13 wraz z uszczelkami są oferowane przez producenta.
Materiał uszczelek należy dobrać uwzględniając wartość ciśnienia, rodzaj i temperaturę
medium. Jeżeli ciśnienie doprowadzone jest plastikową rurką giętką, przetwornik należy
zamocować na konstrukcji wsporczej i zastosować np. redukcję Red ?6 - M. W przypadku
rurek metalowych stosować przyłącza np. wg PN-82/M-42306.
Rodzaje rurek impulsowych dobierać w zależności od wielkości mierzonego ciśnienia i
temperatury.
Pozycja pracy przetwornika może być dowolna. W przypadku montażu na obiekcie z
medium o podwyższonej temperaturze, korzystniej jest montować przetworniki w pozycji
poziomej z dławnicą skierowaną ku dołowi lub w bok, odsuwaj ąc je od strugi unosz ącego się
gorącego powietrza.
Przykłady separacji przetworników od wysokiej temperatury, z u życiem elementów
oferowanych przez producenta pokazane są na Rys. 7.1.

9

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Rys. 7.1. Przykłady separacji przetwornika od wpływu wysokiej temperatury
Montaż poziomy należy bezwzględnie stosować w przypadku przetworników z radiatorami.
Dla niskich zakresów pomiarowych wyst ępuje wpływ położenia przetwornika oraz wpływ
ułożenia i sposobu napełnienia cieczą przewodów impulsowych na wskazania.
Błąd ten może być skorygowany poprzez ,,zerowanie".

7.2. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
7.2.1. Prowadzenie linii sygna łowych
Zaleca się prowadzenie linii sygnałowych przewodem ,,skrętką". Jeżeli na przetwornik
i linię sygnałową oddziałują duże zakłócenia elektromagnetyczne, podłączenie wykonać
,,skrętką" w ekranie. Należy unikać prowadzenia przewodów sygnałowych razem z przewodami
zasilania sieciowego lub w pobliżu dużych odbiorników energii.
Urządzenia współpracujące z przetwornikami powinny odznaczać się odpornością na
zaburzenia elektromagnetyczne pochodzące z linii przesyłowej zgodnie z wymogami
kompatybilności.
Celowe jest ponadto stosowanie filtrów przeciwzak łóceniowych po pierwotnej stronie
transformatorów, zasilaczy stosowanych do zasilania przetworników i aparatów z nimi
współpracujących.
10

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

7.2.2. Podłączenie przetworników, wyposażonych w przyłącza typ PD
Podłączenie przetwornika CCA-300 należy wykonać zgodnie z Rys. 7.2 a przetwornika
CCA-310 zgodnie z Rys. 7.3. W tym celu należy ściągnąć z bolców kontaktowych kostkę
zaciskową wraz z osłoną i wyjąć kostkę z osłony. Podłączyć przewody do kostki. W przypadku
gdy uszczelnienie przewodów w dławnicy jest nieskuteczne (np. gdy podłączone są przewody
pojedyncze) należy otwór dławnicy doszczelnić starannie elastyczną masą uszczelniającą, tak
aby uzyskać szczelność IP 65. Odcinek przewodu sygnałowego, dochodzący do dławnicy,
korzystnie jest uformować w postaci pętli okapowej, by nie dopu ścić do spływania skroplin w
kierunku dławnicy.

Rys. 7.2. Schemat podłączeń elektrycznych dla przetwornika CCA-300

Rys. 7.3. Schemat podłączeń elektrycznych dla przetwornika CCA-310
7.2.3. Podłączenie przetwornika CCA-300 wyposażonego w przyłącze typ PK
Podłączenia wykonuje się za pośrednictwem puszki zaciskowej, w której kabel
przetwornika łączy się z dalszą częścią linii sygnałowej. Puszka nie może być całkowicie
szczelna, aby umożliwić ,,oddychanie" przetwornika poprzez kapilarę w kablu przyłącza.

11

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Rys. 7.4. Przyłącze typu PK. Sposoby podłączenia
7.2.4. Podłączenie przetwornika CCA-300 z przyłączem typ PZ
Podłączenie należy wykonać podłączając przewody sygnałowe do kostki zaciskowej
zgodnie z Rys. 7.5. Starannie przykręcić pokrywkę i korek dławnicy, zwracając uwagę na
skuteczne obciśnięcie uszczelki na przewodzie. W razie potrzeby dławnicę należy doszczelnić.

Rys. 7.5. Przetwornik z przyłączem typ PZ. Gabaryty i sposoby podłączenia.

