DI-604_instrukcja_PL.pdf

D-LINK DI-604 instrukcja obsługi POLSKI

D-LINK DI-604 instrukcja obsługi POLSKI Producent: D-LINK Model: DI-604 Jezyk: POLSKI


Ruter szerokopasmowy
D-Link Express Ethernetwork(TM) DI-604
Podręcznik użytkownika

Wersja 070902

Spis treści
Zawartość opakowania ........................................... 3
Wprowadzenie.......................................................... 4
Korzystanie z kreatora konfiguracji ....................... 9
Korzystanie z menu konfiguracji.......................... 15
Rozwiązywanie problemów .................................. 29
Podstawowe informacje o konfiguracji sieci ...... 35
Dane techniczne .................................................... 48
Uzyskiwanie pomocy technicznej ........................ 49
Konfiguracja routera DI-604 z łączem Neostrada+50
Konfiguracja

routera

DI-604

z

łączem

DSL

oferowanym przez TP S.A........................................59

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania:
o
o
o
o
o

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Express Ethernetwork(TM)
Zasilacz 5 V / 2 A
Kabel ethernetowy (skrętka nieekranowana CAT5-UTP,
bezpośredni)
Podręcznik użytkownika na dysku CD
Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide)

typ

połączenia:

Uwaga: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niż w zasilaczu
dołączonym do urządzenia DI-604 spowoduje uszkodzenie rutera i unieważnienie jego
gwarancji.
Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt
ze sprzedawcą.

Wymagania systemowe:
o
o

Komputer z systemem Windows, Macintosh lub Unix oraz zainstalowaną kartą
sieciową Ethernet
Przeglądarka Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 4.0 bądź nowszej, z
włączoną obsługą języka JavaScript

Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu naszego wyjątkowego rutera szerokopasmowego. Ruter DI-604 jest
przeznaczony specjalnie do zastosowań w małych firmach lub biurach domowych.
Stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z Internetu i udostępnianie
zasobów w biurze. Jest łatwy w konfiguracji i obsłudze, nawet dla użytkowników bez
przygotowania technicznego. Wskazówki dotyczące instalowania i konfigurowania rutera
DI-604 można znaleźć w dołączonej do zestawu skróconej instrukcji instalacji. Przed
instalacją i korzystaniem z rutera DI-604 prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym
podręcznikiem -- zamieszczone tu bardziej szczegółowe informacje pozwolą w pełni
wykorzystać funkcje urządzenia.

Funkcje i korzyści
o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

Udostępnianie szerokopasmowego połączenia modemowego i adresu IP
Umożliwia podłączenie wielu komputerów do szerokopasmowego modemu (DSL
lub przeznaczonego do sieci telewizji kablowej) i korzystanie z Internetu.
Przełącznik ethernetowy z automatycznym wykrywaniem nośnika
Jest wyposażony w 4-portowy przełącznik ethernetowy z automatycznym
wykrywaniem nośnika.
Tunelowe połączenia VPN
Obsługuje sesje tunelowe PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol) oraz umożliwia
skonfigurowanie serwera i klientów VPN.
Zapora
Chroni sieć -- wszystkie niepożądane pakiety nadchodzące z zewnątrz są
blokowane.
Obsługa funkcji serwera DHCP
Wszystkie komputery pracujące w sieci mogą automatycznie pobierać ustawienia
TCP/IP z rutera DI-604.
Konfiguracja za pomocą przeglądarki
Urządzenie można skonfigurować za pomocą przeglądarki Netscape lub Internet
Explorer zainstalowanej na dowolnym komputerze połączonym z ruterem.
Obsługa kontroli dostępu
Możliwe jest określenie różnych praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.
Obsługa filtra pakietów:
Filtr pakietów pozwala kontrolować dostęp do sieci dzięki analizie pakietów
przychodzących i wychodzących. Pakiety są przepuszczane lub zatrzymywane w
zależności od ich źródłowego i docelowego adresu IP.
Obsługa serwera wirtualnego
Umożliwia udostępnienie w Internecie usług WWW, FTP i innych
zaimplementowanych wewnątrz sieci lokalnej.
Definiowane przez użytkownika tunele z funkcją wykrywania aplikacji
Użytkownik może zdefiniować atrybuty konieczne do obsługi specjalnych aplikacji,
które nawiązują wiele połączeń -- gier sieciowych, konferencji wideo, telefonii
internetowej itp. Ruter DI-604 potrafi wykryć typ aplikacji i otworzyć odpowiedni
wieloportowy tunel.
Obsługa hosta DMZ
Ruter umożliwia całkowite udostępnienie któregoś z komputerów sieci w Internecie.
Funkcja ta wykorzystywana jest wtedy, gdy specjalny mechanizm ,,tunelu z funkcją
wykrywania aplikacji" jest niewystarczający do poprawnego działania aplikacji.

Wprowadzenie do technologii rutera szerokopasmowego
Ruter jest urządzeniem, które przekazuje pakiety danych ze źródła do miejsca
docelowego. Przekazywanie odbywa się na podstawie adresów IP, a nie adresów MAC.
Ruter przekazuje dane z Internetu do konkretnego komputera w sieci lokalnej.
Informacje w Internecie są przesyłane za pomocą ruterów. Kliknięcie łącza na stronie
WWW powoduje wysłanie do serwera żądania wyświetlenia pewnej strony. Wysyłane i
otrzymywane informacje są transportowane między komputerem a serwerem za pomocą
ruterów. Ruter określa również najlepszą trasę (route) dla przekazywanych informacji,
pozwalającą na dostarczenie ich we właściwy sposób.
Ruter kontroluje dane transmitowane do i z sieci, eliminując niepożądane informacje.
Zapewnia to ochronę komputerów podłączonych do rutera -- nadawcy spoza sieci lokalnej
nie mogą uzyskać dostępu lub przesłać informacji bezpośrednio do komputera wewnątrz
tej sieci. Jeśli jakaś informacja nie jest adresowana do żadnego komputera wewnątrz sieci,
zostaje zignorowana. Zapobiega to uzyskaniu dostępu do sieci lub jej uszkodzeniu przez
niepożądane bądź szkodliwe informacje.

Wprowadzenie do technologii zapór
Zapora (firewall) jest urządzeniem znajdującym się między komputerem użytkownika a
Internetem. Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do lub z sieci. Zapora może mieć
postać komputera z odpowiednim oprogramowaniem lub specjalizowanego urządzenia. W
większości przypadków zaporę wykorzystuje się do ochrony sieci prywatnych lub
korporacyjnych sieci lokalnych i intranetów przed dostępem ze strony nieautoryzowanych
użytkowników za pośrednictwem Internetu.
Zapora sieciowa analizuje wszystkie dane transmitowane do sieci oraz wysyłane z niej.
Każda informacja jest porównywana ze zbiorem kryteriów skonfigurowanych przez
administratora. Jeśli dane nie spełniają zadanych kryteriów, to zostają zablokowane i
zignorowane, w przeciwnym razie są ,,przepuszczane". Metodę taką określa się mianem
filtrowania pakietów.
W zaporze można również skonfigurować zabezpieczenia dotyczące specyficznych
aplikacji lub portów. Na przykład zapora może współpracować z serwerem FTP lub Telnet.
Można również spowodować, aby zapora umożliwiała działanie pewnych aplikacji lub gier
internetowych, poprzez udostępnienie odpowiednich portów UDP lub TCP.

