TomTom-GO-pl-PL.pdf

TomTom GO 930/730/630/530 - PL - pdf

TomTom GO 930/730/630/530 - X.


TomTom GO

1.
Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

a Urządzenie TomTom GO

A Mikrofon
B Wskaźnik ładowania baterii
C Przycisk zasilania (On/Off)
D Czujnik światła

C
D

A

B

J
F
H
G

I
K
E

E Przycisk Reset
F Głośnik
G Gniazdo karty pamięci (nie
dołączono karty pamięci SD) na
dodatkowe mapy
H Złącze USB
I Złącze TomTom / Złącze
odbiornika RDS-TMC
J Złącze anteny zewnętrznej
K Złącze wyjścia audio
b Ładowarka samochodowa*

c Uchwyt na szybę przednią

d Pakiet dokumentacji

e Domowy uchwyt dokujący (GO
530, 730, 930)

f Kabel USB (GO 630)

* W modelu TomTom GO x30 HD Traffic, zostało to zastąpione przez TomTom
HD Traffic Receiver.

2

Wraz z nawigatorami TomTom GO x30T
g Odbiornik informacji drogowych RDS-TMC

Wraz z nawigatorami TomTom GO 930 oraz 930T
h Pilot zdalnego sterowania

Wraz z nawigatorami TomTom GO x30 HD Traffic
i TomTom HD Traffic Receiver
A Wskaźnik zasilania - Czerwony
B Wskaźnik HD Traffic Receiver - Niebieski

A

B

3

2.

Przed rozpoczęciem pracy...

Przed rozpoczęciem pracy...

Włączanie i wyłączanie urządzenia
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie TomTom GO, naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy przycisk zasilania (on/off). Po włączeniu urządzenia po raz
pierwszy jego uruchomienie może potrwać kilka minut.
Uwaga: W sporadycznych przypadkach urządzenie GO może funkcjonować
niepoprawnie. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk reset, a następnie
ponownie włączyć urządzenie.

Konfiguracja
Aby skonfigurować urządzenie TomTom GO, należy odpowiedzieć na kilka
pytań, dotykając odpowiednich opcji na ekranie urządzenia.
Ważne: Należy wybrać poprawny język - będzie on używany dla wszystkich
menu i instrukcji.

Uwagi dotyczące baterii
Zalecamy całkowite naładowanie baterii urządzenia TomTom GO przy
pierwszym podłączeniu go do komputera. Całkowite naładowanie baterii
zajmuje do 2 godzin.
Po podłączeniu urządzenia GO do komputera za pośrednictwem domowego
uchwytu dokującego lub kabla USB wyświetlany jest monit o potwierdzenie
połączenia. Po wybraniu opcji Nie urządzenie wyłączy się, jeśli nie dotkniesz
ekranu przez trzy kolejne minuty. Dzięki temu akumulator może naładować się
w szybszym tempie.
Więcej informacji o podłączaniu urządzenia do komputera można odnaleźć w
części Korzystanie z opcji TomTom HOME on page 109.
Uwaga: Urządzenie TomTom GO zużywa niewielką ilość energii z baterii do
zapamiętania ostatniej pozycji wyświetlonej przed wyłączeniem urządzenia.
Jeśli przez dłuższy czas urządzenie GO nie zostanie naładowane, przy
kolejnym włączeniu urządzenia GO wyświetli się domyślny ekran powitalny.
Wszystkie inne ustawienia urządzenia pozostaną bez zmian.

4

Zalecenia dotyczące poprawy odbioru sygnału
Jeśli urządzenie TomTom GO ustala pozycję dłużej niż 5 minut, należy
upewnić się, czy urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, z daleka od
wysokich obiektów, takich jak budynki czy drzewa.
Po podłączeniu urządzenia TomTom GO do komputera, można użyć TomTom
HOME, aby pobrać informacje o pozycjach satelitów systemu GPS w ciągu
następnych 7 dni. Pomoże to urządzeniu GO w szybszym ustalaniu pozycji.
Ważne: Niektóre pojazdy na przedniej szybie mają zainstalowaną osłonę
antyrefleksyjną. Może to uniemożliwiać urządzeniu GO ustalenie aktualnej
pozycji samochodu.
Zestaw zawierający antenę zewnętrzną TomTom (dostępny jako akcesorium)
może poprawić odbiór.

Uchwyt na szybę przednią
Nawigator TomTom GO należy zainstalować w samochodzie przy użyciu
uchwytu na przednią szybę.
Aby zamocować uchwyt, mocno dociśnij przyssawkę do przedniej szyby
samochodu, w miejscu, w którym szyba jest płaska.
Przed zamocowaniem uchwytu upewnij się, że zarówno uchwyt, jak i szyba
przednia są czyste i suche. Uchwyt należy umieścić w takim miejscu na
przedniej szybie, aby nie zasłaniał kierowcy widoku na drogę.

Domowy uchwyt dokujący / Kabel USB
Domowy uchwyt dokujący służy do ładowania urządzenia TomTom GO poza
samochodem oraz do łączenia go GO z komputerem.
Po ustanowieniu połączenia z komputerem, możesz korzystać z aplikacji
TomTom HOME, aby zarządzać urządzeniem GO. Informacje na temat usługi
TomTom HOME znajdują się w części Korzystanie z opcji TomTom HOME on
page 109.

Dbaj o urządzenie TomTom GO
Nigdy nie należy zostawiać urządzenia TomTom GO lub jego akcesoriów w
widocznym miejscu w samochodzie, ponieważ może on stać się łatwym
celem kradzieży.
Aby zabezpieczyć urządzenie TomTom GO, można zastosować hasło, które
następnie należy każdorazowo wprowadzać przy włączaniu urządzenia GO.
Więcej informacji znajduje się w części Korzystanie z opcji TomTom HOME on
page 109.
Odpowiednia dbałość o urządzenie GO jest bardzo ważna.
o Urządzenie GO nie jest przeznaczone do stosowania w ekstremalnych
temperaturach, w związku z tym wystawienie na działanie takich temperatur
może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
o W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia GO. Otwarcie
obudowy może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie gwarancji na
urządzenie.
o Urządzenie GO należy wycierać lub osuszać miękką ściereczką. Nie należy
używać środków czyszczących w płynie.

5

3.
Widok z perspektywy kierowcy

Widok z perspektywy kierowcy
Gdy urządzenie TomTom GO zostanie uruchomione, wyświetlony zostanie
widok z perspektywy kierowcy ze szczegółowymi informacjami o aktualnej
lokalizacji.
Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć Menu główne.
Uwaga: Widok z perspektywy kierowcy będzie czarno-biały, dopóki
urządzenie GO nie ustali aktualnej pozycji.

A Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, dotknij symboli + i -.
B Twoja aktualna pozycja.
C Nazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli
takie są.
D Instrukcja nawigacji na drodze, po której porusza się pojazd.
Aby powtórzyć ostatnią instrukcję mówioną lub zmienić poziom głośności,
dotknij tego obszaru.
E Nazwa następnej ulicy, w którą należy skręcić.
F Informacje dotyczące podróży takie jak czas podróży, odległość, jaką należy
jeszcze przebyć oraz czas przybycia na miejsce.
Aby wybrać, które elementy będą wyświetlane, dotknij opcji Ustawienia
paska stanu w menu Ustawienia.
G Moc sygnału GPS.
H Pasek usługi Ruch drogowy
Aby wprowadzić ustawienia dotyczące informacji o ruchu drogowym,
dotknij paska Ruch drogowy, aby otworzyć menu Ruch drogowy, lub
dotknij opcji TomTom Ruch drogowy w menu głównym.
I Szybkie menu - Więcej informacji znajduje się w pełnej instrukcji obsługi.

6

4.
Enhanced Positioning Technology

Enhanced Positioning Technology
Uwaga: Funkcja Enhanced Positioning Technology jest dostępna w modelach
TomTom GO 930 i 930T
Enhanced Positioning Technology lub EPT ustala Twoją lokalizację, gdy
odbiór przy użyciu systemu GPS jest słaby, np.: podczas jazdy pomiędzy
wysokimi budynkami.
Nawigator GO wykorzystuje czujniki pozycjonowania, aby monitorować
przyspieszenie i kierunek poruszania się pojazdu, a następnie ustala Twoją
aktualną pozycję.
EPT tylko pomaga nawigatorowi GO w ustaleniu Twojej pozycji. Obliczenie
Twojej dokładnej pozycji jest możliwe tylko wtedy, gdy nawigator GO odbiera
silny sygnał GPS.
Gdy nawigator GO wykorzystuje EPT do ustalenia pozycji, na pasku stanu jest
wyświetlona ikona EPT.
Nawigator GO kalibruje EPT automatycznie. Gdy nawigator GO straci sygnał
GPS przed zakończeniem kalibracji, nie można korzystać z EPT, a ekran jest
podświetlony na szaro, na przykład, gdy sygnał GPS nie jest odbierany na
początku podróży.

A EPT Ikona.
B Twoja aktualna pozycja.

Kalibracja
Kalibracja jest automatyczna i nie wymaga żadnej akcji ze strony użytkownika.
Jednak przydatna jest podstawowa wiedza dotycząca procedury kalibracyjnej.
Przy każdorazowym włączeniu, nawigator TomTom GO zeruje czujniki
pozycjonowania. Aby zwiększyć dokładność ustalania Twojej pozycji,
nawigator GO kalibruje czujniki w trakcie całej podróży.
Poniższe warunki muszą być spełnione, aby kalibracja zakończyła się
sukcesem:

7

o Nawigator GO odbiera silny sygnał GPS.
o Samochód był nieruchomy przez przynajmniej 5 sekund, a teraz porusza się
wzdłuż prostej i równej drogi od przynajmniej minuty.

8

5.
Pierwsza podróż

Pierwsza podróż
Planowanie trasy z nawigatorem TomTom GO jest łatwe. W celu
zaplanowania pierwszej trasy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy.
Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne.
1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
Uwaga: Przyciski urządzenia GO są podświetlone na kolorowo, chyba że dany
przycisk jest chwilowo niedostępny. Na przykład, przycisk o nazwie Znajdź
trasę alternatywną... w Menu głównym jest niedostępny, dopóki nie
zaplanujesz trasy.
2. Dotknij przycisku Przejdź do...

3. Dotknij przycisku Adres

Po wprowadzeniu adresu, można wybrać jedną z następujących opcji:
o Centrum miasta - dotknij tego przycisku, aby wybrać centrum miasta
jako punkt docelowy.
o Ulica i numer domu - dotknij tego przycisku, aby podać adres docelowy.
o Kod pocztowy - dotknij tego przycisku, aby podać kod pocztowy jako
miejsce docelowe.
Uwaga: Wprowadzić można kod pocztowy dowolnego kraju. W Wielkiej
Brytanii i Holandii kody pocztowe są tak dokładne, że na ich podstawie można
określić dokładny adres. W innych kraj kod pocztowy pozwala określić miasto

9

lub określony obszar. W takim przypadku niezbędne jest podanie ulicy i
numeru domu.
o Skrzyżowanie lub przecięcie ulic - dotknij tego przycisku, aby wybrać
skrzyżowanie ulic jako punkt docelowy.
o Adres wymówiony - dotknij tego przycisku, aby wybrać opcję określenia
miejsca docelowego w formie polecenia wymawianego w systemie GO.
Więcej informacji znajduje się w części Wprowadzanie adresu za
pomocą głosu on page 23.
Podczas pierwszej podróży wprowadzisz dokładny adres.
4. Dotknij opcji Ulica i numer domu.

Uwaga: Podczas planowania podróży po raz pierwszy, nawigator GO poprosi
cię o wybranie kraju. Nawigator zachowa Twój wybór i zastosuje go do
wszystkich tras, które będziesz planować.
Możesz zmienić to ustawienie w dowolnej chwili, dotykając flagi kraju.
5. Zacznij wpisywać nazwę miejscowości docelowej.

W trakcie wpisywania wyświetlane są nazwy miejscowości pasujące do
wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej
miejscowości, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe.
Wskazówka: Zamiast wpisywać nazwę, dotknij tego przycisku,
aby wprowadzić adres do nawigatora GO za pomocą głosu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wprowadzanie adresu za
pomocą głosu on page 23
6. Zacznij wpisywać nazwę ulicy, a następnie wybierz ją, gdy zostanie
wyświetlona.
Podobnie jak w przypadku nazwy miejscowości, wyświetlane są nazwy ulic
pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej
ulicy, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe.
7. Potem wpisz numer domu miejsca docelowego, a następnie dotknij
przycisku Gotowe.

10

8. Na ekranie urządzenia GO zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na
miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwiczenia,
dotknij przycisku NIE.
Urządzenie GO wyznaczy trasę. Usługę IQ RoutesTM używa się do
planowania najlepszej możliwej trasy, korzystając z danych o zwyczajowym
natężeniu ruchu drogowego na trasach.
9. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe.
Urządzenie GO natychmiast zacznie prowadzić Cię do miejsca docelowego,
przekazując instrukcje mówione oraz wyświetlając na ekranie kierunki jazdy.

Czasy przybycia
Podczas planowania trasy podróży urządzenie TomTom GO poprosi o
informację, czy chcesz dotrzeć na miejsce w określonym czasie.
Dotknij przycisku TAK, aby wprowadzić preferowany czas przybycia.
Urządzenie GO obliczy czas przybycia i wyświetli informacje, czy możliwe jest
przybycie w określonym czasie.
Tych informacji możesz użyć do określenia czasu wyjazdu. W przypadku, gdy
urządzenie GO poinformuje, że przybędziesz na miejsce 30 minut wcześniej niż
zostało to zaplanowane, możesz odczekać 30 minut, zamiast dotrzeć do celu
przed czasem.
Podczas podróży czas przybycia jest stale przeliczany. Pasek stanu informuje,
czy przyjazd nastąpi punktualnie, czy też przyjazd będzie opóźniony, jak
przedstawiono to poniżej:
Przybędziesz na miejsce 55 minut przed wprowadzonym
czasem przybycia.
Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut
od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na
zielono.
Przybędziesz na miejsce 3 minuty przed wprowadzonym
czasem przybycia.
Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut
od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na
żółto.

11

Przybędziesz 19 minut po czasie.
Jeśli szacowany czas przybycia jest późniejszy niż
wprowadzony czas, komunikat jest wyświetlany na czerwono.
Dotknij opcji Ustawienia Paska stanu w menu Ustawienia.
Ustawienia
paska stanu

Wybierz wymagane opcje w menu na pierwszym ekranie, a następnie
dotknij przycisku Gotowe.
Aby włączyć powiadomienia o czasie przybycia, zaznacz opcję Pokaż
dopuszczalną różnicę czasu przybycia.
Aby wyłączyć powiadomienia o czasie przybycia, anuluj zaznaczenie opcji
Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia.

Jakie są inne opcje nawigacyjne?
Po dotknięciu przycisku Przejdź do..., można określić cel podróży na wiele
sposobów, nie tylko poprzez podanie adresu. Inne opcje znajdują się poniżej:
Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Lokalizacji domowej.
Tego przycisku będziesz prawdopodobnie używać częściej niż pozostałych.
Dom

Więcej informacji na temat ustawiania Lokalizacji domowej znajduje się w
części Zmień lokal. macierzystą on page 57.
Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać Ulubione.

Ulubione

Więcej informacji na temat Ulubionych znajduje się w części Ulubione on
page 35.
Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać adres.

2
123
Adres

Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe z listy miejsc ostatnio
użytych jako miejsca docelowe.
Poprzedni cel

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Użytecznego Miejsca (UM).

Użyteczne
Miejsce

Więcej informacji na temat UM-ów i nawigowania do nich znajduje się w
części Użyteczne Miejsca on page 41.

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać pozycję GPS.
Więcej informacji na temat systemu GPS znajduje się w części Globalny
system pozycjonowania (GPS) on page 108.
Moja
lokalizacja

12

Dotknij tego przycisku, aby za pomocą przeglądarki map jako miejsce
docelowe wybrać punkt na mapie.
Punkt na
mapie

Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części Widok z
perspektywy kierowcy on page 6.
Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe określając jego
współrzędne geograficzne.

Szer. i dł.
geogr.

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do aktualnej pozycji Znajomego
TomTom. Pamiętaj, że Znajomy może zmienić pozycję, zanim do niego
dotrzesz.
TomTom
Znajomy

Aby uzyskać więcej informacji o Znajomych TomTom, patrz TomTom
Usługi on page 70.
Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać miejsce
ostatniego zatrzymania.

Miejsce
ostatniego
zatrzymania

Więcej informacji o GPS można znaleźć w Globalny system
pozycjonowania (GPS) on page 108.

Adres mówiony
Zamiast wpisywania adresów, można teraz wprowadzić nowe adresy poprzez
przekazanie ustnej informacji do urządzenia GO.
Uwaga: Funkcja rozpoznawania mowy jest obecnie dostępna tylko w zakresie
wprowadzania adresów oraz odpowiadania na określone komunikaty.
W menu głównym dotknij przyciskuNawiguj do..., a następnie dotknij opcji
Adres, po czym dotknij opcji Adres mówiony lub Adres mówiony (dialog) i
mów po usłyszeniu komendy.
Adres
mówiony
(dialog)

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wprowadzanie adresu za pomocą
głosu on page 23

Adres
mówiony

Planowanie trasy z wyprzedzeniem
Możesz również użyć urządzenia GO do planowania podróży z
wyprzedzeniem, wybierając punkt początkowy i miejsce docelowe. Możesz,
na przykład, wykonać następujące czynności:
o Dowiedzieć się przed rozpoczęciem podróży jak długo będzie ona trwała.
o Sprawdzić trasę planowanej podróży.
o Sprawdzić trasę dla osoby, która chce cię odwiedzić, tak, aby wyjaśnić jej
drogę dojazdu.
Aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem, wykonaj następujące czynności:

13

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij strzałki, aby przejść do następnego menu , a następnie dotknij opcji
Zaplanuj trasę.

Zaplanuj trasę

3. Wybierz miejsce, z którego rozpocznie się podróż w taki sam sposób, w jaki
wybierasz miejsce docelowe.
4. Ustaw miejsce docelowe podróży.
5. Wybierz typ planowanej trasy.
o Najszybsza trasa - trasa, której przejechanie zajmuje najmniej czasu.
o Najkrótsza trasa - najkrótsza trasa między podanymi lokalizacjami. Może
to nie być najszybsza trasa, zwłaszcza jeśli najkrótsza trasa przebiega
przez miejscowość lub miasto.
o Omijaj drogi ekspresowe - trasa omijająca drogi ekspresowe.
o Trasa piesza - trasa przeznaczona do podróżowania pieszo.
o Trasa rowerowa - trasa przeznaczona do podróżowania rowerem.
o Droga z ograniczeniem prędkości - droga, po której pojazdy mogą
poruszać się tylko z ograniczoną prędkością. Musisz określić prędkość
maksymalną.
6. System TomTom GO planuje trasę między dwiema wybranymi
lokalizacjami.

Więcej informacji na temat trasy
Dostęp do powyższych opcji dotyczących ostatnio zaplanowanej trasy
uzyskuje się dotykając przycisku Zobacz trasę w menu głównym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o trasie, dotknij przycisku Szczegóły
wyświetlanego na ogólnym ekranie trasy.
Następnie możesz wybrać spośród następujących opcji:
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić listę wszystkich instrukcji skrętów na
trasie.
Przeglądaj
jako tekst

Funkcja ta jest bardzo przydatna, jeśli trzeba wyjaśnić komuś trasę podróży.
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić każdy skręt podczas podróży. Dotknij
prawej i lewej strzałki, aby poruszać się do przodu i do tyłu na trasie
podróży.

Przeglądaj
jako obrazy

Dotknij ekranu, aby wyłączyć wyświetlanie trójwymiarowe i widok
poglądowy mapy.
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić widok trasy w przeglądarce map.

Przeglądaj
mapę trasy

Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części Widok z
perspektywy kierowcy on page 6.

14

Dotknij tego przycisku, aby otworzyć ekran podsumowania trasy.

Pokaż
podsumowan
ie trasy

15

6.
Znajdowanie tras alternatywnych

Znajdowanie tras alternatywnych
Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany
miejsca docelowego.

Jaki może być powód zmiany trasy?
Może to być jeden z poniższych powodów:
o W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek.
o Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać,
zatrzymać się na posiłek lub zatankować.
o Chcesz ominąć trudny węzeł lub nielubianą drogę.
Dotknij opcji Znajdź trasę alt.... w menu głównym, aby zmienić aktualnie
zaplanowaną trasę.
Znajdź trasę
alternatywną.
..

Następnie dotknij jednej z poniższych opcji.

Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już
zaplanowanej trasy.
Oblicz trasę
alternatywną

Urządzenie GO wyszuka inną trasę z bieżącej lokalizacji do miejsca
docelowego.
Jeśli jednak zdecydujesz się na trasę oryginalną, dotknij przycisku Oblicz
trasę oryg.
Dlaczego warto to robić?
Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa
będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To
łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy.

Omiń blokadę
drogi

Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub
korek. Następnie musisz zadecydować, jak długi odcinek trasy chcesz
ominąć.
Wybrać można następujące wartości: 100 m, 500 m, 2000 m i 5000 m.
Urządzenie GO ponownie wyznaczy trasę omijając część trasy o wybranej
długości.
Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie
zjechanie z aktualnej drogi.
Jeśli blokada nagle się rozładuje, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg., aby
wrócić na pierwotną trasę.

16

Dotknij tego przycisku, aby zmienić trasę tak, aby przebiegała ona przez
określoną lokalizację, na przykład w celu zabrania kogoś po drodze.
Podróż
przez...

Wybierz lokalizację, przez którą chcesz jechać, w taki sam sposób, jak
wybierasz miejsce docelowe. Dostępne opcje to: Adres, Ulubione,
Użyteczne miejsce i Punkt na mapie.
Urządzenie GO wyznaczy nową, przebiegającą przez wybraną lokalizację,
trasę do miejsca docelowego.
Za pomocą tego przycisku możesz podróżować wzdłuż trasy przebiegającej
tylko przez jedną lokalizację. Jeśli chcesz jechać przez więcej niż jedną, użyj
Planu Podróży. Więcej informacji znajduje się w części Planowanie Planu
Podróży on page 46.
Dotknij tego przycisku, aby powrócić do oryginalnej trasy bez zmian
związanych z omijaniem korków ulicznych oraz podróżowaniem przez
konkretne miejsca.

Oblicz trasę
oryginalną

Dotknij tego przycisku, aby ominąć część trasy. Użyj tego przycisku, jeśli
aktualna trasa przebiega przez drogę lub skrzyżowanie, którego nie lubisz
lub na którym występują problemy z ruchem drogowym.
Omiń część
trasy

Minimal.
opóźnienia w
ruchu

Następnie z listy dróg znajdujących się na trasie wybierz drogę, którą
chcesz ominąć.
Dotknij tego przycisku, aby ponownie wyznaczyć trasę tak, aby w miarę
możliwości omijała ona problemy z ruchem drogowym. Urządzenie GO
sprawdzi, czy na trasie występują problemy z ruchem drogowym i opracuje
najlepszą trasę, która je omija.
Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z usługi Ruch drogowy
TomTom, patrz Usługa Ruch drogowy TomTom on page 80.

17

7.
Dźwięki i nagrania głosów

Dźwięki i nagrania głosów
Dźwięk w urządzeniu TomTom GO używany jest w następujących funkcjach:
o Instrukcje mówione
o Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym
o Ostrzeżenia
o Muzyka
Aby zdobyć więcej informacji o wykonywaniu rozmów w trybie
głośnomówiącym z zastosowaniem urządzenia GO, patrz Dzwonienie z
zestawem głośnomówiącym on page 49.
Aby zdobyć więcej informacji na temat odtwarzania muzyki za pomocą
urządzenia GO, patrz Muzyka i media on page 28

Jak można zmienić poziom głośności?
Poziom głośności można zmienić w następujący sposób:
o Dotknij lewej dolnej części Widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie
wówczas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wyświetli się poziom
głośności.
Przesuń suwak głośności, aby go dostosować.
o W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie opcji Ust.
głośności.
Dotknij przycisku Testuj, aby sprawdzić wprowadzone zmiany.
o W urządzeniu GO istnieje opcja automatycznej zmiany poziomu głośności w
zależności od poziomu hałasu w samochodzie.

