x_fon_ata_pl.pdf

Router Fritz Box fon ATA (1020) instrukcja obsługi PL

Router Fritz Box fon ATA (1020) instrukcja obsługi.


Spis treści
Symbole i wyróżnienia.................................................................................................................. 3
Klawiatura telefonu...................................................................................................................... 4
Instrukcje użycia telefonu............................................................................................................. 4
Ikony oznaczające funkcje i własności............................................................................................ 5
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa................................................................................................... 6

1

To jest FRITZ!Box Fon ata...................................................................... 7

1.1

Zawartość opakowania......................................................................................................... 8

1.2

Warunki pracy...................................................................................................................... 8

1.3

Kontrolki FRITZ!Box Fon ata.................................................................................................. 9

1.4

Specyfikacja techniczna FRITZ!Box Fon ata............................................................................ 9

1.5

Sygnały dźwiękowe............................................................................................................ 10

2

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata......................................................... 11

2.1

Montaż FRITZ!Box Fon ata.................................................................................................. 11

2.2

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania................................................................ 11

2.3

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do komputera...................................................................... 12

2.4

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu LAN....................................................................... 13

2.5

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu USB....................................................................... 15

2.6

Otwieranie panelu użytkownika............................................................................................ 19

2.7

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do modemu DSL, modemu kablowego lub routera.................. 20

2.8

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do ISDN lub analogowej linii telefonicznej.............................. 23

2.9

Podłączanie urządzeń analogowych do FRITZ!Box Fon ata..................................................... 24

3

Konfigurowanie FRITZ!Box Fon ata dla połączeń internetowych........ 25

3.1

Zestawianie połączenia z Internetem.................................................................................... 25

4

Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata..................................................... 26

4.1

Wprowadzanie informacji o koncie i numerów internetowych dla telefonii internetowej............ 26

4.2

Wprowadzanie numerów dla połączeń po łączach stacjonarnych............................................ 26

4.3

Konfiguracja urządzeń analogowych podłączonych do FRITZ!Box Fon ata............................... 27

4.4

Definiowanie reguł wybierania dla telefonii internetowej i połączeń po łączach stacjonarnych... 27

4.5

Ręczne wybieranie typu połączenia...................................................................................... 28

4.6

Jak funkcjonuje telefonia internetowa w FRITZ!Box Fon ata?................................................. 28

5

Usuwanie FRITZ!Box Fon ata............................................................... 30

6

Instrukcja obsługi................................................................................ 31

6.1

Połączenie sieci kablowej.................................................................................................... 31

FRITZ!Box Fon ata - Spis treści 1

6.2

Ustawienia adresów IP........................................................................................................ 31

6.3

Błędy otwarcia panelu użytkownika...................................................................................... 34

6.4

Serwer DHCP..................................................................................................................... 35

7

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu.................. 36

7.1

Sterowanie FRITZ!Box Fon ata przy pomocy telefonu............................................................ 36

7.2

Konfiguracja FRITZ!Box Fon ata przy pomocy telefonu.......................................................... 40

7.3

Zaawansowanie funkcje FRITZ!Box Fon ata.......................................................................... 42

FRITZ!Box Fon ata - Spis treści 2

Symbole i wyróżnienia
W niniejszej instrukcji podane są ostrzeżenia i wskazówki, które są identyfikowane
następującymi symbolami:

Ręka oznacza ważne instrukcje, które należy przestrzegać, aby uchronić się
przed niewłaściwym funkcjonowaniem urządzenia.
FRITZ! oznacza użyteczne wskazówki, które będą pomocne w pracy z
produktem.
Poniższa tabela wyjaśnia wyróżnienia zastosowane w tekście:
Wyróżnienie

Funkcja

Przykład

Cudzysłów

Klucze, przyciski, ikony,
tabulatory, menu, polecenia
Nazwy ścieżek i plików w
bieżącym tekście
Zmienne
Informacja, którą należy
wprowadzić z klawiatury
Wskazówki, instrukcje i
ostrzeżenia

" Start / Programy " lub
" Enter "
SOFTWARE\INFO lub
README.DOC
& lt; CD-ROM Drive & gt;

Duże litery
Ostre nawiasy
Czcionka maszyny do
pisania
Pochyły tekst w szarym
kolorze

a: \setup

...dalszych informacji
szukaj...

FRITZ!Box Fon ata - Symbole i wyróżnienia 3

Klawiatura telefonu
Klawisze numeryczne
Klawisz gwiazdki
Klawisz zawieszenia i flash
Klawisz płotka

Instrukcje użycia telefonu
Wybierz numer.
Podnieś słuchawkę.
Odłóż słuchawkę.

MSN
Port
XNumer

Rozmawiaj.
Konferencja trójstronna.
Czekaj na sygnał potwierdzenia.
Słyszysz dzwonek.
Wprowadź numer ISDN (MSN). W miejsce
użytego tutaj skrótu, wprowadź pełny numer
MSN bez jakichkolwiek prefiksów.
Wprowadź numer portu 1, 2 lub wyższy
odnoszący się do portu, który należy
skonfigurować.
W miejsce tego skrótu wprowadź pełny numer
abonenta zewnętrznego.

FRITZ!Box Fon ata - Symbole i wyróżnienia 4

Ikony oznaczające funkcje i własności
Funkcje i własności mogą być wykorzystane
na stacjonarnych liniach analogowych i ISDN
oraz w telefonii internetowej (VoIP).
Funkcje i własności mogą być wykorzystane
na stacjonarnych liniach analogowych i ISDN.
Funkcje i własności mogą być wykorzystane
wyłącznie na stacjonarnych liniach ISDN.
Funkcje i własności mogą być wykorzystane
wyłącznie na stacjonarnych liniach
analogowych.

FRITZ!Box Fon ata - Symbole i wyróżnienia 5

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Podczas pracy z FRITZ!Box Fon ata przestrzegaj poniższe intrukcje, aby
uchronić siebie przed zranieniem a FRITZ!Box Fon ata przed uszkodzeniem.
?

Nigdy nie instaluj FRITZ!Box Fon ata podczas zaburzeń elektrycznych. Odłącz
FRITZ!Box Fon ata od źródła zasilania podczas takich zaburzeń.

?

Nie dopuść do przeniknięcia płynów do wnętrza FRITZ!Box Fon ata. W przeciwnym
wypadku grozi porażenie prądem lub zwarcia elektryczne.

?

FRITZ!Box Fon ata jest przeznaczony do użytku we wnętrzu pomieszczeń.

?

Nie otwieraj obudowy FRITZ!Box Fon ata. Znajdują się pod nią niebezpieczne
komponenty. Obudowa powinna być jedynie otwierana przez autoryzowany personel.

FRITZ!Box Fon ata - Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 6

To jest FRITZ!Box Fon ata

1 To jest FRITZ!Box Fon ata
FRITZ!Box Fon ata to centralka telekomunikacyjna pozwalająca na wykonywanie
połączeń telefonicznych poprzez Internet i stacjonarną linię telefoniczną. FRITZ!Box Fon
ata jest przeznaczony to pracy razem z modemem DSL lub modemem kablowym, albo z
routerem. Do urządzenia można podłączyć jeden lub kilka komputerów i dostęp do
Internetu będzie możliwy z każdego podłączonego komputera.

Możliwości podłączenia FRITZ!Box Fon ata
Podłączenie do modemu DSL lub modemu kablowego
FRITZ!Box Fon ata może być podłączony przez port WAN do modemu DSL lub modemu
kablowego. W takim trybie pracy FRITZ!Box Fon ata dokonuje zestawienia połączenia z
Internetem. W tym celu konto internetowe musi być zarejestrowane w pamięci
FRITZ!Box Fon ata. W tym trybie pracy FRITZ!Box Fon ata działa jako router i jest
skonfigurowany jako serwer DHCP. Wszystkie podłączone komputery mogą wówczas
równocześnie korzystać z Internetu.
Podłączenie do routera
FRITZ!Box Fon ata może być podłączony przez port WAN do modemu DSL lub modemu
kablowego. W tym trybie pracy połączenia do Internetu są zestawiane przez router.
Centralka dla Internetu i telefonii stacjonarnej
FRITZ!Box Fon ata jest centralką do podłączenia urządzeń analogowych. Do FRITZ!Box
Fon ata można podłączyć dwa analogowe telefony. Przy pomocy tych telefonów można
wykonywać połączenia telefoniczne poprzez Internet, ISDN lub poprzez stacjonarną linię
analogową.
Podłączanie jednego lub więcej komputerów
Do FRITZ!Box Fon ata można równocześnie podłączyć dwa komputery, poprzez port
sieciowy i USB. Można również podłączyć koncentrator sieciowy (hub) lub switch do portu
sieciowego. W ten sposób większa ilość komputerów może zostać podłączona do
FRITZ!Box Fon ata. Wszystkie podłączone do FRITZ!Box Fon ata komputery tworzą ze
sobą sieć, która pozwala na współdzielenie plików i drukarek.

FRITZ!Box Fon ata - 1To jest FRITZ!Box Fon ata 7

To jest FRITZ!Box Fon ata

Ochrona dzięki wbudowanej zaporze ogniowej
Kiedy FRITZ!Box Fon ata pracuje w trybie routera, wbudowana zapora ogniowa (firewall)
stanowi ochronę sieci przed atakami z Internetu.
Port dla urządzeń sieciowych
Urządzenia sieciowe mogą być podłączone do FRITZ!Box Fon ata poprzez port sieciowy,
razem z koncentratorami sieciowymi lub switchami oraz konsolami do gier.
Wspomagane systemy operacyjne
FRITZ!Box Fon ata może zostać podłączony poprzez port USB do komputerów z
systemem operacyjnym Windows, Linux lub do komputerów Apple z systemem
operacyjnym Mac OS X. FRITZ!Box Fon ata może być używany z wszystkimi systemami
operacyjnymi jeżeli komputer jest podłączony poprzez port sieciowy.

1.1

Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera:
?
?

zasilacz sieciowy prądu stałego wraz z kablem do podłączenia go do gniazdka
elektrycznego

?

4-metrowy kabel ISDN/analog (czarny) do podłączenia FRITZ!Box Fon ata do
zakończenia sieciowego ISDN lub do analogowej linii telefonicznej

?

kabel USB (biały) do podłączenia FRITZ!Box Fon ata do komputerów poprzez port
USB

?

kabel sieciowy (czerwony) do podłączenia FRITZ!Box Fon ata do komputera lub
koncentratora sieciowego

?

jeden adapter RJ45-RJ11 (czarny) do linii analogowej

?

płyta CD ze sterownikami dla FRITZ!Box Fon ata oraz kompletną dokumentacją w j.
angielskim

?

1.2

FRITZ!Box Fon ata

podręcznik instalacji FRITZ!Box Fon ata

Warunki pracy
Aby uruchomić FRITZ!Box Fon ata, konieczne jest posiadanie następujących elementów:
?

dostęp do linii ISDN opartej o protokół DSS1 Euro ISDN lub analogową linię
telefoniczną

?

dostęp do DSL lub linii kablowej (oba typy są również nazywane " linią
szerokopasmową " )
- dostęp do DSL: Standard ITU G.992.1 Annex A or Annex B
- linia kablowa: wspomaganie kanału zwrotnego z gniazdami dla linii multimedialnych

?

Jeżeli zamierzasz wykorzystywać FRITZ!Box Fon ata jako router, to będziesz
potrzebować:
- standardowy modem DSL z portem Ethernet

FRITZ!Box Fon ata - 1To jest FRITZ!Box Fon ata 8

To jest FRITZ!Box Fon ata
lub
- modem kablowy z portem Ethernet.
?

Jeżeli nie zamierzasz wykorzystywać FRITZ!Box Fon ata jako routera, to będziesz
potrzebować odpowiedni router, taki jak np. FRITZ!Box SL.

?

Jeżeli chcesz podłączyć FRITZ!Box Fon ata poprzez kontroler sieciowy komputera, to
ten komputer musi spełniać następujące wymagania:
- Standardowy kontroler sieciowy Ethernet 10/100 Base-T
- Do podłączenia kolejnych komputerów lub sieci będzie konieczny ethernetowy
koncentrator sieciowy lub switch.

?

