olympus_basic_C-55Z_PL.pdf

OLYMPUS C-55 instrukcja obs│ugi POLSKI

OLYMPUS C-55 instrukcja obs│ugi POLSKI Producent: OLYMPUS Model: C-55 Jezyk: POLSKI


CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

C-5500 ZOOM
C-55 ZOOM
Wykonuj zdj┤cia i
odtwarzaj je!
PL

owa
dstaw ja
Po
c
instruk i
obs?ug

Dla klientˇw w Europie
Symbol >>CE<< oznacza, Że niniejszy produkt spe?nia europejskie wymagania
bezpiecze?stwa, ochrony zdrowia i ?rodowiska.
Aparaty z oznaczeniem >>CE<< s? przeznaczone do sprzedaŻy w Europie.

Spis tre?ci
Jak korzystaš z aparatu? .............................................. 3

Wskazania bezpiecze?stwa ........................................ 5

ROZPAKOWYWANIE ZAWARTO?CI
OPAKOWANIA ............................................8
UMIESZCZANIE BATERII

...............................9

UMIESZCZANIE KARTY PAMI?CI

...................11

WŞ?CZANIE APARATU

...............................13

WYKONYWANIE ZDJ??

..............................18

PRZEGL?DANIE ZDJ??

..............................23

WYŞ?CZANIE APARATU

.............................29

Specyfikacja techniczna ............................................. 30

2

PL

Nawigacja

Jak korzystaš z aparatu?

Korzystanie z komputera ...
W komputerze moŻesz korzystaš z
oprogramowania OLYMPUS Master,
ktˇre pozwala na edycj┤ przeniesionych
do komputera zdj┤š, ich przegl?danie
oraz drukowanie.

Korzystanie z
karty ...
Zdj┤cia wykonane aparatem
s? zapisywane na kartach
xD-Picture Card. Poprzez
zapisanie danych rezerwacji
wydruku odnosz?cych si┤ do
zdj┤š zapisanych na karcie,
moŻesz wydrukowaš zdj┤cia
w punkcie fotograficznym lub
na drukarce kompatybilnej ze
standardem PictBridge.

Korzystanie z drukarki ...
W przypadku drukarek
kompatybilnych ze standardem
PictBridge moŻesz drukowaš
zdj┤cia bezpo?rednio z komputera.

Korzystanie z
telewizora ...
MoŻesz korzystaš z
telewizora, aby przegl?daš
zdj┤cia lub odtwarzaš
sekwencje wideo zarejestrowane aparatem.
PL

3

Korzystanie z pokr┤t?a
trybˇw ...
Skorzystaj z pokr┤t?a trybˇw, aby
wybraš tryb fotografowania lub
odtwarzania. Pozycja f pozwala
na wybranie optymalnych ustawie?
fotografowania dla 10 rˇŻnych typˇw
sytuacji.

Korzystanie z klawiszy strza?ek
i przycisku Z ...
Klawisze strza?ek oraz przycisk Z pozwalaj?
na wybieranie i ustawianie poszczegˇlnych
opcji menu, jak rˇwnieŻ na przegl?danie
zdj┤š kadr po kadrze.

Korzystanie z przyciskˇw
bezpo?rednich operacji ...
Przyciski bezpo?rednich operacji pozwalaj? wykonywaš
funkcje takie jak kasowanie, czy ochrona zdj┤š lub
ustawianie trybu lampy b?yskowej, co znacznie
upraszcza obs?ug┤ aparatu.

AE/AF
SET CARD PICTURE CAM

AE:ESP
ESP

AF:SPOT
iESP

Korzystanie z menu ...

TIMELAPSE
SPOT
WB
MULTI METERING
PICTURES :AREA 02

Funkcje odnosz?ce si┤ do fotografowania i odtwarzania
ustawiane s? z ekranˇw menu wy?wietlanych na monitorze.

SELECT SHARPNESS GO OK
INTERVAL
SATURATION:
?01
0
SELECT

4

PL

SET

GO OK

Wskazania bezpiecze?stwa
OSTRZE?ENIE
RYZYKO PORA?ENIA PR?DEM.
NIE OTWIERA?.
OSTRZE?ENIE: ABY ZMNIEJSZY? RYZYKO PORA?ENIA PR?DEM, NIE
ZDEJMUJ POKRYW ( RËWNIE? TYLNEJ). WEWN?TRZ NIE MA ?ADNYCH
ELEMENTËW SERWISOWANYCH PRZEZ U?YTKOWNIKA. WSZELKIE
NAPRAWY POWINNY BY? PRZEPROWADZANE PRZEZ SERWIS OLYMPUS.
Symbol pioruna zako?czonego strza?k? umieszczony w trˇjk?cie ostrzega o obecno?ci
wewn?trz urz?dzenia nieizolowanych punktˇw z wysokim napi┤ciem, ktˇre mog? byš
przyczyn? poraŻenia pr?dem.
Znak wykrzyknika umieszczony w trˇjk?cie informuje o waŻnych operacjach i czynno?ciach zwi?zanych z utrzymaniem aparatu, opisanych w niniejszej instrukcji obs?ugi.
OSTRZE?ENIE!
ABY UNIKN?? NIEBEZPIECZE?STWA PORA?ENIA PR?DEM ORAZ PO?ARU, NIGDY NIE
NARA?AJ PRODUKTU NA DZIAŞANIE WODY ANI NIE OBS?UGUJ GO W WARUNKACH
PODWY?SZONEJ WILGOTNO┬CI.

OstrzeŻenia ogˇlne
Przeczytaj wszystkie wskazˇwki - Przed rozpocz┤ciem korzystania z urz?dzenia
przeczytaj ca?? instrukcj┤ obs?ugi.
Zachowaj instrukcj┤ obs?ugi - NaleŻy zachowaš instrukcj┤ obs?ugi, gdyŻ moŻe byš
pomocna przy dalszym uŻytkowaniu aparatu.
OstrzeŻenia - Przeczytaj dok?adnie i post┤puj zgodnie z zaleceniami znajduj?cymi si┤
na etykietach ostrzegawczych umieszczonych na produkcie oraz opisanych w
instrukcji obs?ugi.
Post┤puj wed?ug wskaza? - Zawsze post┤puj zgodnie ze wskazaniami instrukcji
do??czonej do niniejszego produktu.
Czyszczenie - Przed czyszczeniem zawsze od??cz produkt od ?ciennego gniazda
zasilania. Do czyszczenia uŻywaj lekko wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urz?dzenia
nigdy nie stosuj ?rodkˇw czyszcz?cych w cieczy lub aerozolu, ani Żadnych
organicznych rozpuszczalnikˇw.
Pod??czenia - Dla bezpiecze?stwa oraz aby unikn?š uszkodzenia aparatu korzystaj
wy??cznie z akcesoriˇw zalecanych przez firm┤ Olympus.
Woda i wilgoš - Nigdy nie korzystaj z aparatu blisko wody (w pobliŻu wanny, zlewu, w
wilgotnej piwnicy, basenu ani na deszczu). Wskazania bezpiecze?stwa odno?nie
produktˇw charakteryzuj?cych si┤ wodoodporn? konstrukcj? zamieszczono w
poszczegˇlnych instrukcjach obs?ugi tych produktˇw.
Stawianie aparatu - Aby unikn?š uszkodzenia i zapobiec ewentualnemu wypadkowi,
nigdy nie stawiaj aparatu na niestabilnej podstawie, statywie, w niepewnym uchwycie,
itp. Aparat naleŻy mocowaš na stabilnym statywie lub w odpowiednim uchwycie.
NaleŻy post┤powaš wg wskaza? dotycz?cych prawid?owego mocowania aparatu oraz
uŻywaš wy??cznie akcesoriˇw zalecanych przez producenta.
PL

