AVT583.pdf

Przedwzmacniacz sterowany cyfrowo z tunerem FM z RDS

Witam ponownie dziękuję za wszystkie opinie:) co do ceny to wszystko bez wyświetlacza kosztowało ok. 300-350zł. Zgadza się RDS posiada opcję radio textu. Mi także bardzo się podoba ten sposób wyświetlania informacji:) Zapomniałem jeszcze, wrzucam pdf z opisem konstrukcji jak prosił Kolega Bergu:


PROJEKTY

Amplituner z RDS-em,
część 1
AVT-583

Samodzielne budowanie
urządzeń elektroakustycznych
to duże wyzwanie dla
amatorów. Nawet doskonała
znajomość teorii układów
i podzespoły najwyższej klasy
nie zagwarantują wykonania
perfekcyjnego wzmacniacza, jeśli
przy jego montażu niechcący
wykonamy np. pętlę masy. Tu
nie wystarczy tylko teoria, spore
doświadczenie praktyczne jest
nie mniej przydatne.
Rekomendacje: układ
polecamy raczej zaawansowanym
elektronikom pasjonującym się
samodzielnym wykonywaniem
urządzeń elektroakustycznych.
Ten projekt już się sprawdził
w poprzedniej wersji, teraz ma
dodatkowe możliwości.

10

Duża popularność amplitunera
Duża popularność amplitunera
FM z RDS (AVT5016), opisywanego w EP6/2001 i 7/2001, skłoniła
mnie do opracowania jego nowszej wersji. Poprzednia konstrukcja powstała w wyniku fascynacji
możliwościami układu SAA588
(dekodera RDS) oraz modułu FM
OM5610. Te dwa elementy pozwoliły na stworzenie tunera FM
z dekoderem RDS o bardzo dobrych parametrach, bez konieczności budowy i strojenia obwodów
w.cz. Moduł OM5610 zawiera
kompletną, cyfrowo przestrajaną głowicę FM, tor pośredniej
częstotliwości i dekoder stereo,
a wszystko jest fabrycznie zoptymalizowane i zestrojone. Tuner
AVT5016 umożliwiał zaprogramowanie i zapamiętanie 12 stacji
radiowych nadających w górnym
zakresie UKF (88..108 MHz). Na
wyświetlaczu
była
wyświetlana częstotliwość odbieranej stacji, wskaźnik dostrojenia i tryb
MONO/STEREO. Dla każdej odbieranej stacji można było indywidualnie ustawić parametry dekodera
RDS: włączenie lub wyłączenie
wyświetlanej informacji oraz rodzaj tej informacji: radiotext lub
psname. Dodatkowo dekoder mógł
tworzyć listę alternatywnych częstotliwości i na jej podstawie
dostrajać tuner do innych częstotliwości.
W nowej wersji amplitunera
postanowiłem zachować wszystkie te właściwości i jednocześnie
przebudować urządzenie tak, by
wyposażyć je w szereg nowych
właściwości znacznie poprawiających funkcjonalność i komfort
obsługi. Jedyną zmianą było usunięcie funkcji dostrajania na podstawie listy alternatywnych częstotliwości AF. W trakcie eksploatacji

okazało się, że ta funkcja nie jest
kazało się, że ta funkcja nie jest
potrzebna w stacjonarnym tunerze
wyposażonym w funkcję automatycznego dostrajania do stacji.
Przy opracowywaniu koncepcji
wziąłem również pod uwagę życzliwe głosy Czytelników, którzy
zbudowali i eksploatowali amplituner AVT5016. Schemat urządzenia
został pokazany na rys. 1.
Jak widać część dotycząca modułu OM5610 i dekodera RDS pozostała prawie bez zmian. Zmianie uległ sposób zasilania układu
SAA6588.
Została
rozdzielona
masa cyfrowa D_GND i analogowa A_GND. Część analogowa jest
też zasilana odrębnym napięciem
+5VA. Takie rozwiązanie znacznie redukuje przenikanie zakłóceń
impulsowych z zasilania układów
cyfrowych do analogowej części
dekodera.
Jedną z większych zmian jest
zastosowanie innego procesora
audio. W poprzedniej konstrukcji
był to układ LM4832 firmy National Semiconductor. W nowej wersji został użyty układ TEA6320
firmy Philips (U3). Ze schematu
blokowego tego układu ( rys. 2)
łatwo wyczytać, że jest on przeznaczony do zastosowania w samochodowych radioodtwarzaczach
Hi-Fi: ma cztery wyjścia - dwa
dla głośników przednich (kanał
lewy i prawy) i dwa dla głośników tylnych (również kanał lewy
i prawy). Poziom sygnału audio
może być dla każdego z wyjść regulowany indywidualnie. TEA6320
ma dość dobre parametry i szereg
ciekawych właściwości, które zostaną wykorzystane w amplitunerze. Sygnał audio może pochodzić
z czterech wejść stereofonicznych
lub
jednego
monofonicznego
i jest przełączany w bloku selek-

E lektronika Praktyczna 7/2004

A mplituner z RDS-em

Rys. 1. Schemat amplitunera

Elektronika Praktyczna 7/2004

11

A mplituner z RDS-em

R ys. 2. Schemat blokowy układu TEA6320

tora wejść. W naszym układzie są
wykorzystywane wszystkie cztery
wejścia stereofoniczne. Wejście IA
zostało połączone z wyjściem mo dułu OM5610 przez kondensatory
C32 i C33 eliminujące składową
stałą. Wejście IB jest połączone
z wyjściem filtru dolnoprzepu stowego toru przetwornika A/D
(wejście S/PDIF) przez kondensatory C30 i C31. Do wejść IC i ID
można podłączyć zewnętrzne sygnały na przykład z magnetofonu
i stereofonicznego odbiornika TV.
Składowa stała z każdego z tych
wejść jest separowana przez kondensatory C64..C67. Zastosowanie
układu z czterema wejściami stereofonicznymi pozwoliło na wyeliminowanie jednej z niedogodności
poprzedniej konstrukcji - braku
możliwości dołączenia dodatko wych sygnałów audio.
Z selektora wejść sygnał jest
podawany na pierwszy blok re gulacji poziomu. Można nim re gulować tłumienie w zakresie od
0 do -31 dB i wzmocnienie od
0 do +20 dB z krokiem 1 dB.
Z blokiem regulacji wzmocnienia
skojarzona jest funkcja KONTUR
(można ją wyłączyć). Filtr reali zujący funkcję KONTRUR pracuje
liniowo dla regulacji w zakresie
od +20 dB do -12 dB. Oznacza
to, że wzmocnienie częstotliwo ści niskich i wysokich jest tym

