3828W5A3694.pdf

LG MB-3842 instrukcja obs│ugi POLSKI

LG MB-3842 instrukcja obs│ugi POLSKI Producent: LG Model: MB-3842 Jezyk: POLSKI


INSTRUKCJA OBSŞUGI
KUCHENKA MIKROFALOWA

MB-3842E
MB-3842C

MB-3842E
MB-3842C
Pobˇr mocy [kW]

2,15

Sprawno?š[%]

60

Stopie? rˇwnomierno?ci
pieczenia ciasta
probierczego

3,0

Szczegˇlowe informacje zawarte s?
w instrukcji obstugi
3

┬rodki
ostroŻno?ci

┬rodki ostroŻno?ci pozwalaj?ce unikn?š napromieniowania nadmiern? energi? mikrofalow?

Z powodu zamkˇw zabezpieczaj?cych wbudowanych w mechanizm
drzwi nie moŻna uŻywaš kuchenki z otwartymi drzwiczkami. W
przypadku otwarcia drzwiczek, zamki zabez-pieczaj?ce automatycznie
wy??czaj? prac┤ kuchenki, po-niewaŻ praca taka moŻe spowodowaš
naraŻenie na szkodliwe promieniowanie mikrofalowe.
Pod Żadnym pozorem nie wolno manipulowaš przy zamkach
zabezpieczaj?cych.

P?yny podgrzewane w kuchence mikrofalowej tj. zupy, sosy i napoje
mog? zostaš przegrzane powyŻej punktu wrzenia bez jakichkolwiek jego
oznak (b?belkˇw). Przy wyci?ganiu pojemnika z kuchenki, moŻe nast?piš
gwa?towne zagotowanie si┤ gor?cego p?ynu. Aby zapobiec takiej
sytuacji, naleŻy przestrzegaš poniŻszych uwag:
1. NaleŻy unikaš naczy? o prostych ?cianach i z w?skimi szyjkami.

Nie wolno umieszczaš Żadnych przedmiotˇw pomi┤dzy przed-ni?
cz┤?ci? kuchenki a jej drzwiami, ani pozwoliš na zbiera-nie si┤ brudu lub
?rodka czyszcz?cego na powierzchniach uszczelek.
Nie wolno uŻywaš uszkodzonej kuchenki. Jest szczegˇlnie waŻne, by
drzwiczki zamyka?y si┤ szczelnie i nie by?o Żadnych uszkodze? na: (1)
drzwiczkach (skrzywienie), (2) zawiasach i zatrzaskach (z?amane lub
poluzowane) oraz (3) uszczelkach drzwi i powierzchniach
uszczelniaj?cych.
Kuchenka mikrofalowa nie moŻe byš regulowana ani naprawiana przez
kogokolwiek innego niŻ odpowiednio wykwali-fikowany pracownik
serwisu.

2. Nie wolno przegrzewaš p?ynˇw.
3. Wskazanym jest zamieszaš p?yn przed umieszczeniem pojemnika w
kuchence oraz ponownie po up?yni┤ciu po?owy czasu podgrzewania.
4. Po zako?czeniu podgrzewania, naleŻy pozostawiš pojemnik na krˇtki
czas w kuchence, ostroŻnie ponownie go zamieszaš lub wstrz?sn?š i
przed spoŻyciem, aby unikn?š poparze? (szczegˇlnie dotyczy to
zawarto?ci butelek do karmienia i s?oikˇw z jedzeniem dla dzieci),
sprawdziš jego temperatur┤. Podczas przenoszenia pojemnika naleŻy
zachowaš ostroŻno?š.

Uwaga

Uwaga

NaleŻy zawsze upewniaš si┤, Że czas
gotowania zosta? poprawnie nastawiony,
poniewaŻ przegotowanie jedzenia moŻe
spowodowaš jego zapalanie si┤ i w jego
nast┤pstwie uszkodzenie kuchenki.
4

Po gotowaniu w kuchence mikrofalowej zawsze
naleŻy pozwoliš jedzeniu przestygn?š i przed
spoŻyciem sprawdziš jego temperatur┤.
Szczegˇlnie dotyczy to zawarto?ci butelek do
karmienia i s?oikˇw z jedzeniem dla dzieci.

Spis tre?ci
Jak dzia?a kuchenka mikrofalowa
Mikrofale s? form? energii podobn? do fal radiowych i telewizyjnych oraz
normalnego ?wiat?a dziennego. Zwykle mikrofale rozchodz? si┤ w
przestrzeni, przekraczaj? atmosfer┤ i znikaj? bez Żadnego efektu. Jednak
kuchenki mikrofalowe s? wyposaŻone w magnetron, ktˇry czyni energi┤
mikrofalow? uŻyteczn?. Dostarczona do magnetronu energia elektryczna
jest zamieniana na promieniowanie mikrofalowe.
Fale te dostaj? si┤ do komory grzewczej przez otwory wewn?trz
kuchenki. Talerz obrotowy lub tacka znajduj? si┤ na spodzie komory.
Mikrofale nie mog? przej?š przez metalowe ?ciany kuchenki, ale mog?
przenikaš takie materia?y jak szk?o, porcelana, papier oraz materia?y, z
ktˇrych zrobione jest wyposaŻenie uŻywane w kuchenkach
mikrofalowych.
Mikrofale nie podgrzewaj? naczy?, chociaŻ ostatecznie staj? si┤ one
gor?ce od ciep?a emitowanego przez Żywno?š.

Bardzo bezpieczne urz?dzenie
Pa?stwa kuchenka mikrofalowa jest jednym z
najbezpieczniejszych urz?dze? w gospodarstwie
domowym. Kiedy drzwiczki s? otwarte, kuchenka
automatycznie przestaje emitowaš mikrofale.
Energia mikrofalowa w procesie podgrzewania
Żywno?ci jest ca?kowicie zamieniana na ciep?o, nie
pozostawiaj?c w podgrzewanych produktach
Żadnych jej resztek, ktˇre mog?yby byš szkodliwe.

Energia
┬rodki ostroŻno?ci
Spis tre?ci
Rozpakowanie i instalacja
Ustawianie zegara
Zabezpieczenie przed dziešmi
Gotowanie z regulacj? mocy
Poziomy mocy mikrofalowej
Gotowanie dwustopniowe
Szybki start
Opiekanie
Gotowanie kombinowane
Automatyczne gotowanie
Automatyczne rozmraŻanie
Szybkie rozmraŻanie
Auto pieczenie
Auto odgrzewanie
Skracanie i wyd?uŻanie gotowania
Gotowanie/Podgrzewanie Wskazˇwki
Gotowanie ?wie Żych warzyw Wskazˇwki
Opiekanie Wskazˇwki
Zasady bezpiecze?stwa
Naczynia bezpieczne w mikrofalach
Charakterystyka Żywno?ci i gotowanie mikrofalowe
Pytania i odpowiedzi
Pod??czenie elektryczne/ Dane techniczne
\Karta gwarancyjna

3
4
5
6~7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ~ 17
18 ~ 19
20 ~ 21
22 ~ 23
24 ~ 25
26
27
28
29
30
31
32 ~ 33
34
35
37 ~ 40

5

Rozpakowanie
i instalacja

Post┤puj?c wed?ug podstawowych krokˇw podanych na tych dwˇch stronach b┤dziecie Pa?stwo umieli
szybko sprawdziš, czy kuchenka dzia?a poprawnie. Prosz┤ zwrˇciš szczegˇln? uwag┤ na wskazˇwki
dotycz?ce jego instalacji. Podczas rozpakowywania niniejszej kuchenki naleŻy upewniš si┤, Że wszystkie
akcesoria i cz┤?ci opakowania zosta?y usuni┤te z jej wn┤trza. RˇwnieŻ naleŻy sprawdziš, czy podczas
transportu kuchenka nie uleg?a uszkodzeniu.

Rozpakowaš kuchenk┤ i umie?ciš j? na p?askiej
poziomej powierzchni.

Umie?ciš kuchenk┤ na p?askiej, poziomej
powierzchni, na wysoko?ci wi┤kszej niŻ 85 cm, tak
aby pozostawiš co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni powyŻej
niej i 10 cm z ty?u w celu zapewnienia wentylacji. Przˇd
kuchenki powinien znajdowaš si┤ co najmniej 8 cm od brzegu
blatu, aby zabezpieczyš si┤ przed jej przewrˇceniem.
Otwory wentylacyjne znajduj? si┤ z ty?u i po bokach kuchenki.
Zatkanie ich moŻe spowodowaš jej uszkodzenie.

TALERZ
SZKLANY
PODSTAWA
OBROTOWA
RUSZT NISKI

6

NINIEJSZA KUCHENKA MIKROFALOWA NIE POWINNA BY?
U?YWANA DO CELËW GASTRONOMICZNYCH.

Otworzyš drzwiczki poci?gaj?c za r?czk┤ drzwiczek.
W?oŻyš do ?rodka kuchenki pier?cie? obrotowy i na
nim umie?ciš tack┤ szklan?.

Pod??czyš kuchenk┤ do standardowego
gniazdka sieciowego. NaleŻy si┤ upewniš, czy
kuchenka mikrofalowa jest jedynym urz?dzeniem
pod??czonym do tego gniazdka. JeŻeli kuchenka nie
dzia?a prawid?owo, od??czyš j? od gniazdka i pod??czyš
jeszcze raz.

Nape?niš pojemnik (bezpieczny w
uŻytkowaniu w mikrofalach) 300
ml wody. Postawiš na szklanej tacce i
zamkn?š drzwiczki kuchenki. JeŻeli maj?
Pa?stwo jakiekolwiek w?tpliwo?ci jakiego
naczynia uŻyš, prosz┤ zajrzeš na str. 31.

2. Nacisn?š
przycisk
STOP, a
nast┤pnie 3
razy przycisk
START, aby
ustawiš czas
gotowania na 3 minuty.
Po kaŻdym naci?ni┤ciu
przycisku s?ychaš
b┤dzie sygna?
d?wi┤kowy. Kuchenka
zacznie dzia?aš jeszcze
przed trzecim
naci?ni┤ciem; nie ma
powodˇw do obaw, jest
to normalne.

Na wy?wietlaczu b┤d? odliczane 3
minuty. Gdy pokaŻe si┤ 0, rozlegn? si┤
sygna?y d?wi┤kowe. NaleŻy otworzyš drzwiczki i
sprawdziš temperatur┤ wody. JeŻeli kuchenka dzia?a,
woda powinna byš ciep?a. Przy wyjmowaniu
pojemnika z kuchenki naleŻy uwaŻaš, poniewaŻ
moŻe byš on gor?cy.

KUCHENKA JEST TERAZ ZAINSTALOWANA.

7

Ustawianie
zegara

MoŻna ustawiaš zegar w systemie 12- godzinnym i w systemie 24- godzinnym.
W poniŻszym przyk?adzie pokaŻemy, jak ustawiš godzin┤ 14:35 w systemie zegara 24 godzinnego.
NaleŻy si┤ upewniš, Że wszystkie elementy opakowania zosta?y usuni┤te z wn┤trza kuchenki

NaleŻy si┤ upewniš, Że kuchenka jest zainstalowana poprawnie,
zgodnie ze wskazˇwkami podanymi wcze?niej w niniejszej instrukcji.
Nacisn?š przycisk STOP/CLEAR.

JeŻeli kuchenka zostanie w??czona po
raz pierwszy albo zasilanie zostanie
pod??czone po jego przerwaniu, cyfry
na wy?wietlaczu s? ustawione na 0;
trzeba wtedy zegar ustawiš ponownie

Nacisn?š raz przycisk CLOCK.

JeŻeli zegar lub wy?wietlacz wykazuj?
jakie? nieprawid?owo?ci, naleŻy
od??czyš kuchenk┤ od zasilania
sieciowego, pod??czyš j? ponownie i
ustawiš zegar.

