POP7024_wyd.02.pdf

Nice Pop poa1 - nie zamyka się

Uszkodzone fotokomórki. Tutaj instrukcja.


For swing gates

Pop
Instructions and warnings for the fitter
Istruzioni e avvertenze per l'installatore
Instructions et recommandations pour l'installation
Anweisungen und hinweise für den installateur
Instrucciones j advertencias para el instalador
Instrukcja dla instalatora

1

2

3

5

4

3

3

6

8

4

7

1

2

5

6

7

7

8

9

10

A

B

4

7

5

6

3

2
1

11

12

13

14

PP7024

PP7224

15

Pop
Spis:
1

pag.
Opis produktu

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Instalowanie
Kontrola Wstępna
Instalacja typowa
Mocowanie
Mocowanie wspornika siłownika do słupka
Montaż prostego ramienia
Mocowanie siłownika
Montaż ramienia wygiętego i mocowanie
wspornika do skrzydła
2.8
Wysperzeglanie siłownika od wewnątrz
2.8.1 Wysperzeglanie siłownika z zewnątrz
(opcjonalnie)
2.9
Montaż wyłącznika granicznego otwierania
2.10 Połączenia elektryczne
2.11 Podłączanie zasilania
2.12 Zastosowanie akumulatora awaryjnego
(opcjonalny)

Spis:

pag.

32

3

Ruch ręczny lub wysprzeglanie

33

32
32
32
32
33
33
33
33

4
4.1

Testy odbiorcze i przygotowanie do pracy
Test odbiorczy

34
34

5
5.1

Czynności konserwacyjne
Utylizacja

34
34

6

Dane techniczne

34

7

Akcesoria

34

Instrukcje i ostrzeżenia skierowane do
użytkownika siłownika POP

35

33
33
33
33
33
33

PL

Ostrzeżenia
Przed przystąpieniem do instalowania automatyki należy uważnie
przeczytać całą instrukcję, ponieważ dostarcza ona ważnych
informacji związanych z bezpieczeństwem, instalacją, użytkowaniem
i czynnościami konserwacyjnymi.
W celu ułatwienia zastosowania poniższych instrukcji utrzymany
został porządek kolejności wykonywania poszczególnych faz
instalowania. Inne czynności poza tymi zawartymi w niniejszej
instrukcji nie są dozwolone.
Niewłaściwe użytkowanie może być źródłem uszkodzeń i
niebezpiecznych sytuacji dla osób i rzeczy.
Firma Nice nie bierze żadnej odpowiedzialności skutki niewłaściwego
montażu bram, jak i za deformacje, które mogą stworzyć się podczas
użytkowania.
Przechowywać niniejszą instrukcję do przyszłej konsultacji.
Projekt, wykonanie elementów konstrukcyjnych POP i niniejsza
instrukcja spełniają w pełni aktualnie obowiązującą normę.
Podczas instalowania jak i użytkowania POP mogą stworzyć się
niebezpieczne sytuacje, dlatego też czynności te należy wykonać w
pełni przestrzegając normy prawne i regulaminy, a w szczególności:
o Przed rozpoczęciem instalowania przygotować wszystkie materiały
i oprzyrządowanie, które może służyć do podłączenia do
automatyki siłownika POP i odpowiednie jest do specyficznej
sytuacji zastosowania.
o Nie wolno używać automatyki przed wykonaniem prób odbiorczych
według tego, jak przedstawiono w paragrafie: "Przygotowanie do
rozruchu".
o Materiał opakowania należy zutylizować w pełni przestrzegając
miejscowe normy prawne.
o Nie wprowadzać zmian, gdy nie zostały przewidziane w niniejszej
instrukcji.

o

o

o

o

o
o

o

o

Tego typu zmiany mogą być powodem wadliwego funkcjonowania.
Firma NICE zwalnia się z odpowiedzialności za szkody wynikające
z modyfikacji produktów.
Uważać, aby nie zanurzać elementów automatyki w wodzie lub
innych płynach. Uważać także, aby przy instalowaniu żaden płyn
nie dostał się do środka centrali i do innych otwartych urządzeń
współpracujących.
W wypadku, gdy płyn dostanie się do środka urządzenia, należy
natychmiast odłączyć dany element od automatyki, odłączyć
zasilanie i skontaktować się z serwisem Firmy NICE; użytkowanie
POP w takim stanie może być niebezpieczne.
Nie umieszczać elementów POP w pobliżu źródeł ciepła ani
płomieni; może to być przyczyną wadliwego jego funkcjonowania,
pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji.
Gdy akumulator awaryjny (opcjonal) nie będzie używany przez
dłuższy czas należy go odłączyć od automatyki i przechowywać w
suchym pomieszczeniu; unika się w ten sposób wyciekania
szkodliwych płynów z akumulatora.
Centralę podłączyć do linii zasilającej zaopatrzonej w uziemienie.
Wszystkie czynności, które wymagają otwarcia obudowy POP,
wymagają odłączenia zasilania. Gdy urządzenie odcinające energię
nie jest widoczne należy powiesić na nim tabliczkę ostrzegającą:
"UWAGA, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE W TOKU".
Po interwencji wyłączników automatycznych lub bezpieczników i
przed ich przywróceniem do pierwotnej pozycji należy odszukać i
usunąć anomalię.
Gdy naprawa wykonana według wskazówek umieszczonych w
niniejszej instrukcji nie da oczekiwanego efektu należy
skontaktować się z serwisem firmy NICE.

31

1) Opis produktu
POP jest siłownikiem do bram skrzydłowych o średnich i małych
rozmiarach. Służy do automatyzacji bram skrzydłowych przy
długości maksymalnej skrzydła do 2m i ciężarze skrzydła do
200kg. Silnik wykonany jest w dwóch wersjach:

o PP7024 z wbudowaną centralą sterującą z zasilaniem 230V
(W wersji PP 7024/V1 zasilanie 120V)
o PP7224 bez centrali sterującej z siłownikiem PP07224, który
podłącza się do centrali sterującej PP7024.

2) Instalowanie
Pamiętać należy, że instalacja musi być wykonywana wyłącznie
przez doświadczony i wykwalifikowany personel zgodnie z

instrukcjami umieszczonymi w rozdziale " OSTRZEŻENIA " .

2.1) Kontrola Wstępna
Przypominamy, że POP jest urządzeniem napędowym do bramy,
wydajnym i pewnym, ale nie usuwa wad spowodowanych błędnym
zainstalowaniem czy źle wykonanymi czynnościami konserwacyjnymi.
Przed przystąpieniem do instalacji napędu należy sprawdzić
prawidłowość konstrukcji bramy, czyli czy odpowiada ona aktualnie
obowiązującym normom. W szczególności sprawdzić czy:
o opakowanie siłownika nie jest naruszone i czy zawiera elementy
przedstawone na rys. 1:
o Nr.1 cz. PP7024
o Nr.1 cz. PP7224
o Nr.2 cz. Proste ramię
o Nr.2 cz. Wygięte ramię
o Nr.2 cz. Wspornik siłownika
o Nr.1 cz. Skrzynka z akcesoriami
o Nr.1 cz. Skrzynka elektroniki "Openkit",

o przy otwieraniu i zamykaniu bramy nie ma punktów
nadmiernego tarcia,
o brama jest wyważona, czyli zatrzymana w jakimkolwiek punkcie
nie porusza się,
o miejsce gdzie ma być zamocowany siłownik jest bezpieczne i
odpowiednie dla pracy montera,
o miejsce na zainstalowanie siłownika jest odpowiednie dla jego
wymiarów (Rys. 2),
o sprawdzić czy miejsca, gdzie będą przymocowane poszczególne
urządzenia są zabezpieczone przed przypadkowymi uderzeniami
i czy powierzchnie montażu są solidne,
o sprawdzić czy powierzchnie, gdzie zamocowane zostaną
fotokomórki są płaskie i gwarantujące prawidłowe ustawienie
pomiędzy TX i RX,
o sprawdzić czy ruch ramienia nie będzie niczym ograniczony (Rys. 3).

2.2) Instalacja typowa (Rys. 4)
1.
2.
3.
4.

Siłownik POP "PP7024"
Siłownik POP "PP7224"
Fotokomórka
Antena

5.
6.
7.
8.

Lampa sygnalizacyjna
Przełącznik kluczowy
Kolumna na fotokomórkę (opcjonalna)
Linia elektryczna zasilająca.

2.3) Mocowanie (Rys. 5)
Mocowanie wsporników wykonać następująco:

Tab. 1

Rys. 5

1. Sprawdzić, na podstawie kąta otwarcia skrzydła, czy możliwe jest uzyskanie wartości umieszczonych w Tab. 1
2. Zmierzyć na słupku wartość "A".
3. Na podstawie wartości "A" i kąta otwarcia skrzydła w tabeli można odczytać dopuszczalne wartości "B" z Tab. 1. Na przykład:, gdy
"A" jest równe 100mm i gdy chcemy otrzymać kąt otwarcia =100, to "B" powinno wynosić około 180mm.

32

2.4) Mocowanie wspornika siłownika do słupka (Rys. 6)
Mocowanie wykonać wkrętami odpowiednimi do materiału słupka. Przymocować szyny w poziomej pozycji.

2.5) Montaż prostego ramienia (Rys. 7)
Montaż my być wykonany śrubą M8x55 z podkładką sprężystą. Ramię ustawić w kierunku jak na rys. 7, rys 9. parte anteriore.

2.6) Mocowanie siłownika (Rys. 8)
Mocowanie siłownika wykonane jest poprzez wsunięcie go do szyny C i przykręcenie śrubami M6x100 i dostarczonymi nakrętkami.

2.7) Montaż ramienia wygiętego i mocowanie wspornika do skrzydła (Rys. 9)
Używając dostarczonych sworzni i pierścieni zabezpieczających
przymocować krzywe ramię do prostego ramienia, a listwę do
przymocowania skrzydła do krzywego ramienia.

Przymocować listwę do przymocowania skrzydła do bramy w jak
najdalszym punkcie od kolumny i wydłużając maksymalnie
ramiona (Rys. 5). Listę przyspawać do bramy lub przykręcić
odpowiednimi do materiału z jakiego zbudowana jest brama.

2.8) Wysperzeglanie siłownika od wewnątrz (Rys. 10)
Przebiega w dwóch fazach:
A: Podnieść zasłonkę

B: Włożyć klucz do wysprzęglania (w zestawie) i przekręcić w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek aż do oporu.

2.8.1 Wysperzeglanie siłownika z zewnątrz (Rys. 11) (opcjonalnie)
Montaż systemu wysprzęglania odbywa się w sześciu fazach:
A: Odczepić plastikową pokrywkę (1)
B: Przykręcić trzpień (3) do wałka wysprzęglania (2)
C: Napinacz linki (4) przykręcić do właściwego otworu (5)

PL

D: Przymocować sprężynę (6) do sworznia (3) i do
odpowiedniego zaczepu obudowy
E: przeciągnąć linkę wysprzęglajcą (7) poprzez otwory
sworznia (3) i napinacza (4)
F: Założyć z powrotem plastykową pokrywkę (1)

2.9) Montaż wyłącznika granicznego otwierania (Rys. 12)
Odblokować siłownik
A: Otworzyć skrzydło bramy do żądanej pozycji ,,brama otwarta".
Ustawić ogranicznik ruchu tak, aby ramię siłownika było wypros-

towane i przykręcić ogranicznik dwoma śrubami M6x20.
B: Odkręcić śrubę mocującą ramię proste do siłownika i założyć
osłonę zabezpieczającą. Ponownie przykręcić śrubę.

2.10) Połączenia elektryczne
Przy wykonywaniu połączeń elektrycznych kierować się instrukcjami centrali sterującej POA1.

2.11) Podłączanie zasilania (Rys. 13)
W PP7024: podłączyć kabel zasilający (230V) bezpośrednio do zacisków przy bezpieczniku.
W PP7224: podłączyć kabel wychodzący z centrali PP7024 do odpowiednich zacisków.

2.12) Zastosowanie akumulatora awaryjnego (Rys. 14) (opcjonalny)
POP posiada przegródkę na akumulator awaryjny (opcjonalny). Usunąć zaznaczoną część ścianki skrzynki centrali, włożyć akumulator
i wykonać połączenia.