12

większe, im mniejszy jest poziom
sygnału. Maksimum wzmocnie nia przypada na -12 dB. Dalsze
zmniejszanie wzmocnienia nie
powoduje zmiany pracy filtru
KONTUR. Charakterystyka filtru
jest określana przez zewnętrzne
elementy: dla kanału lewego są
to R27, R28, C36..C38, dla kanału prawego R29, R30, C43..C45.
Przy wartościach jak na rysunku
1. maksymalne podbicie tonów
niskich wynosi +17 dB, a tonów
wysokich +4,5 dB. W dokumentacji układu można znaleźć sposób
wyliczania wartości elementów zewnętrznych filtru tak, żeby moż na było samodzielnie kształtować
charakterystykę funkcji KONTUR.
Za pierwszym blokiem regu lacji wzmocnienia umieszczony
jest filtr regulacji tonów niskich.
Zewnętrzny kondensator 33 nF
(C35 dla kanału lewego i C42
dla kanału prawego) w połączeniu
z wewnętrznymi rezystorami układu pozwala na regulację niskich
częstotliwości w zakresie od -15
dB do +15 dB dla częstotliwości
40 Hz. W połączeniu z funkcją
KONTUR można wzmocnić niskie
częstotliwości +32 dB (dla ma łych poziomów głośności). Filtr
tonów wysokich reguluje wysokie częstotliwości w zakresie
od -12 dB do +12 dB (dla 15
kHz). Charakterystykę tego filtru

kształtuje kondensator C34 (5,6
nF) - kanał lewy i C41 - kanał
prawy. Z wyjścia układu regulacji
tonów wysokich sygnał z każdego
kanału wchodzi równolegle do
dwu bloków regulacji poziomu
sygnału (głośnik przedni i głośnik
tylny). Drugi blok regulacji jest
wykorzystywany do wyrównania
poziomów sygnałów z każdego
z wejść. Oprócz tego, niezależ na regulacja poziomu w każdym
z kanałów pozwala na regulację
balansu. Z drugim blokiem re gulacji poziomu związany jest
układ wyciszania (MUTE). Jest to
rozbudowany układ z detektorem
przejścia przez zero. Umożliwia
wyciszenie w momencie, kiedy
sygnał ma amplitudę zerową,
i wyłączenie wyciszania również
wtedy, gdy sygnał ma amplitu dę zerową. Dzięki temu można
przełączać wejścia bez przykrych
efektów dźwiękowych.
Wszystkimi funkcjami układu
TEA6320 steruje przez magistra lę I2C sterownik zbudowany na
mikrokontrolerze
89C55
(U1).
W poprzedniej wersji zastosowany
był 89C52 z pamięcią programu
o rozmiarze 8 kB. Dodanie sze regu nowych funkcji wymusiło
zastosowanie
mikrokontrolera
o większej pamięci, stąd 89C55
z 20 kB pamięcią programu
typu Flash. Początkowo próbowa łem zmieścić wszystko w starym
układzie (89C52), ale okazało się
to niemożliwe. Wszelkie próby
optymalizacji kodu skończyły się
niepowodzeniem. Trzeba było albo
znacznie ograniczyć funkcjonal ność urządzenia, albo zastosować
układ z większą pamięcią. Mikrokontroler taktowany jest oscylatorem kwarcowym o częstotliwości
12 MHz (X1). Tak jak poprzednio,
układem dekodera RDS steruje
oddzielna magistrala I 2C (wypro wadzenia 16 i 17 układu U2).
Zewnętrzną pamięcią EEPROM
(U7), zegarem czasu rzeczywiste go (U8) i procesorem audio (U3)
steruje druga magistrala I2C (wyprowadzenia 15 i 14). Wszystkie
linie obu magistral I 2C są podciągane do plusa zasilania przez
rezystory 10k V (R10..R12). Rezystor R1 wymusza stan wysoki na
wyprowadzeniu !EA. Mikrokontro ler pobiera wtedy kody rozkazów
z wewnętrznej pamięci programu
Flash. W pamięci EEPROM 24C04

E lektronika Praktyczna 7/2004

A mplituner z RDS-em
(U7) zapisywane są wszystkie
ustawienia amplitunera. Wyjście
INT zegara czasu rzeczywistego
PCF8583 jest połączone z wyprowadzeniem 12 mikrokontrolera
(wejście przerwania INT1). Układ
jest taktowany rezonatorem o częstotliwości 32,768 kHz.
Amplituner został wyposażony
w wejście S/PDIF z przetworni kiem D/A. Wejście to jest w za mierzeniu przeznaczone do pod łączenia komputerowego napędu
CD-ROM wyposażonego w klawi sze sterujące odtwarzaniem na panelu sterującym. Napędy takie są
stosunkowo tanie, ale wbudowane
w nie przetworniki D/A są zazwyczaj dość kiepskiej jakości. Podłączenie cyfrowego wyjścia napędu
(DOUT) do przetwornika amplitunera pozwoli na uzyskanie dużo
lepszej jakości dźwięku. Oczywi ście nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby podłączyć wyjście S/PDIF
dowolnego odtwarzacza CD (nie
tylko komputerowego). Odbiornik
S/PDIF został zbudowany na układzie CS8412 (U4). Cyfrowy sygnał
z wejścia D_IN jest podawany
przez kondensator C25 (separacja
składowej stałej) na wejście RxP.
Rezystor R15 zapewnia dopasowanie do impedancji źródła sygnału.
Odbiornik wydziela sygnał danych
PCM
(wyprowadzenie
SDATA)
z odbieranego strumienia danych
w formacie S/PDIF. SDATA jest
połączony z wejściem danych
DIN przetwornika D/A PCM1720U
(układ U5). Oprócz sygnału da nych, ze strumienia danych S/
PDIF odtwarzane są sygnały zegarowe: taktujący przesyłaniem da nych SCK (połączony z wejściem
B CKIN przetwornika U5) i zegar
systemowy MCK (połączony z wejściem XTI przetwornika U5). Do
prawidłowej pracy przetworni ka potrzebny jest jeszcze sygnał
identyfikacji kanałów Lewy/Prawy
FSYNC (połączony z wejściem
LRCIN przetwornika U5). Od biornik U4 musi przesyłać dane
w formacie akceptowanym przez
przetwornik U5. Format danych
jest ustawiany przez odpowied nie stany na wejściach M0..M3
odbiornika. Jeżeli są one takie,
jak na rysunku 1, to dane mają
długość 16 bitów i są przesyłane
w formacie natural right justified
(format ,,naturalny" z dosunięciem
do prawej). Format danych wej -

