wzmacniacz 100W - schemat i opis.rar

Re: budowa zasilacza do wzmacniacza audio

To jest wzmacniacz 2 x 50 W.Załączam jego schemat.Więc nie musi być stabilizatora ?

 • wzmacniacz 100W - schemat i opis.rar
  • zdjecie.gif
  • plytka.gif
  • schem.gif
  • wzmacniacz_100w.html
  • podlaczenie.gif
  • montaz.jpg


Download file - link to post

wzmacniacz 100W - schemat i opis.rar > wzmacniacz_100w.html

Wzmacniacz 100WElektronika Hobby

Wzmacniacz 2x50W lub 1x100W

Budowa wzmacniaczy akustycznych od dawna jest, i przez d?ugi czas zapewne bedzie jednym z najcze?ciej podejmowanych przez elektroników-hobbystów przedsiewzieae. W konstrukcjach o ma?ych mocach wyj?ciowych (do ok. 15W) du?? popularno?ae zdoby?y wzmacniacze scalone (np. uk?ad TDA2030). Za ich stosowaniem przemawia prostota uk?adu aplikacyjnego, dobre parametry, ?atwo?ae uruchomienia oraz wzgledy ekonomiczne. W uk?adach o nieco wy?szych mocach (ok. 30W) dominuj? - z tych samych wzgledów - rozwi?zania uk?adów mostkowych, zawieraj?ce po dwa scalone wzmacniacze w jednym kanale. Ze wzgledu na istniej?ce zapotrzebowanie naszych Klientów na uk?ad wysokiej klasy wzmacniacza

?redniej mocy, firma NORD ELEKTRONIK opracowa?a zestaw NE078: wzmacniacz stereo o mocy 2x50W lub (do wyboru) mono 100W. Nie jest to typowa dla rozwi?zan uk?adowych o podobnych mocach konstrukcja na elementach dyskretnych ani z zastosowaniem scalonych uk?adów hybrydowych: te pierwsze s? bowiem do?ae trudne w uruchomieniu i zestrojeniu wymagaj?c od elektronika pewnego do?wiadczenia oraz wyposa?enia w odpowiedni sprzet pomiarowy, drugie natomiast - to rozwi?zania znacznie dro?sze. Podstawowe zalety uk?adu NE078 s? zatem nastepuj?ce: & nbsp;

- prostota monta?u i uruchomienia, przez co zestaw ten mo?na poleciae nawet pocz?tkuj?cym amatorom,

- niewielkie wymiary zmontowanej p?ytki,

- zasilanie niewielkim (stosunkowo) napieciem dzieki zastosowaniu uk?adu mostkowego,

- dobre parametry u?ytkowe wzmacniacza,

- niski koszt urz?dzenia.Dzia?anie uk?aduUk?ad sk?ada sie z dwóch niezale?nych oraz identycznie dzia?aj?cych torów wzmocnienia, opis dotyczy zatem jednego z nich. Sygna? wej?ciowy podawany jest do wej?cia (IN1), sk?d po obcieciu sk?adowej sta?ej przez kondensator C1 podawany jest do wej?cia scalonego wzmacniacza mocy (US1) TDA2030. Uk?ad wzmacniacza objety jest petl? ujemnego sprze?enia zwrotnego zrealizowan? przez R3 oraz C13 i R2. Elementy te decyduj? o wzmocnieniu napieciowym uk?adu oraz o kszta?cie charakterystyki w s?siedztwie dolnej granicy pasma przenoszenia. Tranzystory mocy (T1 i T2) pracuj? w nietypowej, choae coraz bardziej popularnej konfiguracji: sterowane s? pr?dem zasilaj?cym uk?ad TDA2030. Jednak ich punkty pracy zosta?y dobrane tak, by dla s?abych sygna?ów jedynym 1/4 ród?em mocy wyj?ciowej by? uk?ad scalony. Dla sygna?ów, przy których moc wyj?ciowa ma przekroczyae ok. 10W (w jednym kanale) tranzystory T1 i T2 staj? sie Jej g?ównym 1/4 ród?em. Poniewa? przy braku sygna?u wej?ciowego T1 i T2 s? zatkane w uk?adzie nie wystepuje problem stabilizacji termicznej pr?du spoczynkowego tranzystorów stopnia koncowego, co dodatkowo upraszcza uk?ad. Diody D1 i D2 zabezpieczaj? wyj?cie wzmacniacza przed mo?liwo?ci? pojawienia sie na nim napieae

(przepieae) spoza przedzia?u & lt;-Ucc, +Ucc & gt; , co by?oby normaln? konsekwencj? wspó?pracy z obci??eniem o charakterze indukcyjnym. Dwójnik R6, C5 doci??a wyj?cie dla sk?adowych o wy?szych czestotliwo?ciach, dla których impedancja g?o?ników (zestawów g?o?nikowych) w naturalny sposób ro?nie.

