BOSTON_RCR128_CZ.pdf

BLAUPUNKT BOSTON RCR 128 instrukcja obsługi INNY

BLAUPUNKT BOSTON RCR 128 instrukcja obsługi INNY Producent: BLAUPUNKT Model: BOSTON RCR 128 Jezyk: INNY


Dresden RCR 128
Boston RCR 128

1

11

2

2

12

3

4

13

5

14

15

16

6

17

18

7

19

8

9

20

21

10

22

Displej
Displej má 3 oblasti indikace. Indikace se m?ní podle druhu provozu a funkce.

Oblast indikace 1:

Oblast indikace 2:

Oblast indikace 3:

Provoz rádiového p?ijíma?e
Sady p?edvoleb a vlnové rozsahy.
Krátkodobá indikace p?edvolby (nap?. P1)

Provoz rádiového p?ijíma?e
Vysílací kmito?et nebo název vysíla?e
Typ programu PTY

Provoz kazetového p?ehráva?e
CAS - kazeta je v p?ístroji

Provoz kazetového p?ehráva?e
TAPE 1/TAPE 2 - reprodukovaná strana
kazety.
Indikace aktivní funkce.

Indikace aktivních funkcí.
- stereo
- kazeta zasunuta
LD
- Loudness

Audio
Numerické a grafické znázorn?ní nastavení
hlasitosti a zvuku
DSC
Trvalá indikace programování DSC.
Grafické znázorn?ní nastavené hlasitosti.

DSC
Indika?ní a zadávací pole b?hem
programování DSC
Indikace ?asu

Provoz rádiového p?ijíma?e
AF
- alternativní kmito?et p?i RDS
PTY - typ programu RDS
TA
- priorita dopravní hlášení
TP
- vysíla? s dopravním hlášením
lo
- citlivost vyhledávání

Ostatní
Indikace zm?ny zdroje signálu (nap?. rádio/
kazetový p?ehráva?)

3

OBSAH
Displej .............................................. 3
Stru?ný návod ................................. 5
D?ležité informace .......................... 7
Co byste m?li bezpodmíne?n? ?íst ............... 7
Bezpe?nost silni?ního provozu ...................... 7
Instalace ........................................................ 7
Varovný pokyn ............................................... 8

Clock - ?as ....................................... 8
Nastavení hodin ............................................. 8

Odnímatelný panel .......................... 8
Ochrana proti krádeži ............................... 8
Upevn?ní p?edního panelu ....................... 9

Volba provozního režimu ................ 9
Provoz radiop?ijíma?e s RDS ....... 10
AF - alternativní kmito?et ............................. 10
REG - regionální program ........................... 10
Volba vlnového rozsahu .............................. 10
Lad?ní vysíla?e ............................................ 10
Automatické lad?ní ?/? ................................... 10
Manuální lad?ní & lt; & lt; & gt; & gt; ................................. 11
Listování ve vysílací síti (pouze VKV) ......... 11
Zm?na sady p?edvoleb (VKV) ..................... 11
Uložení stanic .............................................. 11
Automatické uložení nejsiln?jších stanic
pomocí funkce cestovní pam?ť ................... 11

4

Vyvolání uložených stanic ........................... 12
Vzorkování stanic pomocí
funkce Radio-Scan ...................................... 12
Nastavení citlivosti vyhledávacího lad?ní .... 12

PTY - typ programu ....................... 12

Typy programu ............................................. 12
Zapnutí/vypnutí PTY .................................... 12
Zjišťování typu programu ............................. 13
Zobrazení zvoleného typu programu .......... 13
Volba typu programu ................................... 13
Uložení typu programu ................................ 13
Vzorkování PTY SCAN ................................ 13
Priorita PTY ................................................. 14

P?íjem dopravních informací
pomocí RDS-EON .......................... 15
Zap./vypnutí priority dopravního vysílání ..... 15
Varovný signál ............................................. 15
Vypnutí varovného signálu ......................... 15
Automatické vyhledávání stanic
(provoz kazet. p?ehráva?e) ......................... 15
Nastavení hlasitosti dopravní informace
a varovného tónu ......................................... 16

Provoz kazetového p?ehráva?e .... 16
Reprodukce kazety ...................................... 16
Vyjmutí kazety ............................................. 16
Rychlé p?evíjení ........................................... 16
P?epínání stop .............................................. 16

Poslech dopravních hlášení p?i
reprodukci kazet .......................................... 16

Programování s DSC ..................... 17
P?ehled nastavení DSC
z výroby ....................................................... 18

P?íloha ............................................ 18
Technické údaje ........................................... 18

Stru?ný návod
1

2

REL
Odblokování odnímatelného ovládacího
panel p?ijíma?e (ochrana proti krádeži).
Stiskn?te toto tla?ítko. Odejm?te ovládací
panel.

3

4

Zapnutí/vypnutí pomocí ON

5

Šachta kazety
Zasu?te kazetu otvorem doprava. Kazeta
se bude reprodukovat v naposledy nastaveném sm?ru chodu.

7 + 8 Zm?na sm?ru chodu (PROG)
stisknout sou?asn?.

Eject
Stiskn?te tla?ítko pro vysunutí kazety.

