Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip

oprogramowanie instalacji sekwencyjnej v-tec

Najnowsza wersja V-TEC dokadniej Versus jak udao mi si znale w Internecie.

 • Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip
  • msvcr100.dll
  • msvcp100.dll
  • Array
  • mfc100u.dll
  • ErrorsLib2010u.dll
  • Array
  • VERSUS3.exe
  • CtrlsLib2010u.dll
  • CtrlsLib2012u.dll
  • Array
  • MsgLib2010u.dll


Download file - link to post

Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Chinesse.csv

??Jazda Start _Y

Stop Stop \Pbk

Policz korekty Calculate correction ?{te

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ?lS[kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device ?pe

Kasuj Clear errors nd?

Typ paliwa Fuel type ?qe{|W

Obroty przeBczania Switching RPM lbclRPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] lbc)n?^[C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] LPGlbc^ߏ

SygnaB obrotw RPM signal RPMOS

Typ sondy Lambda Lambda type Lambda{|W

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] SR[kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] lbc0R}l?lS_SRNON

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] s^GWSR

Wtryskiwacze LPG LPG injector type LPG?U4V{|W

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming LPG?U4VR)n

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal +12VOSqR}l?l?U4V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] g\LPGe[ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization #hVOS\O(u

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor SR OahV{|W

Ustawienia zaawansowane Advanced settings ?~ 3/4 n

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] z^R8

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode AQ}l?l?U4V[hQSb_!j_

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time ?U4VR)ne

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol AQ(u}l?l*bbkQ?S

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure *bbkSR

Powrt na gaz Return to gas l?VlSO

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor ?QShVv)n?^ OahV

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor lSO)n?^ OahV

Maks. obroty Max RPM g'YlRPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas lSOg\lRPM

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] _eu}l?lSb_OSNON

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type }l?l?U\{|W

Stop Stop \Pbk

Start Autocalibration ?R!hAEQ

Poprawka (ms) Correction (ms) Ock(ms)

BBd komunikacji No connection ?l g??c

BENZYNA Gasoline }l?l

Czas benz. T. gasoline }l?l

Czas LPG T. LPG LPG

RPM RPM l

T. reduktora Heater temp. RphV)n?^

T. gazu Gas temp. lSO)n?^

Napicie Voltage 5uS

Ci[nienie Pressure SR

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline }l?l

LPG LPG LPG

AUTO AUTO ?R

BAD ERROR ?

Wpisz Write to device QeQ?n

Wskazanie Reading ck(W?pe

Kalibracja Calibration !hAEQ

Typ czujnika Sensor type OahV{|W

Przegld Inspection ?h?g

Ustaw Set 3/4 n

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection N!k?h?giRYOe

Kasuj dane monta|owe Clear installation data nd[?penc

ZmieD dane monta|owe Change installation data 9e?S[?penc

Aktualizacja sterownika... Device update... ?nfe

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE lbc?]?[>>S?U4V0R}l?l

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device NLPG?n?l g??c

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. ?e?l(u?NUO2NL??z?S??c?n

Tryb bez poBczenia Run without connection ?L?l g??c

Tryb demonstracyjny Run demo mode ?Lo:y!j_

Dane monta|u Installation data [?penc

Data monta|u Set-up date ?Rpenc

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) XR
g?R
TW[?g?8*N ?

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG?U4V'Y\

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ?SR:g?[?[cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - AQ?

Podaj hasBo: This action needs password: ?ekAE[x

Plik File eN

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... NeN-N?S 3/4 n

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... OX[ 3/4 n0ReN

Wyj[cie Exit Q

Jzyk Language

Polski Polish lpQ

Angielski English ?

Rosyjski Russian O

WBoski Italian a'Y)R

Niemiecki German ?_

Tajski Thai ?l

Turecki Turkish W3vQ

HiszpaDski Spanish sYr

Portugalski Portuguese aYr

Dokumentacja Documentation eNPge

Dokumentacja... Documentation... eNPge...

O programie Info Oo`

O programie VERSUS... About program VERSUS... z^{N

Czas benz. T. gasoline }l?l

Dodaj... Add... R...

Dodaj: Add: R?

Odejmij... Decrease ?Q

Odejmij: Decrease: ?Q...

Wstaw... Set... 3/4 [...

Wstaw: Set value: 3/4 [ & lt; P

Nastpny przegld Another service/Inspection aeSYN*N
g?R

Przegld za: Time left for next inspection: N!k?h?giRYOe

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h GP 3/4 s^GW?^50km/h?{Qve

Ustal stabilne obroty Set stable RPM 3/4 n3z[l

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! ?-?e?lN?n-N?pe

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! ?-?e?lQeQ?n

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline ?-?e?llb}l?l

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time ?-?e?l?Q}l?l?U\e

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG ?-?e?llbLPG

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low ? - lSOSRǏNO

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. ?{QvOck*Y\

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Ock^?(W0.5ms 0R 2.5ms

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. ?Q\?U4V'Y\

Wyliczona poprawka: Calculated correction: ?{QvOck

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. :_?p^(R)XRLPG?U4V'Y\

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. (W^(R)v0.5ms 0R 2.5msKNY

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. ?R!hAEQQ0@b gs^GW & lt; P?] " N_

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error ?R 3/4 nek?

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device ?e?lN?n-N?Q?x

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes ?e?lnd?x

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! ?e?lN?n-N?Q 3/4 n

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! ?e?llbLPG!j_

Benzyna Gasoline Gasoline

BENZYNA GASOLINE GASOLINE

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] ?U\e

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] SR[kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] LPG)n?^[C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] LPG)n?^[C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode ?e?ll0R}l?l!j_

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode ?e?ll0R?R!j_

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! ?e?lQeQ 3/4 n0R?n-N

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! ?e?l͑e 3/4 nLPG?n

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file ?e?lNeN-N?Spenc

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? nx[b`
Y? 3/4 n?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. ?eHe & lt; P

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order ^? c
NGSb NMz^?ceQ

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device ?e?lQeQLPG?mb OahV 3/4 nQeQ?n

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device ?e?lN?n-N?SLPG?mb OahV 3/4 n

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! ?e?l?S?nHr,g

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... ͑e 3/4 nLPG?n

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device ?e?l?S?x

Brak sygnaBu RPM No RPM signal ?l glOS

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor ?-?SSR OahV

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor ?-?SLPG)n?^ OahV

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor ?-?SRphV)n?^ OahV

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. ?-5un5uS*Y\ ??h?gOO5unOiN

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high ?-Q?)n?^*Y?

Czujniki Sensors OahV

Nieznany kod moduBu Unknown module code *g?w~N?Nx

ModuB: Module: ~N

, kod bBdu: , error code: ??Nx

Wtryskiwacze Injectors ?U4V

lub or b

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! ?e?l?S 3/4 n

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... ?S?n 3/4 n

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! ?e?lQeQ 3/4 n

Otwrz Open Sb_

Zapisz jako Save as aeSX[:N

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device ?e?l??c0RLPG?n

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 OahV

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm OahV

Czujnik rezerwy Reserve PY

Inny Other vQN

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) 5uS OahV (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM ?-ck(WQeQ5u?Saed?S?X[PhV

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM ?-ck(W?S5u?Saed?S?X[PhV

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address ?- 3/4 n5u?Saed?S?X[PhV0W@W

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM ?-ck(WQeQ~g0R5u?Saed?S?X[PhV

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM ?-ck(W?S~gN5u?Saed?S?X[PhV

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type 5u?Saed?S?X[PhV~g?eHe{|W

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM ?g w5u?Saed?S?X[PhV?v?~T

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG?U4V1?-lAm & lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG?U4V2?-lAm & lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG?U4V3?-lAm & lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG?U4V4?-lAm & lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG?U4V5?-lAm & lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG?U4V6?-lAm & lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG?U4V7?-lAm & lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG?U4V8?-lAm & lt; P

Wtryskiwacze Injectors ?U4V

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported
N/ec

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. ?e?l~b0Re,g

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 ?e?lSb_Rs232?z?S

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 ?-Rs232?z?S

Wy[wietlenie Display & gt; f:y

Ustawienia Configuration Mn

Autokalibracja Autocalibration ?R!hAEQ

Poprawki Corrections fck

Kody bBdw Error codes ??Nx

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG?mb OahV

Dane sterownika Device info ?nOo`

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted ?R!hAEQ1Y%

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end ?R!hAEQ~_g

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! ?-?l g?epenc

BBd komunikacji No connection ?l g??c

BAD ERROR ?

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder ?k81*N?~W

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders ?k82*N?~W

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders ?k83*N?~W

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter ?k84*N?~Wblpeh

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders ?k85*N?~W

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders ?k86*N?~W

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders ?k88*N?~W

Inne Other vQN

PeBna sekwencja Full sequence [hQz^

Niesekwencja Non sequence ^z^

PBsekwencja Half sequence Rz^

Wersja sterownika Device version ?nHr,g

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count ?U4V?pe

Czas pracy - benzyna Work on gasoline (u}l?l?]\O

Czas pracy - LPG Work on LPG (uLPG?]\O

godz h \e

min min R

Mieszanka uboga Mixture poor mTirz

Mieszanka bogata Mixture rich mTirSm

Postp Progress ? z

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ?lS[kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] ?U\e[ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] fck[%]

Mapa wtryskw Injection map ?U\?V

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... _YN?nNAm

Wy[wietlenie Display & gt; f:y

Konfiguracja Settings 3/4 n

Autokalibracja Autocalibration ?R!hAEQ

Autokalibracja w czasie jazdy Create map R^?V

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections fck

Kody bBdw Error codes ??Nx

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG?mb OahV

Informacje o sterowniku Device info ?nOo`

Narzdzia serwisowe Service tools
g?R?]wQ

Data produkcji Date of production NT?eg

Data monta|u Date of mount XR?eg

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name XR
g?R
TW[

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG?U4V'Y\

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ?SR:g?[?[cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... l0R}l?l

Normalna Normal ck8^

Rozszerzona Extended ^

Menu gBwne Main menu ;N܃US

WyBczony Disabled 1Y>>SRv

Inny - niska rezystancja Other - low resistance vQN-NO5u;

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance vQN-?5u;

Napiciowy - CNG Voltage - CNG 5uS - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... ck(W_YT?nNAm

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... ck(Wfe?nVN

ChiDski Chinesse -Ne

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) _Rbc??SR:gp ?

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed
g?R?NT
NAQlSO!j_

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM OS

Typ poBczenia Connection type ??c{|W

OBD poBczone OBD enable OBDAQ

Nastawy szybkie Fast fuel trim _?qeOte

Nastawy wolne Slow fuel trim ba?qeOte

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda2

Bank1 Bank1 P^1

Bank2 Bank1 P^2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD NOBD?SOck

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections O9eOBDOck

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD OBD?vg'YOck

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders l8Ock

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 P^1vOck

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 P^2vOck

Punkt neutralny Neutral point -N'`?p

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 {}YvOBDOckP^1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 {}YvOBDOckP^2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors ?SOBD?

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors ndOBD?

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! ?e?l?SOBD?

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? nx[nd@b gOBD??

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! ?e?lndOBD??

WBczone Enabled AQ

WyBczone Disabled ;bk

BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low ?-lSO)n?^*YNO

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size ?U4V:\?[

Moc [KM] Power [HP] 5un[HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count l8?{

Wtrysk benzyny Gasoline injection type }l?l?U\{|W

Oblicz Calculate ?{

Mapa ze sterownika Map from controller c6RhVQv?V

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline ?{?p-}l?l

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas ?{?p-lSO

Kasuj benzyn Clear gasoline map nd}l?l?V

Kasuj gaz Clear gas map ndlSO?V

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] g'Y?SR:gw[ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] g\lSO)n?^[C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy }l?lSR-yyr ?l\lbeu

WyBczony Disabled ;bk

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? (W?{fckǏT ?lSOMapO<<nd0nx[~~T?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals N}l?l?U4V?SRPMOS

Mapowanie automatyczne Automatic mapping ?R?~?V

okresowo co przebieg with interval &amp; ^ݍ

pozostaBo next for NN*N

Jednorazowo Single mode OS!j_

Okresowo Periodical mode hTgv!j_

Podzakresy Points in ranges (WVQv?p

Oscyloskop Oscilloscope :ylhV

Zamknij Close sQ

Start i zapis wykresu Start and Record _YTU_

Odczyt wykresu Read ?S

Podci[nienie Vacuum wzz

Wtrysk cigBy Continuous inj. ?~?U\

Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed ?n?eQN_[ z^ ?͑e z

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. ck(W?LeVN
N}Ǐ z

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller.
NsQ?SR:g ?v0R͑e z~_g

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller N*NeVNHr,g?]?~[b

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 N}l?l?U4V--d?N1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 N}l?l?U4V--d?N2

Mapowanie Mapping f\

Rcznie Manual Kb?]

Automatycznie Automatic ?R

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS ?R-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive 1Y>>SRvKorekty Corrections fck

Korekta [%] Corrections [%] fck [%]

Temperatura Temperature )n?^

Temperatura [C] Temperature [C] )n?^ [C]

SkBad gazu Gas composition lSObR

Korekty skBadu gazu Gas composition correction lSObRfck

SkBad gazu [V] Gas composition [V] lSObR[V]Czujnik Sensor OahV

BBdy Errors ?

Serwis Service
g?RMapa Map :ya?VFiDski Finnish ?pQ

Czeski Czech wcKQ

SBoweDski Slovenian ?em~ &amp; lt; \NUstawienia fabryczne Factory settings QS 3/4 nKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder ?kN8!hAEQ

Info Info Oo`

Grecki Greek ^J


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Russian.csv

??Jazda Start !B0@B

Stop Stop !B &amp; gt; ?

Policz korekty Calculate correction 0AAG8B0BL ? &amp; gt; ?@02:8

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] 0:CC &amp; lt; [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device !G8B0BL 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20

Kasuj Clear errors #40;8BL &amp; gt; H81:8

Typ paliwa Fuel type &quot; 8? B &amp; gt; ?;820

Obroty przeBczania Switching RPM 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK ?5@5E &amp; gt; 40

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 ?5@5E &amp; gt; 40 [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] 045@6:0 ?5@5:;NG5=8O [sec]

SygnaB obrotw RPM signal !83=0; RPM

Typ sondy Lambda Lambda type &quot; 8? O &amp; lt; 14K 7 &amp; gt; =40

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] 02;5=85 @54C:B &amp; gt; @0 [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] 02;5=85 ?5@5:;NG5=8O =0 5=78= [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] #A@54=5=85 402;5=8O[sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type &quot; 8? 8=65:B &amp; gt; @0 LPG

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming 07 &amp; gt; 3@52 8=65:B &amp; gt; @ &amp; gt; 2 LPG

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal 5=78= &amp; gt; 2K5 8=65:B &amp; gt; @K A 2:;NG5=85 &amp; lt; A83=0; &amp; gt; &amp; lt; 12 V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] 8=8 &amp; lt; 0;L= &amp; gt; 5 2@5 &amp; lt; O 2?@KA:0 LPG [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization !83=0; 7C &amp; lt; 5@0

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor &quot; 8? 40BG8:0 402;5=8O

Ustawienia zaawansowane Advanced settings 0AH8@5==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; 5 ?5@5:;NG5=85 F8;8=4@ &amp; gt; 2

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode 1A;C6820=85 ? &amp; gt; AB &amp; gt; O== &amp; gt; 3 &amp; gt; 2?@KA:0 15=78=0

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time @5 &amp; lt; O @07 &amp; gt; 3@520

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol 1A;C6820=85 cut-off =0 15=78=5

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure 02;5=85 ?@8 cut-off

Powrt na gaz Return to gas 5@=CBLAO =0 307

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor 0BG8: B5 &amp; lt; ?5@0BC@K @54C:B &amp; gt; @0

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor 0BG8: B5 &amp; lt; ?5@0BC@K 3070

Maks. obroty Max RPM 0:A8 &amp; lt; 0;L=K5 &amp; gt; 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas 8=8 &amp; lt; 0;L=K5 &amp; gt; 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK 3070

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] 3= &amp; gt; @8@ &amp; gt; 20=85 15=78= &amp; gt; 2KE 8 &amp; lt; ?C;LA &amp; gt; 2 =865: [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type &quot; 8? 2?@KA:0 15=78=0

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal #@ &amp; gt; 25=L A83=0; RPM

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) KAB@K9 ?5@5E &amp; gt; 4 (B5?;K9 42830B5;L)

Stop Stop !B &amp; gt; ?

Start Autocalibration 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0

Poprawka (ms) Correction(ms) &amp; gt; @@5:F8O (ms)

BBd komunikacji No connection &quot; !/

BENZYNA Gasoline 5=78=

Czas benz. T. gasoline @5 &amp; lt; O 15=7.

Czas LPG T. LPG @5 &amp; lt; O LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. &quot; 5 &amp; lt; ?. 54C:B &amp; gt; @0

T. gazu Gas temp. &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 3070.

Napicie Voltage 0?@O65=85

Ci[nienie Pressure 02;5=85

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline 5=78=

LPG LPG LPG

AUTO AUTO &quot; 

BAD ERROR (

Wpisz Write to device ! &amp; gt; E@0=8BL

Wskazanie Reading &amp; gt; :070=85

Kalibracja Calibration 0;81@ &amp; gt; 2:0

Typ czujnika Sensor type &quot; 8? 40BG8:0

Przegld Inspection @ &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Ustaw Set #AB0= &amp; gt; 28BL

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection @5 &amp; lt; O 4 &amp; gt; B5E &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@0

Kasuj dane monta|owe Clear installation data G8AB8BL 40==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

ZmieD dane monta|owe Change installation data 7 &amp; lt; 5=8BL 40==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

Aktualizacja sterownika... Device update... :BC0;870F8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE 5@5:;NG5=85 2K1@0== &amp; gt; 3 &amp; gt; F8;8=4@0 =0 ?8B0=85 15=78= &amp; gt; &amp; lt; 

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device 5B A2O78 A CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; &amp; lt; 

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. @ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 0 =5 &amp; lt; &amp; gt; 65B =0;048BL A2O78 A : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@ &amp; gt; &amp; lt; 

Tryb bez poBczenia Run without connection 568 &amp; lt; 157 ? &amp; gt; 4:;NG5=8O

Tryb demonstracyjny Run demo mode 568 &amp; lt; 45 &amp; lt; &amp; gt; 

Dane monta|u Installation data 0==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

Data monta|u Set-up date 0B0 CAB0= &amp; gt; 2:8

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) 0720=85 &amp; lt; &amp; gt; =B06= &amp; gt; 3 &amp; gt; A5@28A0 ( &amp; lt; 0:A. 8 A8 &amp; lt; 2 &amp; gt; ; &amp; gt; 2).

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 07 &amp; lt; 5@ D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : LPG [ &amp; lt; &amp; lt; ]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 1J5 &amp; lt; 42830B5;O [A &amp; lt; 3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - 2548B5 ?0@ &amp; gt; ;L

Podaj hasBo: This action needs password: 2548B5 ?0@ &amp; gt; ;L:

Plik File $09;

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... B:@KBL =0AB@ &amp; gt; 9:8 87 D09;0

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... ! &amp; gt; E@0=8BL =0AB@ &amp; gt; 9:8 :0:...

Wyj[cie Exit KE &amp; gt; 4

Jzyk Language /7K:

Polski Polish &amp; gt; ;LA:89

Angielski English =3;89A:89

Rosyjski Russian CAA:89

WBoski Italian B0;LO=A:89

Niemiecki German 5@ &amp; lt; 0=A:89

Tajski Thai &quot; 09A:89

Turecki Turkish &quot; C@5F:89

HiszpaDski Spanish A?0=A:89

Portugalski Portuguese &amp; gt; @BC30;LA:89

ChiDski Chinese 8B09A:89

Grecki Greek @5F:89

Dokumentacja Documentation &amp; gt; :C &amp; lt; 5=B0F8O

Dokumentacja... Documentation... &amp; gt; :C &amp; lt; 5=B0F8O...

O programie Info ?@ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 5

O programie VERSUS... About program VERSUS... ?@ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 5 VERSUS...

Czas benz. T. gasoline @5 &amp; lt; O 15=7.

Dodaj... Add... &amp; gt; 1028BL...

Dodaj: Add: #25;8G8BL 7=0G5=85 2K1@0==KE OG55: =0:

Odejmij... Decrease B=OBL...

Odejmij: Decrease: # &amp; lt; 5=LH8BL 7=0G5=85 2K1@0==KE OG55: =0:

Wstaw... Set... #AB0= &amp; gt; 28BL...

Wstaw: Set value: #AB0= &amp; gt; 28BL 7=0G5=85 2K1@0==KE OG55::

Nastpny przegld Another service/Inspection !;54CNI89 B5E &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Przegld za: Time left for next inspection: &quot; 5E &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@ G5@57:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h =8 &amp; lt; 0=85: @0AG8B0== &amp; gt; 5 2@5 &amp; lt; O ?@54? &amp; gt; ;0305B A@54=NN A: &amp; gt; @ &amp; gt; ABL 50: &amp; lt; /G

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed &amp; gt; A;5 ?5@5A5G5=8O 2@5 &amp; lt; 5=8, =5 ? &amp; gt; 72 &amp; gt; ;O9 @01 &amp; gt; B0BL =0 15=78=5

Ustal stabilne obroty Set stable RPM #AB0= &amp; gt; 28B5 AB018;L=K5 &amp; gt; 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! H81:0 - 'B5=85 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40; &amp; gt; AL!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! H81:0 - 0?8AL 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; =5 C40;0AL!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline H81:0 - 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ?5@5:;NG8BL =0 15=78=!

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time H81:0 - 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; &amp; gt; ?@545;8BL 2@5 &amp; lt; 5=8 2?@KA:0 15=78=0!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG H81:0 - 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ?5@5:;NG8BL =0 LPG!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low H81:0 - 402;5=85 3070 A;8H: &amp; gt; &amp; lt; =87: &amp; gt; 5

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. 0AAG8B0==0O ? &amp; gt; ?@02:0 A;8H: &amp; gt; &amp; lt; &amp; lt; 0;0O.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. &amp; gt; ?@02:8 4 &amp; gt; ;6=K =0E &amp; gt; 48BLAO 2 480?07 &amp; gt; =5 &amp; gt; B 0.5 ms 4 &amp; gt; 2.5 ms.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. !;54C5B 87 &amp; lt; 5=8BL 68:;5@K =0 &amp; lt; 5=LH85.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: 0AAG8B0==0O ? &amp; gt; ?@02:0:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. !;54C5B 70 &amp; lt; 5=8BL 8=65:B &amp; gt; @K =0 1 &amp; gt; ;LH85.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. =5 =0E &amp; gt; 48BAO 2 @5: &amp; gt; &amp; lt; 5=4C5 &amp; lt; &amp; gt; &amp; lt; 480?07 &amp; gt; =5 &amp; gt; B 0.5ms 4 &amp; gt; 2.5ms

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. H81:0 ?@ &amp; gt; F54C@K 02B &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2:8. A5 A@54=85 7=0G5=8O &amp; gt; B:; &amp; gt; =5=K.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error H81:0 ?@ &amp; gt; F54C@K 02B &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2:8

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL &amp; gt; H81 &amp; gt; : CAB@ &amp; gt; 9AB20

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; C40;8BL &amp; gt; H81 &amp; gt; : CAB@ &amp; gt; 9AB20

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! !G8B0BL CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; :8 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40; &amp; gt; AL!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! 5 C40; &amp; gt; AL ?5@5:;NG8BLAO =0 LPG!

Benzyna Gasoline 5=78=

BENZYNA GASOLINE 5=78=

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] @5 &amp; lt; O 2?@KA:0 [ &amp; lt; A]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] 02;5=85 [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 LPG [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 LPG [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] O &amp; lt; 140 [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode 5@5:;NG5=85 =0 15=78= =5 C40; &amp; gt; AL!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode 5@5:;NG5=85 2 @568 &amp; lt;  &quot; =5 C40; &amp; gt; AL!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! #AB0= &amp; gt; 2:0 CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40;0AL!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! !1@ &amp; gt; A CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40;AO!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : 87 D09;0

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? % &amp; gt; B8B5 25@=CBLAO : 702 &amp; gt; 4A:8 &amp; lt; CAB0= &amp; gt; 2:0 &amp; lt; ?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. 5?@028;L=K5 7=0G5=8O

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order &amp; gt; ;6=K 1KBL 22545=K 2 2 &amp; gt; 7@0AB0NI5 &amp; lt; 8;8 C1K20NI5 &amp; lt; ? &amp; gt; @O4:5.

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; 70?8A0BL CAB0= &amp; gt; 2:8 40BG8:0 C@ &amp; gt; 2=O 3070 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; 

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL CAB0= &amp; gt; 2:8 40BG8:0 C@ &amp; gt; 2=O 3070 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; 

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL 25@A8N CAB@ &amp; gt; 9AB20!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... !1@ &amp; gt; A : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0 LPG

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ? &amp; gt; ;CG8BL : &amp; gt; 4 &amp; gt; H81 &amp; gt; :.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal BACBAB2C5B A83=0; RPM

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor H81:0 40BG8:0 402;5=8O

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor H81:0 40BG8:0 B5 &amp; lt; ?5@0BC@K LPG

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor H81:0 40BG8:0 B5 &amp; lt; ?5@0BC@K @54C:B &amp; gt; @0 LPG

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. H81:0 - A;8H: &amp; gt; &amp; lt; =87: &amp; gt; 5 =0?@O65=85 ?8B0=8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0. &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ?5@53 &amp; gt; @5; ?@54 &amp; gt; E@0=8B5;L ?8B0=8O.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high H81:0 40BG8:0 2=CB@5==59 B5 &amp; lt; ?5@0BC@K : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Czujniki Sensors 0BG8:8

Nieznany kod moduBu Unknown module code 58725AB=K9 : &amp; gt; 4 &amp; lt; &amp; gt; 4C;O

ModuB: Module: &amp; gt; 4C;L:

, kod bBdu: , error code: , : &amp; gt; 4 &amp; gt; H81:8:

Wtryskiwacze Injectors =65:B &amp; gt; @K

lub or 8;8

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! !G8BK20=85 CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40; &amp; gt; AL!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... !G8BK20=85 CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! 0?8AL CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; =5 C40;0AL!

Otwrz Open B:@KBL

Zapisz jako Save as ! &amp; gt; E@0=8BL :0:

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; =0;048BL A2O78 A CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; &amp; lt; LPG

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor 0BG8: VERSUS/AEB1050

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 0BG8: 90 &amp; lt; 

Czujnik rezerwy Reserve 0BG8: @575@20

Inny Other @C3 &amp; gt; 9

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) 0BG8: =0?@O65=8O (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM H81:0 70?8A8 2 ?0 &amp; lt; OBL EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM H81:0 GB5=8O 87 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address H81:0 CAB0= &amp; gt; 2:8 04@5A0 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM H81:0 70?8A8 AB@C:BC@K 2 ?0 &amp; lt; OBL EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM H81:0 GB5=8O AB@C:BC@K 87 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type H81 &amp; gt; G=K9 B8? AB@C:BC@K ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM H81:0 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;L= &amp; gt; 9 AC &amp; lt; &amp; lt; K 2 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 1 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 2 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 3 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 4 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 5 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 6 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 7 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 8 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

Wtryskiwacze Injectors =65:B &amp; gt; @K

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported -B &amp; gt; B O7K: =5 ? &amp; gt; 445@68205BAO.

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; =09B8 B@51C5 &amp; lt; K9 B5:AB.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; &amp; gt; B:@KBL ? &amp; gt; @B RS232.

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; 2K? &amp; gt; ;=8BL &amp; gt; ?5@0F8N =0 RS232.

Wy[wietlenie Display @ &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Ustawienia Configuration #AB0= &amp; gt; 2:8

Autokalibracja Autocalibration 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0

Poprawki Corrections &amp; gt; ?@02:8

Kody bBdw Error codes &amp; gt; 4K &amp; gt; H81 &amp; gt; :

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor 0BG8: C@ &amp; gt; 2=O 3070

Dane sterownika Device info 0==K5 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0 ?@5@20=0

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0 7025@H5=0

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! H81:0 - 5B 4803= &amp; gt; AB8:8!

BBd komunikacji No connection &quot; !/

BAD ERROR (

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 :0BCH:0 =0 1 F8;8=4@

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 :0BCH:0 =0 2 F8;8=4@0 DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 :0BCH:0 =0 3 F8;8=4@0

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 :0BCH:0 =0 4 F8;8=4@0 8;8 B0E &amp; gt; &amp; lt; 5B@

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 :0BCH:0 =0 5 F8;8=4@ &amp; gt; 2

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 :0BCH:0 =0 6 F8;8=4@ &amp; gt; 2

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 :0BCH:0 =0 8 F8;8=4@ &amp; gt; 2

Inne Other @C3 &amp; gt; 5

PeBna sekwencja Full sequence &amp; gt; ;=0O ? &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; ABL

Niesekwencja Non sequence 5? &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; ABL

PBsekwencja Half sequence &amp; gt; ;C? &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; ABL

Wersja sterownika Device version 5@A8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; 8=65:B &amp; gt; @ &amp; gt; 2

Czas pracy - benzyna Work on gasoline @5 &amp; lt; O @01 &amp; gt; BK =0 15=78=5

Czas pracy - LPG Work on LPG @5 &amp; lt; O @01 &amp; gt; BK =0 LPG

godz h G

min min &amp; lt; 8=

Mieszanka uboga Mixture poor 54=0O A &amp; lt; 5AL

Mieszanka bogata Mixture rich &amp; gt; 30B0O A &amp; lt; 5AL

Postp Progress @ &amp; gt; 3@5AA

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] 0:CC &amp; lt; [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] @5 &amp; lt; O 2?@KA: &amp; gt; 2 [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] &amp; gt; ?@02:8 [%] 4;O 2@5 &amp; lt; 5=8 2?@KA:0

Mapa wtryskw Injection map 0@B0 2?@KA:0

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... ! &amp; gt; 548=5=85 A : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@ &amp; gt; &amp; lt; ...

Wy[wietlenie Display @ &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Konfiguracja Settings #AB0= &amp; gt; 2:8

Autokalibracja Autocalibration 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0

Autokalibracja w czasie jazdy Create map 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0 2 &amp; gt; 2@5 &amp; lt; O 574K

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections CG= &amp; gt; 5 87 &amp; lt; 5=5=85 A &amp; lt; 5A8

Kody bBdw Error codes &amp; gt; 4K &amp; gt; H81 &amp; gt; :

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor 0BG8: C@ &amp; gt; 2=O 3070

Informacje o sterowniku Device info =D &amp; gt; @ &amp; lt; 0F8O &amp; gt; : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@5

Narzdzia serwisowe Service tools !5@28A=K5 8=AB@C &amp; lt; 5=BK

Data produkcji Date of production 0B0 ?@ &amp; gt; 872 &amp; gt; 4AB20

Data monta|u Date of mount 0B0 CAB0= &amp; gt; 2:8

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name 0720=85 &amp; lt; &amp; gt; =B06= &amp; gt; 3 &amp; gt; A5@28A0

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 07 &amp; lt; 5@ D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : LPG [ &amp; lt; &amp; lt; ]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 1J5 &amp; lt; 42830B5;O [A &amp; lt; 3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... 5@5:;NG5=85 =0 15=78=5...

Normalna Normal &amp; gt; @ &amp; lt; 0;L=K9

Rozszerzona Extended 0AH8@5==K9

Menu gBwne Main menu ;02= &amp; gt; 5 &amp; lt; 5=N

WyBczony Disabled B:;NG5=

Inny - niska rezystancja Other - low resistance = &amp; gt; 5 - =87: &amp; gt; 5 A &amp; gt; ?@ &amp; gt; B82;5=85

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance = &amp; gt; 5 - 2KA &amp; gt; : &amp; gt; 5 A &amp; gt; ?@ &amp; gt; B82;5=85

Napiciowy - CNG Voltage - CNG !5=A &amp; gt; @ =0?@O65=8O - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... &amp; gt; 4:;NG5=85 : CAB@ &amp; gt; 9AB2C...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... 1= &amp; gt; 2;5=85 ?@ &amp; gt; H82:8 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? 5@A8O CAB0= &amp; gt; 2;5== &amp; gt; 9 ?@ &amp; gt; H82:8 O2;O5BAO 1 &amp; gt; ;55 = &amp; gt; 2 &amp; gt; 9, G5 &amp; lt; 25@A8O ?@ &amp; gt; H82:8 2 D09;5.\n% &amp; gt; B8B5 ;8 K CAB0= &amp; gt; 28BL AB0@CN 25@A8N?

Kasuj poprawki Clear G8AB8BL

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) KAB@K9 ?5@5E &amp; gt; 4 (B5?;K9 42830B5;L)

OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type &quot; 8? A &amp; gt; 548=5=8O

OBD poBczone OBD enable OBD ? &amp; gt; 4:;NG5=

Nastawy szybkie Fast fuel trim STFT

Nastawy wolne Slow fuel trim LTFT

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 ;0 &amp; lt; 140 1 ?5@54 :0B0;870B &amp; gt; @ &amp; gt; &amp; lt; 

Lambda za katalizatorem Lambda 2 ;0 &amp; lt; 140 2 70 :0B0;870B &amp; gt; @ &amp; gt; &amp; lt; 

Lambda 1 Lambda 1 ;0 &amp; lt; 140 1

Lambda 2 Lambda 2 ;0 &amp; lt; 140 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD 'B5=85 ? &amp; gt; ?@02 &amp; gt; : A OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections 1= &amp; gt; 2;5=8O : &amp; gt; @5:B OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD 0:A8 &amp; lt; 0;L=K5 : &amp; gt; @5:BK OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders &amp; gt; @@5:F88 4;O F8;8=4@ &amp; gt; 2

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 &amp; gt; @@5:F88 87 BANK 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 &amp; gt; @@5:F88 87 BANK 2

Punkt neutralny Neutral point 59B@0;L=0O B &amp; gt; G:0

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 0AG5B : &amp; gt; @5:B OBD BANK 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 0AG5B : &amp; gt; @5:B OBD BANK 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors !G8B0BL OBD &amp; gt; H81:8

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors G8AB8BL OBD &amp; gt; H81:8

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL OBD &amp; gt; H81:8!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? K E &amp; gt; B8B5 &amp; gt; G8AB8BL 2A5 OBD &amp; gt; H81:8?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; &amp; gt; G8AB8BL OBD &amp; gt; H81:8!

WBczone Enabled :;NG5= &amp; gt; 

WyBczone Disabled K:;NG5= &amp; gt; BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low H81:0 - B5 &amp; lt; ?5@0BC@0 3070 A;8H: &amp; gt; &amp; lt; =87:0O

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size 07 &amp; lt; 5@ HBCF5@ &amp; gt; 2 D &amp; gt; @AC=: &amp; gt; :

Moc [KM] Power [HP] &amp; gt; I= &amp; gt; ABL [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; F8;8=4@ &amp; gt; 2

Wtrysk benzyny Gasoline injection type &quot; 8? 2?@KA:0 15=78=0

Oblicz Calculate 0AAG8B0BL

Mapa ze sterownika Map from controller 0@B0 87 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@a

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; B &amp; gt; G5: 15=78=0

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; B &amp; gt; G5: 3070

Kasuj benzyn Clear gasoline map G8AB8BL :0@BC 15=78=0

Kasuj gaz Clear gas map G8AB8BL :0@BC 3070

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] 0:A. =03@C7:0 42830B5;O [ &amp; lt; A]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] 8=8 &amp; lt; 0;L=0O B5 &amp; lt; ?5@0BC@0 3070 [ C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy 402;5=85 5=78=0 - AB@0B5388 FORD 8 VOLVO

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? &amp; gt; A;5 @0AG5B0 : &amp; gt; @5:B, A &amp; gt; 1@0==0O :0@B0 3070 1C4CB C40;5=0.KE &amp; gt; B8B5 ?@ &amp; gt; 4 &amp; gt; ;68BL?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK 87 15=78= &amp; gt; 2KE D &amp; gt; @AC= &amp; gt; :

Mapowanie automatyczne Automatic mapping 2B &amp; gt; &amp; lt; 0B8G5A:89 &amp; lt; 0??8=3

okresowo co przebieg with interval &amp; gt; A;5 :0: &amp; gt; 3 &amp; gt; ? &amp; gt; 1530

pozostaBo next for AB0; &amp; gt; AL

Jednorazowo Single mode 48= @07

Okresowo Periodical mode 5@8 &amp; gt; 48G5A:8

Podzakresy Points in ranges 01 &amp; gt; B0 2 480?07 &amp; gt; =5

Oscyloskop Oscilloscope AF8;; &amp; gt; 3@0D

Zamknij Close 0:@KBL

Start i zapis wykresu Start and Record !B0@B 8 70?8A0BL 4803@0 &amp; lt; &amp; lt; C

Odczyt wykresu Read 'B5=85 4803@0 &amp; lt; &amp; lt; K

Podci[nienie Vacuum 0:CC &amp; lt; 

Wtrysk cigBy Continuous inj. 5?@5@K2=K9 2?@KA:Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed 5?@028;L= &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2;5= 4@0925@, =C6= &amp; gt; ?5@5CAB0= &amp; gt; 28BL

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller !CI5AB2C5B 1 &amp; gt; ;55 = &amp; gt; 20O 25@A8O ?@ &amp; gt; H82:8 4;O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. 5?@028;L= &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2;5= 4@0925@, =C6= &amp; gt; ?5@5CAB0= &amp; gt; 28BL

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. @ &amp; gt; F5AA ?@ &amp; gt; 4 &amp; gt; ;605BAO

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. &amp; gt; 60;C9AB0, =5 2K:;NG09B5 42830B5;L 8 ? &amp; gt; 4 &amp; gt; 648B5 4 &amp; gt; 7025@H5=8O ?5@5?@ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 8@ &amp; gt; 20=8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller !CI5AB2C5B 1 &amp; gt; ;55 = &amp; gt; 20O 25@A8O ?@ &amp; gt; H82:8 4;O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 7 15=78= &amp; gt; 2KE D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : - @0745; 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 7 15=78= &amp; gt; 2KE D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : - @0745; 2

Mapowanie Mapping 0??8=3Rcznie Manual CG=0O

Automatycznie Automatic 2B &amp; gt; &amp; lt; 0B8G5A:89

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS 2B &amp; gt; &amp; lt; 0B8G5A:8-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive 50:B82=K9Korekty Corrections &amp; gt; @@5:F88

Korekta [%] Corrections [%] &amp; gt; @@5:F88 [%]

Temperatura Temperature &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0

Temperatura [C] Temperature [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 [C]

SkBad gazu Gas composition ! &amp; gt; AB02 3070

Korekty skBadu gazu Gas composition correction &amp; gt; @@5:F8O A &amp; gt; AB020 3070

SkBad gazu [V] Gas composition [V] ! &amp; gt; AB02 3070 [V]Czujnik Sensor 0BG8:

BBdy Errors H81:8

Serwis Service !5@28AMapa Map 0@B0FiDski Finnish $8=A:89

Czeski Czech '5HA:89

SBoweDski Slovenian !; &amp; gt; 25=A:89Ustawienia fabryczne Factory settings 02 &amp; gt; 4A:85 =0AB@ &amp; gt; 9:8

Info Info =D &amp; gt; 

Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder 0;81@ &amp; gt; 2:0 =0 &amp; gt; 4= &amp; gt; &amp; lt; F8;8=4@5

Mapa wtryskw Injection map 0@B0 2?@KA:0


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > v2_21 texts part.csv

??Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. The process of new firmware uploading is in progress now.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controller

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 From petrol injectors - divided by 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 From petrol injectors - divided by 2


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Thai.csv

??Jazda Start @#4H!

Stop Stop + &quot; 8

Policz korekty Calculate correction 3'2#AID

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] A#1H-D-5[kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device -H2H22-8#L

Kasuj Clear errors %'2!4%2

Typ paliwa Fuel type
4@
7I-@%4

Obroty przeBczania Switching RPM #-@#7H- &quot; L5HI-2#C+I@%5H &quot; @GAJ*

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] -8+ 9!45HI-2#C+I@%5H &quot; @GAJ* [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] +H'@'%2H2 &quot; AJ*

SygnaB obrotw RPM signal *1

2#-@#7H- &quot; L

Typ sondy Lambda Lambda type
4 -- 4@@ G@ -#L

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] A#1 [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] @%5H &quot; @GI3!1@!7H-A#1H3'H2 [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] +H'@'%2H-@%5H &quot; %1#0I3!1

Wtryskiwacze LPG LPG injector type
4+1' 5 AJ*

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming '-#L!+1' 5AJ*

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal +1' 5I3!1A4@()

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] 1IH3C2#H2 &quot; AJ*

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization *1

2@7-

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor
4@ @ -#LA#1

Ustawienia zaawansowane Advanced settings #1AH1I*9

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] #0 &quot; 0@'%2@%5H &quot; #0+'H2*9

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode #1C+I+1' 5@
7I-@%4@4@G!5

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time #0 &quot; 0@'%22#'-#L!+1' 5

ObsBuga cut-off na benzynie Enable ?Cut-off exit through petrol 12#H2 &quot; H22#0I3!1

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure A#112#H2 &quot; AJ*

Powrt na gaz Return to gas %1*9HB+!AJ*

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor @ @ -#L-8+ 9!4+!I-I!

