siemens-s40-pol.zip

instrukcja s40

Witam !

  • siemens-s40-pol.zip
    • siemens-s40-pol.pdf


Download file - link to post

siemens-s40-pol.zip > siemens-s40-pol.pdf

Cover

S40 PL

10/11/00

9:29

Side 1

s

s

Siemens Mobile Phones A/S
Industrivej 30
DK-9490 Pandrup
(C) Siemens AG 2000
All rights reserved.
Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Siemens Aktiengesellschaft
http://www.siemens.com/mobiles
Ref. No.: A31008-H6400-A12-1-5519
Printed in Denmark
(7910.2412 PL / 08.00)

Podręcznik użytkownika

S40

S40

Cover

S40 PL

10/11/00

9:29

Side 3

Przegl?d menu
Szybkie
funkcje

Siemens service
Menu Nastaw
Us?ugi sieciowe
Przenoszenie
Zakazywanie
Oczekiwanie
Oddzwanianie
Kto dzwoni
Przekazy
Wydzielona grupa

Programy u˝ytkowe
Po??czenia wychodz?ce
Po??czenia odebrane
Po??czenia nie odebrane
Spisy telefonów (edycja)
Status
Kalkulator
Dyktafon
Terminarz
Operacja IrDA
Przegl?darka WAP
Wiadomo?ci

Wybór sieci
Tryb wyboru
Preferencje
Kraje
Typ sieci
D?wi´ki
Dzwonienie
SMS
Komunikaty
Kompozytor
Klawisze
Bezg?o?nie
Wibrator
Ustawienia fabryczne

Zapisy w
ksi?˝ce
adresowej
i w spisach
telefonów

Telefon
J´zyk
IrDA
Pod?wietlanie
Wolne r´ce
Powitanie
Lampka
Grafika
Twój ID

Abu Dhabi.. Siemens Service Center 02713500

Liban . . . . . F.A. Kettaneh

Po??czenia
ID wychodz?cych
Szybkie wybieranie
Dost´pno?ç
Autoponawianie
Wolne r´ce
Czas i koszt
Faks/Dane
Wybór linii

Afryka

Litwa . . . . . Siemens

822391555
43843399

Wiadomo?ci
Wysy?ka SMS
Komunikaty
Sortowanie
Przegl?darka WAP
Edytor tekstów
Terminarz
Czas
Data
Wy?wietlanie
Pocz?tek dnia
Usuwanie terminów

Egipt . . . . . . Siemens

23313129

Portugalia. . Siemens

014178393

Finlandia . . Siemens

092294370

Rep. S?ow. . Siemens

0759682266

Francja . . . . Siemens

0156384200

Rep.Czeska Siemens

0233032727

Grecja . . . . Siemens

016864389

Rosja . . . . . Siemens

80957371801

Hiszpania. . Siemens

902115061

S?owenia . . Siemens

0611746336

Holandia . . Siemens

0703333100

Singapore . . Siemens

8454818

Hong Kong. Siemens

22583636

Szwajcaria . Siemens

012120090
087509911

Zabezpieczenia
Kod PIN
Zmiana PIN2
Blok SIM
Has?o sieciowe
Wska?nik szyfracji
Sta?e numery
Zakazane numery
Blokada klawiatury
Blok z lini?

01443043

Po?ud. (RPA) Siemens

0800114050

Luxemburg . Siemens

Arabia Saud.Siemens

026655058

¸otwa . . . . Siemens

7501114

Australia . . Siemens

1800622414

Malezja . . . Siemens

037514974

Austria . . . . Siemens

0517075004

Maroko. . . . SETEL S.A.

Bangladesz. Siemens

017527447

Mauritius . . Ireland Blyth

Belgia . . . . . Siemens

078152221

Niemcy . . . Siemens

01805333226

Brunei . . . . incomm

02151

Norwegia . . Siemens

22633314

Bu?garia . . . Omnitel

02739488

Chiny . . . . . Siemens

02150318149

Pakistan . . . Siemens

Dania . . . . . Siemens

35258600

Pilipiny. . . . Siemens

28149888

Dubai . . . . Siemens Service Center 04699720

Polska. . . . . Siemens

0800220990

2352409
2116213

Oman. . . . . Siemens Service Center

791012

0215673565

116923988

Szwecja . . . Siemens

(ISDN) 116925589

Tajlandia . . Siemens

26791777

Indonezja . . Dian Graha Elektr. 0214615081

Tajwan . . . . Siemens

0225186504

Irlandia. . . . Siemens

Indie. . . . . . Siemens

02122528835

W´gry . . . . Siemens

0614712444

Jordania . . . F.A. Kettaneh
Pe?ny przegl?d funkcji klawiatury i wy?wietlanych
symboli znajduje si´ na stronach 74 - 77.

Turcja . . . . . SIMKO

5113000
079559663

W?ochy . . . Siemens

0269893691

Kroacja. . . . Siemens

016105381

Wielka Bryt. Siemens

0990334411

4818749

Wietnam . . Opticom

090456789

Islandia. . . . Smith & Norland

Kuwejt . . . . NGEECO

1850777277

Internet:
http://www.siemens.com/cd.service

User guide S40 PL

10/11/00

9:23

Side 2

3

Spis tre?ci
Wa˝ne instrukcje
bezpiecze?stwa
Pierwsze kroki
Bateria i ?adowanie
Karta SIM
Telefonowanie
Ponowne wybieranie
numeru
Tryb bezg?o?ny
Blok klawiatury
Nastawianie zegara

Ksi?˝ka adresowa i
spisy telefonów
Wpisywanie tekstu
Ksi?˝ka adresowa
Spisy telefonów

Szybkie funkcje

4
5
6
8
9
10
10
10
10

11
12
14
15

19
Przegl?d
20
Wykazy po??cze?
22
Edycja spisu telefonów 23
Status
28
Kalkulator
29
Dyktafon
30
Terminarz
31

Operacja IrDA
Przegl?darka WAP
Wiadomo?ci

Menu Nastaw
Przegl?d
Us?ugi sieciowe
Wybór sieci
D?wi´ki
Telefon
Po??czenia
Wiadomo?ci
Terminarz
Zabezpieczenia

Menu podczas
rozmowy
Przegl?d

33
34
37
43
44
46
50
52
56
58
61
65
66

Fakty i rady
o Twój nowy telefon jest przeznaczony
do dzia?ania w sieciach komórkowych

69
70

GSM 900, GSM 1800 i GSM 1900.
o Telefon b´dzie automatycznie
korzysta? z tej sieci, która jest dost´pna

Podr´czne informacje
Funkcje klawiatury
Wy?wietlane symbole
Dane techniczne
Akcesoria

73
74
76
78
80

i której sygna? jest najsilniejszy w
danym miejscu. Co wi´cej, gdy
rozmawiasz b´d?c po??czony z sieci?
GSM 900 i znajdziesz si´ w miejscu,
w którym silniejszy jest sygna? sieci
GSM 1800, to telefon automatycznie

Skorowidz

81

prze??czy si´ na GSM 1800 i nawet
tego nie zauwa˝ysz. To samo dotyczy
sytuacji odwrotnych.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 4

4

5
5

Wa˝ne instrukcje bezpiecze?stwa
Stosuj si´ do poni˝szych regu?
bezpiecze?stwa. Nieprzestrzeganie
tych regu? mo˝e byç niebezpieczne
lub niezgodne z prawem.
W samolocie telefony
komórkowe musz? byç
wy??czane.
Nie w??czaj telefonu w
pobli˝u stacji benzynowych,
magazynów paliw, instalacji
chemicznych, ani w pobli˝u
miejsc, w których
prowadzone s? prace przy
u˝yciu materia?ów
wybuchowych.
Unikaj u˝ywania telefonu w
szpitalach. Dzia?aj?cy
telefon mo˝e zak?ócaç prac´
elektronicznych urz?dze?
medycznych, stymulatorów
serca i aparatów dla
s?abos?ysz?cych.
Telefon nie powinien byç
dost´pny dla dzieci.

W pewnych okoliczno?ciach
telefony komórkowe mog?
zak?ócaç prac´ odbiorników
radiowych i telewizyjnych,
komputerów itp.
Nie patrz w dzia?aj?cy port
podczerwieni (IrDA).
Podczas prowadzenia
samochodu nie trzymaj
telefonu w r´ku.
Nie próbuj rozbieraç
telefonu.
Nale˝y u˝ywaç tylko
wskazanych typów baterii i
?adowarek. Inne mog?
spowodowaç uszkodzenie
telefonu i stanowiç
naruszenie warunków jego
homologacji.
Nieprzydatne baterie
powinny byç z?omowane
zgodnie z przepisami o
ochronie ?rodowiska.

Chro? telefon przed
wilgoci?. Nie czy?ç telefonu
spirytusem, ani ?rodkami
chemicznymi.
Stosuj wy??cznie
ORYGINALNE akcesoria
firmy SIEMENS. Inne
wyposa˝enie mo˝e
spowodowaç uszkodzenie
telefonu.

Pierwsze kroki
Naucz si´, jak przygotowaç telefon
do u˝ytkowania oraz jak inicjowaç
i jak przyjmowaç po??czenia.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 6

6

Pierwsze kroki

7

Pierwsze kroki

Bateria i ?adowanie
W?ó˝ bateri´

Zasu? pokrywk´ baterii.

¸adowanie baterii

Zdejmij pokrywk´ baterii:
naci?nij i przesu? ku sobie.

W?ó˝ wtyk kabla ?adowarki do
gniazdka na dole telefonu.
Pod??cz ?adowark´ do gniazdka
sieci elektrycznej. Rozpocznie
si´ ?adowanie baterii.
Zale˝nie od typu ?adowarki,
pe?ne na?adowanie baterii
mo˝e trwaç nawet 2 godziny.

Fakty i rady
o Gdy bateria s?abnie, telefon
informuje o tym krótkim tonem
ostrzegawczym. Potem informuje Ci´
w wy?wietlaczu, ˝e bateria wymaga

wy?wietlaj?c sekwencj´ ?adowania od
do

. Po pe?nym na?adowaniu na

górze wska?nika widoczny jest symbol
.

?adowania i lampka na górze telefonu
szybko b?yska czerwonym ?wiat?em.

o Wy??cznikiem jest lewy klawisz
funkcyjny telefonu.

wy?adowania baterii.

mog? pojawiç si´ dopiero po 15

Âciskaj?c wtyk kabla ?adowarki,
pod??czony do telefonu, wyci?gnij
go z gniazdka na dole telefonu.

czasu dopu?cisz do ca?kowitego

roz?adowana, wszelkie informacje

wyjmowaniem baterii.

b´d? dok?adne, je?li od czasu do

o Je?li bateria by?a ca?kowicie

Od??czanie ?adowarki

o Wskazania mocy ?adunku w baterii

telefon wy??czy?by si´ automatycznie.

o Wy??czaj telefon przed

wy?wietlania wska?nika baterii.

nie rozpocz?? ?adowania od razu,

Fakty i rady

Grafika mo˝esz wybraç inne symbole

o Pod??cz wtedy ?adowark´. Gdyby?

W?ó˝ bateri´ stron? ze stykami
zwrócon? ku stykom telefonu.

o W menu Nastaw telefonu, pod

o Podczas ?adowania baterii, z

minutach.

telefonu mo˝esz korzystaç w zwyk?y

o Telefon potwierdzi, ˝e ?adowarka

sposób.

zosta?a pod??czona poprawnie.
o Podczas ?adowania wska?nik baterii
na wy?wietlaczu o˝ywia si´,

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 8

8

Pierwsze kroki

Karta SIM
W?ó˝ kart´ SIM
?eby móc zatelefonowaç, musisz do
telefonu w?o˝yç kart´ SIM:
Wy??cz telefon.
Zdejmij pokrywk´ baterii i
wyjmij bateri´.
Otwórz oprawk´ karty SIM,
przesuwaj?c jej uchwyt ku
sobie i unosz?c oprawk´.
W?ó˝ kart´ SIM do oprawki; jej
?ci´ty naro˝nik powinien byç
zwrócony do góry i w lewo.

9

Pierwsze kroki

Telefonowanie
Zamknij oprawk´ i wsu?
uchwyt na miejsce.
W?ó˝ bateri´, za?ó˝ pokrywk´ i
w??cz telefon.
Je?li pojawi si´ takie ˝?danie,
wpisz kod PUK wzgl´dnie kod
PIN i potwierd? go naciskaj?c
(>>OK<<).
Telefon wy?wietli powitanie.

Inicjowanie po??czenia
Wpisz numer ˝?danego
abonenta i naci?nij
(>>PO¸?CZ<<).

Fakty i rady
o Pami´taj, ˝e w Twoim telefonie

Przyjmowanie po??cze?
Gdy telefon zadzwoni i chcesz
to po??czenie odebraç, naci?nij
(>>TAK<<).

mo˝e dzia?aç jedynie karta SIM,
(SIEC)

przeznaczona na napi´cie 3 V.
o Karta SIM jest ??cznikiem z Twoim
Operatorem Sieci komórkowej. Na
KASUJ

karcie zapisany jest Twój numer

POLACZ
˛

NIE

TAK

telefoniczny, Twoje spisy telefonów i

Aby po??czenie zako?czyç,
naci?nij
(>>KONIEC<<).

wiele innych informacji. Gdyby? t´
kart´ SIM prze?o˝y? do innego

Aby po??czenie zako?czyç,
naci?nij
(>>KONIEC<<).

telefonu, to znajduj?ce si´ na niej
Polaczony z

Polaczony z

informacje zostan? do niego
przeniesione wraz z kart?.
o Niniejszy podr´cznik opisuje

KONIEC

wszystkie mo˝liwo?ci telefonu, ale
mo˝liwo?ç korzystania z niektórych
spo?ród nich zale˝y od Operatora
Sieci komórkowej i/lub od karty SIM
w?o˝onej do telefonu. W tek?cie,
cechy te s? oznaczone symbolem

.

o Wi´kszo?ç sieci komórkowych
umo˝liwia po??czenia alarmowe
(wzywanie pomocy) bez wzgl´du na to,
czy w telefonie znajduje si´ karta SIM.

MENU

KONIEC

MENU

Fakty i rady
o Je˝eli przy wprowadzaniu numeru
telefonicznego do spisu telefonów
u˝yjesz &quot; + &quot; (przytrzymuj?c przez
sekund´ klawisz
i nast´pnie
wpiszesz kod (numer kierunkowy)
swego kraju, to b´d?c za granic?
b´dziesz móg? telefonowaç bez
potrzeby pami´tania
mi´dzynarodowych numerów
kierunkowych.
o O nadej?ciu po??czenia telefon
informuje d?wi´kiem dzwonienia (je?li
ta sygnalizacja jest w??czona), symbolem po??czenia przychodz?cego i
szybkim, zielonym b?yskaniem lampki.
o Podczas trwania rozmowy g?o?no?ç
w s?uchawce mo˝esz regulowaç,
operuj?c przyciskiem na prawym boku
telefonu.
o Telefon ma wewn´trzn? anten´,
umieszczon? z ty?u, w górnej cz´?ci
obudowy. Podczas rozmowy trzymaj
telefon za jego doln? cz´?ç; zapewni
to optymaln? jako?ç mowy i wyd?u˝y
czas korzystania z na?adowanej baterii.
Gdy telefon nosisz w kieszeni, jego ty?
powinien byç skierowany na zewn?trz.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 10

10

11
11

Pierwsze kroki

Ponowne wybieranie
numeru
Przytrzymanie klawisza
przez sekund´ spowoduje
automatyczne ponowne
wybieranie ostatnio wybranego
numeru.

Tryb bezg?o?ny
Mo˝esz wy??czyç wszystkie
wybrane d?wi´ki telefonu:
Naci?nij

(>>MENU<<)

Naci?nij
Na wy?wietlaczu pojawi si´ symbol
.
Aby powróciç do pierwotnego
ustawienia d?wi´ków, wystarczy
ponownie nacisn?ç te same
klawisze w tej samej kolejno?ci.

Blok klawiatury
Aby unikn?ç niezamierzonych
dzia?a? telefonu, klawiatur´ mo˝esz
zablokowaç:

Naci?nij

(>>MENU<<)

Naci?nij
Tak zablokowana klawiatura b´dzie
czynna tylko:
o podczas rozmów,
o gdy telefon wspó?dzia?a z
zestawem &quot; wolne r´ce &quot; (np.
samochodowym).
Aby klawiatur´ odblokowaç,
wystarczy ponownie nacisn?ç te
same klawisze w tej samej
kolejno?ci.

Fakty i rady
o Zwracaj uwag´ na napisy
wy?wietlane nad klawiszami
funkcyjnymi

i

. Te napisy

informuj? o ich aktualnej funkcji.
o Menu telefonu maj? charakter
zmienny i telefon nie zawsze oferuje
wszystkich mo˝liwo?ci wymienionych
w niniejszym podr´czniku. Na
przyk?ad nie mo˝na obejrzeç wykazu
po??cze? nie odebranych, gdy ich po

Nastawianie zegara
Aby uruchomiç zegar telefonu,
trzeba wpisaç godzin´ i dat´ - patrz
strona 65.
Po nastawieniu, po krótkim
naci?ni´ciu lewego klawisza
funkcyjnego, telefon wy?wietli
godzin´, dat´ i numer tygodnia.

prostu nie by?o.
o Wszystkie d?wi´ki mo˝esz tak˝e
wy??czyç w menu Nastaw, pod
D?wi´ki.
o W menu ustawie?, pod
Zabezpieczenia, mo˝esz ustawiç, by
klawiatura blokowa?a si´
automatycznie.
o Po??czenia alarmowe (wzywanie
pomocy) wymagaj?, by klawiatura
telefonu nie by?a zablokowana.

Ksi?˝ka adresowa i spisy telefonów
Naucz si´, jak zapisywaç numery i
nazwiska oraz jak ich szukaç w
ksi?˝ce adresowej i w spisach
telefonów.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 12

Ksi?˝ka adresowa i
spisy telefonów

12

Ksi?˝ka adresowa i
spisy telefonów

13

Wpisywanie tekstu
Litery z klawiatury
Oprócz cyfr, na poszczególnych
klawiszach rozmieszczone s? znaki
literowe. Z klawiatury telefonu
mo˝na korzystaç na 4 sposoby: w
alfanumerycznym trybie &quot; siatki &quot;
i/lub &quot; ko?a &quot; , w trybie T9 (bardzo
praktycznym przy pisaniu tekstów
wiadomo?ci SMS) oraz w trybie
cyfrowym.
Pomi´dzy tymi trybami mo˝esz
przechodziç operuj?c przyciskiem
na prawym boku telefonu.
Aby usun?ç jedn? liter´, krótko
naci?nij >>KASUJ<<.
Aby usun?ç ca?y tekst, przytrzymaj
>>KASUJ<< przez 1 sekund´.

Tryb siatki
Naci?nij klawisz z ˝?dan? liter?, np.
B. W wy?wietlaczu zobaczysz
siatk´. Naci?nij klawisz
odpowiadaj?cy danej literze (B = 2).
Znaki dost´pne na
poszczególnych klawiszach zale˝?
od j´zyka, jaki wybra?e? w Twoim
telefonie (patrz strona 64).
Dodatkowe znaki, specyficzne dla
wybranego j´zyka, znajdziesz po
naci?ni´ciu
.
Pierwsza litera b´dzie zawsze
&quot; du˝a &quot; , na co wskazuje wska?nik
górnego rejestru klawiatury
w
prawym górnym rogu wy?wietlacza.
Druga litera b´dzie automatycznie
&quot; ma?a &quot; . Gdyby? jednak chcia? u˝yç
du˝ej, musia?by? nacisn?ç
.
Mo˝esz tak˝e uruchomiç blokad´
&quot; na du˝e litery &quot; (Caps Lock) - w tym
celu dwukrotnie naci?nij
iw
prawym górnym rogu wy?wietlacza
pojawi si´ symbol
T´ blokad´
mo˝esz znie?ç przez ponowne
naci?ni´cie
.
Gdy chcesz wprowadzaç cyfry,
naci?nij
, b´dziesz móg?

wpisywaç cyfry odpowiednimi
klawiszami.
Dodatkowe znaki przestankowe i
inne symbole mo˝esz wpisywaç po
naci?ni´ciu
. Uzyskasz
dost´p do pi´ciu ró˝nych &quot; stron &quot; , po
9 symboli na ka˝dej. Mo˝esz
przechodziç ze strony na stron´
operuj?c klawiszami strza?kowymi.
Maj?c wy?wietlon? odpowiedni?
stron´, naci?nij klawisz
odpowiadaj?cy ˝?danemu
symbolowi, np. naciskaj?c na
pierwszej stronie klawisz 7
otrzymasz znak &quot; @ &quot; .

