340069_CS300_RevA_05_5_PL.pdf

HaWe speed - Schemat podłączenia centrali do napędu

Centrala MFZ wszystko na kostkach (tylko wpinasz) Jak cena za ten zestaw ? Napęd też jest ?


Instrukcja eksploatacji sterownika CS 300

PL

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 1

1.

Spis treści

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spis treści
Objaśnienie symboli
Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa
Przegląd produktów
Pierwsze uruchomienie
Programowanie z modułem LED
Programowanie z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym (LCD)
Nawigator (tylko wyświetlacz LCD)
Przegląd funkcji
Sygnalizacja i usuwanie błędów
Dane techniczne
Deklaracja włączenia według wymogów UE
Załącznik

8.
9.
10.
11.
12.
13.

2.

3.
2
2
2
3
5
9
11
12
14
22
23
24
25

Objaśnienie symboli

Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa

Oryginalna instrukcja eksploatacji
- Prawa autorskie chronione.
- Dodruk, również fragmentaryczny wyłącznie za naszą
zgodą.
- Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w miarę
postępu technicznego.
- Wszelkie wymiary liniowe w milimetrach.
- Prezentacje rysunkowe nie są wyskalowane.

Gwarancja
Świadczenie gwarancyjne w odniesieniu do funkcji
i bezpieczeństwa realizowane jest tylko wówczas, gdy
przestrzegane są ostrzeżenia i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
Firma MFZ Antriebe GmbH + Co. KG nie odpowiada za
szkody na zdrowiu i życiu osób lub szkody materialne będące
następstwem nieprzestrzegania ostrzeżeń i wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa.

Użycie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie sterownicze CS 300 przeznaczone jest wyłącznie
do sterowania instalacji bramowych z cyfrowymi systemami
położenia końcowego.

N
 iebezpieczeństwo
szkódnazdrowiuiżyciu!
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa!

O
 strzeżenieprzedszkodami aterialnymi!
m
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa!

Informacja
Instrukcje szczególne
LUB
odnośnik do innych źródeł informacji

Adresaci
Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni specjaliści
elektroinstalatorzy mogą podłączać, programować
i konserwować urządzenie sterownicze.
Wykwalifikowani i przeszkoleni specjaliści elektroinstalatorzy
spełniają następujące wymagania:
- znajomość ogólnych i szczególnych przepisów
bezpieczeństwa i przepisów BHP,
- znajomość odnośnych przepisów elektrotechnicznych,
- doświadczenie w użytkowaniu i konserwacji
odpowiedniego wyposażenia ochronnego,
- zdolność rozpoznawania niebezpieczeństw związanych z
elektrycznością.

Wskazówki dotyczące montażu i podłączenia
- Przed rozpoczęciem prac elektrycznych należy odłączyć
urządzenie od zasilania energią elektryczną. Podczas prac
konieczne jest zapewnienie, że zasilanie energią pozostanie
przerwane.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
2 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

4. Przegląd produktów
Podstawy kontroli i przepisy
Przy podłączaniu, programowaniu i konserwacji należy
przestrzegać następujących przepisów (nie rościmy sobie
prawa do kompletnego wykazu).
Normy dla produktów budowlanych
- EN 13241-1 (Produkty bez własności ochrony przed
ogniem i dymem)
- EN 12445 (Bezpieczeństwo użytkowania mechanicznych
bram - procedury kontroli)
- EN 12453 (Bezpieczeństwo użytkowania mechanicznych
bram - wymogi)
- EN 12978 (Zabezpieczenia bram mechanicznych -
wymogi i procedury kontroli)
Kompatybilność elektromagnetyczna
- EN 55014-1 (Emisja zakłóceń przez sprzęt gospodarstwa
domowego)
- EN 61000-3-2 (Następstwa w sieciach zasilających -
wyższe harmoniczne)
- EN 61000-3-3 (Następstwa w sieciach zasilających -
wahania napięcia)
- EN 61000-6-2 (Tolerancja elektromagnetyczne (TEM) -
Część 6-2: Podstawowe normy branżowe -
Odporność na zakłócenia - Zakres przemysłowy)
- EN 61000-6-3 (Tolerancja elektromagnetyczne (TEM) -
Część 6-3: Podstawowe normy branżowe - Emisja zakłóceń
- mieszkanie i jego otoczenie, obszary biurowe i prowadzenia działalności gospodarczej oraz małe zakłady)
Dyrektywa maszynowa
- EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn, elektryczne
wyposażenie maszyn; Część 1: Wymagania ogólne)
- EN 12100-1 (Bezpieczeństwo maszyn - pojęcia
podstawowe, ogólne wytyczne koncepcyjne;
Część 1: Terminologia podstawowa, metodologia)

4.1

Odmiany

Możliwa jest dostawa następujących odmian urządzenia
sterowniczego CS 300:
- urządzenie sterownicze CS 300 z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym (LCD)
- urządzenie sterownicze CS 300 z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym (LCD) w obudowie
- urządzenie sterownicze CS 300 z modułem LED do regulacji
położenia bramy OTWARTA i położe-nia bramy ZAMKNIĘTA
(pozostałe nastawienia są niemożliwe).
- urządzenie sterownicze CS 300 bez modułu LED i bez
wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) (moduł lub
wyświetlacz potrzebne są do regulacji)
Wszystkie wymienione odmiany mogą być wyposażone w
podłączany na wtyk tygodniowy zegar sterujący i wtykany
odbiornik radiowy.
Możliwe są następujące warianty obudowy:
- Obudowa z potrójnym przyciskiem CS
- Obudowa z potrójnym przyciskiem KDT
- Obudowa z wyłącznikiem kluczykowym WŁĄCZ/WYŁĄCZ
- Obudowa z wyłącznikiem głównym
- Obudowa z wyłącznikiem awaryjnym
Instrukcja obsługi opisuje możliwości podłączenia
i programowania odmian:
- urządzenie sterownicze CS 300 z płytką diod LED
- urządzenie sterownicze CS 300 z osadzoną płytką
wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD)

Dyrektywa niskonapięciowa
- EN 60335-1 (Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do
użytku domowego i podobnych celów)
- EN 60335-2-103 (Specjalne wymogi dla napędów bram,
drzwi i okien)
Komitet do spraw stanowisk pracy (ASTA)
- ASR A1.7 (Reguły techniczne dla stanowisk pracy
,,Drzwi i bramy")

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 3

PL

4. Przegląd produktów
4.2 Płyta główna CS 300
(z osadzonym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)
X9
X4
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

X5
1
2
3
4
5
6
7
8

X8

H4

10

H6

X11

X12
X6

X10

X7

9
8
7
X3 6
5
X13 4
3
2
1

B1
B2
W
V

X2

U

N
L3

X1

L2

PE
PE
PE

L1

4 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

Objaśnienie:
X1:
Listwa zaciskowa
zasilanie sieciowe
X2:
Listwa zaciskowa
silnik
X3:
Listwa zaciskowa
przyrządy sterujące
X4:
Listwa zaciskowa
elementy zabezpieczające
X5:
Listwa zaciskowa
przekaźniki
X6:
Listwa wtykowa wewnętrznego przełącznika WŁĄCZWYŁĄCZ
X7:
Listwa wtykowa
wewnętrznego przycisku
potrójnego
X8:
Trzonek wtykowy
wyświetlacza
(pod wyświetlaczem)
X9:
Listwa wtykowa
odbiornika radiowego
X10: Listwa wtykowa
tygodniowego zegara
sterującego
X11: Listwa wtykowa cyfrowego
systemu położenia
końcowego
X12: Złącze wtykowe zewnętrznego odbiornika radiowego
X13: Listwowe gniazdo wtykowe
dla przycisku potrójnego CS
H4:
Wskaźnik stanu
zabezpieczenia krawędzi
zamykającej (ZKZ) - świeci
się przy działającym ZKZ
H6:
Sygnalizacja stanu obwodu
stopu - pali się przy zamkniętym obwodzie stopu

5.

