AR-163PL_instrukcja_oblsugi.zip

SHARP AR-163 instrukcja obsługi POLSKI

SHARP AR-163 instrukcja obsługi POLSKI Producent: SHARP Model: AR-163 Jezyk: POLSKI

  • AR-163PL_instrukcja_oblsugi.zip
    • AR-163PL_instrukcja_oblsugi.pdf


Download file - link to post

AR-163PL_instrukcja_oblsugi.zip > AR-163PL_instrukcja_oblsugi.pdf

(R)

AR-1633
AR-201
AR-2066
KOPIARKI CYFROWE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Strona

PIERWSZE KROKI . . . . . . . . . . . . . . . . 2
KOPIOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
WSKAŹNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
INFORMACJE OGÓLNE . . . . . . . . . 40
WYPOSAŻENIE DODATKOWE . 58
DODATEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
AR-1633

AR-2011
AR-2066

UWAGI
Podczas korzystania z kopiarki należy pamiętać o następujących ostrzeżeniach i uwagach:

Zespół utrwalania jest gorący. Postępuj ostrożnie podczas wyjmowania zaciętych kartek.
Nie patrz bezpośrednio w źródło światła - może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.

Kopiarkę ustaw na poziomej, stabilnej powierzchni.
Kopiarki nie należy instalować w miejscach wilgotnych i zapylonych.
Jeśli kopiarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyłączyć ją wyłącznikiem
sieciowym, a przewód odłączyć od gniazdka.
Podczas przesuwania kopiarki, należy wyłączyć ją wyłącznikiem sieciowym, a przewód odłączyć
od gniazdka.
Nie przykrywaj niczym kopiarki, jeśli jest ona włączona, ponieważ może to spowodować jej
nadmierne rozgrzanie i uszkodzenie.
Wykonywanie czynności oraz regulacji, innych niż opisane w instrukcji, może spowodować ryzyko
porażenia promieniem lasera.

Uwagi dotyczące lasera
Długość fali

785 nm ? 10 nm

Czas impulsu

(8,141 us ? 0,1 ns) / 7mm

Moc wyjściowa

0,2 ? 0,02 mW

SPIS TREŚCI
PIERWSZE KROKI
2
WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
GŁÓWNE FUNKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
- Widok ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
- Pulpit sterowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
INSTALACJA KOPIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
UWAGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACJA PAPIERU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

KOPIOWANIE
OBSŁUGA KONT UŻYTKOWNIKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPIE STANDARDOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POWIĘKSZANIE/POMNIEJSZANIE/SKALA . . . . . . . . . . . . . .
PODAJNIK BOCZNY (papiery nietypowe) . . . . . . . . . . . . . . .
KOPIE DWUSTRONNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKALOWANIE XY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPIOWANIE W NEGATYWIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZDZIELANIE STRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZERWANIE KOPIOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTOMATYCZNA REGULACJA KONTRASTU . . . . . . . . . .
TRYB OSZCZĘDZANIA TONERU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
14
16
18
20
23
25
26
27
28
29

WSKAŹNIKI KOPIARKI
WYMIANA ŁADUNKU Z TONEREM . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYMIANA BĘBNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZEGLĄD OKRESOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
32
34
39

INFORMACJE OGÓLNE
PROGRAMY KOPIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Programy obsługi kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRYBY OSZCZĘDZANIA ENERGII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA KOPIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLEMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Formaty i rodzaje papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Gwarancja autentyczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40
43
47
49
50
53
53
54
55

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
KONFIGURACJA KOPIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2) /
DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1) .
ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3) . . . .
- Sortowanie/grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tryb 2 IN 1 i 4 IN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Usuwanie fragmentów kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Przesunięcie marginesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODAJNIK NA 250 KARTEK (AR-DE5) /
PODAJNIK NA 2x250 KARTEK (AR-DE6) . . . . . . . . . . . . . . .

58
59
66
67
69
71
73
74

DODATEK
CZYSZCZENIE ELEKTRODY TRANSFEROWEJ . . . . . . . . 77
KONTROLA ZUŻYCIA BĘBNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

1

WPROWADZENIE
Opisywana kopiarka została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, że umożliwia szybkie i wygodne wykonywanie kopii przy
niewielkiej przestrzeni niezbędnej do pracy. Żeby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje kopiarki, należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją.
W celu łatwego dostępu w razie potrzeby, instrukcję należy przechowywać w pobliżu kopiarki.
Po zainstalowaniu dodatkowych elementów opisywana kopiarka może być wykorzystywana również
jako laserowa drukarka i telefaks. Niniejsza instrukcja opisuje jednak tylko funkcje kopiarki.
Informacje na temat funkcji drukarki i telefaksu znajdują się w osobnych instrukcjach (niektóre
opcje mogą być niedostępne w danym regionie sprzedaży).
Kopiarka AR-1633 jest wyposażona w jeden, a kopiarki AR-2011 i AR-2066 w dwa pojemniki na papier.
W niniejszej instrukcji, o ile nie jest zaznaczone inaczej, ilustracje dotyczą AR-1633.

Oznaczenia użyte w instrukcji
W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące piktogramy określające
rodzaje szczególnych sytuacji związanych z obsługą kopiarki:
Ten znak ostrzega, że w przypadku niezastosowania się
użytkownika do zaleceń znajdujących się po prawej
stronie znaku, kopiarka może zostać uszkodzona, a
użytkownik może ponieść uszczerbek na zdrowiu.
Ten znak ostrzega, że w przypadku niezastosowania się
użytkownika do zaleceń znajdujących się po prawej
stronie znaku, kopiarka może zostać uszkodzona.
Ten znak wskazuje informacje dotyczące obsługi,
danych technicznych i niektórych funkcji kopiarki, które
mogą być szczególnie ważne dla użytkownika.
Ten znak pokazuje literę widoczną na wyświetlaczu
kopiarki.

Jednostki metryczne (AB) i calowe
Wszędzie, gdzie jest to konieczne, podane są oba rodzaje
jednostek.
Wielkości w calach podane są w nawiasach.
Na przykład:
Strona 18, punkt 1
Strona 17, punkt 2-A

B4 lub A3 (8-1/2 " x 14 " lub
11 " x 17 " )
86%, 81%, 70% i 50% (95%,
77%, 64% i 50%)

Pomimo, że na rysunkach w niniejszej instrukcji pokazane są
tylko wielkości metryczne, na wyświetlaczach kopiarek
pracujących w systemie calowym wszystkie stosowne wielkości
wyświetlane są w odpowiednich jednostkach.

2

GŁÓWNE FUNKCJE
Szybkie kopiowanie z wykorzystaniem lasera
Pierwsza kopia już po 7,2 sekundy (poza trybem oszczędzania energii i zaraz po włączeniu).
Kopiowanie z prędkością 16 kopii/min. (20 kopii/min. dla AR-2011/AR-2066) zwiększające efektywność prac biurowych.
Wysokiej jakości obraz cyfrowy
Kopiowanie odbywa się w rozdzielczości 600 dpi.
Oprócz trybu automatycznego ustalania kontrastu, można również regulować kontrast ręcznie.
Kopiowanie w trybie PHOTO, zapewnia zachowanie wszelkich subtelności pomiędzy poszczególnymi odcieniami zdjęć
czarno-białych.
Ważne funkcje
Zmiana skali kopiowania od 50% do 200% ze skokiem 1%.
Kopiowanie ciągłe do 99 kopii.
Użyteczne funkcje specjalne, takie jak: skalowanie XY, kopiowanie w negatywie, rozdzielanie stron.
Tryb oszczędzania toneru obniża jego zużycie o ok. 10%.
Programy kopiarki umożliwiają dostosowanie jej funkcji do potrzeb użytkowników. Specjalny program umożliwia obsługę
kont.
Pamięć usprawniająca kopiowanie (tylko AR-2011/AR-2066)
Kopiarki AR-2011 i AR-2066 wyposażone są w 1-stronicowy bufor pamięci, który umo
liwia automatyczne wykonanie do 99
ż
kopii przy jednorazowym skanowaniu dokumentu. Pozwala to na obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejsza zużycie
mechanicznych elementów zespołu skanującego.
Funkcje dodatkowe
Opcjonalny podajnik dokumentów (SPF) pozwala na automatyczne podanie do 30 kartek.
Opcjonalny elektroniczny zespół sortujący pozwala na korzystanie z wielu użytecznych funkcji. Wielostronicowe kopie mogą
być sortowane bez konieczności użycia sortera i każdy wykonany zestaw może zostać przesunięty względem poprzedniego.
Dostępne są również funkcje przesuwania marginesu, kasowania, oraz cztery lub dwie kopie na jednej kartce. (Do korzystania
z funkcji cztery lub dwie kopie na jednej kartce oraz funkcji sortowania i grupowania niezbędny jest opcjonalny podajnik
SPF.)
Po zainstalowaniu dodatkowego opcjonalnego zestawu rozszerzającego opisywana kopiarka może być używana jako drukarka
laserowa.
Po zainstalowaniu dodatkowego opcjonalnego zestawu rozszerzającego opisywana kopiarka może być używana jako telefaks.
Konstrukcja przyjazna otoczeniu
Półka końcowa, znajduje się wewnątrz kopiarki w celu zmniejszenia przestrzeni niezbędnej do pracy.
Tryb uśpienia i tryb automatycznego wyłączania kopiarki ograniczają nadmierne zużycie energii.

Opisywana kopiarka nie posiada wbudowanego zegara i jest odporna na problem roku 2000.
Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego nie są dostępne we wszystkich krajach.

3

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE
Widok
ogólny

1. Pokrywa oryginału
Ułóż oryginał na szybie oryginału i zamknij pokrywę, zanim
rozpocznie się kopiowanie.
2. Szyba oryginału
Tutaj ułóż oryginał przeznaczony do kopiowania.
3. Uchwyty
Używaj ich przy przenoszeniu kopiarki.
4. Włącznik zasilania
Przyciśnij, żeby włączyć lub wyłączyć kopiarkę.
5. Pulpit sterowniczy
Tutaj znajdują wszystkie przyciski i wskaźniki.

9. Pokrywa boczna
Otwórz ją, by zlikwidować zacięcie papieru.
10. Uchwyt bocznej pokrywy
Przy jego pomocy unoś boczną pokrywę, by ją otworzyć.
11. Prowadnice bocznego podajnika
Wyreguluj je do szerokości używanego papieru
kserograficznego.
12. Prowadnice bocznego podajnika
Tędy możesz podawać papiery nietypowe (między innymi
kalkę) oraz standardowy papier kserograficzny.

6. Pokrywa przednia
Otwórz ją, by zlikwidować zacięcie papieru.

13. Dodatkowa półka bocznego podajnika
Wysuń ją przy kopiowaniu papierów o formacie B4 i A3
(8-1/2 " x 14 " i 11 " x 17 " ).

7. Półka końcowa
Tutaj przechowywane są wykonane kopie.

14. Przyrząd do czyszczenia elektrody transferowej
Użyj go, gdy kopie będą zanieczyszczone.

8. Pojemnik na papier
Mieści się tutaj 250 kartek.

4

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE

15. Uchwyt bębna
Przy jego pomocy wysuń bęben.
16. Bęben
Kopiowane obrazy powstają na powierzchni bębna.
17. Dźwignia blokady ładunku z tonerem
Użyj jej, żeby odblokować ładunek.
18. Pasek ładunku z tonerem
Unoś ładunek przy pomocy tego paska.
19. Ładunek z tonerem
Tutaj znajduje się toner.
20. Uchwyt rolki
Obracaj go, żeby wyjąć zaciętą kartkę.

21. Przyciski blokady zespołu utrwalającego
Przyciśnij, żeby wyjąć zacięte kartki.
Zespół utrwalania jest gorący.
Działaj ostrożnie podczas wyjmowania
papieru.
22. Prowadnica papieru
Otwórz, żeby wyjąć zacięte kartki.
Akcesoria
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładunek z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyrząd do czyszczenia zespołu napędzającego . . . . . . . .

1
1
1

5

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE

Widok
ogólny

Na
rysunku
obok
pokazany jest pulpit
sterowniczy
kopiarki
AR-163. Poniżej pokazany jest fragment odpowiadający kopiarkom
AR-201/AR-206.

1. Przycisk i wskaźnik INTERRUPT (
Przerywa kopiowanie.

) (s. 27)

13. Przycisk i wskaźnik B/W REVERSE (
Przyciśnij, żeby wykonać kopię w negatywie.

) (s. 25)

2. Licznik kopii
Wyświetla określoną liczbę kopii w stanie gotowości oraz
liczbę kopii pozostałych do wykonania, w trakcie pracy.

14. Przycisk i wskaźnik XY-ZOOM ( ) (s. 23)
Przyciśnij, żeby niezależnie zmienić skalę odwzorowania
pionowego lub poziomego.

3. Wskaźnik ZOOM (s. 17)
Świeci, jeśli wybrana została jedna z niestandardowych
skal odwzorowania.

15. Przycisk i wskaźniki SORT/GROUP (
)
(s. 67)
Przyciśnij, żeby wybrać tryb sortowania lub grupowania, o
ile zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw
sortujący oraz SPF.

4. Przycisk wyświetlania skali odwzorowania (
(s. 17)
Przyciśnij w trybie gotowości, żeby na liczniku kopii
wyświetlić aktualnie wybraną skalę odwzorowania.

)

5. Przyciski płynnej regulacji skali (s. 17)
Użyj, żeby wybrać dowolną skalę odwzorowania od 50% do
200% ze skokiem 1%.
6. Przycisk PAPER SIZE ENTER (
) (s. 12)
Użyj do określenia formatu papieru w pojemniku.
7. Przycisk AUDIT CLEAR (ACC.#-C) (s. 13)
Zamyka otwarte konto.
8. Wskaźniki PAPER SIZE
Sygnalizują aktualnie wybrany format papieru.
9. Wskaźniki usterki
:Wskaźnik przeglądu okresowego (s. 39)
:Wskaźnik wymiany ładunku z tonerem (s. 30)
:Wskaźnik wymiany bębna (s. 32)
:Wskaźnik braku papieru (s. 10)
:Wskaźnik zacięcia papieru (s. 34)

16. Wskaźnik ORIGINAL DATA (
)
Pulsuje, gdy pamięć kopiarki zostanie zapełniona
zeskanowanymi dokumentami. (Wskaźnik ten jest używany,
gdy opcjonalny elektroniczny zestaw sortujący oraz SPF są
zainstalowane.)
17. Przycisk i wskaźniki 2 IN 1 / 4 IN 1 (
(s. 69)
Przyciśnij, żeby wybrać tryb pracy 2 IN 1 lub 4 IN 1.
(Funkcja działa, jeśli zainstalowany jest opcjonalny
elektroniczny zestaw sortujący i SPF.)

)

18. Przycisk i wskaźniki AUTO/MANUAL/PHOTO
(
) (s. 14)
Użyj, żeby wybrać kolejno tryby ustalania kontrastu:
AUTO, MANUAL lub PHOTO.
19. Przycisk i wskaźniki LIGHT ( ) i DARK ( )
(s. 15)
Użyj, żeby wyregulować kontrast w trybie MANUAL lub
PHOTO.

10. Wskaźnik POWER SAVE ( ) (s. 47)
Świeci, gdy kopiarka znajduje się w trybie oszczędzania
energii.

20. Przyciski cyfrowe
Użyj, żeby określić pożądaną liczbę kopii, lub aby dokonać
ustawień programów kopiarki.

11. Wskaźnik SPF (s. 60)
Świeci, gdy w pojemniku SPF'u znajdują się oryginały.

21. Przycisk zero
Używaj go jako klawisza cyfrowego do podawania liczby
kopii. Przyciśnięty podczas kopiowania ciągłego powoduje
wyświetlenie liczby kopii wykonanych podczas aktualnej
pracy. Przyciśnięty w trybie gotowości powoduje
wyświetlenie liczby wszystkich wykonanych dotychczas
kopii.

12. Wskaźnik przepełnienia półki końcowej
Sygnalizuje, że górna półka końcowa jest pełna (Jeśli został
zainstalowany opcjonalny zespół sortujący.).

6

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE

W niektórych regionach sprzedaży, kopiarki mają
na pulpicie sterowniczym wyszczególniony
format 8-1/2 " x 13 " .
Główne miejsce wystąpienia zacięcia papieru wskazywane
jest przez wskaźnik (
).

