Siemens Mobile Control v2.0.6.rar

SL45i <> PC wolny transfer plików

jeszcze zapomnialem dobry jest Siemens Mobile Control v2.0.6 i interfejs na max232 wystarcza

 • Siemens Mobile Control v2.0.6.rar
  • _setup.dll
  • leer.txt
  • setup.pkg
  • _setup.1
  • _isdel.exe
  • disk1.id
  • setup.ins
  • ctimne.txt
  • setup.ini
  • _setup.lib
  • _inst32i.ex_
  • setup.exe


Download file - link to post

Siemens Mobile Control v2.0.6.rar > leer.txt

SiMoCo - Siemens Mobile Control
S25, C35(i), M35, S35(i), SL42(i), SL45(i), C45, S45(i),
ME45, M50, MT50, C55, S55, M55, C60, MC60
-------------------------------------------------------------------

Software requierements: 32-bits operating system Windows
(95,98,ME,NT,2000,XP)

Hardware requierements: mobile phone Siemens connected to computer
either cable on serial port or over infra-red port, that
emulates the serial port COM (virtual infra COM port).


Program properties:
------------------
- displaying phone technical information
- control of basic functions (call, hang up, volume, melody,
vibrator, sound off, keyboard lock, handsfree)
- indication of receiving call number, reply/reject of the call
- displaying and editing of phonebooks (SIM, SIM fix, device) and
addressbook, print, backup to file, restore from file, displaying
all lists in one window with &quot; drag and drop &quot; potency, export/
import VCARD in addressbook
- writing and sending SMS with possibility of property editing -
encoding, validity period, request status report, flash, long
message (divide to max. 5 SMS)
- multicast SMS (one SMS to a group), groups archiving
- displaying and editing of SMS list in SIM and device memory
- support of EMS standard (concatenated messages, predefined anima-
tions and sounds, user animations and sounds, pictures). Sending
and receiving of EMS messages is enabled also with MT, which hasn't
this standard implemented (more in file EMS.txt)
- automatic archiving of received and sent SMS, including EMS parts
- export SMS to CSV file, saving of SMS text to file
- indication of new incoming SMS in a window or advice by a tray icon
- access to flexmemory - file transfer between mobile and computer
- displaying and editing of organiser with the daily schedule
- full support of national characters (SMS and phonebooks UCS-2,
addressbook and organiser UTF-8)
- displaying of nets informations - available nets, preferred nets,
operators, editing of preferred nets
- sending of logo and screensaver from BMP or GIF file
- delete logo and screensaver
- logo editor
- sending own melodies from MIDI files to max. 5 user positions
- melody editor in iMELODY format, possible save melody as .txt (for
archiving), iMELODY (for sending EMS) or MIDI (for uploading the
own ringtone)
- setting of call-forwarding and locking
- synchronisation of MT date/time with computer date/time
- sending of DTMF tones and strings (e.g. telebanking)
- remote control of MT (emulation of the button pressing) - only if
MT supports the command AT+CKPD
- service menu activation (unwarranted - see history.txt)
- possibility monitor the communication between program and phone in
the terminal window, possibility own entering of the AT-commands

Installation
------------
To installation run program setup.exe. To uninstallation remove
instalation folder from disk.

If the program is used by more family members on the one computer, each
of them must copy the runable program SiMoCo.exe and file Sx45DLL.dll
to other (own) directory.

Most functions are placed in the &quot; popup &quot; menus, that are activated with
the right mouse button - try everywhere press the right button.

SiMoCo is shareware. You may install this program to test and
evaluate for 30 days; after that time you must either register
this program or delete it from your computer hard drive.

Registration:
------------
Registration is to name, you must send me your first name, last name and
e-mail address to sending of the registration code.

Price of program (registration tax):
- 10 Euro or 10 USD or 250 CZK
- Cash in the letter (or the registered letter) - at your own risk
(no coins please)
- Cash transfer from the post office (ask in your country)
Address: Ing. Pavel Cibulka, Na Pancave 591,
538 51 Chrast u Chrudimi, CZ (Czech Republic)
- bank transfer:
12 Euro or 13 USD
You shall send me your binding mail order to my e-mail address:
cibulka.pavel@tiscali.cz
I will send to you needed bank-transfer data.
Please check with your bank to determine any additional charges for
this bank transfer as YOU are responsible for paying ALL TRANSFER FEES.