5

Wskazania bezpiecze?stwa
Zasilanie - Aparat moŻna pod??czaš tylko do ?rˇd?a zasilania opisanego na etykiecie
informacyjnej aparatu. Je?li nie jeste? pewien, jakie zasilanie jest w domowej sieci
elektrycznej skonsultuj si┤ z lokalnym zak?adem energetycznym. W instrukcji obs?ugi
znajduj? si┤ informacje o korzystaniu z aparatu, gdy jest zasilany bateriami.
Uziemienie, polaryzacja - Je?li produkt b┤dzie uŻytkowany z opcjonalnym zasilaczem,
to moŻe byš on wyposaŻony we wtyczk┤ zmieniaj?c? polaryzacj┤ (jeden bolec wtyczki
szerszy od drugiego). Powoduje to, Że wtyczka pasuje do gniazda zasilaj?cego tylko
w jeden sposˇb. Je?li nie moŻesz pod??czyš wtyczki do gniazda, wyjmij j?, obrˇš i
sprˇbuj w??czyš raz jeszcze. Je?li pod??czenie nadal si┤ nie udaje skontaktuj si┤ z
elektrykiem, by wymieniš gniazdko.
Ochrona kabla zasilaj?cego - Przewˇd zasilaj?cy powinien byš tak poprowadzony,
aby po nim nie chodziš. Nigdy nie k?ad? na przewodzie ci┤Żkich przedmiotˇw, ani nie
owijaj go wokˇ? nˇg sto?u b?d? krzes?a. Kable nie powinny si┤ teŻ pl?taš wokˇ? wtykˇw
w aparacie oraz gnie?dzie zasilania.
Wy?adowania atmosferyczne - Je?li w czasie korzystania z zasilacza zacznie si┤
burza, od??cz natychmiast zasilacz od gniazda zasilania. Aby unikn?š uszkodzenia
spowodowanego przepi┤ciami, zawsze je?li aparat jest nieuŻywany, naleŻy od??czyš
zasilacz z gniazda zasilania oraz od samego aparatu.
Nadmierne obci?Żenie - Nigdy nie naleŻy przeci?Żaš jednego gniazda zasilania
pod??czaj?c do niego poprzez rozga?┤ziacze liczne produkty.
Obce przedmioty, ciecze - Aby unikn?š zranienia spowodowanego poraŻeniem
pr?dem lub poŻarem nigdy nie wk?adaj metalowych przedmiotˇw do ?rodka aparatu.
Unikaj teŻ korzystania z aparatu w miejscach, w ktˇrych moŻe na niego rozlaš si┤
ciecz.
Ciep?o - Nigdy nie naleŻy przechowywaš produktu w pobliŻu ?rˇde? ciep?a takich jak
grzejniki, piecyki i inne urz?dzenia grzewcze, a takŻe w pobliŻu wzmacniaczy
emituj?cych duŻe ilo?ci ciep?a.
Serwisowanie - Wszelkie czynno?ci z serwisowaniem naleŻy powierzyš
wykwalifikowanemu personelowi. Zdejmowanie pokryw i demontowanie produktu,
moŻe naraziš uŻytkownika na zetkni┤cie z elementami zasilanymi wysokim
napi┤ciem.
Uszkodzenia wymagaj?ce naprawy - Je?li zauwaŻysz, Że przy korzystaniu z zasilacza
wyst?pi? opisane poniŻej warunki od??cz zasilacz z gniazda zasilania i skontaktuj si┤
z autoryzowanym serwisem w celu naprawy:
a) Na aparat rozla?a si┤ ciecz lub wpad? do niego jaki? przedmiot.
b) Aparat by? naraŻony na dzia?anie wody.
c) Produkt nie dzia?a normalnie pomimo post┤powania zgodnie z zaleceniami
instrukcji obs?ugi. NaleŻy korzystaš wy??cznie z tych elementˇw steruj?cych, ktˇre
opisano w instrukcji obs?ugi, gdyŻ wprowadzenie nieprawid?owych ustawie? i
parametrˇw moŻe spowodowaš uszkodzenie produktu, ktˇre b┤dzie wymaga?o
powaŻnej naprawy ze strony wykwalifikowanego technika serwisu.
d) Produkt zosta? upuszczony lub uszkodzony w inny sposˇb.
e) Produkt wykazuje widoczne zmiany w dzia?aniu.
Wymiana cz┤?ci - Je?li wymagana jest wymiana cz┤?ci, naleŻy upewniš si┤, Że punkt
serwisowy uŻywa cz┤?ci o tej samej charakterystyce, co cz┤?ci oryginalne, jak jest to
zalecane przez producenta. Nieautoryzowane zast?pienie cz┤?ci moŻe staš si┤
przyczyn? poŻaru, poraŻenia pr?dem lub moŻe stworzyš inn? niebezpieczn?
sytuacj┤.
Sprawdzanie bezpiecze?stwa - Po naprawie aparatu, popro? technika o
przeprowadzenie testu, ktˇry potwierdzi prawid?owe i bezpieczne dzia?anie aparatu.

6

PL

Wskazania bezpiecze?stwa

ZastrzeŻenia prawne
o Olympus nie ponosi odpowiedzialno?ci, ani nie udziela gwarancji odno?nie
uszkodze?, straty spodziewanych zyskˇw (przy zgodnym z prawem korzystaniu
z aparatu) ani odno?nie roszcze? strony trzeciej, jakie nast?pi?y w wyniku
nieprawid?owego uŻytkowania produktu.
o Olympus nie ponosi odpowiedzialno?ci, ani nie udziela gwarancji odno?nie uszkodze?
lub nieosi?gni┤cia spodziewanych zyskˇw (przy zgodnym z prawem korzystaniu
z aparatu), ktˇre nast?pi?o w wyniku utraty danych zdj┤ciowych.

Wy??czenia od odpowiedzialno?ci
o Olympus nie ponosi odpowiedzialno?ci bezpo?redniej ani po?redniej ze wzgl┤du na
tre?š niniejszej instrukcji oraz oprogramowania i nie b┤dzie odpowiedzialny prawnie za
Żadne po?rednie lub bezpo?rednie uszkodzenia (??cznie z utrat? zyskˇw,
wyst?pieniem utrudnie? w prowadzeniu dzia?alno?ci lub strat? informacji) powsta?e w
wyniku niemoŻliwo?ci skorzystania z materia?ˇw informacyjnych, oprogramowania lub
sprz┤tu. Systemy prawne niektˇrych krajˇw nie dopuszczaj? powyŻszego
ograniczenia, w zwi?zku z tym moŻe nie mieš ono zastosowania w Pa?stwa
przypadku.
o Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji.

OSTRZE?ENIE
Nieautoryzowane fotografowanie b?d? korzystanie z materia?ˇw obj┤tych prawem
autorskim moŻe naruszyš obowi?zuj?ce prawo autorskie. Olympus nie ponosi
odpowiedzialno?ci za nieautoryzowane fotografowanie oraz inne dzia?ania naruszaj?ce
prawa w?a?cicieli praw autorskich.

Uwagi o prawach autorskich
Wszelkie prawa zastrzeŻone. ?adna cz┤?š niniejszej instrukcji ani oprogramowania nie
moŻe byš powielana lub wykorzystywana w Żadnej formie, elektronicznej b?d?
mechanicznej ??cznie z kserowaniem lub nagrywaniem ani z zastosowaniem innych
no?nikˇw informacji, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus. Nie ponosimy
odpowiedzialno?ci odno?nie korzystania z informacji zawartych w niniejszej instrukcji lub
oprogramowaniu ani za uszkodzenia powsta?e na skutek wykorzystania tych informacji.
Olympus zastrzega sobie prawo do zmiany tre?ci niniejszej publikacji oraz
oprogramowania bez konieczno?ci uprzedniego powiadamiania.

Znaki handlowe
o IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines
Corporation.
o Microsoft i Windows s? zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation
w Stanach zjednoczonych i innych krajach.
o Macintosh jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computers, Inc.
o xD-Picture CardTM jest znakiem handlowym.
o Inne nazwy produktˇw wspomniane w niniejszej instrukcji s? znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich w?a?cicieli.
o Aparat wykorzystuje system plikˇw DCF (regu?a plikˇw dla aparatˇw cyfrowych)
b┤d?cy standardem utworzonym przez JEITA (Japo?skie Stowarzyszenie Rozwoju
Przemys?u Elektronicznego).
PL

7

ROZPAKOWYWANIE ZAWARTO┬CI OPAKOWANIA
Je?li brakuje ktˇrejkolwiek z przedstawionych poniŻej pozycji lub jest ona uszkodzona,
prosimy o skontaktowanie si┤ z punktem, w ktˇrym nabyli Pa?stwo aparat.

Cyfrowy aparat fotograficzny

Pasek do noszenia aparatu

Karta (xD-Picture Card: 32 MB)

4 baterie alkaliczne AA (R6)

Kabel USB

Kabel AV

CD-ROM OLYMPUS Master

Karta Gwarancyjna

Podstawowa instrukcja obs?ugi
(niniejsza instrukcja)

Zaawansowana instrukcja obs?ugi
w j┤zyku angielskim (CD-ROM)

Karta rejestracyjna

Zawarto?š opakowania moŻe rˇŻniš si┤ zaleŻnie od regionu, na rynek ktˇrego
przeznaczony jest aparat.