Uwaga: Kopie formatu A3 (11 " x 17 " ) są liczone
podwójnie.
22. Przycisk CLEAR ( )
Kasuje wskazanie licznika kopii lub przerywa kopiowanie.
23. Przycisk i wskaźnik START ( )
Kopiowanie jest możliwe, gdy wskaźnik ten świeci.
Przyciśnij ten przycisk, by rozpocząć kopiowanie.
24. Przycisk CLEAR ALL ( )
Anuluje dokonane ustawienia i przywraca ustawienia
standardowe.
25. Przyciski i wskaźniki PRESET RATIO (s. 17)
Użyj ich do wybierania kolejnych skal odwzorowania: 50%,
70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% (50%,
64%, 77%, 95%, 100%, 121%, 129%, 141%, 200%).
26. Przycisk i wskaźniki ORIGINAL SIZE ENTER
(
) (s. 14, 16)
Używaj ich przy wprowadzaniu formatu oryginału dla
funkcji automatycznego określania skali.
27. Wskaźnik AUTO PAPER SELECT (
)
Jeśli ten wskaźnik świeci, papier o odpowiednim formacie
będzie automatycznie wybrany na podstawie formatu
oryginału i wybranej skali odwzorowania.
28. Przycisk TRAY SELECT ( ) (s. 14)
Użyj go, by ręcznie wybrać pojemnik z papierem.
29. Przycisk i wskaźnik AUTO IMAGE (AUTO %)
Przyciśnij go, żeby włączyć funkcję automatycznego
wyboru skali odwzorowania.
30. Wskaźniki podajników i miejsc wystąpienia
zacięcia papieru (s. 34)
Wybrany podajnik wskazywany jest przez świecący
wskaźnik (
).

31. Przycisk i wskaźnik DUAL PAGE COPY (
)
(s. 26)
Użyj go do wykonania osobnych kopii dwóch oryginałów
leżących obok siebie na płycie oryginału.
32. Przycisk i wskaźnik ERASE (
) (s. 71)
Przyciśnij, żeby włączyć tryb kasowania ciemnych brzegów
lub niekopiowania środka oryginału. (Funkcja dostępna
tylko, gdy zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny
zestaw sortujący.)
33. Przycisk i wskaźnik MARGIN SHIFT (
) (s. 73)
Umożliwia przesunięcie kopiowanego obrazu, dzięki czemu
powstaje margines umożliwiający oprawę. (Funkcja
dostępna tylko, gdy zainstalowany jest opcjonalny
elektroniczny zestaw sortujący.)
34. Przyciski i wskaźniki ORIGINAL TO COPY (tylko
kopiarka AR-2066) (s. 22, 60)
Wybierz przy ich pomocy jeden z trybów kopiowania jedno
lub dwustronnego:
: Dwustronne kopie jednostronnych oryginałów.
: Dwustronne kopie dwustronnych oryginałów. (Ten
tryb może być wybrany jedynie wtedy, gdy
zainstalowany opcjonalny zespół RSPF.)
: Jednostronne kopie dwustronnych oryginałów.
(Ten tryb może być wybrany jedynie wtedy, gdy
zainstalowany opcjonalny zespół RSPF.)
Ustawienia standardowe
Kopiarka przyjmuje ustawienia standardowe, gdy jest po raz
pierwszy włączona, gdy został przyciśnięty przycisk CLEAR
ALL (
) oraz po około jednej minucie* od wykonania
ostatniej kopii.
Skala odwzorowania: 100%.
Kontrast: tryb AUTO.
Liczba kopii: 0.
Wszystkie tryby specjalne: wyłączone.
Automatyczny wybór papieru: włączony.
Podajnik: ostatnio wybrany.
* Czas ten może zostać zmieniony. Zob. s. 40.

7

INSTALACJA KOPIARKI
Żeby zapewnić bezpieczną i prawidłowa pracę kopiarki, przed przystąpieniem do
instalacji należy wziąć pod uwagę następujące informacje:
Jeśli kopiarka jest przenoszona z chłodu do ciepłego pomieszczenia, wewnątrz kopiarki może dojść
do kondensacji pary wodnej. Korzystanie z kopiarki w takiej sytuacji spowoduje uzyskanie
nieostrych kopii i zakłócenia w pracy kopiarki. Dlatego kopiarkę należy ustawić w pomieszczeniu o
temperaturze pokojowej i odczekać 2 godziny.

Kopiarki nie powinno się instalować w miejscach:

mokrych, wilgotnych lub bardzo zapylonych,

zbyt nasłonecznionych,

źle wentylowanych,

narażonych na częste zmiany temperatury (np. w pobliżu klimatyzatora lub kaloryfera)
Kopiarkę należy podłączyć do gniazdka znajdującego się w pobliżu, w łatwo
dostępnym miejscu.

Wtyczkę należy podłączyć do sieci, której parametry są zgodne z wymogami
kopiarki. Upewnij się także, że gniazdko jest prawidłowo uziemione.
Wymogi dotyczące zasilania opisane są na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu
kopiarki.
Kopiarkę podłącz do gniazdka, które nie jest wykorzystywane
przez inne urządzenia. Jeśli podłączysz do tego samego
gniazdka lampę, może ona mrugać podczas pracy kopiarki.
Wokół kopiarki należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, by nie
zakłócać prawidłowej wentylacji.

8

UWAGI
Żeby zapewnić jak najdłuższą prawidłową pracę kopiarki, postępuj ostrożnie
w czasie jej przenoszenia.
Nie rzucaj kopiarką, nie narażaj jej na wstrząsy i uderzenia.

Nie wystawiaj bębna światłoczułego na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
W przeciwnym razie zniszczysz powierzchnię (zieloną rolkę) bębna
światłoczułego, co spowoduje obniżenie jakości kopii.

Przechowuj materiały eksploatacyjne (ładunki z tonerem i bęben
światłoczuły) w ciemnym miejscu, zamknięte w oryginalnym
opakowaniu.
Jeśli będą przechowywane na słońcu, jakość kopii może ulec
obniżeniu.

Nie dotykaj powierzchni (zielonej rolki) bębna światłoczułego.
Dotykanie zniszczy powierzchnię bębna i spowoduje powstawanie
smug na kopiach.

9

INSTALACJA PAPIERU
W celu zmniejszenia przestrzeni niezbędnej do pracy, kopiarka została
wyposażona w wysuwany do przodu regulowany pojemnik na papier. Najlepsze
rezultaty daje praca z papierem zalecanym przez firmę Sharp. (Zob. s. 53.)
Jeśli w wybranym podajniku zabraknie papieru, lub jeśli wybrany pojemnik jest
nie zainstalowany, albo zainstalowany nieprawidłowo, wskaźnik braku papieru
(
) będzie świecił.
Po zmianie formatu papieru w pojemniku należy
wykonać czynności opisane w punktach od 8 do 11 na
stronie 12. W przeciwnym razie brzegi kopii mogą zostać
zabrudzone tonerem, a funkcje AUTO PAPER SELECT
i AUTO IMAGE mogą nie działać prawidłowo.

1. Ostrożnie unieś i wysuwaj pojemnik do momentu
napotkania oporu.

2. Dociśnij płytę unoszącą papier tak, by została ona
zablokowana w dolnym położeniu.

3. Przekartkuj papier i ułóż go w pojemniku. Upewnij się, że
narożniki kartek znajdują się pod zaczepami.
Jeśli instalujesz papier o innym formacie, musisz wyregulować prowadnice. Zob.
strona następna.

Ułóż papier między prowadnicami.
W pojemniku mieści się do 250 kartek.
Nie przeładowuj pojemnika.

4. Wsuń pojemnik na miejsce.

10

INSTALACJA PAPIERU

Zmiana formatu papieru w pojemniku
1. Ostrożnie unieś i
napotkania oporu.

wysuwaj

pojemnik

do

momentu

2. Dociśnij płytę unoszącą papier tak, by została ona
zablokowana w dolnym położeniu.

3. Ściśnij blokadę przedniej prowadnicy i dopasuj jej
ustawienie do szerokości papieru.
4. Przesuń lewą prowadnicę papieru
szczelinę zaznaczoną w pojemniku.

w

odpowiednią

Jeśli używasz papieru o formacie A5 (5-1/2 " x 8-1/2 " ), wkładaj go do
najwyższego pojemnika. Jeśli będziesz korzystał z innych pojemników (gdy
zainstalowany jest opcjonalny podajnik), mogą występować zacięcia.
Jeśli korzystasz z kopiarki pracującej w systemie calowym i używasz papieru
o formacie 11 " x 17 " , przechowuj lewą prowadnicę w szczelinie znajdującej się
w przedzie pojemnika z lewej strony.

5. Włóż papier do pojemnika.
6. Zainstaluj z przodu pojemnika po prawej stronie etykietę
odpowiadającą wybranemu formatowi papieru.
7. Wsuń pojemnik z powrotem na miejsce.

11

INSTALACJA PAPIERU

8. Żeby ustawić wybrany format papieru, przyciśnij przycisk
PAPER SIZE ENTER (
).
Wskaźnik wybranego pojemnika będzie pulsował a wskaźnik formatu papieru
wskaże format ustawiony dla tego pojemnika.
Żeby można było ustawić format papieru, kopiarka
powinna się znajdować w trybie COPY. Jednak, jeżeli
kopiowanie, drukowanie lub wydruk odebranego
faksu są w trakcie, nie można dokonać zmiany
formatu, nawet w trybie COPY. Zob. informacja na
stronie 51.

9. Za pomocą przycisku TRAY SELECT ( ) wybierz pojemnik, w którym został zmieniony format papieru.
Za każdym razem, kiedy przyciskany jest klawisz TRAY SELECT, będzie
świecił wskaźnik innego pojemnika. Jeśli nie jest zainstalowany żaden
z opcjonalnych podajników, ta czynność nie jest konieczna.

10. Za pomocą klawisza ORIGINAL SIZE ENTER (
wybierz format papieru ustawiony w pojemniku.

)

Za każdym razem, kiedy przyciskany jest klawisz ORIGINAL SIZE ENTER,
będzie świecił wskaźnik innego formatu papieru.

11. Przyciśnij przycisk START (
SIZE ENTER (
).

) a następnie klawisz PAPER

Żeby zmienić format w innym pojemniku, po przyciśnięciu klawisza START
powtarzaj punkty od 9 do 10.

12

OBSŁUGA KONT UŻYTKOWNIKÓW
Jeśli kopiarka jest zaprogramowana do pracy w trybie z kontami
użytkowników, nie będzie działała dopóki nie zostanie podany
prawidłowy trzycyfrowy numer konta. Zob. s. 43, żeby ustawić
tryb pracy z kontami.

Jeśli program obsługi kont jest aktywny, po włączeniu kopiarki na liczniku kopii
pojawi się symbol " --- " .

1. Podaj numer konta przy pomocy klawiatury cyfrowej.
Przy wpisywaniu każdej z cyfr kreski na wyświetlaczu będą znikać.
Po wpisaniu numeru, na liczniku kopii pojawi się 0 i wskaźnik gotowości zacznie
świecić.
Jeśli wpisany zostanie nieprawidłowy numer, na liczniku ponownie pojawi się
symbol " --- " , sygnalizując, że podany numer nie został zaakceptowany.

2. Po zakończeniu kopiowania należy przycisnąć przycisk
AUDIT CLEAR (ACC.#-C).
Na wyświetlaczu ponownie pojawi się symbol " --- " .
Jeśli korzystałeś z trybu INTERRUPT (zob. s. 27), przyciśnij przycisk
INTERRUPT (
) po zakończeniu kopiowania.

13

KOPIE STANDARDOWE

1. Włącz zasilanie.
Kopiarka potrzebuje ok. 35 sekund, żeby się rozgrzać. Możesz jednak w tym
czasie dokonać niezbędnych ustawień i przycisnąć przycisk START (
).
Kopiowanie rozpocznie się natychmiast, gdy kopiarka się rozgrzeje.
Jeśli kopiarka została zaprogramowana w trybie pracy z kontami użytkowników,
wskaźnik na przycisku START (
) nie zaświeci się, a na liczniku kopii pojawi
się symbol " --- " . Wpisz 3-cyfrowy numer konta. Zob. s. 13.
Jeśli zasilanie jest włączone i świeci jedynie wskaźnik POWER SAVE (
),
aktywny jest tryb oszczędzania energii. W tym wypadku należy przycisnąć
przycisk kopiowania. Zob. s. 47 " TRYBY OSZCZĘDZANIA ENERGII " .

2. Połóż oryginał drukiem do dołu na szybie. Ustaw go
zgodnie ze skalą.
Podczas kopiowania przy krawędziach przedniej i prowadzącej może powstać
margines o szerokości do 4 mm (5/32 " ). Przy pozostałych krawędziach może
powstać margines o całkowitej szerokości 4 mm (5/32 " ).

3. Zamknij pokrywę oryginału.

4. Upewnij się, że w pojemniku znajduje się papier o takim
samym formacie co oryginał.
Jeśli papier o odpowiednim formacie nie jest zainstalowany, przy pomocy
klawisza TRAY SELECT ( ) wybierz boczny podajnik.
Jeśli zainstalowany jest jeden z opcjonalnych podajników, podaj przy pomocy
klawisza ORIGINAL SIZE ENTER (
) format oryginału, a pojemnik
z papierem o odpowiednim formacie zostanie automatycznie wybrany. W razie
potrzeby wybierz inny podajnik przy pomocy klawisza TRAY SELECT ( ).

5. Ustal kontrast kopii.
Opisywana kopiarka posiada trzy tryby ustalania kontrastu: AUTO (AUTO),
MANUAL (
) i PHOTO (
).
Standardowo wybieranym trybem ustalania kontrastu jest tryb AUTO. W tym
trybie zaczernienie oryginału jest odczytywane automatycznie przez system
ustalania kontrastu, który ustawia optymalny kontrast redukując cienie
powstające przy kopiowaniu kolorowych oryginałów. Zob. s. 28, by ustawić
poziom kontrastu dla trybu AUTO.

14

KOPIE STANDARDOWE

Żeby
ręcznie
ustalić
kontrast
kopii,
wybierz
przyciskiem
AUTO/MANUAL/PHOTO (
) tryb MANUAL (
) i przyciskami LIGHT (
) i DARK (
) ustaw pożądany kontrast.

Kopiując fotografie, wybierz tryb PHOTO i postępuj tak, jak w trybie
MANUAL.
Kopiarka może kopiować w jednym z 5 poziomów kontrastu wskazywanym
przez 3 wskaźniki.
Jeśli wybrany jest 2 poziom kontrastu, dwa wskaźniki z lewej strony będą
świeciły.

6. Podaj liczbę kopii.
Pojedynczą kopię wykonuje się z wpisaną ilością " 0 " , ta wartość jest podawana
domyślnie.
Błędnie podaną liczbę kopii kasuje się przyciskiem CLEAR (

7. Przyciśnij przycisk START (

).

).

Liczba kopii pozostałych do wykonania będzie malała po wykonaniu każdej z
kopii.
Przyciśnij przycisk CLEAR (

), by przerwać kopiowanie w trakcie.

Żeby skopiować inny oryginał z tymi samymi ustawieniami, zmień dokument na
szybie i przyciśnij przycisk START.

Demontaż pokrywy oryginału
Podczas kopiowania grubych oryginałów, można
zdemontować pokrywę oryginału. Żeby to zrobić, otwórz
pokrywę do pozycji pionowej i unieś do góry.
Żeby założyć pokrywę, postępuj dokładnie w odwrotnej kolejności.

15

POWIĘKSZANIE/POMNIEJSZANIE/SKALA
Skale powiększania i pomniejszania mogą być ustawione automatycznie - przy pomocy
przycisku AUTO IMAGE (AUTO%), lub ręcznie - za pomocą przycisków PRESET
RATIO (
,
) lub ZOOM (
,
). Przy korzystaniu z przycisków ZOOM można
ustawić skalę z dokładnością do 1% w przedziale od 50 do 200%.

Skalowanie automatyczne
1. Ułóż dokument na szybie i zamknij pokrywę oryginału.

