temp2.txt

Potrzebna pomoc w projektowaniu pytki (Eagle) !!!

Qurde ja sie chyba zaami wszystko jest ok z wyjtkiem zasilania scalakw. Jak sprawi eby te scalaki byy zasilane jednym napiciem i miay wspuln mas? Oto aktualny schemat.


 & gt; 0 
?BQ+ 3/4 ? & gt; F? & gt; F? & gt; F? ???{(R)Gz?TopRoute2Route3Route4Route5Route6Route7Route8 Route9

Route10 Route11 Route12

Route13Route14Route15BottomPadsViasUnroutedDimensiontPlacebPlacetOriginsbOriginstNamesbNamestValuesbValuestStopbStop tCream bCream! " tFinish " !bFinish#$tGlue$#bGlue% & tTest & %bTest'( tKeepout(' bKeepout)*
tRestrict*)
bRestrict++
vRestrict,,Drills--Holes..Milling//Measures00Document11Reference34tDocu43bDocu[[Nets\\Busses]]Pins^^Symbols__Names``ValuesDescript?? SMDround?+?+crystal*crystal7(Q??CRYTAL6HC49S & lt; 6?? & lt; 6?? & lt; 6'?? & lt; 6/?? & lt; 68?? & lt; 6@?? & lt; 6H?? & lt; 6 O?? & lt; 6
W?? & lt; 6 _?? & lt; 6 g?? & lt; 6
o?? &amp; lt; 6SM49 &amp; lt; 6TC26H &amp; lt; 6TC26V &amp; lt; 6TC38H &amp; lt; 668SMX &amp; lt; 6w?? &amp; lt; 6~?? &amp; lt; -G$1crystal???Q,8c2,???11_8c'? &quot; &amp; gt; NAME1`8c???? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^'8c &quot; ^???P??? &quot; ^???;???x?? &quot; ^???x??x?? &quot; ^x??; &quot; ^;???; &quot; ^'tE'??? &quot; ^P???tEP??????1]?<<??Z??? 11];Z??? 2aecrystal?U?<<??HC49/S* 3/4 ????1*B^?2 &quot; ????<<??w?<<??? &quot; ???VTwVT? &quot; ??????w??? &quot; w~@???~@19??.h( &amp; gt; NAME19??6f??( &amp; gt; VALUE &quot; ??? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ? &amp; lt; ???? &amp; lt; ?? &quot; ?? &amp; lt; ???? &quot; &quot; &amp; lt; ?? &quot; 2??2?? &quot; 2??2?? &amp; lt; ?? &quot; 1 &quot; 2??d?? &quot; ???VT????<<??? } &quot; w?<<??wVT? | &quot; ???~@?????? } &quot; w???w~@ | &amp; +^R??????8c &amp; +9??u??^R??jJ &amp; + ??d??9??1 &amp; +?u??pAEjJ &amp; +pAEd?? &amp; gt; 1??2???HC49GW+ 3/4 ???v??11+B^v??12+8631%??9??( &amp; gt; NAME1???9??( &amp; gt; VALUE &quot; 9????pAE??? &quot; ?' &quot; 3'P??? &quot; P???^R?? &quot; ?pAE x &quot; 9?? ^R??y &quot; ??pAE??8c &quot; ??8c? 8c &quot; ? 8c? pAE &quot; ? pAE??pAE &quot; ?$pAE?$Ԕ &quot; J???pAEJ???Ԕ &quot; ?$Ԕ`OԔ &quot; ?$Ԕ?$8c &quot; J???Ԕ??Ԕ &quot; J???ԔJ???8c &quot; 3 3/4 ?????? 3/4 ??? 1/2 ??? &quot; 3B^???B^??? &quot; pAE??pAE &quot; 9?? 9???? &quot; 3lG? &amp; + ?? 1/2 ?? &amp; gt; vB??S?????????* 3/4 ???X???1*B^X???21(R)*??^R??( &amp; gt; NAME1???rH??( &amp; gt; VALUE &quot; \? ??(R)*?? ??? &quot; ? 1/4 ?, 1/4 &quot; Z?? 1/4 ^R?? 1/4 &quot; ? 1/4 pAEx &quot; 9??^R?? 1/4 y &quot; ?? &amp; gt; ??| &quot; ??|? | &quot; ? |? &amp; gt; &quot; ? &amp; gt; ?? &amp; gt; &quot; ?$ &amp; gt; ?$? &quot; J??? &amp; gt; J???? &quot; ?$?`O? &quot; ?$??$| &quot; J??????? &quot; J????J???| &quot; 3 3/4 ?????? 3/4 ???X??? &quot; 3B^???B^X??? &quot; pAE ??pAE &quot; 9??9?? ??*3?3 &quot; 3?, 1/4 Z?? 1/4 &quot; 33)? &amp; ?3?? 1/4 ? ?' &amp; +?? &amp; ??? ?^R?? &amp; + ??^R?? &amp; gt; vB?????????>>??* 3/4 ???9???1*B^9???21(R)*??n??( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; 9????pAE??? &quot; ?^R?? &quot; ?pAE &amp; jx &quot; 9?? &amp; j^R??y &quot; ??vB?? &amp; gt; &quot; ?? &amp; gt; ? &amp; gt; &quot; ? &amp; gt; ? vB &quot; ? vB??vB &quot; ?$vB?$ &quot; J???vBJ??? &quot; ?$jJ &quot; ?$?$ &amp; gt; &quot; J???u?? &quot; J???J??? &amp; gt; &quot; 3 3/4 ????? 3/4 ???9??? &quot; 3B^??B^9??? &quot; pAE??pAE &amp; j &quot; 9?? &amp; j9???? &amp; +??^R?? ?u?? &amp; + ??u?? &amp; gt; (R)? &quot; ???c???????* 3/4 ???9???1*B^9???219???( &amp; gt; NAME1hM??( &amp; gt; VALUE &quot; 9????pAE??? &quot; ?^R?? &quot; ?pAE &amp; jx &quot; 9?? &amp; j^R??y* ??Ԕ?M* &amp; gt; Ԕ?M1 &quot; hM??Ԕ?Ԕ? &quot; ??vB?? &amp; gt; &quot; ?? &amp; gt; ? &amp; gt; &quot; ? &amp; gt; ? vB &quot; ? vB??vB &quot; ?$vB?$ &quot; J???vBJ??? &quot; ?$8c &quot; ?$?$ &amp; gt; &quot; J?????? &quot; J???J??? &amp; gt; &quot; 3 3/4 ????? 3/4 ???9??? &quot; 3B^??B^9??? &quot; pAEwpAE?? &quot; pAE?pAE &amp; j &quot; 3?ԔpAEԔ? &quot; 3pAEԔ &amp; gt; Ԕ? &quot; 3pAEԔpAEw &quot; 3pAEԔpAE? &quot; 9??|9???? &quot; 9???9?? &amp; j &quot; 3rH??Ԕ ??Ԕ? &quot; 39???9??| &amp; + ??9?? &amp; gt; (R)??K?u??????* 3/4 ????1*B^?2 &quot; ae?????r???? &quot; ae??LYrLY? &quot; ae?????r??? &quot; rtEae??tE &quot; rtEr???| &quot; rLYr????| &quot; ae??LYae?????? } &quot; ae??tEae????? }19??r( &amp; gt; NAME19??J\??( &amp; gt; VALUE &quot; ??? &quot; ? ? &quot; &quot; ? ? &quot; ? F?? &quot; ? F????F?? &quot; ??F????? &quot; &quot; ? &quot; &quot; F?? &quot; 2??? &quot; 2?? &quot; 2??2??F?? &quot; 1 &quot; 2??d?? &amp; +,k??ܒ??Ԕ$m &amp; +TW?????,k??8c &amp; +|C?????TW??LY &amp; +/?????|C??tE &amp; +%??d??/??' &amp; +Ԕ????8c &amp; +???? 1/4 LY &amp; + 1/4 ???\?tE &amp; +\?P???H'?A??? ????* 3/4 ????1*B^?2 &quot; ??????w???? &quot; ???8cw8c? &quot; ?????w??19??|( &amp; gt; NAME19??^R??( &amp; gt; VALUE &quot; ??'??P??? &quot; ??P???? P??? &quot; ? P???? ' &quot; ? '??' &quot; ?'? &quot; 6???'6??? &quot; ?6 &quot; ??P??? &quot; 6???n?? &quot; 6???6???P??? &quot; ???8c??????? } &quot; w8cw????| &quot; ????????`O} &quot; w`Ow??| &quot; w`O???`O &amp; +hM??ܒ??@a??$m &amp; +9?????hM??8c &amp; +%????9??`O &amp; +???d??%??1 &amp; +@a??????w &amp; +?ܒ???$m &amp; +????pAE8c &amp; +pAE??H`O &amp; +Hd??413x?4????HC49UP+|C??.h%1+ 1/4 .h%2 &quot; m8??,z?aO
? &quot; ???, ??VT &quot; ?`O?,? &quot; &amp; gt; ?, &amp; gt; VT &quot; ?d??z??d??? &quot; ???z????? &quot; z??1?1? &quot; R? 3/4 ???(R)*?? 3/4 ??? &quot; 3 &amp; gt; ?????? &quot; 3 &amp; gt; &quot; 3??? &quot; R? 3/4 ??? &amp; gt; ?<<?? { &quot; 3 &amp; gt; Z?? &amp; gt; ?, &quot; &amp; gt; ?<<?? &amp; gt; Z?? &quot; ?d?Z??0 &quot; ?1?,? &quot; ??[??0 &quot; 3?Z??,?0 &quot; 3?Z??,?0 &quot; m8?Z?z???0 &quot; 3nd?Z?znd???,? &quot; nd?Z?z?d??0 &quot; nd??,z?1
? &quot; 3????????? &quot; 3m8?Z?zm8???,? &quot; 3 ??Z?? ????? &quot; 3 ????? ?? &quot; 3 ?? ???, &quot; ???<<?? ??Z?? &quot; ???<<??(R)*?? 3/4 ??? z &quot; 3 ??????????? &quot; 3 ????? &quot; z??`O?`O? &quot; R?B^(R)*??B^ &quot; R?B^ &amp; gt; VTx &quot; ??VT(R)*??B^y1 ??$m( &amp; gt; NAME1 ??J\??( &amp; gt; VALUE &quot; ????2?? &quot; ??2??? 2?? &quot; ? 2??? &quot; ? ?? &quot; 2??2?? &quot; 2??2??2?? &quot; 2??P???? &quot; &quot; 2?? &quot; '? &amp; +???????w &quot; ?(R)?U/??'??*? ??9???1*9???2 &quot; }?????ڕ????? &quot; ڕ????? &amp; j??? &quot; &amp; j?????? &quot; XQ?(R)??? &quot; ڕ????(R)???y &quot; XQ? &amp; j??x* s??PS?M*?PS?M1 &quot; AE??PS:`PS? 1 s??? &quot; ( &amp; gt; NAME19??d??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ??\K??$? &quot; ??$?? $? &quot; ? $?? \K &quot; ? \K??\K &quot; ?$\K?$? &quot; J???\KJ???? &quot; ?$?jJ? &quot; ?$??$$? &quot; J????u??? &quot; J????J???$? &quot; 30ePS?PS? &quot; 3 s??PS???PS? &quot; 3? ????? ??9??? &quot; 3??9??? &quot; &amp; j(g &amp; j?? &quot; &amp; jx? &amp; j??? &quot; 3 &amp; j(g &amp; jx? &quot; ڕ??x?ڕ????? &quot; ڕ??(gڕ???? &quot; 3ڕ??(gڕ??x? &amp; +RZ??9??(R)?BT$???c?F?? &amp; gt; ??*???9???1*8c9???219??( &amp; gt; NAME1^R??F??( &amp; gt; VALUE &quot; R???pAE??? &quot; pAE??9????? &quot; 9????(R)*????? &quot; ??^R??? &quot; ??pAEtx &quot; 9??t^R???y* ??Ԕ?M* &amp; gt; Ԕ?M1 &quot; hM??Ԕ?Ԕ? &quot; ??vB?? &amp; gt; &quot; ?? &amp; gt; ? &amp; gt; &quot; ? &amp; gt; ? vB &quot; ? vB??vB &quot; ?$vB?$ &quot; J???vBJ??? &quot; ?$8c &quot; ?$?$ &amp; gt; &quot; J?????? &quot; J???J??? &amp; gt; &quot; 3????????9??? &quot; 38c??8c9??? &quot; pAEwpAE?? &quot; pAE?pAEt &quot; 3?ԔpAEԔ? &quot; 3pAEԔ &amp; gt; Ԕ? &quot; 3pAEԔpAEw &quot; 3pAEԔpAE? &quot; 9??|9???? &quot; 9???9??t &quot; 3rH??Ԕ ??Ԕ? &quot; 39???9??| &amp; +??9?? ?(R)??:??]??U??*????1*8c?2 &quot; pAEu??pAEjJ? &quot; 9??jJ9??u???1:???( &amp; gt; NAME19??lK??( &amp; gt; VALUE &quot; ^R??8c?8c? &quot; ^R?????????? &quot; ????pAEu??? { &quot; ?8cpAEjJ?x &quot; 9??jJ^R??8c?y &quot; 9??u??^R?????? z &quot; TW??u???u?? &quot; ?u?????? &quot; ?????tE &quot; ?jJ?tE &quot; ?jJTW??jJ &quot; ^R??tETW??jJ &quot; ^R??tE^R????? &quot; TW??u??^R????? &quot; ??1??d?? &quot; ??d??? d?? &quot; ? d??? 1 &quot; ? 1??1 &quot; ?$1?$ &quot; J???1J??? &quot; ?$; &quot; ?$?$d?? &quot; J???x?? &quot; J???J???d?? &amp; + ???? &amp; gt; |$?(R)?t??l??*? ??9???1*9???2 &quot; }?????ڕ????? &quot; ڕ????? &amp; j??? &quot; &amp; j?????? &quot; XQ?(R)??? &quot; ڕ??l(R)???y &quot; XQ? &amp; jlx &amp; PX???? &amp; ???? &amp; P??)?* s??)?M*?)?M1 &quot; AE??):`)? 1X???? &quot; ( &amp; gt; NAME1??8c? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ??!??| 3/4 &quot; ??| 3/4 ? | 3/4 &quot; ? | 3/4 ? ! &quot; ? !??! &quot; ?$!?$? &quot; J???!J???? &quot; ?$?jJ? &quot; ?$??$| 3/4 &quot; J????u??? &quot; J????J???| 3/4 &quot; 30e)?)? &quot; 3 s??)???)? &quot; 3? ????? ??9??? &quot; 3??9??? &quot; &amp; j= &amp; jl &quot; &amp; j? &amp; j??? &quot; 3 &amp; j= &amp; j? &quot; ڕ???ڕ????? &quot; ڕ??=ڕ??l &quot; 3ڕ??=ڕ??? &amp; +RZ?? ??(R)???R?~?????*? ???1*?219?? 1/4 ( &amp; gt; NAME19?????( &amp; gt; VALUE &quot; ??8c?? &quot; ??ae &quot; ae ae 8c &quot; ae 8c??8c &quot; %8c%1 &quot; L??8cL??1 &quot; %1jJ1 &quot; %1% &quot; L??1u??1 &quot; L??1L?? &quot; 4???f? &quot; 4??@a??f@a?? &quot; 4?? &quot; p??f &quot; p??? &quot; 4???f?? &quot; 4?? &quot; p??4????} &quot; f?f &quot; p???| &quot; f?f@a??| &quot; 4???4??@a?? } &amp; + 1/2 ??,k?? &amp; ???Ԕ &amp; + 1/4 ???? 1/2 ??| &amp; +????? 1/4 ??8c &amp; + &amp; ???^R??? &amp; +,k??vBԔ &amp; +vB??D[| &amp; +D[???t8c3}?9???SM49 &quot; ??[??0 &quot; &amp; gt; Z?? &amp; gt; ?<<?? &quot; m8?Z?z???0 &quot; ??Z?? ???<<?? &quot; z??1?1? &quot; z??`O?`O? &quot; ?d??z??d??? &quot; (R)*??B^R?B^ &quot; 3 ????? &quot; 3 ??????????? &quot; 3????????? &quot; ??VT(R)*??B^y &quot; 3 ???, ??Z?? &quot; ??VT ???, &quot; nd??,z?1
? &quot; nd?Z?z?d??0 &quot; m8??,z?aO
? &quot; 3nd??,znd??Z??0 &quot; 3m8??,zm8??Z??0 &quot; ?`O?,? &quot; 3??,Z?? &quot; ?1?,? &quot; ?d?Z??0 &quot; 3??? &quot; 3??,Z?? &quot; 3 &amp; gt; ?, &amp; gt; &quot; 3 &amp; gt; &amp; gt; ??? &quot; 3 &amp; gt; ??? &amp; gt; Z?? &quot; &amp; gt; VT &amp; gt; ?, &quot; R?B^ &amp; gt; VTx &quot; 3 &amp; gt; &quot; 3 &amp; gt; ?????? &quot; ???z????? &quot; (R)*?? 3/4 ???R? 3/4 ??? &quot; ???<<??(R)*?? 3/4 ??? z &quot; R? 3/4 ??? &amp; gt; ?<<?? {+|C??8c? &quot; 1+ 1/4 8c? &quot; 2 &quot; ????2?? &quot; ??2??? 2?? &quot; ? 2??? &quot; ? ?? &quot; 2??2?? &quot; 2??2??2?? &quot; 2??Z??? &quot; &quot; 2?? &quot; ?,?1 ??.h( &amp; gt; NAME1 ??@a??( &amp; gt; VALUE &amp; +???????$m K?}?ub(C)??TC26H &quot; F??~@? &quot; ~@ &quot; .'?$x &quot; P????$ &amp; lt; ??.y &quot; &amp; lt; ??.. &quot; ? &quot; ~@? &quot; `O &quot; '`O'?$ &quot; F??~@F??`O &quot; P???`OF??`O &quot; P???`OP????$*d???1*1?2 &amp; P? '? &amp; gt; &amp; P8??'?? &amp; gt; &quot; ???,? &quot; (???(???1? &quot; 31? &quot; 32??d???1n??`O( &amp; gt; NAME1.h`O( &amp; gt; VALUE &quot; (???z(???? &quot; ??(???? &quot; ???z &quot; (???z?z &quot; (???\?\? &quot; (??????? &quot; ??? &quot; ????? &quot; \?4 &quot; \??\? &quot; '`O? &quot; `O &quot; ? &quot; `OF??`O &amp; +???tElGK?}????TC26V*d???1*1?21??6( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; 3
???(???(??? &quot; 3?(??? &quot; 3?
???? &quot; 3
???(???
???? &quot; 3???(?????? &quot; 3(??? &quot; 3 &quot; 3? &quot; 3??? &amp; lt; ?? &quot; 3???????%3'' &quot; ' &quot; ???' &quot; ??????P??0 &quot; P?????0 &quot; K?}?u??TC38H &quot; n??~@6~@ &quot; 1;yx &quot; x??yd??y &quot; d??1 &quot; 6~@6`O &quot; ;`O6`O &quot; ;`O;y &quot; n??~@n??`O &quot; x??`On??`O &quot; x??`Ox??y &quot; 6`On??`O*d???1*1?2 &amp; ? '? &amp; gt; &amp; 8??'?? &amp; gt; &quot; ??? &quot; ???,? &quot; (???(???'? &quot; ,????(???? &quot; 31 &quot; 32??d??1u??`O( &amp; gt; NAME1|`O( &amp; gt; VALUE &quot; &amp; lt; ??H &amp; lt; ??f &quot; f &amp; lt; ??f &quot; fH &quot; &amp; lt; ??HH &quot; &amp; lt; ??** &quot; &amp; lt; ?? 1/4 1/4 &quot; 1/4 ? &quot; 1/4 1/4 &quot; * &quot; ** &amp; +???'tE? &amp; lt; (C)???R??86SMX &quot; ,k??jJB^jJ? &quot; ,k??LYB^LY &quot; ,k??u??B^u??? &quot; ,k?????B^??? &quot; ?????????LY &quot; 3/??jJ/??'? &quot; 3/??u??,k??u??? &quot; 3?????????? &quot; 3?????J\????? &quot; 3J\?????,k????? &quot; 3?????J\????? &quot; ??(R)(C)????????? &quot; ??????????? &quot; 3?????????? &quot; /??'/??P???? &quot; 3/??P???/??u??? &quot; 3/??u????(R)(C)??? &quot; 3J\?????J\????? &quot; 3??8cJ\??8c &quot; 3/??jJ,k??jJ? &quot; 3??LY??LY &quot; 3??LYJ\??LY &quot; 3J\??LY,k??LY &quot; ???LY??LY &quot; ??RV???LY? &quot; 3??8c??LY &quot; 3/??jJ??RV? &quot; 3J\??8cJ\??LY &quot; ?LY???? &quot; u??jJ? &quot; u??????? &quot; ??????? &quot; 3$m???4??? &quot; 3$m???$m??? &quot; 34???4??? &quot; 3B^?????? &quot; 3B^u??u??? &quot; jJ?LY? &quot; LY?LY &quot; 3$m8c48c &quot; 3$mLY$m8c &quot; 348c4LY &quot; 3B^jJjJ? &quot; 3B^LYLY+????tE?*2+?LYtE?*3+9??????,?*1+9??LY?,?*41 &quot; p??8c( &amp; gt; NAME1 &quot; p??,k??( &amp; gt; VALUE &quot; ??~@?? &quot; ??? &quot; ? ? ~@ &quot; ? ~@??~@ &quot; ~@' &quot; ' &quot; '''? &quot; 2??~@2??' &quot; 2??'2?? &quot; 2??'P???'?;
? &amp; lt; ????MM20SS+ܒ??x???$1+$mx???$2+$m;?$3+ܒ??;?$4 &quot; ??d??`Od??? &quot; ?????`O??? &quot; `O1??1? &quot; ??tE`OtE &quot; @a?????@a??tE &quot; ae??ae?????? &quot; @a?????u????? &quot; u??`???@a?????? &quot; 3??1ae??1? &quot; 3ae??1ae??? &quot; 3???u???????? &quot; 3???u???????? &quot; 3???u?????u?? &quot; 3ae?????ae??d??? &quot; 3ae??d????d??? &quot; 3u?????????? &quot; 3ae??d??u??`???? &quot; @a??tEu??tE &quot; u?? &amp; lt; @a??tE? &quot; 3ae??1u?? &amp; lt; ? &quot; 3???tE???jJ &quot; 3???jJ???tE &quot; 3???jJ???jJ &quot; 3u??tE??tE &quot; ?????tE &quot; Ԕ1Ԕd??? &quot; Ԕd???????%w? ? &quot; ?d??Ԕd??? &quot; ???????? &quot; Ԕ1?1? &quot; 3?1`O1? &quot; 3wu??w??? &quot; 38c???8cu?? &quot; 38cu??wu?? &quot; 3`Od???d??? &quot; 3`O??????? &quot; Ԕ1?tE? &quot; ?tE?tE &quot; 38cjJ8ctE &quot; 3wtEwjJ &quot; 38cjJwjJ &quot; 3`OtE?tE1???8c( &amp; gt; NAME1???,k??( &amp; gt; VALUE &quot; ?????(????? &quot; (?????(???? &quot; (???? ???? &quot; ???? ????? &quot; ???Z?? &quot; Z??(??? &quot; Z??Z??'? &quot; ???2??Z??2?? &quot; Z??2??(???2?? &quot; Z??2??Z??P????/?4? &amp; gt; ????MM39SL+rH?????? &quot; ? &quot; 1+????? &quot; ? &quot; 2+?tE? &quot; ? &quot; 3+rH??tE? &quot; ? &quot; 4 &quot; &quot; p?????????? &quot; &quot; p????????? &quot; &quot; p??LY?LY &quot; ?~@ &quot; p??~@? &quot; ? ?????? ??LY &quot; 3|C??~@|C??? &quot; 3 ????? &quot; p????? &quot; 3|C????? &quot; p?????? &quot; ??????? ?????? &quot; ? ????? ????? &quot; |C??|C?? &amp; lt; ??? &quot; 3|C?? &amp; lt; ??|C?????? &quot; 3|C????? ??????? &quot; 3 ??LY &quot; p??LY &quot; 3 &quot; p??~@|C??~@? &quot; ? ??LY ??LY &quot; ??FP? ??LY? &quot; 3|C??~@ ??FP? &quot; ???LY &quot; 4???4~@? &quot; 4??????? &quot; &amp; gt; ?????? &quot; 3???? &amp; gt; ???%pAE? ? &quot; &amp; gt; ???4???? &quot; 3???? &amp; gt; ???? &quot; 4~@LY? &quot; 4~@ &amp; gt; ~@? &quot; &amp; gt; LYLY &quot; 3?LY &amp; gt; LY &quot; 3 &amp; gt; ~@?~@?1???8c( &amp; gt; NAME1??2??( &amp; gt; VALUE &quot; ,k????????? &quot; ????????? &quot; ???? ,k??? &quot; ,k??? ,k???? &quot; ,k???? &quot; ????? &quot; ????' &quot; ,k??2????2?? &quot; ??2?????2?? &quot; ??2????P???O

