Instrukcja GECO G-403-P02_S_v11a_w02 POL.rar

Instrukcja GECO G-403-P02_S_v11a_w02 POL

instrukcja sterownika Geco g-403-p02

  • Instrukcja GECO G-403-P02_S_v11a_w02 POL.rar
    • Instrukcja GECO G-403-P02_S_v11a_w02 POL.pdf


Download file - link to post

Instrukcja GECO G-403-P02_S_v11a_w02 POL.rar > Instrukcja GECO G-403-P02_S_v11a_w02 POL.pdf

P.P.U.H. ,,Geco" spółka z o. o.
30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A
tel. 012 6369811, 6361290
fax. 012 6362002
http://www.geco.pl
e-mail: geco@geco.pl

INSTRUKCJA SERWISOWA
OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU
REGULACYJNEGO

G-403-P02
DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O.
Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM
Wersja programu 11

UWAGA
W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji programowej v.11 zamienione
zostały miejsca podłączenia przewodów od podajnika paliwa i pompy C.W.U.
/Patrz: rys.2 str.15/
Poprzednie wersje programowe są niekompatybilne z wersją v.11.
Prosimy o zapoznanie się z powyższą informacją i zwrócenie szczególnej uwagi
podczas podłączania podajnika paliwa.

Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem
i uruchomieniem każdego z naszych urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy
o kontakt z naszą firmą w godzinach 8.00 - 16.00.
Uwaga !!! Na dole każdej następnej strony podana jest data ostatniego uaktualnienia, prosimy
o korzystanie zawsze z najnowszej wersji instrukcji, którą można otrzymać bezpłatnie pocztą
po wcześniejszym zamówieniu.

SPIS TREŚCI:

1.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. .....................................................................................3

2.

DANE TECHNICZNE.............................................................................................................3

3.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA ........................................4

4.

SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ REGULACJI SBR G-403-P02 ...........................................4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

OBSŁUGA G-403-P02 .............................................................................................................6
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

POMIAR TEMPERATUR...........................................................................................................4
BLOKADA STEROWNIKA PRZEZ TERMOSTAT POKOJOWY .......................................................4
PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PALIWA W PODAJNIKU .............................5
ZANIK NAPIĘCIA ZASILANIA ..................................................................................................5
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA ...............................................................................................6
STEROWANIE RĘCZNE ...........................................................................................................6
PRACA AUTOMATYCZNA .......................................................................................................7
PRACA W PODTRZYMANIU ....................................................................................................8
STANY ALARMOWE ...............................................................................................................8

KONFIGURACJA PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA ...................................................9
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

TEMPERATURA ZADANA WODY WYLOTOWEJ Z KOTŁA (U0)..................................................9
CZAS PODAWANIA WĘGLA DO KOTŁA C.O. (U1) ...................................................................9
CZAS POSTOJU PODAJNIKA WĘGLA (U2)..............................................................................10
CZAS PODTRZYMANIA (U3).................................................................................................10
OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WENTYLATORA W PODTRZYMANIU (U4). ..................................10

7.

KONFIGURACJA PARAMETRÓW SERWISOWYCH..................................................10

8.

OBSŁUGA POMPY MIESZAJĄCEJ..................................................................................12

9.

OBSŁUGA BOILERA C.W.U. .............................................................................................13
9.1.
9.2.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ....................................................................................................13
KONFIGURACJA PARAMETRÓW ...........................................................................................14

10.

PANEL POKOJOWY............................................................................................................14

11.

SPOSÓB PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ DO STEROWNIKA G-403-P02:...................15

12.

PROBLEMY I ICH USUWANIE.........................................................................................16

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

1.

STRONA 3

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Samodzielny sterownik nazywany dalej G-403-P02 jest urządzeniem wygodnym,
nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Wykonany został w technice mikroprocesorowej przy
zastosowaniu automatycznego montażu powierzchniowego.
W zależności od sposobu zabudowy - dwuczęściowa obudowa daje możliwość zamontowania
pracującego pod bezpiecznym napięciem panelu sterującego praktycznie w dowolnym miejscu, bez
potrzeby prowadzenia kabli zasilających daleko od sterowanych urządzeń.
Sterownik G-403-P02 wyposażony został w:
o

czujniki temperatury:
1. do pomiaru temperatury wody wylotowej z kotła,
2. do pomiaru temperatury podajnika paliwa - UWAGA! Można go wyłączyć!!!
3. do pomiaru temperatury wody w bojlerze C.W.U. (opcja)

o

dwa wejścia cyfrowe:
1. do podłączenia termostatu, który może wymusić przejście sterownika w stan
podtrzymania, ze sterowaną pompą obiegu wody,
2. do podłączenia czujnika zerwania zawleczek na podajniku ślimakowym.