Automatyczna zmiana głośności
Urządzenie TomTom GO może automatycznie zmieniać natężenie dźwięku.
1. W menu głównym dotknij przycisku Zmień ustawienia.
Ust. głośności

2. Dotknij przycisku Ust. głośności.
3. Wybierz opcję Połącz głośność z poziomem hałasu.
4. Dotknij przycisku Gotowe.

18

Wybór głosu
Aby zmienić głos używany przez urządzenie TomTom GO, dotknij opcji
Ustawienia głosu w menu Ustawienia, a następnie dotknij opcji Zmień
głos. Wybierz głos z listy.
Ustawienia
głosu

Urządzenie TomTom GO posiada dwa różne rodzaje głosów:
o Głosy komputerowe
Są one generowane przez urządzenie GO. Głosy komputerowe służą do
przekazywania instrukcji mówionych, nazw ulic, anonsowania
otrzymania wiadomości, przekazywania informacji o ruchu drogowym,
pogodzie i podpowiedzi.
o Głosy ludzkie
Są one nagrane przez aktora.
Uwaga: Głosy ludzkie służą wyłącznie do przekazywania instrukcji
mówionych.

Jak działają głosy komputerowe?
Do generowania głosów komputerowych urządzenie TomTom GO
wykorzystuje technologię konwersji tekstu na mowę. Program konwersji
tekstu na mowę konwertuje tekst pisany, na przykład instrukcję taką jak ,,Skręć
w prawo", na dźwięk ludzkiego głosu.
Program konwersji tekstu na mowę analizuje całe zdanie, aby zagwarantować,
że słyszalny dźwięk jest jak najbardziej zbliżony do rzeczywistej mowy.
Program jest w stanie również rozpoznawać i całkiem poprawnie wymawiać
obce nazwy miejsc i ulic. Na przykład angielski głos może czytać francuskie
nazwy ulic.
Uwaga: Jeśli wybierzesz głos ludzki, będzie on mógł być używany tylko do
wydawania poleceń, a nie do wymawiania nazw ulic. Jeśli chcesz
otrzymywać mówione komunikaty o nazwach ulic, wybierz opcję Głosy
komputerowe.

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne
Urządzenie TomTom GO wyposażono w wysokiej jakości głośnik. Jest on
stosowany przy odtwarzaniu wszelkich dźwięków generowanych przez
urządzenie GO, chyba że zostanie ono połączone z głośnikami zewnętrznymi.
Zewnętrzne głośniki można podłączyć do urządzenia GO w następujący
sposób:
o Stosując kabel audio.
Uwaga: Jeśli samochodowy zestaw audio posiada złącze wejścia liniowego,
można odtwarzać dźwięki generowane przez urządzenie GO za
pośrednictwem głośników samochodowych.
o Podłączając głośniki lub zestaw słuchawkowy hi-fi z funkcją Bluetooth(R).
o Nastawiając nadajnik FM urządzenia GO tak, aby możliwe było korzystanie
z głośników samochodowych.

19

Uwaga: nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.

Nadajnik FM
Wewnątrz urządzeń GO 530, 730 i 930 znajduje się nadajnik FM, który działa jak
stacja radiowa. Oznacza to, że można słuchać instrukcji wydawanych przez
urządzenie GO i jednocześnie słuchać plików muzycznych .mp3 odtwarzanych
przez głośniki samochodowe.
Konfiguracja
o W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie Ustawienia
głośnika.
o Włącz radio samochodowe.
o Przestaw radio samochodowe na częstotliwość, która nie jest używana
przez żadną stację radiową.
o Dotknij przycisku Zmień i ustaw w urządzeniu GO tę samą częstotliwość, na
jaką ustawiono radio samochodowe.
Jeśli samochód porusza się po terenie, na którym stacja radiowa nadaje na
częstotliwości wybranej dla nadajnika FM, wówczas należy zmienić
częstotliwość nadajnika.
Uwaga: nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.

Korzystanie z więcej niż jednego głośnika
Różne głośniki mogą służyć do różnych celów, na przykład, instrukcje
mówione urządzenia TomTom GO mogą być przekazywane za
pośrednictwem głośnika wewnętrznego, a głośniki zewnętrzne mogą służyć
do odbierania rozmów w trybie głośnomówiącym i słuchania muzyki.
o Głośnik wewnętrzny
o Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth
o Głośnik zewnętrzny (kabel audio)
o Radio samochodowe przez UKF
Uwaga: nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.
Czy instrukcje mówione są słabo słyszalne podczas odtwarzania muzyki?
Gdy wybierzesz urządzenie hi-fi z funkcją Bluetooth(R) do odtwarzania muzyki i
przekazywania instrukcji mówionych, pojawi się pytanie, czy system ma
wyciszyć muzykę podczas przekazywania instrukcji mówionych. Urządzenie
domyślnie wycisza muzykę podczas przekazywania instrukcji mówionych.
Podczas odbierania rozmów w trybie głośnomówiącym, muzyka jest zawsze
wyciszana i w tym czasie nie są przekazywane instrukcje mówione.
Informacje na temat wykonywania rozmów w trybie głośnomówiącym za
pomocą urządzenia GO znajdują się w części Dzwonienie z zestawem
głośnomówiącym on page 49.

20

Za pomocą kabla audio
Aby odtwarzać dźwięk przy użyciu samochodowego zestawu stereo lub
innego głośnika zewnętrznego podłączonego za pomocą kabla audio:
1. Podłącz kabel audio do złącza wyjścia audio w swoim nawigatorze GO.
2. Podłącz kabel audio do złącza wejścia liniowego radioodtwarzacza
samochodowego lub innego głośnika zewnętrznego.
Uwaga: Nie wszystkie radioodtwarzacze samochodowe posiadają złącze
wejścia liniowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z
instrukcją obsługi samochodowego zestawu stereo.
3. Jeśli używasz samochodowego zestaw stereo, jako źródło sygnału ustaw w
nim złącze wejścia liniowego.
4. Na ekranie urządzenia GO dotknij przycisku Ustawienia głośnika w menu
Ustawienia.
Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia głośnika.

Ustawienia
głośnika

5. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do przekazywania
instrukcji mówionych.
o Głośnik wewnętrzny
o Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth
o Głośnik zewnętrzny (kabel audio)
o Radio samochodowe przez UKF
6. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do odtwarzania
muzyki.
o Głośnik wewnętrzny
o Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth
o Głośnik zewnętrzny (kabel audio)
o Radio samochodowe przez UKF
Uwaga: nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.
7. Dotknij przycisku Gotowe.
8. Urządzenie GO zapyta, czy chcesz używać zewnętrznego głośnika hi-fi z
obsługą technologii Bluetooth(R). Dotknij przycisku NIE.
Urządzenie GO potwierdzi, że po podłączeniu urządzenia, wybrany dźwięk
będzie odtwarzany przez kabel audio.
Uwaga: Nie możesz jednocześnie słuchać radioodtwarzacza i używać kabla
audio do odtwarzania dźwięków urządzenia GO przez samochodowy system
audio.
Informacje na temat odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia GO znajdują
się w części Muzyka i media on page 28.

21

Korzystanie z głośników hi-fi z obsługą Bluetooth(R).
Urządzenie GO może odtwarzać dźwięki przez głośniki hi-hi z obsługą
technologii Bluetooth(R), takie jak zestaw słuchawkowy hi-fi z funkcją
Bluetooth(R) lub samochodowy system audio z funkcją Bluetooth(R).
Aby odtwarzać dźwięki przez głośniki hi-fi z funkcją Bluetooth(R), należy
wykonać następujące czynności:
1. Dotknij przycisku Ustawienia głośnika w menu Ustawienia.
Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia głośnika.

Ustawienia
głośnika

2. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do przekazywania
instrukcji mówionych.
o Głośnik wewnętrzny
o Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth
o Głośnik zewnętrzny (kabel audio)
o Radio samochodowe przez UKF
3. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do odtwarzania
muzyki.
o Głośnik wewnętrzny
o Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth
o Głośnik zewnętrzny (kabel audio)
o Radio samochodowe przez UKF
Uwaga: nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.
4. Dotknij przycisku Gotowe.
5. Urządzenie GO zapyta, czy chcesz używać zewnętrznego głośnika hi-fi z
obsługą Bluetooth(R). Dotknij przycisku TAK.
Urządzenie GO rozpocznie wyszukiwanie urządzenia hi-fi z obsługą
Bluetooth(R).
6. Wybierz urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth(R) z listy urządzeń
odnalezionych przez urządzenie GO.
Nawigator GO spróbuje nawiązać połączenie Bluetooth(R) z urządzeniem
zewnętrznym.
Przed ustanowieniem połączenia Bluetooth, urządzenie zewnętrzne może
wymagać wprowadzenia hasła w nawigatorze GO. Aby uzyskać więcej
informacji należy sięgnąć do dokumentacji urządzenia hi-fi z funkcją
Bluetooth(R).
Po ustanowieniu połączenia dźwięki będą odtwarzane przez zewnętrzne
urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth(R).
Jeśli urządzenie GO nie może nawiązać połączenia Bluetooth(R) , wówczas
wszystkie dźwięki będą odtwarzane przez wewnętrzny głośnik lub za
pośrednictwem kabla audio, jeśli jest on połączony z zewnętrznym
urządzeniem audio wyposażonym w głośniki.

22

8.
Wprowadzanie adresu za pomocą
głosu

Wprowadzanie adresu za pomocą głosu
Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy.
Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne.
Planując podróż z urządzeniem TomTom GO, zamiast wpisywać adres
dotykając ekranu, możesz wypowiedzieć adres korzystając z wprowadzania
adresu za pomocą głosu.
Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres tylko przy użyciu głosu. Jeśli
korzystasz z tej opcji, urządzenie GO potrafi rozpoznać:

Adres
wymówiony
(dialog)

o Polecenia: Tak, Nie, Wstecz, Gotowe, OK, Skrzyżowanie.
o Nazwy ulic.
o Nazwy miejsc.
o Numery: Numery należy wymawiać jako oddzielne cyfry. Dla przykładu,
numer 35 należy wymawiać jako " trzy " i " pięć " .
Korzystając z funkcji Adres wymówiony (dialog), możesz wprowadzać
informacje bez dotykania ekranu.
Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres zarówno używając mowy, jak
i dotykając ekranu. Jeśli korzystasz tej opcji, urządzenie GO potrafi
rozpoznać:

Adres
mówiony

o Nazwy ulic.
o Nazwy miejsc.
Korzystanie z opcji Adres wymówiony zazwyczaj zajmuje mniej czasu, niż z
opcji Adres mówiony (dialog).
Gdy na klawiaturze zostanie wyświetlony ten przycisk, możesz wprowadzać
informacje używając głosu, zamiast pisać. Dotknij tego przycisku, aby
podać informacje przy użyciu wprowadzania adresu za pomocą głosu.
Wskazówka: Gdy klawisz ten jest podświetlony na szaro, nie możesz
wprowadzić adresu przy użyciu głosu.
Urządzenie GO rozpoznaje nazwy miejsc i ulic wypowiedziane w lokalnym
języku, przy użyciu lokalnej wymowy.
Korzystanie z funkcji wprowadzania adresu za pomocą głosu w odniesieniu do
nazw miejsc i ulic nie jest możliwe we wszystkich krajach.

23

Zaplanuj podróż używając funkcji wprowadzania adresu za pomocą głosu
Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy.
Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne.
Aby zaplanować podróż używając głosu:
1. Dotknij przycisku Przejdź do... w menu głównym.

2. Dotknij przycisku Adres

W tym przypadku będziesz nawigować do wybranego adresu,
wprowadzając go wyłącznie za pomocą głosu.
3. Dotknij opcji Adres wymówiony (dialog).

4. Wymów nazwę miasta.

Po wymówieniu nazwy miasta zostanie wyświetlona lista zawierająca sześć
nazw, które pasują do podanej nazwy.

24

Urządzenie GO wypowie nazwę znajdującą się na górze listy. Jeśli nazwa,
którą słyszysz jest poprawna, powiedz " Gotowe " lub " OK " lub " Tak " lub
" Jeden " lub dotknij tej nazwy.
Jeśli nazwa, którą słyszysz jest niepoprawna, ale poprawna nazwa znajduje
się na liście, wymów numer znajdujący się przy poprawnej nazwie lub
dotknij tej nazwy.
Na przykładu, jeżeli poprawna nazwa brzmi Rotterdam i znajduje się ona na
drugim miejscu na liście, możesz powiedzieć " Dwa " lub dotknąć nazwy
Rotterdam.
Jeśli nazwa miasta nie jest wyświetlona na liście, powiedz " Wstecz " lub " Nie "
albo dotknij przyciskuWstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Następnie powtórz nazwę miasta.
Uwaga: Numery należy wymawiać w tym samym języku, w którym
wyświetlone są przyciski menu.
5. Wymów nazwę ulicy.
Tak jak w przypadku nazwy miasta, zostanie wyświetlona lista sześciu nazw
ulic, które pasują do podanej nazwy.
Urządzenie GO wypowie nazwę znajdującą się na górze listy. Jeśli nazwa,
którą słyszysz jest poprawna, powiedz " Gotowe " lub " OK " lub " Tak " lub
" Jeden " lub dotknij tej nazwy.
Uwaga: Różne miejsca mogą mieć podobne nazwy, na przykład ulica, która
posiada kilka kodów pocztowych. W takim wypadku, na liście zostaną
wyświetlone nazwy wszystkich tych miejsc i musisz spojrzeć na ekran, aby
wybrać poprawną nazwę.
Jeśli nazwa ulicy, którą słyszysz jest niepoprawna, ale poprawna nazwa
znajduje się na liście, podaj numer znajdujący się przy poprawnej nazwie lub
dotknij tej nazwy.
Na przykład, jeśli poprawna nazwa brzmi Rembrandtplein i znajduje się ona
na trzecim miejscu na liście, możesz powiedzieć " Trzy " lub dotknąć nazwy
Rembrandtplein.
Spójrz na przykładową listę. Jeśli poprawna nazwa brzmi Rembrandtplein,
możesz powiedzieć, " Dwa " lub dotknąć nazwy Rembrandtplein.
Jeśli nazwa ulicy nie jest wyświetlona na liście, powiedz " Wstecz " lub " Nie "
albo dotknij przycisku Wstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Następnie powtórz nazwę miasta.
6. Wymów numer domu.

Numer powinien być wypowiedziany normalnie. Na przykład liczbę 357
należy wymówić jako ciąg słów: " trzy, pięć, siedem " .

25

Jeśli wyświetlony numer jest niepoprawny, powiedz " Wstecz " lub " Nie " lub
dotknij klawisza Backspace. Następnie powtórz numer.
Wskazówka: Jeśli powiesz, " Wstecz " , gdy żadne numery nie będą
wyświetlone na ekranie, urządzenie GO powróci do poprzednio
wyświetlanego ekranu.
Gdy wyświetlony numer będzie poprawny, powiedz " Gotowe " lub " OK. "
Ewentualnie wprowadź numer dotykając ekranu.
Aby wybrać skrzyżowanie jako lokalizację, powiedz " Skrzyżowanie " .
Uwaga: Numery należy wymawiać w tym samym języku, w którym
wyświetlone są przyciski menu.
7. Na ekranie urządzenia GO zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na
miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwiczenia,
dotknij przycisku NIE.
Urządzenie GO wyznaczy trasę.
8. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe.

Więcej sposobów, aby wprowadzać informacje do urządzenia TomTom GO
przy użyciu głosu
Adres można wprowadzać używając głosu na wiele sposobów.
Aby wyświetlić dostępne opcje, dotknij przycisku Nawiguj do... w menu
głównym, a następnie dotknij przycisku Adres.

Uwaga: Przy użyciu głosu nie można wprowadzić adresu zawierającego kod
pocztowy.
o Centrum miasta - aby wymówić centrum miasta lub miasteczka jako
pozycję, dotknij tego przycisku, a następnie dotknij przycisku funkcji
sterowania głosem znajdującego się u dołu klawiatury na następnym
ekranie.
o Nazwa ulicy i numer domu - aby wymówić adres, dotknij tego przycisku, a
następnie dotknij przycisku funkcji sterowania głosem znajdującego się u
dołu klawiatury na następnym ekranie.
o Skrzyżowanie lub przecięcie ulic - aby wymówić miejsce, gdzie spotykają
się dwie ulice, dotknij tego przycisku, a następnie dotknij przycisku funkcji
sterowania głosem znajdującego się u dołu klawiatury na następnym
ekranie.
o Adres wymówiony - dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres
używając głosu oraz dotykając ekranu.

26

o Adres wymówiony (dialog) - dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres
używając wyłącznie głosu. Jeśli wolisz, możesz także wprowadzać niektóre
szczegóły dotykając ekranu.

27

9.
Muzyka i media

Muzyka i media
Ważne: Muzykę i media należy wybierać wyłącznie podczas postoju.
Wybieranie piosenek oraz dokonywanie zmian podczas jazdy jest
niebezpieczne.
Urządzenie TomTom GO może odtwarzać pliki .mp3 i książki audio firmy
Audible(R) oraz wyświetlać zdjęcia i dokumenty.
Uwaga: pliki .mp3 i książki audio można przechowywać i odtwarzać za
pomocą urządzeń GO 530, 730 i 930.

Kopiowanie muzyki i zdjęć do urządzenia GO
Pliki muzyczne i zdjęcia można przesłać z komputera do urządzenia
TomTom GO za pomocą programu TomTom HOME.
Informacje o programie TomTom HOME, można odnaleźć w Korzystanie z
opcji TomTom HOME on page 109

Odtwarzanie muzyki i książek audio
1. Dotknij opcji Muzyka i media w menu głównym.
2. Dotknij opcji TomTom Jukebox, aby uruchomić odtwarzacz.
Uwaga: Stosując aplikacje typu iTunes, Musicmatch lub Winamp można
stworzyć własną listę odtwarzania.
o Lista odtwarzania - dotknij tego przycisku, aby wybrać listę odtwarzania.
o Wykonawca - dotknij tego przycisku, aby wybrać utwór określonego
wykonawcy.
o Album - dotknij tego przycisku, aby wybrać album z listy albumów
wprowadzonych do urządzenia GO.
o Piosenka - dotknij tego przycisku, aby wybrać piosenkę spośród tych, które
zostały wprowadzone do urządzenia GO.
o Gatunek - dotknij tego przycisku, aby wybrać określony gatunek muzyki.
o Książki audio - dotknij tego przycisku, aby wybrać książkę audio.
Uwaga: Nie wszystkie pliki .mp3 zawierają informacje na temat utworu, takie
jak wykonawca czy gatunek. Jeśli plik nie zawiera takich informacji, jako tytuł
utworu wykorzystywana jest nazwa pliku.

28

Odtwarzanie
Po wybraniu utworu lub książki audio, urządzenie TomTom GO rozpocznie
odtwarzanie odpowiedniej pozycji. Następnie odtworzone zostaną kolejne
utwory na liście.

A Informacje na temat utworu.
B Głośność - poruszając suwakiem możesz zmienić poziom głośności.
C Przycisk Opcje. Za jego pomocą możesz na przykład ustawić powtarzanie i
losowe odtwarzanie utworów. Można zmienić następujące opcje:
o Odtwarzaj losowo - następna piosenka zostanie wybrana losowo.
o Powtórz utwór - powtarza bieżący utwór.
o Zmniejsz jasność - jasność zostanie zmniejszona wyłącznie na ekranie
odtwarzania.
o Pokaż przycisk muzyka w Widoku z perspektywy kierowcy - umożliwia
on szybki dostęp do utworów muzycznych.
o Automatycznie przełącz do Widoku z perspektywy kierowcy - podczas
odtwarzania utworu pojawia się Widok z perspektywy kierowcy.
o Pokaz slajdów - podczas odtwarzania muzyki wyświetlane są zdjęcia.
D Przejście do poprzedniego lub następnego utworu.
E Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania wybranego utworu.
F Dotknij przycisku Wstecz, aby wrócić do odtwarzacza TomTom Jukebox.
Muzyka będzie odtwarzania w sposób ciągły. Aby zatrzymać jej odtwarzanie
dotknij przycisku Odtwarzanie... w odtwarzaczu Jukebox.
Podczas słuchania książek audio dostępne są również przyciski przejścia do
następnego i poprzedniego rozdziału. Po zatrzymaniu odtwarzania książki
audio, system GO zapamiętuje miejsce zatrzymania.
Więcej informacji na temat książek audio znajduje się w części sklepowej
programu TomTom HOME.

Nadajnik FM
Wewnątrz urządzenia GO znajduje się nadajnik FM, który działa jak stacja
radiowa. Oznacza to, że można słuchać instrukcji wydawanych przez
urządzenie GO i jednocześnie słuchać plików w formacie .mp3 odtwarzanych
przez głośniki samochodowe.
Uwaga: Nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.
Rozpoczęcie pracy
o W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie Ustawienia
głośnika.
o Włącz radio samochodowe.

29

o Przestaw radio samochodowe na częstotliwość, która nie jest używana
przez żadną stację radiową.
o Dotknij przycisku Zmień i ustaw w urządzeniu GO tę samą częstotliwość, na
jaką ustawiono radio samochodowe.
Jeśli samochód porusza się po terenie, na którym stacja radiowa nadaje na
częstotliwości wybranej dla nadajnika FM, wówczas należy zmienić
częstotliwość nadajnika.

Używanie odtwarzacza iPod(R) z urządzeniem TomTom GO
Odtwarzacz iPod możesz połączyć z urządzeniem GO za pomocą kabla
połączeniowego odtwarzacza iPod firmy TomTom, który jest dostępny jako
akcesorium.
Następnie możesz sterować odtwarzaczem iPod za pomocą urządzenia GO.
Utwory z odtwarzacza iPod będą odtwarzane poprzez głośnik wewnętrzny
urządzenia GO lub wybrany głośnik zewnętrzny.
Więcej informacji na temat używania różnych głośników znajduje się w części
Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne on page 19.
Aby korzystać z przenośnego odtwarzacza iPod podłączonego do urządzenia
GO, wykonaj następujące czynności:
1. Podłącz kabel połączeniowy iPod do odtwarzacza iPod i do uchwytu
dokującego na szybie przedniej.
2. W menu głównym dotknij opcji Muzyka i media, a następnie opcji
Sterowanie iPodem.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć łączenie.
Teraz możesz sterować odtwarzaczem iPod za pomocą urządzenia GO.
Utwory wybierane są za pomocą przycisków opisanych w części Odtwarzanie
muzyki i książek audio powyżej.

Przeglądanie zdjęć
1. Dotknij opcji Muzyka i media w menu głównym.
2. Dotknij opcji Galeria zdjęć.
Uruchomi się program Galeria zdjęć, wyświetlając miniatury zdjęć
zapisanych w pamięci urządzenia GO.
Dotknij strzałek, aby przejść w górę i w dół strony z miniaturami.
Dotknij opcji Pokaz slajdów, aby rozpocząć pokaz slajdów.
Dotknij miniatury zdjęcia, aby zobaczyć jego pełnowymiarową wersję.

A Przyciski powiększające i pomniejszające zdjęcie.

30

B Przyciski przejścia do następnego i poprzedniego zdjęcia.
C Dotknij opcji Pokaz slajdów, aby rozpocząć pokaz slajdów.
D Dotknij opcji Usuń, aby usunąć zdjęcie.

31

10.
Opcja Pomocy!

Opcja Pomocy!
Opcja Pomocy! zapewnia łatwy dostęp do nawigowania do firm serwisowych
i innych specjalistycznych usług oraz do telefonicznego kontaktowania się z
nimi.
Na przykład, jeśli zdarzył się wypadek samochodowy, można użyć opcji
Pomocy! , aby skontaktować się z najbliższym szpitalem i przekazać
informację o dokładnym miejscu zdarzenia.
Wskazówka: Jeśli nie widzisz opcji Pomocy! w menu głównym, dotknij Pokaż
wszystkie opcje w menu Ustawienia.

Jak korzystać z opcji Pomocy! , aby zadzwonić do miejscowej firmy
usługowej lub instytucji?
Można korzystać z opcji Pomocy! , aby znaleźć i nawiązać kontakt z firmą
usługową lub instytucją.
Po wybraniu firmy usługowej lub instytucji, na ekranie wyświetlą się aktualna
pozycja pojazdu oraz numer telefonu UM.
Jeśli z urządzeniem GO jest połączony telefon, na ekranie wyświetlą się
aktualna pozycja pojazdu i numer telefonu firmy serwisowej, a system
TomTom GO automatycznie przygotuje rozmowę telefoniczną. Wybranie
numeru telefonu i rozpoczęcie rozmowy nastąpi tylko wówczas, gdy dotkniesz
przycisku Zadzwoń.
Jeśli telefon nie jest podłączony, na ekranie wyświetli się aktualna pozycja
pojazdu i numer telefonu firmy serwisowej, ale urządzenie TomTom GO nie
przygotuje połączenia.
Aby użyć opcji Pomocy! do zlokalizowania firmy usługowej lub instytucji,
należy połączyć się z nią telefonicznie, a następnie nawigować do niej z
aktualnej pozycji do firmy, wykonując następujące czynności:
1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij opcji Pomocy!
3. Dotknij przycisku Tel. alarmowy.
4. Wybierz rodzaj usługi, na przykład - najbliższy szpital.
5. Wybierz firmę usługową lub instytucję z listy, najbliższa jednostka jest
wyświetlona na górze listy.
Urządzenie GO wyświetla na mapie lokalizację firmy usługowej lub instytucji
oraz szczegóły kontaktu.
6. Aby urządzenie wyznaczyło pieszą drogę do firmy usługowej lub instytucji,
dotknij przycisku Idź do.