8

PL

ROZPAKOWYWANIE ZAWARTO┬CI OPAKOWANIA

Do??czanie paska

1

Do??cz pasek do aparatu, jak pokazano poniŻej.
Zaci?gnij mocno pasek, aby nie
obluzowa? si┤.

š

?
Uwagi
Gdy nosisz aparat, uwaŻaj na pasek aparatu. MoŻe on zaczepiš si┤ o wystaj?ce
przedmioty i spowodowaš powaŻne uszkodzenia.
Do??cz poprawnie pasek do aparatu, tak, aby aparat nie upad?. W przypadku,
gdy pasek by? niepoprawnie za?oŻony i aparat upad?, Olympus nie ponosi
odpowiedzialno?ci za powsta?e uszkodzenia.

UMIESZCZANIE BATERII
a. Upewnij si┤, Że aparat jest wy??czony.
b. Otwˇrz pokryw┤ komory baterii.
c. Umie?š baterie.
d. Zamknij pokryw┤ komory baterii.
Przesu? zamkni┤cie pokrywy
komory baterii do pozycji ).
Podnie?
pokryw┤.

Wysu? pokryw┤ na zewn?trz.

Przesu? zamkni┤cie
pokrywy do pozycji =.
Zamknij
pokryw┤
komory
baterii.

Przesu? do ?rodka aparatu
pokryw┤.

WSKAZËWKI
Do??czone do aparatu baterie alkaliczne s?uŻ? jedynie do jego uruchomienia oraz
we wst┤pnej fazie jego obs?ugi. Aby zapewniš sobie d?uŻsz? Żywotno?š
ogniw zasilaj?cych zalecamy korzystanie z akumulatorkˇw NiMH.
PL

9

UMIESZCZANIE BATERII

Baterie
Poza ogniwami zasilaj?cymi dostarczanymi razem z aparatem moŻna korzystaš
z wymienionych poniŻej ogniw oraz z zasilacza sieciowego. Wybierz ?rˇd?o zasilania,
ktˇre w okre?lonej sytuacji jest najbardziej odpowiednie.

( Baterie alkaliczne AA (R6)
Je?li szybko potrzebujesz wymieniš baterie, moŻesz skorzystaš z baterii alkalicznych
AA(R6), ktˇre s? ?atwo dost┤pne w sprzedaŻy. JednakŻe liczba zdj┤š, jak? moŻna w takim
przypadku wykonaš zmienia si┤ znacznie w zaleŻno?ci od producenta baterii, warunkˇw
przechowywania ogniw, itp. Niniejszy aparat wykorzystuje dwie baterie alkaliczne AA (R6).

( Akumulatory NiMH (wielokrotnego ?adowania)
Ogniwa NiMH oferowane przez firm┤ Olympus pozwalaj? na wielokrotne ?adowanie i s?
ekonomiczne. NaleŻy jednakŻe pami┤taš, Że powtarzalne ?adowanie tych ogniw przed ich
ca?kowitym roz?adowaniem si┤ skraca Żywotno?š baterii pomi┤dzy poszczegˇlnymi cyklami
?adowania. W momencie zakupu akumulatory te nie s? w pe?ni na?adowane. Przed uŻyciem
naleŻy na?adowaš je korzystaj?c z ?adowarki podanej przez firm┤ Olympus.
W aparacie wykorzystywane s? dwa akumulatory NiMH.

( Baterie litowe CR-V3
Dzi┤ki d?ugiej Żywotno?ci baterii CR-V3 s? one wygodne, gdyŻ
pozwalaj? na d?uŻsze uŻytkowanie aparatu niŻ w przypadku
zasilania bateriami alkalicznymi. Baterie CR-V3 nie s?
przeznaczone do ponownego ?adowania. W Żadnym wypadku nie
naleŻy zrywaš etykiet umieszczonych na baterii litowej.
Aparat wykorzystuje jedn? bateri┤ litowa tego typu.

Istotna wskazˇwka
W aparacie nie moŻna stosowaš baterii manganowych (cynkowow┤glowych).
Uwaga
Ilo?š energii zuŻywanej przez aparat znaczenie zmienia si┤ w zaleŻno?ci od
warunkˇw fotografowania i uŻywanych funkcji aparatu.
W przedstawionych poniŻej warunkach nast┤puje sta?e zuŻycie energii. B┤dzie
to wp?ywa?o na zredukowanie liczby zdj┤š, jak? moŻna wykonaš na jednym
komplecie baterii.
Gdy monitor jest w??czony.
Gdy monitor jest w??czony przez d?uŻszy okres czasu w trybie odtwarzania.
Gdy w sposˇb powtarzalny regulowany jest zoom.
Gdy powtarzamy dzia?anie Autofocus'a poprzez trzymanie przycisku
migawki w pozycji wci?ni┤tej do po?owy.
Gdy w??czona jest funkcja sta?ego utrzymywania ostro?ci - Fulltime AF.
W przypadku komunikowania si┤ aparatu z komputerem.
?ywotno?š zestawu baterii moŻe zmieniaš si┤ zaleŻnie od typu baterii,
producenta, warunkˇw fotografowania, itp.
W przypadku korzystania z baterii, ktˇre s? na wyczerpaniu, aparat moŻe nagle
wy??czyš si┤ bez wy?wietlenia ostrzeŻenia o niskim stanie na?adowania baterii.

10

PL

UMIESZCZANIE KARTY PAMI?CI

1

Upewnij si┤, czy aparat jest wy??czony.
Obiektyw jest wsuni┤ty.

Monitor jest wy??czony.

Pokrywa karty

2

Otwˇrz pokryw┤ karty.

3

Umie?š kart┤ pami┤ci.
Obszar stykˇw

Naci┤cie

Upewnij si┤, Że karta jest
ustawiona w?a?ciw? stron?
oraz Że przy wsuwaniu do
aparatu trzymasz j? prosto.
W przeciwnym wypadku
moŻna uszkodziš styki karty
lub moŻe ona utkn?š w
gnie?dzie.

Aby wyj?š kart┤
Pchnij kart┤ do ko?ca, a nast┤pnie
powoli zdejmij z niej palec.

Chwyš kart┤ i wyjmij j? z gniazda
karty.

Uwaga
Karta moŻe nie zapisywaš poprawnie danych, je?li nie zostanie wsuni┤ta
do ko?ca.
Szybkie zdj┤cie palca z karty po wepchni┤ciu jej do ko?ca powoduje,
Że karta wyskakuje z gniazda i moŻe wypa?š.
PL 11

UMIESZCZANIE KARTY PAMI?CI

4

Zamknij pokryw┤ karty.

Karta
Niniejszy aparat wykorzystuje karty xD-Picture Card (16 - 512 MB, 1 GB).

Obszar indeksu
MoŻna skorzystaš z do??czonych do kart etykiet
samoprzylepnych, by opisaš zawarto?š karty.

Obszar stykˇw
Miejsce to styka si┤ z odpowiednimi z??czami w aparacie
i przekazuje sygna?y.

Uwaga
Aparat moŻe nie rozpoznawaš kart innych producentˇw niŻ OLYMPUS lub kart
sformatowanych na innych urz?dzeniach (takich jak komputer, itp.). Przed
uŻyciem naleŻy pami┤taš, by sformatowaš tego rodzaju kart┤ w aparacie.
Nie naleŻy naciskaš karty twardym lub zaostrzonym narz┤dziem, takim jak
d?ugopis.
NIGDY nie naleŻy otwieraš pokrywy komory baterii ani pokrywy karty, wyjmowaš
baterii ani od??czaš opcjonalnego zasilacza, gdy aparat jest w??czony. Dzia?ania
tego typu mog? doprowadziš do uszkodzenia wszystkich danych znajduj?cych
si┤ na karcie. Nie ma moŻliwo?ci przywrˇcenia uszkodzonych danych.
Nie naleŻy naklejaš na kartach Żadnych etykiet ani naklejek, gdyŻ mog? one
utrudniaš prawid?owe wysuwanie si┤ karty z jej szczeliny.

