INSTRUKCJA%20RK-2001W-ok2.pdf

Szukam schematu :RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PAL

RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Witam Szanownych Kolegów !!! - Przytrafiło mi się naprawiać regulator RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA . Lecz niestety ów regulator uległ "lekkiemu !!!" uszkodzeniu ! Mianowicie jest po "wyładowaniu atmosferycznym" !!! Ze względu na "odparowanie"niektórych elementów , szczęśliwie jak na te efekty procesor działa !!! Głównie destrukcja "wszystkiego od strony zasilania". Potrzebny był by schemacik tego regulatora , by móc to odtworzyć tak jak było pierwotnie - właściciel chciał nabyć ten schemat za pośrednictwem serwisu lecz oni mieli "inne propozycje" - chyba wielu wiadome ! Na ile było by to możliwe proszę o pomoc w zdobyciu schematu ideowego tego regulatora, Za pomoc z góry dziękuje !!! :cry: Pozdrawiam !


INSTRUKCJA OBSŁUGI

RK-2001W
REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA
NA PALIWO STAŁE
1. Przeznaczenie.
Regulator RK-2001W jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów
wodnych opalanych paliwem stałym. Wysokość temperatury kotła utrzymywana jest na
poziomie zadanym przez użytkownika poprzez sterowanie prędkością obrotową wentylatora
nadmuchowego. Regulator dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i
przedstawia ją na wyświetlaczu oraz odpowiednio steruje pompą CO. W celu zapewnienia
dokładniejszej regulacji temperatury ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażony
w wejście umożliwiające podłączenie termostatu pokojowego. Regulator umożliwia także
sterowanie pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej CWU.
W przypadku braku opału (jako opcję dodatkową) regulator posiada możliwość załączenia
kotła gazowego lub olejowego.
2. Podłączenie.
Przed włączeniem regulatora wyłącznikiem sieciowym należy podłączyć odpowiednio do
gniazd, z tyłu regulatora, przewody zasilające regulatora, wentylatora nadmuchu i pompy
obiegu CO. Czujnik temperatury należy wsunąć w otwór pomiarowy w kotle.
Rysunek 2 przedstawia schemat elektryczny podłączenia regulatora.
UWAGA! Przed podłączeniem regulatora należy sprawdzić poprawność uziemienia w
instalacji sieciowej oraz dokręcić śruby zaciskowe złącza wyjściowego.
UWAGA! Do wyjść regulatora można podłączyć wentylator i pompę CO o łącznej mocy
do 450W.
UWAGA! Do regulatora (jako opcję dodatkową) można podłączyć moduły UM-1
pozwalające na sterowanie dodatkowym kotłem lub zaworem mieszającym oraz pompą
ładującą CWU. Należy zabezpieczyć zasilanie tych urządzeń odpowiednimi bezpiecznikami.
Wyjścia niewykorzystane mogą pozostać niepodłączone.
3. Obsługa.
Włączenie zasilania regulatora zasygnalizowane jest chwilowym włączeniem wszystkich
elementów wyświetlacza w celu ich sprawdzenia. Regulator po pojawieniu się napięcia
zasilającego przechodzi do stanu w jakim znajdował się przed wyłączeniem lub przed
zanikiem zasilania.

Płyta czołowa regulatora (rys.1) zawiera:
1 - wyłącznik zasilania
2 - wyświetlacz wskazujący temperaturę kotła i parametry
3 - kontrolkę termostatu pokojowego
4 - gałkę termostatu kotła
5 - kontrolkę pompy CO
6 - przycisk STOP i wyboru parametrów oraz kasowania alarmów
7 - przycisk START i wyboru parametrów
8 - przycisk uruchamiania programowania i zatwierdzania parametrów
9 - kontrolkę pompy CWU