Jeżeli chcesz podłączyć FRITZ!Box Fon ata poprzez port USB komputera, to ten
komputer musi spełniać następujące wymagania:
- USB port (USB wersja 1.1 lub 2.0), twardy dysk i napęd CD
- System operacyjny: Microsoft Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows
98, Linux (wersja SUSE 9.0 i wyższa) lub Mac OS X (wersja 10.3.3 i wyższa)

1.3

Kontrolki FRITZ!Box Fon ata
Kontrolki LED na obudowie FRITZ!Box Fon ata sygnalizują następujące sytuacje:
Kontrolka LED

Opis

Power

Pokazuje stan pracy FRITZ!Box Fon ata
Świeci się, kiedy urządzenie ma zasilanie elektryczne
Świeci się, kiedy ma miejsce połączenie telefoniczne poprzez Internet
Świeci się, kiedy ma miejsce połączenie telefoniczne poprzez linię
stacjonarną
Świeci się, kiedy centralka jest połączona z Internetem lub z siecią lokalną
Miga podczas aktualizacji oprogramowania systemu
Świeci się, kiedy połączenia telefoniczne są całkowicie prowadzone
poprzez Internet (usługa musi być udostępniania przez operatora telefonii
internetowej)

Internet
Fixed Line
Internet
INFO

1.4

Specyfikacja techniczna FRITZ!Box Fon ata
?

Przybliżone wymiary: 160 x 122 x 31 mm

?

Port USB (USB wersja 1.1)

?

Port sieciowy (WAN) do podłączenia do Internetu poprzez wtyczkę RJ45 (standard
Ethernet, 10/100 base-T); połączenie poprzez modem DSL, modem kablowy lub
router

?

Port LAN poprzez wtyczkę RJ45 (standard Ethernet, 10/100 base-T)

?

Dwa gniazda na wtyczkę RJ12

?

Pięć kontrolek LED sygnalizujących stan urządzenia

?

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz

?

Maksymalny pobór mocy: 9 W

?

Średni pobór mocy: 6 W

?

Szybkość przesyłania danych: max. 8 Mbit/s (ściąganie), 1 Mbit/s (wysyłanie)

?

Oprogramowanie urządzenie może być aktualizowane

?

Serwer DHCP i klient DHCP

?

Router

FRITZ!Box Fon ata - 1To jest FRITZ!Box Fon ata 9

To jest FRITZ!Box Fon ata

?
?

Maskarada IP/NAT

?

1.5

Zapora ogniowa (firewall) i filter pakietów
Zgodny ze standardami CE

Sygnały dźwiękowe

Poniższy diagram ilustruje czasy trwania i pauzy w różnych sygnałach w słuchawce i dzwonkach.
Czas w sekundach
Sygnały dźwiękowe
dzwonek
sygnał zajętości
sygnał linii wewnętrznej
sygnał linii miejskiej
potwierdzenie
odrzucenie
rozmowa oczekująca
Połączenia telefoniczne
połączenie zewnętrzne
połączenie wewnętrzne
oddzwanianie

Sygnalizacja w słuchawce telefonu podłączonego do FRITZ!Box Fon ata

FRITZ!Box Fon ata - 1To jest FRITZ!Box Fon ata 10

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata
W niniejszym rozdziale opisane są różne możliwości podłączenia i zainstalowania
FRITZ!Box Fon ata. Opisane są następujące kroki:
?

Montaż FRITZ!Box Fon ata

?

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania

?

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do komputera

?

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do modemu DSL, modemu kablowego, routera i do
linii ISDN lub analogowej

?

Podłączenie urządzeń analogowych do FRITZ!Box Fon ata

Wszystkie kroki wymagane do podłączenia i zainstalowania urządzenia zostały
opisane w podręczniku oraz w Installation Help (pomoc w instalacji), która
znajduje się na płycie CD. Umieść płytę w napędzie CDROM, tak aby móc
wykonywać kroki instalacyjne na ekranie. Installation Help uruchamia się
automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, to otwórz plik INTRO.HTML
znajdujący się na płycie CD. Wykonaj instrukcje prezentowane w Installation
Help aby zainstalować FRITZ!Box Fon na porcie USB komputera. Po
podłączeniu FRITZ!Box Fon ata do komputera staje się dostępny panel
użytkownika.

2.1

Montaż FRITZ!Box Fon ata
Ustaw lub zawieś FRITZ!Box Fon ata w suchym, pozbawionym kurzu miejscu, osłoniętym
przed działaniem promieni słonecznych. Jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie przy
pomocy kabla USB lub kabla sieciowego, to pamiętaj o dostowaniu długości kabla i
wybraniu miejsca w pobliżu komputera.

2.2

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania
Wykonaj poniższe czynności w celu podłączenia FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania:
1. Ustaw FRITZ!Box Fon ata tak, aby gniazda na tylnym panelu urządzenia mieć przed
oczami.
2. Wyciągnij adapter zasilania z opakowania.
3. Podłącz adapter do gniazda oznaczonego "Power", które znajduje się na skraju, po
prawej stronie tylnego panela FRITZ!Box Fon ata.
4. Umieść adapter w gniazdku elektrycznym.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 11

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania
5. Kontrolka "Power" zaświeci się na zielono po kilku sekundach.

2.3

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do komputera
FRITZ!Box Fon ata może zostać podłączony do komputera albo przez port sieciowy (port
LAN) albo przez port USB. Komputer może być podłączony do FRITZ!Box Fon ata jedynie
w jeden z powyższych sposobów.
Jeżeli zamierzasz podłaczyć równocześnie więcej komputerów do FRITZ!Box Fon ata, to
możesz to uczynić na kilka sposobów:
?

Dwa komputery mogą być równocześnie podłączone do FRITZ!Box Fon ata poprzez
port sieciowy i port USB.

?

Koncentrator sieciowy (hub) lub switch sieciowy mogą zostać podłączone do portu
LAN FRITZ!Box Fona. W ten sposób funkcje FRITZ!Box Fon ata staną się dostępne
wszystkim komputerom w całej sieci.

?

Każda z powyższych możliwości podłączenia jednego lub więcej komputerów do
FRITZ!Box Fon ata może być kombinowana w zależności od potrzeb.
Na przykład, można podłączyć jeden komputer poprzez port USB do FRITZ!Box Fon
ata a inne komputery można podłączyć do FRITZ!Box Fon ata poprzez hub lub switch
podłączony do FRITZ!Box Fon ata poprzez port LAN.

Pamiętaj:
?

Jeżeli planujesz podłączyć FRITZ!Box Fon ata do komputera poprzez port LAN, to
upewnij się najpierw, czy komputer posiada port LAN. Port LAN jest identyfikowany
przez ikonę po lewej stronie lub oznaczony jako " LAN " .
Więcej informacji zawarte jest w rozdziale " Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu
LAN " na stronie 18.

?

Jeżeli komputer nie posiada portu sieciowego, to podłącz go do FRITZ!Box Fon ata
poprzez port USB.
Jeżeli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony przy pomocy kabla USB do komputera z

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 12

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata
Windows 98 lub Windows Me, to będzie konieczne skorzystanie z płyty CD w celu
zainstalowania sterowników.

System operacyjny wersja 10.3.3 lub wyższa jest wymagany do podłączenia
FRITZ!Box Fon ata do portu USB Apple Macintosh. Jeżeli Apple
Macintosh ma zainstalowaną starszą wersję, to podłącz FRITZ!Box Fon ata
do komputera poprzez port LAN.

2.4

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu LAN
FRITZ!Box Fon ata może być bezpośrednio podłączony do komputera przy pomocy kabla
sieciowego. Jeżeli zamierzasz podłączyć sieć do FRITZ!Box Fon ata, aby umożliwić kilku
komputerom dostęp do DSL, to połącz FRITZ!Box Fon ata z koncentratorem sieciowym
lub ze switchem przy pomocy kabla LAN.
Połączenie poprzez kabel LAN jest identyczne dla wszystkich systemów operacyjnych.
Wszystkie komputery, które mają zostać podłaczone poprzez port LAN, muszą posiadać
adapter sieciowy (kartę ethernetową).

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu LAN komputera
Wykorzystaj do tego czerwony kabel LAN.
1. Podłącz FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania jak opisano w rozdziale 2.2
" Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania " i uruchom swój komputer.
2. Jeżeli pracujesz z systemem operacyjnym Linux, to użyj YaST do skonfigurowania
twojej karty sieciowej z ustawieniem "DHCP" jeżeli to ustawienie nie zostało
dotychczas skonfigurowane.
3. Wciśnij jedną z wtyczek czerwonego kabla LAN do adaptera sieciowego w
komputerze.
4. Umieść druga wtyczkę tego kabla w gnieździe LAN na tylnym panelu FRITZ!Box Fon
ata.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 13

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

PodłączanieFRITZ!Box Fon ata do adaptera sieciowego komputera
5. Przeczytaj instrukcje w rozdziale 2.6 " Otwieranie panelu użytkownika " .

Na komputerze nie jest konieczna żadna dodatkowa instalacja sterowników.
Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do koncentratora sieciowego lub
switcha
1. Najpierw podłącz FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania, zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale 2.2 " Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania".
Następnie uruchom komputer.
2. Podłącz jeden koniec czerwonego kabla LAN do wyjściowego portu koncentratora lub
switcha.
3. Drugi koniec kabla LAN podłącz do gniazda " LAN " na tylnym panelu FRITZ!Box Fon
ata.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 14

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do koncentratora sieciowego
4. Przeczytaj instrukcje w rozdziale " Otwieranie panelu użytkownika " .

2.5

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu USB
FRITZ!Box Fon ata może zostać podłączony do komputera przy pomocy kabla USB w
kilku łatwych krokach. Przeczytaj najpierw instrukcje podane w następnym rozdziale
" Podłączanie kabla USB " a następnie zapoznaj się z rozdziałem, w którym opisana jest
instalacja dla twojego systemu operacyjnego.

System operacyjny wersja 10.3.3 lub wyższa jest wymagany do podłączenia
FRITZ!Box Fon ata do portu USB komputera Apple Macintosh. Jeżeli twój
Apple Macintosh ma zainstalowaną starszą wersję systemu operacyjnego, to
podłącz FRITZ!Box Fon ata poprzez port LAN komputera!
Podłączanie kabla USB
Do tego będzie potrzebny biały kabel USB. W przypadku Windows Me i Windows 98
konieczna będzie instalacja sterowników z płyty CD dostarczonej wraz z FRITZ!Box Fon
ata. Nie będzie takiej konieczności w przypadku systemów Windows XP, Windows 2000,
Mac OS X i Linux.
1. Najpierw podłącz FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania, zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale 2.2 " Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do źródła zasilania".
Następnie uruchom komputer.
2. Jeżeli na twoim komputerze jest zainstalowany system Windows Me lub Windows 98,
to umieść w napędzie płyte CD dostarczoną wraz z FRITZ!Box Fon ata.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 15

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

3. Podłącz FRITZ!Box Fon ata do portu USB. Kabel USB posiada na końcach dwie różne
wtyczki: jedna jest płaska i prostokątna a druga jest kwadratowa.

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu USB komputera
4. Weź biały kabel USB i umieść płaską wtyczkę w wolnym porcie USB twojego
komputera.
5. Kwadratową wtyczkę włóż do gniazda oznaczonego symbolem
na tylnym
panelu FRITZ!Box Fon ata. Urządzenie i twój komputer zostały w ten sposób
połączone ze sobą przy pomocy kabla USB.
6. Kontynuuj instalację zgodnie z opisem podanym w kolejnych rozdziałach. Wybierz ten
rozdział, który opisuje kolejne kroki instalacyjne właściwe dla systemu operacyjnego,
zainstalowanego na twoim komputerze.

W niektórych systemach operacyjnych menu i foldery mogą się różnić od tych,
które są poniżej przedstawione. Zaprezentowane poniżej instrukcje odpowiadają
standardowej instalacji właściwej dla danego systemu operacyjnego.
Instalacja FRITZ!Box Fon ata w Windows XP
Do instalacji sterowników w Windows XP wymagane jest posiadanie uprawnień
Administratora.
1. Z chwilą podłączenia FRITZ!Box Fon ata do twojego komputera, zostanie on
automatycznie rozpoznany i wymagane sterowniki zostaną zainstalowane. Na ekranie
będzie wyświetlany pasek postępu instalacji, który pozwoli na śledzenie jej
zaawansowania.
2. Po zakończeniu procedury nastąpi otwarcie panelu użytkownika FRITZ!Box Fon ata i z
tą chwilą FRITZ!Box Fon ata jest gotowy do pracy.
To kończy instalację urządzenia w środowisku Windows XP. Podłącz teraz FRITZ!Box Fon
ata do linii szerokopasmowej. Przeczytaj instrukcje na ten temat w rozdziale 2.7
" Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do modemu DSL, modemu kablowego lub routera".