Nacisn?š przycisk 10 MIN pi┤tna?cie razy.
Nacisn?š przycisk 1 MIN trzy razy.
Nacisn?š przycisk 10 SEC pi┤š razy.

W czasie ustawiania zegara
dwukropek zegara b┤dzie miga?; po
jego ustawieniu miganie ustanie.

(JeŻeli chcemy uŻywaš zegara 12-godzinnego, nacisn?š przycisk
CLOCK jeszcze raz. JeŻeli chcemy zmieniš ustawienia opcji po
ustawieniu zegara, naleŻy od??czyš kuchenk┤ od zasilania i pod??czyš
j? ponownie.)

JeŻeli po naci?ni┤ciu przyciskˇw (10 MIN, 1 MIN, 10 SEC)
przytrzymamy je, czas b┤dzie si┤ zmienia? szybko

Nacisn?š przycisk CLOCK, aby ustawiš godzin┤.
Zegar zaczyna dzia?aš.

8

Zabezpieczenie
przed dziešmi
Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

JeŻeli zegar jest ustawiony, to aktualna godzina zniknie
Kuchenka ta posiada cech┤, ktˇra
zabezpiecza przed przypadkowym
uruchomieniem kuchenki. JeŻeli
zabezpieczenie przed dziešmi
zostanie ustawione, nie dzia?a Żaden
przycisk i nie moŻna w??czyš Żadnego
rodzaju gotowania.
MoŻna jednak ca?y czas otwieraš
drzwiczki kuchenki.

Nacisn?š i przytrzymaš przycisk STOP, aŻ na wy?wietlaczu ukaŻe si┤
,,L " i s?ychaš b┤dzie sygna? d?wi┤kowy.
Zabezpieczenie przed dziešmi jest teraz ustawione.
JeŻeli zegar zosta? ustawiony, to aktualna godzina zniknie
z wy?wietlacza.
,,L " pozostaje na wy?wietlaczu, aby zasygnalizowaš, Że jest
ustawione zabezpieczenie przed dziešmi.

L

Aby anulowaš funkcj┤ zabezpieczenia przed dziešmi, nacisn?š i
przytrzymaš przycisk STOP/ CLEAR, aŻ zniknie ,,L " .
S?ychaš b┤dzie jeden sygna? d?wi┤kowy.

9

Gotowanie
z regulacj? mocy

PoniŻszy przyk?ad pokazuje, jak ugotowaš jedzenie na poziomie mocy 640W (80%) przez 5 minut i 30
sekund.

NaleŻy si┤ upewniš, Że kuchenka jest zainstalowana poprawnie,
zgodnie ze wskazˇwkami podanymi wcze?niej w niniejszej instrukcji.
Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

Kuchenka niniejsza ma pi┤š ustawie?
poziomˇw mocy. Automatycznie
wybierany jest wysoki poziom mocy,
ale wielokrotnie naciskaj?c przycisk
MICRO moŻna ustawiš inny jej
poziom.
nacisn?š
%
MOC
MICRO
WYSOKI

raz

800 W
(100%)

┬REDNIO
WYSOKI

razy

razy

480W
(60%)

ROZMRA?ANIE
┬REDNIO NISKI

razy

320W
(40%)

NISKI

razy

160W
(20%)

Nacisn?š przycisk 1 MIN pi┤š razy.
Nacisn?š przycisk 10 SEC trzy razy.

640W
(80%)

┬REDNI

Aby wybraš 80% poziomu mocy, nacisn?š dwukrotnie przycisk
MICRO.
Na wy?wietlaczu ukazuje si┤ ,,640 " .

10

Nacisn?š przycisk START.

Kuchenka ma pi┤š nastaw mocy, daj?c Pa?stwu maksymaln? moŻliwo?š dostosowania i nadzoru nad
gotowanym poŻywieniem.
PoniŻsza tabela podaje przyk?ady potraw i zalecane odpowiadaj?ce im poziomy mocy, do wykorzystania
podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.

POZIOM MOCY

MOC WYJ┬CIOWA

SPOSËB WYKORZYSTANIA

100 %

o Gotowanie wody.

(800W)

WYSOKI

Poziomy mocy
mikrofalowej

o Opiekanie mielonej wo?owiny.
o Gotowanie ryb, mi┤sa i drobiu.
o Gotowanie delikatnych kawa?kˇw mi┤sa.

┬REDNIO WYSOKI

80 %
(640W)

o Odgrzewanie wszelkich produktˇw
o Pieczenie mi┤sa i drobiu.
o Gotowanie grzybˇw i owocˇw morza.
o Gotowanie potraw zawieraj?cych sery i jajka.

┬REDNI

60 %
(480W)

o Pieczenie ciast
o Gotowanie jaj
o Gotowanie kremˇw
o Gotowanie ryŻu i zup

ROZMRA?ANIE /

40 %

┬REDNIO NISKI

(320W)

o RozmraŻanie wszystkich produktˇw
o Topienie mas?a i czekolady
o Gotowanie mniej delikatnych kawa?kˇw mi┤sa

NISKI

20 %
(160W)

o Zmi┤kczanie mas?a i sera
o Zmi┤kczanie lodˇw
o Wyrastanie ciasta droŻdŻowego
11

Gotowanie
dwustopniowe

PoniŻszy przyk?ad pokazuje, jak ugotowaš jedzenie w dwu krokach. W pierwszej fazie gotowanie trwaš
b┤dzie przez 11 minut przy wysokim poziomie mocy; druga faza to gotowanie przez 35 minut przy
320 (40%) mocy.
280W

Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

Podczas gotowania dwustopniowego
drzwiczki kuchenki mog? byš
otwierane w celu sprawdzenia
jedzenia. Po zamkni┤ciu drzwi i
naci?ni┤ciu przycisku START,
gotowanie b┤dzie kontynuowane.

Wybraš poziom mocy dla pierwszej fazy.
W celu wybrania wysokiego poziomu mocy, nacisn?š jeden raz
przycisk MICRO.

Po zako?czeniu pierwszej fazy
gotowania odezwie si┤ sygna?
d?wi┤kowy i rozpocznie si┤ jego druga
faza.

Wybraš poziom mocy dla drugiej fazy.
W celu wybrania 280 mocy, nacisn?š przycisk MICRO cztery razy.
320

W celu skasowania programu naleŻy
dwukrotnie nacisn?š przycisk STOP/
CLEAR.

12

Nacisn?š przycisk 10 MIN raz.
Nacisn?š przycisk 1 MIN raz.

Nacisn?š przycisk 10 MIN trzy razy.
Nacisn?š przycisk 1 MIN pi┤š razy.
Nacisn?š przycisk START.

W poniŻszym przyk?adzie pokaŻemy, jak prosto gotowaš przez 2 minuty na wysokim poziomie mocy.

Szybki
start

Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

Funkcja ,,Szybkiego startu " pozwala
przy pomocy przycisku START
nastawiaš gotowanie na WYSOKIM
poziomie mocy w czasie moŻliwym do
ustawiania co 30 sekund.

Nacisn?š cztery razy przycisk START, aby ustawiš czas gotowania na
WYSOKIM poziomie mocy na 2 minuty.
Kuchenka rozpocznie prac┤ juŻ przed czwartym naci?ni┤ciem
przycisku.

Podczas gotowania z wykorzystaniem funkcji Szybkiego startu moŻna
wyd?uŻaš jego czas do 10 minut poprzez kolejne naciskanie przycisku
START.

13

Opiekanie

W poniŻszym przyk?adzie pokaŻemy, jak uŻywaš opiekacza do przyrz?dzenia jedzenia w 12 minut i 30
sekund.

Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

Niniejszy model kuchenki jest
zaopatrzony w OPIEKACZ W
OSŞONIE, wi┤c wcze?niejsze
podgrzewanie jest niepotrzebne.
Ta funkcja pozwoli na szybkie
przyrz?dzenie chrupi?cego,
przypieczonego na br?zowo jedzenia.
ZaleŻnie od typu i wielko?ci produktˇw
do przyrz?dzenia, ruszt do opiekania
moŻe byš uŻywany w dwˇch
pozycjach - wysokiej lub niskiej.

Nacisn?š przycisk GRILL raz.

Wybraš czas opiekania.
Nacisn?š przycisk 10 MIN raz.
Nacisn?š przycisk 1 MIN dwa razy.
Nacisn?š przycisk 10 SEC trzy razy.

Nacisn?š przycisk START.

14

W poniŻszym przyk?adzie pokaŻemy, jak zaprogramowaš kuchenk┤ do gotowania kombinowanego na
programie co-3 na czas 25 minut.

Gotowanie
kombinowane

Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

Nacisn?š przycisk COMBI 3 raz.
Na wy?wietlaczu ukaŻe si┤ ,,Co-3 " .
Kuchenka niniejsza posiada funkcj┤
gotowania kombinowanego , ktˇra
pozwala na gotowanie z
wykorzystaniem grza?ki i mikrofal
jednocze?nie lub kolejno. Oznacza to
krˇtszy czas przygotowania potraw.
Grza?ka w os?onie opieka
powierzchni┤ potrawy, podczas gdy
mikrofale ogrzewaj? jej wn┤trze. Co
wi┤cej, nie jest konieczne
wcze?niejsze nagrzewanie kuchenki.

Ustawiš czas opiekania.
Nacisn?š przycisk 10 MIN dwa razy.
Nacisn?š przycisk 1 MIN pi┤š razy.

Nacisn?š przycisk START.
Przy wyjmowaniu jedzenia naleŻy zachowaš ostroŻno?š,
poniewaŻ pojemnik b┤dzie gor?cy!

Tryby pracy gotowania kombinowanego
RODZAJ
Co-1
Co-2
Co-3

MIKROFAL (%)
20
40
60

MOC GRZAŞKI (%)
80
60
40
15

Automatyczne
gotowanie

W poniŻszym przyk?adzie pokaŻemy, jak ugotowaš 0,6 kg ziemniakˇw w mundurkach.

Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

Gotowanie automatyczne pozwala w
prosty sposˇb ugotowaš wi┤kszo?š
ulubionych potraw poprzez wybˇr
rodzaju jedzenia i wprowadzenie wagi
produktu.
KATEGORIA

NACISN??
AUTO COOK

Ziemniaki
w mundurkach

raz

┬wieze
warzywa

razy

MroŻone
warzywa

razy

Ryba

razy

Wybraš Ż?dan? wag┤ ziemniakˇw.
Nacisn?š pi┤š razy przycisk
, aby wprowadziš 0,6 kg.

razy

RyŻ /
makaron

Nacisn?š przycisk AUTO.
Na wy?wietlaczu pokaŻe si┤ napis ,,AC-1".

JeŻeli po naci?ni┤ciu przyciskˇw
przytrzymamy je, moŻna
szybko zwi┤kszaš/ zmniejszaš wprowadzan? wag┤ produktu.

Nacisn?š przycisk START.

16

RODZAJ POTRAWY TEMP.PRODUKTU

NACZYNIE WAGA PRODUKTU

WSKAZËWKI

1. ZIEMNIAKI W
MUNDURKACH

temp.
pokojowa

Talerz
szklany

0,1 - 1,0 kg

Wybraš ?rednie ziemniaki 170-200g.
Umyš i osuszyš. Nak?uš kilkakrotnie widelcem. Umie?ciš na
metalowym talerzu.
Wprowadziš wag┤ i nacisn?š START.
Po ugotowaniu wyj?š z kuchenki, pozostawiš pod przykryciem z
folii przez 5 minut.

2. ┬WIE?E
WARZYWA

temp.
pokojowa

Talerz
szklany

0,2 - 0,8 kg

Umie?ciš przygotowane warzywa w pojemniku o odpowiedniej
wielko?ci (np.brytfannie). Dodaš 30 ml wody na 0,2 kg warzyw.
Po ugotowaniu odstawiš na 2 minuty.

