dcr-dvd92e_screen_PL.pdf

SONY DCR DVD 92 instrukcja obsługi POLSKI

SONY DCR DVD 92 instrukcja obsługi POLSKI Producent: SONY Model: DCR DVD 92 Jezyk: POLSKI


2-587-623-11 (1)

Możliwości kamery
DVD Handycam
Czynności wstępne

Cyfrowa kamera wideo

Instrukcja obsługi

10
16

Easy
27
Handycam
Nagrywanie /
32
odtwarzanie

PL

Odtwarzanie w urządzeniach DVD

44

Posługiwanie się nagraną płytą

50

Posługiwanie się menu

52

Montaż w kamerze DVD Handycam

72

Kopiowanie

78

Użycie komputera

82

Rozwiązywanie problemów

87

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/
DVD403E/DVD602E/DVD653E/
DVD703E/DVD803E

Informacje dodatkowe 105

(C) 2005 Sony Corporation

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Przeczytać w pierwszej kolejności
Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery prosimy
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do
wykorzystania w przyszłości.

Dla klientów w Europie

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz
i chronić je przed wilgocią.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Użycie przyrządów optycznych w parze z tym
urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Użycie elementów i regulatorów nieopisanych
w tej instrukcji oraz wykonywanie nieopisanych
w niej czynności grozi narażeniem się na
oddziaływanie niebezpiecznego promieniowania.

Na obraz i dźwięk z kamery mogą wpływać pola
elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość
używanych przewodów połączeniowych nie przekracza
3 metrów.

Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowodują przerwanie transmisji danych, należy na
nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.

2

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Uwagi eksploatacyjne
Kamera jest dostarczana w komplecie
z dwoma instrukcjami obsługi:
- ,,Instrukcja obsługi" (ta instrukcja)
- ,,Pierwsze kroki": krótka instrukcja obsługi
dostarczonego oprogramowania (znajdująca się
na dostarczonym dysku CD-ROM)*.
* Instrukcja ,,Pierwsze kroki" nie jest
dostarczana z modelami
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E.

3

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Przeczytać w pierwszej kolejności (cd.)

Posługiwanie się kamerą

Nagrywanie

O

o Nie chwytać kamery za następujące elementy:

o Przed przystąpieniem do nagrywania należy
przetestować działanie funkcji nagrywania
i upewnić się, że nagrywanie obrazu i dźwięku
przebiega bez usterek. Nie jest możliwe
kasowanie nagrań dokonanych na płyty
DVD-R. Do próbnych nagrań używać
płyt DVD-RW / DVD+RW (wyposażenie
dodatkowe) (str. 13).
o Nie ma możliwości uzyskania odszkodowania
za zawartość nagrania, nawet jeśli nagrywanie
albo odtwarzanie okaże się niemożliwe ze
względu na niewłaściwe działanie kamery,
wadę nośnika nagrania itp.
o W różnych krajach i regionach obowiązują różne
standardy telewizji kolorowej. Do wyświetlenia
nagrań na ekranie telewizora należy użyć
telewizora pracującego w systemie PAL.
o Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo
i inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez
zezwolenia może stanowić naruszenie praw
autorskich.

o

Celownik

Ekran LCD

Akumulator

o Podłączając kamerę przewodem USB do
innego urządzenia, należy się upewnić, że
wtyk przewodu jest włączany we właściwym
kierunku. Siłowe wciskanie odwrotnie
ułożonego wtyku grozi uszkodzeniem gniazda
lub awarią kamery.

Zawartość menu, ekran LCD,
celownik i obiektyw
o Szary kolor wariantu w menu oznacza, że nie
można go wybrać w obecnych warunkach
nagrywania lub odtwarzania.
o Produkcja ekranu LCD i celownika odbywa się
z użyciem bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu ponad 99,99% punktów działa
normalnie. Mimo to, na ekranie LCD
i w celowniku mogą się na stałe pojawiać
maleńkie czarne i / lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone).
Występowanie tych punktów jest normalnym
efektem procesu produkcyjnego i w żaden
sposób nie wpływa na nagranie.
o Jeśli ekran LCD, celownik albo obiektyw
będą przez dłuższy czas wystawione na
bezpośrednie oświetlenie słoneczne, grozi to
ich uszkodzeniem.
o Nie kierować obiektywu kamery w stronę
słońca. grozi to awarią. Słońce można
fotografować i filmować tylko wtedy, gdy jego
światło jest słabe, na przykład o świcie.

4

Zawartość instrukcji

o

U

o

o Wykorzystane w instrukcji obrazy z ekranu
LCD i celownika zostały zarejestrowane
cyfrowym aparatem fotograficznym i dlatego
mogą wyglądać inaczej niż faktyczny obraz na
ekranie lub w celowniku.
o Do ilustracji obsługi kamery używane są
ekrany w języku angielskim. W razie potrzeby
można wybrać w kamerze inny język (str. 69).
o Ilustracje w instrukcji przedstawiają model
DCR-DVD403E.

o

Obiektyw Carl Zeiss

o

Kamera jest wyposażona w obiektyw Carl Zeiss,
umożliwiający precyzyjną reprodukcję obrazów.
Obiektyw do tej kamery został wyprodukowany
wspólnie przez niemiecką firmę Carl Zeiss oraz
Sony Corporation. Dzięki zastosowaniu systemu
pomiarowego MTF* dla kamer wideo, obiektyw
zapewnia wysoką jakość, właściwą przyrządom
optycznym Carl Zeiss.
* MTF jest skrótem terminu ,,funkcja przejścia

modulacji". Podana wartość określa ilość
światła ze sceny trafiającą do obiektywu.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

o

Informacja o płytach
Odpowiednie płyty
o

o

Można używać tylko płyt DVD-R, DVD-RW
i DVD+RW o średnicy 8 cm. Używać płyt
z pokazanymi poniżej oznaczeniami.

Dla zapewnienia trwałości nagrania
i niezawodnego odtwarzania zaleca się, aby
w kamerach DVD Handycam były używane
płyty Sony lub płyty z oznaczeniem ,,for
VIDEO CAMERA"
*. Użycie innych
płyt może być przyczyną niezadowalającej
jakości nagrywania / odtwarzania lub
problemów z wyjęciem płyty.
*
Zależnie od miejsca zakupu, płyta może nosić
oznaczenie
.

Obchodzenie się z płytami i ich
przechowywanie
o Zabrudzenie płyty może spowodować
pogorszenie jakości dźwięku i obrazu.
o Do czyszczenia płyty używać dostarczonej
ściereczki czyszczącej.
Wycierać płytę od środka na zewnątrz. Do
usuwania zabrudzeń użyć miękkiej ściereczki
zwilżonej wodą, a następnie wytrzeć płytę
suchą, miękką ściereczką. Nie używać
rozpuszczalników takich jak benzyna, środków
czyszczących przeznaczonych do winylowych
płyt długogrających ani antystatycznego
aerozolu, gdyż mogą one uszkodzić płytę.

Uwagi eksploatacyjne
o Chwytać płytę za krawędzie i za otwór
pośrodku. Nie dotykać strony płyty
przeznaczonej do zapisu (w przypadku płyt
jednostronnych jest to strona przeciwna niż
zadrukowana).
o Przed nagrywaniem należy usunąć z płyty kurz
i odciski palców. Służy do tego ściereczka
czyszcząca dostarczona z kamerą.
W przeciwnym razie w pewnych warunkach nie
będzie można dokonać nagrania na płytę albo
jej odtworzyć.
o Wkładając płytę do kamery, należy starannie
nasadzić ją na trzpień, tak aby rozległ się lekki
trzask. Kiedy na ekranie LCD widać komunikat
[C:13:??], otworzyć pokrywę płyty
i ponownie włożyć płytę.
o Nie naklejać na powierzchni płyty żadnych
materiałów. Może to zaburzyć wyważenie płyty
i grozi uszkodzeniem płyty albo kamery.

o Nie wystawiać płyty na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne i chronić ją przed
wilgocią.
o Płyty należy przechowywać i przenosić
w pudełkach.
o Pisać można tylko na płytach jednostronnych,
po stronie z miejscem na opis. Do pisania
używać tylko pisaków olejowych z miękką
końcówką. Nie dotykać napisu aż do
wyschnięcia. Nie rozgrzewać płyty ani nie
używać ostro zakończonych przedmiotów,
takich jak długopis. Nie suszyć powierzchni
płyty przez podgrzewanie. Płyt dwustronnych
nie można opisywać ani znakować.

5

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Spis treści
Możliwości kamery DVD Handycam
Co można robić kamerą DVD Handycam ................................................ 10
Wybieranie płyty ...................................................................................... 13

Czynności wstępne
Krok 1: sprawdzanie dostarczonego wyposażenia .................................. 16
Krok 2: ładowanie akumulatora ............................................................... 17
Krok 3: włączanie zasilania i właściwy sposób trzymania kamery .......... 20
Krok 4: regulowanie panelu LCD i celownika .......................................... 21
Krok 5: użycie panelu dotykowego .......................................................... 22
Krok 6: nastawianie daty i godziny .......................................................... 23
Krok 7: wkładanie płyty ............................................................................ 24
Krok 8: wybieranie współczynnika kształtu (16:9 lub 4:3) nagrywanego
obrazu (DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E) ...... 26

Easy Handycam
- użycie kamery z automatycznymi ustawieniami
Uproszczona obsługa kamery ................................................................. 27
Łatwe nagrywanie ................................................................................... 28
Łatwe odtwarzanie .................................................................................. 29
Przygotowanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczu DVD (finalizacja) ... 30

Nagrywanie / odtwarzanie
Nagrywanie ............................................................................................. 32
Odtwarzanie ............................................................................................ 33
Funkcje używane przy nagrywaniu / odtwarzaniu itp............................... 34
Nagrywanie
Użycie funkcji zoomu
Nagrywanie bardziej intensywnego dźwięku (nagrywanie dźwięku
otaczającego 5.1 kanałów) (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Użycie lampy błyskowej
Nagrywanie w ciemnych miejscach (NightShot (DCR-DVD403E/
DVD803E) / NightShot plus (oprócz DCR-DVD403E/DVD803E))

6

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Korygowanie ekspozycji obiektów oświetlonych od tyłu
Nastawianie na obiekt znajdujący się poza środkiem kadru
Nastawianie ekspozycji na wybrany obiekt
Nagrywanie w trybie lustra
Użycie efektów specjalnych
Użycie statywu
Odtwarzanie
Wyświetlanie sekwencji obrazów
Powiększanie wyświetlanego obrazu (PB zoom)
Nagrywanie / odtwarzanie
Sprawdzanie stanu akumulatora
Wyłączanie dźwiękowego potwierdzenia użycia funkcji
Przywracanie początkowych ustawień
Nazwy innych elementów i funkcji

Sprawdzanie / kasowanie ostatniej sceny ............................................... 38
Wskaźniki wyświetlane w czasie nagrywania / odtwarzania ................... 39
Pilot (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E) ................................................... 41
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora ............................................. 42

Odtwarzanie w urządzeniach DVD
Przygotowywanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczach DVD /
napędach DVD (finalizacja) ..................................................................... 44
Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu DVD itp. ............................................. 48
Odtwarzanie płyty w komputerze z zainstalowanym napędem DVD ....... 48

Posługiwanie się nagraną płytą (DVD-RW / DVD+RW)
Nagrywanie dodatkowych scen po finalizacji .......................................... 50
Kasowanie z płyty wszystkich scen (formatowanie) ................................ 51

Posługiwanie się menu
Wybieranie wariantów z menu................................................................. 52
Zawartość menu ...................................................................................... 54
CAMERA SET ................................................................................... 56
Ustawienia dostosowujące kamerę do warunków nagrywania
(EXPOSURE / WHITE BAL. / STEADYSHOT itd.)

STILL SET ......................................................................................... 61
Ustawienia dotyczące fotografii
(BURST / QUALITY / IMAGE SIZE itd.)

7

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Table of contents (continued)

PICT.APPLI. ...................................................................................... 63
Efekty specjalne w obrazie lub dodatkowe funkcje nagrywania /
odtwarzania (PICT.EFFECT / D.EFFECT / SLIDE SHOW itd.)

DISC SET .......................................................................................... 65
Ustawienia dotyczące płyty (FORMAT / FINALIZE / UNFINALIZE itd.)

STANDARD SET............................................................................... 65
Ustawienia związane z nagrywaniem na płytę lub inne podstawowe
ustawienia (REC MODE / LCD/VF SET / USB SPEED itd.)

TIME/LANGU. ................................................................................... 69
(CLOCK SET / AREA SET / LANGUAGE itd.)

Definiowanie zawartości menu osobistego ............................................. 70

Montaż w kamerze DVD Handycam (DVD-RW: tryb VR)
Edycja danych źródłowych ...................................................................... 72
Tworzenie playlisty................................................................................... 74
Odtwarzanie playlisty .............................................................................. 77

Kopiowanie
Podłączanie magnetowidu albo telewizora .............................................. 78
Kopiowanie na magnetowid / nagrywarkę DVD ....................................... 79
Nagrywanie obrazu z telewizora lub magnetowidu / sprzętu DVD
(oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E) .......................................... 80
Gniazda służące do podłączenia zewnętrznych urządzeń ...................... 81

Użycie komputera (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)
Przed zapoznaniem się z instrukcją ,,Pierwsze kroki" w komputerze ...... 82
Instalacja oprogramowania...................................................................... 83
Wyświetlanie instrukcji ,,Pierwsze kroki" .................................................. 86

8

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ..................................................................... 87
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze .................................................. 101

Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery za granicą .......................................................... 105
Akumulator ,,InfoLITHIUM"..................................................................... 107
Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne ............................................... 109
Użycie paska na dłoń jako paska na nadgarstek .................................. 113
Mocowanie pasa na ramię .................................................................... 113
Dane techniczne.................................................................................... 114

9

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Możliwości kamery DVD Handycam

Co można robić kamerą DVD Handycam
Nośnikiem nagrań w kamerze DVD Handycam są płyty DVD* o średnicy 8 cm.
W porównaniu z kamerami na inne nośniki, kamera DVD Handycam daje nowe i inne możliwości. Dzięki
nim łatwiej jest nagrywać i odtwarzać obraz.

Indeks wizualny pozwala na szybkie
sprawdzenie zawartości płyty.
Filmy i fotografie są zapisywane na tej samej płycie.
Używając tego wygodnego indeksu, można szybko
odszukać żądaną scenę (str. 29, 33).

Funkcja pokazu slajdów pozwala
kolejno wyświetlać fotografie.
Funkcja pokazu slajdów pozwala na wyświetlanie po kolei
fotografii. Po sfinalizowaniu** płyty możliwe jest także
wyświetlanie pokazu slajdów przez odtwarzacz DVD
(str. 30, 44).

Posługiwanie się kamerą DVD Handycam
Przygotowanie

10

(str. 16)

Nagrywanie

(str. 28, 32)

Odtwarzanie
w kamerze DVD
Handycam

(str. 29, 33)

Odtwarzanie
w odtwarzaczu DVD
(finalizacja** płyty)

(str. 30, 44)

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Po sfinalizowaniu** płyty można ją odtwarzać
w odtwarzaczach DVD i w napędach komputerowych.
Ponadto można utworzyć menu DVD, które pozwala na
szybkie odszukanie żądanego obrazu przez wybranie go
z listy miniatur (str. 30, 44).

Możliwości kamery DVD Handycam

Nagraną płytę można odtwarzać
w innych urządzeniach DVD.

Dostarczone oprogramowanie pozwala
na edycję płyty.
Używając dostarczonego z kamerą programu Picture
Package (str. 82), można tworzyć autorskie płyty DVD albo
wzbogacać obraz efektami specjalnymi lub muzyką.
o Kamery DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E nie mogą być
podłączane do komputera.

* Płyta DVD (Digital Versatile Disc) jest dyskiem optycznym o dużej pojemności, który pozwala na nagrywanie
obrazu. Używany w tej instrukcji termin ,,płyta" oznacza płytę DVD o średnicy 8 cm.
** Finalizacja oznacza przekształcenie nagranej płyty w taki sposób, że możliwe jest jej odtwarzanie w innych
urządzeniach odtwarzających DVD (str. 30, 44). W zależności od rodzaju płyty i formatu nagrania, finalizacja płyty
może uniemożliwić dokonywanie na tej płycie dalszych nagrań (str. 13).

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

11

Co można robić kamerą DVD Handycam (cd.)

M

Funkcje DVD niedostępne przy nagrywaniu na taśmie

J

Łatwe nagrywanie i możliwość
odtwarzania nagrań bez przewijania

W

W
W

Rozpoczęcie nagrywania i sprawdzenie nagrania nie
wymaga przewijania. Zapis obrazu automatycznie odbywa
się w wolnym miejscu na płycie. Nie ma więc ryzyka
przypadkowego skasowania ważnego nagrania.

Szybkie przesyłanie danych do
komputera
Importowanie danych do komputera trwa krócej niż samo
nagrywanie. Jeśli komputer jest wyposażony w interfejs
USB Hi-Speed (USB 2.0), to transmisja danych przebiega
jeszcze szybciej.

o

o Kamery DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E nie mogą być
podłączane do komputera.

T
z

Dostosowywanie jakości obrazu do
charakteru sceny
System kodowania VBR* umożliwia efektywniejsze
wykorzystanie pojemności płyty przy nagrywaniu obrazu,
ponieważ automatycznie dostosowuje jakość obrazu do
nagrywanej sceny. Nagrywanie szybko poruszającego się
obiektu wymaga większej ilości miejsca niż nagrywanie
statycznego obrazu. Z tego powodu może się skrócić
dostępny czas nagrywania.

* VBR jest skrótem oznaczającym zmienną przepływność (Variable Bit Rate). Ta funkcja pozwala kamerze na

12

automatyczne dostosowywanie przepływności (ilości danych przesyłanych w określonym czasie) do nagrywanej
sceny.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

T
n
k
k
m

o

Możliwości kamery DVD Handycam

Wybieranie płyty
Jakiej płyty można użyć?

Rodzaj płyty i format
nagrania

DVD-R 8 cm

DVD-RW 8 cm
Tryb VIDEO

DVD+RW 8 cm

Tryb VR

Oznaczenie używane
w instrukcji

Cechy

Na takiej
płycie można
dokonać
tylko jednego
nagrania.

o Używać płyt Sony lub płyt z oznaczeniem
oznaczenie
.

Ten rodzaj płyty umożliwia wielokrotne zastępowanie
nagrań przez sformatowanie* płyty, nawet gdy płyta
jest pełna.

. Zależnie od miejsca zakupu, płyta może nosić

Różnice między formatami
nagrywania na płyty DVD-RW
Tryb Video
zapewnia zgodność
z większością odtwarzaczy.
pozwala
Tryb VR (Video Recording)
na montaż materiału nagranego przy użyciu
kamery DVD Handycam, na przykład na
kasowanie i dzielenie scen. Sfinalizowaną płytę
można odtwarzać w sprzęcie DVD zgodnym
z trybem VR.

Możliwości kamery DVD Handycam

W kamerze DVD Handycam można używać wymienionych pod spodem rodzajów płyt.
W przypadku płyt DVD-RW można wybrać żądany tryb nagrywania (VIDEO lub VR).

Przykłady nieodpowiednich
płyt:
o
o
o
o
o
o

DVD-R 12 cm
DVD-RW 12 cm
DVD+RW 12 cm
DVD+R
DVD-RAM
DVD-ROM

o CD
o CD-R
o CD-ROM
o CD-RW

o Dodatkowych informacji dotyczących zgodności
należy szukać w danych technicznych urządzenia
odtwarzającego.

* Formatowanie przygotowuje płytę do nagrywania. Powoduje też usunięcie z płyty wszystkich danych, przez co
pozwala na wykorzystanie pełnej pojemności nośnika i wielokrotne użycie płyty (str. 51).

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

13

Wybieranie płyty (cd.)

Czy poszczególne rodzaje płyt różnią się funkcjonalnie?
Dostępne funkcje zależą od rodzaju płyty i formatu nagrywania.

Rodzaj płyty
(str. 28,
32)

?

?

?

?

Natychmiastowe odtwarzanie ostatniej sceny (str. 38)

?

?

?

?

Natychmiastowe kasowanie ostatniej sceny

(str. 38)

-

?

?

?

Odtwarzanie nagrań w innych odtwarzaczach (str. 30,
DVD po sfinalizowaniu płyty1)
44)

?

?

?

?

Odtwarzanie nagrań w innych odtwarzaczach
(str. 44)
DVD bez finalizacji płyty1)

-

-

-

?2)

Tworzenie menu DVD podczas finalizacji
płyty

(str. 45)

?

?

-

?

Nagrywanie dodatkowych scen po
sfinalizowaniu płyty

(str. 50)

-

?3)

?

?4)

Wielokrotne wykorzystywanie płyty przez jej
(str. 51)
formatowanie

-

?

?

?

Edycja obrazu w kamerze DVD Handycam

(str. 72)

-

-

?

-

Przesyłanie nagrywanych scen do
komputera i ich edycja

(str. 82)

?

?

?

?

Zapis filmów i fotografii

Płyty DVD nagrane w kamerze Sony DVD Handycam są przystosowane do odtwarzania w domowych
odtwarzaczach DVD, nagrywarkach DVD i w komputerowych napędach DVD. Płyty DVD-RW nagrane w trybie VR
trzeba odtwarzać w urządzeniach zgodnych z trybem VR. Nie gwarantuje się odtwarzania we wszystkich domowych
odtwarzaczach DVD, nagrywarkach DVD i komputerowych napędach DVD. Dodatkowych informacji dotyczących
zgodności należy szukać w danych technicznych urządzenia odtwarzającego.
2)
Nie próbować odtwarzać takich płyt w napędzie DVD-ROM komputera. Grozi to awarią.
3)
Konieczna jest definalizacja (str. 50).
4)
Pojawia się prośba o potwierdzenie zamiaru nagrania dodatkowego materiału (str. 50).
1)

C
W

14

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Jak wybrać płytę
Poniższy diagram pomaga w wyborze optymalnej płyty dla danego zastosowania.
Możliwości kamery DVD Handycam

Czy płyta ma być wielokrotnie używana?
Nie. Nie zamierzam
kasować nagrań.

Tak. Chcę wielokrotnie
wykorzystywać płytę.

Jak będzie wykorzystywana płyta po nagraniu?
Chcę poddawać płytę
edycji, na przykład poprzez
podział i kasowanie scen.

Ponadto płyta może
być odtwarzana
w różnych
urządzeniach
odtwarzających DVD.

Chcę odtwarzać płytę
w różnych urządzeniach
DVD.

Ponadto płyta
może być
odtwarzana bez
finalizacji.

Czy już wiesz, jaki rodzaj płyty odpowiada Twoim potrzebom?
W takim razie możesz zacząć korzystać z kamery DVD Handycam.

15

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Krok 1: sprawdzanie dostarczonego
wyposażenia
Prosimy o sprawdzenie, czy kamerze towarzyszy
wymienione poniżej wyposażenie.
Jeśli czegokolwiek brakuje prosimy o kontakt
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.

Ściereczka do czyszczenia (1 szt.)

K

M

Pas na ramię (1 szt.) (str. 113)

Płyta DVD-R DMR30 (1 szt.) (str. 13)
(oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Osłona stopki (1 szt.) (str. 81)
(oprócz DCR-DVD403E/DVD803E)
Zainstalowana na kamerze.

Zasilacz sieciowy (1 szt.) (str. 17)

Przykrywka obiektywu (1 szt.) (str. 20)
(DCR-DVD92E/DVD602E)
Zainstalowana na kamerze.

Akumulator (1 szt.) (str. 18)
NP-FP50: Modele inne niż DCR-DVD403E/
DVD803E
NP-FP70: DCR-DVD403E/DVD803E

Przewód zasilający (1 szt.) (str. 17)

CD-ROM ,,PicturePackage Ver.1.8" (1 szt.)
(str. 82) (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/
DVD602E)

1

Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)
(1 szt.)

Przewód połączeniowy AV (1 szt.)
(str. 42, 78)

Przewód USB (1 szt.) (str. 82) (oprócz
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)

Bezprzewodowy pilot (1 szt.) (str. 41)
(oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)

W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria
litowa.

16

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

2

Krok 2: ładowanie akumulatora
Można ładować akumulator ,,InfoLITHIUM"
(z serii P) (str. 107) zainstalowany na kamerze.
Osłona gniazda DC IN

3 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN kamery.

Osłona gniazda DC IN

Lampka CHG
Przełącznik
POWER
Akumulator

Dopasuj znak ? na
wtyku zasilającym do
znaku ? na kamerze.

Czynności wstępne

Aby podłączyć zasilacz sieciowy, otwórz
osłonę gniazda DC IN.

Gniazdo DC IN

Wtyk zasilający
Przewód zasilający
Do gniazdka sieciowego

Zasilacz sieciowy

1 Wsuń akumulator w kierunku

wskazywanym przez strzałkę aż
do zablokowania.

4 Używając przewodu zasilającego,
podłącz zasilacz sieciowy do
gniazdka sieciowego.

Zapali się lampka CHG i rozpocznie się
ładowanie.

2 Przesuń przełącznik POWER

w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aby przestawić go
w położenie OFF (CHG).

5 Po całkowitym naładowaniu

akumulatora lampka CHG
zgaśnie. Odłącz wówczas zasilacz
sieciowy od gniazda DC IN.
kamery.

W czasie odłączania zasilacza od gniazda DC
IN należy trzymać zarówno kamerę, jak
i wtyk zasilający.

17

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Krok 2: ładowanie akumulatora (cd.)

Zdejmowanie akumulatora

Dla DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E

Naciskając występ na środku przycisku
zdejmowania akumulatora BATT (?), przesuń
przycisk w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, przesuń akumulator ku tyłowi kamery,
po czym go zdejmij (?).

Akumulator

Czas ciągłego
nagrywania

Długość
typowego
nagrania

80
85
90

35
40
40

NP-FP70

170
185
190
300
335
345

Dla DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E

Przechowywanie akumulatora
Przed długotrwałym przechowywaniem należy
wyładować akumulator (str. 107).

Użycie zewnętrznego źródła zasilania
Należy wykonać takie same połączenia jak przy
ładowaniu akumulatora. Akumulator nie będzie
się wtedy wyładowywał.

Czas ładowania (pełne ładowanie)
Przybliżony czas trwania (w minutach)
pełnego ładowania całkowicie wyładowanego
akumulatora.
Akumulator

D

145
165
170

NP-FP50
(dostarczony)

Występ

Przycisk
zdejmowania
BATT

P
n

80
90
90

NP-FP90

C

Czas ładowania

NP-FP50*

160

NP-FP90

220

* Dostarczany z modelami innymi niż
DCR-DVD403E/DVD803E.
**Dostarczany z DCR-DVD403E/DVD803E.

Czas nagrywania
Przybliżony czas pracy (w minutach) całkowicie
naładowanego akumulatora.

Czas ciągłego
nagrywania

Długość
typowego
nagrania

75
85
90

35
40
40

NP-FP70

160
180
190

70
85
90

NP-FP90

290
320
345

140
155
170

NP-FP50
(dostarczony)

Dla DCR-DVD403E/DVD803E
Akumulator

130

NP-FP70**

Akumulator

Czas ciągłego
nagrywania

Długość
typowego
nagrania

55
60
60

25
25
25

NP-FP70
(dostarczony)

120
125
130

55
60
60

NP-FP90

215
230
235

105
110
115

NP-FP50

Nagrywanie w następujących warunkach:
U góry: przy włączonym podświetleniu ekranu LCD
W środku: przy wyłączonym podświetleniu ekranu
LCD
U dołu: czas nagrywania z użyciem celownika, przy
zamkniętym panelu LCD.

18

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

*

Czas odtwarzania
Przybliżony czas pracy (w minutach) całkowicie
naładowanego akumulatora.
Dla DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E
Panel LCD
otwarty*

Panel LCD
zamknięty

NP-FP50
(dostarczony)

105

125

NP-FP70

225

265

NP-FP90

400

475

Dla DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
Akumulator

NP-FP50
(dostarczony)

Panel LCD
otwarty*

Panel LCD
zamknięty

90

110

NP-FP70

190

235

NP-FP90

345

415

Dla DCR-DVD403E/DVD803E
Akumulator

NP-FP50

Panel LCD
otwarty*

Panel LCD
zamknięty

90

105

NP-FP70
(dostarczony)

190

225

NP-FP90

345

400

* Przy włączonym podświetleniu ekranu LCD.

Czynności wstępne

Akumulator

Uwagi o akumulatorze
o Przed wymianą akumulatora należy przesunąć
przełącznik POWER do góry, w położenie OFF
(CHG).
o Podczas ładowania, w następujących przypadkach
miga lampka CHG albo nie pojawiają się prawidłowe
informacje o akumulatorze (str. 37):
- akumulator jest niewłaściwie zainstalowany,
- akumulator jest uszkodzony,
- akumulator jest zupełnie wyładowany
(dotyczy tylko informacji o akumulatorze).
o Kiedy do gniazda DC IN kamery jest podłączony
zasilacz sieciowy, kamera nie będzie zasilana
z akumulatora, nawet jeśli przewód zasilający jest
wyłączony z sieci.
o Kiedy jest podłączona lampa wideo (wyposażenie
dodatkowe), zaleca się użycie akumulatora NP-FP70
lub NP-FP90.
Czas ładowania / nagrywania /
odtwarzania
o Podane wartości czasowe zostały zmierzone
w temperaturze 25°C. (Zalecany zakres temperatur
wynosi od 10 do 30°C).
o Czas nagrywania i odtwarzania zmniejsza się
w niskiej temperaturze.
o Czas nagrywania i odtwarzania może się zmniejszyć
w pewnych warunkach pracy kamery.
Zasilacz sieciowy
o Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego i łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie awarii
natychmiast wyłączyć zasilacz sieciowy z sieci.
o Nie używać zasilacza sieciowego umieszczonego
w ciasnym miejscu, na przykład między ścianą
a meblem.
o Nie zwierać metalowymi przedmiotami styków na
wtyku zasilającym zasilacza sieciowego. Grozi to
awarią.
OSTRZEŻENIE
o Jeśli do kamery jest podłączony zasilacz sieciowy
włączony do gniazdka sieciowego, to kamera
pozostaje pod napięciem nawet wówczas, gdy jest
wyłączona.