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 16

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Instalacja FRITZ!Box Fon ata w Windows Me
1. Z chwilą podłączenia FRITZ!Box Fon ata do twojego komputera, umieść płytę CD
dostarczoną wraz z FRITZ!Box Fon ata do napędu CD komputera.
2. Windows Me rozpozna nowe urządzenie typu plug-and-play do zainstalowania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Kiedy pojawi się pytanie: "What would you like to do?" (co zamierzasz zrobić?),
wybierz opcję "Automatic search for a better driver (Recommended)."
(Automatycznie szukaj najlepszego sterownika (zalecane)). Sterowniki dla FRITZ!Box
Fon ata zostana zainstalowane.
4. Zakończ instalację poprzez naciśnięcie przycisku "Finish" (Zakończ).
To kończy isntalację urządzenia w środowisku Windows Me. Zapoznaj się z instrukcjami w
rozdziale "Otwieranie panelu użytkownika".

Instalacja FRITZ!Box Fon ata w Windows 2000
Do instalacji sterowników w Windows 2000 wymagane jest posiadanie
uprawnień Administratora.
1. Z chwilą podłączenia FRITZ!Box Fon ata do twojego komputera, zostanie on
automatycznie rozpoznany i wymagane sterowniki zostaną zainstalowane.
2. Po zakończeniu procedury nastąpi otwarcie panelu użytkownika FRITZ!Box Fon ata i z
tą chwilą FRITZ!Box Fon ata jest gotowy do pracy.
To kończy isntalację urządzenia w środowisku Windows 2000. Zapoznaj się z instrukcjami
w rozdziale "Otwieranie panelu użytkownika".

Instalacja FRITZ!Box Fon ata w Windows 98
Umieść płytę CD dostarczoną wraz z FRITZ!Box Fon ata w napędzie CD-ROM w celu
automatycznego uruchomienia programu Installation Help. Jeżeli nie nastąpi
automatyczne uruchomienie tego programu, to otwórz plik INTRO.HTM znajdujący się na
płycie CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Installation Help aby
zainstalować FRITZ!Box Fon ata na porcie USB twojego komputera.
Jeżeli zamierzasz zainstalować FRITZ!Box Fon ata bez korzystania z Installation Help, to
wpierw zapoznaj się z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie kabla USB" a
następnie wykonaj następujące czynności:
1. Windows 98 rozpozna nowe urządzenie typu plug-and-play do zainstalowania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Miej w pobliżu płytę instalacyjną Windows.
2. Kiedy pojawi się pytanie: "What do you want Windows to do?" (Co ma zrobić
Windows?), to wybierz opcję " Search for the best driver for your
device.(Recommended)." (Znajdź najlepszy sterownik dla urządzenia (zalecane)).
3. W napędzie CD-ROM umieść płytę CD dostarczoną wraz z FRITZ!Box Fon ata.
4. Kiedy program zapyta o lokalizację sterownika, zaznacz tylko opcję " CD-ROM
Drive " (Napęd CD-ROM).

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 17

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Określenie lokalizacji sterownika w Windows 98
5. Kliknij przycisk "Next" (Dalej) w okienku przedstawionym poniżej.

Potwierdź wybór sterownika
6. Jeżeli zostaniesz zapytany o to, który ze sterowników ma być zainstalowany, to
wybierz opcję "The updated driver (Recommended) FRITZ!Box Fon ata" i kliknij
dwukrotnie "Next" (Dalej).
Nastąpi instalacja sterowników dla FRITZ!Box Fon ata.
7. Zakończ instalację poprzez naciśnięcie przycisku "Finish" (Zakończ) i ponownie
uruchom komputer.
To kończy isntalację urządzenia w środowisku Windows 98. Zapoznaj się z instrukcjami w
rozdziale "Otwieranie panelu użytkownika".

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 18

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Instalacja FRITZ!Box Fon ata w Mac OS X
1. Wybierz "System Preferences / Network". Otrzymasz komunikat, że nowy port
"Ethernet port en & lt; No. & gt; "został znaleziony. Potwierdź wiadomość klikając "OK".
2. W "Show", zaznacz znaleziony port, "Ethernet port en & lt; No. & gt; ".
3. Potwierdź wybór klikając "Activate Now".
Zapoznaj się z instrukcjami w rozdziale "Otwieranie panelu użytkownika " .

Instalowanie FRITZ!Box Fon ata w systemie operacyjnym Linux
Musisz być zalogowany jako " root " aby dokonać koniecznych ustawień.
Jako przykład do zademonstrowania instalacji FRITZ!Box Fon ata na porcie USB w
Linuksie wzięto system operacyjny SUSE Linux 9.1.
1. Uruchom YaST Control Center.
2. Wybierz opcję "Network Devices" i kliknij "Network Card".
3. Pojawi się okno dialogowe "Network cards configuration".
4. Wybierz "Other (not detected)" i kliknij przycisk "Configure...".
5. Typ urządzenia sieciowego w oknie "Manual network card configuration" powinien
zostać ustawiony jako "Ethernet". Zaznacz "USB" a następnie kliknij "Next".
6. W kolejnym oknie dialogowym, "Network address setup", wybierz opcję "Automatic
address setup (via DHCP)". Kliknij "Next".
7. Dla "Network cards to configure" wybierz "Other (not detected)". Następnie kliknij
"Configure...".
8. Wprowadzenie zmian do konfiguracji nastąpi po kliknięciu przycisku "Finish".

W SUSE Linux 9.0 tylko jeden adapter Ethernet może być ustawiony jako
DHCP. Jeżeli posiadasz dodatkowy adapter sieciowy, to przydziel mu stały adres
IP. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się problemy z rozpoznawaniem
nazwy (por. /etc/resolv.conf).
Obszerna informację i wskazówki dotyczące sieciowej konfiguracji w systemie
operacyjnym Linux można znaleźć pod adresem:

http://www.linux.org/docs/ldp/howto/NET3-4-HOWTO-5.html

2.6

Otwieranie panelu użytkownika
Po połączeniu FRITZ!Box Fon ata z jednym lub kilkoma komputerami, względnie z hubem
sieciowym lub switchem, możesz otworzyć panel użytkownika FRITZ!Box Fon ata. Dostęp
do tego panelu jest możliwy z dowolnego komputera podłączonego do FRITZ!Box Fon
ata. Konfiguracja wszystkich ustawień dla FRITZ!Box odbywa się w panelu użytkownika.
Te ustawienia zostaną następnie zapamiętane w pamięci FRITZ!Box Fon ata.
Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i w polu adresowym wpisz
"fritz.fonata.box".

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 19

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Wpis adresu "fritz.fonata.box" w polu adresowym przeglądarki internetowej
Kiedy panel użytkownika FRITZ!Box Fon zostanie uruchomiony, FRITZ!Box Fon ata jest
gotowy do pracy.

Panel użytkownika FRITZ!Box Fon ata
Panel użytkownika FRITZ!Box Fon ata posiada kilka zakładek. Dostęp do każdej z nich
jest możliwy po kliknięciu w menu po lewej stronie.

Jeżeli panel użytkownika nie daje się otworzyć, to przeczytaj instrukcje w
rozdziale 6.3 "Błędy otwarcia panelu użytkownika".

2.7

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do modemu DSL,
modemu kablowego lub routera
Jeżeli używasz modemu DSL lub modemu kablowego, to podłącz FRITZ!Box Fon ata do
tego modemu. Jeżeli korzystasz z routera, to podłącz FRITZ!Box Fon ata do tego routera.
FRITZ!Box Fon ata nie jest dostosowany do tego, aby podłączać go bezpośrednio do
rozdzielacza DSL lub gniazda kablowego.

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata modemu DSL lub modemu
kablowego
Po podłączeniu FRITZ!Box Fon ata do modemu DSL lub modemu kablowego musisz
zaznaczyć ustawienie "Connect directly using a DSL or cable Modem" w menu "Internet /
Account Information" panelu użytkownika FRITZ!Box Fon ata. Dane dotyczące konta
internetowego muszą być wprowadzone w tym oknie dialogowym.
W tym trybie FRITZ!Box Fon ata pracuje jako router i jest skonfigurowany jako serwer
DHCP.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 20

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata
Wykonaj poniższe czynności aby podłączyć FRITZ!Box Fon ata do modemu DSL lub do
modemu kablowego:
1. Weź kabel sieciowy dostarczony wraz z modemem DSL lub modemem kablowym.
2. Umieść wtyczke tego kabla w gnieździe oznaczonym jako "WAN" po lewej stronie
tylnego panelu FRITZ!Box Fon ata.
3. Drugą koncówkę kabla umieść w gnieździe sieciowym (RJ-45) modemu DSL lub
modemu kablowego.

Podłączenie FRITZ!Box Fon ata do modemu DSL lub modemu kablowego
4. Kontrolka "Internet" na obudowie zaświeci się na zielono, co sygnalizuje, że
FRITZ!Box Fon ata jest gotowy do połączenia z Internetem poprzez łącze
szerokopasmowe.

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do routera
Po podłączeniu do routera należy zaznaczyć opcję "Connect using a router" w menu
"Internet / Account Information" panelu użytkownika FRITZ!Box Fon ata. W tym menu
należy także określić, w jaki sposób FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do sieci lokalnej.
W tym trybie pracy FRITZ!Box Fon ata funkcjonuje podobnie jak komputer w sieci
lokalnej i otrzymuje swój własny lokalny adres IP od routera, do którego jest podłączony.
Są dwa sposoby podłączenia FRITZ!Box Fon ata
?

bezpośrednie podłączenie do routera

?

podłączenie do koncentratora sieciowego lub sieciowego switcha, do którego router
jest także podłączony

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata bezpośrednio do routera
Wykonaj poniższe czynności aby podłączyć FRITZ!Box Fon ata do routera:
1. Weź kabel sieciowy dostarczony wraz z routerem.
2. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda oznaczonego "WAN", które znajduje się po
lewej stronie tylnego panela FRITZ!Box Fon ata.
3. Umieść drugi koniec kabla do gniazda sieciowego routera.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 21

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do routera
4. Migająca na zielono kontrolka "Internet" przestanie po chwili migać i będzie świeciła
się, sygnalizując w ten sposób, że FRITZ!Box Fon ata jest gotowy do połączeń z
Internetem poprzez łącze szerokopasmowe.
Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do routera poprzez koncentrator sieciowy lub
switch
Do podłączenia do routera poprzez koncentrator sieciowy lub switch potrzebny będzie
zwykły kabel sieciowy.
Wykonaj poniższe czynności aby podłączyć FRITZ!Box Fon ata do routera poprzez
koncentrator sieciowy lub switch:
1. Weź kabel sieciowy.
2. Umieść jeden koniec kabla w wolnym porcie koncentratora sieciowego lub switcha.
3. Umieść drugi koniec kabla w gnieździe oznaczonym "WAN", które znajduje się po
lewej stronie tylnego panela FRITZ!Box Fon ata.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 22

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do routera poprzez koncentrator sieciowy
4. Kontrolka "Internet" zapali się na zielono, sygnalizując gotowość FRITZ!Box Fon ata
do wykonywania połączeń z Internetem przez łącze szerokopasmowe.

2.8

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do ISDN lub
analogowej linii telefonicznej
FRITZ!Box Fon ata może być podłączony do ISDN lub analogowej linii telefonicznej.
Wykonaj poniższe czynności aby podłączyć FRITZ!Box Fon ata:
1. Weź kabel ISDN/analog (czarny) dostarczony wraz z FRITZ!Box Fon ata.
2. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda FRITZ!Box Fon ata oznaczonego
"ISDN/analog".
3. Jeżeli posiadasz dostęp do ISDN, to umieść drugi koniec kabla w gnieździe
zakończenia sieciowego ISDN (NT).

Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do ISDN NT
Jeżeli posiadasz zarówno analogową linię telefoniczną jak i DSL (np. Neostradę), to
wpierw podłącz drugi koniec kabla do adaptera RJ45. Następnie wykorzystaj ten adapter
do podłączenia FRITZ!Box Fon ata do gniazda rozdzielacza (splittera) DSL.

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 23

Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata

FRITZ!Box Fon ata podłączony do DSL i do analogowej linii telefonicznej poprzez
rozdzielacz DSL

2.9

Podłączanie urządzeń analogowych do
FRITZ!Box Fon ata
FRITZ!Box Fon ata został przetestowany i posiada certyfikat CE zgodności z dyrektywami
Unii Europejskiej. Dowolne urządzenie telekomunikacyjne, które posiada certyfikat CE,
może być podłączone do FRITZ!Box Fon ata.
Aby podłączyć urządzenie analogowe takie jak telefon, faks lub automatyczna sekretarka,
umieść wtyczkę tego urządzenia w gnieździe "FON1" lub "FON2" na tylnym panelu
FRITZ!Box Fon ata.