3. MRO?ONE
WARZYWA

mroŻonka

Talerz
szklany

0,2 - 0,8 kg

Umie?ciš przygotowane warzywa w pojemniku o odpowiedniej
wielko?ci (np.brytfannie).Dodaš 30 ml wodyna 0,2 kg warzyw.
Przykryš plastikow? foli? i umie?ciš ?rodku szklanej tacki.
Po ugotowaniu odstawiš na 2 minuty.

4. RY?/MAKARON

pokojowa

Miseczka
do
mikrofali

0,1- 0,3 kg

Umyš i namoczyš ryŻ na 30 minut. Wsypaš ryŻ do duŻej i g?┤bokiej
miski zalaš gotuj?c? si┤ wod? (dodaš sˇl od ~ 1 ?yŻeczki)
Waga (g)

100

200

300

przykrycie

Obj. wody

ryŻ

180

330

480

tak

(ml)

makaron

400

800

1200

nie

RyŻ - po ugotowaniu pozostawiš na 5 min. lub do wch?oni┤cia
wody Makaron - mieszaš w czasie gotowanie. Po ugotowaniu
pozostawiš na 1-2 minuty, wyp?ukaš zimn? wod?

5. RYBA

sch?odzona

Tarta do
mikrofali

0,1- 0,6 kg

Ca?e ryby, filety. T?uste np: ?oso?, makrela Chude np.. dorsz U?oŻyš
jedn? warstw┤ w duŻej tarcie. Przykryš szczelnie plastikow?
pokrywk? i nak?uš w kilku miejscach. Umie?ciš tart┤ na szklanym
talerzu w mikrofali. Ustawiš wag┤ i w??czyš start. Po ugotowaniu
wyj?š tart┤ z kuchenki. Przed podaniem pozostawiš na 3 minuty.
17

Automatyczne
rozmraŻanie

PoniewaŻ temperatura i g┤sto?š produktˇw Żywno?ciowych moŻe si┤ rˇŻniš od siebie, powinno si┤ je
sprawdzaš przed rozpocz┤ciem rozmraŻania. NaleŻy zwrˇciš szczegˇln? uwag┤ na po??czenia mi┤sa i
drobiu, niektˇre potrawy nie powinny byš ca?kowicie rozmraŻane przed gotowaniem. Program rozmraŻania
chleba jest odpowiedni do rozmraŻania ma?ych kawa?kˇw, np. bu?ek lub ma?ych bochenkˇw. RozmraŻanie
wymaga czasu odstawienia, aby rozmrozi? si┤ ?rodek produktu. W poniŻszym przyk?adzie pokazujemy jak
rozmroziš 1,4 kg zamroŻonego drobiu.

Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.
ZwaŻyš jedzenie, ktˇre chcemy rozmroziš. NaleŻy si┤ upewniš, Że
wszystkie metalowe klamry i paski zosta?y usuni┤te. Nast┤pnie
umie?ciš je w kuchence i zamkn?š drzwi.

Ta kuchenka mikrofalowa posiada
cztery programy rozmraŻania: MI?SO,
DRËB, RYBY i CHLEB. KaŻdy z tych
programˇw ma rˇŻne ustawienia
mocy. Wyboru poszczegˇlnych
programˇw dokonuje si┤ naciskaj?c
przycisk funkcji AUTO DEFROST
(automatyczne rozmraŻanie zaleŻne
od wagi produktu).
Rodzaj

Nacisn?š przycisk
DEFROST

MI?SO

NaleŻy wprowadziš wag┤ rozmraŻanej Żywno?ci.
Nacisn?š przycisk

czterna?cie razy, aby wprowadziš 1,4 kg.

Nacisn?š przycisk START.

razy

RYBY

razy

CHLEB
18

Nacisn?š przycisk POULTRY.

raz

DRËB

Nacisn?š dwa razy przycisk AUTO, aby wybraš program rozmraŻania
drobiu (,,POULTRY " ).
Na wy?wietlaczu pokaŻe si┤ napis ,,dEF2 " .

razy

W czasie rozmraŻania, kuchenka wydaje sygna? d?wi┤kowy. Wtedy naleŻy otworzyš drzwiczki, obrˇciš
jedzenie na drug? stron┤ i rozdzieliš, aby zapewniš rˇwne rozmraŻanie. Usun?š wszystkie kawa?ki, ktˇre
juŻ si┤ rozmrozi?y lub os?oniš je, aby zwolniš proces rozmraŻania. Nast┤pnie naleŻy zamkn?š drzwiczki i
powrˇciš do rozmraŻania, naciskaj?c przycisk START. Dopˇki drzwiczki kuchenki nie zostan? otwarte,
rozmraŻanie nie zostanie przerwane (nawet, gdy odezwie si┤ sygna? d?wi┤kowy).

LISTA PRODUKTËW DO ROZMRA?ANIA ZALE?NIE OD WAGI PRODUKTU
o RozmraŻana Żywno?š powinna umieszczona w nieprzykrytym naczyniu (zalecanym do kuchenek mikrofalowych) na szklanym talerzu.
o Je?li to konieczne, naleŻy os?oniš niewielkie fragmenty mi┤sa lub drobiu kawa?kami folii aluminiowej, tak aby uchroniš produkt przed nadmiernym
ogrzaniem.
o NaleŻy si┤ upewniš, aby fragmenty folii nie dotyka?y ?cianek kuchenki.
o NaleŻy staraš si┤ rozmraŻaš oddzielnie produkty takie jak mielone mi┤so, kotlety, kie?baski czy karkˇwk┤ Po sygnale d?wi┤kowym Żywno?š naleŻy
obrˇciš oraz od?oŻyš rozmroŻon? porcj┤. Nast┤pnie kontynuowaš proces rozmraŻania pozosta?ej porcji. Po rozmroŻeniu naleŻy odstawiš na kilka
minut w celu ca?kowitego odtajania.
Przyk?adowo ca?y kurczak powinien byš odstawiony minimum na godzin┤ przed rozpocz┤ciem gotowania.

Kategoria

Waga

Naczynie

Mi┤so
Drˇb
Ryby

0,1 ~ 4,0 kg

Talerz

Rodzaj Żywno?ci
Mi┤so:
mielone, steki, sznycle, zrazy, bitki wo?owe, kotlety jagni┤ce, karkˇ-wka, kie?baski.
Obrˇciš po sygnale.
Po rozmroŻeniu pozostawiš na 5 do 15 minut.
Drˇb:
ca?y kurczak, udka, piersi, uda indyka. Obrˇciš po sygnale.
Po rozmroŻeniu pozostawiš na 20 do 30 minut.
Ryby:
ca?e, filety, kotlety, owoce morza. Obrˇciš po sygnale.
Po rozmroŻeniu pozostawiš na 10 do 20 minut.

Chleb

0,1 ~ 0,5kg

R┤cznik papierowy
lub talerz

Pokrojony chleb, bu?ki, bagietka

19

Stosowaš t┤ funkcj┤ do rozmraŻania 0,5 kg mielonego mi┤sa w bardzo krˇtkim czasie.W celu ca?kowitego
rozmroŻenia produkt wymaga odstawienia na kilka minut.
W poniŻszym przyk?adzie przedstawiono szybkie rozmraŻanie 0,5 kg mielonego mi┤sa.

Szybkie
rozmraŻanie

Nacisn?š przycisk STOP/CLEAR.
ZwaŻyš produkt, ktˇry chcemy rozmroziš. NaleŻy si┤upewniš, Że
wszytkie metalowe klamry i paski zosta?y usuni┤te. Nast┤pnie
umie?ciš w kuchence i zamkn?š drzwi.

Ta kuchenka mikrofalowa posiada
funkcj┤ szybkiego rozmraŻania
(MEAT/MI?SO).

Nacisn?š QUICK DEFROST i wybraš program rozmraŻania:
MEAT (MI?SO).

W czasie procesu rozmraŻania, kuchenka wydaje sygna? d?wi┤kowy. Wtedy naleŻy otworzyš drzwiczki,
obrˇciš produkt na drug? stron┤ i rozdzieliš, aby zapewniš rˇwnomierne rozmraŻanie. Nast┤pnie od?oŻyš
wszytkie rozmroŻone juŻ kawa?ki lub o?oniš je, aby zwolniš proces rozmraŻania. Nat┤pnie po zamkni┤ciu
drzwi kontynuowaš rozmraŻanie naciskaj?c przycisk START.
Dopˇki drzwiczki kuchenki nie zostan? otwarte, proces rozmraŻania nie b┤dzie przerwany (nawet, gdy
odezwie si┤ sygna? d?wi┤kowy).

20

Program
1. Mi┤so

Produkt
Wo?owina

Mi┤so mielone

Min/max waga
0,5 kg

Baranina
Ciel┤cina

o Zalet? Szybkiego RozmraŻania jest automatyczne ustawienie i sterowanie rozmraŻaniem, ale podobnie jak w przypadku
rozmraŻania tradycyjnego naleŻy kontrolowaš produkt w trakcie tego procesu.
o Najlepsze efekty moŻna osi?gn?š, gdy ryby, ma?Że i drˇb zotan? wyj┤te z plastikowego lub papierowego opakowania, gdyŻ w
przeciwnym razie zatrzymana przez opakowanie blisko produktu para i sok, mog? spowodowaš ugotowanie si┤ powierzchni
produktu.
o Produkt powinien byš umieszczony na szerokim pˇ?misku, ktˇry zabezpieczy przed skapywaniem wody na talerz.
o W momencie wyjmowaniaz kuchenki produktu powinien byš w ?rodku lekko zamroŻony.
o Po rozmroŻeniu odstawiš na 10 minut w celu ca?kowitego rozmroŻenia.

21

Auto
pieczenie

Ponizszy przyklad pokazuje, jak przygotowac pieczona wieprzowine (0,6 kg)

Nacisnac STOP.

Automatyczne pieczenie pozwala w
prosty sposob przygotowac pieczen
wybierajac rodzaj i wage potrawy.

Nacisnac Auto piczenie 2 razy, aby
wybrac Pieczona Wieprzowine.
Program " Ar-2 " pojawi sie na wyswietlaczu.

Nacisnac przycisk 2 razy, aby
wybrac wage 0.6 kg.

Kategoria

Nacisnij
Auto Pieczenie

PIECZONA WOLOWINA
PIECZONA WIEPRZOWINA

razy

UDKA Z KURCZAKA
22

raz

razy

Nacisnac START.

FUNKCJA

Automatyczne
pieczenie

KATEGORIA

WAGA

NACZYNIE

TEMP.

WSKAZËWKI

Pieczona
wo?owina

0,5 kg ~ 1,5 kg

Niski ruszt
Talerz metalowy

Sch?odzona

Natrzeš mi┤so roztopionym mas?em lub margaryn?.
Umie?ciš na ruszcie nad metalowym talerzem. Obrˇciš po
sygnale. Nast┤pnie nacisn?š START aby kontynuowaš
pieczenie. Po upieczeniu pozostawiš pod przykryciem na
10 minut.

Pieczona
wieprzowina

0,5 kg ~ 1,5 kg

Niski ruszt
Talerz metalowy

Sch?odzona

Natrzeš mi┤so roztopionym mas?em lub margaryn?.
Umie?ciš na ruszcie nad metalowym talerzem. Obrˇciš po
sygnale. Nast┤pnie nacisn?š START aby kontynuowaš
pieczenie. Po upieczeniu pozostawiš pod przykryciem na
10 minut.

Udka z
kurczaka

0,2 kg ~ 0,8 kg

Wysoki ruszt
Talerz metalowy

Sch?odzona

Umyš i osuszyš. Natrzeš mi┤so roztopionym mas?em lub
margaryn?. Umie?ciš na wysokim ruszcie nad metalowym
talerzem. Obrˇciš po sygnale. Nast┤pnie nacisn?š START
aby kontynuowaš pieczenie. Po upieczeniu pozostawiš
pod przykryciem na 2~5minut.

