hydronic_bd345wsc_ss_1622.rar

Webasto lub piecyk Sharana 1996

może to troche pomoże

  • hydronic_bd345wsc_ss_1622.rar
    • hydronic_bd345wsc_ss_1622.pdf


Download file - link to post

hydronic_bd345wsc_ss_1622.rar > hydronic_bd345wsc_ss_1622.pdf

Urz?dzenie grzewcze typu Hydronic:
D 3 W Z, B/D 4 W SC, B/D 5 W SC, B/D 5 W S
Eberspächer
Wyszukiwanie usterek
Instrukcja naprawy
Eberspaecher Sp. z o.o.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Okr??na 17
62-081 Przeźmierowo
tel. (061) 81 61 850
fax (061) 81 61 860

Niniejsza instrukcja naprawy jest wa?na
dla nast?puj?cych urz?dze?:
Hydronic D 3 W Z - 12 V

25 1926 00 00 00

Hydronic D 4 W SC- 12 V

25 1917 01 00 00

Hydronic D 5 W SC - 12 V

25 1920 05 00 00

Hydronic D 5 W S- 12 V

25 2031 05 00 00

Hydronic D 5 W S - 24 V

25 2009 05 00 00

Hydronic B 4 W SC - 12 V

20 1770 05 00 00

Hydronic B 5 W SC - 12 V

20 1753 05 00 00

Hydronic B 5 W S - 12 V

20 1777 05 00 00

Zawartośae

Strona

Przekroje urz?dze?

2-5

Opis pracy urz?dze?

6

W przypadku usterki sprawdź

7

Diagnoza zegarem modu?owym

8

Diagnoza testerem zegarowym

9

Wielkości kontrolne

10

Tabele kodów b??dów,
przyczyny usterek i ich usuwanie

11 - 12

Schematy elektryczne urz?dze?

13 - 15

Naprawa urz?dzenia D3W Z

16 - 19

Naprawa urz?dze? B4W SC, B5W SC

20 - 23

Naprawa urz?dze? D4W SC, D5W SC

24 - 27

Naprawa urz?dze? B/D5W S

28 - 32

Pomiar ilości paliwa

33

Przekrój urz?dzenia D 3 W Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

dmuchawa powietrza spalania
silnik elektryczny
wymiennik ciep?a
komara spalania
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
czujnik temperatury
czujnik przegrzania
sterownik
przewód powietrza spalania
przewód odprowadzenia spalin
pompa dozuj?ca paliwo
filtr paliwa w pompie
bezpiecznik g?ówny
8 biegunowa wtyczka

A
B
V
WA
WE

spaliny
paliwo
powietrze spalania
wyjście wody
wejście wody

2

Przekrój urz?dzenia B 4/5 W SC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

dmuchawa powietrza spalania
silnik elektryczny
wymiennik ciep?a
palnik
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
czujnik temperatury
czujnik przegrzania
sterownik
króciec powietrza spalania
t?umik spalin
króciec paliwowy
pompa wody
g?ówny bezpiecznik
z??cze 8 biegunowa wtyczka
odpowietrzenie
pompa dozuj?ca paliwo
filtr paliwa na wejściu do pompy

A
B
V
WA
WE

spaliny
paliwo
powietrze spalania
wyjście wody
wejście wody

3

Przekrój urz?dzenia D 4/5 W SC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

dmuchawa powietrza spalania
silnik elektryczny
wymiennik ciep?a
palnik
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
czujnik temperatury
czujnik przegrzania
sterownik
króciec powietrza spalania
t?umik spalin
pompa dozuj?ca paliwo
pompa wody
g?ówny bezpiecznik
z??cze 8 biegunowa wtyczka
odpowietrzenie

A
B
V
WA
WE

spaliny
paliwo
powietrze spalania
wyjście wody
wejście wody

4

Przekrój urz?dzenia B/D 5 W S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

dmuchawa powietrza spalania
silnik elektryczny
wymiennik ciep?a
palnik
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
czujnik temperatury
czujnik przegrzania
sterownik
króciec powietrza spalania
t?umik spalin
pompa dozuj?ca paliwo
filtr paliwa
g?ówny bezpiecznik
z??cze 8 biegunowa wtyczka
pompa wody

A
B
V
WA
WE

spaliny
paliwo
powietrze spalania
wyjście wody
wejście wody

5

Opis pracy urz?dze? Hydronic B/D 4/5 W SC/S

podawanie paliwa lub pojawi si? p?omie?, ale po chwili
znowu zgaśnie, to urz?dzenie przejdzie w wy??czenie
awaryjne.