32

Urządzenie GO zacznie podawać wskazówki jak dotrzeć do miejsca
docelowego.

Opcje
Użyj nawigatora TomTom GO, aby odnaleźć lokalizację oraz dane
kontaktowe firmy usługowej lub instytucji.
Tel. alarmowy

o Służby ratownicze
o Pogotowie energetyczne
o Najbliższy posterunek policji
o Najbliższy lekarz
o Najbliższy szpital
o Najbliższy przystanek kom.
o Najbliższy warsztat sam.
o Najbliższy dentysta
o Najbliższa apteka
o Najbliższy weterynarz
Uwaga: W niektórych krajach informacje dotyczące pewnych służb mogą
być niedostępne.
Użyj urządzenia TomTom GO, aby nawigować do firmy usługowej lub
instytucji.

Jedź po
pomoc

o Najbliższy warsztat sam.
o Najbliższy szpital
o Najbliższy lekarz
o Najbliższy posterunek policji
o Najbliższa apteka
o Najbliższy dentysta
Uwaga: W niektórych krajach informacje dotyczące pewnych służb mogą
być niedostępne.

33

Aby nawigować drogę na piechotę do serwisu, należy zastosować system
TomTom GO.
Idź po pomoc

o Najbliższa stacja benz.
o Najbliższy przystanek kom.
o Najbliższy posterunek policji
o Najbliższa apteka
o Dom
o Najbliższy lekarz
Uwaga: W niektórych krajach informacje dotyczące pewnych służb mogą
być niedostępne.
Urządzenie TomTom GO wyświetli Twoją aktualną pozycję.
Potem możesz dotknąć opcji Tel. alarmowy, aby wybrać rodzaj instytucji, z
którą chcesz się skontaktować.

Gdzie jestem?

Dotknij tego przycisku, aby przeczytać podręcznik Pierwszej Pomocy
Brytyjskiego Czerwonego Krzyża.
Pierwsza
pomoc

Dotknij tego przycisku, aby przeczytać wybrane przydatne instrukcje/
przewodniki.
Inne
wskazówki

34

11.

Ulubione

Ulubione

Czym są Ulubione?
Ulubione to miejsca, które najczęściej odwiedzasz. Dzięki funkcji tworzenia
Ulubionych nie musisz wprowadzać adresów tych miejsc za każdym razem,
gdy zamierzasz do nich nawigować.
Nie muszą to być miejsca, które szczególnie lubisz, mogą to być przydatne
adresy.

Jak utworzyć Ulubione?
W menu głównym dotknij opcji Dodaj ulubione.
Uwaga: Przycisk Dodaj ulubione może nie być widoczny na pierwszej stronie
menu głównego. Dotknij strzałki, aby otworzyć kolejne strony menu
głównego.
Możesz wybrać lokalizację Ulubionego z poniższej listy.
Nadaj Ulubionemu łatwą do zapamiętania nazwę. Urządzenie GO zawsze
proponuje nazwę, zazwyczaj adres Ulubionego. Aby wprowadzić nazwę, po
prostu zacznij pisać. Nie musisz usuwać zaproponowanej nazwy.
Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako Ulubione.

Dom

Nie możesz utworzyć Ulubionego z innego Ulubionego. Ta opcja będzie
zawsze niedostępna w tym menu.
Ulubione

Aby zmienić nazwę pozycji na liście Ulubione, dotknij opcji Zarządzaj
Ulubionymi w menu Ustawienia.
Więcej informacji znajduje się w części Zarządzaj ulubionymi on page 56.

2
123
Adres

Możesz określić, aby dany adres był Ulubionym. Po wprowadzeniu adresu,
możesz wybrać jedną z czterech opcji.
o Centrum miasta
o Ulica i numer domu
o Kod pocztowy
o Skrzyżowanie lub przecięcie ulic

35

Wybierz lokalizację Ulubionego z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca
docelowe.
Poprzedni cel

Jako Ulubione możesz dodać Użyteczne Miejsce (UM).
Czy jest sens to robić?
Użyteczne
Miejsce

Po szczególnie udanej wizycie w UM, na przykład restauracji, możesz dodać
je jako Ulubione.
Aby dodać UM jako Ulubione, dotknij tego przycisku i wykonaj następujące
czynności:
1. Ogranicz liczbę możliwych UM-ów wybierając obszar, na którym
znajduje się UM.
Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
o UM w pobliżu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu aktualnej
pozycji.
o UM w mieście - aby wybrać UM w określonej miejscowości lub
mieście. Musisz określić miejscowość lub miasto.
o UM przy domu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu lokalizacji
domowej.
Jeśli właśnie nawigujesz do miejsca docelowego, możesz również
wybrać z listy UM, które znajdują się na trasie lub w pobliżu miejsca
docelowego. Wybierz jedną z następujących opcji:
o UM wzdłuż trasy
o UM przy miejscu docelowym
2. Wybierz kategorię UM:
Dotknij kategorii UM, jeśli jest ona widoczna lub dotknij strzałki, aby
wybrać z pełnej listy.
Dotknij opcji Dowolna Kategoria UM, aby wyszukać UM wg nazwy.
Więcej informacji na temat UM znajduje się w części Użyteczne Miejsca on
page 41.
Dotknij tego przycisku, aby dodać swoją aktualną pozycję jako Ulubione.
Jeśli na przykład zatrzymałeś się w interesującym miejscu, gdy jeszcze tam
jesteś możesz dotknąć tego przycisku, aby dodać je jako Ulubione.

Moja
lokalizacja

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione za pomocą przeglądarki
map.
Punkt na
mapie

Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij
przycisku Gotowe.
Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części
Przeglądaj mapę on page 39.

36

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione wprowadzając wartości
szerokości i długości geograficznej.
Szer. i dł.
geogr.

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione z bieżącej pozycji
Znajomego TomTom.
TomTom
Znajomy

Aby uzyskać więcej informacji o Znajomych TomTom, patrz TomTom
Usługi on page 70.
Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać ostatnią
zarejestrowaną pozycję.

Miejsce
ostatniego
zatrzymania

Więcej informacji o GPS można znaleźć w Globalny system
pozycjonowania (GPS) on page 108.

Jak użyć Ulubionego?
Normalnie użycie Ulubionych to sposób na nawigację w dane miejsce, bez
konieczności wprowadzania adresu. Aby nawigować do Ulubionego, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku Przejdź do...
3. Dotknij opcji Ulubione.
4. Wybierz Ulubione z listy.
Urządzenie GO wyznaczy trasę.
5. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe.
Urządzenie GO natychmiast rozpocznie prowadzenie do miejsca docelowego
za pomocą instrukcji mówionych i instrukcji wizualnych na ekranie.

Ile ulubionych można utworzyć?
Możesz utworzyć maksymalnie 48 Ulubionych. Aby dodać więcej niż 48
Ulubionych, radzimy utworzyć kategorie UM i dodawać Ulubione jako UM.
Więcej informacji na temat UM znajduje się w części Użyteczne Miejsca on
page 41.

Jak usunąć Ulubione?
1. Dotknij ekranu, aby przywołać Menu główne.
2. Dotknij opcji Zmień Ustawienia, aby otworzyć menu Ustawienia.
3. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi.
Wskazówka: Dotknij strzałki, aby przejść do kolejnej strony.
4. Dotknij usuwanego Ulubionego.
5. Dotknij przycisku Usuń.

37

Jak zmienić nazwę Ulubionego?
1. Dotknąć ekranu, aby wywołać menu główne.
2. Dotknij opcji Zmień Ustawienia, aby otworzyć menu Ustawienia.
3. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi.
Wskazówka: Dotknij strzałki, aby przejść do kolejnej strony z przyciskami.
4. Dotknij Ulubionego, którego nazwa ma być zmieniona.
5. Dotknij opcji Zm. nazwę.

38

12.
Przeglądaj mapę

Przeglądaj mapę
Aby przeglądać mapę w taki sam sposób jak przegląda się tradycyjną
papierową mapę, dotknij przycisku Przeglądaj mapę w menu głównym.
Mapę można przesuwać poprzez dotknięcie ekranu i przesuwanie palcem po
ekranie.

A Pasek skali
B Twoja aktualna pozycja.
C Przycisk GPS
Dotknij tego przycisku, aby wyśrodkować mapę na aktualnej pozycji.
D Opcje
E Kursor
F Przycisk Znajdź
Aby znaleźć określone adresy, należy dotknąć tego przycisku.
G Przycisk Kursor
Dotknij tego przycisku, aby nawigować do pozycji kursora, ustawić ją jako
Ulubione lub znaleźć w jej pobliżu Użyteczne Miejsce.
H Opcja zoom
Opcję powiększania i zmniejszania można stosować poprzez poruszanie
krzyżykiem wyświetlanym na ekranie.

Przycisk kursora
Możesz używać mapy do znajdowania adresów i Użytecznych Miejsc (UMów), na przykład restauracji, stacji kolejowych i stacji benzynowych.

39

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do pozycji kursora, a następnie dotknij
jednego z następujących przycisków:
Dotknij tego przycisku, aby nawigować do pozycji kursora. Urządzenie GO
obliczy trasę.
Przejdź tutaj

Dotknij tego przycisku, aby znaleźć UM w pobliżu pozycji kursora. Na
przykład, jeśli chcesz jechać do restauracji, możesz poszukać pobliskiego
parkingu krytego.
Znajdź
najbliższe UM

Dotknij tego przycisku, aby zadzwonić do lokalizacji znajdującej się w
pozycji kursora. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie, gdy w urządzeniu
zapisano GO numer telefonu lokalizacji.
Zadzwoń...

W urządzeniu GO zapisane są numery telefonów wielu UM-ów. Jeśli
tworząc UM-y wprowadzisz dla nich numery telefonów, możesz z nich
później skorzystać.
Więcej informacji na temat dzwonienia w trybie głośnomówiącym znajduje
się w części Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym on page 49.
Dotknij tego przycisku, aby w pozycji kursora utworzyć Ulubione.

Dodaj do
Ulubionych

Więcej informacji na temat Ulubionych znajduje się w części Ulubione on
page 35.

Dotknij tego przycisku, aby w pozycji kursora utworzyć UM.
Dodaj jako
UM

Więcej informacji na temat UM znajduje się w części Użyteczne Miejsca on
page 41.
Dotknij tego przycisku, aby skorygować lokalizację pokazaną w pozycji
kursora.

Poprawna
lokalizacja

40

13.
Użyteczne Miejsca

Użyteczne Miejsca
Użyteczne Miejsca lub UM-y to interesujące miejsca na mapie. Oto kilka
przykładów:
o Restauracje
o Hotele
o Muzea
o Parkingi kryte
o Stacje benzynowe

Wyświetlanie UM-ów na mapie
1. Dotknij opcji Pokaż UM-y na mapie w menu Ustawienia.

Pokaż UM na
mapie

2. Wybierz kategorie UM wyświetlane na mapie.
Dotknij opcji Znajdź, aby wyszukać UM wg nazwy.
3. Dotknij przycisku Gotowe.
Wybrane UM pokażą się na mapie w formie symboli.

Dzwonienie do UM
W urządzeniu TomTom GO zapisano numery telefonów wielu UM-ów.
Możesz, na przykład, zadzwonić do restauracji, aby zarezerwować stolik.
Informacje na temat używania urządzenia TomTom GO do dzwonienia w
trybie głośnomówiącym znajdują się w części Dzwonienie z zestawem
głośnomówiącym on page 49.

Nawigowanie do UM
Możesz użyć UM jako miejsca docelowego. Na przykład, jeśli podróżujesz do
nieznanego Ci miasta, możesz wybrać UM pomagające znaleźć miejsca
parkingowe.
1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku Przejdź Do... w menu głównym.
3. Dotknij przycisku Użyteczne Miejsce.

41

4. Dotknij opcji UM w mieście.
5. Ogranicz wybór UM-ów poprzez wybranie obszaru, na którym znajdują się
UM-y.
Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
o UM w pobliżu - aby wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się w pobliżu
Twojej obecnej lokalizacji.
o UM w mieście - aby znaleźć UM w określonym mieście.
o UM obok domu - aby wybrać z listy UM-ów w pobliżu Twojej Lokalizacji
domowej.
Możesz wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się wzdłuż trasy podróży lub
blisko miejsca docelowego. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
o UM wzdłuż trasy
o UM przy miejscu docelowym
6. Wpisz nazwę miejscowości, do której chcesz dojechać i wybierz miasto, gdy
pojawi się ono na liście.
7. Dotknij opcji Parking kryty.
8. Wybierz kategorię UM:
Dotknij opcji Dowolna Kategoria UM, aby wyszukać UM wg nazwy.
Dotknij kategorii UM, jeśli się pojawi.
Dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy kategorii. Wybierz kategorię z listy
lub rozpocznij wpisywanie nazwy kategorii, a następnie wybierz ją, gdy
pojawi się na liście.
9. Wybierz parking kryty. Odległość wyświetlona przy każdym UM to
odległość od centrum miasta.
10.Z wyświetlonej listy wybierz UM, do którego chcesz nawigować.
W poniższej tabeli wyjaśniono rodzaje odległości wyświetlanych przy UM.
UM w pobliżu

Odległość od aktualnej lokalizacji

UM w mieście

Odległość od centrum miasta

UM przy domu

Odległość od lokalizacji domowej

UM wzdłuż
trasy

Odległość od aktualnej lokalizacji

UM przy
miejscu
docelowym

Odległość od miejsca docelowego

Ostatni UM

Odległość do UM, w którym zatrzymałeś się ostatnio

Jeśli znasz nazwę UM-a, dotknij przycisku Znajdź i wpisz nazwę. Wybierz je,
gdy zostanie wyświetlone na liście.
11.Wybierz parking kryty. Odległość wyświetlona przy każdym UM to
odległość od centrum miasta.
Po wybraniu UM urządzenie TomTom GO wyznaczy do niego trasę.
Trasa do UM jest obliczana przez urządzenie TomTom GO.

42

Zarządzanie UM
Dotknij przycisku Zarządzaj UM-ami w menu Ustawienia.

Zarządzaj UMami

Uwaga: Przycisk Zarządzaj UM-ami jest dostępny tylko wtedy, gdy
wyświetlane są wszystkie przyciski menu. Aby wyświetlić wszystkie przyciski
menu, dotknij przycisku Pokaż WSZYSTKIE opcje w menu Ustawienia.
Możesz wykonać na przykład następujące czynności:
o Utworzyć własne kategorie UM i dodać do nich UM.
o Ustawić ostrzeżenia o zbliżaniu się do UM.
Dlaczego warto tworzyć własne UM?
UM stanowi skrót - po zapisaniu lokalizacji jako UM, nigdy więcej nie musisz
wpisywać adresu tego UM. Ponadto podczas tworzenia UM możesz zapisać
więcej informacji niż tylko lokalizację.
o Numer telefonu - podczas tworzenia UM możesz zapisać jego numer
telefonu.
o Kategorie - podczas tworzenia UM możesz umieścić je w danej kategorii.
Na przykład, możesz utworzyć kategorię UM o nazwie " Ulubione restauracje " .
Tworząc UM w tej kategorii, zapisz jego numer telefonu, dzięki czemu będzie
można do niego dzwonić za pomocą urządzenia GO, aby zarezerwować stolik.

Jak można tworzyć własne UM?
1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku Zmień ustawienia.
3. Dotknij przycisku Zarządzaj UM-ami.
4. Przed dodaniem UM, musisz utworzyć przynajmniej jedną kategorię UM.
Każde UM jest przypisane do kategorii UM. Możesz dodawać UM tylko do
utworzonych przez siebie kategorii UM.
Dotknij przycisku Dodaj kategorię UM.
Dodaj
kategorię UM

5. Wprowadź nazwę kategorii UM, na przykład " Przyjaciele " lub " Ulubione
restauracje " . Następnie wybierz oznaczenie dla swojej kategorii UM.
6. Dotknij przycisku Dodaj UM.
Dotknij tego przycisku, aby dodać UM.

Dodaj UM

7. Wybierz kategorię UM, w której chcesz dodać nowy UM.

43

8. Wybierz lokalizację UM z poniższej listy.
Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako UM.
Jeśli chcesz zmienić lokalizację domową, możesz wcześniej utworzyć z
niej UM.
Dom

Możesz utworzyć UM z Ulubionego.

Ulubione

2
123
Adres

Możesz utworzyć tylko ograniczoną liczbę Ulubionych. Jeśli chcesz
utworzyć więcej Ulubionych, musisz wcześniej usunąć część istniejących
już Ulubionych. Przed usunięciem Ulubionego, utwórz z niego UM, dzięki
czemu nie stracisz jego adresu.
Wybrany adres możesz ustawić jako UM. Po wprowadzeniu adresu,
możesz wybrać jedną z czterech opcji.
o Centrum miasta
o Ulica i numer domu
o Kod pocztowy
o Skrzyżowanie lub przecięcie ulic
Wybierz lokalizację UM z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca
docelowe.

Poprzedni cel

Jako UM możesz dodać Użyteczne Miejsce (UM). Na przykład, jeśli
tworzysz kategorię UM dla swoich ulubionych restauracji, użyj tej opcji
zamiast wprowadzać adresy restauracji.
Użyteczne
Miejsce

Dotknij tego przycisku, aby jako nowy UM dodać Twoją obecną
lokalizację.
Moja
lokalizacja

Na przykład, jeśli zatrzymasz się w interesującym miejscu, możesz
dotknąć tego przycisku, aby utworzyć UM.
Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM za pomocą przeglądarki map.

Punkt na
mapie

Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij
przycisku Gotowe.
Więcej informacji na temat przeglądarki map znaleźć można w Widok z
perspektywy kierowcy on page 6 oraz w Jak można tworzyć własne
UM? on page 43
Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM wprowadzając wartości
szerokości i długości geograficznej.

Szer. i dł.
geogr.

44

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM w miejscu aktualnej pozycji
Znajomego TomTom.
TomTom
Znajomy

Aby uzyskać więcej informacji o Znajomych TomTom, patrz TomTom
Usługi on page 70.
Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać ostatnią
zarejestrowaną pozycję.

Miejsce
ostatniego
zatrzymania

Funkcja ta może być przydatna, gdy urządzenie GO nie może utrzymać
silnego sygnału GPS, na przykład podczas jazdy w długim tunelu.
Więcej informacji o GPS można znaleźć w Globalny system
pozycjonowania (GPS) on page 108.

Jak ustawić ostrzeżenia o UM-ach?
1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku Zmień ustawienia.
3. Dotknij przycisku Zarządzaj UM-ami.
Uwaga: Przycisk Zarządzaj UM-ami jest dostępny tylko wtedy, gdy
wyświetlane są wszystkie przyciski menu. Aby wyświetlić wszystkie przyciski
menu, dotknij przycisku Pokaż WSZYSTKIE opcje w menu Ustawienia.
4. Dotknij przycisku Ostrzegaj w pobliżu UM.
Dotknij tego przycisku, aby otrzymywać informację o zbliżaniu się do
miejsca, w którym znajduje się UM.
Ostrzegaj w
pobliżu UM

5. Wybierz kategorię UM, których mają dotyczyć ostrzeżenia.
Wybierz kategorię z listy lub zacznij wpisywać jej nazwę i wybierz ją, gdy
zostanie wyświetlona na liście.
6. Ustaw w jakiej odległości od UM ma pojawiać się ostrzeżenie.
7. Wybierz sygnał ostrzegawczy dla wybranej kategorii UM.

45

14.

Planowanie Planu Podróży

Planowanie Planu Podróży

Czym jest Plan Podróży?
Plan podróży zawiera więcej lokalizacji niż tylko miejsce docelowe.
Plan podróży może zawierać następujące elementy:
o Miejsce docelowe - miejsce, w którym kończy się podróż.
o Punkt trasy - miejsce, przez które przejeżdżasz w czasie podróży, ale gdzie
nie chcesz się zatrzymywać.
Oto przykład Planu Podróży:

Ten symbol oznacza miejsca docelowe.
Ten symbol oznacza punkty trasy.

Kiedy można korzystać z Planu Podróży?
Można stosować plan podróży to następujących wyjazdów:
o Wakacyjna jazda przez kraj z licznymi przystankami.
o Dwudniowa podróż samochodem z noclegiem na trasie.
o Krótki wyjazd, podczas którego przejeżdżasz przez użyteczne miejsca (UMy).
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach można użyć przycisku
Przejdź do... Jednakże, jeśli stosuje się plan podróży można zaoszczędzić dużo
czasu planując wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tworzenie Planu Podróży
1. Dotknąć ekran Menu główne.
2. Dotknij opcji Planowanie Planu Podróży.

46

Otworzy się ekran tworzenia Planu Podróży. Na początku w Planie
Podróży nie ma żadnych obiektów.
Planowanie
Planu Podróży

Uwaga: Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą
wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij
przycisku Pokaż WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
3. Dotknij przycisku Dodaj, a potem wybierz lokalizację.
Wskazówka: W każdym miejscu planu podróży można dodać nowe pozycje,
jak również później zmienić kolejność wybranych pozycji.

Rozpoczęcie korzystania z Planu Podróży
Dotknij pozycji Opcje, a następnie dotknij przycisku Rozpocznij nawigację.
Aby zapisać plan podróży, dotknij przycisku Zapisz Plan Podróży.
Aby wczytać zapisany plan podróży, dotknij przycisku Wczytaj Plan Podróży.
Aby stworzyć nowy plan podróży, dotknij przyciskuNowy Plan Podróży,
natomiast aby go usunąć, dotknij przycisku Usuń Plan Podróży.

Jazda zgodnie z Planem Podróży
Podczas używania Planu Podróży do nawigacji, trasa będzie wyznaczana do
pierwszego miejsca docelowego w Planie Podróży. Urządzenie TomTom GO
obliczy pozostałą odległość i czas do pierwszego miejsca docelowego, a nie
do końca Planu Podróży.
Po rozpoczęciu korzystania z Planu Podróży, trasa zostanie wyznaczona z
aktualnej pozycji. Nie ma konieczności ustawiania punktu wyjazdu.
Po minięciu punktu trasy lub dotarciu do miejsca docelowego, są one
oznaczane jako odwiedzone.
Punkty trasy są przedstawione na mapie. Urządzenie GO nie ostrzega o
zbliżaniu się do punktu trasy, ani o dotarciu do niego.

47

Zarządzanie Planem Podróży
Aby edytować wybraną pozycję z Planu Podróży, należy dotknąć jej na Planie
Podróży, otwierając menu z przyciskami. Dostępne są przyciski widoczne
poniżej.
Poprzez dotknięcie tego przycisku można zmienić miejsce docelowe w
punkt trasy.
Oznacz jako
punkt trasy

Punkty trasy to miejsca, przez które chcesz przejechać w drodze do miejsca
docelowego.
Miejsca docelowe to punkty, w których chcesz się zatrzymać.
Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy dotknięty obiekt to miejsce
docelowe.
Za pomocą tego przycisku możesz zmienić miejsce docelowe w punkt
trasy.

Oznacz jako
miejsca
docelowe

Punkty trasy to miejsca, przez które chcesz przejechać w drodze do miejsca
docelowego.
Miejsca docelowe to punkty, w których chcesz się zatrzymać.
Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy dotknięty obiekt to punkt trasy.
Dotknij tego przycisku, aby pominąć część Planu Podróży. Urządzenie GO
zignoruje ten obiekt i wszystkie poprzednie obiekty w Planie Podróży.

Oznacz jako
" odwiedzony "

Będzie nawigować do następnego obiektu w Planie Podróży.
Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy obiekt nie został jeszcze
odwiedzony.
Dotknij tego przycisku, aby powtórzyć część Planu Podróży. Urządzenie GO
będzie nawigować to tego obiektu i do kolejnych obiektów w Planie
Podróży.

Oznacz " do
odwiedzenia "

Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy obiekt został już odwiedzony.
Dotknij tego przycisku, aby przesunąć obiekt w górę Planu Podróży.

Przesuń do
góry

Ten przycisk jest niedostępny, jeśli obiekt znajduje się na początku Planu
Podróży.
Dotknij tego przycisku, aby przesunąć obiekt w dół Planu Podróży.

Przesuń w dół

Ten przycisk jest niedostępny, jeśli obiekt jest na samym dole Planu
Podróży.
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić lokalizację obiektu na mapie.

Pokaż na
mapie

Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części Widok z
perspektywy kierowcy on page 6.

Dotknij tego przycisku, aby usunąć obiekt z Planu Podróży.