3) Ruch ręczny lub wysprzeglanie
Czynności ręczne (Rys. 10) należy wykonać w wypadku braku
prądu lub w wypadku zaistnienia awarii urządzenia. Ruch ręczny

umożliwia wykonanie wolnego ruchu siłownika pod warunkiem, że
został on prawidłowo zamontowany i z oryginalnymi akcesoriami.

33

4) Testy odbiorcze i przygotowanie do pracy
Test odbiorczy jest najważniejszą fazą w instalowaniu automatyki
i gwarantuje jej bezpieczne użytkowanie. Test może być
stosowany także jako okresowa kontrola składowych elementów
automatyki. Test odbiorczy całej automatyki musi być wykonany
przez doświadczony i wykwalifikowany personel, który weźmie na

siebie odpowiedzialność za wykonanie swojej pracy i świadomy
jest ewentualnego niebezpieczeństwa.
Personel ten ma zweryfikować czy przestrzegane są wymagania
i regulaminy normy EN12445, która ustala sposób wykonania
kontroli automatyki bram.

4.1) Test odbiorczy
1. Zweryfikować czy wszystko to, co jest zawarte w rozdziale
"OSTRZEŻENIA" jest respektowane.
2. Wykonać próby otwierania i zamykania bramy i sprawdzić czy
ruch skrzydła przebiega prawidłowo. Wykonać próby kilkakrotnie,
sprawdzając jego płynność, obecność ewentualnych wad w
montażu i regulacji jak i ewentualne zwiększone tarcie.

3. Zweryfikować pojedynczo funkcjonowanie wszystkich
urządzeń zabezpieczających w urządzeniu.
1. Zmierzyć siłę uderzenia według jak zostało przewidziane w
normie EN 12445 i ewentualnie, gdy kontrola "siły silnika" jest
stosowana jako sposób na zmniejszenie siły uderzenia:
wyregulować tak, aby uzyskać jak najlepsze wyniki.

5) Czynności konserwacyjne
Czynności konserwacyjne wykonywać przestrzegając w pełni norm
bezpieczeństwa niniejszej instrukcji i według tego, co jest przewidziane w prawie i aktualnych normach. POP nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych, a przewidziana kontrola, co
sześć miesięcy gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Czynności konserwacyjne polegają na powtórzeniu testu odbiorczego i prób wskazanych w paragrafie 4.1 "Test odbiorczy".
Gdy przewidziane są inne urządzenia należy wykonać wszystko,
co jest dla nich przewidziane w programie czynności konserwacyjnych.

5.1) Utylizacja
POP wykonany jest z różnych surowców, niektóre z nich można
oddać przetworzenia (aluminium, plastik, kable) inne należy
oddać do recyklingu (karty i elementy elektroniczne).

! UWAGA: Niektóre elementy mogą zawierać substancje trujące,
nie wolno ich porzucać w przypadkowych miejscach. Należy
zasięgnąć informacji odnośnie sposobów przerobu i utylizacji
materiałów według aktualnie obowiązujących norm miejscowych.

1. Odłączyć automatykę od zasilania.
2. Poodkręcać urządzenia i akcesoria w kolejności przeciwnej
do podanej w rozdziale 2 "Instalowanie".
3. Wyciągnąć kartę elektroniczną.
4. Pogrupować i dostarczyć poszczególne materiały elektryczne
do recyklingu do firm zajmujących się odbiorem tych materiałów.
5. Pozostałe elementy struktury oddać do właściwych punktów
złomowania.

6) Dane techniczne
PP7024

Zasilanie
Prąd max.
Moc silnika
Moment
Czas otwierania
Zakres temp. pracy
Stopień zabezpieczenia
Intensywnośćl pracy
Klasa izolacji
* Wersja bez centrali sterującej

7) Akcesoria
KIO - Selektor na klucz z wysprzęgleniem z linką.

34

Vpp/Hz
Vps
A
W
Nm
s
°C

PP7024/V1

PP7224*

230/50
/
~1

120/50-60
/
~2
75
180
10
-20°÷50°
IP 44
30%

/
24
3

1

B

?

Słownik do bram skrzydłowych

Pop

PL

Instrukcje i ostrzeżenia skierowane do
użytkownika siłownika POP
Gratulujemy wyboru automatyki firmy Nice!
Nice S.p.a. produkuje elementy do automatyzacji bram, drzwi, bram
rolowanych, rolet i markiz: siłowniki, centrale sterujące, piloty, lampy
sygnalizacyjne, fotokomórki i akcesoria.
Firma Nice stosuje w swoich produktach wyłącznie surowce wysokiej
jakości zawsze poszukując nowych i innowacyjnych rozwiązań,
maksymalnie ułatwiających użytkowanie tych urządzeń. Elementy te
są technicznie wysokiej jakości, estetyczne i dokładnie opracowane
ergonomicznie: wasz instalator na pewno wybierze produkt, który
najbardziej odpowiada waszym wymaganiom.
Firma Nice nie jest producentem waszej bramy, lecz tylko automatu;
jest on wynikiem wieloletniej pracy, analizy i wyboru surowców a
realizacja instalacji ma być wykonana przez waszego instalatora.
Każda automatyka jest jedyna w swoim rodzaju i gdy instalator
posiada odpowiednie doświadczenie z pewnością wybierze produkt,
który najbardziej odpowiada waszym wymaganiom, pewny i trwały w
czasie a szczególnie wykonany profesjonalnie, czyli taki, który będzie
odpowiadał aktualnie obowiązującym normom.

Automatyka jest wygodnym rozwiązaniem, posiada funkcjonalny
system zabezpieczający i gdy jest zadbana będzie wam służyć wiele
lat. Gdy automatyka spełnia wasze wymagania w zakresie
bezpieczeństwa i zgodnie z normami prawnymi nie znaczy to, że nie
istnieją "inne niebezpieczeństwa". Mogą się bowiem utworzyć się
sytuacje niebezpieczne spowodowane nieodpowiedzialnym i
błędnym użytkowaniem. Dlatego też chcemy przekazać wam
użyteczne wskazówki w celu uniknięcia takich niekorzystnych
sytuacji:
o Przed pierwszym uruchomieniem automatyki należy poprosić
instalatora
o
dokładne
przedstawienie
ewentualnych
niebezpieczeństw. Przeczytać instrukcję i ostrzeżenia dla
instalatora, którą wam przekazał. Przechowywać instrukcję w celu
ewentualnych przyszłych konsultacji, lub, aby przekazać ją innemu
użytkownikowi automatyki.
o Wasza automatyka jest systemem, który wykonuje sumiennie
wasze rozkazy; nierozumne użytkowanie może stać się
niebezpieczne. Nie włączać automatyki, gdy w zasięgu jej działania
znajdują się ludzie, zwierzęta lub inne obiekty.

35

o Dzieci: automatyka gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa.
Zatrzymuje ruch, gdy jej system zabezpieczający odczyta
obecność osób lub rzeczy i gwarantuje uaktywnienie tego sytemu
w sposób pewny i przewidziany. Bezpieczniej jednak zabronić
dzieciom bawienia się w pobliżu automatyki oraz pozostawionymi
bez nadzoru pilotami, aby uniknąć nieumyślnego włączenia:
nadajniki sterowania to nie zabawka!
o Anomalie. Gdy zauważy się jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie
automatyki należy odłączyć od niej zasilanie elektryczne i
wysprzęglić ręcznie. Nie wykonywać samodzielnie napraw, ale
wezwać uprawnionego instalatora: brama może funkcjonować
również bez automatyki po wysprzęgleniu siłownika według jak
opisane w dalszej części.
o Czynności konserwacyjne. Automat, jak każda maszyna,
wymaga okresowych czynności konserwacyjnych, co gwarantuje
mu bezpieczne i długoletnie funkcjonowanie. Uzgodnić z waszym
instalatorem program okresowych przeglądów konserwacyjnych.
Firma Nice poleca, aby przeglądy wykonywać, co 6 miesięcy, ale
zależy to też od intensywności użytkowania. Jakikolwiek przegląd,
związany z czynnościami konserwacyjnymi czy naprawą, ma być
wykonany przez wykwalifikowany personel.

o Nawet wówczas, gdy jesteście pewni swojej wiedzy nie wolno wprowadzać żadnych zmian w instalacji, w parametrach programowania
i w regulacji automatyki: czynności te są obowiązkiem instalatora
o Kontrola końcowa, okresowe przeglądy i ewentualne naprawy mają
być udokumentowane przez osobę wykonującą te czynności:
dokumenty te ma przechowywać właściciel instalacji.
o Złomowanie. Po zakończeniu eksploatowania instalacji demontaż
musi być wykonany przez upoważnione osoby, materiały mają być
oddane do recyklingu według aktualnie obowiązujących
miejscowych norm prawnych.
o Wypadku uszkodzenia lub braku zasilania. Oczekując na
przybycie instalatora (lub na powrót energii elektrycznej oraz gdy
instalacja nie posiada akumulatorów awaryjnych) urządzenie może
być uruchamiane ręcznie, czyli jak każde inne urządzenie
nieautomatyczne. Wysprzęglić urządzenie ręcznie: ta czynność jest
jedyną czynnością, którą może wykonać użytkownik. Jest to
funkcja dokładnie opracowana przez firmę Nice w celu ułatwienia
jej obsługi bez stosowania narzędzi i wysiłku fizycznego.

Wysprzeglanie siłownika od
wewnątrz
1. Podnieść pokrywkę
2. Włożyć klucz wysprzęglający
(dostarczony w zestawie) i przekręcić w
kierunku ruchu wskazówek zegara aż do
oporu.

1

2

wysprzeglanie siłownika od
zewnątrz (opcjonalne)
o Odczepić plastikową pokrywkę (1)
o Przykręcić trzpień (3) do wałka
wysprzęglającego (2)
o Przykręcić napinacz linki (4) do
właściwego otworu (5)
o Przymocować sprężynę (6) do trzpienia
(3) i do właściwego punktu
przymocowania w obudowie
o Przeciągnąć linkę wysprzęglania (7)
poprzez otwory sworznia (3) i napinacza
linki (4)
o Założyć w oryginalnej pozycji plastikową
pokrywkę. (1)

4

7
5

6

3

2
1

Ważne: gdy wasze urządzenie jest sterowane pilotem, którego
działanie po pewnym czasie słabnie lub przestaje on działać to prawdopodobnie baterie w nim znajdujące się wyczerpały się (w zależności od rodzaju baterii może stać się to po kilku miesiącach jak i po
dwóch lub trzech latach).
Światełko ostrzegawcze w pilocie jest wówczas słabe, w ogóle nie
świeci się lub zaświeci się na krótki czas. Przed wezwaniem instalatora wymienić baterie, na takie same z innego funkcjonującego nadajnika. Jeżeli jest to jedyny powód nie funkcjonowania pilota to
wystarczy wymienić baterie na nowe tego samego rodzaju.

36

Jesteście zadowoleni z waszej automatyki?
W wypadku zamiaru zainstalowania następnych urządzeń zaleca się
wezwanie tego samego instalatora, a firma Nice zagwarantuje wam
oprócz konsultacji jednego ze specjalistów produkt najbardziej
postępowy na rynku, idealne funkcjonujące urządzenie i maksymalną
kompatybilność systemu.
Dziękujemy za przeczytanie niniejszych wskazówek, życzymy dużej
satysfakcji z nowej automatyki. W celu ewentualnych wyjaśnień, czy
porad prosimy zwrócić się do waszego instalatora.

