automat_do_pieczenia_chleba_alaska_bm_2600.pdf

Automat do chleba Alaska BM 2000 i 2600 - instrukcja obsługi PL

Automat do chleba Alaska BM 2000 i 2600.


BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 1

Instrukcja obs?ugi
Automatyczne urz?dzenie do pieczenia chleba
Model BM 2600

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 2

Szanowna Klientko!
Szanowny Kliencie!
Gratulujemy Panstwu zakupu tego produktu marki ALASKA. Podobnie jak wszystkie produkty marki ALASKA, równie? to
urz?dzenie zosta?o skonstruowane przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy technicznej i wyprodukowane z zastosowaniem
nowoczesnych i niezawodnych podzespo?ów elektrycznych / elektronicznych.
Prosimy o pooewiecenie kilku minut czasu na dok?adne przeczytanie niniejszej instrukcji obs?ugi przed uruchomieniem
urz?dzenia.

Dziekujemy!

SIG GmbH
Schlüterstrasse 5
D-40235 Düsseldorf

GXH 0274

Spis treoeci
Wa?ne wskazówki dotycz?ce bezpieczenstwa u?ytkowania
Opis automatycznego urz?dzenia do pieczenia chleba
Programy i panel obs?ugi
Przed pierwszym u?yciem
Uruchomienie
Czyszczenie i konserwacja
Dane techniczne
Sk?adniki
Przepisy
Rozwi?zywanie problemów
Warunki gwarancji

3
4-5
5-6
7
7-8
8
8
9 - 12
13 - 20
21
22

2

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 3

Wa?ne wskazówki dotycz?ce bezpieczenstwa u?ytkowania
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Przed uruchomieniem urz?dzenia zapoznaae sie nale?y uwa?nie z instrukcj? u?ytkowania. W celu unikniecia szkód i
uszkodzen cia?a mog?cych powstaae przez niew?aoeciwe u?ytkowanie, nale?y przestrzegaae wszystkich wskazówek
dotycz?cych bezpieczenstwa. Aby unikn?ae szkód spowodowanych niew?aoeciwym u?ytkowaniem, przestrzegaae nale?y
wszystkich wskazówek dotycz?cych bezpieczenstwa.
Je?eli urz?dzenie ma zostaae przekazane osobie trzeciej, to nale?y jej równie? przekazaae t? instrukcje u?ytkowania.
W przypadku niew?aoeciwego u?ytkowania lub z?ej obs?ugi nie zostanie przejeta odpowiedzialnooeae za powsta?e szkody.
Przed pierwszym u?yciem sprawdziae nale?y, czy rodzaj pr?du i napiecie sieciowe odpowiadaj? danym na tabliczce
znamionowej oraz czy gniazdo wtyczkowe posiada sprawny styk (bolec) ochronny.
Urz?dzenie stosowaae nale?y tylko do przewidzianego celu. Ten automat do pieczenia chleba przeznaczony jest tylko
do u?ytku domowego i nie wolno go stosowaae do celów komercyjnych, produkcyjnych lub us?ugowych.
Urz?dzenie to nie jest przeznaczone do u?ytku na wolnym powietrzu.
Urz?dzenia elektryczne nie mog? byae nigdy obs?ugiwane bez nadzoru przez dzieci i osoby nieporadne, poniewa? mog?
one nie rozpoznaae niebezpieczenstw wynikaj?cych z niew?aoeciwego obchodzenia sie z urz?dzeniami elektrycznymi.
Urz?dzenie ustawiae nale?y na równym, stabilnym i ?aroodpornym pod?o?u, z dala od p?omieni gazu lub kuchenek i
pieców grzewczych oraz poza zasiegiem dzieci i osób nieporadnych.
Urz?dzenia nie wolno u?ywaae, je?eli urz?dzenie lub przewód zasilaj?cy wykazuj? widoczne uszkodzenia lub je?eli
urz?dzenie przedtem spad?o.
W przypadku szkód lub zak?ócen w funkcjonowaniu urz?dzenia natychmiast wyj?ae wtyczke z gniazda wtyczkowego.
Nie wolno nigdy dokonywaae prób naprawy urz?dzenia we w?asnym zakresie. W przypadku zak?ócen naprawa
dokonana musi byae przez wykwalifikowanych fachowców. Pod ?adnym pozorem nie wolno otwieraae samemu
obudowy. Istnieje ryzyko pora?enia pr?dem!
Urz?dzenia nie wolno zanurzaae w wodzie lub innych p?ynach. Do urz?dzenia nie wolno wlewaae ?adnych p?ynów.
Nale?y zapobiec uszkodzeniom przewodu zasilaj?cego przez zgniecenie, zgiecie lub szorowanie o ostre krawedzi i
trzymaae go nale?y z dala od powierzchni gor?cych.
Wtyczki nie wolno nigdy dotykaae mokrymi lub wilgotnymi rekami.
W przypadku stosowania przed?u?acza musi on posiadaae moc znamionow? nie ni?sz? ni? moc urz?dzenia oznaczona
na tabliczce znamionowej oraz styki ochronne (3-ci? ?y?e).
Przewód zasilaj?cy oraz konieczny ewentualnie przed?u?acz, musz? byae u?o?one w ten sposób, ?eby nie by?o mo?liwe
niezamierzone poci?gniecie lub potkniecie sie o nie.
Wtyczki nie wolno wyjmowaae z gniazda ci?gn?c za przewód, przewodu nie wolno owijaae wokó? urz?dzenia. Regularnie
kontrolowaae wtyczke i przewód zasilaj?cy.
Do wnetrza obudowy nie wolno wprowadzaae ?adnych przedmiotów.
Po zakonczeniu u?ytkowania oraz przed ka?dym czyszczeniem wyj?ae wtyczke z gniazda wtyczkowego.
Je?eli przewód zasilaj?cy tego urz?dzenia zostanie uszkodzony, jego wymiana dokonana mo?e byae przez producenta,
jego serwis naprawczy lub inn? podobnie wykwalifikowan? osobe w celu unikniecia niebezpieczenstw.
Stosowaae wolno tylko akcesoria dostarczone wraz z urz?dzeniem.
Automat do pieczenia chleba mo?e zostaae uruchomiony tylko po w?o?eniu do niego wype?nionej sk?adnikami formy do
pieczenia. W??czenie urz?dzenia bez sk?adników prowadziae mo?e do przegrzania.
Przed wyjeciem formy do pieczenia z urz?dzenia wyj?ae wtyczke z gniazda wtyczkowego.
Niebezpieczenstwo poparzenia! Forma do pieczenia staje sie bardzo gor?ca. Zawsze nale?y u?ywaae rekawic
kuchennych lub recznika przy wyjmowaniu z urz?dzenia formy do pieczenia. Przed dotknieciem wszelkich metalowych
czeoeci nale?y odczekaae, ?eby one wystyg?y.
Nie wolno dotykaae bed?cych w ruchu czeoeci.
Je?eli urz?dzenie nape?nione jest p?ynem, nale?y je przemieszczaae bardzo ostro?nie.
Je?eli urz?dzenie pracuje oraz krótko potem, wokó? urz?dzenia zachowaae nale?y woln? przestrzen bezpieczenstwa 5
cm. Prosimy pamietaae, ?e podczas u?ytkowania urz?dzenie rozgrzewa sie na zewn?trz i przy ujoeciach pary powietrze
jest mocno rozgrzane.
Czeoeci sk?adowe automatu do pieczenia chleba, z wyj?tkiem mieszad?a (haka) do ugniatania (3) i formy do pieczenia
(2) nie nadaj? sie do zmywania w zmywarce i mog? byae one czyszczone tylko recznie.
Urz?dzenia nie wolno pozostawiaae bez nadzoru, je?eli ono pracuje - równie? podczas pracy z wy??cznikiem czasowym.
Podczas pracy urz?dzenia nie wolno go nigdy zakrywaae. Ciep?o i para musz? uchodziae z niego bez przeszkód.
Automatu do pieczenia nie wolno u?ytkowaae w pobli?u ?atwopalnych materia?ów: Niebezpieczenstwo po?aru!
Nigdy nie wolno wyjmowaae potraw z automatu do pieczenia, je?eli jest on jeszcze w??czony lub wtyczka znajduje sie w gnieYdzie
wtyczkowym..
Do urz?dzenia nie wolno wk?adaae trudnych do przyrz?dzenia artyku?ów spo?ywczych, folii metalowych, opakowan itp.