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor @ @ -#L-8+ 9!4AJ*

Maks. obroty Max RPM #- *9*8

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas #- H3*8-AJ*

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] +%5@%5H &quot; *1

22#@4+1' 5I3!15HH3'H2 [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type
4+1' 5 I3!1

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal *1

2#-@#7H- &quot; L

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Fast switch (engine hot)

Stop Stop + &quot; 8

Start Autocalibration 2#9-1B!14

Poprawka (ms) Correction(ms) 2#AID(ms)

BBd komunikacji No connection D!H!52#@
7H-!H-

BENZYNA Gasoline I3!1

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Czas LPG T. LPG T. LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. Heater temp.

T. gazu Gas temp. Gas temp.

Napicie Voltage Voltage

Ci[nienie Pressure A#1

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline I3!1

LPG LPG AJ*

AUTO AUTO -1B!14

BAD ERROR 4%2

Wpisz Write to device 16%-8#L

Wskazanie Reading 3%1-H2H2

Kalibracja Calibration 2#9-1B!14

Typ czujnika Sensor type
4@ G@ -#L

Przegld Inspection 2#3#8#1)2-7HF/2##'@
G

Ustaw Set 1I

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection #0 &quot; 0@'%2@+%7-H-@I2#'@
G#1IH-D:

Kasuj dane monta|owe Clear installation data %I-!9%2#41I

ZmieD dane monta|owe Change installation data @%5H &quot; I-!9%2#41I

Aktualizacja sterownika... Device update... #1#8

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE 8H!@%7-+1' 5I3!1

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device D!H!52#@
7H-!H--8#LAJ*

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. D!H*2!2#@
7H-!H--8#L C
I COM port -7H

Tryb bez poBczenia Run without connection @4 B &quot; D!H@
7H-!H--8#L

Tryb demonstracyjny Run demo mode @4 B+!1'- &quot; H2

Dane monta|u Installation data I-!9%2#41I

Data monta|u Set-up date '15H41I

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.)
7H--9H41I

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 2+1' 5AJ* [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 2@#7H- &quot; L [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS D!HA*

Podaj hasBo: This action needs password: 1I-5II-2# #+1*

Plik File AI!I-!9%

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... -H2H22#1IH22 AI!I-!9%

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... @GH22#1IH2% AI!I-!9%

Wyj[cie Exit --

Jzyk Language 2)2

Polski Polish BA%L

Angielski English -1$)

Rosyjski Russian #1*@ 5 &quot; 

WBoski Italian -42%5

Niemiecki German @ &quot; -#!1

Tajski Thai D &quot; 

Turecki Turkish 8#5

HiszpaDski Spanish *@

Portugalski Portuguese B#8@

ChiDski Chinese 5

Grecki Greek #5

Dokumentacja Documentation @-*2##0-

Dokumentacja... Documentation... @-*2##0-...

O programie Info I-!9%2#41I

O programie VERSUS... About program VERSUS... @5H &quot; '1B#A#! VERSUS

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Dodaj... Add... @4H!...

Dodaj: Add: @4H!:

Odejmij... Decrease %

Odejmij: Decrease: %:

Wstaw... Set... 16I-!9%...

Wstaw: Set value: 16I-!9%:

Nastpny przegld Another service/Inspection 2#3#8#1)2-7HF/2##'@
G

Przegld za: Time left for next inspection: #0 &quot; 0@'%2@+%7-H-@I2#'@
G#1IH-D:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h +!2 &quot; @+8:2#3'@'%2B &quot; #0!22#L5H 50 .!./
.!.

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed +%122#C
IA%I'B+!AJ*0D!HH2 &quot; 

Ustal stabilne obroty Set stable RPM 1I#-C+I5H

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! 4%2 - D!H*2!2#-H2H2%-8#LDI

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! 4%2 - D!H*2!2#16H2-8#LDI

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline 4%2 - D!H*2!2#@%5H &quot; @GI3!1DI

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time 4%2 - D!H*2!2#-H2H2@'%22#H2 &quot; I3!1DI

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG 4%2 - D!H*2!2#@%5H &quot; @GAJ*DI

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low 4%2 - '2!1J2 H3@4D

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. H25HAIDI- &quot; @4D

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. 2#AID'#- &quot; 9HC
H' 0.5 ms - 2.5 ms

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. A03C+I%2+1' 5.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: 3'2#AID

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. I-@%5H &quot; 2+1' 5C+IC+
H6I.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. - &quot; 9H-
H'5HA03 0.5 ms - 2.5 ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. #0'2#9-1B!144%2

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error 1I-2#1IH24%2

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device D!H*2!2#-H2H2'2!4%22-8#LDI

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes D!H*2!2#%H2'2!4%2--8#LDI

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! D!H*2!2#-H2H2'2!4%2DI

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! D!H*2!2#@%5H &quot; @GAJ*DI

Benzyna Gasoline I3!1

BENZYNA GASOLINE I3!1

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] @'%2+1' 5 [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] A#1 [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] -8+ 9!4AJ* [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] -8+ 9!4AJ* [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode D!H*2!2#@%5H &quot; @GI3!1DI

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode D!H*2!2#C
IB+!-1B!1

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! D!H*2!2#16H2%-8#LDI

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! D!H*2!2# 1IH2-8#LAJ*C+!HDI

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file D!H*2!2#-H2H22#1IH22AI!I-!9%

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? 8I-2#%1*9HH2@#4H!I+#7-D!H

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. H2C
I2D!HDI

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order '#0C*HC*H'5+#7-D!H5-3*1H

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device D!H*2!2#162#1IH2 @AJ*DI

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device D!H*2!2#-H2H22#1IH2 @AJ*DI

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! D!H*2!2#-H2#8H-8#L

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... 1IH2I-!9%-8#LAJ*C+!H

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device D!H*2!2#-H2'2!4%22-8#LDI

Brak sygnaBu RPM No RPM signal D!H!5*1

2#-@#7H- &quot; L

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor 2#-H2H2@ G@ -#LA#14%2

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor 2#-H2H2@ G@ -#L-8+ 9!4AJ*4%2

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor 2#-H2H2@ G@ -#L'2!#I- 4%2

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. 4%2 - DI2#0A*H3@4D #'85HH-*2 &quot; 

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high 4%2 - -8+ 9!4 2 &quot; C*9!2@4D

Czujniki Sensors @ G@ -#L

Nieznany kod moduBu Unknown module code D!H#2#+1*@L'1

ModuB: Module: @L'1

, kod bBdu: , error code: #+1*4%2

Wtryskiwacze Injectors +1' 5

lub or +#7-

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! D!H*2!2#-H2H2 2#1IH2-8#LDI

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... -H2H2 2#1IH2-8#L

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! D!H*2!2#16H2 2#1IH2%-8#LDI

Otwrz Open @4

Zapisz jako Save as 66@G

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device D!H*2!2#@
7H-!H--8#LAJ*DI

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 @ G@ -#L

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm @ G@ -#L

Czujnik rezerwy Reserve -

Inny Other -7HF

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltage sensor (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM 2#16H2% EEPROM 4%2

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM 2#-H2H2% EEPROM 4%2

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address 2#1IH25H- &quot; 9H EEPROM 4%2

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM 2#16B#*#I2% EEPROM 4%2

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM 2#-H2B#*#I22 EEPROM 4%2

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type B#*#I2 EEPROM C
ID!HDI

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM #'*-%#'!'2!4%2C EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow +1' 5AJ* 1 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow +1' 5AJ* 2 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow +1' 5AJ* 3 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow +1' 5AJ* 4 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow +1' 5AJ* 5 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow +1' 5AJ* 6 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow +1' 5AJ* 7 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error +1' 5AJ* 8 4%2

Wtryskiwacze Injectors +1' 5

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported 2)2D!H*2!2#C
I2DI

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. D!H*2!2#+21'-1)#DI

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 D!H*2!2#@4 port RS232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 4%2 5H port RS232

Wy[wietlenie Display -A*%

Ustawienia Configuration *H'#0-

Autokalibracja Autocalibration 2#9-1B!14

Korekty Corrections 2#AID

Kody bBdw Error codes #+1*'2!4%2

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor @AJ*

Dane sterownika Device info I-!9%-8#L

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted 2#9-1B!14 &quot; 1D!H*!9#L

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end @*#G#0'2#9-1B!14

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! 4%2 - D!H!5I-!9%2#'4@#20

BBd komunikacji No connection D!H!52#@
7H-!H-

BAD ERROR 4%2

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 - &quot; %L8#0@4 H- 1 *9

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 - &quot; %L8#0@4 H- 2 *9

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 3 *9

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 - &quot; %L8#0@4 H- 4 *9

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 5 *9

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 6 *9

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 8 *9

Inne Other -7HF

PeBna sekwencja Full sequence +1' 5I3!1A-4*#0

Niesekwencja Non sequence +1' 5I3!132#I-!1

PBsekwencja Half sequence +1' 5I3!1325H%0#6H

Wersja sterownika Device version #8H-8#L

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count 2#1+1' 5

Czas pracy - benzyna Work on gasoline '4HB &quot; I3!1

Czas pracy - LPG Work on LPG '4HB &quot; AJ*

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor *H'*!2

Mieszanka bogata Mixture rich *H'*!+2

Postp Progress '2!I2'+I2

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] A#1H-D-5 [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] @'%22#@4+1' 5 [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] 2#AID [%]

Mapa wtryskw Injection map Map +1' 5

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... @#4H!2#4H--8#L

Wy[wietlenie Display -A*%

Konfiguracja Settings 1IH2

Autokalibracja Autocalibration 2#9-1B!14

Autokalibracja w czasie jazdy Create map *#I2 Map

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections AID

Kody bBdw Error codes #+1* '2!4%2

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor @AJ*

Informacje o sterowniku Device info I-!9%-8#L

Narzdzia serwisowe Service tools 2# H-!

Data produkcji Date of production '15H%4

Data monta|u Date of mount '15H41I

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name
7H-9I41I

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 2+1' 5AJ* [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 2@#7H- &quot; L [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... @%5H &quot; @GI3!1

Normalna Normal 4

Rozszerzona Extended @4H!@4!

Menu gBwne Main menu @!9+%1

WyBczony Disabled D!HC
I

Inny - niska rezystancja Other - low resistance -7HF-'2!I22H3

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance -7HF-'2!I22*9

Napiciowy - CNG Voltage - CNG @J2 A NGV

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... @#4H!2#@
7H-!H--8#L

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... 3%1#1#8 firmware --8#L...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? -8#L@4#L!A'#8HC+!H5'H2#8HD%L@4#L!A'.\n8I-2#B#A#!#8H@H2C
jD+!?

Kasuj poprawki Clear Clear

OBD OBD OBD

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) *'4 8@ 4 ( @#7H-#I-)

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed @!7H-63+#'@
G5H1IH2D'I0D!H*2!2#C
IAJ*DI

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal *1

2#-@#7H- &quot; L

Typ poBczenia Connection type #0@ 2#@
7H-!H-

OBD poBczone OBD enable @4#0 OBD

Nastawy szybkie Fast fuel trim *1

22##1AH2#H2 &quot; I3!1A@#G'

Nastawy wolne Slow fuel trim *1

22##1AH2#H2 &quot; I3!1A
I2

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 -- 4@@ GL@ -#L 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 -- 4@@ GL@ -#L 2

Lambda 1 Lambda 1 -- 4@@ GL@ -#L 1

Lambda 2 Lambda 2 -- 4@@ GL@ -#L 2

Bank1 Bank1 7I5H@GI-!9%1

Bank2 Bank1 7I5H@GI-!9%2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD -H2H22#AID2 OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections #1H22#AID- OBD

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD H22#AID*9*85HC+IOBD*2!2##1H2DI

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders 2#AID*3+#1%9*9

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 2#AID27I5H@GI-!9% 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 2#AID27I5H@GI-!9% 2

Punkt neutralny Neutral point H22#AID@4!- ECU I3!1

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 3'H2 OBD 27I5H@GI-!9% 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 3'H2 OBD 27I5H@GI-!9% 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors -H2H2'2!4%22 OBD

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors %H2'2!4%22 OBD

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! D!H*2!2#-H2H2'2!4%22 OBD!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? 8I-2#%H2'2!4%21I+!2 OBD +#7-D!H?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! D!H*2!2#%H2'2!4%22 OBD!

WBczone Enabled @4

WyBczone Disabled 4

BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low 4%2 - -8+ 9!4AJ*H3@4D

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size 2#9+1' 5

Moc [KM] Power [HP] A#!I2 [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count 2#13'*9

Wtrysk benzyny Gasoline injection type
4+1' 5I3!1

Oblicz Calculate 3'

Mapa ze sterownika Map from controller @GH2 MAP -1B!14

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline 13'2#@GH2I3!1

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas 1'2#@GH2AJ*

Kasuj benzyn Clear gasoline map %I2H2I3!1

Kasuj gaz Clear gas map %I2H2AJ*

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] @#7H- &quot; L32*9*8 [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] -8+ 9!4AJ*H3*8 [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy C+I+1' 5I3!1320C
IAJ*

WyBczony Disabled 4

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? +%122#3'0%I2H2AJ* 8I-2#3H-+#7-D!H?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals -H2H2'1#-2+1' 5I3!1

Mapowanie automatyczne Automatic mapping 9 MAP -1B!14

okresowo co przebieg with interval @G MAP A%0 3'H2AID-1B!14

pozostaBo next for @+%7-

Jednorazowo Single mode 9 MAP AH#1I@5 &quot; '

Okresowo Periodical mode 9 MAP 2!
H'#0 &quot; 0@'%25H3+

Podzakresy Points in ranges @G8@G
H'

Oscyloskop Oscilloscope 16I-!9%

Zamknij Close --

Start i zapis wykresu Start and Record @#4H!IA%02#16

Odczyt wykresu Read @4

Podci[nienie Vacuum A#1H-D-5 [kPa]

Wtrysk cigBy Continuous inj. C+I+1' 5@432%-@'%2Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed 2##1#8 Firmware &quot; 1D!H*!9#L. #82#1#8C+!H-5#1I

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller B#A#!#8HC+!H#I-!*3+#12##1#8Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. 2##1#8 Firmware &quot; 1D!H*!9#L. #82#1#8C+!H-5#1I

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. 3%1#1#8B#A#!

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. #82- &quot; H21@#7H- &quot; L#-'H20#1#8B#A#!@*#G

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller B#A#!#8HC+!H#I-!*3+#12##1#8

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 -H2H2'1#-2+1' 5I3!1 - div: 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 -H2H2'1#-2+1' 5I3!1 - div: 2

Mapowanie Mapping 2#3A5HRcznie Manual I' &quot; !7-

Automatycznie Automatic -1B!14

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS -1B!14-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive D!HC
IKorekty Corrections 2#AID

Korekta [%] Corrections [%] 2#AID [%]

Temperatura Temperature -8+ 9!4

Temperatura [C] Temperature [C] -8+ 9!4 [C]

SkBad gazu Gas composition *H'*!-AJ*

Korekty skBadu gazu Gas composition correction 2#AID*H'*!-AJ*

SkBad gazu [V] Gas composition [V] *H'*!-AJ* [V]Czujnik Sensor @ G@ -#L

BBdy Errors 4%2

Serwis Service #1#42#Mapa Map A5HFiDski Finnish 4A%L

Czeski Czech *22##1@
G

SBoweDski Slovenian *B%@'@5 &quot; Ustawienia fabryczne Factory settings H241I2B#2Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder 2#@5 &quot; H-+6H*9

Info Info -!9%@4!@4!

Nr No +!2 &quot; @%


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Czech.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Vypo
ti korekce

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Podtlak [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Na
ti ze zaYzen

Kasuj Clear errors Vyma~

Typ paliwa Fuel type Typ paliva

Obroty przeBczania Switching RPM PYepnut ot
ek

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Teplota pYepnut [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] PYepnut zpo~dn [sek]

SygnaB obrotw RPM signal Signalizace ot
ek

Typ sondy Lambda Lambda type Typ Lambda sondy

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Tlak reduk
nho ventilu [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Tlak pYi pYepnut na benzn [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Promrn tlak [sek]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type Typ vstYikova
e LPG

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming ZahYvn vstYikova
o LPG

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal VstYikovn benznu aktivovno 12V signlem

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimlni vstYikovac
as LPG

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Signalizace bzu
ku

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Typ snma
e tlaku

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Pokro
il nastaven

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Sekven
n pYepnn vlco [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Provoz kontinulnho vstYikovn paliva

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Doba zahYvn vstYikovn

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Provoz cut-off na benznu

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Tlak pYi cut-off

Powrt na gaz Return to gas Zpt na plyn

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Teplotnho senzoru reduk
nho ventilu

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Teplotn senzor plynu

Maks. obroty Max RPM Maximln ot
ky

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Minimln ot
ky plynu

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignorovn benznovch impulzo menach ne~ [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Typ Yzen benznovho vstYiku

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal roveH signlu ot
ek

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Rychl pYechod (tepl motor)

Stop Stop Stop

Start Autocalibration Start

Poprawka (ms) Correction(ms) Korekce (ms)

BBd komunikacji No connection Chyba komunikace

BENZYNA Gasoline Benzn

Czas benz. T. gasoline as benznu

Czas LPG T. LPG as LPG

RPM RPM Ot
ky za min

T. reduktora Heater temp. Tepl.reduk.ventilu

T. gazu Gas temp. Teplota plynu

Napicie Voltage Napt

Ci[nienie Pressure Tlak

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Benzn

LPG LPG LPG

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR Chyba

Wpisz Write to device Zapia

Wskazanie Reading Na
ti

Kalibracja Calibration Kalibrace

Typ czujnika Sensor type Typ
idla

Przegld Inspection Kontrola

Ustaw Set Nastav

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection as do dala kontroly

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Sma~ instala
n data

ZmieD dane monta|owe Change installation data Zmn instala
n data

Aktualizacja sterownika... Device update... Aktualizace Ydc jednotky &amp;

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE PYepnn vybran trysky na benznov pohon

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Chyba spojen s Ydc jednotkou.

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Nemo~n navzn spojen s Ydc jednotkou

Tryb bez poBczenia Run without connection Md bez pYipojen jednotky

Tryb demonstracyjny Run demo mode Ukzkov md

Dane monta|u Installation data Data mont~e

Data monta|u Set-up date Datum mont~e

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Nzev mont~n dlny ( max. 8 znako )

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Velikost vystYikovn LPG [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Obsah motoru [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Zadej heslo

Podaj hasBo: This action needs password: Zadej heslo:

Plik File Soubor

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Na
ti nastaven ze souboru

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Ulo~ nastaven do souboru

Wyj[cie Exit Konec

Jzyk Language Jazyk

Polski Polish Polsk

Angielski English Anglick

Rosyjski Russian Rusk

WBoski Italian Italsk

Niemiecki German Nmeck

Tajski Thai Thajsk

Turecki Turkish Tureck

HiszpaDski Spanish `panlsk

Portugalski Portuguese Portugalsk

ChiDski Chinesse nsk

Grecki Greek Xeck

Dokumentacja Documentation Dokumentace

Dokumentacja... Documentation... Dokumentace..

O programie Info O programu

O programie VERSUS... About program VERSUS... O programu VERSUS &amp;

Czas benz. T. gasoline as benznu

Dodaj... Add... PYidej &amp;

Dodaj: Add: PYidej:

Odejmij... Decrease Odeber &amp;

Odejmij: Decrease: Odeber:

Wstaw... Set... Nastav &amp;

Wstaw: Set value: Nastav:

Nastpny przegld Another service/Inspection Dala kontrola

Przegld za: Time left for next inspection: Kontrola za:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Pozor:
as je vypo
tan pYi promrn rychlosti 50 km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Po pYekro
en
asu nedovol chod na plynu

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Nastav stabiln ot
ky

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Chyba - Nepovedlo se na
ten nastaven ze zaYzen!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Chyba - Nepovedlo se zapsn nastaven do zaYzen!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Chyba - Nelze pYepnout na benzn!

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Chyba - Nelze na
st
as vstYikovn benznu!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Chyba - Nelze pYepnut na LPG!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Chyba - Tlak plynu pYlia nzk

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Vypo
tan pYlia mal korekce.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Korekce mus bt v rozmez od 0.5ms do 2.5ms.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. VymHte trysku vstYikovn za mena.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Vypo
tan korekce:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. VymHte vstYikovn na vta.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. Nen z rozsahu od 0.5ms do 2.5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Chyba procedury automatickho nastaven. Vaechny promrn hodnoty byly zahozeny

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Chyba vykonvn procedury automatick nastaven

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Nelze na
st chyby zaYzen

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Nelze smazat chyby zaYzen

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Nepovedlo se na
ten nastaven ze zaYzen.

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Nepovedlo se pYepnut na LPG!

Benzyna Gasoline Benzn

BENZYNA GASOLINE BENZN

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] as vstYikovn [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Tlak [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] Teplota LPG [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] T. LPG [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda sonda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Nepovedlo se pYepnut na benzn!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Nepovedlo se pYepnut v re~imu Automat!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Nepovedlo se nastaven zaYzen!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Nepovedlo se restartovn zaYzen!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Nelze na
ten nastaven ze souboru

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Chcete vrtit tovrn nastaven?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Neplatn hodnoty.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Mly by bt vkldny vzestupn nebo sestupn.

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Nelze ulo~it nastaven
idla hladiny plynu do zaYzen

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Nelze na
st nastaven
idla hladiny plynu ze zaYzen

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Nepovedlo se na
st verzi zaYzen

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Restart Ydc jednotky LPG &amp;

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Nelze zskat chybov kdy.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Chyba signlu RPM

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Chyba tlakovho
idla

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Chyba teplotnho
idla LPG

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Chyba
idla teploty ohYva
e LPG

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Chyba - nzk napt napjen Ydc jednotky

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Chyba
idla vnitYn teploty Ydc jednotky

Czujniki Sensors idlo

Nieznany kod moduBu Unknown module code Neznm kd modulu

ModuB: Module: Modul:

, kod bBdu: , error code: , kd chyby:

Wtryskiwacze Injectors VstYikovn

lub or nebo

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Nepovedlo se na
ten nastaven zaYzen.

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Na
tn nastaven ze zaYzen &amp;

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Nepovedlo se ulo~en nastaven do zaYzen.

Otwrz Open OtevYi

Zapisz jako Save as Ulo~ jako

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Nelze navzat spojen se zaYzenm LPG

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor idlo VERSUS/AEB1050

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor idlo 90 ohm

Czujnik rezerwy Reserve Rezervn
idlo

Inny Other Jin

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) idlo napt (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Chyba zpisu do pamti EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Chyba
ten z pamti EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Chyba nastaven adresy EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Chyba zpisu struktury do EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Chyba
ten struktury u EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type Chybn typ struktury EEPROM

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Chyba kontrolnho sou
tu EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow Chyba trysky LPG 1 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow Chyba trysky LPG 2 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow Chyba trysky LPG 3 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow Chyba trysky LPG 4 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow Chyba trysky LPG 5 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow Chyba trysky LPG 6 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow Chyba trysky LPG 7 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error Chybatrysky LPG 8 - pYekro
en proudu

Wtryskiwacze Injectors VstYikovn

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Jazyk nen podporovn

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Nelze najt zadan text.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Nelze otevYen portu RS232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Nelze vykonat operaci na RS232

Wy[wietlenie Display Zobrazen

Ustawienia Configuration Nastaven

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrace

Korekty Corrections Korekce

Kody bBdw Error codes Chybov kdy

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor idlo hladiny LPG

Dane sterownika Device info Data Ydc jednotky

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autokalibrace pYeruaena

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autokalibrace dokon
ena

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Chyba - chyb diagnostika!

BBd komunikacji No connection Chyba komunikace

BAD ERROR CHYBA

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 cvka na 1 vlec

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 cvka na 2 vlec

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 cvka na 3 vlec

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 cvka na 4 vlec

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 cvka na 5 vlec

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 cvka na 6 vlec

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 cvka na 7 vlec

Inne Other Jin

PeBna sekwencja Full sequence Pln sekven
n

Niesekwencja Non sequence Nesekven
n

PBsekwencja Half sequence Semisekven
n

Wersja sterownika Device version Verze Ydc jednotky

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Po
et trysek

Czas pracy - benzyna Work on gasoline as chod - benzn

Czas pracy - LPG Work on LPG as chodu - LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Chud sms

Mieszanka bogata Mixture rich Bohat sms

Postp Progress Postup

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Podtlak [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] asy vstYikovn [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Korekce [%] pro
asy vstYikovn

Mapa wtryskw Injection map Mapa vstYikovn

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Spojovn s Ydic jednotkou

Wy[wietlenie Display Zobrazen

Konfiguracja Settings Konfigurace

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrace

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Autokalibrace v probhu jzdy

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Ru
n modifikace paliva

Kody bBdw Error codes Chybov kdy

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor idlo hladiny LPG

Informacje o sterowniku Device info Informace o Ydc jednotce

Narzdzia serwisowe Service tools Servisn nastaven

Data produkcji Date of production Datum vroby

Data monta|u Date of mount Datum mont~e

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Nzev mont~n dlny

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Rozmr vstYikovn LPG [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Objem motoru [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Prepnn na benzn &amp;

Normalna Normal Normln

Rozszerzona Extended RozaYen

Menu gBwne Main menu Hlavn menu

WyBczony Disabled Vypnut

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Jin - nzk odpor

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance jin - vysok odpor

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Napeov - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Navzn spojen se zaYzenm &amp;

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Aktualizace firmwaru Ydc jednotky

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Verze Ydc jednotky je novja ne~ verze souboru firmware.Chcete nahrt stara verzi?

Kasuj poprawki Clear Sma~ korekce

OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Typ spojen

OBD poBczone OBD enable OBD spojen

Nastawy szybkie Fast fuel trim Rychl sada

Nastawy wolne Slow fuel trim Pomal sada

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda pYed katalyztorem

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda za katalyztorem

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD ten korekc z OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Aktualizace korekc z OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Maximln korekce z OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Korekce pro vlce

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Korekce z Bank 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Korekce z Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Neutrln bod

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Vypo
tan korekce OBD Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Vypo
tan korekce OBD Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Na
ti chyby OBD

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Vyma~ chyby OBD

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Nelze na
st chyby OBD!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Chcete smazat chyby OBD?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Nepovedlo se smazat chyby OBD!

WBczone Enabled Zapnut

WyBczone Disabled VypnutBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Chyba - nzka teplota plynu

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Velikost vstYikovac trysky

Moc [KM] Power [HP] Vkon [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Po
et vlco

Wtrysk benzyny Gasoline injection type VstYikovn benznu

Oblicz Calculate Vypo
tej

Mapa ze sterownika Map from controller Mapa z Ydc jednotky

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Po
et bodo - benzn

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Po
et bodo - plyn

Kasuj benzyn Clear gasoline map Vyma~ benznovou mapu

Kasuj gaz Clear gas map Vyma~ plynovou mapu

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Maximln zat~en [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimln teplota plynu [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy tlak benznu - strategie Ford, Volvo

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Po vypo
ten korekc bude plynov mapa smazna. PYejete si pokra
ovat ?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals Signalizace ot
ek z benznovch vstYikova
o

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automatick mapovn

okresowo co przebieg with interval S intervalem

pozostaBo next for Dala za

Jednorazowo Single mode Jednorzov re~im

Okresowo Periodical mode Pravideln re~im

Podzakresy Points in ranges Body v rozsahu

Oscyloskop Oscilloscope Osciloskop

Zamknij Close ZavYi

Start i zapis wykresu Start and Record Start a nahrvn

Odczyt wykresu Read Na
tn

Podci[nienie Vacuum Podtlak

Wtrysk cigBy Continuous inj. Prob~n vstYikovnSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Xdc jednotka nen sprvn naprogramovna a vy~aduje pYeprogramovn

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Je dostupn nov verze Firmware pro Ydc jednotlkuSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Xdc jednotka nen sprvn naprogramovna a vy~aduje pYeprogramovn

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Prv probh proces nahrvn novho firmware

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Vypnte prosm motor a vy
kejte plnho pYeprogramovn Ydc jednotky.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Je dostupn nov verze Firmware pro Ydc jednotlku

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Z benznovch vstYikova
o - dleno 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Z benznovch vstYikova
o - dleno 2

Mapowanie Mapping MapovnRcznie Manual Manul

Automatycznie Automatic Automatick

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automatick - VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive NeaktivnKorekty Corrections Korekce

Korekta [%] Corrections [%] Korekce [%]

Temperatura Temperature Teplota

Temperatura [C] Temperature [C] Teplota [C]

SkBad gazu Gas composition Slo~en plynu

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Korekce slo~en plynu

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Slo~en plynu ( V)Czujnik Sensor Senzor

BBdy Errors Chyby

Serwis Service ServisMapa Map MapaFiDski Finnish Finsk

Czeski Czech esk

SBoweDski Slovenian SlovinskUstawienia fabryczne Factory settings Tovrn nastavenKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Kalibrace ka~dho vlce


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > v2_20 texts part.csv

??Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Device is in bootloader mode and need to be reprogramed

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controller


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Greek.csv

??Jazda Start ??? 1/2 ???

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction ???>>???? 1/4 ? ???u 1/2 

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ??u?? ???u??? [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device ?????u ??? ? ????u?(R)

Kasuj Clear errors ??(R)?? 1/4 ? ?>>?? 1/2 

Typ paliwa Fuel type ?? ????? 1/4 ??

Obroty przeBczania Switching RPM 1/2 ?>>>>??(R) RPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] u 1/4 ?????? u 1/2 u???????? [ C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] LPG ? 1/2 ? ??????? [sec]

SygnaB obrotw RPM signal ??AE ?? 1/2 ?(R)?

Typ sondy Lambda Lambda type ?? ? 1/4 ?

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] ?u?? [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] >>>>??(R) ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ? ?? 1/2 ? ??u?? u? 1/2 ?? ?? ??? [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] ?? ?? ??u?? [sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type ?? 1/4 ?u? ???u???

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming 1/2 u???????? 1/4 ?u? LPG

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 u +12 V ?(R) 1/4 ?

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] >>???? ? 1/2 ? LPG [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization 1/2 u???????? ?? 1/4 ??(R)

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor ?? ?? ????(R)? ??u??

Ustawienia zaawansowane Advanced settings ?? 1/4 ??u? ??? ??? 1/4 1/2 ??

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] ?????(R) u 1/2 ?>>>>??(R) 1/2 ??>>? 1/2 1/2 [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode 1/2 u???????? 1/2 1/4 ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? ?u >>u?????? ?>>(R)?? ? 1/2 ??? 1/4 ??

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time ? 1/2 ? u 1/2 u???????? 1/2 1/4 ?u?

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol &quot; 1/2 u???????? &quot; &quot; cut-off ? 1/2  3/4 ?? 1/4 ? ? ?u 1/2 ?? 1/2 ?>> &quot;

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure ?????(R) ??u??

Powrt na gaz Return to gas ????AE(R) ?? ?????

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor ???(R)? u 1/4 ?????? Reducer

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor ???(R)? u 1/4 ?????? ???u???.

Maks. obroty Max RPM ???u ??AE

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas u>>???u ??AE ???u???

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] ? 1/2 ? 1/2 ? ? ?(R) 1/4 ? ?u 1/2 ?? 1/2 ? ? 1/2 ??? 1/4 ? ?? ?? [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type ?? 1/4 ?u? u 1/2 ?? 1/2 ?

Stop Stop Stop

Start Autocalibration ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

Poprawka (ms) Correction (ms) ???? ? 1/2 ?? ?u??? 1/4 ? (ms)

BBd komunikacji No connection u 1/2 ???u? ? 1/2 u??

BENZYNA Gasoline u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas benz. T. gasoline ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ?. ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas LPG T. LPG ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? ???u???

RPM RPM ??AE ?? 1/2 ?(R)?

T. reduktora Heater temp. u 1/4 ?????? 1/2 u?

T. gazu Gas temp. u 1/4 ?????? ?u???.

Napicie Voltage ???

Ci[nienie Pressure ?u??

Lambda Lambda ???(R)? ? 1/4 ?

BENZYNA Gasoline u 1/2 ?? 1/2 ?

LPG LPG ?????

AUTO AUTO ?? 1/4 ??

BAD ERROR ??>>? 1/4 ?

Wpisz Write to device ??u ? ????u?(R)

Wskazanie Reading 1/2 ?? 1/2 ??

Kalibracja Calibration ? 1/4 ? 1/2 ? 1/4 ???

Typ czujnika Sensor type ?? ????(R)?

Przegld Inspection ??u???

Ustaw Set ?u??

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection ? 1/2 ? ??? ??? 1/4 1/2 u? ??? ? 1/2 u?? 1/4 u 1/2 ? u??u???

Kasuj dane monta|owe Clear installation data ??????? u? 1/4 1/2 1/2 u????????

ZmieD dane monta|owe Change installation data >>>>??(R) u? 1/4 1/2 1/2 u????????

Aktualizacja sterownika... Device update... 1/2 ??? 1/4 ??? ????u?(R) ...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE 1/2 u???????? u??>>u? 1/4 1/2 1/2 ?u? ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ?

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device u 1/2 ???u? ? 1/2 u?? 1/4 u ? ????u?(R) ???u???

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ?? 1/2 uu? ?u ?????(R)??u ????u?(R), ??? 1/4 ???? 1/2 ? ? COM.

Tryb bez poBczenia Run without connection ?>>u?? ? ? 1/2 u??

Tryb demonstracyjny Run demo mode ?>>u?? >>u?????? u??u? 3/4 ?

Dane monta|u Installation data u? 1/4 1/2 ? u????????

Data monta|u Set-up date 1/4 u? 1/4 ? 1/2 ?? u????????

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) ?????? u? 1/2 ? 1/4 ?? ?? 1/2 u?u??? ( 8 ???(R)u.)

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] ?u? 1/4 ?u? ???u??? [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ???? 1/4 ? ?? 1/2 ?(R)? [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - 1/2 u???????? ???????? 1/2 

Podaj hasBo: This action needs password: u???u?? ???? ???????:

Plik File u??

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... ?????u ? 1/4 ??u? ??? ? ?u?? ...

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... ????uu?u ? ? 1/4 ??u? ?? ?u?? ...

Wyj[cie Exit 3/4 ??

Jzyk Language >>???

Polski Polish ?>> 1/2 ???

Angielski English ??>>???

Rosyjski Russian ?????

WBoski Italian ?>>???

Niemiecki German u 1/4 ? 1/2 ???

Tajski Thai ??>>? 1/2 ?

Turecki Turkish ??????

HiszpaDski Spanish ??? 1/2 ???

Portugalski Portuguese ????>>???

ChiDski Chinesse ? 1/2 ????

Dokumentacja Documentation u? 1/4 ????

Dokumentacja... Documentation... u? 1/4 ???? ...

O programie Info >>??AE??u

O programie VERSUS... About program VERSUS... ?u??? 1/4 u ? ???? 1/4 1/4 ? VERSUS ...

Czas benz. T. gasoline ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Dodaj... Add... ??(R)?? ...

Dodaj: Add: ??(R)??:

Odejmij... Decrease u???

Odejmij: Decrease: u???:

Wstaw... Set... ??u ...

Wstaw: Set value: ?? 1/4 ? ? 3/4 ??:

Nastpny przegld Another service/Inspection ?? ?>>>>? ???u??? / ??u???

Przegld za: Time left for next inspection: ? 1/2 ? ??? ??? 1/4 1/2 u? ??? ? 1/2 u?? 1/4 u 1/2 ? u??u???:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h ???(R): ???>>???? 1/4 ? ?? ? 1/2 ?? ???>>?u? 1/4 ?? ??? 50 >> 1/4 /?

Ustal stabilne obroty Set stable RPM ? 1/4 ??? ??u 1/2 ??AE 1/2 RPM

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! ?AE?>> 1/4 ? u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ??? ? ????u?(R)!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?? ? 1/4 ??u? ?? ????u?(R)!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ?

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? ? 1/2 ?? ???? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?u LPG

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low ?AE?>> 1/4 ? - ?u?? ?? ?u??? u? 1/2 ?? ??>> ? 1/4 ?>>(R)

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. ???>>???? 1/4 1/2 ? ???? ??>> 1/4 ??(R)

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. ???? ? ??u? 1/2 ? u? 1/2 ?? ??? 0,5 ms 2.5ms .

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. ????>>? 1/4 u 1/2 ? 1/4 u?u? ? 1/4 ?u? ?? 1/4 ?u? ?u??? 1/4 ?.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: ???>>???? 1/4 1/2 ? ????:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. ?? 1/2 ????? ????u? ??? ? 1/2 ? 3/4 ??? ? LPG 1/4 ?u? 1/4 ?u?.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. ? 1/2 ?? u?? ?? ?? 1/2 ?? 1/4 u 1/2 ?? u?? 0,5 ms 2.5 ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Autocalibration >>?? ????????.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error AutoSetup >>?? ????????

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ??? 1/2 ?AE?>> 1/4 ? 1/2 ??? ? ????u?(R)

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ????AE(R) ??? 1/2 ?AE?>> 1/4 ?? ??? ? 1/2 ????u?(R)

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! u 1/2 1/4 ??u?u 1/2 ? ?????uu ? ? 1/4 ??u? ? ????u?(R)!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? 1/4 u????? ?u >>u?????? ???u???!

Benzyna Gasoline u 1/2 ?? 1/2 ?

BENZYNA GASOLINE u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] ?u?? [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] u 1/4 ?????? ???u???

T. LPG [C] LPG temp. [C] u 1/4 ?????? ???u???

RPM x 1000 RPM x 1000 ??AE x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] ? 1/4 ? [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? 1/4 u????? ?u >>u?????? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? 1/4 u????? ?u >>u?????? ??? 1/4 ??

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?? ? 1/4 ??u? ?? ????u?(R)!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? u?? 1/2 ?AE?? ? ????u?(R) ???u???

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ? ????u?(R) ??? ? ?u??

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? &quot; >>uu 1/2 ? u?? 1/2 ?AEuu ? ??u??>>u? 1/4 1/2 u ? 1/4 ??u?; &quot;

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. ??u ? 3/4 ?u.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order ?u? 1/2 ? u???u? ?u ? 3/4 ???? (R) AE? 1/2 ???? ?u??

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device u 1/2 1/4 ??u?u 1/2 ? ???uu ? ? 1/4 ??u? ?? ????(R)? ?? 1/4 ? ?? ????u?(R)

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ?? ????(R)? ?? 1/4 ? ??? ? ????u?(R)

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? ? ???? ? ????u?(R)!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... ?? 1/2 ?AE?? ????u?(R) ???u??? ...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ??? 1/2 ?AE?>> 1/4 ? 1/2 ??? ? ????u?(R)

Brak sygnaBu RPM No RPM signal u 1/2 ???u? ?(R) 1/4 ? ??AE 1/2 

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? 1/2 ????(R)? ??u??

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? 1/2 ????(R)? u 1/4 ?????? ???u???

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? 1/2 ????(R)? u 1/4 ??????

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. ?AE?>> 1/4 ? - ??? >>? 3/4 u ? 1/2 ?u 1/2 ??(R) ??AE?>>u?? uAE???? 1/4 ?.(10)

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high ?AE?>> 1/4 ? - u 1/4 ?????? u? 1/2 ?? ??>> ???>>(R)

Czujniki Sensors ???(R)u

Nieznany kod moduBu Unknown module code ? 1/2 ?? ???? u 1/2 ???

ModuB: Module: 1/2 ???:

, kod bBdu: , error code: ??? ?AE?>> 1/4 ??:

Wtryskiwacze Injectors ?u?

lub or (R)

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ?????u? ? ? 1/4 ??u? ? ????u?(R)!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ? ????u?(R) ...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ????? 1/2 ? ? 1/4 ??u? ?? ????u?(R)!

Otwrz Open 1/2 ??? 1/4 ?

Zapisz jako Save as ??(R)?u??? 

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 u?? 1/4 u ? ????u?(R) ???u???

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 ????(R)?

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm ????(R)?

Czujnik rezerwy Reserve ??u 1/4 ?

Inny Other >>>>?

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) ???(R)? ??? (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM ?AE?>> 1/4 ? u??AE? ?? 1/2 EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ??? ? 1/2 EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address ?AE?>> 1/4 ? 1/4 ??? EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM ?AE?>> 1/4 ? u???AE(R) ?? 1/2 EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM ?AE?>> 1/4 ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? ??? ? 1/2 EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM ???? ??

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM >>? 3/4 u ? ?AE?>> 1/4 ? ?? ???? 1/4 ? EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG ?u? 1 >>?? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG ?u? 2 ?AE?>> 1/4 ? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG ?u? 3 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG ?u? 4 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG ?u? 5 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG ?u? 6 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG ?u? 7 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG ?u? 8 ?>>???

Wtryskiwacze Injectors ?u?

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported ?>>??? u 1/2 ???????u??

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ?uu? ? ?>>???.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ? 1/2 ?? 3/4 u? ? 1/2 ? Rs232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 ?AE?>> 1/4 ? ?? ? Rs232

Wy[wietlenie Display 1/4 AE? 1/2 ???

Ustawienia Configuration ?? 1/4 ?AE??

Autokalibracja Autocalibration ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

Poprawki Corrections ???u?

Kody bBdw Error codes ???? ?AE?>> 1/4 ??

