Jak wykonać płytkę drukowan±_pliki.rar

Dla pocz±tkuj±cych -> Jak Wykonać Płytkę Drukowan±

Kolejny arytkuł z cyklu jak co¶ zrobić :) dla pocz±tkuj±cych ale i nie tylko Jak wykonać płytkę drukowan± metod± żelazkow±, za pomoca papieru kredowego. Prosze o opinie i o ile znalazły się jakie¶ błedy w opisie to proszę o powiadomienie mnie, zaraz poprawię :) (plik skompresowany w formacie rar) (płytka płytki plytki plytka duk drukowana laminat toner papier kredowy transfer) Widze ze plik do¶ć dużo zajmuje i postanowiłem zrobić go w formie HTML i mam nadzieje że tak bedzie lepiej dodaję jeszcze plik w formacie PDF moze kto¶ woli PDFy :)

  • Jak wykonać płytkę drukowan±_pliki.rar
    • Jak wykonać pĹ‚ytkÄ™ drukowanÄ….htm
    • Array


Download file - link to post

Jak wykonać płytkę drukowan±_pliki.rar > Jak wykonać pĹ‚ytkÄ™ drukowanÄ….htm

Jak wykonaae p?ytk? drukowan?Autor: nelik1987 (kornel Borowski)

& nbsp;

Jak wykonaae p?ytk? drukowan?

& nbsp;

& nbsp;

Jest wiele metod robienia
p?ytek drukowanych: pisak, filia, papier kredowy, frezowanie wydrapywanie
ście?ek.

& nbsp;

W tym opisie znajduj? si?
informacje jak wykonaae p?ytk? przy pomoc? metody ?elazkowej z u?yciem papieru
kredowego.

& nbsp;

1. & nbsp; & nbsp;
Zaczynamy

& nbsp;

Przegotowujemy:

- papier kredowy (koszt oko?o
8-10 z?, sklep papierniczy)

- papier ścierny (wodny,
grubośae / ziarnistośae 800-1300)

- ?elazko (najlepiej stare,
ale jak b?dziemy uwa?aae to mo?e byae nowe J )

- p?yn do naczy?

- denaturat

- gazeta

- laminat

- r?cznik kuchenny
(papierowy)

- szmatka lub r?cznik
bawe?niany

- kalafonia

- p?dzelek

- wiertarka (statyw do
wiertarki)

- wiert?a (średnica 0.8 do
1.4  mm)

- troch? cierpliwości

- nó?

& nbsp;

& nbsp;

2. & nbsp; & nbsp;
Papier kredowy drukowanie
ście?ek

& nbsp;

& nbsp;

Na pocz?tek drukujemy na
drukarce laserowej nasz projekt p?ytki ale oczywiście same ście?ki i wa?ne ?eby
czarny kolor ście?ek by? dosyae intensywny przy druku ?eby to nie by? szary bo
wtedy jest gorsza jakośae ście?ek. Mo?emy te? wydrukowaae na innej drukarce i
skserowaae na papierze kredowym.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

3. & nbsp; & nbsp;
Docinanie laminatu

& nbsp;

Laminat mo?na doci?ae na
dowoln? wielkośae z regu?y jest wielkośae pozwalaj?ca na zmieszczenie ście?ek
chocia? mo?e byae wi?ksza na przyk?ad pozwalaj?ca na wywiercenie dodatkowych
otworów i zamocowanie p?ytki w obudowie.

Laminat jest dośae twardym
materia?em i ci??ko go ci?ae naj?atwiej jest u?yae no?yka introligatorskiego,
modelarskiego, do tapet czy jak go tam nazywaj? J . Mo?e to
byae te? zrobione na ma?ej pile byle by mia?a jak najmniejsze z?bki by nie rwa?a
laminatu.

& nbsp;& nbsp;

Po wyci?ciu p?ytki nale?y
zeszlifowaae rogi i kraw?dzie by nie by?y poszarpane.

P?ytka gotowa do pracy
wygl?da tak:

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

4. & nbsp; & nbsp;
Przygotowanie do transferu

& nbsp;

& nbsp;

Polega to na tym ?e trzeba
dok?adnie oczyściae p?ytk? z wszelkich zabrudze? tlenków  itp. Do tego celu
u?ywamy papieru ściernego taki jak wymieniony wy?ej. Szlifujemy p?ytk? na mokro
pod bie??c? wod?. Papier ścierny odk?adamy jeszcze nam si? przyda.