23

Auto
odgrzewanie

Ponizszy przyklad pokazuje, jak odgrzac zimny posilek (0,6 kg)

Nacisnac STOP.

Nacisnij Zimny Posilek.

Auto odgrzewanie pozwala w prosty
sposob odgrzac posilek.
Kuchenka ma trzy ustawienia
automatycznego odgrzewania:
ZIMNY POSILEK, MROZONY
POSILEK, ZIMNA PIZZA

Nacisnac przycisk 3 razy, aby
wybrac wage 0.6 kg.

Nacisnac START.

24

Funkcja

Auto
odgrzewanie

Kategoria

Waga(zakres)

Naczynie

Temperatura

Wskazowki

1.Zimny posilek

0,3~0,6 kg

Wlasny talerz Schlodzona Nakluj powierzchnie wykalaczka
lub widelcem, umiesc produkt
na szklanym talerzu. Po
podgrzaniu odstaw na 2-3
minuty przed podaniem.
Potrawy wymagajace mieszania:
spaghetti bolognese (mieszaj
po sygnale dzwiekowym).
Nie wymagajace mieszania np.
lasagnia
Uwage: W przypadku produktow
w torebkach nakluj porcje
widelcem przed odgrzewaniem.

2.Mrozony
posilek

0,3~0,6 kg

Wlasny talerz

.
Zamrozona Jak powyzej

3.Zimna pizza

0,2~0,4 kg

Wysoki ruszt

Schlodzona Umiesc pizze na ruszcie
nad metalowym talerzem,
po podgrzaniu niezwlocznie
wyjmij i odstaw na 2~3
minuty

25

Skracanie i wyd?uŻanie
gotowania

W nast┤puj?cym przyk?adzie pokaŻemy, jak moŻna zmieniaš programy ustawione
podczas Automatycznego gotowania, aby wyd?uŻyš lub skrˇciš czas gotowania.

Nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.

JeŻeli podczas Automatycznego
gotowania potrawa wydaje si┤ byš
niedogotowana lub przegotowana, to
uŻywaj?c przyciskˇw +/- moŻna
zwi┤kszaš i zmniejszaš czas
gotowania.
RˇwnieŻ w czasie gotowania
ustawionego automatycznie oraz
r┤cznie, moŻna w kaŻdej chwili,
uŻywaj?c przyciskˇw +/-, zwi┤kszaš i
zmniejszaš czas gotowania.Nie ma
potrzeby przerywania gotowania.

26

Wybraš Ż?dany program Automatycznego gotowania.
Wybraš wag┤ potrawy.
Nacisn?š przycisk START.
Nacisn?š przycisk KRËCEJ (
).
Po kaŻdym naci?ni┤ciu tego przycisku, czas gotowania zostanie
skrˇcony o 10 sekund.
).
Nacisn?š przycisk DŞU?EJ (
Po kaŻdym naci?ni┤ciu tego przycisku, czas gotowania zostanie
wyd?uŻony o 10 sekund.
JeŻeli po naci?ni┤ciu przyciskˇw +/- przytrzymamy je wci?ni┤te, to
czas b┤dzie si┤ szybko zwi┤ksza?/ zmniejsza?.

Aby osi?gn?š najlepsze rezultaty w gotowaniu w kuchence mikrofalowej naleŻy post┤powaš wed?ug poniŻszych wskaza?.
Waga produktu determinuje czas obrˇbki termicznej. Zaleca si┤ rozk?ad produktˇw po obwodzie ko?a, w celu uzyskania
najlepszych rezultatˇw. Produkty o temp. pokojowej ogrzewaj? si┤ szybciej niŻ zamroŻone. Zawarto?š konserw powinna byš
prze?oŻona do naczynia, przeznaczonego do uŻycia w kuchence mikrofalowej. Produkty przykryte talerzem * lub foli?
ogrzewaj? si┤ bardziej niŻ ods?oni┤te. NaleŻy ostroŻnie zdejmowaš pokrywk┤ by unikn?š poparzenia par?.
PoniŻsze wskazˇwki odnosz? si┤ rˇwnieŻ do produktˇw ogrzewanych w kuchence mikrofalowej.

Gotowanie/Podgrzewanie
Wskazˇwki

*naczynia przeznaczone do uŻytku w kuchence mikrofalowej

Produkt
Mi┤so w plastrach
(3 szt),
grubo?š 0,5 cm
Kawa?ki kurczaka
1 pier?
1 udko

Czas gotowania

(poziom mocy:
WYSOKI)
1-2 minuty

2-3 minuty
3-3,5 minuty

Instrukcja

Umie?ciš na talerzu * i przykryš plastykow?
perforowan? os?onk?

Pieczona fasola
1 miseczka

1,5-3 minuty

W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
po?owie czasu gotowania.

Makaron w sosie
(1 mis.)
4 miseczki

2,5-4 minuty
7,5-11 minuty

W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
po?owie czasu gotowania.

RyŻ (1 miseczka)
4 miseczki

1-1,5 minuty
3,5-5 minuty

W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
po?owie czasu gotowania.

Bu?eczki

15-30 sekund

Owin?š w papierowy r ┤cznik i umie?ciš na szklanym
talerzu.

Warzywa
1 miseczka
4 miseczki

W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
1,5-2,5 minuty po?owie czasu gotowania.
3,5-5,5 minuty

Umie?ciš na talerzu * i przykryš plastykow?
perforowan? os?onk?

Lasagnia
Porcja 300g

4-6 minuty

Umie?ciš na talerzu * i przykryš plastykow?
perforowan? os?onk?

Zapiekanka ze
?mietan? lub serem
1 miseczka
4 miseczki
Ubite ziemniaki
350 g

Instrukcja

Ubite ziemniaki
350g

1-2 minuty

1,5-3 minuty
4,5-7 minuty

Czas gotowania
(poziom mocy:
WYSOKI)

Umie?ciš na talerzuc * i przykryš plastykow?
perforowan? os?onk?
Uwaga: Sos pozwala zachowaš soczysto?š potrawy

Filet z ryby
(170-230g)

Zapiekanka
1 miseczka
4 miseczki

Produkt

W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
po?owie czasu gotowania
W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
po?owie czasu gotowania

1-2,5 minuty
3,5-6 minuty

Zupa 1 porcja

4,5 - 5 minuty W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
( poziom mocy: po?owie czasu gotowania.
┬rednio Wysoki)

1,5-2 minuty

W naczyniu Żaroodpornym z pokrywk? , zamieszaj w
po?owie czasu gotowania.

5-5,5 minuty Podgrzaš oddzielnie nadzienie i bu?eczk┤. Nadzienie w
(poziom mocy: naczyniu * pod przykryciem, bu?eczka bezpo?rednio.
┬rednio Wysoki)

27

Gotowanie ?wie Żych warzyw
Wskazˇwki
Rozmiar
Waga

Czas got.
p. mocy
WYSOKI

Karczochy
(230g)

2 ?rednie
4 ?rednie

4,5-7
10-12

Przyci?š. Dodaš 2 ?y Żeczki
wody +2 ?. soku. Przykryš.

2-3 min.

Kukurydza
?wieŻa

Szparagi
?wieŻe
Fasolka
szparagowa

450g

2,5-6

2-3 min.

450g

7-11

Dodaš 1 fili Żank┤ wody.
Przykryš.
Dodaš 1/2 filiŻanki wody do 1,5 l
naczynia z przykrywk?.
Zamieszaj w po?owie czasu
gotowania

Grzyby ?wieŻe,
krojone
Pasternak
?wieŻy,
krojony

Fasola
?uskana,
?wieŻa

450g

11-16

Dodaš 1/2 filiŻanki wody do 1,5 l
naczynia z przykrywk?.
Zamieszaj w po?owie czasu
gotowania

2-3 min.

Groszek
zielony,
?wieŻy

Broku?y
?wieŻe

450g

5-8

W?oŻyš do naczynia, dodaš 1/2
filiŻanki wody

2-3 min.

Bataty szt.
170-230g

Kabaczki
?wieŻe, kotlety

450g

5,5-7,5

Dodaš 1/2 filiŻanki wody do 1,5 l
naczynia z przykrywk?.
Zamieszaj w po?owie czasu
gotowania

2-3 min.

Marchew
?wieŻa,
w plastrach

200g

2-3

Dodaš 1/4 filiŻanki wody do 1,5 l
naczynia z przykrywk?.
Zamieszaj w po?owie czasu
gotowania

2-3 min.

Kalafior
?wieŻy, ca?y

450g

5-7

Przyci?š. Dodaš 1/4 filiŻanki wody do 2-3 min.
1,5 l naczynia z przykrywk?.
Zamieszaj w po?owie czasu
gotowania

Seler ?wieŻy,
w plastrach

2 fil.
4 fil.

11-16

Warzywa

28

Instrukcja

Pokroiš. Dodaš 1/2 fil. wody
do 1,5 l naczynia z przykrywk?.

Odstawiš na:

2-3 min.

2-3 min.

Rozmiar
Waga

Czas got.
p. mocy
WYSOKI

2 kolby

4-8

230g

1,5-2,5

450g

4-7

Dodaš 1/2 filiŻanki wody do
1,5 l naczynia z przykrywk?.
Zamieszaj w po?owie czasu
gotowania

2-3 min.

4 fil.

6-9

Dodaš 1/2 fili Żanki wody do 1,5 l
naczynia z przykrywk?.
Zamieszaj w po?owie czasu
gotowania

2-3 min.

2 ?rednie
4 ?rednie

4-9
6-12

Nak?uš widelcem,u?oŻyš na
papierowym r ┤czniku. Obrˇciš.

2-3 min.

Ziemniaki szt.
170-230g

2 szt
4 szt

5,5-7,5
9,5-14

Nak?uš widelcem, u?oŻyš na
papierowym r┤czniku. Obrˇciš.

2-3 min.

Szpinak
?wieŻe
li?cie

450g

4,5-7,5

Dodaš 1/2 filiŻanki wody do 2 l
naczynia z przykrywk? .

2-3 min.

Cukinia ?wieŻa,
krojona

450g

4,5-7,5

Dodaš 1/2 filiŻanki wody do 2 l
naczynia z przykrywk? . Zamieszaj w
po?owie.

2-3 min.

Cukinia
?wieŻa

450g

6-9

Nak?uš widelcem, u?oŻyš na
papierowym r┤czniku. Obrˇciš.

2-3 min.

Warzywa

Instrukcja
Wy?uskaš.Dodaš 2 ?yŻeczki
wody do 1,5 l naczynia. Przykryš.

Odstawiš na:
2-3 min.

1,5 l naczynie. Zamieszaš w po?owie. 2-3 min.

Opiekanie
Wskazˇwki
Opiekanie mi┤sa na grillu -zalecenia:

Opiekanie ryb i owocˇw morza na grillu -zalecenia:

Wykroiš i usun?š zb┤dny t?uszcz z mi┤sa.
U?oŻyš na ruszcie i posmarowaš roztopionym mas?em lub oliw? .
Obracaš w po?owie opiekania.

U?oŻyš ryb┤ lub owoce morza na ruszcie. Ryba powinna byš rozdzielona na dwie
cz┤?ci wzd?uŻ kr┤gos?upa. Posmarowaš ryb┤ lub owoce morza roztopionym mas?em,
margaryn? lub oliw? przed i w trakcie opiekania. Pozwala to uchroniš produkty przed
wysuszeniem. Czas opiekania zawiera poniŻsza tabela. Ca?e ryby lub kotlety rybne
powinny byš obracane w po?owie opiekania, podobnie grube filety rybne.

Produkt

Waga

PrzybliŻony czas (w min.)