Rys.1 Widok płyty czołowej regulatora RK-2001W.
Podstawowa obsługa regulatora polega na ustawieniu gałką termostatu wymaganej
temperatury, pozostałe funkcje regulator realizuje zgodnie z zaprogramowanymi w trybie
serwisowym parametrami. Zmiana ustawienia termostatu jest wskazywana przez kilka
sekund na wyświetlaczu np.: [C 55] i oznacza wartość temperatury wody w kotle, do której
będzie dążył regulator. Chwilowe sprawdzenie tej wartości jest też możliwe po krótkim
naciśnięciu przycisku OK.
Przyciskiem START uruchamiamy pracę wentylatora i jednocześnie proces regulacji.
Przycisk STOP pozwala na zatrzymanie pracy wentylatora np. w celu dołożenia paliwa.
Jeżeli regulator nie znajduje się w trybie użytkownika lub serwisowym na wyświetlaczu
wyświetlana jest temperatura wody w kotle a ostatni znak pokazuje tryb pracy regulatora:
np. [50?-] oznacza tryb STOP
[50?C] oznacza tryb PRACA
[50?c] oznacza podtrzymanie palenia w trybie PRACA
[50?U] oznacza grzanie CWU w trybie letnim
[50?u] oznacza podtrzymanie palenia w trybie letnim
[70?d] oznacza tryb likwidacji bakterii - dogrzewanie CWU do 75?C
4. Ustawianie parametrów użytkownika
Wejście w tryb przeglądania i ustawiania parametrów użytkownika następuje po naciśnięciu
przycisku OK i sygnalizowane jest szybkim miganiem kontrolki termostatu pokojowego.
Przeglądanie parametrów możliwe jest przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami & lt; ,
& gt; . Po wyborze określonego parametru możemy przyciskając przycisk OK wejść w tryb
zmiany danego parametru - sygnalizowane miganiem wartości tego parametru. Zmiana
parametru następuje po naciśnięciu przycisku - lub +. Zatwierdzenie wartości ustawionej

następuje po naciśnięciu przycisku OK, po czym regulator umożliwia wybór ( & lt; , & gt; ) następnego
parametru. Jeżeli nie chcemy zmieniać wartości parametrów przyciskiem & lt; lub & gt; wybieramy
[End ] i naciskamy OK lub odczekujemy około 1 min - regulator wyjdzie ze stanu
serwisowego i przejdzie do wskazywania temperatury wody w kotle.
UWAGA. Jeżeli w regulatorze praca pompy CWU jest wyłączona to w menu użytkownika po
naciśnięciu przycisku OK można tylko odczytać ustawioną wartość temperatury termostatu
kotła.
Tabela 1. Spis parametrów użytkownika.
Wyświetlacz
C 40
co C
cu u
50?
End

Parametr
temperatura zadana kotła
praca pompy CO gdy " C " (pompa wyłączona gdy " - " )
" d " -dogrzewanie - likwidacja bakterii w zbiorniku CWU
temperatura wody w zasobniku CWU
wyjście z trybu użytkownika po naciśnięciu OK.

Min Max Skok Ust.prod.
L40 H90 1?C
L40
C
C
u
d
u

4.1 Temperatura pracy kotła.
Temperatura zadana kotła [C 40] - jest to wartość temperatury, do której będzie dążył
regulator w trybie PRACA. Ustawiana jest przez bezpośrednie obracanie gałką termostatu i
wskazywana przez chwilowe wyświetlenie na wyświetlaczu.
4.2 Praca pompy CO [co C] - tryb ZIMA/LATO - znak "C" oznacza działanie pompy CO. W
okresie lata można wyłączyć ogrzewanie przez wybranie przyciskiem (-) wartości "-"
oznaczającej wyłączenie pracy pompy CO.
4.3 Likwidacja bakterii w zasobniku CWU [cu u] - dogrzewanie - regulator umożliwia ręczne
załączenie procesu likwidacji flory bakteryjnej w zasobniku CWU. Wybranie przyciskiem (+)
wartości "d" uruchamia proces, w którym kocioł dąży do osiągnięcia w zbiorniku CWU
temperatury 75°C. Aby nastąpiło uruchomienie procesu likwidacji flory bakteryjnej kocioł
powinien być w trybie PRACA (tryb ten można włączyć przyciskiem START). Na
wyświetlaczu pojawi się napis np. [70°d]. Po osiągnięciu temperatury 75°C w zasobniku
CWU regulator powróci do stanu poprzedzającego wybranie tej opcji.
UWAGA. Funkcję likwidacji flory bakteryjnej można włączyć w nocy, w czasie gdy woda
nie będzie pobierana z zasobnika CWU, aby uchronić użytkowników przed poparzeniem.
4.4 Odczyt temperatury wody w zasobniku CWU [u50°] - parametr ten pokazuje wartość
zmierzonej temperatury w zasobniku CWU.
4.5 Wyjście z trybu użytkownika - Wybranie na wyświetlaczu [End ] i naciśnięcie przycisku
OK powoduje wyjście z trybu ustawiania parametrów. Wyjście z tego trybu nastąpi także
jeżeli w ciągu 1 minuty nie będą naciskane żadne przyciski.
5. Ustawianie parametrów - tryb serwisowy
Przyciśnięcie przycisku OK powyżej 3 sek. powoduje wejście regulatora w tryb serwisowy,
w którym możliwe jest przeglądanie i zmiana poszczególnych parametrów.
Wejście w tryb serwisowy sygnalizowane jest wolnym miganiem lampki termostatu
pokojowego. Przeglądanie parametrów możliwe jest przy pomocy przycisków oznaczonych
strzałkami & lt; , & gt; . Po wyborze określonego parametru możemy przyciskając przycisk OK wejść
w tryb zmiany danego parametru - sygnalizowane miganiem wartości tego parametru. Zmiana
parametru następuje po naciśnięciu przycisku - lub +. Zatwierdzenie wartości ustawionej
następuje po naciśnięciu przycisku OK, po czym regulator umożliwia wybór ( & lt; , & gt; ) następnego
parametru. Jeżeli nie chcemy zmieniać wartości parametrów przyciskiem & lt; lub & gt;
wybieramy [End ] i naciskamy OK lub odczekujemy około 1 min - regulator wyjdzie ze stanu
serwisowego i przejdzie do wskazywania temperatury wody w kotle.