Podłączanie analogowego telefonu do FRITZ!Box Fon ata

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 24

Konfigurowanie FRITZ!Box Fon ata dla połączeń internetowych

3 Konfigurowanie FRITZ!Box Fon ata dla połączeń
internetowych
Wszytkie komputery podłączone do FRITZ!Box Fon ata mają dostęp do Internetu poprzez
FRITZ!Box Fon ata. Sposób, w jaki dostęp do Internetu jest umożliwiony, zależy od trybu
pracy, do którego FRITZ!Box Fon ata został skonfigurowany.
?

FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do modemu DSL lub modemu kablowego.
W panelu użytkownika FRITZ!Box Fon ata musisz wybrać tryb "Connect directly using
a DSL or cable Modem" w menu "Internet / Account Information". W tym oknie
dialogowym należy również podać dane konta Internetowego.
W tym trybie pracy połączenia do Internetu są zestawiane przez FRITZ!Box Fon ata.
Wszystkie komputery podłączone do FRITZ!Box Fon ata mogą równocześnie
korzystać z dostępu do Internetu. W tym trybie FRITZ!Box Fon ata działa jako router.
Zapora ogniowa i serwer DHCP są aktywne. Wszystkie podłączone komputery
otrzymują swoje adresy IP z serwera DHCP działającym na FRITZ!Box Fon ata.
Nie ma potrzeby instalowania jakiegokolwiek innego oprogramowania na
komputerach, umożliwiających im dostęp do Internetu.

?

FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do routera.
W panelu użytkownia FRITZ!Box Fon ata musisz wybrać tryb "Connect using a
router" w menu "Internet / Account Information". W tym oknie dialogowym musisz
także określić, w jaki sposób FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do sieci lokalnej.
W tym trybie pracy połączenia z Internetem są zestawiane przez router. W tym
przypadku jest bez znaczenia, czy FRITZ!Box Fon ata jest bezpośrednio podłączony
do routera czy też poprzez koncentrator sieciowy lub switch.
FRITZ!Box Fon ata funkcjonuje tutaj jako klient DHCP i otrzymuje swój adres IP z
serwera DHCP sieci lokalnej. Wszystkie komputery podłączone do FRITZ!Box również
otrzymują swoje adresy IP z tego samego serwera DHCP. Jeżeli jeden z podłączonych
komputerów chce uzyskać dostęp do Internetu, to FRITZ!Box Fon ata jest
odpowiedzialny za transfer danych.

3.1

Zestawianie połączenia z Internetem
?

Jeżeli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do modemu DSL lub kablowego, to
parametry konta internetowego muszą zostać zarejestrowane w FRITZ!Box Fon ata.

?

Jeżeli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do routera, to konto internetowe musi być
skonfigurowane na routerze.

Nie są konieczne żadne dodatkowe czynności do zestawienia połączenia z Internetem. Po
prostu uruchom przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze podłączonym do
FRITZ!Box Fon ata i rozpocznij surfowanie.

Upewnij się, czy wszystkie komputery podłączone do FRITZ!Box Fon ata
otrzymują automatycznie swoje adresy IP z aktywnego serwera DHCP.
Instrukcje są podane w rozdziale 6.2 "Ustawienia adresów IP".

FRITZ!Box Fon ata - 2 Uruchamianie FRITZ!Box Fon ata 25

Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata

4 Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata
W tym rozdziale opisujemy, jak należy ustawić FRITZ!Box Fon ata, aby możliwe było przy
jego pomocy telefonowanie po łączach stacjonarnych i poprzez Internet. Konieczne są
poniższe czynności:
?

Wprowadzenie informacji dotyczących konta internetowego i numerów internetowych
koniecznych w telefonii internetowej

?

Wprowadzenie numerów do połączeń po łączach stacjonarnych

?

Skonfigurowanie na FRITZ!Box Fon ata podłączonych do niego urządzeń
analogowych, telefonów ISDN i centralek ISDN

Informacja dotycząca poniższych tematów jest również tutaj zaprezentowana:
?

Reguły wybierania dla telefonii internetowej i po łączach stacjonarnych

?

Jak telefonia internetowa funkcjonuje na FRITZ!Box Fon ata?

Ustawienia opisane w paragrafach tego rozdziału stosują się do obu rodzajów
podłączeń FRITZ!Box Fon: podłączenie do modemu DSL i podłączenie do
routera.

4.1

Wprowadzanie informacji o koncie i numerów
internetowych dla telefonii internetowej
Można ustawić wiele numerów internetowych w FRITZ!Box Fon ata. Do tego będzie
potrzebna odpowiednia informacja o koncie otrzymana od twojego operatora telefonii
internetowej.
Wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz panel użytkownika FRITZ!Box Fon ata.
2. Otwórz menu "Telephony".
3. Wybierz menu "Internet Telephony".
4. Kliknij przycisk "New Internet Number".
5. W odpowiednie pola wprowadź dane dotyczące konta, otrzymane od twojego
operatora telefonii internetowej.
6. Kliknij przycisk "Apply".
Nowy numer został dodany do listy numerów internetowych.

4.2

Wprowadzanie numerów dla połączeń po łączach
stacjonarnych
Jeżeli posiadasz analogową linię telefoniczną, to nie ma potrzeby ustawiania jakichkolwiek
numerów dla telefonii po łączach stacjonarnych.
Jeżeli podłączyłeś FRITZ!Box Fon ata do linii ISDN, to musisz skonfigurować numery dla
telefonii po łączach stacjonarnych. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Uruchom przeglądarkę internetową.

FRITZ!Box Fon ata - 4 Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata 26

Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata
2. Wprowadź "fritz.fonata.box" jako URL.
3. Otwórz menu "Telephony / Extensions".
4. Kliknij przycisk "ISDN Numbers".
5. Na stronie "ISDN Numbers" wprowadź w odpowiednie pola wszystkie numery
telefoniczne (MSN), które otrzymałeś od operatora telekomunikacyjnego.
6. Kliknij przycisk "Apply".

4.3

Konfiguracja urządzeń analogowych podłączonych do
FRITZ!Box Fon ata
FRITZ!Box Fon ata został tak skonfigurowany, aby - bez jakichkolwiek dodatkowych
ustawień - można było wykonywać połączenia w sieci analogowej natychmiast po
podłączeniu urządzeń analogowych.
Poniższe ustawienia zostały skonfigurowane dla linii analogowych " FON1 " i " FON2 "
?

połączenia mogą być przyjmowane na obu liniach: podłączone urządzenia będą
równocześnie sygnalizowały połączenie

?

połączenia wychodzące można zestawiać na obu liniach

Jeżeli podłączone urządzenia mają reagować tylko na pewne numery, to te numery
muszą zostać przyporządkowane portowi " FON1 " lub " FON2 " . Numer zdefiniowany jako
"Number of the extension" określa także, czy połączenia przez ten port będą zestawiane
po łączu stacjonarnym czy poprzez Internet.
Wykonaj następujące czynności:
1. W menu "Telephony" wybierz polecenie "Extensions".
2. Wybierz numer portu z rozwijalnej listy "Number of the extension", która znajduje się
w obszarze "Extension FON 1".
Urządzenie podłączone do portu "FON1" reaguje na połaczenia przychodzące na ten
numer i wykorzystuje tryb zestawiania połączeń wychodzących zdefiniowany dla tego
numeru.
3. Jeżeli zamierzasz przypisać temu portowi dodatkowe numery, to z rozwijalnej listy
"Additional numbers" wybierz dowolny numer, na który urządzenie podłączone do
"FON 1" ma reagować w przypadku połączeń przychodzących.
4. Aby zagwarantować, że urządzenie podłączone do "FON 1" reaguje tylko na
połączenia przychodzące na wybrane numery, usuń zaznaczenie przy opcji "react to
all numbers".
5. Zgodnie z potrzebą skonfiguruj "Extension FON 2".
6. Kliknij przycisk "Apply".

4.4

Definiowanie reguł wybierania dla telefonii
internetowej i połączeń po łączach stacjonarnych
Przy pomocy reguł wybierania można określić typ połaczeń dla połaczeń telefonicznych
wykonywanych poprzez FRITZ!Box Fon ata. Wykonaj poniższe czynności:
1. W menu "Telephony" wyboerz polecenie "Dialing Rules".

FRITZ!Box Fon ata - 4 Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata 27

Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata

2. W obszarze "Carrier Prefix for Fixed-line Network Calls" można podać prefiks
operatora, który ma być automatycznie wybierany przed numerem abonenta z sieci
stacjonarnej.
3. W obszarze "Dialing Rules" można zdefiniować typ połączeń dla zakresu numerów.
Połączenia do zakresu numerów, dla którego reguła wybierania została ustanowiona,
będą zawsze zestawiane zgodnie z wybranym typem połączeń.
4. Kliknij przycisk "New Dialing Rule" w celu zdefiniowania kolejnych reguł wybierania
zgodnie z potrzebą.
5. Kliknij przycisk "Apply".
W ten sposób zostaje zakończona konfiguracja FRITZ!Box Fon ata dla telefonii
internetowej i po łączach stacjonarnych.

4.5

Ręczne wybieranie typu połączenia
Jeżeli ma być użyty pewien typ połączenia (Internet lub łącze stacjonarne), to naciśnij
następujące klawisze na klawiaturze telefonu zanim wybierzesz numer abonenta:
Łącze stacjonarne
Zestawia połączenie na łączu stacjonarnym
Łącze internetowe
Zestawia połączenie internetowe. Użyty
numer internetowy jest numerem
internetowym dla linii 1
Zestawia połączenie internetowe dla
wybranego numeru internetowego. Zamiast
litery " P " wstaw numer pozycji tego numeru
internetowego w " List of Internet Numbers "

4.6

Jak funkcjonuje telefonia internetowa w FRITZ!Box
Fon ata?
Ważne dla każdej konfiguracji
?

Jeżeli FRITZ!Box Fon ata jest podłaczony do modemu DSL i informacja o koncie jest
niezbędna do tego, aby uzyskać dostęp do Internetu, to pamiętaj o następującym:

Usuń zaznaczenie przy opcji "Clear Internet connection automatically" w
menu "Internet Account Information" aby zapobiec przerwaniu połączenia
podczas prowadzenia rozmowy przez Internet.
Więcej informacji na temat funkcji "Clear Internet connection automatically" można
znaleźć w podręcznej pomocy panelu użytkownika FRITZ!Box Fon ata.
?

Jeżeli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do routera i zamierzasz wykorzystać
centralkę do telefonii internetowej, to pamiętaj o następującym:

Upewnij się, że nie jest aktywna żadna z funkcji routera, która
automatycznie czyści połączenie internetowe.

FRITZ!Box Fon ata - 4 Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata 28

Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata
Telefonowanie poprzez Internet
Wszystkie rodzaje przesyłania danych w Internecie korzystają z Internet Protocol (IP). IP
ma charakter pakietowy. Oznacza to, że dane są wysyłane w formie pakietów a IP
zapewnia transport pojedyńczych pakietów danych poprzez Internet. Głos jest przesyłany
w Internecie w ten sam sposób.
Inaczej jest w telefonii na łączach stacjonarnych. Tutaj dane są przesyłane w sposób
liniowy. W tym przypadku dane są transmitowane w spójnym strumieniu danych.
W trakcie przesyłania pakietów w Internecie nie da się całkowicie wykluczyć utraty
pakietów. W niesprzyjających warunkach może to powodować spadek jakości głosu w
telefonii internetowej do poziomu niższego od znanego z telefonii na łączach
stacjonarnych.
Scenariusze telefonii
Jeżeli w FRITZ!Box Fon ata zostały skonfigurowane zarówno numery dla łącza
stacjonarnego jak i dla Internetu, to można wykonywać połączenia telefoniczne we
wszystkich kierunkach:
?

z sieci stacjonarnej do sieci stacjonarnej

?

z Internetu do sieci stacjonarnej

?

z Internetu do Internetu

i odbierać połaczenia również ze wszystkich kierunków.
Zarządzanie pasmem w FRITZ!Box Fon ata
Dla połączeń poprzez modem DSL lub modem kablowy, FRITZ!Box Fon ata został
wyposażony w zintegrowaną funkcję zarządzania pasmem.
Zapewnia ona, że jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych poprzez Internet nie
będzie obniżana przez równoczesne surfowanie. FRITZ!Box Fon ata dopasowuje
wszystkie procesy ściagania i wysyłania danych do aktualnie dostępnej szerokości pasma.
Ponieważ FRITZ!Box Fon ata ustawia najwyższy priorytet dla telefonicznych połączeń
przez Internet, niepożądane zakłócenia w większości wypadków zostają uniknięte.
Jednakże w wypadku wyczerpania pojemności linii - i jest to także prawdziwe w
przypadku telefonii internetowej - dzwoniący usłyszy sygnał zajętości.
Aby wykorzystać zarządzanie pasmem, należy w panelu użytkownika w menu "Internet /
Account Information"dostarczyć informacji na temat szerokopasmowego połączenia.