Pro zapnutí stiskn?te tla?ítko. P?ístroj
zahájí reprodukci s p?ednastavenou hlasitostí.
Stisknutím tla?ítka b?hem p?íjmu umožn?no rychlé zeslabení. (MUTE-uml?ení).
Tato funkce se zruší novým stisknutím tla?ítka. Hlasitost Mute m?žete naprogramovat. (viz “Programování pomocí DSC”).
Pro vypnutí tiskn?te tla?ítko cca. 2 sekundy.

6

Displej
Indikace všech nastavení, provozních
režim? a funkcí.

7

P?evíjení
P?evíjení kazety zp?t pro sm?r “TAPE 1”.
P?evíjení kazety vp?ed pro sm?r
“TAPE 2”.

Vypnutí/zapnutí pomocí spína?e
zapalování:
Pokud je p?ístroj odpovídajícím zp?sobem
zapojen, lze jej zapínat a vypínat pomocí
spína?e zapalování.
P?i vypnutém zapalování lze p?ístroj nadále provozovat následujícím zp?sobem:
Stisknout tla?ítko ON.
P?ístroj se zapne. Po zapnutí se po jedné
hodin? p?ístroj automaticky vypne, aby se
chránil akumulátor vozidla.

Oto?ný knoflík
Zm?na hlasitosti.
Otá?ejte knoflíkem.

8

P?evíjení
P?evíjení kazety vp?ed pro sm?r
“TAPE 1”.
P?evíjení kazety zp?t pro sm?r “TAPE 2”.

9

Výkyvný spína?

Provoz autorádia
? /?
Automatické lad?ní
?
sm?rem k vyšším kmito?t?m
?
sm?rem k nižším kmito?t?m
& lt; & lt; / & gt; & gt; v malých krocích dol?/nahoru,
(VKV, když je funkce AF vypnuta)

pouze u VKV:
& lt; & lt; / & gt; & gt; Listování v ?et?zci vysíla??, když
je funkce AF zapnuta
nap?: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY,
FFN, ... .
P?ídavná funkce výkyvného tla?ítka:
Další možnosti nastavení s:
AUD
22
DSC-MODE
21
PTY
12
P?edpoklad: Je aktivní p?íslušná funkce

5

10 SRC/SC
(Source=zdroj zvukového signálu,
SC=SCAN)
Krátkým stisknutím tla?ítka m?žete p?epínat mezi provozními režimy (radiový p?ijíma?/kazetový p?ehráva?).
Delším stisknutím tla?ítka SRC/SC volíte
funkci SCAN (vzorkování vysíla?? nebo
skladeb).
Režim autorádia
SRC/SC tisknout déle.
Krátce budou reprodukovány všechny
p?ijímatelné VKV, SV a DV-vysíla?e
(Dresden RCR 128 bez SV, DV). Na displeji se rozsvítí st?ídav? “SCAN” a zkratka
vysíla?e (pokud je k dispozici).
PTY-Scan
PTY-Scan lze zahájit pouze p?i zapnutém
PTY (na displeji musí svítit PTY).
Krátce budou vzorkovány vysíla?e p?ijímané s tímto typem programu.
11 AF-TA
Alternativní frekvence v režimu RDS.
TA (Traffic Announcement = priorita
dopravních hlášení)
Pokud se na displeji zobrazí “AF”, vyhledává rádio pomocí RDS automaticky lepší
p?íjmový kmito?et stejného programu.

6

Zapnutí/vypnutí TA:
Krátce stisknout tla?ítko AF-TA: Zobrazí
se “TA”, priorita dopravních hlášení je
aktivní;
Krátce stisknout tla?ítko AF-TA: vypnutí
TA, zobrazí se “TP”, když se p?ijímá dopravních hlášení.
Zapnutí/vypnutí AF:
Déle tisknout tla?ítko AF-TA: Zazní pípnutí, na displeji se rozsvítí “AF”
Déle tisknout tla?ítko AF-TA: Zazní pípnutí, na displeji zhasne “AF”
12 PTY
Programme Type = typ programu
M?žete volit mezi r?znými typy program?.
Pomocí výkyvného spína?e & lt; & lt; & gt; & gt; m?žete vyvolat všechny typy program?, pokud
je aktivní PTY (na displeji svítí “PTY”).

13 Tla?ítko BA/TS
Pro p?epnutí mezi vlnovými rozsahy/sadami p?edvoleb FM1, FM2, FMT (Travelstorecestovní pam?ť), SV a DV (Dresden RCR
128 bez SV, DV).

P?ídavná funkce Travelstore
Uložení šesti nejsiln?jších stanic pomocí
funkce Travelstore-cestovní pam?ť:

Tiskn?te tla?ítko BA/TS, až zazní pípnutí
pop?. až se na displeji objeví “T-STORE”.
14 ... 19 Tla?ítka p?edvoleb 1 až 6
Pro každou sadu p?edvoleb (I, II a “T”)
lze uložit v rozsahu VKV 6 vysíla??.
Na vlnových rozsazích SV a DV lze rovn?ž uložit 6 vysíla?? (neplatí pro Dresden
RCR 128).
Uložení vysíla?e - Tla?ítko p?edvolby
tisknout tak dlouho, až zazní pípnutí.
Vyvolání vysíla?e - Nastavit vlnový rozsah. P?i VKV zvolit sadu p?edvoleb a
krátce stisknout p?íslušné tla?ítko p?edvolby. Zvolená stanice se krátce zobrazí
na displeji v oblasti indikace 1 (nap?. P1).
20

DIS indikace ?asu
Provoz rádiového p?ijíma?e
Krátce stiskn?te toto tla?ítko a na krátkou
dobu se na displeji objeví ?as.
Provoz kazetového p?ehráva?e
Stiskn?te toto tla?ítko pro p?epnutí mezi
indikací sm?ru reprodukce a ?asem.