Tryb ko?a
Znaki dost´pne z poszczególnych
klawiszy podaje poni˝sza tabela.

blokad´ &quot; na du˝e litery &quot; (Caps
Lock), 4-krotnie naci?nij
.
Nast´pne naci?ni´cie zniesie t´
blokad´ i dalsze litery znowu b´d?
&quot; ma?e &quot; .
Tryb
Pisanie wiadomosci SMS ulatwia
specjalny tryb T9TM Text. Na jedn?
liter´ przypada wówczas tylko jeden
klawisz. Patrz strona 40.
Tryb
W tym trybie mo˝esz wpisywaç
tylko cyfry.

Pierwsze naci?ni´cie daje pierwszy
znak, drugie daje drugi itd.
Aby wpisaç &quot; du˝? &quot; liter´, 3-krotnie
naci?nij
. Aby uruchomiç

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 14

Ksi?˝ka adresowa i
spisy telefonów

14

Ksi?˝ka adresowa
Twój telefon zawiera ksi?˝k´
adresow? tak?, jak? pewno znasz z
Twego komputera.
Aby umie?ciç w niej jaki? zapis,
post´puj jak ni˝ej. Korzystanie z
klawiatury opisane zosta?o na
stronie 12.

Wpisywanie informacji
do ksi?˝ki adresowej
Wpisz numer telefoniczny i
naci?nij
Naci?nij >>WYBÓR<< aby wybraç
>>Ksi?˝ka adresowa<<.
Naciskaj?c
zdecyduj, czy
wpisany numer ma byç
zapisany jako:
o numer do domu
o numer do pracy
o numer do telefonu
komórkowego
o numer do telefaksu
o numer do terminalu transmisji
danych,
i potwierd? ten wybór naciskaj?c
>>OK<<.

Ksi?˝ka adresowa i
spisy telefonów

15

Spisy telefonów
Klawiszem >>WYBÓR<< dosta?
si´ do pola na nazwisko
(wzgl´dnie nazw´ np. firmy).
Wpisz nazwisko i naci?nij >>OK<<.
Naci?nij
aby przej?ç do
nast´pnego pola.
Teraz mo˝esz wpisywaç takie
informacje, jak:
o numery inne ni˝ wpisany (np.
dodatkowe)
o adres pocztowy (budynku)
o imieniny
o uwagi
o grupa (patrz strona 26)
Do poszczególnych pól, do
których chcesz wpisywaç
informacje, mo˝esz dostawaç
si´ operuj?c klawiszem
>>WYBÓR<<.
Wpisz informacj´ i naci?nij
>>OK<<.
Po wpisaniu wszystkich
przydatnych informacji naci?nij
>>ZAPISZ<<.

Telefon zapyta, czy ma
przechowywaç nowy zapis.
Je˝eli naci?niesz >>TAK<<, telefon
zapami´ta ten nowy zapis.
Ale je˝eli naci?niesz >>NIE<<, telefon
zapyta, czy chcesz powróciç do
dalszego wprowadzania informacji.
o Je?li teraz naci?niesz >>NIE<<,
nowy zapis zostanie jakby nie
zauwa˝ony i usuni´ty.
o Ale je˝eli naci?niesz >>TAK<<,
telefon powróci do punktu
i b´dziesz móg? wprowadziç
poprawki.

Twój telefon zawiera ró˝ne spisy
numerów telefonicznych ( &quot; ksi?˝ki
telefoniczne &quot; ), przechowywane na
Twojej karcie SIM. Ze zwyk?ego
spisu telefonów mo˝esz korzystaç
zawsze, natomiast to, czy mo˝esz
korzystaç tak˝e z innych spisów
telefonów, zale˝y od Twojej karty
SIM.

Umieszczanie zapisu w
spisie telefonów
Wpisz numer telefoniczny i
naci?nij
Dalej naciskaj
aby wybraç
spis telefonów, w którym numer
ma byç umieszczony:
o Numery zwyk?e
o Numery sta?e
o Numery w?asne
o Numery zakazane
i potwierd? przez naci?ni´cie
>>OK<<.
Wpisz nazwisko i naci?nij >>OK<<.

Numery zwyk?e
Jest to ?atwy spis telefonów, w
którym mo˝na zapisywaç tylko
nazwiska (wzgl´dnie nazwy) i
numery telefoniczne. Gdy nazwiska
i numery telefoniczne z Twojej
ksi?˝ki adresowej zapiszesz do
spisu zwyk?ych numerów, b´dziesz
móg? wybieraç te numery nawet
wtedy, je?li swoj? kart´ SIM
prze?o˝ysz do innego telefonu.

Numery sta?e
Ten specjalny spis telefonów
pozwoli Ci ograniczyç korzystanie z
telefonu tylko do numerów w nim
zapisanych.
W??czanie/wy??czanie wybierania
(tylko) sta?ych numerów jest opisane
na stronie 67 (Zabezpieczenia) w
opisie menu Nastaw.

Numery w?asne
Jest to dodatkowy spis telefonów, w
którym mo˝esz umieszczaç w?asne,
bardziej osobiste numery.

Liczba takich numerów, które
pomieszcz? si´ w tym spisie, zale˝y
od Twojej karty SIM.
Normalnie b´dziesz mia? te same
mo˝liwo?ci, co przy umieszczaniu
zapisów w innych spisach
telefonów, ale operator Twojej sieci
mo˝e stosowaç pewne
ograniczenia.

Numery obs?ugi
Ten spis zawiera zazwyczaj numery
stanowiska obs?ugi klienta, numery
&quot; gor?cych linii &quot; itp. Jego zawarto?ç
uk?ada operator Twojej sieci i Ty nie
mo˝esz jej zmieniaç.
Ponadto operator mo˝e u˝yç innej
nazwy dla tego spisu.

Numery informacyjne
Ten spis zawiera zazwyczaj numery
przedsi´biorstw taksówkowych,
lotnisk, hoteli, pogodynki, serwisów
gie?dowych itp. Jego zawarto?ç
ustala operator Twojej sieci i Ty nie
mo˝esz jej zmieniaç.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 16

Ksi?˝ka adresowa i
spisy telefonów

16

Ksi?˝ka adresowa i
spisy telefonów

17

Spisy telefonów
Numery zakazane
W tym spisie mo˝esz umie?ciç
numery, pod które nikomu nie
pozwalasz telefonowaç z Twojego
telefonu. Pod numer umieszczony w
tym spisie nie b´dzie mo˝na
telefonowaç.
W??czanie/wy??czanie zakazu
wybierania tych numerów jest
opisane na stronie 67
(Zabezpieczenia) w opisie menu
Nastaw.

Numery z prefiksem
W wielu firmach i instytucjach
numery telefonów s? przydzielane
w ten sposób, ˝e pierwsze cyfry
numeru s? wspólnym prefiksem
(jednakowym dla wszystkich osób
wzgl´dnie dzia?ów), a ostatnie
dotycz? konkretnej osoby wzgl´dnie
dzia?u.
W takim przypadku w spisie
telefonów powiniene? zapisaç cyfry
prefiksu, dok?adnie tak, jak
zapisujesz normalne numery
telefoniczne, a na miejsce ka˝dej
cyfry okre?laj?cej osob´ wzgl´dnie
dzia? (te cyfry mog? byç ró˝ne,
zale˝nie od tego, z kim chcesz si´
po??czyç) wpisz znak zapytania >>?<<
przez przytrzymanie klawisza
przez oko?o 2 sekundy.

Znajdywanie zapisu w
ksi?˝ce adresowej lub w
spisie telefonów
Si´ganie do ksi?˝ki adresowej i
spisów telefonów:
Przechodzenie od zapisu do
zapisu:
i
Si´ganie do wydzielonej grupy:
naciskanie >>WYBÓR<<.
Po znalezieniu ˝?danego
nazwiska: Naci?nij >>DETALE<<
aby zobaczyç do??czone
numery.
Aby zatelefonowaç:
Wybierz >>OPCJE<<, >>Po??cz<< i
naci?nij >>OK<<.
lub
Naci?nij odno?ny numer
szybkiego wybierania (1 =
Dom,
2 = Praca itd.).
Je˝eli chcesz telefonowaç pod numer
z prefiksem, po naci?ni´ciu >>OK<<
b´dziesz musia? zast?piç znaki
zapytania &quot; ? &quot; konkretnymi cyframi.

Fakty i rady
Dotycz?ce ksi?˝ki adresowej i
spisów telefonów

Dotycz?ce tylko ksi?˝ki adresowej

Dotycz?ce tylko spisów telefonów

o Zapisy umieszczone w ksi?˝ce

o Pami´taj, i˝

o Identyfikacja po??cze?

adresowej Twojego telefonu s?

opcja zale˝y od posiadanej karty SIM,

przychodz?cych (ang. Calling Line

oznaczone symbolem

wi´c mo˝e nie byç dost´pna.

Identification, CLI), jest specyficzn?

o Liczba zapisów, jakie pomie?ci

o Zapisy umieszczone w spisach

funkcj? sieci, dzi´ki której mo˝esz

ksi?˝ka adresowa, zale˝y od ich

telefonów na Twojej karcie SIM s?

wiedzieç, kto do Ciebie dzwoni, bo

??cznej d?ugo?ci.

oznaczone symbolem

o Ksi?˝ka adresowa znajduje si´ w

o Zapisy w spisach telefonów

wewn´trznej pami´ci telefonu, wi´c

zawieraj? tylko nazwiska i numery

pozostanie w nim pomimo prze?o˝enia

telefoniczne.

karty SIM do innego telefonu.

o Liczba i d?ugo?ç zapisów w spisach

o Ksi?˝k´ adresow? mo˝esz tak˝e

telefonów zale˝? od pojemno?ci

&quot; synchronizowaç &quot; z zapisami w

pami´ci karty SIM.

programie Microsoft Outlook w Twoim

o Gdy w danym spisie nie ma ju˝

komputerze, korzystaj?c z za??czonej

wi´cej miejsca, opcja >>Dodaj zapis<<

p?yty CD-ROM. Najpierw b´dziesz

znika z wy?wietlacza.

numer wzywaj?cej linii pojawia si´ w
wy?wietlaczu. Je?li wzywaj?cy
znajduje si´ w spisie telefonów, to
zostaje wy?wietlone jego nazwisko.
o W menu ustawiania po??cze?
mo˝esz w??czyç funkcj´ szybkiego
wybierania i wtedy b´dziesz móg?
??czyç si´ z ˝?danym numerem
naciskaj?c tylko jeden klawisz.

.

o Boczny przycisk telefonu u?atwia

jednak musia? zainstalowaç w

szybkie przegl?danie zapisów w

komputerze program synchronizuj?cy.

wskazuje, ˝e dana

.

o Aby korzystaç z numerów sta?ych i z

ksi?˝ce adresowej i spisach telefonów.

numerów zakazanych, musisz

Ka˝de naci?ni´cie tego przycisku

otrzymaç od operatora Twojej sieci

powoduje przej?cie do nast´pnego

kod PUK 2 i stosowaç kod PIN 2, który

zapisu, zaczynaj?cego si´ od nast´pnej

mo˝esz ustawiaç sam.

litery alfabetu. Od jednego zapisu do
nast´pnego mo˝esz przechodziç
operuj?c klawiszami strza?kowymi.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 18

18

19

Szybkie Funkcje
Zobacz, jak ?atwo mo˝esz
uzyskiwaç informacje o Twoich
po??czeniach, jak mo˝esz
edytowaç (redagowaç) zapisy w
Twojej ksi?˝ce adresowej i Twoich
spisach telefonów, jak mo˝esz
korzystaç z dodatkowych funkcji
Twojego telefonu oraz jak mo˝esz
wysy?aç i przyjmowaç ró˝ne
wiadomo?ci.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 20

20

Szybkie Funkcje

21

Szybkie Funkcje

Szybkie Funkcje
Przegl?d
Wchodzenie do menu Szybkie
Funkcje: naci?nij
Przegl?danie opcji menu:
operuj klawiszami
i
Wybranie ˝?danej opcji:
naci?nij >>WYBÓR<< lub >>OK<<
Powrót do poprzedniego poziomu
menu: naci?nij >>WYJD?<<
Powrót do stanu gotowo?ci:
naci?nij i przytrzymaj >>WYJD?<<

Oto krótki przegl?d mo˝liwo?ci
funkcji telefonu, dost´pnych po
wej?ciu do menu Szybkie Funkcje.
Pami´taj, ˝e wszystkie menu
telefonu s? dynamiczne - to, które z
nich mog? byç wy?wietlone, zale˝y
od sytuacji.
Szczegó?y dotycz?ce tych
podr´cznych, szybko dost´pnych
funkcji s? opisane na dalszych
stronach.

Programy u˝ytk. (SAT)
o Dost´pno?ç, nazwa i dzia?ania
tego (pod)menu zale˝? od
operatora Twojej sieci i/lub od
posiadanej karty SIM. Je?li to
(pod)menu jest dost´pne na
Twojej karcie SIM, b´dzie ono
pojawia?o si´ jako pierwsze na
menu szybkich funkcji.
Zazwyczaj s?u˝y ono do
podawania informacji o pogodzie,
wynikach totalizatora, informacji
gie?dowych lub do korzystania z
e-banków.

Po??czenia wychodz?ce
o Przegl?danie nazwisk wzgl´dnie
numerów telefonicznych,
wybieranych w ostatnich
po??czeniach wychodz?cych.

Po??czenia odebrane
o Przegl?danie nazwisk wzgl´dnie
numerów telefonicznych,
dotycz?cych ostatnio odbieranych
po??cze?.

Po??czenia nieodebrane
o Przegl?danie nazwisk wzgl´dnie
numerów telefonicznych
dotycz?cych po??cze?, które
ostatnio nadchodzi?y na Twój
numer, ale do których si´ nie
zg?asza?e?.

Spisy telefonów
o To (pod)menu udost´pnia
rozmaite opcje, dotycz?ce ksi?˝ki
adresowej i spisów telefonów.

Status
o Tu mo˝esz ogl?daç status Twojej
karty SIM, ksi?˝ki adresowej,
spisów telefonów, notatek
nagranych dyktafonem oraz
wiadomo?ci SMS i komunikatów
sieciowych.

Dyktafon
o Do nagrywania, odgrywania i
usuwanie krótkich notatek
g?osowych.

Terminarz
o
o
o
o
o

Przegl?danie terminów
Nowy termin
Terminarz tygodniowy
Przechodzenie do innych dat
Automatyczne usuwanie
terminów

Wiadomo?ci
o Skrzynka wej?ciowa na
przyjmowane wiadomo?ci SMS,
wizytówki i umówione spotkania
o Skrzynka wyj?ciowa na gotowe
do wys?ania wiadomo?ci SMS
o Wiadomo?ci wys?ane
o Szkice wiadomo?ci
przygotowanych do wys?ania
o Ulubione teksty wiadomo?ci
o Wysy?anie nowych wiadomo?ci
o Odczytywanie komunikatów
sieciowych
o Ods?uchiwanie poczty g?osowej

Operacja IrDA
o Odbiór
o Przesy?anie i synchronizacja
danych
o Wysy?anie wizytówek

Przegl?darka WAP
o Dost´p do Internetu

Kalkulator
o Twój telefon mo˝e Ci s?u˝yç tak˝e
jako kalkulator.

Fakty i rady
o Pami´taj, i˝

wskazuje, ˝e dana

opcja zale˝y od posiadanej karty SIM,
wi´c mo˝e nie byç dost´pna.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 22

22

Szybkie Funkcje

Wykazy po??cze?
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz jedn? z wymienionych
poni˝szej opcji.

Po??czenia wychodz?ce
Mo˝esz przegl?daç wykaz ostatnich
wybranych po??cze?. Liczba
wy?wietlanych numerów zale˝y od
typu karty SIM.

Po??czenia odebrane
Mo˝esz przegl?daç wykaz ostatnich
10 po??cze? przyj´tych i
odebranych.

Po??czenia nie odebrane
Mo˝esz przegl?daç wykaz ostatnich
20 po??cze?, których nie odebra?e?
( &quot; straconych &quot; ).

23

Szybkie Funkcje

Edycja spisu telefonów
Bezpo?redni dost´p do wykazu
po??cze? nie odebranych
Gdy nie odebra?e? jednego lub
wi´cej nadchodz?cych po??cze?, na
wy?wietlaczu telefonu znajduj?cego
si´ w stanie gotowo?ci pojawia si´
symbol
wraz z liczb? nie
odebranych po??cze?. Naciskaj?c
mo˝esz przej?ç bezpo?rednio
do wykazu takich po??cze?.

Opcje na wykazach
po??cze?
Po wybraniu numeru telefonicznego
z jednego z wykazów po??cze?,
mo˝esz nacisn?ç >>OPCJA<< i
nast´pnie:

Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Spisy telefonów<<.
Wybierz >>Ksi?˝ka adresowa<< lub
jeden ze spisów telefonów.

Wybierz jedn? z wymienionych
poni˝szej opcji.
o Po??cz: Je˝eli zapis znajduje si´ w
ksi?˝ce adresowej i zawiera wi´cej ni˝
jeden numer telefoniczny, b´dziesz
musia? podaç, czy chcesz dzwoniç do

Dodaj zapis
Fakty i rady
o Poniewa˝ w wykazie po??cze? nie
odebranych telefon rejestruje tylko

Gdy chcesz w spisie umie?ciç nowy
zapis, wybierz >>Dodaj zapis<<. (Patrz
strony 14 i 15.)

po??czenia zidentyfikowane, wi´c
wy?wietlana liczba takich po??cze?
mo˝e ró˝niç si´ od liczby numerów
faktycznie umieszczonych na wykazie.
o Po po??czeniu si´ z numerem

o po??czyç si´ z tym numerem; the
number.

wybranym z wykazu po??cze? nie

o usun?ç ten numer z wykazu;

z tego wykazu i przeniesiony do

odebranych, numer zostanie usuni´ty
wykazu po??cze? wychodz?cych.

o zapisaç ten numer do swojej
ksi?˝ki adresowej lub do jednego ze
spisów telefonów.

Naci?nij >>OPCJA<<.

o Szczegó?owy zapis nie odebranego
po??czenia b´dzie zawiera? nazwisko,
i/lub numer telefoniczny, dat´ i
godzin´ nadej?cia po??czenia oraz
liczb´ wskazuj?c? ile razy dana osoba
próbowa?a si´ po??czyç.

Poka˝ zapisy
Tu znajdziesz ró˝ne mo˝liwo?ci,
takie jak ??czenie si´, edytowanie
(redagowanie, korygowanie) czy
przesuwanie zapisów z ksi?˝ki
adresowej do spisów telefonów. Te
opcje b´d? opisane poni˝ej bardziej
szczegó?owo.
Po wybraniu >>Poka˝ zapisy<<
umie?ç kursor na zapisie, który
chcesz zobaczyç.
Naci?nij >>DETALE<< aby
zobaczyç szczegó?y tego zapisu.

Ale je˝eli naci?niesz >>NIE<<, telefon
zapyta, czy chcesz powróciç do
dalszego wprowadzania informacji.
Je?li teraz naci?niesz >>NIE<<, nowy
zapis zostanie jakby nie zauwa˝ony
i usuni´ty.
Ale je˝eli naci?niesz >>TAK<<,
telefon powróci do punktu
.

domu, do pracy, czy do telefonu
komórkowego.

o Edytuj: Zawarto?ç zapisu mo˝esz
poddaç edycji, na przyk?ad mo˝esz
zmieniç numer telefonu do pracy.
W?ród pól zapisu mo˝esz poruszaç
si´ operuj?c klawiszami
strza?kowymi.
Wybierz pole do edycji, skoryguj
jego zawarto?ç i naci?nij >>OK<<.
Niew?a?ciwe znaki mo˝esz usuwaç
naciskaj?c >>KASUJ<<, a nowe
mo˝esz wpisywaç z klawiatury
telefonu. Na koniec naci?nij
>>ZAPISZ<<.
Telefon poprosi o potwierdzenie
zmian. Je?li naci?niesz >>TAK<<,
zmiany zostan? automatycznie
zapisane.