Tabela 2. Spis parametrów serwisowych.
Wyświetlacz
?100
?r 1
?n 5
?u 6
P 40
Ph 2
Pc 2
u 50
uh 5
ur 0
L 40
H 90
h5
A 99
Fd60
Fb30
Ar 0
Prod
outP
out?
outr
outu
End

Parametr
moc pracy wentylatora lub moc max gdy ?r 0 -10
automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas rozpalania
czas przedmuchu
czas przerwy przedmuchów
temp załączenia pompy CO
histereza załączenia pompy CO
czas przerwy w zał. pompy CO na 30sek.(reg.pok. wył.)
zadana temperatura ciepłej wody użytkowej CWU
histereza grzania CWU
brak CWU-0, priorytet CWU-1, bez priorytetu CWU-2, pompa miesz.-3

temperatura minimalna kotła
temperatura maksymalna kotła
histereza temperatury kotła
temperatura przegrzania kotła
czas test. braku opału przy rozpalaniu przyrost o 5?C
czas testowania braku opału w trybie praca i wygasaniu
wyjście dodatkowe: 0-FUEL, 1-ALARM, 2-MIX
powrót do ustawień producenta po naciśnięciu OK.
testowanie wyjścia pompy co, naciśniecie OK. - zał.
testowanie wyjścia wentylatora, naciśniecie OK. - zał.
testowanie wyjścia zał.kotła olej., naciśniecie OK. - zał. kotła
testowanie wyjścia pompy CWU, naciśniecie OK. - zał.
wyjście z trybu serwisowego po naciśnięciu OK.

Min Max Skok Ust.prod.
50 100 10%
100
--,0
10
1
1
--,5
60
1s
5
1
99 1min
6
30
70
1?C
40
1
10
1?C
2
--,1
99 1min
2
30
60
1?C
50
1
9
1?C
5
0
2
1
0
30
65
1?C
40
80
90
1?C
90
1
10
1?C
5
90
99
1?C
99
1
99 1min
60
1
99 1min
30
0
2
1
0
outP
out?
outr
outr