12

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

7.2.5. Ochrona od przepi ęć
Przetworniki mogą być narażone na oddziaływanie przepięć łączeniowych lub będących
wynikiem wyładowań atmosferycznych. Zabezpieczeniem od przepięć pomiędzy przewodami
linii przesyłowej są diody przeciwprzepięciowe (transil) instalowane we wszystkich typach
przetworników (patrz: Tab. 7.1).
Celem zabezpieczenia od przepięć pomiędzy linią przesyłową, a ziemią lub obudową
(przed którymi nie chronią diody podłączane pomiędzy przewodami linii), stosuje się
dodatkową ochronę w postaci ograniczników gazowych (patrz: Tab. 7.1).
W przypadku przetworników bez zabezpieczeń można zastosować urządzenie ochronne
zewnętrzne. Przy długich liniach przesyłowych korzystnie jest stosować jedno zabezpieczenie
w pobliżu przetwornika (lub wewnątrz przetwornika), a drugie przy wej ściach do urządzeń
współpracujących.
Przy stosowaniu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych nie należy przekraczać na elementach
zabezpieczających, dopuszczalnych napięć powyżej wartości podanych w tabeli 7.1.

i

Napięcie próby izolacji 500V AC lub 750V DC podawane w danych technicznych
dotyczy przetworników bez zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 4.4.5.

Rodzaj przyłącza elektrycznego

Zabezpieczenia między Zabezpieczenia pomiędzy
przewodami (diody
przewodami a ziemią i/lub
transil) - dopuszczalne obudową - rodzaj zabezp. -
napięcia
dopuszczalne napięcia

CCA-300 z przyłączem PZ

30V DC

Ogranicznik gazowy
- 100V DC

CCA-300 z przyłączem PD lub PK

30V DC

Instalowane po uzgodnieniu

CCA-310 z przyłączem PD,
wyjście 4-20 mA, dwuprzewodowe

30V DC

Instalowane po uzgodnieniu

pomiędzy ,,+" i ,,-"
zasilania: 30V DC
pomiędzy ,,-" zasilania a
wyjściem: 15V DC

Instalowane po uzgodnieniu

CCA-310 z przyłączem PD,
wyjście 0-10 V lub 0-20 mA,
trzyprzewodowe

Tab. 7.1: Zabezpieczenia stosowane w przetwornikach
7.2.6. Uziemienie
Sposoby uziemiania przetworników przedstawiono na rysunkach 7.2 i 7.5. Jeżeli
przetwornik ma, poprzez przyłącze, pewne połączenie galwaniczne z prawid łowo uziemionym
metalowym rurociągiem lub zbiornikiem, dodatkowe uziemienie nie jest konieczne.

13

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

8. BUDOWA
Elektroniczne przetworniki ci śnienia CCA-300, CCA-310 pracują na zasadzie
przetwarzania proporcjonalnych do mierzonego ciśnienia zmian rezystancji mostka
piezorezystancyjnego na standardowy sygnał prądowy lub napięciowy. Elementem
pomiarowym jest membrana krzemowa z wdyfundowanymi piezorezystorami oddzielona od
medium membraną separującą i cieczą manometryczną.
Podstawowym zespołem przetwornika jest głowica pomiarowa, w której wejściowe
ciśnienie przetwarzane jest na sygnał elektryczny (niezunifikowany). Głowice mogą być
wyposażone w przyłącza, doprowadzające ciśnienie patrz: DANE TECHNICZNE. Drugim
elementem przetwornika jest zespół elektroniczny, który wzmacnia i standaryzuje sygnał
wyjściowy. Jest on wyposażony w potencjometry nastawy ,,zera" i ,,zakresu". Do pomiaru
ciśnienia mediów gęstych, agresywnych chemicznie oraz o wysokiej temperaturze,
przetworniki są wyposażane dodatkowo w przyłącza separatorowe, w różnych wykonaniach, w
zależności od rodzaju medium i warunków pracy.

8.1. PRZYŁĄCZA CIŚNIENIOWE

Rys. 8.1. Przyłącze manometryczne
typ M (M20x1,5)

Rys. 8.3. Przyłącze M20x1,5 typ P
z powiększonym otworem

14

Rys. 8.2. Gniazdo do współpracy z przetwornikami
z przyłączem manometrycznym M20x1,5

Rys. 8.4. Gniazdo do współpracy
z przetwornikami z przyłączem M20x1,5 z
powiększonym otworem lub membraną czołową

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Rys. 8.5. Przyłącze z membraną czołową
M30x2 typ CM30x2
(M20x1,5 typ CM20x1,5)

Rys. 8.8. Przyłącze typu G1/2 z gwintem
G1/2"

Rys. 8.6. Gniazdo do
współpracy z
przetwornikami z
przyłączem M30x2 z
membraną czołową

Rys. 8.7. Pierścień do
współpracy z przyłączem
M30x2 z membraną
czołową dla przemysłu
spożywczego

Rys. 8.9. Gniazdo do współpracy
z przetwornikami z przyłączem typu G1/2

15

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Rys. 8.10. Przyłącze z membraną czołową
typu CG1/2 z gwintem G1/2 "