50g x 2

13-16

100g x 2

19-23

S?abo

230g x2

18-20

┬rednio

230g x2
230g x2

26-28

Kotlety wieprzowe (grubo?š 2,5cm)

230g x2

27-32

Kotlety z baraniny (grubo?š 2,5cm)

230g x2

25-32

Kie?baski (grubo?š 2,5cm)

230g

13-16

Filety rybne

230g

17-21

230g

20-24

Polaš oliw? lub roztopionym mas?em.
Cienkie kawa?ki powinny byš umieszczone
na ruszcie, grube w naczyniu z uchwytem.
Obracaš kawa?ki w po?owie czasu
opiekania.

22-24

Dobrze opieczony

Wskazˇwka

Kotlet wo?owy
Stek wieprzowy (grubo?š 2,5cm)

gr.1cm
gr.1,5cm

Kotlety rybne gr.2,5cm

230g

16-20

450g

24-28

Ma?Że

450g

16-20

Krewetki niegotowane

450g

Posmarowaš rozpuszczonym mas?em
i obracaš w po?owie opiekania.

24-28

225-350g

Obracaj cz┤sto

16-20

Ca?a ryba

Grube i t?uste ryby wymagaj? wyd?uŻenia
czasu opiekania
Polaš t?uszczem podczas opiekania

29

Zasady
bezpiecze?stwa

UWAGA
NaleŻy zawsze upewniaš si┤, Że czas gotowania zosta? poprawnie nastawiony,
poniewaŻ przegotowanie jedzenia moŻe spowodowaš PO?AR i pˇ?niejsze
USZKODZENIE KUCHENKI.

1. Nie wolno manipulowaš, dokonywaš jakichkolwiek regulacji lub
naprawiaš drzwi, panelu steruj?cego, wewn┤trznych zamkˇw
bezpiecze?stwa ani Żadnych innych cz┤?ci kuchenki. Naprawy
powinny byš przeprowadzone wy??cznie przez wykwalifikowany
personel serwisu.
2. Nie wolno uŻywaš pustej kuchenki. Gdy kuchenka nie jest uŻywana,
najbezpieczniej jest pozostawiš w ?rodku szklank┤ wody. W razie
przypadkowego w??czenia kuchenki, woda bezpiecznie poch?onie
energi┤ mikrofalow?.
3. Nie wolno uŻywaš kuchenki do suszenia odzieŻy, gdyŻ podgrzewana
zbyt d?ugo moŻe si┤ zw┤gliš lub zapališ.
4. Nie naleŻy podgrzewaš Żywno?ci zawini┤tej w papierowe r┤czniki,
chyba Że przepisy w ksi?Żce kucharskiej tak zalecaj?.
5. Nie wolno podczas gotowania uŻywaš gazet w miejsce papierowych
r┤cznikˇw.
6. Nie wolno uŻywaš drewnianych pojemnikˇw. Mog? one si┤ zw┤gliš.
Nie wolno uŻywaš metalowych pojemnikˇw ani pojemnikˇw
ceramicznych zawieraj?cych metal (np. poz?acanych lub
posrebrzanych). Zawsze trzeba odkr┤ciš metalowe pokrywki s?oikˇw.
Metalowe przedmioty w kuchence mog? spowodowaš powstanie ?uku
elektrycznego, co moŻe doprowadziš do powaŻnych uszkodze?.
7. Nie wolno uŻywaš kuchenki, jeŻeli pomi┤dzy przedni? cz┤?ci?
kuchenki a jej drzwiczkami znajduje si┤ ?ciereczka, serwetka lub
jakikolwiek inny przedmiot, gdyŻ moŻe to doprowadziš do
przedostawania si┤ energii mikrofalowej na zewn?trz.
8. Nie naleŻy uŻywaš papieru z makulatury, gdyŻ moŻe zawieraš
zanieczyszczenia powoduj?ce iskrzenie i/ lub zapalenie si┤ pod
wp?ywem temperatury.
9. Nie naleŻy myš talerza obrotowego zanurzaj?c go w wodzie zaraz po
zako?czeniu podgrzewania, gdyŻ moŻe to spowodowaš jego
p┤kni┤cie lub uszkodzenie.
30

10. Ma?e ilo?ci jedzenia potrzebuj? krˇtszego czasu gotowania lub
podgrzewania. JeŻeli stosuje si┤ normalne czasy, jedzenie moŻe si┤
przegrzaš i spališ.
11. Instaluj?c kuchenk┤, trzeba j? ustawiš tak, aby przˇd drzwiczek by?
cofni┤ty wzgl┤dem kraw┤dzi powierzchni, na ktˇrej stoi o co najmniej
8 cm. W ten sposˇb uniknie si┤ przypadkowego przewrˇcenia
urz?dzenia.
12. Przed gotowaniem naleŻy ponak?uwaš skˇrk┤ ziemniakˇw, jab?ek i
podobnych warzyw i owocˇw.
13. Nie gotowaš jajek w skorupkach. Wewn?trz skorupek powstaje
ci?nienie, ktˇre je rozsadza.
14. W kuchence mikrofalowej nie wolno smaŻyš na g?┤bokim t?uszczu.
15. Przed podgrzewaniem lub rozmraŻaniem naleŻy usun?š z Żywno?ci
plastikowe opakowania. NaleŻy jednak zauwaŻyš, Że niektˇre
produkty podczas gotowania lub podgrzewania powinny byš
przykryte plastikow? foli? .
16. JeŻeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek s? uszkodzona, to , nie
wolno uŻywaš kuchenki dopˇki nie zostanie to naprawione przez
wykwalifikowane osoby.
17. JeŻeli kuchenka zacz┤?a dymiš, to naleŻy wy??czyš urz?dzenie lub
od??czyš je od sieci i przytrzymaš drzwiczki zamkni┤te w celu
st?umienia ewentualnych p?omieni.
18. JeŻeli Żywno?š jest podgrzewana w pojemnikach z plastiku, papieru
lub innego palnego materia?u, naleŻy cz┤sto sprawdzaš, czy
pojemnik si┤ nie stopi? lub nie zapali?.
19. Dzieci mog? uŻywaš kuchenki mikrofalowej bez nadzoru jedynie
wtedy, gdy po udzieleniu im odpowiednich instrukcje dziecko jest
zdolne do uŻywania kuchenki w sposˇb bezpieczny i rozumie
niebezpiecze?stwo niew?a?ciwego jej uŻycia.
20. P?yny ani inne produkty Żywno?ciowe nie mog? byš podgrzewane w
szczelnie zamkni┤tych pojemnikach, poniewaŻ mog? one
eksplodowaš.

Naczynia bezpieczne
w mikrofalach
W kuchenkach mikrofalowych nigdy nie wolno uŻywaš naczy?
metalowych lub ozdabianych metalem.
Mikrofale nie przenikaj? przez metal. Odbijaj? si┤ one od metalowych
przedmiotˇw umieszczonych w kuchence i powoduj? powstawanie ?uku
elektrycznego, niepokoj?cego zjawiska ?wietlnego.
Wi┤kszo?š nie metalizowanych naczy? Żaroodpornych moŻe byš bezpiecznie
uŻywana w kuchence mikrofalowej. Jednak niektˇre mog? zawieraš materia?y,
ktˇre czyni? je nieodpowiednimi do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
JeŻeli maj? Pa?stwo jakiekolwiek w?tpliwo?ci odno?nie poszczegˇlnych naczy?,
moŻna w prosty sposˇb sprawdziš, czy dane naczynie moŻe byš uŻywane do
gotowania w kuchence mikrofalowej.
Umie?ciš w kuchence mikrofalowej w?tpliwe naczynie tuŻ obok szklanej miski
wype?nionej wod?. W??czyš kuchenk┤ na poziomie mocy WYSOKI na 1 minut┤.
JeŻeli woda podgrzewa si┤, a naczynie pozostaje zimne w dotyku, moŻe byš
ono uŻywane w mikrofalach. JeŻeli natomiast woda nie zmienia temperatury, a
naczynie staje si┤ ciep?e, oznacza to, Że poch?ania ono mikrofale i nie moŻe byš
uŻywane do gotowania w kuchence mikrofalowej. Prawdopodobnie w Pa?stwa
kuchni znajduje si┤ wiele wyposaŻenia do gotowania, ktˇre moŻe byš uŻywane
w kuchence mikrofalowej. NaleŻy przeczytaš ich poniŻszy wykaz.

Talerze
Do gotowania w mikrofalach moŻe byš uŻywane wiele naczy? tego rodzaju. W
razie w?tpliwo?ci naleŻy zapoznaš si┤ z zaleceniami producenta lub wykonaš
test stosowania w mikrofalach.

Naczynia szklane
Naczynia szklane odporne na gor?co mog? byš uŻywane w mikrofalach.
Dotyczy to niemal wszystkich rodzajˇw hartowanych na gor?co naczy?
szklanych. Jednak nie naleŻy uŻywaš delikatnych naczy?, takich jak cienkie
szklanki lub kieliszki do wina, poniewaŻ mog? one p┤kn?š po podgrzaniu
poŻywienia.

Pojemniki plastikowe
Mog? byš one uŻywane do przechowywania produktˇw, ktˇre wymagaj?
krˇtkiego podgrzania. Jednak nie naleŻy ich uŻywaš do podgrzewania potraw,
ktˇre wymagaj? d?uŻszego czasu ogrzewania, poniewaŻ gor?ce jedzenie moŻe
pofa?dowaš lub stopiš plastikowy pojemnik.

Papier
Papierowe talerze i pojemniki s? odpowiednie i bezpieczne do uŻycia w
kuchence mikrofalowej, pod warunkiem, Że czas gotowania b┤dzie krˇtki i
produkty gotowane nie b┤d? zawieraš duŻo t?uszczu lub wilgoci. R┤czniki
papierowe s? rˇwnieŻ bardzo uŻyteczne do owijania produktˇw i wyk?adania
tacek, w ktˇrych s? gotowane t?uste dania, takie jak boczek. Nie naleŻy stosowaš
kolorowego papieru, poniewaŻ moŻe on zafarbowaš jedzenie. Niektˇre produkty
wykonane z makulatury mog? zawieraš zanieczyszczenia, ktˇre podczas
uŻywania w kuchence mikrofalowej mog? powodowaš powstanie iskrzenia lub
ognia.

Plastikowe torby do gotowania
Mog? byš one uŻywane w mikrofalach, pod warunkiem, Że s? przeznaczone
specjalnie do gotowania. NaleŻy w torbie zrobiš naci┤cie, aby mog?a uchodziš
powstaj?ca para. Nigdy nie wolno stosowaš do gotowania w kuchence
mikrofalowej zwyk?ych torebek, poniewaŻ mog? si┤ one si┤ stopiš lub pop┤kaš.

Plastikowe naczynia do gotowania w mikrofalach
Dost┤pnych jest wiele takich naczy? w rˇŻnych wielko?ciach i rˇŻnych
kszta?tach. Jednak w przypadku wi┤kszo?ci z nich, zapewne moŻecie Pa?stwo
wykorzystaš naczynia posiadane w domu niŻ kupowaš nowe wyposaŻenie
kuchni.

Wyroby garncarskie, kamionka, porcelana
Pojemniki wykonane z tych materia?ˇw s? zwykle odpowiednie do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych, ale aby mieš pewno?š naleŻy przeprowadziš prˇb┤.