D?ležité informace
21 DSC Direct Software Control
M?žete p?izp?sobit programovatelná základní nastavení.
Další informace: “Programování pomocí
DSC.
22 AUD
Nastavení Treble (výšky) a basy.
Pro režimy provozu FM, SV, DV a kazetový p?ehráva?lze do pam?ti uložit r?zná
nastavení ( Dresden RCR 128 bez SV,
DV).
Nastavení:
Zvolte provozní režim.
Jednou stiskn?te AUD a pomocí výkyvného spína?e m??te hodnoty nastavení
barvy zvuku.
Výšky:
?
Treble +
?
Treble Basy:
& lt; & lt;
basy & gt; & gt;
basy +
Stiskn?te AUD dvakrát a pomocí výkyvného p?epína?e zm??te rozložení hlasitosti.
?
Fader vp?edu
?
Fader vzadu
& lt; & lt;
vyvážení vlevo
& gt; & gt;
vyvážení vpravo

Na displeji jsou zobrazeny nastavované
hodnoty. Poslední nastavení se automaticky uloží do pam?ti.
Vypnutí AUD:
Krátce stisknout tla?ítko.
Pokud se b?hem 8 sekund neprovede žádná zm?na, ukon?í se automaticky nastavování AUD.
P?ídavná funkce LD
Loudness (fyziologická regulace hlasitosti) zp?sobuje zvýšení bas? p?i nízké
hlasitosti.
Tiskn?te tla?ítko AUD déle než 2 sekundy,
tím aktivujete nastavení Loudness. Na
displeji se zobrazí “LD”.

Co byste m?li bezpodmíne?n? ?íst
P?ed prvním použitím vašeho nového autorádia si prosím pe?liv? p?e?t?te následující pokyny

Bezpe?nost silni?ního provozu
Nejvyšším zákonem je bezpe?nost dopravy.
Používejte proto Vaše autorádio tak, abyste
vždy zvládli aktuální dopravní situaci na
vozovce.
M?jte na pam?ti, že již p?i rychlosti 50 km/
hod ujedete každou vte?inu 14 m.
V kritických situacích vám doporu?ujeme
p?ijíma? neobsluhovat.
Vždy se ubezpe?te, že jste stále schopni slyšet jakékoliv varovné signály (nap?. hasi??
nebo policie), p?icházející z vn?jšku vozidla,
a že na n? m?žete odpovídajícím zp?sobem
reagovat.
Proto v pr?b?hu jízdy poslouchejte váš p?ijíma? v p?im??ené hlasitosti.

Instalace
Chcete-li instalovat p?ístroj sami nebo p?idáváte-li nové komponenty vašeho zvukového
systému, p?e?t?te si pe?liv? p?iložený návod
k instalaci a p?ipojení.

7

Clock - hodiny
Pro správnou funkci se musí p?ipojit plus p?es
spína? zapalování a trvalý plus.
Nespojujete výstupy reproduktor? s kostrou!

Varovný pokyn
Nebezpe?í poškození motorem pohán?né
automatické antény v my?ce automobil?.
Než vjedete do my?ky,
• Vypn?te rádio pomocí ON. Motorem pohán?ná anténa se zasune, pokud k tomu
nedojde, stiskn?te ON ješt? jednou.
Do my?ky vjížd?jte pouze se zasunutou
motorovou anténou!

Odnímatelný ovládací díl

P?ístroj má k dispozici interní hodiny.

Ochrana proti krádeži

Priorita zobrazení:
Pro zm?nu priority zobrazení tiskn?te tla?ítko
, až zazní pípnutí. Potom je stiskn?te tolikrát,
až se na displeji objeví požadované zobrazení.
(Neprovád?jte v režimu rozhlasového p?ijíma?e).

Jako ochranou proti krádeži je váš p?ístroj vybaven odnímatelným ovládacím dílem. Bez
ovládacího dílu je p?ístroj pro zlod?je bezcenný.
Chráníte se p?ed vznikem škod a p?i opušt?ní
automobilu si vždy vezm?te ovládací díl sebou. Konstruk?ní provedení vám umož?uje
jednoduchou manipulaci.

Režim rozhlasového p?ijíma?e
Krátkým stisknutím tla?ítka se krátkodob?
zobrazí hodiny.
Provoz kazetového p?ehráva?e
Stiskn?te toto tla?ítko pro p?epnutí mezi zobrazením sm?ru reprodukce a ?asem.

Nastavení hodin
?as se nastavuje v režimu DSC.
• Krátce stiskn?te DSC.
• Zvolte pomocí ?/? funkci “CLOCKSET”.
• Stiskn?te & lt; & lt; & gt; & gt; pro aktivaci hodin pop?.
minut. Nastavitelná volba bliká.
• Pomocí ?/? m?žete nyní m?nit blikající
oblast.
• Po ukon?ení nastavení stiskn?te krátce
DSC pro uložení do pam?ti.