>>?N>>?7LC+>>?C610/4 &amp; lt; 610/5 &amp; lt; 610/6 &amp; lt; 615/5 &amp; lt; 615/6 &amp; lt; 615/7 &amp; lt; 615/8 &amp; lt; 615/9 &amp; lt; 6 2.5/2 &amp; lt; 6
2.5/4 &amp; lt; 6 2.5/5 &amp; lt; 6 2.5/6 &amp; lt; 6
22/10 &amp; lt; 622/11 &amp; lt; 622/6 &amp; lt; 622/7 &amp; lt; 622/8 &amp; lt; 627/11 &amp; lt; 627/13 &amp; lt; 627/15 &amp; lt; 627/17 &amp; lt; 627/20 &amp; lt; 627/9 &amp; lt; 637/15 &amp; lt; 637/19 &amp; lt; 637/20 &amp; lt; 65/2.5 &amp; lt; 65/3 &amp; lt; 65/3.5 &amp; lt; 65/4.5 &amp; lt; 65/5 &amp; lt; 6 5/5.5 &amp; lt; 6!5/7.2 &amp; lt; 6 &quot; 7.5/3 &amp; lt; 6#7.5/4 &amp; lt; 6$7.5/5 &amp; lt; 6%7.5/6 &amp; lt; 6 &amp; 2,5-3 &amp; lt; -G$1 \>>??? 1/4 C,8c1,9??V2 &amp; 0^??P???`O(??? &amp; 0^????`Ox?? &quot; ^????? &quot; ^(???1_;? &quot; &amp; gt; NAME1`;rH??? &quot; &amp; gt; VALUE &amp; k>>?(R)?u?R?z>>?C10B4*9???+*1*pAE?+*21z??B^( &amp; gt; NAME &quot; ??1???1x?????( &amp; gt; VALUE &quot; ???1???? &quot; Ԕ??? &quot; ??????d??? &quot; ,k???? &quot; ????d??? &quot; ???`O `O &quot; ?;?x?? &quot; ??????? &quot; ???x?????; &quot; `O?;x &quot; ???x?? { &quot; ???x??????? z &quot; ???;???`Oy(R)?u?R?>>?C10B5*9???+*1*pAE?+*219??$m( &amp; gt; NAME &quot; ??1???1x??u??( &amp; gt; VALUE &quot; ???1???? &quot; Ԕ??? &quot; ??????d??? &quot; ,k???? &quot; ????d??? &quot; ???8c 8c &quot; ?`O??? &quot; ????????? &quot; ????????`O &quot; 8c?`Ox &quot; ?????? { &quot; ??????????? z &quot; ???`O???8cy(R)?u?R?>>?C10B6*9???+*1*pAE?+*219??( &amp; gt; NAME &quot; ??1???1x????( &amp; gt; VALUE &quot; ???1???? &quot; Ԕ??? &quot; ??????d??? &quot; ,k???? &quot; ????d??? &quot; ???w w &quot; ?8c???? &quot; ????????? &quot; ?????????8c &quot; w?8cx &quot; ??????? { &quot; ???????????? z &quot; ???8c???wyP?u???>>?C15B5*N????+*1*?$?+*21N???$mI( &amp; gt; NAME1z????I( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :``O:`?? &quot; bL????????? &quot; AE????AE??`O &quot; ???8cbL8c &quot; bL8c:``Ox &quot; bL???:`?? { &quot; AE?????????? z &quot; AE??`O???8cyP?u?? 1/4 ?C15B6*N????+*1*?$?+*21N???I( &amp; gt; NAME1z????I( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`8c:`??? &quot; bL????????? &quot; AE?????AE??8c &quot; ???wbLw &quot; bLw:`8cx &quot; bL???:`??? { &quot; AE??????????? z &quot; AE??8c???wyP?r??8 1/4 ?C15B7*N????+*1*?$?+*21N???ԔI( &amp; gt; NAME1z?????I( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`w:`??? &quot; bLu?????u?? &quot; AE?????AE??w &quot; ????bL? &quot; bL?:`wx &quot; bLu??:`??? { &quot; AE????????u?? z &quot; AE??w????yP?^??[ 1/4 ?C15B8*N????+*1*?$?+*21N????I( &amp; gt; NAME1z?????I( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`?:`u?? &quot; bL@a?????@a?? &quot; AE??u??AE??? &quot; ????bL? &quot; bL?:`?x &quot; bL@a??:`u?? { &quot; AE??u?????@a?? z &quot; AE???????yP?O?~ 1/4 ?C15B9*N????+*1*?$?+*21N????I( &amp; gt; NAME1z?????I( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`?:`6f?? &quot; bL^R?????^R?? &quot; AE??6f??AE??? &quot; ????bL? &quot; bL?:`?x &quot; bL^R??:`6f?? { &quot; AE??6f?????^R?? z &quot; AE???????yK?}??? 1/4 ?C2.5-2*d???A1*1?A2 &quot; ?<<??1VT1 &quot; VTd???<<??d?? &quot; B^'B^P??? &quot; 3/4 ???' 3/4 ???P??? &quot; VT1B^'x &quot; 3/4 ???'?<<??1y &quot; VTd??B^P??? { &quot; 3/4 ???P????<<??d?? z &quot; 31 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3???d??1???;( &amp; gt; NAME1???ܒ??( &amp; gt; VALUEK?i?? 1/4 ?C2.5-4*d???A1*1?A2 &quot; ?<<??jJVTjJ &quot; VTu???<<??u?? &quot; B^~@B^??? &quot; 3/4 ???~@ 3/4 ?????? &quot; VTjJB^~@x &quot; 3/4 ???~@?<<??jJy &quot; VTu??B^??? { &quot; 3/4 ???????<<??u?? z &quot; 31 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3???d??1???VT( &amp; gt; NAME1???z??( &amp; gt; VALUEK?Z?? 1/4 ?C2.5-5*d???A1*1?A2 &quot; ?<<??LYVTLY &quot; VT????<<????? &quot; B^`OB^?? &quot; 3/4 ???`O 3/4 ????? &quot; VTLYB^`Ox &quot; 3/4 ???`O?<<??LYy &quot; VT???B^?? { &quot; 3/4 ??????<<????? z &quot; 31 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3???d??1???8c( &amp; gt; NAME1???,k??( &amp; gt; VALUEK?}?M 1/2 ?C2.5-6*d???A1*1?A2 &quot; ?<<??$mVT$m &quot; VTܒ???<<??ܒ?? &quot; B^8cB^??? &quot; 3/4 ???8c 3/4 ?????? &quot; VT$mB^8cx &quot; 3/4 ???8c?<<??$my &quot; VTܒ??B^??? { &quot; 3/4 ???????<<??ܒ?? z &quot; 31 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3???d??1.h( &amp; gt; NAME1u?? 3/4 ???( &amp; gt; VALUE>>,?E7 &amp; lt; 1/2 ?3 1/2 ?*zF???11*??12 &quot; ?
??\??\? &quot; ae 1/4 ae|C?? &quot; ?/???
??/?? &quot; ?|C??? 1/4 &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1zF??H? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?\?ae 1/4 x &quot; ?/??ae|C?? { &quot; ?|C???
??/?? z &quot; ? 1/4 ?
??\?y &quot; ???X?? &quot; ???y>> &quot; ?EAk 1/2 ?b 1/2 ?*zF???11*??12 &quot; ?
??H?H &quot; aepAEae9?? &quot; ?%???
??%?? &quot; ?9???pAE &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1zF??4? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?HaepAEx &quot; ?%??ae9?? { &quot; ?9???
??%?? z &quot; ?pAE?
??Hy &quot; ???X?? &quot; ???y>>u?E? 1/2 ? 1/2 ?*zF???11*??12 &quot; ?
??w?w &quot; ae8cae??? &quot; ?????
????? &quot; ?????8c &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1zF??? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?wae8cx &quot; ????ae??? { &quot; ?????
????? z &quot; ?8c?
??wy &quot; ???X?? &quot; ???y>>r?E?AE 1/2 ? 3/4 1/2 ?*zF???11*??12 &quot; ?
????? &quot; aewae??? &quot; ?u???
??u?? &quot; ?????w &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1zF??Ԕ? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ??aewx &quot; ?u??ae??? { &quot; ?????
??u?? z &quot; ?w?
???y &quot; ???X?? &quot; ???y>>T?E 1/2 ? 1/2 ?*zF???11*??12 &quot; ?
????? &quot; aeԔae,k?? &quot; ?TW???
??TW?? &quot; ?,k???Ԕ &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1zF???? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ??aeԔx &quot; ?TW??ae,k?? { &quot; ?,k???
??TW?? z &quot; ?Ԕ?
???y &quot; ???X?? &quot; ???yV &quot; ??A! 3/4 ? 3/4 ?*8??Q=1*?Q=2 &quot; ??HPSH &quot; (gpAE(g9?? &quot; PS%????%?? &quot; ??9????pAE &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???18??4? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PSH(gpAEx &quot; PS%??(g9?? { &quot; ??9????%?? z &quot; ??pAE??Hy &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?V???iR 3/4 ?I 3/4 ?*8??Q=1*?Q=2 &quot; ???PS? &quot; (g (g??? &quot; PS???????? &quot; ??????? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???18?? ? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS?(g x &quot; PS???(g??? { &quot; ?????????? z &quot; ?? ???y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?V?? 3/4 ?z 3/4 ?*8??Q=1*?Q=2 &quot; ??)PS) &quot; (g?(g0??? &quot; PSX????X?? &quot; ??0?????? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???18??3? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS)(g?x &quot; PSX??(g0??? { &quot; ??0?????X?? z &quot; ?????)y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?V??? 3/4 ?<< 3/4 ?*8??Q=1*?Q=2 &quot; ??bLPSbL &quot; (g8(gv?? &quot; PS???????? &quot; ??v????8 &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???18??NV? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PSbL(g8x &quot; PS???(gv?? { &quot; ??v??????? z &quot; ??8??bLy &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?Vp??? 3/4 ? 3/4 ?*8??Q=1*?Q=2 &quot; ???PS? &quot; (gy(g??? &quot; PS s???? s?? &quot; ???????y &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1.??? &quot; ( &amp; gt; NAME19??TW??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS?(gyx &quot; PS s??(g??? { &quot; ??????? s?? z &quot; ??y???y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?VJ????
??*8??Q=1*?Q=2 &quot; ???PS? &quot; (g?(g@a?? &quot; PShM????hM?? &quot; ??@a????? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1.? 1/4 ? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS?(g?x &quot; PShM??(g@a?? { &quot; ??@a????hM?? z &quot; ??????y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r??vE?? &amp; lt; ??*?!??=1*8??=2 &quot; @ae?)?) &quot; -?-0??? &quot; ?X??@ae?X?? &quot; h??0???h??? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1?!?3? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?)-?x &quot; ?X??-0??? { &quot; h??0???@ae?X?? z &quot; h???@ae?)y &quot; ??X?? &quot; ???q?vt??k??*?!??=1*8??=2 &quot; @ae?bL?bL &quot; -8-v?? &quot; ????@ae???? &quot; h??v??h??8 &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1?!?D[? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?bL-8x &quot; ????-v?? { &quot; h??v??@ae???? z &quot; h??8@ae?bLy &quot; ??X?? &quot; ???qp?v?????*?!??=1*8??=2 &quot; @ae???? &quot; -y-??? &quot; ? s??@ae? s?? &quot; h?????h??y &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1?!??? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ??-yx &quot; ? s??-??? { &quot; h?????@ae? s?? z &quot; h??y@ae??y &quot; ??X?? &quot; ???q?}???C5B2.51??;( &amp; gt; NAME1??ܒ??( &amp; gt; VALUE*????A1*8c?A2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ; &quot; &quot; p??' &quot; p??P??? &quot; z??d???d?? &quot; ?P????' &quot; ?1z??1 &quot; ?1?'x &quot; ?d???P??? { &quot; &quot; p??P???z??d?? z &quot; &quot; p??'z??1y?x????C5B31???tE( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE*????A1*8c?A2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ; &quot; &quot; p??1 &quot; p??d?? &quot; z??x???x?? &quot; ?d???1 &quot; ?;z??; &quot; ?;?1x &quot; ?x???d?? { &quot; &quot; p??d??z??x?? z &quot; &quot; p??1z??;y?n???C5B3.5*????A1*8c?A21???`O( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ; &quot; &quot; p??; &quot; p??x?? &quot; z????????? &quot; ?x???; &quot; ?tEz??tE &quot; ?tE?;x &quot; ?????x?? { &quot; &quot; p??x??z????? z &quot; &quot; p??;z??tEy?Z??=??C5B4.5*????A1*8c?A2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ;1???8c( &amp; gt; NAME1???,k??( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??`O &quot; p???? &quot; z????????? &quot; ????`O &quot; ?LYz??LY &quot; ?LY?`Ox &quot; ??????? { &quot; &quot; p????z????? z &quot; &quot; p??`Oz??LYy?}?e??C5B5*????A1*8c?A2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ;1???$m( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??LY &quot; p????? &quot; z????????? &quot; ?????LY &quot; ?8cz??8c &quot; ?8c?LYx &quot; ???????? { &quot; &quot; p?????z????? z &quot; &quot; p??LYz??8cy?}????C5B5.5*????A1*8c?A2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ;1???w( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??8c &quot; p????? &quot; z??ܒ???ܒ?? &quot; ?????8c &quot; ?$mz??$m &quot; ?$m?8cx &quot; ?ܒ?????? { &quot; &quot; p?????z??ܒ?? z &quot; &quot; p??8cz??$my?m????C5B7.2*????A1*8c?A2 &quot; x??$?? &quot; $??$??? &quot; $??$?? &amp; lt; ??? &quot; ??? &quot; ?; &quot; ?? &amp; lt; ???1????( &amp; gt; NAME1??ae??( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??? &quot; p??z?? &quot; z?? &quot; p??? &quot; p?? &quot; ?z???? &quot; ??z??? &quot; ????x &quot; ? &quot; p???z?? { &quot; &quot; p??z??z?? &quot; p?? z &quot; &quot; p???z???y?x????C7.5B3*,k??5%1*Ԕ5%21,k??tE( &amp; gt; NAME1,k?????( &amp; gt; VALUE &quot; 1/4 ;|C??; &quot; 9??19??d?? &quot; |C??x?? 1/4 x?? &quot; pAEd??pAE1 &quot; 1/4 ;pAE1x &quot; 1/4 x??pAEd?? { &quot; 9??d??|C??x?? z &quot; 9??1|C??;y &quot; ?8c &quot; ???(??? &quot; (???? &quot; (???? &quot; (???(???F??? &quot; ?? &quot; ?? &quot; ??F????d??C7.5B4*,k??5%1*Ԕ5%21,k??LY( &amp; gt; NAME1,k??u??( &amp; gt; VALUE &quot; 1/4 `O|C??`O &quot; 9??tE9????? &quot; |C???? 1/4 ?? &quot; pAE???pAEtE &quot; 1/4 `OpAEtEx &quot; 1/4 ??pAE??? { &quot; 9?????|C???? z &quot; 9??tE|C??`Oy &quot; d??.h &quot; ????<<?? &quot; ?<<??1?<<??? &quot; ?<<???<<??d??? &quot; d??1d??? &quot; d??d??d????P?%?C7.5B5*,k??5%1*Ԕ5%21,k??$m( &amp; gt; NAME1,k??@a??( &amp; gt; VALUE &quot; z8c &amp; gt; ??8c &quot; 4??LY4????? &quot; &amp; gt; ?????z??? &quot; f???fLY &quot; z8cfLYx &quot; z???f??? { &quot; 4????? &amp; gt; ????? z &quot; 4??LY &amp; gt; ??8cy &quot; d??.h &quot; ????<<?? &quot; ?<<??1?<<??? &quot; ?<<???<<??d??? &quot; d??1d??? &quot; d??d??d????y?J?C7.5B6*,k??5%1*Ԕ5%21 &quot; p??( &amp; gt; NAME1F?????( &amp; gt; VALUE &quot; zw &amp; gt; ??w &quot; 4??$m4??ܒ?? &quot; &amp; gt; ?????z??? &quot; fܒ??f$m &quot; zwf$mx &quot; z???fܒ?? { &quot; 4??ܒ?? &amp; gt; ????? z &quot; 4??$m &amp; gt; ??wy &quot; d??.h &quot; ????<<?? &quot; ?<<??1?<<??? &quot; ?<<???<<??d??? &quot; d??1d??? &quot; d??d??d???K?x??o?C2.5-3*d???A1*1?A2 &quot; ?<<??;VT; &quot; VTx???<<??x?? &quot; B^1B^d?? &quot; 3/4 ???1 3/4 ???d?? &quot; VT;B^1x &quot; 3/4 ???1?<<??;y &quot; VTx??B^d?? { &quot; 3/4 ???d???<<??x?? z &quot; 31 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3???d??1???tE( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE+;rcl*rcl7R?R-EU_6R0402 &amp; lt; 6R0603 &amp; lt; 6R0805 &amp; lt; 6? &amp; lt; 6R1005 &amp; lt; 6R1206 &amp; lt; 6>>? &amp; lt; 6R1210 &amp; lt; 6 ? &amp; lt; 6
R2010 &amp; lt; 6 ? &amp; lt; 6 R2012 &amp; lt; 6
?? &amp; lt; 6R2512 &amp; lt; 6? &amp; lt; 6R3216 &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6R3225 &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6R5025 &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6R6332 &amp; lt; 6? &amp; lt; 6M0805 &amp; lt; 6M1206 &amp; lt; 6M1406 &amp; lt; 6M2012 &amp; lt; 6M2309 &amp; lt; 6M3216 &amp; lt; 6M3516 &amp; lt; 6M5923 &amp; lt; 6 ? &amp; lt; 6!? &amp; lt; 6 &quot; ? &amp; lt; 6#? &amp; lt; 6$? &amp; lt; 6% ? &amp; lt; 6 &amp; (? &amp; lt; 6'0? &amp; lt; 6(8? &amp; lt; 6)?? &amp; lt; 6*G? &amp; lt; 6+O? &amp; lt; 6,V? &amp; lt; 6-^? &amp; lt; 6.f? &amp; lt; 6/n? &amp; lt; 60v? &amp; lt; 61~? &amp; lt; 62? &amp; lt; 63? &amp; lt; 64? &amp; lt; 65? &amp; lt; 66?? &amp; lt; 67(R)? &amp; lt; 68?? &amp; lt; 69 3/4 ? &amp; lt; 6:AE? &amp; lt; 6;? &amp; lt; 6 &amp; lt; ?? &amp; lt; 6=? &amp; lt; 6 &amp; gt; ? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6@? &amp; lt; 6A?? &amp; lt; 6B0922V &amp; lt; 6C?? &amp; lt; 6D?? &amp; lt; -G$17C+??#??6EW?? &amp; lt; 6F^?? &amp; lt; 6Ge?? &amp; lt; 6Hl?? &amp; lt; 6Is?? &amp; lt; 6J{?? &amp; lt; 6K?? &amp; lt; 6L?? &amp; lt; 6MTT2D4 &amp; lt; 6N?? &amp; lt; 6OTT2D5 &amp; lt; 6PTT2D6 &amp; lt; 6Q?? &amp; lt; 6R??? &amp; lt; 6STT2D7 &amp; lt; 6T?? &amp; lt; 6U??? &amp; lt; 6V??? &amp; lt; 6WTT6D6 &amp; lt; 6X 3/4 ?? &amp; lt; 6YTT5D7 &amp; lt; 6Z??? &amp; lt; 6[TT5D9 &amp; lt; 6\??? &amp; lt; 6]ETR1 &amp; lt; 6^ETR2 &amp; lt; 6_ETR3 &amp; lt; 6`ETR4 &amp; lt; 6aETR5 &amp; lt; 6b?? &amp; lt; 6c??? &amp; lt; 6d??? &amp; lt; 6e?? &amp; lt; 6f?? &amp; lt; 6g??? &amp; lt; 6h? &amp; lt; 6i ? &amp; lt; 6j? &amp; lt; 6k? &amp; lt; 6l &quot; ? &amp; lt; 6m-? &amp; lt; 6n8? &amp; lt; 6oC? &amp; lt; 6pK? &amp; lt; 6qR? &amp; lt; 6rY? &amp; lt; 6s`? &amp; lt; 6tE2-4 &amp; lt; 6uE2-5 &amp; lt; 6vh? &amp; lt; 6wt? &amp; lt; 6x? &amp; lt; 6y? &amp; lt; 6z? &amp; lt; 6{? &amp; lt; 6|(C)? &amp; lt; 6}? &amp; lt; 6~ 1/4 ? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6(?? &amp; lt; 64?? &amp; lt; 6@?? &amp; lt; 6E5-13 &amp; lt; 6E5-4 &amp; lt; 6E5-5 &amp; lt; 6E5-6 &amp; lt; 6H?? &amp; lt; 6O?? &amp; lt; 6[?? &amp; lt; 6g?? &amp; lt; 6s?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6???? &amp; lt; 6?AE? &amp; lt; 6?
AE? &amp; lt; 6AE? &amp; lt; 6?%AE? &amp; lt; 6?1AE? &amp; lt; 6=AE? &amp; lt; 6IAE? &amp; lt; 6(C)UAE? &amp; lt; 6?aAE? &amp; lt; 6<<mAE? &amp; lt; 6?yAE? &amp; lt; 6AE? &amp; lt; 6(R)AE? &amp; lt; 6?AE? &amp; lt; 6(C)AE? &amp; lt; 6?uAE? &amp; lt; 6?AE? &amp; lt; 6?AE? &amp; lt; 6?AE? &amp; lt; 6u?AE? &amp; lt; 6?AE? &amp; lt; 6??AE? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6>>%? &amp; lt; 6 1/4 0? &amp; lt; 6 1/2 ;? &amp; lt; 6 3/4 F? &amp; lt; 6?A &amp; lt; 6?B &amp; lt; 6C &amp; lt; 6D &amp; lt; 6?E &amp; lt; 6F &amp; lt; 6?G &amp; lt; 6AEQ? &amp; lt; 6X? &amp; lt; -G$17C`?C-EU6?C0402 &amp; lt; 6C0504 &amp; lt; 6?C0603 &amp; lt; 6C0805 &amp; lt; 6?C1005 &amp; lt; 6C1206 &amp; lt; 6C1210 &amp; lt; 6?C1310 &amp; lt; 6?C1608 &amp; lt; 6?C1812 &amp; lt; 6?C1825 &amp; lt; 6C2012 &amp; lt; 6C3216 &amp; lt; 6?C3225 &amp; lt; 6C4532 &amp; lt; 6C4564 &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6 3/4 ? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6 ?? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6'?? &amp; lt; 6?3?? &amp; lt; 6ae??? &amp; lt; 6K?? &amp; lt; 6?W?? &amp; lt; 6c?? &amp; lt; 6?o?? &amp; lt; 6{?? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?<<?? &amp; lt; 6???? &amp; lt; 6???? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?'? &amp; lt; 63? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6K? &amp; lt; 6W? &amp; lt; 6?c? &amp; lt; 6?o? &amp; lt; 6{? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6? &amp; lt; 6<<? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6 ? &amp; lt; 6
? &amp; lt; 6 ? &amp; lt; 6 ?? &amp; lt; 6
?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6$?? &amp; lt; 6+?? &amp; lt; -G$1rcl?g?pR-EU &quot; ^???F??8cF?? &quot; ^8c? &quot; ???? &quot; ,pAE21_,k??:? &quot; &amp; gt; NAME1`,k????? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^8cF??8c? &quot; &quot; ^???F?????? &quot; ,9??1
?? CPOL,9??V-,8c+1_?,? &quot; &amp; gt; NAME &quot; ^x??F??;F?? &quot; ^;F??; &quot; ^x??x??F??1^.??? + &quot; ^x??;1`?,jL??? &quot; &amp; gt; VALUE &amp; ^??????~@????? 1/4 C-EU,8c1,9??V21_;? &quot; &amp; gt; NAME1`;rH??? &quot; &amp; gt; VALUE &amp; 0^????`Ox?? &amp; 0^??P???`O(??? &quot; ^(??? &quot; ^?????:rcl
q??u2??R0402+ae???
1+d?
2 &quot; 3n??? ? &quot; 3 @??n??@?? &amp; ?3\??????? &amp; ?3
?? 12?? &amp; gt; NAME12???? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE???9?? &quot; '9?9 &quot; ??? &quot; '9 &quot; ??vAE?? &quot; ??? &quot; 'vAE?? &quot; ??vAE???? &amp; #1???_?????
f???yJ??R06031F??? &quot; &amp; gt; NAME1F???? &amp; gt; VALUE+????|1+4!|2 &amp; 3? &quot; ??? 3/4 ? &amp; 3B?? &quot; ??? &quot; ???? &quot; 3 ?????????? &quot; 3??
????
 &quot; 'vAE??f &amp; 9f &amp; ? &quot; '9f &amp; 9???? &quot; '9???vAE?????? &quot; 'vAE?????vAE??f &amp; ? &amp; #1???_?????
^???b??R0805+????dL1+4!dL21 &amp; lt; ??' &amp; gt; NAME1 &amp; lt; ????? &amp; gt; VALUE &amp; 3????D)g &amp; 3T????????g &quot; 3??? &quot; 3???2??2?? &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'Mf &amp; M???? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &amp; #1???w????
Z??z??R0805W12??' &amp; gt; NAME12???<<?? &amp; gt; VALUE &amp; 3????D)g &amp; 3T????????g &quot; 3??? &quot; 3???2??2??+H???L1+$L2 &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'Mf &amp; M???? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &amp; #1???w????
q??u???R1005+ae???
1+d?
2 &quot; 3n??? ? &quot; 3 @??n??@?? &amp; 3\??????? &amp; 3
?? 12?? &amp; gt; NAME12???? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE???9?? &quot; '9?9 &quot; ??? &quot; '9 &quot; ??vAE?? &quot; ??? &quot; 'vAE?? &quot; ??vAE???? &amp; #1???H??? 
B?y????R1206+7@7#2+t???@7#1 &quot; 35%@???L??@??? &quot; 35%?L??? &amp; 3 3/4 ???????; &quot; &amp; 35%????A; &quot; 1n???, &amp; gt; NAME1n?? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; 'f??f &amp; `f &amp; ? &quot; '`f &amp; `???? &quot; '`???f?????? &quot; 'f?????f??f &amp; ? &amp; #H???? X
??y?????R1206W1????, &amp; gt; NAME1??? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; V??@ &quot; @ &amp; 3????????? &quot; &quot; &amp; 3? &quot; ???@ &quot; &quot; &quot; V?????? &quot; ????+r???(#p1+:(#p2 &quot; 'f??f &amp; `f &amp; ? &quot; '`f &amp; `???? &quot; '`???f?????? &quot; 'f?????f??f &amp; ? &amp; #H???? X
1?h???R1210+P??@ 1/4 41+6@ 1/4 421d??~@ &amp; gt; NAME1d??ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 3V??/(R)$/ &amp; 3?????????v2 &amp; 3#???Av2 &quot; 3V??b???(R)$b??? &quot; 'f??9`9? &quot; '`9`AE??? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9? &amp; #H????? '#
??y???R1210W1???; &amp; gt; NAME1???ܒ?? &amp; gt; VALUE &quot; V??/(R)$/ &amp; 3?????????v2 &amp; 3#???Av2 &quot; V??b???(R)$b??? &quot; 'f??9`9? &quot; '`9`AE??? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9?+r???(#(#1+:(#(#2 &amp; #H?????? A?h?:?R2010+???(# 1/4 41+?U(# 1/4 42 &quot; 3????0?@?0 &amp; 3Ğ??h???????3 &amp; 3~@h????a?3 &quot; 3???^???aeA^???1?<<??~@ &amp; gt; NAME1?<<??ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 'Vx??9?9? &quot; '?9?AE??? &quot; '?AE??Vx??AE??? &quot; 'Vx??AE??Vx??9? &quot; ???0(?0 &quot; ???^???'^??? ?u??R?R2010W &quot; ????0?@?0 &amp; 3Ğ??h???????3 &amp; 3~@h????a?3 &quot; ???^???aeA^???1???; &amp; gt; NAME1???ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 'Vx??9?9? &quot; '?9?AE??? &quot; '?AE??Vx??AE??? &quot; 'Vx??AE??Vx??9?+????'(#1+FZ'(#2
^???z?R2012+????dL1+4!dL21 &amp; lt; ??' &amp; gt; NAME1 &amp; lt; ????? &amp; gt; VALUE &amp; 3????D)g &amp; 3T????????g &quot; 3??? &quot; 3???2??2?? &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'Mf &amp; M???? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &amp; #?????o
Z???R2012W12??' &amp; gt; NAME12????? &amp; gt; VALUE &amp; 3????D)g &amp; 3T????????g &quot; 3??? &quot; 3???2??2??+H???L1+$L2 &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'Mf &amp; M???? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &amp; #?????o??^????R25121???jJ &amp; gt; NAME1????? &amp; gt; VALUE+??(# &amp; gt; 1+`m(# &amp; gt; 2 &quot; 3 1/4 ???9 &amp; gt; ]9 &amp; 3??z???/?? &amp; lt; &amp; 3F\z???y} &amp; lt; &quot; 3 1/4 ???vAE?? &amp; gt; ]vAE?? &quot; 'd??vM2vM? &quot; '2vM2???? &quot; '2???d?????? &quot; 'd?????d??vM? &amp; #w???????' &quot; vAE??9:9 &quot; vAE??vAE??:vAE??
?s????R2512W1ܒ??tE &amp; gt; NAME1ܒ????? &amp; gt; VALUE &quot; 1/4 ???9 &amp; gt; ]9 &amp; 3??z???/?? &amp; lt; &amp; 3F\z???y} &amp; lt; &quot; 1/4 ???vAE?? &amp; gt; ]vAE??+???')1+ q')2 &quot; 'd??vM2vM? &quot; '2vM2???? &quot; '2???d?????? &quot; 'd?????d??vM? &amp; #w???????'
B?y??R32161n???, &amp; gt; NAME1n?? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; 3V??@ &quot; @+P??@(#1+6@(#2 &amp; 3????????? &quot; &quot; &amp; 3? &quot; ???@ &quot; &quot; &quot; 3V?????? &quot; ???? &quot; 'f??f &amp; `f &amp; ? &quot; '`f &amp; `???? &quot; '`???f?????? &quot; 'f?????f??f &amp; ? &amp; #H???? X
??y???R3216W1x???, &amp; gt; NAME1x?? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; V??@ &quot; @ &amp; 3????????? &quot; &quot; &amp; 3? &quot; ???@ &quot; &quot; &quot; V?????? &quot; ????+r???(#p1+:(#p2 &quot; 'f??f &amp; `f &amp; ? &quot; '`f &amp; `???? &quot; '`???f?????? &quot; 'f?????f??f &amp; ? &amp; #H???? X
1?h?:??R3225+P??@ 1/4 41+6@ 1/4 421n??~@ &amp; gt; NAME1n??ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 3V??/(R)$/ &amp; 3?????????v2 &amp; 3#???Av2 &quot; 3V??b???(R)$b??? &quot; 'f??9`9? &quot; '`9`AE??? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9? &amp; #H?????? '
??y?R??R3225W1n??; &amp; gt; NAME1n??ae?? &amp; gt; VALUE &quot; V??/(R)$/ &amp; 3?????????v2 &amp; 3#???Av2 &quot; V??b???(R)$b??? &quot; 'f??9`9? &quot; '`9`AE??? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9?+r???(#(#1+:(#(#2 &amp; #H?????? '?h?z??R5025+???(# 1/4 41+?U(# 1/4 42 &quot; 3????0?@?0 &amp; 3Ğ??h???????3 &amp; 3~@h????a?3 &quot; 3???^???aeA^???1?<<??~@ &amp; gt; NAME1?<<??ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 'Vx??9?9? &quot; '?9?AE??? &quot; '?AE??Vx??AE??? &quot; 'Vx??AE??Vx??9? &amp; #w???????' &quot; ????0(#?0 &quot; ???^??? &quot; $^???
?u????R5025W &quot; ????0?@?0 &amp; 3Ğ??h???????3 &amp; 3~@h????a?3 &quot; ???^???aeA^???1???~@ &amp; gt; NAME1???ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 'Vx??9?9? &quot; '?9?AE??? &quot; '?AE??Vx??AE??? &quot; 'Vx??AE??Vx??9?+????'(#1+FZ'(#2 &amp; #w???????'??^?????R63321ܒ??jJ &amp; gt; NAME1ܒ???? &amp; gt; VALUE+??(# &amp; gt; 1+`m(# &amp; gt; 2 &quot; 3 1/4 ???9 &amp; gt; ]9 &amp; 3??z???/?? &amp; lt; &amp; 3F\z???y} &amp; lt; &quot; 3 1/4 ???vAE?? &amp; gt; ]vAE?? &quot; 'd??vM2vM? &quot; '2vM2???? &quot; '2???d?????? &quot; 'd?????d??vM? &amp; #w???????' &quot; vAE??9:9 &quot; vAE??vAE??:vAE??
?s?????R6332W1ae??tE &amp; gt; NAME1ae????? &amp; gt; VALUE &quot; 1/4 ???9 &amp; gt; ]9 &amp; 3??z???/?? &amp; lt; &amp; 3F\z???y} &amp; lt; &quot; 1/4 ???vAE?? &amp; gt; ]vAE??+???')1+ q')2 &quot; 'd??vM2vM? &quot; '2vM2???? &quot; '2???d?????? &quot; 'd?????d??vM? &amp; #w???????'
X?}???M08051P???' &amp; gt; NAME1P?????? &amp; gt; VALUE &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &quot; 'Mf &amp; M???? &quot; 3?8?? &quot; 3?2??8??2??+??d@1+%d@2 &amp; 3R??8??6???? &amp; 3?8??(R)(? &amp; #1???????o
??u??M12061d??1 &amp; gt; NAME1d????? &amp; gt; VALUE &quot; 'f??9`9? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9? &quot; '`9`AE??? &quot; 3?, 3/4 Z?? 3/4 &quot; 3?,B??Z??B??+P??@'1+6@'2 &amp; 3 1/2 ??H??X??# &amp; 3+H??zB# &amp; #H?????? A7?y??8?M14061????, &amp; gt; NAME1??? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; '???f &amp; &quot; tf &amp; ? &quot; ' &quot; t?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &quot; ' &quot; tf &amp; &quot; t???? &quot; 33h??? &quot; 33 &amp; lt; ??h??? &amp; lt; ??+ 1/2 ??X(#1+hBX(#2 &amp; 3???B??f?? 3/4 &amp; 32B??nH 3/4 &amp; #H???? X &quot; ?6??? &quot; ? &amp; lt; ??6??? &amp; lt; ??
X?}?W?M20121P???' &amp; gt; NAME1P?????? &amp; gt; VALUE &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &quot; 'Mf &amp; M???? &quot; 3?8?? &quot; 3?2??8??2??+??d@1+%d@2 &amp; 3R??8??6???? &amp; 3?8??(R)(? &amp; #1???????o?i?v?M23091ܒ??~@ &amp; gt; NAME1ܒ??ܒ?? &amp; gt; VALUE &quot; 'FQ??9?(R)9? &quot; '?(R)AE??FQ??AE??? &quot; 'FQ??AE??FQ??9? &quot; '?(R)9?(R)AE??? &quot; 3B^-???- &quot; 3B^\??? 3/4 ???\???+???L?21+ToL?22 &amp; 3???b??? 1/4 ???0 &amp; 3D]b???w0 &amp; #w???????' &quot; ~@- 3/4 ??- &quot; ~@\??????\???
??u??M32161d??1 &amp; gt; NAME1d????? &amp; gt; VALUE &quot; 'f??9`9? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9? &quot; '`9`AE??? &quot; 3?, 3/4 Z?? 3/4 &quot; 3?,B??Z??B??+P??@'1+6@'2 &amp; 3 1/2 ??H??X??# &amp; 3+H??zB# &amp; #H?????? A7?y???M35161????, &amp; gt; NAME1??? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; '???f &amp; &quot; tf &amp; ? &quot; ' &quot; t?????????? &quot; '?????????f &amp; ? &quot; ' &quot; tf &amp; &quot; t???? &quot; 33h??? &quot; 33 &amp; lt; ??h??? &amp; lt; ??+ 1/2 ??X(#1+hBX(#2 &amp; 3???B??f?? 3/4 &amp; 32B??nH 3/4 &amp; #_??????X &quot; ?6??? &quot; ? &amp; lt; ??6??? &amp; lt; ???i??M59231ܒ??~@ &amp; gt; NAME1ܒ??ܒ?? &amp; gt; VALUE &quot; 'FQ??9?(R)9? &quot; '?(R)AE??FQ??AE??? &quot; 'FQ??AE??FQ??9? &quot; '?(R)9?(R)AE??? &quot; 3B^-???- &quot; 3B^\??? 3/4 ???\???+???L?21+ToL?22 &amp; 3???b??? 1/4 ???0 &amp; 3D]b???w0 &amp; #w???????' &quot; ~@- 3/4 ??- &quot; ~@\??????\????}???0204/5*????1*8c?21???-Y0 &amp; gt; NAME1???????Y0 &amp; gt; VALUE &quot; 38c`O? &quot; 3?????? &quot; ???x??? &quot; y &quot; ???2??x??F??0z &quot; ;F??tE2??0{ &quot; ;? &quot; tEx &quot; 3???2????? &quot; x??? &quot; d??? &quot; &quot; Z??d??? &quot; &quot; x??F??d??F?? &quot; Z?? &amp; lt; ??d??F?? &quot; ?,1? &quot; &quot; ?,Z?? &quot; ?, &amp; lt; ??1F?? &quot; ?, &amp; lt; ??Z?? &amp; lt; ?? &quot; ;? &quot; 1? &quot; &quot; ;F??1F?? &quot; 3tE2??tE &amp; ?3???????? &amp; ?3tE??`O? ??}??0204/7*,k???1*Ԕ?21???2Y0 &amp; gt; NAME1??? &amp; ??Y0 &amp; gt; VALUE &quot; 3Ԕr? &quot; 3,k??ae??? &quot; ??????'y &quot; ??? &amp; lt; ?????P??? z &quot; LYP???8c &amp; lt; ?? { &quot; LY'8cx &quot; ??? &amp; lt; ????? &quot; ???'u??' &quot; ???? &quot; u??' &quot; ???P???u??P??? &quot; ???F??u??P??? &quot; tE? &quot; jJ' &quot; tE? &quot; ???? &quot; &quot; tEF??jJP??? &quot; tEF?????F?? &quot; LY'jJ' &quot; LYP???jJP??? &quot; 8c &amp; lt; ??8c &amp; ?8c??r? &amp; ?ae???????? K?}??D?0204V*d???1*1?21???-0 &amp; gt; NAME1???????0 &amp; gt; VALUE &quot; 3d??1? %3d??? &quot; ? &quot; %3d??? &quot; 
???? ??}?Jv?n?*9???1*pAE?21???;( &amp; gt; NAME1???2??( &amp; gt; VALUE &quot; 3pAE?? &quot; 39??@a??? &quot; ??? &quot; ae???,y &quot; ??F??ae??Z?? z &quot; rZ??|F?? { &quot; r?,|? &quot; x &quot; ??F????? &quot; &quot; ae???,????, &quot; 3/4 ???'????, &quot; ae??Z?????Z?? &quot; 3/4 ???P??????Z?? &quot; B^'8c?, &quot; B^' 3/4 ???' &quot; B^P???8cZ?? &quot; B^P??? 3/4 ???P??? &quot; r?,8c?, &quot; rZ??8cZ?? &quot; |F??|? &quot; &amp; |??? &amp; &amp; gt; b??????? ?}?|??*???1* ??21??6( &amp; gt; NAME1???6???( &amp; gt; VALUE &quot; 3 ?\?? &quot; 3??/??? &quot; ??? &quot; ae???,y &quot; ??F??ae??Z?? z &quot; rZ??|F?? { &quot; r?,|? &quot; x &quot; ??F????? &quot; &quot; ae???,????, &quot; 3/4 ???'????, &quot; ae??Z?????Z?? &quot; 3/4 ???P??????Z?? &quot; B^'8c?, &quot; B^' 3/4 ???' &quot; B^P???8cZ?? &quot; B^P??? 3/4 ???P??? &quot; r?,8c?, &quot; rZ??8cZ?? &quot; |F??|? &quot; &amp; |??? &amp; &amp; gt; b??????? &amp; ???^?? &amp; ?0????^R??? &quot; ??? &quot; ^R??@a??? S?}?????*X???1*)?21??6( &amp; gt; NAME1???6???( &amp; gt; VALUE &quot; 3)?? &quot; 3X?????? &quot; ??? &quot; ae???,y &quot; ??F??ae??Z?? z &quot; rZ??|F?? { &quot; r?,|? &quot; x &quot; ??F????? &quot; &quot; ae???,????, &quot; 3/4 ???'????, &quot; ae??Z?????Z?? &quot; 3/4 ???P??????Z?? &quot; B^'8c?, &quot; B^' 3/4 ???' &quot; B^P???8cZ?? &quot; B^P??? 3/4 ???P??? &quot; r?,8c?, &quot; rZ??8cZ?? &quot; |F??|? &quot; &amp; ?|??? &amp; ? &amp; gt; b??????? &amp; ? &amp; gt; ??? &amp; ?????? ??? &quot; &amp; gt; ?? &quot; ??@a??? K?}?????*d???1*1?21???'( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE%d??11 &quot; 3d?????? &quot; ??? ? &quot; 31? %3d??'' ?}?:??2??*????1*8c?21Z??? &quot; ( &amp; gt; NAME1Z???<<??( &amp; gt; VALUE%???11 &quot; 3???F??? &quot; &amp; lt; ??? &quot; 3? &quot; 8c? %3???''??}?b??0207/7*,k???1*Ԕ?21???6( &amp; gt; NAME1???,???( &amp; gt; VALUE &quot; 3,k??z??? &quot; ??? &quot; ae???,y &quot; ??F??ae??Z??0z &quot; rZ??|F??0{ &quot; r?,|? &quot; x &quot; 3??F????? &quot; &quot; ae???,????, &quot; 3/4 ???'????, &quot; ae??Z?????Z?? &quot; 3/4 ???P??????Z?? &quot; B^'8c?, &quot; B^' 3/4 ???' &quot; B^P???8cZ?? &quot; B^P??? 3/4 ???P??? &quot; r?,8c?, &quot; rZ??8cZ?? &quot; 3|F??|? &quot; &amp; 3z??????? &quot; 3?Ԕ? &amp; 3|???? ??}?J????*9???1*pAE?21J\??jJ( &amp; gt; NAME1??6???( &amp; gt; VALUE &quot; 3rH??9??? &quot; TW??1@a??;y &quot; TW??d??@a??x??0z &quot; ?x???d??0{ &quot; ?;?1x &quot; 3TW??d??TW??1 &quot; @a??;z??; &quot; ??6z??; &quot; @a??x??z??x?? &quot; ??n??z??x?? &quot; 6?; &quot; 6??6 &quot; n???x?? &quot; n????n?? &quot; ?;?; &quot; ?x???x?? &quot; 3?d???1 &amp; ?3lK????TW??? &quot; 3pAE?? &amp; ?3???? ?}?|?? 1/4 ??*???1* ??21J\??jJ( &amp; gt; NAME1??6???( &amp; gt; VALUE &quot; 3 ?pAE? &quot; 3??9??? &quot; TW??1@a??;y &quot; TW??d??@a??x?? z &quot; ?x???d?? { &quot; ?;?1x &quot; TW??d??TW??1 &quot; @a??;z??; &quot; ??6z??; &quot; @a??x??z??x?? &quot; ??n??z??x?? &quot; 6?; &quot; 6??6 &quot; n???x?? &quot; n????n?? &quot; ?;?; &quot; ?x???x?? &quot; ?d???1 &amp; ???h?? &amp; 5????TW??? K?}????0309V*d???1*1?21? '( &amp; gt; NAME1? (R)(C)??( &amp; gt; VALUE &quot; 31? &amp; 3? ??? %d??;; &quot; 32??d??? &amp; 32??????? &amp; ????? ? %3d???y??!????*??1* ?219??B^( &amp; gt; NAME1t??2??( &amp; gt; VALUE &quot; 3 ?R? &quot; 3??(R)*?? &quot; pAE???pAE~@ &quot; ?`OpAE~@x &quot; 9?????rH???? z &quot; ???pAE??? { &quot; 9??~@rH??`Oy &quot; ?`O?`O &quot; ?jJ?`O &quot; ?????? &quot; ?u????? &quot; 6f??jJ@a??`O &quot; 6f??jJ?jJ &quot; 6f??u??@a???? &quot; 6f??u???u?? &quot; 9??~@9????? &quot; rH??`O@a??`O &quot; rH????@a???? &amp; ?.?????9?? &amp; pAE???Z?O?y???T??L??*X??1*)219??B^( &amp; gt; NAME1t??2??( &amp; gt; VALUE &quot; pAE???pAE~@ &quot; ?`OpAE~@x &quot; 9?????rH???? z &quot; ???pAE??? { &quot; 9??~@rH??`Oy &quot; ?`O?`O &quot; ?jJ?`O &quot; ?????? &quot; ?u????? &quot; 6f??jJ@a??`O &quot; 6f??jJ?jJ &quot; 6f??u??@a???? &quot; 6f??u???u?? &quot; 9??~@9????? &quot; rH??`O@a??`O &quot; rH????@a???? &quot; 3X???? &quot; 3 ?) &amp; pAE??? &amp; ??????9?? ?y??}??0411V*???1*121(????,( &amp; gt; NAME1*?? 3/4 ???( &amp; gt; VALUE &quot; 31? %???`O`O &quot; 3|????? &amp; tAE??????%3???''K?u?u????*X???1*)?21???6d( &amp; gt; NAME1TW??.??( &amp; gt; VALUE &quot; 3)?? &quot; 3X?????? &quot; ???jJ???VTy &quot; ???u??????<<?? z &quot; 4?<<?? u?? { &quot; 4VT jJx &quot; ???u?????jJ &quot; ???VT &amp; gt; ??VT &quot; |C??`O &amp; gt; ??VT &quot; ????<<?? &amp; gt; ???<<?? &quot; |C???? &amp; gt; ???<<?? &quot; 1/4 `OzVT &quot; 1/4 `O|C??`O &quot; 1/4 ??z?<<?? &quot; 1/4 ??|C???? &quot; 4VTzVT &quot; 4?<<??z?<<?? &quot; u?? jJ &amp; ????? &amp; ?? ??????? ?u????0414V*????1*8c?21???-( &amp; gt; NAME1???????( &amp; gt; VALUE &quot; 38c6? &quot; 3???n???%???VTVT%3????,?, &amp; f?? ???2??u?? ????* 1/4 ???1*D[?21???( &amp; gt; NAME1???8??( &amp; gt; VALUE &quot; 3 1/4 ??(R)??? &quot; l???w &amp; ???w &quot; ???$m &amp; ???w &quot; l?????? &amp; ?????? &quot; ???ܒ?? &amp; ?????? &quot; $mw &quot; $m???$m &quot; ܒ????? &quot; ܒ?????ܒ?? &quot; 3ww &quot; 3?????? &quot; 1/2 ????? 1/2 ??P??? &quot; 3 1/2 ??' 1/2 ??P??? &quot; 1/2 ??' 1/2 ??.h &amp; 3??? ??? 3/4 ??? &quot; vB???vBP??? &quot; 3vB'vBP??? &quot; vB'vB.h &amp; 3xA ???`M? &quot; 3XQD[? &quot; 1/2 ??.hl???wy &quot; 3wvB.hx &quot; 1/2 ?????l?????? z &quot; 3???vB??? {?u?J? &amp; lt; ??4??*A???1*| 3/4 ?21 1/2 ???( &amp; gt; NAME1???.??( &amp; gt; VALUE &quot; 3*n??A??? &quot; 1/2 ????? 1/2 ??.h &quot; l???w &amp; ???w &quot; ???$m &amp; ???w &quot; l?????? &amp; ?????? &quot; ???ܒ?? &amp; ?????? &quot; $mw &quot; $m???$m &quot; ܒ????? &quot; ܒ?????ܒ?? &quot; 3ww &quot; 3?????? &quot; vB???vB.h &amp; &quot; r?? ??? 1/2 ??? &amp; vB ????? &quot; 3| 3/4 ֑? &quot; 1/2 ??.hl???wy &quot; 1/2 ?????l?????? z &quot; 3wvB.hx &quot; 3???vB??? { ?u?+g??0617V*????1*8c?217( &amp; gt; NAME1Ι??( &amp; gt; VALUE &quot; 3???d??? &quot; 318c?%???ww &amp; h??? ???3?%3????,?,?J?J
????*A???1*| 3/4 ?21 s??n( &amp; gt; NAME1???.??( &amp; gt; VALUE &quot; 3| 3/4 (R)?? &quot; 3A??RZ??? &quot; s??J\?? s???? &quot; ??? 1/4 ??? &quot; (R)??? 1/4 ??? &quot; ??hM?? 1/4 ??hM?? &quot; (R)??TW?? 1/4 ??hM?? &quot; XQ?D[? &quot; XQ?(R)??? &quot; XQTW??D[hM?? &quot; XQTW??(R)??TW?? &quot; ?}?D[? &quot; ?}hM??D[hM?? &quot; ?J\????? &amp; 3L]?? ??? s??? &quot; s??J\????hM?? z &quot; s???????y &quot; ?}hM???J\?? { &quot; ?}????x &amp; ? ???Ԓ? &amp; ,m?? ??? s??? &amp; 3? ????? ?u? ??P0613V*????1*8c?21???,( &amp; gt; NAME1?? 3/4 ???( &amp; gt; VALUE &quot; 38c6? &quot; 3???n???%???LYLY &amp; f?? ???3?%3????,?,K?u?u??????*X???1*)?21???,i( &amp; gt; NAME1TW??8??( &amp; gt; VALUE &quot; 3)? &quot; 3X?? &amp; ???? &quot; ???`O? ??LYy &quot; ?????? ????? z &quot; ????? { &quot; LY`Ox &quot; ? ??LY/??LY &quot; 4??VT/??LY &quot; ? ?????/????? &quot; 4???<<??/????? &quot; fVT\?LY &quot; fVT4??VT &quot; f?<<??\???? &quot; f?<<??4???<<?? &quot; LY\?LY &quot; ???\???? &amp; 3*?? ??????? &amp; 3 ???? &quot; 2???? &quot; 32?? &quot; `O &quot; ????????2?? &quot; 3??????2?? &quot; ??????`O?h?J%????*A???1*| 3/4 ?21??( &amp; gt; NAME1? ??.??( &amp; gt; VALUE &quot; 34i??A??? &quot; ???z?????? &quot; ??Ԕ:???Ԕ &quot; &amp; ????:???Ԕ &quot; ??,k??:???,k?? &quot; &amp; ???u??:???,k?? &quot; ?AEԔ &quot; ? &amp; ???? &quot; u??AE,k?? &quot; u?? &amp; ???u?? &quot; =ԔAEԔ &quot; =,k??AE,k?? &quot; bLz??bL? &quot; 3| 3/4 ?? &quot; ??????Ԕy &quot; ???z????,k?? z &quot; =ԔbL?x &quot; =,k??bLz?? {13????(0817 &amp; bL ???Ԓ? &amp; ,m?? ???????