Pierwsze uruchomienie

5.1

Informacje ogólne
Uwaga!
W celu zapewnienia nienagannego działania
urządzenia muszą być spełnione następujące
punkty:
- Brama jest zamontowana i sprawna.
- Silnik przekładniowy MFZ jest zamontowany
i gotowy do pracy.
- Przyrządy sterujące i zabezpieczające są
zamontowane i gotowe do pracy.
- Obudowa sterująca z urządzeniem
sterowniczym CS 300 jest zamontowana.

Informacja:
W czasie montażu bramy, silnika
przekładniowego MFZ, przyrządów sterujących i
zabezpieczających należy przestrzegać instrukcji
poszczególnych producentów.

PL
5.2

Zasilanie sieciowe
Niebezpieczeństwo!
Dla zapewnienia działania urządzenia
sterowniczego muszą być spełnione
następujące punkty:
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z
podanym na tabliczce znamionowej.
- Napięcie sieciowe powinno być zgodne z
napięciem znamionowym napędu.
- W przypadku prądu trójfazowego musi
występować prawoskrętne pole wirujące.
- W przypadku trwałego podłączenia
konieczne jest zastosowanie
wielobiegunowego wyłącznika głównego.
- W przypadku podłączenia do prądu
trójfazowego wolno stosować tylko
bezpieczniki samoczynne (10A) w potrójnych
blokach.

Uwaga!
Przed pierwszym włączeniem urządzenia
sterowniczego należy sprawdzić kompletność
okablowania, a więc, czy wszystkie przyłącza
silnikowe po stronie silnika i urządzenia
sterowniczego zostały zamocowane.
Wszystkie wejścia napięcia sterującego są
odseparowane galwanicznie od zasilania.

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 5

5.

Pierwsze uruchomienie

Szczegółowy schemat połączeń zasilania sieciowego i
silnika (230 V / 3-fazowe)

X2

T1

24 6

13 5

M

M1

U V W B1 B2

X11

L1 L2 L3 N

24 6

13 5

K2

K1

230V/3Phase

PE

PE

PE

X1

Szczegółowy schemat połączeń zasilania sieciowego i
silnika (230 V / 1-fazowe)

N B1B2

T1

24 6

13 5

AUF ZU

M

X2

230V/1 Phase

N

L

24 6

13 5

K2

K1
PE

PE

PE

X1

Szczegółowy schemat połączeń zasilania sieciowego i
silnika (400 V / 3-fazowe)

T1

24 6

X2

13 5

M

U V W B1 B2

X11
M1

Podłączenie:
? Cyfrowy system położenia końcowego podłączyć do
urządzenia sterowniczego.
? Podłączyć urządzenie sterownicze do sieci elektrycznej.
? Podłączyć urządzenie sterownicze do silnika.
? Zespoły kabli należy zabezpieczyć bezpośrednio przed danym
zaciskiem za pomocą łącznika kablowego.

Informacja:
Dane techniczne- patrz strona 23.

X11
M1

Objaśnienie:
K1:
Stycznik ZAMKNIJ
K2:
Stycznik OTWÓRZ
M1: Silnik
T1:
Transformator
X1:
Listwa zaciskowa zasilania sieciowego
X2:
Listwa zaciskowa silnika
X11: Listwa wtykowa cyfrowego systemu położenia
końcowego z obwodem bezpieczeństwa (ŁAŃCUCH
ZATRZYMANIA)

L1 L2 L3 N

24 6

13 5

K2

K1
PE

PE

PE

X1

6 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

400V/50Hz/
3/N/PE

PL
5.3 Wykorzystanie przyłączy połączeń
przyrządy sterujące i zabezpieczające

Listwa zaciskowa X4
(dla zabezpieczenia krawędzi zamykającej 8,2 k?)

Za pomocą zacisków X3, X4 i X5 można podłączyć istniejące
przyrządy sterujące i zabezpieczające.

- CZĘŚCIOWO OTWARTE2

Listwa zaciskowa X3
8,2 KOhm

- Przycisk ZAMKNIJ

- Zabezpieczenie krawędzi
zamykającej
- Zapora świetlna przejazdu3

- Przycisk impuls1
- Przycisk OTWÓRZ

- 24 V DC / 250 mA4

- Przycisk STOP
- wyłączenie awaryjne, wyłącznik
wiotkiej liny, poślizgowy zestyk
drzwiowy, zabezpieczenie przed
wciągnięciem
Listwa zaciskowa X4
(dla optoelektronicznego zabezpieczenia krawędzi
zamykającej)

10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

- CZĘŚC. OTWARTE2
wt
gr
br

+

0V
Sig
+12 V

- Zabezpieczenie krawędzi
zamykającej OPTO

- Zapora świetlna
przejazdu3
- 24 V DC / 250 mA4

Listwa zaciskowa X4
(dla pneumatycznego zabezpieczenia krawędzi zamykającej - DW:
- opornik 8,2 K? musi być włączony szeregowo
- Punkt wczytywania TEST ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI
ZAMYKAJĄCEJ (SKS) powinien być włączony)
- CZĘŚCIOWO OTWARTE2

10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

8,2KOhm

+

- Zabezpieczenie krawędzi
zamykającej
- Zapora świetlna przejazdu3

- 24 V DC / 250 mA4

Listwa zaciskowa X4
(dla trójprzewodowych zapór świetlnych)

10
sterowanie nadążne
2
przycisk lub przełącznik
3
działa w kierunku w dół
4
dla zewnętrznych przyrządów sterujących
(podłączenie do zacisku 1 i 2)
1

wt:
gr:
br:

biały
zielony
brązowy

9
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
24V

- Trójprzewodowe zapory
świetlne

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 7

5.

Pierwsze uruchomienie

Listwa zaciskowa X5
(bezpotencjałowe styki łączeniowe)

1
2
3
4
5
6
7
8

Przełącznik kluczykowy OTWÓRZ / ZAMKNIJ
- ZAMKNIJ

- Przekaźnik 1
- Przekaźnik 2
- Przekaźnik 3

- OTWÓRZ

- Przekaźnik 4

5.4 Przykłady połączeń przyrządów
sterujących i zabezpieczających

Przycisk impulsowy
(sterowanie nadążne)

Przycisk OTWÓRZ / STOP / ZAMKNIJ
(rozwiązanie 6-żyłowe)
- Przycisk ZAMKNIJ

- Przycisk impuls

- Przycisk OTWÓRZ
- Przycisk STOP

Przycisk OTWÓRZ / STOP / ZAMKNIJ
(rozwiązanie 4-żyłowe)
- Przycisk ZAMKNIJ

- Przycisk OTWÓRZ
- Przycisk STOP

8 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

Podłączenie:
? Podłączyć istniejące przyrządy sterujące
i zabezpieczające do urządzenia sterowniczego.

6.