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor ???(R)? ?? 1/4 ? ???u???

Dane sterownika Device info >>??AE??u ????u?(R)

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ? 1/4 ?????u

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end >>? ?? 1/4 ??? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! ?AE?>> 1/4 ? u 1/2 u? ??? 1/2 ???? u? 1/4 1/2 ?!

BBd komunikacji No connection u 1/2 ???u? ? 1/2 u??

BAD ERROR ?AE?>> 1/4 ?

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? ?>>? 1/2 ?

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 2 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 3 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 4 ??>>? 1/2 ?? (R) ??AE? 1/4 u?

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 5 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 6 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 8 ??>>? 1/2 ??

Inne Other >>>>?

PeBna sekwencja Full sequence >>(R)? ???>>????

Niesekwencja Non sequence ? ???>>????

PBsekwencja Half sequence ??(R) ???>>????

Wersja sterownika Device version ???? ????u?(R)

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count ??? 1/2 ?u?

Czas pracy - benzyna Work on gasoline ? 1/2 ? >>u?????? 1/4 u ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas pracy - LPG Work on LPG ? 1/2 ? >>u?????? 1/4 u ?????

godz h H

min min Min

Mieszanka uboga Mixture poor u?? 1/4 ? AE?

Mieszanka bogata Mixture rich u?? 1/4 ? ?>>????

Postp Progress ???

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ??u?? u?????(R) [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] ???u? [%]

Mapa wtryskw Injection map ?? ????

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... u?? 1/2 1/2 ? ??? u????? 1/2 1/2 ?? 1/4 u ? ????u?(R) ...

Wy[wietlenie Display 1/4 AE? 1/2 ???

Konfiguracja Settings ?? 1/4 ??u?

Autokalibracja Autocalibration ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

Autokalibracja w czasie jazdy Create map ? 1/4 ?????? ??

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections ???u?

Kody bBdw Error codes ???? ?AE?>> 1/4 ??

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor ????(R)? ?? 1/4 ? ???u???

Informacje o sterowniku Device info >>??AE??u ????u? 1/2 

Narzdzia serwisowe Service tools ??>>u?? Service

Data produkcji Date of production 1/4 u? 1/4 ? 1/2 ?? ?????(R)

Data monta|u Date of mount 1/4 u? 1/4 ? 1/2 ?? ??????

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name ? 1/2 ? 1/4 ?? ?? 1/2 u?u??? ??????

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 1/4 ?u? 1/4 ?u? ???u??? [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ???? 1/4 ? ?? 1/2 ?(R)? [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... >>>>??(R) ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ? ...

Normalna Normal ? 1/2 ? 1/2 ??(R)

Rozszerzona Extended ?u? 1/4 1/2 ?

Menu gBwne Main menu ?? 1/4 u 1/2 ?

WyBczony Disabled ?u 1/2 u?????? 1/4 1/2 ?

Inny - niska rezystancja Other - low resistance >>>>? - ? 1/4 ?>>(R) ? 1/2 ?????

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance >>>>? - ???>>(R) ? 1/2 ?????

Napiciowy - CNG Voltage - CNG ??? - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... u?? 1/2 1/2 ? ??? u????? 1/2 1/2 ?? 1/4 u ? ????u?(R) ...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... 1/2 ??? 1/4 ??? >>???? 1/4 ??? ? ????u?(R) ...

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) (R)??? u 1/2 ?>>>>??(R) ( 1/4 ?? 1/2 (R) ?u?(R))

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed ?????? service, ?????(R) >>u?????? LPG

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal ?(R) 1/4 ? ??AE 1/2 

Kasuj poprawki Clear ???? 1/4 ?OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type ?? ? 1/2 u??

OBD poBczone OBD enable OBD ?? 1/2 u 1/4 1/2 ?

Nastawy szybkie Fast fuel trim STFT

Nastawy wolne Slow fuel trim LTFT

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD 1/2 u???????u OBD ???u?

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections 1/2 ??? 1/4 ??u OBD ???u?

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD ???u OBD ???u?

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders ???u? ??? 3/4 u??? ??>>? 1/2 ??

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Bank 1 ???u?

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Bank 2 ???u?

Punkt neutralny Neutral point ??u? ?? 1/4 u??

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 ???u? 1/4 u? 1/4 1/2 u ??? Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 ???u? 1/4 u? 1/4 1/2 u ??? Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors 1/2 ?? 1/2 ?? OBD ?AE?>> 1/4 ? 1/2 

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors ????AE(R) OBD ?AE?>> 1/4 ? 1/2 

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! u 1/2 ?????u? ???>>? 1/4 ? ? OBD

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? >>u? 1/2 ? ??(R)?u? ?>>? ? ???>>(R) 1/4 ?? ? OBD

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! u 1/2 >>u? 1/2 ? ??(R)?u? ? ???>>(R) 1/4 ?? ? OBD

WBczone Enabled ?? 1/2 u 1/4 1/2 ?

WyBczone Disabled u?? 1/2 u 1/4 u 1/2 ?BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low ??>>? 1/4 ? u 1/4 ?????? ???u??? ? 1/4 ?>>(R)

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size ?? 1/4 u? 1/4 ?u?

Moc [KM] Power [HP] ? (?)

Ilo[ cylindrw Cylinders count ? 1/4 ? ??>>? 1/2 1/2 

Wtrysk benzyny Gasoline injection type ?? ?u??? 1/4 ?

Oblicz Calculate ???

Mapa ze sterownika Map from controller ????AE??? u??uAE?>>??

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline ? 1/4 ? ?u??? 1/4 ? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas ? 1/4 ? ?u??? 1/4 ? ???u???

Kasuj benzyn Clear gasoline map ????u 1/2 ?? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Kasuj gaz Clear gas map ????u 1/2 ?? ???u???

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] ???? ?? 1/4 ? (ms)

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] >>???? u 1/4 ?????? ???u???

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy ?u?? u 1/2 ?? 1/2 ? - FORD, VOLVO

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? u? ? 1/2 ???>>???? 1/4 ? 1/2 ???u 1/2 ? ????AE(R) ? ?? ?? ?u???. >>uu 1/2 ? ?? 1/2 u??uu?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM ?(R) 1/4 ? ??? ?? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Mapowanie automatyczne Automatic mapping ?? 1/4 ?? ????AE???

okresowo co przebieg with interval 1/4 u ???? 1/4 ?

pozostaBo next for 1/4 ? ???

Jednorazowo Single mode ? 1/2 (R) >>u??????

Okresowo Periodical mode u????(R) >>u??????

Podzakresy Points in ranges ?? 1/4 u?? ?u ?u??

Oscyloskop Oscilloscope ??>> 1/4 ???AE?

Zamknij Close 3/4 ??

Start i zapis wykresu Start and Record 1/2 ? 3/4 ? ??? ?????AE(R)

Odczyt wykresu Read 1/2 ??? 1/4 ?

Podci[nienie Vacuum ??u?? ???u??? [kPa]

Wtrysk cigBy Continuous inj. ?? 1/2 u(R) ?u??? 1/4 ?Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed u>>u??(R) u 1/2 u?u ???? 1/4 1/4 ???u? ??? ??? ????u? u?? 1/2 ????? 1/4 1/4 ??? 1/4 ?.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller ?? 1/2 ? ???? ?? firmware u? 1/2 ?? ???? 1/4 ? ??? ??? 1/2 ? 1/2 u>>u??(R)Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. u>>u??(R) u 1/2 u?u ???? 1/4 1/4 ???u? ??? ??? ????u? u?? 1/2 ????? 1/4 1/4 ??? 1/4 ?.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. ???????? AE??? ?? 1/2 ?? firmware u? 1/2 ?? ? ?u u 3/4 >>? 3/4 ?.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. ????>> 1/4 ? 1/2 ??(R)?uu ? 1/2 ?? 1/2 ?(R)? ??? ?u? 1/4 1/2 uu 1/4 ? ? 1/2 ?>>??>>(R)?? ?? u?? 1/2 ????? 1/4 1/4 ??? 1/4 ? ?? u>>u??(R).

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller ?? 1/2 ? ???? ?? firmware u? 1/2 ?? ???? 1/4 ? ??? ??? 1/2 ? 1/2 u>>u??(R)

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 ?? ? 1/4 ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? - ???? 1/4 u 1/2 ? ??? 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 ?? ? 1/4 ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? - ???? 1/4 u 1/2 ? ??? 2

Mapowanie Mapping ????AE???Rcznie Manual u? 1/2 ?????

Automatycznie Automatic ?? 1/4 ??

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS ?? 1/4 ??-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive ? 1/2 (R)Korekty Corrections ???u?

Korekta [%] Corrections [%] ???u? [%]

Temperatura Temperature u 1/4 ??????

Temperatura [C] Temperature [C] u 1/4 ?????? [C]

SkBad gazu Gas composition ? 1/2 u?? ?? ?u???

Korekty skBadu gazu Gas composition correction ?? ???? ? 1/2 u??

SkBad gazu [V] Gas composition [V] ? 1/2 u?? ?? ?u??? [V]Czujnik Sensor ???(R)?

BBdy Errors ??

Serwis Service ?? 1/2 (R)???Mapa Map ??FiDski Finnish ?? 1/2 >>? 1/2 ???

Czeski Czech ????

SBoweDski Slovenian ?>>?? 1/2 ???Ustawienia fabryczne Factory settings ???????? ? 1/4 ??u?

Info Info >>??AE??u

Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder ? 1/4 ? 1/2 ? 1/4 ??? ? 1/2 ? ?>>? 1/2 ?

Grecki Greek u>>>>? 1/2 ???


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > English.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Calculate correction

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Pressure intake [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Read from device

Kasuj Clear errors Clear errors

Typ paliwa Fuel type Fuel type

Obroty przeBczania Switching RPM Switching RPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Switching temperature [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] LPG switch delay [sec]

SygnaB obrotw RPM signal RPM signal

Typ sondy Lambda Lambda type Lambda type

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Pressure [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Pressure average [sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type LPG injector type

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming LPG injectors warming

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Gasoline injectors acivated by +12V signal

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimal LPG time [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Buzzer signalization

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Type of pressure sensor

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Advanced settings

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Sequential Switching of the cylinders [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Enable petrol injectors full opening mode

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Injector warming up time

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Enable Cut-off exit through petrol

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Cut-off pressure

Powrt na gaz Return to gas Return to gas

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Reducer temp. sensor

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Gas temp. sensor

Maks. obroty Max RPM Max RPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Min. RPM on Gas

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Gasoline injection type

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM signal

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Fast switch (engine hot)

Stop Stop Stop

Start Autocalibration Autocalibration

Poprawka (ms) Correction(ms) Correction(ms)

BBd komunikacji No connection No connection

BENZYNA Gasoline Gasoline

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Czas LPG T. LPG T. LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. Heater temp.

T. gazu Gas temp. Gas temp.

Napicie Voltage Voltage

Ci[nienie Pressure Pressure

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Gasoline

LPG LPG LPG

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR ERROR

Wpisz Write to device Write to device

Wskazanie Reading Reading

Kalibracja Calibration Calibration

Typ czujnika Sensor type Sensor type

Przegld Inspection Inspection

Ustaw Set Set

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Time left for next inspection

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Clear installation data

ZmieD dane monta|owe Change installation data Change installation data

Aktualizacja sterownika... Device update... Device update...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Switch selected Injectors on GASOLINE

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device No connection with LPG device

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Can't connect to device using any COM port.

Tryb bez poBczenia Run without connection Run without connection

Tryb demonstracyjny Run demo mode Run demo mode

Dane monta|u Installation data Installation data

Data monta|u Set-up date Set-up date

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Mounting service name (max. 8 chars.)

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG injectors size [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Engine capacity [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Enable hidden features

Podaj hasBo: This action needs password: This action needs password:

Plik File File

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Read settings from file...

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Save settings to file...

Wyj[cie Exit Exit

Jzyk Language Language

Polski Polish Polish

Angielski English English

Rosyjski Russian Russian

WBoski Italian Italian

Niemiecki German German

Tajski Thai Thai

Turecki Turkish Turkish

HiszpaDski Spanish Spanish

Portugalski Portuguese Portuguese

ChiDski Chinesse Chinesse

Grecki Greek Greek

Dokumentacja Documentation Documentation

Dokumentacja... Documentation... Documentation...

O programie Info Info

O programie VERSUS... About program VERSUS... About program VERSUS...

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Dodaj... Add... Add...

Dodaj: Add: Add:

Odejmij... Decrease Decrease

Odejmij: Decrease: Decrease:

Wstaw... Set... Set...

Wstaw: Set value: Set value:

Nastpny przegld Another service/Inspection Another service/Inspection

Przegld za: Time left for next inspection: Time left for next inspection:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed After service interval gas mode not allowed

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Set stable RPM

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Error - Can't read settings from device!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Error - Can't write settings to device!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Error - Can't switch to gasoline

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Error - Can't read gasoline injection time

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Error - Can't switch to LPG

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Error - Gas pressure too low

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Calculated correction too small.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Please reduce the injection nozzles size.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Calculated correction:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. It's strongly recommended to increase LPG injectors size.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Autosetup procedure error

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Can't read error codes from device

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Can't clear device error codes

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Can't read device settings!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Can't switch to LPG mode!

Benzyna Gasoline Gasoline

BENZYNA GASOLINE GASOLINE

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Injection time [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Pressure [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] LPG temperature [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] LPG temp. [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Can't switch to gasoline mode

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Can't switch to AUTO mode

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Can't write settings to device!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Can't reset LPG device!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Can't read device settings from file

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Do you want to restore default settings?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Invalid values.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Should be inserted in ascending or descending order

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Can't write LPG level sensor settings to device

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Can't read LPG level sensor settings from device

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Can't read device version!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Resetting LPG device...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Can't read error codes from device

Brak sygnaBu RPM No RPM signal No RPM signal

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Error reading pressure sensor

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Error reading LPG temperature sensor

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Error reading heater temperature sensor

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Error - internal temperature too high

Czujniki Sensors Sensors

Nieznany kod moduBu Unknown module code Unknown module code

ModuB: Module: Module:

, kod bBdu: , error code: , error code:

Wtryskiwacze Injectors Injectors

lub or or

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Can't read device settings!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Reading device settings...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Can't write settings to device!

Otwrz Open Open

Zapisz jako Save as Save as

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Can't connect to LPG device

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 sensor

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm sensor

Czujnik rezerwy Reserve Reserve

Inny Other Other

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltage sensor (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Error writting to EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Error reading from EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Error setting EEPROM address

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Error writing struct to EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Error reading struct from EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM struct invalid type

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Check sum error in EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG Injector 1 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG Injector 2 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG Injector 3 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG Injector 4 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG Injector 5 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG Injector 6 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG Injector 7 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG Injector 8 error

Wtryskiwacze Injectors Injectors

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Language not supported

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Can't find language text.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Can't open port Rs232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Error on port Rs232

Wy[wietlenie Display Display

Ustawienia Configuration Configuration

Autokalibracja Autocalibration Autocalibration

Poprawki Corrections Corrections

Kody bBdw Error codes Error codes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG level sensor

Dane sterownika Device info Device info

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autocalibration aborted

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autocalibation end

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Error - no diagnostic data!

BBd komunikacji No connection No connection

BAD ERROR ERROR

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 coil per cylinder

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 coil per 2 cylinders DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 coil per 3 cylinders

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 coil per 4 cylinders or revolution counter

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 coil per 5 cylinders

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 coil per 6 cylinders

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 coil per 8 cylinders

Inne Other Other

PeBna sekwencja Full sequence Full sequence

Niesekwencja Non sequence Non sequence

PBsekwencja Half sequence Half sequence

Wersja sterownika Device version Device version

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Injectors count

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Work on gasoline

Czas pracy - LPG Work on LPG Work on LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Mixture poor

Mieszanka bogata Mixture rich Mixture rich

Postp Progress Progress

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Pressure intake [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Injection time [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Corrections [%]

Mapa wtryskw Injection map Injection map

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Starting communication with device...

Wy[wietlenie Display Display

Konfiguracja Settings Settings

Autokalibracja Autocalibration Autocalibration

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Create map

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Corrections

Kody bBdw Error codes Error codes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG level sensor

Informacje o sterowniku Device info Device info

Narzdzia serwisowe Service tools Service tools

Data produkcji Date of production Date of production

Data monta|u Date of mount Date of mount

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Mounting service name

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG injectors size [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Engine capacity [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Switching to gasoline...

Normalna Normal Normal

Rozszerzona Extended Extended

Menu gBwne Main menu Main menu

WyBczony Disabled Disabled

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Other - low resistance

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Other - high resistance

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltage - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Starting communication with device...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Updating device firmware...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version?

Kasuj poprawki Clear Clear

OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Connection type

OBD poBczone OBD enable OBD enable

Nastawy szybkie Fast fuel trim Fast fuel trim

Nastawy wolne Slow fuel trim Slow fuel trim

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Reading corrections from OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Adjusting OBD corrections

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD Maximum corrections from OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Correction for cylinders

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Correction from Bank 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Correction from Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Neutral point

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Read OBD errors

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Clear OBD errors

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Can't read OBD errors!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Do You want to clear all OBD errors?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Can't clear OBD errors!

WBczone Enabled Enabled

WyBczone Disabled DisabledBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Error - gas temperature too low

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Injectors nozzle size

Moc [KM] Power [HP] Power [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Cylinders count

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Gasoline injection type

Oblicz Calculate Calculate

Mapa ze sterownika Map from controller Map from controller

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Points count - gasoline

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Points count - gas

Kasuj benzyn Clear gasoline map Clear gasoline map

Kasuj gaz Clear gas map Clear gas map

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Max. engine load [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimal gas temperature [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM from petrol injector signals

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automatic mapping

okresowo co przebieg with interval with interval

pozostaBo next for next for

Jednorazowo Single mode Single mode

Okresowo Periodical mode Periodical mode

Podzakresy Points in ranges Points in ranges

Oscyloskop Oscilloscope Oscilloscope

Zamknij Close Close

Start i zapis wykresu Start and Record Start and Record

Odczyt wykresu Read Read

Podci[nienie Vacuum Vacuum

Wtrysk cigBy Continuous inj. Continuous inj.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Device is in bootloader mode and need to be reprogramed

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controllerSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. The process of new firmware uploading is in progress now.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controller

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 From petrol injectors - divided by 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 From petrol injectors - divided by 2

Mapowanie Mapping MappingRcznie Manual Manual

Automatycznie Automatic Automatic

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive InactiveKorekty Corrections Corrections

Korekta [%] Corrections [%] Corrections [%]

Temperatura Temperature Temperature

Temperatura [C] Temperature [C] Temperature [C]

SkBad gazu Gas composition Gas composition

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Gas composition correction

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Gas composition [V]Czujnik Sensor Sensor

BBdy Errors Errors

Serwis Service ServiceMapa Map MapFiDski Finnish Finnish

Czeski Czech Czech

SBoweDski Slovenian SlovenianUstawienia fabryczne Factory settings Factory settingsKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Calibarion per one cylinder


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > German.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Korrekturberechnung

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Unterdruck [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Steuergert auslesen

Kasuj Clear errors Fehler lschen

Typ paliwa Fuel type Kraftstoff

Obroty przeBczania Switching RPM Mindestdrehzahl fr automatisches Umschalten auf LPG

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Mindesttemperatur fr automatisches Umschalten auf LPG [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] Mindestzeit fr automatische Umschaltung auf LPG [sek]

SygnaB obrotw RPM signal RPM-Signal

Typ sondy Lambda Lambda type Sondenart

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Druck [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Druck beim Umschalten auf Benzin [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Toleranzzeit bei Umschaltdruck auf Benzin [sek]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type LPG-Einspritzdsenart

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming LPG-Einspritzdsenerwrmung

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Aktiviere Benzineinspritzdsen bei +12V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimale LPG-Einspritzungszeit [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Summersignal

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor MAP-Sensortyp

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Erweiterte Einstellungen

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Wechseln nach Benzin/Gas berschneidung [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Bedienung der stndigen Benzineinspritzung

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Anwrmzeit der Injektoren

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Einstellung Benzin bei cut-off

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Druck bei cut-off

Powrt na gaz Return to gas auf Gas umschalten

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Temperatursensortyp Verdampfer

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Temperatursensortyp LPG

Maks. obroty Max RPM Umschalten auf Benzin ab [RPM]

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Umschalten auf Benzin unter [RPM]

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignorierung der Impulse der Benzinsteuerung unter [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Benzineinspritzdsenart

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM-Signal

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Fast-Modus

Stop Stop Stoppen

Start Autocalibration Autokalibrierung

Poprawka (ms) Correction(ms) Korrektur(ms)

BBd komunikacji No connection Keine verbindung

BENZYNA Gasoline Benzin

Czas benz. T. gasoline Benzin-Zeit

Czas LPG T. LPG LPG-Zeit

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. Erhitzertemp.

T. gazu Gas temp. Gastemperatur.

Napicie Voltage Spannung

Ci[nienie Pressure Druck

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Benzin

LPG LPG LPG

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR FEHLER

Wpisz Write to device Im Gert speichern

Wskazanie Reading Anzeige

Kalibracja Calibration Kalibrierung

Typ czujnika Sensor type Messfhlertyp

Przegld Inspection Inspektion

Ustaw Set Einstellungen vornehmen

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Inspektionsintervall [km]

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Losche InstalationDaten

ZmieD dane monta|owe Change installation data Andere Instalationdaten

Aktualizacja sterownika... Device update... Aktualisierung der Steuereinheit...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Selektive Zylinderumschaltung zwischen Benzin/LPG

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Keine Verbindung mit dem Gert

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Keine Verbindung mit der Steuereinheit mittels COM-Schnittstellen.

Tryb bez poBczenia Run without connection Ohne Verbindung starten

Tryb demonstracyjny Run demo mode Im Demomodus starten

Dane monta|u Installation data Installationsdaten

Data monta|u Set-up date Installationsdaten

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Name des einbauenden Monteurs

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG einspritzduse grosse [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Motor-Hubraum [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Entblockung

Podaj hasBo: This action needs password: Fr den Vorgang ist das Kennwort notwendig:

Plik File Datei

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Einstellungen aus der Datei einlesen

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Einstellungen in Datei speichern

Wyj[cie Exit Ausgang

Jzyk Language Sprache

Polski Polish Polnisch

Angielski English Englisch

Rosyjski Russian Russisch

WBoski Italian Italienisch

Niemiecki German Deutsch

Tajski Thai Thailndisch

Turecki Turkish Turkish

HiszpaDski Spanish Spanish

Portugalski Portuguese Portuguese

ChiDski Chinesse Chinesse

Grecki Greek Griechisch

Dokumentacja Documentation Dokumentation

Dokumentacja... Documentation... Dokumentation...

O programie Info Infos

O programie VERSUS... About program VERSUS... ber Programm VERSUS...

Czas benz. T. gasoline Benz. zeit

Dodaj... Add... Zugabe...

Dodaj: Add: Zugabe:

Odejmij... Decrease Abnahme...

Odejmij: Decrease: Abnahme:

Wstaw... Set... Einstellen...

Wstaw: Set value: Einstellen:

Nastpny przegld Another service/Inspection Inspektionsintervall

Przegld za: Time left for next inspection: Nchste Inspektion in:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Achtung: Errechnete Zeit bernimmt Durchschnittsgeschwindigkeit von 50km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Gasbetrieb nach abgelaufener Servicezeit nicht mglich

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Leerlauf einstellen

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Fehler -Die Einstellungen konnten aus dem Gert nicht geladen werden!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Fehler -Die Einstellungen konnten im Gert nicht gespeichert werden!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Fehler - Es kann auf Benzin nicht umgeschaltet werden

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Fehler - Die Benzineinspritzungszeit kann nicht gelesen werden!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Fehler - Es kann auf LPG nicht umgeschaltet werden!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Fehler - Gasdruck ist zu niedrig

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Zu kleine Korrektur errechnet.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Die Korrekturen sollen im Bereich von 0.5ms bis 2.5ms liegen.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Man soll die Durchmesser der Dsen verkleinern.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Errechnete Korrektur:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Einspritzdsen sind mit Grsseren zu ersetzen.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. liegt auerhalb vom empfohlenen Bereich von 0.5ms bis 2.5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Autokalibrierungsablauffehler. Alle Mittelwerte wurden abgelehnt.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Autoeinstellungsablauffehler

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Die Einrichtungsfehler knnen nicht eingelesen werden

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Die Einrichtungsfehler knnen nicht gelscht werden

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Die Einstellungen konnten aus dem Gert nicht geladen werden!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Das Umschalten auf LPG konnte nicht realisiert werden!

Benzyna Gasoline Benzin

BENZYNA GASOLINE BENZIN

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Einspritzungszeit [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Druck [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] LPG-Temperatur [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] LPG-Temp. [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Sonde Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Es konnte auf den Benzinmodus nicht umgeschaltet werden!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Es konnte auf den Automodus nicht umgeschaltet werden!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Das Gert konnte nicht eingestellt werden!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Das Gert konnte nicht zurckgestellt werden!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Die Einstellungen knnen aus der Datei nicht eingelesen werden

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Mchten Sie die vorgegebenen Einstellungen wiederherstellen?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Falsche Werte.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Sie sollen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge eingefhrt werden.

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Die Einstellungen der Gasvorratsanzeige knnen im Gert nicht gespeichert werden

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Die Einstellungen der Gasvorratsanzeige knnen aus dem Gert nicht eingelesen werden

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Die Version des Gertes kann nicht abgelesen werden!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Neueinstellung der LPG-Steuereinheit...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Der Fehlerkode kann nicht abgelesen werden.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Kein RPM-Signal vorhanden

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor MAP-Sensor: unplausibles Signal

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor LPG - Temperatursensor: unplausibles Signal

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Verdampfertemperatursensor: unplausibles Signal

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Versorgungsspannung zu gering. Bitte Hauptsicherung kontrollieren.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Interne Steuergerttemperatur zu hoch

Czujniki Sensors Messfhler

Nieznany kod moduBu Unknown module code Unbekannter Modulkode

ModuB: Module: Modul:

, kod bBdu: , error code: , Fehlerkode:

Wtryskiwacze Injectors Einspritzdsen

lub or oder

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Die Gerteinstellungen konnten nicht abgelesen werden!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Die Einstellungen aus dem Gert einlesen

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Die Einstellungen konnten im Gert nicht gespeichert werden!

Otwrz Open ffnen

Zapisz jako Save as Speichern als

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Keine Verbindung mit dem LPG-Gert mglich

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050-Messfhler

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 Ohm-Messfhler

Czujnik rezerwy Reserve Vorratsanzeige

Inny Other Anderer

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltage sensor (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Speicherfehler im EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Ablesefehler aus dem EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Einstellungsfehler der EEPROM-Adresse

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Speicherfehler der Struktur im EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Ablesefehler der Struktur aus dem EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type Fehlstrukturart des EEPROMs

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Kontrollsummenfehler

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 1

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 2

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 3

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 4

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 5

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 6

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 7

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG-Einspritzdsenfehler 8

Wtryskiwacze Injectors Einspritzdsen

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Die Sprache wird nicht untersttzt

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Kein Text kann gefunden werden.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Der RS-Port kann nicht geffnet werden.

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Keine Operation mit dem RS-Port mglich.

Wy[wietlenie Display Werte

Ustawienia Configuration Einstellungen

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrierung

Poprawki Corrections Korrekturen

Kody bBdw Error codes Fehlerkodes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG-Vorratsanzeige

Dane sterownika Device info Steuereinheitsdaten

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autokalibrierung unterbrochen

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autokalibrierung beendet

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Fehler - keine Diagnostik vorhanden!

BBd komunikacji No connection Keine Verbindung

BAD ERROR FEHLER

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 Spule pro 1 Zylinder

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 Spule pro 2 Zylinder DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 Spule pro 3 Zylinder

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 Spule pro 4 Zylinder oder Tourenzhler

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 Spule pro 5 Zylinder

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 Spule pro 6 Zylinder

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 Spule pro 8 Zylinder

Inne Other Andere

PeBna sekwencja Full sequence Vollsequenz

Niesekwencja Non sequence Nichtsequenz

PBsekwencja Half sequence Halbsequenz

Wersja sterownika Device version Steuereinheitsversion

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Anzahl der Einspritzdsen

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Arbeitsdauer fr Benzin

Czas pracy - LPG Work on LPG Arbeitsdauer fr LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor armes Gemisch

Mieszanka bogata Mixture rich reiches Gemisch

Postp Progress Ausrichtung

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Unterdruck [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Einspritzzeiten [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Korrekturen [%]

Mapa wtryskw Injection map Injection map

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Kommunikation mit dem Gert aufnehmen...

Wy[wietlenie Display Werte

Konfiguracja Settings Einstellungen

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrierung

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Kartierung

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Korrekturren

Kody bBdw Error codes Fehlerkodes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG-Vorratsanzeige

Informacje o sterowniku Device info Steuereinheitsdaten

Narzdzia serwisowe Service tools Service tools

Data produkcji Date of production Herstellungsdatum

Data monta|u Date of mount Installationsdaten

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Name des einbauenden Monteurs

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG einspritzduse grosse [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Motor-Hubraum [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Switching to gasoline...

Normalna Normal NORMAL

Rozszerzona Extended ERWEITERT

Menu gBwne Main menu Main menu

WyBczony Disabled ausgeschaltet

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Anderer - niedrige Resistenz

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Anderer - hohe Resisten

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltage - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Verbindung zum Gassteuergert wird hergestellt...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Aktualisierung der Firmensoftware der Steuereinheit...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Steuergertefirmware ist neuer als die Firmware aus der Datei.\nMchten Sie eine ltere Version aufspielen?

Kasuj poprawki Clear Korrekturen lschen

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Schnelles umschalten wenn Motor warm

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Nach Serviceinterval LPG Betriebsart nicht genehmigt

OBD OBD OBD

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal Drehzahlsignal

Typ poBczenia Connection type Verbindungs Type

OBD poBczone OBD enable OBD eingeschaltet

Nastawy szybkie Fast fuel trim Lambda kurzzeit

Nastawy wolne Slow fuel trim Lambda langzeit

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Lese Korrektur OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Einstellung Korrektur OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Maximum Korrektur OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Korrektur Zylinder

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Korrektur Bank 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Korrektur Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Neutraler Punkt

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Berechnete Korrektur Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Berechnete Korrektur Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Lese OBD-Fehler

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Lsche OBD-Fehler

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Kann OBD-Fehler nicht lesen !

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Alle OBD-Fehler lschen ?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Kann OBD-Fehler nicht lschen !

WBczone Enabled Eingeschaltet

WyBczone Disabled AusgeschaltetBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Fehler Gastemp. zu hoch

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Dsengre

Moc [KM] Power [HP] Leistung KW (oder PS)

Ilo[ cylindrw Cylinders count Zylinderanzahl

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Benzin Typ Einspritzung

Oblicz Calculate Berechnet

Mapa ze sterownika Map from controller Map vom ECU

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Gezhlte Punkte Benzin

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Gezhlte Punkte Lpg

Kasuj benzyn Clear gasoline map Lsche Benzin Map

Kasuj gaz Clear gas map Lsche Lpg Map

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Max Einspritzzeit (ms)

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimale Gastemp. [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Benzindruck-Ford, Volvo System

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Nach errechneter Korrektur wird das Gaskennfeld gelscht. Mchten Sie fortfahren?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals Drehzahl ber Benzininjektorsignal

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automatisches Kennfeld

okresowo co przebieg with interval Mit Intervall

pozostaBo next for Weiter

Jednorazowo Single mode Einzelmodus

Okresowo Periodical mode Periodischer Modus

Podzakresy Points in ranges Punkte in Bereichen

Oscyloskop Oscilloscope Oszilloskop

Zamknij Close Schlieen

Start i zapis wykresu Start and Record Starten und aufnehmen

Odczyt wykresu Read Lesen

Podci[nienie Vacuum Unterdruck

Wtrysk cigBy Continuous inj. Kontinuierliche EinspritzungSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Steuergert ist im Lademodus und muss neu programmiert werden.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Neue Firmware fr dieses Steuergert verfgbar.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Steuergert ist im Lademodus und muss neu programmiert werden.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Neue Firmware wird aufgespielt.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Motor bitte nicht ausschalten bis Neuprogrammierung beendet ist.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Neue Firmware fr dieses Steuergert verfgbar.

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Von Benzininjektoren - geteilt durch 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Von Benzininjektoren - geteilt durch 2

Mapowanie Mapping KartierungRcznie Manual Manuell

Automatycznie Automatic Automatisch

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automatisch-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive ausgeschaltet

Korekty Corrections Korrekturen

Korekta [%] Corrections [%] Korrekturen [%]

Temperatura Temperature Temperatur

Temperatura [C] Temperature [C] Temperatur [C]

SkBad gazu Gas composition Gasgemisch

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Gasgemischkorrektur

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Gasgemisch [V]Czujnik Sensor Sensoren

BBdy Errors Fehler

Serwis Service ServiceMapa Map KennfeldFiDski Finnish Finnisch

Czeski Czech Tschechisch

SBoweDski Slovenian SlowenischUstawienia fabryczne Factory settings WerkseinstellungKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Kalibrierung ber einzelne Zylinder


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Slovenian.csv

??Jazda Start Za
etek

Stop Stop Konec

Policz korekty Calculate correction Izra
unaj popravek

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Vnos pritiska [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Beri iz naprave

Kasuj Clear errors Po
isti napake

Typ paliwa Fuel type Tip goriva

Obroty przeBczania Switching RPM Preklop RPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Preklop pri temperaturi [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] Zamik LPG stikala [s]

SygnaB obrotw RPM signal Signal RPM

Typ sondy Lambda Lambda type Tip lambde

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Pritisk [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Preklopi na bencin, ko je pritisk pod [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Povpre
ni pritisk [s]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type Tip LPG injektorja

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming Gretje LPG injektorjev

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Bencinski injektorji aktivirani s +12V signalom

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimalni
as LPG [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Signal buzzerja (bren
a
a)

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Tip senzorja za pritisk

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Napredne nastavitve

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Sekven
no preklapljanje cilindrov [s]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Enable petrol injectors full opening mode

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time as ogrevanja injektorjev

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Enable Cut-off exit through petrol

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Cut-off pressure

Powrt na gaz Return to gas Preklopi na plin

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Reducirni temperaturni senzor

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Temperaturni senzor za plin

Maks. obroty Max RPM Najve
 RPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Minimalno RPM na plin

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignoriraj signal odpiranja bencina pod [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Na
in vbrizga bencina

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM signal

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Hitri preklop (vro
 motor)

Stop Stop Konec

Start Autocalibration Autokalibracija

Poprawka (ms) Correction(ms) Popravek [ms]

BBd komunikacji No connection Ni povezave

BENZYNA Gasoline Bencin

Czas benz. T. gasoline T. Bencin

Czas LPG T. LPG T. LPG

RPM RPM Obrati

T. reduktora Heater temp. Temper. grelca

T. gazu Gas temp. Temper. plina

Napicie Voltage Napetost

Ci[nienie Pressure Pritisk

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Bencin

LPG LPG LPG

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR Napaka

Wpisz Write to device Piai na napravo

Wskazanie Reading Branje

Kalibracja Calibration Kalibracija

Typ czujnika Sensor type Tip senzorja

Przegld Inspection Pregled

Ustaw Set Nastavi

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection as do naslednjega pregleda

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Po
isti podatke o namestitvi

ZmieD dane monta|owe Change installation data Zamenjaj podatke namestitve

Aktualizacja sterownika... Device update... Posodobitev naprave...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Preklopi izbrane injektorje na bencin

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Ni povezave z LPG napravo

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Ne morem se povezati z napravo preko COM porta

Tryb bez poBczenia Run without connection Za~eni brez povezave

Tryb demonstracyjny Run demo mode Za~eni demo na
in

Dane monta|u Installation data Podatki o namestitvi

Data monta|u Set-up date Datum namestitve

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Ime podjetja, ki je opravilo predelavo (najve
 8 znakov)

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Velikost LPG injektorjev [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Kapaciteta motorja [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Vklopi skrite funkcije

Podaj hasBo: This action needs password: To dejanje zahteva geslo:

Plik File Datoteka

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Preberi nastavitve iz datoteke...

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Shrani nastavitve v datoteko...

Wyj[cie Exit Izhod

Jzyk Language Jezik

Polski Polish Polish

Angielski English English

Rosyjski Russian Russian

WBoski Italian Italian

Niemiecki German German

Tajski Thai Thai

Turecki Turkish Turkish

HiszpaDski Spanish Spanish

Portugalski Portuguese Portuguese

ChiDski Chinesse Chinesse

Grecki Greek Greek

Dokumentacja Documentation Dokumentacija

Dokumentacja... Documentation... Dokumentacija

O programie Info Info

O programie VERSUS... About program VERSUS... O programu VERSUS...

Czas benz. T. gasoline T. bencin

Dodaj... Add... Dodaj...

Dodaj: Add: Dodaj:

Odejmij... Decrease Zmanjaaj

Odejmij: Decrease: Zmanjaaj:

Wstaw... Set... Nastavi...

Wstaw: Set value: Nastavi vrednost:

Nastpny przegld Another service/Inspection Naslednji pregled

Przegld za: Time left for next inspection: as do naslednjega pregleda

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Pozor: Izra
unan
as predvideva povpre
no hitrost 50km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Ko je
as za servis, onemogo
i preklop na plin

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Nastavi stabilne obrate RPM

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Napaka - Ne morem prebrati nastavitev iz naprave!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Napaka - Ne morem zapisati nastavitev na napravo!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Napaka - Ne morem preklopiti na bencin

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Napaka - Ne morem prebrati
asa vnosa bencina

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Napaka - Ne morem preklopiti na LPG

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Napaka - Plinski tlak prenizek

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Izra
unan popravek je premajhen.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Popravek mora biti med 0.5ms in 2.5ms

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Zmanjaaj velikost vbrizgalne aobe

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Izra
unan popravek:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Priporo
amo, da pove
ate velikost LPG injektorjev

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. ni v priporo
enem razponu 0.5ms do 2.5ms

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Napaka pri avtomatski kalibracicji. Vse vrednosti so bile zavr~ene.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Napaka pri avtomatski namestitvi.

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Ne morem prebrati kod napak iz naprave

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Ne morem po
istiti kod napak na napravi

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Ne morem prebrati nastavitev iz naprave

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Ne morem preklopiti na LPG

Benzyna Gasoline Bencin

BENZYNA GASOLINE BENCIN

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] as vbrizgavanja [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Pritisk [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] Temperatura LPG [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] Temp. LPG [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Ne morem preklopiti na bencin

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Ne morem preklopiti na avtomatski na
in

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Ne morem zapisati nastavitev na napravo!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Ne morem resetirati LPG naprave

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Ne morem prebrati nastavitev iz datoteke

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? }elite ponastaviti privzete nastavitve?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Nepravilne vrednosti.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Potrebno vnesti v naraa
ajo
em ali padajo
em vrstnem redu

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Ne morem zapisati nastavite senzorja nivoja LPGja na napravo

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Ne morem prebrati senzorja nivoja LPGja iz naprave

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Ne morem prebrati verzije naprave!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Resetiram LPG napravo...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Ne morem prebrati kod napak iz naprave

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Ni RPM signala

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Napaka pri branju senzorja pritiska

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Napaka pri branju LPG temperaturnega senzorja

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Napaka pri branju temperaturnega senzorja grelca

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Napaka - napetost premajhna. Preveri glavno varovalko.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Napaka - notranja temperatura previsoka

Czujniki Sensors Senzorji

Nieznany kod moduBu Unknown module code Neznana koda modula

ModuB: Module: Modul:

, kod bBdu: , error code: , koda napake:

Wtryskiwacze Injectors Injektorji

lub or ali

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Ne morem prebrati nastavitev naprave!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Berem nastavitve naprave...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Ne morem zapisati nastavitev na napravo!

Otwrz Open Odpri

Zapisz jako Save as Shrani kot

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Ne morem se povezati na LPG napravo

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 senzor

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm senzorr

Czujnik rezerwy Reserve Rezerva

Inny Other Drugo

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Senzor napetosti (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Napaka pri pisanju na EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Napaka pri branju iz EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Napaka pri nastavljanju EEEPROM naslova

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Napaka pri pisanju struct na EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Napaka pri branju struct iz EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM struct napa
en tip

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Napaka kontrolne vsote na EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG injektor 1 napaka - Prekora
itev toka

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG injektor 2 napaka - Prekora
itev toka

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG injektor 3 napaka - Prekora
itev toka

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG injektor 4 napaka - Prekora
itev toka

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG injektor 5 napaka - Prekora
itev toka

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG injektor 6 napaka - Prekora
itev toka

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG injektor 7 napaka - Prekora
itev toka

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG injektor 8 napaka - Prekora
itev toka

Wtryskiwacze Injectors Injektorji

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Jezik ni podprt

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Ne morem najdti jezikovne datoteke.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Ne morem odpreti vrat RS232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Napaka na vratih RS232

Wy[wietlenie Display Prikaz

Ustawienia Configuration Konfiguracija

Autokalibracja Autocalibration Avtomatska kalibracija

Poprawki Corrections Popravki

Kody bBdw Error codes Kode napak

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG nivo senzor

Dane sterownika Device info Informacije o napravi

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Avtomatska kalibracija preklicana

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Konec avtomatske kalibracije

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Napaka - ni diagnosti
nih podatkov

BBd komunikacji No connection Ni povezave

BAD ERROR NAPAKA

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 tuljava na cilinder

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 tuljava na 2 cilindra DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 tuljava na 3 cilindre

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 tuljava na 4 cilindre ali revolucijski atevec

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 tuljava na 5 cilindrov

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 tuljava na 6 cilindrov

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 tuljava na 8 cilindrov

Inne Other Drugo

PeBna sekwencja Full sequence Polno zaporedje/sekvenca

Niesekwencja Non sequence Brez zaporedja/nesekven
ni

PBsekwencja Half sequence Polovi
no zaporedje/pol-sekven
ni

Wersja sterownika Device version Verzija naprave

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count `tevilo injektorjev

Czas pracy - benzyna Work on gasoline as delovanja na bencin

Czas pracy - LPG Work on LPG as delovanja na LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Slaba meaanica

Mieszanka bogata Mixture rich Bogata meaanica

Postp Progress Napredek

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Sesalni/polnilni/vnosni tlak [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] as vbrizgavanja [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Popravki [%]

Mapa wtryskw Injection map Mapa vbrizga

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Za
enjam komunikacijo z napravo...