??h?P??P0817V*9???1*1?21P???1( &amp; gt; NAME1P??????( &amp; gt; VALUE &quot; 3,k??9??? &quot; 31?%9??ԔԔ &amp; ,k?? ????%39??111??`O?00817}?u???{?? &quot; &amp; gt; ??;rH??tEy &quot; ?tEz;x &quot; ????zx?? { &quot; &amp; gt; ??x??rH????? z &quot; rH??tE?tE &quot; &amp; gt; ??; &amp; gt; ??x?? &quot; ????rH????? &quot; z;zx??*???1* ??2 &quot; 3 ?R?? &quot; 3??(R)*???1 &amp; gt; ??VT( &amp; gt; NAME1,k??2??( &amp; gt; VALUE &amp; z ???V? &amp; ?,?? ??? &amp; gt; ????n????(R)?? &quot; ???rr &quot; 0???8c0?????? &quot; ae?????ae?? &quot; ?8c????* 1/4 ??Q1*D[Q2 &quot; 3D[3?1??( &amp; gt; NAME1???2??( &amp; gt; VALUE &amp; ?(???.? &amp; b???(???0???? &quot; 3l??? 1/4 ??? &quot; 0?????????ae?? z &quot; r?8cx &quot; ae?????? { &quot; 0???8c???ry K?}?u??V526-0*d???1*1?2 &quot; ???'???1y &quot; LY18c'x &quot; LYd??8cP??? { &quot; ???P??????d?? z &quot; LY1???1 &quot; 8cP???8c' &quot; ???d??LYd?? &quot; ???'???P???1 3/4 ???~@( &amp; gt; NAME1 3/4 ???ܒ??( &amp; gt; VALUE`??}??+??? d1+(# d2 &quot; 3????x???'x???? &quot; 3'x???'? &quot; 3'????? &quot; 3????????x????1d??5% &amp; gt; NAME1d??/(C)?? &amp; gt; VALUE^??}k?[?+?? d1+% d2 &quot; 3????x???'x???? &quot; 3'x???'? &quot; 3'????? &quot; 3????????x????1d??5% &amp; gt; NAME1d??/(C)?? &amp; gt; VALUEB?}?????+h???@1+:@21d??5% &amp; gt; NAME1d??/(C)?? &amp; gt; VALUE &quot; 3 1/2 ?????hB???? &quot; 3hB???hBp? &quot; 3hBp 1/2 ??p? &quot; 3 1/2 ??p 1/2 ??????B?}???+h???p@1+:p@21d??5% &amp; gt; NAME1d??/(C)?? &amp; gt; VALUE &quot; 3 1/2 ?????hB???? &quot; 3hB???hBp? &quot; 3hBp 1/2 ??p? &quot; 3 1/2 ??p 1/2 ???????k??N? &amp; gt; ?+??@01+W@021/(C)?? &amp; gt; &amp; gt; NAME1/(C)????? &amp; gt; VALUE &quot; 3??????`m????? &quot; 3`m????`m'? &quot; 3`m'??'? &quot; 3??'????????k???+p???.01+e?.021??? &amp; gt; &amp; gt; NAME1?????? &amp; gt; VALUE &quot; 3??????`m????? &quot; 3`m????`m'? &quot; 3`m'??'? &quot; 3??'???????
?J????0922V*9???1*8c?21(???|A( &amp; gt; NAME1(??????( &amp; gt; VALUE &quot; 38c6? &quot; 39??,k???%9???? &amp; ,k?? ???3?%9??jJjJ1??8c?00922K?u?u???RDH/15*X???1*)?21???( &amp; gt; NAME1TW??.??( &amp; gt; VALUE &quot; 3X????? &quot; ???w4??w &quot; &amp; gt; ??$m4??w &quot; ??????4????? &quot; &amp; gt; ??ܒ??4????? &quot; z$mfw &quot; z$m &amp; gt; ??$m &quot; zܒ??f??? &quot; zܒ?? &amp; gt; ??ܒ?? &quot; wfw &quot; ???f??? &quot; ?????????P??? &quot; 3???'???P??? &quot; ???'???.h &amp; 3??? ?????? &quot; ???P??? &quot; 3'P??? &quot; '.h &amp; 3 ????? &quot; 3 )? &quot; ???.h???wy &quot; w.hx &quot; ???????????? z &quot; ?????? {13? 1/4 ??(RDHw?w?9??(??+d%%1+d%%21d??5% &amp; gt; NAME1d??/(C)?? &amp; gt; VALUE(d%3pp%4pp??u?U??CT32161x???, &amp; gt; NAME1x?? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; '???9 &quot; t9? &quot; ' &quot; tAE?????AE??? &quot; '???AE?????9? &quot; ' &quot; t9 &quot; tAE???+6'p++P??'p- &quot; 3~@*???~@ &quot; 3???*?????? &quot; 3;???;,? &quot; ;,
??,? &quot; 3
??,
?????? &quot; 
?????;???? &quot; 3X81? &quot; 3%????% ? &amp; #1???????o7?q??w??CT35281???tE &amp; gt; NAME1???ae?? &amp; gt; VALUE &quot; '???vM &quot; tvM? &quot; ' &quot; t?????????? &quot; '?????????vM? &quot; ' &quot; tvM &quot; t???? &quot; 3??6????? &quot; 3tEP???tE'+:'?*++h???'?*- &quot; ?????????? &quot; ???6??6? &quot; 3???P??????' &quot; 3???6?????? &quot; 3,3? &quot; 3'H??' ? &amp; #H?????? '?i????CT60321???`O &amp; gt; NAME1????? &amp; gt; VALUE &quot; 'FQ??vM?(R)vM? &quot; '?(R)???FQ?????? &quot; 'FQ?????FQ??vM? &quot; '?(R)vM?(R)???? &quot; 3r??r???? &quot; 3
xR??
x(R)) &quot; ~?????r???? &quot; ~????r??? &quot; 3??R????(R)) &quot; 3~????~??????+a?2?*++X???2?*- &quot; 3._? &quot; 3PFd??PF? &amp; #w???????'??Z??>>??CT73431??8c &amp; gt; NAME1??,k?? &amp; gt; VALUE &quot; ' 3/4 =???`B?`? &quot; 'B?? 3/4 =????? &quot; ' 3/4 =???? 3/4 =???`? &quot; 'B?`B??? &quot; 3P 3/4 UPB???? &quot; 3ܑZ??ܑ?, &quot; t??B???PB???? &quot; t?? 3/4 UP 3/4 U? &quot; 3$n??Z??$n???, &quot; 3t?? 3/4 Ut??B????+}?2?.++???2?.- &quot; 3Ox? &quot; 3c??cP? &amp; #w???????' &quot; P????PB???? &quot; t??????t??B???? &quot; P 3/4 UP?? &quot; t?? 3/4 Ut????K?}???????*d???A+*1?A-1u??8c( &amp; gt; NAME1w???( &amp; gt; VALUE &quot; `OLY???LY &quot; B^jJB^u?? &quot; ??????`O??? &quot; 3/4 ???;???LY &quot; ???|A???(R)( &quot; r??5???5 &quot; 3???2?? &quot; 32??2??`??? &quot; 32??`???
???`??? &quot; 3
???`???
???/ &quot; 3
???/2??/ &quot; 32??/2?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1 &quot; ?????? 3/4 ???x?? &quot; 3/4 ???; 3/4 ???x?? &quot; `OLYB^jJx &quot; `O???B^u?? {?}??5?-?*????+*8c?-1ae??$m( &amp; gt; NAME1?????(( &amp; gt; VALUE &quot; B^ae??B^ &quot; ?`O??? &quot; ae?? 3/4 ??? 3/4 ??? &quot; &quot; p??~@ae??B^ &quot; ???|A???(R)( &quot; r??5???5 &quot; x??2?? &quot; 2??2??`??? &quot; 2??`???
???`??? &quot; 
???`???
???/ &quot; 
???/2??/ &quot; 2??/2?? &quot; ; &amp; ? d??1 &quot; ae?? 3/4 ??? &quot; p????? &quot; &quot; p??~@ &quot; p????? &quot; B^?`Ox &quot; 3/4 ?????? {??m?N??*9??+*pAE-1/???( &amp; gt; NAME1,k??ae??( &amp; gt; VALUE &quot; 4?(R)*??? &quot; ?? &quot; (R)*?? &quot; p??4 &quot; p?? &quot; ? ??r(R)*??? &quot; TW??|ATW??(R)( &quot; :d??5nJ??5 &quot; &quot; p?? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?? &amp; lt; ??`??? &quot; &amp; lt; ??`?????`??? &quot; ??`?????/ &quot; ??/ &amp; lt; ??/ &quot; &amp; lt; ??/ &amp; lt; ?? &quot; ? &amp; ? d??1 &quot; (R)*?? &quot; p??? ??ae?? &quot; ? ??r? ??ae?? &quot; 4?x &quot; 4 &quot; p???? {?? ?NE???*9??+*pAE-19???( &amp; gt; NAME1,k??,k??( &amp; gt; VALUE &quot; 49?? &quot; 4??? &quot; 9??? ??4? ?? &quot; ? ??pAE9?? &quot; TW??|ATW??(R)( &quot; :d??5nJ??5 &quot; &quot; p?? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?? &amp; lt; ??`??? &quot; &amp; lt; ??`?????`??? &quot; ??`?????/ &quot; ??/ &amp; lt; ??/ &quot; &amp; lt; ??/ &amp; lt; ?? &quot; ? &amp; ? d??1 &quot; 9??? ??? ??9?? &quot; ? ??pAE? ??9?? &quot; 44x &quot; 4? ????? {K?}?g,?TT2D4*1?-*d???+1VT( &amp; gt; NAME1VTu??( &amp; gt; VALUE &quot; 3P???(??? &quot; 3(???(???F?? &quot; 3(???F?????F?? &quot; 3???F?????? &quot; &quot; 3???? &quot; (???? &quot; &quot; 3(???? &quot; (??? &quot; 3?' &amp; ?3J????$ &quot; 2??Z??Z??Z?? &quot; F??n??F??F?? &quot; 1/2 ?+YB+ &quot; 1/2 ?o?YBo?0 &quot; 3 1/2 ?+ 1/2 ?o?0 &quot; 3YBo?YB+0K?}?u>>i?TT2D4L*1?A-*d???A+1???6( &amp; gt; NAME1tE?( &amp; gt; VALUE1jJtEY0TT &quot; VT.VT~@ &quot; x??';' &quot; ?<<??~@x??' z &quot; ;'VT~@ { &amp; 3???F??' &amp; 3? &quot; ~@' &amp; 3? &quot;
???~@ &amp; 3???
???F?? &quot; d??8c2??8c &quot; 2??8c2??~@ &quot; 2??~@??~@ &quot; ??~@??? &quot; ???2??? &quot; 2???2??8c &quot; ? 8c8c &amp; &amp; gt; ? &quot; ????P???? &quot; n??Ԕn??w &quot; ?<<??.?<<??~@ &quot; ?<<??.VT.~K?}?v??TT2D5*1?-*d???+18c1( &amp; gt; NAME18c 3/4 ???( &amp; gt; VALUE%8c8c1 &amp; lt; ???<<??Y0TT &quot; 3P???(??? &quot; 3(???(???F?? &quot; 3(???F?????F?? &quot; 3???F?????? &quot; &quot; 3???? &quot; (???? &quot; &quot; 3(???? &quot; (??? &quot; 3?' &amp; ?3J????$ &quot; d??'d??tE &quot; F??6???6K?}???TT2D6*1?-*d???+1r;( &amp; gt; NAME1rܒ??( &amp; gt; VALUE%ww1? ???Y0TT &quot; 3P???(??? &quot; 3(???(???F?? &quot; 3(???F?????F?? &quot; 3???F?????? &quot; &quot; 3???? &quot; (???? &quot; &quot; 3(???? &quot; (??? &quot; 3?' &amp; P3J????$ &quot; ???;P???; &quot; n???,n??jJ7?}?u ??TT2D6L*1?A-*d???A+1z??6( &amp; gt; NAME1tE?( &amp; gt; VALUE1.h~@Y0TT &quot; w?w~@ &quot; ???????~@ &quot; 3/4 ???'B^' &quot; ???~@ 3/4 ???' z &quot; B^'w~@ { &amp; 3???F??' &amp; 3? &quot; ~@' &amp; 3? &quot;
???~@ &amp; 3???
???F?? &quot; ????w?~ &quot; Z??B^??B^ &quot; ??B^??; &quot; ??;; &quot; ; &quot; ?? &quot; ????B^ &quot; B^1B^ &amp; ?9?? &quot; ???$m???? &quot; ?<<??|n??|$?}?u]??TT2D7L*1?A-*d???A+16f??1( &amp; gt; NAME1jJ?( &amp; gt; VALUE1w~@(TT &quot; ???~@ &quot; ae??'r' &quot; u??~@ae??' z &quot; r'?~@ { &amp; 3???F??' &amp; 3? &quot; ~@' &amp; 3? &quot;
???~@ &amp; 3???
???F?? &quot; u???u??~@ &quot; u?????~ &quot; ??$m??? &quot; 3/4 ???|???| &quot; Z??B^(???B^ &quot; (???B^(???; &quot; (???;???; &quot; ???;??? &quot; ???(??? &quot; (???(???B^ &quot; ?B^'B^ &amp; 9?K?r???TT2D7*1?-*d???+1jJ( &amp; gt; NAME1???( &amp; gt; VALUE%??1???(TT &quot; 3P???(??? &quot; 3(???(???F?? &quot; 3(???F?????F?? &quot; 3???F?????? &quot; &quot; 3???? &quot; (???? &quot; &quot; 3(???? &quot; (??? &quot; 3?' &amp; 3J????$ &quot; ?????? &quot; ??????????6????TT5D10*8c?-*????+1??( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE1$m?,Y0TT%pAEpAE &quot; n??2?? &quot; 2??2??d?? &quot; 2??d??
???d?? &quot; 
???d??
???1 &quot; 
???12??1 &quot; 2??12?? &quot; 6 &amp; ?? d??1 &quot; 3/4 ???~@n??~@ &quot; u???,u??VT? &quot; ????TT5D11*8c?-*????+1?Ԕ( &amp; gt; NAME1 &quot; p??z??( &amp; gt; VALUE1|'Y0TT%HH &quot; n??2?? &quot; 2??2??d?? &quot; 2??d??
???d?? &quot; 
???d??
???1 &quot; 
???12??1 &quot; 2??12?? &quot; 6 &amp; ?? d??1 &quot; d??~@???~@ &quot; ???VT????,??}?[??S??*8c?A-*????A+1(R)*??1( &amp; gt; NAME1B^pAE( &amp; gt; VALUE1?~@(TT &quot; 9??9??~@ &quot; ^R??'?' &quot; 9??~@^R??' z &quot; ?'pAE~@ { &amp; ???F??' &amp; ? &quot; ~@' &amp; 3~@???8c &quot; 11 &quot; 3;1 &quot; d??d?? &quot; 3x??d?? &amp; 3????????? &quot; pAEpAE~@ &quot; ???????? &quot; ?<<???n??? &quot; d??r(???r &quot; (???r(???`O &quot; (???`O???`O &quot; ???`O???Ԕ &quot; ???Ԕ(???Ԕ &quot; (???Ԕ(???r &quot; ?r1r &amp; dM? &quot; 9??pAE~?}???TT5D6*8c?-*????+1r~@( &amp; gt; NAME1r???( &amp; gt; VALUE1??<<??Y0TT &quot; h?[$r? &quot; &quot; 3 &amp; qI?r? &quot; 0 &quot; 3ae?F?ڎ??% &quot; %???rF?0 &quot; x??(??? &quot; (???(???F?? &quot; (???F?????F?? &quot; ???F?????? &quot; &quot; ???? &quot; (???? &quot; &quot; (???? &quot; (??? &quot; ?; &amp; ?J????$ &quot; ???1P???1 &quot; n??~@n??? &quot; ?}???TT5D6L*8c?A-*????A+1z???,( &amp; gt; NAME1tE?( &amp; gt; VALUE1.h;(TT &quot; w?w~@ &quot; ???????~@ &quot; 3/4 ???'B^' &quot; ???~@ 3/4 ???' z &quot; B^'w~@ { &amp; ???F??' &amp; ? &quot; ~@' &quot; ????w?~ &amp; 3~@???8c &quot; 11 &quot; 3;1 &quot; d??d?? &quot; 3x??d?? &amp; 3????????? &quot; Z??8c(???8c &quot; (???8c(???~@ &quot; (???~@???~@ &quot; ???~@???? &quot; ????(???? &quot; (????(???8c &quot; ?8c'8c &amp; &amp; gt; &quot; u??ru??? &quot; ???x???r??TT5D7*8c?-*????+1`O( &amp; gt; NAME1|??( &amp; gt; VALUE%??1???Y0TT &quot; x??2?? &quot; 2??2??d?? &quot; 2??d??
???d?? &quot; 
???d??
???1 &quot; 
???12??1 &quot; 2??12?? &quot; ; &amp; ?? d??1 &quot; ???;d??; &quot; ???'???`O?}?P?TT5D7L*8c?A-*????A+16f???,( &amp; gt; NAME1tE?( &amp; gt; VALUE1|~@(TT &quot; u???u??~@ &quot; ae??'r' &quot; u??~@ae??' z &quot; r'?~@ { &amp; ???F??' &amp; ? &quot; ~@' &amp; 3~@???8c &quot; 11 &quot; 3;1 &quot; d??d?? &quot; 3x??d?? &amp; 3????????? &quot; ???~@ &quot; u?????~ &quot; ?<<????<<??r &quot; ?????? &quot; Z??.h(???.h &quot; (???.h(???tE &quot; (???tE???tE &quot; ???tE???? &quot; ????(???? &quot; (????(???.h &quot; ?.h'.h &amp; xC?J?z??TT5D9*8c?-*????+1Ԕw( &amp; gt; NAME1ae??ae??( &amp; gt; VALUE%??1VT'Y0TT &quot; x??2?? &quot; 2??2??d?? &quot; 2??d??
???d?? &quot; 
???d??
???1 &quot; 
???12??1 &quot; 2??12?? &quot; ; &amp; ?? d??1 &quot; ܒ??6,k??6 &quot; ??jJ??? &quot; ?}? &amp; gt; ??TT5D9L*8c?A-*????A+1 &amp; gt; ???,( &amp; gt; NAME1tE?( &amp; gt; VALUE1?tE(TT &quot; hM???hM??~@ &quot; 6f??'?' &quot; hM??~@6f??' z &quot; ?'?~@ { &amp; ???F??' &amp; ? &quot; ~@' &amp; 3~@???8c &quot; 11 &quot; 3;1 &quot; d??d?? &quot; 3x??d?? &amp; 3????????? &quot; ???~@ &quot; ???????| &quot; ?<<???n??? &quot; Z??$m???$m &quot; ???$m???jJ &quot; ???jJ???jJ &quot; ???jJ???? &quot; ???????? &quot; ???????$m &quot; $m6$m &amp; ?? nH?ڑ &quot; hM?????~K?P????ETR1*d???A+*1?A-1??$m( &amp; gt; NAME1??@a??( &amp; gt; VALUE &quot; VT8c??8c &quot; VT8cVT &quot; 3VTVT2?? &quot; VT2??VT??? &quot; ?????VT??? &quot; ??? &quot; ܒ??? &quot; &quot; ??? &quot; ??8c &quot; ܒ??? &quot; ܒ??F?? &quot; 3??F????? &quot; &quot; d??hKd??2 &quot; J????~??? &quot; 3???2?? &quot; 32??2??`??? &quot; 32??`???
???`??? &quot; 3
???`???
???/ &quot; 3
???/2??/ &quot; 32??/2?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1 &quot; ???????F?? &quot; ܒ??F????F???_??@??ETR2*????+*8c?-1??B^( &amp; gt; NAME1?? &quot; p??( &amp; gt; VALUE &quot; ???<<???? &amp; lt; ?? &quot; VT??VT &quot; ???<<???<<?? &quot; ??,k?? &quot; ????VT &quot; ,k??,k?? &amp; lt; ?? &quot; ,k?? &amp; lt; ???? &amp; lt; ?? &quot; 3?? &amp; lt; ???? &quot; n??2?? &quot; 2??2??`??? &quot; 2??`???
???`??? &quot; 
???`???
???/ &quot; 
???/2??/ &quot; 2??/2?? &quot; 6 &quot; d??? &quot; d?? &quot; x??P??? &amp; ? d??1 &quot; ?<<?? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &quot; VT?P?y??ETR3*????+*8c?-1??$m( &amp; gt; NAME1??@a??( &amp; gt; VALUE &quot; ??????? &amp; lt; ?? &quot; 8c??8c &quot; ???????? &quot; ??,k?? &quot; ????8c &quot; ,k??,k?? &amp; lt; ?? &quot; ,k?? &amp; lt; ???? &amp; lt; ?? &quot; 3?? &amp; lt; ???? &quot; n??2?? &quot; 2??2??`??? &quot; 2??`???
???`??? &quot; 
???`???
???/ &quot; 
???/2??/ &quot; 2??/2?? &quot; 6 &quot; d??? &quot; d?? &quot; x??P??? &amp; ? d??1 &quot; ??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &quot; 8c??h?J???ETR4*9???+*pAE?- &quot; &amp; lt; ??V?????V??? &quot; ??V??????* &quot; ???* &amp; lt; ???* &quot; &amp; lt; ???* &amp; lt; ??1????( &amp; gt; NAME1,k????( &amp; gt; VALUE &quot; ???,k?????x?? &quot; 4Ԕ???Ԕ &quot; ???,k??4,k?? &quot; ???;???; &quot; ???;???Ԕ &quot; ???;???x?? &quot; ???x?????x?? &quot; 3???x?????; &quot; ?? &quot; &quot; p?? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?? &amp; lt; ??V??? &amp; ? Z???, &quot; ???%???ae &quot; h?????? &quot; 4,k??4 &amp; lt; ?? &quot; 344 &amp; lt; ?? &quot; 44Ԕ?? ?JZ???ETR5*9???+*pAE?-1???? &quot; ( &amp; gt; NAME19??9??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ???ae?????v??? &quot; 4????? &quot; ???ae??4ae?? &quot; ???:???: &quot; ???:???? &quot; ???:???v??? &quot; ???v??????v??? &quot; 3???v??????: &quot; &quot; p??f?? &quot; f??f??; &quot; f??;2??; &quot; 2??;2??x?? &quot; 2??x??f??x?? &quot; f??x??f?? &quot; ? &amp; ??~??ae &amp; gt; &quot; u??2u??? &quot; ~??%??% &quot; 4ae??4F?? &quot; 34? &quot; 4F?? &quot; 4? &quot; 4?(?)??.? &amp; ?*???+*.h- &quot; tE8ctE6 &quot; tE6tE &quot; 3tEtE2?? &quot; tE2??tEn?? &quot; tEn??tE??? &quot; 3??????2?? &quot; ???.h???6 &quot; ???6??? &quot; ???2?????n?? &quot; ???n???????? &quot; ? &amp; lt; ??? &quot; &amp; lt; ??u??u?? &quot; tEn??VTP??? &quot; 3VTP???.h(??? &quot; 3.h?VT' &quot; VT'tE6 &quot; ???n???<<??P??? &quot; 3?????<<??' &quot; ?<<??'???6 &quot; 3?<<??P??????(??? &quot; 3.h?.h(???| &quot; 3???(???????}1????( &amp; gt; NAME1???9??( &amp; gt; VALUE &quot; Z??hKZ??2 &quot; @????tAE??? &quot; n??2?? &quot; 2??2??`??? &quot; 2??`?????`??? &quot; ??`?????/ &quot; ??/2??/ &quot; 2??/2?? &quot; 6 &amp; ? d??1 &quot; ?????? &amp; lt; ??u?? z &quot; u??tE??? { &quot; ?tE8cx &quot; ???8c &amp; lt; ???y(?$??W?O?*???+*.h- &quot; `O8c`O?, &quot; `O?,`O &quot; 3`O`O &amp; lt; ?? &quot; `O &amp; lt; ??`OZ?? &quot; `OZ??`O??? &quot; 3???? &amp; lt; ?? &quot; ??8c???, &quot; ???,?? &quot; ?? &amp; lt; ????d?? &quot; ??d??????? &quot; '?P???? &quot; P???u??'u?? &quot; `OZ??VTP??? &quot; 3VTP???.h(??? &quot; 3.h?VT' &quot; VT'`O?, &quot; ??d???<<??P??? &quot; 3?????<<??' &quot; ?<<??'???, &quot; 3?<<??P??????(??? &quot; 3.h?.h(???| &quot; 3???(???????}1???( &amp; gt; NAME1??4??( &amp; gt; VALUE &quot; Z??hKZ??2 &quot; @????tAE??? &quot; n??2?? &quot; 2??2??`??? &quot; 2??`?????`??? &quot; ??`?????/ &quot; ??/2??/ &quot; 2??/2?? &quot; 6 &amp; ? d??1 &quot; '?`O8cx &quot; 'u??`O??? { &quot; ??8cP????y &quot; ?????P???u?? z?^????x?*???+*.h- &quot; 8cw8c?, &quot; 8cZ??8c??? &quot; ;?x??? &quot; x??@a??;@a?? &quot; 38cZ??.h2?? &quot; 3.h8c?, &quot; ???Z???????? &quot; 3???????, &quot; ???w????, &quot; 3???Z?????2??1 3/4 ????( &amp; gt; NAME1?<<????( &amp; gt; VALUE &quot; d??-d?? &quot; J??? 1/4 !~?? 1/4 ! &quot; n??2?? &quot; 2??2??`??? &quot; 2??`?????`??? &quot; ??`?????/ &quot; ??/2??/ &quot; 2??/2?? &quot; 6 &amp; ? d??1 &quot; 3??????2?? } &quot; 3.h2??.h | &quot; ;?8cwx &quot; ???wx???y &quot; ??????x??@a?? z &quot; ;@a??8c??? {?^???(C)???*???+*.h- &quot; www?, &quot; wZ??w??? &quot; `O???? &quot; ??@a??`O@a?? &quot; 3wZ??w?, &quot; ???Z???????? &quot; ???w????, &quot; 3???Z??????,1ae???( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; d??-d?? &quot; J??? 1/4 !~?? 1/4 ! &quot; n??2?? &quot; 2??2??`??? &quot; 2??`?????`??? &quot; ??`?????/ &quot; ??/2??/ &quot; 2??/2?? &quot; 6 &amp; ? d??1 &quot; `O@a??w??? { &quot; ???w???y &quot; ????????@a?? z &quot; `O?wwx?}?l????*8c?-*????+1LY'( &amp; gt; NAME1LY???( &amp; gt; VALUE1F??u??Y0TT &quot; n??(??? &quot; (???(???2?? &quot; (???2?????2?? &quot; ???2????? &quot; ???(??? &quot; (???(??? &quot; ?6 &quot; Z??Z??? &quot; &quot; F??n?? &quot; ??2?? &quot; ?? &quot; ?2???2?? &quot; ?2??? &quot; ?? &quot; ae (???ae ? &quot; 8u?4???J4??0 &quot; 8u??0?J?0 &quot; 38u??08u?4??0 &quot; 3?J4???J?00?}?v??*8c?-*????+ &quot; <<?x45Tx4 &quot; <<??5T?0 &quot; 3<<?x4<<??0 &quot; 35T?5Tx4018c1( &amp; gt; NAME18c???( &amp; gt; VALUE1F???<<??Y0TT &quot; n??(??? &quot; (???(???F?? &quot; (???F?????F?? &quot; ???F?????? &quot; &quot; ???? &quot; (???? &quot; &quot; (???? &quot; (??? &quot; ?6 &quot; Z??Z???, &quot; F??? &quot; n??? &quot; &quot; ?? &quot; ?F?? &quot; ?? &quot; ?? &quot; &quot; ?F???F?? &quot; ?F??? &quot; ??? &quot; &quot; ae &amp; lt; ??ae ?n??`?X?*8c?-*????+1|B^( &amp; gt; NAME1|??( &amp; gt; VALUE1 3/4 ???Y0TT &quot; n??(??? &quot; (???(???F?? &quot; (???F?????F?? &quot; ???F?????? &quot; &quot; ???? &quot; (???? &quot; &quot; (???? &quot; (??? &quot; ?6 &quot; n???n??' &quot; Z????? &quot; ?? &quot; ?F?? &quot; ?? &quot; ?? &quot; &quot; ?F???F?? &quot; ?F??? &quot; ??? &quot; &quot; ae &amp; lt; ??ae &quot; +|?A??A?0 &quot; +|??+??+ &quot; 3+|??++|?A?0 &quot; 3?A???+0?}???*8c?-*????+1rjJ( &amp; gt; NAME1rae??( &amp; gt; VALUE1???Y0TT &quot; n??(??? &quot; (???(???F?? &quot; (???F?????F?? &quot; ???F?????? &quot; &quot; ???? &quot; (???? &quot; &quot; (???? &quot; (??? &quot; ?6 &quot; d??d???, &quot; P???? &quot; x??? &quot; &quot; ?? &quot; ?F?? &quot; ?? &quot; ?? &quot; &quot; ?F???F?? &quot; ?F??? &quot; ??? &quot; &quot; ae &amp; lt; ??ae &quot; ?5p5 &quot; ???p??0 &quot; 3?5???0 &quot; 3p??p50?T?z??ae?*8c?-*????+1Ԕ.h( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE1`O'Y0TT &quot; n??(??? &quot; (???(???F?? &quot; (???F?????F?? &quot; ???F?????? &quot; &quot; ???? &quot; (???? &quot; &quot; (???? &quot; (??? &quot; ?6 &quot; d??d???, &quot; P???? &quot; x??? &quot; &quot; ?? &quot; ?F?? &quot; ?? &quot; ?? &quot; &quot; ?F???F?? &quot; ?F??? &quot; ??? &quot; &quot; ae &amp; lt; ??ae %??^??g-??E1,8-41VT( &amp; gt; NAME1VT???( &amp; gt; VALUE*? &quot;
?-*F??
?+ &quot; 3x?? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??P??? &quot; 3 &amp; lt; ??P?????P??? &quot; 3??P?????' &quot; 3??' &amp; lt; ??' &quot; 3 &amp; lt; ??' &amp; lt; ?? &quot; 3; &amp; 3? P???' &quot; P???6(???6 &quot; &amp; lt; ???, &amp; lt; ??~@%`O`O &amp; lt; S?M?i??E15-5*X???+*+*)?+*- &quot; @a???? &quot; ????d?? &quot; ??d?????d?? &quot; ???d?????1 &quot; ???1??1 &quot; ??1?? &quot; u??f1(R)*??$m( &amp; gt; NAME1(R)*??F^??( &amp; gt; VALUE &quot; ,k???,,k?? &quot; @a??? &quot; u??? &quot; &quot; ????? ??LY &quot; J\??8cR?8c &quot; &amp; gt; LYR?8c &amp; ???d?????1 &quot; ^R??LYJ\??8c &quot; (R)*??8c ??LY &quot; 9??8c|C??LY &quot; (R)*??B^9??B^ &quot; (R)*??8c9??8c &quot; ??LY|C??LY &quot; |C??LY|C??`O &quot; ^R??LY^R??`O &quot; J\??B^R?B^ &quot; ^R??LY &amp; gt; LY &quot; |C??`O^R??`O &quot; |C??LY^R??LY &quot; J\?????R???? &quot; |C??`O|C???<<?? &quot; |C???<<??|C???? &quot; ^R??`O^R???<<?? &quot; ^R???<<??^R???? &quot; |C?????^R????? &quot; |C???<<??^R???<<?? &quot; &amp; gt; LY &amp; gt; ??? &quot; &amp; gt; ???H 3/4 ??? &quot; ?????%?? 3/4 ??? &quot; %?? 3/4 ???(R)*????? &quot; 9????? &amp; gt; ?? 3/4 ??? &quot; &amp; gt; ?? 3/4 ???|C????? &quot; (R)*?????9????? &quot; %?? 3/4 ??? &amp; gt; ?? 3/4 ??? &quot; ^R?????TW?? 3/4 ??? &quot; TW?? 3/4 ???J\????? &quot; TW?? 3/4 ???H 3/4 ??? &quot; H 3/4 ???R???? &quot; R?Ğ??J\??Ğ?? &quot; J\??Ğ??J\????? &quot; 9??Ğ??(R)*??Ğ?? &quot; (R)*??Ğ??(R)*????? &quot; ^R????|C???? &quot; ^R????^R????? &quot; |C????|C????? &quot; rH??VThM??VT &quot; 3)? &quot; 3X?????? &amp; ????? ??? &amp; &amp; gt; ??? &amp; lt; S?}???E15-6*X???+*+*)?+*- &quot; @a???? &quot; ????d?? &quot; ??d?????d?? &quot; ???d?????1 &quot; ???1??1 &quot; ??1?? &quot; u??f1(R)*??? &amp; gt; NAME12?????( &amp; gt; VALUE &quot; ,k???,,k?? &quot; @a??? &quot; u??? &quot; &quot; ??ae?? ??r &quot; J\??|R?| &quot; &amp; gt; rR?| &amp; ???d?????1 &quot; ^R??rJ\??| &quot; (R)*??| ??r &quot; 9??||C??r &quot; (R)*??w9??w &quot; (R)*??|9??| &quot; ??r|C??r &quot; |C??r|C??.h &quot; ^R??r^R??.h &quot; J\??wR?w &quot; ^R??r &amp; gt; r &quot; |C??.h^R??.h &quot; |C??r^R??r &quot; J\????R??? &quot; |C??.h|C??ܒ?? &quot; |C??ܒ??|C???? &quot; ^R??.h^R??ܒ?? &quot; ^R??ܒ??^R???? &quot; |C??ae??^R??ae?? &quot; |C??ܒ??^R??ܒ?? &quot; &amp; gt; r &amp; gt; ae?? &quot; &amp; gt; ae??H??? &quot; ??ae??%????? &quot; %?????(R)*???? &quot; 9???? &amp; gt; ????? &quot; &amp; gt; ?????|C??ae?? &quot; (R)*????9???? &quot; %????? &amp; gt; ????? &quot; ^R??ae??TW????? &quot; TW?????J\???? &quot; TW?????H??? &quot; H???R??? &quot; R???J\???? &quot; J\????J\???? &quot; 9????(R)*???? &quot; (R)*????(R)*???? &quot; ^R????|C???? &quot; ^R????^R??ae?? &quot; |C????|C??ae?? &quot; rH??$mhM??$m &quot; 3)? &quot; 3X?????? &amp; ????? ??? &amp; &amp; gt; ??? &amp; lt; S?J?????E15-9*X???+*+*)?+*- &quot; ^R??u?? &quot; u??u??d?? &quot; u??d?????d?? &quot; ???d?????1 &quot; ???1u??1 &quot; u??1u?? &quot; ???H1??? 1/4 ( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE &quot; J\???,J\?? &quot; ^R??? &quot; 6f??? &quot; &quot; ???TW?????? &quot; hM???4? &quot; ?4? &amp; ???d???<<??1 &quot; |C???hM??? &quot; ???????? &quot; (R)*???4??? &quot; ????(R)*??? &quot; ????(R)*??? &quot; ????4??? &quot; 4???4??? &quot; |C???|C??? &quot; hM???4? &quot; |C??? ? &quot; 4???|C??? &quot; 4???|C??? &quot; hM??hM??4hM?? &quot; 4???4??J\?? &quot; 4??J\??4??PY?? &quot; |C???|C??J\?? &quot; |C??J\??|C??PY?? &quot; 4??TW??|C??TW?? &quot; 4??J\??|C??J\?? &quot; ? TW?? &quot; TW??*^R?? &quot; ???TW????^R?? &quot; ??^R?????hM?? &quot; (R)*??hM??/??^R?? &quot; /??^R??4??TW?? &quot; ???hM??(R)*??hM?? &quot; ??^R??/??^R?? &quot; |C??TW??rH??^R?? &quot; rH??^R??hM??hM?? &quot; rH??^R??*^R?? &quot; *^R??4hM?? &quot; 4dO??hM??dO?? &quot; hM??dO??hM??hM?? &quot; (R)*??dO?????dO?? &quot; ???dO?????hM?? &quot; |C??PY??4??PY?? &quot; |C??PY??|C??TW?? &quot; 4??PY??4??TW?? &quot; 9???? &amp; gt; ???? &quot; 3)? &quot; 3X?????? &amp; ??? &amp; ????????? 
K?}?0+?#?1'( &amp; gt; NAME1???( &amp; gt; VALUE*d???A+*1?A- &quot; 
???? &quot; ܒ????? &quot; ????????? &quot; 31d??? &quot; ?d??ae?0 &quot; 3?d??ae?K?}?qh?E2,5-51B^1( &amp; gt; NAME1B^ 3/4 ???( &amp; gt; VALUE*1?A-*d???A+ &quot; ???1n??1 &quot; n??'n??1 &quot; n??1Z??1 &quot; n??1n??; &quot; 3??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??d?? &quot; 3 &amp; lt; ??d????d?? &quot; 3??d????1 &quot; 3??1 &amp; lt; ??1 &quot; 3 &amp; lt; ??1 &amp; lt; ?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1%8c8cK?}?{??E2,5-61.h;( &amp; gt; NAME1.h???( &amp; gt; VALUE*1?A-*d???A+%$m$m &quot; ??1???1 &quot; ???? &quot; ???1 &quot; ???1d??1 &quot; ???1???~@ &quot; 3??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??d?? &quot; 3 &amp; lt; ??d????d?? &quot; 3??d????1 &quot; 3??1 &amp; lt; ??1 &quot; 3 &amp; lt; ??1 &amp; lt; ?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1K?s??E2,5-71w`O( &amp; gt; NAME1w??( &amp; gt; VALUE*1?A-*d???A+%?? &quot; ?????? &quot; ????????? &quot; 3??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??d?? &quot; 3 &amp; lt; ??d????d?? &quot; 3??d????1 &quot; 3??1 &amp; lt; ??1 &quot; 3 &amp; lt; ??1 &amp; lt; ?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1
K?}?+??E2,5RE1?,( &amp; gt; NAME1???( &amp; gt; VALUE*d???+*1?- &quot; 
???? &quot; ܒ????? &quot; ????????? &quot; 31d??? &quot; ? d?,? ?Z?0 &quot; 3? dZ?? ??,0U?}?g]??E2-41VT? &quot; ( &amp; gt; NAME1VT?<<??( &amp; gt; VALUE*'?-*P????+ &quot; 3x?? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??P??? &quot; 3 &amp; lt; ??P?????P??? &quot; 3??P?????' &quot; 3??' &amp; lt; ??' &quot; 3 &amp; lt; ??' &amp; lt; ?? &quot; 3;%VTVT &amp; 3? P???' &quot; &amp; lt; ??;??; &quot; (???1(???tE &quot; ;? &quot; ;U?}?v??E2-518c'( &amp; gt; NAME18c?<<??( &amp; gt; VALUE*'?-*P????+ &quot; 3x?? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??P??? &quot; 3 &amp; lt; ??P?????P??? &quot; 3??P?????' &quot; 3??' &amp; lt; ??' &quot; 3 &amp; lt; ??' &amp; lt; ?? &quot; 3; &amp; 3? P???' &quot; d??tE &amp; lt; ??tE &quot; P???;P???`O%8c8c;?6?J-??E22-10*A???=+*| 3/4 ?=- &quot; ??pAEbLpAE &quot; 1/4 ??? 1/4 ??rH?? &quot; 1/4 ??????pAE &quot; ???pAEv??pAE &quot; X???v??pAE &quot; X??????? &quot; ??pAE???? &quot; X???X??? &quot; ???????? &quot; 1/4 ???X??? &quot; X??????? &quot; ????D[? &quot; ??zbLz &quot; ??? 1/4 XQ 1/4 &quot; ???zv??z &quot; (R)?? 1/4 l??? 1/4 &quot; N??????? &quot; N??????? &quot; 1/4 ??rH???(C)??|C?? &quot; ???9??v??9?? &quot; X??rH??b???|C?? &quot; X??rH??X??^R?? &quot; X??rH?????rH?? &quot; ??9?????|C?? &quot; ??9??bL9?? &quot; ???????^R?? &quot; ?(C)??|C??b???|C?? &quot; ?(C)??|C?????9?? &quot; b???|C??v??9?? &quot; ???|C??NV|C?? &quot; ???|C?????rH?? &quot; ??? &amp; gt; ??v?? &amp; gt; ?? &quot; N???hM????hM?? &quot; ?? &amp; gt; ??bL &amp; gt; ?? &quot; X??^R?????^R?? &quot; X??^R??X??? &quot; ???^R?????rH?? &quot; bL9??NV|C?? &quot; NV|C??D[rH?? &quot; bLpAED[? &quot; D[?D[rH??1???\?? &quot; ( &amp; gt; NAME1ړ??????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; @a??x??u??; &quot; 9??x??hM??x?? &quot; hM??x??hM??; &quot; hM??;9??; &quot; ???1???? &quot; ? ??? &quot; (R)*??? &quot; &quot; 9??;9?? &quot; 9??9??x?? &quot; &quot; p??lG &quot; ? ??9?? &quot; 3| 3/4 ?} &quot; 3A???? &amp; ????? 1/4 ?? &amp; D[????};??J??E22-6*A???=+*| 3/4 ?=- &quot; ??|bL| &quot; 1/4 ??$m 1/4 ??ܒ?? &quot; 1/4 ??$m???| &quot; ???|v??| &quot; X??$mv??| &quot; X??$m???$m &quot; ??|???$m &quot; X??$mX??B^ &quot; ???$m???B^ &quot; 1/4 ??$mX??$m &quot; X??B^???B^ &quot; ???$mD[$m &quot; ??wbLw &quot; ???rXQr &quot; ???wv??w &quot; (R)??rl???r &quot; N???.h??.h &quot; N???8c??8c &quot; 1/4 ??ܒ???(C)??ae?? &quot; ?????v???? &quot; X??ܒ??b???ae?? &quot; X??ܒ??X????? &quot; X??ܒ?????ܒ?? &quot; ???????ae?? &quot; ????bL?? &quot; ???B^?????? &quot; ?(C)??ae??b???ae?? &quot; ?(C)??ae??????? &quot; b???ae??v???? &quot; ???ae??NVae?? &quot; ???ae?????ܒ?? &quot; ??????v????? &quot; N??????????? &quot; ?????bL??? &quot; X??????????? &quot; X?????X??B^ &quot; ?????????ܒ?? &quot; bL??NVae?? &quot; NVae??D[ܒ?? &quot; bL|D[$m &quot; D[$mD[ܒ??1????? &quot; ( &amp; gt; NAME1??1??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; @a??x??u??; &quot; 9??x??hM??x?? &quot; hM??x??hM??; &quot; hM??;9??; &quot; ???1???? &quot; ? ??? &quot; (R)*??? &quot; &quot; 9??;9?? &quot; 9??9??x?? &quot; &quot; p??lG &quot; ? ??9?? &quot; 3| 3/4 ?} &quot; 3A???? &amp; ????? 1/4 ?? &amp; D[????};?O?JQ?E22-9*A???=+*| 3/4 ?=- &quot; ???bL? &quot; 1/4 ??? 1/4 ??@a?? &quot; 1/4 ??????? &quot; ????v??? &quot; X???v??? &quot; X??????? &quot; ??????? &quot; X???X??? &quot; ???????? &quot; 1/4 ???X??? &quot; X??????? &quot; ????D[? &quot; ???bL? &quot; ?????XQ?? &quot; ????v??? &quot; (R)????l????? &quot; N??????? &quot; N???Ԕ??Ԕ &quot; 1/4 ??@a???(C)??J\?? &quot; ???^R??v??^R?? &quot; X??@a??b???J\?? &quot; X??@a??X??,k?? &quot; X??@a?????@a?? &quot; ??^R?????J\?? &quot; ??^R??bL^R?? &quot; ???????,k?? &quot; ?(C)??J\??b???J\?? &quot; ?(C)??J\?????^R?? &quot; b???J\??v??^R?? &quot; ???J\??NVJ\?? &quot; ???J\?????@a?? &quot; ???TW??v??TW?? &quot; N???6f????6f?? &quot; ??TW??bLTW?? &quot; X??,k?????,k?? &quot; X??,k??X??? &quot; ???,k?????@a?? &quot; bL^R??NVJ\?? &quot; NVJ\??D[@a?? &quot; bL?D[? &quot; D[?D[@a??1??? 1/4 ? &quot; ( &amp; gt; NAME1ړ??????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; @a??x??u??; &quot; 9??x??hM??x?? &quot; hM??x??hM??; &quot; hM??;9??; &quot; ???1???? &quot; ? ??? &quot; (R)*??? &quot; &quot; 9??;9?? &quot; 9??9??x?? &quot; &quot; p??lG &quot; ? ??9?? &quot; 3| 3/4 ?} &quot; 3A???? &amp; ????? 1/4 ?? &amp; D[????}6?6????1??( &amp; gt; NAME1?????(; &amp; gt; VALUE*tE?A-*????A+ &quot; z???,????, &quot; ??????; &quot; 3??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??d?? &quot; 3 &amp; lt; ??d????d?? &quot; 3??d????1 &quot; 3??1 &amp; lt; ??1 &quot; 3 &amp; lt; ??1 &amp; lt; ?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1%pAEpAE &amp; lt; 6?-?E25-10*???=+*?=-1 }??\?? &quot; ( &amp; gt; NAME1 &amp; gt; b??Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; s?? 1/4 }??pAE &quot; }??pAEAE??pAE &quot; AE??pAE?(C)?? 1/4 &quot; b???pAEpAE &quot; }??9??AE??9?? &quot; b???9??9?? &quot; s?? 1/4 s??|C?? &quot; pAE? 1/4 &quot; 9??? &amp; gt; ?? &quot; ?|C??? 1/4 &quot; b???pAEv?? 1/4 &quot; ?(C)?? 1/4 ?(C)??? &quot; v?? 1/4 v??? &quot; v?? 1/4 ? 1/4 &quot; s?? 1/4 ?(C)?? 1/4 &quot; v?? 1/4 ?(C)?? 1/4 &quot; ?(C)???v??? &quot; b???zz &quot; }??zAE??z &quot; ?(C)??|C???(C)??xE?? &quot; v??|C??v??xE?? &quot; ?(C)??rH???(C)??? &quot; v??rH??v??? &quot; v??|C???(C)??|C?? &quot; ?(C)??rH??v??rH?? &amp; /??x??|C??; &quot; ??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;??; &quot; 0???10???? &quot; N???? &quot; ???? &quot; &quot; ??;?? &quot; ????x?? &quot; &amp; gt; ??y &quot; N????? &quot; s??|C??x?? &amp; gt; ?? &quot; x?? &amp; gt; ?? }??9?? &quot; AE??9?? 1/4 ?? &amp; gt; ?? &quot; 1/4 ?? &amp; gt; ???(C)??|C?? &quot; x?? &amp; gt; ?? 1/4 ?? &amp; gt; ?? &quot; }??;??AE??;?? &quot; AE??;??AE??9?? &quot; ?(C)??xE??v??xE?? &quot; ?(C)??xE???(C)??rH?? &quot; v??xE??v??rH?? &quot; b???9??l??? &amp; gt; ?? &quot; l??? &amp; gt; ??v??|C?? &quot; b???9??b???;?? &quot; b???;??;?? &quot; l??? &amp; gt; ??? &amp; gt; ?? &quot; ? &amp; gt; ???|C?? &quot; (R)?????? &quot; 3?? &quot; 3???fP?? &amp; fP????? s?? &amp; ????? &amp; lt; O??E25-9*???=+*?=-1?? 1/4 ? &quot; ( &amp; gt; NAME1 &amp; gt; b??Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; s???? }??? &quot; }???AE??? &quot; AE????(C)???? &quot; b????? &quot; }??^R??AE??^R?? &quot; b???^R??^R?? &quot; s???? s??J\?? &quot; ???? &quot; ^R???TW?? &quot; ?J\????? &quot; b????v???? &quot; ?(C)?????(C)??? &quot; v????v??? &quot; v??????? &quot; s?????(C)???? &quot; v?????(C)???? &quot; ?(C)???v??? &quot; b????? &quot; }???AE??? &quot; ?(C)??J\???(C)??F^?? &quot; v??J\??v??F^?? &quot; ?(C)??@a???(C)??? &quot; v??@a??v??? &quot; v??J\???(C)??J\?? &quot; ?(C)??@a??v??@a?? &amp; /??x??|C??; &quot; ??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;??; &quot; 0???10???? &quot; N???? &quot; ???? &quot; &quot; ??;?? &quot; ????x?? &quot; &amp; gt; ??y &quot; N????? &quot; s??J\??x??TW?? &quot; x??TW?? }??^R?? &quot; AE??^R?? 1/4 ??TW?? &quot; 1/4 ??TW???(C)??J\?? &quot; x??TW?? 1/4 ??TW?? &quot; }??ZT??AE??ZT?? &quot; AE??ZT??AE??^R?? &quot; ?(C)??F^??v??F^?? &quot; ?(C)??F^???(C)??@a?? &quot; v??F^??v??@a?? &quot; b???^R??l???TW?? &quot; l???TW??v??J\?? &quot; b???^R??b???ZT?? &quot; b???ZT??ZT?? &quot; l???TW???TW?? &quot; ?TW???J\?? &quot; (R)?????? &quot; 3?? &quot; 3???fP?? &amp; fP????? s?? &amp; ?????7?^?fO?E3,5-81$m( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE*tE?A-*????A+ &quot; z???,????, &quot; ??????; &quot; 3??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??d?? &quot; 3 &amp; lt; ??d????d?? &quot; 3??d????1 &quot; 3??1 &amp; lt; ??1 &quot; 3 &amp; lt; ??1 &amp; lt; ?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1%??;6??-?E30-10*??=+*PS=- &quot; ???rH?? &quot; ???????rH?? &quot; ???????pAE &quot; ???pAE?2??pAE &quot; A????2??pAE &quot; A??? &amp; gt; d??? &quot; &amp; gt; d??? s??pAE &quot; A???A???? &quot; &amp; gt; d??? &amp; gt; d???? &quot; ????A??? &quot; &amp; gt; d????? &quot; A???? &amp; gt; d???? &quot; ???z?2??z &quot; ?? 1/4 7?? 1/4 &quot; zF???H_??? &quot; zF???H_??? &quot; s??z6z &quot; *n?? 1/4 ,ae 1/4 &quot; ???rH?????|C?? &quot; ???9???2??9?? &quot; A??rH?? &amp; lt; ??|C?? &quot; A??rH?? &amp; gt; d??rH?? &quot; s??9??4i??|C?? &quot; ???|C?? &amp; lt; ??|C?? &quot; ???|C?????9?? &quot; &amp; lt; ??|C???2??9?? &quot; 4i??|C?? &quot; |C?? &quot; 4i??|C?? &amp; gt; d??rH?? &quot; A????A??^R?? &quot; &amp; gt; d???? &amp; gt; d??^R?? &quot; A??^R?? &amp; gt; d??^R?? &quot; A??^R??A??rH?? &quot; &amp; gt; d??^R?? &amp; gt; d??rH?? &quot; s?? &amp; gt; ??6 &amp; gt; ?? &quot; ??? &amp; gt; ???2?? &amp; gt; ?? &quot; zF??hM??H_??hM?? &quot; ?rH?? &quot; |C?? &quot; 69?? s??9?? &quot; &quot; |C??69?? &quot; ??6pAE &quot; 6pAE s??pAE1???\?? &quot; ( &amp; gt; NAME1???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; D???x????; &quot; ??x??l???x?? &quot; l???x??l???; &quot; l???;??; &quot; ???1???? &quot; ??? &quot; ?(C)??? &quot; &quot; ??;?? &quot; ????x?? &quot; &amp; ???r? &quot; ???? &quot; 3PS
 &quot; 3??$?? &amp; $???????? &amp; ????
;??d??E30-12*??=+*PS=- &quot; ?*??? &quot; ???*????? &quot; ???*??? ? &quot; ??? ??2?? ? &quot; A??*?2?? ? &quot; A??* &amp; gt; d??* &quot; &amp; gt; d??* s?? ? &quot; A??*A??R? &quot; &amp; gt; d??* &amp; gt; d??R? &quot; ???*A??* &quot; &amp; gt; d??*?* &quot; A??R? &amp; gt; d??R? &quot; ????2?? &quot; ?? 7?? &quot; zF??4H_??4 &quot; zF??HH_??H &quot; s??6 &quot; *n?? ,ae &quot; ??????????? &quot; ??????2???? &quot; A???? &amp; lt; ????? &quot; A???? &amp; gt; d???? &quot; s????4i????? &quot; ?????? &amp; lt; ????? &quot; ??????????? &quot; &amp; lt; ??????2???? &quot; 4i????? &quot; ??? &quot; 4i????? &amp; gt; d???? &quot; A??R?A?? ?? &quot; &amp; gt; d??R? &amp; gt; d?? ?? &quot; A?? ?? &amp; gt; d?? ?? &quot; A?? ??A???? &quot; &amp; gt; d?? ?? &amp; gt; d???? &quot; s??? ??6? ?? &quot; ???? ???2??? ?? &quot; zF?????H_????? &quot; ??? &quot; ??? &quot; 6?? s???? &quot; &quot; ???6?? &quot; ?*6 ? &quot; 6 ? s?? ?1?#??? &quot; ( &amp; gt; NAME1???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; D???x????; &quot; ??x??l???x?? &quot; l???x??l???; &quot; l???;??; &quot; ???1???? &quot; ??? &quot; ?(C)??? &quot; &quot; ??;?? &quot; ????x?? &quot; &amp; ???r? &quot; ???? &quot; 3PS
 &quot; 3??$?? &amp; $???????? &amp; ????
;??? ??E30-16*??=+*PS=- &quot; ?.?X?? &quot; ???.???X?? &quot; ???.???= &quot; ???=?2??= &quot; A??.?2??= &quot; A??. &amp; gt; d??. &quot; &amp; gt; d??. s??= &quot; A??.A??AE &quot; &amp; gt; d??. &amp; gt; d??AE &quot; ???.A??. &quot; &amp; gt; d??.?. &quot; A??AE &amp; gt; d??AE &quot; ???8?2??8 &quot; ??37??3 &quot; zF??)H_??) &quot; zF?? 1/4 H_?? 1/4 &quot; s??868 &quot; *n??3,ae3 &quot; ???X?????b??? &quot; ???v???2??v?? &quot; A??X?? &amp; lt; ??b??? &quot; A??X?? &amp; gt; d??X?? &quot; s??v??4i??b??? &quot; ???b??? &amp; lt; ??b??? &quot; ???b??????v?? &quot; &amp; lt; ??b????2??v?? &quot; 4i??b??? &quot; b??? &quot; 4i??b??? &amp; gt; d??X?? &quot; A??AEA??D??? &quot; &amp; gt; d??AE &amp; gt; d??D??? &quot; A??D??? &amp; gt; d??D??? &quot; A??D???A??X?? &quot; &amp; gt; d??D??? &amp; gt; d??X?? &quot; s??l???6l??? &quot; ???l????2??l??? &quot; zF??N???H_??N??? &quot; ?X?? &quot; b??? &quot; 6v?? s??v?? &quot; &quot; b???6v?? &quot; ?.6= &quot; 6= s??=1???lG? &quot; ( &amp; gt; NAME1???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; D???x????; &quot; ??x??l???x?? &quot; l???x??l???; &quot; l???;??; &quot; ???1???? &quot; ??? &quot; ?(C)??? &quot; &quot; ??;?? &quot; ????x?? &quot; &amp; ???r? &quot; ???? &quot; 3PS
