Opalia_C_11-14_E.pdf

Instrukcja montażu i obsługi Saunier Duval Opalia C14E

Instrukcja montażu i obsługi Saunier Duval Opalia C14E


GAZOWY GRZEJNIK WODY PRZEPŁYWOWEJ

Instrukcja obsługi i instalacji

Opalia C 11 E
Opalia C 14 E

2

Instrukcja obsługi

1

Uwagi ogólne .......................................................................... 4

2

Przechowywanie dokumentów ................................................ 4

3

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa................................. 4

3.1
3.2

Co należy zrobić w przypadku wyczucia zapachu gazu ................... 4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia .............................. 5

4

Gwarancja producenta / Odpowiedzialność ............................ 6

5

Przewidywany sposób korzystania z urządzenia .................... 6

6

Konserwacja bieżąca ............................................................. 6

7

Recykling ................................................................................ 6

8

Sposób korzystania z urządzenia ........................................... 7

8.1
8.2
8.3

Widok ogólny .................................................................................... 7
Uruchomienie ..................................................................................... 7
Uruchomienie ..................................................................................... 8

9

Wyłączanie .............................................................................. 8

10

Zabezpieczenie przed mrozem ............................................... 9

11

Konserwacja / Serwis ............................................................ 9

3

Instrukcja obsługi

Spis treści

1

Uwagi ogólne

Firma Saunier Duval posiada także
w ofercie różnego rodzaju akcesoria
przeznaczone dla zakupionego przez
Państwa urządzenia, ulatwiające montaż
zależny od indywidualnej charakterystyki
instalacji, do której zostanie grzejnik
podłączony.

Gazowy grzejnik wody przepływowej
Opalia C 11 E lub Opalia C 14 E
umożliwia zasilanie w ciepłą wodę
jednego lub kilku punktów poboru, takich
jak na przykład: umywalka, prysznic,
zlewozmywak.
Urządzenie jest gotowe do zainstalowania
do przyłączy wody i gazu oraz do
przewodu odprowadzania spalin.

Aby zapoznać się ze szczegółową listą
tych akcesoriów prosimy skontaktować
się z Państwa sprzedawcą lub zajrzeć na
stronę internetową www.saunierduval.pl.

Grzejnik powinien zostać polączony z
kominem o ciągu naturalnym za pomocą
przewodu stalowego z atestem do spalin
gazowych.
W przypadku jakichkolwiek zakluceń w
ciągu kominowym, użytkownika chroni
zabezpieczenie przed wypływem spalin
z komina odcinające dopływ gazu do
palnika uniemożliwiając dalsza prace
urządzenia

2

Przechowywanie dokumentów

o Prosimy o przechowywanie niniejszej
instrukcji, jak również wszystkich
dołączonych do niej dokumentów
w zasięgu ręki tak, by móc z nich
skorzystać w razie konieczności.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
w przypadku szkód spowodowanych
nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji.

Grzejnik wyposażony jest również w
zabezpieczenie przed przegrzaniem,
które wyłącza urządzenie w przypadku
nadmiernego rozgrzania wymiennika
ciepla.

3

Instalacji powinien dokonywać wyłącznie
wykwalifikowany specjalista. Ponosi on
odpowiedzialność za zgodność instalacji z
obowiązującymi przepisami.
Uruchomienie grzejnika jako niezbędny
warunek gwarancji przejmuje firma z
uprawnieniami firmy Saunier Duval.

Zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa

3.1 Co należy zrobić w przypadku
wyczucia zapachu gazu
o Nie zapalać i nie gasić światła.
o Nie korzystać z przełączników
elektrycznych.

Należy również korzystać z usług
wykwalifikowanego Serwisu Saunier Duval
jeśli chodzi o konserwację i naprawy
urządzenia, jak również wszelkiego
rodzaju regulacje związane z gazem.

o Nie korzystać z telefonu w strefie
zagrożenia.

Zależnie od jakości wody zalecamy
również okresowe usuwanie kamienia
kotłowego z wymiennika ciepla,
przeprowadzane wylącznie pzrez
Autoryzowany Serwis firmy Saunier Duval.

o Zamknąć zawór gazu przed
urządzeniem bądź przy liczniku gazu

o Nie zapalać otwartego ognia (na
przykład zapalniczki lub zapałki).
o Nie palić.

o Otworzyć okna i drzwi.