FRITZ!Box Fon ata - 4 Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata 29

Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata

5 Usuwanie FRITZ!Box Fon ata
Wykonaj poniższe instrukcje aby usunąć FRITZ!Box Fon ata:
?

Jeżeli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do portu sieciowego komputera lub do
koncentratora sieciowego, to wystarczy jedynie usunąć kabel sieciowy.

?

Jeżeli FRITZ!Box Fon ata był podłączony do portu USB komputera, to musi być
przeprowadzona deinstalacja urządzenia w Windows.
Deinstalacja urządzenia nie jest konieczna w systemach operacyjnych Mac OS X i
Linux.

W systemach operacyjnych Windows wykonaj następujące czynności deinstalacyjne
1. Umieść płytę CD FRITZ!Box Fon ata w napędzie CD-ROM.
Nastąpi uruchomienie pomocy instalacji.
2. Kliknij przycisk "FRITZ!Box Fon ata".
3. Kliknij przycisk "View CD Contents".
4. Kliknij przycisk "USB Driver".
5. Kliknij przycisk "Install Now".
6. W oknie "File Download" kliknij "Open". Nastąpi uruchomienie programu "setup.exe"
dla FRITZ!Box Fon ata.
7. Kliknij "Continue" w oknie powitalnym a w następnym oknie "Removal".
FRITZ!Box Fon ata zostanie usunięty.

FRITZ!Box Fon ata - 4 Telefonowanie z FRITZ!Box Fon ata 30

Instrukcja obsługi

6 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe wskazówki na następujące tematy:
?
?

Ustawienie adresu IP,

?

Problemy z otwarciem panelu użytkownika,

?

6.1

Połączenie sieci kablowej,

Serwer DHCP.

Połączenie sieci kablowej
Długość kabli w połączeniach sieci za pomocą FRITZ!Box Fon ata nie jest problemem.
Można zastosować kable o innych długościach niż standardowe, pamiętając jednak o
odpowiednim typie kabla, jak również o spadku jakości wraz z długością okablowania.
Maksymalne wartości w przypadku kabla 10bT to 100 metrów, natomiast dla kabla USB
to 3 metry.

6.2

Ustawienia adresów IP
Wszystkie komputery połączone z FRITZ!Box Fon ata otrzymują adresy IP z aktywnego w
sieci serwera DHCP. Komputery w sieci muszą być skonfigurowane tak, aby otrzymywały
adres IP automatycznie. Czynności, które są w tym wypadku konieczne, zależą od
systemu operacyjnego, w którym są przeprowadzane.

Należy pamiętać, że w sieci może być aktywny tylko jeden serwer DHCP.
Automatyczne uzyskiwanie adresu IP w Windows XP.
1. Otwórz menu ,,Start", a następnie ,,Panel sterowania / Połączenia sieciowe" i kliknij
dwa razy na ikonę połączenia ,,LAN".
2. Kliknij na przycisk ,,Właściwości".
3. Wybierz ,,Protokół internetowy (TCP/IP)" i kliknij na ,,Właściwości".
4. Aktywuj opcję ,,Uzyskaj adres IP automatycznie" i ,,Uzyskaj adres serwera DNS
automatycznie".

FRITZ!Box Fon ata -6 Instrukcja obsługi 31

Instrukcja obsługi

Zakładka właściwości protokołu internetowego (TCP/IP)
5. Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając na przycisk OK.
Komputer pobierze teraz adres IP automatycznie z aktywnego serwera DHCP.
Automatyczne uzyskiwanie adresu IP w Windows Me/98
Przygotuj płytę instalacyjną Windows, ponieważ może być ona przydatna podczas zmian
ustawień sieci.
1. Otwórz menu ,,Start", a następnie ,,Ustawienia / Panel sterowania".
2. Kliknij dwa razy na ikonę ,,Sieć".
3. Na liście wybierz ,,Protokół TCP/IP - & gt; & lt; urządzenie łączące komputer z FRITZ!Box Fon
ata & gt; ".
4. W zakładce ,,Adres IP" zaznacz ,,Automatycznie uzyskaj adres IP"

Zakładka właściwości protokołu TCP/IP
5. W zakładce ,,Konfiguracja DNS" zaznacz ,,Wyłącz DNS"

6. Zatwierdź zmiany klikając przycisk ,,OK".
Komputer pobierze teraz adres IP automatycznie z serwera DHCP.
Automatyczne uzyskiwanie adresu IP w Windows 2000
1. Otwórz menu ,,Start", a następnie ,,Ustawienia / Panel sterowania / Połączenia
sieciowe i telefoniczne".
2. Kliknij dwa razy na ikonę ,,Połączenie lokalne" z urządzeniem łączącym FRITZ!Box
Fon ata z komputerem.
3. Kliknij na przycisk ,,Właściwości".

FRITZ!Box Fon ata - 6 Instrukcja obsługi 32

Instrukcja obsługi
4. Wybierz z listy komponentów sieciowych ,,Protokół internetowy (TCP/IP)" i kliknij na
niego dwa razy.

Właściwości połączenia lokalnego dla adaptera sieciowego
5. Zaznacz opcje ,,Uzyskaj adres IP automatycznie" oraz ,,Uzyskaj adres serwera DNS
automatycznie".

Opcja " Uzyskaj adres IP automatycznie "
6. Zatwierdź zmiany klikając przycisk ,,OK".
Komputer pobierze teraz adres IP automatycznie z serwera DHCP.
Uzyskiwanie adresu IP automatycznie w MAC OS X
1. Wybierz z menu ,,System Preferences".
2. W oknie ,,System Preferences" kliknij na ikonę ,,Network".
3. W oknie ,,Network" wybierz ,,Built-in Ethernet" z rozwijalnego menu ,,Show:".
4. Przejdź do zakładki ,,TCP/IP" i zaznacz opcję ,,Using DHCP" z menu ,,Configure".
5. Zatwierdź zmiany klikając na przycisk ,,Apply Now".
Linux
Wyczerpujące informacje oraz wskazówki dotyczące konfiguracji sieciowych w systemie
operacyjnym Linux znajdziesz na stronie:
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/NET3-4-HOWTO-5.html

FRITZ!Box Fon ata -6 Instrukcja obsługi 33

Instrukcja obsługi

6.3

Błędy otwarcia panelu użytkownika
Jeśli pojawiają się komunikaty błędu podczas otwierania panelu użytkownika, to wykonaj
czynności z poniższej listy:
?

Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

?

Sprawdź ustawienia adresów IP na komputerach podłączonych do FRITZ!box Fon
ata. Komputery muszą pobierać adres IP automatycznie z FRITZ!Box Fon ata (patrz
rozdział 6.2.Ustawienia adresów IP).

?

Jeśli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do modemu DSL lub kablowego, to zamiast
fritz.fonata.box wpisz w przeglądarce internetowej jeden z poniższych adresów:
- 192.168.178.1
- 192.168.179.1

?

Jeśli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do routera i otrzymuje automatycznie adres
IP z tego routera, to należy wykonać poniższe czynności:
- Otwórz panel użytkownika routera i sprawdź, jaki został przydzielony adres IP
urządzeniu FRITZ!Box Fon ata,
- Wpisz ten adres IP w przeglądarce internetowej komputera, w celu otwarcia panelu
użytkownika FRITZ!Box Fon ata.

Jak otworzyć w dowolnej chwili panel użytkownika poprzez połączenie LAN
FRITZ!Box Fon ata jest wyposażony w stały adres IP, którego nie można zmienić. Panel
użytkownika może być otwarty w dowolnej chwili poprzez użycie tego adresu IP. Stały
adres IP ma następujący format:
192.168.178.254
Procedura otwarcia panelu użytkownika przy użyciu tego adresu IP jest następująca:
1. Rozłącz FRITZ!Box Fon ata z modemem kablowym, modemem DSL lub z routerem.
2. Jeśli do FRITZ!Box Fon ata jest podłączony komputer poprzez port USB, to odłącz
kabel USB.
3. Połącz komputer z FRITZ!Box Fon ata przy użyciu czerwonego kabla sieciowego
(patrz rozdział 2.4 ,,Podłączanie FRITZ!Box Fon ata do portu LAN").
4. Zanotuj aktualne ustawienie adresu IP komputera.
5. Wprowadź zmianę w ustawieniach adresu IP w komputerze - wpisz stały adres:
192.168.178.150.
6. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres stały adres IP dla FRITZ!Box Fon
ata:
192.168.178.254
7.

Po otwarciu panelu użytkownika powinieneś sprawdzić i, jeśli będzie to konieczne,
zmienić ustawienia FRITZ!Box Fon ata.

8. Wprowadź wcześniej zanotowane ustawienie adresu IP komputera. Jeśli komputer
był wcześniej połączony z FRITZ!Box Fon ata przy użyciu kabla USB, połącz go w taki
sposób ponownie.
9. Połącz FRITZ!Box Fon ata z modemem kablowym, modemem DSL lub routerem.

FRITZ!Box Fon ata - 6 Instrukcja obsługi 34

Instrukcja obsługi

6.4

Serwer DHCP
Wszystkie komputery połączone z FRITZ!Box Fon ata pobierają adresy IP z aktywnego w
sieci serwera DHCP. Nawet jeśli tylko jeden komputer jest dołączony do FRITZ!Box Fon
ata, to otrzyma on swój adres IP z aktywnego serwera DHCP.
Połączenia sieciowe w komputerach muszą być ustawione na automatyczne pobieranie
adresów IP. W rozdziale 6.2. ,,Ustawienia adresów IP " pokazano, jak należy sprawdzić
ustawienia IP i jak należy przeprowadzać potrzebne zmiany.
Który serwer DHCP jest aktywny?
Który serwer DHCP jest aktywny zależy od tego, w jaki sposób FRITZ!Box Fon ata jest
połączony z linią szerokopasmową.
?

FRITZ!Box Fon ata jest połączony z modemem kablowym lub modemem DSL.
FRITZ!Box Fon ata jest wyposażony we własny serwer DHCP. Musi on być aktywny
jeżeli FRITZ!Box Fon ata jest połączony z modemem DSL i pracuje w trybie routera.

?

FRITZ!Box Fon ata jest połączony z routerem.
Kiedy FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do routera, to sam nie będzie pracował
jako router. Będzie on klientem DHCP. To oznacza, że serwer DHCP w FRITZ!Box Fon
ata będzie wyłączony. W tym przypadku serwer DHCP w routerze, z którym
FRITZ!Box Fon ata jest połączony, musi być włączony.

Sieć może mieć tylko jeden aktywny serwer DHCP.
Stałe adresy IP
Jeśli chciałbyś przydzielić komputerom połączonym z FRITZ!Box Fon ata stałe adresy IP,
to nie możesz użyć dowolnego adresu IP z zakresu adresów aktywnego serwera DHCP.
Kiedy serwer DHCP FRITZ!Box Fon ata jest włączony, to nie mogą być używane adresy z
następujących zakresów:
192.168.178.20 - 200
192.168.179.20 - 200.

FRITZ!Box Fon ata -6 Instrukcja obsługi 35

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą
telefonu
Wiele funkcji dostępnych w urządzeniu FRITZ!Box Fon ata może być konfigurowanych i
używanych poprzez telefon dołączony do portów FON1 lub FON2. W tym celu może być
użyty wyłącznie telefon z wybieraniem tonowym (DTMF).

Funkcje sieci telefonicznej mogą być użyte tylko w przypadku, gdy są
obsługiwane i włączone przez Twojego operatora.
Poprawnie wprowadzone poprzez telefon dane są potwierdzane poprzez odpowiedni
sygnał o długości jednej sekundy. Błędy, takie jak np. wprowadzenie nieprawidłowej
sekwencji, są sygnalizowane przez przerywane tony, słyszalne w odstępie około 0,25
sekundy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 1.5 " Sygnały
dźwiękowe " .
Przeznaczenie funkcji i cech
Funkcje i cechy, których zastosowanie ma bezpośredni wpływ na połączenia, są
oznaczone ikonami. Ikony wskazują na rodzaje połączeń, z którymi określone funkcje i
cechy mogą być użyte lub zastosowane.
Cechy i funkcje, które nie mają bezpośredniego wpływu na połączenia, nie są oznaczane.
Przegląd wszystkich ikon użytych w tej instrukcji są zaprezentowane w rozdziale
" Klawiatura telefonu " .

7.1

Sterowanie FRITZ!Box Fon ata przy pomocy telefonu
W tym rozdziale opisano, jak wykorzystać możliwości FRITZ!Box Fon ata przy użyciu
klawiatury telefonicznej.

