LH-T6345D_JA8PLLS_POL.pdf

LG LH-T 6345 instrukcja obsługi POLSKI

LG LH-T 6345 instrukcja obsługi POLSKI Producent: LG Model: LH-T 6345 Jezyk: POLSKI


LH-T6345D_JA8PLLS_POL

ODBIORNIK DVD/CD
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL: LH-T6345
(Jednostka główna: LH-T6345D,
głośniki: LHS-T6345T, LHS-T6345W)

Przed podłączeniem, uruchomieniem lub wyregulowaniem
niniejszego produktu, prosimy uważnie przeczytać całaość niniejszej
instrukcji.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ
POKRYWY PRZEDNIEJ ANI TYLNEJ WEWNĄTRZ
URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE
W RAZIE ZKODZENIA NAPRAWIAĆ
SAMODZIELNIE NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ
ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.

Oznaczenie przedstawiające symbol
skierowanego w dół pioruna zakończonego
strzałką, wpisany w trójkąt równoboczny, stanowi
ostrzeżenie dla użytkownika. Informuje, iż wewnątrz
obudowy mogą znajdować się nieizolowane
elementy pod napięciem, mogące spowodować
niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Oznaczenie przedstawiające wykrzyknik wpisany w
trójkąt równoboczny stanowi wskazówkę dla użytkownika,
informującą, że w dokumentach dołączonych do
produktu znaleźć można ważne informacje dotyczące
obsługi i konserwacji (naprawy) sprzętu.
UWAGA: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU
LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ
SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI.
UWAGA: NIE INSTALOWAĆ URZĄDZENIA W
OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, NP. NA REGALE ITP.

OSTRZEŻENIE:
Cyfrowy Odbiornik DVD/CD Płyt Wideo posiada Układ
Laserow.
Aby nauczyć się poprawnie obsługiwać sprzęt, należy
zapoznać się dokładnie z treścią podręcznika użytkownika i
zachować podręcznik, by móc skorzystać z zawartych z niego
wskazówek w przyszłości. W razie zaistnienia konieczności
naprawy sprzętu należy skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym (zob. postępowanie serwisowe).
Korzystanie z niewłaściwych pilotów oraz przystawek, jak również
obsługiwanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi może
spowodować niebezpieczeństwo silnego promieniowania.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego ze szkodliwym
działaniem promieniowania laserowego, należy pamiętać o
tym, aby nie otwierać obudowy. Po jej otwarciu promieniowanie
laserowe będzie widoczne. NIE WOLNO PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA.
OSTRZEŻENIE: Należy zabezpieczyć sprzęt przed
działaniem wody. Nie wolno umieszczać na odtwarzaczu
żadnych przedmiotów zawierających płyny (np. wazonó

Produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi
zakłóceń związanych z falami radiowymi, które
zawarte są w Dyrektywach Komisji Europejskiej:
89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

2

Informacje dotyczące praw autorskich:
Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie w mediach,
publiczne odtwarzanie oraz wypożyczanie materiałów
zastrzeżonych bez zgody zastrzegającego.
Produkt wyposażony jest w funkcję zabezpieczającą przed
nielegalnym kopiowaniem, opracowaną przez Macrovision.
Na niektórych płytach nagrane są sygnały ostrzegawcze
dotyczące nielegalnego kopiowania. W przypadku
nagrywania oraz odtwarzania takich płyt występują
zakłócenia wizji.
Produkt objęty jest technologią ochrony przed nielegalnym
kopiowaniem, zgodną z patentami oraz innymi
zastrzeżeniami praw autorskich Macrovision Corporation oraz
innych
posiadaczy praw autorskich. Zastosowanie technologii
ochrony przed nielegalnym kopiowaniem musi zostać
zaakceptowane przez firmę Macrovision Corporation. Jest to
technologia
przeznaczona do użytku domowego oraz innych wąskich
zakresów użytkowych. W szerszym zakresie może ona
zostać zastosowana za zgodą Macrovision Corporation.
Zabronione jest rozmontowywanie oraz zmiana funkcji
sprzętu we własnym zakresie.
NUMER SERYJNY: Numer seryjny znajduje się z tyłu obudowy
urządzenia. Numer ten jest numerem identyfikacyjnym produktu.
Numery seryjne nie powtarzają się. Poniżej należy wpisać dane
urządzenia. Podręcznik użytkownika z wpisanymi danymi
traktowany jest jednocześnie jako dowód zakupu urządzenia.
Model nr ___________________________________
Numer seryjny ___________________________________

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Symbole użyte w niniejszej instrukcji . . . . . . . . .4
O wyświetlaniu symbolu
. . . . . . . . . . . . . . .4
Uwagi dotyczące płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Przenoszenie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Przechowywanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Czyszczenie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Typy odtwarzanych płyt
Kody regionalne . . . . . .
Terminologia . . . . . . . . .
Panel przedni . . . . . . . .
wyświetlacz . . . . . . . . . .
Pilot . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.5
.5
.6
.7
.7
.8

Zasięg pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Montaż baterii w pilocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Panel tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Instalacja i przygotowanie . . . . . . .10-19
Podłączenie do odbiornika TV . . . . . . . . . . . .10
Podłączenie do urządzeń zewnętrznych . . . . .11
Podłączanie ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Podłączanie zestawu głośników . . . . . . . . .12
Wykorzystywanie efektu otoczenia . . . . . . . . . .13
Mini-słowniczek Trybu Dźwiękowego . . . . . . .14
Tryb Dźwiękowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Wyświetlacz ekranowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Opcje powtarzania, ograniczenia

. . . . . . . . . . . .15

Ustawienia początkowe . . . . . . . . . . . . . . .16-19
Czynności ogólne . . . . . . . . . . . . . .
JĘZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Menu (OSD) . . . . . . . . . . . . . . .
o Dysk Audio / Napisy / Menu . . .
POKAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Format wyświetlania . . . . . . . . .
o Tryb wyświetlania . . . . . . . . . . .
AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Ustawienia głośników 5.1 . . . .
o DRC (System kontroli zakresu) .
o Vocal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKADA (Nadzór rodzicielski) . . .
o Kategoria . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Hasło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Kod Kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o PBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Rejestracja DivX . . . . . . . . . . . .
5.1 KONFIGURACJA GłOśNIKÓW
Konfiguracja głośników . . . . . . .
o Wybór głośnika . . . . . . . . . . . .
o Wielkość . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Głośność . . . . . . . . . . . . . . . .
o Distance (odległość) . . . . . . . .
o Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . . . .16
. . . . . . . .16
. . . . . . . .16
. . . . . . . .16
. . . . . . . .16
. . . . . . . .16
. . . . . . . .16
. . . . . . . .17
. . . . . . . .17
. . . . . . . .17
. . . . . . . .17
. . . . . . . .17
. . . . . . . .17
. . . . . . . .18
. . . . . . . .18
. . . . . . . .18
. . . . . . . .18
. . . . . . . .18
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19

Obraz nieruchomy i odtwarzanie klatka po klatce
Odtwarzanie w zwolnionym tempie . . . . . . .
Powtarzanie A-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powtarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie według czasu . . . . . . . . . . .
Powiększenie (ZOOM) . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeszukiwanie według znaczników . . . . .
Pauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.21
.21
.21
.21
.21
.22
.22
.22

Funkcje specjalne DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Sprawdzanie zawartości płyt DVD: Menu Płyty
Menu tytułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kąt ustawienia kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana języka ścieżki dźwiękowej . . . . . . . . .
Napisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.22
.22
.22
.22
.22
.22

Odtwarzanie płyty CD audio lub płyty
MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Cechy płyt CD audio i MP3 / WMA . . . . . . . .24
Pauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przechodzenie do innego utworu . . . . . . . .
Powtarzanie ścieżka/wszystkie/wyłączone
Przeszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.24
.24
.24
.24

Programowanie odtwarzania . . . . . . . . . . . . . .25
Powtarzanie odtwarzania zaprogramowanych
utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Kasowanie utworu z listy "Program" . . . . . . . . . . .25
Kasowanie całej listy programu . . . . . . . . . . . . .25

Odtwarzanie płyt JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Pokaz (Pokaz slajdów) . . . . . .
Obraz nieruchomy . . . . . . . . . .
Przechodzenie do innego pliku
Obracanie obrazu . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.26
.26
.26
.26

Utrzymanie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . .27
Obchodzenie się z urządzeniem . . . . . . . . . . . . . .27

Odtwarzanie płyty DivX . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Pamięć ostatniej sceny . . .
Wybór systemu . . . . . . . .
Automatyczne wyłączanie
(funkcja " SLEEP TIMER " ) .
ŚCIEMNIACZ [DIMMER] . .
WYCISZENIE [MUTE] . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .29
. . . . . . . . . . . . . . . . .29
. . . . . . . . . . . . . . . . .29
. . . . . . . . . . . . . . . . .29
. . . . . . . . . . . . . . . . .29

Wprowadzanie stacji radiowych do pamięci . . .30
Słuchanie radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Funkcja RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
DOSTRAJANIE RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
OPCJE WYśWIETLANIA RDS . . . . . . . . . . . . . .31
WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW (PTY) . . . . . . .31

Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-35
Kody języków . . . . . . . . . . .
Kody kraju . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów
Specyfikacje . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .32
. . . . . . . . . . . . . . .32
. . . . . . . . . . . .33-34
. . . . . . . . . . . . . . .35

Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-31
Odtwarzanie płyty DVD lub p ł y t y
CD wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-22
Ustawienie odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Funkcje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Przechodzenie do innego TYTUŁU . . . . . . .
Przechodzenie do innego ROZDZIAŁU/ŚCIEŻKI
Przeszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana kanału audio . . . . . . . . . . . . . . . .

..
.
..
..

.
.
.
.

.20
.20
.20
.20

3

Wstęp
Aby zapewnić właściwe użytkowanie niniejszego
produktu prosimy uważnie przeczytać poniższe
instrukcje i zachować je w celu późniejszego
odwołania się do nich.
Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza informacji o
obsłudze i konserwacji Twojego odtwarzacza
DVD/CD. W przypadku, gdyby któraś z części
wymagała naprawy należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją serwisową.

Symbole użyte w niniejszej instrukcji
Symbol błyskawicy ostrzega Cię przed
obecnością wysokiego napięcia wewnątrz
obudowy produktu, które może spowodować
porażenie prądem elektrycznym.

Wykrzyknik powiadamia Cię o obecności
ważnych instrukcji dotyczących obsługi i
konserwacji/serwisu.
Oznacza niebezpieczeństwo uszkodzenia
urządzenia lub innych przedmiotów.
Uwaga:
Oznacza specjalne uwagi i funkcje dotyczące
obsługi.
Wskazówka:
Oznacza wskazówki i porady ułatwiające
wykonywanie poszczególnych zadań.

O wyświetlaniu symbolu
Podczas obsługi urządzenia na ekranie telewizora
może pojawić się symbol "
" Oznacza on, że funkcja
wymieniona w instrukcji obsługi nie jest dostępna na
danej płycie DVD wideo.

Uwagi dotyczące płyt
Przenoszenie płyt
Nie dotykaj strony płyty zawierającej nagranie.
Trzymaj płytę za krawędzie tak, aby nie pozostawić
odcisków palców na jej powierzchni. Nigdy nie
przyklejaj kawałków papieru lub taśmy na płycie.

Przechowywanie płyt
Po odtworzeniu płytę przechowuj w jej pudełku.
Nie wystawiaj płyt na bezpośrednie działanie
słońca lub źródeł ciepła i nigdy nie zostawiaj płyt
w samochodzie zaparkowanym na słońcu.

Czyszczenie płyt
Odciski palców i kurz znajdujący się na płycie mogą
spowodować słabą jakość obrazu i zakłócenia
dźwięku. Przed odtwarzaniem wyczyść płytę miękką
szmatką. Wycieraj płytę od środka na zewnątrz.

Fragment, którego tytuł posiada jeden z poniższych
symboli, odnosi się tylko do płyt oznaczonych na
symbolu.
DVD-V

Płyty DVD oraz zakończone płyty
DVD?R/RW

VCD

Płyty CD wideo

CD

Płyty CD audio

MP3
WMA

Płyty WMA

JPEG

Płyty JPEG

DivX

4

Płyty MP3

Płyty DivX

Nie używaj silnych rozpuszczalników takich jak
alkohol, benzyna, rozcieńczalnik, dostępne środki
czystości ani też płynów antystatycznych
przeznaczonych do starszych płyt winylowych.