4

o Uprzedzić inne osoby znajdujące się w
lokalu.

wpływ na bezpieczeństwo działania
urządzenia.

o Poinformować pogotowie gazowe lub
wykwalifikowanego specjalistę.

o Nie montować wentylatorów
mechanicznych w kratkach
wentylacyjnych pomieszczenia, w
którym znajduje się grzejnik

3.2 Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia
Należy bezwzględnie przestrzegać
następujących instrukcji i zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa:

o Nie należy zamykać wywietrzników
ani otworów wentylacyjnych
umieszczonych w drzwiach, sufitach,
oknach i ścianach. Nie należy zasłaniać
otworów wentylacyjnych, na przykład
wieszając na nich ubrania. Podczas
kładzenia podłóg należy wystrzegać
się zatykania lub zmniejszania otworów
wentylacyjnych umieszczonych w
dolnych partiach drzwi.

o Nie korzystać i nie składować
materiałów wybuchowych lub
łatwopalnych (na przykład benzyny,
lakierów itp.) w pomieszczeniu, w
którym znajduje się urządzenie.
o W żadnym przypadku nie wyłączać
zabezpieczeń i nie podejmować
żadnych prób manipulowania tymi
zabezpieczeniami ze względu na
groźbę zakłócenia ich działania.

o Nie należy zakłócać dopływu powietrza
do urządzenia w szczególności
ustawiania szaf, regałów lub innych
mebli tego rodzaju wokół urządzenia.
Jeśli zamierzacie Państwo wykonać
mebel, mieszczący w sobie urządzenia,
należy przestrzegać dotyczących tych
kwestii zaleceń i skonsultować się z
wykwalifikowanym specjalistą.

o Nie wprowadzać modyfikacji na
poziomie:
- urządzenia,
- bezpośredniego otoczenia urządzenia,
- instalacji wody, powietrza lub gazu,
- przewodów odprowadzenia spalin.

o Otwory umieszczone w przednich
ściankach służące do doprowadzenia powietrza i odprowadzania spalin
powinny być zawsze odsłonięte. Należy
zawsze pamiętać o usunięciu przedmiotów służących do zamknięcia tych
otworów podczas prac wykonywanych
w obrębie przednich ścianek.

o Nie należy nigdy przeprowadzać na
własną rękę czynności związanych z
konserwacją lub naprawą urządzenia.
o W przypadku wycieku wody należy
natychmiast odciąć dopływ zimnej wody
do urządzenia i zlecić naprawę wycieku
wykwalifikowanemu specjaliście.

o W pomieszczeniach, w których
umieszczono grzejnik nie należy
umieszczać urządzeń wentylacyjnych
lub grzewczych działających
przy użyciu ciepłego powietrza i
wyposażonych w wyciągi, takich jak
suszarki do bielizny lub okapy.

o Nie należy niszczyć ani zdejmować
plomb założonych na podzespołach.
Jedynie specjaliści Serwisu firmy
Saunier Duval upoważnieni są
do wprowadzania modyfikacji w
zaplombowanych podzespołach.
o Nie należy zmieniać najbliższego
otoczenia ani warunków instalacji
urządzenia, ponieważ mogą one mieć

o Podczas montażu szczelnych
okien proszę skonsultować się z

5

Instrukcja obsługi

Na przykład:

wykwalifikowanym specjalistą w celu
zapewnienia wystarczającego dopływu
powietrza do urządzenia.
Uwaga!
Prosimy o szczególną uwagę przy
regulacji temperatury ciepłej wody: woda
wypływająca z zaworów czerpania może
być bardzo gorąca.

zostało ono przeznaczone.
Wszelkie związane z tym ryzyko ponosi
użytkownik.
Pojęcie korzystania obejmuje także
przestrzeganie wytycznych zawartych
w instrukcji użytkowania, podręczniku
instalacji oraz wszelkich dokumentach
towarzyszących, jak również
przestrzeganie warunków instalacji i
konserwacji.

o Proszę nie używać aerozoli,
rozpuszczalników, detergentów na
bazie chloru,fluoru, lakierów, klejów w
pobliżu urządzenia. W niesprzyjających
okolicznościach substancje te
mogą stać się przyczyną korozji
instalacji odprowadzania spalin jak i
samego wymiennika ciepla skracając
zasadniczo jego żywotność.