8

Pokyn:
Ovládací díl nevyndávejte rovn?, ale sm?rem
doleva. Nenechejte jej spadnout.
Nevystavujte jej p?ímému slune?nímu zá?ení
nebo jiným zdroj?m tepla.
Neukládejte jej na vlhkých místech.
Vyjmutí ovládacího dílu
Otev?ete zajišt?ní ovládacího dílu stisknutím
tla?ítka REL. Vyjm?te ovládací díl.

Volba druhu provozu
Pokud byl p?ístroj ješt? v provozu, tak se nyní
vypne. Aktuální nastavení budou uložena do
pam?ti. Kazeta umíst?ná v p?ístroji zde z?stane.
P?ístroj se po umíst?ní ovládacího dílu op?t
zapne.

Upevn?ní ovládacího dílu
Chcete-li ovládací díl trvale upevnit v p?ístroji,
zašroubujte p?iložený šroubek na levé stran?
t?lesa do otvoru (C) (viz obrázek).

Pomocí SRC/SC (Source = zdroj signálu)
m?žete volit mezi provozními režimu rádio/
kazetový p?ehráva?.
P?epnutí typu provozu:
• Stiskn?te SRC/SC.

Umíst?ní ovládacího dílu
Zasu?te ovládací díl (B) zleva do vedení v t?lese (A) vpravo. Zatla?te potom levou stranu
ovládacího dílu lehce do p?ístroje, až zasko?í.

9

Provoz radiop?ijíma?e s RDS (Radio Data System)
Radio Data System nabízí p?i poslechu p?ijíma?e v pásmu VKV mnohem vyšší komfort.
Stále více radiových stanic vysílá sou?asn?
se svým programem RDS informace.
Jakmile je identifikována stanice, objeví se
na displeji název stanice a regionální identifika?ní ozna?ení (nap?. NDR1 NDS regionální program v Dolním Sasku).
Když je aktivována funkce RDS, stanou se
tla?ítka p?edvoleb programovými tla?ítky. Nyní
p?esn? víte jaký program je nalad?n a urychlí
se nalezení požadované stanice.
Ale RDS nabízí další výhody:

AF - alternativní kmito?et
Funkce AF (Alternativ-Frequenz) zabezpe?uje, aby byl vždy automaticky nalad?n nejsiln?jší kmito?et práv? zvoleného programu. Tato
funkce je aktivována, když na displeji svítí
”AF”.
K zapnutí/vypnutí funkce AF:
• stiskn?te déle tla?ítko AF-TA.
Jakmile za?ne vyhledávání nejsiln?jšího p?íjmového signálu, m?že se p?ijíma? krátce odml?et.

Jestliže se na displeji objeví ”SEARCH” p?i
zapnutí p?ijíma?e nebo p?i vyvolání jednoho
z uložených kmito?t?, p?ístroj automaticky
vyhledává alternativní kmito?et.
”SEARCH” zmizí z displeje, když byl nalezen
alternativní kmito?et nebo po celkovém prohledání kmito?tového rozsahu.
Jestliže se kvalita p?íjmu p?íliš zhoršuje,
• nala?te jinou stanici.

REG - regionální (místní) program
Ur?ité radiové programy vysílají v jistých
?asech regionální programy nabízející lokální
informace. Nap?. první program vysílaný NDR
nabízí v jistých ?asových obdobích dne programy s r?zným obsahem v severních zemích
Šlesvicko-Holštýnska, v Hamburku a v Dolním Sasku.
Jestliže posloucháte ur?itý program a chcete
jej dále poslouchat, zvolte v režimu DSC
“REG ON”.
Vyjedete-li z oblasti p?íjmu regionálního programu nebo chcete-li využívat úplné služby
RDS, zvolte v režimu DSC “REG OFF”.

Volba vlnového rozsahu
M?žete volit z následujících vlnových rozsah?:
VKV (FM)
87,5 - 108 MHz
st?ední vlny (SV)
531 - 1602 kHz
dlouhé vlny (DV)
153 - 279 kHz
(Dresden RCR 128 bez SV a DV)
• Stiskn?te tla?ítko BA/TS, až se zvolí požadovaný vlnový rozsah.

Lad?ní vysíla??
Automatické vyhledávání ?/?

Stiskn?te ?/?; p?ijíma? bude automaticky
vyhledávat další stanici.
Když držíte horní nebo dolní ?ást spína?e
?/? stisknutou, vyhledávací lad?ní probíhá rychleji sm?rem k vyšším resp. nižším kmito?t?m.


Automatické vyhledávání
?
nahoru
?
dol?
& lt; & lt; & gt; & gt; dol?/nahoru v krátkých krocích
(U VKV pouze je-li AF vypnuto)

10

Manuální lad?ní pomocí & lt; & lt; & gt; & gt;
Ladit m?žete také ru?n?.
P?edpoklad:
AF a PTY jsou vypnuty (symboly nesvítí na
displeji).

V p?ípad? pot?eby vypn?te tyto funkce:


Stiskn?te AF-TA pop?. PTY.