Typy odtwarzanych płyt
DVD
(płyta 8 cm / 12 cm)

WSTĘP

Video CD (VCD)
(płyta 8 cm / 12 cm)
Audio CD
(płyta 8 cm / 12 cm)

Dodatkowo, niniejsze urządzenie odtwarza płyty pliki
DivX, DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW, płyty CD
Kodak Picture, SVCD, CD-R / CD-RW z nagraniami
audio, MP3, WMA, i/lub pliki JPEG.
Uwagi:
o W zależności od możliwości nagraniowych sprzętu
lub samych płyt CD-R/RW (lub DVD -R, DVD +R,
DVD -RW, DVD +RW), niektóre płyty CD-R/RW (lub
DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) mogą nie
zostać odtworzone przez niniejsze urządzenie.
o Nie przymocowuj żadnych naklejek lub znaczków
do żadnej (tej z etykietą lub z nagraniem) ze stron
p ł y t y.
o Nie używaj płyt CD o nieregularnych kształtach
(na przykład w kształcie serca lub ośmiokąta)
ponieważ może to spowodować wadliwe działanie.
Uwagi dotyczące płyt DVD i CD wideo
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD i CD wideo
mogą być celowo zaprogramowane przez
producentów oprogramowania. Niniejsze urządzenie
odtwarza płyty DVD i CD wideo zgodnie z ich
zawartością zaprojektowaną przez producenta
oprogramowania. Z tego powodu niektóre funkcje
odtwarzania mogą nie być dostępne, a inne mogą być
dodane.

Kody regionalne
Niniejszy odtwarzacz płyt DVD/CD
został zaprojektowany i wyprodukowany
do odtwarzania oprogramowania płyt
DVD według kodu regionu " 2 " .
Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty DVD z
oznaczeniem " 2 " lub " ALL " .

2

Uwagi dotyczące kodów regionalnych
o Większość płyt DVD ma umieszczony na
okładce globus z wyraźnie widocznym jednym
(lub więcej) numerem. Numer ten musi się zgadzać
z kodem regionalnym Twojego odtwarzacza
DVD/CD. W przeciwnym wypadku płyta nie
zostanie odtworzona.
o Jeśli będziesz próbował odtworzyć płytę DVD o
innym kodzie regionalnym niż kod Twojego
odtwarzacza, na ekranie telewizora pojawi się napis
" Sprawdź Kod Regionu " .

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
" Dolby " , " Pro Logic " i symbol dwóch D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories. Poufne Prace
Niepublikowane. Prawa autorskie 1992 - 1997 Dolby
Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano na licencji Digital Theater Systems,
Inc. Patent amerykański nr 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 oraz inne
ogólnoświatowe patenty przyznane lub będące w toku
załatwiania. " DTS " i " DTS Digital Surround " są
znakami towarowymi Digital Theater Systems, Inc.
torskie 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

5

Terminologia
DVD ?R / DVD ?RW
DVD -R i DVD +R są dwoma różnymi standardami
płyt i napędów DVD z możliwością nagrywania.
Format ten umożliwia tylko jednokrotne nagranie
informacji na płycie DVD. DVD +RW i DVD -RW są
dwoma standardami umożliwiającymi powtórny zapis
informacji. Oznacza to, że zawartość płyty DVD
może być wymazana i powtórnie zapisana. Płyty
jednostronne mogą przechować 4.38 gigabajtów, a
dwustronne dwa razy więcej. Nie ma
dwuwarstwowych, jednostronnych płyt.

PBC: Sterowanie odtwarzaniem (tylko płyty CD
wideo) Sterowanie odtwarzaniem jest dostępne tylko
w przypadku płyt w formacie CD wideo (VCD),
wersja 2.0. PBC umożliwia Ci komunikację z
systemem przez menu, funkcje przeszukiwania oraz
inne operacje typowe dla komputerów . Co więcej,
obrazy nieruchome dużej rozdzielczości mogą być
odczytywane jeśli znajdują się one na dysku. Płyty
CD wideo nie wyposażone w PBC (wersja 1.1)
działają w taki sam sposób jak płyty CD audio.

VCD (płyty CD wideo)
Płyty VCD mogą przechować do 74 minut (płyta
650 MB) lub 80 minut (płyta 700 MB) filmu typu
MPEG-1 full-motion
razem z wysokiej jakości dźwiękiem stereo.

Tytuł (tylko płyty DVD)
Tytuł jest z reguły odrębną częścią płyty DVD.
Na przykład, film główny mogłyby być tytułem 1,
dokument opisujący powstanie filmu mógłby być
tytułem 2, a wywiady z aktorami tytułem 3. Każdy z
tytułów jest przypisany do numeru referencyjnego
umożliwiającego Ci łatwe odnalezienie go.

MPEG
MPEG jest międzynarodowym standardem do
kompresji wideo i audio. MPEG-1 używa się do
kodowania filmów dla płyt VCD i umożliwia
kodowanie wielokanałowego dźwięku z efektem
otaczania jak PCM, Dolby Digital, DTS i MPEG
audio.

Rozdział (tylko płyty DVD)
Rozdział jest segmentem tytułu, takim jak scena z
filmu lub jeden wywiad z serii. Każdy z rozdziałów
ma przypisany numer umożliwiający Ci znalezienie
poszukiwanego rozdziału. W zależności od płyty,
rozdziały mogą nie być zapisane.

MP3
MP3 jest popularnym formatem używanym do
kompresji cyfrowych plików audio, dającym bardzo
wysoką, bliską płytom CD, jakość dźwięku.
WMA
Plik Windows media audio Typ kodowania /
dekodowania rozwinięty przez Microsoft Corp.
JPEG
Joint Pictures Expert Group. JPEG jest
skompresowanym formatem pliku, który umożliwia Ci
zapisanie obrazów bez limitu ilości kolorów.
DivX
DivX to nazwa nowego rewolucyjnego kodeka wideo,
który oparty jest na nowym standardzie kompresji
wideo MPEG-4. Będziesz w stanie odtwarzać filmy
DivX za pomocą odtwarzacza DVD/CD.

6

Scena (VCD)
Na płycie CD wideo z funkcją PBC (sterowanie
odtwarzania) ruchome obrazy i nieruchome obrazy są
podzielone w sekcje nazywane " scenami " . Każda ze
scen wyświetlonych w ekranie menu ma przypisany
numer sceny, umożliwiający Ci znalezienie
poszukiwanej sceny. Scena składa się z kilku
ścieżek.
Ścieżka
Wyróżniający się element informacji audiowizualnej
taki, jak obraz lub ścieżka dźwiękowa
charakterystycznego języka (DVD), lub utwór
muzyczny na płycie CD wideo lub audio. Każda
ścieżka ma przypisany numer umożliwiający Ci
znalezienie poszukiwanej ścieżki. Płyty DVD
dopuszczają jedną ścieżkę wideo (z wielorakimi kątami
ustawienia kamery) i kilka ścieżek audio.

Panel przedni
Kontrola głośności VOLUME
Naciśnij "v" , aby zwiększyć poziom
głośności lu"V", aby ją zmniejszyć.

WSTĘP

TUNING (-/+)/SKIP/SCAN
MEMORY/STOP
MONO/STEREO/PAUSE/STEP
FUNCTION/PLAY
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 3 sekundy, a następnie
naciśnij go ponownie, aby wybrać źródło sygnału wejściowego

Szuflade

OPEN/CLOSE

Wskaźnik STANDBY
Świeci się na czerwono, gdy odbiornik pracuje w
trybie czuwania (off)

Wyś wietlacz
Czujnik zdalnego
sterowania

STANDBY/ON

wyświetlacz
Wskazuje bieżący
strumień audio

Wskaźnik selektora
typu RDS
Wskaźnik TUNED

Wskazuje bieżący
tryb surround

Wskaźnik STEREO

Wskaźniki trybu
odtwarzania wielokrotnego

Wskaźnik
SLEEP

Wskaźnik MUTE

D RPT ALL
PL II PROG
PCM
TITLE
CHPTRK

Wskaźnik
nemeru
tytułu
Wskaźnik numeru
rozdziału/utworu
(Chapter/Track)

MUTE

RDS

PTY

RT

TUNED

STEREO

SLEEP

Wskaźnik
PROGRAM
Wskaźnik
PLAY/PAUSE

Wskaźniki całkowitego czasu odtwarzania /
pozostałego czasu odtwarzania / częstotliwości /
czasu do wyłączenia (SLEEP) / trybu Surround /
głośności itp.

7

Pilot
POWER

OPEN/CLOSE
FUNCTION SELECTOR
Możesz również wybrać źródło
sygnału wejściowego naciskając
przycisk FUNC./PLAY na płycie
przedniej.

NUMERYCZNE

SLEEP (str. 29)

SUBTITLE (str. 22)
AUDIO (str. 22)
SOUND (str. 14)
SETUP (str. 16)
Przycisk ARROW
Służą do podświetlania
wyboru na ekranie menu
GUI, a także na ekranie
TITLE i MENU.
MENU (str. 22)
Przycisk MENU służy do
wyświetlania ekranu menu
znajdującego się na
płytach DVD video.

RETURN (str. 20, 26)
DISPLAY (str. 15)
ENTER
TITLE (str. 22)
służy do wyświetlania ekranu
sekcji, który znajduje się na
płytach DVD video.
SLOW SCAN (Q / R)
(str. 21)
VOLUME (+/-)

PRESET(+/-) (str. 30)
STOP
PAUSE/STEP
PLAY
MARKER(str.
SEARCH (str.
ANGLE (str.
ZOOM (str.

22)
22)
22)
22)

SKIP/SCAN (

) (str. 20)

/

MUTE (str. 29)
PROGRAM (str. 25)
CLEAR (str. 21)
REPEAT (str. 21, 24)
REPEAT A-B (str. 21)
DIMMER (str. 29)

RDS (str. 31)
PTY (str. 31)
PTY SEARCH (str. 31)

Zasięg pilota
Pilot należy nakierować na czujnik, a następnie
wcisnąć żądany przycisk.
O dległość: Ok. 6 m od czujnika.
Kąt nachylenia: Ok. 30 stopni w każdym kierunku
(od prostej pomiędzy pilotem a czujnikiem)

Montaż baterii w pilocie
Należy otworzyć klapkę znajdującą się w
tylnej ściance pilota i włożyć dwie
baterie R03 (AAA), pamiętając o
ustawieniu biegunów baterii zgodnie
z oznaczeniami

i

.

Ostrzeżenie
Nie należy stosować dwóch baterii odmiennych pod względem
typu (standardowe, alkaliczne, itd.).
8

Panel tylny
Przewód połączeniow

Gniazdo anteny
koncentrycznej FM

Gniazda SPEAKER

WSTĘP

Gniazdo AUXILIARY INPUT

AUX IN
6

6

8

6

6

6

S-VIDEO OUT MONITOR OUT

Gniazda S-VIDEO OUT
Gniazda MONITOR VIDEO OUT
Gniazdo anteny AM

Uwaga
Nie należy dotykać bolców znajdujących się w gniazdach wyjścia oraz na tylnym panelu.
Dotykanie ich może spowodować spięcie, a w rezultacie trwałe uszkodzenie urządzenia.

9

Instalacja i przygotowanie
Podłączenie do odbiornika TV
Podłącz na jeden z następujących sposobów, w
zależności od możliwości sprzętu jakim dysponujesz.
Porady
o W zależności od rodzaju odbiornika TV i innych
urządzeń jakie chcesz podłączyć, istnieje kilka
sposobów podłączania odtwarzacza. Zastosuj
jedno z podłączeń opisanych poniżej.
o Żeby zastosować najlepsze podłączenie, porównaj

co na ten temat mówią instrukcje Twojego
odbiornika TV, magnetowidu, Systemu Stereo czy
innych urządzeń.
Uwaga
- Sprawdź, czy odbiornika DVD/CD jest podłączony
bezpośrednio do odbiornika TV. Wybierz właściwe
wejście AV w odbiorniku TV.
- Nie przyłączaj odbiornika DVD/CD do telewizora
za pośrednictwem magnetowidu. Obraz DVD może
ulec zniekształceniu przez układ zabezpieczenia
przed nielegalnym kopiowaniem.

P ołączenie video
Połącz gniazdo MONITOR OUT Odbiornika DVD/CD z
gniazdem wejścia wideo odbiornika TV przy pomocy
przewodu wideo znajdującego się w zestawie (V).

Tył telewizora

Połączenie S-Vide
Połącz gniazdo S-VIDEO OUT odbiornikaDVD/CD z
gniazdem wejścia S-Video odbiornika TV przy użyciu
dodatkowego przewodu S-Video (S).

S-VIDEO
INPUT

SCART INPUT

L

Porada

VIDEO
INPUT

AUDIO INPUT

R

L

V

Jeżeli chcesz przyłączyć odbiornik DVD/CD do
odbiornika TV przy użyciu gniazda SCART, użyj łącznika
SCART-RCA znajdującego się w zestawie (T).

S

T

Tył odtwarzacza DVD/CD

AUX IN
S-VIDEO OUT MONITOR OUT

Tył odtwarzacza DVD/CD

10

Podłączenie
Za pomocą kabli Audio połącz gniazda wejściowe
AUX IN (L/R) znajdujące się na tylnej płycie odbiornika
DVD/CD, z gniazdami AUDIO OUT (L/R) na
magnetowidzie, odtwarzaczu płyt itp

Tylna płyta magnetowidu (lub innego
urządzenia odtwarzającego)
Rear of VCR (or LD player, etc)
AUDIO OUTPUT

VIDEO
OUTPUT

R

L

Wskazówka:
Naciśnij przycisk AUX na urządzeniu zdalnego
sterowania, aby wybrać urządzenie wejściowe dla tych
gniazd.
Na wyświetlaczu pojawi się napis AUX.