After money obtaining I will send to your e-mail address the registration
code. In this code will coded your first name and last name. This code
you will write to prepared fields in the window &quot; About program &quot; and press
the button &quot; Register &quot; . Name of registered user will displayed in caption
of the main window.

Registration is &quot; family two generations &quot; . It comes to this, that after
registration program can use:
- either registered user, his husband/wife and his children
- or registered user, his brothers and sisters and his parents.

-------------------------------------------------------------------------
SiMoCo IS DISTRIBUTED &quot; AS IS &quot; . NO WARRANTY OF ANY
KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED. YOU USE AT YOUR OWN RISK.
THE AUTHOR WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS, DAMAGES, LOSS
OF PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING
THIS SOFTWARE.


Siemens Mobile Control v2.0.6.rar > ctimne.txt

SiMoCo - Siemens Mobile Control
Ovládání mobilních telefon? Siemens
S25, C35(i), M35, S35(i), SL42(i), SL45(i), C45, S45(i),
ME45, M50, MT50, C55, S55, M55, C60, MC60
-------------------------------------------------------------------

Požadavky na software: 32-bitový OS Windows (95,98,NT,ME,2000,XP)

Požadavky na hardware: mobilní telefon Siemens p?ipojený
k po?íta?i bu? kabelem na sériový port nebo p?es infra?ervený
port emulující sériový port COM.
Pro infra komunikaci je t?eba mít v systému virtuální infra
COM port (Win2000, WinXP: Správce za?ízení...Modemy...
Siemens...Vlastnosti na záložce Modem je vid?t ?íslo COM portu)

Vlastnosti programu:
--------------------
- zobrazení technických informací o mobilu
- ovládání základních funkcí mobilu (volat, zav?sit, hlasitost,
melodie, vibra?ní vyzván?ní, vypnout zvuk, zamknout tla?ítka)
- zobrazení ?ísla p?íchozího hovoru, p?ijetí/odmítnutí hovoru
- zobrazení a editace telefonních seznam? (SIM, SIM fixní, pam?ť
telefonu) a adresá?e, tisk seznamu, záloha seznam? na disk,
obnova z disku, zobrazení všech seznam? v jednom okn? s možností
p?esun? p?etažením myší, v adresá?i import/export VCARD
- psaní a odesílání SMS s možností nastavení vlastností - kódování,
?asová platnost, vyžádání potvrzení od st?ediska SMS, flash SMS,
dlouhé zprávy (rozd?lením na max. 5 SMS)
- odesílání jedné SMS skupin? adresát? najednou, archivace skupin
- zobrazení a editace seznamu SMS na SIM a v pam?ti telefonu
- podpora EMS standardu (z?et?zené zprávy, p?eddefinované animace
a zvuky, vlastní animace a zvuky, obrázky), možnost uložit na
disk animace, obrázky a zvuky v p?íchozí zpráv?, p?ehrát zvuky.
Odesílat a p?ijímat EMS zprávy je možno i s telefony, které tento
standard nemají zabudován (S25, ?ada 35, C45). Více v souboru
EMS.txt
- automatická archivace p?ijatých a odeslaných SMS v?etn? EMS sekcí
- export SMS do CSV souboru, uložení textu SMS do souboru
- zobrazení práv? došlé SMS v okn? nebo upozorn?ní tray ikonou
- p?ístup do flexmemory - p?enos soubor? mezi mobilem a po?íta?em
- zobrazení a editace organizéru s denním rozvrhem
- úplná podpora ?eštiny všude tam, kde to telefon umož?uje (SMS
a telefonní seznamy - kódování UCS2, adresá? a organizér UTF-8)
- zobrazení síťových informací - dostupné sít?, preferované sít?,
operáto?i, editace preferovaných sítí
- nahrání loga operátora a screensaveru z BMP a GIF soubor?
- vymazání loga operátora a screensaveru
- nahrání vlastních melodií z MIDI soubor? na max. 5 uživatelských
pozic (pokud to mobil umož?uje)
- editor melodií, noty se zadávají v iMELODY formátu, volba uložení
melodie jako .txt (pro archivaci), iMELODY (pro odesílání EMS)
nebo MIDI (pro nahrání vlastního vyzván?ní)
- logo editor
- nastavení p?esm?rování a bezpe?nosti telefonu
- synchronizace ?asu mobilu s ?asem po?íta?e
- odesílání DTMF tón? nebo celých ?et?zc? - nap?. p?i telebankingu
- dálkové ovládání telefonu (emulace stisku tla?ítek) s možností
p?ehrávání maker - pouze pokud telefon podporuje p?íkaz AT+CKPD
- aktivace servisního menu v mobilu (bez záruky, viz historie.txt)
- možnost monitorovat komunikaci programu s mobilem v terminálovém
okn?, možnost vlastního zadání AT p?íkaz?