Posiada również cztery wyjścia umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzeń
pracujących pod napięciem 230V,takich jak: wentylator, podajnik paliwa, pompa obiegowa C.O.,
pompa C.W.U.
W przypadku zastosowania jako sterownik kotła C.O. regulator G-403-P02 stabilizuje
temperaturę wody, oraz steruje procesem spalania paliwa w kotle nie dopuszczając do jego
wygaśnięcia. Parametry regulacji można dostosować do aktualnych warunków pracy i rodzaju
kotła. Wyposażony został w system ochrony przed skutkami awarii zasilania, oraz różnego rodzaju
zakłóceń.
Sterownik nie wymaga specjalnej konserwacji, klawiatura została wykonana ze specjalnego rodzaju
folii wytrzymałej na wysokie temperatury i większość środków chemicznych. Niedozwolone jest
czyszczenie jej ostrymi przedmiotami, wystarczy, co pewien czas przetrzeć wilgotną szmatką płytę
czołową.
W okresie letnim sterownik powinien pozostawać załączony do zasilania, jednak należy go
odłączać od sieci zasilającej na okres burzy.

2.

DANE TECHNICZNE
Napięcie pracy
Temperatura
Wilgotność
Stopień ochrony

?
?
?
?

230V +10% -15%
od +5°C do +40°C
od 20% do 80% RH
IP65 od strony czołowej panelu sterującego

UWAGA !!!
Na każdej obudowie znajduje się nalepka oznaczająca:
- numer seryjny
- opis wyjść i ich obciążalność
- typ SBR

Sumaryczny prąd pobierany przez urządzenia nie może przekraczać 10A!!!
PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

3.

STRONA 4

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA
1. Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Instalacja elektryczna (bez względu na jej rodzaj) winna być zakończona gniazdem
wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez podłączonego
zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym!!!
3. Sterownik należy podłączyć do osobno poprowadzonej linii zasilającej zabezpieczonej
szybkim bezpiecznikiem 2-4A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym
(przeciwporażeniowym) o prądzie zadziałania maksymalnie 20 mA.
Do tej linii nie wolno podłączać żadnych innych urządzeń!!!
4. Zastosowane złączki zaciskowe posiadają atest na ciągłe obciążenie 16A!!! Zastosowano w
nich gwint drobnozwojowy i specjalne blaszki zapobiegające przecinaniu przewodów,
dlatego już lekkie dokręcenie przewodu powoduje maksymalnie dobry kontakt a użycie
większej siły może doprowadzić do zerwania gwintu.
5. Kable energetyczne muszą być na całej swojej długości dobrze przymocowane i nie mogą
dotykać płaszcza wodnego lub wylotu do komina.
6. Po podłączeniu urządzenia do prądu na kablach może być napięcie niezależnie od
włączenia czy wyłączenia urządzenia przyciskiem
dlatego JAKICHKOLWIEK
NAPRAW można dokonać tylko przy odłączonym zasilaniu na bezpieczniku!!!

4.

SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ REGULACJI SBR G-403-P02
4.1. Pomiar temperatur

Sterownik dokonuje pomiaru temperatury z zakresu od 0oC do 100oC. Wyświetlana jest ona
z opóźnieniem 1 sekundy. W przypadku awarii czujnika temperatury, jak również zmierzenia
temperatury z poza określonego powyżej zakresu, (jeśli urządzenie nie znajduje się w stanie
oczekiwania przez 60s na stabilizację napięcia zasilania po jego zaniku) sterownik zgłasza awarię
czujnika, co powoduje wyłączenie wszystkich włączonych urządzeń (tj. wentylatora, podajnika i
pompy), przejście do trybu pracy ręcznej, oraz wyświetlenie na wyświetlaczu napisu AL1 w
przypadku awarii czujnika temp. wody wylotowej, AL2 awarii czujnika temperatury podajnika
(jeśli jego obsługa jest załączona), AL3 w przypadku awarii czujnika temp. wody wlotowej do kotła
lub zerwania zawleczki sprzęgła na podajnika.. Wystąpienie temperatury dokładnie równej 100o C
spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu napisu 00o.
4.2. Blokada sterownika przez termostat pokojowy
Jeśli do G-403-P02 zostanie podłączony zewnętrzny termostat pokojowy (Patrz: rys.2),
który zadziała (zewrze swoje styki wyjściowe) w przypadku przekroczenia nastawionej temperatury
w ogrzewanych przez kocioł pomieszczeniach, regulator G-403-P02 wejdzie w stan blokady.
!!! Gdy załączona jest obsługa pompy CWU to sterownik wejdzie w wymuszone podtrzymanie
dopiero po osiągnięciu w bojlerze temperatury nastawionej i wyłączeniu pompy CWU, pompa CO
pracuje zgodnie z parametrem c5.
Gdy do sterownika podłączony zostanie panel pokojowy naszej firmy wejście cyfrowe termostatu
pozostaje nieaktywne!
PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 5

Spowoduje to następujące zmiany w pracy urządzenia:
o

W trybie podtrzymania sterownik wyłączy pompę C.O., oraz wyświetli napis ,,blo".

o

W trybie pracy automatycznej sterownik przejdzie do trybu podtrzymania, wyświetli napis
,,blo" i wyłączy pompę C.O. po upływie 4 minut.