Wprowadzenie do technologii sieci lokalnych
Termin sieć lokalna (Local Area Network -- LAN) określa zbiór połączonych ze sobą
komputerów znajdujących się na niewielkim obszarze, np. w jednym budynku lub zespole
budynków. Poszczególne sieci lokalne można ze sobą łączyć na dużych obszarach -- tak
połączone sieci określa się terminem sieci rozległej (Wide Area Network -- WAN).
Sieć lokalna jest zbiorem wzajemnie połączonych komputerów. Komputery mogą być
połączone za pomocą różnych nośników. Najpopularniejszym nośnikiem jest kabel CAT5
(skrętka nieekranowana UTP lub ekranowana STP). Natomiast w bezprzewodowych
sieciach lokalnych komunikacja odbywa się za pośrednictwem fal radiowych. Każdy
komputer musi być wyposażony w kartę sieciową (Network Interface Card -- NIC),
umożliwiającą transmisję danych. W komputerach najczęściej instalowane są karty

sieciowe obsługujące szybkość transmisji 10 Mb/s i 10/100 Mb/s lub bezprzewodowe karty
sieciowe.
W większości sieci poszczególne komputery podłącza się do specjalnego urządzenia,
takiego jak koncentrator lub przełącznik. Koncentrator odbiera po prostu wszystkie dane
docierające do dowolnego portu i przekazuje dalej do wszystkich innych portów.
Przełącznik jest urządzeniem bardziej zaawansowanym -- potrafi określić, do którego
portu docelowego należy skierować określoną porcję informacji. Przełącznik zmniejsza
ruch w sieci i przyspiesza komunikację.
Właściwe zaplanowanie i zaimplementowanie sieci może być czasochłonne. Sieć można
konfigurować na wiele sposobów. Wybór metody odpowiedniej do wymagań musi być
przemyślany.

Wprowadzenie do technologii sieci prywatnych
Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network -- VPN) wykorzystuje publiczną sieć
kablową (Internet) do połączenia dwóch różnych sieci w taki sposób, jakby były one jedną
siecią. Na przykład pracownik może z domu uzyskać dostęp do sieci korporacyjnej i
korzystać ze znajdujących się tam plików i drukarek. Poniżej omówiono różne
implementacje wirtualnej sieci prywatnej.

Protokół PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol)
Protokół PPTP jest specjalną metodą łączenia dwóch sieci prywatnych za pośrednictwem
Internetu. Informacje transmitowane między sieciami są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu
danych umieszczonych wewnątrz pakietu.

Protokół IPSec (IP Security)
Protokół IPSec zapewnia bezpieczniejsze łączenie sieci za pośrednictwem Internetu lub
sieci rozległej. W technologii PPTP szyfrowane są tylko pakiety danych, natomiast w
protokole IPSec dotyczy to całej komunikacji między klientem a serwerem.
Ponieważ nie ma standardu ujednolicającego oprogramowanie serwerów wirtualnych sieci
prywatnych, stosowane są obie wymienione wyżej implementacje VPN. Każdy operator
Internetu lub firma może zaimplementować wirtualną sieć prywatną na własny sposób,
dlatego zapewnienie zgodności operacyjnej bywa problematyczne.

Kontrolki
Wskaźniki portów ethernetowych sieci rozległej i lokalnej (zielone). Kontrolka
migocze, gdy przez dany port LAN lub WAN dane są wysyłane lub otrzymywane.
Wskaźniki stanu łącza (zielone). Kontrolka migocze, gdy przez odpowiedni port dane są
wysyłane lub otrzymywane.

Złącza

[LAN ports (1-4)] -- Porty sieci lokalnej (1-4)
[WAN port] -- Port sieci rozległej
[Power jack] -- Gniazdo zasilacza
[Reset] -- Przycisk resetowania

Rozpoczynamy instalację
Pokazana na poniższym rysunku przykładowa infrastruktura sieciowa obejmuje
następujące urządzenia sieciowe D-Link:
o
o
o
o

ruter szerokopasmowy Express Ethernetwork(TM) D-Link DI-604,
notebook z kartą sieciową Ethernet D-Link DFE-670TXD,
komputer biurkowy z kartą sieciową Ethernet D-Link DFE-530TX+,
modem do sieci telewizji kablowej D-Link DCM-200.

[Internet] -- Internet
[Cable/DSL Modem] -- Modem DSL lub do sieci telewizji kablowej
[DI-604] -- DI-604
[Computer 1 Desktop PC or Laptop] -- Komputer 1 Komputer biurkowy lub notebook
[Computer 2 Desktop PC or Laptop] -- Komputer 2 Komputer biurkowy lub notebook
[Printer] -- Drukarka

Korzystanie z kreatora konfiguracji
Konfigurowanie urządzenia DI-604 w systemach MS Windows, Macintosh lub UNIX
odbywa się za pomocą przeglądarki Netscape Communicator lub Internet Explorer.
Po uruchomieniu przeglądarki, w polu Location (Netscape) lub Adres (IE) należy wpisać
adres rutera DI-604 (np. http://192.168.0.1) i nacisnąć Enter.

o
o

Uruchom
przeglądarkę
WWW.
Wpisz adres IP urządzenia
DI-604.

(W powyższym przykładzie wykorzystano domyślny adres IP. W przypadku zmiany
adresu rutera DI-604 odpowiednio do wymagań sieci, w przeglądarce należy wpisać
nowy adres, a nie domyślny).

o
o
o

W polu Nazwa użytkownika wpisz
admin (małymi literami).
Pole Hasło pozostaw puste.
Kliknij przycisk OK.

Zostanie
wyświetlony
następujący ekran. Kliknij
przycisk
Run
Wizard(Uruchom kreatora).

Zostanie wyświetlony ekran Setup Wizard (Kreator konfiguracji).
skonfigurować ruter DI-604, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

Aby

szybko

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe
hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji.
Kliknij przycisk Next (Dalej).
Na pokazanej poniżej stronie wybierz metodę połączenia z Internetem. Połączenie to
określane jest mianem połączenia WAN (WAN connection) lub typu sieci WAN (WAN
Type).
Static
IP
Address
(Statyczny
adres
IP):
Ta opcja umożliwia ręczne
wprowadzenie adresu IP
uzyskanego od operatora
Internetu.
(Patrz
punkt
Przypisywanie
statycznego adresu IP w
rozdziale Rozwiązywanie
problemów
niniejszego
podręcznika).
Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP):(np. użytkownicy modemów do sieci telewizji
kablowej)
Ta opcja umożliwia automatyczne uzyskanie adresu IP od operatora Internetu.
Patrz punkt Dynamiczny adres IP.
Dynamic IP Address with RoadRunner Session Management (Dynamiczny adres IP z
funkcją RoadRunner Session Management): (np. użytkownicy usługi Telstra BigPond)
Tę opcję należy wybrać, jeśli wymaga tego operator Internetu.
PPP over Ethernet (PPPoE) (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet):
(np. użytkownicy DSL)
Tę opcję należy wybrać, jeśli operator Internetu wymaga, aby korzystanie z jego usług
odbywało się za pośrednictwem protokołu PPPoE.
Patrz część PPPoE.
PPPTP (protokół PPPTP):
Tę opcję należy wybrać, jeśli wymaga tego operator Internetu.
Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Next (Dalej).

