EL387R_OM_PL.pdf

SHARP EL-387 KALKULATOR instrukcja obsługi POLSKI

SHARP EL-387 KALKULATOR instrukcja obsługi POLSKI Producent: SHARP Model: EL-387 KALKULATOR Jezyk: POLSKI


KALKULATOR ELEKTRONICZNY

EL-387R

INFORMACJE OGÓLNE
o
o
o
o
o

Nie naciskać zbyt mocno na wyświetlacz gdyż zawiera on szkło.
Nie wrzucać zużytych baterii do ognia.
Baterie chronić przed małymi dziećmi.
ON
Jeśli na wyświetlaczu nie są wyświetlane żadne symbole należy nacisnąć przycisk C .
Jeśli podczas obliczeń zostanie wyłączone zasilanie, naciśnięcie przycisku [RESUME] umożliwia
powtórzenie obliczeń od momentu, w którym zostały one przerwane.

WYMIANA BATERII
Kiedy należy wymienić baterie:
o Gdy wyświetlacz staje się trudny do odczytania,
o Gdy po naciśnięciu przycisku [ON] po automatycznym wyłączeniu zasilania na wyświetlaczu
kalkulatora nic się nie pokazuje.
Procedura wymiany baterii:
Śrubka
Pokrywa komory baterii

Uwaga:

Bateria

Bateria

Po wymianie baterii należy sprawdzić stopę procentową. Jeśli stopa procentowa uległa zmianie
należy ją poprawić.

Kalkulator elektroniczny EL-387R

str. 1

KASOWANIE

o

Kasowanie całości obliczeń (bez zawartości pamięci)

o

Kasowanie zawartości pamięci

Nacisnąć przycisk [CM].

o

Kasowanie pamięci sumy łącznej

Dwukrotnie nacisnąć przycisk [GT].

Nacisnąć przycisk [C].

o Kasowanie błędu
Nacisnąć przycisk [C] lub [CA].
Po naciśnięciu przycisku [CA] kasowana jest zawartość pamięci sumy ogólnej oraz pamięci.

DANE TECHNICZNE
Typ:
Maksymalna ilość cyfr:
Zasilanie:
Automatyczne
wyłączanie zasilania
Zakres temperatur:
Wymiary:
Ciężar:
Wyposażenie:

Kalkulator elektroniczny
12
Ogniwo słoneczne i alkaliczna bateria manganowa (1,5V
lub równoważna x1)

(prąd stały) LR44

Po ok. 7 min.
0°C~40°C
107 x 169 x 19 mm
ok. 158g
Alkaliczna bateria manganowa (zainstalowana), instrukcja obsługi

Kalkulator spełnia wymagania wytycznych 89/336/EEC oraz 93/68/EEC.
str. 2

Kalkulator elektroniczny EL-387R

OBLICZENIA
1. Przed rozpoczęciem obliczeń nacisnąć przycisk [C] w celu skasowania wyników poprzednich obliczeń.
2. Jeśli część całkowita wartości zapisanej w pamięci łącznej GT przekroczy 12 cyfr powstaje błąd. W
celu skasowania błędu należy nacisnąć przyciski [C] [GT] [GT] .
3. Przełączniki, których nie uwzględniono w przykładach, mogą być ustawione w dowolny sposób.
4. Przy podawaniu przykładów obliczeń uwzględniono wyłącznie te symbole, które są istotne.
5. O ile nie zaznaczono inaczej, przykłady przedstawione są w następującej formie:
(1) Przykład

(2) Naciskane przyciski

(3) Wyświetlacz

! WYŚWIETLACZ i PRZEŁĄCZNIKI

o

Stan kalkulatora podczas obliczeń wskazywany jest
przez symbole pokazywane na wyświetlaczu oraz
ustawienie przełączników.

"
#
$
%

Licznik jest zwiększany o 1.
Wynik pośredni
Liczby były wprowadzane trzykrotnie
Wynik obliczeń

Kalkulator elektroniczny EL-387R

str. 3

! KONTROLA WYNIKU (PORÓWNANIE)
1. Jeśli wynik otrzymany po naciśnięciu przycisku [=] lub [%] jest zgodny z następującym po nim wyniku
kontrolnym, wyświetlony zostaje komunikat ,,OK".

2. Naciśnięcie przycisku [CA] powoduje skasowanie poprzedniego wyniku, co uniemożliwia porównanie
wyników.
3. Niemożliwe jest porównanie wyniku obliczeń z wartością zapisaną w pamięci a także porównanie w trakcie
obliczeń.
(1) Porównanie z wynikiem obliczeń 120 × 3652 + 670 - 258 = 438652.
5/4 ?