Przy pracy urz?dzenia w konfiguracji mostkowej jedynym wej?ciem sygna?u s? punkty IN1 (IN2

pozostaj? nie wykorzystane). Wyj?ciem s? natomiast: pkt. & lt;c & gt; wyj?cia OUT1 oraz pkt. & lt;g & gt; wyj?cia OUT2. Prze??czenie na prace mostkow? odbywa sie poprzez zwarcie punktu & lt;1 & gt; z punktem & lt;2 & gt; oraz & lt;3 & gt; z & lt;4 & gt; . Dzieki temu sygna? z wyj?cia stopnia nieodwracaj?cego z uk?adem US1 zostaje podany na wej?cie odwracaj?ce stopnia z US2 (wypr.2).Monta?Uk?ad nale?y zmontowaae na p?ytce drukowanej starannie oraz z zachowaniem odpowiedniego kierunku wlutowania tych elementów, które tego wymagaj? (diod, tranzystorów, uk?adów scalonych, kondensatorów elektrolitycznych). Ze wzgledu na znaczne ilo?ci ciep?a wydzielane przez aktywne elementy uk?adu (T1..T4, US1, US2) nieco uwagi nale?y po?wieciae konstrukcji radiatora, na którym musz? one sie znale 1/4 ae.

Zwracamy uwage na konieczno?ae stosowania przek?adek izolacyjnych pomiedzy blaszkami radiacyjnymi elementów a radiatorem w celu ich odizolowania elektrycznego. Po zakonczeniu monta?u nale?y sprawdziae skuteczno?ae tej izolacji, najlepiej przy pomocy omomierza z zakresem np.

20M (w ostateczno?ci u?ywaj?c próbnika zwarae).

Po zakonczeniu monta?u do uk?adu mo?na do??czyae zasilanie. Zasilacz powinien dostarczaae dwóch symetrycznych napieae 17.5V przy wydajno?ci pr?dowej ok. 4A.

Nale?y sie wówczas zaopatrzyae jedynie w transformator sieciowy o mocy ok. 100VA, daj?cy na uzwojeniach wtórnych dwa napiecia

~12Vsk przy wydajno?ci 4A. Mo?na równie? zastosowaae dwa transformatory ok. 50VA daj?ce pojedyncze

napiecia ~12Vsk/4A. Zwracamy w tym miejscu uwage, ?e dopuszczalne napiecie zasilaj?ce dla uk?adów TDA2030 wynosi 18V i przekroczenie tej warto?ci grozi ich uszkodzeniem. & nbsp;Uwagi:Do uk?adu nie nale?y do??czaae zestawów g?o?nikowych o impedancji mniejszej ni?

4om przy pracy stereo oraz 8om przy pracy mostkowej, gdy? grozi to uszkodzeniem wzmacniacza. Nie nale?y tak?e do??czaae zestawów o mocy mniejszej ni? wynika to z powiekszenia odpowiedniej mocy muzycznej

o ok. 20..30%, gdy? grozi to z kolei uszkodzeniem ich samych (np. dla obci??enia

4om przy pracy stereo muzyczna moc oddawana wynosi 50W, zestawy powinny mieae moc znamionow? co najmniej 65W). W trakcie eksploatacji uk?adu nale?y zapewniae jak najlepsze termiczne warunki pracy elementów mocy. Radiator nale?y zatem bezwzglednie zlokalizowaae na zewn?trz obudowy urz?dzenia, samo urz?dzenie za? powinno znajdowaae sie w miejscu zapewniaj?cym w?a?ciwy obieg powietrza wokó? radiatora (nie nale?y wstawiaae urz?dzenia do zamknietych szafek itp.).Wzmacniacz zosta? sprawdzony praktycznie i zaskoczy? za pierwszym razem.

Jedyn? trudno?ae stanowi? monta? uk?adów do radiatora.Wymiary p?ytki: 150x50mmWykaz elementów: & nbsp;Rezystory: & nbsp;

R1,3,7,9,14 - 22k & nbsp;

R2,8 - 680R

R4,5, 10, 11 - 3,3R/0.5W & nbsp;

R6,12 - 1R & nbsp;

R13 - 1kKondensatory: & nbsp;

C1,7 - 1uF

C6,12 - 47uF-100uF/40V & nbsp;

C13,14 - 10uF/16V & nbsp;

C2-C5,C8-C11 - 100nF-220nF MKSEPó?przewodniki: & nbsp;

T1,3 - BDX54C & nbsp;

T2,4 - BDX53C & nbsp;

D1-D4 - 1N4002 & nbsp;Uk?ady scalone: & nbsp;

Us1,2-TDA2030 & nbsp;Inne:

Bezpiecznik - 3.15A. 2szt & nbsp;

Podst. bezpiecznika - 2 kpl. & nbsp;Schemat ideowySchemat monta?owyWzór p?ytkiSposoby pod??czania uk?adu dla trybu stereo i

mostkowegoOstatnie zmiany: 27 stycznia 2000 15:07:59Opracowano na podstawie & nbsp;Nowy Elektronik

5/1999

http://www.elektronika.basnet.pl