o

Po upływie czasu podtrzymania sterownik włączy podajnik i wentylator na określony przez
producenta czas pracy (parametr serwisowy ,,c2") pomimo działania termostatu.
Wentylator będzie pracował 5 sekund dłużej niż podajnik w celu rozpalenia dosypanego
węgla.

o

Praca pompy C.O. będzie zależna od wartości parametru serwisowego ,,c5".

o

Blokada termostatu nie powoduje opuszczenia trybu programowania sterownika w stanie
pracy automatycznej lub podtrzymania.

o

W czasie trwania blokady sterownik włączy pompę C.O. na okres 30 sekund co określony
przez producenta czas (parametr serwisowy ,,c5") w celu rotacji wody w instalacji.
Jeśli parametr ,,c5" = 0 pompa nie zostanie załączona.

o

W innych okolicznościach blokada jest ignorowana.

4.3. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury paliwa w podajniku
Sterownik został wyposażony w czujnik, informujący o przekroczeniu dopuszczalnej
temperatury paliwa w podajniku.
Działa on na zasadzie pomiaru temperatury rury podajnika. Jeśli temperatura ta osiągnie
98°C sterownik zgłasza alarm AL6, wyłącza wentylator i na czas 10 minut zostaje włączony
w trybie pracy ciągłej podajnik w celu usunięcia palącego paliwa z podajnika i zagaszenia
paleniska.
UWAGA!!!
Czujnik zapłonu paliwa w podajniku można wyłączyć zależnie od tego czy jest
on wykorzystywany czy nie (parametr serwisowy ,,c1")!!!
Gdy parametr serwisowy ,,c1"=1 to w przypadku braku tego czujnika lub jego
uszkodzenia sterownik będzie się zachowywał tak jakby nastąpił zapłon paliwa w podajniku
i będzie sterował podajnikiem tak, aby usunąć 'palące się paliwo' z podajnika i zagasić palenisko.
Zachowanie się takie układu jest podyktowane względami bezpieczeństwa.
W trybie pracy ręcznej temperatura podajnika nie jest sprawdzana, a więc awaria
czujnika temperatury podajnika powoduje alarmy AL2.
Jeżeli w kotle czujnik zapłonu paliwa nie jest ten wykorzystywany można go
wyłączyć poprzez ustawienie wartości parametru serwisowego ,,c1"=0.
4.4. Zanik napięcia zasilania
Po zaniku napięcia zasilania sterownik podejmie działanie zależne od stanu, w jakim
znajdował się przed zanikiem napięcia. Sterownik odczekuje 1 minutę na ustabilizowanie się stanu
sieci energetycznej, po czym powraca do pracy z zaprogramowanymi wcześniej wartościami
parametrów.

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 6

W czasie oczekiwania na wyświetlaczu podawany jest czas w sekundach pozostały
do jego końca, oraz oznaczenie stanu, w którym sterownik znajdował się przed zanikiem zasilania:
o

migająca litera ,,A" odpowiada pracy automatycznej,

o

litera ,,P" odpowiada podtrzymaniu

o

litera ,,r" pracy ręcznej.

Wraz z literami migają również odpowiednie kontrolki (pracy automatycznej lub
podtrzymania).
Jeśli sterownik znajdował się w stanie pracy ręcznej powróci do tego stanu z wyłączonymi
urządzeniami, zaś jeśli znajdował się w stanie pracy automatycznej powróci do stanu
automatycznego.
Jeśli sterownik znajdował się w stanie podtrzymania, przejdzie do tego stanu poczym
włączy podajnik i wentylator na czas określony przez producenta (parametr serwisowy ,,c2), aby
zapobiec wygaśnięciu paleniska.

5.

OBSŁUGA G-403-P02
5.1. Uruchomienie urządzenia
1. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej (włożyć wtyczkę do gniazdka).
Na wyświetlaczu pojawią się cztery poziome kreski. Wszystkie funkcje (w szczególności
podłączone do sterownika urządzenia sterujące pracą kotła tzn. pompa, wentylator i
podajnik) są wyłączone. W stanie tym urządzenie nie reaguje na żaden przycisk oprócz
.
2.

Włączyć sterownik przyciskiem

.

Po jego naciśnięciu sterownik przechodzi do stanu ręcznego sterowania kotłem C.O. i
odczytuje ostatnio zaprogramowane przez użytkownika nastawy parametrów pracy kotła.
(Patrz p.6 )
5.2. Sterowanie ręczne
Po naciśnięciu przycisku
sterownik przechodzi do stanu ręcznego sterowania
kotłem C.O. Pompy pracują automatycznie, zaś podajnik i wentylator ręcznie. Na wyświetlaczu
pokazywana jest zmierzona, przy pomocy czujnika, temperatura wody w kotle C.O.
W tym trybie pracy użytkownik może załączyć ręcznie następujące urządzenia:
1. Podajnik paliwa:
Naciśnięcie przycisku

powoduje włączenie podłączonego do sterownika podajnika

węgla, oraz zapalenie odpowiadającej mu dolnej kontrolki na przycisku
naciśnięcie przycisku wyłącza podajnik, oraz gasi kontrolkę.

