Instrukcja_obs__ugi_-_Renault_Scenic_II_-_POL.pdf

Instrukcja obsługi Renault Scenic II - PL

Witam. Instrukcja obsługi po polsku do Renaul Scenic II.


Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

SCENIC
( www.renault.com.pl )

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NU 776-6 - 82 01 019 185 - 09/2008 - Edition polonaise

SiteWeb PLK

?8201019185ë?îä AB

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 4 de Couv

PLK

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 EUR / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 -- SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 1 de Couv

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

Cyan

zaleca ELF

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

4 PROSTE CZYNNO C I*
MAJ CE NA CELU ZAPEWNIENIE W ASNEGO BEZPIECZE STWA

ELF opracowuje dla RENAULT pe n gam
olejów: oleje silnikowe, oleje do skrzy
mechanicznych i automatycznych.

Uwaga: w celu zapewnienia optymalnego dzia ania silnika,
u ywanie danego typu oleju mo e by ograniczone do
niektórych wersji pojazdów. Szczegó owe informacje znajd
Pa stwo w ksi ce przegl dów.

1

2

o Nale y zawsze zapina
pas bezpiecze stwa,
- nawet podczas
pokonywania
niewielkich odcinków
- równie w przypadku,
gdy pojazd jest
wyposa ony w
poduszki powietrzne.

Dzi ki do wiadczeniom zdobytym podczas
bada prowadzonych dla potrzeb Formu y 1,
oleje te s opracowywane w oparciu o
wysoko zaawansowane technologie.
Aktualizowana przy udziale s u b technicznych
RENAULT, gama ta doskonale odpowiada wymaganiom
pojazdów produkowanych przez RENAULT.
Oleje ELF wp ywaj znacz co na osi gi
Pa stwa pojazdu.

o Nale y si upewni , czy
wszyscy pasa erowie,
równie ci, którzy
siedz na miejscach
tylnych, zapieli pasy
bezpiecze stwa.

o Dzieci powinny
zawsze podró owa
przypi te pasami z
u yciem zabezpiecze
dostosowanych do ich
wagi i wzrostu (fotelik,
fotelik z obudow ...).

3

4

o Nale y wykona
regulacj wysoko ci pasa
stosownie do wzrostu.

o Przedmioty lub ci kie
baga e nale y u o y
na dnie baga nika.

o Nale y wykona regulacj
nachylenia oparcia,
pami taj c, e pas
powinien znajdowa
si jak najbli ej cia a.

o W strefie adunkowej,
podczas przewo enia
towarów, powinny
one by równomiernie
roz o one mi dzy
praw i lew stron .

o Uwaga! Je li samochód
jest wyposa ony w
o Nale y wykona
poduszk lub poduszki
regulacj zag ówka:
powietrzne pasa era
górna cz
zag ówka =
z przodu, które mo na
górna cz
g owy.
od czy , nale y to zrobi
Zag ówek powinien
przed zainstalowaniem
si znajdowa jak
fotelika dla dziecka ,,ty em
najbli ej g owy.
do kierunku jazdy".

* Uwaga: niniejsze czynno ci nie stanowi wyczerpuj cej listy. W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji patrz instrukcja obs ugi.

RENAULT zaleca oleje posiadaj ce homologacj ELF przy uzupe nianiu poziomu i wymianie oleju silnikowego.
Nale y skontaktowa si z Autoryzowanym Partnerem RENAULT lub odwiedzi stron
www.lubricants.elf.com
The oil born in Formula One

Elf PLK

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 2 de Couv

4 Gestes PLK

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 3 de Couv

Witamy w gronie użytkowników samochodów naszej marki
Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji samochodu zawiera cenne dla Państwa informacje, dzięki którym:
- poznacie swój samochód, co pozwoli Wam w optymalny sposób wykorzystać zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania techniczne.
- zapewnicie najlepsze warunki eksploatacji pojazdu, poprzez dokładne przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących jego obsługi.
- nie tracąc cennego czasu poradzicie sobie we własnym zakresie z czynnościami, które nie wymagają odwoływania się do pomocy fachowca.
Tych kilka chwil poświęconych na przestudiowanie niniejszej instrukcji zostanie Państwu w pełni zrekompensowane, dzięki możliwości zapoznania się ze wszystkimi zaletami samochodu, funkcjami i nowościami technicznymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, personel techniczny
naszej sieci obsługi pozostaje do Państwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informacji.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z instrukcji, wprowadziliśmy do niej następujący symbol:

Oznacza ryzyko, niebezpieczeństwo lub zalecenie związane z bezpieczeństwem.

Opis modelu prezentowanego w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania
tekstu. Przedstawiono w niej między innymi wszystkie elementy wyposażenia (dostępne w wersji podstawowej lub dodatkowe). Ich obecność w modelu zależy od wersji, dodatkowego wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu.
Instrukcja może zawierać również opis elementów mających się pojawić w samochodzie w najbliższej przyszłości.

Życzymy szerokiej drogi za kierownicą Państwa nowego samochodu.

Przedruk i tłumaczenie, także częściowe, bez pisemnej zgody RENAULT, 92 100 Billancourt 2008 jest zabronione.

0.1

0.2

S

P

I

S

T

R

E

Ś

C

I
Rozdziały

................................................

1

....................................................

2

..............................................................

3

Obsługa ........................................................................

4

Rady praktyczne ..........................................................

5

Dane techniczne

..........................................................

6

Skorowidz alfabetyczny ..............................................

7

Poznajemy samochód
Jazda samochodem
Komfort jazdy

0.3

0.4

Rozdział 1: Poznajemy samochód

Karta RENAULT: informacje ogólne, użytkowanie, zabezpieczenie antywłamaniowe zamków . . . . . . . . . . . .
Drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne blokowanie zamków elementów otwieranych nadwozia podczas jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System blokady rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zagłówki - fotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenia uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przednie pasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tylne pasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zabezpieczenia boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenia uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcja ,,bezpieczeństwo dzieci": informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór mocowania fotelika dla dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaż fotelika dla dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odłączanie-włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejsce kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tablica wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komputer pokładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kierownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Układ wspomagania kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Godzina i temperatura zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lusterka wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sygnały ostrzegawcze dźwiękowe i świetlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja ustawienia reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wycieraczki - Spryskiwacze szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2
1.9
1.15
1.16
1.17
1.20
1.27
1.27
1.31
1.32
1.33
1.34
1.36
1.38
1.42
1.44
1.48
1.54
1.65
1.65
1.66
1.67
1.69
1.70
1.73
1.74
1.77
1.1

24088

KARTY RENAULT: informacje ogólne
1
2

Karta RENAULT umożliwia:

Zasięg działania karty RENAULT

- odblokowanie lub zablokowanie zamków
drzwi i pokrywy bagażnika oraz klapki
wlewu paliwa (patrz następne strony);

Zmienia się on w zależności od otoczenia:
należy zatem uważnie obchodzić się z kartą
RENAULT, by nie spowodować zablokowania lub odblokowania zamków przez przypadkowe wciśnięcie przycisku.

- automatyczne zamykanie szyb i otwieranego dachu, patrz paragrafy ,,elektryczny
podnośnik szyby z funkcją zdalnego sterowania zamykaniem" i ,,dach otwierany
elektrycznie z funkcją zdalnego sterowania zamykaniem" w rozdziale 3 (zależnie
od wersji pojazdu);

3

4

- rozruch silnika - patrz paragraf ,,uruchamianie silnika" w rozdziale 2.

Trwałość baterii karty
1 Odblokowanie wszystkich zamków.
2 Zablokowanie wszystkich zamków.
3 Zablokowanie/Odblokowanie zamka pokrywy bagażnika.
4 Kluczyk zapasowy.

Rada
Nie należy umieszczać karty RENAULT
w miejscach, w których mogłaby ulec
w ygięciu, a nawet przypadkowemu
uszkodzeniu: może się tak zdarzyć na
p rzykład, gdy usiądziemy na karcie
schowanej w tylnej kieszeni ubrania.

1.2

Jest ona zasilana przez baterię, którą należy
wymienić, gdy komunikat ,,Bateria karty do
wymiany" pojawi się na tablicy wskaźników
(patrz paragraf ,,karta RENAULT: bateria", w
rozdziale 5).

Odpowiedzialność kierowcy
Nigdy nie należy opuszczać
pojazdu, jeżeli karta RENAULT
znajduje się wewnątrz, pozostawiając w kabinie dziecko (lub zwierzę). Mogłoby ono uruchomić silnik lub
któryś z elektrycznych elementów wyposażenia, np. podnoszenie szyb, co stwarza ryzyko przytrzaśnięcia części ciała
(szyja, ramię, ręka).
Ryzyko poważnych obrażeń.

24089

KARTY RENAULT: informacje ogólne (ciąg dalszy)

4

5

Wymiana karty RENAULT lub konieczność posiadania karty zapasowej
W przypadku zagubienia karty RENAULT,
jak również gdy zechcą Państwo posiadać kartę zapasową, prosimy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera
RENAULT.

Kluczyk zapasowy wbudowany 4
lub niezależny 5

Sposób użycia kluczyka zapasowego został
opisany w paragrafie ,,blokowanie/odblokowywanie zamków drzwi".

Używa się go w sytuacjach wyjątkowych,
służy on do blokowania lub odblokowywania
zamka przednich drzwi z lewej strony, gdy
karta RENAULT nie działa:

Po uzyskaniu dostępu do samochodu
p rzy pomocy kluczyka zapasowego,
wprowadzić kartę RENAULT do czytnika
w celu uruchomienia silnika.

(zależnie od wersji pojazdu)

W przypadku wymiany karty RENAULT
zachodzi konieczność odprowadzenia
pojazdu do Autoryzowanego Partnera
RENAULT, ponieważ do uruchomienia
urządzenia potrzebny jest pojazd ze
wszystkimi kartami.
Do jednego samochodu można używać
do czterech kart RENAULT.
Gdy karta RENAULT nie działa

- korzystanie z urządzeń działających na
tej samej częstotliwości, co karta;

Należy się upewnić, że bateria jest w
dobrym stanie, odpowiada danemu modelowi oraz że jest prawidłowo włożona.
Okres trwałości baterii wynosi około
dwóch lat.

- zużycie baterii karty RENAULT, rozładowany akumulator...

Patrz paragraf ,,karta RENAULT: baterie"
w rozdziale 5.

- pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym;

1.3

KARTA RENAULT Z NADAJNIKIEM ZDALNEGO STEROWANIA: sposób użycia
24088

1
2
3

Blokowanie zamków drzwi
Wcisnąć przycisk blokujący 2.
Zablokowanie zostaje zasygnalizowane
przez dwa mignięcia świateł awaryjnych
o raz kierunkowskazów bocznych: jeśli
któreś z drzwi lub pokrywa bagażnika są
otwarte lub nieprawidłowo zamknięte, lub
jeśli karta RENAULT pozostała w czytniku,
następuje zablokowanie, następnie szybkie
odblokowanie zamków drzwi i pokrywy bagażnika bez mignięcia świateł awaryjnych i
kierunkowskazów bocznych.

Odblokowanie / Zablokowanie
zamka bagażnika
Odblokowywanie zamków drzwi
Wcisnąć przycisk odblokowujący 1.
Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł
awaryjnych i kierunkowskazów bocznych.
Cechy szczególne (dotyczy niektórych
krajów):
- jednokrotne wciśnięcie przycisku 1 umożliwia odblokowanie zamka tylko drzwi
przednich po stronie kierowcy,

Wcisnąć przycisk 3 w celu odblokowania lub
zablokowania zamka pokrywy bagażnika.
Odblokowanie zamka zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł
awaryjnych i bocznych kierunkowskazów,
jeżeli zamki w pojeździe były zablokowane.
Zablokowanie zamka bagażnika zostaje
zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem
świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów, jeżeli zamki w pojeździe były zablokowane.

- dwukrotne wciśnięcie przycisku 1 umożliwia odblokowanie zamków pozostałych
drzwi.

Przy pracującym silniku przyciski karty
są nieaktywne.
1.4

KARTA RENAULT TYPU ,,WOLNE RĘCE": sposób użycia

2
1
Karta RENAULT typu ,,wolne
ręce"

4

Odblokowanie zamków drzwi i
pokrywy bagażnika

Oprócz funkcji zwykłej karty RENAULT z nadajnikiem zdalnego sterowania, umożliwia
ona bezdotykowe (w trybie wolne ręce):

3

Mając przy sobie kartę RENAULT należy
zbliżyć się do samochodu.

- odblokowanie-zablokowanie elementów
otwieranych nadwozia (drzwi, pokrywy
bagażnika i klapki wlewu paliwa), gdy
karta znajduje się w strefie rozpoznania 1;
- uruchomienie silnika, jeśli karta jest w kabinie (patrz paragraf ,,uruchamianie silnika" w rozdziale 2).

Odblokowanie zamków następuje natychmiast po wsunięciu dłoni pod klamkę 2 jednych z drzwi pojazdu. Naciśnięcie na przycisk 3 lub 4 powoduje odblokowanie samej
pokrywy bagażnika.
Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł
awaryjnych i kierunkowskazów bocznych.

Nigdy nie należy opuszczać
pojazdu, pozostawiając wewnątrz kartę RENAULT.

1.5

KARTA RENAULT TYPU ,,WOLNE RĘCE": sposób użycia (ciąg dalszy)

6

2

Jeżeli kierowca chce sprawdzić prawidłowe
zablokowanie zamków, po dokonaniu zablokowania za pomocą karty RENAULT lub
przycisków 5 znajdujących się na klamkach,
ma on około trzy sekundy, w czasie których
może poruszyć klamkami, nie odblokowując
drzwi.
Potem włączy się ponownie tryb wolne ręce i
każde dotknięcie klamki będzie powodować
odblokowanie zamków.

5
Zablokowanie zamków drzwi i
pokrywy bagażnika
Mając kartę RENAULT przy sobie, gdy drzwi
i pokrywa bagażnika są zamknięte, wcisnąć przycisk 5 znajdujący się na jednej z
klamek 2 lub przycisk 6 na pokrywie bagażnika.
Blokowanie zamków zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych i kierunkowskazów bocznych.
Uwaga: karta RENAULT musi znajdować
się w strefie rozpoznania, aby zablokowanie zamków przy pomocy przycisków było
możliwe.

1.6

Jeżeli jedne drzwi (lub pokrywa bagażnika)
są otwarte lub niedomknięte, albo karta pozostała w czytniku, następuje szybkie zablokowanie/odblokowanie zamków, a światła awaryjne i boczne kierunkowskazy nie
migają.

Odpowiedzialność kierowcy
Nigdy nie należy opuszczać
pojazdu, jeżeli karta RENAULT
znajduje się wewnątrz, pozostawiając w kabinie dziecko (lub zwierzę).
Mogłoby ono uruchomić silnik lub jeden
z elektrycznych elementów wyposażenia (np. podnoszenie szyb), co stwarza
niebezpieczeństwo przycięcia wysuniętej przez okno części ciała (szyja, ramię,
ręce...) Ryzyko poważnych obrażeń.

24088

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWŁAMANIOWE

1

Włączanie
przeciwwłamaniowego
zabezpieczenia zamków
Pojazdy wyposażone w elektryczne podnośniki szyb tylnych:
- wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk 1.
- albo wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk
znajdujący się na zewnętrznych klamkach drzwi, lub w logo na pokrywie bagażnika.

Ç

Zabezpieczenie
przeciwwłamaniowe zamków
drzwi i pokryw
(dotyczy niektórych krajów)

Pozwala ono na zablokowanie zamków
(drzwi, bagażnika i, zależnie od wersji pojazdu, schowka po stronie pasażera) oraz
n a uniemożliwienie otwarcia drzwi za
pomocą klamek wewnętrznych (przypadek
stłuczenia szyby w celu otwarcia drzwi od
wewnątrz).

Pojazdy wyposażone w ręczne
podnośniki szyb tylnych:

2

Przed opuszczeniem pojazdu wcisnąć dolną
część przełącznika 2 (kontrolka wbudowana
w przełącznik zapali się). Wcisnąć górną
część przełącznika w celu odblokowania
zamków.
We wszystkich przypadkach zablokowanie zostaje zasygnalizowane pięciokrotnym mignięciem świateł awaryjnych.
Uwaga: możliwe jest włączenie tej funkcji
poprzez dwukrotne następujące po sobie
naciśnięcia na przyciski na klamkach po tej
samej stronie.

Nigdy nie należy korzystać z
funkcji przeciwwłamaniowego
zabezpieczenia zamków, jeżeli
wewnątrz samochodu pozo stała jakaś osoba!

1.7

24088

KARTA RENAULT Z TRYBEM OGRANICZONEGO DZIAŁANIA

1
2

3
Karta RENAULT z trybem
ograniczonego działania
W niektórych sytuacjach (powierzenie pojazdu osobie trzeciej: parkingowy, pracownik
pomocy drogowej...) użytkownik może ograniczyć działanie karty RENAULT.
Należy zaopatrzyć się w dwie karty. Wsunąć
kartę do czytnika 3, a następnie nacisnąć
jednocześnie na przyciski blokujące 1 i 2 na
drugiej karcie. Następuje wówczas zablokowanie, a potem odblokowanie zamka drzwi
kierowcy.

4

Karta RENAULT wsunięta do czytnika zostaje przełączona na tryb ograniczonego
działania.
Karta RENAULT funkcjonująca w trybie
ograniczonego działania pozwala jedynie na
odblokowanie/zablokowanie zamka drzwi
kierowcy, klapy wlewu paliwa i uruchomienie
pojazdu (schowek po stronie pasażera i pokrywa bagażnika pozostają zamknięte).
W celu wyłączenia ograniczonego trybu
działania należy uruchomić pojazd przy
użyciu karty RENAULT działającej w trybie
zwykłym, nie ograniczonym.

Element sterujący blokowaniem/odblokowywaniem zamków od wewnątrz 4 nie
działa, gdy pojazd jest używany z wykorzystaniem karty RENAULT z trybem
ograniczonego działania.
Istnieje możliwość przełączenia na tryb
ograniczonego działania jednocześnie
tylko jednej karty RENAULT.
W czasie, gdy używana jest karta
RENAULT z trybem ograniczonego działania, druga karta zachowuje wszystkie
swoje funkcje.

1.8

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI
Alarm przypominający o
pozostawieniu karty
W chwili otwarcia drzwi po stronie kierowcy,
jeżeli karta pozostała w czytniku, komunikat
,,wyjmij kartę" pojawia się na tablicy wskaźników i rozlega się sygnał dźwiękowy.

2

Cecha szczególna
Po wyłączeniu silnika, światła i dodatkowe
elementy wyposażenia (radio, klimatyzacja...) nadal działają.
Zostaną one wyłączone w momencie otwarcia drzwi po stronie kierowcy.

1

Otwieranie z zewnątrz

Otwieranie od wewnątrz

Po odblokowaniu zamków lub mając przy
sobie kartę RENAULT typu ,,wolne ręce", pociągnąć za klamkę 1 do siebie.

Pociągnąć za klamkę 2.

Sygnał dźwiękowy informujący
o pozostawieniu zapalonych
świateł

Alarm sygnalizujący otwarte
drzwi lub pokrywę bagażnika
Jeżeli jedne drzwi lub pokrywa bagażnika
są otwarte lub niedokładnie zamknięte, gdy
pojazd osiągnie prędkość około 7 km/h, na
tablicy wskaźników pojawi się komunikat
,,Otwarty bagażnik" lub ,,Otwarte drzwi" (zależnie od przypadku).

W momencie otwarcia drzwi, włącza się
ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, informujący o pozostawieniu zapalonych świateł
w sytuacji, gdy silnik samochodu jest wyłączony.

1.9

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI (ciąg dalszy)

Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach
Kierowca może zablokować
działanie funkcji podnoszenia szyb i, w
zależności od pojazdu, otwierania tylnych drzwi, wciskając przełącznik 3.
Świecenie lampki kontrolnej wbudowanej w przełącznik potwierdza zablokowanie drzwi.

3

Bezpieczeństwo dzieci
Pojazdy wyposażone w przełącznik 3 z
wbudowaną lampką kontrolną
Nacisnąć na przełącznik 3 w celu zablokowania otwierania drzwi tylnych od wewnątrz i działania elektrycznego podnoszenia
tylnych szyb. Zapala się lampka kontrolna
wbudowana w przełącznik.

Zależnie od wersji pojazdu, w
przypadku usterki:
- rozlega się sygnał dźwiękowy;
- na tablicy wskaźników wyświetla się
komunikat;
- nie świeci się wbudowana kontrolka.

1.10

Po odłączeniu akumulatora,
f unkcja blokowania zamków
drzwi tylnych musi zostać przywrócona poprzez naciśnięcie
na przełącznik 3. Funkcja blokowania
działa, kiedy lampka kontrolna jest zapalona.

Odpowiedzialność kierowcy
Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo
krótki czas, dziecko (lub zwierzę), jeżeli
karta Renault znajduje się wewnątrz
pojazdu. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby
w łączając silnik, uruchamiając takie
elementy wyposażenia, jak na przykład
podnośniki szyb lub zablokować zamki
drzwi. W przypadku przycięcia, należy
natychmiast odsunąć szybę, wciskając
odpowiedni przełącznik.
Ryzyko poważnych obrażeń.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI (ciąg dalszy)

5
4

Ç

Inne przypadki

Aby uniemożliwić otwarcie drzwi
tylnych od wewnątrz, wcisnąć przełącznik 4
i sprawdzić od wewnątrz, czy drzwi są zablokowane.

Ręczne blokowanie zamków drzwi
Chcąc uniemożliwić otwarcie tylnych drzwi
od wewnątrz należy przesunąć dźwignię 5
w drzwiach i sprawdzić od środka, czy drzwi
są prawidłowo zablokowane.

Uwaga: w przypadku usterki, komunikat
,,konieczna kontrola blokowania drzwi" wyświetla się na tablicy wskaźników.
Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

1.11

BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW DRZWI
Blokowanie/odblokowywanie
zamków drzwi z zewnątrz
Odbywa się przy użyciu karty RENAULT:
patrz paragrafy ,,karty RENAULT" w roz dziale 1.
W niektórych przypadkach karta RENAULT
może przestać działać:

A

- pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym;
- używanie urządzeń działających na tej
samej częstotliwości, co karta (telefon
komórkowy...);

2

1

- zużycie baterii karty RENAULT, rozładowany akumulator...
Można wtedy:
- skorzystać z kluczyka zapasowego (wbudowanego w kartę lub, zależnie od wersji
pojazdu, niezależnego) w celu otwarcia
przednich drzwi z lewej strony;
- zablokować ręcznie każde z drzwi (patrz
następna strona);
- użyć polecenia blokowania / odblokowywania zamków drzwi?od wewnątrz (patrz
następne strony).

1.12

Używanie zapasowego kluczyka
wbudowanego 2 w kartę
RENAULT
Zdjąć osłonę A na drzwiach przednich
lewych (przy pomocy końcówki kluczyka zapasowego) na wysokości wcięcia 1.
Wykonać ruch skierowany do góry w celu
zdjęcia osłony A.

Wprowadzić kluczyk 2 do zamka i zablokować lub odblokować przednie lewe drzwi.

BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW DRZWI (ciąg dalszy)

4

3
Używanie niezależnego kluczyka
zapasowego 3
(zależnie od wersji pojazdu)

Wprowadzić kluczyk 3 do zamka przednich,
lewych drzwi i zablokować lub odblokować
zamek.

Ręczne blokowanie zamków
drzwi
W przypadku otwartych drzwi, obrócić
śrubę 4 (za pomocą końcówki zapasowego
klucza) i zamknąć drzwi.
Drzwi są zablokowane z zewnątrz.
Otwarcie drzwi będzie możliwe tylko od wewnątrz lub przy pomocy kluczyka zapasowego w przypadku przednich lewych drzwi.

1.13

BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW DRZWI (ciąg dalszy)
Blokowanie zamków bez użycia
karty RENAULT

(np. w przypadku gdy karta RENAULT nie
działa)
Przy wyłączonym silniku i otwartych
drzwiach przednich, wcisnąć i przytrzymać
przełącznik 5 przez?ponad?pięć?sekund..

5

Po zamknięciu drzwi wszystkie zamki zostaną zablokowane.
Odblokowanie zamków w pojeździe z zewnątrz jest możliwe jedynie przy użyciu
karty RENAULT.

Lampka kontrolna informująca o
pozostawieniu otwartych drzwi
lub bagażnika
Po włączeniu zapłonu, lampka wbudowana
w przełącznik 5 informuje kierowcę o stanie
zablokowania drzwi lub pokrywy bagażnika:
- zapalona lampka kontrolna oznacza, że
drzwi i bagażnik są zablokowane;
- lampka zgaszona oznacza, że drzwi lub
bagażnik są odblokowane.
W przypadku zablokowania zamków z zewnątrz, lampka kontrolna świeci się przez
około minutę, po czym gaśnie.

Sterowanie blokowaniem/
odblokowywaniem zamków
drzwi od wewnątrz
Przełącznik 5 steruje jednocześnie zamkami
drzwi, pokrywy bagażnika i klapki wlewu
paliwa oraz, zależnie od wersji pojazdu,
schowkiem po stronie pasażera.
Jeżeli jedne z drzwi (lub pokrywa bagażnika) są otwarte lub niedomknięte, następuje szybkie zablokowanie / odblokowanie
zamków.
W przypadku przewożenia przedmiotów
przy otwartym bagażniku: po wyłączeniu
silnika, wcisnąć i przytrzymać przez ponad
pięć sekund przełącznik 5 w celu zablokowania pozostałych zamków.

1.14

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając wewnątrz
kartę RENAULT.

W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy
pamiętać, że może to utrudnić
ratownikom dostęp do kabiny w
razie wypadku.

AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI I POKRYW PODCZAS JAZDY
Nieprawidłowości w działaniu

W pierwszej kolejności kierowca powinien zdecydować, czy zachodzi potrzeba
włączenia tej funkcji.
Uruchamianie funkcji
Po włączeniu zapłonu, nacisnąć na przycisk 1 centralnego zamka, przytrzymując go
przez około 5 sekund, aż rozlegną się dwa
sygnały dźwiękowe.

1

Wyłączanie funkcji

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w
działaniu (funkcja automatycznego blokowania nie działa, lampka przycisku 1 nie
zapala się w chwili zablokowania zamków,
itp.), należy sprawdzić przede wszystkim,
czy wszystkie drzwi zostały prawidłowo zamknięte. Jeżeli drzwi oraz pokrywa bagażnika są prawidłowo zamknięte, należy udać
się do Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Po włączeniu zapłonu, nacisnąć na przycisk 1 centralnego zamka, przytrzymując go
przez około 5 sekund, aż rozlegnie się jeden
sygnał dźwiękowy.

Zasada działania
Podczas ruszania pojazdem, system automatycznie zablokuje drzwi, natychmiast po
przekroczeniu prędkości około 10 km/h.
Odblokowanie następuje:
W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy
pamiętać, że może to utrudnić
ratownikom dostęp do kabiny w
razie wypadku.

- poprzez naciśnięcie przycisku 1 odblokowania drzwi.
- po zatrzymaniu pojazdu, przy otwarciu
drzwi przednich.
Uwaga: jeżeli drzwi zostały otwarte, nastąpi ich ponowne automatyczne zablokowanie, gdy pojazd osiągnie prędkość
10 km/h.

1.15

SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU
System ten zabezpiecza przed uruchomieniem samochodu przez osobę nie posiadającą karty RENAULT dla danego pojazdu.

1

Zasada działania

2

W chwili uruchomienia silnika, lampka kontrolna 1 świeci się w sposób ciągły przez
kilka sekund, po czym gaśnie (patrz paragraf ,,Uruchamianie silnika" w rozdziale 2).
Jeżeli pojazd nie rozpozna kodu, lampka
czytnika zacznie szybko migać, a uruchomienie pojazdu nie będzie możliwe.
Pojazd zostaje automatycznie zabezpieczony w kilka sekund po wyłączeniu silnika.

Lampki kontrolne
Kontrolka zabezpieczenia pojazdu
Po wyłączeniu silnika lampka kontrolna 1
miga, pojazd jest zabezpieczony.
Lampka kontrolna nieprawidłowości w
działaniu

Wszelka ingerencja lub modyfikacja systemu blokady rozruchu (moduły elektroniczne,
przewody, itp.) może okazać
się niebezpieczna. Powinna ona być
w ykonywana przez Autoryzowanego
Partnera marki.

1.16

Jeżeli po wykonaniu próby uruchomienia silnika, lampka kontrolna nadal miga lub świeci
się w sposób ciągły, oznacza to usterkę systemu.

W przypadku uszkodzenia karty RENAULT
(szybkie miganie czytnika karty 2), należy
skorzystać, jeśli to możliwe, z drugiej karty
RENAULT (otrzymanej przy odbiorze pojazdu).
Należy zwrócić się o pomoc do
Autoryzowanego Partnera marki; jedynie on
jest upoważniony do przeprowadzenia naprawy systemu blokady rozruchu.
W razie wystąpienia zakłóceń w działa niu i/lub nierozpoznania przez pojazd karty
RENAULT typu ,,wolne ręce", należy wprowadzić ją do czytnika 2.

ZAGŁÓWKI PRZEDNIE

A
1

2
Podnoszenie zagłówka

Zdejmowanie zagłówka

Pociągnąć zagłówek do przodu pojazdu równocześnie wysuwając go lub opuszczając.

Należy najpierw odchylić oparcie do tyłu.

Opuszczanie zagłówka
Delikatnie unieść zagłówek.
Popchnąć element sterujący 1 lub unieść
element sterujący 2, następnie opuścić zagłówek, aż do wybranego położenia.
Regulacja nachylenia zagłówka
W niektórych wersjach pojazdów można regulować kąt nachylenia zagłówka. W tym
celu, należy odchylić do przodu lub do tyłu
część przednią A zagłówka aż do uzyskania
pożądanego położenia.

Ustawić zagłówek w górnym położeniu, popchnąć element sterujący 1 lub podnieść
element sterujący 2, następnie unieść zagłówek, aż możliwe będzie jego wyjęcie.
Montaż zagłówka w oparciu fotela
Wsunąć trzpienie do prowadnic (wgłębienia
na trzpieniach, wykorzystywane do ustalania położenia zagłówka muszą być skierowane ku przodowi).
Opuścić zagłówek aż do jego zatrzaśnięcia.

Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezp ieczeństwo jazdy; powinny
one zawsze być prawidłowo
zamontowane i ustawione w oparciach
foteli: odległość zagłówka od głowy powinna być jak najmniejsza, a górna jego
część musi znajdować się jak najbliżej
czubka głowy.

1.17

PRZEDNIE FOTELE
Pochylanie oparcia
nieść uchwyt 3 i pochylić oparcie do żądanego położenia, a następnie zwolnić
uchwyt.

1
2

3

Ustawianie oparcia w pozycji stolika
Zależnie od wersji pojazdu, oparcie po stronie pasażera można złożyć na siedzenie,
uzyskując w ten sposób stolik.
Pociągnąć za uchwyt 3 fotela pasażera i
opuścić całkowicie oparcie.
Ze względów bezpieczeństwa,
regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Przesuwanie do przodu lub do tyłu
Podnieść uchwyt 1 w celu odblokowania
fotela. Po przesunięciu fotela do żądanego
położenia, puścić uchwyt i upewnić się, czy
fotel został zablokowany.

Aby nie utrudniać skuteczności działania pasów bezpie czeństwa, radzimy ułożyć pas
płasko na ramieniu.

Regulacja wysokości siedzenia w fotelu
kierowcy:

Należy pamiętać o dokładnym zablokowaniu oparć foteli.

Pociągnąć dźwignię 2 tyle razy, ile to konieczne:
- do góry, w celu podniesienia siedzenia;
- w dół, w celu obniżenia siedzenia.

1.18

Na podłodze, przy przednim
f otelu, nie powinny znajdować się żadne przedmioty: w
przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się
w kierunku pedałów i uniemożliwić ich
użycie.

PRZEDNIE FOTELE (ciąg dalszy)

4

5

Regulacja kształtu oparcia fotela kierowcy na wysokości lędźwi
Obrócić pokrętłem w celu regulacji 4.

Ogrzewane fotele
Po włączeniu zapłonu, włączyć przełącznik 5
danego fotela. Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat.
Wyposażony w termostat system decyduje,
czy włączenie ogrzewania jest konieczne
czy nie.

1.19

PASY BEZPIECZEŃSTWA
Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim pasażerom zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości
trasy. Ponadto, w poszczególnych krajach
obowiązują różne uregulowania prawne
określające zasady stosowania pasów, z
którymi każdy użytkownik samochodu musi
się zapoznać.
Przed uruchomieniem samochodu:
- należy najpierw odpowiednio ustawić
fotel kierowcy,
- następnie dopasować pasy bezpieczeństwa, by uzyskać jak najlepszą
ochronę.

Ustawienie fotela kierowcy
- Usiąść głęboko w fotelu (po zdjęciu
płaszcza, kurtki...). Jest to istotne dla odpowiedniego ustawienia kręgosłupa.
- Ustawić odległość fotela od pedałów.
Siedzenie powinno być na tyle odsunięte, aby umożliwić wciśnięcie do oporu
pedału sprzęgła. Oparcie fotela powinno
być ustawione w ten sposób, by ramiona
pozostawały lekko zgięte.
- Ustawić pozycję zagłówka. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, górna
część zagłówka musi znajdować się na
wysokości czubka głowy.
- Ustawić wysokość siedzenia. Ta regulacja pozwala na uzyskanie optymalnego
pola widzenia podczas jazdy.
- Ustawić położenie kierownicy.

1

2
Regulacja pasów
bezpieczeństwa
Oprzeć się wygodnie.
Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią.

Niewłaściwie wyregulowane
p asy bezpieczeństwa mogą
stać się przyczyną poważnych
obrażeń w razie wypadku.
Nawet kobiety w ciąży powinny zapinać
pasy. W takim przypadku należy jednak
zwrócić uwagę, aby pas nie uciskał nadmiernie dolnej części brzucha nie zostawiając jednakże zbyt dużego luzu.

1.20

Pas biodrowy 2 musi płasko przylegać do
miednicy, zachodząc na uda.
Pas powinien możliwie jak najdokładniej
przylegać do ciała. Np.: unikać jazdy w
zbyt grubych ubraniach i umieszczania pod
pasem jakichkolwiek przedmiotów.

PASY BEZPIECZEŃSTWA (ciąg dalszy)
W przypadku całkowitego zablokowania
pasa:
- wolno lecz zdecydowanie pociągnąć za
taśmę, aby wyciągnąć około 3 cm;

3

1

6

Regulacja wysokości położenia
pasa bezpieczeństwa
Posłużyć się przyciskiem 3, blokując go na
takiej wysokości, która zapewni położenie
pasa obojczykowego 1 spełniające warunki
opisane powyżej:
- w celu obniżenia pasa, ścisnąć element
sterujący 3, opuszczając jednocześnie
pas;
- w celu podniesienia pasa wyżej, pociągnąć element sterujący 3 do góry.
Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

- puścić pas, umożliwiając samoczynne
nawinięcie się taśmy na rolkę;
- rozwinąć jeszcze raz taśmę;

4

- jeśli usterka nadal występuje, skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem
RENAULT.

5
6

Zapinanie
Rozwinąć taśmę pasa, powoli i bez szarpania, i zatrzasnąć jego klamrę 4 w zamku 6
(należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo
zablokowany - w tym celu pociągnąć za
klamrę 4). Jeśli nastąpi zablokowanie pasa
przed jego zatrzaśnięciem, wycofać jego
spory odcinek, następnie ponowić próbę.

ç

Lampka ostrzegająca o niezapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i, zależnie od wersji pojazdu, pasa
bezpieczeństwa pasażera
Lampka świeci się światłem ciągłym w trakcie uruchamiania silnika, a następnie, gdy
samochód osiąga prędkość około 10 km/h,
a pas kierowcy lub pasażera (w przypadku
zajętego miejsca) nie jest zapięty. W takim
przypadku, lampka miga i przez około 90
sekund rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.
Uwaga: przedmiot położony na miejscu pasażera może uruchomić lampkę ostrzegawczą.

Odblokowywanie
Nacisnąć na przycisk 5 w zamku 6, pas zostanie zwinięty automatycznie.
Przytrzymać klamrę, aby ułatwić tę czynność.

1.21

TYLNE PASY BEZPIECZEŃSTWA: podwozie zwykłe

2

1

5
3

4
Boczne tylne pasy
bezpieczeństwa

6

Zatrzasnąć ostatnią przesuwną klamrę 5 w
czerwonym?zamku 6.

Rozwinąć powoli pas 1 z rolki.
Dla własnej wygody można wprowadzić pas
do prowadnicy taśmy 2.
Zatrzasnąć klamrę 3 w czarnym zamku zapięcia 4.

Funkcjonalność tylnych foteli
Patrz paragraf ,, funkcjonalność tylnych
foteli" w rozdziale 3.

1.22

Należy sprawdzić prawidłowe
ustawienie oraz działanie tylnych pasów bezpieczeństwa
po każdej zmianie ustawienia
tylnych foteli.

TYLNE PASY BEZPIECZEŃSTWA: podwozie normalne (ciąg dalszy)
7

9

8

10
Środkowy, tylny pas
bezpieczeństwa
Rozwinąć powoli pas 7 z rolki.

Funkcjonalność tylnych foteli
Patrz paragraf ,,funkcjonalność tylnych
foteli" w rozdziale 3.

Zatrzasnąć klamrę 8 w czarnym zamku zapięcia.
Zatrzasnąć ostatnią przesuwną klamrę 9 w
czerwonym?zamku 10.

Należy sprawdzić prawidłowe
ustawienie oraz działanie tylnych pasów bezpieczeństwa
po każdej zmianie ustawienia
tylnych foteli.

1.23

TYLNE PASY BEZPIECZEŃSTWA: przedłużone podwozie
5
4

1

6

2

8
3

7
9

Tylny fotel w drugim rzędzie
Boczne tylne pasy bezpieczeństwa
Rozwinąć powoli taśmę pasa 1.
Zatrzasnąć przesuwną klamrę 2 w danym
czerwonym?zamku 3.

Funkcjonalność tylnych foteli
Patrz paragraf ,,funkcjonalność tylnych
foteli" w rozdziale 3.

1.24

Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa
Rozwinąć powoli pas 4 z rolki.

Zatrzasnąć ostatnią przesuwną klamrę 8 w
czerwonym?zamku 9.

Dla własnej wygody można wprowadzić pas
do prowadnicy taśmy 6.
Zatrzasnąć klamrę 5 w czarnym zamku zapięcia 7.

Należy sprawdzić prawidłowe
ustawienie oraz działanie tylnych pasów bezpieczeństwa
po każdej zmianie ustawienia
tylnych foteli.

TYLNE PASY BEZPIECZEŃSTWA: przedłużone podwozie (ciąg dalszy)
10
11
13

12
14
Tylny fotel w trzecim rzędzie
Rozwinąć powoli taśmę pasa 10.
Zatrzasnąć klamrę 11 w danym czarnym
zamku zapięcia 12.

Zatrzasnąć ostatnią przesuwną klamrę 13 w
czerwonym?zamku 14.
Funkcjonalność tylnych foteli
Patrz paragraf ,,funkcjonalność tylnych
foteli" w rozdziale 3.

Należy sprawdzić prawidłowe
ustawienie oraz działanie tylnych pasów bezpieczeństwa
po każdej zmianie ustawienia
tylnych foteli.

1.25

PASY BEZPIECZEŃSTWA: zalecania
Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa.

- Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu pasów bezpieczeństwa - dotyczy to zarówno pasów,
foteli, jak i elementów mocujących.
W razie potrzeby (np. montaż fotelika dla dziecka), należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera RENAULT.
- Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp.):
w razie wypadku, zbyt luźny pas może być przyczyną powstania obrażeń.
- Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.
- Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem
dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.
- Pas nie może być skręcony.
- Pasy, które stanowiły zabezpieczenie pasażerów w czasie poważniejszego wypadku należy wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem
nieprawidłowo działającym.
- Przy składaniu i rozkładaniu tylnych foteli należy zwracać uwagę na poprawne ułożenie pasów bezpieczeństwa tak, aby mogły one prawidłowo spełniać swoją funkcję.
- Podczas jazdy, w razie potrzeby, należy ponownie wyregulować ustawienie i naprężenie pasa.
- Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniej obudowy.

1.26

ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA
Dodatkowe zabezpieczenia:

- Po wypadku, należy skontrolować działanie systemu zabezpieczeń.

- napinacze pasów bezpieczeństwa,
- napinacze pasa biodrowego,

- Zabrania się samodzielnego
dokonywania jakichkolwiek napraw
i modyfikacji systemu (napinacze
pasów, poduszki powietrzne, elektroniczne moduły sterujące, przewody)
oraz wykorzystywania jego elementów w innych pojazdach, nawet identycznych.

- ograniczniki naciągu na wysokości
klatki piersiowej,
- przednie poduszki powietrzne (airbag)
po stronie kierowcy i pasażera.
Systemy te mogą działać oddzielnie lub
łącznie podczas czołowego zderzenia samochodu z przeszkodą.
W zależności od siły uderzenia, możliwe jest
zadziałanie następujących urządzeń zabezpieczających:
- następuje zablokowanie pasa bezpieczeństwa;
- zostaje uruchomiony napinacz pasa,
który eliminuje luz pasa bezpieczeństwa;
- zostaje uruchomiony napinacz pasa
biodrowego w celu przytwierdzenia pasażera do fotela, poduszka czołowa ,,o
małej objętości" i ograniczniki naciągu;
- następuje odpalenie czołowej poduszki
powietrznej ,,o dużej objętości".

