Instrukcja_Yamaha_01V.pdf

Yamaha 01v Mikser cyfrowy instrukcja w języku polskim

http://obrazki.elektroda.pl/7004967200_1446646733_thumb.jpg


iii

Ważne informacje
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania 01V
Środki ostrożności
o
o
o

o

Nie należy umieszczać 01V w miejscach narażonych na silne nagrzewanie się, lub
bezpośrednio na słońcu; może to wywołać jego pożar.
Nie należy umieszczać 01V w miejscach silnie zawilgoconych lub zakurzonych,
gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
Podłącz przewód zasilający 01V tylko do gniazda sieciowego prądu zmiennego
typu opisanego w instrukcji lub zaznaczonego na urządzeniu. Błędne podłączenie
może spowodować pożar lub porażenie prądem.
Nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka. Może to spowodować jego przeciążenie i w konsekwencji pożar lub porażenie prądem. Może to również niekorzystnie wpłynąć na pracę niektórych urządzeń.

o

Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Jeśli zostanie
on uszkodzony, może zaistnieć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.

o

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. jest przecięty lub odsłonięta jest jego
żyła), poproś sprzedawcę miksera o jego wymianę. Jeśli będziesz kontynuował
pracę z 01V w takich warunkach, możesz wywołać pożar, lub też możesz zostać
porażony prądem.

o

Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka należy chwytać tylko za nią, a nie
za przewód, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie, a w rezultacie pożar lub
porażenie prądem.

o

Nie kładź niewielkich metalowych przedmiotów na wierzchu 01V; jeśli dostaną
się do środka, mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.
Nie blokuj otworów wentylacyjnych 01V, znajdujących się u góry i z tyłu urządzenia, gdyż może to spowodować jego przegrzanie i uszkodzenie, lub wręcz niebezpieczeństwo pożaru.
Nie próbuj przerabiać 01V, gdyż możesz zostać porażony prądem lub wywołać
pożar.
Roboczy zakres temperatur 01V mieści się pomiędzy 5°C a 35°C.

o

o
o

Przestrogi
o
o

o

o

Gdy podłączasz do 01V urządzenia audio i głośniki, wyłącz w nich zasilanie. Zastosuj się do ich instrukcji obsługi i stosuj odpowiednie przewody połączeniowe.
Jeśli zauważysz cokolwiek nienormalnego, jak dym, zapach, hałas itp., wyłącz bezzwłocznie 01V i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Upewnij się, że te zjawiska
ustąpiły. Skonsultuj się ze sprzedawcą odnośnie naprawy. Jeśli będziesz kontynuował pracę z 01V w takich warunkach, możesz spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Jeśli jakiś przedmiot, lub woda dostanie się do wnętrza, wyłącz bezzwłocznie zasilanie, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i skonsultuj się ze swoim sprzedawcą
odnośnie naprawy. Jeśli będziesz kontynuował pracę z 01V w takich warunkach,
możesz spowodować pożar lub porażenie prądem.
Jeśli nie zamierzasz używać 01V przez długi okres czasu, wyjmij wtyczkę zasilającą
z gniazda sieciowego dla zmniejszenia prawdopodobieństwa pożaru.

o

Nie używaj benzenu, rozpuszczalników, detergentów czyszczących i innych chemikaliów do czyszczenia 01V. Używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki.

o

01V to ciężkie urządzenie. Przy podnoszeniu zawsze chwytaj go pod spodem, a nie
za boczne ścianki.

01V-- Instrukcja użytkowania

?V

Zakłócenia
01V wykorzystuje cyfrowe układy wysokiej częstotliwości, które mogą spowodować
zakłócenia w znajdujących się w pobliżu odbiornikach radiowych i telewizyjnych.
Jeśli pojawią się zakłócenia, zmień położenie zakłócanego sprzętu.

Prawa zastrzeżone
(C) Yamaha Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część oprogramowania 01V i tej instrukcji nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody firmy Yamaha Corporation.

Znaki zastrzeżone
ADAT Multichannel Optical Digital Interface (wielokanałowy cyfrowy interfejs optyczny ADAT) jest znakiem towarowym, a ADAT i Alesis są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alesis Corporation. Macintosh jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Apple Computer, Inc. Pro Tools jest zarejestrowanym znakiem towarowym firm Digidesign i Avid Technology, Inc.
Tascam Digital Audio Interface (TDIF-1(TM)) jest znakiem towarowym, a Tascam i TEAC
są zastrzeżonymi znakami towarowym TEAC CORPORATION. Windows to znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
Wszystkie inne znaki fabryczne i towarowe są własnością ich odpowiednich posiadaczy i jako takie są uznawane.

Zawartość opakowania
Opakowanie 01V powinno zawierać poniższe rzeczy. Upewnij się, że otrzymałeś je
wszystkie.
Cyfrowy stół mikserski 01V
o

Instrukcję użytkowania

Jeśli czegokolwiek brakuje, skontaktuj się z firmą Pro Musica (adres wewnątrz okładki).

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość!

01V- Instrukcja użytkowania

Spis treści

V

Spis treści
1

Zapraszamy do 01V

1

Zapraszamy do 01V
O tej instrukcji
Instalacja 01V
Właściwości 01V
Opis najważniejszych właściwości

2

2
2
2
3
4

Rozpoczynamy

9

Przykładowy system z 01V
Ważne informacje o zegarze Wordclock
Podłączanie przewodu zasilającego
Włączanie 01V
Wyłączanie 01V

3

Oglądamy 01V

10
11
11
11
11

13

Manipulatory wierzchniej płyty
Wejścia i wyjścia
Schemat blokowy

4

14
20
24

Interfejs użytkownika

27

O interfejsie użytkownika
Wyświetlacz
Elementy wyświetlacza
Przyciski kursora
Kółko PARAMETER
Przyciski -1 /DEC i +1/INC
Przycisk ENTER
Tryby pracy tłumików
Okno edycji nazwy

5

28
28
30
31
31
31
31
32
37

Kanały wejściowe

39

Kanał wejściowy
Zasilanie phantom power
Przyciski tłumików wstępnych
Ustawianie wzmocnienia w kanale wejściowym
Pomiar poziomu w kanałach wejściowych
Odwracanie fazy sygnału wejściowego
Tłumienie sygnałów w kanałach wejściowych
Stosowanie korekcji w kanałach wejściowych
Procesory dynamiki w kanałach wejściowych
Opóźnienie sygnału w kanale
Wyciszanie kanałów wejściowych
Ustawianie poziomów w kanałach wejściowych
Panorama w kanałach wejściowych
Komutacja w kanałach wejściowych
Odsłuchiwanie kanałów wejściowych
Kanały wyjściowe i wysyłki Aux

40
41
41
41
41
42
43
44
44
45
46
46
47
49
50
50

01V- Instrukcja użytkowania

vi

Spis treści

K a n a ł y w y j ś c i o w e i wyjścia O m n i
Kanały wyjściowe i wyjścia O p t i o n I/O
Z a m i a n a w e j ś ć 1 - 8 i 17-24
Parowanie kanałów wejściowych
Grupowanie tłumików
Grupowanie wyciszania
Oglądanie ustawień kanału wejściowego
Kopiowanie i zamiana ustawień kanałów
Schemat blokowy kanału wejściowego

6

Korekcja
O korekcji 01V
Regulacja k o r e k c j i
Parametry korekcji
O m i j a n i e korekcji (bypass)
Zerowanie korekcji
Biblioteka k o r e k c j i
W y k a z s t a ł y c h p r o g r a m ó w korekcji
Z a p a m i ę t y w a n i e p r o g r a m ó w korekcji
W y w o ł y w a n i e p r o g r a m ó w korekcji
Edycja n a z w p r o g r a m ó w korekcji
P a r a m e t r y s t a ł y c h p r o g r a m ó w korekcji

7

Solo, odsłuch i mierniki

50
50
51
52
55
56
57
59
60

61
62
63
66
66
66
67
67
68
69
70
71

75

O odsłuchu i solo
Wyjścia odsłuchowe
Słuchawki
W e j ś c i e dla d w u ś l a d u (2TR IN)
Ustawianie odsłuchu
Używanie odsłuchu
Schemat blokowy odsłuchu
Ustawianie solo
Używanie solo
Schemat blokowy solo
Pomiary poziomu sygnałów
G ł ó w n e mierniki stereo
Peak H o ł d
Wybór punktu pomiarowego
M i e r n i k i O p t i o n I / O ( k a n a ł y w e j ś c i o w e 17-24)
Mierniki wysyłek efektów

8

76
77
77
77
78
78
79
80
81
82
83
84
84
85
85
86

Wyjście Stereo
O wyjściu Stereo
A n a l o g o w e wyjścia Stereo
W y j ś c i e 2TR O u t i w y j ś c i e s t e r e o
W y j ś c i e c y f r o w e Coaxial Digital O u t i w y j ś c i e Stereo
O p t i o n I / O i w y j ś c i e Stereo
Wyjścia O m n i i wyjścia Stereo
Solo i w y j ś c i e S t e r e o
O d s ł u c h i w a n i e wyjścia s t e r e o

07 V-- Instrukcja użytkowania

87
88
88
88
88
88
88
88
88

Spis treści

vii

P o m i a r y d l a wyjścia s t e r e o
K o m u t o w a n i e sygnałów na wyjście stereo
O g l ą d a n i e u s t a w i e ń dla w y j ś c i a S t e r e o
Ustawianie p o z i o m u na wyjściu Stereo
W y c i s z a n i e w y j ś c i a Stereo
U s t a w i a n i e r ó w n o w a g i n a w y j ś c i u Stereo
S t o s o w a n i e k o r e k c j i dla wyjścia S t e r e o
P r o c e s o r d y n a m i k i wyjścia Stereo
O p ó ź n i e n i e na wyjściu Stereo
S c h e m a t b l o k o w y wyjścia S t e r e o

Wysyłki Aux

93

O w y s y ł k a c h Aux
O p t i o n I / O i wysyłki Aux
W y j ś c i a O m n i i wysyłki Aux
O d s ł u c h i w a n i e w y s y ł e k Aux
P o m i a r y s y g n a ł u dla w y s y ł e k Aux
W y s y ł a n i e s y g n a ł ó w z k a n a ł ó w do w y s y ł e k Aux
W y s y ł k i Aux s p r z e d t ł u m i k a / z z a t ł u m i k a
O g l ą d a n i e u s t a w i e ń w y s y ł e k Aux
U s t a w i a n i e s u m a r y c z n e g o p o z i o m u w y j ś c i a wysyłki Aux
W y c i s z a n i e w y s y ł e k Aux
S t o s o w a n i e k o r e k c j i w w y s y ł k a c h Aux
P r o c e s o r y d y n a m i k i wysyłki Aux
P a r o w a n i e wysyłek Aux
S c h e m a t b l o k o w y wysyłki Aux
S c h e m a t b l o k o w y p a r y s t e r e o wysyłek Aux

9

89
89
89
90
90
90
90
9Q
91
92

94
94
94
94
94
95
97
98
99
100
100
100
101
104
105

10 Wyjścia Bus

107

O w y j ś c i a c h Bus
O p t i o n I / O i w y j ś c i a Bus
W y j ś c i a O m n i i wyjścia Bus
O d s ł u c h i w a n i e w y j ś ć Bus
P o m i a r y s y g n a ł u n a w y j ś c i a c h Bus
K o m u t o w a n i e s y g n a ł ó w d o w y j ś ć Bus

108
108
108
108
108
108

U s t a w i a n i e s u m a r y c z n y c h p o z i o m ó w n a w y j ś c i a c h Bus
W y c i s z a n i e w y j ś ć Bus
K o m u t a c j a s y g n a ł ó w szyn Bus n a s z y n ę w y j ś c i a S t e r e o
P a r o w a n i e w y j ś ć Bus
S c h e m a t b l o k o w y w y j ś ć Bus
S c h e m a t b l o k o w y p a r y s t e r e o w y j ś ć Bus

109
109
110
111
112
113

11 Wyjścia Omni
O wyjściach O m n i
Wyjścia O m n i
Przyporządkowywanie wyjść O m n i
Opóźnienie na wyjściach O m n i
Schemat blokowy wyjść O m n i

115
116
116
116
117
118

07 V- Instrukcja użytkowania

viii

Spis treści

12 Procesory efektów
O w b u d o w a n y c h procesorach efektów
Fabryczne programy efektów
Stosowanie efektów
W y s y ł k i e f e k t ó w s p r z e d t ł u m i k a i zza t ł u m i k a
Oglądanie ustawień wysyłek efektów
Pomiar sygnałów w wysyłkach efektów
U s t a w i a n i e s u m a r y c z n y c h p o z i o m ó w wysyłek e f e k t ó w
Wyciszanie wysyłek efektów
Oglądanie ustawień powrotów efektów
Pomiar sygnałów w powrotach efektów
Stosowanie korekcji w powrotach efektów
Wyciszanie powrotów efektów
Ustawianie p o z i o m ó w w powrotach efektów
Ustawianie p a n o r a m y w powrotach efektów
Komutacja powrotów efektów
Odsłuchiwanie powrotów efektów
P o w r o t y e f e k t ó w i wysyłki Aux
Biblioteka e f e k t ó w
Zapamiętywanie programów efektów
Wywoływanie programów efektów
Edycja n a z w p r o g r a m ó w e f e k t ó w
Edycja e f e k t ó w
U s t a w i a n i e p a r a m e t r ó w Delay, Freq, N o t e i T e m p o
Parametry efektów
Schemat blokowy torów efektów

13 Procesory dynamiki
O procesorach dynamiki
Stałe p r o g r a m y d y n a m i k i
Użycie p r o c e s o r ó w d y n a m i k i
Edycja p r o c e s o r ó w d y n a m i k i
Rodzaje procesorów
Biblioteka d y n a m i k i
Zapamiętywanie programu dynamiki
Wywoływanie programu dynamiki
Edycja n a z w y p r o g r a m u d y n a m i k i
Ustawienia stałych p r o g r a m ó w d y n a m i k i

14 Pamięci układu
O pamięciach układu
Co jest z a p a m i ę t y w a n e w p a m i ę c i a c h u k ł a d u ?
O b u f o r z e i w s k a ź n i k u edycji
Pamięć układu 00
Obszar pamięci układu na wyświetlaczu
Zapamiętywanie układów roboczych
Wywoływanie układów roboczych
W y w o ł y w a n i e u k ł a d ó w r o b o c z y c h przy p o m o c y k o m u n i k a t ó w
MIDI P r o g r a m C h a n g e
Anulowanie wywołania układu roboczego

07 V-- Instrukcja użytkowania

119
120
121
123
125
127
127
128
129
130
130
130
130
131
131
131
131
131
132
133
134
135
136
137
138
159

161
162
163
164
166
167
173
174
175
176
177

183
184
184
185
185
185
186
187
188
189

Spis treści

Zabezpieczenie pamięci układu
Edycja n a z w p a m i ę c i u k ł a d u
Przenumerowanie pamięci układu
U s t a w i a n i e c z a s u przejścia p o z i o m ó w
Bezpieczne wywoływanie d a n y c h układu

vii

189
190
190
191
192

15 Inne funkcje

193

P r z y p o r z ą d k o w y w a n i e t ł u m i k ó w i p r z y c i s k ó w ON
Użycie g e n e r a t o r a
U s t a w i a n i e p r e f e r e n c j i 01V
I n i c j a l i z a c j a 01V
Kalibracja t ł u m i k ó w

194
202
203
204
204

16 Używanie cyfrowych wejść i wyjść

205

O s y g n a ł a c h zegara
U s t a w i a n i e zegara
C y f r o w e w y j ś c i e Digital S t e r e o O u t
Dither
C y f r o w e w e j ś c i e Digital Stereo I n
K a s k a d o w e ł ą c z e n i e 01V
O kartach Option I/O
Instalacja kart O p t i o n I/O
Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych O p t i o n I/O
Schemat blokowy Option I/O

206
209
211
212
213
214
216
218
219
220

17 MIDI

221

MIDI i 01V
Porty M I D I
W s k a ź n i k i MIDI Receive
U s t a w i a n i e MIDI
Wywoływanie układów roboczych poprzez Program Change
Sterowanie parametrami poprzez Control Change
S t e r o w a n i e p a r a m e t r a m i p o p r z e z S y s t e m Exclusive
Wypis blokowy
F u n k c j a Local C o n t r o l
MIDI M a c h i n e C o n t r o l
K o n t r o l e r y MIDI d e f i n i o w a n e przez u ż y t k o w n i k a
W i ą z a n i e z e s o b ą 01V

18 Przykładowe systemy

222
222
224
224
227
229
231
232
234
236
238
239

241

01V i r e j e s t r a t o r z i n t e r f e j s e m ADAT
01V i d w a r e j e s t r a t o r y z i n t e r f e j s e m ADAT

242
244

01V i r e j e s t r a t o r z i n t e r f e j s e m T a s c a m
01V i d w a r e j e s t r a t o r y z i n t e r f e j s e m T a s c a m
01V i P r o T o o l s (AES/EBU)

246
248
250

Usuwanie problemów

253

01 V- Instrukcja użytkowania

X

Spis treści

Dodatek A: Ogólny
Wykres poziomów 01V
Komunikaty wyświetlacza
Pokrywa zabezpieczająca
Zestaw montażowy do racka

Dodatek B: Parametry techniczne
Ogólne
Kanały wejściowe 1-16
Wejścia Option I/O 17-24 (z opcjonalną kartą)
Wejście Digital Stereo In
Powroty Return 1, 2 (wbudowane EFFECT 1,2)
Bus 1 - 4
Aux 1 - 4
Wyjście Stereo Out
Wyjścia O m n i Out 1 - 4
Wyjście Monitor Out (Solo)
Wyjście Digital Stereo Out
Wyjścia Option I/O (z opcjonalną kartą)
Pamięci i biblioteki
Korekcja
Wejścia analogowe
Wyjścia analogowe
Cyfrowe wejścia audio
Cyfrowe wyjścia audio
Karty Option I/O
Wejścia/wyjścia sterujące
Wymiary 01V

Notatki

01V- Instrukcja

użytkowania

257
257
258
259
259

261
261
263
264
264
264
265
265
265
265
266
266
266
266
267
268
268
269
269
269
270
271

272

Z a p r a s z a m y do 01V

1

Zapraszamy do 01V

1
W tym rozdziale...

Z a p r a s z a m y do 01V

2

O tej i n s t r u k c j i

2

I n s t a l a c j a 01V

2

W ł a ś c i w o ś c i 01V

:$
o

Opis n a j w a ż n i e j s z y c h właściwości

4

01V-- Instrukcja użytkowania

2

Rozdział 1 - Z a p r a s z a m y do 01V

Zapraszamy do 01V
Dziękujemy za wybór cyfrowego stołu mikserskiego Yamaha 01V. Oparty o serię cyfrowych mikserów, które odnoszą olbrzymi sukces, nowy stół Yamaha 01V został opracowany przede wszystkim dla muzyków MIDI i dla niewielkich potrzeb nagłośnieniowych, choć jego elastyczność, zwartość i łatwość użytkowania zaakceptowane będą
również przez innych profesjonalnych i półprofesjonalnych użytkowników.

O tej instrukcji
Instrukcja użytkowania 01V zawiera wszystkie informacje niezbędne dla użytkowania
cyfrowego stołu mikserskiego 01V. Przy pomocy spisu treści możesz znaleźć informacje ogólne i zapoznać się z układem instrukcji.
Każdy z rozdziałów instrukcji opisuje pojedynczy fragment 01V. Rozdział ,,Kanały
wejściowe " wyjaśnia na przykład wszystko, co dotyczy kanałów wejściowych, a ,,Pamięci układu " obejmują wszystko o pamięciach układu. Zawartość większości rozdziałów jest adekwatna do ich tytułu. Takie zagadnienia, jak korektory i procesory dynamiki, które znajdują się w kanałach wejściowych, wyjściach wysyłek i na wyjściu stereo, opisaliśmy w ich własnych rozdziałach.
Tam, gdzie to możliwe, poszczególne części rozdziałów ułożyliśmy zgodnie z przepływem sygnałów. Rozdział ,,Kanały wejściowe " , zaczyna się na przykład od opisu złączy
wejściowych i podąża za wszystkimi funkcjami kanału wejściowego, kończąc się na
szynach wyjściowych.

Instalacja 01V
01V należy umieścić na stabilnej powierzchni, zgodnie z ważnymi informacjami zamieszczonymi na początku tej instrukcji. 01V może zostać zamontowany w racku 19 "
przy użyciu opcjonalnego zestawu montażowego.

01 V- Instrukcja użytkowania

Właściwości 01V

3

Właściwości 01V
Parametry akustyczne
o

Liniowe 20-bitowe przetworniki A/C z 128-krotnym nadpróbkowaniem

o

Liniowe 20-bitowe przetworniki C/A z 8-krotnym nadpróbkowaniem

o

Typowy zakres dynamiki 105 dB (CHINPUT do STEREO OUT)
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz (+1, -3 dB)

o

32-bitowe przetwarzanie wewnętrzne
44-bitowe przetwarzanie przy korekcji

Właściwości 01V
24 wejścia (włącznie z 8 wejściami cyfrowymi)
14 wyjść (STEREO OUT, OMNI OUT i 8 przyporządkowywanych wyjść cyfrowych)
Płynna regulacja wzmocnienia
o

Symetryczne gniazda XLR z zasilaniem Phantom Power +48 V (kanały od 1 do 12)

o

Tłumiki wstępne 26 dB (kanały od 1 do 12)

o

Symetryczne gniazda jack w kanałach wejściowych od 1 do 16

o

Cztery konfigurowalne analogowe wyjścia Omni (AUX, BUS, CH DIRECT, STEREO)

o

Gniazdo Option I/O dla cyfrowych interfejsów dla cyfrowych ośmiośladów

o

8 przyporządkowywanych wyjść cyfrowych na kartach Option I/O (Tascam, ADAT, AES/EBU)
Cyfrowe wejścia i wyjścia typu Coaxial

o

Elastyczne tryby odsłuchu solo dla wygodnej kontroli sygnałów
3 grupy tłumików pozwalające sterować wieloma kanałami na raz

o

3 grupy wyciszające (mute) pozwalające wyciszać wiele kanałów na raz

o

Opóźnienie wejściowe 250 ms (1 -16) i wyjściowe 300 ms (STEREO OUT, OMNI OUT)
Funkcja Channel Copy
Tryb stereofonicznej pracy parowanej dla kanałów wejściowych, wysyłek Aux i wyjść Bus
100 pamięci układów pozwalających zapamiętywać układy robocze miksera

o

Czteropasmowe korektory (dwupasmowe dla kanałów wejściowych Option I/O)

o

Bogata biblioteka korekcji z 40 programami fabrycznymi i 40 programami użytkownika
Dedykowane regulatory dla korekcji i panoramy
Dwa wbudowane stereofoniczne procesory efektów
Bogata biblioteka efektów z 42 programami fabrycznymi i 57 programami użytkownika
22 wbudowane procesory dynamiki (kompresor, bramka, ducker, ekspander i kompander)

o

Bogata biblioteka dynamiki z 40 programami fabrycznymi i 40 programami użytkownika

o

Podświetlany wyświetlacz LCD 320 * 80 punktów
Obszerna implementacja MIDI (zdalne sterowanie, MMC, wypisy blokowe)
Wbudowany interfejs MIDI i port TO HOST dla szybkiego i prostego połączenia z komputerem

o

15 sterowanych silnikowo tłumików o długości 60 mm

01V-Instrukcja

użytkowania

4

Rozdział 1 - Z a p r a s z a m y do 01V

Opis najważniejszych właściwości
Konfiguracja
01V posiada w sumie 24 wejścia: 12 monofonicznych kanałów wejściowych (od 1 do 12), 2
stereofoniczne kanały wejściowe (13/14 i 15/16) i 8 wejść cyfrowych przy wykorzystaniu
karty Option I/O. Stereofoniczny sygnał wyjściowy jest dostępny na analogowym STEREO
OUT, koncentrycznym (coaxial) DIGITAL STEREO OUT i może być przyporządkowywany
do analogowych wyjść OMNI OUT i wyjść cyfrowych kart Option I/O. Cztery wyjścia Bus i
cztery wyjścia wysyłek mogą być przyporządkowywane do analogowych wyjść OMNI OUT
i wyjść cyfrowych kart Option I/O. Szyny Effect 1 i Effect 2 sterują wbudowane procesory
efektów, z których sygnał wraca przez powroty 1 i 2, wyposażone w czteropasmowe korektory parametryczne. Kanały wejściowe od 1 do 12 wyposażone są w symetryczne gniazda
XLR i jack 1/4 " , z włączanym zasilaniem Phantom Power. Kanały wejściowe od 13 do 16
posiadają gniazda jack 1/4 " . Kanały wejściowe od 17do24 są dostępne poprzez kartę
Option I/O.
Kanały wejściowe od 1 do 16 są w pełni wyposażone i posiadają tłumik wstępny, czteropasmowy korektor parametryczny, procesor dynamiki, opóźnienie i mogą być przyporządkowywane do wysyłek Aux od 1 do 4 oraz do wysyłek efektów 1 i 2. Uproszczone kanały wejściowe od 17 do 24 posiadają tłumik wstępny, dwupasmowy korektor parametryczny i
mogą być przyporządkowywane do wysyłek Aux od 1 do 4 oraz do wysyłek efektów 1 i 2.
Kanały wejściowe od 1 do 8 oraz od 17 do 24 mogą być zamieniane miejscami, tak że sygnały wejściowe z karty Option I/O mogą być podawane na wyposażone w pełni kanały od
1 do 8. Opóźnienia wejściowe mogą zostać zastosowane do kompensacji ustawień mikrofonów, natomiast opóźnienia wyjściowe można użyć do kompensacji opóźnień w wielogłośnikowych systemach nagłaśniających. Ilość wejść może zostać zwiększona poprzez kaskadowe połączenie ze sobą dwóch 01V. Wyjścia cyfrowe Option I/O mogą zostać skonfigurowane jako wyjścia Bus, wyjścia wysyłkowe, wyjścia bezpośrednie z kanałów wejściowych
lub też jako główne wyjście stereo. Ponieważ 01V jest mikserem czteroszynowym, przyporządkowanie czterech szyn Bus i czterech wysyłek, lub też wyjść bezpośrednich z kanałów
wejściowych do wyjść Option I/O pozwala na symultaniczny zapis ośmiośladowy.

Korzyści, jakie wynikają z zastosowania techniki cyfrowej w
mikserach
Prawdopodobnie znasz już wiele korzyści płynących ze stosowania techniki cyfrowej, lecz
jakie dokładnie korzyści wynikają z cyfrowego miksowania sygnału? Rola miksera audio to
łączenie sygnałów pochodzących ze źródeł o różnych poziomach i impedancjach w jeden
(na ogół) sygnał stereofoniczny. Musi się to odbywać bez dodawania jakichkolwiek szumów i zniekształceń. Większość mikserów analogowych posiada bardzo dobre parametry,
lecz niemożliwe jest całkowite uniknięcie nieliniowych efektów wprowadzanych przez ich
układy elektroniczne.
Miksowanie w technice cyfrowej polega na dodawaniu i mnożeniu liczb binarnych reprezentujących sygnały audio. Wykorzystywany do tych obliczeń cyfrowy procesor sygnałowy
(DSP) daje bardzo dużą precyzję i nigdy się nie myli. Sygnały, które przechodzą tylko jeden
raz przetwarzanie analogowo-cyfrowe, praktycznie nie ulegają degradacji. Przy zastosowaniu 01V szumy, zniekształcenia i przesłuchy są więc wirtualnie wyeliminowane. Zauważysz
na pewno większą klarowność zmiksowanych na nim nagrań.
Sygnał, który jest już cyfrowy, warto zostawić w tej postaci możliwie najdłużej, ponieważ
wielokrotne przetwarzanie pogarsza jego jakość. Przy użyciu kart interfejsów Option I/O
można 01V połączyć bezpośrednio z cyfrowym wielośladem, utrzymując sygnały w postaci
cyfrowej podczas rejestracji i miksowania. Końcowe zgranie może zostać przeniesione bezpośrednio na magnetofon DAT lub inny rejestrator cyfrowy, przy użyciu obecnego w 01V
wyjścia cyfrowego Coaxial STEREO OUT.
Wbudowane procesory efektów i procesory dynamiki oznaczają, że sygnał pozostaje cały
czas w domenie cyfrowej, co eliminuje konieczność jego konwersji. Przetwarzanie sygnału
jest dokonywane przy użyciu procesorów sygnałowych Yamaha trzeciej generacji, takich
samych, jak zastosowane w procesorze pogłosowym Yamaha ProR3.

01 V- Instrukcja użytkowania

Opis najważniejszych właściwości

5

jakość dźwięku 01V
01V wykorzystuje 20-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe z 128-krotnym nadpróbkowaniem, zapewniające zakres dynamiki 105 dB. Wyjście STEREO OUT posiada
20-bitowe przetworniki z 8-krotnym nadpróbkowaniem, natomiast wyjścia MONITOR
OUT i OMNI OUT posiadają przetworniki 18-bitowe z 8-krotnym nadpróbkowaniem.
Technika nadpróbkowania skutecznie zwiększa wewnętrzną częstotliwość próbkowania, eliminując efekty uboczne powodowane przez strome filtry dolnozaporowe, używane do odfiltrowywania niepożądanych składników przebiegu próbkującego. Od
wejścia aż do wyjścia jest więc zapewniona niepodzielność sygnału audio.
01V może próbkować sygnał z przemysłową częstotliwością próbkowania 44.1 kHz,
lub też może być synchronizowany zewnętrznym zegarem od 44.1 kHz -10% do 48
kHz +6%.

Czteropasmowe korektory parametryczne i ich biblioteka
Kanały wejściowe od 1 do 16, wyjście stereo, wyjścia wysyłek i wewnętrzne powroty
efektów są wyposażone w czteropasmowe, w pełni parametryczne korektory z regulowanym wzmocnieniem, częstotliwością i szerokością pasm oraz funkcją ominięcia
(bypass). Kanały wejściowe od 17 do 24 posiadają uproszczone dwupasmowe korektory parametryczne. Pasma High i Low mogą być używane z charakterystykami półkowymi, wierzchołkowymi oraz jako filtry HPF i LPF. Więcej informacji znajdziesz w
,,Korekcja " na stronie 61.
Ustawienia korekcji mogą być zapamiętywane w bibliotece korekcji, lub razem z
wszystkimi ustawieniami miksera w pamięciach układu. Biblioteka korekcji zawiera 40
programów fabrycznych i 40 programów użytkownika. Programy użytkownika pozwalają na zapamiętanie najczęściej używanych korekcji, które mogą być nazywane dla
łatwiejszej identyfikacji. Opracowany dla określonych sytuacji i instrumentów zbiór
programów fabrycznych jest dobrym punktem wyjścia i odniesieniem przy używaniu
korekcji. Więcej informacji znajdziesz w części ,,Biblioteka korekcji " na stronie 67.

Tłumiki sterowane silnikowo
01V posiada 15 tłumików sterowanych silnikowo o długości 60 mm, które poruszają
się samoczynnie, gdy zostanie wywołana pamięć układu, zapewniając w ten sposób
czytelne wizualne odwzorowanie poziomów tłumików. Dla każdego układu roboczego może zostać indywidualnie ustawiony czas przejścia poziomów - maksymalnie do
25 sekund. Tłumiki mogą być grupowane w jednej z trzech grup, co pozwala na jednoczesne sterowanie wieloma tłumikami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
części ,,Grupy tłumików " na stronie 55. Tłumiki sparowanych kanałów poruszają się
jednocześnie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Parowanie kanałów
wejściowych " na stronie 52.
Tłumiki 01V są regulatorami wielofunkcyjnymi i ich praca zależna jest od wybranego
trybu pracy. Oprócz regulowania zasadniczych poziomów, tłumiki w kanałach wejściowych mogą również spełniać rolę regulatorów wysyłek Aux i efektów. Tłumik STEREO może być używany jako główny tłumik wyjściowy, lub jako sumaryczny tłumik
wysyłek Aux i efektów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Tryby pracy tłumików " na stronie 32.
Tłumiki od 1 do 16 i główny mogą zostać przyporządkowane do różnych wewnętrznych parametrów na stronie REMOTE 1, lub też wykorzystane jako kontrolery MIDI
na stronie REMOTE 3. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie tłumików i przycisków ON " na stronie 194 oraz w ,,Definiowane przez użytkownika kontrolery MIDI " na stronie 238.

07 V- Instrukcja użytkowania

6

Rozdział 1 - Z a p r a s z a m y do 01V

W b u d o w a n e procesory efektów
01V posiada dwa wbudowane wieloefektowe procesory efektów: Effect 1 i Effect 2.
Zapewniają one szeroki wybór wysokiej jakości efektów, włącznie z pogłosem, opóźnieniami, chorusem, flangerem, symulatorem wzmacniacza i wieloma innymi. Dostępne są 34 różne rodzaje efektów. Procesory efektów są sterowane z szyn wysyłkowych Effect 1 i Effect 2, a przetworzone sygnały wracają poprzez kanały powrotów
efektów. Efekty mogą być dodawane do kanałów wejściowych od 1 do 24.
Ustawienia efektów mogą być zapamiętywane jako programy w bibliotece efektów,
lub też razem z wszystkimi ustawieniami miksera. Biblioteka zawiera 42 programy
fabryczne i 57 programów użytkownika. Programy użytkownika pozwalają na zapamiętywanie własnych efektów, które mogą otrzymywać nazwy dla łatwiejszej identyfikacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Biblioteka efektów " na stronie 132.
Zewnętrzne urządzenia efektowe mogą być podłączane do 01V przy użyciu wyjść wysyłkowych Aux.

W b u d o w a n e procesory dynamiki
Procesory dynamiki, pozwalające na kompresję, bramkowanie i ekspansję sygnałów są
dostępne w kanałach wejściowych od 1 do 16, na wyjściu stereo i na wyjściach wysyłkowych. Jest to w sumie odpowiednik 22 procesorów dynamiki! Procesory dynamiki
mogą być sterowane sygnałem własnym, lub też sygnałem z innego kanału.
Ustawienia dynamiki mogą być zapamiętywane jako programy biblioteki dynamiki,
lub też razem z wszystkimi ustawieniami miksera w pamięci układu. Biblioteka dynamiki zawiera 40 programów fabrycznych i 40 programów użytkownika. Programy
użytkownika pozwalają na zapamiętywanie swoich własnych programów dynamiki,
które mogą otrzymywać nazwy dla łatwiejszej identyfikacji. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w części ,,Biblioteka dynamiki " na stronie 173.

Option I/O i cyfrowe wejścia i wyjścia
01V wyposażony jest w pojedyncze gniazdo dla opcjonalnych kart Option I/O, udostępniające osiem wejść cyfrowych (kanały wejściowe od 17 do 24) i osiem przyporządkowywanych wyjść cyfrowych. Te karty umożliwiają również bezpośrednie cyfrowe połączenie z modularnymi cyfrowymi wielośladami różnych standardów: ADAT,
Tascam i AES/EBU. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,O kartach
Option I/O " na stronie 216. Karty Option I/O nie są zamienne z kartami YGDAI używanymi w mikserach Yamaha 02R i 01V.
Koncentryczne wejście i wyjście DIGITAL STEREO IN i OUT pozwalają na bezpośrednie podłączenie stereofonicznego rejestratora cyfrowego i innego sprzętu cyfrowego.
Stereofoniczne sygnały cyfrowe mogą być komutowane do szyny Stereo dla pracy kaskadowej, lub też do kanałów wejściowych 13/14 dla ich miksowania i przetwarzania.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Cyfrowe wejście stereo " na stronie
213.

Łatwy do opanowania graficzny interfejs użytkownika GUI
Praca z 01V jest logiczna i intuicyjna. Wyświetlacz graficzny 320 * 80 punktów wykorzystuje ikony graficzne, odzwierciedlające obrotowe regulatory, przełączniki i tłumiki,
zapewniając czytelne wskazania bieżących ustawień i charakterystyk korekcyjnych.
Dedykowane regulatory pozwalają na szybkie ustawianie korekcji i panoramy. Funkcje
miksera i ustawienia konfiguracyjne są zorganizowane w strony wyświetlacza. Wybór i
edycja parametrów jest dokonywana przy użyciu przycisków [CURSOR], [ENTER], [-1/
DEC], [+1/INC] oraz kółka PARAMETER.

01 V- Instrukcja użytkowania

Opis najważniejszych właściwości

7

Pamięci układu
Jedyną metodą zapamiętywania ustawień w wielu mikserach jest użycie papierowej
taśmy maskującej i pisaków. W 01V każde ustawienie może zostać zapamiętane jako
układ roboczy w jednej z 99 pamięci układu. Układy robocze mogą być momentalnie
wywoływane jednym naciśnięciem przycisku, lub też zdalnie przy użyciu komunikatów MIDI Program Change. Jeśli pracujesz nad wieloma materiałami jednocześnie,
możesz zapamiętywać bieżący układ roboczy, a następnie wracać do niego w momencie dalszej kontynuacji pracy. Pamięci układów znacznie ułatwiają ciężkie i skomplikowane prace nagłośnieniowe. Przy pracy ze spektaklami teatralnymi, pamięci układów
pozwalają na precyzyjne i powtarzalne zmiany pomiędzy poszczególnymi odsłonami.

MIDI
Oprócz standardowych złączy MIDI, 01V posiada złącze TO HOST, pozwalające na
połączenie go z komputerem osobistym bez użycia interfejsu MIDI. Po podłączeniu do
gniazd MIDI innych urządzeń MIDI, 01V może być wykorzystany jako interfejs MIDI
dla całego systemu MIDI.
Komunikaty MIDI Program Change mogą być używane do wywoływania układów
roboczych, a do komunikatów MIDI Control Change mogą zostać przyporządkowane
parametry 01V, co pozwala na zdalne sterowanie nimi w czasie rzeczywistym. Parametry miksera, które mogą być zapamiętywane w układach roboczych, mogą być zdalnie
sterowane przy pomocy komunikatów MIDI System Exclusive. Pamięci układu, biblioteki i ustawienia miksera mogą być przenoszone do zewnętrznych urządzeń MIDI
(komputer, rejestrator MIDI, inny 01V itp.) przy użyciu MIDI Bulk Dump, pozwalając
na ich gromadzenie i archiwizowanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
części ,,MIDI " na stronie 221.
Gdy wyświetlana jest strona REMOTE 2, przyciski 01V [SEL] i [ON] mogą być używane
do sterowania rejestratorami, wykorzystującymi komendy MMC (MIDI Machine Control) - Stop, Play, Rewind, Forward i Record. Gdy wyświetlana jest strona REMOTE 3,
tłumiki oraz przyciski [SOLO] i [ON] pracują jako przyporządkowywane kontrolery
MIDI.

07 V- Instrukcja użytkowania

8

Rozdział 1 - Z a p r a s z a m y do 01V

01 V- Instrukcja użytkowania

Rozpoczynamy

9

Rozpoczynamy

2
W tym rozdziale...

Przykładowy system z 01V

10

Ważne informacje o zegarze Wordclock

11

Podłączanie przewodu zasilającego

11

Włączanie 01V

11

Wyłączanie 01V

11

01V- Instrukcja użytkowania

10

Rozdział 2 - R o z p o c z y n a m y

Przykładowy system z 01V
W tym przykładzie widoczny jest system możliwy do zestawienia z wykorzystaniem
01V.

01V- Instrukcja

użytkowania

W a ż n e informacje o z e g a r z e Wordclock

11

Ważne informacje o zegarze Wordclock
W przeciwieństwie do analogowego sprzętu audio, sprzęt cyfrowy musi mieć synchronizowany zegar systemowy Wordclock, gdy przenoszony jest cyfrowy sygnał audio z
jednego urządzenia do innego. Więcej informacji znajdziesz w ,,O zegarze Wordclock "
na stronie 206.
Jeśli 01V jest jedynym urządzeniem cyfrowym w twoim systemie, nie są potrzebne
jakiekolwiek specjalne ustawienia zegara, a 01V synchronizowany jest własnym wewnętrznym zegarem. Jeśli dodasz magnetofon DAT, lub wielośladowy rejestrator, system musi zostać tak skonfigurowany, żeby cały sprzęt cyfrowy był synchronizowany z
jednego, wspólnego źródła zegara. W ,,Przykładowych systemach " na stronie 241 możesz zobaczyć, jak konfigurować ustawienia zegara dla różnych urządzeń cyfrowych
audio.

Podłączanie przewodu zasilającego
Uwaga: Wyłącz wszystkie urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń.
Podłącz przewód zasilający 01V do odpowiedniego gniazdka sieciowego, zgodnego z
informacją o zasilaniu zamieszczoną na tylnej ściance 01V.

Włączanie 01V
Zawsze włączaj swój sprzęt audio w następującej kolejności:

1.

Źródła dźwięku

2.

01V

3.

Wzmacniacz o d s ł u c h o w y
Dla włączenia 01V wciśnij przycisk POWER umieszczony na tylnej ściance.
Po włączeniu 01V na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawi się ekran tytułowy, po
czym wyświetlacz przejdzie do strony obecnej na nim podczas wyłączania.

Wyłączanie 01V
Zawsze wyłączaj swój sprzęt audio w następującej kolejności:

1.

Wzmacniacz o d s ł u c h o w y

2.

01V

3.

Źródła dźwięku
Dla wyłączenia 01V wciśnij przycisk POWER umieszczony na tylnej ściance.
Wszystkie ustawienia parametrów, układy robocze i programy bibliotek są zapamiętywane, gdy 01V jest wyłączany.

01V- Instrukcja

użytkowania

12

Rozdział 2 - R o z p o c z y n a m y

0 1 V - Instrukcja użytkowania

O g l ą d a m y 01V

13

Oglądamy 01V

3
W tym rozdziale...

Manipulatory wierzchniej płyty

14

Wejścia i wyjścia

20

Schemat blokowy

24

01V-- Instrukcja użytkowania

1 4

Rozdział 3 - Oglądamy 01V

Manipulatory wierzchniej płyty

01V- Instrukcja użytkowania

M a n i p u l a t o r y w i e r z c h n i e j płyty

1 5

Sekcja manipulatorów analogowych

1

2

Przyciski PAD
Te przyciski są używane do włączania tłumików wejściowych. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w części ,,Przyciski PAD " na stronie 41.
Przycisk 1 5 / 1 6 - 2 T R IN
Ten przycisk jest używany do wyboru źródła sygnału dla kanałów wejściowych 15 i 16:
gniazd jack 15 i 16 (15/16) lub gniazd cinch 2TR IN (2TR IN).

3

Przycisk MONITOR-2TR IN
Ten przycisk jest używany do wyboru źródła dla wyjścia odsłuchowego i słuchawek:
szyny odsłuchowej (MONITOR) lub gniazd cinch 2TR IN (2 TR IN).

4

R e g u l a t o r y GAIN
Te regulatory są używane do ustawiania wzmocnienia przedwzmacniaczy wejściowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie wzmocnienia wejściowego kanałów " na stronie 41.

5

Regulator MONITOR OUT
Ten regulator jest używany ustawiania poziomu wyjścia odsłuchowego.

6

Regulator PHONES
Ten regulator jest używany do ustawiania głośności słuchawek.

01V- Instrukcja użytkowania

1 6

Rozdział 3 - O g l ą d a m y 01V

W y ś w i e t l a c z , m a n i p u l a t o r y SELECTED CHANNEL i mierniki

1

Wyświetlacz
Duży podświetlany wyświetlacz LCD o wymiarach 320 * 80 punktów zapewnia czytelne
wskazania ustawień miksera i stanu roboczego. Oprócz numerycznych wartości parametrów znajdują się tu również odwzorowane graficznie tłumiki i regulatory obrotowe,
dzięki czemu możesz również obserwować położenia tłumików i panoramy. Na wyświetlaczu można również obejrzeć charakterystyki korekcyjne i mierniki poziomu sygnału.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wyświetlacz " na stronie 28.

2

M a n i p u l a t o r y SELECTED CHANNEL
Te manipulatory są używane do ustawiania panoramy i korekcji w wybranym kanale.
Dedykowane regulatory obrotowe dla panoramy (PAN), częstotliwości (F) i wzmocnienia korekcji (G) oraz przyciski [HIGH], [HI-MID], [LO-MID] i [LOW] umożliwiają dokonywanie szybkich ustawień. Gdy opcja EQ AUTO SCREEN jest aktywna i używany jest
którykolwiek manipulator korekcji, na wyświetlaczu pojawia się automatycznie strona
korekcji. Podobnie rzecz się ma opcją PANPOT AUTO SCREEN i regulatorem PAN. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie preferencji 01V " na stronie 203.

3

Kontrast
Ten regulator jest używany do ustawiania kontrastu wyświetlacza. Wyreguluj go tak,
żeby ekran był czytelny z twojego położenia. Może on wymagać ponownego wyregulowania przy zmianie kąta obserwacji.

4

Mierniki w y j ś c i a s t e r e o
Te 12-segmentowe mierniki linijkowe LED wskazują poziom na wyjściu głównym stereo.

Kółko PARAM ETER, przyciski kursora i ENTER

Te manipulatory są używane do przemieszczania się po stronach wyświetlacza i do
edycji parametrów. Więcej informacji znajdziesz w ,,Wokół interfejsu użytkownika " na
stronie 27.

01V-Instrukcja

użytkowania

Manipulatory wierzchniej płyty

1 7

Przyciski f u n k c y j n e

Przyciski funkcyjne są używane do wywoływania poniższych stron funkcyjnych. Strony związane ze sobą są pogrupowane i mogą zostać wybrane przez sekwencyjne wciskanie odpowiedniego przycisku. Nazwa wybranej funkcji i n u m e r jej strony pojawia
się na wyświetlaczu w jego lewym górnym rogu.
Przycisk

Strony

UTILITY

Oscillator, P r e f e r e n c e s - 1 , P r e f e r e n c e s - 2

MIDI

MIDI S e t u p , P r o g r a m C h a n g e , Control C h a n g e , Bulk, Local Control

SETUP

W o r d C l o c k S e l e c t , Monitor/Solo S e t u p , G r o u p , Pair, Dither

VIEW

C h a n n e l View, F a d e r View, C H C o p y

DYNAMICS

D y n a m i c s Edit, D y n a m i c s Library

EQ/ATT

E Q Edit, E Q Library

0/DELAY

P h a s e , Input D e l a y 1 - 8 , Input D e l a y 9 - 1 6 , O u t p u t D e l a y

PAN/ROUTING

Panpot, Routing, Bus Master, Omni Out S e l e c t

MEMORY

M e m o r y , F a d e Time, M e m o r y S o r t , R e c a l l S a f e

Przyciski Fader M o d e

Te przyciski są używane do wyboru poniższych trybów pracy tłumików. Sekwencyjne
wciskanie przycisków powoduje wywoływanie kolejnych stron, dostępnych dla tego
trybu. Nazwa wybranej funkcji i n u m e r jej strony pojawia się na wyświetlaczu w jego
lewym górnym rogu.
Przycisk

Strony

EFFECT 1

E f f e c t l Edit, E f f e c t l Library, E f f e c t l P r e / P o s t

EFFECT 2

E f f e c t 2 Edit, E f f e c t 2 Library, E f f e c t 2 P r e / P o s t

O P T I O N I/O

Option In Meter, C h a n n e l C o n t r o l , Option O u t M e t e r , Option O u t
S e l e c t , Input S w a p

REMOTE

Internal P a r a m e t e r , MMC C o n t r o l , U s e r D e f i n e

AUX 1

P r e / P o s t , Aux 1 - 2 P a n

AUX 2

P r e / P o s t , Aux 1 - 2 P a n

AUX 3

Pre/Post, Aux 3-4 Pan

AUX 4

Pre/Post, Aux 3-4 Pan

HOME

Input Meter, R t n / O u t p u t Meter, O m n i O u t Meter, S t O u t Meter,
M e t e r i n g Point

0 7 V - Instrukcja

użytkowania

1 8

Rozdział 3 - O g l ą d a m y 01V

Przyciski SEL, SOLO i ON o r a z t ł u m i k i

1

P r z y c i s k i SEL
Przyciski SEL służą do wyboru następujących kanałów dla edycji parametrów: kanałów wejściowych od 1 do 24, powrotów efektów 1 i 2, wysyłek Aux od 1 do 4 oraz wyjścia stereo. Sekwencyjne wciskanie przycisku SEL w kanałach 13/14 i 15/16 powoduje
wybieranie o d p o w i e d n i o kanałów wejściowych 13 i 14 oraz 15 i 16. Chociaż większość
funkcji w kanałach wejściowych 13 i 14 (tak samo dla 15 i 16) jest powiązanych ze
sobą, możesz w nich jednak ustawiać indywidualnie fazę i p a n o r a m ę . N u m e r wybranego kanału jest widoczny w d o l n y m prawym rogu wyświetlacza. Więcej informacji
na ten t e m a t znajdziesz w części ,,Wyświetlacz " na stronie 28.
Przyciski SEL od 1 do 8 są n o r m a l n i e używane do wyboru kanałów od 1 do 8. Gdy
zostanie wciśnięty przycisk [OPTION I/O], przyciski te wybierają wówczas kanały wejściowe od 17 do 24, dostępne tylko po zainstalowaniu karty Option I/O. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyciski SEL " na stronie 32. Przyciski SEL od 1 do 6
są również używane do wysyłania k o m e n d Locate MMC, gdy wywołana zostanie strona REMOTE 2. 1 na koniec, przyciski SEL pozwalają również tworzyć i rozdzielać pary
kanałów (,,Parowanie kanałów wejściowych " na stronie 52) oraz grupy wyciszające i
grupy t ł u m i k ó w (,,Grupowanie tłumików " na stronie 56).

2

Przyciski SOLO
Przyciski SOLO są używane do indywidualnego odsłuchiwania kanałów: kanałów wejściowych od 1 do 16 i powrotów efektów 1 i 2. Przyciski SOLO od 1 do 8 wybierają
n o r m a l n i e do o d s ł u c h u kanały od 1 do 8. Gdy zostanie wciśnięty przycisk [OPTION 1/
O], przyciski te wybierają wówczas kanały wejściowe od 17 do 24, dostępne tylko po
zainstalowaniu karty Option I/O. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyciski SOLO " na stronie 33.
Przyciski SOLO od 1 do 6 mogą zostać użyte jako kontrolery MIDI na stronie REMOTE
3. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Kontrolery MIDI definiowane przez
użytkownika " na stronie 238.

3

P r z y c i s k i ON
Przyciski ON są używane do włączanie i wyłączania: kanałów wejściowych od 1 do 24,
powrotów efektów 1 i 2, wysyłek Aux od 1 do 4, wysyłek efektów 1 i 2 oraz wyjścia
stereo.

01V-Instrukcja

użytkowania

Manipulatory wierzchniej płyty

19

Przyciski ON od 1 do 8 wybierają normalnie do odsłuchu kanały od 1 do 8. Gdy zostanie wciśnięty przycisk [OPTION I/O], przyciski te wybierają wówczas kanały wejściowe
od 17 do 24, dostępne tylko po zainstalowaniu karty Option I/O. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w ,,Przyciski ON " na stronie 34.
Przyciski ON od 1 do 16 i Master mogą zostać przyporządkowane do różnych wewnętrznych parametrów na stronie REMOTE 1, lub też mogą być użyte jako kontrolery MIDI na stronie REMOTE 3. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie tłumików i przycisków ON " na stronie 194 oraz w ,,Kontrolery MIDI
definiowane przez użytkownika " na stronie 238.
4

Tłumiki

o

Zależnie od wybranego trybu pracy, sterowane silnikowo tłumiki 01V są używane do
ustawienia poziomów w kanałach, wysyłkach Aux i w wysyłkach efektów. Tłumiki od
1 do 8 regulują normalnie kanały od 1 do 8. Gdy zostanie wciśnięty przycisk [OPTION
I/O], tłumiki te regulują wówczas kanały wejściowe od 17 do 24, dostępne tylko po
zainstalowaniu karty Option I/O. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Tłumiki oraz regulatory obrotowe " na stronie 35.
Tłumiki od 1 do 16 i Master mogą zostać przyporządkowane do różnych wewnętrznych parametrów na stronie REMOTE 1, lub też mogą być użyte jako kontrolery MIDI
na stronie REMOTE 3. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie tłumików i przycisków ON " na stronie 194 oraz w ,,Kontrolery MIDI definiowane przez użytkownika " na stronie 238.
5

R e g u l a t o r y RETURN
Regulatory RETURN są używane do regulacji poziomów powrotu z efektów, a ich położenie jest widoczne w lewym dolnym rogu wyświetlacza.

6

W s k a ź n i k s t a n u SOLO
Wskaźnik SOLO świeci się, gdy odsłuchiwany jest w trybie solo któryś z kanałów.

01V- Instrukcja użytkowania

20

Rozdział 3 - O g l ą d a m y 01V

Wejścia i wyjścia
Gniazda wejściowe i wyjściowe są ulokowane na płycie głównej i tylnej.

Płyta główna

1

INPUT (BAL) 1 - 1 2
Kanały wejściowe od 1 do 12 wyposażone są w symetryczne gniazda typu XLR-3-31 i
jack, o n o m i n a l n y m zakresie poziomów od -60 dB do +10 dB. Na gniazda XLR może
być podawane napięcie p h a n t o m power +48 V, przy p o m o c y dwóch wyłączników,
wspólnych dla kanałów od 1 do 6 oraz od 7 do 12. Gniazda jack mogą być również
używane z wtykami niesymetrycznymi i mają priorytet, co oznacza, że po wetknięciu
do nich wtyku gniazda XLR są odłączane. Dzięki dużej czułości i przełącznikom PAD
26 dB, te wejścia mogą pracować z szerokim zakresem poziomów, od mikrofonów
pojemnościowych do linii o wysokich poziomach.

2

I N P U T (BAL) 1 3 - 1 6
Kanały wejściowe od 13 do 16 posiadają
symetryczne gniazda typu jack o nominalnym zakresie poziomów od -20 dB
do +10 dB. Przewidziane zostały dla
źródeł o poziomie liniowym i można
do nich podłączać również wtyki niesymetryczne. Tutaj m o ż n a podłączać
wyjścia zewnętrznych procesorów efektów lub innych urządzeń stereofonicznych.

01V- Instrukcja

użytkowania

Wejścia i wyjścia

3

21

2TR IN
Są to gniazda typu cinch o poziomie nominalnym
-10 dBV. Sygnały z tego wejścia mogą być odsłuchiwane na wyjściu odsłuchowym i na słuchawkach, gdy przełącznik MONITOR-2TR IN jest ustawiony w położeniu 2TR IN. Można tu podłączyć
dla kontroli wyjścia stereo magnetofonu, na którym jest dokonywane zgranie. Po przestawieniu
przełącznika 15/16-2TR IN w położenie 2TR IN,
sygnał z tych gniazd jest podawany do kanałów
wejściowych 15 i 16, dzięki czemu może być miksowany z innymi sygnałami.

4

2TR OUT
Są to gniazda typu cinch o nominalnym poziomie
wyjściowym -10 dBV. Można tu podłączyć dla nagrania sygnału wyjściowego stereo magnetofon
DAT, kasetowy lub rejestrator MiniDisc.

5

PHONES
Jest to stereofoniczne (TRS) gniazdo słuchawkowe. Można tu podłączyć słuchawki stereofoniczne.
Sygnał podawany na słuchawki jest
taki sam, jak na wyjściu MONITOR
OUT. Głośność słuchawek można
ustawić przy użyciu regulatora
PHONES.

01V- Instrukcja

użytkowania

22

Rozdział 3 - Oglądamy 01V

Płyta tylna

1

MONITOR OUT
Są to symetryczne gniazda typu jack
1/4 " o nominalnym poziomie wyjściowym +4 dBu. Można tu podłączać wtyki symetryczne i niesymetryczne. Sygnały z tego gniazda można podawać na wejście wzmacniacza
odsłuchowego. Źródło odsłuchiwanego sygnału jest wybierane przełącz
nikiem MONITOR-2TR IN. Poziom
wyjściowy jest ustawiany regulatorem MONITOR.

2

P r z e ł ą c z n i k i PHANTOM + 4 8 ON-OFF
Przełączniki PHANTOM +48 ON-OFF CH 1-6 oraz CH 7-12 są używane do włączania i
wyłączania zasilania phantom power odpowiednio dla wejść od 1 do 6 oraz od 7 do 12.

3

O M N I OUT
Są to symetryczne gniazda typu jack
1/4 " o nominalnym poziomie wyjściowym +4 dBu. Można tu podłączać
zarówno wtyki symetryczne jak i niesymetryczne. Te wyjścia mogą być
indywidualnie konfigurowane jako
analogowe wyjścia szyn Bus, wysyłek
Aux, wyjścia stereo lub też wyjścia
bezpośrednie dla kanałów wejściowych od 1 do 16. Wyjścia Bus są typowo podłączane do rejestratorów wielośladowych, natomiast wyjścia Aux
są używane do sterowania zewnętrznych procesorów efektów, wzmacniaczy odsłuchowych itp.

01V- Instrukcja użytkowania

Wejścia i wyjścia

23

STEREO OUT
Są to symetryczne gniazda XLR-3-32
o nominalnym poziomie wyjściowym +4 dB. Okablowane są następująco: styk 1 - masa, styk 2 - gorący,
styk 3 - zimny. Podawane są tu sygnały z głównego wyjścia stereo.
Jeśli musisz podać te sygnały do niesymetrycznego wejścia typu jack, wykorzystaj
przewody sporządzone wg. poniższego rysunku (tzn. styki 3 i 1 wtyku XLR powinny
być ze sobą połączone).

5

DIGITAL STEREO OUT
Na to gniazdo typu cinch (RCA) podawany jest sygnał z głównego wyjścia stereo w
formacie Coaxial 24-bity, co pozwala na cyfrowy transfer sygnału do rejestratorów
typu DAT, MiniDisc i innych.

6

DIGITAL STEREO IN
To gniazdo typu cinch (RCA) może przyjąć cyfrowy sygnał audio w formacie Coaxial
24-bity. Z tego gniazda sygnał może być bezpośrednio podawany do szyny stereo dla
pracy kaskadowej (czyli wspólnej pracy dwóch mikserów), lub też do kanałów wejściowych 13 i 14.

7

MIDI IN, OUT,THRU
Są to standardowe złącza MIDI IN, OUT i THRU, które mogą być używane do połączenia 01V z innym sprzętem MIDI, pozwalając na zdalne sterowanie i archiwizowanie
danych. Port MIDI IN przyjmuje komunikaty MIDI, natomiast port MIDI OUT wysyła
takie komunikaty. Port MIDI THRU wysyła wszystkie komunikaty docierające na port
MIDI IN.

8

TO HOST
To 8-stykowe złącze mini DIN służy do połączenia 01V z komputerem osobistym i
współpracy z oprogramowaniem MIDI. Dzięki temu wyeliminowana jest konieczność
używania oddzielnego interfejsu MIDI, a przy wykorzystaniu standardowych połączeń
MIDI 01V może być wykorzystany jako interfejs MIDI dla innego sprzętu MIDI.