out1
out2
out3
out4

W tabeli pierwsza kolumna przedstawia przykładowe wskazania wyświetlacza, następne
kolumny: opis parametru, wartość minimalną i maksymalną możliwą do ustawienia oraz skok
tej wartości przy ustawianiu, ostatnia kolumna zawiera wartości wstępnie zaprogramowane
przez producenta, do których możemy wrócić wybierając funkcję [Prod].
5.1 Parametry pracy wentylatora.
Moc pracy wentylatora [?100] - jest to wartość mocy pracy wentylatora. Gdy parametr "?r"
jest ustawiony na "0-10" to jest to moc maksymalna, która może być osiągana przy regulacji
automatycznej.
Automatyczna regulacja obrotów [?r 1] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest ustawiony na
"0-10" i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora przy zbliżaniu się
temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego parametru ustawiona
jest na "-" to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może pracować z mocą ustawioną
przy pomocy parametru "?". Ustawienie parametru w przedziale 0-10 oznacza czas (w
minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od 40% do wartości "?" w celu łagodnego
rozpalania.
Czas przedmuchu - czas chwilowego załączania wentylatora w celu usunięcia
nagromadzonych gazów, ustawienie na "--" powoduje wyłączenie przedmuchów. Funkcja
przedmuchów jest aktywna w trybie PRACA .
Czas przerwy przedmuchów [?u 6] - czas pomiędzy przedmuchami
5.2 Parametry pracy pompy obiegu CO.
Temperatura załączania pompy CO. [P 40] - jest to wartość temperatury wody w kotle, przy
której następuje załączenie pompy obiegu CO. Pompa obiegu CO pracuje niezależnie od
procesu regulacji, a załączana jest dodatkowo w przypadku przegrzania kotła.
Histereza pompy CO [Ph 2] - parametr ten oznacza o jaką wartość musi zmniejszyć się
temperatura wody w kotle poniżej temperatury załączania aby pompa została wyłączona.

Czas powtarzania załączania pompy CO [Pc 2] - w przypadku trybu STOP lub gdy obwód
termostatu pokojowego jest rozwarty pompa jest załączana na czas 30 sek. w celu
przemieszania wody w obiegu grzewczym. Parametr ten oznacza czas powtarzania załączania
pompy. Wartość "--" oznacza wyłączenie tej funkcji.
5.3 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej CWU
Regulator posiada dodatkowe wyjście umożliwiające sterowanie poprzez moduł UM (UM1) pompą ładująca zasobnik CWU.
Temperatura CWU [u 50] - wartość temperatury jaka będzie utrzymywana w zasobniku
CWU.
Histereza grzania CWU [uh 5] - wartość o jaką musi opaść temperatura w zasobniku aby
została załączona pompa CWU w celu dogrzania wody w zasobniku.
Parametr [ur 1] - wartość [ur 0] oznacza brak czujnika i pompy CWU. Czujnik nie jest brany
pod uwagę przy testowaniu uszkodzeń tzn. może pozostać niepodłączony a trybie parametrów
użytkownika wyświetlana jest tylko temperatura zadana termostatu kotła.
wartość [ur 1] oznacza pracę pompy CWU z priorytetem,
wartość [ur 2] oznacza pracę pompy CWU bez priorytetu,
wartość [ur 3] oznacza sterowanie pompą mieszającą wodę powrotną w kotle o temperaturze
zadziałania [u 50] i histerezie [uh 5].
5.4 Ustawienie zakresu temperatury pracy kotła.
Minimalna temperatura kotła [L 40] - oznacza minimalną wartość temperatury jaką można
ustawić przy pomocy gałki termostatu.
Maksymalna temperatura kotła [H 90] - oznacza maksymalną wartość temperatury jaką
można ustawić przy pomocy gałki termostatu.
Histereza temperatury kotła [h 5] - oznacza o ile musi obniżyć się wartość temperatury wody
w kotle poniżej zadanej termostatem aby załączył się wentylator.
5.5 Zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem.
Temperatura przegrzania kotła [A 99] - oznacza wartość, po przekroczeniu której nastąpi na
stałe wyłączenie wentylatora w celu ochrony kotła przed przegrzaniem. Po wzroście
temperatury powyżej 80°C zostaje załączona pompa CO w celu wychłodzenia kotła. Tryb
przegrzania jest wskazywany wyświetleniem napisu [E 2] i może być wyłączony przez
naciśnięcie przycisku STOP ale po spadku temperatury poniżej tej wartości.
Wyłączenie wentylatora nastąpi też w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury wody
kotłowej wskazywanego na wyświetlaczu: [E 1].
STB - regulator posiada dodatkowe, niezależne od pracy procesora, zabezpieczenie przed
przegrzaniem. W przypadku wzrostu temperatury powyżej 95°C następuje wyłączenie
procesu regulacji przez wyłączenie wentylatora i załączenie pompy CO. Ponowne włączenie
wentylatora i pompy do procesu regulacji nastąpi po spadku temperatury poniżej 89°C.
Zastosowanie układu STB pozwala na dokładniejszą kontrolę pracy kotła i zmniejszenie
możliwości przegrzania.
5.6 Brak opału
Czas testowania braku opału przy rozpalaniu [Fd60] - jeżeli po włączeniu trybu PRACA
temperatura wody w kotle nie będzie wzrastała o 5°C w ciągu zaprogramowanego czasu, to
proces regulacji zostanie wyłączony i na wyświetlaczu pojawi się napis [FUEL]. Skasowanie
tego stanu następuje po przyciśnięciu przycisku STOP. Testowanie braku opału przy
rozpalaniu zostaje kończone po osiągnięciu temperatury zadanej.