 &quot; 3??$?? &amp; $???????? &amp; ????
;??FdH??E35-12*xI?=+*?=- &quot; PS*PS?? &quot; ??*???? &quot; ??*>>? ? &quot; >>? ?8?? ? &quot; ?*8?? ? &quot; ?*??* &quot; ??*?(?? ? &quot; ?*?R? &quot; ??*??R? &quot; ??*?* &quot; ??*PS* &quot; ?R???R? &quot; >>?8?? &quot; ?? .? &quot; ?4???4 &quot; ?H???H &quot; ?(??nD &quot; ?#?? dI &quot; ?????????? &quot; >>???8???? &quot; ???$????? &quot; ??????? &quot; ?(?????????? &quot; ??????$????? &quot; ??????>>??? &quot; $?????8???? &quot; ??????ZN??? &quot; ?????????? &quot; ?R?? ?? &quot; ??R??? ?? &quot; ? ???? ?? &quot; ? ????? &quot; ?? ?????? &quot; ?(??? ??nD? ?? &quot; >>?? ??8??? ?? &quot; ?????????? &quot; PS??ZN??? &quot; nD???(???? &quot; ZN???nD?? &quot; PS*nD ? &quot; nD ??(?? ?1??? &quot; ( &amp; gt; NAME1t???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ڕ??x???(C)??; &quot; *n??x????x?? &quot; ??x????; &quot; ??;*n??; &quot; fP??1fP??? &quot; A??? &quot; H_??? &quot; &quot; *n??;*n?? &quot; *n??*n??x?? &quot; 1/4 ??? &amp; &quot; A??*n?? &quot; 3?q &quot; 3xI??? &amp; ?????? &amp; PS???
v;??F??E35-14*xI?=+*?=- &quot; PSAEPS:??? &quot; ??AE??:??? &quot; ??AE>>?) &quot; >>?)8??) &quot; ?AE8??) &quot; ?AE??AE &quot; ??AE?(??) &quot; ?AE? &quot; ??AE?? &quot; ??AE?AE &quot; ??AEPSAE &quot; ??? &quot; >>??$8???$ &quot; ?? 1/4 .? 1/4 &quot; ?????? &quot; ? ??? &quot; ?(???$nD?$ &quot; ?#?? 1/4 dI 1/4 &quot; ??:??????D??? &quot; >>?X??8??X?? &quot; ?:???$??D??? &quot; ?:?????:??? &quot; ?(??X?????D??? &quot; ???D???$??D??? &quot; ???D???>>?X?? &quot; $??D???8??X?? &quot; ???D???ZND??? &quot; ???D?????:??? &quot; ?? &amp; ??? &quot; ???? &amp; ??? &quot; ? &amp; ????? &amp; ??? &quot; ? &amp; ????:??? &quot; ?? &amp; ?????:??? &quot; ?(??N???nDN??? &quot; >>?N???8??N??? &quot; ?0??????0??? &quot; PS:???ZND??? &quot; nDX???(??X?? &quot; ZND???nDX?? &quot; PSAEnD) &quot; nD)?(??)1>>?8? &quot; ( &amp; gt; NAME1t???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ڕ??x???(C)??; &quot; *n??x????x?? &quot; ??x????; &quot; ??;*n??; &quot; fP??1fP??? &quot; A??? &quot; H_??? &quot; &quot; *n??;*n?? &quot; *n??*n??x?? &quot; 1/4 ??? &amp; &quot; A??*n?? &quot; 3?q &quot; 3xI??? &amp; ?????? &amp; PS???
v;???F(R)AE??E35-16*xI?=+*?=- &quot; PS3PSl??? &quot; ??3??l??? &quot; ??3>>?vB &quot; >>?vB8??vB &quot; ?38??vB &quot; ?3??3 &quot; ??3?(??vB &quot; ?3? 1/4 &quot; ??3?? 1/4 &quot; ??3?3 &quot; ??3PS3 &quot; ? 1/4 ?? 1/4 &quot; >>?=8??= &quot; ??8.?8 &quot; ?.???. &quot; ??$????$ &quot; ?(??=nD= &quot; ?#??8dI8 &quot; ??l??????v?? &quot; >>? 1/2 ??8?? 1/2 ?? &quot; ?l???$??v?? &quot; ?l?????l??? &quot; ?(?? 1/2 ?????v?? &quot; ???v??$??v?? &quot; ???v??>>? 1/2 ?? &quot; $??v??8?? 1/2 ?? &quot; ???v??ZNv?? &quot; ???v????l??? &quot; ? 1/4 ?X?? &quot; ?? 1/4 ??X?? &quot; ?X????X?? &quot; ?X???l??? &quot; ??X????l??? &quot; ?(????nD?? &quot; >>???8???? &quot; ?b??????b??? &quot; PSl???ZNv?? &quot; nD 1/2 ???(?? 1/2 ?? &quot; ZNv??nD 1/2 ?? &quot; PS3nDvB &quot; nDvB?(??vB1>>?XQ? &quot; ( &amp; gt; NAME1t???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ڕ??x???(C)??; &quot; *n??x????x?? &quot; ??x????; &quot; ??;*n??; &quot; fP??1fP??? &quot; A??? &quot; H_??? &quot; &quot; *n??;*n?? &quot; *n??*n??x?? &quot; 1/4 ??? &amp; &quot; A??*n?? &quot; 3?q &quot; 3xI??? &amp; ?????? &amp; PS???
v;?p?F??E35-18*xI?=+*?=- &quot; PS?}PS?? &quot; ???}???? &quot; ???}>>?? &quot; >>??8??? &quot; ??}8??? &quot; ??}???} &quot; ???}?(??? &quot; ??}? &amp; j &quot; ???}?? &amp; j &quot; ???}??} &quot; ???}PS?} &quot; ? &amp; j?? &amp; j &quot; >>??8??? &quot; ??.? &quot; ?y???y &quot; ?o???o &quot; ?(???nD? &quot; ?#??dI &quot; ??????? }?? &quot; >>? s??8?? s?? &quot; ???$?? }?? &quot; ??????? &quot; ?(?? s????? }?? &quot; ??? }??$?? }?? &quot; ??? }??>>? s?? &quot; $?? }??8?? s?? &quot; ??? }??ZN }?? &quot; ??? }?????? &quot; ? &amp; j??? &quot; ?? &amp; j???? &quot; ??????? &quot; ?????? &quot; ???????? &quot; ?(??x??nDx?? &quot; >>?x??8??x?? &quot; ?????????? &quot; PS??ZN }?? &quot; nD s???(?? s?? &quot; ZN }??nD s?? &quot; PS?}nD? &quot; nD??(???1>>?›? &quot; ( &amp; gt; NAME1t???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ڕ??x???(C)??; &quot; *n??x????x?? &quot; ??x????; &quot; ??;*n??; &quot; fP??1fP??? &quot; A??? &quot; H_??? &quot; &quot; *n??;*n?? &quot; *n??*n??x?? &quot; 1/4 ??? &amp; &quot; A??*n?? &quot; 3?q &quot; 3xI??? &amp; ??????? &amp; PS???q???? ?D?E45-16*?jJ+*?|jJ- &quot; @ae?.?vB &quot; ?vB5?vB &quot; 5?vBxI?. &quot; @ae?b??? &quot; ???? &quot; ? 1/2 ??5? 1/2 ?? &quot; 5? 1/2 ??:??? &quot; @ae?.@ae?b??? &quot; xI?b???{?b??? &quot; ?? 1/2 ??? 1/2 ?? &quot; xI?b???xI?^?? &quot; {?b???{?^?? &quot; &quot; ????:??? &quot; &quot; ????? 1/2 ?? &quot; :???xI?b??? &quot; {?b?????? &quot; ????? 1/2 ?? &quot; ? 1/2 ?????? &quot; ????5???? &quot; ?? 1/2 ??????? &quot; xI?X??{?X?? &quot; xI?^??{?^?? &quot; xI?^??xI?X?? &quot; {?^??{?X?? &quot; ????????? &quot; ? 1/2 ???
?? &quot; ????
?? &quot; ?
???b??? &quot; {?.??vB &quot; ??vB?vB &quot; @ae?.xI?. &quot; {?.?. &quot; xI?X??xI?AE &quot; xI?AExI?. &quot; {?X??{?AE &quot; {?AE{?. &quot; xI?.{?. &quot; xI?AE{?AE &quot; ?=5?= &quot; ??=?= &quot; ?vB?. &quot; ?.?b???1?NV? &quot; ( &amp; gt; NAME1b???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ???x????; &quot; u??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;u??; &quot; TW??1TW??? &quot; rH??? &quot; 6f??? &quot; &quot; u??;u?? &quot; u??u??x?? &quot; ?<<??$? &quot; ??u?? &quot; nN?)v?) &quot; ,??3??3 &quot; nN? 1/4 v? 1/4 &quot; ?33 &quot; 3?|2 &quot; 3?r? &amp; ????- &amp; h?????@ae????? ?E45-18*?jJ+*?|jJ- &quot; @ae?lG?D[ &quot; ?D[5?D[ &quot; 5?D[xI?lG &quot; @ae??? &quot; ???(C)?? &quot; ? 1/4 ??5? 1/4 ?? &quot; 5? 1/4 ??:??(C)?? &quot; @ae?lG@ae??? &quot; xI???{??? &quot; ?? 1/4 ??? 1/4 ?? &quot; xI???xI???? &quot; {???{???? &quot; &quot; ???(C)??:??(C)?? &quot; &quot; ???(C)??? 1/4 ?? &quot; :??(C)??xI??? &quot; {?????(C)?? &quot; ??(C)???? 1/4 ?? &quot; ? 1/4 ?????? &quot; ????5???? &quot; ?? 1/4 ??????? &quot; xI? 1/2 ??{? 1/2 ?? &quot; xI????{???? &quot; xI????xI? 1/2 ?? &quot; {????{? 1/2 ?? &quot; ????????? &quot; ? 1/4 ???
?(C)?? &quot; ??(C)???
?(C)?? &quot; ?
?(C)????? &quot; {?lG??D[ &quot; ??D[?D[ &quot; @ae?lGxI?lG &quot; {?lG?lG &quot; xI? 1/2 ??xI?3 &quot; xI?3xI?lG &quot; {? 1/2 ??{?3 &quot; {?3{?lG &quot; xI?lG{?lG &quot; xI?3{?3 &quot; ?NV5?NV &quot; ??NV?NV &quot; ?D[?lG &quot; ?lG???1? &amp; j? &quot; ( &amp; gt; NAME1b???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ???x????; &quot; u??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;u??; &quot; TW??1TW??? &quot; rH??? &quot; 6f??? &quot; &quot; u??;u?? &quot; u??u??x?? &quot; ?<<??$? &quot; ??u?? &quot; nN?vBv?vB &quot; ,??bL??bL &quot; nN?8v?8 &quot; ?bLbL &quot; 3?|2 &quot; 3?r? &amp; ????- &amp; h?????@ae???W? ?E45-21*?jJ+*?|jJ- &quot; @ae?֑?(R)? &quot; ?(R)?5?(R)? &quot; 5?(R)?xI?֑ &quot; @ae?*n?? &quot; ??H_?? &quot; ?RZ??5?RZ?? &quot; 5?RZ??:?H_?? &quot; @ae?֑@ae?*n?? &quot; xI?*n??{?*n?? &quot; ??RZ???RZ?? &quot; xI?*n??xI? &amp; p?? &quot; {?*n??{? &amp; p?? &quot; &quot; ??H_??:?H_?? &quot; &quot; ??H_???RZ?? &quot; :?H_??xI?*n?? &quot; {?*n???H_?? &quot; ?H_????RZ?? &quot; ?RZ???N\?? &quot; ?N\??5?N\?? &quot; ??RZ????N\?? &quot; xI? s??{? s?? &quot; xI? &amp; p??{? &amp; p?? &quot; xI? &amp; p??xI? s?? &quot; {? &amp; p??{? s?? &quot; ??N\???N\?? &quot; ?RZ???
H_?? &quot; ?H_???
H_?? &quot; ?
H_???*n?? &quot; {?֑??(R)? &quot; ??(R)??(R)? &quot; @ae?֑xI?֑ &quot; {?֑?֑ &quot; xI? s??xI??} &quot; xI??}xI?֑ &quot; {? s??{??} &quot; {??}{?֑ &quot; xI?֑{?֑ &quot; xI??}{??} &quot; ?5? &quot; ??? &quot; ?(R)??֑ &quot; ?֑?*n??1??? &quot; ( &amp; gt; NAME1b???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ???x????; &quot; u??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;u??; &quot; TW??1TW??? &quot; rH??? &quot; 6f??? &quot; &quot; u??;u?? &quot; u??u??x?? &quot; ?<<??$? &quot; ??u?? &quot; nN??v?? &quot; ,?????? &quot; nN?v? &quot; ??? &quot; 3?|2 &quot; 3?r? &amp; ????- &amp; h?????@ae???M? ??E45-22*?jJ+*?|jJ- &quot; @ae?›?? &quot; ??5?? &quot; 5??xI?› &quot; @ae? &amp; gt; d?? &quot; ??\U?? &quot; ?fP??5?fP?? &quot; 5?fP??:?\U?? &quot; @ae?›@ae? &amp; gt; d?? &quot; xI? &amp; gt; d??{? &amp; gt; d?? &quot; ??fP???fP?? &quot; xI? &amp; gt; d??xI?:f?? &quot; {? &amp; gt; d??{?:f?? &quot; &quot; ??\U??:?\U?? &quot; &quot; ??\U???fP?? &quot; :?\U??xI? &amp; gt; d?? &quot; {? &amp; gt; d???\U?? &quot; ?\U????fP?? &quot; ?fP???bR?? &quot; ?bR??5?bR?? &quot; ??fP????bR?? &quot; xI?4i??{?4i?? &quot; xI?:f??{?:f?? &quot; xI?:f??xI?4i?? &quot; {?:f??{?4i?? &quot; ??bR???bR?? &quot; ?fP???
\U?? &quot; ?\U???
\U?? &quot; ?
\U??? &amp; gt; d?? &quot; {?›??? &quot; ????? &quot; @ae?›xI?› &quot; {?›?› &quot; xI?4i??xI?? &quot; xI??xI?› &quot; {?4i??{?? &quot; {??{?› &quot; xI?›{?› &quot; xI??{?? &quot; ??5?? &quot; ????? &quot; ???› &quot; ?›? &amp; gt; d??1??| 3/4 ? &quot; ( &amp; gt; NAME1b???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ???x????; &quot; u??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;u??; &quot; TW??1TW??? &quot; rH??? &quot; 6f??? &quot; &quot; u??;u?? &quot; u??u??x?? &quot; ?<<??$? &quot; ??u?? &quot; nN??v?? &quot; ,???? &quot; nN??v?? &quot; ? &quot; 3?|2 &quot; 3?r? &amp; ????- &amp; h?????@ae??? ? a@??E45-25*?jJ+*?|jJ- &quot; @ae?@?? &quot; ??5?? &quot; 5??xI?@ &quot; @ae??#?? &quot; ????? &quot; ????5???? &quot; 5????:???? &quot; @ae?@@ae??#?? &quot; xI??#??{??#?? &quot; ????????? &quot; xI??#??xI? 1/4 %?? &quot; {??#??{? 1/4 %?? &quot; &quot; ?????:???? &quot; &quot; ????????? &quot; :????xI??#?? &quot; {??#?????? &quot; ????????? &quot; ??????? &quot; ???5??? &quot; ????????? &quot; xI??(??{??(?? &quot; xI? 1/4 %??{? 1/4 %?? &quot; xI? 1/4 %??xI??(?? &quot; {? 1/4 %??{??(?? &quot; ??????? &quot; ?????
??? &quot; ?????
??? &quot; ?
?????#?? &quot; {?@??? &quot; ????? &quot; @ae?@xI?@ &quot; {?@?@ &quot; xI??(??xI?h? &quot; xI?h?xI?@ &quot; {??(??{?h? &quot; {?h?{?@ &quot; xI?@{?@ &quot; xI?h?{?h? &quot; ? &quot; 5? &quot; &quot; ?? &quot; ? &quot; &quot; ???@ &quot; ?@??#??1??? &quot; ( &amp; gt; NAME1b???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ???x????; &quot; u??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;u??; &quot; TW??1TW??? &quot; rH??? &quot; 6f??? &quot; &quot; u??;u?? &quot; u??u??x?? &quot; ?<<??$? &quot; ??u?? &quot; nN?Jv?J &quot; ,??6??6 &quot; nN?^v?^ &quot; ?66 &quot; 3?|2 &quot; 3?r? &amp; ????- &amp; h?????@ae??6??????*????1+*8c?1- &quot; Z??F?? &quot; F??F??Z?? &quot; F??Z????Z?? &quot; ??Z?????, &quot; ???,F???, &quot; F???,F?? &quot; ?,1?(k( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE%pAEpAE &quot; ,k??~@,k??? &quot; &quot; z??1J\??1 &amp; ? Z??? &quot; ?, &quot; 3?,~@ &quot; 3???Z??????9??E5-13*????1+*8c?1- &quot; Z??F?? &quot; F??F??d?? &quot; F??d????d?? &quot; ??d????1 &quot; ??1F??1 &quot; F??1F?? &quot; ?,1
? 1/4 ? &quot; ( &amp; gt; NAME1hM??6f??? &quot; ( &amp; gt; VALUE% &quot; ??^R?? &quot; 9??2??9?? &amp; ? d??? &quot; 1 &quot; 3'; &quot; 3???Z???}?gae?E5-4*????5%+*8c?5%- &quot; 1/2 ?+YB+ &quot; 1/2 ?o?YBo?0 &quot; 3 1/2 ?+ 1/2 ?o?0 &quot; 3YBo?YB+01VT1( &amp; gt; NAME1VT???( &amp; gt; VALUE &quot; n?? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?? &amp; lt; ??P??? &quot; &amp; lt; ??P?????P??? &quot; ??P?????' &quot; ??' &amp; lt; ??' &quot; &amp; lt; ??' &amp; lt; ?? &quot; 6 &amp; ? P???' &quot; x??P??? &quot; d??d??? &quot; ?}?vBae?E5-5*????5%+*8c?5%- &quot; <<?x45Tx4 &quot; <<??5T?0 &quot; 3<<?x4<<??0 &quot; 35T?5Tx4018c1( &amp; gt; NAME18c???( &amp; gt; VALUE &quot; n?? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?? &amp; lt; ??P??? &quot; &amp; lt; ??P?????P??? &quot; ??P?????' &quot; ??' &amp; lt; ??' &quot; &amp; lt; ??' &amp; lt; ?? &quot; 6 &amp; ? P???' &quot; x??P??? &quot; d??d??? &quot; ?}?ae?E5-6*????5%+*8c?5%- &quot; ?5p5 &quot; ???p??0 &quot; 3?5???0 &quot; 3p??p501wtE( &amp; gt; NAME1wae??( &amp; gt; VALUE &quot; n?? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?? &amp; lt; ??P??? &quot; &amp; lt; ??P?????P??? &quot; ??P?????' &quot; ??' &amp; lt; ??' &quot; &amp; lt; ??' &amp; lt; ?? &quot; 6 &amp; ? P???' &quot; x??P??? &quot; d??d??? &quot; ?O?? 1/4 ae?E5-8,5*????1+*8c?1- &quot; Z??F?? &quot; F??F??Z?? &quot; F??Z????Z?? &quot; ??Z?????, &quot; ???,F???, &quot; F???,F?? &quot; ?,1??LY( &amp; gt; NAME1AE????( &amp; gt; VALUE%?? &quot; ??`O??1 &quot; &quot; p??~@ae??~@ &amp; ? Z??? &quot; ?, &quot; 3?,~@ &quot; 3???Z??E? ?Wa?ae?E50-25*??jJ+*bjJ- &quot; *d?#??HU??? &quot; RP???+???? &quot; RP?*d@ &quot; *d@*d?#?? &quot; ?@??? &quot; ?@??#?? &quot; ???h??? &quot; @ae?@h??? &quot; @ae?@?@ &quot; +???@ &quot; +??RP? &quot; @ae?@@ae?h? &quot; ?@?h? &quot; ?@@ae?@ &quot; @ae?h??h? &quot; ?@*d@ &quot; 6?Jae?J &quot; 6?^ae?^ &quot; ?? &quot; h?? &quot; &quot; ?6??6 &quot; ??6??,ae &quot; ??6^?6 &quot; ^?6^?,ae &quot; ^?6T?6 &quot; +? &quot; RP &quot; &quot; ?!?6 3/4 &amp; ?6 &quot; 3/4 &amp; ?6 3/4 &amp; ?,ae &quot; 3/4 &amp; ?6 &amp; gt; Z6 &quot; ??#??????? &quot; ?????h????? &quot; @ae??#??^???? &quot; @ae??#????#?? &quot; ??#?? 3/4 &amp; ???? &quot; @ae?h?@ae??(?? &quot; ?h???(?? &quot; ?????^???? &quot; ?????????? &quot; ^????h????? &quot; @ae??(????(?? &quot; @ae??(??@ae? 1/4 %?? &quot; ??(??? 1/4 %?? &quot; 3/4 &amp; ????HU??? &quot; 3/4 &amp; ????+???? &quot; ????????? &quot; ????h???? &quot; @ae? 1/4 %??? 1/4 %?? &quot; @ae? 1/4 %??@ae??#?? &quot; ? 1/4 %????#?? &quot; +????+??? &quot; +???RP?? &quot; HU???RP???1???? &quot; ( &amp; gt; NAME1*l??Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; 9??x??hM??; &quot; ???x??%??x?? &quot; %??x??%??; &quot; %??;???; &quot; ??1??? &quot; :???? &quot; ???? &quot; &quot; ???;??? &quot; ??????x?? &quot; rH??2 &quot; xI???? &quot; 3b?| &quot; 3??:j? &amp; *d???x &amp; 0o?????E?(C)Z7?E50-30*??QjJ+*bQjJ- &quot; *d??HU??? &quot; RP??+??? &quot; RPPS*dx? &quot; *dx?*d?? &quot; ?x???PS &quot; ?x???? &quot; ??PSh??PS &quot; @ae?x?h??PS &quot; @ae?x??x? &quot; +?PS?x? &quot; +?PSRPPS &quot; @ae?x?@ae?+ &quot; ?x??+ &quot; ?x?@ae?x? &quot; @ae?+?+ &quot; ?x?*dx? &quot; 6?:ae?: &quot; 6?0ae?0 &quot; ??ZNh??ZN &quot; ?nD??nD &quot; ??nD??dI &quot; ??nD^?nD &quot; ^?nD^?dI &quot; ^?nDT?nD &quot; +?ZNRPZN &quot; ?!?nD 3/4 &amp; ?nD &quot; 3/4 &amp; ?nD 3/4 &amp; ?dI &quot; 3/4 &amp; ?nD &amp; gt; ZnD &quot; ???????? &quot; ????h???? &quot; @ae???^???? &quot; @ae?????? &quot; ??? 3/4 &amp; ???? &quot; @ae?+@ae?~?? &quot; ?+?~?? &quot; ?????^???? &quot; ????????? &quot; ^????h???? &quot; @ae?~???~?? &quot; @ae?~??@ae?? &quot; ?~???? &quot; 3/4 &amp; ????HU??? &quot; 3/4 &amp; ????+??? &quot; ???????(R)? &quot; ???(R)?h???(R)? &quot; @ae???? &quot; @ae??@ae??? &quot; ????? &quot; +???+??(R)? &quot; +??(R)?RP?(R)? &quot; HU???RP??1??(g? &quot; ( &amp; gt; NAME1*l??Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; 9??x??hM??; &quot; ???x??%??x?? &quot; %??x??%??; &quot; %??;???; &quot; ??1??? &quot; :???? &quot; ???? &quot; &quot; ???;??? &quot; ??????x?? &quot; rH??2 &quot; xI???? &quot; 3b?| &quot; 3??:j? &amp; *d???x &amp; 0o??????-? ?as?E55-25* 1/4 ??jJ+*hCjJ- &quot; ??@3?? &quot; 3??0o?? &quot; 0o???@ &quot; ???#???.???? &quot; 3????0o???? &quot; 0o???? &amp; t???? &quot; ??@???#?? &quot; ??#????#?? &quot; |?????X???? &quot; ??#??? 1/4 %?? &quot; ??#??? 1/4 %?? &quot; ?.???? &amp; t???? &quot; ?.????3???? &quot; &amp; t??????#?? &quot; ??#??????? &quot; ?????|????? &quot; 3????3??? &quot; 3???0o??? &quot; |?????|???? &quot; ??(????(?? &quot; ? 1/4 %??? 1/4 %?? &quot; ? 1/4 %????(?? &quot; ? 1/4 %????(?? &quot; |????X??? &quot; X????N???? &quot; ?????N???? &quot; N????0??#?? &quot; ?@|??? &quot; |???X?? &quot; ??@?@ &quot; ?@0?@ &quot; ??(???h? &quot; ?h??@ &quot; ??(???h? &quot; ?h??@ &quot; ?@?@ &quot; ?h??h? &quot; 3? &quot; 0o? &quot; &quot; |?? &quot; X? &quot; &quot; X??0?@ &quot; 0?@0??#??1=??? &quot; ( &amp; gt; NAME1b???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ???x????; &quot; u??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;u??; &quot; TW??1TW??? &quot; rH??? &quot; 6f??? &quot; &quot; u??;u?? &quot; u??u??x?? &quot; ?<<??(R) &quot; @ae?u?? &quot; ??J(R)??J &quot; 1/4 )?6y?6 &quot; ??^(R)??^ &quot; 3/4 ?6D6 &quot; 3hC?? &quot; 3 1/4 ??? &amp; 0???? &amp; ? ???????*?(C)??E55-30* 1/4 ??QjJ+*hCQjJ- &quot; ??x?3?PS &quot; 3?PS0o?PS &quot; 0o?PS?x? &quot; ?????.???? &quot; 3???0o??? &quot; 0o??? &amp; t???? &quot; ??x????? &quot; ?????? &quot; |????X??? &quot; ????? &quot; ????? &quot; ?.???? &amp; t???? &quot; ?.????3??? &quot; &amp; t??????? &quot; ???????? &quot; ?????|???? &quot; 3???3??(R)? &quot; 3??(R)?0o??(R)? &quot; |????|???(R)? &quot; ?~???~?? &quot; ???? &quot; ???~?? &quot; ???~?? &quot; |???(R)?X??(R)? &quot; X???N???? &quot; ?????N???? &quot; N????0??? &quot; ?x?|??PS &quot; |??PSX?PS &quot; ??x??x? &quot; ?x?0?x? &quot; ?~???+ &quot; ?+?x? &quot; ?~???+ &quot; ?+?x? &quot; ?x??x? &quot; ?+?+ &quot; 3?ZN0o?ZN &quot; |??ZNX?ZN &quot; X?PS0?x? &quot; 0?x?0???1B?(g? &quot; ( &amp; gt; NAME1b???Ğ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ???x????; &quot; u??x?????x?? &quot; ???x?????; &quot; ???;u??; &quot; TW??1TW??? &quot; rH??? &quot; 6f??? &quot; &quot; u??;u?? &quot; u??u??x?? &quot; ?<<??(R) &quot; @ae?u?? &quot; ??:(R)??: &quot; 1/4 )?nDy?nD &quot; ??0(R)??0 &quot; 3/4 ?nDDnD &quot; 3hC?? &quot; 3 1/4 ??? &amp; 0???? &amp; ? ?????? ?N?%??E5R*????1+*8c?1-1~@ &amp; gt; `( &amp; gt; NAME19?????( &amp; gt; VALUE &quot; F???$? &quot; %??hM?? &quot; 9??(???9??? &quot; 38c?,? &quot; 3???P???? &quot; tE?Z?E? , &quot; 3DE?]-uE?Z?????tF0??(??*Ԕ?=-*,k???=+13Ԕ? &quot; ( &amp; gt; NAME19??RX??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; `O &quot; F???? &quot; F??jJF?? &quot; F??u????u?? &quot; ??u????jJ &quot; ??jJF??jJ &quot; F??F??u??%vBvB &quot; N????? &quot; ??? &amp; lt; ????? &amp; ? u??? &quot; jJ????y_v??n??*Ԕ?=-*,k???=+18pAE? &quot; ( &amp; gt; NAME19??RX??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; `O &quot; F???? &quot; F??jJF?? &quot; F??u????u?? &quot; ??u????jJ &quot; ??jJF??jJ &quot; F??F??u?? &quot; N????? &quot; ??? &amp; lt; ????? &amp; ? u??? &quot; jJ%D[D[p?p?u??EB20D*9??1'Y+*pAE1'Y- &quot; ???|?? &quot; |??|??8c &quot; |??8c &quot; ???8c &quot; &quot; ???8c &quot; ?????? &quot; &quot; ??????|????? &quot; |?????|?? &quot; 8c14 1/4 ? &quot; ( &amp; gt; NAME1:??9??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ae ??? &amp; gt; 8c &quot; ܒ??8cܒ??1 &quot; ?<<??jJz??jJ%??%))C?C? 1/2 ?????*9??1'Y+*pAE1'Y- &quot; ???|?? &quot; |??|??8c &quot; |??8c &quot; ???8c &quot; &quot; ???8c &quot; ?????? &quot; &quot; ??????|????? &quot; |?????|?? &quot; 8c1jHbL? &quot; ( &amp; gt; NAME1:?? ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ae ??? &amp; gt; 8c%D[D[ &quot; ܒ??8cܒ??1 &quot; ?<<??jJz??jJ%??
?
?? &amp; lt; ?EB25D*9??1'Y+*pAE1'Y- &quot; ???|?? &quot; |??|??8c &quot; |??8c &quot; ???8c &quot; &quot; ???8c &quot; ?????? &quot; &quot; ??????|????? &quot; |?????|?? &quot; 8c1zt? &quot; ( &amp; gt; NAME1:?? ??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &amp; ae ??? &amp; gt; 8c%??%D[D[ &quot; ܒ??8cܒ??1 &quot; ?<<??jJz??jJY{?EB30D*9??1'Y+*pAE1'Y-1??T?? &quot; ( &amp; gt; NAME1:??X??? &quot; ( &amp; gt; VALUE%PSPS%JJ &quot; ???|?? &quot; |??|??8c &quot; |??8c &quot; ???8c &quot; &quot; ???8c &quot; ?????? &quot; &quot; ??????|????? &quot; |?????|?? &quot; 8c &amp; ae ??? &amp; gt; 8c &quot; ܒ??8cܒ??1 &quot; ?<<??jJz??jJDD: 1/4 ??EB35D*9??1'Y+*pAE1'Y-1
? &quot; ( &amp; gt; NAME19??X??? &quot; ( &amp; gt; VALUE%??%!! &quot; ???|?? &quot; |??|??8c &quot; |??8c &quot; ???8c &quot; &quot; ???8c &quot; ?????? &quot; &quot; ??????|????? &quot; |?????|?? &quot; 68c &amp; ae ??? &amp; gt; 8c &quot; ܒ??8cܒ??1 &quot; ?<<??jJz??jJ??Z?V????? &amp; ?3?????' &quot; 3???l??? &quot; 3l???l?X &quot; 3l?X?% &quot; 3?%??? &quot; 3??L? &amp; ?3L#????????' &quot; 3X!??%??X &quot; 3??X???? &quot; 3????X!???? &quot; 3X!????X!??% &quot; 3p??Lp????? &quot; 3, 1/4 ???,DH? &quot; ,DH6??DH? &quot; 6??DH6?? 1/4 ???? &quot; 6?? 1/4 ???, 1/4 ???? &quot; 38D???D??? &quot; ?D??}>>??? &quot; 3D? 1/4 4? 1/4 4? &quot; ? 1/4 4}\D?+?80++tF??80-10??8c &amp; gt; NAME10??,k?? &amp; gt; VALUE &quot; '???U?????? &quot; 'p?Up???? &quot; '???Up?U? &quot; '?????p????X?@????y?? &amp; ?3?????' &quot; 3???l??? &quot; 3l???l?X &quot; 3l?X?% &quot; 3?%??? &quot; 3??L? &amp; ?3L#????????' &quot; 3X!??%??X &quot; 3??X???? &quot; 3????X!???? &quot; 3X!????X!??% &quot; 3p??Lp????? &quot; 3, 1/4 ???,DH? &quot; 3,DH}DH? &quot; }DH6??DH? &quot; 36??DH6?? 1/4 ???? &quot; 6?? 1/4 ???} 1/4 ???? &quot; 3} 1/4 ???, 1/4 ???? &quot; 38D???D??? &quot; ?D??} 1/4 ???? &quot; 3D? 1/4 4? 1/4 4? &quot; ? 1/4 4}DH?+2l??[DH++2???[DH-10??8c &amp; gt; NAME10??,k?? &amp; gt; VALUE &quot; '??@???c??? &quot; '?O@?O?c??? &quot; '??@?O@? &quot; '???c???O?c?????Z????? &amp; ?3PF?????' &quot; 3??ԭ?? &quot; 3ԭ??ԭX &quot; 3ԭX% &quot; 3%?? &quot; 3????L? &amp; ?3]?????????' &quot; 3?[??%,R??X &quot; 3,R??X,R???? &quot; 3,R?????[???? &quot; 3?[?????[??% &quot; 3X??LX????? &quot; 3 1/4 ???DH? &quot; DHlq??DH? &quot; 3lq??DHlq?? 1/4 ???? &quot; lq?? 1/4 ??? 1/4 ???? &quot; 3D??PFD??? &quot; PFD??hB>>??? &quot; 3? 1/4 4PF 1/4 4? &quot; PF 1/4 4hB\D?+~80++ ??80-1,k??8c &amp; gt; NAME1,k??,k?? &amp; gt; VALUE &quot; '()???U()?????? &quot; '??U????? &quot; '()???U??U? &quot; '()???????????@?m??x? &amp; ?3PF?????' &quot; 3??ԭ?? &quot; 3ԭ??ԭX &quot; 3ԭX% &quot; 3%?? &quot; 3????L? &amp; ?3]?????????' &quot; 3?[??%,R??X &quot; 3,R??X,R???? &quot; 3,R?????[???? &quot; 3?[?????[??% &quot; 3X??LX????? &quot; 3 1/4 ???DH? &quot; 3DHhBDH? &quot; hBDHlq??DH? &quot; 3lq??DHlq?? 1/4 ???? &quot; lq?? 1/4 ???hB 1/4 ???? &quot; 3hB 1/4 ??? 1/4 ???? &quot; 3D??PFD??? &quot; PFD??hB 1/4 ???? &quot; 3? 1/4 4PF 1/4 4? &quot; PF 1/4 4hBDH?+2ԭ?[DH++2,R???[DH-1,k??8c &amp; gt; NAME1,k??,k?? &amp; gt; VALUE &quot; 'x???(x????_??? &quot; '
(
?_??? &quot; 'x???(
(? &quot; 'x????_??
?_???f?X???? &quot; '???X???g??? &quot; '???g??h &amp; lt; g??? &quot; 'h &amp; lt; g??h &amp; lt; X? &quot; 'h &amp; lt; X???X?+0?\D6++?
??\D6- &quot; 3L???
???? &quot; 3
????
4! &quot; 3
4!Lp &quot; 3LpL??? &amp; 3?????? ' &quot; 3???px???4! &quot; 3x???4!x??????? &quot; 3x????????????? &quot; 3?????????p &amp; 3l??????8P??' &quot; ܈????܈??? &quot; ??܈??????? &quot; 3?????? &amp; gt; ? &quot; ?? &amp; gt; ??$w? &quot; ??$w$w? &quot; $w &amp; gt; ? &quot; 3 &amp; gt; ??? &quot; ??܈??? &quot; ???????????? &quot; ???????Č??? &quot; ? N?? N? &quot; ?? N? &amp; lt; s?1???1 &amp; gt; NAME1,k????? &amp; gt; VALUE#?;????z?? &quot; 's??Xs??g??? &quot; 's??g??|g??? &quot; '|g??|X? &quot; '|Xs??X?+2LSa++2???Sa- &quot; 3L???
???? &quot; 3
????
4! &quot; 3
4!Lp &quot; 3LpL??? &amp; ?3?????? ' &quot; 3???px???4! &quot; 3x???4!x??????? &quot; 3x????????????? &quot; 3?????????p &amp; ?3l??????8P??' &quot; ܈????܈??? &quot; 3??܈????$w? &quot; ??$w$w? &quot; 3$w܈??? &quot; 3 ???????????? &quot; ???????Č??? &quot; 3 ? N?? N? &quot; ?? N? &amp; lt; s?1???1 &amp; gt; NAME1,k????? &amp; gt; VALUEf?H????? &quot; '???????PL??? &quot; '???PL??h &amp; lt; PL??? &quot; 'h &amp; lt; PL??h &amp; lt; ?? &quot; 'h &amp; lt; ??????+0?\D6++?
??\D6- &quot; 3L???
???? &quot; 3
????
4! &quot; 3
4!Lp &quot; 3LpL??? &amp; ?3?????? ' &quot; 3???px???4! &quot; 3x???4!x??????? &quot; 3x????????????? &quot; 3?????????p &amp; ?3l??????8P??' &quot; m????m??? &quot; ??m??????? &quot; 3?????? &amp; gt; ? &quot; ?? &amp; gt; ??|? &quot; ??||? &quot; | &amp; gt; ? &quot; 3 &amp; gt; ??? &quot; ??m??? &quot; ???????? &quot; ?????lq??? &quot; ?xi??xi? &quot; ??xi??1???1 &amp; gt; NAME1,k????? &amp; gt; VALUE?????~? &quot; '?a???a????? &quot; '?a????`g??? &quot; '`g??`g? &quot; '`g?a???+2LS0u++2???S0u- &quot; 3L???
???? &quot; 3
????
4! &quot; 3
4!Lp &quot; 3LpL??? &amp; ?3?????? ' &quot; 3???px???4! &quot; 3x???4!x??????? &quot; 3x????????????? &quot; 3?????????p &amp; ?3l??????8P??' &quot; m????m??? &quot; ??m??????? &quot; 3?????? &amp; gt; ? &quot; ?? &amp; gt; ??|? &quot; ??||? &quot; | &amp; gt; ? &quot; 3 &amp; gt; ??? &quot; ??m??? &quot; ???????? &quot; ?????lq??? &quot; ?xi??xi? &quot; ??xi??1???1 &amp; gt; NAME1,k????? &amp; gt; VALUE??W?'(C) ???+~\D0++ ??\D0- &quot; B???? &quot; t 1/2 lkt 1/2 8? &quot; 3t 1/2 8t 1/2 \??? &quot; t 1/2 \??t 1/2 ??? &quot; ??[??B???[??? &quot; B???[??B??\??? &quot; 3B??\??B??8? &quot; B??8B??? &quot; t 1/2 lk?? &quot; t 1/2 ????[??? &quot; lq?66? &quot; 36P?? &quot; lq?P?P??0 &quot; 3lq?P?lq?6?1?-????? &amp; gt; NAME1?? &amp; gt; VALUE??2?Z??+?S0++]??S0- &quot; p??,?(C),? &quot; 8? &quot; 38\??? &quot; \??xo??? &quot; ?(C)6??p??6??? &quot; p??6??p??\??? &quot; 3p??\??p??8? &quot; p??8p??,? &quot; ?(C),? &quot; xo???(C)6???1???dK &amp; gt; NAME1*|??N?? &amp; gt; VALUE &quot; hH?P??P??0 &quot; 3?P??6?0 &quot; hH?6?6? &quot; 3hH?6hH?P??0??2?Z-??!??+?S0++]??S0- &quot; p??,?(C),? &quot; 8? &quot; 38\??? &quot; \??xo??? &quot; ?(C)6??p??6??? &quot; p??6??p??\??? &quot; 3p??\??p??8? &quot; p??8p??,? &quot; ?(C),? &quot; xo???(C)6???1???XM &amp; gt; NAME1??Z?? &amp; gt; VALUE &quot; hH?P??P??0 &quot; 3?P??6?0 &quot; hH?6?6? &quot; 3hH?6hH?P??0??W?'(C) 3/4 ?????+~\D0++ ??\D0- &quot; B???? &quot; t 1/2 lkt 1/2 8? &quot; 3t 1/2 8t 1/2 \??? &quot; t 1/2 \??t 1/2 ??? &quot; ??[??B???[??? &quot; B???[??B??\??? &quot; 3B??\??B??8? &quot; B??8B??? &quot; t 1/2 lk?? &quot; t 1/2 ????[??? &quot; lq?66? &quot; 36P?? &quot; lq?P?P??0 &quot; 3lq?P?lq?6?1+????? &amp; gt; NAME1?? &amp; gt; VALUE??2?ZQ??E??+?S0++]??S0- &quot; p??,?(C),? &quot; 8? &quot; 38\??? &quot; \??xo??? &quot; ?(C)6??p??6??? &quot; p??6??p??\??? &quot; 3p??\??p??8? &quot; p??8p??,? &quot; ?(C),? &quot; xo???(C)6???1??dK &amp; gt; NAME1??N?? &amp; gt; VALUE &quot; hH?P??P??0 &quot; 3?P??6?0 &quot; hH?6?6? &quot; 3hH?6hH?P??0??2?Z?????+?S0++]??S0- &quot; p??,?(C),? &quot; 8? &quot; 38\??? &quot; \??xo??? &quot; ?(C)6??p??6??? &quot; p??6??p??\??? &quot; 3p??\??p??8? &quot; p??8p??,? &quot; ?(C),? &quot; xo???(C)6???1???pI &amp; gt; NAME1։??Z?? &amp; gt; VALUE &quot; hH?P??P??0 &quot; 3?P??6?0 &quot; hH?6?6? &quot; 3hH?P?hH?6?#?]?w??k??+PF?2@++????2@- &quot; 0?????????? &quot; ????????????? &quot; 3??????????*? &quot; ????*???S? &quot; ???S0S? &quot; S0S?*? &quot; 3S?*S??? &quot; S??S,???? &quot; S,???0???? &quot; 0SS0?1???` &amp; gt; NAME1 &quot; ??n?? &amp; gt; VALUE &quot; ???t@??0 &quot; 3?????%? &quot; ??%t@%? &quot; 3t@?t@%?0 ?J???????+?U:@++???:@- &quot; \D|??|??|??? &quot; |??|??|?????? &quot; 3|?????|???*? &quot; |???*|??g? &quot; |??g\Dg? &quot; g\Dg?*? &quot; 3g?*g???? &quot; g???g>>??? &quot; g>>??\D|??? &quot; \Dgg\D?1???ht &amp; gt; NAME1??Z?? &amp; gt; VALUE &quot; ????U??0 &quot; 3?????%? &quot; ??%?U%? &quot; 3?U??U%?0?0??q??e??+xi\D@++??\D@- &quot; ?]??????? &quot; ?????????? &quot; 3????????*? &quot; ???*???? &quot; ????]?? &quot; ??]??*? &quot; 3??*????? &quot; ?????@???? &quot; ?@????]??? &quot; ?]???]?1{??? &amp; gt; NAME16z??.A?? &amp; gt; VALUE &quot; Č??? &amp; lt; s??0 &quot; 3Č???Č?%? &quot; Č?% &amp; lt; s(#? &quot; 3 &amp; lt; s? &amp; lt; s(#?0?
?)????+$w N@++܈?? N@- &quot; ??[???[???[??? &quot; ?[???[???[?????? &quot; 3?[??????[???*? &quot; ?[???*?[??? &quot; ?[???? &quot; ??*? &quot; 3?*???? &quot; ?????? &quot; ????[??? &quot; ???1lX?? &amp; gt; NAME1W???? &amp; gt; VALUE &quot; m??|??0 &quot; 3m??m?)? &quot; m?)?|?)? &quot; 3|)|????
?'k?_?+~\D0++ ??\D0- &quot; ??[???[???[??? &quot; ?[???[???[??h???? &quot; 3?[??h????[??:? &quot; ?[??:?[??? &quot; ?[???? &quot; ?:? &quot; 3:h???? &quot; h?????? &quot; ????[??? &quot; ???1lX?? &amp; gt; NAME1W???? &amp; gt; VALUE &quot; lq?P?P??0 &quot; 3lq?P?lq?6? &quot; lq?66? &quot; 3P?6?0??ae?N???+@ N0++?c?? N0- &quot; ??4???4???4??? &quot; ?4???4???4??h???? &quot; 3?4??h????4??:? &quot; ?4??:?4?? ? &quot; ?4?? ? ? &quot; ? :? &quot; 3 : h???? &quot; h??? X??? &quot; X????4??? &quot; ? ??1\1??? &amp; gt; NAME1?/???? &amp; gt; VALUE &quot; 3ut??u &amp; lt; ?0 &quot; 3\J?t??\J? &amp; lt; ? &quot; \J?t??ut???0 &quot; \J? &amp; lt; u &amp; lt; ???ae?Ze?Y?+?S0++]??S0- &quot; ??4???4???4??? &quot; ?4???4???4??h???? &quot; 3?4??h????4??:? &quot; ?4??:?4?? ? &quot; ?4?? ? ? &quot; ? :? &quot; 3 : h???? &quot; h??? X??? &quot; X????4??? &quot; ? ??1\1??? &amp; gt; NAME1?/???? &amp; gt; VALUE &quot; 3ut??u &amp; lt; ?0 &quot; 3\J?t??\J? &amp; lt; ? &quot; \J?t??ut???0 &quot; \J? &amp; lt; u &amp; lt; ???ae?Z??+?S0++]??S0- &quot; ??4???4???4??? &quot; ?4???4???4??h???? &quot; 3?4??h????4??:? &quot; ?4??:?4?? ? &quot; ?4?? ? ? &quot; ? :? &quot; 3 : h???? &quot; h??? X??? &quot; X????4??? &quot; ? ??1\1??? &amp; gt; NAME1?/???? &amp; gt; VALUE &quot; 3ut??u &amp; lt; ?0 &quot; 3\J?t??\J? &amp; lt; ? &quot; \J?t??ut???0 &quot; \J? &amp; lt; u &amp; lt; ???
?'_??S?? &quot; }?_???_???_??? &quot; ?_???_???_??t???? &quot; 3?_??t????_?? &amp; lt; ? &quot; ?_?? &amp; lt; ?_??(? &quot; ?_??(}(? &quot; (}(:? &quot; 3(:(t???? &quot; (t???(??? &quot; (??}?_??? &quot; }((}?1lX?? &amp; gt; NAME1W???? &amp; gt; VALUE+:0++Hw??:0- &quot; `s?\?\??0 &quot; 3`s?\?`s?8? &quot; `s?88? &quot; 38\????
?'ae????+:0++Hw??:0- &quot; }?_???_???_??? &quot; ?_???_???_??t???? &quot; 3?_??t????_?? &amp; lt; ? &quot; ?_?? &amp; lt; ?_??(? &quot; ?_??(}(? &quot; (}(:? &quot; 3(:(t???? &quot; (t???(??? &quot; (??}?_??? &quot; }((}?1lX?? &amp; gt; NAME1W???? &amp; gt; VALUE &quot; `s?\?\??0 &quot; 3`s?\?`s?8? &quot; `s?88? &quot; 3\?8?0 @?v?AEl?a?+?5 &amp; L++J??? &amp; L-1???' &amp; gt; NAME1???.??? &amp; gt; VALUE &amp; ?3?????bAE??p &amp; ?39??? &amp; gt; p &quot; 3\??p8p &quot; 38p8??? &quot; 38???\????? &quot; 3\?????\??p &amp; ?3@???*j 9?r????+9?)(#++bAE???)(#-1???' &amp; gt; NAME1???.??? &amp; gt; VALUE &amp; ?3?????bAE??p &amp; ?39??? &amp; gt; p &quot; 3\??p8p &quot; 38p8??? &quot; 38???\????? &quot; 3\?????\??p &amp; ?3@???*j 0?k??0?%?+; &amp; 0++n?? &amp; 0-1??? &amp; gt; &amp; gt; NAME1??? 3/4 ?? &amp; gt; VALUE &amp; ?3>>????????p &amp; ?3z????\Dp &quot; 3???. &amp; gt; ?. &quot; 3 &amp; gt; ?. &amp; gt; ??? &quot; 3 &amp; gt; ????? ??? &quot; 3?? ??????. &amp; ?3% &amp; ???0/ 3?r???+z??)(#++????)(#-1??? &amp; gt; &amp; gt; NAME1??? 3/4 ?? &amp; gt; VALUE &amp; ?3>>????????p &amp; ?3z????\Dp &quot; 3???. &amp; gt; ?. &quot; 3 &amp; gt; ?. &amp; gt; ??? &quot; 3 &amp; gt; ????? ??? &quot; 3?? ??????. &amp; ?3% &amp; ???0/ ?j????+?b10++^??10-1???JG &amp; gt; NAME1???܈?? &amp; gt; VALUE &amp; ?3??????????* &amp; ?3To???0u?* &quot; 3?? &amp; lt; `m &amp; lt; &quot; 3`m &amp; lt; `mt??? &quot; 3`mt?????t??? &quot; 3??t????? &amp; lt; &amp; ?3,Lz??_= ?g?W??L??+f?5(#++v???5(#-1???JG &amp; gt; NAME1???܈?? &amp; gt; VALUE &amp; ?3??????????* &amp; ?3To???0u?* &quot; 3?? &amp; lt; `m &amp; lt; &quot; 3`m &amp; lt; `mt??? &quot; 3`mt?????t??? &quot; 3??t????? &amp; lt; &amp; ?3,Lz??_= ??c?????+|1 1/4 4++??1 1/4 4-1lq???Y &amp; gt; NAME1lq??Zt?? &amp; gt; VALUE &quot; 3 &amp; lt; y??RĆR &quot; 3ĆRĆ??? &quot; 3Ć??? &amp; lt; y????? &quot; 3 &amp; lt; y????? &amp; lt; y??R &amp; ?3lq?? ???Hw???. &amp; ?3 ????. &amp; ?3~h???? {S ?c?!2??'??+փ9 1/4 4++*|??9 1/4 4-1lq???Y &amp; gt; NAME1lq??Zt?? &amp; gt; VALUE &quot; 3 &amp; lt; y??RĆR &quot; 3ĆRĆ??? &quot; 3Ć??? &amp; lt; y????? &quot; 3 &amp; lt; y????? &amp; lt; y??R &amp; ?3lq?? ???Hw???. &amp; ?3 ????. &amp; ?3~h???? {S ??@?6 3/4 ?????+|1?U++??1?U-1,R?? { &amp; gt; NAME1,R??2Q?? &amp; gt; VALUE &quot; 3 &amp; lt; y?? &amp; lt; sĆ &amp; lt; s &quot; 3Ć &amp; lt; sĆČ?? &quot; 3ĆČ?? &amp; lt; y??Č?? &quot; 3 &amp; lt; y??Č?? &amp; lt; y?? &amp; lt; s &amp; ?3lq??????Hw??P &amp; ?3????P &amp; ?3~h??? {6t ??@?= 3/4 ????+փ9?U++*|??9?U-1,R?? { &amp; gt; NAME1,R??2Q?? &amp; gt; VALUE &quot; 3 &amp; lt; y?? &amp; lt; sĆ &amp; lt; s &quot; 3Ć &amp; lt; sĆČ?? &quot; 3ĆČ?? &amp; lt; y??Č?? &quot; 3 &amp; lt; y??Č?? &amp; lt; y?? &amp; lt; s &amp; ?3lq??????Hw??P &amp; ?3????P &amp; ?3~h??? {6t K?y?AE &amp; lt; ?1?+ae-F(#++???F(#- &quot; 3????p4!p &quot; 34!p4!??? &quot; 34!?????????? &quot; 3???????????p &amp; ?3????l????? &amp; ?3. &quot; l??' &amp; ?3 ??j1???' &amp; gt; NAME1???.??? &amp; gt; VALUE H?z?AE?y?+1. &quot; ++2??. &quot; - &quot; 3????p4!p &quot; 34!p4!??? &quot; 34!?????????? &quot; 3???????????p &amp; ?3????l????? &amp; ?3. &quot; l??' &amp; ?3 ??j1???' &amp; gt; NAME1???.??? &amp; gt; VALUEB?u? 3/4 ???+8??'L-+?2'L+1???\D? &amp; gt; NAME1??????? &amp; gt; VALUE &quot; 3?? &amp; gt; @ &amp; gt; &quot; 3@ &amp; gt; &amp; gt; @ &quot; 3 &amp; gt; @ &amp; gt; ???? &quot; 3 &amp; gt; ????@?? &quot; 3@?????? &quot; 3?????? &amp; gt; %388 &quot; ??%?*% &quot; ????,??0 &quot; ??%?? &amp; gt; &quot; ?? &amp; gt; @ &amp; gt; &quot; @ &amp; gt; :(# &quot; :???@?? &quot; @?????? &quot; ???????? &quot; 3?????.???? ???!???-3 &quot; 3?????*??@ &quot; 3??@D?? &quot; 3D?? D??H?? &quot; 3D??H???????? &quot; 3????????????? &quot; 3???????????) &quot; 3????)?????* &amp; ?3???H??\?? &amp; ?38H??PF 3?q?????+???*X-+ &amp; gt; ?*X+1????Y? &amp; gt; NAME1?????? &amp; gt; VALUE &quot; 3???R'R &quot; 3'RR' &quot; 3R'R???? &quot; 3R????'??? &quot; 3'????????? &quot; 3?????????R%3,L,L &quot; >>?4!\D4! &quot; >>????\D???0 &quot; ???4!???R &quot; ???R'R &quot; 'RR' &quot; R????'??? &quot; '????????? &quot; ????????????? &amp; ?3(???T??? 1/4 ????
&amp; ?38JT????Y?
&quot; 3 ???: ???h???!u????;3 &quot; 3,???8 1/2 ??4! &quot; 3 1/2 ??4! 1/4 ????
 &quot; 3 1/4 ????
1/4 ???`??? &quot; 3 1/4 ???`??? 1/2 ?????? &quot; 3 1/2 ??????,???P?? &quot; 3,???P??,???6 &quot; 3,???6,???8 ?_??m??a??+?????2X-+P?2X+1p??lk? &amp; gt; NAME1|??l??? &amp; gt; VALUE &quot; 3p??e0e &quot; 30ee0 &quot; 3e0e,??? &quot; 3e,???0p?? &quot; 30p??p??p?? &quot; 3p??p??p??e%3__ &quot; p??%p??e &quot; p??e0e &quot; 0ee0 &quot; e0e% &quot; e??e,??? &quot; e,???0p?? &quot; 0p??p??p?? &quot; p??p??p???? &quot; (??4!?Y4! &quot; (??????Y???0 &amp; ?3Č??T???@????
&amp; ?3?]T??? &amp; lt; s?
&quot; 3t???DHt??? 1/4 ???!????I3 &quot; 3??PF???? 1/4 4 &quot; 3???? 1/4 4??L &quot; 3??LL?? &quot; 3L?????? &quot; 3???????D?? &quot; 3???D??????? &quot; 3???????PF!?b? 3/4 ?????+@???:X-+?]:X+1>>??'? &amp; gt; NAME1>>?????? &amp; gt; VALUE &quot; 3 ??~ &amp; lt; ~ &quot; 3 &amp; lt; ~~ &amp; lt; &quot; 3~ &amp; lt; ~t??? &quot; 3~t??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? ?? ?? &quot; 3 ?? ?? ??~%3yy &quot; ??% ??~ &quot; ??~ &amp; lt; ~ &quot; &amp; lt; ~~ &amp; lt; &quot; ~ &amp; lt; ~% &quot; ~??~t??? &quot; ~t??? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?? ?? ?? &quot; ?? ?? ???? &quot; Č?% &amp; lt; s% &quot; Č?? &amp; lt; s?0 &amp; ?3lq??T???܈???
&amp; ?3$wT????