Ru?ní lad?ní:


Stiskn?te & lt; & lt; & gt; & gt; ; kmito?et se bude m?nit
v krátkých krocích sm?rem dol? nebo
nahoru.
Když držíte levou nebo pravou stranu výkyvného spína?e & lt; & lt; & gt; & gt; stisknutou, kmito?et se
m?ní rychleji.

Listování ve vysílací síti
(pouze VKV)

K nalad?ní stanic ve vaší p?íjmové oblasti
m?žete použít tla?ítka & lt; & lt; & gt; & gt; .
Jestliže lze p?ijímat n?kolik program? jedné
vysílací sít?, m?žete mezi nimi listovat sm?rem vp?ed p?i stisku & gt; & gt; , nebo vzad p?i použití
& lt; & lt; , nap?. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, ....
P?edpokladem k tomu je, aby byly stanice
nejmén? jednou p?ijmuty, a aby bylo p?edtím
aktivováno “AF” (svítí na displeji).

V tomto p?ípad? m?žete za?ít vyhledávací
operaci nap?. s Travelstore:
• Stiskn?te tla?ítko BA/TS na dobu asi
2 sekund; systém za?íná prohledávat
kmito?tový rozsah.
Jestliže “AF” nesvítí,
• ponechte stisknuto AF-TA. Zazní pípnutí
a na displeji se rozsvítí “AF”.
P?edpoklady pro volbu vysíla?? pomocí
& lt; & lt; & gt; & gt; jsou spln?ny.

Zm?na sady p?edvoleb (VKV)
K uložení stanic a jejich pozd?jšímu vyvolání
m?žete p?epínat mezi sadami p?edvoleb 1, 2
a T.
Na displeji je indikována práv? zvolená sada
p?edvoleb.
• Stiskn?te n?kolikrát tla?ítko BA/TS, až se
symbol požadované sady p?edvoleb rozsvítí na displeji.

Uložení stanic
Na rozsahu VKV m?žete v každé sad? p?edvoleb (1, 2 a T), uložit šest stanic pod tla?ítka
p?edvoleb 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Na rozsazích MW a LW m?žete v každém
rozsahu uložit také šest stanic (Dresden RCR
128 bez SV a DV).
• Zvolte vlnový rozsah pomocí BA/TS.Výkyvným spína?em nala?te stanici automaticky ?/? nebo manuáln? & lt; & lt; & gt; & gt; ).
• Stiskn?te požadované tla?ítko p?edvolby
až se p?ijíma? odml?í a op?t se ozve (asi
2 sekundy) pop?. až zazní pípnutí.
Nyní je stanice uložena.
Aktivované tla?ítko p?edvolby je zobrazeno
na displeji.

Automatické uložení nejsiln?jších
stanic pomocí funkce cestovní
pam?ť (Travelstore).
V p?íslušné oblasti p?íjmu m?žete automaticky uložit šest nejsiln?jších VKV stanic set?íd?n? podle intenzity signálu. Tato funkce je
zvlášt? vhodná p?i cestování.
• Stiskn?te tla?ítko BA/TS na dobu asi
2 sekund.
Na displeji se zobrazí “T-STORE”
Šest nejsiln?jších VKV stanic se uloží do do
sady p?edvoleb ”T” (Travelstore). Když se
tento proces ukon?í, za?ne p?ijíma? reprodukovat program nejsiln?jšího vysíla?e .
V p?ípad? pot?eby m?že být stanice do sady
p?edvoleb ”T” uložena také manuáln? (viz
”Uložení stanic”).

11

Vyvolání uložených stanic
Každou uloženou stanici m?žete vyvolat stiskem tla?ítka.
• Zvolte vlnový rozsah a sadu p?edvoleb
stiskem tla?ítka BA/TS. Stiskn?te tla?ítko
BA/TS tolikrát, až se zobrazí požadovaná
sada p?edvoleb.
• K vyvolání stanice krátce stiskn?te odpovídající tla?ítko p?edvolby.

Vzorkování uložených stanic
pomocí funkce Radio Scan
M?žete krátce vzorkovat p?ijímatelné stanice.
Zahájení Scan:
• déle stiskn?te SRC/SC.
Na displeji bliká vzorkovaný kmito?et nebo
zkratka vysíla?e. B?hem vyhledávání se na
displeji zobrazuje “SCAN”.
K ukon?ení funkce Scan a pokra?ování
v reprodukci programu práv?
vzorkované stanice:
• krátce stiskn?te SRC/SC.
Pokud se nezvolí žádný vysíla?, zahájí se
nový SCAN.

12

Nastavení citlivosti vyhledávacího
lad?ní
Citlivost automatického vyhledávacího lad?ní
lze zm?nit.
Je-li na displeji zobrazeno ”lo”, p?ijíma? vyhledává silné, lokální stanice (nízká citlivost).
Jestliže není na displeji zobrazeno ”lo”, p?ístroj
vyhledává také slabší, vzdálené stanice (vysoká citlivost).
Chcete-li zm?nit citlivost automatického vyhledávacího lad?ní p?e?t?te si “Programování
DSC - SENS”.