Czas testowania braku opału w trybie praca [Fb30] - w trybie praca, jeżeli temperatura wody
w kotle spadnie o wartość histerezy poniżej zadanej termostatem i nie będzie wzrastała o 5°C
w ciągu zaprogramowanego czasu to nastąpi wyłączenie procesu regulacji i na wyświetlaczu
pojawi się napis [FUEL]. Alarm ten można skasować przyciskiem STOP.
5.7 Wyjście dodatkowe.
Wyjście dodatkowe [Ar 0] - Regulator został wyposażony w wyjście umożliwiające
podłączenie modułu UM.
Gdy parametr Ar ma wartość "0" modułu UM może sterować kotłem olejowym lub
gazowym - jeżeli taki istnieje w układzie grzewczym. Po włączeniu regulatora wyłącznikiem
sieciowym dodatkowy kocioł zostaje wyłączony, a ponownie załączony zostaje po pojawieniu
się braku opału w kotle na paliwo stałe. Funkcja ta jest przydatna w układach grzewczych, w
których wykorzystuje się kocioł na paliwo stałe w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Po
skasowaniu alarmu braku opału przyciskiem STOP kocioł dodatkowy zostaje ponownie
wyłączony i wznowiona zostaje praca regulatora.
Ustawienie parametru Ar na "1" pozwala na sterowanie poprzez moduł UM dodatkowym
układem sygnalizacji alarmu - zaistniałego w regulatorze.
Gdy parametr Ar ustawiony jest na "2", moduł UM umożliwia sterowanie siłownikiem
zaworu mieszającego w obiegu CO w zależności od wejścia termostatu pokojowego. W tym
przypadku praca pompy CO zależy tylko od temperatury kotła.
5.8 Ustawienia producenta
Regulator umożliwia powrót do standardowych ustawień na stałe wpisanych przez
producenta przez wybranie na wyświetlaczu [Prod] i naciśnięcie przycisku OK. Po
uruchomieniu tej funkcji regulator wpisuje wartości poszczególnych parametrów podane w
tabeli. Funkcja ta jest dostępna gdy proces regulacji jest zatrzymany.
5.9 Testowanie wyjść.
W celu ułatwienia sprawdzenia poprawności pracy regulatora możliwe jest przetestowanie
układów wyjściowych sterujących wentylatorem, pompą i układem załączania kotła
dodatkowego. Funkcja ta jest dostępna w trybie serwisowym tylko w przypadku gdy proces
regulacji jest zatrzymany tzn. regulator przed wejściem w tryb serwisowy był w trybie STOP.
Wybranie na wyświetlaczu [outP] pozwala przy pomocy przycisku OK załączyć chwilowo
pompę CO, wybranie [out?] po naciśnięciu przycisku OK załącza wentylator, wybranie [outr]
po naciśnięciu przycisku OK powoduje załączenie kotła dodatkowego (jeżeli jest podłączony
moduł dodatkowy). Wybranie [outu] pozwala na przetestowanie wyjścia pompy CWU.
5.10 Wyjście z trybu serwisowego.
Wybranie na wyświetlaczu [End ] i naciśnięcie przycisku OK powoduje wyjście z trybu
ustawiania parametrów. Wyjście z tego trybu nastąpi także jeżeli w ciągu 1 minuty nie będą
naciskane żadne przyciski.
6. Funkcje dodatkowe
W celu poprawienia komfortu ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażony w
wejście umożliwiające podłączenie dowolnego termostatu pokojowego z wyjściem
stykowym. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od wymaganej następuje załączenie
pompy obiegu CO i zapalenie lampki termostatu pokojowego, oznacza to, że kocioł powinien
utrzymywać temperaturę zadaną gałką termostatu. Po osiągnięciu w pomieszczeniu
wymaganej temperatury zostaje wyłączona pompa c.o. i gaśnie lampka a kocioł przechodzi w
stan podtrzymania palenia przy temperaturze minimalnej.