4

6

o Proszę czyścić osłony urządzenia
przy pomocy szmatki zwilżonej wodą z
mydłem.
o Nie należy stosować produktów
ściernych ani innych środków
czyszczących tego rodzaju, gdyż może
to spowodować uszkodzenie osłon lub
części plastikowych.

Gwarancja producenta /
Odpowiedzialność

Wszystkie aktualne warunki gwarancji
znajdują się w książce gwarancyjnej
dołączanej do urządzenia.

5

Konserwacja bieżąca

7

Przewidywany sposób
korzystania z urządzenia

Recykling

Urządzenie wykonane jest w większości
z materiałów objętych recyklingiem.
Opakowanie, samo urządzenie, jak
również pozostała zawartość paczki nie
powinny być wyrzucane razem z odpadkami domowymi, lecz usuwane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Urządzenia firmy Saunier Duval
wytwarzane są z wykorzystaniem
najnowszych osiągnięć techniki i zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa.
Gazowy grzejnik wody przepływowej
przeznaczony jest wylącznie do
wytwarzania ciepłej wody użytkowej przy
użyciu energii powstalej ze spalania
mieszanki powietrzno-gazowej. Wszelkie
inne sposoby korzystania z niego
uznawane są za niewłaściwe i zabronione.
Producent w żadnym razie nie będzie
ponosić odpowiedzialności za szkody lub
straty wynikające ze sposobu korzystania
z urządzenia innego niż ten, do którego

6

8

Sposób korzystania z
urządzenia

8.2 Uruchomienie

Instrukcja obsługi

8.1 Widok ogólny

o Sprawdzić, czy baterie są włożone na
miejsce i z wlaściwą polaryzacją

1
2

4

3

Opis
1
Pokrętło regulacji mocy
2
Wskaźnik zużycia baterii
3
Przycisk Start / Stop
4
Pokrętło regulacji temperatury

o Nacisnąć przycisk Start/Stop (3)
o Otworzyć zawór czerpalny sprawdzając
jednocześnie, czy płomień palnika
jest widoczny przez otwór kontroli
płomienia.

7

temperatury wody.

9 Wyłączanie

Uwaga!
W przypadku, gdy wskaźnik (2) zapala
się i miga na czerwono na przedniej
ściance oznacza to, że należy zmienić
baterie. Może jednak nastąpić sytuacja,
że wymianę baterii trzeba będzie
przeprowadzić wcześniej. Sygnalem
będzie wydlużający się czas oczekiwania
na cieplą wodę. Zaleca się zakup baterii
alkalicznych w terminem przydatności nie
krótszym niż 1 rok eksploatacji.

o Nacisnąć przycisk Start/Stop (3).
Urządzenie nie jest już zasilane gazem.

8.3 Uruchomienie

o Wybrać moc palnika z zakresu od
za pomocą pokrętła mocy (1).

do

o Przekręcić pokrętło temperatury (4) w
celu uzyskania żądanej temperatury:
- w kierunku <<max>> temperatura rośnie,
- w kierunku <<min>> temperatura maleje.
W lecie zalecamy ograniczenie

8

o Zdjąć uszczelkę (2) i filtr (3).

Miejsce instalacji powinno być wybrane w
taki sposób, by przez cały rok zapewniało
ochronę przed mrozem. Jeśli warunek ten
nie może zostać spełniony, należy podjąć
odpowiednie kroki.
W przypadku ryzyka zamarznięcia należy
spuścić wodę z urządzenia. Proszę
postępować w następujący sposób:

o Oczyścić filtr (1) w razie potrzeby.

o Wyłączyć urządzenie.

11 Konserwacja / Serwis

o Zamknąć dopływ gazu.