3

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 4

Opis automatycznego urz?dzenia do pieczenia chleba

1
11
10
2
3
4

9
8

5

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pokrywa
Forma do pieczenia
Mieszad?o (hak) do ugniatania
Ooe napedowa
Panel obs?ugi i kontroli z wyoewietlaczem LCD
Obudowa
Przewód zasilaj?cy z wtyczk?
Otwory wentylacyjne
Komora do pieczenia
Otwory ujoecia pary
Wizjer
Miarka - ?y?ka
Miarka - pojemnik

12

6

13

4

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 5

Opis automatycznego urz?dzenia do pieczenia chleba
Automatem do pieczenia chleba mo?na:
o przygotowywaae mieszanki gotowego chleba. Odnooene przepisy znajduj? sie zwykle na opakowaniu.
o piec chleb wg za??czonych przepisów lub wg dostepnych w handlu ksi??ek kucharskich. Automat do pieczenia posiada
przy tym kroki robocze ugniatanie, wyrastanie i pieczenie.
o ugniatanie ciasta np. na makaron, wypieki lub bu?ki.
o gotowanie marmolady.
o

Ten automat do pieczenia przeznaczony jest do wypieku chleba o wadze ca?kowitej maksymalnie 1000 g. Na forme do
pieczenia (2) nie wolno nak?adaae wiecej sk?adników wraz z p?ynami.

o

Wy??czenie pr?du:
Urz?dzenie wyposa?one jest w zabezpieczenie na wypadek wy??czenia pr?du. W przypadku wy??czenia pr?du
trwaj?cego nie d?u?ej jak 15 minut kontynuowany bedzie ostatnio biegn?cy program. Mo?e sie jednak wydarzyae, ?e tylko
krótka przerwa spowodowaae mo?e wystartowanie programu od nowa. W tym przypadku lub przy d?u?szych przerwach
ciasto mo?e byae upieczone naciskaj?c przycisk START/STOP.

Programy i panel obs?ugi
o

o

o
o

o

o

o

o
o

o
o
o

Przycisk MENU (przycisk menu)
Automat do pieczenia chleba dysponuje 12 programami, które mog? zostaae wybrane przez nacioeniecie przycisku
MENU na panelu obs?ugi i kontroli (5). Przycisk MENU naciskaae tak czesto, a? na wyoewietlaczu LCD (5) pojawi sie
??dany program.
1 - Zwyk?y
Program dla chleba bia?ego i mieszanego, sk?adaj?cego sie g?ównie z bia?ej m?ki (pszenica/?yto). Przy dodatku tylko
ma?ej ilooeci (10-20%) oeruty zbo?owej lub ziaren nale?y wybraae równie? ten program.
2 - Chleb bia?y
Program dla chleba z bia?ej, mocno zmielonej m?ki po francusku lub chleba lekkiego z chrupi?c? skórk?.
3 - Chleb razowy
Program dla chleba z du?ym udzia?em pe?noziarnistej m?ki pszennej i m?ki ?ytniej. Chleb ten jest zwykle cie?szy i
bardziej zwarty od chleba jasnego.
4 - Szybki
Programem tym upiec mo?na chleb w mniej wiecej po?owie czasu. Chleb taki jest jednak mniej pulchny i nie jest tak
smaczny.
5 - Chleb s?odki
Program do wypieku ciastek, ciast i chleba s?odkiego, równie? dla przepisów z dodatkowym cukrem, rodzynkami lub
czekolad?.
6 - Super szybki I
Ugniatanie, wyrastanie i pieczenie chleba o wadze 750g w najkrótszym czasie. Chleb taki jest zwykle mniejszy i bardziej
zwarty, w porównaniu do programu Szybki.
7 - Super szybki II
Identyczny jak Super szybki, ale dla chleba o wadze 1000g.
8 - Ugniatanie ciasta
Dzieki niemu przygotowaae mo?na np. ciasto dro?d?owe na cha?ke lub bu?ki.
Program bez fazy pieczenia.
9 - Marmolada
Programem tym mo?na samemu przygotowaae marmolade.
10 - Ciastka
Ugniatanie, wyrastanie i pieczenie z proszkiem do pieczenia.
11 - Sandwicz
Ugniatanie, wyrastanie i pieczenie sandwicza. Do pieczenia lekkiego chleba z cienk? skórk?.

5

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 6

Programy i panel obs?ugi
o

o

o
o

12 - Pieczenie
W programie tym urz?dzenie wy??cznie piecze, bez uprzedniego ugniatania i wyrastania ciasta. Programem tym mo?na
te? dopiec ewentualnie nie dopieczony w?aoeciwie chleb.
Przycisk START/STOP (Start/Stop)
Przyciskiem START/STOP na panelu obs?ugi (5) uruchomiae mo?na lub przerwaae wybrany program. W celu
wystartowania programu, po wybraniu programu przyciskiem MENU, nacisn?ae przycisk START/STOP. W ceku
przerwania programu nacisn?ae i przytrzymaae przycisk START/STOP do momentu us?yszenia sygna?u dYwiekowego.
Wskazówka: Przy naciskaniu jakiegooe przycisku zabrzmi zawsze krótki sygna? dYwiekowy.
Przycisk COLOR (zarumienienie)
Stopien zarumienienia wybrany mo?e byae w programach 1-7. Je?eli nacioeniety zostanie przycisk COLOR, na
wyoewietlaczu LCD (5) zmieni sie wyoewietlany czas i strza?ka pokarze, czy wybrano LIGHT (jasny), MEDIUM (oeredni)
lub DARK (ciemny).
LIGHT
MEDIUM
DARK

o

dla skórki jasnej
dla oerednio zarumienionej skórki
dla skórki ciemnej

Przycisk LOAF SIZE (wielkooeae bochenka)
W programach 1 - 3, 5, 11 wybraae mo?na wage bochenka. Urz?dzenie nastawione jest fabrycznie na 2.0 LB (ok. 1.000 g).
Naciskaae przycisk LOAF SIZE tak czesto, a? czarne oznakowanie na wyoewietlaczu LCD (5) znajdowaae sie bedzie pod
wybran? wielkooeci?.
1.5LB
2.0LB

ok. 750 g
ok. 1.000 g

o

Przyciski wy??cznika czasowego

o

Przyciskami
i
nastawia sI ca?kowity czas, po którym chleb powinien byae gotowy. Wy??cznik czasowy
zaprogramowaae mo?na na maksymalnie 13 godzin. Ka?de nacioeniecie przycisku
i
przestawia wy??cznik o 10
minut w przód lub wstecz.
Wskazówka: Nastawione na sta?e czasy programów nie mog? zostaae zmienione.