Elektronika Praktyczna 7/2004

ściowych przetwornika może być
ustawiany w dwóch trybach: równoległym i szeregowym. W trybie
równoległym (MODE=0 - taki
tryb został wybrany w naszym
rozwiązaniu) można ustawić tylko
16-bitowy natural right justified ,
a więc zgodny z formatem wyj ściowym odbiornika. Tryb szerego wy (MODE=1) pozwala na usta wienie innych formatów (np. I2S),
ale wymaga podłączenia przetwornika do mikrokontrolera przez 3
liniową magistralę: sygnał danych
MD, zegarowy MC i zatrzaskują cy latch ML. Interfejs odbiornik
S/PDIF - przetwornik D/A musi
spełniać odpowiednie warunki
związane z częstotliwością zegara
systemowego. Musi być ona równa znormalizowanej wielokrotności
częstotliwości próbkowania i co
nie mniej ważne, częstotliwość
wyjściowa odbiornika musi być
równa częstotliwości wejściowej
przetwornika. Dla stanów na wejściach M0..M3 układu U4 zegar
systemowy MCK ma częstotli wość równą 256fs, gdzie fs jest
częstotliwością próbkowania (dla
Compact Disc fs=44,1 kHz). Taką
samą częstotliwość zegara syste mowego przetwornika ustala się
przez wymuszenie stanu niskiego
na wejściu CKSL.
Oba układy interfejsu S/PDIF
mają rozdzielone masy i zasilania
części analogowych i cyfrowych.
W układzie zasilania amplitunera
masa analogowa A_GND i cyfrowa D_GND zostały na płytce
drukowanej rozdzielone. Części
analogowa i cyfrowa są zasilane
oddzielnymi napięciami +5VA
i +5VD. Odbiornik U4 zawiera
w swojej strukturze układy pętli
PLL odtwarzającej z sygnału wejściowego zegar systemowy. Jakość
i stabilność procesu odtwarzania
decyduje o skali zjawiska drżenia
fazy zegara (jittera), bardzo niekorzystnie wpływającego na jakość
przetwarzania D/A. Żeby ogra niczyć to niekorzystne zjawisko,
zasilanie cyfrowej części odbiornika U4 jest dodatkowo filtrowane
filtrem RC złożonym z elementów
R18, C27..C29. Analogowy sygnał
audio z wyjścia przetwornika U5
wymaga jeszcze odfiltrowania po zostałej części zakłóceń powsta łych w procesie przetwarzania
przez filtr dolnoprzepustowy. Filtr
taki jest zbudowany na podwój -

nym wzmacniaczu operacyjnym
OPA2604 firmy Burr-Brown (U6).
Elementy R19..R21, R25, C19, C21
(kanał prawy) kształtują charakterystykę filtru. Dla kanału lewego
są to elementy R22, R23, R24,
R26, C20, C22. Wzmacniacz jest
zasilany symetrycznym napięciem
?9 V blokowanym przez kondensatory C23, C24. Z wyjścia filtru
sygnał jest podawany przez kon densatory C30 i C31 na wejścia
IB procesora U3.
Sygnał
z
wyjścia
modu łu OM5610 ma amplitudę ok.
160 mV, ale na wyjściu filtru
przetwornika występuje już am plituda ok. 2 V. Z tego powodu
konieczne okazało się ograniczenie
sygnału wyjściowego przetwornika
do takiego poziomu, żeby udało
się ustawić równe poziomy wyj ściowe z obu źródeł sygnału. Sygnał wyjściowy przetwornika jest
podawany na dzielniki rezystoro we (rezystory R31..R34). W trakcie
uruchamiania układu okazało się,
że bez takich dzielników w torze
z wejściem S/PDIF albo nie da
się wyciszyć wejścia (małe tłu mienie drugiego bloku TEA6320),
albo przy większych poziomach
sygnału i dużym tłumieniu dru giego bloku występuje przestero wanie obwodów wewnętrznych
TEA6320.
Zasadnicza część amplitunera
jest zasilana przez dołączenie na
złącze ZZ1 napięcia przemiennego
o wartości minimalnej 14 V. Jest
ono prostowane mostkiem M1
i filtrowane przez kondensator
C46. Otrzymane w ten sposób napięcie jest napięciem wejściowym
dla stabilizatorów U9, U10 i U13.
Napięcie +12 V dla zasilania
części radiowej modułu OM5610
jest stabilizowane przez układ
7812 (U9). Jak już wspomniałem,
układy dekodera RDS, odbiorni ka S/PDIF i przetwornika A/D są
zasilane rozdzielonymi napięcia mi +5 V, osobnymi dla części
analogowej i dla części cyfrowej.
Napięcie +5VD jest stabilizowane
przez układ U10, a +5VA przez
układ U13. Również masy ana logowa i cyfrowa są rozdzielone
na płytce i połączone ze sobą
w okolicy kondensatora C46.
Układ zasilania wzmacniacza
filtra dolnoprzepustowego jest zasilany symetrycznym napięciem
przemiennym ok. 2 x10 V. Środ-

