9761640_02_POL_user_manual_table-top.pdf

Piece Convotherm - jak odczytać rok produckji

strona 11 w załączniku


Piec konwekcyjno-parowy

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytać
instrukcję

Urządzenia stołowe Convotherm 4
Podręcznik obsługi CE - Oryginał, POL

Your meal. Our mission.

Spis treści

Spis treści
1

Informacje ogólne

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Deklaracja zgodności WE dla urządzeń elektrycznych
Deklaracja zgodności WE dla urządzeń gazowych
Ochrona środowiska
Identyfikacja pieca konwekcyjno-parowego
Struktura dokumentacji klienta
Informacje o bezpieczeństwie bezwarunkowo przeznaczone do przeczytania
O tym podręczniku obsługi

2

Budowa i działanie

2.1
2.2
2.3

Funkcje pieca konwekcyjno-parowego
Budowa i działanie pieca konwekcyjno-parowego
Budowa i działanie panelu obsługi

3

Dla bezpieczeństwa

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Podstawowe przepisy bezpieczeństwa
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjno-parowego
Wskazówki ostrzegawcze na piecu konwekcyjno-parowym
Przegląd zagrożeń
Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas eksploatacji
Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas czyszczenia
Źródło zagrożeń: zagrożenia i środki bezpieczeństwa podczas konserwacji
Urządzenia zabezpieczające
Wymagania stawiane personelowi, stanowiska pracy
Osobiste wyposażenie ochronne

4

Sposób postępowania podczas pieczenia

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11

Podstawowe zasady załadunku pieca konwekcyjno-parowego
Umieszczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.10
Umieszczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.20
Pojemność załadunku pieca konwekcyjno-parowego
Instrukcje podstawowych procesów podczas przyrządzania potraw
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Włączanie i wyłączanie pieca konwekcyjno-parowego
Sposób przyrządzania
Wędzenie
Instrukcje postępowania z urządzeniem podczas przyrządzania
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Załadunek i wyładunek produktów
Załadunek stelażu bankietowego produktem
Wyjęcie produktu ze stelażu bankietowego
Zakładanie ramy wjazdowej dla stelażu bankietowego
Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym
Umieszczanie i wyjmowanie czujników temperatury rdzenia produktów
Stosowanie pamięci USB
Demontaż i montaż stelaży zawieszanych
Napełnić szufladę do wędzenia, założyć ją i zdjąć.

5

Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.1

Podstawowe informacje dotyczące czyszczenia pieca konwekcyjno-parowego

Podręcznik obsługi

5
6
8
10
11
12
13
14

16
17
19
22

23

3

24
25
27
29
32
38
43
44
46
47

49
50
51
52
53
55
56
59
60
62
66
67
69
70
72
75
77
79
84
85
86
89

92
93

Spis treści
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2

5.3.5
5.3.6
5.3.7

Proces czyszczenia
Plan czyszczenia
Środek czyszczący
Przygotowanie środków czyszczących
Instrukcje podstawowych procesów podczas czyszczenia
Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszczeniu
W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie zautomatyzowany
z podłączonymi kanistrami
W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie zautomatyzowany
z dozowaniem indywidualnym
W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku urządzeń
stołowych z zawieszanym stelażem
W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku urządzeń
ze stelażem bankietowym
W ten sposób czyści się komorę pieca bez zastosowania środków czyszczących
Czyszczenie podwójnych drzwi szklanych
W ten sposób czyści się komorę pieca za osłoną wentylatora
Intensywne czyszczenie wtykanej uszczelki higienicznej
Instrukcje postępowania z urządzeniem podczas czyszczenia
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Wymienić kanister ze środkiem płuczącym
Wymiana kanistra ze środkiem czyszczącym
Wprowadzić środek czyszczący z butelek dozowania indywidualnego do komory
pieca
Odblokowanie i zablokowanie osłony wentylatora
Demontaż i montaż uszczelki higienicznej
Odblokowanie i zablokowanie wewnętrznych drzwi szklanych

6

Sposób postępowania podczas konserwacji

6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Podstawowe informacje o konserwacji
Sprawdzić zalecenia dla urządzenia i skontaktować się z serwisem
Plan konserwacji
Usuwanie błędów
Usuwanie błędów - kody błędów
Tryb awaryjny
Usuwanie błędów - nieprawidłowości podczas eksploatacji
Prace konserwacyjne
Bezpieczna praca podczas konserwacji
Wymiana uszczelki higienicznej
Wymiana lampy halogenowej oświetlenia komory pieca

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Podręcznik obsługi

4

94
96
98
100
101
102
104
106
108
110
113
114
115
117
118
119
121
123
125
127
130
131

132
133
134
135
136
137
138
140
142
143
144
145

1 Informacje ogólne

1

Informacje ogólne

Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale podajemy informacje dotyczące identyfikacji pieca konwekcyjno-parowego i obcho-
dzenia się z niniejszym podręcznikiem.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Deklaracja zgodności WE dla urządzeń elektrycznych
Deklaracja zgodności WE dla urządzeń gazowych
Ochrona środowiska
Identyfikacja pieca konwekcyjno-parowego
Struktura dokumentacji klienta
Informacje o bezpieczeństwie bezwarunkowo przeznaczone do przeczytania
O tym podręczniku obsługi

Podręcznik obsługi

5

Strona
6
8
10
11
12
13
14

1 Informacje ogólne

1.1 Deklaracja zgodności WE dla urządzeń elektrycznych
Producent
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Tal-
straße 35, 82436 Eglfing, Niemcy
Ważność deklaracji zgodności
Niniejsza deklaracja zgodności obowiązuje dla następujących typów urządzeń elektrycznych:
C4 6.10 ES
C4 6.10 EB

C4 6.20 ES
C4 6.20 EB

C4 10.10 ES
C4 10.10 EB

C4 10.20 ES
C4 10.20 EB

Aktualny zakres numerów dla numerów seryjnych
Zgodność jest zachowana dla następującego zakresu numerów seryjnych w połączeniu z identyfikacją
rewizji numerów katalogowych i typem pieca konwekcyjno-parowego:
Numer serii:
X#11410####, X#11411####, X#11412####, X#21410####, X#21411####, X#21412####,
X#31410####, X#31411####, X#31412####, X#41410####, X#41411####, X#41412####
Identyfikacja rewizji numeru katalogowego:
#########1####, #########2####
Deklaracja zgodności z dyrektywami
Producent oświadcza, że wymienione wyżej piece konwekcyjno-parowe są zgodne z następującymi
dyrektywami:
2006/42/WE (dyrektywa maszynowa)
2004/108/WE (dyrektywa EMC)
2011/65/WE (dyrektywa RoHS)
Spełnione są cele ochronne dyrektywy 2006/95/WE (dyrektywy niskonapięciowej) zgodnie z załączni-
kiem I punkt 1.5.1 dyrektywy maszynowej.
Spełnione normy dla urządzeń elektrycznych
Urządzenia elektryczne spełniają wymagania następujących norm europejskich:
DIN EN 60335-2-42: 2012
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 61000-3-11: 2000
EN 61000-3-12: 2011
EN 62233: 2008
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
Pełnomocnik ds. dokumentacji
Pełnomocnik upoważniony do zestawiania dokumentacji technicznej zgodnie z załącznikiem II A punkt
2 dyrektywy 2006/42/WE Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Ma-
nitowoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Niemcy.

Podręcznik obsługi

6

1 Informacje ogólne

Eglfing, dnia 01.10.2014

Dr. Martin Behle

z up. Lutz Isenhardt

z up. Gisela Rosenkranz

Vice President & General Manager
Ovens & Advanced Cooking - EMEA

Technical Director ETC - EMEA

Manager Technical Documentation

Podręcznik obsługi

7

1 Informacje ogólne

1.2 Deklaracja zgodności WE dla urządzeń gazowych
Producent
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Tal-
straße 35, 82436 Eglfing, Niemcy
Ważność deklaracji zgodności
Niniejsza deklaracja zgodności obowiązuje dla następujących typów urządzeń gazowych:
C4 6.10 GS
C4 6.10 GB

C4 6.20 GS
C4 6.20 GB

C4 10.10 GS
C4 10.10 GB

C4 10.20 GS
C4 10.20 GB

Aktualny zakres numerów dla numerów seryjnych
Zgodność jest zachowana dla następującego zakresu numerów seryjnych w połączeniu z identyfikacją
rewizji numerów katalogowych i typem pieca konwekcyjno-parowego:
Numer serii:
Y#11410####, Y#11411####, Y#11412####, Y#21410####, Y#21411####, Y#21412####,
Y#31410####, Y#31411####, Y#31412####, Y#41410####, Y#41411####, Y#41412####
Identyfikacja rewizji numeru katalogowego:
#########1####, #########2####
Deklaracja zgodności z dyrektywami
Producent oświadcza, że wymienione wyżej piece konwekcyjno-parowe są zgodne z następującymi
dyrektywami:
2006/42/WE (dyrektywa maszynowa)
2004/108/WE (dyrektywa EMC)
2011/65/WE (dyrektywa RoHS)
Spełnione są cele ochronne dyrektywy 2006/95/WE (dyrektywy niskonapięciowej) zgodnie z załączni-
kiem I punkt 1.5.1 dyrektywy maszynowej.
Normy wypełnione dla urządzeń gazowych
Urządzenia gazowe spełniają wymagania następujących norm europejskich:
EN 203-1: 2014
EN 203-2-2: 2006
EN 203-3
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
EN 60335-1: 2012
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN 62233:2008
Przeprowadzone badania homologacyjne
Wskazana jednostka do kontroli gazowej i bezpieczeństwa elektrycznego:
GASTECC Kiwa, P.O. Box 137, 7300 AC Apeldoorn, The Netherlands
Nr raportu: 140602245

Podręcznik obsługi

8

1 Informacje ogólne
Pełnomocnik ds. dokumentacji
Pełnomocnik upoważniony do zestawiania dokumentacji technicznej zgodnie z załącznikiem II A punkt
2 dyrektywy 2006/42/WE Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Ma-
nitowoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Niemcy.

Eglfing, dnia 10.11.2014

Dr. Martin Behle

z up. Lutz Isenhardt

z up. Gisela Rosenkranz

Vice President & General Manager
Ovens & Advanced Cooking - EMEA

Technical Director ETC - EMEA

Manager Technical Documentation

Podręcznik obsługi

9

1 Informacje ogólne

1.3 Ochrona środowiska
Deklaracja zasad
Oczekiwania naszych klientów, prawne przepisy i normy, oraz reputacja naszej firmy określają jakość i
serwis wszystkich produktów.
Naszym zaangażowaniem w ochronę środowiska zapewniamy zachowanie wszystkich zarządzeń i
przepisów dotyczących środowiska i zobowiązujemy się poza tym do stałego udoskonalania świad-
czeń na rzecz środowiska.
Aby na stałe zapewnić produkcję wysokowartościowych produktów, oraz aby nasze cele dotyczące
środowiska zostały zabezpieczone, rozwinęliśmy system jakości i zaangażowania w ochronę środowi-
ska.
System ten spełnia wymogi norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Procesy dotyczące ochrony środowiska
Przestrzegane są następujące procesy:
Stosowanie bezodpadowych, kompostowalnych materiałów wypełniających
Stosowanie produktów zgodnych z RoHS
Przepisy dotyczące substancji chemicznych REACH
Zalecenie stosowania biologicznie odnawialnych środków czyszczących
Recykling złomu elektronicznego
Utylizacja starych urządzeń przez producenta według praw ochrony środowiska
Chroń środowisko razem z nami.

Podręcznik obsługi

10

1 Informacje ogólne

1.4 Identyfikacja pieca konwekcyjno-parowego
Położenie tabliczki znamionowej
Tabliczka znamionowa znajduje się po lewej stronie pieca konwekcyjno-parowego.
Budowa i struktura tabliczki znamionowej
Urządzenie elektryczne

Urządzenie gazowe

Oznaczenie
1
2

Oznaczenie urządzenia
Combi Steamer (angielskie oznacze-
nie pieca konwekcyjno-parowego)
Oznaczenie handlowe
Element
Znaczenie
C4
eT
eD
Cyfry xx.yy
EB
ES
GB
GS

3

Artykuł nr

4

Numer serii
Element

Linia urządzeń Convo-
therm 4
Sterownik easyTouch
Sterownik easyDial
Wielkość urządzenia
Urządzenie elektrycz-
ne z bojlerem
Urządzenie elektrycz-
ne z wtryskiwaniem
wody
Urządzenie gazowe z
bojlerem
Urządzenie gazowe z
wtryskiwaniem wody

Znaczenie

Rodzaj og-
rzewania
Rodzaj wy-
twarzania pa-
ry

2014 (14)
2015 (15)
...

Miesiąc pro-
dukcji

11

6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)

Rok produkcji

Podręcznik obsługi

Urządzenie natrys-
kowe (S)
Bojler (B)

Wielkość
urządzenia

5

Urządzenie elek-
tryczne (X, V)
Urządzenie gazo-
we (Y, W)

Styczeń (01)
Luty (02)
Marzec (03)
...

Numer kolej-
ny
Dane gazu

4-miejscowy
BTU/hr, rodzaj gazu

1 Informacje ogólne

1.5 Struktura dokumentacji klienta
Części dokumentacji klienta
Dokumentacja klienta pieca konwekcyjno-parowego składa się z:
Podręcznik instalacji
Podręcznik obsługi (niniejszy podręcznik)
Instrukcja obsługi easyTouch (wyciąg z pomocy ekranowej)
Pomoc ekranowa zintegrowana z easyTouch (pełna instrukcja dotycząca obsługi oprogramowania)
Instrukcja obsługi easyDial
Tematy z podręcznika instalacji
Podręcznik instalacji przeznaczony jest dla przeszkolonych specjalistów, patrz Wymagania stawiane
personelowi w podręczniku instalacji)
Obejmuje następujące zagadnienia:
Budowa i działanie: opisuje części istotne dla instalacji pieca konwekcyjno-parowego
Bezpieczeństwo: opisuje wszystkie zagrożenia i odpowiednie środki zapobiegawcze podczas insta-
lacji
Transport: zawiera wymagane informacje o transporcie pieca konwekcyjno-parowego
Ustawienie: zawiera zestawienie wersji ustawienia pieca konwekcyjno-parowego
Instalacja: opisuje wszystkie wymagane przyłącza zasilania
Rozruch: opisuje pierwsze uruchomienie pieca konwekcyjno-parowego
Wyłączenie z ruchu: opisuje czynności wymagane na koniec żywotności pieca konwekcyjno-paro-
wego
Dane techniczne, rysunki wymiarowe i punkty przyłączeń: zawierają wszystkie wymagane informa-
cje techniczne o piecu konwekcyjno-parowym
Listy kontrolne: zawiera listy do kontroli instalacji i przypadków gwarancyjnych pieca konwekcyjnoparowego
Tematy podręcznika obsługi
Podręcznik obsługi przeznaczony jest dla poinstruowanych i przeszkolonych specjalistów, patrz 'Wy-
magania stawiane personelowi na stronie 46' w podręczniku obsługi.
Obejmuje następujące zagadnienia:
Budowa i działanie: opisuje części istotne dla obsługi pieca konwekcyjno-parowego
Bezpieczeństwo: opisuje wszystkie zagrożenia i odpowiednie środki zapobiegawcze podczas ob-
sługi pieca konwekcyjno-parowego
Przyrządzanie: opisuje reguły, procesy, kroki obsługi i procedury postępowania z urządzeniem
podczas przyrządzania potraw
Czyszczenie: pokazuje na liście i opisuje procesy czyszczenia, środki czyszczące, procesy robo-
cze, kroki obsługi i procedury postępowania z urządzeniem podczas czyszczenia
Konserwacja: zawiera zalecenia gwarancyjne, plan konserwacji, informacje o zakłóceniach, błę-
dach i trybie awaryjnym oraz o procesach roboczych, etapach obsługi i procedurach postępowania
z urządzeniem podczas konserwacji.
Tematy w instrukcji obsługi i w pomocy ekranowej (tylko easyTouch)
Instrukcja obsługi i pomoc ekranowa (tylko easyTouch) przeznaczone są dla poinstruowanych i prze-
szkolonych specjalistów, patrz 'Wymagania stawiane personelowi na stronie 46' w podręczniku ob-
sługi. W przypadku easyTouch instrukcja obsługi jest wyciągiem z pomocy ekranowej.
Instrukcja obsługi i pomoc ekranowa (tylko easyTouch) obejmują następujące tematy:
Budowa interfejsu obsługi: objaśnienia interfejsu obsługi pieca konwekcyjno-parowego
Obsługa oprogramowania: zawiera instrukcje do wprowadzania i otwierania profili przyrządzania,
do otwierania profili czyszczenia, do uruchamiania procesów przyrządzania i czyszczenia; opisuje
ustawienia nastaw i import oraz eksport danych
Wybrane profile przyrządzania: zestawia wypróbowane profile przyrządzania
Podręcznik obsługi

12

1 Informacje ogólne

1.6 Informacje o bezpieczeństwie bezwarunkowo przeznaczone do
przeczytania
Informacje o bezpieczeństwie w dokumentacji dla klienta
Informacje dotyczące bezpieczeństwa pieca konwekcyjno-parowego znajdują się wyłącznie podręcz-
niku instalacji i obsługi.
W podręczniku instalacji można znaleźć informacje instalacyjne o opisanych czynnościach podczas
transportu, ustawienia, instalacji, rozruchu i wyłączenia z ruchu.
W podręczniku obsługi można znaleźć informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do opisy-
wanych tam czynności podczas przyrządzania potraw, podczas czyszczenia i prac konserwacyjnych.
W odniesieniu do informacji o bezpieczeństwie instrukcję obsługi zawsze trzeba rozpatrywać w połą-
czeniu z podręcznikiem eksploatacji lub instalacji. W przypadku czynności wykraczających poza ob-
sługę oprogramowania należy przestrzegać informacji o bezpieczeństwie zamieszczonych w podręcz-
niku obsługi i podręczniku instalacji.
Rozdziały niniejszej dokumentacji przeznaczone bezwarunkowo do przeczytania
Nieprzestrzeganie informacji z niniejszej dokumentacji powoduje ryzyko obrażeń nawet śmiertelnych
oraz strat materialnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie osoby zatrudnione przy piecu konwekcyjno-parowym
muszą przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności przeczytać i zrozumieć poniższe rozdziały niniej-
szej dokumentacji:
Rozdział 'Bezpieczeństwo na stronie 23'
Podrozdziały opisujące czynności przeznaczone do wykonywania
Znaki zagrożenia
Znaki zagrożenia

Znaczenie
Służy do ostrzegania przed potencjalnymi urazami. Przestrzegać
wszystkich zaleceń ostrzegawczych, umieszczonych za tym symbolem,
aby uniknąć potencjalnych urazów lub śmierci.

Prezentacja ostrzeżeń
Ostrzeżenia zostały skategoryzowane według następujących stopni niebezpieczeństwa:
Stopnie zagrożenia

Podręcznik obsługi

Prawdopodobieństwo

Śmierć / ciężkie obrażenia (nieodwra-
calne)
Śmierć / ciężkie obrażenia (nieodwra-
calne)
Lekkie obrażenia (odwracalne)
WSKAZÓWKA

Następstwa

Bezpośrednie

Straty materialne

Możliwe

13

Możliwe
Możliwe

1 Informacje ogólne

1.7 O tym podręczniku obsługi
Cel
Niniejszy podręcznik obsługi dostarcza niezbędne informacje wszystkim osobom zatrudnionym przy
piecu konwekcyjno-parowym do bezpiecznego wykonywania czynności obsługi, czyszczenia i drob-
niejszych konserwacji.
Grupy docelowe
Nazwa grupy docelowej

Czynności

Kucharz

Wykonuje ważne czynności organizacyjne, jak np.
Wprowadzanie danych profili przyrządzania
Edycja profili dostępnych w Książce kucharskiej
Opracowywanie nowych profili pieczenia
Podejmowanie ustawień urządzenia
Poza tym wykonuje ewentualnie wszystkie czynności obsługi.
Wykonuje konkretne czynności obsługi, jak np.
Załadunek pieca konwekcyjno-parowego
Uruchamianie profili pieczenia
Wyjmowanie produktów
Czyszczenie pieca konwekcyjno-parowego
Przezbrajanie pieca konwekcyjno-parowego, przykładowo zmiana po-
między stelażami zawieszanymi i bankietowymi
Mniejsze czynności konserwacyjne

Obsługujący

Budowa podręcznika obsługi
Rozdział/podrozdział

Cel

Grupa do-
celowa

Informacje ogólne

Wspomaga przy identyfikacji pieca konwekcyjno-parowe- Kucharz
go
Objaśnia obchodzenie się z niniejszym podręcznikiem
obsługi

Budowa i działanie

Opisuje funkcje pieca konwekcyjno-parowego
Objaśnia określone elementy pieca konwekcyjno-paro-
wego i opisuje jego położenie

Kucharz
Obsługujący

Dla bezpieczeństwa

Opisuje zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca
konwekcyjno-parowego
Opisuje wszystkie zagrożenia, które zachodzą ze strony
pieca konwekcyjno-parowego i odpowiednie przeciw-
działania
Dlatego należy szczególnie dokładnie przeczytać niniejszy
rozdział!
Opisuje możliwości załadunku i maksymalne ilości zała-
dunku pieca konwekcyjno-parowego
Objaśnia włączenie pieca konwekcyjno-parowego
Zawiera instrukcje dotyczące procesów podczas przyrzą-
dzania i regenerowania
Zawiera instrukcje stosowane zawsze do procedur ob-
sługi pieca konwekcyjno-parowego podczas przyrządza-
nia i regenerowania

Kucharz
Obsługujący

Sposób postępowania
podczas pieczenia

Podręcznik obsługi

14

Kucharz
Obsługujący

1 Informacje ogólne
Rozdział/podrozdział

Cel

Grupa do-
celowa

Sposób postępowania
podczas czyszczenia

Generalne objaśnienie procesu czyszczenia
Obsługujący
Zawiera plan czyszczenia
Opisuje środki czyszczące i objaśnia ich udostępnianie
Zawiera instrukcje dotyczące procesów podczas czy-
szczenia
Zawiera instrukcje stosowane zawsze do procedur ob-
sługi pieca konwekcyjno-parowego podczas czyszczenia
i odsyła do tych instrukcji

Sposób postępowania
podczas konserwacji

Obsługujący
Zawiera plan konserwacji
Podaje informacje o potencjalnym trybie awaryjnym
w przypadku występowania błędów
Zawiera katalog potencjalnych błędów i usterek i opisuje
wymagane sposoby reakcji
Zawiera instrukcje dla prac serwisowych, które użytkow-
nik może przeprowadzić sam
Odsyła do instrukcji manipulacji piecem konwekcyjno-pa-
rowym, wykorzystywanym podczas konserwacji

Sposób zapisu liczb dziesiętnych
Mając na uwadze międzynarodową unifikację standardów zawsze stosuje się kropkę jako separator
dziesiętny.

Podręcznik obsługi

15

2 Budowa i działanie

2

Budowa i działanie

Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale opisujemy budowę pieca konwekcyjno-parowego i objaśniamy jego funkcje.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Funkcje pieca konwekcyjno-parowego
Budowa i działanie pieca konwekcyjno-parowego
Budowa i działanie panelu obsługi

Podręcznik obsługi

16

Strona
17
19
22

2 Budowa i działanie

2.1 Funkcje pieca konwekcyjno-parowego
Tryby pracy dla przyrządzania potraw
W piecu konwekcyjno-parowym można przyrządzać różne artykuły spożywcze. W tym celu piec kon-
wekcyjno-parowy może pracować w następujących trybach roboczych:
Para
Tryb konwekcyjno-parowy
Gorące powietrze
Dym (opcja)
Standardowy proces przygotowania
Dzięki trybom pracy dla przyrządzenia potraw, w połączeniu z funkcjami dodatkowymi ACS+ Humidity-
Pro, Crips & Tasty, prędkość wentylatora i BakePro można np. przeprowadzić następujące procesy
przyrządzania:
Gotowanie
Blanszowanie
Smażenie
Zapiekanie
Konserwowanie

Gotowanie w parze
Parzenie
Grillowanie
Gratynowanie
Wędzenie (opcja)

Parowanie
Duszenie
Pieczenie
Rozmrażanie artykułów spo-
żywczych

Specjalne procesy przyrządzania
Poprzez kombinację trybów roboczych i funkcji dodatkowych w easyTouch można wykonać następu-
jące specjalne procesy przyrządzania potraw:
Przyrządzanie w niskiej tem-
peraturze
Cook & Hold

Przyrządzanie DeltaT
Przyrządzanie w godzinach
nocnych

ecoCooking
Przyrządzanie bio z niewielką
zawartością tlenu

Tryb pracy dla regenerowania
W piecu konwekcyjno-parowym można regenerować różne potrawy. W tym celu piec konwekcyjno-pa-
rowy może pracować w następujących trzech trybach roboczych:
Tryb pracy regenerowania ? la Carte
Regenerowanie bankietowe (tylko dla easyTouch)
Regenerowanie talerzy (tylko dla easyTouch)
Profile przyrządzania i książka kucharska
Profil przyrządzania jest kombinacją parametrów przyrządzania, takich jak temperatura i czas przyrzą-
dzania. Można tworzyć własne profile i zarządzać nimi w 'Książce kucharskiej'. Ponadto w 'Książce
kucharskiej' można znaleźć dostępne już profile przyrządzania.
Czyszczenie komory pieca w easyTouch
Do czyszczenia komory pieca dostępne są 3 tryby robocze:
Czyszczenie bez zastosowania środków czyszczących
Całkowicie zautomatyzowane czyszczenie ConvoClean+: Do wyboru dowolna kombinacja 4 eta-
pów czyszczenia, 3 długości czyszczenia i funkcji dodatkowych dezynfekcji parowej i suszenia.
Czyszczenie półautomatyczne

Podręcznik obsługi

17

2 Budowa i działanie
Czyszczenie komory pieca w easyDial
Dla potrzeb czyszczenia komory pieca dostępnych jest 10 profili czyszczenia:
Profil czyszczenia: płukanie wodą
Całkowicie zautomatyzowane czyszczenie ConvoClean: 8 profili czyszczenia dla różnych stopni
zanieczyszczeń, częściowo do wyboru wraz z funkcją dezynfekcji parowej i suszenia.
Profil czyszczenia: czyszczenie półautomatyczne

Podręcznik obsługi

18

2 Budowa i działanie

2.2 Budowa i działanie pieca konwekcyjno-parowego
Elementy i funkcje (elektryczne urządzenia stołowe)
Poniższa ilustracja przedstawia piec konwekcyjno-parowy rozm. 6.10, reprezentujący wszystkie urzą-
dzenia elektryczne:

Poz. Oznaczenie

Funkcja

1

Króciec napowietrzający

2

Króciec wentylacyjny

3

Uchwyt drzwiowy

Otwiera i zamyka drzwi urządzenia
Pozycja wentylacji w celu bezpiecznego otwierania urządze-
nia ('zamknięcie bezpieczeństwa')
Funkcja domykania
Materiał antybakteryjny z jonami srebra ('HygienicCare')

4

Drzwi urządzenia

Zamyka komorę pieca
Aby zaoszczędzić miejsce drzwi mogą być przy otwieraniu
przesuwane do tyłu z boku urządzenia ('drzwi chowane') (op-
cjonalne)

5

Panel obsługi

Służy do obsługi urządzenia
Antybakteryjne ('HygienicCare')

6

Blacha ruchoma

Służy do równomiernego rozprowadzania ciepła w komorze
pieca
Oddziela komorę wentylatora od komory pieca

7

Stelaż zawieszany

8

Czujnik temperatury rdze- Służy do pomiaru temperatury rdzenia produktu
nia, czujnik sous vide (wty-
kany z zewnątrz) opcjonal-
nie
Wanna odciekowa
Przy drzwiach urządzenia, zbiera spływający wewnątrz konden-
sat
Komora pieca
Przyjmuje produkty podczas procesu przyrządzania

9
10
11
12

Wanna odciekowa urzą-
dzenia
Samozwijalna myjka ręcz-
na

Podręcznik obsługi

Zasysa powietrze otoczenia w celu odwilgocenia komory pie-
ca
Wyrównuje wahania ciśnienia w komorze pieca
Pozwala uchodzić gorącym oparom

Służy do nakładania normatywnych nośników wsadu

Zbiera spływający płyn lub kondensat z komory pieca
Służy wyłącznie do spłukiwania wodą komory pieca
Po użyciu wciągany jest automatycznie do uchwytu
Antybakteryjne ('HygienicCare')
19

2 Budowa i działanie
Poz. Oznaczenie
13

Oświetlenie komory pieca.