9

Przycisk POWER
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania 01V. Jest on zagłębiony, co zabezpiecza
go przed przypadkowym wciśnięciem.

10

Gniazdo Option l/O
Można tu zainstalować kartę Option I/O, zapewniającą dostęp do ośmiu cyfrowych
wejść i wyjść 01V. Patrz ,,O kartach Option I/O " na stronie 216.

01V- Instrukcja

użytkowania

24

Rozdział 3 - O g l ą d a m y 01V

Schemat blokowy

01V- Instrukcja użytkowania

S c h e m a t blokowy

01V- Instrukcja

25

użytkowania

26

Rozdział 3 - O g l ą d a m y 01V

07 V- Instrukcja użytkowania

Interfejs użytkownika

27

Interfejs użytkownika

W tym rozdziale...

O interfejsie użytkownika

28

Wyświetlacz

28

Elementy wyświetlacza

30

Przyciski k u r s o r a

31

Kółko PARAMETER

31

Przyciski-1/DEC i+1/INC

31

Przycisk ENTER

31

Tryby pracy tłumików

32

O k n o edycji nazwy

37

01V- Instrukcja

użytkowania

28

Rozdział 4 - Interfejs użytkownika

O interfejsie użytkownika
Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, praca z 01V jest zarówno logiczna,
jak i intuicyjnie łatwa. Wyświetlacz LCD 320 * 80 punktów zapewnia czytelne wskazania ustawień i stanu roboczego; dedykowane manipulatory SELECTED CHANNEL
umożliwiają szybką regulację korekcji i panoramy. Działanie wielofunkcyjnych tłumików zależy od ich trybu pracy. Poszczególne funkcje oraz ustawienia konfiguracyjne
są zorganizowane w strony ekranowe, które są pogrupowane ze sobą, maksymalnie po
pięć stron. Na przykład: strony MIDI Setup oraz Program Change są ze sobą zgrupowane jako MIDI. Wyboru parametru i jego zmiany dokonuje się przy użyciu przycisków
CURSOR, ENTER, -1/DEC i +1/INC oraz kółka PARAMETER, które ma zaskoki ułatwiające precyzyjną edycję.

Wyświetlacz
Podświetlany wyświetlacz 320 * 80 punktów zapewnia czytelne wskazania ustawień
miksera i stanu roboczego. Oprócz numerycznych wartości parametrów znajdują się
tu również odwzorowane graficznie tłumiki i regulatory obrotowe, dzięki czemu możesz również obserwować położenia tłumików i panoramy. Na wyświetlaczu można
również obejrzeć charakterystyki korekcyjne i mierniki poziomu sygnału. Różne obszary wyświetlacza zostały opisane poniżej.

Funkcja - na tym obszarze widoczna jest nazwa funkcji wybranej
przy użyciu przycisków funkcyjnych i wyboru trybu pracy tłumika.
Funkcje zostały podzielone na strony, które mogą być identyfikowane
przy pomocy ponumerowanych pasków, jak to jest widoczne obok.
W tym przykładzie wybrana została strona VIEW 1. Mogą być wybierane podane niżej funkcje:
Przyciski funkcyjne
UTILITY

EFFECT 2

SETUP

O P T I O N I/O

VIEW

REMOTE

DYNAMICS

AUX 1

EQ/ATT

AUX 2

0/DELAY

AUX 3

PAN/ROUTING

AUX 4

MEMORY

Instrukcja

EFFECT 1

MIDI

01V-

P r z y c i s k i trybu t ł u m i k ó w

HOME

użytkowania

Wyświetlacz

29

Pamięć - Na tym obszarze widoczny jest numer i nazwa wybranej
pamięci układu, jak również to, czy ta komórka pamięci jest tylko do
odczytu i czy jest zabezpieczona (wskazywane ikonką zamkniętej kłódeczki) oraz to, czy zawartość bufora edycji została zmieniona. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Obszar wyświetlacza pamięci układu " na stronie 185. Ten obszar posiada również wskaźniki
MIDI i HOST, pojawiające się, gdy dane MIDI są odbierane odpowiednio przez port MIDI IN lub TO HOST. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w części ,,Wskaźniki odbieranych danych MIDI " na stronie
224.
Powroty e f e k t ó w - Na tym obszarze wyświetlacza widoczne są dwie
ikonki regulatorów, które pokazują położenie regulatorów RETURN,
jak również rodzaj wybranych efektów w dwóch wbudowanych procesorach efektów: Effect 1 i Effect 2. Gdy wybrany jest tryb pracy tłumików EFFECT 1 lub EFFECT 2, odpowiednia ikonka jest podświetlona.
Wybrany kanał - Na tym obszarze widoczne są trzy ikonki regulatorów: panoramy, częstotliwości korekcji (F) i wzmocnienia korekcji (G),
pokazujące te parametry dla wybranego kanału. Pod nimi widoczny jest
wskaźnik, pokazujący który kanał jest właśnie wybrany. Można wybierać
następujące kanały:
o

CHI do CH24 - kanały wejściowe od 1 do 24

o

ST - wyjście Stereo

o

RTN1, RTN2 -powroty efektów 1 i 2

o

AUX1 do AUX4 - wysyłki Aux od 1 do 4

o

EFF1, EFF2 - wysyłki efektów 1 i 2

o

1-16, MAS - kanały funkcji Remote

Gdy zostaną wybrane kanały od 13 do 16, powroty efektów lub sparowane kanały wejściowe od 1 do 12, po prawej stronie tych ikonek pojawiają
się przerywane linie, gdy wybrany został nieparzysty lub lewy kanał. I
podobnie po wybraniu prawego, lub parzystego kanału, linie pojawiają
się po lewej stronie tych ikonek.

Obszar strony - jest to obszar, na którym pojawiają się rozmaite strony z funkcjami
roboczymi, konfiguracyjnymi i pomocniczymi. Oprócz numerycznych wartości parametrów znajdują się tu również odwzorowane graficznie tłumiki i regulatory obrotowe, dzięki czemu możesz również obserwować położenia tłumików i panoramy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Elementy wyświetlacza " na stronie 30

01V- Instrukcja użytkowania

30

Rozdział 4 - Interfejs u ż y t k o w n i k a

Elementy wyświetlacza
W tej części opisane są rozmaite elementy, które pojawiają się na stronach wyświetlacza.

Przełączniki
Przełączniki mają postać okienek z otaczającym je cieniem (czyli
grubsza obwódka po prawej stronie i na dole okienka).
Zwykłe przełączniki dwustanowe (on/off) są podświetlane (widoczne
są w negatywie), gdy są włączone. W tym przykładzie przełącznik ST
jest włączony.
Opisy wewnątrz niektórych przełączników zmieniają się podczas ich
włączania i wyłączania, jak to widać na przykładzie przełącznika fazy
(Normal i Reverse).
W przypadku przełączników opcyjnych może być wybrana tylko jedna opcja. W tym przykładzie źródłem odsłuchu może być wyjście
Stereo lub też ST CASCADE IN, lecz nigdy oba na raz.
Chcąc użyć przełącznika, wybierz go za pomocą przycisków kursora, a przyciskami
[ENTER] lub [-1/DEC] i [+1/INC] włącz go lub wyłącz.

Regulatory obrotowe
Niektóre parametry pojawiają się jako regulatory obrotowe, jak to widoczne jest na przykładzie strony PANPOT. Dla ustawienia regulatora obrotowego użyj przycisków kursora do jego wyboru, a następnie przy pomocy
kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC] ustaw go.

Okienka parametrów
Niektóre parametry pojawiają się w okienkach
parametrów (czyli są obwiedzione kropkowaną linią), jak w tym przykładzie strony EFFECT1 EDIT. Dla ustawienia parametru w
okienku, użyj przycisków kursora do jego
wyboru, a następnie kółkiem [PARAMETER]
lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC] ustaw go.
Okienka parametrów, które wymagają zatwierdzenia nowych ustawień, będą migać aż do
wciśnięcia przycisku [ENTER],

Tłumiki
Na takich stronach, jak VIEW i BUS MASTER, tłumiki są widoczne w postaci graficznej. Chcąc wyregulować taki tłumik
użyj przycisków kursora dla jego wyboru, a następnie wyreguluj go kółkiem PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/
INC]. Gałka tłumika jest podświetlona, gdy znajduje się w położeniu nominalnym.

01V- Instrukcja użytkowania

L

Przyciski kursora

31

Przyciski kursora
Przyciski kursora są używane do przemieszczania
kursora po stronach wyświetlacza, do wyboru parametrów i opcji. Kursor jest widoczny pod postacią
migającego okienka, co pozwala na łatwe zorientowanie się, który parametr lub opcja zostały wybrane. Przytrzymywanie przycisku kursora powoduje
ciągłe przesuwanie kursora w odpowiednim kierunku.

CURSOR

Kółko PARAMETER
Kółko PARAMETER jest używane do ustawiania wartości parametrów, do przewijania pamięci układu i list programów w bibliotekach oraz do umieszczania kursora przy nadawaniu nazw programom, pamięciom układów, efektom itd. Kółko posiada zaskoki, dzięki czemu operuje się nim wygodnie i precyzyjnie.
Obracanie w prawo powoduje zwiększanie wartości, obracanie w
lewo - zmniejszanie.

P r z y c i s k i - [ 1 / D E C ] i [+1 / I N C ]
Podobnie, jak kółko PARAMETER, przyciski -[1/DEC] i
[+1/INC] są używane do ustawiania wartości parametrów, przewijania pamięci układu i list programów w
bibliotekach oraz do umieszczania kursora przy nadawaniu nazw programom, pamięciom układów, efektom itd. Przycisk [-1/DEC] jest używany do zmniejszania wartości, natomiast przycisk [+1/INC] do ich zwiększania. Przytrzymywanie przycisku [-1/DEC] lub [+1/INC] powoduje przechodzenie przez cały
regulowany zakres parametru. Podczas nadawania nazw pamięciom lub programom,
przycisk [-1/DEC] jest używany do przełączania pomiędzy znakami dużymi, małymi a
cyframi, a przycisk [+1/INC] służy do wstawiania spacji.

Przycisk ENTER
Przycisk ENTER jest używany do aktywacji ustawień parametru wybranego przyciskami kursora, lub też do przełączania parametrów dwustanowych jak np. EQ ON/OFF. Może być również użyty do zatwierdzania
ustawień i wprowadzania znaków przy nadawaniu nazw. Na niektórych
stronach, jak np. EQ, przycisk ENTER jest również używany do włączania i wyłączania
korekcji.

01V-

Instrukcja

użytkowania

32

Rozdział 4 - Interfejs użytkownika

Tryby pracy tłumików
Przyciski 01V [SEL], [SOLO] i [ON], tłumiki w kanałach i tłumik STEREO (MASTER) są
manipulatorami wielofunkcyjnymi, a to, do czego służą, zależy od wybranego trybu
pracy tłumika. Sposób działania tych manipulatorów jest ujęty w poniższej tabeli.

P r z y c i s k i SEL
Przyciski SEL są używane do wyboru kanałów dla operowania w nich korekcją, panoramą, procesorami dynamiki i komutacją. Mogą być wybierane następujące kanały:
o

CHI do C H 2 4 - kanały wejściowe od 1 do 24

o

ST - wyjście Stereo

o

RTN1, RTN2 -powroty efektów 1 i 2

o

AUX1 do AUX4 - wysyłki Aux od 1 do 4

o

EFF1, EFF2 - wysyłki efektów 1 i 2

o

1-16, MAS - kanały funkcji Remote

Przyciski [SEL] są również używane do tworzenia i rozdzielania par kanałów oraz grup
wyciszających i grup tłumików. (,,Grupowanie tłumików " na stronie 55 oraz ,,Grupowanie wyciszania kanałów " na stronie 56).

Przykłady użycia przycisków [SEL] w kanałach wejściowych
Jeśli chcesz wybrać funkcję korekcji (EQ) dla kanału 3, wciśnij przycisk [HOME] a następnie przycisk [SEL] w kanale 3 (w dolnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się
CH3). Przy użyciu manipulatorów SELECTED CHANNEL F i G ustaw parametry korekcji (jeśli jest wybrany inny tryb pracy tłumików, niż Option I/O lub Remote, nie jest
konieczne wciskanie przycisku [HOME]).
Jeśli chcesz wybrać funkcję panoramy (Pan) dla kanału 13, wciśnij przycisk [HOME],
po czym sekwencyjnie wciskaj przycisk [SEL] 13/14 aż do pojawienia się na wyświetlaczu CH13. Przy użyciu manipulatora SELECTED CHANNEL PAN ustaw p a n o r a m ę .

01V- Instrukcja użytkowania

Tryby pracy tłumików

33

Mimo że większość funkcji w kanałach wejściowych 13 i 14 (podobnie, jak w kanałach
15 i 14) jest powiązanych, indywidualne wybranie kanałów 13 i 14 jest konieczne dla
ustawienia fazy (Phase) i panoramy (jeśli jest wybrany inny tryb pracy tłumików, niż
Option I/O lub Remote, nie jest konieczne wciskanie przycisku [HOME]).

Przykłady użycia przycisku [SEL] Master
Jeśli chcesz wybrać główne wyjście Stereo, wciśnij przycisk [HOME], a następnie przycisk [SEL] MASTER (w dolnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ST).
Jeśli chcesz wybrać sumę AUX 1, wciśnij przycisk [AUX 1], a następnie przycisk [SEL]
MASTER (w dolnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się AUX1).
Jeśli chcesz wybrać sumę EFFECT 1, wciśnij przycisk [EFFECT 1], a następnie przycisk
[SEL] MASTER (w dolnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się EFF1).

Przyciski SOLO
Przyciski [SOLO] są używane do indywidualnego odsłuchiwania (solo) kanałów. Więcej informacji znajdziesz w ,,Ustawienia Solo " na stronie 80. Odsłuchiwane mogą być
następujące kanały:
o

CH 1 do CH 24 - kanały wejściowe od 1 do 24

o

RTN1, RTN 2 - powroty efektów 1 i 2

Przyciski [SOLO] od 1 do 16 mogą być wykorzystywane jako kontrolery MIDI na stronie REMOTE 3. Więcej informacji znajdziesz w ,,Definiowane przez użytkownika kontrolery MIDI " na stronie 238.

Przykłady użycia
Jeśli chcesz odsłuchać indywidualnie kanał wejściowy 3, wciśnij przycisk [HOME] a
następnie przycisk [SOLO] w kanale 3 (jeśli jest wybrany inny tryb pracy tłumików,
niż Option I/O lub Remote, nie jest konieczne wciskanie przycisku [HOME]).
Jeśli chcesz odsłuchać indywidualnie kanały wejściowe 13/14, wciśnij przycisk
[HOME] a następnie przycisk [SOLO] w kanale 13/14 (jeśli jest wybrany inny tryb pracy tłumików, niż Option I/O lub Remote, nie jest konieczne wciskanie przycisku
[HOME]).
Jeśli chcesz odsłuchać indywidualnie kanał 20, wciśnij przycisk [OPTION I/O] a następnie przycisk [SOLO] 20.

01V- Instrukcja użytkowania

34

Rozdział 4 - Interfejs użytkownika

Przyciski ON
Przyciski [ON] są używane do włączania i wyłączania kanałów. Praca tych przycisków
obejmuje następujące kanały:
o

CHI do CH24 - kanały wejściowe od 1 do Z4

o

ST - wyjście Stereo

o

RTN1, RTN2 - powroty efektów 1 i Z

o

AUX1 do AUX4 - wysyłki Aux od 1 do 4

o

EFF1, EFF2 - wysyłki efektów 1 i Z

o

1-16, MAS - kanały funkcji Remote

Wyjścia szyn Bus mogą być włączane i wyłączane na stronie PAN/ROUT 4.

Przyciski ON w kanałach 1 do 16 mogą być przyporządkowywane do rozmaitych wewnętrznych parametrów na stronie REMOTE 1, lub też mogą zostać wykorzystane jako
kontrolery MIDI na stronie REMOTE 3. Więcej informacji znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie tłumików i przycisków On " na stronie 194 oraz w ,,Definiowane przez
użytkownika kontrolery MIDI " na stronie Z38.
Przykłady użycia przycisków [ON] w kanałach w e j ś c i o w y c h
Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć kanał wejściowy 3, wciśnij przycisk [HOME] a następnie przycisk [ON] w kanale 3 (jeśli jest wybrany inny tryb.pracy tłumików, niż
Option I/O lub Remote, nie jest konieczne wciskanie przycisku [HOME]).
Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć kanały wejściowe 13/14, wciśnij przycisk [HOME] a
następnie przycisk [ON] w kanale 13/14 (jeśli jest wybrany inny tryb pracy tłumików,
niż Option I/O lub Remote, nie jest konieczne wciskanie przycisku [HOME]).
Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć kanał ZO, wciśnij przycisk [OPTION I/O] a następnie
przycisk [ON] ZO.
P r z y k ł a d y u ż y c i a przycisku [ O N ] M a s t e r
Dla włączenia lub wyłączenia głównego wyjścia Stereo, wciśnij przycisk [HOME] a
następnie użyj przycisku [ON] MASTER.

01V-Instrukcja

użytkowania

Tryby pracy t ł u m i k ó w

35

Dla włączenia lub wyłączenia sumy wysyłki AUX 1, wciśnij przycisk [AUX1] a następnie użyj przycisku [ON] MASTER.
Dla włączenia lub wyłączenia sumy wysyłki EFFECT 1, wciśnij przycisk [EFFECT1] a
następnie użyj przycisku [ON] MASTER.

Tłumiki (oraz regulatory obrotowe Return)
Tłumiki są używane do regulowania poziomów w kanałach.

1. Powrót Effect 1 nie m o ż e być p o d a n y do wysyłki Effect 1
1. Powrót Effect 2 nie m o ż e być p o d a n y do wysyłki Effect 2

Tłumiki od 1 do 16 mogą być przyporządkowywane do rozmaitych wewnętrznych
parametrów na stronie REMOTE 1, lub też mogą zostać wykorzystane jako kontrolery
MIDI na stronie REMOTE 3. Więcej informacji znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie
tłumików i przycisków On " na stronie 194 oraz w ,,Definiowane przez użytkownika
kontrolery MIDI " na stronie 238.

Przykłady użycia tłumików w kanałach wejściowych
Dla ustawienia poziomu w kanale wejściowym 3, wciśnij przycisk [HOME] a następnie
operuj tłumikiem 3.
Dla ustawienia poziomu w kanale wejściowym 13/14, wciśnij przycisk [HOME] a następnie operuj tłumikiem 13/14.
Dla ustawienia poziomu w kanale wejściowym 20, wciśnij przycisk [OPTION I/O] a
następnie operuj tłumikiem 20.

Przykłady użycia tłumików w kanałach wejściowych dla wysyłki Aux
Dla ustawienia poziomu wysyłki Aux 1 w kanale wejściowym 3, wciśnij przycisk
[AUX1] a następnie operuj tłumikiem 3.
Dla ustawienia poziomu wysyłki Aux 1 w kanale wejściowym 13/14, wciśnij przycisk
[AUX1] a następnie operuj tłumikiem 13/14.

01V-

Instrukcja

użytkowania

36

Rozdział 4 - Interfejs użytkownika

Dla ustawienia poziomu wysyłki Aux 1 w kanale wejściowym 20, użyj przycisku
[OPTION I/O] do wywołania strony OPTION 2, wciśnij przycisk [SEL] 20, przy użyciu
przycisków kursora wybierz tłumik AUX 1, a następnie ustaw go używając kółka [PARAMETER] lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC],
Pamiętaj :?oziomy wysyłek Aux dla kanałów wejściowych od 17 do 24 mogą być ustawiane tylko przy pomocy wirtualnych tłumików na stronie OPTION 2.

Przykłady użycia tłumików w kanałach wejściowych dla wysyłki Effect
Dla ustawienia poziomu wysyłki Effect 1 w kanale wejściowym 3, wciśnij przycisk [EFFECT1] a następnie operuj tłumikiem 3.
Dla ustawienia poziomu wysyłki Effect 1 w kanale wejściowym 13/14, wciśnij przycisk
[EFFECT1] a następnie operuj tłumikiem 13/14.
Dla ustawienia poziomu wysyłki Effect 1 w kanale wejściowym 20, użyj przycisku
[OPTIONI/O] do wywołania strony OPTION 2, wciśnij przycisk [SEL] 20, przy użyciu
przycisków kursora wybierz tłumik EFFECT 1, a następnie ustaw go używając kółka
[PARAMETER] lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC].
Pamiętaj: Poziomy wysyłek Effect dla kanałów wejściowych od 17 do 24 mogą być ustawiane tylko przy pomocy wirtualnych tłumików na stronie OPTION 2.

Przykłady użycia tłumika Master
Dla ustawienia poziomu na wyjściu głównym Stereo wciśnij przycisk [HOME] i operuj
tłumikiem MASTER.
Dla ustawienia poziomu na sumie AUX 1 wciśnij przycisk [AUX1] i operuj tłumikiem
MASTER.
Dla ustawienia poziomu na sumie EFFECT 1 wciśnij przycisk [EFFECT1] i operuj tłumikiem MASTER.
Dla ustawienia poziomu na sumie BUS OUT 1 użyj przycisku [PAN/ROUTING] do
wywołania strony PAN/ROUT 3, przy użyciu przycisków kursora wybierz tłumik BUS
1, a następnie ustaw go używając kółka [PARAMETER] lub przycisków [-1/DEC] i [+1/
INC],
Pamiętaj: Poziomy sumaryczne wyjść Bus mogą być ustawiane tylko przy pomocy wirtualnych tłumików na stronie PAN/ROUT 3.

01V- Instrukcja

użytkowania

t

Okno edycji nazwy

37

Okno edycji nazwy
Okno Title Edit jest używane do nazywania układów roboczych, programów korekcji,
programów dynamiki oraz programów efektów. Nazwa programu może mieć długość
12 znaków, nazwa pamięci układu może mieć do 8 znaków.

1.

Użyj przycisków kursora do u m i e s z c z e n i a kursora w okienku nazwy.

2.

Przy użyciu kółka PARAMETER wybieraj znaki.

3.

Użyj p r z y c i s k ó w kursora do w y b o r u n a s t ę p u j ą c y c h p r z e ł ą c z n i k ó w ,
wciskając przycisk [ENTER] dla z a t w i e r d z e n i a ich funkcji.
INS - wstawienie spacji na pozycji kursora i przesunięcie dalszych znaków w prawo.
Znaki przesunięte poza prawą krawędź okienka nazwy zostaną utracone.
D E L - skasowanie znaku na pozycji kursora i przesunięcie dalszych znaków w lewo.

4.

Użyj przycisku [ + 1 / I N S ] dla w s t a w i e n i a spacji na pozycji kursora.

5.

Użyj przycisku [ - 1 / D E C ] dla p r z e ł ą c z e n i a znaku na pozycji kursora
p o m i ę d z y znakami d u ż y m i , m a ł y m i i cyframi.

6

Wciśnij przycisk [ENTER] dla z a p a m i ę t a n i a n a z w y .

01V-

Instrukcja

użytkowania

38

Rozdział 4 - Interfejs użytkownika

01V- Instrukcja użytkowania

Kanały wejściowe

39

Kanały wejściowe

5
W tym rozdziale...
Kanał w e j ś c i o w y

40

Zasilanie p h a n t o m power

41

Przyciski t ł u m i k ó w w s t ę p n y c h

41

Ustawianie wzmocnienia w kanale wejściowym

41

Pomiar p o z i o m u w kanałach wejściowych

41

O d w r a c a n i e fazy s y g n a ł u w e j ś c i o w e g o

42

Tłumienie sygnałów w kanałach wejściowych

43

Stosowanie korekcji w kanałach wejściowych

44

Procesory dynamiki w kanałach wejściowych

44

Opóźnienie sygnału w kanale

45

Wyciszanie kanałów wejściowych

46

Ustawianie p o z i o m ó w w kanałach wejściowych

46

Panorama w kanałach wejściowych

47

Komutacja w kanałach wejściowych

49

Odsłuchiwanie kanałów wejściowych

50

K a n a ł y w y j ś c i o w e i wysyłki Aux

50

Kanały w y j ś c i o w e i w y j ś c i a O m n i

50

Kanały w y j ś c i o w e i w y j ś c i a O p t i o n I / O

50

Z a m i a n a w e j ś ć 1-8 i 17-24

51

Parowanie kanałów wejściowych

52

Grupowanie tłumików

55

G r u p o w a n i e wyciszania

56

Oglądanie ustawień kanału wejściowego

57

Kopiowanie i zamiana ustawień kanałów

59

Schemat blokowy kanału wejściowego

60

01V- Instrukcja użytkowania

40

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Kanał wejściowy
W tej części opisany został kanał wejściowy 01V.

Kanały wejściowe 1-12
Kanały wejściowe od 1 do 12 posiadają symetryczne gniazda
wejściowe typu XLR-3-31 i jack 1/4 " , oba o nominalnym
zakresie poziomów od -61 do +10 dB. Zasilanie phantom
power (+48 V) jest podawane na gniazdo XLR przy pomocy
zbiorczych przełączników dla kanałów od 1 do 6 oraz od 7
do 12. Gniazda typu jack mają priorytet, a więc po wetknięciu do nich wtyku gniazda XLR są odłączane. Gniazda jack
mogą być również używane z wtykami niesymetrycznymi.
Wejścia od 1 do 8 mogą być zamieniane z wejściami od 17
do 24. Więcej informacji znajdziesz w ,,Zamiana wejść 1-8 i
17-24 " na stronie 51.

Kanały wejściowe 13-16
Oprócz tego, że są to kanały stereofoniczne, kanały 13/14 i
15/16 posiadają takie same cechy, jak kanały wejściowe od 1
do 12. Normalnie sygnał wejściowy dla kanałów 13 i 14 dociera z gniazd jack 13 i 14. Jeśli użyta zostanie funkcja CH
13-14 FLIP ze strony PAN/ROUT 4, do kanałów wejściowych
13 i 14 będzie docierał sygnał z wejścia cyfrowego DIGITAL
STEREO IN. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
części ,,Wejście Digital Stereo In " na stronie 213.1 podobnie
sygnał wejściowy dla kanałów 15 i 16 dociera normalnie z
gniazd jack 13 i 14. Po wciśnięciu przycisku 15/16-TR IN, do
tych kanałów wejściowych będzie docierał sygnał z wejścia
2TR IN. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części
,,Wejście 2 TR IN " na stronie 77.

Kanały wejściowe 17-24
Kanały wejściowe 17 do 24 nie posiadają analogowych
gniazd wejściowych, przycisku tłumika wstępnego PAD,
regulatora Gain i wyjścia bezpośredniego. Te kanały wejściowe są nieco prostsze od kanałów 1-16 i posiadają tylko tłumienie wstępne (cyfrowe), dwupasmowy korektor parametryczny i mogą być przyporządkowywane do wysyłek Aux 1
i 2, lecz nie do wysyłek Aux 3 i 4. Kanały wejściowe od 17 do
24 są dostępne poprzez wejścia cyfrowe w gnieździe Option
I/O. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,O
kartach Option I/O " na stronie 216. Wejścia od 17 do 24
mogą być zamieniane z wejściami od 1 do 8. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Zamiana wejść 1-8 i
17-24 " na stronie 51.

01V- Instrukcja użytkowania

Zasilanie p h a n t o m p o w e r

41

Zasilanie phantom power
Kanały wejściowe 1 do 12 posiadają zasilanie p h a n t o m power +48 V dla
mikrofonów pojemnościowych. Zasilanie p h a n t o m jest podawane na symetryczne gniazda XLR-3-31 i może być włączane dla kanałów od 1 do 6
oraz od 7 do 12. Zasilanie p h a n t o m power p o w i n n o być włączane tylko
wówczas, gdy podłączony jest mikrofon pojemnościowy.

Uwaga: Upewnij się, że zasilanie phantom power jest wyłączone, gdy do gniazda XLR
podłączasz niesymetryczne źródło sygnału.

Przyciski Pad
Kanały wejściowe 1 do 12 posiadają włączane tłumiki wstępne, tłumiące sygnał o 26 dB, co pozwala na pracę przedwzmacniacza z sygnałami o dużych
poziomach. Może być konieczne użycie tego tłumika dla mikrofonów ustawionych dla werbla lub dużego bębna, lub też dla bardzo silnych sygnałów
liniowych. Ustawienia przełączników PAD nie jest zapamiętywane w pamięciach układu.

Ustawianie wzmocnienia kanału wejściowego
Regulatory GAIN służą do regulacji wzmocnienia przedwzmacniaczy wejściowych i są
używane do optymalizacji poziomu sygnału wejściowego pod względem najlepszego
stosunku sygnał-szum. Należy je ustawiać przy użyciu mierników poziomu na stronach HOME. Idealne ustawienie tego regulatora to takie, przy którym sygnał jest stosunkowo wysoki i okazjonalnie osiąga poziom CLIP. Jeśli CLIP jest osiągany często,
powinieneś cofnąć nieco regulator GAIN, ponieważ inaczej sygnał może być zniekształcony. Regulator GAIN powinien być ustawiany z dużą uwagą. Jeśli zostanie ustawiony za nisko, stosunek sygnał-szum będzie niekorzystny; jeśli zostanie ustawiony za
wysoko, może zdarzać się niepożądane obcinanie sygnału i związane z tym zniekształcenia.
Regulatory GAIN w kanałach 1 do 12 są przewidziane do użytku z sygnałami mikrofonowymi i zapewniają czułość wejściową od -16 dB do -60
dB. Jeśli zostaną użyte w połączeniu z przełącznikami PAD 26 dB, to te
kanały mogą pracować z sygnałami liniowymi i z silnymi sygnałami mikrofonowymi. Po włączeniu przełącznika PAD czułość wejściowa wynosi
od +10 dB do -24 dB.
Regulatory GAIN w kanałach wejściowych 13 do 16 są przewidziane do
użytku z sygnałami o poziomach liniowych i zapewniają czułość wejściową od +10 dB do -20 dB.
Ustawienia regulatorów GAIN nie są zapamiętywane w pamięciach układu.

Pomiar poziomu w kanałach wejściowych
Poziomy sygnałów mogą być mierzone na stronach HOME. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w części ,,Pomiary poziomu sygnałów " na stronie 83.

01V- Instrukcja użytkowania

42

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Odwracanie fazy sygnału wejściowego
Przełączniki Phase, dostępne dla kanałów wejściowych od 1 do 16, odwracają fazę
sygnału wejściowego o 180 stopni. Ta funkcja może zostać użyta w przypadku nieprawidłowo połączonych przewodów i mikrofonów. Jeśli na przykład werbel jest omikrofonowany z góry i z dołu, kanał dolnego mikrofonu powinien mieć odwróconą fazę.
1.

2.

Użyj przycisku [0/DELAY] w y w o ł u j ą c p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę DELAY 1.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w [SEL] w y b i e r z k a n a ł w e j ś c i o w y o d 1 d o 1 6 .
Przełączniki fazy mogą być również wybierane przy użyciu przycisków kursora.

3.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u [ENTER], l u b p r z y c i s k ó w [-1 / D E C ] i [+1 / I N C ] u s t a w
n o r m a l n ą , l u b o d w r ó c o n ą f a z ę dla w y b r a n e g o k a n a ł u .
Faza normalna
Faza odwrócona
Przełączniki Phase w kanałach 14 i 14 (i podobnie w kanałach 15 i 16) nie są powiązane i mogą być ustawiane niezależnie. Gdy kanały wejściowe od 1 do 12 zostaną sparowane (patrz ,,Parowanie kanałów wejściowych " na stronie 52), ich przełączniki fazy
nadal funkcjonują niezależnie.
Kanały wejściowe od 17 do 24 nie posiadają przełączników Phase.

01V-Instrukcja

użytkowania

Tłumienie sygnałów w kanałach wejściowych

43

Tłumienie sygnałów w kanałach wejściowych
Kanały wejściowe od 1 do 24 posiadają cyfrowe tłumiki, które pozwalają na stłumienie
sygnału wejściowego od 0 dB do -96 dB skokami co 1 dB.

Dla kanałów wejściowych 1-16
1.

Wciśnij przycisk [EQ/ATT] dla w y w o ł a n i a p o k a z a n e j p o n i ż e j strony E Q 1 .

2.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w [SEL] o d 1 d o 1 6 w y b i e r z k a n a ł w e j ś c i o w y .

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z r e g u l a t o r ATT i u s t a w go przy
u ż y c i u k ó ł k a [PARAMETER] l u b p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] .
Funkcja Attenuation w kanałach wejściowych 13 i 14 (i podobnie w kanałach 15 i 16)
jest powiązana na stałe. Gdy kanały od 1 do 12 zostaną sparowane (patrz ,,Parowanie
kanałów wejściowych " na stronie 52), ich tłumiki zostaną powiązane i regulacja może
być wykonywana dla dowolnego z tych kanałów.
Funkcja Attenuation może być używana do kompensacji wzrostu poziomu spowodowanego korekcją lub obróbką dynamiki. Zamiast zmniejszać poziom wejściowy regulatorem GAIN, co powoduje że przetwornik analogowo-cyfrowy jest niewystarczająco
wysterowany, lepiej jest w takiej sytuacji wykorzystać funkcję Attenuation, która działa
po przetworniku, nie wpływając na jego pracę.

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

Przy u ż y c i u przycisku [OPTION l / O ] w y b i e r z s t r o n ę OPTION 2 .

2.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w [SEL] o d 1 7 d o 2 4 w y b i e r z k a n a ł w e j ś c i o w y .

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z r e g u l a t o r ATT i u s t a w go przy
u ż y c i u k ó ł k a [PARAMETER] l u b p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [+1 / I N C ] .

07 V- Instrukcja użytkowania

44

Rozdział 5 - Kanały w e j ś c i o w e

Stosowanie korekcji w kanałach wejściowych
Kanały wejściowe od 1 do 16 wyposażone są w czteropasmowe korektory parametryczne, natomiast kanały wejściowe od 17 do 24 posiadają korektory parametryczne dwupasmowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Korekcja " na stronie 61.
Korektory mogą być włączane i wyłączane, a charakterystyka korekcji widoczna jest na
stronach EQ i VIEW. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Oglądanie
ustawień kanału wejściowego " na stronie 57.

Procesory dynamiki w kanałach wejściowych
Kanały wejściowe od 1 do 16 wyposażone są w procesory dynamiki. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w części ,,Procesory dynamiki " na stronie 161. Procesory dynamiki mogą być włączane i wyłączane, a charakterystyka dynamiki widoczna jest na
stronach DYNAMICS i VIEW. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części
,,Oglądanie ustawień kanału wejściowego " na stronie 57.

01V- Instrukcja użytkowania

Opóźnienie sygnału w kanale

45

Opóźnienie sygnału w kanale
Funkcja Delay, dostępna dla kanałów od 1 do 16, może być użyta do kompensacji
ustawienia mikrofonu, lub też po prostu jako efekt opóźnienia. Parametry opóźnienia
dla kanałów wejściowych od 1 do 8 dostępne są na stronie DELAY 2, a dla kanałów
wejściowych od 9 do 16 - na stronie DELAY 3. Obie strony zostały pokazane poniżej.

1.

Użyj przycisku [ / E A ] wywołując jedną z pokazanych poniżej stron
0D L Y
DELAY 2 lub 3.

2.

Używając przycisków SEL wybierz kanał wejściowy.

3.

Używając przycisków kursora wybierz parametr opóźnienia, po czym
ustaw go przyciskiem ENTER, kółkiem PARAMETER lub przyciskami
[-1 /DEC] i [+1 /INC].
Parametr Z a k r e s

Opis

ON/OFF

ON/OFF

Te przełączniki są używane do włączania i wyłączania opóźnień.

0 - 2 5 0 ms

Opóźnienie może być określone w milisekundach, metrach, lub
próbkach (,,Ustawianie preferencji " na stronie 203) Maksymalne
opóźnienie w próbkach jest stałe i wynosi 11025. Maksymalne
opóźnienie w milisekundach i metrach zależy od częstotliwości
próbkowania. Maksymalne opóźnienie wynosi np. 250 ms i 85.2
m przy częstotliwości próbkowania 44.1 kHz.

-100 d o + 1 0 0

Określa poziom opóźnionego sygnału. 0 to brak opóźnienia. +50 to
proporcje 50/50 pomiędzy sygnałem opóźnionym i bezpośrednim.
+100 to sam sygnał opóźniony. Wartości ujemne są takie same, poza
tym, że sygnał jest odwrócony w fazie.

DELAY

MIX

FB. GAIN -99 do +99

Określa, jak dużo opóźnionego sygnału powraca z powrotem do
opóźnienia. 0 to brak sprzężenia zwrotnego. +99 to masymalne
sprzężenie zwrotne. Wartości ujemne są takie same, poza tym, że
sygnał jest odwrócony w fazie.

Opóźnienia w kanałach wejściowych 13 i 14 (i podobnie w kanałach 15 i 16) są na
stałe powiązane. Gdy kanały zostaną skonfigurowane jako para (,,Parowanie kanałów
wejściowych " , strona 52), ich opóźnienia zostają ze sobą powiązane i regulacje mogą
być wykonywane w dowolnym z tych kanałów.

07 V- Instrukcja użytkowania

46

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Wyciszanie kanałów wejściowych
Kanały mogą być wyciszane (mute) przy użyciu przycisków [ON], Te przyciski
świecą się, gdy kanał jest włączony.
Dla włączenia lub wyłączenia kanału wejściowego od 1 do 16 wybierz tryb
pracy tłumików inny, niż Option I/O lub Remote, po czym wciśnij odpowiedni przycisk [ON] od 1 do 16.
Dla włączenia lub wyłączenia kanału wejściowego od 17 do 24, wciśnij przycisk [OPTION I/O], a następnie wciśnij odpowiedni przycisk [ON] od 17 do
24.
Przyciski [ON] w kanałach wejściowych 13 i 14 (również w kanałach 15 i 16)
są stale powiązane. Gdy sparowane zostaną kanały od 1 do 12 (patrz ,,Parowanie kanałów wejściowych " na stronie 52), ich przyciski [ON] również zostają
powiązane.
Przyciski ON mogą również być ze sobą grupowane, dla wielokanałowego
wyciszania przy użyciu tylko jednego przycisku [ON]. Więcej informacji znajdziesz w ,,Grupowanie wyciszania " na stronie 56.

Ustawianie poziomów w kanałach wejściowych
Poziomy w kanale wejściowym i stereofonicznym kanale wejściowym są
regulowane przy użyciu sterowanych silnikowo tłumików o długości 60
mm.
Dla ustawienia poziomu w kanale wejściowym od 1 do 16, wciśnij przycisk [HOME] i operuj tłumikiem od 1 do 16.
Dla ustawienia poziomu w kanale wejściowym od 17 do 24 wciśnij przycisk [OPTION I/O] i operuj tłumikiem od 17 do 24.
Funkcja każdego tłumika zależy od wybranego trybu pracy tłumików.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Tłumiki (oraz regulatory obrotowe) " na stronie 35. Wybrany tryb pracy jest widoczny na
wyświetlaczu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wyświetlacz " na stronie 28.
Tłumiki kanałów wejściowych 13 i 14 (również i w kanałach 15 i 16) są
ze sobą na stałe powiązane. Gdy jakieś kanały zostaną sparowane (,,Parowanie kanałów wejściowych " na stronie 52), ich tłumiki zostaną powiązane.
Tłumiki mogą być ze sobą grupowane dla wielokanałowej regulacji przy
użyciu tylko jednego tłumika. Więcej informacji znajdziesz w ,,Grupowanie tłumików " na stronie 55.

01V- Instrukcja użytkowania

Panorama w kanałach wejściowych

47

Panorama w kanałach wejściowych
Regulatory panoramy, dostępne w kanałach wejściowych od 1 do 24 (i w powrotach
efektów) są używane do przemieszczania sygnałów pomiędzy lewym a prawym kanałem wyjścia głównego stereo oraz pomiędzy nieparzystymi a parzystymi wyjściami
Bus. Panorama może być ustawiana przy użyciu regulatora SELECTED CHANNEL PAN,
co jest najszybszą metodą, lub też na stronach PAN/ROUT w połączeniu z przyciskami
kursora, przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC] oraz kółkiem PARAMETER.

Dla kanałów wejściowych 1-16 i dla powrotów efektów
1.

Używając przycisków [SEL] wybierz żądane kanały.
Dla wyboru kanału wejściowego 13 lub 14 (lub kanału 15 lub 16) wciskaj sekwencyjnie przycisk [SEL] 13/14 (lub 15/16). Numer bieżąco wybranego kanału pojawi się na
wyświetlaczu. Dla wybrania lewego lub prawego kanału powrotu efektu 1 (lub powrotu efektu 2) wciskaj sekwencyjnie przycisk [SEL] RETURN 1 (lub RETURN 2). Gdy zostanie wybrany żądany kanał, na wyświetlaczu w pobliżu ikonki regulatora panoramy
pojawi się litera ,,R " lub ,,L " .

2.

Użyj regulatora PAN do panoramowania wybranego kanału.
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja PANPOT AUTO SCREEN (,,Ustawianie preferencji 01V " na stronie 203), pojawi się pokazana poniżej strona PAN/ROUT i wybrany
zostanie tryb tłumików Home. Ta strona może zostać również wywołana przy pomocy
przycisku [PAN/ROUTING].

Regulatory panoramy na tej stronie mogą być regulowane przy pomocy kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC], Oprócz przycisków [SEL] do wyboru żądanego regulatora panoramy można użyć przycisków kursora.

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

Wciśnij przycisk [OPTION l/O],

2.

Przy pomocy przycisków [SEL] wybierz żądany kanał od 17 do 2 4 ,

3.

Użyj regulatora PAN do panoramowania wybranego kanału.
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja PANPOT AUTO SCREEN (,,Ustawianie preferencji 01V " na stronie 203), pojawi się pokazana poniżej strona OPTION.

07 V- Instrukcja użytkowania

48

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Ta strona może zostać również wywołana przy pomocy przycisku [OPTIONI/O].

Regulatory panoramy mogą być również regulowane na tej stronie przy użyciu przycisków kursora do ich wyboru, a kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC]
do ich ustawiania.
Włącznie ze środkowym istnieją 33 położenia panoramy i równowagi.
Skrajnie l e w o

Środek

Skrajnie p r a w o

L16 & lt; -L15 & lt; -... & lt; -L2 & lt; -L1 & lt; -CENTER- & gt; R1 - & gt; R2- & gt; ...- & gt; R15- & gt; R16

Kanały wejściowe 1 do 12 oraz 17 do 24 posiadają pojedynczy regulator panoramy.
Kanały wejściowe 13/14 i 15/16 (oraz powroty efektów) posiadają podwójne
regulatory panoramy: wewnętrzny dla kanałów nieparzystych 13 i 15 (lewy
kanał powrotu efektu), a zewnętrzny dla kanałów parzystych 14 i 16 (prawy
kanał powrotu efektu). Przy pracy z sygnałami stereofonicznymi te regulatory mogą być wykorzystane do ustawienia szerokości sygnałów stereo, jak to
zostało pokazane poniżej.
Przy ustawieniu wewnętrznego regulatora na L16, a zewnętrznego na R16, jak
to jest widoczne na rysunku, szerokość sygnału stereo wynosi 100%.
Jeśli oba regulatory są ustawione na CENTER, tak jak na rysunku, szerokość
sygnału stereo jest zredukowana do zera (staje się monofoniczny).
Ustawienie regulatorów w położeniach pośrednich pomiędzy tymi skrajnymi, pozwala na ustawienie szerokości sygnału stereo. Dla zachowania równowagi musisz ustawić oba regulatory na odpowiadających sobie wartościach:
na przykład L8, R8, lub L10 i RIO.

Tryby p a n o r a m y
Sposób pracy regulatorów panoramy w kanałach 13/14,15/16 (i w powrotach efektów) oraz w parowanych kanałach wejściowych od 1 do 12 określają trzy tryby panoramy: INDIVIDUAL, GANG i INV. GANG. Ponieważ kanały wejściowe od 17 do 24 nie
mogą być parowane, nie wpływają na nie tryby panoramy.

1.

Używając przycisków kursora wybierz parametr MODE, a kółkiem
PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC] wybierz żądany tryb.
I N D I V I D U A L - W tym trybie regulatory panoramy mogą być regulowane

indywidualnie.
GANG - W tym trybie regulatory panoramy są sprzężone
INV. GANG - W tym trybie regulatory panoramy są sprzężone, lecz ich
praca jest przeciwbieżna (tj. obracają się w przeciwnych kierunkach).

01V- Instrukcja użytkowania

Komutacja w kanałach wejściowych

49

Komutacja w kanałach wejściowych
Przełączniki Routing, dostępne dla kanałów wejściowych od 1 do 24 (i dla powrotów
efektów), są używane do komutowania sygnałów do czterech wyjść Bus, głównego
wyjścia stereo i do wyjść bezpośrednich.

Dla kanałów wejściowych 1-16 i powrotów efektów
1.

Użyj p r z y c i s k u [ P A N / R O U T I N G ] dla w y w o ł a n i a p o k a z a n e j p o n i ż e j strony PAN/ROUT 2.

2.
3.

Przy p o m o c y p r z y c i s k ó w [SEL] w y b i e r z ż ą d a n e k a n a ł y .
U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z o d p o w i e d n i e p r z e ł ą c z n i k i kom u t a c y j n e i u s t a w je p r z y c i s k i e m [ENTER].

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

Użyj p r z y c i s k u [ O P T I O N l / O ] dla w y w o ł a n i a p o k a z a n e j p o n i ż e j s t r o n y
OPTION 2 .

2.

Przy p o m o c y p r z y c i s k ó w [SEL] o d 1 7 d o 2 4 w y b i e r z ż ą d a n e k a n a ł y .

3.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z o d p o w i e d n i e p r z e ł ą c z n i k i kom u t a c y j n e i u s t a w je p r z y c i s k i e m [ENTER].
Podświetlony przełącznik komutacyjny oznacza, że kanał został skomutowany.
Kanały wejściowe 1 do 12 posiadają przełączniki komutacyjne czterech wyjść
Bus (1, 2, 3, 4), przełącznik wyjścia stereo (ST) i przycisk wyjścia bezpośredniego (D). Ostatni z przełączników jest włączony automatycznie, gdy dany kanał
wejściowy jest wybrany jako źródło dla wyjścia Option I/O na stronie OPTION
4.1 na tej samej zasadzie, gdy kanał wejściowy został wybrany jako źródło dla
wyjścia Option I/O na stronie OPTION 4, odpowiedni przełącznik na stronie
PAN/ROUT zostaje włączony. Więcej informacji znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych Option I/O " na stronie 219.
Kanały wejściowe od 13 do 24 (i powroty efektów) posiadają przełączniki komutacyjne czterech wyjść Bus (1, 2, 3, 4) oraz przełącznik wyjścia stereo (ST).
Przełączniki komutacyjne pracują w połączeniu z regulatorami panoramy, co pozwala
na wysyłanie sygnału do lewego lub prawego kanału wyjścia stereo, lub do nieparzystych i parzystych wyjść Bus.

01V- Instrukcja użytkowania

50

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Poniższa tabela pokazuje to współdziałanie.

Przełączniki komutacyjne dla kanałów wejściowych 13 i 14 (oraz 15 i 16) są na stałe
powiązane. Gdy kanały wejściowe od 1 do IZ zostaną sparowane (,,Parowanie kanałów
wejściowych " na stronie 5Z), ich przełączniki komutacyjne nie zostają powiązane.

Odsłuchiwanie kanałów wejściowych
Kanały wejściowe mogą być odsłuchiwane przy pomocy wyjścia odsłuchowego i słuchawek. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Ustawianie odsłuchu " na
stronie 78.

Kanały wejściowe i wysyłki Aux
Sygnały z kanałów wejściowych od 1 do 16 mogą być wysyłane do wyjść Aux 1 do 4,
natomiast sygnały z kanałów wejściowych mogą być wysyłane tylko do wysyłek Aux 1
i Z. Wysyłki w kanałach wejściowych mogą być konfigurowane jako wysyłki sprzed
lub zza tłumików. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wysyłki Aux "
na stronie 93.

Kanały wyjściowe i wyjścia Omni
Bezpośrednie sygnały z kanałów wejściowych od 1 do 16 mogą być wysyłane do wyjść
Omni. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wyjścia Omni " na stronie
115. Pamiętaj, że na wyjścia OMNI OUT nie wpływają przełączniki komutacyjne na
stronie PAN/ROUT Z.

Kanały wejściowe i wyjścia Option I/O
Kanały wejściowe od 1 do 16 mogą być wybierane jako źródła sygnału dla wyjść
Option I / O . Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Komutowanie kanałów wejściowych " na stronie 49 oraz w części ,,O kartach Option I / O " na stronie Z16.

01V- Instrukcja użytkowania

Zamiana wejść 1-8 i 17-24

51

Zamiana wejść 1-8 i 17-24
Wejścia kanałów od 1 do 8 mogą być zamienione miejscami z wejściami kanałów 17
do 24, zarówno indywidualnie, jak i wszystkie jednocześnie. Pozwala to na zastosowanie dla sygnałów z cyfrowych wejść Option I/O czteropasmowej korekcji, procesorów
dynamiki i innych możliwości istniejących w kanałach wejściowych od 1 do 8.
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [OPTION l / O ] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j stron ę OPTION 5 .

2 . U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k i S W A P GLOBAL l u b
t e ż i n d y w i d u a l n e , a p r z y p o m o c y p r z y c i s k u ENTER, k ó ł k a PARAM ETER
lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC] o d p o w i e d n i o je poustawiaj.
Gdy kanały zostaną zamienione, odpowiednie przełączniki są podświetlone (negatyw).
Gdy kanały są zamienione, ich numery mierników na widocznych poniżej stronach
HOME 1 i OPTION 1 są podświetlone (negatyw). Gdy zostanie wybrany zamieniony
kanał, w obszarze wybranego kanału na wyświetlaczu pokazuje się naprzemiennie
numer kanału i napis ,,SWAP " , tak jak jest to widoczne poniżej.

01V- Instwkcja użytkowania

52

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Parowanie kanałów wejściowych
Parzyste i nieparzyste kanały wejściowe od 1 do 12 mogą być ze sobą parowane dla
pracy stereofonicznej. Parowane mogą być tylko sąsiadujące ze sobą kanały wejściowe
parzyste i nieparzyste (np. 1/2, 3/4, 5/6, a nie 2/3 czy 4/5). Gdy zostają sparowane dwa
kanały wejściowe, zostają połączone ze sobą następujące parametry: tłumienie, korekcja, procesory dynamiki, opóźnienie, przyciski [ON] i [SEL], tłumiki, wysyłki Aux, wysyłki efektów oraz ustawienia pre/post dla wysyłek. Przełączniki komutacji, przyciski
[SOLO], przełączanie fazy, panorama, panorama Aux i włączanie czasu przechodzenia
poziomów nie są powiązane. Praca regulatorów panoramy zależy od wybranego trybu
ich pracy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Tryb panoramy " na
stronie 48.

Tworzenie par kanałów wejściowych
1.

W c i ś n i j przyciski [SEL] j e d n o c z e ś n i e w o b u k a n a ł a c h .
LUB
Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [SETUP] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę SETUP 4 i u ż y j p r z y c i s k ó w k u r s o r a d o w y b o r u p a r y k a n a ł ó w ; w c i ś n i j n a s t ę p n i e p r z y c i s k [ENTER].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

CH 1 - & gt; 2 - Kopiowanie ustawień z kanału wejściowego 1 do kanału wejściowego 2.
CH 2 - & gt; 1 - Kopiowanie ustawień z kanału wejściowego 2 do kanału wejściowego 1.
RESET BOTH - Wyzerowanie obu kanałów wejściowych do ich ustawień początkowych.
2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z t r y b p a r o w a n i a a n a s t ę p n i e
w c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER].
Podświetlony przełącznik i etykietka STEREO oznaczają, że kanały
wejściowe zostały skonfigurowane jak para stereo.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Parowanie kanałów wejściowych

53

Rozłączanie par kanałów wejściowych
1.

Wciśnij przyciski [SEL] jednocześnie w o b u kanałach.
LUB
Na stronie SETUP 4 użyj przycisków kursora do w y b o r u przełącznika
s p a r o w a n y c h kanałów; wciśnij n a s t ę p n i e przycisk [ENTER].
Pojawi się następujące okno dialogowe.

2.

Wybierz OK, po czym wciśnij przycisk OK.
Para stereo zostanie rozerwana, a oba kanały zaczną pracować niezależnie.

07 V- Instrukcja użytkowania

54

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Schemat blokowy pary kanałów wejściowych

01V- Instrukcja użytkowania

Grupowanie tłumików

55

Grupowanie tłumików
Tłumiki kanałów wejściowych od 1 do 16 mogą ze sobą być grupowane, co pozwala
na wielokanałową regulację przy użyciu tylko jednego tłumika. Dostępne są trzy grupy
tłumików A, B i C.
Tworzenie grup tłumików
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [SETUP] w y w o ł a j w i d o c z n ą p o n i ż e j s t r o n ę SETUP 3 .

2.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w kursora g ó r a / d ó ł w y b i e r a j g r u p y t ł u m i k ó w , a
p r z y c i s k a m i [SEL] d o d a w a j l u b o d e j m u j z n i c h t ł u m i k i .
Tłumiki nie mogą znajdować się w kilku grupach jednocześnie.
Kanały wejściowe 13/14 i 15/16 oraz sparowane kanały wejściowe od 1 do 12 (,,Parowanie kanałów wejściowych " na stronie 56) są dodawane i odejmowane wspólnie.
Operuj tylko jednym tłumikiem w grupie. Jeśli próbujesz poruszać dwa tłumiki jednocześnie, ich silniki mogą pracować wadliwie z powodu zwiększonego obciążenia.
Włączanie i wyłączanie grupy tłumików
Grupy tłumików mogą być wyłączane przy użyciu przełączników ENABLE. Pozwala to
na ustawianie indywidualnych tłumików w grupie bez konieczności ich odejmowania
z grupy.

1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w k u r s o r a g ó r a / d ó ł w y b i e r z g r u p ę t ł u m i k ó w ,
k t ó r ą c h c e s z w y ł ą c z y ć : A, B, l u b C.

2.

Przy p o m o c y p r z y c i s k u [ENTER], k ó ł k a [PARAMETER], l u b t e ż p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [+1 / I N C ] w ł ą c z l u b w y ł ą c z w y b r a n ą g r u p ę .

01V- Instrukcja użytkowania

56

Rozdział 5 - Kanały w e j ś c i o w e

Grupowanie wyciszania
Przyciski [ON] od 1 do 16 mogą być ze sobą grupowane dla łatwego wyciszania wielu
kanałów jednocześnie przy użyciu tylko jednego przycisku. Dostępne są trzy grupy
wyciszające, D, E i F. Grupa wyciszająca zawiera kombinację kanałów wyłączonych i
włączonych, co pozwala na przełączanie kanałów. Gdy grupa zostaje przełączona, kanały włączone zostają wyłączone i na odwrót.

Tworzenie grupy wyciszającej
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [SETUP] w y w o ł a j w i d o c z n ą p o n i ż e j s t r o n ę SETUP 3 .

2.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w kursora g ó r a / d ó ł w y b i e r a j g r u p y w y c i s z a j ą c e , a
p r z y c i s k a m i [SEL] d o d a w a j l u b o d e j m u j z n i c h k a n a ł y .
Kanały nie mogą znajdować się w kilku grupach jednocześnie.
Kanały wejściowe 13/14 i 15/16 oraz sparowane kanały wejściowe od 1 do 12 (,,Parowanie kanałów wejściowych " na stronie 56) są dodawane i odejmowane wspólnie.

Włączanie i wyłączanie grup wyciszających
Grupy wyciszające mogą być wyłączane przy użyciu przełączników ENABLE. Pozwala
to na ustawianie indywidualnych kanałów w grupie bez konieczności ich odejmowania z grupy.
1.
2.

01V-

Instrukcja

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w k u r s o r a g ó r a / d ó ł w y b i e r z g r u p ę w y c i s z a j ą c ą ,
k t ó r ą c h c e s z w y ł ą c z y ć : D, E, l u b F.
Przy p o m o c y p r z y c i s k u [ENTER], k ó ł k a [PARAMETER], l u b t e ż p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [+1 / I N C ] w ł ą c z l u b w y ł ą c z w y b r a n ą g r u p ę .

użytkowania

O g l ą d a n i e ustawień kanału w e j ś c i o w e g o

57

Oglądanie ustawień kanału wejściowego
Na stronach VIEW 1 i 2 można oglądać ustawienia kanałów wejściowych od 1 do 16
oraz ustawiać pewne parametry. Ustawienia kanałów wejściowych od 17 do 24 można
oglądać i zmieniać na stronie OPTION 2.

Kanały wejściowe 1-16
1.

Przy p o m o c y przycisku [VIEW] w y w o ł a j s t r o n ę VIEW 1 l u b 2.
Strony VIEW dla kanałów wejściowych od 1 do 12 wyglądają następująco.

Strona VIEW dla kanałów wejściowych 13/14 i 15/16 wygląda następująco.

2.

Użyj p r z y c i s k ó w [SEL] o d 1 d o 1 6 d o w y b o r u ż ą d a n y c h k a n a ł ó w .

3.

Użyj p r z y c i s k ó w kursora do w y b o r u p a r a m e t r ó w , a k ó ł k a PARAMETER, p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [+1 / I N C ] o r a z [ENTER] do ich u s t a w i e n i a .

01V- Instrukcja użytkowania

58

Rozdział 5 - Kanały wejściowe

Kanały wejściowe 17-24
1.

Przy pomocy przycisku [OPTION l/O] wywołaj widoczną poniżej stronę
OPTION 2.

2.

Użyj przycisków [SEL] od 17 do 24 do wyboru żądanych kanałów.

3.

Użyj przycisków kursora do wyboru parametrów, a kółka PARAMETER, przycisków [-1/DEC] i [+1/INC] oraz [ENTER] do ich ustawienia.
Większość parametrów dla kanałów wejściowych od 17 do 24 może być ustawianych
tylko na stronie OPTION 2.

01V-Instrukcja

użytkowania

Kopiowanie i z a m i a n a u s t a w i e ń k a n a ł ó w

59

Kopiowanie i zamiana ustawień kanałów
Funkcja Channel Copy jest używana do kopiowania ustawień kanałów wejściowych z
jednego kanału do drugiego. Funkcja Channel Swap jest używana do zamiany miejscami ustawień kanałów wejściowych. Funkcje te mogą być używane dla kanałów od
1 do 16.

1.

Przy p o m o c y przycisku [VI EW] wywołaj w i d o c z n ą poniżej stronę VI EW.

2.

Użyj przycisków kursora i kółka PARAM ETER do w y b o r u kanału źród ł o w e g o (SOURCE) i d o c e l o w e g o (DESTINATION).

3.