PL

Programowanie z modułem LED

6.1 Widok modułu LED
Objaśnienia:
dioda LED wyłączona
dioda LED świeci się
dioda LED miga

6.2 Tryby pracy modułu LED
Urządzenie sterownicze z modułem LED dysponuje dwoma trybami pracy:
1. AUTOMATYKA
2. REGULACJA

Informacja:
Tryb pracy, w jakim znajduje się urządzenie sterownicze, sygnalizowane jest diodami LED:
- w trybie AUTOMATYKA nie miga żadna dioda LED.
- w trybie REGULACJA miga co najmniej jedna dioda LED.
Naciśnięcie przycisku P umożliwia zmianę trybu pracy.

Tryb pracy 1: AUTOMATYKA
W trybie pracy AUTOMATYKA uruchamiana jest instalacja bramowa.
Wskazania diod LED:
H1

H2

Stan
Brama jest otwarta. Zaprogramowane położenie końcowe OTWARTE zostało osiągnięte.

Brama jest zamknięta. Zaprogramowane położenie końcowe ZAMKNIĘTE zostało osiągnięte.

Brama znajduje się w położeniu pośrednim. Nie osiągnięto położenia końcowego.

Brama została przemieszczona poza położenie końcowe ZAMKNIĘTE / OTWARTE.

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 9

6.

Programowanie z modułem LED

Tryb pracy 2: REGULACJA
W trybie pracy REGULACJA nastawiane są położenia końcowe OTWARTE / ZAMKNIĘTE.

Uwaga!
W trybie REGULACJA nie następuje wyłączenie po osiągnięciu położenia końcowego.
Przemieszczenie poza położenie końcowe może prowadzić do uszkodzenia bramy.

Wskazania diod LED:
H1

H2

Stan
W tym położeniu zaprogramowane zostało położenie końcowe OTWARTE.

W tym położeniu zaprogramowane zostało położenie końcowe ZAMKNIĘTE.

Położenia końcowe ZAMKNIĘTE i OTWARTE nie są zaprogramowane w tym położeniu.

6.3 Nastawienie położeń końcowych
Ustawienie położenia końcowego OTWARTE
? Przejść do trybu pracy REGULACJA naciskając przycisk (P).
? Naciskając przycisk (+) przemieścić bramę do żądanego położenia końcowego OTWARTE.
? Zapamiętać położenie końcowe poprzez naciśnięcie jednocześnie przycisku (P) oraz przycisku (+).
? Zmiana na AUTOMATYCZNY tryb roboczy poprzez naciśnięcie przycisku (P).

Ustawienie położenia końcowego ZAMKNIĘTE
? Przejść do trybu pracy REGULACJA naciskając przycisk (P).
? Naciskając przycisk (-) przemieścić bramę do żądanego położenia końcowego ZAMKNIĘTE.
? Zapamiętać położenie końcowe poprzez naciśnięcie jednocześnie przycisku (P) oraz przycisku (-).
? Zmiana na AUTOMATYCZNY tryb roboczy poprzez naciśnięcie przycisku (P).

10 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

7. Programowanie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)
7.1 Widok wyświetlacza ciekłokrystalicznego
(LCD)
H

Tryb pracy 1: AUTOMATYKA
W trybie pracy AUTOMATYKA uruchamiana jest instalacja
bramowa.
Wyświetlacz:
- wyświetlenie wykonywanej funkcji
- sygnalizacja ewentualnych błędów

A

AUTOMATYKA

B

POLOZ. SPOCZYNKO

C

D

O

G
F

E

Objaśnienie:
A:
Tryb pracy / informacja diagnostyczna
B:
Parametr / informacja diagnostyczna
C:
Przycisk (+)
D:
Przycisk (-)
E:
Przycisk (P)
F:
Wartość / stan
G:
Wartość / stan
H:
Zworka

7.2 Tryby pracy wyświetlacza
ciekłokrystalicznego (LCD)
Urządzenie sterownicze z wyświetlaczem LCD dysponuje
czterema trybami pracy:
1. AUTOMATYKA
2. REGULACJA
3. WPIS
4. DIAGNOZA
Kiedy zworka H zostanie wyciągnięta, przyciski (+), (-) i (P) są
nieaktywne.
Wyświetlacz działa nadal.

Jeżeli w menu zadań ustawiony zostanie parametr
,,samopodtrzymywanie" na MOD2 lub MOD3, wtedy
komunikat na wyświetlaczu zmieni się z trybu AUTOMATYKA
na TRYB RĘCZNY.

Tryb pracy 2: REGULACJA
W trybie pracy REGULACJA nastawiane są położenia końcowe
OTWARTE / ZAMKNIĘTE.
Uwaga!
W trybie REGULACJA nie następuje
wyłączenie po osiągnięciu położenia
końcowego.
Przemieszczenie poza położenie końcowe
może prowadzić do uszkodzenia bramy.
Precyzyjna regulacja możliwa jest w trybie pracy
WPROWADZANIE.
Wyświetlacz:
- wyświetlenie wartości położenia końcowego
Tryb pracy 3: WPIS
W trybie pracy WPIS możliwa jest zmiana wartości różnych
parametrów.
Wyświetlacz:
- wyświetlenie wybranego parametru
- wyświetlenie nastawionej wartości / stanu

Tryb pracy 4: DIAGNOZA
W trybie pracy DIAGNOZA możliwe jest przeprowadzenie
kontroli charakterystycznych dla bramy.
Wyświetlacz:
- sygnalizacja kontroli
- wyświetlenie stanu kontroli
Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 11

PL

& gt; 1 sekundy

12 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

P

WPIS

P

& gt; 1 sekundy

& gt; 1 sekundy

REGULACJA
POLOZ. SPOCZYNKO

P

AUTOMATYKA
POLOZ. SPOCZYNKO

+ i - & gt; 2 Sekund

BRAMA ZAMKNIĘTA

- - & gt; położenie

BRAMA OTWARTA

+ - & gt; położenie

:

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

WPIS
CZAS BIEGU

WPIS
POLSKI

REGULACJA
RECZNIE W DOL

REGULACJA
RECZNIE W GORY

WPIS
CZAS OTWA.
WPIS
OSTRZEZ WST
WPIS
CZAS NAWROTU
WPIS
M1-3 SPOCZ.
WPIS
SZYBKO ZAMK
WPIS
PRZEKA. 1
WPIS
PRZEKA. 2
WPIS
PRZEKA. 3
WPIS
PRZEKA. 4
WPIS
TEST ZGNIOTU.
WPIS
OPOZN. OTWA.
WPIS
PREC. OTWA

4050

OFF

OFF

Mod14

Mod1

Mod7

Mod6

OFF

Mod1

0,3

0

0

60

Powrót do trybu pracy WPROWADZANIE:
+ i - & gt; 1 sekundy

P

Zapis wartości:

-

Zmniejszenie wartości:

+

Zwiększenie wartości:

Wybór wartości:
P & gt; 1 sekundy

Przewijanie menu w dół:
- & gt; 2 Sekund

Przewijanie menu w górę:
+ & gt; 2 Sekund

Zapamiętanie położenia bramy:
P przytrzymać i
- & gt; 1 sekundy

Zapamiętanie położenia bramy:
P przytrzymać i
+ & gt; 1 sekundy

8.
Nawigator (tylko wyświetlacz LCD)

DIAGNOZA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

WPIS
WYL.ZAMK
WPIS
POLE WIRUJ.
WPIS
WYŁ.NAWROTU
WPIS
SIŁA
WPIS
POZIOM AUTO
WPIS
SAMOPODTRZY
WPIS
ZI/LA
WPIS
FTK- DOL
WPIS
FTK- GORY
WPIS
ZKZ- NAPR.