14

Tabliczka znamionowa

Funkcja
Zapewnia dostateczną widzialność w komorze pieca
Sterowane programowo
Służy do identyfikacji urządzenia

Części i funkcje (gazowe urządzenia wolnostojące)
Poniższa ilustracja przedstawia piec konwekcyjno-parowy rozm. 6.10, reprezentujący wszystkie stoło-
we urządzenia gazowe:

Poz. Oznaczenie

Funkcja

1

Króciec napowietrzający

2

Króciec wentylacyjny

Pozwala uchodzić gorącym oparom

3

Króciec wylotowy

Odprowadza gorące spaliny

4

Uchwyt drzwiowy

Otwiera i zamyka drzwi urządzenia
Pozycja wentylacji w celu bezpiecznego otwierania urządze-
nia ('zamknięcie bezpieczeństwa')
Funkcja domykania
Materiał antybakteryjny z jonami srebra ('HygienicCare')

5

Drzwi urządzenia

Zamyka komorę pieca
Aby zaoszczędzić miejsce drzwi mogą być przy otwieraniu
przesuwane do tyłu z boku urządzenia ('drzwi chowane') (op-
cjonalne)

6

Panel obsługi

Służy do obsługi urządzenia
Antybakteryjne ('HygienicCare')

7

Blacha ruchoma

Służy do równomiernego rozprowadzania ciepła w komorze
pieca
Oddziela komorę wentylatora od komory pieca

8

Stelaż zawieszany

9

Czujnik temperatury rdze- Służy do pomiaru temperatury rdzenia produktu
nia, czujnik sous vide (wty-
kany z zewnątrz) opcjonal-
nie
Wanna odciekowa
Przy drzwiach urządzenia, zbiera spływający wewnątrz konden-
sat
Komora pieca
Przyjmuje produkty podczas procesu przyrządzania

10
11

Podręcznik obsługi

Zasysa powietrze otoczenia w celu odwilgocenia komory pie-
ca
Wyrównuje wahania ciśnienia w komorze pieca

Służy do nakładania normatywnych nośników wsadu

20

2 Budowa i działanie
Poz. Oznaczenie
12
13

Wanna odciekowa urzą-
dzenia
Samozwijalna myjka ręcz-
na

14

Oświetlenie komory pieca.

15

Tabliczka znamionowa

Podręcznik obsługi

Funkcja
Zbiera spływający płyn lub kondensat z komory pieca
Służy wyłącznie do spłukiwania wodą komory pieca
Po użyciu wciągany jest automatycznie do uchwytu
Antybakteryjne ('HygienicCare')
Zapewnia dostateczną widzialność w komorze pieca
Sterowane programowo
Służy do identyfikacji urządzenia

21

2 Budowa i działanie

2.3 Budowa i działanie panelu obsługi
Budowa i elementy panelu obsługi w easyTouch
Poz.

Oznaczenie

1

Przełącznik
Włącza i wyłącza piec konwekcyjno-paro-
ZAŁ/WYŁ
wy
Pojemnościowy Centralna obsługa urządzenia
ekran dotykowy
Obsługa przez dotyk piktogramów na
panelu obsługi (pojemnościowy ekran
dotykowy)
Wyświetlacz stanu

2

Funkcja

Interfejs USB

Podłączenie pamięci USB

Poz.

Oznaczenie

Funkcja

1
2

Przełącznik
ZAŁ/WYŁ
Panel obsługi

Włącza i wyłącza piec konwekcyjno-paro-
wy
Centralna obsługa urządzenia
Przyciski ekranowe do wprowadzania
programów przyrządzania
Wskaźnik do wyświetlania ustawio-
nych wartości
Wskaźniki żądania dla operatora

3

Interfejs USB

Podłączenie pamięci USB

4

C-Dial

Ustawia parametry przyrządzania po-
przez przekręcenie i naciśnięcie nadajni-
ka impulsów.

3

Budowa i elementy panelu obsługi w easyDial

Podręcznik obsługi

22

3 Dla bezpieczeństwa

3

Dla bezpieczeństwa

Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale przekazujemy Państwu wszystkie wiadomości niezbędne do bezpiecznego obcho-
dzenia się z piecem konwekcyjno-parowym, aby uchronić siebie i innych od zagrożeń.
Dlatego należy szczególnie dokładnie przeczytać niniejszy rozdział!
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Podstawowe przepisy bezpieczeństwa
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjno-parowego
Wskazówki ostrzegawcze na piecu konwekcyjno-parowym
Przegląd zagrożeń
Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas eksploatacji
Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas czyszczenia
Źródło zagrożeń: zagrożenia i środki bezpieczeństwa podczas konserwacji
Urządzenia zabezpieczające
Wymagania stawiane personelowi, stanowiska pracy
Osobiste wyposażenie ochronne

Podręcznik obsługi

23

Strona
24
25
27
29
32
38
43
44
46
47

3 Dla bezpieczeństwa

3.1 Podstawowe przepisy bezpieczeństwa
Sens tych przepisów
Przepisy te mają zapewnić, aby wszystkie osoby pracujące z piecem konwekcyjno-parowym zostały
gruntownie poinformowane o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, i aby przestrzegały informacji
ostrzegawczych znajdujących się w instrukcji obsługi i na urządzeniu. Nieprzestrzeganie tych przepi-
sów powoduje ryzyko obrażeń nawet śmiertelnych i strat materialnych.
Obchodzenie się z podręcznikami z dokumentacją użytkownika
Przestrzegać następujących przepisów:
Przeczytać całkowicie rozdział 'Bezpieczeństwo' i dany rozdział dotyczący swoich czynności.
Przechowywać podręczniki dokumentacji użytkownika zawsze pod ręką.
Piec konwekcyjno-parowy przekazywać dalej razem z podręcznikami z dokumentacją użytkowni-
ka.
Obchodzenie się z piecem konwekcyjno-parowym
Przestrzegać następujących przepisów:
Tylko osoby odpowiadające ustalonym w niniejszej instrukcji obsługi wymaganiom mogą obchodzić
się z piecem konwekcyjno-parowym.
Piec konwekcyjno-parowy użytkować tylko dla opisanych zastosowań. W żadnym wypadku nie sto-
sować pieca konwekcyjno-parowego dla nawet zbliżonych celów.
Podejmować wszystkie środki bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji obsługi i na urządze-
niu. Stosować w szczególności zalecane osobiste wyposażenie ochronne.
Przebywać tylko w wyznaczonych stanowiskach pracy.
Nie przeprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych przy piecu konwekcyjno-parowym, np. de-
montaż części lub montaż części niedopuszczonych. W szczególności nie wolno pozbawiać dzia-
łania żadnych urządzeń bezpieczeństwa.
Tutaj dalszy ciąg ...
Tematy pokrewne
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjno-parowego

25

Wskazówki ostrzegawcze na piecu konwekcyjno-parowym

27

Przegląd zagrożeń

29

Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas eksploatacji

32

Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas czyszczenia

38

Urządzenia zabezpieczające

44

Osobiste wyposażenie ochronne

47

Podręcznik obsługi

24

3 Dla bezpieczeństwa

3.2 Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjnoparowego
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Piec konwekcyjno-parowy jest zaprojektowany i skonstruowany wyłącznie do przyrządzania róż-
nych produktów spożywczych na normatywnych nośnikach wsadu (np. w pojemnikach gastrono-
micznych, blachach o wymiarach piekarniczych). W tym celu stosowane są para, gorące powietrze
i tryb konwekcyjno-parowy (bezciśnieniowo przegrzana para).
Nośniki wsadu mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, ceramiki, tworzywa sztucznego, alumi-
nium, stali emaliowanej lub szkła. Szklane nośniki wsadu nie mogą wykazywać uszkodzeń.
Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku zawodowego i przemysłowego.
Ograniczenia zastosowania
W piecu konwekcyjno-parowym nie mogą być ogrzewane wszystkie materiały:
Nie ogrzewać suchego proszku lub granulatu
Nie ogrzewać żadnych łatwopalnych przedmiotów z temperaturą zapłonu poniżej 270 °C, np. łat-
wopalnych olejów, smarów, tworzyw sztucznych
Nie ogrzewać żadnych artykułów spożywczych w zamkniętych puszkach
Wymagania stawiane personelowi
Piec konwekcyjno-parowy mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy spełniający określone wymaga-
nia. Wymagania odnośnie wyszkolenia i kwalifikacji patrz 'Wymagania stawiane personelowi na
stronie 46'.
Personel musi byś zapoznany z ryzykiem i regułami postępowania w obchodzeniu się z ciężarami.
Warunki funkcjonalności pieca konwekcyjno-parowego
Piec konwekcyjno-parowy można używać tylko wtedy, gdy istnieją i są sprawne oraz prawidłowo
zablokowane wszystkie urządzenia zabezpieczające.
Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie eksploatacji i konserwacji pieca konwekcyjnoparowego.
Piec konwekcyjno-parowy może być tylko załadowywany do maksymalnie dopuszczalnego ciężaru
wsadu, patrz 'Pojemność załadunku pieca konwekcyjno-parowego na stronie 53'.
Warunki otoczenia pieca konwekcyjno-parowego
Wymagane warunki otoczenia pieca konwekcyjno-parowego
Temperatura otoczenia pomiędzy +4°C a +35°C.
Brak trującej lub wybuchowej atmosfery
Sucha posadzka kuchenna w celu zredukowania ryzyka wypadków
Wymagana charakterystyka miejsca ustawienia
Brak czujników pożaru, brak instalacji tryskaczowej bezpośrednio nad urządzeniem
Nie umieszczać materiałów palnych, gazów lub płynów powyżej urządzenia, na nim, pod nim lub
w jego pobliżu.
Wymagane ograniczenia
Eksploatacja na świeżym powietrzu tylko z ochroną przeciwdeszczową i osłoną przed wiatrem.
Nie przesuwać urządzenia ani nie ruszać nim podczas pracy

Podręcznik obsługi

25

3 Dla bezpieczeństwa
Warunki czyszczenia
Wolno używać tylko środków czyszczących dozwolonych przez producenta.
Do czyszczenia nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych.
Do czyszczenia z zewnątrz nie wolno stosować strumienia wodnego. Strumień wodny z samozwi-
jalnej myjki ręcznej może być wykorzystywany wyłącznie do czyszczenia komory pieca.
Pieca konwekcyjno-parowego nie wolno poddawać działaniu kwasów lub oparów kwasów poza od-
wapnianiem komory pieca i bojlera, przy czym prace te mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani
serwisanci w oparciu o instrukcję producenta.

Podręcznik obsługi

26

3 Dla bezpieczeństwa

3.3 Wskazówki ostrzegawcze na piecu konwekcyjno-parowym
Podstawa stała
Podstawa stała pieca konwekcyjno-parowego to stacjonarny stół roboczy lub stacjonarna podstawa.
Podstawy te nie są zaprojektowane do przemieszczania, w związku z czym nie mają wyposażenia
wspomagającego ruch.
Podstawa ruchoma
Podstawa ruchoma pieca konwekcyjno-parowego to np. stół roboczy lub podbudowa na kółkach albo
zestaw-stos z kółkami.
Rozmieszczenie ostrzeżeń
Poniższa ilustracja przedstawia elektryczny piec konwekcyjno-parowy rozm. 6.10 z ruchomą podsta-
wą, reprezentujący wszystkie urządzenia stołowe:

Wózek bankietowy (opcjonalnie)

Wymagane ostrzeżenia
Poniższe ostrzeżenia muszą być zawsze umieszczone w przewidzianych do tego miejscach na piecu
konwekcyjno-parowym i opcjonalnym wyposażeniu w sposób zapewniający ich dobrą widoczność.

Podręcznik obsługi

27

3 Dla bezpieczeństwa

Obszar
1

2

2i3

2
Tylko przy
podstawie
ruchomej
3

2
Tylko przy
podstawie
ruchomej

Podręcznik obsługi

Wskazówka os- Opis
trzegawcza
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym / poraże-
niem prądem
Istnieje zagrożenie porażenia prądem przy elementach przewodzą-
cych po otwarciu osłony.
Ostrzeżenie przed gorącą parą i oparami
Zachodzi zagrożenie oparzeniami podczas otwierania drzwi urządze-
nia przez wydobywanie się gorącej pary i oparów.
Ostrzeżenie przed gorącymi płynami
Istnieje zagrożenie oparzeniami przez wylanie produktów płynnych w
przypadku, kiedy na górnych poziomach półek znajdują się płyny lub
też produkty upłynniające się podczas przyrządzania. Poziomy półek,
rozmieszczone powyżej poziomu wzroku operatora nie mogą być sto-
sowane do przygotowania upłynniających się produktów.
Ostrzeżenie przed przechyleniem i przewróceniem się pieca konwek-
cyjno-parowego
Istnieje ryzyko przewrócenia się pieca konwekcyjno-parowego jeżeli
będzie przesuwany. Piec konwekcyjno-parowy przesuwać wyłącznie
zachowując dużą ostrożność.
Ostrzeżenie przed przechyleniem i przewróceniem się wózka bankie-
towego.
Istnieje ryzyko przewrócenia się wózka bankietowego, jeżeli będzie
przesuwany. Wózek bankietowy przesuwać wyłącznie zachowując
dużą ostrożność. Podczas przesuwania wózka bankietowego zwrócić
uwagę na przedmioty stanowiące przeszkody lub nierówności podło-
ża.
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem lub odłączeniem przyłączy urzą-
dzeń
Istnieje ryzyko uszkodzenia lub odłączenia przyłączy urządzeń pod-
czas ruchu pieca konwekcyjno-parowego. Piec konwekcyjno-parowy
przesuwać wyłącznie zachowując dużą ostrożność, odpowiednio do
dostępnego luzu przewodów przyłączeniowych. Po każdym ruchu za-
bezpieczyć piec konwekcyjno-parowy przed odtoczeniem się.

28

3 Dla bezpieczeństwa

3.4 Przegląd zagrożeń
Ogólne zasady postępowania w przypadku zagrożeń i środki bezpieczeństwa
Piec konwekcyjno-parowy jest tak skonstruowany, że obsługujący jest ochroniony przed wszystkimi
zagrożeniami, których można uniknąć na drodze konstrukcyjnej.
Istnieją jednak zagrożenia resztkowe uwarunkowane przeznaczeniem urządzenia, dla uniknięcia któ-
rych należy podejmować środki ostrożności. Przed niektórymi z tych zagrożeń można się zabezpie-
czyć w pewnym stopniu przy pomocy urządzenia zabezpieczającego. Należy jednak zwrócić uwagę
na to, czy te urządzenia zabezpieczające są na swoim miejscu oraz czy są sprawne.
Dalej wymienione są rodzaje zagrożeń resztkowych i ich skutki.
Miejsca zagrożeń
Poniższa ilustracja przedstawia gazowy piec konwekcyjno-parowy rozm. 6.10, reprezentujący wszyst-
kie stołowe urządzenia:

Nagrzewanie (1)
W piecu konwekcyjno-parowym gorąca jest komora pieca, wewnętrzna strona drzwi urządzenia i kró-
ciec na górze. Powoduje to:
Zagrożenie pożarem w skutek oddawania ciepła przez urządzenie.
Zagrożenie oparzeniami przez gorące powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne pieca konwekcyjnoparowego, wewnątrz dodatkowo przez gorące elementy urządzenia i nośniki wsadu i inne akceso-
ria wykorzystywane do przyrządzania potraw.
Niebezpieczeństwo poparzenia o króciec w górnej części urządzenia.
Niebezpieczeństwo oparzeń w kontakcie z gorącymi akcesoriami stosowanymi podczas przyrzą-
dzania potraw, o ile po zakończeniu przyrządzania zostaną wyjęte z urządzenia i odstawione w in-
nych miejscach. Dotyczy to w szczególności stelaży bankietowych.

Podręcznik obsługi

29

3 Dla bezpieczeństwa
Gorąca para / opary (2)
Piec konwekcyjno-parowy wytwarza gorącą parę lub opary, które muszą wydostać się przy otwieraniu
drzwi urządzenia, a przy zamkniętych drzwiach są odprowadzone przez króciec wentylacyjny u pieca
konwekcyjno-parowego na górze. Powoduje to:
Zagrożenie oparzeniami przez gorącą parę podczas otwierania drzwi urządzenia. Drzwi urządzenia
i ich zamknięcie z blokadą bezpieczeństwa chronią obsługę przed gorącą parą, jeżeli przed otwar-
ciem drzwi urządzenia będzie wykorzystywana pozycja wentylacji i generalnie zwracać się będzie
uwagę na to, aby drzwi były nieuszkodzone. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy
otwieraniu drzwi urządzenia, jeżeli górna krawędź drzwi znajduje się poniżej poziomu twarzy tak,
jak ma to miejsce w przypadku zestawów-stosów.
Zagrożenie oparzeniami gorącą parą i tłuszczem w przypadku spryskania gorącego tłuszczu stru-
mieniem wody.
Niebezpieczeństwo poparzenia w wyniku wysokiej temperatury króćca w górnej części urządzenia.
Gorące płyny
W piecu konwekcyjno-parowym przyrządzane są produkty żywnościowe. Te artykuły żywnościowe
mogą być płynne lub upłynniać się podczas przyrządzania. Powoduje to:
Zagrożenia oparzeniami przez gorące płyny, które mogą być rozlane przy nieprawidłowym posłu-
giwaniu się.
Elementy przewodzące prąd (3)
Piec konwekcyjno-parowy posiada elementy przewodzące prąd. Oznacza to:
Zagrożenie przez elementy przewodzące prąd, kiedy osłona nie jest umieszczona prawidłowo.
Zagrożenie porażeniem prądem podczas czyszczenia pieca konwekcyjno-parowego spryskiwa-
czem ręcznym.
Wirnik wentylatora (4)
Piec konwekcyjno-parowy wyposażony jest w jeden lub dwa wentylatory, odpowiednio do rozmiarów
urządzenia. Powoduje to:
Zagrożenie obrażeń ręki przez wirnik wentylatora za blachą ruchomą w komorze pieca, kiedy bla-
cha ta nie jest prawidłowo zamontowana w swoim miejscu.
Kontakt ze środkami czyszczącymi
Piec konwekcyjno-parowy musi być czyszczony specjalnymi środkami. Powoduje to:
Zagrożenie przez środki czyszczące o częściowo żrącym działaniu.
Ruchome względem siebie elementy (5)
Przy różnych czynnościach, jak zamykanie/otwieranie oraz czyszczenie drzwi urządzenia, zachodzi
niebezpieczeństwo zmiażdżenia i przecięcia rąk.
Spryskiwacz ręczny (6)
Przy piecu konwekcyjno-parowym znajduje się spryskiwacz ręczny, mogący spowodować różne za-
grożenia:
Zagrożenie oparzeniami podczas spryskiwania wodą spryskiwaczem ręcznym gorącej komory pie-
ca, np. w celu czyszczenia.
Zagrożenie oparzeniami, kiedy piec konwekcyjno-parowy stoi w pobliżu urządzeń do ogrzewania
płynnego tłuszczu, w przypadku spryskiwania ich wodą za pomocą spryskiwacza ręcznego.
Zagrożenie oparzeniami, kiedy w komorze pieca znajduje się pojemnik z płynnym tłuszczem, w
przypadku spryskiwania go wodą za pomocą spryskiwacza ręcznego.
Zagrożenie porażeniem prądem podczas czyszczenia pieca konwekcyjno-parowego spryskiwa-
czem ręcznym.

Podręcznik obsługi

30

3 Dla bezpieczeństwa
Przerwanie łańcucha chłodniczego
Przy przedwczesnym załadunku komory pieca, np. przy wybraniu czasu startu programu przyrządza-
nia lub przy przeliczaniu garowania, może zostać przerwany łańcuch chłodniczy schłodzonych artyku-
łów żywnościowych. Powoduje to:
Zagrożenie dla konsumentów z powodu mikrobiologicznej kontaminacji artykułów żywnościowych.
Gaz (7)
Piec konwekcyjno-parowy jest urządzeniem gazowym. Niesie to z sobą dodatkowe ryzyka:
Zagrożenie wybuchem w razie uszkodzonego lub nieszczelnego przewodu gazowego
Zagrożenie oparzeniami przez gorące spaliny przy króćcach spalin gazu
Zagrożenie pożarem przez gorące spaliny nad urządzeniem gazowym
Zagrożenie niedoborem tlenu w kuchni w przypadku źle nastawionego palnika, niedostatecznego
dopływu powietrza do spalania i/albo odprowadzania spalin

Podręcznik obsługi

31

3 Dla bezpieczeństwa

3.5 Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas eksploatacji
Źródło zagrożenia: wysoka temperatura, gorące powierzchnie
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Zagrożenie oparzenia-
mi przy gorących po-
wierzchniach

Drzwi urządzenia zewnątrz
Nie dotykać dłużej powierzchni
W całym wnętrzu komory pieca,
Nosić zalecaną odzież ochronną, w
łącznie ze wszystkimi elementami,
szczególności rękawice ochronne
które podczas przyrządzania znajdu-
ją się lub znajdowały w jej wnętrzu,
takimi jak:
Stelaże
Blacha ruchoma
Czujnik do mierzenia temperatury
rdzenia
Pojemniki, blachy, ruszty itp.
Nagrzewnica wędzarnicza i szu-
flada do wędzenia
Przy drzwiach urządzenia wewnątrz
Na górze urządzenia w przypadku
urządzeń elektrycznych:
Króciec wentylacyjny
Króciec napowietrzający
Na górze urządzenia w przypadku
urządzeń gazowych:
Króciec wentylacyjny
Króciec wylotowy
Króciec napowietrzający

Źródło zagrożenia: wysoka temperatura - gorąca para / opary
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Zagrożenie oparzeniem Przed urządzeniem, jeśli drzwi urzą- Sprawdzić stan drzwi urządzenia
przez gorącą parę
dzenia nie są w dobrym stanie
Przed urządzeniem, kiedy komora
Odsunąć się od urządzenia, po-
pieca jest schładzana funkcją
nieważ z otwartych drzwi wyleci
Cool down
gorąca para i opary
Nie wstawiać głowy do komory
pieca
Przy otwieraniu drzwi urządzenia

W urządzeniach elektrycznych:
Nad króćcem wentylacyjnym

Skorzystać z pozycji wentylacji
drzwi urządzenia
Nie wstawiać głowy do komory
pieca
Sprawdzić sprawność pozycji
wentylacji
Nie zbliżać części ciała do króćca
wentylacyjnego

Nie zbliżać części ciała do króćca
W urządzeniach gazowych:
Przez króciec wentylacyjny i spa- wentylacyjnego i spalin
lin

Podręcznik obsługi

32

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożenia: wysoka temperatura - gorący płyn
Niebezpieczeństwo
Zagrożenie oparzenia-
mi przez gorące płyny

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?
We wnętrzu
Poza urządzeniem

Środki zapobiegawcze
Stosować wyłącznie pojemniki z od-
powiednimi wymiarami: Wymiary GN
w stelażach zawieszanych z szyna-
mi ceowymi (wersja standardowa)
lub wymiary piekarnicze w stelażach
zawieszanych z szynami kątowymi
(wersja piekarnicza)
Przestrzegać maksymalnego cięża-
ru wsadu
Nośniki wsadu wsuwać prawidłowo,
zgodnie z zasadami na górze Strona
51 w urządzeniu rozmiaru X.10 lub
na górze Strona 52 w urządzeniu
rozmiaru X.20.
Pojemniki z płynnymi lub upłynniają-
cymi się produktami ładować tylko
na poziomach półek umożliwiają-
cych zajrzenie do nich i wyjmować
poziomo
Nosić rękawice ochronne
Przy zastosowaniu stelaży zawie-
szanych:
Prawidłowo unieruchamiać stela-
że zawieszane
Przy zdejmowaniu nie wyciągać
blach piekarskich ze stelaży za-
wieszanych zbyt daleko do przo-
du, ponieważ mogłyby wypaść.
Przy zastosowaniu stelaży i wózków
bankietowych:
Podczas załadunku i wsuwania
wózka bankietowego ustalić blo-
kadę transportową wózka bankie-
towego
Zablokować zabezpieczenie
przed przepchnięciem wózka
bankietowego przy przesuwaniu
wózka
Gorące płyny transportować na
wózku bankietowym tylko z przy-
kryciem.
Zwrócić uwagę, aby wózek się
nie przechylił. To zagrożenie za-
chodzi podczas transportu wózka
bankietowego na nierównym
podłożu lub przy uderzeniu w
przeszkodę albo przy załadunku
z obciążeniem od góry.

