CDCH1000H_OM_PL.pdf

SHARP CD-CH1000H instrukcja obsługi POLSKI

SHARP CD-CH1000H instrukcja obsługi POLSKI Producent: SHARP Model: CD-CH1000H Jezyk: POLSKI


AUDIO TOWER SYSTEM

CD-CH1000H to Wieża Audio, w której skład wchodzi CD-CH1000H (główna jednostka)
oraz CP-RW5000H (zestaw głośników).

MODEL

CD-CH1000H
INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

i

------------

Patrz strony i do vi oraz PL-1 do PL-38.

UWAGI SPECJALNE

?

Urządzenie spełnia wymogi
z poprawkami 93/68/EEC.

Dyrektyw

89/336/EEC

i

73/23/EEC

łącznie

?

Materiał audiowizualny może zawierać dzieła chronione prawem autorskim, których
nie wolno nagrywać bez zgody właściciela praw autorskich. Sprawdź odpowiednie
uchwały prawne obowiązujące w Twym kraju.

i
CD-CH1000H

?

Gdy przycisk ON/STAND-BY jest ustawiony w pozycji STAND-BY, w urządzeniu
wciąż jest obecny prąd z sieci.
Gdy przycisk ON/STAND-BY jest ustawiony w pozycji STAND-BY, to urządzenie
może zostać przywrócone do pracy poprzez włączenie trybu timera lub przy pomocy
pilota zdalnego sterowania.
Ostrzeżenie:
Niniejsze urządzenie nie posiada żadnych części serwisowych. Nigdy nie wolno
zdejmować pokrywy bez odpowiedniej kwalifikacji. W urządzeniu znajduje się
napięcie elektryczne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia, zatem przed
rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji serwisowej należy wyjąć przewód zasilania z
gniazdka sieciowego. Przewód wyjmij także wtedy, gdy urządzenie nie jest używane
przez dłuższy okres czasu.

ii
CD-CH1000H

?

Ostrzeżenie:
W celu uniknięcia pożaru lub prażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy
chronić przed zalaniem i wilgocią. Żadnych obiektów zawierających ciecze, np.
wazonów, nie wolno stawiać na urządzeniu.

iii
CD-CH1000H

?

OSTRZEŻENIE
Użytkowanie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją może spowodować
wystawienie się na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.
Ponieważ typ wiązki laserowej, zastosowany w tym odtwarzaczu płyt kompaktowych
jest niebezpieczny dla oczu, nigdy nie próbuj samemu otwierać obudowy. Sprzęt
należy oddać do serwisu, gdzie zostanie przeglądnięty przez wykwalifikowany
personel.
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1

LASER KLASY 1

iv
CD-CH1000H

Charakterystyki układu optycznego lasera
Materiał: GaAIAs
Długość fali: 780 nm
Trwanie emisji: nieprzerwane
Moc wyjściowa lasera: maks. 0.6 mW

UWAGA - PO OTWARCIU
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE. NIE WOLNO KIEROWAĆ
WZROKU DO PROMIENIA LUB
OGLĄDAĆ PRZY POMOCY
URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH.

v
CD-CH1000H

POLSKI

Wstęp
Dziękujemy za zakup produktu firmy SHARP. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki
podczas użytkowania sprzętu, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Z jej pomocą zapoznasz się dokładnie z możliwościami Twego sprzętu
SHARP.

Strona

Strona

? Ogólne informacje

? Radio

Środki bezpieczeństwa.................................................................................. 2 - 3
Akcesoria..............................................................................................................3
Elementy sterowania i wskaźniki.................................................................. 4 - 7

Słuchanie radia........................................................................................... 19 - 20

? Przygotowanie urządzenia do użycia

Używanie opcji Systemu Danych Radiowych (RDS) ............................... 21 - 28

Podłączenie zestawu ..................................................................................... 8 - 9
Pilot zdalnego sterowania.................................................................................10

? Nagrywanie

? Podstawowe operacje
Sterowanie ogólnie ............................................................................................11
Regulacja dźwięku .............................................................................................12
Nastawianie zegara............................................................................................13

? Radio RDS

Nagrywanie na taśmie magnetofonowej .................................................. 29 - 30

? Opcje zaawansowane
Opcja timera i uśpienia .............................................................................. 31 - 33
Rozszerzanie zestawu audio ..................................................................... 34 - 35

? CD

? Zestawienia końcowe

Słuchanie płyty (płyt) CD........................................................................... 14 - 15
Zaawansowane odtwarzanie płyt CD ....................................................... 15 - 17

Ważne wskazówki

Spis treści

Tabela usuwania usterek ........................................................................... 36 - 37
Czyszczenie i konserwacja............................................................................... 37
Dane techniczne ................................................................................................ 38

? Magnetofon kasetowy
Słuchanie taśmy magnetofonowej ...................................................................18

PL-1
CD-CH1000H

Środki bezpieczeństwa
? Ogólnie

Ogólne informacje

Prosimy zadbać o to, by urządzenie było ustawione w dobrze wietrzonym
miejscu i zapewnić co najmniej 10 cm (4") wolnej przestrzeni po bokach, z góry i
z tyłu urządzenia.

?

Urządzenie powinno znajdować się na
mocnej, poziomej powierzchni, na której nie
występują wibracje.

?

Przechowywać urządzenie z dala od
bezpośredniego promieniowania słonecznego, silnych pól magnetycznych, mocno
zakurzonych i zawilgoconych miejsc oraz
sprzętu elektronicznego czy elektrycznego
(komputery osobiste, faksy itd.), który
powoduje zakłócenia elektryczne.

?
?
?
?

Nie wolno niczego stawiać na urządzeniu.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, temperatur powyżej 60 °C (140
°F) lub ekstremalnie niskich temperatur.
Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, odłącz przewód zasilania z gniazdka
sieciowego. Następnie podłącz przewód z powrotem i włącz urządzenie.
Jeżeli w okolicy jest burza, zalecamy ze
względów bezpieczeństwa wyjąć przewód
zasilania z gniazdka.

?

Wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego,
trzymaj ją za oprawkę, gdyż ciągnięcie za
przewód może spowodować uszkodzenie kabli
znajdujących się wewnątrz.

?

?

Nie wolno zdejmować zewnętrznej pokrywy,
ponieważ grozi niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym. Zwróć się o pomoc do
lokalnego punktu serwisowego SHARP.

?

Nie wolno uniemożliwiać wentylacji urządzenia
przez zakrywanie otworów wentylacyjnych
gazetami, serwetami, zasłonami itd.

?

Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych otwartych palenisk, np.
zapalonych świec.
Należy zwracać uwagę na aspekty środowiskowe podczas likwidacji zużytych
baterii.
Urządzenie jest zaprojektowane do pracy w klimacie umiarkowanym.

?
?

Ostrzeżenie:
Napięcie zasilania musi być takie samo, jakie podano w specyfikacjach urządzenia.
Użycie produktu na wyższym napięciu zasilającym, innym niż podano w
specyfikacjach, jest niebezpieczne i stanowi zagrożenie pożarowe lub zagrożenie
wypadku powodującego szkody. Firma SHARP nie bierze odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem urządzenia na innym napięciu
zasilającym niż podano w specyfikacjach.

? Regulacja wzmocnienia
Poziom głośności przy danym ustawieniu wzmocnienia jest zależny od wydajności
głośników, miejsca słuchania i różnych innych czynników. Zaleca się unikania
wysokich poziomów siły głosu, które pojawiają się podczas włączania urządzenia z
nastawionym regulatorem wzmocnienia na większym poziomie, lub podczas
długotrwałego słuchania na wysokim poziomie wzmocnienia.

PL-2
CD-CH1000H

Środki bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
? Taśma magnetofonowa

Płyty kompaktowe są dosyć odporne na uszkodzenie, jednak wskutek
nagromadzenia się brudu na powierzchni płyty mogą wystąpić zakłócenia w
śledzeniu ścieżki. Aby być maksymalnie zadowolonym z Twojej kolekcji płyt CD
oraz odtwarzacza, kieruj się następującymi wskazówkami.
? Nie wolno pisać po żadnej ze stron płyty, zwłaszcza po stronie bez etykietki.
Dane są odczytywane od strony bez etykietki, stąd nie wolno robić na niej
żadnych notatek.
? Przechowuj płyty z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego,
nagrzanych miejsc czy intensywnej wilgoci.
? Zawsze trzymaj płyty CD za ich krawędzie. Odciski palców, brud czy woda
znajdujące się na płycie mogą spowodować zakłócenia dźwięku lub śledzenia
ścieżki. Jeżeli płyta kompaktowa jest zabrudzona lub gdy muzyka nie jest
odtwarzana bez zakłóceń, wtedy należy wyczyścić ją przy pomocy miękkiej,
suchej szmatki, wycierając równo od środka w kierunku krawędzi.

Kasety posiadają usuwalne fiszki, które zapobiegają przed przypadkowym
nagraniem lub skasowaniem nagrania na taśmie. Po usunięciu fiszki odpowiednia
strona zostanie zabezpieczona przed skasowaniem. W celu ponownego wykonania
nagrania lub skasowania zapisu należy zakryć otwory po fiszkach taśmą klejącą.

Ogólne informacje

? Jak dbać o płyty kompaktowe

Akcesoria
Proszę sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się poniższe akcesoria.

Pilot zdalnego sterowania x 1

Baterie typu " AA "
(UM/SUM-3, R6, HP-7 lub podobne) x 2

Antena ramowa AM x 1

Antena FM x 1

Niebieski

Czerwony

Czarny

Czarny

Przewód głośnikowy do zacisków MAIN x 2

Przewód głośnikowy do zacisków SUBWOOFER x 2

Uwaga:
Wraz ze sprzętem dostarczane są wyłącznie powyższe akcesoria.

PL-3
CD-CH1000H

Elementy sterowania i wskaźniki
? Przednia ścianka

Ogólne informacje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Strona odniesienia
Kieszeń kasety............................................................................................... 18
Przycisk Volume Up / Demo (Zwiększ wzmocnienie / Demo) .................. 11, 12
Przycisk Volume Down (Zmniejsz wzmocnienie) ........................................... 12
Wskaźnik nastawienia Timera........................................................................ 32
Przycisk On / Stand-by (W łącz / Gotowość) .................................................. 11
Przyciski bezpośredniego odtwarzania CD (wraz ze wskaźnikiem) / Przyciski
wysuwania płyt CD................................................................................... 14, 16
Podajniki płyt kompaktowych ......................................................................... 14
Gniazdko słuchawkowe ................................................................................. 35
Przycisk otwierania konsolki sterowania ........................................................ 11
Przycisk wyboru trybu odtwarzania płyt CD ................................................... 17
Przycisk wyboru trybu korektora .................................................................... 12
Przycisk Extra Bass (Uwypuklenie niskich tonów) ......................................... 12
Przycisk wyświetlacza.............................................................................. 13, 31
Przycisk Menu.................................................................................... 13, 31, 33
Pokrętło Jog Dial.............................................................. 13, 15, 16, 20, 31, 33
Przycisk Enter (Wprowadź).......................................................... 13, 20, 31, 33
Przycisk CD (Odtwarzacz CD) ........................................................... 14, 29, 32
Przycisk Tape (Magnetofon kasetowy) .............................................. 18, 30, 32
Przycisk Tuner - Band (Tuner - Zakres częstotliwości) ............................ 19, 32
Przycisk Auxiliary (Dodatkowe urządzenia) ................................................... 34
Przycisk chwilowego zatrzymania nagrywania......................................... 29, 30
Przycisk Clear (Kasowanie) ..................................................................... 16, 20
Przycisk Memory (Pamięć) ............................................................................ 16
Przycisk Tuning Down / Fast Reverse (Strojenie w dół/Szybko do tyłu)
(wraz ze wskaźnikiem)................................................................. 15, 18, 19, 34
Przycisk Stop (Zatrzymanie) (wraz ze wskaźnikiem) ......................... 15, 18, 29
Przycisk Tuning Up / Fast Forward (Strojenie w górę/Szybko do przodu)
(wraz ze wskaźnikiem)................................................................. 15, 18, 19, 34
Przycisk CD Play (Odtwarzanie płyty CD) lub przycisk Pause/Tape Play
(Chwilowe zatrzymanie / Odtwarzanie taśmy magn.)
(wraz ze wskaźnikiem)................................................................. 15, 18, 29, 30