W zale?ności od pod??czenia elektrycznego urz?dzenia
mo?e ono pracowaae tylko jako niezale?ne ogrzewanie
lub w kombinacji niezale?nego ogrzewania i dogrzewacza.

Przez wy??czenie i ponowne w??czenie urz?dzenia kasuje
si? wy??czenie awaryjne.

Praca jako niezale?ne ogrzewanie

3. Je?eli wyst?pi przegrzanie (za ma?a ilośae wody w uk?adzie
lub wyst?pienie poduszki powietrza), to czujnik przegrzania
zamelduje to sterownikowi, który przerwie doprowadzenie
paliwa a urz?dzenie przejdzie w wy??czenie awaryjne.
Po usuni?ciu przyczyny przegrzania urz?dzenie mo?na
ponownie uruchomiae przez jego wy??czenie i ponowne
w??czenie. Urz?dzenie uruchomi si?, je?eli jest w?aściwie
wych?odzone.

W??czenie
Po w??czeniu urz?dzenia zapala si? lampka kontrolna w
elemencie w??czaj?cym (wy??cznik, wy??cznik zegarowy).
W??cza si? pompa wody i rozpoczyna si? proces
uruchomienia urz?dzenia wg zawartego w sterowniku
programu.
Rozpoczyna si? ?arzenie sztyftu ?arowego i po
doprowadzeniu paliwa powstaje p?omie?.
Po rozpoznaniu i ustabilizowaniu p?omienia zostaje
wy??czony sztyft ?arowy.

4. Je?eli napi?cie zasilania obni?y si? poni?ej 10 V lub
zwi?kszy si? ponad 16 V, to urz?dzenie przejdzie w
wy??czenie awaryjne.

Grzanie
Urz?dzenie Hydronic B/D 4/5 W SC/S reguluje si? w
zale?ności od wielkości zapotrzebowania na ciep?o pracuj?c
na stopniach:
B/D 5 W SC/S

B/D 4 W SC

du?y
5000 W
ma?y
2200 W
wy??czenie regulacyjne

5. Przy uszkodzeniu sztyftu ?arowego lub przerwanych
przewodach elektrycznych do pompy paliwa urz?dzenie nie
uruchomi si?.

power
4000 W
du?y
3300 W
ma?y
1500 W
wy??czenie regulacyjne

6. Pr?dkośae obrotowa dmuchawy powietrza jest stale
kontrolowana; je?eli b?dzie ona niew?aściwa lub silnik
zablokuje si?, to urz?dzenie wy??czy si? awaryjnie.
Po pod??czeniu testera zegarowego firmy Eberspächer nr
kat. 22 1512 89 00 00 mo?na dokonaae diagnozy urz?dzenia.
Opis testera do??czony jest do testera.

W tym celu s? zapami?tane w pami?ci sterownika
odpowiednie temperatury, przy których nast?puje regulacja
urz?dzenia.

Poni?sze czynności mog? zostaae wykonane przez
u?ytkownika, w przypadku awarii urz?dzenia Hydronic:

Je?eli zapotrzebowanie na ciep?o na stopniu ma?ym jest
niewielkie i temperatura wody osi?ga wartośae 85° C,
urz?dzenie przechodzi w wy??czenie regulacyjne po 130
sekundowym przedmuchu z najwy?sz? pr?dkości? obrotow?
dmuchawy. Pompa wody pracuje ca?y czas do chwili
ponownego startu urz?dzenia.
Je?eli urz?dzenie si? wy??czy lub przejdzie w stan
wy??czenia awaryjnego, to przedmuch nast?puje
z najmniejsz? pr?dkości? obrotow? dmuchawy.

1. Kontrola i w razie potrzeby wymiana jednego z trzech
bezpieczników
25 A dla urz?dzenia
5 A dla elementów steruj?cych
25 A dla dmuchawy pojazdu
W przy uszkodzeniu bezpiecznika dmuchaw pojazdu ciep?o
nie b?dzie dostarczane do wn?trza pojazdu, ogrzewanie
b?dzie pracowaae nadal.
2. Wy??czyae i ponownie w??czyae urz?dzenie nie wi?cej ni? 2
razy. Je?eli urz?dzenie nadal nie pracuje, nale?y zg?osiae
si? z usterk? do autoryzowanego punktu serwisowego firmy
Eberspächer.