:
:

:

WPIS
WYL.OTWA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

WYL.KRAN.GOR
WYL.KRAN.DOL

:

WPIS
PREC. ZAMK.

PRZYCISKGORY
CZESCIO.GORY
PRZYCISK ZAM
ZKZ
IMPULS
ZAPORA ŚWIETLNA
FTK. PRZEJAZ
LANCUCHSTOPU
CYKL
AWG

4
2599

ON
ON

OFF
OFF

OFF
ON

OFF
OFF

ON
ON

MOD1

MOD1

MOD2

MOD1

ON

OFF

0

50

RE

4000

4000

3950

Możliwy tylko odczyt

P

Powrót do trybu pracy
AUTOMATYKA:

Przewijanie menu w dół:
- & gt; 2 Sekund

Przewijanie menu w górę:
+ & gt; 2 Sekund

PL

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 13

9.

Przegląd funkcji

9.1 Tryb pracy AUTOMATYKA

Wskazanie

Opis

AUTOMATYKA
OTWIERANIE

Brama przemieszcza się do położenia końcowego OTWARTE*

AUTOMATYKA
ZAMYKANIE

Brama przemieszcza się do położenia końcowego ZAMKNIĘTE

AUTOMATYKA
POLOZ. SPOCZYNKO

Brama znajduje się w położeniu pośrednim

AUTOMATYKA
POLOZ. SPOCZYNKO

O

AUTOMATYKA
POLOZ. SPOCZYNKO

o

AUTOMATYKA
POLOZ. SPOCZYNKO

U

AUTOMATYKA
POLOZ. SPOCZYNKO

u

AUTOMATYKA
POLOZ. SPOCZYNKO

r

Brama znajduje się w położeniu końcowym OTWARTE

Brama znajduje się w położeniu końcowym CZĘŚCIOWO OTWARTE
(górne położenie przed-końcowe)

Brama znajduje się w położeniu końcowym ZAMKNIĘTE

Brama znajduje się w położeniu końcowym CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE
(dolne położenie przed-końcowe)

Brama znajduje się w położeniu odłączenia nawrotnego

Informacja:
Jeżeli w menu programowania ustawiony zostanie parametr samopodtrzymywania ,,Selbsthaltung" na tryb MOD2 lub
na MOD3, wtedy sygnalizacja na wyświetlaczu zmieni się z trybu AUTOMATYCZNEGO na tryb RĘCZNY.

Wskazanie

Opis

MANUAL
RECZNIE W GORY

Brama przemieszcza się do położenia końcowego OTWARTE*

MANUAL
RECZNIE W DOL

Brama przemieszcza się do położenia końcowego ZAMKNIĘTE

MANUAL
POLOZ. SPOCZYNKO

Brama znajduje się w położeniu pośrednim

* Podczas przemieszczania bramy OTWIERANIE wyświetlana jest aktualnie przyłożona siła.

14 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

PL
9.2 Tryb pracy WPROWADZANIE
Możliwości
nastawy

Nastawienie
fabryczne

Wybór języka menu

DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
ESPANOL
NEDERLANDS
POLSKI
CESKY
ITALIANO

DEUTSCH

CZAS
BIEGU

Kontrola maks. czasu biegu ruchu otwierania i zamykania. Czas przebywania drogi
powinien być nieco dłuższy niż czas efektywny czas ruchu bramy.

1 - 250 Sekund

60 Sekund

CZAS
OTWA.

Po otwarciu brama przemieszcza się w kierunku ZAMYKANIE po upływie
nastawionego czasu.
Przy ustawieniu czasu otwarcia & gt; 0, funkcja impulsowa (X3 8/9) generuje jedynie
polecenia w kierunku GÓRA.

0 - 600 Sekund

0 = automatyczne
zamykanie
wyłączone

OSTRZEZ
WST

Światło miga przed ruchem bramy w dół w czasie ostrzeżenia wstępnego w
przypadku, gdy aktywowany jest dojazd automatyczny lub w trybie impulsowym.

0 - 120 Sekund

0 = funkcja wyłączona

CZAS
NAWROTU

Czas przestoju przy każdej zmianie kierunku

0,1 - 2,0 Sekund
(co 1 / 10 Sekundy)

0,3 Sekund

M1-3
SPOCZ.

MOD1:
MOD2:

Przekaźnik znajduje się w stanie spoczynku (brama zamknięta) WYŁ.
Przekaźnik znajduje się w stanie spoczynku (brama zamknięta) WŁ

MOD1
MOD2

MOD1

SZYBKO
ZAMK

ON:

Czas otwierania zostaje przerwany i instalacja bramy zamyka się
natychmiast po tym, jak aktywowane zostały zapory świetlne (X4 3/4).
Funkcja ta aktywna jest również przy czasie otwierania = 0.

ON
OFF

OFF

OFF:

Czas otwarcia biegnie normalnie.

Funkcja

Opis

DEUTSCH

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 15

9.

Przegląd funkcji
Możliwości
nastawy

Funkcja

Opis

PRZEKA. 1

Wszystkim 4 przekaźnikom można przyporządkować modus przekaźnikowy od 1 - 28.
Na światło czerwone (Mode 1 - 3) wpływa parametr M1-3 stan spoczynku.
MOD1:

MOD24:
MOD25:
MOD26:
MOD27:
MOD28:

(Światło czerwone 1)
Ostrzeżenie wstępne - światło migające
Brama w ruchu- światło ciągłe
(Światło czerwone 2)
Ostrzeżenie wstępne - światło migające
Brama w ruchu- światło migające
(Światło czerwone 3)
Ostrzeżenie wstępne - światło ciągłe
Brama w ruchu- światło ciągłe
Sygnał impulsowy przy poleceniu GÓRA
Sygnał zakłócenia (Sygnalizacje stopu i sygnalizacje usterek - patrz punkt 10)
Położenie krańcowe OTW
Położenie krańcowe ZAMKN
Położenie krańcowe OTW zanegowane
Położenie krańcowe ZAMKN zanegowane
Położenie krańcowe wstępne OTW
Położenie krańcowe wstępne ZAMKN
Położenie krańcowe wstępne ZAMKN do położenia krańcowego ZAMKN
Funkcja zamka elektromagnetycznego
Hamulec
Hamulec zanegowany
Hamulec pozostaje w czasie otwierania WŁ
Uruchomiono zabezpieczenie krawędzi zamykającej (SKS)
(Światło czerwone 4)
Ostrzeżenie wstępne - światło migające
Brama w ruchu - Wył.
Wstępne położenie krańcowe GÓRA do położenia krańcowego GÓRA
Aktywizacja systemu sterowania optycznego (Opto)
Test zabezpieczenia wciągania przed jazdą w górę
(konieczny dodatkowy moduł)
Test zewnętrznych urządzeń zabezpieczających przed ruchem na
zamykanie (konieczny dodatkowy moduł)
(Światło zielone)
Położenie krańcowe GÓRA - światło ciągłe
Ostrzeżenie wstępne - WYŁ.
Brama w ruchu - WYŁ.
Włączenie kondensatora dla jednofazowych napędów na 230V
Funkcja oświetlenia podwórza 2 minuty po poleceniu ruchu w górę
Aktywacja systemu sterowania zdalnego
Sygnał po osiągnięciu położenia krańcowego GÓRA
Przekaźnik WYŁ.