PL-4
CD-CH1000H

Elementy sterowania i wskaźniki (ciąg dalszy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Wskaźnik wyboru funkcji
Wskaźnik Extra Bass (uwypuklenie niskich tonów)
Wskaźnik kolejności losowej odtwarzania
Wskaźnik pamięci
Wskaźnik całkowitego czasu
Wskaźnik pozostałego czasu
Wskaźnik Odtwarzania z Timerem
Wskaźnik Sleep (uśpienia)
Wskaźnik Nagrywania z Timerem
Wskaźnik odtwarzania wszystkich płyt
Wskaźnik kasety
Wskaźnik pomiaru poziomu
Wskaźniki płyt CD
Wskaźnik powtarzania płyty CD
Wskaźnik chwilowego zatrzymania płyty CD
Wskaźnik odtwarzania płyty CD
Wskaźnik FM Stereo
Wskaźnik włączonego trybu FM Stereo
Wskaźnik RDS
Wskaźnik tekstu radiowego
Wskaźnik czasu zegara
Wskaźnik dynamicznego PTY
Wskaźnik Traffic Programme (audycje motoryzacyjne)
Wskaźnik EON
Wskaźnik Traffic Information (informacje drogowe)
Wskaźnik typu audycji
Wskaźnik Traffic Announcement (komunikat drogowy)

Ogólne informacje

? Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

? Tylna ścianka
Strona odniesienia
1. Gniazdko anteny ramowej AM.............................................................................. 8
2. Zacisk przewodu antenowego FM........................................................................ 8
3. Gniazdka wejściowe Auxiliary ............................................................................ 34
4. Gniazdko cyfrowego wyjścia CD ........................................................................ 35
5. Zaciski głośników ................................................................................................. 8
6. Przewód zasilania z siec ...................................................................................... 8

PL-5
CD-CH1000H

Elementy sterowania i wskaźniki
? Pilot zdalnego sterowania

Ogólne informacje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Strona odniesienia
Nadajnik pilota zdalnego sterowania.............................................................. 10
Przycisk Tuner - Band (Tuner - Zakres częstotliwości) (Nr 19) ................ 23, 24
Przycisk CD (Odtwarzacz CD) (Nr 17)
Przycisk Auxiliary (Dodatkowe urządzenia) (Nr 20)
Przyciski bezpośredniego odtwarzania CD (Nr 6)
Przycisk Clear (Kasowanie) (Nr 22) ............................................................... 23
Przycisk Memory (Pamięć) (Nr 23)
Przycisk Fast Reverse / Preset Down
(Szybko do tyłu / Nastawy w dół) ................................................ 15, 20, 23 - 26
Przycisk Enter (Wprowadź) (Nr 16)................................................................ 23
Przycisk Stop (Zatrzymanie) (Nr 25)
Przycisk Menu (Nr 14)
Przycisk czasu ......................................................................................... 17, 28
Przycisk trybu stereo FM................................................................................ 19
Przycisk otwierania / zamykania konsolki sterowania (Nr 9)
Przycisk Tape (Magnetofon kasetowy) (Nr 18)
Przycisk On / Stand-by (W łącz / Gotowość) (Nr 5)
Przycisk RDS Programme Type / Traffic Information Search
(Typ audycji RDS / Wyszukiwanie informacji drogowej) .........................24 - 26
Przycisk RDS EON .................................................................................. 25, 26
Przycisk RDS ASPM (Auto Station Programme Memory) ............................. 23
Przycisk wyboru trybu wyświetlania RDS .......................................... 21, 25, 28
Przycisk wyboru trybu odtwarzania płyt CD (Nr 10)
Przycisk Fast Forward / Preset Up Button (Szybko do przodu /
Nastawy w górę) ......................................................................... 15, 20, 23 - 26
Przycisk CD Play (Odtwarzanie płyty CD) lub Pause / Tape Play
(Chwilowe zatrzymanie / Odtwarzanie taśmy magn.) (Nr 27)
Przycisk chwilowego zatrzymania nagrywania (Nr 21)
Przycisk Dimmer (Ściemniacz) ...................................................................... 11
Przycisk wyświetlacza (Nr 13)
Przycisk wyboru trybu korektora (Nr 11)
Przycisk Extra Bass (Uwypuklenie niskich tonów) (Nr 12)
Przyciski Volume Up / Down (Zwiększ / Zmniejsz wzmocnienie) (Nr 2, 3)

Numer w nawiasie (Nr xx) wskazuje na identyczny przycisk funkcyjny znajdujący
się na głównej jednostce zestawu (zobacz strona 4). Przyciski bez podanego
numeru znajdują się tylko na pilocie zdalnego sterowania. W celu prezentacji
wspólnych przycisków będą użyte ilustracje głównej jednostki.

PL-6
CD-CH1000H

Rozmieszczenie zestawu głośników:
Nie ma różnicy między prawym i
lewym głośnikiem. Można je ustawić
dowolnie.

Lewy głośnik

Prawy głośnik

Z subwoofera wychodzą dwa
rodzaje dźwięku:
Jeden z nich wydostaje się z otworu
Bass Reflex, a drugi odbija się od
ściany za głośnikiem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Głośnik wysokotonowy
Głośnik niskotonowy
Otwór Bass Reflex
Subwoofer
Zaciski subwoofera
Zaciski głośnika głównego

Układ dwu wzmacniaczy:
Urządzenie charakteryzuje się wbudowanym układem subwoofera oraz układem
głośnikowym składającym się z głośnika wysokotonowego i niskotonowego, które
obsługują zakres częstotliwości średnich do wysokich przy pomocy dwu
niezależnych
wzmacniaczy,
posiadających
indywidualne
charakterystyki
częstotliwości. Wskutek niezależnego przebiegu wzmocnienia sygnału dla dwu
zakresów częstotliwości uzyskuje się czystszy dźwięk.

Ogólne informacje

? Zestaw głośników

Kratki głośników można zdjąć:
Po zdjęciu kratek membrany głośnikowe zostają odkryte.
Należy zadbać o to, by nic nie dostało się z nimi do kontaktu.

PL-7
CD-CH1000H

Przygotowanie urządzenia do użycia

Podłączenie zestawu

Antena FM

Antena ramowa AM

Prawy głośnik

Niebieski

Prawy
głośnik

Czarny

Lewy głośnik

Czerwony

Lewy
głośnik

Gniazdko zasilania
(AC 230 V, 50 Hz)

PL-8
CD-CH1000H

Elementy sterowania i wskaźniki (ciąg dalszy)
? Podłączanie głośników

Załączona antena FM:
Podłącz przewód antenowy FM do gniazdka oznaczonego napisem FM 75 OHMS i
umieść przewód antenowy FM w takiej pozycji, w której odbierany jest najsilniejszy
sygnał radiowy.

MAIN - Główne zaciski (lewa strona od tyłu):
Podłącz niebieski przewód do zacisku (+), a czarny do zacisku (-).

Załączona antena ramowa AM:
Podłącz antenę ramową AM do gniazdka oznaczonego napisem AM LOOP. Ustaw
antenę ramową AM w optymalnej pozycji. Antenę ramową AM można umieścić na
półce itp., lub przymocować do stojaka lub ściany przy pomocy śrubek (nie są
częścią wyposażenia).
Uwagi:
Nie umieszczaj anteny na wieży audio lub w pobliży przewodu zasilania,
ponieważ mogą wystąpić zakłócenia odbioru. W celu uzyskania jak najlepszego
odbioru umieść antenę z dala od urządzenia.
? Nie podłączaj załączonego przewodu antenowego FM do zewnętrznej anteny
FM. Może to spowodować zakłócenia.
?

Instalacja anteny ramowej AM:
Montaż

SUBWOOFER - Zaciski subwoofera (prawa strona od tyłu):
Podłącz czerwony przewód do zacisku (+), a czarny do zacisku (-).
Ostrzeżenie:
? Przewody należy podłączyć najpierw do głośnika, a później dopiero do
jednostki głównej.
? Uważaj, by nigdy nie pomylić zacisków MAIN z zaciskami SUBWOOFER.
Błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie głównej jednostki lub
głośników.
? Do tego urządzenia można podłączać tylko załączone głośniki. Nie podłączaj do
tego zestawu innych głośników, jak również nie używaj załączonych głośników w
połączeniu z innym sprzętem.
? Podłączając głośniki do jednostki głównej uważaj, by nie pomylić przewodów
kanału prawego z kanałem lewym. Głośnik prawy to ten, który znajduje się po
prawej stronie, gdy jesteś twarzą do przedniej ścianki urządzenia.
? Zadbaj o to, by przewody głośnikowe bez izolacji nie stykały się wzajemnie.

Mocowanie do ściany

Ściana

Śrubki

Zewnętrzna antena FM:
Jeżeli wymagasz lepszego odbioru, skorzystaj z zewnętrznej anteny FM. Zwróć się
o pomoc do sprzedawcy.
Zewnętrzna antena FM

?

Nie wolno stać lub siedzieć na głośnikach - możesz spowodować sobie
kontuzję.

? Podłączanie przewodu zasilania
Po dokonaniu wszelkich połączeń wetknij wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka.
Po pierwszym podłączeniu przewodu zasilania do sieci urządzenie przejdzie do
trybu demonstracyjnego (zobacz strona 11).

Przygotowanie urządzenia do użycia

? Podłączenie anteny

Uwaga:
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij przewód
zasilania z gniazdka.

PL-9
CD-CH1000H

Pilot zdalnego sterowania
? Próba działania pilota zdalnego sterowania

1
2

Przygotowanie urządzenia do użycia

? Wkładanie baterii

Wyceluj pilotem zdalnego sterowania prosto w czujnik na jednostce głównej.

?

3

Zdejmij pokrywę schowka na baterie.
Włóż załączone baterie w kierunku zgodnym ze wskazaniami w schowku
bateryjnym.
Podczas wkładania lub wyjmowania baterii, naciśnij je w kierunku złączy
oznaczonych znakiem .
Załóż pokrywę z powrotem.

Pilota zdalnego sterowania można używać w ramach niżej podanych
zakresów:
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY. Czy urządzenie się włączyło? No to już można
posłuchać muzyki.
Czujnik zdalnego sterowania

Środki bezpieczeństwa dotyczące baterii:
? W szystkie zużyte baterie należy wymieniać równocześnie.
? Nie wolno kombinować starych baterii z nowymi.
? Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, to baterie
należy wyjąć ze schowka w celu zapobieżenia ewentualnym uszkodzeniom,
spowodowanym przez wyciek elektrolitu z baterii.
Ostrzeżenie:
Nie wolno używać baterii akumulatorowych (baterii kadmowo-niklowych itd.).
Niewłaściwe włożenie baterii może spowodować wadliwe działanie urządzenia.

?
?

Uwagi na temat używania pilota:
Baterie należy zmienić, jeżeli nastąpi skrócenie odległości działania pilota lub
wystąpią nieprawidłowości w jego działaniu. Zakup dwa paluszki typu " AA "
(UM/SUM-3, R6, HP-7 lub podobne).
? Nadajnik znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania a także czujnik na
jednostce głównej należy czyścić regularnie za pomocą miękkiej tkaniny.
? W ystawianie czujnika na głównej jednostce silnemu światłu może również
spowodować zakłócenia pracy pilota. W takim wypadku trzeba zmienić
oświetlenie lub ustawić urządzenie w innym miejscu.
? Pilota zdalnego sterowania należy chronić przed wilgocią, nagrzanymi
miejscami, upadkiem i wibracjami.
?

PL-10
CD-CH1000H

Sterowanie ogólnie
Zatrzymanie trybu demonstracyjnego:
Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie gotowości (trybie demonstracyjnym), naciśnij
przycisk DEMO. Urządzenie przejdzie do trybu niskiego poboru mocy.
Powrót do trybu demonstracyjnego:
Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie gotowości, naciśnij ponownie przycisk
DEMO.