Usuń obiekt

48

15.

Dzwonienie z zestawem

Dzwonienie z zestawem
głośnomówiącym

Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym
Jeśli masz telefon komórkowy z funkcją Bluetooth(R), do wykonywania
połączeń telefonicznych oraz otrzymywania i wysyłania wiadomości możesz
użyć urządzenia TomTom GO.
Uwaga: Nie wszystkie telefony są obsługiwane lub kompatybilne ze
wszystkimi funkcjami. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
internetową www.TomTom.com/phones

Łączenie z telefonem
Na początku musisz nawiązać połączenie między telefonem komórkowym i
urządzeniem TomTom GO.
Dotknij opcji Telefon komórkowy w menu głównym, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Należy to zrobić wyłącznie raz, potem urządzenie TomTom GO zapamięta
numer telefonu.

Konfiguracja usług firmy TomTom
Po ustanowieniu połączenia z telefonem, możesz skonfigurować
bezprzewodowe połączenie danych dla usług firmy TomTom.
Informacje na temat usług firmy TomTom znajdują się w części TomTom
Usługi on page 70.
Wskazówki
o Upewnij się, że protokół Bluetooth w telefonie jest włączony.
o Upewnij się, że telefon jest ustawiony jako " wykrywalny " lub " widoczny dla
wszystkich " .
o W celu nawiązania połączenia z urządzeniem TomTom GO może być
konieczne wpisanie w telefonie hasła " 0000 " .
o Urządzenie TomTom GO ustaw w telefonie jako urządzenie zaufane. W
przeciwnym przypadku za każdym razem będzie konieczne wpisywanie
hasła " 0000 " .
Więcej informacji na temat ustawień protokołu Bluetooth znajduje się w
instrukcji użytkownika telefonu.

49

Książka telefoniczna
Możesz przekopiować książkę telefoniczną z telefonu komórkowego do
urządzenia TomTom GO, dzięki czemu możliwe będzie wykonywanie rozmów
za pomocą jedynie kilku dotknięć ekranu.
To najbezpieczniejszy sposób wykonywania rozmów w trybie
głośnomówiącym.
Uwaga: Książkę telefoniczną możesz przekopiować do urządzenia
TomTom GO w dowolnym momencie. W menu Telefon komórkowy, dotknij
przycisku Pobierz numery z telefonu.
Nie wszystkie telefony mogą przesłać swoją książkę telefoniczną do
urządzenia GO. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową
www.TomTom.com/phones

Wykonywanie rozmowy
Po nawiązaniu połączenia z telefonem, możesz wykonywać rozmowy.
1. Dotknij opcji Telefon komórkowy w menu głównym.
2. Dotknij przycisku Zadzwoń.
Uwaga: Upewnij się, że używany telefon jest aktualnie wybrany. Wybrany
telefon znajduje się na dole ekranu.
3. Dotknij przycisku Numer, aby podać numer, pod który chcesz zadzwonić.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
o Dotknij przycisku Dom, aby zadzwonić do swojej lokalizacji domowej.
Ten przycisk jest niedostępny, jeśli numer Lokalizacji domowej nie został
wprowadzony. Aby wprowadzić numer, dotknij przycisku Zmień numer
domowy w menu Ustawienia telefonu.
o Dotknij przycisku Numer, aby podać numer, pod który chcesz zadzwonić.
o Dotknij przycisku Użyteczne Miejsce, aby wybrać Użyteczne Miejsce
(UM), do którego chcesz zadzwonić. Jeśli w urządzeniu GO zapisano
numer telefonu UM, zostanie on wyświetlony obok UM.
o Dotknij przycisku Pozycja książki tel., aby wybrać kontakt z książki
telefonicznej.
Uwaga: Jeśli książka telefoniczna nie została przekopiowana do urządzenia
TomTom GO, przycisk Pozycja książki tel. jest niedostępny.
o Dotknij przycisku Ostat. wybrane, aby wybrać z listy osób lub numerów
te, do których ostatnio dzwoniono przy pomocy urządzenia GO.
o Dotknij przycisku Poprzedni rozmówca, aby wybrać z listy osób lub
numerów osobę, do której ostatnio dzwoniono. Na tej liście zapisywane
są tylko rozmowy odebrane za pomocą urządzenia GO.
Informacje na temat UM znajdują się w części Użyteczne Miejsca on page
41.

Odbieranie rozmowy
Jeśli ktoś zadzwoni podczas jazdy, możesz zaakceptować lub odrzucić
rozmowę dotykając ekranu.

50

Automatyczne odbieranie
Urządzenie TomTom GO możesz ustawić, tak aby po pewnym czasie
automatycznie odbierało każdą rozmowę. Dotknij przycisku Ustawienia
telefonu w menu Telefon komórkowy, a następnie dotknij przycisku Ust.
automat. odpowiedzi.
Zdecyduj, czy urządzenie TomTom GO będzie automatycznie odbierać
rozmowy.

Udostępnianie urządzenia TomTom GO
Aby dodać więcej numerów telefonów należy wykonać następujące
czynności. Można utworzyć połączenia do maksimum 5 numerów telefonów
komórkowych.
1. Dotknij opcji Telefon komórkowy w menu głównym.
2. Dotknij przycisku Połącz z telefonem.
3. Dotknij przycisku Znajdź inny telefon... i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Aby zmienić telefon, dotknij opcji Połącz z telefonem, a następnie wybierz
telefon z listy.

Dostępne przyciski są wymienione poniżej:
Dotknij tego przycisku, aby wybrać ponownie numer telefonu z Twojego
telefonu komórkowego.
Wybierz
ostatni numer

Dotknij tego przycisku, aby napisać lub odczytać wiadomość.

Odczytaj/
Napisz
wiadomość

Dotknij tego przycisku, aby dowiedzieć się, w jaki sposób urządzenie
TomTom GO komunikuje się z Twoim telefonem komórkowym.
Ustawienia
telefonu

Dotknij tego przycisku, aby z pomocą własnego telefonu komórkowego
nawiązać połączenie z numerem telefonu.
Zadzwoń...

Dotknij tego przycisku, aby przekazać informacje o kontaktach i numerach
telefonów z telefonu komórkowego do urządzenia TomTom GO.
Pobranie
numerów
telefonów z
telefonu

51

Dotknij tego przycisku, aby zarządzać telefonami komórkowymi, które będą
połączone z urządzeniem TomTom GO. Można dodać profile do maksimum
5 różnych numerów telefonów komórkowych.
Zarządzanie
telefonami

52

16.
Ustawienia

Ustawienia
Wygląd i sposób zachowywania się urządzenia TomTom GO można zmienić.
Dotknij przycisku Zmień ustawienia w menu głównym.

Ukryte przyciski i funkcje
Po uruchomieniu urządzenia TomTom GO po raz pierwszy, w menu
wyświetlone są wszystkie przyciski.
Przyciski związane z bardziej zaawansowanymi funkcjami mogą być ukryte.
Jest to użyteczne rozwiązanie, ponieważ z pewnych funkcji korzysta się bardzo
rzadko.
Dotknij tego przycisku w menu Ustawienia, aby zmniejszyć liczbę
wyświetlanych przycisków.
Dzięki temu wyświetlane będą tylko najczęściej używane przyciski.
Pokaż mniej
opcji

Jeśli chcesz użyć przycisków ukrytych, naciśnij przycisk Pokaż WSZYSTKIE
opcje w menu Ustawienia, aby wyświetlić wszystkie przyciski.
Dotknij tego przycisku w menu Ustawienia, jeśli chcesz, aby widoczne były
wszystkie dostępne w urządzeniu TomTom GO przyciski.

Pokaż
WSZYSTKIE
opcje

Kolory nocne / Kolory dzienne
Dotknij przycisku, aby zredukować jasność ekranu i uwydatnić ciemne
kolory mapy.
Kiedy należy używać tej opcji?
Kolory nocne

Przy słabym oświetleniu, ekran urządzenia GO jest bardziej czytelny, jeśli nie
jest on jasno podświetlony.
Aby przywrócić poprzednią jasność ekranu z mapami wyświetlanymi w
jasnych kolorach, należy dotknąć opcji Użyj kolorów dziennych.

Kolory
dzienne

Czy urządzenie GO może zmieniać kolory automatycznie?

53

Tak. Urządzenie GO wyposażono w czujnik światła wykrywający zmiany
oświetlenia.
Aby włączyć automatyczne przełączanie między kolorami dziennymi i
nocnymi, dotknij opcji Ustawienia jasności w menu Ustawienia. Następnie
wybierz opcję Przełącz na widok nocny, gdy jest ciemno.

Pokaż UM na mapie
Dotknij przycisku, aby ustalić, która z kategorii UM zostanie przedstawiona
na mapie.
Wybierz z listy UM-y, które mają zostać wyświetlone na mapie.
Pokaż UM na
mapie

Gdy dokonasz wyboru, UM pojawi się na mapie w postaci symbolu
przypisanego dla danej kategorii UM.
Aby szybko wyszukać kategorię UM, dotknij przycisku Znajdź, a następnie
zacznij wpisywać nazwę kategorii UM. Gdy tylko kategoria zostanie
wyświetlona na liście, możesz ją wybrać.
Więcej informacji na temat UM znajduje się w części Użyteczne Miejsca on
page 41.

Blokada zabezpieczająca
Dotknij tego przycisku, aby ustawić następujące opcje blokady
zabezpieczającej:
o Ukryj większość opcji menu podczas jazdy
Blokada
zabezpieczają
ca

o Sugeruj kierowcy przerwy
o Wyświetlaj komunikaty ostrzegawcze
o Ostrzegaj w pobliżu miejsc kultu religijnego i szkół
o Ostrzegaj o przekroczeniu dozwolonej prędkości
o Ostrzegaj o przekroczeniu ustalonej prędkości
o Ostrzegaj przed zostawianiem urządzenia w samochodzie
Jeśli wybrałeś jedno lub więcej ostrzeżenie, zostaniesz również poproszony
o wybranie sygnału dźwiękowego, towarzyszącego wyświetlanemu
ostrzeżeniu.
Zdecyduj, czy urządzenie TomTom GO ma powiadamiać, po której stronie
drogi powinieneś jechać.
Zdecyduj, czy chcesz, aby w pewnych sytuacjach mapa wyłączała się
automatycznie, jeśli tak naciśnij przycisk Gotowe.
Co się stanie, jeśli wyłączę wyświetlanie mapy?
Po wyłączeniu wyświetlania mapy zamiast aktualnej pozycji na mapie w
Widoku z perspektywy kierowcy widoczna będzie tylko informacja o następnej
instrukcji.
Dotknij przycisku i wybierz opcję, kiedy mapa powinna zostać wyłączona. Oto
możliwe opcje:
o Zawsze - Mapa nie będzie wyświetlana, użytkownik będzie widział
wyłącznie informacje o następnej instrukcji i strzałki wskazujące kierunek.

54

o Powyżej określonej prędkości - należy wówczas określić, powyżej jakiej
szybkości mapa będzie automatycznie wyłączana. Ta opcja jest użyteczna w
sytuacjach, gdy mapa może rozpraszać kierującego pojazdem, na przykład,
gdy jedzie on bardzo szybko.
o Nigdy - mapa nigdy nie będzie wyłączana.

Ustawienia głosu
Dotknij przycisku Ustawienia głosu, aby zarządzać nagraniami głosów w
urządzeniu TomTom. Dostępne są następujące opcje:

Ustawienia
głosu

o Zmień głos - dotknij tego przycisku, aby zmienić głos przekazujący
instrukcje.
Dostępna jest szeroka gama nagranych głosów ludzkich oraz głosów
komputerowych.
Więcej informacji na temat wybierania głosu i różnic między głosami
ludzkimi a komputerowymi znajduje się w części Wybór głosu on page
19.
o Wyłącz głos - dotknij tego przycisku, aby wyłączyć używanie głosów.
Aby włączyć głosy, dotknij opcji Włącz.
o Ustawienia mowy - dotknij tego przycisku, aby wskazać sytuacje, gdy
urządzenie TomTom będzie dźwiękowo przekazywać instrukcje lub
ostrzeżenia.
o Nagraj głos - dotknij tego przycisku, aby nagrać własny głos, który
będzie wykorzystywany przez urządzenie TomTom. Procedura ta
zajmuje około 15 minut, w czasie których nagrane zostaną wszystkie
polecenia używane w nawigatorze TomTom GO.
W menu Ustawienia, dotknij przycisku Ustawienia głosu, a następnie
Nagraj głos i postępuj zgodnie z instrukcjami nagrywania głosu.
o Wyłącz nagrany głos
o Włącz nagrany głos
o Pobierz głos - dotknij tego przycisku, aby pobrać nowe głosy za
pośrednictwem usług firmy TomTom i przenieść je do swojego
urządzenia TomTom.

55

Wyłącz dźwięk / Włącz dźwięk
Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć instrukcje mówione.
Na przycisku pojawi się napis Włącz dźwięk. Jeśli wyłączysz dźwięk,
wyłączone zostaną też ustne ostrzeżenia o zbliżających się UM-ach.
Wyłącz
dźwięk

Podpowiedzi
Aby zmienić głośność, dotknij przycisku Ust. głośności w menu
Ustawienia.
Więcej informacji znajduje się w części Ust. głośności on page 56.
Aby podczas jazdy szybko zmienić głośność, dotknij lewej dolnej części
Widoku z perspektywy kierowcy i przesuń suwak.
Nawet jeśli wyłączono opcję odtwarzania instrukcji mówionych, nadal
można słuchać muzyki.
Więcej informacji znajduje się w części Wybór głosu on page 19.
Czy można używać nawigatora GO do dzwonienia w trybie
głośnomówiącym, gdy dźwięk jest wyłączony?
Tak. Wyłączenie dźwięku nie wpływa na możliwość wykonywania rozmów w
trybie głośnomówiącym, co oznacza, że nadal istnieje możliwość prowadzenia
rozmów w obie strony.

Ust. głośności
Dotknij tego przycisku, aby zmienić poziom głośności instrukcji
mówionych.
Ust. głośności

To ustawienie nie zmienia głośności radia, odtwarzacza CD lub muzyki
odtwarzanej z urządzenia iPod(R) lub pamięci USB.
Czy urządzenie GO może automatycznie zmieniać głośność w zależności od
poziomu hałasu w samochodzie?
Wybierz opcję Połącz głośność z poziomem hałasu, a urządzenie GO będzie
zmieniać głośność w zależności od poziomu hałasu w tle. Poziom hałasu jest
stale monitorowany przez mikrofon urządzenia GO. Jeśli poziom hałasu
wewnątrz samochodu jest wysoki, urządzenie GO automatycznie zwiększy
głośność.
Na przykład, jeśli jedziesz autostradą, która jest zazwyczaj hałaśliwym
miejscem, poziom głośności w urządzeniu GO zostanie podniesiony. Jeśli
powrócisz do wolniejszej jazdy, urządzenie GO obniży poziom głośności.

Zarządzaj ulubionymi
Dotknij tego przycisku, aby zmienić nazwę Ulubionych lub je usunąć.

Zarządzaj
ulubionymi

Aby szybko odnaleźć ulubioną lokalizację, dotknij przycisku Znajdź, a
następnie zacznij wpisywać nazwę Ulubionego. Gdy tylko Ulubione
zostanie wyświetlone na liście, możesz je wybrać.
Więcej informacji na temat Ulubionych znajduje się w części Ulubione on
page 35.

56

Zmień lokal. macierzystą
Dotknij tego przycisku, aby ustawić lub zmienić Lokalizację domową.

Zmień lokal.
macierzystą

Czy muszę używać mojego prawdziwego adresu domowego do lokalizacji
domowej?
Nie. Lokalizacją domową może być również inne często odwiedzane miejsce,
na przykład biuro. Lokalizacją domową może być adres domowy, ale może nią
być również jakiekolwiek inne miejsce.
Dlaczego należy ustawić Lokalizację domową?
Lokalizacja domowa zapewnia szybkie i łatwe dotarcie do tego miejsca
poprzez dotknięcie przycisku Dom w menu Przejdź do...

Zarządzaj mapami
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wykonać następujące czynności:
o Pobierz mapę - możesz kupić nową mapę przy użyciu usługi TomTom
HOME.
Zarządzaj
mapami

Więcej informacji znajduje się w części Korzystanie z opcji TomTom
HOME on page 109.
o Przełącz mapę - dotknij tego przycisku, aby zmienić używaną mapę.
o Usuń mapę - dotknij tego przycisku, aby usunąć mapę. Może to być
konieczne, aby zwolnić miejsce w pamięci urządzenia GO, gdy na
przykład chcesz pobrać inną mapę.
Uwaga: Nie usuwaj mapy, jeśli nie posiadasz jej kopii zapasowej. Jeśli
usuniesz mapę przed sporządzeniem jej kopii zapasowej, nie będzie można
jej ponownie wprowadzić do urządzenia GO.
Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych znajduje się w
części Korzystanie z opcji TomTom HOME on page 109.
Mapy można także pobierać, dodawać i usuwać za pomocą programu
TomTom HOME.

Zarządzaj UM-ami
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.

57

Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wykonać następujące czynności:
o Ustawić ostrzeżenia o zbliżających się UM.
Zarządzaj UMami

Na przykład, urządzenie GO może informować o znajdującej się w
pobliżu stacji benzynowej.
o Utworzyć własne kategorie UM i dodać do nich UM.
Na przykład, możesz utworzyć kategorię UM o nazwie ,,Przyjaciele" i
dodać do niej adresy wszystkich swoich przyjaciół jako UM. Razem z
adresami możesz nawet dodać numery telefonów przyjaciół, dzięki
czemu będzie można do nich dzwonić za pomocą urządzenia GO.
Więcej informacji na temat UM znajduje się w części Użyteczne Miejsca on
page 41.

Zmień symbol sam.
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wybrać symbol samochodu, który będzie
używany do wskazywania aktualnej pozycji samochodu w Widoku z
perspektywy kierowcy.
Zmień symbol
sam.

Przełącz wyświetlanie 2D/3D / Włącz wyświetl. 2D
Dotknij przycisku Włącz wyświetlanie 2D, aby zmienić perspektywę rzutu
mapy.
Na przykład, widok 2D prezentuje mapę dwuwymiarową, widzianą z góry.
Włącz
wyświetlanie
2D

Aby przełączyć do widoku trójwymiarowego, dotknij przycisku Przełącz
wyświetlanie 2D/3D i wybierz widok z listy.

Przełącz
wyświetlanie
2D/3D

Kiedy należy używać tej opcji?
W niektórych sytuacjach, łatwiej jest czytać mapę patrząc na nią z góry. Na
przykład, gdy sieć dróg jest wyjątkowo skomplikowana lub używasz
urządzenia GO do nawigacji w trakcie pieszej wędrówki.

58

Pokaż/Ukryj wybór obrazków pasa jezdni
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić lub ukryć strzałkę pokazującą, który
pas jezdni należy zająć zbliżając się do zjazdu z autostrady lub skrzyżowania.

Pokaż wybór
obrazków
pasa jezdni

Więcej informacji o obrazach pasa jezdni znajduje się na stronie
Zaawansowany wybór pasa jezdni on page 107

Zmień kolory mapy
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wybrać schemat koloru mapy na dzień oraz na
noc.
Możesz pobrać więcej schematów kolorów korzystając z usług TomTom.
Zmień kolory
mapy

Ustawienia jasności
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij przycisku, aby ustawić jasność ekranu.
Jasność możesz ustawić osobno dla dziennych i nocnych kolorów mapy.
Ustawienia
jasności

Możesz również ustawić te opcje:
o Zmniejsz jasność, gdy jest ciemno - urządzenie GO używa czujnika
światła, który reaguje na zmiany poziomu światła w tle. Po wybraniu tej
opcji, gdy zrobi się ciemno, urządzenie GO zmniejszy jasność ekranu,
dzięki czemu nie będzie on rozpraszał kierowcy.
o Przełącz na widok nocny, gdy jest ciemno - urządzenie GO używa
czujnika światła, który reaguje na zmiany poziomu światła w tle. Po
wybraniu tej opcji, gdy zrobi się ciemno, urządzenie GO włączy kolory
nocne dla Widoku z perspektywy kierowcy.
Aby zmienić schemat kolorów mapy, dotknij przycisku Zmień kolory mapy.
Więcej informacji znajduje się w części Zmień kolory mapy on page 59.

59

Ustawienia paska stanu
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wybrać informacje wyświetlane na pasku stanu:
o Pozostały czas - szacowany czas jaki pozostał do przybycia do miejsca
docelowego.
Ustawienia
paska stanu

o Pozostała odległość - odległość jaka pozostała do przebycia, aby dotrzeć
do miejsca docelowego.
o Aktualny czas
o Czas przybycia - szacowany czas przyjazdu na miejsce.
o Prędkość
o Kierunek
o Pokaż nazwę następnej ulicy - nazwa następnej mijanej w czasie
podróży ulicy.
o Pokaż nazwę bieżącej ulicy
o Pokaż stratę dla czasu przybycia - urządzenie GO, porównując
szacowany czas przybycia z preferowanym czasem przybycia
zdefiniowanym w planie podróży, określi, czy na miejsce docelowe
dotrzesz przed czasem, czy z opóźnieniem.
o Pokaż maksymalną prędkość w porównaniu do prędkości, z jaką
porusza się pojazd - dostępne tylko, gdy wybrana została również
prędkość (powyżej).
o Pokaż kompas
o W jaki sposób ma być wyświetlony pasek stanu?
Poziomo - Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek stanu zostanie wyświetlony w
dolnej części Widoku z perspektywy kierowcy.
Pionowo - Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek stanu zostanie wyświetlony
po prawej stronie Widoku z perspektywy kierowcy.
Uwaga: Jeśli dostępne są informacje o ograniczeniu prędkości
obowiązującym na drodze, po której porusza się samochód, ograniczenie
to zostanie wyświetlone obok rzeczywistej prędkości samochodu.
Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość, aktualna prędkość będzie
wyświetlana na czerwono.

Aut. powiększenie
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.

60

Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego
powiększania Widoku z perspektywy kierowcy.

Aut.
powiększenie

Ustawienia menu skrótów
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wybrać maksymalnie sześć przycisków, które
będą używane w Menu skrótów.
Ustawienia
menu skrótów

Przycisk Menu skrótów umożliwiają szybki dostęp do najczęściej
używanych funkcji.
Wybrane przyciski tworzące Menu skrótów będą wyświetlone w Widoku z
perspektywy kierowcy.

Prezentacje
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić jedną z prezentacji ukazujących, jak
używać urządzenia TomTom GO.

Prezentacje

Ustawienia nazw
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.

61

Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić informacje, które następnie
wyświetlane są na mapie w Widoku z perspektywy kierowcy. Dostępne są
następujące opcje:
Ustawienia
nazw

o Pokaż numer domu przed nazwą ulicy
o Pokaż nazwy ulic - jeśli do instrukcji mówionych przypisano głos
komputerowy oraz wybrano opcję, w ramach której nazwy ulic są
odczytywane na głos, nie musisz wybierać tej opcji, ponieważ nazwy ulic
będą odczytywane, nawet jeśli niniejsza opcja nie została wybrana.
o Pokaż nast. drogę ekspres. / drogowskaz - po wybraniu tej opcji w
górnej części ekranu w Widoku z perspektywy kierowcy wyświetli się
następna główna droga na trasie.
o Pokaż nazwę bieżącej ulicy na mapie

Ustaw jednostki
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby określić typ jednostek, w których podawane
będą informacje dotyczące:
o Odległości
Ustaw
jednostki

o Czasu
o Współrzędnych (szerokość i długość geogr.)
o Temperatury
o Ciśnienia powietrza

Tryb lewostronny / Tryb prawostronny
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby przesunąć ważne przyciski, takie jak Gotowe i
Anuluj, a także pasek powiększenia na lewą stronę ekranu. Dzięki temu
dotykanie przycisków lewą ręką bez zasłaniania ekranu jest łatwiejsze.
Tryb
lewostronny

Aby przenieść je z powrotem na prawą stronę ekranu, dotknij przycisku
Tryb prawostronny.

62

Ustawienia klawiatury
Klawiatura służy do wprowadzania miejsca docelowego lub do
odnajdywania pozycji, takich jak UM-y, na listach.

Ustawienia
klawiatury

Dotknij tego przycisku, aby wybrać wielkość klawiszy klawiatury oraz jej
układ. Możesz wybrać spośród dwóch wielkości:
o Duża klawiatura
o Mała klawiatura
Dostępne są trzy układy klawiatury:
o Klawiatura ABCD
o Klawiatura QWERTY
o Klawiatura AZERTY
Uwaga: Klawiatura nie zawiera znaków diakrytycznych z jakiegokolwiek
języka, nie należy się więc przejmować wprowadzaniem liter ze znakami
diakrytycznymi. Po prostu należy wpisać literę bez akcentu, a urządzenie
GO rozpozna to słowo.