Podręcznik obsługi

33

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożenia: wysoka temperatura - tryb wędzenia
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Zagrożenie poparze-
niem w związku z za-
płonem materiału wę-
dzarniczego i spalin,
zagrożenie dolegliwoś-
ciami dróg oddecho-
wych po inhalacji dymu

Kiedy przy otwieraniu drzwi urzą- Nigdy nie otwierać drzwi urządzenia
dzenia do wnętrza komory pieca podczas wędzenia
wpada powietrze, przez co mate-
riał wędzarniczy lub spaliny ule-
gają zapłonowi w sposób wybu-
chowy
Kiedy przy otwieraniu drzwi urzą-
dzenia dojdzie do inhalacji dymu

Zagrożenie poparze-
niem i spowodowaniem
pożaru wskutek iskrze-
nia

Kiedy powietrze ma kontakt z go-
rącym materiałem wędzarniczym

Osłonę szuflady do wędzenia
zdjąć dopiero po całkowitym
schłodzeniu szuflady w miejscu
zabezpieczonym przed ogniem
i wiatrem.
Podczas wędzenia zawsze po-
zostawiać osłonę na szufladzie
do wędzenia
Pozostałości ze spalania materia-
łu wędzarniczego utylizować wy-
łącznie po schłodzeniu

Źródło zagrożenia: wysoka temperatura - inne
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Zagrożenie pożarem
wskutek oddawania
ciepła przez urządzenie
Zagrożenie sparzenia-
mi przez strumień wody

W przypadku składowania palnych
materiałów, gazów lub cieczy obok
lub na urządzeniu.
Kiedy w komorze pieca znajduje się
pojemnik z płynnym tłuszczem, do
którego został wtryśnięty strumie-
niem wody

Nie składować żadnych palnych ma-
teriałów, gazów lub cieczy obok lub
na urządzeniu.
Nie wtryskiwać do płynnego tłuszczu

Podręcznik obsługi

34

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożeń: skażenie produktów spożywczych
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Zagrożenie przez mi-
krobiologiczną kontami-
nację artykułów żyw-
nościowych

W przypadku przerwania łańcucha
chłodniczego artykułów żywnościo-
wych przez przedwczesny załadu-
nek komory pieca

Przestrzegać zachowania łańcucha
chłodniczego:
Nie przechowywać produktów w
urządzeniu
Przyrządzanie w niskiej tempera-
turze ( & lt; 65 °C) zlecać tylko spe-
cjalistom

W przypadku ręcznego przerwania
przyrządzania
W przypadku przerwania przyrzą-
dzania z powodu przerwy w zasila-
niu prądem
Zagrożenie w wyniku
skażenia mikrobiolo-
gicznego produktów
spożywczych w ciepłym
środowisku, w zakresie
temperatur 30-65 °C.

Podczas gotowania w niskiej tempe-
raturze lub utrzymywania temperatu-
ry dań, kiedy w urządzeniu można
równolegle umieszczać produkty
zimne.
Podczas gotowania w niskiej tempe-
raturze lub utrzymywania temperatu-
ry dań ogólnie.

Nigdy nie przerywać specjalnie
przyrządzania potraw
Nie przechowywać produktów w
urządzeniu
Po ponownym uruchomieniu urzą-
dzenia uwzględnić czas powrotu do
normalnego stanu pod kątem stanu
produktu.
Podczas podtrzymywania tempera-
tury dań lub przyrządzania w niskiej
temperaturze produktów spoży-
wczych nie dokładać do urządzenia
zimnych produktów.
Przyrządzanie w niskiej tempera-
turze ( & lt; 65 °C) zlecać tylko spe-
cjalistom.
Ograniczyć liczbę mikroorganiz-
mów na produktach spożywczych
przed gotowaniem w niskiej tem-
peraturze, np. poprzez podpie-
czenie.

Źródło zagrożeń: przemieszczanie urządzeń na podstawie z kółkami
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie zmiażdże-
Podczas gdy urządzenia przesuwa-
niem różnych części
ne są na podstawie z kółkami
ciała
Zagrożenie zmiażdże-
niem dłoni i stóp
Zagrożenie oparzenia-
mi gorącymi ściekami
Zagrożenie oparzenia-
mi gorącym, płynnym
produktem
Zagrożenie porażeniem
prądem przez elementy
przewodzące prąd
Zagrożenie wybuchem
gazu
Zagrożenie podrażnie-
niami skóry i oczu
wskutek kontaktu ze
środkami czyszczącymi

Podręcznik obsługi

35

Środki zapobiegawcze
Wyciągać wyłącznie w celu czy-
szczenia obudowy pieców kon-
wekcyjno-parowych lub czy-
szczenia podłoża pod urządze-
niami zgodnie z zakresem ruchu
uchwytu podstawy na rolkach
(na maks. 0.5 m)
Przed wykonaniem ruchu spraw-
dzić, czy uchwyt jest podłączony
Przed przemieszczeniem odłą-
czyć rurę odpływu przy przyłączu
stałym
Przed przesunięciem urządzenia
odłączyć je od prądu
Podczas pracy urządzeń zawsze
blokować hamulec ustalający kół
Codziennie kontrolować zabloko-
wanie rolek przed rozpoczęciem
pracy

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożeń: prąd elektryczny
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie porażeniem Jeżeli urządzenia na podstawie
prądem przez elementy z kółkami zostaną wprawione w spo-
przewodzące prąd
sób niezamierzony w ruch i zostanie
przerwane zasilanie elektryczne.

Środki zapobiegawcze
Przed rozpoczęciem eksploatacji
sprawdzić, czy podłączony jest
uchwyt, ograniczający zakres ru-
chu podstawy wraz z urządze-
niem.
Podczas pracy urządzeń zawsze
blokować hamulec ustalający kół
Codziennie kontrolować zabloko-
wanie rolek przed rozpoczęciem
pracy

Źródło zagrożeń: woda
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Niebezpieczeństwo
upadku na wilgotnym
podłożu

Jeżeli urządzenia na podstawie
z kółkami zostaną wprawione w spo-
sób niezamierzony w ruch i zostanie
przerwane zasilanie wodą.

Podręcznik obsługi

36

Środki zapobiegawcze
Przed rozpoczęciem eksploatacji
sprawdzić, czy podłączony jest
uchwyt, ograniczający zakres ru-
chu podstawy wraz z urządze-
niem.
Podczas pracy urządzeń zawsze
blokować hamulec ustalający kół
Codziennie kontrolować zabloko-
wanie rolek przed rozpoczęciem
pracy

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożeń: gaz
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie wybuchem
gazu

Kiedy urządzenie jest w ruchu

Zagrożenie udusze-
niem z braku powietrza
do oddychania

W miejscu ustawienia urządzenia

Środki zapobiegawcze
Nie poruszać urządzeniem podczas
pracy
W przypadku urządzeń na kołach
z elastycznym wężem przyłączenio-
wym:
Wyciągać wyłącznie w celu czy-
szczenia obudowy lub czyszcze-
nia posadzki pod urządzeniem
w dozwolonym zasięgu ruchu.
Układ podtrzymujący zapewnia
ograniczenie zasięgu celem za-
pewnienia bezpieczeństwa me-
chanicznego (typowo 0.5 m).
Podczas pracy urządzenia za-
wsze blokować hamulec ustalają-
cy kół
Codziennie kontrolować zabloko-
wanie rolek przed rozpoczęciem
pracy
Nie przestawiać dolnej części
urządzenia
Eksploatacja tylko w bezwietrz-
nym otoczeniu
Zwrócić uwagę, aby zainstalowa-
ne układy wentylacyjne i napo-
wietrzające działały i aby monter
przestrzegał przepisanych zasad
wentylacji.
Zlecać konserwację urządzenia
raz do roku

Źródło zagrożenia: układy mechaniczne urządzenia
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie obrażenia- Jeżeli komora pieca schładzana jest
mi przez wirujący wirnik funkcją Cool down przy otwartych
wentylatora
drzwiach urządzenia, i z uwagi na
brak osłony wentylatora wirnik jest
swobodnie dostępny
Ryzyko poślizgu na wy- Przed urządzeniem
pływających skropli-
nach
Zagrożenie zmiażdże-
Podczas wsuwania wózka bankieto-
niem rąk
wego
Podczas wsuwania stelażu bankie-
towego

Podręcznik obsługi

37

Środki zapobiegawcze
Upewnić się, że osłona wentylatora
jest na miejscu i jest zablokowana

Podłoże wokół urządzenia utrzymy-
wać stale suche
Do przesuwania wózka bankietowe-
go zawsze stosować uchwyt wózka.
Wózek bankietowy wsuwać do ko-
mory pieca i wysuwać z niej zawsze
trzymając za uchwyty

3 Dla bezpieczeństwa

3.6 Zagrożenia i środki zabezpieczające podczas czyszczenia
Źródła zagrożeń: środek czyszczący
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie poparze-
Podczas pełnoautomatycznego czy-
niem i podrażnieniami
szczenia: Przed drzwiami urządze-
skóry, oczu i dróg od-
nia
dechowych w wyniku
kontaktu ze środkami
czyszczącymi i ich opa-
rami
Podczas wszelkich czynności z za-
kresu czyszczenia

Przy obchodzeniu się z kanistrami
ze środkiem czyszczącym
Podczas obsługi butelek do dozowa-
nia indywidualnego
Kiedy stosowane są agresywne
środki czyszczące

Podręcznik obsługi

38

Środki zapobiegawcze
Nie otwierać drzwi urządzenia
podczas automatycznego czy-
szczenia komory pieca przy pod-
łączonych kanistrach
Podczas automatycznego czy-
szczenia komory pieca otwierać
drzwi komory pieca tylko na żą-
danie oprogramowania
Nie dopuszczać do kontaktu
środków czyszczących z oczami i
skórą
Nie rozgrzewać urządzenia
z wprowadzonym środkiem czy-
szczącym. Jest do dozwolone
wyłącznie w ramach kontrolowa-
nej procedury czyszczenia półau-
tomatycznego i w pełni zautoma-
tyzowanego.
Wtryskiwać środek czyszczący
wyłącznie po wygenerowaniu żą-
dania lub przy temperaturze ko-
mory pieca do 60°C
Nie wdychać rozpylanej mgły
Nosić osobiste wyposażenie
ochronne
Nosić osobiste wyposażenie ochron-
ne
Nosić osobiste wyposażenie ochron-
ne
Stosować wyłącznie środki wyszcze-
gólnione pod 'Środki czyszczące' na
stronie 98.

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożeń: skażenie produktów spożywczych
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie skażeniem
produktów spoży-
wczych przez środki
czyszczące

W przypadku nieprawidłowego ob-
chodzenia się z butelkami do dozo-
wania indywidualnego środka czy-
szczącego i płuczącego

Zwrócić uwagę na to, aby po-
wierzchnia robocza nie była po-
kryta środkiem czyszczącym ani
płuczącym
Nie odstawiać pustych butelek do
dozowania indywidualnego na
powierzchni roboczej, ponieważ
po ich zewnętrznych powierz-
chniach mogą spływać krople
środka czyszczącego lub płuczą-
cego

Zagrożenie skażeniem
produktów spoży-
wczych przez środki
czyszczące

Jeżeli po czyszczeniu półautoma-
tycznym w przypadku urządzeń bez
spryskiwacza ręcznego komora pie-
ca nie zostanie dostatecznie wypłu-
kana

Do wypłukania, w miejsce myjki
ręcznej, można zastosować zew-
nętrzny strumień wody lub przemyć
dokładnie komorę pieca, osprzęt i
obszar za osłoną wentylatora dużą
ilością wody i wytrzeć miękką szmat-
ką.

Podręcznik obsługi

39

Środki zapobiegawcze

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożeń: wysoka temperatura
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie oparzenia-
mi przy gorących po-
wierzchniach

Drzwi urządzenia zewnątrz
W całym wnętrzu komory pieca,
łącznie ze wszystkimi elementami,
które podczas przyrządzania znajdu-
ją się lub znajdowały w jej wnętrzu,
takimi jak:
Stelaże
Blacha ruchoma
Czujnik do mierzenia temperatury
rdzenia
Pojemniki, blachy, ruszty itp.
Nagrzewnica wędzarnicza i szu-
flada do wędzenia
Przy drzwiach urządzenia wewnątrz
Na górze urządzenia w przypadku
urządzeń elektrycznych:
Króciec wentylacyjny
Króciec napowietrzający

Środki zapobiegawcze
Przed rozpoczęciem czyszczenia
odczekać, aż temperatura w ko-
morze pieca spadnie poniżej
60 °C albo uruchomić proces
'Cool down' komory pieca.
Nosić zalecaną odzież ochronną,
w szczególności rękawice
ochronne

Na górze urządzenia w przypadku
urządzeń gazowych:
Króciec wentylacyjny
Króciec wylotowy
Króciec napowietrzający
Zagrożenie oparzenia- W całej komorze pieca
mi przez gorącą parę w
przypadku opryskania
wodą gorącej komory
pieca

Przed rozpoczęciem czyszczenia
odczekać, aż temperatura w ko-
morze pieca spadnie poniżej
60 °C albo uruchomić proces
Cool down komory pieca.
Nosić zalecaną odzież ochronną,
w szczególności rękawice
ochronne

Zagrożenie oparzeniem Przed urządzeniem, kiedy komora
przez gorącą parę
pieca jest schładzana funkcją
Cool down

Odsunąć się od urządzenia, po-
nieważ z otwartych drzwi wyleci
gorąca para i opary
Nie wstawiać głowy do komory
pieca

Zagrożenie sparzenia- W przypadku kierowania strumienia
mi przez strumień wody wodnego do urządzenia, w którym
znajduje się pojemnik z płynnym
tłuszczem

Podręcznik obsługi

40

Nie wtryskiwać do płynnego tłuszczu

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożeń: przemieszczanie urządzeń na podstawie z kółkami
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Wszystkie wymienione
zagrożenia

Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami

Przed przemieszczeniem odłą-
czyć rurę odpływu przy przyłączu
stałym
Przed przemieszczeniem (np.
w celu oczyszczenia obudowy
pieców konwekcyjno-parowych
lub posadzki) sprawdzić, czy
podłączony jest uchwyt, ograni-
czający promień ruchu podstawy
wraz z urządzeniem.
Podczas przesuwania zwrócić
uwagę na to, aby nie przejeżdżać
po przewodach przyłączeniowych
(elektrycznych, gazowych i wod-
nych)

Zagrożenie zmiażdże-
niem różnych części
ciała

Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami

Zwrócić uwagę na przewody
przyłączeniowe.
Ruch wykonywać z udziałem
przynajmniej 2 osób

Zagrożenie zmiażdże-
niem dłoni i stóp
Zagrożenie oparzenia-
mi gorącymi ściekami

Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami
Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami

Drzwi urządzenia pozostawiać za-
mknięte
Pozostawić urządzenia do ostyg-
nięci
Natychmiast zmywać wyciekają-
cą wodę
Nosić odzież ochronną

Zagrożenie oparzenia-
mi gorącym, płynnym
produktem
Zagrożenie porażeniem
prądem przez elementy
przewodzące prąd
Zagrożenie wybuchem
gazu
Zagrożenie podrażnie-
niami skóry i oczu
wskutek kontaktu ze
środkami czyszczącymi

Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami

Przesuwać wyłącznie urządzenia,
w których nie znajduje się już pro-
dukt
Zwrócić uwagę na przewody przyłą-
czeniowe (elektryczne i wody)

Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami
Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami

Zwrócić uwagę na przewody prze-
wód zasilający gazu.
Zwrócić uwagę na to, aby przyłą-
cza były wystarczająco długie
Podczas przesuwania podstawy
kanister ze środkiem czyszczą-
cym musi być zamknięty

Niebezpieczeństwo po-
tknięcia się na luźno
ułożonych przyłączach
Niebezpieczeństwo
upadku na wilgotnym
podłożu ze względu na
ścieki

Podczas czyszczenia za wyciągnię-
tymi urządzeniami

Przy tej czynności zachowywać os-
trożność

Podczas czyszczenia za wyciąg-
niętymi urządzeniami
Przed urządzeniami

Natychmiast zmywać wyciekają-
cą wodę
Zwrócić uwagę na to, aby przyłą-
cza były wystarczająco długie

Niebezpieczeństwo
upadku na wilgotnym
podłożu ze względu na
środek czyszczący

Podczas czyszczenia za wyciąg-
niętymi urządzeniami
Przed urządzeniami

Podczas przesuwania urządzeń ka-
nister ze środkiem czyszczącym mu-
si być zamknięty

Podręcznik obsługi

Podczas gdy urządzenia przesuwa-
ne są na podstawie z kółkami

41

Środki zapobiegawcze

3 Dla bezpieczeństwa
Źródło zagrożeń: prąd elektryczny
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Zagrożenie porażeniem W przypadku kontaktu urządzenia z
prądem wskutek zwar- wodą
cia

Nie spryskiwać wodą obudowy
zewnętrznej
Podczas czyszczenia zamykać
zawsze klapkę USB

Zagrożenie porażeniem Jeżeli urządzenia na podstawie
prądem przez elementy z kółkami zostaną wprawione w spo-
przewodzące prąd
sób niezamierzony w ruch i zostanie
przerwane zasilanie elektryczne.

Przed rozpoczęciem eksploatacji
sprawdzić, czy podłączony jest
uchwyt, ograniczający zakres ru-
chu podstawy wraz z urządze-
niem.
Podczas pracy urządzeń zawsze
blokować hamulec ustalający kół
Codziennie kontrolować zabloko-
wanie rolek przed rozpoczęciem
pracy

Źródło zagrożeń: gaz
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Zagrożenie wybuchem
gazu

Kiedy urządzenie jest w ruchu

W przypadku urządzeń na kołach
z elastycznym wężem przyłączenio-
wym:
Urządzenie wyciągnąć przy czy-
szczeniu obudowy lub podłoża
tylko w zakresie ruchu. Układ
podtrzymujący zapewnia ograni-
czenie zasięgu celem zapewnie-
nia bezpieczeństwa mechanicz-
nego (typowo 0.5 m).
Nigdy nie obciążać poprzez na-
prężenia przewodów przyłącze-
niowych.

Źródło zagrożenia: układy mechaniczne urządzenia
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie obrażenia- Jeżeli komora pieca schładzana jest
mi przez wirujący wirnik funkcją Cool down przy otwartych
wentylatora
drzwiach urządzenia, i z uwagi na
brak osłony wentylatora wirnik jest
swobodnie dostępny
Zagrożenie zmiażdże-
Przy otwieraniu i zamykaniu podwój-
niem dłoni i obcięciem
nych szklanych drzwi
palców

Podręcznik obsługi

42

Środki zapobiegawcze
Upewnić się, że osłona wentylatora
jest na miejscu i jest zablokowana

Przy tej czynności zachowywać os-
trożność

3 Dla bezpieczeństwa

3.7 Źródło zagrożeń: zagrożenia i środki bezpieczeństwa podczas
konserwacji
Źródło zagrożeń: wysoka temperatura
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie oparzenia-
mi przy gorących po-
wierzchniach

Drzwi urządzenia zewnątrz
W całym wnętrzu komory pieca,
łącznie ze wszystkimi elementami,
które podczas przyrządzania znajdu-
ją się lub znajdowały w jej wnętrzu,
takimi jak:
Stelaże
Blacha ruchoma
Czujnik do mierzenia temperatury
rdzenia
Pojemniki, blachy, ruszty itp.
Przy drzwiach urządzenia wewnątrz
Na górze urządzenia w przypadku
urządzeń elektrycznych:
Króciec wentylacyjny
Króciec napowietrzający

Środki zapobiegawcze
Przed rozpoczęciem konserwacji
odczekać, aż temperatura w ko-
morze pieca spadnie poniżej
60 °C albo uruchomić proces
'Cool down' komory pieca.
Nosić zalecaną odzież ochronną,
w szczególności rękawice
ochronne

Na górze urządzenia w przypadku
urządzeń gazowych:
Króciec wentylacyjny
Króciec wylotowy
Króciec napowietrzający
Źródło zagrożeń: prąd elektryczny
Niebezpieczeństwo
Zagrożenie porażeniem
prądem przez elementy
przewodzące prąd

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?
Pod osłoną
Pod panelem obsługi
Przy przewodzie sieciowym

Środki zapobiegawcze
Prace konserwacyjne pod osło-
ną, pod maskownicą panelu ste-
rowania i na przewodzie zasilania
mogą wykonywać tylko elektrycy
z autoryzowanego serwisu
Nie demontować osłony i mas-
kownicy panelu sterowania

Źródło zagrożenia: układy mechaniczne urządzenia
Niebezpieczeństwo

Gdzie lub w jakiej sytuacji zachodzi
zagrożenie?

Zagrożenie ranami cię-
tymi przez ostre krawę-
dzie

Podczas konserwacji

Podręcznik obsługi

43

Środki zapobiegawcze
Przy tej czynności zachowywać
ostrożność
Nosić osobiste wyposażenie
ochronne

3 Dla bezpieczeństwa

3.8 Urządzenia zabezpieczające
Znaczenie
Piec konwekcyjno-parowy dysponuje szeregiem urządzeń zabezpieczających ochraniających użyt-
kownika przed zagrożeniami. Podczas eksploatacji pieca konwekcyjno-parowego muszą istnieć i być
funkcjonalne wszystkie urządzenia zabezpieczające.
Położenie i funkcja
Poniższa ilustracja przedstawia elektryczny piec konwekcyjno-parowy rozm. 6.10, reprezentujący
wszystkie urządzenia stołowe:

Poz.

Urządzenie zabezpie-
czające

1

Osłona, zdejmowana
tylko narzędziami

2

Panel obsługi, zdejmo-
wany tylko narzędzia-
mi
Drzwi urządzenia
z łącznikiem magne-
tycznym

3

Podręcznik obsługi

Funkcja

Sprawdzenie

Zapobiega to niechcące-
mu dotknięciu elementów
przewodzących prąd
Zapobiega dotknięciu ru-
chomego wirnika wentyla-
tora w komorze przyłącze-
niowej

Sprawdzić prawidłowe umie-
szczenie osłony

Zapobiega to niechcącemu
dotknięciu elementów prze-
wodzących prąd
Drzwi urządzenia:
Zabezpiecza operatora i ob-
szar zewnętrzny przed gorącą
parą
Łącznik magnetyczny (sensor
elektryczny drzwi):
Przy otwieraniu drzwi
urządzenia kończy pracę:
wirnika wentylatora (za-
trzymanie po kilku se-
kundach)
Element grzewczy
Rozprowadzenie środ-
ka czyszczącego w ra-
mach zautomatyzowa-
nego systemu czy-
szczenia komory pieca
Wzywa do zamknięcia
drzwi urządzenia

Sprawdzić prawidłowe umie-
szczenie panelu obsługi

44

Regularnie sprawdzać szybkę
na zarysowania, pęknięcia,
karby itp. i wymieniać w razie
występowania tych usterek
Sprawdzić magnetyczny wy-
łącznik drzwi przy niskiej tem-
peraturze:
Sposób postępowania:
Drzwi urządzenia otwarte
całkowicie
Nacisnąć Start
Wynik:
Nie może nastąpić żaden roz-
ruch silnika

3 Dla bezpieczeństwa
Poz.

Urządzenie zabezpie-
czające

Funkcja

Sprawdzenie

4

Blacha ruchoma w ko-
morze pieca, demon-
taż tylko za pomocą
narzędzi
Pozycja wentylacji
drzwi urządzenia

Zapobiega przed dostępem
do ruchomego wirnika wenty-
latora i zapewnia dobre roz-
prowadzanie ciepła
Zapobiega oparzeniom twarzy
i rąk obsługującego w razie
wydostawania się pary

Patrz 'Odblokowanie i zablo-

5

kowanie osłony wentylatora
na stronie 127'

W niskiej temperaturze spraw-
dzić położenie drzwi według
części ' Bezpieczne otwiera-

nie i zamykanie drzwi urzą-
dzenia na stronie 69'
Ochronny ogranicznik W przypadku przegrzania od- W przypadku błędu genero-
6
temperatury
łącza urządzenie
wany jest kod błędu
(bez
Bojler
(aby skasować ogranicznik
rysunku)
temperatury ochronnej skon-
Komora pieca
taktować się z autoryzowa-
nym serwisem)
Ponowne uruchomie- Po przerwie w dopływie ener- Bez
7
nie lub płukanie wy-
gii startuje zautomatyzowane
(bez
muszone po przerwie czyszczenie komory pieca
rysunku)
w dopływie energii, je- startuje ponownie w zdefinio-
śli w urządzeniu znaj- wanym stanie.
dował się środek czy-
szczący
Rozłącznik
Służy do przełączenia urzą-
Nie jest wymagane sprawdze-
8
dzenia w stan beznapięciowy nie przez osobę obsługującą.
(zainstalowa
podczas czyszczenia, napraw
ne na
i konserwacji oraz w przypad-
miejscu)
ku zagrożeń
Urządzenie odcinają- Służy do odcięcia urządzenia Nie jest wymagane sprawdze-
9
od zasilania gazem podczas
nie przez osobę obsługującą.
(zainstalowa ce gaz
czyszczenia, napraw i konser-
ne na
wacji oraz w przypadku za-
miejscu)
grożeń
Tylko przy ustawieniu Konstrukcyjnie ogranicza za- Sprawdzić, czy uchwyt jest
10
na podstawie z kółka- kres ruchów zespołu (podbu- podłączony
(bez
mi:
dowy wraz z urządzeniem)
rysunku)
Uchwyt

Podręcznik obsługi

45

3 Dla bezpieczeństwa

3.9 Wymagania stawiane personelowi, stanowiska pracy
Wymagania stawiane personelowi
W tabeli zestawiono kwalifikacje, wymagane do wykonywania poszczególnych ról. Jedna osoba, za-
leżnie od potrzeb i organizacji pracy może wykonywać kilka ról, o ile dla każdej z nich dysponuje wy-
maganymi kwalifikacjami.
Rola
Kucharz

Obsługujący

Wymagane kwalifikacje

Czynności

Posiada właściwe wykształcenie za- Wykonuje ważne czynności organizacyj-
wodowe
ne, jak np.
Zapoznany jest z krajowymi przepisa-
Wprowadzanie danych profili przyrzą-
mi i zarządzeniami dotyczącymi arty-
dzania
kułów żywnościowych i higieny
Edycja profili dostępnych w Książce
Musi udokumentować to według
kucharskiej
HACCP
Opracowywanie nowych profili piecze-
Jest wprowadzony w obsługę pieca
nia
konwekcyjno-parowego
Podejmowanie ustawień urządzenia
Poza tym wykonuje ewentualnie wszyst-
kie czynności obsługi.
Jest przyuczony
Wykonuje konkretne czynności obsługi,
jak np.
Jest wprowadzony w obsługę pieca
Załadunek pieca konwekcyjno-paro-
konwekcyjno-parowego
wego
Praca pod nadzorem
Uruchamianie profilu przyrządzania
Posiada znajomość zasad postępo-
Wyjmowanie produktów
wania przy obchodzeniu się z ciężki-
mi ładunkami
Czyszczenie pieca konwekcyjno-paro-
wego
Przezbrajanie pieca konwekcyjno-pa-
rowego, przykładowo zmiana pomię-
dzy stelażami zawieszanymi i bankie-
towymi
Mniejsze czynności konserwacyjne

Stanowiska pracy podczas eksploatacji
Stanowisko pracy dla personelu podczas eksploatacji znajduje się przed drzwiami urządzenia.
Stanowiska pracy przy czyszczeniu i konserwacji
Stanowiskiem pracy dla personelu przy czyszczeniu i konserwacji jest cały obszar urządzenia.