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

. Ponowne

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 7

2. Wentylator:
Naciśnięcie przycisku

powoduje włączenie podłączonego do sterownika wentylatora

oraz zapalenie odpowiadającej mu górnej kontrolki na przycisku
. Ponowne
naciśnięcie przycisku wyłącza wentylator, oraz gasi kontrolkę.
W tym trybie pracy podajnik oraz wentylator można włączać i wyłączać niezależnie od siebie.
Naciśnięcie przycisku
powoduje przejście do trybu pracy ręcznej sterownika z trybu pracy
automatycznej (grzanie i podtrzymanie) i natychmiastowe zatrzymanie pracy wentylatora,
podajnika i pompy.
5.3. Praca automatyczna
Naciśnięcie przycisku

powoduje przejście do trybu automatycznej pracy sterownika.

.
1. Stan ten sygnalizowany jest zapaleniem się górnej kontrolki na przycisku
Praca automatyczna polega sterowaniu podajnikiem węgla i wentylatorem tak, aby
temperatura wody w kotle utrzymywała się na zadanej (ustawionej) temperaturze przez
użytkownika.
2. W tym stanie sterownik sygnalizuje dodatkowo czy włącza podajnik i/lub wentylator
poprzez zapalenie odpowiadających im kontrolek na przycisku

.

3. Po włączeniu trybu pracy automatycznej sterownik włączy pompę C.O., jeżeli temperatura
wody na kotle jest większa lub równa ustawionej przez producenta (parametr serwisowy
,,d2"). Zapala się również kontrolka pracy pompy - kontrolka pompy to pionowa kreska po
lewej stronie wyświetlacza.
4. Sterownik wyłączy pompę, jeśli temperatura wody spadnie do temperatury włączenia
pompy minus 4oC.
5. Po odczekaniu nastawionego czasu wyłączenia (postoju) podajnika sterownik włącza
go na nastawiony czas ładowania, po czym wyłączy go itd. - cykl się powtarza.
6. Sposób, w który sterownik uznaje, że palenisko wygasło:
o

Jeśli w czasie pracy automatycznej temperatura wody na kotle zmniejszy się o 10oC,
i w czasie zmniejszania nie nastąpi jej wzrost o więcej niż 4oC, to pompa zostaje
wyłączona. Sterownik zapamiętuje temperaturę, odczekuje czas ustawiony przez
producenta (parametr serwisowy ,,c3"), po czym sprawdza, czy temperatura wzrosła.
Jeśli tak się nie stało, oznacza to, że palenisko wygasło.

o

Jeśli sterownik przeszedł do pracy automatycznej podczas trwania blokady termostatu,
nie następuje sprawdzanie czy palenisko wygasło.

7. Na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura wody. Naciśnięcie przycisku
powoduje wyłączenie urządzeń oraz powrót do trybu sterowania ręcznego.
8. Naciśnięcie przycisku
spowoduje przejście do trybu programowania, które nie
wpływa na pracę automatyczną.
PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 8

Pamiętaj !
Jeśli temperatura osiągnie wartość nastawioną przez użytkownika sterownik przejdzie do
fazy podtrzymania.
5.4. Praca w podtrzymaniu
W trakcie tego trybu na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura wody w
sygnalizująca pracę w trybie
kotle C.O., świeci się również dolna kontrolka na przycisku
podtrzymania. Pompa jest włączona, jeżeli temperatura jest większa lub równa ustawionej przez
producenta (parametr serwisowy ,,d2").
Po przejściu do trybu podtrzymania wentylator pozostaje załączony poprzez czas ,,c2"
pomnożony przez współczynnik ,,c4", aby paliwo dosypane rozpaliło się, a następnie zostanie
wyłączony.
Po upływie czasu podtrzymania (parametr użytkownika ,,u3") sterownik włączy podajnik i
wentylator na określony przez producenta czas (parametr serwisowy ,,c2") pomimo działania
termostatu.
Wentylator
będzie
pracował
odpowiednio
dłużej
(parametr
,,u4")
niż podajnik w celu rozpalenia dosypanego węgla.
Jeśli temperatura spadnie do wartości równej nastawionej przez użytkownika minus
parametr serwisowy ,,d3" sterownik powróci do pracy automatycznej.
Naciśnięcie przycisku
przy pracy automatycznej.

powoduje przejście do trybu programowania, analogicznie jak

Naciśnięcie przycisku
sterowania.

powoduje wyłączenie urządzeń, oraz powrót do trybu ręcznego

5.5. Stany alarmowe
Sterownik rozróżnia 5 stanów alarmowych. W każdym z nich (oprócz 'AL4') wyświetlony
zostanie numer alarmu, oraz załączone akustyczne wyjście alarmowe na czas 2 s. Następnie wyjście
to zostanie wyłączone na czas 2s, po czym znowu załączone itd. Wyjście ze stanu alarmu (oprócz
AL4) możliwe jest tylko po naciśnięciu przycisku

.