Instalacja i przygotowanie

Podłączenie do urządzeń
zewnętrznych

AUX IN
S-VIDEO OUT MONITOR OUT

Antena ramowa AM
(w Loop aerial
AMwyposażeniu)

(supplied)

Podłączanie ante
Aby móc korzystać z tunera, należy podłączyć anteny
FM/AM dostarczone w wyposażeniu.
Podłączyć antenę ramową AM do gniazda anteny
AM.
Podłączyć antenę sznurową FM do gniazda anteny
koncentrycznej FM.
Uwagi
o Aby uniknąć odbioru zakłóceń i szumów, należy ustawić antenę
ramową AM z dala od odbiornika DVD/CD i innych urządzeń.
o Antenę sznurową FM należy w pełni rozwinąć.
o Po podłączeniu, antenę sznurową FM należy ułożyć
poziomo.

Antena sznurowa FM (w wyposażeniu)
FM Wire aerial (supplied)

AUX IN
S-VIDEO OUT MONITOR OUT

11

Podłączanie zestawu głośników
Głośniki należy podłączyć za pomocą przewodów głośnikowych dostarczonych w wyposażeniu, właściwie
dopasowując ich zakończenia do kolorów gniazd.
Aby uzyskać najlepszy efekt otoczenia dźwiękiem, należy określić parametry pracy głośników (odległość,
poziom itp.).
Głośnikspeaker
Front przedni
(Right)
(prawy)

Głośnik przedni
Front speaker
(lewy)
(Left)

Głośnik
Center speaker
środkowy

AUX IN
6

6

8

6

6

6

S-VIDEO OUT MONITOR OUT

Rear speaker
Głośnik tylny
(Right surround)
(prawy surround)

subwoofer
Subwoofer

Głośnik tylny
Rear surround)
(lewyspeaker
(Left surround)

Uwagi
o Przy podłączaniu należy bezwzględnie zachować właściwe ułożenie biegunów (przewód oznaczony " + " do gniazda oznaczonego " + " ,
przewód " - " do gniazda oznaczonego " - " ).W przeciwnym razie dźwięk bęvdzie zniekształcony i pozbawiony tonów niskich.
o W przypadku podłączenia głośników przednich o niskiej wartości znamionowej wejścia, należy ostrożnie regulować głośników; nagłe
zwiększenie głośności może spowodować uszkodzenie głośników.

12

Wykorzystywanie efektu otoczenia
W przypadku normalnej konfiguracji, należy użyć 6 głośników (2 głośników przednich, głośnika
środkowego, 2 głośników tylnych i subwoofer).
Aby otrzymać znakomite tony niskie, bądź w pełni wykorzystać tryb DTS Digital Surround lub Dolby Digital,
należy podłączyć subwoofer.

Instalacja i przygotowanie

o Głośniki przednie
Ustaw głośniki na równą odległość w zależności od miejsca, z którego słuchasz. Ponadto zalecamy, by
głośniki były rozstawione pod kątem 45? względem użytkownika
o Głośnik środkowy
Idealnie, głośniki przednie i głośnik środkowy powinny znajdować się na tej samej wysokości. Ale
normalnie umieść powyżej albo poniżej telewizora.
o Głośniki tylne
Lewy i prawy głośnik tylny należy umieścić za obszarem odsłuchu użytkownika.Te głośniki odtwarzają
ruch dźwięku i atmosferę potrzebną do uzyskania efektu surround. W celu osiągnięcia najlepszych efektów, nie
należy instalować ich w zbyt dużej odległości od obszaru odsłuchu, a ponadto na lub powyżej wysokości
uszu użytkownika. Skierowanie głośników tylnych ku ścianie lub sufitowi, zapewniające większe rozproszenie
dźwięku, jest również skutecznym zabiegiem.
W przypadku niewielkiego pokoju, jeżeli słuchacze znajdują się blisko tylnej ściany, ustaw tylne głośniki
jeden naprzeciw drugiego i 60 - 90 cm powyżej poziomu uszu słuchaczy.
o Subwoofer
Można umieścić w dowolnym przednim położeniu.

Subwoofer
Głośnik środkowy
Głośnik
przedni (lewy)

Głośnik przedni
(Prawy)

Głośnik
surround (lewy)

Głośnik
surround (prawy)

Przykładowa konfiguracja głośników

13

Mini-słowniczek Trybu
Dźwiękowego

Tryb Dźwiękowy

Pozwala na korzystanie z 5.1 (lub 6) kanałów dyskretnych o
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku ze źródeł
programowych DTS noszących znak firmowy taki sam jak
płyta, DVD, płyta kompaktowa itp. DTS Digital Surround
daje do 6 kanałów przezroczystego sygnału dźwiękowego
(to znaczy identycznego z oryginalnymi wzorcami) i
zapewnia wyjątkową czystość w całym 360-stopniowym
polu akustycznym. Oznaczenie DTS stanowi znak handlowy
DTS Technology, LLC. Wytwarzany na licencji DTS
Technology, LLC.

Każdorazowo po naciśnięciu przycisku SOUND, tryb
odtwarzania dźwięku zmienia się w następującej
kolejności opcji:

Format Dolby Digital surround pozwala na korzystanie z
maksymalnie 5.1 kanałów cyfrowego dźwięku surround ze
źródła programowego Dolby Digital. Jeżeli odtwarzasz
uniwersalną płytę wideo (DVD) ze znakiem "
", możesz
osiągnąć jeszcze lepszą jakość dźwięku, większą
dokładność przestrzenną i doskonalszy zakres dynamiczny.

Efekt otaczania dźwiękiem (surround) można
wykorzystywać po prostu wybierając jedno z
uprzednio zaprogramowanych pól akustycznych
zgodnie z programem, którego chcesz słuchać.

BYPASS -> STUDIO -> CLUB -> HALL ->
THEATER 1 -> CHURCH -> PLII MOVIE ...
(Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie 2-kanałowym)

Przy włożonej płycie DVD
Możesz zmienić tryb dźwiękowy płyty DVD (Dolby Digital,
DTS, PRO LOGIC itp.) naciskając podczas odtwarzania
przycisk AUDIO na nadajniku zdalnego sterowania.
Chociaż zawartość DVD różni się w zależności od płyty,
następujący przykład wyjaśnia podstawowe działanie
kiedy ta cecha jest używana.
Za każdym naciśnięciem przycisku AUDIO tryb dźwiękowy
płyty DVD zmienia się w następującej kolejności
->

Stosuj ten tryb podczas odtwarzania filmów lub kanałów
" Tryb ten daje
Dolby Digital 2, posiadających znak "
wrażenie przebywania w sali kinowej lub koncertowej z
natężeniem tego efektu, jakie można uzyskać tylko za
pomocą trybu DOLBY PRO LOGIC SURROUND. Efekt
poruszania się obiektu dźwiękowego do przodu, do tyłu, w
prawo i w lewo, a także poczucie ustalonej pozycji obrazu
dźwiękowego są dużo czystsze i dynamiczniejsze niż
przedtem.

(II)
Dolby Pro Logic II tworzy pięć kanałów wyjściowych

o pełnej szerokości pasma ze źródeł
dwukanałowych. Uzyskuje się to dzięki zastosowaniu
nowoczesnego, matrycowego dekodera surround o
wysokiej czystości, który wydobywa własności
przestrzenne oryginalnego nagrania nie dodając
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień tonalnych.
Tryb FILMOWY [MOVIE mode] :
Tryb FILMOWY jest przeznaczony do wykorzystywania przy
telewizyjnych programach stereo i wszystkich programach
zakodowanych w Dolby Surround. Otrzymujemy wzbogaconą
kierunkowość pola akustycznego, zbliżoną do jakości
dyskretnego 5.1-kanałowego dźwięku.

OBEJŚCIE (BYPASS)
Oprogramowanie pozwala na odtwarzanie wielokanałowych
sygnałów audio surround w tak sposób, w jaki zostały one
nagrane.

14

->

Dla Twojej wiadomości
o odbiornika DVD/CD zapamiętuje ostatnie
ustawienia trybu, indywidualnie dla każdego
źr ódła.
o Format kodowania oprogramowania programu
można ustalić patrząc na jego opakowanie.
- Płyty Dolby Digital posiadają oznaczenie
.
- Programy kodowane w trybie Dolby Surround
posiadają oznaczenie
.
- Płyty DTS Digital Surround są oznaczone
literami DTS.

Możesz wyświetlić ogólny stan odtwarzania na
ekranie telewizora. Niektóre pozycje można zmienić
używając menu. Aby użyć wyświetlacza ekranowego:
1. Naciśnij DISPLAY (WYŚWIETLACZ) podczas
odtwarzania.
2. Naciśnij v / V aby wybrać daną pozycję. Wybrana
pozycja zostanie podświetlona.
3. Naciśnijb / B aby zmienić ustawienia. Możesz
również użyć przycisków numerycznych jeśli są
one przypisane (na przykład wprowadzając
numer tytułu). W niektórych funkcjach, aby
zrealizować pewne ustawienia naciśnij ENTER
(WPROWADŹ).

Przykład: Wyświetlacz ekranowy podczas
odtwarzania płyty DVD
Sposób wyboru

Pozycje
1/3

Numer rozdziału
Przeszukiwanie
według czasu

b / B, numeryczne
ENTER

1 / 12

Numer tytułu

b / B, numeryczne
ENTER

0:20:09

Język ścieżki dźwiękowej
i tryb wyjścia audio w
formacie cyfrowym
Język napisów

b / B lub
AUDIO

ABC

Uwagi:

Dźwięk

1 ENG

Kąt

o Niektóre płyty mogą nie zawierać wszystkich
funkcji opisanych poniżej.
o Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk wyświetlacz ekranowy zniknie.

1/3

Opcje powtarzania, ograniczenia
Title

Powtarzaj sekwencję

A-B

#1 1 / 9

123

Powtórz tytuł

Wstaw znacznik
Menu przeszukiwania według
znaczników

BYPASS

b / B lub
SUBTITLE
b / B lub
ANGLE
b/B

Przykład: Wyświetlacz ekranowy podczas
odtwarzania płyty VCD
Pozycje
Numer ścieżki
(lub tryb PBC)
Przeszukiwanie
według czasu

Sposób wyboru
1/3

0:20:09

Kanał audio

Dźwięk

b / B, numeryczne
ENTER
numeryczne
ENTER
b / B lub
AUDIO

Wznów odtwarzanie z tego miejsca
Operacja niedozwolona lub niedostępna.

numeryczne, ENTER

Instalacja i przygotowanie

Wyświetlacz ekranowy

BYPASS

b/B

15

Ustawienia początkowe

JĘZYK
LANGUAGE

Używając menu ustawień możesz w wieloraki sposób
ustawić pozycje takie jak obraz i dźwięk. Między innymi
możesz również wybrać język napisów i menu ustawień.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
każdej z pozycji menu ustawień zobacz strony od 16 do 19.
Aby wyświetlić i opuścić Menu:
Naciśnij SETUP (USTAWIENIA) aby wyświetlić menu.
Powtórne naciśnięcie przycisku SETUP (USTAWIENIA)
spowoduje powrót do ekranu początkowego.
Aby przejść do kolejnego poziomu:
Naciśnij B na pilocie zdalnego sterowania.
Aby cofnąć się do poprzedniego poziomu:
Naciśnij b na pilocie zdalnego sterowania.

Czynności ogólne
1. Naciśnij SETUP (USTAWIENIA). Pojawi się menu
ustawień.
2. Używając przycisków v / Vwybierz żądaną opcję,
a następnie naciśnij B, aby przejść do drugiego
poziomu. Na ekranie pokazane zostanie bieżące
ustawienie oraz ustawienie(-a) alternatywne.
3. Używając przycisków v / Vwybierz drugą żądaną
opcję, a następnie naciśnij B, aby przejść do
trzeciego poziomu.
4. Używając przycisków v / V wybierz żądane
ustawienie, a następnie naciśnij ENTER
(WPROWADŹ), aby potwierdzić wybór. Niektóre
pozycje wymagają dodatkowych kroków.
5. Naciśnij SETUP (USTAWIENIA), lub PLAY
(ODTWARZANIE), aby wyjść z menu ustawień.

OSD

English

Disc Audio

Original

Disc Subtitle

Off

Disc Menu

Original

Move

Select

Menu (OSD)
Wybierz język dla menu ustawień i wyświetlacza
ekranowego.
Dysk Audio / Napisy / Menu DVD
Wybierz język, który preferujesz dla ścieżek audio
(dysk audio), napisy i menu płyt.
Oryginał:Odnosi się do oryginalnego języka, w jakim
została nagrana płyta.
Inny : Aby wybrać inny język, należy wprowadzić przy
pomocy przycisków numerycznych czterocyfrowy kod
odpowiadający żądanemu językowi (lista kodów
znajduje się na str. 32 W razie wprowadzenia
błędnego kodu należy wyczyścić pole wciskając
przycisk CLEAR.