Przy p o m o c y przycisków kursora i przycisku [ENTER] wybierz kategorię (CATEGORY).
ALL - wszystkie ustawienia kanału
EQ - ustawienia korekcji
DELAY - ustawienia opóźnienia
DYNAMICS - ustawienia procesorów dynamiki
FADER - ustawienia tłumików

4.

Przy p o m o c y przycisków kursora wybierz COPY lub SWAP, a przyciskiem ENTER zatwierdź funkcję.

01V- Instrukcja użytkowania

60

Rozdział 5 - Kanały w e j ś c i o w e

Schemat blokowy kanału wejściowego

P N I D I U I 3 N I V GN
A : N I D A A G AG
V A /
N

01V- Instrukcja użytkowania

Korekcja

61

Korekcja

6
W tym rozdziale...

O korekcji 01V

62

Regulacja korekcji

63

Parametry korekcji

66

Omijanie korekcji (bypass)

66

Zerowanie korekcji

66

Biblioteka korekcji

67

Wykaz stałych programów korekcji

67

Zapamiętywanie programów korekcji

68

Wywoływanie programów korekcji

69

Edycja nazw programów korekcji

70

Parametry stałych programów korekcji

71

01V- Instrukcja

użytkowania

62

Rozdział 6 - Korekcja

O korekcji 0 1 V
Kanały wejściowe od 1 do 16, powroty procesorów efektów, wysyłki Aux i główne wyjście stereofoniczne wyposażone są w czteropasmowe, parametryczne korektory o regulowanym wzmocnieniu, częstotliwości, dobroci (Q), z możliwością włączania i włączania. Kanały wejściowe od 17 do 24 posiadają uproszczone dwupasmowe korektory
parametryczne. Na schemacie blokowym, znajdującym się na stronie 24, możesz dokładnie zlokalizować każdą z sekcji korektora. Pasma Low i High mogą być używane z
charakterystykami półkowymi, wierzchołkowe oraz jako filtry - odpowiednio górnoprzepustowy (HPF) i dolnoprzepustowy (LPF).
Ustawienia korekcji mogą być zapamiętane jako programy biblioteki korekcji, lub
razem z wszystkimi ustawieniami miksera w pamięciach układu. Biblioteka korekcji
zawiera 40 programów stałych i 40 programów użytkownika. Programy użytkownika
pozwalają na zapamiętanie najczęściej używanych ustawień korekcji, które mogą być
nazywane dla łatwej identyfikacji. Do dyspozycji jest również wyjątkowy zbiór stałych
programów korekcji, opracowanych dla określonych sytuacji i instrumentów, które
stanowią dobry punkt wyjścia przy ustawianiu korekcji. Biblioteka korekcji nie może
być wykorzystywana dla dwupasmowych korektorów w kanałach od 17 do 24. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Biblioteka korekcji " na stronie 67.
Korektory w kanałach 13 i 14 (oraz w 15 i 16) są powiązane na stałe. Gdy kanały wejściowe od 1 do 12 zostaną skonfigurowane jako pary stereofoniczne (,,Parowanie kanałów wejściowych " strona 52), ich korektory zostają powiązane.
Parametry korekcji i charakterystyka korekcyjna dla kanałów wejściowych od 1 do 16,
powrotów efektów, wysyłek Aux oraz dla wyjścia stereo pojawiają się na widocznej
poniżej stronie EQ.

Parametry korekcji oraz charakterystyka korekcyjna dla kanałów wejściowych od 17
do 24 pojawiają się na widocznej poniżej stronie OPTION.

Najszybszą metodą regulacji korekcji jest użycie pokazanych poniżej manipulatorów
SELECTED CHANNEL.

07 V- Instrukcja użytkowania

R e g u l a c j a korekcji

63

Regulacja korekcji
Korekcja może być regulowana przy użyciu manipulatorów SELECTED CHANNEL, co
jest najszybszą metodą, lub też na stronach EQ, przy pomocy przycisków kursora, [-1/
DEC] i [+1/INC] oraz kółka PARAMETER.

Dla kanałów wejściowych 1-16
1.

Użyj p r z y c i s k ó w SEL o d 1 d o 1 6 d o w y b o r u k a n a ł u .

2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [ L O W ] , [ L O - M I D ] , [ H I - M I D ] l u b [HIGH] w y bierz ż ą d a n e p a s m o , a regulatorami F i G u s t a w o d p o w i e d n i o częstotliwość i wzmocnienie pasma.
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja EQ AUTO SCREEN (,,Ustawianie preferencji
01V " na stronie 203), pojawi się pokazana poniżej strona EQ i zostanie wybrany tryb
pracy tłumików HOME. ta strona może zostać również wybrana przy pomocy przycisku [EO/ATT],

Na tej stronie możesz również regulować korekcję, wybierając odpowiednie parametry przyciskami kursora i ustawiając je kółkiem PARAMETER oraz przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC],

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

W c i ś n i j p r z y c i s k [OPTION l / O ]

1.

Użyj p r z y c i s k ó w SEL o d 1 7 d o 2 4 d o w y b o r u k a n a ł u .

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [LOW] i [HIGH] w y b i e r z ż ą d a n e p a s m o , a r e g u l a torami F i G ustaw o d p o w i e d n i o częstotliwość i w z m o c n i e n i e p a s m a .
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja EQ AUTO SCREEN (,,Ustawianie preferencji
01V " na stronie 203), pojawi się pokazana poniżej strona OPTION i zostanie wybrany
tryb pracy tłumików HOME. ta strona może zostać również wybrana przy pomocy
przycisku [OPTION I/O],

07 V- Instrukcja użytkowania

64

Rozdział 6 - Korekcja

Na tej stronie możesz również regulować korekcję, wybierając odpowiednie parametry
przyciskami kursora i ustawiając je kółkiem PARAMETER oraz przyciskami [-1/DEC] i
[+1/INC],

Dla powrotów efektów 1 i 2
1.

U ż y j p r z y c i s k ó w SEL w p o w r o t a c h e f e k t ó w d o w y b o r u p o w r o t u 1 i 2 .

2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [ L O W ] , [ L O - M I D ] , [ H I - M I D ] l u b [ H I G H ] w y bierz ż ą d a n e p a s m o , a regulatorami F i G u s t a w o d p o w i e d n i o częstotliwość i wzmocnienie pasma.
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja EQ AUTO SCREEN (,,Ustawianie preferencji
01V " na stronie 203), pojawi się pokazana poniżej strona EQ i zostanie wybrany tryb
pracy tłumików HOME. ta strona może zostać również wybrana przy p o m o c y przycisku [EQ/ATT],

Na tej stronie możesz również regulować korekcję, wybierając odpowiednie parametry
przyciskami kursora i ustawiając je kółkiem PARAMETER oraz przyciskami [-1/DEC] i
[+1/INC].

Dla wysyłek Aux 1 -4
1.

U ż y j p r z y c i s k ó w t r y b u p r a c y t ł u m i k ó w AUX d o w y b o r u w y s y ł k i .

2.

W c i ś n i j p r z y c i s k MASTER [SEL]

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [ L O W ] , [ L O - M I D ] , [ H I - M I D ] l u b [ H I G H ] w y bierz ż ą d a n e p a s m o , a regulatorami F i G u s t a w o d p o w i e d n i o częstotliwość i wzmocnienie pasma.
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja EQ AUTO SCREEN (,,Ustawianie preferencji
01V " na stronie 203), pojawi się pokazana poniżej strona EQ i zostanie wybrany tryb
pracy tłumików HOME. ta strona może zostać również wybrana przy p o m o c y przycisku [EQ/ATT].

Na tej stronie możesz również regulować korekcję, wybierając odpowiednie parametry
przyciskami kursora i ustawiając je kółkiem PARAMETER oraz przyciskami [-1/DEC] i
[+1/INC],
Gdy wysyłki zostaną sparowane (,,Parowanie wysyłek Aux " na stronie 101), ich korektory będą powiązane.

01V- Instrukcja użytkowania

R e g u l a c j a korekcji

65

Dla wyjścia Stereo
1.

Wciśnij przycisk [HOME].

2.

W c i ś n i j p r z y c i s k MASTER [SEL].

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [ L O W ] , [ L O - M I D ] , [ H I - M I D ] l u b [HIGH] w y bierz ż ą d a n e p a s m o , a regulatorami F i G u s t a w o d p o w i e d n i o częstotliwość i wzmocnienie pasma.
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja EQ AUTO SCREEN (,,Ustawianie preferencji
01V " na stronie 203), pojawi się pokazana poniżej strona EQ i zostanie wybrany tryb
pracy tłumików HOME. ta strona może zostać również wybrana przy pomocy przycisku [EQ/ATT].

Na tej stronie możesz również regulować korekcję, wybierając odpowiednie parametry
przyciskami kursora i ustawiając je kółkiem PARAMETER oraz przyciskami [-1/DEC] i
[+1/INC],

01V- Instrukcja użytkowania

66

Rozdział 6 - Korekcja

Parametry korekcji
Poniższa tabela zawiera parametry korekcji.

1. Tylko dla korektorów czteropasmowych (tylko pasmo Low i High dla kanałów od 17 do
24).
2.

Regulatory wzmocnienia Low i High pracują jako wyłączniki filtrów, g d y pasma Low i
High pracują jako filtry HPF i LPF.

Omijanie korekcji (bypass)
Korekcja w w y b r a n y m kanale może zostać włączona lub wyłączona przyciskiem EQ ON na stronie EQ (strona OPTION 2 dla kanałów od 17 do 24),
lub też przyciskiem ENTER. Gdy widoczna jest strona EQ przycisk ENTER
włącza i wyłącza korekcję niezależnie od położenia kursora.

Zerowanie korekcji
Dla wyzerowania w wybranym kanale parametrów korekcji do ich wyjściowych ustawień, wciśnij jednocześnie przyciski [HIGH] i [LOW],
W poniższej tabeli zamieszczone są wyjściowe ustawienia korekcji

1.

01V- Instrukcja

użytkowania

Tylko dla korektorów czteropasmowych (tylko pasmo Low i High dla kanałów od 17 do
24).

B i b l i o t e k a korekcji

67

Biblioteka korekcji
Ustawienia korekcji mogą być zapamiętane jako programy biblioteki korekcji. Biblioteka korekcji zawiera 40 programów stałych (1-40) i 40 programów użytkownika (4180). Programy użytkownika pozwalają na zapamiętanie najczęściej używanych ustawień korekcji, które mogą zostać nazwane dla łatwiejszej identyfikacji. Biblioteka korekcji może zostać użyta do przenoszenia ustawień z jednego korektora do innego. I
tak na przykład ustawienia korekcji wyjścia stereo mogą zostać zapamiętane jako program biblioteki, a następnie wywołane w korektorze wysyłki. Jedyny w swoim rodzaju
zbiór stałych programów korekcji został opracowany dla określonych zastosowań i
instrumentów, stanowiąc dobre odniesienie dla ustawiania korekcji. Na stronie 71
znajduje się pełny wykaz stałych programów korekcji.
Biblioteka korekcji może być obsługiwana na pokazanej poniżej stronie EQ Library.
Stronę tę można wywołać po wciśnięciu przycisku [EQ/ATT],

Po wyborze każdego programu w okienku EQ CURVE pojawia się charakterystyka korekcyjna. Powyżej niej widoczne są mierniki poziomu sygnału dla wybranego kanału.

Wykaz stałych programów korekcji
#

Nazwa

#

Nazwa

01

B a s s Drum 1

21

A.G.Stroke 2

02

B a s s Drum 2

22

A.G.Arpeg. 1

03

S n a r e Drum 1

23

A.G.Arpeg. 2

04

S n a r e Drum 2

24

Brass Sec.

05

Tom-tom 1

25

Male Vocal 1

06

Cymbal

26

Male Vocal 2

07

High Hat

27

F e m a l e Vo. 1

08

Percussion

28

F e m a l e Vo. 2

09

E.Bass 1

29

Chorus & Harmo

10

E.Bass 2

30

Total EQ 1

11

Syn.Bass 1

31

Total EQ 2

12

Syn.Bass 2

32

Total EQ 3

13

Piano 1

33

B a s s Drum 3

14

Piano 2

34

S n a r e Drum 3

15

E.G.Clean

35

Tom-tom 2

16

E.G.Crunch 1

36

Piano 3

17

E.G.Crunch 2

37

Piano Low

18

E.G.Dist 1

38

Piano High

19

E.G.Dist 2

39

Fine-EQ C a s s

20

A.G.Stroke 1

40

Narrator

01V- Instrukcja użytkowania

68

Rozdział 6 - Korekcja

Zapamiętywanie programów korekcji
Programy korekcji są zapamiętywane na stronie EQ Library. Możesz zapamiętywać
ustawienia korekcji w programach użytkownika 41 do 80. Programy stałe 1 do 40
m o ż n a tylko odczytywać.
1.

W c i ś n i j p r z y c i s k [EQ/ATT], w y w o ł u j ą c p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę Library.

2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w SEL w y b i e r z k a n a ł , k t ó r e g o u s t a w i e n i a k o r e k cji c h c e s z z a p a m i ę t a ć w p r o g r a m i e .
Możesz wybrać kanały wejściowe od 1 do 16, powroty efektów, wysyłki Aux lub główne wyjście stereo. Nie możesz wybierać kanałów wejściowych od 17 do 24.

3.

U ż y w a j ą c k ó ł k a PARAMETER l u b p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] p r z e wijaj w y k a z p r o g r a m ó w korekcji.
Sposób wyświetlania wykazu programów (w dół lub w górę) możesz ustawić przy pomocy opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V " na
stronie 203).

4.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k STORE i w c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER].
W tym m o m e n c i e pojawi się okienko edycji nazwy. Jeśli opcja STORE CONFIRMATION w preferencjach jest wyłączona, (,,Ustawianie preferencji 01V " na stronie 203),
okienko to nie pojawi się i program korekcji zostanie zapamiętany.

5.

W p r o w a d ź n a z w ę dla p r o g r a m u korekcji.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy " na stronie 37.

6.

G d y s k o ń c z y ł e ś w p i s y w a ć n a z w ę , w y b i e r z O K i w c i ś n i j p r z y c i s k ENTER.
Program korekcji zostanie zapisany.

01V- Instrukcja użytkowania

Wywoływanie programów korekcji

69

Wywoływanie programów korekcji
Programy korekcji mogą być wywoływane na stronie EQ Library. Możesz wywołać
dowolny spośród 40 programów użytkownika i 40 programów stałych.
1.

W c i ś n i j p r z y c i s k [EQ/ATT], w y w o ł u j ą c p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę E Q Library.

2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [SEL] w y b i e r z k a n a ł , d l a k t ó r e g o c h c e s z w y w o ł a ć p r o g r a m korekcji.
Możesz wybrać kanały wejściowe od 1 do 16, powroty efektów, wysyłki Aux lub główne wyjście stereo. Nie możesz wybierać kanałów wejściowych od 17 do 24.

3.

U ż y w a j ą c k ó ł k a PARAMETER l u b p r z y c i s k ó w [-1 / D E C ] i [+1 / I N C ] p r z e w i j a j w y k a z p r o g r a m ó w korekcji.
Po wyborze każdego z programów w okienku EQ CURVE pojawi się jego charakterystyka korekcyjna.
Sposób wyświetlania wykazu programów (w dół lub w górę) możesz ustawić przy pomocy opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V " na
stronie 203).

4.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u k u r s o r a w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k RECALL i w c i ś n i j przycisk [ENTER].
Program korekcji zostaje wywołany. Jeśli opcja STORE CONFIRMATION w preferencjach jest włączona, (,,Ustawianie preferencji 01V " na stronie 203), pojawi się okienko
z żądaniem potwierdzenia. Wybierz w takim przypadku OK i wciśnij przycisk [ENTER]
potwierdzając wywołanie.

01V- Instrukcja użytkowania

70

Rozdział 6 - Korekcja

Edycja nazw programów korekcji
Nazwy zapisanych programów korekcji mogą być zmieniane przy pomocy funkcji
Title Edit.

1.

Wciśnij przycisk [EQ/ATT], w y w o ł u j ą c pokazaną poniżej stronę Library.

2.

Wybierz ż ą d a n y program korekcji przy użyciu kółka PARAMETER.

3.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz TITLE EDIT, po czym wciśnij
przycisk [ENTER].
Pojawi się w tym momencie okno Title Edit.

4.

Zmień n a z w ę programu.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy " na stronie 37.

5.

Po zakończeniu operacji wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER].
Nowa nazwa zostanie zapamiętana

01V-Instrukcja

użytkowania

P a r a m e t r y stałych p r o g r a m ó w korekcji

71

Parametry stałych programów korekcji
#

Parametr

Nazwa

-3.5 dB

0.0 dB

+4.0 dB

F

9 9 Hz

2 6 5 Hz

1.05 kHz

5 . 3 3 kHz

1.2

10

0.9

PEAKING

PEAKING

LPF

G

+8.0 dB

-7.0 dB

+6.0 dB

ON

F

132 Hz

3 9 7 Hz

2.52 kHz

12.6 kHz

1.4

4.5

2.2

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

- 0 5 dB

0.0 dB

+3.0 dB

+4.5 dB

F

132 Hz

1.00 kHz

3.17 kHz

5.04 kHz

1.2

4.5

0.11

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

+ 1.5 dB

-8.5 dB

+2.5 dB

+4.0 dB

F

177 Hz

3 3 4 Hz

2.37 kHz

4.00 kHz

10

0.7

0.1

PEAKING

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

+2.0 dB

-7.5 dB

+2.0 dB

+ 1.0 dB

F

2 1 0 Hz

6 6 7 Hz

4.49 kHz

6.35 kHz

Q

1.4

10

1.2

0.28

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

- 2 . 0 dB

0.0 dB

0.0 dB

+3.0 dB

F

1 0 5 Hz

4 2 0 Hz

1.05 kHz

13.4 kHz

8

0.9

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

-4.0 dB

- 2 . 5 dB

+ 1.0 dB

+0.5 dB

F

94 Hz

4 2 0 Hz

2.82 kHz

7 . 5 5 kHz

0.5

1

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

- 4 . 5 dB

0.0 dB

+2.0 dB

0.0 dB

F

99 Hz

397 Hz

2.82 kHz

16.9 kHz

4.5

0.56

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

- 7 . 5 dB

+4.5 dB

+2.5 dB

0.0 dB

F

3 5 Hz

111 Hz

2.00 kHz

4.00 kHz

-

5

4.5

PEAKING

S n a r e Drum 2

+3.5 dB

L.SHELF
04

G

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+3.0 dB

0.0 dB

+2.5 dB

+0.5 dB

F

111 Hz

111 Hz

2.24 kHz

4.00 kHz

Q

0.1

5

6.3

Q

0 5 Tom-tom 1

06

Cymbal

Q

07

High Hat

Q

08

Percussion

Q

09

E.Bass 1

Q

10

E.Bass 2

Opis

H.SHELF

Q

S n a r e Drum 1

PEAKING

PEAKING
03

PEAKING

Q

B a s s Drum 2

HIGH

PEAKING
02

H-MID

Q

B a s s Drum 1

L-MID

PEAKING
01

LOW

-

-

-

-

W z m a c n i a dolny z a k r e s d u ż e g o
b ę b n a i atak pałki.

-

Tworzy wierzchołek wokół 80 Hz,
d a j ą c zwarte, ciężkie brzmienie.

-

W z m a c n i a t r z a ś n i ę c i e i brzmienie
rimshotu.

-

W z m a c n i a z a k r e s dla
k l a s y c z n e g o r o c k o w e g o brzmienia
werbla.

W z m a c n i a atak tom-tomów i d a j e
długie wybrzmienie.

W z m a c n i a atak c r a s h a , zwiększa
j a s k r a w o ś ć wybrzmienia.

-

Użyty na z a m k n i ę t y hi-hat
w z m a c n i a średni i wysoki z a k r e s .

-

W z m a c n i a atak i rozjaśnia górny
z a k r e s instrumentów, takich jak
shaker, c a b a s s a i k o n g a .

-

Daje z w a r t e brzmienie b a s u
e l e k t r y c z n e g o p r z e z obcięcie
b a r d z o niskich częstotliwości.

-

W przeciwieństwie do programu
9, podbija dolny z a k r e s b a s u
elektrycznego.

-

07 V- Instrukcja użytkowania

72

#

Rozdział 6 - Korekcja

Parametr

Nazwa

Piano 1

PEAKING

G

+3.5

+8.5 dB

0.0 dB

0.0 dB

F

8 3 Hz

9 4 4 Hz

4.00 kHz

12.6 kHz

0.1

8

4.5

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+2.5 dB

0.0 dB

+ 1.5 dB

0.0 dB

F

125 Hz

177 Hz

1.12 kHz

12.6 kHz

1.6

8

2.2

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

-6.0 dB

0.0 dB

+2.0 dB

+4.0 dB

9 4 Hz

9 4 4 Hz

3.17 kHz

7.55 kHz

8

0.9

5 9 5 Hz

3.17 kHz

5.33 kHz

5.6

10

0.7

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+2.0 dB

-5.5 dB

+0.5 dB

+2.5 dB

F

2 6 5 Hz

3 9 7 Hz

1.33 kHz

4.49 kHz

0.18

10

6.3

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

+4.5 dB
o

0.0 dB

+4.0 dB

+2.0 dB

F

140 Hz

1.00 kHz

1.88 kHz

5.65 kHz

8

4.5

0.63

9

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+2.5 dB

+ 1.5 dB

+2.5 dB

0.0 dB

F

125 Hz

4 4 5 Hz

3.36 kHz

19.0 kHz

8

0.4

0.16

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+5.0 dB

0.0 dB

+3.5 dB

0.0 dB

F

3 5 4 Hz

9 4 4 Hz

3.36 kHz

12.6 kHz

9

10

L.SHELF

E.G.Dist 1

2 2 3 Hz

Q

18

F

PEAKING
E.G.Crunch 2

+3.0 dB

Q

17

+ 1.5 dB

PEAKING
E.G.Crunch 1

H.SHELF

-8.5 dB

Q

16

PEAKING

+3.5 dB

PEAKING
E.G.Clean

PEAKING

G

Q

15

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+6.0 dB

-8.5 dB

+4.5 dB

+4.0 dB

F

3 1 5 Hz

1.05 kHz

4 . 2 3 kHz

12.6 kHz

10

4

Q

I 19 E.G.Dist 2

Q

-

-

PEAKING

PEAKING

A.G.Stroke 1

-

Dla gitary elektrycznej, lub
półakustycznej n a g r y w a n e j z linii;
d a j e lekko t w a r d e brzmienie.

-

Ustawienie barwy lekko
z n i e k s z t a ł c o n e g o brzmienia gitary.

O d m i a n a programu 16.

-

Zwiększenie klarowności m o c n o
z n i e k s z t a ł c o n e g o brzmienia gitary.

-

O d m i a n a p r o g r a m u 18.

-

PEAKING

0.0 dB

+ 1.0 dB

+4.0 dB

1.00 kHz

1.88 kHz

5.33 kHz

G

-2.0 dB

F

105 Hz
0.9

4.5

3.5

07 V- Instrukcja użytkowania

Użyty w połączeniu z k o m p r e s j ą ,
program ten w z m a c n i a atak i
dolny z a k r e s brzmienia
fortepianu.

H.SHELF

Q

20

Używany do rozjaśnienia
brzmienia fortepianu.

-

PEAKING
Piano 2

W z m a c n i a charakterystyczny atak
basu syntetycznego.

-

F

-

Dla b a s u s y n t e t y c z n e g o z
podbitym dolnym z a k r e s e m .

-

G

Q

14

Opis

H.SHELF

L.SHELF
13

PEAKING

Q

Syn.Bass 2

HIGH

PEAKING
12

H-MID

Q

Syn.Bass 1

L-MID

PEAKING
11

LOW

-

W z m a c n i a wysokie częstotliwości
gitary a k u s t y c z n e j .

P a r a m e t r y stałych p r o g r a m ó w korekcji

#

Parametr

Nazwa

H-MID

HIGH

PEAKING

PEAKING

G

-3.5 dB

-2.0 dB

0.0 dB

+2.0 dB

F

2 9 7 Hz

7 4 9 Hz

2.00 kHz

3.56 kHz

9

4.5

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

- 0 . 5 dB

0.0 dB

0.0 dB

+2.0 dB

F

2 2 3 Hz

1.00 kHz

4.00 kHz

6.72 kHz

4.5

4.5

0.12

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

Q

22

A.G.Arpeg. 1

Q

-

-

L.SHELF
G

0.0 dB

-5.5 dB

0.0 dB

+4.0 dB

F

177 Hz

. 3 5 4 Hz

4.00 kHz

4 . 2 3 kHz

7

4.5

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

-2.0 dB

-1.0 dB

+ 1.5 dB

+3.0 dB

F

8 8 Hz

841 Hz

2.11 kHz

4.49 kHz

Q

2.8

2

0.7

7

PEAKING

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

- 0 . 5 dB

0.0 dB

+2.0 dB

+3.5 dB

F

187 Hz

1.00 kHz

2.00 kHz

6.72 kHz

Q

0.11

4.5

0.56

0.11

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

+2.0 dB

-5.0 dB

-2.5 dB

+4.0 dB

F

167 Hz

2 3 6 Hz

2.67 kHz

6.72 kHz

Q

0.11

10

5.6

PEAKING

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

-1.0 dB

+1.0 dB

+ 1.5 dB

+2.0 dB

F

118 Hz

3 9 7 Hz

2.67 kHz

5.99 kHz

Q

0.18

0.45

0.56

0.14

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

-7.0 dB

+ 1.5 dB

+ 1.5 dB

+2.5 dB

F

111 Hz

3 3 4 Hz

2 . 0 0 kHz

6.72 kHz

0.16

0.2

PEAKING

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

-2.0 dB

-1.0 dB

+ 1.5 dB

+3.0 dB

F

88 Hz

841 Hz

2.11 kHz

4.49 kHz

Q

25

26

27

28

Brass Sec.

Male Vocal 1

Male Vocal 2

F e m a l e Vo. 1

F e m a l e Vo. 2

2.8

2

0.7

7

Q

29

Chorus & Harmo

-

-

O d m i a n a p r o g r a m u 22.

-

Dla trąbek, puzonów, lub
s a k s o f o n ó w ; dla p o j e d y n c z e g o
instrumentu u s t a w częstotliwość
HIGH lub H-MID.

W z o r z e c dla m ę s k i e g o wokalu;
s t o s o w n i e do brzmienia głosu
d o p a s u j ustawienia HIGH lub HMID.

O d m i a n a p r o g r a m u 25.

-

W z o r z e c dla ż e ń s k i e g o głosu;
s t o s o w n i e do brzmienia głosu
d o p a s u j ustawienia HIGH lub HMID.

O d m i a n a p r o g r a m u 27.

-

PEAKING
30 Total EQ 1

Korekcja dla techniki a r p e g g i o
gitary akutycznej.

H.SHELF

Q

24

O d m i a n a p r o g r a m u 20; m o ż e s z
go również użyć przy dudniącym
brzmieniu gitary.

-

PEAKING

23 A.G.Arpeg. 2

Opis

H.SHELF

L.SHELF

A.G.Stroke 2

L-MID

L.SHELF
21

LOW

73

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G i

- 0 . 5 dB

0.0 dB

+3.0 dB

+6.5 dB

F

94 Hz

9 4 4 Hz

2.11 kHz

16.0 kHz

Q

7

2.2

5.6

W z o r z e c dla chóru; rozjaśnia
całkowite brzmienie chóru.
#

Dla całości materiału s t e r e o prze
zgraniach; j e s z c z e lepsze
brzmienie przy użyciu z

-

07 V- Instrukcja użytkowania

74

Rozdział 6 - Korekcja

Parametr
#

Nazwa

Opis

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+4.0 dB

+ 1.5 dB

+2.0 dB

+6.0 dB

F

94 Hz

7 4 9 Hz

1.78 kHz

17.9 kHz

7

2.8

5.6

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+1.5 dB

+0.5 dB

+2.0 dB

+4.0 dB

F

6 6 Hz

841 Hz

1.88 kHz

15.1 kHz

0.28

0.7

PEAKING

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

+3.5 dB

-10.0 dB

+3.5 dB

0.0 dB

F

118 Hz

3 1 5 Hz

4 . 2 3 kHz

20.1 kHz

Q

2

10

0.4

0.4

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

0.0 dB

+2.0 dB

+3.5 dB

0.0 dB

F

2 2 3 Hz

561 Hz

4 . 2 3 kHz

4.00 kHz

4.5

2.8

0.1

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

-9.0 dB

+ 1.5 dB

+2.0 dB

0.0 dB

F

88 Hz

2 1 0 Hz

5 . 3 3 kHz

16.9 kHz

4.5

1.2

PEAKING

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

+4.5 dB

- 1 3 . 5 dB

+4.5 dB

+2.5 dB

F

99 Hz

4 7 2 Hz

2.37 kHz

10.0 kHz

Q

8

10

9

PEAKING

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

-5.5 dB

+ 1.5 dB

+6.0 dB

0.0 dB

F

187 Hz

3 9 7 Hz

6.72 kHz

12.6 kHz

Q

10

6.3'

2.2

PEAKING

PEAKING

PEAKING

PEAKING

G

-5.5 dB

+1.5 dB

+5.0 dB

+3.0 dB

F

187 Hz

397 Hz

6.72 kHz

5.65 kHz

Q

10

6.3

2.2

0.1

L.SHELF

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

-1.5 dB

-18 dB

+ 1.0 dB

+3.0 dB

Przy n a g r a n i a c h na k a s e t ę

F

74 Hz

1.00 kHz

4.00 kHz

12.6 kHz

klarowniejsze brzmienie.

4.5

1.8

PEAKING

PEAKING

PEAKING

H.SHELF

G

-4.0 dB

-1.0 dB

+2.0 dB

0.0 dB

F

105 Hz

7 0 7 Hz

2.52 kHz

10.0 kHz

Q

Total EQ 3

HIGH

L.SHELF
32

H-MID

Q

Total EQ 2

L-MID

PEAKING
31

LOW

4

7

0.63

Q

33

34

B a s s Drum 3

S n a r e Drum 3

Q

35

Tom-tom 2

Q

36

37

38

39

Piano 3

Piano Low

Piano High

Fine-EQ C a s s

Q

40

Narrator

07 V- Instrukcja użytkowania

-

-

-

-

O d m i a n a programu 30.

-

O d m i a n a programu 30; m o ż e
również być użyta dla wejścia
s t e r e o , lub powrotu efektu.

-

O d m i a n a programu 1; wycięty
e s t z a k r e s niższej średnicy.

O d m i a n a programu 3; d a j e tłuste
brzmienie.

O d m i a n a programu 5; podbija
średni i wysoki z a k r e s .

-

O d m i a n a programu 13.

-

Dla dołu skali fortepianu
nagrywanego stereo.

-

-

-

Dla góry skali fortepianu
nagrywanego stereo.

Solo, o d s ł u c h i mierniki

75

Solo, odsłuch i mierniki

7
W tym rozdziale...

O odsłuchu i solo

76

Wyjścia odsłuchowe

77

Słuchawki

77

W e j ś c i e dla d w u ś l a d u (2TR IN)

77

Ustawianie odsłuchu

78

Używanie odsłuchu

78

Schemat blokowy odsłuchu

79

Ustawianie solo

80

Używanie solo

81

Schemat blokowy solo

82

Pomiary poziomu sygnałów

83

Główne mierniki stereo

84

Peak H o ł d

84

Wybór punktu pomiarowego

85

M i e r n i k i O p t i o n I / O ( k a n a ł y w e j ś c i o w e 17-24)

85

Mierniki wysyłek efektów

86

07 V- Instrukcja użytkowania

76

Rozdział 7 - Solo, o d s ł u c h i mierniki

O odsłuchu i solo
Dzięki wszechstronnym funkcjom solo i odsłuchowym 01V może mieć bardzo wiele
zastosowań. Wszystkich wejścia i wyjścia mogą być odsłuchiwane sprzed i zza tłumików poprzez wyjście odsłuchowe oraz przy użyciu słuchawek. Tryby Recording Solo i
Mixdown Solo pozwalają na szybką kontrolę kanałów wejściowych i powrotów efektów. Parametry solo i odsłuchowe pojawiają się pokazanej poniżej na stronie SETUP 2,

Gdy żaden kanał nie jest odsłuchiwany przy pomocy solo, źródło odsłuchiwanego
sygnału może zostać wybrane przy p o m o c y parametrów MONITOR SETUP widniejących w dolnej połowie tej strony. Źródłem tym może być wyjście stereo, wejście kaskady stereo, wysyłki Aux od 1 do 4, lub wyjścia Bus od 1 do 4. Sygnały do odsłuchu
mogą być pobierane sprzed tłumika (PFL), lub też zza tłumika (AFL). I n n e parametry
to korekcja głośności odsłuchu (Monitor Trim) i przełącznik mono/stereo. Więcej
informacji znajdziesz w ,,Ustawianie odsłuchu " na stronie 78.
Parametry SOLO SETUP znajdujące się na górnej połowie strony są używane do konfigurowania funkcji Solo. Przy p o m o c y przycisków [SOLO] mogą być odsłuchiwane
kanały wejściowe od 1 do 24 oraz powroty efektów. Dostępne są dwa tryby Solo: Recording Solo oraz Mixdown Solo. Parametr SEL MODE określa, w jaki sposób może
być odsłuchiwany każdy z kanałów: indywidualnie, lub też łącznie z i n n y m i wybranymi. Sygnały do odsłuchu mogą być pobierane sprzed tłumika (PFL), lub też zza tłumika (AFL). Inne parametry to korekcja głośności solo (Solo Trim) i przełącznik włączania solo. Więcej informacji znajdziesz w ,,Ustawianie Solo " na stronie 80.

01V- Instrukcja

użytkowania

Wyjścia odsłuchowe

77

Wyjścia odsłuchowe
Sygnały odsłuchowe i solo są wysyłane przez wyjście odsłuchowe i słuchawkowe.
Upewnij się, że przycisk MONITOR-2TR IN znajduje się w położeniu MONITOR. Więcej informacji znajdziesz w ,,Wejście dla dwuśladu (2TR IN) " na stronie 77.
Sygnały odsłuchowe są zamieniane na postać analogową przy
pomocy 18-bitowych przetworników cyfrowo-analogowych z
8-krotnym nadpróbkowaniem, po czym wysyłane poprzez
symetryczne gniazda jack 1/4 " z nominalnym poziomem +4
dB.

Do ustawiania poziomu sygnału na wyjściu odsłuchowym jest
używany regulator MONITOR OUT.

Słuchawki
Do stereofonicznego gniazda PHONES może zostać podłączona para słuchawek. Sygnał podawany na słuchawki jest taki
sam, jak na wyjściu odsłuchowym.
Do ustawiania poziomu słuchawek jest używany regulator
PHONES.

Wejście dla dwuśladu (2TR IN)
Gdy przycisk MONITOR-2TR IN jest ustawiony na 2TR IN,
sygnał podawany na wejście 2TR IN może być odsłuchiwany
poprzez wyjścia MONITOR OUT i PHONES. Można więc tutaj
podłączyć wyjście stereo magnetofonu używanego do zgrań,
dla jego bezkonfliktowego odsłuchiwania. Wejście 2TR IN jest
wyposażone w gniazda cinch (RCA) i posiada poziom nominalny -10 dBV.

Jeśli przycisk 15/16-2TR IN znajdzie się w położeniu 2TR IN,
sygnały z wejścia 2TR IN są podawane do kanałów wejściowych 15 i 16, co pozwala na ich miksowanie z innymi sygnałami. Normalnie sygnałami wejściowymi dla tych kanałów są
sygnały podawane na gniazda wejściowe 15 i 16.
Gniazda 2TR OUT zostały opisane na stronie 88.

01V- Instrukcja użytkowania

78

Rozdział 7 - Solo, o d s ł u c h i mierniki

Ustawianie odsłuchu
Źródło o d s ł u c h i w a n e g o sygnału m o ż e zostać w y b r a n e przy p o m o c y p a r a m e t r ó w MONITOR SETUP z n a j d u j ą c y c h się. na stronie SETUP 2. Źródłem t y m m o ż e być wyjście stereo,
wejście kaskady stereo, wysyłki Aux od 1 do 4, l u b wyjścia Bus od 1 do 4. Ponieważ funkcja Solo jest priorytetowa, te źródła m o g ą być odsłuchiwane tylko wówczas, gdy jest nieaktywna (czyli wówczas, gdy w ż a d n y m kanale nie jest aktywne Solo). Sygnały do odsłuc h u m o g ą być p o b i e r a n e sprzed t ł u m i k a (PFL), l u b też zza tłumika (AFL). I n n e parametry to korekcja głośności o d s ł u c h u (Monitor Trim) i przełącznik m o n o / s t e r e o .

1.

Używając przycisku [SETUP] wywołaj pokazaną poniżej stronę SETUP 2.

2.

Używając przycisków kursora wybierz parametry MONITOR SETUP i
ustaw kółkiem PARAMETER, przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC] oraz przyciskiem ENTER.
SOURCE - te przełączniki są u ż y w a n e do w y b o r u źródła dla wyjścia o d s ł u c h o w e g o i
słuchawek. Możesz tu w y b r a ć wyjście stereo, wejście kaskady stereo, wysyłki Aux od 1
do 4 oraz wyjścia Bus od 1 do 4. Możesz wybrać jednocześnie kilka źródeł
LISTEN - te przełączniki wybierają ź r ó d ł o sygnału sprzed t ł u m i k a (PFL) l u b zza tłumika (AFL). To u s t a w i e n i e wpływa na wyjście stereo, wysyłki Aux i wyjścia Bus. G d y na
przykład p a r a m e t r ten zostanie u s t a w i o n y na PFL, to wyjście stereo m o ż e być odsłuc h i w a n e niezależnie od p o ł o ż e n i a jego t ł u m i k a . Oczywiście po u s t a w i e n i u tego param e t r u na AFL t ł u m i k m u s i być otwarty, jeśli wyjście stereo ma być słyszalne.
MONI TRIM - t e n regulator jest u ż y w a n y do ustawienia p o z i o m u o d s ł u c h i w a n y c h
s y g n a ł ó w od -60 dB do +6 dB.
M O N O - ten przełącznik ustawia sygnały wyjścia o d s ł u c h o w e g o i słuchawek jako
m o n o f o n i c z n e ( M O N O ) l u b s t e r e o f o n i c z n e (STEREO). P o jego u s t a w i e n i u n a M O N O
sygnał lewy i p r a w y zostają p o ł ą c z o n e razem w sygnał m o n o f o n i c z n y o o b n i ż o n y m
p o z i o m i e do -3 dB.

Używanie odsłuchu
Jeśli chcesz na przykład o d s ł u c h i w a ć g ł ó w n e wyjście stereo, w y k o n a j , co n a s t ę p u j e .

1.

Podłącz system odsłuchowy (wzmacniacz, głośniki) do wyjścia MONITOR OUT.

2.

Upewnij się, że przycisk MONITOR-2TR IN znajduje się w położeniu
MONITOR.

3.

Ustaw regulator MONITOR OUT LEVEL w położeniu środkowym.
Jeśli używasz słuchawek, ustaw regulator PHONES LEVEL w p o ł o ż e n i u ś r o d k o w y m .

4.
5.

Przy użyciu przycisku [SETUP] wywołaj opisaną powyżej stronę SETUP 2.
Ustaw SOURCE na STEREO OUT.
Jeśli przełącznik MONITOR SETUP LISTEN jest u s t a w i o n y na AFL, t ł u m i k STEREO
m u s i być otwarty. W p r z e c i w n y m razie niczego nie usłyszysz.

01V- Instrukcja użytkowania

Schemat blokowy odsłuchu

79

Schemat blokowy odsłuchu

01V- Instrukcja użytkowania

80

Rozdział 7 - Solo, o d s ł u c h i mierniki

Ustawianie solo
Funkcja Solo jest używa do o d s ł u c h i w a n i a k a n a ł ó w wejściowych od 1 do 24 i powrot ó w efektów. D o s t ę p n e są d w a tryby solo: Recording Solo i M i x d o w n Solo. T r y b y te
m o g ą b y ć k o n f i g u r o w a n e na stronie SETUP 2 przy użyciu p a r a m e t r ó w SOLO SETUP.
Solo ma p r i o r y t e t przed ź r ó d ł a m i w y b r a n y m i p a r a m e t r a m i MONITOR SETUP. Sygnały
w k a n a ł a c h m o g ą b y ć o d s ł u c h i w a n e solo sprzed t ł u m i k a (PFL) l u b zza t ł u m i k a (AFL).
Jeśli kanały wejściowe od 1 do 12 są s p a r o w a n e (,,Parowanie k a n a ł ó w w e j ś c i o w y c h " na
stronie 52), ich przyciski [SOLO] f u n k c j o n u j ą nadal niezależnie.

1.

Przy użyciu przycisku [SETUP] wywołaj pokazaną poniżej stronę SETUP 2.

2.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz parametry MONITOR SETUP,
a następnie ustaw je kółkiem PARAMETER, przyciskami [-1/DEC] i [ + 1 /
INC] oraz przyciskiem ENTER.
SOLO - ten przełącznik jest u ż y w a n y do włączania i wyłączania f u n k c j i Solo. Po jego
u s t a w i e n i u na DISABLE, sygnały n i e m o g ą być i n d y w i d u a l n i e o d s ł u c h i w a n e , wskaźnik
[SOLO] w w y b r a n y m kanale zapala się zamiast migać, a wskaźnik SOLO n i e zapala się
w ogóle.
SOLO M O D E - te przełączniki są u ż y w a n e do w y b o r u t r y b ó w Solo: Recording Solo
l u b M i x d o w n Solo.
W trybie Recording Solo sygnały z o d s ł u c h i w a n y c h k a n a ł ó w są p o d a w a n e do szyn
M o n i t o r , a n a s t ę p n i e wysyłane do wyjść o d s ł u c h o w y c h i do słuchawek. Nie w p ł y w a to
na pracę ż a d n y c h wyjść. Kanały, które są wyłączone, m o g ą być r ó w n i e ż o d s ł u c h i w a n e .
Jeśli p a r a m e t r LISTEN jest u s t a w i o n y na AFL, kanały w y ł ą c z o n e są o d s ł u c h i w a n e PFL.
Ten t r y b jest t y p o w o u ż y w a n y do kontroli i n d y w i d u a l n y c h s y g n a ł ó w wejściowych
podczas n a g r y w a n i a i nagłaśniania; jest on użyteczny przy w y k r y w a n i u e w e n t u a l n e g o
przesterowania, l u b też do i n d y w i d u a l n e g o u s t a w i a n i a korekcji.
W trybie M i x d o w n Solo o d s ł u c h i w a n e solo kanały wejściowe są w y s y ł a n e do szyny
wyjściowej Stereo, a n a s t ę p n i e p o d a w a n e do wyjścia g ł ó w n e g o stereo, wyjścia odsłuc h o w e g o oraz do słuchawek. Kanały, które nie są o d s ł u c h i w a n e solo, są wyciszane. W
t y m trybie m o g ą być o d s ł u c h i w a n e tylko te kanały, k t ó r e są s k o m u t o w a n e do wyjścia
g ł ó w n e g o stereo. Kanały, które są wyłączone, m o g ą być r ó w n i e ż o d s ł u c h i w a n e w t y m
trybie. Ten t r y b jest t y p o w o u ż y w a n y do ustawiania i n d y w i d u a l n y c h k a n a ł ó w podczas
zgrywania materiału.
SEL M O D E - Te przełączniki ustawiają t r y b w y b o r u solo. W trybie LAST SOLO m o ż e
być o d s ł u c h i w a n y tylko jeden kanał. W trybie MIX SOLO m o ż n a o d s ł u c h i w a ć wiele
k a n a ł ó w jednocześnie.
LISTEN - te przełączniki wybierają źródło sygnału sprzed t ł u m i k a (PFL) l u b zza t ł u m i ka (AFL). To u s t a w i e n i e w p ł y w a na k a n a ł y wejściowe od 1 do 24 i p o w r o t y efektów. Te
przełączniki n i e są e f e k t y w n e w trybie M i x d o w n Solo, p o n i e w a ż wyjście o d s ł u c h o w e i
słuchawki o t r z y m u j ą wówczas sygnały z szyny wyjściowej stereo. W t y m trybie przełącznik M O N I T O R SETUP LISTEN m o ż e być użyty do w y b o r u z a r ó w n o PFL, jak i AFL.
SOLO TRIM - ten regulator jest u ż y w a n y do u s t a w i e n i a p o z i o m u o d s ł u c h i w a n y c h
solo s y g n a ł ó w od -60 dB do +6 dB.

01V- Instrukcja użytkowania

Używanie solo

81

Używanie solo
Kanały wejściowe od 1 do 24 i powroty efektów mogą być odsłuchiwane w podany
poniżej sposób.

1.

Podłącz system o d s ł u c h o w y (wzmacniacz, głośniki) do wyjścia MONITOR OUT.

2.

Upewnij się, że przycisk MONITOR-2TR IN znajduje się w p o ł o ż e n i u
MONITOR.

3.

Ustaw regulator MONITOR OUT LEVEL w p o ł o w i e zakresu.
Jeśli używasz słuchawek, ustaw regulator PHONES LEVEL w połowie zakresu.

4.

Przy p o m o c y przycisku [SETUP] w y w o ł a j o p i s a n ą p o w y ż e j stronę SETUP 2 i skonfiguruj ją, jeśli to konieczne.

Dla kanałów wejściowych 1-16
5.

Użyj przycisków [SOLO] od 1 do 16 do odsłuchania solo kanałów.

Dla kanałów wejściowych 17-24
6.

Wciśnij przycisk [OPTION I/O].

7.

Użyj przycisków [SOLO] od 17 do 24 do o d s ł u c h a n i a solo kanałów.

Dla p o w r o t ó w efektów 1 i 2
8.

Użyj przycisków [SOLO] w powrotach e f e k t ó w do odsłuchania solo
p o w r o t u efektu 1 i 2.
Gdy odsłuchiwany solo jest jakiś kanał, przycisk [SOLO] i główny wskaźnik SOLO
migają.
Jeśli przełącznik SOLO SETUP LISTEN jest ustawiony na AFL, tłumik odsłuchiwanego
kanału musi być otwarty. W przeciwnym razie niczego nie usłyszysz.

07 V- Instrukcja użytkowania

82

R o z d z i a ł 7 - Solo, o d s ł u c h i m i e r n i k i

Schemat blokowy solo

01V- Instrukcja użytkowania

Pomiary p o z i o m u s y g n a ł ó w

83

Pomiary poziomu sygnałów
Na stronach HOME znajdują się mierniki poziomu dla kanałów wejściowych od 1 do
16, powrotów efektów, wysyłek Aux, wyjść Bus, wyjść Omni i wyjścia stereo. Punkty
źródłowe sygnałów dla mierników wejściowych i wyjściowych mogą zostać ustawione
na stronie HOME 5. Poziomy wyjścia stereo są mierzone przez główne mierniki stereo,
lub też przez mierniki na stronie HOME 4. Dla wszystkich mierników może być globalnie ustawiana funkcja Peak Hold. Mierniki dla kanałów wejściowych od 17 do 24
oraz dla ośmiu wyjść cyfrowych (Option I/O) są dostępne na stronach OPTION.
Wszystkie mierniki posiadają wskaźnik CLIP, który zapala się podczas obcinania sygnału. Jeśli to się zdarzy, musisz zmniejszyć poziomy, ponieważ mogą wystąpić zniekształcenia.
Kanały wejściowe od 1 do 16, wyjście stereo, wysyłki Aux i wysyłki efektów mogą być
również mierzone na stronach View.

1.

Używając przycisku [HOME] wywołaj strony HOME.

Kanały wejściowe 1-16
Widoczna poniżej strona HOME 1 pokazuje mierniki poziomu dla kanałów wejściowych 1 do 16. Wartości w decybelach poniżej każdego z mierników wskazują położenie tłumika danego kanału. Podświetlone (w negatywie) liczby 1, 2 i 3 wskazują, że
kanały wejściowe 1, 2 i 3 są zamienione z kanałami wejściowymi 17,18 i 19. Więcej
informacji znajdziesz w ,,Zamiana kanałów wejściowych 1-8 i 17-24 " na stronie 51.

Mierniki dla kanałów wejściowych od 1 do 16 są również widoczne na stronach VIEW.
Więcej informacji znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień kanałów wejściowych " na stronie
57.

Powroty efektów, wysyłki Aux i wyjścia Bus
Widoczna poniżej strona HOME 2 pokazuje mierniki poziomu dla powrotów efektów,
wysyłek Aux i wyjść Bus. Wartości w decybelach poniżej każdego z mierników wskazują położenie tłumika danego kanału. Pokazane jest również położenie tłumika stereo (ST).

Mierniki dla powrotów efektów widoczne są również na stronach EFFECT i VIEW.
Patrz ,,Używanie procesorów efektów " na stronie 123 i ,,Oglądanie ustawień powrotów
efektów " na stronie 130. Mierniki dla wysyłek Aux widoczne są również na stronach
VIEW. Więcej informacji znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień wysyłek Aux " na stronie
98.

01V- Instmkcja

użytkowania

84

Rozdział 7 - Solo, o d s ł u c h i mierniki

Wyjścia Omni
Na stronie HOME 3 widoczne są mierniki poziomu dla czterech wyjść uniwersalnych
Omni. Nazwy źródeł sygnału przyporządkowanych do każdego z wyjść są widoczne
poniżej mierników. Przyporządkowywania tych źródeł można dokonać na stronie
PAN/ROUT 4. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie
wyjść Omni " na stronie 116.

Wyjście Stereo
Na stronie HOME 4 widoczne są mierniki poziomu dla wyjścia Stereo. W porównaniu z
głównymi miernikami stereo LED posiadają większy zakres pomiaru, od -72 dB do CLIP.

Mierniki dla wyjścia Stereo są obecne również i na stronach VIEW. Więcej informacji
znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień dla wyjścia Stereo " na stronie 89.

Główne mierniki Stereo
Oprócz mierników na stronie HOME 4, poziomy wyjściowe są
wskazywane na dedykowanych, 12-segmentowych głównych miernikach Stereo z funkcją Peak Hołd. Zakres pomiaru tych mierników wynosi od -48 dB do CLIP, które to punkty zaświecają się, gdy
sygnał jest obcinany Jeśli tak się dzieje, dla uniknięcia zniekształceń musisz zmniejszyć poziom na wyjściu Stereo. Na główny miernik poziomu nie wpływa punkt pomiaru, ustawiany na stronie
HOME 5.

Peak Hołd
Funkcja Peak Hołd obejmuje działaniem mierniki na stronach HOME, OPTION I/O i
główne mierniki Stereo. Po jej włączeniu, segmenty mierników zapalające się przy
najsilniejszych sygnałach pozostają nadal zapalone, umożliwiając łatwą kontrolę poziomów szczytowych.

1.

Przy użyciu kółka PARAMETER, przycisków [-1/DEC] i [+1/INC], lub
przycisku [ENTER] w ł ą c z lub w y ł ą c z funkcję Peak Hołd.
Dla wyzerowania funkcji Peak Hołd musisz ją wyłączyć i ponownie włączyć.

0 7 V - Instrukcja użytkowania

Wybór punktu pomiarowego

85

Wybór punktu pomiarowego
Punkt, w którym są mierzone sygnały w kanałach wejściowych od 1 do 16 oraz w powrotach efektów, może być wybrany jako PRE EQ (sprzed korekcji) lub PRE FADER
(sprzed korektora). Dla mierników wyjścia Stereo, wysyłek Aux i wyjść Bus można
również wybrać opcję POST EQ (po korekcji) lub POST ON (po przycisku ON).
1.

Przy użyciu przycisku [HOME] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j stronę HOME 5.

2.

Przy p o m o c y p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z ż ą d a n e p r z e ł ą c z n i k i , p o c z y m
u s t a w je k ó ł k i e m PARAMETER, p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] i przyc i s k i e m [ENTER].
IN PUT - używany do wyboru dla kanałów wejściowych od 1 do 16 i powrotów efektów punktu pomiarowego PRE EQ lub PRE FADER.
OUTPUT - używany do wyboru dla wyjścia Stereo, wysyłek Aux i wyjść Bus punktu
pomiarowego POST EQ lub POST ON.

Mierniki wejść Option I/O (kanały wejściowe 17-24)
Mierniki poziomu dla kanałów wejściowych od 17 do 24 i wyjść Option I/O są widoczne na stronach OPTION.
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [OPTION I / O ] w y w o ł a j s t r o n y OPTION.
Mierniki poziomu dla kanałów wejściowych od 17 do 24 są wyświetlane na pokazanej
poniżej stronie OPTION 1. Wartości w decybelach, widoczne pod każdym z mierników, pokazują położenie odpowiednich tłumików. Podświetlone (widoczne w negatywie) liczby 17,18 i 18 oznaczają, że kanały wejściowe 17,18 i 19 zostały zamienione z
kanałami wejściowym i 1, 2 i 3. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Zamiana
wejść 1-8 i 17-24 " na stronie 51.

Mierniki poziomu dla wyjść Option I/O są widoczne na pokazanej poniżej stronie
OPTION 3. Źródło sygnału, jakie jest przyporządkowane do każdego z wyjść, widoczne
jest poniżej odpowiedniego miernika. Przyporządkowania źródeł do wyjść można
dokonać na stronie OPTION 4. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie cyfrowych wyjść Option I/O " na stronie 219.

01V- Instmkcja użytkowania

86

Rozdział 7 - Solo, o d s ł u c h i mierniki

Mierniki wysyłek efektów
Mierniki poziomu dla wysyłek efektu 1 i Z są widoczne na stronach VIEW.
1.

P r z y p o m o c y p r z y c i s k u [EFFECT 1 ] l u b [EFFECT 2 ] w y b i e r z ż ą d a n ą
w y s y ł k ę e f e k t u , p o c z y m w c i ś n i j p r z y c i s k MASTER [SEL].
Na wyświetlaczu pojawi się EFF1 lub EFFZ, wskazując na wybór wysyłki efektu.

2.

Przy p o m o c y p r z y c i s k u [VI EW] w y b i e r z p o k a z a n e p o n i ż e j s t r o n y V I E W
1 i 2.
Mierniki p o z i o m u dla wysyłki efektu 1 są widoczne na pokazanych poniżej stronach
VIEW 1 i Z.

Mierniki p o z i o m u dla wysyłki efektu 2 są widoczne na pokazanych poniżej stronach
VIEW 1 i 2.

01V- Instrukcja użytkowania

Wyjście Stereo

87

Wyjście Stereo

\

W tym rozdziale...

O wyjściu Stereo

88

Analogowe wyjścia Stereo

88

Wyjście 2TR Out i wyjście stereo

88

Wyjście cyfrowe Coaxial Digital Out i wyjście Stereo

88

O p t i o n I / O i wyjście Stereo

88

Wyjścia O m n i i wyjścia Stereo

88

Solo i wyjście Stereo

88

Odsłuchiwanie wyjścia stereo

88

Pomiary dla wyjścia stereo

89

Komutowanie sygnałów na wyjście stereo

89

Oglądanie ustawień dla wyjścia Stereo

89

Ustawianie p o z i o m u na wyjściu Stereo

90

Wyciszanie wyjścia Stereo

90

Ustawianie równowagi na wyjściu Stereo

90

Stosowanie korekcji dla wyjścia Stereo

90

Procesor d y n a m i k i wyjścia Stereo

90

O p ó ź n i e n i e na wyjściu Stereo

91

Schemat blokowy wyjścia Stereo

92

01V- Instrukcja użytkowania

88

Rozdział 8 - Wyjście Stereo

O wyjściu Stereo
Wyjście stereo wyposażone jest w czteropasmowy korektor, procesor dynamiki, regulator
równowagi (balance) i opóźnienie regulowane do 300 ms. Stereofoniczny sygnał wyjściowy
może być wysyłany do analogowych gniazd XLR, analogowych gniazd 2TR OUT, cyfrowego
wyjścia Coaxial, jak również może być podawany do wyjść Option I/O i do wyjść Omni.

Analogowe wyjścia stereo
Wyjściowy sygnał stereofoniczny jest zamieniany na
analogowy przy użyciu 20-bitowych przetworników
cyfrowo-analogowych z 8-krotnym nadpróbkowaniem, a następnie wysyłane przez symetryczne złącza
XLR-3-32 o poziomie nominalnym +4 dB.

Wyjście 2TR Out i wyjście Stereo
Oprócz gniazd XLR, stereofoniczny sygnał wyjściowy może być wysyłany poprzez złącza 2TR OUT. Są to gniazda cinch (RCA) o poziomie n o m i n a l n y m -10 dBV i są przeważnie używane do podłączania
wejść analogowych magnetofonów lub rejestratorów stereofonicznych: DAT, MiniDisc itp., w celu nagrywania zmiksowanego materiału.

Wyjście cyfrowe Coaxial Digital Out i wyjście Stereo
Wyjściowy sygnał stereofoniczny może być również wysyłany
cyfrowo w formacie Coaxial poprzez złącza Digital Stereo Out.
Przeważnie podłącza się tu wejścia cyfrowe rejestratorów DAT
lub MiniDisc dla zapisu zmiksowanego materiału dźwiękowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Cyfrowe wyjście stereo " na stronie 216.

Option I/O i wyjście Stereo
Stereofoniczny sygnał wyjściowy może być również przyporządkowany do wyjść cyfrowych Option I/O. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,O kartach
Option I/O " na stronie 216.

Wyjścia Omni i wyjście Stereo
Stereofoniczny sygnał wyjściowy może zostać ponadto przyporządkowany do wyjść
Omni. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Przyporządkowywanie
wyjść Omni " na stronie 116.

Solo i wyjście Stereo
Tryby Mixdown Solo pracują w połączeniu z wyjściem stereo. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w części ,,Ustawianie solo " na stronie 80.

Odsłuchiwanie wyjścia Stereo
Wyjście Stereo może być odsłuchiwane poprzez wyjście odsłuchowe i przy użyciu słuchawek. Więcej informacji znajdziesz w ,,Ustawianie odsłuchu " na stronie 78.

01V- Instrukcja użytkowania

Pomiary dla wyjścia Stereo

89

Pomiary dla wyjścia Stereo
Stereofoniczne sygnały wyjściowe mogą być mierzone przy użyciu mierników L STEREO R, lub mierników na stronie HOME 4. Więcej informacji na ten temat znajdziesz
w części ,,Pomiary poziomu sygnałów " na stronie 83.

Komutowanie sygnałów na wyjście Stereo
Sygnały z kanałów wejściowych od 1 do 24 oraz z powrotów efektów mogą być komutowane na wyjście stereo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Komutacja w kanałach wejściowych " na stronie 49.

Oglądanie ustawień dla wyjścia Stereo
Na stronach VIEW 1 i 2 m o ż n a oglądać ustawienia dla wyjścia Stereo; m o ż n a tam również dokonywać ustawień określonych parametrów.
1.

