Ciśnieniomierz BM 20.rar

Ciśnieniomierz BM 20 beurer - Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi Pomiar ciśnienia krwi.

 • Ciśnieniomierz BM 20.rar
  • Ciśnieniomierz BM 20 str 1 z 5 .pdf
  • Ciśnieniomierz BM 20 str 4 z 5 .pdf
  • Ciśnieniomierz BM 20 str 5 z 5 .pdf
  • Ciśnieniomierz BM 20 str 2 z 5 .pdf
  • Ciśnieniomierz BM 20 str 3 z 5 .pdf


Download file - link to post

Ciśnieniomierz BM 20.rar > Ciśnieniomierz BM 20 str 1 z 5 .pdf

POLSKI
1. Poznanie
Za pomocą tego komputerowego ciśnieniomierza mogą Państwo szybko i w prosty
sposób zmierzyć ciśnienie, zapisywać wyniki oraz wyświetlać przebieg i średnie
wartości dokonanych pomiarów. Urządzenie to służy do nieinwazyjnego pomiaru i
kontroli ciśnienia tętniczego.
Ten ciśnieniomierz
spełnia wysokie
wymagania
niemieckiej
organizacji
zdrowotnej
Hochdruckliga
i posiada wydane przez nią oznakowanie. Więcej
informacji dostępnych jest pod adresem www.paritaet.org/hochdruckliga
Urządzenie spełnia wymagania stawiane przez europejskie dyrektywy dotyczące
produktów medycznych, uwzględnia inne przepisy regulujące stosowanie produktów medycznych oraz normy europejskie EN1060-1 (Nieinwazyjne ciśnieniomiekze, część 1: Wymagania ogólne), EN1060-3 (Nieinwazyjne ciśnieniomierze, część
3: Wymagania uzupełniające dla elektroniczno-mechanicznych
systemów pomiaru ciśnienia krwi) EN-l060-4
(nieinwazyjne ciśnieniomierze, część 4: Czynności
kontrolne do określenia dokładności pomiarowej). Również w przypadku prywatnego użytku zalecamy przeprowadzanie pomiarowo-technicznej
kontroli urządzenia u producenta co dwa lata.
Tę instrukcję obsługi należy przechowywać do dalszego użytku i udostępniać ją
innym użytkownikom.

2. Uwaga - Dla Państwa bezpieczeństwa!
o Ciśnienie krwi należy mierzyć zawsze o tej samej porze dnia, aby zagwarantować porównywalność wyników.
o Przed każdym pomiarem należy odpocząć przez około 5 minut.
o Między dwoma kolejnymi pomiarami należy odczekać 5 minut.
o Uzyskane przez Państwa wyniki służą jedynie do własnej informacji, nie zastępują one badania lekarskiego! Wyniki pomiarów należy skonsultować z lekarzem,
na podstawie wyników nie wolno samemu podejmować żadnych medycznych
decyzji (np. dotyczących leków i ich dozowania).
o W przypadku zmniejszenia ukrwienia ramienia spowodowanego schorzeniem
naczyń krwionośnych (między innym ich zwężeniem) dokładność pomiaru ciśnienia krwi ulega obniżeniu.
o Błędne pomiary mogą występować na skutek schorzeń systemu krążenia, jak i
przy bardzo niskim ciśnieniu krwi, zakłóceniach ukrwienia i rytmu serca oraz
przy innych schorzeniach.
o Ciśnieniomierz krwi składa się z podzespołów precyzyjnych i elektronicznych.
Dokładność pomiarów i żywotność urządzenia zależą od poprawnej obsługi:
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniami i upadkiem z wysokości.
- Chronić przed wilgocią, zabrudzeniami, silnymi skokami temperatury i bezpośrednimi promieniami słonecznymi.

51


Ciśnieniomierz BM 20.rar > Ciśnieniomierz BM 20 str 4 z 5 .pdf

7. Poprawna pozycja ciała podczas mierzenia ciśnienia

9. Wywoływanie

Pomiar można wykonywać na stojąco lub siedząco. Zawsze należy uważać, aby
mankiet znajdował się na wysokości serca. Podczas mierzenia należy koniecznie
z~chować spokój i nie wolno rozmawiać, aby uzyskać prawdziwy wynik pomiaru.