UWAGA
Niektˇre naczynia z duŻ? zawarto?ci? o?owiu lub Żelaza nie mog?
byš uŻywane do gotowania.
NaleŻy sprawdziš, czy stosowane naczynia s? przeznaczone do
uŻywania w kuchenkach mikrofalowych.
31

Charakterystyka Żywno?ci
i gotowanie mikrofalowe
NaleŻy zawsze zwracaš uwag┤, co si┤ dzieje w kuchence.
Przepisy w niniejszej ksi?Żce zosta?y u?oŻone z wielk? staranno?ci?, ale Pa?stwa sukces
podczas ich realizacji zaleŻy oczywi?cie od tego, ile uwagi po?wi┤ci si┤ przygotowaniu
jedzenia. Ta kuchenka mikrofalowa jest wyposaŻona w lamp┤, ktˇra w??cza si┤
automatycznie, gdy kuchenka zaczyna dzia?aš. Dzi┤ki temu moŻna zawsze obserwowaš
post┤py w przygotowywaniu Pa?stwa dania. Wskazˇwki podane w przepisach, takie jak
,,podnie?š " , ,,zamieszaš " , i im podobne, naleŻy traktowaš jako minimalnie zalecane
czynno?ci. JeŻeli wydaje si┤, Że jedzenie gotuje si┤ nierˇwno, naleŻy po prostu wykonaš te
czynno?ci, ktˇre uwaŻamy za konieczne, aby rozwi?zaš problem.

Czynniki wp?ywaj?ce na czas gotowania
Na czas gotowania wp?yw ma wiele czynnikˇw. Bardzo duŻ? rˇŻnic┤ w czasie gotowania
powoduje temperatura sk?adnikˇw uŻytych w przepisie. Na przyk?ad, ciasto robione ze
sch?odzonego mas?a, mleka i jajek b┤dzie oczywi?cie piek?o si┤ d?uŻej, niŻ zrobione ze
sk?adnikˇw o temperaturze pokojowej. Wszystkie recepty zawarte w tej ksi?Żce okre?laj?
pewien zakres czasu gotowania. MoŻe si┤ wi┤c okazaš, Że jedzenie przygotowane w czasie
podanym w dolnym zakresie b┤dziemy uwaŻali za niedogotowane, a czasami moŻemy
chcieš gotowaš d?uŻej niŻ czas podany jako zakres gˇrny. ZaleŻy to od indywidualnych
preferencji. My?l? przewodni? niniejszej ksi?Żki jest to, Że dla przygotowywanego jedzenia
b┤dzie najlepiej, gdy b┤dziemy konserwatywni w ustawianiu czasˇw gotowania. Niektˇre
przepisy, szczegˇlnie te dotycz?ce ciast, plackˇw i kremˇw, zalecaj? wyj┤cie potrawy z
kuchenki, gdy jest ona lekko niedogotowana. To nie jest pomy?k?. Gdy pozostawi si┤ je
odstawione na zewn?trz kuchenki, zwykle nakryte foli?, to potrawy te gotuj? si┤ nadal,
poniewaŻ ciep?o znajduj?ce si┤ w ich zewn┤trznej cz┤?ci stopniowo przekazywane jest do
wewn?trz. JeŻeli potraw┤ pozostawi si┤ w kuchence, aŻ zostanie ona ugotowana w ca?o?ci,
zewn┤trzne jej cz┤?ci mog? zostaš przegotowane, a nawet si┤ spališ. W czasie korzystania z
kuchenki mikrofalowej nabior? Pa?stwo do?wiadczenia i b┤d? potrafili oszacowaš zarˇwno
czas gotowania, jak i czas odstawienia dla rˇŻnych rodzajˇw potraw.

G┤sto?š Żywno?ci
Lekkie, porowate jedzenie, takie jak placki i ciasta, gotuje si┤ duŻo szybciej niŻ ci┤Żkie i g┤ste,
takie jak pieczenie czy potrawki. NaleŻy zachowaš ostroŻno?š podczas gotowania
porowatych produktˇw, poniewaŻ ich zewn┤trzne brzegi mog? si┤ staš suche i kruche.

Wysoko?š produktˇw
Gˇrna cz┤?š wysokich produktˇw, szczegˇlnie pieczeni, b┤dzie si┤ gotowaš o wiele szybciej
niŻ ich dolna cz┤?š. Dlatego waŻnym jest, aby podczas gotowania wysokich produktˇw
obracaš je, czasami nawet kilka razy.

32

Wilgoš zawarta w Żywno?ci
PoniewaŻ ciep?o wytwarzane przez mikrofale powoduje wyparowanie wilgoci, to stosunkowo
suche produkty, jak pieczenie i niektˇre warzywa, powinny byš przed gotowaniem skropione
wod? lub przykryte, aby j? zatrzymaš.

Ko?ci i t?uszcz zawarte w jedzeniu
Ko?ci przewodz? ciep?o, a t?uszcz gotuje si┤ duŻo szybciej niŻ mi┤so. Dlatego teŻ, trzeba
zwrˇciš uwag┤ podczas gotowania ko?cistych lub t?ustych kawa?kˇw mi┤sa, czy nie gotuj?
si┤ one nierˇwno lub nie przegotowuj? si┤.

Ilo?š produktˇw
Ilo?š mikrofal znajduj?ca si┤ w kuchence pozostaje niezmienna bez wzgl┤du na ilo?š
gotowanego jedzenia. Dlatego teŻ, im wi┤cej jedzenia zostanie umieszczone w kuchence,
tym d?uŻszy czas b┤dzie si┤ ono gotowaš.

Kszta?t produktˇw
Mikrofale zag?┤biaj? si┤ tylko na ok. 2 cm w g??b Żywno?ci. Wewn┤trzne cz┤?ci grubych
porcji jedzenia gotuj? si┤ dzi┤ki temu, Że ciep?o wytwarzane na ich zewn┤trznej powierzchni
przenika do wn┤trza. Jedynie zewn┤trzna cz┤?š porcji jedzenia jest gotowana dzi┤ki energii
mikrofalowej. Reszta jest gotowana dzi┤ki konwekcji ciep?a. Z tego wynika, Że najgorszym
moŻliwym kszta?tem gotowanych produktˇw jest gruby kwadrat. Jego rogi spal? si┤ o wiele
wcze?niej, niŻ ?rodek stanie si┤ zaledwie ciep?y. W kuchence mikrofalowej gotuj? si┤
najlepiej produkty cienkie i okr?g?e.

Przykrywanie
Przykrycie zatrzymuje ciep?o i par┤, co powoduje szybsze gotowanie si┤ potraw. MoŻna
uŻywaš pokrywek lub przylegaj?cej folii do kuchenek mikrofalowych, podwijaj?c brzeg, aby
zapobiegaš jej rozdarciu.

Przyrumienianie
Mi┤so i drˇb, ktˇre gotuj? si┤ przez 15 minut lub d?uŻej, przyrumieni? si┤ lekko we w?asnym
t?uszczu. Potrawy, ktˇre s? gotowane krˇcej, aby uzyskaš apetyczny kolor mog? byš
smarowane sosami barwi?cymi (sos Worcestershire, sos sojowy lub sos barbecue). Nie
wp?ywa to na oryginalny smak potraw, jeŻeli ilo?š stosowanego sosu jest relatywnie
niewielka.

Przykrywanie papierem odpornym na t?uszcz
Papier odporny na t?uszcz skutecznie zapobiega pryskaniu i pomaga potrawie zachowaš
troch┤ ciep?a. Ale oczywi?cie jest to mniej szczelne przykrycie niŻ pokrywka, czy folia i
pozwala ono na powolne wysychanie jedzenia.

Uk?adanie i oddzielanie
Pojedyncze kawa?ki Żywno?ci, takie jak pieczone ziemniaki, ma?e ciastka i przystawki b┤d?
si┤ podgrzewa?y rˇwno, jeŻeli b┤d? u?oŻone w kuchence oddzielnie w rˇwnych
odleg?o?ciach, najlepiej w okr┤Żny wzˇr. Nigdy nie naleŻy uk?adaš produktˇw jednych na
drugich.

Charakterystyka Żywno?ci
i gotowanie mikrofalowe
Mieszanie
Mieszanie jest jednym z najwaŻniejszych technik w gotowaniu mikrofalowym. W
konwencjonalnym gotowaniu potrawy s? mieszane, aby wymieszaš i po??czyš
sk?adniki. Jednak potrawy gotowane w kuchenkach mikrofalowych mieszane s? po to,
aby rozprzestrzeniš i przekazaš ciep?o. Zawsze naleŻy mieszaš od zewn?trz w
kierunku ?rodka, poniewaŻ zewn┤trzna cz┤?š potrawy ogrzewa si┤ najpierw.

Obracanie
DuŻe i d?ugie potrawy, takie jak pieczenie i ca?e kurczaki, powinny byš obracane tak,
aby ich gˇra i dˇ? gotowa?y si┤ rˇwno. Wskazanym jest rˇwnieŻ obracaš kawa?ki
kurczaka i kotlety.

Umieszczanie porcji grubszych na zewn?trz
PoniewaŻ promieniowanie mikrofalowe jest poch?aniane przez zewn┤trzne cz┤?ci
jedzenia, sensownym jest umieszczanie grubszych porcji mi┤sa, drobiu i ryb na
zewn┤trznym brzegu talerza. Powoduje to, Że grubsze porcje otrzymaj? wi┤cej energii
mikrofalowej i jedzenie b┤dzie si┤ rˇwno gotowaš.

Os?anianie
Paski folii aluminiowej, ktˇra zatrzymuje mikrofale, czasami umieszcza si┤ na rogach i
brzegach kwadratowych i prostok?tnych produktˇw, aby zas?oniš te cz┤?ci przed
przegotowaniem. Nigdy nie wolno uŻywaš zbyt duŻo folii oraz trzeba si┤ upewniaš, Że
jest ona dobrze przymocowana do talerza, poniewaŻ moŻe ona w takim przypadku
powodowaš powstanie w kuchence iskrzenia.

Podnoszenie
Produkty grube i g┤ste s? cz┤sto podnoszone, aby mikrofale mog?y byš poch?aniane
od spodu i w ?rodku jedzenia.

Nak?uwanie
Jedzenie zamkni┤te w skorupce, okryte skˇrk? lub b?on? prawdopodobnie p┤knie,
jeŻeli nie zostanie nak?ute przed gotowaniem. Potrawy takie to zarˇwno Żˇ?tka, jak i
bia?ka jajek, ma?Że, ostrygi i wiele ca?ych warzyw i owocˇw.

Prˇbowanie potraw
PoniewaŻ w kuchence mikrofalowej potrawy gotuj? si┤ bardzo szybko, naleŻy je cz┤sto
prˇbowaš. Niektˇre z nich mog? byš pozostawione w kuchence, aŻ si┤ ugotuj?
ca?kowicie. Wi┤kszo?š jednak, w??czaj?c w to mi┤so i drˇb, powinna byš wyj┤ta z
kuchenki lekko niedogotowana i powinna si┤ dogotowaš w czasie odstawienia. W
czasie odstawienia temperatura wewn?trz jedzenia podnosi si┤ o ok. 3 do 8░C.

Czas odstawienia
Potrawy cz┤sto po wyj┤ciu z kuchenki pozostawia si┤ odstawione na 3 do 10 minut.
Aby zachowaš ciep?o, podczas odstawienia s? one zwykle przykryte, chyba Że
wymagane jest wyschni┤cie ich powierzchni (np. niektˇre ciasta i biszkopty).
Odstawienie pozwala potrawie zako?czyš gotowanie i rˇwnieŻ nabraš odpowiedniego
koloru i smaku.

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej:
1 Wn┤trze kuchenki naleŻy utrzymywaš w czysto?ci.
Rozpry?ni┤te jedzenie i rozlane p?yny przyklejaj? si┤ do ?cianek kuchenki oraz
mi┤dzy uszczelk? a powierzchni? drzwi. Rozlane p?yny najlepiej jest wytrzeš od
razu wilgotn? ?ciereczk?. Okruchy i rozlania poch?aniaj? energie mikrofalow? i
wyd?uŻaj? czas gotowania. Przy pomocy wilgotnej szmatki naleŻy usun?š
wszystkie okruchy, ktˇre wpad?y mi┤dzy przedni? cz┤?š kuchenki a drzwi.
WaŻne jest aby przestrze? ta by?a czysta, co zapewni szczelne zamkni┤cie
drzwi. Usun?š t?uste plamy za pomoc? namydlonej szmatki, a nast┤pnie
sp?ukaš i wysuszyš. Nie uŻywaš szorstkich ?rodkˇw czyszcz?cych ani ostrych
?cierek. Szklana tacka moŻe byš myta w r┤ku lub w zmywarce do naczy?.