Ustawienia planowania
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby ustawić rodzaj planowanej trasy podczas
wyboru miejsca docelowego.
Dostępne są następujące opcje:
Ustawienia
planowania

o Pytaj przy każdym planowaniu
o Zawsze planuj najszybsze trasy
o Zawsze planuj najkrótsze trasy
o Zawsze omijaj drogi ekspresowe
o Zawsze planuj trasy piesze
o Zawsze planuj trasy rowerowe
o Zawsze planuj z ograniczoną prędkością
Następnie odpowiedz na poniższe pytanie:
Czy chcesz, aby po 10 sekundach ekran pokazujący trasę zamknął się
automatycznie?

Ustawienia dróg płatnych
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.

63

Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby ustawić sposób, w jaki urządzenie GO traktuje
drogi płatne, jeśli znajdują się one na trasie do wprowadzonego miejsca
docelowego. Można wybierać spośród poniższych opcji:
Ustawienia
dróg płatnych

o Pytaj co robić w przypadku dróg płatnych na trasie - urządzenie pyta,
czy chcesz omijać płatne drogi podczas planowania trasy.
o Zawsze omijaj drogi płatne
o Nie unikaj dróg płatnych

Ustaw właściciela
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby jako dane właściciela urządzenia GO
wprowadzić swoje nazwisko i adres, a także zmienić lub usunąć 4-cyfrowe
hasło dostępu urządzenia GO.
Ustaw
właściciela

Uwaga: W urządzeniu TomTom GO możesz wyłącznie zmienić lub usunąć
4-cyfrowe hasło.
4-cyfrowe hasło dostępu do urządzenia GO możesz utworzyć za pomocą
programu TomTom HOME:
1. Połącz urządzenie GO z komputerem, a następnie włącz urządzenie GO
oraz komputer.
Program TomTom HOME uruchomi się automatycznie.
Informacje na temat instalacji programu TomTom HOME na komputerze
znajdują się w części Korzystanie z opcji TomTom HOME on page 109.
2. W menu Opcje programu TomTom HOME, kliknij opcję Mój GO.
3. Kliknij przycisk zasilania (on/off) na rysunku urządzenia GO, aby
uruchomić aplikację na komputerze.
4. W menu głównym, kliknij opcję Zmień ustawienia.
5. Kliknij opcję Ustaw właściciela. Można wprowadzić 4-cyfrowe hasło
dostępu do urządzenia GO.
Za pomocą programu TomTom HOME możesz wyłącznie wprowadzić 4cyfrowe hasło.

Ustawienia głośnika
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.

64

Dotknij tego przycisku, aby wybrać, które głośniki będą używane przez
urządzenie GO do odtwarzania muzyki i instrukcji mówionych.

Ustawienia
głośnika

Więcej informacji znajduje się w części Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne
on page 19.
Dostępne są następujące opcje:
o Głośnik wewnętrzny
o Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth
o Głośnik zewnętrzny (kabel audio)
o Radio samochodowe przez UKF
Uwaga: nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.

Ustawienia samochodowe
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby zmienić sposób, w jaki urządzenie GO reaguje
na zdarzenia zachodzące w samochodzie.
o Połącz widok nocny ze światłami samochodu
Ustawienia
samochodow
e

o Instrukcje wyciszają radio samochodowe

Ustawienia muzyki
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.

65

Dotknij tego przycisku, aby zmienić sposób działania urządzenie GO w
trakcie, gdy odtwarzana jest muzyka.
o Odtwarzaj losowo
Ustawienia
muzyki

o Powtarzaj utwory
o Zmniejsz jasność
o Pokaż przyc. odtwarz. w wid. kierowcy
o Automatycznie przełącz do Widoku z perspektywy kierowcy
o Pokaz slajdów
Uwaga: nadajnik FM jest dostępny w urządzeniach GO 530, 730 i 930.

Ustawienia uruchamiania
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wybrać sposób, w jaki urządzenie GO będzie się
zachowywać po uruchomieniu. Dostępne są następujące opcje:
Ustawienia
uruchamiania

o Rozpocznij od miejsca zakończenia - urządzenie GO, rozpoczynając
pracę, wyświetli ekran, który pojawił się jako ostatni przed wyłączeniem
urządzenia.
o Pytaj o miejsce docelowe - urządzenie GO rozpocznie pracę od menu
Przejdź do... Możesz natychmiast wprowadzić miejsce docelowe.
o Pokaż menu główne - urządzenie GO rozpocznie pracę od menu
głównego.
o Uruchom TomTom Jukebox - urządzenie GO rozpocznie pracę od
uruchomienia odtwarzacza TomTom Jukebox.
o Uruchom pokaz slajdów - urządzenie GO rozpocznie pracę od
wyświetlenia pokazu slajdów zachowanych obrazów. Aby przerwać
pokaz slajdów, dotknij ekranu.
Następnie pojawi się pytanie o zmianę obrazu wyświetlanego przy każdym
uruchomieniu urządzenia GO.
Dotknij opcji Nie, aby zakończyć to działanie lub dotknij opcji Tak, aby
przejrzeć zdjęcia przechowywane w pamięci urządzenia GO, a następnie
dotknij zdjęcia, które ma być wyświetlane jako obraz powitalny.

Ustawienia Bluetooth
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.

66

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć lub włączyć wszystkie funkcje
Bluetooth urządzenia GO.
Ustawienia
Bluetooth

Dotknij przycisku Zawansowane, aby określić, w jaki sposób połączenie
Bluetooth z Twoim telefonem będzie używane.
Można wybrać spośród poniższych opcji:
o Włącz bezprzew. dostęp
o Włącz rozmowy z zestawem głośnomówiącym
W niektórych miejscach, takich jak szpitale i samoloty, należy wyłączyć
funkcje Bluetooth we wszystkich urządzeniach elektronicznych.

Wyłącz bezprzew. dostęp / Włącz bezprzew. dostęp
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.

Wyłącz
bezprzew.
dostęp

Dotknij tego przycisku, aby zablokować przyjmowanie danych
bezprzewodowych. Połączenie z telefonem komórkowym przez protokół
Bluetooth będzie wciąż aktywne i odbieranie oraz wykonywanie rozmów w
trybie głośnomówiącym będzie możliwe. Odbiór danych przy użyciu
technologii bezprzewodowego przesyłu danych, np. usługi TomTom Ruch
drogowy będzie niemożliwy.
Aby ponownie włączyć dostęp bezprzewodowy, dotknij przycisku Włącz
bezprzew. dostęp.

Wyślij/Pobierz pliki
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wysłać lub pobrać pliki, takie jak Plan podróży i
nagrania głosów, używając urządzenia GO z innym urządzeniem
wyposażonym w protokół Bluetooth.
Wyślij/Pobierz
pliki

Edytuj konto usługi TomTom
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.

67

Dotknij tego przycisku, aby zalogować się na swoim koncie TomTom.

Edytuj konto
TomTom

Jeśli masz więcej niż jedno konto w systemie TomTom lub jeśli kilka osób
używa tego samego urządzenia TomTom GO, możesz utworzyć inne konto
TomTom, wykorzystując inny adres e-mail.

Ustawienia oszczędzania baterii
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić ustawienia, dzięki którym
urządzenie GO będzie oszczędzać energię, jeśli to możliwe. Dostępne są
następujące opcje:
Ustawienia
oszczędzania
baterii

o Nigdy nie wyłączaj ekranu
o Wyłącz ekran między instrukcjami
o Zawsze wyłączaj ekran
Następnie wybierz, czy chcesz wyłączyć ekran, gdy nie ma zewnętrznego
zasilania.

Zmień język
Dotknij tego przycisku, aby zmienić język wszystkich przycisków i
komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia GO.

Zmień język

Możesz wybrać spośród szerokiego zakresu języków. Po zmianie języka
masz również możliwość zmiany głosu.

Ustaw zegar
Dotknij tego przycisku, aby wybrać rodzaj wyświetlanego zegara oraz aby
ustawić czas.
Ustaw zegar

Najłatwiejszy sposób ustawienia czasu to dotknięcie przycisku Synchr..
Urządzenie GO potrzebuje trochę czasu, aby pobrać dane z satelitów GPS.
Więcej informacji na temat systemu GPS znajduje się w części Globalny
system pozycjonowania (GPS) on page 108.
Uwaga: Po użyciu funkcji Synchr. do ustawienia czasu może być konieczne
dostosowanie ustalonej godziny do lokalnej strefy czasowej. Urządzenie
GO ustala lokalną strefę czasową i zawsze koryguje czas w oparciu o
informacje z GPS.
Przycisku Synchr. można używać tylko wtedy, gdy odbierany jest sygnał
GPS. Zegara nie możesz więc ustawiać w ten sposób, gdy przebywasz
wewnątrz budynku.

68

Ukryte przyciski i funkcje
Po uruchomieniu urządzenia TomTom GO po raz pierwszy, w menu
wyświetlone są wszystkie przyciski.
Przyciski związane z bardziej zaawansowanymi funkcjami mogą być ukryte.
Jest to użyteczne rozwiązanie, ponieważ z pewnych funkcji korzysta się bardzo
rzadko.
Dotknij tego przycisku w menu Ustawienia, aby zmniejszyć liczbę
wyświetlanych przycisków.
Dzięki temu wyświetlane będą tylko najczęściej używane przyciski.
Pokaż mniej
opcji

Jeśli chcesz użyć przycisków ukrytych, naciśnij przycisk Pokaż WSZYSTKIE
opcje w menu Ustawienia, aby wyświetlić wszystkie przyciski.
Dotknij tego przycisku w menu Ustawienia, jeśli chcesz, aby widoczne były
wszystkie dostępne w urządzeniu TomTom GO przyciski.

Pokaż
WSZYSTKIE
opcje

Ukryj podpowiedzi / Pokaż podpowiedzi
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć wyświetlanie podpowiedzi w
urządzeniu GO.
Aby ponownie włączyć podpowiedzi, dotknij przycisku Pokaż podpowiedzi.
Ukryj
podpowiedzi

Przywróć ustawienia fabryczne
Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie
opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku Pokaż
WSZYSTKIE opcje.
Więcej informacji znajduje się w części Ukryte przyciski i funkcje on page 53.
Dotknij tego przycisku, aby przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia
TomTom GO.

Przywróć ust.
fabryczne

Wszystkie ustawienia, w tym Ulubione, Lokalizacja domowa, ostrzeżenia o
UM i wszystkie utworzone Plany Podróży, a także lista ostatnich miejsc
docelowe oraz połączeń przychodzących i wychodzących zostaną usunięte.

69

17.
TomTom Usługi

TomTom Usługi
Usługi TomTom dostarczają Ci informacji i rozrywki na trasie.
Możesz subskrybować szeroki zakres dodatków i pobrać je bezpośrednio do
urządzenia GO albo do komputera, z którego możesz je przesłać do urządzenia
GO.
Podpowiedzi
o Regularnie dodawane są nowe usługi. Użyj programu TomTom HOME lub
wejdź na stronę www.totmtom.com/plus, aby dowiedzieć się, jakie usługi
są dostępne.
o Aby zamówić usługi TomTom dla swojego nawigatora GO, potrzebujesz
telefonu komórkowego z obsługą Bluetooth i możliwością
bezprzewodowego przesyłania danych (z wykorzystaniem technologii
GPRS, EDGE, UMTS lub CDMA). Operator sieci komórkowej może pobierać
opłaty za wykorzystanie bezprzewodowego połączenia danych.
Za pośrednictwem komputera można zamówić wiele usług TomTom bez
potrzeby ustanawiania bezprzewodowego połączenia danych.
o Nie wszystkie usługi są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji
znajduje się na stronie www.tomtom.com/services

70

18.
TomTom Map Share

TomTom Map Share
TomTom Map ShareTM to bezpłatna technologia, która pozwala
użytkownikowi wprowadzać poprawki do map oraz udostępniać je innym
członkom społeczności TomTom Map Share.
Jeśli zauważysz ulicę, która została niedawno zamknięta, możesz użyć usługi
Map Share, aby poprawić mapę i udostępnić tę poprawkę innym członkom
Map Share.
Usługi Map Share można używać do wysyłania i pobierania poprawek map
przez 1 rok od daty wydania mapy. Oznacza to, że po upływie roku od wydania
mapy nie można już wysyłać ani pobierać poprawek dla danej wersji mapy.
Można jednak nadal wprowadzać własne poprawki na mapie używanej we
własnym nawigatorze.
Po dołączeniu do społeczności TomTom Map Share możesz stale
aktualizować swoje mapy dzięki poprawkom udostępnianym przez innych
członków społeczności Map Share.
Możesz wybierać rodzaj pobieranych poprawek, a za każdym razem, gdy
połączysz swój nawigator TomTom GO z programem TomTom HOME, mapa
zostanie automatycznie zaktualizowana.

Społeczność TomTom Map Share
Aby dołączyć do społeczności Map Share, wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij opcji Poprawki map w menu głównym.
Wskazówka: Jeśli przycisk Poprawki map nie jest wyświetlanyw menu
głównym, dotknij opcji Pokaż WSZYSTKIE opcje w menu Ustawienia.
2. Dotknij opcji Pobierz poprawki od innych osób.
3. Dotknij przycisku Przyłącz się.
Po podłączeniu nawigatora TomTom GO do komputera program TomTom
HOME automatycznie pobiera dostępne poprawki map i udostępnia wszystkie
Twoje poprawki innym członkom społeczności Map Share.

Poprawki map
Istnieją dwa rodzaje poprawek:
o Poprawki natychmiast nanoszone na mapę. Obejmują one zmianę kierunku
ruchu, zamknięcie lub zmianę nazwy ulicy oraz dodawanie i edycję UM-ów.
Tego rodzaju zmiany są natychmiast nanoszone na mapę. Poprawki te
można ukryć w dowolnej chwili, korzystając z menu ustawień usługi Map
Share.

71

Więcej informacji na temat wyświetlania i ukrywania poprawek znajduje się
w części Zmiana ustawień poprawek map on page 73.
o Poprawki zgłaszane do firmy TomTom, ale nienanoszone automatycznie na
mapę. Obejmują one brakujące ulice, błędne informacje dotyczące
wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda.
Tego rodzaju poprawki są sprawdzane przez firmę TomTom i po ich
weryfikacji zostają wprowadzone do następnej wersji mapy. Dlatego też
poprawki te nie są udostępniane społeczności Map Share.
Wskazówka: Jeśli w menu głównym nie jest wyświetlany przycisk Poprawki
map, dotknij opcji Pokaż WSZYSTKIE opcje w menu Ustawienia.

Tworzenie poprawki do mapy
1. Dotknij opcji Poprawki map w menu głównym.
2. Dotknij opcji Koryguj błąd mapy.
Koryguj błąd
mapy

Wyświetlona zostanie lista możliwych poprawek.
3. Wybierz rodzaj poprawki, którą chcesz zgłosić.
Uwaga: Jeśli dotkniesz pozycji Dodaj brakujące UM lub Zgłoś inny błąd,
niezbędne będzie podanie dodatkowych informacji przed przejściem do
następnego kroku.
4. Wybierz metodę ustalania lokalizacji poprawki.
5. Po znalezieniu lokalizacji, dotknij przycisku Gotowe.
6. Wprowadź poprawkę lub potwierdzenie poprawki teraz.
Więcej informacji o różnych typach dostępnych poprawek znajduje się w
części Kategorie poprawek map on page 74

Zaznaczanie błędu mapy podczas podróży.
Jeśli zauważysz, że pewien element mapy wymaga poprawy, możesz
oznaczyć lokalizację poprawki za pomocą przycisku Zgłoś, a szczegółowe
informacje wprowadzić już po zatrzymaniu się.
Aby wyświetlić przycisk Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij opcji Poprawki map w menu głównym.
Wskazówka: Jeśli w menu głównym nie jest wyświetlany przycisk Poprawki
map, dotknij opcji Pokaż WSZYSTKIE opcje w menu Ustawienia.
2. Dotknij opcji Ustawienia poprawek.
3. Dotknij przycisku Gotowe, a po wyświetleniu kolejnego ekranu naciśnij ten
przycisk ponownie.
4. Wybierz opcję Pokaż przycisk Zgłoś, a następnie dotknij przycisku Gotowe.
Przycisk Zgłoś jest wyświetlany po lewej stronie ekranu w widoku z
perspektywy kierowcy. Po zaznaczeniu lokalizacji można dodać więcej
informacji o zmianie, korzystając z menu Poprawki map.

72

Na przykład, jadąc do domu znajomych zauważasz, że nazwa ulicy, po której
się poruszasz jest inna niż nazwa podawana na mapie. Aby zgłosić zmianę,
dotknij przycisku Zgłoś, a urządzenie GO zapisze Twoją bieżącą pozycję. Po
zakończeniu podróży możesz udostępnić poprawkę innym użytkownikom
usługi TomTom Map Share.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz część Zmiana ustawień poprawek map
on page 73.

Pobieranie najnowszych poprawek map
Po podłączeniu nawigatora TomTom GO do komputera program TomTom
HOME automatycznie pobiera dostępne poprawki map i udostępnia wszystkie
Twoje poprawki innym członkom społeczności Map Share.
Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można skonfigurować w menu
Ustawienia poprawek.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Zmiana ustawień poprawek
map on page 73.

Zmiana ustawień poprawek map
Ustawienia poprawek służą do określania sposobu działania usługi
TomTom Map Share w nawigatorze.
Można między innymi:
o Określić, jakiego rodzaju poprawki będą nanoszone na mapę.
o Zdecydować, czy poprawki będą udostępniane innym użytkownikom.
o Wyświetlać lub ukrywać przycisk Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy.
Aby wprowadzić swoje ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij opcji Poprawki map w menu głównym.
2. Dotknij opcji Ustawienia poprawek.
Wyświetlona zostanie lista rodzajów poprawek.
3. Zaznacz pola wyboru obok rodzajów poprawek, które chcesz nanieść na
mapę.
4. Dotknij przycisku Gotowe.
5. Wybierz w jaki sposób chcesz udostępniać swoje poprawki map innym
członkom społeczności Map Share, a następnie dotknij przycisku Gotowe.
6. Zdecyduj, czy przycisk Zgłoś ma być wyświetlany w widoku z perspektywy
kierowcy.
7. Dotknij przycisku Gotowe.
Wskazówka: Jeśli później zdecydujesz się usunąć poprawki z mapy, anuluj
zaznaczenie pól wyboru obok tych rodzajów poprawek, które chcesz usunąć.
Jeśli anulujesz zaznaczenie wszystkich pól, mapa zostanie przywrócona do
pierwotnego stanu sprzed pierwszej poprawki.
Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z przycisku Zgłoś, patrz
Zaznaczanie błędu mapy podczas podróży. on page 72.

73

Kategorie poprawek map
Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można nanieść na mapę.
Aby wprowadzić poprawkę do mapy, dotknij opcji Poprawki map w menu
głównym, a następnie dotknij opcji Koryguj błąd mapy. Wyświetlane są
następujące rodzaje poprawek.
Dotknij tego przycisku, aby zablokować lub odblokować ulicę. Możesz
zablokować lub odblokować ulicę w jednym lub obu kierunkach.
(Od)blokuj
ulicę

Na przykład, aby poprawić ulicę obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij przycisku (Od)blokuj ulicę.
2. Dotknij opcji Obok mnie, aby wybrać ulicę niedaleko Twojej aktualnej
lokalizacji. Ulicę określa się podając jej nazwę lub nazwę ulicy obok
lokalizacji domowej bądź wybierając ją bezpośrednio z mapy.
3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na
mapie.
Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie
wyświetlona nazwa ulicy.
4. Dotknij przycisku Gotowe.
Urządzenie pokazuje ulicę oraz informację o tym, w jakich kierunkach
można się po niej poruszać.

5. Dotknij jednego z przycisków oznaczających kierunki, aby zablokować
lub odblokować ruch w tym kierunku.
6. Dotknij przycisku Gotowe.
Gdy połączysz nawigator z programem TomTom HOME, Twoje
poprawki zostaną udostępnione społeczności TomTom Map Share.
Ten przycisk służy do zmiany kierunku ruchu na ulicy jednokierunkowej w
przypadku, gdy kierunek ruchu jest odwrotny do wskazywanego na mapie.
Odwróć
kierunek
ruchu

Uwaga: Odwracanie kierunku ruchu działa jedynie w przypadku ulic
jednokierunkowych. W przypadku ulic dwukierunkowych możliwe jest
(od)blokowanie, a nie odwracanie kierunku ruchu.

74

Dotknij tego przycisku, aby zmienić nazwę ulicy na mapie.
vabckc sdn
vk
fbks
sdjv

Edytuj nazwę
ulicy

Na przykład, aby zmienić nazwę ulicy obok swojej aktualnej pozycji,
wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij przycisku Edytuj nazwę ulicy.
2. Dotknij opcji Obok mnie.
3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na
mapie.
Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie
wyświetlona nazwa ulicy.
4. Dotknij przycisku Gotowe.
5. Podaj prawidłową nazwę ulicy.
6. Dotknij przycisku Gotowe.
Dotknij tego przycisku, aby zmienić i zgłosić nieprawidłowe instrukcje
dotyczące skrętu.

Zmień
wskazówki
dotyczące
skrętu

60

Dotknij tego przycisku, aby zmienić i zgłosić zmianę prędkości
obowiązującej na drodze.

Zmień
ograniczenie
prędkości
obowiązujące
na drodze

Dotknij tego przycisku, aby dodać nowe Użyteczne Miejsce (UM).
Na przykład, aby dodać nową restaurację obok swojej aktualnej lokalizacji:
Dodaj brak.
UM

1. Dotknij przycisku Dodaj brak. UM.
2. Dotknij pozycji Restauracja na liście kategorii UM.
3. Dotknij opcji Obok mnie.
4. Określ lokalizację brakującej restauracji.
Lokalizację można określać wpisując adres lub wybierając ją
bezpośrednio na mapie. Wybierz opcję Obok mnie lub Obok domu, aby
przejść na mapie do swojej aktualnej lokalizacji lub lokalizacji domowej.
5. Dotknij przycisku Gotowe.
6. Wpisz nazwę restauracji, a następnie dotknij przycisku OK.
7. Jeśli znasz numer telefonu do restauracji, również możesz go wpisać, a
następnie dotknąć przycisku OK.
Jeśli go nie znasz, po prostu dotknij przycisku OK bez podawania
numeru.

75

Dotknij tego przycisku, aby edytować istniejący UM.
Możesz użyć tego przycisku, aby wprowadzić następujące zmiany
dotyczące wybranego UM-u:
Edytuj UM

o Usuń UM-a.
o Zmień nazwę UM-a.
o Zmień numer telefonu do UM-a.
o Zmień kategorię UM-a.
o Przesuń UM-a na mapie.
Dotknij tego przycisku, aby zgłosić inne zmiany.

Zgłoś inny
błąd

Nie zostaną one automatycznie naniesione na mapę. Urządzenie
TomTom GO wysyła specjalny raport o zmianie do firmy TomTom Map
Share.
Możesz zgłosić brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjazdów i
zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda. Jeśli zmiana, którą chcesz zgłosić
nie należy do żadnego z podanych rodzajów, podaj jej ogólny opis, a
następnie dotknij przycisku Inna.

76

19.
Informacje o ruchu drogowym

Informacje o ruchu drogowym
Informacje o ruchu drogowym można uzyskać trzy sposoby:
o TomTom HD Traffic
o Usługa Ruch drogowy TomTom
o Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC)
Ważne: Dobry odbiór informacji drogowych TMC zależy w dużej mierze od
optymalnego ustawienia anteny, elementów wyposażenia samochodu, takich
jak szyba przednia z powłoką refleksyjną, elementów otoczenia, takich jak góry
lub wysokie budynki oraz siły sygnału transmitowanego przez stację RDSTMC.
Niektóre pojazdy mają wbudowaną w szybę przednią osłonę odbijającą ciepło,
co może stanowić przeszkodę podczas ustalania przez urządzenie nawigujące
Twojej bieżącej pozycji. Jeśli powyższy problem zaistnieje w Twoim
samochodzie, skorzystaj z zestawu zawierającego antenę zewnętrzną firmy
TomTom (do kupienia jako akcesorium).

TomTom HD Traffic
TomTom HD Traffic jest unikalną usługą firmy TomTom, która umożliwia
odbiór aktualnych informacji o ruchu drogowym. Pozwala zaplanować
najlepszą trasę do celu podróży.
Aby używać TomTom HD Traffic potrzebujesz TomTom HD Traffic Receiver.
Uwaga: HD Traffic Receiver znajduje się w zestawie z urządzeniami
TomTom GO 530/730/930 HD Traffic. Odwiedź stronę www.tomtom.com
aby uzyskać informacje HD Traffic Receivero dostępności akcesoriów w
Twoim regionie.
Więcej informacji na temat programu HD Traffic znajduje się w części
Informacje o usłudze TomTom HD Traffic on page 97.