12

PL

WŞ?CZANIE APARATU

1

Ustaw pokr┤t?o trybˇw w pozycji h i naci?nij
prze??cznik POWER.
Prze??cznik POWER

Pokr┤t?o trybˇw

Wska?nik stanu baterii
Tryb fotografowania

Obiektyw wysunie si┤ i w??czy
si┤ monitor.

HQ 2592 1944
1944

2

30

Naci?nij przycisk lampy b?yskowej.
Lampa b?yskowa podniesie si┤.

PL

13

WŞ?CZANIE APARATU

System menu
System menu s?uŻy do ustawiania funkcji aparatu. Po naci?ni┤ciu przycisku Z
wy?wietlane jest menu.

Informacje na temat menu
Pozycje menu rˇŻni? si┤ zaleŻnie od wybranego trybu dzia?ania aparatu.
G?ˇwne menu
Menu dzieli si┤ na skrˇty menu oraz pozycj┤ MODE MENU.

MODE MENU
MONITOR OFF

Skrˇty menu

MODE MENU

MoŻna przej?š bezpo?rednio do ustawiania
niektˇrych funkcji, ktˇre normalnie s? dost┤pne
poprzez pozycj┤ mode menu. Pozycje skrˇtˇw menu
pozwalaj? na w??czenie lub wy??czenie danej funkcji.

Ustawienia podzielone s? na zak?adki
grupuj?ce poszczegˇlne funkcje aparatu.
W trybie h nie jest wy?wietlana pozycja
Mode menu.

Jak korzystaš z menu?
Skorzystaj z klawiszy strza?ek oraz
przycisku Z, aby wybieraš oraz ustawiaš
poszczegˇlne pozycje menu.
Post┤puj stosownie do wskaza?, jakie
b┤d? pojawia?y si┤ na ekranie i
korzystaj?c z klawiszy strza?ek wybierz
Ż?dane pozycje. PoniŻej pokazano, w jaki
sposˇb korzystaš z menu.

Pokr┤t?o trybˇw
Przyciski
acbd
Przycisk Z

Przyk?ad: Ustawianie funkcji [ BKT]
(Auto bracketing)

1
2
3
14

Ustaw pokr┤t?o trybˇw w pozycji P, A, S, M, r lub
f.
Naci?nij przycisk Z.

G?ˇwne menu

Wy?wietlone zostanie g?ˇwne menu.

Naci?nij przycisk d, aby wybraš
pozycj┤ [MODE MENU].

PL

Wskazania te
odnosz? si┤ do
klawiszy strza?ek
(acbd).

MODE MENU
MONITOR OFF

Naci?nij ac, aby wybraš
zak?adk┤ [CAMERA], a nast┤pnie
naci?nij strza?k┤ d.
Kieruj?c si┤ strza?kami wy?wietlanymi na
monitorze wybierz odpowiedni ustawienie
korzystaj?c z klawiszy strza?ek.
Wskazania te odnosz? si┤
do klawiszy strza?ek ( cd).

5

Naci?nij ac, aby wybraš
pozycj┤ [DRIVE], a nast┤pnie
naci?nij przycisk strza?ki d.
Kieruj?c si┤ strza?kami wy?wietlanymi na
monitorze wybierz odpowiedni ustawienie
korzystaj?c z klawiszy strza?ek.
Nie ma moŻliwo?ci wybrania ustawie?, ktˇre na
ekranie oznaczone s? jako niedost┤pne.

AE/AF
DRIVE
ISO

AUTO
OFF
0.0

AE/AF

SET CARD PIC CAMERA

4

SET CARD PIC CAMERA

WŞ?CZANIE APARATU

DRIVE
ISO

AUTO
OFF
0.0

6

Naci?nij ac, aby wybraš
pozycj┤ [BKT], a nast┤pnie
naci?nij strza?k┤ d.
Kieruj?c si┤ strza?kami wy?wietlanymi na
monitorze wybierz odpowiedni ustawienie
korzystaj?c z klawiszy strza?ek.

Naci?nij ac, aby wybraš rˇŻnic┤
ekspozycji pomi┤dzy poszczegˇlnymi kadrami [?0.3], [?0.7] lub
[?1.0], a nast┤pnie naci?nij strza?k┤
d. Naci?nij ac, by wybraš liczb┤
zdj┤š w serii - [x 3] lub [x 5], po
czym naci?nij przycisk Z.

SET CARD PIC CAMERA

Wybrana pozycja jest
wyrˇŻniona na ekranie.

AE/AF
DRIVE
ISO
BKT

BKT
? 0.3

3

? 0.7

5

? 1.0
CANCEL

SELECT

GO OK

Post┤puj stosownie do wskaza? wy?wietlanych
na dole ekranu i skorzystaj z klawiszy strza?ek,
by wybraš i ustawiš stosowne parametry.
Wskazania odno?nie obs?ugi.
Naci?nij strza?k┤ b, aby anulowaš.
Naci?nij strza?k┤ ac, aby wybraš ustawienia.
Naci?nij strza?k┤ d, by przesun?š ustawienia.
Naci?nij przycisk Z, aby potwierdziš swˇj wybˇr.

WSKAZËWKI
W niniejszej instrukcji obs?ugi krotki od 2 do 6 przedstawiaj?ce, w jaki sposˇb
korzystaš z menu wyraŻane s? w nast┤puj?cej formie.
G?ˇwne menu [MODE MENU] [CAMERA] [DRIVE] [BKT]
PL

15

WŞ?CZANIE APARATU
Uwaga
W celu oszcz┤dnego wykorzystania baterii, aparat - je?li nie jest obs?ugiwany
przez 3 minuty - automatycznie przechodzi do trybu u?pienia i zatrzymuje si┤
jego dzia?anie. Aby ponownie uaktywniš aparat, naci?nij przycisk migawki lub
d?wigni┤ zoom.
Je?li aparat nie jest obs?ugiwany przez kolejne 4 godziny po przej?ciu w stan
u?pienia, to automatycznie wsuwa si┤ obiektyw i aparat wy??cza si┤ ca?kowicie.
W celu wznowienia dzia?ania aparatu naleŻy ponownie w??czyš.
Je?li jest w sposˇb ci?g?y uŻywany przez d?uŻszy okres czasu, to wewn┤trzna
temperatura aparatu moŻe wzrosn?š. W takich przypadkach zasilanie aparatu
moŻe automatycznie wy??czyš si┤. NaleŻy odczekaš pewn? chwil┤ przed
ponownym uŻyciem aparatu.

Zasilanie bateryjne
W miar┤ roz?adowywania si┤ baterii zmienia si┤ wska?nik stanu baterii.

e

f

┬wieci si┤ (na zielono)
(Po chwili ga?nie)
Aparat gotowy do
fotografowania.

Wy?wietlane jest
>>BATTERY EMPTY<<

Miga na czerwono
Baterie wkrˇtce musz? byš
na?adowane (wymienione).

Baterie wyczerpane.
Na?aduj (wymie?) baterie.

Ustawianie daty i godziny X
Funkcja ta pozwala na ustawienie w aparacie aktualnej
daty i godziny. Data i godzina jest zapisywana przy
kaŻdym zdj┤ciu i jest wykorzystywana przy nadawaniu
nazw plikom.

100-0030

HQ

Pokr┤t?o trybˇw
'05.02.16 15:30
05
30

G?ˇwne menu

[SETUP]

[

30
30

]

Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

1
16

[MODE MENU]

[SETUP]

[

Wybierz jeden z przedstawionych
formatˇw daty:
[Y-M-D] (Rok/Miesi?c/Dzie?),
[M-D-Y] (Miesi?c/Dzie?/Rok),
[D/M/Y] (Dzie?/Miesi?c/Rok),
a nast┤pnie naci?nij strza?k┤ d.

]

2005 . 01 . 01
Y
M
D
00 : 00
SELECT

SET

GO OK

Przejd? do ustawienia pozycji roku.
Krok ten oraz kolejne pokazuje procedur┤
uŻywan? przy ustawianiu daty i godziny, gdy wybrany jest format [Y-M-D].
PL

WŞ?CZANIE APARATU

2

Naci?nij ac, aby ustawiš rok.
Kiedy rok jest ustawiony, naci?nij
d, aby przej?š do ustawienia (M)
miesi?ca.
Aby powrˇciš do poprzedniego ustawienia,
naci?nij b.
Pierwsze dwie cyfry roku s? sta?e.

3

00 : 00
SELECT

SET

GO OK

Powtˇrz t? procedur┤, aŻ ustawisz
dat┤ i godzin┤.

