OW-23AE.pdf

Junkers Euroline OS 23 AE 23, OW 23 AE 23

Instrukcja Pieca Junkers OS 23AE 23, OW 23AE 23


Gazowy kocioł wiszący

6 720 607 548 PL (05.04) JS

OS 23 AE 23
OW 23 AE 23

Spis treści

Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

3

Objaśnienie symboli

3

1
1.1

4

Informacje na temat urządzenia
Oświadczenie o zgodności wzoru
konstrukcyjnego z wymaganiami UE
1.2 Przegląd typów
1.3 Zakres dostawy
1.4 Opis urządzenia
1.5 Osprzęt
1.6 Wymiary
1.7 Budowa kotła OS ..
1.8 Budowa kotła OW...
1.9 Instalacja elektryczna
1.10 Opis sposobu działania
1.10.1Ogrzewanie
1.10.2Ciepła woda użytkowa
1.10.3Pompa
1.11 Naczynie wzbiorcze
1.12 Dane techniczne

4
4
4
4
4
5
6
7
8
8
8
8
9
9
10

2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.8

Uruchomienie
17
Przed uruchomieniem
17
Włączanie i wyłączanie kotła
18
Włączanie ogrzewania
18
Regulacja c.o. z regulatorem temperatury w
pomieszczeniu
18
Regulacja temperatury w zasobniku c.w.u.
(kotły OS...)
18
Temperatura i ilość c.w.u. (OW...)
19
Praca w trybie letnim (tylko podgrzewanie
c.w.u.)
19
Ochrona przeciwmrozowa
19

6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5

Ustawienie parametrów gazu
Nastawa fabryczna
Tryb serwisowy
Nominalne obciążenie cieplne
Regulacja za pomocą ciśnienia na dyszach
Regulacja metodą objętościową
Moc grzewcza
Regulacja za pomocą ciśnienia na dyszach
Regulacja metodą objętościową
Przebudowa na inny rodzaj gazu

20
20
20
20
20
21
22
22
23
24

7
7.1
7.2
7.3

Konserwacja
Okresowa konserwacja
Opróżnianie instalacji grzewczej
Uruchomienie kotła po przeprowadzonej
konserwacji

25
25
26

8
8.1
8.2

Zakłócenia w pracy
Komunikaty zakłóceń
Usuwanie przyczyn zakłóceń

27
27
27

11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3

2

Przepisy
Montaż
Ważne wskazówki
Wybór miejsca montażu
Minimalne odległości
Montaż szyny nośnej i montażowej płyty
przyłączeniowej
Podłączenie przewodów rurowych
Montaż kotła
Kontrola przyłączy
Podłączenie elektryczne
Podłączenie kotła
Podłączenie regulatora c.o. lub zegara
sterującego
Podłączenie zasobnika c.w.u. (OS...)

12
12
12
13
13
13
14
14

5.5
5.6
5.7

26

15
15
15
16

6 720 607 548

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące

Objaśnienie symboli

bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa będą oznaczone w
tekście trójkątem ostrzegawczym i
szarym polem.

Jeśli poczujesz zapach gazu:
B Zamknij zawór gazu.
B Otwórz okna.
B Nie przełączaj żadnych przełączników.
B Zgaś otwarte płomienie.
B Natychmiast wezwij pogotowie gazowe.
Jeśli poczujesz spaliny:
B Wyłącz urządzenie (patrz. str. 18).
B Otwórz okna i drzwi.
B Powiadom autoryzowany serwis.
Montaż, zmiany
B Montaż kotła zlecać wyłącznie uprawnionemu
instalatorowi.
B Nie zmieniać elementów odprowadzających
spaliny.
B Nie zasłaniać i nie zmniejszać otworów
wentylacyjnych w drzwiach, oknach i ścianach. W
przypadku montażu szczelnych okien należy
zagwarantować dopływ powietrza do spalania.
Konserwacja

Informacje słowne oznaczają poziom
niebezpieczeństwa, które może wystąpić w
wypadku nieprzestrzegania wskazówek
dotyczących unikania szkód.
o Uwaga oznacza możliwość wystąpienia
niewielkich szkód.
o Ostrzeżenie oznacza małe zagrożenie dla ludzi
lub duże szkody materialne.
o Niebezpieczeństwo oznacza poważne
zagrożenie dla ludzi. W szczególnie trudnych
sytuacjach może wystąpić zagrożenie życia.

i

Wskazówki w tekście są oznaczane za
pomocą umieszczonego obok nich
symbolu i ograniczone są za pomocą
linii pod i ponad tekstem.

Wskazówki zawierają ważne informacje dotyczące
takich sytuacji, które nie niosą ze sobą zagrożenia
dla ludzi lub urządzenia.

B Zaleca się wykonywanie okresowych konserwacji
co najmniej raz w roku. Producent oferuje
specjalną umowę serwisową, która szczegółowo
opisana jest w książce gwarancyjnej.
B Użytkownik jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo urządzenia i instalacji.
B Stosować tylko oryginalne części zamienne!
Materiały wybuchowe i łatwopalne
B Nie wolno składować ani używać w pobliżu
urządzenia materiałów łatwopalnych (papier,
rozpuszczalniki, farby, itp.).
Powietrze do spalania (w pomieszczeniu)
B Powietrze do spalania (w pomieszczeniu) powinno
być wolne od agresywnych substancji
(zawierające związki chloru i fluoru). Uniknie się w
ten sposób korozji.
Przeszkolenie użytkownika
B Poinformować użytkownika o sposobie działania i
przeszkolić w zakresie obsługi kotła.
B Należy zwrócić uwagę klientowi, że nie powinien
wykonywać samodzielnie żadnych zmian i
napraw.

6 720 607 548

3

Informacje na temat urządzenia

1

Informacje na temat urządzenia

1.1

Oświadczenie o zgodności wzoru
konstrukcyjnego z wymaganiami
UE

Niniejszy kocioł jest zgodny z obowiązującymi
wymaganiami europejskich wytycznych 90/396/
EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG. 89/336/EWG i ze
wzorem konstrukcyjnym opisanym w zaświadczeniu
EU o przeprowadzonym badaniu wzoru
konstrukcyjnego.
Nr identyfikacyjny
wyrobu

CE-0085 AS 0095

Kategoria

II 2E 3P B/P

Rodzaj urządzenia

B22, C12, C32, C52, C62

Tab. 1

1.2

Przegląd typów

OS 23

AE

23

OW 23

AE

23

Tab. 2
O
S
W
23
A
E
23

urządzenie do centralnego ogrzewania
podłączenie zasobnika c.w.u.
podgrzewanie c.w.u.
moc grzewcza 23 kW
Urządzenie z wentylatorem bez przerywacza ciągu
kominowego
automatyczny zapłon
symbol gazu ziemnego (GZ50)

Symbol gazu oznacza grupę gazów zgodnie z normą
EN 437:
Oznaczenie
cyfrowe

Rodzaj Gazu

23

o Zestaw materiałów drukowanych stanowiących
dokumentację urządzenia
o Adapter do rury spalinowej ? 80/110 mm.