POKAZ
DISPLAY
TV Aspect

16 : 9

Display Mode

Widescreen

Move

Format wyświetlania

Select

DVD

4:3: Wybierz gdy do urządzenia podłączony jest
standardowy telewizor 4:3.
16:9: Wybierz gdy do urządzenia podłączony jest
szerokoekranowy telewizor 16:9.
Tryb wyświetlania

DVD

Ustawienie trybu wyświetlania działa tylko wtedy,
gdy współczynnik kształtu telewizora jest ustawiony
na tryb " 4:3 " .
Letterbox : Wyświetla szeroki obraz z paskami w
górnej i dolnej części ekranu.
Panscan : Automatycznie wyświetla szeroki obraz na
całym ekranie ucinając części, które się nie
mieszczą.

16

AUDIO

BLOKADA (Nadzór rodzicielski)
LOCK

Każda płyta DVD umożliwia wyboru różnorodnych
opcji wyjścia audio. Ustaw opcje AUDIO odtwarzacza
zgodnie z typem systemu audio jaki używasz.

Rating

Unlock

Password

****

Country Code

HU
PL

AUDIO
Select

DRC

On

Vocal

On
Move

Kategoria
Move

Select

DivX
Ustawienia głośników 5.1 DVD
Wybierz ustawienia głośników wraz z balansem siły
głosu i czasem opóźnienia lub przeprowadź test
ustawień głośników.
Ustawianie głośników jest aktywne tylko na
Analogowym Wyjściu Wielokanałowym. (Patrz
rozdział ,,Ustawienia głośników", strona 19.)

DRC (System kontroli zakresu)
DVD

DVD*1 est formatem umożliwiającym odtwarzanie
ścieżki dźwiękowej bardzo dokładnie i realistycznie
dzięki technologii digital audio. Można jednak
zmniejszyć zakres obsługiwanych danych audio
(czyli zmniejszyć rozpiętość skali od
najgłośniejszego do najcichszego dźwięku). Pozwala
to na odtwarzanie cichszego, ale nie gorszego
jakościowo dźwięku. Aby uruchomić tę opcję, należy
ustawić DRC jako "Wł" (Włączone).
*1: Tylko do Dolby Digital

Vocal

DVD

Opcję Vocal należy włączyć wyłącznie w przypadku,
gdy odtwarzana jest wielokanałowa płyta typu
karaoke. Źródła dźwięku zostaną dzięki temu scalone
w jednolity dźwięk stereo.

Select

DVD

Instalacja i przygotowanie

5.1 Speaker Setup

Niektóre filmy zawierają sceny nie nadające się do
oglądania przez dzieci. Wiele płyt zawiera informacje
dotyczące nadzoru rodzicielskiego, odnoszące się do
całej płyty lub do pewnych scen na tej płycie.
Filmy oceniane są w skali ocen od 1 do 8, w
zależności od kraju. Niektóre płyty oferują
alternatywne, bardziej odpowiednie dla dzieci sceny.
Funkcja nadzoru rodzicielskiego pozwala na
zablokowanie dostępu do scen o ocenie niższej niż ta
wprowadzona przez Ciebie, dzięki czemu chroni
Twoich dzieci przed oglądaniem materiałów, które
Twoim zdaniem są nie właściwe.
1. Wybierz opcję " Kategoria " na menu BLOKADA, a
następnie naciśnij przycisk B.
2. Aby uzyskać dostęp do funkcji Kategoria, Hasło i
Kod Kraju musisz wpisać czterocyfrowy kod
bezpieczeństwa, który utworzyłeś. Jeśli jeszcze
nie wprowadziłeś kodu bezpieczeństwa
powinieneś to niezwłocznie uczynić.
Wpisz czterocyfrowy kod i naciśnij ENTER
(WPROWADŹ). Wprowadź go ponownie i naciśnij
ENTER (WPROWADŹ) dla zweryfikowania. Jeśli
się pomylisz, przed naciśnięciem przycisku ENTER
(WPROWADŹ) naciśnij CLEAR (WYCZYŚĆ).
3. Wybierz ocenę od 1 do 8 używając przycisków v / V.
Kategoria 1-8: Ocena jeden (1) jest najbardziej
restrykcyjną, a osiem (8) najmniej.
Odblokuj
Jeśli wybierzesz odblokowanie, funkcja nadzoru
rodzicielskiego przestanie być aktywna i płyta
zostanie odtworzona w całości.
Uwaga:
Jeśli ustawisz daną ocenę w odtwarzaczu, wszystkie
sceny z tą samą oceną lub niższą zostaną
odtworzone. Sceny wyżej ocenione nie zostaną
odtworzone chyba, że na płycie jest dostępna scena
alternatywna. Scena taka musi mieć taką samą ocenę
lub niższą. Jeśli nie zostanie znaleziona odpowiednia
scena alternatywna odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Musisz wprowadzić czterocyfrowe hasło lub zmienić
poziom oceny, aby odtworzyć płytę.
4. Naciśnij ENTER (WPROWADŹ), aby potwierdzić
wybór oceny, a następnie naciśnij USTAWIENIA
(SETUP), aby wyjść z menu.

17

Hasło

PBC

Możesz wprowadzić lub zmienić H a s ł o .

Ustaw sterowanie odtwarzaniem (PBC) w pozycji
włączonej lub.

1. Wybierz opcję " Hasło " na menu BLOKADA, a
następnie naciśnij B.
2. Wykonaj krok drugi, jak wskazano z lewej strony
(Kategoria).
Zostanie podświetlona opcja " Zmiana " lub " Nowy " .
3. Wprowadź nowy czterocyfrowy kod, a następnie
naciśnij ENTER (WPROWADŹ). Wprowadź go
ponownie, aby zweryfikować.
4. Naciśnij SETUP (USTAWIENIA), aby opuścić
menu.

VCD

W ł . : Płyty CD wideo z PBC są odtwarzane zgodnie
z PBC.
Wy ł . : Płyty CD wideo z PBC są odtwarzane w ten
sam sposób co płyty CD audio.
Rejestracja DivX

DivX

Możesz pokazać kod rejestracji DivX DRM (Digital
Rights Management) tylko dla twojego urządzenia.

Jeśli zapomnisz swojego kodu bezpieczeństwa
Jeśli zapomnisz swojego kodu bezpieczeństwa
możesz go skasować postępując zgodnie z poniższymi
krokami:
1. Naciśnij SETUP (USTAWIENIA), aby wyświetlić
menu ustawień.
2. Wprowadź sześciocyfrowy numer " 210499 " .
Kod bezpieczeństwa zostanie skasowany.
3. Wprowadź nowy kod jak opisano powyżej.
Uwaga:
Gdy na ekranie telewizora pojawia się
" INPUT PASSWD
" , naciśnij STOP i następnie
SET UP aby przejść do menu konfiguracji.
Kod Kraju

Kod rejestracji jest używany dla usługodawców VOD
(Video-On- Demand - Film na życzenie). Można
zakupić lub wypożyczyć zakodowany plik z filmem.
Uwagi:
Jeżeli wypożyczysz plik DivX VOD, ma on wiele opcji
ograniczających oglądanie.
o Podaje ile razy można oglądać plik.

DVD

Posługując się listą z rozdziału z odnośnikami
wprowadź kod kraju/obszaru, którego standardy były
użyte przy ocenie płyty DVD.
1. Wybierz " Kod Kraju " z menu BLOKADA, a
następnie naciśnij B.
2. Wykonaj krok drugi, jak wskazano z lewej strony
(Kategoria).
3. Wybierz pierwszy znak używając przycisków v / V.

o Wypożyczenie wygasło.

4. Naciśnij ENTER i wybierz drugi znak używając
przycisków v / V.
5. Naciśnij przycisk ENTER (WPROWADŹ), aby
potwierdzić swój wybór kodu kraju.
o Wyświetla błąd autoryzacj

INNE
Ustawienia rejestracyjne PBC i DivX(R) można
zmienić.
OTHERS
PBC

On

DivX(R) Registration

Select

Move

18

Select

5.1 Konfiguracja głośników

Konfiguracja głośników
ykonaj następujące ustawienia dla wbudowanego
dekodera surround kanał 5.1.
1. Naciśnij SETUP. Pojawia się menu konfiguracji.
2. Przy pomocy v / V wybierz opcje AUDIO
następnie naciśnij B, aby przejść do drugiego
poziomu.
3. Przy pomocy v / V wybierz opcję Speaker Setup
(konfiguracja głośnika) następnie naciśnijj B, aby
przejść do trzeciego poziomu. Podświetlona jest
opcja Select (wybierz).
4. Naciśnij ENTER i pojawia się menu konfiguracji 5.1.
AUDIO

Speaker
Size

Front L

Distance (odległość)
J eżeli podłączone zostały głośniki do odbiornika
DVD/CD, dzięki ustawieniu odległości urządzenie ma
zapisane jaka jest odległość którą musi pokonać
dźwięk zanim dotrze do słuchacza. Pozwala to na to,
aby dźwięk z każdego głośnika docierał do
słuchacza w tym samym czasie.
Naciskaj b / B aby ustawić odległość do wybranego
głośnika.

Instalacja i przygotowanie

Rozdział ten zawiera ważne informacje pomocne
przy konfiguracji odtwarzacza DVD/CD.

Uwaga:
Można ustawić tylko odległość głośnika
środkowego i tylnich (prawy i lewy).
Test
Naciśnij b / B, aby włączyć sygnały testowe
każdego głośnika. Wyreguluj głośność tak, aby
dopasować ją do sygnałów testowych zapisanych w
systemie.
Przedni lewy (L) -> Środkowy -> Przedni prawy (R) ->
Tylni prawy (R) -> Tylni lewy (L) -> SubWoofer

Small

Volume

0

dB

Distance

2

m

Test

Off

Select

Move

Return

Enter

5. Przy pomocy b / B wybierz odpowiedni głośnik.
6. Wyreguluj dostępne opcje przy pomocy przycisków
v / V / b / B.
7. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Powrót do
poprzedniego menu.
Wybór głośnika
Wybierz głośnik który zamierzasz ustawić. (Przednie
głośniki (Lewy), Głośnik środkowy, Przednie
głośniki (Prawy), Tylnie głośniki (Prawy), Tylnie
głośniki (Lewy) lub SubWoofer)
Uwaga
Niektóre ustawienia głośników są zabronione
zgodnie z umową licencyjną z Dolby Digital.

Wielkość
Ponieważ ustawienia głośnika są stałe, nie zmienia
się tu żadnych ustawień.
Głośność
Naciskając przyciski 1 / 2 wyreguluj poziom na
wyjściu wybranego głośnika. (-5 dB ~ +5 dB)

19

Obsługa
Odtwarzanie płyty DVD lub
płyty CD wideo
Ustawienie odtwarzania
1. Naciśnij OPEN/CLOSE (OTWÓRZ/ZAMKNIJ), aby
otworzyć szufladkę i włożyć wybraną płytę,
stroną z nagraniem zwróconą do dołu.
2. Naciśnij OPEN/CLOSE (OTWÓRZ/ZAMKNIJ), aby
zamknąć szufladkę.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli
odtwarzanie się nie rozpocznie naciśnij PLAY
(ODTWARZANIE).

Funkcje ogólne
Uwaga:
Jeśli nie określono inaczej, wszystkie opisane czynności
wymagają użycia pilota zdalnego sterowania. Niektóre
funkcje mogą być również dostępne w menu ustawień.
Przechodzenie do innego TYTUŁU

DVD

Jeśli na płycie jest więcej niż jeden tytuł możesz
przejść do innego tytułu Naciśnij DISPLAY
(WYŚWIETLACZ), gdy odtwarzanie jest zatrzymane, a
następnie odpowiedni numer (0-9) lub użyj przycisków
b / B aby przejść do innego tytułu. Możesz
odtworzyć dowolny tytuł przez wprowadzenie jego
numeru, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

W niektórych przypadkach pojawi się menu płyty.
Przechodzenie do innego ROZDZIAŁU/ŚCIEŻKI
DVD

Używając przycisków b B v V wybierz
tytuł/rozdział, który chcesz oglądać, a następnie
naciśnij ENTER (WPROWADŹ), aby rozpocząć.
Naciśnij TITLE (TYTUŁ) lub DVD MENU, aby
powrócić do ekranu menu.
VCD

Używając przycisków numerycznych wybierz
ścieżkę, którą chcesz zobaczyć, po czym naciśnij
przycisk RETURN (POWRÓT), aby powrócić do
ekranu menu. Opcje menu i procedury
postępowania mogą się różnić. Postępuj zgodnie z
instrukcjami na każdym z ekranów menu. Możesz
również ustawić PBC w pozycji Wyłączony
(Zob. " PBC " na stronie 18).
Uwagi:
o Jeśli ustawiony jest nadzór rodzicielski i płyta nie
mieści się w ustawieniach oceny, musisz wpisać
hasło. (Zob. " LOCK " na stronie 17.)
o Płyty DVD mogą posiadać kod regionalny. Twój
odtwarzacz nie odtworzy płyt, które mają inny kod
regionalny niż odtwarzacz. Kod regionalny
niniejszego odtwarzacz wynosi 2 (dwa).