Jeśli Państwa urządzenie będzie
prawidłowo konserwowane i
wyregulowane, będzie zużywać mniej
gazu i działać dłużej. Regularna
konserwacja urządzenia i przewodów
przez wykwalifikowanego specjalistę jest
niezbędna dla prawidłowego działania
instalacji. Pozwala to przedłużyć okres
funkcjonowania urządzenia, ograniczyć
zużycie energii i zmniejszyć ilość
wydzielanych szkodliwych substancji.

o Ponownie założyć filtr, a następnie
uszczelkę i dokręcić śrubę.
o Otworzyć wszystkie kurki ciepłej wody
aby całkowicie opróżnić urządzenie i
wszystkie przewody.

o Zamknąć dopływ wody zimnej.
o Odkręcić zawory czerpalne.
o Napowietrzyć instalację przed
Grzejnikiem
o Zdemontować przewód spalinowy
lączący urządzenie z kominem
Powyższe czynności najlepiej powierzyć
specjaliście.

Zalecamy zawarcie umowy na
konserwację z Autoryzowanym Serwisem.
Proszę pamiętać, że niewlaściwa konserwacja może spowodować uszkodzenie zabezpieczeń urządzenia i stać się
przyczyną szkód materialnych i obrażeń.
Obiekty powinny być w czasie ich
użytkowania poddawane przez właściciela
lub zarządcę: okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku, polegającej na
sprawdzeniu stanu technicznego:

1
2

- elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,

3

Opis
1
Filtr
2
Uszczelka
3
Śruba spustu wody

- instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska,

o Zamknąc zawór zasilający wodę

- instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych).

o Odkręcić śrubę (3) przy pomocy
płaskiego klucza.

9

Instrukcja obsługi

10 Zabezpieczenie przed mrozem

10

11
Instrukcja obsługi

12

Instrukcja instalacji
Spis treści
1.

Uwagi dotyczące dokumentacji ............................................ 14
Tabliczka znamionowa ..................................................................... 14
Określenie CE .................................................................................. 14
Schemat działania ............................................................................ 15

3

Wybór miejsca instalacji ........................................................ 16

4

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia ................ 16

4.1
4.2

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .............................................. 16
Rozporządzenia, normy, dyrektywy ................................................. 16

5

Instalacja urządzenia ............................................................ 17

5.1
5.2
5.3

Wymiary grzejnika Opalia C 11 E..................................................... 17
Wymiary grzejnika Opalia C 14 E ................................................... 18
Instalacja urządzenia ....................................................................... 19

6

Kontrola / Ponowne uruchomienie ........................................ 20

7

Informacja dla użytkownika ................................................... 20

8

Zmiana rodzaju gazu............................................................. 21

9

Kontrola i konserwacja .......................................................... 21

10

Części zamienne ................................................................... 21

11

Dane techniczne ................................................................... 22

13

Instrukcja instalacji przeznaczona

Opis urządzenia .................................................................... 14

2.1
2.2
2.3

jest tylko dla autoryzowanego instalatora

2

1. Uwagi dotyczące dokumentacji
o Proszę przekazać wszystkie dokumenty
użytkownikowi urządzenia. Użytkownik
powinien przechowywać te dokumenty
w taki sposób, by móc z nich korzystać
w razie konieczności.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
w przypadku szkód spowodowanych
nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji.

2

Opis urządzenia

2.1 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa umieszczona
wewnątrz urządzenia informuje o tym,
gdzie wytworzone zostało urządzenie i dla
jakiego kraju zostało przeznaczone.
Uwaga! Urządzenie powinno być
eksploatowane wyłącznie przy użyciu
typów gazu wskazanych na tabliczce
znamionowej.
2.2 Określenie CE
Określenie CE wskazuje, że urządzenia
opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z
następującymi dyrektywami:
o Dyrektywą dotyczącą urządzeń
gazowych (dyrektywa 90/396/CEE
Rady Wspólnoty Europejskiej)
o Dyrektywą dotyczącą kompatybilności
elektromagnetycznej (dyrektywa
89/336/CEE Rady Wspólnoty
Europejskiej)

14

2.3 Schemat działania

1

2

3

13

4

9

5

6

10

11

12

Opis
1
Przerywacz ciągu
2
Zabezpieczenie przed wypływem
spalin
3
Wymiennik ciepla
4
Czujnik temperatury
5
Komora spalania
6
Elektroda zapłonowa i jonizacyjna
7
Mechanizm gazowy

15

8
9
10
11
12
13
14

Pokrętło regulacji mocy
Zawór wody
Elektrozawór bezpieczeństwa
Pokrętło regulacji temperatury
Skrzynka kontrolna
Baterie
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Instrukcja instalacji przeznaczona