Konsolka jest otwierana silniczkiem.
Konsolka zostanie automatycznie otworzona po włączeniu zasilania i samoczynnie
zamyka się po ustawieniu urządzenia w tryb gotowości (stand-by).
Gdy urządzenie jest włączone, konsolkę sterowania można otwierać i zamykać przy
pomocy przycisku otwierania / zamykania konsolki .
Ostrzeżenie:
Nie wolno popychać konsolki, gdy jest ona w ruchu.
Nie naciskaj mocno przycisków na konsolce sterowania, bowiem grozi to
uszkodzeniem jej zawiasów.
? Uważaj, by nie przymknąć sobie palców konsolką sterowania.
?
?

? Luminancja wyświetlacza (2 poziomy)
Jaskrawość w yświetlacza może zostać zmieniona przez naciśnięcie przycisku
DIMMER.

? Tryb demonstracyjny
Po pierwszym podłączeniu przewodu zasilania do sieci urządzenie przejdzie do
trybu demonstracyjnego. Na wyświetlaczu będą się przewijać słowa.

Rozjaśniony

Podstawowe operacje

? Otwieranie i zamykanie konsolki sterowania

Przyciemniony

PL-11
CD-CH1000H

Regulacja dźwięku
? Uwypuklenie niskich tonów

Podstawowe operacje

Po pierwszym włączeniu zasilania urządzenie przejdzie do trybu uwypuklenia
niskich tonów, w którym uwydatniane są niskie częstotliwości. Na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik "X-BASS". Aby wyjść z trybu uwypuklenia niskich tonów,
naciśnij przycisk X-BASS.

Niskie tony są uwypuklane

Uwypuklanie wyłączone

? Korektor
Po naciśnięciu przycisku EQUALIZER na wyświetlaczu pojawi się aktualny tryb
korektora. W celu zmiany trybu na inny, naciskaj kolejno przycisk EQUALIZER,
dopóki nie pojawi się żądany tryb.

Dźwięk jest nie zmieniony

Obcięte wysokie tony

? Regulacja wzmocnienia
Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk VOLUME
głosu, naciśnij przycisk VOLUME \/.

Uwydatnienie niskich i
wysokich tonów

Uwydatnienie głosów
(tonów średnich)

, z kolei by zmniejszyć siłę

PL-12
CD-CH1000H

Nastawianie zegara

?

6

W tym przykładzie zegar jest przełączony do 24-godzinnego trybu wyświetlania
czasu (0:00).

1
2
3

Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by włączyć zasilanie.

4

Przy pomocy pokrętła wybierz tryb wyświetlania 24 lub 12 godzin, a w
ciągu 2 minut naciśnij przycisk ENTER.

Naciśnij przycisk MENU.
Przekręć kółkiem jog dial, by wybrać " CLOCK " i w ciągu 10 sekund
naciśnij przycisk ENTER.

"0:00"
"AM 0:00"
"AM 12:00"

Czas będzie wyświetlany w trybie 24-godzinnym.
(0:00 - 23:59)
Czas będzie wyświetlany w trybie 12-godzinnym.
(AM 0:00 - PM 11:59)
Czas będzie wyświetlany w trybie 12-godzinnym.
(AM 12:00 - PM 11:59)

?
?

Przy pomocy pokrętła wyreguluj godzinę i w ciągu 2 minut naciśnij
przycisk ENTER.

Gdy wybrano 12-godzinny tryb wyświetlania, wskaźnik "AM" automatycznie
zmieni się na "PM".
Przy pomocy pokrętła wyreguluj minuty i w ciągu 2 minut naciśnij przycisk
ENTER.

Nastawienie godziny nie zmieni się, nawet gdy minuty przesuną się z "59" do
"00".
Zegar rozpoczyna pracę od "0" sekundy. (Sekundy nie są wyświetlane.)
Następnie wyświetlenie zegara zniknie po kilku sekundach.

By sprawdzić nastawiony czas:
Naciśnij przycisk DISPLAY. Czasu pojawi się na wyświetlaczu na około 3 sekundy.

Uwaga:
Jeżeli doszło do przerwania dostawy prądu lub gdy przewód zasilania został wyjęty
z wtyczki, to po naciśnięciu przycisku DISPLAY na wyświetlaczu pojawi się napis
" CLOCK " lub będzie migał czas. Zegar należy nastawić ponownie w następujący
sposób.

Podstawowe operacje

5

By ponownie nastawić zegar:
Wykonaj operację " Nastawiania zegara " jeszcze raz od początku, tym razem jednak
opuścisz krok 4 (wybór 12- lub 24-godzinnego trybu wyświetlania).
By zmienić 24- lub 12- godzinny tryb wyświetlania:
Skasuj całą zaprogramowaną zawartość. [Zobacz szczegóły w " Gdy pojawią się
kłopoty (reset) " na stronie 37.]
Wykonaj operację " Nastawiania zegara " jeszcze raz od początku.

PL-13
CD-CH1000H

Słuchanie płyty (płyt) CD
Sprzęt ten umożliwia odtwarzanie zarówno płyt audio CD-R i CD-RW, jak i zwykłych
płyt CD, lecz nie umożliwia ich nagrywanie.

5 Naciśnij przycisk DISC 1

, by zamknąć podajnik płyty nr 1.

Oznacza " płyta w środku "

Całkowita liczba
utworów

CD

6

Całkowity czas
odtwarzania

Do podajników o nr 2 - 6 płyty wkładamy w taki sam sposób - powtarzając
kroki 3 - 5.

Uwaga:
Urządzenie będzie przeszukiwać podajniki płyt CD, lecz gdy znajdzie płytę CD to już
nie będzie przeszukiwać reszty podajników.

? Odtwarzanie płyt po kolei (od płyty nr 1 do 6)

1 Naciśnij przycisk ON/ STAND- BY, by włączyć zasilanie.
2 Naciśnij przycisk CD.
3 Naciśnij przycisk DISC 1 , by otworzyć podajnik płyty nr 1.
4 Włóż płytę CD do podajnika nr 1, etykietką do góry.
?

7 Naciśnij przycisk

, by rozpocząć odtwarzanie.

Przekonaj się, czy płyta CD o średnicy 8 cm (3 " ) została włożona dokładnie do
środka podajnika.

?

?
?

Odtwarzania rozpocznie się od utworu nr 1 na płycie w podajniku DISC 1. Po
zakończeniu odtwarzania całej płyty automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
następnej płyty.
Jeżeli w jednym z podajników 1 - 6 nie ma płyty CD, to ta pozycja zostanie
pominięta i rozpocznie się odtwarzanie następnej w kolejności płyty.
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu z płyty w podajniku DISC 6,
urządzenie zatrzyma się automatycznie.

PL-14
CD-CH1000H

By przerwać odtwarzanie:
.
Naciśnij przycisk
Aby powrócić do odtwarzania od tego samego punktu, naciśnij ponownie przycisk
.
By zatrzymać odtwarzanie:
Naciśnij przycisk .
By zmienić inne płyty podczas odtwarzania płyty CD:
dla zatrzymanej płyty i zmień płyty CD.
Naciśnij przycisk
Wyjmowanie płyt kompaktowych:
Będąc w trybie zatrzymania, naciśnij odpowiedni przycisk

.

Ostrzeżenie:
? W podajniku nie wolno tworzyć stosu płyt CD.
? Nie popychaj podajnika płyt, gdy znajduje się on w ruchu.
? Jeżeli nastąpi przerwa w dopływie energii elektrycznej, podczas gdy podajnik
jest otwarty, odczekaj na ponowne włączenie prądu.
Jeżeli podajnik jest zablokowany siłą, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
?
" E-CD20 " , a urządzenie przestanie działać. Jeżeli to nastąpi, naciśnij przycisk
ON/STAND-BY, by przejść do trybu gotowości (stand-by). Po chwili włącz
urządzenie ponownie.
? Jeżeli podczas odtwarzania płyty CD występują zakłócenia radiowo-telewizyjne,
przenieś urządzenie dalej od telewizji czy radia.
? Jeżeli płyta jest uszkodzona, zabrudzona lub włożona odwrotnie, to taka płyta
zostanie opuszczona, a odtwarzanie rozpocznie się od następnej w kolejności
płyty.

Zakończenie:
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by przejść do trybu gotowości (stand-by).

Zaawansowane odtwarzanie płyt CD
? Wyszukiwanie ulubionego urywku

By przejść na początek następującego utworu:
Podczas odtwarzania delikatnie przekręć kółkiem jog dial w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.

By głośno przewinąć utwór w przód:
Naciśnij i przytrzymaj w trakcie odtwarzania przycisk

.

By głośno przewinąć utwór w tył:
Naciśnij i przytrzymaj w trakcie odtwarzania przycisk

.

?

By opuścić bieżący utwór i przejść do dowolnego utworu, wystarczy przekręcić
pokrętło jog dial.

By rozpocząć odtwarzanie bieżącego utworu od początku:
Podczas odtwarzania delikatnie przekręć kółkiem jog dial w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.

?

By opuścić bieżący utwór i przejść do dowolnego utworu, wystarczy przekręcić
pokrętło jog dial.

Uwagi:
Początek utworu można wyszukiwać tylko w obrębie pojedynczej płyty.
Przycisk
lub
na pilocie zdalnego sterowania również umożliwia
wyszukiwanie początków utworów.

CD

? Wyszukiwanie początku utworu

Uwagi:
lub
odtwarzanie powróci do zwykłego trybu.
? Po zwolnieniu przycisku
? Jeżeli podczas przesłuchiwania do przodu zostanie osiągnięty koniec płyty, to
na wyświetlaczu pojawi się napis "DISC END" i odtwarzanie płyty CD zostanie
chwilowo zatrzymane. Z kolei jeżeli podczas przesłuchiwania do tyłu zostanie
osiągnięty początek płyty, to wtedy odtwarzanie rozpocznie się automatycznie w
trybie zwykłym.
? Ulubiony urywek utworu można wyszukiwać tylko w obrębie jednej płyty.

?
?

PL-15
CD-CH1000H

Zaawansowane odtwarzanie płyt CD (ciąg dalszy)
? Określanie płyty do odtwarzania

3

By wybrać żądany otwór, użyj pokrętła jog dial.

Odtwarzanie płyty można rozpocząć przez wybranie jej numeru.
Naciśnij jeden z przycisków DISC 1 - DISC 6, by wybrać dowolną płytę.
W ybrany numer płyty

Kolejność odtwarzania

W ybrany numer płyty

4

CD

?

Naciśnij przycisk MEMORY.

Automatycznie odtwarzanie i zatrzymanie płyty zostanie rozpoczęte tylko w
stosunku do wybranej płyty.

Uwaga:
Jeżeli któryś z przycisków DISC 1 - DISC 6 jest zielony, to oznacza to, że płyta jest
gotowa do odtwarzania. Gdy w podajniku nie ma płyty, odtwarzanie nie zostanie
rozpoczęte, a przycisk zostanie wygaszony.
Zatrzymanie odtwarzania:
Naciśnij przycisk .

? Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności

Kolejność odtwarzania
Czas odtwarzania
(Po włożeniu utworu do pamięci pojawi się
powyższy komunikat.)
?

By skasować ostatnio wybrany utwór, naciśnij przycisk CLEAR w trakcie migania
wskazania " MEMORY " .

5

By zaprogramować pozostałe utwory, powtórz kroki 2 - 4. Zaprogramować
można maks. 32 utworów.

6

Naciśnij przycisk

, by rozpocząć odtwarzanie.

Określając numery płyt od 1 do 6 oraz numery utworów od 1 do 99, możesz wybrać
do 32 utworów, które będą odtwarzane w dowolnie zaprogramowanej kolejności.

1

Będąc w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk MEMORY.

?

W tym czasie odtwarzanie nie zostanie rozpoczęte nawet po naciśnięciu
jednego z przycisków DISC 1 - DISC 6.

Zatrzymanie trybu odtwarzania w zaprogramowanej kolejności:
Będąc w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk CLEAR. Z wyświetlacza zniknie
wskazanie MEMORY, a cała zaprogramowana zawartość zostanie usunięta.

2

Naciśnij jeden z przycisków DISC 1 - DISC 6, by wybrać żądaną płytę.