Statyczny adres IP
Po wybraniu opcji Static IP Address (Statyczny adres IP) zostanie wyświetlona
następująca strona:

Wprowadź informacje dotyczące protokołu IP uzyskane od operatora Internetu. Należy
wpisać odpowiednie dane w następujących polach: WAN IP Address (Adres IP w sieci
rozległej), WAN Subnet Mask (Maska podsieci w sieci rozległej), WAN Gateway (Brama
w sieci rozległej) oraz Primary DNS (Główny serwer DNS).
Kliknij przycisk Next (Dalej).
Dynamiczny adres IP
Po wybraniu opcji Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP) zostanie wyświetlona
następująca strona:

Jeśli operator Internetu wymaga wprowadzenia specyficznej nazwy hosta lub adresu
MAC, należy wprowadzić te informacje. Przycisk Clone MAC Address umożliwia
skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu WAN rutera DI-604.
Kliknij przycisk Next (Dalej).
Dynamiczny adres IP w sieci kablowej BigPond
Po wybraniu opcji Dynamic IP Address with RoadRunner Session Management
(Dynamiczny adres IP z funkcją RoadRunner Session Management) zostanie wyświetlona
następująca strona:

Jeśli operator Internetu wymaga wprowadzenia specyficznej nazwy hosta lub adresu
MAC, należy wpisać te informacje. Przycisk Clone MAC Address umożliwia skopiowanie
adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu WAN rutera DI-604.
Kliknij przycisk Next (Dalej).

PPPoE
Po wybraniu opcji PPP over Ethernet (PPPoE) (protokół przesyłania pakietów PPP w
sieci Ethernet), zostanie wyświetlona następująca strona:

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło uzyskane od operatora Internetu. Wprowadź
odpowiednią nazwę w polu Service Name (Nazwa usługi), jeśli funkcja ta jest
wykorzystywana przez operatora Internetu do połączeń PPPoE (NIE dotyczy Neostrady).
Kliknij przycisk Next (Dalej).
PPTP

Po wybraniu opcji PPTP (protokół PPTP) należy wprowadzić wszystkie wymagane
informacje uzyskane od operatora Internetu.
Kliknij przycisk Next (Dalej).

Na tym kończy się działanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Naciśnij
przycisk Restart (Restartuj), aby zapisać zmiany i zrestartować urządzenia DI-604 .
Zmiany zostaną zapisane w ruterze DI-604 i urządzenie zostanie zrestartowane.
Konfiguracja urządzenia za pomocą programu Setup Wizard została zakończona.
Można już korzystać z Internetu.
Jeśli będzie konieczne wprowadzenie zmian lub uzupełnienie konfiguracji rutera DI-604,
można to zrobić za pomocą menu Configuration (Konfiguracja). Aby uzyskać dostęp do
tego menu, należy wprowadzić adres IP urządzenia DI-604 w polu adresu przeglądarki i
nacisnąć Enter. Więcej informacji o menu Configuration można znaleźć w następnym
rozdziale.

Korzystanie z menu konfiguracji
Setup Wizard (Kreator konfiguracji)

Po zalogowaniu się w internetowym interfejsie zarządzania najpierw wyświetlana jest
strona programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Program ten służy do szybkiego
konfigurowania urządzenia DI-604. W celu uzyskania połączenia z operatorem Internetu
wystarczy wykonać trzy proste i szybkie kroki -- cała procedura trwa zaledwie kilka minut.

WAN
Ustawienia sieci rozległej (Wide Area Network -- WAN) można określić mianem ustawień
publicznych (public settings). Wszystkie adresy IP wprowadzone w konfiguracji sieci WAN
są publiczne i można do nich uzyskać dostęp z Internetu.
W konfiguracji sieci rozległej dostępne są następujące opcje: Dynamic IP Address
(Dynamiczny adres IP), Dynamic IP (w/RoadRunner) (Dynamiczny adres IP z funkcją
RoadRunner), Static IP Address (Statyczny adres IP), PPPoE (protokół przesyłania
pakietów PPP w sieci Ethernet), PPTP (protokół PPTP). Należy wybrać odpowiednią opcję
i wprowadzić informacje wymagane do uzyskania połączenia z operatorem Internetu.
HOME & gt; WAN & gt; DYNAMIC IP ADDRESS

W celu automatycznego uzyskania adresów IP od operatora Internetu należy wybrać opcję
Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP). Opcję tę należy wybrać także wówczas, gdy
operator Internetu nie udostępnił żadnego specyficznego adresu IP. Opcja ta jest
powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu przez sieć telewizji
kablowej.
Host Name (Nazwa hosta): Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, ale niektórzy
operatorzy Internetu mogą wymagać wprowadzenia tam określonej wartości. Nazwa hosta
jest nazwą urządzenia -- rutera szerokopasmowego.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

HOME & gt; WAN & gt; STATIC IP ADDRESS

Opcję Static IP Address należy wybrać wtedy, gdy operator Internetu udostępnił
informacje dotyczące protokołu IP. Konieczne jest wprowadzenie następujących
parametrów: adres IP, maska podsieci, adres bramy oraz adres (adresy) serwerów DNS.
Każdy wprowadzany adres IP musi mieć odpowiedni format, tzn. cztery oktety IP
rozdzielone kropkami (x.x.x.x). Ruter nie akceptuje adresów podanych w innym formacie.
WAN IP Address (Adres IP w sieci WAN): publiczny adres IP przypisany przez operatora
Internetu.
WAN Subnet Mask (Maska podsieci WAN): maska podsieci przypisana przez operatora
Internetu.
WAN Gateway Address (Adres bramy WAN): publiczny adres IP operatora Internetu, z
którym uzyskujemy połączenie.
Primary DNS Address (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera systemu nazw
domen (Domain Name Server -- DNS) przypisany przez operatora Internetu.
Secondary DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