Rodzaje alarmów:
o
o
o

AL1
AL2
AL3

->
->
->

o
o
o

AL4
AL5
AL6

->
->
->

Uszkodzenie czujnika temperatury wody wylotowej z kotła
Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika
Uszkodzenie czujnika temperatury powrotu lub temperatury C.W.U. albo
zerwanie wałka podajnika (awaria kontaktronu)
Osiągnięcie przez wodę wylotową temperatury wyższej niż 95 °C
Wygaśnięcie paleniska
Przekroczenie maksymalnej temperatury w podajniku albo awaria czujnika
temperatury podajnika

W przypadku wystąpienia alarmu AL4 zostaje na przemian wyświetlana zmierzona temperatura i
informacja o alarmie (napis 'AL4'), a w trybie pracy ręcznej załączona zostaje pompa C.O..
Alarm ten zostanie wyłączony samoczynnie po spadku temperatury w kotle poniżej 950C.

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

6.

STRONA 9

Konfiguracja parametrów użytkownika

Po naciśnięciu przycisku

sterownik przechodzi do trybu programowania, co sygnalizowane

jest zapaleniem się kontrolki na przycisku
. Programowanie nie wpływa na aktualną pracę
sterownika. W czasie programowania nie jest możliwe przejście pomiędzy trybem pracy ręcznej i
automatycznej (sterownik nie reaguje na przyciski

oraz

).

6.1. Temperatura zadana wody wylotowej z kotła (u0)
Zmiany wartości temperatury zadanej {Tzad} dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć klawisz

.

Świecenie diody na przycisku sygnalizuje rozpoczęcie ustawiania temperatury.
Wyświetlacz pokazuje ustawioną do tej pory temperaturę.
2.

Ustawić żądaną temperaturę przy pomocy przycisków

(w dół),

( w górę).

Dopuszczalny zakres jej zmian jest programowany przez producenta kotła. Po osiągnięciu
tej temperatury sterownik przejdzie z trybu pracy automatycznej do stanu podtrzymania.
3. Nacisnąć ponownie

i nowa wartość temperatury zostanie zapamiętana.

Jednocześnie sterownik przechodzi do programowania kolejnego parametru u1.

Uwagi:
o

Jeżeli nie zostanie po raz drugi naciśnięty klawisz

o

Jeśli w czasie ustawiania nowej temperatury przez 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden

to zmiany nie zostaną zapamiętane.

,
,
, to nowa temperatura nie zostanie zapamiętana i sterownik
z klawiszy
wyjdzie z trybu programowania.
6.2. Czas podawania węgla do kotła C.O. (u1)
Jest to parametr informujący o tym, na jaki czas zostanie załączony podajnik paliwa w pracy
automatycznej. Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny jak parametru u0:
1. Nacisnąć klawisz

. Sterownik wyświetli wartość parametru u0.

2. Nacisnąć ponownie klawisz
do parametru u1.

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

. Sterownik zapamięta wartość parametru u0 i przejdzie

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

3.

STRONA 10

Ustawić żądaną wartość przy pomocy przycisków

(w dół),

( w górę).

Dopuszczalny zakres zmian tego parametru wynosi od 5s do 240s.
4. Nacisnąć ponownie

i nowa wartość zostanie zapamiętana.

Jednocześnie sterownik przechodzi do programowania kolejnego parametru u2.
6.3. Czas postoju podajnika węgla (u2)
Jest to czas pomiędzy kolejnymi podawaniami węgla do kotła C.O. w trybie pracy automatycznej.
Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 180 s. Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób
analogiczny, jak to zostało opisane w p. 6.1 i 6.2.
6.4. Czas podtrzymania (u3)
Jest to czas po upływie, którego sterownik włączy podajnik i wentylator na określony przez
producenta czas (parametr serwisowy ,,c2") w czasie podtrzymania, aby zapobiec wygaśnięciu
kotła. Zakres zmian tego parametru wynosi od 5 min do 250 min.
Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 6.1 i
6.2.
6.5. Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu (u4).
Opóźnienie wyłączenia wentylatora w celu rozpalenia dosypanego przez podajnik węgla w
podtrzymaniu. Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 250 s.
Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 6.1 i
6.2.
Kolejne naciśnięcie przycisku
spowoduje powrót do stanu, z którego wywołano tryb
programowania, oraz zgaszenie kontrolki programowania.

7.

KONFIGURACJA PARAMETRÓW SERWISOWYCH

W celu dokonania zmiany parametrów serwisowych należy wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć sterownik przyciskiem

.

Na wyświetlaczu pojawią się cztery poziome kreski.
2. Jednocześnie nacisnąć trzy przyciski:
,
i
przytrzymując je przez około 3 sekundy. Sterownik przechodzi do trybu programowania,
co sygnalizowane jest zapaleniem się kontrolki na przycisku
pierwszego parametru serwisowego C0.
3. Ustawić żądaną wartość parametru przy pomocy przycisków
PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

i wyświetli wartość

(w dół),

( w górę).

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02
4. Nacisnąć ponownie

STRONA 11

i nowa wartość parametru zostanie zapamiętana.