13

A mplituner z RDS-em
kowy odczep trzeba podłączyć do
zacisku 2 złącza ZZ2. Po wypro stowaniu, napięcie jest filtrowane
przez kondensatory C53, C54.
Układ U11 dostarcza napięcia
+9 V, a układ U12 napięcia -9 V.
Wyjścia wszystkich stabilizatorów
są blokowane przez kondensatory
100 nF i tantalowe 1mF/35V.
Zasilanie układu zegara U8
jest doprowadzone do zworki p_cl
(w pobliżu modułu Om5610).
Po zwarciu tej zworki układ jest
zasilany z +5VD. Można to wykorzystać w czasie testów i uru chamiania urządzenia. W trakcie
normalnej pracy układ U8 musi
być zasilany z baterii podtrzymującej napięcie po wyłączeniu
amplitunera.
Sygnał wyjściowy z proceso ra jest podawany na złącze ZP
przygotowane
do
podłączenia
specjalnego procesora audio wykonanego na układzie BA3880AFS
firmy Rohm. BA3880 traktuje
wzmacniacz i głośniki jako jeden
system audio i tak przekształca
sygnał wejściowy, żeby dokładnie
odtworzyć jego brzmienie tak naturalnie, jak to możliwe.
O brzmieniu i dynamice sygnału akustycznego decydują skomplikowane zależności określające
szybkość narastania sygnału, ilość
i rodzaj częstotliwości harmonicznych. W naturalnie powstającym
dźwięku najpierw pojawiają się częstotliwości harmoniczne, a potem
dopiero częstotliwości podstawowe.
Zależności czasowe pomiędzy tymi
komponentami częstotliwościowymi
zależą od czasu narastania sygnału.
To zasadniczo decyduje o brzmieniu instrumentów muzycznych. Jest
bardzo ważne, żeby przy odtwarzaniu zachować możliwie najwierniej
tę składową sygnału, która decyduje o czasach narastania. W innym
przypadku składowa ,,amplitudowa"
nie będzie zgodna ze składową
,,częstotliwościową"
i
wystąpią
mniejsze lub większe zafałszowania
naturalnej barwy dźwięku. Jednak
jak się okazuje, we wzmacniaczach objętych silnym, ujemnym
sprzężeniem zwrotnym takie zafałszowanie jest nie do uniknięcia.
Jest to szczególnie dokuczliwe we
wzmacniaczach
półprzewodniko wych, w których z racji dużych
nieliniowości charakterystyk tranzystorów ujemne sprzężenie zwrotne
musi być silne. Zniekształcenia

14

WYKAZ ELEMENTÓW
Płytka główna
Rezystory
R1, R2, R7: 1kV
R3, R5, R6, R10...R13, R17, R20, R22: 10kV
R8, R9, R18: 10V
R14: 4,7kV
R15: 75V
R19, R24: 5,6kV
R21, R23: 3,9kV
R25, R26: 100V
R27, R30: 20kV
R28, R29: 2,2kV
R31, R33: 36kV
R32, R34: 15kV
Kondensatory
C1, C2: 33pF
C3, C10: 2,2mF/16V
C4: 47pF
C5: 82pF
C6, C8, C27, C29, C47, C48, C50,
C51, C55...C58, C61, C62: 100nF
C7: 560pF
C9, C21, C22: 330pF
C12, C25, C26: 47nF
C13, C14, C23, C24, C28, C49:
10mF/16V
C15...C18, C30..C33, C64..C67:
1mF/63V MKSE
C19, C20: 2,7nF
C34, C41: 5,6nF
C35, C42: 33nF
C36, C43: 220n
C37, C45: 8,2nF
C38, C44: 150nF
C39 100mF/16V
C40: 47mF/16V
C46, C53, C54: 4700u/16V
C52, C59, C60, C63, C69..C72:
1mF/35V tantalowy
C68: 10nF
Półprzewodniki
M1..M2: mostek prostowniczy 1A/100V

T1: BC237
U1: AT89C55 zaprogramowany
U2: SAA6588
U3: TEA6320
U4: CS8412
U5: PCM1710U
U6: OPA2604A
U7: AT24C04
U8: PCF8583
U9: 7812
U10, U13: 7805
U11: 7809
U12: 7909
Różne
X1: rezonator kwarcowy 12MHz
X2: rezonator kwarcowy 8,664MHz
Moduł OM5610
Złącza CINCH do druku 7 szt.
Płytka panelu sterowania
Wyświetlacz 2x20 znaków
Impulsator Bourns ECW
Potencjometr 4,7kV
Przełączniki zwierne (klawiatura) 16 szt.
Odbiornik podczerwieni
T SOP1736 lub podobny na
częstotliwość 36kHz
Listwa goldpinów kątowych
Płytka procesora audio
Rezystory
R1: 1kV
Potencjometr: 1kV
Kondensatory
C1, C8: 15nF
C2, C7: 470pF
C3, C6: 10nF
C4', C5': 8,2nF
C4, C5: 47nF
C9, C20: 100nF
C10..C13, C15, C16, C18, C19:
4,7mF/16V
C14, C17: 47mF/16V
Półprzewodniki
U1: BA3880AFS

powstają w wyniku ,,mieszania się"
opóźnionego sygnału z wyjścia
wzmacniacza z sygnałem wejścio wym. Dodatkowo impedancja cewki
głośnika mocno zależy od często tliwości, powodując zniekształcenia
w zakresie wyższych częstotliwości.
Wszystko to razem powoduje, że
w torze audio powstają przesunięcia fazowe powodujące wyżej wymieniony efekt niezgodności czasu
narastania amplitudy, a dodatkowo
tłumione są wyższe harmoniczne,
co również potęguje ten efekt.
Teoretycznie większości tych przy-

krych niespodzianek można uniknąć, budując wzmacniacz w klasie
A, ale niska sprawność takich konstrukcji i wysoka cena powodują,
że są one stosowane tylko przez
specyficzną część odbiorców nagrań
audio. Akustycy i elektronicy na
całym świecie ciężko pracują, żeby
wrażenia słuchowe docierały do
nas z możliwie małymi zniekształceniami. Wynikiem tej pracy są nie
tylko coraz bardziej doskonałe końcówki mocy: tranzystorowe i bardzo
modne obecnie lampowe. Poznanie
skomplikowanej natury dźwięku