Dichiarazione CE di conformit? / EC declaration of conformity
(secondo Direttiva 98/37/EC, Allegato II, parte B) (according to 98/37/EC Directive, Enclosure II, part B)

Numero / Number: 172/997224

Data / Date: 02/2003

Revisione / Revision: 0

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto
The undersigned Lauro Buoro, General Manager of the following producer, declares that the product
Nome produttore / Producer name:
Indirizzo / Address:
Tipo / Type:
Modello / Model:
Accessori / Accessories:

NICE S.p.a.
Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustign? - ODERZO - ITALY
Motoriduttore elettromeccanico / Electromechanical gearmotor
PP7224
Nessun accessorio / No accessory

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie / Complies with the following community directives
Riferimento n°
Titolo
Reference n°
Title
98/37/CE (EX 89/392/CEE)
DIRETTIVA MACCHINE / Machinery Directive
89/336/CEE
DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC) / EMC Electromagnetic Compatibility Directive

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti Norme armonizzate / Complies with the following Harmonised standards
Riferimento n°
Edizione
Titolo
Livello di valutazione
Reference n°
Issue
Title
Estimate level
EN55022
09/1998
Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics.
Limits and methods of measurement

Classe
Class
B

Risulta conforme a quanto previsto dalle altre norme e/o specifiche tecniche di prodotto / Complies with the other standards and/or
product technical specifications
Riferimento n°
Edizione
Titolo
Livello di valutazione Classe
Reference n°
Issue
Title
Estimate level
Class
EN 12445
8/2000
Porte e cancelli industriali e commerciali e da autorimessa.
Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in
use of power operated doors - Test methods
EN 12453
8/2000
Porte e cancelli industriali e commerciali e da autorimessa.
Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in
use of power operated doors - Requirements

Inoltre dichiara che non ? consentita la messa in servizio del prodotto suindicato finché la macchina, in cui il prodotto stesso ?
incorporato, non sia identificata e dichiarata conforme alla direttiva 98/37/CEE / He declares, moreover, that it is not allowed to use the
above mentioned product until the machine, in which this product is incorporated, has been identified and declared in conformity with the regulation
98/37/CEE.
P.S.:Il prodotto suindicato si intende parte integrante di una delle configurazioni di installazione tipiche, come riportato nei nostri
cataloghi generali / The above mentioned product is meant integral part of the of one of the installation configuration as shown on our general
catalogues.
Amministratore delegato
(General Manager)
Lauro Buoro

Oderzo, 8 Maggio 2003

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice France
Buchelay
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee)
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
info@pl.niceforyou.com

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD Italia
Tel. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Rhône-Alpes
Decines Charpieu France
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Espa?a Madrid
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice UK
Chesterfield
Tel. +44.87.07.55.30.10
Fax +44.87.07.55.30.11
info@uk.niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Tel. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice Gate is the doors and gate automation division of Nice

Nice Espa?a Barcelona
Tel. +34.9.35.88.34.32
Fax +34.9.35.88.42.49
info@es.niceforyou.com

Nice Screen is the rolling shutters and awnings automation division of Nice

Nice China
Shanghai
Tel. +86.21.575.701.46
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

www.niceforyou.com

ISTPOPR03 4865 del 01-09-2004

P.S.: La dichiarazione di conformita' del modello "PP7024" e' presente nel fascicolo di istruzioni della centrale "POA1"
Please find the declaration of conformity for model "PP7024" in the instruction booklet for the "POA1" control unit.

control unit

POA1
Instructions and warnings for the fitter
Istruzioni ed avvertenze per l'installatore
Instructions et recommandations pour l'installateur
Anweisungen und Hinweise für den Installateur
Instrucciones y advertencias para el instalador
Instrukcje i uwagi dla instalatora
Aanwijzingen en aanbevelingen voor de installateur

POA1
Spis:

pag.

pag.

6.4

Funkcje programowalne
Programowanie bezpośrednie
Programowanie na pierwszym poziomie,
pierwsza część
Programowanie na pierwszym poziomie,
druga część
Funkcje na drugim poziomie

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3
7.4
7.5

Programowanie
101
Sposoby programowania
101
Programowanie pierwszego poziomu: funkcje 102
Programowanie drugiego poziomu: parametry 102
Kasowanie pamięci
103
Przykład programowania pierwszego poziomu 103
Przykład programowania drugiego poziomu 103
Schemat programowania
104

8

Akcesoria opcjonalne

105

99

9
9.1

Czynności konserwacyjne
Utylizacja i recykling

105
105

99

10

Co robić gdy

105

11

Dane techniczne

106

Uzupełnienie: Odbiornik radiowy

107

1

Opis produktu

93

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Instalowanie
Zastosowanie typowe
Kontrola wstępna
Połączenia elektryczne
Schemat elektryczny
Opis połączeń
Uwagi do połączeń
Wejście typu STOP
Przykłady podłączenia fotokomórek bez
funkcji fototestu
Przykłady podłączenia fotokomórek z
funkcją fototestu
Kontrola połączeń
Automatyczne poszukiwanie pozycji
granicznych

93
93
94
94
94
95
95
96
96

3

Test odbiorczy
Diagnostyka

5

Funkcje ustawione fabrycznie

99
99
100

99

4

6
6.1
6.2

2.3.6
2.3.7
2.4

97
98
98

6.3

100
100

Ostrzeżenie:
! Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie dla personelu
technicznego z odpowiednimi kwalifikacjami do instalowania.
Żadne informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji nie są
skierowane do końcowego użytkownika!
Instrukcja ta odnosi się tylko do centrali POA1 i nie może być
zastosowana do innych produktów

92

Centrala sterująca POA1 przeznaczona jest do sterowania siłowników
elektromechanicznych do automatyzacji bram lub drzwi
skrzydłowych i każde inne jej zastosowanie jest niewłaściwe i
zabronione.
Przed przystąpieniem do instalowania zaleca się chociaż raz uważnie
przeczytać całą instrukcję.

1) Opis produktu
Funkcjonowanie centrali POA1 oparte jest na systemie, który
weryfikuje obciążenie silników do niej podłączonych
(amperometryka); ten system służy do automatycznego odczytu
pozycji krańcowych, zapisywania czasu pracy każdego silnika i
do odczytu ewentualnych przeszkód podczas normalnego ruchu
(zabezpieczenie przed zgnieceniem).
Ta cecha ułatwia instalowanie ponieważ nie wymaga regulacji
czasu pracy i przesunięcia fazowego skrzydeł.

E

F

G

H

I

L

Centrala jest już wstępnie zaprogramowana na funkcje ogólnie
używane; możliwy jest wybór dodatkowych, specyficznych funkcji
prostą procedurą programowania.
W celu ułatwienia rozpoznania elementów na rysunku 1
przedstawione są najważniejsze komponenty centrali POA01.

Centrala POA1

M

A: Złącze zasilania 24V
123

45

67

B: Złącze silnika M1

8 9 10 11 12 13 14 15 16

C: Złącze do akumulatora awaryjnego PS124

L1...L5

D: Bezpiecznik topikowy niskiego napięcia
(500mA) typu F

D

E: Selektor opóźnienia silnika M1 lub M2

P1

F: Złącze silnika M2
G: Złącze lampy sygnalizacyjnej

P2

H: Złącze sygnalizacji stanu bramy lub elektrozamka

C

I:

P3

Zaciski 24Vps zasilania urz. zewn. i fototestu

L: Zaciski wejść

B

L1...L5: Diody wejść i programowania

N

M: Zacisk do anteny radiowej
N: Złącze "SM" do odbiornika radiowego

1

A

O

O: Złącze do programowania/diagnostyki

PL

P1, P2, P3: Przyciski i diody do programowania

! Centrala zamknięta jest w pojemniku, który chroni płytkę
elektroniki przed przypadkowym uszkodzeniem.

2) Instalowanie:
! Przypominamy, że bramy i drzwi automatyczne mogą być
instalowane tylko przez personel wykwalifikowany i w pełni
przestrzegający norm prawnych.

Należy uważnie kierować się uwagami umieszczonymi w
rozdziale: Ostrzeżenia dla instalatora

2.1) Zastosowanie typowe
3

Mając na celu wyjaśnienie niektórych aspektów automatyzacji
bram i drzwi przedstawiamy poniżej instalacje typową:
Dane techniczne i sposób połączenia fotokomórek umieszczone
są we właściwych instrukcjach produktu.
W szczególności przypominamy, że:
o Para fotokomórek "FOTO" w fazie otwierania nie powoduje
żadnego efektu ale powoduje zatrzymanie i odwrócenie ruchu w
fazie zamykania.
o Para fotokomórek "FOTO1" blokuje ruch przy otwieraniu i
zamykaniu.
o Para fotokomórek "FOTO2" (podłączona do wejścia AUX
odpowiednio zaprogramowanego) przy zamykaniu nie daje
żadnego efektu ale powoduje zmianę kierunku ruchu podczas
otwierania.

4
TO

2

1

5

FOTO

2

7 FO

6

1. Siłownik
elektromechaniczny
PP7024 (z wbudowaną
centralą POA1)
2. Siłownik
elektromechaniczny
PP7224 bez centrali

FOTO 1

5.
6.
7.
8.
9.

Lampa sygnalizacyjna
Wyłącznik kluczowy
Para fotokomórek FOTO
Para fotokomórek FOTO 1
Para fotokomórek FOTO 2

93

2.2) Kontrola wstępna
Przed przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek czynności
należy sprawdzić, czy materiały i podzespoły są dostosowane do
instalowania i czy są zgodne z normami. Oprócz kontroli opisanej
w "Uwagi dla instalatora", w tej części przedstawiamy spis
poszczególnych specyficznych testów dla centrali POA1.
o "Ogranicznik mechaniczny ruchu" musi być dostosowany do
zatrzymania ruchu bramy i musi bez problemów pochłonąć całą
energię kinetyczną zebraną podczas ruchu skrzydła
(zastosować ewentualnie blokady przewidziane dla siłowników
POP).
o Linia zasilająca musi posiadać wyłącznik magnetotermiczny i
wyłącznik różnicowy, powinna posiadać także wyłącznik, w
którym odległość pomiędzy kontaktami ma być nie mniejsza
od 3mm.
o Zasilić centralę przewodem 3x1,5mm2. Gdy odległość
pomiędzy centralą i łączem uziemienia przekracza 30 m należy
wykonać uziemienie w pobliżu centrali.

2.3) Połączenia elektryczne
!

Mając na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa
operatorowi i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
elementów urządzenia, podczas wykonywania połączeń lub
podłączania odbiornika radiowego centrala musi być
odłączona od zasilania.
o Dla wejść typu NC (Zwykle Zamknięty), gdy nie są używane,
należy wykonać mostek z zaciskiem ,,WSPÓLNY " (z wyjątkiem
wejść fotokomórek w przypadku, gdy jest włączona funkcja
FOTOTEST. Dokładniejsze informacje umieszczone są w
paragrafie 2.3.6).
o Gdy do tego samego wejścia podłączamy więcej styków NC
należy połączyć je wszystkie SZEREGOWO.
o Wejścia typu NA (Zwykle Otwarte), gdy nie są używane, muszą
pozostać wolne.

o Podłączenia układów niskiego napięcia wykonać przewodami o
przekroju minimum 0,25 mm2.
o Przy odległościach dłuższych od 30 metrów należy zastosować
przewody ekranowane, oplot ekranu uziemić po stronie
centrali.
o Przekrój przewodu zasilania silnika nie może być mniejszy niż
1.5 mm2.
o Nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów w
puszkach podziemnych nawet gdy są one całkowicie szczelne.

o Gdy do tego samego wejścia podłączamy więcej styków w
systemie NA (Zwykle Otwarte), należy ustawić je względem
siebie RÓWNOLEGLE.
o Używane przełączniki muszą być typu mechanicznego i bez
napięcia na stykach; nie dozwolone są połączenia typu " PNP " ,
" NPN " , "Open Collector" itd.
o W wypadku, gdy skrzydła nakładają się na siebie (zakładka), to
mostkiem E (Rysunek 1) można wybrać silnik, który ma
startować w fazie otwierania jako pierwszy: M1 jest silnikiem z
wbudowaną centralą, M2 to silnik bez wbudowanej centrali.
M1

Mostkiem E
M2

ANTENA

KROK PO KROKU(NA)
AUX (NA)

FOTO(NC)
FOTO1(NC)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wspólny
STOP(NC)

67

24Vd.c.

-

+

+

Mostkiem E

0V

M2

+24Vps FOTOTEST

M1

SCA(kontrolka stanu bramy)/
Elektrozamek

Lampa sygnalizacyjna 24Vps

2.3.1) Schemat elektryczny

-

M2
N

123

45

ZASILANIE Z
SIECI
L

3
94

2.3.2) Opis połączeń:
Przedstawiamy krótki opis możliwych rozwiązań podłączeń do centrali.
Zaciski
L-N1Ö3
4Ö5
6Ö7

Funkcja
Linia zasil.
Silnik 2
Lampa sygnalizacyjna
SCA/Elektrozam.