2

1

Napinacze pasów
bezpieczeństwa
Napinacze pasów mają zapewnić przyleganie pasa do ciała pasażera oraz dociśnięcie
pasażera do fotela, a co za tym idzie - zwiększenie skuteczności zabezpieczenia.
System zaczyna działać dopiero po włączeniu stacyjki, w przypadku silnego uderzenia
czołowego. Zależnie od siły uderzenia możliwe jest zadziałanie następujących urządzeń:
- siłownika 1, który automatycznie skraca
pasy;
- siłownika 2 przy fotelach przednich.

- W celu uniknięcia włączenia systemu w nieprzewidzianym momencie i ewentualnego powstania szkód
z tym związanych, należy pamiętać,
ż e jedynie Autoryzowany Partner
RENAULT jest upoważniony do wykonywania napraw napinaczy pasów
bezpieczeństwa i poduszek powietrznych.
- Kontrola poszczególnych parametrów elektrycznych zapalnika sys temu może być dokonywana jedynie
przez odpowiednio przeszkolony personel, wykorzystujący do tego celu
specjalistyczny sprzęt.
- W razie konieczności złomowa nia pojazdu, należy zwrócić się do
Autoryzowanego Partnera RENAULT
w celu dokonania kasacji generatora
gazu napinaczy pasów i poduszek
powietrznych.

1.27

ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA (ciąg dalszy)
Ogranicznik napięcia pasa
Przy szczególnie silnym uderzeniu, urządzenie to rozciąga się nieznacznie, pozwalając na ograniczenie napięcia wywieranego
na ciało przez pas.

Poduszka powietrzna kierowcy i
pasażera
Napis ,,Airbag" umieszczony na kierownicy
i desce rozdzielczej (strefa rozwinięcia poduszki A) oraz nalepka w dolnym rogu
przedniej szyby przypominają o zamontowaniu tego wyposażenia w samochodzie.

A

Każdy system Airbag składa się z:
- poduszki powietrznej i generatora gazu,
instalowanych w kierownicy samochodu
dla kierowcy i w desce rozdzielczej dla
pasażera;
- ,,inteligentnego" modułu elektronicznego,
w którym znajduje się czujnik wstrząsów
sterujący elektrycznym zapalnikiem generatora gazu;
- jednej lampki kontrolnej
wskaźników.

?

na tablicy

System Airbag działa w oparciu o zasadę
pirotechniki, co tłumaczy fakt, że przy
rozwinięciu poduszki wydziela się ciepło
i dym (które nie są oznaką pożaru) i słychać odgłos detonacji. Natychmiastowe
rozwinięcie się poduszki może spowodować obrażenia na powierzchni skóry
lub inne nieprzyjemne konsekwencje.

1.28

ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA (ciąg dalszy)

1
Zasada działania:
System działa tylko przy włączonym zapłonie.
W przypadku silnego uderzenia czołowego,
poduszki zostają gwałtownie napełnione
gazem, co pozwala zamortyzować uderzenie głowy i klatki piersiowej kierowcy o kierownicę lub pasażera o deskę rozdzielczą.
Po spełnieniu swojej funkcji gaz zostaje samoczynnie usunięty z poduszki, by umożliwić szybkie opuszczenie pojazdu po zderzeniu.

Cecha szczególna czołowej
poduszki powietrznej
Poduszka czołowa posiada dwa zakresy objętości, a stopień jej rozwinięcia zależy od
siły uderzenia:
- airbag ,,o małej objętości", to pierwszy
stopień rozwinięcia poduszki;
- airbag ,,o dużej objętości", szwy poduszki
zostają rozerwane w celu zwiększenia jej
objętości (w przypadkach najsilniejszych
uderzeń).

Nieprawidłowości w działaniu

?

Lampka kontrolna 1
zapala się na tablicy wskaźników przy włączaniu zapłonu, a
następnie gaśnie po kilku sekundach.
Jeśli nie zapala się po włączeniu zapłonu
lub świeci się, gdy silnik pracuje, sygnalizuje
usterkę systemu.
Należy jak najszybciej skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem RENAULT.
Zwlekanie z przeprowadzeniem kontroli
może spowodować zmniejszenie skuteczności zabezpieczenia.

1.29

ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA (ciąg dalszy)
Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej oraz
uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy odpaleniu poduszki.
Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej kierowcy
- Nie dokonywać modyfikacji koła kierownicy, ani jego poduszki.
- Nie zasłaniać poduszki koła kierownicy żadnymi przedmiotami.
- Nie mocować żadnych przedmiotów (spinek, znaczków, zegarków, uchwytu telefonu...) na poduszce kierownicy.
- Demontaż kierownicy jest zabroniony (za wyjątkiem wykonywania go przez Autoryzowanego Partnera RENAULT).
- Prowadząc pojazd nie przysuwać się zbyt blisko do kierownicy: ramiona powinny być lekko zgięte w łokciach (patrz paragraf ,,regulacja
położenia fotela kierowcy" w rozdziale 1). Taka pozycja pozwoli na zachowanie wystarczająco wolnej przestrzeni dla pełnego rozwinięcia i
skutecznego działania poduszki.
Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej pasażera
- Nie mocować na desce rozdzielczej żadnych przedmiotów (spinek, znaczków, zegarków, uchwytu telefonu...) w miejscu zamontowania
poduszki.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów lub zwierząt między deską rozdzielczą, a pasażerem (pies, parasol, laska, paczki...).
- Nie opierać nóg na desce rozdzielczej lub na fotelu, gdyż może to stać się przyczyną poważnych obrażeń. Wszystkie części ciała (kolana,
ręce, głowa...) powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od deski rozdzielczej.
- Po wymontowaniu fotelika dla dziecka, ponownie włączyć poduszki pasażera, by zapewnić odpowiednie zabezpieczenie na wypadek zderzenia.
ZABRANIA SIĘ INSTALOWANIA FOTELIKA DLA DZIECKA TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY NA PRZEDNIM FOTELU PASAŻERA,
DOPÓKI ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PAS BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERA Z PRZODU NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE.
(Patrz paragraf ,,odłączanie poduszek pasażera z przodu" w rozdziale 1).

1.30

ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE TYLNE PASY BEZPIECZEŃSTWA
Zależnie od wersji pojazdu, składają się na
nie:
- napinacze pasów wbudowane w zwijacze (w przypadku tylnych foteli w
drugim rzędzie);
- ogranicznik napięcia pasa.
Systemy te mogą działać oddzielnie lub
łącznie podczas czołowego zderzenia samochodu z przeszkodą.
Zależnie od siły uderzenia, możliwe są dwa
przypadki zadziałania zabezpieczeń:
- sam pas jest wystarczającym zabezpieczeniem;
- zostaje włączony napinacz, który eliminuje luz pasa bezpieczeństwa i odpalona
poduszka powietrzna.

Napinacze tylnych pasów
bezpieczeństwa
System zaczyna działać dopiero po włączeniu zapłonu.
W przypadku silnego zderzenia czołowego
urządzenie natychmiast nawija taśmę pasa,
dociskając go do ciała pasażera i zwiększając w ten sposób skuteczność zabezpieczenia.

- Po wypadku, należy skontrolować działanie systemu zabezpieczeń.
- Zabrania się samodzielnego
dokonywania jakichkolwiek napraw
i modyfikacji systemu (napinacze
pasów, poduszki powietrzne, elektroniczne moduły sterujące, przewody)
oraz wykorzystywania jego elementów w innych pojazdach, nawet identycznych.

Ogranicznik napięcia pasa
Przy szczególnie silnym uderzeniu, urządzenie to rozciąga się nieznacznie, pozwalając na ograniczenie napięcia wywieranego
na ciało przez pas.

- W celu uniknięcia włączenia systemu w nieprzewidzianym momencie i ewentualnego powstania szkód
z tym związanych, należy pamiętać,
ż e jedynie Autoryzowany Partner
RENAULT jest upoważniony do wykonywania napraw napinaczy pasów
bezpieczeństwa i poduszek powietrznych.
- Kontrola poszczególnych parametrów elektrycznych zapalnika sys temu może być dokonywana jedynie
przez odpowiednio przeszkolony personel, wykorzystujący do tego celu
specjalistyczny sprzęt.
- W razie konieczności złomowa nia pojazdu, należy zwrócić się do
Autoryzowanego Partnera RENAULT
w celu dokonania kasacji generatora
gazu napinaczy pasów i poduszek
powietrznych.

1.31

ZABEZPIECZENIA BOCZNE
Boczne poduszki powietrzne
Są to poduszki powietrzne, w które wyposażono przednie fotele i które rozwijają się
po ich zewnętrznej stronie (od strony drzwi);
mają one za zadanie chronić pasażerów w
przypadku gwałtownego uderzenia bocznego.

Kurtyny powietrzne
Są to poduszki powietrzne znajdujące się w
górnej części obu boków pojazdu i rozwijające się wzdłuż bocznych szyb przednich i
tylnych. Poduszki te mają za zadanie chronić pasażerów w przypadku silnego uderzenia w bok pojazdu.

Zalecenia dotyczące bocznej poduszki powietrznej
- Zakładanie pokrowców: na fotele wyposażone w poduszkę powietrzną można
zakładać wyłącznie pokrowce przeznaczone specjalnie dla danego typu pojazdu.
Należy udać się do Autoryzowanego Partnera RENAULT i sprawdzić, czy takie
pokrowce są dostępne w RENAULT Boutique. Stosowanie pokrowców innego rodzaju
(lub przeznaczonych do pojazdu innego typu) może utrudnić prawidłowe działanie poduszek powietrznych i wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa osób podróżujących
pojazdem.
- Żadne przedmioty, ani zwierzęta, nie powinny znajdować się między oparciem fotela,
drzwiami a obiciami. Nie należy przykrywać oparcia fotela przedmiotami takimi jak ubrania lub akcesoria. Mogłoby to utrudnić prawidłowe działanie poduszki lub spowodować
obrażenia w razie jej rozwinięcia.
- Demontaż lub modyfikacja fotela i obić są zabronione, z wyjątkiem wykonywania ich
przez Autoryzowanego Partnera RENAULT.
- Rowki w oparciach przednich (od strony drzwi) odpowiadają obszarowi rozwinięcia poduszki powietrznej: zabrania się wprowadzać w nie jakiekolwiek przedmioty.

Oznaczenie na przedniej szybie przypomina o zamontowaniu dodatkowych zabezpieczeń (poduszki powietrzne, napinacze pasów....) w kabinie.

1.32

ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej oraz
uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy odpaleniu poduszki.
Poduszka powietrzna ma za zadanie uzupełniać działanie pasów bezpieczeństwa. Oba te elementy są nieodłącznymi częściami tego
samego systemu zabezpieczenia. Jest zatem bardzo ważne, aby pasy były zawsze zapięte. Niezapięcie pasów może narazić osoby
podróżujące pojazdem na poważne obrażenia ciała w razie wypadku, a także zwiększyć ryzyko obrażeń na powierzchni skóry, powstałych w wyniku rozwinięcia samej poduszki.
Napinacze pasów lub poduszki powietrzne nie zawsze są uruchamiane w czasie wywrócenia się pojazdu lub uderzenia w tył, nawet o dużej
sile. Uderzenia w podwozie pojazdu spowodowane najechaniem na krawężnik, dziurę w nawierzchni, kamienie... mogą wywołać uruchomienie tych systemów.
- Wszelkie naprawy i modyfikacje całego systemu Airbag (poduszki powietrzne, napinacze pasów, moduł elektroniczny, przewody...) są
surowo wzbronione (za wyjątkiem przeprowadzania ich przez Autoryzowanego Partnera RENAULT).
- W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu oraz uniknięcia jego nieoczekiwanego odpalenia, należy pamiętać, że jedynie
Autoryzowany Partner RENAULT jest upoważniony do wykonywania napraw systemu Airbag.
- Ze względów bezpieczeństwa system Airbag należy poddać kontroli w sytuacji, gdy samochód uległ kolizji, został skradziony, bądź był
przedmiotem próby kradzieży.
- W przypadku pożyczenia lub sprzedaży samochodu należy poinformować nowego użytkownika o wyposażeniu pojazdu w system Airbag,
oddając mu do rąk niniejszą instrukcję obsługi.
- W razie konieczności złomowania pojazdu, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera RENAULT w celu dokonania kasacji generatora(ów) gazu.

1.33

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": informacje ogólne
Przewożenie dziecka
Dziecko, tak jak dorosły, powinno prawidłowo siedzieć i być przypięte pasem niezależnie od długości trasy. Prowadzący pojazd
jest odpowiedzialny za przewożone dzieci.
Dziecko nie jest pomniejszoną kopią osoby
dorosłej. Jest narażone na specyficzne obrażenia, ponieważ jego mięśnie i układ kostny
znajdują się w fazie pełnego rozwoju. Sam
pas bezpieczeństwa nie jest dostosowany
do przewożenia dziecka. Należy korzystać z
odpowiedniego fotelika dla dziecka i używać
go w prawidłowy sposób.

Aby uniemożliwić otwieranie
drzwi, należy korzystać z funkc ji ,,Bezpieczeństwo dzieci"
(patrz paragraf ,,Otwieranie i
zamykanie drzwi" w rozdziale 1).

Używanie fotelika dla dziecka

Poziom zabezpieczenia oferowany przez
fotelik dla dziecka zależy od jego zdolności przytrzymania dziecka oraz od sposobu
jego zamontowania. Nieprawidłowe zainstalowanie zagraża bezpieczeństwu dziecka
w przypadku gwałtownego hamowania lub
zderzenia.
Przed zakupieniem fotelika dla dziecka,
należy sprawdzić, czy jest on zgodny z
przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania i daje się zamontować w Państwa
samochodzie. Należy skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki, aby dowiedzieć się, jakie foteliki są zalecane do
Państwa samochodu.
Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka,
należy przeczytać jego instrukcję obsługi i
zastosować się do zawartych w niej wskazówek. W przypadku trudności z zainstalowaniem, skontaktować się z producentem wyposażenia. Zachować instrukcję przez cały
czas używania fotelika.

Zderzenie przy prędkości 50 km/h równa się upadkowi z wysokości 10 m.
Niezapięcie dziecku pasów bezpieczeństwa wiąże się z takim samym ryzykiem,
co pozostawienie go bawiącego się na balkonie bez balustrady na czwartym piętrze!
Nigdy nie należy trzymać dziecka na rękach. W razie wypadku, niemożliwe jest utrzymanie
go, nawet jeśli jest się zapiętym pasem bezpieczeństwa.
Jeśli pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, należy wymienić fotelik dla dziecka i zlecić
kontrolę pasów bezpieczeństwa oraz mocowań ISOFIX.

1.34

Należy dawać przykład zapinając swój
pas i ucząc dziecko:
- prawidłowego zapinania pasa.
- wsiadania i wysiadania z samochodu
po przeciwnej stronie do ruchu ulicznego.
Nie korzystać z używanego fotelika dla
dziecka lub takiego, do którego nie ma
instrukcji obsługi.
Zwrócić uwagę, by żaden przedmiot w
foteliku dla dziecka albo w jego pobliżu,
nie przeszkadzał w montażu.

Nigdy nie pozostawiać dziecka
s amego w pojeździe bez
opieki.
Upewnić się, że dziecko jest
zawsze zapięte i że jego szelki lub pas
są prawidłowo wyregulowane i dopasowane. Należy unikać zbyt grubych
ubrań, które powodują powstanie luzu
przy pasach.
Nie pozwalać, by dziecko wystawiało
głowę lub ramię za okno.
Należy sprawdzać, czy dziecko zachowuje właściwą postawę przez cały czas
trwania jazdy, zwłaszcza, kiedy śpi.

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": wybór fotelika dla dziecka

Foteliki dziecięce instalowane tyłem do
kierunku jazdy
Głowa dziecka, proporcjonalnie do wagi
ciała, jest cięższa niż głowa dorosłego, a
jego szyja jest bardzo delikatna. Należy jak
najdłużej przewozić dziecko w tej pozycji (co
najmniej do wieku 2 lat). Podtrzymuje ona
głowę i szyję.
Należy wybrać fotelik kubełkowy zapewniający najlepsze zabezpieczenie boczne i wymienić go na inny, kiedy głowa dziecka zacznie wystawać poza obudowę.

Foteliki dla dziecka montowane przodem
do kierunku jazdy
Głowa i brzuch to części ciała u dzieci, które
muszą być najbardziej chronione. Fotelik dla
dziecka montowany przodem do kierunku
jazdy, przymocowany sztywno w pojeździe
ogranicza ryzyko uderzeń w głowę. Dziecko
w foteliku ustawionym przodem do kierunku
jazdy należy przewozić używając niezależnych pasów lub osłony zabezpieczającej,
dopóki pozwala na to jego wzrost.
Należy wybrać fotelik kubełkowy zapewniający najlepsze zabezpieczenie boczne.

Poduszki podwyższające
Powyżej 15 kg lub 4 lat dziecko może podróżować na poduszce podwyższającej, która
pozwala dopasować pas bezpieczeństwa
do budowy jego ciała. Siedzenie poduszki
podwyższającej powinno być wyposażone
w prowadnice układające pas na udach
dziecka, a nie na brzuchu. Oparcie z regulacją wysokości i wyposażone w prowadnicę taśmy pasa jest zalecane w celu ułożenia pasa pośrodku ramienia. Nie powinien
on nigdy znajdować się na szyi ani na zewnętrznej części ramienia.
Należy wybrać fotelik kubełkowy zapewniający najlepsze zabezpieczenie boczne.

1.35

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": wybór mocowania fotelika dla dziecka
Istnieją dwa systemy mocowania fotelika dla
dziecka: pas bezpieczeństwa lub system
ISOFIX.
Mocowanie przy pomocy pasa
Pas bezpieczeństwa powinien być tak dopasowany, by spełniał swoją funkcję w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia.
Zachować sposób ułożenia taśmy pasa
wskazany przez producenta fotelika dla
dziecka.
Zawsze należy sprawdzić zapięcie pasa
bezpieczeństwa przez pociągnięcie w górę,
następnie napiąć go maksymalnie dociskając do fotelika dla dziecka.
Sprawdzić prawidłowe przymocowanie fotelika wykonując ruch w lewo-w prawo i do
przodu-do tyłu: fotelik powinien pozostać
sztywno zamocowany.
Sprawdzić, czy fotelik dla dziecka nie jest
zainstalowany na ukos i czy nie opiera się
o szybę.

Nie należy używać fotelika dla
dziecka, w którym może zostać
odblokowany przytrzymujący je
pas: podstawa fotela nie może
spoczywać na klamrze i/lub na zamku
pasa bezpieczeństwa.

Pas bezpieczeństwa nigdy nie
powinien być poluzowany lub
skręcony. Nigdy nie przekładać go pod ramieniem lub za

plecami.
Sprawdzić, czy pas nie jest uszkodzony
przez ostre krawędzie.
Jeśli pas bezpieczeństwa nie działa
w normalny sposób, nie może chronić dziecka. Należy skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki. Nie
korzystać z takiego miejsca dopóki pas
nie zostanie naprawiony.

Nie można dokonywać żadnych
zmian w elementach oryginaln ego systemu zabezpieczenia: dotyczy to zarówno pasów,
systemu ISOFIX, foteli, jak i poszczególnych elementów mocujących.
1.36

Mocowanie przy pomocy systemu
ISOFIX
Dozwolone foteliki dla dziecka ISOFIX posiadają homologację, zgodnie z normą ECER44 w jednym z trzech następujących przypadków:
- uniwersalny fotelik ISOFIX 3-punktowy,
do montażu przodem do kierunku jazdy;
- półuniwersalny fotelik ISOFIX 2-punktowy;
- specjalny fotelik.
W przypadku tych dwóch ostatnich, należy
sprawdzić, czy fotelik dla dziecka może być
zainstalowany, na liście kompatybilnych pojazdów.
Należy przypiąć fotelik dla dziecka za
pomocą mocowań ISOFIX, jeśli jest w nie
w yposażony. System ISOFIX zapewnia
łatwy, szybki i bezpieczny montaż.
System ISOFIX składa się z 2 punktów mocowania, a w niektórych przypadkach, z
trzech.

Przed użyciem fotelika dla
dziecka ISOFIX zakupionego
d o innego pojazdu, należy
upewnić się, czy jego montaż
jest dozwolony. Sprawdzić, w dokumentacji producenta wyposażenia, listę pojazdów, w których fotelik może być wykorzystany.

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": wybór mocowania fotelika dla dziecka (ciąg dalszy)

1
3
2
4
Oba punkty mocowania 1 są umieszczone
między oparciem a siedzeniem fotela i posiadają oznaczenia.
W celu ułatwienia montażu i zablokowania
fotelika dla dziecka w punktach mocowania 1, należy użyć prowadników służących
do wkładania 2 fotelika dla dziecka.

Należy przełożyć taśmę pasa 3 między
oparciem a tylną półką. Zamocować zaczep
w mocowaniu 4 znajdującym się w bagażniku lub w zależności od wersji pojazdu, pod
wykładziną i odpowiednio oznaczonym.
Naciągnąć taśmę pasa, tak aby oparcie fotelika dla dziecka dotykało oparcia fotela.

Punkty mocujące ISOFIX zostały opracowane specjalnie do
fotelików dla dzieci wyposażonych w system ISOFIX. Nigdy
nie należy w nich mocować innego typu
fotelików dla dzieci, ani pasów bądź
innych przedmiotów.
Upewnić się, że nie ma żadnych elementów utrudniających montaż w okolicy punktów mocujących.

Upewnić się, że oparcie fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku
jazdy styka się z oparciem fotela pojazdu.

Jeśli pojazd uczestniczył w wypadku
drogowym, należy zlecić kontrolę punktów mocujących ISOFIX oraz wymienić
fotelik dla dziecka.

W takim przypadku, fotelik dla dziecka nie zawsze spoczywa na siedzeniu fotela
pojazdu.
1.37

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": montaż fotelika dla dziecka
Na niektórych miejscach montaż fotelika dla
dziecka nie jest dozwolony. Schemat na następnej stronie pokazuje, gdzie można zamocować fotelik dla dziecka.
Wymienione typy fotelika dla dziecka mogą
nie być dostępne. Przed użyciem innego fotelika dla dziecka, sprawdzić u producenta,
czy da się on zamontować.

Najlepiej jest montować fotelik
dla dziecka na fotelu tylnym.
Upewnić się, że fotelik jest zainstalowany w pojeździe w taki
sposób, że nie istnieje ryzyko jego odblokowania się od podstawy.
Jeśli trzeba było wyjąć zagłówek, należy
upewnić się, że jest dobrze schowany,
tak by nie mógł zostać wyrzucony w górę
w przypadku gwałtownego hamowania
lub zderzenia.
Fotelik dla dziecka powinien być zawsze
zamocowany w samochodzie, nawet
gdy nie jest używany, tak by nie mógł
zostać wyrzucony w górę w przypadku
gwałtownego hamowania lub zderzenia.

1.38

Na miejscu przednim
Przewożenie dziecka na przednim miejscu
pasażera podlega odrębnym uregulowa niom w różnych krajach. Należy zapoznać
się z obowiązującymi przepisami prawnymi
i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w schemacie na następnej stronie.
Przed montażem fotelika dla dziecka na tym
miejscu (jeśli jest dozwolony):
- maksymalnie opuścić pas bezpieczeństwa;
- przesunąć fotel maksymalnie do tyłu;
- przechylić lekko oparcie względem osi
pionowej (o około 25°);
- zależnie od wersji pojazdu, maksymalnie
podnieść siedzenie fotela (przypomina
o tym, oznaczenie na bocznej części
fotela).
Nie zmieniać już tych ustawień po zainstalowaniu fotelika dla dziecka.

RYZYKO ŚMIERCI LUB
P OWAŻNYCH OBRAŻEŃ:
przed zainstalowaniem fotelika
dla dziecka tyłem do kierunku
jazdy na tym miejscu, należy sprawd zić, czy poduszka powietrzna jest
prawidłowo odłączona (patrz paragraf
,,Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie-włączanie poduszki powietrznej pasażera z
przodu" w rozdziale 1).

Na miejscu tylnym bocznym
Łóżeczko jest instalowane poprzecznie
względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy
umieścić po stronie przeciwległej do drzwi.
Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika
w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć do tyłu znajdujący(e) się
przed nim fotel(e), zgodnie z instrukcją obsługi fotelika dla dziecka.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku
siedzącemu przodem do kierunku jazdy, nie
należy fotela znajdującego się przed dzieckiem przesuwać do tyłu dalej niż do środkowego położenia prowadnicy, nie nachylać
oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25° ) i maksymalnie podnieść fotel.
Sprawdzić, czy fotelik dla dziecka montowany przodem do kierunku jazdy opiera się
o oparcie fotela pojazdu i czy zagłówek pojazdu nie koliduje z fotelikiem.
Miejsce tylne środkowe
Niektóre foteliki dla dziecka są zbyt szerokie i uniemożliwiają dostęp do zamków pasa
bezpieczeństwa. Sprawdzić, czy Państwa
fotelik dla dziecka daje się zamontować.

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": schemat montażu fotelików dla dzieci
Fotelik dla dziecka mocowany przy
pomocy systemu ISOFIX

ü

= Miejsce, na którym dozwolone jest
mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX.

?

= Miejsca z tyłu są wyposażone w
punkt mocowania, w którym jest dozwolony montaż uniwersalnego fotelika dla
dziecka ISOFIX przodem do kierunku
jazdy. Miejsca mocowania znajdują się w
bagażniku.

Wielkość fotelika dla dziecka ISOFIX jest
oznaczona literą:
- A, B i B1: foteliki montowane przodem do
kierunku jazdy grupy 1 (od 9 do 18 kg);

?

: Sprawdzić stan przedniej poduszki powietrznej, zanim pasażer zajmie
miejsce lub przed zamontowaniem fotelika dla dziecka.

RYZYKO ŚMIERCI LUB
P OWAŻNYCH OBRAŻEŃ:
przed zainstalowaniem fote lika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na miejscu pasażera z
przodu, należy sprawdzić, czy poduszka
powietrzna jest na pewno odłączona
(patrz paragraf ,,Bezpieczeństwo dzieci:
odłączanie-włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu" w rozdziale 1).

Fotelik dla dziecka mocowany przy
pomocy pasa
U = Miejsce, na którym dozwolone jest
mocowanie za pomocą pasa fotel ika posiadającego homologację
,,Uniwersalny".
UD = Miejsce, na którym może być zamocowany pasem wyłącznie fotelik ustawiony tyłem do kierunku
j azdy , posiadający homologację
,,Uniwersalny".
L1 = Miejsce, na którym można montować
jedynie poduszki podwyższające dostępne w sieci, należy korzystać z
samego siedzenia bez oparcia.

- C: foteliki montowane tyłem do kierunku
jazdy dla grupy 1 (od 9 do 18 kg);
- D i E: foteliki z obudową lub foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy grupy 0
lub 0+ (poniżej 13 kg);
- F i G: łóżeczka dla grupy 0 (poniżej
10 kg).
Nie należy używać punktów mocujących
ISOFIX na miejscach bocznych bez środkowego fotela.

Używanie systemu zabezpieczenia dzieci nieprzystosowanego do danego pojazdu nie zapewni skutecznej ochrony niemowlęcia lub dziecka. Mogłoby ono
doznać groźnych lub śmiertelnych obrażeń.
1.39

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": tabela specyfikacji montażu fotelików dla dzieci
Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronie poprzedniej, umożliwiając stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Typ fotelika dla dziecka

Waga
dziecka

Łóżeczko mocowane poprzecznie
& lt; do 10 kg
Grupa 0
Fotelik z obudową lub montowany & lt; do 13 kg
tyłem do kierunku jazdy
Grupy 0, 0+ i 1
9 do 18 kg
Fotelik montowany przodem do
kierunku jazdy
9 do 18 kg
Grupa 1
Poduszka podwyższająca
Grupa 2 i 3

15 do 25 kg i
22 do 36 kg

Rozmiar
fotelika
ISOFIX

Miejsce
pasażera z
przodu (1) (2)

Miejsca tylne
boczne (8)

Miejsce tylne
środkowe

Miejsce
środkowe tylne
w 3. rzędzie
Wersja z
przedłużonym
podwoziem (7)

F-G

X

U - IL (5)

X

X

D, E

U

U - IL (6)

U (6)

X

C

U

U (6)

U (6)

X

A, B, B1

X

U - IUF - IL
(3) (9)

U (3)

X

X

U (3)

U (3)

L1 (4)

(1) RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na
miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna jest na pewno odłączona (patrz paragraf ,,Bezpieczeństwo
dzieci: odłączanie-włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu" w rozdziale 1).
1.40

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": tabela specyfikacji montażu fotelików dla dzieci
X: miejsce nieprzystosowane do montażu fotelika dla dziecka.
U: Miejsce, na którym może być zamocowany pasem fotelik dostępny w sprzedaży, posiadający homologację ,,Uniwersalny", sprawdzić czy daje
się zamontować.
IUF - IL: Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą mocowań ISOFIX, w pojazdach wyposażonych w ten system, fotelika dla
dziecka posiadającego homologację ,,Uniwersalny, półuniwersalny lub specjalny dla danego pojazdu"; sprawdzić, czy daje się zamontować.
L1 Miejsce, na którym można montować jedynie poduszki podwyższające dostępne w sieci, należy korzystać z samego siedzenia bez oparcia.
(2) Wyłącznie fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy może być zainstalowany na tym miejscu: ustawić fotel pojazdu w położeniu
najdalej wysuniętym do tyłu i jak najwyższym, i lekko pochylić oparcie (o około 25°).
(3) W przypadku fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku jazdy, ustawić oparcie fotelika dla dziecka w taki sposób, by stykało się z
oparciem pojazdu. Ustawić wysokość zagłówka lub wysunąć go bardziej w razie potrzeby, nie przesuwać fotela znajdującego się przed dzieckiem do tyłu dalej niż do środkowego położenia regulacji jego prowadnic, nie nachylać oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25°).
(4) Miejsce, na którym można montować jedynie poduszki podwyższające dostępne w sieci, należy korzystać z samego siedzenia bez oparcia.
(5) Łóżeczko jest instalowane poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po stronie przeciwległej do drzwi.
(6) Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć do tyłu znajdujący(e) się przed nim fotel(e), zgodnie z instrukcją obsługi fotelika dla dziecka.
(7) Tylko w przypadku wersji z przedłużonym podwoziem. Oba fotele znajdujące się przed danym miejscem powinny być maksymalnie przesunięte do przodu.
(8) Nigdy nie należy używać punktów mocujących ISOFIX na miejscach tylnych bocznych bez środkowego fotela.
(9) Przed zainstalowaniem dużego fotelika dla dziecka przodem do kierunku jazdy (rozmiar A), należy ustawić fotel pojazdu w środkowym położeniu regulacji jego prowadnic.

1.41

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": odłączanie-włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu
Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej pasażera
musi odbywać się na postoju.
W przypadku wykonywania
tych czynności w czasie jazdy, zapalają

8

się lampki kontrolne

?(C)
i

.

W celu powrotu do stanu poduszki zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go
włączyć.

9
Odłączenie poduszek
powietrznych pasażera z przodu
(zależnie od wyposażenia pojazdu)

Aby możliwe było zainstalowanie fotelika dla
dziecka na fotelu pasażera z przodu, należy
koniecznie wyłączyć zabezpieczenia uzupełniające przedni pas bezpieczeństwa pasażera.

W celu wyłączenia poduszek powietrznych: w samochodzie na postoju, należy
popchnąć i obrócić blokadę 8 do pozycji
OFF.
Przy włączonym zapłonie, sprawdzić ko-

?

niecznie, czy lampka kontrolna 9
jest prawidłowo zapalona na centralnym
wyświetlaczu i, zależnie od wersji pojazdu,
czy wyświetla się komunikat ,,poduszka powietrzna pasażera wyłączona".
Lampka świeci się stale w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania fotelika dla dziecka.

1.42

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Z uwagi na brak możliwości
rozwinięcia się poduszki powietrznej pasażera z przodu w
przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest
zainstalowany tyłem do kierunku jazdy,
zabrania się montowania fotelika w tym
położeniu, chyba że pojazd jest wyposażony w funkcję odłączania poduszki.
Istnieje niebezpieczeństwo poważnych
obrażeń ciała w razie odpalenia poduszki powietrznej.
Oznaczenia na desce rozdzielczej i osłonie przeciwsłonecznej przypominają o
tych zaleceniach.

FUNKCJA ,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI": odłączanie-włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu
(ciąg dalszy)
Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej pasażera
musi odbywać się na postoju.
W przypadku wykonywania
tych czynności w czasie jazdy, zapalają

8

się lampki kontrolne

?(C)
i

.

W celu powrotu do stanu poduszki zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go
włączyć.

9
Włączenie poduszek
powietrznych po stronie
pasażera z przodu

Nieprawidłowości w działaniu

Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z
przedniego fotela pasażera należy ponownie włączyć poduszki powietrzne, aby zapewnić pasażerowi podróżującemu z przodu
ochronę w razie zderzenia.
W celu ponownego włączenia poduszek
powietrznych: gdy pojazd jest na postoju, należy popchnąć i obrócić blokadę 8
do pozycji ON.
Po włączeniu zapłonu, koniecznie sprawdzić, lampka kontrolna 9,
szona.

?

, jest zga-

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w systemie włączania / odłączania poduszek
powietrznych pasażera z przodu, instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku
jazdy na przednim fotelu jest zabronione.
Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest niewskazane.
Należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Z uwagi na brak możliwości
rozwinięcia się poduszki powietrznej pasażera z przodu w
przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest
zainstalowany tyłem do kierunku jazdy,
zabrania się montowania fotelika w tym
położeniu, chyba że pojazd jest wyposażony w funkcję odłączania poduszki.
Istnieje niebezpieczeństwo poważnych
obrażeń ciała w razie odpalenia poduszki powietrznej.
Oznaczenia na desce rozdzielczej i osłonie przeciwsłonecznej przypominają o
tych zaleceniach.

Zabezpieczenia uzupełniające przedni pas
bezpieczeństwa po stronie pasażera są włączone.
1.43

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
1

29

2

3

28 27 26

4

56

78

10 11

12

25 24 23 22

21

1.44

9

17

20

19

18

16

13

15

14

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY (ciąg dalszy)
Niżej opisane elementy stanowią wyposażenie samochodu W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI, STANDARDU WYPOSAŻENIA JAK RÓWNIEŻ
KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
1 Dysza nawiewu powietrza na boczną
szybę.
2 Nawiew boczny.

10 Nawiewy centralne.

21 Hamulec ręczny.

11 Wyświetlanie, zależnie od wersji pojazdu, godziny, temperatury, informacji
dotyczących radia, systemu nawigacji...

22 Dźwignia zmiany biegów.
23 Czytnik kart RENAULT.

3 Dźwignia:
- kierunkowskazów,
- oświetlenia zewnętrznego,
- przednich świateł przeciwmgiel nych,
- tylnego światła przeciwmgielnego.

12 Miejsce poduszki powietrznej pasażera.
13 Nawiew boczny.

25 Sterowanie regulacją wysokości i wysunięcia koła kierownicy.

4 Miejsce poduszki powietrznej kierowcy,
klakson.

14 Dysza nawiewu powietrza na boczną
szybę.

26 Dźwignia otwierania pokrywy komory
silnika.

5 Schowek po stronie kierowcy.

15 Zamykany schowek.

6 Elementy zdalnego sterowania radiem.

16 Miejsce do montażu radia, systemu nawigacji...

27 Sterowanie regulatorem / ogranicznikiem prędkości.

7 - Dźwignia wycieraczek / spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby.
- Przyciski wyświetlania informacji
komputera pokładowego.
8 Tablica wskaźników.
9 Elementy sterowania klimatyzacją.

17 Przycisk elektrycznej blokady zamków
drzwi.
18 Włącznik świateł awaryjnych.
19 Zapalniczka.
20 Miejsce na popielniczkę i kubek.

24 Sterowanie uruchamianiem lub wyłączaniem silnika.

28 Elementy sterujące:
- elektrycznej regulacji wysokości
przednich świateł,
- natężenia oświetlenia tablicy wskaźników,
- systemu antypoślizgowego,
- blokowania zamków drzwi tylnych.
29 Hamulec parkingowy ze wspomaganiem.

1.45

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY
1

2

3

29 28

4

27

26

25

24

1.46

5

6

7

8

9 10

21 20 19

23

22

11 12

18

13 14 15

17 16

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY (ciąg dalszy)
Niżej opisane elementy stanowią wyposażenie samochodu W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI, STANDARDU WYPOSAŻENIA JAK RÓWNIEŻ
KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
1 Dysza nawiewu powietrza na boczną
szybę.
2 Nawiew boczny.
3 Miejsce poduszki powietrznej pasażera.
4 Tablica wskaźników.
5 Nawiewy centralne.
6 Elementy sterowania klimatyzacją.
7 Wyświetlanie, zależnie od wersji pojazdu, godziny, temperatury, informacji
dotyczących radia, systemu nawigacji...
8 Dźwignia:
- kierunkowskazów,
- oświetlenia zewnętrznego,
- przednich świateł przeciwmgiel nych,
- tylnego światła przeciwmgielnego.
9 Sterowanie regulatorem / ogranicznikiem prędkości.
10 Schowek po stronie kierowcy.

13 - Dźwignia wycieraczek / spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby.
- Przyciski wyświetlania informacji
komputera pokładowego.
14 Nawiew boczny.
15 Dysza nawiewu powietrza na boczną
szybę.
16 Hamulec parkingowy ze wspomaganiem.
17 Elementy sterujące:
- elektrycznej regulacji wysokości
przednich świateł,
- natężenia oświetlenia tablicy wskaźników,
- systemu antypoślizgowego,
- blokowania zamków drzwi tylnych.

22 Hamulec ręczny.
23 Miejsce na popielniczkę i kubek.
24 Zapalniczka.
25 Włącznik świateł awaryjnych.
26 Elementy sterujące elektryczną blokadą zamków drzwi.
27 Miejsce do montażu radia, systemu nawigacji...
28 Zamykany schowek.
29 Dźwignia otwierania pokrywy komory
silnika.

18 Sterowanie regulacją wysokości i wysunięcia koła kierownicy.
19 Sterowanie uruchamianiem lub wyłączaniem silnika.
20 Czytnik kart RENAULT.
21 Dźwignia zmiany biegów.

11 Miejsce poduszki powietrznej kierowcy,
klakson.
12 Elementy zdalnego sterowania radiem.
1.47

TABLICA WSKAŹNIKÓW: lampki kontrolne
Występowanie i działanie lampek kontrolnych ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA I KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

g
f
á
k
u

A

Lampka kontrolna przednich
świateł przeciwmgielnych
Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgielnego
Lampka kontrolna świateł drogowych
Lampka kontrolna świateł mijania
Lampka kontrolna świateł pozycyjnych

Tablica wskaźników A

Lampka kontrolna (R) inf ormuje o konieczności na tychmiastowego zatrzymania
pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób,
jeżeli tylko pozwalają na to warunki
ruchu drogowego. Wyłączyć silnik i nie
uruchamiać go ponownie. Skontaktować
się z Autoryzowanym Partnerem marki.

1.48

ú

Lampka kontrolna
oznacza konieczność jak najszybszego udania się
do Autoryzowanego Partnera marki i
prowadzenia pojazdu z dużą ostrożnością. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia
samochodu.

Brak sygnalizacji wizualnej lub
dźwiękowej oznacza usterkę
tablicy wskaźników. Oznacza
to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.
Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować
z Autoryzowanym Partnerem marki.

TABLICA WSKAŹNIKÓW: lampki kontrolne (ciąg dalszy)
Występowanie i działanie lampek kontrolnych ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA I KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

ú

Lampka ostrzegająca
Zapala się przy włączeniu zapłonu,
a następnie gaśnie kiedy silnik zaczyna pracować. Może zaświecić się równocześnie
z innymi lampkami i/lub komunikatami wyświetlanymi na tablicy wskaźników.
Konieczne jest jak najszybsze udanie się
do Autoryzowanego Partnera marki i prowadzenie pojazdu z dużą ostrożnością.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

(R)

Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się
Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie kiedy silnik zaczyna pracować. Zapala się równocześnie z innymi
lampkami i/lub komunikatami, towarzyszy jej
też emisja pojedynczego sygnału dźwiękowego.
Informuje o konieczności natychmiastowego
zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli
tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie.

?

Lampka kontrolna uszkodzenia
h amulca parkingowego ze
wspomaganiem
Patrz paragraf ,,Automatyczny hamulec parkingowy" w rozdziale 2.

?

Lampka kontrolna systemu kontroli toru jazdy (E.S.P.) oraz systemu antypoślizgowego (A.S.R.)
Istnieje kilka przypadków zapalania się tej
lampki kontrolnej, patrz paragraf ,,System
kontroli toru jazdy: E.S.P." i ,,System antypoślizgowy: A.S.R." w rozdziale 2.

?

Lampka kontrolna ciśnienia
oleju silnikowego

Zapala się w chwili uruchomienia silnika, a
po kilku sekundach gaśnie. Jeżeli zaświeci
się podczas jazdy wraz z lampką kontrolną (R) i emisją jednokrotnego sygnału
dźwiękowego, należy koniecznie zatrzymać
samochód i wyłączyć zapłon. Sprawdzić
poziom oleju. Jeżeli poziom okaże się prawidłowy, przyczyna jest inna. Skontaktować
się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ú

Lampka kontrolna ładowania
akumulatora

Zapala się w chwili uruchomienia silnika, po
czym gaśnie, gdy silnik zacznie pracować.
Jeżeli zaświeci się w czasie jazdy wraz z
lampką kontrolną (R) i emisją sygnału
dźwiękowego, oznacza zbyt intensywne ładowanie akumulatora lub jego rozładowanie. Należy zatrzymać się i skontaktować z
Autoryzowanym Partnerem marki.