U?ycie wy??cznika czasowego - przyk?ad:
(obowi?zuje tylko dla programów 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 )
Prosimy o równie? o przestrzeganie wskazówek z rozdzia?u Uruchomienie.
o Jest godzina 20:30. Chleb ma byae spo?ywany jutro o godzinie 07:00, tzn. za 10 godzin i 30 minut.
o Na forme do pieczenia (2) na?o?yae wybrane sk?adniki wg przepisu. Nale?y pamietaae, ?eby dro?d?e w ?adnym wypadku
nie wesz?y kontakt z p?ynem lub sol?.
o Forme do pieczenia (2) umieoeciae w automacie i zamkn?ae pokrywe (1).
o Przyciskiem MENU wybraae ??dany program.
o Przyciskami
i
ustawiae wy??cznik czasowy na 10:30 (czas konca pieczenia).
o Teraz nacisn?ae przycisk START/STOP. Przy wy??czniku czasowym na wyoewietlaczu LCD (5) pojawi sie strza?ka. Chleb
bedzie gotowy w ??danym czasie.
o W ceku przerwania u?ytkowania z wy??cznikiem czasowym nacisn?ae i przytrzymaae przycisk START/STOP do momentu
us?yszenia sygna?u dYwiekowego. Na wyoewietlaczu LCD (5) pojawi sie nastawiony ostatnio czas pieczenia.
o Wskazówka: U?ytkowanie z wy??cznikiem czasowym stosowane byae powinno tylko do wypieku chleba z gotowych
mieszanek, poniewa? oewie?e sk?adniki jak jaja i mleko mog? sie szybko zepsuae.

6

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 7

Przed pierwszym u?yciem
o
o

o

Usun?ae wszelkie materia?y opakowaniowe.
Wyj?ae haki do ugniatania (3) i forme do pieczenia (2) i umyae je ?agodnym oerodkiem do zmywania oraz wod?. W taki sam
sposób umyae miarke-pojemnik (13) i miarke-?y?ke (12). Wszystkie czeoeci wysuszyae. Od zewn?trz urz?dzenie przetrzeae
wilgotn? oeciereczk?, a nastepnie wytrzeae je do sucha.
Urz?dzenie ustawiae na równym, stabilnym, poziomym i ?aroodpornym pod?o?u.

Uruchomienie
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

o
o

Wyj?ae forme do pieczenia (2) z urz?dzenia i na ooe napedow? (4) na spodzie formy do pieczenia (2) za?o?yae hak do
ugniatania (3). Nale?y sie upewniae, czy hak do ugniatania (3) dobrze zaskoczy?.
Do formy do pieczenia (2) na?o?yae nale?y wybrane i dok?adnie wymierzone sk?adniki. (patrz rozdzia? Sk?adniki)
Konieczne jest na?o?enie sk?adników na forme do pieczenia (2) przed w?o?eniem jej do automatu, gdy? w przeciwnym
wypadku dojoeae mo?e do zabrudzenia automatu lub uszkodzenia elementów grzewczych. Forme do pieczenia (2)
nape?niaae nale?y sk?adnikami w podanej w przepisie kolejnooeci. W pierwszej kolejnooeci podaae nale?y p?yny, a nastepnie
m?ke. Cukier i sól rozprowadziae najlepiej na brzegu m?ki. W m?ce uformowaae zag?ebienie na dro?d?e. Nale?y pamietaae,
?eby dro?d?e w ?adnym wypadku nie wesz?y kontakt z p?ynem lub sol?.
Nale?y sie upewniae, czy zewnetrzna strona formy do pieczenia (2) jest czysta i w?o?yae forme do pieczenia (2) do
obudowy (6). Forme do pieczenia (2) docisn?ae dobrze po obu stronach, tak ?eby s?yszalne by?o wyraYnie jej
zatrzaoeniecie.
Wtyczke (7) w??czyae do gniazda wtyczkowego ze sprawnym stykiem (bolcem) ochronnym. Zabrzmi sygna? dYwiekowy.
Na wyoewietlaczu LCD (5) pojawi sie czas pieczenia programu 1 przy nastawieniu oeredniego zarumienienia i dla
bochenka o wadze 1000g.
W celu wyboru programu przycisk MENU naciskaae do momentu pojawienia sie na wyoewietlaczu LCD (5) ??danego
programu.
Przyciskami COLOR (zarumienienie) i LOAF SIZE (wielkooeae bochenka) wybraae ??dane nastawiania. (patrz Wybór
programu)
Je?eli ma byae u?yty wy??cznik czasowy, prosimy go teraz nastawiae. (patrz te? U?ywanie wy??cznika czasowego)
Aby wystartowaae program, nacisn?ae przycisk START/STOP. Na wyoewietlaczu LCD (5) pojawi sie konieczny aktualnie
czas dla wybranego programu (poza prac? z wy??cznikiem czasowym).
Teraz rozpoczyna sie czas biegu programu. Na wyoewietlaczu LCD (5) podany czas rozpocznie odliczanie wstecz.
Automat do pieczenia chleba wykona teraz ró?ne operacje robocze: ugniatanie, wyrastanie i pieczenia - w zale?nooeci
od wybranego programu.
Podczas ugniatania urz?dzenie mieszaae bedzie sk?adniki przez kilka minut. Jest to ca?kiem normalne, ?e podczas
procesu ugniatania urz?dzenie pracuje troche g?ooeniej i wibruje.
Nastepnie urz?dzenie pozostawia ciasto do wyrooeniecia. Podczas tego czasu zaczynaj? pracowaae dro?d?e i mo?e sie
zdarzyae, ?e wizjer (11) zajdzie nieznacznie par?. Po jakimoe czasie przez otwory na ujoecie pary (10) zaczn? wydostawaae
sie skropliny.
W programach 1, 2, 3, 5 i 11 urz?dzenie wyda d?ugi sygna? dYwiekowy w celu przypomnienia, ?e - je?eli Panstwo sobie
tego ?ycz? - mo?na do?o?yae teraz dodatkowe sk?adniki jak np. rodzynki lub orzechy. Pokrywe (1) otworzyae jednak tylko
na krótko, aby zapobiec opadnieciu chleba.
Je?eli proces pieczenia ma zostaae przerwany, nacisn?ae i przytrzymaae przez ok. 2 sekundy przycisk START/STOP.
Je?eli pieczenie zosta?o raz przerwane, nie mo?e byae ono kontynuowane w tym samym miejscu. W takim przypadku
uruchomiae nale?y program 12 = pieczenie.
Uwaga! Podczas u?ytkowania otwory wentylacyjne (8) i otwory ujoecia pary (10) nie mog? byae zakryte.
W przypadku wydostawania sie dymu z urz?dzenia, pokrywa musi pozostaae koniecznie zamknieta. W takiej sytuacji
przerwaae nale?y program naciskaj?c przez ok. 2 sekundy przycisk START/STOP i wyj?ae wtyczke (7) z gniazda
wtyczkowego. W ?adnym wypadku nie wolno tl?cego sie ciasta gasiae wod?! Dym powstaae mo?e, je?eli ciasto
wydostanie sie poza brzeg formy do pieczenia (2) i zetknie sie ze spiral? grzewcz?. Dlatego przestrzegaae nale?y ilooeci
sk?adników podanych w przepisach!