Jednocześnie sterownik przechodzi do programowania kolejnego parametru C2, itd.
5. Po zaprogramowaniu parametru D4 nacisnąć ponownie przycisk

.

Spowoduje to powrót do stanu wyłączenia sterownika, oraz zgaszenie kontrolki
programowania na przycisku

.

6. Włączyć sterownik przyciskiem

.

Sterownik zacznie pracować z nowo zapamiętanymi nastawami parametrów serwisowych.
w dowolnym momencie spowoduje powrót do stanu wyłączenia
Naciśnięcie przycisku
sterownika bez zapisania zmodyfikowanego parametru do pamięci, oraz zgaszenie kontrolki
programowania.
Uwagi na temat programowania SBR:
1. DO OBOWIĄZKÓW PRODUCENTA NALEŻY WPROWADZENIE NOWYCH
NASTAW KONIECZNYCH DO NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA KOTŁA!!!
2. Programowanie należy przeprowadzić starannie, najlepiej zapisując sobie wcześniej na
kartce wartości poszczególnych parametrów. Należy pamiętać, że popełnienie błędu może
spowodować wadliwą pracę, lub uniemożliwić funkcjonowanie kotła.
3. Po zaprogramowaniu i uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić sposób jego działania,
oraz poprawność ustawienia parametrów systemowych.

Histereza temperatury:

Temp. ustawiona przez użytkownika
(temp. pracy w podtrzymaniu) ,,u0"

'd3'
'u0' - 'd3'
Temp. pracy automatycznej
(temp. grzania)

Czas pełnego obrotu podajnika ,,c0" należy zmierzyć w trybie pracy ręcznej - można go
wykorzystać, po podłączeniu kontaktronu na wałku podajnika, do wykrywania zerwania zawleczki
podajnika ślimakowego poprzez alarm AL3.

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 12

Tabela 1. Oznaczenia parametrów serwisowych i ich zakres zmian.

Parametr
C0
C1
C2

C3

C4
C5

C6
D0
D1
D2
D3
D4

8.

Opis parametru
Czas obrotu podajnika paliwa (gdy 0 to kontaktron nie
podpięty i brak alarmu zerwania wałka podajnika)
Parametr załączający/wyłączający kontrolę czujnika
zapłonu paliwa w podajniku (1- czujnika zainstalowany,
0- brak czujnika )
Czas na który sterownik włączy podajnik i wentylator,
gdy minie ustawiony przez użytkownika czas
oczekiwania w podtrzymaniu
Czas oczekiwania na wzrost temperatury wody, gdy
sterownik sprawdza, czy palenisko nie wygasło, jeśli
'c3'=0 to detekcja wygaśnięcia kotła i alarm AL5 są
wyłączone.
Współczynnik o jaki zostaje pomnożony czas pracy
wentylatora zaraz po przejściu sterownika do stanu
podtrzymania (aby paliwo się rozpaliło)
Czas co który włączy się pompa na 30 sekund gdy trwa
blokada przez termostat pokojowy. Jeśli 'c5' =0 pompa
nie zostanie załączona.
Sterowanie pompą mieszającą
0 - brak pompy - przekaźnik do alarmu
1 - pompa na kotle - pompa mieszająca
2 - pompa do bojlera - grzanie CWU
Temperatura min, jaką będzie mógł ustawić sobie klient
Temperatura max, jaką będzie mógł ustawić sobie klient
Temperatura załączenia pompy
Dolna histereza temperatury
Temperatura załączenia pompy mieszającej ( gdy c6=1 )
lub temperatura stabilizowana w bojlerze ( gdy c6=2 )
gdy pompa jest podłączona

Min

Max

Krok

Nastawa
fabryczna

0

99

1s

0s

0

1

1

1

5

240

1s

5s

0

250

1min

20min

1

5

1

1

0

99

1min

0

0

2

1

0

30
55
25
1

50
85
80
10

1°C
1°C
1°C
1°C

40°C
85°C
40°C
2°C

35

60

1°C

40°C

OBSŁUGA POMPY MIESZAJĄCEJ

Sterownik został rozbudowany o opcje stabilizacji minimalnej temperatury na kotle poprzez
pracę pompy mieszającej podłączonej do wyjścia alarmowego (Patrz: rys.2)
Aby skonfigurować sterownik do pracy z pompą mieszającą, należy w trybie serwisowym
(Patrz: p.7) ustawić wartość odpowiednich parametrów, tzn.:
1. Wartość parametru c0='0'
2. Wartość parametru c6='1'
3. Ustawić wartość parametru 'd4' z przedziału 35°C -55°C.
Pompa załącza się, gdy temperatura wody powrotnej spadnie do wartości ustawionej w parametrze
'd4', zaś wyłącza po osiągnięciu temperatury 50°C. Jeśli wartość 'd4' będzie większa niż 49°C to
pompa mieszająca pracuje, gdy temperatura wody wlotowej jest poniżej 50°C. Sygnalizacja pracy
pompy to pozioma kreska na dolnym segmencie po lewej stronie wyświetlacza.
PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

9.