DVD

VCD

DivX

Jeśli tytuł na płycie składa się z więcej niż jednego
rozdziału lub gdy płyta ma więcej niż jedną ścieżkę,
możesz przejść do innego rozdziału/ścieżki w
następujący sposób:
o Naciśnij SKIP (PRZEJDŹ) . lub & gt; podczas
odtwarzania, aby wybrać następny
rozdział/ścieżkę lub aby powrócić do początku
bieżącego rozdziału/ścieżki.
o Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk SKIP
(PRZEJDŹ) ., aby wrócić do poprzedniego
rozdziału/ścieżki.
o Aby bezpośrednio przejść do dowolnego z
rozdziałów podczas odtwarzania płyty DVD
naciśnij DISPLAY (WYŚWIETLACZ), a następnie
v / V, aby wybrać ikonę rozdziału/ścieżki.
Następnie wprowadź numer rozdziału/ścieżki lub
użyj b / B.
DVD-A
VCD
DivX
Przeszukiwanie DVD-V
1. Naciśnij i przytrzymaj SKIP/SCAN,. lub & gt;
na ok. 2 sekundy podczas odtwarzania.
Odtwarzacz przejdzie w tryb przeszukiwania.

2. Naciśnij i przytrzymaj SKIP/SCAN, . lub & gt;
kilkakrotnie, aby wybrać żądaną prędkość:
DVD ; X2, X4, X8, X16 lub X100
Video CD, dysk DivX : X2, X4, X8, X16
2. Aby wyjść z trybu przeszukiwania naciśnij PLAY
(ODTWARZANIE).
Zmiana kanału audio VCD
Wielokrotnie naciśnij przycisk AUDIO podczas
odtwarzania, aby usłyszeć różne kanały audio
(Stereo, Lewy lub Prawy).

20

1. Podczas odtwarzania naciśnij PAUSE/STEP
(PAUZA/KROK) na pilocie zdalnego sterowania.
Przesuwaj obraz klatka po klatce naciskając
wielokrotnie PAUSE/STEP (PAUZA/KROK).
2. Aby wyjść z trybu obrazu nieruchomego naciśnij
PLAY (ODTWARZANIE).

Odtwarzanie w zwolnionym tempie
DVD

VCD

1. Naciśnij SLOW SCAN - m lub M + podczas
odtwarzania.
Odtwarzacz przejdzie w tryb SLOW (wolny ruch).

2. Za pomocą przycisku SLOW SCAN - m lub M
+ wybierz żądaną prędkość: t 1/2, t 1/4, t 1/8,
t 1/16 ( do tyłu) lubT 1/2, T 1/4, T 1/8, T
1/16 (do przodu).
Podczas odtwarzania płyti Wideo CD prędkość
zmienia się: T 1/2, T 1/4, T 1/8 lub T 1/16
(do przodu).
3. Aby opuścić tryb wolnego ruchu, nacisnąć PLAY
(N).
Uwaga:
Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu nie jest
możliwe dla płyt wideo CD i DivX.

Powtarzanie A-B

DVD

VCD

Powtarzanie sekwencji.
1. Naciśnij REPEAT A-B w wybranym przez Ciebie
punkcie startowym. "A-" pojawi się na krótko na
ekranie telewizora.
2. Naciśnij ponownie REPEAT A-B w wybranym
przez Ciebie punkcie końcowym. "A-B" pojawi się
na krótko na ekranie telewizora i rozpocznie się
powtarzanie sekwencji.
3. Naciśnij ponownieREPEAT A-B aby anulować.

Powtarzanie

DVD

VCD

DivX

M ożesz odtworzyć z płyty tytuł /rozdział /wszystko/
ścieżkę /grupy.
Naciśnij REPEAT (POWTÓRZ) podczas odtwarzania,
aby wybrać żądany tryb powtarzania.
Płyty wideo DVD - Powtarzanie
Rozdział/Ty t u ł / Wyłączone
o Rozdział: powtarza bieżący rozdział.
o Tytuł: powtarza bieżący tytuł.
o Wył.: nie odtwarza wielokrotnie.
Płyty CD wideo, płyty DivX - Powtarzanie
Ścieżka/Wszystkie/Wyłączonee
o Ścieżka: powtarza bieżącą ścieżkę.
o Cały: powtarza wszystkie ścieżki na płycie.
o Wył.: nie odtwarza wielokrotnie.
Uwagi:
o Aby użyć funkcji powtarzania w przypadku
odtwarzania płyt CD wideo z PBC, musisz ustawić
funkcję PBC w pozycji Wyłączony w menu
ustawień (Zob. " PBC " na stronie 18).
o Jeśli naciśniesz SKIP ( PRZEJDŹ) & gt; jeden raz
podczas odtwarzania z powtarzaniem rozdziału
(ścieżki), odtwarzanie z powtarzaniem zostanie
anulowane.

Obsługa

Obraz nieruchomy i odtwarzanie klatka
po klatce DVD VCD DivX

Wyszukiwanie według czasu
DVD

VCD

Służy do rozpoczęcia odtwarzania od dowolnego
wybranego miejsca na płycie (określanego poprzez
wskazanie czasu):
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DISPLAY
(WYŚWIETLANIE). Ramka przeszukiwania
według czasu pokazuje odtworzony czas
nagrania.
2. Naciśnij przycisk v / V, aby wybrać ikonę zegara,
na ekranie pojawi się "-:--:--".
3. Wprowadź żądany czas w godzinach, minutach i
sekundach, od lewej do prawej. Jeśli
wprowadziłeś złe dane, naciśnij przycisk
CLEAR (USUŃ), aby je usunąć, a następnie
wprowadź nowe dane.
4. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić
ustawienia. Odtwarzanie rozpocznie się od
wskazanego momentu czasowego.
Uwagi:
Aby użyć funkcji Wyszukiwanie według czas w
przypadku odtwarzania płyt CD wideo z PBC,
musisz ustawić funkcję PBC w pozycji Wyłączony w
menu ustawień (Zob. " PBC " na stronie 18).

21

Powiększenie (ZOOM)

Funkcje specjalne DVD

Funkcja Zoom [Powiększenie] pozwala na
powiększanie obrazów i przesuwanie wybranych
powiększonych obszarów na ekranie.

Sprawdzanie zawartości płyt DVD:
Menu Płyty

1. Naciśnij ZOOM podczas odtwarzania lub podczas
odtwarzania obrazu nieruchomego, aby wywołać
funkcję Powiększania. Kwadratowa ramka pojawi
się na krótko w prawym dolnym rogu obrazu.
2. Każde naciśnięcie przycisku ZOOM zmienia
rozmiar ekranu TV w kolejności: 100% wielkości
-> 400% wielkości -> 800 % wielkości -> 1600 %
wielkości -> 100% wielkości

DVD mogą zawierać menu udostępniające specjalne
funkcje. Aby użyć menu płyty naciśnij przycisk DVD
MENU. Użyj odpowiadających przycisków
numerycznych lub przycisków b B v V, aby
podświetlić wybraną pozycję. Następnie naciśnij
ENTER (WPROWADŹ).

Menu tytułów

DVD

o Funkcja powiększania może nie działać z niektórymi
płytami DVD.

1. Naciśnij TITLE (TYTUŁ). Jeśli bieżący tytuł
posiada swoje menu pojawi się ono na ekranie.
W przeciwnym wypadku może pojawić się menu
p ł y t y.
2. Menu to oferuje funkcje, takie jak kąt ustawienia
kamery, opcje języka mówionego i napisów, jak
również rozdziały tytułu.
3. Naciśnij TITLE (TYTUŁ), aby wyjść.

Przeszukiwanie według znaczników

Menu płyty

3. Użyj przycisków b B v V, aby przesuwać
powiększony obraz.
Uwaga:

DVD

Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu płyty.
Naciśnij ponownie MENU, aby wyjść.

VCD

Wstawianie znacznika
Możesz rozpocząć odtwarzanie od maksymalnie
dziewięciu wprowadzonych miejsc. Aby wstawić
znacznik naciśnij MARKER (ZNACZNIK) w
pożądanym miejscu na płycie. Ikona znacznika
pojawi się na krótko na ekranie telewizora. Powtórz tę
czynność, aby wprowadzić do dziewięciu znaczników.
Przywoływanie lub czyszczenie znaczników scen
1. Podczas odtwarzania płyty naciśnij SEARCH
(PRZESZUKIWANIE). Menu przeszukiwania
według znaczników pojawi się na ekranie.
2. W przeciągu 10 sekund naciśnij przycisk b / B ,
aby wybrać numer znacznika, który chcesz
przywołać lub wyczyścić.
3. Naciśnij ENTER (WPROWADŹ). Odtwarzanie
rozpocznie się od zaznaczonej sceny. Lub naciśnij
CLEAR (WYCZYŚĆ), aby wymazać numer
znacznika z listy.
4. Możesz odtworzyć scenę rozpoczynającą się od
dowolnego znacznika, wprowadzając jego numer
w menu przeszukiwania według znaczników.

Pauza

DVD

VCD

DivX

1. Naciśnij PAUSE/STEP (PAUZA/KROK) podczas
odtwarzania.
2. Aby powrócić do odtwarzania naciśnij PLAY
(ODTWARZANIE).

22

DVD

Kąt ustawienia kamery

DVD

Jeśli płyta zawiera sceny nagrane pod różnymi
kątami możesz zmienić kąt ustawienia kamery na inny,
podczas odtwarzania płyty. Aby wybrać żądany kąt
naciśnij wielokrotnie ANGLE (KĄT) podczas
odtwarzania. Zwróć uwagę, że numer bieżącego kąta
ustawienia pojawia się na wyświetlaczu.
Wskazówka:
Wskaźnik kąta miga na ekranie telewizora podczas
scen nagranych pod różnymi kątami, informując o
możliwości przełączenia kąta.

Zmiana języka ścieżki dźwiękowej

DVD

Naciśnij wielokrotnie AUDIO podczas odtwarzania,
aby usłyszeć różne języki ścieżki dźwiękowej.

Napisy

DVD

DivX

Naciśnij wielokrotnie S-TITLE podczas odtwarzania,
aby zobaczyć napisy w różnych językach.
Wskazówki:
o Podczas odtwarzania pliku DivX wyświetlane są
tylko napisy z plików typu smi, srt i sub.
o Jeżeli nie ma zapisanej informacji lub w pliku DivX
zapisany jest kod, który nie może być odczytany,
wyświetlają się "1/1" itp.

Odtwarzanie płyty CD audio
lub płyty MP3/WMA

Audio CD
Po włożeniu płyty CD audio na ekranie telewizora
pojawi się menu. Naciśnij v / V aby wybrać dany
utwór, a następnie naciśnij przycisk PLAY
(ODTWARZANIE) lub ENTER (WPROWADŹ), aby
rozpocząć odtwarzanie.
0:00:00

1 / 12

Audio CD
Program

List
Track1
Track2
Track3
Track4
Track5
Track6
Track7
Track8

MP3 / WMA
1. Naciśnij v / V aby wybrać katalog, a następnie
ENTER (WPROWADŹ), aby zobaczyć jego
zawartość.
2. Naciśnij v / V aby wybrać dany utwór a następnie
PLAY (ODTWARZANIE) lub ENTER
(WPROWADŹ). Rozpocznie się odtwarzanie.
0:00:00

1 / 12

Audio CD
List

Program

Track1

Track8

Track2

Track3

Track3

Track12

Track4

Track7

Track5

Track6

Track6

Track9

Track7

Track1

Track8

Track10

Wskazówki:
o Jeśli z listy plików w menu MP3/WMA chcesz
powrócić do listy katalogów, użyj przycisków V / v
aby podświetlić
i naciśnij ENTER
(WPROWADŹ).
o

Na płytach CD zawierających zarówno pliki
MP3/WMA jak i pliki JPEG możesz przełączać się
pomiędzy menu MP3/WMA i JPEG. Naciśnij TITLE
(TYTUŁ) a zostanie podświetlone słowo
MP3/WMA lub JPEG na górze menu Następnie
przy pomocy b / B wybierz MP3/WMA lub JPEG i
naciśnij ENTER.