Fakty i rady
o Gdy telefon znajduje si´ w stanie
gotowo?ci, zapis mo˝esz tak˝e dodaç
przez naci?ni´cie

po wpisaniu

numeru telefonicznego .
o Gdy telefon znajduje si´ w stanie
gotowo?ci, zapisy w ksi?˝ce adresowej
i w spisach telefonów mo˝esz tak˝e
ogl?daç przez naciskanie

.

o Numery obs?ugi, numery us?ug
sieciowych i numery s?u˝b
informacyjnych nie mog? byç
poddawane edycji.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 24

24

Szybkie Funkcje

25

Szybkie Funkcje

Edycja spisu telefonów
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Spisy telefonów<<
Wybierz >>Ksi?˝ka adresowa<< lub
jeden ze spisów telefonów.

Poka˝ zapisy

(c.d.)

o Zrzuç: Zapis z ksi?˝ki adresowej
mo˝esz &quot; zrzuciç &quot; (przenie?ç) do
jednego ze spisów telefonów.
Przeniesione zostanie tylko
nazwisko i odpowiedni numer
telefoniczny. Musisz przy tym
podaç, czy zrzucony ma byç numer
domowy, numer do pracy, czy
numer telefonu komórkowego danej
osoby oraz musisz podaç spis
telefonów, w którym zapis ma si´
znale?ç.
o Kopiuj: Zapisy z twojej ksi?˝ki
adresowej mo˝esz kopiowaç do
jednego z twoich spisów telefonów.
Kopiowane b´d? tylko nazwy i
skojarzone z nimi numery

telefoniczne. Musisz przy tym
wyspecyfikowaç, który numer
(domowy, biurowy czy komórkowy)
ma byç skopiowany i do którego ze
spisów.
Mo˝esz kopiowaç tak˝e zapisy z
jednego ze spisów telefonów do
ksi?˝ki adresowej b?d? do innego
spisu telefonów. Przy kopiowaniu
zapisu, zawsze masz mo˝liwo?ç
edycji nazwy.
o Usu?: Gdy chcesz usun?ç jaki?
zapis umieszczony zarówno w
ksi?˝ce adresowej, jak i w jednym
ze spisów telefonów, musisz go
usun?ç z obu tych miejsc. Je˝eli
usuniesz zapis tylko z ksi?˝ki
adresowej, b´dzie on nadal
figurowa? w spisie telefonów.
o Zmie? grup´ / Dodaj do grupy:
Te opcje pojawiaj? si´ tylko wtedy,
gdy zosta?a utworzona chocia˝
jedna wydzielona grupa
u˝ytkowników.
Je˝eli zapis znajduje si´ ju˝ w
jakiej? grupie, to pojawia si´

>>Zmie? grup´<< i wtedy mo˝esz
wybraç inn? grup´, do której zapis
ma byç przesuni´ty. Naci?nij
>>WYBÓR<< i telefon potwierdzi, ˝e
zapis zosta? przeniesiony do innej
grupy.
Natomiast je˝eli zapis nie figuruje
jeszcze w ˝adnej wydzielonej
grupie, pojawia si´ >>Dodaj do
grupy<<. Podaj grup´, do której
chcesz przyporz?dkowaç zapis i
naci?nij >>WYBÓR<<. Telefon
potwierdzi, ˝e zapis zosta? dodany
do grupy.
o Wyjmij z grupy: Je?li nie chcesz,
by dany zapis by? nadal
przyporz?dkowany do danej
wydzielonej grupy, naci?nij
>>WYBÓR<< i telefon poinformuje
Ci´, ˝e zapis zosta? z grupy
&quot; wyj´ty &quot; .

o Wy?lij: Zawarto?ç zapisu z ksi?˝ki
adresowej lub spisu telefonów
mo˝esz wys?aç do innego telefonu
komórkowego w postaci
wiadomo?ci SMS, po ??czu
podczerwieni (IrDA) lub korzystaj?c
z wybierania tonowego (DTMF).
o Drukuj: Zapis z ksi?˝ki adresowej
b?d? spisu telefonów mo˝esz
wydrukowaç poprzez ??cze
podczerwieni (IrDA).

Fakty i rady
o Maksymalna rozpi´to?ç ??cza
podczerwieni wynosi 40 centymetrów.
o Opcje >>Zmie? grup´ / Dodaj do
grupy<< i >>Wyjmij z grupy<< dotycz?
tylko ksi?˝ki adresowej.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 26

26

Szybkie Funkcje

27

Szybkie Funkcje

Edycja spisu telefonów
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Spisy telefonów<<
Wybierz >>Grupy<<.

Grupy
W ksi?˝ce adresowej zapisy mo˝esz
grupowaç. Przyk?adowo, takimi
grupami mog? byç Rodzina,
Znajomi, Wspó?pracownicy itp.
U?atwi to szukanie.
Utwórz now? grup´
Wybierz >>Utwórz now? gr.<< i
potwierd? przez naci?ni´cie
>>OK<<.
Nadaj grupie nazw´ i
potwierd? przez naci?ni´cie
>>OK<<.
Teraz mo˝esz do grupy dodawaç
zapisy i dla ka˝dej grupy wybraç
osobne d?wi´ki dzwonienia, aby?
od razu wiedzia?, z której grupy
pochodzi wezwanie.

Telefon wy?wietla list´ wszystkich
zapisów w ksi?˝ce adresowej oraz
list´ dost´pnych d?wi´ków
dzwonienia.

Opcje w grupach
Po wybraniu grupy mo˝esz nacisn?ç
>>OPCJE<< i nast´pnie:
o Poka˝ zawarto?ç: Pojawi si´ lista
wszystkich zapisów danej grupy.
Gdy jeszcze raz naci?niesz
>>OPCJE<<, otrzymasz dalsze opcje.
(Patrz strony 23 i 24).
o Dodaj zapis: Po wybraniu tej
opcji pojawi si´ lista wszystkich
zapisów w ksi?˝ce adresowej.
Wybierz z niej zapis, który chcesz
dodaç do grupy.
o Usu? grup´: Gdy zechcesz
usun?ç grup´, b´dziesz pytany, czy
chcesz usun?ç grup´ i jej zapisy,
czy te˝ tylko sam? grup´. W
pierwszym przypadku zapisy
pozostan? w ksi?˝ce adresowej, ale
nie b´d? ju˝ przyporz?dkowane do
˝adnej grupy.

o Przemianuj grup´: Nazw´ grupy
mo˝esz zmieniç wpisuj?c now? z
klawiatury i potwierdzaj?c j? przez
naci?ni´cie >>OK<<. Zmiana nazwy
grupy nie wp?ywa na zawarto?ç
grupy.
o D?wi´k dzwonka: Mo˝esz zmieniç
d?wi´k dzwonienia przyporz?dkowany
do grupy.

o Zrzuç: Zapis umieszczony w
jednej grupie mo˝esz &quot; zrzuciç &quot;
(przenie?ç) do innej grupy lub poza
grup´. Wybieraj zapisy, które chcesz
przenie?ç i naciskaj >>WYJD?<<.
Wybierz >>Inna grupa<< je?li chcesz
zapisy przyporz?dkowaç do jakiej?
grupy. W przeciwnym razie wybierz
>>Bez grupy<<.

Fakty i rady
o Nazwy grup powinny byç krótkie i
jednoznacznie wyró˝niaj?ce.
o Symbolem grupy jest poprzedzaj?cy
symbol

.

o Gdy ??czysz si´ z numerem
przyporz?dkowanym do jakiej? grupy
oraz gdy nast´puje po??czenie z
numeru przyporz?dkowanego jakiej?
grupie, to telefon wy?wietla zarówno
nazwisko, jak i nazw´ grupy.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 28

28

Szybkie Funkcje

Status
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Status<<

Status
W tym menu mo˝esz zobaczyç
status Twojej karty SIM, ksi?˝ki
adresowej, spisów telefonów,
notatek g?osowych, wiadomo?ci
SMS i komunikatów sieciowych.
Karta SIM To podmenu pokazuje
status Twoich spisów telefonów,
wiadomo?ci SMS oraz numerów
poczty g?osowej. Zobacz, ile
zapisów masz ju˝ umieszczonych
na karcie i ile jest jeszcze na niej
wolnego miejsca.
Telefon To podmenu pokazuje
status Twojej ksi?˝ki adresowej,
Twoich wiadomo?ci SMS, oraz
terminarza. Zobacz, ile zapisów,
wiadomo?ci SMS i terminów

29

Szybkie Funkcje

Kalkulator
umie?ci?e? ju˝ w pami´ci telefonu
oraz ile grup ju˝ utworzy?e?. Wolna
pojemno?ç pami´ci jest wy?wietlana
w procentach.
Dyktafon To podmenu pokazuje
status Twoich notatek g?osowych.
Zobacz, ile notatek g?osowych masz
ju˝ nagranych i jaki jest ??czny czas
nagrywania.

Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Kalkulator<<
Twój telefon zawiera tak˝e
kalkulator. Znak równo?ci (=)
znajduje si´ na prawym klawiszu
funkcyjnym.
Po wpisaniu pierwszej liczby,
˝?dany operator arytmetyczny
wprowadza si´ przez
przytrzymywanie przez sekund´
odpowiedniego klawisza:
Klawisz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Operacja
Dodawanie (+)
Mno˝enie (*)
Podnoszenie do
kwadratu (x2)
Odejmowanie (-)
Dzielenie (/)
Pierwiastkowanie ( )
Procent (%)
Odwrotno?ç (1/x)
Wyk?adnik (E)

0

M+ lub przecinek dziesi´tny;
naciskaj krótko
MC
MR lub -/+ (ujemna/dodatnia);
naciskaj krótko

Gdy w pami´ci kalkulatora znajduje
si´ jaka? liczba, kalkulator informuje
o tym przez wy?wietlanie symbolu
M. Do pami´ci mo˝esz si´gn?ç
przez naci?ni´cie
lub klawisza
(MR).
Liczba umieszczona w pami´ci
pozostanie w niej nawet w razie
wy??czenia telefonu.

Fakty i rady
o Plan rozmieszczenia operatorów
arytmetycznych na klawiszach
telefonu zobaczysz wtedy, gdy
naci?niesz

. Na jego podstawie

mo˝esz wybraç ˝?dan? operacj´
arytmetyczn? przez krótkie naci?ni´cie
odpowiedniego klawisza.
o Gdy na tym planie naci?niesz
to zobaczysz specjalne funkcje
wywo?ywane krótkim naci?ni´ciem
klawisza

i klawisza

.

o Kalkulator pozostaje aktywny w
wy?wietlaczu przez 3 minuty. Gdy
chcesz szybciej powróciç do stanu
gotowo?ci, naci?nij >>KASUJ<< i przez
sekund´ przytrzymaj >>WYJD?<<.

,

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 30

30

Szybkie Funkcje

Dyktafon
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
.
Wybierz >>Dyktafon<<.

Dyktafon
Twój telefon zawiera tak˝e dyktafon.
Maksymalny czas nagrywania/
odtwarzania wynosi 5 minut. Liczba
notatek g?osowych, jakie dyktafon
mo˝e zapami´taç, zale˝y od ich
d?ugo?ci. Notatki g?osowe mo˝esz
nagrywaç i odtwarzaç tak˝e
podczas rozmowy.
Sprawd? notatki Do tego
podmenu musisz wej?ç, gdy chcesz
sprawdziç lub edytowaç swoje
notatki g?osowe. Naci?ni´cie
>>OPCJE<< udost´pni Ci nast´puj?ce
mo˝liwo?ci:
o Odegraj - do odgrywania notatek
g?osowych.
o Uzupe?nij - notatk´ g?osow?. Je?li
pami´ç nie jest jeszcze

31

Szybkie Funkcje

Terminarz
zape?niona, to istniej?c? notatk´
mo˝esz uzupe?niç. To co powiesz
znajdzie si´ na jej ko?cu.
o Edytuj - do edytowania tytu?u
notatki.
o Usu? - do usuni´cia notatki.
Nagraj notatk´ Do tego podmenu
musisz wej?ç aby nagraç now?
notatk´ g?osow?.
Naci?nij >>OK<<; dyktafon
automatycznie rozpocznie
nagrywanie.
Aby na chwil´ przerwaç nagrywanie
( &quot; pauzowanie &quot; ), naci?nij
Aby kontynuowaç nagrywanie,
jeszcze raz naci?nij
.

Gdyby si´ okaza?o, ˝e nagrywanie
uruchomi?e? niepotrzebnie, naci?nij
>>ANULUJ<<.
Usu? wsz. notatki Aby usun?ç
wszystkie notatki g?osowe, wejd? do
tego podmenu.

Fakty i rady
o W prawym górnym naro˝niku
wy?wietlacza mo˝esz zobaczyç czas
trwania nagrania w minutach i
sekundach.
o Pasek statusu pami´ci nad wierszami
napisów nad klawiszami funkcyjnymi
informuje ile pami´ci jest jeszcze

Teraz telefon zaproponuje tytu?
nagranej notatki. Naci?nij >>OK<< aby
go przyj?ç, lub zast?p go innym,
który zechcesz wpisaç na jego
miejsce.

Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Terminarz<<

Terminarz
Twój telefon zawiera tak˝e
terminarz - kalendarz, który b´dzie
przypomina? o ró˝nych terminach,
na przyk?ad umówionych
spotkaniach, rozmowach
telefonicznych, które powiniene?
odbyç, imieninach itp. Terminarz
dzia?a równie˝ przy wy??czonym
telefonie.

Poza odczytaniem mo˝esz nacisn?ç
>>OPCJE<<, co udost´pni nast´puj?ce
mo˝liwo?ci:
o Usu? - do usuni´cia terminu
o Edytuj - do edytowania terminu
o Wy?lij - do wys?ania terminu do
innego telefonu komórkowego w
postaci wiadomo?ci SMS lub do
komputera poprzez ??cze

o Nadej?cie po??czenia przerywa
zarówno nagrywanie jak i odtwarzanie

o Liczb´ nagranych notatek g?osowych
oraz ??cznie czas ich trwania mo˝esz
odczytaç w menu Szybkie Funkcje pod
>>Status<<.
o Nagrywanie i czas rozmowy
telefonicznej zapisane w opisie menu
Rozmowy, na stronie 71.

Poka˝ terminy Pojawi si´ lista dat
z nazwami dni tygodnia, pod którymi
zapisany zosta? przynajmniej jeden
termin. Po li?cie mo˝esz poruszaç si´
operuj?c klawiszami strza?kowymi.
Gdy pozostawisz kursor na jakiej?
dacie przez d?u˝ej ni˝ dwie sekundy,
pojawi? si´ pierwsze terminy
zapisane pod t? dat?.
Termin mo˝esz odczytaç gdy
naci?niesz >>WYBÓR<<.

tekst dotycz?cy danego terminu,
nastawiç cz´sto?ç powtarzania,
wybraç d?wi´k i zdefiniowaç
notatk´ poprzedzaj?c? dany termin.
Jednak dat´ i godzin´ pocz?tku
(start) musisz ustawiç w ka˝dym
przypadku, chyba ˝e nie chcesz
zmieniaç ustawie? standardowych.
(c.d. na nast´pnej stronie)

podczerwieni (IrDA).

Nowy termin Przy dodawaniu
nowego terminu mo˝esz wybieraç
w?ród nast´puj?cych typów
zdarze?:

wolne.

notatek g?osowych.

Naci?nij >>STOP<< aby uko?czyç
nagrywanie.

Zacznij od ...

>>Specjalne<<
>>Standardowy alarm<<
>>Spotkanie 1-godz<<
>>Budzenie<<
>>Imieniny<<

Fakty i rady
o Podmenu >>Poka˝ terminy<< nie jest
wy?wietlane gdy nie ma zapisanych
˝adnych terminów.
o Przy ogl?daniu listy terminów jeden
z klawiszy strza?kowych mo˝esz
przytrzymaç przez d?u˝ej ni˝ jedn?
sekund´ aby &quot; przeskoczyç &quot; 10 dat.
o Znak ? w górnym wierszu
zaznaczonej daty wskazuje, ˝e

W ustawieniach specjalnych
mo˝esz dowolnie definiowaç
poszczególne ustawienia: nastawiç
dat´ pocz?tku i ko?ca, nastawiç
godzin´ pocz?tku i ko?ca, wpisaç

spotkanie ma odbyç si´ w bie˝?cym
tygodniu.
o Symbol

przed godzin? i dat?

wskazuje, ˝e dany termin przypada na
ten dzie?.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 32

32

Szybkie Funkcje

Terminarz
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Terminarz<<

Nowy termin (Ci?g dalszy)
Producent telefonu wst´pnie
zdefiniowa? 4 typy terminów, ale
mo˝esz to oczywi?cie zmieniç
odpowiednio do swoich potrzeb.
Sposób zmieniania daty i godziny
jest opisany na stronie 65, w opisie
menu Nastaw.
Mo˝esz te˝ zdecydowaç, by
termin okresowo powtarza? si´. Jest
to bardzo przydatne, gdy odbywasz
spotkania raz na tydzie?, lub gdy
chcesz, by terminarz corocznie
przypomina? Ci czyj?? dat´ imienin.
Poka˝ tydzie? Mo˝esz tu obejrzeç
przegl?d terminów przypadaj?cych
na ca?y tydzie?.
Id? do daty Gdy wybierzesz
okre?lon? dat´, zobaczysz list´

33

Szybkie Funkcje

Operacja IrDA
przypadaj?cych na ni? terminów
tak?, jaka jest dost´pna pod >>Poka˝
terminy<<.
Usu? terminy Ta opcja umo˝liwi
Ci usuni´cie wszystkich terminów
zapisanych na dni przed okre?lon?
dat?.

Przyj´cie terminu
Nadej?cie terminu zostanie
zasygnalizowane pojawieniem si´
w wy?wietlaczu, us?yszysz
d?wi´k dzwonienia (je?li
dzwonienie jest w??czone - patrz
strona 52) i lampka na górze
telefonu zacznie szybko b?yskaç. W
wy?wietlaczu zobaczysz pierwszy
wiersz tekstu. Dalszy ci?g tekstu
zobaczysz po naci?ni´ciu
.
Telefon b´dzie dzwoni? przez
minut´, chyba ˝e wcze?niej
potwierdzisz przyj´cie terminu przez
naci?ni´cie >>USU? / OK<< lub
.
Je˝eli w danej chwili nie masz
czasu na czytanie ca?ego tekstu,
naci?nij >>PRZYP.<<. Termin zostanie
zasygnalizowany powtórnie za 10

minut. Telefon powtórzy ten cykl
dwukrotnie, po czym wy?wietli
. Cyfra nad tym symbolem
podaje liczb´ nie przyj´tych
terminów. Zobaczysz ich zawarto?ç
gdy naci?niesz
.
Symbol
pozostaje w
wy?wietlaczu a˝ do potwierdzenia
wszystkich terminów.

Fakty i rady
o Termin powtarzaj?cy si´ okresowo
jest zaznaczany symbolem

na

lewo od czasu pocz?tku. Gdyby?
chcia? taki termin usun?ç, telefon
zapyta, czy rzeczywi?cie tego chcesz.
o Numer na dole wy?wietlacza,
pomi´dzy klawiszami strza?kowymi,
jest numerem tygodnia.
o Swój terminarz mo˝esz tak˝e
&quot; synchronizowaç &quot; z terminarzem
programu Microsoft Outlook w Twoim

Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Operacja IrDA<<

Operacja IrDA
Wbudowany modem IrDA telefonu
umo˝liwia bezprzewodow?
komunikacj´ pomi´dzy telefonem a
komputerem tak˝e wyposa˝onym w
port podczerwieni.
Do komputera trzeba najpierw
za?adowaç odpowiednie programy
obs?ugi (drivery) IrDA. Ca?e
potrzebne do tego oprogramowanie
i wskazówki znajdziesz na p?ycie
CD-ROM, dostarczonej z telefonem.
Przy komunikacji po ??czu
podczerwieni odleg?o?ç pomi´dzy
portami IrDA telefonu i komputera
nie powinna przekraczaç 40
centymetrów.

komputerze, korzystaj?c z za??czonej
p?yty CD-ROM. Jednak najpierw
b´dziesz musia? zainstalowaç program
synchronizuj?cy w swoim komputerze.