Uwaga:
Przed w??czeniem lub zaprogramowaniem w??czenia
urz?dzenia nale?y ustawiae dźwigni? ogrzewania pojazdu w
pozycji GRZANIE oraz dmuchaw? na najmniejszym biegu
(im mniejsze obroty dmuchawy, tym mniejszy pobór pr?du
z akumulatora).
Sterowanie i kroki bezpiecze?stwa
P?omie? jest kontrolowany przy pomocy czujnika p?omienia,
a maksymalna temperatura jest kontrolowana przez czujnik
przegrzania. Oba czujniki informuj? sterownik o przebiegu
pracy urz?dzenia, który wy??cza ogrzewanie w przypadku
powstania usterki.
1. Je?eli w urz?dzeniu nie pojawi si? p?omie? w ci?gu 90
sekund od chwili rozpocz?cia podawania paliwa, rozpoczyna
si? ponowna próba uruchomienia urz?dzenia (powtórny
start).
Je?eli po kolejnych 90 sekundach nie pojawi si? p?omie?
urz?dzenie przejdzie w wy??czenie awaryjne.
2. Je?eli w czasie pracy urz?dzenia nast?pi samoistne
wygaśni?cie p?omienia, to urz?dzenie ponownie rozpocznie
faz? uruchamiania. Je?eli w ci?gu 90 sekund nie nast?pi

6

W przypadku wyst?pienia usterki nale?y sprawdziae:

- paliwo w zbiorniku
- bezpieczniki
- przewody elektryczne i ich po??czenia
- doprowadzenie powietrza spalania i odprowadzenie spalin

7

Odczytywanie diagnozy zegarem modu?owym
Numer zamówienia 22 1000 30 34 00 niemiecki

Je?eli po w??czeniu urz?dzenia lub w czasie jego pracy
pojawi si? b??d odczytany przez zegar, to zostanie on
wyświetlony przez 15 sekund (cyfra poprzedzona liter? F).

Odblokowanie
Obs?uga: wykonaae po??czenie pomi?dzy zaciskiem 15
zap?on a zaciskiem 10 dwunasto polowej wtyczki zegara.

Np. wskazanie F 64 i migaj?cy symbol ogrzewania oznacza
aktualny b??d o kodzie 064.
Opisy b??dów w pracy urz?dzenia patrz strona 11 do 12.

Wcisn?ae przycisk grzanie. Zostanie wskazany aktualny b??d
F 15 lub F 50. Nast?pnie wcisn?ae przycisk zegara i
przytrzymaae, jednocześnie w ci?gu 2 sekund wcisn?ae
przycisk P.
Zegar modu?owy znajduje si? w fazie odczytu b??du.
Teraz nale?y wy??czyae zap?on (zacisk 15) wcisn?ae
jednocześnie przyciski zegar i P oraz jednocześnie w??czyae
zap?on (zacisk 15), i odczekaae a? na wyświetlaczu pojawi?
si? cztery kreski oddzielone dwukropkiem i symbol grzania.

Odczytywanie pami?ci b??du z sterownika przy pomocy
zegara modu?owego.
Elektroniczny sterownik wyposa?ony jest w pami?ae
umo?liwiaj?c? zapisanie pi?ciu ostatnich b??dów w pracy
urz?dzenia, które mo?na odczytaae przy pomocy zegara
modu?owego.
Aktualny b??d jest zapisany w pami?ci jako F1, najstarszy
jako F5.
Odczytanie zawartości pami?ci:
- wcisn?ae przycisk grzania - urz?dzenie w??czy si?
- wcisn?ae przycisk zegara i przytrzymaae jednocześnie w
czasie do 2 sekund wcisn?ae przycisk P.
Zostanie wyświetlony aktualny np. AF 64
Przy pomocy klawiszy ze strza?kami mo?na odczytaae
zawartośae pami?ci od F1 do F5.

Po up?ywie 3 sekund sterownik rozblokuje si? i urz?dzenie
zostanie w??czone. Na wyświetlaczu pojawi si? AF: 00 i
symbol grzania.

Kody b??dów patrz strona 9 do 11.
Uwaga!
Je?eli urz?dzenie nie jest pod??czone do zegara
modu?owego, to mo?na je skontrolowaae testerem
zegarowym pod??czenie patrz strona 9.
Odblokowywanie sterownika
Przegrzanie
Je?eli trzy razy po kolei wyst?pi b??d 012 lub 013 to
sterownik zablokuje si?.
Za du?o powtórze? startów
Je?eli urz?dzenie 10 razy pod rz?d nie uruchomi si? (pi?ae
b??dów 052 lub 050), to sterownik zablokuje si?.