2. Przy pomocy klawisza ORIGINAL SIZE ENTER (
)
ustaw format oryginału.
3. Przy pomocy klawisza TRAY SELECT (
) wybierz
pojemnik z papierem o odpowiednim formacie.
Funkcja ta nie będzie działała, jeśli używany jest papier o niestandardowym
formacie lub wykorzystywany jest boczny podajnik.

4. Przyciśnij przycisk AUTO IMAGE (AUTO%).
Automatycznie zostanie ustalona skala odwzorowania.
Jeśli format i ułożenie oryginału nie będą zgodne ze standardowymi skalami
powiększania i pomniejszania odpowiadającymi formatowi papieru w wybranym
pojemniku, wskaźnik ORIGINAL SIZE będzie pulsował.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zespół sortujący, obraz
oryginału może zostać automatycznie obrócony.
Jeśli wskaźnik PRESET RATIO pulsuje, fragment oryginału może nie zostać
skopiowany.

5. Podaj liczbę kopii.
6. Przyciśnij przycisk START (

).

Żeby wyłączyć tryb automatycznego ustalania skali
odwzorowania, należy przycisnąć ponownie klawisz
AUTO IMAGE (AUTO%).
Podczas
wykonywania
kopii
przy
pomocy
opcjonalnego SPF'u (RSPF'u), tryb automatycznego
wyboru skali zostanie wyłączony automatycznie po
zakończeniu kopiowania.

16

POWIĘKSZANIE/POMNIEJSZANIE/SKALA

Skalowanie ręczne
1. Ułóż oryginał na szybie stroną zadrukowaną do dołu
i zamknij pokrywę.
2. Przyciskami PRESET RATIO (
,
) a następnie ZOOM
(
,
) ustaw pożądaną skalę odwzorowania.
Żeby wybrać jedną z ustawionych fabrycznie skal powiększania lub
pomniejszania, należy przyciskać przycisk
lub
, dopóki nie pojawi się
odpowiednia skala.

A. Fabrycznie ustawione skale pomniejszania to: 86%, 81%,
70% i 50% (95%, 77%, 64% i 50%).
B. Fabrycznie ustawione skale powiększania to: 115%, 122%,
141% i 200% (121%, 129%, 141% i 200%).
C. Skala wybrana za pomocą przycisków ZOOM może mieć
dowolną całkowitą wartość z przedziału od 50% do 200% co
1%. Najpierw przy pomocy klawisza
lub
ustaw skalę
najbliższą żądanej a potem dokonaj dokładnej regulacji
klawiszem
lub
.
Jeśli przyciśnięty zostanie jeden z przycisków ZOOM, zaświeci się wskaźnik
ZOOM a na liczniku kopii przez około jedną sekundę wyświetlona zostanie
skala odwzorowania.
Żeby sprawdzić aktualnie ustawioną skalę odwzorowania bez jej zmiany, należy
przycisnąć przycisk ( ), po zwolnieniu przycisku, na wyświetlaczu ponownie
pojawi się ilość kopii.
Żeby szybko zmieniać wartość skali odwzorowania, należy przycisnąć i trzymać
jeden z przycisków ZOOM. Kopiarka zmieniając wielkości odwzorowań będzie
się zatrzymywała na wielkościach ustawionych fabrycznie, należy wtedy zwolnić
przycisk i nacisnąć go ponownie.

D. Powrót do skali 1:1 - przyciskaj przycisk
nie wybrana zostanie skala 100%.

lub

, dopóki

3. Upewnij się, że w pojemniku znajduje się papier o
odpowiednim formacie.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru:
Użyj przycisku ORIGINAL SIZE ENTER (
), żeby wybrać format
oryginału. Na podstawie ustawionej skali odwzorowania i formatu oryginału,
kopiarka wybierze automatycznie papier o odpowiednim formacie.
Jeśli wskaźnik ZOOM lub wskaźnik skali odwzorowania PRESET RATIO
pulsuje, format papieru jest zbyt mały dla wybranej skali.
Pożądany pojemnik na papier może zostać również wybrany przy pomocy
przycisku TRAY SELECT ( ).

4. Podaj liczbę kopii i przyciśnij przycisk START (

).

17

PODAJNIK BOCZNY

(podawanie ręczne)

Podajnik boczny może być wykorzystywany do wykonywania kopii
na papierze standardowym, kalce, folii i innym papierze nietypowym.
Poprzez ręczny podajnik może być podane jednorazowo do 100
kartek.
Jeśli korzystasz z papierów nietypowych, kopiowany
oryginał musi być mniejszy niż papier, na który
kopiujesz.
Jeśli oryginał będzie większy, spowoduje to
powstawanie smug na krawędziach kopii.
Także w przypadku papieru standardowego, na
kopiach mogą się pojawić smugi, jeśli papier nie
jest przynajmniej tego samego formatu co oryginał.

1. Otwórz boczny podajnik.

Podczas korzystania z papierów o formacie B4 lub A3 ( 8-1/2 " x 14 " lub
11 " x 17 " ), należy wysunąć dodatkową półkę podajnika.

2. Ustaw prowadnice bocznego
szerokością papieru.

podajnika

zgodnie

z

3. Włóż papier kserograficzny do podajnika stroną do
drukowania do dołu.
Do podajnika można włożyć jednorazowo 100 kartek papieru o formacie od A6
do A3 (od 5-1/2 " x 8-1/2 " do 11 " x 17 " )
Papier formatu A6 musi być wkładany węższą krawędzią do przodu. Kalka, folia
i inne papiery nietypowe muszą być podawane ręcznie.
Kalka, folia i inne papiery nietypowe (oprócz kopert) muszą być podawane
pojedynczo.

18

PODAJNIK BOCZNY (podawanie ręczne)

4. Przyciskiem
podajnik.

TRAY

SELECT

(

),

wybierz

boczny

5. Przy podawaniu ręcznym materiałów nietypowych licznik
kopii ustaw na 0.
6. Przyciśnij przycisk START ( ).

19

KOPIE DWUSTRONNE
Kopiarki AR-163 i AR-201
Kopie dwustronne mogą być wykonywane przy użyciu bocznego podajnika.

1. Połóż pierwszy oryginał na szybie i wykonaj kopię.
Pierwsza kopia może być wykonana przy użyciu dowolnego podajnika.

2. Zamień oryginały na szybie i zamknij pokrywę.
Upewnij się, czy oryginał jest ułożony w ten sam sposób.
Jeśli układasz oryginały poziomo, upewnij się, że pierwszy i drugi oryginał są
ułożone na szybie w odwrotny sposób.

3. Zamknij pokrywę oryginału. Obróć pierwszą kopię w ten
sposób, by nie zmieniać jej orientacji góra - dół i włóż ją
do ręcznego podajnika.
Pamiętaj, by podawać kopie pojedynczo.

4. Za pomocą przycisku TRAY SELECT (
boczny.
5. Przyciśnij przycisk START ( ).

20

) wybierz podajnik

KOPIE DWUSTRONNE

Kopiarka AR-206
Przy pomocy kopiarki AR-206 kopie dwustronne można wykonywać automatycznie.
Przy kopiowaniu dwustronnym przy wykorzystaniu szyby oryginału należy
postępować według opisu przedstawionego poniżej. Całkowicie automatyczne
kopiowanie dwustronne jednostronnych oryginałów może być przeprowadzane, jeśli
zaistalowany jest opcjonalny zespół SPF lub RSPF - patrz strona 62. W przypadku
zespołu RSPF możliwe jest dodatkowo wykonywanie dwustronnych kopii
dwustronnych oryginałów.

1. Połóż pierwszy oryginał na szybie i zamknij pokrywę.

2. Przyciśnij przycisk ORIGINAL TO COPY, żeby wybrać tryb
(
).

3. Upewnij się, że wybrany jest pożądany podajnik papieru.
W trybie kopiowania dwustronnego mogą być wykorzystywane papiery o
formatach: A5, A4, A4R, B4 i A3 (8-12 " x 11 " , 8-12 " x 11 " R, 11 " x 14 " i 11 " x
17 " ).
Papier o formacie 5-1/2 " x 8-12 " nie może być wykorzystywany przy
kopiowaniu dwustronnym.
Podczas kopiowania dwustronnego nie można korzystać z bocznego podajnika.

4. Przyciśnij przycisk START (
Wskaźnik

).

będzie pulsował.

Kopie będą podawane na zewnątrz dopiero po zeskanowaniu obu stron
dokumentu.

21

KOPIE DWUSTRONNE

5. Umieść drugi oryginał na szybie i przyciśnij ponownie
przycisk START, żeby wykonać kopię z drugiej strony.
Żeby przewać proces kopiowania dwustronnego, przyciśnij przycisk CELAR
(C).
Żeby wyłączyć tryb kopiowania dwustronnego, przyciskaj przycisk original to
copy, dopóki wskaźniki ORIGINAL TO COPY nie zgasną.
Jeśli wykonujesz kopie nieparzystej liczby oryginałów, przyciśnij przycisk
ORIGINAL TO COPY po wykonaniu ostatniej kopii, żeby ją wysunąć.
Obrazy kopiowane na przednie strony mogą być
obracane o 1800. Ta funkcja jest użyteczna
w przypadku dwustronnego kopiowania oryginałów
o orientacji
poziomej,
które
następnie
będą
odczytywane poprzez obracanie stron na bok, a nie z
góry na dół.
Zeby włączyć tę funkcję, patrz strona 64.

22

SKALOWANIE XY
Funkcja XY ZOOM umożliwia niezależną zmianą skal odwzorowania w kierunku
poziomym i pionowym. Funkcja ta nie może być używana z funkcją 2 IN 1 i 4 IN 1.
(Funkcja 2 IN 1 i 4 IN 1 może być używana, gdy zainstalowany jest opcjonalny zespół
sortujący).
Żeby użyć funkcji XY ZOOM z funkcją DUAL PAGE COPY, najpierw włącz funkcję
DUAL PAGE COPY, a następnie XY ZOOM.
(Powiększanie nie jest możliwe.)

1. Ułóż oryginał na szybie i zamknij pokrywę.

2. Przyciśnij przycisk XY-ZOOM (

).

Na liczniku kopii pojawi się wartość skali dla kierunku pionowego.

3. Użyj przycisków PRESET RATIO (
,
) i przycisków
ZOOM (
,
) do zmiany skali odwzorowania w
kierunku pionowym.
Najpierw przy pomocy klawisza
lub
ustaw skalę najbliższą żądanej a
potem dokonaj dokładnej regulacji klawiszem
lub
. Skala będzie
wyświetlana na liczniku kopii.

4. Przyciśnij przycisk (

).

Podana skala odwzorowania dla kierunku pionowego zostanie ustawiona, a na
liczniku kopii pojawi się aktualna wartość skali dla kierunku poziomego.

23

SKALOWANIE XY

5. Użyj przycisków PRESET RATIO (
,
) i przycisków
ZOOM ( , ) do zmiany skali odwzorowania w kierunku
poziomym w podobny sposób, co dla kierunku
pionowego.

6. Przyciśnij przycisk (

).

Podana skala odwzorowania dla kierunku pionowego zostanie ustawiona, a na
liczniku kopii pojawi się aktualna wartość skali dla kierunku poziomego.
Żeby skontrolować ustawione skale odwzorowania, przyciśnij i trzymaj przycisk
( ). Skala odwzorowania pionowego i poziomego będą wyświetlane na zmianę.

7. Upewnij się, że w pojemniku znajduje się papier o
żądanym formacie.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny zespół podający:
Użyj przycisku ORIGINAL SIZE ENTER (
), żeby wybrać format
oryginału. Pojemnik z papierem o odpowiednim formacie zostanie
automatycznie wybrany zależnie od formatu oryginału i ustawień skal
odwzorowania. W razie potrzeby możesz wybrać inny pojemnik przy pomocy
przycisku TRAY SELECT ( ).

8. Podaj liczbę kopii.

9. Przyciśnij przycisk START (

).

Żeby zmienić ponownie skale odwzorowania,
przyciśnij przycisk PRESET RATIO ( , ) lub ZOOM
( , ), a następnie powtórz wszystkie czynności od
p. 3.
Żeby anulować działanie tej funkcji, przyciśnij klawisz
XY-ZOOM ( ).

24

KOPIOWANIE W NEGATYWIE
Funkcja B/W REVERSE służy do zamiany białych i czarnych obszarów.
Gdy włączona jest funkcja B/W REVERSE, zostanie automatycznie włączony tryb
ustalania kontrastu MANUAL. Inne tryby ustalania kontrastu nie są dostępne.
Nawet po anulowaniu tej funkcji tryb MANUAL nie zostanie wyłączony.

1. Ułóż oryginał na szybie i zamknij pokrywę.

2. Przyciśnij klawisz B/W REVERSE (

).

3. Sprawdź format papieru.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny zespół podający:
Użyj przycisku ORIGINAL SIZE ENTER (
), żeby wybrać format
oryginału. Papier o identycznym formacie co oryginał zostanie wybrany
automatycznie. W razie potrzeby możesz wybrać inny pojemnik przy pomocy
przycisku TRAY SELECT ( ).

4. Dokonaj wszystkich pożądanych ustawień i przyciśnij
).
klawisz START (

25

ROZDZIELANIE STRON
Funkcja DUAL PAGE COPY pozwala na wykonanie dwóch osobnych kopii, dwóch
dokumentów leżących obok siebie na szybie. Jest to wyjątkowo przydatne przy
kopiowaniu książek.
Funkcja ta nie może być używana z funkcją 2 IN 1, 4 IN 1 oraz SORT/GROUP.
(Funkcje 2 IN 1, 4 IN 1 oraz SORT/GROUP mogą być używane, gdy zainstalowany
jest opcjonalny zespół sortujący). Jeśli wybrana została funkcja AUTO IMAGE, opcja
DUAL PAGE COPY nie jest dostępna.
Żeby użyć opisywanej funkcji z funkcją XY-ZOOM, włącz najpierw funkcję DUAL
PAGE COPY, a następnie XY-ZOOM.
Powiększanie nie jest możliwe.

1. Połóż oryginały na szybie grzbietem na wysokości
wskaźnika (A4
(
81/2)). Zamknij pokrywę.
Stronę, która ma zostać skopiowana jako pierwsza, należy ułożyć po prawej
stronie.

2. Przyciśnij przycisk DUAL PAGE COPY (

).

Należy upewnić się, czy w pojemniku znajduje się papier formatu A4
(8-1/2 " x 11 " ).

3. Podaj liczbę kopii.

4. Przyciśnij przycisk START (

26

).

PRZERWANIE KOPIOWANIA
Funkcja INTERRUPT jest używana do zatrzymania długiej pracy, w celu wykonania
innych kopii.
Jeśli przerwana praca odbywała się w trybie SORT lub GROUP, nie można tych
trybów użyć do wykonania kopii w trybie INTERRUPT (Tryby SORT i GROUP są
dostępne po zainstalowaniu opcjonalnego zespołu sortującego oraz SPF'u.).

1. Przyciśnij przycisk INTERRUPT (

).

Kopiarka powróci do ustawień początkowych.
Jeśli kopiarka została zaprogramowana do pracy z kontami użytkowników
(program nr 10), na liczniku kopii pojawi się symbol " --- " . Podaj numer konta
przy pomocy klawiszy cyfrowych. Kopie wykonane w trybie INTERRUPT
zostaną odpisane od stanu tego konta. Zob. s. 13.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny SPF lub RSPF, kopiarka zatrzyma się po
wykonaniu kopii oryginałów pobranych przez RSPF.

2. Gdy kopiarka zatrzyma się, ułóż nowy oryginał (nowe
oryginały).
3. Ustaw pożądane funkcje kopiarki.
4. Określ liczbę kopii.

5. Przyciśnij przycisk START (

).

Jeśli włączony jest program nr 19, kopie wykonane w trybie INTERRUPT będą
przesunięte względem kopii wykonanych wcześniej.

6. Gdy wszystkie operacje w trybie INTERRUPT zostaną
wykonane, przyciśnij ponownie przycisk INTERRUPT ( )
i zdejmij z szyby używany oryginał.
Poprzednia liczba kopii, skala kopiowania i rozmiar papieru
poprzednich nastawień.

powrócą do

7. Zmień oryginał na szybie i przyciśnij przycisk START (

).