W c i ś n i j p r z y c i s k [ H O M E ] , a n a s t ę p n i e p r z y c i s k MASTER [SEL].
Na wyświetlaczu pojawi się ST, wskazując na wybór wyjścia Stereo.

2.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u [VIEW] w y w o ł a j p o k a z a n e p o n i ż e j s t r o n y VIEW 1 i 2 .

3.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z ż ą d a n e p a r a m e t r y , a n a s t ę p n i e
u s t a w j e p r z y u ż y c i u k ó ł k a PARAMETER o r a z p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i
[+1 / I N C ] o r a z [ENTER].
Parametry te zostaną opisane w następnych częściach.

01V- Instrukcja użytkowania

90

Rozdział 8 - Wyjście Stereo

01V-Instrukcja

użytkowania

O p ó ź n i e n i e n a wyjściu Stereo

91

Opóźnienie na wyjściu Stereo
Lewy i prawy kanał analogowego wyjścia stereo mogą być indywidualnie opóźniane,
aż do 300 ms. Może to zostać użyte do kompensacji opóźnień w wielogłośnikowych
systemach nagłaśniających.

1.

Przy użyciu przycisku [ / E A ] wywołaj pokazaną poniżej stronę
0D L Y
DELAY 4.

2.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz żądane parametry opóźnienia, a następnie ustaw je przyciskiem ENTER, kółkiem PARAMETER lub
też przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC].
Parametr Zakres

Opis

ON/OFF

ON/OFF

Te przełączniki są używane do włączania i wyłączania opóźnień.

0-300 ms

Opóźnienie m o ż e być określone w milisekundach, metrach, lub
próbkach (,,Ustawianie preferencji " na stronie 203) Maksymalne
opóźnienie w próbkach jest stałe i wynosi 13229. Maksymalne
opóźnienie w milisekundach i metrach zależy od częstotliwości
próbkowania. Maksymalne opóźnienie wynosi więc np. 300 ms i
102.2 m przy częstotliwości próbkowania 44.1 kHz.

DELAY

01V- Instrukcja użytkowania

92

Rozdział 8 - Wyjście Stereo

Schemat blokowy wyjścia Stereo

Ol V- Instrukcja użytkowania

Wysyłki Aux

93

Wysyłki Aux

9
W tym rozdziale...

O w y s y ł k a c h Aux

94

O p t i o n I / O i wysyłki Aux

94

W y j ś c i a O m n i i wysyłki Aux

94

O d s ł u c h i w a n i e wysyłek Aux

94

P o m i a r y s y g n a ł u dla w y s y ł e k Aux

94

W y s y ł a n i e s y g n a ł ó w z k a n a ł ó w d o wysyłek Aux

95

W y s y ł k i Aux s p r z e d t ł u m i k a / z z a t ł u m i k a

97

O g l ą d a n i e u s t a w i e ń wysyłek Aux

98

U s t a w i a n i e s u m a r y c z n e g o p o z i o m u wyjścia wysyłki Aux

99

W y c i s z a n i e w y s y ł e k Aux

100

S t o s o w a n i e k o r e k c j i w w y s y ł k a c h Aux

100

P r o c e s o r y d y n a m i k i wysyłki Aux

100

P a r o w a n i e wysyłek Aux

101

S c h e m a t b l o k o w y wysyłki Aux

104

S c h e m a t b l o k o w y p a r y s t e r e o wysyłek Aux

105

07 V- Instrukcja użytkowania

94

Rozdział 9 - Wysyłki Aux

O wysyłkach Aux
Cztery wysyłki Aux w 01V mogą być używane indywidualnie, lub też w parach stereo.
Każda z nich wyposażona jest w czteropasmowy korektor parametryczny i procesor
dynamiki. Sygnały z kanałów wejściowych od 1 do 16 oraz powroty efektów, mogą
być podawane na wysyłki Aux od 1 do 4, natomiast sygnały w kanałów wejściowych
od 17 do 24 m o ż n a podawać tylko na wysyłki Aux 1 i 2. Wysyłki w kanałach wejściowych mogą być indywidualnie konfigurowane jako wysyłki sprzed tłumika (pre-fader)
lub zza tłumika (post-fader). 01V nie posiada dedykowanych połączeń dla wysyłek
Aux i muszą być o n e przyporządkowywane do wyjść Omni, lub też do cyfrowych
wyjść Option I/O.
01V nie posiada dedykowanych wejść powrotów Aux. Do tego celu m o ż n a używać
kanałów wejściowych 13/14 i 15/16.
W b u d o w a n e procesory efektów są opisane w poświęconym im rozdziale. Więcej informacji na ich temat znajdziesz w części ,,Procesory efektów " na stronie 119.

Option I/O i wysyłki Aux
Sygnały wysyłek Aux mogą być przyporządkowywane do cyfrowych wyjść Option I/O.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,O kartach Option I / O " na stronie 216.

Wyjścia Omni i wysyłki Aux
Sygnały wysyłek Aux mogą być przyporządkowywane do wyjść O m n i . Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść O m n i " na stronie 116.

Odsłuchiwanie wysyłek Aux
Wysyłki Aux mogą być odsłuchiwane przy użyciu wyjść odsłuchowych i z wykorzystaniem słuchawek. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Ustawianie odsłuchu " na stronie 78.

Pomiary sygnału dla wysyłek Aux
Poziomy sygnałów wysyłek Aux mogą być mierzone na stronach HOME. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Pomiary poziomu sygnałów " na stronie 83.

01V- Instrukcja użytkowania

Wysyłanie s y g n a ł ó w z k a n a ł ó w do wysyłek Aux

95

Wysyłanie sygnałów z kanałów do wysyłek Aux
Sygnały z kanałów wejściowych od 1 do 16 i powrotów efektów mogą być podawane
do wysyłek Aux od 1 do 4, natomiast sygnały z kanałów wejściowych od 17 do 24
można podawać tylko do wysyłek Aux 1 i 2.

Dla kanałów wejściowych 1-16
1.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u [AUX] w y b i e r z W y s y ł k ę Aux.
Tłumiki pracują teraz jako regulatory wysyłki w kanałach dla wybranej wysyłki Aux, a
na wyświetlaczu pojawi się pokazana poniżej strona AUX.

2.

Podnieś tłumik w kanale, z k t ó r e g o c h c e s z p o d a ć s y g n a ł do wysyłki.
Jeśli wysyłka Aux została skonfigurowana jako wysyłka zza tłumika (,,Wysyłki Aux
sprzed/zza tłumika " na stronie 97), będziesz musiał również podnieść normalny tłumik w kanale. Wciśnij w takim przypadku przycisk [HOME] i podnieś tłumik.
Regulatory poziomu wysyłki w kanałach 13 i 14 (i podobnie w kanałach 15 i 16) są ze
sobą powiązane na stałe. Jeśli kanały od 1 do 12 zostaną sparowane (,,Parowanie kanałów wejściowych " na stronie 52), ich regulacje wysyłek również zostają ze sobą powiązane.

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u [OPTION I / O ] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę
OPTION I / O 2.

2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [SEL] o d 1 7 d o 2 4 w y b i e r z ż ą d a n e k a n a ł y .

3.

Przy p o m o c y p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z t ł u m i k AUX, a n a s t ę p n i e
u s t a w p o z i o m w y s y ł k i k ó ł k i e m PARAMETER, l u b p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ]
i [+1 / I N C ] .
Jeśli wysyłka Aux jest skonfigurowana jako wysyłka zza tłumika (,,Wysyłki Aux sprzed/
zza tłumika " na stronie 97), będziesz musiał również podnieść normalny tłumik w
kanale. Jeśli wywołany jest nadal tryb pracy tłumików Option I/O, po prostu podnieś
odpowiedni tłumik.

07 V- Instrukcja użytkowania

r-

96

Rozdział 9 - Wysyłki Aux

Dla powrotów efektów 1 i 2
1.

Przy pomocy przycisków [AUX] wybierz wysyłkę Aux.
Obrotowe regulatory powrotów efektów funkcjonują od tego m o m e n t u jako regulatory wysyłek tych powrotów dla wybranej wysyłki Aux, a na wyświetlaczu pojawi się
pokazana poniżej strona AUX.

2.

Otwórz regulator obrotowy w tym powrocie efektu, z którego chcesz
podać sygnał do wysyłki Aux.
Jeśli wysyłka Aux jest skonfigurowana jako wysyłka zza tłumika (,,Wysyłki Aux sprzed/
zza tłumika " na stronie 97), będziesz musiał również otworzyć n o r m a l n y regulator dla
danego powrotu. Wciśnij w takim przypadku przycisk [HOME] i otwórz żądany regulator obrotowy.

01V- Instmkcja użytkowania

Wysyłki Aux sprzed tłumika/zza tłumika

97

Wysyłki Aux sprzed tłumika/zza tłumika
Wysyłki kanałów wejściowych od 1 do 24 oraz powrotów efektów m o g ą zostać skonfigurowane jako wysyłki sprzed tłumika (pre-fader) lub zza tłumika (post-fader). Ustawienie sprzed tłumika oznacza, że na poziom wysyłki nie wpływa ustawienie normalnego tłumika w kanale. Ustawienie zza tłumika oznacza, że n o r m a l n y tłumik w kanale
reguluje jednocześnie poziom sygnału w kanale i poziom wysyłki.

Dla kanałów wejściowych 1-16 i dla powrotów efektów.
1.

W y k o r z y s t u j ą c p r z y c i s k i AUX w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę AUX
PRE / P O S T .

Wartości poniżej każdego przełącznika PRE/POST pokazują położenie każdego tłumika wysyłek. Położenie odpowiedniego sumarycznego tłumika wysyłki jest widoczne u
góry strony.
2.

P r z y c i s k a m i [SEL] l u b p r z y u ż y c i u p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z o d p o w i e d n i e p r z e ł ą c z n i k i P R E / P O S T , a n a s t ę p n i e u s t a w j e p r z y c i s k i e m [ENTER], k ó ł k i e m PARAM ETER, l u b p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] .
Przełączniki PRE/POST we kanałach wejściowych 13 i 14 (i p o d o b n i e w kanałach 15 i
16) są powiązane na stałe. Gdy kanały od 1 do 12 zostaną sparowane, lub gdy wysyłka
Aux zostanie skonfigurowana jako para stereo (,,Parowanie kanałów wejściowych " na
stronie 52), ich przełączniki PRE/POST zostają powiązane.

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

Przy p o m o c y p r z y c i s k u [ O P T I O N I / O ] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę
OPTION 2.

2.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w [SEL] o d 1 7 d o 2 4 w y b i e r z ż ą d a n e k a n a ł y .

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z o d p o w i e d n i e p r z e ł ą c z n i k i AUX
P R E / P O S T i u s t a w j e k ó ł k i e m PARAMETER l u b p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ] i
[+1/INC].
Gdy wysyłki Aux 1 i 2 są sparowane (,,Parowanie wysyłek Aux " na stronie 101), ich
przełączniki PRE/POST są powiązane.

07 V- Instmkcja użytkowania

98

Rozdział 9 - Wysyłki Aux

Oglądanie ustawień wysyłek Aux
Na stronach VIEW 1 i 2 można oglądać ustawienia dla wysyłek Aux; można tam również dokonywać ustawień określonych parametrów.

Wciśnij przycisk [AUX], wybierając wysyłkę, a n a s t ę p n i e przycisk MASTER [SEL].
Na wyświetlaczu pojawi się AUX, wskazując na wybór wysyłki Aux.

Używając przycisku [VIEW] wywołaj pokazane poniżej strony VIEW 1 i 2.

3.

Używając przycisków kursora wybierz ż ą d a n e parametry, a n a s t ę p n i e
u s t a w je przy użyciu kółka PARAMETER oraz przycisków [-1/DEC] i
[+1 /INC] oraz [ENTER].
Parametry te zostaną opisane w następnych częściach.

07 V- Instrukcja użytkowania

Ustawianie s u m a r y c z n e g o p o z i o m u wyjścia wysyłki Aux

99

Ustawianie sumarycznego poziomu wyjścia wysyłki Aux
Poziomy sumaryczne wysyłek są regulowane przy użyciu tłumika
MASTER. Funkcja tych tłumików zależy od wybranego trybu roboczego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Tłumiki
(oraz regulatory obrotowe Return " na stronie 35.

Przy użyciu przycisków [AUX] wybierz wysyłkę.
Pojawi się pokazana poniżej strona AUX.

Tłumik MASTER od tego m o m e n t u funkcjonuje jako regulator sumaryczny wybranej
wysyłki.

2.

Używając tłumika MASTER ustaw poziom sumaryczny wysyłki.
. Położenie tłumika sumarycznego wysyłki jest widoczne u góry strony AUX PRE/POST.
Gdy Wysyłki Aux są sparowane (,,Parowanie wysyłek Aux " na stronie 101), ich tłumiki
sumaryczne zostają powiązane.
Poziomy sumaryczne wysyłek Aux mogą być oglądane i regulowane na stronach
VIEW. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień wysyłek
Aux " na stronie 98.

07 V- Instmkcja użytkowania

100

Rozdział 9 - Wysyłki Aux

Wyciszanie wysyłek Aux
Wysyłki Aux mogą być wyciszane przy użyciu przycisku MASTER [ON], który świeci się, gdy wysyłka jest włączona. Funkcja tego przycisku zależy od
wybranego trybu roboczego tłumików. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyciski ON " na stronie 34.

1.

Przy użyciu przycisków AUX wybierz wysyłkę Aux.
Pojawi się pokazana poniżej strona AUX.

Przycisk MASTER [ON] od tego m o m e n t u funkcjonuje jako przyciski wyciszający wybraną wysyłkę Aux.

2.

Wciśnij przycisk MASTER [ON], włączając, lub wyłączając wysyłkę Aux.
Gdy Wysyłki Aux są sparowane (,,Parowanie wysyłek Aux " na stronie 101 ), ich przyciski ON zostają powiązane.
Ustawienie przełączników wyciszających wysyłki może być oglądane i zmieniane na
stronach VIEW. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień
wysyłek Aux " na stronie 98.

Stosowanie korekcji w wysyłkach Aux
Każda wysyłka Aux wyposażona jest w czteropasmowy korektor parametryczny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Korekcja " na stronie 61. Korekcja
może być włączana i wyłączana, a charakterystyka korekcji oglądana na stronie VIEW.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień wysyłek Aux " na
stronie 98.

Procesory dynamiki wysyłek Aux
Każda wysyłka Aux posiada procesor dynamiki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Procesory dynamiki " na stronie 161. Procesory dynamiki mogą być
włączane i wyłączane, a charakterystyki dynamiki sygnału oglądane na stronie VIEW.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień wysyłek Aux " na
stronie 98.

01V- Instrukcja

użytkowania

Parowanie wysyłek Aux

101

Parowanie wysyłek Aux
Wysyłki Aux 1 i 2 oraz wysyłki Aux 2 i 4 mogą zostać ze sobą sparowane dla pracy z
sygnałami stereo. Gdy wysyłki Aux zostaną sparowane, zostają w nich powiązane ze
sobą: korekcja, procesory dynamiki, tłumiki sumaryczne, przyciski ON i odsłuch.
Oprócz powiązania sumarycznych parametrów wysyłek, sparowanie wysyłek wpływa
również na kanały wejściowe od 1 do 16 i na powroty efektów. Dla tych kanałów powiązane zostają regulatory wysyłek, przełączniki pre/post, jak również pojawiają się
regulatory panoramy wysyłek Aux.

Tworzenie pary wysyłek Aux
1.

Przy p o m o c y przycisku [SETUP] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j stronę SETUP 4.

2.

U ż y w a j ą c przycisków kursora w y b i e r z pary w y s y ł e k 1 /2 lub 3 / 4 i wciśnij p r z y c i s k [ENTER].
Pojawi się następujące okno dialogowe.

AUX 1 - & gt; 2 - kopiowanie ustawień wysyłki Aux 1 do wysyłki Aux 2.
AUX 2 - & gt; 1 - kopiowanie ustawień wysyłki Aux 2 do wysyłki Aux 1.
RESET BOTH - zerowanie obu wysyłek Aux do ich początkowych ustawień.
3.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z t r y b p a r o w a n i a i w c i ś n i j przycisk [ENTER].
Podświetlony (w negatywie) przełącznik i etykietka STEREO oznaczają, że wysyłki Aux są skonfigurowane jako para stereo.

Rozłączanie par wysyłek Aux
1.

N a s t r o n i e SETUP 4 u ż y j p r z y c i s k ó w k u r s o r a d o w y b o r u p r z e ł ą c z n i k a
s p a r o w a n y c h w y s y ł e k , p o c z y m w c i ś n i j p r z y c i s k ENTER.
Pojawi się następujące okno dialogowe.

2.

W y b i e r z OK, p o c z y m w c i ś n i j przycisk ENTER.
Para stereo zostaje rozerwana, a każda z wysyłek pracuje niezależnie.

01V- Instrukcja użytkowania

1 02

Rozdział 9 - Wysyłki Aux

Panoramowanie wysyłek Aux w kanałach wejściowych
1.

Przy p o m o c y przycisku [AUX 1 ] lub [AUX 2] wywołaj stronę AUX 1 -2 Pan,
lub też przyciskiem [AUX 3] lub [AUX 4] wywołaj stronę AUX 3-4 Pan.
Gdy wysyłki nie są sparowane, strona AUX PAN jest pusta, jak poniżej.

Gdy wysyłki Aux są sparowane (,,Tworzenie pary wysyłek Aux " na stronie 101), strony
AUX PAN zawierają regulatory panoramy dla kanałów wejściowych od 1 do 16 i dla
powrotów efektów, jak poniżej.

2.

Użyj przycisków [SEL], lub przycisków kursora, do w y b o r u regulatora
p a n o r a m y w kanale, po czym ustaw go kółkiem PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC].
Dla kanałów wejściowych 13/14,15/16 oraz dla powrotów efektów wciskaj przycisk
[SEL] sekwencyjnie, wybierając kolejno kanał lewy/nieparzysty i prawy/parzysty.
Opcja INPUT PAN LINK jest używana do powiązania regulatorów panoramy wysyłek
Aux z odpowiadającymi im regulatorami panoramy w kanałach. Gdy ta opcja jest włączona, ustawienia panoramy dokonywane na stronach AUX PAN odbijają się na stronie PAN/ROUT 1 i na odwrót. Regulatory panoramy wysyłek zależeć będą wówczas
również od trybów INDIVIDUAL, GANG i INV.GANG na stronie PAN/ROUT 1.
Włącznie ze środkowym istnieją 33 położenia panoramy.
Skrajnie l e w o

Środek

Skrajnie p r a w o

L 1 6 << - L 1 5 ^ . . . &amp; lt; - L 2 ^ L 1 &amp; lt; -CENTER- &amp; gt; R1 - &amp; gt; R 2 - &amp; gt; . . . - &amp; gt; R 1 5 - &amp; gt; R 1 6

Kanały wejściowe od 1 do 12 wyposażone są w widoczny tu pojedynczy regulator panoramy.
Kanały wejściowe 13/14 i 15/16 oraz powroty efektów posiadają podwójne regulatory panoramy, gdzie pokrętło wewnętrzne to panorama nieparzystego /
lewego kanału, a pokrętło zewnętrzne - panorama kanału parzystego/prawego.
Te regulatory mogą być używane do regulacji szerokości sygnału stereofonicznego.
Przy wewnętrznym regulatorze ustawionym na L16, a zewnętrznym na R16, jak
na rysunku, szerokość sygnału stereo wynosi 100%.
Przy obydwóch regulatorach ustawionych na CENTER, szerokość sygnału stereo jest zredukowana do zera.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Parowanie wysyłek Aux

103

Ustawienie regulatorów w położeniach pośrednich pomiędzy skrajnymi, pozwala na ustawienie szerokości sygnału stereofonicznego. Dla zapewnienia
równowagi względem środka, musisz ustawić oba regulatory na odpowiadających sobie wartościach, na przykład L8 i R8, lub L10 i R10.

01V- Instrukcja użytkowania

1 04

Rozdział 9 - Wysyłki Aux

Schemat blokowy wysyłki Aux

01V- Instwkcja użytkowania

Schemat blokowy pary stereo wysyłek Aux

105

Schemat blokowy pary stereo wysyłek Aux

07 V- Instrukcja użytkowania

106

Rozdział 9 - Wysyłki Aux

>>

07V- Instrukcja

użytkowania

Wyjścia Bus

1 0 7

Wyjścia Bus

10
W tym rozdziale...

O wyjściach Bus

108

Option I/O i wyjścia Bus

108

Wyjścia O m n i i wyjścia Bus

108

Odsłuchiwanie wyjść Bus

108

Pomiary sygnału na wyjściach Bus

108

Komutowanie sygnałów do wyjść Bus

108

Ustawianie sumarycznych poziomów na wyjściach Bus

109

Wyciszanie wyjść Bus

109

Komutacja sygnałów szyn Bus na szynę wyjścia Stereo

110

Parowanie wyjść Bus

111

Schemat blokowy wyjść Bus

112

Schemat blokowy pary stereo wyjść Bus

113

01V- Instnjkcja użytkowania

108

Rozdział 8 - Wyjście S t e r e o

O wyjściach Bus
Cztery wyjścia Bus w 01V mogą być wykorzystywane indywidualnie, lub też w parach
stereofonicznych. Sygnały z kanałów wejściowych od 1 do 24 i z powrotów efektów
mogą być komutowane do wyjść Bus od 1 do 4. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Komutowanie kanałów wejściowych &quot; na stronie 49.01V nie posiada dedykowanych połączeń dla wyjść Bus; muszą być one przyporządkowane do cyfrowych
wyjść Option I/O, lub do analogowych wyjść Omni.

Option l/O i wyjścia Bus
Sygnały z szyn wyjściowych mogą być przyporządkowywane do cyfrowych wyjść
Option I/O. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,O kartach Option I/O &quot; na
stronie 216.

Wyjścia Omni i wyjścia Bus
Sygnały z wyjść Bus mogą być przyporządkowywane do wyjść analogowych Omni.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść Omni &quot; na
stronie 116.

Odsłuchiwanie wyjść Bus
Wyjścia Bus mogą być odsłuchiwane przy użyciu wyjść odsłuchowych i przy wykorzystaniu słuchawek. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Ustawianie
odsłuchu &quot; na stronie 78.

Pomiary sygnału na wyjściach Bus
Poziomy sygnałów na wyjściach Bus mogą być mierzone na stronach HOME. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Pomiary poziomu sygnałów &quot; na stronie
83.

Komutowanie sygnałów do wyjść Bus
Sygnały z kanałów wejściowych od 1 do 24 i powrotów efektów mogą być komutowane do wyjść Bus od 1 do 4. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Komutowanie kanałów wejściowych &quot; na stronie 49 oraz w ,,Komutowanie powrotów efektów &quot; na
stronie 131.

Ol V- Instrukcja użytkowania

Ustawianie s u m a r y c z n y c h p o z i o m ó w n a wyjściach Bus O u t

109

Ustawianie sumarycznych poziomów na wyjściach Bus Out
Sumaryczne poziomy na wyjściach Bus Out są regulowane przy pomocy wirtualnych
tłumików na stronie PAN/ROUT 3.
1.

2.

Używając przycisku [PAN/ROUTING] w y b i e r z p o k a z a n ą niżej s t r o n ę
PAN/ROUT 3.

Użyj p r z y c i s k ó w k u r s o r a d o w y b o r u t ł u m i k ó w s u m a r y c z n y c h w y j ś ć
Bus, a n a s t ę p n i e u s t a w j e k ó ł k i e m PARAMETER l u b p r z y c i s k a m i [ - 1 /
DEC] i [+1 / I N C ] .
Jeśli wyjścia Bus zostały sparowane (,,Parowanie wyjść Bus &quot; na stronie 111), tłumiki
obu szyn zostają powiązane.
Sumaryczne poziomy wyjść Bus mogą być również regulowane normalnymi tłumikami na stronie REMOTE 1. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie tłumików i przycisków ON &quot; na stronie 194.

Wyciszanie wyjść Bus
Wyjścia Bus mogą zostać wyciszone przy użyciu wirtualnych przycisków ON na stronie PAN/ROUT 3.
1.

U ż y w a j ą c przycisku [PAN/ROUTING] w y b i e r z p o k a z a n ą p o n i ż e j stronę PAN/ROUT 3.

2.

Użyj p r z y c i s k ó w kursora d o w y b o r u p r z y c i s k ó w O N w y j ś ć Bus, p o c z y m
u s t a w j e o d p o w i e d n i o p r z y p o m o c y p r z y c i s k u [ENTER], k ó ł k a PARAMETER, l u b p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] .
Jeśli wyjścia Bus zostały sparowane (,,Parowanie wyjść Bus &quot; na stronie 111), ich przyciski ON zostają powiązane.
Wyjścia Bus mogą być również wyciszane normalnymi przyciskami [ON] na stronie
REMOTE 1. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie tłumików i przycisków ON &quot; na stronie 194.

01V- Instrukcja użytkowania

110

Rozdział 1 0 - W y j ś c i a Bus

Komutacja sygnałów szyn Bus na szynę wyjścia
Stereo
Wyjścia Bus mogą być komutowane na szynę Stereo i używane jako podgrupy przy
zgrywaniu. Wyjściowo wyjścia Bus nieparzyste są ustawione w panoramie w lewym
kanale, a parzyste - w kanale prawym.

1.

Przy użyciu przycisku [PAN/ROUTING] w y w o ł a j pokazaną poniżej stronę PAN/ROUT 3.

2.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz przełączniki TO ST, a następnie w ł ą c z je przyciskiem [ENTER], kółkiem PARAMETER, lub przyciskami [-1 /DEC] i [+1 /INC].

3.

Używając przycisków kursora wybierz regulatory panoramy, a następnie ustaw je kółkiem PARAMETER, lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC].
Włącznie ze środkowym istnieją tu 33 położenia panoramy i równowagi.
Skrajnie l e w o

Środek

Skrajnie p r a w o

L16 &amp; lt; -L15 &amp; lt; -... &amp; lt; -L2 &amp; lt; -L1|-CENTER- &amp; gt; R1 - &amp; gt; R 2 - &amp; gt; . . . - &amp; gt; R 1 5 - &amp; gt; R 1 6

01V- Instrukcja

użytkowania

Parowanie w y j ś ć Bus

111

Parowanie wyjść Bus
Wyjścia Bus 1 i Z oraz wyjścia Bus Z i 4 mogą zostać ze sobą sparowane dla pracy z
sygnałami stereo. Po ich sparowaniu zostają w nich powiązane ze sobą tłumiki sumaryczne, przyciski ON, odsłuch i przełączniki BUS TO ST.

Tworzenie pary wyjść Bus
1.

Przy p o m o c y przycisku [SETUP] w y w o ł a j pokazaną poniżej stronę SETUP 4.

2.

Używając przycisków kursora wybierz parę wyjść Bus 1 / 2 lub B/4 i
wciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się następujące okno dialogowe.

BUS 1 - &amp; gt; 2 - kopiowanie ustawień wyjścia Bus 1 do wyjścia Bus Z.
BUS 2 - &amp; gt; 1 - kopiowanie ustawień wyjścia Bus 1 do wyjścia Bus 1.
RESET BOTH - zerowanie obu wyjść Bus do ich początkowych ustawień.

3.

Używając przycisków kursora wybierz tryb parowania i wciśnij przycisk [ENTER].
Podświetlony (w negatywie) przełącznik i etykietka STEREO oznaczają, że wyjścia Bus zostały skonfigurowane jako para stereo.

Rozłączanie par wyjść Bus
1.

Na stronie SETUP 4 użyj przycisków kursora do w y b o r u przełącznika
sparowanych wyjść Bus, po czym wciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się następujące okno dialogowe.

2.

Wybierz OK, po czym wciśnij przycisk ENTER.
Para stereo zostaje rozerwana, a każde z wyjść Bus pracuje niezależnie.

01V-Instwkcja

użytkowania

112

Rozdział 1 0 - Wyjścia Bus

Schemat blokowy wyjść Bus

01V- Instrukcja użytkowania

S c h e m a t blokowy pary stereo wyjść Bus

113

Schemat blokowy pary stereo wyjść Bus
Na tym schemacie wyjścia szyn BUS 1 i 2 są sparowane

01V- Instrukcja

użytkowania

114

Rozdział 1 0 - W y j ś c i a Bus

01V- Instrukcja

użytkowania

Wyjścia O m n i

115

Wyjścia Omni

11
W tym rozdziale...

O wyjściach O m n i

116

Wyjścia O m n i

116

Przyporządkowywanie wyjść O m n i

116

Opóźnienie na wyjściach O m n i

117

Schemat blokowy wyjść O m n i

118

07 V- Instrukcja użytkowania

1 1 6

Rozdział 11 - Wyjścia O m n i

O wyjściach Omni
Cztery wyjścia Omni w 01V mogą być wykorzystywane jako wyjścia wysyłek Aux, wyjścia Bus, dodatkowe wyjścia Stereo, lub też wyjścia bezpośrednie zza tłumika dla kanałów wejściowych od 1 do 16. Każde z wyjść Omni posiada regulowane opóźnienie do
300 ms.

Wyjścia Omni
Sygnały na tych wyjściach są zamieniane na
postać analogową przy pomocy 18-bitowych
przetworników cyfrowo-analogowych, a następnie wysyłane do symetrycznych gniazd
jack 1/4 &quot; z nominalnym poziomem wyjścio
wym +4 dB.

Przyporządkowywanie wyjść Omni
Wyjścia Omni są wyjściowo przyporządkowane do wysyłek Aux od 1 do 4. Mogą również zostać przyporządkowane do wyjść Bus, lewego i prawego kanału wyjścia Stereo,
lub do wyjść bezpośrednich zza tłumika w kanałach wejściowych od 1 do 16.
1.

Przy p o m o c y przycisku [PAN/ROUTING] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j
stronę PAN/ROUT 4.

2.

Użyj przycisków kursora do w y b o r u okienek parametru OMNI OUT,
po czym przy p o m o c y kółka PARAMETER lub przycisków [ - 1 / D E C ] i
[ + 1 / I N C ] w y b i e r z w nich źródła s y g n a ł u dla wyjść Omni.

3.

Wciśnij przycisk [ENTER] z a t w i e r d z a j ą c w y b ó r .

01V- Instrukcja użytkowania

O p ó ź n i e n i e n a wyjściach Omni

117

Opóźnienie na wyjściach Omni
Wyjścia Omni mogą być indywidualnie opóźniane, aż do 300 ms. Może to zostać użyte do kompensacji opóźnień w wielogłośnikowych systemach nagłaśniających.

1.

Przy użyciu przycisku [ / E A ] wywołaj pokazaną poniżej stronę
0D L Y
DELAY 4.

2.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz żądane parametry opóźnienia, a następnie ustaw je przyciskiem ENTER, kółkiem PARAM ETER lub
też przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC].
Parametr Zakres

Opis

ON/OFF

ON/OFF

Te przełączniki są używane do włączania i wyłączania opóźnień.

0-300 ms

Opóźnienie m o ż e być określone w milisekundach, metrach, lub
próbkach (,,Ustawianie preferencji &quot; na stronie 203) Maksymalne
opóźnienie w próbkach jest stałe i wynosi 13229. Maksymalne
opóźnienie w milisekundach i metrach zależy od częstotliwości
próbkowania. Maksymalne opóźnienie wynosi więc np. 300 ms i
102.2 m przy częstotliwości próbkowania 44.1 kHz.

DELAY

01V- Instrukcja użytkowania

118

Rozdział 11 - Wyjścia O m n i

Schemat blokowy wyjść Omni

01V- Instrukcja użytkowania

Procesory efektów

119

Procesory efektów

12
W t y m rozdziale...
O wbudowanych procesorach efektów

120

Fabryczne programy efektów

121

Stosowanie efektów

123

W y s y ł k i e f e k t ó w s p r z e d t ł u m i k a i zza t ł u m i k a

125

Oglądanie ustawień wysyłek efektów

127

Pomiar sygnałów w wysyłkach efektów

127

Ustawianie s u m a r y c z n y c h p o z i o m ó w wysyłek efektów

128

Wyciszanie wysyłek efektów

129

Oglądanie ustawień powrotów efektów

130

Pomiar sygnałów w powrotach efektów

130

Stosowanie korekcji w p o w r o t a c h efektów

130

Wyciszanie powrotów efektów

130

Ustawianie poziomów w powrotach efektów

131

Ustawianie p a n o r a m y w powrotach efektów

131

Komutacja powrotów efektów

131

Odsłuchiwanie powrotów efektów

131

P o w r o t y e f e k t ó w i wysyłki Aux

131

Biblioteka e f e k t ó w

132

Zapamiętywanie programów efektów

133

Wywoływanie programów efektów

134

Edycja n a z w p r o g r a m ó w e f e k t ó w

135

Edycja e f e k t ó w

136

U s t a w i a n i e p a r a m e t r ó w Delay, Freq, N o t e i T e m p o

137

Parametry efektów

138

Schemat blokowy torów efektów

159

07 V- Instrukcja użytkowania

120

Rozdział 12 - Procesory efektów

O wbudowanych procesorach efektów
01V jest wyposażony w dwa wbudowane procesory efektów: Effect 1 i Effect Z, które
zapewniają one duży wybór wysokiej jakości efektów, włącznie z pogłosem, opóźnieniami, chorusem, flangerem, symulatorem wzmacniacza i samplingiem (freeze). Dostępne są 42 rodzaje efektów. Procesory efektów są sterowane z szyn Effect 1 i Effect Z,
a przetworzony sygnał wraca poprzez powroty 1 i Z. Efekty mogą być dodawane do
kanałów wejściowych i stereofonicznego kanału wejściowego. Efekty mogą być dodawane do kanałów wejściowych od 1 do 24 oraz do powrotów efektów.
Ustawienia efektów mogą być zapamiętywane jako programy w bibliotece efektów,
która zawiera 42 programy stałe i 57 programów użytkownika. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w ,,Biblioteka efektów &quot; na stronie 125. Ustawienia efektów mogą
być również zapamiętywane w pamięciach układu Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w ,,Zapamiętywanie pamięci układu &quot; na stronie 186.
Edycji procesorów efektów można dokonywać na pokazanej poniżej stronie EFFECT 1
numer 1 i na stronie EFFECT 2 numer 1. Przy użyciu przycisku [EFFECT 1] możesz
wywołać stronę EFFECT 1, a przyciskiem [EFFECT 2] - stronę EFFECT 2. Gdy wywołane są strony EFFECT 1, ikonka regulatora powrotu efektu 1 jest podświetlona (w negatywie). Po wywołaniu stron EFFECT Z podświetlona jest ikonka regulatora powrotu
efektu 2.

U góry strony widoczna jest nazwa wybranego programu i rodzaj bieżąco wybranego
efektu. Poniżej widnieją parametry efektu, których ilość jest zależna od rodzaju wybranego efektu. Rodzaj efektu obecny jest nad ikonkami regulatorów powrotów efektów.
Na tej stronie procesor Effect 1 używa pogłosu HALL, a Effect 2 efektu CHORUS. Ikonki strzałek skierowanych w dół lub w górę wskazują, że dostępnych jest więcej parametrów i że mogą być wybierane przyciskami kursora góra/dół. Mierniki poziomu pokazują poziom sygnału powracającego z wybranego procesora efektów.

01V- Instrukcja użytkowania

Fabryczne programy efektów

121

Fabryczne programy efektów
Poniższa tabela zawiera wykaz fabrycznych, stałych programów efektów. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w ,,Parametry efektów &quot; na stronie 138. Programy
efektów, które wykorzystują rodzaje efektów HQ. PITCH lub FREEZE, mogą być używane tylko w procesorze Effect 2.

Efekty pogłosowe
#

Nazwa

Rodzaj

Opis

01 Reverb Hallt

REVERB HALL

Pogłos symulujący d u ż ą przestrzeń w rodzaju sali
koncertowej.

02 Reverb Room

REVERB ROOM

Pogłos symulujący akustykę mniejszej przestrzeni
(pomieszczenia), niż REVERB HALL.

03 Reverb S t a g e

REVERB STAGE

Pogłos opracowany dla wokali..

04 Reverb Plate

REVERB PLATE

Symulacja brzmienia mechanicznego urządzenia z
metalową płytą, wytwarzającego twardo brzmiący
pogłos.

05 Early Ref.

EARLY REF.

Efekt zawierający s a m wyizolowany z pogłosu
składnik wczesnych odbić (ER).

06 Gate Reverb

GATE REVERB

Rodzaj wczesnych odbić (ER) opracowany do użytku
jako pogłos bramkowany.

07 Reverse Gate

REVERSE GATE

W c z e s n e odbicia jako odwrócony pogłos.

Opóźnienia
#

Nazwa

Rodzaj

Opis

08 Mono Delay

MONO DELAY

Monofoniczne, proste opóźnienie. Użyj, gdy nie
chcesz używać złożonych ustawień parametrów.

09 Stereo Delay

S T E R E O DELAY

Stereofoniczne opóźnienie z niezależnym kanałem
lewym i prawym.

10 Mod.delay

MOD.DELAY

Opóźnienie monofoniczne z modulacją.

11 Delay LCR

DELAY LCR

Trójodczepowe opóźnienie (L, C, R,)

ECHO

Stereofoniczne opóźnienie z dodatkowymi
parametrami dla dokładniejszej regulacj. Sygnał może
być podawany z powrotem z lewa na prawo i z prawa
na lewo.

12 Echo

Efekty modulacyjne
#

Nazwa

Rodzaj

Opis

13 Chorus

CHORUS

Potrójny chorus stereo

14 Flange

FLANGE

Znany dobrze efekt flangera

15 Symphonic

SYMPHONIC

Firmowy efekt Yamaha wytwarzający bogatszy i
bardziej złożony efekt, niż chorus.

16 P h a s e r

PHASER

Stereofoniczny phaser z 2-16 stopniami przesuwnika
fazowego.

17 Auto Pan

AUTO PAN

Efekt przemieszczający cyklicznie sygnał pomiędzy
lewy a prawym kanałem.

18 Tremolo

TREMOLO

Tremolo.

19 HQ.Pitch

HQ.PITCH

Przesuwany jest tylko jeden dźwięk, lecz ze stabilnym
efektem.

20 Dual Pitch

DUAL PITCH

Niezależna zmiana dla lewego i prawego kanału.

21 Rotary

ROTARY

Symulacja wirującego głośnika.

Ol V- In stoi keja użytkowania

122

Rozdział 12 - Procesory efektów

#

Nazwa

Opis

Rodzaj

22 Ring Mod.

RING MOD.

Efekt zmieniający wysokość dźwięku przez
stosowanie modulacji amplitudowej dla częstotliwości
wejściowej. W 01V m o ż n a również s t o s o w a ć
modulację częstotliwościową.

23 Mod.Filter

MOD.FILTER

Efekt używający LFO do modulacji częstotliwości
filtru.

Efekty gitarowe
#

Nazwa

Opis

Rodzaj

24 Distortion

DISTORTION

Zniekształcenia.

25 Amp Simulate

AMP SIMULATE

Symulacja wzmacniacza gitarowego.

Efekty dynamiczne
#

Nazwa

Opis

Rodzaj

26 Dyna.Filter

DYNA. FILTER

Sterowany dynamicznie filtr. Reaguje na MIDI Note
On Velocity, gdy SOURCE jest ustawione na MIDI.

27 Dyna. Flange

DYNA.FLANGE

Sterowany dynamicznie flanger. Reaguje na MIDI
Note On Velocity, gdy S O U R C E jest ustawione na
MIDI.

28 Dyna. Phaser

DYNA.PHASER

Sterowany dynamicznie przesuwnik fazowy. Reaguje
na MIDI Note On Velocity, gdy SOURCE jest
ustawione na MIDI.

Efekty łączone
#

Nazwa

Rodzaj

Opis

29 Rev+Chorus

REV+CHORUS

Równoległe połączenie pogłosu i chorusu.

30 Rev- &amp; gt; Chorus

REV- &amp; gt; CHORUS

Szeregowe połączenie pogłosu i chorusu.

31 Rev+Flange

REV+FLANGE

Równoległe połączenie pogłosu i flangera.

32 Rev- &amp; gt; Flange

REV- &amp; gt; FLANGE

Szeregowe połączenie pogłosu i flangera.

33 Rev+Sympho.

REV+SYMPHO.

Równoległe połączenie pogłosu i Symphonic.

34 Rev- &amp; gt; Sympho.

REV- &amp; gt; SYMPHO.

Szeregowe połączenie pogłosu i Symphonic.

35 Rev- &amp; gt; Pan

REV- &amp; gt; PAN

Równoległe połączenie pogłosu i auto-pannera.

36 Delay+ER.

DELAY+ER.

Równoległe połączenie opóźnienia i wczesnych odbić.

37 Delay- &amp; gt; ER.

DELAY- &amp; gt; ER.

Szeregowe połączenie opóźnienia i wczesnych odbić.

38 Delay+Rev

DELAY+REV

Równoległe połączenie pogłosu i opóźnienia.

39 Delay- &amp; gt; Rev

DELAY- &amp; gt; REV

Szeregowe połączenie pogłosu i opóźnienia.

40 Dist- &amp; gt; Delay

DIST- &amp; gt; Delay

Szeregowe połączenie zniekształceń i opóźnienia.

Inne efekty
#

Nazwa

Opis

Rodzaj

41 Multi.Filter

MULTI.FILTER

Trópasmowy równoległy filtr (24 dB/okt). Łatwe
ustawianie w połączeniu z funkcją Intemal Parameter
na stronie REMOTE 1 (patrz strona 194).

42 Freeze

FREEZE

Prosty sampler.

01V- Instrukcja użytkowania

Stosowanie efektów

123

Stosowanie efektów
Istnieją dwa etapy stosowania efektów: 1) wysyłanie sygnału z kanału wejściowego do
procesora efektów; 2) dodanie przetworzonego sygnału do całości zmiksowanego materiału. W poniższych trzech częściach wyjaśnimy, jak do procesora efektów wysłać sygnał
z kanałów wejściowych od 1 do 16, z kanałów od 17 do 24 i z powrotów efektów. Ostatnia część opisuje, jak wrócić z przetworzonym sygnałem do zmiksowanego materiału.

Dla kanałów wejściowych 1-16
1.

Wciśnij przycisk [HOME], po czym otwórz tłumik w kanale, do którego chcesz d o d a ć efekt.
Ten krok jest konieczny, ponieważ wysyłki efektów są wyjściowo skonfigurowane jako
wysyłki zza tłumika (post-fader). Jeśli tłumik nie będzie otwarty, żaden sygnał nie zostanie podany do wysyłki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wysyłki efektów sprzed/zza tłumika &quot; na stronie 125.

2.

Wciśnij przycisk [EFFECT 1 ] lub [EFFECT 2] wybierając procesor efektów.
Pojawi się podobna do poniższej strona EFFECT, a tłumiki będą teraz działać jako regulatory wysyłek efektu.

3.

Otwórz tłumik w kanale wejściowym (czyli regulator wysyłki efektu).
W ten sposób sygnał zostanie wysłany do wybranego procesora efektów. Mierniki
pokazują poziom sygnału powracającego z procesora.
Ponieważ każdy z procesorów ma wejście monofoniczne, sygnały kanałów wejściowych
13 i 14 (oraz 15 i 16) są sumowane ze sobą jako sygnał monofoniczny przed wysłaniem
ich do procesora efektów. Gdy kanały wejściowe od 1 do 12 zostaną sparowane (,,Parowanie kanałów wejściowych &quot; na stronie 52), ich regulatory wysyłki zostają powiązane.

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

Przy użyciu przycisku [OPTION l/O] w y w o ł a j pokazaną poniżej stronę OPTION 2.

2.

Użyj przycisków [SEL] od 17 do 24 wybierając żądane kanały.

3.

Otwórz tłumik w kanale, do którego chcesz d o d a ć efekt.
Ten krok jest konieczny, ponieważ wysyłki efektów są wyjściowo skonfigurowane jako
wysyłki zza tłumika (post-fader). Jeśli tłumik nie będzie otwarty, żaden sygnał nie zostanie podany do wysyłki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wysyłki efektów sprzed/zza tłumika &quot; na stronie 125.

01V- Instrukcja użytkowania

124

Rozdział 12 - Procesory e f e k t ó w

4.

Używając przycisków kursora wybierz tłumik EFFECT, po czym ustaw
poziom wysyłki przy pomocy kółka PARAMETER lub przycisków [-1/
DEC] i [+1 /INC].

Dla powrotu efektu 1 i 2
Dla zapobieżenia sprzężeniu zwrotnemu, sygnał z powrotu efektu 1 może być podawany tylko do procesora Effect 2, a powrót z efektu 2 może sterować tylko procesor Effect
1.

1.

Wciśnij przycisk [HOME], po czym otwórz regulator RETURN w kanale, do którego chcesz dodać efekt.
Ten krok jest konieczny, ponieważ wysyłki efektów są wyjściowo skonfigurowane jako
wysyłki zza tłumika (post-fader). Jeśli tłumik w kanale nie będzie otwarty, żaden sygnał nie zostanie podany do wysyłki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
,,Wysyłki efektów sprzed/zza tłumika &quot; na stronie 125.

2.

Wciśnij przycisk [EFFECT 1 ] lub [EFFECT 2] wybierając procesor efektów.
Pojawi się podobna do poniższej strona EFFECT, a regulatory obrotowe powrotów
efektów będą teraz działać jako regulatory wysyłek efektu.

3.

Otwórz regulator powrotu RETURN w kanale wejściowym (czyli regulator wysyłki efektu).
W ten sposób sygnał zostanie wysłany z powrotu efektu do wybranego procesora efektów. Mierniki pokazują poziom sygnału powracającego z procesora.

Powrót przetworzonych sygnałów
Końcowym etapem stosowania efektów jest ponowne podanie przetworzonego sygnału do zmiksowanego materiału.

1.

Wciśnij przycisk [HOME]
Tłumiki działają teraz jako normalne tłumiki w kanałach.

2.

Otwórz regulator powrotu efektu stosownie do efektu, którego chcesz
użyć: Return 1 dla efektu Effect 1, a Return 2 dla efektu Effect 2.
Przetworzony sygnał jest dodany do miksowanego materiału.

3.

Ustaw korekcję, panoramę itp. w kanale powrotu efektu.
Programy efektów mogą być wywoływane z biblioteki efektów. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w ,,Wywoływanie programów efektów &quot; na stronie 134.

01V-Instrukcja

użytkowania

Wysyłki efektów sprzed tłumika i zza tłumika

125

Wysyłki efektów sprzed tłumika i zza tłumika
Wysyłki w kanałach wejściowych od 1 do Z4 i powroty efektów 1 i Z mogą być konfigurowane jako wysyłki sprzed tłumika (pre-fader), lub zza tłumika (post-fader). Wysyłka sprzed tłumika oznacza, że na poziom wysyłanego sygnału nie wpływa normalny
tłumika w kanale. Wysyłka zza tłumika oznacza, że tłumik w kanale wpływa na poziom wysyłanego sygnału. Tłumik w kanale reguluje wówczas jednocześnie poziom
sygnału w kanale wejściowym oraz poziom sygnału wysyłanego do efektu.

Dla kanałów wejściowych 1-16 i dla powrotów efektów
1.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u [EFFECT 1 ] w y w o ł a j s t r o n ę PRE/POST d l a p r o c e s o r a E f f e c t 1 , l u b u ż y w a j ą c p r z y c i s k u [EFFECT 2 ] w y w o ł a j s t r o n ę P r e /
Post dla p r o c e s o r a Effect 2.
Obie strony zostały pokazane poniżej

Wartości znajdujące się poniżej każdego z przycisków PRE/POST wskazują położenie
odpowiedniego tłumika wysyłki efektu.
Dla zapobieżeniu pętli sygnałowej, powrót efektu 1 może być podawany tylko do efektu Z, a powrót efektu Z może sterować tylko efekt 1. Dlatego strona EFFECT1 numer 3
nie posiada przełącznika PRE/POST dla efektu 1, a strona EFFECTZ numer 3 nie posiada przełącznika PRE/POST dla efektu Z.
2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [SEL] l u b p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k i PRE/POST, a n a s t ę p n i e u s t a w je p r z y c i s k i e m [ENTER], k ó ł k i e m
PARAMETER, l u b p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] .
Przełączniki PRE/POST dla kanałów wejściowych 13 i 14 (i podobnie dla kanałów 15 i
16) są na stale powiązane. Gdy kanały od 1 do IZ są sparowane (,,Parowanie kanałów
wejściowych &quot; na stronie 5Z), ich przełączniki PRE/POST zostają powiązane.

01V- Instrukcja użytkowania

126

Rozdział 12 - Procesory efektów

Dla kanałów wejściowych 17-24
1.

Używając przycisku [OPTION l/O] w y w o ł a j p o k a z a n ą poniżej stronę
OPTION 2.

2.

Użyj przycisków [SEL] od 17 do 24 do w y b o r u ż ą d a n y c h k a n a ł ó w .

3.

Przy p o m o c y przycisków kursora wybierz przełączniki EFFECT PRE/
POST i u s t a w je kółkiem PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/
INC].

01V- Instrukcja użytkowania

Oglądanie ustawień wysyłek efektów

127

Oglądanie ustawień wysyłek efektów
Na stronach VIEW 1 i 2 można oglądać ustawienia dla wysyłek efektów; można tam
również dokonywać ustawień określonych parametrów.

1.

Wciśnij przycisk [EFFECT 1 ] lub [EFFECT 2], wybierając wysyłkę, a następnie przycisk MASTER [SEL].
Na wyświetlaczu pojawi się EFF1 lub EFF2, wskazując na wybór wysyłki efektu.

2.

Używając przycisku [VIEW] w y w o ł a j p o k a z a n e poniżej strony VIEW 1
i 2.

3.

Używając przycisków kursora wybierz ż ą d a n e parametry, a następnie
ustaw je przy użyciu kółka PARAMETER oraz przycisków [-1/DEC] i
[+1 /INC] oraz [ENTER].
Parametry te zostaną opisane w następnych częściach.

Pomiar sygnału dla wysyłek efektów
Poziomy sygnału dla wysyłek efektów mogą być mierzone na stronach VIEW. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień wysyłek efektów &quot; na stronie 127.

01V-Instwkcja

użytkowania

128

Rozdział 12 - Procesory efektów

Ustawianie sumarycznych p o z i o m ó w wysyłek
efektów
Poziomy sumaryczne wysyłek efektów są regulowane przy użyciu
tłumika MASTER. Funkcja tych tłumików zależy od wybranego trybu roboczego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części
,,Tłumiki (oraz regulatory obrotowe Return &quot; na stronie 35.

1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [EFFECT 1 ] l u b [EFFECT 2] w y b i e r z w y s y ł k ę
efektu.
Pojawi się podobna do pokazanej poniżej strona EFFECT.

Tłumik MASTER od tego m o m e n t u funkcjonuje jako regulator sumaryczny wybranej
wysyłki efektu.
2.

U ż y w a j ą c t ł u m i k a MASTER u s t a w p o z i o m s u m a r y c z n y w y s y ł k i e f e k t u .
Położenie tłumika sumarycznego wysyłki jest widoczne u góry strony EFFECT PRE/
POST.
Poziomy sumaryczne wysyłek efektów mogą być oglądane i regulowane na stronach
VIEW. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień wysyłek efektów &quot; na stronie 127

Ol V- Instrukcja użytkowania

Wyciszanie wysyłek efektów

1 29

Wyciszanie wysyłek efektów
Wysyłki efektów mogą być wyciszane przy użyciu przycisku MASTER [ON],
który świeci się, gdy wysyłka jest włączona. Funkcja tego przycisku zależy od
wybranego trybu roboczego tłumików. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyciski ON &quot; na stronie 34.
1.

Przy u ż y c i u przycisku [EFFECT1 ] l u b [EFFECT 2] w y b i e r z w y s y ł k ę e f e k tu.
Pojawi się podobna do pokazanej poniżej strona EFFECT.

Przycisk MASTER [ON] od tego momentu funkcjonuje jako przyciski wyciszający wybraną wysyłkę efektu.
2.

Wciśnij przycisk MASTER [ O N ] , w ł ą c z a j ą c , l u b w y ł ą c z a j ą c w y s y ł k ę efektu.
Ustawienie przełączników wyciszających wysyłki może być oglądane i zmieniane na
stronach VIEW. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień
wysyłek efektów &quot; na stronie 127.

01V- Instrukcja użytkowania

1 30

Rozdział 12 - Procesory efektów

Oglądanie ustawień powrotów efektów
Na stronach VIEW 1 i 2 można oglądać ustawienia i regulować określone parametry
dla powrotów efektów.
1.

Przy p o m o c y p r z y c i s k ó w [SEL] w p o w r o t a c h e f e k t ó w w y b i e r z p o w r o ty efektów.
Na wyświetlaczu pojawi się RTN1 lub RTN2, wskazując na wybór powrotu efektu.

2.

W c i ś n i j p r z y c i s k [VIEW] w y w o ł u j ą c p o k a z a n e n i ż e j s t r o n y VIEW 1 i 2.

3.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z parametry, po c z y m u s t a w je
k ó ł k i e m PARAMETER o r a z p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ] , [+1 / I N C ] i [ENTER].
Parametry są opisane w dalszych częściach.

Pomiar sygnałów w powrotach efektów
Poziomy sygnałów w powrotach efektów mogą być obserwowane na stronach EFFECT
i VIEW. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w częściach ,,Stosowanie efektów &quot;
na stronie 123 oraz w ,,Oglądanie ustawień powrotów efektów &quot; na stronie 130.

Stosowanie korekcji w powrotach efektów
Powroty efektów wyposażone są w czteropasmowe korektory parametryczne. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Korekcja &quot; na stronie 61. Korektory mogą
być włączane i wyłączane na stronie VIEW; można tam również obserwować charakterystykę korekcji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Oglądanie ustawień
powrotów efektów &quot; na stronie 130.

Wyciszanie powrotów efektów
Powroty efektów mogą być włączane lub wyłączane (wyciszane) przy pomocy przycisków [ON] w powrotach efektów. Gdy powrót efektu jest włączony,
jego przycisk [ON] świeci się.

01V- Instrukcja użytkowania

Ustawianie poziomu p o w r o t ó w efektów

131

Ustawianie poziomu powrotów efektów
Poziom powrotów efektów jest regulowany przy użyciu regulatorów obrotowych w powrotach efektów.
Dla ustawienia poziomu powrotu efektu wciśnij przycisk
[HOME] i użyj odpowiedniego regulatora obrotowego.
Działanie tych regulatorów zależy od wybranego trybu roboczego tłumików. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
,,Tłumiki (oraz regulatory obrotowe Return &quot; na stronie 35.
Roboczy tryb tłumików jest widoczny na wyświetlaczu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wyświetlacz &quot; na
stronie 28.

Panorama powrotów efektów
Regulatory panoramy w powrotach efektów mogą zostać użyte do przemieszczania
sygnałów pomiędzy lewym a prawym kanałem wyjścia Stereo, jak również pomiędzy
nieparzystymi a parzystymi wyjściami Bus. Więcej informacji na ten temat znajdziesz
w ,,Panorama w kanałach wejściowych &quot; na stronie 47.

Komutacja powrotów efektów
Powroty efektów mogą być komutowane do czterech wyjść Bus oraz do wyjścia Stereo.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Komutacja w kanałach wejściowych &quot; na
stronie 49.

Powroty efektów i wysyłki Aux
Sygnały z powrotów efektów 1 i 2 mogą być podawane do wysyłek Aux 1 do 4. Wysyłki z powrotów efektów mogą być konfigurowane jako wysyłki sprzed i zza tłumika. Po
sparowaniu wysyłek Aux dla każdego powrotu są dostępne regulatory panoramy tych
wysyłek. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wysyłki Aux &quot; na stronie
93.

01V-

Instrukcja

użytkowania

1 32

Rozdział 12 - Procesory efektów

Biblioteka efektów
Ustawienia efektów mogą być zapamiętywane jako programy w bibliotece efektów,
która zawiera 42 programy fabryczne (preset - 1-4Z) i 57 programów użytkownika
(user - 43-99). Programy użytkownika pozwalają na zapamiętanie własnych ustawień
efektów, które mogą być nazywane dla łatwiejszej identyfikacji. Biblioteka efektów
może być również używana do przenoszenia ustawień z jednego procesora efektów do
drugiego. Ustawienia procesora efektów Effect 1 mogą być na przykład zapamiętane w
programie biblioteki, a następnie wywołane do procesora Effect Z. Dla określonych
zastosowań i instrumentów został opracowany jedyny w swoim rodzaju wybór stałych
programów fabrycznych, zapewniający dobry punkt wyjścia przy początkowym użytkowaniu procesorów efektów. Kompletny wykaz programów fabrycznych znajduje się
na stronie 121.
Biblioteka efektów jest obsługiwana z pokazanej poniżej strony Library. Przy użyciu
przycisku [EFFECT 1] lub [EFFECT 2] wywołaj tę stronę. Chociaż biblioteka efektów
jest wywoływana przy użyciu dowolnego z tych przycisków, to jest ona wspólna dla
obu procesorów efektów. Gdy biblioteka efektów jest wywoływana przyciskiem EFFECT 1, operacje zapamiętywania i wywoływania wpływają na procesor Effect 1. Gdy
biblioteka efektów jest wywoływana przyciskiem EFFECT Z, operacje zapamiętywania i
wywoływania wpływają z kolei na procesor Effect Z.

Na górnej połowie strony Library widnieją przełączniki STORĘ, RECALL i TITLE EDIT.
Poniżej umieszczone jest okno biblioteki, które może być przewijane przy pomocy
kółka PARAMETER. Jeśli obok programu widoczna jest ikonka ,,R &quot; , oznacza to, że program jest tylko do odczytu. Mierniki pokazują poziom sygnału powrotu dla wybranego procesora efektów.

01V- Instrukcja użytkowania

Zapamiętywanie programów efektów

1 33

Zapamiętywanie programów efektów
Własne ustawienia efektów mogą być zapamiętywane w programach od 43 do 99.
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [EFFECT 1 ] l u b [EFFECT 2 ] w y w o ł a j p o k a z a n ą
p o n i ż e j s t r o n ę Library.
Dla zapisania ustawień efektu procesora Effect 1, wciśnij przycisk [EFFECT 1] wywołując stronę Library. Dla zapisania ustawień efektu procesora Effect 2, wciśnij przycisk
[EFFECT 2],

2.

U ż y w a j ą c k ó ł k a PARAMETER l u b p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [+1 / I N C ] w y bierz p r o g r a m użytkownika o d 4 3 d o 9 9 .
Sposób przewijania programów można ustawić przy pomocy opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203).

3.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k STORĘ i w c i ś n i j przycisk [ENTER].
W tym momencie pojawi się okienko edycji nazwy. Jeśli opcja STORĘ CONFIRMATION w preferencjach jest wyłączona (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203),
okno edycji nazwy nie pojawi się i program efektu zostanie zapisany.

4.

W p r o w a d ź n a z w ę dla p r o g r a m u efektu.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy &quot; na stronie 37.

5.

W y b i e r z OK i w c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER].
Program efektów zostanie zapisany.