Rys. 8.11. Pierścień do współpracy
z przyłączem typu CG1/2 z membraną czołową

Rys. 8.12. Przyłącze z membraną czołową
typu CG1 z gwintem G1 "

Rys. 8.13. Pierścień do współpracy
z przyłączem typu CG1 z membraną czołową

8.2. PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE
Obudowa przetwornika CCA-300, wykonana z rury ?27, osadzona jest na g łowicy w
sposób nierozłączny (Rys. 8.14). Z drugiej strony ma zamontowane i uszczelnione przy łącze
elektryczne typ PD, z dławnicą PG-11, mocowane przy pomocy nakrętki. Po odkręceniu
nakrętki i odsunięciu przyłącza na długość przewodów łączących z elektronik ą, uzyskuje się
dostęp do potencjometrów nastawy ,,zera" i ,,zakresu".

16

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Rys. 8.14. Przetwornik CCA-300 z przyłączem typu PD
Przetwornik CCA-300 może być wyposażony również w przyłącze kablowe typ PK (Rys.
8.15), mocowane podobnie jak przyłącze PD przy pomocy nakrętki. W korpusie przyłącza
zamontowany jest na stałe i uszczelniony odcinek kabla, o nominalnej d ługości 3m. Inne
długości wykonywane są zgodnie z zamówieniem. Kabel ma wewn ątrz kapilarę służącą do
połączenia jednej ze stron membrany pomiarowej z atmosferą.

Rys. 8.15. Przyłącze typu PK
17

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Przetwornik CCA-300 z przyłączem typ PZ posiada puszkę zaciskową zamontowaną w
sposób nierozłączny do górnej części obudowy (Rys. 8.16). Puszka jest zamykana
radełkowaną pokrywką i posiada zewnętrzny zacisk uziemiaj ący. Wewnątrz zamontowana jest
kostka zaciskowa, wyposażona w dodatkowe końcówki kontrolne połączone galwanicznie z
zaciskami 1, 2, 3. Podłączenie miliamperomierza do gniazd 1 i 3 umo żliwia miejscowy pomiar
prądu przetwornika, bez rozłączenia obwodu pomiarowego.
Przyłącze PZ jest wyposażone w dodatkowy element zabezpieczający przed przepięciami.

Rys. 8.16. Przyłącze typu PZ
W przetwornikach CCA-310 podstawa przyłącza PD, osadzona jest na denku obudowy
(wykonanej z rury ?51) (Rys. 8.17). Dostęp do potencjometru "zera" jest mo żliwy po zdjęciu
gumowego korka znajdującego się obok podstawy konektora. Aby uzyskać dostęp do
potencjometru "zakresu" należy zdjąć osłonę kątową wraz z kostką zaciskową, odkręcić 2
nakrętki z przecięciami i odsunąć podstawę konektora na długość przewodów (nie ściągać
obudowy). Pokrętło potencjometru "zakresu" umiejscowione jest w głębi otworu na środku
obudowy jaki odsłoni się po odjęciu podstawy konektora. Przetworniki te zalewane są zalewą
przezroczystą, bardzo miękką, dlatego zabrania się zdejmowania obudowy.

18

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

Rys. 8.17. Przetwornik CCA-310 z przyłączem typu PD

9. NASTAWY ,,ZERA" I SZEROKO ŚCI ZAKRESU POMIAROWEGO
Przetwornik wyregulowany jest u producenta na zakres pomiarowy podany w
zamówieniu. Po zamontowaniu przetwornika, może wystąpić potrzeba przeprowadzenia
regulacji ,,zera". Sposób uzyskania dost ępu do pokręteł nastaw podany jest w punkcie
Przyłącza elektryczne, str. 16.
W celu przeprowadzenia regulacji, podłą czyć i zasilić przetwornik zgodnie z danymi
technicznymi. Następnie zadać ciśnienie równe dolnej granicy zakresu pomiarowego i
sprowadzić sygnał wyjściowy do wartości 4 mA (0 mA, 0 V) pokr ęcając potencjometrem ,,zera".
Obracanie pokrętła w prawo zwi ększa sygnał wyjściowy. Po wyzerowaniu zadać ciśnienie
równe górnej granicy zakresu i potencjometrem ,,zakres" doprowadzić wartość prądu
(napięcia) wyjściowego do 20 mA (10 V). Sprawdzi ć ponownie ,,zero" i w razie konieczno ści
powtórzyć nastawy.

19

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

20

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

21

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

22

Instrukcja obsługi - PRZETWORNIK CIŚNIENIA CCA-300 i CCA-310

23

SIMEX Sp. z o.o.
ul. Wielopole 7
80-556 Gdańsk
Poland
tel.: (+48 58) 762-07-77
fax: (+48 58) 762-07-70
http://www.simex.pl
e-mail: info@simex.pl


Download file - link to post