&quot; 3???W??????!???(R)?V3 &quot; 3???Sp?? &amp; gt; &quot; 3p?? &amp; gt; ??(# &quot; 3??(#܈?? &quot; 3܈?????? &quot; 3????d????? &quot; 3d??????????? &quot; 3?????????R &quot; 3???R???S &quot; ?R?#(R)??+???8JX-+0u8JX+1????2? &amp; gt; NAME1???(C)??? &amp; gt; VALUE &amp; ?38P??T???k???
&amp; ?3pT??????
%3LL &quot; 3?_??(PF( &quot; 3PF((PF &quot; 3(PF(??? &quot; 3(???PF?_?? &quot; 3PF?_???_???_?? &quot; 3?_???_???_??( &quot; ?_??(#?_??( &quot; ?_??(PF( &quot; PF((PF &quot; (PF((# &quot; (???(??? &quot; (???PF?_?? &quot; PF?_???_???_?? &quot; ?_???_???_????? &quot; 3???~??? ??! g??<<?3 &quot; 3??}???a &quot; 3???a`s??: &quot; 3`s??:i??d &quot; 3i??di??ae?? &quot; 3i??ae??Tu???? &quot; 3Tu????Č??d?? &quot; 3Č??d?????? &quot; 3?????? { &quot; 3?? {??} &quot; i?(#d(# &quot; i???d??0#??N?=?`?T?+Tu?? N@-+? N@+1>>???2? &amp; gt; NAME1>>??:???? &amp; gt; VALUE%3@@%3LL &quot; 3?_??(PF( &quot; 3PF((PF &quot; 3(PF(??? &quot; 3(???PF?_?? &quot; 3PF?_???_???_?? &quot; 3?_???_???_??( &quot; ?_??'?_??( &quot; ?_??(PF( &quot; PF((PF &quot; (PF(' &quot; (????(??? &quot; (???PF?_?? &quot; PF?_???_???_?? &quot; ?_???_???_?????? &quot; 3???~??? ??! g??<<?3 &quot; 3??}???a &quot; 3???a`s??: &quot; 3`s??:i??d &quot; 3i??di??ae?? &quot; 3i??ae??Tu???? &quot; 3Tu????Č??d?? &quot; 3Č??d?????? &quot; 3?????? { &quot; 3?? {??} &amp; ?3B??l??g?? &amp; ?3Xl??t 1/2 &quot; i?(#d(# &quot; i???d??0 &quot; ??6?V?????+Y??,L@-+?,L@+1d??\D? &amp; gt; NAME1d????? &amp; gt; VALUE &quot; 3?8??8`m8 &quot; 3`m88`m &quot; 38`m8?? &quot; 38??`m?8?? &quot; 3`m?8???8???8?? &quot; 3?8???8???8??8 &quot; ?8??'?8??8 &quot; ?8??8`m8 &quot; `m88`m &quot; 8`m8' &quot; 8????8?? &quot; 8??`m?8?? &quot; `m?8???8???8?? &quot; ?8???8???8?????? &amp; 03|??l??@?? &amp; 3h?l??%3\\ &quot; B????t 1/2 ???0 &quot; B?'t 1/2 ' &quot; 3 ?? ??lq??! @?q??3 &quot; 3???a??lk &quot; 3?a??lk\J?? &amp; lt; &quot; 3\J?? &amp; lt; B?? &quot; 3B??B??l?? &quot; 3B??l??\J??t??? &quot; 3\J??t????a???? &quot; 3?a??????`s?? &quot; 3??`s????? &quot; 3?????K?}?u?TT2D5L*1?A-*d???A+1ae??6( &amp; gt; NAME1tE?( &amp; gt; VALUE1LY~@Y0TT &quot; ???D[8cD[~ &quot; 8cD[8c~@ &quot; ???D[???~@ &quot; u??'jJ' &quot; ???~@u??' z &quot; jJ'8c~@ { &amp; 3???F??' &amp; 3? &quot; ~@' &amp; 3? &quot;
???~@ &amp; 3???
???F?? &quot; d??8c2??8c &quot; 2??8c2??~@ &quot; 2??~@??~@ &quot; ??~@??? &quot; ???2??? &quot; 2???2??8c &quot; 8c? &quot; 8c &amp; &amp; gt; ? &quot; u???Z??? &quot; x??Ԕx??wK?}?{;?3?1.h;( &amp; gt; NAME1.h???( &amp; gt; VALUE*1?-*d???+%$m$m &quot; ?<<????? &quot; 3/4 ????? 3/4 ???? &quot; 3??? &amp; lt; ?? &quot; 3 &amp; lt; ?? &amp; lt; ??d?? &quot; 3 &amp; lt; ??d????d?? &quot; 3??d????1 &quot; 3??1 &amp; lt; ??1 &quot; 3 &amp; lt; ??1 &amp; lt; ?? &quot; 3~@ &amp; 3? d??1
q??ux?C0402+ae???
1+d?
2 &quot; 3n??? ? &quot; 3 @??n??@?? &amp; 3\??????? &amp; 3
?? 12?? &amp; gt; NAME12??u?? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE???9?? &quot; '9?9 &quot; ??? &quot; '9 &quot; ??vAE?? &quot; ??? &quot; 'vAE?? &quot; ??vAE???? &amp; #1???H??? 
h??}?C050412??? &quot; &amp; gt; NAME12???<<?? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE??f &amp; 9f &amp; ? &quot; '9f &amp; 9???? &quot; '9???vAE?????? &quot; 'vAE?????vAE??f &amp; ?+??d1+Xd2 &quot; 3??| &amp; 34ae????? ??? &amp; 3?
??? &quot; 3??*???| *??? &amp; #??_????
f???y??C06031F?? &amp; gt; NAME1F???? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE??f &amp; 9f &amp; ? &quot; '9f &amp; 9???? &quot; '9???vAE?????? &quot; 'vAE?????vAE??f &amp; ?+????|1+4!|2 &amp; 3B???????? &amp; 3ae ???o &quot; 3?????
? &quot; 3????????
???? &amp; #1???H??? 
^?????C08051F??' &amp; gt; NAME1F????? &amp; gt; VALUE &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ?+????dL1+4!dL2 &amp; 3V???????????^ &amp; 3
????1+^ &quot; 3????? &quot; 3???8ae??8ae?? &quot; 'Mf &amp; M???? &amp; #??_????
q??u?C1005+ae???
1+d?
2 &quot; 3n??? ? &quot; 3 @??n??@?? &amp; 3\??????? &amp; 3
?? 12?? &amp; gt; NAME12??u?? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE???9?? &quot; '9?9 &quot; ??? &quot; '9 &quot; ??vAE?? &quot; ??? &quot; 'vAE?? &quot; ??vAE???? &amp; #1???H??? 
B?y???C12061d???, &amp; gt; NAME1d?? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; 'f??f &amp; `f &amp; ? &quot; '`???f?????? &quot; 'f?????f??f &amp; ? &quot; '`f &amp; `????+P??@(#1+6@(#2 &amp; 3 1/2 ????????+! &amp; 3-%????zB=! &quot; 3N?? 3/4 ?% 3/4 &quot; 3N??B???%B?? &amp; #1???_?????
1?h???C12101n??~@ &amp; gt; NAME1n??ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 'f??9`9? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9? &quot; 3L??0%0 &quot; 3L??b???%b??? &quot; '`9`AE???+P??@ 1/4 41+6@ 1/4 42 &amp; 3 1/2 ??f?????2 &amp; 3-% ??zB2 &amp; #1???_?????
h??}'??C131012??? &quot; &amp; gt; NAME12???<<?? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE??f &amp; 9f &amp; ? &quot; '9f &amp; 9???? &quot; '9???vAE?????? &quot; 'vAE?????vAE??f &amp; ?+??d1+Xd2 &quot; 3??| &amp; 34ae????? ??? &amp; 3?
??? &quot; 3??*???| *??? &amp; #??H?? 
f??y@??C160812?? &amp; gt; NAME12???? &amp; gt; VALUE &quot; 'vAE??f &amp; 9f &amp; ? &quot; '9f &amp; 9???? &quot; '9???vAE?????? &quot; 'vAE?????vAE??f &amp; ?+????|1+4!|2 &amp; 3B???????? &amp; 3ae ???o &quot; 3?????
? &quot; 3????????
???? &amp; #1???H??? 
?Z???Y??C18121u??jJ &amp; gt; NAME1u???? &amp; gt; VALUE &quot; '???vM &quot; tvM? &quot; ' &quot; t?????????? &quot; '?????????vM? &quot; 3tAE?? &amp; gt; 9 &amp; gt; &quot; 3r??~??9~?? &quot; ' &quot; tvM &quot; t????+???%hB1+,L%hB2 &amp; ?3 1/4 ?????????j@ &amp; ?38????]j@ &amp; #H??_??? ?
??5r??C18251u??? &amp; gt; NAME1u??|C?? &amp; gt; VALUE &quot; '??? &quot; t? &quot; ' &quot; t?w??????w??? &quot; '????w?????? &quot; 3v????9? &quot; 3tAE????:?? &quot; ' &quot; t &quot; t?w???+???%?1+,L%?2 &amp; 3 3/4 ???}??AE??? &amp; 38}???]? &amp; #????XX
^?????C20121F??' &amp; gt; NAME1F????? &amp; gt; VALUE &quot; '???f &amp; Mf &amp; ? &quot; 'Mf &amp; M???? &quot; 'M?????????? &quot; '?????????f &amp; ?+????dL1+4!dL2 &amp; 3V???????????^ &amp; 3
????1+^ &quot; 3????? &quot; 3???8ae??8ae?? &amp; #??_????
B?y???C32161d???, &amp; gt; NAME1d?? 3/4 ??? &amp; gt; VALUE &quot; 'f??f &amp; `f &amp; ? &quot; '`???f?????? &quot; 'f?????f??f &amp; ? &quot; '`f &amp; `????+P??@(#1+6@(#2 &amp; 3 1/2 ????????+! &amp; 3-%????zB=! &quot; 3N?? 3/4 ?% 3/4 &quot; 3N??B???%B?? &amp; #H??w??? 
1?h? 1/2 ??C32251n??~@ &amp; gt; NAME1n??ae?? &amp; gt; VALUE &quot; 'f??9`9? &quot; '`AE??f??AE??? &quot; 'f??AE??f??9? &quot; 3L??0%0 &quot; 3L??b???%b??? &quot; '`9`AE???+P??@ 1/4 41+6@ 1/4 42 &amp; 3 1/2 ??f?????2 &amp; 3-% ??zB2 &amp; #1???w????
?Z?????C45321u??`O &amp; gt; NAME1u???? &amp; gt; VALUE &quot; '???vM &quot; tvM? &quot; ' &quot; t?????????? &quot; '?????????vM? &quot; 3tAE?? &amp; gt; 9 &amp; gt; &quot; 3r??~??9~?? &quot; ' &quot; tvM &quot; t????+???%hB1+,L%hB2 &amp; 3 1/4 ?????????j@ &amp; 38????]j@ &amp; #_??????X
??5???C45641u??? &amp; gt; NAME1u??|C?? &amp; gt; VALUE &quot; '??? &quot; t? &quot; ' &quot; t?w??????w??? &quot; '????w?????? &quot; 3v????9? &quot; 3tAE????:?? &quot; ' &quot; t &quot; t?w???+???%?1+,L%?2 &amp; 3 3/4 ???}??AE??? &amp; 38}???]? &amp; #w???????'K?}?????*d???1*1?21???6( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUE &quot; ?<<??2???<<?? &quot; ?<<??????,y &quot; ?<<??2?????Z?? z &quot; ~@?,????, &quot; VT2??VT &quot; ~@Z?????Z?? &quot; ~@?,VTx &quot; ~@Z??VT2?? { &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ae ae &amp; lt; ?? &quot; 31ae &quot; 3d????K?}??X??K??*d???1*1?2 &quot; ?<<??1VT1 &quot; VTd???<<??d?? &quot; B^'B^P??? &quot; 3/4 ???' 3/4 ???P??? &quot; VT1B^'x &quot; 3/4 ???'?<<??1y &quot; VTd??B^P??? { &quot; 3/4 ???P????<<??d?? z &quot; 3 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???;( &amp; gt; NAME1???ܒ??( &amp; gt; VALUEK?x??????*d???1*1?2 &quot; ?<<??;VT; &quot; VTx???<<??x?? &quot; B^1B^d?? &quot; 3/4 ???1 3/4 ???d?? &quot; VT;B^1x &quot; 3/4 ???1?<<??;y &quot; VTx??B^d?? { &quot; 3/4 ???d???<<??x?? z &quot; 3 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???jJ( &amp; gt; NAME1??????( &amp; gt; VALUEK?i???????*d???1*1?2 &quot; ?<<??jJVTjJ &quot; VTu???<<??u?? &quot; B^~@B^??? &quot; 3/4 ???~@ 3/4 ?????? &quot; VTjJB^~@x &quot; 3/4 ???~@?<<??jJy &quot; VTu??B^??? { &quot; 3/4 ???????<<??u?? z &quot; 3 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???VT( &amp; gt; NAME1???z??( &amp; gt; VALUEK?Z????
?*d???1*1?2 &quot; ?<<??LYVTLY &quot; VT????<<????? &quot; B^`OB^?? &quot; 3/4 ???`O 3/4 ????? &quot; VTLYB^`Ox &quot; 3/4 ???`O?<<??LYy &quot; VT???B^?? { &quot; 3/4 ??????<<????? z &quot; 3 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???8c( &amp; gt; NAME1???,k??( &amp; gt; VALUEK?}???V?I?*d???1*1?2 &quot; ?<<??$mVT$m &quot; VTܒ???<<??ܒ?? &quot; B^8cB^??? &quot; 3/4 ???8c 3/4 ?????? &quot; VT$mB^8cx &quot; 3/4 ???8c?<<??$my &quot; VTܒ??B^??? { &quot; 3/4 ???????<<??ܒ?? z &quot; 3 &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???w( &amp; gt; NAME1?? 3/4 ???( &amp; gt; VALUE??}?u??*,k???1*d???2*1?31,k??6( &amp; gt; NAME1,k?????( &amp; gt; VALUE &quot; 3?<<??2???<<?? &quot; ?<<??????,y &quot; ?<<??2?????Z??0z &quot; ~@?,????, &quot; 3VT2??VT &quot; ~@Z?????Z?? &quot; ~@?,VTx &quot; J\??Z??8e??Z?? &quot; J\???,8e???, &quot; rH??2??J\??Z?? z &quot; ~@Z??VT2??0{ &quot; rH??J\???,y &quot; rH??2??rH?? &quot; z???,????, &quot; z??Z?????Z?? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ae ae &amp; lt; ?? &quot; 31ae &quot; 3d????K?}????*d???1*Ԕ?3*1?2 &quot; ?<<??1VT1 &quot; VTd???<<??d?? &quot; 3/4 ???' 3/4 ???P??? &quot; VT1B^'x &quot; 3/4 ???'?<<??1y &quot; VTd??B^P??? { &quot; 3/4 ???P????<<??d?? z &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1?<<??~@( &amp; gt; NAME1?<<??ܒ??( &amp; gt; VALUE &quot; z'zP??? &quot; ?1z'x &quot; ?d??zP??? { &quot; $m1?1 &quot; ?d??$md?? &quot; B^'B^ &quot; B^ &amp; lt; ??B^P??? &quot; B^? B^?? &quot; 3tELY &quot; LY$m &quot; 3$m &quot; 3K?n?0??*d???1*Ԕ?3*1?2 &quot; ?<<??tEVTtE &quot; VT????<<????? &quot; 3/4 ???; 3/4 ???x?? &quot; VTtEB^;x &quot; 3/4 ???;?<<??tEy &quot; VT???B^x?? { &quot; 3/4 ???x???<<????? z &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???VT( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; z;zx?? &quot; ?tEz;x &quot; ????zx?? { &quot; $mtE?tE &quot; ????$m??? &quot; B^;B^' &quot; B^P???B^x?? &quot; B^?B^(??? &quot; 3 &quot; LY$m &quot; 3$m &quot; 3LYtEK?Z?<<{?j?*d???1*Ԕ?3*1?2 &quot; ?<<??LYVTLY &quot; VT????<<????? &quot; 3/4 ???`O 3/4 ????? &quot; VTLYB^`Ox &quot; 3/4 ???`O?<<??LYy &quot; VT???B^?? { &quot; 3/4 ??????<<????? z &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???.h( &amp; gt; NAME1???,k??( &amp; gt; VALUE &quot; z`Oz?? &quot; ?LYz`Ox &quot; ????z?? { &quot; $mLY?LY &quot; ????$m??? &quot; B^`OB^6 &quot; B^n??B^?? &quot; B^B^ &amp; lt; ?? &quot; LY$m &quot; 3$m &quot; 3 &quot; 3LYtEK?}??AE?u?*d???1*Ԕ?3*1?2 &quot; ?<<??$mVT$m &quot; VTܒ???<<??ܒ?? &quot; 3/4 ???8c 3/4 ?????? &quot; VT$mB^8cx &quot; 3/4 ???8c?<<??$my &quot; VTܒ??B^??? { &quot; 3/4 ???????<<??ܒ?? z &quot; ? &quot; ? ? &quot; ? ? &amp; lt; ?? &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ????? &quot; 3??? &amp; lt; ??1???|( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; z8cz??? &quot; ?$mz8cx &quot; ?ܒ??z??? { &quot; $m$m?$m &quot; ?ܒ??$mܒ?? &quot; B^8cB^`O &quot; B^??B^??? &quot; B^B^ &amp; lt; ?? &quot; 3tELY &quot; LY$m &quot; 3$m &quot; 3?}?
??*????1*8c?21?<<??6( &amp; gt; NAME1?<<?????( &amp; gt; VALUE &quot; 3?<<??2???<<?? &quot; ?<<??????,y &quot; ?<<??2?????Z??0z &quot; ~@?,????, &quot; 3VT2??VT &quot; ~@Z?????Z?? &quot; ~@?,VTx &quot; ~@Z??VT2??0{ &quot; ???? &quot; ???? &amp; lt; ?? &quot; ae ae &quot; ae ae &amp; lt; ?? &quot; 1ae &quot; d???? &amp; 3VT???8c &amp; 3???????<<???}?N?A?1z??~@( &amp; gt; NAME1z??ܒ??( &amp; gt; VALUE*????1*8c?2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ; &quot; &quot; p??' &quot; p??P??? &quot; z??d???d?? &quot; ?P????' &quot; ?1z??1 &quot; ?1?'x &quot; ?d???P??? { &quot; &quot; p??P???z??d?? z &quot; &quot; p??'z??1y?Z?<<??*????1*8c?2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ;1u??.h( &amp; gt; NAME1u??,k??( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??`O &quot; p???? &quot; z????????? &quot; ????`O &quot; ?LYz??LY &quot; ?LY?`Ox &quot; ??????? { &quot; &quot; p????z????? z &quot; &quot; p??`Oz??LYy?x?????1u??jJ( &amp; gt; NAME1u?????( &amp; gt; VALUE*????1*8c?2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ; &quot; &quot; p??1 &quot; p??d?? &quot; z??x???x?? &quot; ?d???1 &quot; ?;z??; &quot; ?;?1x &quot; ?x???d?? { &quot; &quot; p??d??z??x?? z &quot; &quot; p??1z??;y?}?u??*????1*8c?2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ;1z??r( &amp; gt; NAME1???<<??( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??LY &quot; p????? &quot; z????????? &quot; ?????LY &quot; ?8cz??8c &quot; ?8c?LYx &quot; ???????? { &quot; &quot; p?????z????? z &quot; &quot; p??LYz??8cy?}??N?A?*????1*8c?2 &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ;1z??|( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??8c &quot; p????? &quot; z??ܒ???ܒ?? &quot; ?????8c &quot; ?$mz??$m &quot; ?$m?8cx &quot; ?ܒ?????? { &quot; &quot; p?????z??ܒ?? z &quot; &quot; p??8cz??$my?m???*????1*8c?2 &quot; x??$?? &quot; $??$??? &quot; $??$?? &amp; lt; ??? &quot; ??? &quot; ?; &quot; ?? &amp; lt; ???1z???( &amp; gt; NAME1??ae??( &amp; gt; VALUE &quot; &quot; p??? &quot; p??z?? &quot; z?? &quot; p??? &quot; p?? &quot; ?z???? &quot; ??z??? &quot; ????x &quot; ? &quot; p???z?? { &quot; &quot; p??z??z?? &quot; p?? z &quot; &quot; p???z???y?}?{????1??8( &amp; gt; NAME1??|( &amp; gt; VALUE*????1*8c?2 &quot; &quot; p??? &quot; p??? &quot; &quot; p?????? &quot; 3??????? &quot; ????tE? &quot; 3tE?? &quot; ??? &quot; ???? &quot; |)??) &quot; ??B^??tE &quot; ??tE???, &quot; ??tE???tE &quot; ae B^ae tE &quot; ae tEae ?, &quot; ae tE~@tE &quot; &quot; p?????)y &quot; |)??x &quot; 3??????? ? &amp; 3ܒ?????? &quot; 38c8c? ? &amp; 3LY$m??x???*,k??1*Ԕ21|C??jJ( &amp; gt; NAME1|C?????( &amp; gt; VALUE &quot; 1/4 ;|C??; &quot; 9??19??d?? &quot; |C??x?? 1/4 x?? &quot; pAEd??pAE1 &quot; 1/4 ;pAE1x &quot; 1/4 x??pAEd?? { &quot; 9??d??|C??x?? z &quot; 9??1|C??;y &quot; ?8c &quot; ???(??? &quot; (???? &quot; (???? &quot; (???(???F??? &quot; ?? &quot; ?? &quot; ??F????y??a?T?*,k??1*Ԕ21rH??B^( &amp; gt; NAME12?????( &amp; gt; VALUE &quot; 1/4 `O|C??`O &quot; 9??tE9????? &quot; |C???? 1/4 ?? &quot; pAE???pAEtE &quot; 1/4 `OpAEtEx &quot; 1/4 ??pAE??? { &quot; 9?????|C???? z &quot; 9??tE|C??`Oy &quot; d??.h &quot; ????<<?? &quot; ?<<??1?<<??? &quot; ?<<???<<??d??? &quot; d??1d??? &quot; d??d??d????y?u???*,k??1*Ԕ21|C??r( &amp; gt; NAME12????( &amp; gt; VALUE &quot; z8c &amp; gt; ??8c &quot; 4??LY4????? &quot; &amp; gt; ?????z??? &quot; f???fLY &quot; z8cfLYx &quot; z???f??? { &quot; 4????? &amp; gt; ????? z &quot; 4??LY &amp; gt; ??8cy &quot; d??.h &quot; ????<<?? &quot; ?<<??1?<<??? &quot; ?<<???<<??d??? &quot; d??1d??? &quot; d??d??d???(R)?u?R???*9???1*pAE?21???B^( &amp; gt; NAME &quot; ??1???1x?????( &amp; gt; VALUE &quot; ???1???? &quot; Ԕ??? &quot; ??????d??? &quot; ,k???? &quot; ????d??? &quot; ???`O `O &quot; ?;?x?? &quot; ??????? &quot; ???x?????; &quot; `O?;x &quot; ???x?? { &quot; ???x??????? z &quot; ???;???`Oy(R)?u?Ru.?!?*9???1*pAE?21???r( &amp; gt; NAME &quot; ??1???1x??u??( &amp; gt; VALUE &quot; ???1???? &quot; Ԕ??? &quot; ??????d??? &quot; ,k???? &quot; ????d??? &quot; ???8c 8c &quot; ?`O??? &quot; ????????? &quot; ????????`O &quot; 8c?`Ox &quot; ?????? { &quot; ??????????? z &quot; ???`O???8cy(R)?u?Rs?f?*9???1*pAE?21????( &amp; gt; NAME &quot; ??1???1x????( &amp; gt; VALUE &quot; ???1???? &quot; Ԕ??? &quot; ??????d??? &quot; ,k???? &quot; ????d??? &quot; ???w w &quot; ?8c???? &quot; ????????? &quot; ?????????8c &quot; w?8cx &quot; ??????? { &quot; ???????????? z &quot; ???8c???wy(R)?u? 1/4 ?<<?*9???1*pAE?21???( &amp; gt; NAME1x?????( &amp; gt; VALUE &quot; ???1???? &quot; ??????d??? &quot; ??1??? &quot; ????d???*??3 &quot; &quot; p???? &quot; ???? &quot; XQ &quot; ???ww &quot; ????????? &quot; ?????????8c &quot; w8cx &quot; ?????? { &quot; ???????????? z &quot; ???8c???wy &quot; 8c??? &quot; wh?8cx &quot; ???h???? { &quot; ??????? &quot; ?ww &quot; h?8ch????P?u?u ???*N????1*?$?21??r( &amp; gt; NAME1z????( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :``O:`?? &quot; bL????????? &quot; AE????AE??`O &quot; ???8cbL8c &quot; bL8c:``Ox &quot; bL???:`?? { &quot; AE?????????? z &quot; AE??`O???8cyP?u?N?A?*N????1*?$?21????( &amp; gt; NAME1z????( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`8c:`??? &quot; bL????????? &quot; AE?????AE??8c &quot; ???wbLw &quot; bLw:`8cx &quot; bL???:`??? { &quot; AE??????????? z &quot; AE??8c???wyP?r???*N????1*?$?21????( &amp; gt; NAME1z?????( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`w:`??? &quot; bLu?????u?? &quot; AE?????AE??w &quot; ????bL? &quot; bL?:`wx &quot; bLu??:`??? { &quot; AE????????u?? z &quot; AE??w????yP?^????*N????1*?$?21????( &amp; gt; NAME1z?????( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`?:`u?? &quot; bL@a?????@a?? &quot; AE??u??AE??? &quot; ????bL? &quot; bL?:`?x &quot; bL@a??:`u?? { &quot; AE??u?????@a?? z &quot; AE???????yP?O???
?*N????1*?$?21??? 1/4 ( &amp; gt; NAME1z?????( &amp; gt; VALUE &quot; 9??19??? &quot; 9??9??d??? &quot; J\??1J\??? &quot; J\??J\??d??? &quot; J\?? &quot; 9????? &quot; :`?:`6f?? &quot; bL^R?????^R?? &quot; AE??6f??AE??? &quot; ????bL? &quot; bL?:`?x &quot; bL^R??:`6f?? { &quot; AE??6f?????^R?? z &quot; AE???????y>>u?E?Z?M?*zF???1*??2 &quot; ?
??w?w &quot; ae8cae??? &quot; ?????
????? &quot; ?????8c &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1????? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?wae8cx &quot; ????ae??? { &quot; ?????
????? z &quot; ?8c?
??wy &quot; ???X?? &quot; ???y>>r?E??*zF???1*??2 &quot; ?
????? &quot; aewae??? &quot; ?u???
??u?? &quot; ?????w &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1?
???? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ??aewx &quot; ?u??ae??? { &quot; ?????
??u?? z &quot; ?w?
???y &quot; ???X?? &quot; ???y>>T?E??*zF???1*??2 &quot; ?
????? &quot; aeԔae,k?? &quot; ?TW???
??TW?? &quot; ?,k???Ԕ &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1?
???? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ??aeԔx &quot; ?TW??ae,k?? { &quot; ?,k???
??TW?? z &quot; ?Ԕ?
???y &quot; ???X?? &quot; ???y>>,?E &amp; lt; )??*zF???1*??2 &quot; ?
??\??\? &quot; ae 1/4 ae|C?? &quot; ?/???
??/?? &quot; ?|C??? 1/4 &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1?? &amp; gt; ? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?\?ae 1/4 x &quot; ?/??ae|C?? { &quot; ?|C???
??/?? z &quot; ? 1/4 ?
??\?y &quot; ???X?? &quot; ???y>> &quot; ?EFo?b?*zF???1*??2 &quot; ?
??H?H &quot; aepAEae9?? &quot; ?%???
??%?? &quot; ?9???pAE &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1??*? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?HaepAEx &quot; ?%??ae9?? { &quot; ?9???
??%?? z &quot; ?pAE?
??Hy &quot; ???X?? &quot; ???yVJ??u??*8??Q1*?Q2 &quot; ???PS? &quot; (g?(g@a?? &quot; PShM????hM?? &quot; ??@a????? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1??z? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS?(g?x &quot; PShM??(g@a?? { &quot; ??@a????hM?? z &quot; ??????y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?V &quot; ??F??*8??Q1*?Q2 &quot; ??HPSH &quot; (gpAE(g9?? &quot; PS%????%?? &quot; ??9????pAE &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1??*? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PSH(gpAEx &quot; PS%??(g9?? { &quot; ??9????%?? z &quot; ??pAE??Hy &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?V???n@ ?3 ?*8??Q1*?Q2 &quot; ???PS? &quot; (g (g??? &quot; PS???????? &quot; ??????? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1??? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS?(g x &quot; PS???(g??? { &quot; ?????????? z &quot; ?? ???y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?Vp??? ?y ?*8??Q1*?Q2 &quot; ???PS? &quot; (gy(g??? &quot; PS s???? s?? &quot; ???????y &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1??›? &quot; ( &amp; gt; NAME19??TW??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS?(gyx &quot; PS s??(g??? { &quot; ??????? s?? z &quot; ??y???y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r??
q? ?? ?*?Q1*{Q2 &quot; d????? &quot; ???jJ???? &quot; ?2??jJ?2??? &quot; ?2??- &quot; ?2???2??u???17?? &quot; ( &amp; gt; NAME1VX????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ??????u??? &quot; LL??? &quot; +?+???? &quot; +????L??? &quot; L+??
?
?
?*?Q1*{Q2 &quot; d????? &quot; ???jJ???? &quot; ?2??jJ?2??? &quot; ?2??- &quot; ?2???2??u???1?2?pE? &quot; ( &amp; gt; NAME1VX????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ??????u??? &quot; L8Lv?? &quot; +?8+?v?? &quot; +?v??Lv?? &quot; L8+?8?
?X
?K
?*?Q1*{Q2 &quot; d????? &quot; ???jJ???? &quot; ?2??jJ?2??? &quot; ?2??- &quot; ?2???2??u???1?2? m? &quot; ( &amp; gt; NAME1VX????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ??????u??? &quot; L:`LAE?? &quot; +?:`+?AE?? &quot; +?AE??LAE?? &quot; L:`+?:`?v
?
?*?!??1*8??2 &quot; @ae?bL?bL &quot; -8-v?? &quot; ????@ae???? &quot; h??v??h??8 &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1J?D[? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?bL-8x &quot; ????-v?? { &quot; h??v??@ae???? z &quot; h??8@ae?bLy &quot; ??X?? &quot; ???qp?v?
?
?*?!??1*8??2 &quot; @ae???? &quot; -y-??? &quot; ? s??@ae? s?? &quot; h?????h??y &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1@ae?›? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ??-yx &quot; ? s??-??? { &quot; h?????@ae? s?? z &quot; h??y@ae??y &quot; ??X?? &quot; ???q?i?* ? ?*????1*8c?21u??VT( &amp; gt; NAME1u??z??( &amp; gt; VALUE &quot; ???? &quot; ????2?? &quot; ??x?? &quot; ae ae &quot; ae ae 2?? &quot; ae ; &quot; &quot; p??; &quot; p??x?? &quot; z????????? &quot; ?x???; &quot; ?tEz??tE &quot; ?tE?;x &quot; ?????x?? { &quot; &quot; p??x??z????? z &quot; &quot; p??;z??tEy?vk ?^ ?*?!??1*8??2 &quot; @ae?)?) &quot; -?-0??? &quot; ?X??@ae?X?? &quot; h??0???h??? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1J?8? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; ?)-?x &quot; ?X??-0??? { &quot; h??0???@ae?X?? z &quot; h???@ae?)y &quot; ??X?? &quot; ???q?y?? ? ?*,k??1*Ԕ21|C???( &amp; gt; NAME12?????( &amp; gt; VALUE &quot; zw &amp; gt; ??w &quot; 4??$m4??ܒ?? &quot; &amp; gt; ?????z??? &quot; fܒ??f$m &quot; zwf$mx &quot; z???fܒ?? { &quot; 4??ܒ?? &amp; gt; ????? z &quot; 4??$m &amp; gt; ??wy &quot; d??.h &quot; ????<<?? &quot; ?<<??1?<<??? &quot; ?<<???<<??d??? &quot; d??1d??? &quot; d??d??d???V??? ?? ?*8??Q1*?Q2 &quot; ??)PS) &quot; (g?(g0??? &quot; PSX????X?? &quot; ??0?????? &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1??8? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PS)(g?x &quot; PSX??(g0??? { &quot; ??0?????X?? z &quot; ?????)y &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?V??; ?. ?*8??Q1*?Q2 &quot; ??bLPSbL &quot; (g8(gv?? &quot; PS???????? &quot; ??v????8 &quot; ???jJ???? &quot; ??????u???1??D[? &quot; ( &amp; gt; NAME19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; X??jJX??? &quot; X??X??u??? &quot; PSbL(g8x &quot; PS???(gv?? { &quot; ??v??????? z &quot; ??8??bLy &quot; &amp; lt; ??X?? &quot; ???r?s???vt ?C0402K+???t1+pt2 &quot; 3f????? &quot; 30???f???0???1x???? &amp; gt; NAME1x???\??? &amp; gt; VALUE &amp; ?3x??? &amp; lt; ??6?? &amp; ?3? &amp; lt; ?? e?? 1/2 y ?C0603K+???1+. &quot; 2 &quot; 3(R)????
R?
 &quot; 3RT???(R)???T???1????d? &amp; gt; NAME1???????? &amp; gt; VALUE &amp; ?3????`???l?? &amp; ?3`???@V?}?u
?C0805K+????d@1+'d@2 &quot; 3????p &quot; $p &quot; 3 &quot; $??????????1????. &quot; ? &amp; gt; NAME1?????u??? &amp; gt; VALUE &amp; ?3????ae??x???d &amp; ?3ae??'d;?u??d
?C1206K+h???L'1+:L'2 &quot; 3n??L;L &quot; 3;??n????1???*? &amp; gt; NAME1?????? &amp; gt; VALUE &amp; ?3?????????@ &amp; ?3?*???? &amp; gt; @)?d?
?C1210K+h???L81+:L821?? &amp; lt; ? &amp; gt; NAME1??j??? &amp; gt; VALUE &amp; ?3??,??????0 &amp; ?3?*,??? &amp; gt; 0 &quot; 3n??ae-;ae- &quot; 3;???n??????T???C1812K+????(#DH1+P(#DH21??,L? &amp; gt; NAME1?????? &amp; gt; VALUE &quot; 3
<<??;T; &quot; 3Tn??
<<??n?? &amp; ?3??????? &amp; gt; &amp; ?3t@??W &amp; gt; ???%?T?C1825K+h???(#Ć1+:(#Ć21???? &amp; gt; NAME1??VK??? &amp; gt; VALUE &quot; 3n??z;z &quot; 3;??n???? &amp; ?3???????} &amp; ?3?*?? &amp; gt; }?1?3??C2220K+d?? &quot; $lk1+c &quot; $lk21?? &amp; lt; s? &amp; gt; NAME1???d??? &amp; gt; VALUE &quot; 3???^rj?^ &quot; 3rjF?????F??? &amp; ?3??X?????a &amp; ?3?UX??`ma??L?C2225K+d?? &quot; $?1+c &quot; $?21??? &amp; gt; NAME1??JM??? &amp; gt; VALUE &quot; 3??xrjx &quot; 3rj?????? &amp; 3??????? { &amp; 3?U??`m {9G40xx40xx7ICD?40606N &amp; lt; ! &quot; 6D &amp; lt; &quot; !-?A-9??P7ICj?40176N &amp; lt; ! &quot; 6D &amp; lt; &quot; !-?A-9??P7IC?40096N &amp; lt; r2q!1 &quot; BARQba6D &amp; lt; rab! &quot; Q12RAqB-?A-???B-??C-????D-X= E-X= ??F-???X??P840xxg?,4060,??????Q12,??9???Q13,??X???Q14,????Q6,????Q5,??)?Q7,??PS?Q4,??????P0,?????P0\,????PS!P1,??????!RES,??8c?Q9,??pAE?Q8,???Q10 &quot; ^X??xI?)xI?? &quot; ^)xI?)?? &quot; ^)?X???? &quot; ^X???X??xI??1_X??V?? &quot; &amp; gt; NAME1`X??@ae?? &quot; &amp; gt; VALUE??-?PWRN,@X??eVSS,@)?VDD1_d??2??? &quot; &amp; gt; NAME1_jJ8c VDD1_jJ??? VSSg?4017,???Q5,????Q1,????Q0,??)?Q2,??????Q6,??9???Q7,??pAE?Q3,??X???Q8,??8c?Q4,?? s???Q9,?????CO,??? s??!ENA,???!CLK,??????!RES &quot; ^X??xI?)xI?? &quot; ^)xI?)PS? &quot; ^)PSX??PS? &quot; ^X??PSX??xI??1_X??l? &quot; &amp; gt; NAME1`X??@ae?? &quot; &amp; gt; VALUE? &quot; ?6?4009,A??O,@ s??!I1_8c|? &quot; &amp; gt; NAME1`8c9??? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^9??9??pAE? &quot; ^pAE9??pAE? &quot; ^9??pAE9??9???F40xx 3/4 ?B|?DIL16* 1/4 ??,k???1*??,k???2* ?,k???7*D[,k???81 &amp; gt; d??ae??( &amp; gt; NAME*,k??,k???3*d??,k???4*Ԕ,k???6*1,k???51N???2??( &amp; gt; VALUE*D[Ԕ?9* ?Ԕ?10*ԔԔ?11*1Ԕ?12*d??Ԕ?13*,k??Ԕ?14*??Ԕ?15* 1/4 ??Ԕ?16 &quot; ?r s??r &quot; s??ae???ae?? &quot; ?r?ae?? &quot; s??r s??' &quot; s??ae?? s??P??? &quot; s??' s??P???|,??9??SO16+^R?????ae '1+^R??xae '16+?????ae '2+u?????ae '3+??xae '15+u??xae '14+2?????ae '4+2??xae '13+???ae '5+xae '12+jJ???ae '6+|???ae '7+jJxae '11+|xae '10+????ae '8+?xae '9 &quot; ?fLrH??fL1@a??2??( &amp; gt; VALUE1(R)*????( &amp; gt; NAME &quot; ????pAE|?? { &quot; 9??=rH??fLy &quot; ?fLpAE=x &quot; 9??|??rH????? z &quot; rH????????? &quot; pAE|??pAE= &quot; 9??=9??|?? &quot; 9???9??(???| &amp; 3F??fL??? y &amp; 3rH????J\????? &amp; 3z????ae????? &amp; 3?<<?????????? &amp; 3F?????????? &amp; 3?<<??fL??? y &amp; 3z??fLae?? y &amp; 3rH??fLJ\?? y &quot; 9??~??pAE~??? &amp; 3??? &quot; ??? &amp; 3~@??VT??? &amp; 3r?????? &amp; 3???????? &amp; 3fL? &quot; y &amp; 3~@fLVT y &amp; 3rfL? y &amp; 3??fL? ysupply1supply17GND?GND6''-1supply1?? GND,8c?GND &quot; ^u??jJ1`??????? &quot; &amp; gt; VALUEsupply1sdiodediode7D?1N41486'' &amp; lt; -G$17D?1N40046'' &amp; lt; -17DH?1N47286'' &amp; lt; -17Do?GI8206'' &amp; lt; -17D(C)?BYV276'' &amp; lt; -1diode ???pD,???A,8cC1_8c? &quot; &amp; gt; NAME1`8c????? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^d??d??1 &quot; ^1d??1 &quot; ^111 &quot; ^d??1d??d?? &quot; ^11d??
?b?;ZD,???A,8cC1_???jJ? &quot; &amp; gt; NAME1`???z??? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^d??d??1 &quot; ^1d??1 &quot; ^111 &quot; ^d??1d??d?? &quot; ^11d?? &quot; ^1d??d??rdiode??}?J???*9???C*pAE?A1?<<??1( &amp; gt; NAME1?<<?????( &amp; gt; VALUE &amp; u??P???n??' &quot; 3pAE??? &quot; 39??J\??? &amp; LY????? &amp; J\???????? &quot; 2?? &quot; ''2?? &quot; '2?? &quot; ; &quot; ' &quot; &quot; 2?? &quot; `O'LYx &quot; ?????'y &quot; ??? &amp; lt; ????P??? z &quot; `OP???LY &amp; lt; ?? { &quot; LY &amp; lt; ??LY &quot; ?????? &amp; lt; ?? &quot; ??'`O' &quot; ??P???`OP?????q?V
?? &quot; `Od????d?? &quot; `Od??`O1 &quot; ??1`O1 &quot; ??1??d?? &amp; ???d??Z??11??~@( &amp; gt; NAME1??ܒ??( &amp; gt; VALUE*pAEA*9??C &quot; 3pAE? &quot; 39??@a?? &amp; `O???? &amp; 6f??????? &quot; 2?? &quot; ''2?? &quot; '2?? &quot; ; &quot; ' &quot; &quot; 2????q?VQ?I?*9??C*pAEA &quot; `Od????d?? &quot; `Od??`O1 &quot; ??1`O1 &quot; ??1??d?? &amp; ???d??Z??11u??~@( &amp; gt; NAME1u??ܒ??( &amp; gt; VALUE &quot; 3pAE? &quot; 39??@a?? &amp; `O???? &amp; 6f??????? &quot; 2?? &quot; ''2?? &quot; '2?? &quot; ; &quot; ' &quot; 2?? &quot; ? &quot; 4?J???P6-15*X??AC*)AA1pI?? 1/2 ? &quot; ( &amp; gt; NAME1??????? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; rH??hM??rH??? &quot; ???hM?? &quot; rH????? &quot; ?hM??rH??hM?? &amp; z??hM??ae??? &quot; Z?? &quot; &quot; 1 &quot; 8c &quot; 2?? &quot; 112?? &quot; 12?? &quot; 3) &quot; 3X??? ?? &amp; ?2??* &amp; ??2??rH???d?Y??AE?*9??QC*pAEQA1???LY( &amp; gt; NAME1???u??( &amp; gt; VALUE &amp; u??P???n??' &quot; 3pAEԔ? &quot; 39??,k??? &quot; Z??(??? &quot; ??2?? &quot; ?2??(??? &quot; (???' &quot; (???? &quot; (???(???2?? &quot; ???'???P??? &quot; LYP???LY' &quot; n?'6' &quot; n?P???6?P?? &quot; ???'n??' &quot; LY'6' &quot; ???P???n??P??? &quot; 6P???LYP??? &amp; .j?? ??????? &amp; LY ????? &quot; (???(???A?@?7 &amp; gt; T?*-NPN-6TO3/ &amp; lt; 65?,? &amp; lt; 6TO18- &amp; lt; 6TO202 &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6SOT93 &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6TO126 &amp; lt; 6 ? &amp; lt; 6
TO218 &amp; lt; 6 ? &amp; lt; 6 TO220 &amp; lt; 6
? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6???? &amp; lt; 6TO5 &amp; lt; 6TO66 &amp; lt; 6TO92 &amp; lt; 6?z? &amp; lt; 6#? &amp; lt; 6TO92L &amp; lt; 6TOP3 &amp; lt; 6TOP3V &amp; lt; 65?+? &amp; lt; 6R? &amp; lt; 6f?\? &amp; lt; 6 1/2 ?? &amp; lt; 6??? &amp; lt; 6?? &amp; lt; 6BF37MPHS1? &amp; lt; 6???? &amp; lt; -G$1?[??NPN,???B,8c9??VE,8cpAEC &amp; ?^??????8c &quot; ^8c8c?; &quot; ^tEx??8c??? &quot; ^8c???1??? &quot; ^1???tEx??1_ s??)? &quot; &amp; gt; NAME1` s??pAE? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^( &amp; lt; P?? `??? &quot; ^; 3/4 ???LY 3/4 ??? &quot; ^LY 3/4 ???tE??? &quot; ^tE???;??? &quot; ^;???jJ??? &quot; ^jJ???tE???J
????TO3*???(R)*??Q=E*???R?Q=B19??1? &quot; ( &amp; gt; NAME*ZN^P~C*???^P~C/%nn{%h?h?? &quot; 
?bR???dO??{ &quot; *u?{ &quot; ??P]??{ &quot; ??tI??N^?jL??{19?????? &quot; ( &amp; gt; VALUE%3ZNVTVT{%3???VTVT{ &quot; 6??2?{ &quot; 6?vN?2?{0 &quot; nQdW? { &quot; naJ?{0 &quot; ??ae?R?{0 &quot; ?EJ???{0 &quot; ?#?{ &quot; ?u>>u{13PS &amp; gt; ??(C13,k??? ??(E13,k???(BK?K?u??TO18*d??d???1*1d???2*11?31|( &amp; gt; NAME1|u??( &amp; gt; VALUE13u??d??(113d??(213(3%rr{ &quot; 3I$?V?VI$? &quot; 3I$(C)??V????0 &quot; 6f??(???6f???{ &quot; (C)????J$?V? &quot; 3(C)???????(C)??0 &quot; 6f??(?????(???{ &quot; ???(C)?I$(C)??0 &quot; 6f??????{ &quot; ?V????VI$?02?}?!?TO18-%rr{ &quot; (R)(C)?$?RV$??0 &quot; 3$?RV%RV? &quot; 3(R)(C)?%(R)(C)?$??0 &quot; (R)(C)?%$?RV
? &quot; 3RV$?RV%?0 &quot; j@????B^??{ &quot; .^???| 3/4 ???{ &quot; B^??| 3/4 ???{ &quot; %RVRV%?1( &amp; gt; NAME1d??( &amp; gt; VALUE*jJ?1*jJ?2*u???313'Z??(113(???(213u??d??(3'??G?V].?TO202*???9??1*9??2*8c9??31????( &amp; gt; NAME%(m?????? &quot; 4??d??4?? 3/4 { &quot; w?? 3/4 w??JX{ &quot; w??JX4??JX{ &quot; fJX?JX{ &quot; ?JX? 3/4 {%?~@~@{ &quot; bd??b 3/4 { &quot; 4?? 3/4 w?? 3/4 { &quot; ?d??? 3/4 { &quot; 4??d???d??{ &quot; fRPfJX{ &quot; fRP4??RP{ &quot; 4??RP4??JX{1^R??VT( &amp; gt; VALUE(?~@ &quot; w?? 3/4 ? 3/4 { &quot; ?d??bd??{ &quot; ? 3/4 b 3/4 { &quot; ? 3/4 ? 3/4 { &quot; &amp; gt; ??P???zP???? &quot; z?zP???? &quot; z? &amp; gt; ???? &quot; &amp; gt; ??P??? &amp; gt; ???? &amp; 2?????d?? &amp; jJ???|d?? &amp; ?????u??d??%*?????{%+?????{ &amp; VTz??r??? &amp; 3VT9??rz?? &amp; ???z????? &amp; ae??z???<<????? &amp; 3???9??z?? &amp; 3ae??9???<<??z??
??,V?TO202V*??????1*???2*8c???3%@a??:d???? &quot; |C??vF??$mvF??{ &quot; |C??
???>>
???{ &quot; $mvF??>>ܒ??{ &quot; |C??vF??|C??
???{ &quot; >>
???>>ܒ??{1^R?? &amp; ???( &amp; gt; NAME1^R?? 1/4 ??( &amp; gt; VALUE &amp; ?ܒ?? 1/4 ??? &amp; ? &quot; ܒ??~@??? &amp; ???ܒ??F????? &amp; |C??ܒ??z????? &amp; 3z??ܒ???????? &amp; 3F??ܒ??? &quot; ??? &amp; 3~@ܒ??????13??u??(1132??u??(213jJu??(3.-?vV~?SOT93*(R)*?? s??IB* s??IC*R? s??IE &quot; X????)??{ &quot; ))??{ &quot; ){ &quot; X????X??{ &quot; &amp; ??? &amp; ???{ &quot; &amp; ???X??{ &quot; &amp; ???X??{ &quot; X??X??t{ &quot; X??t???{ &quot; { &quot; &amp; ???{ &quot; ){ &quot; ))t{%?VTVT{ &quot; &amp; ??? ?? ??? &quot; &amp; gt; ??? &quot; &amp; gt; &amp; ??? &amp; gt; ? &quot; &amp; ??? ?? &amp; ??? &amp; gt; ? &amp; ???D???TW???? &amp; ?D??? ??(?^P%*?pAEpAE{%+?pAEpAE{19??8c? &quot; ( &amp; gt; NAME19??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ?:z{ &quot; 9??:{ &quot; )t
zae{13???9??(B13(???9??(C13pAE9??(E &amp; Z??D????,?? &quot; 3 ??)??? &quot; 3 &amp; gt; ) ?? &quot; 3 &amp; ??? &amp; gt; X?? ?? &quot; 3 &amp; ??? ??X????? &amp; ?????|C???? &amp; 2?????? &amp; 1/4 ?? ?? &amp; 3???*n??|C???? &amp; 32??*n???? &amp; 3 1/4 *n?? ??1?????(?????p7??SOT93V*(R)*?????IB*???IC*R????IE1n????( &amp; gt; VALUE &quot; 3)?????{ &quot; ???`O??{ &quot; 3`O??????{ &quot; ????z????{ &quot; 3z????X????{1X????( &amp; gt; NAME &quot; X??){ &quot; :???9??AE9??{13???^R??(B132??^R??(C13 1/4 ^R??(E &quot; X??X????{ &quot; X????:???9??{ &quot; ))??{ &quot; )??AE9??{ &amp; 3X????)!?G?Llae?TO126*???9??1*9??2*LY9??31???)( &amp; gt; NAME &quot; 6f??d??6f??0e{ &quot; 6f??0e?0e{ &quot; ?0e?d??{ &quot; 6f??d???d??{(pAE~@%?? &amp; ????1??6( &amp; gt; VALUE%*pAEԔԔ{%+pAEԔԔ{ &amp; 2?????d?? &amp; ???z??u??d?? &amp; 3???4??u??z?? &amp; ???z??d?? &amp; 3???4??z?? &amp; jJz??.hd?? &amp; 3jJ4??.hz??13???F??(113(???F??(213tEF??(3 &quot; f0f{? &quot; L?ɗ{0%pAE~@~@{ &quot; 
^f0f{{ &quot; ??^???f{{ &quot; :AE??(C)?????{ &quot; ??????i{
{0 &quot; ??{ &quot; (???(???{ &quot; (??rAE?{ &quot; AE9(C) &quot; L?{????Z
?TO126V*???d???1*d???2*LYd???318e??fN??( &amp; gt; NAME%3???<<????1:d?????( &amp; gt; VALUE &quot; 6f??
???6f??d??{ &quot; 6f??d?? &quot; p??ܒ??{ &quot; ?ܒ???d??{ &quot; ?d???