27

AUTOMATYCZNA REGULACJA KONTRASTU
Poziom automatycznej regulacji kontrastu może zostać dostosowany do potrzeb
użytkowników kopiarki. Poziom ten może być określony osobno dla oryginałów
kopiowanych z szyby oraz oryginałów kopiowanych poprzez SPF. Żeby dokonać
ustawienia dla SPF'u, włóż do niego dokument, upewnij się, że wskaźnik SPF świeci
i postępuj wg poniższego opisu. Żeby dokonać ustawień dla oryginałów
kopiowanych z szyby, upewnij się najpierw, że wskaźnik SPF nie świeci.

1. Za pomocą przycisku AUTO/MANUAL/PHOTO (
ustaw tryb PHOTO ( ).

)

2. Przyciśnij przycisk AUTO/MANUAL/PHOTO (
i trzymaj przyciśnięty przez ok. 5 sekund.

)

Wskaźnik PHOTO (

) zgaśnie, a zacznie pulsować wskaźnik AUTO (AUTO).

Jeden lub dwa (zależnie od ustawienia) wskaźniki kontrastu będą pulsować.
Fabryczne ustawienie " 3 " .

3. Przyciskami LIGHT (
poziom kontrastu.

) i DARK (

) ustal pożądany

4. Przyciśnij przycisk AUTO/MANUAL/PHOTO (
Wskaźnik AUTO przestanie pulsować.
To ustawienie będzie zapamiętane, dopóki nie zostanie ponownie zmienione.

28

).

OSZCZĘDZANIE TONERU
Włączenie tego trybu spowoduje zmniejszenie zużycia toneru o ok. 10% w
trybach AUTO i MANUAL. Wykonane kopie będą jaśniejsze ale nadal czytelne.
Opisywana funkcja nie ma wpływu na pracę trybu PHOTO. Postępuj wg
poniższej procedury, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

1. Za pomocą przycisku AUTO/MANUAL/PHOTO (
ustaw tryb MANUAL (
).

)

2. Przyciśnij przycisk AUTO/MANUAL/PHOTO (
i trzymaj przyciśnięty przez ok. 5 sekund.

)

Wskaźnik MANUAL zgaśnie, a zacznie pulsować wskaźnik PHOTO (

).

Wskaźnik " 5 " poziomu kontrastu będzie świecił, wskazując, że tryb
oszczędzania toneru jest wyłączony.

3. Przyciśnij
przycisk
oszczędzania toneru.

LIGHT (

), by włączyć tryb

Zacznie świecić wskaźnik " 1 " poziomu kontrastu, sygnalizując włączenie trybu
oszczędzania.

4. Przyciśnij przycisk AUTO/MANUAL/PHOTO (

).

Wskaźnik PHOTO ( ) przestanie pulsować, a zapali się wskaźnik AUTO. Od
tej pory tryb oszczędzania jest włączony.
By wyłączyć tryb oszczędzania, powtórz procedurę, jednak w
przycisnąć przycisk DARK ( ).

p. 3 należy

29

WYMIANA ŁADUNKU Z TONEREM
Jeśli w pojemniku zaczyna brakować toneru, wskaźnik ( ) zaczyna świecić. Jeżeli
w tym czasie kopiowanie będzie wciąż kontynuowane, wykonywane kopie będą
stawały się coraz jaśniejsze, aż kopiarka zatrzyma się i wskaźnik zacznie pulsować.
Wymieniaj ładunek z tonerem wg poniższego opisu.
Przed przystąpieniem do wymiany należy otworzyć i zamknąć boczną pokrywę.
Może się wtedy zdarzyć, że wskaźnik ( ) zgaśnie - kontynuuj wtedy kopiowanie.
Jeśli wskaźnik nie zgasł, wymień ładunek.

Żeby zapewnić jak najwyższą jakość kopii
i przedłużyć sprawność kopiarki, należy
używać tylko oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych firmy Sharp. Szukaj
gwarancji autentyczności na pojemniku
z tonerem.

1. Otwórz boczny podajnik. Unieś nieznacznie boczną
pokrywę i wysuń ją do napotkania oporu.

2. Przyciśnij ostrożnie boki przedniej pokrywy, żeby ją
otworzyć.

3. Unieś dźwignię blokady ładunku z tonerem i wysuń
ładunek, do momentu, gdy będziesz mógł go unieść za
zielony pasek. Wyjmij ładunek trzymając go za pasek
podtrzymując drugą ręką w miejscu oznaczonym zieloną
etykietą.
W sprawie usuwania pustych
z przedstawicielem firmy Sharp.

ładunków

z

tonerem

porozum

się

4. Wyjmij nowy ładunek z opakowania. Trzymaj ładunek
z obu stron i potrząśnij nim poziomo cztery lub pięć razy.

30

WYMIANA ŁADUNKU Z TONEREM

5. Zdejmij osłonę zabezpieczającą z ładunku: wyjmij z
otworów trzy zaczepy przytrzymujące i pociągnij osłonę w
kierunku wskazanym na rysunku.

6. Ostrożnie, do napotkania oporu, wsuń ładunek między
prowadnicami.
Jeśli do ładunku przywarł kurz lub inne zanieczyszczenia, usuń je przed instalacją.

7. Przyciskając boki przedniej pokrywy zamknij ją, a
następnie zamknij boczną pokrywę dociskając znajdujący
się na niej uchwyt. Wskaźnik
zgaśnie a wskaźnik na
przycisku START ( ) się zaświeci.
Przy zamykaniu pokryw pamiętaj, by najpierw starannie
zamknąć przednią pokrywę, a potem dopiero pokrywę
boczną. Zrobienie tego w odwrotnej kolejności
spowoduje uszkodzenie kopiarki.

31

WYMIANA BĘBNA
Żywotność bębna jest obliczona na ok. 30.000 kopii. Gdy wewnętrzny licznik
dojdzie do 29.000 kopii, zaświeci się wskaźnik wymiany bębna (
), sygnalizując,
że wkrótce trzeba będzie zainstalować nowy bęben. Gdy wskaźnik ten zacznie
pulsować, wymień bęben postępując według poniższego opisu.

Najlepsze rezultaty daje praca z
oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy Sharp. Na opakowaniu z
bębnem powinna się znajdować znak
autentyczności produktu.

Nie zdejmuj osłony z nowego bębna (czarny papier), o
ile nie masz zamiaru go instalować. Osłona ta chroni
bęben przed światłem z zewnątrz.
Opis procedury kontroli, ile jeszcze kopii można wykonać przed wymianą bębna
znajduje się na stronie 78.

1. Otwórz boczny podajnik. Unieś nieznacznie boczną
pokrywę i wysuń ją do napotkania oporu.

2. Przyciśnij ostrożnie boki przedniej pokrywy, żeby ją
otworzyć.

3. Unieś dźwignię blokady ładunku z tonerem i wysuń
ładunek, do momentu, gdy będziesz mógł go unieść za
zielony pasek. Wyjmij ładunek trzymając go za pasek
podtrzymując drugą ręką w miejscu oznaczonym zieloną
etykietą.

4. Ściśnij uchwyt bębna i wyjmij go.
W sprawie usuwania zużytych bębnów skontaktuj się z przedstawicielem firmy
Sharp.

32

WYMIANA BĘBNA

5. Wyjmij nowy bęben z opakowania ochronnego i umieść
jego przód pomiędzy prowadnicami.
Nie dotykaj powierzchni (zielonej rolki) bębna
światłoczułego.
Dotykanie zniszczy powierzchnię bębna i spowoduje
powstawanie smug na kopiach.

6. Zdejmij osłonę z bębna i wsuń go do wnętrza kopiarki.

7. Ostrożnie zainstaluj ładunek z tonerem.
procedury znajduje się na stronie 30.

Opis

tej

8. Przyciskając boki przedniej pokrywy zamknij ją,
a następnie zamknij boczną pokrywę dociskając
znajdujący się na niej uchwyt. Wskaźnik
zgaśnie,
a wskaźnik na przycisku START ( ) się zaświeci.
Przy zamykaniu pokryw pamiętaj, by najpierw starannie
zamknąć przednią pokrywę, a potem dopiero pokrywę
boczną. Zrobienie tego w odwrotnej kolejności
spowoduje uszkodzenie kopiarki.

33

USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU
Gdy wystąpi zacięcie papieru, kopiarka zatrzyma się a wskaźnik
zacięć ( ) będzie pulsował. Pulsujący wskaźnik pokaże miejsce
zacięcia.
Jeśli podczas usuwania zacięcia papier został podarty, należy
pamiętać, by usunąć wszystkie kawałki papieru.

Działaj ostrożnie, by nie uszkodzić bębna światłoczułego.
Jeśli zacięcie wystąpiło w jednym z elementów wyposażenia
dodatkowego, należy przeczytać wskazówki zamieszczone
w odpowiednim rozdziale.

Najpierw należy określić miejsce zacięcia

Zacięcie w bocznym podajniku
1. Ostrożnie wysuń zaciętą kartkę.

2. Unieś nieznacznie boczną pokrywę i wysuń ją do
napotkania oporu. Zamknij boczną pokrywę dociskając
znajdujący się na niej uchwyt.
Wskaźnik zacięć (
zaświeci.

) zgaśnie a wskaźnik na przycisku START (

) się

Zacięcie we wnętrzu kopiarki
1. Otwórz boczny podajnik. Unieś nieznacznie boczną
pokrywę i wysuń ją do napotkania oporu.

34

USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU

2. Sprawdź miejsca wystąpienia zacięć. Wyjmij zacięte
kartki postępując według opisu dla każdego z miejsc.
Jeśli papier zaciął się tutaj, przejdź do
punktu B, " Zacięcie w zespole utrwalania "
Jeśli zacięty papier jest widoczny z tej
strony, przejdź do punktu C, " Zacięcie
w zespole transportu "

Jeśli papier się zaciął w tym miejscu,
przejdź do punktu A, " Zacięcie w
zespole podawania papieru "

A. Zacięcie w strefie pobierania papieru
1. Naciśnij ostrożnie na boki przedniej pokrywy, żeby ją
otworzyć.

2. Ostrożnie wyjmij zaciętą kartkę. Żeby sobie to ułatwić,
obracaj uchwyt rolki w oznaczonym kierunku,
Zespół utrwalania jest gorący. Działaj ostrożnie przy
wyjmowaniu zaciętych kartek.

Nie dotykaj powierzchni
światłoczułego.

(zielonej

rolki)

bębna

Dotykanie zniszczy powierzchnię bębna i spowoduje
powstawanie smug na kopiach.

3. Przyciskając boki przedniej pokrywy zamknij ją,
a następnie zamknij boczną pokrywę dociskając
znajdujący się na niej uchwyt.
Wskaźnik zacięć (
zaświeci.

) zgaśnie a wskaźnik na przycisku START (

) się

Przy zamykaniu pokryw pamiętaj, by najpierw starannie
zamknąć przednią pokrywę, a potem dopiero pokrywę
boczną. Zrobienie tego w odwrotnej kolejności
spowoduje uszkodzenie kopiarki.

B. Zacięcie w strefie utrwalania
1. Naciśnij ostrożnie na boki przedniej pokrywy, żeby ją
otworzyć.

35

USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU

2. Obracaj uchwyt rolki w oznaczonym kierunku.

3. Ostrożnie wyjmij zaciętą kartkę. Przesuń w dół dźwignie
blokujące zespół utrwalania, żeby umożliwić łatwiejsze
wyjęcie kartek. Przesuń dźwignie blokujące do ich pozycji
wyjściowych.
Zespół utrwalania jest gorący. Działaj ostrożnie przy
wyjmowaniu zaciętych kartek.

Nie dotykaj powierzchni
światłoczułego.

(zielonej

rolki)

bębna

Dotykanie zniszczy powierzchnię bębna i spowoduje
powstawanie smug na kopiach.

4. Przyciskając boki przedniej pokrywy zamknij ją,
a następnie zamknij boczną pokrywę dociskając
znajdujący się na niej uchwyt.
Wskaźnik zacięć (
zaświeci.

) zgaśnie a wskaźnik na przycisku START (

) się

Przy zamykaniu pokryw pamiętaj, by najpierw starannie
zamknąć przednią pokrywę, a potem dopiero pokrywę
boczną. Zrobienie tego w odwrotnej kolejności
spowoduje uszkodzenie kopiarki.

C. Zacięcie w strefie transportu papieru
1. Otwórz prowadnicę papieru dociskając jedną z dźwigni
znajdujących się po jej obu stronach.
Zespół utrwalania jest gorący. Działaj ostrożnie przy
wyjmowaniu zaciętych kartek.

2. Jeśli papieru nie dało się wyjąć w pierwszym punkcie, ale
jest on widoczny w strefie wyjściowej, wyciągnij go
właśnie od tej strony.

36

USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU

3. Zamknij boczną pokrywę dociskając znajdujący się na niej
uchwyt.
Wskaźnik zacięć (
zaświeci.

) zgaśnie a wskaźnik na przycisku START (

) się

Zacięcie w pojemniku na papier
Przed otwarciem pojemnika na papier pamiętaj, otwórz boczny podajnik, unieś
nieznacznie boczną pokrywę, wysuń ją do napotkania oporu, a następnie wykonaj
czynności od 1 do 3 opisane w sekcji " A. Zacięcie w podawania papieru " .

1. Ostrożnie unieś i wysuń pojemnik na papier i wyjmij
zaciętą kartkę.

2. Zamknij pojemnik.

3. Unieś nieznacznie boczną pokrywę i wysuń ją do
napotkania oporu. Zamknij boczną pokrywę dociskając
znajdujący się na niej uchwyt.
Wskaźnik zacięć (
zaświeci.

) zgaśnie a wskaźnik na przycisku START (

) się

37

USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU

Zacięcie w dolnym pojemniku na papier
1. Trzymając za uchwyt ostrożnie otwórz dolną pokrywę
boczną,

2. Wyjmij zaciętą kartkę.
Postępuj ostrożnie, żeby nie podrzeć papieru podczas usuwania zacięcia.

3. Jeśli zacięta kartka nie jest widoczna w p, 2, ostrożnie
unieś i wysuń dolny pojemnik na papier i wyjmij zaciętą
kartkę.
Postępuj ostrożnie, żeby nie podrzeć papieru podczas usuwania zacięcia.

4. Zamknij pojemnik na papier.

5. Zamknij dolną pokrywę boczną.
Wskaźnik zacięć zgaśnie.

38

PRZEGLĄD OKRESOWY
Jeśli świeci lub pulsuje wskaźnik
, kopiarka wymaga przeglądu. Porozum
się z autoryzowanym serwisem firmy Sharp.

39

PROGRAMY KOPIARKI
Programy kopiarki umożliwiają zmianę, włączanie i wyłączanie niektórych
funkcji.

Lista programów kopiarki
Opisywana kopiarka wyposażona jest w następujące programy.
Nr programu Nazwa programu

Działanie

1

Czas powrotu do ustawień
początkowych

Określa czas, po którym kopiarka powróci do ustawień początkowych.

2

Czas zmniejszonego zużycia energii

Określa czas, po którym kopiarka przejdzie w tryb zmniejszonego zużycia
energii. Zob. s. 47.

3

Czas automatycznego wyłączania

Określa czas, po którym kopiarka zostanie automatycznie wyłączona.

4

Kopiowanie strumieniowe*

Włącza opcję kopiowania strumieniowego dla opcjonalnego podajnika
oryginałów (SPF'u). Zob. s. 60.

5

Tryb automatycznego wyłączania

Włącza lub wyłącza tryb automatycznego wyłączania kopiarki. Zob. s. 47.

6

Ramka w trybie 2 IN 1 i 4 IN 1*

Włącza lub wyłącza opcję drukowania dodatkowej ramki w trybie 2 IN 1 i
4 IN 1, jeśli zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw sortujący i
SPF lub RSPF. Zob. s. 66.

7

Obrót kopii*

Umożliwia lub uniemożliwia obrót obrazów. Zob. s. 66.

8

Tryb automatycznego wyboru papieru Umożliwia lub uniemożliwia włączenie trybu automatycznego wyboru
papieru. Zob. s. 14.

9

Automatyczne przełączanie
pojemników z papierem*

Umożliwia lub uniemożliwia automatyczne przełączanie pojemników z
papierem w przypadku, gdy skończy się papier w jednym z nich. (Funkcja
nie dotyczy bocznego podajnika.)