7

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 8

Uruchomienie
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o

W celu osi?gniecia optymalnego wyniku pieczenia, w miare mo?liwooeci unikaae nale?y otwierania automatu do pieczenia
chleba podczas jego pracy. Postepy w pieczeniu obserwowaae mo?na przez wizjer (11).
Po zakonczeniu pieczenia: Je?eli nast?pi?o zakonczenie programu, zabrzmi 10 sygna?ów dYwiekowych, a automat
prze??czy sie na funkcje utrzymywania w cieple. Chleb pozostawiony mo?e byae w urz?dzeniu przez kolejne 60 minut
bez obawy, ?e rozmieknie sie od pod wp?ywem wilgoci. W ka?dym przypadku chleb wyj?ae nale?y z formy do pieczenia
(2) tak szybko, jak to jest mo?liwe.
Proces utrzymywania w cieple przerywa sie naciskaj?c i przytrzymuj?c przez ok. 2 sekundy przycisk START/STOP.
Aby urz?dzenie ca?kowicie od??czyae od sieci, nale?y wyj?ae wtyczke (7) z gniazda wtyczkowego.
Otworzyae pokrywe (1). Forma do pieczenia (2) i chleb s? bardzo gor?ce! Aby wyj?ae forme do pieczenia (2) z urz?dzenia
pos?u?yae sie nale?y recznikiem lub rekawicami kuchennymi. Forme do pieczenia (2) postawiae na ?aroodpornym
pod?o?u, nigdy na obrusie lub powierzchni z tworzywa sztucznego.
Przed wyjeciem chleba forme do pieczenia (2) pozostawiae nale?y na ok. 5 minut w celu jej wystudzenia. Nastepnie
forme do pieczenia (2) przytrzymaae nale?y na skos nad rusztem i wstrz?saae ni? lekko, a? chleb sie poluzuje.
Je?eli hak do ugniatania (3) pozostanie jeszcze w chlebie, nale?y go usun?ae tepy, przedmiotem. Prosimy pamietaae, ?e
nie wolno do tego celu u?ywaae przedmiotów metalowych, gdy? uszkodziae mog? one pow?oke haka do ugniatania (3).
Przed spo?yciem, chleb nale?y zawsze pozostawiae na 15 - 30 minut w celu wystygniecia.
Je?eli teraz upieczony ma zostaae drugi chleb, na wyoewietlaczu LCD (5) mruga H:HH i brzmi sygna? dYwiekowy, oznacza
to, ?e urz?dzenie nie jest jeszcze wystarczaj?co wystudzone. Przed ponownym uruchomieniem urz?dzenia odczekaae
nale?y kolejne 10-20 minut.
Przed przyst?pieniem do czyszczenia urz?dzenie nale?y wystudziae.

Czyszczenie i konserwacja
o
o

o
o
o

Przed przyst?pieniem do ka?dego czyszczenia, nale?y sie upewniae, czy wtyczka (7) wyjeta jest z gniazda wtyczkowego
i czy urz?dzenie wystyg?o.
Wyj?ae forme do pieczenia (2) z urz?dzenia i wyci?gn?ae hak do ugniatania (3) z osi napedowej (4) na spodzie formy do
pieczenia (2). Forma do pieczenia (2) i hak do ugniatania (3) pokryte s? warstw? przeciw przyleganiu. Dzieki temu
u?atwione jest ich czyszczenie. Forme do pieczenia (2) i hak do ugniatania (3) czyoeciae nale?y oerodkiem do zmywania i
ciep?? wod?. W ?adnym wypadku nie wolno stosowaae ostrych oerodków czyszcz?cych, oerodków szoruj?cych i drapaków!
Je?eli hak do ugniatania (3) jest zaschniety i nie daje sie wyci?gn?ae z osi napedowych (4), forme do pieczenia (2)
wype?niae gor?c? wod? i spróbowaae ponownie za ok. 30 minut. Przed w?o?eniem czeoeci do urz?dzenia nale?y je dobrze
wysuszyae.
Forma do pieczenia (2) i hak do ugniatania (3) nadaj? sie do zmywania w zmywarce.
Komore do pieczenia i urz?dzenie od zewn?trz przetrzeae wilgotn? oeciereczk?, a nastepnie wytrzeae je do sucha.
Urz?dzenia nie wolno nigdy wk?adaae pod bie??c? wode lub zanurzaae go w niej lub w innych p?ynach. Do komory
urz?dzenia nie wolno wlewaae wody lub innych p?ynów.

Dane techniczne
Napiecie znamionowe
Znamionowy pobór mocy
Wybór czasu
Masa wyrobu

:
:
:
:

230V~ 50Hz
600 W
maks. 13 godzin
6,4 kg

Informacja dotycz?ca ochrony oerodowiska
Zu?yte urz?dzenia elektryczne s? surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucaae ich do pojemników na odpady
domowe, poniewa? mog? zawieraae substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i oerodowiska! Prosimy o
aktywn? pomoc w oszczednym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie oerodowiska naturalnego
przez przekazanie zu?ytego urz?dzenia do punktu sk?adowania surowców wtórnych - zu?ytych urz?dzen
elektrycznych.

8

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 9

Sk?adniki
Czesto mówi sie, ?e gotowanie jest sztuk?, która zale?na jest od kreatywnooeci kucharza, w przypadku pieczenia chleba jest
to bardziej nauk?. To znaczy, ?e proces, w którym zmieszane zostaj? m?ka, woda i dro?d?e, powoduje reakcje chemiczn?
pozwalaj?c? na wyprodukowanie chleba. Nale?y pamietaae, ?e przewidziane do wymieszania sk?adniki produkuj? specyficzne
rezultaty. Prosimy o dok?adne zapoznanie sie z poni?szymi instrukcjami, aby dowiedzieae sie, jak? role odgrywaj?
poszczególne sk?adniki przy produkcji chleba.
Temperatury sk?adników
Wszystkie sk?adniki, przede wszystkim p?yny (woda lub mleko) powinny mieae temperature pokojow?, tzn. 21°C. Je?eli
sk?adniki s? zbyt zimne, tzn. poni?ej 10 °C, mog? one nie aktywowaae dro?d?y. Bardzo gor?ce p?yny ponad 40 °C mog?yby
zabiae dro?d?e.
1. M?ka uniwersalna
M?ka uniwersalna jest mieszank? twardych rafinowanych i miekkich pszennych typów m?ki, które nadaj? sie do wypieku
chleba i ciasta.
2. M?ka chlebowa
Aby osi?gn?ae najlepsze rezultaty, stosowaae nale?y m?ke chlebow?. M?ka ta zmielona jest w ten sposób, ?e nadaje sie ona
najlepiej do pieczenia chleba przy u?yciu dro?d?y, ma ona wieksz? zawartooeae bia?ka jak m?ka uniwersalna. To jest protein w
m?ce, który po zmieszaniu z wod? przekszta?ca sie w gluten. Przez ugniatanie gluten staje sie elastyczny i tworzy tkanke
ciasta. M?ka uniwersalna tworzy s?ab? tkanke i daje tylko ma?e bochenki.
3. M?ka pszenna pe?noziarnista
M?ka pszenna pe?noziarnista mielona jest z ca?ych ziaren pszenicy, które zawieraj? otreby i kie?ki, które sprawiaj?, ?e m?ka
ta jest cie?sza i bardziej bogata w sk?adniki od?ywcze jak m?ka uniwersalna. Bochenki chleba upieczonego na tej m?ce s?
z regu?y mniejsze i cie?sze jak bochenki upieczone z m?ki bia?ej. Aby temu zapobiec, w celu upieczenia wysokich i lekko
wyt?aczanych bochenków, pe?noziarnist? m?ke pszenn? miesza sie zwykle z m?k? uniwersaln?, chlebow? lub otrebow?.
4. M?ka ?ytnia
Podobnie jak pe?noziarnista m?ka pszenna m?ka ?ytnia, zwana te? m?k? graham, jest równie? m?k? o wysokim poziomie
w?ókna. M?ka ?ytnia mieszana musi byae zawsze z du?ym udzia?em m?ki uniwersalnej, chlebowej lub glutenowej, gdy?
zawarte w niej ilooeci glutenu nie s? wystarczaj?ce, aby osi?gn?ae równomiernie wyrooeniety, ziarnisty bochenek.
5. M?ka glutenowa
M?ka glutenowa jest m?k? pszenn? po obróbce, z której usunieto prawie ca?kowicie skrobie. To co pozosta?o, wykazuje
bardzo du?y udzia? glutenu. (Gluten jest bia?kiem pszennym nadaj?cym cieoecie chlebowym elastycznooeci). M?ka ta jest
normalnie dostepna w sklepach spo?ywczych. Stosowana jest ona czasami w ma?ych porcjach razem z rodzajami m?ki,
które, jak np. m?ka pszenna, posiadaj? nisk? zawartooeae glutenu, aby zwiekszyae objetooeae i rozluYniae strukture.
6. M?ka tortowa
M?ka tortowa sk?ada sie z bardziej miekkich i ubogich w proteiny rodzajów m?ki. Znajduje ona najczeoeciej zastosowanie w
przepisach na wypieki ciast.
7. M?ka fermentuj?ca
Rodzaje m?ki fermentuj?cej zawieraj? zbedne sk?adniki fermentuj?ce, maj?ce negatywny wp?yw na pieczenie chleba i ciast.
Nie poleca sie jej stosowania. Nie poleca sie jej stosowania.