I

Pierwsze obliczenie

II

Drugie obliczenie

III Komunikat ,,OK" wyświetlany jest, gdy wynik drugiego obliczenia zgadza się z pierwszym wynikiem
(komunikat ten nie jest wyświetlany w przypadku, gdy wyniki się nie zgadzają).
Uwaga: Wartość wyświetlana przez funkcję kontroli wyniku nie jest dodawana do pamięci GT.
str. 4

Kalkulator elektroniczny EL-387R

! OBLICZENIA PODSTAWOWE

Kalkulator elektroniczny EL-387R

str. 5

Uwaga:

Przycisk

nie jest wykorzystywany przy wprowadzaniu wartości

& Wprowadzanie poprawek w trakcie obliczeń
Niepoprawnie

Poprawnie

str. 6

Kalkulator elektroniczny EL-387R

& Obliczenia marży
(1) Obliczyć zysk przy cenie sprzedaży 89,00 zł i kosztach 65,00 zł.

& Obliczanie ceny sprzedaży (na podstawie marży)
(1) Obliczyć cenę sprzedaży (a) i zysk (b) przy kosztach 8'160 zł, i marży 15% od ceny sprzedaży.

& Obliczenia kosztu (na podstawie marży)
(1) Obliczyć koszt (a) i zysk (b) jeśli cena sprzedaży wynosi 9'780 zł, a marża wynosi 20% od ceny
sprzedaży.

Kalkulator elektroniczny EL-387R

str. 7

& Obliczenia zmiany procentowej
(1) Obliczyć różnicę (a) i zmianę procentową (b) jeśli obrót wynosił w drugim roku 1'500 a w pierwszym
1'300.

! OBLICZENIA PODATKU
& Wprowadzanie stopy procentowej

o

& Wywoływanie stopy procentowej

Domyślnie stopa procentowa jest ustawiona na 3%.

str. 8

Kalkulator elektroniczny EL-387R

& Obliczanie wartości z podatkiem
(1) W poniższym przykładzie ceny bez podatku wynoszą 10,00 zł i 5,00zł, stopa procentowa wynosi 3%.
" - suma, # - suma z podatkiem, $ - podatek.

! OBLICZENIA NA DATACH
& Zakres dla obliczeń na datach
1. Można dokonywać obliczenia na datach w zakresie jednego roku (
dla 365 dni,
dla
366 dni).
2. Obliczenie różnicy dni od pewnej daty do drugiej, takiej samej daty umożliwia obliczenie liczby dni
całego roku.
3. Nie można obliczyć daty dodając lub odejmując 0 dni.
4. Przy ustawieniu przełącznika
nie można również obliczyć daty dodając lub odejmując 1
dzień.

Kalkulator elektroniczny EL-387R

& Funkcja przełączników

str. 9

i

.

Obliczenie liczby dni pomiędzy dwoma datami bez uwzględnienia daty początkowej
i końcowej danego okresu.

Obliczenie liczby dni pomiędzy dwoma datami z uwzględnieniem daty początkowej
i końcowej danego okresu.
& Obliczanie liczby dni pomiędzy dwoma datami
(1) Obliczyć liczbę dni pomiędzy 21 października a 24 grudnia (

str. 10

).

Kalkulator elektroniczny EL-387R

& Obliczanie daty następującej po określonej liczbie dni
Obliczyć datę następującą 50 dni po 27 marca (
Uwaga: Aby obliczyć datę występującą 50 przed
określoną datą należy zamiast przycisku [+]
nacisnąć przycisk [-].

).

& Obliczanie liczby dni pomiędzy dwoma datami z uwzględnieniem roku przestępnego

1
2
3
4
5

(1) Problem
Obliczanie liczby dni z uwzględnieniem 29 dni
lutego
Obliczanie daty następującej daną liczbę dni po
podanej dacie z uwzględnieniem 29 dni lutego
Obliczanie daty występującej daną liczbę dni
przed datą podaną z uwzględnieniem 29 dni
lutego
Obliczenie liczby dni pomiędzy datami, jeśli datą
początkową jest 29 lutego.
Obliczenie liczby dni pomiędzy datami, jeśli datą
końcową jest 29 lutego.

Kalkulator elektroniczny EL-387R

(2) Działanie
Do obliczonej liczby dni dodać jeden dzień
Dzień przed datą obliczoną
Dzień po dacie obliczonej
Zamiast 29 lutego, jako datę początkową należy
wprowadzić 28 lutego.
Zamiast 29 lutego, jako datę końcową należy
wprowadzić 1 marca.
str. 11

SHARP ELECTRONICS GmbH
Oddział w Polsce
02-844 Warszawa, ul. Puławska 469


Download file - link to post