7

jest tylko dla autoryzowanego instalatora

8

3

Wybór miejsca instalacji

o Przy podłączaniu przewodów wody
i gazu należy prawidłowo założyć
uszczelki tak, by uniknąć wszelkich
wycieków wody i gazu.

o Ściana, na której instalowane jest
urządzenie powinna być wystarczająco
solidna, by unieść ciężar instalowanego
grzejnika.

o Podczas demontażu i ponownego
montażu korpusu grzejnika należy
uważać na to, by go nie uszkodzić.

o Proszę nie instalować urządzenia nad
innym urządzeniem, które mogłoby
spowodować jego uszkodzenie
(na przykład kuchenką, znad której
unosi się para i tłuste opary) lub w
pomieszczeniu mocno zakurzonym czy
też w takim, w którym powietrze może
spowodować korozję.

o Nie należy nigdy stosować metalowej
lub bardzo twardej szczotki do
czyszczenia wymiennika ciepla.
Uszkodzenia mogą spowodować
wcześniejsze zużycie się urządzenia.
o Podczas ponownego montażu należy
sprawdzić, czy części zamienne zostały
zainstalowane w sposób prawidłowy,
we właściwym miejscu i z zachowaniem
właściwego kierunku ułożenia.

o Miejsce instalacji powinno być
przez cały rok zabezpieczone przed
mrozem. Jeśli ten warunek nie może
zostać spełniony, proszę udzielić
użytkownikowi informacji i doradzić mu,
jakie kroki należy podjąć.

4.2 Rozporządzenia, normy, dyrektywy
Podczas instalacji i uruchamiania
urządzenia należy przestrzegać aktualnie
obowiązujących wersji poniższych
rozporządzeń, dyrektyw, przepisów
technicznych, norm i postanowień:

o Aby umożliwić przeprowadzanie
okresowej konserwacji należy
zachować minimalną odległość 30 mm
z każdej strony urządzenia.
o Należy objaśnić te wymogi
użytkownikowi urządzenia.

4

Prosimy o wpisanie aktualnego tekstu na
temat norm aktualnie obowiązujących w
Polsce.

Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia

4.1 Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
o W żadnym przypadku nie należy
wyłączać urządzenia kontrolującego
przepływ spalin (zabezpieczenie przed
wypływem spalin). W przeciwnym
razie przy przedłużających się
niekorzystnych warunkach ciągu
spaliny z komina mogą w sposób
niekontrolowany powracać
do pomieszczenia, w którym
zainstalowane jest urządzenie.

16

5

Instalacja urządzenia

5.1 Wymiary grzejnika Opalia C 11 E

L
K

?

E
I
M

H
GA
Z
GA
S

H

G

F
Instrukcja instalacji przeznaczona

D
J

B

A

Wymiar
A
B
C
D
E
F

mm
236
310
630
655
115
493

G
H
I
J
K
L
M

17

440
26
111
257
188
235
299

jest tylko dla autoryzowanego instalatora

C

5.2 Wymiary grzejnika Opalia C 14 E

K

?

E
I

H
GA
Z
GA
S

H

G
F

C

D
J

B

A

Wymiar
A
B
C
D
E

mm
248
350
703
718
124

F
G
H
I
J
K

18

621
568
26
125
267
224

5.3 Instalacja urządzenia

oznaczony jako L na schemacie
wymiarowym), albo 3 okrągłe otwory
mocujące (wymiary między osiami
oznaczone jako K i M na schemacie
wymiarowym).

o Proszę sprawdzić, czy materiały
zastosowane do wykonania instalacji
są kompatybilne z materiałami, z
których wykonane jest urządzenie.

o Opalia C 14 E : wykorzystać do
mocowania 2 kwadratowe otwory
mocujące (wymiar między osiami
oznaczony jako K na schemacie
wymiarowym).

5.3.1 Mocowanie do ściany
o Określić miejsce instalacji. Proszę
zastosować się do zaleceń zawartych w
rozdziale <<Wybór miejsca>>.

o Przykręcić mocno podpory mocujące
za pomocą odpowiednich materiałów.

o Opalia C 11 E : wykorzystać do
mocowania albo 2 kwadratowe otwory
mocujące (wymiar między osiami

o Umieścić urządzenie na podporach
mocujących.