& nbsp;& nbsp;

Nast?pnie myjemy p?ytk? w
wodzie z dodatkiem p?ynu do naczy? odt?uszcza jej powierzchnie a tak?e zmywaj?c
osad powsta?y podczas szlifowania.

& nbsp;& nbsp;

Po myciu staramy si? nie
dotykaae powierzchni p?ytki palcami ?eby nie pozostawiae na niej t?uszczu który
uniemo?liwia dobre przyklejanie si? tonera do mierzi. Ostatnia czynnośae przy
czyszczeniu to przemycie p?ytki denaturatem.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

5. & nbsp; & nbsp;
Transfer

& nbsp;

Transfer jest to
przeniesienia tonera z papieru kredowego na p?ytk? miedzian? znajduj?c? si? na
laminacie za pomoc? temperatury, czyli jest to transfer temperaturowy.

& nbsp;

Nastawiamy ?elazko na
najwi?ksz? temperatur? i czekamy a? si? nagrzeje miedzy czasie przygotowujemy
p?ytk? jak?ś szmatk? bawe?nian? (nie mo?e byae sztuczna bo si? stopi) gazet? i
troch? r?cznika papierowego.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

Uk?adamy na stole gazet?
z?o?on? kilka razy (kilka warstw) nast?pnie k?adziemy laminat na to papier
kredowy z nadrukiem zwróconym do miedzi na laminacie na to dajemy szmatk?
bawe?nian?, a z kawa?ka r?czniak kuchennego robimy ciasno zbit? kulk? któr?
b?dziemy przyciskaae papier do p?ytki.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

Teraz przyk?adamy ?elazko i
mocno dociskamy do p?ytki staraj?c si? nagrzaae jej ca?? powierzchni?
równomiernie, co 20 sekund podnosimy ?elazko i dociskamy nasz? kulk? z r?cznika
kuchennego  papier do p?ytki i znowu nagrzewamy p?ytk? czynnośae powtarzamy 4-6
razy.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

Podnosimy szmatk? bawe?nian?
i teraz ście?ki powinny przebiae na drug? stron? (lekko), czasami papier mo?e
zbr?zowieae ale to nic. Na tym ko?czy si? transfer.

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

6. & nbsp; & nbsp;
Usuwanie nośnika

& nbsp;

Nast?pna czynnośae to
usuniecie nośnika. Na pocz?tek trzeba go namoczyae ?eby lepiej odchodzi? od
p?ytki. Wk?adamy p?ytk? z papierem go do ciep?ej wody z dodatkiem p?ynu to
naczy?. Moczymy a? do momentu gdy papier namoknie ca?kowicie i b?dzie mi?kki.
Dla przyspieszenia tego procesu i lepszego namoczenia mo?na pocieraae p?ytk?
pacami w wodzie.

& nbsp;& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

Teraz zwyczajnie odrywamy
papier od p?ytki ale uwa?aj?c na to ?eby nie oderwaae go ze ście?kami i teraz
widaae jak dok?adnie oczyściliśmy i odt?uściliśmy p?ytk?, nie ukrywam ?e mi
nawet po wielu takich wykonaniach p?ytek zdarza si? ze jakaś ście?ka si?
przerwie ale to normalne.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

Ca?ośae papieru nie zjedzie za
jednym razie, wi?c trzeb go zedrzeae do ko?ca mo?na pocieraae p?ytk? papier
zaczyna si? „kulaae” pod palcami i ?atwo odchodzi. Je?eli wszystko by?o zrobione
prawid?owo to nawet moce tarcie nie usuwa tonera z miedzi. Usuwanie papieru
najlepiej robiae pod bie??c? wod?.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

7. & nbsp; & nbsp;
Poprawianie b??dów

& nbsp;

Jak widomo nikt nie jest
dokona?y, a rzeczy martw bywaj? z?ośliwe, a wi?c pojawiaj? si? b??dy, wtedy
przydatny jest pisak do p?ytek drukowanych, poprawiamy nim wszystkie miejsca
gdzie toner odklei? si?.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

Tak wygl?da ju? p?ytka
przygotowana do trawienia, czyli poprawiono na niej wszelkie b??dy i
niedoci?gni?cia.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

8. & nbsp; & nbsp;
Trawienie p?ytki

& nbsp;

Trawienie mierzi zachodzi w
po??czeniu z FeCl 3 + 6H 2 0 czyli trójchlorek ?elaza, lub
innych środkach do trawienia chlorek jest najpopularniejszy

!!! UWAGA !!! Trójchlorek
?elaza jest to substancja najcz?ściej w postaci granulatu bardzo mocno
brudz?cego

& nbsp;& nbsp;

Przygotowujemy roztwór w
którym b?dziemy wytrawiaae p?ytk? drukowan?.:

Do naczynia najlepiej
szklanego lub plastyku (odpornego na ciep?o) wrzucamy oko?o 50 gramów chlorku (jest to skrót od trójchlorku ?elaza). Zalewamy granulat oko?o 300 ml. gor?cej wody
(stosunek wody do chlorku jest bli?ej nie określony i samemu trzeba dobraae
st??enie).