9

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 10

Sk?adniki
Wa?na wskazówka specjalna dotycz?ca rodzajów m?ki
Chocia? wygl?daj? one podobnie, ró?ne rodzaje m?ki mog? sie od siebie znacz?co ró?niae, w zale?nooeci od pochodzenia,
sposobu mielenia i sk?adowania. Przekonacie sie Panstwo, ?e trzeba bedzie zdobyae troche dooewiadczenia z ró?nymi
rodzajami m?ki, aby pieczone przez Panstwa bochenki by?y perfekcyjne. Niniejsza broszura zawiera zbiór rad dotycz?cych
pieczenia, które bed? Panstwu przy tym przydatne.
Równie? wa?ne jest w?aoeciwe sk?adowanie rodzajów m?ki, gdy? wszystkie one powinny byae przechowywane w
bezpiecznych, szczelnych pojemnikach. Aby zapobiec zje?czeniu, m?ka pszenna i ?ytnia przechowywana powinna byae w
lodówce lub w ch?odnym miejscu.
8. Otreby
W przypadku nie poddanych obróbce otrebów i kie?ków pszennych chodzi grube czeoeci zewnetrzne ziaren pszenicy i zbo?a,
które oddzielana s? przez przesiewanie m?ki. Bardzo czesto podawane s? one w ma?ych ilooeciach do chleba, aby sprawiae,
?eby chleby sta? sie bardziej po?ywny, silniejszy i smaczniejszy. Stosowane s? one równie? w celu polepszenia struktury
chleba.
9. M?ka kukurydziana i owsiana
M?ke kukurydzian? i owsian? otrzymuje sie przez zmielenie grubych bia?ych i ?ó?tych ziaren kukurydzy i uprzednio specjalnie
przygotowanych ziaren owsa. W wiekszooeci przypadków stosowane s? one w celu polepszenia smaku i nadania chlebowi
pulchnooeci.
10. Pszenica rozszczepiona
Rozszczepiona pszenica jest gruboziarnista. Rodzaj tej pszenicy sk?ada sie z ziaren pszenicy pocietej w kwadratowe
fragmenty. Chlebowi pe?noziarnistemu nadaje on smak orzechów i chrupk? strukture.
11. Mieszanka ziaren siedmiu zbó?
Mieszanka ziaren siedmiu zbó? jest mieszank? rozszczepionych ziaren pszenicy, otrebów, zbo?a, kukurydzy, nasion lnu i
?uskanego prosa.
12. Cukier
Cukier wa?ny jest dla koloru i smaku chleba. Dla dro?d?y cukier jest po?ywk?, która wspomaga proces fermentacji.
Przedstawione w niniejszej instrukcji przepisy bazuj? na u?yciu cukru kryszta?owego. Je?eli nie zalecono tego wyraYnie, nie
nale?y stosowaae cukru pudru lub cukru br?zowego. Nie nale?y stosowaae sztucznych materia?ów s?odz?cych, gdy? dro?d?e
z nimi nie zareaguj?.
13. Sól
Sól jest elementem stabilizuj?cym smak chleba i ciast oraz kolor skórki tworz?cy sie podczas pieczenia. Sól ogranicza te?
wyrastanie dro?d?y. Podane w przepisach ilooeci soli nie powinny byoe dlatego podwy?szane. Z przyczyn dietetycznych
zaniechaae mo?na ca?kowitego u?ycia soli, chleb mo?e jednak wyrosn?ae wy?ej jak normalnie.
14. Dro?d?e - dro?d?e aktywne - dro?d?e suche
W procesie fermentacji dro?d?e produkuj? konieczny do rozpulchnienia ciasta na chleb gaz (tlenek wegla). Aby dro?d?e
mog?yby produkowaae ten gaz, musz? sie one od?ywiaae cukrem i weglowodanami zawartymi w m?ce. We wszystkich
przepisach, w których przewidziane jest u?ycie dro?d?y, stosuje sie aktywne, dro?d?e granulowane. Zasadniczo istniej? trzy
ró?ne rodzaje dro?d?y: dro?d?e oewie?e, dro?d?e suche i dro?d?e instant. Poleca sie stosowanie tradycyjnych dro?d?y
suchych; w ma?ych ilooeciach mo?na te? u?yae dro?d?e instant (adnotacja: przedstawione w niniejszej instrukcji przepisy bazuj?
na u?yciu dro?d?y suchych. Nie poleca sie dro?d?y oewie?ych lub wyciskanych, gdy? daj? one s?abe rezultaty) Aby dro?d?e
zachowa?y oewie?ooeae przechowywaae je nale?y zawsze w lodówce. Zbyt wysokie temperatury niszcz? je. Nale?y sie upewniae,
czy dro?d?e s? oewie?e sprawdzaj?c date wa?nooeci. Otwarte opakowania lub puszki z dro?d?ami, które zawieraj? resztki
dro?d?y, które maj? byae póYniej zu?yte, nale?y natychmiast szczelnie zamkn?ae i umieoeciae bezzw?ocznie w lodówce.

10

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 11

Sk?adniki
To, ?e chleb lub ciasto nie wzrastaj?, spowodowane jest czesto u?yciem przestarza?ych dro?d?y. Prosimy o
przeprowadzenie nastepuj?cego testu, aby ustaliae, czy posiadane dro?d?e nie s? zbyt stare i czy s? jeszcze aktywne:
A)
B)
C)
D)

Ma?? miseczke lub fili?anke nape?niae do po?owy letni? wod?.
W wodzie tej rozpuoeciae ?y?eczke cukru i na powierzchnie wody wsypaae dwie ?y?eczki dro?d?y.
Miseczke lub fili?anke postawiae w ciep?ym miejscu i odczekaae ok. 10 minut bez ingerencji.
Mieszanka powinna sie spieniae i mieae intensywny zapach dro?d?y. Je?eli to nie nast?pi, zakupiae nale?y oewie?e dro?d?e.