Wy[wietlenie Display Prikaz

Konfiguracja Settings Nastavitve

Autokalibracja Autocalibration Avtomatska kalibracija

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Ustvari mapo

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Popravki

Kody bBdw Error codes Kode napak

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG nivo senzor

Informacje o sterowniku Device info Informacije o napravi

Narzdzia serwisowe Service tools Orodja za servis

Data produkcji Date of production Datum izdelave

Data monta|u Date of mount Datum monta~e

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Ime podjetja, ki je opravilo predelavo

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Velikost LPG injektorjev [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Kapaciteta motorja [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Preklapljam na bencin...

Normalna Normal Normalna

Rozszerzona Extended Razairjena

Menu gBwne Main menu Glavni menu

WyBczony Disabled Onemogo
en

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Drugo - nizek upor

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Drugo - visok upor

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Napetost - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Za
enjam komunikacijo z napravo &amp;

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Posodobitev naprave...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Firmware na napravi je novejai od tega, ki ga ~elite nalo~iti.\nGa vseeno nalo~im?

Kasuj poprawki Clear Po
isti

OBD OBD OBD

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Hitri preklop (vro
 motor)

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Ko je
as za servis, onemogo
i preklop na plin

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal Signal RPM

Typ poBczenia Connection type Tip povezave

OBD poBczone OBD enable Omogo
i OBD

Nastawy szybkie Fast fuel trim Fast fuel trim

Nastawy wolne Slow fuel trim Slow fuel trim

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Banka 1

Bank2 Bank1 Banka 2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Berem popravke iz OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Prilagajam OBD popravke

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Maksimalni popravki iz OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Popravek za cilindre

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Popravek Banka 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Popravek banka 2

Punkt neutralny Neutral point Nevtralna to
ka

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Izra
unan OBD popravek Banka 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Izra
unan OBD popravek Banka 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Preberi OBD napake

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Po
isti OBD napake

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Ne morem prebrati OBD napak

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? }elia po
istiti OBD napake?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Ne morem po
istiti OBD napak!

WBczone Enabled Vklju
en

WyBczone Disabled Izklju
enBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Napaka - temperatura plina prenizka

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Velikost vbrizgalne aobe

Moc [KM] Power [HP] Mo
 [KM]

Ilo[ cylindrw Cylinders count `tevilo cilindrov

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Na
in vbrizga bencina

Oblicz Calculate Izra
unaj

Mapa ze sterownika Map from controller Mapa iz krmilnika

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline `tevilo to
k - bencin

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas `tevilo to
k - plin

Kasuj benzyn Clear gasoline map Izbriai mapo bencina

Kasuj gaz Clear gas map Izbriai mapo plina

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Maksimalna obremenitev motorja [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimalna temperatura plina [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Pritisk bencina - FORD, VOLVO strategija

WyBczony Disabled Izklju
en

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Po izra
unu popravkov bo mapa plina izbrisana. }elia nadaljevati?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM iz signala bencinskih injektorjev

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Avtomatsko mapiranje

okresowo co przebieg with interval z intervalom

pozostaBo next for naslednji za

Jednorazowo Single mode Enotni na
in

Okresowo Periodical mode Periodi
en na
in

Podzakresy Points in ranges To
ke v obmo
jih

Oscyloskop Oscilloscope Osciloskop

Zamknij Close Zapri

Start i zapis wykresu Start and Record Za
ni in posnemi

Odczyt wykresu Read Preberi

Podci[nienie Vacuum Podtlak

Wtrysk cigBy Continuous inj. Neprekinjen/stalni vnosSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Naprava je v na
inu bootloader in mora biti reprogramirana

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Poteka nalaganje novega firmware.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Naprava je v na
inu bootloader in mora biti reprogramirana

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Poteka nalaganje novega firmware.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Ne izklju
i motorja in po
akaj na dokon
anje reprogramiranja.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Za ta krmilnik je na voljo nov firmware.

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Iz bencinskih injektorjev - deljeno z 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Iz bencinskih injektorjev - deljeno z 2

Mapowanie Mapping MapiranjeRcznie Manual Ro
no

Automatycznie Automatic Avtomatsko

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Avtomatsko-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive NeaktivenKorekty Corrections Popravki

Korekta [%] Corrections [%] Popravki [%]

Temperatura Temperature Temperatura

Temperatura [C] Temperature [C] Temperatura [C]

SkBad gazu Gas composition Sestava plina

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Popravek sestave plina

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Sestava plina [V]Czujnik Sensor Senzor

BBdy Errors Napake

Serwis Service StoritevMapa Map MapaFiDski Finnish Finsko

Czeski Czech eako

SBoweDski Slovenian SlovenskoUstawienia fabryczne Factory settings Tovarniake nastavitveKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Kalibracija na en cilinder


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Italian.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Calcola le correzioni

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Depressione [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Leggi dal dispositivo

Kasuj Clear errors Cancella gli errori

Typ paliwa Fuel type Tipo di carburante

Obroty przeBczania Switching RPM Giri al minuto di passaggio automatico a GPL

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Temperatura di passaggio automatico a GPL [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] Ritardo di passaggio a GPL [sec]

SygnaB obrotw RPM signal Segnale RPM

Typ sondy Lambda Lambda type Tipo di sonda

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Pressione [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Pressione di passaggio a benzina [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Pressione media [sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type Tipo di iniettore GPL

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming Riscaldamento degli iniettori GPL

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Iniettori benzina attivati con segnale a 12V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Tempo d'iniezione minimo LPG [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Avvertimento segnalatore acustico

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Tipo sensore di pressione

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Impostazioni avanzate

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Cambio sequenziale dei cilindri(sec)

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Permetti modo completa apertura iniettori carburante

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Tempo riscaldamento iniettori

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Passa a benzina nella fase di cut-off a Gpl

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Pressione Cut-off

Powrt na gaz Return to gas Ritorna a Gas

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Sensore di temp. del riduttore

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Sensore di temp. del Gas

Maks. obroty Max RPM Massimi giri motore

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Minimi giri motore a Gas

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignora il segnale di apertura a benzina come sotto [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Tipo di iniezione benzina

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal Segnale RPM

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Modo rapido

Stop Stop Interrompi

Start Autocalibration Autocalibrazione

Poprawka (ms) Correction(ms) Correzione(ms)

BBd komunikacji No connection Mancaza di collegamento

BENZYNA Gasoline Benzina

Czas benz. T. gasoline Tempo benz.

Czas LPG T. LPG Tempo GPL

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. T. riscaldatore

T. gazu Gas temp. Temp. di gas

Napicie Voltage Voltagio

Ci[nienie Pressure Pressione

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Benzina

LPG LPG GPL

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR ERRORE

Wpisz Write to device Registra nel dispositivo

Wskazanie Reading Indicazione

Kalibracja Calibration Calibrazione

Typ czujnika Sensor type Tipo di sensore

Przegld Inspection Ispezione

Ustaw Set Impostazione

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Tempo che manca per la prossima ispezione

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Cancella data di installazione

ZmieD dane monta|owe Change installation data Cambia data di installazione

Aktualizacja sterownika... Device update... Aggiornamento del dispositivo

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Commuta gli iniettori selezionati a Benzina

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Mancanza di collegamento con il dispositivo

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Il programma non
 in grado di collegarsi alla centralina attraverso nessuna porta COM del computer.

Tryb bez poBczenia Run without connection Avvia senza collegamento

Tryb demonstracyjny Run demo mode Avvia in modalitU demo

Dane monta|u Installation data Data di installazione

Data monta|u Set-up date Data d'istallazione

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Nome officina installazione

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Diametro ugelli calibrati [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Cilindrata motore [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Sblocco

Podaj hasBo: This action needs password: Per eseguire questa operazione
 necessaria la password:

Plik File File

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Leggi le impostazioni dal file...

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Registra le impostazioni nel file...

Wyj[cie Exit Uscita

Jzyk Language Lingua

Polski Polish Polacco

Angielski English Inglese

Rosyjski Russian Russo

WBoski Italian Italiano

Niemiecki German Tedesco

Tajski Thai Thailandese

Turecki Turkish Turco

HiszpaDski Spanish Spagnolo

Portugalski Portuguese Portugese

ChiDski Chinesse Cinese

Grecki Greek Greco

Dokumentacja Documentation Documentazione

Dokumentacja... Documentation... Documentazione...

O programie Info Informazioni

O programie VERSUS... About program VERSUS... Sul programma VERSUS...

Czas benz. T. gasoline Tempo benz.

Dodaj... Add... Aumentare...

Dodaj: Add: Aumentare:

Odejmij... Decrease Diminuire...

Odejmij: Decrease: Diminuire:

Wstaw... Set... Salvare...

Wstaw: Set value: Salvare:

Nastpny przegld Another service/Inspection Un altro servizio/Ispezione

Przegld za: Time left for next inspection: Tempo mancante alla prossima ispezione:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Attenzione:il tempo calcolato e basato su una velocita media di 50 km/ora

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed After service interval gas mode not allowed

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Imposta il regime del minimo

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Errore - Non
 stato possibile leggere le impostazioni del dispositivo!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Errore - Non
 stato possibile registrare le impostazioni nel dispositivo!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Errore - Impossibile passare a benzina!

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Errore - Impossibile leggere il tempo di iniezione benzina!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Errore - Impossibile passare a GPL!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Errore - Pressione del gas troppo bassa

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. La correzione calcolata
 troppo piccola.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Le correzioni devono essere da 0.5ms a 2.5ms.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Per favore ridurre le dimensione dei ugelli di iniezione.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: La correzione calcolata,

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Gli iniettori vanno sostituiti con altri pio grandi.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms.
 fuori dai valori consigliati da 0.5ms a 2.5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Errore della procedura di autocalibrazione. Tutti i valori medi sono stati scartati.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Errore nell'esecuzione della procedura di autocalibrazione

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Impossibile leggere gli errori del dispositivo

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Impossibile cancellare gli errori del dispositivo

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Non
 stato possibile leggere le impostazioni dal dispositivo!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Non
 stato possibile passare al modo GPL!

Benzyna Gasoline Benzina

BENZYNA GASOLINE BENZINA

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Tempo di iniezione [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Pressione [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] Temperatura GPL [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] Temp. GPL [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Sonda Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Non
 stato possibile passare a benzina!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Non
 stato possibile passare alla modalitU AUTO!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Non
 stato possibile impostare il dispositivo!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Non
 stato possibile resettare il dispositivo!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Impossibile leggere le impostazioni dal file

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Ritornare alle impostazioni di fabbrica?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Valori non corretti.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Devono essere inseriti in ordine crescente o decrescente

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Impossibile registrare nel dispositivo le impostazioni del sensore di livello del GPL

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Impossibile leggere le impostazioni del sensore di livello del GPL dal dispositivo

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Impossibile leggere la versione del dispositivo!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Reset della centralina GPL...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Impossibile leggere il codice di errore.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Mancanza del segnale RPM

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Errore del sensore di pressione

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Errore del sensore di temperatura GPL

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Errore del sensore di temperatura del riscaldatore GPL

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Errore - Tensione di alimentazione della centralina troppo bassa. Controllare i fusibili di alimentazione.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Errore del sensore di temperatura interna della centralina

Czujniki Sensors Sensori

Nieznany kod moduBu Unknown module code Codice del modulo sconosciuto

ModuB: Module: Modulo:

, kod bBdu: , error code: , codice di errore:

Wtryskiwacze Injectors Iniettori

lub or o

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Non
 stato possibile leggere le impostazioni del dispositivo!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Lettura delle impostazioni del dispositivo...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Non
 stato possibile registrare le impostazioni nel dispositivo!

Otwrz Open Apri

Zapisz jako Save as Salva con nome

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Impossibile comunicare con il dispositivo GPL

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor Sensore VERSUS/AEB1050

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor Sensore da 90 ohm

Czujnik rezerwy Reserve Sensore della riserva

Inny Other Altro

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Sensore a tensione (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Errore di scrittura nella memoria EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Errore di lettura dalla memoria EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Errore di impostazione dell'indirizzo della memoria EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Errore di scrittura della struttura nella memoria EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Errore di lettura della struttura dalla memoria EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type Tipo scorretto di struttura della memoria EEPROM

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Errore di checksum nella memoria EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow Errore dell'iniettore GPL 1

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow Errore dell'iniettore GPL 2

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow Errore dell'iniettore GPL 3

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow Errore dell'iniettore GPL 4

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow Errore dell'iniettore GPL 5

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow Errore dell'iniettore GPL 6

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow Errore dell'iniettore GPL 7

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error Errore dell'iniettore GPL 8

Wtryskiwacze Injectors Iniettori

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Lingua non supportata.

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Impossibile trovare il testo richiesto.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Impossibile aprire la porta RS232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Impossibile eseguire l'operazione sulla porta RS232

Wy[wietlenie Display Letture

Ustawienia Configuration Impostazioni

Autokalibracja Autocalibration Autocalibrazione

Korekty Corrections Correzioni

Kody bBdw Error codes Codici di errore

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Sensore di livello GPL

Dane sterownika Device info Dati della centralina

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autocalibrazione interrotta

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autocalibrazione terminata

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Errore - Diagnostica mancante!

BBd komunikacji No connection Mancaza di collegamento

BAD ERROR ERRORE

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 bobina per cilindro

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 bobina per 2 cilindri DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 bobina per 3 cilindri

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 bobina per 4 cilindri o contagiri

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 bobina per 5 cilindri

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 bobina per 6 cilindri

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 bobina per 8 cilindri

Inne Other Altro

PeBna sekwencja Full sequence Sequenziale

Niesekwencja Non sequence Non sequenziale

PBsekwencja Half sequence Semi sequenziale

Wersja sterownika Device version Versione della centralina

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count QuantitU di iniettori

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Tempo di funzionamento a benzina

Czas pracy - LPG Work on LPG Tempo di funzionamento a GPL

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Miscela povera

Mieszanka bogata Mixture rich Miscela ricca

Postp Progress Avanzamento

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Depressione [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Tempi delle iniezioni [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Correzioni [%]

Mapa wtryskw Injection map Injection map

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Avvio della comunicazione con il dispositivo...

Wy[wietlenie Display Letture

Konfiguracja Settings Impostazioni

Autokalibracja Autocalibration Autocalibrazione

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Mappatura

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Correzioni

Kody bBdw Error codes Codici di errore

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Sensore di livello GPL

Informacje o sterowniku Device info Dati della centralina

Narzdzia serwisowe Service tools Service tools

Data produkcji Date of production Data di produzione

Data monta|u Date of mount Data di installazione

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Nome officina installazione

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Diametro ugelli calibrati [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Cilindrata motore [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Commuta a benzina...

Normalna Normal Normale

Rozszerzona Extended Esteso

Menu gBwne Main menu Menu principale

WyBczony Disabled Disabilitato

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Altro-resistenza bassa

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Altro-resistenza alta

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltaggio sensore Metano

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Avvio della comunicazione con il dispositivo...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Aggiorna firmware

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Questa e' la ultima versione aggiornata del firmware.vuoi tornare alla precedente versione?

Kasuj poprawki Clear Cancella le correzioniOBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Tipo connessione

OBD poBczone OBD enable OBD abilitato

Nastawy szybkie Fast fuel trim Veloce fuel trim

Nastawy wolne Slow fuel trim Lento fuel trim

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Leggi correzioni dall'OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Aggiusta correzioni OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Massima correzzione OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Correzzione per cilindro

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Correzzione per bank1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Correction from Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Punto neutrale

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Correzzioni calcolate OBD bank1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Correzzioni calcolate OBD bank2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Leggi errori OBD

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Canecella errori OBD

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Non posso leggere errori OBD

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Vuoi cancellare tutti gli errori OBD

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Non posso leggere errori OBD

WBczone Enabled Abilitato

WyBczone Disabled DisabilitatoBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Errore temperatura gas troppo bassa

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Diametro ugelli calibrati [mm]

Moc [KM] Power [HP] Potenza HP

Ilo[ cylindrw Cylinders count Numero cilindri

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Tipo iniezione benzina

Oblicz Calculate Calcola

Mapa ze sterownika Map from controller Mappa dalla ECU

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Numero di punti mappa a benzina

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Numero di punti mappa a gas

Kasuj benzyn Clear gasoline map Cancella mappa benzina

Kasuj gaz Clear gas map Cancella mappa gas

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Massimo carico motore

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] temperatura minima del gas

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy pressione benzina - FORD, VOLVO

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Mappa gas sara'cancellata. Vuoi continuare?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals Segnale giri da iniettori benzina

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Mappatura automatica

okresowo co przebieg with interval Con intervalli

pozostaBo next for Tempo rimanente

Jednorazowo Single mode Solo una volta

Okresowo Periodical mode Modo ripetitivo

Podzakresy Points in ranges Punti nel range specifico

Oscyloskop Oscilloscope Oscilloscopio

Zamknij Close Chiudi

Start i zapis wykresu Start and Record Inizia e registra

Odczyt wykresu Read Leggi

Podci[nienie Vacuum Vuoto

Wtrysk cigBy Continuous inj. Iniez. continuaSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed ECU deve essere riprogrammata

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Nuovo fimrware e'disponibile per questa ECUSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. ECU deve essere riprogrammata

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Aggiornamento firmaware in corso

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Non spegnere il motore fino a quando il processo di riprogrammazione e'completato

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Nuovo fimrware e'disponibile per questa ECU

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Segnale giri da iniettori benzina diviso 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Segnale giri da iniettori benzina diviso 1

Mapowanie Mapping MappaturaRcznie Manual Manuale

Automatycznie Automatic Auto

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Auto-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive DisabilitatoKorekty Corrections Correzioni

Korekta [%] Corrections [%] Correzioni [%]

Temperatura Temperature Temperatura

Temperatura [C] Temperature [C] Temperatura [C]

SkBad gazu Gas composition Composizione del Gas

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Corezzione per la composizione del gas

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Composizione del Gas [V]Czujnik Sensor Sensore

BBdy Errors Errori

Serwis Service ManutenzioneMapa Map MappaFiDski Finnish Finlandese

Czeski Czech Ceco

SBoweDski Slovenian SlovenoUstawienia fabryczne Factory settings Impostazioni baseKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Calibrazione cilindro per cilindro


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Finnish.csv

??Jazda Start Kynnist

Stop Stop Seis

Policz korekty Calculate correction Laske korjaus

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Imupaine [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Lue laitteesta

Kasuj Clear errors Nollaa virheet

Typ paliwa Fuel type Polttoaineen tyyppi

Obroty przeBczania Switching RPM Kynnistys RPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Kynnistyskmptila [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] CNG kynnistyksen viive

SygnaB obrotw RPM signal RPM signaali

Typ sondy Lambda Lambda type Lambdan tyyppi

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Paine [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Bensiinille vaihtamisen alaraja [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Keskimrinen paine [kPa]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type CNG injektorien tyyppi

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming CNG injektorien lmmitys

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Bensiinisuuttimien aktivoituminen +12V signaalilla

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimiaika CNG [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization nimerkin hlytys

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Paineanturin tyyppi

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Lisasetukset

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Sylintereiden monipisteohjauksen kytkent [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Salli bensiinisuuttimien tysi avautuminen

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Injektorien lmmitysaika

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Salli pysytys siirtyen bensiiniin

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Pysytyspaine

Powrt na gaz Return to gas Palaa kaasun kyttn

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Paineenalentajan lmptila-anturi

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Kaasun lmptila-anturi

Maks. obroty Max RPM Suurin pyrimisnopeus RPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Pienin pyrimisnopeus kaasulla

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] sivuuttaa bensiinin avaussugnaalin arvon alapuolella [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Bensiinin suuttimen tyyppi

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM signaali

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Pikakytkin (moottori lmmin)

Stop Stop Seis

Start Autocalibration Automaattinen kalibrointi

Poprawka (ms) Correction(ms) Korjaus (ms)

BBd komunikacji No connection Ei yhteytt

BENZYNA Gasoline Bensiini

Czas benz. T. gasoline Aikaa bensiini

Czas LPG T. LPG Aikaa kaasua

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. Lmmittimen lmptila

T. gazu Gas temp. Kaasun lmptila

Napicie Voltage Volttia

Ci[nienie Pressure Paine

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Bensiini

LPG LPG CNG

AUTO AUTO Automaattinen

BAD ERROR Virhe

Wpisz Write to device Kirjoita laitteeseen

Wskazanie Reading Lukee

Kalibracja Calibration Kalibrointi

Typ czujnika Sensor type Anturin tyyppi

Przegld Inspection Tarkistus

Ustaw Set Aseta

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Aikaa seuraavaan tarkastukseen

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Nolla asennustiedot

ZmieD dane monta|owe Change installation data Muuta asennustiedot

Aktualizacja sterownika... Device update... Laitteen pivitys &amp;

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Kytke valitut suuttimet bensiinille

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Ei yhteytt CNG-laitteelle

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. COM-porttien yhteys laitteeseen ei onnistu

Tryb bez poBczenia Run without connection Kyt ilman yhteytt

Tryb demonstracyjny Run demo mode Kyt demo-toimintoa

Dane monta|u Installation data Asennustiedot

Data monta|u Set-up date Asennuspivys

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Asennuspalvelun tiedot (enintn 8 merkki)

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] CNG-suuttimien koko [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Moottorin tilavuus [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS- salli piilotetut ominaisuudet

Podaj hasBo: This action needs password: Tm toiminto vaatii salasanan:

Plik File Tiedosto

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Lue asetukset tiedostosta:

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Tallenna asetukset tiedostoon:

Wyj[cie Exit Poistu

Jzyk Language Kieli

Polski Polish Puola

Angielski English Englanti

Rosyjski Russian Venj

WBoski Italian Italia

Niemiecki German Saksa

Tajski Thai Thai

Turecki Turkish Turkki

HiszpaDski Spanish Espanja

Portugalski Portuguese Portugali

ChiDski Chinesse Kiina

Grecki Greek Kreikka

Dokumentacja Documentation Tallennus

Dokumentacja... Documentation... Tallentaa &amp;

O programie Info Info

O programie VERSUS... About program VERSUS... Versus -ohjelmasta

Czas benz. T. gasoline Aikaa bensiini

Dodaj... Add... Lis &amp;

Dodaj: Add: Lis:

Odejmij... Decrease Vhenn

Odejmij: Decrease: Vhenn:

Wstaw... Set... Aseta &amp;

Wstaw: Set value: Aseta arvo:

Nastpny przegld Another service/Inspection Seuraava huolto/tarkistus

Przegld za: Time left for next inspection: Aikaa seuraavaan huoltoon/tarkistukseen

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Huomio: Aika olettaa keskinopeuden olevan 50km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Huoltovlin umpeuduttua Kaasu-tila ei ole sallittu

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Aseta vakaa RPM

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Virhe -ei voi lukea asetuksia laitteesta!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Virhe -ei voi kirjoittaa asetuksia laitteeseen!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Virhe- ei voi kytke bensiinille

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Virhe- ei voi lukea be.suuttimen aikaa

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Virhe -ei voi kytke kaasulle

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Virhe -kaasun paine on liian alhainen

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Laskettu korjaus liian pieni

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Korjauksen pit olla 0,5 - 2,5ms sispuolella

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Ole hyv, pienenn suuttimen kokoa

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Laskettu korjaus:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Suosittelen suurentamaan CNG- suuttimien kokoa

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. On suuositeltujen arvojen ulkopuolella 0,5-2,5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Automaattisen sdn virhe, kaikki arvot hyltn.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Automaattisen asetuksen virhe

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Ei voi lukea virhekoodeja laitteesta

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Ei voi nollata virhekoodeja laitteesta!

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Ei voi lukea asetuksia laitteesta!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Ei voi kytke CNG- toiminnolle

Benzyna Gasoline Bensiini

BENZYNA GASOLINE BENSIINI

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Suuttimen aika [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Paine [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] CNG lmptila [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] CNG lmp.[C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Ei voi kytke bensiinille

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Ei voi kytke AUTO-toiminnolle

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Ei voi kirjoittaa asetuksia laitteelle

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Ei voi nollata CNG- laitetta

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Ei voi lukea laitteen asetuksia tiedostosta

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Haluatko palauttaa tallennetut asetukset

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Vrt arvot

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Pit list nousevassa tai laskevassa jrjestyksess

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Ei voi kirjoittaa CNG- mrn arvoja laitteelle

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Ei voi lukea CNG- mrn arvoja laitteelta

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Ei voi lukea laitteen versionumeroa

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Resetoi CNG- laitetta &amp;

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Ei voi lukea virhekoodeja laitteesta

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Ei RPM- signaalia

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Virhe paineanturin lukemisessa

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Virhe CNG- lmptilan lukemisessa

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Virhe moottorin lmptilan lukemisessa

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Virhe- tuleva virta liian pieni. Tarkasta sulake.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Virhe- tuleva virta liian korkea

Czujniki Sensors Anturit

Nieznany kod moduBu Unknown module code Tuntematon koodi

ModuB: Module: Moduuli:

, kod bBdu: , error code: , virhekoodi:

Wtryskiwacze Injectors Suuttimet

lub or tai

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Ei voi lukea asetuksia!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Lukee laitteen asetuksia &amp;

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Ei voi kirjoittaa asetuksia laitteelle!

Otwrz Open Avaa

Zapisz jako Save as Tallenna nimell

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Ei voi yhdist CNG- laitteeseen

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 anturi

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm anturi

Czujnik rezerwy Reserve Knteiset arvot

Inny Other Muu

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Volttianturi (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Virhe kirjoittaessa EEPROM-muistiin

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Virhe luettaessa EEPROM-muistia

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Virhe EEPROM osoitteen asettamisessa

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Virhe kirjoitettaessa EEPROM-muistiin

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Virhe luettaessa EEPROM muistin rakennetta

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM-muistin vr tyyppi

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Tarkista virheiden mr EEPROM-muistissa

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow CNG suutin 1 virhe- ylivuoto

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow CNG suutin 2 virhe- ylivuoto

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow CNG suutin 3 virhe- ylivuoto

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow CNG suutin 4 virhe- ylivuoto

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow CNG suutin 5 virhe- ylivuoto

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow CNG suutin 6 virhe- ylivuoto

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow CNG suutin 7 virhe- ylivuoto

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error CNG suutin 8 virhe

Wtryskiwacze Injectors Suuttimet

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Kieli ei ole tuettu

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Ei voi lyt kieliasetuksia.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Ei voi avata porttia Rs232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Virhe portissa Rs232

Wy[wietlenie Display Nytt

Ustawienia Configuration Asetus

Autokalibracja Autocalibration Automaattinen kalibrointi

Poprawki Corrections Korjaukset

Kody bBdw Error codes Virhekoodit

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor CNG- mrn anturi

Dane sterownika Device info Laiteinfo

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Automaattinen kalibrointi keskeytetty

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Automaattinen kalibrointi pttynyt

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Virha- ei diagnoosidataa!

BBd komunikacji No connection Ei yhteytt

BAD ERROR VIRHE

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 puola/sylinteri

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 puola/2 sylinteri DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1puola/3 sylinteri

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 puola/4 sylinteri tai RPM- pyrimisanturi

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 puola/5 sylinteri

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1puola/ 6 sylinteri

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 puola/ 8 sylinteri

Inne Other Muu

PeBna sekwencja Full sequence Tysi sarja

Niesekwencja Non sequence Ei sarjaa

PBsekwencja Half sequence Puolisarja

Wersja sterownika Device version Laite versio

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Suuttimien mr

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Ky bensiinill

Czas pracy - LPG Work on LPG Ky kaasulla

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Laiha seos

Mieszanka bogata Mixture rich Rikas seos

Postp Progress Kehitys

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Imupaine [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Suuttimen aika [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Korjaus (%)

Mapa wtryskw Injection map Ruiskutuskartta

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Luo yhteyden laitteeseen &amp;

Wy[wietlenie Display Nytt

Konfiguracja Settings Asetukset

Autokalibracja Autocalibration Automaattinen kalibrointi

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Luo kartta

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Korjaukset

Kody bBdw Error codes Virhekoodit

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor CNG-mrn anturi

Informacje o sterowniku Device info Laiteinfo

Narzdzia serwisowe Service tools Huoltotykalut

Data produkcji Date of production Valmistusajankohta

Data monta|u Date of mount Asennusajankohta

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Asentajan nimi

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] CNG- suuttimien koko [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Moottorin tilavuus [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Vaihtaa bensiinille &amp;

Normalna Normal Normaali

Rozszerzona Extended Laajennettu

Menu gBwne Main menu Pvalikko

WyBczony Disabled Pois kytst

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Muu- pieni vastus

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Muu- suuri vastus

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Volttimr CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Luo yhteyden laitteeseen &amp;

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Pivitt laitteen ohjelmaa &amp;

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Laitteen ohjelma on uudempi kuin ladatava versio. Haluatko ladata vanhemman vrsion?

Kasuj poprawki Clear Nollaa

OBD OBD OBD

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Pikakytkin (moottori lmmin)

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Jlkeen huoltovli kaasu-tilassa ei sallita

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM

Typ poBczenia Connection type Yhteyden tyyppi

OBD poBczone OBD enable OBD mahdollinen

Nastawy szybkie Fast fuel trim Nopea polttoaineen st

Nastawy wolne Slow fuel trim Hidas polttoaineen st

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Lohko 1

Bank2 Bank1 Lohko 2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Lukee korjaukset OBD-liittimest

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections St OBD korjaukset

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Suurimmat OBD-korjaukset

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Korjaus sylintereille

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Korjaus lohkolle 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Korjaus lohkolle 2

Punkt neutralny Neutral point Nollapiste

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Lasketut OBD-korjaukset lohkolle 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Lasketut OBD-korjaukset lohkolle 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Lue OBD- virheet

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Nollaa OBD-virheet

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Ei voi lukea OBD- virheit!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Haluatko nollata kaikki OBD-virheet?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Ei voi nollata OBD-virheit!

WBczone Enabled Sallittu

WyBczone Disabled Ei sallittuBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Virhe- kaasun lmptila liian alhainen

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Suuttimen koko

Moc [KM] Power [HP] Teho [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Sylintereiden mr

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Bensiini suuttimen tyyppi

Oblicz Calculate Laske

Mapa ze sterownika Map from controller Kartta moottorinohjaimesta

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Pistelasku- bensiini

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Pistelasku- kaasu

Kasuj benzyn Clear gasoline map Nollaa bensakartta

Kasuj gaz Clear gas map Nollaa kaasukartta

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Max. moottorin kuorma [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Pienin kaasun lmptila [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Bensiinin paine - Ford, Volvo menetelm

WyBczony Disabled Ei sallittu

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Kun korjaukset kerttyn kaasukarttaan on laskettu, kartta nollataan, Haluatko jatkaa?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM signaali bensiinisuuttimista

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automaattinen kartoitus

okresowo co przebieg with interval tarkistusvli

pozostaBo next for seuraavaksi

Jednorazowo Single mode Kertatila

Okresowo Periodical mode Perioditila

Podzakresy Points in ranges Pisteit vlill

Oscyloskop Oscilloscope Oskilloskooppi

Zamknij Close Sulje

Start i zapis wykresu Start and Record Aloita ja tallenna

Odczyt wykresu Read Lue

Podci[nienie Vacuum Alipaine

Wtrysk cigBy Continuous inj. Jatkuva ruiskutusSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Laite on perustilassa ja tytyy ohjelmoida uudelleen

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Uusi ohjelma on saatavana tlle laitteelle.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Laite on perustilassa ja tytyy ohjelmoida uudelleen

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Uuden ohjelman lataus on kynniss.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. l sammuta moottoria, odota, ett laitteen uudelleenohjelmointi valmistuu.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Uusi ohjelma on saatavana tlle laitteelle.

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Bensiinisuuttimilta- jaettu 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Bensiinisuuttimilta- jaettu 2

Mapowanie Mapping Kartan luontiRcznie Manual Ksisytt

Automatycznie Automatic Automaattinen

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automaattinen- VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive Ei toiminnassa

Korekty Corrections Korjaukset

Korekta [%] Corrections [%] Korjaukset%

Temperatura Temperature Lmptila

Temperatura [C] Temperature [C] Lmptila [C]

SkBad gazu Gas composition Kaasun koostumus

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Kaasun koostumuksen korjaus

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Kaasun koostumus [V]Czujnik Sensor Anturi

BBdy Errors Virheet

Serwis Service HuoltoMapa Map KarttaFiDski Finnish Suomeksi

Czeski Czech Tsekiksi

SBoweDski Slovenian SloveniaksiUstawienia fabryczne Factory settings Tehdasasetukset

Info Info Tiedot

Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Yhden sylinterin kalibrointi


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Turkish.csv

??Jazda Start Baclat

Stop Stop Durdur

Policz korekty Calculate correction Dorulamay hesap et

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Basn Girici [kPA]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Cihazdan oku

Kasuj Clear errors Hatalar temizle

Typ paliwa Fuel type Yakit tipi

Obroty przeBczania Switching RPM Geic iin Devir Baclangc

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Geic Iss [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] Benzinden Gaza Geic Gecikmesi

SygnaB obrotw RPM signal Devir Sinyali

Typ sondy Lambda Lambda type Oksijen Sensr Tipi

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Reglatr Basnc [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Reglatrn Benzine Atmas iin min. Basn [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Basin ortalamasi (san)

Wtryskiwacze LPG LPG injector type Gaz enjektrleri tipi

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming LPG enjektrleri uyarisi

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal +12V sinyal ile Benzin enejktrlerinin tetiklenmesi

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimum Gaz zaman [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Ddk signalizasyon

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Basin sensr e_idi

Ustawienia zaawansowane Advanced settings leri seviye ayarlar

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Silindirlerin sirali gei_i

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Aili_ modunda benzin enjektrlerini tam etkinle_tir

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Enjektrlerin isinma zamani

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Katof'da otomatik benzinden gaza gei_

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Katof basinci

Powrt na gaz Return to gas Gaza Dn

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Reglatr isi sensr

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Gaz isi sensr

Maks. obroty Max RPM Maks. Devir

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Ara gazdayken minimum devir

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] A_agidaki benzin aili_ sinyalini yok sayma [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Benzin enjeksiyon tipi

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal Devir Sinyali

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) hizli mod

Stop Stop Durdur

Start Autocalibration Rlanti Ayar

Poprawka (ms) Correction(ms) Dzeltme(ms)

BBd komunikacji No connection Balant yok

BENZYNA Gasoline Benzin

Czas benz. T. gasoline Benz. zaman

Czas LPG T. LPG LPG Zaman

RPM RPM Devir

T. reduktora Heater temp. Reglatr Iss

T. gazu Gas temp. Gaz Scakl

Napicie Voltage Voltaj

Ci[nienie Pressure Reg. Basnc

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Benzin

LPG LPG LPG

AUTO AUTO Otomatik

BAD ERROR HATA

Wpisz Write to device Cihaza Yazma

Wskazanie Reading Okumak

Kalibracja Calibration Kalibrasyon

Typ czujnika Sensor type Sensr Tipi

Przegld Inspection nceleme

Ustaw Set Takm

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Sonraki Kontrol in Kalan Zaman

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Montaj verilerini temizle

ZmieD dane monta|owe Change installation data Montaj Verilerini deictir

Aktualizacja sterownika... Device update... Firmware Gncelleme

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Benzindeyken seili enjektrleri degi_tir

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Gaz Cihazyla balant kurulamyor

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Herhangi bir COM Portu kullanlarak Cihaza balanlamyor.

Tryb bez poBczenia Run without connection Balant olmadan alctr.

Tryb demonstracyjny Run demo mode Tantm Modunda alctr

Dane monta|u Installation data Montaj Verileri

Data monta|u Set-up date Montaj Verileri

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Montaj yapan Bayinin ad (en fazla 8 harf)

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Gaz Enjektrlerinin ap [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Motor Kapasitesi [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Gizli zellikleri alctr

Podaj hasBo: This action needs password: Bu iclem cifre gerektirmektedir.

Plik File Dosya

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Ayarlar Dosyadan Oku

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Ayarlar Dosyaya Kaydet

Wyj[cie Exit kc

Jzyk Language Dil

Polski Polish Lehe

Angielski English ngilizce

Rosyjski Russian Rusa

WBoski Italian talyanca

Niemiecki German Almanca

Tajski Thai Tayland

Turecki Turkish Turke

HiszpaDski Spanish 0spanyolca

Portugalski Portuguese Portekizce

ChiDski Chinesse in

Grecki Greek Yunan

Dokumentacja Documentation Yazlm Dosyas...

Dokumentacja... Documentation... Yazlm Dosyas...

O programie Info Bilgi

O programie VERSUS... About program VERSUS... VERSUS program hakknda...

Czas benz. T. gasoline Benz. zaman

Dodaj... Add... Ekle...

Dodaj: Add: Ekle:

Odejmij... Decrease Azaltma...

Odejmij: Decrease: Azaltma:

Wstaw... Set... Ayarlarma...

Wstaw: Set value: Ayarlarma:

Nastpny przegld Another service/Inspection Diger bir servis/Denetleme

Przegld za: Time left for next inspection: Siradaki denetleme iin kalan sre:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Dikkat: Hesaplanan sre ortalama h?z? 50 km/s varsayar.

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Servis araligi asildi gazxa izin verilmedi

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Sabit devir Ayarlama

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Hata - Cihazdan ayarlar okuyamyor!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Hata - Cihaza ayarlar yazdramyor!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Hata - Benzine geemiyor.

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Hata - Benzin enjeksiyon zamann okuyamyor.

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Hata - Gaza geemiyor.

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Hata - ok d_k Gaz bas1nc1.

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Hesaplanmc dorulama ok kk.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Dorulama 0.5ms ile 2.5ms aralnda olmaldr.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Enjeksiyon memeleri boyutunu azalt1n.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Hesaplanan dzeltme:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Gaz enjektrlerinin apn artrmanz tavsiye edilmektedir.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. Tavsiye edilen 0.5ms ve 2.5ms. aralnn dcnda

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Otomatik Kalibrasyon presedrnde hata var. Btn girilen deerler alnamad.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Otomatik Kalibrasyon presedrnde hata var

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Hata kodlarn cihazdan okuyamyor.

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Hata kodlarn cihazdan silemiyor.

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Cihaz ayarlarn okuyamyor.

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Gaza geemiyor.

Benzyna Gasoline Benzin

BENZYNA GASOLINE Benzin

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Enjeksiyon zaman [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Reglatr Basnc [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] Gaz ss [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] Gaz ss [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 Devir x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Oksijen Sensr [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Benzine geemiyor.

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Otomatik moduna geemiyor.

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Cihaza ayarlar yazdramyor!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Gaz eksn sfrlayamyor.

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Dosyadan cihaz ayarlarn okuyamyor.

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Cihazn fabrika ayarlarn geri yklemek istiyormusunuz?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Geersiz deerler.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Ykselen veya dcen sralamaya gre giric yaplmas gerekmektedir.

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Gaz seviye sensr ayarlarn cihaza yazamyor.

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Gaz seviye sensr ayarlarn cihazdan okuyamyor.

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Cihazn versiyonunu okuyamyor.

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Gaz Cihazn sfrlyor.

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Cihazdan hata kodlarn okuyamyor.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Devir Sinyali Yok.

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Basn Sensrn okumada hata var.

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Enjektr Is sensrn okumada hata var.

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Reglatr s sensrn okumada hata var.

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Hata- Voltaj yetersiz. Ana sigortay kontrol ediniz.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Hata - Is ok yksek.

Czujniki Sensors Sensrler

Nieznany kod moduBu Unknown module code Bilinmeyen modl Kodu

ModuB: Module: Modl:

, kod bBdu: , error code: , hata kodu:

Wtryskiwacze Injectors Enjektrler

lub or veya

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Cihaz ayarlarn okuyamyor.

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Cihaz ayarlarn okumakta...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Cihaza ayarlar yazdramyor!

Otwrz Open A...

Zapisz jako Save as Farkl Kaydet

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device LPG Cihazna balanamyor.

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 sensr

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90Ohm sensr tipi

Czujnik rezerwy Reserve Rezerv Sensr

Inny Other Dier

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltaj sensoru (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM EEPROM'a yazma hatas

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM EEPROM'dan okuma hatas.

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address EEPROM adres ayar hatas.