PTY (typ programu)
Toto je RDS-služba, kterou stále více vysílacích spole?ností zahrnuje do svých služeb.
To vám umožní zvolit program odpovídajícího
typu podle vašeho p?ání.
Když je zvolen programový typ, lze vyhledat
vysíla? pomocí vyhledávacího lad?ní nebo
pomocí funkce SCAN.

Typ programu
Zapn?te PTY.
Pomocí tla?ítka & lt; & lt; & gt; & gt; zobrazíte naposledy zvolený typ programu a m?žete jej zm?nit.

Uložené typy program? lze zvolit tla?ítky 1-6.
Použít lze n?které níže uvedené programové
typy.
WEATHER (po?así)
FINANCE
TRAVEL (cestování)
HOBBIES (koní?ky)
JAZZ
COUNTRY
NEWS (zprávy)
INFO
SPORT (sport)
CULTURE (kultura)
SCIENCE (v?da)
VARIED (r?zné)
POP MUSIK (pop)
ROCK MUSIK (rock)
CLASSICS (klasická hudba)

Zapnutí/vypnutí PTY
• Stiskn?te tla?ítko PTY.
P?i zapnuté funkci zobrazuje displej krátce
zvolený typ programu a trvale “PTY”.

Zjišťování programového typu vysíla?e
• Tiskn?te PTY cca 2 sekundy
Po pípnutí se zobrazí, jaký programový typ
p?ijímaný vysíla? vysílá. Zobrazí-li se “NONE”,
nemá tento vysíla? identifikaci PTY”.

Zobrazení zvoleného programového
typu vysíla?e
• Stiskn?te & lt; & lt; nebo & gt; & gt; .
Krátce bude zobrazen naposledy zvolený programový typ.

Volba typu programu
a) tla?ítky p?edvolby
Je-li funkce PTY zapnuta, mohou být
tla?ítky 1-6 zvoleny pevn? naprogramované typy program?.
• Stiskn?te jedno z tla?ítek 1-6.
Displej zobrazí na dv? sekundy zvolený
programový typ.
Chcete-li poslouchat vysíla?e s vysíláním
zvoleného programového typu,
• stiskn?te ?/? , aby bylo zahájeno vyhledávání.
Jestliže není nalezena žádná stanice zvoleného typu programu, zobrazí se na displeji
“NO PTY” a zazní pípnutí. P?ijíma? bude pokra?ovat s naposledy p?ijímaným vysíla?em.

Každému tla?ítku p?edvolby m?žete p?i?adit
jiný typ programu. V p?ípad? pot?eby si p?e?t?te následující odstavec “ Uložení typ? program?”.
b) výkyvným spína?em & lt; & lt; & gt; & gt; .
Je-li funkce PTY zapnuta, lze programový typ volit výkyvným spína?em & lt; & lt; & gt; & gt; .
• Stiskn?te & lt; & lt; nebo & gt; & gt; . Naposledy zvolený programový typ bude zobrazen
na dobu t?í sekund.
• V této dob? zvolte spína?em & lt; & lt; (sm?r
zp?t) nebo & gt; & gt; (sm?r vp?ed), požadovaný programový typ.
• Spína? & lt; & lt; nebo & gt; & gt; stiskn?te podle pot?eby i n?kolikrát.
Chcete-li poslouchat vysíla?e s vysíláním
zvoleného programového typu,
• stiskn?te ?/? , aby bylo zahájeno vyhledávání.
Jestliže není nalezena žádná stanice zvoleného typu programu, zobrazí se na displeji
“NO PTY” a zazní pípnutí. P?ijíma? bude pokra?ovat s naposledy p?ijímaným vysíla?em.

Uložení typu programu
Z výroby je na tla?ítcích p?edvoleb 1 - 6 uložen
vždy jeden typ programu.
M?žete však také uložit jiné typy program?.
Chcete-li uložit jiný typ programu, musí na
displeji svítit “PTY”.
• V p?ípad? pot?eby zapn?te “PTY” pomocí
tla?ítka PTY.
• Zvolte pomocí & lt; & lt; & gt; & gt; typ programu a
• tiskn?te zvolené tla?ítko p?edvolby
(1 - 6) tak dlouho, až zazní pípnutí.
Zvolený typ programu lze vyvolat tímto tla?ítkem p?edvolby, pokud na displeji svítí
“PTY”.
Vzorkování vysíla?? s PTY-SCAN
Podmínka: na displeji musí svítit PTY.
• Tiskn?te SRC/SC, až zazní pípnutí.
Krátce budou vzorkovány vysíla?e p?ijímané s tímto typem programu.
Vypnutí SCAN:
• Ješt? jednou stiskn?te SRC/SC nebo
výkyvný spína? pro vyhledávání.

13

Priorita PTY
Situace
PTY je zapnuto, na displeji svítí tento nápis.
V sou?asnosti nelze p?ijímat žádný vysíla?
zvoleného typu programu (pomocí vyhledávání nebo Scan).
P?ístroj se p?epne zp?t na dosavadní vysíla?.
Pokud lze p?ijímat n?jaký vysíla? v rámci
tohoto ?et?zce vysíla??, který odpovídá
zvolenému typu programu, p?epne se p?ístroj
p?i provozu rádia na tento vysíla?.
P?íklad:
-

Dosavadní vysíla?: NDR 3.