Istnieje możliwość wywoływania zapisanych wartości dwóch pamięci użytkownika
i wyświetlenia wartości średnich.
o W tym celu należy nacisnąć przycisk M 1 lub M2. Następnie wyświetlona
zostanie wartość średnia z wszystkich zapisanych w danej pamięci użytkownika
wartości pomiarowych. Sygnalizowane jest to symbolem " A " .
o Kolejne naciśnięcie przycisku pamięci powoduje wyświetlenie innych pojedynczych wyników pomiarowych
- jako pierwszy pojawia się wynik ostatniego
pomiaru. Poszczególnym wartościom przyporządkowane
są kolejne numery w
pamięci od 1 do 30. Po ok. 4 sekundach pojawia się data wykonania danego
pomiaru, a po kolejnych 4 sekundach - godzina .
o Po zapełnieniu wszystkich 30 miejsc w pamięci następuję kasowanie ostatniego
wpisu, w celu zwolnienia miejsca dla nowej wartości pomiarowej.
o Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Start/Stop lub pozostawić je, aby po
30 sekundach wyłączyło się automatycznie.
.
Wskazówka:
Dwie pamięci użytkownika
mogą być stosowane do zapisywania
oddzielnych pomiarów ciśnienia, np. " Ml " dla pomiarów porannych, a " M2 " dla
wieczornych.

8. Mierzenie ciśnienia krwi
o Mankiet należy ustawić zgodnie z powyższym opisem i wybrać pozycję, podczas
której będzie przeprowadzony pomiar.
o Włączyć urządzenie przyciskiem Start/Stop.
o Po teście samokontroli,
podczas którego pojawiają się na chwile wszystkie
elementy wyświetlacza, rozpoczyna się pomiar. Podczas podnoszenia ciśnienia
w mankiecie na wyświetlaczu pojawia się symbol A. Ciśnienie jest podwyższane
do poziomu 180 mmHg. Gdy jest to za mało, urządzenia dopompowuje automatycznie 30 mmHG (Fuzzy Logic).
o Gdy ciśnienie w mankiecie powoli spada i mierzony jest puls, na wyświetlaczu
widnieje symbol.
o Po zakończeniu pomiaru następuje szybkie spuszczenie reszty ciśnienia i na
wyświetlaczu pojawia się symbol y. Na wyświetlaczu pojawia się wynik pomiaru
pulsu oraz ciśnienia górnego i dolnego.
o Naciskając przycisk pamięci M 1 lub M2 należy wybrać żądaną pamięć użytkownika. W przypadku niewybrania pamięci użytkownika, wynik pomiaru zapisany
zostanie w ostatnio wybranej pamięci użytkownika. Na wyświetlaczu pojawia się
odpowiedni symbol .M! " lub " M2 "
o Wyłączyć ciśnieniomierz
przyciskiem Start/Stop. W ten sposób wynik pomiaru
zostanie zapisany w wybranej pamięci użytkownika. W przypadku pozostawienia
włączonego
urządzenia,
po 3 minutach
następuje
jego automatyczne
wyłączenie.
Również wtedy pomiar zostanie zapisany w wybranej pamięci
użytkownika.
Pomiędzy kolejnymi pomiarami należy odczekać 5 minut!

56

zapisanych wartości

Usuwanie wartości pomiarowych
Można usuwać pojedyncze wartości lub wszystkie jednocześnie.
o W celu usunięcia poszczególnych wartości należy wybrać najpierw żądaną wartość i przytrzymać wciśnięty przycisk Ml lub M2. Wskazanie zaczyna pulsować.
Przycisk należy jednak trzymać do momentu całkowitego zgaśnięcia wskazania.
o W celu usunięcia całej zawartości pamięci użytkownika należy wybrać żądaną
pamięć. Pojawia się wartość średnia oznaczona symbolem " A': Wcisnąć przycisk
M 1 lub M2 i przytrzymać, wskazanie zacznie pulsować, po zgaśnięciu wskazania zwolnić przycisk.

10. Czyszczenie
o Ciśnieniomierz należy czyścić ostrożnie lekko wilgotną ściereczką.
o Nie wolno stosować żadnych środków czyszczących, ani rozpuszczalników.
o W żadnym przypadku nie wolno wkładać urządzenia do wody, aby nie doszło do
jego uszkodzenia.
o Podczas przechowywania
urządzenia nie kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów. Wyjąć baterie. Wężyk mankietu nie może być mocno zgięty.

57


Ciśnieniomierz BM 20.rar > Ciśnieniomierz BM 20 str 5 z 5 .pdf

11. Usuwanie usterek
Komunikaty o usterkach mogą się pojawić:
o podczas poruszania się w momencie pomiaru,
o gdy mankiet nie jest założony poprawnie,
o gdy podczas wkładania baterii wciśnięty zostanie przycisk ON/OFF,
o gdy pompowanie trwa dłużej niż 20 sekund,
o gdy ciśnienie jest niezwykle wysokie lub niskie,
o gdy ciśnienie pompowania przekroczyło 300 mmHg.
W takich przypadkach należy powtórzyć mierzenie. Zwrócić uwagę na poprawne
zainstalowanie wężyka mankietu i nie ruszać się i nie rozmawiać w trakcie wykonywania pomiaru. W razie potrzeby wyciągnąć i ponownie włożyć baterie lub je
wymienić.