ON:
OFF:

Test ZGNIOTU jest aktywny
Test ZGNIOTU jest nieaktywny

MOD2:
PRZEKA. 2

PRZEKA. 3

MOD3:
MOD4:
MOD5:
MOD6:
MOD7:
MOD8:
MOD9:
MOD10:
MOD11:
MOD12:
MOD13:
MOD14:
MOD15:
MOD16:
MOD17:
MOD18:

PRZEKA. 4
MOD19:
MOD20:
MOD21:
MOD22:
MOD23:

TEST
ZGNIOTU.

Nastawienie
fabryczne

MOD1 - MOD28

MOD6

MOD1 - MOD28

MOD7

MOD1 - MOD28

MOD1

MOD1 - MOD28

MOD14

ON
OFF

OFF

ON
OFF

OFF

Testowanie przełącznika zgniotu wykonywane jest w położeniu końcowym. Podczas
posadawiania bramy na posadzce powinno przy tym nastąpić krótkie aktywowanie
stycznika pneumatycznego (DW).
OPOZN.
OTWA.

ON:
OFF:

Ostrzeżenie wstępne również przed otwarciem
Natychmiastowe otwieranie

Aktywne tylko wtedy, gdy parametr czasu ostrzeżenia wstępnego jest & gt; 0.
PREC. OTWA

Precyzyjna regulacja położenia końcowego OTWARTE

0 - 8190 (zostanie
ustawiony po wyjustowaniu na zaprogramowaną wielkość)

4050

PREC. ZAMK.

Precyzyjna regulacja położenia końcowego ZAMKNIĘTE

0 - 8190

3950

WYL.OTWA

Ustawianie punktu załączania wstępnego położenia krańcowego GÓRA / CZĘŚCIOWA
GÓRA

0 - 8190

4050

16 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

PL
Funkcja

Opis

Możliwości
nastawy

Nastawienie
fabryczne

WYL.ZAMK

Ustawienie punktu załączenia położenia przed-końcowego ZAMKNIĘTE

0 - 8190

3950

POLE
WIRUJ.

MOD1:

MOD1
MOD2

MOD1

MOD2:

Montaż standardowy (Kierunek odwijania w prawo / rosnące parametry
AWG podczas ruchu bramy w górę)
Montaż specjalny (Kierunek odwijania w lewo / rosnące parametry AWG
podczas ruchu bramy w górę)

Nastawienie to może być zmienione tylko w przypadku specjalnego montażu napędu!
WYŁ.
NAWROTU

Punkt odłączenia nawrotu przed osiągnięciem położenia końcowego ZAMKNIĘTE.
Po przekroczeniu punktu i po aktywowaniu listwy załączającej lub zapory świetlnej
nastąpi zatrzymanie bramy, lecz nie jej rewersowanie. Wartość ta może być
usytuowana maksymalnie 5 cm nad dolnym położeniem krańcowym.

10 - 250

50

SIŁA

Siła wyświetlana jest w czasie otwierania.
W przypadku aktywnej kontroli siły należy nastawić wartość mniejszą niż najmniejsza
wartość wyświetlana w czasie otwierania.
Im większa różnica do najmniejszej wyświetlanej war-tości, tym bardziej niewrażliwie
reaguje kontrola siły.
Kontrola siły jest aktywna tylko wtedy, gdy nastawiona wartość & gt; 0.

0 - 999

10

POZIOM
AUTO

ON:
OFF:

Dopasowanie do podłoża WŁĄCZONE
Dopasowanie do podłoża WYŁĄCZONE

ON
OFF

OFF

SAMOPODTRZY

MOD1:
MOD2:
MOD3:

Tryb automatyczny
Tryb ręczny dla OTW + ZAMKN
Tryb ręczny dla ZAMKN

MOD1 - MOD3

MOD1

ZI/LA

Przyłącze do listwy zaciskowej X4 (9 + 10)

MOD1 - MOD7

MOD1

MOD1:
MOD2:

MOD3:

MOD4:

MOD5:

MOD6:
MOD7:

MOD8:

(LATO/ZIMA, przycisk 1)
Po naciśnięciu przycisku brama otwiera się do pozycji pośredniej ,,częściowa
GÓRA". Nie następuje automatyczne zamykanie z pozycji ,,częściowa GÓRA".
(LATO/ZIMA, przycisk wyboru 1)
Zamknięty: wszelkie polecenia GÓRA prowadzą do pozycji ,,częściowa GÓRA".
Otwarty: wszelkie polecenia GÓRA prowadzą do pozycji GÓRA.
Następuje automatyczne zamykanie z obu pozycji.
(LATO/ZIMA, przycisk wyboru 2)
Zamknięty: wszelkie polecenia GÓRA prowadzą do pozycji
,,częściowa GÓRA".
Otwarty:wszelkie polecenia GÓRA prowadzą do pozycji GÓRA.
Następuje automatyczne zamykanie tylko z pozycji ,,częściowa GÓRA".
(LATO/ZIMA, przycisk wyboru 3)
Zamknięty: wszelkie polecenia GÓRA prowadzą do pozycji
,,częściowa GÓRA".
Otwarty:
wszystkie polecenia GÓRA prowadzą do pozycji GÓRA.
Następuje automatyczne zamykanie tylko z pozycji GÓRA.
(LATO/ZIMA, przycisk 2)
Po naciśnięciu przycisku brama otwiera się do pozycji pośredniej
,,częściowa GÓRA" Następuje automatyczne zamykanie również z
pozycji ,,częściowa GÓRA".
Aktywowanie zamykania automatycznego
Zamknięty: brak automatycznego zamykania
Otwarty:
aktywowane zamykanie automatyczne
Zewnętrzne wejście zegara
Brama otwiera się po tym, gdy stycznik się zamyka i pozostaje w pozycji
GÓRA, aż stycznik się nie otworzy. Następnie, realizowane będzie
automatyczne zamykanie. Funkcję tą można przerwać poprzez
naciśnięcie przycisku ZAMYKANIA. Brama się zamyka.
Przełącznik: Utrzymanie w stanie otwarcia/alarm
Zamknięty: Brama jedzie do pozycji pół-GÓRA i pozostaje tam tak
długo, jak styk będzie zamknięty.
Otwarty:
Normalna funkcja

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 17

9.

Przegląd funkcji
Możliwości
nastawy

Nastawienie
fabryczne

Stop przy aktywowaniu
Stop i i rewersowanie przy aktywowaniu

MOD 1
MOD 2

MOD 2

MOD1:
MOD2:

Zapory świetlne nie są aktywne
Przy aktywowaniu zapór świetlnych między położeniem krańcowym ZAM
i wstępnym wyłącznikiem krańcowym ZAM następuje zatrzymanie bramy.
Zapala się światło czerwone. Wstępny wyłącznik krańcowy ZAM zostaje
automatycznie ustawiony na położenie krańcowe ZAM + 600.

MOD 1
MOD 2

MOD 1

MOD1:
MOD2:

Brak funkcji
Przedwczesne zapory świetlne (MFZ)

MOD 1
MOD 2

MOD 1

Funkcja

Opis

FTK- DOL

MOD1:
MOD2:

FTK- GORY

ZKZ- NAPR.

Objaśnienie trybów roboczych przekaźników:
A.