15.
P?yny
P?yny takie jak np. mleko (1 %-owe, 2%-owe, mleko pe?ne lub chude) lub kombinacja mleka w proszku z wod? u?ywane mog?
byae do pieczenia chleba. Mleko poprawia smak, nadaje chlebowi aksamitn? strukture i zmiekcza skórke, podczas gdy skórka
przy u?yciu samej wody bedzie bardziej chrupka. Do p?ynów podaae mo?na te? soki (sok pomaranczowy, jab?kowy itd.), które
dodaje sie w celu poprawy smaku.
16.
Jaja
Jaja nadaj? chlebowi i cieoecie dodatkowe wartooeci od?ywcze i aksamitn? strukture. Przedstawione w niniejszej instrukcji
przepisy bazuj? na jajach du?ych.
17.
T?uszcz
Olej, t?uszcz do pieczenia, mas?o i margaryna <<skracaj?>> lub zmiekczaj? strukture chleba dro?d?owego. Wyj?tkow? skórke i
strukture chleba francuskiego zawdziecza sie temu, ?e nie zastosowano mas?a. Chleb, do którego wypieku u?yto mas?a,
pozostanie jednak d?u?ej oewie?y. Prosimy pamietaae, aby mas?o lub margaryne podawaae zawsze w miekkiej lub nawet p?ynnej
postaci. Nie nale?y u?ywaae margaryny do smarowania lub margaryny dietetycznej, którym brakuje konicznej zawartooeci
t?uszczu.
18.
Proszek do pieczenia
Proszek do pieczenia znajduje zastosowanie jako oerodek spulchniaj?cy przy wypieku chleba szybkiego i ciast. Ten oerodek
spulchniaj?cy nie wymaga czasu wyrastania przed pieczeniem, poniewa? reakcja chemiczna nastepuje dopiero w momencie
dodania sk?adników p?ynnych.
19.
Soda do pieczenia
Soda do pieczenia jest kolejnym oerodkiem spulchniaj?cym, który nie powinien byae ani wymieniony ani zast?piony proszkiem
do pieczenia. Równie? soda nie wymaga czasu wyrastania przed pieczeniem, poniewa? reakcja chemiczna nastepuje
dopiero podczas procesu pieczenia.
Odmierzanie sk?adników
Kluczem i najwa?niejszym krokiem w u?yciu automatu do pieczenia chleba jest dok?adne i staranne odmierzenie sk?adników.
Bardzo wa?ne jest, aby sk?adniki sta?e i p?ynne odmierzona zosta?y jak najdok?adniej, w przeciwnym wypadku wyniki
pieczenia mog?yby wypaoeae niezadowalaj?co. Sk?adniki nak?adane musz? byae te? do formy do pieczenia w podanej w
przepisie kolejnooeci. Sk?adniki p?ynne i sta?e wymagaj? nastepuj?cych, ró?ni?cych sie od siebie nieznacznie metod
odmierzania:
Odmierzanie p?ynów
Aby odmierzyae p?yny jak woda lub mleko, poleca sie u?ycie dzbanka z tworzywa sztucznego lub szk?a albo za??czonej miarki
- pojemnika (10). Odczytanie danej ilooeci nast?piae powinno po ustawieniu dzbanka na poziomej, równej powierzchni na
wysokooeci oczu (nie nale?y patrzeae pod innym k?tem). Poziom p?ynu odpowiadaae musi danemu oznaczeniu. Ilooeae
<<szacunkowa>> nie jest wystarczaj?ca, gdy? mo?e zostaae zagro?ona równowaga przepisu.
Odmierzanie sk?adników sta?ych
U?ycie za??czonej miarki-?y?ki (9):
- ma?a ?y?ka odpowiada ?y?eczce do herbaty
- du?a ?y?ka odpowiada ?y?ce sto?owej

11

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 12

Sk?adniki
Odmierzanie sk?adników sta?ych (szczególnie ró?nych rodzajów m?ki) powinno byae przeprowadzone za pomoc?
znormowanych miarek-pojemników. Miarki takie dostepne s? w ró?nych wielkooeciach. Sk?adniki nak?ada sie ostro?nie ?y?k?
do miarki-pojemnika i wyrównuje sie je za pomoc? no?a na wysokooeci brzegu miarki-pojemnika. Pukanie w miarke lub
u?ywanie jej do nabrania sk?adników, mo?e przyczyniae sie do tego, ?e sk?adniki zostan? ugniecione i odmierzona bedzie
wieksza ich ilooeae jak konieczna. Dodatkowa ilooeae sk?adników zachwiaae mo?e równowage przepisu. Nie przesiewaae m?ki.
Ma?e ilooeci sk?adników sta?ych lub p?ynnych (np. dro?d?e, cukier, sól, mleko w proszku, miód) odmierzaae nale?y dostarczon?
miark?-?y?k? (9). Miarodajn? jest ilooeae wyrównana i nie znajduj?ca sie ponad brzegiem miarki. Nawet ta ma?a ró?nica
zachwiaae mo?e równowage przepisu.
Dalsze rady
o Wszystkie sk?adniki nak?adaae nale?y do formy do pieczenia (2) zawsze w ten sposób, aby dro?d?e nie wesz?y w kontakt
z p?ynami.
o Je?eli mieszkacie Panstwo w wysoko po?o?onych regionach (ponad 900 m n.p.m.) lub posiadacie bardzo miekk? wode,
fermentacja dro?d?y zostanie wzmocniona, a ciasto bardziej wyrooenie. Aby unikn?ae nadmiernego wyrastania ciasta,
nale?y zmniejszyae ilooeae dro?d?y o ok. 1/4 podanej ilooeci.
o Aby osi?gn?ae zadowalaj?cy wynik, polecamy prowadzanie ksi??ki z u?ywanymi przez Panstwa sk?adnikami i przepisami.
Je?eli przepis sie nie uda, za pomoc? Panstwa zapisków skorygowaae bedzie mo?na mniejsz? ilooeae odpowiednich sk?ad
ników. Prosimy pamietaae, ?e przez u?ywanie rodzajów m?ki ró?nych producentów wyniki pieczenia mog? sie równie?
ró?niae. Dotyczy to równie? wszystkich innych sk?adników. Przyk?adowo nie nale?y stosowaae dwóch ró?nych rodzajów
dro?d?y do jednego chleba.
Szczególne rodzaje glazury do chleba dro?d?owego
OEwie?o upieczonemu chlebowi daae nale?y teraz profesjonalny ostatni szlif. Prosimy o wybranie jednej z nastepuj?cych
szczególnych glazur dla Panstwa chleba.
Glazura z jaj
Zmieszaae 1 du?e jajo z 1 ?y?eczk? wody, nanosiae na du?? skale (adnotacja: na cisto nanosiae tylko przed pieczeniem).
Topiona skórka maoelana
W celu otrzymania bardziej miekkiej, delikatnej skórki na upieczony w?aoenie chleb nanieoeae roztopione mas?o.
Glazura mleczna
W celu otrzymania bardziej miekkiej i b?yszcz?cej skórki upieczony w?aoenie chleb posmarowaae mas?em lub oemietan?.
Lukier
Kubek przesianego cukru pudru wymieszaae z 1 do 2 ?y?ek mleka. Nanieoeae na chleb rodzynkowy lub chleb s?odki.
Mak, sezam, kminek, m?ka kukurydziana/daktyle: W zale?nooeci od Panstwa wyboru przygotowany w?aoenie chleb z glazur?
posypaae tymi nasionami.