8

Odczyt b??dów przy pomocy testera zegarowego
Nr zamówienia 22 1512 89 00 00
Pod??czenie testera zegarowego
Wpi?ae 8 biegunow? wtyczk? do testera.
- z 8 biegunowej wtyczki testera wyprowadziae trzy
przewody do wtyczki S1/B1 o przekroju 0,5 mm
i pod??czyae je odpowiednio
zacisk 3
zacisk 5
zacisk 6

przewód bia?o-niebieski (sygna? diagnozy)
przewód czerwony (plus zasilania)
przewód br?zowy (minus zasilania)

lub zastosowaae oryginalny adapter kabel do pod??czenia
testera do urz?dzenia.
Adapter Kabel do pod??czenia testera
zegarowego 22 1000 30 71 00

Obs?uga testera
Wcisn?ae klawisz D zostanie wskazany aktualny b??d. Kod
b??du patrz tabela str. 11 do 12 .
Sterownik zapami?tuje pi?ae ostatnich b??dów. Odczyt ich
nast?puje przez klawisze ze strza?kami.
Odblokowywanie sterownika
Przegrzanie
Je?eli trzy razy po kolei wyst?pi b??d 012 lub 013 to
sterownik zablokuje si?.
Za du?o powtórze? startów
Je?eli urz?dzenie 10 razy pod rz?d nie uruchomi si?
(pi?ae b??dów 052 lub 050), to sterownik blokuje si?.
Odblokowanie
Sterownik odblokuje si? po jednoczesnym wciśni?ciu
klawiszy L na czas minimum 2 sekund. Po up?ywie tego
czasu pami?ae zostanie skasowana, a sterownik
odblokowany.

9

Wielkości kontrolne
Pr?dkośae obrotowa dmuchawy
Hydronic D3W Z
Stopie? du?y
Stopie? ma?y

8000 +/- 800 obr/min
4500 +/- 800 obr/min

Hydronic B/D4W SC
Stopie? power
Stopie? du?y
Stopie? ma?y

10500 +/- 900 obr/min
8000 +/- 800 obr/min
4500 +/- 800 obr/min

Hydronic B/D5W SC/S
Stopie? du?y
Stopie? ma?y

11000 +/- 900 obr/min
4500 +/- 800 obr/min

Pompa dozuj?ca paliwo

ok. 20 Ohm

Wykres kontroli czujnika p?omienia

Rezystancja

Rezystancja [Ohm]

[kOhm]

Wykres do kontroli czujnika temperatury i przegrzania

Temperatura °C

Temperatura °C

10

Kod b??du

Usterka / b??d

Sposób usuni?cia

000

Praca bez b??dów

010

Za wysokie napi?cie

Napi?cie mierzone na zaciskach 1 (rt) i 2 (br) wtyczki B1/S1
sterownika wi?ksze ni? 16 V, sprawdziae akumulator i regulator
alternatora.

011

Za niskie napi?cie

Napi?cie mierzone na zaciskach 1 (rt) i 2 (br) wtyczki B1/S1
sterownika mniejsze ni? 10,2 V, sprawdziae akumulator i regulator
alternatora.

012

Przegrzanie

Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury lub czujnik
przegrzania wi?ksza ni? 125°C, sprawdziae obieg wodny

014

Rozpoznanie mo?liwe przegrzanie
(za du?a ró?nica temp.)
Ró?nica pomi?dzy temperatur? zmierzon? przez czujnik temperatury
i czujnik przegrzania wi?ksza ni? 15°C (min. temp wody 70°C i pracuj?ca
pompa paliwa) skontrolowaae oba czujniki w razie konieczności wymieniae
(wartości kontrolne wykres str. 10).

015

Blokada urz?dzenia

Poniewa? przekroczona zosta?a dopuszczalna liczba przegrza? w
sterowniku przekroczona dopuszczalna liczba przegrza? w liczniku
przegrza?, zablokowanie sterownika mo?na odblokowaae przy pomocy
testera zegarowego (wciśni?cie klawiszy " L " " L " ) .

017

Rozpoznane przegrzanie

Z?e wielkości podawane przez czujniki, temperatura zmierzona przez
czujnik temperatury i czujnik przegrzania wi?ksza ni? 130°C, patrz kod
012 i 014, skontrolowaae obieg wody, sprawdziae czujniki temperatury i
przegrzania, w razie konieczności wymieniae.