1.4

Opis urządzenia

o Urządzenie przeznaczone do zamontowania na
ścianie
o Wskaźnik temperatury, pracy palnika i zakłóceń w
pracy urządzenia
o Palnik atmosferyczny na gaz ziemny/płynny
o Elektroniczny zapłon
o Pompa obiegowa z separatorem powietrza
o Naczynie wzbiorcze z automatycznym
odpowietrznikiem
o Czujnik i regulator ilości wody
o Manometr
o Urządzenia zabezpieczające:
- kontrola płomienia (kontrola jonizacji)
- zawór bezpieczeństwa
(nadciśnienie w obiegu c.o.)
- czujnik spalin
o Podłączenie elektryczne: 230 V, 50 Hz.

1.5

Osprzęt

o Regulator temperatury w pomieszczeniu:
- TR 12 bez programatora
- TRZ 12-2 z programatorem tygodniowym
cyfrowym
- Pionowa przyłączeniowa płyta montażowa
- Przewody powietrzno-spalinowe

Gaz ziemny E (GZ 50)

311)

o Komplet kryz dławiących

Propan P

o Osprzęt powietrzno-spalinowy.

Tab. 3
1)

1.3

Wskazówka: możliwe przezbrojenie
kotła na gaz płynny (propan)

Zakres dostawy

o Gazowy kocioł wiszący do centralnego
ogrzewania pomieszczeń
o Szyna montażowa do zamocowania na ścianie
o Elementy mocujące (śruby w kompletach)
o Zestaw montażowy (uszczelki)

4

6 720 607 548

Informacje na temat urządzenia

1.6

Wymiary

Rys. 1
13
101
103
320

przyłączeniowa płyta montażowa (osprzęt opcjonalny nie
wchodzący w zakres dostawy kotła)
obudowa
panel sterujący
szyna nośna

6 720 607 548

5

Informacje na temat urządzenia

1.7

Budowa kotła OS ..

Rys. 2
2
3
7
8
8.1
9
12
15
18
20
26
27
29
30
32
33

6

ogranicznik temperatury
króciec do pomiaru ciśnienia
króciec pomiarowy ciśnienia w przyłączu gazu
manometr
termometr
armatura gazowa
przewód obejściowy
zawór bezpieczeństwa
pompa obiegowa z separatorem powietrza
naczynie wzbiorcze
zawór do uzupełniania azotu
automatyczny odpowietrznik
dysza
palnik
elektroda kontrolna
elektroda zapłonowa

36
43
44
45
46
47
55
84
220
221
224
226
228
229
380

czujnik temperatury zasilania c.o.
zasilanie obiegu c.o.
ciepła woda (zasilanie zasobnika c.o.)
gaz
zimna woda (powrót zasobnika c.o.)
powrót obiegu c.o.
filtr gazu
zawór sterujący
Ochrona przed wiatrem
Rura koncentryczna
Odbiornik różnicy ciśnień
Wentylator
Presostat
Komora spalania
śruba do regulacji gazu MAX

6 720 607 548

Informacje na temat urządzenia

1.8

Budowa kotła OW...

Rys. 3
2
3
5
6
7
8
8.1
9
12
15
18
20
26
27
29
30
32
33
36

ogranicznik temperatury
króciec do pomiaru ciśnienia
czujnik temperatury na wyjściu c.w.u. (NTC)
czujnik ilości wody
króciec pomiarowy ciśnienia w przyłączu gazu
manometr
termometr
armatura gazowa
przewód obejściowy
zawór bezpieczeństwa
pompa obiegowa z separatorem powietrza
naczynie wzbiorcze
zawór do uzupełniania azotu
automatyczny odpowietrznik
dysza
palnik
elektroda kontrolna
elektroda zapłonowa
czujnik temperatury zasilania c.o.

6 720 607 548

38
43
44
45
46
47
55
84
93
220
221
224
226
228
229
380
381

zawór do uzupełniania wody w obiegu c.o.
zasilanie obiegu c.o.
c.w.u.
gaz
zimna woda
powrót obiegu c.o.
filtr gazu
zawór sterujący
regulator ilości wody z filtrem
Ochrona przed wiatrem
Rura koncentryczna
Odbiornik różnicy ciśnień
Wentylator
Presostat
Komora spalania
śruba do regulacji gazu MAX
płytowy wymiennik ciepła

7

Informacje na temat urządzenia

1.9

Instalacja elektryczna

1.10 Opis sposobu działania
1.10.1 Ogrzewanie
W momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło
przez regulator c.o:
o uruchamia się pompa obiegowa (18),
o otwiera się zawór gazu w armaturze gazowej (9),
o trójdrogowy zawór sterujący (84) otwiera powrót
obiegu c.o. (47).
W chwili otwarcia armatury gazowej (9) układ
sterujący wywołuje zapłon gazu:
o na obu elektrodach zapłonowych (33) powstaje
wysokonapięciowa iskra zapłonowa zapalająca
mieszaninę powietrza i gazu,
o elektroda jonizacyjna przejmuje kontrolę
płomienia.
Wyłączenie awaryjne w wypadku przekroczenia
czasu trwania okresu bezpieczeństwa
Jeżeli w trakcie okresu bezpieczeństwa (10 s) nie
powstanie płomień, automatycznie podjęta zostanie
ponowna próba zapłonu. Jeżeli zakończy się ona
niepowodzeniem, nastąpi awaryjne wyłączenie
kotła.
Wyłączenie awaryjne przy zbyt wysokiej
temperaturze zasilania

Rys. 4
2
5
6
9
18
32
33
36
84
226
228

ogranicznik temperatury
czujnik temperatury na wyjściu
czujnik ilości wody
armatura gazowa
pompa c.o.
elektroda kontrolna
elektroda zapłonowa
czujnik temperatury zasilania (NTC)
zawór sterujący
Wentylator
Presostat

Układ sterujący odczytuje temperaturę zasilania na
podstawie rezystancji czujnika zasilania NTC (36).
Przy zbyt wysokiej temperaturze ogranicznik
temperatury bezpieczeństwa wywoła awaryjne
wyłączenie kotła.
W celu uruchomienia kotła po awaryjnym
wyłączeniu:
B przycisnąć przycisk odblokowujący

.

1.10.2 Ciepła woda użytkowa
W wypadku pobierania ciepłej wody czujnik ilości
wody (6) wysyła sygnał do układu sterującego.
Sygnał ten powoduje:
o zapłon palnika,
o uruchomienie pompy,
o zamknięcie przez trójdrogowy zawór sterujący
obiegu c.o.
Układ sterujący odczytuje temperaturę c.w.u. na
podstawie rezystancji czujnika c.w.u. NTC i
dostosowuje moc palnika do występującego
zapotrzebowania.