2 Obudow┤ kuchenki naleŻy utrzymywaš w czysto?ci.
Obudow┤ naleŻy czy?ciš letni? wod? z myd?em, sp?ukaš i wytrzeš such?,
mi┤kk? szmatk? lub papierowym r┤cznikiem. Aby nie spowodowaš uszkodzenia
wewn┤trznych cz┤?ci kuchenki, nie moŻna dopu?ciš by do wywietrznikˇw nala?a
si┤ woda.
Panel steruj?cy naleŻy czy?ciš przy otwartych drzwiach, aby zapobiec
przypadkowemu w??czeniu si┤ kuchenki. Wytrzeš go wilgotn? szmatk? i zaraz
potem such?.
Po zako?czeniu czyszczenia naleŻy nacisn?š przycisk STOP/ CLEAR.
3 JeŻeli wewn?trz lub na zewn?trz drzwiczek kuchenki pojawia si┤ para, naleŻy j?
wytrzeš przy pomocy mi┤kkiej ?ciereczki. MoŻe si┤ tak zdarzyš, gdy kuchenka
jest uŻywana w warunkach duŻej wilgotno?ci i Żadnym wypadku nie wskazuje to
na uszkodzenie kuchenki.
4 Drzwi i uszczelki musz? byš utrzymane w czysto?ci. UŻywaš letniej wody z
myd?em, sp?ukaš i dok?adnie wysuszyš.
NIE U?YWA? ┬RODKËW ┬CIERNYCH, JAK PROSZKI DO CZYSZCZENIA
ANI PLASTIKOWYCH LUB STALOWYCH SZPACHELEK.
Cz┤?ci metalowe b┤dzie ?atwiej utrzymaš w czysto?ci, gdy b┤d? cz┤sto
wycierane wilgotn? szmatk?.

33

Pytania
i odpowiedzi
Pyt. Co si┤ sta?o, Że nie ?wieci si┤ wewn┤trzna lampa?
Odp. MoŻe byš kilka tego przyczyn
Przepali?a si┤ Żarˇwka.
Drzwiczki nie s? zamkni┤te.
Pyt. Czy energia mikrofalowa przenika przez wizjer w drzwiczkach ?
Odp. Nie. Wizjer jest tak skonstruowany, by przepuszczaš ?wiat?o; nie
przepuszcza on jednak energii mikrofalowej.
Pyt. Dlaczego po dotkni┤ciu panelu sterowania odzywa si┤ sygna?
d?wi┤kowy?
Odp. Sygna? d?wi┤kowy potwierdza, Że ustawienia zosta?y wprowadzone
prawid?owo.

Pyt. Czy moŻna w kuchence mikrofalowej robiš praŻon? kukurydz┤?
Odp. Tak, jeŻeli stosuje si┤ jedn? z dwˇch podanych niŻej metod:
1. UŻywaj?c specjalnych naczy? do praŻenia kukurydzy
przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
2. UŻywaj?c specjalnej kukurydzy przygotowanej do przyrz?dzenia
w kuchenkach mikrofalowych, dla ktˇrej okre?lono dok?adnie
czas i moc potrzebn? do uzyskania zadowalaj?cego produktu.
NALE?Y DOKŞADNIE PRZESTRZEGA? WSKAZËWEK
PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA NA OPAKOWANIU
KUKURYDZY. PODCZAS PRA?ENIA KUKURYDZY NIE WOLNO
ZOSTAWIA? KUCHENKI BEZ DOZORU. JE?ELI PO PODANYM
CZASIE KUKURYDZA NIE P?KA, NALE?Y PRZERWA?
PRA?ENIE. PRZEGOTOWANIE MO?E SPOWODOWA?
ZAPALENIE SI? KUKURYDZY.

Pyt. Czy uŻywanie pustej kuchenki moŻe j? uszkodziš ?
Odp. Tak. Nigdy nie naleŻy jej w??czaš, gdy jest pusta.

UWAGA
NIGDY DO PRA?ENIA KUKURYDZY NIE U?YWA? PAPIERU. NIE
WOLNO PRA?Y? PONOWNIE POZOSTAŞYCH ZIAREN.

Pyt. Dlaczego jajka czasem si┤ rozrywaj? ?
Odp. Podczas pieczenia, smaŻenia lub gotowania jajek, z powodu
powstaj?cej pary wewn?trz b?ony Żˇ?tka, moŻe ono p┤kn?š.. Aby
temu zapobiec, naleŻy po prostu przed podgrzaniem nak?uš Żˇ?tko
jajka. Nigdy nie gotowaš jajek w skorupce.

Pyt. Dlaczego kuchenka nie zawsze gotuje tak szybko, jak wskazuje
przewodnik kulinarny ?
Odp. NaleŻy sprawdziš dok?adnie jeszcze raz przepis, upewniš si┤, Że
post┤powanie by?o zgodne ze wskazˇwkami i sprˇbowaš znale?š
przyczyny rˇŻnic w czasie gotowania. Czasy gotowania i nastawy
mocy podane w przewodniku s? sugerowane tak, aby zapobiec
przegrzaniu Żywno?ci, co jest najcz┤stszym problemem podczas
uŻywania kuchenek mikrofalowych. RˇŻnice w kszta?cie, wielko?ci,
wadze i wymiarach produktˇw mog? takŻe powodowaš d?uŻsze
czasy gotowania. NaleŻy kierowaš si┤ w?asnym wyczuciem co do
tego, czy potrawa jest juŻ gotowa, tylko sugeruj?c si┤
przewodnikiem (podobnie, jak robi si┤ to podczas normalnego
gotowania).

Pyt. Po co zaleca si┤, aby po wyj┤ciu z kuchenki potrawy sta?y
odstawione przez pewien czas?
Odp. Po wyj┤ciu z kuchenki mikrofalowej i odstawieniu, potrawy dalej si┤
gotuj?. Czas odstawienia pozwala na rˇwne zako?czenie procesu
gotowania we wn┤trzu dania. Czas odstawienia zaleŻy od g┤sto?ci
potrawy.
34

Pod??czenie elektryczne/
Dane techniczne
Uwaga
Dane techniczne

OstrzeŻenie: urz?dzenie niniejsze musi byš uziemione
Przewody znajduj?ce si┤ w kablu zasilaj?cym s?
oznaczone zgodne z nast┤puj?cym kodem:
NIEBIESKI
BR?ZOWY
ZIELONO - ?ËŞTY

- przewˇd neutralny
- przewˇd roboczy
- przewˇd ochronny

PoniewaŻ kolory przewodˇw w kablu zasilaj?cym
niniejszego urz?dzenia mog? nie odpowiadaš kolorowym
oznaczeniom znajduj?cym si┤ na zaciskach we wtyczce,
naleŻy post┤powaš nast┤puj?co:
Przewˇd oznaczony kolorem NIEBIESKIM musi byš
pod??czony do zacisku oznaczonego liter? N lub kolorem
CZARNYM.
Przewˇd oznaczony kolorem BR?ZOWYM musi byš
pod??czony do zacisku oznaczonego liter? L lub kolorem
CZERWONYM.
Przewˇd oznaczony kolorem ZIELONO- ?ËŞTYM musi
byš pod??czony do zacisku oznaczonego liter? E lub .
JeŻeli przewˇd zasilaj?cy uleg? uszkodzeniu, to aby
unikn?š niebezpiecze?stwa, musi byš on wymieniony
przez producenta, jego zak?ad serwisowy lub przez
podobnie wykwalifikowane osoby.

MB-3842E/3842C
Zasilanie
Moc wyj?ciowa
Cz┤stotliwo?š fal
Wymiary zewn┤trzne
ZuŻycie energii
Kuchenka mikrofalowa
Opiekacz
Kombinowane

230V ~, 50Hz
800 W (znam. wg IEC60705)
2450 MHz
455 mm (S) x 281 mm (W) x 325 mm (G)
1200 W
1000 W
2150W

UWAGA
PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE !
UNIKAJ NAPROMIENIOWANIA Z GENERATORA MIKROFALOWEGO
LUB INNYCH CZ?┬CI PRZENOSZ?CYCH
ENERGI? MIKROFALOW? !

35

KARTA GWARANCYJNA

KUCHENKA MIKROFALOWA
Nazwa sprz<<tu

Model

(*)

Nr fabryczny(*)

Imi<< i nazwisko klienta

Adres zamieszkania

(*)

(*)

Akceptuj<< warunki gwarancji i kwituj<<odbiŚr sprawnego sprz<<tu

Data sprzedařy(*)

(*)

2 lata gwarancji.

wypeŞnia sprzedawca

Pieczłtka sklepu i podpis sprzedawcy

LG Electronics Polska Sp. z o. o.
Dzia? Obs?ugi Sieci Serwisowej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

tel. (0-22) 874-30-78, 606-18-61
fax. (0-22) 606-14-55
e-mail: service@lge.pl
http://pl.lgservice.com

Uwagi i reklamacje dotycz?ce dzia?alno?ci Autoryzowanych Stacji Serwisowych prosimy kierowaš do:

12. Gwarancja nie wy??cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie? nabywcy wynikaj?cych z niezgodno?ci towaru z umow?
(Ustawa z dn. 27. 07. 2002, Dz. U nr 141 poz. 1176)

11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie b┤dzie ponosi?a odpowiedzialno?ci za terminowo?š napraw gwarancyjnych jeŻeli dzia?alno?š sieci
serwisowej zak?ˇcona zostanie nieprzewidzianymi okoliczno?ciami o charakterze si?y wyŻszej.

10. Nabywcy przys?uguje prawo wymiany sprz┤tu na nowy, jeŻeli w okresie gwarancji dokonano czterech napraw, a sprz┤t nadal wykazuje
wady uniemoŻliwiaj?ce jego uŻytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. JeŻeli wymiana na nowy jest niewykonalna, Nabywcy przys?uguje
zwrot ceny zakupu.

9. Nabywca traci wszelkie prawa wynikaj?ce z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian
konstrukcyjnych. Gwarancja moŻe nie mieš zastosowania w sytuacji, gdy sprz┤t uŻywany jest do celˇw przemys?owych, komercyjnych lub
innych niezgodnych z przeznaczeniem.

8. Gwarancj? nie s? obj┤te czynno?ci naleŻ?ce do normalnej obs?ugi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprz┤tu, programowanie, czyszczenie
i konserwacja, wymiana Żarˇwek i bezpiecznikˇw, sprawdzenie dzia?ania. Us?ugi w/w s? p?atne przez Nabywc┤.

7. Gwarancj? obj┤te s? wy??cznie uszkodzenia i wady powsta?e z przyczyn tkwi?cych w sprzedanym urz?dzeniu. Nie s? obj┤te gwarancj?
uszkodzenia powsta?e z przyczyn zewn┤trznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia,
zalania, uszkodzenia powsta?e wskutek uŻycia niew?a?ciwych materia?ˇw eksploatacyjnych (np. ?rodkˇw czyszcz?cych).

6. Sprz┤t powinien zostaš dostarczony do ASS lub przekazany do transportu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprz┤tu podczas transportu ponosi reklamuj?cy.
Reklamowany sprz┤t winien odpowiadaš podstawowym warunkom higienicznym przyj┤tym w obrocie.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane b┤d? bezp?atnie przez ASS, w moŻliwie krˇtkim terminie, nie przekraczaj?cym 14 dni, licz?c
od daty przyj┤cia sprz┤tu do naprawy.