D

Lampka kontrolna zaciągnięcia
hamulca ręcznego i hamulca
parkingowego ze wspomaganiem oraz
lampka sygnalizująca usterkę w układzie
hamulcowym
Jeżeli zaświeci się podczas hamowania wraz
z kontrolką i lampką kontrolną (R) emitującą sygnał dźwiękowy, sygnalizuje obniżenie poziomu płynu w układzie lub usterkę
układu hamulcowego. Należy zatrzymać się
i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem
marki.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

1.49

TABLICA WSKAŹNIKÓW: lampki kontrolne (ciąg dalszy)
Występowanie i działanie lampek kontrolnych ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA I KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

b

2
7

Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów prawych.
Lampka kontrolna sygnalizu jąca otwarte drzwi

Informuje ona, że drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte lub niedokładnie zamknięte.
Lampka kontrolna systemu kontroli ciśnienia w oponach

Patrz paragraf ,,System kontroli ciśnienia w oponach" w rozdziale 2.

ç

Lampka ostrzegająca o niezapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i, zależnie od wersji pojazdu, pasa
bezpieczeństwa pasażera
Lampka świeci się światłem ciągłym w trakcie uruchamiania silnika, a następnie, gdy
samochód osiąga prędkość około 10 km/h,
a pas kierowcy lub pasażera (w przypadku
zajętego miejsca) nie jest zapięty. W takim
p rzypadku, lampka miga i przez około
90 sekund rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.
Uwaga: przedmiot położony na miejscu pasażera może uruchomić lampkę ostrzegawczą.

É

diesel)

Lampka kontrolna grzania świec
żarowych (wersje z silnikiem

Powinna zaświecić się po włączeniu zapłonu. Oznacza stan działania świec żarowych. Gaśnie po ich rozgrzaniu, gdy możliwe jest uruchomienie silnika.

1.50

c
?

Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów lewych
Lampka kontrolna poduszki powietrznej

Zapala się w chwili uruchamiania silnika, a
po kilku sekundach gaśnie.
Jeśli nie zapala się po włączeniu zapłonu
lub świeci się, gdy silnik pracuje, sygnalizuje
usterkę systemu.
Należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.

?

Poduszka powietrzna pasażera
OFF

Lampka ta zapala się w kilka sekund po uruchomieniu silnika, gdy poduszki powietrzne
(zależnie od wersji pojazdu) pasażera z
przodu są odłączone.

TABLICA WSKAŹNIKÓW: lampki kontrolne (ciąg dalszy)
Występowanie i działanie lampek kontrolnych ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA I KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Î

Kontrolka ogranicznika prędkości i regulatora prędkości

Patrz paragrafy ,,Ogranicznik prędkości" i
,,Regulator prędkości" w rozdziale 2.

î

Lampka kontrolna działania
układu zasilania LPG

Patrz dokumentacja dotycząca pojazdów
wyposażonych w układ zasilania LPG.

x

Lampka kontrolna systemu zapobiegającemu blokowaniu kół
podczas hamowania (ABS)
Zapala się po włączeniu zapłonu, po czym
gaśnie. Zaświecenie się tej lampki w czasie
jazdy sygnalizuje nieprawidłowe działanie
układu ABS.
W takim wypadku, układ hamulcowy działa
w sposób ,,klasyczny", tak jak w pojazdach
niewyposażonych w system ABS.

Ä

Lampka kontrolna
oczyszczania spalin

układu

W samochodach, które są w nią wyposażone zapala się po uruchomieniu silnika, po
czym gaśnie.
- Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły,
należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki;
- Jeśli lampka miga, należy zmniejszać
prędkość obrotową silnika do chwili, aż
miganie ustanie.
Należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.
Patrz paragraf ,,Rady związane z ochroną
środowiska, oszczędzanie paliwa, prowadzenie pojazdu" w rozdziale 2.

Należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.

1.51

TABLICA WSKAŹNIKÓW: wyświetlacze i wskaźniki
1

2
3

4
5

Obrotomierz 1

(podziałka × 1000)

Prędkościomierz 2
w kilometrach lub milach na godzinę.

Alarm sygnalizujący nadmierne
przekroczenie prędkości
Zależnie od wersji pojazdu, przez 10 sekund
słychać alarm dźwiękowy, który włącza się
co 40 sekund, dopóki pojazd jedzie z prędkością powyżej 120 km/h.

1.52

Tablica wskaźników
skonfigurowana na mile
istnieje możliwość przełączenia na km/h.
- Przy wyłączonym zapłonie nacisnąć na
jeden z przycisków 3 lub 5 oraz na przycisk uruchamiania silnika 4.
- wskaźnik jednostki pomiaru prędkości
miga przez około trzy sekundy, następnie
wyświetla się nowa jednostka: zwolnić
przycisk 3 lub 5.

W celu powrotu do poprzedniego trybu wykonać taką samą operację.
Uwaga: po odłączeniu akumulatora komputer pokładowy powróci automatycznie do fabrycznie ustawionej jednostki.

TABLICA WSKAŹNIKÓW: wyświetlacze i wskaźniki (ciąg dalszy)
8

6a

7

6

Wskaźnik temperatury płynu w
układzie chłodzenia 6
W czasie normalnej jazdy wskazanie?po winno znajdować się poniżej oznaczenia
6a. Wskazówka może zbliżyć się do tego
obszaru w przypadku intensywnej eksploatacji pojazdu. Stan krytyczny sygnalizuje
jednak dopiero zapalenie się lampki kontro-

?

Wskaźnik poziomu paliwa 7

Wyświetlacz informacji 8

Liczba świecących się punktów wskazuje
poziom paliwa.

Zależnie od wersji pojazdu, mogą się na nim
pojawiać następujące informacje:

Gdy poziom jest minimalny zapala się tylko
dolny punkt, który zaczyna migać i rozlega
się sygnał dźwiękowy: należy wówczas
dolać paliwa, gdy tylko będzie to możliwe.

- godzina;
- temperatura zewnętrzna;
- parametry radia;
- informacje systemu nawigacji.

lnej
wraz z wyświetleniem komunikatu na tablicy wskaźników i emisją sygnału
dźwiękowego 6a.

1.53

KOMPUTER POKŁADOWY
2
1

Komputer pokładowy
Na wyświetlaczu tablicy wskaźników 1 pojawiają się:

Przyciski wyboru informacji
wyświetlanych na ekranie 2 i 3

- komunikaty informacyjne (parametry podróży...);

Wyświetlanie następujących informacji uzyskuje się poprzez kolejne krótkie naciśnięcia.

- komunikaty o nieprawidłowościach w
d ziałaniu (wyświetlające się zwykle

a) licznik przebiegu całkowitego i przebiegów częściowych,

ú

);

- komunikaty ostrzegawcze związane z
lampką kontrolną (R).

1.54

d) prędkość zadana (ogranicznik prędkości/
regulator prędkości),
e) dziennik pokładowy, wyświetlanie komunikatów informacyjnych i o nieprawidłowościach w działaniu.

3

razem z lampką kontrolną

c) przebieg, jaki pozostał do kolejnej wymiany oleju,

b) parametry podróży (zależnie od wersji
pojazdu):
-
-
-
-

zużyte paliwo,
średnie zużycie paliwa,
chwilowe zużycie paliwa,
przewidywana droga, którą można
przejechać na paliwie pozostałym w
zbiorniku,
- przebyty dystans,
- średnia prędkość,

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
2

Interpretacja wartości
pojawiających się na
wyświetlaczu po przejechaniu
kilku kilometrów od momentu
wciśnięcia przycisku Top Départ

Automatyczne zerowanie
parametrów podróży
Przy przeładowaniu pamięci jednego z parametrów, następuje jej automatyczne wyzerowanie.

Wartości określające średnie zużycie paliwa,
przebieg możliwy do przejechania na paliwie
pozostałym w zbiorniku, średnią prędkość
stają się bardziej dokładne i miarodajne
w miarę jak zwiększa się ilość kilometrów
przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.

3
Przycisk zerowania licznika
przebiegów częściowych 2 i 3
Po wybraniu na wyświetlaczu wartości ,,liczn ika przebiegów częściowych" wcisnąć
przycisk 2 lub 3 aż do wyzerowania licznika
przebiegów częściowych.

Przy pierwszych kilometrach po naciśnięciu
przycisku ,,Top Départ", można stwierdzić, że
wskazanie liczby kilometrów, którą można
przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku, zwiększa się w czasie jazdy. Wynika
to z tego, że powyższa wartość uwzględnia
średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Départ.
Natomiast średnie zużycie paliwa zmniejsza
się w sytuacji, gdy:
- samochód przestał przyspieszać;

Zerowanie parametrów podróży2
i3

- silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk Top Départ został
wciśnięty, gdy silnik był jeszcze zimny);

Po wybraniu na wyświetlaczu jednego z parametrów podróży, wcisnąć przycisk 2 lub 3
przytrzymując aż do wyzerowania wartości.

- po jeździe w ruchu miejskim samochód
wyjechał na drogę poza miastem.

1.55

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Parametry podróży
Wyświetlanie informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
Interpretacja wyświetlanych informacji

a) Licznik przebiegu całkowitego i przebiegów częściowych.

24051

24050

Przykłady wyboru

b) Parametry podróży.

LUB

24053

24052

Paliwo zużyte od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.

1.56

Średnie zużycie paliwa od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.
Wartość jest wyświetlana po przejechaniu 400 metrów i uwzględnia przebyty dystans oraz
zużyte paliwo od ostatniego wciśnięcia przycisku ,,Top Départ".

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Parametry podróży
Wyświetlanie informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
Interpretacja wyświetlanych informacji

24054

Przykłady wyboru

Chwilowe zużycie paliwa

24055

Wartość jest wyświetlana po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

Przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku
Wartość ta uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk
,,Top Départ".

24057

24056

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów.

Przebyty dystans od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.

Średnia prędkość od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.
Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów.

1.57

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Parametry podróży
Wyświetlanie informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
Interpretacja wyświetlanych informacji
24058

Przykłady wyboru

c) Przebieg pozostały do wymiany oleju/przeglądu
(Informacja zaczyna być wyświetlana, gdy zbliża się termin wymiany oleju.)
Przebieg, jaki pozostał do najbliższego przeglądu.
Istnieje wiele możliwości:
- przebieg pozostały do kolejnego przeglądu jest mniejszy niż 1500 km albo termin najbliższego przeglądu przypada przed upływem dwóch miesięcy. Komunikat ,,konieczna
wymiana oleju" wyświetla się wraz z symbolem ? (przez cały czas wyświetlania przebiegu, jaki pozostał do kolejnej wymiany oleju, albo przez 15 sekund).
- przebieg, jaki pozostał do kolejnej wymiany oleju wynosi 0 km lub nadszedł termin przeglądu.
Komunikat ,,konieczna wymiana oleju w najbliższym terminie" wyświetla się, gdy wybrana została informacja ,,przebieg pozostały do wymiany oleju", wraz z migającym symbolem ?.

Uwaga: zależnie od wersji pojazdu, przebieg pozostały do kolejnego przeglądu jest dostosowany do stylu jazdy (częste przejazdy z małą prędkością, jazda ,,od drzwi do drzwi" , długotrwała praca na biegu jałowym,?jazda z przyczepą...). Odległość pozostała do przejechania do następnego przeglądu może więc zmniejszać się szybciej niż odległość przejechana w rzeczywistości.
Przywrócenie początkowych ustawień wyświetlacza po wykonaniu przeglądu zgodnie z programem przeglądów.
Parametry związane z przebiegiem pozostałym do kolejnego przeglądu należy ustawić dopiero po wykonaniu przeglądu, zgodnie z zaleceniami
figurującymi w książce przeglądów.
W przypadku dokonywania wymiany oleju z większą częstotliwością, nie należy ustawiać parametrów początkowych tej funkcji przy każdej wymianie oleju, aby nie doszło do przekroczenia terminu wymiany pozostałych części przewidzianego w programie przeglądów.
Cecha szczególna: w celu ustawienia parametrów początkowych funkcji ,,przebieg pozostały do kolejnego przeglądu", należy wcisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund bez przerwy jeden z przycisków zerowania na wyświetlaczu, aż informacja o pozostałym przebiegu zacznie się
świecić w sposób ciągły.

1.58

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Parametry podróży
Wyświetlanie informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
Interpretacja wyświetlanych informacji

24060

Przykłady wyboru

d) Prędkość zadana ogranicznika-regulatora prędkości (zależnie od wersji pojazdu)

24061

Patrz rozdział 2, paragraf ,,ogranicznik prędkości" i ,,regulator prędkości".

e) Dziennik pokładowy

24059

Kolejne wyświetlanie:
- komunikatów informacyjnych (zależnie od wersji pojazdu: ogrzewanie foteli, automatyczne włączanie świateł...),
- komunikatów o nieprawidłowościach w działaniu (konieczność kontroli układu
wtrysku,...).

1.59

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Komunikaty informacyjne
Mogą one dostarczać informacji pomocnych w fazie uruchamiania pojazdu, informacji o wybranych ustawieniach lub o stanie niektórych elementów pojazdu podczas jazdy. Przykłady komunikatów informacyjnych znajdują się poniżej.

Komunikaty

,,Automatyczne włączanie świateł off"

"Wsunąć kartę"

,,Poziom oleju prawidłowy"

1.60

Interpretacja komunikatów

Oznacza, że funkcja automatycznego włączania świateł jest nieaktywna.

Należy wsunąć kartę RENAULT do czytnika.

Ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju silnikowego: przy uruchamianiu silnika i przez 30
sekund, na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju. Patrz paragraf ,,poziom oleju silnikowego" w rozdziale 4.

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu

ú

Wyświetlają się one wraz z lampką kontrolną
i oznaczają konieczność jak najszybszego udania się do Autoryzowanego Partnera
marki i prowadzenia pojazdu z dużą ostrożnością. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.
Znikają one po wciśnięciu przycisku wyboru wyświetlanych informacji lub po upływie kilku sekund i są zapisywane w dzienniku pokładowym.
Lampka kontrolna

ú

pozostaje zapalona. Przykłady komunikatów o nieprawidłowościach w działaniu zostały podane poniżej.

Komunikaty

Interpretacja komunikatów

,,System A.S.R. odłączony"

Wyłączenie układu antypoślizgowego A.S.R. (patrz paragraf ,,układ antypoślizgowy: A.S.R."
w rozdziale 2).

,,Konieczna kontrola skrzyni biegów"

Oznacza, że w skrzyni biegów wystąpiła usterka, należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.

,,Czujnik w oponie nie działa"

Usterka czujnika koła, które nie wyświetla się na tablicy wskaźników: np. w przypadku zamontowania w samochodzie koła zapasowego (patrz paragraf ,,system kontroli ciśnienia w
ogumieniu" w rozdziale 2).

,,Karta nie wykryta"

Jeśli karta RENAULT typu ,,wolne ręce" nie znajduje się w strefie wykrywania karty albo
pojazd nie może jej wykryć, wprowadzić kartę do czytnika, a jeżeli problem nadal występuje,
skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

1.61

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu (ciąg dalszy)

ú

Wyświetlają się one wraz z lampką kontrolną
i oznaczają konieczność jak najszybszego udania się do Autoryzowanego Partnera
marki i prowadzenia pojazdu z dużą ostrożnością. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.
Znikają one po wciśnięciu przycisku wyboru wyświetlanych informacji lub po upływie kilku sekund i są zapisywane w dzienniku pokładowym.
Lampka kontrolna

ú

pozostaje zapalona. Przykłady komunikatów o nieprawidłowościach w działaniu zostały podane poniżej.

Komunikaty

,,Konieczne skontrolowanie
filtra oleju napędowego"

Interpretacja komunikatów

Oznacza obecność wody w oleju napędowym. Należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.

Okres trwałości baterii karty RENAULT wynosi około dwa lata.
,,Konieczna wymiana baterii karty"

,,Konieczność dostosowania
ciśnienia w ogumieniu"

1.62

Gdy bateria zaczyna słabnąć, pojawia się ten komunikat (patrz paragraf ,,Karta RENAULT:
bateria" w rozdziale 5).

Nieprawidłowe ciśnienie w oponie (zbyt niskie) wskazanej na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na tablicy wskaźników. Należy jak najszybciej odpowiednio dostosować ciśnienie
w oponach.

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Komunikaty alarmowe

Wyświetlają się wraz z lampką kontrolną (R) i informują o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać
go ponownie. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Przykłady komunikatów informacyjnych znajdują się poniżej. Uwaga: komunikaty pojawiają się na wyświetlaczu pojedynczo, lub na przemian (w
przypadku konieczności wyświetlenia kilku komunikatów), może im towarzyszyć świecenie lampki kontrolnej i/lub emisja sygnału dźwiękowego.

Komunikaty

,,Układ wtrysku paliwa niesprawny"
lub ,,możliwość uszkodzenia silnika"

,,Przebita opona wymień koło"

,,Usterka elektroniczna"

,,Usterka układu ładowania akumulatora"

Interpretacja komunikatów

Oznacza poważny problem dotyczący silnika pojazdu.

Oznacza, że opona wskazana na wyświetlaczu systemu kontroli ciśnienia w ogumieniu jest
przebita.

Oznacza problem ze sterowaniem elektronicznym pojazdu.

Oznacza problem w układzie ładowania akumulatora.

1.63

KOMPUTER POKŁADOWY (ciąg dalszy)
Komunikaty alarmowe (ciąg dalszy)

Wyświetlają się wraz z lampką kontrolną (R) i informują o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać
go ponownie. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Przykłady komunikatów informacyjnych znajdują się poniżej. Uwaga: komunikaty pojawiają się na wyświetlaczu pojedynczo, lub na przemian (w
przypadku konieczności wyświetlenia kilku komunikatów), może im towarzyszyć świecenie lampki kontrolnej i/lub emisja sygnału dźwiękowego.

Komunikaty

,,Układ kierowniczy niesprawny"

Interpretacja komunikatów

Oznacza problem ze wspomaganiem układu kierowniczego pojazdu.

,,Nieprawidłowe działanie
hamulca parkingowego"

Oznacza usterkę hamulca parkingowego ze wspomaganiem.

,,Nieprawidłowe działanie
układu hamulcowego"

Oznacza uszkodzenie układu hamulcowego.

,,Nieprawidłowe ciśnienie oleju"

,,Przegrzanie silnika"

1.64

Oznacza nieprawidłowe ciśnienie oleju.

Oznacza przegrzanie silnika pojazdu.

KIEROWNICA - UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY
Wspomaganie układu
kierowniczego
Nigdy nie należy jeździć samochodem ze
słabo naładowanym akumulatorem.

Układ kierowniczy ze zmiennym
wspomaganiem
Układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganiem jest wyposażony w system kontroli
elektronicznej, który dostosowuje siłę wspomagania kierownicy do prędkości pojazdu.

1

Poruszanie kierownicą jest ułatwione przy
manewrach parkowania (dla zapewnienia
komfortu), natomiast w miarę jak rośnie
prędkość pojazdu, ruchy kierownicą wymagają użycia większej siły (dla zapewnienia
bezpieczeństwa przy dużych prędkościach).

Regulacja wysokości i
wysunięcia koła kierownicy
Pociągnąć dźwignię 1 i ustawić kierownicę
w żądanym położeniu; popchnąć dźwignię w
celu zablokowania kierownicy.

Ze względów bezpieczeństwa,
regulacji należy dokonywać na
postoju.

Nie należy utrzymywać kierownicy w
położeniu maksymalnego skrętu, gdy
pojazd stoi.
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas jazdy (wyłączenie funkcji wspomagania).

Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas jazdy (wyłączenie funkcji wspomagania).

1.65

GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
Pojazd z przyciskiem 2

1

- wcisnąć przycisk 2, przytrzymując przez
około trzy sekundy;

2

- gdy godzina zacznie migać na wyświetlaczu, wcisnąć ponownie przycisk 2 w celu
jej ustawienia;

Wskaźnik temperatury
zewnętrznej
Gdy temperatura na zewnątrz zawiera się w
przedziale między - 3 °C i + 3 °C, napis °C
miga (sygnalizując ryzyko gołoledzi).

- odczekać około trzy sekundy, aż na wyświetlaczu zaczną migać minuty, następnie wcisnąć przycisk 2 w celu ich ustawienia;
- odczekać około trzy sekundy, aż minuty
p rzestaną migać, godzina jest ustawiona.

Przy włączonym zapłonie, godzina i (zależnie od wersji pojazdu) temperatura zewnętrzna są widoczne na wyświetlaczu.

Ustawianie godziny 1
Pojazd bez przycisku 2 (pojazdy wyposażone w system pomocy w nawigacji, radioodbiornik...)
Należy zapoznać się z instrukcją danego
urządzenia, w celu poznania cech szczególnych pojazdu.

Wskaźnik temperatury ze wnętrznej
W razie przerwy w zasilaniu (odłączony
akumulator, przecięty przewód zasilający...). Należy wtedy ponownie ustawić
godzinę.
Ustawienia należy wykonywać na postoju.

1.66

Tworzenie się gołoledzi jest
związane z wieloma lokalnymi
czynnikami, jak nasłonecznienie, wil gotność powietrza i temperatura; samo
określenie temperatury zewnętrznej nie
może więc być wystarczające, by stwierdzić występowanie gołoledzi na drodze.

LUSTERKA WSTECZNE
Lusterka składane
Ustawić pokrętło 1 w pozycji D: w celu złożenia lusterek zewnętrznych.

A

B

E

F

Lusterka ogrzewane

D
1

Do jazdy lusterka należy ponownie ustawić
w pozycji A, B lub C.

C

Odszranianie lusterek zewnętrznych włącza
się równocześnie z ogrzewaniem tylnej
szyby.

Zewnętrzne lusterka wsteczne
regulowane elektrycznie
Przy pracującym silniku, należy obrócić
pokrętło 1:
- pozycja A do regulacji lusterka lewego;
- pozycja C do regulacji lusterka prawego;
B jest pozycją nieaktywną.

Lusterko zewnętrzne po stronie
kierowcy jest wyraźnie podzielone na dwie strefy. W strefie F
lusterka widoczny jest obszar
odpowiadający polu widzenia w klasycznym lusterku wstecznym. Strefa E
umożliwia rozszerzenie pola widzenia,
w?tylnej bocznej części?pojazdu, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa.
Przedmioty widziane w strefie E
wydają się być dużo bardziej oddalone niż są w rzeczywistości.

1.67

LUSTERKA WSTECZNE (ciąg dalszy)

3
2
Lusterko wewnętrzne
Zależnie od potrzeby, istnieje możliwość
jego regulacji. W czasie jazdy nocą, chcąc
uniknąć oślepiania przez reflektory pojazdu
jadącego z tyłu, należy zmienić położenie
dźwigienki 2 znajdującej się za lusterkiem.

1.68

Lusterko elektryczne typu
elektrochromatycznego 3
W czasie jazdy nocą lusterko to zostaje automatycznie przyciemnione, gdy z tyłu samochodu jedzie inny pojazd z włączonymi
światłami (drogowymi).

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE DŹWIĘKOWE I ŚWIETLNE

é

Nacisnąć na przełącznik 2.

Uruchomienie świateł awaryjnych powoduje
włączenie wszystkich czterech kierunkowskazów jednocześnie.

1
0

Światła awaryjne

Światła te należy stosować jedynie w sytuacji awaryjnej, aby ostrzec innych kierowców o:

A

2

- konieczności zatrzymania pojazdu w
miejscu, gdzie nie powinno się tego robić
lub gdzie jest to wręcz zabronione;
- konieczności jazdy samochodem wbrew
przyjętym zasadom.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
(klakson).
Wcisnąć poduszkę w kole kierownicy A.

Sygnał świetlny
Aby nadać świetlny sygnał ostrzegawczy,
należy pociągnąć do siebie dźwignię 1.

Kierunkowskazy
Odchylić dźwignię 1 w płaszczyźnie kierownicy w kierunku, w którym ma nastąpić
skręt.

Zależnie od wersji pojazdów, w przypadku
znacznego, celowego zmniejszenia prędkości, światła awaryjne mogą włączyć się automatycznie.
Można je wtedy wyłączyć, wciskając jeden
raz przełącznik 2.

W czasie jazdy autostradą, manewry wykonywane kierownicą nie dają możliwości automatycznego powrotu dźwigni do pozycji
wyjściowej 0. Istnieje położenie pośrednie,
w którym można przytrzymać dźwignię podczas manewru.
Dźwignia puszczona swobodnie, powróci
automatycznie do pozycji wyjściowej 0.

1.69

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA
1
3

1

4

Działanie automatyczne (zależnie od
wersji pojazdu)
Przy pracującym silniku światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, zależnie od poziomu oświetlenia na zewnątrz,
bez konieczności przestawiania dźwigni 1
(pozycja 0).
Funkcję tę można wyłączyć i włączyć.
- W celu włączenia funkcji, wcisnąć przycisk 3, przytrzymując co najmniej cztery
sekundy. Dwa sygnały dźwiękowe i komunikat ,,automatyczne włączanie świateł ON" potwierdzają wykonanie tej czynności.

2

u

Światła pozycyjne

Obrócić koniec dźwigni 1, aż do
pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 4.
Włącza się oświetlenie tablicy wskaźni ków, natężenie tego oświetlenia można regulować przy pomocy pokrętła 2. Na tablicy wskaźników zaświeci się odpowiednia
lampka kontrolna.

k

Włączanie świateł mijania

Działanie ręczne
Obrócić koniec dźwigni 1, aż do pojawienia
się odpowiedniego symbolu naprzeciwko
oznaczenia 4. Na tablicy wskaźników zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.

- W celu wyłączenia funkcji, przy wyłączonym silniku, wcisnąć przycisk 3 i
przytrzymać go przez co najmniej cztery
sekundy. Sygnał dźwiękowy potwierdzi
wykonanie tej czynności, a komunikat
,,automatyczne działanie świateł OFF"
pojawi się na tablicy wskaźników.
Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu działania.

Przed wyruszeniem w drogę nocą należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych i ustawić reflektory (jeśli
obciążenie samochodu jest inne, niż zwykle). Należy zwracać uwagę, by światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto,
śnieg, przewożone przedmioty).

1.70

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA (ciąg dalszy)
Funkcja ,,zewnętrzne oświetlenie towarzyszące"
Funkcja ta (przydatna, na przykład, do
oświetlenia otwieranej bramy, garażu, itp.)
umożliwia chwilowe zapalenie świateł mijania.

1

Wyłączanie świateł
Działanie ręczne
Istnieją dwie możliwości:
- ustawić dźwignię 1 w pozycji wyjściowej;

Czynność tę można wykonać maksymalnie
cztery razy w czasie dwóch minut.

á

Przy wyłączonym silniku i zgaszonych
światłach, oraz końcówce dźwigni 1 ustawionej w pozycji 0, pociągnąć do siebie
dźwignię 1: światła mijania włączą się na
około trzydzieści sekund.

Światła drogowe

Przy włączonych światłach mijania
pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Wraz ze światłami drogowymi włącza się
lampka kontrolna na tablicy wskaźników.
Chcąc ponownie włączyć światła mijania,
należy jeszcze raz pociągnąć dźwignię do
siebie.

- światła gasną po wyłączeniu silnika przy
otwarciu drzwi po stronie kierowcy lub
zablokowaniu zamków w pojeździe. W
takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony światła zapalą się
przy ustawieniu dźwigni w położeniu 1.
Działanie automatyczne (zależnie od
wersji pojazdu)

W celu wyłączenia świateł, zanim nastąpi to
w trybie automatycznym, obrócić końcówkę
dźwigni 1, a następnie ustawić ją w pozycji 0.

Światła gasną w momencie wyłączenia silnika przy otwarciu drzwi po stronie kierowcy
lub zablokowaniu zamków w pojeździe.

Sygnał dźwiękowy informujący
o pozostawieniu zapalonych
świateł
W przypadku, gdy światła były zapalone
po wyłączeniu silnika, w chwili otwarcia
drzwi kierowcy włącza się dźwiękowy alarm
ostrzegawczy, powiadamiający o pozostawieniu zapalonych świateł.

1.71

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA (ciąg dalszy)
1
5

6

g

Przednie światła
przeciwmgielne

f

Tylne światło
przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 5 dźwigni do
położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 6 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.
Działanie światła zależy od włączonego w
danym momencie oświetlenia zewnętrznego; włączeniu światła przeciwmgielnego
t owarzyszy zaświecenie odpowiedniej
lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Wyłączanie świateł
Obrócić ponownie pierścień 5 w celu ustawienia oznaczenia 6 naprzeciwko symbolu
o dpowiadającego światłu przeciwmgiel nemu, które ma zostać wyłączone.
Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje zgaszenie przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych.

Należy pamiętać o wyłączeniu tego światła gdy korzystanie z niego nie jest już konieczne, by nie oślepiać innych użytkowników dróg.
Uwaga: światło przeciwmgielne znajduje się
po stronie kierowcy.

Obrócić środkowy pierścień 5 dźwigni do
położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 6 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.
Działanie światła zależy od włączonego w
danym momencie oświetlenia zewnętrzn ego; włączeniu świateł?przeciwmgiel nych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej
lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

1.72

Ponieważ w czasie mgły automatyczny
tryb włączania świateł nie działa regularnie, włączanie świateł przeciwmgielnych
pozostaje pod kontrolą kierowcy: lampki
kontrolne na tablicy wskaźników informują, czy światła są zapalone (lampka
świeci się), czy zgaszone (lampka zgaszona).

ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI WIĄZKI ŚWIATEŁ REFLEKTORÓW
Przykłady ustawień elementu sterującego A

0

0

A
W pojazdach wyposażonych w taką funkcję,
element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła w zależności od obciążenia samochodu.
Obrócić element sterujący A do dołu w celu
obniżenia reflektorów i w górę - w celu ich
podniesienia.
W przypadku pojazdów, które nie są wyposażone w element sterujący A, regulacja
odbywa się w sposób automatyczny.

1

1

2

4

1.73

WYCIERACZKI/SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY
1
2
1

A

C
D

Cecha szczególna
W czasie jazdy, każde zatrzymanie pojazdu
powoduje ograniczenie prędkości pracy wycieraczek i przejście z szybkiego ciągłego
trybu działania do trybu wolnego ciągłego.
Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu.

1.74

Przy pracującym silniku , odpowiednio
ustawić dźwignię 1.

B Funkcja automatycznego włączania
wycieraczek.
W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody
na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując
prędkość ich pracy.
Istnieje możliwość regulacji odstępu
czasu między kolejnymi przetarciami
szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.
C Powolny ciągły bieg wycieraczek.
D Szybki ciągły bieg wycieraczek.

Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego
trybu?działania.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić,
czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie).
Ryzyko obrażeń.

(zależnie od wersji pojazdu)

A Zatrzymanie.

B

Przy pracującym silniku lub włączonej
funkcji akcesoriów, odpowiednio ustawić
dźwignię 1.
A Zatrzymanie.
B Przerywany bieg wycieraczek.
Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby wycieraczki zatrzymują się
na kilka sekund. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi
przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.
C Powolny ciągły bieg wycieraczek.
D Szybki ciągły bieg wycieraczek.

Funkcja automatycznego trybu
działania wycieraczek

W przypadku zablokowania wycieraczek
(zamarznięta przednia szyba...), system
odcina automatycznie zasilanie wycieraczek.

WYCIERACZKI/SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY(ciąg dalszy)
Przy włączonych reflektorach

1

Można uruchomić dodatkowo spryskiwacze
reflektorów.

1
A
B
C
D

Spryskiwacze szyby,
spryskiwacze reflektorów
(zależnie od wersji pojazdu)
Po włączeniu zapłonu,
dźwignię 1 do siebie.

pociągnąć

Przy wyłączonych reflektorach
Krótkie wciśnięcie przycisku powoduje włączenie spryskiwacza szyb oraz jednokrotne
przetarcie szyby.
Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje
włączenie spryskiwacza oraz trzykrotne
przetarcie szyby, przy czym ostatnie przetarcie ma miejsce po kilku sekundach.

W czasie mrozów należy upewnić się, że
pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez szron (ryzyko przegrzania
silnika wycieraczek).
Należy kontrolować stan piór wycieraczek. Należy je wymieniać, gdy tylko
skuteczność ich działania zmniejszy się:
średnio raz w roku.
Należy systematycznie czyścić przednią
szybę w samochodzie.
W przypadku wyłączenia zapłonu przed
zatrzymaniem pracy wycieraczek (położenie A) zatrzymają się one w położeniu, w którym się aktualnie znajdują.

Przed przystąpieniem do mycia
pojazdu, ustawić dźwignię w
p ołożeniu A ( zatrzymanie),
aby uniknąć przede wszystkim
ryzyka uszkodzenia piór w przypadku
u ruchomienia automatycznego trybu
działania.

1.75

WYCIERACZKA / SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY

p

1

Wycieraczka i
spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie, w celu włączenia
spryskiwacza obrócić koniec dźwigni 1 do
położenia, w którym oznaczenie 2 znajdzie
się naprzeciwko odpowiedniego symbolu.

Cecha szczególna
W niektórych wersjach, przy pracujących
wycieraczkach przednich w?chwili włączenia
wstecznego biegu następuje automatyczne
uruchomienie przerywanego biegu wycieraczki tylnej szyby.

Po zwolnieniu końcówki dźwigni, powraca
ona do pozycji włączenia tylnej wycieraczki.

2

Y

Wycieraczka tylna z
przerywanym biegiem
pracy, uzależnionym od
prędkości
Przy włączonym zapłonie obrócić końcówkę
dźwigni 1 do pojawienia się naprzeciwko odpowiedniego symbolu oznaczenia 2.
Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości.

W czasie mrozów należy upewnić się, że
pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez szron (ryzyko przegrzania
silnika wycieraczek).
Należy kontrolować stan piór wycieraczek. Należy je wymieniać, gdy tylko
skuteczność ich działania zmniejszy się:
średnio raz w roku.
Należy systematycznie czyścić tylną
szybę w samochodzie.
Przed włączeniem wycieraczki tylnej
szyby należy upewnić się, czy żaden z
przewożonych na zewnątrz przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki.

1.76

ZBIORNIK PALIWA
Jakość paliwa

B
A

Należy stosować paliwo dobrej jakości,
dostosowane do norm obowiązujących w
danym kraju i koniecznie zgodne ze wskazówkami podanymi na naklejce znajdującej
się w klapce wlewu paliwa B. Patrz paragraf
,,Dane techniczne silników" w rozdziale 6.

Wersje z silnikiem benzynowym
Należy koniecznie stosować benzynę bezołowiową. Liczba oktanowa (LO) musi być
zgodna ze wskazaniami podanymi na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa B. Patrz paragrafy ,,Dane techniczne silników" w rozdziale 6.

Wersja diesel

C

Pojazdy z silnikami na paliwo na bazie
etanolu

Należy koniecznie używać oleju napędowego zgodnego z instrukcjami podanymi
na naklejce znajdującej się na wewnętrznej
stronie klapki wlewu paliwa B.

Należy używać koniecznie benzyny bezołowiowej lub paliwa zawierającego maksymalnie 85% etanolu (E85).

W przypadku zmiany paliwa, silnik musi się
dostosować, co może doprowadzić do odczuwania niedogodności (wydłużone ruszanie, szarpanie,...) przez kilka minut.

Pojemność użytkowa zbiornika: około
60 litrów.
Aby otworzyć klapkę B, włożyć palec w wycięcie A.

Przy niskich temperaturach, uruchomienie
silnika może być trudne, a nawet niemożliwe. Aby uniknąć tego problemu, należy
użyć benzyny bezołowiowej lub, w przypadku pojazdów, które posiadają takie wyposażenie, podgrzewacza wbudowanego w
silnik.

System zaślepiania C jest wbudowany w
przewód wlewu paliwa.
W celu napełnienia zbiornika, patrz paragraf
,,napełnianie zbiornika paliwa".

Nie należy nigdy wciskać palcami klapki C.
Nie należy myć okolic wlewu
przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

Przy stosowaniu tego paliwa, możliwe jest
stwierdzenie zwiększonego zużycia.

Nie należy też mieszać oleju
napędowego z benzyną, nawet
w niewielkich ilościach.
Nie należy stosować paliwa na
bazie etanolu, jeśli samochód nie jest do
tego przystosowany.

1.77

ZBIORNIK PALIWA (ciąg dalszy)
Pojazdy z silnikami na paliwo na bazie
etanolu (ciąg dalszy)
Użycie podgrzewacza wbudowanego w
silnik
Podłączyć specjalną końcówkę przedłużacza do gniazdka wbudowanego w osłonie
chłodnicy i drugi koniec do gniazdka 220 V
przez co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem pojazdu.
Po użyciu, należy schować przedłużacz na
miejsce.

Przed podłączeniem przedłuż
acza do gniazdka elektrycznego, należy najpierw podłączyć go do gniazdka w osłoniechłodnicy.

Tankowanie paliwa
Wprowadzić pistolet dystrybutora w taki
sposób, by odsunąć zawór C, następnie
wsunąć pistolet do oporu zanim zostanie
uruchomiony (ryzyko ochlapania).
Trzymać pistolet w takiej samej pozycji aż do
końca napełniania.
Po pierwszym automatycznym wyłącze niu dystrybutora, możliwe jest jeszcze tylko
dwukrotne włączenie napełniania; nie należy
próbować wlewać więcej paliwa, aby za chować konstrukcyjnie przewidzianą pustą
przestrzeń.
Podczas napełniania, należy uważać, aby
woda nie przedostała się do zbiornika.
Zawór C oraz jego brzeg powinny pozostać
czyste.

Nigdy nie należy uruchamiać silnika, gdy
przedłużacz jest jeszcze podłączony.
Podgrzewacz wbudowany w silnik powinien być koniecznie podłączony do
o bwodu elektrycznego zabezpieczonego za pomocą wyłącznika 30 mA.
W przypadku zderzenia, wypadku lub
uszkodzenia przewodu elektrycznego
p odgrzewacza, należy zlecić wykonanie kontroli obwodu elektrycznego
Autoryzowanemu Partnerowi marki.

1.78

Jakakolwiek naprawa lub mod yfikacja elementów układu
z asilania paliwem (moduły
elektroniczne, przewody, układ
paliwowy, wtryskiwacz, osłony ochronne,
itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego
Partnera marki).

Wersje z silnikiem benzynowym
Użycie benzyny zawierającej związki ołowiu
spowodowałoby uszkodzenie elementów
układu oczyszczania spalin i mogłoby doprowadzić do utraty gwarancji.
Aby uniemożliwić wlanie do zbiornika benzyny z zawartością związków ołowiu, wlew
paliwa posiada przewężenie z zastawką,
które pozwalają na wprowadzenie tylko
pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej (na stacji benzynowej).

Utrzymujący się zapach paliwa
W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:
- zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na
to warunki ruchu drogowego i wyłączyć
zapłon;
- włączyć światła awaryjne i poprosić
wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
- nie dokonywać samodzielnie napraw, ani
nie uruchamiać ponownie silnika, zanim
pojazd nie zostanie sprawdzony przez
Autoryzowanego Partnera marki.

Rozdział 2: Prowadzenie pojazdu

(rady związane z oszczędzaniem paliwa i ochroną środowiska)

Docieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie-Wyłączanie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cechy szczególne wersji z silnikiem benzynowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel z filtrem cząstek stałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczny hamulec parkingowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dźwignia zmiany biegów - Hamulec ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rady związane z ochroną środowiska i oszczędzaniem paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System kontroli ciśnienia w oponach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System?kontroli?toru?jazdy: ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Układ antypoślizgowy: ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System zapobiegający blokowaniu kół: ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wspomaganie nagłego hamowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogranicznik prędkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulator prędkości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc przy parkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2
2.3
2.6
2.7
2.8
2.9
2.12
2.13
2.16
2.17
2.20
2.21
2.23
2.25
2.26
2.29
2.33
2.36
2.1

DOCIERANIE
Wersja z silnikiem benzynowym

Wersja z silnikiem diesel

Do osiągnięcia przebiegu 1 000 km nie
należy przekraczać prędkości 130 km/h na
najwyższym biegu, bądź prędkości obrotowej silnika 3 000 do 3 500 obr/min.

Do przebiegu 1 500 km nie należy przek raczać prędkości obrotowej silnika
2 500 obr/min. Po osiągnięciu tego przebiegu, samochodem można jeździć z większą prędkością, lecz optymalne wartości
parametrów eksploatacyjnych osiągnie on
dopiero po pokonaniu 6 000 km.

Optymalne wartości parametrów eksploatacyjnych pojazd osiągnie dopiero po pokonaniu około 3000 km.
Częstotliwość przeglądów: patrz książka
przeglądów pojazdu.

W okresie docierania - dopóki silnik samochodu jest nierozgrzany - nie należy gwałtownie przyspieszać. Nie należy również
dopuszczać do osiągania zbyt wysokich obrotów silnika.
Częstotliwość przeglądów: patrz książka
przeglądów pojazdu.