10

Obsługa kont

Włącza lub wyłącza tryb obsługi kont użytkowników kopiarki. Zob. s. 13.

11

Założenie konta

Zakłada nowe konto.

12

Zmiana numeru konta

Zmienia numer istniejącego konta

13

Usunięcie konta

Usuwa istniejące konto.

14

Stany kont

Wyświetla stany kont.

15

Kasowanie stanu kont

Kasuje stany kont.

16

Ustawienie funkcji ERASE*

Określa wielkość usuwanych obszarów przez funkcję ERASE. Zob. s. 71.

17

Układ kopii w trybie 2 IN 1

Określa układ kopii w trybie 2 IN 1. Zob. s. 69.

18

Układ kopii w trybie 4 IN 1

Określa układ kopii w trybie 4 IN 1. Zob. s. 69.

19

Rozsuwanie kopii na półce końcowej Włącza lub wyłącza opcję rozsuwania kopii na półce końcowej. Opcja ta
może zostać określona osobno dla każdej z dwóch półek końcowych. Zob.
s. 67.

20

Obrót obrazu przy kopiowaniu
dwustronnym

Włącza lub wyłącza opcję obrotu o 1800 obrazu kopiowanego na przednią
stronę przy wykonywaniu kopii dwustronnych. Zob. s. 64.

22

Połozenie marginesu*

Określa położenie powiększonego marginesu 73.

* Te programy nie mają wpływu na działanie kopiarki, dopóki nie zainstalowane zostaną pewne elementy wyposażenia
dodatkowego.

40

PROGRAMY KOPIARKI

Ustawianie programów kopiarki
1. Przyciśnij i trzymaj przez ok. 5 sekund przycisk ( ),
dopóki wskaźniki błędu (
) nie zaczną
pulsować i symbol " -- " nie pojawi się na liczniku kopii.

2. Podaj numer programu za pomocą klawiatury cyfrowej.
Numer wybranego programu będzie pulsował na liczniku kopii.
Jeśli pomylisz się w p. od 2 do 4, przyciśnij przycisk CLEAR (
do punktu 2.

). Powrócisz

W tabeli poniżej podane są numery programów.
Na przykład, żeby zmienić czas automatycznego wyłączania, wybierz 3.

W przypadku tych programów
sposób postępowania po p. 3
opisany jest na stronie 43.

Nr programu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22

Nazwa programu
Czas powrotu do ustawień początkowych
Czas aktywacji trybu obniżonego zużycia energii
Czas automatycznego wyłączania
Kopiowanie strumieniowe
Tryb automatycznego wyłączania
Ramka w trybie 2 IN 1 i 4 IN 1
Obrót kopii
Tryb automatycznego wyboru papieru
Automatyczne przełączanie pojemników z papierem
Obsługa kont
Założenie konta
Zmiana numeru konta
Usunięcie konta
Stany kont
Kasowanie stanów kont
Ustawienie funkcji ERASE
Układ kopii w trybie 2 IN 1
Układ kopii w trybie 4 IN 1
Rozsuwanie kopii na półce końcowej
Obrót obrazu przy kopiowaniu dwustronnym
Położenie marginesu

3. Przyciśnij przycisk START (

).

W przypadku programów o numerach od 1 do 9 i od 16 do 19, numer aktualnie
wybranego programu będzie wyświetlony po lewej stronie licznika, natomiast
jego aktualne ustawienie będzie pulsowało po prawej stronie.
W przypadku programów o numerach od 10 do 15, zawartość licznika zależy od
numeru programu - zob. s. 43.

41

PROGRAMY KOPIARKI

4. Wybierz pożądane ustawienie przy pomocy klawiatury
cyfrowej.
Wpisany numer ustawienia będzie pulsował z prawej strony licznika kopii.
Poniżej znajduje się lista możliwych ustawień.
Na przykład, żeby zmienić ustawienie czasu automatycznego wyłączania
kopiarki na 60 sekund, przyciśnij przycisk 2.

Nazwa programu

Ustawienia

Czas powrotu do ustawień początkowych

0
5

Wyłączony 1
10 sek.

30 sek. *2

60 sek. 3

90 sek. 4

120 sek.

Czas aktywacji trybu obniżonego zużycia energii

0

Wyłączony *1

30 sek. 2

60 sek. 3

90 sek. 4

120 sek.

Czas automatycznego wyłączania

*1:30 min. 2: 60 min. 3: 90 min. 4: 120 min. 5: 240 min.

Kopiowanie strumieniowe

*0

Wyłączone 1

0

Wyłączony *1

*0

Wyłączona 1

Obrót kopii

0

Wyłączony *1

Włączony

Tryb automatycznego wyboru papieru

0

Wyłączony *1

Włączony

Automatyczne przełączanie pojemników z papierem

0

Wyłączone *1

Włączone

Ustawienie funkcji ERASE

0 0 mm 1 5 mm *2 10 mm 4 15 mm 3
( 0 0 " 1 1/4 " *2 1/2 " 4 3/4 " 3 1 " )

Układ kopii w trybie 2 IN 1

*1

Układ pierwszy

2

Układ drugi

Układ kopii w trybie 4 IN 1

*1
3

Układ pierwszy
Układ trzeci

2
4

Układ drugi
Układ czwarty

Tryb automatycznego wyłączania
Ramka w trybie 2 IN 1 i 4 IN 1

Rozsuwanie kopii na półce końcowej

0
2

Włączone
Włączony
Włączona

Górna nie, dolna nie
Górna tak, dolna nie

Obrót obrazu przy kopiowaniu dwustronnym

*0

Wyłączony 1

Położenie marginesu

*1

Z lewej strony 2

*1
3

20 mm

Górna tak, dolna tak
Górna nie, dolna tak

Włączony
Górny

Standardowe ustawienie fabryczne oznaczone jest gwaiazdką *. Układy kopii w trybie 2 IN 1 i 4 IN 1 są opisane na stronie 70.
Jeśli wybierzesz 0 (wyłączony), wybrana
opcja zostanie zablokowana.

5. Przyciśnij przycisk START (

).

Wybrany numer z prawej strony licznika przestanie pulsować, sygnalizując
zapisanie go w pamięci.

6. Żeby kontynuować pracę z innymi programami, przyciśnij
przycisk
i powtarzaj punkty od 2 do 5. Żeby opuścić
tryb programowania kopiarki, przyciśnij przycisk .
Wskaźniki błędu zgasną.

42

PROGRAMY KOPIARKI

Programy obsługi kont
Sposób ustawienia programów od 10 do 15 zależy od numeru
programu. Opis czynności wspólnych dla wszystkich programów
znajduje się na s. 41. (1. Przyciśnij przycisk
przez ponad 5
sekund. 2 Wpisz numer programu (10 do 15). 3. Przyciśnij
przycisk START (
).) Następnie należy postępować wg
poniższych wskazówek.

Program nr 10: Obsługa kont
Gdy program nr 10 jest aktywny, dostęp do kopiarki jest możliwy
dopiero po wpisaniu przez użytkownika 3-cyfrowego numeru
konta. Program ten uruchamia do 20 kont o 3-cyfrowych
numerach. Żeby stworzyć odpowiednie konta, należy posłużyć się
programem nr 11.
Po wpisaniu numeru 10, z lewej strony licznika kopii będzie
pulsowało aktualne ustawienie (0: funkcja wyłączona, 1:
włączona).

1. Przy pomocy klawiatury cyfrowej wybierz odpowiednią
opcję.
0: funkcja wyłączona
1: funkcja włączona

2. Przyciśnij przycisk START (

).

Ustawienie zostanie zapamiętane.

3. Żeby zmienić ustawienia innych programów, należy
przycisnąć klawisz ( ) i wpisać numer innego programu.
Żeby opuścić tryb
programowania kopiarki, należy
przycisnąć przycisk (
).

Program nr 11: Wpisywanie numerów kont
Program Nr 11 służy do tworzenia kont użytkowników. Po
wpisaniu numeru 11 na liczniku kopii pojawi się " -- " .
Jeśli przekroczysz dozwoloną liczbę kont (20), na liczniku kopii
pojawi się symbol " 11E " . Przyciśnij przycisk
. Kopiarka
powróci do punktu 2 na stronie 41.

1. Wpisz 3-cyfrowy numer za pomocą klawiatury cyfrowej.
Zapamiętany może zostać dowolny numer 3-cyfrowy oprócz " 000 " .

2. Przyciśnij przycisk START (

).

Jeżeli wpisany zostanie numer aktualnie używany lub " 000 " , będzie on pulsował
na liczniku kopii.

3. Żeby stworzyć kolejne konta, powtarzaj punkty 1 i 2.
4. Żeby zmienić ustawienia innych programów, należy
przycisnąć klawisz ( ) i wpisać numer innego programu.
Żeby opuścić tryb programowania kopiarki, należy
przycisnąć przycisk ( ).

43

PROGRAMY KOPIARKI
Program nr 12: Zmiana numeru konta
Program nr 12 jest używany do zmianu numerów kont użytkowników. Po
wpisaniu numeru 12 na liczniku kopii pojawi się numer konta.
Jeśli w pamięci kopiarki nie jest zapisany żaden numer konta, na
wyświetlaczu pojawi się symbol " 12E " . Przyciśnij przycisk
. Kopiarka
powróci do punktu 2 na stronie 41.

1. Za pomocą przycisku wyświetlania skali odwzorowania
(
) wybierz numer konta, który ma zostać zmieniony.
Przy pomocy przycisku (
nych kont.

) można poruszać się po liście z numerami dostęp-

2. Przyciśnij przycisk START (

).

Na liczniku kopii będzie pulsował symbol " --- " .

3. Wpisz nowy numer konta.
4. Przyciśnij przycisk START (

).

Jeżeli wpisany zostanie numer aktualnie używany lub " 000 " , będzie on pulsował
na liczniku kopii.

5. Żeby zmienić numery kolejnych kont, powtarzaj kroki od 1
do 4.
6. Żeby zmienić ustawienia innych programów, należy
przycisnąć klawisz ( ) i wpisać numer innego programu.
Żeby opuścić tryb
programowania kopiarki, należy
przycisnąć przycisk ( ).
Program nr 13: Usunięcie konta
Program Nr 13 służy do usuwania kont użytkowników. Po wpisaniu numeru
13 po prawej stronie wyświetlacza będzie pulsowało " 0 " .
Jeśli w pamięci kopiarki nie jest zapisany żaden numer konta, na
wyświetlaczu pojawi się symbol " 13E " . Przyciśnij przycisk
. Kopiarka
powróci do punktu 2 na stronie 41.

1. Żeby usunąć pojedyncze konto,
klawiaturze cyfrowej, by usunąć
przyciśnij 1.
2. Przyciśnij przycisk START ( ) .

przyciśnij
wszystkie

0 na
konta,

Jeżeli przyciśnięty został przycisk 0, na liczniku kopii pojawi się numer konta.
Przejdź do punktu 3.
Jeżeli przyciśnięty został przycisk 1, wszystkie konta zostaną skasowane.
Przejdź do punktu 5.

3. Za pomocą przycisku wyświetlania skali odwzorowania
(
) wybierz numer konta, który ma zostać usunięty.
Przy pomocy przycisku (
nych kont.

) można poruszać się po liście z numerami dostęp-

4. Przyciśnij przycisk START (

).

Wybrany numer zostanie usunięty.

5. Żeby zmienić ustawienia innych programów, należy
przycisnąć klawisz ( ) i wpisać numer innego programu.
Żeby opuścić tryb programowania kopiarki, należy
przycisnąć przycisk ( ).

44

PROGRAMY KOPIARKI
Program nr 14: Stany kont
Program nr 14 jest używany do wyświetlania stanów kont. Po wpisaniu
numeru 14 na liczniku kopii pojawi się numer konta.
Jeśli w pamięci kopiarki nie jest zapisany żaden numer konta, na
wyświetlaczu pojawi się symbol " 14E " . Przyciśnij przycisk
. Kopiarka
powróci do punktu 2 na stronie 41.

1. Za pomocą przycisku wyświetlania skali odwzorowania
(
) wybierz numer konta, którego stan ma zostać
wyświetlony.
Przy pomocy przycisku (
nych kont.

) można poruszać się po liście z numerami dostęp-

2. Przyciśnij i trzymaj przycisk 0.
Zostanie wyświetlona liczba kopii wykonanych przez właściciela danego konta.
Podczas przyciskania przycisku 0 najpierw pojawią się dwie cyfry (poprzedzone
symbolem " - " ) - dziesiątek tysięcy i tysięcy; drugie wskazanie to cyfry tysięcy,
setek i jedności.
Przykład: 1.234 kopii
Górny limit liczby kopii wynosi 49.999. Jeśli liczba kopii będzie równa 50.000,
na wyświetlaczu zostanie wyświetlona cyfra 0 i liczenie zostanie rozpoczęte od
nowa.

3. Powtórz kroki 1 i 2 dla innych numerów kont.
4. Żeby zmienić ustawienia innych programów, należy
przycisnąć klawisz ( ) i wpisać numer innego programu.
Żeby opuścić tryb programowania kopiarki, należy
przycisnąć przycisk ( ).

45

PROGRAMY KOPIARKI
Program nr 15: Kasowanie stanów kont
Program nr 15 jest używany do kasowania stanu pojedynczego konta lub
stanów wszystkich kont. Po wpisaniu numeru 15 z prawej strony licznika
kopii zacznie pulsować " 0 " .
Jeśli w pamięci kopiarki nie jest zapisany żaden numer konta, na
wyświetlaczu pojawi się symbol " 15E " . Przyciśnij przycisk
. Kopiarka
powróci do punktu 2 na stronie 39.

1. Żeby skasować stan pojedynczego kont, przyciśnij 0 na
klawiaturze cyfrowej.
Żeby skasować stany wszystkich kont, przyciśnij 1.
2. Przyciśnij przycisk START ( ).
Jeżeli przyciśnięty został przycisk 0, na liczniku kopii pojawi się numer konta.
Przejdź do punktu 3.
Jeżeli przyciśnięty został przycisk 1, wszystkie konta zostaną skasowane.
Przejdź do punktu 5.

3. Za pomocą przycisku wyświetlania skali odwzorowania
(
) wybierz numer konta, którego stan ma zostać
skasowany.
Przy pomocy przycisku (
nych kont.

) można poruszać się po liście z numerami dostęp-

4. Przyciśnij przycisk START (

).

Stan wybranego konta zostanie skasowany.

5. Żeby zmienić ustawienia innych programów, należy
przycisnąć klawisz ( ) i wpisać numer innego programu.
Żeby opuścić tryb programowania kopiarki, należy
przycisnąć przycisk ( ).

46

OSZCZĘDZANIE ENERGII
Opisywana kopiarka ma wbudowane dwie funkcje umożliwiające obniżenie
kosztów jej eksploatacji. Dodatkowo funkcje te przyczyniają się do
zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych oraz ułatwiają zapobieganie
zanieczyszczeniu środowiska.
Funkcje te powodują automatyczne wyłączenie się kopiarki po upłynięciu
określonego czasu od jej użycia oraz przejście kopiarki w stan obniżonego
zużycia energii.
Funkcjami tymi steruje się przy pomocy programów kopiarki. Zgodnie z
ustawieniem fabrycznym kopiarka przechodzi w tryb obniżonego zużycia
energii po upływie 90 sekund od wykonania ostatniej pracy, a wyłącza się po
30 minutach. Wielkości te mogą zostać dostosowane do indywidualnych
potrzeb użytkowników kopiarki.

Tryb zmniejszonego zużycia energii
Jeśli kopiarka znajduje się w trybie zmniejszonego zużycia energii, wskaźnik POWER
SAVE ( ) świeci, a wszystkie inne wskaźniki pozostają bez zmian. W tym przypadku
temperatura zespołu utrwalania zostaje obniżona do takiej temperatury, by kopiarka
mogła w ciągu 10 sekund powrócić do trybu gotowości lub rozpocząć kopiowanie, w
przypadku, gdy zostanie przyciśnięty dowolny klawisz lub papier jest wkładany do
pojemnika.

Tryb automatycznego wyłączenia
Gdy kopiarka automatycznie się wyłączy, wszystkie wskaźniki będą wyłączone, świecić
będzie tylko wskaźnik POWER SAVE ( ). W trybie tym kopiarka zużywa dużo
mniej energii, ale zachodzi konieczność dłuższego oczekiwania na powrót do stanu
gotowości.