Kompatybilność płyt MP3 / WMA z niniejszym
odtwarzaczem jest ograniczona w następujący
sposób:
o Częstotliwość próbkowania: w zakresach 32 - 48
kHz (MP3), oraz w zakresie 24 - 48 kHz (WMA)
o Szybkość transmisji bitów: w zakresach 32 - 320
kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
o Odtwarzacz nie może czytać plików MP3/WMA o
innym rozszerzeniu niż " .mp3 " / " .wma " .
o Format fizyczny płyt CD-R powinien być zgodny
z ISO 9660
o Jeśli nagrywasz pliki MP3 / WMA używając
oprogramowania, które nie może utworzyć
systemu plików (np. Direct-CD), odtworzenie tych
plików nie jest możliwe. Zalecamy użycie
oprogramowania Easy-CD Creator, które tworzy
system plików ISO 9660.
o Nazwy plików muszą składać się z maksimum 8
liter i muszą zawierać rozszerzenie .mp3 lub
.wma.
o Nie powinny one zawierać znaków specjalnych
takich jak / ? * : " & lt; & gt; l itp.
o Całkowita liczba plików na dysku powinna być
mniejsza niż 999.

O bsługa

Odtwarzacz DVD/CD może odtworzyć nagrania w
formacie MP3/WMA nagrane na płytach CD-ROM,
CD-R lub CD-RW.

Aby osiągnąć optymalną jakość odtwarzania
niniejszy odtwarzacz DVD/CD wymaga płyt i
nagrań spełniających pewne standardy
techniczne. Wcześniej nagrane płyty DVD są
automatycznie ustawione według tych
standardów. Jest wiele różnych typów formatów
płyt do nagrywania (wliczając CD-R zawierające
pliki MP3 lub WMA) i wymagają one pewnych
warunków początkowych (zobacz powyżej), aby
zapewnić kompatybilne odtwarzanie.
Klienci powinni zwrócić uwagę na fakt, iż aby
pobrać pliki MP3 / WMA i muzykę z internetu
wymagane jest odpowiednie pozwolenie.
Nasza firma nie posiada prawa do udzielania
takiego pozwolenia. O pozwolenie takie należy
się zwrócić do właściciela praw autorskich.

23

Cechy płyt CD audio i MP3 /
WMA
Pauza

CD

MP3

WMA

1. Naciśnij PAUSE/STEP (PAUZA/KROK) podczas
odtwarzania.
2. Aby powrócić do odtwarzania naciśnij PLAY
(ODTWARZANIE), ENTER (WPROWADŹ) lub
ponownie PAUSE/STEP (PAUZA/KROK).

Przechodzenie do innego utworu
CD

MP3

WMA

1. Naciśnij na krótko przycisk SKIP (PRZEJDŹ)
(. lub & gt; ) podczas odtwarzania, aby przejść
do następnej ścieżki lub aby powrócić do początku
bieżącej.
2. Dwukrotnie na krótko naciśnij przycisk SKIP
(PRZEJDŹ) ., aby powrócić do poprzedniej
ścieżki.
3. Możesz odtworzyć dowolny utwór wprowadzając
jego numer.

Powtarzanie ścieżka/wszystkie/
MP3
WMA
wyłączone CD
Możesz odtworzyć z płyty ścieżkę/wszystko.
1. Podczas odtwarzania płyty naciśnij REPEAT
(POWTÓRZ). Pojawi się ikona powtarzania.
2. Naciśnij REPEAT (POWTÓRZ), aby wybrać żądany
tryb powtarzania.
o Ścieżka: powtarza bieżącą ścieżkę.
o C a ł y: powtarza wszystkie ścieżki na płycie.
o Wył. : nie odtwarza wielokrotnie..

24

Przeszukiwanie

CD

MP3

WMA

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SKIP/SCAN .
lub & gt; przez ok. 2 sekund podczas odtwarzania.
Odbiornik rozpocznie działanie w trybie SEARCH
[Przeszukiwanie].

2. Naciskaj przycisk SCAN (. lub & gt; ), aby
wybrać żądaną prędkość.: X2, X4, X8 w tył lub w
przód.
3. Aby wyjść z trybu przeszukiwania naciśnij PLAY
(ODTWARZANIE).

Programowanie odtwarzania
Funkcja programowania pozwala na zapisanie w
pamięci odtwarzacza ulubionych utworów z dowolnego
dysku. Program może zawierać 300 utworów.

0:00:00

List

0:00:00

1 / 12

1 / 104

MP3 / WMA

Program

List

Track1

Track8
Track3
Track12
Track7

Music Folder 4

Track5

Track6

Track6

Track9

Track7

Track1

Track8

Track10

o Ścieżka: powtarza aktualny utwór
o C a ł y: Powtarza wszystkie utwory na
zaprogramowanej liście.
o Wy ł .(Brak wyświetlenia): nie powtarza
odtwarzania.

Music Folder 3

Track4

Program

Music Folder 2

Track3

JPEG

Music Folder 1

Track2

1. Naciśnij REPEAT (POWTÓRZ) podczas
odtwarzania dysku. Pojawia się ikona powtarzania.
2. Naciśnij REPEAT, aby wybrać tryb powtarzania.

1. Włóż płytę
P ł y t y Audio CD lub płyty MP3/WMA:
Pojawia się menu MP3/WMA lub MUSIC.
Audio CD

Powtarzanie odtwarzania
zaprogramowanych utworów

Menu Audio CD

Music Folder 5
Music Folder 6
Music Folder 7

Kasowanie utworu z listy "Program"

Music Folder 8

1. Używając przycisków v V B wybierz utwór, który
chcesz skasować z listy Program.
Menu MP3/WMA

2. Wybierz utwór z listy "List", następnie naciśnij
PROGRAM lub wybierz ikonę "
(dodaj)" i
naciśnij ENTER, aby umieścić wybrany utwór na
liście "Program".

2. Naciśnij CLEAR.Lub wybierz ikonę "
(kasuj)" i
naciśnij ENTER, aby umieścić wybrany utwór na
liście programu. Powtórz tą czynność, aby
wymazać inne nagrania z listy.

Kasowanie całej listy programu

3. Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć z listy
"Program". Naciśnij i przytrzymaj v / V, aby
przejść do następnej/poprzeniej strony.

Używając przycisków v / V wybierz "
(Skasuj
wszystko)" , następnie naciśnij ENTER.

Obsługa

Uwaga:
Możesz dodać wszystkie utwory z płyty. Wybierz
ikonę "
(dodaj wszystkie)" i naciśnij ENTER.

Wskazówka:
Programy są kasowane również po wyjęciu płyty.

4. Naciśnij PLAY lub ENTER, aby rozpocząć.
Odtwarzanie rozpoczyna się w kolejności, która
została zaprogramowana. Odtwarzanie
zatrzymuje się po odtworzeniu wszystkich utworów
"Programu".
5. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wybierz
utwór z listy AUDIO CD (lub MP3/WMA) i naciśnij
PLAY.

25

Odtwarzanie płyt JPEG
Używając odtwarzacza DVD /CD możesz przeglądać
płyty CD z obrazami Kodak PICTURE i płyty z
plikami JPEG.
1. Włóż płytę i zamknij szufladkę. Menu JPEG
pojawi się na ekranie telewizora.
JPEG

JPEG

Podczas oglądania zdjęć naciśnij przycisk v / V, aby
obrócić obraz - odpowiednio - w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara albo w kierunku
przeciwnym.
Kompatybilność płyt JPEG z niniejszym
odtwarzaczem jest ograniczona w następujący
sposób:

Preview

List

Obracanie obrazu

JPEG Folder 1
JPEG Folder 2
JPEG Folder 3
JPEG Folder 4
JPEG Folder 5
JPEG Folder 6
JPEG Folder 7
JPEG Folder 8

2. Naciśnij v / V aby wybrać katalog i naciśnij
ENTER (WPROWADŹ). Pojawi się lista plików
znajdujących się w katalogu. Aby z listy plików
powrócić do listy katalogów użyj przycisków v / V
na pilocie zdalnego sterowania, aby podświetlić
po czym naciśnij ENTER (WPROWADŹ).
3. Jeśli chcesz zobaczyć konkretny plik naciśnij
v / V, aby go podświetlić i naciśnij przycisk
ENTER (WPROWADŹ), aby go odtworzyć. Pokaz
slajdów rozpocznie się od wybranego pliku jeśli
opcja Szybkość (Speed) nie jest wyłączona.
Podczas oglądania pliku możesz nacisnąć
RETURN (POWRÓT), aby cofnąć się do
poprzedniego menu (JPEG menu).
Wskazówka:
o Dostępne są cztery opcje prędkości pokazu slajdów:
& gt; (wolna) & gt; & gt; (normalna), & gt; & gt; & gt; (szybka), oraz II
(wyłączona).
Przy pomocy v V b B zaznacz Speed (prędkość).
Następnie użyj b / B aby zaznaczyć opcję którą
zamierzasz użyć i naciśnij ENTER.
o Jeżeli zaznaczysz Off, pokaz nie jest aktywowany.

Pokaz (Pokaz slajdów)

JPEG

Używając przycisków v V b B podświetl opcję
(Pokaz Slajdów), a następnie naciśnij ENTER
(WPROWADŹ).

Obraz nieruchomy

JPEG

1. Naciśnij PAUSE/STEP (PAUZA/KROK) podczas
pokazu slajdów. Odtwarzacz przejdzie w tryb
PAUSE.
2. Aby powrócić do pokazu slajdów naciśnij PLAY
(ODTWARZANIE) lub ponownie PAUSE/STEP
(PAUZA/KROK).

Przechodzenie do innego pliku

JPEG

Naciśnij przycisk SKIP (. lub & gt; ) podczas
oglądania obrazu, aby przejść do następnego lub
poprzedniego pliku.
26

o W zależności od rozmiaru i ilości plików JPEG,
może upłynąć dużo czasu, zanim odtwarzacz
DVD/CD przeczyta zawartość płyty. Jeśli po
kilku minutach nie rozpocznie się wyświetlanie na
ekranie, może to oznaczać, że niektóre pliki są
zbyt duże - wówczas zmniejsz rozdzielczość
plików JPEG do mniej niż 2 megapikseli (2760 x
2048 pikseli) i wypal nową płytę.
o Całkowita liczba plików i katalogów na dysku
powinna być mniejsza niż 999.
o Niektóre płyty mogą nie być kompatybilne z
powodu innego formatu nagrywania lub stanu
p ł y t y.
o Upewnij się, że wszystkie wybrane pliki posiadają
rozszerzenie " .jpg " przed skopiowaniem ich na
płytę CD.
o Jeśli pliki posiadają rozszerzenia " .jpe " lub " .jpeg "
prosimy zmienić je na pliki " .jpg " .
o Pliki z rozszerzeniami innymi niż " .jpg " nie będą
mogły być odczytane przez niniejszy odtwarzacz
DVD/CD pomimo, że program windows explorer
pokaże je jako pliki JPEG.

Utrzymanie i konserwacja
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w tym
rozdziale przed skontaktowaniem się z technikiem
serwisowym.

Obchodzenie się z urządzeniem
Podczas transportu urządzenia
Prosimy o zachowanie oryginalnego pudełka i
materiałów opakunkowych. Jeśli potrzebujesz
przetransportować urządzenie, dla maksymalnej
ochrony zapakuj je tak, jak było oryginalnie
zapakowane w fabryce.

Konserwacja urządzenia
Odtwarzacz DVD/CD jest nowoczesnym i
precyzyjnym urządzeniem. Jeśli soczewka głowicy
optycznej i elementy napędu płyty będą brudne lub
zużyte może zmniejszyć się jakość obrazu.
W zależności od środowiska w jakim urządzenie jest
używane zaleca się regularne kontrole i konserwację co
każde 1,000 godzin użytkowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.

Utrzymywanie powierzchni zewnętrznych w
czystości
o

Nie używaj lotnych cieczy, takich jak środki
owadobójcze, w pobliżu urządzenia.

o

Nie pozostawiaj gumowych lub plastikowych
produktów w kontakcie z urządzeniem na dłuższy
czas, ponieważ pozostawiają one ślady na
powierzchni.

Obsługa

Czyszczenie urządzenia
Do czyszczenia odtwarzacza używaj miękkiej i suchej
szmatki. Jeśli powierzchnie są bardzo zabrudzone
użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze
łagodnego detergentu.
Nie używaj mocnych rozpuszczalników takich jak
alkohol, benzyna lub rozcieńczalnik, gdyż mogą one
uszkodzić powierzchnię urządzenia.

27

Odtwarzanie płyty DivX
Przy użyciu odtwarzacza DVD możesz odtwarzać
płyty DivX.

1. Włóż płytę i zamknij szufladkę. Menu DivX pojawi
się na ekranie telewizora.
0:00:00

1 / 12

Kompatybilność płyt DivX z niniejszym
odtwarzaczem jest ograniczona w następujący
sposób:
o Dostępna rozdzielczość pliku DivX wynosi poniżej
720x576 pikseli (szer. x wys.)

DIVX
§>???
Movie Folder 1
Movie Folder 2

o Nazwa pliku z napisami DivX jest ograniczona do
20~40 znaków.