4

2005 . 01 . 01

Naci?nij przycisk Z.

Godzina wy?wietlana jest w formacie 24-godzinnym. Dla przyk?adu 2 po
po?udniu b┤dzie wy?wietlana jako 14:00.

Aby ustawienie godziny by?o bardzo dok?adne, nie naciskaj przycisku Z,
aŻ na wy?wietlaczu pojawi si┤ wskazanie 00 sekund.

Uwaga
Ustawienie daty zostanie skasowane i powrˇci do fabrycznych ustawie?
domy?lnych, je?li aparat pozostanie bez baterii przez oko?o 3 dni. Ustawie
zostanie skasowane szybciej, je?li baterie umieszczono w aparacie jedynie na
krˇtki okres przed ich wyj┤ciem. Przed wykonaniem istotnych dla siebie zdj┤š
sprawd?, czy ustawienie daty i godziny jest poprawne.
Je?li data i godzina zostan? skasowane, to po w??czeniu aparatu na monitorze
pojawia si┤ stosowne ostrzeŻenie.

Zmiana j┤zyka komunikatˇw W
MoŻna wybraš wersj┤ j┤zykow?, w jakiej wy?wietlane jest menu i komunikaty
ekranowe. Dost┤pne wersje j┤zykowe zmieniaj? si┤ w zaleŻno?ci od regionu, w ktˇrym
oferowany jest aparat.

Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

[SETUP]

[W]

Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

1

[MODE MENU]

[SETUP]

[W]

Wybierz wersj┤ j┤zykow?, i naci?nij
przycisk Z.

ENGLISH
FRANCAIS

WSKAZËWKI
Aby zwi┤kszyš dost┤pn? liczb┤ wersji
j┤zykowych skorzystaj z za??czonego
oprogramowania OLYMPUS Master, dzi┤ki
ktˇremu moŻesz dodaš do aparatu inne wersje
j┤zykowe. Szczegˇ?y, patrz pomoc online
oprogramowania OLYMPUS Master.

ESPA?OL
PORTUGUES
SELECT

GO OK

PL

17

WYKONYWANIE ZDJ??

1

Skomponuj uj┤cie.
Przycisk migawki

Pomara?czowa lampka

Wska?nik pola AF

Korzystaj?c z monitora skieruj
wska?nik pola AF na fotografowany
obiekt.

HQ 2592 1944

2

30

Ustaw ostro?š na fotografowanym obiekcie.
Naci?nij do po?owy przycisk migawki
i przytrzymaj go w tym po?oŻeniu.

Zielona lampka
Wskazanie #

HQ 2592 1944

18

PL

30

Po ustawieniu i zablokowaniu
ostro?ci oraz ekspozycji za?wieci
si┤ zielona lampka na ekranie
(Blokada Ostro?ci)
Je?li ma byš zastosowana lampa
b?yskowa, to ?wieci si┤ wskazanie #.
Wskazanie pola AF przesuwa si┤ na
t┤ parti┤ obrazu, na ktˇr? ustawiona
jest ostro?š.

WYKONYWANIE ZDJ??

3

Wykonaj zdj┤cie.
Naci?nij do ko?ca przycisk migawki.

W czasie gdy zdj┤cie jest zapisywane
na kart┤, miga pomara?czowa
lampka znajduj?ca si┤ obok
celownika.

HQ 2592 1944
2592

30

Skala pami┤ci

Uwaga
Przycisk migawki naleŻy naciskaš delikatnie. Je?li b┤dziemy zbyt mocno
naciskaš przycisk migawki, to moŻemy poruszyš aparatem i w efekcie uzyskaš
rozmazany obraz na zdj┤ciu.
Zapisane zdj┤cia pozostan? zachowane na karcie, nawet po wy??czeniu aparatu
lub wyj┤ciu z niego baterii.
Nigdy, gdy miga lampka dost┤pu do karty, nie naleŻy otwieraš pokrywy komory
baterii / karty, wysuwaš karty, wyjmowaš baterii b?d? od??czaš zasilacza
sieciowego. Dzia?ania takie mog? uszkodziš zapisane zdj┤cia oraz uniemoŻliwiš
zapisanie na karcie w?a?nie wykonanego zdj┤cia.
Wykonuj?c zdj┤cia przy ostrym o?wietleniu z ty?u, zacieniony obszar zdj┤cia
moŻe wydawaš si┤ kolorowy.

Skala pami┤ci
Skala pami┤ci zapala si┤ podczas wykonywania zdj┤š. Gdy ?wieci si┤ skala pami┤ci
aparat zapisuje zdj┤cia na kart┤. Wskazania skali pami┤ci zmieniaj? si┤ zaleŻnie od
etapu fotografowania, co pokazano na rysunku poniŻej. Wskazania te nie pojawiaj? si┤
podczas rejestrowania sekwencji wideo.

a

Zdj┤cie

Przed
fotografowaniem
(Skala nie
?wieci si┤)

b
Wykonano jedno
zdj┤cie
(┬wieci si┤)

Zdj┤cie

c

Wykonano wi┤cej
niŻ dwa zdj┤ci
(┬wieci si┤)

Zdj┤cie
Poczekaj

d

Nie moŻna od razu
wykonaš dalszych zdj┤š
(┬wieci si┤ ca?a skala)
Poczekaj, aŻ skala
pami┤ci powrˇci do
stanu z lewej strony,
zanim wykonasz
kolejne zdj┤cie.

PL

19

WYKONYWANIE ZDJ??

PrzybliŻanie zoomem odleg?ych obiektˇw
Korzystaj?c z funkcji cyfrowego oraz optycznego zoomu moŻna przybliŻyš w kadrze
odleg?e obiekty. W przypadku optycznego zoomu obraz jest powi┤kszany na matrycy
CCD, gdy zmienia si┤ powi┤kszenie, jakie daje obiektyw, i w takiej sytuacji obraz tworzony
jest przez wszystkie piksele matrycy CCD. Natomiast w przypadku cyfrowego zoomu
jedynie centralny obszar obrazu padaj?cego na CCD jest wykadrowywany i powi┤kszany.
Gdy wi┤c przybliŻasz w ten sposˇb obiekt, to po prostu wycinasz jego mniejszy obszar i
jest on powi┤kszany cyfrowo do rozmiaru ca?ego kadru. Z tego wzgl┤du, przy wi┤kszych
powi┤kszeniach wykorzystuj?cych cyfrowy zoom zdj┤cia mog? charakteryzowaš si┤
wi┤ksz? ziarnisto?ci?.
W aparacie dost┤pne s? nast┤puj?ce powi┤kszenia zoomu.
Optyczny zoom

5- krotne (odpowiednik ogniskowej 38 mm do
190 mm w systemach ma?oobrazkowych)
Cyfrowy zoom
4- krotne powi┤kszenie
Optyczny zoom x cyfrowy zoom Maksymalnie 20-krotne
NaleŻy teŻ pami┤taš, Że przy wyŻszych powi┤kszeniach wzrasta moŻliwo?š poruszenia zdj┤cia.

Korzystanie z optycznego zoomu
Pokr┤t?o trybˇw

1

Pchnij lub poci?gnij d?wigni┤
zoom.

Rozszerzanie pola widzenia:
Pchnij d?wigni┤ zoom w stron┤ W.

D?wignia Zoom

PrzybliŻanie obiektu:
Poci?gnij d?wigni┤ zoom w stron┤ T.

Uwagi
W trybie rejestrowania sekwencji wideo n moŻesz korzystaš z zoomu
optycznego, o ile w pozycji [R] wybrano ustawienie [OFF].
W trybie n maksymalne powi┤kszenie zoomu cyfrowego wynosi 3x.

20

PL

WYKONYWANIE ZDJ??

Korzystanie z cyfrowego zoomu
Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

1

[MODE MENU]

[CAMERA]

[DIGITAL ZOOM]

Poci?gnij d?wigni┤ zoom w stron┤ T.

[ON] / [OFF]

D?wignia Zoom

Bia?y obszar na wska?niku zoomu oznacza zakres
zoomu optycznego. Je?li dla funkcji [DIGITAL
ZOOM] zostanie wybrana warto?š [ON], to we
wska?niku zoom b┤dzie rˇwnieŻ wy?wietlany
czerwony obszar. Wtedy po doj?ciu do granicy
zoomu optycznego, aparat uaktywni zoom cyfrowy.
Gdy monitor jest wy??czony, to nie dzia?a funkcja
cyfrowego zoomu.
Kursor przesuwa si┤ do gˇry
oraz w dˇ? wska?nika zoomu
stosownie do wybieranego
powi┤kszenia. Gdy kursor
znajdzie si┤ w obszarze
cyfrowego zoomu, to zmienia
kolor na pomara?czowy.