Opis
Zasilanie z sieci
* Podłączenie silnika M2
Podłączenie lampy sygnalizacyjnej 24V ps max 25W
Podłączenie Światełka stanu bramy 24Vpp max 5W lub Elektrozamka
12V max 25VA (patrz rozdział "Programowanie")
8
24Vps/fototest
Zasilanie +24V TX fotokomórki dla fototestu (max 100mA)
9
0Vps
Zasilanie 0V do urządzeń zewn.
10
24Vps
Zasilanie urz. zewn., RX fotokomórki, itd ( 24Vps max 200mA)
11
Wspólny
Wspólny dla wszystkich wejść (+24Vps)
12
STOP
**Wejście z funkcją STOP (alarm, blokada bezpieczeństwa)
13
FOTO
Wejście NC dla urządzeń zabezpieczających (fotokomórki, listwy pneumatyczne)
14
FOTO1
Wejście NC do urządzeń zabezpieczających (fotokomórki, listwy pneumatyczne)
15
KROK PO KROKU
Wejście sterujące typu: OTWIERA-STOP-ZAMYKA -STOP
16
AUX
*** Wejście pomocnicze
17÷18
Antena
Podłączenie anteny odbiornika radiowego
* Nie używane do bram z jednym skrzydłem (centrala rozpoznaje automatycznie czy jest zainstalowany tylko jeden silnik)
** Wejście STOP może być zastosowane do styków typu NC lub ze stałym oporem 8,2KOhm (patrz rozdział "Programowanie")
*** Wejście pomocnicze AUX może być zaprogramowane do jednej z następujących funkcji:
Funkcja
Typ wejścia
OTWIERA częściowo TYP 1
NA
OTWIERA częściowo TYP 2
NA
OTWIERA
NA
ZAMYKA
NA
FOTO 2
NC
Wyłączone
-Fabrycznie wejście AUX jest zaprogramowane

Opis
Otwiera całkowicie skrzydło górne
Otwiera oba skrzydła do połowy drogi
Wykonuje ruch otwierania
Wykonuje tylko ruch zamykania
Funkcja FOTO 2
Wejście nieaktywne
jako OTWIERA częściowo typ 1

PL

2.3.3) Uwagi o połączeniach
Połączenia elektryczne są bardzo łatwe do wykonania, większość
z nich to połączenia bezpośrednie do pojedynczego urządzenia
KROK
PO
KROKU

STOP

NC NO

C

C

KROK
PO
KROKU

NO NC

AUX

NC NO

15

NO NC

11

12

Podłączenie wyłącznika kluczowego
Przykład 1
Jak podłączyć wyłącznik kluczowy, aby wykonać funkcje KROK
PO KROKU i STOP
Przykład 2
Jak podłączyć wyłącznik kluczowy w celu wykonania funkcji
KROK PO KROKU i jednej z przewidzianych na wejściu
pomocniczym (OTWARCIE CZ ŚCIOWE, TYLKO OTWIERA,
TYLKO ZAMYKA )

11

11

C

15

11

C

lub kontaktu. Na poniższych rysunkach przedstawione są
niektóre przykłady podłączeń urządzeń zewnętrznych.

16

Przykład 1

Przykład 2
6

24Vdc
max 5W

7

12Vac
max 25VA
6
7

Podłączenie Kontroli stanu Bramy /Elektrozamek
Gdy aktywna jest funkcja Kontroli stanu bramy to wyjście może
być zastosowane dla światełka ostrzegawczego bramy otwartej.
Podczas otwierania błyska powoli, a podczas fazy zamykania
błyska szybko. Gdy lampka świeci się w sposób stały oznacza,
że brama jest otwarta i stoi. Gdy się nie świeci oznacza, że
brama jest zamknięta. Gdy zaprogramowany został
elektrozamek: wyjście może zasilać elektrozamek i na początku
każdego ruchu otwierania uaktywniane jest przez 3 sekundy
jego zasilanie.

95

2.3.4) Wejście typu STOP
Centrala POA1 może być zaprogramowana dla dwóch typów
wejść STOP:
- STOP typu NC dla połączenia ze stykami typu NC
- STOP ze stałym oporem. Służy do podłączenia do centrali
urządzeń z wyjściem ze stałym oporem 8,2KOhm (np. listwy
bezpieczeństwa). Wejście mierzy wartość oporu i zatrzymuje
ruch, kiedy opór wychodzi poza wartość nominalną. Można
także podłączyć do wejścia STOP ze stałym oporem
urządzenia ze stykami zwykle otwartymi "NA", zwykle
zamkniętymi "NC" lub kilka urządzeń, również innego rodzaju.
W tym celu kierować się poniższą tabelą:

Tabela 1
1°urządzenie typu:
NC
8,2KOhm

NA
NA

Równolegle
(uwaga 1)

(uwaga 2)

(uwaga 2)

Szeregowo
(uwaga 3)

Szeregowo

Równolegle

Szeregowo

! Gdy wejście STOP działa jako wejście bezpieczeństwa ze

Równolegle

NC

2°urządzenie typu:

Uwaga 1. Wiele urządzeń NA można podłączyć równolegle
pomiędzy sobą bez ograniczenia ich ilości z oporem od 8,2KOhm na
końcu (Rysunek 4).
Uwaga 2. Ustawienie NA i NC jest możliwe przy połączeniu obu
styków równolegle pomiędzy sobą; pamiętać należy żeby ustawić
opór równy 8,2KOhm szeregowo z kontaktem NC (czyli, że możliwe
jest ustawienie urządzeń: NA, NC i 8,2KOhm w różny sposób.
(Rysunek 5).
Uwaga 3. Wiele urządzeń NC można połączyć szeregowo
pomiędzy sobą i z oporem 8,2KOhm bez ograniczenia ilości.
(Rysunek 6).
Uwaga 4. Może być podłączone tylko jedno urządzenie ze stałym
oporem 8,2KOhm; można ewentualnie podłączyć więcej urządzeń "w
kaskadzie" z tylko jednym oporem końcowym 8,2KOhm (Rysunek 7).

(uwaga 4)

8,2KOhm

stałym oporem, to tylko urządzenia z wyjściem ze stałym
oporem 8,2KOhm gwarantują 3 kategorię bezpieczeństwa.

NC
11

11
NA

11
NA

NA

NC

8,2KOhm

8,2KOhm

12

12

4

8,2KOhm

12

5

6

1

2

Listwa pneumatyczna

11
12

NC

Listwa pneumatyczna

n

8,2KOhm

Listwa pneumatyczna

7

2.3.5) Przykłady podłączeń fotokomórek bez funkcji
fototestu
Podłączenie tylko jednej fotokomórki FOTO
TX

11

Połączenie FOTO i FOTO1
RX

TX

RX

14
12

10
9

FOTO

10
9
11
13

FOTO

12345

12

12345

10
9
11
13

10
9

RX

TX
12

FOTO 1

10
9
10
9

96

11
14

12345

Połączenie FOTO FOTO1 i FOTO2 (wejście AUX musi być
zaprogramowane jako FOTO2)

TX

RX
FOTO

12

12345

10
9
11
13

10
9

RX

TX
FOTO 1

12

12345

10
9
11
14

10
9

RX

TX
FOTO 2

12

12345

10
9
11
16

10
9

2.3.6) Przykłady podłączeń fotokomórek z funkcją
fototestu

Podłączenie FOTO i FOTO1
TX

Centrala POA1 posiada programowalną funkcję FOTOTESTU (ta
funkcja w fabryce nie została uaktywniona); jest to optymalne
rozwiązanie dla niezawodności urządzeń zabezpieczających i służy
do osiągnięcia, w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających, "2
kategorii" według normy UNI EN 954-1 (wydanie 12/1998). Po
każdym uaktywnieniu ruchu kontrolowane są wszystkie
urządzenia zabezpieczające i tylko gdy test ma wynik pozytywny
to ruch może się zacząć.
Wszystko to jest możliwe poprzez zastosowanie przy podłączeniu
urządzeń zabezpieczających specyficznej konfiguracji, w której
nadajniki fotokomórek "TX" nie są zasilane razem z odbiornikami
"RX".

RX
FOTO

12

12345

10
9
11
13

8
9
TX

RX
FOTO 1

12

PL

12345

10
9
11
14

8
9

Po uaktywnieniu fototestu wejścia FOTO, FOTO1 i FOTO2 zostaną
objęte

procedurą

testu.

Nieużywane

wejście

należy

podłączyć

(zmostkować) do zacisku nr 8. Zwróć uwagę na poniższe rysunki,

Podłączenie FOTO FOTO1 i FOTO2 (wejście AUX musi być
zaprogramowane jako FOTO2)

przedstawione są na nich przykłady podłączenia.
TX

Podłączenie tylko jednej fotokomórki FOTO
12
TX

8

RX

12

8
9

12345

12345

10
9
11
13

14
FOTO

RX
FOTO

8
9

10
9
11
13

TX

RX
FOTO 1

12

12345

10
9
11
14

8
9

TX
12

RX
FOTO 2

12345

10
9
8
9

11
16

97

2.3.7) Kontrola połączeń
! UWAGA: Dalsze czynności będą związane z obwodami
pod napięciem. Niektóre z nich są pod napięciem sieci,
dlatego też są BARDZO NIEBEZPIECZNE! Czynności te
należy wykonywać bardzo ostrożnie i nigdy nie należy
pracować SAMODZIELNIE!
Po zakończeniu przewidzianych podłączeń automatyki można
rozpocząć fazę kontroli.
1. Podłączyć napięcie do centrali i sprawdzić czy wszystkie
Diody zaczną szybko błyskać przez kilka sekund.
2. Sprawdzić czy do zacisków 9-10 dochodzi napięcie o wartości
około 36 Vps; gdy wartości nie są odpowiednie wyłączyć prąd
i dokładnie sprawdzić połączenia i napięcie zasilania.
3. Po początkowym przerywanym i szybkim świeceniu, Dioda P1
zasygnalizuje bezbłędne funkcjonowanie centrali regularnym
pulsowaniem z przerwą jednej sekundy. Gdy na wejściach
nastąpiła jakaś zmiana to DIODA "P1" dwa razy szybko mignie,
sygnalizując, że został rozpoznany jakiś sygnał.

WEJŚCIE
STOP
FOTO
FOTO1
Krok Po Kroku
AUX

TYP WEJŚCIA
STOP NC
STOP OPÓR STAŁY 8,2KOhm

OTWIERA częściowo typ 1
OTWIERA częściowo typ 2
TYLKO OTWIERA
TYLKO ZAMYKA
FOTO2

STAN DIODY
L1 Świeci się
L1 Świeci się
L2 Świeci się
L3 Świeci się
L4 Nie świeci się
L5 Nie świeci się
L5 Nie świeci się
L5 Nie świeci się
L5 Nie świeci się
L5 Świeci się

2.4) Automatyczne poszukiwanie pozycji granicznych
Po zakończeniu kontroli można zacząć fazę automatycznego
poszukiwania "zatrzymań mechanicznych". Faza ta jest konieczna
ponieważ centrala POA1 musi "obliczyć" czas trwania ruchu
otwierania i zamykania.
Procedura ta jest całkowicie automatyczna i rozpoznaje graniczne
położenia bramy, kontrolując obciążenie obu silników.
Gdy ta procedura została już wykonana, to aby móc ją ponownie
uaktywnić należy najpierw skasować pamięć (patrz rozdział "Kasowane
pamięci"). Aby sprawdzić, czy pamięć zawiera już parametry położeń
granicznych należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie do centrali.
Gdy wszystkie diody błyskają się z szybkim rytmem przez 6 sekund
oznacza to, że pamięć jest pusta; gdy błyskanie trwa tylko 3 sekundy to
pamięć zawiera już parametry położeń granicznych.

o Przed rozpoczęciem poszukiwania pozycji granicznych
sprawdzić czy wszystkie urządzenia zabezpieczające wydają
pozwolenie na ruch (STOP, FOTO i FOTO1 są uaktywnione).
Zadziałanie zabezpieczenia lub przyjście innego sygnału
sterującego w trakcie wykonywania tej procedury powoduje
natychmiastowe przerwanie ruchu.