12

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 13

Przepisy
Chleb bia?y
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

250 ml

300 ml

Sól

1.5 ?y?eczki

2 ?y?eczki

Cukier

2 ?y?ki

2.5 ?y?ki

Grysik z twardej pszenicy

120 g

150 g

M?ka chlebowa

270 g

350 g

Dro?d?e suszone

1 1/4 ?y?eczki

2 1/2 ?y?eczki

Olej

2 ?y?ki

2 1/2 ?y?ki

Program 2: Chleb bia?y

Chleb orzechowo-rodzynkowy
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda lub mleko

250 ml

300 ml

Margaryna lub mas?o

2 ?y?ki

2 1/2 ?y?ki

Sól

1 1/2 ?y?eczki

2 ?y?eczki

Cukier

2 ?y?ki

2 1/2 ?y?ki

M?ka chlebowa

450 g

520 g

Dro?d?e suszone

1 1/5 ?y?eczki

1 1/2 ?y?eczki

Rodzynki

50 g

75 g

Mielone orzechy w?oskie

30 g

40 g

Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Mleko

280 ml

330 ml

Margaryna lub mas?o

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

Sól

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Cukier

2 ?y?ki

3 ?y?ki

Gruba m?ka chlebowa

380 g

510 g

Dro?d?e suszone

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Program 1: Zwyk?y

Gruby chleb bia?y

Program 1: Zwyk?y

13

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 14

Przepisy
Tradycyjny chleb bia?y
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Margaryna lub mas?o

1 ?y?ki

1 1/2 ?y?ki

Sól

1 ?y?eczka

1 3/4 ?y?eczka

Mleko w proszku

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

M?ka chlebowa

450 g

520 g

Dro?d?e suszone

1 1/4 ?y?eczka

1 1/2 ?y?eczka

Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda lub mleko

220 ml

280 ml

Sól

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Cukier

2 1/2 ?y?eczka

3 ?y?eczka

M?ka chlebowa

300 g

400 g

Grysik kukurydziany

1 1/2 ?y?eczka

1 3/4 ?y?eczka

Program 1: Zwyk?y

W?oski chleb bia?y

Program 11: Sandwicz

Chleb s?odki
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

OEwie?e mleko

210 ml

230 ml

Margaryna lub mas?o

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

Sól

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Miód

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

Cukier

3 ?y?ki

4 ?y?ki

M?ka chlebowa

450 g

520 g

Dro?d?e suszone

1 ?y?eczka

1 1/4 ?y?eczka

Program 5: Chleb s?odki

14

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 15

Przepisy
Chleb gruby
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

240 ml

310 ml

Sól

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Olej

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

M?ka chlebowa

380 g

500 g

Cukier

3/4 ?y?ki

1 ?y?ki

Dro?d?e suszone

1 1/4 ?y?eczka

1 1/2 ?y?eczka

Program 2: Chleb bia?y

Irlandzki chleb sodowy
Maoelanka

220 ml

Jaja

2

Olej

2 ?y?ki

M?ka

1/2 ?y?eczka

Soda spo?ywcza

1 ?y?ki

Sól

1/2 ?y?eczka

Rodzynki

1 fili?anka

Program 4: Szybki

Chleb ry?owy
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda ry?owa

230 ml

300 ml

M?ka chlebowa

400 g

520 g

Ry? okr?g?y nie gotowany

35 g

50 g

Cukier

3 ?y?eczka

4 ?y?eczka

Dro?d?e suszone

0.9 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Olej

1 ?y?ki

1 1/2 ?y?ki

Program 1: Zwyk?y

15

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 16

Przepisy
Chleb marchewkowy
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

250 ml

310 ml

Mas?o

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

M?ka chlebowa

450 g

520 g

Pokrojona w paski marchewka

56 g

70 g

Sól

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Cukier

2 ?y?ki

2 1/2 ?y?ki

Dro?d?e suszone

1 ?y?eczka

1 1/4 ?y?eczka

Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda lub mleko

170 ml

230 ml

Margaryna lub mas?o

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

Ubite gotowane ziemniaki

120 g

150 g

Sól

1 ?y?eczka

1 1/2 ?y?eczka

Cukier

2 ?y?ki

3 ?y?ki

M?ka chlebowa

380 g

460 g

Dro?d?e suszone

1 ?y?eczka

1 1/4 ?y?eczka

Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

150 ml

220 ml

Cukier

2 1/2 ?y?ki

3 ?y?ki

Sól

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Margaryna lub mas?o

1 1/2 ?y?ki

2 ?y?ki

Jaja

2

2

Pe?noziarnista m?ka pszenna

380 g

500 g

Dro?d?e suszone

2 1/2 ?y?eczka

4 ?y?eczka

Program 1: Zwyk?y

Chleb ziemniaczany

Program 1: Zwyk?y

Chleb pszenny

Program 3: Chleb razowy

16

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 17

Przepisy
Chleb kukurydziany
Mleko

120 ml

Jaja

3

Margaryna lub mas?o

1/3 fili?anki

Cukier

1/4 fili?anki

Sól

1 ?y?eczka

M?ka

350 g

M?ka kukurydziana

140 g

Proszek do pieczenia

5 ?y?eczka

Program 4: Szybki

Chleb figowo-orzechowy
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

250 ml

310 ml

M?ka chlebowa

330 g

460 g

M?ka pszenna

75 g

100 g

Sól

1 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Olej

1 ?y?ki

2 ?y?ki

Posiekane figi

35 g

50 g

Posiekane orzechy

35 g

50 g

Miód

1 ?y?eczka

1 1/2 ?y?eczka

Dro?d?e suszone

1 1/4 ?y?eczka

1 1/2 ?y?eczka

Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

230 ml

300 ml

Sól

1 ?y?eczka

1 1/3 ?y?eczka

Cukier

3 /4 ?y?ki

1 ?y?ki

M?ka chlebowa

390 g

500 g

Dro?d?e suszone

1 1/4 ?y?eczka

1 1/2 ?y?eczka

Olej

1 ?y?ki

2 ?y?ki

Program 1: Zwyk?y

Klasyczny chleb francuski

Program 2: Chleb bia?y

17

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 18

Przepisy
Super-szybki chleb Pesto
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Ciep?a woda (48 °C)

270 ml

340 ml

Pesto

3 ?y?ki

1/2 Tasse

Mleko w proszku

1 1/3 ?y?ki

2 ?y?ki

Cukier

1 1/3 ?y?ki

2 ?y?ki

Sól

1/2 ?y?eczka

2/3 ?y?eczka

M?ka chlebowa

380 g

500 g

Dro?d?e suszone

3 ?y?eczka

4 ?y?eczka

Program 6: Super-Szybki I dla 750 g lub program 7: Super-Szybki II dla 1000g
Chleb borówkowo orzechowy
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Mleko

120 ml

160 ml

Jaja

2

2

Olej maoelany

4 ?y?ki

5 ?y?ki

Cukier

4?y?ki

5 ?y?ki

Sól

1 1/2 ?y?eczka

2 ?y?eczka

Skórka cytryny

3/4 ?y?eczka

1 ?y?eczka

M?ka chlebowa

380 g

500g

Posiekane orzechy

40 g

60 g

Dro?d?e suszone

1 ?y?eczka

1 1/4 ?y?eczka

Program 5: Chleb s?odki

Chleb cynamonowo-rodzynkowo-orzechowy
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

220 ml

270 ml

Olej

2 ?y?ki

3 ?y?ki

Cynamon

3/4 ?y?eczka

1 ?y?eczka

Ciemny br?zowy

1 ?y?ki

1 1/3 ?y?ki

Rodzynki

60 g

80 g

Orzechy

60 g

80 g

Sól

1 1/2 ?y?eczka

2 ?y?eczka

M?ka chlebowa

350 g

460 g

Dro?d?e suszone

1 ?y?eczka

1 1/4 ?y?eczka

Program 5: Chleb s?odki

18

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 19

Przepisy
Super-Szybki chleb serowo-pieprzowy
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Ciep?a woda (48 °C)