Skrócone procedury wybierania
FRITZ!Box FON ata automatycznie rozpoznaje moment, kiedy numer telefonu zostanie w
pełni wprowadzony, ale trwa to kilka sekund.
W celu szybkiego wybierania wciśnij ,,#" po wpisaniu ostatniej cyfry numeru. W ten
sposób wskazujesz urządzeniu FRITZ!Box Fon ata koniec wybranego ciągu cyfr.
& lt; numer telefonu & gt;

Wybór numeru wychodzącego oraz rodzaju połączenia
Dla połączenia wychodzącego musisz sprecyzować rodzaj połączenia, które powinno być
użyte. W tym celu możesz użyć ustawień skonfigurowanych już wcześniej w FRITZ!Box
Fon ata lub dokonać konfiguracji na bieżąco.
Definiowanie rodzaju połączenia przy użyciu istniejących ustawień
Każdemu z portów FON można przypisać do 10 różnych numerów. Przypisane numery
określają także, jaki rodzaj połączenia będzie zestawiany przy połączeniach
wychodzących.
Jeśli chcesz zestawić połączenie wychodzące określonego typu do skonfigurowanego
numeru, to możesz użyć do tego celu specjalnego kodu wprowadzanego z klawiatury
telefonu.
rozmowy wychodzące wykonywane będą przy użyciu numeru
wpisanego na pierwszej pozycji w zakładce Telephony - & gt;

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 36

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu
& lt; numer & gt;

Extensions. W przypadku pierwszej pozycji nie jest konieczne
wybieranie specjalnego kodu przed numerem

& lt; numer & gt;

rozmowy wychodzące wykonywane będą przy użyciu numeru
wpisanego na drugiej pozycji w zakładce Telephony - & gt;
Extensions

& lt; numer & gt;

rozmowy wychodzące wykonywane będą przy użyciu numeru
wpisanego na trzeciej pozycji w zakładce Telephony - & gt;
Extensions.

Definiowanie rodzaju połączenia niezależnego od ustawień w
FRITZ!Box Fon ata
Istnieje możliwość określenia rodzaju połączenia wychodzącego niezależnego od
skonfigurowanych już ustawień. W tym przypadku reguły wybierania są zawieszane. W
tym celu przed wybraniem numeru wpisz jeden z poniższych kodów z klawiatury
telefonu:
wybieranie połączenia przy użyciu linii telefonii stacjonarnej
& lt; numer & gt;

& lt; numer & gt;

& lt; numer & gt;

zestawienie połączenia z Internetem, przy użyciu internetowego
numeru 1
ustanawia połączenie z Internetem dla wybranych numerów
internetowych.

Wybieranie numerów wewnętrznych
Wybieranie wewnętrznych numerów przy włączonym automatycznym
wybieraniu linii miejskiej
Podnieś słuchawkę telefonu. Usłyszysz od razu sygnał dostępu
do linii zewnętrznej. Sytuacja taka będzie miała miejsce, kiedy
ustawione będzie automatyczne wybieranie numerów
zewnętrznych
albo

Naciśnij przycisk zawieszenia albo dwa razy przycisk gwiazdki.
Usłyszysz sygnał dostępu do sieci wewnętrznej
Wybierz numer portu telefonicznego (1 lub 2)

Wybieranie wewnętrznych numerów bez automatycznego wybierania linii
miejskiej
Podnieś słuchawkę telefonu. Usłyszysz sygnał linii wewnętrznej.
Wybierz numer portu telefonicznego (1 lub 2)

Dzwonienie grupowe
Funkcja telefonowania grupowego pozwala dzwonić równocześnie do wszystkich
urządzeń. Aby to było możliwe, musisz najpierw skonfigurować porty telefoniczne do
wybierania wewnętrznego. Twoja rozmowa będzie łączona z portem, który odpowie jako
pierwszy.
Podnieś słuchawkę telefonu

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 37

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Zamiast numeru portu wybierz ,,9". Wszystkie urządzenia, które
nie będą zajęte zaczną dzwonić

Przełączanie pomiędzy rozmowami
Jeżeli będziesz miał jedno aktywne połączenie i jedną zawieszoną rozmowę, możesz
przełączać się pomiędzy tymi połączeniami używając przycisku zawieszania.
Naprzemienne przełączanie się między dwiema rozmowami może być wykonane w
sposób następujący:
Rozmowa nr 1

Połączenie z rozmówcą nr 1
Naciśnij przycisk zawieszenia - rozmowa nr 1 zostaje
zawieszona
Aby zestawić drugie połączenie, wybierz którykolwiek numer
portu albo dostęp do linii zewnętrznej poprzez 0

Rozmowa nr 2

Rozmowa nr 1 jest cały czas zawieszona
Aby przełączyć się znów na rozmowę nr 1 wybierz sekwencję po
lewej stronie
Rozmowa nr 1 jest znów aktywna, natomiast rozmowa nr 2 jest
zawieszona
Aby ponownie przełączyć się między rozmowami (z rozmowy nr
1 na rozmowę nr 2), wybierz sekwencję po lewej stronie

Przełączanie między rozmowami może być zakończone na kilka sposobów:
Rozmówca, którego połączenie zostało zawieszone, może
odłożyć słuchawkę telefonu. Ty możesz dalej kontynuować
rozmowę na aktywnym połączeniu.
Kończysz aktywne połączenie poprzez wybranie sekwencji
pokazaną po lewej stronie. Rozmowa, która była zawieszona,
jest teraz znów aktywna.

Rozmowa

Możesz także powrócić do zawieszonej rozmowy poprzez
odłożenie słuchawki telefonu - to spowoduje zakończenie
aktywnego połączenia. W tym przypadku telefon będzie dzwonił
zaraz po odłożeniu słuchawki. Podnieś słuchawkę aby powrócić
do rozmowy, która była wcześniej zawieszona.

Odbieranie połączenia z innego portu telefonicznego
Funkcja ta pozwala na odebranie na własnym telefonie połączenia sygnalizowanego na
innych portach. Rozmowy mogą być odbierane ze znanych i nieznanych numerów.
Funkcja ta może być również użyta do odbierania rozmów przychodzących, które zostały
już przyjęte przez automatyczną sekretarkę na innym porcie. Rozmowa, która została już
odebrana, może być ponownie odebrana tylko wtedy, kiedy funkcja dzwonienia
grupowego będzie zablokowana i jeśli funkcja ,,Disabled call waiting" będzie włączona dla
danego portu.
W celu odebrania rozmowy sygnalizowanej na innym porcie należy wykonać następujące
czynności:
Podnieś słuchawkę telefonu

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 38

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony
Rozmowa jest teraz przełączona na twój telefon i możesz
rozmawiać z osobą dzwoniącą
Odbieranie połączenia ze znanego portu
Wykonaj następujące czynności, aby odebrać połączenie sygnalizowanie na znanym
porcie (1, 2, ...):
Podnieś słuchawkę telefonu
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,Port"
oznacza numer portu FON
Rozmowa jest teraz przełączona na twój telefon i możesz
rozmawiać z osobą dzwoniącą

Przenoszenie rozmów
Funkcja ta pozwala na przenoszenie połączeń z jednego portu telefonicznego na inny.
Aby z niej skorzystać wykonaj poniższe czynności:
Rozmowa nr 1

Połączenie z rozmówcą nr 1.
Naciśnij przycisk zawieszenia - rozmowa nr 1 zostaje
zawieszona.
W celu powiadomienia innego użytkownika, podłączonego do
FRITZ!Box Fon ata o przychodzącej rozmowie, wybierz numer
portu tego użytkownika.

Rozmowa nr 2

Możesz teraz rozmawiać z użytkownikiem korzystającym z
innego portu.
W celu przeniesienia oryginalnego połączenia do innego
użytkownika odłóż słuchawkę telefonu.

Konsultacja / zawieszenie
Funkcja ta pozwala na zawieszenie istniejącego połączenia. Możesz później skonsultować
się z inną osobą w twoim miejscu pracy lub wybrać numer innej osoby. Rozmówca,
którego połączenie jest zawieszone, nie będzie słyszał twojej rozmowy. Kiedy zakończysz
konsultację możesz powrócić do oryginalnego połączenia.
Procedura zawieszenia i reaktywowania połączenia opisana jest poniżej:
Rozmowa nr 1

Połączenie z rozmówcą nr 1.
Naciśnij przycisk zawieszenia - rozmowa nr 1 zostaje
zawieszona i można się konsultować.
W celu zestawienia kolejnego połączenia wybierz wewnętrzny
numer użytkownika lub zewnętrzny numer pamiętając o ,,0" -
dostęp do linii zewnętrznej.

Rozmowa nr 2

Jeśli nastąpi połączenie z innym użytkownikiem, to możesz się z
nim skonsultować. Rozmowa nr 1 jest cały czas zawieszona.
Jeśli wybrany numer który jest zajęty lub nikt nie odpowiada, to
możesz wcisnąć przycisk zawieszenia w celu powrotu do
rozmowy nr 1.
Aby przełączyć się znów na rozmowę nr 1 po zakończeniu
FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 39

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

drugiego połączenia, wybierz sekwencję pokazaną z lewej
strony.

Jeśli wrócisz do rozmowy nr 1 używając przycisku zawieszenia, to drugie
połączenie nie będzie zakończone dopóki rozmówca nr 2 nie odłoży słuchawki
telefonu. Koszt połączenia będzie narastał.
Rozmowa nr 1

Możesz wrócić do rozmowy nr 1 poprzez odłożenie słuchawki
telefonu: rozmowa nr 2 zostanie zakończona. W tym przypadku,
zaraz po odłożeniu słuchawki, telefon zacznie dzwonić. Podnieś
słuchawkę aby powrócić do rozmowy nr 1.
Odłóż słuchawkę telefonu aby zakończyć połączenie.

7.2

Konfiguracja FRITZ!Box Fon ata przy pomocy telefonu
Zapisywanie nowych ustawień
W tym rozdziale zapisywanie odnosi się do wszystkich bieżących ustawień. Nie jest
konieczne zapisywanie ustawień po każdej wprowadzonej zmianie. Możesz najpierw
skonfigurować wszystkie ustawienia, a następnie je zapisać. W tym celu musisz wykonać
poniższe czynności:
Zapis nieodwracalny
Podnieś słuchawkę telefonu.
Zapisz wprowadzone zmiany w pamięci FRITZ!Box Fon ata,
wpisując sekwencję pokazaną z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zapisane zmiany nie mogą być anulowane, ale możesz w każdej chwili
zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych lub zaprogramować je z innymi
ustawieniami.
Określanie trybu wybierania numerów zewnętrznych
Automatyczny dostęp do linii miejskiej może być włączony lub wyłączony dla
poszczególnych portów telefonicznych. Kiedy funkcja ta jest włączona sygnał gotowości
do wybierania pojawia się w momencie podniesienia słuchawki telefonu. Jeśli port jest
ustawiony na automatyczne wybieranie numerów wewnętrznych sygnał gotowości do
wybierania nie pojawi się dopóki nie wybierzesz ,,0".
Włączenie automatycznego wybierania linii miejskiej
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,Port"
oznacza numer portu FON.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Wyłączenie automatycznego wybierania linii miejskiej

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 40

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Wyłączenie funkcji połączeń oczekujących
Funkcja połączeń oczekujących może być włączona lub wyłączona dla każdego portu
telefonicznego z osobna. Niektóre starsze urządzenia podłączone do portów FON mogą
nieprawidłowo interpretować sygnał połączeń oczekujących. W szczególności dotyczy to
urządzeń faksowych lub modemów. Jeśli pojawiają się błędy komunikacyjne, to należy
wyłączyć funkcję połączeń oczekujących dla portów, do których dołączony jest faks lub
modem.
Przeglądnij rozdział ,,Połączenia oczekujące", aby dowiedzieć się, jak odebrać rozmowę
kiedy inne połączenie jest aktywne.

Kiedy funkcja połączeń oczekujących jest włączona, połączenia przy pomocy
modemu lub faksu mogą zostać przerwane.
Wyłączenie funkcji połączenia oczekującego
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Włączenie funkcji połączenia oczekującego
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Odrzucenie rozmowy kiedy telefon zajęty (Busy on Busy).
Rozmowy kierowane na dany port telefoniczny mogą być odrzucane przy użyciu funkcji
,,Busy on Busy". To oznacza, że użytkownik otrzymuje zwrotnie sygnał zajętości, kiedy
telefon podłączony do danego portu jest zajęty.
Włączenie funkcji ,,Busy on Busy"
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Wyłączenie funkcji ,,Busy on Busy"

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 41

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.