47

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Czas uaktywacji trybu zmniejszonego zużycia energii oraz czas, po którym kopiarka
się automatycznie wyłączy, może zostać zmieniony przy pomocy odpowiednich
programów. Zob. s. 41.
Po upływie ustalonego czasu od wykonania ostatniej operacji kopiarka przejdzie
najpierw w tryb obniżonego zużycia energii, a następnie automatycznie się
wyłączy.
Przy pomocy programów nr 3 i 5 można dokonać sprzecznych ustawień. W takim
przypadku priorytet ma ustawienie dokonane później.

Kopiowanie w trybie obniżonego zużycia energii
Wykonaj wszystkie niezbędne ustawienia i przyciśnij
przycisk START ( ), postępując, jak podczas zwykłej
procedury kopiowania.
Jeśli zostanie przyciśnięty dowolny klawisz, albo wykonana dowolna operacja,
wskaźnik POWER SAVE ( ) zacznie pulsować.
Gdy zostanie przyciśnięty przycisk START ( ), wskaźnik gotowości zgaśnie
i kopiowanie rozpocznie się po ok. 10 sekundach.
Wskaźnik POWER SAVE ( ) zgaśnie, gdy rozpocznie się kopiowanie.

Kopiowanie, gdy kopiarka się wyłączy
1. Przyciśnij przycisk START (

).

Kopiarka włączy się i wskaźnik POWER SAVE (

) zacznie pulsować.

2. Wykonaj pożądane ustawienia i przyciśnij przycisk START
(
).
Kopiowanie rozpocznie się po ok. 35 sekundach. Możesz jednak w tym czasie
dokonać wszystkich niezbędnych ustawień i przycisnąć klawisz START ( ), a
kopiowanie rozpocznie się tak szybko, jak będzie to możliwe.

48

KONSERWACJA KOPIARKI
Prawidłowa konserwacja kopiarki zapewnia uzyskiwanie czystych i ostrych kopii. Dlatego warto jest regularnie poświęcać kilka
minut na czyszczenie kopiarki.

Szyba i pokrywa oryginału
Plamy i ślady na szybie i pokrywie pogarszają jakość kopii.
Regularnie przecieraj szybę i pokrywę oryginału suchą,
miękką ściereczką.
W przypadku dużego zabrudzenia zwilż szmatkę wodą. Nie używaj żrących
środków do czyszczenia.

Jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik oryginałów (SPF), przecieraj
okienko skanera.

Rolka pobierająca papier
Jeśli podczas podawania poprzez boczny podajnik
pocztówek, kopert, grubszych kartek, itp. występują
często zacięcia papieru, przetrzyj zwilżoną w alkoholu
ściereczką niebieską rolkę pobierającą papier znajdującą
się w otworze pobierania papieru w bocznym podajniku.

Elektroda transferowa
Jeśli kopie stają się zabrudzone lub mają jasne plamy,
może to oznaczać, że elektroda transferowa jest
zanieczyszczona. Wyczyść ją. Opis czyszczenia znajduje
się na stronie 77.

49

PROBLEMY
Problem

Kopiarka nie działa.

Rozwiązanie
Czy kopiarka jest podłączona do
sieci?

Podłącz kopiarkę do uziemionego
gniazdka. Zob. s. 8.

Czy włącznik sieciowy znajduje się Ustaw włącznik sieciowy w połozeniu
w pozycji " ON " ?
" ON " . Zob. s. 14.
Kopie są zbyt ciemne lub zbyt jasne.

Czy kontrast jest prawidłowo
ustawiony?

Zob. s. 14 i 28.

Kopie są całkowicie białe.

Czy oryginał leży na szybie
nadrukiem do dołu?

Ułóż prawidłowo oryginał.

Czy papier nie jest zbyt ciężki?

Używaj odpowiedniego papieru.
Zob. s. 53.

Czy papier nie jest wilgotny?

Zmień papier na suchy i przechowuj go w
odpowiednim miejscu. Zob. s. 54.

Czy elektroda transferowa jest
czysta?

Wyczyść elektrodę transferową.
Zob. s. 77.

Czy używasz standardowego
papieru ?

Używaj standardowego papieru. Papiery
nietypowe podawaj przez boczny podajnik.
Zob. s. 18 i 53.

Czy papier jest poprawnie
zainstalowany ?

Upewnij się, że papier jest prawidłowo
zainstalowany.
Zob. 10 i 18.

Kopie rozmazują się przy pocieraniu.

Paski na kopiach.

Częste zacięcia papieru.

Czy wewnątrz kopiarki nie znajdują Wyjmij wszystkie skrawki papieru.
się skrawki papieru ?
Zob. s. 34.
Czy papier nie jest pognieciony lub Przechowuj papier w opakowaniu, na
podarty ?
płaskiej, suchej powierzchni.
Zob. s. 54.
Czy pokrywa oryginału została
całkowicie otwarta przy układaniu
oryginału na szybie ?

Na kopiach pojawiają się cienie i smugi.

Czy na powierzchni oryginału
znajduje się jednolity czarny
obszar ?

Jeśli na powierzchni oryginału znajduje się
duży jednolity czarny obszar, format
oryginału nie będzie rozpoznawany
prawidłowo. Określ go przy pomocy
klawisza TRAY SELECT ( ).

Czy szyba i porkywa oryginału są
czyste?

Format oryginału nie jest wybierany
automatycznie.

Otwórz całkowicie pokrywę oryginału a
następnie ułóz oryginał na szybie.
Zamknij pokrywę.

Czyść regularnie. Zob. s. 49.

Czy oryginał nie jest
zanieczyszczony?

Użyj czystego i wyraźnego oryginału.

Czy nie świeci wskaźnik

50

?

Konieczny jest przegląd okresowy.
Skontaktuj się jak najszybciej
z autoryzowanym serwisem.

PROBLEMY

Problem

Rozwiązanie
Czy świeci wskaźnik COPY?

Nie można ustawić formatu papieru dla
danego pojemnika.

Użyj przycisku COPY/FAX, żeby ustawić
tryb COPY. Zob. informacja poniżej.

Czy kopiowanie, wydruk lub odbiór Dokonaj ustawienia po zakończeniu pracy.
faksu są w trakcie?
Czy pulsuje wskaźnik POWER
SAVE ( )?
Czy świeci jedynie wskaźnik
POWER SAVE ( )?

Kopiarka jest włączona, ale kopiowanie nie
jest możliwe.

Odczekaj, aż kopiarka się rozgrzeje.
Rozgrzewanie trwa zwykle ok. 35 sek.
Kopiarka wyłączyła się automatycznie.
Przyciśnij przycisk START (
).
Zob. s. 47.

Czy świeci wskaźnik COPY?

Użyj przycisku COPY/FAX, żeby ustawić
tryb COPY. Zob. informacja poniżej.

Czy na liczniku kopii widoczny jest Kopiarka pracuje w trybie obsługi kont
symbol
?
użytkowników. Podaj numer konta. Zob.
s. 13.
Czy świeci wskaźnik

?

Brak papieru. Zob. s. 13.

Przycisk COPY/FAX
Przycisk COPY/FAX służy do przełączania
kopiarki między trybami COPY i FAX.
Szczegóły znajdziesz w osobnej instrukcji.

51

PROBLEMY

Problem

Rozwiązanie
Czy na liczniku kopii widoczny jest Ładunek z tonerem jest niezainstalowany.
symbol
?
Zainstaluj go.
Czy na liczniku kopii widoczny jest Boczna pokrywa jest otwarta.
symbol
?
Zamknij przednią i boczną pokrywę.
Czy pulsuje wskaźnik

?

Ładunek z tonerem powinien zostać
wymieniony. Zob. s. 30.

Czy pulsuje wskaźnik

Kopiarka jest włączona, ale kopiowanie nie
jest możliwe.

?

Wystąpiło zacięcie papieru. Zob. s. 34.

Czy pulsuje wskaźnik na przycisku Uzupełnianie toneru trwa ok. 2 minut.
START (
)?
Odczekaj, aż wskaźnik na przycisku
START (
) zacznie świecić.
Instalacja oświetleniowa mruga.

Czy oświetlenie podłączone jest do Podłącz kopiarkę do gniazdka, które nie
tego samego gniazdka elektryczjest używane przez inne odbiorniki.
nego co kopiarka?

Pamiętaj, żeby używać tylko oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych firmy Sharp.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, prosimy o niezwłoczny kontakt z
serwisem.

Funkcja samodiagnozująca
Kopiarka ma wbudowane urządzenie informujące użytkownika o niektórych
usterkach występujących w czasie pracy kopiarki. W wypadku usterki pojawia się
odpowiedni kod na liczniku kopii.
Przykład
Kopiarka zatrzyma się i wyświetli kod pokazany po lewej stronie.

52

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Formaty i rodzaje papieru
Format

Gramatura

Pojemność (papier
80g/m2 (21 lbs.))

Pojemnik

od A5* do A3
(od 5-1/2 " x 8-1/2 " *
do 11 " x 17 " )

56 do 80 g/m2
(15 lbs. do 21 lbs.)

250 kartek

Podajnik boczny

Zwykły papier:
od A6 do A3
(od 8-1/2 " x 5-1/2 " do
11 " x 17 " )
Koperty:
DL: (110 x 220 mm)
C5: (162 x 229 mm)
10: (4-1/8 " x 9-1/2 " )

56 do 128 g/m2
(14 lbs. do 34 lbs.)**
(Zwykły papier)

100 kartek

Papiery nietypowe

Kalki, folie i naklejki,
koperty***

*

Papier o formacie A5 (5-1/2 " x 8-1/2 " ) może być wkładany do
najwyższego pojemnika (jeśli zaistalowane są dodatkowe pojemniki).
** Dla papierów o gramaturze od 105 do 128 g/m2 (od 28 do 34 lbs.),
podawanych poprzez boczny podajnik, maksymalnym formatem jest
A4 (8-1/2 " x 11 " ).
** Papier o gramaturze większej niż 128 g/m2 (34 lbs.) musi być
podawany węższym bokiem do bocznego podajnika.
*** Nie używaj kopert samozaklejających się, mających metalowe lub
plastikowe klamry i przezroczyste okienka, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie kopiarki.
Najlepsze rezultaty daje praca z papierem zalecanym przez firmę Sharp.
Papiery nietypowe (oprócz kopert) należy podawać pojedynczo.
Jednorazowo można podać do 10 kopert.

53

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Gwarancja autentyczności
Standardowe materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika to: papier
kserograficzny, ładunek z tonerem i bęben światłoczuły.

Najlepsze
wyniki
daje
praca
z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy Sharp.
Są one oznaczone specjalnym logo:

Bęben światłoczuły
Kopiarki AR-163/AR-201/AR-206 działają w oparciu o zaawansowany
system kontroli jakości pracy, który zapewnia niezmienny, wysoki poziom
kopii przez cały okres użytkowania danego bębna światłoczułego.
Opisany powyżej system działa jedynie wtedy, gdy kopiarka ma
zainstalowany oryginalny bęben światłoczuły firmy Sharp.

Prawidłowe warunki przechowywania
1. Przechowuj materiały eksploatacyjne w miejscu:
czystym i suchym,
o stałej temperaturze,
nie narażonym na działanie słońca.

2. Papier kserograficzny przechowuj w opakowaniu leżącym
na płaskiej powierzchni.
Papier źle przechowywany będzie powodował częste zacięcia papieru.

54

DANE TECHNICZNE
Typ

Stacjonarna kopiarka cyfrowa

System kopiowania

Suchy, przenoszenie elektrostatyczne

Oryginały

Pojedyncze kartki, grube dokumenty

Format oryginału

Maks. A3 (11 " x 17 " )

Formaty kopii

Maks. A3 (11 " x 17 " )
Min. A6 (5-1/2 " x 8-1/2 " )
Obszar nie kopiowany:
maks. 4 mm (13/64 " ) (krawędzie przednia i prowadząca)
maks. 4 mm (13/64 " ) (pozostałe krawędzie w sumie)

Szybkość kopiowania
(skala 100%)

AR-163
16 kopii/minutę (A4 (8-1/2 " x11 " ))
12 kopii/minutę (A4R (8-1/2 " x11 " R))
10 kopii/minutę (B4 (8-1/2 " x14 " ))
9 kopii/minutę (A3 (11 " x17 " ))

Kopiowanie ciągłe

Maks. 99 kopii; licznik kopii

Czas pierwszej kopii

Ok. 7,2 sekundy (poza trybem oszczędzania energii)

Czas nagrzewania

Ok. 35 sekund

Skala odwzorowania

Zmienna w przedziale od 50 do 200% ze skokiem 1%, w sumie 151 ustawień
oraz skale ustawione fabrycznie: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%,
141% i 200% (50%, 64%, 77%, 95%, 100%, 121%, 129%, 141% i 200%)

System naświetlania

Szyba oryginału: ruchome źródło światła z systemem automatycznej regulacji
naświetlania

AR-201/AR-206
20 kopii/minutę (A4 (8-1/2 " x11 " ))
15 kopii/minutę (A4R (8-1/2 " x11 " R))
12 kopii/minutę (B4 (8-1/2 " x14 " ))
11 kopii/minutę (A3 (11 " x17 " ))

System podawania papieru Jeden pojemnik (dwa - AR-201/AR-206) z podawaniem automatycznym
(pojemność 250 kartek), podajnik boczny z możliwością automatycznego
podania do 100 kartek.
System utrwalania

Rolki grzejne

System rozprowadzania

Szczotki magnetyczne

Źródło światła

Lampa ksenonowa

Rozdzielczość

Skanowania: 400 dpi
Wyjściowa: 600 dpi

Odcienie

Przy skanowaniu: 256 poziomów
Na wyjściu: 2 poziomy

Wymagane zasilanie

Lokalne napięcie +/- 10% (Informacja na temat wymogów co do zasilania
znajduje się na tabliczce znamionowej z tyłu kopiarki.)

55

DANE TECHNICZNE

Zużycie energii

Maks. 1,3 kW

Całkowite wymiary
podstawy

590 mm (szer.) x 531 mm (dł.) (23-15/64 " (szer.) x 20-29/32 " (dł.))

Masa

AR-161: ok. 32 kg (70,6 lbs.) razem z bębnem i ładunkiem z tonerem
AR-200/5: ok. 36 kg (78,7 lbs.) razem z bębnem i ładunkiem z tonerem

Wymiary

590 mm (szer.) x 531 mm (dł.) x 470 mm (wys.)
(23-15/64 " (szer.) x 20-29/32 " (dł.) x 18-33/64 " (wys.))

Warunki pracy

Temperatura: od 150 C do 300 C (od 590 F do 860 F)
Wilgotność powietrza: o 20% do 85%

Wyposażenie dodatkowe

Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (AR-SP2)
Dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (AR-RP1)
Elektroniczny zespół sortujący (AR-EB3)
Podajnik na 250 kartek (AR-DE5)
Podajnik na 2x250 kartek (AR-DE6)
Moduł faksu (AR-FX2)
Moduł drukarki (AR-PB8)
Moduł PS2 (AR-PS1)
Ekran LCD (AR-PA1)
Zespół rozdzielający prace (AR-TR2)
Karta serwera drukarki (AR-NC3D)

Czas pierwszej kopii może zależeć od warunków (napięcie zasilające i temperatura otoczenia),
w których pracuje kopiarka.
Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego nie są dostępne we wszystkich krajach.
Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, firma
SHARP zastrzega sobie prawo do zmian w ich konstrukcji bez
powiadamiania nabywcy.
Informacje o wydajności sprzętu dotyczą fabrycznie nowych produktów.
W przypadku niektórych egzemplarzy możliwe są odchylenia od
podanych wartości.

56

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

KONFIGURACJA KOPIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)
DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1) . . . . . . . . . . . . . . .

59

Nazwy części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Korzystanie z podajnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Ustawienie opcji obrotu obrazu przy kopiowaniu dwustronnym (tylko AR-206) .