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM EEPROM'a direk yazma hatas

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM EEPROM'dan direk okuma hatas

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM Strukt' hatal bir tip

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM EEPROM'daki tm hatalar kontrol et

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow 1 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow 2 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow 3 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow 4 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow 5 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow 6 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow 7 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error 8 Nolu Gaz enjektrnde hata - Acr Akc

Wtryskiwacze Injectors Enjektrler

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Dil desteklenmiyor.

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. O dilde bir yaz bulunamad.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Rs232 Portu'nu aamyor.

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Rs232 Portunda hata var.

Wy[wietlenie Display Grnm

Ustawienia Configuration Ara Konfigrasyonu

Autokalibracja Autocalibration Otomatik Kalibrasyon

Korekty Corrections Dorulama

Kody bBdw Error codes Hata Kodlar

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Gaz seviye sensr

Dane sterownika Device info Cihaz Bilgisi

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Otomatik Kalibrasyon kesildi.

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Otomatik Kalbrasyon bitti.

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Hat - tansal bir veri yok.

BBd komunikacji No connection Balant yok.

BAD ERROR Hata

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder Her silindire tek bobin

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS ki silindire tek bobin

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders silindire tek bobin

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter Drt silindire tek bobin

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders Bec silindire tek bobin

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders Alt silindire tek bobin

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders Sekiz silindire tek bobin

Inne Other Dier

PeBna sekwencja Full sequence Tam sral

Niesekwencja Non sequence Full Grup / Sral deil

PBsekwencja Half sequence Yar sral

Wersja sterownika Device version Cihaz Versiyonu

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Enjektr Saym

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Benzinde alcyor

Czas pracy - LPG Work on LPG Gazda alcyor

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Fakir karcm

Mieszanka bogata Mixture rich Zengin Karcm

Postp Progress clem

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Basn Girici [kPA]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Enjeksiyon Zaman [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Dorulama [%]

Mapa wtryskw Injection map Enjeksiyon Haritas

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Cihazla ileticime geiyor

Wy[wietlenie Display Grnm

Konfiguracja Settings Ayarlar

Autokalibracja Autocalibration Otomatik Kalibrasyon

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Yol Kalibrasyon

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Dorulamalar

Kody bBdw Error codes Hata Kodlar

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Gaz seviye sensr

Informacje o sterowniku Device info Cihaz Bilgisi

Narzdzia serwisowe Service tools Servis aralar

Data produkcji Date of production retim Tarihi

Data monta|u Date of mount Montaj Verileri

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Montaj yapan Bayinin ad

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Gaz enjektrlerinin ap [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Motor Kapasitesi [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Gaz gei_i...

Normalna Normal Normal

Rozszerzona Extended Gelictirilmic

Menu gBwne Main menu Ana Men

WyBczony Disabled Devre Dc

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Diger-D_k rezistans

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Diger-Yksek rezistans

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltaj sensr CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Cihazla ileticime geilmeye alclyor.

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Yazilim guncelleniyor

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Yazilim versiyonu ECU daki versiyondan daha yeni.\nEski versiyon ile devam etmek istiyor musunuz?

Kasuj poprawki Clear Silme

OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Baglanti cesidi

OBD poBczone OBD enable OBD devrede

Nastawy szybkie Fast fuel trim Hizli yakit kesme

Nastawy wolne Slow fuel trim Yavas yakit kesme

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD OBD den duzeltmeler okunuyor

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections OBD duzeltmeleri ayarlaniyor

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD OBD den alinan maksimum duzeltmeler

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Silindirler icin duzeltme

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Bank 1 den duzeltmeler

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Bank 2 den duzeltmeler

Punkt neutralny Neutral point Bos nokta

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Bank 1 hesaplanan OBD duzeltmeleri

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Bank 2 hesaplanan OBD duzeltmeleri

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors OBD hatalarini oku

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors OBD hatalarini sil

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! OBD hatalari okunamiyor

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Tum OBD hatalarini silmek ister misiniz?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! OBD hatalari silinemiyor

WBczone Enabled Devrede

WyBczone Disabled Devre disiBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Hata - gaz sicakligi cok dusuk

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Enjektor nozul capi

Moc [KM] Power [HP] Guc [BG]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Silindir hacmi

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Benzin enjeksiyon tipi

Oblicz Calculate Hesapla

Mapa ze sterownika Map from controller MAP

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Nokta sayilari - benzin

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Nokta sayilari - gaz

Kasuj benzyn Clear gasoline map Benzin haritasini sil

Kasuj gaz Clear gas map Gaz haritasini sil

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Maks. Motor yuku [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] En dusuk gaz sicakligi [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Benzin basinci - FORD, VOLVO stratejisi

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Duzeltmeler hesaplandiktan sonragaz haritasi silinecek. Devam etmek ister misiniz?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals Benzin enjeksiyon sinyallerinden RPM-Devir okuma

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Otomatik harita yapmak

okresowo co przebieg with interval Servis araligi ile

pozostaBo next for sonraki icin

Jednorazowo Single mode Tek mod

Okresowo Periodical mode Periyodik mod

Podzakresy Points in ranges Egrideki noktalar

Oscyloskop Oscilloscope Osiloskop

Zamknij Close Kapat

Start i zapis wykresu Start and Record Basla ve kaydet

Odczyt wykresu Read Oku

Podci[nienie Vacuum Vakum

Wtrysk cigBy Continuous inj. Surekli enj.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed ECU tekrar programlanmali

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Yeni bir yazilim versiyonu var.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. ECU tekrar programlanmali

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Yazilim yukleme islemi devam ediyor

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Yeniden programlama bitene kadar lutfen motoru kapatmayin

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Yeni bir yazilim versiyonu var.

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Benzin enjektorlerinden gelen 1 den ayir

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Benzin enjektorlerinden gelen 2 den ayir

Mapowanie Mapping Harita olusturmakRcznie Manual Manuel

Automatycznie Automatic Otomatik

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Otomatik - VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive Pasif

Korekty Corrections Duzeltmeler

Korekta [%] Corrections [%] Duzeltmeler [%]

Temperatura Temperature Sicaklik

Temperatura [C] Temperature [C] Sicaklik [C]

SkBad gazu Gas composition Gaz bileseni

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Gaz bileseni orani

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Gaz bileseni [V]Czujnik Sensor Sensorler

BBdy Errors Hatalar

Serwis Service ServisMapa Map HaritaFiDski Finnish Finlandiya'ya zg

Czeski Czech Cekce

SBoweDski Slovenian SlovenceUstawienia fabryczne Factory settings Fabrika ayarlari

Info Info Bilgi

Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Her bir silindir icin kalibrasyon


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Spanish.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Calcular ajustes

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Entrada de vaco [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Leer de dispositivo

Kasuj Clear errors Borrar errores

Typ paliwa Fuel type Tipo de combustible

Obroty przeBczania Switching RPM RPMs de conmutacin a gas

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Temperatura [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] Retraso de conmutacin [seg]

SygnaB obrotw RPM signal Se?al de RPM

Typ sondy Lambda Lambda type Tipo de sonda lambda

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Presin de reductor [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Presin de conmutacin [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Promediacin de la presin [sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type Inyector de gas

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming Calentamiento de inyectores

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Inyectores de gasolina alimentados por se?al+ 12 V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Tiempo mnimo de inyeccin de gas [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Se?alizacin de buzzer

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Tipo de sensor de presin

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Configuraciones avanzadas

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Conmutacin secuencial de inyectores [seg]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Servicio de modo de inyeccin contnua de gasolina

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Inyectores en priodo de calentamiento

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Servicio de cut-off a gasolina

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Presin en cut-off

Powrt na gaz Return to gas Volver a gas

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Sensor de temp. del reductor

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Sensor de temp. del gas

Maks. obroty Max RPM Max. RPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Min. RPM a gas

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignorando se?al de gasolina abajo [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Tipo de controlar la inyeccin de gasolina

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM se?al

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Modo rapido (motor caliente)

Stop Stop Stop

Start Autocalibration Autocalibracin

Poprawka (ms) Correction(ms) Ajuste (ms)

BBd komunikacji No connection No hay conexin

BENZYNA Gasoline Gasolina

Czas benz. T. gasoline T. gasolina

Czas LPG T. LPG T. LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. T. Reductor

T. gazu Gas temp. Temp. de Gas

Napicie Voltage Voltaje

Ci[nienie Pressure Presin

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Gasolina

LPG LPG GLP

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR Error

Wpisz Write to device Registar en dispositivo

Wskazanie Reading Lectura

Kalibracja Calibration Calibracin

Typ czujnika Sensor type Tipo de sensor

Przegld Inspection Inspeccin

Ustaw Set Configurar

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Tiempo restante para la prxima inspeccin

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Borrar datos de instalacin

ZmieD dane monta|owe Change installation data Cambiar datos de instalacin

Aktualizacja sterownika... Device update... Actualizacin programa

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Activar inyectores

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device VERSUS - No se puede conectar con controlador

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. No se puede conectar con controlador

Tryb bez poBczenia Run without connection Modo sin conexin

Tryb demonstracyjny Run demo mode Modo demo

Dane monta|u Installation data Datos de montaje

Data monta|u Set-up date Fecha de instalacin

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Nombre del taller de montaje

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Tama?o de los inyectores [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Cilindrada [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Introducir la contraseDa

Podaj hasBo: This action needs password: Introducir la contraseDa

Plik File Carpeta

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Leer configuraciones de la carpeta...

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Guardar configuraciones en la carpeta...

Wyj[cie Exit Salir

Jzyk Language Idioma

Polski Polish Polaco

Angielski English Ingls

Rosyjski Russian Ruso

WBoski Italian Italiano

Niemiecki German Alemna

Tajski Thai Tailands

Turecki Turkish Turco

HiszpaDski Spanish Espa?ol

Portugalski Portuguese Portugal

ChiDski Chinesse Chino

Grecki Greek Griego

Dokumentacja Documentation Documentacin

Dokumentacja... Documentation... Documentacin...

O programie Info Info

O programie VERSUS... About program VERSUS... Sobre programa VERSUS

Czas benz. T. gasoline T. gasolina

Dodaj... Add... A?adir...

Dodaj: Add: A?adir...

Odejmij... Decrease Deducir...

Odejmij: Decrease: Deducir...

Wstaw... Set... Configurar...

Wstaw: Set value: Configurar valor:

Nastpny przegld Another service/Inspection Prxima inspeccin

Przegld za: Time left for next inspection: Inspeccin tcnica dentro de :

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Atencin: Tiempos calculados asumiendo velocidad media de 50km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Despus de sobrepasar el tiempo, modo de trabajo a gas no permitido

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Configurar RPM estable

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Error - Fallo al cargar los ajustes del sistema!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Error - Fallo al guardar los ajustes del sistema!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Error - No puede conmutarse a gasolina!

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Error - No se pueden leer los tiempos de apertura de los inyectores de gasolina!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Error - No se puede conmutar a gas!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Error - Presin de gas demasiado baja

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Correccin calculada es demasiado peque?o.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Los ajustes deberan estar en un rango de 0,5ms a 2,5ms.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Por favor reduzca el tama?o de la boquilla de los inyectores.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Ajuste calculado:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Por favor incremente el tama?o de la inyeccin de la boquilla.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. No est en el rango recomendado que va desde los 0,5ms hasta los 2,5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Error de autocalibracin. Todos los valores promedios han sido rechazados.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Error de proceso de autocalibracin

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device No se pueden leer los errores del sistema

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes No se pueden borrar los errores del sistema

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Fallo de lectura de los ajustes del sistema

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Fallo al cambiar a gas!

Benzyna Gasoline Gasolina

BENZYNA GASOLINE Gasolina

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Tiempo de inyeccin [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Presin [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] Temperatura de gas

T. LPG [C] LPG temp. [C] T. de gas

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Fallo al cambiar a gasolina!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Fallo al cambiar a modo Auto!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Fallo en los ajustes del sistema

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Fallo al resetear el sistema!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file No se pueden leer los ajustes desde la carpeta

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Quiere restaurar los ajustes?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Valores invlidos

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Debe ser insertado en orden ascendente o descendente

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Fallo en los ajustes del sistema

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Fallo de lectura de los ajustes del sistema

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Fallo en la lectura de la versin del sistema

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Reseteando dispositivo GLP

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device No puede registrar los cdigos de errores

Brak sygnaBu RPM No RPM signal No lee RPM

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Error- MAP sensor de presin

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Error Sensor de temperatura del gas

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Error Sensor de temperatura del reductor

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Error Suminisitro de voltaje demasiado bajo

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Error Sensor de temperatura controlado internamente

Czujniki Sensors Sensores

Nieznany kod moduBu Unknown module code Cdigo de mdulo desconocido

ModuB: Module: Modulo:

, kod bBdu: , error code: , Cdigo de error:

Wtryskiwacze Injectors Inyectores

lub or o

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Fallo al cargar ajustes desde el controlador

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Guardando las configuraciones de dispositivo...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Fallo al guardar los ajustes en el controlador

Otwrz Open Abrir

Zapisz jako Save as Guardar como

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device No se puede conectar al controlador.

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 Ohm

Czujnik rezerwy Reserve Reserva

Inny Other Otro

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Sensor de voltaje (GNV)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Error en guardar en EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Error en lectura de EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Error en configuracin de direccin de memoria EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Error en guardar la estructura en EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Error en lectura de estructura de EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type Tipo de estructura de EEPROM invlido

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Verifica la suma de error en EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow Error del inyector de gas 1

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow Error del inyector de gas 2

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow Error del inyector de gas 3

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow Error del inyector de gas 4

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow Error del inyector de gas 5

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow Error del inyector de gas 6

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow Error del inyector de gas 7

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error Error del inyector de gas 8

Wtryskiwacze Injectors Inyectores

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Este idioma no no est disponible.

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. No se puede encontrar el texto solicitado.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 No se puede abrir el puerto RS.

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 No se puede realizar la operacin RS.

Wy[wietlenie Display Mostrar

Ustawienia Configuration Configuraciones

Autokalibracja Autocalibration Autocalibracin

Poprawki Corrections Ajustes

Kody bBdw Error codes Cdigos de errores

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Sensor de nivel de gas

Dane sterownika Device info Informacin sobre dispositivo

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autocalibracin interrumpida

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autocalibracin terminada

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Error datos no diagnosticados

BBd komunikacji No connection No hay conexin

BAD ERROR Error

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 bobina para 1 cilindro

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 bobina para 2 cilindros

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 bobina para 3 cilindros

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 bobina para 4 cilindros

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 bobina para 5 cilindros

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 bobina para 6 cilindros

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 bobina para 8 cilindros

Inne Other Otro

PeBna sekwencja Full sequence Secuencial

Niesekwencja Non sequence No secuencial

PBsekwencja Half sequence Semi-Secuencial

PBsekwencja 1,3 &amp; 2,4 Half sequence 1,3 &amp; 2,4 Semi-Secuencial 1,3 &amp; 2,4

PBsekwencja 1,3,5 &amp; 2,4,6 Half sequence 1,3,5 &amp; 2,4,6 Semi-Secuencial 1,3,5 &amp; 2,4,6

PBsekwencja 1,3,5,7 &amp; 2,4,6,8 Half sequence 1,3,5,7 &amp; 2,4,6,8 Semi-Secuencial 1,3,5,7 &amp; 2,4,6,8Wersja sterownika Device version Versin de dispositivo

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Nmero de inyectores

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Tiempo de trabajo - gasolina

Czas pracy - LPG Work on LPG Tiempo de trabajo - LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Mezcla pobre

Mieszanka bogata Mixture rich Mezcla rica

Postp Progress Progreso

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Entrada de vaco [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Correcciones [%]

Mapa wtryskw Injection map Mapa de inyeccin

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Empezando comunicacin con dispositivo &amp;

Wy[wietlenie Display Mostrar

Konfiguracja Settings Configuraciones

Autokalibracja Autocalibration Autocalibracin

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Autocalibracin durante marcha

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Correcciones

Kody bBdw Error codes Cdigos de errores

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Sensor de nivel de gas

Informacje o sterowniku Device info Informacin sobre dispositivo

Narzdzia serwisowe Service tools Herramientas de servicio

Data produkcji Date of production Fecha de fabricacin

Data monta|u Date of mount Fecha de instalacin

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Nombre de taller de montaje

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Tama?o de los inyectores [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Motor [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Cambiando a gas..

Normalna Normal Normal

Rozszerzona Extended Extendido

Menu gBwne Main menu Menu principal

WyBczony Disabled No conectado

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Otro - baja resistencia

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Otro - alta resistencia

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltaje - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Empezando comunicacin con dispositivo &amp;

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Actualizando programa

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? La versin de firmware es mas nueva que la versin de archivo firmware.Quiere programar la versin vieja?

Kasuj poprawki Clear Borrar ajustesOBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Tipo de conexin

OBD poBczone OBD enable OBD conectado

Nastawy szybkie Fast fuel trim Corecciones rpidas de composicin de la mezcla

Nastawy wolne Slow fuel trim Corecciones lentas de composicin de la mezcla

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Banco 1

Bank2 Bank1 Banco 2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Lectura de correcciones de datos de OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Modificando las corecciones OBD

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD Nivel mximo de las correcciones OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Correccin dependiendo de cilindro

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Correcciones del Banco 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Correcciones del Banco 2

Punkt neutralny Neutral point Punto neutral (cero)

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Valor de la calculacin del Banco 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Valor de la calculacin del Banco 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Verificar errores OBD

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Cancelar errores OBD encontrados

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! No puede leer errores de OBD

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Le gustara borrar todos los errores OBD?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! No puede leer errores de OBD

WBczone Enabled Conectado

WyBczone Disabled No conectadoBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Error - temperatura de gas demasiado baja

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Tama?o de apertura de injector

Moc [KM] Power [HP] Potencia [CV]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Nmero de cilindros

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Tipo de inyeccin de gasolina

Oblicz Calculate Calcular

Mapa ze sterownika Map from controller Mapa de controlador

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Cuenta de puntos - gasolina

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Cuenta de puntos - gas

Kasuj benzyn Clear gasoline map Borrar mapa de gasolina

Kasuj gaz Clear gas map Borrar mapa de gas

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Carga mxima [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Temperatura mnima de gas [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Presin de gasolina - estrategia para FORD, VOLVO

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Despus de calcular correcciones, el mapa de gas ser borrada. Quiere continuar?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals Si?al de RPM recibidos del injector de petroleo

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Mapping automtico

okresowo co przebieg with interval con cierto intervalo de tiempo

pozostaBo next for prximo dentro de

Jednorazowo Single mode Ser realizado una sola vez

Okresowo Periodical mode Priodo de repeticin

Podzakresy Points in ranges Puntos por rango

Oscyloskop Oscilloscope Osciloscopio

Zamknij Close Cerrar

Start i zapis wykresu Start and Record Empezar y grabar

Odczyt wykresu Read Lectura

Podci[nienie Vacuum Vaco

Wtrysk cigBy Continuous inj. Inyeccin contnuaSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Hay que programar el controlador de nuevo.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Nueva versin de firmware est disponibleSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Hay que programar el controlador de nuevo.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. El proceso est en progreso

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. No apagar hasta que el proceso acabe

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Nueva versin de firmware est disponible

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Recibido de inyectores de petroleo - 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Recibido de inyectores de petroleo - 2

Mapowanie Mapping MappingRcznie Manual Manual

Automatycznie Automatic Automtico

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automtico-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive InactivoKorekty Corrections Ajustes

Korekta [%] Corrections [%] Correcciones [%]

Temperatura Temperature Temperatura

Temperatura [C] Temperature [C] Temperatura [C]

SkBad gazu Gas composition Composicin de gas

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Correccin de composicin de gas

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Composicin de gas [V]Czujnik Sensor Sensor

BBdy Errors Errores

Serwis Service ServicioMapa Map MapaFiDski Finnish Finlands

Czeski Czech Checo

SBoweDski Slovenian EslovenoUstawienia fabryczne Factory settings Configuraciones de fbricaKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Calibracin por un cilindro


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > v2_26 texts part.csv

??Za niskie ci[nienie gazu Gas pressure to low Gas pressure to low


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Portugal.csv

??Jazda Start COMEAR

Stop Stop PARRAR

Policz korekty Calculate correction Calcular ajustes

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Vcuo [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Lectura de dispositivo

Kasuj Clear errors Eliminar erros

Typ paliwa Fuel type Modo de trabalho

Obroty przeBczania Switching RPM mudana de RPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Temperatura de mudana [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] LPG atraso de mudana [seg]

SygnaB obrotw RPM signal RPM sinal

Typ sondy Lambda Lambda type Tipo de lambda

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Presso de trabalho [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Mn. Presso [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Mdia de presso [sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type Injetor de gas

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming Aquecimento de injetores

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Injeco controlada por + 12V sinal

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Tempo mnimo de abertura do injetor de gs [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Sinal sonoro

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Sensor de presso

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Configura?o avanada

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] mudanas por cilindros sequ?ncia[sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Permitir modo abertura de grupo completo de injetores de combustvel

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Injetores em perodo de aquecimento

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Permitir saida cut-off a gs

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Cut-off de presso

Powrt na gaz Return to gas Voltar a gas

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Sensor de temp. do reductor

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Sensor de temp. de gas

Maks. obroty Max RPM Max. RPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Min. RPM a gas

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignorando o sinal de abertura gasolina abaixo [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Tipo de injecao de gasolina

Stop Stop Parrar

Start Autocalibration Autocalibrao

Poprawka (ms) Correction (ms) Correo

BBd komunikacji No connection No conex?o

BENZYNA Gasoline Gasolina

Czas benz. T. gasoline T. gasolina

Czas LPG T. LPG T. LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. T. Redutor

T. gazu Gas temp. Temp. do gas

Napicie Voltage Voltagem

Ci[nienie Pressure Press?o

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Gasolina

LPG LPG GLP

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR Erros

Wpisz Write to device Inscribir em dispositivo

Wskazanie Reading Lectura

Kalibracja Calibration Calibrao

Typ czujnika Sensor type Tipo de sensor

Przegld Inspection Inspeo

Ustaw Set Configurar

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Tempo restante para prxima inspeo

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Eliminar dados de instala?o

ZmieD dane monta|owe Change installation data Mudar dados de instalao

Aktualizacja sterownika... Device update... Atualizando dispositivo

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Mudar Injetores selecionados a gasolina

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device VERSUS - No se pode conectar com GLP dispositivo

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. No se pode conectar ao controlador

Tryb bez poBczenia Run without connection Modo sem conex?o

Tryb demonstracyjny Run demo mode Modo demo

Data instalacji Installation data Dados de instala?o

Data monta|u Set-up date Data da instalao

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Nome de servio de montagem

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Dimetro de injetores GPL [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Cilindrada de motor [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Introduzir senha

Podaj hasBo: This action needs password: Introduzir senha :

Plik File Arquivo

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Ler configura?o de arquivo &amp;

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Salvar configura?o em arquivo &amp;

Wyj[cie Exit Sair

Jzyk Language Lngua

Polski Polish Polon?s

Angielski English Ingl?s

Rosyjski Russian Russo

WBoski Italian Italiano

Niemiecki German Alem?

Tajski Thai Tailandes

Turecki Turkish Turco

HiszpaDski Spanish Espanhol

Portugalski Portuguese Portugu?s

ChiDski Chinesse Chin?s

Dokumentacja Documentation Documentao

Dokumentacja... Documentation... Documentao &amp;

O programie Info Info

O programie VERSUS... About program VERSUS... Sobre programa VERSUS

Czas benz. T. gasoline Tempo gasolina

Dodaj... Add... Adicionar...

Dodaj: Add: Adicionar:

Odejmij... Decrease Restar...

Odejmij: Decrease: Restar...

Wstaw... Set... Configurar...

Wstaw: Set value: Configurar valor...

Nastpny przegld Another service/Inspection Prxima inspeo

Przegld za: Time left for next inspection: Tempo restante para prxima inspe?o

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Ateno: tempos calculados assumindo uma velocidade mdia de 50km/h.

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Configurar estvel RPM

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Erro Falha ao carregar os ajustes do sistema!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Erro - Falha ao guardar os ajustes do sistema!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Erro No pode mudar a gasolina!

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Erro - No se podem ler os tempos de abertura dos injetores de gasolina!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Erro No pode mudar a gs!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Erro - Press?o de gs muito baixa

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Correo calculada demaisiado pequeno .

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. As correes deveriam estar entre 0,5ms at 2,5ms.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Por favor reduza o tamanho da boquilha dos injetores.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Correo calculada:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Por favor incremente o tamanho da injeco boquilha.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. No est nos valores recomendados que vo desde os 0,5ms at os 2,5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Erro de autocalibrao. Todos os valores mdios s?o rejeitadas

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Erro de processo de autocalibrao

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device No se podem ler os erros do sistema

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes No se podem eliminar os erros do sistema

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Falho de leitura dos ajustes do sistema

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Falha ao mudar a gs!

Benzyna Gasoline Gasolina

BENZYNA GASOLINE Gasolina

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Tempo de injecao [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Press?o [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] Temperatura do GPL [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] Temp. do GPL [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Falha ao mudar a gasolina!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Falha ao mudar a modo Auto!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Falho nos ajustes do sistema

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Falha ao resetear o sistema!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file No se podem ler os ajustes desde a pasta

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Quer restaurar os ajustes?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Valores invlidos.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Deve ser inserido na ordem crescente ou decrescente

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device N?o possvel gravar configura?es do sensor de nvel de GLP para o dispositivo

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device N?o pode gravar configura?es do sensor de nvel de GLP de dispositivo

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! N?o foi possvel ler a vers?o do dispositivo!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Reiniciar dispositivo LPG &amp;

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device No pode carregar os cdigos erroneos

Brak sygnaBu RPM No RPM signal No h sinal de RPM

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Erro - MAP sensor de presso

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Erro Sensor de temperatura do gs

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Error reading heater temperature sensor

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Erro Suminisitro de voltagem demasiado baixo. Verifique o fusvel de alimenta?o principal.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Erro - temperatura interna demasiado elevada

Czujniki Sensors Sensores

Nieznany kod moduBu Unknown module code Cdigo de erro desconhecido

ModuB: Module: Mdulo:

, kod bBdu: , error code: ,Cdigo de erro:

Wtryskiwacze Injectors Injetores

lub or ou

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Falho ao carregar ajustes desde o controlador

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Lendo as configura?es do dispositivo &amp;

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Falha ao guardar os ajustes no controlador

Otwrz Open Carregar

Zapisz jako Save as Guardar como

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device No se pode conectar ao controlador.

Czujnik VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor sensor 90 Ohm

Czujnik rezerwy Reserve Sensor de reserva

Inny Other Otro

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltage sensor (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Erro ao gravar a EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Erro ao gravar a EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Erro de configura?o do endereo EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Erro de escrita estructura para EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Erro ao ler estrutura de EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM struct tipo invlido

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Check sum error in EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow Erro do injetor de gs 1 -excesso de fluxo

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow Erro do injetor de gs 2 -excesso de fluxo

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow Erro do injetor de gs 3 -excesso de fluxo

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow Erro do injetor de gs 4 -excesso de fluxo

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow Erro do injetor de gs 5 -excesso de fluxo

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow Erro do injetor de gs 6 -excesso de fluxo

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow Erro do injetor de gs 7 -excesso de fluxo

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error Erro do injetor de gs 8

Wtryskiwacze Injectors Injetores

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Este idiomano no est disponvel.

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. No se pode encontrar o texto solicitado.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 No se pode abrir o porto RS 232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 No se pode realizar a operao Rs232

Wy[wietlenie Display Mostrar

Ustawienia Configuration Configura?o

Autokalibracja Autocalibration Autocalibra?o

Korekty Corrections Corre?o

Kody bBdw Error codes Cdigo de erros

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Sensor de nvel de GPL

Dane sterownika Device info Info sobre dispositivo

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autocalibrao interrompida

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autocalibrao concluiu

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Erro no diagnosticados

BBd komunikacji No connection No h conexo

BAD ERROR Erro

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 bobina por cilindro

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders 1 bobina por 2 cilindros

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 bobina por 3 cilindros

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 bobina por 4 cilindros ou tacmetro

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 bobina por 5 cilindros

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 bobina por 6 cilindros

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 bobina por 8 cilindros

Inne Other Otro

PeBna sekwencja Full sequence Seqencial

Niesekwencja Non sequence Full Grup

PBsekwencja Half sequence Semi-Seqencial

Wersja sterownika Device version Versin de controlador

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Nmero de cilindros

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Tempo de trabalho - gasolina

Czas pracy - LPG Work on LPG Tempo de trabalho - LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Pocua mescla

Mieszanka bogata Mixture rich Demasiada mescla

Postp Progress Progresso

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Entrada de press?o [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Tempo de inje?o

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Corre?o [%]

Mapa wtryskw Injection map Mapa de inje?o

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Comear comunica?o de dispositivo

Wy[wietlenie Display Mostrar

Konfiguracja Settings Configura?es

Autokalibracja Autocalibration Autocalibra?o

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Cria?o de mapa

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Correoes

Kody bBdw Error codes Cdigo de erros

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor Info sobre dispositivo

Informacje o sterowniku Device info 1 bobina por cilindros

Narzdzia serwisowe Service tools Ferramentas de servio

Data produkcji Date of production Mudana a gasolina

Data monta|u Date of mount Data de montagem

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Montagem nome do servio

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] GPL tamanho injetores [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Cilindrada [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Mudana a gasolina

Normalna Normal Normal

Rozszerzona Extended Extended

Menu gBwne Main menu Menu principal

WyBczony Disabled Desabilitado

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Otro - baja resistencia

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Otro - alta resistencia

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltaje - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Iniciar a comunica?o com o dispositivo de ...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Atualizando o firmware do dispositivo &amp;

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Switch Fast (motor quente)

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Depois modo de intervalo de servio de gs n?o permitido

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM sinal

Kasuj poprawki Clear Eliminar correoesOBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Tipo de conex?o

OBD poBczone OBD enable Ativa?o de OBD

Nastawy szybkie Fast fuel trim Corre?es rpidas de combustvel

Nastawy wolne Slow fuel trim Corre?es lentas de combustvel

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Banco 1

Bank2 Bank1 Banco 1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Ler corre?es de OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Modifica?o de corre?es de OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Corre?es mximas de OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Corre?es de cilindros

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Corre?es de Banco 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Corre?es de Banco 2

Punkt neutralny Neutral point Ponto neutro

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Corre?es OBD calculadas Banco 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Corre?es OBD calculadas Banco 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Ler erros de OBD

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Elimina?o de erros OBD

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! N?o pode ler erros OBD

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Quer eliminar OBD erros ?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! N?o pode eliminar erros OBD

WBczone Enabled Ativado

WyBczone Disabled N?o ativadoBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Erro - temperatura de gs demasiado redu?o

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Tamanho de boquilha de injector

Moc [KM] Power [HP] Pot?ncia [CV]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Nmero de cilindros

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Tipo de inje?o de gasolina

Oblicz Calculate Calcular

Mapa ze sterownika Map from controller Mapa de controlador

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Nmero de pontos - gasolina

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Nmero de pontos - gs

Kasuj benzyn Clear gasoline map Elimina?o de mapa de gasolina

Kasuj gaz Clear gas map Elimina?o de mapa de gs

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Carga mxima de motor [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Temperatura de gs mnima [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Press?o de gasolina - estratgia de FORD, VOLVO

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Depois de calculo de corre?es se elimina mapa coletada. Quer continuar ?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM de sinals de injectores de combustvel

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Mapping automtico

okresowo co przebieg with interval com intervalo

pozostaBo next for prximo dentro de

Jednorazowo Single mode Modo individual

Okresowo Periodical mode Modo peridico

Podzakresy Points in ranges Pontos en rea

Oscyloskop Oscilloscope Osciloscpio

Zamknij Close Cerrar

Start i zapis wykresu Start and Record Comear y Gravar

Odczyt wykresu Read Ler

Podci[nienie Vacuum Vcuo

Wtrysk cigBy Continuous inj. Inje?o contnuaSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Dispositivo necessita reprograma?o de controlador

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Nova vers?o de firmware est disponvel para este controladorSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Dispositivo necessita reprograma?o de controlador

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Proceso de nova atualiza?o de firmware est em progresso agora

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Por favor, n?o apagar motor y espera at fin da reprograma?o do controlador.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Nova vers?o de firmware est disponvel para este controlador

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 De injectores de gasolina - dividido por 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 De injectores de gasolina - dividido por 2

Mapowanie Mapping MappingRcznie Manual Manual

Automatycznie Automatic Automtico

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automtico -VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive InactivoKorekty Corrections Correoes

Korekta [%] Corrections [%] Correoes [%]

Temperatura Temperature Temperatura

Temperatura [C] Temperature [C] Temperatura [C]

SkBad gazu Gas composition Composi?o de gs

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Composi?o de corre?o gs

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Composi?o de gs [V]Czujnik Sensor Sensor

BBdy Errors Erros

Serwis Service ServioMapa Map MapaFiDski Finnish Finlands

Czeski Czech Checo

SBoweDski Slovenian EslovenoUstawienia fabryczne Factory settings Configura?es de fbrica

Info Info Informa?es

Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Calibra?o por 1 cilindro


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > v2_23 texts part.csv

??Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. The process of new firmware uploading is in progress now.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controller

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 From petrol injectors - divided by 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 From petrol injectors - divided by 2Mapowanie Mapping MappingRcznie Manual Manual

Automatycznie Automatic Automatic

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive Inactive


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > v2_17 texts part.csv

??OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Connection type

OBD poBczone OBD enable OBD enable

Nastawy szybkie Fast fuel trim Fast fuel trim

Nastawy wolne Slow fuel trim Slow fuel trim

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Reading corrections from OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Adjusting OBD corrections

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD Maximum corrections from OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Correction for cylinders

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Correction from Bank 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Correction from Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Neutral point

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Read OBD errors

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Clear OBD errors

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Can't read OBD errors!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Do You want to clear all OBD errors?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Can't clear OBD errors!

WBczone Enabled Enabled

WyBczone Disabled Disabled

BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Error - gas temperature too low

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Injectors nozzle size

Moc [KM] Power [HP] Power [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Cylinders count

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Gasoline injection type

Oblicz Calculate Calculate

Mapa ze sterownika Map from controller Map from controller

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Points count - gasoline

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Points count - gas

Kasuj benzyn Clear gasoline map Clear gasoline map

Kasuj gaz Clear gas map Clear gas map

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Max. engine load [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimal gas temperature [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM from petrol injector signals

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automatic mapping

okresowo co przebieg with interval with interval

pozostaBo next for next for

Jednorazowo Single mode Single mode

Okresowo Periodical mode Periodical mode

Podzakresy Points in ranges Points in ranges

Oscyloskop Oscilloscope Oscilloscope

Zamknij Close Close

Start i zapis wykresu Start and Record Start and Record

Odczyt wykresu Read Read

Podci[nienie Vacuum Vacuum

Wtrysk cigBy Continuous inj. Continuous inj.


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Chinesse.csv

??Jazda Start _Y

Stop Stop \Pbk

Policz korekty Calculate correction ?{te

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ?lS[kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device ?pe

Kasuj Clear errors nd?

Typ paliwa Fuel type ?qe{|W

Obroty przeBczania Switching RPM lbclRPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] lbc)n?^[C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] LPGlbc^ߏ

SygnaB obrotw RPM signal RPMOS

Typ sondy Lambda Lambda type Lambda{|W

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] SR[kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] lbc0R}l?lS_SRNON

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] s^GWSR

Wtryskiwacze LPG LPG injector type LPG?U4V{|W

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming LPG?U4VR)n

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal +12VOSqR}l?l?U4V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] g\LPGe[ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization #hVOS\O(u

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor SR OahV{|W

Ustawienia zaawansowane Advanced settings ?~ 3/4 n

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] z^R8

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode AQ}l?l?U4V[hQSb_!j_

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time ?U4VR)ne

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol AQ(u}l?l*bbkQ?S

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure *bbkSR

Powrt na gaz Return to gas l?VlSO

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor ?QShVv)n?^ OahV

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor lSO)n?^ OahV

Maks. obroty Max RPM g'YlRPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas lSOg\lRPM

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] _eu}l?lSb_OSNON

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type }l?l?U\{|W

Stop Stop \Pbk

Start Autocalibration ?R!hAEQ

Poprawka (ms) Correction (ms) Ock(ms)

BBd komunikacji No connection ?l g??c

BENZYNA Gasoline }l?l

Czas benz. T. gasoline }l?l

Czas LPG T. LPG LPG

RPM RPM l

T. reduktora Heater temp. RphV)n?^

T. gazu Gas temp. lSO)n?^

Napicie Voltage 5uS

Ci[nienie Pressure SR

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline }l?l

LPG LPG LPG

AUTO AUTO ?R

BAD ERROR ?

Wpisz Write to device QeQ?n

Wskazanie Reading ck(W?pe

Kalibracja Calibration !hAEQ

Typ czujnika Sensor type OahV{|W

Przegld Inspection ?h?g

Ustaw Set 3/4 n

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection N!k?h?giRYOe

Kasuj dane monta|owe Clear installation data nd[?penc

ZmieD dane monta|owe Change installation data 9e?S[?penc

Aktualizacja sterownika... Device update... ?nfe

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE lbc?]?[>>S?U4V0R}l?l

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device NLPG?n?l g??c

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. ?e?l(u?NUO2NL??z?S??c?n

Tryb bez poBczenia Run without connection ?L?l g??c

Tryb demonstracyjny Run demo mode ?Lo:y!j_

Dane monta|u Installation data [?penc

Data monta|u Set-up date ?Rpenc

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) XR
g?R
TW[?g?8*N ?

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG?U4V'Y\

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ?SR:g?[?[cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - AQ?

Podaj hasBo: This action needs password: ?ekAE[x

Plik File eN

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... NeN-N?S 3/4 n

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... OX[ 3/4 n0ReN

Wyj[cie Exit Q

Jzyk Language

Polski Polish lpQ

Angielski English ?

Rosyjski Russian O

WBoski Italian a'Y)R

Niemiecki German ?_

Tajski Thai ?l

Turecki Turkish W3vQ

HiszpaDski Spanish sYr

Portugalski Portuguese aYr

Dokumentacja Documentation eNPge

Dokumentacja... Documentation... eNPge...

O programie Info Oo`

O programie VERSUS... About program VERSUS... z^{N

Czas benz. T. gasoline }l?l

Dodaj... Add... R...

Dodaj: Add: R?

Odejmij... Decrease ?Q

Odejmij: Decrease: ?Q...

Wstaw... Set... 3/4 [...

Wstaw: Set value: 3/4 [ &amp; lt; P

Nastpny przegld Another service/Inspection aeSYN*N
g?R

Przegld za: Time left for next inspection: N!k?h?giRYOe

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h GP 3/4 s^GW?^50km/h?{Qve

Ustal stabilne obroty Set stable RPM 3/4 n3z[l

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! ?-?e?lN?n-N?pe

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! ?-?e?lQeQ?n

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline ?-?e?llb}l?l

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time ?-?e?l?Q}l?l?U\e

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG ?-?e?llbLPG

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low ? - lSOSRǏNO

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. ?{QvOck*Y\

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Ock^?(W0.5ms 0R 2.5ms

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. ?Q\?U4V'Y\

Wyliczona poprawka: Calculated correction: ?{QvOck

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. :_?p^(R)XRLPG?U4V'Y\

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. (W^(R)v0.5ms 0R 2.5msKNY

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. ?R!hAEQQ0@b gs^GW &amp; lt; P?] &quot; N_

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error ?R 3/4 nek?

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device ?e?lN?n-N?Q?x

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes ?e?lnd?x

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! ?e?lN?n-N?Q 3/4 n

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! ?e?llbLPG!j_

Benzyna Gasoline Gasoline

BENZYNA GASOLINE GASOLINE

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] ?U\e

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] SR[kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] LPG)n?^[C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] LPG)n?^[C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode ?e?ll0R}l?l!j_

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode ?e?ll0R?R!j_

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! ?e?lQeQ 3/4 n0R?n-N

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! ?e?l͑e 3/4 nLPG?n

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file ?e?lNeN-N?Spenc

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? nx[b`
Y? 3/4 n?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. ?eHe &amp; lt; P

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order ^? c
NGSb NMz^?ceQ

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device ?e?lQeQLPG?mb OahV 3/4 nQeQ?n

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device ?e?lN?n-N?SLPG?mb OahV 3/4 n

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! ?e?l?S?nHr,g

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... ͑e 3/4 nLPG?n

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device ?e?l?S?x

Brak sygnaBu RPM No RPM signal ?l glOS

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor ?-?SSR OahV

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor ?-?SLPG)n?^ OahV

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor ?-?SRphV)n?^ OahV

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. ?-5un5uS*Y\ ??h?gOO5unOiN

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high ?-Q?)n?^*Y?