-

Na displeji svítí “PTY”

-

Zvolí se “POP”

-

Zahájí se vyhledávání

-

Nenalezne se žádný vysíla? s PTY-POP

-

Displej zobrazí “NO PTY” a p?epne se
automaticky zp?t na NDR 3.

-

NDR 2 vysílá PTY-POP

-

P?ístroj provede v rámci ?et?zce vysíla??
zm?nu na NDR 2 po dobu, kdy vysíla?
vysílá “POP”.

14

Také p?i provozu kazetového p?ehráva?e se
p?ístroj automaticky p?epíná v rámci ?et?zce
vysíla?? na zvolený typ programu.
Po ukon?ení vysílání PTY se p?epne p?ístroj
na p?edchozí zdroj signálu (rádio nebo kazeta).
Poznámka:
Jak již bylo uvedeno na po?átku, nejsou tyto
funkce v sou?asnosti k dispozici u všech vysíla?? RDS.

P?íjem dopravních informací pomocí RDS-EON
Pod pojmem EON (Enhanced Other Network)
rozumíme vým?nu informací vysíla?? v rámci
jednoho ?et?zce vysíla??.
Mnoho VKV vysíla?? pravideln? vysílá pro
sv?j vysílací okruh aktuální dopravní informace.
Všechny vysíla?e vysílající dopravní informace vysílají soub?žn? se svým programem
signál, který je rozpoznán a dekódován vaším
p?ijíma?em. Jakmile je takový signál p?ijat,
zobrazí se na displeji ”TP” (Traffic Program program s dopravním hlášením). Vedle toho
existují vysíla?e, které samy nevysílají
dopravní informace, ale pomocí RDS-EON
nabízejí možnost p?ijímat dopravní informace
jiné stanice z téhož ?et?zce vysíla??.
Jestliže posloucháte jednu z t?chto stanic
s aktivovanou prioritou dopravních hlášení
(nap?. NDR 4), rozsvítí se na displeji “TA”.
Je-li vysílána dopravní informace, bude
p?ijíma? automaticky p?epnut na propojený
vysíla? vysílající dopravní informace (v tomto
p?ípad? NDR 2) a po ukon?ení dopravní informace se op?t p?epne zp?t na p?vodní program (NDR 4).

Zapnutí/vypnutí priority dopravního
vysílání
Na displeji svítí “TA”, když je zapnuta priorita
dopravních hlášení.
Zapnutí/vypnutí priority dopravních hlášení:
• stiskn?te tla?ítko AF-TA. Svítí “TA”.
Stisknete-li AF-TA b?hem reprodukce dopravního hlášení, p?eruší se priorita pouze pro
toto hlášení. P?ístroj se p?epne zp?t do
p?edchozího stavu.
Priorita pro další dopravní hlášení z?stane
zachována.
B?hem dopravních hlášení jsou ur?itá tla?ítka vy?azena z ?innosti.

Varovný signál
Když opouštíte oblast p?íjmu stanice s dopravním vysíláním, které práv? posloucháte, uslyšíte po cca 30 sekundách varovný signál.
Tento varovný signál rovn?ž zazní v p?ípad?,
že stisknete tla?ítko p?edvolby stanice bez
dopravního vysílání.

Vypnutí varovného signálu
a) Nala?te na jinou stanici s dopravním vysíláním:
• stiskn?te výkyvný spína? nebo
• stiskn?te tla?ítko p?edvolby stanice
s dopravním vysíláním.

nebo

b) vypn?te prioritu dopravního vysílání:
• stiskn?te tla?ítko TA.
Z displeje zmizí indikace “TA”.

Automatické vyhledávání stanic
(režim kazetového p?ehráva?e)

Jestliže posloucháte kazetový p?ehráva?
a opouštíte p?íjmovou oblast stanice s dopravním vysíláním, potom bude p?ijíma? automaticky vyhledávat novou stanici s dopravním
vysíláním.
Jestliže tato stanice nebude nalezena do
30 sekund po zapo?etí vyhledávání, uslyšíte
každých 30 sekund varovný signál. Ten vypnete výše popsaným zp?sobem.

15

Kazetový p?ehráva?
Nastavení hlasitosti dopravní informace a varovného tónu
Tato hlasitost je nastavena z výroby.
Chcete-li zm?nit toto nastavení, postupujte
zp?sobem uvedeným v kapitole ”Programování DSC - TA VOL”.

Reprodukce kazet

Zm?na sm?ru chodu

Zasu?te kazetu otev?enou stranou doprava
do šachty kazety. Zvolte pomocí tla?ítka SRC/
SC režim kazetového p?ehráva?e. Na displeji
se objeví “TAPE 1” nebo “TAPE 2”. Kazeta
bude reprodukována v naposledy zvoleném
sm?ru.

Pro zm?nu chodu kazety
• sou?asn? stiskn?te
/
.
Na displeji se objeví “TAPE 1” pop?. “TAPE
2” pro zvolenou stranu kazety.

Vysunutí kazety
Pomocí tla?ítka

vyjm?te kazetu z p?ístroje.