01V- Instrukcja użytkowania

134

Rozdział 12 - Procesory efektów

Wywoływanie programów efektów
Można wywoływać programy efektów od 1 do 99. Programy wykorzystujące efekty
HQ.PITCH lub FREEZE mogą być wywoływane tylko dla procesora Effect Z.
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [EFFECT 1 ] l u b [EFFECT 2 ] w y w o ł a j p o k a z a n ą
p o n i ż e j s t r o n ę Library.
Dla wywołania ustawień efektu dla procesora Effect 1, wciśnij przycisk [EFFECT 1]
wywołując stronę Library. Dla wywołania ustawień efektu dla procesora Effect 2, wciśnij przycisk [EFFECT 2].

2.

U ż y w a j ą c k ó ł k a PARAM ETER l u b p r z y c i s k ó w [-1 / D E C ] i [+1 / I N C ] w y bierz program.
Po wybraniu każdego z programów pojawia się jego rodzaj (TYPE).
Sposób przewijania programów można ustawić przy pomocy opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203).

3.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u kursora w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k RECALL i w c i ś n i j przycisk [ENTER].
Program korekcji jest wywołany. Jeśli opcja RECALL CONFIRMATION w preferencjach
jest włączona (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203), pojawi się okno edycji
nazwy. W takim przypadku wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER] potwierdzając wywołanie programu.

01V- Instrukcja

użytkowania

Edycja nazw programów efektów

1 35

Edycja nazw programów efektów
Nazwy programów efektów mogą być zmieniane przy użyciu funkcji Title Edit.

1.

Przy p o m o c y przycisku [EFFECT 1] lub [EFFECT 2] w y w o ł a j p o k a z a n ą
poniżej s t r o n ę Library.

2.

Wybierz p r o g r a m efektu od 43 do 99 przy użyciu kółka PARAM ETER
lub przycisków [-1/DEC] i [+1 /INC] .

3.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz przełącznik TITLE EDIT, po
czym wciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się w tym momencie okno Title Edit.

4.

Zmień n a z w ę p r o g r a m u .
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy &quot; na stronie 37.

5.

Po zakończeniu operacji wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER].
Program zostanie zapisany pod nową nazwą.

01V- Instrukcja użytkowania

136

Rozdział 12 - Procesory efektów

Edycja efektów
Programy efektów mogą być zmieniane, a następnie zapamiętywane jako programy
użytkownika.

1.

Przy p o m o c y przycisku [EFFECT 1] lub [EFFECT 2 ] , w y w o ł a j stronę
EFFECT 1 n u m e r 1 lub EFFECT 2 n u m e r 1, w zależności od t e g o , który
efekt chcesz zmienić.
Strona EFFECT 1 numer 1 jest pokazana poniżej.

2.

Użyj przycisków kursora do w y b o r u p a r a m e t r ó w efektu, po c z y m ustaw
je kółkiem PARAM ETER lub przyciskami [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] .
Ikonki strzałek, jak widoczna u dołu strony, wskazują, że dostępna jest większa liczba
parametrów, które można wybierać przyciskami kursora góra/dół.
Parametry efektów, włącznie z zakresem regulacji i opisem, są opisane na stronie 138.
Zapamiętywanie zmienionych programów opisane jest w ,,Zapamiętywanie program ó w efektów &quot; na stronie 133.

0 7 V - Instnjkcja użytkowania

Ustawianie parametrów Delay, Freq, Note i Tempo

137

Ustawianie parametrów Delay, Freq, Note i Tempo
Parametry opóźnienia mogą zostać ustawione ręcznie przez wprowadzenie czasu
opóźnienia w milisekundach, lub też automatycznie przez wprowadzenie parametrów
NOTE i TEMPO. I tak na przykład, po ustawieniu TEMPO na IZO uderzeń na minutę i
NOTE na nutę ósemkę, opóźnienie jest automatycznie ustawiane na Z50 milisekund,
jak to jest widoczne poniżej. Jeśli TEMPO pozostanie na IZO uderzeniach na minutę,
to zmiana DELAY na 500.0 milisekund spowoduje zmianę parametru NOTE na ćwierćnutę. I podobnie zmiana parametru NOTE na szesnastkę automatycznie zmieni parametr DELAY na 1Z5.5 milisekundy. Jeśli parametr TEMPO zostanie zmieniony, parametr DELAY jest automatycznie przeliczany.
Parametr TEMPO może być ustawiany od Z5 do 300 uderzeń na minutę, choć ten zakres może zostać ograniczony, jeśli przeliczenie parametru DELAY przekroczy maksymalny czas opóźnienia.

Parametr FREQ. dla efektów typu modulacyjnego również może być ustawiany ręcznie i automatycznie. I tak na przykład, przy TEMPO ustawionym na 1Z0 uderzeń na
minutę i NOTE na ćwierćnutę, FREQ. jest automatycznie ustawiany na Z.00 Hz, jak
jest to widoczne poniżej. Jeśli TEMPO pozostanie na 1Z0 uderzeniach na minutę,
zmiana FREQ. na 4.00 Hz zmieni automatycznie parametr NOTE na nutę ósemkę. I
podobnie zmiana parametru NOTE na nutę szesnastkę automatycznie zmieni parametr FREQ. na 8.00 Hz. Jeśli zostanie zmieniony parametr TEMPO, parametr FREQ.
zostanie automatycznie przeliczony.
Parametr TEMPO może być zmieniany od Z5 do 300 uderzeń na minutę, choć ten
zakres może zostać ograniczony, jeśli przeliczenie parametru FREQ. przekroczy maksymalną częstotliwość.

Parametr TEMPO może być wprowadzany ręcznie, lub z wykorzystaniem funkcji Tap
Tempo. Dla jej wykorzystania wybierz przełącznik TAP TEMPO, po czym wciskaj przycisk [ENTER] dla każdego uderzenia. Parametr TEMPO zostanie automatycznie oparty
na czasie pomiędzy każdymi dwoma wciśnięciami przycisku.
Za pośrednictwem komunikatów MIDI Control Change i System Exclusive mogą być
sterowane jedynie parametry DELAY i TEMPO.

01V- Instrukcja użytkowania

138

Rozdział 12 - Procesory efektów

Parametry efektów
REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB
STAGE, REVERB PLATE
Symulacja pogłosu sal koncertowych, małych pomieszczeń i płyt pogłosowych;
wszystkie z bramkowaniem.

01V- Instrukcja użytkowania

Parametry efektów

139

GATE REVERB, REVERSE GATE
Wczesne odbicia z bramką oraz wczesne odbicia z odwrotną bramką.

01V- Instrukcja

użytkowania

140

Rozdział 12 - Procesory e f e k t ó w

01V- Instrukcja

użytkowania

Parametry efektów

141

DELAY LCR
Opóźnienie trójodczepowe (lewy, centralny, prawy).

01V- Instrukcja użytkowania

142

Rozdział 12 - Procesory efektów

ECHO
Stereofoniczne opóźnienie ze skrzyżowaną pętlą sprzężenia zwrotnego.

CHORUS
Efekt chorusu.

01V-Instrukcja

użytkowania

Parametry e f e k t ó w

1 43

FLANGE
Efekt flangera.

SYMPHONIC
Efekt Symphonic.

PHASER
16-stopniowy phasing.

Ol V- Instrukcja użytkowania

144

Rozdział 12 - Procesory e f e k t ó w

AUTOPAN
Auto-panner.

Efekt tremolo.

HQ.PITCH (tylko Effect 2)
Wysokiej jakości przesuwnik widma.

07 V- Instrukcja użytkowania

Parametry efektów

1 45

DUAL PITCH
Dwugłosowy przesuwnik widma.

ROTARY
Symulator wirującego głośnika.

Ol V- Instrukcja użytkowania

146

Rozdział 12 - Procesory e f e k t ó w

RING M O D .
Modulator pierścieniowy.

MOD.FILTER
Filtr m o d u l o w a n y przez LFO.

DISTORTION
Efekt zniekształceń.

i
1

Ol V- Instrukcja użytkowania

Parametry efektów 1 47
A M P SIMULATE
Symulacja wzmacniacza gitarowego.

1.

STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, C M B - P G , CMB-VR, C M B - D X , C M B - T W , M I N I , FIAT

DYNA.FILTER
Filtr sterowany dynamicznie.

1.

6.0 m s - 4 6 . 0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 m s - 4 2 . 3 (fs=48 kHz)

DYNA.FLANGE
Flanger sterowany dynamicznie.

1.

6.0 m s - 4 6 . 0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 m s - 4 2 . 3 (fs=48 kHz)

01V- Instrukcja użytkowania

148

Rozdział 12 - Procesory efektów

DYNA.PHASER
Phasing sterowany dynamicznie.

1.

6.0 m s - 4 6 . 0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 m s - 4 2 . 3 (fs=48 kHz)

REV+CHORUS Równoległe połączenie pogłosu i chorusu.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Parametry efektów

149

REV- &amp; gt; CHORUS
Szeregowe połączenie pogłosu i efektu chorusu.

REV+FLANGE
Równoległe połączenie pogłosu i efektu flangera.

01V- Instrukcja użytkowania

1 50

Rozdział 12 - Procesory efektów

REV- &amp; gt; FLANGE
Szeregowe połączenie pogłosu i efektu flangera.

REV+SYMPHO.
Równoległe połączenie pogłosu i efektu Symphonic.

01V- Instrukcja użytkowania

Parametry efektów

151

REV- &amp; gt; SYMPHO.
Szeregowe połączenie pogłosu i efektu Symphonic.

REV- &amp; gt; PAN
Równoległe połączenie pogłosu i efektu Auto-pan.

01V- Instaikcja użytkowania

152

Rozdział 12 - Procesory efektów

DELAY+ER.
Równoległe połączenie opóźnienia i wczesnych odbić.

01V-Instrukcja

użytkowania

Parametry e f e k t ó w

153

DELAY- &amp; gt; ER.
Szeregowe połączenie opóźnienia i wczesnych odbić.

01V- Instrukcja użytkowania

1 54

Rozdział 12 - Procesory efektów

DELAY+REV
Równoległe połączenie efektów opóźnienia i pogłosu.

07 V- Instrukcja użytkowania

DELAY- &amp; gt; REV
Szeregowe połączenie efektów opóźnienia i pogłosu.

01V- Instrukcja użytkowania

DIST- &amp; gt; DELAY
Szeregowe połączenie efektów zniekształceń i opóźnienia.

01V- Instrukcja

użytkowania

Freeze (tylko Effect 2)
Prosty sampler z pamięcią 2.9 s.

1.

0 . 0 - 2 9 7 2 . 1 ms (fs=44.1 kHz), 0 . 0 - 2 7 3 0 . 6 (fs=48 kHz)

Dla zapisania i odtworzenia próbki

1.

Wyślij sygnał z kanału do procesora Effect 2 i wywołaj efekt Freeze.
Patrz ,,Stosowanie efektów &quot; na stronie 123 i ,,Wywoływanie programów efektów &quot; na
stronie 134.

2.

Użyj przycisku [EFFECT 2] do wywołania pokazanej poniżej strony EFFECT 2 numer 1.

3.

Wybierz przełącznik
(REC) i wciśnij przycisk [ENTER]. Pamiętaj,
że w tym momencie zostaje skasowana poprzednia próbka.
Przełącznik REC zostanie podświetlony i słyszalny będzie sygnał wejściowy.

01V-

Instrukcja

użytkowania

1 58

Rozdział 12 - Procesory efektów

4.

Wybierz przełącznik

(PLAY) i w c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER] r o z p o c z y -

nając n a g r y w a n i e .
Znajdujący się poniżej przycisków REC i PLAY pasek wypełnia się podczas nagrywania.
Gdy REC MODE jest ustawiony na INPUT, zapis rozpocznie się automatycznie, gdy
sygnał przekroczy próg TRG LVL.
5.

Dla o d t w o r z e n i a p r ó b k i w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k

(PLAY) i w c i ś n i j przy-

cisk [ENTER],
Gdy PLY MODE jest ustawiony na INPUT, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie,
gdy sygnał przekroczy próg TRG LVL.
Przy użyciu parametrów PLY MODE ustaw rodzaj odtwarzania, a parametrami START,
END i LOOP możesz pozmieniać próbkę
Pamiętaj, że próbki będą utracone w chwili wywołania efektu innego rodzaju oraz po
wyłączeniu 01V.

01V- Instrukcja użytkowania

Schemat blokowy procesorów efektów

1 59

Schemat blokowy procesorów efektów

01V- Instrukcja użytkowania

i

160

Rozdział 1 2 - P r o c e s o r y efektów

01V- Instrukcja użytkowania

Procesory dynamiki

1 61

Procesory dynamiki

13
W t y m rozdziale...

O procesorach dynamiki

162

Stałe p r o g r a m y d y n a m i k i

163

Użycie p r o c e s o r ó w d y n a m i k i

164

Edycja p r o c e s o r ó w d y n a m i k i

166

Rodzaje procesorów

167

Biblioteka d y n a m i k i

173

Zapamiętywanie programu dynamiki

174

Wywoływanie programu dynamiki

175

Edycja n a z w y p r o g r a m u d y n a m i k i

176

Ustawienia stałych p r o g r a m ó w dynamiki

177

01V-Instrukcja

użytkowania

162

Rozdział 1 3 - P r o c e s o r y d y n a m i k i

O procesorach dynamiki
Procesory dynamiki o bardzo dużych możliwościach są dostępne we wszystkich kanałach wejściowych od 1 do 16, w wysyłkach Aux i na wyjściu Stereo, dając do dyspozycji funkcje kompresora, limitera, bramki szumów, duckera i kompandera. Na stronie
24 znajduje się schemat blokowy, gdzie dokładnie możesz zlokalizować każdy z procesorów dynamiki. Procesory dynamiki mogą być wyzwalane własnym sygnałem (sygnał przetwarzany jest zarazem sygnałem wyzwalającym), lub sygnałem pochodzącym
z innego kanału wejściowego.
Ustawienia dynamiki mogą być zapamiętywane jako programy w bibliotece dynamiki,
która zawiera 40 programów fabrycznych i 40 programów użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Biblioteka dynamiki &quot; na stronie 173. Ustawienia dynamiki mogą być również zapisane w pamięciach układu. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w ,,Zapamiętywanie układów roboczych &quot; na stronie 186).
Ustawienia procesorów dynamiki mogą być zmieniane na pokazanej poniżej stronie
DYNAMICS 1. Stronę tę możesz wywołać przy pomocy przycisku [DYNAMICS],

Nazwa typu procesora dynamiki pojawia się pośrodku strony, obok charakterystyki
dynamicznej. Po lewej stronie znajduje się wyłącznik procesora ON/OFF. Poniżej
umieszczone są parametry procesora, których liczba zależy od rodzaju wywołanego
procesora. Mierniki GR wskazują wielkość redukcji wzmocnienia w wybranym kanale,
a obok nich znajdują się mierniki poziomu dla wybranego i sąsiadującego z nim kanału.

01V-Instrukcja użytkowania

Stałe programy dynamiki

1 63

Stałe programy dynamiki
Poniższa tabela zawiera wykaz stałych programów dynamiki. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w ,,Ustawienia stałych programów dynamiki &quot; na stronie 177.
Nr

Nazwa

Rodzaj

Nr

Rodzaj

Nazwa

01

Comp

COMP

21

E.Guitar

COMP

02

Gate

GATE

22

A.Guitar

COMP

03

Expand

EXPAND

23

Stringsl

COMP

04

Ducking

DUCKING

24

Strings2

COMP

05

Compander(H) COMPAND-H

25

Strings3

COMP

06

Compander(S) COMPAND-S

26

BrassSection

COMP

07

A.Dr.BD

COMP

27

Syn.Pad

COMP

08

A.Dr.BD

GATE

28

SamplingPerc

COMPAND-S

09

A.Dr.BD

COMPAND-H

29

Sampling BD

COMP

10

A.Dr.SN

COMP

30

Sampling SN

COMP

11

A.Dr.SN

EXPAND

31

Hip Comp

COMPAND-S

12

A.Dr.SN

GATE

32

Solo Vocall

COMP

13

A.Dr.SN

COMPAND-S

33

solo Vocal2

COMP

14

A.Dr. Tom

EXPAND

34

Chorus

COMP

15

A.DrOverTop

COMPAND-S

35

Click Erase

EXPAND

16

E.B.Finger

COMP

36

Announcer

COMPAND-H

17

E.B.Slap

COMP

37

Limiterl

COMPAND-S

18

Syn.Bass

COMP

38

Limiter2

COMP

19

Pianol

COMP

39

Total Compl

COMP

20

Piano2

COMP

40

Total Comp2

COMP

Ol V- Instrukcja użytkowania

164

Rozdział 13 - Procesory dynamiki

Użycie procesorów dynamiki
Wszystkie kanały wejściowe od 1 do 16, wysyłki Aux oraz wyjście Stereo wyposażone
są w procesory dynamiki.
Jak wywołać program z biblioteki dynamiki, dowiesz się z ,,Wywoływanie programów
dynamiki &quot; na stronie 175. Jak zmienić ustawienia procesora dynamiki, dowiesz się z
,,Edycja procesorów dynamiki &quot; na stronie 166.

Dla kanałów wejściowych 1-16
1.

P r z y u ż y c i u p r z y c i s k ó w [SEL] w y b i e r z ż ą d a n e k a n a ł y .

2.

Używając przycisku [DYNAMICS] w y w o ł a j p o k a z a n ą poniżej stronę
D Y N A M I C S 1.

3.

W c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER] w ł ą c z a j ą c p r o c e s o r d y n a m i k i .
Gdy procesor zostanie włączony, przełącznik ON/OFF jest podświetlony (negatyw).
Gdy na wyświetlaczu widoczna jest strona DYNAMICS 1, przycisk [ENTER] włącza i
wyłącza procesor niezależnie od położenia kursora.

4.

Przy p o m o c y p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z p a r a m e t r y i u s t a w j e k ó ł k i e m
PARAM ETER l u b p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] .
Procesory dynamiki w kanałach wejściowych 13 i 14 (i podobnie w kanałach 15 i 16)
są na stałe powiązane. Po sparowaniu kanałów od 1 do 12 (,,Parowanie kanałów wejściowych &quot; na stronie 52) ich procesory dynamiki zostają powiązane, tak że ustawienia
mogą być dokonywane w dowolnym z wybranych kanałów.

Dla wysyłek Aux 1 -4
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w [ A U X ] w y b i e r z ż ą d a n e w y s y ł k i .
Na wyświetlaczu pojawi się AUX, sygnalizując, że wybrana została wysyłka Aux.

2.

Używając przycisku [DYNAMICS] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j stronę
D Y N A M I C S 1.

3.

W c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER] w ł ą c z a j ą c p r o c e s o r d y n a m i k i .
Gdy procesor zostanie włączony, przełącznik ON/OFF jest podświetlony (negatyw).
Gdy na wyświetlaczu widoczna jest strona DYNAMICS 1, przycisk [ENTER] włącza i
wyłącza procesor niezależnie od położenia kursora.

01V-Instrukcja

użytkowania

Użycie p r o c e s o r ó w dynamiki

4.

1 65

Przy p o m o c y przycisków kursora wybierz p a r a m e t r y i ustaw je kółkiem
PARAM ETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC].
Po sparowaniu wysyłek (,,Parowanie wysyłek Aux &quot; na stronie 101) ich procesory dynamiki zostają powiązane.

Dla wyjścia Stereo
1.

Wciśnij przycisk [HOME] a następnie przycisk MASTER [SEL].
Na wyświetlaczu pojawi się ST, sygnalizując, że wybrane zostało wyjście Stereo.

2.

Używając przycisku [DYNAMICS] w y w o ł a j p o k a z a n ą poniżej stronę
DYNAMICS 1.

3.

Wciśnij przycisk [ENTER] włączając procesor dynamiki.
Gdy procesor zostanie włączony, przełącznik ON/OFF jest podświetlony (negatyw).
Gdy na wyświetlaczu widoczna jest strona DYNAMICS 1, przycisk [ENTER] włącza i
wyłącza procesor niezależnie od położenia kursora.

4.

Przy p o m o c y przycisków kursora wybierz p a r a m e t r y i ustaw je kółkiem
PARAM ETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1/INC].

01V-- Instrukcja użytkowania

166

Rozdział 1 3 - Procesory dynamiki

Edycja procesorów dynamiki
Edycja procesorów dynamiki m o ż e być d o k o n y w a n a na pokazanej poniżej stronie
DYNAMICS 1.

1.

Przy użyciu przycisku [DYNAMICS] w y w o ł a j p o k a z a n ą poniżej stronę
DYNAMICS-1.

2.

Używając przycisków [SEL] od 1 do 16 oraz MASTER wybierz żądany
kanał.

3.

Przy p o m o c y przycisków kursora wybierz o d p o w i e d n i e parametry, po
czym ustaw je kółkiem PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [ + 1 /
INC].
TYPE - widoczny jest tu rodzaj bieżąco wybranego procesora dynamiki: COMP, GATE,
DUCKING, EXPAND, COMPANDER-(H), lub COMPANDER-(S).
O N / O F F - ten przełącznik jest używany do włączania i wyłączania procesora dynamiki. Gdy na wyświetlaczu widoczna jest strona DYNAMICS 1, przycisk [ENTER] włącza i
wyłącza procesor niezależnie od położenia kursora.
KEY IN - ten parametr jest używany do wyboru źródła wyzwalającego procesor dynamiki i m o ż e być ustawiony na SELF (czyli sygnał przetwarzany jest sygnałem wyzwalającym), lub też na wyzwalanie sygnałem z i n n e g o kanału wejściowego od C H I do
CH16.
CURVE - w tym o k i e n k u jest widoczna charakterystyka procesora dynamiki, pozwalając na wzrokową ocenę, jak został ustawiony procesor dynamiki. Oś p o z i o m a odpowiada sygnałowi wejściowemu, a oś p i o n o w a
odpowiada sygnałowi wyjściowemu.
Linia prosta po kątem 45 stopni od lewego dolnego narożnika oznacza,
że sygnał wejściowy przechodzi przez procesor d y n a m i k i nie zmieniony.
Można to zaobserwować wówczas, gdy na przykład kompresor jest ustaw i o n y na nachylenie kompresji 1:1.
PARAMETER - te regulatory są używane do ustawiania p a r a m e t r ó w procesora dynamiki. Ilość i rodzaj dostępnych parametrów zależy od rodzaju wybranego
procesora dynamiki.
Mierniki - miernik GR pokazuje wielkość redukcji w z m o c n i e n i a w w y b r a n y m kanale.
Miernik redukcji w z m o c n i e n i a GR pracuje z góry na dół. Dla procesorów COMP,
DUCKING, EXPAND i COMPANDER miernik redukcji w z m o c n i e n i a pokazuje wielkość redukcji wzmocnienia. Dla GATE procesor jest aktywny, gdy sygnał z n a j d u j e się
poniżej progu. A zatem miernik redukcji w z m o c n i e n i a pokazuje wielkość redukcji
w z m o c n i e n i a wówczas, gdy poziom sygnału wejściowego jest poniżej progu, l u b gdy
sygnał jest nieobecny.
Parametry procesorów dynamiki są dokładnie opisane na stronie 167.

01V- Instrukcja użytkowania

Rodzaje procesorów

167

Rodzaje procesorów
Procesory dynamiki są z założenia używane do korekty lub regulacji poziomu sygnału.
Mogą być one oczywiście używane bardziej kreatywnie do kształtowania obwiedni
głośności dźwięku. W dalszych częściach opisane zostaną procesory dynamiki COMP,
GATE, DUCKING, EXPAND, COMPANDER-(H) i COMPANDER-(S), ich parametry oraz
zasadnicze zastosowania.

COMP
Procesor dynamiki COMP jest kompresorem
zapewniającym automatyczną regulację poziomu. Kompresor tłumi sygnały powyżej określonego poziomu. Wokaliści, którzy przybliżają się i oddalają od mikrofonu podczas śpiewania wytwarzają zmienny poziom sygnału,
czasem za silny, czasem za słaby. Podobnie
instrumenty akustyczne o dużym zakresie dynamiki wytwarzają poziomy dźwięku od pianissimo (bardzo cicho) do fortissimo (bardzo
głośno). W takiej sytuacji jest często bardzo
trudno ustawić prawidłowo poziom przy zapisie, czy przy zgraniu, żeby wokal czy instrument był czytelny w całym utworze. Kompresor zapewnia automatyczną regulację poziomu, tłumiąc sygnały o za dużym poziomie. Zmniejszony zostaje wówczas zakres dynamiki, dzięki czemu można nagrywać z
wyższym średnim poziomem i z większym odstępem od szumów.
COMP może być również używany jako limiter (ogranicznik), który jest właściwie kompresorem o dużym nachyleniu. Nachylenia kompresji powyżej 10:1 są stosowane bardziej do
ograniczania sygnałów, niż do ich kompresji.
Gdy sygnał wejściowy przekracza określony
próg, to jego poziom jest automatycznie redukowany do poziomu progu. Oznacza to, że
poziom wyjściowy limitera nigdy nie przekroczy ustawionego progu. Limitery są więc często używane do zabezpieczania wzmacniaczy
lub magnetofonów przed przesterowaniem.
Limiter o relatywnie wysokim progu może być
na przykład zastosowany dla wyjścia Stereo,
zabezpieczając wzmacniacz i głośniki przed
przeciążeniem.
Parametr

Zakres

THRESHOLD

-54 dB do 0 dB (55 skoków)

OUT GAIN

0.0 dB do +18.0 dB (skoki co 0.5 dB)

KNEE

hard, 1, 2, 3, 4, 5

ATTACK

0-120 ms (skoki co 1 ms)

RELEASE

5 ms-42.3 s (cz. prób.= 48 kHz),
6 ms-46 s (cz. prób.= 44.1 kHz)

RATIO

1:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1, 4:1, 5:1, 6:1,
8:1, 10:1, 20:1, ~:1 (16 skoków)

01V- Instmkcja użytkowania

168

Rozdział 13 - Procesory dynamiki

THRESHOLD (próg) - określa poziom sygnału wejściowego potrzebny do zadziałania
kompresora. Sygnały o poziomie niższym od progu przechodzą przez kompresor nie
zmienione. Sygnały o poziomie równym lub wyższym od progu są poddawane kompresji o wartości określonej parametrem Ratio (nachylenie). Źródło sygnału sterującego jest określane parametrem KEY IN.
OUT GAIN (wzmocnienie wyjściowe) - ustawia się tu poziom wyjściowy kompresora.
Może być użyty do kompensacji ogólnej zmiany poziomu spowodowanej procesem
kompresji.
KNEE (kolano) - określa, jak jest dokonywana kompresja na progu charakterystyki.
Gdy ten parametr jest ustawiony na Hard (ostro), kompresja o określonym nachyleniu
jest dokonywana natychmiast po przekroczeniu progu przez sygnał wejściowy. Dla
ustawień tego parametru od 1 do 5, kompresja jest dokonywana stopniowo, w miarę
podnoszenia się p o z i o m u powyżej kolana, co daje bardziej naturalne brzmienie. Jest
to nazywane kompresją z łagodnym kolanem charakterystyki.
ATTACK (atak) - określa, jak szybko nastąpi zadziałanie kompresora po jego wysterowaniu. Przy krótkich czasach ataku sygnał jest poddawany kompresji prawie natychmiast. Przy dłuższych czasach ataku początkowe transjenty sygnału przechodzą praktycznie nie zmienione. Czasy ataku od 1 do 5 ms są dobrym p u n k t e m wyjściowym.
RELEASE (powrót) - określa, jak szybko kompresor powróci do normalnego wzmocnienia po opadnięciu sygnału poniżej progu. Jeśli czas powrotu jest za krótki, wzmocnienie
będzie wracać zbyt szybko, powodując pompowanie poziomu (czyli słyszalne zmiany
wzmocnienia). Jeśli jest z kolei ustawiony za długi, kompresor może nie mieć czasu dla
powrotu przed pojawieniem się następnego sygnału o wysokim poziomie i będzie pracował nieprawidłowo. Czasy powrotu od 0.1 do 0.5 s są dobrym punktem wyjściowym.
RATIO (nachylenie) - określa wielkość kompresji. Jest to zmiana poziomu wyjściowego w odniesieniu do zmiany poziomu wejściowego. I tak na przykład, dla nachylenia
2:1, zmiana p o z i o m u wejściowego o 10 dB (powyżej progu), powoduje zmianę poziomu wyjściowego o 5 dB. Dla nachylenia 5:1, zmiana poziomu wejściowego o 10 dB
(powyżej progu) powoduje zmianę poziomu wyjściowego o 2 dB.

GATE
Gate - bramka, lub bramka szumów jest z założenia przełącznikiem audio, używanym do
wyciszania sygnałów poniżej ustawionego progu. Może być o n a używana do wycinania szum ó w tła zbieranych przez otwarte mikrofony,
szumów i zakłóceń z lampowego wzmacniacza
gitarowego i pedałów efektowych, jak również
przesłuchów pomiędzy mikrofonami perkusji.
Może być o n a oczywiście używana bardziej
kreatywnie. I tak na przykład, bramkowanie
brzmienia perkusji z krótkim czasem powrotu
wzmacnia brzmienie instrumentu. Można również bramkować kanał syntezatora basowego
bramką wyzwalaną kanałem dużego bębna, co
pozwala na zwiększenie jego potęgi.
Parametr

Zakres

THRESHOLD

-54 dB do 0 dB (55 skoków)

RANGE

-70 dB do 0 dB (71 skoków)

HOLD

0.02 ms-1.96 s (cz. prób.= 48 kHz)
0.02 ms-2.13 s (cz. prób. = 44.1 kHz)

ATTACK

0-120 ms (skoki co 1 ms)

DECAY

5 ms-42.3 s (cz. prób. = 48 kHz)
6 ms-46 s (cz. prób. = 44.1 kHz)

01V- Instrukcja użytkowania

Rodzaje procesorów

169

THRESHOLD - określa p o z i o m , p o n i ż e j którego b r a m k a się z a m y k a , wycinając sygnał. Sygnały powyżej p r o g u p r z e c h o d z ą nie z m i e n i o n e . Sygnały o p o z i o m i e r ó w n y m
l u b p o n i ż e j p r o g u p o w o d u j ą z a m k n i ę c i e się b r a m k i . Źródło wyzwalania b r a m k i jest
o k r e ś l a n e p a r a m e t r e m KEY IN.
RANCE (zakres) - określa p o z i o m , do jakiego b r a m k a się z a m y k a . Możesz to sobie
wyobrazić jako k a m i e ń , p r z y t r z y m u j ą c y b r a m k ę o g r o d o w ą tak, że przepuszcza po zam k n i ę c i u p e w n ą ilość sygnału. Dla ustawienia -70 dB b r a m k a z a m y k a się całkowicie
po o p a d n i ę c i u p o z i o m u p o n i ż e j progu. Dla ustawień -30 dB b r a m k a z a m y k a się tylko
częściowo. Dla ustawienia 0 dB b r a m k a nie p o w o d u j e ż a d n e g o efektu. Często gdy syg n a ł y są b r a m k o w a n e zbyt głęboko, m o g ą z a b r z m i e ć n i e n o r m a l n i e . Ten p a r a m e t r
p o z w a l a na p e w n ą redukcję p o z i o m u , a nie całkowite w y c i n a n i e sygnału.
HOLD ( p o d t r z y m a n i e ) - określa jak d ł u g o b r a m k a p o z o s t a j e otwarta po o p a d n i ę c i u
sygnału p o n i ż e j p r o g u .
ATTACK - określa, jak szybko b r a m k a otwiera się po p r z e k r o c z e n i u przez sygnał progu. W o l n e czasy a t a k u m o g ą być u ż y w a n e do u s u w a n i a p o c z ą t k o w e g o t r a n s j e n t u w
d ź w i ę k a c h p e r k u s y j n y c h . Za w o l n y czas a t a k u d a j e b r z m i e n i e narastające, jakby odwrócone.
DECAY ( o p a d a n i e ) - określa, jak szybko b r a m k a z a m y k a się po p r z e k r o c z e n i u czasu
p o d t r z y m a n i a . Dłuższe czasy o p a d a n i a dają bardziej n a t u r a l n y efekt b r a m k o w a n i a ,
p o z w a l a j ą c n a przepuszczenie n a t u r a l n e g o w y b r z m i e n i a i n s t r u m e n t u . Przy maksymaln y m czasie o p a d a n i a rzędu 42 i 63 s m o ż n a b r a m k i używać wręcz do wyciszania końca u t w o r u .

DUCKING
D u c k i n g jest najczęściej u ż y w a n y do zastosow a ń t y p u voice-over, gdzie p o z i o m m u z y k i
p o d k ł a d o w e j jest a u t o m a t y c z n i e wyciszany
przez m ó w i ą c e g o lektora l u b k o m e n t a t o r a .
D u c k i n g jest uzyskiwany przez sterowanie
k o m p r e s o r a i n n y m ź r ó d ł e m sygnału. I tak na
przykład, ducker jest s k o m u t o w a n y w kanał
m u z y k i p o d k ł a d o w e j , a sygnał KEY IN jest pod a w a n y z k a n a ł u m i k r o f o n u lektora. Gdy poz i o m tego m i k r o f o n u przekroczy o k r e ś l o n y
p o z i o m , p o z i o m m u z y k i zostanie a u t o m a t y c z nie o b n i ż o n y , z a p e w n i a j ą c d o b r ą słyszalność
lektora. Ta s a m a t e c h n i k a m o ż e zostać użyta
dla w o k a l u przy m i k s o w a n i u n a g r a ń muzyczn y c h : d u c k i n g zastosowany n a gitary rytmiczne czy p o d k ł a d syntezatorowy z a p e w n i a lepszą czytelność w o k a l u . M o ż n a tego sposo
b u użyć r ó w n i e ż dla i n s t r u m e n t ó w solowych.
Parametr

Zakres

THRESHOLD

-54 dB do 0 dB (55 skoków)

RANGE

-70 dB do 0 dB (71 skoków)

HOLD

0.02 ms-1.96 s (cz. prób. = 48 kHz
0.02 ms-2.13 s (cz. prób. = 44.1 kHz)

ATTACK

0-120 ms (skoki co 1 ms)

DECAY

5 ms-42.3 s (cz. prób. = 48 kHz)
6 ms-46 s (cz. prób. = 44.1 kHz)

THRESHOLD - określa p o z i o m sygnału wyzwalającego (KEY IN) w y m a g a n y do uakt y w n i e n i a d u c k i n g u . P o z i o m y sygnału p o n i ż e j p r o g u nie u a k t y w n i a j ą tej funkcji.

01V- Instrukcja użytkowania

170

Rozdział 1 3 - P r o c e s o r y d y n a m i k i

P o z i o m y r ó w n e i wyższe od p r o g u u a k t y w n i a j ą d u c k i n g i p o z i o m zostaje o b n i ż o n y do
wartości u s t a l o n e j p a r a m e t r e m Range. Źródło dla sygnału wyzwalającego jest u s t a l a n e
p a r a m e t r e m KEY IN.
RANGE (zakres) - określa p o z i o m , do którego sygnał zostaje o b n i ż o n y . Dla ustawienia
-80 dB sygnał jest praktycznie w y c i n a n y . Dla ustawienia -30 sygnał jest r e d u k o w a n y o
30 dB. Dla u s t a w i e n i a 0 dB ducker n i e p o w o d u j e ż a d n e g o efektu.
HOLD - określa, jak d ł u g o p o z i o m sygnału p o z o s t a n i e o b n i ż o n y po o p a d n i ę c i u syg n a ł u wyzwalającego p o n i ż e j p r o g u .
ATTACK - określa, jak szybko p o z i o m sygnału zostaje z r e d u k o w a n y po w y z w o l e n i u
duckera. Dla szybkich czasów a t a k u p o z i o m jest o b n i ż a n y n a t y c h m i a s t . Dla w o l n y c h
czasów ducker wycisza sygnał p ł y n n i e . Za krótki czas a t a k u m o ż e s p o w o d o w a ć d z i w n e
brzmienie.
DECAY - określa, jak szybko d u c k e r przywróci n o r m a l n e w z m o c n i e n i e po o p a d n i ę c i u
p o z i o m u s y g n a ł u p o n i ż e j progu.

EXPAND
Ekspander jest p o d o b n y do k o m p r e s o r a , z t y m że p r a c u j e z s y g n a ł a m i o p o z i o m a c h
p o n i ż e j p r o g u . Dzięki redukcji p o z i o m u sygnału p o n i ż e j p r o g u , e k s p a n d e r t ł u m i zakłócenia i s z u m y o niskim p o z i o m i e , zwiększając e f e k t y w n i e rozpiętość d y n a m i k i i
p o p r a w i a j ą c s t o s u n e k sygnału d o s z u m u . Ekspander, k t ó r y m a u s t a w i o n e nieskończone n a c h y l e n i e (czyli °°:1), jest właściwie b r a m k ą . Poniższe d w a wykresy u k a z u j ą typowe charakterystyki e k s p a n d e r a . Lewy wykres dotyczy e k s p a n d e r a o n a c h y l e n i u 2:1 i
o s t r y m kolanie charakterystyki ( h a r d knee). Prawy wykres p o k a z u j e e k s p a n d e r o nac h y l e n i u 2:1 i ł a g o d n y m kolanie (soft knee), u s t a w i o n y m na 5.

Parametr

Zakres

THRESHOLD

-54 dB do 0 dB (55 skoków)

OUT GAIN

0.0 dB do +18.0 dB (skoki co 0.5 dB)

KNEE

hard, 1, 2, 3, 4, 5

ATTACK

0-120 ms (skoki co 1 ms)

RELEASE

5 ms-42.3 s (cz. prób. = 48 kHz)
6 ms-46 s (cz. prób. = 44.1 kHz)

RATIO

1:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1, 4:1, 5:1, 6:1,
8:1, 10:1, 20:1, oo:1 (16 skoków)

THRESHOLD - określa p o z i o m sygnału wejściowego n i e z b ę d n y do u a k t y w n i e n i a
e k s p a n d e r a . Sygnały powyżej p r o g u p r z e c h o d z ą przez e k s p a n d e r n i e z m i e n i o n e . Sygnały o p o z i o m a c h r ó w n y c h i p o n i ż e j p r o g u są t ł u m i o n e o wartość o k r e ś l o n ą p a r a m e t r e m Ratio. Źródło sygnału wyzwalającego jest o k r e ś l a n e p a r a m e t r e m KEY IN.

01V- Instrukcja użytkowania

Rodzaje p r o c e s o r ó w

171

OUT GAIN (wzmocnienie wyjściowe) - ustawia się tu poziom wyjściowy ekspandera.
Może być użyty do kompensacji ogólnej zmiany poziomu spowodowanej procesem
ekspansji.
KNEE (kolano) - określa, jak jest dokonywana ekspansja na progu charakterystyki.
Gdy ten parametr jest ustawiony na Hard (ostre), ekspansja o określonym nachyleniu
jest dokonywana natychmiast po przekroczeniu progu przez sygnał wejściowy. Dla
ustawień tego parametru od 1 do 5, ekspansja jest dokonywana stopniowo, w miarę
obniżania się poziomu poniżej kolana, co daje bardziej naturalne brzmienie.
ATTACK (atak) - określa, jak szybko nastąpi zadziałanie ekspandera po jego wyzwoleniu. Przy krótkich czasach ataku sygnał jest poddawany ekspansji prawie natychmiast.
Przy dłuższych czasach ataku początkowe transjenty sygnału przechodzą praktycznie
nie zmienione. Czasy ataku od 1 do 5 ms są dobrym p u n k t e m wyjściowym.
RELEASE (powrót) - określa, jak szybko ekspander powróci do n o r m a l n e g o wzmocnienia po przekroczeniu progu przez sygnał. Jeśli czas powrotu jest za krótki, wzmocnienie będzie wracać zbyt szybko, powodując p o m p o w a n i e poziomu (czyli słyszalne
zmiany wzmocnienia). Jeśli jest z kolei ustawiony za długi, ekspander może nie mieć
czasu dla powrotu przed pojawieniem się następnego sygnału o niskim poziomie i
będzie pracował nieprawidłowo. Czasy powrotu od 0.1 do 0.5 s są dobrym p u n k t e m
wyjściowym.
RATIO (nachylenie) - określa wielkość ekspansji. Jest to zmiana poziomu sygnału
wyjściowego odniesiona do zmiany poziomu sygnału wejściowego. I tak na przykład,
dla nachylenia 2:1, zmiana poziomu sygnału wejściowego o 5 dB (poniżej progu) pow o d u j e zmianę poziomu sygnału wyjściowego o 10 dB. Dla nachylenia 5:1, zmiana
poziomu sygnału wejściowego (poniżej progu) o 2 dB powoduje zmianę poziomu
sygnału wyjściowego o 10 dB.

COMPANDER (HARD &amp; SOFT)
Kompandery ostry (H) i łagodny (S) składają się z kompresora, ekspandera i limitera.
Limiter utrzymuje poziom sygnału nie przekraczający 0 dB. Kompresor dokonuje
kompresji sygnałów przekraczających próg (threshold). Ekspander tłumi sygnały o
poziomach niższych od progu i rozpiętości (width). Kompander łagodny (S) posiada
nachylenie ekspansji 1.5:1, podczas gdy kompander ostry (H) posiada nachylenie ekspansji 5:1. Poniższe dwa wykresy pokazują typowe charakterystyki kompandera. Lewy
dotyczy kompandera ostrego, a prawy łagodnego.

01V- Instrukcja użytkowania

172

Rozdział 13 - Procesory dynamiki

Zakres

Parametr
THRESHOLD

-54 dB do 0 dB (55 skoków)

OUT GAIN

0.0 dB do +18.0 dB (skoki co 0.5 dB)

WIDTH

1 dB - 90 dB (skokami co 1 dB)

ATTACK

0 - 1 2 0 ms (skoki co 1 ms)

RELEASE

5 m s - 4 2 . 3 s (cz. prób. = 48 kHz)
6 ms-46 s (cz. prób. = 44.1 kHz)

RATIO

1:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 8:1, 10:1,
20:1, °°:1 (16 skoków)

THRESHOLD (próg) - określa poziom sygnału wejściowego potrzebny do zadziałania
kompresora i ekspandera. Sygnały o poziomie niższym od sumy progu i rozpiętości
(threshold+width) są tłumione przez ekspander. Sygnały o poziomie r ó w n y m lub wyższym od progu są poddawane kompresji o wartości określonej parametrem Ratio
(nachylenie). Źródło sygnału sterującego jest określane parametrem KEY IN.
OUT GAIN (wzmocnienie wyjściowe) - ustawia się tu poziom wyjściowy kompandera. Może być użyty do kompensacji ogólnej zmiany poziomu spowodowanej procesami kompresji i ekspansji.
WIDTH (rozpiętość) - określa jak dużo poniżej progu jest uaktywniana ekspansja.
Ekspander jest praktycznie wyłączony, gdy rozpiętość jest ustawiona na 90 dB.
ATTACK (atak) - określa, jak szybko nastąpi zadziałanie kompresora i ekspandera po
ich wysterowaniu. Przy krótkich czasach ataku sygnał jest poddawany kompansji prawie natychmiast. Przy dłuższych czasach ataku początkowe transjenty sygnału przechodzą praktycznie nie zmienione. Czasy ataku od 1 do 5 ms są dobrym p u n k t e m
wyjściowym.
RELEASE (powrót) - określa, jak szybko kompresor i ekspander powrócą do swojego
n o r m a l n e g o wzmocnienia po opadnięciu sygnału poniżej progu. Jeśli czas powrotu
jest za krótki, wzmocnienie będzie wracać zbyt szybko, powodując p o m p o w a n i e poziomu (czyli słyszalne zmiany wzmocnienia). Jeśli ten czas jest z kolei za długi, kompresor może nie mieć czasu dla powrotu przed pojawieniem się następnego sygnału o
wysokim poziomie i będzie pracował nieprawidłowo. Czasy powrotu od 0.1 do 0.5 s są
d o b r y m p u n k t e m wyjściowym.
RATIO (nachylenie) - określa wielkość kompresji. Jest to zmiana poziomu wyjściowego w odniesieniu do zmiany poziomu wejściowego. I tak na przykład, dla nachylenia
2:1, zmiana poziomu wejściowego o 10 dB (powyżej progu), powoduje zmianę poziomu wyjściowego o 5 dB. Dla nachylenia 5:1, zmiana poziomu wejściowego o 10 dB
(powyżej progu) powoduje zmianę poziomu wyjściowego o 2 dB. Nachylenie ekspandera jest stałe: 1.5:1 dla kompandera łagodnego (S) i 5:1 dla kompandera ostrego (H).

01V- Instrukcja użytkowania

Biblioteka d y n a m i k i

1 73

Biblioteka dynamiki
Ustawienia dynamiki mogą być zapisane jako program biblioteki dynamiki, zawierającej 40 stałych programów fabrycznych (1-40) i 40 programów użytkownika (41-80).
Programy użytkownika pozwalają również na zapamiętanie najczęściej używanych
ustawień dynamiki i mogą być nazywane dla łatwiejszej identyfikacji. Biblioteka dynamiki może być również używana do przenoszenia ustawień z jednego procesora dynamiki do innego. I tak na przykład, ustawienia dynamiki wyjścia stereo mogą zostać
zapisane do programu biblioteki, a następnie wywołane dla procesora dynamiki wyjścia wysyłki Aux. Dla określonych instrumentów i zastosowań został opracowany jedyny w swoim rodzaju zestaw stałych programów dynamiki, stanowiący znakomite odniesienie i punkt wyjściowy dla użytkowania procesorów dynamiki. Na stronie 177
znajdziesz kompletny wykaz stałych programów dynamiki.
Biblioteka dynamiki jest obsługiwana z pokazanej poniżej strony Library. Przy użyciu
przycisku [DYNAMIC] wywołaj stronę Library.

Na górnej połowie strony Library widnieją przełączniki STORĘ, RECALL i TITLE EDIT.
Poniżej umieszczone jest okno biblioteki, które może być przewijane przy pomocy
kółka PARAMETER. Jeśli obok programu widoczna jest ikonka ,,R &quot; , oznacza to, że program jest tylko do odczytu. Po wywołaniu każdego z programów wyświetlana jest jego
charakterystyka dynamiczna. Miernik GR pokazuje wielkość redukcji wzmocnienia w
wybranym kanale. Obok niego znajdują się mierniki poziomu dla wybranego i sąsiadującego z nim kanału.

01V- Instmkcja użytkowania

174

Rozdział 1 3 - P r o c e s o r y d y n a m i k i

Zapamiętywanie programów dynamiki
Własne ustawienia procesorów dynamiki mogą być zapamiętywane w programach od
41 do 80.

1.

Wybierz kanał, w którym chcesz z a p a m i ę t a ć ustawienia procesora
dynamiki.
Użyj przycisków [SEL] od 1 do 16 do wyboru kanałów wejściowych od 1 do 16. Dla
wybrania wysyłki Aux użyj odpowiedniego przycisku [AUX] i wciśnij przycisk MASTER
[SEL], Dla wybrania wyjścia STEREO wciśnij przycisk [HOME], a następnie przycisk
MASTER [SEL],

2.

Przy użyciu przycisku [DYNAMICS] w y w o ł a j p o k a z a n ą poniżej stronę
Library.

3.

Używając kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC] wybierz program użytkownika od 41 do 80.
Sposób przewijania programów można ustawić przy pomocy opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203).

4.

Używając przycisków kursora wybierz przełącznik STORĘ i wciśnij przycisk [ENTER].
W tym momencie pojawi się okienko edycji nazwy. Jeśli opcja STORĘ CONFIRMATION w preferencjach jest wyłączona (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203),
okno edycji nazwy nie pojawi się i program dynamiki zostanie zapisany.

5.

W p r o w a d ź n a z w ę dla programu dynamiki.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy &quot; na stronie 37.

6.

Wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER].
Program dynamiki zostanie zapisany.

01V- Instrukcja użytkowania

W y w o ł y w a n i e p r o g r a m ó w dynamiki

1 75

Wywoływanie programów dynamiki
Można wywoływać programy dynamiki od 1 do 80.
1.

W y b i e r z kanał, dla k t ó r e g o c h c e s z w y w o ł a ć u s t a w i e n i a p r o c e s o r a dynamiki.
Użyj przycisków [SEL] od 1 do 16 do wyboru kanałów wejściowych od 1 do 16. Dla
wybrania wysyłki Aux użyj odpowiedniego przycisku [AUX] i wciśnij przycisk MASTER
[SEL], Dla wybrania wyjścia STEREO wciśnij przycisk [HOME], a następnie przycisk
MASTER [SEL].

2.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [ D Y N A M I C S ] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę
Library.

3.

U ż y w a j ą c k ó ł k a PARAMETER l u b p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] w y bierz program.
Po wybraniu każdego z programów wyświetlona zostaje jego charakterystyka dynamiczna.
Sposób przewijania programów można ustawić przy pomocy opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203).

4.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u kursora w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k RECALL i w c i ś n i j przycisk [ENTER].
Program dynamiki jest wywołany. Jeśli opcja RECALL CONFIRMATION w preferencjach jest włączona (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203), pojawi się okno
edycji nazwy. W takim przypadku wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER] potwierdzając wywołanie programu.

01V- Instrukcja użytkowania

176

Rozdział 13 - Procesory dynamiki

Edycja nazw programów dynamiki
Nazwy programów efektów mogą być zmieniane w przy użyciu funkcji Title Edit.

1.

Przy p o m o c y przycisku [DYNAMICS] w y w o ł a j p o k a z a n ą poniżej stronę Library.

2.

Wybierz p r o g r a m dynamiki od 41 do 80 przy użyciu kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC] .

3.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz przełącznik TITLE EDIT, po
czym wciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się w tym momencie okno Title Edit.

4.

Zmień n a z w ę p r o g r a m u .
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy &quot; na stronie 37.

5.

Po zakończeniu operacji wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER].
Program zostanie zapisany pod nową nazwą.

01V-Instrukcja

użytkowania

Ustawienia stałych p r o g r a m ó w dynamiki

1 77

Ustawienia stałych programów dynamiki
#

Nazwa

Rodzaj

Parametr

Wartość

Threshold (dB)

01

Comp

COMP

-8

Ratio ( :1)

2.5

Attack (ms)

60

Outgain (dB)

0.0

Knee

2

R e l e a s e (ms)

GATE

-26

Range (dB)
Gate

-56

Attack (ms)

0

Hold (ms)

EXPAND

-23

Ratio ( :1)
Expand

331

Threshold (dB)

1.7

Attack (ms)
Outgain (dB)
Knee

1
3.5

R e l e a s e (ms)

DUCKING

70
-19

Range(dB)
Ducking

-22

Attack (ms)

93

Hold (ms)

6.32 S

Threshold (dB)

COMPAND-H

-10

Ratio ( :1)
Compander (H)

3.5

Attack (ms)
Outgain (dB)
Width (dB)
R e l e a s e (ms)

1
0.0
6
-8

Ratio ( :1)

4
25

Outgain (dB)

0.0
24

R e l e a s e (ms)

180

Threshold (dB)

COMPAND-S

Attack (ms)
Width (dB)

Compander (S)

-24

Ratio ( :1)

07

A.Dr.BD

COMP

3

Attack (ms)

9

Outgain (dB)
Knee
R e l e a s e (ms)

5.5
2

GATE

Program kompresora
przewidziany do użycia z dużym
bębnem zestawu akustycznego
perkusji.

-11

Range (dB)
A.Dr.BD

Wzorzec kompresora o łagodnym
kolanie.

58

Threshold (dB)

08

Wzorzec kompresora o ostrym
kolanie.

250

Threshold (dB)

06

Wzorzec duckingu.

1.20 S

Decay (ms)

05

Wzorzec ekspandera.

2

Threshold (dB)

04

Wzorzec bramki.

2.56

Decay (ms)

03

Kompresor przewidziany dla
redukcji o g ó l n e g o poziomu.
Powinien być używany przy
zgraniach na wyjściu stereo.
Może być również stosowany na
wejściu stereo.

250

Threshold (dB)

02

Opis

-53

Attack (ms)

0

Hold (ms)

1.93

Decay (ms)

Program bramki przewidziany do
użycia z dużym bębnem zestawu
akustycznego perkusji.

400

07 V- Instrukcja użytkowania

178

#

Rozdział 13 - Procesory dynamiki

Nazwa

Rodzaj

Parametr

Wartość

Threshold (dB)

09

-11

Ratio ( : 1 )

3.5

Attack (ms)

A.Dr.BD

Outgain (dB)
Width (dB)

1
-1.5
7

R e l e a s e (ms)

A.Dr.SN

COMP

-17

Ratio ( :1)

2.5

Attack (ms)
Outgain (dB)
Knee

8
3.5
2

R e l e a s e (ms)

-23

Ratio ( :1)
A.Dr.SN

EXPAND

2

Attack (ms)

0

Outgain (dB)
Knee
R e l e a s e (ms)
Threshold (dB)

0.5
2

GATE

-8
-23

Attack (ms)

1

Hold (ms)

0.63

Decay (ms)

-8

Ratio ( :1)
COMPAND-S

1.7

Attack (ms)

11

Outgain (dB)

0.0

Width (dB)
R e l e a s e (ms)

128
-20

Ratio ( :1)
A.Dr. Tom

EXPAND

2

Attack (ms)

2

Outgain (dB)
Knee

5.0
2

R e l e a s e (ms)

749

Threshold (dB)

-24

Ratio ( :1)

15

A.Dr.OverTop

COMPAND-S

Attack (ms)
Outgain (dB)
Width (dB)

2
38
-3.5
54

R e l e a s e (ms)

842

Threshold (dB)

E.B.Finger

COMP

Program kompandera (S)
zwiększający atak i
przestrzenność czyneli, .
nagrywanych mikrofonem
ogólnym. Automatycznie
redukujący głośność, gdy czynele
nie grają, zwiększając czytelność
werbla i d u ż e g o b^bna.

2

Attack (ms)

15

Outgain (dB)

4.5

Knee
R e l e a s e (ms)

01V- Instrukcja użytkowania

Program ekspandera
przewidziany do użycia z tomtomami zestawu akustycznego
perkusji, automatycznie
redukujący głośność, gdy kotły
nie grają, zwiększając czytelność
werbla i d u ż e g o bębna.

-12

Ratio ( :1)

16

Program kompandera (S)
przewidziany do użycia z
werblem zestawu akustycznego.

10

Threshold (dB)

14

Program bramki przewidziany do
użycia z werblem zestawu
akustycznego perkusji.

238

Threshold (dB)

13 A.Dr.SN

Program ekspandera
przewidziany do użycia z
werblem zestawu akustycznego
perkusji.

151

Range (dB)

12 A.Dr.SN

Program kompresora
przewidziany do użycia z
werblem zestawu akustycznego
perkusji.

12

Threshold (dB)

11

Program kompandera (H)
przewidziany do użycia z dużym
bębnem zestawu akustycznego
perkusji.

192

Threshold (dB)

10

Opis

2
470

przewidziany do wyrównania
ataku i poziomu elektrycznej
gitary basowej uderzanej palcami.

Ustawienia stałych p r o g r a m ó w dynamiki

#

Nazwa

Rodzaj

Parametr

E.B.Slap

COMP

-12

Ratio ( :1)

17

1.7

Attack ( m s )

6

hard

-10

Ratio ( :1)

3.5

Attack ( m s )
O u t g a i n (dB)

9
3.0

Knee

hard

R e l e a s e (ms)

COMP

-9

Ratio ( :1)
Pianol

2.5

Attack ( m s )

17

O u t g a i n (dB)

1.0

Knee
R e l e a s e (ms)

COMP

238
-18

Ratio ( :1)
Piano2

3.5

Attack ( m s )
O u t g a i n (dB)
Knee
R e l e a s e (ms)

7
6.0
2

COMP

-8

Ratio ( :1)
E.Guitar

3.5

Attack ( m s )
O u t g a i n (dB)
Knee

7
2.5
4

R e l e a s e (ms)

A.Guitar

COMP

-10

Ratio ( :1)

2.5

Attack ( m s )
O u t g a i n (dB)
Knee

5
1.5

238

T h r e s h o l d (dB)

-11

Ratio ( :1)
Stringsl

COMP

2

Attack ( m s )

33

O u t g a i n (dB)

1.4

Knee
R e l e a s e (ms)

749
-12

Ratio ( :1)
Strings2

COMP

P r o g r a m k o m p r e s o r a dla
instrumentów smyczkowych.

2

T h r e s h o l d (dB)

24

P r o g r a m k o m p r e s o r a dla
p o d k ł a d o w e j gitary a k u s t y c z n e j
uderzanej i granej arpeggio.

2

R e l e a s e (ms)

23

P r o g r a m k o m p r e s o r a dla gitary
elektrycznej podkładowej
uderzanej i granej arpeggio.
Brzmienie zmienia się w
z a l e ż n o ś c i od stylu gry.

261

T h r e s h o l d (dB)

22

O d m i a n a p r o g r a m u 19,
w y k o r z y s t u j ą c a g ł ę b s z y próg dla
zmiany ogólnego ataku i
poziomu.

174

T h r e s h o l d (dB)

21

Program kompresora
przewidziany do rozjaśnienia
barwy f o r t e p i a n u .

hard

T h r e s h o l d (dB)

20

Program kompresora
p r z e w i d z i a n y do regulacji i do
zwiększenia poziomu b a s u
syntetycznego.

250

T h r e s h o l d (dB)

19

Program kompresora
przewidziany do wyrównania
poziomu i ataku elektrycznej
gitary b a s o w e j u d e r z a n e j t e c h n i k ą
slap.

133

T h r e s h o l d (dB)

COMP

4.0

R e l e a s e (ms)

Syn.Bass

O u t g a i n (dB)
Knee

18

Opis

Wartość

T h r e s h o l d (dB)

1 79

1.5

Attack ( m s )

93

O u t g a i n (dB)

1.5

Knee
R e l e a s e (ms)

O d m i a n a p r o g r a m u 23,
p r z e w i d z i a n a dla altówek i
wiolonczel.

4
1.35 S

01V-

Instrukcja

użytkowania

180

Rozdział 1 3 - P r o c e s o r y d y n a m i k i

#

Nazwa

Rodzaj

Parametr

Wartość

T h r e s h o l d (dB)
Ratio ( :1)

25

Strings3

COMP

1.5

Attack ( m s )

76

Outgain (dB)

2.5

Knee

2

Release (ms)

BrassSection

COMP

-18

Ratio ( :1)

1.7

Attack ( m s )

18

Outgain (dB)

4.0

Knee

1

R e l e a s e (ms)

-13

Ratio ( :1)
Syn.Pad

COMP

2

Attack ( m s )

58

O u t g a i n (dB)

2.0

Knee

1

R e l e a s e (ms)

SamplingPerc

COMPAND-S

-18

Ratio ( :1)

1.7

Attack ( m s )
O u t g a i n (dB)
Width (dB)

8
-2.5
18

R e l e a s e (ms)

-14

Ratio ( :1)
S a m p l i n g BD

COMP

2

Attack ( m s )

2

O u t g a i n (dB)
Knee

o

3.5

R e l e a s e (ms)

35
-18

Ratio ( :1)
S a m p l i n g SN

COMP

4

Attack ( m s )

8

Outgain (dB)

8.0

Knee

Hip C o m p

COMPAND-S

-23

Ratio ( :1)

31

354

T h r e s h o l d (dB)

20

Attack ( m s )

15

Outgain (dB)

0.0

Width (dB)

COMP

-20

Ratio ( :1)
Solo V o c a l l

163

T h r e s h o l d (dB)

32

2.5

Attack ( m s )

31

Outgain (dB)

2.0

Knee
R e l e a s e (ms)

01V-

Instrukcja

użytkowania

O d m i a n a p r o g r a m u 28,
p r z e w i d z i a n a dla pętli
p r ó b k o w a n y c h b r z m i e ń (loops).