9

98

4. Gdy połączenia są poprawne, to dioda wejścia typu NC (Zwykle
zamknięte) będzie się świeciła, a dioda wejścia typu "NA" nie
będzie się świeciła. Poniższy rysunek 8 i tabela przedstawiają
wszystkie możliwe przypadki.
5. Sprawdzić czy podczas zadziałania urządzeń podłączonych
do wejść zaświecą się i zgaszą odpowiednie diody.
6. Sprawdzić, czy po naciśnięciu przycisku P2, obydwa silniki
wykonają krótki ruch otwierania ale silnik górnego
(wierzchniego) skrzydła wystartuje jako pierwszy. Zatrzymać
ruch ponownym naciśnięciem przycisku P2. Gdy silniki nie
startują w stronę otwierania należy zmienić biegunowość
przewodów silnika, a gdy jako pierwszy nie startuje silnik
górnego skrzydła to należy przełączyć mostek E (patrz rysunek).
M1

Mostek E
M2

8

o Skrzydła mogą znajdować się w jakiejkolwiek pozycji ale lepiej
ustawić je w połowie otwarcia.
o Nacisnąć przycisk P2, którym rozpoczynamy fazę
poszukiwania; polega ona na:
- Krótki ruch otwarcia obu skrzydeł.
- Zamknięcie silnika skrzydła dolnego aż do mechanicznego
zatrzymania w fazie zamykania.
- Zamknięcie silnika górnego aż do mechanicznego zatrzymania
w fazie zamykania.
- Rozpoczęcie otwierania silnika górnego skrzydła.
- Po zaprogramowanym opóźnieniu zaczyna się otwieranie
dolnego skrzydła. Gdy opóźnienie nie jest wystarczające należy
zatrzymać poszukiwanie naciśnięciem przycisku P1, po czym
zmienić czas opóźnienia (patrz rozdział "Programowanie").
- Centrala wykonuje pomiar ruchu wymaga dojścia obu skrzydeł
do odbojów mechanicznych przy otwarciu.
- Pełen ruch zamykania. Silniki mogą rozpocząć pracę w różnych
momentach, celem jest aby dojść do zamykania utrzymując
odpowiednie opóźnienie tak, aby uniknąć niebezpiecznego
zakleszczenia skrzydeł.
- Zakończenie procedury z zapamiętaniem wszystkich wykonanych
pomiarów.
Wszystkie fazy mają odbyć się jedna za drugą bez interwencji
operatora. Gdy z jakiegokolwiek powodu procedura nie postępuje
prawidłowo należy ją przerwać naciśnięciem przycisku P1. Powtórzyć
procedurę zmieniając ewentualnie parametry, na przykład granice
interwencji amperometrycznej (patrz rozdział "Programowanie").

3) Próby odbiorcze
! Próby

automatyki mają być wykonane przez
wykwalifikowany i doświadczony personel, który weźmie na
siebie odpowiedzialność za wykonane próby uwzględniając
istniejące niebezpieczeństwo.
Próby ostateczne są fazą najważniejszą w procesie realizacji
automatyki. Każdy pojedynczy element, jak na przykład silniki,
fotokomórki, inne urządzenia bezpieczeństwa, odbiornik radiowy, mogą
wymagać specyficznej fazy kontroli. Zalecamy wykonywanie tych prób
według wskazówek umieszczonych w odpowiednich instrukcjach.
Próby ostateczne centrali POA1 wykonać według następującej
procedury (sekwencja odnosi się do centrali POA1 z funkcjami
wstępnie zaprogramowanymi fabrycznie).
o Sprawdzić czy uaktywnienie wejścia Krok po Kroku powoduje
sekwencje ruchów: OTWIERA, STOP, ZAMYKA, STOP.
o Sprawdzić uaktywnienie wejścia AUX (funkcja otwierania
częściowego typu 1) wywoła sekwencję: OTWIERA, STOP, ZAMYKA,
STOP, tylko silnikiem 2 podczas gdy silnik 1 pozostaje nieruchomy.
o Rozpocząć ruch otwierania i sprawdzić czy:
- pomimo przecięcia FOTO brama nadal kontynuuje ruch otwierania
- po przecięciu FOTO1 ruch zatrzyma się do momentu kiedy
FOTO1 zostanie zwolniona, po czym ruch będzie kontynuowany
w stronę otwierania
- Gdy jest zainstalowana FOTO2, to po jej zadziałaniu ruch ma
zatrzymać się i rozpocząć zamykanie.

o Sprawdzić czy, w momencie gdy skrzydła dojdą do zatrzymania
mechanicznego przy otwieraniu, silniki wyłączą się.
o Włączyć ruch zamykania i sprawdzić czy:
- po przecięciu FOTO ruch zatrzyma się i rozpocznie etap otwierania
- po przecięciu FOTO1 ruch zatrzyma się aż do momentu kiedy
FOTO1 zostanie zwolniona, i dalej rozpocznie się etap otwierania
- po przecięciu FOTO2 brama będzie kontynuowała ruch zamykania
o Sprawdzić, czy urządzenia bezpieczeństwa podłączone do
wejść STOP powodują natychmiastowe zatrzymanie w
jakimkolwiek momencie ruchu.
o Sprawdzić czy poziom systemu odczytu przeszkód jest
właściwie ustawiony:
- Podczas ruchu otwierania oraz zamykania zablokować ruch
skrzydła stwarzając mu przeszkodę i sprawdzić czy ruch zmieni
kierunek przed przekroczeniem siły przewidzianej w normach.
o Inne jeszcze testy mogą być wymagane do sprawdzenia
funkcjonowania innych urządzeń podłączonych do wejść.
Gdy w trakcie 2 kolejnych ruchów w tym samym kierunku, zostanie
rozpoznana przeszkoda, to centrala wykona częściowe cofnięcie obu
skrzydeł w czasie 1 sekundy. Następna komenda otworzy oba skrzydła i
pierwsza interwencja funkcji amperometrycznej każdego silnika będzie
uważana za ogranicznik (odbój) ruchu w trakcie otwierania. Jest to
zachowanie takie samo jak po ponownym podłączeniu do sieci: pierwszy
ruch to zawsze otwieranie i pierwsza przeszkoda rozpoznana jest jako
ogranicznik ruchu otwierania.

4) Diagnostyka
Dioda Diagnostyka P2 sygnalizuje ewentualne anomalie lub błędy
odczytane przez centralę podczas ruchu.
Sekwencja określonej ilości błysków określa typ problemu i
pozostaje aktywna aż do rozpoczęcia następnego ruchu.
Wyjaśnia to poniższa tabela:

Ilość
zaświeceń led P2
1
2
3
4
5

Typ anomalii

PL

Interwencja amperometryczna M1
Interwencja amperometryczna M2
Interwencja wejścia STOP podczas ruchu
Błąd Fototestu
Przeciążenie wyjścia SCA lub elektrozamka

5) Funkcje ustawione fabrycznie
Centrala POA1 posiada wiele funkcji programowalnych. Po fazie
poszukiwania te funkcje są ustawione w typowej konfiguracji,
odpowiedniej dla większości zastosowań. Funkcje mogą być
zmienione w jakimkolwiek momencie po i przed fazą
poszukiwania, odpowiednią procedurą programowania (patrz
rozdział "Funkcje programowalne").
o
o
o
o

Ruch silników
: szybki
Zamykanie automatyczne : włączone
Zespoły mieszkalne
: wyłączone
Wcześniejsze świecenie lampy sygnalizacyjnej : wyłączony

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zamknij po "foto"
Opóźnienie przy otwieraniu
Fototest
SCA/Elektrozamek
Wejście STOP
Ciężkie bramy
SCA proporcionalny
Czas przerwy
Wejście pomocnicze

:
:
:
:
:
:
:
:
:

wyłączony
poziom 2 (10%)
wyłączony
SCA
typ NC
wyłączony
wyłączony
20 sekund
otwieranie częściowe typu 1
(włącza tylko silnik górnego skrzydła)
o Czułość amperometryczna : Stopień 2

6) Funkcje z możliwością programowania
Centrala POA1 umożliwia programowanie niektórych funkcji i
parametrów, wejść i wyjść, aby dostosować urządzenie do

wymagań użytkownika i stworzyć urządzenie bezpieczne w
każdych warunkach zastosowania.

6.1) Programowanie bezpośrednie
o Ruch wolny / szybki
Można wybrać prędkość ruchu bramy w każdej chwili (z
zatrzymanym silnikiem) za pomocą przycisku P3 kiedy centrala

nie znajduje się w stanie programowania. Nie świecąca się dioda
L3 wskazuje, że ustawiony jest ruch wolny, a zaświecona
oznacza, że ustawiony jest ruch szybki.

99

6.2) Programowanie na pierwszym poziomie, część
pierwsza.
o Zamykanie automatyczne:
Funkcja ta przewiduje zamykanie automatyczne po
zaprogramowanym czasie przerwy, na początku czas przerwy
ustawiony jest na 20 sekund, ale może zostać zmieniony na 5,
10, 20, 40, 80 sekund Gdy ta funkcja nie jest aktywna to
działanie jest typu "półautomatycznego".

o Zamknij po " foto":
Wraz z zamykaniem automatycznym funkcja ta pozwala na
zmniejszenie czasu przerwy do 4 sekund po zwolnieniu
fotokomórki FOTO. Oznacza ta, że brama zamknie się po 4
sekundach po przejściu użytkownika. Gdy ta funkcja nie jest
włączona wykonany zostanie zaprogramowany czas przerwy.

o Funkcja "Zespołu mieszkalnego":
Funkcja ta jest niezbędna, gdy dużo osób korzysta z automatu za
pomocą pilotów radiowych. Gdy ta funkcja jest uaktywniona, to
pierwszy impuls sterujący powoduje otwarcie i nie może być
przerwany przez inne impulsy. Gdy ta funkcja nie jest aktywna to
sygnał powoduje działanie: OTWIERA-STOP-ZAMYKA-STOP.

o Opóźnienie przy otwieraniu:
Aby uniknąć niebezpiecznego zablokowania się bramy funkcja
ta powoduje przy otwieraniu opóźnienie uaktywnienia silnika
dolnego skrzydła w stosunku do górnego Przesunięcie fazowe
podczas zamykania jest już zaprogramowane (wymagane w
normach bezpieczeństwa) i obliczane jest automatycznie w
centrali tak, aby uzyskać to samo przesunięcie fazowe podczas
otwierania.

o Wcześniejsze świecenie lampy sygnal:
Funkcja ta włącza lampę sygnalizacyjną przed rozpoczęciem
ruchu, czas ten może być ustawiony na 2, 4, 6, 8, 10 sekund.
Gdy ta funkcja nie jest włączona to lampa zaczyna błyskać przy
rozpoczęciu ruchu.

6.3) Programowanie na pierwszym poziomie, druga część
o Funkcja fototestu
Centrala POA1 posiada możliwość włączenia procedury
Fototestu przy każdym rozpoczęciu ruchu.
Podczas każdorazowego uaktywnienia ruchu sprawdzane jest
funkcjonowanie fotokomórek. Aby skorzystać z takiej funkcji
należy odpowiednio podłączyć fotokomórki (patrz paragraf
2.3.6) i następnie uaktywnić funkcję. Gdy ta funkcja nie jest
aktywna centrala nie wykona procedury fototestu.
o Wyjście Światełka informacyjnego bramy otwartej/ Elektrozamka.
Gdy ta funkcja jest aktywna to zaciski 6-7 mogą być zastosowane
do podłączenia elektrozamka. Gdy ta funkcja jest nieaktywna to
zaciski 6-7 mogą być zastosowane do podłączenia światełka
ostrzegawczego sygnalizacji otwartej bramy (24V).
o Wejście STOP typu NC lub ze stałą rezystancją.
Gdy ta funkcja jest aktywna to wejście STOP ustawione jest na
"Opór Stały 8,2KOhm", w tym przypadku aby otrzymać pozwolenie
na ruch, to pomiędzy wspólnym i wejściem musi być
podłączona rezystancja 8,2KOhm +/-25%
Gdy ta funkcja nie jest ustawiona to wejście STOP jest
skonfigurowane do współpracy ze stykami typu NC.

o Bramy lekkie / ciężkie
Gdy ta funkcja jest uaktywniona to centrala przewiduje
możliwość sterowania bramami ciężkimi przez odpowiednie
dobranie przyśpieszenia i prędkości zwolnienia w fazie
zamykania.
Gdy ta funkcja nie jest aktywna to brama ustawiona jest do
sterowania bramami lekkimi.
o SCA proporcjonalny
Gdy ta funkcja jest aktywna to wyście światełka informacyjnego
jest ustawione z błyskaniem proporcjonalnym, czyli w ruchu
otwierania intensywność błyskania zwiększa się stopniowo
proporcjonalnie do zbliżania się skrzydeł do ograniczników
otwierania, i na odwrót, w ruchu zamykania rytm błyskania
zmniejsza się stopniowo proporcjonalnie do zbliżania się
skrzydeł do ograniczników zamykania.
Gdy ta funkcja jest nieaktywna rytm błyskania jest wolny przy
otwieraniu i szybki przy zamykaniu.