Mo˝liwe s? nast´puj?ce operacje z
telefonu:

Trwa odbieranie W tym menu
mo˝na w??czyç port IrDA aby móc
odbieraç wiadomo?ci (i nie tylko)
poprzez port IrDA telefonu.
Je?li ??cze podczerwieni zostanie
zestawione z powodzeniem, to port
IrDA telefonu automatycznie
wy??czy si´ 1 minut´ po ko?cu
transmisji.
Gdyby nie uda?o si´ zestawiç
??cza w ci?gu 1 minuty od
w??czenia portu IrDA telefonu, port
automatycznie wy??czy si´. Wtedy,
chc?c odebraç wiadomo?ç, trzeba
b´dzie go ponownie w??czyç i
ponowiç prób´ zestawienia ??cza.
Synchr. i dane To podmenu
umo˝liwi synchronizowanie
telefonu i komputera oraz
przesy?anie danych pomi´dzy nimi.
Wy?lij wizytówk´ Informacje,
które zapisa?e? pod Twój ID w menu
Nastaw telefonu (patrz strona 57),
mo˝esz wysy?aç do innych urz?dze?
wyposa˝onych w port IrDA.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 34

34

Szybkie Funkcje

35

Szybkie Funkcje

Przegl?darka WAP
'

Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >> Menu Przegl.<<

Menu Przegl?darka
Twój telefon wspó?dzia?a z us?ugami
opartymi na protokole WAP
(Wireless Application Protocol). Jest
to technologia zaprojektowana na
bezprzewodowy dost´p do
Internetu.
Rodzaje poszczególnych us?ug
zale˝? od dostawcy us?ug (operatora
sieci) i korzystanie z nich wymaga
post´powania wed?ug instrukcji
przez niego udzielonych. Do
zastosowa? WAP nale˝?
przepowiednie pogody, rozk?ady
lotów, operacje bankowe itd.
Warunkiem korzystania z us?ug
WAP jest uprzednie ustawienie
po??czenia WAP (w menu Nastaw
telefonu - patrz strona 63). Pewne
ustawienia po??czenia WAP bywaj?
dostarczane przez dostawc´ us?ug w

postaci wiadomo?ci OTA (Over The
Air).
W poni˝szym opisie, s?owo &quot; karta &quot;
oznacza to, co widzisz na jednym
wy?wietleniu wy?wietlacza.
Poszczególne karty mo˝esz ogl?daç
operuj?c klawiszami strza?kowymi.
Zbiór kart tworz?cych jak?? ca?o?ç
jest nazywany &quot; tali? &quot; .

W??czenie przegl?darki
WAP
Przegl?darka WAP w??cza si´
automatycznie z chwil? wybrania
>>Menu Przegl.<< w menu Szybkie
Funkcje.
Przy pierwszym w??czeniu
przegl?darki talia domowa pojawi
si´ dopiero po kilku sekundach,
gdy˝ przegl?darka w tym czasie
kontaktuje si´ z bram? (gateway) i
oblicza klucz bezpiecze?stwa.
Po pierwszym w??czeniu talia
domowa zostaje zapami´tana w
podr´cznej pami´ci przegl?darki,
wi´c b´dzie mog?a byç wy?wietlana
bez ??czenia si´ z bram?.
Telefon informuje Ci´ o tym, czy

transmisja danych pomi´dzy
telefonem a bram? jest bezpieczna
(szyfrowana), czy nie.

Przej?cie do poprzedniej karty lub
talii
Naci?nij >>COFNIJ<<.

Nawigowanie za pomoc?
przegl?darki WAP

Przej?cie do talii domowej
Przytrzymaj >>COFNIJ<<.

Z chwil? zrealizowania po??czenia
z bram?, telefon wy?wietla tali´
domow?.
Niektóre karty s? poprzedzone
numerem. ??dan? kart´ mo˝na
wybraç, operuj?c klawiszami
strza?kowymi i potwierdzaj?c wybór
przez naci?ni´cie >>WYBÓR<< lub
przez naci?ni´cie odno?nego
klawisza cyfrowego.
Przej?cie do nast´pnej karty
Naci?nij
Korzystanie z hiper??czników
Operuj?c klawiszami strza?kowymi
mo˝na poruszaç si´ w?ród
dost´pnych hiper??czników, a
˝?dany ??cznik uruchamia si´ przez
naci?ni´cie >>ID?<<.

Wychodzenie z przegl?darki
Naci?nij >>KONIEC<< gdy masz
wy?wietlon? stron´ domow?.
Niektóre karty umo˝liwiaj?
wchodzenie do menu opcji, w
którym mog? znajdowaç si´ dalsze
funkcje. Naci?nij >>OPCJE<<.

Korzystanie z menu
przegl?darki WAP
Dost´p do menu przegl?darki
uzyskuje si´ przyciskiem na prawym
boku telefonu.

Od?wie˝
Polecenie ponownego za?adowania
- z serwera lub z wewn´trznej
pami´ci telefonu - jednej lub wi´cej
kart w celu od?wie˝enia starych
kart.

Klawisz Home
Polecenie powrotu do strony
domowej.

Zak?adki
Lista cz´sto odwiedzanych kart,
umo˝liwiaj?ca szybki dost´p do kart
na niej umieszczonych; aby
wy?wietliç kart´ umieszczon? na tej
li?cie, nie b´dziesz musia? za
ka˝dym razem wpisywaç jej
pe?nego adresu URL.
Dost´pne tylko podczas
po??czenia z bram? z
oprogramowaniem Phone.com.

Fakty i rady
o Tali? domow? jest wiod?ce menu
us?ug WAP.
o Suwak po prawej stronie
wy?wietlacza pokazuje ilo?ç tekstu
przed i po aktualnie wy?wietlanym

Marek sieci
Polecenie zaznaczenia bie˝?cej
karty, aby zosta?a dodana do listy
zak?adek.
Dost´pne tylko podczas
po??czenia z bram? z
oprogramowaniem Phone.com.

fragmencie.
o Wska?nik &quot; dane na linii &quot;

miga

tylko podczas po??cze? transmisji
danych. Pozosta?e wska?niki
przegl?darki WAP znajdziesz na
stronie 77, pod &quot; Wy?wietlane
symbole &quot; .
o Przy pracy przegl?dark? WAP nie
mo˝na korzystaç z trybów edycji
i

.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 36

36

Szybkie Funkcje

Przegl?darka WAP
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Menu Przegl.<<

O Phone.com
Si´gnij do opisu aktualnej
przegl?darki UP.Browser i wersji
RSA.

Zaawans. ...
Tu dost´pne s? nast´puj?ce
podmenu:
Poka˝ URL Ka˝da talia ma swój
adres URL (Uniform Resource
Locator). Wybierz >>Poka˝ URL<< aby
zobaczyç adres URL wybranej talii.
Strona domowa Wpisz adres URL
swojej talii domowej.
Ustaw ??cze Wybierz ustawienia
bramy gdy dost´pna jest wi´cej ni˝
jedna brama Phone.Com.

Wiadomo?ci

Us?ugi offline S? to specyficzne
us?ugi Phone.Com, które mo˝esz
sprowadziç poprzez bram´ (np.
program obs?ugi poczty, czy
terminarz), z których b´dziesz móg?
korzystaç w trybie offline
(po?rednio, nie b´d?c po??czony z
sieci?). W razie potrzeby mo˝esz
uaktualniaç te programy gdy znowu
po??czysz si´ z sieci?.
Skrz. Nad. Zawiera wiadomo?ci z
us?ugi Offline, przygotowane do
wysy?ki.
Wzn´w przegl. Usuwa uprzednio
odwiedzane karty, przechowywane
w podr´cznej pami´ci przegl?darki,
i cofa Ci´ do talii domowej.
Szyfrowanie Lista dzia?a? do
weryfikowania i przestawiania
klucza u˝ywanego do szyfrowania
po??cze?.

37

Szybkie Funkcje

Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Wiadomo?ci<<

Wiadomo?ci

Fakty i rady
o Pami´ç podr´czna WAP s?u˝y do
przechowywania kart, które
odwiedzi?e? podczas sesji
internetowej. Gdy powracasz do
uprzednio odwiedzonej karty,
przegl?darka wy?wietla j? z tej
pami´ci bez ponownego ?ci?gania jej
z serwera, a to oznacza, ˝e
wy?wietlanie potrzebnej karty
otrzymasz szybciej.

Telefon mo˝e odbieraç i wysy?aç
wiadomo?ci za po?rednictwem
komórkowej sieci radiowej.
Wiadomo?ci s? zapisywane w
pami´ci na karcie SIM.
Wej?cie do menu Wiadomo?ci
udost´pnia:
Skrz. wej?ciowa Do tej skrzynki
trafiaj? automatycznie wszystkie
odebrane wiadomo?ci. Operuj?c
klawiszami strza?kowymi mo˝esz
wybieraç poszczególne
wiadomo?ci, znajduj?ce si´ w tej
skrzynce.

o Przegl?darka WAP jest
rozwi?zaniem wci?˝ doskonalonym i
testowanym. Z tego wzgl´du wydawca
niniejszej publikacji zastrzega, ˝e
informacje podane w powy˝szym
opisie mog? nie byç aktualne.

o Bezpo?redni dost´p do skrzynki
wej?ciowej
Nadej?cie nowej wiadomo?ci
sygnalizuje pojawienie si´ symbolu
po ?rodku wy?wietlenia

gotowo?ci telefonu. Dost´p do
skrzynki wej?ciowej uzyskasz wtedy
przez naci?ni´cie
.
Gdy w skrzynce znajduje si´
jedna lub wi´cej jeszcze nie
czytanych wiadomo?ci, telefon
wy?wietla wska?nik nie czytanych
wiadomo?ci w postaci
.
o Dora?ne wiadomo?ci SMS
Twoja sieç mo˝e dosy?aç niektóre
b?d? wszystkie Twoje wiadomo?ci
jako dora?ne b?d? b?yskawiczne.
Taka wiadomo?ç pojawia si´ w
wy?wietlaczu gdy tylko zostanie
odebrana. Wtedy mo˝esz wybraç
>>POKA?<< aby j? odczytaç w ca?o?ci,
lub >>WYJD?<< aby j? odrzuciç i
usun?ç. Dora?na wiadomo?ç SMS nie
jest zapisywana do skrzynki
wej?ciowej automatycznie; dopiero
gdy wybierzesz >>POKA?<<, b´dziesz
mia? mo˝liwo?ç zapisania jej przez
naci?ni´cie >>ZAPISZ<<.

oczekuj? na Ciebie jakie? wiadomo?ci
poczty g?osowej lub czy inne
wiadomo?ci. Cyfra nad symbolem
podaje liczb´ oczekuj?cych
wiadomo?ci.
o O typach wiadomo?ci, znajduj?cych
si´ w skrzynce wej?ciowej informuj?
wska?niki poprzedzaj?ce
poszczególne pozycje na li?cie
zawarto?ci skrzynki, pojawiaj?ce si´
po odczytaniu wiadomo?ci. Patrz
&quot; Wy?wietlane symbole &quot; na stronie 76.
o Gdy dochodzi do zape?nienia
pami´ci wiadomo?ci, u˝ytkownik
zostaje poproszony o usuni´cie
chocia˝ niektórych wiadomo?ci, aby w
ten sposób zwolniç miejsce. Wtedy
musisz zdecydowaç, czy chcesz
usun?ç wiadomo?ci ze skrzynki
wej?ciowej, skrzynki wyj?ciowej,
szkiców wiadomo?ci lub spo?ród
wiadomo?ci wys?anych. Migaj?cy
symbol

zniknie dopiero po

usuni´ciu przynajmniej jednej
wiadomo?ci.

Fakty i rady

o Opis d?wi´ków towarzysz?cych

o Wy?wietlenie gotowo?ci zawiera

znajdziesz w opisie menu D?wi´ki na

symbole informuj?ce Ci´, czy w sieci

stronie 52.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 38

38

Szybkie Funkcje

39

Szybkie Funkcje

Wiadomo?ci
Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
.
Wybierz >>Wiadomo?ci<<.

Skrz. wyj?ciowa Gdy wysy?an?
wiadomo?ç wpisa?e? jako
wiadomo?ç SMS lub jako notatk´ do
&quot; zrzucenia &quot; (przeniesienia jej) po
??czu podczerwieni (IrDA), ale na
razie nie chcesz jej jeszcze wys?aç,
mo˝esz j? umie?ciç w skrzynce
wyj?ciowej.

Opcje dzia?a? na
wiadomo?ciach
Oprócz czytania swoich
wiadomo?ci mo˝esz wybraç
wiadomo?ç, nacisn?ç >>OPCJE<< i
nast´pnie wydaç jedno z
nast´puj?cych polece?:
'
o Usu? wiadomo?ç
o Wy?lij odpowied? (tylko na
wiadomo?ç ze skrzynki wej?ciowej)

o Przeka˝ wiadomo?ç na inny numer
telefoniczny

o Edytuj wiadomo?ç przed jej
wys?aniem

Wys?ane Wysy?ane wiadomo?ci s?
automatycznie zapisywane pod
>>Wys?ane<< i b´dziesz móg? zawsze
do nich zajrzeç.

o Wynotuj numer telefoniczny, je?li

Szkice Je˝eli przygotowanej
wiadomo?ci na razie nie chcesz
wysy?aç i jeszcze nie zdecydowa?e?,
jak j? wys?aç, to wybierz >>Zapisz
wiadomo?ç<< i taka wiadomo?ç
zostanie automatycznie zapisana
pod >>Szkice<<.

o Po??cz si´ z nadawc? wiadomo?ci

jest podany w wiadomo?ci, aby si´
z nim po??czyç lub aby go zapisaç

parametry, chyba ˝e zosta?y one
narzucone przez Twojego operatora
sieci. Wejd? do (pod)menu
ustawienia wiadomo?ci w menu
Nastaw i ustaw tam te parametry raz
na zawsze - w przeciwnym razie
b´dziesz proszony o ich okre?lenie
za ka˝dym razem gdy zechcesz
wys?aç wiadomo?ç.
Jako standard wyj?ciowy Twój
telefon jest ustawiony na
wpisywanie tekstów w trybie T9TM,
niemniej wiadomo?ç mo˝esz tak˝e
wpisywaç korzystaj?c z klawiatury
w konwencjonalny sposób, tak jak
w przypadku wpisywania tekstów
do ksi?˝ki adresowej i spisu
telefonów.

do ksi?˝ki adresowej b?d? do spisu
telefonów
(tylko wiadomo?ci ze skrzynki
wej?ciowej)

o Wy?lij wiadomo?ç poprzez ??cze
podczerwieni (IrDA)

Nowa wiadomo?ç Aby wys?aç
wiadomo?ç, musisz okre?liç pewne

Po wybraniu >>Nowa
wiadomo?ç<< mo˝esz przyst?piç
do wpisywania tekstu
wiadomo?ci.
Po uko?czeniu pisania
wiadomo?ci, naci?nij >>OK<<.

Wybierz, czy wiadomo?ç chcesz
wys?aç jako wiadomo?ç SMS,
czy poprzez ??cze podczerwieni
(IrDA).
Naci?nij >>TAK<< aby wiadomo?ç
wys?aç. Lub naci?nij >>NIE<< aby
wiadomo?ç przechowaç w
skrzynce wyj?ciowej.
Wybierz >>Zapisz wiadomo?ç<<
je?li chcesz nieokre?lon?
wiadomo?ç zachowaç w?ród
>>Szkice<<.
o Wy?lij jako SMS
Aby móc wysy?aç wiadomo?ci SMS,
musisz najpierw wpisaç numer
telefoniczny, przeznaczony przez
operatora sieci na t´ us?ug´ oraz
okre?liç rozmaite parametry, które
b´d? dotyczy?y Twoich wiadomo?ci.
Ustaw te parametry raz na zawsze
w menu Nastaw (patrz strona 61).

zosta?o skutecznie zestawione i
wiadomo?ç przes?ana, port wy??czy
si´ automatycznie minut´ po
uko?czeniu transmisji.
Je˝eli po??czenie nie zosta?o
skutecznie zrealizowane w
przeci?gu minuty, port IrDA
wy??czy si´ automatycznie i
b´dziesz musia? spróbowaç jeszcze
raz.

Fakty i rady
o Gdyby podczas pisania wiadomo?ci
nadesz?o jakie? po??czenie, to pisana
wiadomo?ç trafi do >>Szkice<<.
o Przy przesy?aniu wiadomo?ci po

o Wy?lij po ??czu IrDA
Po wybraniu >>Wy?lij po IrDA<<
telefon automatycznie w??czy port
podczerwieni. Je?li po??czenie

??czu podczerwieni odleg?o?ç
pomi´dzy Twoim telefonem a
urz?dzeniem odbieraj?cym nie
powinna przekraczaç 40 centymetrów.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 40

40

Szybkie Funkcje

41

Szybkie Funkcje

Wiadomo?ci
Tryb T9TM wpisywania
tekstów
Ten tryb u?atwia przygotowywanie
wiadomo?ci SMS. W
przeciwie?stwie do
konwencjonalnego sposobu
wpisywania i edytowania tekstu,
który wymaga wielokrotnego
naciskania tego samego klawisza
aby uzyskaç ˝?dan? liter´, w trybie
T9 mo˝esz komponowaç
wiadomo?ci tekstowe, naciskaj?c
tylko jeden klawisz na jedn? liter´.
Tryb T9 porównuje naci?ni´cia
klawiszy z w?asn? baz? danych
j´zykowych i wy?wietla najcz´?ciej
u˝ywane pasuj?ce s?owo.
Przyk?ad: Spróbuj napisaç >>Call
office<< kolejno naciskaj?c
nast´puj?ce klawisze:

Jak zauwa˝y?e?, wy?wietlane
&quot; s?owo &quot; zmienia?o si´ samo podczas
pisania. A wi´c nie poprawiaj,
zanim nie napisa?e? ca?ego s?owa.
Je˝eli wy?wietlone s?owo jest tym,
które zamierza?e? wpisaç, naci?nij
aby umie?ciç odst´p przed
nast´pnym s?owem i przyst?p do
pisania nast´pnego s?owa.
Natomiast je?li otrzyma?e? s?owo
inne ni˝ zamierza?e?, to operuj?c
klawiszami
i
przejrzyj
alternatywne s?owa; gdy znajdziesz
w?a?ciwe, naci?nij
aby
wstawiç odst´p przed nast´pnym
s?owem i przyst?p do pisania
nast´pnego s?owa.
Po uko?czeniu pisania
wiadomo?ci naci?nij >>AKCEPT<<.
Pierwsza litera b´dzie zawsze
&quot; du˝a &quot; , na co wskazuje symbol
w prawym górnym rogu ekranu. Druga
litera b´dzie automatycznie &quot; ma?a &quot; .
Gdyby? chcia? u˝yç du˝ej, musia?by?
nacisn?ç
.
Mo˝esz tak˝e uruchomiç blokad´
&quot; na du˝e litery &quot; (Caps Lock) - w tym
celu dwukrotnie naci?nij
iw

prawym górnym rogu wy?wietlacza
pojawi si´ symbol
. T´ blokad´
mo˝esz znie?ç jeszcze raz
naciskaj?c
.
Gdy chcesz wprowadzaç cyfry,
naci?nij
. Pojawi si´ siatka cyfr
i wtedy wystarczy nacisn?ç cyfr´,
któr? chcesz wpisaç.
W trybie T9, kropki, ?redniki i inne
znaki mo˝na wstawiaç automatycznie
przez naciskanie
.
Po naci?ni´ciu
znajdziesz
tak˝e inne dodatkowe znaki
przestankowe i ró˝ne symbole.
Telefon udost´pni Ci pi´ç ró˝nych
stron, ka˝d? z 9 symbolami.
Pomi´dzy stronami mo˝esz
poruszaç si´, operuj?c klawiszami
strza?kowymi. ??dany symbol
wybierasz naciskaj?c odpowiedni
klawisz; na przyk?ad, na pierwszej
stronie znakowi "@" odpowiada
klawisz 7. Je?li nie potrzebujesz ju˝
˝adnego znaku przestankowego,
powróç do swojej wiadomo?ci
przez naci?ni´cie >>WYJD?<<.