Podręcznik obsługi

46

3 Dla bezpieczeństwa

3.10 Osobiste wyposażenie ochronne
Eksploatacja
Czynność

Używane środki po-
mocnicze

Osobiste wyposażenie ochronne

Załadunek / wyładunek
produktów

Bez

Ubranie robocze zgodnie z krajowymi normami i
dyrektywami (w Niemczech BGR 111) do pracy w
kuchniach, w szczególności:
Odzież ochronna
Rękawice termoochronne (w Unii Europejskiej
według En 407)
Buty ochronne

Manipulowanie czujni-
kiem temperatury rdze-
nia produktu

Bez

Ubranie robocze zgodnie z krajowymi normami i
dyrektywami (w Niemczech BGR 111) do pracy w
kuchniach, w szczególności:
Odzież ochronna
Rękawice termoochronne (w Unii Europejskiej
według En 407)

Demontaż i montaż ele-
mentów

Narzędzia i wyposa-
żenie dodatkowe
w zależności od
czynności

Ubranie robocze zgodnie z krajowymi normami i
dyrektywami (w Niemczech BGR 111) do pracy w
kuchniach, w szczególności:
Odzież ochronna
Rękawice termoochronne (w Unii Europejskiej
według En 407)
Buty ochronne

Podręcznik obsługi

47

3 Dla bezpieczeństwa
Czyszczenie
Czynność

Stosowany środek czy- Osobiste wyposażenie ochronne
szczący

Całkowicie zautoma-
tyzowane czyszcze-
nie komory pieca
z zasilaniem środ-
kiem czyszczącym
z podłączonych ka-
nistrów
Półautomatyczne
czyszczenie komory
pieca
Ręczne czyszczenie
komory pieca
Obchodzenie się z
butelkami do spryski-
wania
Obchodzenie się z
kanistrami ze środka-
mi czyszczącymi
Sporządzanie goto-
wego do użytku roz-
tworu z koncentratu

Elementy wyposażenia ochronnego zależą od
ConvoClean forte
stosowanego środka czyszczącego:
ConvoClean new
Ochrona dróg oddechowych
ConvoCare K (kon-
Okulary ochronne
centrat)
Rękawice ochronne
Odzież ochronna/fartuch
Dokładniejsza specyfikacja tych elementów za-
warta jest w kartach charakterystyki produktu nie-
bezpiecznego WE poszczególnych środków czy-
szczących, które w aktualnej wersji można otrzy-
mać od producenta.
Przestrzegać zapisów na etykietach środków
czyszczących.

W pełni zautomaty-
zowane czyszczenie
komory pieca z dozo-
waniem indywidual-
nym
Postępowanie z bu-
telkami do dozowa-
nia indywidualnego
środka czyszczącego

ConvoClean forte S
ConvoClean new S
ConvoCare S

Czyszczenie podwój-
nych drzwi szklanych

Stosowany w gospo-
darstwie domowym
środek do czyszczenia
szyb
Czyszczenie elementów Zwykły środek czy-
konstrukcyjnych i akce- szczący stosowany
soriów według odpo-
w domu, nieszkodliwy
wiednich instrukcji
dla skóry, bez zasad,
o neutralnym pH i za-
pachu
Czyszczenie zewnętrz- Stosowany w gospo-
nej obudowy urządzenia darstwie domowym
oczyszczacz do stali
szlachetnej

Podręcznik obsługi

48

Przestrzegać informacji podanych przez odpo-
wiedniego producenta środków czyszczących
Przestrzegać informacji podanych przez odpo-
wiedniego producenta środków czyszczących

Przestrzegać informacji podanych przez odpo-
wiedniego producenta środków czyszczących

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4

Sposób postępowania podczas pieczenia

Cel niniejszego rozdziału
W tym podrozdziale objaśniamy załadunek pieca konwekcyjno-parowego. Przedstawiamy sposób po-
stępowania z piecem konwekcyjno-parowym podczas przyrządzania i regenerowania.
W ,,instrukcjach podstawowych procesów podczas przyrządzania potraw" krok po kroku przechodzimy
przez procesy przyrządzania i regenerowania. W tym miejscu nie ma dokładnych informacji na temat
manipulacji częściami urządzenia ani obsługi oprogramowania.
Aby zapoznać się z obsługą oprogramowania i poszczególnymi procesami należy przeczytać instruk-
cję obsługi pieca konwekcyjno-parowego.
W ,,instrukcjach postępowania z urządzeniem podczas przyrządzania" objaśniamy prawidłowe postę-
powanie z piecem konwekcyjno-parowym i odpowiednimi akcesoriami.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Podstawowe zasady załadunku pieca konwekcyjno-parowego
Instrukcje podstawowych procesów podczas przyrządzania potraw
Instrukcje postępowania z urządzeniem podczas przyrządzania

Podręcznik obsługi

49

Strona
50
55
66

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.1 Podstawowe zasady załadunku pieca konwekcyjno-parowego
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Umieszczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.10
Umieszczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.20
Pojemność załadunku pieca konwekcyjno-parowego

Podręcznik obsługi

50

Strona
51
52
53

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.1.1

Umieszczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.10

Pojemnik gastronomiczny (GN) / blachy rozmiarów 1/1, 1/2; ruszt; w szynach ceowych (wersja standardowa)
Reguły obsługi
Pojemniki lub ruszt trzeba wsunąć pomiędzy
oba ramiona danej szyny ceowej (1) do ogra-
nicznika.
Pojemnik lub ruszt należy wsuwać do szyn
ceowych na równej wysokości po lewej i pra-
wej stronie.
Pojemniki, blachy lub ruszt nie mogą być
umieszczane na górnej stopce szyny ceowej.
Na ruszcie nie należy stawiać żadnych pojem-
ników.

Blacha, wymiar piekarniczy 600 × 400, na szynach kątowych (wersja piekarnicza)
Reguły obsługi
Blacha musi zostać wsunięta na stopkę danej
szyny kątowej (1) do ogranicznika.
Blacha musi być wsunięta na szyny kątowe na
równej wysokości po lewej i prawej stronie.
Na blasze nie należy stawiać żadnych pojem-
ników.

Podręcznik obsługi

51

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.1.2

Umieszczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.20

Pojemnik gastronomiczny (GN) / blachy rozmiarów 2/1, 1/1; ruszt; w szynach ceowych (wersja standardowa)
Reguły obsługi
Pojemniki lub ruszt trzeba wsunąć pomiędzy
oba ramiona danej szyny ceowej (1) do ogra-
nicznika.
Pojemnik lub ruszt należy wsuwać do szyn
ceowych na równej wysokości po lewej i pra-
wej stronie.
Pojemniki, blachy lub ruszt nie mogą być
umieszczane na górnej stopce szyny ceowej.
Na ruszcie nie należy stawiać żadnych pojem-
ników.

Blacha, wymiar piekarniczy 600 × 400, na szynach kątowych (wersja piekarnicza)
Reguły obsługi
Blacha musi zostać wsunięta na stopkę danej
szyny kątowej (1) do ogranicznika.
Blacha musi być wsunięta na szyny kątowe na
równej wysokości po lewej i prawej stronie.
Na blasze nie należy stawiać żadnych pojem-
ników.

Podręcznik obsługi

52

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.1.3

Pojemność załadunku pieca konwekcyjno-parowego

Maksymalna masa załadunku podczas przyrządzania
C4 ES / EB

6.10

10.10 10.20

30
15

60
15

50
15

6.10

Dotyczy pojemników gastronomicznych i standardowych
blach piekarskich
Maksymalna masa załadunku na urządzenie
Maksymalna masa załadunku na półkę

6.20

6.20

10.10 10.20

[kg]
[kg]

9
1.5

18
1.5

15
1.5

30
1.5

[szt.]
[g]

20
360

33
360

32
360

57
360

6.20

10.10 10.20

[kg]
[kg]

100
15

Maksymalna masa załadunku podczas regenerowania
C4 ES / EB
Dotyczy pojemników gastronomicznych i standardowych
blach piekarskich
Maksymalna masa załadunku na urządzenie
Maksymalna masa załadunku na nośnik wsadu, poj. gastr.
1/1 (65 mm)
Dotyczy talerzy ? 32 cm
Maksymalna liczba talerzy na urządzenie
Maksymalna masa załadunku na talerz

Maksymalna liczba nośników wsadu przy przyrządzaniu i regenerowaniu potraw
C4 ES / EB

6.10

Stelaż zawieszany dla pojemników gastronomicznych 1/1, odległość półek 68 mm
Liczba pojemników gastronomicznych / blach
[szt.]
7
14
Liczba pojemników gastronomicznych / blach przy pełnym
[szt.]
6
12
wykorzystaniu odległości półek
Stelaż bankietowy dla pojemników gastronomicznych 1/1; odległość półek 67 mm
Liczba pojemników gastronomicznych / blach
[szt.]
6
12
Stelaż zawieszany dla pojemników gastronomicznych 2/1, odległość półek 68 mm
Liczba pojemników gastronomicznych / blach
[szt.]
7
Liczba pojemników gastronomicznych / blach przy pełnym
[szt.]
6
wykorzystaniu odległości półek
Stelaż bankietowy dla pojemników gastronomicznych 2/1; odległość półek 67 mm
Liczba pojemników gastronomicznych / blach
[szt.]
6
Stelaż zawieszany do wielkości piekarniczej 600 × 400, odległość półek 94 mm
Liczba blach
[szt.]
5
10
Stelaż bankietowy do wielkości piekarniczej 600 × 400, odległość półek 81 mm
Liczba blach
[szt.]
5
Stojak na talerze, odstęp pierścieni 66 mm
Liczba talerzy, średnica maks. 32 cm
[szt.]
20
33
Stojak na talerze, odstęp pierścieni 79 mm
Liczba talerzy, średnica maks. 32 cm
[szt.]
15
27

11
10

22
20

10

20

-

11
10

-

10

8

16

8

-

32

57

26

48

Maksymalna liczba nośników produktu przy wędzeniu
C4 ES / EB

6.10

6.20

Stelaż zawieszany dla pojemników gastronomicznych 1/1, odległość półek 68 mm
Liczba pojemników gastronomicznych / blach
[szt.]
6
12
Podręcznik obsługi

53

10.10 10.20
10

20

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
C4 ES / EB

6.10

6.20

Liczba pojemników gastronomicznych / blach przy pełnym
[szt.]
5
10
wykorzystaniu odległości półek
Stelaż zawieszany dla pojemników gastronomicznych 2/1, odległość półek 68 mm
Liczba pojemników gastronomicznych / blach
[szt.]
6
Liczba pojemników gastronomicznych / blach przy pełnym
[szt.]
5
wykorzystaniu odległości półek

10.10 10.20
9

18

-

10
9

Najniższy poziom wsuwany stelaży zawieszanych, ze względu na szufladę wędzarniczą musi pozos-
tać wolny i nie może być zajęty.

Podręcznik obsługi

54

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.2 Instrukcje podstawowych procesów podczas przyrządzania potraw
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Włączanie i wyłączanie pieca konwekcyjno-parowego
Sposób przyrządzania
Wędzenie

Podręcznik obsługi

55

Strona
56
59
60
62

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.2.1 Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Dla bezpieczeństwa własnego i współpracowników
Zanim personel po raz pierwszy rozpocznie pracę z piecem konwekcyjno-parowym należy zapoznać
się z treścią rozdziału " Dla bezpieczeństwa na stronie 23 " i podjąć odpowiednie postanowienia.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się z wymienionymi w tym
podrozdziale zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i o ich bezwzględnym przestrzeganiu.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się ze wskazówkami bez-
pieczeństwa wymienionymi w tym podrozdziale oraz w następnych instrukcjach i o podejmowaniu wy-
mienionych w nich środków zapobiegawczych.
Osobiste wyposażenie ochronne personelu
Poinstruować personel o noszeniu osobistego wyposażenia ochronnego wymienionego dla danych
prac w podrozdziale " Dla Waszego bezpieczeństwa " , rozdział " Osobiste wyposażenie ochronne na
stronie 47 " .
Postępowanie w przypadku wykrycia zapachu gazu
Po stwierdzeniu obecności zapachu gazu koniecznie przestrzegać:
Natychmiast przerwać zasilanie gazem.
Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
Nie obsługiwać żadnych elektrycznych urządzeń. Unikać iskrzenia.
Ewakuować budynek.
Poinformować dostawcę gazu lub straż pożarną o numerze telefonu poza strefą zagrożenia.
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń stołowych
W celu uniknięcia zagrożeń podczas eksploatacji należy przestrzegać poniższych zasad:
Króciec wentylacyjny i wylotowy oraz króciec napowietrzający na górze urządzenia oraz otwory na-
powietrzające w spodzie urządzenia nie mogą być zakrywane, zastawiane ani blokowane.
Stelaże zawieszane muszą być zablokowane.
Nośniki wsadu muszą być wsunięte prawidłowo, zgodnie z zasadami na górze Strona 51 w urzą-
dzeniu rozmiaru X.10 lub na górze Strona 52 w urzązeniu rozmiaru X.20.
Blacha ruchoma musi być prawidłowo zablokowana.
Dodatkowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń stołowych na ruchomych podstawach
Aby uniknąć zagrożeń podczas pracy urządzeń na podstawach z kółkami należy przestrzegać nastę-
pujących zasad:
Podczas pracy urządzeń hamulce ustalające kółek przednich muszą być zawsze zablokowane.
Blokadę kółek kontrolować codziennie, przed rozpoczęciem pracy.
Gorące powierzchnie

Zagrożenie oparzeniami wskutek wysokiej temperatury w komorze pieca i przy wewnętrznej stronie
drzwi urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się lub znajdowały w komorze podczas przyrządzania, może
prowadzić do oparzeń.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.

Podręcznik obsługi

56

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Gorąca para / opary

Zagrożenie oparzeniami przez gorącą parę i opary
Wydobywająca się para i opary mogą prowadzić do oparzeń twarzy, rąk, stóp i nóg.
Przy otwieraniu drzwi urządzenia zawsze stosować pozycję wentylacji zgodnie z instrukcją
bezpiecznego otwierania drzwi i w żadnym przypadku nie wstawiać głowy do komory pieca.
W przypadku sztucznego schładzania komory pieca funkcją 'Cool down', przy otwartych drzwiach
urządzenia, odsunąć się, ponieważ wyleci gorąca para i opary.
Przerwanie łańcucha chłodniczego

Zagrożenie skażeniem mikrobiologicznym środków spożywczych przez przerwanie łańcucha
chłodniczego
Przy przedwczesnym załadowaniu komory pieca i przy przerwaniu przyrządzania może nastąpić
przerwanie łańcucha chłodniczego ochłodzonych produktów spożywczych.
W harmonogramie załadunku, np. przy wyborze momentu uruchomienia programu przyrządzania
zwrócić uwagę na utrzymanie łańcucha chłodniczego.
Nie używać nigdy urządzenia do przechowywania przyrządzanych produktów.
Nigdy nie przerywać specjalnie przyrządzania.
Po ponownym uruchomieniu urządzenia po przerwie w zasilaniu prądem uwzględnić czas powrotu
do normalnego stanu pod kątem stanu produktu.
Przyrządzanie w niskiej temperaturze ( & lt; 65 °C) może przeprowadzać tylko personel fachowy.
Przyrost mikroorganizmów w temperaturze 30-65 °C

Zagrożenie zepsuciem się produktów spożywczych w konsekwencji przyrostu mikroorganizmów
w gorącym środowisku (zakres temperatur 30-65 °C)
Podczas podtrzymywania temperatury lub gotowania produktów spożywczych w niskiej temperaturze,
załadunek komory pieca zimnymi produktami może spowodować obniżenie temperatury w komorze
do tego stopnia, że może wystąpić krytyczny przyrost liczby mikroorganizmów.
Nie umieszczać w urządzeniu zimnych produktów spożywczych podczas gotowania niskiej
temperaturze lub podtrzymywania temperatury dań.
Przed gotowaniem w niskiej temperaturze zmniejszyć liczbę mikroorganizmów na produktach, np.
poprzez ich opieczenie.
Przyrządzanie w niskiej temperaturze ( & lt; 65 °C) zlecać tylko specjalistom.
Wydostający się gaz

Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane przez wydostający się gaz
W razie zapłonu wydostający się gaz może spowodować wybuch.
Nie poruszać urządzeniem podczas pracy.
W przypadku urządzeń na kołach z elastycznym wężem przyłączeniowym sprawdzić, czy dla
zabezpieczenia mechanicznego maszyny, podłączony jest uchwyt, ograniczający zakres ruchu
podstawy wraz z urządzeniem.

Podręcznik obsługi

57

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Niedobór tlenu

Niebezpieczeństwo uduszenia z powodu braku powietrza do oddychania
Niedostateczna wentylacja w miejscu ustawienia może podczas pracy urządzenia spowodować
uduszenie.
Nie przemieszczać dolnej części urządzenia.
Użytkować urządzenie tylko w bezwietrznym otoczeniu.
Upewnić się, że zainstalowane urządzenia napowietrzania i wentylacji są sprawne a monter
przestrzega przepisanych zasad wentylacji.
Zlecać konserwację urządzenia raz do roku

Podręcznik obsługi

58

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.2.2

Włączanie i wyłączanie pieca konwekcyjno-parowego

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z piecem konwekcyjno-parowym
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 56' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Włączenie pieca konwekcyjno-parowego
1.

Włączyć piec konwekcyjno-parowy.

2.

Sprawdzić, czy oświetlenie komory pieca świeci się, pod-
czas gdy urządzenie wykonuje autodiagnostykę.

3.

Odczekać do momentu aż oprogramowanie będzie goto-
we do eksploatacji.

Wyłączyć piec konwekcyjno-parowy po zakończeniu pracy
1.

Przeprowadzić niezbędne czyszczenie zgodnie z planem
czyszczenia i konserwacji.

2.

Wyłączyć piec konwekcyjno-parowy.

3.

Podeprzeć drzwi urządzenia w celu ulotnienia wilgotnoś-
ci.

Wyłączyć piec konwekcyjno-parowy przed dłuższymi przerwami w eksploatacji
Przed dłuższymi przerwami zakładowymi wyłączać wodę i prąd na stanowisku pracy.

Podręcznik obsługi

59

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.2.3

Sposób przyrządzania

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z piecem konwekcyjno-parowym
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 56' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Załadunek i wyładunek produktów

70

Załadunek stelażu bankietowego produktem

72

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym

79

Umieszczanie i wyjmowanie czujników temperatury rdzenia produktów

84

Stosowanie pamięci USB

85

Zasady
Załadunek pieca konwekcyjno-parowego talerzami dozwolony jest wyłącznie podczas regenerowania.
Warunki
Operator jest do tego stopnia zaznajomiony z obsługą oprogramowania, że potrafi otworzyć profile
przyrządzania odpowiednio do wsadu lub wprowadzić i uruchomić nowe profile. (patrz instrukcja
obsługi)
Piec konwekcyjno-parowy i zastosowany osprzęt są oczyszczone prawidłowo.
W komorze pieca nie ma obcych elementów.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
Sitko umieszczone prawidłowo na odpływie komory pieca.
Wewnętrzne, szklane drzwi są prawidłowo zablokowane.
Blacha ruchoma jest prawidłowo zablokowana.
Klapka USB zakrywa port USB.
W przypadku ustawienia urządzenia na otwartej podstawie: w podstawie nie ma żadnych gorą-
cych, parujących produktów żywnościowych.
Przy zastosowaniu stelaży zawieszanych:
Stelaże zawieszane są zamontowane i zablokowane.
Przygotowano wsad do załadunku pieca konwekcyjno-parowego.
Przy zastosowaniu stelaży bankietowych:
Stelaże zawieszane są zdemontowane.
Rama wjazdowa dla stelażu bankietowego zamontowana w stelażu bankietowym.
Czujnik do mierzenia temperatury rdzenia jest przechowywany w uchwycie.
Przygotowano wsad do załadunku pieca konwekcyjno-parowego na stelażu bankietowym lub sto-
jaków na talerze na wózku bankietowym.

Podręcznik obsługi

60

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Sposób przyrządzania
1.

Otworzyć profil przyrządzania z książki kucharskiej lub
wprowadzić nowy.

2.

Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

3.

Otworzyć drzwi urządzenia.

4.

Załadować piec konwekcyjno-parowy przygotowanym
wsadem.

5.

Zamknąć ponownie drzwi urządzenia.

6.

Uruchomić proces przyrządzania.

7.

Odczekać do zakończenia procesu przyrządzania.

8.

Po zakończeniu procesu przyrządzania słychać sygnał
dźwiękowy.
Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

9.

Otworzyć drzwi urządzenia.

10.

Wyjmować wsad.

11.

Zamknąć ponownie drzwi urządzenia.

Podręcznik obsługi

61

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.2.4

Wędzenie

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z piecem konwekcyjno-parowym
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 56' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Otworzyć drzwi urządzenia

Zagrożenie poparzeniem w związku z zapłonem materiału wędzarniczego i spalin, zagrożenie
dolegliwościami dróg oddechowych po inhalacji dymu
Powietrze wpływające do komory pieca może powodować wybuchowy zapłon materiału
wędzarniczego lub spalin, inhalacja dymu może spowodować dolegliwości dróg oddechowych.
W żadnym wypadku nie otwierać drzwi urządzenia podczas wędzenia.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Napełnić szufladę do wędzenia, założyć ją i zdjąć.

89

Załadunek i wyładunek produktów

70

Stosowanie pamięci USB

85

Warunki
Operator jest do tego stopnia zaznajomiony z obsługą oprogramowania, że potrafi otworzyć profile
przyrządzania odpowiednio do wsadu lub wprowadzić i uruchomić nowe profile przyrządzania
w formie wędzenia. (patrz instrukcja obsługi)
Piec konwekcyjno-parowy i zastosowany osprzęt są oczyszczone prawidłowo.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
Wewnętrzne, szklane drzwi są prawidłowo zablokowane.
Szuflada do wędzenia jest wypełniona prawidłowo przygotowana.
Blacha ruchoma jest prawidłowo zablokowana.
Stelaże zawieszane są zamontowane i zablokowane.
Klapka USB zakrywa port USB.
W przypadku ustawienia urządzenia na otwartej podstawie: w podstawie nie ma żadnych gorą-
cych, parujących produktów żywnościowych.
Przygotowano wsad do załadunku pieca konwekcyjno-parowego.
Wędzenie, jeżeli profil przyrządzania obejmuje tylko wędzenie.
1.

Otworzyć profil przyrządzania z książki kucharskiej lub
wprowadzić nowy.

2.

Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

Podręcznik obsługi

62

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
3.

Otworzyć drzwi urządzenia.

4.

Założyć przygotowaną szufladę do wędzenia.

5.

Załadować piec konwekcyjno-parowy przygotowanym
wsadem.
Najniższy poziom wsuwany, ze względu na szufladę do
wędzenia musi pozostać wolny i nie może być zajęty.

6.

Zamknąć ponownie drzwi urządzenia.

7.

Uruchomić proces wędzenia.

8.

Odczekać do zakończenia procesu wędzenia.

9.

Po zakończeniu procesu wędzenia słychać sygnał dźwię-
kowy.
Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

10.

Otworzyć drzwi urządzenia.

11.

Wyjąć uwędzony produkt.

12.

Wyjąć szufladę do wędzenia.

13.

Zamknąć ponownie drzwi urządzenia.

Wędzenie, jeżeli profil przyrządzania obejmuje tylko wędzenie.
1.

Otworzyć profil przyrządzania z książki kucharskiej lub
wprowadzić nowy.

2.

Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

Podręcznik obsługi

63

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
3.

Otworzyć drzwi urządzenia.

4.

5.

Załadować piec konwekcyjno-parowy przygotowanym
wsadem.
Najniższy poziom wsuwany, ze względu na zakładaną
później szufladę do wędzenia musi pozostać wolny i nie
może być zajęty.
Zamknąć ponownie drzwi urządzenia.

6.

Uruchomić proces przyrządzania.

7.

Odczekać do zakończenia procesu przyrządzania.

8.

Po zakończeniu kroków przyrządzania poprzedzających
wędzenie rozbrzmiewa sygnał.
Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania:
Komora pieca jest schładzana poprzez ,,Cool down".
Wygenerowane zostaje żądanie założenia szuflady
wędzarniczej.

9.

Otworzyć drzwi urządzenia.

10.

Założyć przygotowaną szufladę do wędzenia.

11.

Zamknąć ponownie drzwi urządzenia.

12.

Uruchomić proces wędzenia.

13.

Odczekać do zakończenia procesu wędzenia.

14.

Po zakończeniu procesu wędzenia słychać sygnał dźwię-
kowy.
Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

15.

Otworzyć drzwi urządzenia.

Podręcznik obsługi

64

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
16.

Wyjąć uwędzony produkt.

17.

Wyjąć szufladę do wędzenia.

18.

Zamknąć ponownie drzwi urządzenia.

Podręcznik obsługi

65

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3 Instrukcje postępowania z urządzeniem podczas przyrządzania
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Załadunek i wyładunek produktów
Załadunek stelażu bankietowego produktem
Wyjęcie produktu ze stelażu bankietowego
Zakładanie ramy wjazdowej dla stelażu bankietowego
Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym
Umieszczanie i wyjmowanie czujników temperatury rdzenia produktów
Stosowanie pamięci USB
Demontaż i montaż stelaży zawieszanych
Napełnić szufladę do wędzenia, założyć ją i zdjąć.