4. LG Electronics Polska Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesi┤cy, licz?c od daty sprzedaŻy sprz┤tu. Realizacja uprawnie?
gwarancyjnych odbywaš si┤ b┤dzie po przedstawieniu w ASS waŻnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu
zgodno?ci zapisˇw w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

3. Karta gwarancyjna jest waŻna, jeŻeli sporz?dzona jest na oryginalnym druku i zawiera nast┤puj?ce dane: nazw┤ sprz┤tu, model, numer
fabryczny, dat┤ sprzedaŻy, piecz┤š i podpis sprzedawcy oraz podpis klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skre?le? lub poprawek w karcie
gwarancyjnej poci?ga za sob? jej uniewaŻnienie.

2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne dzia?anie sprz┤tu, na ktˇry wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem
korzystania ze sprz┤tu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obs?ugi.

1. Gwarancja dotyczy wyrobˇw powszechnego uŻytku dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o.
i jest waŻna wy??cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunki gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek problemˇw prosimy o zwrˇcenie si┤ do Autoryzowanej Stacji Serwisowej LG Electronics (ASS).
Nasza wyspecjalizowana sieš serwisowa s?uŻy Pa?stwu wszelk? pomoc? w zakresie realizacji uprawnie? gwarancyjnych oraz porad
technicznych i eksploatacyjnych.

Przed rozpocz┤ciem korzystania ze sprz┤tu prosimy o dok?adne zapoznanie si┤ z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji,
szczegˇ?owo opisanymi w Instrukcji Obs?ugi.

Dzi┤kujemy za dokonanie zakupu produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urz?dzenia marki LG, zaprojektowane
i wyprodukowane wed?ug najnowszych technologii, reprezentuj? ?wiatowe standardy jako?ci i niezawodno?ci-a jednocze?nie
s? przyjazne dla uŻytkownika i jego ?rodowiska naturalnego.

Szanowni Pa?stwo!

Legnica
Wa?brzych
Wroc?aw
Bydgoszcz
Toru?
Bia?a Podlaska
Lublin
Mi┤dzyrzec Podlaski
Zamo?š
Gorzˇw Wlkp.
Gorzˇw Wlkp.
Gorzˇw Wlkp.
Zielona Gˇra
Brzeziny\
Şask
Ş┤czyca
Şˇd?
Piotrkˇw Tryb.
Rawa Mazowiecka
Sieradz
Zgierz
Krakˇw
Nowy S?cz
Tarnˇw
Ostro?┤ka
P?ock
Radom
Radom
Siedlce
Warszawa
Opole
Krosno
Przemy?l
Rzeszˇw
Tarnobrzeg
Bia?ystok
ŞomŻa
Suwa?ki
Gda?sk
Gda?sk
Gdynia
Gdynia
S?upsk
Wejherowo
Cz┤stochowa
Gliwice
Katowice
Şodygowice
Kielce
Kielce
Ostrowiec ┬wi┤tokrzyski
Elbl?g
Olsztyn
Olsztyn
Konin
Ostrˇw Wlkp.
Pi?a
Pi?a
Pozna?
Koszalin
Szczecin

dolno?l?skie
dolno?l?skie
dolno?l?skie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
?ˇdzkie
?ˇdzkie
?ˇdzkie
?ˇdzkie
?ˇdzkie
?ˇdzkie
?ˇdzkie
?ˇdzkie
ma?opolskie
ma?opolskie
ma?opolskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podlaskie
podlaskie
podlaskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
?l?skie
?l?skie
?l?skie
?l?skie
?wi┤tokrzyskie
?wi┤tokrzyskie
?wi┤tokrzyskie
warmi?sko-mazurskie
warmi?sko-mazurskie
warmi?sko-mazurskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Autoryzowany Zak?ad Us?ugowy Polar-Serwis
Z.U.H. AGD-SERWIS s.c.
PPHU ,,FRATER"
FUH Serwis Autoryzowany AGD
ZUH ,,Predom-Service"
Naprawa Sprz┤tu AGD
PHUP ,,WOL-HURT-Service" s.c.
Naprawa Sprz┤tu AGD
Zak?ad Naprawy AGD
UHZE ,,TELMISS"
UHZE ,,TELMISS"
Zak?ad Handlowo Us?ugowy ,,Okazja "
,,ELDOM"
ZUH ,,MGM" Service s.c.
Naprawa Urz?dze? Ch?odniczych i Sprz┤tu AGD
,,AGD Serwis" Naprawa Sprz┤tu AGD
ZUH ,,MGM" Service s.c.
Handel Us?ugi AGD
ZUH ,,MGM" Service s.c.
Naprawa Zmechanizowanego Sprz┤tu AGD
,,AGD Serwis" Naprawa Sprz┤tu AGD
,,Dom-Serwis" sp. z o.o.
,,ART-DOM" Handel-Us?ugi AGD
,,MORS" Autoryzowany Zak?ad Us?ugowo-Handlowy
Zak?ad Us?ugowy AGD-RTV
,,AGD Serwis" Naprawa Sprz┤tu AGD
PHU ,,Dom-Serwis"
PHU ,,Dom-Serwis"
AGD-Service
Predom Service
FHU ,,Badrex Jedynka"
AZUH ,,Vito-Serwis AGD"
Autoryzowany Zak?ad Us?ugowy ,,Eko-Service"
A.Z.U. ,,TECH-DOM"
Zak?ad Us?ugowy AGD
,,ELDOM" s.c. Zak?ad Us?ugowo-Handlowy AGD
ZUH SPRZ?TU AGD s.c.
AZU ,,Kruszniewski Service"
Multi Service
PHU Eldom s.c.
Multi Service
PHU Eldom s.c.
FHU ,,ARGED"
Hurtownia ,,B &amp; J"
Zak?ad Us?ugowo-Handlowy ,,Ewex"
Zak?ad Us?ugowo-Handlowy
ZUH Sprz┤tu Gospodarstwa Domowego ,,ELDOM"
ZUH Sprz┤tu Gospodarstwa Domowego ,,ELDOM"
PHU ,,Dom-Serwis"
ZUH ,,Elektrodom"
PHU ,,Dom-Serwis"
Naprawa Sprz┤tu AGD
ALF-SERWIS
PPUH ZBYSZKO
ZUH ,,DOMEL-SERVICE"
,,Serwis RTV"
UHZE ,,TELMISS"
UHZE ,,TELMISS"
PPHU ,,Arko-Dom" s.c.
PHU ,,AGRA "
MC Serwis s.c.

NAZWA
Kasjopei 15
G?ˇwna 9
Jagiello?czyka 38a
Kcy?ska 6
Wojska Polskiego 43/45
Francuska 2a
GraŻyny 19
Partyzantˇw 4a
Spadek 33
Şokietka 32-33/9
Walczaka 94
Mo?cickiego 14
Okulickiego 35
Pi?sudskiego 2/8
Sk?odowskiej 4/20
Bitwy nad Bzur? 16
Pomorska 100
S?owackiego 70
Pl. Pi?sudskiego 6
Polna 3/5
Ş┤czycka 55
Os. Willowe 30
Zamenhoffa 3
Graniczna 8a
Goworowska 15
Bielska 57a
Chrobrego 54
Przytycka 4
Vogla 41
Grochowska 207
Szarych Szeregˇw 23
Legionˇw 2a
Mickiewicza 9
D?browskiego 44
Ko?ciuszki 24
Warszawska 79
Rz?dowa 12
Lity?skiego 1a
Zau?ek ┬w. Bart?omieja 1
Hallera 169/9
Narcyzowa 1/6
Helska 8
Pi?sudskiego 7b
Obro?cˇw Helu 3
┬w. Rocha 108
Jagiello?ska 12
Tysi?clecia 3
Pogodna 2
┬ciegiennego 9
Ch┤ci?ska 41
Gˇrzysta 3
Şokietka 44
Grunwaldzka 1
Ga?czy?skiego 1/19
Al.1 Maja 15
Kompa?y 3
M?ynarska 4/4L
Witaszka 6
O?. Piastowskie 18
Szyprˇw 4
Chmielewskiego 18

ULICA
0-76 854-96-45
0-74 841-55-08
0-71 321-02-93
0-52 3793102
0-56 623-15-03
0-83 344-51-44
0-81 5346737
0-83 371-72-06
0-84 639-32-10
0-95 735-32-22
0-95 724-09-73
0-95 729-20-93
0-68 326-22-37
0-46 8742830
0-43 675-24-44
0-24 721-88-55
0-42 678-92-92
0-44 647-11-27
0-46 814-23-37
0-43 827-40-92
0-42 7162175
0-12 644-40-69
0-18 443-77-36
0-14 626-00-99
0-29 764-50-70
0-24 366-70-61
0-48 364-68-48
0-48 331-19-31
0-25 632-72-08
0-22 810-40-96
0-77 403-02-00
0-13 432-28-93
0-16 678-77-05
0-17 854-16-15
0-15 8223574
0-85 732-39-30
0-86 216-33-74
0-87 567-29-58
0-58 305-33-05
0-58 520-13-25
0-58 624-11-11
0-58 663-15-15
0-59 843-54-88
0-58 6727997
0-34 324-89-60
0-32 2310679
0-32 2541181
0-33 863-16-12
0-41 361-28-68
0-41 362-26-50
0-41 262-09-38
0-55 237-94-05
0-89 527-20-58
0-89 527-75-66
0-63 2421799
0-62 7367644
0-67 215-32-26
0-67 2125453
0-61 877-53-11
0-94 341-66-68
0-91 482-11-44

TEL

Czes?aw Leszczy?ski
Stanis?aw So?tys
Leszek Pyzio?ek
Şucja Krenc
Roman Ruszkiewicz
Regina Michalak
Roman Wolski
Regina Michalak
Barbara Pozna?ska
Zbigniew Stecko
Zbigniew Stecko
Miros?aw Korsak
ElŻbieta Silna
Mieczys?aw Polewczak
Miros?aw Antoszczuk
Adam Wietecki
Mieczys?aw Polewczak
Zbigniew Kuside?
Mieczys?aw Polewczak
Pawe? Trybulewicz
Adam Wietecki
Marek Lis
Jerzy Gˇrka
Waldemar Kryniewski
Zbigniew Drabicki
Adam Wietecki
Miros?aw Kalinin
Miros?aw Kalinin
Krzysztof W?sowski
Robert Ornoch
Zbigniew Drewienkowski
Witold Czekaj
Jerzy Stempak
Marek Ostrˇwka
Janusz Roszczypa?a
Antoni Sandomierski
Zdzis?aw ┬wi┤cki
Henryk Kruszniewski
Marek Szynalik
Miros?aw Karpi?ski
Marek Szynalik
Miros?aw Karpi?ski
Henryk Sajewicz
Jacek Pomieczy?ski
Henryk Baranowski
Jˇzef Trojan
Andrzej Kazek
Miros?aw Cichy
Zbigniew Zapart
Ryszard Kucab
Zdzis?aw Sa?ata
W?odzimierz Piekarczyk
Jurand Lubiszewski
Zbigniew Dobuszewski
Aleksandra Jakubowska
Jan Ja?
Zbigniew Stecko
Zbigniew Stecko
Arkadiusz Mencel
Ryszard Mongia?o
Dariusz Cymer

KIEROWNIK

Aktualne informacje o sieci autoryzowanych stacji serwisowych moŻna uzyskaš pod numerem telefonu (0-22) 874 30 78 lub w witrynie internetowej www.lge.pl

MIASTO

WOJEWËDZTWO

Stacje serwisowe autoryzowane przez LG Electronics Polska
A GD

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY
naprawy

naprawy

czenia

sprz<<tu do

zako─-

zgŞoszenia

Data

Data
Lp.

Data
wydania
sprz<<tu

Opis naprawy

klienta

zakŞadu

Pokwitowanie

Pieczłtka

z serwisu

P/No: 3828W5A3694


Download file - link to post