HOME & gt; WAN & gt; PPPOE

Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) należy wybrać
wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu.
Operator udostępni odpowiednią nazwę użytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół
wykorzystywana w połączeniach DSL.
PPPoE Account (Konto PPPoE): konto PPPoE udostępnione przez operatora Internetu.
PPPoE Password (Hasło PPPoE): hasło PPPoE udostępnione przez operatora Internetu.
Primary DNS Address (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera DNS
przypisany przez operatora Internetu.
Secondary DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny.
Maximum Idle Time (Maksymalny czas bezczynności): czas bezczynności, po którym
sesja PPPoE zostaje rozłączona. W polu tym należy wpisać maksymalny czas
oczekiwania (w minutach), po którym nieaktywne połączenie internetowe zostaje
rozłączone. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wprowadzić czas zerowy lub zaznaczyć opcję
Auto-reconnect (Automatyczne ponowne połączenie).
PPPoE Service Name (Nazwa usługi PPPoE): w tym miejscu należy wprowadzić nazwę
usługi uzyskaną od operatora Internetu (parametr opcjonalny).
Assigned IP Address (Przypisany adres IP): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku
usługi PPPoE ze statycznym adresem IP (Static PPPoE). W polu tym należy wprowadzić
statyczny adres IP dla połączenia PPPoE.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

HOME & gt; LAN

Ustawienia sieci lokalnej (Local Area Network -- LAN) dotyczą sieci wewnętrznej. Są to
parametry IP interfejsu LAN urządzenia DI-604. Można je określić mianem ustawień
prywatnych (private settings). W razie konieczności adres IP w sieci lokalnej można
zmienić. Adres IP w sieci LAN jest prywatny i dostępny w sieci wewnętrznej. Nie jest on
natomiast dostępny z Internetu.
LAN IP Address (Adres IP w sieci LAN): adres IP interfejsu LAN, domyślnie 192.168.0.1.
DHCP Server (Serwer DHCP): należy wybrać opcję Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz).
The range of the IP Address Pool (Pula adresów IP): na żądanie serwer DHCP
automatycznie przydziela komputerowi nieużywany adres IP z puli. W tym miejscu należy
określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP.
Domain name (Nazwa domeny): parametr opcjonalny. W tym miejscu można wprowadzić
nazwę domeny lokalnej.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
Ruter DI-604 zawiera wbudowany serwer obsługujący protokół DHCP (Dynamic Host
Control Protocol). Serwer DHCP automatycznie przypisuje adresy IP komputerom w sieci
lokalnej lub prywatnej. Aby komputery w sieci działały jako klienty DHCP, należy w
ustawieniach TCP/IP zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. Tak
skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia
TCP/IP z urządzenia DI-604. Na żądanie komputera serwer DHCP automatycznie
przydziela nieużywany adres IP z puli. Konieczne jest podanie adresu początkowego i
końcowego puli adresów IP.

ADVANCED & gt; VIRTUAL SERVER

Zapora odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chroniąc sieć lokalną. Dzięki temu komputery
połączone w sieć za pomocą rutera DI-604 są niewidoczne z zewnątrz. W razie
konieczności można jednak niektóre z nich udostępnić publicznie. W tym celu należy
włączyć funkcję Virtual Server Mapping (Odwzorowanie serwerów wirtualnych).
Serwer wirtualny jest definiowany jako Service Port (Port usługi). Wszystkie żądania
skierowane do tego portu są przekierowywane do komputera określonego parametrem
Server IP (Adres IP serwera).
Na przykład jeśli pod adresem 192.168.0.1 funkcjonuje serwer FTP (port 21), pod
adresem 192.168.0.2 serwer WWW (port 80), a pod adresem 192.168.0.6 serwer VPN, to
tabela odwzorowania wirtualnych serwerów będzie wyglądała następująco:
Service Port (Port usługi)
21
80
1723

Server IP (Adres IP serwera)
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.6

Enable (Włącz)
V
V
V

ADVANCED & gt; APPLICATIONS

Niektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa,
nawiązują wiele połączeń. Ze względu na zasadę działania zapory, korzystanie z tych
aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Ruter DI-604 może obsługiwać niektóre tego
rodzaju aplikacje, dzięki funkcji Special Applications (Aplikacje specjalne). Jeśli
zastosowanie tej funkcji nie wystarcza do właściwego działania aplikacji, można jeszcze
wykorzystać opcję DMZ Host (Host DMZ) z grupy Miscellaneous Items (Różne).
Trigger (Wyzwalane przez): numer portu docelowego, przez który aplikacja nawiązuje
połączenie na początku działania.
Incoming Ports (Porty lokalne): po wykryciu pakietu wyzwalającego tę funkcję, pakiety
przychodzące skierowane do określonych w tym miejscu portów są ,,przepuszczane" przez
zaporę.
W szarym polu na dole tej strony można wybrać jedno z ustawień fabrycznie
zdefiniowanych dla urządzenia DI-604. Z menu rozwijanego Popular applications
(Popularne aplikacje) należy wybrać aplikację i kliknąć przycisk Copy to (Skopiuj) w celu
wprowadzenia fabrycznie zdefiniowanych ustawień.
Uwaga! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych
może korzystać tylko jeden komputer PC.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

ADVANCED & gt; FILTER

Mechanizm kontroli dostępu na podstawie adresu MAC umożliwia przypisywanie
różnych praw dostępu różnym użytkownikom oraz specyficznych adresów IP
poszczególnym adresom MAC.
MAC Address Control (Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC): zaznaczenie pola
Enable (Włącz) powoduje uaktywnienie mechanizmu kontroli dostępu na podstawie
adresu MAC. Wszystkie ustawienia wprowadzone na tej stronie obowiązują tylko wtedy,
gdy pole to jest zaznaczone.
Connection control (Kontrola połączeń): po zaznaczeniu tego pola można określić, które
urządzenia przewodowe i bezprzewodowe mogą nawiązywać połączenia z ruterem. Jeśli
urządzenie klienckie nie ma dostępu do rutera, nie może także korzystać z Internetu.
Możliwe jest również określenie sposobu postępowania z klientami, których adresów MAC
nie wymieniono w tabeli kontroli dostępu (patrz niżej) -- mogą one domyślnie mieć (opcja
allow) lub nie mieć (deny) dostępu do rutera.
MAC Address
Adres MAC pozwala zidentyfikować konkretne urządzenie klienckie.
(Adres MAC)
IP
Address
Oczekiwany adres IP tego klienta. To pole można pozostawić puste.
(Adres IP)
Jeśli jest zaznaczone pole Connection control (Kontrola połączeń), to
zaznaczenie tego pola powoduje, że dane urządzenie będzie miało
C
dostęp do rutera.

Niżej na stronie MAC Address Control znajduje się menu rozwijane i przycisk,
ułatwiające wprowadzenie adresu MAC:

Z menu rozwijanego DHCP clients (Klienty DHCP) wybierz specyficznego klienta.
Kliknij przycisk Copy to (Kopiuj). Spowoduje to skopiowanie adresu MAC wybranego
klienta DHCP do wiersza tabeli oznaczonego numerem ID.
Previous page (Poprzednia strona) oraz Next page (Następna strona): te dwa przyciski
znajdują się na dole okna MAC Address Control. Służą one do poruszania się po
kolejnych stronach dotyczących funkcji kontroli dostępu na podstawie adresu MAC.