Instalace
---------
Program se instaluje p?íkazem setup.exe, odinstalace se provede
smazáním instala?ního adresá?e z disku.

Pokud bude program používat více ?len? rodiny na jednom po?íta?i,
pak každý si musí spustitelný program SiMoCo.exe a soubor Sx45DLL.dll
p?ekopírovat do jiného (svého pracovního) adresá?e.

P?evážná v?tšina funkcí programu je skryta v tzv. &quot; popup &quot; menu,
které se aktivuje pravým tla?ítkem myši, proto doporu?uji všude
zkoušet stisknout pravé tla?ítko. Rovn?ž doporu?uji sledovat text
ve stavovém ?ádku.

SiMoCo je shareware. M?žete jej testovat a voln? používat po dobu
30 dn?. Po uplynutí této doby se musíte zaregistrovat u autora,
nebo program smazat z disku.

Registrace:
-----------
Cena programu (registra?ní poplatek) je 250,-K? (350,-SK).
Registrace je na jméno, je nutno uvést celé jméno a p?íjmení
a e-mailovou adresu, na kterou chcete poslat registra?ní kód.

Možnosti platby:
1. poštovní složenkou typu C, e-mailovou adresu uvedete v poli
Zpráva pro adresáta, na adresu:

Ing. Pavel Cibulka, Na Pan?av? 591, 538 51 Chrast u Chrudimi

Pro jistotu doporu?uji poslat požadované údaje také na moji
e-mailovou adresu uvedenou níže, mám špatné zkušenosti s lušt?ním
n?kterých rukopis?.
2. bankovním p?evodem
Nutná je závazná objednávka, poslaná na moji e-mailovou adresu,
s uvedením jména, p?íjmení a Vaší e-mailové adresy. Pokud e-mail
nebude uveden, bude jako platná brána ta adresa, ze které
objednávka p?išla. Zp?tn? Vám pošlu ?íslo ú?tu pro p?evod.
3. zaslání obnosu poštou doporu?eným nebo ofrankovaným dopisem -
na Vaše vlastní riziko.

Moje e-mailová adresa: cibulka.pavel@tiscali.cz

Po obdržení pen?z Vám pošlu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu
registra?ní kód, ve kterém bude zakódovano Vaše jméno a p?íjmení.
Tento kód napíšete do p?ipravených polí okna &quot; O programu &quot; a
stisknete tla?ítko &quot; Registrovat &quot; . Jméno a p?íjmení registrovaného
uživatele se od tohoto okamžiku bude zobrazovat v titulku hlavního
okna.

Registrace je &quot; rodinná dvougenera?ní &quot; , konkrétn? to znamená, že
program mohou po registraci používat:
- bu? registrovaný uživatel, jeho manžel/-ka (druh/-žka) a jeho d?ti
- nebo registrovaný uživatel, jeho sourozenci a jeho rodi?e.

---------------------------------------------------------------
SiMoCo je k dispozici &quot; tak, jak je &quot; . Není na n?j žádná záruka.
Používání programu je na vaši vlastní odpov?dnost. Autor nebude
zodpov?dný za ztrátu nebo zni?ení dat, ušlý zisk nebo jakýkoliv
jiný druh ztráty spojený s užíváním tohoto programu.

  Search 5 million + Products