2.2

URUCHAMIANIE SILNIKA
Uruchamianie samochodu z automa tyczną skrzynią biegów:

1

Ustawić dźwignię w położeniu P.
Dotyczy wszystkich pojazdów:

3

- jeśli jeden z warunków uruchomienia silnika nie jest spełniony, komunikat: ,,hamulec + start" wyświetla się na tablicy
wskaźników.

2
4

Karta RENAULT z nadajnikiem
zdalnego sterowania

Warunki niezbędne do
uruchomienia silnika

Komunikat ,,wprowadź kartę" pojawia się na
tablicy wskaźników.

Należy stosować się do instrukcji dotyczących rozruchu widocznych na tablicy wskaźników, spełniając następujące warunki:

Wprowadzić kartę RENAULT, wsuwając ją
do oporu do czytnika 2.

Karta RENAULT typu ,,wolne
ręce"
Karta powinna znajdować się w strefie rozpoznania 4 (kabina i bagażnik, za wyjątkiem
niektórych wysoko usytuowanych miejsc,
jak np. osłona przeciwsłoneczna, schowek
na okulary, górna część deski rozdzielczej,
itp.).

Wcisnąć pedał hamulca lub sprzęgła (pedał
powinien pozostawać wciśnięty w czasie
całej fazy rozruchu), a następnie nacisnąć
przycisk 3. Jeżeli włączony jest jakiś bieg,
tylko wciśnięcie pedału sprzęgła umożliwia
uruchomienie silnika.

- w niektórych przypadkach konieczne jest
poruszenie kierownicą oraz jednoczesne
wciśnięcie przycisku rozruchu 3, w celu
ułatwienia odblokowania kolumny kierowniczej; komunikat na tablicy wskaźników ,,układ kierowniczy nie odblokowany"
informuje o tym kierowcę.

Rozruch przy otwartym
bagażniku
(w trybie wolne ręce)
Wprowadzić kartę do czytnika 2, jeżeli silnik
ma być uruchomiony przy otwartym bagażniku.

2.3

URUCHAMIANIE SILNIKA (ciąg dalszy)/WYŁĄCZANIE SILNIKA
Nieprawidłowości w działaniu

1

W niektórych przypadkach, karta RENAULT
może przestać działać:
- pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym;

3

2

- używanie urządzeń działających na tej
samej częstotliwości, co karta (telefon
komórkowy, gry wideo...);
- zużycie baterii karty RENAULT, rozładowany akumulator, itp.
Komunikat ,,karta niewykryta" a następnie
komunikat ,,wprowadź kartę" pojawiają się
na tablicy wskaźników.

Funkcja ,,Akcesoria"

Warunki niezbędne do
wyłączenia silnika
- zatrzymać pojazd;
- ustawić dźwignię w położeniu N lub P
w pojazdach z automatyczną skrzynią
biegów;
- wcisnąć przycisk 3.
Po wyłączeniu silnika, dodatkowe urządzenia (radio, klimatyzacja...) włączone w tym
momencie działają jeszcze przez około
20 minut.
Po otwarciu drzwi po stronie kierowcy, urządzenia przestają działać.

Wprowadzić kartę RENAULT, wsuwając ją
do oporu do czytnika 2.

Aby umożliwić działanie niektórych funkcji
(radioodtwarzacz, system nawigacji...) przy
wyłączonym silniku, nacisnąć na przycisk 3
bez naciskania na pedały.

Przy wysiadaniu z pojazdu, a
w szczególności zabierając ze
sobą kartę RENAULT, należy
upewnić się, czy silnik jest
wyłączony.

2.4

WYŁĄCZENIE SILNIKA (ciąg dalszy)
Jeśli po pierwszym naciśnięciu na przycisk
karta nie znajduje się w czytniku, komunikaty ,,potwierdzić wyłączenie silnika" i ,,nacisnąć dwa razy na STOP" pojawiają się na
tablicy wskaźników 1.

1

3

2

W celu potwierdzenia wyłączenia silnika
należy wcisnąć przycisk 3 jeszcze dwa
razy.

Karta RENAULT typu ,,wolne
ręce"

Karta RENAULT z nadajnikiem
zdalnego sterowania
Gdy karta jest w czytniku 2, wciśnięcie przycisku uruchamiania i wyłączania silnika
(start/stop) powoduje zatrzymanie pracy
silnika. W takim przypadku wyjęcie karty z
czytnika powoduje zablokowanie kolumny
kierownicy (sprawdzić, czy kolumna kierownicy została prawidłowo zablokowana).

Gdy karta znajduje się w pojeździe, naciśnięcie na przycisk 3 uruchamiania i wyłączania
silnika (start/stop) powoduje wyłączenie silnika oraz zablokowanie kolumny kierownicy
(sprawdzić, czy kolumna kierownicy została
prawidłowo zablokowana).
Jeśli po pierwszym naciśnięciu na przycisk
karta nie znajduje się w strefie rozpoznania,
komunikaty ,,potwierdzić wyłączenie silnika"
i ,,nacisnąć dwa razy na STOP" pojawiają się
na tablicy wskaźników 1.
W celu potwierdzenia wyłączenia silnika
należy wcisnąć przycisk 3 jeszcze dwa
razy.

Nigdy nie należy opuszczać
pojazdu, jeżeli karta RENAULT
znajduje się wewnątrz, pozostawiając w kabinie dziecko
(lub zwierzę).
Mogłoby ono uruchomić silnik lub któryś
z elektrycznych elementów wyposażenia (np. podnoszenie szyb), co stwarza
niebezpieczeństwo przycięcia wysuniętej przez okno części ciała (szyja, ramię,
ręka...) Ryzyko poważnych obrażeń.
Nie należy nigdy wyłączać silnika przed
całkowitym zatrzymaniem samochodu,
wyłączenie silnika powoduje wyłączenie
układu wspomagania hamulców i wspomagania kierownicy... a także urządzeń
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
bierne, takich jak poduszki powietrzne,
napinacze pasów.

2.5

CECHY SZCZEgóLNE WERSjI Z SILNIKIEM bENZYNoWYM
Warunki eksploatacji pojazdu, takie jak:
- długotrwała jazda z zapaloną lampką
ostrzegawczą rezerwy paliwa w zbiorniku;
- stosowanie benzyny z zawartością związków ołowiu;
- stosowanie dodatków do oleju lub paliwa,
nie posiadających atestu.
Względnie usterki takie jak:
- wadliwie działający układ zapłonowy lub
brak paliwa w zbiorniku lub odłączona
świeca, co objawia się trudnościami podczas prób uruchomienia silnika i szarpaniem podczas jazdy;
- spadek mocy;
mogą stać się przyczyną przegrzania katalizatora, zmniejszenia skuteczności jego działania, bądź doprowadzić do jego uszkod zenia, a także spowodować usterki
termiczne w innych podzespołach samochodu.

W razie stwierdzenia powyższych nieprawidłowości w działaniu należy udać się do
Autoryzowanego Partnera w celu niezwłocznego dokonania niezbędnych napraw.
Systematyczne przeprowadzanie prze glądów okresowych w sieci Autoryzowanych
Partnerów marki, zgodnie z zaleceniami podanymi w książce przeglądów, pozwoli na
uniknięcie wyżej wymienionych kłopotów.

Problemy z uruchamianiem
silnika
Chcąc zapobiec uszkodzeniu katalizatora
trzeba unikać uruchamiania silnika ,,za
wszelką cenę" (zbyt często włączając rozrusznik lub holując albo pchając pojazd),
jeżeli nie zostanie wcześniej zidentyfikowana przyczyna usterki i wykonana naprawa.
W przypadku, gdyby nie było to możliwe, nie
próbować uruchamiać silnika, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem
marki.
Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w
miejscach, gdzie łatwopalne
substancje i materiały, takie jak
trawa lub liście mogłyby mieć styczność
z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

2.6

CECHY SZCZEgóLNE WERSjI Z SILNIKIEM DIESEL
Prędkość obrotowa silnika
diesel

Wskazówki dotyczące
eksploatacji w okresie zimowym

Silniki wysokoprężne są wyposażone w
pompę wtryskową, która nie dopuszcza
do przekroczenia maksymalnej, dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika, niezależnie od aktualnie włączonego biegu.

Chcąc uniknąć problemów w okresie mrozów
należy:

brak paliwa w zbiorniku
Po napełnieniu wykonanym w następstwie
całkowitego zużycia paliwa i pod warunkiem, że akumulator jest odpowiednio naładowany, można normalnie uruchomić silnik:
patrz rozdział 1, paragraf ,,zbiornik paliwa" w
celu zapoznania się z cechami szczególnym
silników w wersji diesel.

- dbać o to, by akumulator był zawsze właściwie naładowany,
- uważać, by poziom oleju napędowego
nie był zbyt niski w zbiorniku, co mogłoby
spowodować gromadzenie się skroplonych oparów wody na dnie zbiornika.

W przypadku, gdy kilkakrotne, kilkusek undowe próby nie przynoszą oczeki w anego efektu, należy zwrócić się do
Autoryzowanego Partnera RENAULT.
Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w
miejscach, gdzie łatwopalne
substancje i materiały, takie jak
trawa lub liście mogłyby mieć styczność
z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

2.7

WERSjA Z SILNIKIEM DIESEL Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
1

Tytułem informacji: w takim przypadku
czyszczenie trwa do 20 minut.
Jeśli komunikat ,,skontrolować układ oczyszc zania spalin" wyświetla się na tablicy
wskaźników i towarzyszy mu zapalenie się

ú

lampki kontrolnej
, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Komunikat ,,konieczna regeneracja katalizatora" pojawia się na wyświetlaczu 1 w celu
powiadomienia o ryzyku zapchania filtra.
Aby oczyścić filtr cząstek stałych, podczas
100 km po pojawieniu się komunikatu należy
j echać ze średnią prędkością 60 km/h
( 40 km/h w przypadku silnika 1,5 dCi)
waną do warunków ruchu drogowego oraz
przestrzegając ograniczeń prędkości aż do
zgaśnięcia lampki kontrolnej. Zatrzymanie
pojazdu przed zgaśnięciem lampki kontrolnej może spowodować konieczność ponownego wykonania czynności.

2.8

Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w
miejscach, gdzie łatwopalne
substancje i materiały, takie jak
trawa lub liście mogłyby mieć styczność
z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

W czasie jazdy, zależnie od jakości stosowanego paliwa, może w wyjątkowych przypadkach pojawić się biały dym.
Jest to wynikiem automatycznego oczyszczenia filtra cząstek stałych i nie ma wpływu
na zachowanie się pojazdu.

AUToMATYCZNY HAMULEC PARKINgoWY

1

Uwaga: w chwili otwarcia drzwi kierowcy,
jeżeli hamulec parkingowy nie jest włączony
(np. w przypadku zgaśnięcia silnika), rozlega
się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat ,,hamulec parkingowy wyłączony".

2

4

3

Działanie automatyczne

W takim przypadku należy unieruchomić
pojazd, pociągając, a następnie puszczając
dźwignię 2.
Wyłączenie hamulca następuje automatycznie w chwili uruchomienia silnika i wciśnięcia pedału gazu. Komunikat ,,Hamulec parkingowy wyłączony" potwierdza wykonanie
tej czynności.
W niektórych krajach funkcja automatycznego włączania hamulca nie jest aktywna.
Patrz paragraf ,,Ręczny tryb działania".

Działanie ręczne
Zaciąganie hamulca parkingowego ze
wspomaganiem
Pociągnąć i puścić dźwignię 2. Zapala się
lampka kontrolna 1 na desce rozdzielczej
oraz lampka kontrolna 3 na tablicy wskaźników.
Zwalnianie hamulca parkingowego ze
wspomaganiem
Przy pracującym silniku, pociągnąć dźwignię 2, wciskając przycisk odblokowujący 4
i puścić. Lampka kontrolna 1 i lampka kontrolna 3 gasną.
Komunikat ,,Hamulec parkingowy wyłączony"
wyświetla się na tablicy wskaźników.

Automatyczny hamulec parkingowy zapewnia automatyczne unieruchomienie pojazdu
w momencie wyłączenia silnika, poprzez
naciśnięcie przycisku uruchamiania-wyłączania silnika.
Włączenie automatycznego hamulca parkingowego potwierdza zapalenie się i ciągłe
świecenie lampki kontrolnej 1 i lampki kontrolnej 3 na tablicy wskaźników. Lampki kontrolne 1 i 3 gasną po zablokowaniu zamków
drzwi. Zależnie od wersji pojazdu, komunikat ,,hamulec parkingowy włączony" wyświetla się na tablicy wskaźników.

Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze
wspomaganiem jest rzeczywiście włączony.
Włączenie hamulca zostaje zasygnalizowane zapaleniem się lampki kontrolnej 1
na desce rozdzielczej i lampki kontrolnej 3 na tablicy wskaźników, lampki te świecą
się do momentu zablokowania zamków drzwi.

2.9

AUToMATYCZNY HAMULEC PARKINgoWY (ciąg dalszy)
Tymczasowe zatrzymanie
pojazdu

1

2
5

3

3

Przypadki szczególne
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym
terenie lub ciągnącego przyczepę, należy?pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund?dźwignię 2, aby uzyskać maksymalną siłę
hamowania.
Parkowanie z wyłączonym automatycz nym hamulcem parkingowym (np. ryzyko
przymarznięcia okładzin hamulcowych):
- przy pracującym silniku, należy wsunąć
kartę RENAULT do czytnika 6 albo sprawdzić, czy znajduje się już w czytniku;

2.10

6

- wyłączyć silnik, wciskając przycisk włączania / wyłączania silnika 5;
- włączyć bieg (mechaniczna skrzynia) lub
ustawić dźwignię w położeniu P (automatyczna skrzynia);
- pociągnąć dźwignię 2, wciskając przycisk
odblokowujący 4 i puścić;
- wyjąć kartę RENAULT z czytnika.

W każdym przypadku istnieje możliwość
ręcznego włączenia hamulca parkingowego
ze wspomaganiem, np. gdy pojazd został
zatrzymany na czerwonym świetle, na pochyłym terenie.
W tym celu należy pociągnąć i puścić dźwignię 2. Wyłączenie hamulca nastąpi automatycznie w chwili ponownego naciśnięcia
pedału gazu.

AUToMATYCZNY HAMULEC PARKINgoWY (ciąg dalszy)
Wersje z automatyczną skrzynią
biegów
Ze względów bezpieczeństwa, przy włączonym silniku, automatyczne zwalnianie hamulca jest nieaktywne jeśli drzwi kierowcy
są otwarte lub nieprawidłowo zamknięte.
Rozlega się wtedy sygnał dźwiękowy i komunikat ,,dźwignia zmiany biegów w położeniu P lub N" wyświetla się na tablicy wskaźników.

Nigdy nie należy wysiadać z pojazdu, zanim dźwignia zmiany
biegów nie zostanie ustawiona
w położeniu P lub N. Gdyż, jeśli
zatrzymany pojazd ma włączony silnik i
bieg, wciśnięcie pedału gazu może spowodować, iż zacznie jechać.
Ryzyko wypadku.

Nieprawidłowości w działaniu
- W przypadku nieprawidłowości na tablicy
wskaźników zapalają się lampki kontro-lne
i
i wyświetla się komunikat ,,konieczna kontrola hamulca parkingowego" lub ,,usterka elektroniczna".
Należy jak najszybciej skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem RENAULT.

- W przypadku usterki automatycznego hamulca parkingowego, na tablicy wskaźników pojawi się komunikat ,,hamulec
parkingowy nie działa" oraz zapalą się

?D?

lampki kontrolne
,
,
wraz z emisją sygnału dźwiękowego.

Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Należy wtedy koniecznie unier uchomić pojazd, włączając
pierwszy bieg (wersja ze skrzynią mechaniczną) lub ustawiając dźwignię w położeniu P (wersja ze
skrzynią automatyczną). Jeżeli jest to
uzasadnione z uwagi na ukształtowanie
terenu (wzniesienie), zablokować koła
pojazdu.

2.11

DŹWIgNIA ZMIANY bIEgóW - HAMULEC RęCZNY

1

2

Włączanie wstecznego biegu
Samochody z mechaniczną skrzynią biegów:
dźwignię należy przestawić zgodnie ze schematem znajdującym się na gałce 1 i, zależnie od wersji pojazdu, należy podnieść pierścień 2 aż do zetknięcia się z gałką dźwigni,
w celu włączenia wstecznego biegu.
Samochody z automatyczną skrzynią
b iegów: p atrz paragraf ,,Automatyczna
skrzynia biegów" w rozdziale 2.
Światła cofania włączają się (przy włączonym zapłonie) w momencie włączenia
wstecznego biegu.

2.12

Wybór włączonego przełożenia powinien
być dostosowany do prędkości pojazdu i
prędkości obrotowej silnika.
Należy uważać, aby włączenie niższego
biegu nie spowodowało nadmiernego
zwiększenia prędkości obrotowej silnika.
W szczególności, należy bezwzględnie
unikać nagłej zmiany na bieg niższy o
kilka stopni (np: bezpośredniego przejścia z 5. na 2. bieg) przy dużej prędkości.
Nieprzestrzeganie powyższych punktów
może spowodować poważne uszkodzenia silnika.

W przypadku uderzenia podwoziem pojazdu podczas jazdy
na biegu wstecznym (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element
drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (odkształcenie elementów tylnego
zawieszenia).
W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu
Partnerowi marki.

2

1

Hamulec ręczny
odblokowanie
Pociągnąć dźwignię 1 lekko do góry, wcisnąć przycisk 2 i sprowadzić dźwignię do
podłogi.
blokowanie
Pociągnąć do góry, sprawdzić, czy pojazd
jest rzeczywiście unieruchomiony.

W czasie jazdy hamulec ręczny
powinien być całkowicie zwolniony (czerwona kontrolka zgaszona): ryzyko przegrzania.

RADY: układ oczyszczania spalin, oszczędne zużycie paliwa, prowadzenie samochodu
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a także dzięki niewielkiemu
zużyciu paliwa, Państwa samochód spełnia
warunki obowiązujących norm ochrony środowiska. Nasza firma aktywnie uczestniczy
w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami
spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii. Jednak zanieczyszczenie środowiska na
skutek emisji gazów spalinowych, a także
poziom zużycia paliwa zależą w znacznej
mierze od sposobu eksploatowania pojazdu.
Użytkownik powinien zadbać o prawidłową
obsługę i eksploatację pojazdu.

obsługa

Regulacje silnika

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących
o chrony środowiska może doprowadzić
właściciela pojazdu do konfliktu z prawem.
Ponadto, wymiana części w silniku, w układzie zasilania paliwem i układzie wydechowym na części inne niż oryginalne, zalecane
przez producenta powoduje, że pojazd przestaje spełniać warunki określone przez przepisy związane z ochroną środowiska.

- świece zapłonowe: chcąc utrzymywać
zużycie paliwa, moc i sprawność silnika
na optymalnym poziomie, należy ściśle
przestrzegać zasad obsługi opracowanych przez nasze Biuro Konstrukcyjne.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w książce
przeglądów należy dokonywać regularnych
przeglądów i regulacji samochodu w sieci
Autoryzowanych Partnerów marki: dysponują oni odpowiednimi urządzeniami technicznymi, co gwarantuje prawidłową regulację zgodną z ustawieniami fabrycznymi.

- układ zapłonowy: nie wymaga on żadnych regulacji.

W przypadku konieczności wymiany
świec, zaleca się stosowanie marki, typu
świecy oraz odstępów pomiędzy elektrodami odpowiednich dla danej wersji silnika. W tym celu należy skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem marki.
- prędkość obrotowa biegu jałowego
nie wymaga żadnej regulacji.
- filtr powietrza, filtr oleju napędowego:
zapchany wkład filtra zmniejsza jego wydajność. Należy go wymienić.

2.13

RADY: układ oczyszczania spalin, oszczędne zużycie paliwa, prowadzenie samochodu (ciąg dalszy)
Kontrola układu oczyszczania
spalin

- Nie należy niepotrzebnie hamować; dlatego też, zauważywszy wcześniej przeszkodę lub zakręt, należy wykorzystać
efekt hamowania silnikiem, zdejmując po
prostu nogę z pedału gazu.

System kontroli układu oczyszczania spalin
umożliwia wykrycie nieprawidłowości w działaniu urządzenia do oczyszczania spalin.

- Należy unikać gwałtownego przyspieszania.

Nieprawidłowości te mogą spowodować wydzielanie szkodliwych substancji lub uszkodzenia mechaniczne.

- Nie doprowadzać silnika do zbyt wysokich obrotów przy zmianie biegów.

Ä

Ta lampka na tablicy wskaźników
wskazuje ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu:
Zapala się ona po włączeniu stacyjki i gaśnie
po trzech sekundach.
- Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły,
należy jak najszybciej skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki;
- jeżeli lampka miga, należy zmniejszyć
prędkość obrotową silnika aż przestanie
migać. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem
marki.

Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu nie przeciążając jednak silnika.
W przypadku pojazdów z automatyczną
skrzynią biegów zalecamy pozostać w
położeniu D.

jazda samochodem
- Zamiast rozgrzewać silnik na postoju
lepiej jechać samochodem, nie obciążając go zbytnio do momentu, aż silnik osiągnie właściwą temperaturę.
- Szybka jazda drogo kosztuje.
- ,,Sportowy" sposób jazdy drogo kosztuje,
dlatego też zaleca się prowadzić samochód w sposób ,,elastyczny".

2.14

- Jadąc pod górę nie starać się utrzymywać stałej prędkości, nie przyspieszać
silniej niż podczas jazdy po płaskim terenie: najkorzystniej jest utrzymywać pedał
gazu na stałym poziomie.
- Kilkakrotne wciskanie sprzęgła i dodawanie gazu przed wyłączeniem silnika,
to czynności zbyteczne w nowoczesnych
pojazdach.
- Jazda w złą pogodę, drogi zalane wodą.
Nie należy jeździć po drogach, na których zalewająca
je woda sięga powyżej dolnej
krawędzi obręczy kół.

RADY: układ oczyszczania spalin, oszczędne zużycie paliwa, prowadzenie samochodu (ciąg dalszy)
- W przypadku pojazdów wyposażo nych w klimatyzację, zwiększone zużycie paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim)
przy włączonej klimatyzacji jest normalnym zjawiskiem. W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez
automatycznego trybu działania, należy
ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już
konieczne.
Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska:
W czasie jazdy nawiewy powinny być
otwarte, a szyby zamknięte.

Rady dotyczące użytkowania
- Włączone odbiorniki prądu, to wzrost zużycia paliwa. Dlatego też należy w miarę
możliwości wyłączać je, gdy tylko przestajemy z nich korzystać. jednak (bezpieczeństwo przede wszystkim), należy
włączać światła, gdy wymagają tego warunki drogowe (w myśl zasady: widzieć i
być widzianym).
- Korzystać z układu wentylacji. Jazda z
szybkością 100 km/h z otwartymi szybami powoduje wzrost zużycia paliwa o
4%.

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o
przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem
silnika.
- Uzupełniając paliwo nie dopuszczać do
przelewania zbiornika.
- Unikać jazdy z pustym bagażnikiem dachowym.
- Do przewozu przedmiotów o dużej objętości używać przyczepy.

- Unikać jazdy ,,od drzwi do drzwi" (krótkie
przejazdy, długie postoje) - w takich warunkach silnik nie osiąga odpowiedniej
temperatury pracy.

opony
- Niedostateczne ciśnienie w oponach
m oże spowodować wzrost zużycia
paliwa.
- Stosowanie opon niezalecanych przez
producenta może również spowodować
wzrost zużycia paliwa.

- Przy podróżowaniu z przyczepą kempingową należy zaopatrzyć się w atestowany spojler dachowy i dokonać jego odpowiedniej regulacji.

2.15

oCHRoNA ŚRoDoWISKA
Państwa samochód został zaprojektowany z
troską o ochronę środowiska.
Produkcja:
Państwa samochód został wyprodukowany
w fabryce, która spełnia najbardziej surowe
normy ochrony środowiska.
Ponadto, nasza firma wdrożyło system kontroli wszystkich produktów wchodzących w
skład pojazdu.
Emisja zanieczyszczeń:
Samochody tej marki są wyposażone w
system oczyszczania spalin składający się
z katalizatora, sondy lambda i filtra z aktywnym węglem (filtr ten zapobiega wydzielaniu się na zewnątrz oparów benzyny
ze zbiornika).
W niektórych wersjach pojazdów z silnikiem
diesel, system ten uzupełnia filtr cząstek
stałych umożliwiający redukcję emisji cząstek sadzy..

2.16

Recykling:
Wykorzystano wszystkie możliwości, aby
maksymalnie ograniczyć niekorzystny wpływ
wywierany na środowisko w czasie eksploatacji samochodu.
Ten pojazd jest wykonany z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia w 95%. Aby ułatwić proces powtórnego
przetworzenia, wprowadzone zostały liczne
innowacje w konstrukcji pojazdu, jak i zastosowanych materiałach.
Na pojazd ten składa się wiele części wykonanych z tworzyw sztucznych, które zostały
już wtórnie przetworzone oraz materiałów
nadających się do ponownego przetworzenia (drewno, bawełna, guma naturalna, itp.).

Użytkownicy pojazdów powinni również
dbać o ochronę środowiska!
- Części zużyte i wymienione w trakcie
bieżącej obsługi samochodu (akumulator, filtr oleju, filtr powietrza, baterie...)
oraz pojemniki po oleju (puste lub wypełnione zużytym olejem) powinny być składowane w miejscach specjalnie do tego
celu przeznaczonych.
- Samochód, którego okres eksploata cji dobiegł końca, należy odprowadzić
do jednostki posiadającej odpowiednie
uprawnienia, w celu dokonania jego recyklingu.
- W każdym przypadku, należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów.

SYSTEM KoNTRoLI CIŚNIENIA W oPoNACH
System ten kontroluje ciśnienie w ogumieniu.
Ciśnienie musi być ustawiane przy zimnych oponach.
W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawd zenia ciśnienia w oponach z imnych ,
należy zwiększyć ciśnienie w granicach od
0,2 do 0,3 bara (3 PSI).
Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Zasada działania
Każde z kół (oprócz koła zapasowego) zawiera czujnik, umieszczony w zaworze powietrznym, który mierzy okresowo ciśnienie
w danej oponie.
System informuje kierowcę, że koła są wystarczająco napompowane oraz ostrzega w
przypadku niedostatecznego ciśnienia i w
przypadku upływu powietrza.

1

Koło zapasowe
Koło zapasowe nie zawiera czujnika, w
związku z czym nie jest rozpoznawane
przez system.
W przypadku zamontowania koła zapasowego w miejsce jednego z pozostałych kół,
system stwierdza nieprawidłowość w działaniu.

1

2
brak możliwości przekładania
kół

Funkcja ta jest dodatkowym
u łatwieniem w prowadzeniu
pojazdu.
Nie zastępuje ona jednak kierowcy. W żadnym wypadku nie zwalnia
go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.
Należy sprawdzać ciśnienie w oponach,
w tym także w kole zapasowym, raz w
miesiącu.

Każdy z czujników umieszczonych w zaworach 1 jest przypisany do jednego, określonego
koła: nie należy więc w żadnym
wypadku przekładać kół.
Mogłoby to spowodować pojawienie się
błędnej informacji na wyświetlaczu i pociągnąć za sobą poważne skutki.

2.17

SYSTEM KoNTRoLI CIŚNIENIA W oPoNACH
Zakładanie opon

(wymiana opon lub zakładanie opon zimowych)

A

b

D

C

Do ustalenia właściwego ustawienia koła
służy kolor pierścienia 2 (po ewentualnym
czyszczeniu) otaczającego każdy z zaworów:

Ze względu na fakt, że wymiana opon
wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, radzimy skonsultować się
w tej sprawie z Autoryzowanym Partnerem
RENAULT.

Wymiana kół/opon
System ten wymaga montażu specjalnych
kół i kołpaków.
Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem RENAULT w celu ustalenia jaki
rodzaj wyposażenia będzie kompatybilny z
systemem i dostępny w RENAULT Boutique:
użycie wyposażenia innego typu może mieć
negatywny wpływ na działanie systemu.

- A: pierścień żółty

Aerozole do naprawy opon

- B: pierścień czarny

Z uwagi na specyficzny typ zaworów, należy
używać wyłącznie aerozoli homologowanych przez nasze służby techniczne.

- C: pierścień czerwony
- D: pierścień zielony

2.18

3
Wyświetlanie informacji
Wyświetlacz 3 na tablicy wskaźników informuje o ewentualnych nieprawidłowościach
(niedopompowana opona, przebita opona,
system nie działa...).
Na następnych stronach zostały przedstawione szczegółowe informacje dotyczące
przypadków zapalania się lampek kontrolnych, świecenia symboli i wyświetlania komunikatów.

SYSTEM KoNTRoLI CIŚNIENIA W oPoNACH
Przykłady komunikatów, jakie mogą się pojawić na wyświetlaczu

,,Napompować oponę do
wartości zalecanej do jazdy po
autostradzie"

A

Ciśnienie w oponach nie jest dostosowane
do prędkości jazdy. Należy zmniejszyć prędkość lub napompować cztery opony do wartości ciśnienia zalecanych przy jeździe na
autostradzie (patrz tabela ,,ciśnienie w ogumieniu").

b
,,Czujnik w oponie nie działa"
Koło A, którego symbol znika, oznacza
usterkę czujnika lub brak czujnika na kole
(np. gdy w pojeździe zamontowano koło zapasowe...).

,,Konieczność dostosowania
ciśnienia w ogumieniu"
Koło B, które na rysunku staje się pełne, sygnalizuje, że dana opona w samochodzie
jest niedopompowana.

,,Przebita opona wymień koło"
Należy wymienić dane koło B lub skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem
RENAULT.
Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie
się lampki kontrolnej

?

.

2.19

SYSTEM KoNTRoLI ToRU jAZDY: ESP
System ten pomaga zachować kontrolę nad
samochodem w bardzo trudnych sytuacjach
napotykanych w czasie jazdy (ominięcie
przeszkody, utrata przyczepności na zakręcie, itp.). Jego działanie uzupełnia funkcja
kontroli sterowności na zakrętach oraz
układ antypoślizgowy ASR.

A

Gdy funkcja zaczyna działać, lampka kontrolna A miga, informując o tym kierowcę.
Jeżeli podczas uruchamiania silnika, ta
lampka kontrolna zapala się wraz z wyświetleniem komunikatu ,,A.S.R. odłączony", obrócić kierownicę do?oporu w jedną i druga
stronę w celu przywrócenia parametrów początkowych działania systemu.

Kontrola podsterowności
Funkcja ta stanowi dodatkową
pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostoso wanie zachowania pojazdu do
szczególnych warunków jazdy.
Nie zastępuje ona jednak kierowcy. jej
działanie nie zwiększa możliwości
samochodu i nie powinno skłaniać
osoby prowadzącej go do jazdy z
większą prędkością.
W czasie manewrów system w żadnym
wypadku nie zastępuje kierowcy, który
powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny
(kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą
zaistnieć w czasie jazdy).

2.20

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu
E.S.P. w przypadku wyraźnej utraty sterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Zasada działania
Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.
Pozostałe czujniki umieszczone w pojeździe
mierzą rzeczywisty tor jazdy.
System porównuje tor jazdy wybrany przez
kierowcę z torem rzeczywistym i, w razie potrzeby, koryguje ten ostatni, włączając któryś
z hamulców i/lub regulując moc silnika.

Nieprawidłowości w działaniu
W przypadku wykrycia przez system nieprawidłowego działania, na tablicy wskaźników
pojawia się komunikat ,,ESP/ASR nie działa"
oraz zapala się lampka kontrolna
lampka kontrolna A.

ú

i

Należ skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

SYSTEM ANTYPoŚLIZgoWY: A.S.R.
System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania lub przyspieszania.

A

Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do
przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału gazu.
Gdy funkcja zaczyna działać, lampka kontrolna A miga, informując o tym kierowcę.

Funkcja ta stanowi dodatkową
pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostoso wanie zachowania pojazdu do
szczególnych warunków jazdy.
Nie zastępuje ona jednak kierowcy. jej
działanie nie zwiększa możliwości
samochodu i nie powinno skłaniać
osoby prowadzącej go do jazdy z
większą prędkością.
W czasie manewrów system w żadnym
wypadku nie zastępuje kierowcy, który
powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny
(kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą
zaistnieć w czasie jazdy).

Zasada działania
Dzięki obecności czujników w kołach, system
przez cały czas mierzy i porównuje prędkość
kół napędowych, wykrywając ewentualne
różnice.
Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać,
system włącza hamulec tego koła. Funkcja
hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta
prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

2.21

SYSTEM ANTYPoŚLIZgoWY: A.S.R. (ciąg dalszy)
A

Nieprawidłowości w działaniu
Kiedy system wykrywa nieprawidłowe działanie na wyświetlaczu tablicy wskaźników
pojawia się komunikat ,,nieprawidłowe działanie E.S.P./A.S.R." i zapala się lampka kontrolna

ú

oraz lampka kontrolna A.

Skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem RENAULT.
Jeżeli podczas uruchamiania silnika, ta
lampka kontrolna zapala się wraz z wyświetleniem komunikatu ,,A.S.R. odłączony", obrócić kierownicę do oporu w jedną i w drugą
stronę w celu przywrócenia parametrów początkowych działania systemu.

1

blokada funkcji
W niektórych sytuacjach (jazda po miękkiej nawierzchni: śnieg, błoto,... lub jazda z
zamontowanymi łańcuchami śniegowymi),
system może spowodować zmniejszenie
mocy silnika, by ograniczyć poślizg. Jeżeli
kierowca sobie tego nie życzy, może wyłączyć funkcję, wciskając przycisk 1.
Komunikat ostrzegawczy ,,A.S.R. odłączony"
pojawia się wraz z zapaleniem się lampki
kontrolnej A.

2.22

Wyłączenie funkcji powoduje również
wyłączenie systemu E.S.P.
Gdy tylko będzie to możliwe należy ponown ie włączyć funkcję, naciskając na
przycisk 1.
Funkcja włącza się automatycznie przy włączeniu zapłonu lub gdy pojazd jedzie z prędkością wyższą niż 50 km/h.
Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji powyżej progu prędkości około 50 km/h.

SYSTEM ZAPobIEgAjĄCY bLoKoWANIU KóŁ PoDCZAS HAMoWANIA (AbS)
Maksymalne skrócenie drogi hamowania
przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad
pojazdem są dwoma podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione podczas gwałtownego hamowania. Jednak ze
względu na różnorodność nawierzchni dróg
oraz zmienność warunków atmosferycznych
i reakcji psychofizycznych kierowcy zawsze
istnieje niebezpieczeństwo utraty kontroli
nad pojazdem wskutek zablokowania kół
jezdnych. Zastosowanie systemu przeciwdziałającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) ma na celu uniknięcie ryzyka
wystąpienia takiego zjawiska.
Urządzenie to tak steruje siłą hamowania, że
nawet bardzo gwałtowne i silne wciśnięcie
pedału hamulca nie doprowadza do zablokowania kół, co pozwala kierowcy zachować
kontrolę sterowności pojazdu. W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewru
ominięcia przeszkody przy jednoczesnym
hamowaniu.

Ponadto dzięki działaniu systemu ABS, następuje optymalne skrócenie drogi hamowania, zwłaszcza na nawierzchniach o słabej
przyczepności (droga mokra, gołoledź, niejednorodna nawierzchnia).
Przy optymalizacji warunków hamowania,
system ABS w żadnym wypadku nie polepsza lokalnych fizycznych warunków przyczepności opon do nawierzchni. Tak więc,
zasady ostrożnej jazdy powinny być zawsze
przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, itd.). Większe
poczucie bezpieczeństwa kierowcy nie
powinno go skłaniać do prowadzenia samochodu na granicy ryzyka.

Włączenie się urządzenia przejawia się
lekkim lub silnym pulsowaniem pedału hamulca. Sygnały te winny ostrzec kierowcę o
możliwości utraty przyczepności (np. podczas gołoledzi), dzięki czemu może on dostosować swój styl jazdy do zmieniających
się warunków drogowych.

2.23

SYSTEM ZAPobIEgAjĄCY bLoKoWANIU KóŁ PoDCZAS HAMoWANIA (AbS) (ciąg dalszy)
W przypadku uszkodzenia układu ABS możliwe są dwie sytuacje:
1 - Pomarańczowe lampki kontrolne

x

ú

i lampka
tablicy wskaźników.

świecą się na

Układ hamulcowy działa w dalszym
ciągu, ale system zapobiegający blokowaniu się kół jest wyłączony. Należy jak
najszybciej udać się do Autoryzowanego
Partnera RENAULT.
2 - Pomarańczowa lampka

D

x
ú?

kontrolna
i czerwona
lampka kontrolna ostrzegająca o uszkodzeniu hamulca

wraz z
i
oraz
komunikatem ,,usterka układu hamulcowego " zapalają się na tablicy
wskaźników.
Oznacza to uszkodzenie układów hamulcowego i ABS. Zapewnione jest
częściowe działanie systemu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to
z niebezpieczeństwem w przypadku
nagłego hamowania oraz wymusza
konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na
to warunki drogowe. Skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem RENAULT.

2.24

Zmiana siły hamowania zapewniona
przez układ ABS jest niezależna od siły
nacisku na pedał hamulca. W razie konieczności gwałtownego hamowania,
zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne
kilkakrotne wciskanie pedału hamulca
(pompowanie).

WSPoMAgANIE NAgŁEgo HAMoWANIA
System ten stanowi uzupełnienie układu
ABS, pomagając skrócić drogę hamowania.

Zasada działania
System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku wspomaganie układu hamulcowego
zaczyna natychmiast działać z pełną mocą.
Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

1

Zapalenie się świateł awaryjnych
Światła te mogą włączyć się w przypadku
znacznego spadku prędkości, zależnie od
wersji pojazdu.
Można je wtedy wyłączyć, wciskając jeden
raz przełącznik 1.

Funkcja ta stanowi dodatkową
pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostoso wanie zachowania pojazdu do
szczególnych warunków jazdy.
Nie zastępuje ona jednak kierowcy. jej
działanie nie zwiększa możliwości
samochodu i nie powinno skłaniać
osoby prowadzącej go do jazdy z
większą prędkością.
W czasie manewrów system w żadnym
wypadku nie zastępuje kierowcy, który
powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny
(kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą
zaistnieć w czasie jazdy).

2.25

REgULAToR-ogRANICZNIK PRęDKoŚCI: funkcja ogranicznika prędkości

1

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej
prędkości jazdy.
Funkcja ta może być przydatna na przykład
w jeździe miejskiej lub w strefach z ograniczeniem prędkości (roboty drogowe), itp.
System działa począwszy od prędkości
około 30 km/h.

2.26

2

3

5

1

4

Elementy sterujące
1 P rzełącznik główny Włączania/
Wyłączania.
2 Wprowadzenie prędkości ograniczonej
do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na wyższą.
3 Wywołanie prędkości ograniczonej wprowadzonej do pamięci.
4 Wyłączenie funkcji (z zapamiętaniem
wprowadzonej prędkości ograniczonej).
5 Wprowadzenie prędkości ograniczonej
do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na niższą.

6

?

Lampka kontrolna 6

Ta pomarańczowa lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników, sygnalizując działanie funkcji ogranicznika prędkości.
Gdy funkcja jest włączona komunikat ,,ogranicznik" wyświetla się na tablicy wskaźników
wraz z kreskami.

REgULAToR-ogRANICZNIK PRęDKoŚCI: funkcja ogranicznika prędkości (ciąg dalszy)
jazda samochodem

1

W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie
odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji
ogranicznika prędkości.

Włączanie funkcji

2

3

5

Nawet przy dalszym wciskaniu pedału gazu,
przekroczenie zaprogramowanej prędkości
nie będzie możliwe, za wyjątkiem sytuacji
szczególnych (patrz paragraf ,,Przekroczenie
prędkości ograniczonej").

4

Zmiana zapamiętanej prędkości
ograniczonej

Obrócić element sterujący 1 p o stronie

?

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości ograniczonej poprzez wciśnięcie (krótkie lub długie):

.

Na tablicy rozdzielczej zapala się lampka
kontrolna, a komputer pokładowy wyświetla
informację o włączeniu funkcji ,,ogranicznika
prędkości".

- przycisk 2 w celu zwiększenia prędkości,
- przycisk 5 w celu zmniejszenia prędkości.

Wprowadzenie prędkości
ograniczonej
Przy ustabilizowanej prędkości (począwszy
od około 30 km/h) i włączonym właściwym
biegu (w przypadku pojazdów z mechaniczną skrzynią biegów), wcisnąć przełącznik 2: prędkość zostaje zapamiętana.

System został tak opracowany, żeby
możliwe było stwierdzenie odchylenia
między prędkością zapamiętaną i prędkością na tablicy wskaźników.

2.27

REgULAToR-ogRANICZNIK PRęDKoŚCI: funkcja ogranicznika prędkości (ciąg dalszy)
Przekroczenie prędkości
ograniczonej

Wywołanie prędkości
ograniczonej

Przypadki szczególne

Ostatnio wybrana prędkość ograniczona
może być w każdej chwili ponownie wywołana z pamięci przez wciśnięcie przycisku 3.

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie
prędkości ograniczonej poprzez silne wciśnięcie pedału gazu do końca poza punkt
oporu.
Przez cały czas, gdy prędkość ograniczona
jest przekroczona, na tablicy wskaźników
miga zadana wartość.