6.4) Funkcje drugiego poziomu.
o Czas przerwy
Czas przerwy, czyli czas pomiędzy fazą otwierania i zamykania
w trybie automatycznym może być zaprogramowany na 5, 10,
20, 40 i 80 sekund.
o Wejście pomocnicze AUX:
W centrali jest wejście pomocnicze, które może być
skonfigurowane do jednej z 6 funkcji:
- Otwarcie częściowe typu 1: wykonuje funkcję jak wejście KROK
PO KROKU, ale powoduje otwarcie tylko górnego skrzydła.
Funkcjonuje tylko przy bramie całkowicie zamkniętej, inaczej sygnał
jest zrozumiany jakby to był zwykły sygnał KROK PO KROKU.

100

- Otwarcie częściowe typu 2: wykonuje tą samą funkcję jak
wejście KROK PO KROKU powodując częściowe otwarcie
dwóch skrzydeł w połowie przewidzianego czasu całkowitego
otwarcia. Działa tylko gdy brama jest całkowicie zamknięta, w
innym przypadku działa jak zwykły KROK PO KROKU.
- Tylko Otwiera: ta funkcja wykonuje otwarcie z sekwencją
Otwiera-Stop-Otwiera-Stop.
- Tylko Zamyka: ta funkcja wykonuje tylko zamykanie z
sekwencją Zamyka -Stop-Zamyka -Stop.
- Foto 2: pełni funkcję urządzenia zabezpieczającego "FOTO 2"
- Wyłączone: wejście nie realizuje żadnej funkcji

o Czas wcześniejszego zaświecenia się lampy sygnalizacyjnej.
Przed rozpoczęciem każdego ruchu może być uaktywniona
lampa sygnalizacyjna z wyprzedzeniem 2, 4 , 6, 8 i 10 sekund.
o Czułość amperometryczna:
Centrala posiada system pomiaru wartości prądu absorbowanego przez oba silniki, który używany jest do rozpoznania
odbojów mechanicznych w pozycjach granicznych i ewentualnych przeszkód podczas ruchu bramy. Wartość ta zależy od
zmiennych warunków (waga bramy, wielkość tarcia, uderzenia
wiatru, zmiany napięcia, itp.) i dlatego została przewidziana
możliwość zmiany poziomu czułości urządzenia. Przewidziane
jest 6 poziomów: stopień 1 jest najbardziej czułym (minimalna
siła), stopień 6 jest tym najmniej czułym (siła maksymalna).

! Funkcja "amperometryczna" odpowiednio wyregulowana
(razem z innymi niezbędnymi zmianami) może być użyteczna
dla przestrzegania norm europejskich: EN 12453 i EN 12445,
które wymagają zastosowania technik i urządzeń do ograniczania sił i stopnia niebezpieczeństwa ruchu drzwi i bram
automatycznych.
o Opóźnienie skrzydła:
Opóźnienie przy starcie silnika skrzydła dolnego może być
zaprogramowane na 5, 10, 20, 30 lub 40% czasu pracy

7) Programowanie
Wszystkie funkcje opisane w rozdziale "Funkcje z możliwością
programowania" mogą być wybrane w fazie programowania,
która kończy się zachowaniem w pamięci dokonanego wyboru.

W centrali znajduje się pamięć, która zachowuje funkcje i
parametry związane z automatyką.

7.1) Sposób programowania
We wszystkich fazach programowania używa się przycisków P1 P2 i P3, a 5 Diod L1,L2 L5 wskazuje wybrany parametr.
Przewidziane są 2 poziomy programowania:
o Na pierwszym poziomie można uaktywnić lub wyłączyć funkcje. Każda Dioda L1, L2 L5 odpowiada przypisanej jej funkcji: gdy Dioda
świeci się to funkcja jest uaktywniona, gdy dioda jest wyłączona funkcja jest wyłączona.
Pierwszy poziom złożony jest z 2 części wybranych przyciskiem P3. Odpowiedni stan DIODY P3 wskazuje która z 2 części została wybrana.
Pierwszy poziom (Dioda P1 świecenie stałe): pierwsza część- (dioda P3 wyłączona)

Pierwszy poziom (Dioda P1 świecenie stałe): druga część- (dioda P3 świeci się)

Doda L1

Doda L2

Doda L3

Doda L5

Doda L1

Doda L2

Doda L3

Doda L4

Doda L5

Zamykanie
automatyczne

Funkcja Zespołu
mieszkalnego

Wstępne świecenie Zamknij po Foto
lampy sygnalizacyjnej

Opóźnienie przy
otwarciu

Fototest

Elektrozamek

STOP z oporem

Ciężkie bramy

SCA
proporcjonalny

Doda L4

o Od pierwszego poziomu można przejść do drugiego poziomu, w którym można wybrać parametr odpowiadający danej funkcji.
Każdej Diodzie odpowiada inna wartość parametru.
Pierwszy poziom (Dioda P1 świecenie stałe): pierwsza część- (dioda P3 wyłączona)

Pierwszy poziom (Dioda P1 świecenie stałe): druga część- (dioda P3 świeci się)

Doda L1

Doda L2

Doda L3

Doda L5

Doda L1

Doda L2

Doda L3

Doda L4

Doda L5

Zamykanie
automatyczne

Funkcja Zespołu
mieszkalnego

Wstępne świecenie Zamknij po Foto
lampy sygnalizacyjnej

Opóźnienie przy
otwarciu

Fototest

Elektrozamek

STOP z oporem

Ciężkie bramy

SCA
proporcjonalny

Parametr:

Doda L4

Drugi poziom:
Parametr:

Parametr:

Parametr:

Parametr:

Czas przerwy

Wejście AUX

Wcześniejsze
świecenie lampy

Czułość
Czas
amperometryczna opóźnienia

L1: 5s

L1: Otwiera
L1: 2s
częściowo typ 1

L1: Stopień 1 L1: 5%s
(najbardziej czuły)

L2: 10s

L2: Otwiera
L2: 4s
częściowo typ 2

L2: Stopień 2

L2: 10%
L3: 20%

L3: 20s

L3: Tylko Otwiera L3: 6s

L3: Stopień 3

L4: 40s

L4: Tylko Zamyka L4: 8s

L4: Stopień 4

L4: 30%

L5: 80s

L5: Foto 2

L5: Grado 5
(najmniej czuły)

L5: 40%

Diody zgaszone:
wejście nie
używane

L5: 10s

Wszystkie diody
zgaszone:
Stopień 6
(siła max.)

101

PL

7.1.1) Programowanie pierwszego poziomu: funkcje
Na pierwszym poziomie można uaktywnić lub wyłączyć
poszczególne funkcje. Na pierwszym poziomie Dioda P1 zawsze
świeci się, Dody L1, L2, L5 świecąc się, wskazują aktywne
funkcje, nie świecąc się wskazują funkcje nieaktywne.
Tabela "A1"
1.

Tabela "A2"
1.
2.

Dioda migająca wskazuje wybraną funkcję, gdy czas błysku jest krótki
(długa pauza) to funkcja jest wyłączona, a gdy czas błysku jest długi to
funkcja jest aktywna. Aby przejść z poziomu pierwszego-część pierwsza
do poziomu pierwszego-część druga i odwrotnie, nacisnąć P3.

Aby wejść do programowania pierwszego poziomu:
Nacisnąć obydwa przyciski: P1 i P2 na co najmniej 3 sekundy.
Szybkie błyskanie wszystkich Diod wskazuje wejście do fazy programowania

Przykład

Aby włączyć i wyłączyć funkcję:
Kilkakrotnie nacisnąć P1 aż do ustawienia pulsowania na diodzie odpowiadającej
żądanej funkcji
Nacisnąć P2 aby uaktywnić lub wyłączyć funkcję

Esempio

P1

P2

3s

P1

P2

Tabela "A3"
1.

Aby przejść z pierwszej do drugiej części pierwszego poziomu (i na odwrót):
Nacisnąć przycisk P3

Przykład
P3

Tabela "A4"
1.

Aby wyjść z pierwszego poziomu potwierdzając zmiany:
Przytrzymać pod naciskiem przyciski: P1 i P2 przez co najmniej 3 sekundy
(najpierw nacisnąć P1)

Przykład

Tabela "A5"

Aby wyjść z pierwszego poziomu anulując zmiany:

Przykład

1.

Nacisnąć P1 przez co najmniej 3 sekundy lub odczekać 1 minutę lub wyłączyć zasilanie 3s

P1

P2

P1 oppure

3s

60s,

oppure

7.1.2) Programowanie drugiego poziomu: parametry.
Na drugim poziomie można wybrać parametry poszczególnych
funkcji. Drugi poziom osiągnie się tylko przechodząc przez
pierwszy poziom.
Tabela "B1"
1.
2.
3.

Na drugim poziomie Dioda P1 szybko błyska, 5 diod: L1, L2 L5
wskazuje wartość parametru.

Aby wejść do programowania drugiego poziomu:
Wejść do programowania pierwszego poziomu przyciskami P1 i P2, przyciskając je przez
minimum 3 sekundy
Zaznaczyć funkcję naciskaniem przycisku P1 aż do ustawienia pulsowania na
odpowiedniej funkcji
Wejść do drugiego poziomu naciskając przycisk P2 przez co najmniej 3 sekundy.

Przykład
P1

P2

P1

P2

Tabela "B2"
1.

3s

Aby wybrać parametr:
Kilkakrotnie nacisnąć P2 aż do zaświecenia Diody na żądanym parametrze.

3s

Przykład
P2

Tabela "B3"
1.

Aby wrócić do pierwszego poziomu:
Przycisnąć P1

Przykład
P1

Tabela "B4"
1.

Aby wyjść z pierwszego poziomu potwierdzając zmiany:
Przytrzymać pod naciskiem P1 i P2 przez co najmniej 3 sekundy (najpierw nacisnąć P1)

Przykład
P1

Tabela "B5"
1.

Aby wyjść z pierwszego poziomu anulując zmiany:
Nacisnąć P1 na co najmniej 3 sekundy lub poczekać 1 minutę lub odłączyć zasilanie

3s

Przykład
3s

P1 oppure

oppure

102

P2

60s,

7.2) Kasowanie pamięci
Każde nowe programowanie zastępuje poprzednie ustawienia,
dlatego też zwykle należy "wszystko wykasować".
Każde całkowite kasowanie pamięci jest możliwe tylko według
poniższego prostego sposobu:
Tabela "C1"
1.
2.

! Po skasowaniu pamięci wszystkie funkcje powracają do
fabrycznych wartości i należy ustalić nowe pozycje
zatrzymać mechanicznych.

Aby skasować pamięć:
Wyłączyć zasilanie centrali i poczekać do momentu zgaszenia wszystkich Diod
(ewentualnie wyciągnąć bezpiecznik F1).
Nacisnąć i utrzymać pod naciskiem oba przyciski P1 P2

Przykład

P1

P1

3.

P2

Podłączyć napięcie do centrali

4.

P2

Odczekać min. 3 sekundy, po czym zwolnić przyciski.
3s

Gdy kasowanie pamięci zostało wykonane poprawnie to wszystkie Diody zgasną na 1 sekundę.

7.3) Przykład programowania pierwszego poziomu
W poniższych przykładach pokażemy jak włączyć i wyłączyć funkcję na pierwszym poziomie - na przykład funkcję "Zespołu
mieszkalnego" i jak przygotowuje się wyjście "SCA" do obsługi elektrozamka.

1.
2.