19

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Krok 3: włączanie zasilania i właściwy sposób
trzymania kamery
Aby nagrywać lub odtwarzać, należy przesuwać
przełącznik POWER, tak aby zapaliła się
właściwa lampka.
Przy pierwszym uruchomieniu kamery pojawia
się ekran [CLOCK SET] (str. 23).
Przykrywka
obiektywu*

o Kiedy przełącznikiem POWER wybrany jest
tryb
(filmu) lub
(fotografii), otwiera
się osłona obiektywu (oprócz DCR-DVD92E/
DVD602E).
o Po nastawieniu daty i godziny ([CLOCK SET],
str. 23), przy kolejnych uruchomieniach kamery
na ekranie LCD na kilka sekund będą się
pojawiały bieżąca data i godzina.

2 Zdejmij osłonę obiektywu, ściskając
występy z obu stron osłony (oprócz
DCR-DVD92E/DVD602E).

Przełącznik
POWER

3 Prawidłowo chwyć kamerę.

* Oprócz DCR-DVD92E/DVD602E

1 Włącz zasilanie. W tym celu

przytrzymaj wciśnięty zielony przycisk
na środku przełącznika POWER
i przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Aby nagrywać lub odtwarzać, przesuwaj
przełącznik POWER w kierunku
wskazywanym przez strzałkę aż do zapalenia
się odpowiedniej lampki.

4 Trzymając starannie kamerę,
zaciśnij pasek na dłoń.

Zielony przycisk

(film): nagrywanie filmów
(fotografia): nagrywanie fotografii
(odtwarzanie / montaż): odtwarzanie
obrazu z kamery. W przypadku płyt DVD-RW
w trybie VR, również edycja nagrań.

CHG

Wyłączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG).
o Nowo kupiona kamera będzie się automatycznie
wyłączać, jeśli w ciągu mniej więcej 5 minut nie
zostanie wykonana żadna czynność. Chroni to
akumulator przed wyładowaniem ([A.SHUT OFF],
str. 69).

20

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Krok 4: regulowanie ekranu LCD i celownika
Ekran LCD

Celownik

DISP/BATT INFO

Maks. 180
stopni
?

Maks. 90 stopni

Po zamknięciu panelu LCD w celu oszczędzania
akumulatora lub gdy obraz na ekranie jest słabo
widoczny możliwe jest wyświetlanie obrazu
w celowniku.
Celownik
Wysuwaj celownik aż do
usłyszenia trzasku.

Czynności wstępne

Otwórz ekran LCD pod kątem prostym
w stosunku do kamery (?), po czym obróć go
do położenia zapewniającego najlepsze warunki
nagrywania lub odtwarzania (?).

?

90 stopni
względem kamery

o Uważać, aby przy otwieraniu lub regulowaniu ekranu
LCD nie nacisnąć przypadkowo przycisków na
ramce ekranu.
o Po otwarciu ekranu LCD pod kątem prostym
do kamery i obróceniu go o 180 stopni w stronę
obiektywu, można zamknąć panel LCD w taki
sposób, że ekran będzie zwrócony na zewnątrz.
Jest to wygodne przy odtwarzaniu.

Dźwignia regulacji
soczewki celownika

Poruszaj dźwignią dotąd, aż
obraz stanie się wyraźny.
o Można regulować jasność podświetlenia celownika.
W tym celu należy wybrać z menu warianty
[LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (str. 67).
Nie wpływa to na nagrywany obraz.

Wyłączanie podświetlenia ekranu LCD
Na kilka sekund naciśnij przycisk DISP/BATT
INFO, tak aby pojawił się wskaźnik
.
Ustawienie to jest praktyczne, gdy kamera
pracuje w silnym świetle albo gdy chce się
zaoszczędzić energię w akumulatorze. Nie
wpływa ono na nagrywany obraz. Aby włączyć
podświetlenie ekranu LCD, na kilka sekund
naciśnij przycisk DISP/BATT INFO, tak aby
zniknął wskaźnik
.
o Regulacja jasności ekranu LCD - patrz strona 66
(warianty [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT]).

21

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Krok 5: użycie panelu dotykowego
Używając panelu dotykowego, można odtwarzać
nagrane obrazy (str. 29, 33) lub zmieniać
ustawienia (str. 52).
Dotykaj przycisków wyświetlanych
na ekranie.

Zmienianie języka
Można zmienić język, w jakim będą się
pojawiały ekrany i komunikaty. Do wybierania
języka służy parametr [LANGUAGE] w menu
(TIME/LANGU.) (str. 69).

Dotknij przycisku na
ekranie LCD

DISP/BATT INFO
o Tak samo należy postępować przy naciskaniu
przycisków na ramce ekranu LCD.
o Uważać, aby przy korzystaniu z panelu dotykowego
nie nacisnąć przypadkowo przycisków na ramce
ekranu.

Ukrywanie wskaźników ekranowych
Aby na przemian wyświetlać i ukrywać
wskaźniki ekranowe (licznik itp.), naciskaj
przycisk DISP/BATT INFO.

22

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Krok 6: nastawianie daty i godziny

o Jeśli kamera nie będzie używana przez mniej
więcej 3 miesiące, wyładuje się wewnętrzny
akumulator kamery, co spowoduje skasowanie
ustawień daty i godziny. Trzeba wtedy naładować
wewnętrzny akumulator kamery (str. 111) i ponownie
nastawić datę i godzinę.
Przełącznik
POWER

W przypadku pierwszej regulacji zegara przejdź
do czynności 4.

1 Dotknij przycisków

? [SETUP].

4 Przyciskami

/
wskaż
żądaną strefę geograficzną, po
czym dotknij przycisku
.

5 W razie potrzeby przyciskami

Czynności wstępne

Używając kamery po raz pierwszy, należy
nastawić datę i godzinę. Jeśli data i godzina nie
zostaną nastawione, przy każdym włączeniu
kamery i po każdej zmianie położenia
przełącznika POWER będzie się pojawiał ekran
[CLOCK SET].

zmień ustawienie parametru
[SUMMERTIME] (czas letni) na
[ON], po czym dotknij przycisku
.

/

6 Przyciskami

/
nastaw
parametr [Y] (rok), po czym
dotknij przycisku
.

Można nastawić dowolny rok do 2079
włącznie.

2 Przyciskami

/
wskaż
wariant
TIME/LANGU., po
czym dotknij przycisku
.

7 Nastaw kolejno parametry [M]
(miesiąc), [D] (dzień), godzinę
i minuty, za każdym razem
dotykając przycisku
.
Zegar rozpocznie pracę.

3 Przyciskami

wskaż
wariant [CLOCK SET], po czym
dotknij przycisku
.
/

o Informacje o strefach czasowych na świecie podano
na stronie 106.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

23

Krok 7: wkładanie płyty
Do nagrywania należy użyć nowej płyty DVD-R,
DVD-RW lub DVD+RW o średnicy 8 cm (str. 13).
o Najpierw należy usunąć z płyty kurz
i odciski palców, używając do tego ściereczki
czyszczącej dostarczonej z kamerą (str. 5).

Przełącznik
POWER

1 Sprawdź, czy kamera jest
włączona.

o Płytę można wyjąć nawet wtedy, gdy kamera
jest wyłączona, o ile jest podłączone źródło
zasilania. W takim przypadku po wymianie płyty
nie rozpocznie się automatyczne rozpoznawanie
płyty (czynność 4).

2 Przesuń suwak otwierania

pokrywy płyty OPEN w kierunku
wskazywanym przez strzałkę
(OPEN ?).

Suwak otwierania
pokrywy płyty OPEN
Obiektyw
czytnika

Kiedy pokrywa płyty
nieco się otworzy,
otwórz ją dalej.
o Uważać, aby przy otwieraniu lub zamykaniu
pokrywy płyty nie zakłócić operacji dłonią
lub innym obiektem. Przy wkładaniu lub
wyjmowaniu płyty przesuń pasek pod spód
kamery.
o Przytrzaśnięcie zamykaną pokrywą płyty paska
na dłoń lub sznurka przykrywki obiektywu*
grozi awarią kamery.
*DCR-DVD92E/DVD602E.

3 Umieść płytę tak, aby nagrywana
strona znalazła się od strony
kamery, po czym naciśnij środek
płyty, tak aby rozległ się lekki
trzask.

Na ekranie LCD pojawi się napis [PREPARING
TO OPEN]. Rozlegnie się melodia otwierania,
po której będą powtarzane sygnały dźwiękowe.
Kiedy sygnały ucichną, pokrywa płyty
automatycznie się otworzy.
W przypadku użycia
płyty jednostronnej
włóż płytę miejscem na
opis na zewnątrz.
o Nie dotykać nagrywanej strony płyty ani
obiektywu czytnika. Szczegóły dotyczące
obiektywu czytnika podano na stronie 111.

24

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

4 Zamknij pokrywę płyty.

6 Dotknij przycisków
[YES] ? [YES].

7 Kiedy pojawi się komunikat

?DVD-R
Nagrywanie można zacząć natychmiast po
tym, jak z ekranu LCD zniknie napis [DISC
ACCESS]. Nie jest konieczne wykonanie
czynności 5 i następnych.
?DVD-RW

Wybierz format nagrywania i sformatuj płytę.
Przejdź do czynności 5.

?DVD+RW
Pojawia się ekran FORMAT. Przejdź
wówczas do czynności 6.

Po zakończeniu formatowania można
rozpocząć nagrywanie na płytę DVD-RW lub
DVD+RW.
o W czasie formatowania nie zdejmować
akumulatora ani nie odłączać zasilacza
sieciowego.

Wyjmowanie płyty

o Kiedy jest włączony tryb Easy Handycam
(str. 27), pojawia się komunikat [Format the
disc? If not, remove the disc.]. Dotknij wówczas
przycisku OK i przejdź do czynności 7.

5 Wybierz format nagrywania płyty
DVD-RW i dotknij przycisku

[Completed], dotknij przycisku
.

Czynności wstępne

Kamera zacznie rozpoznawanie włożonej
płyty.
W zależności od rodzaju i stanu płyty, jej
rozpoznanie przez kamerę może nastąpić
z opóźnieniem.

.

?Tryb VIDEO
Po sfinalizowaniu płyty będzie ją można
odtwarzać w większości odtwarzaczy DVD.
?Tryb VR
Będzie można montować, kasować lub,
w przypadku filmów, dzielić nagrania
w kamerze (str. 72). Sfinalizowaną płytę
będzie jednak można odtworzyć tylko
w odtwarzaczach DVD zgodnych z trybem
VR.

Wykonaj czynności 1 i 2, aby otworzyć pokrywę
płyty, po czym wyjmij płytę.
W zależności od stanu płyty i jej zawartości
wyjęcie płyty może nastąpić z opóźnieniem.
o Kiedy pali się albo miga lampka ACCESS albo
na ekranie LCD widać napis [DISC ACCESS] lub
[PREPARING TO OPEN], nie potrząsać kamerą
i chronić ją przed wibracją.
o Jeśli płyta jest niewłaściwie włożona, to zamknięcie
pokrywy płyty grozi uszkodzeniem kamery.
o Kiedy kamera rozpozna płytę, na mniej więcej
8 sekund pojawiają się informacje o płycie, takie
jak data pierwszego użycia i informacja o wcześniej
nagranych obszarach. W zależności od stanu płyty
kamera może wyświetlać błędne informacje
o wcześniej nagranych obszarach.
o Aby skasować całą zawartość płyty DVD-RW /
DVD+RW, a następnie ponownie wykorzystać płytę
do nagrania nowego obrazu, należy zapoznać się
z podrozdziałem ,,Kasowanie z płyty wszystkich scen
(formatowanie)" na stronie 51.

25

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Krok 8: wybieranie współczynnika kształtu (16:9
lub 4:3) nagrywanego obrazu (DCR-DVD202E/
DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E)
Nagrywając w trybie 16:9 (panoramicznym),
można uzyskać panoramiczny obraz o dużej
rozdzielczości.
Nagrywanie w tym trybie zaleca się, jeśli
obraz ma być odtwarzany na panoramicznym
telewizorze.
Przełącznik
POWER

o Współczynnika kształtu nie można zmienić
w następujących przypadkach:
- kiedy przełącznikiem POWER została
włączona lampka
(fotografii),
- podczas nagrywania filmu,
- po wybraniu efektu [OLD MOVIE] z grupy
[D.EFFECT] (str. 64).
o Różnice w kącie widzenia między trybami 4:3
a 16:9 zależą od ustawienia zoomu.
o Podczas nagrywania na płycie DVD-R /
DVD-RW (tryb VIDEO) / DVD+RW,
w następujących przypadkach może dojść do
skrócenia czasu nagrywania:
- gdy płyta zawiera nagranie zarówno w trybie
16:9, jak i 4:3,
- gdy przy nagrywaniu w trybie 4:3 zmieniane
jest ustawienie parametru [REC MODE]
(str. 65).

Przycisk WIDE SELECT

1 Przesuwając przełącznik POWER
do dołu, włącz lampkę

(filmu).

Odtwarzanie obrazu po podłączeniu
kamery do telewizora
W zależności od telewizora, zmień ustawienie
parametru [TV TYPE] na [16:9] lub [4:3].
o Jeśli przy wybranym ustawieniu [4:3] parametru
[TV TYPE] wyświetlany jest obraz nagrany w trybie
16:9, to przy odtwarzaniu pewnych scen obraz może
być niewyraźny.

Odtwarzanie obrazu za pomocą
odtwarzacza lub nagrywarki DVD

2 Naciskając przycisk WIDE
SELECT, wybierz żądany
współczynnik kształtu.

16:9*

4:3*

Sposób wyświetlania obrazu na ekranie
telewizora zależy od używanego urządzenia.
Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi
używanego urządzenia.
o Obraz nagrany na płycie DVD+RW w trybie 16:9
może być zwężony przy odtwarzaniu w odtwarzaczu
lub nagrywarce DVD.

* W przypadku wyświetlania na ekranie LCD.
Obraz w celowniku może wyglądać inaczej.

26

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Easy Handycam - użycie kamery z automatycznymi ustawieniami

Uproszczona obsługa kamery
Kiedy kamera pracuje w trybie Easy Handycam, większość jej ustawień jest regulowana automatycznie,
co uwalnia użytkownika od konieczności wykonywania szczegółowych regulacji.
Ponieważ użytkownik ma do dyspozycji tylko podstawowe funkcje, a dla ułatwienia oglądania zwiększa
się wielkość wyświetlanych napisów, kamera jest łatwa w obsłudze nawet dla osoby, która pierwszy raz
trzyma ją w ręku.
Najpierw należy wykonać czynności opisane w rozdziale ,,Czynności wstępne" (Krok 1 do 8, str. 16 - 26).
o W przypadku włożenia nowej płyty DVD-RW, zostanie ona sformatowania w trybie VIDEO.
o W przypadku użycia płyty DVD-RW nagranej w trybie VR, nie można korzystać z funkcji edycyjnych (str. 72).

Easy Handycam - użycie kamery z automatycznymi ustawieniami

Jeśli nie zamierzasz korzystać z trybu Easy Handycam, przejdź na stronę 32.

1 Włącz zasilanie. W tym celu przytrzymaj wciśnięty zielony przycisk
na środku przełącznika POWER i przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.

Przełącznik POWER

Zielony przycisk

Przycisk EASY

2 Naciśnij przycisk EASY.

Teraz spróbuj nagrywać

?

Wyłączanie funkcji Easy Handycam

Kiedy jest włączony tryb Easy Handycam

Ponownie naciśnij przycisk EASY.
Lampka EASY zgaśnie.

o Nie można używać niektórych przycisków
i przełączników (str. 28, 29) oraz ustawień w menu
(str. 54).
o Przy próbie wykonania niedozwolonej operacji
pojawi się komunikat [Invalid during Easy Handycam
operation].

o Jeśli kamera zostanie wyłączona przy włączonym
trybie Easy Handycam, to przy powtórnym włączeniu
zasilania tryb ten włączy się automatycznie.

27

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Easy Handycam - użycie kamery z automatycznymi ustawieniami (cd.)

Łatwe nagrywanie
Po włączeniu trybu Easy Handycam obowiązują standardowe ustawienia nagrywania filmu (REC MODE)
i fotografii (QUALITY i IMAGE SIZE) (str. 62, 65).

1 Przesuwając przełącznik POWER ? do dołu, włącz lampkę

1

(filmu) lub

(fotografii).

Upewnij się, że pali się niebieska lampka EASY ?. Jeśli lampka nie pali się, naciśnij przycisk EASY,
aby ją włączyć (str. 27).
??
?

... Nagrywanie filmów
... Nagrywanie fotografii

?

?

2 Zacznij nagrywać.
Filmy

2
Fotografie

Naciśnij przycisk REC START/
STOP ? (albo ?).

Lekko naciśnij i przytrzymaj przycisk
PHOTO ?, aby nastawić ostrość (?),
po czym do końca wciśnij przycisk (?).
Piknięcie

Dźwięk migawki

?

[STBY] ? [REC]

Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie
naciśnij przycisk.

Aby nagrać następny obraz
Wykonaj czynność 2.

28

o Jeśli płyta nie jest sfinalizowana (str. 30) i pozostaje
na niej wolne miejsce, to możliwe jest dokonywanie
dalszych nagrań również po wykonaniu następujących
czynności:
- wyłączeniu zasilania i jego ponownym włączeniu,
- wyjęciu płyty z kamery i jej ponownym włożeniu.

?

Miga ?Zapala się

Rozlegnie się dźwięk migawki. Obraz jest
zapisany, kiedy znikną paski we wskaźniku

.

o W trybie Easy Handycam nie działają
następujące funkcje:
- kompensacja światła w tle (BACK LIGHT)
(str. 35),
- wyłączanie podświetlenia ekranu LCD (str. 21),
- sprawdzanie / kasowanie ostatniej sceny (str. 38).

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

o

Łatwe odtwarzanie
1 Przesuwając przełącznik POWER ? do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

Na ekranie LCD pojawi się ekran indeksu wizualnego.
Upewnij się, że pali się niebieska lampka EASY ?. Jeśli lampka nie pali się, naciśnij przycisk EASY,
aby ją włączyć (str. 27).
Ekran indeksu wizualnego

Następnych
6 obrazów
Karta filmów

... Aby odtwarzać

Karta fotografii

Pojawia się na ostatnio
wyświetlonym obrazie

2 Zacznij odtwarzać.
Filmy

Fotografie

Dotknij karty filmów, a następnie
filmu, który chcesz odtworzyć.
Początek sceny
/ poprzednia
Odtwarzanie / pauza
scena

Dotknij karty fotografii, a następnie
fotografii, którą chcesz odtworzyć.
Data / godzina
nagrania

Następna
scena

Zatrzymywanie (przejście na Wyszukiwanie Data / godzina
ekran indeksu wizualnego) w tył / w przód nagrania

Easy Handycam - użycie kamery z automatycznymi ustawieniami

Poprzednich
6 obrazów

Poprzednia / następna Przejście na ekran indeksu
wizualnego

Po odtworzeniu wybranego filmu z powrotem
pojawia się ekran indeksu wizualnego.

o Po dotknięciu filmu oznaczonego symbolem
? można odtworzyć film od miejsca,
w którym został on poprzednio zatrzymany.
Po nagraniu nowego obrazu nie pojawia się na
nim symbol ?.

o W trybie Easy Handycam działają następujące
funkcje:

- powiększanie wyświetlanego obrazu
(PB zoom) (str. 36),
- wyłączanie podświetlenia ekranu LCD (str. 21).

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

29

Easy Handycam - użycie kamery z automatycznymi ustawieniami (cd.)

Przygotowanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczu DVD (finalizacja)
Użycie trybu Easy Handycam ułatwia finalizację płyty ze względu na automatyczny wybór ustawień
następujących funkcji:
- tworzenia menu DVD w celu wyświetlania miniatur obrazów na odtwarzaczu DVD itp. (str. 45),
- tworzenia filmu photomovie umożliwiającego wyświetlanie fotografii na odtwarzaczu DVD itp. (str. 46).

4

Aby wybrać własne ustawienia powyższych funkcji i sfinalizować płytę, należy wyłączyć tryb Easy
Handycam i sfinalizować płytę w normalnym trybie (str. 44).
o Na sfinalizowanej płycie DVD-R nie można dokonywać nowych nagrań, nawet jeśli pozostaje
na niej miejsce na nagrania.
o W trybie Easy Handycam nie można dokonywać nowych nagrań na sfinalizowanej płycie
DVD RW (tryb VIDEO) / DVD+RW. Trzeba najpierw wyłączyć tryb Easy Handycam, a następnie
wykonać czynności ze strony 50.

1 Połóż kamerę tak, aby była ona stabilna. Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN kamery.

Przycisk EASY
Gniazdo DC IN

Zasilacz sieciowy

5

do gniazdka
sieciowego
Przełącznik POWER
o Należy użyć zasilacza sieciowego. Zapobiegnie to wyczerpaniu się źródła zasilania kamery w trakcie finalizacji.

2 Włącz kamerę i upewnij się, że pali się lampka EASY.
Jeśli lampka EASY jest zgaszona, naciśnij przycisk EASY, aby włączyć funkcję Easy Handycam.

3 Włóż płytę, którą chcesz sfinalizować.
Szczegóły podano w podrozdziale ,,Krok 7: wkładanie płyty" na stronie 24.

30

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

F
A
w

o

K

4 Kolejno dotknij następujących wariantów na ekranie LCD:
?

?

Dotknij

Dotknij

?

Dotknij

Dotknij

?

Dotknij

Dotknij

o Podczas finalizacji chronić kamerę przed wstrząsem i wibracją. Nie odłączać zasilacza sieciowego.
o Im mniejsza jest ilość materiału nagranego na płycie, tym dłużej trwa finalizacja.

5 Wyjmij płytę z kamery.
Teraz można odtwarzać płytę w odtwarzaczu DVD itp.
Należy się także zapoznać z instrukcją obsługi odtwarzacza DVD itp.

Kasowanie wszystkich scen po odtworzeniu (formatowanie)
(DVD-RW: tryb VIDEO / DVD+RW)
Formatując płytę, można skasować z niej wszystkie nagrania i odzyskać jej pełną pojemność.
Aby ponownie wykorzystać płytę DVD-RW do nagrywania w trybie VR, należy ją sformatować po
wyłączeniu trybu Easy Handycam (str. 51).

Easy Handycam - użycie kamery z automatycznymi ustawieniami

?

?

o Nie jest możliwe odzyskanie skasowanej sceny.

Kolejno dotknij następujących wariantów na ekranie LCD:
? [SETUP]
? [FORMAT]
? [YES]
? [YES]
? [OK]

31

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Nagrywanie
Osłona obiektywu*

1

PHOTO

Otwiera się zależnie
od trybu wybranego
przełącznikiem POWER.

Przełącznik POWER
REC START/STOP ?

REC START/STOP ?

* Oprócz DCR-DVD92E/DVD602E

1 Przesuwając przełącznik POWER do dołu, włącz odpowiednią lampkę.
: nagrywanie filmów

Jeśli przełącznik POWER
znajduje się w położeniu
OFF (CHG), to w celu
przesunięcia go do dołu
trzeba przytrzymać
zielony przycisk na środku
przełącznika.

: nagrywanie fotografii
: odtwarzanie / edycja

2

2 Zacznij nagrywać.
Filmy

Fotografie

Naciśnij przycisk REC START/
STOP ? (albo ?).

Lekko naciśnij i przytrzymaj przycisk
PHOTO, aby nastawić ostrość (?), po
czym do końca wciśnij przycisk (?).
Piknięcie

Dźwięk migawki

?

[STBY] ? [REC]

Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie
naciśnij przycisk.

?

Miga ? Zapala się

Rozlegnie się dźwięk migawki. Obraz jest
zapisany, kiedy znikną paski we wskaźniku

.

Sprawdzanie lub kasowanie
ostatniego nagrania
Patrz strona 38.

32

Nagrywanie następnego filmu /
fotografii
Nagrywanie można kontynuować nawet po
wyjęciu i ponownym włożeniu płyty, pod
warunkiem że na płycie pozostaje dostateczna
ilość miejsca. Wykonaj czynność 2.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

o

*
o

Odtwarzanie
1 Przesuwając przełącznik POWER do dołu, włącz lampkę

(odtwarzania /

edycji).

Na ekranie LCD pojawi się ekran indeksu wizualnego.
Rodzaj płyty

Poprzednich
6 obrazów

Pojawia się na ostatnio
wyświetlonym obrazie

Następnych
6 obrazów
Karta filmów

2 Zacznij odtwarzać.
Filmy

Fotografie

Dotknij karty filmów, a następnie
filmu, który chcesz odtworzyć.
Początek sceny
/ poprzednia
scena

Odtwarzanie / pauza

Zatrzymywanie (przejście na
ekran indeksu wizualnego)

Dotknij karty fotografii, a następnie
fotografii, którą chcesz odtworzyć.

Nagrywanie / odtwarzanie

Karta
fotografii

Następna
scena

Wyszukiwanie
w tył / w przód

Poprzednia /
następna

Przejście na ekran indeksu
wizualnego

Po odtworzeniu wybranego filmu z powrotem
pojawia się ekran indeksu wizualnego.

o Pierwsze dotknięcie powoduje, że wyszukiwanie
w tył / w przód odbywa się z prędkością około 5 razy
większą od normalnej, a drugie - z prędkością około
10 razy* większą.
* około 8 razy w przypadku płyty DVD-RW
o Po dotknięciu filmu oznaczonego symbolem ?
można odtworzyć film od miejsca, w którym został
on poprzednio zatrzymany.
Po nagraniu nowego obrazu pojawia się na nim
symbol ? appears with the image that was
recorded last.

Regulacja głośności
Dotknij przycisków
? [VOLUME], po
czym wyreguluj głośność przyciskami
/
.
o Jeśli po dotknięciu przycisku
nie pojawi się
przycisk [VOLUME], dotknij przycisku [SETUP]
(str. 52).

Aby odtworzyć płytę w innym
urządzeniu DVD
Patrz strona 44.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

33

Funkcje używane przy nagrywaniu / odtwarzaniu
itp.
o Należy trzymać palec na dźwigni zoomu ?. Zdjęcie
palca z dźwigni może spowodować nagranie dźwięku
pracującej dźwigni zoomu.
o Nie można zmieniać szybkości zoomu przyciskami
zoomu ? na ramce ekranu LCD.
o Minimalna odległość między kamerą a obiektem
wymagana do nastawienia ostrości wynosi około
1 cm dla obiektywu szerokokątnego i około 80 cm dla
teleobiektywu.
o Chcąc uzyskać zoom przekraczający pokazany
poniżej poziom, można użyć funkcji [DIGITAL
ZOOM] (str. 60):

(zoom optyczny)
DCR-DVD92E/DVD602E/
DVD653E

20 ×

DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E

12 ×

DCR-DVD403E/DVD803E

DCR-DVD403E/DVD803E:

10 ×

Nagrywanie bardziej intensywnego
dźwięku (nagrywanie dźwięku
otaczającego 5.1 kanałów) (oprócz
DCR-DVD92E/DVD602E) ........... ?
Modele inne niż DCR-DVD403E/DVD803E:

Nagrywanie
Użycie funkcji zoomu ............. ?
Lekko przesuń dźwignię zoomu ?, aby zoom
zmieniał się powoli. Przesuń ją mocniej, aby
przyspieszyć zmianę zoomu.
Szersze pole
widzenia:
(obiektyw szerokokątny)

34

?

?

System Dolby Digital 5.1 Creator* w kamerze
umożliwia przekształcanie wejściowego dźwięku
z mikrofonu 4-kanałowego na dźwięk otaczający
5.1 kanałów**.
Przy odtwarzaniu płyty w urządzeniu
obsługującym dźwięk otaczający 5.1 kanałów
będzie można uzyskać intensywny, mocny
dźwięk.
DCR-DVD403E/DVD803E
Do nagrywania dźwięku można użyć wewnętrznego
mikrofonu 4-kanałowego ? lub zewnętrznego
mikrofonu (ECM-HQP1) (wyposażenie dodatkowe)
podłączonego do stopki aktywnego interfejsu ?.
Modele inne niż DCR-DVD403E/DVD803E
Do nagrywania dźwięku można użyć zewnętrznego
mikrofonu (ECM-HQP1) (wyposażenie dodatkowe)
podłączonego do stopki aktywnego interfejsu ?.

Szczegółów dotyczących zewnętrznego
mikrofonu należy szukać w jego instrukcji
obsługi i w opisie parametru [EXT SUR MIC]
(str. 66).

Zbliżenie:
(teleobiektyw)

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Użycie lampy błyskowej .......... ?

?

Naciskając przycisk (lampy błyskowej) ?,
wybierz żądane ustawienie (DCR-DVD403E/
DVD803E). Można też użyć oferowanej oddzielnie
lampy błyskowej podłączonej do stopki aktywnego
interfejsu ? (str. 81).
Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi
lampy i w opisie parametru [FLASH SET] (str. 58).
Brak wskaźnika: automatyczne wyzwalanie lampy
przy niedostatecznej jasności w otoczeniu.
?
(wymuszona praca lampy): lampa błyska
zawsze, bez względu na jasność otoczenia.
?
(lampa wyłączona): zapis obrazu odbywa się
bez użycia lampy błyskowej.
o Zalecana odległość od obiektu przy korzystaniu
z wbudowanej lampy błyskowej wynosi od 0,3 do
2,5 m.
o Przed użyciem lampy błyskowej należy usunąć kurz
z jej powierzchni. Jeśli kurz zasłania światło lub
zmienia barwę światła z lampy błyskowej, lampa
może działać niewłaściwie.
o Podczas ładowania lampy błyskowej miga wskaźnik
ładowania. Po zakończeniu ładowania lampy
wskaźnik zapala się na stałe.

o Jeśli lampa jest używana w jasnym miejscu, na
przykład podczas rejestracji obrazu pod światło, jej
działanie może być mało skuteczne.
o Po założeniu konwertera (wyposażenie dodatkowe)
w obrazie może się pojawiać cień.
o Do zmieniania siły błysku lampy błyskowej służy
parametr [FLASH LEVEL]. Uniknięcie efektu
czerwonych oczu umożliwia parametr [REDEYE
REDUC] (DCR-DVD403E/DVD803E) lub [FLASH
MODE] (oprócz DCR-DVD403E/DVD803E) (str. 58).