P 1/1000 F2.8

HQ 2592 1944

0.0

30

Fotografowanie z lamp? b?yskow? #
Wybierz tryb lampy b?yskowej, ktˇry b┤dzie najlepiej odpowiada? warunkom
o?wietleniowym oraz efektowi, jaki chcesz uzyskaš na zdj┤ciu. Korzystaj?c z kontroli
intensywno?ci b?ysku moŻesz kontrolowaš si?┤ emisji ?wiat?a.
Zakres dzia?ania lampy b?yskowej
W (maks.): Oko?o 15 cm do 3.8 m (0.5 ft. do 12.5 ft.)
T (maks.): Oko?o 0.6 m do 2.2 m (2.0 ft. do 7.2 ft.)

B?ysk automatyczny (brak wskazania)
Lampa b?yskowa wyzwala si┤ automatycznie w warunkach s?abego lub tylnego o?wietlenia.

Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu (!)
┬wiat?o lampy b?yskowej moŻe sprawiš, Że oczy (?renice)
fotografowanej osoby b┤d? na zdj┤ciu czerwone. Tryb
ten znacznie zmniejsza zjawisko >>czerwonych oczu<<,
przez emisj┤ krˇtkich przedb?yskˇw przed zasadniczym
b?yskiem lampy.
Oczy fotografowanej osoby wydaj?
si┤ byš czerwone na zdj┤ciu.
Po serii przedb?yskˇw migawka jest
wyzwalana z oko?o 1 sekundowym opˇ?nieniem, naleŻy wi┤c uwaŻaš, aby nie
poruszyš w tym czasie aparatem i trzymaš go stosunkowo sztywno.
Efektywno?š tej funkcji ograniczaj? mi┤dzy innymi takie czynniki jak: to Że osoba
nie patrzy si┤ bezpo?rednio w ?wiat?o przedb?yskˇw oraz odleg?o?š zbyt duŻa
fotografowania. Pewne ograniczenie stanowi rˇwnieŻ indywidualna
charakterystyka oczu fotografowanej osoby.
PL 21

Uwaga

WYKONYWANIE ZDJ??

B?ysk dope?niaj?cy (#)
Lampa b?yskowa uaktywnia si┤ zawsze, niezaleŻnie od
warunkˇw o?wietleniowych. Tryb ten jest pomocny przy
eliminowaniu zb┤dnych cieni na twarzy fotografowanych
postaci, pomaga teŻ zniwelowaš efekt przesuni┤cia barw, co
ma niejednokrotnie miejsce przy sztucznym o?wietleniu
(szczegˇlnie przy ?wietle jarzeniowym).

Uwaga
B?ysk dope?niaj?cy moŻe nie odnie?š stosownego efektu w przypadku wyj?tkowo silnego
?wiat?a zastanego.

Wy??czanie lampy b?yskowej ($)
Lampa nie b┤dzie b?yskaš nawet w przypadku s?abego o?wietlenia. MoŻna korzystaš z tego trybu w
sytuacjach, gdy uŻywanie z lampy b?yskowej jest zabronione lub gdy nie chcesz skorzystaš z lampy, aby
uzyskaš efekt naturalnego o?wietlenia o zmierzchu lub przy fotografowaniu scen nocnych. Lampa b?yskowa
nie emituje b?ysku, gdy jest zamkni┤ta oraz gdy zostanie wybrany tryb wy??czenia lampy b?yskowej.

Uwaga
Z tego wzgl┤du, Że w sytuacji niedostatecznego o?wietlenia i wy??czenia lampy b?yskowej
automatycznie dobierane s? d?uŻsze czasy na?wietlania, naleŻy skorzystaš ze statywu, aby
zapobiec rozmazaniu obrazu na zdj┤ciu, ktˇre moŻe byš wywo?ane przez poruszenie aparatu.

Synchronizacja z d?ugimi czasami na?wietlania ( #SLOW1/#SLOW2/HSLOW)
Funkcja synchronizacji z d?ugimi czasami na?wietlania
zosta?a przystosowana do wolniejszych pr┤dko?ci
migawki. Normalnie przy wykonywaniu zdj┤š z lamp?
b?yskow? pr┤dko?š migawki nie zmniejsza si┤ poniŻej
okre?lonego poziomu, tak aby zapobiec moŻliwo?ci
poruszenia zdj┤cia. JednakŻe przy fotografowaniu
obrazˇw z nocn? sceneri? w tle, krˇtkie czasy
na?wietlania mog? sprawiš, Że t?o b┤dzie zbyt ciemne. Tryb synchronizacji lampy z d?ugimi czasami
na?wietlania uwzgl┤dnia zarˇwno pr┤dko?š migawki, ktˇra ma daš prawid?ow? ekspozycj┤ t?a, jak i
zapewnia b?ysk by do?wietliš obiekt z pierwszego planu. Z tego wzgl┤du, Że dobierane s? d?uŻsze
czasy na?wietlania, naleŻy skorzystaš ze statywu. W przeciwnym wypadku obraz na zdj┤ciu moŻe byš
rozmazany w wyniku poruszenia aparatem.
Fabryczne ustawienie domy?lne to [ #SLOW1], moŻna zmieniš to ustawienie.

1st curtain (na pierwsz? kurtyn┤ migawki) #SLOW1
Zazwyczaj, niezaleŻnie od pr┤dko?ci migawki, lampa b?yskowa emituje b?ysk tuŻ po pe?nym otworzeniu
si┤ migawki. Okre?la si┤ to mianem b?ysku na pierwsz? kurtyn┤ migawki. Je?li nie zmienimy tego
ustawienia, to lampa zawsze b┤dzie b?yska?a w ten sposˇb.

2nd curtain (na drug? kurtyn┤ migawki) #SLOW2
W przeciwie?stwie do synchronizacji na pierwsz? kurtyn┤, przy synchronizacji na drug? kurtyn┤
migawki lampa b?yska tuŻ przed zamkni┤ciem migawki. Owa zmiana momentu b?ysku moŻe stworzyš
interesuj?ce efekty na zdj┤ciu, takie jak na przyk?ad podkre?lenie ruchu samochodu poprzez ci?gn?c?
si┤ za nim smug┤ ?wiate?. Im wolniejsz? wybierzemy pr┤dko?š migawki tym bardziej wyrazisty efekt
uzyskamy na zdj┤ciu.
Najwolniejsze dost┤pne pr┤dko?ci migawki zaleŻ? od wybranego trybu fotografowania, ustawienia
czu?o?ci ISO oraz funkcji redukcji zak?ˇce?.

Gdy pr┤dko?š migawki ustawiono na 4 sekundy.

4 sek.
Druga kurtyn
migawki

4 sek.

Migawka
zamyka si┤
B?ysk na pierwsz? kurtyn┤ migawki

22

PL

0 Pierwsza kurtyna
migawki
B?ysk na drug?
kurtyn┤ migawki
Wci?ni┤ty do ko?ca spust migawki

PRZEGL?DANIE ZDJ??

1

Naci?nij przycisk szybkiego podgl?du - QUICK VIEW.

Przycisk QUICK VIEW

100-0030

'05.02.16 15:30
05
30

2

HQ

30
30

Pozostaj?c w dowolnym trybie
fotografowania moŻesz wy?wietliš
ostatnio wykonane zdj┤cie.
Naci?nij ponownie przycisk QUICK
VIEW lub lekko naci?nij przycisk
migawki, gdy aparat b┤dzie gotowy
do wykonania kolejnego zdj┤cia.

Korzystaj?c z klawiszy strza?ek wy?wietl na monitorze
aparatu Ż?dane zdj┤cie.
10- zdj┤š do ty?u

Poprzednie zdj┤cie

Nast┤pne zdj┤cie
10 zdj┤š do przodu

PL

23

PRZEGL?DANIE ZDJ??

Odtwarzanie zdj┤š q
Pokr┤t?o trybˇw
o Monitor w??czy si┤ i na monitorze zostanie wy?wietlone ostatnio wykonane zdj┤cie.