Uwagi:
Otwarcie któregokolwiek podajnika płyt z zaprogramowaną płytą powoduje
automatyczne skasowanie zaprogramowanego ciągu utworów.
? Zaprogramowane utwory nie zostaną skasowane z pamięci nawet wtedy, gdy
naciśniesz przycisk ON/STAND-BY, by przejść do trybu gotowości, lub gdy
funkcja zostanie zmieniona z CD na inną.
? W trybie odtwarzania w zaprogramowanej kolejności nie jest możliwe
odtwarzanie w kolejności losowej.
?

W ybrany numer płyty

PL-16
CD-CH1000H

? Powtarzanie czy odtwarzanie w kolejności

? Przełączanie trybu wyświetlania czasu

1

Każde naciśnięcie przycisku TIME na pilocie zdalnego sterowania - podczas
odtwarzania lub chwilowego zatrzymania - spowoduje zmianę trybu
wyświetlania.

losowej

Naciskaj kolejno
odtwarzania.

przycisk

PLAY

MODE,

Zwykły tryb odtwarzania

by

wybrać

żądany

tryb

Tryb powtarzania odtwarzania

Wyświetla czas ubiegły od
początku bieżącego utworu.
Tryb odtwarzania w kolejności losowej

?

?

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk
DISC 1 - DISC 6.

lub jeden z przycisków

Jeśli odtwarzanie zostało uruchomione przyciskiem
, to operacja
odtwarzania w kolejności losowej lub powtarzania zostanie wykonana na
wszystkich płytach.
Jeśli odtwarzanie zostało uruchomione jednym z przycisków DISC 1 - DISC 6, to
operacja odtwarzania w kolejności losowej lub powtarzania zostanie wykonana
tylko odnośnie danej płyty.

Powtarzanie zaprogramowanego ciągu utworów:
Wykonaj kroki 1 - 6 w dziale " Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności " , a
następnie wybierz tryb powtarzania odtwarzania.
Uwagi:
Upewnij się, że po zakończeniu słuchania w trybie powtarzania lub odtwarzania
w kolejności losowej nacisnąłeś przycisk . W odwrotnym wypadku płyta (-y)
będzie odtwarzana nieprzerwanie.
? W trybie odtwarzania w kolejności losowej urządzenie samoczynnie wybierze
utwory i rozpocznie ich odtwarzanie. (Nie masz możliwości wyboru kolejności
utworów.)
?

Wyświetla czas pozostały do
końca bieżącego utworu.

CD

2

Wyświetla całkowity czas
pozostały do końca płyty.

Uwagi:
? Podczas odtwarzania w kolejności losowej nie jest pokazany całkowity czas
pozostający do końca płyty.
? W przypadku niektórych płyt CD całkowity czas odtwarzania nie musi się
zgadzać z całkowitym czasem odtwarzania podanym na pudełku płyty, bowiem
do tego czasu nie są dołączone przerwy między utworami.

By zakończyć powtarzanie lub odtwarzanie w kolejności losowej:
Naciskaj kolejno przycisk PLAY MODE, by przejść do zwykłego trybu odtwarzania.

PL-17
CD-CH1000H

Słuchanie taśmy magnetofonowej
1
2
3

Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by włączyć urządzenie.
Naciśnij przycisk TAPE.
Otwórz kieszeń magnetofonu, naciskając na miejsce oznaczone jako
"PUSH EJECT ".
Włóż kasetę do kieszeni kasetowej.
Skieruj żądaną stronę ku sobie i włóż kasetę jak pokazano na rysunku
obok.

5

Magnetofon kasetowy

4

Naciśnij przycisk

, by rozpocząć odtwarzanie.

By zatrzymać odtwarzanie:
Naciśnij przycisk .
Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu:
Aby przewinąć taśmę do przodu, naciśnij przycisk
tyłu, naciśnij przycisk
.

. Aby przewinąć taśmę do

Ostrzeżenie:
, a następnie
? By wyjąć kasetę magnetofonową, najpierw naciśnij przycisk
otwórz kieszeń kasetową.
? Jeżeli podczas odtwarzania lub nagrywania kasety nastąpi przerwa w dostawie
prądu, to głowica magnetofonowa pozostaje w kontakcie z taśmą, a kieszeni
kasetowej nie będzie można otworzyć. Jeśli taka sytuacja nastąpi, poczekaj na
ponowne włączenie dostawy prądu.
w trakcie odtwarzania, urządzenie nie
? Nawet po naciśnięciu przycisku
wejdzie w tryb chwilowego zatrzymania.

? Taśma magnetofonowa
?

?
?

Aby uzyskać jak najlepszy dźwięk, używaj do odtwarzania zwykłej lub
niskoszumowej taśmy magnetofonowej. (Taśmy z powłoką metalową lub
CrO2 nie są zalecane.) Do nagrywania używaj zwykłych taśm
magnetofonowych.
Nie używaj taśm magnetofonowych o długości C-120 lub taśm niskiej jakości,
gdyż mogą one spowodować niepoprawne działanie sprzętu.
Przed włożeniem kasety do schowka kasetowego, napnij poluzowaną taśmę
przy pomocy długopisu czy ołówka.

PL-18
CD-CH1000H

Słuchanie radia
? Strojenie

1
2
3

Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by włączyć urządzenie.
Naciśnij przycisk TUNER (BAND), by wybrać zakres częstotliwości (FM lub
AM).
Przy pomocy przycisku TUNING (
radiową.

Ręczne strojenie:
Naciskaj przycisk TUNING (
częstotliwość stacji radiowej.

lub

lub

) odszukaj żądaną stację

) tyle razy ile potrzeba, by nastroić żądaną

Uwagi:
? Jeżeli podczas automatycznego strojenia pojawią się zakłócenia odbioru, to
strojenie może zostać w tym miejscu samoczynnie przerwane.
? Układ automatycznego strojenia samoczynnie opuści słabo odbierane stacje
radiowe.
? By zatrzymać automatyczne strojenie, naciśnij jeszcze raz przycisk TUNING (
lub
).
? Gdy zostanie nastrojona stacja nadająca w systemie RDS (Radio Data System System Danych Radiowych), to na wyświetlaczu pojawi się najpierw jej
częstotliwość, następnie zapali się wskaźnik RDS, a w końcu pojawi się nazwa
stacji radiowej.
? W pełni automatyczne strojenie stacji RDS można uzyskać korzystając z funkcji
" ASPM " - zobacz strona 23.

4
?
?

Radio

Automatyczne strojenie:
lub
) jest naciśnięty dłużej niż 0.5 sekundy, to
Jeżeli przycisk TUNING (
rozpocznie się automatyczne przeszukiwanie. Tuner zatrzyma się na pierwszej
dobrze odbieranej stacji radiowej.

Aby móc odbierać audycję w FM stereo, naciśnij przycisk ST-MODE na
pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu zapala się wskaźnik " ST " .
Jeżeli stacja radiowa jest nadawana stereofonicznie, na wyświetlaczu pojawi się
znak oe.
Jeżeli odbiór stacji radiowej FM jest słaby, naciśnij przycisk ST-MODE.
Z wyświetlacza znika wskaźnik " ST " . Odbiór staje się monofoniczny, a dźwięk
powinien być bardziej klarowny.

Zakończenie:
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by przełączyć urządzenie do trybu gotowości.

PL-19
CD-CH1000H

Słuchanie radia (ciąg dalszy)
? Programowanie nastrojonych stacji

? Przywołanie zaprogramowanej stacji

W pamięci można zachować do 40 stacji radiowych w zakresie AM lub FM. Można
je z powrotem przywołać za jednym naciśnięciem przycisku.

Użyj pokrętła jog dial, by wybrać żądany numer stacji.

1
2

Wykonaj kroki 1 - 4 z działu " Strojenie " na stronie 19.
Naciśnij przycisk ENTER.
Uwaga:
Przycisk PRESET (
lub
) na pilocie zdalnego sterowania również pozwala na
przywołanie zaprogramowanej stacji z pamięci.

Radio

3

? Przeszukiwanie stacji w pamięci
W ciągu 5 sekund pokręć kółkiem jog dial, by wybrać numer kanału do
zaprogramowania stacji.

Stacje zachowane w pamięci mogą być przeszukiwane automatycznie.

1
?

?
?

4
?

Po kolei zachowaj stacje w pamięci, rozpoczynając w kanale 1.
Gdy pojawi się znak " X " , oznacza to, że stacja jest już uprzednio
zaprogramowana w pamięci.
W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk ENTER, by zatwierdzić zachowanie tej
stacji w pamięci.
Jeżeli napis " MEMORY " oraz wskaźniki numerów kanałów zgasną przed
wprowadzeniem stacji do pamięci, powtórz czynność od kroku 2.

2

5
?

Aby rozpocząć przeszukiwanie zaprogramowanych stacji, naciśnij przycisk
PRESET (
lub
) na pilocie zdalnego sterowania na dłużej niż 0.5
sekundy.
Numer zaprogramowanej stacji zacznie migać, a zaprogramowana stacje będą
kolejno włączane, każda po 5 sekund.

Gdy już odnalazłeś żądaną stację radiową, naciśnij ponownie przycisk
PRESET ( lub
) na pilocie zdalnego sterowania.

? Usuwanie całej zawartości pamięci
Powtórz kroki 1 - 4, by zaprogramować inne stacje lub by zmienić
uprzednio zaprogramowaną stację.
Jeżeli w pamięci zostanie zaprogramowana nowa stacja radiowa, to poprzednia
zawartość zostanie skasowana.

Uwaga:
Funkcja podtrzymywania bateryjnego na kilka godzin zabezpiecza przed
skasowaniem zaprogramowane stacje radiowe wskutek przerwy w dopływie prądu
lub w przypadku wyjęcia przewodu zasilania z gniazdka.

1
2
3
4

Naciśnij przycisk TUNER (BAND).
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk CLEAR.
Naciśnij przycisk ENTER

Aby usunąć tylko jedną stację radiową:
Przywołaj zaprogramowaną stację z pamięci. Podczas jej wyświetlania naciśnij
przycisk CLEAR, a następnie zatwierdź przyciskiem ENTER.

PL-20
CD-CH1000H

Używanie opcji Systemu Danych Radiowych

Opcjami systemu RDS można sterować tylko przy pomocy pilota zdalnego
sterowania.

? Informacje świadczone przez RDS
Po każdym naciśnięciu przycisku DISP MODE, na wyświetlaczu nastąpi zmiana
następujących danych:

Nazwa stacji (PS)

Typ audycji (PTY)
(8 języków)

Częstotliwość

Czas RDS
Data (na 3 sekundy)

Radio RDS

System RDS (Radio Data System - System Danych Radiowych) to usługa
radiowa świadczona przez coraz większą liczbę stacji radiowych nadających
w zakresie fal FM. System ten pozwala stacjom FM na nadawanie
dodatkowych sygnałów łącznie ze zwykłym sygnałem audycji. Stacje nadają
swe nazwy oraz informacje na temat typów nadawanych programów: sport lub
muzyka itd.
Gdy tuner jest nastrojony na odbiór stacji FM, która nadaje w systemie RDS, to na
wyświetlaczu pojawi się " RDS " i nazwa stacji.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik " TP " (Traffic Programme - Audycja Motoryzacyjna), to oznacza to, że odbierana stacja podaje informacje drogowe, a kiedy
pojawia się wskaźnik " TA " (Traffic Announcement - Komunikat Drogowy), to jest
ona właśnie nadawana (zobacz strona 27).Kiedy tuner odbiera dane EON
(Enhanced Other Networks information), na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik " EON " .
Podczas odbioru stacji w systemie Dynamicznego PTY, na wyświetlaczu zapala się
wskaźnik " PTYI " (Dynamic PTY Indicator - Wskaźnik dynamicznego PTY).
Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik " RT " (Radio Text - Tekst radiowy), to
odbierane są dane tekstu radiowego.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik " CT " (Clock Time - Czas), to odbierane są
dane RDS CT.