Nagrywanie w ciemnych miejscach
(NightShot (DCR-DVD403E/DVD803E) /
NightShot plus (oprócz DCR-DVD403E/
DVD803E)) ............................... ?
Przestaw przełącznik NIGHTSHOT lub
NIGHTSHOT PLUS ? w położenie ON.
(Pojawią się wskaźniki
i [,,NIGHTSHOT"]
lub [,,NIGHTSHOT PLUS"].
o Aby uzyskać jaśniejszy obraz, użyj funkcji Super
NightShot (DCR-DVD403E/DVD803E) / Super NightShot
plus (oprócz DCR-DVD403E/DVD803E) (str. 59).
Aby w słabym oświetleniu uzyskać bardziej kolorowy
obraz, użyj funkcji długiej ekspozycji w kolorze (Color
Slow Shutter, str. 59).
o Funkcje NightShot / NightShot plus i Super NightShot
/ Super NightShot plus wykorzystują promienie
podczerwone. Z tego powodu nie należy zakrywać
promiennika podczerwieni 6 palcami ani innymi
przedmiotami.
o W razie problemów z automatyką ostrości nastaw ostrość
ręcznie ([FOCUS], str. 58).
o Nie należy używać tych funkcji w jasnych miejscach.
Grozi to awarią.

Nagrywanie / odtwarzanie

o Podczas nagrywania lub odtwarzania w trybie
5.1 kanałów pojawia się symbol
, ale
dźwięk otaczający 5.1 kanałów będzie przed
zreprodukowaniem przez kamerę redukowany do
dwóch kanałów.
*
System Dolby Digital 5.1 Creator dokonuje efektywnej
kompresji dźwięku, zachowując jego wysoką
jakość. Zapewnia przestrzenny dźwięk 5.1 kanałów,
efektywnie wykorzystując przy tym pojemność płyty.
Płytę utworzoną za pomocą systemu Dolby Digital
5.1 Creator można odtwarzać w nagrywarkach /
odtwarzaczach DVD współpracujących z płytami z tej
kamery. W przypadku użycia zestawu kina domowego
będzie można uzyskać bardziej intensywny dźwięk.
**
Reprodukcja odbywa się przez 6 kanałów - lewy przedni,
centralny przedni, prawy przedni, lewy tylny i prawy
tylny oraz przez kanał głośnika basowego, służący do
reprodukcji głębokich basów (poniżej 120 Hz). Kanał
głośnika basowego liczy się jako 0.1 kanału ze względu
na reprodukcję tylko głębokich basów. Taki sposób
reprodukcji wytwarza trójwymiarowe pole dźwiękowe
i zapewnia większą intensywność brzmienia niż
w systemie stereofonicznym.

Korygowanie ekspozycji obiektów
oświetlonych od tyłu .................. ?
Aby skorygować ekspozycję obiektu
oświetlonego od tyłu, naciśnij przycisk BACK
LIGHT ? w celu wyświetlenia wskaźnika ?.
Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk BACK LIGHT.

Nastawianie na obiekt znajdujący się
poza środkiem kadru ................. ?
Patrz opis parametru [SPOT FOCUS] na stronie 58.

Nastawianie ekspozycji na wybrany
obiekt .................................... ?
Patrz opis parametru [SPOT METER] na stronie 56.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

35

Funkcje używane przy nagrywaniu / odtwarzaniu itp. (cd.)

DCR-DVD403E/DVD803E:

Nagrywanie w trybie lustra .......... ?
Otwórz panel LCD ? pod kątem prostym
w stosunku do kamery (?), po czym obróć go
o kąt 180 stopni w stronę obiektywu (?).
?

P
w
p

o Na ekranie LCD będzie widoczny obraz w lustrzanym
odbiciu, ale kamera nagra normalny obraz.

Dodawanie efektów specjalnych .... ?
Patrz opis menu

o

S

?

Modele inne niż DCR-DVD403E/DVD803E:

A

o
p
p

PICT.APPLI. na stronie 63.

Użycie statywu ......................... ?
Używając płytki statywu, przymocuj statyw
(wyposażenie dodatkowe, długość gwintu nie
może przekraczać 5,5 mm) do gniazda statywu
?.

W
p

Odtwarzanie
Wyświetlanie sekwencji obrazów ... ?
Patrz opis funkcji [SLIDE SHOW] na stronie 64.

Powiększanie wyświetlanego
obrazu (PB zoom) .................. ?

S
n
a
(w

?

Można powiększyć obraz od około 1,1 raza do
5 razy w stosunku do pierwotnej wielkości.
Współczynnik powiększenia można zmieniać
dźwignią zoomu ? lub przyciskami zoomu ?
na ramce ekranu LCD.
?

Wyświetl obraz, który chcesz powiększyć.

?

Powiększ obraz, zwiększając zoom w stronę
T (teleobiektyw).

?

W obrębie wyświetlonej ramki dotknij
miejsca, które chcesz powiększyć.

?

Wybierz żądane powiększenie, regulując
zoom w stronę W (szeroki kąt) /
T (teleobiektyw).

36

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

P

P
u

A
w
n

Nazwy innych elementów i funkcji

o Nie można zmieniać szybkości zoomu przyciskami
zoomu ? na ramce ekranu LCD.

?

Wewnętrzny mikrofon 4-kanałowy
(DCR-DVD403E/DVD803E)
Kiedy jest podłączony zewnętrzny mikrofon
(wyposażenie dodatkowe), kamera rejestruje
dźwięk z podłączonego mikrofonu (str. 81).

?

Wewnętrzny mikrofon stereofoniczny
(oprócz DCR-DVD403E/DVD803E)
Kiedy jest podłączony zewnętrzny mikrofon
(wyposażenie dodatkowe), kamera rejestruje
dźwięk z podłączonego mikrofonu (str. 81).

?

Czujnik zdalnego sterowania
(oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Aby sterować kamerą za pomocą pilota
(str. 41), kieruj go w stronę czujnika
zdalnego sterowania.

?

Lampka REC
Pali się na czerwono w czasie nagrywania
(str. 68).

?

Głośnik
Umożliwia odtwarzanie dźwięku.

Nagrywanie / odtwarzanie
Sprawdzanie stanu akumulatora .... ?
Przestaw przełącznik POWER do góry,
w położenie OFF (CHG), po czym naciśnij
przycisk DISP/BATT INFO ?. Na mniej
więcej 7 sekund pojawią się informacje
o akumulatorze. Przytrzymaj wciśnięty
przycisk, aby informacje pozostały widoczne
przez mniej więcej 20 sekund.

Stan
naładowania
akumulatora
(w przybliżeniu)

Czas nagrywania
(w przybliżeniu)

Wyłączanie dźwiękowego
potwierdzenia użycia funkcji ........ ?

o Regulacja głośności - patrz strona 33.

Nagrywanie / odtwarzanie

Aby zakończyć, dotknij przycisku [END].

Patrz opis parametru [BEEP] na stronie 68.

Przywracanie początkowych
ustawień ................................ ?
Aby przywrócić początkowe ustawienia
wszystkich parametrów, w tym daty i godziny,
naciśnij przycisk RESET ?.

37

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Sprawdzanie / kasowanie ostatniej sceny
Można szybko sprawdzić lub skasować ostatnio
nagraną scenę. Kasowanie nie jest możliwe:
- po wyjęciu płyty,
- po nagraniu nowej sceny.

Sprawdzanie ostatniej sceny

1 Przesuwając przełącznik POWER

W
o

Kasowanie ostatniej sceny
(tylko DVD-RW/DVD+RW)
Jeśli sprawdzona scena jest niepotrzebna, można
ją od ręki skasować.
Nie można kasować danych z płyt DVD-R.

1 Podczas sprawdzania sceny
dotknij przycisku

.

do dołu, włącz lampkę
(filmu)
lub
(fotografii). Następnie
dotknij przycisku
.

?

?

?

Rozpocznie się odtwarzanie ostatniej sceny.

?

Film

2 Dotknij przycisku [YES].
o Skasowanej sceny nie można odzyskać.
Dotknij tu, aby wyświetlić następujące
przyciski funkcji:
: powrót na początek filmu
/
:regulacja głośności

Fotografia

o Można skasować tylko ostatnio nagraną scenę. Jeśli
przycisk
ma szary kolor, to skasowanie sceny
jest niemożliwe z następujących powodów:
- ostatnia scena została już skasowana,
- tuż przed odtwarzaną sceną został nagrany film lub
fotografia.
o W przypadku serii fotografii (str. 61) skasowana
zostanie cała seria.
Pojedyncze obrazy z serii można kasować tylko
wówczas, gdy nagranie zostało dokonane na płycie
DVD-RW (w trybie VR) (str. 72).

Powracanie do nagrywania
Dotknij przycisku

.

o Podczas sprawdzania ostatniej sceny nie pojawiają się
dane o nagraniu (DATA CODE).
o Podczas sprawdzania nagranej serii fotografii można
wybierać poprzednie / następne obrazy przyciskami
/
.

38

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

?

?

?

?

?

Wskaźniki wyświetlane w czasie nagrywania /
odtwarzania
Nagrywanie filmów

? Stan naładowania i pozostały czas pracy

Nagrywanie fotografii

? Wielkość obrazu (oprócz DCR-DVD92E/

DVD602E/DVD653E) (str. 62)

akumulatora (w przybliżeniu) (37)
? Stan nagrywania ([STBY] (czuwanie) lub

[REC] (nagrywanie))
? Licznik (godziny: minuty: sekundy)
? Rodzaj płyty (str. 13)
? Format nagrywania na płycie DVD-RW (str. 13)
? Pozostały czas nagrywania na płytę

? Jakość ([FINE] lub [STD]) (str. 62)
? Liczba nagranych fotografii
? Liczba fotografii, które można zapisać

(w przybliżeniu) (str. 68)
? Przycisk sprawdzania ostatniego nagrania (str. 38)

(w przybliżeniu) (str. 68)

Służy do wyświetlania ostatnio nagranego obrazu.
Dotykając przycisku
, można powrócić do
trybu czuwania.

? Przycisk sprawdzania ostatniego nagrania (str. 38)

Służy do wyświetlania ostatnio nagranego obrazu.
Dotykając przycisku
, można powrócić do
trybu czuwania.

Nagrywanie / odtwarzanie

2016 × 1512 (DCR-DVD403E/DVD803E)
1152 × 864 (DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E) lub
640 × 480)

? Tryb nagrywania (??, ?? lub ??) (str. 65)

Wyświetlanie fotografii

? Przycisk menu osobistego (str. 52)

Wyświetlanie filmów

60min

? Numer wyświetlanej fotografii / Liczba

nagranych fotografii
?

Nazwa pliku z danymi

? Tryb odtwarzania

?

Przycisk indeksu wizualnego (str. 29, 33)

? Przyciski Poprzedni / Następny (str. 29, 33)

?

Przyciski Poprzedni / Następny (str. 29, 33)

? Numer sceny
? Przyciski sterowania odtwarzaniem

(str. 29, 33)

39

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Wskaźniki wyświetlane w czasie nagrywania / odtwarzania (cd.)

Wskaźniki na ekranie LCD
i w celowniku

Wyłączenie podświetlenia
ekranu LCD (str. 21)

Podczas zmieniania ustawień w menu oraz
w czasie nagrywania lub odtwarzania pojawiają
się następujące wskaźniki:
U góry z lewej U góry pośrodku

Środek
Wskaźnik

Znaczenie

NightShot / NightShot plus
(str. 35)

U góry z prawej

Super NightShot / Super
NightShot plus (str. 59)
Długa ekspozycja w kolorze
(str. 59)
Środek

Dół

U góry z lewej
Wskaźnik

???

Dół
Znaczenie

Wskaźnik

Nagrywanie / odtwarzanie
dźwięku otaczającego
5.1 kanałów (str. 34)
Nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza (str. 59)

Lampa błyskowa (str. 58)
Niski poziom
MICREF LEVEL (str. 66)
Tryb dźwięku
WIDE STEREO (str. 66)

U góry pośrodku
Znaczenie

Powtarzanie pokazu slajdów
(str. 64)

U góry z prawej
Wskaźnik

Znaczenie

Wygaszanie lub wprowadzanie
obrazu (str. 63)

Znaczenie

Efekt w obrazie (str. 64)
Efekt cyfrowy (str. 63)
Ręczna regulacja ostrości
(str. 58)

?

Zaprogramowana automatyka
ekspozycji (str. 56)

Zapis serii zdjęć / Bracketing
ekspozycji (str. 61)

Wskaźnik

Ostrzeżenie (str. 101)

Kompensacja światła w tle
(str. 35)

?
?

Balans bieli (str. 57)
Tryb panoramiczny (str. 26, 60)
Wyłączenie funkcji
SteadyShot (str. 61)
Uniwersalny światłomierz
punktowy (str. 56) /
Ekspozycja (str. 57)

Kod danych w czasie nagrywania
Na płycie są automatycznie zapisywane data
i godzina rejestracji oraz dane o ustawieniach
kamery. Informacje te nie pojawiają się na
ekranie w czasie nagrywania. Można je
wyświetlić podczas odtwarzania, wybierając
z menu wariant [DATA CODE] (str. 67).

40

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

P

P
i

Pilot (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Przed użyciem pilota należy wyjąć wkładkę
izolacyjną.

?
?

Przycisk DATA CODE (str. 67)
Przycisk PHOTO (str. 28, 32)
Po naciśnięciu tego przycisku obraz widoczny na
ekranie zostanie nagrany jako fotografia.

Wkładka izolacyjna
?

Przyciski SCAN/SLOW (str. 29, 33)

?

Przyciski ? ? (poprzedni / następny)
(str. 29, 33)

?

Przycisk PLAY (str. 29, 33)
Przycisk STOP (str. 29, 33)

?

Przycisk DISPLAY (str. 22)

?

Nadajnik

?

Przycisk START/STOP (str. 28, 32)

?

Przyciski regulacji zoomu (str. 34, 36)

?

Przycisk PAUSE (str. 29, 33)

?

Przycisk VISUAL INDEX (str. 29, 33)
Naciśnięcie go w czasie odtwarzania powoduje
wyświetlenie ekranu indeksu wizualnego.

?

Przyciski ? / ? / ? / ?/ ENTER
Po naciśnięciu dowolnego przycisku, na
ekranie LCD pojawia się pomarańczowa ramka.
Przyciskami ? / ? / ? / ?wskaż żądany przycisk lub
wariant, po czym potwierdź wybór przyciskiem
ENTER.
Jeśli przez pewien czas nie zostanie odebrane
żadne polecenie z pilota, pomarańczowa ramka
zniknie. Ponowne naciśnięcie przycisku ? / ? / ? / ?
lub ENTER spowoduje wyświetlenie ramki w jej
ostatnim położeniu

Nagrywanie / odtwarzanie

?

o W celu sterowania kamerą należy skierować nadajnik
w stronę czujnika zdalnego sterowania (str. 37).
o Wymiana baterii - patrz strona 111.

41

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora
Jako źródła zasilania należy użyć zasilacza sieciowego włączonego do ściennego gniazdka sieciowego
(str. 17). Należy się ponadto zapoznać z instrukcjami obsługi podłączanych urządzeń.

(Czerwony)
(Żółty)

Gniazdo A/V

(Biały)

S VIDEO VIDEO

AUDIO

Magnetowid
albo telewizor
: Przepływ sygnału
?

Przewód połączeniowy AV (dostarczony)
Należy go podłączyć do gniazda wejściowego
drugiego urządzenia.

?

Przewód połączeniowy AV z wtykiem
S VIDEO (wyposażenie dodatkowe)
Jeśli podłączane urządzenie jest wyposażone
w gniazdo S VIDEO, to użycie przewodu
połączeniowego AV z wtykiem S VIDEO
(wyposażenie dodatkowe) pozwali na uzyskanie
wierniejszego obrazu niż dostarczony przewód
AV. Podłącz białe i czerwone wtyki (lewego /
prawego kanału dźwięku) oraz wtyk S VIDEO
(kanału S VIDEO) przewodu połączeniowego AV
(wyposażenie dodatkowe). W takim przypadku nie
trzeba podłączać żółtego wtyku (standardowego
sygnału wizji). Podłączenie samego wtyku
S VIDEO nie pozwala na reprodukcję dźwięku.

Jeśli do telewizora jest podłączony
magnetowid
Podłącz kamerę do wejścia LINE IN
magnetowidu i wybierz w magnetowidzie
wejście LINE.

Wybieranie współczynnika kształtu
obrazu właściwego dla podłączonego
telewizora (16:9 / 4:3) (DCR-DVD202E/
DVD203E/DVD403E/DVD703E/
DVD803E)
Zmień ustawienie w zależności od kształtu
ekranu telewizora używanego do wyświetlania.
? Przesuwając przełącznik POWER w dół, włącz

lampkę

(odtwarzania / edycji).

? Dotknij kolejno przycisków

?

[SETUP] ?
STANDARD SET ?
[TV TYPE] ? [16:9] lub [4:3] ?
.
o Po zmianie ustawienia parametru [TV TYPE] na [4:3]
może się pogorszyć jakość obrazu. W momencie
przełączania współczynnika kształtu obrazu
(16:9 ? 4:3) obraz może drgać.
o W przypadku wyświetlania obrazu o współczynniku
kształtu 16:9 na telewizorze 4:3, który nie obsługuje
sygnału 16:9, należy zmienić ustawienie parametru
[TV TYPE] na [4:3].

42

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Jeśli używany telewizor jest
monofoniczny (ma tylko jedno
gniazdo wejścia audio)
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
AV do gniazda wejścia wideo, a wtyk biały
(lewego kanału) albo czerwony (prawego
kanału) do gniazda wejścia audio telewizora albo
magnetowidu.
o Można wyświetlić na ekranie telewizora kod czasowy.
W tym celu należy zmienić ustawienie parametru
[DISP OUTPUT] na [V-OUT/PANEL] (str. 68).

Nagrywanie / odtwarzanie

43

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Przygotowywanie płyty do odtwarzania
w odtwarzaczach DVD / napędach DVD (finalizacja)
Finalizacja umożliwia odtwarzanie płyty w odtwarzaczach / nagrywarkach DVD i w napędach
komputerowych. Procedura finalizacji zależy od rodzaju płyty.
o Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi odtwarzaczami.
Trzeba sfinalizować płytę.
Na sfinalizowaną płytę nie można dokonywać nowych nagrań, nawet jeśli
pozostało na niej wolne miejsce.
Trzeba sfinalizować płytę.
Na sfinalizowaną płytę można dokonywać nowych nagrań w kamerze, pod
warunkiem zdefinalizowania płyty (str. 50). Aby można było odtwarzać płytę
w innych odtwarzaczach DVD, trzeba ją ponownie sfinalizować.
Trzeba sfinalizować płytę.
Sfinalizowaną płytę można odtwarzać w odtwarzaczach DVD zgodnych z trybem VR.
Na sfinalizowaną płytę można w dowolnym momencie nagrać nowy materiał. Po
dokonaniu nowego nagrania nie jest konieczna kolejna finalizacja płyty.
Płytę można odtwarzać w odtwarzaczach DVD bez finalizacji. Finalizacja płyty
jest jednak niezbędna w następujących przypadkach:
- jeśli ma być utworzone menu DVD (str. 45),
- jeśli ma być utworzony film photomovie (str. 46),
- jeśli do wyświetlania obrazów ma być użyty napęd DVD komputera,
- jeśli nagranie na płycie trwa mniej niż:
w trybie HQ: 5 minut,
w trybie SP: 8 minut,
w trybie LP: 10 minut

Jeśli płyta zawiera menu DVD / film photomovie, to przed nagraniem
dodatkowego materiału pojawia się prośba o potwierdzenie. Nagranie nowego
materiału powoduje skasowanie menu DVD / filmu photomovie. Aby po
nagraniu na płytę dodatkowego materiału ponownie utworzyć menu DVD / film
photomovie, trzeba jeszcze raz sfinalizować płytę.

44

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Procedura finalizacji
Procedura składa się z opisanych poniżej
,,kroków".

Krok 1: przygotowania do
finalizacji

o Finalizacja może potrwać od mniej
więcej minuty do kilku godzin. Im krótsze
są nagrania na płycie, tym dłużej trwa
finalizacja.
o Należy użyć zasilacza sieciowego.
Zapobiegnie to wyczerpaniu się źródła
zasilania kamery w trakcie finalizacji.
o W przypadku finalizowania płyty dwustronnej trzeba
sfinalizować każdą stronę płyty.

1 Połóż kamerę tak, aby była

Krok 1: przygotowania do finalizacji
(str. 45)
Krok 2: definiowanie zawartości menu
DVD* (str. 45)

3 Włóż płytę, którą chcesz

2 Włącz kamerę, przesuwając

przełącznik POWER do dołu.

sfinalizować.

4 Dotknij przycisków

?

[FINALIZE]? [SET].

Krok 3: tworzenie filmu photomovie*
(str. 46)
Można utworzyć film photomovie
umożliwiający wyświetlanie fotografii
z płyty na innych urządzeniach DVD.

Krok 4: zmienianie tytułu płyty
(str. 46)

Można nadawać tytuły poszczególnym
płytom. Standardowo tytułem płyty
staje się data i godzina jej pierwszego
użycia.

Krok 5: finalizacja płyty (str. 47)
* Z wyjątkiem płyty DVD-RW (tryb VR).

Odtwarzanie w urządzeniach DVD

Można utworzyć ekran menu, na
którym będą się pojawiać miniatury
obrazów nagranych na płycie (przy
odtwarzaniu w urządzeniach DVD).

ona stabilna. Podłącz zasilacz
sieciowy do gniazda DC IN
kamery.

Krok 2: definiowanie zawartości
menu DVD
Co to jest menu DVD?
Menu DVD to ekran menu, który zawiera indeks
zawartości płyty i pozwala na łatwe wybranie
żądanej sceny. Po utworzeniu menu DVD
w kamerze, wyświetlana jest pierwsza scena
każdego filmu wraz z datą jej nagrania.
o Menu DVD nie można tworzyć na płytach DVD-RW
(w trybie VR).

1 Dotknij przycisku [DVD MENU].

45

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Przygotowywanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczach DVD / napędach
DVD (finalizacja) (cd.)

2 Przyciskami

/
wybierz
jeden z czterech dostępnych
układów menu.

1 Dotknij przycisku [PHOTOMOVIE].
2 Dotknij przycisku [YES].
Aby nie tworzyć filmu photomovie, wybierz
wariant [NO].

3 Dotknij przycisku

.

Aby nie tworzyć menu DVD, wybierz
wariant [NO MENU].

3 Dotknij przycisku

Krok 4: zmienianie tytułu płyty
.

Krok 3: tworzenie filmu
photomovie
Co to jest photomovie?
Photomovie to film MPEG powstały
z przekształcenia fotografii w formacie
JPEG i możliwy do wyświetlenia w innych
odtwarzaczach DVD i komputerach. Oryginalne
fotografie w formacie JPEG pozostają na płycie.
Przekształcone fotografie są wyświetlane po
kolei, tak jak pokaz slajdów. Rozdzielczość
(w pikselach) filmu photomovie jest jednak
niższa niż oryginalnych fotografii.
o Tworzenie filmu photomovie może przyczynić się do
wydłużenia finalizacji, gdyż im więcej fotografii na
płycie, tym dłużej trwa tworzenie filmu photomovie.
o Fotografie w formacie JPEG można wyświetlić przy
użyciu napędu DVD komputera, nawet jeśli nie
został utworzony film photomovie (str. 48).
o Wykonując tę czynność, nie można utworzyć filmu
photomovie na płycie DVD-RW (w trybie VR). Do
tworzenia filmu należy użyć ekranu EDIT (str. 76).

Jeśli nie chcesz zmieniać tytułu płyty, przejdź do
punktu ,,Krok 5: finalizacja płyty" (str. 47).

1 Dotknij przycisku [DISC TITLE].
2 Dotykając przycisku [?], skasuj
niepotrzebne znaki.

Przemieszcza się żółty kursor, a znaki są
kasowane od końca.

3 Wybierz rodzaj znaku, po czym
dotknij żądanego znaku.

Aby skasować znak, dotknij przycisku [?].
Aby wstawić odstęp, dotknij przycisku [?].

4 Po wprowadzeniu znaku dotknij
przycisku [?], aby przejść do
następnego pola.

o Można wprowadzić do 20 znaków.

46

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

5 Po zakończeniu wprowadzania
znaków dotknij przycisku

.

Tytuł płyty zmieni się na wprowadzony.

6 Dotknij przycisku [END].
o W przypadku zmieniania tytułu wprowadzonego
wcześniej w innym urządzeniu, 21. i dalsze znaki są
kasowane.

Krok 5: finalizacja płyty

ustawienia wybrane w krokach
2 do 4 procedury finalizacji.

[Completed], dotknij przycisku
.

Jeśli używana jest płyta DVD-R /
DVD-RW (w trybie VIDEO) / DVD+RW, to
po zakończeniu finalizacji przy wybranym
trybie
(filmu) lub
(fotografii) miga
wskaźnik ? .Należy wówczas wyjąć
płytę z kamery.
o Jeśli używana jest płyta DVD-R / DVD-RW
(w trybie VIDEO) / DVD+RW i podczas
przygotowań do finalizacji płyty zostanie wybrane
tworzenie menu DVD, to w czasie finalizacji
tworzone menu pojawi się na kilka sekund.
o Kamera nie pozwala na wyświetlanie filmów
photomovie nagranych na płytach DVD-R /
DVD-RW (w trybie VIDEO).
o Po sfinalizowaniu płyty wskaźnik płyty i format
nagrania przyjmują następujący wygląd:
DVD-R
DVD-RW (tryb VIDEO)
DVD-RW (tryb VR)

2 Dotknij przycisku

.

DVD+RW

Odtwarzanie w urządzeniach DVD

1 Sprawdź na ekranie LCD

4 Kiedy pojawi się komunikat

3 Dotknij przycisków [YES] ?
[YES].

Rozpocznie się finalizacja.
o Podczas finalizacji chronić kamerę przed
wstrząsem i wibracją. Nie odłączać zasilacza
sieciowego.
Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest
odłączenie zasilacza, należy najpierw wyłączyć
kamerę, a dopiero po zgaśnięciu lampki CHG
odłączyć zasilacz sieciowy. Po powtórnym
podłączeniu zasilacza i włączeniu kamery
nastąpi wznowienie finalizacji.
Płyty nie można wyjąć aż do zakończenia
finalizacji.

47

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Odtwarzanie płyty
w odtwarzaczu DVD itp.
o Nie umieszczać płyt DVD 8 cm w adapterze
na płyty CD 8 cm, gdyż grozi to awarią.
o Przy odtwarzaniu płyt DVD o średnicy 8 cm
w odtwarzaczu DVD przystosowanym do
pracy w pionie płyta musi być umieszczona
w pozycji poziomej.

1 Włóż płytę do urządzenia DVD.
2 Zacznij odtwarzać płytę.
Procedura odtwarzania zależy od urządzenia
DVD. Szczegółów należy szukać
w instrukcji obsługi urządzenia DVD.

Jeśli na płycie zostało utworzone
menu DVD (DVD-R / DVD-RW (w trybie
VIDEO) / DVD+RW)
Można wybrać z menu żądaną scenę.
Film photomovie jest umieszczany jako ostatni
film w menu.

Photomovie
o W niektórych urządzeniach nie można odtworzyć
płyty, obraz między scenami na chwilę się
zatrzymuje lub nie działają niektóre funkcje.
o Podczas odtwarzania filmu photomovie fotografie
zmieniają się co 3 sekundy.

Odtwarzanie płyty
w komputerze
z zainstalowanym napędem DVD
o Nie umieszczać płyt DVD 8 cm w adapterze
na płyty CD 8 cm, gdyż grozi to awarią.
o Przed odtwarzaniem płyty DVD+RW trzeba
ją sfinalizować. W przeciwnym razie może
dojść do awarii.

Odtwarzanie filmów
Należy użyć napędu DVD współpracującego
z płytami o średnicy 8 cm. W komputerze musi
być zainstalowany program do odtwarzania płyt
DVD.

1 Włóż sfinalizowaną płytę do
napędu DVD komputera.

2 Zacznij odtwarzać płytę

w programie do odtwarzania płyt
DVD.

o W niektórych komputerach nie będzie można
odtworzyć płyty. Szczegółów należy szukać
w instrukcji obsługi komputera.
o Nie można odtwarzać ani poddawać edycji filmów,
które zostały skopiowane z płyty na dysk twardy
komputera. Szczegóły dotyczące importowania
filmów można znaleźć w instrukcji ,,Pierwsze
kroki" zamieszczonej na dostarczonym dysku
CD-ROM (oprócz modeli DCR DVD92E/DVD202E/
DVD602E).

48

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Wyświetlanie fotografii
Nagrane na płycie fotografie są wyświetlane
w formacie JPEG.
Zwracamy uwagę, że podczas wykonywania
opisanych tu czynności można omyłkowo
skasować lub zmodyfikować oryginalne
nagranie.

Data pierwszego użycia płyty jest
zapisywana w nazwie wolumenu.
Przykład:
Jeśli płyta była pierwszy raz używana
1 stycznia 2005 o godz. 18.00:
2005_01_01_06H00M_PM

1 Włóż sfinalizowaną płytę do
napędu DVD komputera.

Nazwa
wolumenu

2 Wybierz polecenia [Start] ?

[My Computer] (Mój komputer).

3 Kliknij prawym przyciskiem na

napędzie DVD z włożoną płytą, po
czym wybierz polecenie [Open]
(Otwórz).

4 Dwukrotnie kliknij na folderze

[DCIM], a następnie na folderze
[100MSDCF].

5 Dwukrotnie kliknij na pliku, który

Do zapisu obrazów wykorzystywane są
następujące foldery na płycie:

Odtwarzanie w urządzeniach DVD

Można też dwukrotnie kliknąć na ikonie
[My computer] (Mój komputer) na pulpicie.

?Filmy
DVD-R / DVD-RW (tryb VIDEO) / DVD+RW:
Folder VIDEO_TS

DVD-RW (tryb VR):
Folder DVD_RTAV

?Fotografie
Folder DCIM\100MSDCF
Przykład:
Folder z danymi na płycie DVD-R / DVD-RW
(w trybie VIDEO) / DVD+RW:
W systemie Windows XP:

ma być wyświetlony.

Na ekranie pojawi się wybrana fotografia.

Folder
z fotografiami

49

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Nagrywanie dodatkowych scen po finalizacji
Jeśli na sfinalizowanej płycie DVD-RW (w trybie
VIDEO) / DVD+RW pozostaje wolne miejsce,
to wykonanie opisanych tu czynności umożliwi
dokonywanie kolejnych nagrań na płycie.
W przypadku sfinalizowanych płyt DVD-RW
(w trybie VR) nagrywanie dodatkowego
materiału nie wymaga wykonania żadnych
czynności.
o Jako źródła zasilania należy użyć zasilacza
sieciowego. Zapobiegnie to wyczerpaniu się źródła
zasilania kamery w trakcie operacji.
o Chronić kamerę przed wstrząsem i wibracją.
Nie odłączać zasilacza sieciowego.
o W przypadku użycia płyty dwustronnej trzeba
wykonać poniższą procedurę dla każdej strony płyty.