E lektronika Praktyczna 7/2004

A mplituner z RDS-em

Rys. 3. Schemat procesora z układem BA3880AFS

Rys. 4. Schemat panelu sterowania

Elektronika Praktyczna 7/2004

15

A mplituner z RDS-em
zaowocowało też powstaniem zupełnie nowych rozwiązań poprawiających parametry toru audio, czego
przykładem jest prezentowany tutaj
procesor firmy Rohm.
Zobaczmy teraz, jak to dzia ła.
Kompensacja
zniekształceń
jest podzielona na dwie części:
kompensację fazy i kompensację
amplitudy. Kompensacja fazy po lega na podzieleniu sygnału na 3
oddzielne pasma:
- Basy - częstotliwości 20 Hz..150 Hz,
- Tony średnie 150 Hz..2,4 kHz,
- Tony wysokie 2,4 kHz..20 kHz.
W każdym z powyższych pasm
dodawane są opóźnienia charakterystyczne, minimalizujące zniekształcenia wprowadzane przez tor
audio. Kompletny sygnał jest po tem składany z tych trzech komponentów, przy czym tony średnie
mają fazę przesuniętą o 180 stopni, a tony wysokie o 360 stopni
(czyli de facto przesunięcie nie
występuje) w stosunku do fazy basów. W kompensacji amplitudowej
do utrzymywania odpowiedniego
poziomu wysokich częstotliwości
harmonicznych sygnału podstawowego używany jest szybki detektor
i rozbudowany układ VCA. Poziom
kompensacji jest wyliczany na podstawie różnicy napięć na wejściu
CTL układu i napięcia wyjścio wego detektora. Sygnał błędu jest
doprowadzany do wejścia układu
VCA kompensującego poziom amplitudy wysokich częstotliwości.
Dodatkowo zastosowano wbudo -

16

wany układ wzmocnienia tonów
niskich o około 4 dB. Schemat
procesora został pokazany na rys.
3. Został on zaczerpnięty z noty
aplikacyjnej podanej przez pro ducenta. Zakres kompensacji amplitudowej można zmieniać przez
zmianę kondensatorów C1 i C2
(kanał prawy) oraz C8 i C7 (kanał
lewy). Charakterystykę kompensacji
wraz z wpływem tych pojemności
na działanie układu można znaleźć
w dokumentacji.
Poziom kompensacji ustawiany
jest napięciem na wyprowadzeniu
CTL według zależności:
- 0 V..0,5 Vcc - tryb kompensacji. Napięcie na CTL określa
głębokość kompensacji,
- 0,4 Vcc..0,6 Vcc - zakres niezdefiniowany,
- 0,64 Vcc..Vcc - przenoszenie sygnału bez kompensacji (bypass).
Zwora
na
schemacie
z r ys. 3 umożliwia ustawienie
n a CTL pełnego napięcia zasilania Vcc i wejście w tryb bypass
l ub ustawienie napięcia na CTL
z z akresu 0 V..0,5 Vcc (tryb
kompensacji).
Układ 3880AFS jest produko wany w firmie Rohm na licencji
amerykańskiej firmy BBB Sound
Inc i niestety do jego wykorzystania jest niezbędne uzyskanie licencji BBB. Ze względu na problemy
ze zdobyciem układu BA3880AFS,
procesor montuje się na oddzielnej
płytce wlutowywanej z złącze ZP.
Płytka została tak zaprojektowana,

żeby bez montowania procesora
audio nie trzeba było przecinać
żadnych ścieżek ani robić żadnych
mostków. Jeżeli jednak będzie on
zastosowany, to trzeba będzie przeciąć 2 ścieżki łączące piny 5 i 7
oraz 4 i 6 w pobliżu złącza ZP.
Sterowanie wszystkimi funk cjami urządzenia jest realizowa ne przez 16-przyciskową klawia turę i impulsator (enkoder) firmy
B ourns. Elementy regulacyjne
z ostały umieszczone na osobnej
p łytce panelu sterowania i po łączone z płytką główną poprzez
złącze Z1 (rys. 4).
Na płytce panelu sterowania
oprócz klawiatury i impulsatora
został umieszczony standardowy
wyświetlacz alfanumeryczny 2x20
znaków i odbiornik zdalnego sterowania TOSP1736 lub podobny. Ze
względu na to, że można kupić
różne odbiorniki, trzeba zwrócić
uwagę, by były one dostosowane
do odbioru sygnału o częstotliwości
36 kHz. Wyświetlacz jest sterowany
przez 4-bitową magistralę (port P2).
Dwie wolne linie tego portu są podłączone do wyjść impulsatora (P2.0
i P2.1). Wyjście odbiornika zdalnego
sterowania (IR) zostało podłączone
do linii P0.7 portu P0.
Tomasz Jabłoński, EP
tomasz.jablonski@ep.com.pl
Wzory płytek drukowanych w formacie PDF są dostępne w Internecie pod
adresem: pcb.ep.com.pl oraz na płycie
CD-EP7/2004B w katalogu PCB.

E lektronika Praktyczna 7/2004

PROJEKTY

Amplituner z RDS-em
część 2
AVT-583

Samodzielne budowanie
urządzeń elektroakustycznych
to duże wyzwanie dla
amatorów. Nawet doskonała
znajomość teorii układów
i podzespoły najwyższej klasy
nie zagwarantują wykonania
perfekcyjnego wzmacniacza, jeśli
przy jego montażu niechcący
wykonamy np. pętlę masy. Tu
nie wystarczy tylko teoria, spore
doświadczenie praktyczne jest
nie mniej przydatne.
Rekomendacje: układ
polecamy raczej zaawansowanym
elektronikom pasjonującym się
samodzielnym wykonywaniem
urządzeń elektroakustycznych.
Ten projekt już się sprawdził
w poprzedniej wersji, teraz ma
dodatkowe możliwości.