Czas CT i data

Typ audycji (PTY)
(tylko po angielsku)

Tekst radiowy (RT)
Gdy stacja, której słuchasz, nie jest stacją RDS, albo jest stacją RDS, lecz o zbyt
słabym sygnale, to wyświetlacz będzie się zmieniał w następujący sposób:

PL-21
CD-CH1000H

Używanie opcji Systemu Danych Radiowych (RDS) (ciąg dalszy)
Opisy kodów PTY (Typy Audycji), TP (Audycje Motoryzacyjne) oraz TA
(Komunikaty Drogowe).
Wyszukiwać i odbierać można następujące sygnały PTY, TP oraz TA.

SOCIAL:

Radio RDS

NEWS:

Krótkie sprawozdania faktów, zdarzeń i publicznie wyrażanych
poglądów, reportaże i aktualności.
AFFAIRS:
Audycje tematyczne koncentrujące się na szerszej i głębszej
prezentacji wydarzeń, zazwyczaj o innym stylu czy innej formie,
włączając w to dyskusje czy analizy.
INFO:
Audycje, których celem jest udzielanie rad w najszerszym
znaczeniu.
SPORT:
Programy zajmujące się wszelkimi aspektami sportu.
EDUCATE: Audycje zamierzone w pierwszym rzędzie na edukację, pierwiastek
formalny jest w nich podstawowy.
DRAMA:
Wszelkiego rodzaju przedstawienia radiowe i seriale.
CULTURE: Programy poświecone aspektom kultury narodowej i regionalnej,
również język, teatr itp.
SCIENCE:
Audycje naukowo-techniczne.
VARIED:
Przeznaczone głównie na audycje mówione o charakterze lekko
rozrywkowym, nie wpadające do innych kategorii. Do przykładów
należą: quizy, gry panelowe, rozmowy z ważnymi osobistościami.
POP M:
Muzyka komercyjna, którą można powszechnie uznać za
popularną. Ten rodzaj muzyki często występuje na współczesnych
listach przebojów.
ROCK M:
Współczesna muzyka rockowa, zazwyczaj pisana i wykonywana
przez młodych muzyków.
EASY M:
Muzyka współczesna pojmowana jako " lekka w słuchaniu " ,
stanowiąca opozycję wobec Popu, Rocka czy Muzyki Klasycznej,
lub do specjalizowanych stylów muzycznych typu Jazz, Folk czy
Country. Utwory z tej kategorii są często wokalne, lecz nie zawsze,
zazwyczaj nie są zbyt długie.
LIGHT M:
Muzyka klasyczna bardziej dla wszystkich niż dla jej smakoszy.
Przykładem tego rodzaju muzyki to muzyka instrumentalna oraz
śpiewana czy chórowa.
CLASSICS: Wykonania najważniejszych dzieł orkiestralnych, symfonii, muzyki
kameralnej itd., łącznie z operą.
OTHER M: Style muzyczne nie pasujące do żadnej innej kategorii. Szczególnie
chodzi o muzykę dla znawców tematu, np. Rhythm & Blues czy
Reggae.
WEATHER: Komunikaty i prognozy pogody oraz informacje meteorologiczne.
FINANCE:
Informacje giełdowe, gospodarcze, handlowe itd.
CHILDREN: Programy skierowane do młodych słuchaczy, raczej rozrywkowe,
nie mają na celu edukacji.

RELIGION:
PHONE IN:
TRAVEL:

LEISURE:
JAZZ:
COUNTRY:
NATION M:

OLDIES:
FOLK M:

DOCUMENT
:
TEST:
ALARM !:
NONE:
TP:
TA:

Audycje na temat ludzi i spraw mających na nich wpływ
indywidualny lub grupowy. Obejmuje: socjologię, historię,
geografię, psychologię i społeczeństwo.
Zagadnienia przekonań i wiary, włączając w to tematy o Bogu czy
Bogach, o naturze istnienia oraz etyce.
Audycje zapraszające słuchaczy do dyskusji i wyrażania publicznie
swych poglądów albo telefonicznie albo na forum publicznym.
Programy zajmujące się sprawami turystyki do miejsc zarówno
bliskich, jak odległych, ofertami biur turystycznych, a także
pomysłami i okazjami turystycznymi. Nie nadaje się zbytnio do
Komunikatów dotyczących zakłóceń ruchu, opóźnień czy prac
drogowych. Do tych celów lepiej użyć typów TP/TA.
Audycje na temat aktywności rekreacyjnych, w których słuchacz
może brać udział. Dla przykładu: ogrodnictwo, wędkarstwo,
kolekcjonowanie antyków, sztuka kulinarna, dania i wino itp.
Muzyka polifoniczna, synkopowana, oparta na improwizacji.
Piosenki pochodzące lub kontynuujące muzyczną tradycję
południowych stanów Ameryki. Charakteryzują się prostą melodią i
epickim tekstem.
Współczesna muzyka popularna narodowa lub regionalna w języku
danego kraju, stanowiąca opozycję do międzynarodowego 'Popu',
który zazwyczaj pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lub
Zjednoczonego Królestwa i jest śpiewany po angielsku.
Muzyka z tzw. "złotej epoki" muzyki popularnej.
Muzyka mająca swe korzenie w kulturze muzycznej danego
narodu, zazwyczaj wykonywana na instrumentach akustycznych.
Narracja jest zazwyczaj oparta o wydarzenia lub postaci
historyczne.
Audycje poświęcone rzeczywistym wydarzeniom, prezentowane w
stylu reporterskim.
Nadawane w ramach testowania sprzętu nadawczego i
odbiorników stanu zagrożenia.
Komunikat stanu zagrożenia nadawany tylko w wyjątkowych
okolicznościach w celu przekazania informacji o wydarzeniach na
temat zagrożenia natury ogólnej.
Brak typu audycji (tylko odbiór radia).
Audycje radiowe podające komunikaty drogowe.
Komunikaty drogowe są właśnie podawane.

Uwaga:
Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości EON (EON stand-by) i wybrano
audycję radiową, to na wyświetlaczu pojawi się " TI " zamiast " TA " .

PL-22
CD-CH1000H

(Auto Station Program Memory)

Będąc w trybie ASPM tuner automatycznie wyszuka nową stację RDS. Zachować
można do 40 stacji radiowych.
Jeżeli już zaprogramowałeś do pamięci jakieś stacje, to liczba nowych stacji, które
można zaprogramować, będzie odpowiednio mniejsza.

1

Naciśnij przycisk TUNER (BAND), by wybrać zakres częstotliwości FM.

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ASPM przez co najmniej 3 sekundy.

1

Po tym, co wskaźnik "ASPM" skończy migać przez 4 sekundy, rozpoczyna się
przeszukiwanie zakresu. (87.50 - 108.00 MHz).

Zatrzymanie operacji ASPM przed jej zakończeniem:
W trakcie przeszukiwania stacji naciśnij przycisk ASPM.
Stacje, które już są zapisane w pamięci, będą w nich zachowane.
Uwagi:
Jeżeli ta sama stacja radiowa nadaje na różnych częstotliwościach, w pamięci
zostanie zachowana transmisja na silniejszych częstotliwościach.
? Jakakolwiek stacja, nadająca na tych samych częstotliwościach, co stacja, która
już została uprzednio zaprogramowana, nie będzie zachowana ponownie.
? Po zaprogramowaniu w pamięci 40 stacji radiowych przeszukiwanie zostanie
zatrzymane. Jeżeli chcesz wykonać operację ASPM jeszcze raz od początku, to
najpierw skasuj pamięć.
? Jeżeli sygnały radiowe stacji RDS są bardzo słabe, to nie jest możliwe
zachowanie nazw stacji w pamięci.
?

Usuwanie całej zawartości pamięci:
1 Naciśnij przycisk TUNER (BAND).
2 Naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk CLEAR.
4 Naciśnij przycisk ENTER.
Ponowny zapis nazwy stacji, jeżeli w pamięci została zapisana błędna nazwa:
Czasami jest niemożliwe poprawne zapisanie nazwy stacji w pamięci przy użyciu
funkcji ASPM. Dzieje się tak, gdy występują zakłócenia lub sygnał stacji RDS jest
zbyt słaby. W celu naprawy nazwy stacji należy wykonać następującą procedurę.
1

2

Gdy stacja RDS jest znaleziona, na krótką chwilę pojawi się wskaźnik RDS, a
stacja zostanie zaprogramowana w pamięci.

2
3
?

3

Po zakończeniu przeszukiwania, na wyświetlaczu pojawi się na 4 sekundy liczba
stacji, które zostały automatycznie zapisane do pamięci, a następnie pojawi się
na 4 sekundy napis " END " .

lub
) w celu sprawdzenia, czy nazwy stacji
Naciśnij przycisk PRESET (
zostały wprowadzone poprawnie.
Jeżeli natrafisz na błędną nazwę stacji, odczekaj na rozpoczęcie odbioru tej
stacji i pojawienie się poprawnej jej nazwy. Wtedy naciśnij przycisk ENTER.
W ciągu 5 sekund migania numeru kanału do zaprogramowania naciśnij jeszcze
raz przycisk ENTER.

Radio RDS

? Używanie opcji ASPM

Nowa nazwa stacji radiowej została poprawnie zapisana w pamięci.

Uwagi:
Ta sama nazwa stacji może być zapisana w różnych kanałach.
Na pewnych obszarach lub w pewnych okresach czasu nazwy stacji mogą się
tymczasowo różnić od nazw aktualnie odbieranych stacji radiowych.

?
?

PL-23
CD-CH1000H

Używanie opcji Systemu Danych Radiowych (RDS) (ciąg dalszy)
? Przywoływanie stacji zaprogramowanych

w pamięci

Określanie zaprogramowanych typów i wór stacji (Przeszukiwanie PTY):
Żądanej stacji radiowej można szukać przez określając typ audycji (wiadomości,
sport, audycje motoryzacyjne itd. ... zobacz strona 22) spośród stacji
zaprogramowanych w pamięci.

1

Naciśnij przycisk TUNER (BAND), by wybrać zakres częstotliwości FM.

2

Naciśnij przycisk PTY.TI.

Uwagi:
? Jeżeli wyświetlacz przestanie migać, rozpocznij ponownie od kroku 2. Jeżeli
urządzenie znajdzie żądany typ audycji radiowej, to odpowiedni numer kanału
będzie migać przez około 3 sekundy, a następnie przez 7 sekund będzie migać
nazwa stacji, po czym pozostanie ona zapalona.
? Jeżeli chcesz posłuchać innej stacji nadającej dany typ audycji, to podczas
migania numeru kanału lub nazwy stacji naciśnij przycisk PTY.TI. Urządzenie
poszuka kolejnej stacji.
? Jeżeli nie znaleziono żadnej stacji, na wyświetlaczu pojawi się na 4 sekundy
napis " NOT FOUND " .
Gdy wybierzesz audycję motoryzacyjną:
Jeżeli wybrałeś w 4. kroku jako typ audycji audycję motoryzacyjną (TP), to na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik " TP " . (Nie oznacza to jednak, że od razu
usłyszysz komunikat drogowy.)

Radio RDS

Jeżeli właśnie jest nadawany komunikat drogowy, to pojawi się wskaźnik " TA " .
?

3

?

4

?

Na wyświetlaczu będą się pojawiały przez około 6 sekund naprzemiennie
wskazania " PTY TI " oraz " SELECT " .
W ciągu 6 sekund naciśnij przycisk PRESET (
audycji.

lub

), by wybrać typ

Za każdy razem, gdy naciśniesz przycisk, pojawi się typ audycji radiowej. Jeżeli
przycisk pozostaje wciśnięty dłużej niż 0,5 sekundy, typy audycji będą się
szybko zmieniać.
Podczas migania typu audycji (przez 4 sekundy), naciśnij ponownie
przycisk PTY.TI.

Wskazanie nazw stacji i ręczny wybór stacji:
Stację radiową możesz odbierać także przez wskazanie nazwy stacji (BBC R1, BBC
R2 itd.) spośród stacji zaprogramowanych w pamięci.
Przed rozpoczęciem tej czynności, musisz zaprogramować do pamięci jedną lub
kilka nazw stacji.
1
2

Przy użyciu przycisku TUNER (BAND) wybierz zakres częstotliwości FM.
Przy użyciu przycisku PRESET (\/ lub /\) wybierz żądaną stację.