Funkcje sygnalizacji świetlnej

MOD

Sygnalizacja
świetlna

Położenie
krańcowe ZAM

Położenie
krańcowe GÓRA

Ostrzeżenie
wstępne

Ruch bramy

MOD 1

światło czerwone 1

PRZY / WYŁ. *

WYŁ.

światło migające

światło ciągłe

MOD 2

światło czerwone 2

PRZY / WYŁ. *

WYŁ.

światło migające

światło migające

MOD 3

światło czerwone 3

PRZY / WYŁ. *

WYŁ.

światło ciągłe

światło ciągłe

MOD 18

światło czerwone 4

WYŁ.

WYŁ.

światło migające

WYŁ.

MOD 23

światło zielone

WYŁ.

światło ciągłe

WYŁ.

WYŁ.

* w zależności od parametru MOD1-3 SPOCZYNEK

B.

Sygnalizacje pozycji
MOD

Nazwa

Uwagi

MOD 6

Położenie krańcowe GÓRA

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama znajduje się w położeniu krańcowym GÓRA

MOD 7

Położenie krańcowe ZAM

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama znajduje się w położeniu krańcowym ZAM

MOD 8

Brak położenia krańcowego GÓRA

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama nie znajduje się w położeniu krańcowym GÓRA

MOD 9

Brak położenia krańcowego ZAM

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama nie znajduje się w położeniu krańcowym ZAM

18 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

PL
MOD

Nazwa

Uwagi

MOD 10

Wstępne położenie krańcowe GÓRA /
CZĘŚCIOWA GÓRA

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama znajduje się w pozycji wstępnego położenia
krańcowego GÓRA / CZĘŚCIOWA GÓRA

MOD 11

Wstępne położenie krańcowe ZAM

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama znajduje się w pozycji wstępnego położenia
krańcowego ZAM

MOD 12

Wstępne położenie krańcowe ZAM do położenia
krańcowego ZAM

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama znajduje się w strefie między położeniem
krańcowym ZAM i wstępnym położeniem krańcowym ZAM

MOD 19

Wstępne położenie krańcowe GÓRA do położenia
krańcowego GÓRA

Przekaźnik zamyka styk, jeśli brama znajduje się w strefie między położeniem
krańcowym GÓRA i wstępnym położeniem GÓRA / częściowa GÓRA

C.

Sygnały impulsowe

MOD

Nazwa

Uwagi

MOD 4

Impuls przy poleceniu GÓRA

Przekaźnik zamyka styk na 1 sekundę, jeśli brama otrzymuje polecenie jazdy
w kierunku GÓR A. Tym impulsem można przykładowo realizować sterowanie
oświetlenia.

MOD 27

Impuls po osiągnięciu położenia krańcowego GÓRA

Przekaźnik zamyka styk na 2 sekundy, jeśli brama osiągnie pozycję położenia
krańcowego GÓRA.
Tym impulsem można przykładowo otwierać następną w kolejności zaporę.

D.

Funkcje hamowania

MOD

Nazwa

Uwagi

MOD 14

Hamulec

Poprzez przekaźnik realizuje się sterowanie stykiem załączającym prostownik
hamulcowy, co pozwala na osiągnięcie szybszej funkcji hamowania. Styk zostaje
zamknięty, a hamulec zwolniony, jeśli tylko brama porusza się (hamulec prądu
spoczynkowego).

MOD 15

Hamulec zanegowany

Poprzez przekaźnik realizuje się sterowanie stykiem załączającym prostownik
hamulcowy, co pozwala na osiągnięcie szybszej funkcji hamowania. Styk zostaje
zamknięty, a hamulec zwolniony, jeśli tylko brama porusza się (hamulec prądu
roboczego).

MOD 16

Hamulec w trakcie otwierania pozostaje WŁĄCZONY

Poprzez przekaźnik realizuje się sterowanie stykiem załączającym prostownik hamulcowy, co pozwala na osiągnięcie szybszej funkcji hamowania. Styk zostaje zamknięty,
a hamulec zwolniony, jeśli tylko brama porusza się (hamulec prądu spoczynkowego).
Celem osiągnięcia w górnym położeniu krańcowym bardziej łagodnych warunków
hamowania bramy, styk przełącznika w pozycji położenia krańcowego GÓRA nie
zostanie załączony (CZAS OTWIERANIA).

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 19

9.

Przegląd funkcji

E.

Sygnalizacja zakłóceń

MOD

Uwagi

MOD 5

Sygnalizacja zakłóceń

Przekaźnik zamyka styk, jeśli występuje polecenie zatrzymania lub błąd. Wszystkie
błędy opisane w rozdziale 10 prowadzą do aktywowania przekaźnika.

MOD 17

F.

Nazwa

Uruchomiono zabezpieczenie krawędzi zamykającej
(SKS)

Przekaźnik otwiera styk, jeśli aktywowana będzie listwa kontaktowa. Błąd listwy
kontaktowej lub test zakończony niepowodzeniem będzie sygnalizowany przez
MOD 5.

Funkcje dla osprzętu zewnętrznego
MOD

Nazwa

Uwagi

MOD 13

Funkcja zamka magnetycznego

W położeniu krańcowym ZAM przekaźnik jest otwarty. W przypadku wystąpienia
polecenia GÓRA, przekaźnik się zamyka i pozostaje zamknięty tak długo, aż zostanie
ponownie osiągnięte położenie krańcowe ZAM. Jeżeli będzie potrzebny czas zwłoki
niezbędny do otwarcia zamka magnetycznego, wtedy należy to zrealizować poprzez
parametr OPÓŹNIENIE GÓRA (VERZ.AUF) i ostrzeżenie wstępne.

MOD 20

Aktywacja sterowania optycznego

Przed każdym poleceniem ODJAZDU aktywowany jest system sterowania optycznego
i pozostaje aktywny na czas realizacji zamykania. Poprzez aktywowanie realizuje się
odjazd opóźniony o około 0,5 sekundy.

MOD 21

Test zabezpieczenia wciągania

Przekaźnik generuje sygnał kontrolny przy osiągnięciu położenia krańcowego ZAM i
jako reakcję na sygnał kontrolny oczekuje na aktywowanie obwodu zatrzymania.

MOD 22

Test zewnętrznych urządzeń zabezpieczających

Przekaźnik generuje sygnał kontrolny przy osiągnięciu położenia krańcowego GÓRA i
jako reakcję na sygnał kontrolny oczekuje aktywacji wejścia listwy włączającej.

MOD 24

Załączanie kondensatora

Przy każdym poleceniu ruchu bramy następuje zamknięcie przekaźnika na około
1 sekundę. Za pomocą tego przekaźnika nastąpi dołączenie stosowanego w
warunkach prądu przemiennego dodatkowego kondensatora rozruchowego, co
pozwoli na zapewnienie bezpiecznego rozruchu silnika.

MOD 25

Funkcja oświetlenia podwórza przed bramą

Przy każdym poleceniu GÓRA nastąpi zamknięcie przekaźnika na 2 minuty, co
pozwoli na sterowanie oświetleniem podwórza przed bramą.

MOD 26

Aktywacja systemu sterowania zdalnego

Przed każdym poleceniem ODJAZDU, za pomocą impulsu następuje aktywacja
systemu sterowania zdalnego. Czas trwania aktywowania należy ustawić w
systemie sterowania. Poprzez to aktywowanie następuje odjazd opóźniony o
około 0,5 sekundy.

MOD 28

Przekaźnik WYŁ.

Przekaźnik jest zawsze otwarty.