Uwaga. W przypadku nie wykorzystywania termostatu pokojowego wejście to powinno
pozostać zwarte.
7. Uszkodzenia regulatora
Regulator ciągle testuje poprawność pracy układów wewnętrznych i czujnika temperatury
wody w kotle, po wykryciu uszkodzenia wyłącza wentylator i załącza pompę CO, a na
wyświetlaczu pojawia się odpowiednie oznaczenie uszkodzenia. W przypadku wystąpienia
awarii należy wyłączyć regulator, na stałe podłączyć do sieci pompę obiegu c.o., zapewnić
odpowiednie spalanie opału w kotle oraz skontaktować się z serwisem.
Pojawienie się na wyświetlaczu napisu [E 1] oznacza uszkodzenie w obwodzie czujnika
kotła lub temperaturę poniżej 0°C. Napis [E 2] oznacza przegrzanie kotła. Wyświetlenie
napisu [E 3] oznacza pojawienie się uszkodzenia i przegrzania jednocześnie. Jeżeli po
skasowaniu przy pomocy przycisku STOP wyświetlany jest napis [E 1] pomimo obniżenia
się temperatury poniżej 90°C, może to oznaczać trwałe uszkodzenie czujnika temperatury
kotła, (np. jeżeli nastąpiło przegrzanie kotła powyżej 150°C).
W przypadku zaprogramowania w trybie serwisowym obecności czujnika i pompy CWU
regulator testuje obwód czujnika CWU. Pojawienie się błędu [E 8] oznacza uszkodzenie lub
brak czujnika CWU.

Rys.2

Schemat podłączenia regulatora RK-2001W

Rys.3 Schematy podłączenia modułu UM-1
8. Demontaż regulatora
W przypadku konieczności wymontowania regulatora należy:
- wyłączyć zasilanie wyłącznikiem sieciowym,
- odłączyć zasilanie kotła,
- wyjąć regulator z otworu w kotle
- odłączyć złącza z przewodami od regulatora
9. Dane techniczne
Zasilanie
Pobór mocy (bez wentylatora i pompy)
Zakres pomiaru temperatur
Zakres regulacji temperatury kotła
Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe
Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe (STB)
Temperatura załączania pompy CO
Zakres regulacji temperatury CWU
Obciążalność wyjść sumaryczna
Wymiary (W x S x G)
Producent: P.W. KEY www.pwkey.pl
10. Notatki
Wyświetlacz
?100
?r 1
?n 5
?u 6
P 40
Ph 2
Pc 2
u 50
uh 5
ur 0
L 40
H 90
h5

230V ? 10%, 50Hz
& lt; 4VA
0 - 99°C ? 1°C
30 - 90°C ? 1°C
90 - 99°C ? 1°C
& gt; 95°C ? 1°C
30 - 70°C ? 1°C
30 - 60°C ? 1°C
max 2A / 230V
80 x 170 x 100 mm

Parametr
moc pracy wentylatora lub moc max gdy ?r 0 -10
automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas rozpalania
czas przedmuchu
czas przerwy przedmuchów
temp załączenia pompy CO
histereza załączenia pompy CO
czas przerwy w zał. pompy CO na 30sek.(reg.pok. wył.)
zadana temperatura ciepłej wody użytkowej CWU
histereza grzania CWU
brak CWU-0, priorytet CWU-1, bez priorytetu CWU-2, pompa miesz.3

temperatura minimalna kotła
temperatura maksymalna kotła
histereza temperatury kotła

Ust. własne

A 99
Fd60
Fb30
Ar 0

temperatura przegrzania kotła
czas test. braku opału przy rozpalaniu przyrost o 5?C
czas testowania braku opału w trybie praca i wygasaniu
wyjście dodatkowe: 0-FUEL, 1-ALARM, 2-MIX


Download file - link to post