8

6 720 607 548

Informacje na temat urządzenia

1.10.3 Pompa

1.11 Naczynie wzbiorcze

Jeżeli do kotła nie podłączono żadnego termostatu,
regulatora temperatury w pomieszczeniu lub
zegarowego, to pompa pracuje, jak długo kocioł
znajduje się w trybie pracy c.o.

Kocioł jest wyposażony w naczynie wzbiorcze o
pojemności 8 l i ciśnieniu napełnienia 0,5 bar.
Naczynie wzbiorcze służy do wyrównania wzrostu
ciśnienia wskutek wzrostu temperatury w trakcie
pracy kotła

W przypadku podłączenia regulatora temperatury w
pomieszczeniu lub zegarowego pompa uruchamia
się wtedy, gdy:
o temperatura w pomieszczeniu jest niższa od
temperatury zadanej w regulatorze (TR 12),
o kocioł pracuje a temperatura w pomieszczeniu
jest niższa od temperatury zadanej w regulatorze
(TRZ 12 -2),
o kocioł pracuje w trybie pracy temperatury
obniżonej, a temperatura w pomieszczeniu jest
niższa od zadanej temperatury obniżonej
(TRZ 12 -2),.

Dla maks. temperatury zasilania wody grzewczej na
poziomie 90?C można na podstawie maks. ciśnienia
w instalacji c.o. określić maks. dopuszczalną
pojemność wodną instalacji.
Maks.
ciśnienie

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Pojemność
wodna

150

143

135

127

119

111

Tab. 4
W celu zwiększenia pojemności:
B otworzyć zawór do uzupełniania azotu (26) i
zmniejszyć ciśnienie wstępne w naczyniu
wzbiorczym do 0,5 bar (ciśnienie wstępne nie
powinno być niższe niż ciśnienie statyczne w
instalacji c.o. w miejscu podłączenia kotła).

Rys. 5 Charakterystyka pompy c.o.

6 720 607 548

9

Informacje na temat urządzenia

1.12 Dane techniczne
Jednostka

OS/OW 23 AE ..

Obieg c.w.u.
- nominalna moc cieplna
- nominalne obciążenie cieplne

kW
kW

7,0 - 23,0
8,4 - 25,6

Obieg c.o.
- nominalna moc cieplna
- nominalne obciążenie cieplne

kW
kW

10,0 - 23,0
11,8 - 25,6

Gaz ziemny GZ 50

m3/h

2,7

Gaz płynny propan

kg/h

2,0

Gaz ziemny GZ 50

mbar

20 (16-25)

Gaz płynny propan

mbar

36

bar

0,5

l

8

Wymagany ciąg kominowy

mbar

0,015

Masowy przepływ spalin

kg/h

57

?C

140

?C

45 - 90

Maks. ciśnienie robocze

bar

3

Nominalna ilość wody przy ?t = 20 K, 14 kW

l/h

600

Ciśnienie dyspozycyjne przy nominalnej ilości wody

bar

0,2

?C

40 - 60

bar

12

l/min

8

bar

0,35

mm

850 x 400 x 279

kg

34

VAC

230

Częstotliwość

Hz

50

Pobór mocy

W

160

Stopień ochrony

IP

X4D

Badanie zgodnie z

EN

297

Moc

Zużycie gazu

Dopuszczalne ciśnienie w przyłączu gazu

Naczynie wzbiorcze
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym
Całkowita pojemność
Parametry spalin

Temperatura spalin
Obieg c.o.
Temperatura

Obieg c.w.u. (OW...)
Temperatura
Maks. ciśnienie wody
Maks. ilość wody
Min. ciśnienie robocze
Dane ogólne
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Ciężar, bez opakowania
Napięcie elektryczne

Tab. 5

10

6 720 607 548

Przepisy

2

Przepisy

Podczas montażu i wykonywania wszelkich prac
przy urządzeniu należy przestrzegać następujących
przepisów:
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw, Nr 75 z 2002 r. poz.
690). wraz ze wszystkimi póżniejszymi zmianami.
Zmiany:
Dz.U. 2003.33.270
Dz.U.2004.109.1156
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych, Tom II, Instalacje
sanitarne i przemysłowe. ARKADY, Warszawa
1988 r.
o Warunki teczniczne wykonania i odbioru kotłowni
na paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1995 r.
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003, Nr.
121, poz. 1138).
o PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi - Wymagania
o PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie
wbudowane na paliwa gazowe o gęstości
względnej mniejszej niż 1 - Wymagania.
Oprócz przepisów podanych powyżej należy
również przestrzegać lokalnych wymogów i
przepisów właściwego Zakładu Gazowniczego,
Zakladu Energetycznego i Straży Pożarnej.

6 720 607 548

11

Montaż

3

Montaż

i

3.1

Prace związane z montażem,
podłączeniem elektrycznym,
podłączeniem gazu i odprowadzenia
spalin mogą być wykonane wyłącznie
przez uprawnionych instalatorów.
Pierwsze uruchomienie musi być
wykonane przez autoryzowany serwis
JUNKERS.

Ważne wskazówki

B Przed zamontowaniem kotła uzyskać zezwolenia
zakładu gazowniczego i zakładu kominiarskiego.
B Kocioł montować tylko w zamkniętych systemach
ogrzewania wodnego wykonanych zgodnie z
normą PN-B-02414.
Do pracy kotła nie jest wymagana określona
minimalna ilość wody obiegowej.
B Otwarte instalacje ogrzewania przebudować na
instalacje zamknięte.
B W przypadku grawitacyjnych instalacji
ogrzewania kocioł podłączać do systemu
rurociągów za pośrednictwem wymiennika ciepła
(rozdział hydrauliczny).
B Nie stosować ocynkowanych grzejników ani
rurociągów. Dzięki temu unika się powstawania
gazów w instalacji.

3.2

Wybór miejsca montażu

Przepisy dotyczące pomieszczenia dla kotła
B Przestrzegać obowiązujących w danym kraju
norm i wytycznych.
B Kocioł zamontować w miejscu o dobrej wentylacji
i zabezpieczonym przed zamarzaniem.
B Zamontować odpowiedni przewód
odprowadzenia spalin.
B Z powodu minimalnych odległości zabudowy,
brać pod uwagę instrukcje instalacji osprzętu
powietrzno-spalinowego.
Powietrze do spalania
W celu uniknięcia korozji powietrze do spalania musi
być pozbawione agresywnych związków.
Korozyjnie działają węglowodory zawierające
związki chloru lub fluoru. Mogą je zawierać np.
rozpuszczalniki, farby, kleje, aerozole i domowe
środki czyszczące.
Temperatura powierzchni
Maksymalna temperatura powierzchni kotła wynosi
85?C. Zgodnie z przepisami TRGI względnie TRF
(przepisy niemieckie) nie są w związku z tym
wymagane szczególne środki ochronne dla palnych
materiałów budowanych i zabudowywanych mebli.