Płyty DVD-RW (w trybie VIDEO)
(definalizacja)

1 Podłącz zasilacz sieciowy do

gniazda DC IN kamery i włącz go
do gniazdka sieciowego.

Płyty DVD+RW
Jeśli w czasie finalizacji płyty został utworzony
film photomovie lub menu DVD (str. 44), trzeba
wykonać następujące czynności:

F
w
n
p
S

1 Podłącz zasilacz sieciowy do

gniazda DC IN kamery i włącz go
do gniazdka sieciowego.

2 Przesuwając przełącznik POWER
do dołu, włącz lampkę
lub
(fotografii).

(filmu)

3 Włóż do kamery sfinalizowaną
płytę.

Pojawi się prośba o potwierdzenie zamiaru
nagrania dodatkowych scen.

2 Włącz kamerę, przesuwając

przełącznik POWER do dołu.

3 Włóż do kamery sfinalizowaną
płytę.

4 Dotknij przycisków
[YES] ? [YES].

4 Dotknij przycisków

?

5 Dotknij przycisków

o

DISC SET

[SETUP].

Pojawi się komunikat [Completed],
a następnie ekran nagrywania.

o

? [UNFINALIZE].

o

6 Dotknij przycisków [YES] ?

[YES] a gdy pojawi się komunikat
[Completed], dotknij przycisku
.

50

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

1

Kasowanie z płyty wszystkich scen
(formatowanie)
Formatowanie powoduje skasowanie z płyty
wszystkich danych i przywraca ją do stanu
nowości. Dzięki temu można odzyskać pełną
pojemność płyty.
Sposób postępowania zależy od używanej płyty.
Nie można formatować tego
rodzaju płyt. Kiedy płyta jest pełna
lub została sfinalizowana, trzeba
użyć nowej płyty.
Płyty tego rodzaju można
formatować i wykorzystywać na
nowo.
Jeśli płyta była sfinalizowana,
nastąpi jej definalizacja.
Płyty tego rodzaju można
formatować i wykorzystywać na
nowo.

Płyty tego rodzaju można
formatować i wykorzystywać na
nowo.

przełącznik POWER do dołu.

3 Włóż do kamery płytę, którą
chcesz sformatować.

4 Dotknij przycisków

?

[FORMAT].

?DVD-RW
Wybierz format nagrywania, po czym
sformatuj płytę. Przejdź do czynności 5.
?DVD+RW
Pojawi się ekran [FORMAT]. Przejdź do
czynności 6.

5 Wybierz format nagrywania

płyty DVD-RW, po czym dotknij
przycisku
.
Szczegóły dotyczące formatów nagrywania
podano na stronie 13.

Jeśli płyta była sfinalizowana,
pozostaną na niej poprzednie
zapisy dotyczące finalizacji.

o Jako źródła zasilania należy użyć zasilacza
sieciowego. Zapobiegnie to wyczerpaniu
się źródła zasilania kamery w trakcie
formatowania.
o Podczas formatowania chronić kamerę przed
wstrząsem i wibracją. Nie odłączać zasilacza
sieciowego.
o W przypadku użycia płyty dwustronnej trzeba
sformatować każdą stronę płyty.

1 Podłącz zasilacz sieciowy do

gniazda DC IN kamery i włącz go
do gniazdka sieciowego.

6 Dotknij przycisków [YES] ?

[YES], a gdy pojawi się komunikat
[Completed], dotknij przycisku
.

o Jeśli płyta DVD-RW zostanie włożona do kamery
pracującej w trybie Easy Handycam, to nie pojawi się
ekran z czynności 5. Należy przejść do czynności 6.
o Nie można sformatować płyty zabezpieczonej
w innym urządzeniu. Najpierw należy usunąć
zabezpieczenie w odpowiednim urządzeniu,
a dopiero potem sformatować płytę.

Posługiwanie się nagraną płytą (DVD-RW / DVD+RW)

Jeśli płyta była sfinalizowana,
pozostaną na niej poprzednie
zapisy dotyczące finalizacji.

2 Włącz kamerę, przesuwając

51

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Wybieranie wariantów z menu
1 Przesuwając przełącznik POWER do dołu, włącz odpowiednią lampkę.
Jeśli przełącznik POWER
znajduje się w położeniu
OFF (CHG), to w celu
przesunięcia go do dołu
trzeba przytrzymać
zielony przycisk na środku
przełącznika.

: ustawienia dotyczące filmów
: ustawienia dotyczące fotografii
: ustawienia dotyczące odtwarzania / edycji

2 Dotknij ekranu LCD, aby wybrać z menu żądany wariant.
Niedostępne warianty mają szary kolor.

? Korzystanie ze skrótów w menu osobistym
Menu osobiste zawiera skróty do często wykorzystywanych wariantów.
o Zawartość menu osobistego można definiować według własnych upodobań (str. 70).
? Dotknij przycisku

.

? Dotknij żądanego wariantu.

Jeśli żądany wariant nie pojawia się na ekranie, to dotykaj przycisków
.

/

aż do jego pojawienia się.

? Wybierz żądane ustawienie, po czym dotknij przycisku

? Korzystanie z wariantów w menu
Można zmieniać ustawienia parametrów, które nie występują w menu osobistym.
?

?
0:00:00

?

?

VIDEO

52

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

? Dotknij przycisków
? Wybierz żądane menu.

? [SETUP].

Dotykając przycisków
/
, wskaż żądany wariant, po czym naciśnij przycisk
.
(Sposób postępowania przy wykonywaniu czynności ? jest taki sam jak w czynności ?.)
? Wybierz żądany parametr.
o Wyboru parametru można również dokonać przez dotknięcie go.

? Wybierz żądane ustawienie parametru.

Po zakończeniu wybierania ustawień dotknij przycisków
ustawienia. Aby nie zmieniać ustawienia, dotknij przycisku

?

(zamykania), aby ukryć ekran
. Pojawi się poprzedni ekran.

o W trybie Easy Handycam (str. 27) dostępne ustawienia pojawiają się po dotknięciu przycisku
[SETUP] na ekranie LCD.

Posługiwanie się menu

53

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Zawartość
menu

Warianty dostępne w menu (?) zależą od tego, która z lampek pali się.
*Te funkcje są dostępne w trybie Easy Handycam.
Zapalona lampka:
Film

Fotografia

PROGRAM AE

?

?

SPOT METER

?

?

EXPOSURE

?

?

WHITE BAL.

?

?

AUTO SHUTTER

?

-

SPOT FOCUS

?

?

FOCUS

?

?

FLASH SET

-

?

SUPER NS/SUPER NSPLUS

?

-

NS LIGHT

?

?

COLOR SLOW S

?

-

SELF-TIMER

?

?

DIGITAL ZOOM

?

WIDE SELECT 1)

?

STEADYSHOT

?

-
-
-

Odtwarzanie / Edycja

CAMERA SET (str. 56)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

STILL SET (str. 61)
-
-
-
-

?

FADER

?

D. EFFECT

?

PICT. EFFECT

?

REC CTRL 3)

-
-

-
-
-
-
-
-

BURST 2)

QUALITY
IMAGE SIZE 2)
FILE NO.

?
?
?

-
-
-
-

PICT.APPLI. (str. 63)

SLIDE SHOW
DEMO MODE

?

-
-
-
?
?

-

1

2

3

4

54

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Zapalona lampka:
Film

Fotografia

Odtwarzanie / Edycja

DISC SET (str. 65)
FORMAT*

?

?

?

FINALIZE*

?

?

?

UNFINALIZE

?

?

?

DISC TITLE

?

?

?

REC MODE

?

MULTI-SOUND

-
-

MICREF LEVEL

?

SUR MONITOR 4)

?

EXT SUR MIC

?

-
-
-
-
-
-

-

VOLUME*

LCD/VF SET

?

?

?

TV TYPE 2)

?

?

?

USB SPEED 3)

-
-

?

DATA CODE

-
-

DISC REMAIN

?

?

-

REMOTE CTRL 4)

?

?

?

REC LAMP

?

?

-

BEEP*

?

?

?

DISP OUTPUT

?

?

?

SETUP ROTATE

?

?

?

A.SHUT OFF

?

?

?

CALIBRATION

-

-

?

CLOCK SET*

?

?

?

AREA SET

?

?

?

SUMMERTIME

?

?

?

LANGUAGE*

?

?

?

STANDARD SET (str. 65)
?
?

-
-
-

Posługiwanie się menu

?

TIME/LANGU. (str. 69)

DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E
DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E
3)
Oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E
4)
Oprócz DCR-DVD92E/DVD602E
1)
2)

55

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

CAMERA SET

Ustawienia dostosowujące kamerę do
warunków nagrywania (EXPOSURE /
WHITE BAL. / STEADYSHOT itd.)

BEACH & SKI* (plaża i narty) (

Symbol ? oznacza ustawienie standardowe.
W nawiasach umieszczono wskaźniki
pojawiające się po wybraniu poszczególnych
ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu podano na stronie 52.

Zapobiega nadmiernemu ściemnieniu twarzy
osób w silnym świetle bezpośrednim albo
odbitym, na przykład na plaży latem albo na
stoku narciarskim.

PROGRAM AE (zaprogramowana
automatyka ekspozycji)
Funkcja PROGRAM AE umożliwia efektywną
rejestrację obrazu w różnych sytuacjach.
? AUTO
To ustawienie należy wybrać, aby rejestrować
obraz w trybie automatycznym, bez użycia
funkcji [PROGRAM AE].

SPOTLIGHT* (reflektory) (

SUNSET & MOON** (zmierzch i księżyc) (

)

Zachowuje klimat zachodu słońca, widoku
nocnego czy pokazu ogni sztucznych.

LANDSCAPE** (krajobraz) (

)

)

Zapobiega nadmiernemu rozjaśnieniu twarzy
osób oświetlonych silnym światłem.

PORTRAIT (miękki portret) (

)

)

Służy do eksponowania pierwszego planu,
takiego jak osoba czy kwiat, i tworzy miękkie tło.

SPORTS* (lekcja WF) ( )

Ogranicza do minimum drgania przy
rejestrowaniu szybko poruszających się
obiektów.

Do zdjęć odległych obiektów. To ustawienie
zapobiega ponadto nastawieniu przez kamerę
ostrości na szkło albo metalową siatkę
znajdujące się między kamerą a obiektem.
o W trybach oznaczonych jedną gwiazdką (*)
ostrości nie można nastawić na bliskie obiekty.
W trybach oznaczonych dwiema gwiazdkami
(**) ostrość można nastawić na odległe obiekty.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego
parametru zmieni się na [AUTO].

SPOT METER (uniwersalny
światłomierz punktowy)
Można nastawić ekspozycję na wybrany obiekt,
który będzie wówczas miał właściwą jasność
nawet w przypadku silnego kontrastu między
obiektem a tłem (przykład: osoba oświetlona
reflektorami teatralnymi).

56

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

? AUTO
Regulacja balansu bieli odbywa się
automatycznie.

OUTDOOR (
? Dotknij na ekranie miejsca, na które ma być

nastawiona ekspozycja. Pojawi się wskaźnik
.
? Dotknij przycisku [END].

Aby przywrócić tryb automatycznej
regulacji ekspozycji, dotknij przycisków
[AUTO]?[END].
o Po dotknięciu przycisku [SPOT METER] ustawienie
parametru [EXPOSURE] automatycznie zmienia się
na [MANUAL].
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [AUTO].

EXPOSURE (ekspozycja)

? Dotknij przycisku [MANUAL].
? Wyreguluj ekspozycję przyciskami

/

.

? Dotknij przycisku

Pojawi się wskaźnik

.
.

Aby przywrócić tryb automatycznej regulacji
.
ekspozycji, dotknij przycisków [AUTO]?
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [AUTO].

WHITE BAL. (balans bieli)
Można dostosować balans barw do oświetlenia
w miejscu wykonywania zdjęć.

INDOOR (?)
Balans bieli jest dostosowywany do barwy
światła z ciepłych, białych lamp jarzeniowych.

ONE PUSH (

)

Balans bieli jest dostosowywany do światła
w otoczeniu.
? Dotknij przycisku [ONE PUSH].
? W warunkach oświetlenia identycznych
z warunkami zapisu obrazu skieruj kamerę
na biały obiekt w całości wypełniający kadr,
na przykład białą kartkę papieru.
? Dotknij przycisku [
].
zacznie szybko migać.
Wskaźnik
Po nastawieniu balansu bieli i umieszczeniu
go w pamięci, wskaźnik przestanie migać.
o W czasie szybkiego migania wskaźnika
unikać potrząsania kamerą.
oznacza, że
o Wolne miganie wskaźnika
nie udało się wyregulować balansu bieli.
o Jeśli wskaźnik
nie przestaje migać
pomimo dotknięcia przycisku
, to należy
zmienić ustawienie parametru
[WHITE BAL.] na [AUTO].
o Zaleca się, aby po wymianie akumulatora przy
wybranym ustawieniu [AUTO], a także po wyniesieniu
z pomieszczenia w plener kamery z nastawioną stałą
ekspozycją wybrać ustawienie [AUTO] i na 10 sekund
skierować kamerę na pobliski biały obiekt. Zapewni to
lepsze nastawienie balansu bieli.
o Zaleca się, aby po zmianie trybu [PROGRAM AE],
a także po przeniesieniu kamery z pomieszczenia
w plener lub na odwrót powtórzyć procedurę
przewidzianą do wykonania po wybraniu ustawienia
[ONE PUSH].
o Pod lampami jarzeniowymi wytwarzającymi białe
albo zimne, białe światło należy wybrać dla parametru
[WHITE BAL.] ustawienie [AUTO] albo [ONE
PUSH].
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co
najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru zmieni się
na [AUTO].

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Posługiwanie się menu

Można ręcznie nastawić jasność obrazu. Przy
filmowaniu w pomieszczeniach albo w pogodny
dzień można na przykład nastawić ekspozycję
na ścianę pomieszczenia i dzięki temu uniknąć
nadmiernego ściemnienia osób stojących przy oknie.

)

Balans bieli jest dostosowywany do warunków
panujących podczas zdjęć plenerowych lub pod
lampami jarzeniowymi symulującymi światło
dzienne.

57

CAMERA SET (cd.)

AUTO SHUTTER (automatyczna migawka)
Kiedy jest wybrane ustawienie [ON] (standardowe),
przy nagrywaniu w jasnych miejscach
automatycznie będzie się włączała elektroniczna
migawka korygująca czas ekspozycji.

SPOT FOCUS (nastawianie
ostrości na wybrany punkt)
Można wybrać obiekt, który nie znajduje się
w środku kadru, i nastawić na niego ostrość.

? Dotknij obiektu na ekranie.
? Dotknij przycisku [END].

Pojawi się wskaźnik ?.

Aby przywrócić tryb automatycznej regulacji
ekspozycji, dotknij przycisków [AUTO]?[END].
o Po dotknięciu przycisku [SPOT FOCUS] ustawienie
parametru [FOCUS] automatycznie zmienia się na
[MANUAL].
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [AUTO].

FOCUS (ręczna regulacja ostrości)
Ten parametr pozwala na ręczne nastawienie
ostrości. Należy go użyć, aby celowo nastawić
ostrość na określony obiekt.

Aby przywrócić automatyczną regulację ostrości,
podczas wykonywania czynności ? dotknij
przycisków [AUTO]?
.
o Przy nastawianiu ostrości przydaje się funkcja regulacji
zoomu. Przed nastawianiem należy przesunąć dźwignię
regulacji zoomu w stronę T (teleobiektyw), a kiedy
ostrość będzie już nastawiona, należy przesunąć
dźwignię w stronę W (szeroki kąt), aby uzyskać żądany
kąt obiektywu. Podczas rejestrowania obrazu z małej
odległości należy przesunąć dźwignię regulacji zoomu
w stronę W (szeroki kąt), a następnie nastawić ostrość.
o Minimalna odległość między kamerą a obiektem
wymagana do nastawienia ostrości wynosi około
1 cm dla obiektywu szerokokątnego i około 80 cm dla
teleobiektywu.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co
najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru zmieni się
na [AUTO].

o

?

W
l
Z
R
p

FLASH SET (ustawienia lampy błyskowej)
Ustawień z tej grupy można używać, gdy jest
wykorzystywana wbudowana lampa błyskowa
(DCR-DVD403E/DVD803E) lub zewnętrzna lampa
błyskowa (wyposażenie dodatkowe) współpracująca
z kamerą.

? FLASH MODE (tryb pracy lampy błyskowej)
(oprócz DCR-DVD403E/DVD803E)

o

? ON
Lampa błyska za każdym razem.

ON

o

Lampa błyska w celu osłabienia efektu
czerwonych oczu.

AUTO
Lampa błyska automatycznie.

AUTO
? Dotknij przycisku [MANUAL].

58

Pojawi się wskaźnik ?.
? Dotykaj przycisku
(nastawianie ostrości na
bliższe obiekty) /
(nastawianie ostrości na
dalsze obiekty) aż do uzyskania ostrego obrazu. Kiedy
ostrości nie można nastawić na większą odległość,
pojawia się wskaźnik , a gdy ostrości nie można
nastawić na mniejszą odległość - wskaźnik .
? Dotknij przycisku
.

Lampa błyska automatycznie w celu osłabienia
efektu czerwonych oczu.
o Jeśli lampa błyskowa nie pozwala na użycie funkcji osłabiania
efektu czerwonych oczu, to można wybrać tylko ustawienie
[ON] lub [AUTO].
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone na co najmniej
5 minut, ustawienie tego parametru zmieni się na [ON].

? FLASH LEVEL
HIGH (

)

Lampa błyska silniej niż przy standardowym ustawieniu.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

K
N
a
P
c
w
/
w
l

? NORMAL ( )
LOW(

)

Lampa błyska słabiej niż przy standardowym ustawieniu.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [NORMAL].

? REDEYE REDUC (osłabianie efektu

czerwonych oczu) (DCR-DVD403E/ DVD803E)

W celu osłabienia efektu czerwonych oczu
lampa może błysnąć przed rejestracją obrazu.
Zmień ustawienie parametru [REDEYE
REDUC] na [ON], po czym wybierz żądany tryb
przyciskiem (lampy błyskowej) (str. 35).
(automatyczne osłabianie efektu czerwonych
oczu): przy niedostatecznej jasności w otoczeniu
automatyczny błysk lampy poprzedzany jest
przedbłyskiem, który osłabia efekt czerwonych
oczu.

?

?
(lampa wyłączona): zapis obrazu odbywa się
bez użycia lampy błyskowej.
o W zależności od cech osobniczych i innych
warunków, funkcja osłabiania efektu czerwonych
oczu może nie zapewniać oczekiwanych wyników.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [OFF].

SUPER NS (DCR-DVD403E/DVD803E)
/ SUPER NSPLUS (oprócz
DCR-DVD403E/DVD803E) (Super
NightShot / Super NightShot plus)
Kiedy dla parametru [SUPER NS] lub [SUPER
NSPLUS] wybrane jest ustawienie [ON],
a przełącznik NIGHTSHOT lub NIGHTSHOT
PLUS (str. 35) znajduje się w położeniu ON,
czułość kamery jest maksymalnie 16 razy
większa niż przy nagrywaniu w trybie NightShot
/ NightShot plus. Na ekranie widać wówczas
wskaźnik
i napis [,,SUPER NIGHTSHOT"]
lub [,,SUPER NIGHTSHOT PLUS"].

o Nie używać funkcji NightShot / NightShot plus
ani [SUPER NS] / [SUPER NSPLUS] w jasnych
miejscach. Grozi to uszkodzeniem kamery.
o Nie zakrywać promiennika podczerwieni palcami ani
innymi przedmiotami.
o W razie problemów z automatyką ostrości należy
nastawić ostrość ręcznie ([FOCUS], str. 58).
o Czas otwarcia migawki kamery zależy od jasności
sceny. Z tego powodu ruch obrazu może ulec
spowolnieniu.

NS LIGHT (promiennik NightShot)
Jeśli nagrywanie odbywa się z użyciem funkcji
NightShot / NightShot plus (str. 35) albo [SUPER
NS] / [SUPER NSPLUS] (str. 59), to wyraźniejszy
obraz uzyskuje się przy wybranym ustawieniu
[ON] (standardowym] parametru [NS LIGHT].
Promiennik NightShot będzie wówczas wytwarzał
promienie podczerwone (niewidoczne).
o Nie zakrywać promiennika podczerwieni palcami ani
innymi przedmiotami.
o Zasięg promiennika NightShot wynosi około
3 metrów. W przypadku nagrywania obrazu
w ciemnym miejscu (na przykład sceny nocnej lub
widoku w świetle księżyca), dla parametru [NS
LIGHT] powinno być wybrane ustawienie [OFF].
Zwiększy się wówczas nasycenie barw w obrazie.

Posługiwanie się menu

(wymuszone osłabianie efektu czerwonych
oczu): lampa błyska zawsze, bez względu na
jasność otoczenia, i wykonuje przedbłysk, który
osłabia efekt czerwonych oczu.

W celu przywrócenia normalnego ustawienia
należy zmienić ustawienie parametru [SUPER
NS] lub [SUPER NSPLUS] na [OFF].

COLOR SLOW S (długa ekspozycja w kolorze)
Kiedy dla parametru [COLOR SLOW S] wybrane
jest ustawienie [ON], w słabym oświetleniu
uzyskuje się bardziej kolorowy obraz. Na ekranie
miga wówczas wskaźnik
i napis [COLOR
SLOW SHUTTER]. Aby wyłączyć funkcję
[COLOR SLOW S], dotknij przycisku [OFF].
o W razie problemów z automatyką ostrości należy
nastawić ostrość ręcznie ([FOCUS], str. 58).
o Czas otwarcia migawki kamery zależy od jasności
sceny. Z tego powodu ruch obrazu może ulec
spowolnieniu.

SELF-TIMER (samowyzwalacz)
Samowyzwalacz pozwala na rozpoczęcie zapisu
z mniej więcej 10-sekundowym opóźnieniem.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

59

CAMERA SET (cd.)

? Dotknij kolejno przycisków

?

[SETUP] ?
CAMERA SET ?
[SELF-TIMER] ? [ON] ?
.
Pojawi się wskaźnik .
? Naciśnij przycisk REC START/STOP, aby
nagrywać film, lub przycisk PHOTO, aby
nagrać fotografię. Jeśli chcesz przerwać
odliczanie, dotknij przycisku [RESET].

Aby wyłączyć samowyzwalacz, podczas
wykonywania czynności ? dotknij przycisku [OFF].
o Samowyzwalacz można także wyzwolić pilotem
(oprócz DCR-DVD92E/DVD602E, str. 41).

DIGITAL ZOOM (zoom cyfrowy)
Można określić maksymalny poziom zoomu,
jeśli przy nagrywaniu na płytę przewiduje się
wykorzystywanie zbliżeń większych niż podane
poniżej:
(zoom optyczny)

800 ×
Zbliżenia do 20 × są uzyskiwane technikami
optycznymi, a od 20 do 800 × - technikami
cyfrowymi.

Dla DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
? OFF
Zbliżenia do 12 × są uzyskiwane technikami
optycznymi.

24 ×
Zbliżenia do 12 × są uzyskiwane technikami
optycznymi, a od 12 do 24 × - technikami
cyfrowymi.

480 ×
Zbliżenia do 12 × są uzyskiwane technikami
optycznymi, a od 12 do 480 × - technikami
cyfrowymi.

Dla DCR-DVD403E/DVD803E
? OFF

DCR-DVD92E/DVD602E/
DVD653E

20 ×

DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E

12 ×

20 ×

DCR-DVD403E/DVD803E

10 ×

Zbliżenia do 10 × są uzyskiwane technikami
optycznymi, a od 10 do 20 × - technikami
cyfrowymi.

Zwracamy uwagę, że użycie funkcji zoomu
cyfrowego pogarsza jakość obrazu.

Zbliżenia do 10 × są uzyskiwane technikami
optycznymi.

120 ×
Zbliżenia do 10 × są uzyskiwane technikami
optycznymi, a od 10 do 120 × - technikami
cyfrowymi.

WIDE SELECT (DCR-DVD92E/
DVD602E/DVD653E)
Na prawo od kreski zaczyna się strefa zoomu
cyfrowego. Strefa ta pojawia się po określeniu
maksymalnego poziomu zoomu.

Dla DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E
? OFF
Zbliżenia do 20 × są uzyskiwane technikami
optycznymi.

? 4:3
Standardowe ustawienie (nagrywanie obrazu
przeznaczonego do wyświetlenia na ekranie
telewizora 4:3).

16:9 WIDE

40 ×

60

Można dostosować współczynnik kształtu
nagrywanego obrazu do formatu ekranu, na
którym będzie się odbywać wyświetlanie.

Zbliżenia do 20 × są uzyskiwane technikami
optycznymi, a od 20 do 40 × - technikami
cyfrowymi.

Nagrywanie obrazu przeznaczonego do
wyświetlenia w trybie full na ekranie
panoramicznego telewizora 16:9.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

STILL SET

Ustawienia dotyczące fotografii
(BURST / QUALITY / IMAGE SIZE itd.)
Przy wyświetlaniu na ekranie LCD / w celowniku
przy wybranym ustawieniu [16:9 WIDE]:
Przy wyświetlaniu na ekranie
panoramicznego telewizora 16:9*1

Przy wyświetlaniu na ekranie
standardowego telewizora (ekran 4:3)*2

Jeśli odtwarzanie obrazu odbywa się z odtwarzacza
lub nagrywarki DVD, sposób wyświetlania obrazu
na ekranie telewizora zależy od używanego
urządzenia. Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi używanego urządzenia.
o Obraz nagrany na płycie DVD+RW w trybie 16:9
może być zwężony przy odtwarzaniu w odtwarzaczu
lub nagrywarce DVD.

STEADYSHOT
Ta funkcja umożliwia kompensowanie drgań
kamery. Standardowo jest ona włączona ([ON]).
Ustawienie to należy zmienić na [OFF]
( ) w przypadku korzystania ze statywu lub
konwertera (wyposażenie dodatkowe).

BURST (zdjęcia seryjne)
(DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD403E/DVD703E/DVD803E)
Istnieje możliwość zapisu serii fotografii po
naciśnięciu przycisku PHOTO.
? OFF
Wybierz to ustawienie, aby nie zapisywać serii
fotografii.

NORMAL (

)

Zapis fotografii w odstępach 0,5 sekundowych.
Maksymalne liczby zdjęć w serii są
następujące:
DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
1152 × 864
: 4 obrazy
640 × 480
: 13 obrazów
DCR-DVD403E/DVD803E
2016 × 1512
: 3 obrazy
640 × 480
: 21 obrazów

EXP. BRKTG (

)

Wybierz to ustawienie, aby zapisać serię
3 fotografii różniących się ustawieniem
ekspozycji. Zapis będzie się odbywał
w odstępach 0,5 sekundowych. Później
można porównać zdjęcia i wybrać najlepiej
naświetlone.

Posługiwanie się menu

Obraz będzie miał właściwy kształt po przełączeniu
telewizora z ekranem 16:9 w tryb full.
*2
Obraz wyświetlany na telewizorze z ekranem 4:3
może być zwężony. Przy wyświetlaniu w trybie wide
obraz wygląda tak jak na ekranie LCD lub
w celowniku.
o Współczynnika kształtu nie można zmienić:
- podczas nagrywania filmu,
- po wybraniu efektu [OLD MOVIE] z grupy
[D.EFFECT] (str. 64).
o Podczas nagrywania na płycie DVD-R / DVD-RW
(tryb VIDEO) / DVD+RW, w następujących
przypadkach może dojść do skrócenia czasu
nagrywania:
- gdy płyta zawiera nagranie zarówno w trybie 16:9,
jak i 4:3,
- gdy przy nagrywaniu w trybie 4:3 zmieniane jest
ustawienie parametru [REC MODE] (str. 65).
*1

Symbol ? oznacza ustawienie standardowe.
W nawiasach umieszczono wskaźniki
pojawiające się po wybraniu poszczególnych
ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu podano na stronie 52.

o Podczas rejestracji serii zdjęć nie działa lampa
błyskowa.
o Jeśli fotografowanie zostanie rozpoczęte za pomocą
samowyzwalacza albo pilota, to kamera zarejestruje
maksymalną liczbę zdjęć.
o Zależnie od wielkości obrazu i ilości wolnego
miejsca na płycie, kamera może nie pozwolić na
zarejestrowanie maksymalnej liczby zdjęć w serii.
o Zapis serii fotografii trwa dłużej niż normalny zapis
nieruchomego obrazu. Następną fotografię można
zarejestrować dopiero po zniknięciu wskaźnika
paskowego (
) i zgaśnięciu lampki ACCESS.

61

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

STILL SET (cd.)

Liczba fotografii, które można
zapisać na płycie (w przybliżeniu)

QUALITY (jakość)
? FINE (

)

2016×
1512*

Zapis fotografii o wysokiej jakości.

STANDARD (

Wielkość fotografii (kB)
2016×
1512*

1152×
864**

640×
480

około
1540
około
640

około
960
około
420

około
150
około
60

DCR-DVD403E/DVD803E
**
DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
*

IMAGE SIZE (DCR-DVD202E/
DVD203E/DVD403E/DVD703E/
DVD803E)
? 2016×1512 (
)
(DCR-DVD403E/DVD803E)/
1152 × 864 (
)
(DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E)
Zapis maksymalnie wyraźnych fotografii.

640 × 480 (

640×
480

810
1750

2150
4100

5100
8100

850
1850

2250
4300

5400
8600

850
1850
740
1450

2250
4300
1650
2600

5400
8600
2950
3800

)

Zapis fotografii o standardowej jakości.

FINE
(FINE)
STANDARD
(STD)

1152×
864**

)

Zapis maksymalnej liczby fotografii.

DVD-R
DVD-RW
(w trybie
VIDEO)
DVD-RW
(w trybie VR)
DVD+RW

Górna wartość: przy wybranej jakości obrazu [FINE].
/ Dolna wartość: przy wybranej jakości obrazu
[STANDARD].
*
DCR-DVD403E/DVD803E
**
DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E
o Tabela przedstawia przybliżoną liczbę fotografii,
a podane w niej wartości odnoszą się do płyty
jednostronnej. W przypadku płyty dwustronnej będą
one dwukrotnie większe.

FILE NO. (numeracja plików)
? SERIES
Ciągłość numeracji plików jest zachowywana
nawet po wymianie karty ,,Memory Stick
Duo". Numeracja plików zmieni się po
utworzeniu nowego folderu i po zmianie
bieżącego folderu zapisu.