020

Przerwa na sztyfcie ?arowym

Sprawdziae sztyft , w razie konieczności wymieniae.

021

Zwarcie sztyftu ?arowego

Sprawdziae sztyft , w razie konieczności wymieniae.

030

Nieodpowiednia pr?dkośae
obrotowa silnika dmuchawy

Zablokowane ko?o dmuchawy lub silnik (usun?ae zabrudzenia),
ewentualnie wymieniae zespó?.

031

Przerwa na silniku dmuchawy

Sprawdziae przewody elektryczne zasilaj?ce silnik, ewentualnie
wymieniae silnik.

032

Zwarcie na silniku dmuchawy

Skontrolowaae silnik dmuchawy powietrza, ewentualnie wymieniae,
sprawdziae przewody zasilaj?ce.

038*

Przerwa na przekaźniku
dmuchawy pojazdu

Skontrolowaae przewody elektryczne do przekaźnika, usun?ae przerw?,
ewentualnie wymieniae przekaźnik.

039*

Zwarcie na przekaźniku
dmuchawy pojazdu

Skontrolowaae przewody elektryczne do przekaźnika, usun?ae zwarcie,
ewentualnie wymieniae przekaźnik.

041*

Przerwa na pompie wody

Skontrolowaae przewody elektryczne silnika pompy wody na przejście,
usun?ae przerw?, ewentualnie wymieniae silnik.

042*

Zwarcie na pompie wody

Skontrolowaae przewody elektryczne silnika pompy wody na zwarcie,
usun?ae zwarcie, ewentualnie wymieniae silnik.

047

Zwarcie na pompie paliwa

Skontrolowaae przewody elektryczne do pompy paliwa na zwarcie, usun?ae
zwarcie, w razie konieczności wymieniae pomp?.

048

Przerwa na pompie paliwa

Skontrolowaae przewody elektryczne do pompy paliwa na przerw?, usun?ae
przerw?, w razie konieczności wymieniae pomp?.

050*

Blokada z powodu zbyt du?ej
liczby powtórze? startu

Przekroczona dopuszczalna liczba powtórze? startu w liczniku,
zablokowanie sterownika, mo?na odblokowaae przy pomocy testera
zegarowego (wciśni?cie klawiszy " L " " L " ).

11

Kod b??du

Usterka / b??d

Sposób usuni?cia

051

Przekroczenie czasu przedmuchu Przy starcie urz?dzenia, je?eli czujnik p?omienia melduje temperatur?
wy?sz? od 70°C, skontrolowaae przewody doprowadzenia powietrza i
odprowadzenia spalin, sprawdziae czujnik p?omienia, ewentualnie wymieniae
(wartości kontrolne czujnika wykres strona 10)

052

Przekroczenie czasu
bezpiecze?stwa

Je?eli wszystkie próby uruchomienia urz?dzenia ko?cz? si? wy??czeniem
awaryjnym, to sprawdziae zasilanie paliwem oraz ilośae podawanego paliwa,
przewody doprowadzaj?ce powietrze i odprowadzaj?ce spaliny

053

Wygaśni?cie p?omienia
na stopniu Power

Urz?dzenie pozostaje gotowe do pracy, je?eli mo?liwe s?
jeszcze powtórzenia startu. Licznik powtórze? startu jest kasowany w
chwili uruchomienia urz?dzenia i przejścia na prac? regulacyjn?.
Usterka wyst?puje je?eli nie mo?liwe jest dokonanie powtórzenia startu,
sprawdziae zasilanie paliwem, doprowadzenie powietrza spalania i
odprowadzenie spalin.

054

Wygaśni?cie p?omienia na stopniu du?ym Patrz kod 053

056

Wygaśni?cie p?omienia na stopniu ma?ym Patrz kod 053

060

Przerwa na czujniku temperatury

Skontrolowaae po??czenia elektryczne, zmierzyae wielkośae rezystancji
mi?dzy zaciskami 7 i 8 (D3W Z) oraz 11 i 12 (D4W SC) na wtyczce B2.
Je?eli rezystancja jest wi?ksza ni? 2 MOhmy, to wyst?puje przerwa.

061

Zwarcie na czujniku temperatury

Skontrolowaae po??czenia elektryczne, zmierzyae wielkośae rezystancji
mi?dzy zaciskami 7 i 8 (D3W Z) oraz 11 i 12 (D4W SC) na wtyczce B2.
Je?eli rezystancja jest mniejsza ni? 50 Ohmów, to wyst?puje zwarcie.