B W przypadku zastosowania regulatora
temperatury w pomieszczeniu nie montować
zaworów termostatycznych na grzejnikach
pomieszczenia wiodącego.
B Na każdym grzejniku zamontować odpowietrznik
(ręczny lub automatyczny) oraz zawory
napełniające i opróżniające w najniższym punkcie
instalacji.
Przed włączeniem kotła:
B Wypłukać instalację w celu usunięcia
ewentualnych zanieczyszczeń i cząsteczek
tłuszczu, które mogłyby zakłócić prawidłową
pracę kotła.

i

Do płukania instalacji nie stosować
żadnych rozpuszczalników lub
aromatycznych węglowodorów
(benzyna, ropa naftowa itd.).

B W razie potrzeby zastosować środek czyszczący,
a następnie dokładnie przepłukać instalację.
B Jako środek antykorozyjny dopuszczalny do
stosowania jest Varidos 1+1 (Schilling Chemie).

12

6 720 607 548

Montaż

3.3

Minimalne odległości

Wybierając miejsce zamontowania kotła należy
pamiętać o spełnieniu następujących warunków:
B zachowanie maksymalnej odległości od
wszystkich nierówności powierzchni (przewody
elastyczne, rury, występy muru itd.),

B Montażową płytę przyłączeniową* zamocować do
ściany za pomocą dostarczonych w komplecie
kołków i śrub - śrub jeszcze nie wkręcać do
końca.

B zapewnienie dostatecznej ilości miejsca na
przeprowadzenie prac montażowych i
konserwacyjnych - zachowanie odległości
podanych na rysunku 6.

Rys. 6 Minimalne odległości
A
B

3.4

od przodu >= 2 cm, od boku >= 1 cm
>= 40 cm

Montaż szyny nośnej i montażowej
płyty przyłączeniowej

B Szablon montażowy zamocować w odpowiednim
położeniu w pomieszczeniu przeznaczonym dla
kotła (zob. rozdz. 3.3).
B Zaznaczyć i wywiercić otwory do zamocowania
szyny montażowej i montażowej płyty
przyłączeniowej*.
B Usunąć szablon montażowy.
B Szynę nośną zamocować do ściany za pomocą
dostarczonych w komplecie kołków i śrub - śrub
nie wkręcać jeszcze do końca.

Rys. 7 Montażowa płyta przyłączeniowa
13
38
43
45
47
114

montażowa płyta przyłączeniowa*
zawór napełniający
zasilanie obiegu c.o.
gaz
powrót obiegu c.o.
złączka R 1/2 dla podłączenia zimnej i ciepłej wody

B Sprawdzić wypoziomowanie szyny nośnej i
montażowej płyty przyłączeniowej*, w razie
konieczności wypoziomować i dokręcić śruby.

3.5

Podłączenie przewodów rurowych

B Rurociągi i armaturę do ciepłej wody dobrać w taki
sposób, żeby w zależności od ciśnienia zasilania
zapewniony był dostateczny przepływ w punktach
poboru wody.
B Do napełniania i odpowietrzania instalacji
zamontować we własnym zakresie w najniższym
punkcie instalacji zawór napełniający i spustowy.
B Średnicę przewodów gazowych dobrać w taki
sposób, żeby zapewnić dopływ gazu do
wszystkich podłączonych urządzeń.
B Rurociągi podłączyć bez naprężeń.

* osprzęt opcjonalny niewchodzący w zakres dostawy kotła

6 720 607 548

13

Montaż

3.6

Montaż kotła

B Sprawdzić prawidłowość ułożenia uszczelek i
dokręcić śrubunki przyłączy rur.

Uwaga: uszkodzenie przez
pozostałości zanieczyszczeń!
B Przepłukać instalację w celu
usunięcia pozostałości
zanieczyszczeń.
B Zdjąć opakowanie, stosować się do wskazówek
na opakowaniu.
B Sprawdzić kompletność zawartości opakowania.
B Zdjąć korki zaślepiające z przyłączy gazu i wody.
Zdjąć obudowę

i

Ze względu bezpieczeństwa
elektrycznego obudowa jest
zabezpieczona za pomocą dwóch śrub,
zapobiegając przed zdjęciem przez
niepowołane osoby.
B Obudowę zawsze przykręcać za
pomocą tych śrub.

B Odkręcić śruby zabezpieczające.
B Zdjąć obudowę wyjmując ją do przodu.

Rys. 9 Podłączenie przewodu gazowego
Podłączenie odprowadzenia spalin
B Podczas montażu stosować się do załączonych
do osprzętu powietrzno-spalinowego instrukcji
instalacji.

3.7

Kontrola przyłączy

Przyłącza wody
B Kocioł OW: otworzyć zawór odcinający zimnej
wody i napełnić obieg c.w.u. (ciśnienie próbne:
maks. 10 bar).
B Otworzyć zawory odcinające zasilania i powrotu
obiegu c.o. i napełnić instalację ogrzewania.
B Sprawdzić szczelność uszczelnianych miejsc i
połączeń gwintowych (ciśnienie próbne: maks.
2,5 bar na manometrze).
B Odpowietrzyć kocioł za pomocą zamontowanego
w nim zaworu odpowietrzającego.
B Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

Rys. 8 Obudowa

Przewód gazowy

Zamocować kocioł

B Zamknąć zawór gazu w celu ochrony armatury
gazowej przed uszkodzeniem przez nadciśnienie
(maks. ciśnienie 150 mbar).

B Na podwójnych złączkach montażowej płyty
przyłączeniowej umieścić uszczelki.

B Sprawdzić przewód gazowy.

B Kocioł nałożyć na przygotowane przyłącza
rurowe.

B Zredukować ciśnienie po przeprowadzeniu próby
ciśnieniowej.

B Kocioł unieść i zawiesić na szynie nośnej.

Odprowadzenie spalin
B Sprawdzić szczelność przewodu spalinowego.
B Sprawdzić przelot końcówki przewodu
spalinowego i ewentualnie zamontowanej osłony
przed wiatrem.

14

6 720 607 548

Podłączenie elektryczne

4

Podłączenie elektryczne
Niebezpieczeństwo: porażenie
prądem!
B Przed rozpoczęciem prac związanych
z układem elektrycznym zawsze
odłączyć napięcie (bezpiecznik,
przełącznik LS).

4.2

Podłączenie regulatora c.o. lub
zegara sterującego

B Odchylić skrzynkę rozdzielczą Z23 (zob. str. 25).
B Otworzyć skrzynkę rozdzielczą Z23.

Kocioł jest dostarczany z zamontowanym na stałe
kablem sieciowym z wtyczką. Wszystkie układy
regulacyjne, sterujące i zabezpieczające są
odpowiednio oprzewodowane i sprawdzone.

4.1

i

Podłączenie kotła
Podłączenie elektryczne musi być
wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych w gospodarstwach
domowych.

B Kabel sieciowy podłączyć do gniazda z
uziemieniem.
B W wypadku sieci dwufazowej (sieć IT):
W celu zapewnienia dostatecznego prądu
jonizacyjnego między przewodem N i przyłączem
przewodu ochronnego zamontować opornik (nr
zamówieniowy 8 900 431 516).