Czujniki Sensors OahV

Nieznany kod moduBu Unknown module code *g?w~N?Nx

ModuB: Module: ~N

, kod bBdu: , error code: ??Nx

Wtryskiwacze Injectors ?U4V

lub or b

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! ?e?l?S 3/4 n

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... ?S?n 3/4 n

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! ?e?lQeQ 3/4 n

Otwrz Open Sb_

Zapisz jako Save as aeSX[:N

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device ?e?l??c0RLPG?n

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 OahV

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm OahV

Czujnik rezerwy Reserve PY

Inny Other vQN

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) 5uS OahV (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM ?-ck(WQeQ5u?Saed?S?X[PhV

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM ?-ck(W?S5u?Saed?S?X[PhV

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address ?- 3/4 n5u?Saed?S?X[PhV0W@W

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM ?-ck(WQeQ~g0R5u?Saed?S?X[PhV

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM ?-ck(W?S~gN5u?Saed?S?X[PhV

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type 5u?Saed?S?X[PhV~g?eHe{|W

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM ?g w5u?Saed?S?X[PhV?v?~T

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG?U4V1?-lAm &amp; lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG?U4V2?-lAm &amp; lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG?U4V3?-lAm &amp; lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG?U4V4?-lAm &amp; lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG?U4V5?-lAm &amp; lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG?U4V6?-lAm &amp; lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG?U4V7?-lAm &amp; lt; P

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG?U4V8?-lAm &amp; lt; P

Wtryskiwacze Injectors ?U4V

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported
N/ec

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. ?e?l~b0Re,g

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 ?e?lSb_Rs232?z?S

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 ?-Rs232?z?S

Wy[wietlenie Display &amp; gt; f:y

Ustawienia Configuration Mn

Autokalibracja Autocalibration ?R!hAEQ

Poprawki Corrections fck

Kody bBdw Error codes ??Nx

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG?mb OahV

Dane sterownika Device info ?nOo`

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted ?R!hAEQ1Y%

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end ?R!hAEQ~_g

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! ?-?l g?epenc

BBd komunikacji No connection ?l g??c

BAD ERROR ?

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder ?k81*N?~W

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders ?k82*N?~W

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders ?k83*N?~W

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter ?k84*N?~Wblpeh

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders ?k85*N?~W

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders ?k86*N?~W

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders ?k88*N?~W

Inne Other vQN

PeBna sekwencja Full sequence [hQz^

Niesekwencja Non sequence ^z^

PBsekwencja Half sequence Rz^

Wersja sterownika Device version ?nHr,g

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count ?U4V?pe

Czas pracy - benzyna Work on gasoline (u}l?l?]\O

Czas pracy - LPG Work on LPG (uLPG?]\O

godz h \e

min min R

Mieszanka uboga Mixture poor mTirz

Mieszanka bogata Mixture rich mTirSm

Postp Progress ? z

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ?lS[kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] ?U\e[ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] fck[%]

Mapa wtryskw Injection map ?U\?V

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... _YN?nNAm

Wy[wietlenie Display &amp; gt; f:y

Konfiguracja Settings 3/4 n

Autokalibracja Autocalibration ?R!hAEQ

Autokalibracja w czasie jazdy Create map R^?V

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections fck

Kody bBdw Error codes ??Nx

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG?mb OahV

Informacje o sterowniku Device info ?nOo`

Narzdzia serwisowe Service tools
g?R?]wQ

Data produkcji Date of production NT?eg

Data monta|u Date of mount XR?eg

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name XR
g?R
TW[

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG?U4V'Y\

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ?SR:g?[?[cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... l0R}l?l

Normalna Normal ck8^

Rozszerzona Extended ^

Menu gBwne Main menu ;N܃US

WyBczony Disabled 1Y>>SRv

Inny - niska rezystancja Other - low resistance vQN-NO5u;

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance vQN-?5u;

Napiciowy - CNG Voltage - CNG 5uS - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... ck(W_YT?nNAm

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... ck(Wfe?nVN

ChiDski Chinesse -Ne

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) _Rbc??SR:gp ?

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed
g?R?NT
NAQlSO!j_

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM OS

Typ poBczenia Connection type ??c{|W

OBD poBczone OBD enable OBDAQ

Nastawy szybkie Fast fuel trim _?qeOte

Nastawy wolne Slow fuel trim ba?qeOte

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda2

Bank1 Bank1 P^1

Bank2 Bank1 P^2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD NOBD?SOck

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections O9eOBDOck

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD OBD?vg'YOck

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders l8Ock

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 P^1vOck

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 P^2vOck

Punkt neutralny Neutral point -N'`?p

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 {}YvOBDOckP^1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 {}YvOBDOckP^2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors ?SOBD?

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors ndOBD?

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! ?e?l?SOBD?

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? nx[nd@b gOBD??

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! ?e?lndOBD??

WBczone Enabled AQ

WyBczone Disabled ;bk

BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low ?-lSO)n?^*YNO

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size ?U4V:\?[

Moc [KM] Power [HP] 5un[HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count l8?{

Wtrysk benzyny Gasoline injection type }l?l?U\{|W

Oblicz Calculate ?{

Mapa ze sterownika Map from controller c6RhVQv?V

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline ?{?p-}l?l

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas ?{?p-lSO

Kasuj benzyn Clear gasoline map nd}l?l?V

Kasuj gaz Clear gas map ndlSO?V

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] g'Y?SR:gw[ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] g\lSO)n?^[C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy }l?lSR-yyr ?l\lbeu

WyBczony Disabled ;bk

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? (W?{fckǏT ?lSOMapO<<nd0nx[~~T?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals N}l?l?U4V?SRPMOS

Mapowanie automatyczne Automatic mapping ?R?~?V

okresowo co przebieg with interval &amp; ^ݍ

pozostaBo next for NN*N

Jednorazowo Single mode OS!j_

Okresowo Periodical mode hTgv!j_

Podzakresy Points in ranges (WVQv?p

Oscyloskop Oscilloscope :ylhV

Zamknij Close sQ

Start i zapis wykresu Start and Record _YTU_

Odczyt wykresu Read ?S

Podci[nienie Vacuum wzz

Wtrysk cigBy Continuous inj. ?~?U\

Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed ?n?eQN_[ z^ ?͑e z

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. ck(W?LeVN
N}Ǐ z

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller.
NsQ?SR:g ?v0R͑e z~_g

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller N*NeVNHr,g?]?~[b

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 N}l?l?U4V--d?N1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 N}l?l?U4V--d?N2

Mapowanie Mapping f\

Rcznie Manual Kb?]

Automatycznie Automatic ?R

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS ?R-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive 1Y>>SRvKorekty Corrections fck

Korekta [%] Corrections [%] fck [%]

Temperatura Temperature )n?^

Temperatura [C] Temperature [C] )n?^ [C]

SkBad gazu Gas composition lSObR

Korekty skBadu gazu Gas composition correction lSObRfck

SkBad gazu [V] Gas composition [V] lSObR[V]Czujnik Sensor OahV

BBdy Errors ?

Serwis Service
g?RMapa Map :ya?VFiDski Finnish ?pQ

Czeski Czech wcKQ

SBoweDski Slovenian ?em~ &amp; lt; \NUstawienia fabryczne Factory settings QS 3/4 nKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder ?kN8!hAEQ

Info Info Oo`

Grecki Greek ^J


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Russian.csv

??Jazda Start !B0@B

Stop Stop !B &amp; gt; ?

Policz korekty Calculate correction 0AAG8B0BL ? &amp; gt; ?@02:8

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] 0:CC &amp; lt; [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device !G8B0BL 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20

Kasuj Clear errors #40;8BL &amp; gt; H81:8

Typ paliwa Fuel type &quot; 8? B &amp; gt; ?;820

Obroty przeBczania Switching RPM 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK ?5@5E &amp; gt; 40

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 ?5@5E &amp; gt; 40 [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] 045@6:0 ?5@5:;NG5=8O [sec]

SygnaB obrotw RPM signal !83=0; RPM

Typ sondy Lambda Lambda type &quot; 8? O &amp; lt; 14K 7 &amp; gt; =40

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] 02;5=85 @54C:B &amp; gt; @0 [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] 02;5=85 ?5@5:;NG5=8O =0 5=78= [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] #A@54=5=85 402;5=8O[sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type &quot; 8? 8=65:B &amp; gt; @0 LPG

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming 07 &amp; gt; 3@52 8=65:B &amp; gt; @ &amp; gt; 2 LPG

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal 5=78= &amp; gt; 2K5 8=65:B &amp; gt; @K A 2:;NG5=85 &amp; lt; A83=0; &amp; gt; &amp; lt; 12 V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] 8=8 &amp; lt; 0;L= &amp; gt; 5 2@5 &amp; lt; O 2?@KA:0 LPG [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization !83=0; 7C &amp; lt; 5@0

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor &quot; 8? 40BG8:0 402;5=8O

Ustawienia zaawansowane Advanced settings 0AH8@5==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; 5 ?5@5:;NG5=85 F8;8=4@ &amp; gt; 2

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode 1A;C6820=85 ? &amp; gt; AB &amp; gt; O== &amp; gt; 3 &amp; gt; 2?@KA:0 15=78=0

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time @5 &amp; lt; O @07 &amp; gt; 3@520

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol 1A;C6820=85 cut-off =0 15=78=5

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure 02;5=85 ?@8 cut-off

Powrt na gaz Return to gas 5@=CBLAO =0 307

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor 0BG8: B5 &amp; lt; ?5@0BC@K @54C:B &amp; gt; @0

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor 0BG8: B5 &amp; lt; ?5@0BC@K 3070

Maks. obroty Max RPM 0:A8 &amp; lt; 0;L=K5 &amp; gt; 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas 8=8 &amp; lt; 0;L=K5 &amp; gt; 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK 3070

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] 3= &amp; gt; @8@ &amp; gt; 20=85 15=78= &amp; gt; 2KE 8 &amp; lt; ?C;LA &amp; gt; 2 =865: [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type &quot; 8? 2?@KA:0 15=78=0

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal #@ &amp; gt; 25=L A83=0; RPM

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) KAB@K9 ?5@5E &amp; gt; 4 (B5?;K9 42830B5;L)

Stop Stop !B &amp; gt; ?

Start Autocalibration 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0

Poprawka (ms) Correction(ms) &amp; gt; @@5:F8O (ms)

BBd komunikacji No connection &quot; !/

BENZYNA Gasoline 5=78=

Czas benz. T. gasoline @5 &amp; lt; O 15=7.

Czas LPG T. LPG @5 &amp; lt; O LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. &quot; 5 &amp; lt; ?. 54C:B &amp; gt; @0

T. gazu Gas temp. &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 3070.

Napicie Voltage 0?@O65=85

Ci[nienie Pressure 02;5=85

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline 5=78=

LPG LPG LPG

AUTO AUTO &quot; 

BAD ERROR (

Wpisz Write to device ! &amp; gt; E@0=8BL

Wskazanie Reading &amp; gt; :070=85

Kalibracja Calibration 0;81@ &amp; gt; 2:0

Typ czujnika Sensor type &quot; 8? 40BG8:0

Przegld Inspection @ &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Ustaw Set #AB0= &amp; gt; 28BL

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection @5 &amp; lt; O 4 &amp; gt; B5E &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@0

Kasuj dane monta|owe Clear installation data G8AB8BL 40==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

ZmieD dane monta|owe Change installation data 7 &amp; lt; 5=8BL 40==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

Aktualizacja sterownika... Device update... :BC0;870F8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE 5@5:;NG5=85 2K1@0== &amp; gt; 3 &amp; gt; F8;8=4@0 =0 ?8B0=85 15=78= &amp; gt; &amp; lt; 

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device 5B A2O78 A CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; &amp; lt; 

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. @ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 0 =5 &amp; lt; &amp; gt; 65B =0;048BL A2O78 A : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@ &amp; gt; &amp; lt; 

Tryb bez poBczenia Run without connection 568 &amp; lt; 157 ? &amp; gt; 4:;NG5=8O

Tryb demonstracyjny Run demo mode 568 &amp; lt; 45 &amp; lt; &amp; gt; 

Dane monta|u Installation data 0==K5 CAB0= &amp; gt; 2:8

Data monta|u Set-up date 0B0 CAB0= &amp; gt; 2:8

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) 0720=85 &amp; lt; &amp; gt; =B06= &amp; gt; 3 &amp; gt; A5@28A0 ( &amp; lt; 0:A. 8 A8 &amp; lt; 2 &amp; gt; ; &amp; gt; 2).

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 07 &amp; lt; 5@ D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : LPG [ &amp; lt; &amp; lt; ]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 1J5 &amp; lt; 42830B5;O [A &amp; lt; 3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - 2548B5 ?0@ &amp; gt; ;L

Podaj hasBo: This action needs password: 2548B5 ?0@ &amp; gt; ;L:

Plik File $09;

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... B:@KBL =0AB@ &amp; gt; 9:8 87 D09;0

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... ! &amp; gt; E@0=8BL =0AB@ &amp; gt; 9:8 :0:...

Wyj[cie Exit KE &amp; gt; 4

Jzyk Language /7K:

Polski Polish &amp; gt; ;LA:89

Angielski English =3;89A:89

Rosyjski Russian CAA:89

WBoski Italian B0;LO=A:89

Niemiecki German 5@ &amp; lt; 0=A:89

Tajski Thai &quot; 09A:89

Turecki Turkish &quot; C@5F:89

HiszpaDski Spanish A?0=A:89

Portugalski Portuguese &amp; gt; @BC30;LA:89

ChiDski Chinese 8B09A:89

Grecki Greek @5F:89

Dokumentacja Documentation &amp; gt; :C &amp; lt; 5=B0F8O

Dokumentacja... Documentation... &amp; gt; :C &amp; lt; 5=B0F8O...

O programie Info ?@ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 5

O programie VERSUS... About program VERSUS... ?@ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 5 VERSUS...

Czas benz. T. gasoline @5 &amp; lt; O 15=7.

Dodaj... Add... &amp; gt; 1028BL...

Dodaj: Add: #25;8G8BL 7=0G5=85 2K1@0==KE OG55: =0:

Odejmij... Decrease B=OBL...

Odejmij: Decrease: # &amp; lt; 5=LH8BL 7=0G5=85 2K1@0==KE OG55: =0:

Wstaw... Set... #AB0= &amp; gt; 28BL...

Wstaw: Set value: #AB0= &amp; gt; 28BL 7=0G5=85 2K1@0==KE OG55::

Nastpny przegld Another service/Inspection !;54CNI89 B5E &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Przegld za: Time left for next inspection: &quot; 5E &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@ G5@57:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h =8 &amp; lt; 0=85: @0AG8B0== &amp; gt; 5 2@5 &amp; lt; O ?@54? &amp; gt; ;0305B A@54=NN A: &amp; gt; @ &amp; gt; ABL 50: &amp; lt; /G

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed &amp; gt; A;5 ?5@5A5G5=8O 2@5 &amp; lt; 5=8, =5 ? &amp; gt; 72 &amp; gt; ;O9 @01 &amp; gt; B0BL =0 15=78=5

Ustal stabilne obroty Set stable RPM #AB0= &amp; gt; 28B5 AB018;L=K5 &amp; gt; 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! H81:0 - 'B5=85 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40; &amp; gt; AL!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! H81:0 - 0?8AL 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; =5 C40;0AL!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline H81:0 - 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ?5@5:;NG8BL =0 15=78=!

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time H81:0 - 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; &amp; gt; ?@545;8BL 2@5 &amp; lt; 5=8 2?@KA:0 15=78=0!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG H81:0 - 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ?5@5:;NG8BL =0 LPG!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low H81:0 - 402;5=85 3070 A;8H: &amp; gt; &amp; lt; =87: &amp; gt; 5

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. 0AAG8B0==0O ? &amp; gt; ?@02:0 A;8H: &amp; gt; &amp; lt; &amp; lt; 0;0O.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. &amp; gt; ?@02:8 4 &amp; gt; ;6=K =0E &amp; gt; 48BLAO 2 480?07 &amp; gt; =5 &amp; gt; B 0.5 ms 4 &amp; gt; 2.5 ms.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. !;54C5B 87 &amp; lt; 5=8BL 68:;5@K =0 &amp; lt; 5=LH85.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: 0AAG8B0==0O ? &amp; gt; ?@02:0:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. !;54C5B 70 &amp; lt; 5=8BL 8=65:B &amp; gt; @K =0 1 &amp; gt; ;LH85.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. =5 =0E &amp; gt; 48BAO 2 @5: &amp; gt; &amp; lt; 5=4C5 &amp; lt; &amp; gt; &amp; lt; 480?07 &amp; gt; =5 &amp; gt; B 0.5ms 4 &amp; gt; 2.5ms

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. H81:0 ?@ &amp; gt; F54C@K 02B &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2:8. A5 A@54=85 7=0G5=8O &amp; gt; B:; &amp; gt; =5=K.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error H81:0 ?@ &amp; gt; F54C@K 02B &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2:8

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL &amp; gt; H81 &amp; gt; : CAB@ &amp; gt; 9AB20

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; C40;8BL &amp; gt; H81 &amp; gt; : CAB@ &amp; gt; 9AB20

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! !G8B0BL CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; :8 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40; &amp; gt; AL!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! 5 C40; &amp; gt; AL ?5@5:;NG8BLAO =0 LPG!

Benzyna Gasoline 5=78=

BENZYNA GASOLINE 5=78=

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] @5 &amp; lt; O 2?@KA:0 [ &amp; lt; A]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] 02;5=85 [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 LPG [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 LPG [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] O &amp; lt; 140 [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode 5@5:;NG5=85 =0 15=78= =5 C40; &amp; gt; AL!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode 5@5:;NG5=85 2 @568 &amp; lt;  &quot; =5 C40; &amp; gt; AL!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! #AB0= &amp; gt; 2:0 CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40;0AL!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! !1@ &amp; gt; A CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40;AO!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : 87 D09;0

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? % &amp; gt; B8B5 25@=CBLAO : 702 &amp; gt; 4A:8 &amp; lt; CAB0= &amp; gt; 2:0 &amp; lt; ?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. 5?@028;L=K5 7=0G5=8O

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order &amp; gt; ;6=K 1KBL 22545=K 2 2 &amp; gt; 7@0AB0NI5 &amp; lt; 8;8 C1K20NI5 &amp; lt; ? &amp; gt; @O4:5.

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; 70?8A0BL CAB0= &amp; gt; 2:8 40BG8:0 C@ &amp; gt; 2=O 3070 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; 

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL CAB0= &amp; gt; 2:8 40BG8:0 C@ &amp; gt; 2=O 3070 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; 

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL 25@A8N CAB@ &amp; gt; 9AB20!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... !1@ &amp; gt; A : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0 LPG

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ? &amp; gt; ;CG8BL : &amp; gt; 4 &amp; gt; H81 &amp; gt; :.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal BACBAB2C5B A83=0; RPM

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor H81:0 40BG8:0 402;5=8O

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor H81:0 40BG8:0 B5 &amp; lt; ?5@0BC@K LPG

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor H81:0 40BG8:0 B5 &amp; lt; ?5@0BC@K @54C:B &amp; gt; @0 LPG

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. H81:0 - A;8H: &amp; gt; &amp; lt; =87: &amp; gt; 5 =0?@O65=85 ?8B0=8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0. &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; ?5@53 &amp; gt; @5; ?@54 &amp; gt; E@0=8B5;L ?8B0=8O.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high H81:0 40BG8:0 2=CB@5==59 B5 &amp; lt; ?5@0BC@K : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Czujniki Sensors 0BG8:8

Nieznany kod moduBu Unknown module code 58725AB=K9 : &amp; gt; 4 &amp; lt; &amp; gt; 4C;O

ModuB: Module: &amp; gt; 4C;L:

, kod bBdu: , error code: , : &amp; gt; 4 &amp; gt; H81:8:

Wtryskiwacze Injectors =65:B &amp; gt; @K

lub or 8;8

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! !G8BK20=85 CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : CAB@ &amp; gt; 9AB20 =5 C40; &amp; gt; AL!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... !G8BK20=85 CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : 87 CAB@ &amp; gt; 9AB20...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! 0?8AL CAB0= &amp; gt; 2 &amp; gt; : 2 CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; =5 C40;0AL!

Otwrz Open B:@KBL

Zapisz jako Save as ! &amp; gt; E@0=8BL :0:

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; =0;048BL A2O78 A CAB@ &amp; gt; 9AB2 &amp; gt; &amp; lt; LPG

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor 0BG8: VERSUS/AEB1050

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 0BG8: 90 &amp; lt; 

Czujnik rezerwy Reserve 0BG8: @575@20

Inny Other @C3 &amp; gt; 9

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) 0BG8: =0?@O65=8O (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM H81:0 70?8A8 2 ?0 &amp; lt; OBL EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM H81:0 GB5=8O 87 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address H81:0 CAB0= &amp; gt; 2:8 04@5A0 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM H81:0 70?8A8 AB@C:BC@K 2 ?0 &amp; lt; OBL EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM H81:0 GB5=8O AB@C:BC@K 87 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type H81 &amp; gt; G=K9 B8? AB@C:BC@K ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM H81:0 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;L= &amp; gt; 9 AC &amp; lt; &amp; lt; K 2 ?0 &amp; lt; OB8 EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 1 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 2 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 3 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 4 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 5 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 6 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 7 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error H81:0 8=65:B &amp; gt; @0 LPG 8 - 5@53@C7:0 ? &amp; gt; B &amp; gt; :C

Wtryskiwacze Injectors =65:B &amp; gt; @K

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported -B &amp; gt; B O7K: =5 ? &amp; gt; 445@68205BAO.

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; =09B8 B@51C5 &amp; lt; K9 B5:AB.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; &amp; gt; B:@KBL ? &amp; gt; @B RS232.

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; 2K? &amp; gt; ;=8BL &amp; gt; ?5@0F8N =0 RS232.

Wy[wietlenie Display @ &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Ustawienia Configuration #AB0= &amp; gt; 2:8

Autokalibracja Autocalibration 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0

Poprawki Corrections &amp; gt; ?@02:8

Kody bBdw Error codes &amp; gt; 4K &amp; gt; H81 &amp; gt; :

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor 0BG8: C@ &amp; gt; 2=O 3070

Dane sterownika Device info 0==K5 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0 ?@5@20=0

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0 7025@H5=0

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! H81:0 - 5B 4803= &amp; gt; AB8:8!

BBd komunikacji No connection &quot; !/

BAD ERROR (

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 :0BCH:0 =0 1 F8;8=4@

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 :0BCH:0 =0 2 F8;8=4@0 DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 :0BCH:0 =0 3 F8;8=4@0

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 :0BCH:0 =0 4 F8;8=4@0 8;8 B0E &amp; gt; &amp; lt; 5B@

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 :0BCH:0 =0 5 F8;8=4@ &amp; gt; 2

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 :0BCH:0 =0 6 F8;8=4@ &amp; gt; 2

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 :0BCH:0 =0 8 F8;8=4@ &amp; gt; 2

Inne Other @C3 &amp; gt; 5

PeBna sekwencja Full sequence &amp; gt; ;=0O ? &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; ABL

Niesekwencja Non sequence 5? &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; ABL

PBsekwencja Half sequence &amp; gt; ;C? &amp; gt; A;54 &amp; gt; 20B5;L= &amp; gt; ABL

Wersja sterownika Device version 5@A8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; 8=65:B &amp; gt; @ &amp; gt; 2

Czas pracy - benzyna Work on gasoline @5 &amp; lt; O @01 &amp; gt; BK =0 15=78=5

Czas pracy - LPG Work on LPG @5 &amp; lt; O @01 &amp; gt; BK =0 LPG

godz h G

min min &amp; lt; 8=

Mieszanka uboga Mixture poor 54=0O A &amp; lt; 5AL

Mieszanka bogata Mixture rich &amp; gt; 30B0O A &amp; lt; 5AL

Postp Progress @ &amp; gt; 3@5AA

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] 0:CC &amp; lt; [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] @5 &amp; lt; O 2?@KA: &amp; gt; 2 [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] &amp; gt; ?@02:8 [%] 4;O 2@5 &amp; lt; 5=8 2?@KA:0

Mapa wtryskw Injection map 0@B0 2?@KA:0

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... ! &amp; gt; 548=5=85 A : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@ &amp; gt; &amp; lt; ...

Wy[wietlenie Display @ &amp; gt; A &amp; lt; &amp; gt; B@

Konfiguracja Settings #AB0= &amp; gt; 2:8

Autokalibracja Autocalibration 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0

Autokalibracja w czasie jazdy Create map 2B &amp; gt; :0;81@ &amp; gt; 2:0 2 &amp; gt; 2@5 &amp; lt; O 574K

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections CG= &amp; gt; 5 87 &amp; lt; 5=5=85 A &amp; lt; 5A8

Kody bBdw Error codes &amp; gt; 4K &amp; gt; H81 &amp; gt; :

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor 0BG8: C@ &amp; gt; 2=O 3070

Informacje o sterowniku Device info =D &amp; gt; @ &amp; lt; 0F8O &amp; gt; : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@5

Narzdzia serwisowe Service tools !5@28A=K5 8=AB@C &amp; lt; 5=BK

Data produkcji Date of production 0B0 ?@ &amp; gt; 872 &amp; gt; 4AB20

Data monta|u Date of mount 0B0 CAB0= &amp; gt; 2:8

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name 0720=85 &amp; lt; &amp; gt; =B06= &amp; gt; 3 &amp; gt; A5@28A0

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 07 &amp; lt; 5@ D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : LPG [ &amp; lt; &amp; lt; ]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 1J5 &amp; lt; 42830B5;O [A &amp; lt; 3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... 5@5:;NG5=85 =0 15=78=5...

Normalna Normal &amp; gt; @ &amp; lt; 0;L=K9

Rozszerzona Extended 0AH8@5==K9

Menu gBwne Main menu ;02= &amp; gt; 5 &amp; lt; 5=N

WyBczony Disabled B:;NG5=

Inny - niska rezystancja Other - low resistance = &amp; gt; 5 - =87: &amp; gt; 5 A &amp; gt; ?@ &amp; gt; B82;5=85

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance = &amp; gt; 5 - 2KA &amp; gt; : &amp; gt; 5 A &amp; gt; ?@ &amp; gt; B82;5=85

Napiciowy - CNG Voltage - CNG !5=A &amp; gt; @ =0?@O65=8O - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... &amp; gt; 4:;NG5=85 : CAB@ &amp; gt; 9AB2C...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... 1= &amp; gt; 2;5=85 ?@ &amp; gt; H82:8 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? 5@A8O CAB0= &amp; gt; 2;5== &amp; gt; 9 ?@ &amp; gt; H82:8 O2;O5BAO 1 &amp; gt; ;55 = &amp; gt; 2 &amp; gt; 9, G5 &amp; lt; 25@A8O ?@ &amp; gt; H82:8 2 D09;5.\n% &amp; gt; B8B5 ;8 K CAB0= &amp; gt; 28BL AB0@CN 25@A8N?

Kasuj poprawki Clear G8AB8BL

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) KAB@K9 ?5@5E &amp; gt; 4 (B5?;K9 42830B5;L)

OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type &quot; 8? A &amp; gt; 548=5=8O

OBD poBczone OBD enable OBD ? &amp; gt; 4:;NG5=

Nastawy szybkie Fast fuel trim STFT

Nastawy wolne Slow fuel trim LTFT

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 ;0 &amp; lt; 140 1 ?5@54 :0B0;870B &amp; gt; @ &amp; gt; &amp; lt; 

Lambda za katalizatorem Lambda 2 ;0 &amp; lt; 140 2 70 :0B0;870B &amp; gt; @ &amp; gt; &amp; lt; 

Lambda 1 Lambda 1 ;0 &amp; lt; 140 1

Lambda 2 Lambda 2 ;0 &amp; lt; 140 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD 'B5=85 ? &amp; gt; ?@02 &amp; gt; : A OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections 1= &amp; gt; 2;5=8O : &amp; gt; @5:B OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD 0:A8 &amp; lt; 0;L=K5 : &amp; gt; @5:BK OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders &amp; gt; @@5:F88 4;O F8;8=4@ &amp; gt; 2

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 &amp; gt; @@5:F88 87 BANK 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 &amp; gt; @@5:F88 87 BANK 2

Punkt neutralny Neutral point 59B@0;L=0O B &amp; gt; G:0

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 0AG5B : &amp; gt; @5:B OBD BANK 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 0AG5B : &amp; gt; @5:B OBD BANK 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors !G8B0BL OBD &amp; gt; H81:8

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors G8AB8BL OBD &amp; gt; H81:8

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; AG8B0BL OBD &amp; gt; H81:8!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? K E &amp; gt; B8B5 &amp; gt; G8AB8BL 2A5 OBD &amp; gt; H81:8?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! 52 &amp; gt; 7 &amp; lt; &amp; gt; 6= &amp; gt; &amp; gt; G8AB8BL OBD &amp; gt; H81:8!

WBczone Enabled :;NG5= &amp; gt; 

WyBczone Disabled K:;NG5= &amp; gt; BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low H81:0 - B5 &amp; lt; ?5@0BC@0 3070 A;8H: &amp; gt; &amp; lt; =87:0O

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size 07 &amp; lt; 5@ HBCF5@ &amp; gt; 2 D &amp; gt; @AC=: &amp; gt; :

Moc [KM] Power [HP] &amp; gt; I= &amp; gt; ABL [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; F8;8=4@ &amp; gt; 2

Wtrysk benzyny Gasoline injection type &quot; 8? 2?@KA:0 15=78=0

Oblicz Calculate 0AAG8B0BL

Mapa ze sterownika Map from controller 0@B0 87 : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@a

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; B &amp; gt; G5: 15=78=0

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas &amp; gt; ;8G5AB2 &amp; gt; B &amp; gt; G5: 3070

Kasuj benzyn Clear gasoline map G8AB8BL :0@BC 15=78=0

Kasuj gaz Clear gas map G8AB8BL :0@BC 3070

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] 0:A. =03@C7:0 42830B5;O [ &amp; lt; A]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] 8=8 &amp; lt; 0;L=0O B5 &amp; lt; ?5@0BC@0 3070 [ C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy 402;5=85 5=78=0 - AB@0B5388 FORD 8 VOLVO

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? &amp; gt; A;5 @0AG5B0 : &amp; gt; @5:B, A &amp; gt; 1@0==0O :0@B0 3070 1C4CB C40;5=0.KE &amp; gt; B8B5 ?@ &amp; gt; 4 &amp; gt; ;68BL?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals 1 &amp; gt; @ &amp; gt; BK 87 15=78= &amp; gt; 2KE D &amp; gt; @AC= &amp; gt; :

Mapowanie automatyczne Automatic mapping 2B &amp; gt; &amp; lt; 0B8G5A:89 &amp; lt; 0??8=3

okresowo co przebieg with interval &amp; gt; A;5 :0: &amp; gt; 3 &amp; gt; ? &amp; gt; 1530

pozostaBo next for AB0; &amp; gt; AL

Jednorazowo Single mode 48= @07

Okresowo Periodical mode 5@8 &amp; gt; 48G5A:8

Podzakresy Points in ranges 01 &amp; gt; B0 2 480?07 &amp; gt; =5

Oscyloskop Oscilloscope AF8;; &amp; gt; 3@0D

Zamknij Close 0:@KBL

Start i zapis wykresu Start and Record !B0@B 8 70?8A0BL 4803@0 &amp; lt; &amp; lt; C

Odczyt wykresu Read 'B5=85 4803@0 &amp; lt; &amp; lt; K

Podci[nienie Vacuum 0:CC &amp; lt; 

Wtrysk cigBy Continuous inj. 5?@5@K2=K9 2?@KA:Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed 5?@028;L= &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2;5= 4@0925@, =C6= &amp; gt; ?5@5CAB0= &amp; gt; 28BL

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller !CI5AB2C5B 1 &amp; gt; ;55 = &amp; gt; 20O 25@A8O ?@ &amp; gt; H82:8 4;O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. 5?@028;L= &amp; gt; CAB0= &amp; gt; 2;5= 4@0925@, =C6= &amp; gt; ?5@5CAB0= &amp; gt; 28BL

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. @ &amp; gt; F5AA ?@ &amp; gt; 4 &amp; gt; ;605BAO

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. &amp; gt; 60;C9AB0, =5 2K:;NG09B5 42830B5;L 8 ? &amp; gt; 4 &amp; gt; 648B5 4 &amp; gt; 7025@H5=8O ?5@5?@ &amp; gt; 3@0 &amp; lt; &amp; lt; 8@ &amp; gt; 20=8O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller !CI5AB2C5B 1 &amp; gt; ;55 = &amp; gt; 20O 25@A8O ?@ &amp; gt; H82:8 4;O : &amp; gt; =B@ &amp; gt; ;;5@0

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 7 15=78= &amp; gt; 2KE D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : - @0745; 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 7 15=78= &amp; gt; 2KE D &amp; gt; @AC= &amp; gt; : - @0745; 2

Mapowanie Mapping 0??8=3Rcznie Manual CG=0O

Automatycznie Automatic 2B &amp; gt; &amp; lt; 0B8G5A:89

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS 2B &amp; gt; &amp; lt; 0B8G5A:8-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive 50:B82=K9Korekty Corrections &amp; gt; @@5:F88

Korekta [%] Corrections [%] &amp; gt; @@5:F88 [%]

Temperatura Temperature &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0

Temperatura [C] Temperature [C] &quot; 5 &amp; lt; ?5@0BC@0 [C]

SkBad gazu Gas composition ! &amp; gt; AB02 3070

Korekty skBadu gazu Gas composition correction &amp; gt; @@5:F8O A &amp; gt; AB020 3070

SkBad gazu [V] Gas composition [V] ! &amp; gt; AB02 3070 [V]Czujnik Sensor 0BG8:

BBdy Errors H81:8

Serwis Service !5@28AMapa Map 0@B0FiDski Finnish $8=A:89

Czeski Czech '5HA:89

SBoweDski Slovenian !; &amp; gt; 25=A:89Ustawienia fabryczne Factory settings 02 &amp; gt; 4A:85 =0AB@ &amp; gt; 9:8

Info Info =D &amp; gt; 

Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder 0;81@ &amp; gt; 2:0 =0 &amp; gt; 4= &amp; gt; &amp; lt; F8;8=4@5

Mapa wtryskw Injection map 0@B0 2?@KA:0


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > v2_21 texts part.csv

??Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. The process of new firmware uploading is in progress now.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controller

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 From petrol injectors - divided by 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 From petrol injectors - divided by 2


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Thai.csv

??Jazda Start @#4H!

Stop Stop + &quot; 8

Policz korekty Calculate correction 3'2#AID

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] A#1H-D-5[kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device -H2H22-8#L

Kasuj Clear errors %'2!4%2

Typ paliwa Fuel type
4@
7I-@%4

Obroty przeBczania Switching RPM #-@#7H- &quot; L5HI-2#C+I@%5H &quot; @GAJ*

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] -8+ 9!45HI-2#C+I@%5H &quot; @GAJ* [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] +H'@'%2H2 &quot; AJ*

SygnaB obrotw RPM signal *1

2#-@#7H- &quot; L

Typ sondy Lambda Lambda type
4 -- 4@@ G@ -#L

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] A#1 [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] @%5H &quot; @GI3!1@!7H-A#1H3'H2 [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] +H'@'%2H-@%5H &quot; %1#0I3!1

Wtryskiwacze LPG LPG injector type
4+1' 5 AJ*

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming '-#L!+1' 5AJ*

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal +1' 5I3!1A4@()

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] 1IH3C2#H2 &quot; AJ*

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization *1

2@7-

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor
4@ @ -#LA#1

Ustawienia zaawansowane Advanced settings #1AH1I*9

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] #0 &quot; 0@'%2@%5H &quot; #0+'H2*9

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode #1C+I+1' 5@
7I-@%4@4@G!5

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time #0 &quot; 0@'%22#'-#L!+1' 5

ObsBuga cut-off na benzynie Enable ?Cut-off exit through petrol 12#H2 &quot; H22#0I3!1

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure A#112#H2 &quot; AJ*

Powrt na gaz Return to gas %1*9HB+!AJ*

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor @ @ -#L-8+ 9!4+!I-I!

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor @ @ -#L-8+ 9!4AJ*

Maks. obroty Max RPM #- *9*8

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas #- H3*8-AJ*

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] +%5@%5H &quot; *1

22#@4+1' 5I3!15HH3'H2 [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type
4+1' 5 I3!1

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal *1

2#-@#7H- &quot; L

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Fast switch (engine hot)

Stop Stop + &quot; 8

Start Autocalibration 2#9-1B!14

Poprawka (ms) Correction(ms) 2#AID(ms)

BBd komunikacji No connection D!H!52#@
7H-!H-

BENZYNA Gasoline I3!1

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Czas LPG T. LPG T. LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. Heater temp.

T. gazu Gas temp. Gas temp.

Napicie Voltage Voltage

Ci[nienie Pressure A#1

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline I3!1

LPG LPG AJ*

AUTO AUTO -1B!14

BAD ERROR 4%2

Wpisz Write to device 16%-8#L

Wskazanie Reading 3%1-H2H2

Kalibracja Calibration 2#9-1B!14

Typ czujnika Sensor type
4@ G@ -#L

Przegld Inspection 2#3#8#1)2-7HF/2##'@
G

Ustaw Set 1I

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection #0 &quot; 0@'%2@+%7-H-@I2#'@
G#1IH-D:

Kasuj dane monta|owe Clear installation data %I-!9%2#41I

ZmieD dane monta|owe Change installation data @%5H &quot; I-!9%2#41I

Aktualizacja sterownika... Device update... #1#8

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE 8H!@%7-+1' 5I3!1

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device D!H!52#@
7H-!H--8#LAJ*

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. D!H*2!2#@
7H-!H--8#L C
I COM port -7H

Tryb bez poBczenia Run without connection @4 B &quot; D!H@
7H-!H--8#L

Tryb demonstracyjny Run demo mode @4 B+!1'- &quot; H2

Dane monta|u Installation data I-!9%2#41I

Data monta|u Set-up date '15H41I

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.)
7H--9H41I

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 2+1' 5AJ* [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 2@#7H- &quot; L [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS D!HA*

Podaj hasBo: This action needs password: 1I-5II-2# #+1*

Plik File AI!I-!9%

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... -H2H22#1IH22 AI!I-!9%

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... @GH22#1IH2% AI!I-!9%

Wyj[cie Exit --

Jzyk Language 2)2

Polski Polish BA%L

Angielski English -1$)

Rosyjski Russian #1*@ 5 &quot; 

WBoski Italian -42%5

Niemiecki German @ &quot; -#!1

Tajski Thai D &quot; 

Turecki Turkish 8#5

HiszpaDski Spanish *@

Portugalski Portuguese B#8@

ChiDski Chinese 5

Grecki Greek #5

Dokumentacja Documentation @-*2##0-

Dokumentacja... Documentation... @-*2##0-...

O programie Info I-!9%2#41I

O programie VERSUS... About program VERSUS... @5H &quot; '1B#A#! VERSUS

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Dodaj... Add... @4H!...

Dodaj: Add: @4H!:

Odejmij... Decrease %

Odejmij: Decrease: %:

Wstaw... Set... 16I-!9%...

Wstaw: Set value: 16I-!9%:

Nastpny przegld Another service/Inspection 2#3#8#1)2-7HF/2##'@
G

Przegld za: Time left for next inspection: #0 &quot; 0@'%2@+%7-H-@I2#'@
G#1IH-D:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h +!2 &quot; @+8:2#3'@'%2B &quot; #0!22#L5H 50 .!./
.!.

