9152.rar

Dotykowy wyłącznik urządzeń EP 10/2004

Witam poszukuje schematu do projektu z EP: ''Dotykowy wyłącznik urządzeń zasilanych z sieci 230 V/50 Hz'' projekt nr 122 z 10/2004. Posiadam plik schematu z rozszerzeniem PCB lecz nie mogę go otworzyć ponieważ mam problemy z uruchomieniem protela a w tym właśnie programie płytka została zaprogramowana. Moja prośba więc jest następująca, czy mógłby ktoś wyeksportować mi ten schemat do np pliku pdf ? W załączniku schemat płytki w PCB

  • 9152.rar
    • uwagi.txt
    • EP_dot.ddb
    • EP_dot.PCB


Download file - link to post

9152.rar > uwagi.txt

Uwagi do zamieszczonych materia?ów:

Wœród materia?ów dodatkowych do projektów zamieszczane s? g?ównie pliki p?ytek drukowanych i pliki wynikowe programów do mikrokontrolera. Pliki te maj? ró?ne rozszerzenia i obs?ugiwane s? tylko przez programy, w których zosta?y utworzone. Do niektórych projektów mog? byae do??czone inne pliki m.in. takie jak pliki Ÿród?owe programów, aplikacje i ich Ÿród?a.

Poni?ej przedstawiono przyk?adowe rozszerzenia plików najczeœciej do??czanych do projektów.

Pliki z rozszerzeniem PCB, PcbDoc, brd, dip s? plikami Ÿród?owymi p?ytek drukowanych.
Przyk?adowe programy obs?uguj?ce pliki:
Pcb - PADS, ExpressPCB, EasyTrax, AutoTrax, Protel
Brd - Eagle, KiCAD
PcbDoc - Altium Designer
Dip - DipTrace

Uwaga! Przyk?adowo plik brd zaprojektowany w programie Eagle nie jest obs?ugiwany przez program KiCAD.

Pliki z rozszerzeniem: gbr, gbw, gbx, pho, art, lgr, lgx, alp, dri, drl, drr, gbl, gbo, gbs, gko, gpi, gtl, gto, gtp, gts s? to gerbery plików PCB.

Pliki hex i bin s? plikami wynikowymi powsta?ymi podczas kompilacji Ÿróde? programów.

Pliki z rozszerzeniem aps, mcp, bas, pde s? to projekty programów uruchamiane odpowiednio za pomoc? AVRStudio, MPlab, BascomAVR, Arduino.

Pliki z rozszerzeniem bas, c, asm, cpp s? plikami Ÿród?owymi programów do mikrokontrolera.

W dodatkowych materia?ach mog? znajdowaae pliki nie wymienione wy?ej.