Port

Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Funkcja monitorowania dziecka
Funkcja ta pozwala monitorować dźwięki w pomieszczeniu przy użyciu wbudowanej mini
centralki. Urządzenie dołączone do portu telefonicznego musi znajdować się w
monitorowanym pomieszczeniu. Wpisz odpowiedni kod w celu włączenia tej funkcji. Połóż
słuchawkę obok telefonu lub włącz głośnik telefonu (tryb głośnomówiący). Głośność
telefonu może być ustawiona na jeden z ośmiu poziomów.

Preferowane jest użycie trybu głośnomówiącego.
Aby uaktywnić funkcję monitoringu dziecka wykonaj następujące czynności:
Podnieś słuchawkę telefonu albo uaktywnij tryb głośnomówiący
Poziom

Numer

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. W miejsce
,,Poziom" wpisz liczbę z zakresu od 1 do 8 oznaczającą
głośność. W miejsce ,,Numer" wpisz numer w celu połączenia.
To może być numer wewnętrznego portu telefonicznego, ,,9"
dla wybrania dzwonienia grupowego lub inny, zewnętrzny
numer.
Czekaj na sygnał potwierdzenia. Funkcja monitoringu dziecka
jest już aktywna.
Nie odkładaj słuchawki telefonu!

Wybierz numer portu aby monitorować pomieszczenie z telefonu podłączonego do portu,
dla którego funkcja monitoringu została uaktywniona.
Po włączeniu funkcji monitoringu dziecka, mini centralka, co najmniej przez minutę, nie
zestawi żadnego nowego połączenia.

7.3

Zaawansowanie funkcje FRITZ!Box Fon ata
Przekierowywanie rozmów (Call Diversion).
Rozmowy przychodzące mogą być przekierowywane na inny port telefoniczny lub na
numer zewnętrzny. Podobną funkcją jest przełączanie rozmów (przekierowywanie
rozmów przy użyciu centrali telefonicznej). Funkcja ta jest objaśniona w rozdziale
,,Przełączanie rozmów (Call Forwarding)".

Nie używaj jednocześnie funkcji przełączania oraz przekierowywania rozmów.
Funkcja przekierowywania rozmów pozwala przekierować rozmowy na inny port lub na
linię zewnętrzną. Ten rodzaj przekierowania jest wykonywany wewnątrz FRITZ!Box Fon
ata i dlatego przekierowania na inny port wewnętrzny są bezpłatnym połączeniem.
Rozmowy przekierowywane na numery zewnętrzne są kierowane poprzez drugi kanał B
linii ISDN i są związane z opłatami. Jeśli FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do
analogowej linii telefonicznej, to rozmowy przychodzące mogą być kierowane jedynie na
wewnętrzne porty lub na numery telefonii internetowej w postaci cyfrowej.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 42

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu
Możesz ustalić warunki przekierowywania rozmów przychodzących wybierając jedną z
sześciu opcji. Dla poszczególnych portów mogą być zapisane różne ustawienia.

Pamiętaj, że rozmowy można przekierowywać tylko na numeryczne numery
internetowe.
Natychmiastowe przekierowanie rozmów bez dzwonienia telefonu
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

XNumer/Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,Port"
oznacza numer portu telefonicznego, z którego ma być
wykonane przekierowanie, a ,,XNumer/Port" to zewnętrzny
numer telefoniczny lub numer portu, na który ma być
kierowana rozmowa.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Przekierowanie rozmów po trzecim dzwonku
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

XNumer/Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Przekierowanie rozmów, kiedy telefon jest zajęty
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

XNumer/Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Przekierowanie rozmów po trzecim dzwonku lub kiedy telefon jest zajęty
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

XNumer/Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Natychmiastowe przekierowanie rozmów podczas pierwszego dzwonka
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

XNumer/Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Wyłączanie przekierowywania rozmów

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 43

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Trójstronne połączenie konferencyjne
FRITZ!Box Fon ata pozwala na odbywanie konferencji telefonicznych z dwoma innymi
osobami. Dwóch zewnętrznych i jeden wewnętrzny uczestnik lub dwóch wewnętrznych i
jeden zewnętrzny uczestnik mogą zestawić między sobą połączenie konferencyjne.
Aby przeprowadzić taką konferencję należy wykonać następujące czynności:
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz numer pierwszego zewnętrznego rozmówcy i rozpocznij
rozmowę z nim.
Naciśnij przycisk zawieszenia rozmowy.
Aby zestawić kolejne połączenie wybierz numer portu
telefonicznego lub zewnętrzny numer pamiętając o uprzednim
wybraniu ,,0". Możesz teraz rozmawiać z drugim rozmówcą,
podczas gdy pierwsze połączenie jest zawieszone.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony w celu
zainicjowaniu rozmowy konferencyjnej.
Teraz wszyscy trzej uczestnicy mogą rozmawiać ze sobą. Kiedy
jeden z uczestników odłoży słuchawkę telefonu, połączenie
dwóch pozostałych pozostaje aktywne.
Możesz zakończyć rozmowę konferencyjną odkładając
słuchawkę telefonu.
Możesz również powrócić z połączenia trzech uczestników do
połączenia dwóch. W tym celu wybierz sekwencję pokazaną z
lewej strony. Połączenie konferencyje zostanie zakończone.
Połączenie, które było zestawione jako pierwsze w czasie
inicjowania połączenia konferencyjnego jest nadal aktywne.
Druga rozmowa jest zawieszona. Możesz naprzemiennie
przełączać się między dwoma połączeniami poprzez
powtarzanie tej samej sekwencji.

Korzystanie z funkcji FRITZ!Box Fon ata na linii analogowej
Kiedy FRITZ!Box Fon ata jest podłączony do analogowej linii telefonicznej, to możliwe
jest aktywowanie bezpośrednio z telefonu dostępnych u operatora funkcji pod
warunkiem, że udostępnił on je do wykorzystania.
Podnieś słuchawkę telefonu.
& lt; kod funkcji & gt;

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. W miejsce ,,kod
funkcji" wpisz sekwencję otrzymaną od twojego operatora, która
będzie aktywować daną funkcję.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 44

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Przełączanie rozmów (Call Forwarding)
Przełączanie rozmów jest dokonywane na stacji przełączeniowej operatora ISDN. Aby
użyć tej funkcji FRITZ!Box Fon ata musi być podłączony do linii ISDN. Wówczas ta
funkcja może być użyta do kierowania rozmów na linię zewnętrzną. Ta usługa jest płatna
i nie może być użyta do kierowania rozmów na numery telefonii internetowej.
Dodatkiem do przełączania rozmów jest przekierowywanie rozmów. Ta funkcja została
opisana w rozdziale ,,Przekierowywanie rozmów (Call diversion)".

Nie używaj jednocześnie funkcji przełączania i przekierowywania rozmów.
Dla funkcji przełączania rozmów można określić, czy przychodzące rozmowy mają być
przełączane bezwarunkowo, po pięciu dzwonkach, lub kiedy linia jest zajęta. Różne
ustawienia mogą być zastosowane oddzielnie dla każdego numeru.
Natychmiastowe przełączanie rozmów
W tym trybie rozmowy przychodzące na dany numer MSN są zawsze natychmiast
przekierowywane na inny numer. Funkcja ta może być użyta wyłącznie do przełączania
rozmów na linię zewnętrzną i jest związana z opłatami. Nie może być użyta do
przełączania rozmów na numery internetowe.
Natychmiastowe przełączanie rozmów dla Twojego numeru portu.
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,XNumer"
oznacza zewnętrzny numer telefoniczny.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Natychmiastowe przełączanie rozmów dla określonego numeru MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

MSN

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Natychmiastowe przełączanie rozmów dla wszystkich numerów MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie natychmiastowego przełączania rozmów dla Twojego numeru
portu
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 45

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Zablokowanie natychmiastowego przełączania rozmów dla określonego
numeru MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
MSN

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie natychmiastowego przełączania rozmów dla wszystkich
numerów MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Przełączanie rozmów gdy linia zajęta (Call Forwarding When Busy)
Rozmowy przychodzące są przełączane na wskazany numer jedynie w momencie
zajętości danego portu telefonicznego. Przekierowanie to możesz zdefiniować dla
lokalnego numeru połączenia wychodzącego - jest to numer na pierwszej pozycji spośród
numerów przypisanych do portu. Możesz zdefiniować także przekierowanie rozmów dla
pozostałych numerów. Wszystkie ustawienia mogą być w każdej chwili deaktywowane.
Funkcja przełączania rozmów gdy linia zajęta dla Twojego numeru portu.
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,XNumer"
oznacza zewnętrzny numer telefoniczny.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Funkcja przełączania rozmów gdy linia zajęta dla danego numeru MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

MSN

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Funkcja przełączania rozmów gdy linia zajęta dla wszystkich numerów MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 46

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie funkcji przełączania rozmów gdy linia zajęta dla Twojego
numeru portu
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie funkcji przełączania rozmów gdy linia zajęta dla danego numeru
MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
MSN

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie funkcji przełączania rozmów gdy linia zajęta dla wszystkich
numerów MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Przełączanie rozmów z opóźnieniem (Call forwarding delayed)
Rozmowy przychodzące są kierowane na wskazany numer jeśli nie zostanie podniesiona
słuchawka telefonu dołączonego do portu FON, w ciągu 20 sekund (około pięć sygnałów
dzwonienia). Przełączanie może był skonfigurowane dla Twojego portu FON (pierwszy
przyporządkowany mu numer), dla pewnego numeru (np. dla telefonu podłączonego do
innego portu FRITZ!Box Fon ata) lub dla wszystkich numerów. Wszystkie ustawienia
można anulować w dowolnej chwili.
Funkcja przełączanie rozmów z opóźnieniem dla Twojego numeru portu
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,XNumer"
oznacza zewnętrzny numer telefoniczny.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Funkcja przełączanie rozmów z opóźnieniem dla danego numeru MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

MSN

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 47

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Funkcja przełączanie rozmów z opóźnieniem dla wszystkich numerów MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
XNumer

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie funkcji przełączanie rozmów z opóźnieniem dla Twojego
numeru portu
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie funkcji przełączanie rozmów z opóźnieniem dla danego numeru
MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
MSN

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Zablokowanie funkcji przełączanie rozmów z opóźnieniem dla wszystkich
numerów MSN
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Blokada prezentacji numeru (CLIR)
Funkcja CLIR powoduje brak wyświetlania się twojego numeru telefonu na urządzeniu
adresata podczas połączeń inicjowanych przez ciebie.
Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Możesz ją włączyć jak również wyłączyć. CLIR jest
aktywowany dla każdego portu FON z osobna i może być włączany wybiórczo dla
wybranych połączeń.
Włączenie funkcji CLIR na stałe

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 48

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,Port"
oznacza numer portu FON.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Wyłączenie funkcji CLIR na stałe
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,Port"
oznacza numer portu FON.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego (CLIP)
Funkcja ta umożliwia wyświetlenie na twoim telefonie numeru użytkownika dzwoniącego
zarówno z linii zewnętrznej jak i z portu wewnętrznego.

Funkcja ta będzie działać jedynie wtedy, kiedy jest obsługiwana przez twój
telefon.
Domyślnie funkcja CLIP jest aktywna. Można ją włączać i wyłączać.
Włączanie funkcji CLIP
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,Port"
oznacza numer portu FON.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Wyłączanie funkcji CLIP
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, gdzie ,,Port"
oznacza numer portu FON.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Blokada prezentacji numeru oraz identyfikacja numeru podczas
przekierowywania rozmów (funkcja COLR i COLP)
Domyślnie na telefonie osoby dzwoniącej wyświetlany jest numer MSN, który został przez
nią wybrany. Jeśli odbierzesz rozmowę na innym porcie, numer MSN przypisany do tego
portu będzie wyświetlony, o ile użytkownik dzwoniący będzie używał telefonu ISDN z
włączoną funkcją COLP. Jeśli nie chcesz, aby osoba dzwoniąca wiedziała, że odebrałeś
rozmowę na innym porcie (patrz rozdział ,,Odbieranie połączenia na innym porcie
telefonicznym"), a więc nie życzysz sobie aby numer tego portu był wyświetlany, masz
możliwość ukrycia informacji o tym numerze. Na telefonie osoby dzwoniącej będzie w
takim wypadku nadal wyświetlany numer, który został przez nią wybrany.
FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 49

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Przesyłanie informacji o numerze może być włączone lub wyłączone dla każdego portu z
osobna. Domyślnie funkcja ta jest włączona.
Blokowanie COLR na stałe
Aby tego dokonać, wykonaj następujące czynności:
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony w celu
zablokowania transmisji numeru podczas przekierowania. ,,Port"
oznacza numer portu FON.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Włączanie COLP na stałe
Aby tego dokonać, wykonaj następujące czynności:
Podnieś słuchawkę telefonu.
Port

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony w celu włączenia
identyfikacji numeru, z którym nastąpiło już połączenie.
Zapisz ustawienia wybierając sekwencję z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Połączenie oczekujące
Włączenie funkcji połączenia oczekującego pozwala uruchamia sygnalizację o drugiej
rozmowie przychodzącej podczas trwania rozmowy. Powiadomienie o kolejnym
połączeniu ma formę akustycznego sygnału w słuchawce twojego telefonu. Możesz
przyjąć połączenie z drugim rozmówcą w ciągu 30 sekund. Jeśli zignorujesz ten sygnał,
to po 30 sekundach połączenie oczekujące zostanie odrzucone.
Instrukcje dotyczące włączania i wyłączania sygnalizacji połączenia oczekującego podane
są w rozdziale ,,Wyłączenie funkcji połączenia oczekującego".
Aby przyjąć połączenie oczekujące, wybierz sekwencję
pokazaną z lewej strony. Pierwotna rozmowa zostanie
zawieszona.
Aby powrócić do pierwotnej rozmowy wybierz sekwencję
pokazaną z lewej strony. Możesz to również wykonać poprzez
odłożenie słuchawki telefonu. W taki przypadku telefon zadzwoni
zaraz po odłożeniu słuchawki. Podnieść słuchawkę w celu
przyjęcia połączenia oczekującego.
Aby odrzucić połączenie oczekujące wybierz sekwencję
pokazaną z lewej strony.