???{ &amp; 6f??????? &amp; n?????F?? &amp; ? &quot; ???6 &amp; |???? &amp; 3?????n?? &amp; 3F?????? &quot; &amp; 36???| &quot; &quot; p??ܒ??ܒ??ܒ??{ &quot; 3ܒ??ܒ?????ܒ??{ &quot; ???ܒ??(???ܒ??{ &quot; 3(???ܒ???ܒ??{ &quot; ?ܒ??tEܒ??{ &quot; 3tEܒ??$mܒ??{ &quot; $mܒ???ܒ??{13???u??(113???u??(213`Ou??(3(-?vV6?TO218*(R)*?? s??I1* s??I2*R? s??I3 &quot; X????)??{ &quot; ))??{ &quot; X????X??{ &quot; )X??{%?VTVT{ &quot; &amp; gt; &amp; ??? &amp; gt; ? &amp; ???D???TW???? &amp; ?D??? ??(?^P%*?pAEpAE{%+?pAEpAE{19??8c? &quot; ( &amp; gt; NAME19??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ? &amp; gt; ? &quot; &amp; ??? ?? ??? &quot; )JpAE:{ &quot; )J){ &quot; pAE:9??:{ &quot; X??J9??:{ &quot; X??JX??{ &quot; )),k??{ } &quot; ??TW??? &quot; )?VW??0 &quot; X??X??,k??{| &quot; &amp; ??? ?? &amp; ???TW??? &quot; &amp; ???? &amp; ??? &amp; gt; ? &quot; &amp; ??XTW? &amp; ????? &amp; Z??D????,?? &amp; ?????|C???? &amp; 3???*n??|C???? &amp; 2?????? &amp; 1/4 ?? ?? &amp; 32??*n???? &amp; 3 1/4 *n?? ??19??9??(112??9??(21?9??(3???p`?TO218V*(R)*????I1*??I2*R???I3 &quot; &amp; ???9??9??{1X????( &amp; gt; NAME1P?????( &amp; gt; VALUE &quot; 9?? 1/4 rH??{ &quot; 1/4 rH??)x??{ &quot; &amp; ???9??D???rH??{ &quot; D???rH??X??x??{ &amp; l???Z??3 &amp; u????u??Z?? &amp; jJ???Z?? &amp; l?????:???Z?? &amp; AE??3Z?? &amp; 3???AEZ?? &amp; 3:?????u??Z?? &amp; 3u????jJZ??13???^R??(1132??^R??(213 1/4 ^R??(3%???V[?TO220*?????1*??2*8c??3 &quot; 4??d??fd??{ &quot; f:4??:{ &quot; fd??f{ &quot; f?{ &quot; ???{ &quot; ??f?{ &quot; f?f:{ &quot; 4??d??4??{ &quot; 4??TW??{ &quot; TW??TW???{ &quot; TW???4???{ &quot; 4???4??:{1,k??f? &quot; ( &amp; gt; NAME(~@%*????{%+????{ &quot; hM??2???2??? &quot; ?)?2??? &quot; ?)hM??)? &quot; hM??2??hM??)?16f??8c? &quot; ( &amp; gt; VALUE1^R??3?(?? &amp; VTrH??r@a?? &amp; ???rH??@a?? &amp; ae??rH???<<??@a?? &amp; ??@a??u??d?? &amp; 2??@a??d?? &amp; jJ@a??|d?? &amp; 3ae??????<<??rH?? &amp; 3??????rH?? &amp; 3VT???rrH??13??(1132??(213jJ(3????(>>?TO220V*???????1*????2*8c????3%bP??$o??? ? 19????( &amp; gt; NAME19??X??( &amp; gt; VALUE &quot; pAEZ??z@a??{ &quot; ?TW??z@a??{ &quot; ?TW??rH??TW??{ &quot; &amp; gt; ??@a??rH??TW??{ &quot; &amp; gt; ??@a??9??Z??{ &amp; /?? &amp; lt; ??\? &amp; /??d??z?? &amp; lt; ?? &amp; ???d??F?? &amp; lt; ?? &amp; 3z??d????? &amp; lt; ?? &amp; ? &quot; d??~@ &amp; lt; ?? &amp; ?d??\? &amp; lt; ?? &amp; 3F??d??? &quot; &amp; lt; ?? &amp; 3~@d??? &amp; lt; ??13????(1132????(213jJ??(3# 1/4 ?[D???*????A???1*A???2*]A???3 &quot; w?? &amp; ???w??Ԕ{ &quot; w??ԔmԔ{ &quot; mԔm &amp; ???{ &quot; w?? &amp; ???m &amp; ???{ &amp; ?? 1/2 ??b??? &amp; ??? &amp; P 1/2 ??li &amp; ??? &quot; ??????????????? &quot; &quot; ?????? &quot; ] 1/2 ???]???13????? t113e????? t213jJ??? t3 &quot; 3???|???}??{ &quot; 3???}??8c}??{ &quot; 38c}??8c|{ &quot; 38c|???|{1u?(t &amp; gt; NAME(~@1mil??(t &amp; gt; VALUE%*ԔԔ%+ԔԔ &quot; ???.??K
{%~@~@{ &quot; ??9???
K{ &quot; 
9f0
K{ &quot; AE9? &quot; L.{ &quot; f0
K? &quot; L?.{ &quot; (??????(?????{ &quot; ???????{ &quot; (????????{ &quot; :AE???????.{ &amp; ?????g &amp; ???
J?? ?TO39*????1*8c?2*8c?3%??{ &quot; &amp; gt; b??v??w?????{ &quot; ???v??w??@a??{ &quot; w??@a?? &amp; gt; b??v??{%???1???pAE( &amp; gt; NAME1??2??( &amp; gt; VALUE
J?? ?TO5*????1*8c?2*8c?3%??{ &quot; &amp; gt; b??v??w?????{ &quot; ???v??w??@a??{ &quot; w??@a?? &amp; gt; b??v??{%???1???pAE( &amp; gt; NAME1??2??( &amp; gt; VALUE??$V,?TO66*?#??~@|TO66*@~@|3*???8c12*??????11%33?% ? ?{ &quot; &amp; gt; w????Ĉ??{0 &quot; &amp; gt; w?f4Ĉf4{ &quot; j? 1/2 &quot; j??z|?{0%3?#??jJjJ{ &quot; &amp; gt; w????j??z|??{ &quot; &amp; gt; w??f4j??{ &quot; Cz|?ݖ{0%3@jJjJ{ &quot; ˆ??z|??{ &quot; ˆf4{1D[^R??(311???( &amp; gt; NAME1|??( &amp; gt; VALUE19??jJ(219????(1???19?TO92*1?1*jJ?2*d???31|( &amp; gt; NAME1|d??( &amp; gt; VALUE13?,(1132??(213?<<??(3 &quot; .(R)???I?c{ &quot; 1/4 cQ??{ &quot; *(R)?????Q???{ &quot; 3????????{ &quot; J????????{ &quot; ????, ??{ &quot; X???g??{ &quot; 3, ?? X??{ &quot; 3I?c?c{????Ju]?T?*???d???C*8cd???E*d???B1???tE( &amp; gt; NAME1???hM??( &amp; gt; VALUE &quot; *(R)??ae??Qae??{ &quot; 3/4 ??d??B^???{ &quot; 3`,n????n??{ &quot; 3 3/4 ???? 3/4 ????{0 &quot; 3(??n?????n??{ &quot; ???????*(R)??ae?{0 &quot; ??n??(??n??{ &quot; 3B^??B^??{0 &quot; 3hn???6n??{ &quot; ?6n??`,n??{ &quot; Qae??^??{0???1?w?*d???1*jJ?2*1?31|( &amp; gt; NAME1|d??( &amp; gt; VALUE &quot; *(R)?????C??c{ &quot; 1/2 cQ??{ &quot; *(R)?????Q???{ &quot; 3????????{ &quot; J????????{ &quot; ????, ??{ &quot; X???g??{ &quot; 3, ?? X??{ &quot; 3H?cc{???JJ??TO92L*8c?1*????3*8c?21x??? &amp; gt; NAME1x?? &quot; p?? &amp; gt; VALUE &quot; 33 3/4 ???? 3/4 ??_,{ &quot; 33B^??B^_,{0 &quot; 3*(R)?????Q???{ &quot; 3?6
???(??
???{ &quot; 33h
????6
???{ &quot; 3Q???^?{0 &quot; 33(??
??????
???{ &quot; 3*(R)??????????{ &quot; 33_,B^??B^{0 &quot; 3B^?_,?_,?B^{0 &quot; 3 3/4 ??_,??B^
{$(??????TOP3*%??X??I1*X??I2*HX??I3 &quot; l??????3???{ &quot; 3NV3???{ &quot; l??????l???NV{ &quot; l???NVl???^{ &quot; l???^?? k{ &quot; 3NVl???NV{ &quot; 3NV3^{%?VTVT{ &quot; D???d?? 1/4 d??? &quot; 1/4 vB 1/4 d??? &quot; 1/4 vBD???vB? &quot; D???d??D???vB?(?^P%*?pAEpAE{%+?pAEpAE{19??pAE? &quot; ( &amp; gt; NAME19??8c? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; ??zj{ &quot; 9?j??{ &quot; 3^
zl{ &amp; ? ??,k??,k????? &amp; n??,k??6??? &amp; Ԕ,k?????1D???0e?(? &amp; ? ?? ?? &amp; gt; ??,k?? &amp; 3? ??X?? &amp; gt; ?? ?? &amp; 2?? ??,k?? &amp; 32??X?? ?? &amp; z ??,k?? &amp; 3zX?? ??13 ??2??(1132??2??(213?2??(3???p?TOP3V*(R)*????IB*??IC*R???IE1X????( &amp; gt; NAME1x????( &amp; gt; VALUE &quot; 9?? 1/4 rH??{ &quot; 1/4 rH???$x??{ &quot; &amp; ???9??D???rH??{ &quot; D???rH??N???x??{13???^R??(B132??^R??(C13 1/4 ^R??(E &amp; l???Z??3 &amp; l???x????Z?? &amp; @a??x??n??Z?? &amp; 6x???Z?? &amp; x??3Z?? &amp; 3??x??@a??Z?? &amp; 3n??x??6Z?? &amp; 3?x?? Z?? &quot; 9?? ?9??{ &quot; 3 ?9???9??{ &quot; ?9??? &quot; 9??{ &quot; 3? &quot; 9??F??9??{ &quot; F??9??hM??9??{ &quot; 3hM??9????9??{ &quot; ??9?? &amp; ???9??{ \?V?????1u??jJ &amp; gt; NAME1u???? &amp; gt; VALUE+?*XC+%???XE+?????XB &amp; ?3???2 &amp; ?3?f??-8?? &amp; ?3\???f??8??8?? &quot; 37?74ae??{ &quot; 374ae??p???4ae??{ &quot; 3p???4ae??p????{ &quot; 3p????7?{ \?V???;?1?1u??jJ &amp; gt; NAME1u???? &amp; gt; VALUE+?*XC+%???XB+?????XE &amp; ?3???2 &amp; ?3?f??-8?? &amp; ?3\???f??8??8?? &quot; 37?74ae??{ &quot; 374ae??p???4ae??{ &quot; 3p???4ae??p????{ &quot; 3p????7?{%F?4??Y?O?1???| &amp; gt; NAME1
???GV?? &amp; gt; VALUE &quot; 3NW^??????^???{+r??????XE+:???XB+???XC &amp; ?3 1/4 ?????d??d?? &amp; ?31???xCd?? &amp; ?3???????
d?? &quot; 3NW/NW^???{ &quot; 3???^??????/{ &quot; 3???/NW/{!?.#S3 &quot; 3 &amp; gt; ??3 &amp; gt; ??= &quot; 3 &amp; gt; ??=???bN &quot; 3???bN? bN &quot; 3? bN
bN &quot; 3
bN= &quot; 3=2 &quot; 32 &amp; gt; ??2 &quot; 3 &amp; gt; ??2 &amp; gt; ??3 &quot; 3 &amp; gt; ??=???bN &quot; 3???bN
bN &quot; 3
bN= &quot; 3=2 &quot; 32 &amp; gt; ??2 &quot; 3 &amp; gt; ??2 &amp; gt; ??= &quot; h????? &quot; ?????? &quot; ??????P &quot; ??PH???\ &quot; H???\ ?\ &quot; ?\nP &quot; nPn?? &quot; n???x??? &quot; h??+='C@1???J?w?*?C*????E*8c?B1???w( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; *(R)?????Q???{ &quot; 3/4 ??_,B^_,{ &quot; 3`,
?????
???{ &quot; 3 3/4 ??_, 3/4 ????{0 &quot; 3(??
??????
???{ &quot; ???????*(R)????{0 &quot; ??
???(??
???{ &quot; 3B^??B^_,{0 &quot; 3h
????6
???{ &quot; ?6
???`,
???{ &quot; Q???^?{0???J???*8c?C*????E*?B1???w( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; *(R)?????Q???{ &quot; 3/4 ??_,B^_,{ &quot; 3`,
?????
???{ &quot; 3 3/4 ??_, 3/4 ????{0 &quot; 3(??
??????
???{ &quot; ???????*(R)????{0 &quot; ??
???(??
???{ &quot; 3B^??B^_,{0 &quot; 3h
????6
???{ &quot; ?6
???`,
???{ &quot; Q???^?{0???JAE? 1/2 ?*8c?C*?E*????B1???w( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; *(R)?????Q???{ &quot; 3/4 ??_,B^_,{ &quot; 3`,
?????
???{ &quot; 3 3/4 ??_, 3/4 ????{0 &quot; 3(??
??????
???{ &quot; ???????*(R)????{0 &quot; ??
???(??
???{ &quot; 3B^??B^_,{0 &quot; 3h
????6
???{ &quot; ?6
???`,
???{ &quot; Q???^?{0???J???*8c?C*?E*????B1???w( &amp; gt; NAME1?????( &amp; gt; VALUE &quot; *(R)?????Q???{ &quot; 3/4 ??_,B^_,{ &quot; 3`,
?????
???{ &quot; 3 3/4 ??_, 3/4 ????{0 &quot; 3(??
??????
???{ &quot; ???????*(R)????{0 &quot; ??
???(??
???{ &quot; 3B^??B^_,{0 &quot; 3h
????6
???{ &quot; ?6
???`,
???{ &quot; Q???^?{0 \?R??(R) ??1u??jJ &amp; gt; NAME1u???? &amp; gt; VALUE+?.XC+% ???XE+?? ???XB &amp; ?3??#j: &amp; ?3????-h?? &amp; ?3\??????8??h?? &quot; 37!7d???{ &quot; 37d???p???d???{ &quot; 3p???d???p???!{ &quot; 3p???!7!{9 &quot; ?-?7IC8?DIL166'' &amp; lt; ! &quot; '(#$ &amp; %)*+,-./06S &amp; lt; ! &quot; % &amp; #$'()*+,-./0-G$1L?-??DIL16,@X??)1,@X??pAE2,@X??8c3,@X??4 &quot; ^9??D[9??A?? &quot; ^9??A??pAEA?? &quot; ^pAEA??pAED[ &quot; ^pAED[8cD[ &quot; ^9??D[???D[ &quot; ^???D[8cD[ 1_^R??t? &quot; &amp; gt; NAME1`^R??L??? &quot; &amp; gt; VALUE,@X?????5,@X??9??6,@X??X??7,@X?? s??8,@) s??9,@)X??10,@)9??11,@)???12,@)13,@)8c14,@)pAE15,@))168W? 3/4 ?B|b?DIL16* 1/4 ??,k???1*??,k???2* ?,k???7*D[,k???81 &amp; gt; d??ae??( &amp; gt; NAME*,k??,k???3*d??,k???4*Ԕ,k???6*1,k???51N???2??( &amp; gt; VALUE*D[Ԕ?9* ?Ԕ?10*ԔԔ?11*1Ԕ?12*d??Ԕ?13*,k??Ԕ?14*??Ԕ?15* 1/4 ??Ԕ?16 &quot; ?r s??r &quot; s??ae???ae?? &quot; ?r?ae?? &quot; s??r s??' &quot; s??ae?? s??P??? &quot; s??' s??P???| 3/4 ?B|?~?* 1/4 ??,k???1*??,k???2*1,k???5*Ԕ,k???6*,k??,k???3*d??,k???4 &quot; ?pAE s??pAE &quot; s??9???9?? &quot; ?pAE?8c &quot; s??pAE s??8c &quot; s??9?? s????? &quot; s??' s??P???|1??2??( &amp; gt; VALUE14i?? &amp; gt; ??( &amp; gt; NAME* ?,k???7*D[,k???8*D[Ԕ?9* ?Ԕ?10*ԔԔ?11*1Ԕ?12*d??Ԕ?13*,k??Ԕ?14*??Ԕ?15* 1/4 ??Ԕ?16 &quot; s??8c?8c &quot; s??8c s??' &quot; ?8c???? &quot; s????????? &quot; s????? s??P??? &quot; ?????9?? &amp; gt; linear
linear7IC??LM3246N &amp; lt; #3Q! &quot; 12RBAC6D &amp; lt; AQCBR!1 &quot; #23-PS?A-?B-PS s??C-X??D-PS?Plinear -? &quot; ???OPAMP,@X?????-IN,@X??8c+IN,@)OUT1_8c|? &quot; &amp; gt; NAME1`8c9??? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^9??pAE9??9??? &quot; ^9??9??pAE? &quot; ^pAE9??pAE? &quot; ^,k??|,k??jJ &quot; ^^R??8c??8c &quot; ^^R???????????-?=PWR+-,@)?V+,@X??eV-1]1|? V+1]1^R??? V-=linear??|??DIL14*X??,k???1*9??,k???2*),k???7*)Ԕ?81(R)?????( &amp; gt; NAME*???,k???3*,k???4*pAE,k???6*8c,k???51???2??( &amp; gt; VALUE*pAEԔ?9*8cԔ?10*Ԕ?11*???Ԕ?12*9??Ԕ?13*X??Ԕ?14 &quot; lGr??r &quot; ??ae??lGae?? &quot; lGrlGae?? &quot; ??r??' &quot; ??ae????P??? &quot; ??'??P???|%? ?$?SO14+???p?? ?*2+???e ?*13+,k??p?? ?*1+d??p?? ?*3+p?? ?*4+,k??e ?*14+d??e ?*12+e ?*11 &amp; ?3a????? 3/4 t?????? &amp; ?36?????Z??????? &amp; ?3???????????? &amp; ?3n????? ???? &amp; ?3n?? N y &amp; ?3??? N??y &amp; ?36?? NZ???y &amp; ?3a?? N 3/4 t??y &quot; 3*?u??W???u??? &quot; 3W???u??W??P??? &quot; 3W??P??W??8J? &quot; 3*P??W??P???1hM??u?? &amp; gt; NAME+8cp?? ?*6+8ce ?*9+1p?? ?*5+Ԕp?? ?*7+1e ?*10+Ԕe ?*8 &amp; ?3
(???.;???? &amp; ?3?Y????l???? &amp; ?3B???f???? &amp; ?3B Nfy &amp; ?3?Y N?ly &amp; ?3
( N.;y &quot; 3*8J*P??? &quot; 3*P??*?u???14u?? &amp; gt; VALUE &quot; 3W??8J*8J? E9?
??7Q?IRF7406'' &amp; lt; -G$17Q(?BUZ116BV &amp; lt; 6BH &amp; lt; -1DA?'???pMFNS,??????G,8cpAED,8c9??VS &quot; ^X??B^X????? &quot; ^X???????????1_)8c? &quot; &amp; gt; NAME &quot; ^8cjJjJ &quot; ^8c8cu??1`)? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^?u??8cu??1]18c?D1]1???S1]???d???G &amp; ?^??????d?? &amp; ?^??1?8c &amp; ?^??F???? &quot; %^8cu??? &quot; ^8c8c8cjJ &quot; ^8cjJpAEjJ &quot; ^pAEjJpAE &quot; ^pAEpAEu?? &quot; ^pAEu??8cu?? &quot; ^8cu??8c??? &quot; ^pAE?2?? &quot; ^?2?? &amp; gt; 2?? &quot; ^ &amp; gt; 2??pAE &quot; ^?pAE &quot; ^pAE &amp; gt; &quot; ^ &amp; gt; *' &quot; ^????%^8cjJ? &quot; ^?tE(??? &quot; ^tE(???tE? &quot; ^tE?? &quot; ^~@8c &quot; ^~@? &quot; ^~@?? &quot; ^~@??~@ &quot; ^~@6??GpMFN,??????G,8cpAED,8c9??VS &quot; ^X??B^X????? &quot; ^X???????????1_pAE8c? &quot; &amp; gt; NAME &quot; ^8cjJjJ &quot; ^8c8c8cjJ &quot; ^8c8cu??1`pAE? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^?u??8cu??1]18c? D1]1??? S1]???d??? G &amp; ^??????d?? &amp; ^??1?8c &amp; ^??F???? &quot; &quot; ^8cu??8c???%^8cu??? &quot; ^?tE(??? &quot; ^tE(???tE? &quot; ^tE?? &quot; ^~@8c &quot; ^~@? &quot; ^~@?? &quot; ^~@??~@ &quot; ^~@68R?????(k?c?*???????G*????D*8c????S%bP??$o??? ? 19????( &amp; gt; NAME19??X??( &amp; gt; VALUE &quot; ?TW??z@a?? &quot; ?TW??rH??TW?? &quot; &amp; gt; ??@a??rH??TW?? &quot; pAEZ??z@a?? &quot; &amp; gt; ??@a??9??Z?? &amp; /?? &amp; lt; ??\? &amp; /??d??z?? &amp; lt; ?? &amp; ???d??F?? &amp; lt; ?? &amp; 3z??d????? &amp; lt; ?? &amp; ? &quot; d??~@ &amp; lt; ?? &amp; ?d??\? &amp; lt; ?? &amp; 3F??d??? &quot; &amp; lt; ?? &amp; 3~@d??? &amp; lt; ??#
?y?Y??*?????G*??D*8c??S &quot; 4??d??fd?? &quot; f:4??: &quot; fd??f &quot; f? &quot; ??? &quot; ??f? &quot; f?f: &quot; 4??d??4?? &quot; 4??TW?? &quot; TW??TW??? &quot; TW???4??? &quot; 4???4??:1,k??f? &quot; ( &amp; gt; NAME%rFrF(~@%*????%+???? &quot; hM??2???2??? &quot; ?)?2??? &quot; ?)hM??)? &quot; hM??2??hM??)?16f??8c? &quot; ( &amp; gt; VALUE1^R??3?(?? &amp; VTrH??r@a?? &amp; ???rH??@a?? &amp; ae??rH???<<??@a?? &amp; ??@a??u??d?? &amp; 2??@a??d?? &amp; jJ@a??|d?? &amp; 3ae??????<<??rH?? &amp; 3??????rH?? &amp; 3VT???rrH?? wirepadwirepad7PAD???6'' &amp; lt; -17PAD????6'' &amp; lt; -1wirepad??g?T?PAD &quot; ^P???''P??? &quot; ^P???P???'',8cP1_Z??nH? &quot; &amp; gt; NAME1`Z????? &quot; &amp; gt; VALUEwirepad i?i?(C)? ?*? &amp; gt; 1 &quot; ;P???;x?? &quot; ;x??'x?? &quot; P???x??x??x?? &quot; x??x??x??P??? &quot; x??'x??; &quot; x??;P???; &quot; ';;; &quot; ;;;'%3111x??jJ( &amp; gt; NAME1?. &amp; gt; VALUE f?f?3?*?*IjJ1 &quot; jJd??jJu?? &quot; jJu??1u?? &quot; d??u??u??u?? &quot; u??u??u??d?? &quot; u??1u??jJ &quot; u??jJd??jJ &quot; 1jJjJjJ &quot; jJjJjJ1%3111u??LY( &amp; gt; NAME1?. &amp; gt; VALUEsupply2supply27VK?+12V6''-+12V7V`?VDD6''-G$17Vu?VSS6''-G$17V?V-6''-17P+ ?V+6''-1supply2???+12V,???X+12V%^111 &quot; ^jJ &quot; ^2??111`???|? &quot; &amp; gt; VALUE??6?VDD,???XVDD%^1111`u??|? &quot; &amp; gt; VALUE?1?6 VSS,8c?VSS%^d??111`u??rH??? &quot; &amp; gt; VALUE???O V-,8c?V- &quot; ^d??jJ &quot; ^1jJ1`d?????? &quot; &amp; gt; VALUE???OV+,???XV+ &quot; ^1u?? &quot; ^d??u??1`d??1? &quot; &amp; gt; VALUEsupply2??led &amp; gt; led7 &amp; lt; LED?LED6$? &amp; lt; 6LD260 &amp; lt; 6$? &amp; lt; 63MM &amp; lt; 65MM &amp; lt; 6?$? &amp; lt; 6AE$? &amp; lt; 6B152 &amp; lt; 6 B153 &amp; lt; 6
B155 &amp; lt; 6 B156 &amp; lt; 6 $? &amp; lt; 6
$? &amp; lt; 6?$? &amp; lt; 6ae$? &amp; lt; 6$? &amp; lt; 6?$? &amp; lt; 6?$? &amp; lt; 6%? &amp; lt; 6%? &amp; lt; 6%? &amp; lt; 6+%? &amp; lt; 63%? &amp; lt; 6@%? &amp; lt; 6M%? &amp; lt; 6\%? &amp; lt; 6i%? &amp; lt; 6v%? &amp; lt; 6%? &amp; lt; 6'' &amp; lt; -G$1ledw?? LED &quot; ^1??? &quot; ^???d?? &quot; ^1?????? &quot; ^???d?????,9??VC,8cA1_?hM??? &quot; &amp; gt; NAME1` &amp; gt; hM??? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^1 &quot; ^d?? &quot; ^??? &quot; ^?? &amp; lt; ??z???<<?? &quot; ^u??u??????!w?????^ &quot; ^z???<<?????d?? &quot; ^???d???????? &quot; ^??????z???<<??!|?|?????^ &quot; ^????ae?? 3/4 ??? &quot; ^ae?? 3/4 ??? 3/4 ???ae?? &quot; ^ 3/4 ???ae???????ledB?y?%?1206+t???@7#A+7@7#C1d??1 &amp; gt; NAME1d????? &amp; gt; VALUE &amp; ?????? &amp; 3??@l?? &quot; 3 &amp; lt; ??t????? &quot; 3t?????t???L &quot; 3t???L &amp; lt; L &quot; 3 &amp; lt; L &amp; lt; ?? &amp; 3@??(# &amp; 3@|(#X &amp; 3????????? &amp; 3???|????X &quot; ??x??|x??0 &quot; 3??x???? &quot; ??| &quot; 3||x?? &amp; ??pl??K?}?u?%?LD260*d???A*1?K &quot; d??d??1d?? &quot; 11d??11f??9?8 &amp; gt; NAME1d??Ğ???8 &amp; gt; VALUE &quot; 1d??1F?? &quot; 111? &quot; &quot; 31? &quot; 1F?? &quot; d??1d??? &quot; &quot; d??d??d??F?? &quot; 3d??F??d??? &quot; &quot; 1 1/2 &amp; ? &quot; C???1 &quot; d? 1/2 &amp; ?0 &quot; C???d?0 &quot; 3V%U?10 &quot; 3 &amp; 1 &quot; 3d?U???0 &quot; 3d?U?I
 &amp; 312??`O &quot; 3F??? &quot; y &quot; 3(????y &quot; (????0{ &quot; 3F??? &quot; 0{ &amp; jJ2??`OK?}?u &amp; ?LED2X5*d???A*1?K &quot; ???d??8cd?? &quot; 8c18cd?? &quot; 8c1???1 &quot; ???d?????11???6?8 &amp; gt; NAME &quot; 3u??? &quot; 3(???(?????? &quot; 3(???? &quot; 3?tE &quot; 3?(?????? &quot; 3?? &quot; 3????? &quot; 3? &quot; ???, &amp; lt; ?? &quot; 3?, &amp; lt; ???,(??? &quot; 3?, &amp; lt; ???$0??? &quot; 3?$0????,(??? &quot; 36??~@ &amp; lt; ?? &quot; 3~@ &amp; lt; ??~@(??? &quot; 3~@ &amp; lt; ??80??? &quot; 380???~@(???1??? 3/4 ????8 &amp; gt; VALUE &amp; VTd??B^1K?}?]) &amp; ?LED3MM*d???A*1?K1jJ( &amp; gt; NAME1jJ???( &amp; gt; VALUE &quot; 3=d??=1 &quot; 3x?D?? &amp;
 &quot; 3x??s??0 &quot; 33- 3/4 &amp; ; &quot; 3 1/4 -??;0 &quot; ;q0 &quot; &quot; `??#; &quot; x??.t??0 &quot; ??t??x?0 &quot; 32??y &quot; 3P???'y &quot; 32??0{ &quot; 3P???'0{ &quot; `O &amp; lt; ?2 &quot; ??Z%`O &quot; ? &amp; lt; ???0 &quot; >>????0 &quot; 3????%
 &quot; 3?f 1/4 ?f?0
K?}?C &amp; ?LED5MM*d???A*1?K1|( &amp; gt; NAME1}???( &amp; gt; VALUE%8c8c &quot; 8cu??8cjJ? &quot; 8cu?8cjJ &quot; 3Z???,y &quot; 3Z???,0{ &quot; 3???~@y &quot; 3???~@0{ &quot; 3?<<??VTy &quot; 3?<<??VT0{K?}?u] &amp; ?LSU260*d???A*1?K1f?? 3/4 ?8 &amp; gt; NAME1d??????8 &amp; gt; VALUE%3?? &quot; 3(???Z??(??? &quot; 3Z??(???Z???? &quot; 3Z???? &quot; 3Z????n???? &quot; 3Z????Z??? &quot; 3n????n??? &quot; 3n??? Z??? &quot; 3Z??? Z??? &quot; 3???6?? &quot; 36??6? &quot; 36? ?? &amp; ?3n????Z??? &amp; ?3???6? &quot; ???? (??? &quot; ? (?????(??? &quot; ????????(??? &quot; ? ? &quot; ? ???? &quot; ?????? &quot; ??? 0{ &quot; ??? y &quot; ?? K?}?u &amp; ?LZR181*d???A*1?K &quot; d??d??1d??1f??9?8 &amp; gt; NAME1d??Ğ???8 &amp; gt; VALUE &quot; 1d??1F?? &quot; 111? &quot; &quot; 31? &quot; 1F?? &quot; d??1d??? &quot; &quot; d??d??d??F?? &quot; 3d??F??d??? &quot; &quot; 3F??? &quot; y &quot; 3(????y &quot; (????0{ &quot; 3F??? &quot; 0{ &amp; ?31F??;? &amp; ?3x????d??? &quot; ???, &quot; ?,ae! &quot; ????Z?0 &quot; Z?ae!??0 &quot; 3ae!?, &quot; 3ae!???,0 &quot; 3Z???
 &quot; 3Z?????0 &quot; d??111'K?d??? &amp; ?? &amp; ?1u??LY( &amp; gt; NAME1u??u??( &amp; gt; VALUE &quot; t????????? &quot; ???nHtnH &quot; ?????????nH &quot; ???????????? &quot; ???nH???nH &quot; ?????????nH &quot; ???????????? &quot; ???nH???nH &quot; ???? ????? }*d???K*1?A &quot; &quot; ?n &quot; 8 &quot; 8,{ &quot; &quot; (C)???r?0 &quot; r?),??0 &quot; 3,?80 &quot; 3,? &quot; 8 &quot; 3r????0 &quot; 3r?@? &quot;
 &quot; zBR9?! &quot; aeAE?
&quot; zB &quot; 1/2 ?8?0 &quot; ?? 1/2 ?0 &quot; 3 1/2 ??##
 &quot; 3 1/2 ?Z?7?0 &quot; 3?8? &quot; zB &quot; 3{8??zB0 &quot; ???nH??? &quot; ?????? &amp; ?? &quot; ??? &amp; ???????? &quot; 2??y &quot; 3P???'y &quot; 32??0{ &quot; 3P???'0{ &quot; tnHt &quot; tt &amp; ?? &quot; t &amp; ??t????)??? &amp; ?? &amp; ?1J\???( &amp; gt; NAME1TW??9??( &amp; gt; VALUE &quot; Nw??nJ??w?? &quot; nJ???N? &quot; ?(??w???(??? &quot; nJ??w??9??w?? &quot; nJ???9??? &quot; 9??w??9??? &quot; 9??w???(??w?? &quot; 9????(??? &quot; ?(??? ?(???? } &quot; nJ???nJ??w?? &quot; N?Nw??*1?A*d???K%8c8c &quot; ???jJ???u?? &quot; 3Z???,0{ &quot; 3Z???,y &quot; 3???~@0{ &quot; 3???~@y &quot; 3?<<??VT0{ &quot; 3?<<??VTy%||?A??u'?? &amp; ?*)1?K*)d???A &quot; d?????d????? &quot; ?wrw &quot; ?w???? &quot; d?????r???(? &quot; r???rw &quot; r??????? &quot; rwd??w &quot; d??8c4??8c &quot; d??8cd??w &quot; 4?????d????? &quot; d?????d??8c &quot; 4??8c4????? } &quot; &amp; ??? &amp; ???2?? &quot; ???6???n?? &quot; 4??jJ4??u?? &amp; r'; &amp; rx??P???1ܒ???8A+1tE?8K-1h?ܒ??( &amp; gt; NAME1^R??( &amp; gt; VALUEC?? 1/2 *'?'?*d???A*1?K1,k?? 3/4 (% &amp; gt; NAME1*l???.??(% &amp; gt; VALUE%8c8c &quot; 8cu??8cjJ &quot; 3Z???,y &quot; 3Z???,0{ &quot; 3???~@y &quot; 3???~@0{ &quot; 3?<<??VTy &quot; 3?<<??VT0{ &quot; 8cԔԔ8c &quot; 8cԔ,k??Ԕ &quot; ,k??,k??,k??Ԕ &quot; Ԕ8cԔ,k?? &quot; ,k??,k?????,k?? &quot; ????????,k?? &quot; Ԕ,k??8c,k?? &quot; 8c??8c,k?? &quot; 8c???????%||1u?????8+1$m???8-K?F??G'?SFH480*d???K*1?A%.h.h &quot; ?<<??;ܒ??VT &quot; ܒ??VT?<<??$m &quot; x??VT?<<??$m%B^B^ &quot; tE?;? &quot; &quot; ?? &quot; tE &quot; ????0 &quot; ???;?0 &quot; 3 &amp; ;f$tE &quot; 3:??tE0 &quot; 3?????0 &quot; 3??h??J%
 &quot; 32??y &quot; 3P???'y &quot; 32??0{ &quot; 3P???'0{1d??w( &amp; gt; NAME1d??TW??( &amp; gt; VALUEK?F??'?SFH482*1?K*d???A%.h.h &quot; ?<<??;ܒ??VT &quot; ܒ??VT?<<??$m &quot; x??VT?<<??$m%B^B^ &quot; tE?;? &quot; &quot; ?? &quot; tE &quot; ????0 &quot; ???;?0 &quot; 3 &amp; ;f$tE &quot; 3:??tE0 &quot; 3?????0 &quot; 3??h??J%
 &quot; 32??y &quot; 3P???'y &quot; 32??0{ &quot; 3P???'0{1d??w( &amp; gt; NAME1d??TW??( &amp; gt; VALUEK?}??!(?U57X32*d???A*1?K &quot; ??jJ|jJ &quot; |u??|jJ &quot; |u????u?? &quot; ??jJ??u?? &quot; ???6.h6 &quot; .hn??.h6 &quot; .hn?????n?? &quot; ???6???n??1?? ( &amp; gt; NAME1?x??( &amp; gt; VALUE &quot; 3???'8c' &quot; 3LY1LYd?? &quot; 3????8c? &quot; 3???8c &quot; 3???(???8c(??? &quot; 3???P???8cP??? &quot; 3???1???d?? &quot; 3???1???d?? &quot; 3d??1d??d?? &quot; 3 &amp; lt; ??1 &amp; lt; ??d?? &quot; 3??1??d?? &quot; 3? 1? d?? &quot; 31d?? &quot; 3111d?? &quot; 3tE1tEd??}?K?DuG(?IRL80A*1?K*d???A &quot; ? &quot; LY? &quot; tE &quot; 3? &quot; tE? &quot; &quot; ? &quot; ? &quot; 2?? &quot; 3? &quot; 2??? &quot; ??? &quot; ? &quot; ???? &quot; ??? &quot; ? &quot; ???F????? &quot; F??LYF??tE &quot; 3F??tEF?? &quot; F??F?? &amp; lt; ?? &quot; 3F?? &amp; lt; ??F????? &quot; F?????F????? &quot; F??LY? &quot; LY &quot; F?? &amp; lt; ??F??}11( &amp; gt; NAME11???( &amp; gt; VALUE &quot; n??? n????? &quot; Z???Z??(????N????w(?o(? &quot; 3P?? &amp; gt; P??ae??? &quot; 3P????P????? &quot; 3P?????????? &quot; 3???????????? &quot; 3???????*??? &quot; 3?*??6??? &quot; 36??6 &amp; gt; ? &quot; 36 &amp; gt; P?? &amp; gt; ? &quot; 3??? &amp; gt; ???PF &quot; 3???PF?*PF &quot; 3?*PF?* &amp; gt; &quot; 3??????????? &quot; 3???????*??? &quot; 3?*????*??%3?*?*?+?? N NC+lk N NA &amp; 8?????2?? &amp; 8??L?2W1???u?? &amp; gt; NAME1Ԕu?? &amp; gt; VALUE &quot; 3??????P????? &quot; 3P????P??ae??? &amp; &amp; lt; ?? &amp; lt; ?? 12??8c A12??,k?? CN????(?(?+e N NA+p?? N NC &amp; ?x???p6 &amp; ?x???P????? &quot; 3???(#????? &quot; 3l?????`?????? &quot; 3`??????p??? &quot; 3p???p(# &quot; 3p(#???(# &quot; 3l??%l???* &quot; 3l???*?* &quot; 3?*% &quot; 3?????`?????? &quot; 3l?????l????? &quot; 3l???????? &quot; 3????? &amp; 3$?????H?? &amp; l??d 1/4 4 &amp; l??D??ae??12??jJA12???? C1???u?? &amp; gt; NAME1Ԕu?? &amp; gt; VALUEN????m)?_)?+X?? N NC+a N NA &amp; ??????W`??? &amp; ???WR &amp; ????????Sx??? &amp; ????S N &quot; 8J8J8J?u?? &quot; %?u??%8J &quot; 3 1/4 ??????? 1/4 ????? &quot; 3 1/4 ????? 1/2 ???? &quot; 3 1/2 ???? 1/2 ??L &quot; 3 1/2 ??L 1/4 ???L &quot; 3 1/4 ???L 1/4 ???P &quot; 3 1/4 ???P(#P &quot; 3(#P(#???? &quot; 3(#???? 1/4 ??????? &quot; 3(#????)???? &quot; 3)????DH 1/4 ??? &quot; 3DH 1/4 ???DHDH &quot; 3DHDH)P &quot; 3)P(#P &quot; 3)P)???? &amp; ?3 1/4 ????????????? &quot; 3??l?????(# &quot; 3??????4! ??? &quot; 3???(#4!?.1?? C18c A1?????? &amp; gt; NAME1Ԕ??? &amp; gt; VALUE ?y?k??)?)?+RA+(R)???B &quot; 3T???p?
p &quot; ?
p?
??? &quot; 3?
???T?????? &quot; T??????T???p &quot; 3?
`?????? &amp; $??T??? ??? &amp; 3$??p4! &amp; 3$?????????12??2??? &amp; gt; NAME1jJ2??? &amp; gt; VALUEN????;c*?Q*? &quot; 3P????P????? &quot; 3P?????????? &quot; 3???????????? &quot; 3???????*??? &quot; 3?*??6??? &quot; 36??6 &amp; gt; ? &quot; 36 &amp; gt; P?? &amp; gt; ? &quot; 3??? &amp; gt; ???_ &quot; 3?*_?* &amp; gt; &quot; 3????????L?? &quot; 3?*L???*??%?*?*?+Hw?? N NC+ N NA &amp; P8??????2h??? &amp; 8??:?20u1???u?? &amp; gt; NAME1Ԕu?? &amp; gt; VALUE &quot; 3??????P????? &quot; 3P?? &amp; gt; P????? &amp; &amp; lt; ?? &amp; lt; ?? 12?? A12???M?? C(6 &amp; 3???]?,xi &amp; 3?????,@???}?1??*?*?+,L@@A+???@@C &amp; `????*PF &amp; `????????? &amp; T???>>???
?? &amp; T????,?
\D &quot; 3d?*???* &quot; 3???*T???' &quot; T???'T?????? &quot; 3T??????????? &quot; 3?????d??? &quot; d???d?* &quot; p(# X? &quot; X ??? &quot; ??p???? &amp; 3????+\D &amp; 3???>>????1d??u?? &amp; gt; NAME18cu?? &amp; gt; VALUE+????=B+?:+?+???? {t@?]A+ N {t@?]C@3+ N??t@?]C@4+??????t@?]C@1 &amp; ???LT???DH &amp; ??
L?,DH &amp; ??
1/4 ????,?? &amp; ??? 1/4 ???T????? &amp; ???????`??????? &amp; ?????*???? &amp; ?@?*PF &amp; ????@`???PF1,k????? &amp; gt; NAME1pAE??? &amp; gt; VALUE &quot; 3P?? &amp; gt; P??ae??? &quot; 3P????P????? &quot; 3P??????????? &quot; 3????????????? &quot; 3??????'??? &quot; 3'??6??? &quot; 36??6 &amp; gt; ? &quot; 36 &amp; gt; ???? &amp; gt; ? &quot; 3???? &amp; gt; P?? &amp; gt; ? &quot; 3???? &amp; gt; ????PF &quot; 3????PFx???PF &quot; 3x???PFx???t@ &quot; 3t@PF &quot; 3PF?*PF &quot; 3?*PF?* &amp; gt; &quot; 3????????????? &quot; 3???????x?????? &quot; 3x??????x?????? &quot; 3?????? &quot; 3???'??? &quot; 3'???'??%3?*?*? &quot; 3??????P????? &quot; 3P????P??ae??? &amp; ?0???0?????1u??,k??C1u??8c A118c C11,k?? C ?o?s?+?+?+LC+??A &amp; ?3l??4! &amp; ?3l??????l?? &quot; 3`???`???l?? &quot; 3l?? &amp; ?l??H?? &amp; ? &amp; ?$?? 12??2?? &amp; gt; NAME1jJ2?? &amp; gt; VALUE ?\?{,?,?+)ppC+??ppA &quot; 3????l?? &quot; 3jjr?? &amp; ????~?? &amp; ^ &amp; $?? 1d??d?? &amp; gt; NAME18cd?? &amp; gt; VALUE &amp; 3????^) &amp; 3??????^l??}?'??,?,?( 1/4 4+???@@C+?U@@A &amp; ????:|R &amp; ???????|h??? &amp; ?x???????t??? &amp; ?x??? &amp; lt; P &quot; X?????
???? &quot; ?
????l?????? &quot; l???????????? &quot; ?????????? &quot; ??????' &quot; ??'X' &quot; X'Xae?? &quot; Xae??X???? &quot; ??l???? &quot; l????l??X &quot; l??XX &quot; X?? &amp; ?0???`??? ??? &amp; ?3x??????P?? &amp; ?3x???6P &amp; ?x???'6 &amp; ?x???P????1d??u?? &amp; gt; NAME18cu?? &amp; gt; VALUE &quot; Xae???
?????\?{?,??,? &quot; 3T???'?
'0 &amp; ?3 j' &amp; ?3N??*???L &amp; ?3? L &amp; ?30????^ &quot; 3T????????
????~ &amp; ?3 ????jx??? &amp; ?3??????H??x??? &amp; ?3??? x??? &amp; ?3N????*???x??? &amp; ?30????????x??? &quot; 3vv~?? &amp; ????%3l??4! &amp; 3???H??@ &quot; 3??x????? &quot; $+)ppC+??ppA &amp; 3?? &quot; $`???'1d??d?? &amp; gt; NAME18cd?? &amp; gt; VALUE?;?T-?G-? &quot; ????hB????d?? &quot; 4!hB4!d?? &quot; 3`???z?z?0%3????7?? &amp; 3????;T???t@ &amp; 3????/?? &amp; lt; &amp; 3l??/N??8 &amp; 3ae??/6?? 1/4 4 &amp; 3?
?24!t@ &amp; 3 /4! 1/4 4 &amp; 3????%4!0 &amp; 3???????4!?? &quot; 3??????????% &quot; 3@%@?? &amp; ?????
~??F &amp; ?
4!F &amp; *????
+\DLLC+>>??LLA1d??d?? &amp; gt; NAME18cd?? &amp; gt; VALUE?o?s?-?-? &quot; 3H??: : 0%3T???j? &amp; ?3l??X &amp; lt; ??4! &amp; ?3B???|6??p &amp; ?3l???
`???R &amp; ?3 |4! &amp; ?3l???
v &quot; 3B???AE?? 3/4
AE???~ &amp; ?3l?????? &amp; lt; ??T??? &amp; ?3 ????T??? &amp; ?3B????? 3/4
T??? &amp; ?3B???ae??*?????? &amp; ?3ae?? 3/4
??? &amp; ???? &quot; 3`????`???T??? &quot; 3?
T???12??d?? &amp; gt; NAME1jJd?? &amp; gt; VALUE+LC+??A?j?s.?-? &quot; 3H??: : 0%3T???j? &amp; ?3l??X &amp; lt; ??4! &amp; ?3B???|6??p &amp; ?3l???
`???R &amp; ?3 |4! &amp; ?3l???
v &quot; 3B???AE?? 3/4
AE???~ &amp; ?3l?????? &amp; lt; ??T??? &amp; ?3 ????T??? &amp; ?3B????? 3/4
T??? &amp; ?3B???ae??*?????? &amp; ?3ae?? 3/4
??? &amp; ???? &quot; 3`????`???T??? &quot; 3?
T???12??d?? &amp; gt; NAME1jJd?? &amp; gt; VALUE+. &quot; C+??? A+x???A@1+C@1 &amp; ?*???? X &amp; ?`???j?+ &amp; ?`??????? &amp; ?*???????N???j?s
/?/?12??d?? &amp; gt; NAME1jJd?? &amp; gt; VALUE+. &quot; C+??? A+x???A@1+C@1 &amp; ?*???? X &amp; ?`???j?+ &amp; ?`??????? &amp; ?*???????N?? &quot; 3T???p?
p &quot; ?
p?
??? &quot; 3?
???T?????? &quot; T??????T???p &quot; 3?
`?????? &amp; ?$??T??? ??? &amp; ?3$??p4! &amp; ?3$?????????90?0?7S0?31-XX6'' &amp; lt; -130?<<?? &amp; lt; TS,@9??VP,@pAES &quot; ^????? &quot; ^8c|1_??u??? &quot; &amp; gt; NAME1`,k??|? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^???2?? &quot; ^^R??jJ??jJ &quot; ^^R??u????u?? &quot; ^^R??jJ^R?? &quot; ^^R??^R??u?? &quot; ^???u?? &quot; ^d??2?? &quot; ^2??d??8c &quot; ^^R????8@0?7???'?V0?M0?*???b????1*NXb????2*w??0E+*3*?0E+*4 &quot; 3?.h? &quot; ??u?? &quot; ?u??8cu?? &quot; &quot; p?? &quot; p??u?? &quot; 3 &quot; p?? &quot; p??.h &quot; 3 &quot; p??.hz??.h &quot; 3z??.hz?? &quot; z????2???? &quot; 3??.h &quot; 3?.h?.h &quot; ???u?????,k?? &quot; ???,k??d??,k?? &quot; 8cu??8c,k?? &quot; 8cu?? &quot; p??u?? &quot; d??,k??d??J\?? &quot; d??,k??1,k?? &quot; d??J\??1J\?? &quot; 1,k??1J\?? &quot; 1,k??8c,k?? &quot; 2????2????? &quot; 2?????? &quot; 2???????? &quot; ????? &quot; ????? &quot; z????? &quot; ???? ??? &quot; ???? u??? &quot; u??u??? &quot; u?? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ???? &amp; lt; ?? &quot; &amp; lt; ?????? &quot; ?? &quot; tE &quot; tEtE? &quot; tE? .h? &quot; .h.h? &quot; .h? &quot; 3???F?? &amp; lt; ??F?? &quot; 3 &amp; lt; ??F???d?? &quot; 3?F??~@F?? &quot; 3d????? &quot; 3???????? &quot; 3???? ???1???8c( &amp; gt; NAME1 &quot; p????( &amp; gt; VALUE &quot; 3z??(???z???? &quot; z??(???z?? &quot; z????z???? &quot; ?????? &quot; 3?(?????? &quot; ?(???? Yfusefuse7Fj0?SHK20L6'' &amp; lt; -G$1 fuse
?v?pFUSED &quot; ^,k?? &amp; lt; ??Ԕ &amp; lt; ?? &quot; ^Ԕ,k??,???1B,9??1A &quot; ^Ԕ &amp; lt; ??Ԕ &quot; ^,k??,k?? &amp; lt; ??1_,k??6? &quot; &amp; gt; NAME1`,k??ae??? &quot; &amp; gt; VALUE,pAE2A,8c2BXfuseW? &quot; ?.?0?SHK20L*4i???11A*??12A1,k??|? &quot; ( &amp; gt; NAME1,k??9??? &quot; ( &amp; gt; VALUE &quot; /??r\?r? &quot; ?? &quot; 4i?????? &quot; 4i?? &quot; p??4i??z?? &quot; 4i?????????? &quot; 4i???4i??? &quot; 4i??8c??8c &quot; ?? &quot; p??4i?? &quot; p?? &quot; ?? &quot; p??????? &quot; 4i?? &quot; p??fP?? &quot; p?? &quot; fP?? &quot; p??fP???? &quot; RZ????RZ??z?? &quot; RZ??z??4i??z?? &quot; 4i??z??4i????? &quot; ??8c???*\??12B*/???11B &quot; 3fP????fP??d?? &quot; 3fP??d??RZ??d?? &quot; 3RZ??d??RZ???? &amp; 3x???????`O &amp; ????/???? &amp; P??`O/??| &amp; ?3????/??`O &quot; 3??/?? &quot; \?ae??/??ae??? &quot; ? &quot; p??* &quot; p?? &quot; ???? &quot; ?8c*8c &quot; ? &quot; p???z?? &quot; ????*??? &quot; *??? &quot; *?*8c &quot; ???? &quot; ???`O &quot; (R)?`O(R)?? &quot; (R)???? &quot; ???8c &quot; *???* &quot; p?? &quot; 3?`O?1 &quot; 3?1(R)?1 &quot; 3(R)?1(R)?`O &amp; 3y???`O &amp; P\?`O*| &amp; \???*?? &amp; ?3\???*`O &quot; 3\? &amp; ?3?~@\?VT &amp; ?3??<<??\???? &amp; ?3/??~@@a??VT &amp; ?3/???<<??@a????? &amp; ?4i????????? &quot; ? &quot; p??? &quot; p?? &quot; ???? &quot; p?? &quot; (R)?z??(R)??? &quot; (R)?z???z?? &quot; ?z?????? &quot; 3?1??? &quot; 3(R)?1(R)??? &quot; 3RZ??`ORZ??d?? &quot; 3fP??`OfP??d?? &quot; 4i???fP??? &quot; RZ???4i??? &quot; 4i???4i??8c &quot; RZ???RZ??`O &quot; fP??`OfP??? &amp; ?@a???<<?????? &amp; ?@a??~@?VT &amp; ?3? ??jJ??`O &amp; ?3*jJ`O &amp; ?3*??u?? &amp; 3ojJy`O &amp; 3o??yu?? &amp; 0??ou?? &amp; 0jJo`O &amp; 0*`O?8c &amp; 0*?????? &amp; ?x??`O??8c &amp; ??jJ? ??`O &amp; 3???jJ??`O &amp; ?3? ??????u?? &amp; ????? ??u?? &amp; 3???????u??;switchswitch7S?0?M2516'' &amp; lt; -1switch<<??SIS &quot; ^,k??jJ,k?? &quot; ^,k??u?? &quot; ^,k??,k??u?? &quot; ^d?? &amp; lt; ?? &quot; ^? 1_??u??? &quot; &amp; gt; NAME &quot; ^8c??8cu?? &quot; ^8cu??|,@8c9??VP,@pAEpAES &quot; ^Ԕ8cpAE8c &quot; ^pAE8cpAE| &quot; ^8c18c &quot; ^8c|,@pAEO1`,k??|? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^1jJ &quot; ^ &amp; lt; ???? &amp; lt; ?? &quot; ^?? &amp; lt; ??? :switch9??c?;1?M251*????1*?2*8c?3 &quot; d??; &amp; lt; ??; &quot; 3???1???d?? &quot; ??;???; &quot; 3??;??x?? &quot; 3??x??(???x?? &quot; 3???;???x?? &quot; 3ܒ??;ܒ??x?? &quot; ???x????x?? &quot; 3(???;??;1 ??F??? &quot; (11?F??? &quot; (21 ??`O( &amp; gt; NAME1 ????( &amp; gt; VALUE &quot; 3d??1 &quot; &amp; lt; ??x??d??x?? &quot; d??x?????x?? &quot; 3???x??ܒ??x?? &quot; 3???;ܒ??; &quot; ??;???; &quot; 3?x????x?? &quot; x??wx?? &quot; 3`Ox??wx?? &quot; `Ox???x?? &quot; ;w; &quot; 3`O;w; &quot; 3?;??; &quot; ?;`O; &quot; ??x &quot; &amp; ???????6f?? z &quot; &amp; ??????y &quot; ?6f???? { &quot; &amp; ????? &amp; ??? &quot; ?6f????6f?? &quot; ?? &quot; ????? &quot; 3 &amp; lt; ??d?? &amp; lt; ??1 &quot; &amp; lt; ??; &amp; lt; ??1 &quot; &amp; lt; ??d?? &amp; lt; ??x?? &quot; d??x??d??; &quot; ;1 &quot; d??x?? &quot; &amp; lt; ??;(???; &quot; &amp; lt; ??x??(???x?? &quot; ??d????x?? &quot; 3??1??d?? &quot; ??;??1 &quot; 3???x??ܒ??x?? &quot; 3???x????x?? &quot; ???d?????x?? &quot; ???x????x?? &quot; ???1???; &quot; ???;d??; &quot; 3??;???; &quot; 3ܒ??;???;Dw1?1?7L1?A26GFC6'' &amp; lt; -11?-?q??DRK &quot; ^,k??~@Ԕ~@,@)?2,@X?? &amp; 11_,k??LY? &quot; &amp; gt; NAME1`6f?????? &quot; &amp; gt; VALUE &amp; ^,k??F??Ԕ? &quot; C?1?B????( &amp; lt; ?1?A26GFC &quot; N???|C??n??|C?? &quot; ?$ 1/4 ?$|C?? &quot; ?$ 1/4 6 1/4 &quot; N???|C??N??? 1/4 *ԔQ1*,k??Q2 &quot; ?? &quot; p??n?? &quot; p?? &quot; ??6? &quot; 3n?? &quot; p??6 &quot; p?? &quot; 3n??|C??6|C?? &quot; 6 &quot; p?? ? &quot; p?? &quot; 6|C???$|C?? &quot; 3n?|C?AE6?(R)C?0 &quot; 3n?? 1/4 n??? &quot; n?? 1/4 N??? 1/4 &quot; n?????? &quot; 36 1/4 6? &quot; 36 1/4 n?? 1/4 &quot; 39?S 1/4 6 1/4 &quot; ,k???,k??z??0} &quot; Ԕ?Ԕz??| &quot; r?rz??? | &quot; `O?`Oz??? | &quot; ae???ae??z??? 0} &quot; ?????z??? 0} &quot; J\????/ ? &quot; J\??u??w?? 0 &quot; ae?LY??
v?? 0 &quot; ae?LY???
? &quot; u?X?W??z
? &quot; u?X?W??b?? 0 &quot; Z???tk
? &quot; Z????? 0 &quot; ??v?,?? 0 &quot; ???va
? &quot; ? ?}?? 0 &quot; b}?? &quot; 5*?j?,?? &quot; *??,?? 0 &quot; (C).b?-jJ?? 0 &quot; (C).z-jJ?? &quot; ) &amp; lt; ?r??? &quot; \:u??r??? 0 &quot; XK??w???? 0 &quot; 9J|u?? &quot; 3LYz?????z??? &quot; 30????*??? &quot; 3AE??????? &quot; 3??????? &quot; 3????????? &quot; 3:???AE?? &amp; ????? &quot; 3b??????P?????? &quot; 36?n??? &quot; 3????LY?? &quot; 3b???tV???? &quot; 3:???4e(???}? &quot; 3
???JZ
z? &quot; 3
z?JZ? &quot; 3AE:b|? &quot; 30t'? &quot; ? &quot; p?? ???? &quot; ?LY ?? &quot; ?? &quot; p??????? &quot; ??LY???1X?? &amp; gt; ? &quot; ( &amp; gt; NAME1X??X??? &quot; ( &amp; gt; VALUEv-regv-reg7IC?1?78XXS6'' &amp; lt; -1
v-reg -?-??l78XX,X??IN,X??QGND,)OUT &quot; ^9??9??pAE9??? &quot; ^pAE9??pAE8c? &quot; ^pAE8c9??8c? &quot; ^9??8c9??9???1_8cX??? &quot; ? &amp; gt; NAME1`8c s??? &quot; ? &amp; gt; VALUE1_??TW???GND1_^R??2???IN1_2???OUTv-reg????(?1?78XXS*???????IN*????GND*8c????OUT%lK??$o??? ? 19????( &amp; gt; NAME19??X??( &amp; gt; VALUE &quot; 1/4 TW??pAE@a?? &quot; 1/4 TW??|C??TW?? &quot; 9??@a??|C??TW??132??,k??(- &quot; pAEZ??pAE@a?? &quot; 9??@a??9??Z?? &amp; /??d??z?? &amp; z?? &amp; lt; ????? &amp; ???d??F?? &amp; F?? &amp; lt; ??? &quot; &amp; ? &quot; d??~@ &amp; ~@ &amp; lt; ??? &amp; ?d??\? &amp; 3z??d????? &amp; lt; ?? &amp; 3F??d??? &quot; &amp; lt; ?? &amp; 3~@d??? &amp; lt; ??13??,k??(I13jJ,k??(O 
2?2?7X*2?MPT26'' &amp; lt; !--1-9??-2 C2???DSKB%^111,@???11_?2??? &quot; &amp; gt; NAME &quot; ^`O? &amp; lt; ???g?DSKBV%^111,@???11_?2??? &quot; &amp; gt; NAME1`P?????? &quot; &amp; gt; VALUE &quot; ^`O? &amp; lt; ??S2?
&amp; lt; ?m?k2?c2?*d??p1*1p2 &quot; ??\??Lh\?? &quot; Lh\??Lh8 &quot; Lh8??8 &quot; ??8??\?? &quot; ???*d?*%3d??? &quot; ? &quot; &quot; 3u??(??? &amp; lt; ??%31? &quot; ? &quot; &quot; 3???`O1ܒ??tE &amp; gt; NAME1ܒ????? &amp; gt; VALUE
?! Q1[`'8? ? &quot; 2?1[`'? ? &quot; 2?1[
0G? &quot; VREF1[??(? &quot; SD1[@M p-
? &quot; ?2?1[???`'? &quot; VREF1[d? ? &quot; ?2?1[????? &quot; SD1[?J???? &quot; VREF1[(]
? &quot; VREF8Q10?0?8C10??|8C20?|?|8#R10?|? 8IC14060N03?|0)0?8GND1GND0hC8c8IC24017N0X= 0?0@M 38D10WH?8D20W? 8D30WhC8D40W?|8IC30?p#0?p0?p? 0?p?0?p?0?p0W???8#R20X??8#R30??X??8GND5GND0??8GND6GND0????8GND7GND0?PS8GND8GND0?|PS8T10QH?4_?? &quot; 5`(? &quot; 8T20H?4_d? &quot; 5`` ? &quot; 8#R40??8#R50? ?8#R60z???8#R70t???8#R80Q??? 8#R90x??? 8IC4SG3525A00? 4_BT2N ? &quot; 5`V?n ? &quot; 8 IC5LM324N0)H70 1/4 ??0?@ae?00`Y??8D50 A8c8D600(R)8c4_0(R)J?? &quot; 5`h? &quot; 8D70 A34_H?? &quot; 5`j? &quot; 8D80h34_VH?? &quot; 5`?k? &quot; 8D90?Z 1/4 ??4_?Zr???? &quot; 5` 3/4 Nb??? &quot; 8D100d@ae?8D110PS8D120?|H78#R100hC
8GND9GND0hC??8
T3IRF7400??4_(]? &quot; 8
T4IRF7400???4_P!(]? &quot; 8
T5IRF74004_8c? &quot; 8
T6IRF7400?4_P!8c? &quot; 8#R440???8#R430?j??8GND10GND0 A?8GND11GND0@ae?8#R180x8c8#R190?8c8#R390?j/?8#R380?/?8GND12GND0x???8#R210? 1/4 ??8#R1700(R)(?8#R140; 1/4 ??8GND13GND00(R)???8#R420?81C100z`?8#R240 A(]8#R250h(]81C110?`?8D150z? 4_?? &quot; 5`f #? &quot; 8D160?? 4_B$?? &quot; 5`}#? &quot; 8 LOAD`0 3/4 H?5`rLO? &quot; 8 LOAD081H?4_? &quot; 5`?]DQ? &quot; 81C90Q`Y??8GND14GND0Q???8#R150)(81C130???
8GND15GND0?????8#R160 s?? 8#R340 s??
 8GND16GND0 s????8 V1+12V0?x 8 V2+12V0zx 8#R300H??p8
LED10H?0G8GND17GND0H?8ST0H?8 V6+12V0H?`'8#R460(]?p8D130#H78D140#?`8#R350@M H78ZD13.9V0