Rys. 10
154
bezpiecznik
160
podłączenie do sieci
163/1 przyłącze regulatora temperatury w pomieszczeniu
(TR 12, TRZ 12 -2)
a
Wtyczka złączowa: ogranicznik temperatury
bezpieczeństwa, czujnik ilości wody, regulator
temperatury, zasilanie + ciepła woda, zawór sterujący
b
wtyczka złączowa elektrody kontrolnej
c
przewód ochronny sieci
d
podłączenie przewodu ochronnego do płyty głównej
e
wtyczka złączowa pompy
f
podłączenie przewodu ochronnego pompy, wentylatora,
armatury gazowej
g
wtyczka złączowa armatury gazowej
h
Wentylator

6 720 607 548

15

Podłączenie elektryczne

Regulator temperatury w pomieszczeniu
B Usunąć mostek 1-4 (rys. 10, poz.163/1).
B Regulatory temperatury w pomieszczeniu TR 12
oraz TRZ 12-2 podłączyć zgodnie z poniższymi
schematami.

Rys. 11 Regulator temperatury w pomieszczeniu
TR 12

Rys. 13

Rys. 12 Regulator temperatury w pomieszczeniu
TRZ 12-2

4.3

Podłączenie zasobnika c.w.u.
(OS...)

Zasobnik ogrzewany pośrednio z czujnikiem NTC
Zasobniki JUNKERS wyposażone są w czujniki NTC,
które podłącza się bezpośrednio do kotła. Kabel z
czujnikiem i wtyczką jest dostarczany razem z
zasobnikiem.

16

6 720 607 548

Uruchomienie

5

Uruchomienie

Rys. 14
8
8.1
38
43
44
45
46
47
61
97
132
135
136
170
172
173

termometr
manometr
zawór napełniający
zasilanie obiegu c.o.
wyjście c.w.u. (zasilanie zasobnika c.w.u.)
gaz
podłączenie zimnej wody (powrót zasobnika c.w.u.)
powrót obiegu c.o.
przycisk odblokowujący
regulator temperatury c.w.u.
miejsce przeznaczone do zamontowania zegara
włącznik główny
regulator temperatury zasilania obiegu c.o.
zawory odcinające zasilania i powrotu c.o.
podłączenie gazu
zawór odcinający dopływ zimnej wody

5.1

Przed uruchomieniem
Ostrzeżenie:
B Nie eksploatować kotła bez wody.
B Na terenach, na których woda jest
twarda:
zamontować urządzenie do
zmiękczania wody lub obieg c.o.
napełnić wodą miękką.

B Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym
wyregulować odpowiednio do statycznej
wysokości instalacji ogrzewania.
B Kotły OW: otworzyć zawór odcinający zimnej
wody (173).
B Otworzyć zawory grzejnikowe.
B Otworzyć zawory odcinające c.o. (170).
B Otworzyć zawór napełniający (38) i powoli
napełnić instalację ogrzewania do uzyskania
ciśnienia 1 - 2 bar.
B Odpowietrzyć grzejniki.

6 720 607 548

17

Uruchomienie

B Otworzyć automatyczny odpowietrznik (27)
obiegu c.o. i po odpowietrzeniu instalacji
ponownie zamknąć.
B Za pomocą zaworu napełniającego (38) ponownie
napełnić instalację ogrzewania do uzyskania
ciśnienia 1 - 2 bar.
B Sprawdzić, czy rodzaj gazu podany na tabliczce
znamionowej zgadza się z dostarczanym
rodzajem gazu.
B Otworzyć zawór gazu.

5.2

Włączanie i wyłączanie kotła

Włączanie kotła
B Włącznik główny ustawić w położeniu I.
Termometr wskazuje temperaturę wody
zasilającej c.o.

Rys. 16

5.4

Regulacja c.o. z regulatorem
temperatury w pomieszczeniu

B Za pomocą regulatora temperatury w
pomieszczeniu (TR..) ustawić żądaną temperaturę
w pomieszczeniu.

Rys. 15
Wyłączanie kotła
B Włącznik główny ustawić w położeniu 0.
Zegar sterujący zatrzyma się po upływie rezerwy
zasilania 70 minut.

5.3

Włączanie ogrzewania

Temperaturę zasilania można wyregulować do
wartości między 45?C a 90?C. Układ regulacyjny
stale dostosowuje moc palnika modulując ją
odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło.
B W celu wyboru temperatury zasilania (w zakresie
od 45?C do 90?C) do instalacji ogrzewania
obracać pokrętło
.
Jeżeli palnik pracuje, świeci się dioda LED.
Termometr wskazuje temperaturę zasilania.

Rys. 17

5.5

Regulacja temperatury w
zasobniku c.w.u. (kotły OS...)
Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo
oparzenia!
B Temperaturę pracy w trybie
normalnym ustawić na poziomie nie
wyższym niż 60?C.
B Temperaturę do 70?C ustawić tylko na
krótki czas (dezynfekcja termiczna).

18

6 720 607 548

Uruchomienie

Zasobnik c.w.u. z czujnikiem NTC

5.7

Praca w trybie letnim (tylko
podgrzewanie c.w.u.)

B Temperaturę wody w zasobniku c.w.u.
wyregulować za pomocą regulatora
temperatury
w kotle.
Temperatura ciepłej wody jest wskazywana na
zasobniku.

W przypadku zastosowania regulatora
temperatury w pomieszczeniu
B Regulator temperatury
w kotle ustawić w
położeniu do oporu w lewo.
Ogrzewanie jest wyłączone. Podgrzewana jest
ciepła woda i doprowadzane napięcie zasilające
układ regulacji obiegu c.o. i zegar sterujący.

5.8

Ochrona przeciwmrozowa

B Pozostawić włączone ogrzewanie.
-lubB Do wody grzewczej dodać środek ochrony
przeciwmrozowej FSK (Schilling Chemie) lub
Glythermin N (BASF) w stosunku 20% - 50%
(ochrona przeciwmrozowa tylko dla obiegu
ogrzewania!).

Rys. 18
Położenie regulatora

Temperatura wody

Do oporu w lewo

ok. 10?C (ochrona
przeciwmrozowa).

Do oporu w prawo

ok. 70?C

Tab. 6

5.6

Temperatura i ilość c.w.u. (OW...)

W kotłach typu OW temperaturę c.w.u. można
wyregulować za pomocą regulatora temperatury
w zakresie od ok. 40?C do 60?C
(rys. 18).
Ilość ciepłej wody jest ograniczona do ok. 8 l/min.
Położenie regulatora

Temperatura wody

Do oporu w lewo

ok. 40?C

Do oporu w prawo

ok. 60?C

Tab. 7

6 720 607 548

19

Ustawienie parametrów gazu

6

Ustawienie parametrów gazu

Nominalne obciążenie cieplne i nominalną moc
cieplną można wyregulować w zależności od
ciśnienia na dyszach lub metodą objętościową.
W obu wypadkach potrzebny jest manometr
U-rurkowy.

i
6.1

Regulacją metodą objętościową jest
mniej czasochłonna i dlatego należy ją
preferować.