Elektronika Praktyczna 8/2004

Montaż, uruchomienie
i obsługa urządzenia

Montaż urządzenia nie powinien sprawiać większych problemów nawet początkującym elektronikom. Najpierw montujemy
płytkę główną (rys. 5).
Układy U1, U2, U4, U6, U7
i U8 powinny być montowane
w podstawkach - najlepiej precyzyjnych. W pierwszej fazie
montażu nie powinny być przylutowane układy U3 i U5 oraz
moduł OM5610. W modelowym
rozwiązaniu moduł został połączony z płytką za pomocą gniazda
zrobionego z żeńskiej listwy goldpinów. W tak zmontowanej płytce
sprawdzamy poprawność układów
zasilania. Do złącza ZZ1 trzeba
podłączyć napięcie przemienne
min. 13..14 V, a do złącza ZZ2
symetryczne napięcie przemienne
2x10 V. Środkowy odczep powinien być podłączony do zacisku
2. Wszystkie układy stabilizatorów
powinny być umieszczone na radiatorze. Trzeba pamiętać, żeby
stabilizator napięcia ujemnego U12
odizolować od radiatora za pomocą podkładki izolacyjnej. Pobór
prądu z napięcia +5VD jest dosyć
duży, szczególnie wtedy, gdy jest
włączone podświetlenie wyświetlacza LCD. Jeżeli wszystkie napięcia:
+5VD, +5VA, +12V, +9V i -9V
są poprawne, to można zakończyć montaż przez przylutowanie
układów procesora TEA6320 (U3),
przetwornika PCM1710U i modułu
OM5610 oraz włożenie wszystkich
pozostałych układów w podstawki,
w tym również zaprogramowanego
mikrokontrolera. W drugim etapie
montażu trzeba zmontować płytkę
panelu sterowania (rys. 6). Potencjometr kontrastu montowany jest
od umownej strony druku (solder

side). Obie płytki można połączyć
wiązką przewodów lub, jak to
zostało zrobione w modelu, za pomocą listwy kątowych goldpinów.
W tym drugim przypadku powstaje
moduł z dwu płytek połączonych
dość sztywno pod kątem prostym.
Jedyną trudnością przy montażu płytki procesora ( rys. 7)
będzie przylutowanie układu BA3880AFS. Złącze Z1 to listwa kątowych goldpinów. Tak wlutowane
złącze wlutowujemy w złącze ZP
na płytce głównej, przy czym
trzeba uważać, żeby zgadzała się
numeracja pinów tego złącza.
Kompletnie zmontowane urządzenie można teraz ponownie
zasilić. Przy pierwszym uruchomieniu, kiedy w pamięci EEPROM
nie ma zapisanych żadnych ustawień, program automatycznie ustawia tylko aktywne wejście S/PDIF.
W tym momencie amplituner właściwie nie nadaje się do użytku
i pierwszą czynnością, jaką należy
wykonać, jest wywołanie menu
funkcyjnego przez naciśniecie klawisza F i wybranie klawiszami +
lub - funkcji INICJALIZ. Na ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy
napis ,,INIC ustawien", klawiszem
ESC wybierana jest procedura inicjalizacji. Naciśnięcie klawisza F
kończy wykonywanie funkcji bez
żadnej akcji. Procedura inicjalizacji wpisuje do pamięci EEPROM
wartości początkowe wszystkich
ustawień urządzenia.
Przyjęta koncepcja działania
i obsługi urządzenia opiera się na
kilku podstawowych założeniach:
- wszystkie zasadnicze regulacje,
czyli siły głosu, zmiany programu tunera, zmiany aktywnego wejścia można wykonać
za pomocą dowolnego pilota
z kodem RC5,

37

A mplituner z RDS-em
wany do tego projektu. Nawet
wykonałem prototyp, ale wykonanie estetycznej i trwałej obudowy
z klawiaturą okazało się zadaniem
d ość trudnym. Być może jednak
tak by zostało, gdybym nie trafił
w z wykłym sklepie elektronicz nym na wybór tanich (20 do
3 0 zł) i estetycznie wykonanych
p ilotów RC5. Przyszedł mi wte dy do głowy pomysł, że można
p rzecież skorzystać z dowolnego
pilota. Wystarczy tylko ,,nauczyć"
s terownik amplitunera kodów,
a p ilota można kupić, wykonać
w łasnoręcznie lub wykorzystać
j uż posiadany, pod warunkiem,
że będzie on pracował w kodzie
RC5. Opisywanie obsługi zaczniemy zatem od procedury uczenia
s ię kodów pilota RC5 wywoływanej na żądanie w funkcji INICJALIZ. Program po zapisaniu do
p amięci EEPROM początkowych
ustawień wyświetla na ekranie:
Czy bedziesz uzywal
Pilota RC5 [+]T [-]N

Naciśnięcie klawisza + wywo ła funkcję uczenia, ale można ją
również wywołać z menu funk cyjnego. Po naciśnięciu klawisza
F z menu głównego i wejściu do
menu funkcji klawiszami + lub
- wybieramy funkcję KODY RC5
i akceptujemy klawiszem F. Na
ekranie pojawi się komunikat:
kod RC5 kl. akceptuj
program 01 kod----

R ys. 5. Płytka główna amplitunera

- regulacja siły głosu jest również możliwa za pomocą wygodnego impulsatora ECW firmy Bourns,
- numer kanału i sekwencyjną zmianę aktywnego wejścia
również można zmieniać kla wiaturą - klawisze PR1..PR12
i PLUS,
- pozostałe funkcje amplitunera
są ukryte w menu funkcyjnym,
wywoływanym przez naciśnię -