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed +%122#C
IA%I'B+!AJ*0D!HH2 &quot; 

Ustal stabilne obroty Set stable RPM 1I#-C+I5H

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! 4%2 - D!H*2!2#-H2H2%-8#LDI

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! 4%2 - D!H*2!2#16H2-8#LDI

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline 4%2 - D!H*2!2#@%5H &quot; @GI3!1DI

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time 4%2 - D!H*2!2#-H2H2@'%22#H2 &quot; I3!1DI

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG 4%2 - D!H*2!2#@%5H &quot; @GAJ*DI

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low 4%2 - '2!1J2 H3@4D

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. H25HAIDI- &quot; @4D

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. 2#AID'#- &quot; 9HC
H' 0.5 ms - 2.5 ms

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. A03C+I%2+1' 5.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: 3'2#AID

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. I-@%5H &quot; 2+1' 5C+IC+
H6I.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. - &quot; 9H-
H'5HA03 0.5 ms - 2.5 ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. #0'2#9-1B!144%2

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error 1I-2#1IH24%2

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device D!H*2!2#-H2H2'2!4%22-8#LDI

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes D!H*2!2#%H2'2!4%2--8#LDI

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! D!H*2!2#-H2H2'2!4%2DI

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! D!H*2!2#@%5H &quot; @GAJ*DI

Benzyna Gasoline I3!1

BENZYNA GASOLINE I3!1

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] @'%2+1' 5 [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] A#1 [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] -8+ 9!4AJ* [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] -8+ 9!4AJ* [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode D!H*2!2#@%5H &quot; @GI3!1DI

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode D!H*2!2#C
IB+!-1B!1

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! D!H*2!2#16H2%-8#LDI

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! D!H*2!2# 1IH2-8#LAJ*C+!HDI

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file D!H*2!2#-H2H22#1IH22AI!I-!9%

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? 8I-2#%1*9HH2@#4H!I+#7-D!H

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. H2C
I2D!HDI

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order '#0C*HC*H'5+#7-D!H5-3*1H

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device D!H*2!2#162#1IH2 @AJ*DI

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device D!H*2!2#-H2H22#1IH2 @AJ*DI

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! D!H*2!2#-H2#8H-8#L

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... 1IH2I-!9%-8#LAJ*C+!H

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device D!H*2!2#-H2'2!4%22-8#LDI

Brak sygnaBu RPM No RPM signal D!H!5*1

2#-@#7H- &quot; L

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor 2#-H2H2@ G@ -#LA#14%2

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor 2#-H2H2@ G@ -#L-8+ 9!4AJ*4%2

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor 2#-H2H2@ G@ -#L'2!#I- 4%2

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. 4%2 - DI2#0A*H3@4D #'85HH-*2 &quot; 

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high 4%2 - -8+ 9!4 2 &quot; C*9!2@4D

Czujniki Sensors @ G@ -#L

Nieznany kod moduBu Unknown module code D!H#2#+1*@L'1

ModuB: Module: @L'1

, kod bBdu: , error code: #+1*4%2

Wtryskiwacze Injectors +1' 5

lub or +#7-

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! D!H*2!2#-H2H2 2#1IH2-8#LDI

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... -H2H2 2#1IH2-8#L

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! D!H*2!2#16H2 2#1IH2%-8#LDI

Otwrz Open @4

Zapisz jako Save as 66@G

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device D!H*2!2#@
7H-!H--8#LAJ*DI

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 @ G@ -#L

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm @ G@ -#L

Czujnik rezerwy Reserve -

Inny Other -7HF

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltage sensor (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM 2#16H2% EEPROM 4%2

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM 2#-H2H2% EEPROM 4%2

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address 2#1IH25H- &quot; 9H EEPROM 4%2

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM 2#16B#*#I2% EEPROM 4%2

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM 2#-H2B#*#I22 EEPROM 4%2

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type B#*#I2 EEPROM C
ID!HDI

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM #'*-%#'!'2!4%2C EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow +1' 5AJ* 1 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow +1' 5AJ* 2 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow +1' 5AJ* 3 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow +1' 5AJ* 4 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow +1' 5AJ* 5 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow +1' 5AJ* 6 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow +1' 5AJ* 7 4%2

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error +1' 5AJ* 8 4%2

Wtryskiwacze Injectors +1' 5

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported 2)2D!H*2!2#C
I2DI

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. D!H*2!2#+21'-1)#DI

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 D!H*2!2#@4 port RS232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 4%2 5H port RS232

Wy[wietlenie Display -A*%

Ustawienia Configuration *H'#0-

Autokalibracja Autocalibration 2#9-1B!14

Korekty Corrections 2#AID

Kody bBdw Error codes #+1*'2!4%2

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor @AJ*

Dane sterownika Device info I-!9%-8#L

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted 2#9-1B!14 &quot; 1D!H*!9#L

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end @*#G#0'2#9-1B!14

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! 4%2 - D!H!5I-!9%2#'4@#20

BBd komunikacji No connection D!H!52#@
7H-!H-

BAD ERROR 4%2

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 - &quot; %L8#0@4 H- 1 *9

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 - &quot; %L8#0@4 H- 2 *9

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 3 *9

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 - &quot; %L8#0@4 H- 4 *9

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 5 *9

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 6 *9

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 - &quot; %L8#0@4 H- 8 *9

Inne Other -7HF

PeBna sekwencja Full sequence +1' 5I3!1A-4*#0

Niesekwencja Non sequence +1' 5I3!132#I-!1

PBsekwencja Half sequence +1' 5I3!1325H%0#6H

Wersja sterownika Device version #8H-8#L

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count 2#1+1' 5

Czas pracy - benzyna Work on gasoline '4HB &quot; I3!1

Czas pracy - LPG Work on LPG '4HB &quot; AJ*

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor *H'*!2

Mieszanka bogata Mixture rich *H'*!+2

Postp Progress '2!I2'+I2

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] A#1H-D-5 [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] @'%22#@4+1' 5 [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] 2#AID [%]

Mapa wtryskw Injection map Map +1' 5

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... @#4H!2#4H--8#L

Wy[wietlenie Display -A*%

Konfiguracja Settings 1IH2

Autokalibracja Autocalibration 2#9-1B!14

Autokalibracja w czasie jazdy Create map *#I2 Map

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections AID

Kody bBdw Error codes #+1* '2!4%2

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor @AJ*

Informacje o sterowniku Device info I-!9%-8#L

Narzdzia serwisowe Service tools 2# H-!

Data produkcji Date of production '15H%4

Data monta|u Date of mount '15H41I

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name
7H-9I41I

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 2+1' 5AJ* [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] 2@#7H- &quot; L [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... @%5H &quot; @GI3!1

Normalna Normal 4

Rozszerzona Extended @4H!@4!

Menu gBwne Main menu @!9+%1

WyBczony Disabled D!HC
I

Inny - niska rezystancja Other - low resistance -7HF-'2!I22H3

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance -7HF-'2!I22*9

Napiciowy - CNG Voltage - CNG @J2 A NGV

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... @#4H!2#@
7H-!H--8#L

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... 3%1#1#8 firmware --8#L...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? -8#L@4#L!A'#8HC+!H5'H2#8HD%L@4#L!A'.\n8I-2#B#A#!#8H@H2C
jD+!?

Kasuj poprawki Clear Clear

OBD OBD OBD

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) *'4 8@ 4 ( @#7H-#I-)

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed @!7H-63+#'@
G5H1IH2D'I0D!H*2!2#C
IAJ*DI

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal *1

2#-@#7H- &quot; L

Typ poBczenia Connection type #0@ 2#@
7H-!H-

OBD poBczone OBD enable @4#0 OBD

Nastawy szybkie Fast fuel trim *1

22##1AH2#H2 &quot; I3!1A@#G'

Nastawy wolne Slow fuel trim *1

22##1AH2#H2 &quot; I3!1A
I2

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 -- 4@@ GL@ -#L 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 -- 4@@ GL@ -#L 2

Lambda 1 Lambda 1 -- 4@@ GL@ -#L 1

Lambda 2 Lambda 2 -- 4@@ GL@ -#L 2

Bank1 Bank1 7I5H@GI-!9%1

Bank2 Bank1 7I5H@GI-!9%2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD -H2H22#AID2 OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections #1H22#AID- OBD

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD H22#AID*9*85HC+IOBD*2!2##1H2DI

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders 2#AID*3+#1%9*9

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 2#AID27I5H@GI-!9% 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 2#AID27I5H@GI-!9% 2

Punkt neutralny Neutral point H22#AID@4!- ECU I3!1

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 3'H2 OBD 27I5H@GI-!9% 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 3'H2 OBD 27I5H@GI-!9% 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors -H2H2'2!4%22 OBD

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors %H2'2!4%22 OBD

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! D!H*2!2#-H2H2'2!4%22 OBD!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? 8I-2#%H2'2!4%21I+!2 OBD +#7-D!H?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! D!H*2!2#%H2'2!4%22 OBD!

WBczone Enabled @4

WyBczone Disabled 4

BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low 4%2 - -8+ 9!4AJ*H3@4D

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size 2#9+1' 5

Moc [KM] Power [HP] A#!I2 [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count 2#13'*9

Wtrysk benzyny Gasoline injection type
4+1' 5I3!1

Oblicz Calculate 3'

Mapa ze sterownika Map from controller @GH2 MAP -1B!14

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline 13'2#@GH2I3!1

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas 1'2#@GH2AJ*

Kasuj benzyn Clear gasoline map %I2H2I3!1

Kasuj gaz Clear gas map %I2H2AJ*

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] @#7H- &quot; L32*9*8 [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] -8+ 9!4AJ*H3*8 [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy C+I+1' 5I3!1320C
IAJ*

WyBczony Disabled 4

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? +%122#3'0%I2H2AJ* 8I-2#3H-+#7-D!H?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals -H2H2'1#-2+1' 5I3!1

Mapowanie automatyczne Automatic mapping 9 MAP -1B!14

okresowo co przebieg with interval @G MAP A%0 3'H2AID-1B!14

pozostaBo next for @+%7-

Jednorazowo Single mode 9 MAP AH#1I@5 &quot; '

Okresowo Periodical mode 9 MAP 2!
H'#0 &quot; 0@'%25H3+

Podzakresy Points in ranges @G8@G
H'

Oscyloskop Oscilloscope 16I-!9%

Zamknij Close --

Start i zapis wykresu Start and Record @#4H!IA%02#16

Odczyt wykresu Read @4

Podci[nienie Vacuum A#1H-D-5 [kPa]

Wtrysk cigBy Continuous inj. C+I+1' 5@432%-@'%2Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed 2##1#8 Firmware &quot; 1D!H*!9#L. #82#1#8C+!H-5#1I

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller B#A#!#8HC+!H#I-!*3+#12##1#8Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. 2##1#8 Firmware &quot; 1D!H*!9#L. #82#1#8C+!H-5#1I

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. 3%1#1#8B#A#!

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. #82- &quot; H21@#7H- &quot; L#-'H20#1#8B#A#!@*#G

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller B#A#!#8HC+!H#I-!*3+#12##1#8

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 -H2H2'1#-2+1' 5I3!1 - div: 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 -H2H2'1#-2+1' 5I3!1 - div: 2

Mapowanie Mapping 2#3A5HRcznie Manual I' &quot; !7-

Automatycznie Automatic -1B!14

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS -1B!14-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive D!HC
IKorekty Corrections 2#AID

Korekta [%] Corrections [%] 2#AID [%]

Temperatura Temperature -8+ 9!4

Temperatura [C] Temperature [C] -8+ 9!4 [C]

SkBad gazu Gas composition *H'*!-AJ*

Korekty skBadu gazu Gas composition correction 2#AID*H'*!-AJ*

SkBad gazu [V] Gas composition [V] *H'*!-AJ* [V]Czujnik Sensor @ G@ -#L

BBdy Errors 4%2

Serwis Service #1#42#Mapa Map A5HFiDski Finnish 4A%L

Czeski Czech *22##1@
G

SBoweDski Slovenian *B%@'@5 &quot; Ustawienia fabryczne Factory settings H241I2B#2Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder 2#@5 &quot; H-+6H*9

Info Info -!9%@4!@4!

Nr No +!2 &quot; @%


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Czech.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Vypo
ti korekce

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Podtlak [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Na
ti ze zaYzen

Kasuj Clear errors Vyma~

Typ paliwa Fuel type Typ paliva

Obroty przeBczania Switching RPM PYepnut ot
ek

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Teplota pYepnut [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] PYepnut zpo~dn [sek]

SygnaB obrotw RPM signal Signalizace ot
ek

Typ sondy Lambda Lambda type Typ Lambda sondy

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Tlak reduk
nho ventilu [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Tlak pYi pYepnut na benzn [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Promrn tlak [sek]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type Typ vstYikova
e LPG

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming ZahYvn vstYikova
o LPG

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal VstYikovn benznu aktivovno 12V signlem

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimlni vstYikovac
as LPG

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Signalizace bzu
ku

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Typ snma
e tlaku

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Pokro
il nastaven

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Sekven
n pYepnn vlco [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Provoz kontinulnho vstYikovn paliva

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Doba zahYvn vstYikovn

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Provoz cut-off na benznu

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Tlak pYi cut-off

Powrt na gaz Return to gas Zpt na plyn

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Teplotnho senzoru reduk
nho ventilu

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Teplotn senzor plynu

Maks. obroty Max RPM Maximln ot
ky

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Minimln ot
ky plynu

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignorovn benznovch impulzo menach ne~ [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Typ Yzen benznovho vstYiku

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal roveH signlu ot
ek

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Rychl pYechod (tepl motor)

Stop Stop Stop

Start Autocalibration Start

Poprawka (ms) Correction(ms) Korekce (ms)

BBd komunikacji No connection Chyba komunikace

BENZYNA Gasoline Benzn

Czas benz. T. gasoline as benznu

Czas LPG T. LPG as LPG

RPM RPM Ot
ky za min

T. reduktora Heater temp. Tepl.reduk.ventilu

T. gazu Gas temp. Teplota plynu

Napicie Voltage Napt

Ci[nienie Pressure Tlak

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Benzn

LPG LPG LPG

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR Chyba

Wpisz Write to device Zapia

Wskazanie Reading Na
ti

Kalibracja Calibration Kalibrace

Typ czujnika Sensor type Typ
idla

Przegld Inspection Kontrola

Ustaw Set Nastav

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection as do dala kontroly

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Sma~ instala
n data

ZmieD dane monta|owe Change installation data Zmn instala
n data

Aktualizacja sterownika... Device update... Aktualizace Ydc jednotky &amp;

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE PYepnn vybran trysky na benznov pohon

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Chyba spojen s Ydc jednotkou.

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Nemo~n navzn spojen s Ydc jednotkou

Tryb bez poBczenia Run without connection Md bez pYipojen jednotky

Tryb demonstracyjny Run demo mode Ukzkov md

Dane monta|u Installation data Data mont~e

Data monta|u Set-up date Datum mont~e

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Nzev mont~n dlny ( max. 8 znako )

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Velikost vystYikovn LPG [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Obsah motoru [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Zadej heslo

Podaj hasBo: This action needs password: Zadej heslo:

Plik File Soubor

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Na
ti nastaven ze souboru

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Ulo~ nastaven do souboru

Wyj[cie Exit Konec

Jzyk Language Jazyk

Polski Polish Polsk

Angielski English Anglick

Rosyjski Russian Rusk

WBoski Italian Italsk

Niemiecki German Nmeck

Tajski Thai Thajsk

Turecki Turkish Tureck

HiszpaDski Spanish `panlsk

Portugalski Portuguese Portugalsk

ChiDski Chinesse nsk

Grecki Greek Xeck

Dokumentacja Documentation Dokumentace

Dokumentacja... Documentation... Dokumentace..

O programie Info O programu

O programie VERSUS... About program VERSUS... O programu VERSUS &amp;

Czas benz. T. gasoline as benznu

Dodaj... Add... PYidej &amp;

Dodaj: Add: PYidej:

Odejmij... Decrease Odeber &amp;

Odejmij: Decrease: Odeber:

Wstaw... Set... Nastav &amp;

Wstaw: Set value: Nastav:

Nastpny przegld Another service/Inspection Dala kontrola

Przegld za: Time left for next inspection: Kontrola za:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Pozor:
as je vypo
tan pYi promrn rychlosti 50 km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Po pYekro
en
asu nedovol chod na plynu

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Nastav stabiln ot
ky

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Chyba - Nepovedlo se na
ten nastaven ze zaYzen!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Chyba - Nepovedlo se zapsn nastaven do zaYzen!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Chyba - Nelze pYepnout na benzn!

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Chyba - Nelze na
st
as vstYikovn benznu!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Chyba - Nelze pYepnut na LPG!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Chyba - Tlak plynu pYlia nzk

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Vypo
tan pYlia mal korekce.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Korekce mus bt v rozmez od 0.5ms do 2.5ms.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. VymHte trysku vstYikovn za mena.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Vypo
tan korekce:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. VymHte vstYikovn na vta.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. Nen z rozsahu od 0.5ms do 2.5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Chyba procedury automatickho nastaven. Vaechny promrn hodnoty byly zahozeny

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Chyba vykonvn procedury automatick nastaven

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Nelze na
st chyby zaYzen

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Nelze smazat chyby zaYzen

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Nepovedlo se na
ten nastaven ze zaYzen.

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Nepovedlo se pYepnut na LPG!

Benzyna Gasoline Benzn

BENZYNA GASOLINE BENZN

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] as vstYikovn [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Tlak [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] Teplota LPG [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] T. LPG [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda sonda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Nepovedlo se pYepnut na benzn!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Nepovedlo se pYepnut v re~imu Automat!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Nepovedlo se nastaven zaYzen!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Nepovedlo se restartovn zaYzen!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Nelze na
ten nastaven ze souboru

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Chcete vrtit tovrn nastaven?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Neplatn hodnoty.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Mly by bt vkldny vzestupn nebo sestupn.

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Nelze ulo~it nastaven
idla hladiny plynu do zaYzen

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Nelze na
st nastaven
idla hladiny plynu ze zaYzen

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Nepovedlo se na
st verzi zaYzen

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Restart Ydc jednotky LPG &amp;

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Nelze zskat chybov kdy.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Chyba signlu RPM

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Chyba tlakovho
idla

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Chyba teplotnho
idla LPG

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Chyba
idla teploty ohYva
e LPG

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Chyba - nzk napt napjen Ydc jednotky

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Chyba
idla vnitYn teploty Ydc jednotky

Czujniki Sensors idlo

Nieznany kod moduBu Unknown module code Neznm kd modulu

ModuB: Module: Modul:

, kod bBdu: , error code: , kd chyby:

Wtryskiwacze Injectors VstYikovn

lub or nebo

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Nepovedlo se na
ten nastaven zaYzen.

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Na
tn nastaven ze zaYzen &amp;

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Nepovedlo se ulo~en nastaven do zaYzen.

Otwrz Open OtevYi

Zapisz jako Save as Ulo~ jako

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Nelze navzat spojen se zaYzenm LPG

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor idlo VERSUS/AEB1050

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor idlo 90 ohm

Czujnik rezerwy Reserve Rezervn
idlo

Inny Other Jin

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) idlo napt (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Chyba zpisu do pamti EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Chyba
ten z pamti EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Chyba nastaven adresy EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Chyba zpisu struktury do EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Chyba
ten struktury u EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type Chybn typ struktury EEPROM

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Chyba kontrolnho sou
tu EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow Chyba trysky LPG 1 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow Chyba trysky LPG 2 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow Chyba trysky LPG 3 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow Chyba trysky LPG 4 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow Chyba trysky LPG 5 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow Chyba trysky LPG 6 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow Chyba trysky LPG 7 - pYekro
en proudu

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error Chybatrysky LPG 8 - pYekro
en proudu

Wtryskiwacze Injectors VstYikovn

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Jazyk nen podporovn

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Nelze najt zadan text.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Nelze otevYen portu RS232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Nelze vykonat operaci na RS232

Wy[wietlenie Display Zobrazen

Ustawienia Configuration Nastaven

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrace

Korekty Corrections Korekce

Kody bBdw Error codes Chybov kdy

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor idlo hladiny LPG

Dane sterownika Device info Data Ydc jednotky

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autokalibrace pYeruaena

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autokalibrace dokon
ena

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Chyba - chyb diagnostika!

BBd komunikacji No connection Chyba komunikace

BAD ERROR CHYBA

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 cvka na 1 vlec

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 cvka na 2 vlec

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 cvka na 3 vlec

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 cvka na 4 vlec

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 cvka na 5 vlec

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 cvka na 6 vlec

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 cvka na 7 vlec

Inne Other Jin

PeBna sekwencja Full sequence Pln sekven
n

Niesekwencja Non sequence Nesekven
n

PBsekwencja Half sequence Semisekven
n

Wersja sterownika Device version Verze Ydc jednotky

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Po
et trysek

Czas pracy - benzyna Work on gasoline as chod - benzn

Czas pracy - LPG Work on LPG as chodu - LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Chud sms

Mieszanka bogata Mixture rich Bohat sms

Postp Progress Postup

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Podtlak [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] asy vstYikovn [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Korekce [%] pro
asy vstYikovn

Mapa wtryskw Injection map Mapa vstYikovn

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Spojovn s Ydic jednotkou

Wy[wietlenie Display Zobrazen

Konfiguracja Settings Konfigurace

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrace

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Autokalibrace v probhu jzdy

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Ru
n modifikace paliva

Kody bBdw Error codes Chybov kdy

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor idlo hladiny LPG

Informacje o sterowniku Device info Informace o Ydc jednotce

Narzdzia serwisowe Service tools Servisn nastaven

Data produkcji Date of production Datum vroby

Data monta|u Date of mount Datum mont~e

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Nzev mont~n dlny

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] Rozmr vstYikovn LPG [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Objem motoru [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Prepnn na benzn &amp;

Normalna Normal Normln

Rozszerzona Extended RozaYen

Menu gBwne Main menu Hlavn menu

WyBczony Disabled Vypnut

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Jin - nzk odpor

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance jin - vysok odpor

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Napeov - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Navzn spojen se zaYzenm &amp;

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Aktualizace firmwaru Ydc jednotky

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Verze Ydc jednotky je novja ne~ verze souboru firmware.Chcete nahrt stara verzi?

Kasuj poprawki Clear Sma~ korekce

OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Typ spojen

OBD poBczone OBD enable OBD spojen

Nastawy szybkie Fast fuel trim Rychl sada

Nastawy wolne Slow fuel trim Pomal sada

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda pYed katalyztorem

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda za katalyztorem

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank2

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD ten korekc z OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Aktualizace korekc z OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Maximln korekce z OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Korekce pro vlce

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Korekce z Bank 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Korekce z Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Neutrln bod

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Vypo
tan korekce OBD Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Vypo
tan korekce OBD Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Na
ti chyby OBD

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Vyma~ chyby OBD

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Nelze na
st chyby OBD!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Chcete smazat chyby OBD?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Nepovedlo se smazat chyby OBD!

WBczone Enabled Zapnut

WyBczone Disabled VypnutBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Chyba - nzka teplota plynu

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Velikost vstYikovac trysky

Moc [KM] Power [HP] Vkon [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Po
et vlco

Wtrysk benzyny Gasoline injection type VstYikovn benznu

Oblicz Calculate Vypo
tej

Mapa ze sterownika Map from controller Mapa z Ydc jednotky

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Po
et bodo - benzn

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Po
et bodo - plyn

Kasuj benzyn Clear gasoline map Vyma~ benznovou mapu

Kasuj gaz Clear gas map Vyma~ plynovou mapu

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Maximln zat~en [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimln teplota plynu [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy tlak benznu - strategie Ford, Volvo

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Po vypo
ten korekc bude plynov mapa smazna. PYejete si pokra
ovat ?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals Signalizace ot
ek z benznovch vstYikova
o

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automatick mapovn

okresowo co przebieg with interval S intervalem

pozostaBo next for Dala za

Jednorazowo Single mode Jednorzov re~im

Okresowo Periodical mode Pravideln re~im

Podzakresy Points in ranges Body v rozsahu

Oscyloskop Oscilloscope Osciloskop

Zamknij Close ZavYi

Start i zapis wykresu Start and Record Start a nahrvn

Odczyt wykresu Read Na
tn

Podci[nienie Vacuum Podtlak

Wtrysk cigBy Continuous inj. Prob~n vstYikovnSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Xdc jednotka nen sprvn naprogramovna a vy~aduje pYeprogramovn

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Je dostupn nov verze Firmware pro Ydc jednotlkuSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Xdc jednotka nen sprvn naprogramovna a vy~aduje pYeprogramovn

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Prv probh proces nahrvn novho firmware

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Vypnte prosm motor a vy
kejte plnho pYeprogramovn Ydc jednotky.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Je dostupn nov verze Firmware pro Ydc jednotlku

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Z benznovch vstYikova
o - dleno 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Z benznovch vstYikova
o - dleno 2

Mapowanie Mapping MapovnRcznie Manual Manul

Automatycznie Automatic Automatick

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automatick - VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive NeaktivnKorekty Corrections Korekce

Korekta [%] Corrections [%] Korekce [%]

Temperatura Temperature Teplota

Temperatura [C] Temperature [C] Teplota [C]

SkBad gazu Gas composition Slo~en plynu

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Korekce slo~en plynu

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Slo~en plynu ( V)Czujnik Sensor Senzor

BBdy Errors Chyby

Serwis Service ServisMapa Map MapaFiDski Finnish Finsk

Czeski Czech esk

SBoweDski Slovenian SlovinskUstawienia fabryczne Factory settings Tovrn nastavenKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Kalibrace ka~dho vlce


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > v2_20 texts part.csv

??Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Device is in bootloader mode and need to be reprogramed

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controller


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > Greek.csv

??Jazda Start ??? 1/2 ???

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction ???>>???? 1/4 ? ???u 1/2 

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ??u?? ???u??? [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device ?????u ??? ? ????u?(R)

Kasuj Clear errors ??(R)?? 1/4 ? ?>>?? 1/2 

Typ paliwa Fuel type ?? ????? 1/4 ??

Obroty przeBczania Switching RPM 1/2 ?>>>>??(R) RPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] u 1/4 ?????? u 1/2 u???????? [ C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] LPG ? 1/2 ? ??????? [sec]

SygnaB obrotw RPM signal ??AE ?? 1/2 ?(R)?

Typ sondy Lambda Lambda type ?? ? 1/4 ?

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] ?u?? [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] >>>>??(R) ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ? ?? 1/2 ? ??u?? u? 1/2 ?? ?? ??? [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] ?? ?? ??u?? [sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type ?? 1/4 ?u? ???u???

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming 1/2 u???????? 1/4 ?u? LPG

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 u +12 V ?(R) 1/4 ?

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] >>???? ? 1/2 ? LPG [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization 1/2 u???????? ?? 1/4 ??(R)

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor ?? ?? ????(R)? ??u??

Ustawienia zaawansowane Advanced settings ?? 1/4 ??u? ??? ??? 1/4 1/2 ??

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] ?????(R) u 1/2 ?>>>>??(R) 1/2 ??>>? 1/2 1/2 [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode 1/2 u???????? 1/2 1/4 ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? ?u >>u?????? ?>>(R)?? ? 1/2 ??? 1/4 ??

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time ? 1/2 ? u 1/2 u???????? 1/2 1/4 ?u?

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol &quot; 1/2 u???????? &quot; &quot; cut-off ? 1/2  3/4 ?? 1/4 ? ? ?u 1/2 ?? 1/2 ?>> &quot;

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure ?????(R) ??u??

Powrt na gaz Return to gas ????AE(R) ?? ?????

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor ???(R)? u 1/4 ?????? Reducer

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor ???(R)? u 1/4 ?????? ???u???.

Maks. obroty Max RPM ???u ??AE

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas u>>???u ??AE ???u???

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] ? 1/2 ? 1/2 ? ? ?(R) 1/4 ? ?u 1/2 ?? 1/2 ? ? 1/2 ??? 1/4 ? ?? ?? [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type ?? 1/4 ?u? u 1/2 ?? 1/2 ?

Stop Stop Stop

Start Autocalibration ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

Poprawka (ms) Correction (ms) ???? ? 1/2 ?? ?u??? 1/4 ? (ms)

BBd komunikacji No connection u 1/2 ???u? ? 1/2 u??

BENZYNA Gasoline u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas benz. T. gasoline ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ?. ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas LPG T. LPG ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? ???u???

RPM RPM ??AE ?? 1/2 ?(R)?

T. reduktora Heater temp. u 1/4 ?????? 1/2 u?

T. gazu Gas temp. u 1/4 ?????? ?u???.

Napicie Voltage ???

Ci[nienie Pressure ?u??

Lambda Lambda ???(R)? ? 1/4 ?

BENZYNA Gasoline u 1/2 ?? 1/2 ?

LPG LPG ?????

AUTO AUTO ?? 1/4 ??

BAD ERROR ??>>? 1/4 ?

Wpisz Write to device ??u ? ????u?(R)

Wskazanie Reading 1/2 ?? 1/2 ??

Kalibracja Calibration ? 1/4 ? 1/2 ? 1/4 ???

Typ czujnika Sensor type ?? ????(R)?

Przegld Inspection ??u???

Ustaw Set ?u??

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection ? 1/2 ? ??? ??? 1/4 1/2 u? ??? ? 1/2 u?? 1/4 u 1/2 ? u??u???

Kasuj dane monta|owe Clear installation data ??????? u? 1/4 1/2 1/2 u????????

ZmieD dane monta|owe Change installation data >>>>??(R) u? 1/4 1/2 1/2 u????????

Aktualizacja sterownika... Device update... 1/2 ??? 1/4 ??? ????u?(R) ...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE 1/2 u???????? u??>>u? 1/4 1/2 1/2 ?u? ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ?

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device u 1/2 ???u? ? 1/2 u?? 1/4 u ? ????u?(R) ???u???

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ?? 1/2 uu? ?u ?????(R)??u ????u?(R), ??? 1/4 ???? 1/2 ? ? COM.

Tryb bez poBczenia Run without connection ?>>u?? ? ? 1/2 u??

Tryb demonstracyjny Run demo mode ?>>u?? >>u?????? u??u? 3/4 ?

Dane monta|u Installation data u? 1/4 1/2 ? u????????

Data monta|u Set-up date 1/4 u? 1/4 ? 1/2 ?? u????????

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) ?????? u? 1/2 ? 1/4 ?? ?? 1/2 u?u??? ( 8 ???(R)u.)

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] ?u? 1/4 ?u? ???u??? [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ???? 1/4 ? ?? 1/2 ?(R)? [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - 1/2 u???????? ???????? 1/2 

Podaj hasBo: This action needs password: u???u?? ???? ???????:

Plik File u??

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... ?????u ? 1/4 ??u? ??? ? ?u?? ...

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... ????uu?u ? ? 1/4 ??u? ?? ?u?? ...

Wyj[cie Exit 3/4 ??

Jzyk Language >>???

Polski Polish ?>> 1/2 ???

Angielski English ??>>???

Rosyjski Russian ?????

WBoski Italian ?>>???

Niemiecki German u 1/4 ? 1/2 ???

Tajski Thai ??>>? 1/2 ?

Turecki Turkish ??????

HiszpaDski Spanish ??? 1/2 ???

Portugalski Portuguese ????>>???

ChiDski Chinesse ? 1/2 ????

Dokumentacja Documentation u? 1/4 ????

Dokumentacja... Documentation... u? 1/4 ???? ...

O programie Info >>??AE??u

O programie VERSUS... About program VERSUS... ?u??? 1/4 u ? ???? 1/4 1/4 ? VERSUS ...

Czas benz. T. gasoline ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Dodaj... Add... ??(R)?? ...

Dodaj: Add: ??(R)??:

Odejmij... Decrease u???

Odejmij: Decrease: u???:

Wstaw... Set... ??u ...

Wstaw: Set value: ?? 1/4 ? ? 3/4 ??:

Nastpny przegld Another service/Inspection ?? ?>>>>? ???u??? / ??u???

Przegld za: Time left for next inspection: ? 1/2 ? ??? ??? 1/4 1/2 u? ??? ? 1/2 u?? 1/4 u 1/2 ? u??u???:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h ???(R): ???>>???? 1/4 ? ?? ? 1/2 ?? ???>>?u? 1/4 ?? ??? 50 >> 1/4 /?

Ustal stabilne obroty Set stable RPM ? 1/4 ??? ??u 1/2 ??AE 1/2 RPM

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! ?AE?>> 1/4 ? u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ??? ? ????u?(R)!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?? ? 1/4 ??u? ?? ????u?(R)!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ?

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? ? 1/2 ?? ???? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG ?AE?>> 1/4 ? - u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?u LPG

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low ?AE?>> 1/4 ? - ?u?? ?? ?u??? u? 1/2 ?? ??>> ? 1/4 ?>>(R)

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. ???>>???? 1/4 1/2 ? ???? ??>> 1/4 ??(R)

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. ???? ? ??u? 1/2 ? u? 1/2 ?? ??? 0,5 ms 2.5ms .

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. ????>>? 1/4 u 1/2 ? 1/4 u?u? ? 1/4 ?u? ?? 1/4 ?u? ?u??? 1/4 ?.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: ???>>???? 1/4 1/2 ? ????:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. ?? 1/2 ????? ????u? ??? ? 1/2 ? 3/4 ??? ? LPG 1/4 ?u? 1/4 ?u?.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. ? 1/2 ?? u?? ?? ?? 1/2 ?? 1/4 u 1/2 ?? u?? 0,5 ms 2.5 ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Autocalibration >>?? ????????.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error AutoSetup >>?? ????????

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ??? 1/2 ?AE?>> 1/4 ? 1/2 ??? ? ????u?(R)

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ????AE(R) ??? 1/2 ?AE?>> 1/4 ?? ??? ? 1/2 ????u?(R)

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! u 1/2 1/4 ??u?u 1/2 ? ?????uu ? ? 1/4 ??u? ? ????u?(R)!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? 1/4 u????? ?u >>u?????? ???u???!

Benzyna Gasoline u 1/2 ?? 1/2 ?

BENZYNA GASOLINE u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] ?u?? [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] u 1/4 ?????? ???u???

T. LPG [C] LPG temp. [C] u 1/4 ?????? ???u???

RPM x 1000 RPM x 1000 ??AE x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] ? 1/4 ? [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? 1/4 u????? ?u >>u?????? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? 1/4 u????? ?u >>u?????? ??? 1/4 ??

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ??AE? 1/2 ?? ? 1/4 ??u? ?? ????u?(R)!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? u?? 1/2 ?AE?? ? ????u?(R) ???u???

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ? ????u?(R) ??? ? ?u??

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? &quot; >>uu 1/2 ? u?? 1/2 ?AEuu ? ??u??>>u? 1/4 1/2 u ? 1/4 ??u?; &quot;

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. ??u ? 3/4 ?u.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order ?u? 1/2 ? u???u? ?u ? 3/4 ???? (R) AE? 1/2 ???? ?u??

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device u 1/2 1/4 ??u?u 1/2 ? ???uu ? ? 1/4 ??u? ?? ????(R)? ?? 1/4 ? ?? ????u?(R)

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ?? ????(R)? ?? 1/4 ? ??? ? ????u?(R)

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? ? ???? ? ????u?(R)!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... ?? 1/2 ?AE?? ????u?(R) ???u??? ...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ??? 1/2 ?AE?>> 1/4 ? 1/2 ??? ? ????u?(R)

Brak sygnaBu RPM No RPM signal u 1/2 ???u? ?(R) 1/4 ? ??AE 1/2 

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? 1/2 ????(R)? ??u??

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? 1/2 ????(R)? u 1/4 ?????? ???u???

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ?? 1/2 ????(R)? u 1/4 ??????

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. ?AE?>> 1/4 ? - ??? >>? 3/4 u ? 1/2 ?u 1/2 ??(R) ??AE?>>u?? uAE???? 1/4 ?.(10)

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high ?AE?>> 1/4 ? - u 1/4 ?????? u? 1/2 ?? ??>> ???>>(R)

Czujniki Sensors ???(R)u

Nieznany kod moduBu Unknown module code ? 1/2 ?? ???? u 1/2 ???

ModuB: Module: 1/2 ???:

, kod bBdu: , error code: ??? ?AE?>> 1/4 ??:

Wtryskiwacze Injectors ?u?

lub or (R)

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ?????u? ? ? 1/4 ??u? ? ????u?(R)!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... 1/2 ?? 1/2 ?? 1/2 ? 1/4 ??u 1/2 ? ????u?(R) ...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! u 1/2 1/4 ??? 1/2 1/2 ? ????? 1/2 ? ? 1/4 ??u? ?? ????u?(R)!

Otwrz Open 1/2 ??? 1/4 ?

Zapisz jako Save as ??(R)?u??? 

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device u 1/2 u? 1/2 ?? ? 1/2 ?(R) ? ? 1/2 u?? 1/4 u ? ????u?(R) ???u???

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 ????(R)?

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm ????(R)?

Czujnik rezerwy Reserve ??u 1/4 ?

Inny Other >>>>?

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) ???(R)? ??? (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM ?AE?>> 1/4 ? u??AE? ?? 1/2 EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM ?AE?>> 1/4 ? ??? ? 1/2 ? 1/2 ?? 1/2 ?? ??? ? 1/2 EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address ?AE?>> 1/4 ? 1/4 ??? EEPROM

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM ?AE?>> 1/4 ? u???AE(R) ?? 1/2 EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM ?AE?>> 1/4 ? ? 1/2 ?? 1/2 ?? ??? ? 1/2 EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM ???? ??

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM >>? 3/4 u ? ?AE?>> 1/4 ? ?? ???? 1/4 ? EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG ?u? 1 >>?? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG ?u? 2 ?AE?>> 1/4 ? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG ?u? 3 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG ?u? 4 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG ?u? 5 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG ?u? 6 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG ?u? 7 >>??? - ???? ??uu?>>???

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG ?u? 8 ?>>???

Wtryskiwacze Injectors ?u?

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported ?>>??? u 1/2 ???????u??

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ?uu? ? ?>>???.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 u 1/2 1/4 ??u? 1/2 ? ? 1/2 ?? 3/4 u? ? 1/2 ? Rs232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 ?AE?>> 1/4 ? ?? ? Rs232

Wy[wietlenie Display 1/4 AE? 1/2 ???

Ustawienia Configuration ?? 1/4 ?AE??

Autokalibracja Autocalibration ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

Poprawki Corrections ???u?

Kody bBdw Error codes ???? ?AE?>> 1/4 ??

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor ???(R)? ?? 1/4 ? ???u???

Dane sterownika Device info >>??AE??u ????u?(R)

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ? 1/4 ?????u

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end >>? ?? 1/4 ??? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! ?AE?>> 1/4 ? u 1/2 u? ??? 1/2 ???? u? 1/4 1/2 ?!

BBd komunikacji No connection u 1/2 ???u? ? 1/2 u??

BAD ERROR ?AE?>> 1/4 ?

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? ?>>? 1/2 ?

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 2 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 3 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 4 ??>>? 1/2 ?? (R) ??AE? 1/4 u?

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 5 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 6 ??>>? 1/2 ??

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 ?? 1/2 ?? ? 1/2 ? 8 ??>>? 1/2 ??

Inne Other >>>>?

PeBna sekwencja Full sequence >>(R)? ???>>????

Niesekwencja Non sequence ? ???>>????

PBsekwencja Half sequence ??(R) ???>>????

Wersja sterownika Device version ???? ????u?(R)

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count ??? 1/2 ?u?

Czas pracy - benzyna Work on gasoline ? 1/2 ? >>u?????? 1/4 u ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Czas pracy - LPG Work on LPG ? 1/2 ? >>u?????? 1/4 u ?????

godz h H

min min Min

Mieszanka uboga Mixture poor u?? 1/4 ? AE?

Mieszanka bogata Mixture rich u?? 1/4 ? ?>>????

Postp Progress ???

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] ??u?? u?????(R) [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] ? 1/2 ? ?u??? 1/4 ? [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] ???u? [%]

Mapa wtryskw Injection map ?? ????

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... u?? 1/2 1/2 ? ??? u????? 1/2 1/2 ?? 1/4 u ? ????u?(R) ...

Wy[wietlenie Display 1/4 AE? 1/2 ???

Konfiguracja Settings ?? 1/4 ??u?

Autokalibracja Autocalibration ?? 1/4 ?? ??>>? 1/4 ???? 1/4 ?

Autokalibracja w czasie jazdy Create map ? 1/4 ?????? ??

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections ???u?

Kody bBdw Error codes ???? ?AE?>> 1/4 ??

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor ????(R)? ?? 1/4 ? ???u???

Informacje o sterowniku Device info >>??AE??u ????u? 1/2 

Narzdzia serwisowe Service tools ??>>u?? Service

Data produkcji Date of production 1/4 u? 1/4 ? 1/2 ?? ?????(R)

Data monta|u Date of mount 1/4 u? 1/4 ? 1/2 ?? ??????

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name ? 1/2 ? 1/4 ?? ?? 1/2 u?u??? ??????

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] 1/4 ?u? 1/4 ?u? ???u??? [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] ???? 1/4 ? ?? 1/2 ?(R)? [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... >>>>??(R) ?u ?u 1/2 ?? 1/2 ? ...

Normalna Normal ? 1/2 ? 1/2 ??(R)

Rozszerzona Extended ?u? 1/4 1/2 ?

Menu gBwne Main menu ?? 1/4 u 1/2 ?

WyBczony Disabled ?u 1/2 u?????? 1/4 1/2 ?

Inny - niska rezystancja Other - low resistance >>>>? - ? 1/4 ?>>(R) ? 1/2 ?????

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance >>>>? - ???>>(R) ? 1/2 ?????

Napiciowy - CNG Voltage - CNG ??? - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... u?? 1/2 1/2 ? ??? u????? 1/2 1/2 ?? 1/4 u ? ????u?(R) ...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... 1/2 ??? 1/4 ??? >>???? 1/4 ??? ? ????u?(R) ...

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) (R)??? u 1/2 ?>>>>??(R) ( 1/4 ?? 1/2 (R) ?u?(R))

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed ?????? service, ?????(R) >>u?????? LPG

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal ?(R) 1/4 ? ??AE 1/2 

Kasuj poprawki Clear ???? 1/4 ?OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type ?? ? 1/2 u??

OBD poBczone OBD enable OBD ?? 1/2 u 1/4 1/2 ?

Nastawy szybkie Fast fuel trim STFT

Nastawy wolne Slow fuel trim LTFT

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD 1/2 u???????u OBD ???u?

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections 1/2 ??? 1/4 ??u OBD ???u?

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD ???u OBD ???u?

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders ???u? ??? 3/4 u??? ??>>? 1/2 ??

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Bank 1 ???u?

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Bank 2 ???u?

Punkt neutralny Neutral point ??u? ?? 1/4 u??

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 ???u? 1/4 u? 1/4 1/2 u ??? Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 ???u? 1/4 u? 1/4 1/2 u ??? Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors 1/2 ?? 1/2 ?? OBD ?AE?>> 1/4 ? 1/2 

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors ????AE(R) OBD ?AE?>> 1/4 ? 1/2 

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! u 1/2 ?????u? ???>>? 1/4 ? ? OBD

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? >>u? 1/2 ? ??(R)?u? ?>>? ? ???>>(R) 1/4 ?? ? OBD

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! u 1/2 >>u? 1/2 ? ??(R)?u? ? ???>>(R) 1/4 ?? ? OBD

WBczone Enabled ?? 1/2 u 1/4 1/2 ?