Przykład programowania pierwszego poziomu: uaktywnić funkcję
"Zespół mieszkalny" i wejście "elektrozamka ".
Aby wejść do programowania pierwszego poziomu przycisnąć jednocześnie P1 i P2 i
trzymać wciśnięte przez około 3 sekundy
Przycisnąć raz P1 aby pulsowanie ustawiło się na pozycji 2 (krótki czas błysków)

Przykład

P1

3s

2

P1 x1

3.

P2

PL

Uaktywnić funkcję "Zespołu mieszkalnego" naciskając P2 (długi czas błysków)
P2

4.

Nacisnąć raz P3 aby uaktywnić drugą część poziomu 1 (zaświeci się dioda P3)
P3

5.

Przycisnąć raz P1 aby ustawić pulsowanie na pozycji 2 ( krótkie błyskanie)
2

P1

6.

Uaktywnić wejście "Elektrozamka" naciskając P2 (błyskanie będzie teraz długie)
P2

7.

Wyjść z fazy programowania, z zapisaniem, naciskając P1 i P2 co najmniej 3 sekundy
(najpierw nacisnąć P1!)

P1

P2

3s

7.4) Przykład programowania drugiego poziomu
Pokażemy tu zmianę parametru na drugim poziomie: zmieniona zostanie czułość amperometryczna -na "poziom 5".
Przykład programowania drugiego poziomu: zmienić "czułość amperometryczną".
1.
2.

Przykład

Wejść do programowania pierwszego poziomu (poprzez trzymanie wciśniętych P1 i P2
przez około 3 sekundy)
Przycisnąć 3 razy P1 aż do doprowadzenia pulsowania do Diody nr 4

P1

P2
4

P1 x3

3.

3s

Przejść do drugiego poziomu naciśnięciem przycisku P2 na co najmniej 3 sekundy
P2

4.

3s

Przycisnąć 3 razy P2 aż do zaświecenia diody 5
5

P2 x3

5.

Powrócić do pierwszego poziomu naciśnięciem przycisku P1
P1

6.

Wyjść z programowania, z zapamiętaniem, wciskając P1 i P2 przez minimum 3 sekundy
(najpierw nacisnąć P1!)

P1

P2

3s

103

7.5) Schemat do programowania
Na poniższym rysunku przedstawiony jest kompletny schemat programowania funkcji i odpowiednich parametrów.
Na tym samym rysunku pokazane są funkcje i parametry już ustawione fabrycznie lub po całkowitym skasowaniu z pamięci.

P1
P2

1

P3

P1
P2

P1
P3

P2

P3

P3

CZAS PAUZY

P1
5

10

20

40

80

P2
P3

P1
P2
P3

P1
2

4

6

8

10

P2
P3

P1
1

2

3

4

5

(*)
a.p. typ 1

P2
P3

a.p. typ 2

?

P1
5

10

20

30

40

P2

%

Otwarcie częściowe typ 1,
ruch skrzydła górnego
[styk NA]
Otwarcie częściowe typ 2,
ruch obydwu silników przez
czasu pracy [styk NA]

Tylko Otwiera otwiera?stop?otwiera?stop...
[styk NA]
Tylko Zamyka zamyka?stop?zamyka?stop...
[styk NA]

P3
Foto 2

104

wejście dla foto 2 [styk NC]

8) Akcesoria opcjonalne
o Karta RADIO
Centrala posiada złącze na radio 4 - kanałowe z gniazdem SM,
służące do sterowania centralą na odległość nadajnikami w
następujący sposób:
Wyjście odbiornika
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4

o Akumulator awaryjny PS124
Centrala dostosowana jest do zasilania akumulatorem
awaryjnym PS124 w wypadku braku zasilania sieciowego.

Wejście centrale
KROK PO KROKU
AUX (funkcja fabryczna: Otwiera częściowo typ 1)
"Tylko otwiera"
"Tylko zamyka "

9) Czynności konserwacyjne centrali POA1
Centrala POA1, jako część elektroniczna, nie wymaga żadnej
specjalnej obsługi konserwacyjnej. Sprawdzać przynajmniej co 6

miesięcy funkcjonowanie urządzenia według rozdziału "Próby
ostateczne".

9.1) Utylizacja
Produkt ten zbudowany jest z różnych rodzajów surowców, niektóre
z nich mogą być skierowane do ponownego przetworzenia. Należy
poinformować się o sposobach przerobu lub złomowania
przystosowując się do aktualnych, miejscowych norm prawnych.

! Niektóre części elektroniczne mogą posiadać substancje
zanieczyszczające, dlatego nie należy ich porzucać w
środowisku.

10) Co robić kiedy...
Są to wskazówki, służące jako pomoc instalatorowi do
rozwiązania niektórych często spotykanych problemów, które
mogą zaistnieć podczas instalowania

o Aby "Poszukiwanie automatyczne" rozpoczęło się bezbłędnie
to Diody na wejściach muszą świecić jak na rysunku, Dioda P1
powinna migać w odstępach 1 sekundy

Diody nie świecą się:
o Sprawdzić czy centrala podłączona jest do sieci (zmierzyć
napięcie na zaciskach 9-10, ma ono wynosić około 32 Vps).
o Sprawdzić oba bezpieczniki topikowe, gdy nawet Dioda P1 nie
świeci się to możliwe jest, że istnieje jakaś poważna przyczyna
dlatego też centralka musi być wymieniona
Dioda P1 świeci się w sposób regularnie przerywany, ale Diody
Wejść L1, L2.. L5 nie odzwierciedlają stanu odpowiednich wejść.
o Wyłączyć chwilowo zasilanie, aby wyjść z możliwej fazy
programowania.
o Sprawdzić dokładnie połączenia na zaciskach 11..16
Nie włącza się procedura "Poszukiwania automatycznego"
o Procedura "Poszukiwania automatycznego" uaktywnia się
wówczas, gdy nigdy nie była uaktywniana lub po skasowaniu
pamięci. Aby sprawdzić czy pamięć jest pusta wyłączyć
chwilowo prąd, po ponownym włączeniu wszystkie DIODY
powinny świecić się z szybkimi przerwami przez około 6 sekund.
Gdy świecą się tylko przez 3 sekundy to w pamięci już są
zachowane jakieś ustawienia. Gdy chcemy wykonać nowe
"Poszukiwanie automatyczne" należy skasować całkowicie
pamięć.
"Poszukiwanie automatyczne" nigdy nie zostało wykonane, ale
procedura nie rozpoczyna się lub przebiega się w sposób błędny
o Aby uaktywnić procedurę "Poszukiwania automatycznego"
całe urządzenie ze wszystkimi zabezpieczeniami musi być
sprawne.
o Sprawić aby żadne urządzenie podłączone do wejść, nie
ingerowało podczas "Poszukiwania automatycznego".

"Poszukiwanie automatyczne,, zostało wykonane bezbłędnie,
ale ruch nie rozpoczyna się.
o Sprawdzić czy Diody bezpieczeństwa (STOP, FOTO, FOTO1 i
ewentualnie FOTO2) świecą się, oraz czy Dioda wejścia
sterującego, które uaktywnimy, (KROK PO KROKU lub AUX)
zapali się w momencie podania impulsu.
o Gdy włączony jest "Fototest" i fotokomórki nie pracują
prawidłowo to Dioda DIAGNOSTYKA sygnalizuje anomalię 4
błyśnięciami.
Podczas ruchu brama wykonuje zmianę kierunku
Zmiana kierunku jest zwykle spowodowana:
o Interwencją fotokomórek (FOTO2 podczas otwierania FOTO lub
FOTO1 podczas zamykania); w tym przypadku sprawdzić
połączenia fotokomórek i ewentualnie sprawdzić Diody
sygnalizacji stanu wejść.
o Interwencja amperometryczna podczas pełnego biegu silników
(więc nie w pobliżu blokad mechanicznych) jest uważana jako
przeszkoda i powoduje odwrócenie ruchu. Aby sprawdzić czy
odbyła się interwencja amperometryczna sprawdzić Diodę
DIAGNOSTYKI: 1 błyśnięcie wskazuje, że zainterweniowała
"amperometryka" w silniku 1, dwa błyśnięcia - w silniku 2.

105

PL

11) Dane techniczne
Zasilanie sieciowe
Maksymalna moc absorbowana
Zasilanie alarmowe
Maksymalny prąd silnika
Wyjście zasilania funkcji
Wyjście fototestu
Wyjście lampy sygnalizacyjnej

:
:
:
:
:
:
:
:

Wyjście światełka informacyjnego bramy

:

Wejście STOP
Czas pracy
Czas przerwy
Czas wcześniejszego zaświecenia lampy
sygnalizacyjnej
Opóźnienie skrzydła w otwieraniu
Opóźnienie skrzydła przy zamykaniu
Wyjście na drugi silnik
Długość max. przewodów

:
:
:

Temperatura pracy

106

Centrala POA1
? 230Vac?10% 50÷60Hz
Centrala POA1/V1 ? 120Vac?10% 50÷60Hz
170VA
przystosowane do akumulatora awaryjnego PS124
3A (6 poziom czułości amperometrycznej)
24Vps maksymalny prąd 200mA (napięcie może wynosić od 16 do 33Vps)
24Vps maksymalny prąd 100mA (napięcie może wynosić od 16 do 33Vps)
dla lampy sygnalizacyjnej 24Vps, maksymalna moc 25W
(napięcie może wynosić od 16 do 33Vps)
do lamp 24Vps moc maksymalna 5W (napięcie może wynosić od 16 do 33Vps),
lub elektrozamka 12Vpp 25W
dla styków NC lub oporu stałego 8,2KOhm +/- 25%
odczytany automatycznie
programowalny na 5, 10, 20, 40, 80 sekund

: programowalny na 2, 4, 6, 8, 10 sekund
:
:
:
:
:
:
:
:

programowalne na 5, 10, 20, 30 i 40 % czasu pracy
ustawiane automatycznie
dla siłowników POP PP7224
zasilających
30m
drugiego silnika
15m
inne wejścia/wyjścia 50m
antena
10m
-20÷50 °C

smxi smif smxis odbiornik radiowy

PL

Opis produktu
SMXI, SMXIS, SMXIF są odbiornikami radiowymi 4 kanałowymi,
do central ze złączem SM. Nadajniki kompatybilne mając rod
rozpoznawczy inny dla każdego nadajnika. Dlatego też, aby
odbiornik rozpoznał dany nadajnik należy wczytać uprzednio kod
rozpoznawczy. Czynność ta musi być powtórzona przy każdym
nadajniku używanym do sterowania centralą.
Do pamięci odbiornika może być wczytanych maksymalnie 256
nadajników. Istnieje możliwość skasowania kodu pojedynczego nadajnika
za pomocą programatora SMU, lub wszystkich kodów.
- Do specjalnych funkcji należy zastosować odpowiednią jednostkę
programowania.

Odbiornik posiada dodatkowe 4 wyjścia na dolnym złączu, funkcje
każdego wyjścia opisane są w instrukcji centrali. W fazie
wczytywania kodu nadajnika można wybrać jeden z 2 sposobów:

Sposób I. Kolejny przycisk nadajnika uaktywnia odpowiednie
wyjście w odbiorniku, to znaczy, że 1 przycisk uaktywnia 1
wyjście, przycisk nr 2 uaktywnia wyjście 2, i tak dalej. Takiego
automatycznego przypisania dokonujemy naciskając w procesie
programowania dowolny przycisk pilota. Jeden wczytany pilot
zajmie w pamięci tylko jedno miejsce.
Sposób II. Dowolny przycisk pilota można powiązać z dowolnym
kanałem odbiornika, na przykład przycisk 1 uaktywnia wyjście 2,
przycisk 2 uaktywnia wyjście 1, itd. W tym przypadku wpisujemy
nadajnik (pilot) poprzez przyciśnięcie tego jego przycisku, który
ma uruchamiać żądane (wybrane uprzednio) wyjście odbiornika.
Oczywiście każdy przycisk może uaktywnić tylko jedno wyjście,
ale to samo wyjście może być uaktywnione prze więcej
przycisków. Każdy przycisk zajmie jedną pozycję w pamięci.

Instalowanie anteny
Mając na uwadze poprawne działanie odbiornika niezbędne jest
zastosowanie anteny typu ABF lub ABFKIT. Bez anteny zasięg
zmniejszy się do kilku metrów. Antena ma być zamontowana na jak
największej wysokości i nad ewentualnymi elementami metalowymi i
żelbetonowymi. Aby przedłużyć przewód anteny należy zastosować
przewód współosiowy z impedancją 50 omów (np. RG58 o niskiej
stratności). Przewód ten nie może być dłuższy niż 10 m.