38

cie klawisza F z menu głównego. Jeżeli program jest w menu
funkcyjnym, to nie działa regulacja pilotem ani impulsatorem,
a wszystkie regulacje są wyko nywane czterema klawiszami:
F, ESC, PLUS i MINUS.
Jak widać, do obsługi urzą dzenia można wykorzystać pilota,
co znacznie podnosi komfort jego
u żytkowania. Początkowo chcia łem zaprojektować pilot dedyko -

W tym momencie trzeba nacisnąć na pilocie klawisz odpowiadający wybieraniu programu numer
1 tunera FM. Odebrany prawidłowo
kod wyświetli się zamiast czterech
kreseczek w dolnej linijce wyświetlacza. Kod ten jest akceptowany
przyciśnięciem dowolnego klawisza
klawiatury amplitunera. W ten
sposób zapamiętywane są kody wyboru programów od 1 do 12, ,,głośniej", ,,ciszej", sekwencyjnej zmiany programów ,,góra" i ,,dół" oraz
sekwencyjnej zmiany aktywnego
wejścia. Po ,,nauczeniu" się wszystkich kodów, funkcja automatycznie
kończy swoje działanie i program
powraca do menu głównego.
Następnym krokiem konfigu racji może być ustawienie czę stotliwości odbieranych stacji
t unera FM. Do tego celu można
w ykorzystać 2 funkcje: R ECZ NIE - d o ręcznego ustawiania
c zęstotliwości, i AUTOMAT d o

E lektronika Praktyczna 8/2004

A mplituner z RDS-em
automatycznego
wyszukiwania
odbieranych częstotliwości.
Po wywołaniu funkcji RECZNIE
na ekranie wyświetlacza pojawia
się komunikat:
Nr. Programu & lt; 01 & gt;
Wybor [+.-]Akcept[F]

Klawiszami PLUS i MINUS
wybierany jest numer programu,
dla którego będzie ustawiana
i zapamiętywana częstotliwość.
Wybrany numer jest akceptowany
klawiszem F, można też ustawić
częstotliwość:
PROGRAM & lt; 01 & gt;
Ust.f. [+,-]

98,0MHz
akcept[F]

Przyciśnięcie i przytrzymanie
klawisza PLUS zwiększa czę stotliwość z krokiem 0,1 MHz,
a ustawiana wartość jest za
każdym razem wpisywana do
modułu OM5610. Po osiągnięciu
108 MHz kolejną wartością będzie
87,5 MHz, po czym częstotliwość
jest dalej zwiększana. Podobnie po
naciśnięciu MINUS częstotliwość
jest zmniejszana. Jeżeli ustawiona
częstotliwość jest prawidłowa, to
trzeba nacisnąć klawisz F i ustawić:
- USTAW MONO/STEREO wymusza tryb mono lub stereo
- USTAW LOCAL/DX - parametr
LOCAL ustawiany jest, kiedy
poziom sygnału odbieranej stacji jest bardzo duży (w pobliżu nadajnika)
Po zaprogramowaniu jednej stacji można wybrać programowanie
następnej (klawisz F) lub zakoń czyć programowanie, naciskając
klawisz ESC.
W funkcji wyszukiwania auto matycznego AUTOMAT wybieranie
numeru programowanego kanału
jest takie samo jak w funkcji
RECZNIE. Następnie trzeba tylko
wybrać kierunek przeszukiwania
od zapamiętanej dla tego programu częstotliwości:
PROGRAM & lt; 02 & gt;
gora[+]dol[-]

103.7MHz

Naciśnięcie klawisza PLUS lub
M INUS p owoduje, że w czasie
wyszukiwania w miejsce zapamiętanej częstotliwości pojawiają się
4 kreski, a po znalezieniu nowej
c zęstotliwości jest ona ponownie
wyświetlana. Trzeba pamiętać, że
procedura automatycznego wyszukiwania działa poprawnie, jeżeli
s ygnał z anteny jest dobrej ja kości. W przeciwnym przypadku
l epiej jest posłużyć się funkcją
ręcznego wyszukiwania. Naciśnię -

Elektronika Praktyczna 8/2004

cie klawisza F kończy wyszukiwanie i ustawiane są
p arametry
MONO/STEREO
o raz LOCAL/DX jak dla
ręcznego strojenia.
Z programowaniem stacji
radiowych jest skojarzona
funkcja RDS. Pozwala ona
na ustawienie:
- aktywacji RDS. Dla każdej
z 12 zaprogramowanych
stacji można włączyć lub
wyłączyć wyświetlanie informacji z dekodera RDS
- ustawić rodzaj wyświetlanej informacji: Psname
lub Rdiotext
Funkcja RDS odnosi się
do
aktywnego
programu
w momencie jej wywoła nia. Żeby ustawić parametry
każdego z 12 programów,
trzeba je po kolei przełączać
i wywoływać funkcję RDS.
Domyślnie dla wszystkich
programów jest ustawiona
aktywacja RDS i wyświetla nie Psname.
Kolejną czynnością kon figuracyjną będzie regulacja
toru audio. Do tego celu są
przewidziane dwie funkcje:
WZMACNIACZ
i
POZIOM
WEJ. Po wybraniu funk cji WZMACNIACZ , najpierw
klawiszami PLUS i MINUS
trzeba wybrać ustawianie po ziomu basów, sopranów lub
wyłączenie funkcji KONTUR.
Podczas działania funkcji
regulacji, na ekranie wyświetlane są napisy:
Wybor
Basy

funkcji [+,-,F]
[ESC]koniec

Wyświetloną funkcję ak ceptujemy
do
wykonania
klawiszem
F.
Ustawianie
basów i sopranów odbywa
się w taki sam sposób, na
przykład:
Basy

+07.5dB

[+,-,F]

Klawiszami PLUS i MINUS ustawiana jest wartość
tłumienia
lub
podbicia,
a klawiszem F wartość ta
jest akceptowana.
Funkcja KONTUR jest cyklicznie włączana lub wyłączaRys.
na klawiszem F, a naciśnięcie
ESC kończy podfunkcję.
Funkcja POZIOM WEJ umożliwia ustawienie tłumienia w bloku
2 regulacji układu TEA6320. Każde z wejść ma przypisane swoje

6. Płytka panelu sterowania

własne tłumienie wpisywane do
rejestrów TEA6320 w momencie
zmiany aktywnego wejścia. Takie
rozwiązanie pozwala na wyrównanie różnic w poziomie źródeł sy-

39

A mplituner z RDS-em

R ys. 7. Płytka procesora BA3880

gnałów podłączonych do poszczególnych wejść. Wybranie funkcji
tłumienia POZIOM WEJ powoduje
ustawienie tłumienia przypisanego
aktywnemu wejściu. Na przykład,
żeby ustawić poziom sygnału dla
wejścia S/PDIF, trzeba z poziomu
menu głównego wybrać ,,wejście
cyfrowe CD" i wywołać funkcję
POZIOM WEJ. Na wyświetlaczu
pojawi się wtedy komunikat:
POZIOM
L-11dB

WEJ.