ADVANCED & gt; FIREWALL

Zapora (firewall) pozwala kontrolować, które pakiety mogą być ,,przepuszczone" przez
ruter. Filtr pakietów wychodzących (outbound filter) kontroluje wszystkie pakiety
wydostające się z sieci. Natomiast filtr pakietów przychodzących (inbound filter)
kontroluje pakiety przeznaczone tylko dla serwerów wirtualnych lub hosta DMZ. Do
wyboru są dwie reguły filtrowania:
1. Allow (Zezwalaj) -- ,,przepuszczane" są wszystkie pakiety, z wyjątkiem tych, które
pasują do zadanych reguł.
2. Deny (Nie zezwalaj) -- blokowane są wszystkie pakiety, z wyjątkiem tych, które
pasują do zadanych reguł.
Można określić 8 reguł, oddzielnie dla ruchu przychodzącego i wychodzącego. Dla każdej
reguły można zdefiniować następujące parametry:
o
o
o
o

źródłowy adres IP,
źródłowy numer portu,
docelowy adres IP,
docelowy numer portu.

W przypadku źródłowych i docelowych adresów IP można określić zarówno konkretny
adres (np. 4.3.2.1), jak i zakres adresów (np. 4.3.2.1-4.3.2.254). Puste pole oznacza
,,wszystkie adresy".
W przypadku portu źródłowego lub docelowego można zdefiniować zarówno konkretny
port (np. 80), jak i zakres portów (np. 1000-1999).
Każdą regułę można indywidualnie włączać lub wyłączać.
Filtr pakietów przychodzących:
W celu włączenia filtra pakietów przychodzących, zaznacz pole wyboru Enable (Włącz)
w polu Inbound Packet Filter (Filtr pakietów przychodzących).
Filtr pakietów wychodzących:
Dostęp do ustawień filtra pakietów wychodzących uzyskuje się po kliknięciu przycisku
Outbound Firewall (Zapora ruchu wychodzącego) na dole strony.
W celu włączenia filtra pakietów wychodzących, zaznacz pole wyboru Enable (Włącz)
w polu Outbound Packet Filter (Filtr pakietów wychodzących).
Procedura wprowadzania ustawień przebiega tak samo, jak w przypadku zapory ruchu
przychodzącego. Wymiana danych z podanymi tutaj adresami IP i usługami (np.
przeglądanie stron WWW, otrzymywanie poczty elektronicznej) będzie zablokowana.
Po skonfigurowaniu ustawień filtra pakietów wychodzących kliknij przycisk Apply
(Zastosuj).

ADVANCED & gt; SNMP

W skrótowym ujęciu protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) umożliwia
zdalne zarządzanie siecią komputerową poprzez odpytywanie i ustawianie wartości w
terminalach oraz monitorowanie zdarzeń występujących w sieci.
W celu włączenia obsługi protokołu SNMP zaznacz pole wyboru Local (Lokalnie) lub
Remote (Zdalnie) w polu Enable SNMP (Włącz obsługę SNMP).
Local (Lokalnie): zarządzanie ruterem może odbywać się przez port sieci lokalnej.
Remote (Zdalnie): zarządzanie ruterem może odbywać się przez port sieci rozległej.
Można zdefiniować następujące parametry:
Get Community (Społeczność -- odpytywanie): w tym polu umieszczona jest nazwa
sieci. Aby możliwe było odczytywanie parametrów rutera, menedżer SMTP (program do
zarządzania przy użyciu protokołu SMTP) musi w swoim polu Get Community mieć
wpisaną identyczną nazwę.
Set Community (Społeczność -- ustawianie): W tym polu umieszczona jest nazwa sieci.
Aby możliwe było ustawianie parametrów rutera, menedżer SNMP musi w swoim polu Set
Community mieć wpisaną identyczną nazwę.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

ADVANCED & gt; DDNS

Dynamiczny system DNS
Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, należy skorzystać z dynamicznego
systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service -- DDNS).
Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy.
Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się
przy każdym połączeniu z usługodawcą.
Przed włączeniem funkcji Dynamic DNS (Dynamiczny system DNS) konieczne jest
zarejestrowanie konta na jednym z serwerów DDNS wymienionym w polu provider
(usługodawca).
W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable (Włącz) w polu
DDNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest
zdefiniowanie następujących parametrów:
o
o
o
o

Provider (Usługodawca),
Host Name (Nazwa hosta),
Username/E-mail (Nazwa użytkownika/e-mail),
Password/Key (Hasło/Klucz).

Informacje te uzyskuje się po zarejestrowaniu konta na serwerze DDNS.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

ADVANCED & gt; ROUTING

Ruting (routing) polega na określaniu, przez który interfejs fizyczny należy wysłać
określony wychodzący datagram IP. W przypadku posiadania wielu ruterów i podsieci
konieczne jest uaktywnienie tablicy rutingu oraz określenie właściwych ścieżek transmisji
dla pakietów. Pozwoli to na wzajemną komunikację różnych podsieci.
W celu uaktywnienia funkcji Routing table (Tablica rutingu), zaznacz pole wyboru Enable
(Włącz) w odpowiednim polu.
Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów:
o
o
o
o

Destination (Adres docelowy),
Subnet Mask (Maska podsieci),
Gateway (Brama),
Hop (Przeskoki) -- położenie rutera względem danego urządzenia; jeśli ruter
znajduje się ,,za" urządzeniem, w tym miejscu należy wprowadzić wartość 2.

Na przykład, jeśli pewien host chce wysłać datagram IP pod adres docelowy 192.168.3.88
(Destination), to na podstawie powyższej tabeli musiałby skorzystać np. z bramy
192.168.1.33 (Gateway).
Każdą regułę można niezależnie włączać lub wyłączać.
Po skonfigurowaniu ustawień tablicy rutingu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie chcesz, by komputer PC miał statyczny adres IP, to musisz go tak
skonfigurować, aby wysyłał do bramy żądanie otrzymania adresu IP.
Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie
kliknij ikonę Sieć. Na karcie Konfiguracja wybierz pozycję z protokołem TCP/IP i
posiadaną kartą sieciową. Jeśli nie ma takiej pozycji, zainstaluj protokół TCP/IP.

Kliknij przycisk Właściwości.

Na karcie Adres IP zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie.

Kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się pytanie o zrestartowanie komputera, kliknij przycisk
Tak.
Sprawdzanie konfiguracji IP komputera
Do dyspozycji są dwa bardzo dobre narzędzia do sprawdzania konfiguracji IP komputera
(adresu MAC i bramy domyślnej).
WINIPCFG (Windows 95/98)
W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz winipcfg. W
poniższym przykładzie komputer ma adres IP 192.168.0.100, a domyślna brama znajduje
się pod adresem 192.168.0.1. Adresem domyślnej bramy powinien być adres rutera. W
systemach Windows 95/98 adres MAC jest określany mianem ,,adresu adaptera".
Uwaga: Polecenie winipcfg można również wpisać w wierszu poleceń systemu DOS.