Pisanie s?ów, których (jeszcze) nie
ma w bazie danych j´zykowych
Znajduj?c si´ w trybie T9,
naci?nij boczny przycisk
telefonu, a˝ w wy?wietlaczu
pojawi si´ symbol
lub
.
Napisz s?owo.
Naci?nij boczny klawisz, a˝
ponownie pojawi si´ wska?nik
i dalej pracuj w trybie
T9.
Dodawanie s?ów do bazy danych
j´zykowych
Wykonaj czynno?ci opisane w 1 i 2
powy˝ej. Po uko?czeniu s?owa,
którego nie ma w bazie danych, a
które chcesz w niej umie?ciç,
naci?nij >>AKCEPT<< i s?owo to
zostanie tam zapisane.
Pisanie s?ów z?o˝onych
W wielu j´zykach istniej? s?owa
z?o˝one z dwóch lub nawet wi´cej
cz´?ci, z których ka˝da bywa cz´sto

u˝ywana jako oddzielne s?owo. Je?li
w bazie danych nie ma takiego
s?owa &quot; z?o˝onego &quot; , najpierw wpisz
jego pierwsz? cz´?ç, naci?nij
>>AKCEPT<< i nast´pnie wpisz drug?
cz´?ç.
Pojemno?ç pami´ci bazy danych
jest ograniczona. Po przepe?nieniu
s?owa rzadziej u˝ywane b´d?
usuwane, aby zwolniç miejsce na
s?owa, które chcesz zapisywaç.
Ró˝ne j´zyki T9
Baza danych j´zykowych T9 jest
oferowana w rozmaitych j´zykach,
niezale˝nie od j´zyka Twojego
telefonu. Zapewne ustawisz swój
telefon na miejscowy j´zyk, ale byç
mo˝e od czasu do czasu b´dziesz
wybiera? inne j´zyki.
Wybieranie j´zyka T9 jest
obja?nione w (pod)menu
Wiadomo?ci w menu Nastaw (patrz
strona 64).

Wy??czanie trybu T9
Je˝eli baza danych j´zykowych nie
zawiera Twojego j´zyka
miejscowego, wiadomo?ci tekstowe
b´dziesz musia? wpisywaç
normalnym sposobem, wielokrotnie
naciskaj?c ten sam klawisz, aby
otrzymaç ˝?dan? liter´. Tryb T9
nale˝a?oby do tego wy??czyç.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 42

42

433
43
4

Szybkie Funkcje

Wiadomo?ci
'

Zacznij od ...
Wejd? do menu Szybkie Funkcje
naciskaj?c klawisz
Wybierz >>Wiadomo?ci<<

Ulubione Zamiast wpisywania
w?asnych wiadomo?ci, mo˝esz
wykorzystaç zestaw standardowych
wiadomo?ci, przechowywany w
Twoim telefonie. Wystarczy wtedy
w puste miejsca wpisaç nazwisko
adresata, adres, b?d? godzin´.
Kursor automatycznie wska˝e
pierwsze miejsce do wype?nienia.
Po wype?nieniu, kursor mo˝esz
przemie?ciç na nast´pne puste
miejsce przez naci?ni´cie >>DALEJ<<.
Komunikaty
Komunikaty
sieciowe to wiadomo?ci rozsy?ane
do grupy abonentów, zazwyczaj
zawieraj?ce komunikaty o
pogodzie, stanie dróg, kursach
walut, notowaniach gie?dowych,
wynikach sportowych itp.
Taki komunikat automatycznie
przewija si´ przez wy?wietlacz

dwukrotnie. Je˝eli nie przeczytasz
go od razu, b´dziesz móg? odczytaç
go pó?niej wybieraj?c
>>Komunikaty<<.
Je˝eli nie przeczytasz komunikatu
i wy??czysz telefon, to komunikat
zostanie automatycznie usuni´ty.
Poza odczytaniem komunikatu
mo˝esz go wybraç, nacisn?ç OPCJE
i wydaç jedno z nast´puj?cych
polece?:
o Usu? komunikat
o Zapisz komunikat do
pó?niejszego odczytania
o Przeka˝ wiadomo?ç na inny
numer telefoniczny
o Wynotuj numer telefoniczny, je?li
jest podany w wiadomo?ci, aby
si´ z nim po??czyç lub aby go
zapisaç do ksi?˝ki adresowej b?d?
do spisu telefonów
Je?li chcesz otrzymaç takie
komunikaty, wejd? do menu
Wiadomo?ci w menu Nastaw (patrz
strona 62).

Poczta g?osowa
Niektóre sieci
oferuj? us?ug´ poczty g?osowej.
Korzystaj?c z tej us?ugi mo˝esz
ods?uchiwaç poczt´ po wybraniu
podmenu >>Poczta g?osowa<<.
Inne sieci wysy?aj? do Ciebie
wiadomo?ç SMS, informuj?c? o
nadej?ciu nowej poczty g?osowej.
Aby ods?uchaç wiadomo?ç g?osow?,
musisz po??czyç si´ z numerem
poczty g?osowej, podanym przez
operatora takiej sieci.

Fakty i rady
o Je˝eli wybra?e? Roaming, a wi´c
znajdujesz si´ za granic? i telefon jest
w kontakcie z inn? sieci?, to byç mo˝e
b´dziesz móg? odbieraç komunikaty
tak˝e z tej sieci.
o Telefon b´dzie pokazywa? numer
IDentyfikacyjny komunikatu i na tej
podstawie b´dziesz móg?
zidentyfikowaç jego rodzaj.
o Telefon b´dzie wskazywa? lini´, na
której znajduje si´ Twoja poczta
g?osowa.

Menu Nastaw
Dowiesz si´, jak mo˝esz ustawiç
swój telefon zgodnie ze swoimi
osobistymi potrzebami i
przyzwyczajeniami.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 44

44

Menu Nastaw

45

Menu Nastaw

Menu Nastaw
Przegl?d

Us?ugi sieciowe

Wchodzenie do menu Nastaw:
naci?nij >>MENU<<
Przegl?danie opcji menu:
operuj klawiszami
i
Wybranie ˝?danej opcji:
naci?nij >>WYBÓR<< lub >>OK<<
Powrót do poprzedniego poziomu
menu: naci?nij >>WYJD?<<
Powrót do stanu gotowo?ci:
naci?nij i przytrzymaj >>WYJD?<<

o
o
o
o
o
o
o

Oto krótki przegl?d tego, co mo˝esz
ustawiaç po wej?ciu do menu
Nastaw.
Szczegó?y dotycz?ce tych opcji s?
opisane na dalszych stronach.

o
o
o
o

Przenoszenie
Zakazywanie
Oczekiwanie
Oddzwanianie
Kto dzwoni
Przekazy
Wydzielona grupa

Telefon
o
o
o
o
o
o
o
o

J´zyk
IrDA
Pod?wietlanie
Wolne r´ce
Powitanie
Lampka
Grafika
Twój ID

Wybór sieci
Tryb wyboru
Preferencje
Wybór kraju
Typ sieci

D?wi´ki
o
o
o
o
o
o
o
o

Dzwonienie
SMS
Komunikaty
Kompozytor
Klawisze
Bezg?o?nie
Wibrator
Ustawienia fabryczne

Po??czenia
o
o
o
o
o
o
o
o

ID wychodz?cych
Szybkie wybieranie
Dost´pno?ç
Autoponawianie
Wolne r´ce
Czas i koszt
Typy po??cze? (Faks/Dane)
Wybór linii

Wiadomo?ci
o
o
o
o
o

Wysy?ka SMS
Komunikaty
Sortowanie
Przegl?darka WAP
Edytor tekstów

Terminarz
o
o
o
o
o

Godzina
Data
Wy?wietlanie
Pocz?tek dnia
Usuwanie terminów

Zabezpieczenia
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kod PIN
Zmiana PIN2
Blok karty SIM
Has?o sieciowe
Wska?nik szyfracji
Sta?e numery
Zakazane numery
Blok klawiatury
Blok z lini?

Fakty i rady
o Pami´taj, i˝
wskazuje, ˝e dana
opcja zale˝y od posiadanej karty
SIM, wi´c mo˝e nie byç dost´pna.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 46

46

Menu Nastaw

47

Menu Nastaw

Us?ugi sieciowe
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Us?ugi sieciowe<<

Przenoszenie
Je?li chcesz, by po??czenia
nadchodz?ce na Twój numer by?y
przenoszone na inny numer
telefoniczny, musisz w (pod)menu
ustawiania us?ug sieciowych wybraç
podmenu przenoszenia po??cze? i
nast´pnie:
Wybraç jedn? z pi´ciu opcji
przenoszenia.
Zarejestrowaç t´ opcj´
przenoszenia.

Rozmaite opcje
przenoszenia
Wszystkich Przenoszone b´d?
wszystkie po??czenia przychodz?ce
na Twój numer.
Niezrealizowanych Jest to funkcja
ogólna, obejmuj?ca trzy opcje
naraz. Przenoszone b´d?
po??czenia:
o gdy Twoja linia jest zaj´ta
o gdy nie przyj??e?
o gdy telefon nie ma kontaktu z
sieci?
GdyJestem zaj´ty Przenoszenie
po??cze? przychodz?cych, gdy Twój
telefon jest zaj´ty.
Nieprzyj´tych Gdy nie przyj??e?
po??czenia przychodz?cego.
Gdy bez kontaktu Gdy telefon nie
mia? kontaktu z sieci?.
Status Ta opcja pozwala
sprawdziç, czy w??czone s? jakie?
przenoszenia.

Anuluj wszystkie Ta opcja s?u˝y
do anulowania wszystkich rodzajów
przenoszenia.

Zarejestruj ˝?dany rodzaj
przenoszenia
Po wybraniu jednej z pi´ciu
wymienionych opcji przenoszenia
po??cze? przychodz?cych, musisz
wybraç >>Rejestruj<< aby t´ opcj´
zarejestrowaç u operatora sieci. Telefon
poprowadzi Ci´ poprzez nast´puj?ce
kroki:
Typ teleus?ugi
Podaj, czy dany rodzaj
przenoszenia ma dotyczyç
wszystkich us?ug, czy tylko us?ug
przesy?ania mowy, danych lub
faksów.

Zw?oka przenoszenia
(Tylko je?li wybra?e? przenoszenie
>>Nieprzyj´tych<< b?d?
>>Niezrealizowanych<<.)
Podaj, po jakim czasie ma
nast´powaç przeniesienie
po??czenia. Mo˝esz wybraç
>>Standard. zwloka<< lub wybraç
zw?ok´ od 5 do 30 sekund.
Numer
Wpisz klawiszami cyfrowymi, lub
operuj?c klawiszem
wybierz ze
spisu telefonów numer telefoniczny,
na jaki po??czenia maj? byç
przenoszone. . W pewnych
sieciach mo˝esz nacisn?ç
aby
po??czenia by?y przenoszone do
poczty g?osowej (patrz strona 42).

ponownego w??czania
zarejestrowanego rodzaju
przenoszenia. Telefon b´dzie
pami´ta? Twoj? ostatni? rejestracj´,
wi´c nie b´dziesz musia? ju˝
wybieraç d?ugo?ci zw?oki ani
podawaç numeru telefonicznego.
Opcj´ w??czania/wy??czania
znajdziesz wybieraj?c dany rodzaj
przenoszenia, który chcesz w??czyç
wzgl´dnie wy??czyç, a nast´pnie
wybieraj?c >>Wy??cz<< lub >>W??cz<<.

Fakty i rady
o Gdy wybra?e? przenoszenie
wszystkich po??cze?, w wy?wietlaczu
b´dzie widoczny wska?nik

.

o Wybranie rodzaju przenoszenia daje
Ci nie tylko mo˝liwo?ç jego
zarejestrowania. Na tym etapie masz
tak˝e mo˝liwo?ç wy??czenia/
w??czenia go, opcj´ obejrzenia jego
statusu przez wybranie >>Status<< oraz
opcj´ jego anulowania przez wybranie

>>Anuluj<<.
o Gdyby? próbowa? wy??czaç/
w??czaç taki rodzaj przenoszenia,

Wy??czanie/W??czanie
przenoszenia

którego nie dopuszcza operator sieci,

W pewnych sieciach istnieje
mo˝liwo?ç w??czania i wy??czania
ustawionych przeniesie?. Oznacza
to, ˝e po zarejestrowaniu
przenoszenia b´dziesz mia?
mo˝liwo?ç wy??czania i potem

us?uga jest niedost´pna. W takim

telefon poinformowa?by Ci´, ˝e ta
przypadku przenoszenie musisz
anulowaç przez wybranie >>Anuluj<<.
Gdy potem zechcesz, by Twoje
po??czenia znowu by?y przenoszone,
wybierz >>Rejestruj<<.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 48

48

Menu Nastaw

49

Menu Nastaw

Us?ugi sieciowe
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Us?ugi sieciowe<<

Zakazywanie
Je?li chcesz zakazaç, by kto?
pos?ugiwa? si´ Twoim telefonem do
rozmaitych rodzajów po??cze?
wychodz?cych i przychodz?cych,
po uzyskaniu od operatora sieci
odpowiedniego has?a musisz:
Wybraç jedn? z ni˝ej
wymienionych opcji
zakazywania po??cze?.
W??czyç dan? opcj´ zakazów.

Ró˝ne opcje zakazywania
po??cze?
Wychodz?cych telefon oferuje trzy
nowe opcje:

o Wszystkich wychodz?cych: zakaz
wszystkich po??cze?
wychodz?cych
o Mi´dzynarodowych: zakaz
wszystkich wychodz?cych
po??cze? mi´dzynarodowych
o Roamingowych wychodz?cych:
zakaz po??cze? wychodz?cych
gdy telefon jest po??czony z
zagraniczn? sieci? (choç nadal
pozostawiona jest mo˝liwo?ç
telefonowania do kraju
macierzystego)
Przychodz?cych telefon oferuje
dwie nowe opcje:
o Wszystkich przychodz?cych:
zakaz wszystkich po??cze?
przychodz?cych
o Roamingowych: zakaz po??cze?
przychodz?cych gdy telefon jest
po??czony z zagraniczn? sieci?
Status do sprawdzania, czy telefon
ma którykolwiek z powy˝szych
zakazów.

Anuluj wszystkie Do anulowania
wszystkich zakazów.

W??czanie zakazów
Po wybraniu ˝?danego zakazu
w??cz go przez naci?ni´cie >>OK<<.
Podaj, czy dany zakaz ma dotyczyç
wszystkich us?ug, czy tylko us?ug
przesy?ania mowy, danych lub
faksów. Wtedy zostaniesz
poproszony o wpisanie
4-cyfrowego has?a, podanego przez
operatora sieci.

Oczekiwanie
Je?li chcesz, by po??czenia
nadchodz?ce podczas gdy z kim?
rozmawiasz by?y sygnalizowane
specjalnym d?wi´kiem dzwonienia,
w??cz >>Oczekiwanie<<. Wówczas
b´dziesz móg? takie oczekuj?ce
po??czenie przyj?ç lub odrzuciç.

Oddzwanianie
Niektóre sieci oferuj? mo˝liwo?ç
automatycznego realizowania
po??czenia z zaj´tym abonentem.
Zostaniesz poinformowany, ˝e
wzywany abonent jest zaj´ty i
zapytany, czy chcesz, by nast?pi?o
&quot; oddzwonienie &quot; , to jest
zrealizowanie ˝?danego po??czenia
gdy wzywany abonent b´dzie
znowu wolny.
Wybierz >>Status<< aby zobaczyç,
ile takich Twoich po??cze? nadal
oczekuje na oddzwonienie.
Wybierz >>Anuluj<< i wtedy
wszystkie jeszcze nie za?atwione
po??czenia zostan? anulowane.

Kto dzwoni (CNAP)
Niektóre sieci oferuj? mo˝liwo?ç
wy?wietlania nazwiska
wzywaj?cego abonenta, nawet gdy
jego nazwisko nie figuruje w Twoim
spisie telefonów.
Aby sprawdziç, czy ta us?uga jest
dost´pna, wybierz opcj´ >>Kto
dzwoni<< i nast´pnie >>Status<<.

Przekazy
Ta us?uga bywa oferowana w
niektórych sieciach i polega na tym,
˝e zamiast zg?osiç si´ do po??czenia
przychodz?cego, mo˝esz nacisn?ç
4, wpisaç jaki? numer
telefoniczny i w ten sposób
po??czenie przekazaç na inny
telefon.
Aby sprawdziç, czy ta us?uga jest
dost´pna, wybierz opcj´ >>Przekazy<<
i nast´pnie >>Status<<.

Fakty i rady
o Nie myl funkcji zakazywania
pewnych rodzajów po??cze? ze
spisem numerów zakazanych. Ten spis
zawiera numery, pod które sam
zabroni?e? telefonowaç.
o Pami´taj, ˝e podczas roamingu Twój
telefon mo˝e kontaktowaç si´ tylko z
sieciami operatorów kooperuj?cych z
operatorem Twojej sieci. (Nie dotyczy
to po??cze? awaryjnych.)
o Po wybraniu okre?lonego rodzaju

Wydzielona grupa
u˝ytkowników
Ta us?uga umo˝liwia takie
ograniczenie u˝ywania telefonu, by
móg? on uczestniczyç tylko w
po??czeniach z pewnymi numerami
telefonicznymi, nale˝?cymi do
grupy zdefiniowanej przez
operatora sieci albo przez
w?a?ciciela karty SIM.

zakazu masz nie tylko mo˝liwo?ç jego
w??czenia. Na tym etapie masz tak˝e
mo˝liwo?ç obejrzenia jego statusu
przez wybranie >>Status<< oraz opcj´
jego anulowania przez wybranie

>>Anuluj<<.
o Mo˝esz byç cz?onkiem ró˝nych
wydzielonych grup u˝ytkowników.
Ka˝da grupa ma w?asny numer
IDentyfikacyjny. Sieç definiuje, która
grupa jest Twoj? standardow? grup?
u˝ytkowników. Zachowujesz jednak
mo˝liwo?ç telefonowania poza t´
grup´, choç byç mo˝e dro˝ej.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 50

50

Menu Nastaw

51

Menu Nastaw

Wybór sieci
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Wybór sieci<<

Tryb wyboru
Gdy chcesz telefonowaç b´d?c za
granic?, musisz korzystaç z
zagranicznej sieci. Tak? sieç mo˝esz
wybraç r´cznie lub pozwoliç, by
telefon wybra? sieç automatycznie.
Gdy wejdziesz do >>Tryb wyboru<<,
telefon zaoferuje nast´puj?ce opcje:
Automatyczny Telefon sam
znajdzie dost´pn? sieç. Najpierw
spróbuje skontaktowaç si´ z Twoj?
sieci? macierzyst?, a potem zacznie
szukaç innej dost´pnej sieci,
kieruj?c si´ przy tym list? sieci
preferowanych (patrz dalej).

R´czny Telefon zawsze zaczyna
szukaç kontaktu z sieci?, z któr? by?
w kontakcie w momencie, gdy
zosta? wy??czony. Gdy to si´ nie
uda, telefon wy?wietli list´
alternatywnych sieci, z której
mo˝esz wybraç r´cznie ˝?dan? sieç.

Preferencje
Mo˝esz do telefonu r´cznie wpisaç
list´ sieci, u?o˝on? w kolejno?ci, w
jakiej chcesz by telefon poszukiwa?
kontaktu, i zapisaç j? do karty SIM.
W tym celu musisz najpierw
wybraç puste miejsce. Po
naci?ni´ciu >>EDYTUJ<< zobaczysz
list´ sieci. Znajd? na niej nazw´
sieci, któr? chcesz umie?ciç na
Twojej li?cie sieci preferowanych, i
naci?nij >>OK<<.
Gdyby? wybra? miejsce aktualnie
ju˝ zaj´te i nacisn?? >>EDYTUJ<<, to
wybrana nazwa zast?pi nazw´
uprzednio umieszczon? na tym
miejscu.

Wybór kraju
Gdy uprzednio wybra?e?
automatyczny tryb wyboru sieci,
teraz mo˝esz wprowadziç
ograniczenie, tak by telefon ??czy?
si´ tylko z sieciami wybranymi z
listy >>U˝yj list´<<. W >>Poka˝ list´<<
mo˝esz wybraç kraje, z którymi
telefon b´dzie móg? si´ ??czyç. Z tej
listy mo˝esz usuwaç kraje: po
wybraniu naci?nij >>EDYTUJ<< i
nast´pnie >>USU?<<.

Typ sieci
Wybierz, czy Twój telefon powinien
zaczynaç szukanie kontaktu z sieci?
od sieci GSM 900, GSM 1800 czy
GSM 1900. Je˝eli wybierzesz
wszystkie trzy sieci, telefon b´dzie
automatycznie szuka? sieci,
oferuj?cej najlepsze po??czenie.