64

Usuwanie zacięć oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Kopiowanie z obrotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Sortowanie/grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Tryby 2 IN 1 i 4 IN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Usuwanie fragmentów kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Przesunięcie marginesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

PODAJNIK NA 250 KARTEK (AR-DE5) /
PODAJNIK NA 2x250 KARTEK (AR-DE6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

57

KONFIGURACJA KOPIARKI
Kopiarkę można wyposażyć w liczne dodatkowe akcesoria, które umożliwią
dostosowanie jej do potrzeb użytkowników.

Elektroniczny zespół sortujący (AR-EB3)
Moduł faksu (AR-FX2)*
Moduł drukarki (AR-PB8)*
Moduł PS2 (AR-PS1)*
Ekran LCD (AR-PA1)*
Zespół rozdzielający prace (AR-TR2)*
Karta serwera drukarki (AR-NC3D)*
* Te elementy nie dotyczą czynności związanych
z kopiowaniem
Niektóre elementy
wszystkich krajach.

58

niedostępne

we

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)
DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1)
W podajnikach dokumentów mieści się jednorazowo maks. 30 kartek.
W dwustronny podajnik dokumentów może być wyposażona jedynie kopiarka AR-206.

NAZWY CZĘŚCI

AR-RP1

AR-SP2

Dane techniczne
Akceptowane oryginały

Gramatura: od 50 do 128 g/m2 (od 14 do 34 lbs.)
Format: od A5 do A3 (od 5-1/2 " x 8-1/2 " do 11 " x 17 " )
Pojemność: do 30 kartek, pod warunkiem, że całkowita grubość nie
przekroczy 4,7 mm (3/16 " )

Rozpoznawane formaty
oryginałów

A5, A4, A4R, B4, A3 (5-1/2 " x 8-1/2 " , 8-1/2 " x 11 " , 8-1/2 " x 11 " R,
8-1/2 " x 13 " , 8-1/2 " x 14 " , 11 " x 17 " )

Zasilanie

Pobierane z kopiarki

Masa

SPF: ok. 5,3 kg (11,7 lbs.)
RSPF: Ok. 5,5 kg (11,7 lbs.)

Wymiary

583 mm (dł.) x 435 mm (szer.) x 131 mm (wys.)
(22-61/64 " (dł.) x 17-1/8 " (szer.) x 5-5/32 " (wys.))

Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, firma
SHARP zastrzega sobie prawo do zmian w ich konstrukcji bez
powiadamiania nabywcy.
Informacje o wydajności sprzętu dotyczą fabrycznie nowych produktów.
W przypadku niektórych egzemplarzy możliwe są odchylenia od
podanych wartości.

59

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)/DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1)

Korzystanie z podajnika
Przed włożeniem oryginałów do pojemnika należy upewnić
się, czy są one pozbawione zszywek i spinaczy.

Oryginały nietypowe, takie jak kalka, klisza, folia powinny
być kopiowane bezpośrednio z szyby oryginału.

Zniszczone oryginały mogą spowodować zacięcie i dlatego
należy je kopiować bezpośrednio z szyby oryginałów.

Może się zdarzyć że 4-milimetrowy (5/32 " ) obszar przy
krawędziach przedniej i prowadzącej nie będzie skopiowany.
Również obszary przy pozostałych krawędziach o łącznej
szerokości 4-mm (5/32 " ) mogą nie zostać skopiowane.

Jeżeli podawane oryginały mają uszkodzone krawędzie,
należy je ułożyć tak, żeby zniszczony brzeg znajdował się z
prawej strony lub wzdłuż bocznych prowadnic.

Kopiowanie strumieniowe
Jeśli ten tryb zostanie włączony za pomocą programu nr 4,
wskaźnik podajnika będzie pulsował przez ok. 5 sekund od
zakończenia kopiowania. Oryginały włożone w tym czasie do
pojemnika zostaną skopiowane automatycznie.
Zob. s. 38.

Jednostronne kopie jednostronnych oryginałów
1. Upewnij się, że na szybie nie ma żadnych oryginałów.
2. Ustaw prowadnice zgodnie z szerokością oryginałów
3. Ułóż oryginały w pojemniku nadrukiem do góry.
Wskaźnik podajnika zaświeci się. Jeśli się to nie stanie, oznacza to, że oryginały
są nieprawidłowo ułożone lub podajnik jest niedokładnie zamknięty.
Wskaźnik ORIGINAL SIZE poda format oryginału a pojemnik z papierem
o odpowiednim formacie zostanie wybrany automatycznie.
Papier o formacie 8-1/2 " x 13 " jest rozpoznawany jako EXTRA.
Funkcja automatycznego wyboru papieru może być wyłączona przy pomocy
programu nr 8. Jeśli funkcja ta została wyłączona, użyj klawisza TRAY
SELECT, by wybrać odpowiedni pojemnik z papierem. Zob. s. 41.
Żeby wykonać kopie na papierze o innym formacie, użyj klawisza TRAY
SELECT.
Boczny podajnik nie może być wybrany automatycznie.

4. Upewnij się, że wybrany jest tryb jednostronnego
kopiowania jednostronnych oryginałów w sekcji
ORIGINAL TO COPY na pulpicie sterowniczym.
Jeśli w sekcji ORIGINAL TO COPY nie świeci żaden wskaźnik, wybrany jest
tryb jednostronnego kopiowania jednostronnych oryginałów.

60

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)/DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1)

5. Przyciśnij przycisk START (
Przyciśnij przycisk CLEAR (

).

), żeby przerwać kopiowanie w trakcie.

Dwustronne kopie jednostronnych oryginałów
Dwustronne kopie mogą być wykonywane jedynie przy pomocy kopiarki AR-205.

1. Upewnij się, że na szybie nie znajdują się żadne
oryginały. Ustaw prowadnice zgodnie z formatem
oryginałów i ułóż oryginały w pojemniku nadrukiem do
góry.
Papier o formacie 5-1/2 " x 8-1/2 " nie może być używany.
Jeśli ustawiona jest nieparzysta liczba oryginałów, ostatnia kopia będzie
wykonana dwustronnie.

2. Przyciśnij przycisk ORIGINAL TO COPY, żeby wybrać
.
Obrazy kopiowane na przednie strony mogą być
obracane o 1800. Ta funkcja jest użyteczna
w przypadku dwustronnego kopiowania oryginałów
o orientacji
poziomej,
które
następnie
będą
odczytywane poprzez obracanie stron na bok, a nie z
góry na dół.
Żeby włączyć tę funkcję, patrz strona 64.

61

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)/DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1)

3. Przyciśnij przycisk START (

).

Przy kopiowaniu dwustronnym liczba kopii większa od 1 może być wybrana
tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny zespół sortujący.

Dwustronne kopie dwustronnych oryginałów
Dwustronne kopie dwustronnych oryginałów mogą być wykonywane jedynie przy
pomocy kopiarki AR-206 z zainstalowanym dwustronnym podajnikiem oryginałów.

1. Upewnij się, że na szybie nie znajdują się żadne oryginały.
Ustaw prowadnice zgodnie z formatem oryginałów i ułóż
oryginały w pojemniku nadrukiem do góry.
Papier o formacie 5-1/2 " x 8-1/2 " nie może być używany.

2. Przyciśnij przycisk ORIGINAL TO COPY, żeby wybrać
.
Jeśli wybrany zostanie ten tryb pracy, wskaźnik SPF zacznie świecić.

62

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)/DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1)

3. Przyciśnij przycisk START (

).

Przy kopiowaniu dwustronnym liczba kopii większa od 1 może być wybrana
tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny zespół sortujący.
Pamiętaj, żeby nie dotykać oryginałów przenoszonych do pojemnika
odwracającego, ponieważ może to spowodować zacięcie.

Jednostronne kopie dwustronnych oryginałów
Dwustronne kopie mogą być wykonywane jedynie przy pomocy kopiarki AR-206
z zainstalowanym dwustronnym podajnikiem oryginałów.

1. Upewnij się, że na szybie nie znajdują się żadne
oryginały. Ustaw prowadnice zgodnie z formatem
oryginałów i ułóż oryginały w pojemniku nadrukiem do
góry.
Papier o formacie 5-1/2 " x 8-1/2 " nie może być używany.

2. Przyciśnij przycisk ORIGINAL TO COPY, żeby wybrać
.
Jeśli wybrany zostanie ten tryb pracy, wskaźnik SPF zacznie świecić.
Obrazy kopiowane na przednie strony mogą być
obracane o 1800. Ta funkcja jest użyteczna
w przypadku dwustronnego kopiowania oryginałów
o orientacji
poziomej,
które
następnie
będą
odczytywane poprzez obracanie stron na bok, a nie z
góry na dół.
Żeby włączyć tę funkcję, patrz strona 64.

3.Przyciśnij przycisk START (
Przyciśnij przycisk CLEAR (

).

), żeby przerwać kopiowanie w trakcie.

Pamiętaj, żeby nie dotykać oryginałów przenoszonych do pojemnika
odwracającego, ponieważ może to spowodować zacięcie.

63

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)/DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1)

Ustawienie opcji obrazu przy kopiowaniu dwustronnym
1. Przyciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund przycisk
ORIGINAL TO COPY, dopóki wskaźnik
nie zacznie
pulsować, a aktualnie wybrane ustawienie będzie
pulsowało na liczniku kopii.

2. Wybierz numer pożądanego ustawienia przy pomocy
klawiatury cyfrowej.
0: Opcja włączona 1: Opcja wyłączona
Ustawienie fabryczne: 0.

3. Przyciśnij przycisk START (

).

Wybrany parametr będzie świecił na liczniku.

4. Przyciśnij przycisk ORIGINAL TO COPY.
Wskaźnik

przestanie pulsować.
Opcja obrotu obrazu w trybie kopiowania
dwustronnego może być również ustawiana przy
pomocy programu nr 20. Zob. s. 40.

64

PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-SP2)/DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (AR-RP1)

Usuwanie zacięć oryginałów

Jeśli wystąpi zacięcie dokumentu, kopiarka się zatrzyma
a czerwony pulsujący wskaźnik pokaże miejsce zacięcia.

Miejsce A

Miejsce B

Miejsce C

1. Otwórz osłonę rolki podającej i ostrożnie pociągnij go
ostrożnie w lewo i na zewnątrz pojemnika. Zamknij osłonę
rolki podającej.

2. Jeśli kartki nie udało się wyjąć w punkcie 1., otwórz
prawą osłonę rolki podającej i wyjmij zacięty oryginał.
Zamknij prawą osłonę rolki podającej.
3. Jeśli zacięty oryginał nie mógł być wyjęty w p. 1 i 2, wyjmij
go ze strefy końcowej. Otwórz pokrywę podajnika
dokumentów i (w razie potrzeby) obracaj rolkę w kierunku
strzałki.
Jeśli dokumentu nie można w łatwy sposób wyjąć ze
strefy końcowej, otwórz przednią część podajnika, żeby
wyjąć oryginał. W przypadku podajnika dwustronnego
(RSPF) wysuń półkę odwracającą, żeby wyjąć zacięty
oryginał.
W przypadku podajnika RSPF po wyjęciu zaciętego
oryginału pamiętaj, żeby wsunąć półkę odwracającą
do strefy końcowej tak, by została zablokowana w
prawidłowym położeniu.

4. Otwórz i zamknij pokrywę podajnika, żeby skasować
wskaźnik zacięć.
Po usunięciu zacięcia na liczniku kopii może być
widoczna liczba sygnalizująca, ile oryginałów powinno
być przeniesionych z powrotem do pojemnika.
Przenieś oryginały i przyciśnij przycisk START, żeby
dokończyć kopiowanie.

65

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)
Jeśli zainstalowany jest elektroniczny zespół sortujący (AR-EB3), kopiarka
może wykonywać dodatkowe, użyteczne funkcje. Do funkcji tych należą:
2 IN 1, 4 IN 1, usuwanie fragmentów kopii, przesuwanie marginesu oraz
funkcje sortowania i grupowania. Dodatkowo istnieje możliwość obracania
kopiowanych obrazów oraz skanowania wielu dokumentów do pamięci
kopiarki. Pamięć ta może być powiększana przy pomocy dostępnych w
sprzedaży, zalecanych przez firmę Sharp rozszerzeń.
Do korzystania z funkcji sortowania i grupowania
niezbędny jest opcjonalny podajnik oryginałów - SPF
(AR-SP2) lub RSPF (AR-RP1). Przy instalacji
elektronicznego zespołu sortującego zalecana jest
również instalacja podajnika oryginałów.

Kopiowanie z obrotem
Jeśli włączony jest program nr 7, kopiowany obraz będzie obracany w przypadku,
gdy orientacja oryginału nie odpowiada orientacji papieru. Opcja obrotu obrazu
będzie działała tylko wtedy, gdy włączony jest tryb automatycznego wyboru papieru
lub tryb automatycznego wyboru skali odwzorowania. Nawet, jeśli program nr 7 jest
wyłączony, funkcja obrotu obrazu zadziała w trybach 2 IN 1 i 4 IN 1. Zob. s. 40.
Przykład:
Kopiowanie oryginału o formacie A3 (11 " x 17 " ) na papier A4 (8-1/2 " x 11 " )

66

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)

Sortowanie/grupowanie
Kopiarka z zainstalowanym elektronicznym zespołem sortującym posiada
dwa dodatkowe tryby pracy: w jednym kopie sortowane są w zestawy
odpowiadające kopiowanym oryginałom, w drugim kopie pochodzące od
jednego oryginału są grupowane osobno. Funkcje sortowania i grupowania nie
mogą być używane wraz z funkcją rozdzielania stron. Żeby wybrać tryb
SORT lub GROUP, należy użyć przycisku SORT/GROUP (
).
Pojemność półki końcowej wynosi 250 kartek (150 kartek, jeśli
zainstalowany jest opcjonalny separator prac (AR-TR2)). Jeśli liczba ta
zostanie przekroczona w czasie kopiowania w jednym z trybów SORT lub
GROUP, kopiarka się zatrzyma.
Wyjmij kopie z półki końcowej i przyciśnij przycisk START ( ).

Tryb SORT
Każdy wykonany zestaw będzie sukcesywnie dostarczany
na półkę końcową.

Tryb GROUP
Wszystkie kopie pochodzące od tego samego oryginału
będą grupowane na półce końcowej.

Rozsuwanie kopii (tylko model AR-161)
Jeśli włączona jest opcja rozsuwania kopii na półce
końcowej (program nr 19), każda z kopii będzie
przesunięta względem poprzedniej o ok. 25 mm (1 cal). W
czasie kopiowania w trybie SORT, każdy z zestawów
będzie przesunięty względem poprzedniego. W czasie
kopiowania w trybie GROUP, każda z grup kopii będzie
przesunięta względem następnej.
Jeśli wyłączony jest tryb rozsuwania kopii, kopie nie będą
rozsuwane.
Standardowo opcja ta jest włączona.

67

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)

Kopiowanie w trybie SORT
W czasie kopiowania w trybie SORT, obrazy oryginałów są przechowywane w
pamięci kopiarki a kopiowanie rozpoczyna się po zeskanowaniu wszystkich
oryginałów. Żeby można było wykonywać kopie w trybie SORT, musi być
zainstalowany opcjonalny podajnik dokumentów (AR-SP2).

1. Ułóż oryginały w pojemniku podajnika.
W trybie sort nie może wykonywać kopii bezpośrednio z szyby.

2. Przyciśnij przycisk SORT/GROUP (
tryb SORT (
).

), żeby wybrać

3. Upewnij się, że w pojemniku znajduje się papier
o odpowiednim formacie.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik, pojemnik z papierem o
odpowiednim formacie zostanie wybrany automatycznie.

4. Ustaw liczbę kopii i przyciśnij przycisk START (

68

).

Kopiowanie rozpocznie się po zeskanowaniu wszystkich oryginałów.
Maksymalnie można zeskanować 30 kartek o formacie A4 (8-1/2 " x 11 " ) (Jeśli
oryginały są podawane w systemie kopiowania strumieniowego, można w ten
sposób zeskanować maksymalnie 60 kartek o formacie A4 (8-1/2 " x 11 " ).
Jednak przy kopiowaniu oryginałów wymagających większej ilości pamięci (np.
fotografii), liczba oryginałów, które mogą zostać zeskanowane, będzie
mniejsza.). Gdy pamięć zostanie całkowicie zapełniona, wskaźnik ORIGINAL
DATA (
) zacznie pulsować.
Gdy wskaźnik ORIGINAL DATA (
) pulsuje, kopiarka przerywa kopiowanie. Żeby rozpocząć wykonywanie kopii, przyciśnij przycisk START ( ).
Żeby anulować kopiowanie, przyciśnij przycisk CLEAR (
) lub CLEAR ALL
(
).