230 ml

300 ml

Miekki ser owczy

40 g

55 g

Mleko w proszku

2 ?y?ki

3 ?y?ki

Cukier

2 ?y?ki

3 ?y?ki

Mielony czarny pieprz

1 ?y?ki

1 1/3 ?y?ki

M?ka chlebowa

410 g

520 g

Dro?d?e suszone

3 ?y?eczka

4 ?y?eczka

Olej

1 ?y?ki

2 ?y?ki

Program 6: Super-Szybki I dla 750 g lub program 7: Super-Szybki II dla 1000g

Po?ywny chleb s?odki
Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

120 ml

190 ml

Jaja

2

3

Olej

2 ?y?ki

3 ?y?ki

Cukier

2 ?y?ki

3 ?y?ki

Sól

1 1/2 ?y?eczka

2 ?y?eczka

M?ka chlebowa

400 g

520 g

Rodzynki

50 g

75 g

Dro?d?e suszone

1 ?y?eczka

1 1/2 ?y?eczka

Wielkooeae bochenka

1.5 LB (750 g)

2.0 LB (1000 g)

Woda

100 ml

120 ml

Mleko

140 ml

180 ml

Olej

2 ?y?ki

3 ?y?ki

Sól

1 1/2 ?y?eczka

2 ?y?eczka

Cukier

4 ?y?ki

5 ?y?ki

M?ka chlebowa

380 g

500 g

Posiekane orzechy

60 g

80 g

Dro?d?e suszone

1 1/2 ?y?eczka

1 3/4 ?y?eczka

Program 5: Chleb s?odki

Chleb urlopowy

Program 5: Chleb s?odki

19

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 20

Przepisy
Marmolada z truskawek
Umyte i oczyszczone oewie?e truskawki, pokrojone na
drobno lub puree

900 g

2 : 1 cukier ?eluj?cy

500

Sok z cytryny

1 ?y?ki

Program 9: Marmolada
Marmolada z jagód
Rozmro?one jagody

950 g

2 : 1 cukier ?eluj?cy

500 g

Sok z cytryny

1 ?y?ki

Program 9: Marmolada

Marmolada z pomaranczy
Obrane i pokrojone na kawa?ki pomarancze

900 g

Obrane i pokrojone na kawa?ki cytryny

100 g

2 : 1 cukier ?eluj?cy

500 g

Program 9: Marmolada

20

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 21

Rozwi?zywanie problemów
Hak do ugniatania pozosta? w chlebie
Hak do ugniatania (3) usun?ae z chleba tepym przedmiotem, np. kawa?kiem drewna. Nale?y przy tym uwa?aae, ?eby nie
uszkodziae zewnetrznej pow?oki przeciw przyleganiu haka do ugniatania (3).
Chleb nie wyrós?
Mo?e nie dodano dro?d?y lub dodano ich za ma?o lub przekroczony zosta? termin wa?nooeci dro?d?y. Mo?e dro?d?e wesz?y
zbyt szybko w kontakt z sol? - to te? ma wp?yw na wzrastanie ciasta. Pokrywa (1) automatu do pieczenia chleba powinna byae
koniecznie zamknieta podczas fazy pieczenia. Równie? du?y udzia? m?ki pe?noziarnistej i ziaren nie powoli na wyrooeniecie
ciasta, co jest ca?kowicie normalne.
Chleb wyrós? zbyt wysoko
Mo?e dodano zbyt du?o dro?d?y, m?ka lub wody. Powinno stosowaae sie tylko dro?d?e suszone, dro?d?e oewie?e mog? mieae
negatywny wp?yw na wynik.
Ciasto nie jest ugniatane, pomimo pracy silnika
Mo?liwe jest, ?e haki do ugniatania (3) nie zosta?y prawid?owo zamocowane w osiach napedowych (3) lub forma do
pieczenia (2) nie zosta?a osadzona prawid?owo na wa?kach napedowych (4).
Chleb jest rozmiekczony
Je?eli chleb po zakonczeniu pieczenia pozostawiony jest zbyt d?ugo w formie do pieczenia (2), znajduj?ca sie w ciep?ym
chlebie wilgoae nie mo?e sie ulotniae. Chleb rozmieknie sie po jakimoe czasie.
Ciasto nie zosta?o ca?kowicie ugniecione
Mo?liwe, ?e sk?adniki nie zosta?y nak?adane do formy do pieczenia (2) we w?aoeciwej kolejnooeci lub waga ca?kowita
sk?adników by?a zbyt wysoka, u?ywane mas?o nie by?o wystarczaj?co miekkie lub p?yn by? zbyt zimny.
Gotowy chleb jest wewn?trz zbyt wilgotny
Nastepnym razem u?yae nale?y o jedn? ?y?ke m?ki wiecej i odpowiednio mniej wody lub mleka. Mo?na te? spróbowaae
zredukowania ilooeae dro?d?y o maks. 1/4.
Chleb sprawia wra?enie niedopieczonego
Mo?e nie by? u?yty w?aoeciwy program. Chleb w?o?yae nale?y ponownie do formy do pieczenia (2) i upiec go do konca przy
u?yciu programu 10.

21

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 22

Warunki gwarancji
Niniejsze urz?dzenie zosta?o skonstruowane i sprawdzone zgodnie z najnowszymi metodami. Pocz?wszy od dnia zakupu
sprzedawca udziela 24-miesiecznej gwarancji na wady materia?owe i niezawodne dzia?anie urz?dzenia na nastepuj?cych
warunkach:
W razie wszelkich reklamacji w okresie obowi?zywania gwarancji prosimy o zwrócenie sie do najbli?szego punktu sprzeda?y.
W okresie obowi?zywania gwarancji wszelkie usterki wynikaj?ce z wad materia?owych lub produkcyjnych zostan? usuniete
bezp?atnie. Reklamacje nale?y zg?aszaae niezw?ocznie po wykryciu usterki.
Roszczenia gwarancyjne wygasaj? w przypadku nieautoryzowanych ingerencji w funkcjonowanie urz?dzenia przez nabywce
lub osoby trzecie. Szkody powsta?e w wyniku niew?aoeciwego postepowania lub obs?ugi, nieprawid?owego ustawienia lub
przechowywania, niew?aoeciwej instalacji lub przy??czenia oraz spowodowane przez si?e wy?sz? lub inne wp?ywy zewnetrzne
nie podlegaj? oewiadczeniom gwarancyjnym.
W przypadku reklamacji zastrzegamy sobie prawo naprawy b?dY wymiany uszkodzonych czeoeci lub wymiany urz?dzenia.
Wymienione czeoeci przechodz? na nasz? w?asnooeae.
Nie istnieje prawo do dalszych roszczen z tytu?u niniejszej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne bed? uwzgledniane po
przed?o?eniu przez nabywce pokwitowania zakupu. Niniejsza gwarancja obowi?zuje w kraju, w którym zosta?o zakupione
urz?dzenie.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy??cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupuj?cego
wynikaj?cych z niezgodnooeci towaru z umow?.
Wskazówki:
1. Je?eli urz?dzenie nie funkcjonuje prawid?owo, nale?y najpierw sprawdziae, czy przyczyn? tego nie s? inne czynniki, np.
niew?aoeciwa obs?uga.
2. Prosimy przestrzegaae, aby do uszkodzonego urz?dzenia zawsze do??czyae nastepuj?ce dokumenty:
- pokwitowanie zakupu
- opis wystepuj?cej usterki (mo?liwie dok?adny opis uszkodzenia u?atwi nam szybk? naprawe).

BM2600

POLISH

22

070507

BM2600-PL.qxp

5/7/07

4:30 PM

Page 23

Model
BM 2600
230V~ 50Hz, 600 W

GXH 0274
SIG GmbH

070507


Download file - link to post