20 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

PL
9.3 Tryb pracy DIAGNOSTYKA

Wskazanie

Znaczenie

Stan

WYL.KRAN.GOR

Położenie końcowe OTWARTE

OFF:
ON:

uruchomione
nieuruchomione

WYL.KRAN.DOL

Położenie końcowe ZAMKNIĘTE

OFF:
ON:

uruchomione
nieuruchomione

PRZYCISKGORY

Przycisk OTWÓRZ

OFF:
ON:

uruchomione
nieuruchomione

CZESCIO.GORY

Przycisk CZĘŚCIOWE OTWIERANIE
(X4 / 9 + 10)

OFF:
ON:

uruchomione
nieuruchomione

PRZYCISK ZAM

Przycisk ZAMKNIJ

OFF:
ON:

uruchomione
nieuruchomione

ZKZ

Zabezpieczenie krawędzi zamykającej

ON:
OFF:

system jest zamknięty
system jest przerwany (zakłócenie)

IMPULS

Przycisk impulsowy

OFF:
ON:

uruchomione
nieuruchomione

ZAPORA ŚWIETLNA

Tygodniowy zegar sterujący

OFF:
ON:

uruchomione
nieuruchomione

FTK. PRZEJAZ

Zapora świetlna przejazdu

ON:
OFF:

zamknięta
przerwana (zakłócenie)

LANCUCHSTOPU

- Przycisk zatrzymania na urządzeniu
sterowniczym
- Systemy zatrzymania napędu

ON:
OFF:

zamknięta
przerwana (zakłócenie)

CYKL

Licznik cykli bramy

Wskazanie cykli bramy

AWG

Selsyn nadawczy wartości bezwzględnej

Wskazanie wartości położenia bramy

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 21

10. Sygnalizacja i usuwanie błędów
Zakłócenie /
Komunikat błędu

Przyczyna

Usuwanie

Urządzenie nie reaguje

- Brak napięcia

- Sprawdzić zasilanie napędu
i urządzenia sterowniczego

Po naciśnięciu przycisku OTWÓRZ brama
przemieszcza się do położenia końcowego
ZAMKNIĘTE
Po naciśnięciu przycisku ZAMKNIJ brama
przemieszcza się do położenia końcowego
OTWARTE

- Pole wirujące błędnie
podłączone

- Sprawdzić pole wirujące
i w razie potrzeby ustawić
prawoskrętne

STOP

- Obwód stopu przerwany.
X3 1,2:
Wyłącznik awaryjny,
Włącznik linkowy,
Stycznik drzwi w bramie,
Zabezpieczenie wciągania
X6 1,2:
Wewnętrzny przełącznik Wł./Wył.
X11 4,8:
Obwód bezpieczeństwa napędu
X2 B1/B2:
Mostek
X3 3,4:
zewnętrzny przycisk stopu
X7 1,2:
wewnętrzny przycisk stopu

- Skontrolować obwód stopu i zamknąć

BLAD POZY KRANC

- Brama znajduje się poza
położeniami końcowymi
- Położenia końcowe nie
zostały jeszcze zaprogramowane

- Sprawdzić zaprogramowanie
położeń końcowych, a w razie potrzeby
zaprogramować je ponownie

BLAD CZASU PRACY

- Zaprogramowany czas biegu
został przekroczony

- Sprawdzić czas biegu bramy
- Ponownie zaprogramować czas biegu

BLAD ZKZ

- Błąd zabezpieczenia
krawędzi zamykającej

- Sprawdzić zabezpieczenie
krawędzi zamykającej i kabel spiralny

- Zadziałało zabezpieczenie
krawędzi zamykającej

- Usunąć przeszkodę z drogi bramy

BLAD TESTU CZUJN

- Przełącznik zgniotu nie
wyzwala w położeniu
końcowym ZAMKNIĘTE

- Sprawdzić przełącznik zgniotu, kabel spiralny
i profil
- Sprawdzić nastawienie położenia końcowego
ZAMKNIĘTE

BLAD POLA WIRUJA

- Na zacisku X1 przyłożone
jest błędne pole wirujące

- Zapewnić, żeby przyłożone było prawidłowe
pole wirujące

BŁĄD RS485

- Błąd komunikacji pomiędzy
wyłącznikiem końcowym
i urządzeniem sterowniczym

- Sprawdzić kabel i połączenie wtykowe

BŁĄD SILA

- Zadziałała kontrola siły

- Sprawdzić swobodę ruchu bramy
- Ponownie nastawić wartość siły

Po usunięciu przyczyny zakłócenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia sterowniczego i włączyć je ponownie!

22 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

11. Dane techniczne

PL

Wymiary obudowy:

215 x 275 x 190 mm

Wysokość
montażowa:

pionowo na ścianie, wysokość minimum
1.100 mm

Zasilanie poprzez
L1, L2, L3, N, PE:

400V, 50 / 60Hz; pobór mocy
maks. 2200 W - 3,2 A; czas włączenia 60% przy
czasie biegu maks. 120 s

Zabezpieczenie:

10 A charakterystyka K

Pobór własny
sterownika:

maks. 250 mA

Napięcie sterujące:

24 V DC, maks. 250 mA; zabezpieczone przez
bezpiecznik automatyczny

Wejścia sterujące:

24 V DC, wszystkie wejścia należy podłączyć
bezpotencjałowo min. czas trwania sygnału dla
rozkazu wejścia & gt; 100 ms

Wyjścia sterujące:

24 V DC, maks. 250 mA

RS485 A oraz B

Tylko dla elektronicznych wyłączników
krańcowych poziomu RS485, o impedancji
obciążenia 120 Ohm

Łańcuch
bezpieczeństwa/
wyłącznik
bezpieczeństwa:

Wszelkie wejścia koniecznie podłączyć
bezpotencjałowo; przy przerwaniu łańcucha
bezpieczeństwa uniemożliwiony jest jakikolwiek
ruch napędu elektrycznego, również nie dla
urządzenia czuwakowego.

Wejście, listwa
bezpieczeństwa:

Dla elektrycznych listew bezpieczeństwa
o impedancji obciążenia 8,2 k?, i dla
dynamicznych systemów optycznych.

Wyjścia przekaźnika:

W przypadku podłączenia obciążeń
indukcyjnych (na przykład następne przekaźniki
lub hamulce), wtedy muszą one być
wyposażone w urządzenia rozładowujące (diody
rozłączające, warystory, człony RC).
Styk roboczy bezpotencjałowyi; min. 10 mA ;
maks. 230 V AC / 4A.
Raz użyte styki do załączania mocy mogą już
nie załączać słabych prądów.

Zakres temperatur:

Praca:
Magazynowanie:

Willgotność
powietrza:

Do 80% bez kondensacji

Drgania:

Montaż na stabilnym podłożu, np na ścianie
murowanej

Klasa ochrony:

IP 65

Masa:

ok. 1,8 kg

-10 °C ... +45 °C
-25 °C ... +70 °C

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 23

12. Deklaracja włączenia według wymogów UE
Niniejszym oświadczamy, że wyrób o poniższej nazwie:
Sterownik bramowy CS300
odpowiada w swym wykonaniu podstawowym wymaganiom
Dyrektywy Maszynowej UE (2006/42EG):

Producent i Zarządzanie Dokumentacją
MFZ Antriebe GmbH & Co. KG, Neue Mühle 4,
D-48739 Legden
Niemcy

Oprócz tego, maszyna niekompletna odpowiada wymaganiom dla Dyrektywy dla Wyrobów Budowlanych (89/106/
EWG), Dyrektywie o Kompatybilności Elektromagnetycznej
(2004/108/EG) oraz Dyrektywie dla Urządzeń i Instalacji
Niskiego Napięcia (2006/95/EG).