1

Skorzystaj z klawiszy strza?ek, aby przejrzeš inne
wykonane zdj┤cia.
d : Wy?wietla nast┤pne zdj┤cie.
b : Wy?wietla poprzednie zdj┤cie.
a : Przeskakuje o 10 zdj┤š do ty?u.
c : Przeskakuje o 10 zdj┤š do przodu.
WSKAZËWKI
MoŻesz skorzystaš z tej funkcji w trybie fotografowania naciskaj?c przycisk
QUICK VIEW.

Uwaga
Je?li aparat nie jest uŻywany przez 3 minuty, to przechodzi on do trybu u?pienia
i wy??cza si┤ monitor.

Odtwarzanie z powi┤kszaniem U
Zdj┤cia wy?wietlane na monitorze mog? byš powi┤kszane 2, 3, 4 lub 5 razy.

Pokr┤t?o trybˇw

1
2

Wy?wietl zdj┤cie, ktˇre chcesz powi┤kszyš.
Poci?gnij d?wigni┤ zoom w stron┤
T (U).

Pßka zoomu

Po kaŻdym poci?gni┤ciu d?wigni zdj┤cie b┤dzie
stopniowo powi┤kszane.
Korzystaj?c z klawiszy strza?ek podczas
odtwarzania powi┤kszonego obrazu, moŻesz
przejrzeš poszczegˇlne partie powi┤kszenia.
Aby powrˇciš do oryginalnego rozmiaru (1x)
pchnij d?wigni┤ zoom w stron┤ (W).

b
Wy?wietlana jest
lewa cz┤?š zdj┤cia.

24

PL

PRZEGL?DANIE ZDJ??
Uwaga
Powi┤kszanie odtwarzanego obrazu nie jest dost┤pne dla sekwencji wideo n.
Zdj┤cia nie mog? zostaš zapisane w takim powi┤kszonym stanie.

Wy?wietlanie indeksu G
Funkcja ta pozwala na jednoczesne pokazanie na monitorze wi┤kszej liczby zdj┤š
u?oŻonych w formie indeksu - moŻe to byš 4, 9 lub 16 kadrˇw.

Pokr┤t?o trybˇw

1

Pchnij d?wigni┤ zoom w stron┤ W
(G).

Pßka zoomu

Na monitorze zostanie wy?wietlony ekran
indeksu.
WyrˇŻnione b┤dzie to zdj┤cie, ktˇre by?o
pokazywane w trybie wy?wietlania pojedynczych
zdj┤š.
Poci?gni┤cie d?wigni zoom w stron┤ T powoduje
wyj?cie z indeksu i powrˇt do wy?wietlania
pojedynczych zdj┤š.

Odtwarzanie zdj┤š na ekranie telewizora
Skorzystaj ze znajduj?cego si┤ w komplecie kabla AV, aby odtworzyš zdj┤cia na
ekranie TV. W telewizorze moŻna odtwarzaš zarˇwno wykonane zdj┤cia, jak i
zarejestrowane sekwencje wideo.

Pokr┤t?o trybˇw

1

Upewnij si┤, Że odbiornik telewizyjny oraz aparat s?
wy??czone. Korzystaj?c ze znajduj?cego si┤ w komplecie
z aparatem kabla AV po??cz z??cze typu multi w aparacie
z wej?ciem wideo w odbiorniku telewizyjnym.
Z??cze typu multi

Pod??cz do wej?cia wideo
(Żˇ?te) oraz wej?cie audio
(bia?e)w telewizorze.

Kabel AV (w komplecie)
Pokrywa z??czy

PL

25

PRZEGL?DANIE ZDJ??

2

W??cz telewizor i ustaw w nim tryb odtwarzania z wej?cia
wideo.

3

Naci?nij przycisk POWER, aby w??czyš aparat.

Szczegˇ?y odno?nie prze??czania si┤ na odtwarzanie sygna?u z wej?cia
wideo, patrz instrukcja obs?ugi telewizora.

Na ekranie telewizora zostanie wy?wietlone ostatnio wykonane zdj┤cie.
Korzystaj?c z klawiszy strza?ek wybierz obraz, ktˇry chcesz wy?wietliš.

WSKAZËWKI
W przypadku wy?wietlania zdj┤š na ekranie telewizora zalecamy, by aparat
fotograficzny by? zasilany z zasilacza sieciowego.
Przy wy?wietlaniu zdj┤š na ekranie telewizora moŻna powi┤kszaš odtwarzane
zdj┤š, pokazywaš je w formie indeksu oraz korzystaš z funkcji pokazu zdj┤š.

Uwaga
NaleŻy upewniš si┤, czy w aparacie ustawiony jest taki sam sygna? wyj?ciowy
wideo, jaki jest ustawiony w odbiorniku telewizyjnym.
Monitor aparatu wy??cza si┤ automatycznie, gdy do aparatu zostanie pod??czony
kabel AV.
Pod??czaj?c aparat do telewizora naleŻy korzystaš z kabla AV, ktˇry dostarczany
jest w komplecie z aparatem.
Przy wy?wietlaniu na ekranie telewizora zdj┤cia mog? nie byš wy?wietlane w
centrum ekranu.

Wybˇr sygna?u wyj?ciowego wideo
MoŻesz wybraš typ sygna?u wideo - [NTSC] lub [PAL] - stosownie do stosowanie do
typu sygna?u wideo uŻywanego w odbiorniku telewizyjnym. Skorzystaj z tego
ustawienia w przypadku odtwarzania zdj┤š na ekranie TV, gdy jeste? zagranic?.
Pozycj┤ [VIDEO OUT] naleŻy wybraš przed pod??czeniem kabla AV. Je?li wybrany
zostanie niew?a?ciwy typ sygna?u, to nie b┤dzie moŻna prawid?owo odtwarzaš obrazu
na ekranie telewizora.

Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

[SETUP]

[VIDEO OUT]

[NTSC] / [PAL]

Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

[MODE MENU]

[SETUP]

[VIDEO OUT]

[NTSC] / [PAL]

WSKAZËWKI
Typy sygna?ˇw wideo oraz obowi?zywanie ich w poszczegˇlnych regionach.
Przed pod??czenie aparatu fotograficznego do telewizora sprawd? typ sygna?u
wideo.
NTSC Ameryka Pˇ?nocna, Tajwan, Korea
PAL
Europa, Chiny

26

PL

PRZEGL?DANIE ZDJ??

Kasowanie obrazˇw SR
Funkcja ta kasuje zarejestrowane obrazy. Mog? byš one kasowane pojedynczo b?d? teŻ
moŻna w jednej operacji skasowaš wszystkie obrazy znajduj?ce si┤ na karcie pami┤ci.

Uwaga
Nie ma moŻliwo?ci skasowania zdj┤š chronionych. Przed skasowaniem tego
rodzaju zdj┤š, naleŻy najpierw anulowaš dla nich funkcj┤ ochrony.
Po skasowaniu nie ma moŻliwo?ci przywrˇcenia usuni┤tego obrazu. NaleŻy wi┤c
przed skasowaniem sprawdziš zdj┤cie, by unikn?š przypadkowego usuni┤cia
istotnych dla siebie zdj┤š.

Kasowanie pojedynczych obrazˇw S
Pokr┤t?o trybˇw

1

Wybierz zdj┤cie, ktˇre chcesz
skasowaš, a nast┤pnie naci?nij
przycisk S.

ERASE
YES

Wy?wietlony zostanie ekran [S ERASE].

2

Wybierz [YES] i naci?nij przycisk
Z.

NO
SELECT

GO

OK

Zdj┤cie zostanie skasowane i aparat wyjdzie z
menu.
Aby anulowaš kasowanie pojedynczego kadru, wybierz pozycj┤ [NO]
i naci?nij przycisk Z lub teŻ naci?nij ponownie przycisk S.

Kasowanie wszystkich obrazˇw R
Funkcja ta kasuje wszystkie obrazy zapisane na karcie.

Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

1

[MODE MENU]

[CARD]

Wybierz [YES] i naci?nij
przycisk Z.
Skasowane zostan? wszystkie obrazy.

[ALL ERASE]

ALL ERASE
CAUTION ERASING ALL
YES
NO
SELECT

GO

OK

PL

27

PRZEGL?DANIE ZDJ??

Formatowanie I
Funkcja ta formatuje kart┤ pami┤ci. Formatowanie przygotowuje kart┤ na odbieranie
danych. Przed uŻyciem karty innego producenta niŻ OLYMPUS lub karty, ktˇra by?a
sformatowana na komputerze, musisz najpierw sformatowaš tak? kart┤ w niniejszym
aparacie.

