wzmacniacz 100W - schemat i opis.rar

składam wzmacniacz

Zamierzam złożyć sobie wzmacniacz. Jeszcze nigdy tego nie robiłem ale od czegos trzeba zacząć. Mam problem co do kilku elementów - nie wiem jak interpretowac oznaczenia w wykazie elementów np C2-C5, C8-C11 - 100nF-220nF MKSE czyli chodzi tutaj o kondensatory nastawne ? czy o to że pierwsza część czyli C2, C3, C4, C5 to 100nF a pozostałe to 220nF? w tym samym wykazie widnieje linijka: C6, 12 - 47uF-100uF/40V czy tu tez chodzi o kondensatory nastawne? czy poprostu wartość tych elementów może być zawarta w tak szerokim przedziale? Dołączam schemat i dokumentację. Mam jeszcze pytanie. Jak można zamontować w tym układzie potencjometr do regulacji głośności? Czy robi się to od strony wejścia czy wyjścia? Jaka powinna być wartość tego potencjometru? Jak zbudowac zasilacz tego układu? Czy może to być tak jak jest to napisane w projekcie tylko transformator? Nie trzeba nawet prostownika nie wspominając juz o stabilizatorze?

 • wzmacniacz 100W - schemat i opis.rar
  • zdjecie.gif
  • plytka.gif
  • schem.gif
  • wzmacniacz_100w.html
  • podlaczenie.gif
  • montaz.jpg


Download file - link to post

wzmacniacz 100W - schemat i opis.rar > wzmacniacz_100w.html

Wzmacniacz 100WElektronika Hobby

Wzmacniacz 2x50W lub 1x100W

Budowa wzmacniaczy akustycznych od dawna jest, i przez d?ugi czas zapewne b?dzie jednym z najcz??ciej podejmowanych przez elektroników-hobbystów przedsi?wzi?ae. W konstrukcjach o ma?ych mocach wyj?ciowych (do ok. 15W) du?? popularno?ae zdoby?y wzmacniacze scalone (np. uk?ad TDA2030). Za ich stosowaniem przemawia prostota uk?adu aplikacyjnego, dobre parametry, ?atwo?ae uruchomienia oraz wzgl?dy ekonomiczne. W uk?adach o nieco wy?szych mocach (ok. 30W) dominuj? - z tych samych wzgl?dów - rozwi?zania uk?adów mostkowych, zawieraj?ce po dwa scalone wzmacniacze w jednym kanale. Ze wzgl?du na istniej?ce zapotrzebowanie naszych Klientów na uk?ad wysokiej klasy wzmacniacza

?redniej mocy, firma NORD ELEKTRONIK opracowa?a zestaw NE078: wzmacniacz stereo o mocy 2x50W lub (do wyboru) mono 100W. Nie jest to typowa dla rozwi?za? uk?adowych o podobnych mocach konstrukcja na elementach dyskretnych ani z zastosowaniem scalonych uk?adów hybrydowych: te pierwsze s? bowiem do?ae trudne w uruchomieniu i zestrojeniu wymagaj?c od elektronika pewnego do?wiadczenia oraz wyposa?enia w odpowiedni sprz?t pomiarowy, drugie natomiast - to rozwi?zania znacznie dro?sze. Podstawowe zalety uk?adu NE078 s? zatem nast?puj?ce: & nbsp;

- prostota monta?u i uruchomienia, przez co zestaw ten mo?na poleciae nawet pocz?tkuj?cym amatorom,

- niewielkie wymiary zmontowanej p?ytki,

- zasilanie niewielkim (stosunkowo) napi?ciem dzi?ki zastosowaniu uk?adu mostkowego,

- dobre parametry u?ytkowe wzmacniacza,

- niski koszt urz?dzenia.Dzia?anie uk?aduUk?ad sk?ada si? z dwóch niezale?nych oraz identycznie dzia?aj?cych torów wzmocnienia, opis dotyczy zatem jednego z nich. Sygna? wej?ciowy podawany jest do wej?cia (IN1), sk?d po obci?ciu sk?adowej sta?ej przez kondensator C1 podawany jest do wej?cia scalonego wzmacniacza mocy (US1) TDA2030. Uk?ad wzmacniacza obj?ty jest p?tl? ujemnego sprz??enia zwrotnego zrealizowan? przez R3 oraz C13 i R2. Elementy te decyduj? o wzmocnieniu napi?ciowym uk?adu oraz o kszta?cie charakterystyki w s?siedztwie dolnej granicy pasma przenoszenia. Tranzystory mocy (T1 i T2) pracuj? w nietypowej, choae coraz bardziej popularnej konfiguracji: sterowane s? pr?dem zasilaj?cym uk?ad TDA2030. Jednak ich punkty pracy zosta?y dobrane tak, by dla s?abych sygna?ów jedynym 1/4 ród?em mocy wyj?ciowej by? uk?ad scalony. Dla sygna?ów, przy których moc wyj?ciowa ma przekroczyae ok. 10W (w jednym kanale) tranzystory T1 i T2 staj? si? Jej g?ównym 1/4 ród?em. Poniewa? przy braku sygna?u wej?ciowego T1 i T2 s? zatkane w uk?adzie nie wyst?puje problem stabilizacji termicznej pr?du spoczynkowego tranzystorów stopnia ko?cowego, co dodatkowo upraszcza uk?ad. Diody D1 i D2 zabezpieczaj? wyj?cie wzmacniacza przed mo?liwo?ci? pojawienia si? na nim napi?ae

(przepi?ae) spoza przedzia?u & lt;-Ucc, +Ucc & gt; , co by?oby normaln? konsekwencj? wspó?pracy z obci??eniem o charakterze indukcyjnym. Dwójnik R6, C5 doci??a wyj?cie dla sk?adowych o wy?szych cz?stotliwo?ciach, dla których impedancja g?o?ników (zestawów g?o?nikowych) w naturalny sposób ro?nie.