IPCONFIG (Windows 2000/NT/XP)
W wierszu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter. Zostaną wyświetlone następujące
informacje o konfiguracji IP komputera.

Przypisywanie statycznego adresu IP
Uwaga: Bramy dla użytkowników prywatnych oraz rutery szerokopasmowe automatycznie
przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). W przypadku bramy lub rutera obsługującego protokół DHCP nie
trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP.
Jeśli wykorzystywana brama lub ruter nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest
przypisanie statycznego adresu IP, należy postępować według następującej procedury:

Kliknij przycisk Start, a
następnie
Panel
sterowania.

Dwukrotnie kliknij ikonę
Połączenia sieciowe.

Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenia
lokalne.
Wybierz Właściwości.

Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP).
Kliknij przycisk Właściwości.
W oknie Właściwości: Protokół internetowy
(TCP/IP) wybierz opcję Użyj następującego
adresu IP.

Wprowadź adres IP oraz maskę podsieci. Adresy IP komputerów w sieci muszą zawierać
się w tym samym przedziale. Na przykład jeśli jeden komputer ma adres 192.168.0.2, to
pozostałe powinny mieć adresy kolejne, tj. 192.168.0.3 i 192.168.0.4. Maska podsieci musi
być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci.
Wprowadź adresy serwerów DNS.
Adresy serwerów DNS można uzyskać od operatora Internetu.

Kliknij przycisk OK.
Przypisywanie adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub rutera
obsługującego protokół DHCP, to nie musisz przypisywać statycznego adresu IP.

Podstawowe informacje o konfiguracji sieci
Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP
W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie
Microsoft Windows XP.
Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 można
znaleźć
w
Internecie,
np.
pod
adresem
http://www.homenethelp.com
i
http://www.microsoft.com/windows2000.
Kliknij kolejno Start & gt; Panel sterowania & gt; Połączenia sieciowe.
Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie.

Kiedy pojawi się powyższe okno, kliknij przycisk Dalej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniższym oknie:

Kliknij przycisk Dalej.
W pokazanym poniżej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer.
Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub ruter, wybierz opcję drugą, tak
jak na poniższym rysunku.

Kliknij przycisk Dalej.

Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie).

Kliknij przycisk Dalej.
Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny należeć do tej
samej grupy roboczej.

Kliknij przycisk Dalej.

Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany.

Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej.
Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. Może to potrwać kilka
minut.

W pokazanym poniżej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniższym
przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie
wykorzystany do skonfigurowania każdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij
przycisk Dalej.

Włóż dyskietkę do napędu (w tym przypadku oznaczonego literą A).

W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej.
Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki.

Odczytaj informacje pod nagłówkiem Zrób to tak w pokazanym poniżej oknie. Po
zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuży do
uruchomienia tego samego kreatora na każdym z komputerów sieci. Aby kontynuować,
kliknij przycisk Dalej.

Odczytaj informacje zamieszczone w poniższym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co
spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci.

W celu zastosowania nowych ustawień należy zrestartować komputer. W tym celu w
następnym oknie kliknij przycisk Tak.

W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności
na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci należy uruchomić program zapisany na
Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do
pracy.

Nadawanie nazwy komputerowi
W celu nadania nazwy komputerowi należy wykonać następujące czynności:
W systemie Windows XP:
[Kliknij przycisk Start (w lewym
dolnym rogu ekranu).
o

o

o

Prawym
przyciskiem
myszy
kliknij
Mój
komputer.
Kliknij Właściwości.

W oknie Właściwości
systemu wybierz kartę
Nazwa komputera.

Możesz także wprowadzić Opis
komputera. Wypełnienie tego
pola jest opcjonalne.
Aby zmienić nazwę komputera i
dołączyć go do domeny, kliknij
przycisk Zmień.

W wyświetlonym oknie wprowadź
Nazwę komputera.
o

o

o

Zaznacz
opcję
Grupa
robocza i wpisz nazwę tej
grupy.
Wszystkie komputery w sieci
muszą należeć do tej samej
grupy roboczej.
Kliknij przycisk OK.

Sprawdzanie
adresu
IP
systemie Windows XP/2000

w

Kliknij kolejno: Start & gt; Wszystkie programy & gt; Akcesoria & gt; Wiersz polecenia.

Ewentualnie kliknij Start & gt; Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo command.

Kliknij przycisk OK.
W wierszu poleceń wpisz ipconfig /all i wciśnij Enter. Zostaną wyświetlone wszystkie
ustawienia konfiguracyjne, tak jak to pokazano poniżej.

W celu uzyskania nowego adresu IP wpisz ipconfig /renew i naciśnij Enter. Poniżej
pokazano konfigurację z nowym adresem.

Procedura dla użytkowników systemów Windows 98/ME:
Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Wpisz command. W wierszu poleceń wpisz
winipcfg. W celu uzyskania nowego adresu IP kliknij Zwolnij i odnów.

Przypisywanie statycznego adresu IP
Uwaga: Bramy dla użytkowników prywatnych i rutery szerokopasmowe automatycznie
przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). W przypadku bramy lub rutera obsługującego protokół DHCP nie
trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP.
Jeśli wykorzystywana brama lub ruter nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest
przypisanie statycznego adresu IP, należy postępować według następującej procedury:

Kliknij
przycisk
Start, a następnie
Panel
sterowania.

Dwukrotnie
kliknij
Połączenia sieciowe.

ikonę

Prawym
przyciskiem
myszy
kliknij Połączenia lokalne.
Wybierz Właściwości.

Zaznacz Protokół internetowy
(TCP/IP).
Kliknij przycisk Właściwości.

W oknie Właściwości: Protokół
internetowy (TCP/IP) wybierz opcję
Użyj następującego adresu IP.
Wprowadź adres IP oraz maskę
podsieci. Adresy IP komputerów w
sieci muszą zawierać się w tym
samym przedziale. Na przykład jeśli
jeden
komputer
ma
adres
192.168.0.2, pozostałe powinny
mieć adresy kolejne, tj. 192.168.0.3 i
192.168.0.4. Maska podsieci musi
być taka sama dla wszystkich
komputerów w sieci.
Wprowadź adresy serwerów DNS.
Uwaga: Jeśli wprowadzasz adres
serwera DNS, musisz również
podać adres IP domyślnej bramy.
Adresy serwerów DNS można uzyskać od operatora Internetu.
o

Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie statycznego adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub
rutera obsługującego protokół DHCP, nie musisz przypisywać statycznego adresu IP.