Podczas formatowania karty kasowane s? z niej wszystkie dane ??cznie z
obrazami, ktˇre by?y chronione. Przed sformatowaniem, naleŻy wi┤c
pami┤taš o zapisaniu istotnych danych lub przeniesieniu ich do
komputera.
Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

[SETUP]

[FORMAT]

Pokr┤t?o trybˇw
G?ˇwne menu

1

[MODE MENU]

[CARD]

[FORMAT]

Wybierz pozycj┤ [YES] i naci?nij
przycisk Z.
W trakcie formatowania karty
wy?wietlana jest belka post┤pu zadania -
[BUSY].

FORMAT
CAUTION ERASING ALL
YES
NO
SELECT

GO

OK

Uwaga
Podczas formatowania nie naleŻy podejmowaš Żadnych z wymienionych poniŻej
dzia?a?, gdyŻ mog? one doprowadziš do uszkodzenia karty.
Nie naleŻy: otwieraš pokrywy, wyjmowaš baterii, a takŻe pod??czaš lub
od??czaš zasilacza sieciowego (niezaleŻnie od tego, czy w aparacie s?
umieszczone baterie, czy teŻ nie).

28

PL

WYŞ?CZANIE APARATU

1

Naci?nij prze??cznik POWER.
Prze??cznik POWER

Monitor wy??czy si┤.
Wsunie si┤ obiektyw.

2

Zamknij lamp┤ b?yskow?.
Naci?nij lamp┤, by schowa?a si┤
w korpusie aparatu.

Teraz, po zapoznaniu si┤ ze sposobem fotografowania
i odtwarzania moŻesz zwrˇciš si┤ do Zaawansowanej
instrukcji obs?ugi w j┤zyku angielskim (CD-ROM),
by odkryš wi┤cej moŻliwo?ci aparatu.
... Dodatkowo za?, zainstaluj oprogramowanie do edycji
obrazu - OLYMPUS Master - znajduj?ce si┤ na
za??czonej p?ycie CD-ROM.

PL

29

Specyfikacja techniczna
Camera
Typ produktu

: Cyfrowy aparat fotograficzny
(do wykonywania i wy?wietlania zdj┤š)

System zapisu
Zdj┤cia

: Cyfrowy zapis, TIFF (bez kompresji), JPEG (zgodny
z systemem regu? dla plikˇw aparatˇw cyfrowych [DCF])

Zastosowane
standardy

: Exif 2.21, Cyfrowy format zamˇwienia wydruku (DPOF),
PRINT Image Matching III, PictBridge

D?wi┤k dogrywany
do zdj┤š

: Format Wave

Sekwencje wideo

: QuickTime Motion JPEG

Pami┤š

: xD-Picture Card (16 - 512 MB, 1 GB)

Rozdzielczo?š

: 2,592 x 1,944 pikseli
2,592 x 1,728 pikseli
2,288 x 1,712 pikseli
2,048 x 1,536 pikseli
1,600 x 1,200 pikseli
1,280 x 960 pikseli
1,024 x 768 pikseli
640 x 480 pikseli

(SHQ/HQ)
(3:2 SHQ/HQ)
(SQ1)
(SQ1)
(SQ1)
(SQ2)
(SQ2)
(SQ2)

Liczba zdj┤š, jak? moŻna zapisaš
(Gdy uŻywana jest karta
pami┤ci i pojemno?ci
16 MB- zapis bez
d?wi┤ku)

: Oko?o 4 zdj┤š (SHQ : 2,592 x 1,944)
Oko?o 12 zdj┤š (HQ : 2,592 x 1,944)
Oko?o 32 zdj┤š (SQ1 : 1,600 x 1,200 NORMAL)
Oko?o 165 zdj┤š (SQ2 : 640 x 480 NORMAL)

Efektywna liczba pikseli

: 5,100,000 pikseli

Przetwornik obrazu

: Sta?y przetwornik CCD 1/1.8 cala 5,260 000 pikseli
(wszystkich)

Obiektyw

: Obiektyw Olympus 7.9 mm do 39.5 mm, f2.8 do f4.8,
(odpowiednik obiektywu 38 mm - 190 mm w aparacie
ma?oobrazkowym)

System fotometryczny

: Cyfrowy pomiar ESP, pomiar punktowy

Warto?ci przys?ony

:

Pr┤dko?ci migawki

: 15 do 1/2000 sek.

Zakres fotografowania

: 0.6 m do ? (W),
1.2 m do ? (T) (Normalny)
8 cm do 60 cm (W)
0.6 m do 1.2 m (T) (Tryb makro)
2 cm do 8 cm (W) (Super tryb makro)

f2.8 do f8.0

Celownik

: Optyczny celownik rzeczywistego obrazu

Monitor

: kolorowy 5.1 cm / 2.01 calowy TFT LCD, 115,000 pikseli

Autofocus

: Autofocus TTL, system detekcji kontrastu

Z??cza zewn┤trzne

: Wej?cie zasilacza DC-IN, z??cze USB (typu Multi),
wyj?cie A/V (typu Multi)

30

PL

Specyfikacja techniczna
System
automatycznego
kalendarza

: Od 2000 do roku 2099

Warunki otoczenia
Temperatura

:

0 ░C to 40 ░C (32 ░F to 104 ░F) (dzia?anie)
-20 ░C to 60 ░C (-4 ░F to 140 ░F) (przechowywanie)

Wilgotno?š

: 30% to 90% (dzia?anie) / 10% to 90% (przechowywanie)

Zasilaniej

: Cztery baterie alkaliczne AA lub cztery akumulatory NiMH /
Dwie baterie litowe CR-V3

Wymiary

: 110 mm (szer.) x 67 mm (wys.) x 47 mm (g?┤b.)
(bez elementˇw wystaj?cych)

Waga

: 245 g (bez baterii i karty)

Karta xD-Picture Card
Typ pami┤ci

: NAND Flash EEP-ROM

Warunki dzia?ania
Temperatura

: 0 ░C - 55 ░C (obs?uga) / -20 ░C - 65 ░C (przechowywanie)

Wilgotno?š

: 95% lub niŻsza

Napi┤cie steruj?ce

: 3V (3.3V)

Wymiary

: Oko?o 20 mm x 25 mm x 1.7 mm

Specyfikacja moŻe ulec zmianie bez konieczno?ci powiadomienia ze strony producenta.

PL

31

http://www.olympus.com/

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japonia

2 Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY, 11747-9058, U.S.A., Tel. 631-844-5000

Wsparcie techniczne (USA)
24/7 automatyczna pomoc online: http://www.olympusamerica.com/support
Wsparcie techniczne dla klientˇw: Tel. 1-888-553-4448 (Bezp?atny)
Wsparcie techniczne dost┤pne jest w godzinach 8.00 do 22.00 (Poniedzia?ek - Pi?tek) czasu
nowojorskiego ET
E-Mail: distec@olympus.com
Uaktualnienia oprogramowania Olympus moŻna uzyskaš pod adresem:
http://www.olympus.com/digital

Biura:

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61
Dostawy towarˇw: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Niemcy
Korespondencja: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Niemcy

Europejskie wsparcie techniczne dla klientˇw:
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: http://www.olympus-europa.com
Lub do kontaktu telefonicznego na BEZPŞATNY NUMER*: 00800 - 67 10 83 00
Dla Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Italii, Luksemburga, Holandii, Norwegii,
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.
* NaleŻy pami┤taš, Że niektˇrzy operatorzy (komˇrkowi) us?ug telefonicznych nie daj?
dost┤pu do powyŻszego numeru lub wymagaj? wprowadzenia dodatkowego prefiksu
przed numerami +800.
Pomoc techniczna oraz serwis w Polsce:
Tel. (22) 72 12 730 ? Fax. (22) 72 17 736 ? E-mail: serwis@olympus.pl
Dla innych nie wymienionych krajˇw europejskich lub w przypadku niemoŻno?ci uzyskania
po??czenia ze wspomnianym numerem moŻna kontaktowaš si┤ poprzez p?atne numery
telefoniczne: +49 180 5 - 67 10 83 lub +49 40 - 23 77 38 99.
Nasze wsparcie techniczne dla klientˇw dost┤pne jest od 9.00 do 18.00 czasu
?rodkowoeuropejskiego (od poniedzia?ku do pi?tku).

(C)2005

Printed in Germany ? OE ? 1 ? 3/2005 ? Hab. ? E0415176


Download file - link to post