Konfiguracja TomTom HD Traffic
Aby rozpocząć korzystanie z TomTom HD Traffic, należy podłączyć TomTom
HD Traffic Receiver do TomTom nawigatora:
1. Włóż HD Traffic Receiver do gniazdka zapalniczki samochodowej.

Wskaźnik zasilania zaświeci się na czerwono.

77

2. Włóż kabel USB do nawigatora.

Niebieski wskaźnik HD Traffic Receiver miga, gdy urządzenie HD Traffic
Receiver próbuje połączyć się z TomTom HD Traffic Receiver.
Po nawiązaniu połączenia, wskaźnik HD Traffic Receiver przestaje migać i
świeci w sposób ciągły.
Można teraz rozpocząć korzystanie z HD Traffic Receiver.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Nawigator TomTom HD Traffic Receiver zawiera moduł GSM, który może
zakłócać pracę urządzeń elektrycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty
słuchowe i lotnicze instrumenty pokładowe.
Zakłócenia pracy tych urządzeń zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.
Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu nieekranowanych układów
elektrycznych ani w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z telefonów
komórkowych, takich jak szpitale czy samoloty.

Usługa Ruch drogowy TomTom
Ruch drogowy TomTom to usługa TomTom firmy umożliwiająca odbiór
aktualnych informacji drogowych z najlepszych lokalnych źródeł.
Uwaga: Usługa Ruch drogowy TomTom nie jest dostępna we wszystkich
krajach i obszarach. Aby sprawdzić jej dostępność w danym kraju, skorzystaj
ze strony tomtom.com/services.
Aby korzystać z usługi Ruch drogowy TomTom, musisz ustanowić
bezprzewodowe połączenie danych (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA) między
urządzeniem TomTom i telefonem komórkowym obsługującym protokół
Bluetooth oraz mieć wykupioną usługę bezprzewodowego przesyłania danych
u swojego operatora sieci komórkowej. Więcej informacji znajduje się na
stronie tomtom.com/phones
Aby korzystać z usługi Ruch drogowy TomTom, należy wykonać następujące
czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym.
Zostanie wyświetlona prośba o skonfigurowanie bezprzewodowego
połączenia danych z telefonem komórkowym, a następnie o podanie
szczegółów dotyczących konta MójTomTom.
2. Dotknij przycisku Włącz inf. o ruchu.

78

Więcej informacji znajduje się w części Usługa Ruch drogowy TomTom on
page 80.

Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC)
Kanał TMC transmituje informacje o ruchu drogowym w postaci sygnału
radiowego i jest dostępny bez żadnych opłat w wielu krajach.
TMC nie jest usługą dostarczaną przez firmę TomTom, jednak jest ona
dostępna przy użyciu odbiornika informacji drogowych RDS-TMC firmy
TomTom. Odbiornik informacji drogowych RDS-TMC firmy TomTom jest
sprzedawany w zestawie z niektórymi produktami i dostępny jako akcesorium
do innych.
Uwaga: Firma TomTom nie jest odpowiedzialna za dostępność i jakość
informacji drogowych dostarczanych przez kanał TMC.
Kanały TMC nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Odwiedź
stronę tomtom.com/rdc-tmc, aby sprawdzić dostępność usługi w Twoim
kraju i regionie.
Więcej informacji znajduje się w części Informacje o ruchu drogowym
nadawane w standardzie RDS-TMC on page 88.

79

20.
Usługa Ruch drogowy TomTom

Usługa Ruch drogowy TomTom
Ruch drogowy TomTom jest usługą firmy TomTom, która umożliwia odbiór
aktualnych informacji o ruchu drogowym. Usługa TomTom Ruch drogowy
wymaga telefonu komórkowego z obsługą Bluetooth oraz funkcją
bezprzewodowej transmisji danych (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).
Usługa TomTom Ruch drogowy wykorzystuje najświeższe informacje
pochodzące za najlepszych lokalnych źródeł. Więcej informacji o subskrypcji
znajdują się na stronie tomtom.com/services.

Konfiguracja usługi Ruch drogowyTomTom
Aby korzystać z usługi TomTom Ruch drogowy, należy ustanowić połączenie
między telefonem komórkowym a urządzeniem TomTom. Jeśli nie zostało
ono nawiązane wcześniej, dotknij opcji Telefon komórkowy w menu
głównym, aby je ustanowić, a następnie wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTomRuch drogowy w menu głównym.
2. Dotknij przycisku Włącz inf. o ruchu.
Uwaga: Usługa TomTom Ruch drogowy pobiera informacje korzystając z
bezprzewodowego połączenia danych za pośrednictwem telefonu
komórkowego. W tym celu należy ustanowić połączenie Bluetooth między
telefonem komórkowym a nawigatorem oraz uruchomić usługę
bezprzewodowej transmisji danych u operatora sieci komórkowej.
3. Podaj nazwę użytkownika i hasło.
Pasek usługi Ruch drogowy jest wyświetlany po prawej stronie ekranu w
widoku z perspektywy kierowcy, a urządzenie pobiera najnowsze informacje
drogowe z TomTom.

U góry paska usługi Ruch drogowy wyświetlane są następujące symbole:
Urządzenie pobiera informacje o ruchu drogowym.

80

Informacje drogowe są aktualne.

Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od 15
minut.
Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od 30
minut.
Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od 45
minut.
Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od
godziny.
Połączenie między urządzeniem TomTom a telefonem
komórkowym nie jest możliwe.

Wskazówka: Jeżeli nawiązano połączenie między nawigatorem a telefonem
komórkowym, wówczas można od razu pobrać informacje o ruchu
drogowym, dotykając przycisku Aktualizuj inf. o ruchu w menu Ruch
drogowy.

Korzystanie z usługi TomTom Ruch drogowy
Pasek usługi Ruch drogowy wyświetlany po prawej stronie ekranu w
widoku z perspektywy kierowcy ostrzega o zdarzeniach na zaplanowanej
trasie. Po lewej stronie przedstawiono przykładowy pasek usługi Ruch
drogowy z jednym ostrzeżeniem. Aby uzyskać więcej informacji o pasku
usługi Ruch drogowy, patrz Pasek usługi Ruch drogowy on page 83.

38 min.
20
km

Na przedstawionym przykładzie 20 km dalej jest korek, który spowoduje
około 38-minutowe opóźnienie. Aby wytyczyć najszybszą trasę do celu,
wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy.
Wskazówka: Jeśli naciśnięcie paska sprawia trudności, a zamiast menu
Ruch drogowy wyświetlane jest menu główne, można nacisnąć palcem
jednocześnie pasek i ramkę ekranu.

81

2. Dotknij opcji Minimal. opóźnienia w ruchu.
Urządzenie wyszuka najszybszą trasę do celu.
Na nowej trasie mogą również występować opóźnienia lub może ona
pozostać bez zmian. Można wytyczyć nową trasę omijającą wszystkie
opóźnienia, ale jej przejechanie będzie zajmować więcej czasu niż
proponowania najszybsza trasa.
3. Dotknij przycisku Gotowe.
Wskazówka: Można skonfigurować urządzenie TomTom tak, aby
automatycznie minimalizowało opóźnienia. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy on page 82.

Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy
Użyj przycisku Zmień ust. usługi ruch drogowy, aby określić sposób
korzystania z informacji o ruchu drogowym w Twoim urządzeniu.
Aby zmienić ustawienia usługi Ruch drogowy, wykonaj następujące
czynności:
Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku Zmień ust. usługi Ruch drogowy
Można zmienić następujące ustawienia:
o Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej aktualizacji
informacji o ruchu drogowym - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie
automatycznie wytyczy nową trasę w razie wystąpienia nowych
opóźnień na trasie.
o Automatycznie aktualizuj informacje o ruchu drogowym na trasie jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie będzie automatycznie aktualizować
informacje o ruchu drogowym na zaplanowanej trasie.
o Dźwiękowe powiadomienie o zmianie sytuacji na drodze - jeśli
wybierzesz tę opcję, urządzenie emituje krótki dźwięk, gdy na wybranej
trasie pojawia się nowe zdarzenie.
o Pytaj o aktualizacje informacji drogowych podczas planowania trasy jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie wyświetli zapytanie, czy chcesz
zaktualizować informacje o ruchu drogowym przed wyszukaniem
opóźnień na planowanych trasach.
3. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia, które chcesz
zmienić.
4. Dotknij przycisku Gotowe.
5. Po wybraniu opcji automatycznej aktualizacji informacji o ruchu drogowym
na trasie (jedna z opcji opisanych powyżej), zostanie wyświetlone zapytanie
o określenie częstotliwości aktualizacji.
Dotknij przycisku Nie, aby wybrać domyślny odstęp 4 minut.
Dotknij przycisku Tak, aby zmienić częstotliwość automatycznych
aktualizacji informacji o ruchu drogowym.
6. Dotknij przycisku Gotowe.

82

Pasek usługi Ruch drogowy
Pasek usługi Ruch drogowy pokazuje ostrzeżenia o zdarzeniach drogowych na
trasie. Wyświetla on następujące informacje:
o Symbol dla każdego ze zdarzeń w kolejności, w jakiej występują na
zaplanowanej trasie.
o Szacowane opóźnienie powodowane przez następne zdarzenie.
o Odległość od aktualnej lokalizacji do pierwszego zdarzenia na pasku usługi
Ruch drogowy.
Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd paska usługi Ruch drogowy.

Przedstawiony pasek usługi Ruch drogowy informuje o dwóch zdarzeniach na
trasie. Oba zdarzenia to korki - pierwszy z nich jest oddalony o 15 km i
spowoduje około 51-minutowe opóźnienie.
Aby wytyczyć nową trasę omijającą te zdarzenia, dotknij paska usługi Ruch
drogowy, aby otworzyć menu TomTomRuch drogowy, a następnie dotknij
opcji Minimal. opóźnienia w ruchu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Korzystanie z usługi TomTom Ruch drogowy on page 81.

Łatwiejsze podróżowanie do pracy
Przyciski Z domu do pracy i Z pracy do domu w menu Ruch drogowy
pozwalają sprawdzać trasę do pracy i z pracy za pomocą jednego dotknięcia.
Po dotknięciu dowolnego z tych przycisków, urządzenie sprawdza trasę pod
kątem ewentualnych opóźnień. Jeśli jakieś występują, pozwala ono je ominąć.
Używając przycisku Z domu do pracy po raz pierwszy należy określić
lokalizację domową i miejsce pracy. W tym celu wykonaj następujące
czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.
Zmień trasę
dom-praca

3. Dotknij przycisku Zmień trasę dom-praca
4. Określ lokalizację domową
5. Określ lokalizację domową.
Po wykonaniu tych czynności można korzystać z przycisków Z domu do pracy
i Z pracy do domu w menu Pokaż ruch na trasie dom-praca.
Uwaga: Lokalizacja domowa określana w tym menu nie jest tą samą
lokalizacją, którą podaje się w menu Ustawienia. Ponadto, podawane tutaj
lokalizacje nie muszą odpowiadać Twoim rzeczywistym lokalizacjom domu i
miejsca pracy. Jeśli istnieje inna trasa, którą często podróżujesz, jako Praca/
Dom możesz oznaczyć punkt początkowy i końcowy tej trasy.

83

Aby na przykład sprawdzić, czy na trasie do domu są opóźnienia, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.
3. Dotknij przycisku Z pracy do domu.
Wyświetlony zostanie ekran podsumowania trasy. Na przedstawionym
przykładzie widać kilka zdarzeń na trasie, które mogą spowodować nawet 25minutowe opóźnienie.

Aby sprawdzić, czy istnieje szybsza droga do domu, można dotknąć przycisku
Znajdź trasę alt., a następnie przycisku Minimal. opóźnienia w ruchu.
Wskazówka: Aby urządzenie automatycznie wyznaczało trasę alternatywną,
należy wybrać opcję Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej
aktualizacji informacji o ruchu drogowym w ustawieniach usługi Ruch
drogowy. Więcej informacji znajduje się w części Zmiana ustawień usługi
Ruch drogowy on page 82.

Uwaga: Trasa alternatywna może być dłuższa niż trasa pierwotna (i
obejmować inne opóźnienia). W takim przypadki można zawsze użyć
przycisku Znajdź trasę alt.

84

Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe.
Za pomocą mapy można uzyskać przegląd sytuacji na lokalnych drogach. Aby
znaleźć lokalne zdarzenia i uzyskać o nich szczegółowe informacje, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku Przeglądaj mapę.
Przeglądaj
mapę

Wyświetlony zostanie ekran przeglądarki map.
3. Dotknij symbolu kompasu znajdującego się w prawym górnym rogu
ekranu.
Mapa zostanie wyśrodkowana na Twojej aktualnej pozycji i wyświetli
wszelkie zdarzenia drogowe w okolicy w postaci małych symboli.
Symbole te są opisane w części Zdarzenia drogowe on page 85.

4. Dotknij dowolnego zdarzenia, aby uzyskać więcej informacji.
Wyświetlony zostanie kolejny ekran ze szczegółowymi informacjami o
wybranym zdarzeniu. Aby wyświetlić informacje o innych zdarzeniach w
okolicy, użyj strzałek znajdujących się u dołu tego ekranu.

Zdarzenia drogowe
Zdarzenia drogowe są wyświetlane w formie małych symboli zarówno w
widoku z perspektywy kierowcy, jak i na pasku usługi Ruch drogowy.
Stosowane są dwa rodzaje symboli:
o Symbole w czerwonej, kwadratowej ramce oznaczają zdarzenia, które
można ominąć za pomocą usługi Ruch drogowy.
o Symbole w czerwonej, prostokątnej ramce odnoszą się do warunków
pogodowych, których, z uwagi na ich charakter, nie można ominąć za
pomocą usługi Ruch drogowy.
Symbole zdarzeń drogowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:
Wypadek

Droga zamknięta

Roboty drogowe

Zdarzenie drogowe

Jeden lub więcej
zamkniętych pasów

Korek

Symbole warunków pogodowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:
Mgła

Gołoledź

85

Deszcz

Śnieg

Wiatr

Uwaga: Symbol ominiętego zdarzenia jest przypisywany do każdego
zdarzenia, które zostało ominięte za pomocą usługi TomTomRuch
drogowy .

Menu Ruch drogowy
Aby otworzyć menu Ruch drogowy, dotknij paska usługi Ruch drogowy
wyświetlanego w widoku z perspektywy kierowcy lub przycisku
TomTomRuch drogowy w menu głównym. Dostępne są następujące
przyciski:
Dotknij tego przycisku, aby ponownie zaplanować trasę w oparciu o
najświeższe informacje drogowe.
Minimal.
opóźnienia w
ruchu

Pokaż ruch na
trasie

Dotknij tego przycisku, aby uzyskać ogólny przegląd zdarzeń drogowych
na trasie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych
zdarzeniach, należy dotknąć prawego lub lewego przycisku
wyświetlanego na ekranie wyników.
Dotknij tego przycisku, aby zaplanować i wyświetlić najszybszą trasę z
domu do pracy i z powrotem.

Pokaż ruch na
trasie dompraca

Patrz Łatwiejsze podróżowanie do pracy on page 83.

Dotknij tego przycisku, jeśli chcesz, aby informacje o zdarzeniach
drogowych były czytane w czasie podróży.
Czytaj na głos
inf. o ruchu
drogowym

Dotknij tego przycisku, aby natychmiast uzyskać najnowsze informacje o
ruchu drogowym zamiast czekać na automatyczną aktualizację.
Aktualizuj
informacje o
ruchu

Więcej informacji o automatycznej aktualizacji informacji o ruchu
drogowym znajduje się w części Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy
on page 82.
Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć opcję TomTomRuch drogowy.

Wyłącz inf. o
ruchu

86

Dotknij tego przycisku, aby dowiedzieć się jak korzystać z usługi TomTom
Ruch drogowy.
Pomoc

Dotknij tego przycisku, aby przeglądać mapę i wyświetlić na niej
informacje o ruchu drogowym.
Przeglądaj
mapę

Patrz Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe. on
page 85.
Dotknij tego przycisku, aby zmienić sposób funkcjonowania usługi
TomTomRuch drogowy w Twoim urządzeniu.

Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy

Patrz Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy on page 82.

87

21.

Informacje o ruchu drogowym nadawane

Informacje o ruchu drogowym
nadawane w standardzie RDS-TMC

Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC)
Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC) nie jest usługą firmy TomTom.
W niektórych krajach stacje radiowe nadające na falach ultrakrótkich wysyłają
informacje TMC jako część swojego przekazu. TMC nazywany jest również
informacjami drogowymi RDS-TMC.
Urządzenie TomTom wykorzystuje te informacje do ostrzegania o
opóźnieniach na trasie i wytyczania nowej trasy omijającej utrudnienia.
Do korzystania z informacji drogowych TMC niezbędny jest odbiornik
informacji drogowych RDS-TMC firmy TomTom, który jest dostarczany w
zestawie z wybranymi urządzeniami TomTom lub dostępny jako akcesorium
dla innych modeli. Informacje o tym, które urządzenia TomTom obsługują
odbiorniki RDS-TMC, są dostępnie na stronie www.tomtom.com.
Uwaga: Firma TomTom nie jest odpowiedzialna za dostępność i jakość
informacji drogowych dostarczanych przez kanał TMC.
Kanały TMC nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Wejdź na
stronę www.tomtom.com, aby sprawdzić, czy są one dostępne w Twoim
kraju lub regionie.

Konfiguracja kanału TMC
Aby rozpocząć korzystanie z usługi TMC wystarczy podłączyć odbiornik
informacji drogowych RDS-TMC do urządzenia nawigacyjnego TomTom.
Ważne: Podczas instalacji urządzenia nawigacyjnego w samochodzie, należy
zwrócić uwagę, aby nie blokować widoku kierowcy na drogę.
1. Podłącz RDS-TMC Traffic Receiver do urządzenia nawigacyjnego.
2. Podłącz ładowarkę samochodową do RDS-TMC Traffic Receiver, a
następnie podłącz ładowarkę do gniazdka zapalniczki samochodowej.
Uwaga: Odbiornik RDS-TMC nie działa jeżeli nie jest podłączona ładowarka
samochodowa.
3. Dociśnij przeźroczystą przyssawkę umieszczoną na końcu anteny do
lewego górnego rogu przedniej szyby samochodu.

88

4. Następnie umieść pozostałe przyssawki wzdłuż krawędzi przedniej szyby,
jak pokazano, i wyprostuj kabel.
5. Włącz urządzenie nawigacyjne.
Pasek usługi Ruch drogowy zostanie wyświetlony w widoku z perspektywy
kierowcy, a urządzenie nawigacyjne wyszuka stację radiową przekazującą
RDS-TMC informacje.

U góry paska usługi Ruch drogowy wyświetlane są następujące symbole:
Urządzenie nawigacyjne wyszukuje stacje radiowe, które wysyłają
na danej częstotliwości fal radiowych informacje RDS-TMC.
Urządzenie nawigacyjne odbiera stację radiową, która na swojej
częstotliwości wysyła najnowsze informacje o ruchu drogowym
RDS-TMC.
Urządzenie nawigacyjne czeka na pobranie najnowszych
informacji drogowych RDS-TMC, gdy tylko będą dostępne.

89

Korzystanie z informacji RDS-TMC
Urządzenie odbiera informacje o ruchu drogowym, gdy zostaną one
nadane.

38 min.
20
km

Jeśli na trasie wystąpią jakiekolwiek zdarzenia, na pasku usługi Ruch
drogowy znajdującym się po prawej stronie ekranu w widoku z
perspektywy kierowcy zostaną wyświetlone odpowiednie ostrzeżenia. Po
lewej stronie przedstawiono przykładowy pasek usługi Ruch drogowy z
jednym ostrzeżeniem. Aby uzyskać więcej informacji o pasku usługi Ruch
drogowy, patrz Pasek usługi Ruch drogowy on page 94.
Na przedstawionym przykładzie 20 km dalej jest korek, który spowoduje
około 38-minutowe opóźnienie. Aby wytyczyć najszybszą trasę do celu,
wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy.
Wskazówka: Jeśli naciśnięcie paska sprawia trudności, a zamiast menu
Ruch drogowy wyświetlane jest menu główne, można nacisnąć palcem
jednocześnie pasek i ramkę ekranu.
2. Dotknij opcji Minimal. opóźnienia w ruchu.
Urządzenie wyszuka najszybszą trasę do celu.
Na nowej trasie mogą również występować opóźnienia lub może ona
pozostać bez zmian. Można wytyczyć nową trasę omijającą wszystkie
opóźnienia, ale jej przejechanie będzie zajmować więcej czasu niż
proponowania najszybsza trasa.
3. Dotknij przycisku Gotowe.
Wskazówka: Urządzenie TomTom można skonfigurować tak, aby
automatycznie minimalizowało opóźnienia. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy on page 90.

Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy
Użyj przycisku Zmień ust. usługi ruch drogowy, aby określić sposób
korzystania z informacji o ruchu drogowym w Twoim urządzeniu.

90

Aby zmienić ustawienia usługi Ruch drogowy, wykonaj następujące
czynności:
Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku Zmień ust. usługi Ruch drogowy
Można zmienić następujące ustawienia:
o Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej aktualizacji
informacji o ruchu drogowym - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie
automatycznie wytyczy nową trasę w razie wystąpienia nowych
opóźnień na trasie.
o Dźwiękowe powiadomienie o zmianie sytuacji na drodze - jeśli
wybierzesz tę opcję, urządzenie emituje krótki dźwięk, gdy na wybranej
trasie pojawia się nowe zdarzenie.
o Pytaj o aktualizacje informacji o ruchu drogowym podczas planowania
trasy - ta opcja nie ma wpływu na korzystanie z informacji RDS.
3. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia, które
chcesz zmienić.
4. Dotknij przycisku Gotowe.
Urządzenie wyświetla listę państw, gdzie stacje radiowe nadają
informacje RDS-TMC, z których możesz korzystać. Normalne ustawienie
tej opcji to Dowolny kraj (najsilniejszy sygnał). Aby uzyskać więcej
informacji i ustawianiu kraju, patrz Wybieranie właściwego państwa do
odbioru informacji RDS-TMC on page 94.
5. Dotknij przycisku Gotowe.

Łatwiejsze podróżowanie do pracy
Przyciski Z domu do pracy i Z pracy do domu w menu Ruch drogowy
pozwalają sprawdzać trasę do pracy i z pracy za pomocą jednego dotknięcia.
Po dotknięciu dowolnego z tych przycisków, urządzenie sprawdza trasę pod
kątem ewentualnych opóźnień. Jeśli jakieś występują, pozwala ono je ominąć.
Używając przycisku Z domu do pracy po raz pierwszy należy określić
lokalizację domową i miejsce pracy. W tym celu wykonaj następujące
czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.
Zmień trasę
dom-praca

3. Dotknij przycisku Zmień trasę dom-praca
4. Określ lokalizację domową
5. Określ lokalizację domową.
Po wykonaniu tych czynności można korzystać z przycisków Z domu do pracy
i Z pracy do domu w menu Pokaż ruch na trasie dom-praca.

91

Aby na przykład sprawdzić, czy na trasie do domu są opóźnienia, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.
3. Dotknij przycisku Z pracy do domu.
Wyświetlony zostanie ekran podsumowania trasy. Na przedstawionym
przykładzie widać jedno zdarzenie na trasie, które może spowodować nawet
25-minutowe opóźnienie.

Aby sprawdzić, czy istnieje szybsza droga do domu, można dotknąć przycisku
Znajdź trasę alt., a następnie przycisku Minimal. opóźnienia w ruchu.
Wskazówka: Aby urządzenie automatycznie wyznaczało trasę alternatywną,
należy wybrać opcję Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej
aktualizacji informacji o ruchu drogowym w ustawieniach usługi Ruch
drogowy. Więcej informacji znajduje się w części Zmiana ustawień usługi
Ruch drogowy on page 90.

Uwaga: Trasa alternatywna może być dłuższa niż trasa pierwotna (i
obejmować inne opóźnienia). W takim przypadki można zawsze użyć
przycisku Znajdź trasę alt.

Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe.
Za pomocą mapy można uzyskać przegląd sytuacji na lokalnych drogach. Aby
znaleźć lokalne zdarzenia i uzyskać o nich szczegółowe informacje, wykonaj
następujące czynności:

92

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku Przeglądaj mapę.
Przeglądaj
mapę

Wyświetlony zostanie ekran przeglądarki map.
3. Dotknij symbolu kompasu znajdującego się w prawym górnym rogu
ekranu.
Mapa zostanie wyśrodkowana na Twojej aktualnej pozycji i wyświetli
wszelkie zdarzenia drogowe w okolicy w postaci małych symboli.
Symbole te są opisane w części Zdarzenia drogowe on page 95.