RESET
Po każdej wymianie karty ,,Memory Stick
Duo" numeracja plików będzie się zaczynała
od 0001.

E
d
o
/

S
W
p
u
I
z

N
t

?

?

A
c

U

U
i
s
o

?

?

?

?

?

?

62

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

PICT.APPLI.

Efekty specjalne w obrazie lub
dodatkowe funkcje nagrywania /
odtwarzania (PICT.EFFECT / D.EFFECT
/ SLIDE SHOW itd.)
Symbol ? oznacza ustawienie standardowe.
W nawiasach umieszczono wskaźniki
pojawiające się po wybraniu poszczególnych
ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu podano na stronie 52.

: ten przycisk włącza ekran LCD.

Aby ukryć przyciski na ekranie LCD, dotknij
przycisku
.

Wygaszanie

Wprowadzanie

WHITE FADER

FADER (wprowadzanie
i wygaszanie obrazu)
Nagrywany obraz można urozmaicać opisanymi
tu efektami.

BLACK FADER

? Dotknij żądanego efektu, a następnie przycisku

OVERLAP (tylko wprowadzanie)

WIPE (tylko wprowadzanie)

Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania
czynności ? dotknij przycisku [OFF].

Użycie celownika
Ustawienia parametrów [EXPOSURE]
i [FADER] można regulować podczas posługiwania
się celownikiem, gdy panel LCD jest obrócony
o 180 stopni i zamknięty z ekranem na zewnątrz.

Można wzbogacać nagrania różnymi efektami
cyfrowymi. Widać wówczas wskaźnik
.

? Upewnij się, że pali się lampka
(filmu).
? Wysuń celownik i zamknij panel LCD

Posługiwanie się menu

. Po dotknięciu efektu [OVERLAP] lub
[WIPE] obraz jest umieszczany w pamięci
w postaci fotografii (w tym czasie ekran staje
się niebieski).
? Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Po zakończeniu wygaszania albo wprowadzania
obrazu znika migający wskaźnik wybranego
trybu.

? Dotknij żądanego efektu.
? W przypadku trybu [LUMI. KEY] wyreguluj

z ekranem zwróconym na zewnątrz.
Pojawi się przycisk
.
? Dotknij przycisku
.

Na ekranie pojawi komunikat [Set LCD off?].
? Dotknij przycisku [YES].

Ekran LCD wyłączy się.
? Dotknij ekranu LCD, kontrolując obraz

w celowniku.Pojawią się przyciski
[EXPOSURE] itp.
? Dotknij przycisku żądanej funkcji.

D. EFFECT (efekt cyfrowy)

poziom efektu, dotykając przycisków
/
, po czym dotknij przycisku
.
Wyświetlany w danej chwili obraz zostanie
zapisany jako fotografia.

? Dotknij przycisku

Pojawi się wskaźnik

.
.

Aby wyłączyć efekt cyfrowy, podczas
wykonywania czynności ? dotknij przycisku
[OFF].

[EXPOSURE] : skoryguj ekspozycję przyciskami
/
, po czym dotknij przycisku
.
[FADER] : dotykając tego przycisku, wybierz
żądany efekt.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

63

PICT.APPLI. (cd.)

LUMI. KEY (luminance key)
Można zastąpić filmem jasne fragmenty
zapisanej wcześniej fotografii, na przykład tło
zdjęcia osoby lub tytułu napisanego na kartce
papieru.

OLD MOVIE
Można nadać filmowi atmosferę starego filmu.
Filmowany będzie obraz o współczynniku
kształtu 16:9.

PICT. EFFECT (efekty w obrazie)
Nagrywany albo odtwarzany obraz można
przetwarzać za pomocą efektów specjalnych.
Pojawia się wówczas wskaźnik
.
? OFF
To ustawienie należy wybrać, aby nie korzystać
z efektów w obrazie.

SEPIA
Obraz w odcieniach sepii.

B & W
Obraz czarno-biały.

PASTEL

U
(

SLIDE SHOW (pokaz slajdów)
Można po kolei wyświetlać obrazy zapisane na
płycie (pokaz slajdów).
Pokaz slajdów rozpocznie się po dotknięciu
przycisku [START]. Aby zakończyć pokaz
slajdów, dotknij przycisku [END]. Aby włączyć
pauzę, dotknij przycisku [PAUSE]. Aby wznowić
pokaz, ponownie dotknij przycisku [START].
o Przed dotknięciem przycisku [START] można
wybrać obraz, od którego ma się rozpocząć pokaz
slajdów. W tym celu należy dotykać przycisków
/
.
, można wybrać
o Dotykając przycisku
powtarzanie pokazu slajdów. Standardowo
powtarzanie jest włączone ([ON]).

DEMO MODE (tryb pokazu)
Standardowym ustawieniem tego parametru jest
[ON]. Przy tym ustawieniu, po mniej więcej
10 minutach od wyjęcia z kamery płyty oraz
zapalenia przełącznikiem POWER lampki
(filmu) będzie się włączał pokaz funkcji kamery.
o Pokaz zostanie przerwany:
- po dotknięciu ekranu (pokaz zacznie się na nowo
po mniej więcej 10 minutach),
- po przesunięciu przełącznika otwierania pokrywy
płyty OPEN,
- po zapaleniu przełącznikiem POWER lampki innej
niż
(filmu),
- po przestawieniu przełącznika NIGHTSHOT lub
NIGHTSHOT PLUS w położenie ON (str. 35).

Obraz wyglądający jak delikatny pastel.

MOSAIC

Obraz przypominający mozaikę.

REC CTRL (sterowanie nagrywaniem
filmu) (oprócz DCR-DVD92E/
DVD202E/DVD602E)
Patrz strona 80.

64

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

I
z

P

P

P

M
S
i

?

?

A
p
p

DISC SET

Ustawienia dotyczące płyty
(FORMAT / FINALIZE / UNFINALIZE itd.)
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu podano na stronie 52.

FORMAT (formatowanie)
Patrz strona 51.

FINALIZE (finalizacja)
Patrz strona 44.

Symbol ? oznacza ustawienie standardowe.
W nawiasach umieszczono wskaźniki
pojawiające się po wybraniu poszczególnych
ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu podano na stronie 52.

REC MODE (tryb nagrywania)
Do wyboru są trzy ustawienia jakości
nagrywanego filmu.

UNFINALIZE (definalizacja)
Patrz strona 50.

HQ (??)
Nagrywanie w trybie wysokiej jakości
(czas nagrywania do 20 min).

DISC TITLE (tytuł płyty)
Można nadawać tytuły poszczególnym płytom.
Standardowo tytułem płyty staje się data
i godzina jej pierwszego użycia.
? Dotknij kolejno przycisków

STANDARD SET

Ustawienia związane z nagrywaniem
na płytę lub inne podstawowe
ustawienia (REC MODE / LCD/VF SET /
USB SPEED itd.)

?

Aby zrezygnować ze wprowadzenia tytułu,
podczas wykonywania czynności ? dotknij
przycisku [ESC].

Nagrywanie w trybie standardowej jakości
(czas nagrywania do 30 min).

LP (??)
Wydłużanie czasu nagrywania (tryb Long Play)
(czas nagrywania do 60 min).
o Podane w nawiasach wartości są przybliżone
i dotyczą nagrywania samego filmu na
płytę jednostronną. W przypadku płyty
dwustronnej będą one dwukrotnie większe.
o Kamera wykorzystuje system kodowania
VBR (str. 12). W związku z tym, przy
filmowaniu szybko poruszających się
obiektów czas nagrywania może się okazać
krótszy.
o Nagrywanie w trybie LP może skutkować
pogorszeniem jakości scen, a przy odtwarzaniu scen
z szybkim ruchem mogą się pojawiać zakłócenia
blokowe.

Posługiwanie się menu

[SETUP] ?
DISC SET ? [DISC TITLE]
?
.
? Wprowadź tytuł płyty.
Wykonaj czynności 2 do 5 z punktu ,,Krok
4: zmienianie tytułu płyty" w podrozdziale
,,Przygotowywanie płyty do odtwarzania
w odtwarzaczach DVD / napędach DVD
(finalizacja)" (str. 46).

? SP (??)

VOLUME (głośność)
Patrz strona 33.

MULTI-SOUND
Można określić sposób odtwarzania ścieżki
dźwiękowej nagranej na innym urządzeniu
w trybie stereo lub z podwójnym dźwiękiem.

65

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

STANDARD SET (cd.)

? STEREO
Odtwarzanie dźwięku głównego i dodatkowego
(lub dźwięku stereofonicznego).

1
Odtwarzanie dźwięku głównego lub lewego
kanału dźwięku.

2
Odtwarzanie dźwięku dodatkowego lub
prawego kanału dźwięku.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [STEREO].

MICREF LEVEL (poziom mikrofonu)
Można określić poziom mikrofonu przy
nagrywaniu dźwięku. Ustawienie [LOW] należy
wybrać, aby nagrywać mocny, intensywny
dźwięk w sali koncertowej itp.
? NORMAL
Nagrywanie różnych dźwięków z otoczenia
i przekształcanie ich na jeden poziom.

LOW
Wierne nagrywanie dźwięku otaczającego.
To ustawienie nie nadaje się do nagrywania
rozmów.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [NORMAL].

Dla DCR-DVD92E/DVD602E
? WIDE STEREO
Kamera nagrywa dźwięk bardziej wyrazisty
dźwięk dwukanałowy.

STEREO
Nagrywanie normalnego dźwięku
stereofonicznego.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [WIDE STEREO].

Dla DCR-DVD92E/DVD602E
? 4CH MIC
Kamera nagrywa dźwięk czterokanałowy:
przednie kanały L/P i tylne kanały L/P, a następnie
przekształca go na dźwięk otaczający 5.1 kanałów.

STEREO
Nagrywanie normalnego dźwięku
stereofonicznego.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [4CH MIC].

LCD/VF SET (ustawienia ekranu
LCD / celownika)
Ustawienia z tej grupy nie wpływają na
nagrywany obraz.

? LCD BRIGHT (jasność ekranu LCD)
Można regulować jasność ekranu LCD.

SUR MONITOR (monitor dźwięku
otaczającego)
(oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Podczas nagrywania w trybie 5.1 kanałów
można wyświetlać kierunek, z którego dobiega
nagrywany dźwięk.

EXT SUR MIC (zewnętrzny
mikrofon dźwięku otaczającego)

66

Kiedy jest używany zewnętrzny mikrofon
(wyposażenie dodatkowe), można wybrać żądane
ustawienia dźwięku. Zewnętrzny mikrofon
(wyposażenie dodatkowe) należy podłączyć do
stopki aktywnego interfejsu (str. 81). Szczegółów
należy szukać w instrukcji obsługi mikrofonu.

? Wyreguluj jasność przyciskami
? Dotknij przycisku
.

/

.

? LCD BL LEVEL (jasność

podświetlenia ekranu LCD)

Można regulować jasność podświetlenia ekranu LCD.
? NORMAL
Standardowa jasność.

BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu LCD.
o Kiedy kamera jest podłączona do zewnętrznego
źródła zasilania, następuje automatyczny wybór
ustawienia [BRIGHT].
o Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT] nieznacznie
maleje wydajność akumulatora w czasie nagrywania.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

? LCD COLOR (nasycenie barw
ekranu LCD)

Dotykając przycisków
/
, można
wyregulować kolorystykę ekranu LCD.
Małe nasycenie

Duże nasycenie

USB SPEED (oprócz DCR-DVD92E/
DVD202E/DVD602E)
Można wybrać prędkość transmisji danych
komputera.
? AUTO

? VF B.LIGHT (jasność podświetlenia

Transmisja danych z automatycznym
przełączaniem między trybem Hi-Speed USB
(USB 2.0) a trybem zgodnym z USB 1.1
(full speed).

Można regulować jasność podświetlenia
celownika.

FULL-SPEED

celownika)

? NORMAL

Transmisja danych w trybie zgodnym z USB
1.1 (full speed).

Standardowa jasność.

BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu celownika.
o Kiedy kamera jest podłączona do zewnętrznego
źródła zasilania, następuje automatyczny wybór
ustawienia [BRIGHT].
o Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT] nieznacznie
maleje wydajność akumulatora w czasie nagrywania.

DVD203E/DVD403E/DVD703E/
DVD803E) WIDE DISPLAY
(DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E)
(obraz panoramiczny w celowniku)

Można wybrać sposób wyświetlania w celowniku
obrazu o współczynniku kształtu 16:9.

? OFF
Kod danych nie jest wyświetlany.

CAMERA DATA
Wyświetlanie danych o ustawieniach kamery
wybranych w czasie nagrywania obrazu.

DATE/TIME
Wyświetlanie daty i godziny nagrania obrazu.

CAMERA DATA
Film

? LETTER BOX

Posługiwanie się menu

? VF WIDE DISP (DCR-DVD202E/

DATA CODE (kod danych)
Wyświetla informacje zapisane automatycznie
w czasie nagrywania (kod danych).

Normalne ustawienie (standardowy sposób
wyświetlania).

SQUEZE
Rozciąganie obrazu w pionie, jeśli u góry
i u dołu ekranu o współczynniku kształtu
16:9 są widoczne czarne pasy.
o Kiedy przełącznikiem POWER zostanie włączona
lampka
(filmu), parametry [VF WIDE DISP] ani
[WIDE DISPLAY] nie pojawiają się.

TV TYPE (typ telewizora)
(DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD403E/DVD703E/DVD803E)
Patrz strona 42.

Fotografia

? Wyłączenie stabilizatora obrazu SteadyShot
? Zaprogramowana automatyka ekspozycji

(PROGRAM AE)

? Balans bieli
? Wzmocnienie
? Czas ekspozycji
? Wartość przysłony
? Wartość ekspozycji

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

67

STANDARD SET (cd.)

DATE/TIME

? Data
? Godzina

o Jeśli obraz został zapisany z użyciem lampy
błyskowej, pojawia się symbol .
o Kiedy kamera jest podłączona do telewizora, kod
danych pojawia się także na ekranie telewizora.
o Naciskanie przycisku DATA CODE na pilocie
powoduje następujące zmiany wskazania:
DATE/TIME ? CAMERA DATA ? OFF (brak
wskazania) (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E).
o W zależności od stanu płyty, mogą się pojawiać
kreski [--:--:--].
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [OFF].

REMOTE CTRL (pilot) (oprócz
DCR-DVD92E/DVD602E)
Standardowym ustawieniem tego parametru jest
[ON]. Przy tym ustawieniu można używać pilota
(str. 41).
o Zmień ustawienie na [OFF], aby wyłączyć
możliwość zdalnego sterowania kamerą i zapobiec
reagowaniu kamery na polecenia wysyłane z pilota
od innego magnetowidu.
o Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 5 minut, ustawienie tego parametru
zmieni się na [ON].

REC LAMP (lampka nagrywania)
Przy wybranym ustawieniu [OFF], w czasie
nagrywania nie będzie się paliła lampka
nagrywania. (Standardowym ustawieniem jest
[ON].)

BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
DISC REMAIN
(ilość pozostałego miejsca)
? AUTO
Ilość pozostałego miejsca na płycie pojawi
się na mniej więcej 8 sekund w następujących
przypadkach:
o po zapaleniu przełącznikiem POWER lampki
(filmu) lub
(fotografii);
o po zapaleniu przełącznikiem POWER lampki
(filmu) lub
(fotografii), a następnie
naciśnięciu przycisku DISP/BATT INFO w celu
włączenia wskaźnika;
o kiedy pozostała ilość miejsca na płycie jest
mniejsza niż 5 minut, gdy pali się lampka
(filmu), lub 30 obrazów, gdy pali się lampka
(fotografii).
o w chwili rozpoczęcia nagrywania z wejścia linii.

ON
Wskazanie ilości pozostałego miejsca na płycie
jest stale widoczne.

? ON
W momencie rozpoczęcia / zatrzymania
nagrywania i użycia panelu dotykowego
słychać melodyjkę.

OFF
Wyłączanie melodyjki.

DISP OUTPUT (wyświetlanie)
? LCD PANEL
Wskaźniki (takie jak kod czasowy) pojawiają
się na ekranie LCD i w celowniku.

V-OUT/PANEL
Wskaźniki pojawiają się także na ekranie
telewizora.

SETUP ROTATE (kierunek obrotu menu)
? NORMAL
Po dotknięciu przycisku
będzie przewijana w dół.

zawartość menu

OPPOSITE

68

Po dotknięciu przycisku
będzie przewijana do góry.

zawartość menu

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

TIME/LANGU.

(CLOCK SET / AREA SET / LANGUAGE
itd.)

A.SHUT OFF (automatyczne
wyłączanie)
? 5 min
Kamera będzie się automatycznie wyłączać,
jeśli nie zostanie użyta przez mniej więcej
5 minut.

NEVER
Kamera nie będzie się automatycznie
wyłączać.
o Po podłączeniu kamery do gniazdka sieciowego
ustawienie parametru [A.SHUT OFF] automatycznie
zmienia się na [NEVER].

CALIBRATION (kalibracja)
Patrz strona 110.

Symbol ? oznacza ustawienie standardowe.
W nawiasach umieszczono wskaźniki
pojawiające się po wybraniu poszczególnych
ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu podano na stronie 52.

CLOCK SET (nastawianie zegara)
Patrz strona 23.

AREA SET (strefa czasowa)
Kiedy kamera jest używana za granicą, wybierz
lokalną strefę czasową przyciskami ?/?.
Różnice czasu między poszczególnymi strefami
podano na stronie 106.

SUMMERTIME (czas letni)
? OFF
Czas letni nie obowiązuje.
Obowiązuje czas letni.

Zmiany ustawienia godziny za pomocą
parametrów [AREA SET] i [SUMMERTIME]
nie wstrzymują pracy zegara.

LANGUAGE (język)

Posługiwanie się menu

ON

Można wybrać język, w którym będą
wyświetlane informacje na ekranie LCD.
Do wyboru są następujące języki: angielski,
angielski uproszczony, chiński tradycyjny,
chiński uproszczony, francuski, hiszpański,
portugalski, niemiecki, holenderski, włoski,
grecki, rosyjski, arabski, perski i tajski.
o Jeśli lista języków nie zawiera języka
ojczystego, można wybrać wariant
[ENG[SIMP]] (uproszczony angielski).

69

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Definiowanie zawartości menu osobistego
Często wykorzystywane warianty z menu
wygodnie jest dodać do menu osobistego,
a następnie uporządkować w żądanej kolejności.
Zawartość menu osobistego definiuje się
indywidualnie dla każdego trybu pracy kamery
wybieranego przełącznikiem POWER.

Dodawanie elementu do menu

Usuwanie elementu z menu

1 Dotknij przycisków

?

[P-MENU SET UP] ? [DELETE].

1

Jeśli żądany przycisk nie pojawia się na
ekranie, to w celu wyświetlenia go dotykaj
przycisków
/
.

Menu osobiste dla każdego z trybów
wybieranych przełącznikiem POWER może
zawierać maksymalnie 27 elementów. Chcąc
dodać do menu kolejne elementy, trzeba
wcześniej usunąć mniej istotne warianty.

1 Dotknij przycisków

?

[P-MENU SET UP] ? [ADD].

2
2 Dotknij elementu menu, który

3

chcesz usunąć.

4
2 Dotykając przycisków

/
,
wskaż kategorię menu, po czym
dotknij przycisku
.

3 Dotknij przycisków [YES] ?

.

o Nie można usunąć przycisków [SETUP],
[FINALIZE] ani [P-MENU SET UP].

3 Dotykając przycisków

5

/
,
wskaż wariant w menu, po czym
dotknij przycisków
? [YES]
?
.

D
[
[

Wybrany wariant zostanie dodany na koniec
listy.

J
t

70

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Zmienianie kolejności
wyświetlania elementów
w menu osobistym

1 Dotknij przycisków

?

[P-MENU SET UP] ? [SORT].
Jeśli żądany przycisk nie pojawia się na
ekranie, to w celu wyświetlenia go dotykaj
przycisków
/
.

2 Dotknij elementu menu, który
chcesz przenieść.

3 Dotykając przycisków

/,
przemieść element menu na
żądane miejsce.
.

Aby przenieść inne elementy, powtarzaj
czynności 2 do 4.

5 Dotknij przycisku [END] ?

.

o Nie można przenieść przycisku
[P-MENU SET UP].

Posługiwanie się menu

4 Dotknij przycisku

Przywracanie standardowej
zawartości menu
Dotknij przycisków
?
[P-MENU SET UP] ? [RESET] ?
[YES] ? [YES] ?
.
Jeśli żądany przycisk nie pojawia się na ekranie,
to w celu wyświetlenia go dotykaj przycisków
/
.

71

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Edycja danych źródłowych
Ta funkcja jest dostępna tylko na płytach
DVD-RW (tryb VR).

Przez dane źródłowe należy rozumieć pierwotnie
nagrane na płycie dane o filmach i fotografiach.
Kamera pozwala na poddawanie edycji danych
źródłowych nagranych na płytach DVD-RW
w trybie VR.

Kasowanie obrazów

1 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

2 Włóż do kamery nagraną płytę.
3 W zależności od rodzaju

obrazu, który chcesz skasować,
wybierz kartę
(filmów) lub
(fotografii), po czym dotknij
przycisku [EDIT].

Na wybranej scenie pojawi się znak . Aby
sprawdzić obraz na ekranie LCD, dotknij go
na dłużej. W celu powrotu do poprzedniego
ekranu dotknij przycisku
.
o W ramach jednej operacji można skasować kilka
filmów i fotografii.

6 Dotknij przycisków

? [YES].

o Skasowanych danych nie można odzyskać.

Kasowanie z płyty wszystkich filmów
lub fotografii
Podczas wykonywania czynności 4 dotknij
przycisku [DELETE ALL].
o Jeśli kasowany oryginał filmu jest umieszczony na
playliście (str. 74), film zostanie także usunięty
z playlisty.
o Kasowanie scen może nie zapewnić ilości miejsca
wystarczającej na nagranie nowych filmów lub
fotografii.
o Aby skasować z płyty wszystkie obrazy i odzyskać
całą jej pojemność, trzeba sformatować płytę (str. 51).

Dzielenie filmu

1 Przesuwając przełącznik
4 Dotknij przycisku [DELETE].
5 Wskaż obraz, który chcesz
skasować.

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

2 Włóż do kamery nagraną płytę.
3 Dotknij karty

(filmów),
a następnie przycisku [EDIT].

4 Dotknij przycisku [DIVIDE].

72

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

o Jeśli dzielony film jest umieszczony na playliście, to
podział oryginalnego filmu nie wpływa na film na
playliście.

5 Dotknij sceny, którą chcesz
podzielić.

Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
filmu.

6 W miejscu, w którym chcesz

podzielić film, dotknij przycisku
.

Włączy się pauza w odtwarzaniu.

Po dotknięciu przycisku
pojawią się
następujące przyciski funkcji:
Powrót na początek wybranego filmu

Dokładniejsza regulacja położenia
punktu podziału po jego wstępnym
wybraniu

Aby ukryć przyciski, dotknij przycisku

.

o Dotykanie przycisku
powoduje na przemian
wybór trybu odtwarzania lub pauzy.
o Między miejscem dotknięcia przycisku
a faktycznym punktem podziału może występować
niewielka różnica. Wynika to z faktu, że kamera
wybiera położenie punktu podziału z dokładnością
do 0,5 sekundy.

7 Dotknij przycisków

? [YES].

o Podzielonych filmów nie można przywrócić do
stanu sprzed podziału.

Montaż w kamerze DVD Handycam (DVD-RW: tryb VR)

Regulacja
głośności

73

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Tworzenie playlisty
Ta funkcja jest dostępna tylko na płytach
DVD-RW (tryb VR).

Playlista to lista zawierająca miniatury
wybranych fotografii i filmów. Montaż
i kasowanie scen umieszczonych na playliście
nie powoduje zmiany oryginalnych nagrań na
płycie.
o Playlista może zawierać do 999 scen.
o Podczas montażu playlisty nie odłączać od kamery
akumulatora ani zasilacza sieciowego. Grozi to
uszkodzeniem płyty.

1 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

2 Włóż do kamery nagraną płytę.
3 W zależności od rodzaju sceny,

którą chcesz dodać do playlisty,
wybierz kartę
((filmów) lub
(fotografii), po czym dotknij
przycisku [EDIT].

Na wybranej scenie pojawi się znak .
Aby sprawdzić obraz na ekranie LCD,
dotknij go na dłużej. W celu powrotu do
poprzedniego ekranu dotknij przycisku

.

o W ramach jednej operacji można dodać kilka
filmów i fotografii.

6 Dotknij przycisków

? [YES].

o Dodawane do playlisty fotografie są
automatycznie przekształcane w filmy
i umieszczane na karcie filmów.
Film utworzony z fotografii nosi oznaczenie
. Źródłowe fotografie pozostają na płycie.
Rozdzielczość uzyskanego w ten sposób filmu
może być mniejsza niż oryginalnej fotografii.

Dodawanie wszystkich filmów z płyty
Podczas wykonywania czynności 4 dotknij
przycisku [ ADD ALL].

Dodawanie do playlisty wszystkich
fotografii z płyty
Zaleca się, aby najpierw utworzyć film
photomovie (str. 76), a następnie dodać go do
playlisty.

4 Dotknij przycisku [

ADD].

Jeśli przycisk[ ADD] nie pojawia się na
ekranie, to w celu wyświetlenia go dotykaj
przycisków
/
.

5 Wskaż scenę, którą chcesz dodać
do playlisty.

Usuwanie z playlisty zbędnych
scen

1 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

2 Włóż płytę zawierającą playlistę
z obrazami.

74

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

3 Dotknij karty

2 Włóż płytę zawierającą playlistę

(playlisty),
a następnie przycisku [EDIT].

z filmami.

3 Dotknij karty

(playlisty),
a następnie przycisku [EDIT].

4 Dotknij przycisku [MOVE].

4 Dotknij przycisku [ERASE].

5 Wskaż scenę, którą chcesz

5 Wskaż scenę, którą chcesz

przenieść.

usunąć z playlisty.

Na wybranej scenie pojawi się znak .
Aby sprawdzić obraz na ekranie LCD,
dotknij go na dłużej. W celu powrotu do
poprzedniego ekranu dotknij przycisku

Na wybranej scenie pojawi się znak .
Aby sprawdzić obraz na ekranie LCD,
dotknij go na dłużej. W celu powrotu do
poprzedniego ekranu dotknij przycisku
.

6 Dotknij przycisków

? [YES].

Kasowanie wszystkich scen

6 Dotknij przycisku

.

7 Przyciskami [?]/[?] wskaż
żądane miejsce docelowe.

Podczas wykonywania czynności 3 dotknij
przycisków [ERASE ALL] ? [YES].
o Usunięcie scen z playlisty nie powoduje zmiany scen
źródłowych.

Zmienianie kolejności na
playliście

1 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

Pasek wyboru miejsca docelowego.

8 Dotknij przycisków

? [YES].

o W przypadku wybrania wielu scen, sceny
są przenoszone w takiej kolejności, w jakiej
występują na playliście.

Montaż w kamerze DVD Handycam (DVD-RW: tryb VR)

o W ramach jednej operacji można usunąć kilka
filmów i fotografii.

.

o W ramach jednej operacji można przenieść kilka
filmów i fotografii.

75

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Tworzenie playlisty (cd.)

Dzielenie filmu na playliście

1 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

2 Włóż płytę zawierającą playlistę
z filmami.

3 Dotknij karty

(playlisty),
a następnie przycisku [EDIT].

4 Dotknij przycisku [DIVIDE].
5 Dotknij sceny, którą chcesz
podzielić.

Rozpocznie się odtwarzanie wybranej sceny.

6 W miejscu, w którym chcesz

podzielić film, dotknij przycisku
.

Włączy się pauza w odtwarzaniu.
60min
DIVIDE

0:00:52
VR

OK

001

Przekształcanie wszystkich
fotografii na płycie w plik
z filmem (photomovie)
Photomovie to film MPEG powstały
z przekształcenia fotografii w formacie
JPEG i możliwy do wyświetlenia w innych
odtwarzaczach DVD i komputerach.
Przekształcone fotografie są wyświetlane po
kolei, tak jak pokaz slajdów. Rozdzielczość
(w pikselach) filmu photomovie może jednak
być niższa niż oryginalnych fotografii. Film
photomovie pozwala na umieszczenie na
playliście większej liczby obrazów.

1 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

2 Włóż do kamery płytę zawierającą
fotografie.

3 Dotknij karty

(fotografii),
a następnie przycisków ? [EDIT]
? [PHOTOMOVIE].

4 Dotknij przycisku

0:20

Dotknij, aby wyświetlić przyciski
funkcji. Szczegóły podano na
stronie 73.
o Dotykanie przycisku
powoduje na przemian
wybór trybu odtwarzania lub pauzy.
o Między miejscem dotknięcia przycisku
a faktycznym punktem podziału może występować
niewielka różnica. Wynika to z faktu, że kamera
wybiera położenie punktu podziału z dokładnością
do 0,5 sekundy.

7 Dotknij przycisków

o Podział scen na playliście nie powoduje zmiany
scen źródłowych.

.

Wszystkie fotografie z płyty zostaną
przekształcone w jeden film, który zostanie
dodany do karty filmów. W prawym górnym
rogu filmu powstałego z przekształcenia
fotografii pojawia się symbol
.

? [YES].

76

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Odtwarzanie playlisty
o Jeśli płyta zawiera dużą liczbę fotografii, tworzenie
filmu photomovie może być procesem długotrwałym.
o Nie można przekształcić na film photomovie
fotografii nieobsługiwanych przez kamerę,
na przykład wykonanych cyfrowym aparatem
fotograficznym.

Ta funkcja jest dostępna tylko na płytach
DVD-RW (tryb VR).

1 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

2 Włóż do kamery płytę zawierającą
playlistę.

3 Dotknij karty

(playlisty).

Pojawi się lista scen na playliście.

4 Dotknij obrazu, od którego

chcesz rozpocząć odtwarzanie.
Montaż w kamerze DVD Handycam (DVD-RW: tryb VR)

Po odtworzeniu playlisty od wybranego
obrazu do końca pojawi się ekran indeksu
wizualnego.

77

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Podłączanie magnetowidu albo telewizora

K

Jako źródła zasilania należy użyć zasilacza sieciowego włączonego do ściennego gniazdka sieciowego
(str. 17). Należy się ponadto zapoznać z instrukcjami obsługi podłączanych urządzeń.

O
s
j
P
w
o

(Czerwony)
(Żółty)

Gniazdo A/V

o

(Biały)

S VIDEO VIDEO

AUDIO

1
Magnetowid
albo telewizor
: Przepływ sygnału

?