15

Release (ms)

I

O d m i a n a p r o g r a m u 28,
p r z e w i d z i a n a dla p r ó b k o w a n e g o
brzmienia w e r b l a .

hard

R e l e a s e (ms)

i

O d m i a n a p r o g r a m u 28,
p r z e w i d z i a n a dla p r ó b k o w a n e g o
brzmienia d u ż e g o b ę b n a .

4

T h r e s h o l d (dB)

24

P r o g r a m k o m p r e s o r a dla p r ó b e k
d ź w i ę k o w y c h , z w i ę k s z a j ą c y ich
realizm. Dla d ź w i ę k ó w
perkusyjnych.

238

T h r e s h o l d (dB)

29

P r o g r a m k o m p r e s o r a dla
stojących barw syntetycznych,
z a p o b i e g a j ą c y r o z p r a s z a n i u się
dźwięku.

238

T h r e s h o l d (dB)

28

Program kompresora
p r z e w i d z i a n y dla i n s t r u m e n t ó w
d ę t y c h b l a s z a n y c h z szybkim i
ostrym a t a k i e m .

226

T h r e s h o l d (dB)

27

O d m i a n a p r o g r a m u 23,
p r z e w i d z i a n a dla b a r d z o niskich
i n s t r u m e n t ó w , jak w i o l o n c z e l e i
kontrabasy.

186

T h r e s h o l d (dB)

26

Opis

-17

1
342

P r o g r a m k o m p r e s o r a d o g o d n y dla
wokali s o l o w y c h .

U s t a w i e n i a stałych p r o g r a m ó w d y n a m i k i 1 8 1

#

Nazwa

Rodzaj

Parametr

Wartość

T h r e s h o l d (dB)
Ratio ( :1)

33

S o l o Vocal2

COMP

2.5

Attack ( m s )

26

O u t g a i n (dB)

1.5

Knee
R e l e a s e (ms)

331

COMP

-9

Ratio ( :1)
Chorus

1.7

Attack ( m s )

39

O u t g a i n (dB)

2.5

Knee

226

T h r e s h o l d (dB)

-33

Ratio ( :1)
Click E r a s e

EXPAND

2

Attack ( m s )

1

O u t g a i n (dB)
Knee

2.0
2

Release (ms)

Announcer

COMPAND-H

-14

Ratio ( :1)

2.5

Attack ( m s )
O u t g a i n (dB)
Width (dB)
Release (ms)
T h r e s h o l d (dB)
Ratio ( :1)

37

Limiterl

COMPAND-S

Attack ( m s )
O u t g a i n (dB)
Width (dB)
R e l e a s e (ms)

1
-2.5
18

-9
3
20
-3.0

COMP

3.90 S
0
oo

Attack ( m s )

0

O u t g a i n (dB)

0.0

Knee
R e l e a s e (ms)

319
-18

Ratio ( :1)
Total C o m p l

COMP

3.5

Attack ( m s )

94

O u t g a i n (dB)

2.5

Knee

hard

R e l e a s e (ms)

-16

Ratio ( :1)
Total C o m p 2

COMP

K o m p r e s o r p r z e w i d z i a n y dla
zmniejszenia ogólnej głośności.
N a l e ż y g o u ż y w a ć przy zgraniu
n a wyjściu s t e r e o . M o ż n a również
w y k o r z y s t a ć n a wejściu s t e r e o .

447

T h r e s h o l d (dB)

40

Program kompresora pracujący
na szczytach sygnału.

hard

T h r e s h o l d (dB)

39

Program kompandera o łagodnym
kolanie i w o l n y m p o w r o c i e .

90

Ratio ( :1)
Limiter2

Program ostrego kompandera,
r e d u k u j ą c y p o z i o m muzyki
podczas zapowiedzi.
zwiększający czytelność tekstu.

180

T h r e s h o l d (dB)

38

P r o g r a m e k s p a n d e r a eliminujący
brzmienie metronomu,
dochodzącego ze słuchawek
muzyków.

284

T h r e s h o l d (dB)

36

O d m i a n a p r o g r a m u 32,
p r z e w i d z i a n a dla c h ó r k ó w .

2

R e l e a s e (ms)

35

O d m i a n a p r o g r a m u 32.

3

T h r e s h o l d (dB)

34

Opis

-8

6

Attack ( m s )

11

O u t g a i n (dB)

6.0

Knee
R e l e a s e (ms)

O d m i a n a programu 39 z w i ę k s z ą
kompresją.

1
180

0 7 V - Instrukcja użytkowania

Pamięci układu

1 8 3

Pamięci układu

14
W tym rozdziale...

O pamięciach układu

184

Co jest zapamiętywane w pamięciach układu?

184

O buforze i wskaźniku edycji

185

Pamięć układu 00

185

Obszar pamięci układu na wyświetlaczu

185

Zapamiętywanie układów roboczych

186

Wywoływanie układów roboczych

187

Wywoływanie układów roboczych przy pomocy komunikatów
MIDI Program Change

188

Anulowanie wywołania układu roboczego

189

Zabezpieczenie pamięci układu

189

Edycja nazw pamięci układu

190

Przenumerowanie pamięci układu

190

Ustawianie czasu przejścia poziomów

191

Bezpieczne wywoływanie danych układu

192

01V- Instrukcja

użytkowania

1 84

Rozdział 14 - Pamięci u k ł a d u

O pamięciach układu
Pamięci układu to komórki pamięci używane do zapamiętywania układów roboczych
miksera. Układ roboczy zawiera wszystkie ustawienia 01V (czyli korekcję, położenia
tłumików, efekty, procesory dynamiki itd.). Istnieje 100 pamięci układu, a pamięci od
1 do 99 mogą być nazywane dla łatwiejszej identyfikacji. Funkcja Recall Undo może
zostać użyta do anulowania przypadkowo wywołanych pamięci układu, lub do szybkiego porównywania ustawień. Przy pomocy funkcji Fade Time można ustawić czas
zmiany poziomów od 0 do Z5 sekund. Poszczególne kanały mogą zostać ustawione
jako ,,zabezpieczone &quot; , tak że ich ustawienia pozostaną niezmienione po wywołaniu
układu roboczego miksera.
Pamięci układu mogą być zapisywane i wywoływane na dwa sposoby:
o

Ręcznie na stronie MEMORY 1.

o

Przy użyciu komunikatów MIDI Program Change z komputera lub sekwencera
MIDI.

Dane pamięci układu mogą być przesyłane do urządzenia MIDI, jak np. rejestrator
danych MIDI, przy użyciu funkcji MIDI Bulk Dump. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w części ,,Wypis blokowy &quot; na stronie Z3Z. Tabela przyporządkowania pamięci układu do komunikatów Program Change znajduje się na stronie Z73.
Układy robocze mogą być zapamiętywane i wywoływane na pokazanej niżej stronie
MEMORY 1. Możesz ją wywołać przyciskiem [MEMORY],

Obszar po lewej stronie zawiera przełączniki TITLE, EDIT, RECALL i STORE. Obok
nich znajduje się wykaz programów, który może być przewijany przy pomocy kółka
PARAMETER. Jeśli w preferencjach jest włączona opcja INC/DEC MEMORY RECALL
(patrz ,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie Z03), przyciski [-1/DEC] i [+1/INC]
mogą być również używane do wyboru i wywołania pamięci układu. Pamięć układu
00 zawiera ustawienia wyjściowe i jest pamięcią tylko do odczytu. Po wywołaniu każdej z pamięci przełącznik PROTECT wskazuje, czy program jest zabezpieczony, czy też
nie. Znajdujący się pod nim przełącznik RECALL UNDO służy do anulowania wywołanie układu roboczego. Po inicjalizacji 01V przełącznik RECALL UNDO pozostaje szary
aż do wywołania układu, ponieważ nie ma do tego m o m e n t u żadnych danych do
anulowania.

Co jest zapamiętywane w pamięciach układu?
W pamięciach układu mogą być zapisywane praktycznie wszystkie ustawienia 01V.
Ustawienia, które nie mogą być zapisywane, dotyczą głównie analogowych regulatorów i przełączników. Są to przełączniki Z6 dB PAD, regulatory GAIN, przełącznik 15/
16-ZTR IN, przełącznik MONITOR-ZTR IN, regulator MONITOR OUT LEVEL, regulator PHONE LEVEL, regulator kontrastu wyświetlacza, jak również znajdujące się na
tylnej ściance przełączniki Phantom Power.
Nie są również zapisywane w pamięciach układu następujące dane: 01V Setup, MIDI
Program Change Map, MIDI Control Change Map, pamięci układu, bibliotek korekcji,
dynamiki i efektów. Te dane mogą zostać przesłane do zewnętrznego urządzenia MIDI
przy użyciu funkcji Bulk Dump. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części
,,Wypis blokowy &quot; na stronie Z3Z.

07 V- Instrukcja użytkowania

O b u f o r z e i wskaźniku edycji

1 85

O buforze i wskaźniku edycji
Bufor edycji oznacza obszar pamięci 01V zawierający bieżące ustawienia miksera. Przy
zapamiętywaniu układu roboczego ustawienia z bufora edycji są zapisywane do wybranej pamięci układu. Podczas wywoływania układu roboczego zawartość wybranej
pamięci układu jest umieszczana w buforze edycji, dokonując bieżących ustawień
miksera.
Gdy jakiś parametr jest zmieniany po wywołaniu układu roboczego, na obszarze Memory wyświetlacza pojawia wskaźnik EDIT, sygnalizując, że bieżące ustawienia miksera (a więc te znajdujące się w buforze edycji) nie odpowiadają już ustawieniom z wywołanego ostatnio układu roboczego.

Ustawienia w buforze edycji są pamiętane po wyłączeniu zasilania 01V. Nie muszą być
więc zapisywane w pamięci układu przed wyłączeniem miksera.

Pamięć układu 00
Pamięć układu jest nieco odmienna od pamięci układu 1 do 99. Jest to pamięć tylko
do odczytu i zawiera początkowe ustawienia 01V. Możesz ją tylko wywoływać, lecz nie
możesz w niej nic zapamiętywać. Gdy chcesz wyzerować wszystkie ustawienia miksera
o ich wartości początkowych, wywołaj pamięć układu 00.

Obszar pamięci układu na wyświetlaczu
Obszar pamięci układu na wyświetlaczu pokazuje numer i nazwę wybranej pamięci układu, to, czy pamięć jest zabezpieczona przed zapisem,
lub też możliwa tylko do odczytu oraz to, czy zawartość bufora edycji
została zmieniona. Każda pamięć układu od 1 do 99 może zostać zabezpieczona przed zapisem. Pamięć 00 można jedynie odczytywać. Gdy
wybrana zostanie pamięć o numerze innym, niż ostatnio wywołany,
numer pamięci układu miga. Jeśli wywołana ostatnio pamięć układu
zostanie wywołana ponownie, lub gdy wywołana zostanie zupełnie
inne pamięć, numer przestanie migać. Na tym obszarze znajdują się
również wskaźniki MIDI i HOST, pojawiające się wówczas, gdy dane
MIDI są odbierane na portach (odpowiednio) MIDI IN i TO HOST. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wskaźniki odbioru danych
MIDI &quot; na stronie 224.

01V- Instmkcja

użytkowania

1 86

Rozdział 14 - Pamięci u k ł a d u

Zapamiętywanie układu roboczego
Układy robocze mogą być zapamiętywane w pamięciach układu od 1 do 99.

Uwaga: Gdy zapisujesz układy robocze, upewnij się, że nie ma w buforze edycji takich
ustawień miksera, które nie powinny zostać zapamiętane. Niektóre ustawienia mogą być
przypadkowe, lub dokonane prze kogoś innego. Jeśli nie jesteś pewien co do zawartości
bufora edycji, wywołaj ostatnią pamięć układu, dokonaj ustawień, które są rzeczywiście
potrzebne i dopiero zapamiętaj ten układ roboczy. Możesz w tym przypadku zapamiętać
bieżące ustawienia miksera w nie używanej pamięci układu.
1.

Używając przycisku [MEMORY] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j stronę
MEMORY 1.

2.

Przy użyciu kółka PARAM ETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC]
wybierz p a m i ę ć układu od 1 do 99.
Sposób przewijania wykazu pamięci układu można ustawić przy p o m o c y opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203).

3.

Używając przycisków kursora wybierz przełącznik STORĘ i wciśnij przycisk [ENTER].
W tym m o m e n c i e pojawi się okienko edycji nazwy. Jeśli opcja STORĘ CONFIRMATION w preferencjach jest wyłączona (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203),
o k n o edycji nazwy nie pojawi się i układ roboczy zostanie zapisany.

4.

W p r o w a d ź n a z w ę dla układu r o b o c z e g o .
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy &quot; na stronie 37.

5.

Wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER].
Układ roboczy zostanie zapisany w wybranej pamięci układu, n u m e r pamięci układu
przestanie migać, a wskaźnik EDIT zniknie.

01V- Instrukcja użytkowania

Wywoływanie u k ł a d ó w roboczych

1 87

Wywoływanie układów roboczych
Można wywoływać układy robocze od 0 do 99 ręcznie, lub zdalnie przy użyciu komunikatów MIDI Program Change.
Uwaga: Podczas wywoływania układów roboczych bądź świadom, że poziomy głośności
mogą się nagle zmienić po włączeniu kanałów lub przestawieniu tłumików. Niktnielubi
nagłych niespodzianek lub uszkodzenia głośników.
1.

Przy u ż y c i u przycisku [MEMORY] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę
MEMORY 1.

2.

U ż y w a j ą c k ó ł k a PARAM ETER l u b p r z y c i s k ó w [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] w y bierz p a m i ę ć układu.
Po wybraniu każdej z pamięci układu na wyświetlaczu miga jej numer i nazwa.
Sposób przewijania wykazu pamięci układu można ustawić przy pomocy opcji LIBRARY LIST ORDER w preferencjach (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203).

3.

U ż y w a j ą c przycisku kursora w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k RECALL i w c i ś n i j przycisk [ENTER].
Układ roboczy jest wywołany, nazwa i numer pamięci układu przestają migać, a
wskaźnik EDIT znika.
Jeśli opcja RECALL CONFIRMATION w preferencjach jest włączona (,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203), pojawi się okno edycji nazwy. W takim przypadku wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER] potwierdzając wywołanie układu roboczego.
Jeśli w preferencjach jest włączona opcja INC/DEC MEMORY RECALL (patrz ,,Ustawianie preferencji 01V &quot; na stronie 203), przyciski [-1/DEC] i [+1/INC] mogą być używane
do wyboru i wywołania pamięci układu. Po wciśnięciu przycisku [-1/DEC] lub [+1/
INC] kolejna pamięć układu, zawierająca dane układu roboczego, zostaje wybrana i
wywołana.
Wywołanie układu roboczego może zostać anulowane przy pomocy funkcji Recall
Undo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Anulowanie wywołania układu
roboczego &quot; na stronie 189.

01V- Instrukcja użytkowania

1 88

Rozdział 14 - Pamięci u k ł a d u

Wywoływanie układów roboczych przy użyciu komunikatów MIDI Program Change
Komunikaty MIDI Program Change mogą być używane do wywoływania układów
roboczych, zapewniając automatykę typu snapshot (skokowe zmiany statycznych
układów). Komunikaty Program Change mogą być wysyłane do 01V przez komputer
sterujący, sekwencer MIDI lub keyboard MIDI. Większość keyboardów MIDI wysyła na
przykład komunikat Program Change przy zmianie głosu. Może to być użyte do wywołania odpowiedniego układu roboczego 01V. A więc po przyciśnięciu tylko jednego
przycisku (lub nożnego przycisku), twój syntezator, 01V i inny sprzęt MIDI zostanie
przekonfigurowany do następnego utworu.
Dla wywołania układów przy użyciu komunikatów MIDI Program Change powinieneś:

1.

Podłączyć sprzęt MIDI, który jest w stanie wysyłać komunikaty Program Change do gniazda 01V.

2.

Skonfigurować 01V tak, żeby był w stanie odbierać komunikaty Program Change. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

3.

Przyporządkować komunikaty Program Change do pamięci układu.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wywoływanie
układów roboczych komunikatami Program Change &quot; na stronie 227.
Jeśli przełącznik Program Change Tx jest włączony (,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie
224), 01V wysyła komunikat Program Change przy każdorazowym wywołaniu układu
roboczego. Pozwala to wywoływanie programów w innym sprzęcie MIDI, jak program
efektu w zewnętrznym procesorze efektów, czy głos w syntezatorze. Wywołanie na
przykład pamięci układu #10 może być użyte do wywołania głosu #10 w syntezatorze.
Komunikaty Program Change wysyłane przez 01V mogą być nagrywane w sekwencerze MIDI razem z innymi danymi MIDI dla zautomatyzowania zmian układów roboczych.

07 V- Instrukcja użytkowania

Anulowanie wywołania układu roboczego

1 89

Anulowanie wywołania układu roboczego
Wywołanie układu roboczego może zostać anulowane przy użyciu funkcji Recall Undo.
1.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k u [MEMORY] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę
MEMORY 1.

2.

Użyj p r z y c i s k ó w k u r s o r a d o w y b r a n i a p r z e ł ą c z n i k a RECALL U N D O .
Przełącznik RECALL UNDO pozostaje szary aż do wywołania układu, jeśli 01V był inicjalizowany.

3.

W c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER].
01V powraca do ustawień, które były aktywne przed wywołaniem układu roboczego.
Ponowne wciśnięcie przycisku [ENTER] przywraca wywołanie układu roboczego, a
kolejne znów anuluje, itd.
Funkcja Recall Undo jest użyteczna, jeśli układ roboczy został wywołany omyłkowo, lecz
może być również użyta do porównania dwóch różnych układów miksera. W tym celu
musisz je zapamiętać w dwóch pamięciach układu, a następnie wywołać obie, jedna po
drugiej. Funkcja Recall Undo pozwala na przełączanie obu układów roboczych.

Zabezpieczanie pamięci układu
Układy robocze można uchronić przed przypadkowym skasowaniem przez ich indywidualne zabezpieczenie przed zapisem funkcją Protect. Jeśli pamięć układu została
zabezpieczona, nie można zapisywać do niej układów roboczych, jak również ignorowane są dane pamięci układu otrzymywane poprzez MIDI Bulk Dump.
1.

U ż y w a j ą c przycisku [MEMORY] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę
MEMORY 1.

2.

W y b i e r z p a m i ę ć u k ł a d u u ż y w a j ą c k ó ł k a PARAM ETER l u b p r z y c i s k ó w
[-1 / D E C ] i [+1 / I N C ] .
Zabezpieczone mogą być tylko pamięci układu zawierające dane.

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w kursora w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k PROTECT.

4.

W c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER],
Gdy pamięć układu zostanie zabezpieczona przed zapisem, obok jej numeru i nazwy
w wykazie pamięci układu pojawi się słowo PROTECT, jak również w obszarze pamięci
układu u góry wyświetlacza pojawi się ikonka zamkniętej kłódki.
Dla wyłączenia zabezpieczenia wybierz ponownie przełącznik PROTECT i wciśnij
przycisk [ENTER],

01V- Instrukcja użytkowania

1 90

Rozdział 14 - Pamięci układu

Edycja nazw pamięci układu
Nazwy pamięci układu mogą być zmieniane w przy użyciu funkcji Title Edit.

1.

Przy p o m o c y przycisku [MEMORY] w y w o ł a j p o k a z a n ą poniżej stronę
MEMORY 1.

2.

Wybierz p a m i ę ć układu przy użyciu kółka PARAM ETER lub przycisków
[-1 /DEC] i [+1 /INC].

3.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz przełącznik TITLE EDIT, po
czym wciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się w tym momencie okno Title Edit.

4.

Zmień n a z w ę pamięci układu.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Okno edycji nazwy &quot; na stronie 37.

5.

Po zakończeniu operacji wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER].
Pamięć układu zostanie zapisana pod nową nazwą.

Przenumerowanie pamięci układu
Pamięci układu mogą zostać przenumerowane przy użyciu funkcji Sort.

1.

Używając przycisku [MEMORY] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j stronę
MEMORY 3.

2.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz lewy wykaz (SOURCE), po
czym kółkiem PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1 /INC] wybierz z niego p a m i ę ć układu.

3.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz prawy wykaz (DESTINATION),
po czym kółkiem PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1 /INC]
wybierz na nim miejsce wstawienia (INSERTION POINT).

4.

Używając przycisków kursora wybierz przycisk EXECUTE po czym
wciśnij przycisk ENTER.
Wybrana pamięć układu została przenumerowana.

01V- Instrukcja

użytkowania

Ustawianie czasu przejścia p o z i o m ó w

1 91

Ustawianie czasu przejścia poziomów
W momencie wywołania pamięci układu można przy pomocy funkcji Fade Time wykonywać automatyczne łagodne przejścia, wyciszania i zgłaśniania w czasie od 0 do 25
sekund. Jeśli ustawienie Fade Time ma odnosić skutek, musi najpierw zostać zapamiętane w pamięci układu. Dla uzyskania płynnej zmiany poziomów tłumiki w kanałach
wejściowych od 1 do 16, w powrotach efektów, sumy wysyłek Aux, sumy wyjść Bus
oraz suma wyjścia Stereo mogą być włączane indywidualnie.

1.

Używając przycisku [MEMORY] wywołaj w i d o c z n ą poniżej stronę
MEMORY 2.

2.

Przyciskami kursora wybierz regulator TIME i ustaw go przy pomocy
kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC].
Parametr Fade Time może być ustawiany od 0 do 25 sekund skokami co 0.1 s.

3.

Używając przycisków kursora wybierz o d p o w i e d n i e przełączniki, a
przyciskiem [ENTER] uaktywnij żądane kanały dla płynnej zmiany
poziomu.

4.

Zapamiętaj układ roboczy miksera w pamięci układu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Zapamiętywanie pamięci układu &quot;
na stronie 186.
Pamiętaj Jeśli ustawienie Fade Time ma odnosić skutek, musi najpierw zostać zapamiętane w pamięci układu.

5.

Wywołaj pamięć układu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
,,Wywoływanie pamięci układu &quot; na stronie 187.
Gdy zostanie wywołana nowa pamięć układu, aktywne tłumiki przemieszczą się w
swoje nowe położenia w ustalonym czasie. Jeśli na przykład ustawiony został czas 5
sekund, aktywne tłumiki będą zajmowały swoje nowe położenia przez okres 5 sekund.
W typowym płynnym przejściu (crossfade) jeden kanał powinien się wyciszać, a drugi
zgłaśniać.

01V- Instrukcja

użytkowania

1 92

Rozdział 14 - Pamięci u k ł a d u

Bezpieczne wywoływanie danych układu
Po wywołaniu układu roboczego wszystkie ustawienia miksera zostają zmienione tak,
żeby odpowiadały ustawieniom w wywołanym układzie roboczym. W niektórych
sytuacjach możesz chcieć zachować ustawienia miksera w określonych kanałach. Jest
to możliwe do wykonania przy użyciu funkcji Recall Safe. Kanały zabezpieczone pozostają niezmienione po wywołaniu układu roboczego.

1.

Przy użyciu przycisku [MEMORY] wywołaj widoczną poniżej stronę
MEMORY 4.

2.

Używając przycisków kursora wybierz żądane przełączniki SAFE CHANNEL i wciskając przycisk [ENTER] zabezpiecz odpowiednie kanały.

3.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz tryb MODE (ALL PARAM lub
FADER ONLY) i uaktywnij go przyciskiem [ENTER].
W trybie ALL PARAMETERS wszystkie parametry są zabezpieczone. W trybie FADER
ONLY zabezpieczone są tylko tłumiki. Wszystkie inne parametry zostają zmienione po
wywołaniu układu roboczego.

4.

Upewnij się, że przełącznik SAFE jest ustawiony na ENABLE.

5.

Używając przycisków kursora wybierz przełącznik SAFE i wciśnij przycisk [ENTER], uaktywniając funkcję Recall Safe.
Przycisk SAFE działa jako główny włącznik/wyłącznik funkcji Recall Safe. Nie musisz
więc wyłączać poszczególnych kanałów, gdy wywoływany układ ma zmienić ustawienia wszystkich na raz kanałów.

6.

Wywołaj układ roboczy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
,,Wywoływanie układów roboczych &quot; na stronie 187.
Gdy wywoływany jest układ roboczy, a przycisk SAFE jest ustawiony na ENABLE, ustawienia w zabezpieczonych kanałach pozostają takie same.
Ustawienia funkcji Recall Safe nie są one zapamiętywane w pamięciach układu. Są
natomiast zapamiętywane jako część danych Setup 01V. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Inne f u n k c j e

193

Inne funkcje

15
W t y m rozdziale...

P r z y p o r z ą d k o w y w a n i e t ł u m i k ó w i p r z y c i s k ó w ON

194

Użycie g e n e r a t o r a

202

U s t a w i a n i e p r e f e r e n c j i 01V

203

Inicjalizacja 01V

204

Kalibracja t ł u m i k ó w

204

01V- Instrukcja

użytkowania

194

Rozdział 15 - Inne f u n k c j e

Przyporządkowywanie tłumików i przycisków ON
Tłumiki i przyciski [ON] w kanałach wejściowych od 1 do 16 oraz sumy wyjścia Stereo
(Master), mogą być przyporządkowywane do funkcji innych, niż ich normalne. Tłumiki kanałów wejściowych od 1 do 4 mogą być na przykład użyte do regulowania
poziomów sumarycznych na wyjściach Bus, które nie posiadają własnych, dedykowanych tłumików. Te przyporządkowania są aktywne tylko wówczas, gdy wywołana jest
strona REMOTE 1. Po wywołaniu innej strony przyciski [ON] i tłumiki spełniają swoje
normalne funkcje. Cztery zestawy przyporządkowań mogą być zapamiętywane w bankach od 1 do 4.

1.

Przy użyciu przycisku REMOTE wywołaj pokazaną poniżej stronę REMOTE 1.

Gdy wyświetlana jest ta strona, tłumiki i przyciski [ON] spełniają zamiast normalnych
funkcji funkcje przyporządkowane tutaj.

2.

Używając przycisków [SEL] od 1 do 16 i MASTER wybierz kanały, dla
których chcesz zmienić przyporządkowanie przycisków [ON] i tłumików.

3.

Przy pomocy przycisków kursora wybierz okienka z żądanymi parametrami, po czym ustaw je kółkiem PARAMETER lub przyciskami [-1/
DEC] i [+1 /INC].
Dostępne funkcje dla tłumików i przycisków [ON] zamieszczone są w odpowiednich
tabelach.

4.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz odpowiednie przełączniki
BANK i wciśnij przycisk [ENTER] dla uaktywnienia wybranego banku.
Przycisk aktywnego banku zostaje podświetlony (negatyw).
Własne przyporządkowania są zapamiętywane w odpowiednich bankach gdy wybierane są inne banki, a banki mogą być zapamiętywane przy użyciu MIDI Bulk Dump.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232
Dla ponownego wyzerowania banku do początkowych przyporządkowań, uaktywnij
go, wybierz przełącznik INITIALIZE i wciśnij przycisk [ENTER], Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia. Wybierz OK, po czym wciśnij przycisk [ENTER] potwierdzając
swoją akcję. Wybrany bank zostaje wyzerowany do ustawień wyjściowych

01V- Instrukcja

użytkowania

Przypór;. : ; o w y w a n i e t ł u m i k ó w i p r z y c i s k ó w ON

Przyporządkowanie

195

tłumików

Tłumiki od 1 do 16 i Master mogą zostać przyporządkowane do podanych niżej parametrów.
Kanał

Parametr
NO ASSIGN

-

CHANNEL

CH1-12, CH13-14, CH15-16, CH17-24,
R E T U R N 1, R E T U R N 2

MASTER

AUX1-4, B U S 1 - 4 , E F F E C T 1 , EFFECT2, S T OUT

AUX1SEND,AUX2SEND

CH1-12, CH13-14, CH15-16, CH17-24,
RETURN1, RETURN2

AUX3SEND,AUX4SEND

CH1-12, CH13-14, CH15-16, RETURN1,
RETURN2

EFF1 SEND

CH1-12, CH13-14, CH15-16, CH17-24,
RETURN2

EFF2 SEND

FADER

-

CH1-12, CH13-14, CH15-16, CH17-24,
RETURN1

TIME
DELAY

MIX

C H 1 - 1 2 , C H 1 3 - 1 4 , CH15-16, ST OUT L, ST
OUT R, OMNI1-4

FB GAIN
F LOW
G LOW

CH1-12, CH13-14, CH15-16, CH17-24,
RETURN1, RETURN2, AUX1-4, ST OUT

Q LOW
F L-MID
G L-MID

CH1-12, CH13-14, CH15-16, RETURN1,
RETURN2, AUX1-4, ST OUT

Q L-MID
E Q (F, G, Q )

F H-MID
G H-MID

CH1-12, C H 1 3 - 1 4 , CH15-16, RETURN1,
RETURN2, AUX1-4, ST OUT

Q H-MID
F HIGH
G HIGH

CH1-12, CH13-14, CH15-16, CH17-24,
RETURN1, RETURN2, AUX1-4, ST OUT

Q HIGH
ATT

CH1-12, CH13-14, CH15-16, CH17-24,

RATIO
KNEE/HOLD
DYNAMICS

THRESHOLD
ATTACK

C H 1 - 1 2 , C H 1 3 - 1 4 , C H 1 5 - 1 6 , A U X 1 - 4 , S T OUT

G/RANGE
REL/DECAY
EFFECT

EFFECT1
EFFECT2
CHANNEL
AUX1, 2

PAN

PARAM 1 - 1 9
C H 1 - 2 4 , R E T U R N 1 L, R E T U R N 1 R, R E T U R N 2
L, R E T U R N 2 R

AUX3, 4

C H 1 - 2 4 , R E T U R N 1 L, R E T U R N 1 R, R E T U R N 2
L, R E T U R N 2 R

BUS TO ST

BUS1-4

BALANCE

ST OUT

Ol V- Instrukcja użytkowania

196

Rozdział 1 5 - I n n e f u n k c j e

Przyporządkowanie przycisków ON
Przyciski [ON] od 1 do 16 i Master mogą zostać przyporządkowane do podanych niżej
parametrów.
Kanał

Parametr
NO ASSIGN

MASTER

AUX1--4, B U S 1 - 4 , E F F E C T 1 ,
EFFECT2, S T OUT
BUS1--4

CHANNEL

CH1-16

AUX1 S E N D , A U X 2 S E N D

CH1-12, CH13-14, CH15-16,
CH 17-24, RETURN1, RETURN2

AUX3 SEND, AUX4 SEND

CH1-12, CH13-14, CH15-16,
RETURN1, RETURN2

EFF1 SEND

CH1-12, CH13-14, CH15-16,
CH 17-24, RETURN2

EFF2SEND

PRE/POST
( s p r z e d / z z a tłumika)

CH1-12, CH13-14, CH15-16,
CH17-24, RETURN1, RETURN2

BUS TO ST
PHASE
(normalna/odwrócona)

-

CHANNEL
ON
(włączanie/wyłączanie
kanałów)

-

CH1-12, CH13-14, CH15-16,
CH 17-24, RETURN1

CHANNEL
DELAY
( w ł ą c z a n ie/wyłącza nie) O U T P U T
CHANNEL
EQ
(włącza n ie/wyłącza nie)
OUTPUT
CHANNEL
DYNAMICS
( w ł ą c z a n ie/wyłącza nie) O U T P U T

Ol V- Instrukcja użytkowania

CH1-12, CH13-14, CH15-16
ST O U T L, ST O U T R, O M N I 1 - 4
CH1-12, CH13-14, CH15-16,
CH 17-24, RETURN1, RETURN2
AUX1-4, ST OUT
C H 1 - 1 2 , CH13-14, CH15-16
AUX1-4, ST OUT

Przyporządkoowywanie tłumików i przycisków ON

Wyjściowe

ustawienia

1 97

banku 1

Są to wyjściowe przyporządkowywanie tłumików i przycisków [ON] dla banku 1.
Kanał
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13-- 1 4

15-- 1 6

MAS

Manipulator
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik

CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
CN
FADER
NO ASSING
NO ASSING
NO ASSING
NO ASSING
NO ASSING
NO ASSING
NO ASSING
NO ASSING
CN
FADER

Parametr
MASTER

BUS1

MASTER

BUS1

MASTER

BUS2

MASTER

BUS2

MASTER

BUS3

MASTER

BUS3

MASTER

BUS4

MASTER

BUS4

MASTER

AUX1

MASTER

AUX1

MASTER

AUX2

MASTER

AUX2

MASTER

AUX3

MASTER

AUX3

MASTER

AUX4

MASTER

AUX4

MASTER

EFFECT1

MASTER

EFFECT1

MASTER

EFFECT2

MASTER

EFFECT2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MASTER

S T OUT

MASTER

S T OUT

Ol V- Instrukcja użytkowania

198

Rozdział 15 - Inne f u n k c j e

Wyjściowe ustawienia dla banku 2
Są to wyjściowe przyporządkowania tłumików i przycisków [ON] dla banku 2.
Kanał
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13-14

15-16

MAS

Ol V- Instrukcja użytkowania

Manipulator

Parametr

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH1

tłumik

DELAY

TIME

CH1

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH2

tłumik

DELAY

TIME

CH2

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH3

tłumik

DELAY

TIME

CH3

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH4

tłumik

DELAY

TIME

CH4

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH5

tłumik

DELAY

TIME

CH5

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH6

tłumik

DELAY

TIME

CH6

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH7

tłumik

DELAY

TIME

CH7

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH8

tłumik

DELAY

TIME

CH8

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH9

tłumik

DELAY

TIME

CH9

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH10

tłumik

DELAY

TIME

CH10

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH11

tłumik

DELAY

TIME

CH11

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH12

tłumik

DELAY

TIME

CH12

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH13-14

tłumik

DELAY

TIME

CH13-14

przycisk [ON]

DELAY

CHANNEL

CH15-16

tłumik

DELAY

TIME

CH15-16

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

NO A S S I G N

-

-

Przyporządkowywanie t ł u m i k ó w i przycisków ON

1 99

W y j ś c i o w e ustawienia dla banku 3
Są to wyjściowe przyporządkowania tłumików i przycisków [ON] dla banku 3.
Kanał
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13-14

15-16

MAS

Manipulator

Parametr

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM1

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM2

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM3

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM4

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM5

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM6

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM7

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM8

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM9

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM10

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM 11

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM12

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM 13

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PARAM14

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT1

PA RAM 15

Ol V- Instrukcja użytkowania

200

Rozdział 1 5 - I n n e f u n k c j e

Wyjściowe ustawienia dla banku 4
Są to wyjściowe przyporządkowania tłumików i przycisków [ON] dla b a n k u 4.
Kanał
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13-14
15-16

MAS

O l V - Instrukcja użytkowania

Parametr

Manipulator
przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM1

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM2

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM3

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM4

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM5

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM6

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM7

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM8

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM9

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM10

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM 11

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM12

przycisk [ON]

NO ASSIGN

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM 13

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM 14

przycisk [ON]

NO A S S I G N

-

-

tłumik

EFFECT

EFFECT2

PARAM15

P r z y p o r z ą d k o w y w a n i e t ł u m i k ó w i przycisków O N

201

Tabela p r z y p o r z ą d k o w a ń u ż y t k o w n i k a
WyK.rzystaj tę tabelę dla własnych przyporządkowań.
o'anał
1

2

3
4

5

6

7
8

9
10

11
12

13-'i

15-'i

MAS

Manipulator

Parametr

przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik
przycisk [ON]
tłumik

01V-

Instrukcja

użytkowania

202

Rozdział 15 - Inne funkcje

Użycie generatora
01V wyposażony został w użyteczny wbudowany generator z przebiegami sinusoidalnymi 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz oraz szumem różowym i impulsami szumowymi. Może
on zostać przyporządkowany do poszczególnych wysyłek Aux, wyjść Bus, wysyłek
efektów lub do wyjścia Stereo. Może on zostać użyty do zastosowań kalibracyjnych
lub diagnostycznych. Jeśli poda się na przykład impulsy szumowe (burst noise) do
wbudowanych procesorów efektów, można łatwo słuchowo ocenić ustawienia pogłosu.

1.

Przy użyciu przycisku [UTILITY] wywołaj widoczną poniżej stronę
UTILITY1.

2.

Używając przycisków kursora wybierz parametry, po czym ustaw je
przyciskiem [ENTER], kółkiem PARAMETER, lub przyciskami [-1/DEC]
i [+1/INC].
ON/OFF - ten przełącznik jest używany do włączania i wyłączania generatora.
Pamiętaj: dla zapobieżenia nagłym niespodziankom w postaci pojawienia się sygnału z
generatora w odsłuchu lub w słuchawkach, ustaw na minimum poziom generatora, wyjścia Stereo, wysyłek Aux, wyjść Bus lub powrotów efektów.
WAVEFORM - ten przełącznik jest używany do wyboru rodzaju generowanego przebiegu: 100 Hz, 1 kHz, lub 10 kHz, szumu różowego (PINK) lub impulsów (BURST),
które zawierają impulsy szumowe 200 ms w czterosekundowych odstępach.
LEVEL - ten regulator jest używany do regulacji poziomu sygnału z generatora w zakresie 0 dB do -96 dB.
ASSIGN - te przełączniki są używane do podawania sygnału generatora do: poszczególnych wysyłek Aux (AUX), wyjść Bus (BUS), wysyłek efektów (EFF) lub do wyjścia
Stereo (STEREO).
Strona Oscillator posiada również mierniki poziomu dla czterech wysyłek Aux, wyjść
Bus i powrotów efektów.
Gdy generator jest przyporządkowany do którejś z szyn, to jego sygnał ma priorytet, a
inne sygnały skomutowane do tej szyny są wyciszane.

01V-Instrukcja

użytkowania

Ustawianie preferencji 01V

203

Ustawianie preferencji 01V
Preferencje są używane dla dopasowania 01V do własnych potrzeb i upodobań.

1.

Przy użyciu przycisku [UTILITY] wywołaj widoczną poniżej stronę
UTILITY2 lub 3.

2.

Używając przycisków kursora wybierz żądane parametry, po czym
uaktywnij je używając przycisku [ENTER], kółka PARAM ETER, lub przycisków [-1 /DEC] i [+1/INC].
EQ AUTO SCREEN - Gdy ta opcja jest włączona, strony E Q 1 lub OPTION 2 pojawiają
się wówczas, gdy jest używany regulator F lub G w wybranym kanale. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Regulacja korekcji &quot; na stronie 63.
PAN POT AUTO SCREEN - Gdy ta opcja jest włączona, strony PAN/ROUT1 lub OPTION
2 pojawiają się wówczas, gdy jest używany regulator PAN w wybranym kanale. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Panorama w kanałach wejściowych &quot; na stronie 47.
STORE CONFIRMATION - Gdy ta opcja jest ustawiona na ON, okno dialogowe Title
Edit, które funkcjonuje również jako potwierdzenie, pojawia się zawsze, gdy zapamiętywany jest układ roboczy lub program biblioteki. Jest to użyteczne, ponieważ zabezpiecza przed przypadkowym zapamiętaniem układu lub programu.
RECALL CONFIRMATION - Gdy ta opcja jest ustawiona na ON, 01V zawsze wyświetla okno potwierdzające, gdy wywoływany jest układ roboczy lub program biblioteki.
Jest to użyteczne, ponieważ zabezpiecza przed przypadkowym wywołaniem układu
lub programu.
DIGITAL IN SYNC CAUTION - Gdy ta opcja jest ustawiona na ON, pojawia się komunikat ostrzegawczy, gdy tylko sygnał na wejściu Digital Stereo Coaxial In, lub na
wejściach Option I/O nie synchronizuje się z wewnętrznym źródłem zegara. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie zegara &quot; na stronie 209.
SELECTED CHANNEL MESSAGE - Gdy ta opcja jest włączona, pojawia się komunikat
wskazujący wybrany kanał po przełączeniu trybu roboczego tłumika na lub z Option I/O.
DELAY UNITS - Wartości opóźnienia w kanałach wejściowych, wyjściu Stereo i wyjściach Omni mogą być określane w milisekundach, metrach, lub w próbkach. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Opóźnienie sygnału w kanale &quot; na stronie 45, w
,,Opóźnienie na wyjściu Stereo &quot; na stronie 91, lub w ,,Opóźnienie na wyjściach
Omni &quot; na stronie 117.
IN/DEC SCENE RECALL - Gdy ta opcja jest włączona, przyciski [-1/DEC] i [+1/INC]
mogą być używane do wyboru i wywołania pamięci układu, gdy wyświetlana jest strona MEMORY 1. Po wciśnięciu przycisku [-1/DEC] lub [+1/INC] kolejna pamięć układu,
zawierająca układ roboczy, zostaje wybrana i wywołana. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wywoływanie układów roboczych &quot; na stronie 187.

01V- Instrukcja

użytkowania

204

Rozdział 15 - Inne funkcje

LIBRARY LIST ORDER - Gdy ta opcja zostanie ustawiona na UP, wykazy programów
korekcji, efektów, dynamiki i pamięci układu pojawiają się z niższymi programami/
pamięciami na dole, a z wyższymi u góry. Po ustawieniu jej na DOWN, niższe programy/pamięci pojawiają się u góry, a wyższe na dole.

Ustawienia

początkowe
Opcje

Preferencja

Ustawienia wyjściowe

E Q AUTO S C R E E N

ON/OFF

ON

PAN P O T AUTO S C R E E N

ON/OFF

ON

S T O R E CONFIRMATION

ON/OFF

ON

RECALL CONFIRMATION

ON/OFF

OFF

DIGITAL IN S Y N C CAUTION

ON/OFF

ON

&quot; S E L E C T E D CH &quot; M E S S A G E

ON/OFF

ON

DELAY UNITS

m s e c , meter, s a m p l e

msec

INC/DEC S C E N E RECALL

ON/OFF

OFF

LIBRARY LIST O R D E R

UP/DOWN

UP

Inicjalizacja 01V
Funkcja Initialization pozwala na wyzerowanie ustawień 01V (dane Setup) do ich domyślnych, fabrycznych wartości, na wykasowanie pamięci układów i programów bibliotek korekcji, efektów i dynamiki, jak również wyzerowanie tabel przyporządkowań
MIDI Program Change do pamięci układu i Control Change do parametrów.
Uwaga: Jeśli chcesz wyzerować jedynie ustawienia miksera, a pozostawić programy i pamięci układu, wywołaj tylko pamięć układu 00. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Pamięć układu 00 &quot; na stronie 185.

1.
2.

Wyłącz 01V.
Przytrzymując przycisk [MEMORY] włącz 01V.
Na wyświetlaczu pojawi się <<INITIALIZE MEMORY?>>.

3.

Puść przycisk [MEMORY].

4.

Wciśnij przycisk [+1 /INC] dla inicjalizacji 01V, a [-1 /DEC] dla zrezygnowania z t e g o zamiaru.
Jeśli wybrałeś inicjalizację 01V, ustawienia miksera zostaną wyzerowane do ich wartości fabrycznych, wszystkie programy w bibliotekach korekcji, efektów i dynamiki zostaną wyczyszczone, pamięci układu opróżnione, a tłumiki wykalibrowane.

Kalibracja tłumików
Jeśli 01V nie jest używany przez dłuższy czas, lub też był przenoszony w inne miejsce,
lub też ruchy tłumików zostały zakłócone, niezbędna jest kalibracja tłumików. Podczas procesu kalibracji obliczany jest moment obrotowy konieczny do precyzyjnego i
dokładnego przesuwania każdego z tłumików przez jego silnik.

1.

Wyłącz 01V.

2.

Przytrzymując przycisk [ENTER] włącz 01V.

3.

Puść przycisk [ENTER].
Rozpoczyna się proces kalibracji. Gdy tłumiki powrócą do swoich oryginalnych pozycji, proces jest zakończony. Nie próbuj używać 01V przed zakończeniem tego procesu.

Ol V- Instrukcja użytkowania

Używanie cyfrowych wejść i wyjść

205

Używanie cyfrowych wejść i wyjść

16
W tym

rozdziale...

O s y g n a ł a c h zegara

206

U s t a w i a n i e zegara

209

C y f r o w e w y j ś c i e Digital S t e r e o O u t

211

Dither

212

C y f r o w e w e j ś c i e Digital Stereo In

213

K a s k a d o w e ł ą c z e n i e 01V

214

O kartach Option I/O

216

I n s t a l a c j a kart O p t i o n I / O

218

Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych O p t i o n I/O

219

Schemat blokowy Option I/O

220

01V- Instrukcja

użytkowania

206

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych wejść i wyjść

O sygnałach zegara
W przeciwieństwie do sprzętu analogowego, urządzenia analogowe muszą być synchronizowane, gdy sygnał cyfrowy jest przesyłany z jednego urządzenia do drugiego.
W przeciwnym przypadku sygnał cyfrowy może
być odebrany prawidłowy i mogą
pojawić się słyszalne zakłócenia lub trzaski. Synchronizację uzyskuje się przy pomocy
czegoś, co nazywa się wordclock, a jest sygnałem zegara synchronizującym słowa (liczby) cyfrowego audio w systemie audio. Pamiętaj że nie jest to taki sam kod synchronizacyjny, jak SMPTE czy MIDI MTC, które są używane do synchronizowania rejestratorów, czy magnetofonów audio, bądź sekwencerów Ten rodzaj synchronizacji dotyczy
układów cyfrowych, jakie znajdują się w każdym urządzeniu cyfrowym.
W typowym systemie cyfrowym audio jedno z urządzeń cyfrowych pracuje jako główne (master) i jest źródłem zegara, a reszta jako podrzędne (slave). Jeśli 01V jest jedynym urządzeniem cyfrowym w twoim systemie, to nie jest wymagane jakiekolwiek ustawianie zegara i 01V synchronizuje się do wewnętrznego źródła zegara. Jeśli jednak
dodasz do niego magnetofon cyfrowy ADAT, lub inny rejestrator cyfrowy, musisz zadecydować, które z tych urządzeń będzie główny- master), a które podrzędnym (slave). Nawet jeśli to zrobiłeś i masz już system skonstruowany, może być niezbędna
zmiana ustawień zegara w określonych sytuacjach na przykład podczas nagrywania z
magnetofonu DAT, lub odtwarzacza CD.
Częstotliwość zegara jest taka sama, jak wybrana czestotliwość próbkowania. 01V generuje własny sygnał zegara 44.1 kHz (przemysłowy standard dla muzycznych płyt
CD) i może być użyty jako urządzenie główne (rnaster). Może być jednak użyty jako
urządzenie podporządkowane, synchronizowane zewnętrznym sygnałem zegara o
częstotliwościach pomiędzy 44.1 kHz -10%, a 48 kHz -6%. Konwersja częstotliwości
próbkowania jest skomplikowanym procesem, a zatem najlepiej jest używać częstotliwości 44.1 kHz, zwłaszcza wówczas, gdy twoja praca ma docelowo znaleźć się na płycie
CD.
Sygnały zegara mogą być przekazywane specjalnymi przewodami, lub też mogą być
otrzymywane ze standardowych cyfrowych połączeń audio, jak na poniższym rysunku. Przy połączeniach AES/EBU lub Coaxial, sygnał zegara jest przesyłany nawet wówczas, gdy sygnał audio nie jest obecny.

W systemach, w których wszystkie urządzenia wykorzystują wspólny sygnał zegara,
ważne jest, żeby wszystkie urządzenia były włączone nawet, jeśli nie wszystkie są używane. Najpierw włącz urządzenie główne (master i następnie urządzenia podrzędne
(slave). Gdy wyłączasz system, najpierw powyłączaj urządzenia podrzędne, a na końcu
główne. Przed rozpoczęciem sesji nagraniowej należy upewnić się, że wszystkie urządzenia podrzędne są zsynchronizowane ze źródłem zegara. Niektóre urządzenia posiadają wskaźniki na płycie czołowej, pokazujące prawidłową pracę synchronizacji. Zajrzyj do instrukcji każdego z urządzeń.
Poniższe przykłady systemów pokazują trzy typowe ustawienia zegara w 01V. Szczegółowe przykłady systemów dla określonych urządzeń znajdziesz w ,,Przykłady systemów &quot; na stronie 241.

01V-Instrukcja

użytkowania

O sygnałach zegara

207

Cyfrowy zapis na magnetofonie DAT

W tym systemie sygnał wyjściowy stereo z 01V jest cyfrowo przekazywany do magnetofonu DAT. 01V pracuje jako główne źródło zegara (master), a DAT jako urządzenie
podrzędne (slave). 01V ma ustawione wewnętrzne źródło zegara. DAT otrzymuje sygnał zegara z wyjścia Digital Stereo Coaxial Out w 01V. Oba urządzenia pracują z częstotliwością próbkowania 44.1 kHz.

Zapis wielośladowy

W tym systemie sygnał audio jest nagrywany na wielośladzie cyfrowym i z niego miksowany. Wyjściowy sygnał stereo jest cyfrowo przesyłany do magnetofonu DAT. Wieloślad cyfrowy jest źródłem zegara (master), a 01V i magnetofon DAT są urządzeniami
podrzędnymi (slave). 01V otrzymuje sygnał zegara z wejścia cyfrowego Option I/O.
DAT otrzymuje swój sygnał zegara z wyjścia Digital Stereo Coaxial Out w 01V. Częstotliwość próbkowania jest taka sama, jak użyta w magnetofonie wielośladowym do
formatowania i zapisu taśm.

01V- Instrukcja

użytkowania

208

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych w e j ś ć i wyjść

Zapis wielośladowy z cyfrowym źródłem DAT

W tym systemie sygnał audio jest nagrywany na wielośladzie cyfrowym i z niego miksowany. Wyjściowy sygnał z magnetofonu DAT jest cyfrowo przesyłany do 01V dla
cyfrowego zapisu na wielośladzie cyfrowym. DAT jest źródłem zegara (master), a 01V i
wieloślad cyfrowy są urządzeniami podrzędnymi (slave). 01V otrzymuje sygnał zegara
z wejścia cyfrowego Digital Stereo Coaxial In. Wieloślad cyfrowy otrzymuje swój sygnał zegara z wyjścia cyfrowego Option I/O w 01V. Częstotliwość próbkowania jest
taka sama, jak użyta w magnetofonie DAT do zapisu taśm. Zamiast magnetofonu DAT
może zostać podłączony odtwarzacz CD. W tym przypadku częstotliwość próbkowania powinna być ustalona na 44.1 kHz, standardowa przemysłowa częstotliwość próbkowania dla muzycznych płyt CD.

01V-Instrukcja

użytkowania

Ustawianie zegara

209

Ustawianie zegara
01V może generować swój własny, wewnętrzny sygnał zegara o częstotliwości 44.1 kHz
(standardowa przemysłowa częstotliwość próbkowania dla muzycznych płyt CD), lub
też może się synchronizować do zewnętrznych sygnałów zegara o częstotliwościach
od 44.1 kHz -1-% do 48 kHz+6%, pobieranych z wejścia Digital Stereo In, lub z wejść
Option I/O.
Pamiętaj: Jeśli 01V jest jedynym urządzeniem cyfrowym w twoim systemie, nie jest wymagana zmiana źródła zegara. Powinno być nim źródło wewnętrzne 44.1 kHz.

1.

Przy pomocy przycisku [SETUP] wywołaj pokazaną poniżej stronę SETUP 1.

Pamiętaj: Gdy jest zmieniane źródło zegara, mogą powstać zakłócenia. Dobrze jest więc
wyciszyć przedtem wszystkie wzmacniacze odsłuchowe i słuchawki.

2.

Używając przycisków kursora wybierz przełączniki SOURCE i ustaw je
przyciskiem [ENTER].
AUTO NAVIGATE - ta funkcja sprawdza wszystkie możliwe źródła zegara, po czym
wyświetla okno dialogowe zalecające odpowiednie źródło. Zwróć uwagę na to, że ta
funkcja w niektórych sytuacjach może nie być w stanie wskazać odpowiedniego źródła. Gdy ta funkcja zostanie uruchomiona, pojawia się widoczne tutaj okno dialogowe. Wybierz OK i wciśnij przycisk [ENTER], rozpoczynając przeszukiwanie wejść cyfrowych.

Dla ręcznego wyboru źródła zegara użyj poniższych przełączników.
Ten przełącznik wybiera zegar wewnętrzny 44.1 kHz. Przełącznik podświetlony tak jak obok, wskazuje, że 01V jest synchronizowany źródłem zegara i
gotowy do pracy.

Ten przełącznik wybiera jako źródło zegara wejście Digital Stereo In. Przełącznik wyglądający tak jak ten obok, z jedną ukośną linią, wskazuje, że sygnał
zegara jest obecny na tym wejściu, lecz że 01V nie jest nim synchronizowany.
Ten przełącznik wybiera jako źródło zegara wejście Option I/O. Przełącznik
wyglądający tak jak ten obok, z dwiema ukośnymi liniami, wskazuje, że sygnał zegara nie jest obecny na tym wejściu.

01V- Instrukcja

użytkowania

210

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych wejść i wyjść

Przełącznik wyglądający tak jak ten obok, z dwiema ukośnymi liniami, wskazuje, że sygnał zegara nie jest odbierany z tego źródła, a okienko Fs prawdopodobnie pokazuje UNLOCK. Przed użyciem 01V popraw zewnętrzne źródło
zegara, lub wybierz inne źródło. Taka sytuacja zazwyczaj zdarza się wówczas,
gdy zewnętrzne źródło zegara jest wyłączone, lub gdy rozłączone zostały
przewody, po których podawany jest sygnał zegara.
Jeśli opcja DIGITAL IN SYNC CAUTION w preferencjach jest włączona (,,Ustawianie
preferencji 01V &quot; na stronie 203), pojawi się komunikat ostrzegawczy, jeśli sygnał z
wejścia Digital Stereo Coaxial In, lub Option I/O nie jest zsynchronizowany z 01V.
Jeśli pojawi się taki komunikat, musisz skonfigurować to zewnętrzne urządzenie jako
źródło zegara (wordclock master).
Gdy zainstalowana zostanie karta Option I/O MY8-AE, przełącznik OPTION SLOT
zostanie zastąpiony pokazanymi poniżej czterema przełącznikami SLOT.

Te przełączniki są używane do wyboru jako źródła zegara jednej z par wejść cyfrowych
AES/EBU.
To okienko pokazuje stan zegara 01V. 44.1K oznacza, że 01V jest zablokowany na częstotliwości próbkowania 44.1 kHz. Gdy zostanie zmienione
źródło zegara, pojawi się słowo LOCK, wskazując, że 01V jest w trakcie
blokowania się na nowym źródle. Jeśli zniknie zewnętrzne źródło zegara,
pojawi się napis UNLOCK. Zdarza się to najczęściej wówczas, gdy zewnętrzne źródło zegara jest wyłączone, lub gdy rozłączone zostały przewody, po których podawany jest sygnał zegara.
Gdy do wejścia Digital Stereo In jest podłączony odtwarzacz CD, jedyną możliwą częstotliwością próbkowania będzie wówczas 44.1 kHz. Jeśli podłączony zostanie magnetofon DAT, częstotliwość próbkowania będzie określana przez niego. Niektóre magnetofony DAT nagrywają z ustaloną częstotliwością próbkowania, a inne pozwalają użytkownikowi na wybór, zazwyczaj pomiędzy 44.1 kHz a 48 kHz.

07 V- Instrukcja użytkowania

Cyfrowe wyjście Digital Stereo O u t

211

Cyfrowe wyjście Digital Stereo Out
Wyjściowy sygnał stereofoniczny jest wysyłany cyfrowo w
formacie konsumenckim do złącza Digital Stereo Out Coaxial.
Na ogół podłącza się tutaj wejście cyfrowe magnetofonu DAT
lub rejestratora MiniDisc dla nagrywania zmiksowanego stereofonicznego materiału, lub też wejście Digital Stereo In innego 01V dla pracy kaskadowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Kaskadowe łączenie 01V &quot; na stronie 214.
Długość słowa cyfrowego dla sygnału tego wyjścia jest ustawiana przy pomocy funkcji Dither. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w ,,Dither &quot; na stronie 212.
W poniższym przykładzie wyjście Digital Stereo Coaxial Out w 01V jest połączone z
wejściem cyfrowym magnetofonu DAT dla cyfrowego nagrywania zmiksowanego ma
teriału. 01V jest źródłem zegara (wordclock master), a DAT jest urządzeniem podrzędnym (slave). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,O sygnałach zegara &quot; na
stronie 206. Gdy wejście cyfrowe w magnetofonie DAT zostanie wybrane jako źródło
zapisu, DAT samoczynnie zsynchronizuje się z sygnałem zegara docierającego z 01V.
W niektórych magnetofonach DAT źródło zegara może być ustawiane niezależnie.
Sprawdź to w instrukcji magnetofonu.

01V- Instrukcja

użytkowania

212

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych wejść i wyjść

Dither
Gdy sygnał cyfrowy audio o wysokiej rozdzielczości jest przesyłany do systemów o
niższej rozdzielczości, niektóre z najmniej znaczących bitów danych (LSB) są pomijane przez system odbiorczy, co może powodować, że sygnały o niskich poziomach
mają ziarniste, skokowe brzmienie,.podobne do brzmienia zanikającego pogłosu wytwarzanego przez cyfrowe procesory o niskiej rozdzielczości. Długość słowa cyfrowego
audio musi więc zostać zmniejszona dla dopasowania go do systemu odbiorczego.
Zamiast zwyczajnego obcinania niepotrzebnych bitów, 01V wykorzystuje standardową przemysłową technikę znaną jako dither, optymalizującą proces redukcji długości słowa cyfrowego.
Dither może zostać ustawiony niezależnie dla wyjść cyfrowych Digital Stereo Out i
Option I/O i powinien być dopasowany do długości słowa używanej przez cyfrowe
urządzenie odbiorcze audio. Jeśli posiadasz na przykład 16-bitowy magnetofon DAT
podłączony do wyjścia Digital Stereo Out, opcja DIGITAL ST OUT powinna być ustawiona na 16, a dla 20-bitowego wielośladu podłączonego poprzez Option I/O, opcja
OPTION I/O powinna być ustawiona na 20.

1.