Podręcznik obsługi

66

Strona
67
69
70
72
75
77
79
84
85
86
89

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.1 Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Dla bezpieczeństwa własnego i współpracowników
Zanim personel po raz pierwszy rozpocznie pracę z piecem konwekcyjno-parowym należy zapoznać
się z treścią rozdziału " Dla bezpieczeństwa na stronie 23 " i podjąć odpowiednie postanowienia.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się z wymienionymi w tym
podrozdziale zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i o ich bezwzględnym przestrzeganiu.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się ze wskazówkami bez-
pieczeństwa wymienionymi w tym podrozdziale oraz w następnych instrukcjach i o podejmowaniu wy-
mienionych w nich środków zapobiegawczych.
Osobiste wyposażenie ochronne personelu
Poinstruować personel o noszeniu osobistego wyposażenia ochronnego wymienionego dla danych
prac w podrozdziale " Dla Waszego bezpieczeństwa " , rozdział " Osobiste wyposażenie ochronne na
stronie 47 " .
Postępowanie w przypadku wykrycia zapachu gazu
Po stwierdzeniu obecności zapachu gazu koniecznie przestrzegać:
Natychmiast przerwać zasilanie gazem.
Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
Nie obsługiwać żadnych elektrycznych urządzeń. Unikać iskrzenia.
Ewakuować budynek.
Poinformować dostawcę gazu lub straż pożarną o numerze telefonu poza strefą zagrożenia.
Postępowanie z dużymi ciężarami
Poinstruować pracowników o tym, że unoszenie ciężkich pojemników i przesuwanie ciężkich wózków
bankietowych może powodować zmęczenie, dyskomfort oraz uszkodzenia aparatu ruchowego.
Gorące powierzchnie

Zagrożenie oparzeniami wskutek wysokiej temperatury w komorze pieca i przy wewnętrznej stronie
drzwi urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się lub znajdowały w komorze podczas przyrządzania, może
prowadzić do oparzeń.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Gorąca para / opary

Zagrożenie oparzeniami przez gorącą parę i opary
Wydobywająca się para i opary mogą prowadzić do oparzeń twarzy, rąk, stóp i nóg.
Przy otwieraniu drzwi urządzenia zawsze stosować pozycję wentylacji zgodnie z instrukcją
bezpiecznego otwierania drzwi i w żadnym przypadku nie wstawiać głowy do komory pieca.
W przypadku sztucznego schładzania komory pieca funkcją 'Cool down', przy otwartych drzwiach
urządzenia, odsunąć się, ponieważ wyleci gorąca para i opary.

Podręcznik obsługi

67

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Wilgotna posadzka kuchenna

Ryzyko poślizgu na wypływających skroplinach
Skropliny, wyciekające na posadzkę przy otwieraniu drzwi urządzenia mogą spowodować
poślizgnięcie się operatora przed urządzeniem.
Podłoże wokół urządzenia utrzymywać stale w suchym stanie.
Wydostający się gaz

Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane przez wydostający się gaz
W razie zapłonu wydostający się gaz może spowodować wybuch.
Nie poruszać urządzeniem podczas pracy.
W przypadku urządzeń na kołach z elastycznym wężem przyłączeniowym sprawdzić, czy dla
zabezpieczenia mechanicznego maszyny, podłączony jest uchwyt, ograniczający zakres ruchu
podstawy wraz z urządzeniem.
Niedobór tlenu

Niebezpieczeństwo uduszenia z powodu braku powietrza do oddychania
Niedostateczna wentylacja w miejscu ustawienia może podczas pracy urządzenia spowodować
uduszenie.
Nie przemieszczać dolnej części urządzenia.
Użytkować urządzenie tylko w bezwietrznym otoczeniu.
Upewnić się, że zainstalowane urządzenia napowietrzania i wentylacji są sprawne a monter
przestrzega przepisanych zasad wentylacji.
Zlecać konserwację urządzenia raz do roku

Podręcznik obsługi

68

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.2

Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Warunki
Przy umieszczeniu na stole roboczym urządzenie zabezpieczone jest przed przesuwaniem się.

Bezpieczne otwieranie drzwi urządzenia
1.

Przekręcić uchwyt drzwiowy w prawo.
Wynik:
Drzwi urządzenia przechodzą do pozycji wentylacji a uch-
wyt drzwiowy obraca się z powrotem do pozycji spoczyn-
kowej.

2.

Odczekać moment, aby upewnić się, że para może ujść
całkowicie.

3.

Przekręcić uchwyt drzwiowy w lewo i powoli otworzyć
drzwi urządzenia.

4.

W przypadku urządzeń z ogranicznikiem z prawej strony:
Otworzyć całkowicie drzwi urządzenia.
W przypadku urządzeń z drzwiami chowanymi:
Przesunąć drzwi urządzenia do tyłu, wzdłuż boku pieca.

Bezpieczne zamykanie drzwi urządzenia
Przy urządzeniach stołowych z ogranicznikiem prawym:
Domknąć drzwi lekkim trzaśnięciem.
Przy urządzeniach stołowych z drzwiami chowanymi:
Pociągnąć drzwi urządzenia do przodu, wzdłuż boku pieca i domknąć je lekkim trzaśnięciem.

Podręcznik obsługi

69

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.3

Załadunek i wyładunek produktów

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Gorące płyny

Zagrożenie oparzeniami przez gorące płyny
Wylanie przyrządzanych płynnych produktów może prowadzić do oparzeń twarzy i rąk.
Zwracać uwagę przy załadunku na to, aby stelaże zawieszane były prawidłowo unieruchomione.
Przy załadunku przestrzegać maksymalnego ciężaru wsadu.
Stosować tylko pojemniki z odpowiednimi wymiarami: Wymiary GN w stelażach zawieszanych
z szynami ceowymi (wersja standardowa) lub wymiary piekarnicze w stelażach zawieszanych
z szynami kątowymi (wersja piekarnicza).
Nośniki wsadu wsuwać prawidłowo, zgodnie z zasadami na górze Strona 51 w urządzeniu
rozmiaru X.10 lub na górze Strona 52 w urządzeniu rozmiaru X.20.
Pojemniki z płynami lub z produktami upłynniającymi się podczas przyrządzania wstawiać tylko na
poziomach półek, które są widoczne dla wszystkich operatorów. Pojemniki z płynami lub z
produktami upłynniającymi się podczas przyrządzania wyjmować wyłącznie poziomo.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Załadunek pieca konwekcyjno-parowego produktem (stelaże zawieszane)
1.

Otworzyć drzwi urządzenia.

2.

Załadować żądane poziomy półek produktami do przyrzą-
dzenia.
Rozpoczynać przy tym od dołu.
Pojemniki, blachy i ruszty wsuwać zawsze do oporu.
Sprawdzić, czy pojemniki, blachy i ruszty zostały wsunię-
te prawidłowo, zgodnie z ,,Umieszczanie nośników wsadu
w urządzeniach rozmiaru X.10" na stronie 51 albo ,,Umie-

szczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.20"
na stronie 52.

Podręcznik obsługi

70

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Wyjmowanie przyrządzanego produktu (stelaże zawieszane)
1.

Otworzyć drzwi urządzenia.

2.

Wyjmować produkty poziomo.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie oparzeniami przez gorące
płyny
Przy zdejmowaniu nie wyciągać blach piekarskich
w stelażach zawieszanych zbyt daleko do przodu, po-
nieważ mogłyby wypaść.

Podręcznik obsługi

71

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.4

Załadunek stelażu bankietowego produktem

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Gorące płyny

Zagrożenie oparzeniami przez gorące płyny
Wylanie przyrządzanych płynnych produktów może prowadzić do oparzeń twarzy i rąk.
Zwracać uwagę na to, aby zabezpieczenie transportowe stelażu bankietowego było zblokowane
w momencie zakładania lub wyjmowania produktu.
Przy załadunku przestrzegać maksymalnego ciężaru wsadu.
Stosować tylko pojemniki z odpowiednimi wymiarami: Wymiary GN w stelażach zawieszanych
z szynami ceowymi (wersja standardowa) lub wymiary piekarnicze w stelażach zawieszanych
z szynami kątowymi (wersja piekarnicza).
Nośniki wsadu wsuwać prawidłowo, zgodnie z zasadami na górze Strona 51 w urządzeniu
rozmiaru X.10 lub na górze Strona 52 w urządzeniu rozmiaru X.20.
Pojemniki z płynami lub z produktami upłynniającymi się podczas przyrządzania wstawiać tylko na
poziomach półek, które są widoczne dla wszystkich operatorów. Pojemniki z płynami lub z
produktami upłynniającymi się podczas przyrządzania wyjmować wyłącznie poziomo.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Warunki załadunku produktem
Stelaż bankietowy jest prawidłowo oczyszczony.
Wózek bankietowy jest przygotowany.
Wszystkie hamulce ustalające wózka bankietowego są zablokowane.

Podręcznik obsługi

72

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Załadunek stelażu bankietowego produktem
1.

Nasunąć stelaż bankietowy z tyłu na wózek bankietowy.
Zwrócić uwagę na to, aby osie kół były prowadzone pod
żłobieniem wózka bankietowego.

2.

Wzębić zabezpieczenie transportowe.

3.

Unieść zabezpieczenie przed przepchnięciem tyłu stelażu
bankietowego i przechylić je w prawo.

Podręcznik obsługi

73

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
4.

Załadować stelaż bankietowy.
Rozpoczynać przy tym od dołu.
Przesuwać przy tym pojemniki, blachy lub ruszty za-
wsze do ogranicznika na drugim zabezpieczeniu przed
przepchnięciem.
Sprawdzić, czy pojemniki, blachy i ruszty zostały wsunię-
te prawidłowo, zgodnie z ,,Umieszczanie nośników wsadu
w urządzeniach rozmiaru X.10" na stronie 51 albo ,,Umie-

szczanie nośników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.20"
na stronie 52.

5.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie oparzeniami przez gorące
płyny
Zwrócić uwagę na to, aby nie ładować wózka bankie-
towego z obciążeniem na górze, ponieważ mógłby się
przechylić w ruchu.
Ponownie zablokować otwarte zabezpieczenie przed
przepchnięciem.

Załadunek piekarskiego stelażu bankietowego produktem
1.

2.

Ustawić piekarski stelaż bankietowy w taki sam sposób
jak standardowy stelaż bankietowy na wózku bankieto-
wym i zatrzasnąć zabezpieczenie transportowe. (patrz
'Załadunek stelażu bankietowego produktem' na stronie
73)
Załadować piekarski stelaż bankietowy.
Rozpoczynać przy tym od dołu.
Blachy wsuwać zawsze do oporu.
Sprawdzić, czy pojemniki, blachy i ruszty zostały wsu-
nięte prawidłowo, zgodnie z ,,Umieszczanie nośników
wsadu w urządzeniach rozmiaru X.10" na stronie 51
albo ,,Umieszczanie nośników wsadu w urządzeniach
rozmiaru X.20" na stronie 52.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie oparzeniami przez gorące
płyny
Zwrócić uwagę na to, aby nie ładować wózka bankie-
towego z obciążeniem na górze, ponieważ mógłby się
przechylić w ruchu.

Podręcznik obsługi

74

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.5

Wyjęcie produktu ze stelażu bankietowego

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Gorące płyny

Zagrożenie oparzeniami przez gorące płyny
Wylanie przyrządzanych płynnych produktów może prowadzić do oparzeń twarzy i rąk.
Zwracać uwagę na to, aby zabezpieczenie transportowe stelażu bankietowego było zblokowane
w momencie zakładania lub wyjmowania produktu.
Przy załadunku przestrzegać maksymalnego ciężaru wsadu.
Stosować tylko pojemniki z odpowiednimi wymiarami: Wymiary GN w stelażach zawieszanych
z szynami ceowymi (wersja standardowa) lub wymiary piekarnicze w stelażach zawieszanych
z szynami kątowymi (wersja piekarnicza).
Nośniki wsadu wsuwać prawidłowo, zgodnie z zasadami na górze Strona 51 w urządzeniu
rozmiaru X.10 lub na górze Strona 52 w urządzeniu rozmiaru X.20.
Pojemniki z płynami lub z produktami upłynniającymi się podczas przyrządzania wstawiać tylko na
poziomach półek, które są widoczne dla wszystkich operatorów. Pojemniki z płynami lub z
produktami upłynniającymi się podczas przyrządzania wyjmować wyłącznie poziomo.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Warunki wyjęcia produktu
Stelaż bankietowy jest bezpiecznie odstawiony w stosownym miejscu.
Jeżeli stelaż znajduje się nadal na wózku bankietowym obowiązuje następująca zasada:
Zabezpieczenie transportowe stelażu bankietowego jest zatrzaśnięte w wózku bankietowym.
Wszystkie hamulce ustalające wózka bankietowego są zablokowane.

Podręcznik obsługi

75

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Wyjąć produkt ze stelażu bankietowego
1.

Unieść zabezpieczenie przed przepchnięciem tyłu stelażu
bankietowego i przechylić je w prawo.

2.

Wyjmować produkty poziomo.

Wyjąć produkt z piekarskiego stelażu bankietowego
1.

Podręcznik obsługi

Wyjmować produkty poziomo.

76

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.6

Zakładanie ramy wjazdowej dla stelażu bankietowego

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Gorące powierzchnie

Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek wysokiej temperatury elementów wewnętrznych
i zewnętrznych urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się lub znajdowały w komorze podczas przyrządzania, może
prowadzić do oparzeń.
Odczekać do schłodzenia komory pieca do temperatury poniżej 60°C przed rozpoczęciem prac
z zakresu przezbrajania albo zastosować procedurę 'Cool down' komory pieca.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Demontaż i montaż stelaży zawieszanych

86

Wymagany osprzęt
Szyny wjazdowe
Warunki
Stelaże zawieszane są zdemontowane.
Drzwi urządzenia są otwarte.

Podręcznik obsługi

69

77

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Zakładanie ramy wjazdowej dla stelażu bankietowego
1.

Ustalić ramę wsuwaną w komorze pieca, nakładając ot-
wory na kątownikach stopek ramy wsuwanej na czopy
w dnie urządzenia.

2.

Wsunąć czujnik temperatury rdzenia produktu w uchwyt
spiralny po prawej stronie ramy wsuwanej.

Podręcznik obsługi

78

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.7

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Załadunek stelażu bankietowego produktem
Zakładanie ramy wjazdowej dla stelażu bankietowego

72
77

Wymagany osprzęt
Wózek bankietowy
Stelaż bankietowy lub stojak na talerze
Warunki
Rama wjazdowa dla stelażu bankietowego zamontowana w stelażu bankietowym.
Wysokość ustawienia pieca konwekcyjno-parowego została dostosowana do wysokości załadunku
wózka bankietowego. Rama wjazdowa umieszczona w komorze pieca oraz powierzchnia ustawie-
nia stelażu bankietowego na wózku bankietowym muszą znajdować się na tej samej wysokości, je-
śli wózek bankietowy zablokowany jest z piecem konwekcyjno-parowym.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Produkt jest przygotowany prawidłowo na stelażu bankietowym w wózku bankietowym:
Zabezpieczenie transportowe stelażu bankietowego jest zatrzaśnięte.
Zabezpieczenie przed przepchnięciem stelażu bankietowego jest zblokowane.

Podręcznik obsługi

79

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Załadunek wózkiem bankietowym
1.

Zwolnić hamulce wózka bankietowego i przesunąć wózek
przed piec konwekcyjno-parowy.

2.

Zablokować wózek bankietowy przy piecu konwekcyjnoparowym.
Nacisnąć przycisk pod uchwytem wózka bankietowe-
go w tył, aby blacha zatrzaskiwana z tyłu wózka
uniosła się.
Ponownie zwolnić przycisk, aby opuścić blachę i za-
blokować ją przy otworze komory pieca.

3.

Zablokować ponownie wszystkie kółka wózka bankieto-
wego.

4.

Zwolnić zabezpieczenie transportowe stelażu bankieto-
wego.

Podręcznik obsługi

80

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
5.

Wsunąć stelaż bankietowy z wózka do komory pieca.

6.

Zwolnić hamulce wózka bankietowego.

7.

Zwolnić blokadę wózka bankietowego przy otworze ko-
mory pieca i odjechać wózkiem.

8.

Zamknąć drzwi urządzenia.

Podręcznik obsługi

81

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Wyładunek wózkiem bankietowym
1.

Otworzyć drzwi urządzenia i przesunąć wózek przed piec
konwekcyjno-parowy.

2.

Zablokować wózek bankietowy przy piecu konwekcyjnoparowym.
Nacisnąć przycisk pod uchwytem wózka bankietowe-
go w tył, aby blacha zatrzaskiwana z tyłu wózka unios-
ła się.
Ponownie zwolnić przycisk, aby opuścić blachę i za-
blokować ją przy otworze komory pieca.

3.

Zablokować wszystkie kółka wózka bankietowego.

4.

Wyciągnąć stelaż z komory na wózek bankietowy.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie oparzeniami wskutek wyso-
kiej temperatury w komorze pieca i przy wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia oraz na stelażu bankietowym
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Wyciągnąć stelaż bankietowy z komory za uchwyty.

Podręcznik obsługi

82

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
5.

Wzębić zabezpieczenie transportowe.

6.

Zwolnić hamulce wózka bankietowego.

7.

Zwolnić blokadę wózka bankietowego przy otworze ko-
mory pieca i odjechać wózkiem.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie oparzeniami przez gorące
płyny
Przykrywać pojemniki z gorącymi płynami podczas
transportu.
Zwrócić uwagę, aby wózek bankietowy nie wywrócił
się razem ze stelażem. To zagrożenie zachodzi pod-
czas transportu wózka bankietowego na nierównym
podłożu lub przy uderzeniu w przeszkodę.

8.

Zablokować wszystkie kółka wózka bankietowego.

9.

Zamknąć drzwi urządzenia.

Podręcznik obsługi

83

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.8

Umieszczanie i wyjmowanie czujników temperatury rdzenia produktów

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Cel
Kiedy czujnik temperatury rdzenia produktu nie jest już potrzebny w danym procesie przyrządzania,
musi zostać schowany. Inaczej istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia czujnika.
Schowanie czujnika temperatury rdzenia produktu w urządzeniach stołowych
1.

Wsunąć czujnik temperatury rdzenia produktu w uchwyt
spiralny przy prawym zawieszeniu.
WSKAZÓWKA! Zwróć uwagę na prawidłowe prowadze-
nie kabla.
Kabel nie może być zakleszczony pomiędzy drzwiami
urządzenia i uszczelką higieniczną podczas zamykania
drzwi.

Wyjmowanie czujnika temperatury rdzenia w urządzeniach stołowych
Wyjąć czujnik temperatury rdzenia produktu z uchwytu spiralnego przy prawym zawieszeniu.

Podręcznik obsługi

84

69

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.9

Stosowanie pamięci USB

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Przeznaczenie klapki USB
Klapka USB zakrywa port USB, aby podczas przyrządzania potraw i czyszczenia do układu elektroniki
sterującej nie przeniknęła para wodna.
Podczas przyrządzania i czyszczenia nie może być wetknięta pamięć USB a port USB musi być za-
mknięte klapką.
Wetknąć pamięć USB
1.

Na panelu obsługi otworzyć osłonę klapkę portu USB.

2.

Wetknąć pamięć USB.
Jeśli pamięć USB jest za duża, należy zastosować do-
stępny w handlu kabel przejściowy.

Podręcznik obsługi

85

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.10 Demontaż i montaż stelaży zawieszanych
Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Gorące powierzchnie

Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek wysokiej temperatury elementów wewnętrznych
i zewnętrznych urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się lub znajdowały w komorze podczas przyrządzania, może
prowadzić do oparzeń.
Odczekać do schłodzenia komory pieca do temperatury poniżej 60°C przed rozpoczęciem prac
z zakresu przezbrajania albo zastosować procedurę 'Cool down' komory pieca.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Umieszczanie i wyjmowanie czujników temperatury rdzenia produktów

69
84

Warunki
Wszelkie nośniki wsadu i inne akcesoria wykorzystywane w przyrządzaniu potraw są wyjęte z ko-
mory pieca.

Podręcznik obsługi

86

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Demontaż stelażu zawieszanego
1.

Unieść (1) stelaż zawieszany i przechylić (2) go do komo-
ry pieca.

2.

Zwolnić klamrę z tyłu na górze stelażu zawieszanego.

3.

Nacisnąć (1) stelaż zawieszany do góry i wywiesić go (2).

Podręcznik obsługi

87

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Montaż stelażu zawieszanego
1.
2.

3.

Podręcznik obsługi

W celu demontażu obu podwieszanych stelaży postępo-
wać w sposób odwrotny do montażu.
Sprawdzić, czy klamry obu stelaży podwieszanych na gó-
rze i na dole są zablokowane i czy dzięki temu stelaże
są podwieszone odpowiednio.

Aby sprawdzić, czy oba stelaże zostały zawieszone
prawidłowo, wsunąć blachę.
Sprawdzić, czy blacha umieszczona jest na szynach
lub w nich prawidłowo, zgodnie z ,,Umieszczanie noś-
ników wsadu w urządzeniach rozmiaru X.10" na stro-
nie 51 albo ,,Umieszczanie nośników wsadu w urzą-
dzeniach rozmiaru X.20" na stronie 52.

88

4 Sposób postępowania podczas pieczenia

4.3.11 Napełnić szufladę do wędzenia, założyć ją i zdjąć.
Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 67' i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wpływające powietrze

Zagrożenie poparzeniem i spowodowaniem pożaru wskutek iskrzenia
Powietrze wpływające na gorący materiał wędzarniczy może spowodować wyrzucanie iskier.
Osłonę szuflady do wędzenia zdjąć dopiero po całkowitym schłodzeniu szuflady w miejscu
zabezpieczonym przed ogniem i wiatrem. Podczas wędzenia osłona musi znajdować się zawsze
na szufladzie.
Pozostałości ze spalania materiału wędzarniczego utylizować wyłącznie po schłodzeniu.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Materiał wędzarniczy
Jako materiał wędzarniczy stosować wyłącznie brykiety wiórowe przeznaczone do tego celu.
Producent zaleca krążki wędzarnicze marki ,,BRADLEY AROMABISQUETTEN", które można nabyć
w Internecie (http://www.bradleysmoker.com) lub w specjalistycznej dystrybucji.
Nie jest dozwolone używanie materiałów wędzarniczych, takich jak: luźna mączka drzewna, luźne wió-
ry, luźne trociny lub elementy drewniana.
Warunki
Komora pieca jest po ostatnim procesie zostaje schładzana do temperatury otoczenia.
lub
Podczas trwania profilu pieczenia oprogramowanie generuje żądanie założenia szuflady do wędze-
nia.
W takim przypadku oprogramowanie, przed żądaniem założenia szuflady automatycznie wykonuje
,,Cool down" celem schłodzenia komory pieca.
Nagrzewnica wędzarnicza jest zamontowana w komorze pieca.
Stelaże zawieszane są zamontowane i zablokowane.
Obudowa wraz z rusztem wędzarniczym i osłoną szuflady wędzarniczej są prawidłowo oczyszczo-
ne i osuszone.

Podręcznik obsługi

89

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Napełnianie szuflady do wędzenia
1.

Przy napełnianiu szuflady wędzarniczej umieścić maksy-
malnie 8 krążków wędzarniczych na ruszcie w szufladzie.

2.

Wsunąć osłonę na szufladę od tyłu, do ogranicznika.
Zwrócić uwagę na to, aby ramiona boczne obudowy
wprowadzone zostały do szczeliny osłony.

3.

Założyć uchwyt z przodu szuflady wędzarniczej.

Zakładanie szuflady do wędzenia
1.

Przytrzymać napełnioną szufladę do wędzenia za uchwyt
i wsunąć ją do ogranicznika na nagrzewnicę wędzarniczą
w komorze pieca.
Zwrócić uwagę na to, aby spirala grzewcza została wpro-
wadzona do otworu dla nagrzewnicy przy szufladzie do
wędzenia.

2.

Zdjąć uchwyt szuflady do wędzenia.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie oparzeniami wskutek wyso-
kiej temperatury w komorze pieca i przy wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia oraz przy szufladzie do wędze-
nia
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Po założeniu szuflady do wędzenia wyjąć uchwyt z ko-
mory pieca, aby przy wyciąganiu szuflady uchwyt był
zimny.

Podręcznik obsługi

90

4 Sposób postępowania podczas pieczenia
Wyjąć szufladę do wędzenia
1.

Założyć uchwyt szuflady do wędzenia i zdjąć ją z na-
grzewnicy.

2.

Pozostawić szufladę do wędzenia poza komorą pieca do
całkowitego schłodzenia w miejscu zabezpieczonym
przed ogniem i wiatrem.

3.

Opróżnić szufladę z pozostałości krążków wędzarniczych
i oczyścić dokładnie wszystkie jej elementy.