STRONA 13

OBSŁUGA BOILERA C.W.U.

Sterownik G-403-P02 umożliwia podłączenie dodatkowej pompy, sterującej grzaniem
ciepłej wody użytkowej (CWU) w bojlerze.
9.1. Montaż i podłączenie
W przypadku chęci skorzystania z opcji grzania ciepłej wody użytkowej (CWU), należy
przeprowadzić następujące czynności:
1. podłączyć kocioł według załączonego na rys.1 schematu.
2. umieścić czujnik temperatury C.W.U.(*) wewnątrz bojlera.
Zaleca się montaż czujnika temperatury C.W.U. w studzienkach pomiarowych firmy
,,GECO" Sp. z o.o. Absolutnie zakazane jest umieszczanie czujników temperatury w
studzienkach z olejem lub inną cieczą !!!
3. podłączyć czujnik temperatury C.W.U.(**) do sterownika pod zaciski jak na rys. 2.
4. ustawić odpowiednie parametry w sterowniku G-403-P02 (Patrz: p.9.2).
Legenda:
1. Zawór różnicowy
2. Zawór kulowy odcinający
3. Zawór zwrotny
4. Pompa obiegowa
4a. Pompa ładująca bojler
5. Filtr siatkowy
6. Wentylator kotła
7. Zawór bezpieczeństwa bojlera
8. Czujnik temperatury C.W.U sterownika
G-403-P02
9. Czujnik temperatury wody kotłowej sterownika
G-403-P02
10. Grzałka elektryczna bojlera
11. Czujnik temperatury grzałki elektrycznej
bojlera

Zasilanie
C.O.

Powrót
C.O.

Wylot
C.W.U.

2

2

3
1
4

2

4a

5

C.W.U.

5

2

2
11

9

10
8

7
2
6
2

2
Wlot
zimnej
wody

Rys. 1 Schemat blokowy instalacji C.O. w układzie z pompą obiegową oraz pompą ładującą bojler C.W.U.

Uwagi:
(*) Czujnik temperatury C.W.U. jest czujnikiem dodatkowym (opcja), nie dostarczanym razem ze sterownikiem
G-403-P02. Istnieje możliwość zakupu w/w czujnika za dodatkową opłatą u producenta tj. ,,GECO" Sp. z o.o.
(**) Kable czujników można skracać lub wydłużać w sposób dowolny z zachowaniem jednak następujących zasad:
- nie należy obcinać kabla czujnika w odległości mniejszej niż 0,5 m. od łuski
- nie zaleca się przedłużania kabla czujnika powyżej 10 m.
- do przedłużania kabli zaleca się użyć przewodu typu OMY 2x0.5 mm
- połączenie kabli w przypadku przedłużania należy wykonać bardzo starannie, każdą z par żył lutując
osobno i zakładając na nie koszulki termokurczliwe. Następnie miejsce połączenia należy zalać silikonem
wodoodpornym i na nim zacisnąć jeszcze jedna koszulkę termokurczliwą.

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 14

9.2. Konfiguracja parametrów
Aby skonfigurować sterownik do pracy z dodatkową pompą CWU, należy w trybie
serwisowym (Patrz: p.7) ustawić wartość odpowiednich parametrów, tzn.:
1. Wartość parametru c0='0'
2. Wartość parametru c6='2'
3. Ustawić temperaturę zadaną bojlera (wartość parametru) 'd4' z przedziału 35°C -60°C.
UWAGA !!!
W celu zapewnienia prawidłowej pracy pompy C.W.U. i termostatu pokojowego należy
temperaturę zadana kotła ( parametr U0) ustawić co najmniej o 30C wyższą od temperatury bojlera
C.W.U. (parametr serwisowy D4).
Gdy temp. bojlera jest większa lub równa aktualnej temperaturze kotła, to pompa C.W.U. nie
pracuje aby nie studzić bojlera, podczas gdy temperatura zadana na kotle może zostać już
osiągnięta (będzie niższa od temp. w bojlerze).
W takim przypadku sterownik nie przejdzie w stan blokady wywołanej działaniem termostatu
pokojowego oraz pompa C.W.U. pozostanie wyłączona.

10. PANEL POKOJOWY
Sterownik jest przystosowany do obsługi przez panel pokojowy naszej firmy.
Sterownik podlega sterowaniu, gdy znajduje się w trybie pracy automatycznej. Gdy nastąpi
uszkodzenie połączenia z panelem to sterownik powróci do pracy z ustawieniami
zaprogramowanymi przez użytkownika.
Sygnalizacja komunikacji to świecąca kropka na segmencie po lewej stronie wyświetlacza

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 15

11. SPOSÓB PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ DO STEROWNIKA
G-403-P02:
Podajnik
paliwa

Zasilanie
220-230V
AC

Pompa
mieszająca/
CWU (opcja)

Pompa
obiegowa
C.O.

Wentylator

Ogranicznik
temperatury

Czujnik temp.
wody wylotowej

Czujnik temp.
podajnika

Czujnik temp.
wody w bojlerze
(opcja)

Zewnętrzny
termostat
pokojowy

Rys. 2 Schemat podłączenia urządzeń i czujników do regulatora G-403-P02.