Przy pracy urz?dzenia w konfiguracji mostkowej jedynym wej?ciem sygna?u s? punkty IN1 (IN2

pozostaj? nie wykorzystane). Wyj?ciem s? natomiast: pkt. & lt;c & gt; wyj?cia OUT1 oraz pkt. & lt;g & gt; wyj?cia OUT2. Prze??czenie na prac? mostkow? odbywa si? poprzez zwarcie punktu & lt;1 & gt; z punktem & lt;2 & gt; oraz & lt;3 & gt; z & lt;4 & gt; . Dzi?ki temu sygna? z wyj?cia stopnia nieodwracaj?cego z uk?adem US1 zostaje podany na wej?cie odwracaj?ce stopnia z US2 (wypr.2).Monta?Uk?ad nale?y zmontowaae na p?ytce drukowanej starannie oraz z zachowaniem odpowiedniego kierunku wlutowania tych elementów, które tego wymagaj? (diod, tranzystorów, uk?adów scalonych, kondensatorów elektrolitycznych). Ze wzgl?du na znaczne ilo?ci ciep?a wydzielane przez aktywne elementy uk?adu (T1..T4, US1, US2) nieco uwagi nale?y po?wi?ciae konstrukcji radiatora, na którym musz? one si? znale 1/4 ae.

Zwracamy uwag? na konieczno?ae stosowania przek?adek izolacyjnych pomi?dzy blaszkami radiacyjnymi elementów a radiatorem w celu ich odizolowania elektrycznego. Po zako?czeniu monta?u nale?y sprawdziae skuteczno?ae tej izolacji, najlepiej przy pomocy omomierza z zakresem np.

20M (w ostateczno?ci u?ywaj?c próbnika zwarae).

Po zako?czeniu monta?u do uk?adu mo?na do??czyae zasilanie. Zasilacz powinien dostarczaae dwóch symetrycznych napi?ae 17.5V przy wydajno?ci pr?dowej ok. 4A.

Nale?y si? wówczas zaopatrzyae jedynie w transformator sieciowy o mocy ok. 100VA, daj?cy na uzwojeniach wtórnych dwa napi?cia

~12Vsk przy wydajno?ci 4A. Mo?na równie? zastosowaae dwa transformatory ok. 50VA daj?ce pojedyncze

napi?cia ~12Vsk/4A. Zwracamy w tym miejscu uwag?, ?e dopuszczalne napi?cie zasilaj?ce dla uk?adów TDA2030 wynosi 18V i przekroczenie tej warto?ci grozi ich uszkodzeniem. & nbsp;Uwagi:Do uk?adu nie nale?y do??czaae zestawów g?o?nikowych o impedancji mniejszej ni?

4om przy pracy stereo oraz 8om przy pracy mostkowej, gdy? grozi to uszkodzeniem wzmacniacza. Nie nale?y tak?e do??czaae zestawów o mocy mniejszej ni? wynika to z powi?kszenia odpowiedniej mocy muzycznej

o ok. 20..30%, gdy? grozi to z kolei uszkodzeniem ich samych (np. dla obci??enia

4om przy pracy stereo muzyczna moc oddawana wynosi 50W, zestawy powinny mieae moc znamionow? co najmniej 65W). W trakcie eksploatacji uk?adu nale?y zapewniae jak najlepsze termiczne warunki pracy elementów mocy. Radiator nale?y zatem bezwzgl?dnie zlokalizowaae na zewn?trz obudowy urz?dzenia, samo urz?dzenie za? powinno znajdowaae si? w miejscu zapewniaj?cym w?a?ciwy obieg powietrza wokó? radiatora (nie nale?y wstawiaae urz?dzenia do zamkni?tych szafek itp.).Wzmacniacz zosta? sprawdzony praktycznie i zaskoczy? za pierwszym razem.

Jedyn? trudno?ae stanowi? monta? uk?adów do radiatora.Wymiary p?ytki: 150x50mmWykaz elementów: & nbsp;Rezystory: & nbsp;

R1,3,7,9,14 - 22k & nbsp;

R2,8 - 680R

R4,5, 10, 11 - 3,3R/0.5W & nbsp;

R6,12 - 1R & nbsp;

R13 - 1kKondensatory: & nbsp;

C1,7 - 1uF

C6,12 - 47uF-100uF/40V & nbsp;

C13,14 - 10uF/16V & nbsp;

C2-C5,C8-C11 - 100nF-220nF MKSEPó?przewodniki: & nbsp;

T1,3 - BDX54C & nbsp;

T2,4 - BDX53C & nbsp;

D1-D4 - 1N4002 & nbsp;Uk?ady scalone: & nbsp;

Us1,2-TDA2030 & nbsp;Inne:

Bezpiecznik - 3.15A. 2szt & nbsp;

Podst. bezpiecznika - 2 kpl. & nbsp;Schemat ideowySchemat monta?owyWzór p?ytkiSposoby pod??czania uk?adu dla trybu stereo i

mostkowegoOstatnie zmiany: 27 stycznia 2000 15:07:59Opracowano na podstawie & nbsp;Nowy Elektronik

5/1999

http://www.elektronika.basnet.pl

  Search 5 million + Products