Podręcznik obsługi

91

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5

Sposób postępowania podczas czyszczenia

Cel niniejszego rozdziału
W tej części przedstawiamy zestawienie procesów czyszczenia, środków czyszczących i postępowa-
nia z nimi oraz plan czyszczenia. Przedstawiamy obsługę podczas czyszczenia pieca konwekcyjnoparowego i procedurę czyszczenia.
W ,,instrukcjach podstawowych procesów podczas czyszczenia" krok po kroku przechodzimy przez
różne procesy czyszczenia. W tym miejscu nie ma dokładnych informacji na temat manipulacji częś-
ciami urządzenia ani obsługi oprogramowania.
Aby zapoznać się z obsługą oprogramowania i poszczególnymi procesami należy przeczytać instruk-
cję obsługi pieca konwekcyjno-parowego.
W ,,instrukcjach postępowania z urządzeniem podczas czyszczenia" objaśniamy prawidłowe postępo-
wanie z piecem konwekcyjno-parowym i odpowiednimi akcesoriami.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Podstawowe informacje dotyczące czyszczenia pieca konwekcyjno-parowego
Instrukcje podstawowych procesów podczas czyszczenia
Instrukcje postępowania z urządzeniem podczas czyszczenia

Podręcznik obsługi

92

Strona
93
101
118

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.1 Podstawowe informacje dotyczące czyszczenia pieca konwekcyjnoparowego
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Strona
94
96
98
100

Proces czyszczenia
Plan czyszczenia
Środek czyszczący
Przygotowanie środków czyszczących

Podręcznik obsługi

93

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.1.1

Proces czyszczenia

Proces czyszczenia
Proces czyszczenia

Opis

Kryteria zastosowania

Czyszczenie komory
pieca bez użycia środ-
ków czyszczących

To proces w pełni zautomatyzo-
wany, w którym temperatura
i czas trwania sterowane są pro-
gramowo
Komora pieca płukana jest wodą,
bez użycia środków czyszczą-
cych

Pomiędzy poszczególnymi proce-
sami przygotowania produktów,
celem usunięcia bardzo delikat-
nych zabrudzeń lub zapachów
Po dłuższych przestojach inten-
sywnie czyszczonego pieca kon-
wekcyjno-parowego, celem np.
usunięcia kurzu

Całkowicie zautomaty-
zowane czyszczenie
komory pieca z podłą-
czonymi kanistrami
(ConvoClean w easy
Dial
lub
ConvoClean+ w easy-
Touch)

To proces w pełni zautomatyzo-
wany, w którym temperatura,
czas trwania, stosowanie środ-
ków czyszczących i płukanie ste-
rowane są programowo
Dozowaniem środków czyszczą-
cych steruje program, kierując je
z podłączonych kanistrów auto-
matycznie do komory pieca
W easyDial (ConvoClean):
Wymagany jest wybór jedne-
go z ośmiu skonfigurowanych
wstępnie profili przyrządzania
potraw (od CL1 do CL4 i od
CL1 do CL4d)
W easyTouch (ConvoClean+):
Wymagany jest wybór pozio-
mu czyszczenia (od 1 do 4)
Wymagany jest wybór czasu
trwania czyszczenia (eko,
standard, ekspres)
Opcjonalnie można dodać de-
zynfekcję parową i/lub osu-
szanie komory pieca

Codzienne czyszczenie po za-
kończeniu procesów wszystkich
procesów przyrządzania w da-
nym dniu
Przed pierwszym uruchomieniem
pieca konwekcyjno-parowego,
aby usunąć wszystkie zanieczy-
szczenia transportowe, powstałe
podczas ustawiania i montażu
w komorze pieca
Po zakończeniu konserwacji pie-
ca konwekcyjno-parowego aby
usunąć wszystkie zanieczyszcze-
nia w komorze pieca

W pełni zautomatyzo-
wane czyszczenie ko-
mory pieca z dozowa-
niem indywidualnym
(ConvoClean w easy
Dial
lub
ConvoClean+ w easy-
Touch)

To proces w pełni zautomatyzo-
wany, w którym temperatura,
czas trwania, stosowanie środ-
ków czyszczących i płukanie ste-
rowane są programowo
Środki czyszczące wprowadzane
są do komory pieca z butelek do
dozowania indywidualnego przez
operatora, po wygenerowaniu od-
powiedniego żądania przez sys-
tem.
W easyDial (ConvoClean):
Wymagany jest wybór jedne-
go z ośmiu skonfigurowanych
wstępnie profili przyrządzania
potraw (od CL1 do CL4 i od
CL1 do CL4d)
W easyTouch (ConvoClean+):
Wymagany jest wybór pozio-
mu czyszczenia (od 1 do 4)
Wymagany jest wybór czasu
trwania czyszczenia (eko,
standard, ekspres)
Opcjonalnie można dodać de-
zynfekcję parową i/lub osu-
szanie komory pieca

Codzienne czyszczenie po za-
kończeniu procesów wszystkich
procesów przyrządzania w da-
nym dniu
Przed pierwszym uruchomieniem
pieca konwekcyjno-parowego,
aby usunąć wszystkie zanieczy-
szczenia transportowe, powstałe
podczas ustawiania i montażu
w komorze pieca
Po zakończeniu konserwacji pie-
ca konwekcyjno-parowego aby
usunąć wszystkie zanieczyszcze-
nia w komorze pieca

Podręcznik obsługi

94

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Proces czyszczenia

Opis

Kryteria zastosowania

Półautomatyczne czy-
szczenie komory pieca

To proces półautomatyczny,
w którym temperatura i czas
trwania poszczególnych faz czy-
szczenia sterowane są progra-
mowo
Środki czyszczące wstrzykiwane
są do komory pieca ręcznie
Komorę pieca wypłukuje się ręcz-
nie, za pomocą spryskiwacza
ręcznego

Codzienne czyszczenie po za-
kończeniu procesów wszystkich
procesów przyrządzania w da-
nym dniu
Dla wykończenia po zakończeniu
w pełni zautomatyzowanego czy-
szczenia komory pieca, jeżeli nie
wszystkie zabrudzenia zostały
usunięte
Przed pierwszym uruchomieniem
pieca konwekcyjno-parowego,
aby usunąć wszystkie zanieczy-
szczenia transportowe, powstałe
podczas ustawiania i montażu
w komorze pieca
Po zakończeniu konserwacji pie-
ca konwekcyjno-parowego aby
usunąć wszystkie zanieczyszcze-
nia w komorze pieca

Do czyszczenia komory
pieca stosować wyłącz-
nie podłączony kanister
lub układ dozowania in-
dywidualnego
(tylko dla easyTouch,
profil czyszczenia Con-
voCare)

To proces w pełni zautomatyzo-
wany, w którym temperatura,
czas trwania, stosowanie środ-
ków płuczących i płukanie stero-
wane są programowo
Środek płuczący wprowadzony
jest do komory pieca w ramach
automatycznego dozowania
z podłączonych kanistrów lub po
wygenerowaniu odpowiedniego
żądania przez system - z butele-
czek dozowania indywidualnego.

Dla wykończenia po zakończeniu
w pełni zautomatyzowanego lub
półautomatycznego czyszczenia
komory pieca, jeżeli nie wszyst-
kie zabrudzenia zostały usunięte
W przypadku białego zadymienia
lub ciemnych przebarwień w ko-
morze pieca

Ręczne czyszczenie
komory pieca

To proces wyłącznie ręczny, bez
wsparcia oprogramowania
Komora pieca pozostaje nie-
ogrzana
Operator kontroluje czas od-
działywania środków czy-
szczących
Środki czyszczące wstrzykiwane
są do komory pieca ręcznie
Komorę pieca wypłukuje się ręcz-
nie, za pomocą spryskiwacza
ręcznego

Kiedy komora pieca jest schło-
dzona pomiędzy poszczególnymi
procesami przyrządzania potraw,
aby usunąć zabrudzenia lub za-
pachy
Dla wykończenia po zakończeniu
w pełni zautomatyzowanego lub
półautomatycznego czyszczenia
komory pieca, jeżeli nie wszyst-
kie zabrudzenia zostały usunięte
Do punktualnych procesów czy-
szczenia w komorze pieca, np.
odpływu komory pieca
W przypadku białego zadymienia
lub ciemnych przebarwień w ko-
morze pieca

Podręcznik obsługi

95

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.1.2

Plan czyszczenia

Przegląd
Poniższa ilustracja przedstawia gazowy piec konwekcyjno-parowy rozm. 6.10, reprezentujący wszyst-
kie stołowe urządzenia:
Poz.

Oznaczenie

1

Obudowa urządzenia, zewnątrz

2

Komora pieca

3

Wtykana uszczelka higieniczna

4

Podwójne drzwi szklane

5

Drzwi urządzenia

6

Wanna odciekowa

7

Odpływ komory pieca z sitkiem

8

Wanna odciekowa urządzenia

9

Sitko na osady

Czyszczenie codzienne
Co należy czyścić?
Komora pieca

Odpływ komory pieca

Obudowa urządzenia, zewnątrz

Podręcznik obsługi

Proces

Środek czyszczący

W ten sposób czyści się ko- ConvoClean new albo forte
morę pieca półautomatycz-
nie w przypadku urządzeń
z zawieszanym stelażem na
stronie 108
W ten sposób czyści się ko-
morę pieca półautomatycz-
nie w przypadku urządzeń
ze stelażem bankietowym na
stronie 110
W ten sposób czyści się komorę
pieca w sposób całkowicie zau-
tomatyzowany z podłączonymi
kanistrami na stronie 104
W ten sposób czyści się komorę
pieca w sposób całkowicie zau-
tomatyzowany z dozowaniem
indywidualnym na stronie 106
Usunąć resztki
Płukać, aby zapobiec za-
pchaniu
Spryskać środkiem czy-
szczącym i spłukać wodą

ConvoClean new albo forte
i
ConvoCare

Czyścić ręcznie miękką szmat-


Stosowany w gospodarstwie do-
mowym oczyszczacz do stali
szlachetnej

96

ConvoClean new S lub forte S
i
ConvoCare S
Samozwijalna myjka ręczna
ConvoClean new albo forte

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Co należy czyścić?

Proces

Środek czyszczący

Pojemniki, blachy, ruszty i inne
akcesoria wykorzystywane
w przyrządzaniu potraw

Polerować miękką nieszorst- Dostępny w handlu środek do
ką gąbką
mycia
Dodatkowo płukać wodą

Codzienna kontrola komory pie-
ca pod kątem widocznych zady-
mień lub ciemnych przebarwień
Czyszczenie tylko w razie po-
trzeby

Ręczne:
Spryskać na zimno
Poddać działaniu przez
10 min
Polerować miękką nie-
szorstką gąbką
Spłukać

lub

ConvoCare

Zastosowanie profilu czy-
szczenia ConvoCare (tylko
dla easyTouch)

Czyszczenie cotygodniowe
Co należy czyścić?

Proces

Podwójne drzwi szklane, wew-
nątrz

Czyszczenie podwójnych drzwi
szklanych na stronie 114

Komora pieca za blachą rucho-

Nakładana uszczelka higienicz-
na wokół drzwi urządzenia

Drzwi urządzenia, wanna odcie-
kowa drzwi i wanna odciekowa
urządzenia

Środek czyszczący

Stosowany w gospodarstwie do-
mowym środek do czyszczenia
szyb
W ten sposób czyści się komorę ConvoClean new albo forte
pieca za osłoną wentylatora na
stronie 115
Dostępny w handlu środek do
Zmywać ręcznie miękką
szmatką, wykonując okrężne mycia
ruchy
Dokładnie wycierać miękką
szmatką i czystą wodą
Osuszać miękką szmatką.
Uchylić drzwi w celu osusze-
nia uszczelki (nie domykać).
Czyścić ręcznie miękką
szmatką i środkiem czy-
szczącym
Dokładnie wycierać miękką
szmatką i czystą wodą
Osuszać miękką szmatką.

Siatka / wentylator, spód komory Czyścić ręcznie lekko wilgotną
pieca, lewa strona
szmatką

ConvoClean new albo forte

Dostępny w handlu środek do
mycia

Czyszczenie comiesięczne
Co należy czyścić?

Proces

Środek czyszczący

Intensywne czyszczenie wtyka-
nej uszczelki higienicznej

Intensywne czyszczenie wtyka-
nej uszczelki higienicznej na
stronie 117
Czyścić ręcznie miękką szmat-


Dostępny w handlu środek do
mycia

Podstawa (opcja)

Podręcznik obsługi

97

Stosowany w gospodarstwie do-
mowym oczyszczacz do stali
szlachetnej

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.1.3

Środek czyszczący

Środek czyszczący
Do czyszczenia pieca konwekcyjno-parowego i jego osprzętu używać wyłącznie wyspecyfikowanych
tu środków czyszczących.
Produkt

Zastosowanie

Sposób zastosowania

ConvoClean new
do lekkich zanieczyszczeń
Nie do czyszczenia pojemni-
ków, blach, rusztów lub in-
nych akcesoriów

Czyszczenie komory pieca
Ręcznie
Półautomatycznie

Butelka do spryskiwania

Automatyczne czyszczenie ko-
mory pieca

ConvoClean forte
do zanieczyszczeń od normal-
nych do silnych
Nie do czyszczenia pojemni-
ków, blach, rusztów lub in-
nych akcesoriów

Czyszczenie komory pieca
Ręcznie
Półautomatycznie

Podłączony do systemu czy-
szczenia kanister ze środkiem
czyszczącym pod piecem kon-
wekcyjno-parowym
Butelka do spryskiwania

ConvoCare K (koncentrat)

Do przygotowania gotowego do
użytku roztworu ConvoCare
o zdefiniowanym stosunku

ConvoCare
Środek do płukania dysz o zdefi-
niowanym stosunku mieszaniny
Nie do czyszczenia pojemni-
ków, blach, rusztów lub in-
nych akcesoriów

ConvoClean new S
do lekkich zanieczyszczeń
ConvoClean forte S
do zanieczyszczeń od normal-
nych do silnych
ConvoCare S

Automatyczne czyszczenie ko-
mory pieca

Automatyczne czyszczenie
komory pieca
Czyszczenie komory pieca
wyłącznie środkiem płuczą-
cym (tylko dla easyTouch,
profil czyszczenia ConvoCa-
re)

Podłączony do systemu czy-
szczenia kanister ze środkiem
czyszczącym pod piecem kon-
wekcyjno-parowym
Podłączony do systemu czy-
szczenia kanister ze środkiem
czyszczącym pod piecem kon-
wekcyjno-parowym

Ręczne czyszczenie uzupełnia-
jące komory pieca
Automatyczne czyszczenie ko-
mory pieca

Butelka do spryskiwania
Butelki do dozowania indywidul-
nego po 125 ml

Automatyczne czyszczenie ko-
mory pieca

Butelki do dozowania indywidul-
nego po 125 ml

Automatyczne czyszczenie
Butelki do dozowania indywidul-
komory pieca
nego po 125 ml
Czyszczenie komory pieca
wyłącznie środkiem płuczą-
cym (tylko dla easyTouch,
profil czyszczenia ConvoCa-
re)

Stosowany w gospodarstwie do- Pielęgnacja zewnętrznych ścian mowym oczyszczacz do stali
pieca konwekcyjno-parowego
szlachetnej

Podręcznik obsługi

98

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Produkt

Zastosowanie

Sposób zastosowania

Stosowany w gospodarstwie do- Czyszczenie podwójnych drzwi mowym środek do czyszczenia
szklanych
szyb
Zwykły środek czyszczący sto-
Czyszczenie elementów
sowany w domu, nieszkodliwy
konstrukcyjnych i akcesoriów
dla skóry, bez zasad, o neutral-
według odpowiednich in-
nym pH i zapachu
strukcji
Czyszczenie pojemników,
blach, rusztów i innych akce-
soriów do przyrządzania po-
traw
Postępowanie ze środkami czyszczącymi
Przy stosowaniu środka czyszczącego stosować środki ochrony indywidualnej.
Przestrzegać zapisów w rozdziale 'Środki ochrony indywidulnej na stronie 47' i aktualnych kart charak-
terystyki dołączonych do środków czyszczących ConvoClean forte, ConvoClean new, ConvoCare K
(koncentrat), ConvoClean forte S, ConvoClean new S oraz ConvoCare S.
Personel winien być okresowo instruowany przez użytkownika (przedsiębiorcę) pieca konwekcyjnoparowego.

Podręcznik obsługi

99

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.1.4

Przygotowanie środków czyszczących

Przygotowanie środków czyszczących
Forma przygotowania

Obsługa / postępowanie

Środek czyszczący

Butelka do spryskiwa-
nia

Nie pozostawiać nieużywanej butelki do
spryskiwania przez dłuższy czas pod ciśnie-
niem. Powoli odkręcić głowicę pompy, aby
mogło wydostać się sprężone powietrze.
Co tydzień płukać butelkę do spryskiwania.
Spłukiwać po każdym użyciu dyszę, przedłu-
żenie dyszy i króciec dyszy.
Nie przechowywać aerozoli ze środkami czy-
szczącymi w bezpośrednim pobliżu pieca kon-
wekcyjno-parowego, tylko w specjalnych ma-
gazynach, z dala od produktów spożywczych.

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

Kanistry

Podłączyć kanistry ze środkiem czyszczącym
do systemu czyszczącego pieca konwekcyj-
no-parowego.
Przed każdym w pełni zautomatyzowanym
czyszczeniem komory pieca sprawdzić, czy
poziomy napełnienia kanistrów środkami czy-
szczącymi są odpowiednie.
Nie przechowywać kanistrów zapasowych
ze środkami czyszczącymi w bezpośrednim
pobliżu pieca konwekcyjno-parowego, tylko
w specjalnych magazynach, z dala od produk-
tów spożywczych.

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

Convo Care K (koncentrat) wykorzystywać
wyłącznie do przygotowania gotowego do
użycia roztworu ConvoCare (w zdefiniowanym
stosunku) w pustym kanistrze.
Nie przechowywać kanistrów z Convo Care K
w bezpośrednim pobliżu pieca konwekcyjnoparowego, tylko w specjalnych magazynach,
z dala od produktów spożywczych.

Convo Care K (kon-
centrat)

Wyjąć buteleczki z kartonu dostawczo-maga-
zynowego bezpośrednio przed zastosowa-
niem środka czyszczącego.
Odkręcić nakrętkę fiolki dopiero bezpośrednio
przed zastosowaniem środka czyszczącego.
Po wypłukaniu wodą pustą i ponownie za-
mkniętą fiolkę przekazać do recyklingu.
Rezerwowe buteleczki ze środkami czyszczą-
cymi przechowywać wyłącznie w kartonie do-
stawczym. Nie przechowywać kartonów
ze środkami czyszczącymi w bezpośrednim
pobliżu pieca konwekcyjno-parowego, tylko
w specjalnych magazynach, z dala od produk-
tów spożywczych.

ConvoClean new S
ConvoClean forte S
ConvoCare S

Butelki do dozowania
indywidulnego po 125
ml

Podręcznik obsługi

100

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2 Instrukcje podstawowych procesów podczas czyszczenia
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Strona
Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszczeniu
102
W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie zautomatyzowany z podłączonymi kani-
strami
104
W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie zautomatyzowany z dozowaniem indywi-
dualnym
106
W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku urządzeń stołowych z zawie-
szanym stelażem
108
W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku urządzeń ze stelażem bankieto-
wym
110
W ten sposób czyści się komorę pieca bez zastosowania środków czyszczących
113
Czyszczenie podwójnych drzwi szklanych
114
W ten sposób czyści się komorę pieca za osłoną wentylatora
Intensywne czyszczenie wtykanej uszczelki higienicznej

Podręcznik obsługi

101

115
117

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.1 Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszczeniu
Dla bezpieczeństwa własnego i współpracowników
Zanim personel po raz pierwszy rozpocznie pracę z piecem konwekcyjno-parowym należy zapoznać
się z treścią rozdziału " Dla bezpieczeństwa na stronie 23 " i podjąć odpowiednie postanowienia.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się z wymienionymi w tym
podrozdziale zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i o ich bezwzględnym przestrzeganiu.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się ze wskazówkami bez-
pieczeństwa wymienionymi w tym podrozdziale oraz w następnych instrukcjach i o podejmowaniu wy-
mienionych w nich środków zapobiegawczych.
Osobiste wyposażenie ochronne personelu
Poinstruować personel o noszeniu osobistego wyposażenia ochronnego wymienionego dla danych
prac w podrozdziale " Dla Waszego bezpieczeństwa " , rozdział " Osobiste wyposażenie ochronne na
stronie 47 " .
Zasady bezpiecznego ruchu i odstawiania podstawy na kółkach
Aby uniknąć zagrożeń, przy przesuwaniu podstawy na kółkach z założonymi urządzeniami należy
przestrzegać następujących zasad:
Przed rozpoczęciem ruchu należy odłączyć rurę odpływu o ile stosowane jest przyłącze stałe.
Przy przemieszczaniu zwrócić uwagę na wszystkie przewody przyłączeniowe. Nie wolno przejeż-
dżać kołami po przewodach przyłączeniowych. Przewody przyłączeniowe nie mogą w żadnym wy-
padku być naprężone czy wręcz zostać zerwane. Długości przewodów przyłączeniowych (elek-
trycznych, gazowych i wodnych) dostosowane są do zakresu ruchu uchwytu. Przy przemieszcze-
niu należy mimo tego zwrócić uwagę na położenie i przebieg wszystkich przewodów przyłączenio-
wych.
Przed przesunięciem urządzenia muszą być odłączone od napięcia.
Przed przesunięciem urządzenia na podstawie muszą być schłodzone.
W urządzeniach nie może znajdować się produkt.
Drzwi urządzenia muszą być zamknięte.
Przy przesuwaniu podstawy wraz z urządzeniami nosić odzież ochronną.
Podstawę wraz z urządzeniami wolno przesuwać tylko przynajmniej w dwie osoby.
Po wsunięciu z powrotem urządzenie musi być ponownie wypoziomowane.
Po wsunięciu z powrotem hamulce ustalające muszą zostać ponownie zablokowane.
W każdej pozycji należy zwrócić uwagę na to, aby podstawa wraz z urządzeniem nie przewróciły
się.
Spryskiwanie urządzenia wodą

Zagrożenie porażeniem prądem przez elementy przewodzące prąd
Woda na elementach zewnętrznych urządzenia może prowadzić do zwarcia i przy dotknięciu do
porażenia prądem.
Nie spryskiwać wodą elementów zewnętrznych urządzenia.
Podczas czyszczenia klapka USB musi być zawsze zamknięta.

Podręcznik obsługi

102

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Gorące powierzchnie

Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek wysokiej temperatury elementów wewnętrznych
i zewnętrznych urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się lub znajdowały w komorze podczas przyrządzania, może
prowadzić do oparzeń. Także dotknięcie króćca wentylacyjnego może prowadzić do oparzeń.
Odczekać do schłodzenia komory pieca do temperatury poniżej 60°C przed rozpoczęciem prac
z zakresu czyszczenia albo zastosować procedurę Cool down komory pieca.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Spryskiwanie wodą gorącej komory pieca

Zagrożenie oparzeniem przez gorącą parę
W przypadku spryskiwania wodą gorącej komory pieca (np. za pomocą spryskiwacza ręcznego)
powstająca w komorze pieca para może prowadzić do oparzeń.
Odczekać do schłodzenia komory pieca do temperatury poniżej 60°C przed rozpoczęciem prac
z zakresu czyszczenia albo zastosować procedurę Cool down komory pieca.
Kontakt ze środkami czyszczącymi

Zagrożenie poparzeniem i podrażnieniami skóry, oczu i dróg oddechowych
Środek czyszczący ConvoClean forte (S) powoduje przy bezpośrednim kontakcie poparzenia skóry,
oczu i dróg oddechowych. Środek czyszczący ConvoClean forte (S) powoduje przy bezpośrednim
kontakcie poparzenia skóry, oczu i dróg oddechowych.
Nie wdychać oparów i mgieł ze środków czyszczących i płuczących.
Nie dopuszczać do kontaktu środków czyszczących i płuczących z oczami, skórą i śluzówkami.
Nie rozpylać środków czyszczących/płuczących w komorze pieca o temperaturze powyżej 60°C,
ponieważ prowadzi to do wytwarzania się kwaśnych lub drażniących oparów środków
czyszczących.
Nie otwierać drzwi urządzenia podczas automatycznego czyszczenia komory pieca przy
podłączonych kanistrach.
Podczas automatycznego czyszczenia komory pieca otwierać drzwi komory pieca tylko na żądanie
oprogramowania.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Wydostający się gaz

Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane przez wydostający się gaz
W razie zapłonu wydostający się gaz może spowodować wybuch.
W przypadku urządzeń na kołach z elastycznym wężem przyłączeniowym urządzenie można
wyciągać w zakresie ruchu przy czyszczeniu obudowy lub podłoża. Układ podtrzymujący zapewnia
ograniczenie zasięgu celem zapewnienia bezpieczeństwa mechanicznego (typowo 0.5 m).
Nigdy nie obciążać poprzez naprężenia przewodów przyłączeniowych.

Podręcznik obsługi

103

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.2

W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie
zautomatyzowany z podłączonymi kanistrami

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym

79

Wymienić kanister ze środkiem płuczącym

121

Wymiana kanistra ze środkiem czyszczącym

123

Warunki
Operator jest do tego stopnia zaznajomiony z obsługą oprogramowania, że potrafi otworzyć różne
profile przyrządzania i je uruchomić. (patrz instrukcja obsługi pieca konwekcyjno-parowego)
Wszystkie produkty spożywcze są usunięte z komory pieca. W komorze pieca nie ma obcych ele-
mentów.
Wszystkie pojemniki, blachy, ruszty i ewentualne inne akcesoria są usunięte z komory pieca.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
Sitko umieszczone prawidłowo na odpływie komory pieca.
Wewnętrzne, szklane drzwi są prawidłowo zablokowane.
Blacha ruchoma jest prawidłowo zablokowana.
Drzwi urządzenia są zamknięte.
Przygotowano odpowiednie środki pomocnicze według programu czyszczenia. Patrz 'Przygotowa-
nie środków czyszczących na stronie 100'.
W urządzeniach stołowych ze stelażem bankietowym: Rama wsuwana jest założona a pusty ste-
laż bankietowy (opcjonalnie stojak na talerze) znajduje się w komorze pieca.
W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie zautomatyzowany z podłączonymi kanistrami
1.

Wywołać profil czyszczenia i uruchomić proces.

2.

Odczekać do zakończenia procesu czyszczenia.

3.

Po zakończeniu procesu czyszczenia słychać sygnał
dźwiękowy.
Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

Podręcznik obsługi

104

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
4.

5.

Podręcznik obsługi

Otworzyć drzwi urządzenia i sprawdzić wynik czy-
szczenia. Komora pieca powinna być widocznie czysta
i wolna od zapachu zarówno resztek produktów spoży-
wczych, jak i środka czyszczącego.
Sprawdzić komorę pieca pod kątem obecności ele-
mentów obcych, naniesionych podczas płukania.
W przypadku stwierdzenia - usunąć.
Jeżeli wymagana jest dodatkowa praca, ręcznie
oczyścić i spłukać komorę pieca, albo ponownie sko-
rzystać z któregoś z profili czyszczenia.
Podeprzeć drzwi urządzenia w celu umożliwienia wysu-
szenia komory pieca.

105

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.3

W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie
zautomatyzowany z dozowaniem indywidualnym

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym
Wprowadzić środek czyszczący z butelek dozowania indywidualnego do komory pieca

69
79
125

Warunki
Operator jest do tego stopnia zaznajomiony z obsługą oprogramowania, że potrafi otworzyć różne
profile przyrządzania i je uruchomić. (patrz instrukcja obsługi pieca konwekcyjno-parowego)
Wszystkie produkty spożywcze są usunięte z komory pieca. W komorze pieca nie ma obcych ele-
mentów.
Wszystkie pojemniki, blachy, ruszty i ewentualne inne akcesoria są usunięte z komory pieca.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
Sitko umieszczone prawidłowo na odpływie komory pieca.
Wewnętrzne, szklane drzwi są prawidłowo zablokowane.
Blacha ruchoma jest prawidłowo zablokowana.
Drzwi urządzenia są zamknięte.
Przygotowano odpowiednie środki pomocnicze według programu czyszczenia. Patrz 'Przygotowa-
nie środków czyszczących na stronie 100'.
W urządzeniach stołowych ze stelażem bankietowym: Rama wsuwana jest założona a pusty ste-
laż bankietowy (opcjonalnie stojak na talerze) znajduje się w komorze pieca.
W ten sposób czyści się komorę pieca w sposób całkowicie zautomatyzowany z dozowaniem indywidualnym
1.