P?evíjení
Pro sm?r reprodukce “TAPE 1” stiskn?te
pro p?evíjení vzad a
pro p?evíjení
vp?ed.
Pro sm?r reprodukce “TAPE 2” stiskn?te
pro p?evíjení vp?ed a
pro p?evíjení
vzad.
Na displeji se objeví “FORWARD” pop?.
“REWIND”.
Pokud se p?i p?evíjení pásku dosáhne konce
kazety, zm?ní p?ístroj automaticky sm?r chodu
a zahájí reprodukci.
P?i “Radio Monitor ON” p?epne p?ístroj b?hem
p?evíjení na naposledy zvolený rozhlasový
program. Nastavení Radio-Monitor m?žete
zm?nit v režimu DSC. (Viz “programování
s DSC - RM”.)

16

Dopravní hlášení p?i reprodukci
kazet
Pomocí funkce Traffic Announcement (priorita
dopravní hlášení) je p?ístroj p?ipraven k p?íjmu
dopravních hlášení b?hem reprodukce kazet.
V p?ípad? dopravní hlášení se zastaví reprodukce a bude reprodukován p?íslušné dopravní hlášení.
Funkce je aktivní, když je na displeji zobrazeno “TA”.
• Krátce stiskn?te tla?ítko AF-TA.

Programování s DSC
DSC (Direct Software Control) umož?uje
uživatelsky p?izp?sobit ur?itá základní programovatelná nastavení osobní pot?eb? a preferencím, a tyto zm?ny uložit.
Základní nastavení tohoto p?ístroje je provedeno ve výrob?.
V následujícím popisu naleznete p?ehled základních nastavení, takže se k t?mto hodnotám m?žete v p?ípad? pot?eby vrátit.
P?ejete-li si zm?nit n?které nastavení,
• stiskn?te DSC.
Na displeji je zobrazeno: MENU ?/? .
Použijte výkyvný spína? ?/? pro volbu funkce,
kterou chcete zm?nit. Displej zobrazí aktuální
nastavení. Pomocí tla?ítek & lt; & lt; & gt; výkyvného
spína?e m?níte hodnoty. Stisknutím tla?ítka
DSC uložíte nastavené hodnoty do pam?ti.

LOUDNESS

TA VOL

Fyziologické p?izp?sobení
zvuku p?i nízké hlasitosti zd?razn?ním bas?.
LOUD 1 - slabé zd?razn?ní
LOUD 6 - silné zd?razn?ní
Funkci použijte k nastavení
hlasitosti dopravních informací a varovného signálu mezi hodnotami 0 a 63.
Dopravní informace budou
reprodukovány se specifikovaným nastavením i p?i nižší
standardní hlasitosti.
Je-li standardní hlasitost vyšší
než TA VOL, reprodukují se
dopravní hlášení trochu hlasit?ji než je standardní hlasitost.

REG

?/? Volba funkce
& lt; & lt; & gt; & gt; Nastavení/vyvolání hodnot

Zm?na nastavení citlivosti vyhledávacího lad?ní.
“LO” - místní p?íjem
DX - dálkový p?íjem
Zvolte “LO 3”, když chcete
p?ijímat silné vysíla?e v lokální
oblasti, nastavte “DX 1”, když
chcete p?ijímat slabé a vzdálené vysíla?e

Zvolte mezi zobrazením ?asu
ve formátu 12 nebo 24 hodin.

CLOCKSET

Pro ru?ní nastavení ?asu.
Pomocí & lt; & lt; & gt; & gt; volte hodiny/
minuty. Blikající oblast
zm?níte pomocí ?/?.

ON VOL

Funkci použijte k nastavení po?áte?ní hlasitosti po zapnutí p?ístroje.
Pomocí & lt; & lt; & gt; & gt; nastavte požadovanou hlasitost.

MUTE

M?žete nastavit hlasitost
MUTE.

BEEP X

M?žete nastavit hlasitost potvrzovacího signálu (BEEP).
Hlasitost je nastavitelná mezi
0 - 9 (0 = vypnuto).

RM OFF

Radio Monitor
Pokud je zapnut Radio Monitor, p?epne se p?ístroj b?hem
p?evíjení vp?ed a vzad v režimu kazetového p?ehráva?e
do režimu autorádia a je reprodukován naposledy p?ijímaný program.

Zapnutí/vypnutí regionální
funkce.

SENS DX1

CLOCK 24

17

P?íloha
DISPLAY

ON/OFF
Zobrazení na displeji p?i vypnutém p?ístroji zapnuto nebo
vypnuto.

P?ehled nastavení DSC z výroby
LOUDNESS
TA VOL
REG
SENS
CLOCKTYPE
CLOCKSET
ON VOL
MUTE
BEEP
RM
DISP

3
40
OFF
DX1
CLOCK 24

Technické údaje
Zesilova?:
Výstupní výkon:

Tuner:
Vlnové rozsahy:
VKV (FM) :
87,5 - 108 MHz
SV
:
531 - 1602 kHz
DV
:
153 - 279 kHz
(Dresden RCR 128 bez SV, DV)
Kmito?tový rozsah FM:
35 - 16 000 Hz
Kazetový p?ehráva?
Kmito?tový rozsah:
35 - 16 000 Hz

20
10
3
OFF
OFF

Zm?ny vyhrazeny!

18

4 x 19 Weff podle
DIN 45324 p?i 14,4 V
4 x 30 W max. výkon


Download file - link to post