064

Przerwa na czujniku p?omienia

Skontrolowaae po??czenia elektryczne, zmierzyae wielkośae rezystancji
mi?dzy zaciskami 5 i 6 (D3W Z) oraz 13 i 14 (D4W SC) na wtyczce B2.
Je?eli rezystancja jest wi?ksza ni? 3040 Ohmy, to wyst?puje przerwa.

065

Zwarcie na czujniku p?omienia

Skontrolowaae po??czenia elektryczne, zmierzyae wielkośae rezystancji
mi?dzy zaciskami 5 i 6 (D3W Z) oraz 13 i 14 (D4W SC) na wtyczce B2.
Je?eli rezystancja jest mniejsza ni? 750 Ohmów, to wyst?puje zwarcie.

071

Przerwa na czujniku przegrzania

Skontrolowaae po??czenia elektryczne, zmierzyae wielkośae rezystancji
mi?dzy zaciskami 9 i 10 (D3W Z i D4W SC) na wtyczce B2.
Je?eli rezystancja jest wi?ksza ni? 2 MOhmy to wyst?puje przerwa.

072

Zwarcie na czujniku przegrzania

Skontrolowaae po??czenia elektryczne, zmierzyae wielkośae rezystancji
mi?dzy zaciskami 9 i 10 (D3W Z i D4W SC) na wtyczce B2.
Je?eli rezystancja jest mniejsza ni? 50 Ohmów, to wyst?puje zwarcie.

090

Uszkodzenie sterownika
(wewn?trzne uszkodzenie)

Zak?ócenia pracy sterownika przez zak?ócenia napi?ciowe z instalacji
pojazdu, przyczynami mog? byae: z?y stan akumulatora, alternatora lub
jego regulatora, lub inne. Usun?ae zak?ócenia.

092

Uszkodzenie sterownika

Wewn?trzne uszkodzenie pami?ci sterownika, wymieniae sterownik.

093

Uszkodzenie sterownika

Wewn?trzne uszkodzenie pami?ci sterownika, wymieniae sterownik.

097

Wewn?trzne uszkodzenie sterownika

Pozosta?e b??dy ró?ne od kodów 090, 092, 093, wymieniae sterownik.

12

Dogrzewacz D 3 WZ - schemat elektryczny

Lista cz?ści
1.1
1.2
1.5

silnik dmuchawy
sztyft ?arowy
czujnik przegrzania

1.12
1.13

czujnik p?omienia
czujnik temperatury

2.1
2.2
2.7

sterownik
pompa dozuj?ca paliwo
bezpiecznik g?ówny 25 A

5.1

akumulator

a)
b)
c)

diagnoza
zacisk +15 lub wy??cznik temperaturowy
zacisk D+ alternatora

Kolory przewodów:
rt
br
ge
gr
gn
ws
bl
vi

czerwony
br?zowy
?ó?ty
szary
zielony
bia?y
niebieski
fiolet

13

Hydronic B/D 4/5 W SC

Hydronic B/D 5 W S

14

Lista cz?ści

Elementy steruj?ce

1.1
1.2
1.5

silnik dmuchawy
sztyft ?arowy
czujnik przegrzania

1.12
1.13

czujnik p?omienia
czujnik temperatury

2.1
2.2
2.5.7
2.7
2.7.1
2.7.5
2.12
2.15.9

sterownik
pompa dozuj?ca paliwo
przekaźnik dmuchawy pojazdu
bezpiecznik g?ówny 25 A
bezpiecznik elementów steruj?cych 5A
bezpiecznik dmuchawy pojazdu 25 A
pompa wody
czujnik temperatury zewn?trznej

3.1.9 wy??cznik wyboru grzanie / wietrzenie
(opcja dost?pna od po?owy 1996 roku)
3.2.5 wy??cznik zegarowy 7 dniowy
3.2.6 mini wy??cznik zegarowy
3.2.9 zegar modu?owy
5.1
5.1.2
5.9.1
5.10
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Zdalne sterowanie TP 41 z wy??cznikiem - przyciskiem

akumulator
skrzynka bezpieczników pojazdu
wy??cznik dmuchawy pojazdu
dmuchawa pojazdu
opcja dogrzewacza D+
zacisk +15
oświetlenie zacisk 58
przewietrzanie
opcja
zewn?trzny przycisk w??czaj?cy
przerwaae wi?zk?
tylko dla benzyny
tylko dla oleju nap?dowego
pod??czenie modu?u zdalnego
sterowania radiowego
w??cznik ogrzewania & lt; 5°C

k)

opcja

Sumaryczna d?ugośae przewodów zasilaj?cych
plus i minus
& lt; = 5m przekrój przewodu 4mm2
& gt; 5m & lt; = 8m przekrój przewodu 6mm2
Kolory przewodów:

Zdalne sterowanie TP 41 z mini zegarem

rt
br
ge
gr
gn
ws
bl
vi

15

czerwony
br?zowy
?ó?ty
szary
zielony
bia?y
niebieski
fiolet

Budowa urz?dzenia D3W Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9

pokrywa, p?aszcz
pokrywa , dmuchawa powietrza
sterownik z pokryw?
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
wi?zka elektryczna
silnik elektryczny kompletny
komora spalania
wymiennik ciep?a

Numery katalogowe elementów patrz lista cz?ści.

16

Kroki naprawy
Kolejnośae monta?u i demonta?u urz?dzenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

pokrywa, p?aszcz
pokrywa , dmuchawa powietrza
sterownik z pokryw?
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
wi?zka elektryczna
silnik elektryczny kompletny
komora spalania
wymiennik ciep?a

17

Demonta? / monta?

1. Pokrywa, p?aszcz

4. Sztyft ?arowy

2. Pokrywa, dmuchawa

5. Czujnik p?omienia (do demonta?u ko?nierza stosowaae
specjalny przyrz?d firmy AMP nr. 725 864-1)

3. Sterownik i pokrywa

6. Wi?zka elektryczna

18

7. Silnik elektryczny kompletny

8. Komora spalania z rur? p?omieniow?

9. Wymiennik ciep?a i p?aszcz wodny (przy monta?u
nale?y umieściae zaczep p?aszcza w szczelinie
znajduj?cej si? w wymienniku ciep?a)

19

Budowa urz?dzenia D4W SC, D5W SC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pokrywa pompy dozuj?cej paliwo
zabudowana pompa wody
wspornik pompy paliwa
pokrywa dmuchawy
sterownik z pokryw?
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
wi?zka elektryczna
silnik elektryczny kompletny
komora spalania z rur? p?omieniow?
wymiennik ciep?a z p?aszczem

20

Kroki naprawy
Kolejnośae monta?u i demonta?u urz?dzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pokrywa pompy dozuj?cej paliwo
zabudowana pompa wody
wspornik pompy paliwa
pokrywa dmuchawy
sterownik z pokryw?
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
wi?zka elektryczna
silnik elektryczny kompletny
komora spalania z rur? p?omieniow?
wymiennik ciep?a z p?aszczem

21

Demonta? / Monta?

1. Os?ona pompy paliwa

4. Pokrywa dmuchawy

2. Pompa wody (przy monta?u Oringi zak?adaae
na króaece pompy)

5. Sterownik wraz z pokryw?

3. Pompa paliwa ze wspornikiem

6. Sztyft ?arowy

22

7. Czujnik p?omienia (do demonta?u ko?nierza stosowaae
specjalny przyrz?d firmy AMP nr. 725 864-1)

10. Komora spalania z rur? p?omieniow?

8. Wi?zka elektryczna

11. Wymiennik ciep?a z p?aszczem (przy monta?u
nale?y umieściae zaczep p?aszcza w szczelinie
znajduj?cej si? w wymienniku ciep?a)

9. Silnik elektryczny kompletny

23

Budowa urz?dzenia B4W SC, B5W SC

1
2
3
4
5
6
7
7a
8
9
10
11

pokrywa
zabudowana pompa wody
pokrywa dmuchawy
sterownik z pokryw?
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
uchwyt sztyftu z doprowadzeniem paliwa
sitko sztyftu
wi?zka elektryczna
silnik elektryczny kompletny
komora spalania z rur? p?omieniow?
wymiennik ciep?a z p?aszczem

24

Kroki naprawy
Kolejnośae monta?u i demonta?u urz?dzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pokrywa
zabudowana pompa wody
dmuchawa z pokryw?
sterownik z pokryw?
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
uchwyt sztyftu z doprowadzeniem paliwa
wi?zka elektryczna
silnik elektryczny kompletny
komora spalania z rur? p?omieniow?
wymiennik ciep?a z p?aszczem

25

Demonta? / Monta?