Dane techniczne
Zgodność ze standardami:
o
o
o
o
o

IEEE 802.3, Ethernet 10Base-T
IEEE 802.3u, Fast Ethernet 100Base-TX
IEEE 802.3x Flow Control (sterowanie przepływem)
IEEE 802.1p Priority Queue (kolejkowanie wg priorytetów)
ANSI/IEEE 802.3 Nway autonegotaition (autonegocjacja NWay)

Zarządzanie:
o

Przez przeglądarkę WWW

Funkcja tunelowych połączeń VPN*:
o
o
o

PPTP
L2TP
IPSec

Porty:
o
o

4 porty sieci lokalnej NWay 10Base-T/100Base-TX Fast Ethernet (z automatycznym
wykrywaniem nośnika)
1 port sieci rozległej 10Base-T/100Base-TX

Kontrolki:
o
o

Aktywność portu sieci rozległej
Aktywność łącza sieci lokalnej

Zasilanie:
o

Prąd stały, 5 V 2 A

Temperatura pracy:
o

5 ~ 55° C

Wilgotność:
o

10 ~ 90%

Uzyskiwanie pomocy technicznej
Najnowsze oprogramowanie i dokumentację można znaleźć w serwisie internetowym firmy
D-Link http://www.dlink.pl lub http://tsd.dlink.com.tw
Klientom w Polsce firma D-Link świadczy bezpłatną pomoc techniczną w okresie objętym
gwarancją. Klienci w Polsce mogą uzyskać pomoc techniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego lub przez telefon.
Pomoc techniczna firmy D-Link w Internecie:
e-mail: pomoc_techniczna@dlink.de (obsługa w języku polskim)
Pomoc techniczna firmy D-Link przez telefon:
Tel.: 00 800 49 11 256 (połączenie międzynarodowe - koszt równy jednemu impulsowi,
obsługa w języku polskim); czynny w godzinach pracy: poniedziałek - piątek, 0900-1700.
W celu uzyskania pomocy technicznej konieczne jest podanie następujących informacji:
o
o
o

numer seryjny urządzenia,
numer modelu lub nazwa produktu,
typ
oprogramowania

i

numer

wersji.

www.dlink.pl

Konfiguracja routera DI-604 z łączem Neostrada+

50

www.dlink.pl

Aby przystąpić do konfiguracji routera DI-604, musisz posiadać:
Zainstalowaną kartę sieciową
Zainstalowany poprawnie protokół TCP/IP
Adres IP komputera musi być w tej samej klasie co adres routera.
Przeglądarkę internetową (Internet Explorer lub Netscape Navigator, w wersji 4.0 lub
wyżej)
Dwa kable sieciowe proste (jeden w celu podłączenia komputera z DI-604, drugi aby
połączyć DI-604 i modem ADSL)

Jeżeli posiadasz wszystkie te elementy podłącz router DI-604 do zasilacza, a następnie jeden
z kabli UTP włącz do jednego z portów przełącznika (porty oznaczone są cyframi 1,2,3,4),
wbudowanego w urządzenie. Drugą wtyczkę, tego samego kabla, włóż do gniazda karty
sieciowej komputera.
Drugim kablem sieciowym połącz gniazdo WAN (DI-604) z portem LAN (modem ADSL).
Włącz komputer.
Jeżeli dokonałeś prawidłowych połączeń, powinny świecić się diody POWER, WAN, oraz
numer portu, do którego podłączony jest komputer (np.2).

Uruchom przeglądarkę internetową.
W pole ADRES wpisz adres IP routera DI-604 (domyślny adres IP to 192.168.0.1)

51

www.dlink.pl

Po wpisaniu adresu routera i naciśnięciu klawisza ENTER, pojawi się okno Wprowadzenie
hasła sieciowego.

W pole Nazwa użytkownika należy wpisać admin, natomiast w pole Hasło hasło
administratora urządzenia. Jeżeli logujesz się do urządzenia po raz pierwszy pole Hasło
pozostaw puste.
Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona konfiguracyjna routera DI-604. Aby przystąpić
do konfiguracji należy nacisnąć przycisk Run Wizard (zakładka Home/Wizard strony
konfiguracyjnej routera).

52

www.dlink.pl

Po naciśnieciu przycisku Run Wizard otworzy się nowe okno, w którym kreator konfiguracji
poinformuje nas o kolejnych ustawieniach jakie będziemy dokonać. Naciskamy przycisk
Next.

Krokiem pierwszym jest ustawienie nowego hasła administratora urządzenia. Dobrze
zapamiętaj to hasło! W przypadku, gdy zapomnisz, jakie ustawiłeś hasło, będziesz zmuszony
do zresetowania urządzenia, czyli utracisz wszystkie swoje ustawienia! Naciskamy przycisk
Next.

53

www.dlink.pl

Krokiem drugim jest ustawienie strefy czasowej. Naciskamy przycisk Next.

Kolejnym krokiem jest wybór protokołu, z którego będziesz korzystał. W przypadku
neostrady+ jest to PPP over Ethernet (PPPoE). Naciskamy przycisk Next.

54

www.dlink.pl

W następnym oknie musimy podać użytkownika i hasło przypisane nam przez providera
usługi (w przypadku Neostrady + jest to TP S.A.).
W linii PPPoE Account wpisujemy nazwę użytkownika (składnia to
użytkownik@neostrada.pl)
W miejscu opisanym jako PPPoE Password wpisujemy hasło.
Opcję PPPoE Service Name pozostawiamy nie wypełnioną. Naciskamy przycisk Next.

W następnym oknie naciskamy przycisk Restart. Przycisk ten spowoduje, iż wszystkie
wprowadzone dane zostaną zapisane DI-604, a po dokonaniu tej operacji urządzenie zostanie
zrestartowane.

55

www.dlink.pl

Jeżeli chcesz sprawdzić wszystkie dane jakie wprowadziłeś, możesz to zrobić w zakładce
Home/WAN. Na tej stronie możesz dokonywać wszelkich zmian, dotyczących ustawień portu
WAN.

56

www.dlink.pl

Informacje na temat aktualnych adresów (IP oraz MAC), po stronie LAN i WAN, serwerów
DNS, itp., znajdziesz w zakładce Status/Device Info, strony konfiguracyjnej urządzenia.

W przypadku, gdy chciałbyś zachować ustawienia w postaci pliku jest to możliwe w zakładce
Tools/System. W celu archiwizacji ustawień zależy użyć przycisku Backup Settings. Po
naciśnięciu tego przycisku urządzenie poprosi nas o wskazanie katalogu, gdzie plik ma być
zapisany.

57

www.dlink.pl

Problemy.
Podłączyłem komputer z routerem ale nie świeci się dioda na przełączniku DI-604.
Sprawdź czy kabel, który użyłeś jest sprawny.
Sprawdź czy prawidłowo jest zainstalowana karta sieciowa.
Podłączyłem komputer z routerem, świeci się dioda na przełączniku DI-604, ale nie
mogę się zalogować na stronę konfiguracyjną urządzenia (przeglądarka informuje mnie,
że dana strona nie istnieje).
Sprawdź czy adres IP komputera jest w tej samej sieci co adres DI-604. Aby
to zrobić uruchom program winipcfg (Win98/ME) lub wejdź w linię komend
(cmd) i wpisz polecenie ipconfig(win2000/XP). Jeżeli adresy są w różnych
klasach spróbuj odnowić adres. Jeżeli to nie pomoże skontaktuj się z pomocą
techniczną.
Sprawdź czy nie korzystasz z serwera proxy.
Sprawdź czy nie jest uruchomiony firewall na Twoim komputerze. Jeśli tak
wyłącz go.
Zapomniałem hasła i nie mogę się zalogować na DI-604.
W takim przypadku należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. W
tym celu odłącz zasilanie DI-604, wciśnij przycisk RESET, który znajduje się z
tyłu obudowy. Trzymając wciśnięty przycisk reset włącz zasilanie urządzenia.
Po chwili zaświecą się wszystkie diody urządzenia, w momencie gdy zgasną
zwalniamy przycisk reset. W tym momencie będziemy mogli się zalogować
jak podczas pierwszego uruchamiania DI-604.