Wywołać profil czyszczenia i uruchomić proces.

2.

Poczekać w fazie zmiękczania (ok. 5-10 minut, odpowied-
nio do profilu czyszczenia).

3.

Po zakończeniu fazy zmiękczania słychać sygnał
dźwiękowy.
Wygenerowane zostaje żądanie wprowadzenia środka
czyszczącego.
Wymagana liczba butelek dozowania indywidualnego
wyświetlana jest przez program.

4.

Podręcznik obsługi

Otworzyć drzwi urządzenia.

106

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wprowadzić środek czyszczący z butelek dozowania in-
dywidualnego do komory pieca.
Jeżeli to konieczne, na czas tego procesu należy wyciąg-
nąć stelaż bankietowy z komory pieca, a następnie po-
nownie go wsunąć po dodaniu środka czyszczącego.
Zamknąć drzwi urządzenia.

Poczekać w fazie czyszczenia (ok. 30-60 minut, odpo-
wiednio do profilu czyszczenia).

W sterowniku easyTouch, przy wyborze procesu czy-
szczenia 'Ekspres' punkty niniejszej instrukcji od 8 do 12
nie obowiązują.
Po zakończeniu fazy czyszczenia słychać sygnał
dźwiękowy.
Wygenerowane zostaje żądanie wprowadzenia środka
płuczącego.
Wymagana liczba butelek dozowania indywidualnego
wyświetlana jest przez program.
Odpowiednio do stopnia twardości wody i stopnia zawap-
nienia urządzenia, etap dodania środka płuczącego moż-
na w wyjątkowych wypadkach pominąć.
Otworzyć drzwi urządzenia.

Wprowadzić środek płuczący z butelek dozowania indywi-
dualnego do komory pieca.
Jeżeli to konieczne, na czas tego procesu należy wyciąg-
nąć stelaż bankietowy z komory pieca, a następnie po-
nownie go wsunąć po dodaniu środka płuczącego.
Zamknąć drzwi urządzenia.

12.

Poczekać w ostatniej fazie czyszczenia (ok. 20-30 minut,
odpowiednio do profilu czyszczenia).

13.

Po zakończeniu ostatniej fazy czyszczenia słychać
sygnał dźwiękowy.
Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

14.

Otworzyć drzwi urządzenia i sprawdzić wynik czy-
szczenia. Komora pieca powinna być widocznie czysta
i wolna od zapachu zarówno resztek produktów spoży-
wczych, jak i środka czyszczącego.
Sprawdzić komorę pieca pod kątem obecności ele-
mentów obcych, naniesionych podczas płukania.
W przypadku stwierdzenia - usunąć.
Jeżeli wymagana jest dodatkowa praca, ręcznie
oczyścić i spłukać komorę pieca, albo ponownie sko-
rzystać z któregoś z profili czyszczenia.

15.

Podręcznik obsługi

Podeprzeć drzwi urządzenia w celu umożliwienia wysu-
szenia komory pieca.

107

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.4

W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku
urządzeń stołowych z zawieszanym stelażem

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Demontaż i montaż stelaży zawieszanych

86

Odblokowanie i zablokowanie osłony wentylatora

127

Warunki
Operator jest do tego stopnia zaznajomiony z obsługą oprogramowania, że potrafi otworzyć różne
profile przyrządzania i je uruchomić. (patrz instrukcja obsługi pieca konwekcyjno-parowego)
Wszystkie produkty spożywcze są usunięte z komory pieca. W komorze pieca nie ma obcych ele-
mentów.
Wszystkie pojemniki, blachy, ruszty i ewentualne inne akcesoria są usunięte z komory pieca.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
Sitko umieszczone prawidłowo na odpływie komory pieca.
Wewnętrzne, szklane drzwi są prawidłowo zablokowane.
Blacha ruchoma jest prawidłowo zablokowana.
Drzwi urządzenia są zamknięte.
Przygotowano odpowiednie środki pomocnicze według programu czyszczenia. Patrz 'Przygotowa-
nie środków czyszczących na stronie 100'.
W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku urządzeń z zawieszanym stelażem
1.

Wywołać profil czyszczenia i uruchomić proces.

2.

Poczekać w fazie zmiękczania (ok. 10 minut).

3.

Po zakończeniu fazy zmiękczania słychać sygnał dźwię-
kowy.
Wygenerowane zostaje żądanie wprowadzenia środka
czyszczącego.

4.

Otworzyć drzwi urządzenia.

5.

Przechylić stelaże zawieszane i osłonę wentylatora do
komory pieca.

Podręcznik obsługi

108

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
6.

Spryskać komorę pieca, osłonę wentylatora, obszar za
osłoną wentylatora, stelaże zawieszane oraz odpływ ko-
mory pieca środkiem czyszczącym w aerozolu.

7.

Unieruchomić znów blachę ruchomą i stelaż zawieszany.

8.

Zamknąć drzwi urządzenia.

9.

Poczekać w fazie czyszczenia (ok. 10 minut).

10.

Po zakończeniu fazy czyszczenia słychać sygnał dźwię-
kowy.
Pojawi się wezwanie do spłukania komory pieca.

11.

Otworzyć drzwi urządzenia.

12.

Przechylić stelaże zawieszane i osłonę wentylatora po-
nownie do komory pieca.

13.

Dokładnie wypłukać komorę pieca, akcesoria, obszar za
osłoną wentylatora oraz odpływ komory pieca myjką ręcz-
ną.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie skażeniem produktów spo-
żywczych przez środki czyszczące lub płuczące ze
względu na niedostateczne wypłukanie
Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w spryskiwacz
ręczny, do wypłukania, w miejsce spryskiwacza, za-
stosować zewnętrzny strumień wody lub przemyć do-
kładnie komorę pieca, osprzęt i obszar za osłoną wen-
tylatora dużą ilością wody i miękką szmatką.

14.

15.

16.

Podręcznik obsługi

Sprawdzić wynik czyszczenia. Komora pieca powinna być
widocznie czysta i wolna od zapachu zarówno resztek
produktów spożywczych, jak i środka czyszczącego.
Jeżeli wymagana jest dodatkowa praca, ręcznie oczyścić
i spłukać komorę pieca, albo ponownie skorzystać z któ-
regoś z profili czyszczenia.
Unieruchomić znów blachę ruchomą i stelaż zawieszany.

Podeprzeć drzwi urządzenia w celu umożliwienia wysu-
szenia komory pieca.

109

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.5

W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku
urządzeń ze stelażem bankietowym

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym
Odblokowanie i zablokowanie osłony wentylatora

79
127

Warunki
Operator jest do tego stopnia zaznajomiony z obsługą oprogramowania, że potrafi otworzyć różne
profile przyrządzania i je uruchomić. (patrz instrukcja obsługi pieca konwekcyjno-parowego)
Wszystkie produkty spożywcze są usunięte z komory pieca. W komorze pieca nie ma obcych ele-
mentów.
Wszystkie pojemniki, blachy, ruszty i ewentualne inne akcesoria są usunięte z komory pieca.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
Sitko umieszczone prawidłowo na odpływie komory pieca.
Rama wsuwana jest założona a pusty stelaż bankietowy (opcjonalnie stojak na talerze) znajduje
się w komorze pieca.
Wewnętrzne, szklane drzwi są prawidłowo zablokowane.
Blacha ruchoma jest prawidłowo zablokowana.
Drzwi urządzenia są zamknięte.
Przygotowano odpowiednie środki pomocnicze według programu czyszczenia. Patrz 'Przygotowa-
nie środków czyszczących na stronie 100'.
W ten sposób czyści się komorę pieca półautomatycznie w przypadku urządzeń ze stelażem bankietowym
1.

Wywołać profil czyszczenia i uruchomić proces.

2.

Poczekać w fazie zmiękczania (ok. 10 minut).

3.

Po zakończeniu fazy zmiękczania słychać sygnał dźwię-
kowy.
Wygenerowane zostaje żądanie wprowadzenia środka
czyszczącego.

4.

Otworzyć drzwi urządzenia.

5.

Usunąć stelaż bankietowy (opcjonalnie stojak na talerze)
oraz ramę wsuwaną.

Podręcznik obsługi

110

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
6.

Przechylić osłonę wentylatora do komory pieca.

7.

Spryskać komorę pieca, osłonę wentylatora, obszar za
osłoną wentylatora oraz odpływ komory pieca środkiem
czyszczącym w aerozolu.

8.

Ponownie zamocować osłonę wentylatora.

9.

Zamocować ramę wsuwaną i wsunąć stelaż bankietowy
(opcjonalnie stojak na talerze).

10.

Spryskiwać stelaż zawieszany (opcjonalnie stelaż talerzo-
wy) i ramę wsuwaną środkiem czyszczącym w aerozolu.

11.

Zamknąć drzwi urządzenia.

12.

Poczekać w fazie czyszczenia (ok. 10 minut).

13.

Po zakończeniu fazy czyszczenia słychać sygnał dźwię-
kowy.
Pojawi się wezwanie do spłukania komory pieca.

14.

Otworzyć drzwi urządzenia.

15.

Dokładnie spłukać myjką ręczną stelaż bankietowy (op-
cjonalnie talerzowy) i ramę wsuwaną.

16.

Usunąć stelaż bankietowy (opcjonalnie stojak na talerze)
oraz ramę wsuwaną.

17.

Przechylić osłonę wentylatora do komory pieca.

Podręcznik obsługi

111

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
18.

Dokładnie wypłukać komorę pieca, osłonę wentylatora,
obszar za osłoną wentylatora oraz odpływ komory pieca
myjką ręczną.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie skażeniem produktów spo-
żywczych przez środki czyszczące lub płuczące ze
względu na niedostateczne wypłukanie
Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w spryskiwacz
ręczny, do wypłukania, w miejsce spryskiwacza, za-
stosować zewnętrzny strumień wody lub przemyć do-
kładnie komorę pieca, osprzęt i obszar za osłoną wen-
tylatora dużą ilością wody i miękką szmatką.

19.

Ponownie zamocować osłonę wentylatora.

20.

Zamocować ramę wsuwaną i wsunąć stelaż bankietowy
(opcjonalnie stojak na talerze).

21.

Sprawdzić wynik czyszczenia. Komora pieca powinna być
widocznie czysta i wolna od zapachu zarówno resztek
produktów spożywczych, jak i środka czyszczącego.
Jeżeli wymagana jest dodatkowa praca, ręcznie oczyścić
i spłukać komorę pieca, albo ponownie skorzystać z któ-
regoś z profili czyszczenia.
Podeprzeć drzwi urządzenia w celu umożliwienia wysu-
szenia komory pieca.

22.

Podręcznik obsługi

112

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.6

W ten sposób czyści się komorę pieca bez zastosowania środków
czyszczących

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym

79

Umieszczanie i wyjmowanie czujników temperatury rdzenia produktów

84

Warunki
Operator jest do tego stopnia zaznajomiony z obsługą oprogramowania, że potrafi otworzyć różne
profile przyrządzania i je uruchomić. (patrz instrukcja obsługi pieca konwekcyjno-parowego)
Wszystkie produkty spożywcze są usunięte z komory pieca. W komorze pieca nie ma obcych ele-
mentów.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
Sitko umieszczone prawidłowo na odpływie komory pieca.
Wewnętrzne, szklane drzwi są prawidłowo zablokowane.
Blacha ruchoma jest prawidłowo zablokowana.
Drzwi urządzenia są zamknięte.
W urządzeniach stołowych ze stelażem bankietowym: Rama wsuwana jest założona a pusty ste-
laż bankietowy (opcjonalnie stojak na talerze) znajduje się w komorze pieca.
W ten sposób czyści się komorę pieca bez zastosowania środków czyszczących
1.

Wywołać profil czyszczenia i uruchomić proces.

2.

Odczekać do zakończenia procesu czyszczenia.

3.

Po zakończeniu procesu czyszczenia słychać sygnał
dźwiękowy.
Zwróć uwagę na żądanie z oprogramowania.

4.

5.

Podręcznik obsługi

Otworzyć drzwi urządzenia i sprawdzić, czy został
osiągnięty oczekiwany wynik czyszczenia.
Sprawdzić komorę pieca pod kątem obecności ele-
mentów obcych, naniesionych podczas płukania.
W przypadku stwierdzenia - usunąć.
Jeżeli wymagana jest dodatkowa praca, ręcznie
oczyścić i spłukać komorę pieca, albo skorzystać z in-
nego profilu czyszczenia.
Podeprzeć drzwi urządzenia w celu umożliwienia wysu-
szenia komory pieca.

113

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.7

Czyszczenie podwójnych drzwi szklanych

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Odblokowanie i zablokowanie wewnętrznych drzwi szklanych

69
131

Warunki
Przygotowano wymagany środek czyszczący - standardowy środek do mycia okien, stosowany
w gospodarstwach domowych.
Przygotowano kilka (przynajmniej 3) czyste i miękkie szmatki.
Drzwi urządzenia są po ostatnim użyciu schłodzone do temperatury pokojowej.
Czyszczenie podwójnych drzwi szklanych
1.

Otworzyć drzwi urządzenia i odchylić szybę wewnętrzną
podwójnych drzwi szklanych.

2.

Oczyścić każdorazowo obie powierzchnie szyby wew-
nętrznej i zewnętrznej drzwi podwójnych miękką, czystą
szmatką i środkiem czyszczącym.
Zwrócić uwagę, aby nie porysować szkła.

3.

Oczyścić dodatkowo obie powierzchnie szyby wewnętrz-
nej i zewnętrznej drzwi podwójnych miękką, czystą
szmatką i czystą wodą.

4.

Osuszyć każdorazowo obie powierzchnie szyby wew-
nętrznej i zewnętrznej drzwi podwójnych miękką, czystą
szmatką.

5.

Przechylić szybę wewnętrzną drzwi urządzenia ponownie
do poprzedniej pozycji i zablokować ją.

Podręcznik obsługi

114

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.8

W ten sposób czyści się komorę pieca za osłoną wentylatora

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Demontaż i montaż stelaży zawieszanych

86

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym

79

Odblokowanie i zablokowanie osłony wentylatora

127

Warunki
Przygotowano wymagany środek czyszczący ConvoClean new lub ConvoClean forte w aerozolu.
Patrz 'Przygotowanie środków czyszczących na stronie 100'.
Odpływ komory pieca jest swobodny i nie zatkany jakimikolwiek resztkami ani nie zablokowany.
W urządzeniach stołowych ze stelażem zawieszanym: Lewy stelaż zawieszany jest wymontowany.
W urządzeniach stołowych ze stelażem bankietowym: Stelaż bankietowy i rama wsuwana są usu-
nięte z komory pieca.
W ten sposób czyści się komorę pieca za osłoną wentylatora
1.

Przechylić osłonę wentylatora do komory pieca.

2.

Spryskać gruntownie osłonę wentylatora i obszar za osło-
ną wentylatora środkiem czyszczącym w aerozolu.

3.

Pozwolić działać środkowi przez 10 - 20 minut.

4.

Spłukać gruntownie ze wszystkich stron myjką ręczną os-
łonę wentylatora, obszar za osłoną wentylatora i całą ko-
morę pieca.
Przy silnym zanieczyszczeniu można powtórzyć przebieg
czyszczenia.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie skażeniem produktów spo-
żywczych przez środki czyszczące lub płuczące ze
względu na niedostateczne wypłukanie
Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w spryskiwacz
ręczny, do wypłukania, w miejsce spryskiwacza, za-
stosować zewnętrzny strumień wody lub przemyć do-
kładnie komorę pieca, osprzęt i obszar za osłoną wen-
tylatora dużą ilością wody i miękką szmatką.

Podręcznik obsługi

115

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
5.

Ponownie zamocować osłonę wentylatora.

6.

Podeprzeć drzwi urządzenia w celu umożliwienia wysu-
szenia komory pieca.

Podręcznik obsługi

116

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.2.9

Intensywne czyszczenie wtykanej uszczelki higienicznej

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami
bezpieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne wykonywanie czynności przy czyszcze-
niu na stronie 102' i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Demontaż i montaż uszczelki higienicznej

69
130

Warunki
Przygotowano wymagany środek czyszczący - standardowy płyn do mycia naczyń, stosowany
w gospodarstwach domowych.
Przygotowano kilka (przynajmniej 3) czyste i miękkie szmatki.
Intensywne czyszczenie wtykanej uszczelki higienicznej
1.

Otworzyć drzwi urządzenia i wymontować uszczelkę hi-
gieniczną.

2.

Umyć w zlewie nakładaną uszczelkę higieniczną miękką,
czystą szmatką i środkiem czyszczącym.

3.

Przemyć uszczelkę miękką, czystą szmatką i czystą wo-
dą w zlewie.

4.

Osuszyć dokładnie uszczelkę higieniczną miękką, suchą
szmatką.

5.

Ponownie założyć wtykaną uszczelkę higieniczną wokół
otworu komory pieca.

6.

Podeprzeć drzwi urządzenia, aby uszczelka mogła całko-
wicie wyschnąć.

Podręcznik obsługi

117

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3 Instrukcje postępowania z urządzeniem podczas czyszczenia
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Wymienić kanister ze środkiem płuczącym
Wymiana kanistra ze środkiem czyszczącym
Wprowadzić środek czyszczący z butelek dozowania indywidualnego do komory pieca
Odblokowanie i zablokowanie osłony wentylatora
Demontaż i montaż uszczelki higienicznej
Odblokowanie i zablokowanie wewnętrznych drzwi szklanych

Podręcznik obsługi

118

Strona
119
121
123
125
127
130
131

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3.1 Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem
Dla bezpieczeństwa własnego i współpracowników
Zanim personel po raz pierwszy rozpocznie pracę z piecem konwekcyjno-parowym należy zapoznać
się z treścią rozdziału " Dla bezpieczeństwa na stronie 23 " i podjąć odpowiednie postanowienia.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się z wymienionymi w tym
podrozdziale zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i o ich bezwzględnym przestrzeganiu.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się ze wskazówkami bez-
pieczeństwa wymienionymi w tym podrozdziale oraz w następnych instrukcjach i o podejmowaniu wy-
mienionych w nich środków zapobiegawczych.
Osobiste wyposażenie ochronne personelu
Poinstruować personel o noszeniu osobistego wyposażenia ochronnego wymienionego dla danych
prac w podrozdziale " Dla Waszego bezpieczeństwa " , rozdział " Osobiste wyposażenie ochronne na
stronie 47 " .
Gorące powierzchnie

Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek wysokiej temperatury elementów wewnętrznych
i zewnętrznych urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się lub znajdowały w komorze podczas przyrządzania, może
prowadzić do oparzeń. Także dotknięcie króćca wentylacyjnego może prowadzić do oparzeń.
Odczekać do schłodzenia komory pieca do temperatury poniżej 60°C przed rozpoczęciem prac
z zakresu czyszczenia albo zastosować procedurę Cool down komory pieca.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Kontakt ze środkami czyszczącymi

Zagrożenie poparzeniem i podrażnieniami skóry, oczu i dróg oddechowych
Środek czyszczący ConvoClean forte (S) powoduje przy bezpośrednim kontakcie poparzenia skóry,
oczu i dróg oddechowych. Środek czyszczący ConvoClean forte (S) powoduje przy bezpośrednim
kontakcie poparzenia skóry, oczu i dróg oddechowych.
Nie wdychać oparów i mgieł ze środków czyszczących i płuczących.
Nie dopuszczać do kontaktu środków czyszczących i płuczących z oczami, skórą i śluzówkami.
Nie rozpylać środków czyszczących/płuczących w komorze pieca o temperaturze powyżej 60°C,
ponieważ prowadzi to do wytwarzania się kwaśnych lub drażniących oparów środków
czyszczących.
Nie otwierać drzwi urządzenia podczas automatycznego czyszczenia komory pieca przy
podłączonych kanistrach.
Podczas automatycznego czyszczenia komory pieca otwierać drzwi komory pieca tylko na żądanie
oprogramowania.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.

Podręcznik obsługi

119

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Wydostający się gaz

Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane przez wydostający się gaz
W razie zapłonu wydostający się gaz może spowodować wybuch.
W przypadku urządzeń na kołach z elastycznym wężem przyłączeniowym urządzenie można
wyciągać w zakresie ruchu przy czyszczeniu obudowy lub podłoża. Układ podtrzymujący zapewnia
ograniczenie zasięgu celem zapewnienia bezpieczeństwa mechanicznego (typowo 0.5 m).
Nigdy nie obciążać poprzez naprężenia przewodów przyłączeniowych.

Podręcznik obsługi

120

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3.2

Wymienić kanister ze środkiem płuczącym

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 119'
i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Niezbędne środki pomocnicze
1 kanister pusty (10 l) na środek płuczący ConvoCare
Dostateczna ilość (ok. 10 l) wody miękkiej (specyfikacja, patrz rozdział 'Dane techniczne', temat
'Jakość wody' w podręczniku instalacji)
ConvoCare K koncentrat (0.33 l)
Przygotowanie środka płuczącego ConvoCare w kanistrze
W celu uniknięcia niepożądanego tworzenia się piany podczas mieszania środka płuczącego z kon-
centratu ConvoCare K i miękkiej wody należy postąpić następująco:
1.

Otworzyć pusty kanister (1).

2.

4.

Wlać do kanistra miękką wodę (2) do poziomu nieco poni-
żej znacznika 10 l (4).
Następnie ostrożnie wlać do kanistra (1) 0,33 l koncentra-
tu ConvoCare K (3).
Sprawdzić poziom płynu w kanistrze:
Dla poziomu poniżej znacznika 10 l (4) ostrożnie dolać
odpowiednią ilość miękkiej wody (2).
Dla poziomu powyżej znacznika 10 l (4) stężenie środ-
ka płuczącego jest nieco mniejsze niż podane. Środek
płuczący można stosować również w mniejszym stę-
żeniu.

5.

Zamknąć kanister i wymieszać dobrze ze sobą oba płyny
przez przechylanie.

3.

Podręcznik obsługi

121

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Wymienić kanister ze środkiem płuczącym
1.

Usunąć zamknięcie z kanistra do dodawania środka płu-
czącego ConvoCare.

2.

Określić kanister, który (zielonym) wężem podłączony
jest do złącza (F) środka płuczącego na dole, z lewej
strony urządzenia.
Odkręcić z danego kanistra (zielony) wąż doprowa-
dzający (2) z lancą.
Usunąć pusty kanister po środku płuczącym.

3.

Przygotować nowy, napełniony kanister (1) ze środ-
kiem płuczącym.
Wprowadzić (zielony) wąż doprowadzający z lancą (2)
do pełnego kanistra (1) i przykręcić go.
Zwrócić uwagę na to, aby wąż nie był załamany i aby
otwór wentylacyjny w pokrywce kanistra był niezasło-
nięty.

4.

Sprawdzić ustawienie kanistra:
Kanistry nie powinny znajdować się powyżej pła-
szczyzny ustawienia urządzenia.
Płaszczyzna ustawienia kanistra nie może znajdo-
wać się więcej niż 1 metr pod złączkami wkręcany-
mi grodzi.
Sprawdzić podłączenie pod kątem prawidłowego przy-
porządkowania.
Środek płuczący musi zostać zainstalowany do
przyłącza urządzeń F.
(oznaczenie stałe kolorem zielonym.)

Podręcznik obsługi

122

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3.3

Wymiana kanistra ze środkiem czyszczącym

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 119'
i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Niezbędne środki pomocnicze
Kanister wymienny ConvoClean new lub ConvoClean forte
Wymiana kanistra ze środkiem czyszczącym
1.

2.

Podręcznik obsługi

Usunąć zamknięcie z kanistra wymiennego ze środkiem
czyszczącym ConvoClean new lub ConvoClean forte.

Określić kanister, który (czerwonym) wężem podłączo-
ny jest do złącza (G) środka czyszczącego na dole,
z lewej strony urządzenia.
Odkręcić z danego kanistra (czerwony) wąż doprowa-
dzający (2) z lancą.
Usunąć pusty kanister po środku czyszczącym.

123

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
3.

Przygotować nowy, napełniony kanister (1) ze środ-
kiem czyszczącym.
Wprowadzić (czerwony) wąż doprowadzający z lancą
(2) do pełnego kanistra (1) i przykręcić go.
Zwrócić uwagę na to, aby wąż nie był załamany i aby
otwór wentylacyjny w pokrywce kanistra był niezasło-
nięty.

4.

Sprawdzić ustawienie kanistra:
Kanistry nie powinny znajdować się powyżej pła-
szczyzny ustawienia urządzenia.
Płaszczyzna ustawienia kanistra nie może znajdo-
wać się więcej niż 1 metr pod złączkami wkręcany-
mi grodzi.
Sprawdzić podłączenie pod kątem prawidłowego przy-
porządkowania.
Środek czyszczący musi zostać zainstalowany do
przyłącza urządzeń G.
(oznaczenie stałe kolorem czerwonym.)

Podręcznik obsługi

124

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3.4

Wprowadzić środek czyszczący z butelek dozowania indywidualnego do
komory pieca

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 119'
i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Przygotowanie środków czyszczących

69
100

Warunki
Uruchomiono profil w pełni zautomatyzowanego czyszczenia komory pieca z dozowaniem indywi-
dualnym. Oprogramowanie generuje wezwanie do wprowadzenia środka czyszczącego albo płu-
czącego z butelek dozowania indywidualnego do komory pieca.
Przygotowano odpowiednie butelki dozowania indywidualnego ze środkiem czyszczącym i płuczą-
cym według programu czyszczenia. Patrz 'Przygotowanie środków czyszczących na stronie 100'.
Wprowadzić środek czyszczący z butelek dozowania indywidualnego do komory pieca
1.

Otworzyć drzwi urządzenia dopiero po otrzymaniu od-
powiedniego żądania w procedurze w pełni zautoma-
tyzowanego czyszczenia komory pieca.
Zwróć uwagę na wyświetlacz oprogramowania.
Odpowiednio do przebiegu procesu czyszczenia wziąć
do ręki butelkę ze środkiem czyszczącym albo ze
środkiem płuczącym.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie poparzeniem i podrażnienia-
mi skóry, oczu i dróg oddechowych
Zwrócić uwagę, aby unikać kontaktu ze środkiem czy-
szczącym lub płuczącym podczas wprowadzania za-
wartości buteleczek dozowania indywidualnego do ko-
mory pieca.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.

2.

Podręcznik obsługi

Odkręcić pokrywkę butelki.
Zwrócić uwagę na to, aby folia zamykająca buteleczkę
pozostała nieuszkodzona.