Uwaga!!!
Podłączenia dodatkowych urządzeń do regulatora G-403-P02 może
dokonywać wyłącznie osoba z uprawnieniami do wykonywania prac
elektroinstalacyjnych

UWAGA
W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji
programowej v.11 zamienione zostały miejsca podłączenia
przewodów od podajnika paliwa i pompy C.W.U.
/Patrz: rys.2 str.15/
Prosimy o zapoznanie się z powyższą informacją
i zwrócenie szczególnej uwagi podczas
podłączania podajnika paliwa.
PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 16

12. PROBLEMY I ICH USUWANIE
Objawy uszkodzenia
1. Wyświetlacz nie świeci się
pomimo włączenia
sterownika do sieci

2. Podajnik nie włącza się
pomimo sygnalizacji jego
załączenia -zielonej diody

3. Wentylator nie włącza się
pomimo sygnalizacji jego
załączenia -zielonej diody

4. Pompa nie włącza się
pomimo sygnalizacji jej
załączenia - czerwonej
pionowej diody

5. Błędne wskazanie
temperatury

6. ,,Nienormalne" lub
,,dziwne" zachowanie się
sterownika

7. Mruganie wyświetlacza,
brak możliwości włączenia

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Należy sprawdzić
Sprawdź:
o obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N
o poprawność podłączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym
o wyciągnij i wsadź gniazda tasiemki
o podłącz inną tasiemkę
Sprawdź:
o obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance
modułu wykonawczego
o sprawność podajnika
o poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym
o podłącz inną tasiemkę
Sprawdź:
o obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance
modułu wykonawczego
o sprawność wentylatora
o poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym
o podłącz inną tasiemkę
Sprawdź:
o obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance
modułu wykonawczego
o sprawność pompy
o poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym
o podłącz inną tasiemkę
Sprawdź:
o podłączenie czujnika do złączki
o poprawność mocowania czujnika
o stan kabla czujnika; kabel nie może mieć żadnych uszkodzeń
o dokładnie wygląd zewnętrznej powierzchni łuski czujnika, tzn. czy nie
została mechanicznie uszkodzona
o podłącz inną tasiemkę
Sprawdź:
o obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N
o stan złączek zasilających
o stan instalacji elektrycznej i ilość urządzeń podłączonych do jednej fazy
o czy panel sterujący, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie
zostały poddane działaniu wody lub innej cieczy
o czy panel sterujący, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie są
narażone na działanie wilgoci lub gwałtowne skoki temperatur
o poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym
o podłącz inną tasiemkę
Sprawdź:
o wartość napięcia zasilającego
o stan złączek zasilających
o dokręcenie złączek zasilających
o poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym
o podłącz inna tasiemkę

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 17

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
Spółka z o. o.

ul. Zarzecze 112 A, 30-134 KRAKÓW POLAND
tel.+48(12)6369811,6361290
fax.+48(12)6362002
e - m a i l : geco@geco.pl
http://www g e c o . p l

Kupon reklamacyjny nr 1
na regulator temperatury
typu G-403-P02

I. DANE DOTYCZĄCE REGULATORA:
Typ regulatora:

.........................................................................

Data produkcji:

.........................................................................

Numer seryjny modułu:

.........................................................................

Numer seryjny panelu:

.........................................................................

II. DANE DOTYCZĄCE KOTŁA:
Producent kotła:

.........................................................................

Typ i moc kotła:

........................................................................

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
Spółka z o. o.

ul. Zarzecze 112 A, 30-134 KRAKÓW POLAND
tel.+48(12)6369811,6361290
fax.+48(12)6362002
e - m a i l : geco@geco.pl
http://www g e c o . p l

Kupon reklamacyjny nr 2
na regulator temperatury
typu G-403-P02

I. DANE DOTYCZĄCE REGULATORA:
Typ regulatora:

........................................................................

Data produkcji:

.........................................................................

Numer seryjny modułu:

.........................................................................

Numer seryjny panelu:

.........................................................................

II. DANE DOTYCZĄCE KOTŁA:
Producent kotła:

.........................................................................

Typ i moc kotła:

.........................................................................

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

STRONA 18

DOKŁADNY OPIS USZKODZENIA SBR:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.................................................
Data i miejsce
zgłoszenia naprawy

..............................................
Podpis serwisanta
i pieczęć serwisu

DOKŁADNY OPIS USZKODZENIA SBR:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.................................................
Data i miejsce
zgłoszenia naprawy

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

..............................................
Podpis serwisanta
i pieczęć serwisu

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

INSTRUKCJA SERWISOWA G-403-P02

PPUH ,,GECO" Sp. z o.o.

STRONA 19

Wydanie I

OD DNIA 2006-03-03

P.P.U.H. ,,Geco" Spółka z o. o.
30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A
tel. 012 6369811, 6361290
fax. 012 6362002
http://www.geco.pl
e-mail: geco@geco.pl