12. Dane techniczne
Nr modelu
Metoda pomiaru
Zakres pomiaru
Dokładność wskazania
ciśnienia
Niepewność pomiaru

Parnięć
Wymiary
Ciężar
Rozmiary mankietów
Dopuszczalna temperatura
robocza
Dopuszczalna temperatura
przechowywania
Zasilanie elektryczne
Zywotność baterii
Akcesoria
Klasyfikacja
Objaśnienie znaków
~
oprogramowania typu BF ~

BM 20
Oscylometryczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
na przedramieniu
Ciśnienie 0-300 mmHg, górne: 50-250 mmHg, dolne:
40-180 mmHg, puls: 40-160 uderzeń na minutę
górne ? 3 mmHg / dolne ? 3 mmHg / puls ? 5%
wskazanej wartości
maksymalne dopuszczalne odchylenie standardowe
zgodnie z kliniczną kontrolą według normy EN 1060-4:
górne 8 mmHg / dolne 8 mmHg
2 x 30 zapisywalnych wierszy z danymi
Dl. 110 x Sz. 170 x Wys. 58 mm
Około 265 g
Mankiet-dla obwodu ramienia od 22 do 32 cm
+ 10 'C do +40 'C, :S; 85% wilgotności względnej
-5 'C do +50 'C, :S; 85% wilgotności względnej
4 baterie 1,5V AA (alkaliczne typu LR6)
Na ok. 300 pomiarów, w zależności od wysokości
ciśnienia lub ciśnienia pompowania
Torba do przechowywania, instrukcja obsługi, 4 baterie
AA typu LR6
Oprogramowanie typu BF
Uwaga! Zapoznać się z J.\
instrukcją obsługi!
ill

Zastrzegamy sobie dokonywanie
konieczności informowania.

zmian w urządzeniu

58

z powodu aktualizacji

bez


Ciśnieniomierz BM 20.rar > Ciśnieniomierz BM 20 str 2 z 5 .pdf

- Nie używać w pobliżu urządzeń emitujących
silne pola elektromagnetyczne
(urządzeń radiowych lub telefonów komórkowych).
- Należy stosować wyłącznie dostarczone lub oryginalne mankiety zamienne. W
przeciwnym wypadku podawane wartości będą błędne.
- Wężyk mankietu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie
owijać go wokół szyi.
o Nie naciskać na przyciski przed założeniem mankietu.
o Urządzenie to może być stosowane wyłącznie u osób o obwodzie ramienia, dla
którego jest ono przystosowane. W zasadzie są to osoby dorosłe.
o Podczas dłuższego nieużywania
ciśnieniomierza
zaleca się wyjęcie z niego
baterii.
o Baterie nie są przeznaczone
do kosza na śmieci.

do zabawy dla dzieci oraz nie wolno

4. Opis urządzenia
D

E

B
A

o

'1::oo 8188

88.8
88.8

.. o...
0::88
.::.

c

ich wyrzucać

o Zużyte baterie należy wyrzucać w przeznaczonych do tego celu miejscach.
o Urządzenia
nie należy otwierać.
Nieprzestrzeganie
tej zasady spowoduje
unieważnienie
gwarancji. Nie wolno samemu naprawiać ani regulować urządzenia. W takim wypadku
producent
nie będzie w stanie zagwarantować
poprawnej pracy urządzenia.
.................... ..-_

.

3. Tabela klasyfikacji wartości ciśnienia krwi (jednostka mmHg) dla
osób dorosłych:
Zakres

Skurcz (systole)

Rozkurcz (diastole)

Postępowanie

A Mankiet
B
C
D
E
F
G
H

Hipotonia

mniej niż 105

mniej niż 60

Kontrola u lekarza

Zakres normalny

pomiędzy 105 a 140

pomiędzy 60 a 90

Samokontrola

Wartość graniczna
hipertonii

pomiędzy 140 a 160

pomiędzy 90 a 95

Kontrola u lekarza

Lekka hipertonia

powyzej 160

pomiędzy 95 a 105

Konsultacja z
lekarzem

Srednia hipertonia

powyzej 160

pomiędzy 105 a 115

Konsultacja z
lekarzem

Ciężka hipertonia

powyzej 160

powyzej 115

G

Wtyczka mankietu
Przyłącze do wtyczki mankietu
Przyłącze dla zasilacza sieciowego
Wyświetlacz
Przycisk Start/Stop
Przycisk pamięci M 1
Przycisk pamięci M2

F

H

Konsultacja z
lekarzem

Źródło: WHO 1999

To urządzenie jest przeznaczone
mieniu u osób dorosłych.

