PILOT.pdf

Concept 20 (XL-4000) Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi Pilota w języku polskim.


CLIFFORD
WORLD CLASS AUTO SECURITY(TM)

concept 20 XL - 4000
12-kanałowy pilot jest wyrafinowanym transmiterem radiowym obsługującym
12 niezale nych funkcji systemu - analogia do telewizora o 12-stu kanałach. Kanały (funkcje)
wybierane są przy pomocy przycisków pilota. Zamiast zastosować 12 przycisków, pilot
maksymalnie uproszczono. Boczny przycisk zmiany poziomów pozwala na obsługę 12-stu
kanałów czterema przyciskami. W konfiguracji fabrycznej wykorzystano siedem kanałów.
Pozostałe pięć mo na zastosować do obsługi innego samochodu z takim samym systemem,
lub dodatkowych urządzeń: elektrycznej bramy, drzwi gara owych, furtki, alarmu domowego
itp.
WYBÓR KANAŁÓW Z PILOTA
dioda pilota miga równomiernie
ooo
P
KANAŁ 1 - przycisk pilota nr 1
O
KANAŁ 2 - przycisk pilota nr 2
Z
KANAŁ 3 - przycisk pilota nr 3
I
KANAŁ 4 - przycisk pilota nr 4
O
M
dioda pilota miga podwójnie o o o o o o
P
KANAŁ 5 - przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 1
O
KANAŁ 6 - przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 2
Z
KANAŁ 7 - przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 3
I
KANAŁ 8 - przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 4
O
M
dioda pilota miga potrójnie o o o o o o o o o
P
KANAŁ 9 - dwa razy przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 1
O
KANAŁ 10 - dwa razy przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 2
Z
KANAŁ 11 - dwa razy przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 3
I
KANAŁ 12 - dwa razy przycisk zmiany poziomu, następnie przycisk nr 4
O
M

1

2

3

UWAGA! Naciśnięcie przycisku zmiany poziomu pozwala w czasie do 7 sekund
uruchomić kanały 5-12. Po tym czasie , lub po włączeniu kanału z poziomu 2 i 3, pilot
automatycznie wraca na poziom pierwszy.
FABRYCZNE USTAWIENIE KANAŁÓW PILOTA
Kanał 1 - obsługa z potwierdzeniem dźwiękowym oraz funkcja " Panika " .
Kanał 2 i 4 - obsługa dodatkowych akcesorii
Kanał 3 - cicha obsługa systemu
Kanał 5,6,7,8,10 - obsługa dodatkowych urządzeń stacjonarnych: elektryczna brama, drzwi
gara owe, alarm domowy itd.
Kanał 9 - blokowanie systemu pilotem - tryb serwisowy
Kanał 11 - ustawianie czułości czujnika wibracyjnego (strefa główna)
Kanał 12 - ustawianie czułości czujnika wibracyjnego(strefa ostrzegająca)

Instrukcja obsługi alarmu Concept 20 dn. 02.12.2004r

str.1/1

WŁĄCZENIE SYSTEMU
Po naciśnięciu przycisku nr 1 pilota usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, jednocześnie
światła zabłysną dwa razy. Dioda LED w samochodzie zacznie pulsować, a zamek centralny
zablokuje drzwi. Wbudowany, jednoobwodowy immobiliser unieruchomi silnik. Jakakolwiek
próba włamania spowoduje włączenie syreny alarmowej i sygnałów świetlnych.
WYŁĄCZENIE SYSTEMU
Po naciśnięciu przycisku nr 1 pilota usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, jednocześnie jeden
raz błysną światła. Dioda LED w samochodzie zgaśnie, zamek centralny odblokuje drzwi, a
silnik będzie mo na uruchomić.
CICHE WŁĄCZANIE l WYŁĄCZANIE
Po naciśnięciu przycisku nr 3 pilota system włączy lub wyłączy się potwierdzając to tylko
błyskiem świateł.
URUCHOMIENIE SYRENY W SYTUACJI ZAGRO ENIA
Przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku nr 1 pilota włączy syrenę oraz miganie świateł. Po
30 sęk. sygnał alarmu automatycznie wyłączy się.
KANAŁ II
Słu y do obsługi dodatkowych akcesorii (zdalne otwieranie baga nika, wlewu paliwa itp.).
Nacisnąć przycisk nr 2 pilota.
KANAŁ IV
Zastosowanie tak jak kanał 2, ale z większymi mo liwościami ( wbudowany timer do
ustawiania dowolnego czasu 1 sek. - 2 min.). Nacisnąć przycisk nr 4 pilota.
SAMOUZBROJENIE SYSTEMU (opcja w programie)
Po 30 sekundach od zamknięcia drzwi, alarm uzbroi się automatycznie. Wraz z
samouzbrojeniem istnieje mo liwość automatycznego blokowania drzwi za pomocą zamka
centralnego.
BLOKADA DRZWI W CZASIE JAZDY (opcja w programie)
Z chwilą uruchomienia silnika zamek centralny automatycznie blokuje drzwi. Odblokowanie
następuje po wyłączeniu zapłonu.
CZUJNIK WIBRACYJNY.
Czujnik wibracyjny jest elementem wyzwalającym sygnały alarmowe od uderzenia w
karoserię. Procesor analizuje siłę uderzenia i decyduje o tym, czy alarm włączy się na cały
cykl, czy tylko odstraszy charakterystycznym dźwiękiem syreny. Poziom czułości ustawiany
jest pilotem, oddzielnie na dwie strefy działania.
UWAGA! Regulacja czujnika powinna być dokonana wyłącznie przez autoryzowany
serwis.
KODOWANY PRZEŁĄCZNIK SERWISOWY
Przełącznik posiada trzy pozycje:
-pozycja 1 -zatrzask;
-pozycja 2-środkowa;
- pozycja 3 -sprę ynująca.
Naciśnięcie strony zatrzasku pozostawia przełącznik w poło eniu wciśniętym. Po
przełączeniu na stronę sprę ynującą przełącznik sam powróci w poło enie środkowe.