Przewód połączeniowy AV
(dostarczony)
Należy go podłączyć do wejścia drugiego
urządzenia.

?

Przewód połączeniowy AV z wtykiem
S VIDEO (wyposażenie dodatkowe)
Jeśli podłączane urządzenie jest wyposażone
w gniazdo S VIDEO, to użycie przewodu
połączeniowego AV z wtykiem S VIDEO
(wyposażenie dodatkowe) pozwali na uzyskanie
wierniejszego obrazu niż przewód AV. Podłącz
białe i czerwone wtyki (lewego / prawego kanału
dźwięku) oraz wtyk S VIDEO (kanału S VIDEO)
przewodu połączeniowego AV (wyposażenie
dodatkowe). W takim przypadku nie trzeba
podłączać żółtego wtyku (standardowego sygnału
wizji).

o Przewód połączeniowy AV należy podłączyć do
wyjścia urządzenia, z którego będzie pochodził
kopiowany obraz, lub do wejścia innego urządzenia,
jeśli źródłem kopiowanego obrazu ma być kamera.
o Jeśli kamera jest łączona z urządzeniem
monofonicznym, to żółty wtyk przewodu
połączeniowego AV należy podłączyć do gniazda
wejścia wideo, a wtyk biały (lewego kanału) albo
czerwony (prawego kanału) do gniazda wejścia audio
telewizora albo magnetowidu.

2

3

4

78

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Kopiowanie na magnetowid / nagrywarkę DVD
Obraz odtwarzany przez kamerę można
skopiować na inne urządzenie nagrywające (takie
jak magnetowid czy nagrywarka DVD).
Po skopiowaniu obrazu na urządzenie
wyposażone w dysk twardy, możliwe będzie
odtwarzanie obrazu z dysku twardego.
o Jeśli do połączenia kamery z innymi urządzeniami
służy dostarczony przewód połączeniowy AV, to dla
parametru [DISP OUTPUT] powinno być wybrane
ustawienie [LCD PANEL] (standardowe, str. 68).
Zapobiegnie to skopiowaniu razem z obrazem
wskaźników ekranowych (licznika itp.).

1 Używając przewodu

połączeniowego AV
(dostarczonego), połącz kamerę
z urządzeniem nagrywającym.

5 Włącz odtwarzanie w kamerze

i zacznij nagrywać obraz na
magnetowid / nagrywarkę DVD.

Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi urządzenia nagrywającego.

6 Po zakończeniu kopiowania

zatrzymaj kamerę i urządzenie
nagrywające.

o Aby nagrać datę i godzinę oraz dane
o ustawieniach kamery, trzeba je wyświetlić na
ekranie (str. 67).

Kamerę należy podłączyć do gniazd
wejściowych magnetowidu lub nagrywarki
DVD. Szczegóły podano na stronie 78.

2 Włóż do magnetowidu lub

nagrywarki DVD nośnik nagrań.

3 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

Kopiowanie

Jeśli urządzenie nagrywając jest wyposażone
w przełącznik wyboru wejścia, należy
wybrać odpowiednie wejście.

Dostosuj ustawienie parametru [TV TYPE]
do urządzenia służącego do wyświetlania
obrazu (telewizora itp.) (str. 42).
(DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/
DVD703E/DVD803E)

4 Włóż do kamery nagraną płytę.

79

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Nagrywanie obrazu z telewizora lub magnetowidu /
sprzętu DVD (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)
Kamera pozwala na nagrywanie na płytę filmów
i audycji telewizyjnych z magnetowidu albo
telewizora.

5 Włóż do kamery czystą płytę.

o Kamera pozwala na nagrywanie tylko w systemie
PAL. Nie można więc na nią prawidłowo nagrać
francuskich kaset wideo czy audycji telewizyjnych
(SECAM). Szczegółowe informacje o systemach
telewizji kolorowej podano na stronie 105.
o Nie można nagrywać programów telewizyjnych
zabezpieczonych przed kopiowaniem lub
umożliwiających tylko jedno nagranie.

G
u

6 Zacznij odtwarzać kasetę

1 Używając przewodu połączeniowego
AV (dostarczonego), połącz kamerę
z telewizorem lub magnetowidem /
urządzeniem DVD.
Kamerę należy podłączyć do gniazd
wyjściowych telewizora lub magnetowidu
/ urządzenia DVD. Szczegóły podano na
stronie 78.

2 Jeśli nagrywanie ma się odbywać

z magnetowidu / urządzenia
DVD, włóż do urządzenia
odtwarzającego kasetę albo płytę.

3 Przesuwając przełącznik

POWER do dołu, włącz lampkę
(odtwarzania / edycji).

4 Dotknij przycisków

?

W przypadku użycia nowej płyty DVD-RW /
DVD+RW sformatuj płytę (str. 51).

lub płytę w urządzeniu
odtwarzającym albo nastaw
audycję telewizyjną.
Na ekranie LCD kamery pojawi się obraz
z podłączonego urządzenia.

7 W miejscu, od którego chcesz

D

zacząć nagrywanie, dotknij
przycisku [REC].

8 W miejscu, w którym chcesz

zakończyć nagrywanie, dotknij
przycisku
.

9 Dotknij przycisku [END].
o Między miejscem dotknięcia przycisku [REC]
a faktycznym miejscem rozpoczęcia / zakończenia
nagrywania może występować niewielka różnica.
o Naciśnięcie w czasie nagrywania przycisku PHOTO
nie spowoduje zapisania obrazu jako fotografii.
o Nie można nagrywać z telewizora, który nie jest
wyposażony w gniazdo wyjścia.

[REC CTRL].

Jeśli kamera jest podłączona do urządzenia
wyposażonego w gniazdo S VIDEO, dotknij
przycisków [SET] ? [VIDEO INPUT] ?
[S VIDEO] ?
.
o Aby zmienić tryb nagrywania lub wyregulować
głośność, dotknij przycisku [SET].
o Aby na stałe wyświetlić wskaźnik pozostałego
miejsca na płycie, dotknij przycisków
[SET] ? [DISC REMAIN] ? [ON].

80

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

M

Gniazda służące do podłączenia zewnętrznych
urządzeń
Pociągnij
osłonę stopki
do góry

?

Stopka aktywnego interfejsu
Stopka aktywnego interfejsu zapewnia
zasilanie dodatkowego wyposażenia kamery,
takiego jak lampa wideo, lampa błyskowa
czy mikrofon. Do włączania i wyłączania
akcesoriów można używać przełącznika
POWER kamery. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi podłączanego
urządzenia.
o Stopka aktywnego interfejsu ma zabezpieczenie
gwarantujące niezawodne zamocowanie
podłączonego urządzenia. Aby podłączyć
dodatkowe urządzenie, należy je docisnąć ku
dołowi i do końca wsunąć, po czym dokręcić
śrubę. Aby wyjąć urządzenie, trzeba odkręcić
śrubę, docisnąć urządzenie ku dołowi i wysunąć
je.
o Nie można równocześnie używać zewnętrznej
lampy błyskowej (wyposażenie dodatkowe)
i wbudowanej lampy błyskowej
(DCR-DVD403E/DVD803E).
o Kiedy podłączony jest zewnętrzny mikrofon
(wyposażenie dodatkowe), wyłącza się mikrofon
wewnętrzny (str. 34).

DCR-DVD403E/DVD803E:

?
?

Gniazdo DC IN (str. 17)
Gniazdo REMOTE
o Umożliwia podłączenie innych akcesoriów.

Modele inne niż DCR-DVD403E/DVD803E:
?

Osłona stopki

Wysuń celownik i zdejmij osłonę
stopki

Gniazdo A/V (audio/wideo) (str. 78)

?

Gniazdo (USB) (str. 82)
(oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/
DVD602E)

Kopiowanie

?

81

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Przed zapoznaniem się z instrukcją ,,Pierwsze
kroki" w komputerze
Dostarczony dysk CD-ROM zawiera
oprogramowanie Picture Package, które
można zainstalować w komputerze
z systemem Windows. Po zainstalowaniu tego
oprogramowania i podłączeniu kamery do
komputera możliwe jest wykonywanie operacji
opisanych w tym podrozdziale.
o Oprogramowanie Picture Package nie
współpracuje z komputerami Macintosh.
o Kamery DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E
nie mogą być podłączane do komputera.
Informacje o wyświetlaniu obrazów na
komputerze podano w podrozdziale
,,Odtwarzanie płyty w komputerze
z zainstalowanym napędem DVD itp."
(str. 48).

? Powielanie płyt ? Picture Package

Duplicator
Można kopiować płyty nagrane za pomocą
kamery.

o Dostarczony dysk CD-ROM zawiera
następujące elementy oprogramowania:
- programowy sterownik USB
- Picture Package Ver. 1.8
- instrukcję ,,Pierwsze kroki" (First Step
Guide)

Informacja o instrukcji
,,Pierwsze kroki"
,,Pierwsze kroki" to instrukcja obsługi, z której
można korzystać na komputerze. Zawiera ona
opis podstawowych operacji, od pierwszego
łączenia kamery z komputerem i wybierania
ustawień do ogólnego opisu postępowania przy
pierwszym użyciu oprogramowania znajdującego
się na dostarczonym dysku CD-ROM. Po
zainstalowaniu dysku CD-ROM, należy na
podstawie opisu z podrozdziału ,,Instalacja
oprogramowania" (str. 83) uruchomić instrukcję
,,Pierwsze kroki", po czym wykonywać
wyświetlane polecenia.

? Wyświetlanie obrazów i zarządzanie

nimi ? Picture Package DVD viewer
Można wyświetlać filmy i fotografie wybrane
za pomocą miniatur. Filmy i fotografie są
zapisywane w folderach porządkowanych
według dat.
Można kasować niepotrzebne sceny filmów
i tworzyć płyty DVD z menu.

? Tworzenie filmów muzycznych /

pokazów slajdów ? Picture Package
Producer2
Można wybrać ulubione filmy i fotografie,
a następnie w prosty sposób stworzyć
oryginalny film z dodaną muzyką i efektami
wizualnymi.

Informacja o systemie pomocy
do oprogramowania
System pomocy zawiera pełny opis funkcji
wszystkich programów. Po starannym
zapoznaniu się z instrukcją ,,Pierwsze kroki",
dalszych informacji należy szukać w systemie
pomocy. Aby wyświetlić pomoc, należy kliknąć
na znaku [?] na ekranie.

Wymagania systemowe
System operacyjny: Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition lub Windows XP Professional.
Wymagana jest fabryczna instalacja systemu.
Nie gwarantuje się działania w środowisku
aktualizowanym.

82

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Instalacja
oprogramowania
Procesor: Intel Pentium III 600 MHz lub szybszy
(zalecany: Pentium III 1 GHz lub szybszy)
Elementy oprogramowania: DirectX 9.0c lub
nowszy (Program opiera się na technologii
DirectX. Musi być zainstalowany DirectX.)
/ Windows Media Player 7.0 lub nowszy /
Macromedia Flash Player 6.0 lub nowszy
System dźwięku: 16-bitowa karta muzyczna stereo
i głośniki stereo
Pamięć: co najmniej 128 MB (zaleca się co
najmniej 256 MB)
Miejsce na dysku twardym:
Miejsce potrzebne do instalacji: co najmniej
250 MB (co najmniej 2 GB przy korzystaniu
z programu Picture Package Duplicator)
Zalecana wolna przestrzeń na dysku twardym:
co najmniej 6 GB (zależnie od wielkości
poddawanych edycji plików z obrazem)
Wyświetlacz: karta graficzna wyposażona
w 4 MB pamięci VRAM, co najmniej
800 x 600 punktów, High Color (kolor
16-bitowy, 65 000 barw), współpraca ze
sterownikiem wyświetlania DirectDraw
(program nie będzie działał prawidłowo przy
rozdzielczości mniejszej niż 800 x 600 punktów
i przy 256 barwach / mniejszej liczbie barw)
Inne: port USB (stanowiący standardowe
wyposażenie komputera).

1 Upewnij się, że kamera nie jest
podłączona do komputera.

2 Uruchom komputer.
Zaloguj się jako administrator.
Przed instalacją oprogramowania zamknij
wszystkie uruchomione programy.

3 Włóż dysk CD-ROM do napędu
dyskowego komputera.

Pojawi się ekran instalacji.

Jeśli ekran nie pojawi się:
? Dwukrotnie kliknij na ikonie [My Computer]

(Mój komputer). (W Windows XP naciśnij
przycisk [Start] i wybierz polecenie [My
Computer] (Mój komputer).)
? Dwukrotnie kliknij na ikonie

[PICTUREPACKAGE] (napędu
dyskowego).*

* Literowe oznaczenie napędu (E: itp.) zależy
do komputera.

Użycie komputera (oprócz
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)

o Kamera jest zgodna ze standardem USB Hi-Speed
(USB 2.0).
Jeśli komputer jest wyposażony w interfejs USB
Hi-Speed (USB 2.0), to transmisja danych przebiega
jeszcze szybciej. Jeśli interfejs USB nie jest zgodny
ze standardem USB Hi-Speed (USB 2.0), to
transmisja będzie się odbywać w trybie zgodnym
z USB 1.1 (USB full speed).
o Nie gwarantuje się działania we wszystkich
zalecanych środowiskach komputerowych.

Aby poddawać edycji nagrane filmy
i fotografie, należy zainstalować w komputerze
Windows dostarczone oprogramowanie. Raz
zainstalowanego oprogramowania nie trzeba
instalować na nowo.

83

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Instalacja oprogramowania (cd.)

4 Naciśnij przycisk [Install].

W zależności od systemu operacyjnego
komputera może się pojawić informacja,
że nie jest możliwe automatyczne
zainstalowanie instrukcji ,,Pierwsze
kroki" (First Step Guide) przez program
InstallShield Wizard. W takim przypadku
trzeba ręcznie skopiować instrukcję
,,Pierwsze kroki" do komputera, zgodnie
z instrukcjami zawartymi w informacji.

5 Wybierz język instalacji, po czym
naciśnij przycisk [Next].

8 Wybierz miejsce instalacji

oprogramowania, po czym
naciśnij przycisk [Next].

9 Kiedy pojawi się ekran [Ready

to Install the Program], naciśnij
przycisk [Install].
Rozpocznie się instalacja programu Picture
Package.

6 Naciśnij przycisk [Next].
10 Wybierz język instalowanej

instrukcji ,,Pierwsze kroki", po
czym naciśnij przycisk [Next].

7 Zapoznaj się z umową licencyjną

Ten ekran może się nie pojawiać na
niektórych komputerach. W takim przypadku
przejdź do czynności 11.

i jeśli zgadzasz się na jej warunki,
zaznacz pole [I accept the terms
of the license agreement].
Naciśnij przycisk [Next].

84

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

11 Naciśnij przycisk [Next], po

czym wykonuj polecenia z ekranu,
aby zainstalować program
,,ImageMixer Easy Step DVD".

12 Jeśli pojawi się ekran [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)],
wykonaj poniższe czynności, aby
zainstalować oprogramowanie
DirectX 9.0c. W przeciwnym razie
przejdź do czynności 13.

13 Upewnij się, że jest zaznaczone

pole wyboru [Yes, I want to restart
my komputer now.] (uruchom
ponownie komputer), po czym
naciśnij przycisk [Finish].

Komputer uruchomi się na nowo. Na pulpicie
pojawią się ikony skrótów [Picture Package
Menu] i [Picture Package Menu destination
Folder] (oraz ,,First Step Guide", jeśli
podczas wykonywania czynności 10 została
zainstalowana instrukcja ,,Pierwsze kroki").

? Zapoznaj się z umową licencyjną, po czym

naciśnij przycisk [Next].

14 Wyjmij dysk CD-ROM z napędu
dyskowego komputera.

?

Naciśnij przycisk [Next].

?

Naciśnij przycisk [Finish].

Użycie komputera (oprócz
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)

o W przypadku pytań dotyczących programu
Picture Package prosimy o zapoznanie się
z punktem ,,Pytania dotyczące
oprogramowania" (str. 86).

85

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Wyświetlanie instrukcji
,,Pierwsze kroki"
Wyświetlanie instrukcji
,,Pierwsze kroki"
Zaleca się przeglądanie przy użyciu programu
Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszego.
Dwukrotnie kliknij na ikonie
na pulpicie.

Pytania dotyczące oprogramowania
Centrum obsługi użytkowników Pixela
Strona główna Pixela
Windows: http://www.ppackage.com/
- Ameryka Północna (Los Angeles): telefon
+1-213-341-0163
- Europa (Wielka Brytania): telefon
+44-1489-564-764
- Azja (Filipiny): telefon
+63-2-438-0090

Prawa autorskie
W celu uruchomienia można też wybrać
polecenia [Start], [Programs] (Programy)
([All Programs] (Wszystkie programy)
w Windows XP), [Picture Package], [First
Step Guide] i [First Step Guide].
o Aby wyświetlić instrukcję ,,Pierwsze kroki"
w wersji HTML bez użycia automatycznej instalacji,
należy skopiować folder wybranego języka z folderu
[FirstStepGuide] na dysku CD-ROM, po czym
dwukrotnie kliknąć na pliku ,,index.html".
o Z pliku ,,FirstStepGuide.pdf" należy korzystać
w następujących sytuacjach:
- przy drukowaniu instrukcji ,,Pierwsze kroki",
- kiedy przeglądarka niewłaściwie wyświetla
instrukcję mimo właściwego środowiska pracy,
- jeśli wersja HTML instrukcji ,,Pierwsze kroki" nie
została zainstalowana automatycznie.

Utwory muzyczne, zapisy dźwięku lub inne treści
muzyczne osób trzecich, które można uzyskać
z płyt CD, Internetu lub innych źródeł (,,Treści
muzyczne") są prawnie chronionymi utworami
odpowiednich posiadaczy i podlegają ochronie
na mocy przepisów ustawy o prawach autorskich
oraz innych ustaw obowiązujących
w danym kraju / regionie. Z wyjątkiem
przypadków wyraźnie przewidzianych
w odpowiednich ustawach, użytkownik nie ma
prawa wykorzystywać (w tym między innymi
kopiować, modyfikować, reprodukować, wysyłać,
przesyłać lub umieszczać w zewnętrznej
sieci dostępnej publicznie, przekazywać,
rozpowszechniać, wypożyczać, licencjonować,
sprzedawać i publikować) żadnych Treści
muzycznych bez uzyskania zezwolenia lub
zgody odpowiednich posiadaczy. Licencja na
program Picture Package udzielona przez Sony
Corporation nie będzie interpretowana jako
udzielenie przez implikację lub w inny sposób
licencji albo prawa do wykorzystywania Treści
muzycznych.

86

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpi jakiś problem z kamerą, należy spróbować go rozwiązać, wykorzystując przedstawione
poniżej rozwiązania. Jeżeli nie uda się wyeliminować problemu, należy odłączyć źródło zasilania
i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Działanie kamery / tryb Easy Handycam
Kamera nie działa pomimo włączenia zasilania.
o Wyłączyć zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego albo odłączyć akumulator. Po mniej więcej minucie
z powrotem podłączyć źródło zasilania. Jeśli to nie pomoże, spiczastym przedmiotem nacisnąć przycisk
RESET (str. 37). (Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie wszystkich ustawień, w tym
zegara. Nie jest kasowana zawartość menu osobistego.)
o Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłączyć kamerę i na pewien czas pozostawić ją w chłodnym
miejscu.

Nie działają przyciski.
o W trybie Easy Handycam działają tylko niektóre przyciski. Wyłączyć tryb Easy Handycam (str. 27).

Nie można włączyć albo wyłączyć trybu Easy Handycam.
o Kiedy kamera nagrywa albo komunikuje się z innym urządzeniem przez przewód USB, nie można
włączyć ani wyłączyć trybu Easy Handycam. Najpierw trzeba odłączyć przewód USB.

Po włączeniu trybu Easy Handycam zmieniają się ustawienia.
o Kiedy kamera nagrywa albo komunikuje się z innym urządzeniem przez przewód USB, nie można
włączyć ani wyłączyć trybu Easy Handycam. Najpierw trzeba odłączyć przewód USB.

Nie włącza się pokaz funkcji kamery.
o Pokaz nie włącza się, gdy przełącznik NIGHTSHOT lub NIGHTSHOT PLUS znajduje się w położeniu
ON. Przestawić przełącznik w położenie OFF (str. 35).
o Trzeba wyjąć z kamery płytę (str. 24).

Kamera wibruje.

Pracująca kamera wibruje w ręce lub wydaje cichy dźwięk.
o Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Okresowo z wnętrza kamery dobiega dźwięk silnika.
o Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Rozwiązywanie problemów

o Wibracja może być efektem stanu płyty. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Po długotrwałej pracy kamera staje się gorąca.
o Nie świadczy to o uszkodzeniu. Wyłączyć kamerę i na pewien czas pozostawić ją w chłodnym miejscu.

87

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów (cd.)

Akumulatory / Źródła zasilania
Nie włącza się zasilanie.
o Na kamerze nie został zainstalowany akumulator. Zainstalować na kamerze naładowany akumulator
(str. 17).
o Akumulator jest wyładowany albo bliski wyładowania. Naładować akumulator (str. 17).
o Wtyczka zasilacza sieciowego jest wyłączony z gniazdka sieciowego. Włączyć wtyczkę do gniazdka
(str. 17).

Kamera nagle wyłącza się.
o Jeśli kamera jest włączona i przez mniej więcej 5 minut nie zostanie użyta żadna jej funkcja,
automatycznie wyłączy się zasilanie (funkcja A.SHUT OFF). Zmienić ustawienie parametru
[A.SHUT OFF] (str. 69), ponownie włączyć zasilanie lub użyć zasilacza sieciowego.
o Akumulator jest wyładowany albo bliski wyładowania. Naładować akumulator (str. 17).

Podczas ładowania akumulatora nie pali się lampka CHG.
o
o
o
o

Przestawić przełącznik POWER do góry, w położenie OFF (CHG) (str. 17).
Prawidłowo zainstalować akumulator na kamerze (str. 17).
Brak napięcia w gniazdku sieciowym (str. 17).
Ładowanie akumulatora zakończyło się (str. 17).

Podczas ładowania akumulatora miga lampka CHG.
o Prawidłowo zainstalować akumulator na kamerze. Jeśli problem nie zniknie, wyłączyć zasilacz sieciowy
z gniazdka sieciowego i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony. Istnieje podejrzenie
uszkodzenia akumulatora.

Zasilanie często się wyłącza, mimo że wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora
informuje o wystarczającym zapasie energii.
o Problem wiąże się ze wskazaniem pozostałego czasu pracy akumulatora albo akumulator nie jest
dostatecznie naładowany. Ponownie naładować akumulator w pełnym cyklu, aby skorygować wskazanie
(str. 17).

Błędne wskazania pozostałego czasu pracy akumulatora.
o Akumulator pracuje w zbyt niskiej albo zbyt wysokiej temperaturze. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
o Akumulator nie jest dostatecznie naładowany. Ponownie naładować akumulator w pełnym cyklu. Jeśli
problem nie zniknie, wymienić akumulator na nowy (str. 17).
o W zależności od warunków pracy może być wyświetlany niewłaściwy czas. Po otwarciu lub zamknięciu
panelu LCD właściwy czas pojawia się z mniej więcej minutowym opóźnieniem.

Akumulator szybko wyczerpuje się.
o Akumulator pracuje w zbyt niskiej albo zbyt wysokiej temperaturze. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
o Akumulator nie jest dostatecznie naładowany. Ponownie naładować akumulator w pełnym cyklu. Jeśli
problem nie zniknie, wymienić akumulator na nowy (str. 17).

88

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Kiedy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, występują problemy.
o Wyłączyć zasilanie i odłączyć zasilacz sieciowy od ściennego gniazdka sieciowego, a następnie
podłączyć go na nowo.

Ekran LCD / celownik
Na ekranie pojawia się nieznany obraz.
o Kamera pracuje w trybie pokazu ([DEMO MODE]) (str. 64). Aby wyłączyć tryb pokazu, należy dotknąć
ekranu LCD albo włożyć płytę.

Na ekranie pojawia się nieznany wskaźnik.
o Zapoznać się z listą wskaźników i komunikatów (str. 101).

Na ekranie LCD pozostaje widoczny obraz.
o Zjawisko to występuje po wyłączeniu zasilacza sieciowego z sieci lub po odłączeniu akumulatora, gdy
kamera pracuje. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Nie można wyłączyć podświetlenia ekranu LCD.
o W trybie Easy Handycam nie można włączyć ani wyłączyć podświetlenia ekranu LCD przyciskiem
DISP/BATT INFO. Wyłączyć tryb Easy Handycam (str. 27).

Na panelu dotykowym nie pojawiają się przyciski.
o Lekko dotknąć panelu LCD.
o Nacisnąć przycisk DISP/BATT INFO na kamerze (lub DISPLAY na pilocie (oprócz DCR-DVD92E/
DVD602E)) (str. 22, 41).

Przyciski na panelu dotykowym działają niewłaściwie albo nie działają w ogóle.
o Skorygować działanie ekranu ([CALIBRATION]) (str. 110).
o Po zmianie współczynnika kształtu obrazu odpowiednio zmienia się także współczynnik kształtu
przycisków i wskaźników na ekranie (str. 26, 60).

Niewyraźny obraz w celowniku.

Zniknął obraz z celownika.
o Zamknąć panel LCD. Kiedy panel LCD jest otwarty, nie pojawia się obraz w celowniku (str. 21).

Rozwiązywanie problemów

o Wysunąć celownik (str. 21).
o Wyregulować soczewkę celownika za pomocą dźwigni regulacji soczewki celownika (str. 21).

89

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów (cd.)

Płyta
Nie można wyjąć płyty.
o Upewnić się, że źródło zasilania (akumulator albo zasilacz sieciowy) jest prawidłowo podłączone
(str. 17).
o Zdjąć akumulator z kamery i zainstalować go na nowo (str. 17).
o Zainstalować naładowany akumulator (str. 17).
o Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłączyć kamerę i na pewien czas pozostawić ją w chłodnym
miejscu.
o Na płycie skropliła się para wodna. Wyłączyć kamerę i pozostawić ją na mniej więcej godzinę (str. 109).
o Wyłączenie kamery spowodowało przerwanie procesu finalizacji. Włączyć kamerę i wyjąć płytę po
zakończeniu finalizacji.

Nie pojawia się wskazanie ilości pozostałego miejsca na płycie.
o Zmienić na [ON] ustawienie parametru [DISC REMAIN], aby wskaźnik pozostałego miejsca był stale
widoczny (str. 68).

Wskaźnik rodzaju płyty i formatu nagrania na ekranie LCD mają szary kolor.
o Płyta została nagrana w urządzeniu innym niż kamera. Można ją odtwarzać, ale nie można nagrywać
dodatkowych scen.

Nagrywanie
Należy się także zapoznać z punktem ,,Korygowanie obrazu w czasie nagrywania" (str. 91).
Po naciśnięciu przycisku REC START/STOP lub PHOTO nie rozpoczyna się zapis filmu lub
fotografii.
o Przesuwając przełącznik POWER do dołu, włączyć lampkę
(filmu) lub
(fotografii).
o Kamera nagrywa na płytę dopiero co zarejestrowaną scenę. Przycisk PHOTO nie działa w czasie, gdy na
ekranie LCD widać napis [CAPTURE] lub wskaźnik
(str. 28, 32).
o Zabrakło miejsca na płycie. Użyć nowej płyty lub sformatować płytę (tylko DVD-RW / DVD+RW,
str. 51).
o Płyta DVD-RW (w trybie VIDEO) / DVD+RW została sfinalizowana. Umożliwić dokonywanie na płytę
dalszych nagrań (str. 50).
o Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłączyć kamerę i na pewien czas pozostawić ją w chłodnym
miejscu.
o Na płycie skropliła się para wodna. Wyłączyć kamerę i pozostawić ją na mniej więcej godzinę (str. 109).

Lampka ACCESS pali się nawet po zakończeniu nagrywania.
o Kamera nagrywa na płytę dopiero co zarejestrowaną scenę.

Podczas zapisu fotografii nie słychać dźwięku migawki.
o Zmienić ustawienie parametru [BEEP] na [ON] (str. 68).

90

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Nie działa zewnętrzna lampa błyskowa (wyposażenie dodatkowe).
o Lampa błyskowa nie została włączona albo jest niewłaściwie zainstalowana.

Faktyczny czas nagrywania filmu na płytę jest krótszy od oczekiwanego, przybliżonego
czasu.
o Przy filmowaniu szybko poruszających się obiektów czas nagrywania może się okazać krótszy (str. 12, 65).

Nagrywanie zatrzymuje się.
o Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłączyć kamerę i na pewien czas pozostawić ją w chłodnym
miejscu.
o Na płycie skropliła się para wodna. Wyłączyć kamerę i pozostawić ją na mniej więcej godzinę (str. 109).

Między momentem naciśnięcia przycisku REC START/STOP a momentem rozpoczęcia
nagrania występuje pewna różnica czasów.
o Między momentem naciśnięcia przycisku REC START/STOP a faktycznym momentem rozpoczęcia
nagrania może występować pewna różnica czasów. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Korygowanie obrazu w czasie nagrywania
Należy się także zapoznać z punktem ,,Ustawienia" (str. 94).
Nie działa system autofokus (automatycznej regulacji ostrości).
o Zmienić ustawienie parametru [FOCUS] na [AUTO] (str. 58).
o Warunki nagrywania uniemożliwiają automatyczną regulację ostrości. Nastawić ostrość ręcznie (str. 58).

Nie działa stabilizator obrazu [STEADYSHOT].
o Zmienić ustawienie parametru [STEADYSHOT] na [ON] (str. 61).
o Stabilizator obrazu [STEADYSHOT] nie będzie w stanie skorygować zbyt silnych ruchów kamery.

Nie działa funkcja kompensacji światła w tle (BACK LIGHT).

Podczas nagrywania w ciemności światła świecy albo lampy pojawia się pionowy pas.
o Zjawisko to występuje w przypadku zbyt dużego kontrastu między pierwszym planem a tłem.
Nie świadczy ono o uszkodzeniu.

Rozwiązywanie problemów

o Funkcja BACK LIGHT wyłącza się po zmianie ustawienia parametru [EXPOSURE] na [MANUAL]
(str. 57) oraz po wybraniu trybu [SPOT METER] (str. 56).
o Funkcja BACK LIGHT nie działa w trybie Easy Handycam. Wyłączyć tryb Easy Handycam (str. 27).

91

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów (cd.)

Podczas nagrywania bardzo jasnego obrazu pojawia się pionowy pas.
o Zjawisko to nosi nazwę rozmycia. Nie świadczy ono o uszkodzeniu.