3

Nazwa stacji zostanie wyświetlona przez 3 sekundy, po czym wyświetlacz
zmieni się następująco.

Po wyświetleniu nazwy wybranego typu audycji, które trwa 2 sekundy, pojawi się
napis " SEARCH " i rozpocznie się operacja wyszukiwania.

PL-24
CD-CH1000H

? Automatyczne włączenie stacji nadającej

5

Gdy na stacji ON (inne sieci) rozpoczyna się audycja wybranego typu, to
urządzenie automatycznie przełączy się do stacji nadającej wybrany typ
audycji, a wskaźnik " PTY " będzie migał.

6

Gdy audycja się zakończy, urządzenie automatycznie powróci do stacji,
która była uprzednio nastrojona.

żądaną audycję (EON-PTY)

Gdy na pewnej stacji nadawany jest żądany typ audycji, radio automatycznie
przełącza się do tej stacji.

2

?
?

3

?

4

?
?

Wyszukaj żądaną stację RDS (gdy nazwa stacji jest wyświetlona).

Naciśnij przycisk EON, gdy pojawi się wskaźnik " EON " .

Wskazania " PTY TI " oraz " SELECT " będą się pojawiały na przemian przez około
6 sekund.
Naciśnięcie przycisku EON w czasie, gdy nie jest zapalony wskaźnik " EON " ,
spowoduje pojawienie się na 5 sekund komunikatu " NO-EON " , wskazującego,
że urządzenie nie może przejść do trybu gotowości EON.
Podczas ich wyświetlania wybierz żądany typ audycji przy uż yciu
przycisku PRESET ( lub
).

Sprawdzanie ustawień trybu gotowości:
Będąc w trybie gotowości EON, naciśnij przycisk EON. ( " Typ audycji "
" WAITING " )
Wychodzenie z trybu gotowości EON:
Będąc w trybie gotowości EON, naciśnij przycisk EON. W ciągu 4 sekund naciśnij
go ponownie. (Wskaźnik " PTY " zniknie.)
Coś o PTYI (Wskaźniku dynamicznego PTY):
PTYI (Dynamic PTY Indicator - Wskaźnik dynamicznego PTY) pojawia się podczas
odbioru stacji nadającej w systemie dynamicznego PTY. Dynamiczny PTY oznacza,
że typ audycji (PTY) dla aktualnej stacji lub stacji odniesienia do PTY, występujące
w danych EON, są śledzone podczas każdej zmiany audycji i wraz z nią mogą być
również zmienione.
PTYI
Zapala się
Gaśnie

Wybrany typ audycji zacznie migać.
W ciągu 4 sekund naciśnij przycisk PTY.TI.

?

Znaczenie
Odbiór stacji nadającej w systemie dynamicznego PTY.
Odbiór stacji nadającej w systemie statycznego PTY.

Radio RDS

1

Po zapaleniu się wskaźnika " PTYI " , naciśnij przycisk DISP MODE, by sprawdzić
typ właśnie odbieranej audycji.

Pojawi się wybrany typ audycji oraz komunikat " WAITING " - każdy na 2
sekundy.
Pojawi się wskazanie " PTY " , następnie urządzenie przejdzie do trybu gotowości
EON-PTY.

PL-25
CD-CH1000H

Używanie opcji Systemu Danych Radiowych (RDS) (ciąg dalszy)
? Automatyczne włączenie stacji nadającej

5

Gdy na stacji ON (innych sieci) rozpoczyna się komunikat drogowy, to
urządzenie automatycznie przełączy się do tej stacji, a wskaźnik " TI "
będzie migał.

6

Po zakończeniu informacji drogowej urządzenie automatycznie powróci do
stacji, która była uprzednio nastrojona.

informacje drogowe (EON-TI)

Gdy na pewnej stacji nadawana jest informacja drogowa, radio automatycznie
przełącza się do tej stacji.

1

Radio RDS

2

?
?

Wybierz żądaną stację RDS (gdy nazwa stacji jest wyświetlona).

Naciśnij przycisk EON, gdy pojawi się wskaźnik " EON " .

Napisy " PTY TI " oraz " SELECT " będą się pojawiały na przemian przez około 6
sekund.
Naciśnięcie przycisku EON w czasie, gdy nie jest zapalony wskaźnik " EON " ,
spowoduje pojawienie się na 5 sekund komunikatu " NO-EON " , wskazującego,
że urządzenie nie może przejść do trybu gotowości EON.

3

W ciągu 4 sekund naciśnij przycisk PTY.TI.

?
?

" WAITING " )

Wychodzenie z trybu gotowości EON:
Będąc w trybie gotowości EON, naciśnij przycisk EON. W ciągu 4 sekund naciśnij
go ponownie.
? W skaźnik " TI " zniknie.

Podczas ich wyświetlania wybierz opcję TI (Informacja Drogowa) przy
użyciu przycisku PRESET ( lub
).

4

Sprawdzanie nastawienia trybu gotowości:
Będąc w trybie gotowości EON, naciśnij przycisk EON. ( " TI "

Na wyświetlaczu pojawią się komunikaty " TI " oraz " WAITING " - każdy na
2 sekundy.
Potem pojawi się wskazanie " TI " , a następnie urządzenie przejdzie do trybu
gotowości EON-TI.

PL-26
CD-CH1000H

Na temat wskaźników " TP " oraz " TA " :

Jeżeli nastąpi którykolwiek z poniższych przypadków, nie oznacza to
uszkodzenia urządzenia.
? Naprzemiennie pojawiają się komunikaty " PS " , " NO PS " oraz nazwa stacji, a
urządzenie nie działa poprawnie.
? Jeżeli jakaś stacja radiowa nie nadaje audycji w właściwy sposób lub
przeprowadza testy, odbiór funkcji RDS nie musi być prawidłowy.
? Podczas odbioru stacji RDS, której sygnał jest zbyt słaby, informacje takie jak
nazwa stacji niekoniecznie muszą być pokazane.
? W skazania " NO PS " , " NO PTY " , " NO RT " lub " NO CT " migają przez 5 sekund, a
następnie zostaje pokazana częstotliwość.
Uwagi dotyczące tekstu radiowego:
? 10 znaków tekstu radiowego zostanie wyświetlone statycznie przez 4 sekundy.
Następnie tekst będzie przewijany przez wyświetlacz.
? Jeśli podczas słuchania stacji radiowej RDS, która nie nadaje tekstu radiowego,
przełączysz wyświetlanie do pozycji tekstu radiowego, to na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony napis " NO RT " .
? Podczas odbierania danych tekstu radiowego lub podczas zmiany jego
zawartości pojawia się wskazanie " RT " .
Uwagi na temat języków PTY:
Jeżeli po włączeniu opcji PS (Programme Service - Usługi audycji) zostanie
naciśnięty przycisk DISP MODE, to urządzenie przejdzie do trybu PTY
Languages. W trybie tym nazwy typów audycji będą wyświetlane w języku
obszaru, z którego nadaje stacja RDS. Do dyspozycji jest osiem języków
(wliczając w to język angielski).
? Po nastrojeniu stacji RDS, nie nadającej danych w systemie PTY Language, typ
audycji radiowej zostanie pokazany w języku angielskim.
? Nazwa PTY (typu audycji) może zostać wyświetlona po angielsku przez krótki
czas, potrzebny do odebrania danych lokalnego języka PTY.
? Język PTY jest również używany w opcji przeszukiwania PTY oraz EON-PTY w
dowolnym trybie wyświetlania (DISPLAY MODE) oprócz trybu PTY English.
?

" TP "
Nie
zapalony

" TA "
Nie
zapalony

Nie
zapalony
Zapalony

Zapalony

Zapalony

Zapalony

Nie
zapalony

Znaczenie
Audycja nie podaje komunikatów drogowych, ani nie
ma odniesienia (poprzez EON) do programów, które je
podają.
Audycja przekazuje informacje EON o innych
audycjach, które podają informacje drogowe.
Audycja podaje komunikaty drogowe, lecz teraz nie
jest nadawany żaden komunikat tego typu. Audycja ta
może również przekazywać informacje EON na temat
innych komunikatów drogowych.
Na stacji radiowej jest obecnie nadawany komunikat
drogowy.

W następujących przypadkach zostanie wyłączony tryb gotowości EON.
? Gdy zostanie naciśnięty przycisk ON/STAND-BY, by przełączyć urządzenie do
trybu gotowości (stand-by).
? Gdy urządzenie zostanie przełączone do innego zakresu częstotliwości w trybie
gotowości EON.
? Jeżeli zostanie zmieniona stacja radiowa FM, będąc w trybie gotowości EON.
? Gdy zostanie wykonane przywołanie z pamięci.
Uwagi:
Jeżeli odbierana jest ta sama audycja określona przez PTY (lub TA), to
urządzenie nie przełączy się do innej stacji w sieci ON.
? Jeżeli istnieją co najmniej dwie inne stacje sieciowe, należy porównać siłę
sygnału każdej z nich i nastroić stację o najsilniejszym sygnale. (EON-AF).
Jeżeli już uprzednio zapisano inną stację sieciową do kanału w pamięci, to
urządzenie przełączy się do tego zaprogramowanego kanału.
? Chcąc przerwać odbiór stacji ON (innych sieci), która została nastrojona za
pomocą systemu EON, i powrócić do stacji słuchanej wcześniej, naciśnij
przycisk EON.
? Po powrocie urządzenia do pierwotnej stacji, wciąż będzie aktywny tryb
gotowości. (Wskaźniki " TI " lub " PTY " pozostają zapalone.)
? Urządzenie nie przełącza się między stacjami ON. Powraca ono do stacji
pierwotnej.
? Jeżeli występują kłopoty ze stacją ON, do której urządzenie się przełączyło, to
na wyświetlaczu pojawi się napis " WEAK SIG " , a urządzenie powróci do
pierwotnej stacji radiowej.
? Jeżeli sygnał ze stacji radiowej ON, do której urządzenie się przełączyło jest
bardzo słaby, to urządzenie poszuka stacji o najsilniejszym sygnale. Niemniej
jednak, jeżeli sygnały z wszystkich stacji są słabe lub niedobre (wskutek
zakłóceń elektromagnetycznych), to na wyświetlaczu pojawi się napis " WEAK
SIG " i urządzenie powróci do pierwotnej stacji.
?

Radio RDS

? Uwagi dotyczące działania RDS

PL-27
CD-CH1000H

Używanie opcji Systemu Danych Radiowych (RDS) (ciąg dalszy)
? Nastawianie wewnętrznego zegara przy pomocy

4

Wewnętrzny zegar urządzenia może być nastawiany przy użyciu sygnału czasu
RDS (dane RDS CT). Jest to bardzo pożyteczne, ponieważ wewnętrzny zegar
urządzenia jest automatycznie nastawiany przez sygnał wysłany przez stację RDS.

?

sygnału czasu RDS

Przed rozpoczęciem nastawiania zegara, należy ustawić 24- lub 12-godzinny tryb wyświetlania
czasu, jak pokazano na stronie 13.

Wybierz żądaną stację RDS (gdy nazwa stacji jest wyświetlona).

2

Radio RDS

1

Naciśnij przycisk DISP MODE, by wybrać czas CT.
(Przykład: godz. 11:56 w dniu 31 października 2000)

Przez 3 sekundy

3

?
?

Czas RDS

Podczas wyświetlania czasu RDS przytrzymaj przycisk TIME przez co
najmniej 3 sekundy.
(Przykład: 11:50)

Jeżeli zegar wewnętrzny nie został nastawiony, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat " CLOCK " .
Na przemian będą się pojawiać wskazania " RDS TIME " oraz " WAITING " .
Poczekaj na komunikat " COMPLETE " . (Pojawi się w czasie krótszym od 60
sekund.)

Po nastawieniu wewnętrznego zegara, na wyświetlaczu pojawi się na 3
sekundy wskazanie " COMPLETE " . Potem zostanie wyświetlony
uaktualniony czas.
Aby sprawdzić, czy wewnętrzny zegar pokazuje taki sam czas jak RDS, naciśnij
przycisk TIME.