8GND18GND0
??8#R200
H74_n 3/4 ? &quot; 5`n D? &quot; 8#R130
 8GND19GND0 ??85C1408?
8GND20GND08? ??8 +0?4_?
? &quot; 5`ml? &quot; 8 -0(4_?
^(C)? &quot; 5`m,C? &quot; 8F10(?8D176A60?`'8GND21GND0??`85C1808GND22GND0?`8C2008?2?0x(4_ 1/4 r? &quot; 5`.@? &quot; 8L10z8#R320@h?8
LED2POWER ON0?0G4_x? &quot; 5`?v?_? &quot; 85C160z0G8C60X0G8VR1081h?8C150?0G8C70 3/4 0G8 V7+12V0?
8GND23GND0?8GND24GND0z8GND25GND0X8GND26GND0818GND27GND0 3/4 8GND28GND0?8FAN0?4_?b?? &quot; 0?H75`(L?? &quot; 8#R450t0G8GND29GND0t8#R4008? 8#R330
8GND30GND0x 8FC170?p-
8GND31GND0?? 8D200
8D180
8D190g 8D210g 8GND32GND0X8? 8#R410H7p-
8C190H7? 8ZD20

8ZD30

8GND33GND0
8? 8GND34GND0

8
T70p-
8
T80?v
8GND35GND0?? 8GND36GND0?@M 8#R110?
? 8#R120?
@M 8GND37GND0?

8GND38GND0?
#8#R280p-
8? 8#R290p-

8GND39GND0?`?8 V9+12V0?`?8#R2700?? 8 V10+12V00???8C30?|P?8GND40GND0?|??8#R310?P?8GND41GND0?0G8GND44GND0@M ?8#R260H? 8C50H??8GND45GND0H?(]8#R360?v
8#R370(]#8GND46GND0(]??8#R220? 8#R230x ? 8C40x
8C80P!(?8GND47GND0P!???81C120PSW8GND48GND0PS?8 V8VDD0)H?8 V4VSS0)?8 V3VDD0@M `?8 V11VSS0@M ?8 V5VSS0W???8 V13VDD0W)8 V12V-0???8 P+1V+0@ae???N$1 W== &quot; [?0?PS0?
??N$2 ?G== &quot; [?0??|0?= &quot; [?|0??|hC &quot; [?|0?0?0? &quot; [0?0?0? &quot; [0?? &quot; [??)= &quot; [?)#)'[?|0????N$3 yG==
&quot; [?|H?hCH???GND @?G-= = &quot; [hC)hCpAE ??=
= ??== ??== ??== ??=%= &amp;  &amp; gt; ?n?=,=- &quot; [?j@ae? A@ae? ??=+=. ??=2=3 ??=5=7 N,U=A=B &quot; [Q??Q/? ??=D=E ??=G=H ??=L=M 
D
(R)=T=U &quot; [
0G
h? ??=W=X ??=Y=Z ?=\=^ &quot; [(?(=_'[?(? ??=`=a ??=f=m ??=g=n ??=h=o ??=i=p ??=k=q ??=j=r ??=t=u ??=w=x ??=y=z ?d 
={=~ &quot; [?j
?jp-
 &quot; [?jp-
?jg = &quot; [Xp-
?jp-
'[?jp-
? ??== ??== ??== ??== ??== ??== y== &quot; [?|?|? }== &quot; [????? ??= = ??== ??== z
= &quot; [?|?v
?|#= &quot; [?|#?# ??=?=? ??==???N$4 ?Q = &quot; [#??? &quot; [???0?=
&quot; [?0?@M 0???N$5 J `
= &quot; [@M ?@M 8c &quot; [@M 8c
8c &quot; [
8c
?|= &quot; [
?|p-
?|??N$7 *


== &quot; [p-
? ?
? ??N$8 *
@
G= =
 &quot; [p-
hC?
hC??N$6 *
y
== &quot; [p-
0??
0? &quot; [?
0??
?|??N$9 *
j
== &quot; [p-
m?
m &quot; [?
m?
H???N$10 ??'= &quot; [P?H?H? &quot; [H? &quot; [#= &quot; [P?? ? &quot; [H?? &quot; [? ???=
'[H??'[? ?= &quot; [??? ? = &quot; [??= &quot; [??##'[???N$14 ?j?== &quot; [?H??m??N$15 aj? == &quot; [dH?? H? &quot; [? H?? m??N$16 ?!'= &quot; [? 0?? ???= &quot; [? ???H??? &quot; [H???;???=0 &quot; [H8cH???'[H???? &quot; [? ???? ?? &quot; [? ??(?? &quot; [(??(? &quot; [(? ( &quot; [((#'[? ????= &quot; [? (? = &quot; [(= &quot; [#(#'[(?'[(? ? ??N$17 (R)??
= &quot; [xX?? 3/4 X?? &quot; [ 3/4 X?? 3/4 ? = &quot; [ 3/4 ? H? =* &quot; [ 3/4 X??X?? &quot; [X??9??'[ 3/4 X???=+'[X?????N$18 &amp; gt; u?g==)'[X???? &quot; [ A???X???= &quot; [X8cX?????N$19 #u??g== &quot; [?J8c?J???=*'[?J???? &quot; [?J???0(R)?????N$20 ?o?== &quot; [@ A=' &quot; [ AX'[ A?=:??N$21 Go??= &quot; [hH= =;=( &quot; [?Jh'[h? ??N$22 )??M= &quot; [QxI?Q??= &quot; [Q??x?? &quot; [x??X??= &quot; [xxI?x??'[x???=A &quot; [Q??Q 1/4 ??'[Q?????N$23 ???*== &quot; =6 &quot; [@ae? 1/4 ??'[@ae????N$24 ., ??==! &quot; [ 1/4 ??/?=1 &quot; [/?81/?'[ 1/4 ?????N$25 +_==#=$ &quot; [PSH7?H7'[PSH7???N$27 g?n7='=) &quot; [?j3?jpAE ??N$30 Np?5
= &quot; [@? 81? &quot; [81? 819??=) &quot; [?j9??819??= &quot; [?j9??Q9?? &quot; [Q9??QX??'[?j9???=, &quot; [?j9???j s????N$31 ??==/??N$32 ??==0??N$33 |]?=1=2= &quot; [X`Y??X/?'[X/????N$35 >>V?J??=!=4'[P! 1/4 ??? &quot; [ 3/4 1/4 ??P! 1/4 ??=? &quot; [P! 1/4 ??P!`Y????N$28 ?7=(=* &quot; [3pAE
??N$29 g 1/2 =( &quot; [`?#=' &quot; [?j`??j# &quot; [?j##=8 &quot; [## &quot; [#?'[#???N$11 S?EL=9=: &quot; [z# A#=='[z#???N$37 ?L=;= &amp; lt; &quot; [h#?#= &amp; gt; '[?#? ??N$36 w=9 &quot; [z??zH?= &quot; [zH? AH? &quot; [ AH?H?'[ AH??=@ &quot; [H?=b &quot; [p'[H?? ??N$38 >>?= &amp; lt; &quot; [????H?= &quot; [?H?hH? &quot; [P!H?hH?'[hH??=?=b &quot; [ 3/4 P! &quot; [P!P!H?'[P!H????N$40 W?=C=# &quot; [?(PS( &quot; [PS(PS
??N$41 K?m==D &quot; [??? &quot; [???????p=G &quot; [??? s??=F'[ s???'[??????N$39 ??=K=L??N$26 ??=Q=S??N$42 ? m &amp; lt;
_=S=T &quot; [
H7
?p=V'[
H7? ??N$43
x m
_=V=W &quot; [ H7=Y &quot; [ H78? H7 &quot; [8? H78? ?p'[ H7?= &quot; [8? H7?
H7'[8? H7???N$44 ?Kd=R= &quot; [??`0G?` &quot; [0G?`0G??N$45 ??=[=]??N$47 Sx &amp; =c=d=s &quot; [zt'[z?
??N$48 S =d=e=g'[zh??=h &quot; [zh?Xh?=i &quot; [Xh?h?'[Xh????N$49 ??=e=f??N$50 q
x;=s=t &quot; [tH7t
??N$54 &amp; gt;  =~=} &quot; [81g pg &quot; [81g 81? &quot; [81? A? '[81g ???N$52 ?
=|=} &quot; [?Z
?Zg =y &quot; [?Z

 &quot; [
?
=v &quot; [?