Fakty i rady
o Gdy chcesz dodaç jak?? sieç, która
nie figuruje na li?cie sieci, wybierz
>>Specyfikuj<<, po czym wpisz kod kraju
i numer ˝?danej sieci.
o Lista krajów mo˝e zawieraç 15
ró˝nych krajów. Twoja sieç
macierzysta b´dzie zawsze
znajdowa?a si´ na pierwszym miejscu i
nie b´dzie mog?a byç z niego
usuni´ta.
o Je˝eli w li?cie krajów wybierzesz

>>Bez ogranicze?<<, b´dziesz móg?
??czyç si´ poprzez wszystkie dost´pne
sieci.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 52

52

Menu Nastaw

53

Menu Nastaw

D?wi´ki
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>D?wi´ki<<
W (pod)menu ustawiania d?wi´ków
masz rozmaite opcje, okre?laj?ce
nast´puj?ce d?wi´ki:

D?wi´k dzwonienia
D?wi´k wiadomo?ci
D?wi´k komunikatów
G?o?no?ç Wybierz, czy g?o?no?ç
tych d?wi´ków ma byç du˝a,
?rednia, ma?a, czy chcesz z telefonu
korzystaç bezg?o?nie. Ponadto,
d?wi´k dzwonienia mo˝esz
nastawiç na >>Narastaj?cy<<.
Melodia Mo˝esz wybieraç
spo?ród 42 sekwencji tonów, lub
mo˝esz sam komponowaç ró˝ne
melodie.

Kompozytor
Pozwala skomponowaç 20
dodatkowych d?wi´ków
dzwonienia.
Poka˝ melodie Aby poddaç edycji
lub usun?ç ju˝ skomponowan?
melodi´, naci?nij >>OPCJE<< i wybierz
j?, a nast´pnie wybierz, czy chcesz
j? edytowaç, czy usun?ç.
Utwórz melodi´ Poszczególne
nuty (tony) wprowadzasz z
klawiatury telefonu. Naci?nij
aby zobaczyç, jaka nuta jest
przyporz?dkowana jakiemu
klawiszowi. Nast´puj?ce klawisze
dzia?aj? inaczej:
8

Odtwarza melodi´

9

Zmienia d?ugo?ç nuty/pauzy
(1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1)

0

Usuwa ton wzgl´dnie pauz´
Wstawia pauz´

Kursor mo˝esz przesuwaç
klawiszami strza?kowymi. Nowy ton

zostaje umieszczony na prawo od
kursora i jest zaznaczony na czarno.
Po 1/2 sekundy kursor przesuwa si´
na prawo, za wstawiony ton. Ton
mo˝esz edytowaç dopóki jest
zaznaczony na czarno.
Wy?wietlanie:
Górny pasek wskazuje pozycj´
kursora wzgl´dem ca?ej d?ugo?ci
kompozycji.
Numer aktualnie
czynnego tonu.
D?ugo?ç tonu (1/16)
Nuta (C)
Pó?nuta ( )
Oktawa (6)
D?ugo?ci nut i pauz podaj? symbole
ró˝nej d?ugo?ci; 1/16 to
najmniejsza, a 1/1 to najwi´ksza
d?ugo?ç.
Pe?ne nuty s? wstawiane na bia?e
linie, a pó?nuty na szare.
Czarna linia oznacza oktaw´.

Specjalne dzia?ania bocznego
przycisku:
Krótkie przeuni´cie w gór´:
podwy˝sza nut´ o jedn?
cz´stotliwo?ç.
D?ugie przesuni´cie w gór´:
podwy˝sza nut´ o jedn? oktaw´ w
gór´.
Krótkie przesuni´cie w dó?:
obni˝a nut´ o jedn? cz´stotliwo?ç.
D?ugie przesuni´cie w dó?:
obni˝a nut´ o jedn? oktaw´.
Gdy wstawiasz ton b?d? pauz´, ma
ona zawsze d?ugo?ç 1/16.
Ponowne naci?ni´cie odno?nego
klawisza wyd?u˝a nut´ do 1/8,
dwukrotne naci?ni´cie wyd?u˝a do
1/4 itd.
Nie mo˝esz wpisaç nowego tonu
ani pauzy na miejsce tonu ju˝
wstawionego; najpierw musisz go
usun?ç.
Po uko?czeniu kompozycji
mo˝esz nacisn?ç >>OPCJE<< i
nast´pnie mo˝esz wydaç polecenie:

o Szybko?ç odgrywania: Masz do
wyboru 5 ró˝nych, standardowych
szybko?ci odgrywania melodii.
Wybran? szybko?ci? b´dzie
szybko?ç u˝yta gdy naci?niesz >>8<<
przy komponowaniu wzgl´dnie
edytowaniu melodii.
o Kasuj/Edytuj: Mo˝esz skasowaç
ca?? melodi´, nie zmieniaj?c przy
tym nazwy ani innych ustawie?
dotycz?cych danej melodii.
Gdy naci?niesz >>OK<<, zostaniesz
zapytany, czy rzeczywi?cie chcesz
usun?ç wszystkie tony.
Naci?nij >>TAK<< i powrócisz do
edytora melodii, aby? móg? wpisaç
now? melodi´.
Gdyby? nacisn?? >>NIE<<, to
równie˝ powrócisz do edytora, aby?
istniej?c? melodi´ móg? poddaç
edycji.

Fakty i rady
o Maksymaln? d?ugo?ci? melodii jest
250 tonów/pauz. Liczba na dole
wy?wietlacza informuje o tym, ile
masz jeszcze miejsca.
o Standardowe d?wi´ki dzwonienia,
wpisane przez wytwórc´ telefonu, nie
mog? byç edytowane, ani usuwane.
o Pami´taj, ˝e do poszczególnych

(c.d. na nast´pnej stronie)

grup zapisów w ksi?˝ce adresowej
mo˝esz do??czyç specyficzny d?wi´k
dzwonienia i wtedy b´dziesz od razu
wiedzia?, z której grupy jeste?
wzywany.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 54

54

Menu Nastaw

55

Menu Nastaw

D?wi´ki
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>D?wi´ki<<

Utwórz melodi´ (Ci?g dalszy)
o Na s?uch: Wybierz, czy swoj?
melodi´ chcesz tworzyç &quot; na s?uch &quot; ,
czy bezg?o?nie. Je˝eli wybierzesz
bezg?o?ne komponowanie, i tak
b´dziesz móg? s?uchaç - wystarczy
nacisn?ç >>8<< (Odtwarzanie).
o Zapisz: Nadaj melodii nazw´ i
naci?nij >>ZAPISZ<<. Je?li nie chcesz
nadawaç w?asnej nazwy, zostanie
ona zapisana jako >>My melody 1<<.
Je˝eli po uko?czeniu kompozycji
naci?niesz >>WYJD?<<, zostaniesz
zapytany, czy chcesz wyj?ç z
kompozytora bez zapisywania
nowej, wzgl´dnie edytowanej
melodii.
Je˝eli odpowiesz >>NIE<<,
powrócisz do kompozytora i

b´dziesz móg? kontynuowaç edycj´.
Je˝eli odpowiesz >>TAK<<, wyjdziesz
z kompozytora bez zapisania
czegokolwiek.

D?wi´k klawiszy
Wybierz, czy ka˝de naci?ni´cie
klawisza telefonu ma byç
potwierdzane d?wi´kiem. Mo˝esz
wybraç jeden z siedmiu ró˝nych
d?wi´ków, mo˝esz wybraç tony
sygnalizacji DTMF lub wy??czyç
d?wi´k klawiszy.

Tryb bezg?o?ny
Wybierz, czy chcesz, by wybrane
d?wi´ki by?y w??czone, czy
wy??czone.

Wibrator
Wybierz, czy chcesz, by
wbudowany wibrator sygnalizowa?
przychodz?ce po??czenia,
wiadomo?ci i terminy.

Ustawienia fabryczne
D?wi´k dzwonienia
- g?o?no?ç:
- melodia, linia 1:
- melodia, linia 2:
D?wi´k wiadomo?ci
- g?o?no?ç:
- melodia:
D?wi´k komunikatu
- g?o?no?ç:
- melodia:
D?wi´k klawiszy:
Wibrator
- Linia 1:
- Linia 2:
- Wiadomo?ci:
- Komunikaty:
- Terminy:

du˝a
Standard 2
British 1
du˝a
Simple 1
du˝a
Discreet
D?wi´k
klawiszy 1

Fakty i rady
o Je?li co?, na przyk?ad nadej?cie

W??czony
W??czony
Wy??czony
Wy??czony
W??czony

po??czenia, przerwie komponowanie
melodii, to kompozycja zostanie
zapisana pod nazw? >>Backup<<.
o Pami´taj, ˝e wybrane d?wi´ki
mo˝esz wy??czyç przez naci?ni´cie

>>MENU<< i nast´pnie

. Aby

powróciç do poprzedniej sytuacji,
jeszcze raz naci?nij te same klawisze
w tej samej kolejno?ci.
o Powrót do ustawie? fabrycznych nie
wp?ynie na d?wi´k dzwonienia,
do??czony do grupy w Twojej ksi?˝ce
adresowej.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 56

S

56

Menu Nastaw

57

Menu Nastaw

Telefon
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Telefon<<

J´zyk
W (pod)menu ustawiania telefonu
wybierz >>J´zyk<< aby zmieniç j´zyk
menu Twojego telefonu.

IrDA
Pod >>Pseudonim IrDA<< mo˝esz
wpisaç identyfikator, na podstawie
którego inne urz?dzenia z portem
podczerwieni b´d? identyfikowa?y
Twój telefon komórkowy.
Gdy wybierzesz>>Drukarka<<,
b´dziesz móg? zdefiniowaç j´zyk
zgodny z typem drukarki.
Gdy wybierzesz >>Strona testowa<<,
do drukarki zostanie automatycznie
wys?ana standardowa strona
testowa.

Pod?wietlanie
Aby oszcz´dzaç bateri´ i dzi´ki
temu wyd?u˝yç czasy gotowo?ci i
rozmowy ze ?wie˝o na?adowanej
baterii, mo˝esz wybraç, by
pod?wietlanie by?o stale wy??czone.

Wolne r´ce
Jad?c samochodem powiniene?
mieç telefon pod??czony do
zestawu uwalniaj?cego r´ce. Ta
opcja pojawia si´ tylko wtedy, gdy
telefon jest pod??czony do tego
zestawu. Opis korzystania z takiego
zestawu znajdziesz w instrukcji
do??czonej do zestawu.

Powitanie
Mo˝esz zmieniç tekst powitania,
wy?wietlanego po w??czeniu
telefonu. Usu? dotychczasowy tekst
przez przytrzymanie >>KASUJ<<,
wpisz z klawiatury nowe powitanie
i naci?nij >>OK<<. W niektórych
sieciach ta funkcja mo˝e nie byç
dost´pna.

Lampka
Lampka (dioda elektroluminescencyjna) na górze telefonu
sygnalizuje ró˝ne stany:
o Miga zielonym ?wiat?em
gdy telefon ma kontakt z sieci?.
o Szybko miga zielonym ?wiat?em
gdy nadesz?o po??czenie.
o Bardzo szybko miga zielonym
?wiat?em
aby zasygnalizowaç now?
informacj´, na przyk?ad
po??czenie nie odebrane albo
now? wiadomo?ç.
o Miga czerwonym ?wiat?em
gdy nie ma kontaktu z sieci?.
o Szybko miga czerwonym
?wiat?em
gdy os?ab?a bateria.
Wybierz indywidualnie, czy chcesz,
by te sygnalizacje by?y w??czone.

Grafika
To podmenu oferuje mo˝liwo?ç
wybierania pomi´dzy ró˝nymi
symbolami wska?nika baterii i
wska?nika si?y sygna?u.

Twój ID
Mo˝esz w telefonie zapisaç swój
identyfikator jako w?a?ciciela
telefonu, aby pojawia? si´ po
w??czeniu telefonu. Wybierz
>>Definiuj<< aby wpisaç niezb´dn?
informacj´, odpowiadaj?c?
zapisowi w ksi?˝ce adresowej.
Aby w??czyç/wy??czyç t´ funkcj´,
wybierz >>Pokazuj po w??cz.<<.
Gdy ta funkcja jest w??czona,
naci?nij >>W¸AÂC.<< w fazie
w??czania i wtedy zobaczysz swój
identyfikator jako w?a?ciciela
telefonu.
Zawarto?ç Twojego identyfikatora
mo˝esz wysy?aç po ??czu
podczerwieni (IrDA) w postaci
wizytówki (patrz strona 33).

Fakty i rady
o Gdy pomy?kowo wybra?e? j´zyk,
którego nie rozumiesz, to zawsze
mo˝esz powróciç do oryginalnego
j´zyka karty SIM przez naci?ni´cie
nast´puj?cej sekwencji klawiszy w
trybie gotowo?ci:

0000

.

o Twój identyfikator jest
przechowywany w wewn´trznej
pami´ci telefonu, wi´c nie b´dzie
pojawia? si´ w innym telefonie, gdy
prze?o˝ysz do niego swoj? kart´ SIM.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 58

58

Menu Nastaw

59

Menu Nastaw

Po??czenia
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Po??czenia<<

ID wychodz?cych
W podmenu ustawiania po??cze?,
po wybraniu >>ID wychodz?cych<<,
mo˝esz wybraç, czy abonent
wzywany przez Ciebie w
nast´pnym po??czeniu
wychodz?cym b´dzie móg?
zobaczyç Twój numer telefoniczny.

Szybkie wybieranie
W??cz >>Szybkie wybier.<< aby móc,
gdy telefon znajduje si´ w stanie
gotowo?ci, wybieraç numery z
ksi?˝ki adresowej lub spisów
telefonów przez naci?ni´cie tylko
jednego klawisza.
Wybierz >>Definiuj<< i okre?l, jaki
numer telefoniczny chcesz
przypisaç do klawiszy od 1 do 9.
Gdyby? pó?niej chcia? co?

zmieniç w sekwencji przypisanych
numerów szybkiego wybierania,
naci?nij >>WYBÓR<< i nast´pnie
wybierz >>Modyfikuj<<.
Gdy chcesz usun?ç numer
przypisany do jakiego? klawisza
szybkiego wybierania, wybierz
>>Wyjmij<<.

Dost´pno?ç
Masz mo˝liwo?ç ograniczenia
liczby abonentów, od których
chcesz przyjmowaç po??czenia.
Mo˝esz wybraç jedno z ustawie?:
czy chcesz do Ciebie dzwoniç
>>Mog? wszyscy<<, >>Mo˝e jeden<<,
czy >>Mo˝e grupa<< abonentów.
Zostaniesz poproszony o
zdefiniowanie zapisów, którym
udost´pniasz mo˝liwo?ç
telefonowania do Ciebie.
Po??czenia nadchodz?ce od
abonentów w ten sposób
wykluczonych b´d? automatycznie
odrzucane, z tym, ˝e b´dziesz o
tym informowany przez
wy?wietlenie symbolu
.

Gdy funkcja dost´pno?ci jest
w??czona, telefon wy?wietla symbol
.

Fakty i rady
o Wy??czenie >>Szybkie wybieranie<<
pozwoli Ci wpisywaç litery, symbole i
cyfry do wy?wietlenia gotowo?ci, a

Automatyczne
ponawianie
Gdy masz w??czon? funkcj´
automatycznego ponawiania
wybierania, a wzywany numer jest
zaj´ty lub nikt si´ nie zg?asza do
po??czenia, Twój telefon mo˝e
wykonaç 10 prób ponownego
??czenia si´.
Gdy próba powiedzie si´,
us?yszysz specjalny d?wi´k. Aby t´
funkcj´ wy??czyç, wystarczy
nacisn?ç lewy klawisz funkcyjny.

wi´c b´dziesz móg? wpisaç
wiadomo?ç USSD (nietypowa us?uga
uzupe?niaj?ca), zawieraj?c? zarówno
cyfry, jak i litery.
o

Twój operator mo˝e dowolnie

definiowaç t´ uzupe?niaj?c? us?ug´
(Unstructured Supplementary Service
Data). Normalnie umo˝liwia ona
bezpo?redni? ??czno?ç pomi´dzy Tob?
a Twoj? sieci?. Przyk?adem mo˝e byç
wpisywanie jakiego? kodu w postaci
ci?gu znaków (cyfr i liter),
zako?czonego znakiem #, który prosi
operatora o przes?anie taryfy op?at.

Wolne r´ce
Gdy wybierzesz >>Wolne r´ce w??cz<<, do po??czenia
przychodz?cego b´dziesz móg?
zg?aszaç si´ przez naci?ni´cie
dowolnego klawisza oprócz lewego
klawisza funkcyjnego i klawiszy
strza?kowych.

Czas i koszt
Podmenu liczników czasu i kosztu
po??cze? oferuje mo˝liwo?ç

sprawdzania czasu trwania i kosztu
Twoich po??cze?. Jednak nie
wszyscy operatorzy obs?uguj?
funkcj´ podawania kosztu.
Status Tu mo˝esz zobaczyç czas
trwania i koszt ostatniego
po??czenia przychodz?cego i
wychodz?cego, ??czny czas trwania
i koszt po??cze? przychodz?cych i
wychodz?cych oraz ??czny czas
trwania i koszt wszystkich po??cze?.
Ponadto mo˝esz zobaczyç
wysoko?ç pozosta?ego kredytu (je?li
w ogóle masz jaki? kredyt, czyli
dokona?e? przedp?aty na koszty
po??cze?). Liczniki czasu i kosztu
po??cze? mo˝esz zerowaç przez
naci?ni´cie >>ZERUJ<<.
Wy?wietlanie Wybierz, czy
licznik czasu trwania po??czenia ma
byç wy?wietlany, a je?li tak, to czy
nie podczas rozmowy.

Mo˝esz tak˝e wpisaç limit kosztu
po??cze?; po osi?gni´ciu tego
maksymalnego kosztu z telefonu nie
b´dzie mo˝na dzwoniç.

Fakty i rady
o Nie myl automatycznego
ponawiania wybierania z funkcj?
oddzwaniania, opisan? na stronie 49.
Oddzwanianie realizuje sieç, a nie
Twój telefon.

Ustawienie Wpisz cen´
jednostkow? (otrzymasz od
operatora) oraz walut´ op?at.

o Zerowanie liczników czasu trwania i
kosztu po??cze? mo˝e wymagaç
wpisania kodu PIN2.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 60

60

Menu Nastaw

Po??czenia
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Po??czenia<<

Typy po??cze? (Faks/dane)
To podmenu jest potrzebne tylko
wtedy, gdy z telefonu korzystasz do
przesy?ania faksów i danych.
Ustawienia w tym menu wp?ywaj?
tylko na transmisj´ faksów i danych.
Do przesy?ania faksów i danych
potrzebny jest osobny, dodatkowy
zestaw z interfejsem transmisji.
Ustawienia w tym menu b´d?
omówione w instrukcji dostarczonej
z tym zestawem.

61

Menu Nastaw

Wiadomo?ci
Zacznij od ...

Wybór linii

Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Wiadomo?ci<<

Operatorzy niektórych sieci oferuj?
us?ug´ dwóch alternatywnych linii.
Ta us?uga umo˝liwia obs?ugiwanie
dwóch linii (dwóch numerów
telefonicznych) z tego samego
telefonu. Aby korzystaç z tej us?ugi,
musisz wej?ç do tego podmenu.

Wysy?ka SMS
W (pod)menu ustawiania
wiadomo?ci musisz ustawiç funkcje
wysy?ania i przyjmowania
wiadomo?ci SMS. B´dziesz musia?
najpierw zapisaç nazw´ i numer
Centrum Us?ug operatora Twojej
sieci. Jednak wielu operatorów
zapisuje te dane na karcie SIM,
wraz z potrzebnymi parametrami.
Centrum us?ug Centrum Us?ug to
miejsce, które odbiera Twoje
wiadomo?ci SMS i przekazuje je do
adresata. Wybranie tego menu
udost´pnia nast´puj?ce opcje:

Fakty i rady
o Je?li masz us?ug´ alternatywnych
linii, to w wy?wietleniu gotowo?ci
ma?y numer na lewo lub na prawo
wska?nika si?y sygna?u informuje, czy
znajdujesz si´ na linii 1, czy na linii 2.