1

Kiedy sytuacja na drodze nie wymaga już
nagłego przyspieszania, wystarczy zdjąć
nogę z gazu: funkcja ogranicznika prędkości
zaczyna działać gdy pojazd?osiągnie prędkość niższą od ograniczonej.
brak możliwości utrzymania wybranej
prędkości ograniczonej
W przypadku niektórych warunków jazdy
(na przykład przy zjeździe z dużego wzniesienia), system nie może utrzymać prędkości ograniczonej: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w
celu powiadomienia o tym kierowcy.

2.28

3

4
Wyłączenie funkcji
Działanie ogranicznika prędkości jest automatycznie przerywane przy wciśnięciu:
- przycisku 4, w tym przypadku prędkość
ograniczona zostaje zapisana w pamięci
i na tablicy wskaźników pojawia się komunikat ,,zapisana w pamięci",
- elementu sterującego 1, w tym przypadku
prędkość ograniczona zostaje usunięta z
pamięci, a zgaśnięcie lampki kontrolnej
na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

Komunikat ,,ogranicznik" wyświetla się na tablicy wskaźników.

REgULAToR-ogRANICZNIK PRęDKoŚCI: funkcja regulatora prędkości

1

Funkcja ta jest dodatkowym
u łatwieniem w prowadzeniu
pojazdu.

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy
na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.
Prędkość regulowana może być ustawiana
począwszy od?prędkości 30 km/h.

Nie zastępuje ona jednak kierowcy. Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać
czujności kierowcy (który powinien być
zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani jego odpowiedzialności.
Funkcja regulatora prędkości nie pow inna być używana w warunkach
dużego natężenia ruchu, na krętej lub
śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning,
żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady,
wiatr boczny...).
Ryzyko wypadku.

Funkcja regulatora prędko ści nie ma żadnego wpływu
na działanie układu hamulcowego.

2

3

5

1

4

Elementy sterujące
1 P rzełącznik główny Włączania/
Wyłączania.
2 Wprowadzanie prędkości regulowanej
do pamięci oraz włączenie funkcji prędkości regulowanej. Zwiększenie prędkości regulowanej.
3 Wywołanie prędkości regulowanej wprowadzonej do pamięci
4 Wyłączenie regulacji (z zapamiętaniem
wprowadzonej prędkości regulowanej)
5 Wprowadzanie prędkości regulowanej
do pamięci oraz włączenie funkcji prędkości regulowanej. Zmniejszenie prędkości regulowanej.

2.29

REgULAToR-ogRANICZNIK PRęDKoŚCI: funkcja regulatora prędkości (ciąg dalszy)
jazda samochodem
Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana,
a funkcja regulacji działa, można zdjąć stopę
z pedału gazu.

2
1

5

6

Włączanie funkcji

Ustawianie prędkości

Obrócić element sterujący 1 p o stronie

sytuacji.

Uwaga, zalecamy jednak trzymać stopy w pobliżu pedałów,
aby móc na nie nacisnąć w
przypadku wystąpienia nagłej

Przy ustabilizowanej prędkości (wyższej niż
30 km/h) i włączonym właściwym biegu (w
przypadku pojazdów z mechaniczną skrzynią biegów), wcisnąć przycisk 2 lub 5: następuje włączenie funkcji, a prędkość zostaje
wprowadzona do pamięci.

Í

.

Lampka kontrolna 6 zapala się na tablicy
wskaźników, sygnalizując działanie funkcji
regulatora prędkości.
Gdy funkcja jest włączona, komunikat ,,regulator" wyświetla się na tablicy wskaźników
wraz z kreskami.

System został tak opracowany, żeby
możliwe było stwierdzenie odchylenia
między prędkością regulowaną wprowadzoną do pamięci i prędkością na tablicy
wskaźników.

2.30

REgULAToR-ogRANICZNIK PRęDKoŚCI: funkcja regulatora prędkości (ciąg dalszy)
Przekroczenie prędkości
regulowanej
Przypadki szczególne

2

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie
prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie
pedału gazu. Przez cały czas, gdy prędkość
jest przekroczona, zadana wartość miga na
tablicy wskaźników.
brak możliwości utrzymania wybranej
prędkości regulowanej

5
Zmiana prędkości regulowanej

W przypadku niektórych warunków jazdy (na
przykład przy zjeździe z dużego wzniesienia), system nie może utrzymać prędkości
regulowanej: informacja o prędkości miga
na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie (krótkie lub długie):
- przycisku 2 w celu zwiększenia prędkości,
- przycisku 5 w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja regulatora prędko ści nie ma żadnego wpływu
na działanie układu hamulcowego.

2.31

REgULAToR-ogRANICZNIK PRęDKoŚCI: funkcja regulatora prędkości (ciąg dalszy)
Wywołanie prędkości
regulowanej

2

3

5

Jeśli prędkość została wprowadzona do pamięci, istnieje możliwość wywołania jej poprzez naciśnięcie na przycisk 3 (komunikat
,,regulator" pojawia się na tablicy wskaźników) pod warunkiem, że prędkość pojazdu
jest wyższa niż 30 km/h oraz po upewnieniu
się, że jest ona dostosowana do warunków
ruchu drogowego (natężenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne, itp.).

4

Przejście funkcji do trybu
czuwania

Wyłączenie funkcji
Obrócić przełącznik włączania/wyłączania 1. W tym przypadku prędkość nie zostaje
wprowadzona do pamięci.

Działanie regulatora prędkości jest automatycznie przerywane po wciśnięciu:
- pedału hamulca,
- pedału sprzęgła, lub przestawieniu dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie neutralne,
- przycisk wyłączania 4.
W tych trzech przypadkach, prędkość regulowana pozostaje wprowadzona do pamięci,
a komunikat ,,zapisana w pamięci" wyświetla
się na tablicy wskaźników.

2.32

1

Zgaśnięcie lampki na tablicy wskaźników
potwierdza wyłączenie funkcji.

Naciśnięcie na przyciski 2 lub 5 powoduje ponowne włączenie funkcji regulatora prędkości bez uwzględniania prędkości wprowadzonej do pamięci: w takim
przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.

Przełączenie w stan czuwania
lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje
szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez
naciśnięcie na pedał hamulca.

AUToMATYCZNA SKRZYNIA bIEgóW
Ustawienie dźwigni sterującej w pozycji
D lub R może odbywać się wyłącznie w
czasie postoju, należy wówczas wcisnąć
pedał hamulca, zdjąwszy uprzednio nogę
z pedału gazu.

3

W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał
hamulca, przed naciśnięciem na przycisk
odblokowujący 1.

1
2

Prowadzenie pojazdu z użyciem
automatycznego trybu przełożeń

A
Dźwignia sterującą 2
Uruchomienie silnika
Ustawić dźwignię 2 w położeniu P lub N i
włączyć zapłon.
Wciskając pedał hamulca (lampka kontrolna 3 gaśnie) i przestawić dźwignię sterującą
z pozycji P.

Wyświetlacz A znajdujący się na tablicy
wskaźników informuje o działającym trybie i
włączonym biegu.
P : parking
R : bieg wsteczny
N : położenie neutralne
D : tryb automatyczny
4 : informacja o biegu włączonym w trybie
ręcznym

Ustawić dźwignię w pozycji D. W większości
sytuacji spotykanych w czasie jazdy, nie ma
już potrzeby posługiwania się tą dźwignią:
biegi włączają się automatycznie we właściwym momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Działanie ,,automatu"
skrzyni biegów polega także na uwzględnianiu takich parametrów jak obciążenie pojazdu, ukształtowanie terenu i styl jazdy kierowcy.

jazda ekonomiczna
Podczas normalnej jazdy, dźwignię sterowania należy zawsze ustawiać w pozycji D, zaś
pedałem gazu posługiwać się w delikatny
sposób. Dzięki temu zmiana biegów następuje automatycznie przy niewielkich prędkościach obrotowych silnika.

2.33

AUToMATYCZNA SKRZYNIA bIEgóW (ciąg dalszy)
Przyspieszanie i wyprzedzanie
Wcisnąć zdecydowanie pedał gazu (poza
punkt oporu).
Automatyczna skrzynia biegów wybier ze wówczas optymalne przełożenie,
uwzględniające charakterystykę silnika.

Prowadzenie pojazdu z użyciem
ręcznego trybu przełożeń
Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
pozycji D, należy przesunąć ją w lewo: kolejne pchnięcia dźwigni pozwalają zmieniać
biegi ręcznie.
- Do tyłu, w celu włączenia niższego
biegu.
- Do przodu, w celu włączenia wyższego
biegu.
Informacja o włączonym biegu pojawia się
na wyświetlaczu, na tablicy wskaźników.

Przypadki szczególne
W niektórych sytuacjach (np.: ochrona silnika, uruchomienie systemu kontroli toru
jazdy ESP itp.) ,,automat" może sam ustawić bieg.
Podobnie w celu uniknięcia tzw. ,,niewłaściwych?zmian biegów", ,,automat" może uniemożliwić zmianę biegu: w takim przypadku
informacja o biegu miga przez kilka sekund
na tablicy wskaźników.

Przypadki szczególne

- Przy niskiej temperaturze powietrza,
chcąc zapobiec gaśnięciu silnika bezpośrednio po jego uruchomieniu, należy odczekać chwilę, pozostawiając dźwignię
sterującą w pozycji P lub N przed jej przestawieniem w pozycję D lub R.
- Pojazdy nie wyposażone w system antypoślizgowy: w celu uniknięcia ślizgania się kół przy ruszaniu na nawierzchni
śliskiej lub o słabej przyczepności, należy
przejść do trybu ręcznego i przed ruszeniem włączyć drugi bieg.

- jeśli ukształtowanie terenu oraz liczne
zakręty (np. w terenie górzystym) nie
pozwalają na jazdę w trybie automatycznym, zalecane jest przejście do trybu
ręcznego.
Ma to na celu uniknięcie zbyt częstych
zmian biegów wymuszanych przez tryb
automatyczny przy wjeżdżaniu pod górę
oraz wykorzystanie hamowania silnikiem
podczas długich zjazdów.

W przypadku uderzenia podwoziem pojazdu podczas jazdy
na biegu wstecznym (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element
drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (odkształcenie elementów tylnego
zawieszenia).
W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu
Partnerowi marki.

2.34

AUToMATYCZNA SKRZYNIA bIEgóW (ciąg dalszy)
Zatrzymanie samochodu

Nieprawidłowości w działaniu

Po zatrzymaniu samochodu, trzymając nogę
na pedale hamulca, należy ustawić dźwignię
w pozycji P (parking): skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym, zaś koła
napędowe są zablokowane mechanicznie.

- W czasie jazdy, jeśli komunikat ,,konieczna kontrola skrzyni biegów" wraz z

Zależnie od wersji pojazdu, zaciągnąć hamulec ręczny lub sprawdzić, czy automatyczny hamulec parkingowy jest włączony (patrz paragraf ,,hamulec parkingowy"
w rozdziale 2).

Należy jak najszybciej skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem marki.

ú

lampką kontrolną
wyświetli się na
tablicy wskaźników, oznacza to usterkę.

5

6

4

- W czasie jazdy, jeżeli komunikat ,,przegrzanie skrzyni biegów" pojawia się wraz

ú

z zapaleniem się lampki kontrolnej
na tablicy wskaźników, należy unikać, w
miarę możliwości, pozostawiania dźwigni
w pozycji D (lub R): trzeba ustawiać ją w
pozycji N za każdym razem, gdy pojazd
jest zatrzymany.
Należy jak najszybciej skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem marki.
- Holowanie pojazdu z automatyczną
skrzynią biegów, patrz paragraf ,,holowanie" w rozdziale 5.

7

Przy uruchamianiu silnika, w przypadku,
gdy dźwignia pozostaje zablokowana w
położeniu P podczas wciskania pedału hamulca, istnieje możliwość jej ręcznego zwolnienia. W tym celu należy odpiąć górną
część osłony u podstawy dźwigni 4.
Wcisnąć jednocześnie oznaczenie znajdujące się na osłonie 7 i przycisk odblokowujący na dźwigni 5.
W czasie ponownego montażu należy zwrócić uwagę na dokładne przypięcie podstawy 4 i prawidłowe założenie osłony 6, naciskając u nasady.

2.35

PoMoC PRZY PARKoWANIU
Zasada działania
Czujniki ultradźwiękowe, umieszczone w
tylnym zderzaku samochodu, ,,mierzą" odległość między pojazdem a przeszkodą w
czasie jazdy do tyłu.
System emituje sygnały dźwiękowe, których
częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda
znajdzie się w odległości około 25 centymetrów od pojazdu sygnał staje się ciągły.

Funkcja ta stanowi dodatkową
pomoc w czasie jazdy do tyłu,
informując, przy pomocy syg nałów dźwiękowych, jaka
jest odległość między pojazdem a przeszkodą.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe nie były niczym pokryte
(brud, błoto, śnieg, itd.).

Nieprawidłowości w działaniu
Gdy system wykryje nieprawidłowość w
działaniu, przez około 5 sekund po włączeniu wstecznego biegu, rozlega się sygnał
dźwiękowy, aby powiadomić o tym kierowcę.
Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

W przypadku uderzenia podwoziem pojazdu podczas jazdy na biegu wstecz nym (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element
drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (odkształcenie elementów tylnego zawieszenia).
W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

2.36

Nie może ona jednak w żadnym wypadku zastąpić kierowcy, który powinien
zachować czujność i być odpowiedzialnym podczas manewrowania na biegu
wstecznym.
Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą
zaistnieć w czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić
uwagę na przeszkody ruchome (jak np.
dziecko, zwierzę, wózek, rower...), lub
przeszkody o niewielkich rozmiarach
(średniej wielkości kamień, bardzo mały
kołek...).

PoMoC PRZY PARKoWANIU (ciąg dalszy)
Trwałe wyłączenie systemu
Istnieje możliwość trwałego wyłączenia systemu poprzez wciśnięcie i przytrzymanie
przycisku przez ponad trzy sekundy.
Lampka wbudowana w przycisk świeci się
stale.
Wyłączony w ten sposób system można
ponownie uruchomić poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie przycisku przez ponad trzy
sekundy.

1

Czasowe wyłączenie systemu
Wcisnąć przełącznik 1 w celu wyłączenia
systemu.
Kontrolka wbudowana w przycisk zapala się,
przypominając, że system jest wyłączony.
Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje
włączenie systemu i zgaśnięcie kontrolki.
System włącza się automatycznie po
każdym wyłączeniu silnika.

2.37

PoMoC PRZY PARKoWANIU (ciąg dalszy)
Przy włączaniu wstecznego biegu, system
przechodzi automatycznie do trybu wykonywania manewrów.
Wszelkie przedmioty znajdujące się w odległości mniejszej niż 1 metr z przodu i/lub w
odległości mniejszej niż 1,50 metra z tyłu pojazdu są wykrywane, co jest sygnalizowane
za pomocą sygnału dźwiękowego.

1

Pojazdy wyposażone w funkcję
pomocy przy parkowaniu z
przodu i z tyłu

W przypadku, gdy jakaś przeszkoda znajduje się z przodu i z tyłu pojazdu, pod uwagę
zostanie wzięta ta z nich, która znajduje się
najbliżej, co jest sygnalizowane za pomocą
sygnału dźwiękowego.
Jeśli jakaś przeszkoda zostaje wykryta jednocześnie z przodu i z tyłu w strefie wykrywania wynoszącej mniej niż 30 centymetrów,
zostanie to zasygnalizowanie naprzemiennym wyemitowaniem sygnałów dźwiękowych przez system z przodu oraz z tyłu pojazdu.

Włączanie-wyłączanie ręczne
systemu pomocy przy
parkowaniu z przodu i z tyłu
Nacisnąć krótko na przełącznik 1 w celu wyłączenia systemu.
Wbudowana w przełącznik lampka kontrolna
zapala się, aby przypomnieć kierowcy, że
system jest wyłączony, komunikat ,,system
pomocy przy parkowaniu wyłączony" pojawia się na tablicy wskaźników przez około
10 sekund.
Kolejne naciśnięcie powoduje włączenie
systemu, lampka kontrolna gaśnie i komunikat ,,system pomocy przy parkowaniu włączony" wyświetla się na tablicy wskaźników
przez około 10 sekund.
System włącza się automatycznie po
każdym wyłączeniu silnika.

Zasada działania:
Dopóki pojazd jedzie z prędkością poniżej
12 km/h, system pomocy przy parkowaniu
pozostaje włączony.
Wszelkie przedmioty znajdujące się w odległości mniejszej niż 60 centymetrów z
przodu pojazdu są wykrywane, co jest sygnalizowane za pomocą sygnału dźwiękowego.

2.38

Kiedy samochód jedzie z prędkością
n iższą od 12 km/h, niektóre źródła
h ałasu (motocykl, ciężarówka, młot
pneumatyczny,...) mogą spowodować
włączenie sygnałów dźwiękowych.

PoMoC PRZY PARKoWANIU (ciąg dalszy)
W takim przypadku, w celu ponownego włączenia systemu, należy wcisnąć przełącznik 1 na ponad trzy sekundy, wbudowana w
przełącznik lampka kontrolna gaśnie i komunikat ,,system pomocy przy parkowaniu włączony" pojawia się na tablicy wskaźników
przez około 10 sekund.

Automatyczne włączanie wyłączanie systemu
System włącza się, kiedy samochód jedzie z
prędkością niższą od 12 km/h.
System wyłącza się:
- kiedy automatyczny hamulec parkingowy
jest zaciągnięty;
- kiedy prędkość pojazdu jest wyższa od
12 km/h;
- kiedy samochód jest zatrzymany przez
czas dłuższy niż około pięć sekund (np.
jazda w korku, zatrzymanie się na czerwonym świetle,...);

1

- kiedy ustawione jest położenie neutralne
lub położenia N oraz P w przypadku automatycznej skrzyni biegów;

Włączanie-wyłączanie ręczne
systemu pomocy przy
parkowaniu z przodu i z tyłu

- jeśli w samochodzie zamontowany jest
hak holowniczy, wyposażony w system
wykrywania przyczepy kempingowej lub
przyczepy zwykłej.

Istnieje możliwość trwałego wyłączenia systemu poprzez wciśnięcie i przytrzymanie
przez ponad trzy sekundy przełącznika 1.
Wbudowana w przełącznik lampka kontrolna pozostaje zapalona w sposób ciągły i komunikat ,,system pomocy przy parkowaniu
wyłączony" wyświetla się na tablicy wskaźników przez około 10 sekund.
Kiedy samochód jedzie z prędkością
n iższą od 12 km/h, niektóre źródła
h ałasu (motocykl, ciężarówka, młot
pneumatyczny,...) mogą spowodować
włączenie sygnałów dźwiękowych.

2.39

2.40

Rozdział 3: Komfort jazdy

Nawiewy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrzewanie i klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podnośniki szyb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przednia szyba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwierany dach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osłona przeciwsłoneczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświetlenie wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schowki - elementy wyposażenia kabiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zagłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja tylnych foteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popielniczka - Zapalniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagażnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwierana tylna szyba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tylna półka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokrywa przestrzeni bagażowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewożenie przedmiotów w bagażniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siatka oddzielająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relingi dachowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2
3.4
3.16
3.17
3.20
3.21
3.23
3.25
3.27
3.31
3.34
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.50
3.1

NAWIEWY (dysze wylotu powietrza)
1

2

3

4

6

5

7

8
1 d ysza nawiewu na lewą
boczną szybę
2 nawiew boczny lewy
3 dysze nawiewu na przednią
szybę
4 nawiewy centralne

3.2

5 panel sterowania
6 nawiew boczny prawy
7 dysza nawiewu powietrza na
prawą boczną szybę
8 nawiewy ciepłego powietrza
na nogi pasażerów

NAWIEWY (ciąg dalszy)
1
3

Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie należy stosować wyłącznie systemy przewidziane do tego celu.
Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

4

2

Siła nawiewu

Kierunek nawiewu

Obrócić pokrętło 1 i 4 (poza punkt oporu).

W prawo-w lewo: ustawić dźwigienki 2
lub 3.

Do góry: maksymalne otwarcie.
Do dołu: zamknięcie.

W górę-w dół: opuścić lub podnieść dźwigienki 2 lub 3.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w
samochodzie (np. w przypadku
pojawienia się nieprzyjemnego
zapachu, itd.).
Ryzyko powstania uszkodzeń lub
pożaru.
3.3

OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA
A

B

C

D

Regulacja temperatury
powietrza
Obrócić element sterujący B do wybranego
położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięte w stronę z czerwonym oznaczeniem,
tym wyższa temperatura w kabinie.
W przypadku długotrwałego korzystania
z klimatyzacji może pojawić się uczucie
chłodu. Aby zwiększyć temperaturę, obrócić
pokrętło B w prawo.

F
Elementy sterujące
A - Element sterujący recyrkulacją powietrza.
B - Regulacja temperatury powietrza.
C - Regulacja siły nawiewu.
D - Regulacja rozdziału nawiewu powietrza
w kabinie.

E
E - Element sterujący i lampka kontrolna
funkcji usuwania szronu i zaparowania tylnej szyby oraz ogrzewanych zewnętrznych lusterek wstecznych.
F - Element sterujący i lampka kontrolna działania klimatyzacji (zależnie od
wersji pojazdu).
Informacje i rady związane z użytkowaniem:
Patrz paragraf ,,ogrzewanie/klimatyzacja:
Informacje i rady związane z eksploatacją".

3.4

OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA (ciąg dalszy)
D

ó
G

Strumień powietrza jest kierowany
głównie do dysz nawiewu na stopy
pasażerów.
Powietrze jest kierowane do
wszystkich nawiewów w desce
rozdzielczej oraz na nogi pasażerów.
Ustawienie to jest zalecane w celu zapewnienia większego komfortu przy wysokich
temperaturach na zewnątrz.

J

Strumień powietrza jest kierowany
do wszystkich nawiewów.

Szybkie usuwanie zaparowania
Ustawić element sterujący w położeniu

Rozdział nawiewu powietrza w
kabinie
Obrócić pokrętło D w celu ustawienia go w
oznaczonym położeniu.

W

Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

i

Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne oraz na
nogi pasażerów.
Położenie to jest zalecane w celu zapewnienia większego komfortu przy niskich temperaturach na zewnątrz.

W

:

- pobieranie powietrza z zewnątrz,
- maksymalna temperatura,
- usuwanie zaparowania.
Włączenie klimatyzacji umożliwia szybsze
usunięcie zaparowania.

3.5

OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA (ciąg dalszy)
Włączenie lub wyłączenie
klimatyzacji

C

Za pomocą przycisku F można także uruchomić (lampka zapalona) lub wyłączyć
(lampka zgaszona) klimatyzację.
Zastosowanie klimatyzacji pozwala na:
- obniżenie temperatury w kabinie samochodu;
- szybką likwidację zaparowania.
Klimatyzacja nie działa, kiedy temperatura
zewnętrzna jest niska.

F
Regulacja siły nawiewu
Zwykła eksploatacja
Ustawić element sterujący C w jednej z czterech pozycji, aby uruchomić wentylację i wyregulować siłę nawiewu.
Położenie 1 pozwala ustawić minimalną siłę
nawiewu, a położenie 4 - maksymalną.

Położenie 0
Przy tym ustawieniu:
- klimatyzacja zostaje automatycznie wyłączona, nawet jeśli przycisk F jest wciśnięty (lampka kontrolna pozostaje zapalona);
- powietrze nie jest wdmuchiwane do
kabiny;
- jednakże, w czasie jazdy, słaby strumień
powietrza przedostaje się do wnętrza pojazdu.
Ustawienia tego należy unikać w codziennej
eksploatacji .

3.6

OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA (ciąg dalszy)
A

Włączanie funkcji recyrkulacji
powietrza (odizolowanie?kabiny)
Obrócić pokrętło A ustawiając je na symbolu
â recyrkulacji powietrza.
Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji
bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:
- odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez
obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza...);
- szybsze uzyskanie żądanej temperatury
powietrza w kabinie.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie
szyb bocznych i szyby przedniej oraz
powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń.
Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez ponowne obrócenie pokrętło A zaraz po
opuszczeniu strefy zanieczyszczonego
powietrza.

3.7

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
1

2

34

5

6

7

12 - Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek wstecznych.

8

13 - Lampka kontrolna funkcji usuwania
szronu z tylnej szyby.
14 - Element sterujący recyrkulacją powietrza.

9

14

13

12

Elementy sterujące

(zależnie od wersji pojazdu)
1-

Przycisk ,,dobra widoczność" do usuwania szronu i zaparowania z szyb.

2-

Lampka kontrolna funkcji ,,dobra widoczność".

3-

Włączenie i wyłączenie klimatyzacji.

11

Informacje i rady związane z eksploatacją
Patrz paragraf ,,ogrzewanie/klimatyzacja:
Informacje i rady związane z eksploatacją".

10

5-

Wyświetlacz.

6-

Włączanie automatycznego trybu działania.

8 i 10 - Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie.
9 i 11 - Regulacja siły nawiewu.

4 i 7 - Regulacja temperatury powietrza.

Przyciski 1 i 12 uzupełniają lampki kontrolne działania (2 i 13):
- jeżeli lampka świeci się, funkcja jest
włączona;
- jeżeli lampka nie świeci się, funkcja
jest wyłączona.

3.8

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ciąg dalszy)
4

6

7

Wyświetla się tylko wartość temperatury
i symbol AUTO
Funkcje sterowane w trybie automatycznym
nie są wyświetlane.
- wcisnąć przycisk 7 w celu zwiększenia
temperatury;
- wcisnąć przycisk 4 w celu obniżenia temperatury.
Uwaga: Ustawienia krańcowe ,,15 °C" i
,,27 °C" umożliwiają systemowi wytworzenie
minimalnej lub maksymalnej temperatury,
bez względu na temperaturę na zewnątrz.

Komfort termiczny w kabinie:
automatyczny tryb pracy
Wcisnąć przycisk 6. Zapala się lampka
kontrolna działania AUTO.
Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza
wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa.
Jest to zalecany tryb działania.

Wybranie i utrzymanie komfortowych warunków w kabinie oraz dobrej widoczności jest
możliwe dzięki stałej kontroli następujących
parametrów:
- siły nawiewu powietrza;
- rodziału nawiewu powietrza;
- recyrkulacji powietrza;
- włączania lub wyłączania klimatyzacji;
- temperatura w kabinie.

W trybie automatycznym (lampka AUTO
świeci się na wyświetlaczu), wszystkie
funkcje klimatyzacji są kontrolowane
przez system.
W przypadku wprowadzenia modyfikacji
do niektórych funkcji, lampka kontrolna
AUTO gaśnie. Jedynie zmodyfikowana
funkcja przestaje być wówczas kontrolowana przez system.

3.9

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ciąg dalszy)
Zmiana automatycznego trybu
działania
Normalny tryb działania systemu to tryb
automatyczny, jednak istnieje możliwość
zmiany ustawień narzuconych przez system
(rozdział nawiewu powietrza...). Sposób
wprowadzania modyfikacji został opisany na
następnych stronach.

Wyświetlane wartości odpowiadają temperaturze w kabinie.
W przypadku uruchamiania samo chodu w wysokiej lub niskiej temperaturze, zwiększenie lub zmniejszenie
wyświetlanej wartości nie pozwala w
żadnym wypadku na szybsze osiągnięcie odpowiedniej atmosfery w kabinie,
bez względu na wybraną temperaturę.
System optymalnie obniża lub podnosi
temperaturę (wentylacja nie pracuje od
razu z maksymalną mocą: siła jej działania wzrasta stopniowo do chwili aż temperatura silnika będzie wystarczająca
- może to trwać od kilku sekund do kilkunastu minut).
Ogólnie biorąc, za wyjątkiem szczególnych przypadków, nawiewy w desce
rozdzielczej powinny stale pozostawać
otwarte.

Automatyczny tryb działania jest
trybem zalecanym:
Klimatyzacja automatyczna zapewnia
(poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz
utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa.
Możliwości modyfikacji są opisane na
następnych stronach.
Należy przywracać automatyczny tryb
pracy, gdy tylko jest to możliwe.

3.10

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ciąg dalszy)
5

6

8

ô
ö
F

Strumień powietrza jest kierowany
do wszystkich nawiewów.

Powietrze jest kierowane do
wszystkich nawiewów w desce
rozdzielczej oraz na nogi pasażerów.
Strumień powietrza jest kierowany
głównie do dysz nawiewu na stopy
pasażerów.

Rozdział nawiewu powietrza w
kabinie
Istnieje pięć możliwych ustawień rozdziału
nawiewu powietrza, które uzyskuje się wciskając sukcesywnie przyciski 8 i 10. Strzałki
na wyświetlaczu 5 informują o wybranym
ustawieniu:

?
÷

10

Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.
Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne oraz na
nogi pasażerów.

Ustawienie rozdziału nawiewu powietrza
w trybie ręcznym powoduje zgaśnięcie
lampki kontrolnej działania na wyświetlaczu 5 (tryb automatyczny), jednak tylko
funkcja rozdziału nawiewu przestaje być
automatycznie sterowana przez system.
Powrót do automatycznego trybu działania następuje po wciśnięciu przycisku 6.

3.11

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ciąg dalszy)
Zmiana siły nawiewu powietrza
W trybie automatycznym system ustawia siłę
nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym
komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

3

5

6

Wciśnięcie przycisków 9 i 11, umożliwia wyjście z trybu automatycznego.
Za pomocą tych przycisków można zwiększać lub zmniejszać siłę nawiewu.

11

Włączenie lub wyłączenie
klimatyzacji
W automatycznym trybie pracy, system
włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od warunków klimatycznych.
Wciśnięcie przycisku 3, umożliwia wyjście
z trybu automatycznego: lampka AUTO na
wyświetlaczu 5 gaśnie.
Przycisk 3 umożliwia włączenie (lampka
na wyświetlaczu zapalona) lub wyłączenie
(lampka zgaszona) klimatyzacji.

9
Uwaga: włączenie funkcji ,,dobra widoczność" powoduje automatyczne włączenie
klimatyzacji (lampka zapalona). Powrót do
automatycznego trybu działania następuje
po wciśnięciu przycisku 6.

Przy niskiej temperaturze zewnętrznej,
system klimatyzacji automatycznej w
chwili uruchomienia nie pracuje z pełną
mocą. Wzrasta ona sukcesywnie, aż
płyn w układzie osiągnie odpowiednią
temperaturę, by skutecznie ogrzać powietrze w kabinie. Może to trwać od kilku
sekund do kilku minut.

3.12

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ciąg dalszy)

13

12

Usuwanie szronu lub
zaparowania tylnej szyby
Wcisnąć przycisk 12, lampka kontrolna działania 13 zapala się.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 12. Jeżeli przycisk nie
zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie
szronu lub zaparowania z tylnej szyby i z
ogrzewanych lusterek zewnętrznych.

3.13

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ciąg dalszy)
1

2

Uwaga: chcąc zmienić siłę nawiewu powietrza (która może powodować pewien
poziom szumu w kabinie), należy nacisnąć
przycisk 11.

6

W celu wyłączenia tej funkcji, należy wcisnąć:
- ponownie przycisk 1;
- albo przycisk 6 (lampka kontrolna AUTO
zapala się na wyświetlaczu).

13

12

Funkcja ,,dobra widoczność"
Wcisnąć przycisk 1, lampka kontrolna działania 2 zapala się.
Lampka przycisku AUTO (znajdująca się na
wyświetlaczu) gaśnie.

11

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie
szronu lub zaparowania z przedniej szyby,
przednich szyb bocznych i zewnętrznych lusterek wstecznych.
Jej działanie wiąże się z automatycznym
włączeniem klimatyzacji, funkcji usuwania
szronu z tylnej szyby (lampka kontrolna 13) i
wyłączeniem funkcji recyrkulacji powietrza.
Wcisnąć przycisk 12, jeżeli włączenie ogrzewania tylnej szyby nie jest konieczne, lampka
kontrolna 13 gaśnie.

3.14

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ciąg dalszy)

14

Wykorzystanie funkcji
recyrkulacji powietrza
Wciśnięcie przycisku 14 u możliwia włą czenie recyrkulacji powietrza (odpowiedni
symbol zapala się na wyświetlaczu).
W czasie działania tej funkcji, powietrze jest
zatrzymywane w kabinie i następuje jego
recyrkulacja bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakte rystycznych dla zamkniętych pomieszczeń
oraz zaparowanie szyb.
Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy klimatyzacji (pobieranie
powietrza z zewnątrz lub recyrkulacja automatyczna) poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku 14, zaraz po opuszczeniu strefy
zanieczyszczonego powietrza.

Recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnętrznych
(jazda w obszarze o dużym zanieczyszczeniu powietrza...)

3.15

KLIMATYZACJA: informacje oraz rady związane z eksploatacją

Rady związane z eksploatacją

Zużycie paliwa
Podczas korzystania z klimatyzacji,
zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza
w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem.
W przypadku pojazdów wyposażonych
w klimatyzację bez automatycznego
trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy
jej działanie nie jest już konieczne.
Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska:
W czasie jazdy nawiewy powinny być
otwarte, a szyby zamknięte.
Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o
przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem
silnika.
Obsługa
Częstotliwość wykonywania kontroli jest
podana w książce przeglądów pojazdu.

3.16

Nieprawidłowości w działaniu
Ogólnie biorąc, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji, należy udać się do
Autoryzowanego Partnera marki.
- Obniżona skuteczność działania
funkcji usuwania szronu, zaparowania lub działania klimatyzacji.
Przyczyną może być zanieczyszczenie filtra kabiny.

W niektórych przypadkach (klimatyzacja wyłączona, włączona recyrkulacja
powietrza, prędkość nawiewu zerowa
lub słaba, ...) może się zdarzyć, że na
szybach i szybie przedniej samochodu
pojawi się zaparowanie.
W przypadku zaparowania należy użyć
funkcji ,,dobra widoczność", aby je
usunąć, a następnie najlepiej włączyć
klimatyzację w trybie automatycznym w
celu uniknięcia jego występowania.

- Brak nawiewu zimnego powietrza
Sprawdzić odpowiednie ustawienie
e lementów sterujących oraz stan
bezpieczników. W przeciwnym razie
wyłączyć funkcję.
- Obecność wody pod pojazdem.
Przy dłuższym stosowaniu klimatyzacji można zauważyć wyciek wody
spod samochodu. Jest to zjawisko
n ormalne, spowodowane skraplaniem się pary wodnej.
Nie należy samodzielnie
o twierać układu z czynnik iem chłodzącym. J est on
niebezpieczny dla oczu oraz
dla skóry.

ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB

5
4

1
3

7

6
2

Przy włączonym zapłonie, nacisnąć przełącznik danej szyby w celu jej opuszczenia
(tylne szyby nie otwierają się całkowicie);
Pociągnąć przełącznik danej szyby w celu
jej podniesienia.

Miejsce kierowcy
Użyć odpowiednio przełącznika:
- 1 szyba po stronie kierowcy;
- 2 szyba po stronie pasażera z przodu;
- 3 i 5 szyby po stronach pasażerów z tyłu
pojazdu.

Fotel pasażera z przodu

Siedzenia tylne

Użyć odpowiednio przełącznika 6.

Użyć odpowiednio przełącznika 7.

Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach
Kierowca może zablokować działanie funkcji podnoszenia szyb tylnych i, w zależności od pojazdu, otwierania tylnych drzwi, wciskając przełącznik 4. Świecenie
lampki kontrolnej wbudowanej w przełącznik potwierdza zablokowanie drzwi.
Odpowiedzialność kierowcy
Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas,
dziecko (lub zwierzę), jeżeli karta Renault znajduje się wewnątrz pojazdu. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi. W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.
Ryzyko poważnych obrażeń.

3.17

ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB ZE STEROWANIEM IMPULSOWYM

1

5
4

3

6
2

Tryb impulsowy stanowi uzupełnienie funkcji
elektrycznego podnoszenia szyb, opisanej w
poprzednim punkcie. Jeżeli pojazd posiada
takie wyposażenie, tryb impulsowy znajduje
zastosowanie tylko w przypadku szyby kierowcy lub w przypadku wszystkich szyb.
Ustawić przełączniki 1, 2, 3, 5, 6 lub 7.
System działa:
- przy włączonym zapłonie;
- przy wyłączonym zapłonie, do chwili
pierwszego otwarcia drzwi przednich po
stronie kierowcy (działanie ograniczone
do około 20 minut).

3.18

7

Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach
Kierowca może zablokować działanie funkcji podnoszenia szyb tylnych i, w zależności od pojazdu, otwierania tylnych drzwi, wciskając przełącznik 4. Świecenie
lampki kontrolnej wbudowanej w przełącznik potwierdza zablokowanie drzwi.
Odpowiedzialność kierowcy
Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas,
dziecko (lub zwierzę), jeżeli karta Renault znajduje się wewnątrz pojazdu. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi. W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.
Ryzyko poważnych obrażeń.

ELEKTRYCZNE?PODNOSZENIE SZYB ZE STEROWANIEM IMPULSOWYM (ciąg dalszy)
Tryb zwykły
- Wcisnąć dany przełącznik w celu opuszczenia szyby, zwalniając go w chwili uzyskania żądanego położenia.
- Pociągnąć do góry dany przełącznik
w celu podniesienia szyby, przytrzymując
do chwili uzyskania żądanego położenia.

Tryb impulsowy
- Wcisnąć krótko dany przełącznik: szyba
zostaje całkowicie opuszczona.
- Krótko pociągnąć do góry dany przełącznik: szyba zostaje całkowicie podniesiona.
Poruszenie przycisku podczas przesuwania
się szyby powoduje jej zatrzymanie.

Zdalnie sterowane zamykanie
szyb

(dotyczy pojazdów wyposażonych w funkcję impulsowego sterowania podnoszeniem
szyb we wszystkich szybach).
Przy blokowaniu zamków drzwi od zewnątrz,
po dwukrotnym, szybkim naciśnięciu na
przycisk blokowania karty RENAULT lub,
w trybie wolne ręce, na przycisk drzwi lub
bagażnika, szyby zamykają się automatycznie.
Cecha szczególna

Nieprawidłowości w działaniu
Jeżeli funkcja zamykania jednej z szyb nie
działa, system przechodzi do zwykłego trybu
działania: należy nacisnąć dany przełącznik tyle razy, ile to konieczne, aby zamknąć
szybę, a następnie przytrzymać go wciśnięty
(po stronie zamykania) przez ponad trzy sekundy, a potem opuścić i podnieść całkowicie szybę w celu ustawienia parametrów początkowych systemu.
W razie potrzeby, należy zwrócić się do
Autoryzowanego Partnera marki.

Kiedy szyba napotyka na opór pod koniec
cyklu przesuwania (np.: palce, gałąź drzewa,
...) zatrzymuje się, a następnie opuszcza się
o kilka centymetrów.
Niemniej jednak zaleca się korzystanie z
systemu tylko w przypadku, gdy użytkownik
widzi pojazd oraz gdy nikogo nie ma w kabinie.

Zamykanie szyb może spowodować poważne obrażenia.

3.19

RĘCZNE PODNOSZENIE SZYB - PRZEDNIA SZYBA

1
2

Obrócić pokrętłem w celu regulacji 1.

Przednia szyba atermiczna
(zależnie od wersji pojazdu)

Dzięki wykorzystaniu efektu odblaskowego
pozwala ona na ograniczenie przepływu
promieni słonecznych (zwłaszcza podczerwonych).
Na szybie znajdują się dwie strefy 2 umożliwiające korzystanie z kart uprawniających
do przejazdu (np.: karta autostradowa, karta
parkingowa, itp.), usytuowane po obu stronach lusterka wstecznego.

3.20

DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE
Funkcja ta działa:

1

ABC
D
0
2

1

Przy włączonym lub wyłączonym zapłonie,
do chwili otwarcia drzwi przednich po stronie
kierowcy (działanie ograniczone do około
20 minut).

3

Odpowiedzialność kierowcy

Zasłona

Uchylanie dachu

Zasłonę można odsuwać lub zasuwać, tylko
gdy dach jest zamknięty:

Otwieranie: odsunąć osłonę, a następnie
ustawić przycisk 2 w pozycji A.Zamykanie:
ustawić przycisk 2 w pozycji 0.

Odsuwanie zasłony: pchnąć uchwyt 1 do
góry i przytrzymać zasłonę aż dosunie się
do zwijacza.
Zasuwanie zasłony: pociągnąć uchwyt 1
aż do zablokowania zatrzasku.

Rozsuwanie dachu
Otwieranie: odsunąć zasłonę, a następnie
ustawić przycisk 2 w pozycji B, C lub D, w
zależności o żądanego uchylenia;
Zamykanie: obrócić przycisk 2 do położenia 0.

Nigdy nie należy opuszczać
pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki
czas, dziecko (lub zwierzę), jeżeli karta
RENAULT znajduje się wewnątrz pojazdu.
Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając
silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład otwierany
dach lub zablokować zamki drzwi.
W przypadku przycięcia należy natychmiast odsunąć dach, obracając przyc isk 2 c ałkowicie w prawo (położe nie D).
Ryzyko poważnych obrażeń.

- Nigdy nie należy otwierać dachu, gdy
zasłona jest zasunięta;
- nie wolno również jeździć z otwartym
dachem i zasuniętą zasłoną.

3.21

DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE (ciąg dalszy)
Zdalnie sterowane zamykanie
dachu

(dotyczy pojazdów wyposażonych w funkcję impulsowego sterowania podnoszeniem
szyb we wszystkich szybach).
Przy blokowaniu drzwi z zewnątrz dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku blokującego karty RENAULT, lub, w trybie
wolne ręce, przycisku drzwi lub bagażnika, spowoduje automatyczne zamknięcie
szyb i otwieranego dachu.
Po zamknięciu otwieranego dachu za
pomocą nadajnika zdalnego sterowania,
wciśnięcie przycisku 3 spowoduje powrót
dachu do położenia, w jakim znajdował się
przed zamknięciem.