Na ekranie pojawiają się białe, czerwone, zielone albo niebieskie punkciki.
o Punkciki te pojawiają się podczas nagrywania w trybie [SUPER NS], [SUPER NSPLUS] lub
[COLOR SLOW S]. Nie świadczą one o uszkodzeniu.

Niewłaściwa kolorystyka obrazu.
o Przestawić przełącznik NIGHTSHOT lub NIGHTSHOT PLUS w położenie OFF (str. 35).

Obraz na ekranie jest za jasny i nie widać na nim sceny.
o Przestawić przełącznik NIGHTSHOT lub NIGHTSHOT PLUS w położenie OFF (str. 35).

Obraz na ekranie jest za ciemny i nie widać na nim sceny.
o Wyłączone jest podświetlenie ekranu LCD. Aby je włączyć, należy na kilka sekund nacisnąć przycsk
DISP/BATT INFO (str. 21).

Występuje migotanie albo przekłamania barw.
o Zjawisko to występuje podczas nagrywania obrazu przy włączonym trybie [PORTRAIT] lub [SPORTS],
gdy scena jest oświetlona lampą jarzeniową, sodową albo rtęciową. W takim przypadku należy wyłączyć
funkcję [PROGRAM AE] (str. 56).

Podczas nagrywania obrazu widocznego na ekranie telewizora albo komputera pojawiają
się czarne pasy.
o Zmienić na [OFF] ustawienie parametru [STEADYSHOT] (str. 61).

Pilot (oprócz DCR-DVD92E/DVD602E)
Nie działa dostarczony pilot.
o
o
o
o

Zmienić ustawienie parametru [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 68).
Włożyć baterię do komory na baterię, dopasowując bieguny +/- do oznaczeń w komorze.
Usunąć wszelkie przeszkody z linii między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania.
Chronić czujnik zdalnego sterowania przed oddziaływaniem silnego światła (bezpośrednim oświetleniem
słonecznym lub światłem reflektorów). W przeciwnym razie pilot może działać niewłaściwie.
o Zdjąć konwerter (wyposażenie dodatkowe), gdyż może on zasłaniać czujnik zdalnego sterowania.

Pilot zakłóca pracę innego urządzenia DVD.
o Zmienić tryb sterowania urządzeniem DVD na inny niż DVD 2 lub zasłonić czujnik zdalnego sterowania
urządzenia DVD czarnym papierem.

92

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Odtwarzanie płyty w kamerze
Nie można odtwarzać płyty.
o
o
o
o

Przesuwając przełącznik POWER do dołu, włączyć lampkę
(odtwarzania / edycji).
Sprawdzić, czy można użyć tej płyty (str. 13).
Włożyć płytę tak, aby strona z nagraniem znajdowała się od strony kamery (str. 24).
W kamerze nie zawsze można odtworzyć płyty nagrane w innych urządzeniach.

W odtwarzanym obrazie występują zniekształcenia.
o Wyczyścić płytę ściereczką czyszczącą (dostarczoną, str. 5).

Obraz na ekranie indeksu wizualnego jest oznaczony symbolem ,,

".

o Wyczyścić płytę ściereczką czyszczącą (dostarczoną, str. 5).
o Nie udało się wczytać danych. Spróbować wyłączyć zasilanie i włączyć je na nowo lub wyjąć płytę
i z powrotem ją włożyć.

Podczas odtwarzania płyty nie słychać dźwięku albo dźwięk jest bardzo cichy.
o
o
o
o

Zmienić ustawienie parametru [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 65).
Zwiększyć głośność (str. 33).
Kamera nie reprodukuje dźwięku, gdy jest zamknięty ekran LCD. Otworzyć ekran LCD.
Nagrywanie dźwięku przy wybranym ustawieniu [LOW] parametru [MICREF LEVEL] (str. 66) może
sprawić, że nagrany dźwięk będzie trudno słyszalny.

Odtwarzanie płyty w innych urządzeniach
Nie można odtwarzać płyty lub płyta nie jest rozpoznawana.
o Wyczyścić płytę ściereczką czyszczącą (dostarczoną, str. 5).
o Sfinalizować płytę (str. 44).
o Płyty nagranej w trybie VR nie można odtwarzać w urządzeniach, które nie obsługują trybu VR.
Sprawdzić zgodność w instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.

o Wyczyścić płytę ściereczką czyszczącą (dostarczoną, str. 5).

Obraz w menu jest oznaczony symbolem ,,

".

o Podczas finalizacji płyty prawdopodobnie nie udało się odczytać danych. W przypadku płyty DVD-RW
(w trybie VIDEO) / DVD+RW menu DVD może się pojawić właściwie po przywróceniu płycie stanu
umożliwiającego nagrywanie i ponownym utworzeniu menu DVD podczas finalizacji płyty.

Rozwiązywanie problemów

W odtwarzanym obrazie występują zniekształcenia.

93

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów (cd.)

Odtwarzany obraz zatrzymuje się na chwilę między scenami.
o W zależności od używanego urządzenia DVD, obraz między scenami może się na chwilę zatrzymywać.

Po naciśnięciu przycisku ?odtwarzanie nie cofa się do poprzedniej sceny.
o Jeśli w momencie naciśnięcia przycisku ? odtwarzanie przechodzi przez dwa tytuły utworzone
automatycznie przez kamerę, to może nie cofnąć się do poprzedniej sceny. Wybrać żądaną scenę z ekranu
menu. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.

Ustawienia
Warianty w menu mają szary kolor.
o W bieżących warunkach nie można wybrać z menu wariantów oznaczonych szarym kolorem.

Nie można używać zaprogramowanej automatyki ekspozycji (PROGRAM AE).
o Zaprogramowanej automatyki ekspozycji nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- NightShot / NightShot plus,
- [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS],
- [COLOR SLOW S],
- [OLD MOVIE].
o Tryb [SPORTS] nie działa, gdy przełącznikiem POWER wybrany jest tryb
(fotografii).

Nie można użyć światłomierza punktowego (SPOT METER).
o Światłomierza punktowego nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- NightShot / NightShot plus,
- [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS],
- [COLOR SLOW S].
o Po wybraniu jednego z trybów PROGRAM AE, ustawienie parametru [SPOT METER] automatycznie
zmienia się na [AUTO].

Nie można ręcznie nastawić ekspozycji (EXPOSURE).
o Ręcznej regulacji ekspozycji nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- NightShot / NightShot plus,
- [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS],
- [COLOR SLOW S].
o Po wybraniu jednego z trybów PROGRAM AE, ustawienie parametru [EXPOSURE] automatycznie
zmienia się na [AUTO].

Nie można wyregulować balansu bieli (WHITE BAL.).
o Balansu bieli nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- NightShot / NightShot plus,
- [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS],
- [COLOR SLOW S].

94

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Nie można nastawić ostrości na wybrane miejsce (SPOT FOCUS).
o Funkcji nastawiania ostrości na wybrane miejsce nie można łączyć z zaprogramowaną automatyką
ekspozycji (PROGRAM AE).

Nie można użyć funkcji [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS].
o Przełącznik NIGHTSHOT lub NIGHTSHOT PLUS nie znajduje się w położeniu ON.
o Funkcji [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS] nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- [FADER],
- [D. EFFECT].

Funkcja długiej ekspozycji w kolorze (COLOR SLOW S) działa niewłaściwie.
o Funkcja długiej ekspozycji w kolorze może działać niewłaściwie w zupełnej ciemności. Należy wtedy
używać funkcji NightShot / NightShot plus albo [SUPER NS] / [SUPER NSPLUS].
o Funkcji długiej ekspozycji w kolorze nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- [FADER],
- [D. EFFECT],
- [PROGRAM AE],
- [EXPOSURE],
- [SPOT METER].
o Funkcji długiej ekspozycji w kolorze nie można użyć, gdy przełącznik NIGHTSHOT lub NIGHTSHOT
PLUS znajduje się w położeniu ON.

Nie można użyć samowyzwalacza (SELF TIMER).
o Funkcji samowyzwalacza nie można łączyć z wygaszaniem i wprowadzaniem obrazu (FADER).

Nie można wygaszać ani wprowadzać obrazu (FADER).
o Funkcji wygaszania i wprowadzania obrazu nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS],
- [COLOR SLOW S],
- [D. EFFECT].

o Efektów cyfrowych nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- [SUPER NS] lub [SUPER NSPLUS],
- [COLOR SLOW S],
- [FADER].
o Efektu [OLD MOVIE] nie można łączyć z następującymi funkcjami i trybami:
- [PROGRAM AE],
- [PICT. EFFECT],
- [WIDE SELECT] (DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E).

Rozwiązywanie problemów

Nie można używać efektów cyfrowych (D. EFFECT).

95

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów (cd.)

Nie można używać efektów z grupy [PICT. EFFECT].
o Efektów z grupy [PICT. EFFECT] nie można łączyć z trybem starego filmu (OLD MOVIE).

Nie można użyć funkcji [SUR MONITOR].
o Funkcja [SUR MONITOR] nie działa, gdy nie jest nagrywany dźwięk otaczający 5.1 kanałów. Nie można
też łączyć jej z wygaszaniem i wprowadzaniem obrazu (FADER).

Nie można zmienić ustawienia parametru [LCD BL LEVEL].
o Ustawienia parametru [LCD BL LEVEL] nie można zmienić, gdy zasilanie odbywa się z zasilacza
sieciowego lub gdy panel LCD jest obrócony o 180°, a przełącznikiem POWER została włączona lampka
(filmu) lub
(fotografii).

Edycja płyty (DVD-RW w trybie VR)
Nie jest możliwa edycja.
o Płyta nie zawiera nagrań.
o Stan obrazu nie pozwala na dokonanie edycji.
o Nie można poddać edycji obrazu, który został objęty ochroną w innym urządzeniu.

Nie można dodawać scen do playlisty.
o Na płycie nie ma miejsca albo playlista zawiera 999 scen. Usunąć niepotrzebne sceny albo dodać
wszystkie nieruchome obrazy po ich uprzednim przekształceniu w film (str. 76).

Nie można podzielić filmu.
o Film jest za krótki, aby można go było podzielić.
(str. 72, 76).
o Nie można podzielić filmu z oznaczeniem
o Nie można podzielić filmu, który został objęty ochroną w innym urządzeniu.

Nie można usunąć sceny.
o Nie można usunąć sceny, która została objęta ochroną w innym urządzeniu.

Kopiowanie / podłączanie do innych urządzeń
Obraz z podłączonego urządzenia nie pojawia się na ekranie LCD ani w celowniku.
o Dotknąć przycisków

? [REC CTRL] (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E) (str. 80).

Nie można powiększyć obrazu z podłączonego urządzenia.
o Nie jest możliwe powiększanie obrazu z urządzenia podłączonego do kamery.

96

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Podczas odtwarzania płyty nie słychać dźwięku.
o Dźwięk nie będzie reprodukowany, jeśli do podłączenia urządzenia zostanie użyty sam wtyk S video.
Podłączyć także białe i czerwone wtyki przewodu połączeniowego AV (str. 78).

Kopiowanie z użyciem przewodu połączeniowego AV nie odbywa się prawidłowo.
o Zmienić ustawienie parametru [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 68).
o Niewłaściwie podłączony przewód połączeniowy AV. Upewnić się, że przewód połączeniowy AV jest
podłączony do właściwego gniazda (gniazda wyjścia urządzenia będącego źródłem kopiowanego obrazu
lub gniazda wejścia urządzenia, na które jest kopiowany obraz z kamery).

Inne
Nie można sfinalizować płyty.
o Podczas finalizacji wyczerpuje się akumulator. Użyć zasilacza sieciowego.
o Płyta jest już sfinalizowana. W przypadku użycia płyty DVD-RW (w trybie VIDEO) / DVD+RW, należy
wykonać czynności wymagane do nagrania na płytę dodatkowego materiału (str. 50).

Do edycji płyty lub dodania nowego nagrania nie można użyć innego urządzenia.
o Użycie innego urządzenia do edycji płyty nagranej w kamerze może okazać się niemożliwe.

Nie można zmienić tytułu płyty.
o Tytułu płyty nie można nagrać na sfinalizowaną płytę DVD-R.
o Płyta jest już sfinalizowana. W przypadku użycia płyty DVD-RW (w trybie VIDEO) / DVD+RW, należy
wykonać czynności wymagane do nagrania na płytę dodatkowego materiału (str. 50).
o Kamera może nie pozwolić na zmianę tytułu płyty utworzonego w innym urządzeniu.

Nie można utworzyć filmu photomovie.
o Płyta nie zawiera fotografii.
o Na płycie zawierającej dużo fotografii pozostaje mała ilość wolnego miejsca. Skasować z płyty
niepotrzebne obrazy (str. 72).

Na 5 sekund włącza się melodyjka lub sygnał dźwiękowy.
Rozwiązywanie problemów

o Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłączyć kamerę i na pewien czas pozostawić ją w chłodnym
miejscu.
o Na płycie skropliła się para wodna. Wyłączyć kamerę i pozostawić ją na mniej więcej godzinę (str. 109).
o Wystąpił jakiś problem z kamerą. Wyjąć płytę i włożyć ją na nowo, po czym ponowić próbę użycia
kamery.

97

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów (cd.)

Podłączanie do komputera (oprócz DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)
Komputer nie rozpoznaje kamery.
o Odłączyć przewód od komputera i kamery, po czym starannie podłączyć go na nowo.
o Odłączyć od komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
o Odłączyć przewód od komputera i kamery, ponownie uruchomić komputer, po czym starannie podłączyć
przewód.
o Sprawdzić, czy jest zainstalowany właściwy programowy sterownik USB. W tym celu wykonać
następujące czynności:

Dla Windows XP
1 Naciśnij przycisk [Start], po czym wybierz wariant [Control Panel] (Panel sterowania).
2 Kliknij na wariancie [Performance and Maintenance] (Wydajność i konserwacja), a następnie na
wariancie [System]. Pojawi się okno [System Properties] (Właściwości systemu).
3 Kliknij na karcie [Hardware] (Sprzęt).
4 Naciśnij przycisk [Device Manager] (Menedżer urządzeń).
Pojawi się okno [Device Manager] (Menedżer urządzeń).
5 Upewnij się, że w grupie [DVD/CD-ROM drives] (Stacje DVD/CD-ROM) znajduje się wpis [SONY
DDX-C1000 USB Device], w grupie [Storage volumes] (Stacje dysków) wpis [Generic volume],
a w grupie [Universal Serial Bus controllers] (Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej) wpis
[USB Mass Storage Device] (Urządzenie pamięci masowej USB).
Jeśli pojawiają się wszystkie te urządzenia, programowy sterownik USB jest zainstalowany właściwie.
Gdyby jedno z urządzeń nie pojawiało się, trzeba zainstalować programowy sterownik USB.
? Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu dyskowego komputera.
? Dwukrotnie kliknij na ikonie [My Computer] (Mój komputer).
? Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie [PICTUREPACKAGE] (napędu dyskowego)*, po czym

wybierz polecenie [Open] (Otwórz).
* Literowe oznaczenie napędu (E: itp.) zależy do komputera.
? Kolejno dwukrotnie kliknij na ikonach [Driver] ? [Setup.exe].

98

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Dla Windows 2000
1 Naciśnij przycisk [Start], po czym kolejno wybierz warianty [Settings] (Ustawienia)
i [Control Panel] (Panel sterowania).
2 Dwukrotnie kliknij na ikonie [System].
Pojawi się okno [System Properties] (Właściwości systemu).
3 Kliknij na karcie [Hardware] (Sprzęt).
4 Naciśnij przycisk [Device Manager] (Menedżer urządzeń).
Pojawi się okno [Device Manager] (Menedżer urządzeń).
5 Upewnij się, że w grupie [DVD/CD-ROM drives] (Stacje DVD/CD-ROM) znajduje się wpis
[SONY DDX-C1000 USB Device], w grupie [Storage volumes] (Stacje dysków) wpis [Generic
volume], a w grupie [Universal Serial Bus controllers] (Kontrolery uniwersalnej magistrali
szeregowej) wpis [USB Mass Storage Device] (Urządzenie pamięci masowej USB). Jeśli pojawiają
się wszystkie te urządzenia, programowy sterownik USB jest zainstalowany właściwie. Gdyby
jedno z urządzeń nie pojawiało się, trzeba zainstalować programowy sterownik USB.
? Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu dyskowego komputera.
? Dwukrotnie kliknij na ikonie [My Computer] (Mój komputer).
? Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie [PICTUREPACKAGE] (napędu dyskowego)*,

po czym wybierz polecenie [Open] (Otwórz).
* Literowe oznaczenie napędu (E: itp.) zależy do komputera.
? Kolejno dwukrotnie kliknij na ikonach [Driver] ? [Setup.exe].

o Wybrać w komputerze następujące ustawienia wyświetlania:
- Windows: 800 x 600 lub więcej punktów, High Color (16 bitów, 65 000 barw lub więcej)

Nie można użyć dostarczonego dysku CD-ROM w komputerze Macintosh.
o Dostarczony dysk CD-ROM nie działa w komputerze Macintosh.

Rozwiązywanie problemów

Po włożeniu do komputera dostarczonego dysku CD-ROM pojawia się komunikat o błędzie.

99

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów (cd.)

W

Na ekranie kamery pojawia się komunikat [Cannot start Easy Handycam with USB
connected] albo [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected].
o Nie można włączyć ani wyłączyć funkcji Easy Handycam, gdy jest podłączony przewód USB. Najpierw
należy odłączyć przewód USB od kamery.

Nie można przesyłać danych o obrazie z kamery do komputera.
o Zmienić ustawienie parametru [USB SPEED] na [FULL SPEED].

Niewłaściwe wyświetlanie obrazu lub dźwięku z kamery.
o Jeśli kamera jest podłączona do komputera niezgodnego z interfejsem Hi-Speed USB (USB 2.0), to
odtwarzanie może się odbywać niewłaściwie. Nie wpływa to jednak na obraz ani dźwięk przesyłany do
komputera.
o Odtwarzanie może się odbywać niewłaściwie po zmianie ustawienia parametru [USB SPEED] na
[FULL SPEED]. Nie wpływa to jednak na obraz ani dźwięk przesyłany do komputera.
o W zależności od używanego komputera, w odtwarzanym obrazie lub dźwięku mogą występować
przerwy. Nie wpływa to jednak na obraz ani dźwięk przesyłany do komputera.

Nie można zapisywać danych z komputera na płytę przy użyciu przewodu USB.
o Płyta nie współpracuje z kamerą. Użyć płyty współpracującej z kamerą (str. 13).
o Na płytę w kamerze nie można zapisywać danych z programów innych niż Picture Package.

Program Picture Package działa niewłaściwie.
o Zakończyć pracę programu Picture Package, po czym ponownie uruchomić komputer.

Podczas pracy programu Picture Package pojawia się komunikat o błędzie.
o Zakończyć pracę programu Picture Package, po czym przesunąć przełącznik POWER na kamerze, tak
aby zapaliła się inna lampka.

Instrukcja ,,Pierwsze kroki" jest niewłaściwie wyświetlana.
o Należy skorzystać z instrukcji ,,Pierwsze kroki" z pliku FirstStepGuide.pdf. Informacje o kopiowaniu
pliku podano na stronie 86.

100

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

J
s
z
w
r
r
a

C
d

Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Ekran samoczynnej diagnostyki
/ Wskaźniki ostrzegawcze
Jeśli na ekranie LCD albo w celowniku pojawiają
się jakieś wskaźniki, należy zapoznać się
z tabelą. Niektóre problemy można rozwiązać
we własnym zakresie. Jeśli problemu nie uda się
rozwiązać mimo kilkakrotnego wypróbowania
rozwiązania, należy się skontaktować z lokalną
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
C:21:00

E:20:?? / E:31:?? / E:40:?? /
E:61:?? / E:62:?? / E:91:?? /
E:94:??
o Wystąpiła usterka, której nie można usunąć
we własnym zakresie. Skontaktować
z lokalną autoryzowaną stacją serwisową
Sony i przekazać technikowi 5-znakowy kod
zaczynający się od ,,E".

100-1001 (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący plików)
Wolne miganie
o Plik jest uszkodzony.
o Plik jest nieczytelny.

C:(lub E:) ??:?? (ekran samoczynnej
diagnostyki)
C:04:??
o Nie jest używany akumulator
,,InfoLITHIUM". Użyć akumulatora
,,InfoLITHIUM" (str. 107).

C:13:??
o Używana płyta jest wadliwa. Użyć płyty
współpracującej z kamerą (str. 13).
o Płyta jest brudna lub porysowana. Wyczyścić
płytę dostarczoną ściereczką czyszczącą.

C:21:??
o Skropliła się para wodna, a w kamerze
znajduje się płyta. Wyłączyć kamerę
i pozostawić ją na co najmniej godzinę
(str. 109).

Wolne miganie
o Nie została włożona płyta.*
o Na płycie pozostało mniej niż 5 minut
miejsca na nagrania.
o Wolne miejsce na płycie wystarczy na zapis
mniej niż 30 obrazów.

Szybkie miganie
o Włożona płyta nie jest rozpoznawana.*
o Została włożona sfinalizowana płyta
DVD-RW (w trybie VIDEO) lub DVD+RW,
a przełącznikiem POWER wybrany jest tryb
(filmu) lub
(fotografii).*
o The disc is fully recorded.*
o Płyta jest do końca nagrana.*
o Włożona jest płyta, której nie można
odczytać ani nagrać, na przykład odwrotnie
włożona płyta jednostronna.
o System telewizji kolorowej włożonej płyty
różni się od systemu kamery.*

? Trzeba wyjąć płytę.*
Szybkie miganie
o Włożona płyta nie jest rozpoznawana.
o Płyta jest do końca nagrana.
o Podejrzenie wystąpienia błędu w napędzie
dyskowym kamery.

Rozwiązywanie problemów

C:32:??
o Wystąpiły objawy inne niż opisane powyżej.
Wyjąć i włożyć płytę, po czym ponowić
próbę użycia kamery.
o Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć je
na nowo, po czym ponowić próbę użycia
kamery.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
płyty)

101

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze (cd.)

? (ostrzeżenie o stanie akumulatora)
Wolne miganie
o Akumulator jest prawie wyczerpany.
o W zależności od warunków pracy i stanu
akumulatora wskaźnik ? może migać
nawet wówczas, gdy akumulator wystarczy
jeszcze na 20 minut pracy.

? (ostrzeżenie o skraplaniu wilgoci)*
Szybkie miganie
o Skropliła się para wodna, a w kamerze
znajduje się płyta. Wyłączyć kamerę
i pozostawić ją na mniej więcej godzinę.

(Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze)
Wolne miganie
o Temperatura kamery wzrasta.

Szybkie miganie
o Kamera nagrzała się do bardzo wysokiej
temperatury.* Wyłączyć kamerę
i pozostawić ją na pewien czas w chłodnym
miejscu.

(wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
lampy błyskowej)*
Wolne miganie
o Podczas ładowania

Szybkie miganie
o Występuje jakiś problem z lampą błyskową.

* W momencie pojawienia się na ekranie wskaźnika
ostrzegawczego włącza się melodyjka (str. 68).

Opis komunikatów
ostrzegawczych
Jeśli na ekranie pojawiają się komunikaty, należy
zapoznać się z tabelą.

? Akumulator
FOR "info LITHIUM" BATTERY ONLY
o Użyć akumulatora ,,InfoLITHIUM"
(str. 107).

Battery level is low.
o Naładować akumulator (str. 17, 107).

Old Battery Use a new one
o Akumulator jest wyeksploatowany. Użyć
nowego akumulatora (str. 107).

? Napęd
? Drive error Turn on power again
o Podejrzenie problemu z napędem płyty.
Wyłączyć i włączyć kamerę.

? Skraplanie wilgoci

P

? Moisture condensation Turn off for 1H
o Nastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć
kamerę na godzinę.

? Cannot open Try later
o Nie można otworzyć pokrywy płyty.
Ponowić próbę później.

? Płyta
Recording disabled
o Nagrywanie jest niemożliwe.

Cannot open Try later

102

m

o Nie można otworzyć pokrywy płyty.
Ponowić próbę później.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

d

? Recording disabled
o Wystąpiło uszkodzenie płyty
uniemożliwiające jej użycie.

Disc movie area full Cannot record
movies
o Brak miejsca na nagrywanie filmów.
Skasować niepotrzebne sceny (str. 72).

Scene number full
o Płyta zawiera maksymalną liczbę scen.
Skasować niepotrzebne sceny (str. 72).

? Disc full Cannot record
o Płyta jest pełna. Skasować niepotrzebne
sceny (str. 72).

Movie recording disabled
o Ze względu na ograniczenia płyty nie
można nagrywać filmów. Płyta może jednak
pozwalać na zapis fotografii.

Still recording disabled
o Ze względu na ograniczenia płyty nie można
nagrywać fotografii. Płyta może jednak
pozwalać na zapis filmów.

Playback prohibited
o Próbowano odtworzyć płytę, która nie
współpracuje z kamerą.

? Disc finalized Cannot record on
disc

? Need to unfinalize
o Aby dokonać nagrania na sfinalizowanej
płycie DVD-RW (w trybie VIDEO), trzeba
ją zdefinalizować (str. 50).

? Disc error Remove disc
o Włożona płyta nie jest obsługiwana przez
kamerę. Kamera nie może rozpoznać płyty
z powodu jej porysowania lub
niewłaściwego włożenia.

o Format płyty różni się od stosowanego przez
kamerę. Na użycie płyty w kamerze może
pozwolić jej sformatowanie (tylko DVD-RW
/ DVD+RW) (str. 51).

Access error
o Podczas odczytu płyty lub zapisu na płycie
wystąpił błąd.

Data error
o Podczas odczytu płyty lub zapisu na płycie
wystąpił błąd.

? Lampa błyskowa
Charging... Cannot record still images
o Próbowano nagrywać fotografię w czasie
ładowania lampy błyskowej.

The strobe cannot charge Not available
o Podczas ładowania wystąpił błąd. Ładowanie
zostało przerwane.

? Osłona obiektywu
Lens cover not fully open Turn power off
then on
o Osłona obiektywu nie jest do końca otwarta.
Wyłączyć i włączyć zasilanie.

Lens cover is not closed Turn the power
off once
o Osłona obiektywu nie jest zamknięta.
Wyłączyć zasilanie.

? Easy Handycam
Cannot start Easy Handycam. Cannot
cancel Easy Handycam.
o Nie można włączyć lub wyłączyć funkcji
Easy Handycam (str. 27).

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rozwiązywanie problemów

o Nie można nagrywać na sfinalizowaną płytę
DVD-R. Trzeba użyć nowej płyty.

? Format error

103

Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze (cd.)

Cannot start Easy Handycam with USB
connected
o Nie można włączyć funkcji Easy Handycam,
gdy jest podłączony przewód USB (str. 27).

Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected
o Nie można wyłączyć funkcji Easy
Handycam, gdy jest podłączony przewód
USB (str. 27).

Invalid during Easy Handycam operation
o Próbowano wykonać operację niedozwoloną
w trybie Easy Handycam (str. 27).

No recording during Easy Handycam
operation
o Płyta DVD+RW jest sfinalizowana.
Przygotować ją do nagrywania dodatkowych
scen (str. 50).

Data protected
o Płyta została objęta ochroną w innym
urządzeniu.

Copy inhibit
o Nie można kopiować scen z sygnałem
ochrony przed kopiowaniem.

Disc cover open, accidentally Turn on
power again
o Przypadkowo otworzyła się pokrywa płyty.
Ponownie włączyć zasilanie.

Recovering data

Avoid any vibration

o Kamera próbuje automatycznie odzyskać
dane, jeśli zapis danych został dokonany
niewłaściwie.

Cannot recover data
o Zapis danych na płytę nie powiódł się,
a próby odzyskania danych zakończyły się
niepowodzeniem.

? Inne
? Please connect AC adaptor
o Próbowano sfinalizować lub sformatować
płytę albo przygotować płytę do kolejnych
nagrań, gdy akumulator jest bliski
wyczerpania. Użyć zasilacza sieciowego,
aby zapobiec wyczerpaniu się akumulatora
w trakcie jednej z tych operacji.

Playlist full
o Playlista nie może zawierać więcej niż 999
scen.
o Ze względu na brak miejsca na płycie, do
playlisty nie można dodawać fotografii.

Cannot divide
o Nie można podzielić filmu utworzonego
z fotografii.
o Nie można podzielić bardzo krótkiego filmu.

104

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Korzystanie z kamery za granicą
Zasilanie
Dostarczonego zasilacza sieciowego można
używać do zasilania kamery w krajach,
w których napięcie przemienne w sieci wynosi
od 100 do 240 V, 50/60 Hz.

System

Kraje, w których system jest
używany

NTSC

Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile,
Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk,
Peru, Surinam, Tajwan, Stany
Zjednoczone, Wenezuela, Wyspy
Bahama itd.

PAL

Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Kuwejt,
Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy itd.

PAL - M

Brazylia

PAL - N

Argentyna, Paragwaj, Urugwaj

SECAM

Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran,
Monako, Rosja, Ukraina itd.

Systemy telewizji kolorowej
Kamera pracuje w systemie koloru PAL. Aby
można było wyświetlić obraz z kamery na
telewizorze, telewizor musi pracować
w systemie koloru PAL (patrz lista) i mieć
gniazda wejścia AUDIO/VIDEO.

Informacje dodatkowe

105

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Korzystanie z kamery za granicą (cd.)

Proste nastawianie zegara przez podanie różnicy czasów
Zegar można z łatwością przestawić na lokalny czas - wystarczy wskazać różnicę czasów. W tym
celu należy wybrać odpowiednie ustawienia parametrów [AREA SET] i [SUMMERTIME] w menu
TIME/LANGU. (str. 23).