Poka˝ centra: Pojawia si´ lista
uprzednio zdefiniowanych centrów.
Je?li chcesz j? poddaç edycji lub
usun?ç jedno z centrów, naci?nij
>>OPCJE<<.

W opcji edycji mo˝esz zmieniç
nazw´ i numer centrum, wpisaç
numer docelowy adresata, na który
chcesz przesy?aç swoje wiadomo?ci,
zmieniç, przez jaki czas Twoje
wiadomo?ci maj? byç wa˝ne (je?li
nie zostan? dostarczone od razu),
oraz zmieniç typ teleus?ugi.

W ten sam sposób wpisz
telefoniczny numer centrum,
numer docelowy i wybierz
przez jaki czas Twoje
wiadomo?ci maj? byç wa˝ne,
oraz typ teleus?ugi.
Naci?nij >>ZAPISZ<<.

Standardowe centrum: Wybierz
centrum, przez które chcesz
wysy?aç swoje wiadomo?ci. Je?li
wybierzesz >>Niestandard.<<, to przy
ka˝dym wysy?aniu wiadomo?ci
b´dziesz proszony o wpisanie
telefonicznego numeru centrum,
przez jaki czas Twoje wiadomo?ci
maj? byç wa˝ne i typu teleus?ugi.

Fakty i rady

Je˝eli na Twojej karcie SIM nie ma
numeru centrum us?ug, skontaktuj
si´ z operatorem Twojej sieci i
nast´pnie:

ka˝dym razem, gdy b´dziesz wysy?a?

Wybierz >>Dodaj nowe centr.<< i
naci?nij >>OK<<.
Naci?nij >>EDYTUJ<<.
Wpisz nazw´ centrum i
naci?nij >>OK<<.

o Nie zapomnij dodaç &quot; + &quot; i kodu
(numeru kierunkowego) kraju przed
numerem centrum us?ug, tak, aby?
móg? wysy?aç wiadomo?ci SMS b´d?c
za granic?.
o Je?li cz´sto wysy?asz wiadomo?ci na
ten sam numer, dobrze b´dzie zapisaç
go jako >>Nr. docelowy<<. Wtedy za
wiadomo?ç, b´dziesz musia? jedynie
potwierdziç ten numer, zamiast
ponownie wpisywaç ca?y numer.
o >>Wa˝ne przez<< definiuje czas,
przez który Twoje wys?ane
wiadomo?ci maj? pozostawaç w
centrum us?ug, je?li z jakichkolwiek
przyczyn nie mog?y byç dostarczone
od razu.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 62

62

Menu Nastaw

63

Menu Nastaw

Wiadomo?ci
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Wiadomo?ci<<

Wysy?ka SMS

(cd.)

Droga odpowiedzi
Pewne sieci
mog? przyjmowaç ˝yczenie, by
Twoje odpowiedzi na wiadomo?ci,
które nadesz?y za po?rednictwem
kilku centrów us?ug, przebiega?y t?
sam? drog?, co nadesz?y. W??czenie
tej cechy mo˝e skróciç czas
dostarczenia odpowiedzi.
Po bli˝sze informacje na ten temat
powiniene? zwróciç si´ do operatora
Twojej sieci.

Potwierdzanie
Wybierz
>>Potwierdzanie - w??czone<< je?li
chcesz od Twojego operatora
otrzymywaç potwierdzenie, ˝e
Twoja wiadomo?ç zosta?a wys?ana
do odbiorcy.
Gdyby operator nie wys?a?
wiadomo?ci, to otrzyma?by?

informacj´, ˝e wiadomo?ç zosta?a
umieszczona w kolejce lub ˝e nie
zosta?a dostarczona.
Okres, w jakim mo˝esz otrzymaç
takie potwierdzenia, odpowiada
okresowi wa˝no?ci wiadomo?ci,
wybranemu w menu ustawiania
wiadomo?ci.

Komunikaty
Wejd? do tego podmenu aby
otrzymywaç komunikaty sieciowe i
ustaw:
Kana?y Sporz?d? list´ rodzajów
informacji, które chcesz
otrzymywaç z sieci. Telefon b´dzie
proponowa? ró˝ne mo˝liwo?ci
zapisywania informacji z
poszczególnych kana?ów.
Po naci?ni´ciu >>EDYTUJ<< b´dziesz
móg? wybraç ˝?dan? kategori´ (jedn?
lub wi´cej) informacji, które chcesz
otrzymywaç.
J´zyk
Niektórzy operatorzy
oferuj? komunikaty w ró˝nych
j´zykach. Mo˝esz wybraç jeden z

j´zyków lub po prostu wszystkie
j´zyki.
W??czanie Wybierz, czy odbiór
komunikatów ma byç w??czony, czy
wy??czony.

Sortowanie
Podaj, czy Twoje wiadomo?ci w
skrzynce wej?ciowej, skrzynce
wyj?ciowej i folderze &quot; Wys?ane &quot;
maj? byç uk?adane wed?ug daty i
godziny, wed?ug tematów, czy
wed?ug nadawców.

Menu Przegl?darka
Po??czenia z bram? b´d?
realizowane jako po??czenia
transmisji danych poprzez punkt
dost´pu.
Musisz wpisaç telefoniczny numer
wybierania punktu dost´pu w ni˝ej
opisanej opcji >>Ustaw profil<<.
Natomiast po??czenia pomi´dzy
punktem dost´pu a bram? b´d?
realizowane automatycznie, ale
musisz wpisaç adres IP bramy, jak
ni˝ej.
Istnieje mo˝liwo?ç, ˝e operator
Twojej sieci zapisa? ju˝ t´ informacj´
w Twoim telefonie. Je?li nie, to
musisz wybraç menu ustawiania
>>Ustaw profil<< i sam zapisaç te dane.
Wy?wietlanie Wybierz, czy
chcesz, by w pierwszym wierszu
wy?wietlacza pojawia? si´ tytu?
przedstawianej karty.

Fakty i rady
o Wi´cej informacji o komunikatach
sieciowych znajdziesz na stronie 42.

Ustaw profil Tu mo˝esz ustawiç
parametry po??czenia WAP. Mo˝esz
zapisaç maksymalnie 8 profili,

ka˝dy z innym ustawieniem
parametrów.
o Dodaj nowy profil: Wybierz to
podmenu aby dodaç nowy profil.
Wpisz takie parametry, jak nazwa
profilu, telefoniczny numer do
wybierania, typ po??czenia,
szybko?ç transmisji danych,
nazwisko (wzgl´dnie nazw´) oraz
has?o u˝ytkownika, adres IP itd.
Przechodz?c od parametru do
parametru zobaczysz, jakie
informacje powiniene? wprowadziç.
Jako minimum musisz
wprowadziç numer do wybierania
oraz adres IP.
o Poka˝ profile: Wybierz to
podmenu aby przegl?daç ju˝
zapisane profile.
Naci?nij >>WYBÓR<< aby zobaczyç
zawarto?ç wybranego profilu.
Po naci?ni´ciu >>OPCJE<< b´dziesz
móg? wybraç edytowanie lub
usuni´cie wybranego profilu.

Fakty i rady
o Bli˝sze informacje o ustawianiu
przegl?darki WAP mo˝esz otrzymaç
od operatora Twojej sieci lub od
us?ugodawcy udost´pniaj?cego bram´.

User guide S40 PL

10/11/00

9:24

Side 64

64

Menu Nastaw

Wiadomo?ci
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Wiadomo?ci<<

Terminarz
Alfabet klawiat. Tu mo˝esz
ustawiç klawiatur´ telefonu na swój
lub na inny j´zyk.

Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Terminarz<<

'

Edytor tekstów

Terminarz

W tym podmenu znajduj? si´
rozmaite opcje dotycz?ce ró˝nych
edytorów tekstów i klawiatury
telefonu.

W tym (pod)menu mo˝esz ustawiç,
czy chcesz, by w wy?wietleniu
gotowo?ci by?a pokazywana data i
godzina (zegar). Masz nast´puj?ce
opcje:

Edytor T9 Wybierz, czy chcesz,
by ten edytor by? w??czony.
J´zyk T9 Tu mo˝esz zmieniç
j´zyk, na którym ma pracowaç
edytor T9.
Na pocz?tek Wybierz tryb, który
ma byç standardem w momencie
przyst´powania do wpisywania
informacji do ksi?˝ki adresowej, do
spisów telefonów, do wiadomo?ci
SMS. Je?li opcja wprowadzania
tekstu w edytorze T9 nie zosta?a
w??czona, ta opcja nie pojawi si´
tutaj.

65

Menu Nastaw

Fakty i rady
o Aby mieç jak najlepsze wyniki przy
wprowadzaniu tekstów w trybie T9,
powiniene? wybraç dla klawiatury ten
sam j´zyk, co dla T9.

Czas Wybierz >>Ustaw czas<< aby
nastawiç i/lub edytowaç bie˝?cy
czas. Wpisz aktualn? godzin´, lub
edytuj wy?wietlan? godzin´
operuj?c klawiszami strza?kowymi.
Nast´pnie naci?nij >>DALEJ<< i wpisz
minuty lub edytuj wy?wietlane
minuty, operuj?c klawiszami
strza?kowymi. Wybierz >>Format
czasu<< aby za˝?daç, by czas by?
podawany w formacie 12- czy 24godzinnym. Je˝eli wybierzesz
format 12-godzinny, klawiszami
strza?kowymi mo˝esz prze??czaç

pomi´dzy &quot; am &quot; (przed po?udniem) i
&quot; pm &quot; (po po?udniu).
Data Wybierz >>Ustaw dat´<< aby
nastawiç i/lub edytowaç bie˝?c?
dat´. Wpisz aktualn? dat´ lub
edytuj wy?wietlan? dat´, operuj?c
klawiszami strza?kowymi. Nast´pnie
naci?nij >>DALEJ<< i wpisz miesi?c
lub edytuj wy?wietlany miesi?c,
operuj?c klawiszami strza?kowymi.
Nast´pnie naci?nij >>DALEJ<< i wpisz
rok lub edytuj wy?wietlany rok,
operuj?c klawiszami strza?kowymi.
Wybierz >>Format daty<< aby wybraç,
w jakiej kolejno?ci data ma byç
wy?wietlana, na przyk?ad dzie?,
miesi?c, rok.

Usuwaj terminy Mo˝esz wybraç,
czy po pewnym czasie, który sam
okre?lisz, terminy maj? byç
usuwane automatycznie, czy nie.

Fakty i rady
o Gdy w??czona jest funkcja godziny/
daty, wszystkie po??czenia
wychodz?ce, przychodz?ce i nie
odebrane, a tak˝e wiadomo?ci, notatki
g?osowe i terminy, b´d? opatrywane
&quot; stemplem &quot; godziny/daty.

Wy?wietlanie Wybierz, czy maj?
byç wy?wietlane godzina i/lub data.
Pocz?tek dnia Je?li godziny
pocz?tku i ko?ca dnia w terminarzu
nie pasuj? do Twojego faktycznego
dnia pracy, mo˝esz je dowolnie
zmieniç, wybieraj?c >>Pocz?tek
dnia<< i nast´pnie >>Koniec dnia<<.

o Wy?wietlenie godziny/daty zniknie z
wy?wietlacza, gdy nast?pi ca?kowite
wyczerpanie baterii i wtedy b´dziesz
musia? powtórnie je nastawiç.
o Termin powtarzaj?cy si´ okresowo
nie b´dzie automatycznie usuwany.
o Nie b´dziesz informowany o
automatycznym usuni´ciu terminu.

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 66

66

Menu Nastaw

67

Menu Nastaw

Zabezpieczenia
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<
Wybierz >>Zabezpieczenia<<

Po wej?ciu do (pod)menu
ustawiania zabezpiecze? masz
rozmaite opcje zapobiegania
niepo˝?danemu wykorzystywaniu
Twojej karty SIM i Twojego telefonu,
na przyk?ad gdyby zosta?
ukradziony.

Kod PIN
W??cz kod PIN Wybierz, czy
Twój osobisty kod (numer) PIN ma
byç w??czony (aktywny), czy nie.
Jest to kod o d?ugo?ci od 4 do 8
znaków, który trzeba wpisywaç po
ka˝dym w??czeniu telefonu.
Zmie? kod PIN Tu mo˝esz
zmieniç swój kod PIN.

Zmiana kodu PIN2
Tu mo˝esz zmieniç swój osobisty
kod (numer) PIN2 (warunkuj?cy
dost´p do specjalnych funkcji
niektórych kart SIM).

Blok karty SIM
W??czenie bloku karty SIM
przyporz?dkowuje kart´ SIM do
telefonu. B´dziesz proszony o
wpisanie swego w?asnego
(dowolnego) kodu o d?ugo?ci od 6
do 16 znaków.
Gdy karta zosta?a tak zwi?zana z
telefonem, w razie jego utraty
telefon nie b´dzie móg? byç u˝yty z
inn? kart? SIM.

Has?o sieciowe
Tu mo˝esz zmieniç swoje has?o
sieciowe (wykorzystywane gdy Twój
abonament obejmuje zakazywanie
pewnych po??cze?).

Wska?nik szyfracji
Fakty i rady
o Trzykrotne wpisanie niew?a?ciwego
kodu PIN spowodowa?oby
zablokowanie karty SIM. Wtedy do jej
odblokowania potrzebny by?by kod
PUK, dostarczany przez operatora
sieci. Ta procedura uniemo˝liwia
osobie nieupowa˝nionej odgadni´cie
Twojego kodu PIN przez wielokrotne
wpisywanie ró˝nych ci?gów cyfr.
o Na wszelki wypadek nie zapomnij o
zapisaniu (nie w telefonie, lecz na
papierze) Twego w?asnego kodu wi´zi
karty SIM, aby? w razie potrzeby móg?
w??czyç raz roz??czon? wi´?.
Dziesi´ciokrotne wpisanie niew?a?ciwego kodu wi´zi spowodowa?oby
zablokowanie telefonu.
o Telefon b´dzie Ci´ informowa? o tym,
ile pozosta?o Ci jeszcze prób poprawnego
wpisania kodu przed zablokowaniem
karty SIM. Dziesi´ciokrotne wpisanie
niew?a?ciwego kodu PUK
spowodowa?oby trwa?e zablokowanie
karty SIM i wtedy musia?by? porozumieç
si´ z operatorem Twojej sieci.

Gdy po??czysz si´ z sieci?, która nie
obs?uguje szyfracji, mo˝esz byç o
tym ostrzegany specjalnym
wy?wietleniem i tonem
ostrzegawczym.

Zakazane numery
Mo˝esz wybraç, czy chcesz, by
wybieranie zakazanych numerów
by?o w??czone, czy nie (dost´pne
tylko gdy masz zapisane jakie?
numery w spisie numerów
zakazanych - patrz strona 16).

Sta?e numery
Mo˝esz wybraç, czy chcesz, by
wybieranie sta?ych numerów by?o
w??czone, czy nie (dost´pne tylko
gdy masz zapisane jakie? numery w
spisie numerów sta?ych - patrz
strona 15).
Gdy wybra?e? >>Sta?e numery w??cz<<, numery zwyk?e (patrz
strona 15) i numery z ksi?˝ki
adresowej nie b´d? widoczne w
wy?wietlaczu, a wi´c nie b´dzie
mo˝na z nich korzystaç. Numery
zwyk?e pozostan? jednak w
wewn´trznej pami´ci telefonu, a
numery ze spisu telefonów
pozostan? na karcie SIM i b´dzie
mo˝na z nich znowu korzystaç po
wybraniu >>Sta?e numery - wy??cz<<.

Fakty i rady
o Szyfracja oznacza, ˝e sieç szyfruje
rozmowy, by utrudniç pods?uchiwanie
rozmów przez osoby nieupowa˝nione.
o Bli˝sze informacje o kodach PUK2 i
PIN2 mo˝e Ci podaç operator Twojej
sieci.

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 68

68

69

Menu Nastaw

Zabezpieczenia
Zacznij od ...
Wejd? do menu Nastaw,
naciskaj?c >>MENU<<.
Wybierz >>Zabezpieczenia<<.

Blok klawiatury
S?u˝y do zapobie˝enia
przypadkowym dzia?aniom z
klawiatury. W tym podmenu masz
nast´puj?ce opcje:
W??cz W??cza blokad´ klawiatury
Autoblokada Mo˝esz wybraç
automatyczn? blokad´. Klawiatura
b´dzie blokowana automatycznie
wtedy, gdy nie zostanie u˝yta przez
pewien okres czasu, ustawiany jako
zw?oka blokady.
Kod blokady Funkcj´ blokowania
klawiatury mo˝esz uzupe?niç 8cyfrowym kodem, tak aby? tylko Ty
móg? odblokowaç klawiatur´. Gdy
klawiatura jest zablokowana i gdy
zechcesz ??czyç si´, b´dziesz
proszony o wpisanie kodu blokady
klawiatury.

Blok z lini?
Je?li Twój abonament obejmuje
obs?ug´ alternatywnych linii (na
karcie SIM), po??czenia wychodz?ce
mo˝esz ograniczyç do tylko jednej
z tych linii. To podmenu umo˝liwia
w??czenie takiego bloku z jedn? z
linii i wpisanie w?asnego od 4- do
8- cyfrowego kodu tej blokady. Aby
przenie?ç blok na drug? lini´,
b´dziesz musia? jeszcze raz wpisaç
ten kod.

Fakty i rady
o Na wszelki wypadek nie zapomnij o
zapisaniu (nie w telefonie, lecz na
papierze) Twego kodu blokady
klawiatury. Niemniej masz 10 szans
wpisania poprawnego kodu blokady
klawiatury. Dziesi´ciokrotne wpisanie
niew?a?ciwego kodu wi´zi
spowodowa?oby zablokowanie

Menu Rozmowa

telefonu. Telefon b´dzie Ci´ informowa?
o tym, ile pozosta?o Ci jeszcze prób
poprawnego wpisania kodu przed
zablokowaniem klawiatury. Wtedy
wyjmij bateri´ i b´dziesz mia? jeszcze
dalszych 10 prób.
o Pami´taj, ˝e blokad´ klawiatury
mo˝esz tak˝e w??czyç naciskaj?c

>>MENU<< i nast´pnie

. Aby

wy??czyç blokad´ naci?nij

>>ODBLOK<< i

.

o Nadej?cie po??czenia i umieszczenie
telefonu w samochodowym zestawie
uwalniaj?cym r´ce powoduje
samoczynne wy??czenie blokady.
o Gdy blokada klawiatury jest czynna,
nie mo˝esz ??czyç si´ z numerami
s?u˝b ratowniczych.

Tu dowiesz si´ o mo˝liwo?ciach,
jakie masz podczas trwania
rozmowy.

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 70

70

71

Menu Rozmowa

Menu Rozmowa
Przegl?d
To menu jest dost´pne tylko
podczas rozmowy telefonicznej.
Wchodzenie do menu Rozmowa:
naci?nij >>MENU<<
Przegl?danie opcji menu:
operuj klawiszami
i
Wybranie ˝?danej opcji:
naci?nij >>OK<<
To menu oferuje rozmaite opcje, z
których mo˝esz korzystaç podczas
rozmowy.

Mikrofon w??cz/wy??cz
Wybierz >>Wy??cz mikrofon<< aby
wy??czaç swój mikrofon podczas
rozmowy. B´dziesz nadal s?ysza? to,
co mówi Twój rozmówca, ale sam
nie b´dziesz przez niego s?yszany.
Wybierz >>W??cz mikrofon<< aby
znowu w??czyç mikrofon.

Podtrzymaj po??czenie
Nie roz??czaj?c istniej?cego
po??czenia mo˝esz po??czyç si´ z
innym abonentem. Po prostu

wpisujesz drugi numer telefoniczny
i naciskasz >>PO¸?CZ<<.
Je?li uruchomi?e? funkcj´ po??cze?
oczekuj?cych (patrz strona 48), tak˝e
bez roz??czania istniej?cego
(dotychczasowego) po??czenia mo˝esz
zg?osiç si´ do tego nowego. Gdy
us?yszysz specjalny ton dzwonienia,
naci?nij >>TAK<<. W obu przypadkach
pierwsze po??czenie zostanie
automatyczne podtrzymane. Po??czenia
mo˝esz tak˝e podtrzymywaç r´cznie, w
tym celu naciskaj?c >>Podtrzymaj po?.<<.