52

(część tylna)

do mierzenia

53

ciśnienia

krwi i pulsu na przedra-


Ciśnieniomierz BM 20.rar > Ciśnieniomierz BM 20 str 3 z 5 .pdf

5. Uruchamianie

5.4 Praca z zasilaczem

5.1 Wkładanie

To urządzenie może być zasilane również przy uźyciu zasilacza sieciowego. Należy
wówczas wyjąć baterie z urządzenia. Zasilacz sieciowy dostępny jest pod numerem zamówienia 071.01 lub w punktach serwisowych. (Numer zamówienia wersji
dla Wielkiej Brytanii i krajów, w których dostępny jest prąd o napięciu 110 V. to
071.02.) Ciśnieniomierz może być zasilany wyłącznie wymienionymi w tej instrukcji
obsługi zasilaczami sieciowymi. Zasilacz sieciowy może być podłączany wyłącznie
do napięcia określonego na tabliczce znamionowej.
Po odłączeniu zasilacza sieciowego znika data i zegar. Zapisane wyniki pomiarów
zostają jednak zachowane.

baterii

o Zdjąć pokrywę baterii na tylnej
stronie urządzenia. Włożyć 4 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V.
Zwrócić
uwagę na poprawne
ustawienie
biegunów
baterii
zgodnie
z oznaczeniem.
Nie
można stosować akumulatorków.
o Dokładnie zamknąć pokrywę baterii. Teraz można ustawić datę i zegar.

sieciowym

6. Zakładanie mankietu
5.2 Ustawianie

daty i zegara

o Najpierw pulsuje rok. Przyciskiem Ml można zwiększać, a przyciskiem M2
zmniejszać ustawiane wartości. Po ustawieniu roku należy potwierdzić wprowadzone dane, wciskając przycisk Start/Stop.
o Następnie należy ustawić miesiąc przyciskiem M 1 lub M2. Potwierdzić przyciskiem Start/Stop.
o Następnie należy ustawić dzień przyciskiem M 1 lub M2. Potwierdzić przyciskiem
Start/Stop.
o Teraz można ustawić godzinę w trybie 24-godzinnym.
Najpierw należy ustawić
godzinę, potwierdzić przyciskiem Start/Stop, a następnie minuty. Po naciśnięciu
przycisku Start/Stop następuje automatyczne wyłączenie urządzenia i wyświetlony zostanie zegar.
5.3 Wymiana

baterii

W chwili pojawienia się pulsującego wskaźnika wymiany baterii " '0 " , stan
ich
jest już słaby. Pomiar ciśnienia jest wtedy wprawdzie jeszcze możliwy, jednak
wkrótce baterie powinny zostać wymienione.
Gdy wskaźnik wymiany baterii
" ?0 " pojawia się bez pulsowania, pomiar nie jest już moźliwy i wszystkie baterie muszą zostać wymienione. Gdy baterie zostaną wyjęte z urządzenia, należy
ponownie ustawić zegar. Zapisane wyniki pomiarów zostają jednak zachowane.

,,'V "

baterie nie stanowią odpadów z qospodarstwa

domow " o_,

Zużyte baterie należy oddać do sklepu elektrycznego lub odnieść do
lokalnego punktu zbierania surowców. Państwo ponoszą całkowitą
odpowiedzialność
za prawidłowe utylizowanie
zużytych baterii.
Wskazówka:Takie oznaczenia znajdują się na bateriach zawierających szkodliwe substancje: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria
zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.

54

g,
Pb

Mankiet należy ułożyć na odsłoniętym lewym
przedramieniu.
Nie wolno zmniejszać ukrwienia ramienia przez noszenie za wąskiego
ubrania. Mankiet należy zakładać w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się
2-3 cm nad zgięciem łokcia i tętnicą. Wężyk
ustawiony jest w kierunku środka dłoni.
Wolny koniec mankietu owinąć wąsko wokół
ramienia, ale nie za sztywno i zaczepić na
rzep. Mankiet należy założyć w taki sposób,
aby można było wsunąć pod niego dwa palce.
Wężyk mankietu należy wetknąć do przyłącza
dla wtyczki mankietu. Komputerowy ciśnieniomierz może być używany wyłącznie razem
z oryginalnym
mankietem. Mankiet przeznaczony jest do obwodu ramienia od 22 do 32
cm.
Po numerem zamówienia 162.361 dostępny
jest w handlu detalicznym
lub jednym z
punktów serwisowych większy mankiet dla
obwodu ramienia od 32 do 42 cm.

(d G & gt; ł\i

-+
55

~

r-