Sporządzono specjalistyczną dokumentację techniczną
zgodnie z Załącznikiem VII, część B Dyrektywy Maszynowej -
2006/42/EG. Zobowiązujemy się do przekazania w określonym czasie niniejszej dokumentacji na uzasadnione żądanie
urzędów ds. monitorowania rynku.

Zastosowano następujące normy:

Rozruchu maszyny niekompletnej można dokonać dopiero wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że maszyna do której
ma zostać wmontowana niniejsza maszyna niekompletna,
spełnia wymagania określone w Dyrektywie Maszynowej UE
(2006/42/EG).

EN 60204-1
Bezpieczeństwo maszyn, osprzęt elektryczny maszyn; część 1:
Wymagania ogólne
EN 12100-1
Bezpieczeństwo maszyn - określenia podstawowe, ogólne
myśli przewodnie - część 1: Podstawowa terminologia,
metodologia

Miejscowość, data
Legden, dnia 10.10.11
Podpis producenta

DIN EN 12453
Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - wymagania
DIN EN 12604
Bramy - aspekty mechaniczne - wymagania
EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) - część 6-2:
- Podstawowe normy branżowe - odporność na zakłócenie -
strefa przemysłowa
EN 61000-6-3
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) - część 6-3:
Podstawowe normy branżowe- emisja zakłóceń - strefa
zamieszkała, strefa działalności gospodarczej i przemysłowa
oraz drobnej wytwórczości
EN 60335-1
Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych stosowanych w
gospodarstwie domowym i w podobnych celach
EN 60335-2-103
Szczególne wymogi wobec napędów bram, drzwi i okien

24 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

Hans-Joachim Molterer
Funkcja w przedsiębiorstwie osoby podpisującej
Kierownictwo Przedsiębiorstwa

13. Załącznik
Łączniki krańcowe i łańcuch bezpieczeństwa
napędu

PL
Przyporządkowanie żył we wtyczce AWG
(Selsyn nadawczy wartości bezwzględnej)

Złącze elektryczne

A

B

A:
B:

Wtyczka AWG
(Selsyn nadawczy wartości bezwzględnej)
Zacisk wtykowy AWG
(Selsyn nadawczy wartości bezwzględnej)

Liczby na wtyczce są jednocześnie numerami żył:
4:
Łańcuch bezpieczeństwa wejście
5:
RS 485 B
6:
Masa
7:
RS485 A
8:
Łańcuch bezpieczeństwa wyjście
9:
12V DC

Zaciski wtykowe AWG (7-12)
(Selsyn nadawczy wartości bezwzględnej)

C

C:
D:

D

Termoelement w napędzie
Awaryjne uruchomienie ręczne
(korba awaryjna lub łańcuch awaryjny)

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 25

13. Załącznik
Przegląd przyłączy
Listwa zaciskowa X5
(bezpotencjałowe styki łączeniowe)

1
2
3
4
5
6
7
8

- Przekaźnik 1
- Przekaźnik 2
- Przekaźnik 3
- Przekaźnik 4

X10

1
2
3
4
5
6
7
8

X8

X8

X9

X9

X10
X9

X9
X4

X4

10

X5

X5
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2
X8

H4 X8

3
4
5
6
7
8

10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

H4

10

H6

X11

X11

X11

H6
X12

X11

X10

X10

X6
X7

B2
B1

X6
X7

W

V

V

U

U

X2

X2

N

N

X1

L3

L3

L1
PE
PE
PE

L1

X1

L2

PE
PE
PE

L2

X2

10

X12

B2
B1

W

9
8
7
X3 6
5
X13 4
3
2
1

26 - Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5

6
4
2

3

4

L2

U

1

2

6

5
3

4

5

L3

400V/50Hz/3/N/PE

2

6

L3

N

V

L1

K1

L2
L1

PE
PE
PE

K1

PE
PE
PE

U

W

N

X1

T1

3

V

K2

X1

1

W

5

K2

T1

1

6
2

4

B2
B1

1

3

5

X2
B2
B1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

400V/50Hz/3/N/PE

9
8
7
X3 6
5
X13 4
3
2
1

PL
Listwa zaciskowa X4
(dla optoelektronicznego zabezpieczenia krawędzi
zamykającej)
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Listwa zaciskowa X4
(dla zabezpieczenia krawędzi zamykającej 8,2 k?)

- CZĘŚC. OTWARTE2

8,2KOhm

- Zapora świetlna przejazdu3

+

10

- CZĘŚC. OTWARTE2

0V - Zabezpieczenie krawędzi
Sig
zamykającej OPTO
+12V

- 24 V DC / 250 mA4

Listwa zaciskowa X4
(dla pneumatycznego zabezpieczenia krawędzi
zamykającej - DW)5

9
8
7
6
5
4
3
2
1

- Zabezpieczenie krawędzi
zamykającej
- Zapora świetlna przejazdu3
- 24 V DC / 250 mA4

- CZĘŚC. OTWARTE2

8,2KOhm

+

- Zabezpieczenie krawędzi
zamykającej
- Zapora świetlna przejazdu3
- 24 V DC / 250 mA4

X4
Listwa zaciskowa X3
(Obsadzenie)
- Przycisk ZAMKNIJ
- Przycisk impuls

X3

Przycisk OTWÓRZ / STOP / ZAMKNIJ
(rozwiązanie 4-żyłowe)

Przycisk OTWÓRZ / STOP / ZAMKNIJ
(rozwiązanie 6-żyłowe)

- Przycisk ZAMKNIJ

- Przycisk ZAMKNIJ

1

- Przycisk OTWÓRZ

- Przycisk OTWÓRZ

- Przycisk STOP

- Przycisk STOP

- Przycisk OTWÓRZ
- Przycisk STOP

- Wyłączenie awaryjne, wyłącznik
wiotkiej liny, poślizgowy zestyk
drzwiowy, zabezpieczenie przed
wciągnięciem

Przycisk impulsowy
(sterowanie nadążne)

Przełącznik kluczykowy OTWÓRZ / ZAMKNIJ
- ZAMKNIJ

- Przycisk impuls
- OTWÓRZ

Przycisk z pokrywą CS
- Przycisk ZAMKNIJ

X13

- Przycisk OTWÓRZ

Wewnętrzny przełącznik WŁ./WYŁ

X6

- Przycisk ZATRZYMANIA
Przycisk z pokrywą KDT
Zewnętrzne sterowanie zdalne

- Przycisk ZAMKNIJ

X7

- Przycisk OTWÓRZ
- Przycisk STOP

X12

1
2

- Przycisk OTWÓRZ
- Przycisk impuls
- Masa
- 24 V DC

3
4

5

sterowanie nadążne
przycisk lub przełącznik
działa w kierunku w dół
dla zewnętrznych przyrządów
sterujących
(podłączenie do zacisku 1 i 2)
- Opornik 8,2 K? musi być włączony
szeregowo
- Punkt wczytywania testu zabezpieczenia krawędzi zamykającej
(SKS-TEST) powinien być włączony

wt:
gr:
br:

biały
zielony
brązowy

Sterowanie bramy CS 300 / wyd.A 5.5 - 27

#340069


Download file - link to post