Instrukcja obsługi alarmu Concept 20 dn. 02.12.2004r

str.2/2

WPROWADZANIE CYFRY
Nacisnąć sprę ynującą stronę przełącznika, tyle razy, jaką wprowadzamy cyfrę. Następnie
przełączyć jeden raz na stronę zatrzaskową zatwierdzając cyfrę.
WPROWADZANIE KODU
Kod jednocyfrowy nale y wprowadzić w sposób podany wy ej. Dla kodu dwu lub trzy
cyfrowego nale y powtórzyć te same czynności dla ka dej cyfry kodu. Nale y pamiętać o
zatwierdzeniu ka dej cyfry przez naciśnięcie strony zatrzaskowej.
UWAGA! Kod cyfrowy mo e składać się z jednej, dwóch lub trzech cyfr. Nie mo e
jednak zawierać zera.
BLOKOWANIE SYSTEMU - tryb serwisowy
Przed oddaniem pojazdu do serwisu, myjni itp. wskazane jest zablokowanie systemu.
Najwygodniej jest to uczynić za pomocą pilota. Przewidziano równie sytuację awaryjną np.
utrata pilota, wyczerpane baterie itp. Wtedy mo na zablokować system przy pomocy swojego
tajnego kodu. Ka de zablokowanie systemu potwierdzi ciągłe świecenie diody LED wewnątrz
pojazdu. Blokada powoduje wyłączenie wszystkich funkcji ochronnych. Pilot będzie
obsługiwał tylko zamek centralny.
BLOKOWANIE SYSTEMU PILOTEM -kanał IX
Po naciśnięciu 2 razy przycisku zmiany poziomów, a następnie du ego przycisku nr 1 światła
błysną dwa razy potwierdzając zablokowanie systemu. Odblokowanie systemu polega na
powtórzeniu tych samych czynności.
ZBLOKOWANIE SYSTEMU TAJNYM KODEM
wyłącz immobiliser (jeśli jest zamontowany)
włącz zapłon lub uruchom silnik
wprowadź tajny kod cyfrowy
dioda LED zaświeci ciągłym światłem - system zablokowany
ODBLOKOWANIE SYSTEMU
wyłącz immobiliser (jeśli jest zamontowany)
włącz zapłon lub uruchom silnik
przestaw przełącznik w pozycję środkową
dioda LED zgaśnie - system odblokowany
PRZYKŁAD WPISYWANIA KODU - 341
wyłącz immobiliser (jeśli jest zamontowany)
włącz zapłon lub uruchom silnik
naciśnij sprę ynującą stronę przełącznika 3 razy-pierwsza cyfra 3i przełącz w pozycję
zatrzaskową.
naciśnij sprę ynującą stronę przełącznika 4 razy - druga cyfra 4i przełącz w pozycję
zatrzaskową.
naciśnij sprę ynującą stronę przełącznika 1 raz - trzecia cyfra 1i przełącz zostawiając
w pozycji zatrzaskowej.
dioda LED zaświeci ciągłym światłem - system zablokowany
Ka de wyłączenie systemu załącza oświetlenie wnętrza pojazdu. Lampka gaśnie
automatycznie po upływie 30 sekund, lub wcześniej, z chwilą włączenia zapłonu.

Instrukcja obsługi alarmu Concept 20 dn. 02.12.2004r

str.3/3

Pilot działa z odległości około 30 metrów od pojazdu. Zmniejszenie zasięgu mo e być
spowodowane ró nego rodzaju zakłóceniami fal radiowych lub słabymi bateriami. Zasilanie
pilota to mini bateria o napięciu 12Vtyp MS21.
UWAGA! Ze względu na zastosowanie kodu zmiennego mo e się
zdarzyć, e pilot " wypadnie " z systemu. Nale y wówczas przytrzymać
du y przycisk pilota około 7 sekund, a sygnał dźwiękowy poinformuje
o prawidłowym działaniu.
FUNKCJE DIODY LED
nie świeci
system wyłączony
równomiernie miga
system załączony
świeci na stałe
system zablokowany (tryb serwisowy)
INTERPRETACJA SYGNAŁÓW SYRENY l ŚWIATEŁ
Przyczyna
Ilość sygnałów
1
system wyłączony
2
system załączony
2 następnie 4
otwarte drzwi - informacja podczas załączenia
3
próba włamania - informacja podczas wyłączenia
4
otwarty baga nik lub maska - inf . podczas załączenia
Autoalarm CLIFFORD daje du e mo liwości indywidualnego zaprogramowania urządzenia.
Na yczenie właściciela, instalator dowolnie skonfiguruje kanały z funkcjami. Na przykład
obsługa alarmu mo e zostać przeniesiona na drugi poziom pilota.
FUNKCJE TWOJEGO ALARMU
Głośna obsługa systemu
Cicha obsługa systemu
Zdalne blokowanie systemu
Zdalne blokowanie czujników
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Instrukcja obsługi alarmu Concept 20 dn. 02.12.2004r

kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr
kanał nr

str.4/4


Download file - link to post