& nbsp;& nbsp;

!!! UWAGA !!! Lepiej ubraae
stare ubrania albo fartuch, bo roztwór chlorku z woda zostawia nie do usuniecie
plamy !

& nbsp;

Wk?adamy p?ytk? do naczynia
tak ze strona z miedzi? zwrócona jest do do?u co pozwoli na odpadanie miedzi
podczas trawienia. P?ytka nie mo?e przylegaae do dna o ile dno naczynia jest p?askie
bo to bardzo spowolni proces trawienie, wystarczy po?o?yae na dno wyka?aczk? i
za?atwione.

& nbsp;& nbsp;

Teraz czekamy oko?o 30-45
min, wszystko zale?y od tego jakie jest st??enie roztworu i czy roztwór by? ju?
u?ywany trawienie mo?e trwaae nawet 1,5 godziny. Co oko?o 10 min nale?y poruszaae
p?ytk? co pozwoli na lepsze odpadanie miedzi i szybsze trawienie. Podczas tego
jak b?dziemy ruszaae p?ytk? mo?na sprawdziae stopie? wytrawienia czyli patrzymy
pod świat?o czy miedz ju? si? wytrawi?. (!wskazówka! nie martwcie si? jak
p?ytka b?dzie ró?owa, tak si? dzieje podczas trawienia). Do wyci?gni?cia p?ytki
u?ywamy r?kawiczek gumowych lub worka bo jak pami?tamy chlorek bardzo brudzi.

& nbsp;& nbsp;

Gdy p?ytka ju? w ca?ości jest
wytrawiona sp?ukujemy ja obficie wod? by zatrzymaae proces trawienia.

& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

9. & nbsp; & nbsp;
Usuwanie toner

& nbsp;

Jest dosyae prost? cz?ści?
ca?ego procesy wykonania p?ytki po prostu wystarczy przetrzeae p?ytk? wacikiem z
 du?? ilości? zmywacza do paznokci (aceton).

& nbsp;& nbsp;

By pozbyae si? tonera
doszcz?tnie (resztki tonera mog? przeszkodziae w litowaniu) znów szlifujemy
p?ytk? papierem tym który wcześniej od?o?yliśmy równie? pod bie??c? wod?.

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

10. & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
Wiercenie otworów

& nbsp;

Najlepiej otwory wierci si?
wiertark? na statywie, tak jak na zdj?ciu. Zak?adamy wiert?o średnicy od 0.8 do
1.4  mm (średnica wiert?a zale?y od wielkości montowanych podzespo?ów lecz do
wi?kszości zastosowa? wystarcza wiert?o średnicy 1mm) do wiercenia otworów pod
elementy takie jak oporniki kondensatory itd.

& nbsp;& nbsp;& nbsp;

Po wywierceniu otworów musimy
odt?uściae p?ytk? i za pomoc? denaturatu.

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

11. & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
Czynności ko?cowe

& nbsp;

Pokrywanie ście?ek p?ynn?
kalafoni?.

& nbsp;

P?ynn? kalafonie
przygotowujemy z denaturatu w którym rozpuszczono kalafoni?, tworzymy roztwór
nasycony (czyli taki ze wi?cej kalafonii ju? si? tam nie rozpuści w roztworze ).

& nbsp;& nbsp;

Takim roztworem pokrywamy
p?ytk? w miejscach gdzie znajduje si? miedz pozwoli to zatrzymaae lub spowolniae
proces utleniania a tak?e u?atwi późniejsze lutowanie na p?ytce. Zostawiamy
p?ytk? do wyschni?cia.

& nbsp;& nbsp;

?ycz? powodzenia
przy wytrawianiu p?ytek

Kontakt:

- GG 2406298

- Email: nelik1987@wp.pl

- lub na elektrodzie mój
nick: nelik1987

& nbsp;

& nbsp;& nbsp;& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

Koniec