Nieprawidłowości w działaniu
zamykania otwieranego dachu
W przypadku nieprawidłowości sprawdzić,
czy nic nie utrudnia działania, a następnie
obrócić przycisk 2 do położenia 0 potem
wcisnąć przycisk 3, przytrzymując do chwili
kompletnego zamknięcia dachu.

Ogólnie biorąc, w takim przypadku korzystanie z otwieranego dachu jest niewskazane.
Przed otwarciem dachu należy skontrolować przedmioty i/lub akcesoria (bagażnik do przewożenia roweru, bagażnik
dachowy...) zamontowane na relingach:
powinny one być prawidłowo rozmieszczone i zamocowane oraz nie utrudniać
poprawnego funkcjonowania dachu.

- wysiadając z samochodu należy sprawdzić, czy dach został prawidłowo zamknięty;
- uszczelka otwieranego dachu powinna
być czyszczona co trzy miesiące przy
użyciu środków wybranych przez nasze
służby techniczne;
- nie należy otwierać dachu zaraz po
opadach deszczu lub po myciu pojazdu.

Uwaga: podczas wykonywania tej czynności funkcja ogranicznika otwieranego
dachu jest wyłączona.

3.22

- Pojazd z relingami dachowymi

W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wyboru odpowiedniego wyposażenia należy zwrócić się do
Autoryzowanego Partnera marki;

Przypadki szczególne
Kiedy szyba napotyka na opór pod koniec
cyklu przesuwania (np.: palce, gałąź drzewa,
...) zatrzymuje się, a następnie opada o kilka
centymetrów.
Niemniej jednak zaleca się korzystanie z
systemu tylko w przypadku, gdy użytkownik
widzi pojazd oraz gdy nikogo nie ma w kabinie.

Zamknięcie otwieranego dachu
może spowodować poważne
obrażenia.

Środki ostrożności

Należy jak najszybciej skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem marki.

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA

4

A

2

3

1

Osłona przeciwsłoneczna
przednia
Opuścić osłonę przeciwsłoneczną 1 n a
przednią szybę lub odpiąć ją i opuścić na
boczną szybę.

5
Lusterka z oświetleniem
Zależnie od wersji pojazdu, odsunąć
osłonę 5.
Oświetlenie 4 jest automatyczne.

Lusterko do obserwowania
dzieci
Pociągnąć za wycięcie A w celu jego otwarcia.

Lusterka wewnętrzne 2 bez
oświetlenia
Zależnie od wersji pojazdu, odsunąć
osłonę 3.

3.23

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
6

7
6

10

7

9

Boczne osłony
przeciwsłoneczne
Pociągnąć osłonę do góry za pomocą zaczepu 6 aż do wsunięcia zaczepów 7 do
gniazda (sprawdzić prawidłowe zablokowanie zaczepu).

3.24

8

9

Osłona przeciwsłoneczna tylna
Pociągnąć osłonę do góry za pomocą zaczepu 8 aż do wsunięcia zaczepów 9 do
gniazd 10 (sprawdzić ich prawidłowe zablokowanie).

OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Światła punktowe

1

3

Z przodu kabiny, wcisnąć włącznik 1 w celu
włączenia lampki po stronie kierowcy, a
włącznik 3 w celu włączenia lampki po stronie pasażera z przodu.

2
4

Lampki sufitowe

Oświetlenie w drzwiach

Wciśnięcie włącznika 2 powoduje:

Każda lampka oświetlenia 4 zapala się przy
otwarciu drzwi.

- włączenie oświetlenia na stałe;
- włączenie oświetlenia przy otwarciu jednych z drzwi. Oświetlenie gaśnie dopiero,
gdy dane drzwi zostaną prawidłowo zamknięte i po upływie określonego czasu;
- natychmiastowe zgaszenie oświetlenia.

Odblokowanie zamka i otwarcie drzwi
lub bagażnika powoduje czasowe włączenie lampek sufitowych i lampek w
drzwiach.

3.25

OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA I TYLNEJ SZYBY

2

1

Lampka oświetlenia bagażnika
Lampka 1 zapala się w chwili otwarcia pokrywy bagażnika.

3.26

Lampka oświetlenia tylnej szyby
otwieranej
Lampka 2 zapala się w chwili otwarcia tylnej
szyby.

SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY
Schowek po stronie pasażera E

C

B

W celu otwarcia schowka, należy pociągnąć
za uchwyt.

D
E

Ten schowek jest wyposażony we wlot powietrza zewnętrznego i, zależnie od po jazdu, w przewód doprowadzający powietrze z układu klimatyzacji. W schowku tym
można przechowywać dokumenty formatu
A4, dużą butelkę wody, itp.

A
Schowek pod kierownicą A

Miejsce na radio D

W celu otwarcia schowka należy pociągnąć
za pokrywę.

Zastąpione schowkiem, jeżeli pojazd nie jest
wyposażony w radioodtwarzacz.

W schowku tym można przechowywać portmonetkę, nadajnik zdalnego sterowania do
bramy parkingu, itp.

Schowek na monety B
Górny schowek C
W tym schowku można przechowywać telefon komórkowy, klucze, itp..
Nie należy w nim pozostawiać karty
RENAULT typu ,,wolne ręce".

Na podłodze, przy przednim
f otelu, nie powinny znajdować się żadne przedmioty: w
przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się
w kierunku pedałów i uniemożliwić ich
użycie.

3.27

SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY (ciąg dalszy)

3
5

4

2
1
Schowki w podłokietnikach
przednich drzwi 1
Schowki w drzwiach 2
Można w nich umieścić butelkę lub popielniczkę.

Sprawdzić, czy w otwartych
schowkach nie znajdują się
żadne twarde, ciężkie lub ostre
p rzedmioty, które mogłyby
wypaść podczas skręcania, gwałtownego hamowania lub zderzenia i uderzyć osoby podróżujące.

3.28

Środkowa konsola przesuwana
W jej przedniej części można przechowywać
dokumenty formatu A4, dużą butelkę wody,
itp.
W tylnej części jest miejsce na mniejszą butelkę.
Jeżeli zasłona 3 ma pozostać odsłonięta,
można zgasić światło, wciskając przełącznik 5.

W celu przesunięcia środkowej konsoli
do przodu lub do tyłu, wcisnąć przycisk 4
i przesunąć ją. Gdy konsola znajdzie się na
miejscu, puścić przycisk i sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie.
W przypadku intensywnej eksploatacji specjalne zabezpieczenie uniemożliwi jej działanie przez kilka minut.
We wszystkich przypadkach waga ładunku nie może przekroczyć 7 kg.

SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY (ciąg dalszy)
7
6

7

Uchwyt przytrzymujący 6

Tylna półka 7

Służy on do przytrzymania się w czasie
jazdy. Nie należy go używać przy wchodzeniu lub wychodzeniu z samochodu.

Podnieść ją do położenia poziomego.

8

Szuflady 8 pod fotelami z przodu
i z tyłu
W szufladach tych można przechowywać
atlas drogowy, dokumenty pokładowe pojazdu, itp.

3.29

SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY (ciąg dalszy)

10

9

Schowki 9 pod stopami po
stronie kierowcy i pasażerów
jadących z przodu i z tyłu
W miejscach tych można przechowywać
mapy, szmatki...

3.30

11

Schowki 10

Schowki 11:

Z każdej strony bagażnika znajduje się
schowek, w którym można umieścić pojemnik oleju, itp.

Po każdej stronie pod wykładziną w bagażniku znajduje się schowek.

wersja z przedłużonym podwoziem 5 miejsc

ZAGŁÓWKI TYLNE

1

Położenie użytkowe

Składanie

Podnieść zagłówek maksymalnie do góry, a
następnie opuścić go aż do zablokowania.

Wcisnąć zatrzask 1 i opuścić całkowicie zagłówek.

Zdejmowanie zagłówka
Wcisnąć zatrzask lub zatrzaski 1, a następnie wyjąć zagłówek.

Zagłówek całkowicie opuszczony znajduje się w pozycji złożonej. Zagłówka nie
wolno składać, gdy na danym miejscu siedzi
pasażer.

Montaż zagłówka w oparciu fotela
Wprowadzić trzpienie w prowadnice, wcisnąć zatrzask 1 i opuścić zagłówek.
Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezp ieczeństwo jazdy. Powinny
one zawsze być prawidłowo
zamontowane i ustawione w oparciach
foteli.
3.31

ROZKŁADANY ZAGŁÓWEK DLA DZIECKA
Zdejmowanie zagłówka

A

Nacisnąć na zatrzaski 1 i podnieść zagłówek
aż do jego zwolnienia.
Montaż zagłówka
Zagłówek musi zostać zamontowany z
gniazdem taśmy szyjnej 2 umieszczonym
po stronie drzwi.

2
1

Zależnie od wersji pojazdu, zagłówek dla
dziecka stanowi wyposażenie miejsc tylnych
bocznych (w przypadku zwykłego podwozia)
lub miejsc tylnych bocznych drugiego rzędu
(w przypadku przedłużonego podwozia).

Wprowadzić trzpienie w prowadnice z rowkami skierowanymi przodu i?obniżyć zagłówek do żądanej wysokości.

Regulacja wysokości zagłówka
Pociągnąć zagłówek do siebie, przesuwając go jednocześnie do zalecanej wysokości
(patrz rysunek A).

Składanie zagłówka dla dziecka
Nacisnąć na zatrzask 1 prowadnicy zagłówka i opuścić całkowicie zagłówek.
Zagłówek całkowicie opuszczony znajduje się w pozycji złożonej. Zagłówka nie
wolno składać, gdy na danym miejscu siedzi
pasażer.
Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezp ieczeństwo jazdy. Powinny
one zawsze być prawidłowo
zamontowane i ustawione w oparciach
foteli.
3.32

ROZKŁADANY ZAGŁÓWEK DLA DZIECKA (ciąg dalszy)
W celu zapewnienia większego komfortu
osoby zajmującej miejsce, umieścić pas w
gnieździe 2. Informacje na naklejce C przypominają w metodę postępowania.

3

C
B

4

5

2
4
2
Obsługa zagłówka dla dziecka

Składanie zagłówka

Unieść blokadę 3, odsunąć taśmę pasa 4, a
następnie opuścić blokadę 3. Obniżyć całkowicie poduszkę B.

Ponownie unieść blokadę 3, całkowicie
złożyć poduszkę B, założyć taśmę pasa 4,
a następnie opuścić blokadę 3 w celu jego
zablokowania. Sprawdzić, czy została prawidłowo zablokowana.

Posadzić dziecko w fotelu. Dwa boczne elementy przytrzymujące 5 muszą być ułożone
po obu stronach szyi. Następnie ustawić wysokość zagłówka: podstawa bocznych elementów przytrzymujących 5 powinna się
znajdować około dwa centymetry nad ramionami.

Zagłówek dla dziecka może
być używany wyłącznie jako
uzupełnienie poduszki podwyższającej posiadającej homologację dla kategorii 2 (15 do 25 kg) i 3
(22 do 36 kg). Patrz paragraf: ,,w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom"
w rozdziale 1.
Poza tymi przypadkami, poduszka B
musi być zawsze zablokowana w położeniu podniesionym.

3.33

REGULACJA TYLNYCH FOTELI
1

3

Składanie oparcia fotela (w formę stolika)
Opuścić zagłówek 3.

3

Podnieść dźwignię 2, opuścić oparcie i
upewnić się, czy zostało prawidłowo zablokowane.

1

Po całkowitym złożeniu oparcia na siedzeniu powstaje stolik.
W tym położeniu fotele mogą wytrzymać
ciężar do 80 kg.

1

Na tylne miejsca składają się niezależne
fotele.
Przesuwanie foteli do przodu lub do tyłu
(zależnie od wersji pojazdu)
Podnieść dźwignię 1 w celu odblokowania.

2

2

Regulacja kąta nachylenia oparcia
Pociągnąć za uchwyt 2.
Ustawić kąt nachylenia oparcia.

Po przesunięciu fotela do żądanego położenia, puścić dźwignię i upewnić się, czy fotel
został prawidłowo zablokowany.

Ze względów bezpieczeństwa
czynności te należy wykonywać na postoju.

3.34

Przy składaniu lub rozkładaniu tylnych foteli należy sprawdzić, czy mocowania są czyste
(nie powinny znajdować się w
nich kamyki, kawałki materiału, zabawki,
itp.).

FUNKCJONALNOŚĆ TYLNYCH FOTELI: wersja z 5 miejscami
Wyjmowanie fotela
Opuścić zagłówek.
Odpiąć klamrę lub klamry pasa przy fotelu.

5

Przesunąć fotel do tyłu do oporu.
Przesunąć dźwignię 1 i podnieść fotel aż do
zablokowania go w położeniu pionowym.

2

1

Złożyć oparcie fotela.

4

3

Uwaga: jeśli fotel nie daje się podnieść,
przesunąć go do przodu o jedno położenie,
a następnie ponownie przesunąć dźwignię 1
w celu podniesienia fotela.
Odblokować zatrzaski 3 i 4.

Składanie fotela

Rozkładanie foteli

Opuścić zagłówek.

Przytrzymać fotel, a następnie podnieść go
do góry pomagając sobie uchwytem 5 znajdującym się z tyłu fotela.

Przesunąć dźwignię 2 w celu odblokowania
fotela z pionowego położenia, następnie obniżyć do wysokości około dziesięciu centymetrów od podłogi i puścić.

Ustawić fotel w położeniu stolika.
Przesunąć fotel do tyłu do oporu.
Przesunąć dźwignię 1 i podnieść fotel przechylając do przodu, aż do zablokowania go
w położeniu pionowym.
Uwaga: jeśli fotel nie daje się podnieść,
przesunąć go do przodu o jedno położenie,
a następnie ponownie przesunąć dźwignię 1
w celu podniesienia fotela.

Zablokuje się sam we właściwej pozycji.

Przy składaniu lub rozkładaniu tylnych foteli należy sprawdzić, czy mocowania są czyste
(nie powinny znajdować się w
nich kamyki, kawałki materiału, zabawki,
itp.).

3.35

FUNKCJONALNOŚĆ TYLNYCH FOTELI: wersja z 5 miejscami (ciąg dalszy)
7

6

8

6

10

9
11
Montaż fotela
Przed zamontowaniem fotela należy sprawdzić, czy drążek 7 styka się z ogranicznikiem 8.
W przeciwnym razie, należy wcisnąć element sterujący 9 i przesunąć drążek 7 aż do
ogranicznika 8.

Podczas instalacji bocznych foteli,
należy się upewnić, czy przelotka taśmy
pasa 6 znajduje się po stronie drzwi.

3.36

11

Wsunąć podstawy fotela 11 w mocowania:
zablokują się one automatycznie. Sprawdzić
prawidłowe zablokowanie.
Odblokować zatrzask 10, następnie obniżyć
fotel do wysokości około dziesięciu centymetrów nad podłogą i puścić: fotel automatycznie ustawi się w odpowiednim położeniu.
Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Ze względów bezpieczeństwa
czynności te należy wykonywać na postoju.

FUNKCJONALNOŚĆ TYLNYCH FOTELI: wersja z 7 miejscami
1

2

Tylne fotele w drugim rzędzie

3

Rozkładanie bocznego fotela

- Opuścić zagłówek;

- Opuścić fotel, dociskając go do podłogi,
sprawdzić, czy został prawidłowo zablokowany;

- pociągnąć za uchwyt 1 i złożyć oparcie,
sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane;

- pociągnąć za uchwyt 1 i podnieść oparcie, sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowane.

Składanie bocznego fotela

- pociągnąć za pas 2 z tyłu fotela i unieść
go do położenia pionowego;

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach w drugim rzędzie, należy
sprawdzić, czy nic nie blokuje
mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, kamyki, szmaty, zabawki, itd.).

- od strony tylnych drzwi, pociągnąć za
uchwyt 3 i unieść fotel do położenia pionowego.
Ze względów bezpieczeństwa
czynności te należy wykonywać na postoju.

3.37

FUNKCJONALNOŚĆ TYLNYCH FOTELI: wersja z 7 miejscami (ciąg dalszy)
Montaż bocznego fotela
- Wsunąć podstawy fotela 5 w mocowania:
zablokują się one automatycznie;

1

- opuścić fotel, dociskając go do podłogi i
sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowany;

4

- pociągnąć za uchwyt 1 i podnieść oparcie, a następnie sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowane.

5

Tylne fotele w drugim rzędzie
(ciąg dalszy)
Wyjmowanie bocznego fotela
- Odpiąć klamrę pasa przy fotelu;
- złożyć fotel;
- chwycić dźwignię 4, a następnie podnieść fotel.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach w drugim rzędzie, należy
sprawdzić, czy nic nie blokuje
mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, kamyki, szmaty, zabawki, itd.).

Ze względów bezpieczeństwa
czynności te należy wykonywać na postoju.

3.38

FUNKCJONALNOŚĆ TYLNYCH FOTELI: wersja z 7 miejscami (ciąg dalszy)
Wyjmowanie środkowego fotela
Po złożeniu fotela:

8

- odblokować zatrzask 9;
- chwycić dźwignię 8, a następnie podnieść fotel.

6
9
7
10
Tylne fotele w drugim rzędzie
(ciąg dalszy)
Składanie środkowego fotela
- Opuścić zagłówek;
- pociągnąć za klamry pasa, a następnie
umieścić go w gnieździe;
- złożyć oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane;

Montaż środkowego fotela
- Wsunąć podstawy fotela 10 w mocowania: zablokują się one automatycznie;
- opuścić fotel i sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowany;
- pociągnąć za uchwyt 6 i podnieść oparcie, a następnie sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowane.

Rozkładanie środkowego fotela
- Odblokować zatrzask 9 i docisnąć fotel
do podłogi, a następnie sprawdzić, czy
jest prawidłowo zablokowany;
- pociągnąć za uchwyt 6 i podnieść oparcie, sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowane;
- podnieść zagłówek.

- pociągnąć za pas 7 i podnieść fotel do
położenia pionowego, a następnie sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowany.
Ze względów bezpieczeństwa
czynności te należy wykonywać na postoju.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach w drugim rzędzie, należy
sprawdzić, czy nic nie blokuje
mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, kamyki, szmaty, zabawki, itd.).

3.39

FUNKCJONALNOŚĆ TYLNYCH FOTELI: wersja z 7 miejscami (ciąg dalszy)
Uwaga: zaczepy 13 służą do przytrzymania
zamków pasów.
Rozkładanie fotela

13
11

11

A

A

14
12
W czasie wykonywania jakichk olwiek czynności przy tylnych fotelach w trzecim rzędzie
należy:
- sprawdzić, czy żadna osoba nie znajduje się w pobliżu przesuwanych
części;
- zadbać o zachowanie wystarczającej
wolnej przestrzeni wokół fotela;
- sprawdzić, czy nic nie blokuje części
bagażnika przeznaczonej na złożony
fotel.
Ze względów bezpieczeństwa czynności
te należy wykonywać na postoju.

3.40

15
11
Tylne fotele w trzecim rzędzie
Składanie fotela
- Od strony bagażnika, złożyć, a następnie
wyjąć wykładzinę bagażnika 12;
- opuścić zagłówek;
- odpiąć zamki pasów;
- pociągnąć za taśmę pasa 11;
- nacisnąć na oparcie (strefy A) fotela w
celu zablokowania go i sprawdzić, czy
jest prawidłowo zablokowane;
- opuścić klamry pasa, a następnie położyć wykładzinę.

- Od strony bagażnika, wyjąć pokrywę
przestrzeni bagażowej, złożyć, a nas tępnie zdjąć wykładzinę bagażnika.
Sprawdzić, czy zielone wskaźniki 14 i 15
nie są widoczne, w przeciwnym razie nacisnąć na nie w celu ich schowania;
- pociągnąć za pas 11, zablokować fotel
ciągnąc za górną część oparcia i sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowany.
S prawdzić, czy zielone lampki kon trolne 14 (i/lub 15) są teraz widoczne,
sprawdzić, czy fotel jest prawidłowo zablokowany;
- podnieść zagłówek;
- zatrzasnąć zamki w klamrach pasów.

24508

FUNKCJONALNOŚĆ TYLNYCH FOTELI: wersja z 7 miejscami (ciąg dalszy)

Dostęp do tylnych foteli w
trzecim rzędzie
- Od strony tylnych drzwi, przesunąć maksymalnie do przodu fotel tylny w drugim
rzędzie;
- opuścić zagłówek;

- pociągnąć za tylny fotel w drugim rzędzie
w celu ustawienia go w położeniu stolika;
- podnieść oparcie.
Naklejki umieszczone na tylnej części foteli
przypominają metodę postępowania.

Zastrzeżenie dotyczące
użytkowania
Zabrania się jazdy ze złożonym oparciem
lub fotelem tylnym w drugim rzędzie, gdy na
fotelu w trzecim rzędzie podróżuje pasażer.

- złożyć fotel;
- usiąść na tylnym fotelu w trzecim rzędzie;

3.41

POPIELNICZKA-ZAPALNICZKA

3
12

3

Popielniczka 1

Gniazdko do akcesoriów 3

Popielniczka jest wyjmowana i można ją zainstalować w miejscach przeznaczonych na
butelki.

Zależnie od wersji pojazdu, może ono znajdować się również w miejscu zapalniczki 2.

Zapalniczka 2
Przy włączonym zapłonie, wcisnąć zapalniczkę 2.
Wysunie się ona automatycznie po odpowiednim rozgrzaniu. Wyjąć ją. Po użyciu,
należy zapalniczkę włożyć w jej gniazdo, nie
wciskając do oporu.

3.42

Gniazdko służy do podłączenia akcesoriów
posiadających atest Służb Technicznych
RENAULT, o maksymalnej mocy 120 W (napięcie 12 V).

BAGAŻNIK

1
2
2
3
Otwieranie

Zamykanie

Otwieranie ręczne od wewnątrz

Nacisnąć przycisk 1 i podnieść pokrywę bagażnika.

Opuścić pokrywę bagażnika, korzystając w
tym celu z uchwytów wewnętrznych 2.

W przypadku braku możliwości odblokowania zamka bagażnika, można go otworzyć
ręcznie od wewnątrz.

Zastrzeżenie dotyczące
użytkowania
Nie ma możliwości jednoczesnego otwarcia
pokrywy bagażnika i tylnej szyby (blokada
elektroniczna).

- dostęp do bagażnika uzyskuje się składając oparcie(a) tylnej kanapy,
- należy wsunąć ołówek, lub inny, podobny
przedmiot, w zagłębienie 3 i przesunąć
całość w sposób wskazany na rysunku,
- następnie pchnąć pokrywę bagażnika, by
go otworzyć.

3.43

OTWIERANA TYLNA SZYBA

1
2
3

Otwieranie

Zamykanie

Nacisnąć na przycisk 1.

Chwycić podstawę pióra wycieraczki 2 i opuścić tylną szybę, aż do jej zablokowania.

Podnieść tylną szybę za podstawę pióra wycieraczki 2.
Pociągnąć za uchwyt 3 w celu uzyskania dostępu do bagażnika.

Zastrzeżenie dotyczące
użytkowania
Nie ma możliwości jednoczesnego otwarcia
pokrywy bagażnika i tylnej szyby (blokada
elektroniczna).

3.44

Długa jazda z otwartą tylną szybą może spowodować pogorszenie się warunków
w kabinie, istnieje bowiem ryzyko przedostawania się spalin do wnętrza pojazdu.
Położenie to może być wykorzystywane w czasie krótkich przejazdów, lub przy
przewozie przedmiotów o znacznych wymiarach, bez konieczności otwierania
tylnej klapy. W takim przypadku, należy pamiętać o zamknięciu pozostałych szyb i otwieranego dachu oraz o ustawieniu średniej lub maksymalnej siły nawiewu, w celu uniemożliwienia przedostawania się spalin do kabiny.

TYLNA PÓŁKA: podwozie zwykłe
Maksymalna masa ładunku przewożonego na tylnej półce umieszczonej w
połowie wysokości bagażnika, albo w
dolnym położeniu: 25 kg równomiernie
rozłożone.

A
B
1
2

1
2

Tylna półka
Chcąc ją wyjąć, należy odczepić dwie linki
ściągające 1.
Złożyć część A na półkę B, następnie pociągnąć do siebie.

Zmiana wysokości położenia
tylnej półki
Umieścić tylną półkę na wspornikach 2 znajdujących się w połowie wysokości bagażnika.

Przy jej zakładaniu, postępować w odwrotnej kolejności.
Na tylnej półce ustawionej w
górnym położeniu nie wolno
u mieszczać żadnych przed miotów, zwłaszcza ciężkich lub
twardych.
W razie gwałtownego hamowania lub
wypadku mogłyby one stanowić zagrożenie dla osób podróżujących pojazdem.

3.45

POKRYWA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ: przedłużone podwozie

1
A

2
E
C

Zwijanie giętkiej części A
pokrywy przestrzeni bagażowej
Za pomocą uchwytu 1 pociągnąć lekko pokrywę w celu wyjęcia kołków z punktów mocowania znajdujących się po obu stronach
bagażnika.
Przytrzymać pokrywę przestrzeni bagażowej podczas zwijania.

3.46

Demontaż pokrywy
Wcisnąć przycisk 2 i jednocześnie podnieść
prawą część nawijacza.
Następnie podnieść lewą część zwijacza i
wyjąć go.
W celu zamontowania pokrywy przestrzeni
bagażowej wykonać opisane czynności w
odwrotnej kolejności.

B

D

Składanie pokrywy przestrzeni
bagażowej
Otworzyć schowki B z każdej strony bagażnika.
Włożyć nawijacz w schowek po lewej stronie C, następnie obrócić go D w celu wprowadzenia drugiej końcówki w schowek po
prawej stronie E.

PRZEWOŻENIE PRZEDMIOTÓW W BAGAŻNIKU
Przewożone przedmioty powinny być
ułożone w ten sposób, by ich największa
płaszczyzna opierała się o:

- Oparcie tylnych foteli, jak w przypadku
zwykłego ułożenia ładunku (przypadek A).

A
1

- Złożony tylny fotel (przypadek B).

- Przednie fotele, w przypadku maksymalnego obciążenia.

1
B

1
1

Zaczepy mocujące 1
Najcięższe bagaże powinny
być ułożone bezpośrednio na
p odłodze. Jeżeli samochód
jest w nie wyposażony, należy
skorzystać z punktów mocujących dla
z aczepów holowniczych 1 z najdujących się w podłodze bagażnika. Bagaże
należy załadować w taki sposób, by w
razie gwałtownego hamowania żaden
przedmiot nie stanowił zagrożenia dla
pasażerów. Pasy bezpieczeństwa na tylnych fotelach powinny być zawsze zapięte, nawet jeśli na miejscach tych nie
siedzą pasażerowie.

3.47

SIATKA ODDZIELAJĄCA

1

1

2

Zależnie od wersji pojazdu, podczas przewożenia zwierząt lub bagażu zalecane jest
ich odizolowanie od części pasażerskiej.
Może być zamontowana:
- za przednimi fotelami za pomocą punktów 1;
- za tylnymi fotelami za pomocą punktów 2.

Siatka oddzielająca bagaże nie
powinna być używana w celu
przytrzymania lub mocowania
przedmiotów.
Ryzyko obrażeń.

3.48

5

3

6

6

4

Montaż siatki za przednimi
siedzeniami
Wewnątrz pojazdu, z obu stron:
- opuścić osłonę 1, aby uzyskać dostęp do
punktów mocujących górną część siatki;

- zamocować dwa zaczepy 4 t aśmy 5
siatki w punktach mocowania 6;
- wyregulować taśmę 5 s iatki w taki
sposób, by była dobrze napięta.

- wprowadzić górny wspornik siatki 3 do
punktów mocowania;

Nie należy zakładać siatki oddzielającej bagaże w tym miejscu, jeżeli na fotelu tylnym
znajduje się pasażer

SIATKA ODDZIELAJĄCA (ciąg dalszy)
7

3

8
2

5
4

Montaż siatki za tylnymi
siedzeniami

(za drugim rzędem tylnych foteli w wersji z
przedłużonym podwoziem)
Wewnątrz pojazdu, z obu stron:
- opuścić osłonę 2, aby uzyskać dostęp
do szyny służącej za górne mocowanie
siatki;
- wprowadzić górny wspornik 3 siatki w
szynę;

- zamocować zaczep 4 taśmy siatki w
dolnym punkcie znajdującym się pod wykładziną bagażnika;

Należy wyjąć zaczepy mocujące 8 (jeśli
pojazd jest w nie wyposażony) przed zamontowaniem siatki oddzielającej bagaże.

- wyregulować taśmę 5 s iatki w taki
sposób, by była dobrze napięta.
Uwaga: wycięcie 7 powinno znajdować się
od strony, po której przechodzi taśma środkowego pasa.

Zabroniony jest montaż siatki
o ddzielającej, jeśli fotelik
dla dziecka wykorzystuje już
zaczep mocujący (patrz paragraf ,,W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom" w rozdziale 1).
Ryzyko obrażeń w przypadku zderzenia.

3.49

RELINGI DACHOWE
A

B

C

D

1

Każda listwa dachowa jest wyposażona w
klapki osłaniające punkty mocujące relingów
dachowych.
Każda klapka jest zakryta obrotową
osłoną 1.

Dostęp do punktów mocowania
Obrócić każdą osłonę 1 do góry.
W przypadku pojazdów, które nie są wyposażone w osłony 1, należy skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem RENAULT.
Cechy szczególne pojazdów wyposażonych w?przedłużone?podwozie
Podczas używania relingi dachowe mogą
być umieszczone wyłącznie w miejscach
A i B.

Przed zamontowaniem relingów dachowych, wyjąć zaślepki znajdujące się pod
klapką 1 i zachować je.
Po wymontowaniu relingów dachowych
należy je ponownie założyć.

3.50

Miejsca C i D służą tylko jako położenia do
składania relingów dachowych.

Dopuszczalne obciążenie bagażnika
dachowego: patrz rozdział 6, paragraf
,,masy".
W celu zamontowania bagażnika dachowego, należy się zapoznać z instrukcją
obsługi bagażnika dostarczoną przez
producenta.
Instrukcja ta powinna być przechowywana razem z innymi dokumentami pojazdu.

Rozdział 4: Obsługa samochodu

Pokrywa komory silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom oleju silnikowego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uzupełnianie-napełnianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana oleju silnikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom olejów i płynów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
płyn chłodzący w silniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
płyn hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
płyn w zbiorniku spryskiwaczy szyb - reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciśnienie w oponach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja obić tapicerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2
4.4
4.4
4.6
4.8
4.9
4.9
4.10
4.11
4.11
4.12
4.13
4.14
4.16
4.1

POKRYWA KOMORY SILNIKA

2
1
W celu otwarcia pokrywy, pociągnąć dźwignię 1 znajdującą się z lewej strony deski
rozdzielczej.

Odblokowanie zabezpieczenia
pokrywy komory silnika
W celu odblokowania, pociągnąć zaczep 2
przechodzący przez osłonę chłodnicy.

W przypadku choćby niewielk iego uderzenia w osłonę
chłodnicy lub pokrywę komory
silnika, należy jak najszybciej
zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy
Autoryzowanemu Partnerowi marki.

W trakcie wykonywania napraw
w pobliżu silnika należy pa miętać, że może być gorący.
Ponadto, w każdej chwili, może
włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

4.2

POKRYWA KOMORY SILNIKA (ciąg dalszy)
Zamykanie pokrywy komory
silnika
Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy wszystkie narzędzia lub inne przedmioty zostały wyjęte z komory silnika.

3

W celu zamknięcia pokrywy, ustawić ponownie podporę 4 w mocowaniu 5. Chwycić pokrywę pośrodku przedniej krawędzi, obniżyć
do wysokości około 30 cm nad przednim
pasem i puścić. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod ciężarem pokrywy
komory silnika.

4

5
Podnieść pokrywę, wyjąć podporę 4 z mocowania 5 i, ze względów bezpieczeństwa,
umieścić ją koniecznie w gnieździe 3 pokrywy.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

4.3

W przypadku dotartego już silnika, jeśli zużycie oleju okaże się większe niż 0,5 litra
na 1000 km, należy skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.
Należy systematycznie sprawdzać
poziom oleju, a szczególnie przed każdą
dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika.

Odczyt poziomu oleju
Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie i po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika.
Aby sprawdzić dokładny poziom oleju i
upewnić się, czy poziom maksymalny nie
został przekroczony (ryzyko uszkodzenia
silnika), konieczne jest użycie bagnetu
pomiarowego. Patrz następne strony.
Na wyświetlaczu tablicy wskaźników komunikat ostrzegawczy pojawia się wyłącznie
gdy poziom oleju jest minimalny.

4.4

24159

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu
silnik zużywa olej niezbędny do smarowania
i chłodzenia ruchomych części, w związku
z czym, co pewien czas, należy liczyć się z
koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w
okresie między kolejnymi dwoma terminami
wymiany.

24091

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: informacje ogólne
Informacja 1
Poziom wyższy
od minimalnego

Komunikat 2
Poziom mini
(miganie)

Ostrzeżenie o minimalnym poziomie
oleju na tablicy wskaźników

Pojawiające się na wyświetlaczu punkty
wskazują poziom. Znikają one w miarą opadania poziomu oleju i zostają zastąpione
kreskami.
W celu powrotu do odczytu informacji komputera pokładowego, ponownie wcisnąć
przycisk.
jeżeli poziom jest minimalny: komunikat
,,konieczne uzupełnienie poziomu oleju" pojawia się na wyświetlaczu, punkty zostają
zastąpione przez kreski (komunikat 2) a
lampka kontrolna
blicy wskaźników.

ú

zapala się na ta-

Należy jak najszybciej uzupełnić olej.

Przez około 30 sekund od włączenia zapłonu:
jeśli poziom jest wyższy niż minimalny,
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
,,poziom oleju prawidłowy": komunikat 1.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji należy wcisnąć przycisk zerowania licznika przebiegów częściowych lub
przycisk wyświetlania informacji komputera
pokładowego.
Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat ostrzegawczy wyłącznie w przypadku minimaln ego poziomu oleju, nato miast nigdy w przypadku przekroczenia
poziomu maksymalnego, które można
stwierdzić tylko przy użyciu bagnetu pomiarowego.

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: informacje ogólne (ciąg dalszy)
B

Przekroczenie poziomu
maksymalnego oleju
silnikowego.

A
C
B
A

W razie zauważenia nadmiernego lub
powtarzającego się spadku poziomu,
należy udać się do Autoryzowanego
Partnera marki.

Odczyt poziomu można wykonywać wyłącznie przy użyciu bagnetu pomiarowego tak jak zostało to opisane powyżej.
W przypadku przekroczenia poziomu
m aksymalnego n ie należy urucha miać silnika, trzeba poprosić o pomoc
Autoryzowanego Partnera marki.

Odczyt poziomu na bagnecie pomiarowym

Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania
poziomu oleju lub napełniania układu.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika,
należy sprawdzić, czy dźwignia
wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

- wyjąć bagnet pomiarowy;
- przetrzeć go czystą, niepylącą szmatką;
- wsunąć bagnet do oporu (w pojazdach
wyposażonych w bagnet z korkiem C,
należy dokładnie dokręcić korek);

Ryzyko obrażeń.

- ponownie wyjąć bagnet;
- odczytać poziom: nie powinien nigdy
spadać poniżej oznaczenia ,,mini" A, ani
przekraczać oznaczenia ,,maxi" B.
Nie można w żadnym wypadku
przekraczać poziomu maksym alnego B p odczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko
uszkodzenia silnika lub katalizatora.

W trakcie wykonywania napraw
w pobliżu silnika należy pa miętać, że może być gorący.
Ponadto, w każdej chwili, może
włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

4.5

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie poziomu - napełnianie układu
1

1

1

2
2
1.4 16V

Uzupełnianie oleju/napełnianie

1.6 16V

2
2.0 16V

- Odkręcić korek 1;

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy
samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik
jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym
uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- uzupełnić poziom oleju (pojemność miski
olejowej między oznaczeniami ,,mini"
i ,, maxi" na bagnecie pomiarowym 2
wynosi od 1,5 do 2 litrów, zależnie od
typu silnika);

Jakość oleju silnikowego

- odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;

Patrz książka przeglądów pojazdu.

- sprawdzić poziom przy pomocy
b agnetu 2 ( w sposób opisany na
poprzedniej stronie).

1
2

W razie zauważenia nadmiernego lub
powtarzającego się spadku poziomu,
należy udać się do Autoryzowanego
Partnera marki.
4.6

Nie wolno przekroczyć poziomu ,,maxi";
nie należy też zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu 2.

2.0 T

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie poziomu - napełnianie układu (ciąg dalszy)

1

1

1

2
1

2
1
1.5 dCi

Uzupełnianie oleju/napełnianie

2

1.9 dCi

2.0 dCi

- Odkręcić korek 1;

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy
samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik
jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym
uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- uzupełnić poziom oleju (pojemność miski
olejowej między oznaczeniami ,,mini"
i ,, maxi" na bagnecie pomiarowym 2
wynosi od 1,5 do 2 litrów, zależnie od
typu silnika);

Jakość oleju silnikowego

- odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub
powtarzającego się spadku poziomu,
należy udać się do Autoryzowanego
Partnera marki.

- sprawdzić poziom przy pomocy
b agnetu 2 ( w sposób opisany na
poprzedniej stronie).

Nie wolno przekroczyć poziomu ,,maxi";
nie należy też zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu 2.

W trakcie wykonywania napraw
w pobliżu silnika należy pa miętać, że może być gorący.
Ponadto, w każdej chwili, może
włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

4.7

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie poziomu - napełnianie układu (ciąg dalszy) - WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
Wymiana oleju w silniku
Częstotliwość: patrz książka przeglądów
pojazdu.
Średnia pojemność układu wraz z filtrem
oleju
(w przybliżeniu)
Silnik 1.4 16V: 4,8 litra
Silnik 1.6 16V: 4,8 litra
Silnik 2.0 16V: 5,4 litra
Silnik 2.0 T : 5,4 litra
Silnik 1.5 dCi: 4,5 litra
Silnik 1.9 dCi: 4,6 litra
Silnik 2.0 dCi: 5,9 litra

Uzupełnianie oleju: Przy uzupełnianiu poziomu oleju należy
zwrócić uwagę, by cząsteczki
oleju nie dostały się na elementy silnika, gdyż może to spowodować pożar. Nie wolno zapomnieć o
dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko
pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się na rozgrzane części silnika.

W razie zauważenia nadmiernego lub
powtarzającego się spadku poziomu,
należy udać się do Autoryzowanego
Partnera marki.

W trakcie wykonywania napraw
w pobliżu silnika należy pa miętać, że może być gorący.
Ponadto, w każdej chwili, może
włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

Jakość oleju silnikowego
Patrz książka przeglądów pojazdu.

Nie należy uruchamiać silnika
w pomieszczeniu zamkniętym:
spaliny są trujące.

Wymiana oleju w silniku: W
przypadku wymiany oleju przy
rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na
skutek wycieku oleju.

4.8

POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW
Częstotliwość wymiany
Patrz książka przeglądów pojazdu.
Częstotliwość kontroli poziomu płynu

1

Poziom płynu w układzie chłodzenia
należy systematycznie kontrolować (brak
płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).
W razie konieczności uzupełnienia płynu,
należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest naszych służb technicznych,
które gwarantują:
- zabezpieczenie przed zamarzaniem;
- ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.

Płyn w układzie chłodzenia
Poziom płynu, przy zimnym silniku, powinien mieścić się między oznaczeniami
,,MINI" i ,,MAXI" znajdującymi się na zbiorniku płynu chłodzącego 1.
Uzupełnić poziom przy zimnym silniku,
zanim spadnie do poziomu ,,MINI".

Przy rozgrzanym silniku nie
wolno przeprowadzać żadnych
napraw układu chłodzenia.
Ryzyko oparzeń.

W razie zauważenia nadmiernego lub
powtarzającego się spadku poziomu,
należy udać się do Autoryzowanego
Partnera marki.
4.9

POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW (ciąg dalszy)
Poziom 1

1

Napełnianie

Poziom płynu obniża się równocześnie ze
zużywaniem się okładzin hamulcowych,
jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego ,,MINI".

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże
się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Jeśli chcecie Państwo sprawdzić stan zużycia tarcz i bębnów we własnym zakresie, należy zaopatrzyć się w dokumentację opisującą metodę kontroli dostępną u
Autoryzowanych Partnerów lub na witrynie
internetowej producenta.

Poziom płynu w układzie
hamulcowym
Należy często kontrolować poziom płynu,
szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

W trakcie wykonywania napraw
w pobliżu silnika należy pa miętać, że może być gorący.
Ponadto, w każdej chwili, może
włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

4.10

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętego pojemnika).
Częstotliwość wymiany
Patrz książka przeglądów pojazdu.

POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW (ciąg dalszy)
Płyn
Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie).

1

Dysze spryskiwaczy

FILTRY
Wymiana filtrów (filtra powietrza, filtra kabiny,
filtra oleju napędowego, itd.) jest przewidziana w ramach przeglądów.
Częstotliwość wymiany wkładów filtrów:
patrz książka przeglądów pojazdu.

W celu odpowiedniego ustawienia dysz
spryskiwaczy przedniej szyby użyć igły.