6.3

Nominalne obciążenie cieplne

6.3.1

Regulacja za pomocą ciśnienia na
dyszach

B Kocioł wyłączyć za pomocą włącznika głównego
(O).
B Zdjąć obudowę (zob. str. 14).
B Skrzynkę rozdzielczą Z23 zawiesić w położeniu
serwisowym.

Nastawa fabryczna

Gaz ziemny
Kotły w wersji na gaz GZ 50 są wyregulowane i
zaplombowane dla indeksu Wobbe`go 15 kWh/m3 i
ciśnienia w przyłączu 20 mbar.

i

Kotła nie wolno uruchamiać, jeżeli
ciśnienie w przyłączu jest niższe od
16 mbar lub wyższe od 25 mbar
(Dla gazu GZ 50).

Gaz płynny
Przezbrojenie kotła na gaz płynny (propan) może być
wykonane tylko przez uprawniony serwis.

6.2

Tryb serwisowy

W celu wyregulowania nominalnego obciążenia
cieplnego/nominalnej mocy cieplnej trzeba
uruchomić tryb serwisowy.

Rys. 19 Położenie serwisowe
B Odkręcić śrubę (3) i do króćca pomiarowego
podłączyć manometr U-rurkowy.

Przed uruchomieniem trybu serwisowego:
B Otworzyć zawory grzejnikowe, aby umożliwić
oddawanie ciepła.
Uruchomić tryb serwisowy:
B Przycisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący
i włączyć kocioł - przycisk odblokowujący
przytrzymać jeszcze przez przynajmniej 5 s.
Świeci się dioda LED palnika. Kocioł pracuje w
trybie serwisowym.
B Przeprowadzić regulację (zob. rozdz. 6.3 i 6.4).
Zapisać ustawione parametry (moc grzewcza):
B W celu zapamiętania ustawionych parametrów
przycisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący
przez przynajmniej 2 s.
Pulsuje dioda LED palnika. Można dokonać
kolejnych ustawień w trybie serwisowym.
Wyłączyć tryb serwisowy:
B Kocioł wyłączyć i włączyć ponownie.

20

Rys. 20 Armatura gazowa
3
7
63
64

króciec do pomiaru ciśnienia na dyszach
króciec do pomiaru ciśnienia w przyłączu gazu
śruba do regulacji maksymalnej ilości gazu
śruba do regulacji minimalnej ilości gazu

B Otworzyć zawór gazu.
B Włączyć tryb serwisowy (zob. rozdz. 6.2).
B Regulator temperatury
ustawić w środkowym
położeniu.
Pulsują cztery diody LED termometru.

6 720 607 548

Ustawienie parametrów gazu

Regulacja maksymalnego ciśnienia na dyszach
B Zdjąć zaplombowany kapturek śruby do regulacji
ilości gazu (63).
B Regulator temperatury
odkręcić w prawo do
oporu.
Układ regulacyjny zadaje maksymalne ciśnienie
na dyszach.

B Sprawdzić ciśnienie w przyłączu gazu:
Gaz ziemny GZ 50 20 (16 - 25) mbar
Gaz płynny propan/butan 36 mbar

i

B W wypadku gazu ziemnego: MAX ciśnienie w
dyszy (tabela 8) wyregulować za pomocą
śruby (63).

Jeżeli ciśnienie przyłączeniowe wynosi
między 15 mbar a 18 mbar dla gazu
ziemnego GZ 50 obciążenie nominalne
trzeba ustawić na poziomie<=85 %.
Jeżeli ciśnienie przyłączeniowe jest
niższe niż 15 mbar lub wyższe niż
25 mbar (dla GZ 50) kotła nie wolno
regulować ani uruchamiać.

Gaz ziemny (GZ)

Gaz płynny

50

propan,
propan/butan

Oznaczenie dyszy

120

74

Ciśnienie
przyłączeniowe
(mbar)

B Jeżeli płomień jest nietypowy, sprawdzić dysze
palnika.

20

36

B Zamknąć zawór gazu, zdemontować manometr
U-rurkowy i wkręcić śrubę uszczelniającą (7).

MAX ciśnienie na
dyszach (mbar)

11,8

31-35

MIN ciśnienie na
dyszach (mbar)

1,4

4

B Jeżeli występują odchyłki: ustalić i usunąć
przyczynę
B Jeżeli przyczyny nie można usunąć, powiadomić
zakład gazowniczy.

B Założyć obudowę i przykręcić za pomocą śrub.

Tab. 8 Ciśnienie na dyszach
B W wypadku gazu płynnego: śrubę regulacyjną (63)
wkręcić do oporu.

6.3.2

i

Regulacja metodą objętościową
W przypadku opalania kotła gazem
płynnym w okresach szczytowego
obciążenia regulację należy
przeprowadzić/skontrolować za
pomocą ciśnienia na dyszach.

B Śrubę regulacyjną (63) zamknąć za pomocą
kapturka i zaplombować.

B Od zakładu gazowniczego uzyskać informację na
temat rodzaju gazu w sieci.

Regulacja minimalnego ciśnienia na dyszach

B Wyłączyć kocioł za pomocą włącznika
głównego (O).

B Regulator temperatury
odkręcić w lewo do
oporu.
Układ regulacyjny zadaje minimalne ciśnienie na
dyszach.
B Za pomocą śruby regulacyjnej (64) wyregulować
MIN ciśnienie w dyszy (tabela 8).
B Sprawdzić ustawienia ponownie przekręcając
regulator temperatury
w lewo i w prawo, w
razie potrzeby skorygować.
B Wyłączyć kocioł w celu zakończenia pracy w
trybie serwisowym.
B Zamknąć zawór gazu, zdemontować manometr
U-rurkowy i wkręcić śrubę uszczelniającą (3).
Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu
B Odkręcić śrubę uszczelniającą (7) i do króćca
pomiarowego podłączyć manometr U-rurkowy.
B Otworzyć zawór gazu

B Zdjąć obudowę (zob. str. 14).
B Otworzyć zawór gazu.
B Otworzyć zawór gazu. ( 6.2).
B Regulator temperatury
ustawić w położeniu
środkowym.
Pulsują cztery diody LED termometru.
Regulacja maksymalnego przepływu gazu
B Zdjąć zaplombowany kapturek (rys. 20) ze śruby
regulacji gazu (63).
B Regulator temperatury
do oporu.

przekręcić w prawo

Układ regulacyjny zadaje maksymalny przepływ
gazu.
B W wypadku gazu ziemnego: za pomocą śruby
regulacyjnej (63) wyregulować MAX zużycie gazu
(tabela 9).

B Włączyć kocioł i przekręcić regulator temperatury
w prawo do oporu.