Uwagi:
Jeżeli podczas pokazywania czasu RDS zostanie naciśnięty przycisk TIME, to
czas wewnętrznego zegara oraz czas RDS będzie się pojawiać naprzemiennie,
co pozwoli na porównanie obu czasów. W przypadku, gdy nie ustawiono jeszcze
trybu wyświetlania czasu, na wyświetlaczu pojawi się napis " CLOCK " .
? Podczas wyświetlania komunikatu " NO CT " lub " CT " nie można nastawić
wewnętrznego zegara.
? Jeżeli sygnał ze stacji nadawczej jest zbyt słaby lub zakłócony, może okazać
się, że nie jest niemożliwe nastawienie wewnętrznego zegara.
?

Uwaga dotycząca trybu czasu i daty:
Naciskając kilkakrotnie przycisk DISP MODE, można wybrać tryb CT. Dane (DzieńMiesiąc-Rok) będą wyświetlane przez 3 sekundy, po czym na wyświetlaczu pojawi
się czas RDS.
? Czas RDS pojawia się łącznie ze wskazaniem " RDS " - w ten sposób można go
odróżnić od czasu zegara wewnętrznego.
Uwagi:
? Gdy nastrojona jest stacja RDS, nie nadająca danych czasu i daty (dane CT), to
po naciśnięciu przycisku CT, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie " NO CT " .
? Jeśli po nastrojeniu stacji RDS urządzenie nie odbiera danych CT, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat " CT " . Dane czasu i daty są wysyłane pod
koniec każdej minuty.
? Jeżeli sygnał RDS jest słaby lub zakłócany, to czas może zostać wyświetlony
jako " - - " (myślniki) lub może być nieprawidłowy.
? Dokładność zegara należy sprawdzić, ponieważ sygnał czasu RDS (dane CT)
nie musi być poprawny. Zależy to od stacji radiowej nadającej audycję.
? Dane są zwykle uaktualniane o północy czasu w Greenwich (G. M. T.), nie
czasu lokalnego.

PL-28
CD-CH1000H

Nagrywanie na taśmie magnetofonowej
?
?

Dokonując ważnych nagrań, zawsze wykonaj wstępny test zapisu, by upewnić
się, czy materiał zostanie poprawnie nagrany.
Dostrajanie wzmocnienia i barwy dźwięku nie ma wpływu na zapisane sygnały
(Variable Sound Monitor - Funkcja Zmiennego Podsłuchu).
Do nagrywania nie używaj taśm z powłoką metalową i CrO2.

? Nagrywanie z płyty CD
Do wyboru płyty CD do nagrania, skorzystaj z przycisków DISC 1 - DISC 6.

1
2
3
?

Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, włączyć urządzenie.
Naciśnij przycisk CD i włóż płytę kompaktową.
Włóż kasetę do kieszeni kasetowej.
Kierując ku sobie stronę, na której chcesz dokonać nagrania.

4

Naciśnij przycisk REC PAUSE.

5

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij jeden z przycisków DISC 1 - DISC 6.

?

Jeżeli płyta CD lub taśma magnetofonowa dobiegnie końca, nagrywanie
zostanie zatrzymane.

Nagrywanie z kilku płyt jedna za drugą:
1 Wykonaj powyższe kroki 1 - 4.
2 Naciśnij przycisk
, by rozpocząć nagrywanie.
? Nagrywanie rozpocznie się od płyty o najniższym numerze.

Nagrywanie

?

Nagrywanie zaprogramowanego ciągu utworów:
1 Zaprogramuj płyty i utwory (strona 16).
2 Naciśnij przycisk REC PAUSE.
, by rozpocząć nagrywanie.
3 Naciśnij przycisk
By zatrzymać nagrywanie:
Naciśnij przycisk .
Płyta CD i kaseta magnetofonowa zatrzymają się.

PL-29
CD-CH1000H

Nagrywanie na taśmie magnetofonowej (ciąg dalszy)
? Nagrywanie z radia

1
2
?

Nastrój żądaną stację radiową. (Zobacz strony 19 - 20.)
Włóż kasetę magnetofonową do kieszeni kasetowej.
Kierując ku sobie stronę, na której chcesz dokonać nagrania.

Nagrywanie

3

Naciśnij przycisk REC PAUSE.

4

W chwili, gdy chcesz rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk

By przerwać nagrywanie:
Naciśnij przycisk REC PAUSE.
Aby powrócić do nagrywania, naciśnij przycisk

.

.

By zatrzymać nagrywanie:
Naciśnij przycisk .
Uwaga:
Jeżeli podczas nagrywania na zakresie częstotliwości AM usłyszysz piskliwy
dźwięk, to przesuń antenę ramową AM.

? Kasowanie nagranych kaset
1
2
3
4

Naciśnij przycisk TAPE.
Włóż do kieszeni kasetowej kasetę, kierując ku sobie stronę, której zawartość
masz zamiar skasować.
Naciśnij przycisk REC PAUSE.
.
Naciśnij przycisk

PL-30
CD-CH1000H

Opcja timera i uśpienia
Odtwarzanie z timerem:
Opcja ta umożliwia włączenie wieży i rozpoczęcie odtwarzania z wybranego źródła
dźwięku (CD, tuner, magnetofon) o zaprogramowanej godzinie. Po upłynięciu czasu
wyłączenia urządzenie samoczynnie przejdzie do trybu gotowości (stand-by).

? Odtwarzanie/Nagrywanie z timerem
Zanim rozpoczniesz nastawianie timera:
Naciśnij przycisk DISPLAY, by sprawdzić, czy zegar jest dokładny.

1
2
3

Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by włączyć urządzenie.

4

Przez 5 sekund będzie migać wskazanie "
jego migania wciśnij przycisk ENTER.

Naciśnij przycisk MENU.
Używając pokrętła jog dial wybierz tryb " TIMER PLAY " lub " TIMER REC " , a
następnie w ciągu 10 sekund zatwierdź w ybór przyciskiem ENTER.
PLAY " lub "

REC " . W czasie

Odtwarzanie z timerem
Miga PLAY.
Nagrywanie z timerem
Miga REC.

5

?

Przy uż yciu kółka jog dial wybierz godzinę rozpoczęcia, a następnie w
ciągu 10 sekund zatwierdź przyciskiem ENTER.

Opcje zaawansowane

Nagrywanie z timerem:
To opcja z kolei umożliwia włączenie wieży i rozpoczęcie nagrywania z radia o
zaprogramowanej porze. Po upłynięciu czasu wyłączenia urządzenie samoczynnie
przejdzie do trybu gotowości (stand-by).

Ilustracje pokazują sposób nastawiania timera dla odtwarzania.

PL-31
CD-CH1000H

Opcja timera i uśpienia (ciąg dalszy)
Przy uż yciu kółka jog dial wybierz minutę, a następnie w ciągu 10 sekund
zatwierdź przyciskiem ENTER.

7

Opcje zaawansowane

6

Przy uż yciu kółka jog dial wybierz godzinę zakończenia, a następnie w
ciągu 10 sekund zatwierdź przyciskiem ENTER.

8

Przy uż yciu kółka jog dial wybierz minutę, a następnie w ciągu 10 sekund
zatwierdź przyciskiem ENTER.

11

Naciśnij przycisk
gotowości.

ON/STAND-BY,

by przełączyć

wieżę

do

trybu

By wyłączyć opcję odtwarzania / nagrywania z timerem:
1 Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by włączyć urządzenie.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Przy użyciu pokrętła jog dial wybierz " TIMER OFF " , a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
By sprawdzić nastawiony czas:
1 Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by włączyć urządzenie.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Przy użyciu pokrętła jog dial wybierz " TIMER PLAY " lub " TIMER REC " , a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
4 Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by przejść do trybu gotowości (stand-by).

12
?

Czas rozpoczęcia

Czas zakończenia

13
?

9
?

Ustaw poziom głośności, korzystając z przycisków VOLUME.
Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko.

10

Naciśnij przycisk CD, TUNER (BAND) lub TAPE, by wybrać żądaną
funkcję.
Możliwy wybór źródła odtwarzania z timerem: CD, TUNER (BAND) lub TAPE.
Możliwy wybór źródła nagrywania z timerem: TUNER (BAND).

Kiedy nadejdzie zaprogramowany czas, odtwarzanie lub nagrywanie
rozpocznie się automatycznie.
Głośność będzie podnoszona stopniowo aż do poziomu, który był ustawiony
przed wyłączeniem wieży.
Kiedy nadejdzie czas zakończenia, wieża przełączy się automatycznie do
trybu gotowości.
Jeżeli podczas pracy timera został wciśnięty jakiś przycisk, to tryb timera zostaje
wyłączony, a odtwarzanie czy nagrywanie będzie kontynuowane nawet po
osiągnięciu czasu zakończenia pracy timera.

Uwaga:
Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji timera przy użyciu urządzenia zewnętrznego,
podłączonego do gniazd AUX IN, to w punkcie 10 należy wybrać tryb " AUX " .
Jednak wtedy automatycznie zostanie wyłączona tylko wieża audio. (Urządzenie
zewnętrzne nie zostanie wyłączone.)
By zmienić zaprogramowany czas:
Wykonaj operację nastawiania " Odtwarzania / Nagrywania z timerem " od początku.

PL-32
CD-CH1000H

? Operacja uśpienia

? Wspólne użycie timera i operacji uśpienia

Radio, odtwarzacz płyt kompaktowych oraz magnetofon kasetowy mogą zostać
wyłączone automatycznie.

Przykład: Zasypianie i budzenie się z tą samą stacją radiową.
Słuchać można tylko tego samego źródła dźwięku (funkcji nie można przełączyć).

1
2
3

1
2

Naciśnij przycisk MENU.
Przy uż yciu pokrętła jog dial wybierz " SELECT " . Następnie naciśnij
przycisk ENTER.

Nastaw czas odtwarzania lub nagrywania (kroki 1 - 8, strony 31 - 32).
Podczas słuchania wybranego źródła dźwięku, nastaw czas uśpienia
(zobacz po lewej, korki 1 - 4).

1. Nastawienie odtwarzania (nagrywania) z timerem
2. Nastawienie operacji uśpienia

Zmiana czasu uśpienia:
W trakcie wyświetlania czasu uśpienia przekręcaj pokrętłem jog dial.
(Najdłużej: 2 godziny - Najkrócej: 30 minut)

4
5
?

Naciśnij przycisk ENTER.

Operacja uśpienia samoczynnie wyłączy muzykę.
: Od 30 minut do 2 godzin
: Dowolny czas

Kiedy minie nastawiony czas uśpienia, urządzenie przejdzie automatycznie
do trybu gotowości.
Po zakończeniu operacji uśpienia głośność zostanie wyciszona.

Uwaga:
Kiedy czas uśpienia został już raz nastawiony, to jego pozostanie on
niezmieniony do czasu jego modyfikacji.

?

By przerwać operację uśpienia:
Podczas wykonywania operacji uśpienia naciśnij przycisk ON/STAND-BY.
By sprawdzić pozostały czas uśpienia:
Wykonaj powyższe kroki 2 - 3.
Czas uśpienia można również zmienić.

Czas rozpoczęcia odtwarzania
(nagrywania) z timerem

Czas zakończenia

Opcje zaawansowane

Rozpocznij odtwarzanie z dowolnego źródła dźwięku.

PL-33
CD-CH1000H

Rozszerzanie zestawu audio
Przewód połączeniowy nie jest dołączony do zestawu. Łącze pokazane poniżej jest
do nabycia w sklepach audio-wideo.

? By móc odbierać sygnały z magnetowidu,

odtwarzacza DVD itp.

1

Opcje zaawansowane

?

2
3
4
5
?

Użyj ogólnie dostępnego przewodu połaczeniowego, aby podłączyć
magnetowid, odtwarzacz DVD itp. do gniazdek AUX IN.
Przy użyciu sprzętu wideo należy podłączyć wyjście audio do wieży, a wyjście
wideo do telewizora.
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by włączyć urządzenie.
Naciśnij przycisk AUX.
Uruchom magnetowid, odtwarzacz DVD itp.
Wyreguluj poziom sygnału wejściowego z magnetowidu, odtwarzacza DVD
itp., przy uż yciu przycisku
lub
.
Przy poziomie maksymalnym nie powinien świecić wskaźnik " OVER " .