Movie Folder 3
Movie Folder 4
Movie Folder 5
Movie Folder 6
Movie Folder 7
Movie Folder 8

2. Używając v / V wybierz folder i naciśnij ENTER.
Pojawi się lista plików w folderze. Jeżeli chcesz
wrócić z listy plików na listę folderów, użyj klawiszy
v / V na pilocie, aby podświetlić
i naciśnij
ENTER.
3. Jeśli chcesz zobaczyć konkretny plik naciśnij
v / V, aby go podświetlić i naciśnij przycisk
ENTER (WPROWADŹ), aby go odtworzyć.
4. Naciśnij STOP, aby wyjść.

o Jeżeli plik DivX zawiera kod niemożliwy do
przedstawienia, na wyświetlaczu może być
wyświetlony jako znak ''_''.
o Jeżeli liczba klatek na sekundę wynosi ponad
30, urządzenie może nie działać normalnie.
o Jeżeli struktura wideo i audio nagranego pliku
nie jest przeplatana, odtwarzane jest audio lub
wideo
o Jeżeli plik jest nagrany przy pomocy GMC,
urządzenie obsługuje tylko 1-punktowy
poziom nagrywania.
* GMC?
GMC to skrót od Global Motion Compression. Jest to
narzędzie kodujące wymienione w standardzie MPEG4.
Niektóre dekodery MPEG4 takie, jak DivX lub Xvid,
mają tę opcję. Są różne poziomy kodowania GMC,
zazwyczaj nazywane GMC 1-punktowym, 2punkotowym lub 3-punktowym.

Odtwarzane pliki Divx
z " .avi " , " .mpg " , " .mpeg "
Odtwarzane formaty kodowania
z " DIVX3.xx " , " DIVX4.xx " , " DIVX5.xx " , " XVID " ,
" MP43 " , " 3IVX " , " MP42 " .
Odtwarzane formaty audio:
z " AC3 " , " DTS " , " PCM " , " MP3 " , " WMA " .
o Częstotliwość samplowania: w zakresie 32 - 48
kHz (MP3), w zakresie 24 - 48kHz (WMA)
o Szybkość transmisji: w zakresie 8 - 320kbps
(MP3),
32 - 192kbps (WMA)

28

Pamięć ostatniej sceny
DVD

Niniejszy odtwarzacz zapamiętuje ostatnią scenę z
ostatnio oglądanej płyty. Scena ta pozostaje w
pamięci nawet jeśli usuniesz płytę z odtwarzacza lub
wyłączysz go. Jeśli włożysz płytę, której scena jest
zapamiętana, scena ta zostanie automatycznie
przywołana.
Uwaga:
Niniejszy odtwarzacz nie zapamięta sceny z płyty
jeśli wyłączysz go przed rozpoczęciem odtwarzania
tej płyty.

Wybór systemu
Musisz wybrać odpowiedni system dostosowany do
Twojego telewizora. Jeśli w oknie wyświetlacza
pojawia się napis NO DISC (brak płyty), naciśnij i
przytrzymaj przez przynajmniej 5 sekund przycisk
PAUSE/STEP na płycie przedniej lub na nadajniku
zdalnego sterowania, aby umożliwić wybór systemu
(PAL, NTSC lub AUTO).
Jeśli wybrany system nie odpowiada systemowi w
twoim telewizorze, może nie wyświetlać się obraz o
normalnych kolorach.
AUTO: wybierz ten system, jeśli odtwarzacz jest
podłączony do telewizora
wielosystemowego.
NTSC: wybierz ten system, jeśli odtwarzacz jest
podłączony do telewizora z systemem
NTSC.
PAL:

Automatyczne wyłączanie
(funkcja " SLEEP TIMER " )
Po upływie zadanego czasu odbiornika/odtwarzacz
DVD/CD wyłączy się samoczynnie.
1. Naciskać SLEEP w celu ustawienia czasu, po
którym urządzenie ma wyłączyć się
samoczynnie.
W oknie wyświetlacza pojawi się wskaźnik SLEEP oraz
zadany czas.

2. Wciskanie SLEEP zmienia ustawienia w
następującym porządku.
SLEEP 180 ->150 ->120->90 ->80 -> 70 -> 60->
50 -> 40 -> 30 -> 20 ->10 ->OFF
Uwagi
o Istnieje możliwość sprawdzenia czasu, jaki
pozostał do samoczynnego wyłączenia się
odbiornika DVD/CD, zanim urządzenie wyłączy się.
Nacisnąć SLEEP. Pozostały czas pojawi się w oknie
wyświetlacza.

ŚCIEMNIACZ [DIMMER]
Ta funkcja pokaże się na wyświetlaczu, a dioda LED
głośności pokaże stan zasilania.

Obsługa

Funkcje dodatkowe

Każdorazowe naciskanie przycisku DIMMER pozwala
na przemian włączać i wyłączać tę opcję.

WYCISZENIE [MUTE]
Naciśnij przycisk MUTE żeby wyciszyć urządzenie.
Możesz wyciszyć urządzenie, żeby np. odebrać telefon
- wówczas wskaźnik " MUTE " pulsuje w okienku
wyświetlacza.

wybierz ten system, jeśli odtwarzacz jest
podłączony do telewizora z systemem PAL

29

Wprowadzanie stacji radiowych do pamięci

Słuchanie radio

Do pamięci można wprowadzić 50 stacji FM i AM.
Przed rozpoczęciem dostrajania należy maksymalnie
zredukować głośność.

Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w pamięci
odbiornika DVD/CD (Patrz " Programowanie stacji
radiowych do pamięci " po lewej).

1. Naciskać BAND na płycie czołowej lub FM/AM
(MW) na pilcoie aż do pojawienia się wskaźnika FM
lub AM w oknie wyświetlacza.

1. Za pomocą przycisku BAND wybrać pasmo FM
lub AM(MW); na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
informujący o wybranym paśmie.

2. Teraz, każdorazowe naciśnięcie jednego z ww.
przycisków przełącza między pasmem FM i
pasmem AM(MW).
3. Nacisnąć i przytrzymać TUNING
lub
na płycie czołowej przez mniej więcej
dwie sekundy, aż podana częstotliwość zacznie się
zmieniać. Skanowanie jest wstrzymywane wówczas,
gdy odbiornika DVD/CD wychwyci stację. W oknie
wyświetlacza pojawiają się komunikaty " TUNED " i " ST "
(w przypadku programu stereofonicznego).

4. Nacisnąć MEMO./STOP.
W oknie wyświetlacza zacznie błyskać numer kolejny
pamięci.

5. Naciskać TUNING
lub
n a płycie
czołowej w celu wyboru numeru kolejnego, pod
którym stacja ma zostać wprowadzona do pamięci.
6. Ponownie nacisnąć MEMO./STOP.

Dostrojona zostanie ostatnio słuchana stacja

2. Naciskać PRESET - lub + w celu wyboru
poszukiwanej stacji wprowadzonej do pamięci.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wybór
jednej stacji spośród wprowadzonych do pamięci.

3. Ustaw głośność pokrętłem VOLUME na
ściance przedniej albo przyciskiem VOLUME + lub
- na nadajniku zdalnego sterowania.

Wyłączenie radia
Naciśnij wyłącznik główny (POWER), aby
wyłączyć odbiornika DVD/CD lub wybrać inny tryb
pracy (CD/DVD, lub AUX).

Słuchanie stacji nie wprowadzonych do
pamięci
Przy czynności 2 zastosować dostrajanie amnualne
lub automatyczne.
Aby dostroić manualnie, naciskać TUNING
n a płycie czołowej.
lub

Stacja jest wprowadzona do pamięci.

7. Aby wprowadzić inne stacje, należy powtórzyć
czynności od 3 do 6.

Aby dostroić automatycznie, nacisnąć i przytrzymać
przez mniej więcej dwie sekundy przycisk TUNING
n a płycie czoło
lub

Dostrajanie stacji o słabym sygnale
Przy czynności 3 naciskać TUNING
, aby manualnie dostroić stację.

lub

Usuwanie wszystkich stacji wprowadzonych
do pamięci
Nacisnąć i przytrzymać MEMO./STOP. przez mniej
więcej trzy sekundy, aż do pojawienia się komunikatu
" CLEAR ALL " w oknie wyświetlacza; wówczas,
ponowne naciśnięcie MEMO./STOP. spowoduje
usunięcie wszystkich stacji wprowadzonych do pamięci.
Jeśli przypadkowo przeminą Państwo na funkcje
"CLEAR ALL" (zmazać wszystko), a nie chcą
Państwo zmazywać pamięci, nie należy naciskać
żadnego przycisku. Po kilku sekundach informacja
"CLEAR ALL" sama zniknie z ekranu i urządzenie
wróci ponownie do normalnego dział ania.
Uwagi
Jeź eli wszystkie numery pamięci są zajęte, w oknie
wyświetlacza na chwilę pojawi się komunikat " FULL " , a
następnie numer kolejny pamięci zacznie błyskać.
Aby zmienić stację przypisaną do tego numeru, należy
wykonać czynności od 5 do 6 powyżej.
30

Bezpośredni wybór uprzednio
zaprogramowanej stacji radiowej
Bezpośredniego wyboru uprzednio zaprogramowanej
stacji radiowej można dokonać za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
Na przykład, aby słuchać stacji nr 4, naciśnij 4 na
pilocie. Aby słuchać stacji nr 19, naciśnij 1, a potem
9 (w przeciągu 3 sekund).
Informacja
Odbiór programu FM z dużymi zakłóceniami
Nacisnąć przycisk MONO/ST. na płycie
czołowej. Komunikat " STEREO " zniknie i program
nie będzie już odbierany z efektem stereofonicznym,
lecz jakość odbioru poprawi się. Aby przywrócić
efekt stereofoniczny, należy ponownie nacisnąć ten
przycisk.
Poprawianie jakości odb ioru
Ukierunkuj antenę.

Funkcja RDS

Wyszukiwanie programów (PTY)

Niniejszej urządzenie jest wyposażone w system RDS
(Radio Data System), który dostarcza do
radioodbiornika FM szeroką gamę informacji. System
RDS, stosowany obecnie w wielu krajach, jest
systemem transmitującym znaki rozpoznawcze stacji,
informacje o sieci, opisy typów nadawanych
programów, opis rodzaju wybranej muzyki oraz
aktualny czas.

Główną zaletą funkcji RDS jest możliwość
zakodowania typów nadawanych programów za
pomocą kodu PTY. Poniższa lista przedstawia
skróty, których używa się do określenia typu
programu w kodzie PTY, wraz z opisem tego typu.

Po wybraniu stacji FM, która nadaje informacje RDS,
odbiornik automatycznie wyświetli znaki
rozpoznawcze tej stacji, a w okienku wyświetlacza
pojawi się napis RDS, a ponadto znak serwisu
programowego (PS), rozpoznawania typu programu
(PTY), radiotekstu (RT), oraz aktualny czas (CT), jeśli
te sygnały są nadawane przez daną stację.

OPCJE WYśWIETLANIA RDS
System RDS może przekazywać wiele różnych
informacji, a oprócz tego znaki rozpoznawcze
wybranej stacji, wyświetlane natychmiast po
dostrojeniu danej stacji. W normalnym trybie
działania RDS, w okienku wyświetlacza pojawia się
nazwa stacji, nazwa sieci lub numer telefonu. Poprzez
naciskanie przycisku RDS na nadajniku zdalnego
sterowania, można przechodzić do innych trybów
wyświetlania informacji w następującej kolejności:
(PS <-> FREQUENCY <-> PTY <-> RT <-> CT)
PS (nazwa serwisu programowego) - w okienku
wyświetlacza podawana jest nazwa kanału.
PTY (rozpoznanie typu programu) - w okienku
wyświetlacza podawana jest nazwa typu programu.
RT (radiotekst) - w okienku wyświetlacza
podawany jest specjalny komunikat ,,tekstowy &quot;
nadawany przez rozgłośnię. Tekst komunikatu
może się przewijać przez okienko wyświetlacza tak,
aby można było odczytać cały komunikat.
CT (aktualny czas, kontrolowany przez
rozgłośnię) - umożliwia odbieranie aktualnego
czasu i pokazywanie go w okienku wyświetlacza.
Uwaga
Niektóre stacje mogą nie obsługiwać niektórych
spośród wymienionych powyżej trybów działania
RDS. Jeśli informacje właściwe dla danego trybu
nie są nadawane przez daną rozgłośnię, w
okienku wyświetlacza pojawi się odpowiednio napis:
,,PTY NONE &quot; (BRAK PTY), ,,RT NONE &quot; (BRAK
RT), ,,CT NONE &quot; (BRAK CT) lub ,,PS NONE &quot;
(BRAK PS).