58

www.dlink.pl

Konfiguracja routera DI-604
oferowanym przez TP S.A.

z

łączem

DSL

59

www.dlink.pl

Aby przystąpić do konfiguracji routera DI-604, musisz posiadać:
Zainstalowaną kartę sieciową
Zainstalowany poprawnie protokół TCP/IP
Adres IP komputera musi być w tej samej klasie co adres routera.
Przeglądarkę internetową (Internet Explorer lub Netscape Navigator, w wersji 4.0 lub
wyżej)
Dwa kable sieciowe proste (jeden w celu podłączenia komputera z DI-604, drugi aby
połączyć DI-604 i modem ADSL)

Jeżeli posiadasz wszystkie te elementy podłącz router DI-604 do zasilacza, a następnie jeden
z kabli UTP włącz do jednego z portów przełącznika (porty oznaczone są cyframi 1,2,3,4),
wbudowanego w urządzenie. Drugą wtyczkę, tego samego kabla, włóż do gniazda karty
sieciowej komputera.
Drugim kablem sieciowym połącz gniazdo WAN (DI-604) z portem LAN (modem ADSL).
Włącz komputer.
Jeżeli dokonałeś prawidłowych połączeń, powinny świecić się diody POWER, WAN, oraz
numer portu, do którego podłączony jest komputer (np.2).

Uruchom przeglądarkę internetową.
W pole ADRES wpisz adres IP routera DI-604 (domyślny adres IP to 192.168.0.1)

60

www.dlink.pl

Po wpisaniu adresu routera i naciśnięciu klawisza ENTER, pojawi się okno Wprowadzenie
hasła sieciowego.

W pole Nazwa użytkownika należy wpisać admin, natomiast w pole Hasło hasło
administratora urządzenia. Jeżeli logujesz się do urządzenia po raz pierwszy pole Hasło
pozostaw puste.
Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona konfiguracyjna routera DI-604. Aby przystąpić
do konfiguracji należy nacisnąć przycisk Run Wizard (zakładka Home/Wizard strony
konfiguracyjnej routera).

61

www.dlink.pl

Po naciśnięciu przycisku Run Wizard otworzy się nowe okno, w którym kreator konfiguracji
poinformuje nas o kolejnych ustawieniach jakie będziemy dokonać. Naciskamy przycisk
Next.

Krokiem pierwszym jest ustawienie nowego hasła administratora urządzenia. Dobrze
zapamiętaj to hasło! W przypadku, gdy zapomnisz, jakie ustawiłeś hasło, będziesz zmuszony
do zresetowania urządzenia, czyli utracisz wszystkie swoje ustawienia! Naciskamy przycisk
Next.

62

www.dlink.pl

Krokiem drugim jest ustawienie strefy czasowej. Naciskamy przycisk Next.

Kolejnym krokiem jest wybór protokołu, z którego będziesz korzystał. W przypadku łącza
DSL, oferowanego przez Telekomunikację Polską S.A., wybieramy opcję Static IP Address.
Naciskamy przycisk Next.

63

www.dlink.pl

W następnym oknie musimy podać wszystkie informacje niezbędne do podłączenia się z
providerem. Są to:
Adres IP nadany nam przez TP S.A. (opcja WAN IP Address)
Maskę podsieci (WAN Subnet Mask)
Bramę (WAN Gateway)
Serwery DNS (Primaty DNS; Secondary DNS).
Wszystkie informacje, jakie wpisujemy w tym oknie, powinny być zamieszczone na umowie
z dostawcą internetu. Naciskamy przycisk Next.

W następnym oknie naciskamy przycisk Restart. Przycisk ten spowoduje, iż wszystkie
wprowadzone dane zostaną zapisane DI-604, a po dokonaniu tej operacji urządzenie zostanie
zrestartowane.

64

www.dlink.pl

Jeżeli chcesz sprawdzić wszystkie dane jakie wprowadziłeś, możesz to zrobić w zakładce
Home/WAN. Na tej stronie możesz dokonywać wszelkich zmian, dotyczących ustawień portu
WAN.

65

www.dlink.pl

Informacje na temat aktualnych adresów (IP oraz MAC), po stronie LAN i WAN, serwerów
DNS, itp., znajdziesz w zakładce Status/Device Info, strony konfiguracyjnej urządzenia.

W przypadku, gdy chciałbyś zachować ustawienia w postaci pliku jest to możliwe w zakładce
Tools/System. W celu archiwizacji ustawień zależy użyć przycisku Backup Settings. Po
naciśnięciu tego przycisku urządzenie poprosi nas o wskazanie katalogu, gdzie plik ma być
zapisany.

66

www.dlink.pl

Problemy.
Podłączyłem komputer z routerem ale nie świeci się dioda na przełączniku DI-604.
Sprawdź czy kabel, który użyłeś jest sprawny.
Sprawdź czy prawidłowo jest zainstalowana karta sieciowa.
Podłączyłem komputer z routerem, świeci się dioda na przełączniku DI-604, ale nie
mogę się zalogować na stronę konfiguracyjną urządzenia (przeglądarka informuje mnie,
że dana strona nie istnieje).
Sprawdź czy adres IP komputera jest w tej samej sieci co adres DI-604. Aby
to zrobić uruchom program winipcfg (Win98/ME) lub wejdź w linię komend
(cmd) i wpisz polecenie ipconfig(win2000/XP). Jeżeli adresy są w różnych
klasach spróbuj odnowić adres. Jeżeli to nie pomoże skontaktuj się z pomocą
techniczną.
Sprawdź czy nie korzystasz z serwera proxy.
Sprawdź czy nie jest uruchomiony firewall na Twoim komputerze. Jeśli tak
wyłącz go.
Zapomniałem hasła i nie mogę się zalogować na DI-604.
W takim przypadku należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. W
tym celu odłącz zasilanie DI-604, wciśnij przycisk RESET, który znajduje się z
tyłu obudowy. Trzymając wciśnięty przycisk reset włącz zasilanie urządzenia.
Po chwili zaświecą się wszystkie diody urządzenia, w momencie gdy zgasną
zwalniamy przycisk reset. W tym momencie będziemy mogli się zalogować
jak podczas pierwszego uruchamiania DI-604.

67


Download file - link to post