4. Dotknij dowolnego zdarzenia, aby uzyskać więcej informacji.
Wyświetlony zostanie kolejny ekran ze szczegółowymi informacjami o
wybranym zdarzeniu. Aby wyświetlić informacje o innych zdarzeniach w
okolicy, użyj strzałek znajdujących się u dołu tego ekranu.

93

Ustawianie częstotliwości odbioru informacji RDS-TMC.
Jeśli znasz częstotliwość konkretnej stacji radiowej, z której informacji RDSTMC chcesz korzystać, wykonaj następujące czynności, aby ręcznie ustawić
częstotliwość:
Aby aktywować tą funkcję musisz najpierw włączyć opcję ręcznego strojenia.
Aby to zrobić, dotknij paska Ruch drogowy w Widoku z perspektywy kierowcy,
a następnie dotknij opcji Zmień ustawienia usługi Rych drogowy. Wybierz
opcję Ręczne strojenie za pomocą wprowadzania częstotliwości, a następnie
dotknij przycisku Gotowe.
1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy w widoku z perspektywy kierowcy.
2. Dotknij przycisku Ustaw ręcznie
Nastaw
ręcznie

3. Wprowadź częstotliwość stacji radiowej.
4. Dotknij przycisku Gotowe.
Urządzenie TomTom szuka stacji radiowej. Jeśli urządzenie nie znajdzie stacji
radiowej na podanej częstotliwości, automatycznie rozpocznie wyszukiwanie
kolejnej dostępnej stacji.

Wybieranie właściwego państwa do odbioru informacji RDS-TMC
Jeśli podróżujesz w pobliżu granicy państwa, nawigator może dostroić się do
stacji radiowej z sąsiedniego kraju. Jeśli tak się stanie, będziesz otrzymywać
tylko informacje RDS-TMC przeznaczone dla mieszkańców tego państwa. Aby
ustawić kraj, dla którego chcesz otrzymywać informacje o ruchu drogowym,
wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy w widoku z perspektywy kierowcy.
2. Dotknij przycisku Zmień ust. usługi Ruch drogowy
Wyświetlona zostanie lista ustawień, które opisano w rozdziale Zmiana
ustawień usługi Ruch drogowy on page 90.
3. Dotknij przycisku Gotowe.
Wyświetlona zostanie lista sąsiednich państw.
4. Wybierz kraj, dla którego chcesz otrzymywać raporty o ruchu drogowym.
Urządzenie TomTom wyszuka stację radiową zlokalizowaną w wybranym
kraju.

Pasek usługi Ruch drogowy
Pasek usługi Ruch drogowy jest wyświetlany po prawej stronie ekranu w
widoku z perspektywy kierowcy po włączeniu opcji TomTomRuch drogowy.
Pasek usługi Ruch drogowy pokazuje ostrzeżenia o zdarzeniach drogowych na
trasie. Wyświetla on następujące informacje:
o Symbol dla każdego ze zdarzeń w kolejności, w jakiej występują na
zaplanowanej trasie.
o Szacowane opóźnienie powodowane przez następne zdarzenie.
o Odległość od aktualnej lokalizacji do następnego zdarzenia na trasie.
Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd paska usługi Ruch drogowy.

94

Przedstawiony pasek usługi Ruch drogowy informuje o dwóch zdarzeniach na
trasie. Oba zdarzenia to korki - pierwszy z nich jest oddalony o 15 km i
spowoduje około 51-minutowe opóźnienie.
Aby wytyczyć nową trasę omijającą te zdarzenia, dotknij paska usługi Ruch
drogowy, aby otworzyć menu TomTomRuch drogowy, a następnie wybierz
opcję Minimal. opóźnienia w ruchu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
część Korzystanie z informacji RDS-TMC on page 90.

Zdarzenia drogowe
Zdarzenia drogowe są wyświetlane w formie małych symboli zarówno w
widoku z perspektywy kierowcy, jak i na pasku usługi Ruch drogowy.
Stosowane są dwa rodzaje symboli:
o Symbole w czerwonej, kwadratowej ramce oznaczają zdarzenia, które
można ominąć za pomocą usługi Ruch drogowy.
o Symbole w czerwonej, prostokątnej ramce odnoszą się do warunków
pogodowych, których, z uwagi na ich charakter, nie można ominąć za
pomocą usługi Ruch drogowy.
Symbole zdarzeń drogowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:
Wypadek

Droga zamknięta

Roboty drogowe

Zdarzenie drogowe

Jeden lub więcej
zamkniętych pasów

Korek

Symbole warunków pogodowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:
Mgła

Gołoledź

Deszcz

Śnieg

Wiatr

Uwaga: Symbol ominiętego zdarzenia jest przypisywany do każdego
zdarzenia, które zostało ominięte za pomocą usługi TomTomRuch
drogowy .

95

Menu Ruch drogowy
Dotknij paska usługi Ruch Drogowy, aby otworzyć menu Ruchu drogowy.
Dostępne są następujące przyciski:
Minimal. opóźnienia w ruchu

Minimal.
opóźnienia w
ruchu

Zaplanuj ponownie podróż biorąc pod uwagę najnowsze informacje
drogowe.

Sprawdź ruch drogowy na trasie Dom - Praca.
Patrz Łatwiejsze podróżowanie do pracy on page 91.
Pokaż ruch na
trasie dompraca

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić występujące na trasie podróży
rejony o zagęszczonym ruchu drogowym.
Pokaż ruch na
trasie

Pokazuje przegląd zdarzeń drogowych na mapie.

Przeglądaj
mapę

Patrz Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe. on
page 92.
Zmienia ustawienia usługi Ruch drogowy.
Patrz Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy on page 90.

Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy

Dotknij tego przycisku, jeśli chcesz, aby informacje o zdarzeniach
drogowych były czytane w czasie podróży.
Czytaj na głos
inf. o ruchu
drogowym

96

22.
Informacje o usłudze TomTom HD
Traffic

Informacje o usłudze TomTom HD Traffic
TomTom HD Traffic jest unikalną usługą firmy TomTom, która umożliwia
odbiór aktualnych informacji o ruchu drogowym. Pozwala zaplanować
najlepszą trasę do celu podróży.
Urządzenie automatycznie otrzymuje aktualizacje informacji o ruchu
drogowym. Podczas planowania podróży trasa jest obliczana przy
uwzględnieniu aktualnych warunków panujących na lokalnych drogach. W
razie wystąpienia ewentualnych opóźnień istnieje możliwość wytyczenia
szybszej, omijającej jedno lub więcej zdarzeń na drodze, trasy.

Korzystanie z opcji TomTom HD Traffic
Pasek usługi HD Traffic, wyświetlany po prawej stronie ekranu w Widoku z
perspektywy kierowcy, informuje o zdarzeniach drogowych na wytyczonej
trasie.
Na przedstawionym rysunku pasek wyświetla ostrzeżenie, że 9 km od
Twojej bieżącej pozycji jest korek, który spowoduje 38-minutowe
opóźnienie. Całkowite opóźnienie wynosi 44 minuty (wliczając inne
dodatkowe utrudnienia na trasie).
Aby uzyskać więcej informacji o tym pasku, patrz część Pasek usługi
HD Traffic. on page 98.
Aby wytyczyć najszybszą trasę do celu, wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij paska.
Wskazówka: Jeśli naciśnięcie paska sprawia trudności, a zamiast menu Ruch
drogowy wyświetlane jest menu główne, można nacisnąć palcem
jednocześnie pasek i ramkę ekranu.
2. Dotknij opcji Minimal. opóźnienia w ruchu.
Urządzenie wyszuka najszybszą trasę do celu.
Na nowej trasie mogą również występować opóźnienia lub może ona
pozostać bez zmian. Można wytyczyć nową trasę omijającą wszystkie
opóźnienia, ale jej przejechanie będzie zajmować więcej czasu niż
proponowania najszybsza trasa.
3. Dotknij przycisku Gotowe.
Wskazówka: Można skonfigurować urządzenie TomTom tak, aby
automatycznie minimalizowało opóźnienia. Szczegółowe informacje znajdują
się w części Zmiana ustawień usługi HD Traffic on page 98.

97

Minimalizuj opóźnienia automatycznie
Usługę HD Traffic można skonfigurować tak, aby opóźnienia były
automatycznie minimalizowane, gdy odebrane zostaną nowe informacje o
ruchu drogowym. Aby skonfigurować usługę HD Traffic tak, aby
automatycznie minimalizować opóźnienia, wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym.
2. Dotknij przycisku Zmień ust. usługi Ruch drogowy
3. Wybierz opcję Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej
aktualizacji informacji o ruchu drogowym.
4. Dotknij przycisku Gotowe.

Zmiana ustawień usługi HD Traffic
Użyj przycisku Zmień ust. usługi Ruch drogowy, aby określić sposób
funkcjonowania usługi HD Traffic w swoim urządzeniu.
Aby zmienić ustawienia usługi Ruch drogowy, wykonaj następujące
czynności:
Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym.
2. Dotknij przycisku Zmień ust. usługi Ruch drogowy
Można zmienić następujące ustawienia:
o Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej aktualizacji
informacji o ruchu drogowym - urządzenie automatycznie przelicza
trasę, gdy pojawiają się nowe utrudnienia.
o Dźwiękowe powiadomienie o zmianie sytuacji na drodze urządzenie emituje krótki dźwięk, gdy na wybranej trasie pojawia się
nowe zdarzenie.
o Wyświetlaj zaoszczędzony czas przed wyłączeniem urządzenia urządzenie wyświetla całkowity czas zaoszczędzony dzięki usłudze
HD Traffic po dotarciu do celu podróży (pod warunkiem, że wynosi on
więcej niż 5 minut), a także przed wyłączeniem urządzenia.
3. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia, które
chcesz zmienić.
4. Dotknij przycisku Gotowe.

Pasek usługi HD Traffic.
Pasek usługi HD Traffic informuje o zdarzeniach na trasie, wyświetlając
następujące elementy:
o Symbol dla każdego ze zdarzeń w kolejności, w jakiej występują na
zaplanowanej trasie.
o Szacowane opóźnienie powodowane przez następne zdarzenie.
o Szacowane opóźnienie dla wszystkich zdarzeń łącznie.
o Odległość od aktualnej lokalizacji do następnego zdarzenia na pasku usługi
HD Traffic.
Uwaga: Kolor paska zmienia się w zależności od tego, jak aktualne są
pobrane informacje o ruchu drogowym. Aby uzyskać więcej informacji o
znaczeniu tych kolorów, patrz część Kolory paska usługi HD Traffic on page
101.

98

Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd paska usługi HD Traffic.

Przedstawiony pasek informuje o dwóch zdarzeniach na trasie. Oba zdarzenia
to korki - pierwszy z nich jest oddalony o 9 km i spowoduje około 38-minutowe
opóźnienie.
Aby wytyczyć nową trasę omijającą te zdarzenia, dotknij paska, aby otworzyć
menu TomTom Ruch drogowy, a następnie dotknij opcji Minimal. opóźnienia
w ruchu.
Uwaga: Aby zachować przejrzystość paska usługi Ruch drogowy, pewne
zdarzenia mogą nie być wyświetlane. Dotyczy to mało istotnych zdarzeń, które
powodują bardzo małe opóźnienia.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz część Korzystanie z opcji TomTom HD
Traffic on page 97.

Łatwiejsze podróżowanie do pracy
Przyciski Dom-Praca i Praca-Dom w menu Ruch drogowy pozwalają
sprawdzać trasę do pracy i z pracy za pomocą jednego dotknięcia. Po
dotknięciu dowolnego z tych przycisków, urządzenie sprawdza trasę pod
kątem ewentualnych opóźnień. Jeśli jakieś występują, pozwala ono je ominąć.
Używając przycisku Dom-Praca po raz pierwszy należy określić lokalizację
domową i miejsce pracy. W tym celu wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym.
2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.
Zmień trasę
dom-praca

3. Dotknij przycisku Zmień trasę dom-praca
4. Określ lokalizację domową
5. Określ lokalizację domową.
Po wykonaniu tych czynności można korzystać z przycisków Z domu do pracy
i Z pracy do domu w menu Pokaż ruch na trasie dom-praca.
Uwaga: Lokalizacja domowa określana w tym menu nie jest tą samą
lokalizacją, którą podaje się w menu Ustawienia. Ponadto, podawane tutaj
lokalizacje nie muszą odpowiadać Twoim rzeczywistym lokalizacjom domu i
miejsca pracy. Jeśli istnieje inna trasa, którą często podróżujesz, jako Praca/
Dom możesz oznaczyć punkt początkowy i końcowy tej trasy.

99

Aby na przykład sprawdzić, czy na trasie do domu są opóźnienia, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym.
2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.
3. Dotknij przycisku Praca-Dom.
Wyświetlany jest Widok z perspektywy kierowcy. Jeżeli na pasku usługi Ruch
drogowy wyświetlane są opóźnienia, dotknij tego paska, a następnie przycisku
Minimal. opóźnienia w ruchu, aby wyświetlić najszybszą trasę do domu.

Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe.
Za pomocą mapy można uzyskać przegląd sytuacji na lokalnych drogach. Aby
znaleźć lokalne zdarzenia i uzyskać o nich szczegółowe informacje, wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym.
2. Dotknij przycisku Przeglądaj mapę.
Przeglądaj
mapę

Wyświetlony zostanie ekran przeglądarki map.
3. Dotknij symbolu kompasu znajdującego się w prawym górnym rogu
ekranu.
Mapa zostanie wyśrodkowana na Twojej aktualnej pozycji i wyświetli
wszystkie zdarzenia drogowe w okolicy. Symbole używane do oznaczanie
zdarzeń drogowych opisano w części Zdarzenia drogowe on page 101.

4. Dotknij dowolnego zdarzenia, aby uzyskać więcej informacji.
Wyświetlony zostanie ekran ze szczegółowymi informacjami o wybranym
zdarzeniu. Aby wyświetlić informacje o innych zdarzeniach w okolicy, użyj
strzałek znajdujących się u dołu ekranu.

100

Kolory paska usługi HD Traffic
Kolor paska usługi HD Traffic zmienia się w zależności od tego, jak aktualne są
informacje o ruchu drogowym pobrane przez urządzenie. Kolory paska są
następujące:
Ciemnoniebieski - Informacje o ruchu zapisane w urządzeniu są
aktualne.
Liliowy - Informacje o ruchu drogowym nie były aktualizowane
przez co najmniej 10 minut. Usługa HD Traffic nadal informuje o
zdarzeniach drogowych, ale informacje pochodzą sprzed co
najmniej 10 minut.
Szary - Informacje o ruchu drogowym nie były aktualizowane
przez co najmniej 15 minut. Usługa HD Traffic ostrzega o
zdarzeniach drogowych, tylko jeżeli można było zaktualizować te
informacje.
Uwaga: Informacje o ruchu drogowym są aktualizowane automatycznie, a
pasek usługi HD Traffic jest zazwyczaj ciemnoniebieski. Jednak w niektórych
przypadkach urządzenie może nie być w stanie zaktualizować informacji o
ruchu drogowym, np. w przypadku braku lub słabego sygnału z sieci lub
podczas podróży w kraju, dla którego nie wykupiono usługi TomTom HD
Traffic.

Zdarzenia drogowe
Zdarzenia drogowe są oznaczane małymi symbolami w Widoku z perspektywy
kierowcy i na pasku usługi HD Traffic. Stosowane są dwa rodzaje symboli:
o Symbole w czerwonej, kwadratowej ramce oznaczają zdarzenia, które
można ominąć za pomocą usługi HD Traffic.
o Symbole w czerwonym trójkącie oznaczają informacje o pogodzie. Nie
można ich ominąć za pomocą usługi HD Traffic.
Symbole zdarzeń drogowych
Wypadek

Droga zamknięta

Roboty drogowe

Zdarzenie drogowe

Jeden lub więcej
zamkniętych pasów

Korek

101

Symbole warunków pogodowych:
Mgła

Gołoledź

Deszcz

Śnieg

Wiatr

Uwaga: Symbol ominiętego zdarzenia jest przypisywany do każdego
zdarzenia, które zostało ominięte za pomocą usługiTomTom HD Traffic.

Menu Ruch drogowy
Aby otworzyć menu Ruch drogowy, dotknij paska usługi HD Traffic w Widoku
z perspektywy kierowcy lub dotknij przycisku TomTomRuch drogowy w
menu głównym. Dostępne są następujące przyciski:
Dotknij tego przycisku, aby ponownie zaplanować trasę w oparciu o
najświeższe informacje drogowe.
Minimal.
opóźnienia w
ruchu

Pokaż ruch na
trasie

Dotknij tego przycisku, aby uzyskać ogólny przegląd zdarzeń drogowych
na trasie. Użyj prawego i lewego przycisku na ekranie przeglądu, aby
uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zdarzeniach. Możesz
również użyć przycisku Zaplanuj ponownie wyświetlanego na ekranie
przeglądu, aby wyznaczyć nową trasę omijającą zdarzenia drogowe.
Dotknij tego przycisku, aby zaplanować i wyświetlić najszybszą trasę z
domu do pracy i z powrotem.
Patrz Łatwiejsze podróżowanie do pracy on page 99.

Pokaż ruch na
trasie dompraca

Dotknij tego przycisku, aby przeglądać mapę i wyświetlić na niej informacje
o ruchu drogowym.
Przeglądaj
mapę

Patrz Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe. on page
100.
Dotknij tego przycisku, aby zmienić sposób funkcjonowania usługi
TomTom HD Traffic w Twoim urządzeniu.

Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy

Patrz Zmiana ustawień usługi HD Traffic on page 98.

102

Oprócz tego dostępne są dwa inne przyciski związane z usługą TomTom HD
Traffic. Jeden z nich to Informacje o koncie znajdujący się w menu głównym.
Dotknij tego przycisku, aby zobaczyć informacje o subskrypcji usługi
HD Traffic. Wyświetlony zostanie ekran informujący, kiedy dokonano
subskrypcji i kiedy ona wygasa.
Informacje o
koncie

Drugi z dodatkowych przycisków znajduje się w menu Prezentacje. Aby
otworzyć menu Prezentacje, dotknij paska usługi HD Traffic w Widoku z
perspektywy kierowcy lub przycisku TomTom Ruch drogowy w menu
głównym. Następny przycisk dotyczy usługi HD Traffic.
Dotknij tego przycisku, aby zobaczyć krótką prezentację, demonstrującą
sposób, w jaki należy korzystać z usługi TomTom HD Traffic.

Ruch
drogowy
TomTom

103

23.
Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania
Ważne: Produkt TomTom ma włączoną funkcję Bluetooth. Pamiętaj, że w
określonych miejscach, takich jak szpitale lub samoloty, należy wyłączyć
funkcję Bluetooth we wszystkich urządzeniach elektronicznych.

Wkładanie baterii
1. Trzymając pilot zdalnego sterowania po bokach, naciśnij przycisk
zwalniający tylnią obudowę urządzenia.

Klawiatura wyjmuje się z tylniej obudowy pilota tak, jak zostało to pokazane
na rysunku. Uważaj, aby nie upuścić klawiatury.
2. Umieść baterie w pilocie zdalnego sterowania. Upewnij się, że baterie
zostały włożone w poprawny sposób tak, jak zostało to pokazane na pilocie
zdalnego sterowania.
3. Umieść obudowę baterii na miejscu i naciśnij dowolny przycisk, aby
włączyć pilota zdalnego sterowania.
Pilot zdalnego sterowania zacznie wyszukiwać urządzenie TomTom GO
Uwaga: Pilot zdalnego sterowania przechodzi w tryb oszczędzania energii, po
20 sekundach nieużywania.
Po godzinie nieużywania, pilot zdalnego sterowania wyłącza się całkowicie.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć pilot zdalnego sterowania.

104

Nawiązywanie połączenia
Zanim pilot zdalnego sterowania będzie się mógł komunikować z urządzeniem
TomTom GO, należy nawiązać połączenie Bluetooth pomiędzy pilotem
zdalnego sterowania i urządzeniem GO. Ten proces Bluetooth nazywany jest
także 'parowaniem'.
Po pierwszym włączeniu pilota zdalnego sterowania, będzie on próbował
nawiązać połączenie z najbliższym GO.
Aby nawiązać połączenie wykonaj następujące czynności:
1. Włącz urządzenie TomTom GO i dotknij przycisku Ustawienia Bluetooth w
Menu Ustawienia.

Ustawienia
Bluetooth

Uwaga: Przycisk ten może być dostępny tylko
wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu.
Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij
przycisku Pokaż WSZYSTKIE opcje w menu
Ustawienia.

2. Dotknij przycisku Włącz Bluetooth
3. Aby włączyć pilot zdalnego sterowania, naciśnij dowolny przycisk.
Pilot zdalnego sterowania komunikuje się z urządzeniem GO a na ekranie
wyświetli się zapytanie, czy chcesz zaakceptować połączenie.
4. Dotknij opcji Tak, aby zaakceptować połączenie.
Przy kolejnym użyciu pilota, wyszuka on urządzenie GO. Jeżeli urządzenie
GO jest wyłączone lub poza zasięgiem, pilot zdalnego sterowania zacznie
wyszukiwać inne urządzenie GO.

Kontrolka pilota
Nie świeci się - pilot jest wyłączony lub w trybie
oszczędzania energii.
Miga na niebiesko - pilot wyszukuje urządzenie GO.
Świeci na niebiesko - pilot jest połączony z
urządzeniem GO.
Świeci na czerwono - niski poziom energii baterii.
Wymień baterie tak szybko, jak to możliwe.

105

Przyciski
A
B
C
D

A Przyciski strzałek:
o Przesuwanie kursora w menu.
o Przyciski góra i dół: powiększanie i pomniejszanie na mapie.
o Przyciski lewo i prawo: przejdź do poprzedniej i następnej piosenki.
B Przycisk wyboru:
o Otwieranie głównego menu.
o Wybieranie przycisku menu.
o Wybieranie pozycji z listy, na przykład listy UM-ów.
C Przyciski ekranowe:
o Wybieranie lewego, środkowego i prawego przycisku
menu.
o Środkowy przycisk odtwarza i wstrzymuje utwór
podczas odtwarzania muzyki.
o Wybieranie obszaru w dolnym lewym i prawym rogu w
Widoku z perspektywy kierowcy.
D Regulacja głośności:
o Zwiększanie i zmniejszanie głośności.

106

24.
Zaawansowany wybór pasa jezdni

Zaawansowany wybór pasa jezdni
Urządzenie TomTom GO pomaga przygotować się do zjazdu z autostrady i
skrzyżowań pokazując, który pas jezdni należy zająć.
Uwaga: Te informacje nie są dostępne dla wszystkich skrzyżowań lub też we
wszystkich krajach.
Przed niektórymi zjazdami i skrzyżowaniami obraz informuje o zakręcie i pasie,
który należy zająć.

Aby wyłączyć obrazy dotknij opcji Ukryj wybór obrazków pasa jezdni w menu
Ustawienia.
Dla pozostałych zjadów i skrzyżowań, urządzenie GO pokazuje, który pas
należy zająć na pasku stanu. Aby wyłączyć ten przewodnik, dotknij opcji Zmień
ustawienia w Menu głównym, a następnie dotknij opcji Ustawienia paska
stanu. Odznacz pole dla opcjiPokaż pas jezdni.

107

25.

W jaki sposób działa nawigacja?

W jaki sposób działa nawigacja?

Globalny system pozycjonowania (GPS)
Aby nawigować do miejsca docelowego, urządzenie TomTom GO musi znać
swoją aktualną pozycję. Aby ustalić aktualną pozycję, urządzenie GO korzysta
z Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). System GPS jest dostępny
bezpłatnie i bez subskrypcji.
System GPS wykorzystuje satelity do przesyłania sygnałów do odbiorników
GPS. Urządzenie TomTom GO posiada wbudowany odbiornik sygnału GPS.
Za pomocą sygnału GPS, urządzenie GO może obliczyć aktualną pozycję i
prędkość poruszania się. Sygnały GPS docierają bez względu na pogodę do
dowolnego miejsca na świecie.
Uwaga: Urządzenie TomTom GO nie przesyła swojej pozycji, więc inne osoby
nie mogą użyć go do śledzenia użytkownika podczas jazdy. Możesz jednak
przesłać swoją pozycję TomTom Znajomym. Więcej informacji znajduje się na
stronie www.tomtom.com/services

Szybsze ustalanie pozycji
Jeśli użyjesz urządzenia TomTom GO w połączeniu z programem TomTom
HOME, wówczas urządzenie GO pobierze informacje na temat położenia
satelitów GPS w ciągu następnych 7 dni.
Dzięki tym informacjom, urządzenie GO będzie mogło bardzo szybko ustalić
aktualną pozycję zaraz po włączeniu.