Jawne przekazywanie połączenia (funkcja ECT)
Przy pomocy tej funkcji można połączyć ze sobą dwóch rozmówców, z których jeden jest
właśnie na linii a połączenie z drugim zostało zawieszone. Później możesz zakończyć
swoje własne połączenie podczas gdy dwa zewnętrzne połączenia będą nadal ze sobą
zestawione.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 50

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu
Funkcja ECT dla jednego aktywnego i jednego zawieszonego połączenia
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz zewnętrzny numer pierwszego abonenta. Możesz z nim
teraz rozmawiać.
Naciśnij przycisk zawieszenia rozmowy.
Wybierz zewnętrzny numer drugiego abonenta, pamiętając o ,,0"
(numer dostępu do linii miejskiej) jeśli to konieczne. Możesz
teraz rozmawiać z drugim abonentem, podczas gdy pierwsze
połączenie jest zawieszone.
Aby zakończyć twoje połączenie, podczas gdy dwóch
pozostałych użytkowników chce jeszcze rozmawiać, połącz ich
ze sobą. Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. Aktywne i
zawieszone połączenia zostaną ze sobą zestawione. Rozmówcy
mogą teraz ze sobą rozmawiać, natomiast ty możesz się
rozłączyć.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Funkcja ECT dla trójstronnego połączenia konferencyjnego
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz zewnętrzny numer pierwszego abonenta. Możesz z nim
teraz rozmawiać.
Naciśnij przycisk zawieszenia rozmowy.
Wybierz zewnętrzny numer drugiego abonenta, pamiętając o ,,0"
(numer dostępu do linii miejskiej) jeśli to konieczne. Możesz
teraz rozmawiać z drugim abonentem, podczas gdy pierwsze
połączenie jest zawieszone.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony, rozpoczynając w
ten sposób trójstronne połączenie konferencyjne.
W tej chwili wszyscy trzej uczestnicy mogą ze sobą rozmawiać.
Jeśli jeden z pozostałej dwójki rozmówców zakończy rozmowę,
ty nadal będziesz mógł rozmawiać z pozostałą osobą.
Aby zakończyć swoje połączenie, podczas gdy dwóch
pozostałych użytkowników chce kontynuować rozmowę, połącz
ich ze sobą. Możesz również przełączyć się z trójstronnego
połączenia konferencyjnego na zwykłe połączenia dwustronne.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. To spowoduje
zakończenie trójstronnej rozmowy konferencyjnej. Połączenie,
które było zestawione jako ostatnie przed właczeniem trybu
konferencyjnego, stanie się znów aktywne. Drugie zewnętrzne
połączenie będzie w tym czasie zawieszone. Możesz przełączać
się pomiędzy nimi, wybierając tę samą sekwencję.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. Połączenia
aktywne i zawieszone zostaną zestawione ze sobą. Użytkownicy
zewnętrzni mogą kontynuować rozmowę, podczas gdy ty
możesz się rozłączyć.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Inicjowanie jawnego (zewnętrznego) przekazywania połączenia

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 51

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

ECT jest funkcją sieci ISDN. Dlatego też musi być włączona przez twojego operatora sieci
ISDN, co wiąże się zazwyczaj z dodatkową opłatą. Jeśli funkcja ta nie jest włączona na
twojej linii, to możesz zaprogramować FRITZ!Box Fon ata tak, aby inicjował jawne
przekazywanie połączenia przed zestawieniem połączenia do dwóch użytkowników. Kiedy
zakończysz połączenie, dwaj pozostali użytkownicy będą nadal połączeni ze sobą.
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. Usłyszysz sygnał
dostępu do zewnętrznej linii.
Wybierz zewnętrzny numer pierwszego abonenta. Możesz z nim
teraz rozmawiać.
Naciśnij przycisk zawieszenia rozmowy.
Wybierz zewnętrzny numer drugiego abonenta, pamiętając o ,,0"
(numer dostępu do linii zewnętrznej) jeśli to konieczne. Możesz
teraz rozmawiać z drugim abonentem, podczas gdy pierwsze
połączenie jest zawieszone.
Aby zakończyć twoje połączenie, podczas gdy dwóch
pozostałych użytkowników będzie kontynuować rozmowę,
połącz ich ze sobą. Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Połączenia aktywne i zawieszone zostaną zestawione ze sobą.
Użytkownicy zewnętrzni mogą kontynuować rozmowę, podczas
gdy ty możesz się rozłączyć.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Ten rodzaj przekazywania połączenia powoduje połączenie obu zewnętrznych
użytkowników przy użyciu FRITZBox Fon ata. To oznacza, że obydwa kanały B
na twojej linii ISDN będą zajęte dopóki wszyscy użytkownicy będą połączeni ze
sobą.
Automatyczne oddzwanianie w przypadku zajętości (CCBS)
Kiedy wybierzesz numer i będzie on zajęty, to możesz włączyć funkcję CCBS. Kiedy linia
będzie wolna, twój telefon będzie dzwonił tak, jak w przypadku przychodzącej rozmowy.
Kiedy podniesiesz słuchawkę telefonu, numer linii, która wcześniej była zajęta, zostanie
wybrany automatycznie.
Ta funkcja jest dostępna zarówno dla połączeń zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Jednocześnie może być ustawione automatyczne oddzwanianie do pięciu zajętych
numerów dla danego portu.
Aby włączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:
Wybierz numer użytkownika. Możesz usłyszeć sygnał zajętości.
Jeśli połączenie nie zostanie zestawione w ciągu 20 sekund, to
wybierz ,,5"
lub
sekwencję pokazaną z lewej strony.
Czekaj na sygnał potwierdzenia.
Naciśnij przycisk zawieszenia rozmowy.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 52

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu
Odłóż słuchawkę telefonu.
Zaraz po tym jak abonent zajętej linii odłoży słuchawkę telefonu,
twój telefon zacznie dzwonić.
Podnieś słuchawkę telefonu. Numer użytkownika zostanie
automatycznie wybrany.

Automatyczne oddzwanianie przy braku odpowiedzi (funkcja
CCNR)
Funkcja ta może być użyta kiedy wybierzesz numer użytkownika, który nie będzie
odpowiadał. Jeśli użytkownik będzie znów w zasięgu i będzie przeprowadzał rozmowę ze
swojego telefonu, zostanie rozpoznany koniec tej rozmowy. Kiedy zostanie odłożona
przez niego słuchawka telefonu, twój telefon będzie dzwonił przez 20 sekund, tak jak w
przypadku przychodzącej rozmowy. Kiedy podniesiesz słuchawkę swojego telefonu,
numer wcześniej nieosiągalnego użytkownika zostanie powtórnie wybrany.
Ta funkcja jest obsługiwana zarówno dla połączeń zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Może być włączana dla 5 numerów z każdego z portów.
Aby włączyć tę funkcję wykonaj następujące czynności:
Wybierz numer użytkownika. Usłyszysz sygnał dzwonienia.
Jeśli połączenie nie zostanie zestawione w ciągu 20 sekund, to
wybierz ,,5"
lub
sekwencję pokazaną z lewej strony.
Czekaj na sygnał potwierdzenia.
Odłóż słuchawkę telefonu. Kiedy użytkownik, którego numer
wybierałeś, prowadzi rozmowę na swoim telefonie, to jej
zakończenie zostanie rozpoznane. Twój telefon zacznie
dzwonić.
Podnieś słuchawkę telefonu. Numer użytkownika zostanie
automatycznie wybrany.
Polecenie automatycznego oddzwaniania może być ręcznie skasowane. Najstarsze
polecenie zostanie skasowane jako pierwsze.
Podnieś słuchawkę telefonu.
Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony.
Odłóż słuchawkę telefonu.

Parkowanie i odzyskiwanie połączenia
Funkcja parkowania i odzyskiwania połączenia (znana także pod nazwą " Przenośności
Terminala " ) pozwala na zawieszenie istniejącego połączenia i odzyskanie go w innym
punkcie dostępowym magistrali S0. Połączenie może być odzyskane na innym urządzeniu
sieci ISDN (np. telefonie ISDN), które jest podłączone do twojej linii BRI poprzez
FRITZ!box Fon ata.
Aby zaparkować połączenie wykonaj następujące czynności:
Rozmowa z użytkownikiem nr 1.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 53

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu

Naciśnij przycisk zawieszenia rozmowy. Rozmowa zostanie
zawieszona.
PC

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. W miejsce ,,PC"
wpisz liczbę z zakresu od 0 do 99, w celu przypisania numeru
identyfikacyjnego zaparkowanemu połączeniu. Będziesz później
potrzebował ten numer aby odzyskać zaparkowane połączenie.

Usłyszysz sygnał potwierdzenia wskazujący, że zaparkowanie rozmowy zostało
wykonane. Jeśli usłyszysz sygnał odrzucenia, to może to oznaczać, że popełniłeś błąd lub
funkcja parkowania i odzyskiwania połączenia nie jest włączona na twojej linii. Jest także
możliwe, że wybrałeś numer identyfikacji, który jest już używany.
Po sygnale potwierdzenia połączenie jest zaaparkowane. Możesz
odłożyć słuchawkę telefonu. Rozmowa pozostanie zaparkowana
na centrali twojego operatora ISDN przez dwie minuty.

Wykonaj poniższe czynności aby wznowić rozmowę:
Podnieś słuchawkę telefonu. (Nie możesz mieć zawieszonej
rozmowy. W przeciwnym razie FRITZ!Box Fon ata będzie
próbował ją zaparkować).
PC

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. W miejsce ,,PC"
wpisz numer identyfikacyjny użyty podczas parkowania
połączenia.

Identyfikacja połączeń złośliwych (MCID)
Podczas rozmowy lub pod odłożeniu przez dzwoniącego słuchawki telefonu wybierz
następującą sekwencję:
Wybierz sekwencję pokazaną po lewej stronie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tej funkcji skontaktuj się ze swoim
operatorem.

Użycie poleceń wysyłanych z klawiatury telefonu (funkcja
keypad)
FRITZ!Box Fon ata oferuje funkcję ,,keypad". Pozwala ona na kontrolowanie usług ISDN
poprzez wpisywanie odpowiednich poleceń z klawiatury telefonu. Pozwalają one na
korzystanie z usług ISDN, które nie są wspomagane przez twoje urządzenie ISDN.
Skontaktuj się ze swoim operatorem aby otrzymać informacje dotyczące sekwencji
pozwalających na dostęp do funkcji ISDN.
Wprowadzanie sekwencji przy włączonej funkcji automatycznego dostępu do
linii miejskiej
Podnieś słuchawkę telefonu.
Sekw

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. W miejsce ,,Sekw"
wstaw polecenie otrzymane od twojego operatora.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 54

Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu
Wpisywanie sekwencji przy wyłączonej funkcji automatycznego dostępu do
linii miejskiej
Podnieś słuchawkę telefonu.
Sekw

Wybierz sekwencję pokazaną z lewej strony. W miejsce ,,Sekw"
wstaw poloecenie otrzymane od twojego operatora.

FRITZ!Box Fon ata - 7 Konfiguracja i operacje wykonywane za pomocą telefonu 55


Download file - link to post
  Search 5 million + Products