Przy użyciu przycisku [SETUP] wywołaj widoczną poniżej stronę SETUP 5.

2.

Używając przycisków kursora wybierz przełączniki WORD LENGTH i
ustaw je przyciskiem [ENTER].
Dither działa na zasadzie porównywania sygnału specjalnego generatora pseudolosowych przebiegów z najniższym bitem skróconego słowa danych i niepotrzebnymi
bitami danych. Najniższy bit jest następnie zaokrąglane w górę lub w dół pod kątem
późniejszej konwersji cyfrowo-analogowej, optymalizując w ten sposób cyfrowe sygnały wyjściowe pod kątem użytkowania ich w systemach o niższej rozdzielczości.
Choć dither dodaje szumy o poziomie zbliżonym do teoretycznego minimum, niektórzy profesjonaliści wolą go nie używać w zastosowaniach o szerokim zakresie dynamiki, jak choćby nagrania muzyki klasycznej. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, zawsze lepiej będzie użyć opcji dither.

01V- Instrukcja

użytkowania

Cyfrowe wejście Digital Stereo In

213

Cyfrowe wejście Digital Stereo In
Do 01V można doprowadzać sygnały cyfrowe audio w formacie
konsumenckim przy pomocy złącza Digital Stereo In Coaxial.
Można podawać tu sygnały z odtwarzacza CD, magnetofonu
DAT lub rejestratora MiniDisc, lub też z wyjścia Digital Stereo
Out innego 01V dla pracy kaskadowej. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w ,,Kaskadowe łączenie 01V &quot; na stronie 214.

1.

Przy użyciu przycisku [PAN/ROUTING] wywołaj widoczną poniżej stronę PAN/ROUT 4.

2.

Używając przycisków kursora wybierz przyciski FLIP i ON/OFF, po czym
ustaw je przyciskiem [ENTER].
FLIP - ten przycisk jest używany do zamiany miejscami wejść kanałów wejściowych 13 i
14 z wejściem Digital Stereo In. Normalnie wejścia analogowe sterują kanały wejściowe
13 i 14, a wejście Digital Stereo In steruje szynę Stereo. Po zamianie wejścia analogowe
13 i 14 sterują szynę Stereo, a Digital Stereo In steruje kanały wejściowe 13 i 14.
ON/OFF - ten przycisk jest używany do włączania i wyłączania sygnału kaskady stereo. Źródło sygnału kaskady stereo jest określone przez przełącznik FLIP. Sygnał kaskady stereo może być odsłuchiwany sprzed i zza tego przełącznika na głośnikach i przy
pomocy słuchawek. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie odsłuchu &quot; na stronie 78.
Uwaga: Dla uniknięcia zakłóceń podczas używania złącza Digital Stereo In, urządzenie
źródłowe i 01V muszą mieć zsynchronizowane zegary. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w ,,O sygnałach zegara &quot; na stronie 206.
Dla cyfrowych sygnałów audio zawierających preemfazę automatycznie dokonywana
jest deem faza.
W poniższym przykładzie wejście Digital Stereo In Coaxial w 01V jest połączone z cyfrowym wyjściem magnetofonu DAT. 01V pracuje jako urządzenie podrzędne (wordclock slave), a DAT jako źródło zegara (master). Na stronie SETUP 1 w 01V ustaw źródło
zegara jako ST IN DIGITAL. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie
zegara &quot; na stronie 209.

01V- Instrukcja

użytkowania

214

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych w e j ś ć i wyjść

Kaskadowe łączenie 01V
Przy użyciu złączy Stereo Digital In oraz Stereo Digital Out można łączyć ze sobą kaskadowo dwa 01V, co pozwala na 48-kanałowe miksowanie, tak jak na poniższym
rysunku. Sygnały audio z 01V-A są łączone w sygnał stereofoniczny, który jest następnie wysyłany do 01V-B poprzez złącza Digital Stereo Coaxial i miksowany z sygnałami
audio 01V-B. 01V-A jest źródłem zegara (master) i jest ustawiony na INT 44.1K, natomiast 01V-B pracuje jako podrzędny (slave) ze źródłem ustawionym na ST IN DIGITAL. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie zegara &quot; na stronie 209.

Dla pracy kaskadowej, wejście Coaxial w 01V-B nie powinno być zamienione z wejściami 13 i 14 (FLIP) i kaskada stereo powinna być włączona. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w ,,Cyfrowe wejście Digital Stereo In &quot; na stronie 213.

Funkcja MIDI Local Control
Przy pomocy funkcji MIDI Local Control, 01 V-A może być sterowany przy użyciu manipulatorów w 01V-B. Gdy opcja Local Control w 01 V-B jest wyłączona (OFF), jego
tłumiki, przyciski i strony wyświetlacza zamiast jego własnymi funkcjami, sterują 01VA. Mierniki 01V-B wskazują ponadto poziomy sygnałów 01V-A. Patrz ,,Funkcja Local
Control &quot; na stronie 234.

Link Port
Dla jednoczesnej pracy Solo, wyświetlania stron i wyboru trybu roboczego tłumików,
można wiązać ze sobą dwa lub więcej 01V przy pomocy portów TO HOST lub MIDI.
Patrz ,,Wiązanie 01V &quot; na stronie 239.

Kaskadowe łączenie wysyłek Aux
Wysyłki Aux mogą być łączone kaskadowo w podany niżej sposób. Przyporządkuj na
przykład wysyłkę Aux 1 w 01V-A (mikser podrzędny) do wyjścia MONI OUT i połącz
je, na przykład z wejściem 13 w 01V-B (mikser główny). Podaj teraz sygnał z kanału 13
w 01V-B do wysyłki Aux 1 sprzed tłumika. Wyjście wysyłki Aux 1 w 01V-B zawiera teraz sygnał wysyłek Aux 1 z obu 01V. W podobny sposób możesz łączyć kaskadowo
wysyłki Aux 2, 3 i 4, wykorzystując wejścia 14,15 i 16 w 01V-B.

01V- Instrukcja

użytkowania

Kaskadowe ł ą c z e n i e 01V

215

Opóźnienie kaskady
Ponieważ 01V-A potrzebuje kilkuset mikrosekund dla przetworzenia danych audio,
sygnały wejściowe 01V-B będą wymagały niewielkiego opóźnienia, dla zachowania
jednakowej fazy z sygnałami z 01V-A. Poniższa ilustracja pokazuje, dlaczego korekcja
fazy jest nieodzowna.
Ponieważ sygnał L jest przetwarzany przez o b a 01V-A i 01V-B, nie jest
z g o d n y w fazie z s y g n a ł e m R. Dla
z a c h o w a n i a zgodności fazy, sygnał
wejściowy R musi zostać opóźniony w 01V-B o 14 próbek (samples).

Ten rodzaj korekcji fazy w 01V nie jest niczym wyjątkowym. Każde urządzenie cyfrowe
audio potrzebuje kilkuset mikrosekund do przetworzenia danych audio. Przy pomocy
funkcji Delay (,,Opóźnienie sygnału w kanale &quot; na stronie 45) w 01V-B wprowadź
opóźnienie o 14 próbek we wszystkich kanałach wejściowych.

Kaskadowe łączenie d w ó c h lub więcej 01V
W tym przykładzie opóźnienie w kanałach powinno wynosić 14 próbek w 01V-C, a 28
próbek w 01V-B.

07 V-Instrukcja

użytkowania

216

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych w e j ś ć i wyjść

O kartach Option I/O
01V wyposażony jest w pojedyncze gniazdo Option I/O dla karty Option I/O, które
udostępnia osiem cyfrowych wejść (kanały wejściowe od 17 do 24) i osiem przyporządkowywanych cyfrowych wyjść. Gniazdo Option I/O pozwala na bezpośrednie
podłączanie cyfrowych wielośladów, przy użyciu kart dla następujących formatów:
ADAT, Tascam i AES/EBU. Dostępna jest również karta z czterem analogowymi wyjściami. karty Option I/O nie są wymienne z kartami YGDAI stosowanymi w mikserach
Yamaha 02R i 03D.

MY8-AT ADAT
Karta MY8-AT posiada dwa złącza Alesis ADAT Multichannel Optical Digital Interface i
jest używana do podłączenia ośmiośladowego cyfrowego wielośladu jak Alesis ADAT,
Alesis ADAT-XT lub Fostex D-90.

MY8-TD Tascam
Karta interfejsu MY8-TD posiada 25-stykowe złącze D-sub Tascam Digital Interface
(TDIF-1) i jest używana do podłączenia ośmiośladowego cyfrowego wielośladu jak
Tascam DA-88 lub DA-38. MY8-TD posiada również przełącznik, który powinien być
ustawiony zależnie od rodzaju podłączonego magnetofonu. EXT: 88 dla użytku z Tascam DA-88. INT: 38 dla użytku z Tascam DA-38 lub innym.

MY8-AE AES/EBU
Karta interfejsu MY8-AE posiada 25-stykowe złącze D-sub i jest używana do podłączenia cyfrowego sprzętu audio z cyfrowymi wejściami i wyjściami formatu AES/EBU.

MY4-DA z wyjściami analogowymi
Karta MY4-DA posiada cztery wyjścia z gniazdami XLR. Posiadając tę kartę możesz na
przykład przyporządkować cztery wyjścia Bus do wyjść Omni, a cztery wyjścia wysyłek
Aux do wyjść analogowych karty MY4-DA, mając wówczas do dyspozycji osiem wyjść
analogowych.

07 V- Instrukcja użytkowania

O kartach O p t i o n I/O

217

Specyfikacja kart
Karta

Opis

Wejścia

MY8-AT

ADAT Digital l/O
T a s c a m TDIF-1 Digital l/O

8 (CH17-24)

MY8-AE 1

A E S / E B U Digital l/O

MY4-DA

Wyjścia a n a l o g o w e

Złącza

8 (CH17-24)

MY8-TD

Wyjścia

optyczne * 2
8 (bus, aux,
25-pin D - s u b * 1
stereo, ch direct)
8 (CH17-24)
25-pin D-sub x 1
-

4 (bus, aux,
typu XLR-3-32
stereo, ch direct) ( s y m e t r y c z n e ) * 4

1. Bez p r z e w o d u .

Osiem wejść cyfrowych Option I/O może sterować wejścia kanałów od 17 do 24. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Kanały wejściowe 17-24 &quot; na stronie
40. Wejścia kanałów od 1 do 8 mogą być zamieniane z wejściami kanałów od 17 do
24, zarówno indywidualnie, jak i wszystkie jednocześnie. Pozwala to na zastosowanie
dla sygnałów z wejść Option I/O czteropasmowej korekcji, procesorów dynamiki i
innych funkcji w pełni wyposażonych kanałów wejściowych od 1 do 8. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Zamiana wejść 1-8 i 17-24 &quot; na stronie 51. Dla sygnałów cyfrowych z Option I/O zawierających preemfazę, automatycznie jest stosowana
deemfaza.
Osiem cyfrowych wyjść Option I/O może być przyporządkowywanych do wyjść Bus
od 1 do 4, do wysyłek Aux od 1 do 4, do lewego i prawego kanału wyjścia stereo oraz
do wyjść bezpośrednich po tłumiku kanałów wejściowych od 1 do 16. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych kart Option
I/O &quot; na stronie 219.

01V-

Instrukcja

użytkowania

218

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych wejść i wyjść

Instalacja kart Option I/O
Pamiętaj: wyłącz 01V przed instalacją karty Option I/O. Jeśli tego nie zrobisz, możesz
narazić się na porażenie prądem, lub też możesz poważnie uszkodzić mikser.

1.

Wyłącz 01V.

2.

Odkręć dwie śruby mocujące i zdejmij pokrywkę gniazda, jak poniżej.

Schowaj pokrywkę w bezpiecznym miejscu dla jej użycia w przyszłości.
3.

Włóż kartę w gniazdo, jak to pokazane zostało poniżej. Wciśnij ją do końca, tak żeby jej złącze dopasowało się do wewnętrznego złącza 01V.

4.

Zabezpiecz kartę przy użyciu dwóch śrub mocujących. Nie pozostawiaj tych śrub luźnych, ponieważ karta może wówczas nie być wystarczająco uziemiona.

5.

Włącz 01V.
01V sprawdzi po włączeniu rodzaj zainstalowanej karty. Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, rodzaj zainstalowanej karty zostanie wyświetlony na pokazanej poniżej stronie OPTION 1.

01V- Instrukcja

użytkowania

P r z y p o r z ą d k o w y w a n i e wyjść cyfrowych O p t i o n I/O

219

Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych Option I/O
Osiem wyjść cyfrowych Option I/O może być przyporządkowywanych do wyjść Bus
od 1 do 4, do wysyłek Aux od 1 do 4, do lewego i prawego kanału wyjścia stereo oraz
do wyjść bezpośrednich po tłumiku kanałów wejściowych od 1 do 16. Choć 01V jest
mikserem czeroszynowym, przyporządkowanie do wyjść cyfrowych czterech wyjść
Bus i czterech wysyłek Aux pozwala na jednoczesny zapis czterech śladów.

1.

Używając przycisku [OPTION I/O] wywołaj pokazaną niżej stronę
OPTION 4.

2.

Przy pomocy przycisków kursora wybierz żądane przełączniki, po czym
ustaw je przyciskiem [ENTER], kółkiem PARAMETERi przyciskami [-1/
DEC] i [+1 /INC].
Po wyborze źródła dla wyjścia odpowiednie przełączniki stają się podświetlone.
Wyjścia karty zostają automatycznie przyporządkowane do wyjść bezpośrednich po
tłumiku z kanałów wejściowych od 1 do 12, jeśli na stronie PAN/ROUT 1 zostaną włączone odpowiednie przełączniki D. I podobnie, gdy wyjście bezpośrednie zostało wybrane jako źródło dla wyjścia Option I/O na tej stronie, odpowiedni przełącznik D na
stronie PAN/ROUT zostaje włączony. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Komutacja kanałów wejściowych &quot; na stronie 49.

01V- Instrukcja

użytkowania

220

Rozdział 16 - Używanie cyfrowych w e j ś ć i wyjść

Schemat blokowy Option I/O

01 V- Instrukcja użytkowania

MIDI

221

MIDI

17
W t y m rozdziale...

MIDI i 01V

222

Porty MIDI

222

Wskaźniki MIDI Receive

224

Ustawianie MIDI

224

W y w o ł y w a n i e układów roboczych poprzez Program Change

227

Sterowanie parametrami poprzez Control Change

229

Sterowanie parametrami poprzez System Exclusive

231

Wypis blokowy

232

Funkcja Local Control

234

MIDI Machine Control

236

Kontrolery MIDI d e f i n i o w a n e przez użytkownika

238

Wiązanie ze sobą 01V

239

01V-Instrukcja

użytkowania

222

Rozdział 1 7 - M I D I

MIDI i 01V
01V może być używany z wykorzystaniem MIDI w następujący sposób:
o

Komunikaty Program Change dla wywoływania układów - ,,Wywoływanie układów roboczych poprzez Program Change &quot; na stronie 227.

o

Komunikaty Control Change dla sterowania parametrami w czasie rzeczywistym ,,Sterowanie parametrami poprzez Control Change &quot; na stronie 229.

o

System Exclusive - ,,Sterowanie parametrami poprzez System Exclusive &quot; na stronie 231.

o

Wypis blokowy System Exclusive Bulk Dump dla archiwizacji danych i przesyłania
pomiędzy 01V - ,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232.

o

MMC (MIDI Machine Control) dla zdalnego sterowania napędami rejestratorów ,,MIDI Machine Control &quot; na stronie 236.

o

MIDI Link dla jednoczesnej pracy - ,,Wiązanie ze sobą 01V &quot; na stronie 239.

o

MIDI Local Control dla zdalnego sterowania 01V - ,,Local Control &quot; na stronie 234.

o

Definiowane przez użytkownika kontrolery MIDI dla zdalnego sterowania - ,,Kontrolery MIDI definiowane przez użytkownika &quot; na stronie 238.

o

Komunikaty Note On dla odtwarzania efektu Freeze oraz Note On Velocity dla
efektów DYNA.FILTER, DYNA.FLANGER i DYNA.PHASER - ,,Parametry efektów &quot;
na stronie 138.

Porty MIDI
Port MIDI IN odbiera komunikaty MIDI, natomiast port MIDI OUT je wysyła. Port
MIDI THRU przekazuje wszystkie komunikaty MIDI, jakie dotarły do portu MIDI IN.
Oprócz standardowych złączy MIDI, 01V wyposażony został w złącze TO HOST dla
bezpośredniego połączenia z komputerem osobistym bez interfejsu MIDI.

Oprócz tego, że złącze TO HOST jest dwukierunkowe, mogąc wysyłać i przyjmować
komunikaty MIDI, działa ono w taki sam sposób, jak normalne porty MIDI. To, czy
będziesz używać normalnych portów MIDI, czy też portu TO HOST, zależeć będzie od
stosowanego przez Ciebie systemu i konkretnego zastosowania. Parametr PORT na
stronie MIDI 1 jest używany do wyboru portu dla normalnej transmisji MIDI. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224. Nieużywany
port automatycznie staje się LINK PORT, używanym do jednoczesnej pracy z innym
01V.

01V- Instrukcja

użytkowania

Porty MIDI

223

Używanie portu TO HOST
W tym systemie 01V jest podłączony do komputera osobistego bez interfejsu MIDI
poprzez port TO HOST. Parametr PORT na stronie MIDI 1 jest ustawiony dla dopasowania do rodzaju komputera (PC-1, PC-1, lub Mac). Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224. Praca 01V jest zapisywana jako komunikaty MIDI przez oprogramowanie sekwencerowe. Podczas odtwarzania sekwencer
wysyła z powrotem komunikaty MIDI do 01V, automatyzując pracę miksera.

Używanie p o r t ó w MIDI
W tym systemie 01V, keyboard MIDI i sampler MIDI są podłączone do komputera
poprzez standardowy interfejs MIDI. Ponieważ interfejs MIDI posiada tylko jeden port
MIDI IN, który jest połączony z MIDI OUT keyboardu MIDI, system musi zostać poprzełączany dla zapisu komunikatów MIDI z 01V. Alterenatywnie może zostać użyty
interfejs MIDI z dwoma, lub większą liczbą MIDI IN.

01V- Instrukcja użytkowania

224

Rozdział 1 7 - M I D I

Wiązanie poprzez porty
W tym systemie dwa 01V są ze sobą powiązane dla jednoczesnej pracy. Gdy są na przykład wywoływane układy robocze, poprzez port przyporządkowany jako Link przesyłane są komunikaty Program Change, pozwalając na jednoczesne wywołanie układów
roboczych w obu 01V. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Kaskadowe łączenie 01V &quot; na stronie 214.

Pamiętaj: Gdy porty MIDI i TO HOST dwóch 01 Vsą połączone razem, koniecznie wyłącz
przełączniki Program Change Tx i Rx. W przeciwnym razie po wywołaniu układu roboczego może powstać pętla MIDI.

Wskaźniki MIDI Receive
Gdy dane MIDI są odbierane przez złącze MIDI IN, widoczny jest pokazany
tutaj wskaźnik MIDI.
Gdy dane MIDI są odbierane przez złącze TO HOST, widoczny jest pokazany
tutaj wskaźnik HOST.

Ustawianie MIDI
Na stronie MIDI 1 można ustawiać takie parametry MIDI, jak kanał wysyłający (Tx),
odbierający (Rx), omni i echo.

1.

Przy użyciu przycisku MIDI wywołaj pokazaną poniżej stronę MIDI 1.

2.

Przy użyciu przycisków kursora wybierz parametry, a następnie ustaw
je przyciskiem [ENTER], kółkiem PARAMETER, lub przyciskami [-1/
DEC] i [+1/INC].
PORT /LINK PORT - parametr PORT określa który z portów, TO HOST, czy MIDI jest
używany do normalnej transmisji MIDI. Parametr LINK PORT, używany do jednoczesnej pracy kaskadowej (,,Kaskadowe łączenie 01V &quot; na stronie 214), jest automatycznie
ustawiany na port nieużywany. Jeśli na przykład PORT jest ustawiony na MIDI, LINK
PORT jest ustawiany na HOST - i na odwrót.

01V-Instrukcja

użytkowania

U s t a w i a n i e MIDI

225

Gdy używany jest port TO HOST, PORT powinien być ustawiony zgodnie z typem
komputera podłączonego do 01V, jak poniżej.
Ustawienie

System komputera

Port

P r ę d k o ś ć transmisji

MIDI

S t a n d a r d MIDI

MIDI IN, OUT, THRU 3 1 . 2 5 k b p s

PC1

NEC PC9800 Series

TO HOST

31.25 kbps

PC2

Kompatybilny z IBM PC

TO HOST

38.4 kbps

Mac

M a c i n t o s h ( z e g a r : 1 KHz) T O H O S T

31.25 kbps

Tx CH - ten parametr określa, który kanał MIDI w 01V jest używany do wysyłania
komunikatów MIDI i może być ustawiony na wartości od 1 do 16. Urządzenie odbierające komunikaty MIDI z 01V powinno być ustawione na tan sam kanał MIDI. Gdy
01V wysyła d a n e MIDI w odpowiedzi na żądanie, to dane te zostaną wysłane po tym
samym kanale, po którym zostało odebrane żądanie.
Rx CH - ten parametr określa, który kanał MIDI w 01V jest używany do przyjmowania
komunikatów MIDI i może być ustawiony na wartości od 1 do 16. Urządzenie wysyłające komunikaty MIDI do 01V p o w i n n o być ustawione na ten sam kanał MIDI. Gdy
parametry PROGRAM CHANGE OMNI lub CONTROL CHANGE OMNI są włączone
(ON), komunikaty Program Change i Control Change będą odbierane niezależnie od
tego ustawienia.
PROGRAM CHANGE - komunikaty Program Change są używane do wywoływania
układów roboczych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wywoływanie układów roboczych poprzez Program Change &quot; na stronie 227. Oto cztery przełączniki ON/
OFF w tej grupie.
Tx określa, czy 01V wysyła komunikat Program Change podczas wywoływania układu
roboczego. Rx określa, czy 01V wywołuje układy robocze po otrzymaniu komunikatów Program Change. Przełącznik OMNI określa, czy 01V odbiera komunikaty Program Change po wszystkich na raz 16 kanałach MIDI (ON), czy też tylko po kanale Rx
(OFF).
ECHO określa, czy odbierane komunikaty Program Change są wysyłane do portu
MIDI OUT. Gdy parametr ECHO jest włączony, 01V odbiera komunikaty Program
Change i wysyła je poprzez port MIDI THRU niezależnie od ustawienia kanału MIDI.
CONTROL CHANGE - komunikaty Control Change są używane do sterowania parametrami 01V w czasie rzeczywistym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Sterowanie parametrami poprzez Control Change &quot; na stronie 229.
Tx określa, czy 01V wysyła komunikat Control Change podczas regulacji parametru
miksera. Rx określa, czy 01V reguluje parametry po otrzymaniu komunikatów Control
Change. Przełącznik OMNI określa, czy 01V odbiera komunikaty Control Change po
wszystkich na raz 16 kanałach MIDI (ON), czy też tylko po kanale Rx (OFF).
ECHO określa, czy odbierane komunikaty Control Change są wysyłane do portu MIDI
OUT. Gdy parametr ECHO jest włączony, 01V odbiera komunikaty Control Change i
wysyła je poprzez port MIDI THRU niezależnie od ustawienia kanału MIDI.
PARAM. CHANGE - komunikaty Parameter Change System Exclusive są używane do
sterowania parametrami 01V w czasie rzeczywistym. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w ,,Sterowanie parametrami poprzez System Exclusive &quot; na stronie 231.
Tx określa, czy 01V wysyła komunikat Parameter Change System Exclusive podczas
regulacji parametru miksera. Rx określa, czy 01V reguluje parametry po otrzymaniu
komunikatów Parameter Change System Exclusive. Gdy Rx jest włączony, 01V wysyła
na żądanie komunikaty Parameter Change System Exclusive nawet wówczas, gdy Tx
jest wyłączony.

01V-

Instrukcja

użytkowania

226

Rozdział 1 7 - MIDI

ECHO określa, czy odbierane komunikaty Parameter Change System Exclusive są wysyłane do portu MIDI OUT. Gdy parametr ECHO jest włączony, 01V odbiera komunikaty Control Change i wysyła je poprzez port MIDI THRU niezależnie od ustawienia
kanału MIDI.
BULK - ten przełącznik określa, czy 01V odbiera żądania MIDI Bulk i komunikaty
MIDI Bulk Dump. Gdy jest włączony, 01V wysyła komunikaty MIDI Bulk Dump w
odpowiedzi na żądanie Bulk Dump. Komunikaty MIDI Bulk Dump i żądania Bulk
D u m p nie są nigdy wysyłane na MIDI THRU. Komunikaty Bulk Dump mogą być wysyłane z 01V niezależnie od tego ustawienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232.

01V- Instrukcja

użytkowania

Wywoływanie układów roboczych poprzez Program Change

2 2 7

Wywoływanie układów roboczych poprzez Program Change
Po odebraniu komunikatu MIDI program Change wywołany zostaje układ roboczy,
stosownie do tabeli przyporządkowującej pamięci układu do Program Change. I na
odwrót, gdy wywołany zostaje układ roboczy, 01V wysyła komunikat MIDI program
Change, który może zostać użyty do wywołania układu roboczego w innym 01V, lub
też może zostać zapisany w sekwencerze dla automatycznego wywoływania układu
roboczego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wywoływanie układów roboczych przy użyciu komunikatów MIDI Program Change &quot; na stronie 188.
Wyjściowo układy robocze od 1 do 99 są sekwencyjnie przyporządkowane do Program
Change od 1 do 99, według tabeli ,,Scene Memory to Program Change Table &quot; na stronie 273 oryginalnej instrukcji. Te przyporządkowania mogą być zmieniane na stronie
MIDI 2. Te przyporządkowania są używane zarówno do wysyłania, jak i do odbierania,
jeśli więc Program Change #10 jest przyporządkowany do pamięci układu 20, to 01V
wywoła pamięć układu 20 po odebraniu Program Change #10, jak również wyśle Program Change #10 po wywołaniu pamięci układu 20.
Dla wysyłania i odbierania przez 01V komunikatów MIDI Program Change, przełączniki Program Change Tx i Rx na stronie MIDI 1 muszą być włączone (ON). Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

1.

Przy użyciu przycisku [MIDI] wywołaj pokazaną poniżej stronę MIDI 2.

Używając przycisków kursora wybierz kolumnę PGM CHG., po czym
użyj kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1 /INC] do wyboru Program Change.
Użyj prawego przycisku kursora do wyboru kolumny NO. TITLE, a następnie użyj kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC]
do wyboru pamięci układu.
Tabela przyporządkowania pamięci układu do Program
Change jest zamieszczona na stronie 273 instrukcji oryginalnej. Dla wyzerowania przyporządkowania Program
Change do początkowych ustawień domyślnych, użyj
przycisków kursora do wyboru przełącznika INITIALIZE,
po czym wciśnij przycisk [ENTER], Pojawi się pokazane tu
okno dialogowe. Kliknij na OK dla inicjalizacji.
Bieżąca tabela przyporządkowania pamięci układu do Program Change może zostać
przesłana do zewnętrznego urządzenia MIDI przy użyciu MIDI Bulk Dump. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232.
Jeśli pamięć układu jest przyporządkowana do dwóch lub więcej Program Change, po
jej wywołaniu wysyłany jest Control Change o niższym numerze.
Jeśli wywołana pamięć układu nie jest przyporządkowana do Program Change, wysyłany jest komunikat System Exclusive Change Scene Recall. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w ,,Sterowanie parametrami poprzez System Exclusive &quot; na stronie
231.

01V-Instrukcja

użytkowania

228

Rozdział 1 7 - M I D I

Używanie Program Change
W poniższym przykładzie wywołana zostaje pamięć układu #10 w 01V-A i wysłany
zostaje MIDI Program Change #10, w wyniku czego w 01V-B również zostaje wywołana pamięć układu #10. Użyta zostaje przy tym wyjściowa tabela przyporządkowania
Program Change. Po zmianie przyporządkowań pamięci układu do Program Change,
Program Change #10 może zostać użyty do wywołania innej pamięci układu w 01V-B,
lub też 01V-A może zostać ustawiony do wysyłania innego Program Change po wywołaniu pamięci układu #10.

W poniższym przykładzie wywołany zostaje program lub barwa #5 w keyboardzie
MIDI i wysłany zostaje komunikat MIDI Program Change #5, w wyniku czego wywołana zostaje pamięć układu #5 w 01V. Użyta zostaje przy tym wyjściowa tabela przyporządkowania Program Change. Po zmianie przyporządkowań pamięci układu do Program Change, Program Change #5 może zostać użyty do wywołania innej pamięci
układu w 01V.

W poniższym przykładzie Program Change #26 zostaje wstawiony do songu w sekwencerze. Gdy song jest od
Program Change #26 i w 01V zostaje w ten sposób wywołana automatycznie pamięć
układu #26. Ponieważ 01V wysyła komunikaty Program Change podczas wywoływania układów roboczych, wywoływanie układów może być nagrywane na sekwencerze
w czasie rzeczywistym.

01V- Instrukcja

użytkowania

w

Sterowanie parametrami poprzez Control Change

2 2 9

Sterowanie parametrami poprzez Control Change
Po odebraniu komunikatu MIDI Control Change zmieniony zostaje parametr miksera, stosownie do tabeli przyporządkowującej parametry do Control Change. I na odwrót, gdy regulowany jest parametr, 01V wysyła komunikat MIDI Control Change,
który może zostać użyty do sterowania innym 01V, lub też może zostać zapisany w
sekwencerze dla automatycznego sterowania parametrem.
Do komunikatów Control Change od 0 do 95 i od 102 do 119 można przyporządkowywać do 114 parametrów miksera. Wyjściowo parametry 01V są przyporządkowane
do Program Change według tabeli ,,01V Parameter to MIDI Program Change Table &quot; na
stronie 274 oryginalnej instrukcji. Te przyporządkowania mogą być zmieniane na stronie MIDI 3. Te przyporządkowania są używane zarówno do wysyłania, jak i do odbierania, jeśli więc Control Change #10 jest przyporządkowany do tłumika kanału 10, to
01V ustawi tłumik kanału 10 po odebraniu Program Change #10, jak również wyśle
Program Change #10 gdy regulowany jest tłumik kanału 10. Zamieszczone są również
tabele przyporządkowań dla mikserów Yamaha Programmable Mixer i Yamaha 03D.
Dla wysyłania i odbierania przez 01V komunikatów MIDI Control Change, przełączniki Control Change Tx i Rx na stronie MIDI 1 muszą być włączone (ON). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

1.

Przy użyciu przycisku [MIDI] wywołaj pokazaną poniżej stronę MIDI 3.

2.

Używając przycisków kursora wybierz kolumnę CTL CHG., po czym
użyj kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1 /INC] do wyboru Control Change.
Ponieważ Control Change 0 i 32 są używane w połączeniu z komunikatami Program
Change i Bank Select, niektóre sekwencery MIDI mogą nie nagrywać prawidłowo tych
Control Change. W takim przypadku ustaw Control Change 0 i 32 na NO ASSIGN.

3.

Użyj prawego przycisku kursora do wyboru kolumny PARAMETER, a
następnie użyj kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1 /INC]
do wyboru parametrów.
Tabela przyporządkowania parametrów do Control
Change jest zamieszczona na stronie 273 oryginalnej
instrukcji. Dla wyzerowania przyporządkowania Program Change do początkowych ustawień domyślnych,
użyj przycisków kursora do wyboru przełącznika INITIALIZE, po czym wciśnij przycisk [ENTER]. Pojawi się
pokazane tu okno dialogowe. Wybierz DEFAULT dla
inicjalizacji.
Przełączniki P.MIX 01 i 03D są używane do konfigurowania Control Change dla użytku z mikserami Yamaha Programmable Mixer i Yamaha 03D. Tabele przyporządkowań
dla tych mikserów znajdują się na stronie 277 oryginalnej instrukcji.
Bieżąca tabela przyporządkowania parametrów do Control Change może zostać przesłana do zewnętrznego urządzenia MIDI przy użyciu MIDI Bulk Dump. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232.

01V- Instrukcja

użytkowania

230

Rozdział 1 7 - M I D I

Gdy odbierany jest komunikat Control Change, gdy wyświetlana jest strona MIDI 1,
to ten Control Change zostaje wybrany automatycznie, pozwalając na ustalenie w
łatwy sposób, który Control Change został przesłany, gdy użyty został suwak lub inny
zewnętrzny kontroler MIDI.

Używanie Control Change
W poniższym przykładzie użyty jest tłumik Master w 01V-A i wysłany zostaje MIDI
Control Change #27, w wyniku czego przeregulowany zostaje również tłumik Master
w 01V-B. Użyta zostaje przy tym wyjściowa tabela przyporządkowań Control Change.
Po zmianie przyporządkowań Control Change do parametrów, Control Change #27
może zostać użyty do przeregulowania innego parametru w 01V-B, lub też 01V-A
może zostać ustawiony do wysyłania innego Control Change, gdy używany jest tłumik Master.

W poniższym przykładzie przyporządkowywałny kontroler MIDI w keyboardzie MIDI
jest przyporządkowany do Control Change #85. Gdy ten kontroler jest regulowany,
wysłany zostaje Control Change #85, w wyniku czego przeregulowana zostaje wysyłka
efektu 1 dla kanału wejściowego 9 w 01V. Użyta zostaje przy tym wyjściowa tabela
przyporządkowań Control Change. Po zmianie przyporządkowań Control Change do
parametrów, kontrolery MIDI mogą zostać użyte do regulowania innych parametrów
w01V.

07 V-- Instrukcja użytkowania

Sterowanie p a r a m e t r a m i p o p r z e z System Exclusive

231

W poniższym przykładzie ruchy tłumika kanału wejściowego 5 są nagrywane w czasie
rzeczywistym na sekwencerze MIDI przy pomocy Control Change #5. Podczas odtwarzania sekwencer wysyła komunikaty Control Change #5 z powrotem do 01V i stosowanie do tego porusza się tłumik 5. Ta technika może być również zastosowana do
przycisków [ON], regulatorów panoramy i efektów, zapewniając automatykę miksowania.

Sterowanie parametrami poprzez System Exclusive
Parametry miksera 01V mogą być również sterowane w czasie rzeczywistym przy pomocy komunikatów MIDI System Exclusive. Gdy regulowany jest parametr, 01V wysyła komunikat System Exclusive Parameter Change. Funkcje Transmit i Request na stronie MIDI 5 wykorzystują komunikaty System Exclusive dla żądania ustawień parametrów z innego 01V.
Gdy wywoływane są programy z bibliotek korekcji, dynamiki lub efektów, wysyłane są
również komunikaty System Exclusive Parameter Change Library Recall. Gdy kanały
są odsłuchiwane solo, wysyłane są komunikaty System Exclusive Parameter Change
Key Remote.
Jeśli wywołana zostaje pamięć układu, która nie jest przyporządkowana do Program
Change, wysłany zostaje komunikat System Exclusive Parameter Change Scene Recall.
Dla wysyłania i odbierania przez 01V komunikatów System Exclusive Parameter Change, przełączniki PARAM. CHANGE Tx i Rx na stronie MIDI 1 muszą być włączone
(ON). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.
Format danych dla komunikatów System Exclusive Parameter Change znajdziesz w
dodatku ,,MIDI Data Format &quot; na stronie 280 oryginalnej instrukcji.

\

01V- Instrukcja

użytkowania

232

Rozdział 1 7 - MIDI

Wypis blokowy
Przy pomocy System Exclusive Bulk Dump można przekazywać do innego urządzenia
MIDI pamięci układu, programy bibliotek oraz dane systemowe, jak rejestrator MIDI czy
komputer. Może to zostać wykorzystane do archiwizowania ważnych danych z 01V w
rejestratorze MIDI czy komputerze, lub też do przesyłania danych pomiędzy 01V.
01V może wysyłać komunikaty MIDI System Exclusive Bulk Dump w dowolnym momencie. Przełącznik BULK Rx na stronie MIDI 1 musi być włączony (ON), żeby 01V
mógł reagować na żądania Bulk Dump z innych urządzeń. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

1.

Przy użyciu przycisku [MIDI] wywołaj pokazaną poniżej stronę MIDI 4.

2.

Używając przycisków kursora wybierz przełącznik CATEGORY, po czym
wciśnij przycisk [ENTER].
Przełącznik wybranej kategorii pozostanie podświetlony (nagatyw).

3.

Dla kategorii SCENE.MEM., LIBRARY i REMOTE użyj przycisków kursora, kółka PARAMETER lub przycisków [-1/DEC] i [+1/INC] dla ustawienia parametrów TYPE, FROM i TO.
Rodzaj danych

Rodzaj

Zakres

Opis

ALL

-

-

Wszystkie poniższe d a n e

S E T U P MEM.

-

-

D a n e ustawień 01V (wszystkie bieżące
ustawienia)

PGM. TABLE

-

-

U s t a w i e n i a s t r o n y MIDI 2 ( t a b e l a
p r z y p o r z ą d k o w a ń p a m i ę c i układu d o
Program Change)

CTL. TABLE

-

-

U s t a w i e n i a s t r o n y MIDI 3 ( t a b e l a
p r z y p o r z ą d k o w a ń p a m i ę c i układu d o
Control C h a n g e )

S C E N E MEM.

-

EDIT, 1 - 9 9

P a m i ę c i układu (EDIT to b u f o r edycji)

EQ

41-80

Programy użytkownika biblioteki korekcji

DYNA

41-80

Programy użytkownika biblioteki dynamiki

EFF

43-99

Programy użytkownika biblioteki efektów

INTP

Banki 1 - 4

Banki strony REMOTE 1

MMC

ALL (punkty lokacji 1 - 6 ) Punkty lokacji strony REMOTE 2

UDEF

Banki 1 - 4

LIBRARY

REMOTE

4.

Banki strony REMOTE 3

Używając przycisków kursora wybierz przełącznik REQUEST lub TRANSMIT, po czym wciśnij przycisk [ENTER].
Po użyciu REQUEST, 01V wysyła komunikat MIDI Bulk Dump Request. Urządzenie
odbierające wysyła następnie żądane dane do 01V. Po wciśnięciu TRANSMIT, 01V wysyła dane określonej kategorii poprzez Bulk Dump.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Wypis blokowy

233

TRANSMIT INTERVAL - ten parametr określa odstęp czasowy pomiędzy blokami
danych podczas transmisji Bulk Dump. Urządzenia MIDI o względnie małych buforach danych mogą zostać łatwo przeładowane danymi MIDI. Ustawienie odstępu czasowego na przykład na 300 ms, pozwala wolniejszemu urządzeniu MIDI na prawidłowe przetwarzanie otrzymanych danych MIDI. Ustawienie odstępu na 0 może być użyte podczas przesyłania danych Bulk Dump pomiędzy 01V.

U ż y w a n i e MIDI Bulk D u m p
W poniższym przykładzie pamięci układu i programy efektów użytkownika z 01V-A są
przekazywane do 01V-B przy pomocy MIDI Bulk Dump. Przełącznik BULK Rx na stronie MIDI 1 w 01V-B musi być włączony (ON), w przeciwnym razie dane Bulk Dump
będą pomijane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na
stronie 224.

W poniższym przykładzie wszystkie dane z 01V są przekazywane do rejestratora MIDI.
Urządzeniem zapisującym może być również komputer z oprogramowaniem MIDI,
które ma możliwość zarządzania danymi Bulk Dump. Przełącznik BULK Rx na stronie
MIDI 1 musi być włączony (ON), żeby można było przesyłać dane Bulk Dump z zewnętrznego rejestrującego urządzenia MIDI do 01V. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

01V- Instrukcja użytkowania

234

Rozdział 1 7 - M I D I

Funkcja Local Control
Funkcja MIDI Local Control może być użyta do zdalnego sterowania 01V. Normalnie
manipulatory 01V (tłumiki, przyciski, regulatory obrotowe i strony wyświetlacza) ustawiają wewnętrzne parametry 01V. Gdy funkcja Local Control jest wyłączona (OFF),
wewnętrzne parametry pozostają niezmienione, gdy używane są manipulatory, lecz
wysyłane są komunikaty System Exclusive Parameter Change, które mogą być używane do sterowania innym 01V. Takie sterowanie obejmuje wszystkie parametry, które są
zapamiętywane w układach roboczych oraz ustawienia Solo i odsłuchu. Gdy funkcja
Local Control jest wyłączona, wartości parametrów wyświetlane w lokalnym 01V są w
rzeczywistości parametrami w zdalnym 01V. Oprócz tego mierniki w lokalnym 01V
pokazują poziomy sygnałów w zdalnym 01V. Jest to bardzo użyteczne, gdy dwa 01V są
powiązane kaskadowo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Kaskadowe łączenie 01V &quot; na stronie 214.

1.

Używając przycisku [MIDI] wywołaj pokazaną poniżej stronę MIDI 5.

2.

Przy pomocy przycisków kursora wybierz przełącznik LOCAL CONTROL i wciśnij przycisk [ENTER].
Local Control zostanie wyłączony i pojawi się pokazana poniżej strona MIDI 5.

Gdy Local Control jest wyłączony, obszar funkcji wyświetlacza pozostaje
podświetlony, jak tutaj, przypominając, że Local Control jest wyłączony.
Funkcje TRANSMIT i REQUEST są używane do dopasowania lokalnych i
zdalnych ustawień, gdy 01V są połączone po raz pierwszy. Funkcja
TRANSMIT przesyła ustawienia lokalnego 01V CONTROLLER do zdalnie
sterowanego 01V. Funkcja REQUEST żąda przesłania ustawień ze zdalnego 01V i stosownie do nich ustawia lokalny 01V CONTROLLER. Funkcja ta nie wpływa na zewnętrzne parametry 01V.
Dla pamięci układu, lokalny 01V zapamiętuje i wywołuje swoje własne ustawienia
parametrów niezależnie od funkcji Local Control.
Pamiętaj o tym, że jeśli funkcja Local Control jest używana do sterowania zdalnym
01V (czyli jeśli Local Control jest wyłączony w lokalnym 01V), zdalne sterowanie
może zostać zakłócone przez zakłócenia zegara w lokalnym 01V. I podobnie, jeśli parametry były regulowane bezpośrednio w zdalnym 01V, mierniki w lokalnym 01V
mogą pokazywać nieprawidłowe poziomy.
Funkcja Local Control nie może zostać wyłączona gdy odbywa się przejście poziomów
(Fade Time) pomiędzy kolejnymi układami roboczymi; pojawi się wówczas komunikat ostrzegawczy. Local Control może oczywiście zostać włączona, gdy odbywa się
przejście poziomów.

01V- Instrukcja użytkowania

Funkcja Local Control

235

W poniższym przykładzie 01V-A (zdalny) i 01V-B (lokalny) są powiązane kaskadowo
dla pracy 48-kanałowej. Przy pomocy funkcji Local Control oba 01V mogą być sterowane przy użyciu tłumików, przycisków, regulatorów obrotowych i stron wyświetlacza
w 01V-B. Również i poziomy sygnałów w 01V-A mogą być mierzone w 01V-B. Dla sterowania 01V-B, funkcja Local Control w 01V-B musi być włączona (ON). Dla sterowania 01V-A, funkcja Local Control w 01V-B musi zostać wyłączona (OFF). Oba 01V powinny być ustawione na ten. sam PORT (MIDI lub TO HOST), a kanał odbiorczy MIDI
(Rx) w 01V-A powinien odpowiadać kanałowi wysyłającemu w 01V-B. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

01V- Instrukcja

użytkowania

236

Rozdział 1 7 - M I D I

MIDI Machine Control
Przy użyciu komend MIDI Machinę Control (MMC) można sterować z 01V rejestratorem kompatybilnym z MMC. Przyciski [ON] od 1 do 6 mogą są używane do sterowania funkcjami napędu, natomiast przyciski [SEL] od 1 do 6 mogą być używane do wyszukiwania sześciu definiowalnych punktów lokacyjnych. Komendy MMC są przesyłane poprzez MIDI.

1.

Przy pomocy przycisku [REMOTE] wysyłaj pokazaną poniżej stronę
REMOTE 2.

Gdy wyświetlana jest ta strona, manipulatory inne, niż przyciski [ON] od 1 do 6, jak
również [SEL] od 1 do 6 są nieaktywne.

2.

Używając przycisków kursora wybierz parametr DEVICE No, a kółkiem
PARAMETER lub przyciskami [-1/DEC] i [+1 /INC] wybierz numer urządzenia.
Numer urządzenia, który może być ustawiany na wartość od 1 do 127 i ALL, powinien
być ustawiony zgodnie ze sterowanym rejestratorem. Po ustawieniu na ALL, wszystkie
podłączone, zgodne z MMC rejestratory mogą być sterowane wspólnie.

3.

Użyj przycisków [ON] od 1 do 6 do wysyłania podanych poniżej komend do rejestratora.
P r z y c i s k ON

Funkcja

W a r t o ś ć k o m e n d y MMC

1

Rewind (przewijanie do tyłu)

05

2

F a s t Forward (przewijanie d o p r z o d u )

04

3

Stop

01

4

Play ( o d t w a r z a n i e )

02

5

P a u s e (pauza)

09

6

Record (nagrywanie)

06

4.

Używając przycisków kursora i kółka PARAM ETER, lub przycisków [1/DEC] i [+1/INC] ustaw czasy lokacji w godzinach, minutach, sekundach i ramkach.

5.

Przy pomocy przycisków [SEL] od 1 do 6 możesz wysyłać komendy
lokacji do rejestratora.
Punkty lokacyjne mogą być zapamiętywane przy pomocy MIDI Bulk Dump. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wypis Blokowy &quot; na stronie 232.

01V-

Instrukcja

użytkowania

MIDI M a c h i n e Control

237

W poniższym przykładzie twardodyskowy komputerowy system nagrywający jest zdalnie sterowany z 01V przy pomocy komend MMC. Numer urządzenia na stronie REMOTE 2 w 01V musi odpowiadać numerowi rejestratora twardodyskowego.

W poniższym przykładzie cyfrowy rejestrator wielośladowy, kompatybilny z MMC,
jest zdalnie sterowany z 01V przy pomocy komend MMC. Numer urządzenia na stronie REMOTE 2 w 01V musi odpowiadać numerowi rejestratora wielośladowego.

01V- Instrukcja

użytkowania

238

Rozdział 1 7 - MIDI

Kontrolery MIDI definiowane przez użytkownika
Przyciski [SOLO], przyciski [ON] oraz tłumiki kanałów od 1 do 16 i tłumik Master mogą
zostać użyte jako kontrolery MIDI do zdalnego sterowania urządzeniami MIDI. Do każdego manipulatora można przyporządkować ciągi danych MIDI o długości do 16 bajtów,
a te przyporządkowania są aktywne tylko wówczas, gdy wyświetlana jest strona REMOTE
3. Po wywołaniu innej strony manipulatory powracają do swoich normalnych funkcji.
Cztery zestawy przyporządkowań mogą być zapamiętywane w bankach od 1 do 4.
1.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k u [REMOTE] w y w o ł a j p o k a z a n ą p o n i ż e j s t r o n ę REMOTE 3.

Gdy ta strona jest wyświetlana, podczas operowania przyciskami [SOLO] i [ON], jak
również tłumikami w kanałach od 1 do 16 oraz Master, wysyłane są przyporządkowane do nich dane MIDI. Inne manipulatory są nieaktywne.
2.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w [SEL] w y b i e r z k a n a ł o d 1 d o 1 6 l u b M a s t e r , a
p r z y c i s k a m i k u r s o r a i [ENTER] w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k i SOLO, ON i FADER.
Manipulatory mogą zostać również wybrane prze ich użycie. Użycie na przykład tłumika w kanale 5 powoduje jego automatyczny wybór. Przełącznik wybranego manipulatora staje się podświetlony. Kanał Master nie posiada przycisku [SOLO],

3.

Przy u ż y c i u p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z p a r a m e t r y DATA i u s t a w je
k ó ł k i e m PARAMETER l u b p r z y c i s k a m i [ - 1 / D E C ] i [ + 1 / I N C ] .
Można ustawić następujące dane szesnastkowe DATA.
Hex: 00-FF
SW: przyciski [SOLO] i [ON] (7F dla ON, 00 dla OFF)
FAD: Tłumiki (00-7F)
END: Zakończenie komendy

4.

U ż y w a j ą c p r z y c i s k ó w k u r s o r a w y b i e r z p r z e ł ą c z n i k i BANK, p o c z y m
w c i ś n i j p r z y c i s k [ENTER], u a k t y w n i a j ą c w y b r a n y b a n k .
Przycisk wybranego banku staje się podświetlony.
W trybie UNLATCH przyciski [SOLO] i [ON] działają jako przełączniki chwilowe, a
określone dane zostają wysłane, gdy zostaną wciśnięte i puszczone. SW jest wysyłane
jako 7F, gdy przycisk zostanie wciśnięty, a jako 00, gdy zostanie puszczony.
W trybie LATCH przyciski [SOLO] i [ON] działają jako przełączniki stabilne (tzn. pozostają włączone po wciśnięciu), a określone dane zostają wysłane tylko wtedy, gdy zostaną wciśnięte. SW jest wysyłane jako 7F, gdy przycisk zostanie wciśnięty, a jako 00,
gdy zostanie wciśnięty ponownie.
Gdy komunikat Control Change zostanie odebrany wówczas, gdy widoczna jest strona REMOTE 3, jego wartość pojawia się w okienkach DATA, pozwalając na łatwe określenie, który Control Change został wysłany, gdy na przykład użyty został suwak w
zewnętrznym sterowniku MIDI.
Własne przyporządkowania są zapamiętywane gdy wybrane zostaną inne banki, a
banki mogą być zapamiętywane przy użyciu MIDI Bulk Dump. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w ,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232.

01V-Instrukcja

użytkowania

Wiązanie z e sobą 01V 2 3 9

Dla wyzerowania banku do jego wyjściowych przyporządkowań, uaktywnij go, wybierz przełącznik INITIALIZE, po czym wciśnij przycisk [ENTER], Pojawi się okienko z
żądanie potwierdzenia. Wybierz OK, po czym wciśnij przycisk [ENTER] potwierdzając
akcję. Wybrany bank powróci do wyjściowych przyporządkowań.
W poniższym przykładzie wyświetlana jest strona REMOTE 3 i używany jest kontroler
modulacji w keyboardzie MIDI. 01V wykrywa Modulation Controller Control Change
#1 i przyporządkowuje go do wybranego tłumika 01V. Następnie, gdy używany jest
ten tłumik, 01V wysyła z powrotem do keyboardu MIDI komunikaty Control Change
#1.01V musi być ustawiony na odbieranie komunikatów MIDI Control Change. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

Wiązanie ze sobą 01V
Połączenie TO HOST wiąże ze sobą dwa lub większą liczbę 01V dla jednoczesnej pracy.
Jeśli więc na przykład tryb roboczy tłumików zostanie ustawiony na Aux 1 w 01 V-B, to
tryb roboczy tłumików w 01V-A będzie również ustawiony na Aux 1 - i na odwrót.
Oto inne powiązane funkcje.
o

Operacje

Tryby tłumików i wybór strony wyświetlacza, edycja nazwy pamięci układu, zapamiętywanie (włącznie z nazwą) i wywoływanie układów roboczych
o

Parametry

Solo, punkt pomiaru sygnału (strona HOME 5), włączanie/wyłączanie funkcji mierników Peak Hold
Parametr LINK PORT na stronie MIDI 1 powinien być ustawiony na HOST. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

01V- Instrukcja

użytkowania

240

Rozdział! &quot; -MIDI

Wiązanie 0 1 V przy użyciu p o r t ó w MIDI
Jeśli port TO HOST jest połączony z komputerem dla zastosowań MIDI, jednoczesna
współpraca dwóch 01V jest nadal możliwa przy pomocy portów MIDI, tak, jak na poniższym
rysunku. Parametr LINK PORT na stronie MIDI 1 powinien być ustawiony na
MIDI. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

K a s k a d o w ewiązanie d w ó c h , lub większej liczby 0 1 V
Trzy lub więcej 01V może być wiązanych jak na poniższym rysunku, choć w tym przypadku
tylko regulacje wykonywane w 01V-A są odzwierciedlane w innych 01V. Regulacje
wykonywane w 01V-B lub 01V-C, nie wpływają na inne 01V. Parametr LINK
PORT na stronie MIDI 1 powinien być ustawiony na MIDI. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

01V- Instrukcja użytkow.ria

Przykładowe systemy

241

Przykładowe systemy

18
W t y m rozdziale...

01V i rejestrator z interfejsem ADAT

242

01V i dwa rejestratory z interfejsem ADAT

244

01V i rejestrator z interfejsem Tascam

246

01V i dwa rejestratory z interfejsem Tascam

248

01V i Pro Tools (AES/EBU)

250

01V- Instrukcja użytkowania

242

Rozdział 1 8 - P r z y k ł a d o w e s y s t e m y

01V i rejestrator z interfejsem ADAT
W tym przykładzie zostało pokazane, w jaki sposób można użyć 01V z ośmiośladowym magnetofonem cyfrowym, lub z ośmiośladowym rejestratorem twardodyskowym, który wykorzystuje optyczne złącze ADAT i stworzyć w ten sposób 16-wejściowy,
8-śladowy, w pełni cyfrowy system nagraniowy. System ten posiada 16 wejść mikrofonowo-liniowych i 8 cyfrowych powrotów dla wielośladu, zapewniając 24 wejścia przy
zgrywaniu materiału.

Elementy systemu
o

Mikser cyfrowy 01V

o

Karta Option I/O MY8-AT

o

Ośmiośladowy magnetofon cyfrowy, lub ośmiośladowy rejestrator twardodyskowy, jak Alesis ADAT, Alesis ADAT XT, Alesis M20, Akai DR8, Akai DD8, Fostex D-90,
lub Fostex CX-8.

o

Dwa przewody optyczne ADAT

Więcej informacji na temat instalacji MY8-AT znajdziesz w ,,Instalacja kart Option 1/
O &quot; na stronie 218.

Konfiguracja zegara
Dla cyfrowego transferu audio, urządzenia cyfrowe audio muszą mieć zsynchronizowane zegary (patrz ,,O sygnałach zegara &quot; na stronie 206). W tym przykładzie cyfrowy
rejestrator wielośladowy jest urządzeniem głównym - źródłem zegara (master), a 01V i
magnetofon DAT są urządzeniami podrzędnymi (slave). 01V otrzymuje swój sygnał
zegara z wejścia karty Option I/O. DAT otrzymuje swój sygnał zegara z wyjścia Digital
Stereo Coaxial Out w 01V. Częstotliwość zegara, która jest taka sama jak częstotliwość
próbkowania, zostaje ustalona przy formatowaniu lub pierwszym nagrywaniu taśmy
wielośladowej.
Dla cyfrowego zapisu z magnetofonu DAT na cyfrowy wieloślad, DAT musi być skonfigurowany jako źródło zegara, a 01V i wieloślad jako urządzenia podrzędne. W takim
przypadku 01V powinien otrzymywać swój sygnał zegara poprzez wejście Digital Stereo Coaxial In, a cyfrowy rejestrator wielośladowy powinien otrzymywać swój sygnał
zegara poprzez połączenie z Option I/O w 01V. Częstotliwość próbkowania będzie taka
sama, jak na taśmie DAT, gdy była nagrywana. Jeśli zamiast magnetofonu DAT użyty
zostanie odtwarzacz CD, częstotliwość próbkowania będzie ustalona na 44.1 kHz, co
jest przemysłowym standardem dla muzycznych płyt CD.

Uwagi odnośnie systemu
o

Złącza cyfrowe IN i OUT w karcie MY8-AT są połączone z cyfrowym wielośladem
przy pomocy przewodów optycznych ADAT.

o

W magnetofonie ośmiościeżkowym ADAT użyj przycisku DIGITAL IN dla wybrania optycznego wejścia cyfrowego.

o

Mimo że 01V jest mikserem czteroszynowym, do wyjść cyfrowych można przypo-\
ządkować kombinację wyjść Bus, wysyłek Aux i wyjść bezpośrednich z kanałów,
co pozwala na jednoczesny zapis na ośmiu śladach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych Option I/O &quot; na stronie
219.

0 7 V - Instrukcja użytkowania

01V i rejestrator z interfejsem ADAT

01V- Instrukcja

243

użytkowania

244

Rozdział 1 8 - Przykładowe systemy

01V i dwa rejestratory z interfejsem ADAT
W tym przykładzie zostało pokazane, w jaki sposób można użyć dwóch 01V z dwoma
ośmiośladowymi magnetofonami cyfrowymi, lub z dwoma ośmiośladowymi rejestratorami twardodyskowymi, które wykorzystują optyczne złącza ADAT i stworzyć w ten
sposób 32-wejściowy, 16-śladowy, w pełni cyfrowy system nagraniowy. System ten
posiada 32 wejścia mikrofonowo-liniowe i 16 cyfrowych powrotów dla wielośladu,
zapewniając 48 wejść przy zgrywaniu materiału.
01V-A i 01V-B są ze sobą powiązane kaskadowo przy pomocy złączy Stereo Digital In I
stereo Digital Out. Sygnały audio 01V-B są ze sobą zmiksowane w sygnał stereo, który
jest następnie podany do 01V-A poprzez połączenie Digital Stereo Coaxial i zmiksowany
z sygnałami audio 01V-A. Połączenie TO HOST wiąże ze sobą dwa 01V dla jednoczesnej
pracy, jeśli więc na przykład tryb roboczy tłumików jest w 01V-A ustawiony na Aux 1, to
tryb roboczy tłumików w 01V-B również będzie ustawiony na Aux 1 - i na odwrót. Wię
cej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Kaskadowe łączenie 01V &quot; na stronie 214.

Elementy systemu
o

Dwa miksery cyfrowe 01V

o

Dwie karty Option I/O MY8-AT

o

Dwa ośmiośladowe magnetofony cyfrowe, lub ośmiośladowe rejestratory twardodyskowe, jak Alesis ADAT, Alesis ADAT XT, Alesis M20, Akai DR8, Akai DD8, Fostex
D-90, lub Fostex CX-8.

o

Cztery przewody optyczne ADAT

Więcej informacji na temat instalacji MY8-AT znajdziesz w ,,Instalacja kart Option 1/
O &quot; na stronie 218.