Mapy
Po ustaleniu aktualnej pozycji i wprowadzeniu celu podróży urządzenie
TomTom GO używa cyfrowej mapy zapisanej na karcie pamięci do
opracowania najlepszej trasy do miejsca docelowego.

108

26.
Korzystanie z opcji TomTom HOME

Korzystanie z opcji TomTom HOME
TomTom HOME jest bezpłatnym programem, który umożliwia:
o Zarządzanie mapami, głosami, Użytecznymi Miejscami itd.
o Przesyłanie muzyki i zdjęć do urządzenia TomTom.
o Zakup usług TomTom i zarządzanie subskrypcjami.
o Automatyczną aktualizację oprogramowania i usług dla urządzenia
TomTom.
o Tworzenie kopii zapasowych.
o Ograniczenie dostępu do urządzenia za pomocą hasła.
o Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi.

Instalacja programu TomTom HOME
Aby zainstalować TomTom HOME na komputerze, należy wykonać
następujące czynności:
1. Kablem USB połącz Domowy uchwyt dokujący z komputerem.
2. Sprawdź, czy Twój komputer jest podłączony do internetu.
3. Umieść TomTom urządzenie w domowym uchwycie dokującym i włącz je.
Najnowsza wersja TomTom HOME jest pobierana i instalowana.
Możesz również zainstalować TomTom HOME z dołączonej płyty CD lub
pobrać program ze strony internetowej TomTom. Więcej informacji znajduje
się na stronie tomtom.com/home
Po zainstalowaniu program TomTom HOME uruchamia się automatycznie w
momencie podłączenia urządzenia TomTom do komputera.

Tematy pomocy programu HOME
W tematach pomocy programu TomTom HOME znajdują się wszystkie
wskazówki dotyczące używania programu TomTom HOME.

Konto MójTomTom
Aby kupować treści i usługi za pośrednictwem programu TomTom HOME
należy najpierw utworzyć konto MójTomTom dla urządzenia, do którego
kupowane są usługi. Konto należy utworzyć przed rozpoczęciem używania
programu TomTom HOME.

109

27.

TomTom Ograniczona gwarancja

TomTom Ograniczona gwarancja

GWARANT:
Zakup poza USA i Kanadą: W przypadku, gdy zakupu dokonano poza
terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady, niniejszej ograniczonej gwarancji
udziela TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam
(Holandia), który zastrzega też na swoją korzyść niniejsze ograniczenie
odpowiedzialności.

ZAKRES GWARANCJI
1) TomTom International B.V. (zwany dalej ,,TomTom") gwarantuje, że w
okresie jednego (1) roku od daty pierwszego zakupu sprzętu (zwanego dalej
,,okresem gwarancji") sprzęt będzie wolny od wad produkcyjnych
i materiałowych w warunkach normalnego użytkowania (zwanych dalej
,,wadami"). W czasie okresu gwarancji sprzęt zostanie naprawiony lub
wymieniony, przy czym to TomTom zdecyduje, która z tych czynności nastąpi
(,,ograniczona gwarancja"), bez obciążania Państwa kosztami części ani
robocizny. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę
sprzętu. Jeżeli sprzęt zostanie naprawiony po upływie okresu gwarancji, okres
gwarancji na naprawę dobiegnie końca sześć (6) miesięcy po tej dacie
naprawy.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE
2) Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zużycia, ani
nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt został otwarty lub naprawiony
przez osobę nieupoważnioną przez TomTom oraz nie obejmuje naprawy ani
wymiany jakiegokolwiek sprzętu lub jego części uszkodzonej przez:
niewłaściwe użytkowanie, wilgoć, płyny, bliskość źródeł ciepła lub
wystawienie na działanie wysokich temperatur, wypadek, nadużycie,
niestosowanie się do instrukcji dostarczonych wraz ze sprzętem, zaniedbanie
lub niewłaściwe wykorzystanie. Ograniczona gwarancja nie obejmuje
fizycznego uszkodzenia powierzchni sprzętu. Niniejsza ograniczona gwarancja
nie obejmuje żadnego oprogramowania, które może był dołączone lub
zainstalowane na sprzęcie. Gwarancja ta nie obejmuje również instalacji,
usuwania, czy też konserwacji sprzętu komputerowego, ani jakichkolwiek
kosztów z tym związanych.

JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE Z TYTUŁU GWARANCJI
3) W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego wady należy skontaktować się z
firmą TomTom w czasie trwania okresu gwarancji wysyłając e-mail za
pośrednictwem strony www.tomtom.com, aby opisać wadę i w razie
konieczności uzyskać numer RMA (upoważnienie do zwrotu materiałów).
Sprzęt należy zwrócić w czasie trwania okresu gwarancji wraz z wyjaśnieniem
wady na adres podany Państwu przez TomTom. W przypadku wystąpienia
wady oraz otrzymania przez TomTom ważnego roszczenia wobec
ograniczonej gwarancji po upływie pierwszych stu osiemdziesięciu dni (180)

110

okresu gwarancji, TomTom jest upoważniony do obciążenia Państwa
uzasadnionymi kosztami wysyłki i opłatami manipulacyjnymi poniesionymi w
związku z naprawą lub wymianą sprzętu. Muszą się Państwo podporządkować
wszelkich innym procedurom zwrotu ustanowionych, jeżeli w ogóle, przez
TomTom.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA
4) W niektórych krajach nie ma prawnej możliwości wykluczenia lub
ograniczenia szkód. W przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszej
ograniczonej gwarancji okazała się nieważna lub niewykonalna, pozostała
część ograniczonej gwarancji będzie mimo to nadal w pełnej mocy i będzie
obowiązywać.
5) Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną wyraźną gwarancją udzielaną
Państwu oraz zostaje ona udzielona zamiast wszelkich innych wyraźnych
gwarancji lub podobnych zobowiązań (jeśli w ogóle) stworzonych przez
jakiekolwiek reklamy, dokumentacje, opakowania i inne komunikaty.
6) Z wyjątkiem niniejszej ograniczonej gwarancji oraz do maksymalnego
zakresu dozwolonego w obowiązującym prawie TomTom oraz jego dostawcy
dostarczają sprzęt " W OBECNYM STANIE I ZE WSZYSTKIMI WADAMI " , oraz
niniejszym zrzekają się wszelkich innych gwarancji i warunków, czy to
wyrażonych, domyślnych lub statutowych włącznie, ale bez ograniczenia do
wszelkich (jeżeli w ogóle) domyślnych gwarancji, obowiązków lub warunków
zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, niezawodności lub
dostępności, dokładności lub pełności odpowiedzi, rezultatów, fachowego
starania, braku wirusów i uzasadnionej staranności i umiejętności, a wszystko
to w odniesieniu do sprzętu oraz zapewnienia lub niezapewnienia wsparcia lub
innych usług, informacji, oprogramowania oraz powiązanych treści za
pośrednictwem sprzętu lub wynikających w inny sposób z użytkowania
sprzętu. Ponadto nie ma gwarancji ani warunku niezakłóconego korzystania,
posiadania ani nienaruszenia w odniesieniu do sprzętu. Niniejsze wykluczenie
nie ma zastosowania do (i) jakiegokolwiek domyślnego warunku dotyczącego
tytułu oraz (ii) jakiejkolwiek domyślnej gwarancji dotyczącej zgodności z
opisem.
7) Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa
wynikające z obowiązującego krajowego ustawodawstwa regulującego
sprzedaż towarów konsumpcyjnych.
8) Niniejszej ograniczonej gwarancji nie można przenosić na inne osoby.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9) Ani TomTom ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec
Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie,
pośrednie, przypadkowe, wtórne czy też jakiekolwiek inne (włączając w to w
każdym przypadku, ale bez ograniczenia, szkody za niemożność używania
sprzętu lub brak dostępu do danych, utratę danych, straty w działalności,
utratę zysków, przerwanie działalności itp.) wynikające z używania lub
niemożności używania sprzętu, nawet w przypadku, gdy TomTom został
powiadomiony o możliwości powstania takich strat.
10) Niezależnie od szkód, które mogą Państwo ponieść z jakiegokolwiek
powodu (włączając w to, ale bez ograniczenia się do nich, wszystkie szkody
podane w niniejszym dokumencie, oraz wszystkie bezpośrednie lub ogólne
szkody umowne lub jakiekolwiek inne), cała odpowiedzialność firmy TomTom
i jej dostawców, jest ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej za sprzęt.
11) TomTom nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek oszustwa
popełnione przez swoich pracowników i/albo agentów; ani (ii) świadome
wprowadzenie w błąd przez swoich pracowników i/albo agentów.

111

12) Pomimo powyższych postanowień, nie ogranicza się odpowiedzialności
żadnej ze stron za śmierć lub szkody cielesne wynikające z ich własnego
zaniedbania.

112

28.

Addendum

Addendum

Important Safety Notices and Warnings
Global Positioning System
The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides
location and timing information around the globe. GPS is operated and
controlled under the sole responsibility of the Government of the United
States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any
changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may
impact the operation of your TomTom device. TomTom does not accept any
liability for the availability and accuracy of GPS.
Use with Care
Use of a TomTom device for navigation still means that you need to drive with
due care and attention.
Aircraft and Hospitals
Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many
hospitals and in many other locations. A TomTom device must not be used in
these environments.
Battery
This product uses a Lithium-Polymer battery. Do not use it in a humid, wet
and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or
near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in
a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to
temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause
the Lithium-Polymer battery to leak acid, become hot, explode or ignite and
cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery.
If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse
thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety
reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at
low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.
Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period
storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to
+25 C (77 F).
THE LITHIUM-POLYMER BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR
TomTom ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR
CHARGER/BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER)
FOR BATTERY CHARGING.
To recycle your TomTom unit please see your local approved TomTom
service center.

113

CE Marking
This equipment complies with the requirements for CE
marking when used in a residential, commercial, vehicular or
light industrial environment.

R & TTE Directive
GO 530, 630, 730, 930
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC__GO520 720 920.pdf
Remote control
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC_GO Remote.pdf
TomTom HD Traffic Receiver
www.tomtom.com/lib/doc/hdtreceiver/Document.pdf
Hereby, TomTom declares that the devices listed above are in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of the EU
Directive 1999/5/EC.
The declaration of conformity can be found at the web address given above
with each device.
Hiermit erklärt TomTom, dass dieses persönliche Navigationsgerät die
grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der EURichtlinie 1999/5/EG erfüllt.
Die Konformitätserklärung für das jeweilige Gerät finden Sie unter der
vorgenannten Internetadresse.
Par la présente, TomTom déclare que les appareils répertoriés ci-dessus sont
conformes aux principales exigences et autres dispositions applicables de la
directive UE 1999/5/CE.
La déclaration de conformité est consultable ŕ l'URL indiquée ci-dessus pour
chaque appareil.
Por la presente, TomTom declara que los dispositivos que aparecen en la lista
mostrada anteriormente cumplen con las exigencias y otras disposiciones
relevantes de la Directiva de la UE 1999/5/CE.
Se puede consultar la declaración de conformidad en la dirección de Internet
mostrada sobre cada dispositivo.
Con la presente, TomTom dichiara che i dispositivi elencati sopra sono
conformi ai requisiti essenziali e alle clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/
EC dell'UE.
La dichiarazione di conformitŕ č reperibile agli indirizzi Web forniti con ciascun
dispositivo.
Hierbij verklaart TomTom dat bovenstaande navigatiesystemen in
overeenstemming zijn met de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring voor elk navigatiesysteem kan worden
geraadpleegd op het bovenstaande internetadres.
TomTom erklćrer herved, at de ovenfor anfřrte produkter er i
overensstemmelse med de vćsentligste krav og andre relevante
bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rĺdets direktiv 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklćringen kan findes pĺ den webadresse, der er anfřrt
ved hvert enkelt produkt ovenfor.

114

Härmed förklarar TomTom att enheterna som listas ovan följer väsentliga krav
och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EC.
Konformitetsdeklarationen finns pĺ webbadressen som anges ovan för varje
enhet.
Täten TomTom vakuuttaa, että edellä mainitut laitteet täyttävät EU-direktiivin
1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa kunkin laitteen kohdalla
annetusta web-osoitteesta.
A TomTom vem por este meio declarar que os equipamentos constantes na
lista atrás descrita estăo em conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposiçőes aplicáveis da Directiva UE 1999/5/CE.
A declaraçăo de conformidade está disponível no endereço web indicado em
cima com cada equipamento.
Hermed erklćrer TOMTOM at ovennevnte enheter er i overensstemmelse med
krav og andre relevante bestemmelser i henhold til EU-direktiv 1999/5/EU.
Denne komformitetserklćringen finnes pĺ ovenstĺende nettadressen som
leveres sammen med hver enhet.
Firma Tomtom oświadcza, że urządzenie wymienione poniżej jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy EU 1999/5/EC.
Deklaracja zgodności dla każdego urządzenia znajduje się na podanej stronie
internetowej.
Společnost TomTom tímto prohlašuje, že výše uvedená zařízení splňují
všechny základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice EU 99/5/
ES.
Prohlášení o shodě naleznete na webové adrese uvedené u jednotlivých
zařízení.
Burada, TomTom yukar?da listelenen cihazlar?n 1999/5/EC Avrupa Birli?i
Direktifi'nin temel gereksinimlerine ve di?er ilgili hükümlere uygun oldu?unu
beyan eder.
Uygunluk bildirimi her bir cihaz için yukar?da verilen web adreslerinde
bulunabilir.
A TomTom ezennel kijelenti, hogy a fent felsorolt eszközök megfelelnek az
1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó
rendelkezéseinek.
A megfelelőségi nyilatkozat az egyes eszközök felett látható webcímeken
található.
Käesolevaga deklareerib TomTom, et ülalnimetatud seadmed vastavad EL
direktiivi 1999/5/EÜ p?hin?uetele ja muudele tingimustele.
Vastavusdeklaratsiooni v?ib leida iga seadme kohal toodud veebiaadressilt.
Ar šo TomTom pazi?o, ka iepriekš min?t?s ier?ces atbilst ES direkt?vas 1999/5/
EK b?tiskaj?m pras?b?m un citiem svar?gajiem nosac?jumiem.
Atbilst?bas deklar?cija ir pieejama t?mek?a adres?, kas min?ta pie katras
iepriekš min?t?s ier?ces.
TomTom pareiškia, kad toliau pateikti ?reginiai atitinka svarbiausius ir kitus
reikalingus ES direktyvos 1999/5/EC reikalavimus bei nuostatus.

115

Atitikties deklaraciją galima rasti su kiekvienu ?renginiu pateiktoje interneto
svetain?je.
Per la present, TomTom declara que els aparells enumerats a dalt compleixen
els requisits essencials i altres disposicions rellevants de la Directiva 1999/5/
CE de la UE.
La declaració de conformitat es troba a l'adreça web indicada a dalt amb cada
aparell.
Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným
požiadavkám a ďalším základným predpisom smernice EÚ 1999/5/EC.
Prehlásenie o zhode nájdete na webovej adrese uvedenej pri jednotlivých
zariadeniach.

WEEE Directive
This symbol on the product or its packaging indicates that this
product shall not be treated as household waste. In line with EU
Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment
(WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted
municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the
point of sale or to your local municipal collection point for recycling.
Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an,
dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In
Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses
Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt
werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur
Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.
Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas
ętre traité comme un déchet ménager. Conformément ŕ la Directive 2002/96/
EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce
produit électrique ne doit en aucun cas ętre mis au rebut sous forme de déchet
municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant ŕ
son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, ŕ
des fins de recyclage.
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet bij
het huishoudelijk afval mag worden gegooid. In navolging van richtlijn 2002/
96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product
niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug
naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt
voor recycling.
Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto
non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE
2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale
misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto
di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.
Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe
tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/
CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este
producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no
clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a
un punto de recogida municipal para su reciclaje.
Dette symbol pĺ produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke mĺ
behandles som husholdningsaffald. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om

116

affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) mĺ dette udstyr ikke bortskaffes
som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det
til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, sĺ det kan genbruges.
Den här symbolen pĺ produkten eller förpackningen anger att produkten inte
ska hanteras som hushĺllsavfall. I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall
som utgörs av eller innehĺller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) fĺr
denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall.
Bortskaffa den i stället genom att lämna in den pĺ försäljningsstället eller din
lokala ĺtervinningsstation.
Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. EU:n sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä
elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan.
Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun
keräyspisteeseen.
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto năo deve ser
tratado como lixo doméstico. De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC
sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este
produto eléctrico năo pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal
indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao
estabelecimento de aquisiçăo, ou entregue-o no local de recolha apropriado
para reciclagem designado pelo seu município.
Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek nepatří do
domácího odpadu. V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek
nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek
vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného
zařízení.
See sümbol tootel v?i pakendil viitab sellele, et antud toodet ei tohi hävitada
koos majapidamisprügiga. Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei v?i antud toodet visata
majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise
eesmärgil müügipunkti v?i kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.
Ez a jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket
nem kezelheti háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően
ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe
dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy
a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuot?s reiškia, kad jis neturi b?ti
utilizuojamas kartu su buitin?mis atliekomis. Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB
d?l elektros ir elektronin?s ?rangos atliek? (WEEE), šio elektros gaminio
negalima išmesti su buitin?mis atliekomis. Š? gamin? reikia grąžinti ? tą vietą,
kur jis buvo pirktas, arba ? miesto atliek? perdirbimo punktą.
Šis simbols uz produkta vai t? iesai?ojuma nor?da, ka šo produktu nedr?kst
izmest m?jsaimniec?bas atkritumos. Saska?? ar ES Direkt?vu 2002/96/EC par
elektrisko un elektronisko iek?rtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iek?rtu ir
aizliegts nodot kop? ar citiem neš?irotiem sadz?ves atkritumiem. L?dzu
nododiet šo iek?rtu atpaka? t?s tirdzniec?bas viet? vai J?su tuv?kaj?
sabiedriskaj? iek?rtu sav?kšanas punkt? to p?rstr?dei.
Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w
czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami
komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu
elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu
komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot

117

do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki
odpadów przeznaczonych do recyklingu.
Tento symbol na výrobku alebo jeho balení znamená, že výrobok nepatrí do
domáceho odpadu. V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických
a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie
odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho
vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení
na recyklovanie.

Operation of FM transmitter in this device
This equipment may be operated in these countries / Dieses Gerät darf in
folgenden Ländern betrieben werden / Deze apparatuur mag in de volgende
landen worden gebruikt / Cet appareil peut ętre utilisé dans les pays suivants /
Questo dispositivo puň essere utilizzato nei seguenti paesi / Este equipo
puede utilizarse en estos países / Dette udstyr mĺ benyttes i fřlgende lande /
Denna enhet fĺr användas i följande länder / Laitetta saa käyttää seuraavissa
maissa / Este equipamento pode ser utilizado nos seguintes países / Toto
vybavení smí být pouűíváno v následujících zemích / Toto vybavenie môűe
byť pouűívané v týchto krajinách / Ezt a berendezést a következő országokban
lehet működtetni / Urządzenie zostało dopuszczone do użytku w
następujących krajach / Seda seadet saab kasutada järgmistes riikides / Ši
?ranga gali veikti tokiose valstyb?se / Šo aparat?ru dr?kst lietot š?d?s valst?s:
AT, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, GB, LI, LU, NO, PT, SE
GO 530, GO 630, GO 730 and GO 930 devices should not be used for FM
transmission while connected to a computer with a USB cable.
Die Geräte GO 530, GO 630, GO 730 und GO 930 dürfen nicht für die UKWÜbertragung (als FM-Transmitter) genutzt werden, während sie über ein USBKabel mit einem Computer verbunden sind.
Les appareils GO 530, GO 630, GO 730 et GO 930 ne doivent pas ętre utilisés
ŕ des fins de transmission FM lorsqu'ils sont connectés ŕ un ordinateur par un
câble USB.
Los dispositivos GO 530, GO 630, GO 730 y GO 930 no deben utilizarse para
transmisión FM mientras estén conectados a un ordenador con un cable USB.
I dispositivi GO 530, GO 630, GO 730 e GO 930 non devono essere usati per la
trasmissione di un segnale FM quando collegati a un computer per mezzo di
un cavo USB.
De navigatiesystemen GO 530, GO 630, GO 730 en GO 930 zijn niet geschikt
voor FM-transmissie wanneer ze op een computer zijn aangesloten met
behulp van een USB-kabel.
Produkterne GO 530, GO 630, GO 730 og GO 930 mĺ ikke anvendes til FMtransmission, mens de er tilsluttet en computer via et USB-kabel.
GO 530-, GO 630-, GO 730- och GO 930-enheter skall inte användas för FMsändning när de är anslutna till en dator via en USB-kabel.
GO 530-, GO 630,- GO 730- ja GO 930 -laitteita ei tulisi käyttää FM-lähetykseen
silloin, kun laite on kytkettynä tietokoneeseen USB-johdolla.
Os equipamentos GO 530, GO 630, GO 730 e GO 930 năo devem ser utilizados
para transmissăo FM enquanto estiverem ligados a um computador com um
cabo USB.
Enhetene GO 530, GO 630, GO 730 og GO 930 břr ikke benyttes til FMoverfřring mens de er koblet til en datamaskin med USB-kabel.

118

Urządzenia GO 530, GO 630, GO 730 i GO 930 nie powinny być używane do
transmisji FM w czasie, w którym są podłączone do komputera za pomocą
kabla USB.
Zařízení GO 530, GO 630, GO 730 a GO 930 není vhodné používat pro FM
vysílání v době, kdy jsou pomocí USB kabelu připojena k počítači.
GO 530, GO 630, GO 730 ve GO 930 cihazlar? USB kablosuyla bir bilgisayara
ba?l?yken FM iletimi için kullan?lamaz.
A GO 530, a GO 630, a GO 730 és a GO 930 eszközöket nem szabad FM
jeladásra használni, amikor egy USB-kábellel hozzá vannak csatlakoztatva egy
számítógéphez.
Seadmeid GO 530, GO 630, GO 730 ja GO 930 ei tohi kasutada FM
ülekanneteks, kui need on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud.
Mode?us GO 530, GO 630, GO 730 un GO 930 aizliegts lietot FM raid?šanai,
kam?r tie ar USB kabeli ir piesl?gti datoram.
?renginiai GO 530, GO 630, GO 730 ir GO 930 neturi b?ti naudojami perduoti
signalus FM dažniais, kai jie prijungti prie kompiuterio USB kabeliu.
Els aparells GO 530, GO 630, GO 730 i GO 930 no s'han d'emprar per a
transmissions FM quan estan connectats a un ordinador amb un cable USB.
Zariadenia GO 530, GO 630, GO 730 a GO 930 nepoužívajte na vysielanie FM,
ak sú prostredníctvom kábla USB pripojené k počítaču.

This Document
Great care was taken in preparing this manual. Constant product development
may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in
this document is subject to change without notice.
TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions
contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from
the performance or use of this material. This document contains information
protected by copyright. No part of this document may be photocopied or
reproduced in any form without prior written consent from TomTom
International B.V.
Part numbers
TomTom GO: 4CH5.000.00, 4CH5.000.01, 4CH7.000.00, 4CH9.000.00

119

29.
Copyright notices

Copyright notices
(C) 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom(TM) and the " two
hands " logo are among the trademarks, applications or registered trademarks
owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user
license agreement for embedded software apply to this product; you can
review both at www.tomtom.com/legal

Data Source
(C) 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:
Topografische ondergrond Copyright (C) dienst voor het kadaster en de
openbare registers, Apeldoorn 2008.
(C) Ordnance Survey of Northern Ireland.
(C) IGN France.
(C) Swisstopo.
(C) BEV, GZ 1368/2008.
(C) Geonext/DeAgostini.
(C) Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /
(C) Mapsolutions. (C) DAV.
This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the
permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. (C) Crown
copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number
100026920.

Text to Speech technology, (C) 2008 Loquendo TTS. All rights reserved.
Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

Apple(R) and iPod(R) are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the
U.S. and other countries.

Audible(R), AudibleListener(R) and Audiblemanager(R) are registered
trademarks of Audible, Inc. When purchasing and using Audible content you
need to agree to the terms and conditions as posted in the Legal Notices
www.audible.com.

120

SoundClear(TM) acoustic echo cancellation software (C) Acoustic Technologies
Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
Supply of this product does not convey a license nor imply any right to
distribute content created with this product in revenue-generating broadcast
systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels),
streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other
content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and
the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs,
semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An
independent license for such use is required. For details, please visit
mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.
The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible
publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery
and scientific information about our home planet.
The focus is on Earth's climate and environmental change:
earthobservatory.nasa.gov/

121


Download file - link to post