125

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
3.

Nacisnąć butelkę na trzpień w środku odpływu komory
pieca tak, aby została przebita folia.

4.

Pozostawić butelkę na ok. 10 sekund w pionie na
trzpieniu, aby opróżnić ją całkowicie z płynu.
Sprawdzić wzrokowo, czy buteleczka została całkowi-
cie opróżniona z płynu. Poziom płynu widać przez
przezroczysty materiał buteleczki do dozowania indy-
widualnego.
Jeżeli to konieczne, wycisnąć pozostały płyn z bute-
leczki, gdy jest jeszcze umieszczona na kolcu.

5.

Następnie ostrożnie zdjąć buteleczkę z kolca.
Usunąć butelkę z komory pieca.
Powtórzyć kroki od 2 do 5 jeżeli program żąda wpro-
wadzenia więcej niż jednej butelki dozowania indywi-
dualnego ze środkiem czyszczącym lub środkiem płu-
czącym.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie skażeniem produktów spo-
żywczych przez środki czyszczące lub płuczące
Zwrócić uwagę na to, aby powierzchnia robocza nie
była pokryta środkiem czyszczącym ani płuczącym.
Nie odstawiać pustych butelek do dozowania indywi-
dualnego na powierzchni roboczej, ponieważ po ich
zewnętrznych powierzchniach mogą spływać krople
środka czyszczącego lub płuczącego.

6.

Podręcznik obsługi

Zamknąć drzwi urządzenia.

126

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3.5

Odblokowanie i zablokowanie osłony wentylatora

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 119'
i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Demontaż i montaż stelaży zawieszanych

86

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym

79

Niezbędne środki pomocnicze
Odpowiednie narzędzie, np. wkrętak płaski do odkręcania zamknięć
Warunki
Komora pieca, po ostatnim procesie, zostaje schłodzona do temperatury & lt; 60°C.
W urządzeniach stołowych ze stelażem zawieszanym: Lewy stelaż zawieszany jest wymontowany.
W urządzeniach stołowych ze stelażem bankietowym: Stelaż bankietowy i rama wsuwana są usu-
nięte z komory pieca.

Podręcznik obsługi

127

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Odblokować i przechylić osłonę wentylatora
1.

Odryglować za pomocą narzędzi zamknięcia na górze
i na dole.

2.

Przechylić osłonę wentylatora do komory pieca.

Podręcznik obsługi

128

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia
Blokada osłony wentylatora
1.

Aby zamontować osłonę wentylatora postępować odwrot-
nie do odblokowania i odchylania.

2.

Sprawdzić, czy zamknięcia na górze i na dole są zabloko-
wane.

Podręcznik obsługi

129

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3.6

Demontaż i montaż uszczelki higienicznej

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 119'
i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Warunki
Piec konwekcyjno-parowy jest schłodzony po ostatniej pracy do & lt; 60 °C.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Demontaż uszczelki higienicznej
1.

Odciągnąć wytkaną uszczelkę higieniczną znajdującą się
wokół otworu urządzenia. Przy tym zaczynać przy ro-
gach.

Montaż uszczelki higienicznej
1.

Uszczelkę osadzić z powrotem najpierw w czterech naro-
żnikach. Rozpocząć od jednego z górnych narożników.

2.

Po założeniu wszystkich narożników starannie wcisnąć
uszczelkę do prowadnicy na liniach prostych.
Zwrócić uwagę na to, aby uszczelka mocno przylegała
i aby nie było zagięć i wałków.

Podręcznik obsługi

130

5 Sposób postępowania podczas czyszczenia

5.3.7

Odblokowanie i zablokowanie wewnętrznych drzwi szklanych

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z urządzeniem
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bezpie-
czeństwa wyszczególnionymi w rozdziale 'Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem na stronie 119'
i postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Warunki
Komora pieca, po ostatnim procesie, zostaje schłodzona do temperatury & lt; 60°C.
Odblokowanie i odchylenie wewnętrznych drzwi szklanych
1.

Otworzyć drzwi urządzenia.

2.

Wcisnąć z powrotem górny i dolny pałąk sprężysty.

3.

Odchylić szybę wewnętrzną.

Zablokowanie wewnętrznych drzwi szklanych
1.
2.

Podręcznik obsługi

Aby zamontować wewnętrzne drzwi szklane postępować
odwrotnie do odblokowania i odchylania.
Sprawdzić, czy pałąki sprężynowe szyby wewnętrznej na
górze i na dole ponownie są zablokowane prawidłowo.
Dopiero wówczas można zamknąć drzwi urządzenia.

131

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6

Sposób postępowania podczas konserwacji

Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale pokażemy, jakie są wymagane prace konserwacyjne pieca konwekcyjno-parowego
i w jakich okresach.
Objaśnimy, jak obsługiwać piec podczas konserwacji i jak prowadzić konserwację.
Ponadto przedstawimy potencjalne błędy mogące pojawiać się w urządzeniu i podczas obsługi.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Strona
133
136
142

Podstawowe informacje o konserwacji
Usuwanie błędów
Prace konserwacyjne

Podręcznik obsługi

132

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.1 Podstawowe informacje o konserwacji
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Sprawdzić zalecenia dla urządzenia i skontaktować się z serwisem
Plan konserwacji

Podręcznik obsługi

133

Strona
134
135

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.1.1

Sprawdzić zalecenia dla urządzenia i skontaktować się z serwisem

Zalecenia gwarancyjne
Aby móc skorzystać z roszczeń gwarancyjnych dla pieca konwekcyjno-parowego, urządzenie, zgod-
nie z wytycznymi w podręczniku instalacji, musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego serwi-
santa autoryzowanego serwisu. Regulacja roszczeń gwarancyjnych może nastąpić tylko wtedy, kiedy
producentowi zostanie przedłożony całkowicie wypełniony wykaz czynności kontrolnych z podręcznika
instalacji.
Gwarancja wygasa w razie uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym ustawieniem, instalacją, użyt-
kowaniem, stosowaniem środków czyszczących, konserwacją, naprawą lub odkamienianiem.
Aby wydłużyć okres gwarancyjny dla części zamiennych do 2 lat, po instalacji urządzenie trzeba zare-
jestrować przez stronę producenta (www.convotherm.de).
Wymagane informacje
W przypadku kontaktu z naszym serwisem klienta prosimy przygotować następujące dane dotyczące
urządzenia:
Numer katalogowy urządzenia (patrz 'Identyfikacja pieca konwekcyjno-parowego na stronie 11')
Numer seryjny urządzenia (patrz 'Identyfikacja pieca konwekcyjno-parowego na stronie 11')
Dane kontaktowe
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
Niemcy
Recepcja
Telefon (centrala)
Faks
Internet
Doradztwo w kwestii zastosowania
Infolinia
E-mail
Sprzedaż
E-mail urządzenia/akcesoria
E-mail części zamienne
Serwis klienta
Infolinia techniczna (biuro)
Infolinia techniczna (poza godzinami urzę-
dowania)
E-mail

Podręcznik obsługi

(+49) (0) 8847 67-0
(+49) (0) 8847 414
www.convotherm.com
www.manitowocfoodservice.com
(+49) (0) 8847 67-899
con-dl-chefshotline@manitowoc.com
con-dl-anwendungsberatung@manitowoc.com
con.verkaufsabwicklung@manitowoc.com
convotherm-spares@manitowoc.com
(+49) (0) 8847 67 541
(+49) (0) 175 405 41 09
convotherm-service@manitowoc.com

134

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.1.2

Plan konserwacji

Warunki
Konserwacje muszą być okresowo przeprowadzane przez serwis.
Czynności konserwacyjne, które może przeprowadzić operator
Co należy konserwować?

Kiedy?

Wymiana uszczelki higienicznej

Jeżeli uszczelka wykazuje pęk-
nięcia lub jest śliska

Wymiana lampy halogenowej
oświetlenia komory pieca

Wymagane materiały

Zgodnie z listą części zamien-
nych:
1 wtykana uszczelka higienicz-
na
Kiedy lampa halogenowa nie
Zgodnie z listą części zamien-
świeci się w żadnym stanie eks- nych:
ploatacyjnym
1 lampa halogenowa 12 V

Konserwacje, które musi przeprowadzić serwis
Co należy konserwować?

Jak często? / Kiedy?

Konserwacja ogólna
Uzdatnianie wody musi być do-
kładnie nastawione
Odwapnianie kotła

Co roku
W przypadku białego osadu w komorze pieca

Podręcznik obsługi

Po wezwaniu

135

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.2 Usuwanie błędów
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Usuwanie błędów - kody błędów
Tryb awaryjny
Usuwanie błędów - nieprawidłowości podczas eksploatacji

Podręcznik obsługi

136

Strona
137
138
140

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.2.1

Usuwanie błędów - kody błędów

Błędy i wymagane reakcje
W poniższej tabeli zebrane są błędy, które można w określonych sytuacjach usunąć samodzielnie. Je-
żeli piec konwekcyjno-parowy po próbie usunięcia błędów nadal pokazuje błąd należy skontaktować
się z działem obsługi klienta.
W przypadku innych, nie wyszczególnionych tu komunikatów o błędach należy zawsze skontaktować
się z serwisem, aby umożliwić ich usunięcie.
Nr błędu

Opis błędu

Wymagana reakcja

E01.x

Brak wody

Otworzyć dopływ wody

E02

Temp. el. zbyt wysoka

E03.x

Usterka wentylatora

Sprawdzić bezpieczniki w budynku

E34.0

Błąd pompy kotła

E61.0

Czyszczenie: Błąd pary

E62.0

Błąd presostatu

E63.0

Błąd presostatu

E81.0

Błąd trybu gotowania

Wyłączyć urządzenie na ok. 10 sekund
z sieci i ponownie zastartować
Wyłączyć urządzenie na ok. 10 sekund
z sieci i ponownie zastartować
Wyłączyć urządzenie na ok. 10 sekund
z sieci i ponownie zastartować
Wyłączyć urządzenie na ok. 10 sekund
z sieci i ponownie zastartować
Ponownie wpisać profil przyrządza-
nia
Wczytać profile przyrządzania zapi-
sane w IDM

E89.x

Błąd PM

E91.x

Błąd SD

E92.x

Błąd SD

E96.0

Błąd połączenia

E99

Błąd komunikacji

E99.9

Błąd inicjalizacji

Podręcznik obsługi

Oczyścić siatkę do usuwania kłacz-
ków (dno zewnętrzne)
Uwolnić przestrzeń dla doprowa-
dzania powietrza na spodzie urzą-
dzenia

Wyłączyć i włączyć ponownie urządze-
nie.
Wyłączyć i włączyć ponownie urządze-
nie.
Wyłączyć i włączyć ponownie urządze-
nie.
Wyłączyć urządzenie na ok. 10 sekund
z sieci i ponownie zastartować
Wyłączyć urządzenie na ok. 10 sekund
z sieci i ponownie zastartować
Wyłączyć urządzenie na ok. 10 sekund
z sieci i ponownie zastartować

137

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.2.2

Tryb awaryjny

Obsługa pieca konwekcyjno-parowego w trybie awaryjnym
Aby w przypadku krótkotrwałego nieusuwalnego błędu można było mimo kontynuować eksploatację
pieca konwekcyjno-parowego, dysponuje on trybem awaryjnym.
Umożliwia to, mimo uszkodzenia, ograniczoną eksploatację urządzenia.
W każdym przypadku należy poinformować serwis!
Warunki
Urządzenie znajduje się w trybie błędu.
Rozbrzmiewa sygnał.
Na displeju wyświetlony jest kod błędu.
Eksploatacja urządzenia w trybie awaryjnym
Zatwierdzić wyświetlony błąd i uruchomić profil przyrzą-
dzania lub profil czyszczenia, oparty na dostępnym trybie
roboczym.

1.

Ograniczenia
Dozwolone są wydłużone czasy i nierównomierne wyniki przyrządzania. Dlatego należy zwrócić
szczególną uwagę na proces i stan przyrządzenia produktów.
Możliwe jest zwiększone zużycie wody.
W pełni zautomatyzowane lub półautomatyczne czyszczenie może być w niektórych sytuacjach
niemożliwe albo możliwe tylko w ograniczonym zakresie.
Czujnik do mierzenia temperatury rdzenia i opcjonalnie czujnik sous vide mogą być niegotowe do
użytku w niektórych sytuacjach.
Można tylko wybierać funkcje, które nie są utrudnione przez zaistniały błąd.
Stosowalne programy przyrządzania w trybie awaryjnym
W poniższej tabeli wyszczególniono błędy, w których tryb awaryjny pracy urządzenia jest możliwy
przynajmniej w ograniczonym zakresie przy niemożliwym do usunięcia błędzie.
Nr błędu

Ograniczenia / sposób postępowania
Brak wstępnego nagrzewania bojlera
Czyszczenie niemożliwe

E01.x

-

-

do
140°C

E02

x

do
140°C

do
140°C

do
140°C

Ochłodzić urządzenie
Przyrządzić gotowy produkt w niskiej temperaturze
przy wydłużonym czasie przygotowania
Czyszczenie niemożliwe

E03.x

przy
100 °C

-

-

Wydłużony czas przyrządzania
Możliwość uzyskania nierównych wyników przyrzą-
dzania (dania na górnych półkach są gotowe jako
pierwsze)

E21.1

przy
100 °C

-

-

Wydłużony czas przyrządzania
Możliwość uzyskani nierównomiernych wyników
przyrządzania
Czyszczenie niemożliwe

E21.3

przy
100 °C

-

-

Podręcznik obsługi

Czyszczenie niemożliwe

138

6 Sposób postępowania podczas konserwacji
Nr błędu

Ograniczenia / sposób postępowania

E22.x

x

x

x

x

Czujnik temperatury rdzenia lub czujnik sous vides
nieaktywny
Brak wstępnego nagrzewania bojlera
Czyszczenie niemożliwe

E23.1
E23.3

-

-

x

-

E24.1
E24.3

przy
100 °C

x

-

E25.1
E25.3

-

-

do
140°C

-

Podwyższone zużycie wody ze względu na ciągłe
chłodzenie kolektora
Czyszczenie niemożliwe

E26.1
E26.3

-

-

x

-

Brak wstępnego nagrzewania bojlera
Czyszczenie niemożliwe

E28.1.1
E28.1.3

przy
100 °C

-

-

Czyszczenie niemożliwe

E28.2.1
E28.2.3

-

-

x

-

Czyszczenie niemożliwe

E30.x

x

x

x

x

Skutki wyłącznie na czyszczenie

E33.0

-

-

x

-

Brak wstępnego nagrzewania bojlera

E34.0

x

x

x

x

E35.0

x

x

x

x

Skutki na czyszczenie i Crisp & Tasty

x

x

x

x

Skutki wyłącznie na czyszczenie

E63.0

-

-

x

-

E91.x

x

x

x

x

E92.x

x

x

x

x

Czyszczenie niemożliwe

Brak płukania bojlera
Skutki na czyszczenie

E58.0
E59.0
E60.0
E61.0
E62.0

x
-

Brak wstępnego nagrzewania bojlera
Czyszczenie niemożliwe

Możliwa praca awaryjna
Praca awaryjna niemożliwa

Podręcznik obsługi

139

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.2.3

Usuwanie błędów - nieprawidłowości podczas eksploatacji

Nieprawidłowości przy przyrządzaniu produktu
Nieprawidłowość

Możliwe przyczyny

Wymagana reakcja.

Nierównomierne zbrązo-
wienie

Nieprawidłowo zamknięta blacha
ruchoma
Nierozgrzana wstępnie komora
pieca
Za wysoka temperatura komory
pieca

Odblokowanie i zablokowanie osło-
ny wentylatora na stronie 127
Rozgrzać komorę pieca

Częściowo lub całkowicie uszko-
dzony system ogrzewania

Skontaktować się z serwisem

Nieprawidłowość

Możliwe przyczyny

Wymagana reakcja

Urządzenie nie reaguje
przez 10-20 sekund na
wprowadzenia
Nie można już włączyć lub
wyłączyć urządzenia
Woda wycieka z urządze-
nia przy zamykaniu drzwi
urządzenia

Zawieszenie się programu

Nacisnąć i trzymać naciśnięty przez
5 sekund ZAŁ/WYŁ lub odłączyć
urządzenie na 5 sekund od sieci
Ponowić próbę po 3 sekundach.

Wybrać niższą temperaturę i wydłu-
żyć czas przyrządzania

Nieprawidłowości urządzenia

Dla EB:
Podczas eksploatacji do
komory pieca wtryskuje
woda
Woda stoi w komorze pie-
ca

Podręcznik obsługi

ZAŁ/WYŁ jest zablokowany na 3
sekundy
Przy wszystkich przyczynach

Uwaga! Zagrożenie skażeniem
Produkty żywnościowe, które miały
styczność z tą wodą, należy zni-
szczyć.
Zatkanie lub zanieczyszczenie
Skontrolować instalację ściekową
przewodów odpływowych lub
i fabryczny system odpływowy
systemu ściekowego
i w razie potrzeby oczyścić
W razie potrzeby założyć syfon
Stałe przyłącze ściekowe w urzą-
lejowy
dzeniach z całkowicie zautomaty-
zowanym, automatycznym lub
półautomatycznym czyszczeniem
komory pieca
Zapchany lub zakryty króciec od- Usunąć przedmioty
pływu
Zapchany odpływ urządzenia
Przebieg czyszczenia urządzenia
Dla EB:
Dla EB:
Automatyczne płukanie kotła nie Opróżnianie i płukanie kotła
było przeprowadzane codziennie
Odpływ komory pieca zatkany

140

Płukanie komory pieca

6 Sposób postępowania podczas konserwacji
Nieprawidłowości przy czyszczeniu
Nieprawidłowość

Możliwe przyczyny

Czarne plamy w komorze pieca

Nieodpowiedni środek czy-
szczący

Zastosować ConvoClean for-
te do w pełni zautomatyzo-
wanego czyszczenia komory
pieca po podłączeniu kanis-
trów
Zastosować ConvoClean for-
te S do w pełni zautomatyzo-
wanego czyszczenia komory
pieca z dozowaniem indywi-
dualnym
Zastosować ConvoClean for-
te lub ConvoClean new do
półautomatycznego czy-
szczenia komory pieca

Twardość wody za wysoka

Ustaw twardości wody, patrz
'Dane techniczne' w podręczni-
ku instalacyjnym
Wybrać wyższy stopień czy-
szczenia
Zastosować ConvoClean for-
te lub ConvoClean new do
w pełni zautomatyzowanego
czyszczenia komory pieca
po podłączeniu kanistrów
Zastosować ConvoClean for-
te S lub ConvoClean new S
do w pełni zautomatyzowa-
nego czyszczenia komory
pieca z dozowaniem indywi-
dualnym
Zastosować ConvoClean for-
te lub ConvoClean new do
półautomatycznego czy-
szczenia komory pieca

Zły wynik czyszczenia

Podręcznik obsługi

Nastawiony nieprawidłowy sto-
pień zanieczyszczenia
Zastosowany nieprawidłowy
środek czyszczący

141

Wymagana reakcja

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.3 Prace konserwacyjne
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Bezpieczna praca podczas konserwacji
Wymiana uszczelki higienicznej
Wymiana lampy halogenowej oświetlenia komory pieca

Podręcznik obsługi

142

Strona
143
144
145

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.3.1 Bezpieczna praca podczas konserwacji
Dla bezpieczeństwa własnego i współpracowników
Zanim personel po raz pierwszy rozpocznie pracę z piecem konwekcyjno-parowym należy zapoznać
się z treścią rozdziału " Dla bezpieczeństwa na stronie 23 " i podjąć odpowiednie postanowienia.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się z wymienionymi w tym
podrozdziale zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i o ich bezwzględnym przestrzeganiu.
Przed rozpoczęciem pracy poinstruować personel o obowiązku zapoznania się ze wskazówkami bez-
pieczeństwa wymienionymi w tym podrozdziale oraz w następnych instrukcjach i o podejmowaniu wy-
mienionych w nich środków zapobiegawczych.
Osobiste wyposażenie ochronne personelu
Poinstruować personel o noszeniu osobistego wyposażenia ochronnego wymienionego dla danych
prac w podrozdziale " Dla Waszego bezpieczeństwa " , rozdział " Osobiste wyposażenie ochronne na
stronie 47 " .
Elementy przewodzące prąd

Zagrożenie porażeniem prądem przez elementy przewodzące prąd
Dotykanie elementów przewodzących prąd pod osłoną i panelem sterowania może spowodować
porażenie prądem.
Upewnić się, że osłona i panel sterowania są zamontowane.
Upewnić się, że prace serwisowe pod osłonami, pod panelem sterowania i na przewodzie zasilania
prowadzą wyłącznie elektrycy z autoryzowanego serwisu.
Gorące powierzchnie

Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek wysokiej temperatury elementów wewnętrznych
i zewnętrznych urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się lub znajdowały w komorze podczas przyrządzania, może
prowadzić do oparzeń. Także dotknięcie króćca wentylacyjnego może prowadzić do oparzeń.
Odczekać do schłodzenia komory pieca do temperatury poniżej 60°C przed rozpoczęciem prac
z zakresu konserwacji albo zastosować procedurę Cool down komory pieca.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.
Ostrokrawędziowe elementy blaszane

Zagrożenie ranami ciętymi przez ostre krawędzie blachy
Prace z zastosowaniem elementów blaszanych o ostrych krawędziach lub za nimi mogą doprowadzić
do skaleczenia dłoni.
Zachować ostrożność.
Nosić osobiste wyposażenie ochronne.

Podręcznik obsługi

143

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.3.2

Wymiana uszczelki higienicznej

Informacje o bezpieczeństwie podczas konserwacji
Przed rozpoczęciem konserwacji należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bez-
pieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale Bezpieczna praca podczas konserwacji na stronie 143 i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia
Demontaż i montaż uszczelki higienicznej

130

Zakres dostawy części zamiennych
Wymaganą częścią zamienną jest według wykazu części:
1 wtykana uszczelka higieniczna
Warunki
Sprawdzić czy spełnione zostały następujące założenia:
Piec konwekcyjno-parowy jest schłodzony po ostatniej pracy do & lt; 60 °C.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Nowa uszczelka została sprawdzona pod kątem uszkodzeń i jest nieuszkodzona.
Wymiana uszczelki higienicznej
Przy demontażu uszczelki i montażu nowej postępować w sposób opisany w punkcie 'Montaż i de-
montaż wtykanej uszczelki higienicznej na stronie 130'.

Podręcznik obsługi

69

144

6 Sposób postępowania podczas konserwacji

6.3.3

Wymiana lampy halogenowej oświetlenia komory pieca

Informacje o bezpieczeństwie podczas konserwacji
Przed rozpoczęciem konserwacji należy bezwarunkowo zapoznać się z zasadami i wskazówkami bez-
pieczeństwa wyszczególnionymi w rozdziale Bezpieczna praca podczas konserwacji na stronie 143 i
postępować według zawartych w nim instrukcji.
Wymagane umiejętności wstępne
Trzeba znać następujące zasady obsługi:
Bezpieczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia

69

Demontaż i montaż stelaży zawieszanych

86

Załadunek i wyładunek produktów wózkiem bankietowym

79

Zakres dostawy części zamiennych
Wymaganą częścią zamienną jest według wykazu części:
1 lampa halogenowa 12 V
Niezbędne środki pomocnicze
Wymagane są następujące środki pomocnicze:
Klucz nasadowy rozm. 8
Postępowanie z żarówką halogenową
Sprawną żarówkę halogenową dotykać wyłącznie przez czyste rękawiczki lub szmatkę. Nie dotykać
części szklanej nowej lub przeznaczonej do ponownego użytku żarówki gołymi palcami.
Jeżeli nie można usunąć całej żarówki halogenowej podczas demontażu, np. przyłącza pozostają
wetknięte, niezwłocznie skontaktować się z serwisantem.
Warunki
Sprawdzić czy spełnione zostały następujące założenia:
Piec konwekcyjno-parowy jest odłączony od napięcia i zabezpieczany przed ponownym włącze-
niem.
Komora pieca, po ostatnim procesie, zostaje schłodzona do temperatury & lt; 60°C.
W urządzeniach stołowych ze stelażem zawieszanym: Prawy stelaż zawieszany jest przechylony
do komory pieca.
W urządzeniach stołowych ze stelażem bankietowym: Stelaż bankietowy i rama wsuwana są usu-
nięte z komory pieca.
Żarówka halogenowa jest schłodzona.
Nowa żarówka halogenowa została sprawdzona pod kątem uszkodzeń i jest nieuszkodzona.

Podręcznik obsługi

145

6 Sposób postępowania podczas konserwacji
Demontaż żarówki halogenowej
1.

Wykręcić cztery śruby sześciokątne lampy komory pieca
kluczem imbusowym.
Dzięki specjalnej konstrukcji podzespół złożony ze śrub,
ramy osłony, szyby i uszczelki wraz z uchwytem trzyma
się razem przy odkręcaniu śrub.

2.

Zdjąć cały podzespół ze ścianki komory pieca .

3.

Sięgnąć przez otwór ścianki komory pieca do obudowy
reflektora i wyciągnąć prosto w górę żarówkę halogeno-
wą .

Montaż żarówki halogenowej
1.

Podręcznik obsługi

Przy montażu żarówki halogenowej postępować w spo-
sób odwrotny do demontażu.
Po zakończeniu prac usunąć wszystkie przedmioty z ko-
mory i wymyć lub wypłukać komorę.

146

CONVOTHERM ELEKTROGERÄTE GMBH, OVENS & ADVANCED COOKING EMEA, MANITOWOC FOODSERVIC E,
TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING | GERMANY, T +49 8847 6 0, F +49 8847 414
WWW.CONVOTHERM.COM, WWW.MANITOWOCFOODSERVICE.COM

Piec konwekcyjno-parowy
Urządzenia stołowe Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.
Convotherm jest częścią globalnego koncernu Manitowoc Foodservice który projektuje, produkuje i dostarcza najlepsze w swojej klasie
urządzenia tronomiczne, oferujące możliwość rozszerzenia menu, zwiększenie zysków i wydajności pracy, jednocześnie zapewniając
serwis na najwyższym światowym poziomie.
Aby dowiedzieć się jak Manitowoc Foodservice i jego wiodące marki mogą wyposażyć Twój lokal, odwiedź naszą
stronę internetową www.manitowocfoodservice.com i znajdź swojego regionalnego, lub lokalnego dostawcę naszych urządzeń.
(C) 2014 Manitowoc Foodservice Inc. chyba, że zostało to inaczej wyraźnie określone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9761640_02 POL 11/14


Download file - link to post
  Search 5 million + Products