Różnice między strefami czasu na świecie

Kod
strefy

Różnica
strefy
czasowej

Miejsce obowiązywania

Kod
strefy

Różnica
strefy
czasowej

Miejsce obowiązywania

1

GMT

Lizbona, Londyn

17

+11:00

Wyspy Salomona

2

+01:00

Berlin, Paryż

18

+12:00

Fidżi, Wellington

3

+02:00

Helsinki, Kair

19

- 12:00

Eniwetok, Kwajalein

4

+03:00

Moskwa, Nairobi

20

- 11:00

Wyspy Midway, Samoa

5

+03:30

Teheran

21

- 10:00

Hawaje

6

+04:00

Abu Zabi, Baku

22

- 09:00

Alaska

7

+04:30

Kabul

23

- 08:00

Los Angeles, Tijuana

8

+05:00

Karaczi, Islamabad

24

- 07:00

Denver, Arizona

9

+05:30

Kalkuta, New Delhi

25

- 06:00

Chicago, Mexico City

10

+06:00

Ałma Ata, Dhaka

26

- 05:00

Nowy Jork, Bogota

11

+06:30

Rangun

27

- 04:00

Santiago

12

+07:00

Bangkok, Dżakarta

28

- 03:30

St. John's

13

+08:00

Hongkong, Singapur

29

- 03:00

Brasilia, Montevideo

14

+09:00

Seul, Tokio

30

- 02:00

Fernando de Noronha

15

+09:30

Adelaide, Darwin

31

- 01:00

Azory

16

+10:00

Melbourne, Sydney

106

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Akumulator ,,InfoLITHIUM"
Kamera współpracuje z akumulatorem
,,InfoLITHIUM" (z serii P). Do jej
zasilania można użyć tylko akumulatora
,,InfoLITHIUM".
Akumulatory ,,InfoLITHIUM" z serii P noszą
oznaczenie
.

Co to jest akumulator ,,InfoLITHIUM"?
,,InfoLITHIUM" jest akumulatorem litowym,
który może wymieniać informacje o warunkach
pracy z kamerą i z oferowanym oddzielnie
zasilaczem sieciowym / ładowarką.
Akumulator ,,InfoLITHIUM" oblicza pobór
mocy w zależności od warunków pracy kamery
i wyświetla pozostały czas pracy (w minutach).

Jak ładować akumulator
o Przed rozpoczęciem użytkowania kamery trzeba
naładować akumulator.
o Zaleca się, aby ładowanie odbywało się
w temperaturze od 10 °C do 30 °C aż do zgaśnięcia
lampki CHG. Ładowanie poza zalecanym zakresem
temperatur może spowodować obniżenie wydajności
akumulatora.
o Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód
od gniazda DC IN lub zdjąć akumulator.

Efektywne wykorzystywanie
akumulatora

o Zaleca się przygotowanie akumulatorów, które
wystarczą na czas dwa lub trzy razy dłuższy od
planowanego czasu rejestracji. Pozwoli to na
poprzedzenie ostatecznych zdjęć zdjęciami próbnymi
na płytach DVD-RW / DVD+RW (oferowanymi
oddzielnie).
o Nie narażać akumulatora na działanie wody ani
wilgoci. Akumulator nie jest wodoodporny.
* Dostarczany z DCR-DVD403E/DVD803E,
wyposażenie dodatkowe dla modeli innych niż
DCR-DVD403E/DVD803E.
**Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich modeli.

Wskazanie pozostałego czasu pracy
akumulatora
o Jeśli zasilanie wyłącza się, pomimo że akumulator
informuje o wystarczającym czasie pracy, to należy
naładować akumulator w pełnym cyklu. Spowoduje
to wyświetlenie właściwego czasu pracy. Zwracamy
uwagę na fakt, że czasami nie uda się uzyskać
właściwego czasu pracy, na przykład wtedy, gdy
akumulator długo pracował w wysokiej temperaturze,
długo leżał po całkowitym naładowaniu albo był
często używany. Pozostały czas należy traktować
jako orientacyjną miarę czasu rejestracji.
o W zależności od warunków pracy i stanu
akumulatora wskaźnik ? (ostrzeżenie o stanie
akumulatora) może migać nawet wówczas, gdy
akumulator wystarczy jeszcze na mniej więcej
20 minut pracy.

Informacje dodatkowe

o Kiedy temperatura otoczenia jest mniejsza niż
10°C, maleje wydajność akumulatora. Dlatego też
w miejscach zimnych akumulator będzie działał
krócej. W celu wydłużenia czasu pracy akumulatora
zalecamy:
- włożyć akumulator do kieszeni blisko ciała, aby go
nagrzać, i przełożyć go do kamery bezpośrednio
przed rozpoczęciem zdjęć;
- użyć akumulatora o dużej pojemności: NP-FP70* /
NP-FP90**.
o Częste używanie ekranu LCD oraz funkcji
odtwarzania i przewijania powoduje szybsze zużycie
akumulatora. Zaleca się użycie akumulatora o dużej
pojemności: NP-FP70* / NP-FP90**.
o Kiedy kamera nie jest używana do nagrywania
ani odtwarzania, należy przestawiać przełącznik
POWER w położenie OFF (CHG). Akumulator
zużywa się nawet wówczas, gdy kamera pozostaje
w trybie czuwania lub pauzy w odtwarzaniu.

107

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Akumulator ,,InfoLITHIUM" (cd.)

Przechowywanie akumulatora
o Jeśli akumulator nie będzie długo używany, to
dla zachowania jego funkcji należy raz do roku
całkowicie go naładować, a następnie wyładować
w kamerze. Po wyładowaniu akumulatora należy
zdjąć go z kamery i przechowywać w suchym,
chłodnym miejscu.
o Aby wyładować akumulator na kamerze, należy
zmienić na [NEVER] ustawienie parametru
[A.SHUT OFF] w menu
STANDARD SET
z ekranu SETUP i pozostawić kamerę w trybie
gotowości do nagrywania (bez wkładania płyty) aż
do jej wyłączenia się (str. 69).

Trwałość akumulatora
o Akumulator ma ograniczoną trwałość. Zmniejsza się
ona stopniowo wraz z użytkowaniem akumulatora
i z upływem czasu. Poważne zmniejszenie się czasu
pracy akumulatora wynika prawdopodobnie
z jego wyeksploatowania. Trzeba wtedy kupić nowy
akumulator.
o Trwałość każdego akumulatora zależy od warunków
jego przechowywania i sposobu eksploatacji.

108

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne
Właściwe obchodzenie się z kamerą

? Jeśli kamera nie będzie używana przez
dłuższy czas

o Co jakiś czas należy włączyć kamerę i uruchomić jej
elementy. W tym celu można na przykład na
3 minuty włączyć odtwarzanie płyty.
o Wyjąć płytę z kamery.
o Przed przechowywaniem kamery całkowicie
wyładować akumulator.

Skraplanie wilgoci
Jeśli kamera zostanie bezpośrednio przeniesiona
z zimnego do ciepłego miejsca, w jej wnętrzu,
na powierzchni płyty lub na obiektywie
czytnika może się skroplić para wodna. W takim
przypadku kamera może działać niewłaściwie.
Jeśli wilgoć skropliła się wewnątrz kamery,
pojawia się komunikat [? Moisture
condensation Turn off for 1H] albo
[? Cannot open Try later].
Komunikaty te nie pojawiają się w przypadku
zaparowania obiektywu.

? Kiedy w kamerze skropli się wilgoć

Należy wyłączyć kamerę i pozostawić ją na
mniej więcej godzinę.

? Uwaga o skraplaniu wilgoci

Przyczyną skroplenia wilgoci może być
przeniesienie kamery z zimnego do ciepłego
miejsca (lub na odwrót) albo używanie kamery
w wilgotnych miejscach. Oto kilka przykładów:
o Kamera zostaje przeniesiona ze stoku narciarskiego
do ogrzewanego pomieszczenia.
o Kamera zostaje wyniesiona z klimatyzowanego
pomieszczenia lub pojazdu i w czasie upału znajduje
się na świeżym powietrzu.

Informacje dodatkowe

o Nie używać ani nie przechowywać kamery
w następujących miejscach:
- Bardzo gorących albo zimnych. Nigdy nie narażać
kamery na temperaturę wyższą niż 60°C, która
może wystąpić w pełnym słońcu, w pobliżu
grzejnika czy w samochodzie zaparkowanym
w słońcu. Grozi to awarią albo deformacją kamery.
- W pobliżu silnych pól magnetycznych
i w miejscach narażonych na wibrację. Grozi to
awarią kamery.
- W pobliżu silnych źródeł fal radiowych lub
promieniowania. Kamera może niewłaściwie
zapisywać obraz.
- W pobliżu odbiorników sygnałów radiowych
w modulacji amplitudowej i sprzętu wideo. Grozi
to wystąpieniem zakłóceń.
- Na piaszczystej plaży i w miejscach zapylonych.
Przedostanie się do kamery piasku albo kurzu
grozi awarią, której czasami nie można usunąć.
- W pobliżu okien lub w plenerze, gdy ekran LCD,
celownik lub obiektyw mógłby się znaleźć
w pełnym słońcu. Grozi to uszkodzeniem wnętrza
celownika albo ekranu LCD.
- W miejscach bardzo wilgotnych.
o Napięcie zasilania kamery wynosi 7,2 V
(akumulator) lub 8,4 V (zasilacz sieciowy).
o Do zasilania napięciem stałym i przemiennym
używać tylko akcesoriów zalecanych w niniejszej
instrukcji obsługi.
o Nie dopuścić do zamoczenia kamery przez deszcz,
wodę morską itp. Grozi to awarią, której czasami nie
można usunąć.
o Jeśli do wnętrza kamery przedostanie się jakiś
przedmiot albo płyn, to przed dalszą eksploatacją
należy odłączyć od kamery źródło zasilania i zlecić
kontrolę autoryzowanej stacji serwisowej Sony.
o Unikać nieostrożnego obchodzenia się z kamerą.
Nie rozbierać jej, nie przerabiać, chronić ją przed
uderzeniem, upuszczeniem i nadepnięciem.
Szczególnie należy chronić obiektyw.
o Kiedy kamera nie jest używana, przełącznik POWER
powinien znajdować się w położeniu OFF (CHG).
o Nie używać kamery owiniętej w ręcznik itp. Grozi to
przegrzaniem kamery.
o Przy odłączaniu przewodu zasilającego chwytać za
wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
o Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie
stawiać na nim ciężkich przedmiotów.

o Dbać, żeby metalowe styki były czyste.
o Przechowywać pilot i baterię pastylkową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie przypadkowego
połknięcia baterii bezzwłocznie porozumieć się
z lekarzem.
o W razie wycieku elektrolitu:
- skontaktować się z lokalną autoryzowaną stacją
serwisową Sony,
- zmyć płyn, który ewentualnie przedostał się na
skórę,
- gdyby płyn dostał się do oczu, przemyć je dużą
ilością wody i porozumieć się z lekarzem.

109

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne (cd.)

o Kamera jest używana po burzy lub mżawce.
o Kamera pracuje w gorącym, wilgotnym miejscu.

? Jak zapobiegać skropleniu się wilgoci
Przenosząc kamerę z zimnego do ciepłego
miejsca, należy ją włożyć do torebki foliowej
i szczelnie zamknąć torebkę. Torebkę można
zdjąć, gdy temperatura powietrza wewnątrz
zrówna się z temperaturą otoczenia (po mniej
więcej godzinie).

? Dotknij kolejno przycisków
?
[SETUP] ?
STANDARD SET ?
[CALIBRATION] ?
.

o Jeśli jest wybrany współczynnik kształtu
4:3, zmieni się on na 16:9 (DCR-DVD202E/
DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E).

Ekran LCD
o Nie naciskać mocno ekranu LCD. Grozi to
rozmyciem obrazu i uszkodzeniem kamery.
o W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się
utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
o Podczas pracy kamery może się nagrzewać tył
ekranu LCD. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

? Czyszczenie ekranu LCD

Jeśli ekran LCD jest pobrudzony odciskami
palców lub zakurzony, to do jego czyszczenia
zaleca się użycie ściereczki czyszczącej
(dostarczonej).
W przypadku korzystania z zestawu do
czyszczenia ekranów LCD (wyposażenie
dodatkowe) nie należy wylewać płynu
czyszczącego bezpośrednio na ekran LCD, lecz
użyć papieru czyszczącego zwilżonego płynem.

? Regulacja ekranu LCD (CALIBRATION)

Zdarza się, że przyciski na panelu dotykowym
działają niewłaściwie. Należy wówczas
wykonać opisane tu czynności. Zaleca się, aby
podczas ich wykonywania kamera była zasilana
z sieci przez zasilacz sieciowy.
? Przesuwając przełącznik POWER do dołu,

włącz lampkę

(odtwarzania / edycji).

? Odłącz od kamery wszystkie przewody poza

przewodem zasilacza sieciowego, a następnie
wyjmij płytę.

? Używając wąskiego przedmiotu, dotykaj

wyświetlanych na ekranie znaków ,,×".
Znak ,,×" pojawi się za każdym razem w innym
miejscu.
Aby przerwać kalibrację, dotknij przycisku
[CANCEL].

W razie dotknięcia niewłaściwego miejsca
zacznij procedurę od początku.
o Do kalibracji ekranu LCD nie używać ostro
zakończonych przedmiotów.
Grozi to uszkodzeniem powierzchni ekranu.
o Kalibracja ekranu LCD nie jest możliwa po
obróceniu panelu LCD w taki sposób, że ekran LCD
jest zwrócony na zewnątrz.

Obchodzenie się z obudową
o Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej
ściereczki zwilżonej wodą. Po wyczyszczeniu
wytrzeć obudowę suchą ściereczką.
o Aby uniknąć uszkodzenia obudowy:
- nie używać rozpuszczalników, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna czy spirytus, ściereczek
nasączonych środkami chemicznymi ani substancji
lotnych, takich jak środki owadobójcze,
- nie dotykać kamery rękami pokrytych
pozostałościami jednej z powyższych substancji,
- nie dopuszczać do długotrwałego stykania się
obudowy z gumą lub przedmiotami z winylu.

110

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Obiektyw w czytniku optycznym
o Nie dotykać obiektywu znajdującego się pod
pokrywą płyty. Aby nie wpuszczać kurzu do wnętrza,
nie otwierać pokrywy płyty w celach innych niż
włożenie lub wyjęcie płyty.
o Jeśli kamera nie działa z powodu zabrudzenia
obiektywu w czytniku optycznym, to należy
wyczyścić obiektyw za pomocą gruszki
z dmuchawką (wyposażenie dodatkowe). Podczas
czyszczenia nie dotykać bezpośrednio obiektywu,
gdyż grozi to awarią kamery.

Obiektyw w czytniku optycznym

Ładowanie wewnętrznego
akumulatora w kamerze
Kamera zawiera wewnętrzny akumulator, który
podtrzymuje ustawienia daty, godziny itp. nawet
wówczas, gdy przełącznik POWER znajduje
się w położeniu OFF (CHG). Akumulator ten
zawsze ładuje się podczas pracy kamery,
a rozładowuje się podczas przerw
w eksploatacji. Całkowite rozładowanie nastąpi
po mniej więcej trzymiesięcznej przerwie
w eksploatacji kamery. Kamera działa
normalnie nawet po wyładowaniu się
wewnętrznego akumulatora, nie pozwala jednak
na zapis właściwej daty i godziny.

? Postępowanie

Używając dostarczonego zasilacza sieciowego,
podłącz kamerę do ściennego gniazdka
sieciowego, wyłącz ją przełącznikiem POWER
i pozostaw na co najmniej 24 godziny.

Obchodzenie się z obiektywem i jego
przechowywanie
o W następujących sytuacjach należy wycierać
powierzchnię obiektywu czystą, miękką ściereczką:
- kiedy na obiektywie widać odciski palców;
- w miejscach gorących albo wilgotnych;
- kiedy obiektyw jest narażony na oddziaływanie
zasolonego powietrza, na przykład nad morzem.
o Przechowywać obiektyw w dobrze wentylowanym
miejscu, które nie jest narażone na nadmierne
zakurzenie lub zapylenie.
o Aby uniknąć rozwinięcia się pleśni, okresowo
czyścić obiektyw w opisany powyżej sposób. Aby
kamera przez długi czas zachowała optymalny stan,
zaleca się jej uruchamianie nie rzadziej niż mniej
więcej raz na miesiąc.

Wymiana baterii w pilocie (oprócz
DCR-DVD92E/DVD602E)
? Wciskając występ, wsuń paznokieć w szczelinę

i wyciągnij oprawkę baterii.

? Włóż nową baterię litową. Strona + ma się

znajdować u góry.

? Z powrotem wsuń oprawkę baterii do wnętrza

pilota, tak aby rozległ się trzask.

Występ

Informacje dodatkowe

111

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne (cd.)

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi
wybuchem. Nie ładować, nie rozbierać ani nie
palić baterii.

Ostrzeżenie
Niewłaściwie dokonana wymiana baterii
grozi wybuchem. Jako zamiennika należy
użyć tylko identycznej baterii lub jej
odpowiednika zalecanego przez producenta.
Zużyte baterie należy usuwać zgodnie
z zaleceniami producenta.
o W pilocie jest wykorzystywana bateria litowa
CR2025. Nie używać baterii innych niż CR2025.
o Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, może
się zmniejszyć zasięg pilota albo pilot będzie działał
niewłaściwie. W takim przypadku należy wymienić
baterię na baterię litową Sony CR2025. Użycie innej
baterii stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu.

112

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

U
d
n

Użycie paska na
dłoń jako paska na
nadgarstek
Ten sposób użycia paska jest przydatny przy
noszeniu kamery.

Mocowanie pasa na
ramię
Można zamocować dostarczony z kamerą pas na
ramię do zaczepów na pas na ramię.

1 Otwórz haczyk i element

mocujący poduszkę na dłoń
(?), po czym wysuń je
z pierścienia (?).

Poduszka na dłoń

2 Przesuń poduszkę na dłoń do
oporu w prawo (?), po czym
z powrotem zamknij haczyk
i element mocujący (?).

3 Używaj paska w roli paska na
nadgarstek, jak pokazano na
ilustracji.

Informacje dodatkowe

113

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Dane techniczne
System
System
kompresji obrazu

MPEG2 / JPEG (fotografie)

System
kompresji
dźwięku

DCR-DVD92E/DVD602E
Dolby Digital 2 kanały
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD403E/DVD653E/
DVD703E/DVD803E
Dolby Digital 2 kanały / 5.1
kanałów
Dolby Digital 5.1 Creator

Sygnał wideo

System koloru PAL, standard
CCIR

Płyty, których
można użyć

DVD-R / DVD-RW /
DVD+RW o średnicy 8 cm

Format zapisu

DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO
(w trybie VIDEO),
DVD-VideoRecording
(w trybie VR)
DVD+RW: DVD+RW Video
Fotografie: Exif *1 Ver.2.2

DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E
3,27 mm (typu 1/5,5") CCD
(urządzenie ze sprzężeniem
ładunkowym)
Brutto: około
1 070 000 pikseli
Efektywnie (film): około
690 000 pikseli
Efektywnie (fotografia):
około 1 000 000 pikseli
DCR-DVD403E/DVD803E
5,9 mm (typu 1/3") CCD
(urządzenie ze sprzężeniem
ładunkowym)
Brutto: około 3 310 000
pikseli
Efektywnie (film): około
2 048 000 pikseli
Efektywnie (fotografia):
około 3 048 000 pikseli

Czas
nagrywania /
odtwarzania

HQ: około 20 minut
SP: około 30 minut
LP: około 60 minut

Celownik

Elektroniczny
DCR-DVD92E/DVD602E:
czarno-biały
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD403E/DVD653E/
DVD703E/DVD803E:
kolorowy

Przetwornik
obrazu

DCR-DVD92E/DVD602E/
DVD653E
3,0 mm (typu 1/6"), CCD
(urządzenie ze sprzężeniem
ładunkowym)
Brutto: około 800 000 pikseli
Efektywnie (film): około
400 000 pikseli
Efektywnie (fotografia):
około 400 000 pikseli

Obiektyw

DCR-DVD92E/DVD602E/
DVD653E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
Średnica filtra: 30 mm
Zoom optyczny: 20×, Zoom
cyfrowy: 40×, 800×
F = 1,8 - 3,1
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
Średnica filtra: 30 mm
Zoom optyczny: 12×, Zoom
cyfrowy: 24×, 480×
F = 1,8 - 2,5
DCR-DVD403E/DVD803E:
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Średnica filtra: 30 mm
Zoom optyczny: 10×, Zoom
cyfrowy: 20×, 120×
F = 1,8 - 2,9

114

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Ogniskowa

DCR-DVD92E/DVD602E/
DVD653E
f = 2,3 - 46 mm
W przeliczeniu dla aparatu
35 mm:
Film: 44 - 880 mm
Fotografia: 44 - 880 mm
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E
f = 3,0 - 36 mm
W przeliczeniu dla aparatu
35 mm:
Film: 46 - 628,5 mm (tryb
16:9)*2, 48 - 576 mm (tryb 4:3)
Fotografia: 40 - 480 mm
DCR-DVD403E/DVD803E
5,1 - 51 mm
W przeliczeniu dla aparatu
35 mm:
Film: 42,8 - 495 mm (tryb
16:9)*2, 45 - 450 mm (tryb 4:3)
Fotografia: 37 - 370 mm

Temperatura
barwy

Minimalne
oświetlenie

DCR-DVD92E/DVD403E/
DVD602E/DVD653E/
DVD803E:
5 lx (luksów) (F 1,8)
0 lx (luksów) (po włączeniu
funkcji NightShot / NightShot
plus)*3
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E:
7 lx (luksów) (F 1,8)
0 lx (luksów) (po włączeniu
funkcji NightShot plus)*3

,,Exif" jest opracowanym przez JEITA (Japońskie
Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego
i Informatycznego) formatem pliku przeznaczonym
do zapisu obrazu fotograficznego. Pliki w tym
formacie mogą zawierać dodatkowe informacje, na
przykład o ustawieniach kamery wybranych
w momencie zapisu obrazu.

o Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Złącza wejściowe i wyjściowe
DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E
Wyjście audio /
wideo

Złącze 10-stykowe
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ohm
(omów), niesymetryczny
Sygnał luminancji: 1 Vp-p,
75 Ohm (omów), niesymetryczny
Sygnał chrominancji:
0,3 Vp-p, 75 Ohm (omów),
niesymetryczny
Sygnał audio: 327 mV (przy
impedancji wyjściowej
większej niż 47 kOhm
(kiloomów)), impedancja
wyjściowa mniejsza niż
2,2 kOhm (kilooma).

Gniazdo
REMOTE

Gniazdo stereo mini-minijack
(? 2,5 mm)

DCR-DVD203E/DVD403E/DVD653E/
DVD703E/DVD803E
Wejście / wyjście
audio / wideo

Złącze 10-stykowe
Automatyczne przełączanie
wejścia / wyjścia
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ohm
(omów), niesymetryczny
Sygnał luminancji: 1 Vp-p,
75 Ohm (omów), niesymetryczny
Sygnał chrominancji:
0,3 Vp-p, 75 Ohm (omów),
niesymetryczny
Sygnał audio: 327 mV
(przy impedancji wyjściowej
większej niż 47 kOhm
(kiloomów)), impedancja
wejściowa większa niż
47 kOhm (kiloomów), impedancja
wyjściowa mniejsza niż 2,2 kOhm
(kilooma).

Gniazdo USB

mini-B

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Informacje dodatkowe

*1

[AUTO], [ONE PUSH]
(zapamiętywanie po
naciśnięciu), [INDOOR]
(pomieszczenie, 3 200 K),
[OUTDOOR] (plener, 5 800 K)

W trybie 16:9 wartości ogniskowej są wartościami
wynikającym z szerokokątnego odczytu pikseli.
*3
Obiekty niewidoczne w ciemności można sfilmować
w promieniach podczerwonych.
*2

115

Dane techniczne (cd.)

Gniazdo
REMOTE

Gniazdo stereo mini-minijack
(? 2,5 mm)

0 °C do 40 °C

Zakres
temperatur przy
przechowywaniu

Ekran LCD

Zakres
temperatur
przy pracy

-20 °C do +60 °C

Wymiary
(w przybliżeniu)

DCR-DVD92E/DVD202E/
DVD203E/DVD602E/
DVD653E/DVD703E:
57 × 87 × 131 mm (szer.
× wys. × gł.)
DCR-DVD403E/DVD803E
62 × 93 × 133 mm (szer.
× wys. × gł.)

Waga
(w przybliżeniu)

DCR-DVD92E/DVD202E/
DVD203E/DVD602E/
DVD653E/DVD703E: 440 g
(sama kamera)
500 g (razem z akumulatorem
NP-FP50 i płytą)
DCR-DVD403E/DVD803E
520 g (sama kamera)
620 g (razem z akumulatorem
NP-FP70 i płytą)

Dostarczane
wyposażenie

Patrz strona 16.

*

Przekątna obrazu

DCR-DVD92E/DVD602E/
DVD653E:
6,2 cm (2,5")
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD403E/DVD703E/
DVD803E:
6,9 cm (2,7", współczynnik
kształtu 16:9)

Całkowita
liczba pikseli

123 200 (560 × 220)

Gniazdo
REMOTE

Gniazdo stereo mini-minijack
(? 2,5 mm)

Dane ogólne
Zasilanie

Napięcie stałe 7,2 V
(akumulator)
Napięcie stałe 8,4 V (zasilacz
sieciowy)

Przeciętny
pobór
mocy (przy
korzystaniu
z akumulatora

Podczas filmowania kamerą
z użyciem ekranu LCD:
DCR-DVD92E/DVD602E: 3,4 W
DCR-DVD653E: 3,4 W
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E: 3,5 W
DCR-DVD403E/DVD803E:
4,7 W
Podczas filmowania kamerą
z użyciem celownika
DCR-DVD92E/DVD602E: 3,0 W
DCR-DVD653E: 3,0 W
DCR-DVD202E/DVD203E/
DVD703E: 3,0 W
DCR-DVD403E/DVD803E:
4,3 W

A
N
D

Zasilacz sieciowy AC-L25A/L25B
Zasilanie

Napięcie przemienne
100 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór prądu

0,35 - 0,18 A

Pobór mocy

18 W

Napięcie
wyjściowe

Napięcie stałe 8,4 V*

Zakres
temperatur
przy pracy

0 °C do 40 °C

116

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

N

Dane techniczne (cd.)

Zakres
temperatur przy
przechowywaniu
Wymiary
(w przybliżeniu)
*

-20 °C do +60 °C

190 g, bez przewodu
zasilającego

Informacje o innych parametrach można znaleźć na
etykiecie na zasilaczu.

Akumulator
NP-FP50: DCR-DVD92E/DVD202E/
DVD203E/DVD602E/DVD653E/DVD703E

NP-FP70: DCR-DVD403E/DVD803E
Maksymalne
napięcie
wyjściowe

Napięcie stałe 8,4 V

Napięcie
wyjściowe

Napięcie stałe 7,2 V

Pojemność

9,8 Wh (1 360 mAh)

Wymiary
(w przybliżeniu)

31,8 × 33,3 × 45,0 mm
(szer. × wys. × gł.)

Waga
(w przybliżeniu)

85 g

Maksymalne
napięcie
wyjściowe

Napięcie stałe 8,4 V

Zakres
temperatur
przy pracy

0 °C do 40 °C

Napięcie
wyjściowe

Napięcie stałe 7,2 V

Typ

Litowy

Pojemność

4,9 Wh (680 mAh)

Wymiary
(w przybliżeniu)

31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szer. × wys. × gł.)

Waga
(w przybliżeniu)

40 g

Zakres
temperatur
przy pracy

0 °C do 40 °C

Typ

Litowy

Informacje dodatkowe

117

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Znaki handlowe
o Dolby i symbol podwójnego D są znakami
handlowymi Dolby Laboratories.
o Dolby Digital 5.1 Creator i Dolby Digital Stereo
Creator są znakami handlowymi Dolby Laboratories.
o Logo DVD-R, DVD-RW i DVD+RW są znakami
handlowymi.
o ,,InfoLITHIUM" jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
o Picture Package jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
o Microsoft, Windows i Windows Media są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i / lub w innych krajach.
o Macintosh jest znakiem handlowym Apple Computer
Inc.
o Macromedia i Macromedia Flash Player są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi
Macromedia Inc. w Stanach Zjednoczonych i / lub
w innych krajach.
o Pentium jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym
znakiem handlowym Intel Corporation.
Wszystkie pozostałe nazwy produktów mogą być
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi odpowiednich firm. W instrukcji nie są za
każdym razem zamieszczane symbole (TM) i (R).

R

W
w

*

W
p

O

T
w

P

U

C
,,

118

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Rodzaje płyt i formaty nagrywania
W kamerze DVD Handycam można używać wskazanych poniżej rodzajów płyt. W przypadku płyt DVD-RW do
wyboru są dwa formaty nagrywania: VIDEO lub VR.

8cm DVD-RW

8 cm DVD-R

o Płytę tego rodzaju
można nagrać tylko
raz.

Tryb VR

8cm DVD+RW

Tryb VR

o Płyty tego rodzaju mogą być wielokrotnie nagrywane.

o Takiej płyty można
użyć do zapisu
ważnych nagrań.

o Używając kamery,
można kasować
obrazy i poddawać je
edycji.

o Można odtwarzać
płytę w różnych
urządzeniach DVD.*

o Odtwarzanie płyty
jest możliwe bez
finalizacji.

o Można odtwarzać płytę w różnych urządzeniach DVD.*
*

Prosimy o sprawdzenie, z jakimi rodzajami płyt współpracuje urządzenie DVD.
Więcej informacji o różnicach między rodzajami płyt podano w instrukcji obsługi, w podrozdziale ,,Wybieranie
płyty" w rozdziale ,,Możliwości kamery DVD Handycam".

Odtwarzanie nagranej płyty w odtwarzaczu DVD itp.
Trzeba sfinalizować płytę. Umożliwi to odtwarzanie płyty, która została nagrana w kamerze DVD Handycam,
w odtwarzaczu / nagrywarce DVD itp. lub w napędzie DVD komputera.

Finalizacja

Sprzęt DVD

Napęd DVD
komputera

Procedura finalizacji zależy od rodzaju używanej płyty.
DVD-R

o Po sfinalizowaniu płyty nie jest możliwe zmienianie jej zawartości, nawet jeśli na
płycie pozostało wolne miejsce.

DVD-RW

DVD+RW

o Płytę można odtworzyć w większości urządzeń DVD. Po zdefinalizowaniu płyty
w kamerze DVD Handycam możliwe będzie dokonywanie kolejnych nagrań.

Tryb VR

o Na sfinalizowaną płytę można dokonywać kolejnych nagrań w kamerze DVD
Handycam.
o Płytę można odtwarzać bez finalizacji. Czasami finalizacja jest jednak niezbędna.
Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.

Uwaga
Czas trwania finalizacji zależy od zawartości płyty. Więcej informacji o finalizacji podano w podrozdziale
,,Przygotowanie płyty do odtwarzania w odtwarzaczach DVD / napędach DVD (finalizacja)" w instrukcji obsługi.

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

Informacje dodatkowe

Tryb VIDEO

119

Printed in Czech Republic (EU)

DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD602E/DVD653E/DVD703E/

(C)


Download file - link to post