Poziom płynu w zbiorniku
spryskiwaczy szyb /
spryskiwaczy reflektorów
Napełnianie
Odkręcić korek 1 i napełnić zbiornik, aż płyn
będzie widoczny, następnie zakręcić korek.

UWAGA
Zależnie od wersji pojazdu, aby sprawdzić poziom płynu, należy odkręcić korek 1 i wyjąć bagnet pomiarowy, a następnie odczytać poziom.

4.11

CIŚNIENIE W OgUMIENIU
A
Bezpieczna eksploatacja ogumienia i
zakładanie łańcuchów śniegowych

A

B

C
E
H

Ciśnienie w ogumieniu jest podane na naklejce A znajdującej się na krawędzi drzwi
kierowcy. Aby ją przeczytać, należy otworzyć drzwi.
Strefa B: rozmiar opon, w które wyposażony
jest pojazd.
Strefa C: ciśnienie w ogumieniu w kołach
przednich podczas jazdy poza autostradą.

D
F
G

Strefa F: ciśnienie w ogumieniu w kołach tylnych podczas jazdy po autostradzie.
Strefa G: ciśnienie w ogumieniu koła zapasowego.
Strefa H: rozmiar opony, w którą wyposażone jest koło zapasowe, jeżeli jest inny niż
pozostałe cztery koła samochodu.

Aby zapoznać się z zasadami obsługi
opon oraz, zależnie od wersji pojazdu, z
warunkami stosowania łańcuchów śniegowych, patrz paragraf ,,Opony" w rozdziale 5.
Cecha szczególna
W przypadku pojazdów używanych
z pełnym obciążeniem (Maksymalna
Dopuszczalna Masa Całkowita wraz z
Obciążeniem) i ciągnących przyczepę.
M aksymalna prędkość powinna być
ograniczona do 100 km/h, a ciśnienie w
oponach zwiększone o 0,2 bara.
W celu zapoznania się z masami, patrz
paragraf ,,Masy" w rozdziale 6.

Strefa D: ciśnienie w ogumieniu w kołach tylnych podczas jazdy poza autostradą.
Strefa E: ciśnienie w ogumieniu w kołach
przednich podczas jazdy po autostradzie.

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować
wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.
Powinny to być opony identyczne jak te, które stanowiły oryginalne wyposażenie samochodu lub inne, dobrane przez Autoryzowanego Partnera marki.

4.12

AKUMULATOR
Wymiana akumulatora

A

2

3

4

7

Z uwagi na fakt, że czynność ta jest skomplikowana, radzimy skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.

6

5

1

Nie wymaga obsługi: nigdy nie należy otwierać korków 1.

Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie, ze względu
na znajdujący się w nim kwas
siarkowy, którego kontakt ze
skórą lub oczami jest bardzo niebezpieczny. W razie konieczności, dane
miejsce należy obficie opłukać wodą.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, skontaktować się z lekarzem.
Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone i
iskrzące przedmioty należy utrzymywać
w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu.

Akumulator jest specjalnego
t ypu ( obecność przewodu
u możliwiającego odprowa d zanie na zewnątrz gazów
powodujących korozję i gazów wybuchowych), dlatego też w przypadku wymiany należy go zastąpić akumulatorem pozwalającym na podłączenie tego
przewodu. Należy skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem marki.

Naklejka A
Należy przestrzegać zaleceń umieszczonych na akumulatorze:
- 2 Zabronione wystawianie na bezpośrednie działanie ognia i zakaz palenia ;
- 3 Obowiązkowa ochrona oczu ;
- 4 Trzymać poza zasięgiem dzieci;
- 5 Substancje wybuchowe ;
- 6 Należy zapoznać się z instrukcją;
- 7 Substancje powodujące korozję.

W trakcie wykonywania napraw
w pobliżu silnika należy pa miętać, że może być gorący.
Ponadto, w każdej chwili, może
włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

4.13

KONSERWACJA NADWOZIA
Zabezpieczenie przed
czynnikami powodującymi
korozję

Czego należy unikać

- czynniki atmosferyczne powodujące
korozję:

- Odtłuszczania lub czyszczenia podze społów mechanicznych (np. komory silnika), podwozia, elementów z zawiasami
(np. wnętrza wlewu paliwa) i lakierowanych elementów z tworzyw sztucznych
(np. zderzaków) przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń myjących lub z zastosowaniem środków chemicznych nie
posiadających atestu naszych służb technicznych. Niesie to ze sobą ryzyko utleniania i wadliwej pracy mechanizmów;

- zanieczyszczenia powietrza (miasta i
tereny wysoko uprzemysłowione);

- mycia pojazdu w pełnym słońcu lub w
czasie mrozu;

- stężenie soli w powietrzu (tereny
nadmorskie, szczególnie w czasie
upałów);

- usuwanie błota lub zanieczyszczeń bez
uprzedniego zwilżenia ich wodą;

Zakupiony przez Państwa pojazd w toku
procesu produkcyjnego został skutecznie
zabezpieczony przed działaniem korozji, co
nie oznacza jednak, że, dzięki tym zabezpieczeniom, zupełnie nie jest on narażony na
działanie następujących czynników:

- zmienne warunki klimatyczne, w tym,
zależnie od pory roku, zróżnicowany
stopień wilgotności powietrza (sól
sypana zimą na jezdnię, woda pozostała po myciu nawierzchni drogi...)
- czynniki powodujące niszczenie
powłok ochronnych na skutek ścierania
Kurz w powietrzu i piach niesiony przez
wiatr, błoto, żwir i kamyki wydostające się
spod kół innych pojazdów ...
- wypadki drogowe
Aby móc w pełni wykorzystać zalety zastosowanych w samochodzie powłok ochronnych, niezbędne jest przedsięwzięcie minimum środków ostrożności celem możliwie
pełnego zabezpieczenia się przed oddziaływaniem opisanych powyżej czynników.
4.14

- dopuszczania do nadmiernego osadzenia się brudu na nadwoziu;
- rozprzestrzeniania się procesu korozji,
którego przyczyną są niewielkie uszkodzenia lakieru;

- usuwania plam przy zastosowaniu rozp uszczalników nie zalecanych przez
nasze Służby Techniczne, mogących
uszkodzić lakier;
- częstej jazdy po śniegu i błocie, bez
mycia pojazdu, a zwłaszcza nadkoli i
podwozia.

KONSERWACJA NADWOZIA (ciąg dalszy)
Środki zapobiegawcze
- Należy często myć pojazd, przy wyłączonym silniku, używając płynów zalecanych przez nasze służby techniczne
(nigdy nie używać produktów o właściwościach ściernych) i spłukując je obficie
strumieniem wody:
- plam z żywicy z drzew lub opadów
przemysłowych;
- ptasich odchodów, które wchodzą
w reakcje chemiczne z lakierem, powodując odbarwienia lakieru i mogą
doprowadzić nawet do jego złuszczenia;
Należy bezzwłocznie usuwać tego
typu zanieczyszczenia, bowiem im
dłużej pozostaną na powierzchni lakieru, tym trudniejsze będzie późniejsze ich usunięcie, nawet przez polerowanie;
- soli, zwłaszcza z podwozia i nadkoli
po przejechaniu dróg, gdzie zostały
rozsypane środki zapobiegające gołoledzi;

- przestrzegać bezpiecznej odległości
między pojazdami, szczególnie na drogach pokrytych żwirem, celem uniknięcia
uszkodzeń powłoki lakierniczej;
- natychmiast po zauważeniu uszkodzenia
lakieru, należy zrobić zaprawkę lub zlecić
jej wykonanie, aby zapobiec rozwojowi
zjawiska korozji;
- w przypadku, gdy samochód posiada
gwarancję antykorozyjną, należy pamiętać o okresowych przeglądach. Patrz
książka przeglądów;
- pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w danym kraju przepisów, dotyczących mycia pojazdów (np. niedopuszczalne jest mycie pojazdu na drogach
publicznych);

- przed wjechaniem do myjni automatycznej, ustawić dźwignię wycieraczek w
położeniu zatrzymania (patrz paragraf
,,Wycieraczki - spryskiwacze przedniej
szyby" w rozdziale 1). Sprawdzić zamocowanie zewnętrznych elementów wyposażenia samochodu, dodatkowe reflektory, lusterka wsteczne i przymocować
za pomocą taśmy klejącej pióra wycieraczek, antenę radiową.
Jeśli samochód jest wyposażony w
antenę radia, trzeba również ją zdemontować.
Należy pamiętać o zdjęciu i zamontowaniu anteny po zakończeniu mycia.
- w przypadku, gdyby zaistniała konieczność usunięcia zanieczyszczeń z podzespołów mechanicznych, zawiasów itd.,
należy bezwzględnie zabezpieczyć je na
nowo, wykorzystując do tego celu preparaty atestowane przez nasze służby techniczne.

- błota, gromadzącego się w postaci
wilgotnych bryłek w nadkolach i na
elementach podwozia.

U Autoryzowanych Partnerów marki
mogą Państwo nabyć odpowiednio dobrane, specjalne środki czyszczące.

4.15

KONSERWACJA WYKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH
Do usuwania wszelkiego rodzaju plam
należy używać wody mydlanej (w razie potrzeby letniej), zawierającej:
- naturalne mydło,
- płyn do zmywania naczyń (0,5% płynu i
99,5% wody),
Zmywać miękką, wilgotną szmatką.
Przypadki szczególne
- Szyby wskaźników (np.: tablica wskaźników, zegar, wyświetlacz temperatury
zewnętrznej, wyświetlacz radia, itd.)
Używać miękkiej szmatki lub wacika.
Przy silniejszych zabrudzeniach użyć
szmatki lekko zwilżonej wodą z mydłem,
a następnie zmyć wilgotną szmatką.
Po umyciu, klosz należy delikatnie przetrzeć suchą, miękką szmatką.
Nie należy stosować środków z dodatkiem alkoholu.

4.16

- Pasy bezpieczeństwa
Należy starać się utrzymywać je w czystości.
Należy korzystać z preparatów zalecanych przez Służby techniczne RENAULT,
dostępnych w RENAULT Boutique lub wykorzystać letnią wodę mydlaną z gąbką i
osuszyć za pomocą szmatki.
Nie należy stosować detergentów lub
wybielaczy.

Czego należy unikać
Stanowczo odradzamy używania wysokociśnieniowych urządzeń do czyszczenia lub
rozpylaczy wewnątrz kabiny: bez zachowania środków ostrożności mogłoby to zakłócić między innymi prawidłowe działanie elementów elektrycznych lub elektronicznych
obecnych w pojeździe.
Stanowczo odradzamy umieszczania na
wysokości nawiewów przedmiotów takich
jak dezodorant, perfumy, itd., które mogłyby
uszkodzić pokrycie deski rozdzielczej.

Rozdział 5: Rady praktyczne

Przebicie opony - Koło zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koło zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zestaw do pompowania opon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zestaw narzędzi (Podnośnik - Pokrętło, itp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ozdobne kołpaki kół - koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opony (bezpieczna eksploatacja opon, kół, jazda zimą). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reflektory przednie (wymiana żarówek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Światła tylne (wymiana żarówek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświetlenie wnętrza (wymiana żarówek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karta RENAULT: bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja do montażu radia - akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pióra wycieraczek (wymiana piór) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieprawidłowości w działaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2
5.3
5.4
5.7
5.9
5.10
5.11
5.14
5.17
5.19
5.21
5.23
5.26
5.27
5.29
5.30
5.33
5.1

PRZEBICIE OPONY - KOłO ZaPasOwE
Na wypadek przebicia opony
pojazd został wyposażony w
następujące elementy, zależnie
od wersji pojazdu:
koło zapasowe lub zestaw do pompowania
opon.

Cecha szczególna:
Funkcja ,,system kontroli ciśnienia w ogumieniu" nie obejmuje koła zapasowego (symbol
koła zastąpionego kołem zapasowym znika
z wyświetlacza na tablicy wskaźników).
Patrz paragraf ,,system kontroli ciśnienia w
ogumieniu" w rozdziale 2.

- W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.
- Pojazdy wyposażone w koło zapasowe o mniejszym rozmiarze niż pozostałe cztery koła:
Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.
Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.
Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło o tym samym rozmiarze co koło fabryczne.
Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania
oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.
Montaż uszkodzonego koła na miejsce koła zapasowego zmniejsza przyczepność pojazdu: unikać jazdy po przeszkodach.
W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

5.2

KOłO ZaPasOwE

3

1
a

B

2
4

5

5

6
Koło zapasowe A

Koło zapasowe B

W celu wyjęcia go należy:

Znajduje się ono pod samochodem.

wkładanie koła zapasowego na
miejsce

- otworzyć pokrywę bagażnika;

W bagażniku, podnieść osłonę 4 i zdjąć zaślepkę.

Wykonać opisane czynności w odwrotnej
kolejności.

Przy pomocy pokrętła 3, odkręcić linkę przytrzymującą, koło zostanie opuszczone na
ziemię.

Ustawić koło pionowo, zaworem do siebie.

- podnieść wykładzinę 1 i zaczepić ją pod
tylną półką;
- odkręcić środkową śrubę 2;
- wyjąć koło zapasowe.

Z zewnątrz pojazdu, ustawić koło pionowo,
nacisnąć zatrzask 5 i obrócić go o ćwierć
obrotu.
Wysunąć linkę z obręczy koła w celu zwolnienia obręczy.

Przełożyć linkę przez obręcz koła i założyć
zatrzask 5.
Położyć koło, zaworem 6 do dołu.
Od strony bagażnika, dokręcić śrubę maksymalnie, w taki sposób, aby zwinąć linkę
przytrzymującą koło.

5.3

ZEsTaw DO POMPOwaNIa OPON

Zestaw do pompowania posiada homologację wyłącznie dla pojazdów, które
mają go w oryginalnym wyposażeniu.

Jazda z niedopompowaną, czy wręcz
przebitą oponą, może być niebezpieczna
i prowadzić do sytuacji, w której naprawa
uszkodzenia nie będzie już możliwa.

B

W czasie jazdy mogą być odczuwalne drgania, spowodo w ane obecnością środka w
oponie.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
naprawy należy więc dokładnie sprawdzić boczną powierzchnię opon.

a

Nie należy używać zestawu do
pompowania, jeśli opona została uszkodzona na skutek
jazdy z przebitą oponą.

W żadnym wypadku nie można używać
go do pompowania opon w innych samochodach lub napełniania powietrzem
nadmuchiwanych przedmiotów (koło ratunkowe, ponton itp.).

Naprawa taka ma charakter tymczasowy

Zalecenie dotyczące
wykorzystania zestawu
zestaw nie powinien działać dłużej niż
15 minut z rzędu.
Zestaw umożliwia naprawę
opon, których bieżnik A został
uszkodzony przez przedmioty
mniejsze niż 4 milimetry. Nie
m ożna przy jego pomocy naprawić
wszystkich typów uszkodzeń, np. rozcięć
większych niż 4 milimetry, czy nacięć na
bocznej powierzchni B opony itp.
Należy też sprawdzić, czy stan obręczy
koła jest prawidłowy.

5.4

Przebita opona musi być dokładnie
sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.
W celu wymiany przewodu do pompowania oraz pojemnika ze środkiem
do naprawy opon należy udać się do
Autoryzowanego Partnera marki.
Przy wymianie opony naprawionej wcześniej z użyciem zestawu konieczne jest
poinformowanie o tym fachowca dokonującego wymiany.

Należy ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem zawierającym płyn do naprawy
opon, by uniknąć kontaktu środka ze
skórą. Gdyby jednak płyn przedostał się
na skórę, należy spłukać to miejsce obfitym strumieniem wody.
Zestaw do naprawy opon powinien być
przechowywany poza zasięgiem dzieci.
Pustych pojemników nie wolno wyrzucać do środowiska. Trzeba przekazać je
Autoryzowanemu Partnerowi marki lub
specjalistycznej jednostce zajmującej
się recyklingiem.
Zbiornik ma określony czas trwało ści, który jest zaznaczony na etykiecie.
Należy regularnie sprawdzać, czy termin
ważności nie upłynął.

ZEsTaw DO POMPOwaNIa OPON (ciąg dalszy)

a

1

2
3
4
5
8

7

C
6

Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku
przebicia opony, należy użyć zestawu znajdującego się pod wykładziną bagażnika, w
miejscu A.
Uwaga: w przypadku pojazdów z pięcioma
miejscami, należy koniecznie zdjąć wykładzinę, obracając o ćwierć obrotu B.

B

Otworzyć zestaw do pompowania i zdjąć
korki 1 i 4.

Rozwinąć przewód elektryczny i przewód do
pompowania.
Przykręcić pojemnik 2 do podstawy C, przy
wykonywaniu tej czynności absolutnie nie
wolno zdjąć zamknięcia z pojemnika.
Po włączeniu zapłonu.
- podłączyć końcówkę 8 koniecznie do
gniazda akcesoriów w desce rozdzielczej 9 pojazdu;
- odkręcić kapturek zaworu danego koła i
przykręcić końcówkę 6;

Nie usuwać przedmiotu, który
spowodował przebicie opony,
jeżeli nadal tkwi on w oponie.

- wcisnąć przełącznik 3 w celu rozpoczęcia pompowania;

5.5

ZEsTaw DO POMPOwaNIa OPON (ciąg dalszy)
- Należy niezwłocznie uruchomić samochód i, po 10 kilometrach lub 10 minutach
jazdy, zatrzymać się w celu skontrolowania ciśnienia.
Jeżeli wynosi ono powyżej 1,3 bara, należy
dostosować je do zalecanej wartości (patrz
paragraf ,,Wartości ciśnienia w oponach")
lub zwrócić się do Autoryzowanego Partnera
marki: naprawa nie jest możliwa.

3

5
9

8

7

6

- po maksymalnie 7 minutach przerwać
pompowanie, aby odczytać wartość ciśnienia (za pomocą manometru 5);

- przykleić naklejkę z zalecanymi warunkami jazdy w miejscu widocznym dla kierowcy, na desce rozdzielczej;

- dostosować ciśnienie w oponie do zalecanej wartości: w celu zwiększenia ciśnienia - kontynuować pompowanie przy
użyciu zestawu, w celu zmniejszenia ciśnienia - wcisnąć przycisk 7 znajdujący
się na końcówce.

- umieścić zestaw w bagażniku.

Jeśli nie da się uzyskać zalecanej wartości ciśnienia, naprawa nie może zostać
wykonana; jazda samochodem jest niemożliwa, należy zwrócić się o pomoc do
autoryzowanego Partnera marki.
- po prawidłowym napompowaniu opony,
odkręcić powoli końcówkę do pompowania 6, by uniknąć zachlapania środkiem;

5.6

Na podłodze, przy fotelu kier owcy, nie powinny znajdować się żadne przedmioty: w
przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się
w kierunku pedałów i uniemożliwić ich
użycie.

Po wykonaniu naprawy przy
użyciu zestawu, maksymalna
odległość, jaką można przejechać wynosi 200 km. Ponadto
należy ograniczyć prędkość, która w
żadnym wypadku nie powinna przekraczać 80 km/h. Przypomina o tym naklejka, którą należy przykleić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej.
Zależnie od kraju użycia pojazdu lub lokalnie obowiązujących przepisów, należy
wymienić oponę naprawioną za pomocą
zestawu do pompowania opon.

ZEsTaw NaRZĘDZI: podwozie zwykłe
Klucz do kołpaków 2 lub 4

1

Umożliwia zdjęcie kołpaków.

Zaczep holowniczy 3

5

Patrz paragraf ,,Holowanie" w rozdziale 5.

Klucz do kół 5

a

2
4

Aby uzyskać dostęp do narzędzi, należy
podnieść wykładzinę bagażnika A.

3

Umożliwia dokręcenie lub odkręcenie śrub
kół.

schowki
W zestawie narzędzi przewidziano specjalne
miejsce na nakrętkę antykradzieżową.

Podnośnik 1
Wyjąć podnośnik 1.
Przed włożeniem go na miejsce, podnośnik
należy całkowicie złożyć.

Narzędzia muszą być zawsze unieruchomione w obudowie, w przeciwnym razie
mogą wypaść z niej podczas hamowania. Po ich użyciu należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie umieścić prawidłowo zestaw w jego
gnieździe: ryzyko obrażeń.
Jeśli śruby kół znajdują się w zestawie narzędzi, należy ich używać wyłącznie do koła zapasowego: patrz naklejka znajdująca się na kole zapasowym.
Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do
dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.

5.7

ZEsTaw NaRZĘDZI: przedłużone podwozie
2
a

3

1

4
6
Podnośnik i zestaw narzędzi znajdują się
pod wykładziną bagażnika w schowku A.
Uwaga: w przypadku pojazdów z 5 miejscami, należy koniecznie zdjąć wykładzinę
obracając o ćwierć obrotu 1.

Podnośnik 2

Wyjąć podnośnik 2.
Przed włożeniem go na miejsce A, podnośnik należy całkowicie złożyć.

5

Klucz do kół 3
Umożliwia dokręcenie lub odkręcenie śrub
kół.

Zaczep holowniczy 4
Patrz paragraf ,,Holowanie" w rozdziale 5.

Narzędzia muszą być zawsze unieruchomione w obudowie, w przeciwnym razie
mogą wypaść z niej podczas hamowania. Po ich użyciu należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie umieścić prawidłowo zestaw w jego
gnieździe: ryzyko obrażeń.
Jeśli śruby kół znajdują się w zestawie narzędzi, należy ich używać wyłącznie do koła zapasowego: patrz naklejka znajdująca się na kole zapasowym.
Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do
dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.

5.8

Klucz do kołpaków 5 lub 6

OZDOBNE KOłPaKI KÓł

D

1

4

B

5

C

2
a
3
Ozdobne kołpaki 1

Wymontować kołpak za pomocą klucza do
kołpaków 3 (znajdującego się w zestawie
narzędzi) wprowadzając zaczep w prześwit
w pobliżu zaworu 2.
Przy zakładaniu kołpaka należy go odpowiednio ustawić względem zaworu 2.
Wprowadzić zaczepy przytrzymujące zaczynając od strony A a następnie B i C a kończąc po przeciwnej stronie zaworu D.

Ozdobny kołpak środkowy na
przykładzie kołpaka 4
Wymontować kołpak za pomocą klucza do
kołpaków (znajdującego się w zestawie narzędzi) wprowadzając klucz do gniazda 5.
Przy zakładaniu kołpaka, należy odpowiednio ustawić go względem gniazda 5 i dokręcić za pomocą klucza.

W przypadku numeru wygrawerowanego
na kluczu, zalecamy zapisanie numeru,
aby możliwa była wymiana w przypadku
zgubienia go.

5.9

ZMIaNa KOła
4

2

Wykonać kilka obrotów pokrętłem, by koło
oderwało się od ziemi.
Wymontować śruby i zdjąć koło.
Założyć koło zapasowe na piastę i obracać
nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w obręczy koła.
W przypadku, gdy śruby są dostarczone
wraz z kołem zapasowym, należy ich używać
tylko do koła zapasowego. Wkręcić śruby i
opuścić podnośnik.

1

3
Włączyć światła awaryjne.
Zaparkować samochód z dala
od ruchu drogowego na płaskim, nie śliskim i twardym
podłożu (w razie potrzeby pod podstawę
podnośnika należy wsunąć deskę).
Po włączeniu automatycznego hamulca
parkingowego, włączyć bieg (pierwszy
lub wsteczny; a w przypadku automatycznej skrzyni biegów, ustawić dźwignię
sterującą w położeniu P).
Wszyscy pasażerowie powinni opuścić
pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

5.10

Gdy koła opierają się o ziemię, dokręcić
mocno śruby i jak najszybciej sprawdzić
ich mocowanie u Autoryzowanego Partnera
marki (moment dokręcania 130 Nm).

Jeśli zachodzi taka potrzeba, zdjąć ozdobny
kołpak.
Poluzować śruby koła za pomocą klucza do
kół 1. Należy ustawić klucz w taki sposób,
aby kręcić nim w dół, a nie do góry.
Ustawić podnośnik 3 poziomo, jego główka
musi znajdować się na wysokości miejsca
podparcia 2 jak najbliżej wymienianego koła,
w miejscu oznaczonym strzałką 4.
Początkowo dokręcić ręcznie podnośnik,
aby ustawić prawidłowo jego podstawę
lekko wsuniętą pod samochód.

W przypadku przebicia opony
koło należy natychmiast wy mienić.
Przedziurawiona opona musi
być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to
możliwe naprawiona) przez fachowca.

OGUMIENIE
Zasady bezpiecznej eksploatacji
opon - kół
Opony są jedynym elementem samochodu,
mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią drogi, dlatego też niesłychanie
duże znaczenie ma dbałość o ich dobry
stan.

1
2

Niezbędne jest przestrzeganie zasad ko deksu drogowego, obowiązujących w danym
kraju.

W przypadku gdy bieżniki opon zostaną
starte aż do poziomu nadlewów, stają się
one widoczne 2: należy wówczas koniecznie wymienić opony, ponieważ głębokość
bieżnika nie przekracza 1,6 mm, co powoduje, że opony tracą przyczepność na
mokrej nawierzchni.
Przeciążenie samochodu, pokonywanie długich tras po autostradach w czasie upału, jak
również częsta jazda po złych nawierzchniach są czynnikami przyspieszającymi zużycie opon i wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy.

Użytkowanie opon

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tej samej marki,
rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.
Powinny to być opony identyczne jak
te, które stanowiły oryginalne wyposażenie samochodu lub inne, dobrane
p rzez autoryzowanego Partnera
RENaULT.

Należy dbać o dobry stan opon. Ich bieżnik
powinien mieć określoną głębokość. Opony
atestowane przez nasze służby techniczne
są wyposażone we wskaźniki zużycia 1 czyli
specjalne nadlewy gumowe wtopione w
bieżnik opony.

Zdarzenia występujące podczas jazdy, takie jak ,,uderzenia
w krawężnik", mogą spowodować uszkodzenia opon i obręczy kół, jak również wywołać zmiany
ustawienia geometrii przedniego lub tylnego zawieszenia. W takim przypadku
należy zlecić wykonanie kontroli kół i
geometrii Autoryzowanemu Partnerowi
Renault.

5.11

OPONY (ciąg dalszy)
Ciśnienie powietrza w oponach
Należy przestrzegać właściwego ciśnienia
w oponach (dotyczy to także koła zapasowego) - należy je kontrolować co najmniej
raz w miesiącu, a dodatkowo przed wyruszeniem w każdą dłuższą trasę (patrz paragraf ,,ciśnienie w ogumieniu" lub naklejka
znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy).

Sprawdzanie ciśnienia powinno się odbywać
przy zimnych oponach: nie należy brać pod
uwagę wyższych wartości ciśnienia, mogących wystąpić podczas upałów lub po jeździe ze znaczną szybkością.
W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawd zenia ciśnienia w oponach zimnych ,
należy uwzględnić poprawkę w granicach
od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PsI).
Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Zbyt niskie ciśnienie może
doprowadzić do przedwczesnego zużycia i przegrzania
się opon oraz mieć negatywny
wpływ na bezpieczeństwo jazdy:

Ze względów bezpieczeństwa
czynność ta powinna być przeprowadzana wyłącznie przez
specjalistę.
Zamontowanie opon w sposób nie zgodny z powyższymi zaleceniami może
ponadto doprowadzić do:
- niezgodności pojazdu z obowiązującymi przepisami;
- pogorszenia jego przyczepności na
zakrętach;
- utrudnienia manewrów kierownicą;
- zwiększenia szumów ogumienia;

- grozi pogorszeniem przyczepności
opony do nawierzchni drogi,

- utrudnień w zakładaniu łańcuchów
śniegowych.

- powoduje ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia bieżnika opony.
Ciśnienie w oponach zależy od obciążenia samochodu i prędkości jazdy.
Wartości ciśnienia należy dostosować
do warunków eksploatacji pojazdu (patrz
paragraf ,,ciśnienie w ogumieniu").
śnienia.

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek na zaworze
może pogorszyć szczelność
opon i spowodować spadek ci-

Zawsze należy używać kapturków na
zaworach identycznych jak oryginalne i
dokręcać je do oporu.

5.12

wymiana opon

Koło zapasowe
Patrz paragrafy ,,koło zapasowe" i ,,zmiana
koła" w rozdziale 5.

OPONY (ciąg dalszy)
Przekładanie kół

Jazda zimą

Ta czynność nie powinna być praktykowana.

łańcuchy na koła
Ze względów bezpieczeństwa zabronione
jest zakładanie łańcuchów na tylne koła.
Założenie opon większych niż opony montowane fabrycznie w samochodzie uniemożliwia montaż łańcuchów.

Opony ,,zimowe"
Radzimy założyć tego typu opony na cztery
koła, dla zapewnienia optymalnej przyczepności samochodu.
Uwaga te opony mają czasami tylko jeden
kierunek?obrotu i jeden indeks prędkości
maksymalnej, którego wartość może być
niższa od wartości maksymalnej prędkości
pojazdu.
Opony z kolcami

jeździe.

Pojazd wyposażony w
system kontroli ciśnienia w
ogumieniu
Każdy z czujników umieszczonych w zaworach jest przypisany do jednego, określonego koła: nie należy więc
w żadnym wypadku przekładać kół.
Mogłoby to spowodować pojawienie się
błędnej informacji na wyświetlaczu i pociągnąć za sobą poważne skutki.

Łańcuchy można montować
wyłącznie na opony o identycznych wymiarach, co opony zamontowane fabrycznie w po-

Na koła można zakładać łańcuchy pod
warunkiem, że będą to łańcuchy?specjalne. Radzimy skontaktować się z
Autoryzowanym Partnerem RENAULT.

Mogą być stosowane tylko przez czas ograniczony i zgodnie z lokalnie obowiązującymi
przepisami. Należy zawsze stosować się do
lokalnie obowiązujących przepisów, regulujących kwestię dopuszczalnej maksymalnej
prędkości.
Opony tego typu należy zakładać co najmniej na oba przednie koła.

Cecha szczególna wersji wyposażonych w koła 17": na koła te nie można
zakładać łańcuchów
W przypadku konieczności użycia specjalnych akcesoriów, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem
RENAULT.

We wszystkich przypadkach zalecamy
zasięgnąć informacji u Autoryzowanego
Partnera RENAULT, który doradzi, jaki
rodzaj wyposażenia jest najlepiej dostosowany do Państwa samochodu.

5.13

REFLEKTORY HaLOGENOwE: wymiana żarówek

1

2

3

Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami lub na wszelki wypadek, należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki
w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników.

4
5

a

B

Światła mijania / drogowe

Wymontować osłonę A lub B.
Wymontować złącze 5 lub 7 żarówki.
Odpiąć sprężynę 6 i wyjąć żarówkę.
Obrócić żarówkę 4 o ćwierć obrotu i wyjąć
ją.
Typ żarówki: należy używać koniecznie
żarówek o obniżonej emisji promieniowa nia ultrafioletowego 55 W, aby nie uszkodzić
plastikowego klosza reflektorów.
8 -> H1
5 -> H7
Nie wolno dotykać szkła żarówki. Należy
ją trzymać za trzonek.
Po dokonaniu wymiany żarówki należy
sprawdzić, czy osłona została prawidłowo
założona.

8

Ze względu na ograniczony dostęp (w niektórych przypadkach konieczność demontażu
podzespołów blacharskich lub mechanicznych), radzimy zlecić wymianę żarówek
autoryzowanemu Partnerowi marki.

76

wymiana żarówki przedniego
światła pozycyjnego
Obrócić o ćwierć obrotu, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, osłonę 1 , a
następnie pociągnąć za oprawkę żarówki 3
w celu uzyskania dostępu do żarówki.
Typ żarówki: w5w.

Bańki żarówek znajdują się
pod ciśnieniem i w związku z
tym mogą eksplodować podczas wymiany.
Ryzyko obrażeń.

Światło kierunkowskazu
Obrócić o ćwierć obrotu oprawkę 2 i wyjąć
żarówkę.
Typ żarówki: żarówka pomarańczowa
PY21 w.

W trakcie wykonywania napraw
w pobliżu silnika należy pa miętać, że może być gorący.
Ponadto, w każdej chwili, może
włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

5.14

REFLEKTORY KsENONOwE: wymiana żarówek
Z uwagi na fakt, że urządzenie
to wymaga zastosowania specjalnej technologii, zabrania
się montowania reflektorów
z żarówkami ksenonowymi w wersjach, dla których reflektory te nie są
przeznaczone.

Czyszczenie reflektorów
Do czyszczenia plastikowych kloszy reflektorów należy używać miękkiej szmatki lub
wacika.
Przy silniejszych zabrudzeniach użyć
szmatki lekko zwilżonej wodą z mydłem, a
następnie zmyć wilgotną szmatką.
Po umyciu, klosz należy delikatnie przetrzeć suchą, miękką szmatką.
Nie należy stosować środków z dodatkiem alkoholu.

Ze względu na niebezpie czeństwo związane z obchodzeniem się z urządzeniem
znajdującym się pod wysokim napięciem, wymiana tego typu
żarówki powinna zostać koniecznie
w ykonana przez autoryzowanego
Partnera RENaULT.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod pokrywą
komory silnika należy pamiętać, że w każdej chwili może
nastąpić samoczynne włączenie wentylatora chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

5.15

PRZEDNIE REFLEKTORY: przednie światła przeciwmgielne/reflektory dodatkowe
Dodatkowe reflektory
Chcąc wyposażyć samochód w reflektory
przeciwmgielne lub ,,dalekiego zasięgu",
należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem RENAULT.

1

Przednie światła
przeciwmgielne 1
wymiana żarówki:
Skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem RENAULT.
Typ żarówki: H11.

5.16

Wszelkie naprawy (jak również
m odyfikacje) instalacji elek trycznej muszą być dokonywane przez Autoryzowanego
Partnera RENAULT, który dysponuje
niezbędnymi częściami do montażu,
gdyż nieprawidłowe podłączenie może
spowodować jej uszkodzenie (przewodów, urządzeń, w szczególności alternatora).

ŚwIaTła TYLNE: wymiana żarówek

2

3
a
4

1

5
Kierunkowskazy / Światła
pozycyjne i światło stop
Po otwarciu bagażnika, zdjąć śruby 1.

Wyjąć z zewnątrz tylną lampę zespoloną,
ciągnąc do tyłu.
Odpiąć oprawkę żarówki A rozpinając zaciski 2, w celu ułatwienia dostępu do żarówek.
Uwaga: przy ponownym montażu należy
zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie
przewodu.

Podczas wymiany żarówki nie
należy dotykać instalacji elekt rycznej znajdującej się na
oprawce żarówki A.
Ryzyko uszkodzenia lampy.

3 Światło kierunkowskazu
Żarówka pomarańczowa PY21 W.
4 Światło cofania
Żarówka P21 W.
5 Światło przeciwmgielne tylne
Żarówka P21 W.
(Obie lampy zespolone są wyposażone
w żarówkę, ale działa tylko żarówka po
stronie kierowcy.)

Bańki żarówek znajdują się
pod ciśnieniem i w związku z
tym mogą eksplodować podczas wymiany.
Ryzyko obrażeń.

5.17

ŚwIaTła TYLNE (ciąg dalszy) I BOCZNE: wymiana żarówek

7

8

9
10
Trzecie światło stop 7
Skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem RENAULT.

Oświetlenie tablicy
rejestracyjnej 9

Kierunkowskazy boczne 10

Odpiąć lampkę 9, wciskając zaczep 8.

Odpiąć kierunkowskaz boczny 1 0 ( za
pomocą płaskiego śrubokrętu).

Zdjąć klosz lampki, by uzyskać dostęp do
żarówki.

Obrócić o ćwierć obrotu oprawkę i wyjąć żarówkę.

Typ żarówki: rurkowa C5w.

Typ żarówki: w5w.

Bańki żarówek znajdują się
pod ciśnieniem i w związku z
tym mogą eksplodować podczas wymiany.
Ryzyko obrażeń.

5.18

OŚwIETLENIE wNĘTRZa: wymiana żarówek

1

2
3

Lampka sufitowa

Wyjąć żarówkę.

Oświetlenie w drzwiach

Odpiąć (za pomocą płaskiego?śrubokrętu)
klosz lampy 1.

Typ żarówki 2: w5w.

Odpiąć (za pomocą płaskiego śrubokrętu)
lampkę 3.
Obrócić o ćwierć obrotu oprawkę i wyjąć żarówkę.
Typ żarówki: w5w.

5.19

OŚwIETLENIE wNĘTRZa: wymiana żarówek (ciąg dalszy)
5
4
4

6

Lampka oświetlenia bagażnika

Nacisnąć na zaczep 5, by wyjąć oprawkę i
uzyskać dostęp do żarówki 6.

Odpiąć (za pomocą płaskiego śrubokrętu)
lampkę 4 wciskając zaczepy po obu stronach lampki.

Typ żarówki: rurkowa C5w.

Odłączyć lampkę.

Bańki żarówek znajdują się
pod ciśnieniem i w związku z
tym mogą eksplodować podczas wymiany.
Ryzyko obrażeń.

5.20

BEZPIECZNIKI

1

skrzynka bezpieczników 1
W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, należy sprawdzić
bezpieczniki.
Otworzyć klapkę poza punkt oporu i wyjąć
schowek.
W celu wymiany bezpiecznika skorzystać ze
wskazówek podanych na naklejce (szczegółowy opis przeznaczenia bezpieczników
znajduje się na następnej stronie).

Sprawdzić stan bezpiecznika,
w r azie potrzeby w ymienić
na bezpiecznik koniecznie o
identycznym amperażu.
Użycie bezpiecznika o wyższym amperażu mogłoby doprowadzić do stopienia
instalacji elektrycznej (ryzyko pożaru) w
przypadku zbyt dużego poboru energii
przez odbiorniki.

Stosując się do lokalnie obowiązujących
przepisów lub w celu zabezpieczenia się
przed przykrymi niespodziankami:
Należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego
Partnera marki w komplet zapasowych
żarówek i bezpieczników.

5.21

BEZPIECZNIKI (ciąg dalszy)
Przeznaczenie bezpieczników (występowanie bezpieczników ZaLEŻY OD POZIOMU wYPOsaŻENIa saMOCHODU)

symbol

Przeznaczenie

symbol

Przeznaczenie

x

Wentylacja kabiny

?

Dźwiękowy sygnał ostrze gawczy (klakson).

h

Elektryczne
szyb

E

a

Wycieraczka tylnej szyby

[

podnoszenie

Elektryczne otwieranie dachu

ô

Ogólne zasilanie

n

ABS

]

Centralny zamek.

î

Radio

AE

Zapalniczka

×

Światła Stop

g

Usuwanie szronu z zewnętrznych lusterek wstecznych

?

Wyłącznik odbiorników prądu

5.22

Niektóre akcesoria są zabezpieczone bezpiecznikami znajdującymi się w komorze silnika w obudowie A.
Jednak z uwagi na ograniczony dostęp do
nich, radzimy zlecić wymianę tych bezpieczników Autoryzowanemu Partnerowi marki.

aKUMULaTOR: postępowanie w razie awarii
Celem uniknięcia zjawiska
iskrzenia należy
- Przed przystąpieniem do odłączania lub
podłączania akumulatora należy sprawdzić, czy odbiorniki prądu są wyłączone;
- W czasie ładowania, przed podłączeniem
lub odłączeniem przewodów prostownika
do biegunów akumulatora, prostownik
należy wyłączyć z sieci;
- Należy pamiętać, że na akumulatorze nie
mogą znajdować się żadne przedmioty
metalowe; nie wolno dopuścić do powstania zwarcia między biegunami;
- Odczekać przynajmniej minutę po wyłączeniu silnika, aby odłączyć akumulator;
- Po zamontowaniu trzeba zwrócić uwagę,
by bieguny akumulatora zostały prawidłowo podłączone.

Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie ze względu
na znajdujący się w nim kwas
siarkowy, którego kontakt ze
skórą lub oczami jest bardzo niebezpieczny. W razie konieczności, dane
miejsce należy obficie opłukać wodą.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, skontaktować się z lekarzem.
Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone i
iskrzące przedmioty należy utrzymywać
w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu.
W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może
być gorący. Ponadto, w każdej chwili,
może włączyć się wentylator chłodnicy.
Ryzyko obrażeń.

5.23

aKUMULaTOR: postępowanie w razie awarii (ciąg dalszy)
Podłączanie prostownika
Prostownik musi być kompatybilny z
akumulatorem o napięciu znamionowym
wynoszącym 12 V.
Przy wyłączonym silniku należy odłączyć oba
przewody podłączone do biegunów akumulatora, zaczynając od bieguna ujemnego.
Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik
pracuje. Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi prostownika ładującego akumulator.
Jedynie dobrze naładowany i właściwie
użytkowany akumulator może długo służyć i
prawidłowo spełniać swoją funkcję podczas
uruchamiania silnika pojazdu.
Akumulator powinien być zawsze czysty i
suchy.

Częste kontrolowanie stanu naładowania
akumulatora jest konieczne szczególnie w
następujących sytuacjach:
- W przypadku, gdy samochód jest eksploatowany na krótkich trasach lub w mieście.
- W przypadku spadku temperatury powietrza (okres zimowy), gdy w naturalny
sposób zachodzi zjawisko spadku stopnia naładowania akumulatora. W zimie
należy włączać w czasie jazdy jedynie
niezbędnie potrzebne urządzenia elektryczne.