Konfiguracja zegara
Dla cyfrowego transferu audio, urządzenia cyfrowe audio muszą mieć zsynchronizo
wane zegary (patrz ,,O sygnałach zegara &quot; na stronie 206). W tym przykładzie cyfrowy
rejestrator wielośladowy A jest urządzeniem głównym - źródłem zegara (master), a
cyfrowy rejestrator wielośladowy B, oba 01V i magnetofon DAT są urządzeniami pod
rzędnymi (slave). Wieloślad cyfrowy B otrzymuje swój sygnał zegara poprzez połączę
nie synchronizacyjne z wielośladem B. Miksery 01V otrzymują swój sygnał zegara z
wejść kart Option I/O, a DAT z wyjścia Digital Stereo Coaxial Out w 01V. Częstotliwość
zegara, która jest taka sama jak częstotliwość próbkowania, zostaje ustalona przy formatowaniu lub pierwszym nagrywaniu taśmy wielośladowej.
Dla cyfrowego zapisu z magnetofonu DAT na cyfrowy wieloślad, DAT musi być skonfigurowany jako źródło zegara, a miksery 01V i wieloślady jako urządzenia podrzędne. Częstotliwość próbkowania będzie taka sama, jak na taśmie DAT, gdy była nagrywana. Jeśli zamiast magnetofonu DAT użyty zostanie odtwarzacz CD, częstotliwość próbkowania będzie
ustalona na 44.1 kHz, co jest przemysłowym standardem dla muzycznych płyt CD.

Uwagi odnośnie systemu
o

Złącza cyfrowe IN i OUT w kartach MY8-AT są połączone z cyfrowymi wieloślada
mi przy pomocy przewodów optycznych ADAT.

o

W magnetofonach ośmiościeżkowych ADAT użyj przycisku DIGITAL IN dla wy
brania optycznego wejścia cyfrowego.

o

Mimo że 01V jest mikserem czteroszynowym, do wyjść cyfrowych można przyporządkować kombinację wyjść Bus, wysyłek Aux i wyjść bezpośrednich z kanałów,
co pozwala na jednoczesny zapis na ośmiu śladach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych Option I/O &quot; na stronie
219.

07 V- Instrukcja użytkowania

01V i d w a rejestratory z interfejsem ADAT

245

01V- Instrukcja użytkowania

246

Rozdział 18 - Przykładowe systemy

01V i rejestrator z interfejsem Tascam
W tym przykładzie zostało pokazane, w jaki sposób można użyć 01V z ośmiośladowym magnetofonem cyfrowym, lub z ośmiośladowym rejestratorem twardodyskowym, który wykorzystuje złącze Tascam Digital Audio Interface (TDIF-1) i stworzyć w
ten sposób 16-wejściowy, 8-śladowy, w pełni cyfrowy system nagraniowy. System ten
posiada 16 wejść mikrofonowo-liniowych i 8 cyfrowych powrotów dla wielośladu,
zapewniając 24 wejścia przy zgrywaniu materiału.

Elementy systemu
o

Mikser cyfrowy 01V

o

Karta Option I/O MY8-TD

o

Ośmiośladowy magnetofon cyfrowy, lub ośmiośladowy rejestrator twardodyskowy, jak Tascam DA-38, Tascam DA-88, Tascam DA-98, lub Akai DD8.

o

Przewód cyfrowy Tascam PW-88D

Więcej informacji na temat instalacji MY8-TD znajdziesz w ,,Instalacja kart Option 1/
O &quot; na stronie 218.

Konfiguracja zegara
Dla cyfrowego transferu audio, urządzenia cyfrowe audio muszą mieć zsynchronizowane zegary (patrz ,,O sygnałach zegara &quot; na stronie 206). W tym przykładzie cyfrowy
rejestrator wielośladowy jest urządzeniem głównym - źródłem zegara (master), a 01V i
magnetofon DAT są urządzeniami podrzędnymi (slave). 01V otrzymuje swój sygnał
zegara z wejścia karty Option I/O. DAT otrzymuje swój sygnał zegara z wyjścia Digital
Stereo Coaxial Out w 01V. Częstotliwość zegara, która jest taka sama jak częstotliwość
próbkowania, zostaje ustalona przy formatowaniu lub pierwszym nagrywaniu taśmy
wielośladowej.
Dla cyfrowego zapisu z magnetofonu DAT na cyfrowy wieloślad, DAT musi być skonfigurowany jako źródło zegara, a 01V i wieloślad jako urządzenia podrzędne. W takim
przypadku 01V powinien otrzymywać swój sygnał zegara poprzez wejście Digital Stereo Coaxial In, a cyfrowy rejestrator wielośladowy powinien otrzymywać swój sygnał
zegara poprzez połączenie z Option I/O w 01V. Częstotliwość próbkowania będzie taka
sama, jak na taśmie DAT, gdy była nagrywana. Jeśli zamiast magnetofonu DAT użyty
zostanie odtwarzacz CD, częstotliwość próbkowania będzie ustalona na 44.1 kHz, co
jest przemysłowym standardem dla muzycznych płyt CD.

Uwagi odnośnie systemu
o

Złącze cyfrowe TDIF-1 w karcie MY8-AT jest połączone z cyfrowym wielośladem
przy pomocy przewodów cyfrowych Tascam PW-88D.

o

Karta MY8-TD posiada przełącznik wyboru urządzenia, który powinien być ustawiony stosownie do rodzaju podłączonego rejestratora. ,,EXT:88 &quot; dla DA-88.
,,INT:38 &quot; dla DA-38 lub innego.

o

Mimo że 01V jest mikserem czteroszynowym, do wyjść cyfrowych można przyporządkować kombinację wyjść Bus, wysyłek Aux i wyjść bezpośrednich z kanałów,
co pozwala na jednoczesny zapis na ośmiu śladach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych Option I/O &quot; na stronie
219.

o

Połączenie BNC zegara pomiędzy 01V a wielośladem cyfrowym jest nieodzowne
tylko wówczas, gdy wieloślad jest urządzeniem podrzędnym.

07 V- Instrukcja użytkowania

01V i rejestrator z interfejsem Tascam

01V- Instrukcja

247

użytkowania

248

Rozdział 1 8 - Przykładowe systemy

01V i dwa rejestratory z interfejsem Tascam
W tym przykładzie zostało pokazane, w jaki sposób można użyć dwóch 01V z dwoma
ośmiośladowymi magnetofonami cyfrowymi, lub z dwoma ośmiośladowymi rejestratorami twardodyskowymi, które wykorzystują złącza Tascam Digital Audio Interface
(TDIF-1) i stworzyć w ten sposób 32-wejściowy, 16-śladowy, w pełni cyfrowy system
nagraniowy. System ten posiada 32 wejścia mikrofonowo-liniowe i 16 cyfrowych powrotów dla wielośladu, zapewniając 48 wejść przy zgrywaniu materiału.
01V-A i 01V-B są ze sobą powiązane kaskadowo przy pomocy złączy Stereo Digital In I
stereo Digital Out. Sygnały audio 01V-B są ze sobą zmiksowane w sygnał stereo, który
jest następnie podany do 01V-A poprzez połączenie Digital Stereo Coaxial i zmiksowany
z sygnałami audio 01V-A. Połączenie TO HOST wiąże ze sobą dwa 01V dla jednoczesnej
pracy, jeśli więc na przykład tryb roboczy tłumików jest w 01V-A ustawiony na Aux 1, to
tryb roboczy tłumików w 01V-B również będzie ustawiony na Aux 1 - i na odwrót. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Kaskadowe łączenie 01V &quot; na stronie 214.

Elementy systemu
o

Dwa miksery cyfrowe 01V

o

Dwie karty Option I/O MY8-TD

o

Dwa ośmiośladowe magnetofony cyfrowe, lub ośmiośladowe rejestratory twardodyskowe, jak Tascam DA-38, Tascam DA-88, Tascam DA-98, lub Akai DD8.

o

Dwa przewody cyfrowe Tascam PW-88D

o

Przewód synchronizacyjny Tascam PW-88S

Więcej informacji na temat instalacji MY8-TD znajdziesz w ,,Instalacja kart Option 1/
O &quot; na stronie 218.

Konfiguracja zegara
Dla cyfrowego transferu audio, urządzenia cyfrowe audio muszą mieć zsynchronizowane zegary (patrz ,,O sygnałach zegara &quot; na stronie 206). W tym przykładzie cyfrowy
rejestrator wielośladowy A jest urządzeniem głównym - źródłem zegara (master), a
cyfrowy rejestrator wielośladowy B, oba 01V i magnetofon DAT są urządzeniami podrzędnymi (slave). Wieloślad cyfrowy B otrzymuje swój sygnał zegara poprzez połączenie synchronizacyjne z wielośladem B. Miksery 01V otrzymują swój sygnał zegara z
wejść kart Option I/O, a DAT z wyjścia Digital Stereo Coaxial Out w 01V. Częstotliwość
zegara, która jest taka sama jak częstotliwość próbkowania, zostaje ustalona przy formatowaniu lub pierwszym nagrywaniu taśmy wielośladowej.
Dla cyfrowego zapisu z magnetofonu DAT na cyfrowy wieloślad, DAT musi być skonfigurowany jako źródło zegara, a miksery 01V i wieloślady jako urządzenia podrzędne. Częstotliwość próbkowania będzie taka sama, jak na taśmie DAT, gdy była nagrywana. Jeśli zamiast magnetofonu DAT użyty zostanie odtwarzacz CD, częstotliwość próbkowania będzie
ustalona na 44.1 kHz, co jest przemysłowym standardem dla muzycznych płyt CD.

Uwagi odnośnie systemu
o

Złącza cyfrowe TDIF-1 w kartach MY8-AT są połączone z cyfrowymi wielośladami
przy pomocy przewodów cyfrowych Tascam PW-88D.

o

Karty MY8-TD posiadają przełączniki wyboru urządzenia, które powinny być ustawione stosownie do rodzaju podłączonego rejestratora. ,,EXT:88 &quot; dla DA-88.
,,INT:38 &quot; dla DA-38 lub innego.

o

Mimo że 01V jest mikserem czteroszynowym, do wyjść cyfrowych można przyporządkować kombinację wyjść Bus, wysyłek Aux i wyjść bezpośrednich z kanałów, co
pozwala na jednoczesny zapis na ośmiu śladach. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w ,,Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych Option I/O &quot; na stronie 219.

07 V- Instrukcja użytkowania

01V i d w a rejestratory z interfejsem Tascam

01V- Instrukcja

249

użytkowania

250

Rozdział 1 8 - Przykładowe systemy

01 Vi Pro Tools (AES/EBU)
W tym przykładzie zostało pokazane, w jaki sposób można użyć 01V z systemem Pro
Tools i stworzyć w ten sposób 16-wejściowy, 8-śladowy, w pełni cyfrowy system nagraniowy. System ten posiada 16 wejść mikrofonowo-liniowych i 8 cyfrowych powrotów
dla wielośladu, zapewniając 24 wejścia przy zgrywaniu materiału.
Interfejs Digidesign 888 I/O Audio Interface łączy 01V z systemem Pro Tools, ze specjalnym 50-stykowym przewodem Pro Tools pomiędzy kartą komputera a 888.01V
podłączony jest do 888 przy pomocy 25-stykowego przewodu D-sub i skrzynki rozdzielczej XLR/25-pin D-sub, udostępniających osiem wejść AES/EBU (cztery XLR) i
osiem wyjść AES/EBU (cztery XLR).
Funkcjami napędu Pro Tools można zdalnie sterować z 01V przy użyciu komend MIDI
Machine Control (MMC). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,MIDI Machine Control &quot; na stronie 236.

Elementy systemu
o

Mikser cyfrowy 01V

o

Karta Option I/O MY8-AE

o

System Pro Tools z interfejsem Digidesign 888 I/O

o

Skrzynka rozdzielcza XLR/25-pin D-sub (lub przewód pośredni XLR/25-pin D-sub)

o

Przewód 25-stykowy D-sub, przewód 50-stykowy Pro Tools

Więcej informacji na temat instalacji MY8-AE znajdziesz w ,,Instalacja kart Option 1/
O &quot; na stronie 218.

Konfiguracja zegara
Dla cyfrowego transferu audio, urządzenia cyfrowe audio muszą mieć zsynchronizowa
ne zegary (patrz ,,O sygnałach zegara &quot; na stronie 206). W tym przykładzie system Pro
Tools jest urządzeniem głównym - źródłem zegara (master), a 01V i magnetofon DAT są
urządzeniami podrzędnymi (slave). 01V otrzymuje swój sygnał zegara z wejścia karty
Option I/O. DAT otrzymuje swój sygnał zegara z wyjścia Digital Stereo Coaxial Out w
01V. Częstotliwość zegara, która jest taka sama jak częstotliwość próbkowania, zostaje
ustalona przez Pro Tools.
Dla cyfrowego zapisu z magnetofonu DAT na Pro Tools, DAT musi być skonfigurowany jako urządzenie główne, a 01V i Pro Tools jako podrzędne (slave). W takim przypadku 01V powinien otrzymywać swój sygnał zegara poprzez wejście Digital Stereo
Coaxial In, a system Pro Tools powinien otrzymywać swój sygnał zegara poprzez połączenie z Option I/O w 01V. Częstotliwość próbkowania będzie taka sama, jak na taśmie DAT, gdy była nagrywana. Jeśli zamiast magnetofonu DAT użyty zostanie odtwarzacz CD, częstotliwość próbkowania będzie ustalona na 44.1 kHz, co jest przemysłowym standardem dla muzycznych płyt CD.

Uwagi odnośnie systemu
o

Złącze cyfrowe AES/EBU w karcie MY8-AT jest połączone ze skrzynką rozdzielczą
XLR/25-pin D-sub przy pomocy 25-stykowego przewodu D-sub.

o

Skrzynka rozdzielcza jest połączona z interfejsem 888 I/O Audio Interface przy
pomocy kompatybilnych przewodów XLR AES/EBU.

o

Interfejs 888 I/O Audio Interface jest połączony z Pro Tools przy pomocy specjalnego 50-stykowego przewodu Pro Tools.

o

Skrzynka rozdzielcza XLR/25-pin D-sub musi być specjalnie wykonana i nie jest
dostępna w firmie Yamaha.

o

Zamiast skrzynki rozdzielczej można użyć przewodu pośredniego XLR/25-pin D-sub.

07 V- Instrukcja użytkowania

01V i Pro Tools (AES/EBU)

251

01V- Instrukcja użytkowania

01V- Instrukcja

użytkowania

Usuwanie problemów

253

Usuwanie problemów
Objaw

Porada
Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do odpowiedniego gniazda
sieciowego. Więcej informacji na ten t e m a t z n a j d z i e s z w ,,Podłączanie przewodu
zasilającego &quot; na stronie 11.

Nie m o ż n a w ł ą c z y ć 01V.

Upewnij się, że przełącznik P O W E R w 0 3 D jest ustawiony w położeniu ON.
Więcej informaqi znajdziesz w ,,Włączanie 01V &quot; na stronie 11.
Jeśli nadal nie m o ż e s z włączyć 03D, skontaktuj się z firmą Pro Musica (adres
wewnątrz okładki).

Wyświetlacz j e s t trudny do
odczytania.

Spróbuj wyregulować kontrast. Więcej informaqi znajdziesz w ,,Wyświetlacz,
manipulatory SELECTED CHANNEL i mierniki &quot; na stronie 16.
Sprawdź, czy włączone jest dla tego wejścia zasilanie p h a n t o m power +48 V.

Podłączony mikrofon
p o j e m n o ś c i o w y nie działa.

Regulatory SELECTED
CHANNEL PAN oraz EQ F i G
regulują n i e w ł a ś c i w y kanał.
Poziom s y g n a ł u w kanale
w e j ś c i o w y m j e s t za niski, lub za
wysoki.

Jeśli w tym s a m y m kanale wejściowym jest wetknięta wtyczka typu jack, wejście
XLR jest nieczynne. Więcej informacji znajdziesz w ,,Kanał wejściowy &quot; na stronie
40.
Przy p o m o c y przycisków [SEL] wybierz ż ą d a n y kanał. Więcej informacji
znajdziesz w ,,Przyciski SEL &quot; na stronie 32.
Upewnij się, że regulator GAIN i przełącznik PAD są ustawione poprawnie.
Więcej informaqi znajdziesz na stronie 41.
Użyj stron HOME do sprawdzenia poziomów. Więcej informaqi na ten temat
znajdziesz w ,,Pomiary poziomu sygnałów &quot; na stronie 83.

Tłumiki nie działają z g o d n i e z
oczekiwaniami.

Upewnij się, że m a s z wybrany właściwy tryb roboczy tłumików Więcej informaqi
na ten temat z n a j d z i e s z w części ,,Tłumiki (oraz regulatory obrotowe Return &quot; na
stronie 35.

Przyciski [SEL] nie działają
z g o d n i e z oczekiwaniami.

Upewnij się, że m a s z wybrany właściwy tryb roboczy tłumików. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w części ,,Przyciski SEL &quot; na stronie 32.

Przyciski [SOLO] nie działają
z g o d n i e z oczekiwaniami.

Upewnij się, że m a s z wybrany właściwy tryb roboczy tłumików. Więcej informacji
na ten t e m a t znajdziesz w części ,,Przyciski SOLO &quot; na stronie 33.

Przyciski [ON] nie działają
z g o d n i e z oczekiwaniami.

Upewnij się, że m a s z wybrany właściwy tryb roboczy tłumików. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w części ,,Przyciski ON &quot; na stronie 34.

Regulatory o b r o t o w e p o w r o t ó w
efektów nie działają z g o d n i e z
oczekiwaniami.

Upewnij się, że m a s z wybrany właściwy tryb roboczy tłumików Więcej informaqi
na ten temat znajdziesz w części ,,Tłumiki (oraz regulatory obrotowe Return &quot; na
stronie 35.

Nie m o ż n a w y k o r z y s t a ć kanałów
w e j ś c i o w y c h od 17 do 24.

Kanały wejściowe od 17 do 24 są d o s t ę p n e tylko w ó w c z a s , gdy zainstalowana
jest o p q o n a l n a karta Option I/O. Więcej informacji z n a j d z i e s z w ,,0 o p q o n a l n y c h
kartach Option I/O &quot; na stronie 216.

Nie m o ż n a wybrać p a s m HI-MID
oraz LOW-MID korekcji w
kanałach w e j ś c i o w y c h od 17 do
24.

Kanały wejściowe od 17 do 24 w y p o s a ż o n e są w korektory d w u p a s m o w e , a
więc tych p a s m nie m o ż n a wybrać.

Nie m o ż n a w y s ł a ć s y g n a ł u z
kanałów w e j ś c i o w y c h od 17 do
24 do w y s y ł e k Aux 3 i 4.

J e s t to prawidłowe. Kanały wejściowe od 17 do 24 m o g ą wysyłać sygnały tylko
do wysyłek Aux 1 i 2. Więcej informaqi znajdziesz w ,,0 wysyłkach Aux &quot; na
stronie 94.

Sygnały w e j ś ć od 1 do 8
pojawiają s i ę w kanałach
w e j ś c i o w y c h od 17 do 24.

Dzieje się tak prawdopodobnie z powodu z a m i a n y wejść. Więcej informacji
znajdziesz w . Z a m i a n a wejść 1-8 i 17-24 &quot; na stronie 51.

Sygnały w e j ś c i o w e s ą o b e c n e ,
lecz na wyjściu s t e r e o nie ma nic.

P o d n i e ś tłumik S T E R E O i włącz przycisk S T E R E O [ON], Upewnij się, że kanały
są s k o m u t o w a n e na wyjście stereo. Więcej informacji na ten t e m a t znajdziesz w
części ,,Komutacja w kanałach wejściowych &quot; na stronie 49.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Usuwanie p r o b l e m ó w 254

Objaw

Porada
Upewnij się, że przełącznik MONITOR-2TR IN jest ustawiony na MONITOR.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Używanie odsłuchu &quot; na
stronie 78.

Sygnały wejściowe są obecne,
l e c z na w y j ś c i u o d s ł u c h o w y m i
n a s ł u c h a w k a c h nie m a n i c .

Upewnij się, że na stronie S E T U P 2 zostało wybrane źródło odsłuchu S O U R C E .
Więcej informacji znajdziesz w ,,Ustawianie odsłuchu &quot; na stronie 78.
Upewnij się, że regulator MONITOR OUT LEVEL (lub P H O N E S LEVEL) jest
otwarty. S p r a w d ź również parametr MONI TRIM na stronie S E T U P 2. Więcej
informacji na ten t e m a t znajdziesz w ,,Ustawianie odsłuchu &quot; na stronie 78

Wybrany j e s t tryb S o l o , l e c z
nic n i e j e s t s ł y s z a l n e .

Upewnij się, że przełącznik MONITOR-2TR IN jest ustawiony na MONITOR.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Wejście dla dwuśladu (2TR IN) &quot;
na stronie 77.
Upewnij się, że regulator MONITOR OUT LEVEL (lub P H O N E S LEVEL) jest
otwarty. Sprawdź również parametr MONI TRIM na stronie S E T U P 2. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ,,Używanie solo &quot; na stronie 81.

S o l o nie działa z g o d n i e z
oczekiwaniami, a wskaźniki
przycisków [SOLO] ś w i e c ą s i ę
zamiast migać.

Sprawdź, czy funkcja S O L O jest aktywna. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w ,,Ustawianie Solo &quot; na stronie 80.

Kanały przekraczają z a p a s
wysterowania, z w ł a s z c z a p o
z a s t o s o w a n i u korekcji.

Użyj funkcji Attenuator na stronie EQ dla zmniejszenia poziomu. Więcej
informacji znajdziesz w ,,Tłumienie sygnałów w kanałach wejściowych &quot; na stronie
43.

S y g n a ł z wejścia Digital S t e r e o
Coaxial In pojawia s i ę w
kanałach w e j ś c i o w y c h 13 i 14.

Prawdopodobnie wejście Digital Stereo Coaxial In jest zamienione z wejściami
13 i 14. Więcej informacji znajdziesz w ,,Cyfrowe wejście Digital S t e r e o In &quot; na
stronie 213.

Sygnały p o d ł ą c z o n e d o w e j ś ć 1 3
i 14 nie są słyszalne.

Prawdopodobnie wejście Digital Stereo Coaxial In jest zamienione z wejściami
13 i 14 na stronie PAN/ROUT 4. Więcej informacji znajdziesz w ,,Cyfrowe
wejście Digital Stereo In &quot; na stronie 213.

S y g n a ł z wejścia 2TR IN pojawia
s i ę w kanałach w e j ś c i o w y c h 15 i
16.

Prawdopodobnie przełącznik 15/16-2TR IN jest ustawiony w położeniu 2TR IN.
Więcej informacji znajdziesz w ,,Wejście dla dwuśladu (2TR IN) &quot; na stronie 77.

Sygnały p o d ł ą c z o n e d o w e j ś ć 1 5
i 16 nie są słyszalne.

Prawdopodobnie przełącznik 15/16-2TR IN jest ustawiony w położeniu 2TR IN.
Więcej informacji znajdziesz w ,,Wejście dla dwuśladu (2TR IN) &quot; na stronie 77.

Nie m o ż n a wybrać tłumików
s u m y w y j ś ć Bus.

S u m a r y c z n e poziomy wyjść Bus są ustawiane przy pomocy wirtualnych
tłumików na stronie PAN/ROUT 3. Więcej informacji znajdziesz w ,,Ustawianie
sumarycznych poziomów na wyjściach Bus Out &quot; na stronie 109.

Nagrania d o k o n y w a n e przez
Digital Stereo Coaxial In lub
Option l/O brzmią ziarniście.

Upewnij się, że funkcja Dither jest d o p a s o w a n a do długości słowa urządzenia
nagrywającego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ,,Dither &quot; na stronie
212.

Sygnały p o d a n e do Digital S t e r e o
In i Option l/O zawierają szumy.

Upewnij się, że wszystkie urządzenia cyfrowe są zsynchronizowane ze
wspólnym źródłem z e g a r a Wordclock. Więcej informacji znajdziesz w ,,0
sygnałach zegara &quot; na stronie 206.

Para s t e r e o kanałów
wejściowych jest
skonfigurowana, lecz s y g n a ł j e s t
o b e c n y jako m o n o f o n i c z n y .

Upewnij się, że kanał nieparzysty jest ustawiony w panoramie skrajnie w lewo, a
parzysty skrajnie w prawo. Więcej informacji znajdziesz w ,, P a n o r a m a w
kanałach wejściowych &quot; na stronie 47.

Para s t e r e o j e s t s k o n f i g u r o w a n a ,
lecz s y g n a ł jest w przeciwfazie.

Upewnij się, że dla obu kanałów jest ustawiona taka s a m a faza. Ustawienia fazy
nie s ą z e s o b ą wiązane, gdy kanały s ą konfigurowane jako para stereo. Więcej
informacji znajdziesz w ,,Odwracanie fazy sygnału wejściowego &quot; na stronie 42.

S y g n a ł jest opóźniony.

Upewnij się, że funkcja Channel Delay jest ustawiona prawidłowo. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w części ,,Opóźnienie sygnału w kanale &quot; na
stronie 45.

Tłumiki s ą d o d a n e d o grupy
tłumików, lecz g r u p o w a n i e nie
działa.

Upewnij się, że grupa tłumików jest włączona. Więcej informacji na ten t e m a t
znajdziesz w części ,,Grupowanie tłumików &quot; na stronie 55.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Usuwanie problemów

Objaw

255

Porada

Kanały są d o d a n e do grupy
wyciszającej, lecz wyciszanie
grupowe nie działa.

Upewnij się, że grupa wyciszająca jest włączona. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w części ,,Grupowanie wyciszania &quot; na stronie 56.

Nie można zapamiętać programu
korekcji.

Ustawienia korekcji nie m o g ą być zapamiętywane w programach stałych od 1
do 40. Spróbuj je zapamiętać w programach użytkownika od 41 do 80. Więcej
informacji znajdziesz w ,,Zapamiętywanie programów korekcji &quot; na stronie 68.
Ustawienia korekcji dla kanałów od 17 do 24 nie m o g ą być zapamiętywane.

Nie można w y w o ł a ć programów
korekcji dla kanałów w e j ś c i o w y c h
od 17 d o 24.

Programy korekcji nie m o g ą być wywoływane dla kanałów wejściowych od 17
d o 24.

Nie można zlokalizować
regulatorów panoramy w y s y ł e k
Aux.

Regulatory panoramy dla wysyłek Aux są d o s t ę p n e jedynie wówczas, gdy
wysyłki Aux z o s t a n ą sparowane. Więcej informacji znajdziesz w ,,Parowanie
wysyłek Aux &quot; na stronie 101.

Tłumiki s u m y w y j ś ć B u s działają
wspólnie.

Prawdopodobnie wyjścia Bus zostały sparowane. Więcej informacji znajdziesz w
,,Parowanie wyjść Bus &quot; na stronie 111.

Nie ma sygnału na wyjściach Omni.

Sprawdź przyporządkowanie źródeł dla OMNI OUT. Więcej informacji znajdziesz
w ,,Przyporządkowywanie wyjść Omni Out &quot; na stronie 116.

Nie można w y s ł a ć s y g n a ł u do
p r o c e s o r ó w efektów.

Jeśli wysyłka efektu jest skonfigurowana po tłumiku, oprócz tłumika wysyłki musi
być otwarty normalny tłumik w kanale. Więcej informacji znajdziesz w
,,Stosowanie efektów &quot; na stronie 123.

Mierniki w y s y ł e k efektów wskazują,
że sygnały są wysyłane do
procesorów, lecz przetworzony
dźwięk nie jest słyszalny.

Przetworzony dźwięk wraca przez powroty efektów. Więcej informacji znajdziesz
w ,,Powrót przetworzonych sygnałów &quot; na stronie 124.

Nie m o ż n a zapamiętać programów
efektów.

Ustawienia efektów nie m o g ą być zapamiętywane w programach stałych od 1
do 42. Spróbuj je zapamiętać w programach użytkownika od 43 do 99. Więcej
informacji znajdziesz w Z a p a m i ę t y w a n i e programów efektów &quot; na stronie 133.

Nie można w y w o ł a ć programów
efektów 19 i 42 dla procesora Effect
1.

Te programy używają efektów rodzaju HQ. PITCH i FREEZE i m o g ą być
wywoływane tylko dla procesora Effect 2. Więcej informacji znajdziesz w
,,Fabryczne programy efektów &quot; na stronie 121.

Nie można p o d a ć sygnału z
powrotu Effect 1 do efektu Effect 1,
lub z powrotu Effect 2 do efektu
Effect 2.

Ma to zapobiec powstawaniu pętli sygnału. Więcej informacji znajdziesz w
,,Stosowanie efektów &quot; na stronie 123.

Nie można zapamiętać programów
dynamiki.

Ustawienia dynamiki nie m o g ą być zapamiętywane w programach stałych od 1
do 40. Spróbuj je zapamiętać w programach użytkownika od 41 do 80. Więcej
informacji znajdziesz w Z a p a m i ę t y w a n i e programów dynamiki &quot; na stronie 174.

Nie m o ż n a zapamiętać pamięci
układu 00.

Pamięć układu 00 jest pamięcią tylko do odczytu. Więcej informacji znajdziesz w
,,Pamięć układu 00 &quot; na stronie 185.

Nie można zapamiętać układu
roboczego.

Czy wybrana pamięć układu nie jest z a b e z p i e c z o n a ? Więcej informacji
znajdziesz w Z a b e z p i e c z a n i e pamięci układu &quot; na stronie 189.

Nie m o ż n a w y w o ł a ć układu
roboczego.

Można wywoływać tylko układy robocze zawierające d a n e .

Ratunku! Układ roboczy w y w o ł a n y
został omyłkowo.

Użyj funkcji Undo dla przywrócenia poprzednich ustawień roboczych. Więcej
informacji znajdziesz w ,,Anulowanie wywołania układu roboczego &quot; na stronie
189.

Numer pamięci układu miga.

Wybrana, lecz nie wywołana została pamięć układu inna, niż wywołana ostatnio
Więcej informacji znajdziesz w ,,Obszar pamięci układu na wyświetlaczu &quot; na
stronie 185.

Wywołany układ roboczy nie
zmienia niektórych kanałów.

Czy te kanały nie są z a b e z p i e c z o n e ? Więcej informacji na ten temat znajdziesz
w części ,,Bezpieczne wywoływanie danych układu &quot; na stronie 192.

Określony c z a s przejścia p o z i o m ó w
nie o d n o s i skutku.

Ustawienia czasu F a d e Time m u s z ą zostać z a p i s a n e w układach roboczych,
zanim odniosą skutek. Więcej informacji znajdziesz w ,,Ustawianie czasu
przejścia poziomów &quot; na stronie 192

01V-

Instrukcja

użytkowania

Usuwanie p r o b l e m ó w 256

Objaw

Porada

Ruchy tłumików nie s ą w ł a ś c i w e .

Wykalibruj tłumiki. W i ę c e j informacji na t e n t e m a t z n a j d z i e s z w c z ę ś c i
,,Kalibracja tłumików &quot; na stronie 2 1 4 .

Pojawia s i ę komunikat DIGITAL
IN S y n c Error.

K o m u n i k a t o s t r z e g a w c z y pojawia się, g d y s y g n a ł cyfrowy n a w e j ś c i u
Digital S t e r e o Coaxial In, lub Option I/O nie j e s t z s y n c h r o n i z o w a n y z 01V.
S p r a w d ź , czy cały s p r z ę t cyfrowy j e s t s y n c h r o n i z o w a n y p r z e z w s p ó l n e
ź r ó d ł o z e g a r a . W i ę c e j informacji z n a j d z i e s z w ,,Ustawianie z e g a r a &quot; n a
stronie 209.

W okienku Fs na stronie SETUP
1 pojawia s i ę UNLOCK.

S p r a w d ź , czy z e w n ę t r z n e źródło z e g a r a j e s t w ł ą c z o n e i czy p r z e w o d y
p r z e s y ł a j ą c e s y g n a ł z e g a r a nie s ą r o z ł ą c z o n e . W i ę c e j informacji
z n a j d z i e s z w ,,Ustawianie z e g a r a &quot; na stronie 2 0 9 .

Nie m o ż n a w y s y ł a ć lub odbierać
komunikatów MIDI.

S p r a w d ź n a s t ę p u j ą c e u s t a w i e n i a na stronie MIDI 1: PORT, Tx CH, Rx CH
o r a z przełączniki Tx i Rx dla P r o g r a m C h a n g e , Control C h a n g e itp. W i ę c e j
informacji z n a j d z i e s z w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 2 2 4 .

Nie m o ż n a w y w o ł a ć układów
roboczych przy użyciu
komunikatów MIDI Program
Change.

Upewnij się, ze 01V jest skonfigurowany na odbiór komunikatów Program
C h a n g e i że d o p a s o w a n e są kanały MIDI w 01V i urządzeniu wysyłającym.
Więcej informacji na ten t e m a t znajdziesz w części ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie
224.
Być m o ż e został przesłany Program C h a n g e , który nie jest przyporządkowany
do pamięci układu 01V. S p r a w d ź tabelę przyporządkowania Program C h a n g e
do układów roboczych. Więcej informacji znajdziesz w ,,Wywoływanie układów
roboczych poprzez Program C h a n g e &quot; na stronie 227.
Jeśli p a m i ę ć układu przyporządkowana do o d e b r a n e g o Program C h a n g e nie
zawiera danych, to nie m o ż e z o s t a ć wywołana.

Nie m o ż n a s t e r o w a ć parametrami
roboczymi przy użyciu
komunikatów Control C h a n g e .

Upewnij się, że 01V jest skonfigurowany na odbiór komunikatów Control
C h a n g e i że d o p a s o w a n e są kanały MIDI w 01V i urządzeniu wysyłającym.
Więcej informacji znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.
Być m o ż e został przesłany Control C h a n g e , który nie jest przyporządkowany do
parametru 01V. S p r a w d ź tabelę przyporządkowania Control C h a n g e do
parametrów. Więcej informacji znajdziesz w ,,Sterowanie parametrami poprzez
Control C h a n g e &quot; na stronie 229.

Nie m o ż n a odbierać d a n y c h MIDI
Bulk Dump.

Sprawdź, czy przełącznik BULK Rx na stronie MIDI 1 jest włączony (on). Więcej
informacji znajdziesz w ,,Ustawianie MIDI &quot; na stronie 224.

Manipulatory w 01V nie działają.

Prawdopodobnie funkcja Local Control na stronie MIDI 5 została wyłączona
(off). Więcej informacji znajdziesz w ,,Funkcja Local Control &quot; na stronie 234.

Komendy MMC nie o d n o s z ą
skutku.

Sprawdź, czy numer urządzenia (Device Number) odpowiada rejestratorowi
kompatybilnemu z MMC. Więcej informacji znajdziesz w ,,MIDI Machine Control &quot;
na stronie 236.

01V-

Instrukcja

użytkowania

Wykres p o z i o m ó w 01V

257

Dodatek A: Ogólny
Wykres poziomów 01V

01V- Instrukcja

użytkowania

258

Dodatek A : O g ó l n y

Komunikaty wyświetlacza
Znaczenie

Komunikat
BULK: Byte Count Mismatch!
BULK: Check S u m Error!

S u m a kontrolna odebranych danych blokowych Bulk Dump jest
nieprawidłowa.

BULK: Memory Protected!

Odbierane d a n e blokowe Bulk Dump nie m o g ą być
z a p a m i ę t a n e , ponieważ punkt docelowy pamięci jest
z a b e z p i e c z o n y przed z a p i s e m .

DIGITAL IN S y n c Error!

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, gdy sygnał cyfrowy
audio na Digital Stereo Coaxial In, lub Option I/O nie jest
zsynchronizowany z 01V. Sprawdź, czy cały sprzęt cyfrowy
jest synchonizowany ze wspólnym źródłem z e g a r a . Więcej
informacji znajdziesz w ,,Ustawianie zegara &quot; na stronie 209.

FOR EFFECT2 ONLY

Wybrany program efektu m o ż e być wywołany tylko dla
procesora Effect 2.

LOW BATTERY!!

Napięcie w b u d o w a n e j baterii staje się za niskie. Zapisz d a n e
s y s t e m o w e Setup (,,Wypis blokowy &quot; na stronie 232) i skonsultuj
się z firmą Pro Música - a d r e s wewnątrz okładki).

Memory Protected

Nie m o ż n a wykonać, ponieważ wybrana p a m i ę ć układu jest
zabezpieczona.

MIDI IN: Framing Error!

Na wejście MIDI IN m o ż e być p o d a w a n y nieprawidłowy sygnał.

MIDI IN: Data Overrun!

Na wejście MIDI IN m o ż e być p o d a w a n y nieprawidłowy sygnał.

MIDI: Rx Buffer Full!

01V odbiera prawdopodobnie za d u ż o danych MIDI.

MIDI: Tx Buffer Full!

01V wysyła prawdopodobnie za dużo danych MIDI.

NO DATA

Nie m o ż n a wykonać, ponieważ brak zapisanych danych.

Now Fading (Fade Time)

Funkcja Local Control nie m o ż e z o s t a ć wyłączona p o c z a s
trwania przejścia poziomów pomiędzy układami roboczymi.

Read Only

Nie m o ż n a wykonać, ponieważ wybrana p a m i ę ć jest tylko do
odczytu.

S e l e c t e d channel: CHxx

CHxx to'wybrany kanał.

Preparing to LOCAL OFF...

Funkcja MIDI Local Control jest przygotowywana do użycia.

TO HOST: Framing Error!

Na gniazdo TO H O S T m o ż e być p o d a w a n y nieprawidłowy
sygnał.

TO HOST: Data Overrun!

Na g n i a z d o TO H O S T m o ż e być p o d a w a n y nieprawidłowy
sygnał.

TO HOST: Data Parity Error!

Na gniazdo TO HOST m o ż e być p o d a w a n y nieprawidłowy
sygnał.

TO HOST: Rx Buffer Full!

01V odbiera prawdopodobnie za d u ż o danych MIDI na
gnieździe TO HOST.

TO HOST: Tx Buffer Full!

01V wysyła prawdopodobnie za dużo danych MIDI na gniazdo
TO HOST.

WRONG WORD CLOCK!

01V- Instrukcja

Ilość bajtów odebranych danych blokowych Bulk Dump jest
nieprawidłowa.

Odbierany sygnał z e g a r a jest nieprawidłowy i 01V nie m o ż e się
synchronizować prawidłowo. Wybierz odpowiedni sygnał
z e g a r a , lub użyj funkcji AUTO NAVIGATE na stronie S E T U P 1.

użytkowania

Pokrywa zabezpieczająca

259

Pokrywa zabezpieczająca
W pewnych zastosowaniach może być konieczne użycie pokrywy zabezpieczającej
regulatory GAIN i przyciski PAD. Mimo że firma Yamaha nie produkuje takich pokryw, 01V został wyposażony w cztery otwory pozwalające na zamocowanie takiej
pokrywy wykonanej we własnym zakresie. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie,
pamiętaj, że śruby mocujące nie mogą wejść do wnętrza 01V głębiej, niż na 10 m m .
Otwory mocujące pasują do śrub M3 i są rozmieszczone w odległościach 40.0 mm w
pionie i 414 mm w poziomie.

Zestaw montażowy do racka
01V może zostać zamocowany do racka 19 &quot; przy użyciu opcjonalnego zestawu montażowego RK124 Rack Mount Kit. W tej sprawie skontaktuj się z firmą Pro Musica (adres wewnątrz okładki).
Przymocuj szyny montażowe zgodnie z poniższą ilustracją.

01V- Instrukcja

użytkowania

Ogólne

261

Dodatek B: Parametry techniczne
Ogólne
Częstotliwość
próbkowania

Wewnętrzna

4 4 . 1 kHz

Zewnętrzna

o d 4 4 . 1 kHz ( - 1 0 % ) d o 4 8 kHz ( + 6 % )

Opóźnienie sygnału

mniej, niż 2 . 5 m s , f s = 4 4 . 1 kHz, od CH IN do ST O U T

Tłumiki

15 x 60 s t e r o w a n e silnikowo
0 do -72, -oo dB ( 1 2 8 kroków/60 m m )

Inne tłumiki

+ 6 d o - 7 2 dB,

Tłumik S T O U T

Rozdzielczość
tłumików

Sumaryczne, za
wyjątkiem S T O U T

0 do -96,

Całkowite zniekształcenia harmoniczne
(minimalne w z m o c n i e n i e w e j ś c i o w e )

P a s m o przenoszenia
Zakres dynamiki
(stosunek
maksymalnego
sygnału do s z u m u )

d B ( 1 2 8 kroków/60 m m )

dB ( 1 2 8 kroków/60 m m )

Mniej, niż 0 . 1 % , 20 Hz - 20 kHZ, + 1 4 dB na 6 0 0 n
Mniej, niż 0 . 0 2 % , 1 kHz, + 1 8 dB na 6 0 0 ił, CH IN do ST
OUT
2 0 H z - 2 0 kHz, +1, - 3 dB, + 4 d B n a 6 0 0 Q

Przetwornik C/A ( S T
OUT)

t y p o w o 110 dB

A/C + C/A (do S T OUT)

typowo 1 0 5 d B
równoważne s z u m y wejściowe -128 dB

Przydźwięk i zakłócenia
(20 Hz do 20 kHz) Rs 150 n, maks. wzmocnienie
wejściowe, tłumik PAD 0 dB, czułość wejściowa -60
dB
Mierzone z filtrem 6 dB/okt na 12.7 kHz;
odpowiednik filtru 20 k H z z n i e s k o ń c z o n y m
tłumieniem

wyjściowe s z u m y r e s z t k o w e - 9 4 dB, S T O U T w y ł ą c z o n e
- 9 4 (98 d B s y g n / s z u m ) S T OUT, tłumik S T n a poziomie
nominalnym, wszystkie tłumiki w k a n a ł a c h wejściowych
na minimum
- 6 4 d B (68 d B s y g n 7 s z u m ) S T OUT, tłumik S T n a
poziomie n o m i n a l n y m i j e d e n tłumik w k a n a l e
w e j ś c i o w y m n a poziomie n o m i n a l n y m .

CH IN (CH 1 - 1 2 ) d o S T
OUT/OMNI (BUS) O U T

70 dB

CH IN (CH 1 3 - 1 6 ) do ST
OUT

30 dB

76 dB

S ą s i a d u j ą c e kanały
w e j ś c i o w e (CH 1 - 1 2 )
Przesłuchy
(przy 1 kHz)

CH IN (CH 1 - 1 2 ) d o
OMNI (AUX) O U T
( s p r z e d tłumika
wejściowego)

C H IN (CH 1 - 1 2 ) d o
MONITOR O U T ( p r z e z
szynę ST)

Maksymalne
wzmocnienie
wejściowe

70 dB

-70 dB

S ą s i a d u j ą c e kanały
w e j ś c i o w e (CH 1 3 - 1 6 )

-60 dB

W e j ś c i e d o wyjścia

-70 dB

01V-

Instrukcja

użytkowania

262

Dodatek B: Parametry techniczne

INPUT ( 1 - 1 2 )

INPUT (13/14)
INPUT (15/16)

GAIN (+10 do -20)
INPUT S E L E C T (15/16, 2TR IN)
MONITOR S E L E C T (2TR IN, MONITOR)
MONITOR LEVEL
P H O N E S LEVEL

przyciski ON i SEL

CH 1 - 1 2
CH 13/14
CH 15/16
S T E R E O / M A S T E R (AUX 1 - 4 , E F F E C T 1,2)
RETURN 1, 2

tłumiki

CH 1 - 1 2
CH 13/14
CH 15/16
S T E R E O / M A S T E R (AUX 1 - 4 , E F F E C T 1,2)

kodery obrotowe

RETURN 1, 2

przyciski S O L O
Manipulatory
cyfrowe

GAIN (+10 do -20 dB)

OUTPUT

Manipulatory
analogowe

PAD (0/26 dB)
GAIN (-16 do -60)
w ł ą c z a n e PHANTOM +48 (CH 1 - 6 , 7 - 1 2 )

CH 1 - 1 2
CH 13/14
CH 15/16
RETURN 1,2

przyciski FADER MODE

HOME, E F F E C T 1, E F F E C T 2, OPTION I/O,
REMOTE, AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4

S E L E C T E D CHANNEL
przyciski EQ
kodery obrotowe

HIGH, HI-MID, LO-MID, LOW
PAN, F (EQ), G (EQ)

przyciski regulacji w
kanałach wejściowych

EQ/ATT, 0D L Y DYNAMICS, PAN/ROUTING,
/ E A ,
VIEW

przyciski ustawień
systemowych

UTILITY, MIDI, SETUP, MEMORY

wprowadzanie danych
koder obrotowy
przyciski

PARAMETER (24 zaskoki)
+1/INC, -1/DEC, E N T E R

przyciski C U R S O R

LEFT, RIGHT, UP, DOWN

LCD

3 2 0 x 80 punktów; wyświetlacz LCD z
podświetlaniem i r e g u l a c j ą kontrastu

LED

mierniki ST OUT, 12 e l e m e n t ó w x 2
wskaźnik trybu S O L O

Wyświetlacz

Zasilanie

2 3 0 V AC, 50 Hz

Pobór mocy

70 W

Wymiary ( S * W * G )

4 3 0 x 148 x 5 2 0 mm

Waga

12.5 kg

Temperatura pracy na w o l n y m powietrzu

od 10° C d o 3 5 ° C

Pokrywa z a b e z p i e c z a j ą c a

Cztery otwory M3 dla pokrywy w y k o n a n e j we
własnym z a k r e s i e

Opcje

Karty interfejsu cyfrowego (seria MY8, MY4),
z e s t a w m o n t a ż o w y d o racka

01 V- Instrukcja użytkowania

Kanały wejściowe 1 - 1 6

263

Kanały wejściowe 1-16
Przełącznik PHANTOM

+48 V, CH 1-6, CH 7-12

R e g u l a t o r GAIN

44 dB (-60 do - 1 6 dB), CH 1 - 1 2 z z a s k o k a m i
30 dB (-20 do +10 dB); CH 13/14, 15/16

Przełącznik PAD

Tłumienie w s t ę p n e 0/26 d B C H 1 - 1 2

Przetwornik A/C

20-bitowy, liniowy ze 1 2 8 * n a d p r ó b k o w a n i e m

Faza

Normalna/odwrócona

Zamiana w e j ś ć

Normal (CH 1 - 8 ) / S w a p (OPTION INPUT C H 1 7 - 2 4 )

Przełączanie wejść

Normal (CH 13/14)/Flip (DIGITAL S T E R E O IN)

Przełącznik wyboru w e j ś ć

CH 1 5 / 1 6 - 2 T R IN

Tłumienie

0 do 96 dB (skoki co 1 dB)

Korekcja

4 - p a s m o w a p a r a m e t r y c z n a (Low, Lo-Mid, Hi-Mid, High)

P r o c e s o r dynamiki

Kompresor, bramka, ducking, e k s p a n d e r , k o m p a n d e r

Opóźnienie

0 - 2 5 0 ms, fs=44.1 kHz

Włączanie/wyłączanie kanału

Przycisk ON

Tłumik

6 0 m m s t e r o w a n y silnikowo
INPUT, AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4, E F F E C T 1, E F F E C T 2

Wysyłki AUX, EFFECT

AUX 1 - 4 , E F F E C T 1, E F F E C T 2 ( s p r z e d / z z a tłumika)

Solo

ON/OFF
AFL/PFL

Panorama

3 3 położenia ( L 1 - 1 6 , C E N T E R , R 1 - 1 6 )

Komutacja

STEREO, BUS 1 - 4
Wyjście b e z p o ś r e d n i e (OMNI OUT, OPTION O U T p o p r z e z
O U T P U T SELECT)

Pomiary s y g n a ł ó w

Wyświetlane na LCD
Włączanie/wyłączanie funkcji P e a k Hold

07V-

Instrukcja użytkowania

264

Dodatek B: Parametry techniczne

Wejścia Option I/O 17-24 (z opcjonalną kartą)
Deemfaza

A u t o m a t y c z n y filtr d e e m f a z y (15 p s / 5 0 ps)

Zamiana w e j ś ć

Normal (CH 1 7 - 2 4 ) / S w a p (CH 1 - 8 )

Tłumienie

0 do 96 dB (skoki co 1 dB)

Korekcja

2 - p a s m o w a p a r a m e t r y c z n a (Low, High)

W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e kanału

Przycisk ON

Tłumik

60 mm s t e r o w a n y silnikowo

Wysyłki AUX, EFFECT

AUX 1, AUX 2, E F F E C T 1, E F F E C T 2 ( s p r z e d / z z a tłumika)

Solo

ON/OFF
AFL/PFL

Panorama

3 3 położenia (L1-16, C E N T E R , R 1 - 1 6 )

Komutacja

S T E R E O , BUS 1 - 4

Pomiary s y g n a ł ó w

Wyświetlane na LCD
W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e funkcji P e a k Hold

Wejście Digital Stereo In
Deemfaza

A u t o m a t y c z n y filtr d e e m f a z y (15 p s / 5 0 ps)

Wybór wejścia

Normal (CH 13/14)/Flip (DIGITAL S T E R E O IN)

Połączenie kaskadowe

O N / O F F (do S T E R E O BUS)

Powroty Return 1,2 (wbudowane EFFECT 1,2)
Korekcja

4-pasmowa parametryczna

W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e kanału

Przycisk ON

Regulacja p o z i o m u

Obrotowy koder
INPUT, AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4, E F F E C T 1,2

Wysyłki AUX, EFFECT

AUX 1 ^ , E F F E C T 1, E F F E C T 2 ( s p r z e d / z z a tłumika)

Solo

ON/OFF
AFL/PFL

Panorama

3 3 położenia (L1-16, CENTER, R 1 - 1 6 )

Komutacja

S T E R E O , BUS 1 - 4

Pomiary s y g n a ł ó w

W y ś w i e t l a n e na LCD
W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e funkcji P e a k Hold

01 V- Instrukcja użytkowania

Bus 1 - 4

265

Bus 1-4
Poziom sumaryczny
W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e kanału

Przycisk ON

Odsłuch

ON/OFF
AFL/PFL

B U S to STEREO

ON/OFF

PAN to STEREO

3 3 położenia ( L 1 - 1 6 , C E N T E R , R 1 - 1 6 )

Pomiary s y g n a ł ó w

W y ś w i e t l a n e na LCD
W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e funkcji P e a k Hołd

Aux 1-4
Korekcja

4 - p a s m o w a p a r a m e t r y c z n a (Low, Lo-Mid, Hi-Mid, High)

P r o c e s o r dynamiki

Kompresor, b r a m k a , ducking, e k s p a n d e r , k o m p a n d e r

Tłumik

60 mm s t e r o w a n y silnikowo

W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e kanału

Przycisk ON

Odsłuch

ON/OFF
AFL/PFL

Pomiary s y g n a ł ó w

W y ś w i e t l a n e na LCD
W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e funkcji P e a k Hold

Wyjście Stereo Out
Korekcja

4 - p a s m o w a p a r a m e t r y c z n a (Low, Lo-Mid, Hi-Mid, High)

Tłumik

6 0 m m s t e r o w a n y silnikowo

R ó w n o w a g a (balance)
P r o c e s o r dynamiki

Kompresor, b r a m k a , ducking, e k s p a n d e r , k o m p a n d e r

W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e kanału

Przycisk ON

Opóźnienie

0 - 3 0 0 m s , f s = 4 4 . 1 kHz

Odsłuch

ON/OFF
AFL/PFL

Pomiary s y g n a ł ó w

Dwa mierniki LED 1 2 - e l e m e n t o w e (po tłumikach) o r a z na LCD

Przetwornik C/A

20-bitowy liniowy z 8* n a d p r ó b k o w a n i e m

Wyjścia Omni Out 1-4
Wybór wyjścia

CH 1 - 1 6 , B U S 1 - 4 , AUX 1 - 4 , S T E R E O L, S T E R E O R

Opóźnienie

0 - 3 0 0 m s , f s = 4 4 . 1 kHz

Przetwornik C/A

18-bitowy liniowy z 8* n a d p r ó b k o w a n i e m

07V-

Instrukcja użytkowania

266

Dodatek B: Parametry techniczne

Wyjście Monitor Out (Solo)
R e g u l a c j a S o l o Trim

+6 do -60 dB (skoki co 1 dB)

Mono

Monofonizacja odsłuchu

Przetwornik C/A

18-bitowy liniowy z 8* n a d p r ó b k o w a n i e m

Przełącznik SELECT

MONITOR/2TR IN

Regulacja poziomu

Analogowy regulator obrotowy

Regulacja g ł o ś n o ś c i
słuchawek

Analogowy regulator obrotowy

Wyjście Digital Stereo Out
ON/OFF
Długość słowa: 16 bitów

Dither

Wyjścia Option I/O (z opcjonalą kartą)
Wybór w y j ś c i a
(MY8-AE, TD, AT)

OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION

OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS

1,
2,
3,
4,
1,
2,
3,
4,

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

9, AUX 1, ST OUT L
10, AUX 2, ST OUT R
11, AUX 3, ST O U T L
12, AUX 4, ST OUT R
13, AUX 1, ST O U T L
14, AUX 2, ST O U T R
15, AUX 3, ST OUT L
16, AUX 4, ST OUT R

Wybór w y j ś c i a
(MY4-DA)

OPTION
OPTION
OPTION
OPTION

OUT
OUT
OUT
OUT

1:
2:
3:
4:

BUS
BUS
BUS
BUS

1,
2,
3,
4,

CH
CH
CH
CH

1,
2,
3,
4,

CH
CH
CH
CH

9, CH 13, AUX 1, ST O U T L
10, CH 14, AUX 2, ST O U T R
11, CH 15, AUX 3 ST O U T L
12, CH 16, AUX 4, ST OUT R

Dither

ON/OFF
Długość słowa: 1 6 - 2 4 bity

Pamięci i biblioteki
Rodzaj

Wszystkich

Stałych

Użytkownika

P a m i ę c i układu

100

1

99

Biblioteka e f e k t ó w

96

42

57

Biblioteka d y n a m i k i

80

40

40

Biblioteka korekcji

80

40

40

01 V- Instrukcja użytkowania

Korekcja

267

Korekcja
Lo-Mid1

Low

Hi-Mid1

High

Wzmocnienie (G)

- 1 8 . 0 d B d o + 1 8 . 0 d B ( s k o k i c o 0 . 5 dB) 2

Częstotliwość (F)

21 H z - 2 0 . 1 k H z (skoki 1/12 okt, 120 s k o k ó w )

S t r o m o ś ć (Q)

HPF, 1 0 . 0 - 0 . 1 0
(41 s k o k ó w ) ,
L.SHELF

LPF, 1 0 . 0 - 0 . 1 0
(41 skoków),
H.SHELF

1 0 . 0 - 0 . 1 0 (41 s k o k ó w )

1. Tylko d l a k o r e k t o r ó w c z t e r o p a s m o w y c h (tylko p a s m o Low i H i g h dla k a n a ł ó w od 17 do 2 4 ) .
2.

R e g u l a t o r y w z m o c n i e n i a Low i H i g h p r a c u j ą jako wyłączniki filtrów, g d y p a s m a Low i High p r a c u j ą j a k o filtry HPF i LPF.

01V-

Instrukcja

użytkowania

268

D o d a t e k B : Parametry t e c h n i c z n e

Wejścia analogowe

1. Czułość to najniższy poziom, wytwarzający sygnał +4 dB (1.23 V), lub sygnat o poziomie nominalnym,
gdy 01V jest ustawiony na największe wzmocnienie (wszystkie regulatory i tłumiki w położeniach maksymalnych).
2. Złącza wejściowe typu XLR są symetryczne (styk 1 = masa, styk 2 = gorący, styk 3 = zimny).
3. Złącza typu jack T R S w kanałach wejściowych są symetryczne (końcówka = gorący, pierścień = zimny, tulejka = masa).
* Gdy dB reprezentują określone napięcia, 0 dB odnosi się do 0.775 V rms.
* Dla poziomów 2TR IN, 0 dBV odnosi się do 1.00 V rms.
* Kanały wejściowe 1-16 i ST IN wykorzystują 20-bitowe liniowe przetworniki analogowo-cyfrowe z 128-krotnym ponadpróbkowaniem.
* Zasilanie phantom power 48 V jest włączane blokami po 6 kanałów (1-6, 7-12) i dostępne na gniazdach XLR kanałów wejściowych 1-12.

Wyjścia analogowe

1. Złącze XLR STEREO OUT jest symetryczne (styk ' = masa, styk 2 = gorący, styk 3 = zimny).
2. Złącza typu jack TRS w wyjściach OMNI/MONITOR OUT są symetryczne (końcówka = gorący, pierścień = zimny, tulejka = masa).
3. Gniazdo stereo P H O N E S jest niesymetryczne (końcówka = lewy, pierścień = prawy, tulejka = masa).
* 0 dBV dla 2TR OUT jest odniesione do 1.00 V rms
* Gdy dB reprezentują określone napięcia, 0 dB odnosi się do 0.775 V rms.
* STEREO OUT wykorzystuje 20-bitowe liniowe przetworniki cyfrowo-analogowe z 8-krotnym ponadpróbkowaniem.
* OMNI OUT 1 - 4 i MONITOR OUT wykorzystują 18-bitowe liniowe przetworniki cyfrowo-analogowe z 8-krotnym ponadpróbkowaniem.

01V-Instrukcja

użytkowania

Cyfrowe wejścia audio

269

Cyfrowe wejścia audio
Wejście
DIGITAL
S T E R E O IN1

Format
COAXIAL

Długość danych

Poziom

Złącze

IEC-60958

24 bity

0 . 5 V p p ( 7 5 fi)

cinch

1. Deeemfaza jest włączana automatycznie, jeśli sygnał wejściowy ma preemfazę.

Cyfrowe wyjścia audio
Wyjście
DIGITAL
S T E R E O OUT

Format
COAXIAL

Długość danych

Poziom

Złącze

konsumenckie
IEC-60958 1

24 bity 2

0 . 5 V p p ( 7 5 fi)

cinch

1. Status kanału
Rodzaj: 2-kanatowy sygnał audio
Kod kategorii: 2-kanałowy koder/dekoder PCM
Blokada kopii: brak
Preemfaza: brak
Dokładność zegara: Level II (1000 ppm)
Częstotliwość próbkowania: zależna od wewnętrznej konfiguracji
2. Dither długość słowa 16-24 bity

Karty Option I/O
Karta

Format

Wejścia

Wyjścia

MY8-AT

ADAT

8 IN ( C H 1 7 - 2 4 )

8 O U T ( B U S , AUX, ST, CH direct)

MY8-TD

TASCAM

8 IN (CH 1 7 - 2 4 )

8 O U T ( B U S , AUX, ST, CH direct)

MY8-AE

AES/EBU

8 IN ( C H 1 7 - 2 4 )

8 O U T ( B U S , AUX, ST, CH direct)

MY4-DA

Wyjścia analogowe

-

4 O U T ( B U S , AUX, ST, CH direct)

07V-

Instrukcja użytkowania

270

Dodatek B: Parametry techniczne

Wejścia/wyjścia sterują ce
Połączenie
TO HOST

Format
-

Poziom

Złącze

RS-422

8 - s t y k o w e mini DIN

MIDI IN

MIDI

-

5 - s t y k o w e DIN

MIDI THRU

MIDI

-

5 - s t y k o w e DIN

MIDI OUT

MIDI

-

5 - s t y k o w e DIN

0 1 V - Instrukcja użytkowania

Wymiary 01V

271

Wymiary 01V

Parametry i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

07V-

Instrukcja użytkowania

Miejsce na notatki

\ 01V- Instrukcja użytkowania


Download file - link to post