Kontynuuj po??czenie
Gdy chcesz powróciç do
podtrzymywanego po??czenia,
naci?nij >>Kontynuuj po?.<<.

Prze??cz po??czenia
Gdy masz jedno po??czenie
podtrzymywane, a drugie aktywne,
to wybieraj?c >>Prze??cz po?.<<
mo˝esz prze??czaç si´ pomi´dzy
takimi dwoma po??czeniami.

Roz??cz aktywne
Wybieraj?c >>Roz??cz aktywne<<
mo˝esz roz??czyç po??czenie, które
jest w danej sytuacji aktywne.
Roz??czysz po??czenie, w którym
w?a?nie rozmawiasz.
To po??czenie mo˝esz równie˝
podtrzymaç i potem do niego
powróciç aby kontynuowaç
po??czenie.

Roz??cz podtrzymane
Po??czenie podtrzymywane mo˝esz
roz??czyç przez wybranie >>Roz??cz
podtrz.<<.

Po??czenie
konferencyjne
Gdy równocze?nie masz dwa
po??czenia, jedno aktywne, a drugie
podtrzymane, mo˝esz wybraç
>>Zespó? po??czenia<< aby wszyscy
mogli rozmawiaç ze sob?.

Poufna
Gdy zespoli?e? wszystkie
po??czenia, a teraz chcesz odbyç
poufn? rozmow´ z jednym z
uczestników konferencji, wybierz
>>Poufna<<. Pozostali uczestnicy
konferencji zostan? podtrzymani.

Fakty i rady

Przeka˝
Gdy masz jedno po??czenie
aktywne i drugie podtrzymane,
mo˝esz po??czyç je ze sob?, sam
wy??czaj?c si´ z rozmów.

o Od statusu rozmowy zale˝y, które
pozycje menu Rozmowa b´d?
widoczne i które b´dziesz móg?
wybieraç.
o Podczas rozmowy masz tak˝e
mo˝liwo?ç ??czenia si´ z numerem z

Nagraj rozmow´
Podczas rozmowy mo˝esz w??czyç
nagrywanie.
Co 10 sekund b´dzie pojawia? si´
krótki ton informuj?cy rozmówc´,
˝e rozmowa jest nagrywana.
B´dzie pokazywany numer
rozmówcy.

ksi?˝ki adresowej b?d? ze spisu
telefonów: w tym celu naci?nij

i

wybierz ˝?dany zapis.
o Podczas rozmowy masz tak˝e
mo˝liwo?ç wys?ania wiadomo?ci SMS:
w tym celu naci?nij

aby otrzymaç

list´ szybkich funkcji telefonu.
o Pami´taj, ˝e podtrzymywane mo˝e
byç tylko jedno po??czenie.
o W po??czeniu konferencyjnym mo˝e
uczestniczyç 6 rozmówców (w tym Ty
sam).

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 72

72

73
73

Podr´czne informacje
Tu znajdziesz przegl?d dzia?a?
klawiszy i znaczenia
wy?wietlanych symboli

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 74

74

Podr´czne informacje

Podr´czne informacje

Funkcje klawiatury
Klawisze funkcyjne, opisywane w dolnym wierszu
wy?wietlacza

o Boczny przycisk

o

Dzia?a tak samo, jak klawisze ze strza?kami. Ponadto mo˝esz nim regulowaç
g?o?no?ç podczas rozmowy, prze??czaç tryby wpisywania tekstów, si´gaç do
menu przegl?darki WAP, zmieniaç wysoko?ç tonów i oktawy w
kompozytorze oraz szybko przegl?daç zapisy w ksi?˝ce telefonicznej i w
spisach telefonów.

Telefon w??cza si´ i wy??cza lewym klawiszem funkcyjnym. Po w??czeniu
dzia?anie klawiszy funkcyjnych zale˝y od tego, czy telefon znajduje si´ w
stanie gotowo?ci, czy w jednym z menu telefonu. Napis wy?wietlany nad
klawiszem funkcyjnym okre?la jego aktualn? funkcj´.

o
Klawisze ze strza?kami w gór´ / w dó?

o

Do przegl?dania menu, ksi?˝ki adresowej, spisów telefonów, rozmaitych list i
wykazów, wiadomo?ci, terminów itp.

Klawisz poczty g?osowej
Przytrzymaj przez sekund´ ten klawisz aby szybko dostaç si´ do Twojej
poczty g?osowej (tylko wtedy, gdy telefoniczny numer tej us?ugi jest zapisany
w Twoim telefonie; móg? go wprowadziç Twój operator sieci, albo mo˝esz to
zrobiç sam).

o Numery &quot; wewn´trzne &quot; i numery &quot; z prefiksem &quot;

o

o

o
Numery mi´dzynarodowe
Przy wpisywaniu numerów przytrzymaj przez sekund´ ten klawisz aby
poprzedzaç numery mi´dzynarodowe znakiem &quot; + &quot; .
Przy wpisywaniu tekstów ten klawisz dzia?a tak samo, jak klawisz &quot; Shift &quot;
klawiatury komputera. (S?u˝y do prze??czania pomi´dzy literami &quot; ma?ymi &quot; a
&quot; du˝ymi &quot; .)

o

o

o

Przytrzymaj przez jedn? sekund´ aby wstawiç pauz´ ( &quot; P &quot; ) przed numerem
wewn´trznym.
Przytrzymaj przez dwie sekundy aby wstawiç znak &quot; ? &quot; na miejsce ka˝dej
zmiennej cyfry prefiksu poprzedzaj?cego numer telefoniczny, zapisany w
spisie telefonów.

o

o

o
o Ostatnie po??czenie wychodz?ce
Przytrzymaj przez sekund´ ten klawisz aby po??czyç si´ automatycznie
(je˝eli masz w??czone &quot; szybkie wybieranie &quot; ).

75

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 76

76

Podr´czne informacje

77

Podr´czne informacje

Wy?wietlane symbole
Poziom na?adowania
baterii

Zapis w ksi?˝ce adresowej

Im wi´cej wy?wietlonych
pasków, tym wi´cej energii w
baterii. Po bli˝sze informacje
si´gnij na stron´ 7.

Zapis w spisie telefonów
Folder wydzielonej grupy na
zapisy z ksi?˝ki telefonicznej

Bateria s?abnie

Przegl?danie

Bateria wymaga ?adowania.
Wy?wietlany procent podaje, w ilu
procentach bateria jest jeszcze
na?adowana.

Si?a sygna?u
Im wi´cej wy?wietlonych
pasków, tym silniejszy sygna?
odbierany ze stacji bazowej,
czyli tym lepsza ??czno?ç.

Szybkie menu telefonu
Zapisy w ksi?˝ce
adresowej i w spisach
telefonów
Poszczególne rodzaje zapisów maj?
odr´bne symbole:

Strza?ka oznacza, ˝e poni˝ej
wzgl´dnie powy˝ej znajduj? si´
dalsze dost´pne funkcje.

Wska?niki po??cze?
przychodz?cych

Wska?niki wiadomo?ci
Nowa wiadomo?ç SMS
Nowa poczta g?osowa
Nie czytana wiadomo?ç
Wy?wietlany ci?gle: Nadal s? jakie?
nie przeczytane wiadomo?ci.
Migaj?cy: Pami´ç jest ju˝
zape?niona.

Wska?niki skrzynki
odbiorczej
Wiadomo?ç SMS

Po??czenie przychodz?ce

Termin

Przychodz?cy faks

Wizytówka

Przychodz?ce dane

Wiadomo?ç wys?ana poprzez
??cze IrDA

Po??czenia nie odebrane
Cyfra podaje liczb´ nie odebranych
po??cze?.
Dost´pno?ç telefonu
Dzia?a ograniczenie dost´pno?ci
telefonu.

Przenoszenie
po??cze?
Wy?wietlany ci?gle: Wszystkie
po??czenia przychodz?ce na Twój
numer s? przenoszone na inny
numer telefoniczny.
Migaj?cy: Status Twojego
przenoszenia jest nieznany.

Wska?niki po??cze?
Nadszed? termin / Termin
przeoczony
Cyfra podaje liczb´ przeoczonych
terminów.
Termin okresowo
powtarzaj?cy si´
Termin up?ywa dzisiaj

Wska?niki po??cze? WAP
Trwa po??czenie transmisji
danych
Po??czony z sieci?
Sieç niedost´pna

Mikrofon wy??czony
G?o?no?ç
Podaje poziom przy ustawianiu
g?o?no?ci.

Dzwonienie
wy??czone
Telefon bezg?o?ny
Wy??czone s? wszystkie
d?wi´ki.

Kalkulator
Przegl?d operatorów
arytmetycznych w podmenu
kalkulatora.

Symbole przy wpisywaniu
tekstów
Tryb siatki
Tryb ko?owy
Tryb T9
Tryb cyfrowy
Wska?nik prze??czenia na
&quot; du˝e litery &quot; (Caps Lock)
Wska?nik prze??czenia na
górny rejestr klawiatury
(Shift)

Pod?wietlenie
Pod?wietlenie pojawia si´
automatycznie z chwil? naci?ni´cia
jakiegokolwiek klawisza telefonu, a
wy??cza si´ automatycznie, je?li w
trybie gotowo?ci nie naci?niesz
˝adnego klawisza w przeci?gu
10 sekund.

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 78

78

Podr´czne informacje

Dane techniczne

Deklaracja zgodno?ci

Opisany telefon jest urz?dzeniem
dzia?aj?cym w poni˝szych pasmach
cz´stotliwo?ci, uzgodnionych dla
obszaru Wspólnoty Europejskiej i
jest przeznaczony do ??czno?ci z
ogólno- europejsk? publiczn? sieci?
telekomunikacyjn? GSM.

Maksymalne zu˝ycie mocy:
650 mAh

o GSM900 klasa 4 (2 W)
Zakres cz´stotliwo?ci
880-960 MHz

Czas rozmowy:
do 360 minut

o GSM1800 klasa 1 (1 W)
Zakres cz´stotliwo?ci
1710-1880 MHz
o GSM1900 klasa 1 (1 W)
Zakres cz´stotliwo?ci
1850-1990 MHz

Temperatura podczas dzia?ania:
do -10° do +55°C
Czas gotowo?ci:
do 260 godzin

Licencje:

My, firma

T9 Text InputTM jest zarejestrowanym
znakiem handlowym firmy Tegic
Communications.
Licencjonowane oprogramowanie
T9 jest obj´te nast´puj?cymi
patentami U.S.A.:
5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928, 6,011,554, oraz
patentami i zg?oszeniami
patentowymi w innych krajach.

Siemens Mobile Phones A/S
Industrivej 30
DK-9490 Pandrup
Dania,

Twoja przegl?darka WAP jest
licencjonowana przez firm´:

Napi´cie zasilania:
3,7 V

deklarujemy, na swoj? wy??czn? odpowiedzialno?ç,
˝e produkty:
Siemens S40
Siemens S42
wytworzone przez:
Electronics International Denmark A/S
Industrivej 30
DK-9490 Pandrup
Dania,
których dotyczy niniejsza Deklaracja, s? zgodne z
nast´puj?cymi standardami i dokumentami
normalizacyjnymi:

Ci´˝ar:
97 gramów
Wymiary:
112 x 44 x 22 mm

79

Podr´czne informacje

Zabrania si´ prowadzenia
jakichkolwiek prób modyfikowania,
t?umaczenia, dekompilowania lub
rozk?adania jakiejkolwiek cz´?ci
wy˝ej wymienionego
oprogramowania.

o EN 301 419-1
o EN 301 419-2
o Draft EN 301 511
o EN 60 950
o ETS 300 342-1
o ES 59 005 (zgodna z postanowieniami Zalecenia
1999/519/EEC Rady Unii Europejskiej)
Niniejszym deklarujemy, ˝e na podstawie
przeprowadzonych bada? i ich wyników mo˝na stwierdziç,

˝e wy˝ej wymienione produkty s? zgodne z podstawowymi
wymaganiami Dyrektywy 5/1999/EEC.
Procedura szacowania zgodno?ci, powo?ana w Paragrafie
10(5) i wyszczególniona w Za??czniku V Dyrektywy
1999/5/EEC, zosta?a wykonana z zaanga˝owaniem
uprawnionego podmiotu:
BABT
Claremont House
34 Molesey Road
Walton-on-Thames
KT 12 IRQ
Wielka Brytania
Znak Identyfikacyjny: 0168
Dokumentacja techniczna dotycz?ca powy˝szych urz?dze?
b´dzie przechowywana w:
Siemens Mobile Phones A/S
Industrivej 30
DK-9490 Pandrup
Dania
Pandrup, 16 Pa?dziernik, 2000

Oluf Kristensen
(Kierownik d/s zgodno?ci
z przepisami i normami)

Manfred Heier
(Dyrektor Zarz?dzaj?cy)

User guide S40 PL

10/11/00

80

9:25

Side 80

81
81

Podr´czne informacje

Akcesoria
o Zestaw samochodowy Comfort
Plus
o ¸adowarka samochodowa
o Kabel transmisji danych
o Bateria akumulatorowa
litowo-jonowa 650 mAh
o ¸adowarka podró˝na
o ¸adowarka na biurko
o Zestaw nag?owny z przyciskiem
nadawania
Bli˝sze informacje znajdziesz na
za??czonej ulotce. 80

Skorowidz

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 82

82

83

Skorowidz

Skorowidz
Adresowa ksi?˝ka
Alfabet klawiatury
Antena
Aplikacje (SAT)
Automatyczne ponawianie
Bateria
Bateria, ?adowanie
Bateria, wska?nik
Bateria, wymiana
Bezg?o?ny tryb
Blok karty SIM
Blok z lini?
Blokada klawiatury

14
64
9
20
59
6
7
7
6
10, 54
66
68
10, 68

Data, nastawianie
Data, wy?wietlanie
D?wi´k dzwonienia
D?wi´k klawiszy
D?wi´k komunikatów
D?wi´ki
D?wi´ki, ustawienia fabryczne
Dost´pno?ç telefonu
Dowolnym klawiszem
Droga odpowiedzi
Dyktafon

65
65
52
54
52
52
55
58
59
62
30

Faks czy dane

60

Cena jednostkowa
Centrum us?ug SMS
CLI
CNAP
Czas i data
Czas trwania ostatniego
po??czenia
Czas, nastawianie
Czas, wy?wietlanie

59
61
17
49
65

G?o?no?ç
Grafika
Grupa wydzielona
Grupa wydzielona, zmiana
Grupa, usuwanie z grupy
Grupa, usuwanie
Grupa, zmiana nazwy

9
57
49
24
24
26
26

59
65
65

Has?o sieciowe

66

60
65
32

Id? do daty
Identyfikacja po??cze?
przychodz?cych
Identyfikacja w?a?ciciela

32

Dane czy faks
Data i czas
Data, id? do

17
57

Identyfikacja, w po??czeniach
wychodz?cych
58
IrDA
33, 39, 56
J´zyk, wybór
Kalendarz
Kalkulator
Karta SIM
Karta SIM, blok
Karta SIM, wk?adanie
Klawiatura
Klawiatura, alfabet
Klawiatura, blokada
Kod blokady klawiatury
Kod PIN
Kod PIN, zmiana
Kod PIN2
Kod PUK
Kod PUK2
Kompozytor
Komunikaty
Komunikaty, czytanie
Komunikaty, d?wi´k
Komunikaty, ustawianie
Konferencyjne po??czenia
Kontynuowanie po??czenia
Kopiowanie zapisu

Koszt po??cze?
Kraj, wybór
Ksi?˝ka adresowa
Kto dzwoni

59
50
14
49

Lampka
Linie, blok
Linie, wybór

56
68
60

56
31
29
8
66
8
12
64
10, 68
68
66
66
66
66
66
52
42
42
52
62
70
70
24

¸adowanie baterii

7

Menu Nastaw
43
Menu podczas rozmowy
69
Menu Szybkie Funkcje
19
Mi´dzynarodowe po??czenia 9, 74
Mikrofon, w??cz/wy??cz
70
Nagrywanie rozmowy
30, 71
Nie odebrane po??czenia
22
Numery s?u˝b informacyjnych 15
Numery sta?e
67
Numery Us?ug
15
Numery w?asne
15
Numery wewn´trzne
75
Numery zakazane
16
Numery zwyk?e
15
Oczekiwanie po??cze?
Oddzwanianie

48
49

Odebrane po??czenia
22
Ostatnie po??czenie, czas trwania59
PIN
66
PIN2
66
Po??czenia konferencyjne
70
Po??czenia mi´dzynarodowe 9, 74
Po??czenia odebrane
22
Po??czenia SOS
8, 10
Po??czenia zakazane
67
Po??czenia, czas/koszt
59
Po??czenia, kontynuowanie
70
Po??czenia, nie odebrane
22
Po??czenia, oczekiwanie
48
Po??czenia, podtrzymywanie
70
Po??czenia, prze??czanie
70
Po??czenia, przekazywanie
71
Po??czenia, ustawienia
58
Po??czenia, wychodz?ce
22
Po??czenia, zespalanie
76
Pocz?tek dnia, ustawianie
65
Poczta g?osowa
42
Podczas rozmowy
69
Podczerwie?
33, 39, 56
Pod?wietlanie
56, 77
Podtrzymywanie po??czenia
70
Potwierdzanie
62
Powitanie
56

Programy u˝ytkowe (SAT)
Prze??czanie mi´dzy
po??czeniami
Przegl?danie
Przegl?darka WAP
Przekazy po??cze?
Przenoszenie po??cze?
Przygotowanie telefonu
PUK
PUK2

20
70
17
34, 63
49, 71
46
5
66
66

Roz??czanie aktywnego
po??czenia
70
Roz??czanie podtrzymywanego
po??czenia
70
Rozmowa, nagrywanie
30, 71
Sieç, has?o
Sieç, typy
Sieç, us?ugi
Sieç, wybór
Sieci, preferowane
SIM, blok
SMS, czytanie
SMS, ustawianie
SOS
Spisy telefonów
Spisy telefonów, edycja

66
50
46
50
50
66
37
61
8, 10
15
23

User guide S40 PL

10/11/00

9:25

Side 84

84

Status
Symbole, wy?wietlane
Szkice
Szybkie funkcje, menu
Szybkie wybieranie
Szyfracja

Skorowidz

28
76
38
19
58
67

T9, tryb wpisywania tekstów
40
Teksty, ustawianie edytora
64
Teksty, wpisywanie
64
Teksty, wy?wietlane
10
Telefon, ustawienia
56
Telefonowanie
9
Termin, usuwanie
32, 65
Transmisja danych/faksów
60
Twój ID
57
Us?ugi sieciowe
Us?ugi uzupe?niaj?ce (USSD)

46
58

W?asne numery
15
Waluta ceny jdn.
59
WAP, talie, karty
34
WAP, ustawianie
63
Wa˝ne instrukcje bezpiecze?stwa 4
Wiadomo?ci poczty g?osowej
42
Wiadomo?ci SMS
37
Wiadomo?ci ulubione
42

Wiadomo?ci, czytanie
37
Wiadomo?ci, d?wi´k
52
Wiadomo?ci, edycja starych
38
Wiadomo?ci, komunikaty
42
Wiadomo?ci, sortowanie
62
Wiadomo?ci, szkice
38
Wiadomo?ci, ustawianie
61
Wiadomo?ci, usuwanie
37
Wibrator
54
Wizytówki
42
Wolne r´ce
56
Wska?nik baterii
7
Wska?nik szyfracji
67
Wy??czanie wszystkich
d?wi´ków
10, 54
Wybieranie numerów sta?ych
67
Wybór j´zyka
56
Wybór kraju
50
Wybór sieci
50
Wychodz?ce po??czenia
22
Wydzielona grupa
49
Wydzielona grupa, tworzenie
26
Wydzielona grupa, usuwanie z 24
Wydzielona grupa, zmiana
nazwy
26
Wydzielona grupa, zmiana
24
Wysy?ka nowej wiadomo?ci
38
Zabezpieczenia telefonu
66

Zak?adki
Zakazywanie po??cze?
Zapis, edycja
Zapis, kopiowanie
Zapis, szukanie
Zapis, umieszczanie
Zapis, usuwanie
Zapis, zrzucanie
Zegar
Zerowanie liczników
czasu/kosztu
Zg?aszanie si´ dowolnym
klawiszem

35
48
23
24
16
14, 15
24
24
65
59
59

  Search 5 million + Products