6 720 607 548

21

Ustawienie parametrów gazu

Gaz ziemny (GZ)

Gaz płynny

50

propan,
propan/butan

Oznaczenie
dyszy

120

74

Ciśnienie
przyłączeniowe
(mbar)

20

36

MAX zużycie

44,9
l/min

2,0
kg/h

MIN zużycie

14,7
l/min

Regulacja minimalnej mocy grzewczej
B Regulator temperatury
przekręcić w lewo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru.

0,6
kg/h

Tab. 9 Zużycie gazu
B W wypadku gazu płynnego: śrubę regulacyjną (63)
wkręcić do oporu.
B Śrubę regulacyjną (63) zamknąć za pomocą
kapturka i zaplombować.
Regulacja minimalnego przepływu gazu
B Regulator temperatury
oporu.

odkręcić w lewo do

Układ regulacyjny zadaje minimalny przepływ
gazu.
B Za pomocą śruby regulacyjnej (64) wyregulować
MIN zużycie gazu (tabela 9).
B Sprawdzić ustawienia ponownie przekręcając
regulator temperatury
w lewo i w prawo, w
razie potrzeby skorygować.
B Wyłączyć kocioł w celu zakończenia pracy w
trybie serwisowym.

B Regulator temperatury
oporu.

odkręcić w prawo do

B Regulator temperatury
przekręcać powoli od
położenia w prawo do położenia w lewo w celu
wyregulowania ciśnienia na dyszach dla
minimalnej mocy grzewczej (tabela 10).

Moc
grzewcza
(kW)
10

Gaz ziemny
(GZ)

Gaz płynny

50

propan,
propan/butan

2,7

7,3

Tab. 10 Ciśnienie na dyszach dla minimalnej mocy
grzewczej (mbar)
B Zapisać dokonaną nastawę (zob. rozdz. 6.2).
Regulacja maksymalnej mocy grzewczej
B Regulator temperatury
odkręcić w prawo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru.
B Regulator temperatury
oporu.

przekręcić w lewo do

B Regulator temperatury
przekręcać powoli od
położenia w lewo do położenia w prawo w celu
wyregulowania ciśnienia na dyszach dla
maksymalnej mocy grzewczej (tabela 11).

B Zamknąć zawór gazu.

Gaz ziemny
(GZ)

Gaz płynny

50

propan,
propan/butan

12

3,5

9,8

14

4,6

12,8

Moc grzewczą można wyregulować w zakresie
między nominalną mocą minimalną i maksymalną
odpowiednio do indywidualnego zapotrzebowania
na ciepło.

16

5,9

16,7

18

7,4

21,1

201)

9,2

26,0

6.4.1

22

11,2

30,5

22,6

11,8

31-35

Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu
B W celu skontrolowania ciśnienia w przyłączu gazu
zob. stosowny akapit w rozdz. 6.3.1 ,,Regulacja
za pomocą ciśnienia na dyszach".

6.4

Moc
grzewcza
(kW)

Moc grzewcza

Regulacja za pomocą ciśnienia na
dyszach

B Kocioł wyłączyć za pomocą włącznika
głównego (O).

Tab. 11 Ciśnienie na dyszach dla maksymalnej mocy
grzewczej (mbar)

B Zdjąć obudowę (zob. str. 14).

1)

B Odkręcić śrubę (3) i do króćca pomiarowego
podłączyć manometr U-rurkowy.

B Zapisać dokonaną nastawę (zob. rozdz. 6.2).

nastawa fabryczna

B Otworzyć zawór gazu.
B Włączyć tryb serwisowy (zob. rozdz. 6.2).

22

6 720 607 548

Ustawienie parametrów gazu

Kontrola nastawy

i

Regulacja maksymalnej mocy grzewczej

Odchyłka wartości pomiarowych może
wynosić ? 0,5 mbar od zadanych
wartości.

B Regulator temperatury
przekręcić w lewo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru. Układ
regulacyjny zadaje minimalną moc grzewczą.
B Skontrolować ciśnienie na dyszach, w razie
potrzeby skorygować.
B Regulator temperatury
przekręcić w prawo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru. Układ
regulacyjny zadaje maksymalną moc grzewczą.

B Regulator temperatury
przekręcić w prawo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru.
B Regulator temperatury
oporu.

przekręcić w lewo do

B Regulator temperatury
przekręcać powoli od
położenia w lewo do położenia w prawo w celu
wyregulowania przepływu gazu dla maksymalnej
mocy grzewczej (tabela 13).
Zużycie gazu
Gaz ziemny
(l/min)

Gaz płynny (kg/h)

50

propan,
propan/butan

12

24,2

1,1

B Zamknąć zawór gazu, zdemontować manometr
U-rurkowy i wkręcić śrubę uszczelniającą (3).

14

28,2

1,2

6.4.2

16

32,2

1,4

18

36,3

1,6

20

40,3

1,8

22

44,3

1,9

23

44,9

2,0

B Skontrolować ciśnienie na dyszach, w razie
potrzeby skorygować.
B Wyłączyć kocioł w celu zakończenia pracy w
trybie serwisowym.

Regulacja metodą objętościową

B Wyłączyć kocioł za pomocą włącznika
głównego (O).
B Zdjąć obudowę (zob. str. 14).
B Otworzyć zawór gazu.
B Włączyć tryb serwisowy (zob. rozdz. 6.2).
Regulacja minimalnej mocy grzewczej
B Regulator temperatury
przekręcić w lewo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru.
B Regulator temperatury
do oporu.

przekręcić w prawo

B Regulator temperatury
przekręcać powoli od
położenia w prawo do położenia w lewo w celu
wyregulowania przepływu gazu dla minimalnej
mocy grzewczej (tabela 12).
Zużycie gazu
Gaz ziemny
(l/min)

Gaz płynny (kg/h)

Moc
grzewcza
(kW)

50

propan,
propan/butan

10

20,1

0,9

Tab. 12 Przepływ gazu dla minimalnej mocy
grzewczej
B Zapisać dokonaną nastawę (zob. rozdz. 6.2).

6 720 607 548

Moc
grzewcza
(kW)

Tab. 13 Przepływ gazu dla maksymalnej mocy
grzewczej
B Zapisać dokonaną nastawę (zob. rozdz. 6.2).
Kontrola nastawy

i

Odchyłka wartości pomiarowych może
wynosić?5 % od zadanych wartości.

B Regulator temperatury
przekręcić w lewo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru. Układ
regulacyjny zadaje minimalną moc grzewczą.
B Skontrolować przepływ gazu, w razie potrzeby
skorygować.
B Regulator temperatury
przekręcić w prawo do
oporu.
Pulsują obie diody LED termometru. Układ
regulacyjny zadaje maksymalną moc grzewczą.
B Skontrolować przepływ gazu, w razie potrzeby
skorygować.
B Wyłączyć kocioł w celu zakończenia pracy w
trybie serwisowym.
B Zamknąć zawór gazu.