1. Pokrywa

4. Sterownik z pokryw?

2. Pompa wody (przy monta?u Oringi
zak?adaae na króaece pompy)

5. Sztyft ?arowy

3. Dmuchawa z pokryw?

6. Czujnik p?omienia

26

7. Uchwyt sztyftu z doprowadzeniem paliwa

10. Komora spalania z rur? p?omieniow?

8. Wi?zka elektryczna

11. Wymiennik ciep?a z p?aszczem (przy monta?u
nale?y umieściae zaczep p?aszcza w szczelinie
znajduj?cej si? w wymienniku ciep?a)

9. Silnik elektryczny kompletny

27

Budowa urz?dzenia B 5 WS

1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

pokrywa
pokrywa dmuchawy
sterownik
dmuchawa
wymiennik ciep?a
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
uchwyt sztyftu z doprowadzeniem paliwa
O ring
sitko sztyftu
tulejka uszczelniaj?ca
czujnik przegrzania
czujnik temperatury
spr??ynka dociskowa
O ring
wi?zka elektryczna
uszczelka
uszczelka
p?aszcz wodny
rura p?omieniowa
O ring
pokrywa silnika
wi?zka sztyftu ?arowego
uchwyt

28

Budowa urz?dzenia D 5 WS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

pokrywa
pokrywa dmuchawy
sterownik
dmuchawa
wymiennik ciep?a
sztyft ?arowy
czujnik p?omienia
O ring
czujnik temperatury
spr??ynka dociskowa
O ring
wi?zka elektryczna
uszczelka
uszczelka
p?aszcz wodny
rura p?omieniowa
O ring
pokrywa silnika
redukcja tylko dla urz?dze? 24V
wi?zka sztyftu

29

Kroki naprawy
Kolejnośae monta?u i demonta?u urz?dzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

sterownik
sztyft ?arowy (D5WS)
sztyft ?arowy (B5WS)
uchwytu sztyftu z doprowadzeniem paliwa
czujnik p?omienia
dmuchawa
rura p?omieniowa
czujnik przegrzania i temperatury
wymiennik ciep?a z p?aszczem

30

Demonta? / Monta?

4. Uchwytu sztyftu z doprowadzeniem paliwa

1. Sterownik

2. Sztyft ?arowy (D5WS)
5. Czujnik p?omienia

3. Sztyft ?arowy (B5WS)
6. Dmuchawa

31

7. Rura p?omieniowa

8. Czujnik przegrzania i temperatury

9. Wymiennik ciep?a i p?aszcz wodny (przy monta?u
nale?y umieściae zaczep p?aszcza w szczelinie
znajduj?cej si? w wymienniku ciep?a)

32

Pomiar ilości paliwa

3. Analiza wyników
Wymagana ilośae

Uwaga !
Pomiaru ilości zu?ywanego paliwa nale?y dokonywaae
przy dostatecznie na?adowanym akumulatorze.
Napi?cie zmierzone na zaciskach sterownika powinno
wynosiae min 11 Volt, max 13 Volt.

D4W
D5W

1. Przygotowanie

B4W

Zdemontowaae pokryw? pompy paliwa (tylko dla urz?dzenia
Hydronic D4W SC, D5WSC).

B5W

Od??czyae przewód paliwowy od pompy paliwa do króaeca w
komorze spalania i jego ko?cówk? umieściae
w menzurce. W??czyae urz?dzenie.
Podawanie paliwa rozpocznie si? po oko?o 40 sekundach
od chwili w??czenia.
Je?eli paliwo wyp?ywa równomiernie oznacza to, ?e przewód
jest odpowietrzony.
Wy??czyae urz?dzenie i opró?niae naczynie pomiarowe.

max. 7,5 cm3 /90s
min. 6,5 cm3 /90s
max. 8,5 cm3 /90s
min. 7,5 cm3 /90s
max. 10,6 cm3 /90s
min. 9,5 cm3 /90s
max. 12,1 cm3 /90s
min. 10,9 cm3 /90s

Je?eli ilośae paliwa mieści si? w podanych granicach to
pompa paliwa jest sprawna. Je?eli nie, nale?y wymieniae j?
na now?.

2. Pomiar
W??czyae urz?dzenie
Podawanie paliwa rozpocznie si? po oko?o 40 sekundach
Naczynie pomiarowe trzymaae na wysokości sztyftu
?arowego.
Po 90 sekundach od chwili pierwszych impulsów na pomp?
paliwow? automatycznie zostanie przerwane podawanie
paliwa. Wy??czyae urz?dzenie.
Odczytaae ilośae paliwa w naczyniu pomiarowym.

33