5.3.2 Podłączenia wody i gazu

3/4"

Gas
3/4"

Zimna woda
1/2"

3/4"

mur

50
Ciepla woda
3/4"

o Oczyścić przewody przepuszczając
przez nie pewną ilość wody i gazu,
aby usunąć ewentualne opiłki i inne
zanieczyszczenia.

o Podłączyć przewody instalacji do
tulejek podłączeń wody i gazu.
o Założyć uszczelki i dokręcić
podłączenia wody i gazu.

o Upewnić się, czy ciśnienie wody w
urządzeniu nie przekracza ciśnienia
maksymalnego określonego w
rozdziale <<Dane techniczne>>.

o Sprawdzić, czy nie występują wycieki.
W razie konieczności poprawić
podłączenie.

19

Instrukcja instalacji przeznaczona

50

jest tylko dla autoryzowanego instalatora

1/2"

6

5.3.3 Kontrola prawidłowego działania
zabezpieczenia przed wypływem
spalin

Kontrola / Ponowne
uruchomienie

Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy działa ono poprawnie:

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac przy przewodzie odprowadzenia
spalin sprawdzić prawidłowe działanie
zabezpieczenia przed wypływem spalin z
komina.
Należy wykonać następujące czynności:

o Włączyć urządzenie zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji
obsługi i sprawdzić, czy działa
poprawnie.
o Sprawdzić szczelność urządzenia (gaz
i woda) i usunąć ewentualne wycieki.

o Zakryć górny otwór przerywacza ciągu.
o Przekręcić pokrętło temperatury
ustawiając je na temperaturę
maksymalną.

o Sprawdzić, czy działa system
zapalania, a płomień palnika jest
równomierny.

o Odkręcić zawór ciepłej wody.
Urządzenie zabezpieczające przed
wypływem spalin z komina wyłącza i
blokuje urządzenie po upływie ok. 2 minut.

o Sprawdzić, czy spaliny są
odprowadzane w sposób prawidłowy.
o Skontrolować wszystkie urządzenia
sterujące i zabezpieczenia, ich
regulację i stan działania.

o Odczekać kilka minut aby umożliwić
schłodzenie zabezpieczenia, a
następnie ponownie uruchomić
grzejnik.

7

o Jeśli urządzenie zabezpieczające nie
blokuje grzejnika we wspomnianym
nieprzekraczalnym czasie należy:

Informacja dla użytkownika

Użytkownik urządzenia powinien zostać
poinformowany o sposobie posługiwania
się urządzeniem i sposobie, w jaki ono
działa.

o Skontaktować się z Autoryzowanym
Serwisem firmy Saunier Duval.

o Objaśnić sposób działania urządzenia
w taki sposób, by użytkownik zapoznał
się ze sposobem jego eksploatacji.

o Wyłączyć urządzenie.
5.3.4 Podłączenie odprowadzenia
spalin

o Razem z użytkownikiem przejrzeć
instrukcję obsługi i w razie potrzeby
odpowiedzieć na jego pytania.

o Podłączyć przewód odprowadzenia
spalin wprowadzając go do górnego
otworu urządzenia.

o Przekazać użytkownikowi wszystkie
instrukcje i dokumenty dotyczące
urządzenia i poprosić go, by
przechowywał je w pobliżu urządzenia.
o W szczególności przedstawić
użytkownikowi zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa, których powinien
przestrzegać.
o Przypomnieć użytkownikowi
o konieczności regularnego

20

przeprowadzania konserwacji instalacji
i zalecić mu zawarcie umowy na
konserwację z wykwalifikowanym
specjalistą.

10 Części zamienne

Zmiana rodzaju gazu

Aby zapewnić trwałość i prawidłowe
działanie wszystkich podzespołów, jak
również długotrwałe działanie urządzenia,
podczas prac związanych z naprawą i
konserwacją należy korzystać wyłącznie z
oryginalnych części zamiennych Saunier
Duval.

W przypadku zmiany rodzaju gazu
zasilającego instalację konieczna jest
modyfikacja niektórych podzespołów
urządzenia. Tego rodzaju modyfikacje
i zmiany ustawień mogą zostać
przeprowadzone jedynie przez
Autoryzowany Serwis.

o Stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.