=8 &quot; [x x &quot; [x 
'[?Z
?'[
?'[?
???N$46 ??== ??N$53 } df = &quot; [H7X=
X= == &quot; [?X=
X= '[
X= ? &quot; [H7X= ?`X= '[H7X= ? ??N$56 }?
d= &quot; [H7?

?
== &quot; [??

?
'[
?
?'[H7?
? &quot; [H7?
?`?
??N$57 ?
? 3/4 ? === &quot; [?
8? P?8? '[?
8? ???N$58 ?
? 3/4 &amp; lt;
=== &quot; [?

P?
'[?

???N$59 J z
=
= &quot; [0??v
0?@M ??N$61 
= &quot; [?8? ??
=??N$12 ?? G== &quot; [???????= &quot; [?????= &quot; [??????=
 &quot; [P?hC??hC &quot; [??hC???|= &quot; [P??|???| &quot; [??????|'[???'[????'[????'[???|???N$13 u?= = &quot; [??= &quot; [? &quot; [???????= &quot; [?0?????'[?????= &quot; [????Q??? &quot; [Q???@???=/ &quot; [Q8cQ???'[Q???? &quot; [???'[??'[???N$62 ?d 1
= &quot; [?8? ?p-
= &quot; [?p-
H?p-
 &quot; [H?p-
H?g ??N$63 ??
= &quot; [H??H??v
 &quot; [H??v
H?
='[H??v
?== &quot; [? ?v
H??v
 ??N$64 P? ?
= &quot; [?
?
= &quot; [PS?v
PS
 &quot; [PS
?
=? &quot; [?
x 
'[?
???N$66 ??==???N$65 j z
= &quot; [??v
?x = &quot; [?x g x &quot; [g x g 
??N$67 @J j = &quot; [hC?v
hC@M &quot; [hC@M ? @M &quot; [? @M ? 8? = &quot; [? 8? g 8? ??N$68 a(R)=P &quot; [(]h?(]
 &quot; [(]
?
 &quot; [?
?x =
&quot; [?x ?x &quot; [?x ??v
??N$69 P W
== &quot; [PS?
PS8? ??N$60 ? ?
= &quot; [?8? ?p-
= &quot; [?|?
?|p-
 &quot; [?|p-
?|8? = &quot; [?p-
?|p-
'[?|p-
? ??N$34 ?x==4 &quot; [0(R)?0(R) 1/4 ??=6=5'[0(R) 1/4 ???'[0(R) 1/4 ??? &quot; [0(R) 1/4 ??t 1/4 ????N$51 &amp; gt; h

={=| &quot; [81
p
 &quot; [81
81?
 &quot; [81?
A?
'[81
???SD ?d=$=% &quot; [0?H7hCH7 &quot; [hCH7hC=K &quot; [hCH7H?H7'[hCH7?=N'[H?H7?=P &quot; [H?H7(]H7 &quot; [(]?`(]H7'[(]H7?=Q &quot; [`?H7(]H7=R &quot; [`??`(]?` ?/ = &quot; &quot; [?@ae?(+ @ae? &quot; [(+ @ae?(+ ?? ??VS d ? = &quot; [? 8? ?8? = &quot; [?8? ?g = &quot; [?8? x 8? '[?8? ? ? =v=w &quot; [ ? ??N$72 p?]=F &quot; [ s???` s??@=]=^ &quot; [??? &quot; [???=` &quot; [???? &quot; [???'[???=c &quot; [???'[???'[?? &quot; [ s??@@ &quot; [@???VREF ?g?=C= &quot; [8c(( &quot; [( Zaz
== &quot; [(]?(]?v
 <<F?= &quot; [0(R)??0(R)xI? ?

t= &quot; [?
?p?

 &amp; ??VDD &amp; -q==? &quot; [)m)? ??== ??= =<< w~Q == &quot; [z@M z?=J ?Q = &amp; gt; &quot; [?@M ??=I ??=N=O W=i=k &quot; [?Zh? 3/4 h?=j &quot; [ 3/4 h??h?'[ 3/4 h??=l'[?h?? ? ?z
== &quot; [??v
?# Z== &quot; [0?(]0?`?
??VSS &amp; P-?== &quot; [)PS)? ??==(C) ??= =???V- ??==???V+ ??==?y &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC49GWHC49TL-HHC49U-HHC49U-LMHC49U-VHC49U70HC49UPHC13U-HHC18U-HHC18U-VHC33U-HHC33U-VMM20SSMM39SL &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC49TL-H &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC49U-H &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC49U-LM &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC49U-V &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC49U70 &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC13U-H &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC18U-H &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC18U-V &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC33U-H &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; HC33U-V &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL RESONATOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CRYSTAL &amp; lt; /b &amp; gt; capacitor-wimacapacitor-wima &amp; lt; B &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
naming: grid - package widthcapacitor-wimacapacitor-wima &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 13.4 x 4 mm, grid 10.16 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 13.4 x 5 mm, grid 10.16 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 13.4 x 6 mm, grid 10.16 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 18 x 5 mm, grid 15 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 18 x 6 mm, grid 15 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 18 x 7 mm, grid 15 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 18 x 8 mm, grid 15 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 18 x 9 mm, grid 15 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 5 x 4 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 5 x 5 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 5 x 6 mm, grid 2.54 mmC22.5B10 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 27 x 10 mm, grid 22.5 mmC22.5B11 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 27 x 11 mm, grid 22.5 mmC22.5B6 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 27 x 6 mm, grid 22.5 mmC22.5B7 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 27 x 7 mm, grid 22.5 mmC22.5B8 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 27 x 8 mm, grid 22.5 mmC27.5B11 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 31.6 x 11 mm, grid 27.5 mmC27.5B13 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 31.6 x 13 mm, grid 27.5 mmC27.5B15 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 31.6 x 15 mm, grid 27.5 mmC27.5B17 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 31.6 x 17 mm, grid 27.5 mmC27.5B20 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 31.6 x 20 mm, grid 27.5 mmC27.5B9 &amp; lt; B &amp; gt; MKS4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 31.6 x 9 mm, grid 27.5 mmC37.5B15 &amp; lt; B &amp; gt; MKP4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 42 x 15 mm, grid 37.5 mmC37.5B19 &amp; lt; B &amp; gt; MKP4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 42 x 19 mm, grid 37.5 mmC37.5B20 &amp; lt; B &amp; gt; MKP4 &amp; lt; /B &amp; gt; , 42 x 20 mm, grid 37.5 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 7.5 x 2.5 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 7.5 x 3 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 7.5 x 4 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 7.5 x 4.5 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 7.5 x 5 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 7.5 x 5.5 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 7.5 x 7.2 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS3 &amp; lt; /B &amp; gt; , 10 x 3 mm, grid 7.62 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS3 &amp; lt; /B &amp; gt; , 10 x 4 mm, grid 7.62 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS3 &amp; lt; /B &amp; gt; , 10 x 5 mm, grid 7.62 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS3 &amp; lt; /B &amp; gt; , 10 x 6 mm, grid 7.62 mm &amp; lt; B &amp; gt; MKS2 &amp; lt; /B &amp; gt; , 5 x 3 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; B &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /B &amp; gt; , European symbolR0805WR1206WR1210WR2010WR2012WR2512WR3216WR3225WR5025WR6332W0204/50204/70204/2V0207/100207/120207/150207/2V0207/5V0207/70309/100309/120309/V0411/120411/150411/3V0414/150414/5V0617/170617/220617/5V0922/220613/5V0613/150817/220817/7VV234/12V235/17V526-0MELF0102RMELF0102WMELF0204RMELF0204WMELF0207RMELF0207WRDH/15MELF0102AXCPOL-EU &amp; lt; B &amp; gt; POLARIZED CAPACITOR &amp; lt; /B &amp; gt; , European symbolCT3216CT3528CT6032CT7343B45181AB45181BB45181CB45181DTT2D4LTT2D6LTT2D7LTT5D10TT5D11TT5D11LTT5D6LTT5D7LTT5D9LP128-35P128-40P128-50P128-60TAP5-45TAP5-50TAP5-70TAP5-60TAP5-80E1.8-4E15-5AXIALE15-6AXIALE15-9AXIALE2.5-5VE2.5-5E2.5-6E2.5-7E2.5-4VE22-10AXIALE22-6AXIALE22-9AXIALE3.5-10E25-10AXIALE25-9AXIALE3.5-8E30-10AXIALE30-12AXIALE30-16AXIALE35-12AXIALE35-14AXIALE35-16AXIALE35-18AXIALE45-16AXIALE45-18AXIALE45-21AXIALE45-22AXIALE45-25AXIALE5-10.5E5-8.5E50-25AXIALE50-30AXIALE55-25AXIALE55-30AXIALE5-9VAXIALE7.5-16E7.5-18E10-20E10-22.5E10-25E10-30E10-35085CS-1R085CS-1W085CS-1AR085CS-1AW139CLL-2R139CLL-2W139CLL-3R139CLL-3W140CLH-0810140CLH-1010140CLH-1014150CLZ-0810150CLZ-1010150CLZ-1014153CLV-0405153CLV-0505153CLV-0605153CLV-0807153CLV-0810153CLV-1010153CLV-1012153CLV-1014175TMP-0808175TMP-0810A/3216-18RA/3216-18WB/3528-21RB/3528-21WC/6032-28RC/6032-28WD/7343-31RD/7343-31WE/7260-38RE/7260-38WR/2012-12RR/2012-12WTT2D5LE2,5-6E &amp; lt; B &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /B &amp; gt; , European symbol025-024X044025-025X050025-030X050025-040X050025-050X050025-060X050C025_050-024X070025_050-025X075025_050-035X075025_050-045X075025_050-055X075050-024X044050-025X075050-045X075050-030X075050-050X075050-055X075050-075X075050H075X075075-032X103075-042X103075-052X106102-043X133102-054X133102-064X133102_152-062X184150-054X183150-064X183150-072X183150-084X183150-091X182225-062X268225-074X268225-087X268225-108X268225-113X268275-093X316275-113X316275-134X316275-205X316325-137X374325-162X374325-182X374375-192X418375-203X418050-035X075375-155X418075-063X106275-154X316275-173X316C0402KC0603KC0805KC1206KC1210KC1812KC1825KC2220KC2225K &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip, wave soldering &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.10 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.25 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.12 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.10 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.25 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.25 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.12 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
MELF 0.25 W &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0204, grid 5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0204, grid 7.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0204, grid 2.5 mm0207/10 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0207, grid 10 mm0207/12 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0207, grid 12 mm0207/15 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0207, grid 15mm0207/2V &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0207, grid 2.5 mm0207/5V &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0207, grid 5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0207, grid 7.5 mm0309/10 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0309, grid 10mm0309/12 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0309, grid 12.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0309, grid 2.5 mm0411/12 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0411, grid 12.5 mm0411/15 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0411, grid 15 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0411, grid 3.81 mm0414/15 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0414, grid 15 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0414, grid 5 mm0617/17 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0617, grid 17.5 mm0617/22 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0617, grid 22.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0617, grid 5 mm0922/22 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0922, grid 22.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0613, grid 5 mmP0613/15 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0613, grid 15 mmP0817/22 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0817, grid 22.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0817, grid 6.35 mmV234/12 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type V234, grid 12.5 mmV235/17 &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type V235, grid 17.78 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type V526-0, grid 2.5 mmMINI_MELF-0102R &amp; lt; b &amp; gt; CECC Size RC2211 &amp; lt; /b &amp; gt; Reflow Soldering &amp; lt; p &amp; gt;
source BeyschlagMINI_MELF-0102W &amp; lt; b &amp; gt; CECC Size RC2211 &amp; lt; /b &amp; gt; Wave Soldering &amp; lt; p &amp; gt;
source BeyschlagMINI_MELF-0204R &amp; lt; b &amp; gt; CECC Size RC3715 &amp; lt; /b &amp; gt; Reflow Soldering &amp; lt; p &amp; gt;
source BeyschlagMINI_MELF-0204W &amp; lt; b &amp; gt; CECC Size RC3715 &amp; lt; /b &amp; gt; Wave Soldering &amp; lt; p &amp; gt;
source BeyschlagMINI_MELF-0207R &amp; lt; b &amp; gt; CECC Size RC6123 &amp; lt; /b &amp; gt; Reflow Soldering &amp; lt; p &amp; gt;
source BeyschlagMINI_MELF-0207W &amp; lt; b &amp; gt; CECC Size RC6123 &amp; lt; /b &amp; gt; Wave Soldering &amp; lt; p &amp; gt;
source Beyschlag &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type 0922, grid 7.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; RESISTOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
type RDH, grid 15 mmMINI_MELF-0102AX &amp; lt; b &amp; gt; Mini MELF 0102 Axial &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip
tantalum &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip
tantalum &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip
tantalum &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip
tantalumB45181A &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
body 5 x 5 mm, rectangle, grid 2.54 mmB45181B &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
body 7.6 x 5 mm, rectangle, grid 5.08 mmB45181C &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
body 12.7 x 7.6 mm, rectangle, grid 10.16 mmB45181D &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
body 12.5 x 12.5 mm, rectangle, grid 10.16 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 4 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 4 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 5 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 6 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 6 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 7 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 7 mm, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 10 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 11 mm, grid 5.08 mmTT5D11L &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 11 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 6 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 6 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 7 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 7 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 9 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 9 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
rectangle, grid 2.54 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
rectangle, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
rectangle, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
rectangle, grid 10.16 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
rectangle, grid 10.16 mmP128-35 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt; P128-40 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt; P128-50 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt; P128-60 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt; TAP5-45 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 4.5 mm, grid 5.08 mmTAP5-50 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 5.0 mm, grid 5.08 mmTAP5-70 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 7.0 mm, grid 5.08 mmTAP5-60 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 6.0 mm, grid 5.08 mmTAP5-80 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 8.0 mm, grid 5.08 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 1.8 mm, diameter 4 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15.24 mm, diameter 6 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15.24 mm, diameter 9 mmE2,5-4R &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, diameter 4 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, diameter 4 mm, &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2 mm, diameter 4 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.86 mm, diameter 10 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.86 mm, diameter 9 mmE3,5-10 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 3.5 mm, diameter 10 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 25.4 mm, diameter 10 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 25.4 mm, diameter 9 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 30.48 mm, diameter 10 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 30.48 mm, diameter 12 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 30.48 mm, diameter 16 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 35.56 mm, diameter 12 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 30.48 mm, diameter 14 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 30.48 mm, diameter 16 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 30.48 mm, diameter 18 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 45.72 mm, diameter 16 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 45.72 mm, diameter 18 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 45.72 mm, diameter 21 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 45.72 mm, diameter 22 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 45.72 mm, diameter 25 mmE5-10,5 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.08 mm, diameter 13 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.05 mm, diameter 4 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.08 mm, diameter 5 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.08 mm, diameter 6 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 50 mm, diameter 25 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 50 mm, diameter 30 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 55 mm, diameter 25 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 55 mm, diameter 30 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.08 mm, diameter 9 mmE7,5-16 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 7.62 mm, diameter 16 mmE7,5-18 &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 7.62 mm, diameter 18 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.16 mm, diameter 20 mmEB22,5D &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.16 mm, diameter 22.5 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.16 mm, diameter 25 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.16 mm, diameter 30 mm &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.16 mm, diameter 35 mm085CS_1R &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; reflow soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/085CS_1W &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; wave soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/085CS_1AR &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; reflow soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/085CS_1AW &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; wave soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/139CLL-2R &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; reflow soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/139CLL-2W &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; wave soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/139CLL-3R &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; reflow soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/139CLL-3W &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; wave soldering &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/140CLH-0810 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Long life base plate, High temperature 140 CLH &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/140CLH-1010 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Long life base plate, High temperature 140 CLH &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/140CLH-1014 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Long life base plate, High temperature 140 CLH &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/150CLZ-0810 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Long life base plate, very low impedance 150 CLZ &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/150CLZ-1010 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Long life base plate, very low impedance 150 CLZ &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/150CLZ-1014 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Long life base plate, very low impedance 150 CLZ &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-0405 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-0505 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-0605 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-0807 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-0810 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-1010 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-1012 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/153CLV-1014 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/175TMP-0808 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
High Temperature solid electrolytic SMD 175 TMP &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/175TMP-0810 &amp; lt; b &amp; gt; Aluminum electrolytic capacitors &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
High Temperature solid electrolytic SMD 175 TMP &amp; lt; p &amp; gt;
http://www.bccomponents.com/A/3216-18R &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET S / EIA 3216-12A/3216-18W &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 Wave solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET S / EIA 3216-12B/3528-21R &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET T / EIA 3528-12B/3528-21W &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Wave solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET T / EIA 3528-12C/6032-28R &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET C / EIA 6032-28 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET U / EIA 6032-15C/6032-28W &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET C / EIA 6032-28 Wafe solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET U / EIA 6032-15D/7343-31R &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Reflow solderD/7343-31W &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solderE/7260-38R &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET E / EIA 7260-38 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; E/7260-38W &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET E / EIA 7260-38 Wafe solder &amp; lt; /b &amp; gt; R/2012-12R &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET R/EIA 2012-12 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; R/2012-12W &amp; lt; b &amp; gt; Chip Capacitor Type KEMET R/EIA 2012-12 Wafe solder &amp; lt; /b &amp; gt; PANASONIC_A &amp; lt; b &amp; gt; Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package A &amp; lt; /b &amp; gt; PANASONIC_B &amp; lt; b &amp; gt; Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package B &amp; lt; /b &amp; gt; PANASONIC_C &amp; lt; b &amp; gt; Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package C &amp; lt; /b &amp; gt; PANASONIC_D &amp; lt; b &amp; gt; Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D &amp; lt; /b &amp; gt; PANASONIC_E &amp; lt; b &amp; gt; Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package E &amp; lt; /b &amp; gt; PANASONIC_F &amp; lt; b &amp; gt; Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package F &amp; lt; /b &amp; gt; PANASONIC_G &amp; lt; b &amp; gt; Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package G &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 5 mm, grid 2.54 mmE2,5-6E &amp; lt; b &amp; gt; ELECTROLYTIC CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chip &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
chipC025-024X044 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mmC025-025X050 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mmC025-030X050 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mmC025-040X050 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 mm, outline 4 x 5 mmC025-050X050 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 mm, outline 5 x 5 mmC025-060X050 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 mm, outline 6 x 5 mmC025_050-024X070 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 mm + 5 mm, outline 2.4 x 7 mmC025_050-025X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mmC025_050-035X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mmC025_050-045X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mmC025_050-055X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mmC050-024X044 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mmC050-025X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mmC050-045X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mmC050-030X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mmC050-050X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mmC050-055X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mmC050-075X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mmC050H075X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Horizontal, grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mmC075-032X103 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mmC075-042X103 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 7.5 mm, outline 4.2 x 10.3 mmC075-052X106 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 7.5 mm, outline 5.2 x 10.6 mmC102-043X133 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mmC102-054X133 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.2 mm, outline 5.4 x 13.3 mmC102-064X133 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.2 mm, outline 6.4 x 13.3 mmC102_152-062X184 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 10.2 mm + 15.2 mm, outline 6.2 x 18.4 mmC150-054X183 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mmC150-064X183 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15 mm, outline 6.4 x 18.3 mmC150-072X183 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15 mm, outline 7.2 x 18.3 mmC150-084X183 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15 mm, outline 8.4 x 18.3 mmC150-091X182 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 15 mm, outline 9.1 x 18.2 mmC225-062X268 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.5 mm, outline 6.2 x 26.8 mmC225-074X268 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.5 mm, outline 7.4 x 26.8 mmC225-087X268 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.5 mm, outline 8.7 x 26.8 mmC225-108X268 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.5 mm, outline 10.8 x 26.8 mmC225-113X268 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 22.5 mm, outline 11.3 x 26.8 mmC275-093X316 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 27.5 mm, outline 9.3 x 31.6 mmC275-113X316 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 27.5 mm, outline 11.3 x 31.6 mmC275-134X316 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 27.5 mm, outline 13.4 x 31.6 mmC275-205X316 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 27.5 mm, outline 20.5 x 31.6 mmC325-137X374 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 32.5 mm, outline 13.7 x 37.4 mmC325-162X374 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 32.5 mm, outline 16.2 x 37.4 mmC325-182X374 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 32.5 mm, outline 18.2 x 37.4 mmC375-192X418 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 37.5 mm, outline 19.2 x 41.8 mmC375-203X418 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 37.5 mm, outline 20.3 x 41.8 mmC050-035X075 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mmC375-155X418 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 37.5 mm, outline 15.5 x 41.8 mmC075-063X106 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 7.5 mm, outline 6.3 x 10.6 mmC275-154X316 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 27.5 mm, outline 15.4 x 31.6 mmC275-173X316 &amp; lt; b &amp; gt; CAPACITOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 27.5 mm, outline 17.3 x 31.6 mm &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 0204 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 1005 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 1608 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 2012 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 3216 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 1210 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 3225 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 1812 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 4532 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 1825 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 4564 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 2220 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 5650 &amp; lt; b &amp; gt; Ceramic Chip Capacitor KEMET 2225 Reflow solder &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Metric Code Size 566414-stage binary/ripple &amp; lt; b &amp; gt; COUNTER &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; B &amp; gt; COUNTER/DIVIDER &amp; lt; /B &amp; gt; Hex &amp; lt; b &amp; gt; BUFFER &amp; lt; /b &amp; gt; , inverting &amp; lt; b &amp; gt; Dual In Line Package &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; Small Outline package &amp; lt; /b &amp; gt; 150 mil &amp; lt; b &amp; gt; SUPPLY SYMBOL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
high speed (Philips) &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
general purpose rectifier, 1 A &amp; lt; b &amp; gt; Z DIODE &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
3.3 V, 1W, 5 percent &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
fast-recovery silicon diode, 6 A (Diotec) &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
ultra fastDO35-10 &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mmDO41-10 &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mmDO41Z10 &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 9 mm, horizontal, grid 15.24 mmSOD57-10 &amp; lt; B &amp; gt; DIODE &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mmtransistortransistorNPN TransistrorTO18-EBC2N2212N222?2N22222N236?2N23692N2482N289?2N3702N93BC107BC107BC108BC108?BCY58-I?BCY58-VIIBCY59-VIBCY59-VIIBCY59-?BSS7?BSS7?BSS7?BSX2TO202VSOT93VTO126VTO218VTO220VTO225AATO39-EBC2N161?2N171?2N189?2N210?2N2212N221?2N22192N301?2N3022N343?2N344BC140-1BC140-1?BC141-1BC141-1?BFY5BSX45-1?BSX46-1BSX46-1?TO92-EBCBC33?BC337-1?BC337-2uBC337-4BC33BC338-1?BC338-2uBC338-4BC44?BC44?BC48?BC48?BC51?BC546BC546BC547BC547BC548BC548BC548?BC549BC549?BC550BC550?BC61BCX5?TO92-E1SOT23-BECBC80?BC80BC81?BC817-1?BC817-16LT?BC817-2uBC817-25LT?BC817-4BC817-40LT?BC81BC818-1?BC818-2uBC818-4BC84?BC846BC846ALT?BC846BC846BLT?BC84?BC847BC847ALT?BC847BC847BLT?BC847?BC847CLT?BC84BC848BC848ALT?BC848BC848BLT?BC848?BC848CLT?BC84?BC85BCF2?BCF3BCF3?BCF3?BCF8?BCV7?BCV7?BCW3?BCW3?BCW3?BCW6BCW7?BCW7?BCW8?BCX1?BCX2BCX7BF82BF82?BFR5?BFR9?BFR92BFR9?BFR93BFS1?BFS1?BFS2BFT2uBSR1?BSR1?BSR1BSV52LT?MMBT2222ALT?MMBT2369LT?MMBT2484LT?MMBT3904LT?MMBT4401LT?MMBT5551LT?MMBT6429LT?MMBT6517LT?MMBT918LT?MMBTA42LT?MMBTH10LT?MMBTH24LT?SOT23-EBCSOT89-ECBBC86BCX5BCX5uBCX5?BF62?BF82?BFQ1?BFQ18BFQ1?BSR4BSR4?BSR4?BSR4?BSS6BSV5?TO92-BCEBC36BC63uBC63?BC63?BF42BF42?TO92-CBE2N4122N5402N540?2N5552N555?2N642?2N651?2N652BC37?BC37?BF39?BF39?BF493BF84MPS2222MPSA0?MPSA1?MPSA1MPSA1MPSA2?MPSA4?MPSA4MPSA9?MPSA9?MPSL5?MPSW4?TO92-BECBF19?BF22BF24BF95?TO92-CEBSC59-BECMMUN2211LT?MMUN2212LT?MMUN2213LT?MMUN2214LT?transistortransistor &amp; lt; b &amp; gt; TO-3 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; TO-18 &amp; lt; /b &amp; gt;
&amp; lt; p &amp; gt; TO 206AA Motorola &amp; lt; b &amp; gt; TO-18 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; TO-202 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, vertical &amp; lt; b &amp; gt; TO-202 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, vertical &amp; lt; b &amp; gt; SOT-93 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
b-c-e, grid 5.45 mm, horizontalA20,3mm &amp; lt; b &amp; gt; SOT-93 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
b-c-e, grid 5.45 mm, vertical &amp; lt; b &amp; gt; TO-126 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.3 mm, vertical &amp; lt; b &amp; gt; TO-126 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.3 mm, horizontal &amp; lt; b &amp; gt; TO-218 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.45 mm, horizontal &amp; lt; b &amp; gt; TO-218 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.45 mm, vertical &amp; lt; b &amp; gt; TO-220 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, horinzontalA17,5mm &amp; lt; b &amp; gt; TO-220 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, verticalTO225AA &amp; lt; b &amp; gt; TO-225 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mm, vertical &amp; lt; b &amp; gt; TO-39 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; TO-5 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; TO-66 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Pads TriangleTO92-EBC &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Pads In LineTO92-E1 &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Pads Triangle Reverse &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Grid 5.08 &amp; lt; b &amp; gt; TOP-3 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.45 mm, horizonalA20,3mm &amp; lt; b &amp; gt; TOP-3 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 5.45 mm, verticalSOT23-BECTO-236 ITT IntermetallSOT23-EBC &amp; lt; b &amp; gt; SOT-23 (EBC) &amp; lt; /b &amp; gt; SOT89-ECBSOT98 Emitter Collector BasisTO92-BCE &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Pads In LineTO92-CBE &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Pads In LineTO92-BEC &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Pads In LineTO92-CEB &amp; lt; b &amp; gt; TO-92 &amp; lt; /b &amp; gt; Pads In LineSC59-BECSC59 (SOT23) Motorolaic-packageic-package &amp; lt; b &amp; gt; Dual In Line &amp; lt; /b &amp; gt; ic-packageic-package &amp; lt; b &amp; gt; Dual In Line Package &amp; lt; /b &amp; gt; SOCKED-16 &amp; lt; b &amp; gt; Dual In Line Socked &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; OP AMP &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; Dual In Line Package &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; Small Outline Package 14 &amp; lt; /b &amp; gt; transistor-powertransistor-power &amp; lt; b &amp; gt; N-CHANNEL MOS FET &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; N-CHANNEL MOS FET &amp; lt; /b &amp; gt; transistor-powertransistor-powerTO220BV &amp; lt; b &amp; gt; Molded Package &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mmTO220BH &amp; lt; b &amp; gt; Molded Package &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
grid 2.54 mmA17,5mm3,17/1,3 &amp; lt; b &amp; gt; THROUGH-HOLE PAD &amp; lt; /b &amp; gt; 3,81/1,4 &amp; lt; b &amp; gt; THROUGH-HOLE PAD &amp; lt; /b &amp; gt; 3,17/1,3 &amp; lt; b &amp; gt; THROUGH-HOLE PAD &amp; lt; /b &amp; gt; 3,81/1,4 &amp; lt; b &amp; gt; THROUGH-HOLE PAD &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; SUPPLY SYMBOL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; SUPPLY SYMBOL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; SUPPLY SYMBOL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; SUPPLY SYMBOL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; SUPPLY SYMBOL &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; LED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
&amp; lt; u &amp; gt; OSRAM &amp; lt; /u &amp; gt; : &amp; lt; br &amp; gt;

- &amp; lt; u &amp; gt; CHIPLED &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LG R971, LG N971, LY N971, LG Q971, LY Q971, LO R971, LY R971
LH N974, LH R974 &amp; lt; br &amp; gt;
LS Q976, LO Q976, LY Q976 &amp; lt; br &amp; gt;
LO Q996 &amp; lt; br &amp; gt;


- &amp; lt; u &amp; gt; Hyper CHIPLED &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LW Q18S &amp; lt; br &amp; gt;
LB Q993, LB Q99A, LB R99A &amp; lt; br &amp; gt;

- &amp; lt; u &amp; gt; SideLED &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670 &amp; lt; br &amp; gt;
LB A673, LV A673, LT A673, LW A673 &amp; lt; br &amp; gt;
LH A674 &amp; lt; br &amp; gt;
LY A675 &amp; lt; br &amp; gt;
LS A676, LA A676, LO A676, LY A676, LW A676 &amp; lt; br &amp; gt;
LS A679, LY A679, LG A679 &amp; lt; br &amp; gt;

- &amp; lt; u &amp; gt; Hyper Micro SIDELED(R) &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876 &amp; lt; br &amp; gt;
LT Y87S &amp; lt; br &amp; gt;

- &amp; lt; u &amp; gt; SmartLED &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LW L88C, LW L88S &amp; lt; br &amp; gt;
LB L89C, LB L89S, LG L890 &amp; lt; br &amp; gt;
LS L89K, LO L89K, LY L89K &amp; lt; br &amp; gt;
LS L896, LA L896, LO L896, LY L896 &amp; lt; br &amp; gt;

- &amp; lt; u &amp; gt; TOPLED &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670 &amp; lt; br &amp; gt;
LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670 &amp; lt; br &amp; gt;
LG T671, LOG T671, LSG T671 &amp; lt; br &amp; gt;
LB T673, LV T673, LT T673, LW T673 &amp; lt; br &amp; gt;
LH T674 &amp; lt; br &amp; gt;
LS T676, LA T676, LO T676, LY T676, LB T676, LH T676, LSB T676, LW T676 &amp; lt; br &amp; gt;
LB T67C, LV T67C, LT T67C, LS T67K, LO T67K, LY T67K, LW E67C &amp; lt; br &amp; gt;
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B, LB E67C, LV E67C, LT E67C &amp; lt; br &amp; gt;
LW T67C &amp; lt; br &amp; gt;
LS T679, LY T679, LG T679 &amp; lt; br &amp; gt;
LS T770, LO T770, LY T770, LG T770, LP T770 &amp; lt; br &amp; gt;
LB T773, LV T773, LT T773, LW T773 &amp; lt; br &amp; gt;
LH T774 &amp; lt; br &amp; gt;
LS E675, LA E675, LY E675, LS T675 &amp; lt; br &amp; gt;
LS T776, LA T776, LO T776, LY T776, LB T776 &amp; lt; br &amp; gt;
LHGB T686 &amp; lt; br &amp; gt;
LT T68C, LB T68C &amp; lt; br &amp; gt;

- &amp; lt; u &amp; gt; Hyper Mini TOPLED(R) &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LB M676 &amp; lt; br &amp; gt;

- &amp; lt; u &amp; gt; Mini TOPLED Santana(R) &amp; lt; /u &amp; gt; &amp; lt; br &amp; gt;
LG M470 &amp; lt; br &amp; gt;
LS M47K, LO M47K, LY M47K &amp; lt; br &amp; gt;

&amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/SMT1206SQR2X5LSU260LZR181SFH480SFH482SQR5.7X3.2IRL80AP-LCC-2MINI-TOPSIDELEDSMART-LEDP-LCC-2-BACKMICRO-SIDELEDP-LCC-4CHIP-LED0603CHIP-LED0805TOPLED-SANTANACHIPLED_0805CHIPLED_1206CHIPLED_0603CHIPLED-0603-TTW &amp; lt; b &amp; gt; CHICAGO MINIATURE LAMP, INC. &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size &amp; lt; B &amp; gt; LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
5 mm, square, Siemens &amp; lt; B &amp; gt; LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
2 x 5 mm, rectangle &amp; lt; B &amp; gt; LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
3 mm, round &amp; lt; B &amp; gt; LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
5 mm, round &amp; lt; B &amp; gt; LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
1 mm, round, Siemens &amp; lt; B &amp; gt; LED BLOCK &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
1 LED, SiemensQ62902-B152 &amp; lt; b &amp; gt; LED HOLDER &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SiemensQ62902-B153 &amp; lt; b &amp; gt; LED HOLDER &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SiemensQ62902-B155 &amp; lt; b &amp; gt; LED HOLDER &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
SiemensQ62902-B156 &amp; lt; b &amp; gt; LED HOLDER &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Siemens &amp; lt; B &amp; gt; IR LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking &amp; lt; p &amp; gt;
Inifineon &amp; lt; B &amp; gt; IR LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking &amp; lt; p &amp; gt;
Inifineon &amp; lt; B &amp; gt; LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
rectangle, 5.7 x 3.2 mm &amp; lt; B &amp; gt; IR LED &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
IR transmitter SiemensP-LCC-2 &amp; lt; b &amp; gt; TOPLED(R) High-optical Power LED (HOP) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... ls_t675.pdfOSRAM-MINI-TOP-LED &amp; lt; b &amp; gt; BLUE LINETM Hyper Mini TOPLED(R) Hyper-Bright LED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LB M676.pdfOSRAM-SIDELED &amp; lt; b &amp; gt; Super SIDELED(R) High-Current LED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
LG A672, LP A672 &amp; lt; br &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... l_a672.pdfSMART-LED &amp; lt; b &amp; gt; SmartLEDTM Hyper-Bright LED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY L896.pdfP-LCC-2-TOPLED-RG &amp; lt; b &amp; gt; Hyper TOPLED(R) RG Hyper-Bright LED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY T776.pdfMICRO-SIDELED &amp; lt; b &amp; gt; Hyper Micro SIDELED(R) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY Y876.pdfP-LCC-4 &amp; lt; b &amp; gt; Power TOPLED(R) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdfCHIP-LED0603 &amp; lt; b &amp; gt; Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
LB Q993 &amp; lt; br &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdfCHIP-LED0805 &amp; lt; b &amp; gt; Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
LB R99A &amp; lt; br &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdfMINI-TOPLED-SANTANA &amp; lt; b &amp; gt; Mini TOPLED Santana(R) &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG M470.pdfCHIPLED_0805 &amp; lt; b &amp; gt; CHIPLED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdfCHIPLED_1206 &amp; lt; b &amp; gt; CHIPLED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdfCHIPLED_0603 &amp; lt; b &amp; gt; CHIPLED &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdfCHIPLED-0603-TTW &amp; lt; b &amp; gt; CHIPLED-0603 &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603 &amp; lt; br &amp; gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat &amp; lt; br &amp; gt;
Package suitable for TTW-soldering &amp; lt; br &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdfSMARTLED-TTW &amp; lt; b &amp; gt; SmartLED TTW &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603 &amp; lt; br &amp; gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat &amp; lt; br &amp; gt;
Package suitable for TTW-soldering &amp; lt; br &amp; gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdfswitch-omronswitch-omron &amp; lt; b &amp; gt; OMRON SWITCH &amp; lt; /b &amp; gt; switch-omronswitch-omronB3F-31XX &amp; lt; b &amp; gt; OMRON SWITCH &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; FUSE HOLDER &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt; 5 x 20 mm, SH contact, SHH1 Schukat, E1073 Buerklin &amp; lt; b &amp; gt; FUSE HOLDER &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt; 5 x 20 mm, SH contact, SHH1 Schukat / E1073 Buerklin &amp; lt; b &amp; gt; SLIDING SWITCH &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Mors, distributor Buerklin, 11G702 &amp; lt; b &amp; gt; SLIDING SWITCH &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
Mors, distributor Buerklin, 11G702inductorsinductors &amp; lt; B &amp; gt; INDUCTOR &amp; lt; /B &amp; gt; inductorsinductors &amp; lt; B &amp; gt; INDUCTOR &amp; lt; /B &amp; gt; &amp; lt; p &amp; gt;
manufacturer Jelonnek &amp; lt; b &amp; gt; VOLTAGE REGULATOR &amp; lt; /b &amp; gt; &amp; lt; b &amp; gt; VOLTAGE REGULATOR &amp; lt; /b &amp; gt; con-phoenix-254con-phoenix-254 &amp; lt; b &amp; gt; PHOENIX CONNECTOR &amp; lt; /b &amp; gt; con-phoenix-254con-phoenix-2542POL254 &amp; lt; b &amp; gt; PHOENIX CONNECTOR &amp; lt; /b &amp; gt; Trafo od ATX-a2x4zw. i 84zw.VS 5.1VVS 5.1VON/OFF?)% default!Ce?<<% !Ce?<<,h &amp; lt; % !Ce?<<m% !Ce?<<.}% !Ce?<<??% !Ce?<<0-% !Ce?<<!q% !Ce?<<?AE


Download file - link to post
  Search 5 million + Products