23

Ustawienie parametrów gazu

6.5

Przebudowa na inny rodzaj gazu

Jeżeli rodzaj gazu podany na tabliczce
identyfikacyjnej nie jest zgodny z dostarczanym
rodzajem gazu, kocioł trzeba przezbroić.
B Zamknąć zawór gazu.
B Wyłączyć kocioł za pomocą włącznika głównego i
zdjąć obudowę.
B Wymontować palnik.

Rys. 21
B Zdemontować oba elementy palnika i wymienić
dysze.
Rodzaj gazu

Oznaczenie Ilość dysz
dyszy

Gaz ziemny

GZ 50

120

14

Gaz płynny

propan,
propan/
butan

74

14

Tab. 14
B Ponownie zamontować palnik.
B Skontrolować szczelność.
B Wyregulować nastawy gazu (zob. rozdz. 6.3 i 6.4).
B Zmieniony rodzaj gazu nanieść na tabliczce
znamionowej kotła.

24

6 720 607 548

Konserwacja

7

Konserwacja
Niebezpieczeństwo: porażenie
prądem!
B Przed rozpoczęciem prac związanych
z układem elektrycznym zawsze
odłączyć napięcie (bezpiecznik,
przełącznik LS).

B Konserwację kotła zlecać tylko autoryzowanemu
serwisowi.
B Stosować tylko oryginalne części zamienne.
B Części zamienne zamawiać w oparciu o listę
części zamiennych.
B Wymontowane uszczelki i O-ringi wymieniać na
nowe.
B Stosować tylko poniższe smary:
- część wodna: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
- połączenia gwintowe: HFt 1 v 5
(8 709 918 010).
Dostęp do grup montażowych
B Zdjąć obudowę (zob. str. 14).
B Odkręcić śrubę mocującą skrzynki
rozdzielczej Z23.
B Odsłonić skrzynkę rozdzielczą Z23 i zawiesić w
położeniu serwisowym.

7.1

Okresowa konserwacja

Kontrola sprawności działania
B Skontrolować sprawność działania wszystkich
elementów zabezpieczających, regulacyjnych i
sterujących.
Komora palnika
B Sprawdzić, czy komora palnika jest czysta.
B Jeżeli komora palnika jest zanieczyszczona:
- Wymontować komorę palnika i zdjąć
ogranicznik.
- Komorę palnika oczyścić silnym strumieniem
wody.
B Jeżeli komora palnika jest silnie zanieczyszczona:
lamelki wymiennika zanurzyć w ciepłej wodzie z
dodatkiem płynu do zmywania naczyń i dokładnie
oczyścić.
B W razie konieczności usunąć kamień z wnętrza
wymiennika ciepła i rur połączeniowych.
B Zamontować komorę palnika, założyć nowe
uszczelki.
B Ogranicznik umieścić w obudowie.
Palnik
B Raz w roku sprawdzić stan i w razie potrzeby
oczyścić palnik.
B Jeżeli palnik jest silnie zanieczyszczony (tłuszcz,
sadza), wymontować go, zanurzyć w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu do zmywania naczyń i
dokładnie oczyścić.
Regulator ilości wody
B Zamknąć zawór odcinający wody.
B Wymontować czujnik i regulator ilości wody.
B Oczyścić filtr wody.
Naczynie wzbiorcze (co 3 lata)
B Ciśnienie w kotle zredukować do zera.
B Skontrolować stan naczynia wzbiorczego, w razie
potrzeby napełnić pompką powietrze do ciśnienia
ok. 0,5 bar.
B Ciśnienie wstępne dostosować do statycznej
wysokości instalacji ogrzewania.

Rys. 22

6 720 607 548

25

Konserwacja

7.2

Opróżnianie instalacji grzewczej

Obieg c.w.u.
B Zamknąć zawór odcinający wody.
B Otworzyć wszystkie punkty poboru wody zasilane
przez kocioł.
Obieg c.o.
B Opróżnić grzejniki.
B Odkręcić śrubę spustową.

Rys. 23

7.3

Uruchomienie kotła po
przeprowadzonej konserwacji

B Dokręcić wszystkie połączenia gwintowe.
B Przeczytać rozdział 5 ,,Uruchomienie".
B Skontrolować parametry gazu (ciśnienie na
dyszach).
B Skontrolować przewód spalinowy w kominie (przy
zamkniętej obudowie).

26

6 720 607 548

Zakłócenia w pracy

8

Zakłócenia w pracy

8.1

Komunikaty zakłóceń

W wypadku wystąpienia zakłócenia podczas pracy kotła wyświetlane są różne komunikaty w zależności od
rodzaju uszkodzenia. Komunikaty te umożliwiają serwisantowi wyciągnięcie wniosków dotyczących przyczyny
zakłócenia w pracy.
Komunikaty zakłóceń

Możliwa przyczyna

Sprawdzić

Przycisk odblokowujący pulsuje z
częstotliwością 2 x na sekundę
(2 Hz), poza tym pulsuje dioda
LED 45?C.

Ogranicznik temperatury

Czujnik NTC zasilania, pompa

Przycisk odblokowujący pulsuje z
częstotliwością 1 x na sekundę
(1 Hz), poza tym pulsuje dioda
LED 60?C.

Brak sygnału płomienia, upłynął
czas bezpieczeństwa

Zapłon, jonizacja, zawory

Przycisk odblokowujący pulsuje z
częstotliwością 1 x co 2 sekundy
(0,5 Hz), poza tym pulsuje dioda
LED 75?C.

Obce światło

Jonizacja, płytka drukowana,
zawilgocona płytka drukowana

Przycisk odblokowujący pulsuje z
częstotliwością 1 x co 4 sekundy
(0,25 Hz), poza tym pulsuje dioda
LED 90?C.

Inne uszkodzenie

Czujnik ciągu kominowego,
ścieżka powietrza, czujnik NTC
c.w.u./zasilania (zwarcie,
przerwa)

Pulsuje dioda 90?C.

Czujnik temperatury

Temperatura &amp; gt; 95?C?

Tab. 15
W celu ponownego uruchomienia kotła:

Palnik wyłącza się po krótkim czasie pracy.

B Usunąć przyczynę wystąpienia zakłócenia w
pracy.

B Skontrolować zawór sterujący.

B Przycisnąć przycisk odblokowujący

8.2

.

Usuwanie przyczyn zakłóceń

B Skontrolować pompę obiegową.
Jeżeli pompa nie pracuje:

Kocioł nagrzewa się, ale grzejniki są zimne.

B Zdjąć śrubę uszczelniająca i za pomocą wkrętaka
ostrożnie obrócić wałek. Ponownie zamontować
śrubę uszczelniającą.

B Otworzyć zawory grzejnikowe.

B Ponownie zamontować śrubę uszczelniającą.

B Skontrolować zawór sterujący.
B Skontrolować pompę obiegową (zob. też
następny akapit).
B Jeżeli grzejniki nadal są zimne, wyłączyć kocioł i
skontaktować się z serwisem.

6 720 607 548

27

Robert Bosch Sp. z o. o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
www.junkers.pl
0 801 600 801


Download file - link to post