OVER - PONAD

6

W celu nagrywania dźwięku z magnetowidu, odtwarzacza DVD itp. kieruj
się krokami 2 - 4 w podrozdziale " Nagrywanie z radia " na stronie 30.

Uwaga:
Aby uniknąć interferencji, urządzenie należy umieścić z dala od telewizora.

?

PL-34
CD-CH1000H

? Nagrywanie sygnałów z CD na krążkach MD

(wyjście optyczne)

Cyfrowe sygnały wyprowadzane z tego urządzenia, mogą być nagrywane na
rekorderach MiniDisców itp.

1
2

Zdejmij klapkę gniazdka DIGITAL OUT.

3
4

Rozpocznij nagrywanie na MD lub innym urządzeniu.

Użyj przewodu cyfrowego w celu podłączenia urządzenia do gniazdka
OPTICAL/LINE IN w rekorderach MiniDisców itp.
Rozpocznij odtwarzanie płyty CD na wieży.

Uwaga:
Do wyjścia cyfrowego doprowadzane są tylko sygnały z odtwarzacza płyt CD.

? Słuchawki
?
?
?

Przed każdym podłączaniem lub odłączaniem słuchawek obniż poziom
głośności.
Upewnij się, czy słuchawki posiadają wtyczkę o średnicy 3.5 mm (1/8 " ), a ich
impedancja wynosi od 16 do 50 ohmów. Zalecamy impedancję 32 ohmów.
Po podłączeniu słuchawek głośniki są automatycznie wyłączone. Przy pomocy
przycisków VOLUME wyreguluj poziom głośności.

Opcje zaawansowane

Przewód połączeniowy nie jest dołączony do zestawu. Łącze pokazane poniżej jest
do nabycia w sklepach audio-wideo.

PL-35
CD-CH1000H

Tabela usuwania usterek
Duża liczba potencjalnych " problemów " można rozwiązać samemu bez
konieczności dzwonienia do technika.
Jeżeli coś jest z wieżą nie tak, sprawdź poniższą tabelę, zanim zadzwonisz do
autoryzowanego sprzedawcy sprzętu SHARP czy punktu serwisowego.

? Ogólnie
?

Zestawienia końcowe

?

?
?

Objawy
Zegar jest niedokładny.

?

Urządzenie nie reaguje ?
po naciśnięciu przycisku.
?

?

? Magnetofon kasetowy

Brak dźwięku.

?
?
?

Możliwa przyczyna
Czy nastąpiła przerwa w dostawie prądu?
(Zobacz strona 13.)
Przełącz wieżę do trybu gotowości (stand-by), a
potem z powrotem.
Jeżeli wieża wciąż nie działa poprawnie,
zrestartuj ją. (Zobacz strona 37.)
Czy poziom głośności jest ustawiony na " 0 " ?
Czy są podłączone słuchawki?
Czy przewody głośnikowe nie są odłączone?

?
?
?
?
?

Objawy
Nie można nagrywać.
Nie można nagrywać
utworów
w
odpowiedniej
jakości
dźwięku.
Nie można całkowicie
usunąć zapisu.
Dźwięk jest urywany.
Nie

słyszalne
wysokie tony.
Zmienność dźwięku.
Nie
można
wyjąć
kasety.

Możliwa przyczyna
Czy usunięto fiszkę zapobiegającą przed
skasowaniem zapisu?
Czy używasz taśmy zwykłej? (Nie można
nagrywać na taśmach z powłoką metalową lub
CrO2.)

?
?

Czy taśma nie jest poluzowana? Czy taśma jest
napięta?
Czy wałki lub głowice są czyste?

?
?
?

Jeżeli podczas odtwarzania kasety nastąpi
przerwa w dostawie prądu, to głowice
magnetofonowe pozostają w kontakcie z taśmą.
Nie wolno otwierać kieszeni kasetowej siłą.
Poczekaj na ponowne włączenie dostawy prądu.

Objawy
Radio wytwarza dziwne ?
dźwięki przez dłuższy
czas.
?

Możliwa przyczyna
Sprzęt ustawiony jest zbyt blisko telewizora lub
komputera.
Antena ramowa FM/AM nie jest właściwie
ustawiona. Gdy przewód zasilania sieciowego
znajduje się zbyt blisko anteny, należy go
przesunąć.

? Odtwarzacz płyt CD
?
?

?

Objawy
Nie można włączyć
odtwarzania.
Odtwarzanie jest przerwane w połowie lub
jest niepoprawne.
W dźwięku występują
przerwania, lub odtwarzanie jest zatrzymane
w środku utworu.

?
?
?

Możliwa przyczyna
Płytę włożono odwrotnie.
Płyta nie spełnia standardowych wymogów.
Płyta jest wygięta lub zadrapana.

? Tuner
?

?
?
?

Czy wieża nie znajduje się w pobliżu
nadmiernych wibracji?
Płyta jest bardzo zabrudzona.
Czy w urządzeniu nie doszło do kondensacji
wilgoci?

? Pilot zdalnego sterowania
?

Objawy
Pilot zdalnego
wania nie działa.

stero- ?
?
?
?
?

Możliwa przyczyna
Czy przewód zasilania sieciowego jest
podłączony do wieży?
Niewłaściwa polaryzacja baterii.
Baterie są rozładowane.
Niewłaściwa odległość lub kąt.
Czy czujnik zdalnego sterowania nie jest
oświetlony silnym światłem?

PL-36
CD-CH1000H

Nagłe zmiany temperatury, przechowywanie lub eksploatacja urządzenia w
ekstremalnie wilgotnym otoczeniu może spowodować kondensację wilgoci
wewnątrz urządzenia (na głowicy optycznej CD, głowicach magnetofonowych itp.)
lub na diodzie świecącej nadajnika pilota zdalnego sterowania.
Kondensacja może być powodem zakłóceń w urządzeniu. Jeżeli takie nastąpią,
należy zostawić urządzenie włączone bez włożonej płyty (czy kasety) dopóty,
dopóki nie będzie możliwe właściwe odtwarzanie (około 1 godziny).
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zetrzyj miękką szmatką wilgoć z diody
święcącej nadajnika.

? Gdy pojawią się kłopoty (reset)
Jeżeli wieża zostanie poddana działaniu silnych zewnętrznych zakłóceń (wstrząs
mechaniczny, nadmierne elektryczność statyczna, zbyt duże napięcie zasilania
wskutek burzy itp.) lub gdy nie jest obsługiwana właściwie, to może przestać działać
poprawnie.

Jeśli nastąpi taka sytuacja, wykonaj następujące:
1 Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, by przejść do trybu gotowości.
, naciśnij przycisk ON/STAND-BY i przytrzymaj
2 Trzymając przycisk VOLUME
go dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się wskazanie " ALL CLEAR " .
Ostrzeżenie:
Powyższa operacja skasuje wszelkie dane zapisane w pamięci, łącznie z
nastawieniem zegara i timera, a także zaprogramowane dane tunera i odtwarzacza
płyt CD.

? Przed przystąpieniem do transportu urzadzenia
Wyjmij z urządzenia wszystkie płyty CD. Wieża sprawdza, czy po zamknięciu
podajnika są w środku jakieś płyty CD. Jeśli wyjęto wszystkie płyty, na wyświetlaczu
pojawia się napis " CD NO DISC " . Przełącz następnie urządzenie do trybu
gotowości. Przenoszenie urządzenia wraz z płytami pozostawionymi w środku może
spowodować jego uszkodzenie.

Czyszczenie i konserwacja
? Czyszczenie części obsługi taśmy
?

?

Brud na głowicach, wałkach napędowych lub rolkach dociskowych może
spowodować złą jakość dźwięku, a także zacięcie się taśmy. Części te należy
czyścić przy pomocy wacika wełnianego nawilżonego w środku czyszczącym do
głowic i wałków magnetofonowych lub w alkoholu propylowym.
Przed czyszczeniem głowic, rolek dociskowych itp. należy wyjąć przewód
zasilania z gniazdka sieciowego, bowiem w urządzeniu znajduje się wysokie
napięcie.

?

Po długotrwałym używaniu głowice i wałki napędowe magnetofonu mogą się
namagnesować, powodując złą jakość dźwięku. Części te należy
odmagnesowywać raz na 30 godzin odtwarzania / nagrywania przy pomocy
odmagnesowywacza głowic magnetofonowych. Przed użyciem dokładnie
przeczytaj instrukcję odmagnesowywacza.

? Czyszczenie obudowy
Czas od czasu przetrzyj obudowę wieży miękką szmatką zwilżoną w roztworze
mydlanym, a następnie przetrzyj suchą tkaniną.

Zestawienia końcowe

? Kondensacja wilgoci

Ostrzeżenie:
Nie używaj chemicznych tkanin czyszczących lub innych środków chemicznych.

Głowica kasująca

W ałek napędowy

Głowica nagrywania / odtwarzania

Rolka dociskowa

PL-37
CD-CH1000H

Dane techniczne
Ze względu na naszą strategię ciągłych ulepszeń, firma SHARP zastrzega sobie
prawo do zmian w zakresie stylistyki i danych technicznych bez uprzedniego
ostrzeżenia. Pozycje danych technicznych dotyczące wydajności sprzętu to wartości
nominalne. Poszczególne urządzenia mogą wykazywać nieznaczne odchylenia od
tych wartości.

? Dane ogólne

Zestawienia końcowe

Źródło zasilania
Pobór mocy
Wymiary
Ciężar

AC 230 V, 50 Hz
180 W
Szerokość: 200 mm (7-7/8 " )
Wysokość: 352 mm (13-7/8 " )
Głębokość: 377 mm (14-7/8 " )
9.7 kg (21.4 lbs.)

? Wzmacniacz
Moc wyjściowa

Złącza
wyjściowe
Złącza
wejściowe

PMPO: 668 W
MPO: 334 W (167 W + 167 W) (DIN 45 324)
Głośnik główny (nisko- i wysokotonowy): 134 W (67 W + 67 W)
Subwoofer: 200 W (100 W + 100 W)
RMS: 200 W (100 W + 100 W) (DIN 45 324)
Głośnik główny (nisko- i wysokotonowy): 80 W (40 W + 40 W)
Subwoofer: 120 W (60 W + 60 W)
RMS: 184 W (92 W + 92 W) (DIN 45 500)
Głośnik główny (nisko- i wysokotonowy): 74 W (37 W + 37 W)
Subwoofer: 110 W (55 W + 55 W)
Głośniki: 6 ohmów
Słuchawki: 16 - 50 ohmów (zalecane: 32 ohmów)
Wyjście cyfrowe CD (optyczne)
Auxiliary: 500 mV/47 kohmów

? Odtwarzacz płyt
Typ
Odczyt sygnału
Przetwornik D/A
Charakterystyka
częstotliwości
Zakres dynamiki

6-płytowy odtwarzacz płyt kompaktowych ze zmieniaczem
Bezkontaktowy, 3-wiązkowy układ lasera
półprzewodnikowego
Przetwornik D/A 1-bitowy
20 - 20,000 Hz
90 dB (1 kHz)

? Magnetofon kasetowy
Charakterystyka
częstotliwości
Względny
wskaźnik
szumów
Kołysanie i
drżenie dźwięku

50-14,000 Hz (zwykła taśma)
50 dB (nagrywanie / odtwarzanie)
0.35 % (DIN 45 511)

? Tuner
Zakres
częstotliwości

UKF FM: 87.5 - 108.0 MHz
AM: 522 - 1,620 kHz

? Głośniki
Typ

3-drożny układ głośników
5 cm (2 " ) głośnik wysokotonowy
13 cm (5- 1/ 4 " ) głośnik niskotonowy
13 cm (5- 1/ 4 " ) Subwoofer
Maksymalna moc 200 W
pobierana
(całkowita)
Znamionowa
100 W
moc pobierana
(całkowita)
Impedancja
6 ohmów
Wymiary
Szerokość: 210 mm (8- 1/ 4 " )
Wysokość: 392 mm (15- 7/ 16 " )
Głębokość: 345 mm (13- 9/ 16 " )
Ciężar
5.1 kg (11.2 lbs.)/jeden głośnik

PL-38
CD-CH1000H

CD-CH1000H


Download file - link to post