W przypadku, gdy antena jest umieszczona na nieuziemionym
elemencie (np. mur),można dodatkowo podłączyć wtedy ekran
przewodu do innego punktu uziemienia, otrzymując jeszcze
lepszy zasięg. Oczywiście uziemienie (dobrej jakości) powinno się
znajdować w pobliżu. W przypadku, gdy nie można zamontować
anteny ABF lub ABFKIT można uzyskać dosyć dobre wyniki
używając zamiast anteny odcinka przewodu znajdującego się w
zestawie, który należy rozprostować i podłączyć do zacisku ANT.

107

Wczytywanie pilotówa Uwaga:
! Gdy rozpoczniemy proces wczytywania pilota, to każdy
inny nadajnik, który działa w tym samym czasie w promieniu
odbioru radiowego zostanie również wczytany.
Należy wziąć pod uwagę tę właściwość. Aby zmniejszyć
zasięg odbiornika, ewentualnie można odczepić wtedy
antenę.
Procedury wczytywania pilotów posiadają określony czas, w którym
muszą być wykonane; należy więc przeczytać i zrozumieć całą
procedurę przed jej rozpoczęciem. Wczytywania pilotów dokonujemy
używając przycisku i diody (odpowiednich B, Rys. 1b) na odbiorniku
radiowym (odpowiednich A, Rys. 1b) oraz przycisków pilota.

1b

Tabela "B1"

Wczytywanie - sposób I
(Wszystkie przyciski zostają wczytane na właściwym wyjściu odbiornika)

1.

Trzymać przycisk na odbiorniku wciśnięty przez minimum 3 sekundy
(do zaświecenia diody).
Gdy dioda odbiornika zaświeci się zwolnić przycisk
(uwaga - światełko jest słabo widoczne).
W ciągu do 10 sekund wcisnąć na co najmniej 2 sekundy jakikolwiek przycisk do wczytania

2.
3.

Przykład

RX

3s

RX

2s

TX

Uwaga: Gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) 3-krotnie.
Gdy chcemy wpisać inne nadajniki, należy powtórzyć teraz czynności z punktu 3 dla kolejnych pilotów.
Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wyślemy żadnego sygnału z pilota.
Tabela "B2"

x3

Wczytywanie - sposób II
(Do każdego przycisku dostosowane zostanie jedno wyjście odbiornika)

Przykład

Przycisnąć krótkimo impulsem przycisk odbiornika
(1 raz dla wyjścia nr.1, a 2 razy dla wyjścia nr.2).
2.
Sprawdzić, czy lampka kontrolna miga tyle razy jaki jest numer wyjścia, z regularnymi
odstępami czasu w ciągu 10 sekund (1 mignięcie jeśli dotyczy wyjścia nr.1, 2 mignięcia
gdy dotyczy wyjścia nr.2,
W ciągu 10 sekund nacisnąć i przytrzymać przez minimum 2 sekundy ten przycisk pilota,
3.
który ma obsługiwać kanał odbiornika wybrany w punkcie 1.
Uwaga: Gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) 3-krotnie.
Gdy chcemy wpisać inne nadajniki, należy powtórzyć teraz czynności z punktu 3 dla kolejnych pilotów.
Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wyślemy żadnego sygnału z pilota.

1.

RX

2s

TX

x3

Wczytywanie pilotów na odległość - bez dostępu do
centrali
Nowy nadajnik można wpisać do pamięci odbiornika bez dostępu
do jego przycisku. Należy posiadać pilot uprzednio wczytany i
działający. Nowy nadajnik przyjmie te same właściwości co
poprzedni nadajnik. Dlatego też kiedy pierwszy nadajnik jest
wczytany na sposób - I, to i nowy zostanie wczytany na pierwszy
sposób i można wtedy
Tabela "B3"

przycisnąć dowolne przyciski nadajników.Kiedy pierwszy
nadajnik jest wczytany na sposób II to i nowy zostanie wczytany
na II sposób, ale należy wtedy przycisnąć w pierwszym nadajniku
przycisk, który uaktywnia żądane wyjście i w drugim nadajniku
ten przycisk, który to wyjście ma również obsługiwać

Wczytywanie pilotów na odległość

1.
2.

3-kronie na ąs przycisnąć przycisk starego nadajnika z przerwami jednosekundowymi.

3.

Przykład

Nacisnąć na 5 sekund przycisk nowego nadajnika i puścić.

Po sekundzie j eden raz na ąs przycisnąć przycisk nowego nadajnika.

x5s

TX

TX

1s

TX

1s

TX

Uwaga: Gdy chcemy wczytać kolejne nadajniki, należy powtórzyć powyższe czynności przy dla każdego nowego nadajnika

108

TX

TX

1s
x1

Kasowanie wszystkich nadajników
Można skasować wszystkie kody obecne w pamięci następującą procedurą:
Tabela "B4"

Kasowanie wszystkich nadajników

Przykład

1.

Nacisnąć przytrzymać wciśnięty przycisk odbiornika.

2.

Po chwili dioda zaświeci się, po kilku sekundach zgaśnie, po czym trzy razy krótko mignie.

3.

Zwolnić przycisk natychmiast po trzecim zaświeceniu się - ale przed zgaśnięciem !!!.

RX

x3
RX

Uwaga: Gdy procedura została wykonana prawidłowo to po krótkiej chwili dioda błyśnie 5-krotnie


x5

Charakterystyki systemu
Odbiorniki
SMXI
Rolling code
52 bitowe FLOR
FLOR, VERY VR

Kodowanie
Zgodność nadajników
Częstotliwość odbioru
Impedancja wejścia
Wyjścia
Czułość
Zakres temperatur pracy

SMXIS
Rolling code
64 bitowe SMILO
SMILO
433.92MHz
52ohm
4 (na złączu SMXI)
lepsza niż 0.5uV
-10°C ÷ + 55°C

SMXIF
1024 kombinacji FLO
FLO, VERY VE

Nadajniki
Przyciski
Zasilanie
średni pobór prądu
Częstotliwość pracy
Zakres temperatur pracy
Moc wypromieniowana

FLOR
1-2-4
12Vps bat. 23A
10mA

VERY VR
2
6Vps bat. litowe
10mA

FLO
1-2-4
12Vps bat. 23A
15mA
433.92MHz
-40°C ÷ + 85°C
100uW

VERY VE
2
6Vps bat. litowe
10mA

SMILO
2-4
12Vdc Batt. 23A
25mA

PL

109

?

Dichiarazione CE di conformita' / EC declaration of conformity
(secondo Direttiva 98/37/EC, Allegato II, parte B) (according to 98/37/EC Directive, Enclosure II, part B)
Numero /Number: 173/PP7024
Data / Date: 5/2003

Revisione / Revision: 0

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto:
The undersigned Lauro Buoro, General Manager, declares that the product:
Nome produttore / Name of produce
Indirizzo / Address
Tipo / Type
Modello / Model
Accessori / Accessories

: NICE s.p.a.
: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustign? -ODERZO- ITALY
: Motoriduttore elettromeccanico "PP7024" con centrale / Electromechanical gearmotor "PP7024" with control unit
: PP7024
: Ricevente radio mod. SMXI / mod. SMXI radio receiver

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie / Complies with the following community directives
Riferimento n°
Titolo
Reference n°
Title
73/23/CEE
DIRETTIVA 73/23/CEE DEL CONSIGLIO del 19 febbraio 1973 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione / Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on
the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limitis
89/336/CEE
DIRETTIVA 89/336/CEE DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilit? elettromagnetica / Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility
98/37/CE (EX 89/392/CEE)
DIRETTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine/DIRECTIVE 98/37/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery
Risulta conforme a quanto previsto
Riferimento n°
Edizione
Reference no
Issue
EN60335-1
04/1998
EN60204-1

09/1993

EN55022

09/1998

EN55014-1

04/1998

ENV50204

04/199

EN61000-4-2

09/1996

EN61000-4-3

11/1997

EN61000-4-4

09/1996

EN61000-4-5

06/1997

EN61000-4-6

11/1997

EN61000-4-8

06/1997

EN61000-4-11

09/1996

Risulta conforme a quanto previsto
Riferimento n°
Edizione
Reference no
Issue
EN 12445
08/2000
EN 12453

08/2000

dalle seguenti Norme armonizzate / Complies with the following Harmonised standards
Titolo
Livello di valutazione
Title
Estimate level
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme generali.
Safety of household and similar electrical appliances - General requirements
Sicurezza del macchinario-Equipagg. elettrico delle macchine-Parte 1:Reg.generali
Safety of machinery-Electrical equipment of machines-Part 1:General requirements
Apparecchi per la tecnologia dell'informazione.Caratteristiche di radiodisturbo.
Limiti e metodi di misura / Information technology equipment - Radio disturbance characteristics
Limits and methods of measurement
Compatibilit? elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici
e gli apparecchi similari.Parte 1: Emissione- Norma di famiglia di prodotti /
Electromagnetic Compatibility - Requirements for Household Appliances, Electric Tools
and Similar Apparatus - Part 1: Emission - Product Family Standard
Parti 2-3: Armoniche/Flicker / Parts 2-3: Harmonic/FlickerA
10V/m
Compatibilit? elettromagnetica (EMC) / Electromagnetic compatibility (EMC)
Parte 4: Tecniche di prova e di misura / Part 4: Testing and measurement techniques
Parte 2: Prove di immunit? a scarica elettrostatica
4KV, 8KV
Part 2: Electrostatic discharge immunity test
Parte 3: Prova d'immunit? sui campi irradiati a radiofrequenza
10V/m
Part 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
Parte 4: Test sui transienti veloci/ immunit? ai burst
2KV
Part 4: Electrical fast transient/burst immunity test.
Parte 5: Prova di immunit? ad impulsi
2KV, 1KV
Part 5: Surge immunity test
Parte 6: Immunit? ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
10V
Part 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
Parte 8: Prova di immunit? a campi magnetici a frequenza di rete
30A/m
Part 8: Power frequency magnetic field immunity test.
Parte 11: Prove di immunit? a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione
Part 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Classe
Class

B

A

B
A
B
B
A
A
B-C

dalle altre norme e/o specifiche tecniche di prodotto / Complies with the other standards and/or product technical specifications
Titolo
Title
Porte e cancelli industriali e commerciali e da autorimessa. Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Test methods
Porte e cancelli industriali e commerciali e da autorimessa. Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements

Inoltre dichiara che non ? consentita la messa in servizio del prodotto suindicato finché la macchina, in cui il prodotto stesso ? incorporato, non sia
identificata e dichiarata conforme alla direttiva 98/37/CE/ The above-mentioned product cannot be used until the machine into which it is incorporated has been
identified and declared to comply with the 98/37/CE directive.
Il prodotto suindicato si intende parte integrante di una delle configurazioni di installazione tipiche, come riportato nei nostri cataloghi generali.
The above product is an integral part of one of the typical installation configurations as shown in our general catalogues.

P.S.: La dichiarazione del modello "PP7224" ? presente nel fascicolo di istruzioni del motore "PP7224"
" Please find the declaration of conformity for model " PP7224 " in the instruction booklet for the " PP7224"

Amministratore delegato
(General Manager)
Lauro Buoro

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice France
Buchelay
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96

Nice Belgium
Leuven (Heverlee)
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
info@pl.niceforyou.com

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD Italia
Tel. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Rhône-Alpes
Decines Charpieu France
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53

Nice Espa?a Madrid
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice UK
Chesterfield
Tel. +44.87.07.55.30.10
Fax +44.87.07.55.30.11
info@uk.niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Tel. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax +33.(0)4.42.62.42.50

Nice Gate is the doors and gate automation division of Nice

Nice Espa?a Barcelona
Tel. +34.9.35.88.34.32
Fax +34.9.35.88.42.49
info@es.niceforyou.com

Nice Screen is the rolling shutters and awnings automation division of Nice

Nice China
Shanghai
Tel. +86.21.575.701.45/46
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

www.niceforyou.com

IST150.4855 REV. 02 del 28-02-2005

ODERZO, 8 Maggio 2003


Download file - link to post
  Search 5 million + Products