Adaptacja tego rodzaju jest łatwa do
przeprowadzenia zgodnie z instrukcjami
zawartymi w saszetce z elementami do
zmiany gazu, którą przeznaczyła dla
Państwa firma Saunier Duval.

9

o Upewnić się, czy części te zostały
zamontowane w sposób prawidłowy,
we właściwym miejscu i z zachowaniem
pierwotnego kierunku ułożenia.

Kontrola i konserwacja

Instrukcja instalacji przeznaczona

o Aby przeprowadzić konserwację
urządzenia należy zdjąć osłonę.
o Spuścić wodę z urządzenia zgodnie
z instrukcjami zawartymi w rozdziale
<<Zabezpieczenie przed mrozem>>
instrukcji użytkowania.
o Oczyścić zarówno palnik, jak i korpus
grzejnika.
W przypadku zanieczyszczeń
zawierających drobinki oleju lub
tłuszczu oczyścić korpus przy pomocy
detergentu rozpuszczającego tłuszcz w
ciepłej wodzie.
Uwaga! Nigdy nie należy używać do
oczyszczania korpusu grzejnika metalowej
lub twardej szczotki.
o Proszę nie przyciskać szczotki zbyt
mocno. W żadnym razie nie można
dopuścić do zdeformowania skrzydełek!
o Po przeprowadzeniu jakichkolwiek
czynności związanych z konserwacją
skontrolować prawidłowe działanie

21

jest tylko dla autoryzowanego instalatora

8

urządzenia zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w rozdziale <<Kontrola /
Ponowne uruchomienie >>.

11 Dane techniczne
Gazowy grzejnik wody przepływowej Typ B11 BS
Opis

Jedn.

Opalia C 11 E

Opalia C 14 E

Nominalny przepływ wody ciepłej o temperaturze
maksymalnej

l/min

5,5

7

Nominalny przepływ wody ciepłej o temperaturze
minimalnej

l/min

11

14

Maksymalny wydatek ciepła (Qmax.) 1)

kW

22,1

28,1

Minimalny wydatek ciepła (Qmin.)

kW

9,3

12,2

Maksymalna moc użyteczna (Pmax.)

kW

19,2

24,4

Minimalna moc użyteczna (Pmin..)

kW

7,7

9,8

Zakres regulacji

kW

7,7 - 19,2

Maksymalna temperatura wody ciepłej (? T°)50

Minimalna temperatura wody ciepłej (? T°)25

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie zasilania
wody pw max.

bar

13

Minimalne dopuszczalne ciśnienie zasilania wody
pw min.

bar

0,15

ll2 E3P

Kategoria gazu

Minimalny przepływ wody ciepłej

9,8 - 24,4

l/min

2,2

2,8Temperatura spalin przy mocy maksymalnej

180

190

Temperatura spalin przy mocy minimalnej110

120

Przepływ spalin przy mocy maksymalnej

g/s

14,4

18,1

Wysokość

mm

655

718

Szerokość

mm

310

350

Głębokość (głębokość całkowita)

mm

236 (257)

248 (267)

? dyszy przerywacza ciągu

mm

111

125

kg

12

Wymiary

Waga netto

15
99BP825

Numer CE
1) 15 °C, 1013,25 mbarów, gaz suchy

22

Jedn.

3
20
1,3
8,8

1,7
37
0,72
31

2,2
37
0,76
28,3

Instrukcja instalacji przeznaczona

Ciśnienie zasilania gazu
Średnica dyszy palnika
Ciśnienie w palniku przy mocy maksymalnej

2,3
20
1,18
10,9

kg/h
mbar
mm
mbar

Propan
Wydatek gazu przy mocy maksymalnej

Opalia C 14 E

m3/h
mbar
mm
mbar

Gaz ziemny GZ 50
Wydatek gazu przy mocy maksymalnej
Ciśnienie zasilania gazu pw
Średnica dyszy palnika
Ciśnienie w palniku przy mocy maksymalnej

Opalia C 11 E

23

jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Dane techniczne zależnie od typu gazu

4000113171-02 - 09/04 - 10006022-00
Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Tel. : + 48 22 323 01 80
Fax : + 48 22 323 01 81
Infolinia : 0 801 806 666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl


Download file - link to post