WyBczone Disabled u?? 1/2 u 1/4 u 1/2 ?BBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low ??>>? 1/4 ? u 1/4 ?????? ???u??? ? 1/4 ?>>(R)

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size ?? 1/4 u? 1/4 ?u?

Moc [KM] Power [HP] ? (?)

Ilo[ cylindrw Cylinders count ? 1/4 ? ??>>? 1/2 1/2 

Wtrysk benzyny Gasoline injection type ?? ?u??? 1/4 ?

Oblicz Calculate ???

Mapa ze sterownika Map from controller ????AE??? u??uAE?>>??

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline ? 1/4 ? ?u??? 1/4 ? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas ? 1/4 ? ?u??? 1/4 ? ???u???

Kasuj benzyn Clear gasoline map ????u 1/2 ?? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Kasuj gaz Clear gas map ????u 1/2 ?? ???u???

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] ???? ?? 1/4 ? (ms)

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] >>???? u 1/4 ?????? ???u???

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy ?u?? u 1/2 ?? 1/2 ? - FORD, VOLVO

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? u? ? 1/2 ???>>???? 1/4 ? 1/2 ???u 1/2 ? ????AE(R) ? ?? ?? ?u???. >>uu 1/2 ? ?? 1/2 u??uu?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM ?(R) 1/4 ? ??? ?? ?u 1/2 ?? 1/2 ?

Mapowanie automatyczne Automatic mapping ?? 1/4 ?? ????AE???

okresowo co przebieg with interval 1/4 u ???? 1/4 ?

pozostaBo next for 1/4 ? ???

Jednorazowo Single mode ? 1/2 (R) >>u??????

Okresowo Periodical mode u????(R) >>u??????

Podzakresy Points in ranges ?? 1/4 u?? ?u ?u??

Oscyloskop Oscilloscope ??>> 1/4 ???AE?

Zamknij Close 3/4 ??

Start i zapis wykresu Start and Record 1/2 ? 3/4 ? ??? ?????AE(R)

Odczyt wykresu Read 1/2 ??? 1/4 ?

Podci[nienie Vacuum ??u?? ???u??? [kPa]

Wtrysk cigBy Continuous inj. ?? 1/2 u(R) ?u??? 1/4 ?Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed u>>u??(R) u 1/2 u?u ???? 1/4 1/4 ???u? ??? ??? ????u? u?? 1/2 ????? 1/4 1/4 ??? 1/4 ?.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller ?? 1/2 ? ???? ?? firmware u? 1/2 ?? ???? 1/4 ? ??? ??? 1/2 ? 1/2 u>>u??(R)Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. u>>u??(R) u 1/2 u?u ???? 1/4 1/4 ???u? ??? ??? ????u? u?? 1/2 ????? 1/4 1/4 ??? 1/4 ?.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. ???????? AE??? ?? 1/2 ?? firmware u? 1/2 ?? ? ?u u 3/4 >>? 3/4 ?.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. ????>> 1/4 ? 1/2 ??(R)?uu ? 1/2 ?? 1/2 ?(R)? ??? ?u? 1/4 1/2 uu 1/4 ? ? 1/2 ?>>??>>(R)?? ?? u?? 1/2 ????? 1/4 1/4 ??? 1/4 ? ?? u>>u??(R).

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller ?? 1/2 ? ???? ?? firmware u? 1/2 ?? ???? 1/4 ? ??? ??? 1/2 ? 1/2 u>>u??(R)

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 ?? ? 1/4 ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? - ???? 1/4 u 1/2 ? ??? 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 ?? ? 1/4 ?u? ?u 1/2 ?? 1/2 ? - ???? 1/4 u 1/2 ? ??? 2

Mapowanie Mapping ????AE???Rcznie Manual u? 1/2 ?????

Automatycznie Automatic ?? 1/4 ??

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS ?? 1/4 ??-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive ? 1/2 (R)Korekty Corrections ???u?

Korekta [%] Corrections [%] ???u? [%]

Temperatura Temperature u 1/4 ??????

Temperatura [C] Temperature [C] u 1/4 ?????? [C]

SkBad gazu Gas composition ? 1/2 u?? ?? ?u???

Korekty skBadu gazu Gas composition correction ?? ???? ? 1/2 u??

SkBad gazu [V] Gas composition [V] ? 1/2 u?? ?? ?u??? [V]Czujnik Sensor ???(R)?

BBdy Errors ??

Serwis Service ?? 1/2 (R)???Mapa Map ??FiDski Finnish ?? 1/2 >>? 1/2 ???

Czeski Czech ????

SBoweDski Slovenian ?>>?? 1/2 ???Ustawienia fabryczne Factory settings ???????? ? 1/4 ??u?

Info Info >>??AE??u

Kalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder ? 1/4 ? 1/2 ? 1/4 ??? ? 1/2 ? ?>>? 1/2 ?

Grecki Greek u>>>>? 1/2 ???


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > English.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Calculate correction

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Pressure intake [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Read from device

Kasuj Clear errors Clear errors

Typ paliwa Fuel type Fuel type

Obroty przeBczania Switching RPM Switching RPM

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Switching temperature [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] LPG switch delay [sec]

SygnaB obrotw RPM signal RPM signal

Typ sondy Lambda Lambda type Lambda type

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Pressure [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Pressure average [sec]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type LPG injector type

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming LPG injectors warming

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Gasoline injectors acivated by +12V signal

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimal LPG time [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Buzzer signalization

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor Type of pressure sensor

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Advanced settings

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Sequential Switching of the cylinders [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Enable petrol injectors full opening mode

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Injector warming up time

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Enable Cut-off exit through petrol

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Cut-off pressure

Powrt na gaz Return to gas Return to gas

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Reducer temp. sensor

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Gas temp. sensor

Maks. obroty Max RPM Max RPM

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Min. RPM on Gas

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Gasoline injection type

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM signal

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Fast switch (engine hot)

Stop Stop Stop

Start Autocalibration Autocalibration

Poprawka (ms) Correction(ms) Correction(ms)

BBd komunikacji No connection No connection

BENZYNA Gasoline Gasoline

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Czas LPG T. LPG T. LPG

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. Heater temp.

T. gazu Gas temp. Gas temp.

Napicie Voltage Voltage

Ci[nienie Pressure Pressure

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Gasoline

LPG LPG LPG

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR ERROR

Wpisz Write to device Write to device

Wskazanie Reading Reading

Kalibracja Calibration Calibration

Typ czujnika Sensor type Sensor type

Przegld Inspection Inspection

Ustaw Set Set

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Time left for next inspection

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Clear installation data

ZmieD dane monta|owe Change installation data Change installation data

Aktualizacja sterownika... Device update... Device update...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Switch selected Injectors on GASOLINE

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device No connection with LPG device

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Can't connect to device using any COM port.

Tryb bez poBczenia Run without connection Run without connection

Tryb demonstracyjny Run demo mode Run demo mode

Dane monta|u Installation data Installation data

Data monta|u Set-up date Set-up date

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Mounting service name (max. 8 chars.)

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG injectors size [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Engine capacity [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Enable hidden features

Podaj hasBo: This action needs password: This action needs password:

Plik File File

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Read settings from file...

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Save settings to file...

Wyj[cie Exit Exit

Jzyk Language Language

Polski Polish Polish

Angielski English English

Rosyjski Russian Russian

WBoski Italian Italian

Niemiecki German German

Tajski Thai Thai

Turecki Turkish Turkish

HiszpaDski Spanish Spanish

Portugalski Portuguese Portuguese

ChiDski Chinesse Chinesse

Grecki Greek Greek

Dokumentacja Documentation Documentation

Dokumentacja... Documentation... Documentation...

O programie Info Info

O programie VERSUS... About program VERSUS... About program VERSUS...

Czas benz. T. gasoline T. gasoline

Dodaj... Add... Add...

Dodaj: Add: Add:

Odejmij... Decrease Decrease

Odejmij: Decrease: Decrease:

Wstaw... Set... Set...

Wstaw: Set value: Set value:

Nastpny przegld Another service/Inspection Another service/Inspection

Przegld za: Time left for next inspection: Time left for next inspection:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed After service interval gas mode not allowed

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Set stable RPM

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Error - Can't read settings from device!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Error - Can't write settings to device!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Error - Can't switch to gasoline

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Error - Can't read gasoline injection time

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Error - Can't switch to LPG

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Error - Gas pressure too low

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Calculated correction too small.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Please reduce the injection nozzles size.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Calculated correction:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. It's strongly recommended to increase LPG injectors size.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Autosetup procedure error

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Can't read error codes from device

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Can't clear device error codes

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Can't read device settings!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Can't switch to LPG mode!

Benzyna Gasoline Gasoline

BENZYNA GASOLINE GASOLINE

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Injection time [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Pressure [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] LPG temperature [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] LPG temp. [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Can't switch to gasoline mode

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Can't switch to AUTO mode

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Can't write settings to device!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Can't reset LPG device!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Can't read device settings from file

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Do you want to restore default settings?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Invalid values.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Should be inserted in ascending or descending order

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Can't write LPG level sensor settings to device

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Can't read LPG level sensor settings from device

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Can't read device version!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Resetting LPG device...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Can't read error codes from device

Brak sygnaBu RPM No RPM signal No RPM signal

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor Error reading pressure sensor

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor Error reading LPG temperature sensor

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Error reading heater temperature sensor

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Error - internal temperature too high

Czujniki Sensors Sensors

Nieznany kod moduBu Unknown module code Unknown module code

ModuB: Module: Module:

, kod bBdu: , error code: , error code:

Wtryskiwacze Injectors Injectors

lub or or

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Can't read device settings!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Reading device settings...

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Can't write settings to device!

Otwrz Open Open

Zapisz jako Save as Save as

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Can't connect to LPG device

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050 sensor

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 ohm sensor

Czujnik rezerwy Reserve Reserve

Inny Other Other

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltage sensor (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Error writting to EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Error reading from EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Error setting EEPROM address

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Error writing struct to EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Error reading struct from EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type EEPROM struct invalid type

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Check sum error in EEPROM

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG Injector 1 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG Injector 2 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG Injector 3 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG Injector 4 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG Injector 5 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG Injector 6 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG Injector 7 error - Current overflow

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG Injector 8 error

Wtryskiwacze Injectors Injectors

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Language not supported

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Can't find language text.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Can't open port Rs232

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Error on port Rs232

Wy[wietlenie Display Display

Ustawienia Configuration Configuration

Autokalibracja Autocalibration Autocalibration

Poprawki Corrections Corrections

Kody bBdw Error codes Error codes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG level sensor

Dane sterownika Device info Device info

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autocalibration aborted

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autocalibation end

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Error - no diagnostic data!

BBd komunikacji No connection No connection

BAD ERROR ERROR

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 coil per cylinder

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 coil per 2 cylinders DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 coil per 3 cylinders

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 coil per 4 cylinders or revolution counter

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 coil per 5 cylinders

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 coil per 6 cylinders

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 coil per 8 cylinders

Inne Other Other

PeBna sekwencja Full sequence Full sequence

Niesekwencja Non sequence Non sequence

PBsekwencja Half sequence Half sequence

Wersja sterownika Device version Device version

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Injectors count

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Work on gasoline

Czas pracy - LPG Work on LPG Work on LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor Mixture poor

Mieszanka bogata Mixture rich Mixture rich

Postp Progress Progress

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Pressure intake [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Injection time [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Corrections [%]

Mapa wtryskw Injection map Injection map

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Starting communication with device...

Wy[wietlenie Display Display

Konfiguracja Settings Settings

Autokalibracja Autocalibration Autocalibration

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Create map

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Corrections

Kody bBdw Error codes Error codes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG level sensor

Informacje o sterowniku Device info Device info

Narzdzia serwisowe Service tools Service tools

Data produkcji Date of production Date of production

Data monta|u Date of mount Date of mount

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Mounting service name

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG injectors size [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Engine capacity [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Switching to gasoline...

Normalna Normal Normal

Rozszerzona Extended Extended

Menu gBwne Main menu Main menu

WyBczony Disabled Disabled

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Other - low resistance

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Other - high resistance

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltage - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Starting communication with device...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Updating device firmware...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version?

Kasuj poprawki Clear Clear

OBD OBD OBD

Typ poBczenia Connection type Connection type

OBD poBczone OBD enable OBD enable

Nastawy szybkie Fast fuel trim Fast fuel trim

Nastawy wolne Slow fuel trim Slow fuel trim

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Reading corrections from OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Adjusting OBD corrections

Maksymalne korekty z OBD Maximum corrections from OBD Maximum corrections from OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Correction for cylinders

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Correction from Bank 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Correction from Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Neutral point

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Read OBD errors

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Clear OBD errors

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Can't read OBD errors!

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Do You want to clear all OBD errors?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Can't clear OBD errors!

WBczone Enabled Enabled

WyBczone Disabled DisabledBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Error - gas temperature too low

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Injectors nozzle size

Moc [KM] Power [HP] Power [HP]

Ilo[ cylindrw Cylinders count Cylinders count

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Gasoline injection type

Oblicz Calculate Calculate

Mapa ze sterownika Map from controller Map from controller

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Points count - gasoline

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Points count - gas

Kasuj benzyn Clear gasoline map Clear gasoline map

Kasuj gaz Clear gas map Clear gas map

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Max. engine load [ms]

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimal gas temperature [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals RPM from petrol injector signals

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automatic mapping

okresowo co przebieg with interval with interval

pozostaBo next for next for

Jednorazowo Single mode Single mode

Okresowo Periodical mode Periodical mode

Podzakresy Points in ranges Points in ranges

Oscyloskop Oscilloscope Oscilloscope

Zamknij Close Close

Start i zapis wykresu Start and Record Start and Record

Odczyt wykresu Read Read

Podci[nienie Vacuum Vacuum

Wtrysk cigBy Continuous inj. Continuous inj.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Device is in bootloader mode and need to be reprogramed

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controllerSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. The process of new firmware uploading is in progress now.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller A new firmware version is avaiable for this controller

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 From petrol injectors - divided by 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 From petrol injectors - divided by 2

Mapowanie Mapping MappingRcznie Manual Manual

Automatycznie Automatic Automatic

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive InactiveKorekty Corrections Corrections

Korekta [%] Corrections [%] Corrections [%]

Temperatura Temperature Temperature

Temperatura [C] Temperature [C] Temperature [C]

SkBad gazu Gas composition Gas composition

Korekty skBadu gazu Gas composition correction Gas composition correction

SkBad gazu [V] Gas composition [V] Gas composition [V]Czujnik Sensor Sensor

BBdy Errors Errors

Serwis Service ServiceMapa Map MapFiDski Finnish Finnish

Czeski Czech Czech

SBoweDski Slovenian SlovenianUstawienia fabryczne Factory settings Factory settingsKalibracja po 1 cylindrze Calibarion per one cylinder Calibarion per one cylinder


Versus_V-TEC_3_0_OBD.zip > German.csv

??Jazda Start Start

Stop Stop Stop

Policz korekty Calculate correction Korrekturberechnung

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Unterdruck [kPa]

Wczytaj z urzdzenia Read from device Steuergert auslesen

Kasuj Clear errors Fehler lschen

Typ paliwa Fuel type Kraftstoff

Obroty przeBczania Switching RPM Mindestdrehzahl fr automatisches Umschalten auf LPG

Temperatura przeBczania [C] Switching temperature [C] Mindesttemperatur fr automatisches Umschalten auf LPG [C]

Opznienie przeBczania [sek] LPG switch delay [sec] Mindestzeit fr automatische Umschaltung auf LPG [sek]

SygnaB obrotw RPM signal RPM-Signal

Typ sondy Lambda Lambda type Sondenart

Ci[nienie reduktora [kPa] Pressure [kPa] Druck [kPa]

Ci[nienie przeBczania na benzyn [kPa] Switch to gasoline when pressure below [kPa] Druck beim Umschalten auf Benzin [kPa]

U[rednianie ci[nienia [sek] Pressure average [sec] Toleranzzeit bei Umschaltdruck auf Benzin [sek]

Wtryskiwacze LPG LPG injector type LPG-Einspritzdsenart

Rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG LPG injectors warming LPG-Einspritzdsenerwrmung

Wtryskiwacze benzynowe zaBczane sygnaBem +12 V Gasoline injectors acivated by +12V signal Aktiviere Benzineinspritzdsen bei +12V

Minimalny czas wtrysku LPG [ms] Minimal LPG time [ms] Minimale LPG-Einspritzungszeit [ms]

Sygnalizacja buzera Buzzer signalization Summersignal

Typ czujnika ci[nienia Type of pressure sensor MAP-Sensortyp

Ustawienia zaawansowane Advanced settings Erweiterte Einstellungen

Sekwencyjne przeBczanie cylindrw [sek] Sequential Switching of the cylinders [sec] Wechseln nach Benzin/Gas berschneidung [sec]

ObsBuga wtrysku cigBego benzyny Enable petrol injectors full opening mode Bedienung der stndigen Benzineinspritzung

Czas rozgrzewania wtryskiwaczy Injector warming up time Anwrmzeit der Injektoren

ObsBuga cut-off na benzynie Enable Cut-off exit through petrol Einstellung Benzin bei cut-off

Ci[nienie przy cut-off Cut-off pressure Druck bei cut-off

Powrt na gaz Return to gas auf Gas umschalten

Cz. temp. reduktora Reducer temp. sensor Temperatursensortyp Verdampfer

Cz. temp. gazu Gas temp. sensor Temperatursensortyp LPG

Maks. obroty Max RPM Umschalten auf Benzin ab [RPM]

Min. obroty gazu Min. RPM on Gas Umschalten auf Benzin unter [RPM]

Ignorowanie impulsw benzynowych poni|ej [ms] Ignoring the petrol opening signal below [ms] Ignorierung der Impulse der Benzinsteuerung unter [ms]

Typ sterowania wtrysku benzynowego Gasoline injection type Benzineinspritzdsenart

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal RPM-Signal

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Fast-Modus

Stop Stop Stoppen

Start Autocalibration Autokalibrierung

Poprawka (ms) Correction(ms) Korrektur(ms)

BBd komunikacji No connection Keine verbindung

BENZYNA Gasoline Benzin

Czas benz. T. gasoline Benzin-Zeit

Czas LPG T. LPG LPG-Zeit

RPM RPM RPM

T. reduktora Heater temp. Erhitzertemp.

T. gazu Gas temp. Gastemperatur.

Napicie Voltage Spannung

Ci[nienie Pressure Druck

Lambda Lambda Lambda

BENZYNA Gasoline Benzin

LPG LPG LPG

AUTO AUTO AUTO

BAD ERROR FEHLER

Wpisz Write to device Im Gert speichern

Wskazanie Reading Anzeige

Kalibracja Calibration Kalibrierung

Typ czujnika Sensor type Messfhlertyp

Przegld Inspection Inspektion

Ustaw Set Einstellungen vornehmen

Czas jazdy pozostaBy do przegldu Time left for next inspection Inspektionsintervall [km]

Kasuj dane monta|owe Clear installation data Losche InstalationDaten

ZmieD dane monta|owe Change installation data Andere Instalationdaten

Aktualizacja sterownika... Device update... Aktualisierung der Steuereinheit...

PrzeBczanie wybranego wtryskiwacza na zasilanie benzyn Switch selected Injectors on GASOLINE Selektive Zylinderumschaltung zwischen Benzin/LPG

VERSUS - Brak poBczenia ze sterownikiem No connection with LPG device Keine Verbindung mit dem Gert

Nie mo|na nawiza poBczenia ze sterownikiem. Can't connect to device using any COM port. Keine Verbindung mit der Steuereinheit mittels COM-Schnittstellen.

Tryb bez poBczenia Run without connection Ohne Verbindung starten

Tryb demonstracyjny Run demo mode Im Demomodus starten

Dane monta|u Installation data Installationsdaten

Data monta|u Set-up date Installationsdaten

Nazwa zakBadu montujcego (max. 8 znakw) Mounting service name (max. 8 chars.) Name des einbauenden Monteurs

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG einspritzduse grosse [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Motor-Hubraum [cm3]

VERSUS - Podaj hasBo VERSUS - Enable hidden features VERSUS - Entblockung

Podaj hasBo: This action needs password: Fr den Vorgang ist das Kennwort notwendig:

Plik File Datei

Wczytaj ustawienia z pliku... Read settings from file... Einstellungen aus der Datei einlesen

Zapisz ustawienia do pliku... Save settings to file... Einstellungen in Datei speichern

Wyj[cie Exit Ausgang

Jzyk Language Sprache

Polski Polish Polnisch

Angielski English Englisch

Rosyjski Russian Russisch

WBoski Italian Italienisch

Niemiecki German Deutsch

Tajski Thai Thailndisch

Turecki Turkish Turkish

HiszpaDski Spanish Spanish

Portugalski Portuguese Portuguese

ChiDski Chinesse Chinesse

Grecki Greek Griechisch

Dokumentacja Documentation Dokumentation

Dokumentacja... Documentation... Dokumentation...

O programie Info Infos

O programie VERSUS... About program VERSUS... ber Programm VERSUS...

Czas benz. T. gasoline Benz. zeit

Dodaj... Add... Zugabe...

Dodaj: Add: Zugabe:

Odejmij... Decrease Abnahme...

Odejmij: Decrease: Abnahme:

Wstaw... Set... Einstellen...

Wstaw: Set value: Einstellen:

Nastpny przegld Another service/Inspection Inspektionsintervall

Przegld za: Time left for next inspection: Nchste Inspektion in:

Uwaga: obliczony czas zakBada [redni prdko[ 50 km/h Attention: Calculated time assumes average speed 50km/h Achtung: Errechnete Zeit bernimmt Durchschnittsgeschwindigkeit von 50km/h

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Gasbetrieb nach abgelaufener Servicezeit nicht mglich

Ustal stabilne obroty Set stable RPM Leerlauf einstellen

BBd - Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Error - Can't read settings from device! Fehler -Die Einstellungen konnten aus dem Gert nicht geladen werden!

BBd - Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Error - Can't write settings to device! Fehler -Die Einstellungen konnten im Gert nicht gespeichert werden!

BBd - Nie mo|na przeBczy na benzyn! Error - Can't switch to gasoline Fehler - Es kann auf Benzin nicht umgeschaltet werden

BBd - Nie mo|na pobra czasu wtr. benzynowego! Error - Can't read gasoline injection time Fehler - Die Benzineinspritzungszeit kann nicht gelesen werden!

BBd - Nie mo|na przeBczy na LPG! Error - Can't switch to LPG Fehler - Es kann auf LPG nicht umgeschaltet werden!

BBd - za niskie ci[nienie Error - Gas pressure too low Fehler - Gasdruck ist zu niedrig

Wyliczono zbyt maB poprawk. Calculated correction too small. Zu kleine Korrektur errechnet.

Poprawki powinny by z zakresu od 0.5ms do 2.5ms. Correction should be from 0.5ms to 2.5ms range. Die Korrekturen sollen im Bereich von 0.5ms bis 2.5ms liegen.

Nale|y zmieni wtryskiwacze na mniejsze. Please reduce the injection nozzles size. Man soll die Durchmesser der Dsen verkleinern.

Wyliczona poprawka: Calculated correction: Errechnete Korrektur:

Nale|y zmieni wtryskiwacze na wiksze. It's strongly recommended to increase LPG injectors size. Einspritzdsen sind mit Grsseren zu ersetzen.

nie mie[ci si w zalecanym zakresie od 0.5ms do 2.5ms. is out of recommended range 0.5ms to 2.5ms. liegt auerhalb vom empfohlenen Bereich von 0.5ms bis 2.5ms.

BBd procedury autoustawiania. Wszystkie warto[ci [rednie zostaBy odrzucone Autocalibration procedure error. All meaning values are discarded. Autokalibrierungsablauffehler. Alle Mittelwerte wurden abgelehnt.

BBd wykonania procedury autoustawiania Autosetup procedure error Autoeinstellungsablauffehler

Nie mo|na wczyta bBdw urzdzenia Can't read error codes from device Die Einrichtungsfehler knnen nicht eingelesen werden

Nie mo|na skasowa bBdw urzdzenia Can't clear device error codes Die Einrichtungsfehler knnen nicht gelscht werden

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD z urzdzenia! Can't read device settings! Die Einstellungen konnten aus dem Gert nicht geladen werden!

Nie powiodBo si przeBczenie na LPG! Can't switch to LPG mode! Das Umschalten auf LPG konnte nicht realisiert werden!

Benzyna Gasoline Benzin

BENZYNA GASOLINE BENZIN

Czas wtrysku [ms] Injection time [ms] Einspritzungszeit [ms]

Ci[nienie [kPa] Pressure [kPa] Druck [kPa]

Temperatura LPG [C] LPG temperature [C] LPG-Temperatur [C]

T. LPG [C] LPG temp. [C] LPG-Temp. [C]

RPM x 1000 RPM x 1000 RPM x 1000

Sonda Lambda [V] Lambda [V] Sonde Lambda [V]

Nie powiodBo si przeBczenie na benzyn! Can't switch to gasoline mode Es konnte auf den Benzinmodus nicht umgeschaltet werden!

Nie powiodBo si przeBczenie w tryb AUTO! Can't switch to AUTO mode Es konnte auf den Automodus nicht umgeschaltet werden!

Nie powiodBo si ustawienie urzdzenia! Can't write settings to device! Das Gert konnte nicht eingestellt werden!

Nie powiodBo si zresetowanie urzdzenia! Can't reset LPG device! Das Gert konnte nicht zurckgestellt werden!

Nie mo|na wczyta ustawieD z pliku Can't read device settings from file Die Einstellungen knnen aus der Datei nicht eingelesen werden

Czy chcesz przywrci ustawienia fabryczne? Do you want to restore default settings? Mchten Sie die vorgegebenen Einstellungen wiederherstellen?

NieprawidBowe warto[ci. Invalid values. Falsche Werte.

Powinny by wprowadzone w porzdku rosncym lub malejcym. Should be inserted in ascending or descending order Sie sollen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge eingefhrt werden.

Nie mo|na wpisa ustawieD czujnika poziomu gazu do urzdzenia Can't write LPG level sensor settings to device Die Einstellungen der Gasvorratsanzeige knnen im Gert nicht gespeichert werden

Nie mo|na wczyta ustawieD czujnika poziomu gazu z urzdzenia Can't read LPG level sensor settings from device Die Einstellungen der Gasvorratsanzeige knnen aus dem Gert nicht eingelesen werden

Nie powiodBo si odczytanie wersji urzdzenia! Can't read device version! Die Version des Gertes kann nicht abgelesen werden!

Resetowanie sterownika LPG... Resetting LPG device... Neueinstellung der LPG-Steuereinheit...

Nie mo|na pobra kodu bBdw. Can't read error codes from device Der Fehlerkode kann nicht abgelesen werden.

Brak sygnaBu RPM No RPM signal Kein RPM-Signal vorhanden

BBd czujnika ci[nienia Error reading pressure sensor MAP-Sensor: unplausibles Signal

BBd czujnika temperatury LPG Error reading LPG temperature sensor LPG - Temperatursensor: unplausibles Signal

BBd czujnika temperatury ogrzewacza LPG Error reading heater temperature sensor Verdampfertemperatursensor: unplausibles Signal

BBd - niskie napicie zasilania sterownika. Error - supply voltage too small. Check main supply fuse. Versorgungsspannung zu gering. Bitte Hauptsicherung kontrollieren.

BBd czujnika temperatury wewntrznej sterownika Error - internal temperature too high Interne Steuergerttemperatur zu hoch

Czujniki Sensors Messfhler

Nieznany kod moduBu Unknown module code Unbekannter Modulkode

ModuB: Module: Modul:

, kod bBdu: , error code: , Fehlerkode:

Wtryskiwacze Injectors Einspritzdsen

lub or oder

Nie powiodBo si wczytanie ustawieD urzdzenia! Can't read device settings! Die Gerteinstellungen konnten nicht abgelesen werden!

Wczytywanie ustawieD z urzdzenia... Reading device settings... Die Einstellungen aus dem Gert einlesen

Nie powiodBo si wpisanie ustawieD do urzdzenia! Can't write settings to device! Die Einstellungen konnten im Gert nicht gespeichert werden!

Otwrz Open ffnen

Zapisz jako Save as Speichern als

Nie mo|na nawiza komunikacji z urzdzeniem LPG Can't connect to LPG device Keine Verbindung mit dem LPG-Gert mglich

Czujnik VERSUS/AEB1050 VERSUS/AEB1050 sensor VERSUS/AEB1050-Messfhler

Czujnik 90 ohm 90 ohm sensor 90 Ohm-Messfhler

Czujnik rezerwy Reserve Vorratsanzeige

Inny Other Anderer

Czujnik napiciowy (CNG) Voltage sensor (CNG) Voltage sensor (CNG)

BBd zapisu do pamici EEPROM Error writting to EEPROM Speicherfehler im EEPROM

BBd odczytu z pamici EEPROM Error reading from EEPROM Ablesefehler aus dem EEPROM

BBd ustawienia adresu pamici EEPROM Error setting EEPROM address Einstellungsfehler der EEPROM-Adresse

BBd zapisu struktury do pamici EEPROM Error writing struct to EEPROM Speicherfehler der Struktur im EEPROM

BBd odczytu struktury z pamici EEPROM Error reading struct from EEPROM Ablesefehler der Struktur aus dem EEPROM

BBdny typ struktury pamici EEPROM EEPROM struct invalid type Fehlstrukturart des EEPROMs

BBd sumy kontrolnej w pamici EEPROM Check sum error in EEPROM Kontrollsummenfehler

BBd wtryskiwacza LPG 1 - Przekroczenie prdu LPG Injector 1 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 1

BBd wtryskiwacza LPG 2 - Przekroczenie prdu LPG Injector 2 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 2

BBd wtryskiwacza LPG 3 - Przekroczenie prdu LPG Injector 3 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 3

BBd wtryskiwacza LPG 4 - Przekroczenie prdu LPG Injector 4 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 4

BBd wtryskiwacza LPG 5 - Przekroczenie prdu LPG Injector 5 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 5

BBd wtryskiwacza LPG 6 - Przekroczenie prdu LPG Injector 6 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 6

BBd wtryskiwacza LPG 7 - Przekroczenie prdu LPG Injector 7 error - Current overflow LPG-Einspritzdsenfehler 7

BBd wtryskiwacza LPG 8 - Przekroczenie prdu LPG Injector 8 error LPG-Einspritzdsenfehler 8

Wtryskiwacze Injectors Einspritzdsen

Taki jzyk nie jest obsBugiwany. Language not supported Die Sprache wird nicht untersttzt

Nie mo|na znalez |danego tekstu. Can't find language text. Kein Text kann gefunden werden.

Nie mo|na otworzy portu RS. Can't open port Rs232 Der RS-Port kann nicht geffnet werden.

Nie mo|na wykona operacji na RS. Error on port Rs232 Keine Operation mit dem RS-Port mglich.

Wy[wietlenie Display Werte

Ustawienia Configuration Einstellungen

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrierung

Poprawki Corrections Korrekturen

Kody bBdw Error codes Fehlerkodes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG-Vorratsanzeige

Dane sterownika Device info Steuereinheitsdaten

Autokalibracja przerwana Autocalibration aborted Autokalibrierung unterbrochen

Autokalibracja zakoDczona Autocalibation end Autokalibrierung beendet

BBd - Brak diagnostyki! Error - no diagnostic data! Fehler - keine Diagnostik vorhanden!

BBd komunikacji No connection Keine Verbindung

BAD ERROR FEHLER

1 cewka na 1 cylinder 1 coil per cylinder 1 Spule pro 1 Zylinder

1 cewka na 2 cylindry 1 coil per 2 cylinders DIS 1 Spule pro 2 Zylinder DIS

1 cewka na 3 cylindry 1 coil per 3 cylinders 1 Spule pro 3 Zylinder

1 cewka na 4 cylindry 1 coil per 4 cylinders or revolution counter 1 Spule pro 4 Zylinder oder Tourenzhler

1 cewka na 5 cylindrw 1 coil per 5 cylinders 1 Spule pro 5 Zylinder

1 cewka na 6 cylindrw 1 coil per 6 cylinders 1 Spule pro 6 Zylinder

1 cewka na 8 cylindrw 1 coil per 8 cylinders 1 Spule pro 8 Zylinder

Inne Other Andere

PeBna sekwencja Full sequence Vollsequenz

Niesekwencja Non sequence Nichtsequenz

PBsekwencja Half sequence Halbsequenz

Wersja sterownika Device version Steuereinheitsversion

Ilo[ wtryskiwaczy Injectors count Anzahl der Einspritzdsen

Czas pracy - benzyna Work on gasoline Arbeitsdauer fr Benzin

Czas pracy - LPG Work on LPG Arbeitsdauer fr LPG

godz h h

min min min

Mieszanka uboga Mixture poor armes Gemisch

Mieszanka bogata Mixture rich reiches Gemisch

Postp Progress Ausrichtung

Podci[nienie [kPa] Pressure intake [kPa] Unterdruck [kPa]

Czasy wtryskw [ms] Injection time [ms] Einspritzzeiten [ms]

Poprawki [%] dla czasw wtryskw Corrections [%] Korrekturen [%]

Mapa wtryskw Injection map Injection map

Aczenie ze sterownikiem... Starting communication with device... Kommunikation mit dem Gert aufnehmen...

Wy[wietlenie Display Werte

Konfiguracja Settings Einstellungen

Autokalibracja Autocalibration Autokalibrierung

Autokalibracja w czasie jazdy Create map Kartierung

Rczna modyfikacja mieszanki Corrections Korrekturren

Kody bBdw Error codes Fehlerkodes

Czujnik poziomu LPG LPG level sensor LPG-Vorratsanzeige

Informacje o sterowniku Device info Steuereinheitsdaten

Narzdzia serwisowe Service tools Service tools

Data produkcji Date of production Herstellungsdatum

Data monta|u Date of mount Installationsdaten

Nazwa zakBadu montujcego Mounting service name Name des einbauenden Monteurs

Rozmiar wtryskiwaczy LPG [mm] LPG injectors size [mm] LPG einspritzduse grosse [mm]

Pojemno[ silnika [cm3] Engine capacity [cm3] Motor-Hubraum [cm3]

PrzeBczenie na benzyn... Switching to gasoline... Switching to gasoline...

Normalna Normal NORMAL

Rozszerzona Extended ERWEITERT

Menu gBwne Main menu Main menu

WyBczony Disabled ausgeschaltet

Inny - niska rezystancja Other - low resistance Anderer - niedrige Resistenz

Inny - wysoka rezystancja Other - high resistance Anderer - hohe Resisten

Napiciowy - CNG Voltage - CNG Voltage - CNG

Nawizanie poBczenia z urzdzeniem... Starting communication with device... Verbindung zum Gassteuergert wird hergestellt...

Aktualizowanie firmware sterownika... Updating device firmware... Aktualisierung der Firmensoftware der Steuereinheit...

Wersja sterownika jest nowsza ni| wersja pliku firmware.\nCzy chcesz zaprogramowa sterownik starsz wersj? Device firmware version is newer than firmware file version.\nDo You want to programm older version? Steuergertefirmware ist neuer als die Firmware aus der Datei.\nMchten Sie eine ltere Version aufspielen?

Kasuj poprawki Clear Korrekturen lschen

Szybkie przej[cie (ciepBy silnik) Fast switch (engine hot) Schnelles umschalten wenn Motor warm

Po przekroczeniu czasu nie zezwalaj na prac na gazie After service interval gas mode not allowed Nach Serviceinterval LPG Betriebsart nicht genehmigt

OBD OBD OBD

Poziom sygnaBu obrotw RPM signal Drehzahlsignal

Typ poBczenia Connection type Verbindungs Type

OBD poBczone OBD enable OBD eingeschaltet

Nastawy szybkie Fast fuel trim Lambda kurzzeit

Nastawy wolne Slow fuel trim Lambda langzeit

Lambda przed katalizatorem Lambda 1 Lambda 1

Lambda za katalizatorem Lambda 2 Lambda 2

Lambda 1 Lambda 1 Lambda 1

Lambda 2 Lambda 2 Lambda 2

Bank1 Bank1 Bank1

Bank2 Bank1 Bank1

Czytanie korekt z OBD Reading corrections from OBD Lese Korrektur OBD

Aktualizowanie korekt OBD Adjusting OBD corrections Einstellung Korrektur OBD

Maksymalne korekt z OBD Maximum corrections from OBD Maximum Korrektur OBD

Korekta dla cylindrw Correction for cylinders Korrektur Zylinder

Korekta z Bank 1 Correction from Bank 1 Korrektur Bank 1

Korekta z Bank 2 Correction from Bank 2 Korrektur Bank 2

Punkt neutralny Neutral point Neutraler Punkt

Wyliczona korekta OBD Bank 1 Calculated OBD corrections Bank 1 Berechnete Korrektur Bank 1

Wyliczona korekta OBD Bank 2 Calculated OBD corrections Bank 2 Berechnete Korrektur Bank 2

Wczytaj bBdy OBD Read OBD errors Lese OBD-Fehler

Kasuj bBdy OBD Clear OBD errors Lsche OBD-Fehler

Nie mo|na wczyta bBdw OBD! Can't read OBD errors! Kann OBD-Fehler nicht lesen !

Czy chcesz skasowa bBdy OBD? Do You want to clear all OBD errors? Alle OBD-Fehler lschen ?

Nie powiodBo si skasowanie bBdw OBD! Can't clear OBD errors! Kann OBD-Fehler nicht lschen !

WBczone Enabled Eingeschaltet

WyBczone Disabled AusgeschaltetBBd - za niska temperatura gazu Error - gas temperature too low Fehler Gastemp. zu hoch

Rozmiar dysz wtryskiwaczy Injectors nozzle size Dsengre

Moc [KM] Power [HP] Leistung KW (oder PS)

Ilo[ cylindrw Cylinders count Zylinderanzahl

Wtrysk benzyny Gasoline injection type Benzin Typ Einspritzung

Oblicz Calculate Berechnet

Mapa ze sterownika Map from controller Map vom ECU

Ilo[ punktw - benzyna Points count - gasoline Gezhlte Punkte Benzin

Ilo[ punktw - gaz Points count - gas Gezhlte Punkte Lpg

Kasuj benzyn Clear gasoline map Lsche Benzin Map

Kasuj gaz Clear gas map Lsche Lpg Map

Maks. obci|enie [ms] Max. engine load [ms] Max Einspritzzeit (ms)

Min. temperatura gazu [C] Minimal gas temperature [C] Minimale Gastemp. [C]

Ci[nienie benzyny - strategia Ford, Volvo Gasoline pressure - FORD, VOLVO strategy Benzindruck-Ford, Volvo System

Po obliczeniu korekt zebrana mapa gazowa zostanie skasowana. Czy chcesz kontynuowa? After calculating corrections collected gas map will be cleared. Do You want to continue? Nach errechneter Korrektur wird das Gaskennfeld gelscht. Mchten Sie fortfahren?

Obroty z wtryskiwaczy benzynowych RPM from petrol injector signals Drehzahl ber Benzininjektorsignal

Mapowanie automatyczne Automatic mapping Automatisches Kennfeld

okresowo co przebieg with interval Mit Intervall

pozostaBo next for Weiter

Jednorazowo Single mode Einzelmodus

Okresowo Periodical mode Periodischer Modus

Podzakresy Points in ranges Punkte in Bereichen

Oscyloskop Oscilloscope Oszilloskop

Zamknij Close Schlieen

Start i zapis wykresu Start and Record Starten und aufnehmen

Odczyt wykresu Read Lesen

Podci[nienie Vacuum Unterdruck

Wtrysk cigBy Continuous inj. Kontinuierliche EinspritzungSterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania Device is in bootloader mode and need to be reprogramed Steuergert ist im Lademodus und muss neu programmiert werden.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Neue Firmware fr dieses Steuergert verfgbar.Sterownik nie jest poprawnie zaprogramowany i wymaga przeprogramowania. Device is in bootloader mode and need to be reprogramed. Steuergert ist im Lademodus und muss neu programmiert werden.

Proces aktualnie jest w toku. The process of new firmware uploading is in progress now. Neue Firmware wird aufgespielt.

Prosz nie wyBcza silnika i poczeka do momentu ukoDczenia reprogramowania sterownika. Please do not turn off the engine and wait until the completion of reprogramming the controller. Motor bitte nicht ausschalten bis Neuprogrammierung beendet ist.

Dostpna jest nowsza wersja firmware dla sterownika A new firmware version is avaiable for this controller Neue Firmware fr dieses Steuergert verfgbar.

Z wtryskiwaczy - podziaB 1 From petrol injectors - divided by 1 Von Benzininjektoren - geteilt durch 1

Z wtryskiwaczy - podziaB 2 From petrol injectors - divided by 2 Von Benzininjektoren - geteilt durch 2

Mapowanie Mapping KartierungRcznie Manual Manuell

Automatycznie Automatic Automatisch

Automatycznie-VERSUS SCS Automatic-VERSUS SCS Automatisch-VERSUS SCS

Nieaktywne Inactive ausgeschaltet

Korekty Corrections Korrekturen

Korekta [%] Corrections [%] Korrekturen [%]

Temperatura Temperature Temperatur

Temperatura [C] Temperature [C] Temperatur [C]

SkB