Wiadomości
Bieżące
Informacje
Sport
Edukacyjne
Dramat
Kultura
Nauka
Różne programy dyskusyjne
Muzyka popularna
Muzyka rockowa
Muzyka lekka
Muzyka klasyczna
Muzyka klasyczna - poważna
Inna muzyka
Informacje o pogodzie
Programy finansowe
Programy dla dzieci
Programy społeczne
Programy religijne
Programy z telefonicznym udziałem słuchaczy
Podróże i turystyka
Czas wolny, hobby
Muzyka jazzowa
Muzyka country
Muzyka ludowa
Stare przeboje
Muzyka folk
Programy dokumentalne
Alarm kontrolny ze stacji
Informacja o niebezpieczeństwie

Obsługa

DOSTRAJANIE RDS

NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM 1

Możesz wyszukać konkretny typ programu (PTY) następująco:
1. Naciśnij przycisk BAND (ZAKRES), aby wybrać
zakres FM.
2. Naciśnij przycisk PTY na nadajniku zdalnego
sterowania - w okienku wyświetlacza pojawi się
ostatnio używany typ programu PTY.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk PTY, aby wybrać
żądany typ PTY.
4. Po wybraniu odpowiedniego kodu PTY, naciśnij
przycisk PTY SEARCH.
Urządzenie przestawi się w tryb automatycznego
wyszukiwania stacji. Po wyszukaniu i dostrojeniu
stacji, funkcja wyszukiwania zostanie zatrzymana.
31

Kody języków
Przy pomocy tej listy wprowadź pożądany przez Ciebie język obsługi dla następujących ustawień początkowych:
Dysk Audio, Napisy, Menu.
Język
Kod
abchaski
6566
afarski
6565
afrikaans
6570
albański
8381
amharski
6577
arabski
6582
armeński
7289
assamski
6583
azerbajdżańskii
6590
baszkirski
6665
baskijski
6985
bengalski
6678
bhutański
6890
biharski
6672
bretoński
6682
bułgarski
6671
burmański
7789
białoruski
6669
kambodżański
7577
kataloński
6765
chiński
9072
korsykański
6779
chorwacki
7282
czeski
6783
duński
6865
niderlandzki
7876
angielski
6978
esperanto
6979
estoński
6984
farerski (z Wysp Owczych)7079

Język
Fidżi
fiński
francuski
galicyjski
gruziński
niemiecki
grecki
grenlandzki
guarani
gudżarati
hausa
hebrajski
hindi
węgierski
islandzki
indonezyjski
interlingua
irlandzki
włoski
japoński
jawajski
kanadyjski
kaszmirski
kazachski
kirgiski
koreański
kurdyjski
laotański
łacina
łotewski

Kod
7074
7073
7082
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686

Język
lingala
litewski
macedoński
malgaski
malajski
malayalam
maltański
maoryski
marathi
mołdawski
mongolski
nauru
nepalski
norweski
oriya
pendżabski
pasztu
perski
polski
portugalski
keczua
retoromański
rumuński
rosyjski
samoański
sanskryt
szkocko-galijski
serbski
serbo-chorwacki
szona
sindhi

Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368

Kod
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL

Kraj
Malezja
Malediwy
Meksyk
Monako
Mongolia
Maroko
Nepal
Holandia
Antyle
Holenderskie
Nowa Zelandia
Nigeria
Norwegia
Oman
Pakistan
Panama
Paragwaj
Filipiny
Polska
Portugalia
Rumunia
Federacja Rosyjska

Kod
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL

Język
syngalezyjski
słowacki
słoweński
somalijski
hiszpański
sudański
suahili
szwedzki
tagalog
tadżycki
tamilski
tatrski
telugu
tajski
tybetański
tigrinia
tonga
turecki
turkmeński
twi
ukraiński
urdu
uzbecki
wietnamski
volapük
walijski
wolof
xhosa
jidisz
juruba
zuluski

Kod
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085

Kody kraju
Użyj tej listy aby wprowadzić kod Twojego kraju.
Kraj
Afganistan
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Bhutan
Boliwia
Brazylia
Kambodża
Kanada
Chile
Chiny
Kolumbia
Kongo
Kostaryka
Chorwacja
Republika
Czeska
Dania
Ekwador
Egipt
Salwador

32

Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV

Kraj
Etiopia
Fidżi
Finlandia
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Grecja
Grenlandia
W-y Herald i
McDonald
Hongkong
Węgry
Indie
Indonezja
Izrael
Włochy
Jamajka
Japonia
Kenia
Kuwejt
Libia
Luksemburg

HM
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU

AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU

Kraj
Kod
Arabia Saudyjska
SA
Senegal
SN
Singapur
SG
Słowacja
SK
Słowenia
SI
Republika Południowej
Afryki
ZA
Korea Południowa KR
Hiszpania
ES
Sri Lanka
LK
Szwecja
SE
SSzwajcaria
CH
Tawan
TW
Tajlandia
TH
Turcja
TR
Uganda
UG
Ukraina
UA
Stany Zjednoczone (USA) US
Urugwaj
UY
Uzbekistan
UZ
Wietnam
VN
Zimbabwe
ZW

Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić, czy przyczyna i sposób korekcji problemu nie
zostały opisane w poponiższej tabeli.
Objaw
Brak zasilania.

Przyczyna
o Odłączony przewód przyłączowy
zasilania.

Zasilanie jest włączone, o Nie włożono płyty.
lecz odbiornik DVD/CD
nie pracuje.

Sposób korekcji
o Prawidłowo podłączyć przewód
przyłączowy zasilania do gniazda ściennego.
o Włożyć płytę. (Sprawdzić, czy wskaźnik
płyty DVD/płyty kompaktowej audio na
wyświetlaczu DVD jest zapalony.)
o W telewizorze wybrać ten tryb
wejścia wizji, przy którym na ekranie
telewizora pojawi się obraz z odbiornika
DVD/CD.

o Kabel wizyjny jest niewłaściwie
podłączony.

o Prawidłowo podłączyć kabel
wizyjny do gniazdek.

o Zasilanie podłączonego telewizora jest wyłączone.

o Włączyć telewizor.

o Urządzenie podłączone do kabla audio
nie jest nastawione na odbiór sygnału
wyjścia DVD.

o Wybrać ten tryb wejścia odbiornika
audio, przy którym dźwięk z odbiornika
DVD/CD jest dobrze słyszalny.

o Kable audio są podłączone
nieprawidłowo.

o Prawidłowo podłączyć kabel audio
do gniazdek.

o Wyłączone zasilanie urządzenia
podłączonego za pomocą kabla audio.

o Włączyć urządzenie podłączone za
pomocą kabla audio.

o Uszkodzony przewód połączeniowy audio

o Wymienić przewód połączeniowy audio.

Odtwarzany obraz jest
niskiej jakości.

o Płyta jest zabrudzona.

o Oczyścić płytę.

odbiornika DVD/CD nie
rozpoczyna
odtwarzania.

o Nie włożono płyty.

o Włożyć płytę. (Sprawdzić, czy wskaźnik
płyty DVD/płyty kompaktowej audio na
wyświetlaczu DVD jest zapalony.)

o Włożono płytę nie nadającą się do
odtwarzania.

o Włożyć płytę nadającą się do odtwarzania.
(Sprawdzić rodzaj płyty, system kolorów i kod
regionalny.)

o Płytę włożono odwrotną stroną.

o Umieścić płytę na tacce na płyty stroną,
na której znajdują się odtwarzane utwory, do
dołu.
o Umieścić płytę na tacce na płyty
we właściwej prowadnicy.

Dźwięk nie jest
emitowany lub jest
bardzo cichy

o Płyta nie została ułożona w prowadnicy.
o Płyta jest zabrudzona.

o Nacisnąć przycisk SETUP w celu
wyłączenia ekranu menu.

o Ustawiono poziom zabezpieczenia.
o Zabrudzona płyta.
Emitowane jest
głośne buczenie lub
hałas.

o Oczyścić płytę.

o Na ekranie telewizora jest wyświetlone
menu.

o Anulować funkcję poziomu
zabezpieczenia lub zmienić poziom
zabezpieczenia.
o Oczyścić płytę.

o Niewłaściwie podłączone głośniki i
urządzenia współpracujące.

o Właściwie podłączyć głośniki i
urządzenia współpracujące.

o odbiornika DVD/CD znajduje się zbyt
blisko telewizora.

Obsługa

o Telewizor nie został nastawiony na
odbiór sygnału wyjścia DVD.

Dźwięk nie jest
emitowany lub jest
bardzo cichy.

o Przesunąć telewizor od urządzeń
audio.

33

Objaw

Przyczyna

Sposób korekcji

o Anteny są źle ustawione albo źle
podłączone.y.

o Właściwie podłączyć anteny.

o Słaby sygnał wyszukiwanych stacji

Nie można dostroić
stacji radiowych.

o Dostroić stację manualnie.

o Wyregulować anteny, a w razie potrzeby
podłączyć antenę zewnętrzną.

(przy dostrajaniu automatycznym).
o Do pamięci nie wprowadzono żadnych
stacji lub usunięto stacje z pamięci (przy
dostrajaniu w trybie przeszukiwania
stacji wprowadzonych do pamięci).

o Używać pilota w odległości do około
20 stóp (6 metrów).
o Usunąć przeszkodę.

o Baterie pilota są zużyte.

34

o Skierować pilota na czujnik zdalnego
sterowania na odbiornika DVD/CD.

o Pomiędzy pilotem a odbiornika DVD/CD
znajduje się przeszkoda.
Wyświetlacz na
płycie przedniej jest
zbyt przyciemniony.

o Pilot nie został skierowany na czujnik
zdalnego sterowania na odbiornika
DVD/CD.
o Pilot jest nadmiernie oddalony od
odbiornika DVD/CD.

Pilot nie funkcjonuje
prawidłowo.

o Wprowadzić stacje do pamięci
(patrz strona 30).

o Wymienić baterie na nowe.

o Na wyświetlaczu na płycie przedniej
nie jest wyświetlany żaden symbol.

o Naciśnij przycisk DIMMER
(przyciemnianie) na nadajniku zdalnego
sterowania.

LH-T6340D_JA8PLLS_POL

Specyfikacje

?

Zakres strojenia
Częstotliwość pośrednia
Stosunek sygnału do szum
Charakterystyka częstotliwościowa
Zakres strojenia
Częstotliwość pośrednia
Tryb stereofoniczny
Tryb surround
(*Niekiedy, w zależności od ustawie?
trybu dźwięku i rodzaju źródła, dźwięk
może w ogóle nie być emitowany.)

Wyjścia

Type
Impedancja
Charakterystyka częstotliwościowa
Poziom ciśnienia akustycznego
Znamionowa moc pobierana
Maksymalna moc pobierana
Wymiary netto (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar netto

Patrz główna etykieta
Patrz główna etykieta
3.8 kg
360 x 75 x 314 mm
Temperatura: 5°C do 35°C, Położenie do pracy: poziome
5% do 85%
Laser półprzewodnikowy, długość fali 650 m
PAL 625/50, NTSC 525/60
200 Hz do 18 kHz
Powyżej 70 dB (1 kHz, NOP, 20 kHz filtr dolnoprzepustowy/filtr A)
Powyżej 70 dB
1.0 % (1 kHz, przy położeni12W position) (20 kHz filtr dolnoprzepustowy/filtr A)
1.0 V (p-p), 75 Ohm, synchronizacja negatywna, RCA jack
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ohm, synchronizacja negatywna,gniazdo, Mini DIN 4-pin x 1
(C) 0.3 V (p-p), 75 Ohm
87.5 - 108.0 MHz lub 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
10.7 MHz
55 dB (Mono)
180 - 10,000 Hz
522 - 1,611 kHz lub 530 - 1,610 kHz
450 kHz
25W + 25W (6 Ohm przy 1 kHz, THD 10 %)
łośniki przednie: 25W + 25W (THD 10 %)
Głośnik środkowy*: 25W
G ł o ś n i k iSurround*:25W + 25W (6Ohm przy 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 60W (8Ohm przy 70 Hz, THD 10 %)
S-VIDEO
MONITOR
Głośnik satelitarn
1 głośniki dwudrożne
6Ohm
130 - 20,000 Hz
85 dB/W (1m)
25W
50W
89 x 89 x 90 mm
0.4 kg

o G ł o ś n i k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
o Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
o Antena ramowa AM . . . . . . . . . . . . . .1

Głośnik basowy bierny (Subwoofer)
1 głośniki dwudrożne
8Ohm
50 - 1,500 Hz
82 dB/W (1m)
60W
120W
170 x 350 x 333 mm
4.3 kg

POMOC

FM
AM
[MW]

Elementy
dostarczone w
wyposażeniu

Sekcja gł ośników

Sekcja
wzmacniacza

Sekcja tunera

Video

CD/DVD

Sekcja ogólna

ś ródło zasilan
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość
Warunki pracy
Wilgotność robocza
Laser
System sygnałow
Zakres częstotliwości (audio)
Stosunek sygnału do szumu (audio)
Zakres dynamiki (audio)
Zniekształcenia harmoniczne (audio)
Wyjście video
Wyjście S-Video

o Kable głośnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
o Baterie (AAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
o Antena FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Ze względu na proces ciągłego doskonalenia produktu, konstrukcja i parametry techniczne urządzenia
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

35

P/N: 3834RH0057F


Download file - link to post