Jeśli samochód nie jest eksploatowany
przez dłuższy czas, akumulator powinien
być odłączony bądź regularnie doładowywany, szczególnie, gdy dłuższy postój samochodu ma miejsce w okresie zimowym.
Przy ponownym podłączaniu akumulatora
należy zaprogramować na nowo urządzenia
z pamięcią, radioodtwarzacz, itd. Akumulator
powinien być przechowywany w pomieszczeniu suchym i chłodnym; nie może być
również narażony na działanie temperatur
ujemnych.

- Należy pamiętać, że niektóre ,,stałe odbiorniki energii elektrycznej" (np. zegar,
elementy wyposażenia dodatkowego pojazdu, itd.) powodują automatycznie obniżenie stopnia naładowania akumulatora.
Jeżeli w samochodzie zainstalowano wiele
d odatkowych urządzeń elektrycznych,
należy je podłączyć do zasilania + po zapłonie. W takim przypadku należy jednak zamontować akumulator o większej pojemności znamionowej. Należy zwrócić się po radę
do Autoryzowanego Partnera marki.

Niektóre akumulatory mogą
wymagać specjalnego sposobu
ładowania. Należy zwrócić się
po radę do Autoryzowanego
Partnera marki.
Należy unikać zjawiska iskrzenia, które
może być przyczyną wybuchu, i ładować akumulator tylko w pomieszczen iu posiadającym dobrą wentylację.
Niebezpieczeństwo poważnych obra żeń.

5.24

aKUMULaTOR: postępowanie w razie awarii (ciąg dalszy)
Uruchamianie silnika przy
pomocy akumulatora innego
samochodu
W razie konieczności posłużenia się innym
samochodem w celu uruchomienia silnika
własnego pojazdu, należy postępować w
następujący sposób:
Zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera
marki w przewody rozruchowe o odpowiednio dużym przekroju, a jeśli je już Państwo
posiadają, skontrolować ich stan techniczny
przed użyciem.
Oba akumulatory powinny mieć ident yczne napięcie znamionowe: 12V.
Pojemność akumulatora (amperogodziny,
Ah), z którego czerpany jest prąd powinna
być co najmniej równa pojemności znamionowej akumulatora rozładowanego.
Konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy
obydwa pojazdy nie stykają się ze sobą bezpośrednio (w razie połączenia biegunów
dodatnich istnieje ryzyko zwarcia) oraz czy
rozładowany akumulator został prawidłowo
podłączony. Wyłączyć zapłon samochodu
pobierającego prąd.
Uruchomić silnik samochodu dostarczającego prąd - powinien on pracować na średnich obrotach.

4

1

B

a
2

3

Zamocować przewód dodatni A na biegunie (+) 1 rozładowanego akumulatora, następnie na biegunie (+) 2 akumulatora dostarczającego prąd.
Zamocować przewód ujemny B na biegunie
(-) 3 akumulatora dostarczającego prąd, a
następnie na biegunie (-) 4 rozładowanego
akumulatora.
Uruchomić silnik w zwykły sposób. Gdy tylko
zaczyna pracować, odłączyć przewody A i B
w odwrotnej kolejności (4-3-2-1).

Sprawdzić, czy przewody A i B
nie stykają się ze sobą oraz czy
przewód?dodatni A nie styka
się z żadną metalową częścią
samochodu dostarczającego prąd.
Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu.

5.25

KaRTa RENaULT: bateria

1

2

wymiana baterii
Komunikat ,,Bateria karty do wymiany" pojawia się na tablicy wskaźników.
Pociągnąć mocno za zapasowy kluczyk 2.
Wymienić baterię 1, pamiętając o właściwym dobraniu biegunów zaznaczonych na
kluczyku zapasowym i na modelu baterii.
Po wykonaniu tej czynności, komunikat
,,Bateria karty do wymiany" nie będzie się już
wyświetlać na tablicy wskaźników.

Baterie są dostępne u Autoryzowanych
Partnerów marki.
Okres trwałości baterii wynosi około
dwóch lat.

5.26

Nie wolno wyrzucać zużytych
baterii do środowiska, należy
p rzekazać je jednostce od powiedzialnej za zbieranie i
wtórne przetwarzanie baterii.

INsTaLaCJa DO MONTaŻU RaDIa

3

2
1

Miejsce na radio 1
Odpiąć zaślepkę. Złącza: antena, zasilanie
+ i -, przewody głośnikowe, znajdują się z
tyłu.

Głośniki wysokotonowe
(tweeters)
Przy pomocy płaskiego śrubokrętu wyjąć
kratkę 2, aby uzyskać dostęp do przewodów
głośnikowych.

Głośniki w drzwiach
Przy pomocy płaskiego śrubokrętu wyjąć
kratkę 3, aby uzyskać dostęp do przewodów
głośnikowych.

- We wszystkich przypadkach, bardzo ważne jest dokładne przestrzeganie zaleceń podanych w instrukcji urządzenia.
- Parametry elementów mocujących i przewodów (dostępnych w RENAULT Boutique) mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rodzaju radia. W celu bliższego ich poznania należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem RENAULT.
- Wszelkie naprawy instalacji elektrycznej pojazdu muszą być dokonywane przez Autoryzowanego Partnera RENAULT, gdyż nieprawidłowe
podłączenie może spowodować uszkodzenie instalacji i/lub podłączonych do niej podzespołów.

5.27

aKCEsORIa
Przed montażem urządzenia
elektrycznego lub elektronicznego (w szczególności typu
n adajnik-odbiornik: pasmo
częstotliwości, poziom mocy, położenie
anteny, itp.), należy upewnić się, że jest
ono kompatybilne z samochodem.
Aby uzyskać takie informacje, należy
poradzić się Autoryzowanego Partnera
marki.

Dodatkowe urządzenia
elektryczne i elektroniczne
- Można podłączać jedynie akcesoria o mocy maksymalnej
120 W.


Używanie urządzeń
wyposażonych w nadajnikiodbiorniki (telefony,
urządzenia CB).
Telefony i urządzenia CB z wbudowaną
anteną mogą powodować zakłócenia w
kontakcie z systemami elektronicznymi
montowanymi fabrycznie w samochodzie, w związku z tym zaleca się korzystanie wyłącznie z urządzeń z anteną
zewnętrzną.
Przypominamy także o konieczności
stosowania się do obowiązujących
przepisów prawnych w zakresie używania wyżej wymienionych urządzeń.

5.28

Montaż dodatkowych
akcesoriów
Jeśli chcą Państwo zlecić
montaż akcesoriów w Państwa
pojeździe: należy się skontaktować z
Autoryzowanym Partnerem marki.
W celu zapewnienia prawidłowego działania samochodu i uniknięcia sytuacji
mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów, radzimy stosować akcesoria posiadające homologację, gdyż są one dokładnie dostosowane
do Państwa pojazdu i posiadają gwarancję producenta.

Ryzyko pożaru.

- Wszelkie prace związane z instalacją
elektryczną muszą być dokonywane
p rzez Autoryzowanego Partnera
marki, gdyż nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie
instalacji elektrycznej i/lub podłączonych do niej podzespołów;
- W przypadku montażu dodatko wych urządzeń elektrycznych należy
upewnić się, czy instalacja jest chroniona odpowiednim bezpiecznikiem.
Trzeba również ustalić amperaż tego
bezpiecznika i jego lokalizację.

PIÓRa wYCIERaCZEK

3

4

1

2
wymiana piór wycieraczek
przednich

2
Należy systematycznie czyścić przednią i
tylną szybę.

- Przy wyłączonym silniku, podnieść
pióro wycieraczki;

5
Pióro wycieraczki tylnej 4
- P rzy wyłączonym zapłonie , unieść
ramię wycieraczki 5;

- odsunąć osłonę 1 ramienia 2;

- obrócić pióro wycieraczki 4 aż do napotkania oporu;

- obrócić pióro pod kątem prostym do ramienia;

- pociągnąć pióro wycieraczki w celu wyjęcia go.

- odpiąć pióro 3 ramienia 2.
W przypadku montażu postępować w odwrotnej kolejności i sprawdzić prawidłowe
zablokowanie.

W czasie mrozów należy upewnić się, że pióra wycieraczek
n ie zostały unieruchomione
przez szron (ryzyko przegrzania silnika wycieraczek).

Zakładanie pióra
Wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki zostało zablokowane.

Należy kontrolować stan piór wycieraczek. Należy je wymieniać, gdy tylko
skuteczność ich działania zmniejszy się:
średnio raz w roku.

5.29

HOLOwaNIE: postępowanie w razie awarii
Procedura holowania
Przed rozpoczęciem holowania pojazdu
należy sprawdzić, czy kolumna kierownicza
jest odblokowana.
Jeżeli kolumna nie jest odblokowana, wprowadzić kartę RENAULT do czytnika i wcisnąć przytrzymując przez pięć sekund
przycisk rozruchu start / stop, nie wciskając
pedałów. Następuje odblokowanie kolumny
kierownicy, zasilanie akcesoriów zostaje
włączone i można zacząć używać oświetlenia sygnalizacyjnego (światła stop, światła
kierunkowskazów...): w nocy pojazd powinien być oświetlony.

Po zakończeniu holowania wcisnąć dwa
razy z rzędu przycisk rozruchu start/stop
(ryzyko rozładowania akumulatora).
Ponadto, należy bezwzględnie przestrzeg ać przepisów dotyczących holowania
obowiązujących w kraju, w którym samochód jest eksploatowany. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy holowanej dla
Państwa pojazdu. Należy skontaktować się
z Autoryzowanym Partnerem marki.

Holowanie samochodu z
automatyczną skrzynią biegów
silnik wyłączony: ze względu na brak smarowania skrzyni biegów, najlepiej jest przewieźć pojazd na platformie lub holować go z
uniesionymi przednimi kołami.
w wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość holowania pojazdu z czterema kołami
stykającymi się z nawierzchnią, wyłącznie
przodem do kierunku jazdy z dźwignią
zmiany biegów ustawioną w położeniu
neutralnym N i na odcinku nie dłuższym
niż 50 km.

Nie należy nigdy wyjmować karty
RENaULT z czytnika przez cały czas
trwania holowania.

W przypadku, gdy dźwignia sterująca pozostaje zablokowana
w położeniu P przy wciśniętym
pedale hamulca, istnieje możliwość jej ręcznego zwolnienia.
W tym celu należy odpiąć górną część
osłony u podstawy dźwigni .
Nacisnąć jednocześnie oznaczenie widniejące na osłonie dźwigni i przycisk odblokowujący znajdujący się na dźwigni.

5.30

HOLOwaNIE: postępowanie w razie awarii (ciąg dalszy)

4
1
3

2

Do tego celu można używać wyłącznie punktów do holowania z przodu 1 i
z tyłu 4 (nigdy nie wykorzystywać w tym
celu półosi). Punkty te mogą być wykorzystywane jedynie do holowania pojazdu; w
żadnym wypadku nie wolno posługiwać się
nimi przy próbie bezpośredniego lub pośredniego podnoszenia samochodu.

3
5
Dostęp do punktów
holowniczych
Wymontować osłonę 2 lub 5.
wkręcić zaczep holowniczy 3 maksymalnie: najpierw ręcznie, do oporu, a następnie
dokręcić przy pomocy klucza do kół.
Zaczep holowniczy 3 i klucz do kół znajdują się w zestawie narzędzi (patrz paragraf
,,zestaw narzędzi" w rozdziale 5).

- Należy używać sztywnego
drążka holowniczego. W przypadku używania linki z włókien
n aturalnych lub sztucznych
(jeżeli zezwalają na to przepisy) powinna istnieć możliwość zatrzymania
holowanego pojazdu przy pomocy
hamulca.
- Nie należy holować pojazdu, którego
układ jezdny jest uszkodzony.
- Należy unikać szarpania podczas
przyspieszania lub hamowania, które
mogłoby spowodować uszkodzenie
pojazdu.
- We wszystkich przypadkach prędk ość nie powinna przekraczać
25 km/h.

Po wyłączeniu silnika układy
wspomagania kierownicy i hamulców nie działają.

- Nie należy pchać pojazdu jeśli kolumna kierownicy jest zablokowana.

5.31

HOLOwaNIE (wyposażenie holownicze)

a

A: podwozie zwykłe: 798 mm
przedłużone podwozie: 981 mm
5.32

Dopuszczalne obciążenie haka holowniczego, maksymalna masa przyczepy z hamulcem i bez hamulca:
patrz rozdział 6, paragraf ,,masy".

NIEPRawIDłOwOŚCI w DZIałaNIU
wskazówki zamieszczone w poniższej tabeli umożliwią Państwu samodzielne, szybkie i tymczasowe usunięcie usterki. Ze względu na
bezpieczeństwo eksploatacji samochodu należy jednak jak najszybciej skonsultować się z autoryzowanym Partnerem marki.
sposób użycia karty RENaULT

MOŻLIwE PRZYCZYNY

sPOsÓB POsTĘPOwaNIa

Karta RENAULT nie działa i nie można odblokować lub zablokować zamków.

Zużyta bateria karty.

Wymienić baterię. Można zawsze zablokowaćodblokować i uruchomić pojazd (patrz paragraf
,,Blokowanie/odblokowanie zamków drzwi" w
rozdziale 1 i ,,Uruchamianie/wyłączenie silnika"
w rozdziale 2).

Używanie urządzeń działających na tej
samej częstotliwości, co karta (telefon komórkowy...).

Wyłączyć te urządzenia lub użyć kluczyka zapasowego (patrz paragraf ,,Blokowanie-odblokowanie zamków drzwi" w rozdziale 1).

Pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Użyć kluczyka zapasowego (patrz paragraf
,,Blokowanie-odblokowanie zamków drzwi" w
rozdziale 1).

Akumulator pojazdu jest rozładowany.

5.33

NIEPRawIDłOwOŚCI w DZIałaNIU (ciąg dalszy)
Podczas próby rozruchu silnika

MOŻLIwE PRZYCZYNY

sPOsÓB POsTĘPOwaNIa

Lampki kontrolne na tablicy wskaźników nie
świecą się lub świecą słabiej, rozrusznik nie
pracuje.

Zaciski przewodów akumulatora źle dokręcone, odłączone lub utlenione.

Należy je dokręcić, ponownie podłączyć lub
oczyścić jeżeli są utlenione.

Akumulator rozładowany lub uszko dzony.

Podłączyć akumulator naładowany w miejsce
rozładowanego. Patrz paragraf ,,Akumulator: postępowanie w razie awarii" w rozdziale 5 lub, w
razie potrzeby, należy wymienić akumulator.
Nie należy pchać pojazdu jeśli kolumna kierownicy jest zablokowana.

Warunki niezbędne do rozruchu nie spełnione.

Patrz paragraf ,,Uruchamianie - wyłączanie silnika" w rozdziale 2.

Karta RENAULT typu ,,wolne ręce" nie
działa.

Wsunąć kartę do czytnika, by uruchomić silnik.
Patrz paragraf ,,Uruchamianie - wyłączanie silnika" w rozdziale 2.

Karta nie wykryta.

Wsunąć kartę do czytnika .

Problem elektroniczny.

Wcisnąć szybko pięć razy przycisk uruchamiania
silnika.

Blokada kierownicy.

Poruszać kierownicą, wciskając jednocze śnie przycisk rozruchu silnika (patrz paragraf
,,Uruchamianie silnika" w rozdziale 2).

Silnika nie można uruchomić.

Nie można wyłączyć silnika.

Kolumna kierownicza jest zablokowana.

5.34

NIEPRawIDłOwOŚCI w DZIałaNIU (ciąg dalszy)
w czasie jazdy

MOŻLIwE PRZYCZYNY

sPOsÓB POsTĘPOwaNIa

Wibracje.

Niedopompowane opony lub zniszczone
albo niewyważone koła.

Sprawdzić ciśnienie w oponach, jeśli jest praw idłowe, zlecić kontrolę stanu ogumienia
Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Z układu wydechowego wydostaje się nieprawidłowy biały dym lub wrzenie w zbiorniku płynu chłodzącego.

Usterka mechaniczna - pęknięcie uszczelki
głowicy, awaria pompy układu chłodzenia.

Wyłączyć silnik.
Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Dym wydobywający się spod pokrywy
komory silnika.

Zwarcie lub wyciek z układu chłodzenia.

Zatrzymać pojazd, wyłączyć zapłon, odsunąć się
od pojazdu i skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

na zakrętach lub przy hamowaniu

Zbyt niski poziom oleju.

Dolać oleju silnikowego (patrz paragraf ,,Poziom
oleju w silniku: uzupełnianie poziomu - napełnianie układu" w rozdziale 4).

późno gaśnie lub pozostaje włączona
w czasie przyspieszania

Nieprawidłowe ciśnienie oleju.

Należy zatrzymać się i skontaktować z
Autoryzowanym Partnerem marki.

Włącza się lampka kontrolna ciśnienia
oleju:

5.35

NIEPRawIDłOwOŚCI w DZIałaNIU (ciąg dalszy)
w czasie jazdy

MOŻLIwE PRZYCZYNY

sPOsÓB POsTĘPOwaNIa

Trudności w obracaniu kierownicą.

Przegrzanie się układu wspomagania.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Silnik ulega przegrzaniu. Wskazówka
wskaźnika temperatury płynu chłodzą cego znajduje się w strefie ostrzegawczej i zapala się lampka kontrolna (R)
zapala się.

Uszkodzenie wentylatora chłodnicy.

Zatrzymać się, wyłączyć silnik i skontaktować
się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wycieki płynu chłodzącego.

Sprawdzić zbiornik płynu chłodzącego: musi zawierać płyn. Jeżeli go nie zawiera, należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Chłodnica: W przypadku dużego ubytku płynu chłodzącego, nigdy nie należy uzupełniać poziomu zimnym płynem chłodzącym, gdy
silnik jest rozgrzany. Po każdej naprawie pojazdu, gdy zaistniała konieczność nawet częściowego zlania płynu, układ chłodzenia
należy ponownie napełnić nowym płynem do odpowiedniego poziomu. Przypominamy o obowiązku stosowania wyłącznie produktów
atestowanych przez nasze Służby Techniczne.

5.36

NIEPRawIDłOwOŚCI w DZIałaNIU (ciąg dalszy)
Osprzęt elektryczny

MOŻLIwE PRZYCZYNY

sPOsÓB POsTĘPOwaNIa

Wycieraczki nie działają.

Przyklejone do szyby pióra wycieraczek.

Odkleić przednie pióra przed włączeniem wycieraczek.

Wadliwe działanie instalacji elektrycznej.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Nie można wyłączyć wycieraczek.

Uszkodzone elektryczne elementy sterujące.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Zwiększona częstotliwość migania kierunkowskazów.

Przepalona żarówka.

Patrz paragrafy ,,Reflektory przednie: wymiana
żarówek" lub ,,Światła tylne: wymiana żarówek"
w rozdziale 5.

Nie działają światła kierunkowskazów.

Wadliwe działanie instalacji elektrycznej.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Nie można włączyć ani wyłączyć reflektorów.

Wadliwe działanie instalacji elektrycznej
lub elementów sterujących.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Ślady skraplania w reflektorach.

Obecność śladów skraplania w reflektorach może być zjawiskiem naturalnym
związanym ze zmianami temperatury.
W takim przypadku ślady znikną szybko
podczas używania świateł.

5.37

5.38

Rozdział 6: Dane techniczne

Tabliczki identyfikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne silników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa holowanej przyczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Części zamienne i naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2
6.5
6.6
6.7
6.7
6.8
6.1

TABLICZKI ZNAMIONOWE
A

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

11
12
13

A
Przy prowadzeniu korespondencji i składaniu zamówień należy zawsze powoływać się
na informacje podane na tabliczce znamionowej producenta.

B

6.2

Tabliczka znamionowa producenta A
1 Typ pojazdu i numer nadwozia.
Ta informacja znajduje się na oznaczeniu B.
2 Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
3 Dopuszczalna masa całkowita zestawu
w pełni obciążony samochód z przyczepą.
4 Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przypadająca na oś przednią.
5 Maksymalna?dopuszczalna masa całk
owita przypadająca na oś tylną.

Dane techniczne pojazdu.
Numer katalogowy lakieru.
Poziom wyposażenia.
Typ techniczny pojazdu.
Oznaczenie kodowe typu obić tapicerskich.
11 Wyposażenie dodatkowe.
12 Numer fabryczny.
13 Kod kolorystyki wnętrza.
6
7
8
9
10

TABLICZKI ZNAMIONOWE (ciąg dalszy)

C
1
2

3

C

C

Przy prowadzeniu korespondencji i składaniu zamówień zawsze należy powoływać się na informacje podane na tab liczce znamionowej producenta lub
etykietce C
(różne umiejscowienie, zależnie od wersji
silnika)
1 Typ silnika.
2 Wyznacznik silnika.
3 Numer fabryczny silnika.

C
C

6.3

TABLICZKI ZNAMIONOWE (ciąg dalszy)

C
1
2

3

C
C

Przy prowadzeniu korespondencji i składaniu zamówień zawsze należy powoływać się na informacje podane na tab liczce znamionowej producenta lub
etykietce C
(różne umiejscowienie, zależnie od wersji
silnika)
1 Typ silnika.
2 Wyznacznik silnika.
3 Numer fabryczny silnika.

C

6.4

WYMIARY (w metrach)

0,851

2,685 - 2,736 (2)

1,506 (2) -1,514

0,723
0,906 (2)

4,259 - 4,493 (2)

1,620 (1)
1,636 (2)

(1) Pusty
(2) Wersja z przedłużonym podwoziem

1,506 (2) - 1,514
1,810
6.5

DANE TECHNICZNE SILNIKÓW
Wersje

1.4 16V

1.6 16V

2.0 16V

2.0 T

1.5 dCi

1.9 dCi

2.0 dCi

Typ silnika
(patrz tabliczka znamionowa silnika)

K4J

K4M

F4R

F4R Turbo

K9K Turbo

F9Q Turbo

M9R Turbo

Pojemność skokowa (cm3)

1390

1598

1461

1870

1995

Rodzaj paliwa
Liczba oktanowa

1998

Wyłącznie benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej
określonej na etykiecie, która znajduje się na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.
W razie konieczności można użyć benzyny bezołowiowej:
- o liczbie oktanowej 91 w przypadku, gdy na etykiecie
podano 95, 98,
- o liczbie oktanowej 87 w przypadku, gdy na etykiecie
podano 91, 95, 98.

Świece zapłonowe

6.6

Należy stosować wyłącznie świece zalecane dla typu silnika, w jaki wyposażony jest Państwa samochód.
Ich typ powinien być oznaczony na etykietce naklejonej w
komorze silnika - w przeciwnym wypadku, należy zwrócić
się po radę do Autoryzowanego Partnera RENAULT.
Montaż niewłaściwych świec może doprowadzić do
uszkodzenia silnika.

Olej napędowy
Naklejka znajdująca
się na klapce wlewu paliwa
zawiera informację na temat
dopuszczalnych rodzajów paliwa.

-

MASY (w kg)
Wskazane masy dotyczą pojazdu w wersji podstawowej, bez wyposażenia dodatkowego: zmieniają się one w zależności od wyposażenia pojazdu. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita wraz z obciążeniem (MMAC)
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (MMTA)
Całkowita masa zestawu (MTR)

Masy są wskazane na tabliczce znamionowej producenta(patrz
paragraf ,,tabliczki identyfikacyjne" w rozdziale 6)

Masa przyczepy z hamulcem

obliczona: MTR - MMAC

Masa przyczepy bez hamulca

650

Dopuszczalne obciążenie haka holowniczego

75

Dopuszczalne obciążenie bagażnika dachowego

80 kg (łącznie z elementami mocującymi)

Masa holowanej przyczepy (holowanie przyczepy kempingowej, łodzi, itp.)
- Należy przestrzegać miejscowych uregulowań prawnych odnośnie dopuszczalnej masy holowanej przyczepy, a zwłaszcza przepisów
kodeksu drogowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wyboru odpowiedniego haka holowniczego należy się zwrócić
do Autoryzowanego Partnera mark.
- W przypadku pojazdu z przyczepą całkowita masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie może być przekroczona. Zezwala się natomiast
na:
- przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej przypadającej na oś tylną do górnej granicy 15 %,
- przekroczenie MMAC do górnej granicy 10 % lub o 100 kg (do momentu przekroczenia jednego z dwóch ograniczeń).
W każdym z dwóch przypadków, pojazd z przyczepą nie może przekroczyć maksymalnej prędkości 100 km/h, a ciśnienie w oponach ma być
zwiększone o 0,2 bara (3 PSI).
- Osiągi silnika, a tym samym jego zdolność do pokonywania wzniesień maleją im wyżej położony jest teren, po którym porusza się samochód.
Radzimy zatem zmniejszyć maksymalne obciążenie pojazdu o 10% na wysokości 1 000 metrów n.p.m., a następnie o kolejne 10% przy pokonaniu różnicy wzniesień o następne 1 000 metrów n.p.m.

6.7

CZĘŚCI ZAMIENNE I NAPRAWY
Oryginalne części zamienne RENAULT są opracowywane na podstawie bardzo ścisłych założeń technicznych i podlegają regularnej kontroli.
Dzięki temu poziom jakości ich wykonania nie ustępuje jakości części montowanych w fabrycznie nowych samochodach.
Systematyczne stosowanie oryginalnych części zamiennych RENAULT gwarantuje utrzymanie parametrów eksploatacyjnych pojazdu na nie zmiennie wysokim poziomie. Ponadto, na naprawy wykonywane w sieci Autoryzowanych Partnerów RENAULT, z zastosowaniem oryginalnych?części?zamiennych, udzielana jest gwarancja, której warunki są określone na odwrocie zlecenia naprawy.

6.8

SKorowIDz AlFABEtyCzny
A
ABS .................................................................................... 2.23 - 2.24
akcesoria ....................................................................................... 5.28
akumulator ................................................................ 4.13, 5.23 -> 5.25
automatyczna skrzynia biegów (eksploatacja) .................. 2.33 -> 2.35
B
bagażnik ........................................................................................ 3.43
bagażnik dachowy
relingi dachowe ....................................................................... 3.50
bezpieczeństwo dzieci ....................... 1.2, 1.6, 1.10, 1.29, 1.33 -> 1.41
bezpieczniki ........................................................................ 5.21 - 5.22
bieg wsteczny
włączanie ................................................................................ 2.12
blokowanie zamków drzwi ................................................... 1.2 -> 1.14
C
cechy szczególne pojazdów z silnikiem benzynowym .................... 2.6
cechy szczególne pojazdów z silnikiem diesel ................................ 2.7
cechy szczególne pojazdów z silnikiem diesel z filtrem cząstek
stałych ............................................................................................. 2.8
ciśnienie w oponach ............................2.17 -> 2.19, 4.12, 5.11 -> 5.13
części zamienne .............................................................................. 6.8
D
dane techniczne .................................................................... 6.2 -> 6.6
dane techniczne silników ........................................................ 6.6 - 6.7
docieranie ........................................................................................ 2.2
dodatkowe zabezpieczenia pasów bezpieczeństwa ......... 1.27 -> 1.33
drzwi - pokrywa bagażnika ......................................... 1.9 -> 1.14, 3.43
dzieci ............................................................................... 1.2, 1.6, 1.33
dźwignia zmiany biegów ........................................... 2.12, 2.33 -> 2.35
E
ESP: system kontroli toru jazdy ..................................................... 2.20
F
filtr

cząstek stałych .......................................................................... 2.8
kabiny ....................................................................................... 4.11

oleju........................................................................................... 4.8
oleju napędowego .................................................................... 4.11
powietrza .................................................................................. 4.11
foteliki dla dzieci ................................................................ 1.34 -> 1.41
G
głośniki
rozmieszczenie ....................................................................... 5.27
gniazdko akcesoriów ..................................................................... 3.42
godzina .......................................................................................... 1.66
H
hamulec ręczny ............................................................................. 2.12
hamulec parkingowy ............................................................ 2.9 -> 2.11
holowanie
hak holowniczy ........................................................................ 5.32
postępowanie w razie awarii ........................................ 5.30 - 5.31
holowanie przyczepy ....................................................................... 6.7
I
identyfikacja pojazdu ............................................................. 6.2 -> 6.4
instalacja do montażu radia ........................................................... 5.27
instalacja radia............................................................................... 5.27
Isofix ................................................................................... 1.36 - 1.37
K
karta RENAULT
bateria ..................................................................................... 5.26
sposób użycia ................................................................. 1.2 -> 1.8
katalizator ........................................................................................ 2.6
kierownica
regulacja.................................................................................. 1.65
kierunkowskazy ............................................................................. 1.69
kierunkowskazy boczne................................................................. 5.18
klimatyzacja ......................................................................... 3.4 -> 3.16
klucz do kołpaków ........................................................................... 5.7
klucz do kół ...................................................................................... 5.7
kluczyk zapasowy .......................................................... 1.2 - 1.3, 1.12
koła (zasady bezpiecznej eksploatacji) ................................ 5.9 - 5.10
koło zapasowe ........................................................................ 5.2 - 5.3
7.1

SKorowIDz AlFABEtyCzny (ciąg dalszy)
komputer pokładowy.......................................................... 1.48 -> 1.64
konserwacja:
nadwozia ...................................................................... 4.14 - 4.15
podzespołów mechanicznych .......................................... 4.4, 4.13
wykładzin wewnętrznych ......................................................... 4.16
korek zbiornika paliwa ........................................................ 1.77 - 1.78
l
lakier
konserwacja ................................................................. 4.14 - 4.15
numer katalogowy ..................................................................... 6.2
lampka sufitowa .................................................................... 3.25, 5.19
lampki kontrolne ................................................................ 1.48 -> 1.64
lampki oświetlenia wnętrza ............................................................ 3.25
lusterka wewnętrzne ...................................................................... 3.23
lusterka wsteczne ............................................................... 1.67 - 1.68
lusterko do obserwowania dzieci ................................................... 3.23
M
masy ................................................................................................ 6.7
masy holowanej przyczepy.............................................................. 6.7
miejsce kierowcy ............................................................... 1.44 -> 1.47
mycie .................................................................................. 4.14 - 4.15
n
napinacze pasów bezpieczeństwa .................................... 1.27 -> 1.30
nawiewy powietrza ................................................................. 3.2 - 3.3
nieprawidłowości w działaniu............................................. 5.33 -> 5.37
o
ochrona środowiska....................................................................... 2.16
odłączanie poduszek powietrznych pasażera z przodu ................ 1.42
ogranicznik prędkości ........................................................ 2.26 -> 2.28
ogrzewane fotele ........................................................................... 1.19
ogrzewanie .......................................................................... 3.4 -> 3.16
olej silnikowy................................................................... 4.4, 4.6 -> 4.8
opony ........................................................................ 4.12, 5.11 -> 5.13
osłona przeciwsłoneczna............................................................... 3.23
osłony przeciwsłoneczne ............................................................... 3.24
oszczędne zużycie paliwa ................................................. 2.13 -> 2.15
7.2

oświetlenie:
tablicy wskaźników .................................................................. 1.70
wnętrza........................................................................... 3.27, 5.14
zewnętrzne .................................................................. 1.70 -> 1.72
oświetlenie bagażnika
wymiana żarówek.................................................................... 5.20
otwierana tylna szyba .................................................................... 3.44
otwierany dach ................................................................... 3.21 - 3.22
P
paliwo
jakość ........................................................................... 1.77 - 1.78
napełnianie ................................................................... 1.77 - 1.78
rady dotyczące oszczędzania paliwa .......................... 2.13 -> 2.15
pasy bezpieczeństwa ........................................................ 1.20 -> 1.25
pióra wycieraczek .......................................................................... 5.29
płyn hamulcowy ............................................................................. 4.10
płyn w układzie chłodzenia silnika ................................................... 4.9
podnoszenie pojazdu
zmiana koła ............................................................................. 5.10
podnośnik ............................................................................... 5.7 - 5.8
podnośnik szyby ................................................................... 3.17, 3.20
poduszka powietrzna ......................................................... 1.27 -> 1.33
odłączanie poduszek powietrznych pasażera z przodu .......... 1.42
włączenie poduszek powietrznych po stronie pasażera z przodu..
1.43
pojemność zbiornika oleju silnikowego............................................ 4.8
pojemność zbiornika paliwa................................................ 1.77 - 1.78
pokrywa komory silnika .......................................................... 4.2 - 4.3
pokrywa przestrzeni bagażowej .................................................... 3.46
pomoc przy parkowaniu..................................................... 2.36 -> 2.39
pompowanie opon ......................................................................... 4.12
popielniczka ................................................................................... 3.42
postępowanie w razie awarii
nieprawidłowości w działaniu ...................................... 5.33 -> 5.37
poziom:
płyn hamulcowy....................................................................... 4.10
płyn w układzie chłodzenia........................................................ 4.9
prowadzenie pojazdu........................................................... 2.2 -> 2.39
przebicie opony ................................................................... 5.2 -> 5.10

SKorowIDz AlFABEtyCzny (ciąg dalszy)
przeciwmgielne
reflektory ................................................................................. 1.72
przednia szyba .............................................................................. 3.20
przednie fotele
regulacja....................................................................... 1.18 - 1.19
przewożenie dzieci ............................................................ 1.34 -> 1.41
przewożenie ładunku
siatka oddzielająca ....................................................... 3.48 - 3.49
w bagażniku ............................................................................ 3.47
przycisk uruchamiania-wyłączania silnika ............................. 2.3 -> 2.5
przyrządy kontrolne ........................................................... 1.48 -> 1.64
r
radioodtwarzacz
instalacja do montażu ............................................................. 5.27
rady związane z ochroną środowiska ................................ 2.13 -> 2.15
reflektory
dodatkowe ............................................................................... 5.16
przednie ...................................................................... 5.14 -> 5.16
regulacja.................................................................................. 1.72
regulacja przednich foteli .................................................... 1.18 - 1.19
regulacja temperatury .......................................................... 3.4 -> 3.16
regulacja ustawienia fotela kierowcy ............................................. 1.20
regulacja ustawienia reflektorów ................................................... 1.73
regulator-ogranicznik prędkości......................................... 2.26 -> 2.32
regulator prędkości ............................................................ 2.29 -> 2.32
relingi dachowe.............................................................................. 3.50
S
schowek............................................................................. 3.27 -> 3.30
schowki .............................................................................. 3.27 -> 3.30
siatka oddzielająca ............................................................. 3.48 - 3.49
silnik
dane techniczne ........................................................................ 6.6
spryskiwacze szyb .................................................... 1.74 -> 1.76, 4.11
stacyjka.................................................................................. 2.3 -> 2.5
sygnalizacja oświetlenia .................................................... 1.69 -> 1.73
sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł ...
1.71
sygnały ostrzegawcze dźwiękowe i świetlne ................................. 1.69

system antypoślizgowy: ASR.............................................. 2.21 - 2.22
system blokady rozruchu ............................................................... 1.16
system kontroli ciśnienia w oponach ................................. 2.17 -> 2.19
system kontroli toru jazdy: ESP ..................................................... 2.20
system napięcia pasów dzieci ........................................... 1.34 -> 1.41
system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: ABS .......
2.23 - 2.24
Ś
światła:
awaryjne .................................................................................. 1.69
cofania..................................................................................... 5.17
drogowe ................................................................ 1.71, 5.14, 5.18
kierunkowskazy .............................................................. 1.69, 5.17
kierunkowskazy boczne .......................................................... 5.18
mijania ............................................................................ 1.70, 5.14
oświetlenie tablicy rejestracyjnej ............................................. 5.18
pozycyjne ....................................................................... 1.70, 5.17
przeciwmgielne ................................................... 1.72, 5.16 - 5.17
regulacja.................................................................................. 1.73
stop ......................................................................................... 5.17
światła awaryjne ............................................................................ 1.69
t
tablica wskaźników ............................................................ 1.48 -> 1.64
tabliczki identyfikacyjne ......................................................... 6.2 -> 6.4
temperatura zewnętrzna ................................................................ 1.66
tylna półka ..................................................................................... 3.45
tylna szyba
usuwanie zaparowania.............................................................. 3.4
tylne koła kierownicze
funkcje ..................................................................................... 3.34
U
układ antypoślizgowy: ASR ................................................ 2.21 - 2.22
układ oczyszczania spalin
rady ............................................................................. 2.13 -> 2.15
uruchamianie silnika .............................................................. 2.3 -> 2.5
urządzenie zapewniające bezpieczeństwo dzieci ............. 1.34 -> 1.41
7.3

SKorowIDz AlFABEtyCzny (ciąg dalszy)
usuwanie zaparowania
przedniej szyby ................................................................ 3.5, 3.14
tylnej szyby............................................................ 3.4, 3.13 - 3.14
w
wentylacja ............................................................................ 3.4 -> 3.16
wskaźnik poziomu oleju silnikowego .............................. 4.4, 4.6 -> 4.8
wskaźniki:
kierunkowskazów ........................................................... 1.69, 5.17
tablicy wskaźników ...................................................... 1.48 -> 1.64
wspomaganie nagłego hamowania ............................................... 2.25
wspomaganie układu kierowniczego ............................................. 1.65
wycieraczki ........................................................................ 1.74 -> 1.76
pióra ........................................................................................ 5.29
wyłączenie silnika ............................................................................ 2.5
wymiana oleju silnikowego .............................................................. 4.8
wymiana żarówek .............................................................. 5.14 -> 5.20
wymiary ........................................................................................... 6.5
z
zabezpieczenia uzupełniające
boczne..................................................................................... 1.32
przednie pasy bezpieczeństwa ................................... 1.27 -> 1.30
tylne pasy bezpieczeństwa ..................................................... 1.31
zabezpieczenie dzieci........................................................ 1.34 -> 1.41
zaczepy holowniczne................................................... 5.7, 5.30 - 5.31
zaczepy mocujące ..................................................... 1.36 - 1.37, 3.49
zagłówki ..................................................................... 1.17 - 1.19, 3.31
zapalniczka .................................................................................... 3.42
zbiornik
spryskiwacze szyb ................................................................... 4.11
zbiornik paliwa
pojemność ............................................................................... 1.77
zegar.............................................................................................. 1.66
zestaw do pompowania opon ................................................ 5.4 -> 5.6
zestaw narzędzi ...................................................................... 5.7 - 5.8
zewnętrzne oświetlenie towarzyszące........................................... 1.71
zmiana biegów.......................................................... 2.12, 2.33 -> 2.35
zmiana koła ................................................................................... 5.10
7.4

Ż
żarówki
wymiana ...................................................................... 5.14 -> 5.20

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

Cyan

zaleca ELF

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

4 PROSTE CZYNNO C I*
MAJ CE NA CELU ZAPEWNIENIE W ASNEGO BEZPIECZE STWA

ELF opracowuje dla RENAULT pe n gam
olejów: oleje silnikowe, oleje do skrzy
mechanicznych i automatycznych.

Uwaga: w celu zapewnienia optymalnego dzia ania silnika,
u ywanie danego typu oleju mo e by ograniczone do
niektórych wersji pojazdów. Szczegó owe informacje znajd
Pa stwo w ksi ce przegl dów.

1

2

o Nale y zawsze zapina
pas bezpiecze stwa,
- nawet podczas
pokonywania
niewielkich odcinków
- równie w przypadku,
gdy pojazd jest
wyposa ony w
poduszki powietrzne.

Dzi ki do wiadczeniom zdobytym podczas
bada prowadzonych dla potrzeb Formu y 1,
oleje te s opracowywane w oparciu o
wysoko zaawansowane technologie.
Aktualizowana przy udziale s u b technicznych
RENAULT, gama ta doskonale odpowiada wymaganiom
pojazdów produkowanych przez RENAULT.
Oleje ELF wp ywaj znacz co na osi gi
Pa stwa pojazdu.

o Nale y si upewni , czy
wszyscy pasa erowie,
równie ci, którzy
siedz na miejscach
tylnych, zapieli pasy
bezpiecze stwa.

o Dzieci powinny
zawsze podró owa
przypi te pasami z
u yciem zabezpiecze
dostosowanych do ich
wagi i wzrostu (fotelik,
fotelik z obudow ...).

3

4

o Nale y wykona
regulacj wysoko ci pasa
stosownie do wzrostu.

o Przedmioty lub ci kie
baga e nale y u o y
na dnie baga nika.

o Nale y wykona regulacj
nachylenia oparcia,
pami taj c, e pas
powinien znajdowa
si jak najbli ej cia a.

o W strefie adunkowej,
podczas przewo enia
towarów, powinny
one by równomiernie
roz o one mi dzy
praw i lew stron .

o Uwaga! Je li samochód
jest wyposa ony w
o Nale y wykona
poduszk lub poduszki
regulacj zag ówka:
powietrzne pasa era
górna cz
zag ówka =
z przodu, które mo na
górna cz
g owy.
od czy , nale y to zrobi
Zag ówek powinien
przed zainstalowaniem
si znajdowa jak
fotelika dla dziecka ,,ty em
najbli ej g owy.
do kierunku jazdy".

* Uwaga: niniejsze czynno ci nie stanowi wyczerpuj cej listy. W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji patrz instrukcja obs ugi.

RENAULT zaleca oleje posiadaj ce homologacj ELF przy uzupe nianiu poziomu i wymianie oleju silnikowego.
Nale y skontaktowa si z Autoryzowanym Partnerem RENAULT lub odwiedzi stron
www.lubricants.elf.com
The oil born in Formula One

Elf PLK

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 2 de Couv

4 Gestes PLK

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 3 de Couv

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Noir texte

SCENIC
( www.renault.com.pl )

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NU 776-6 - 82 01 019 185 - 09/2008 - Edition polonaise

SiteWeb PLK

?8201019185ë?îä AB

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 4 de Couv

PLK

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 EUR / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 -- SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

J84 |776-6 | PLK | Dos = 9 mm | 238 pages | 1 de Couv


Download file - link to post
  Search 5 million + Products