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)

Tryby 2 IN 1 i 4 IN 1
Funkcje 2 IN 1 i 4 IN 1 służą do wykonywania kopii 2 i 4 oryginałów w określonej
kolejności na jednej kartce.
Żeby można było korzystać z tej funkcji, opcjonalny podajnik dokumentów
(AR-SP2) musi być również zainstalowany.
Funkcja ta nie działa z funkcją rozdzielania stron, skalowaniem XY, usuwaniem
fragmentów kopii i funkcją przesuwania marginesu.
Dodatkowo kopie mogą zostać oddzielone liniami. Zob. też strona 38.
Kolejność, w jakiej umieszczane są kolejne kopie, jest również określana
programowo. Są dwa rozkłady kopii dla trybu 2 IN 1 i cztery rozkłady dla trybu
4 IN 1. Zob. s. 39.
Funkcje 2 IN 1 i 4 IN 1 działają tylko z trybami GROUP i SORT. Jeśli żaden z
tych trybów nie będzie włączony w czasie wyboru opisywanej funkcji,
automatycznie włączy się tryb GROUP.

1. Ułóż oryginały nadrukiem do góry w pojemniku.
W trybach 2 IN 1 i 4 IN 1 nie można korzystać z szyby oryginału.

2. Za pomocą przycisku TRAY SELECT (
z papierem o odpowiednim formacie.

) wybierz pojemnik

Boczny podajnik z papierem o niestandardowym formacie nie może zostać
wybrany.

3. Żeby sprawdzić lub zmienić układ kopii na stronie dla
trybu 2 IN 1, upewnij się, że żaden ze wskaźników 2 IN 1
(
) i 4 IN 1 (
) nie świeci a następnie przyciśnij i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk 2 IN 1 / 4 IN 1
(
).
Wskaźnik 2 IN 1(
) będzie pulsował a na liczniku kopii pojawi się numer
aktualnie wybranego układu.

Żeby sprawdzić lub zmienić układ kopii na stronie dla
trybu 4 IN 1, upewnij się, że świeci wskaźnik 2 IN 1 (
)
a następnie przyciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund
przycisk 2 IN 1 / 4 IN 1 (
).
Wskaźnik 4 IN 1 (
) będzie pulsował a na liczniku kopii pojawi się numer
aktualnie wybranego układu.

69

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)

4. Podaj numer żądanego układu kopii za pomocą klawiszy
cyfrowych.
Podany numer będzie pulsował na liczniku kopii. Numery układów podane są na
poprzedniej stronie.

5. Przyciśnij przycisk START (

).

Wybrany numer przestanie pulsować.

6. Przyciśnij przycisk 2 IN 1 / 4 IN 1 (
zakończyć wybór.

), żeby

Skala odwzorowania zostanie automatycznie obliczona. Jeśli obliczona skala jest
mniejsza niż 50%, fragment oryginału może nie zostać skopiowany, ponieważ
minimalna skala odwzorowania jest równa 50%.

7. Podaj liczbę kopii.

8. Przyciśnij przycisk START (

).

Kopiowanie rozpocznie się po zeskanowaniu wszystkich oryginałów.
Maksymalnie można zeskanować 30 kartek o formacie A4 (8-1/2 " x 11 " ) (Jeśli
oryginały są podawane w systemie kopiowania strumieniowego, można w ten
sposób zeskanować maksymalnie 60 kartek o formacie A4 (8-1/2 " x 11 " ). Jednak
przy kopiowaniu oryginałów wymagających większej ilości pamięci (np.
fotografii), liczba oryginałów, które mogą zostać zeskanowane, będzie
mniejsza.). Gdy pamięć zostanie całkowicie zapełniona, wskaźnik ORIGINAL
DATA (
) zacznie pulsować.
Gdy wskaźnik ORIGINAL DATA (
) pulsuje, kopiarka przerywa kopiowanie. Żeby rozpocząć wykonywanie kopii, przyciśnij przycisk START (
).
Żeby anulować kopiowanie, przyciśnij przycisk CLEAR (
) lub CLEAR ALL
(
).

70

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)

Usuwanie fragmentów kopii
Opisywana kopiarka posiada funkcję ERASE pozwalającą na niekopiowanie brzegów (EDGE ERASE), środka (CENTER
ERASE) lub brzegów i środka (EGE+CENTRE ERASE) oryginału.
Opcja niekopiowania brzegów umożliwia usunięcie cieni powstających w czasie
kopiowania grubych oryginałów.
Opcja niekopiowania środka umożliwia usunięcie cieni powstających w pobliżu
grzbietu w czasie kopiowania książek.
Po włączeniu obu wymienionych wyżej opcji usunięte zostaną cienie powstające
na krawędziach i w środku kopii.
Usuwany obszar może mieć szerokość od 0 do 20 mm (od 0 " do 1 " ). Szerokość
ta ustawiana jest przy pomocy programu nr 16. Zob. s. 39.
Opisywana funkcja nie działa z funkcjami 2 IN 1 i 4 IN 1.

1. Ułóż oryginał nadrukiem do dołu na szybie i zamknij
pokrywę.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik dokumentów (SPF), można go
również wykorzystać.

2. Przyciśnij przycisk ERASE (
tryb pracy funkcji ERASE.

), żeby wybrać żądany

Żeby włączyć tryb EDEGE+CENTER ERASE, przyciskaj przycisk EDGE
ERASE (
), dopóki oba wskaźniki EDGE (
) i CENTRE (
)
nie będą świeciły.

3. Sprawdź format papieru.
Jeśli korzystasz z bocznego podajnika, używany papier będzie rozpoznawany
jako papier o formacie A3 (11 " x 17 " ) i usuwane obszary nie będą prawidłowe,
jeśli będziesz używał papieru o innym formacie niż A3 (11 " x 17 " ).
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, wybierz pojemnik z
odpowiednim papierem przy pomocy przycisku TRAY SELECT (
).

71

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)

4. Podaj liczbę kopii.

5. Przyciśnij przycisk START (

72

).

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ SORTUJĄCY (AR-EB3)

Przesunięcie marginesu
Do przesuwania marginesu służy funkcja MARGIN SHIFT. Powoduje ona
przesunięcie kopiowanego obrazu o około 9 mm (1/4 " ) w prawo (w przypadku
kopiarki AR-206 obraz może być również przesunięty w dół), dzięki czemu
margines zostaje powiększony.
Funkcja ta nie działa z funkcjami 2 IN 1 i 4 IN 1.

1. Ułóż oryginał nadrukiem do dołu na szybie i zamknij
pokrywę.
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik dokumentów (SPF), można go
również wykorzystać. Oryginały ułóż w ten sposób, żeby krawędź z marginesem
znajdowała się po lewej stronie.

2. Przyciśnij przycisk MARGIN SHIFT (

).

W kopiarce AR-206 można dodatkowo określić czy
margines ma zostać utworzon z prawej strony, czy na
górze strony przy pomocy programu nr 22. Zob. s. 39.

3. Upewnij się, że wybrany jest pojemnik z papierem o
odpowiednim formacie.

4. Podaj liczbę kopii i przyciśnij przycisk START (

).

73

PODAJNIK NA 250 KARTEK (AR-DE5) /
PODAJNIK NA 2x250 KARTEK (AR-DE6)
Dodatkowe podajniki papieru umożliwiają korzystanie z większej ilości
papieru oraz pozwalają na jednoczesną instalację papierów o różnych
formatach.
Podajnik AR-DE5 ma jeden pojemnik na 250-kartek, natomiast podajnik
AR-DE6 ma dwa pojemniki na 250 kartek.

NAZWY CZĘŚCI

AR-DE5

AR-DE6

Instalacja papieru
Sposób instalacji papieru w pojemnikach dodatkowych podajników jest
identyczny, jak w przypadku pojemnika w kopiarce. Zob. s. 10.
Sposób zmiany formatu papieru w pojemniku jest także identyczny, jak
w przypadku standardowego pojemnika w kopiarce. Zob. s. 11.

74

PODAJNIK NA 250 KARTEK (AR-DE5) / PODAJNIK NA 2x250 KARTEK (AR-DE6)

Usuwanie zacięć papieru
Gdy wystąpi zacięcie papieru, kopiarka się zatrzyma. Wskaźnik zacięć
( ) oraz czerwony wskaźnik dodatkowego podajnika będą pulsować.

1. Otwórz boczną pokrywę podajnika i wyjmij zaciętą kartkę.
Pamiętaj, żeby przeprowadzić tę operację przed wysunięciem podajnika. W
przeciwnym razie papier może zostać podarty.

2. Ostrożnie unieś i wysuń ten pojemnik na papier, który był
ostatnio w użyciu. Wyjmij ewentualne zacięte kartki.

3. Zamknij pojemnik i boczną pokrywę.
Upewnij się, że wskaźnik zacięć zgasł (

).

75

PODAJNIK NA 250 KARTEK (AR-DE5) / PODAJNIK NA 2x250 KARTEK (AR-DE6)

Dane techniczne
AR-DE5
Formaty papieru

od A4 do A3 (od 8-1/2 " x 11 " do 11 " x 17 " )

Gramatura papieru

od 56 do 80 g/m2 (od 14 do 21 lbs.)

Pojemność

jeden pojemnik na 250 kartek

Masa

Ok. 4,7 kg (10,4 lbs.)

Wymiary

590 mm (dł.) x 471 mm (szer.) x 88 mm (wys.)
(23-15/64 " (dł.) x 18-35/64 " (szer.) x 3-15/32 " (wys.))

Zasilanie

Pobierane z kopiarki

AR-DE6
Formaty papieru

od A4 do A3 (od 8-1/2 " x 11 " do 11 " x 17 " )

Gramatura papieru

od 56 do 80 g/m2 (od 14 do 21 lbs.)

Pojemność

dwa pojemniki o pojemności 250 kartek każdy

Masa

Ok. 9,1 kg (20,1 lbs.)

Wymiary

590 mm (dł.) x 471 mm (szer.) x 173,5 mm (wys.)
(23-15/64 " (dł.) x 18-35/64 " (szer.) x 6-27/32 " (wys.))

Zasilanie

Pobierane z kopiarki

Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, firma
SHARP zastrzega sobie prawo do zmian w ich konstrukcji bez
powiadamiania nabywcy.
Informacje o wydajności sprzętu dotyczą fabrycznie nowych produktów.
W przypadku niektórych egzemplarzy możliwe są odchylenia od
podanych wartości.

76

CZYSZCZENIE ELEKTRODY TRANSFEROWEJ
Jeśli kopie są poplamione lub pokryte paskami, może to oznaczać, że
elektroda transferowa jest zanieczyszczona. Postępuj wg poniższego
opisu, żeby ją oczyścić.

1. Wyłącz zasilanie.
2. Otwórz boczny podajnik. Unieś nieznacznie boczną
pokrywę i wysuń ją do napotkania oporu.

3. Ostrożnie unieś i wysuń pojemnik na papier i wyjmij
przyrząd do czyszczenia elektrody trzymając go za
uchwyt.

4. Załóż przyrząd do czyszczenia na elektrodę i ostrożnie
przesuń go dwa lub trzy razy w kierunku zaznaczonym
przez strzałkę .
Przesuwaj przyrząd do czyszczenia elektrody dokładnie
od początku do końca szczeliny znajdującej się na
elektrodzie. W przeciwnym razie na kopiach mogą się
pojawić smugi.
Jeśli biały metal ochronny jest pokryty tonerem, wytrzyj go miękką czystą
ściereczką.

5. Odłóż przyrząd do czyszczenia na miejsce. Zamknij
pojemnik na papier. Wsuń boczną pokrywę przyciskając
jej uchwyt.
6. Włącz zasialanie.

77

KONTROLA ZUŻYCIA BĘBNA
Żeby skontrolować, ile jeszcze kopii pozostało do 30.000, postępuj wg
poniższej procedury.

1. Przyciśnij i trzymaj przez ok. 5 sekund przycisk ( ),
dopóki wskaźniki błędu (
) nie zaczną
pulsować i symbol " -- " nie pojawi się na liczniku kopii.

2. Przyciśnij i trzymaj przez ok. 5 sekund przycisk CLEAR
( ), żeby zorientować się, ile kopii może jeszcze zostać
zrobionych.
Liczba będzie się pojawiała w dwóch etapach.
Przykład: Można wykonać jeszcze 1.234 kopii przed następną wymianą bębna.

3. Przyciśnij przycisk (
(
) zaświeci się.

). Wskaźnik na przycisku START

Ta procedura nie działa w trybie FAX. Zob. s. 49.

78

SKOROWIDZ
A
Automatyczna regulacja kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne wyłączanie kopiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
47

B
Bęben światłoczuły
-wskaźnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-zużycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
32
78

D
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dźwignia blokady zespołu utrwalania . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54
36

E
Elektroniczny zespół sortujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

F
Format papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52
3

G
Grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

I
Instalacja papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

P
Papier
-instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-nietypowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
18
52

Papier kserograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 52
Papiery nietypowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Półka końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Podajnik boczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Podajnik na 250 kartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Podajnik na 2x250 kartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Podajnik oryginałów (SPF/RSPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Podawanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Pojemnik na papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Pokrywa oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Powiększanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powrót do ustawień początkowych . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych . . . . .
Przerwanie kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przesunięcie marginesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulpit sterowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K

R

Konserwacja
-dokonywana przez użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-przegląd okresowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja kopiarki
-elektroda transferowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-pokrywa oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-rolka podająca w bocznym podajniku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-szyba oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopie dwustronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiowanie
-dużego oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-dwustronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-poprzez boczny podajnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-standardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-ze zmianą skali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ręczna regulacja kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdzielanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
7
50
54
27
73
6

L
Liczba kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liczba wykonanych kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
40
77
49
49
49
20
15
20
18
14
16
15
6

15
14
26
50

S
Skala odwzorowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skalowanie XY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPF/RSPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szyba oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
21
67
59
4

T
Tryb 2 IN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb 4 IN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb obniżonego zużycia energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb oszczędzania toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb PHOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryby oszczędzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69
69
47
29
15
46

N

U

Nazwy
-części kopiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-elementów pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwy części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ustawienia początkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Ustawione skale odwzorowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Usuwanie fragmentów kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Usuwanie zacięć
-w bocznym podajniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
-w kopiarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
-w pojemniku na papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 75
-w SPF'ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Uwagi dotyczące przenoszenia kopiarki . . . . . . . . . . . .
9

4
6
4

O
Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

79

SKOROWIDZ

W
Włączenie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźniki kopiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana
-ładunku z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-bębna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
32

Z
Zmniejszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

80

14
30

Uwaga!
Opisywana kopiarka jest urządzeniem klasy A.
Jeśli jest ona używana w gospodarstwach domowych lub
biurach, może zakłócać pracę odbiorników fal radiowych.
W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do
podjęcia czynności, które zapobiegną powstawaniu takich
zakłóceń.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

PRODUKT LASEROWY 1 KLASY
UWAGA
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE
LASEROWE
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. UNIKAJ NAŚWIETLANIA
WIĄZKĄ.

CLASS 1
LASER PRODUCT
PRODUKT LASEROWY
1 KLASY

W niektórych kopiarkach położenia włącznika sieciowego POWER mogą być oznaczone symbolami " | "
i " " , zamiast napisów " ON " (włączona) i " OFF " (wyłączona).
Gdy przełącznik znajduje się w położeniu " " , zasilanie nie jest całkowicie wyłączone, kopiarka znajduje
się w trybie czuwania.

Uwaga!
Żeby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć kopiarkę od sieci.
Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu kopiarki, w łatwo dostępnym
miejscu.

Opisywane urządzenie spełnia wymogi dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC z uwzględnieniem poprawki 93/68/EEC.
Informuje o tym symbol CE umieszczony na obudowie.

AR-163/AR-201/AR-206

(R)

SHARP ELECTRONICS
GESSELSCHAFT M.B.H. Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W POLSCE
Infolinia 0-801-601-609
(koszt połączenia: impuls/minutę)