[+,-,F]

Klawiszami PLUS i MINUS
ustawiamy żądane tłumienie dla
kanału lewego. Naciśnięcie klawisza F akceptuje ustawioną wartość
i na wyświetlaczu pojawi się na
przykład:
POZIOM WEJ. [+,-,F]
L-9dB R-11dB

Ponieważ tłumienie jest usta wiane niezależnie dla kanału le wego i prawego, to można w ten
sposób regulować balans kanałów
stereofonicznych. Naciśnięcie kla wisza ESC kończy funkcję.
Ostatnią funkcją z menu funkcyjnego jest funkcja ZEGAR, służąca do ustawiania zegara wbu dowanego w amplituner. Po jej
wybraniu na wyświetlaczu pojawia
się komunikat:
Godziny [+,-,F]
12:24:00

Godzinę możemy ustawić klawiszami PLUS i MINUS, akceptujemy
ją klawiszem F, po czym przechodzimy do ustawiania minut:
minuty
18:12:00

[+,-,F]

Po ustawieniu minut i naciśnięciu klawisza F, klawiszem ESC uruchamiamy zegar z nowymi ustawieniami i kończymy funkcję ZEGAR.
Wszystkie funkcje menu funk cyjnego zostały omówione, pora
teraz
powiedzieć
kilka
słów
o menu głównym. Po włączeniu
zasilania (zakładamy że wszyst -

40

kie regulacje i ustawienia zostały
już wykonane), program wpisuje
z pamięci EEPROM wszystkie
niezbędne ustawienia do modułu
OM5610 i procesora TEA6320, po
czym przechodzi do menu głów nego. Na podstawie odczytanej
z pamięci informacji zostaje wybrane jedno z 4 wejść:
- wejście tunera FM - na ekranie wyświetlacza pojawia się
numer ostatnio odbieranego
programu z symbolami dostro jenia - & gt; & lt; - lub braku sygnału
FM & lt; - - & gt; , częstotliwość odbieranej stacji i informacja mono
lub stereo. W dolnej linijce
zostaje wyświetlana informacja
RDS (jeżeli jest aktywna).
- wejście S/PDIF. Na ekranie,
w górnej linijce pojawia się
napis ,,wejście cyfrowe CD",
a w dolnej linijce czas z zegara.
- wejście nr 1 odpowiadające
wejściu na płytce opisanemu
jako IN1. Na ekranie w górnej
linijce pojawia się napis ,,wejście nr 1", a w dolnej linijce
czas z zegara.
- wejście nr 2 odpowiadające
wejściu na płytce opisanemu
jako IN2. Na ekranie w górnej
linijce pojawia się napis ,,wejście nr 2", a w dolnej linijce
czas z zegara.
Jeżeli wybrane jest wejście tunera FM, to można wybrać dowolny program 12 klawiszami wyboru
programu PR1..PR12 panelu sterującego lub klawiszami program
1..program 12 pilota. Możliwa jest
też sekwencyjna zmiana programu
klawiszami wyboru program + lub
program - z pilota. We wszystkich wybranych wejściach można
przejść do menu funkcyjnego przez
naciśnięcie klawisza F, regulować
siłę głosu klawiszami głośność +
lub głośność - pilota, lub kręcąc
ośką impulsatora. Przy regulacji
głośności wygaszana jest dolna
linijka wyświetlacza i jest tam
wyświetlany napis np. ,,siła głosu
-07dB". Jeżeli przerwa w regulacji
jest dłuższa niż 3 sekundy, to napis ten znika i zostaje wyświetlona
poprzednia informacja (z dekodera
RDS lub bieżący czas).

Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy to druga
ważna część amplitunera. W modelowym rozwiązaniu testowane były
różne końcówki mocy. Pierwsza

to końcówka zaprojektowana do
zestawu AVT5016. Wykorzystany
został tam układ LM1876 firmy
National Semiconductor. Jest to
układ z rodziny Owerture, mającej
bardzo dobrą opinię w grupie bipolarnych, scalonych wzmacniaczy
mocy. LM1876 może dostarczyć
2x15 W mocy ciągłej, przy minimalnych zniekształceniach. Układ
jest też doskonale zabezpieczony
przed zwarciem na wyjściu i przeciążeniem termicznym. Moduł pochodzący z AVT5016 jest kompletnym, stereofonicznym wzmacniaczem mocy z układem zasilania.
Wystarczy podłączyć do niego
symetryczne napięcie przemienne
2x18 V z transformatora siecio wego o mocy 90..100 VA. Wyjścia
płytki głównej amplitunera OUT
trzeba połączyć z wejściem WE
końcówki mocy kablem ekranowanym z wtykami CINCH. Po podłączeniu głośników cały amplituner
jest gotowy do pracy.
Jeżeli moc układu LM1876
nie jest wystarczająca, to można w prosty sposób zbudować
wzmacniacz na układzie LM4766,
również z rodziny Owerture. Do
tego celu można wykorzystać płytkę z układem LM1876 (wyprowadzenia są identyczne). Zmienią
się natomiast wartości niektórych
elementów (rys. 8). W ten sposób
powstanie wzmacniacz o mocy
ciągłej (dla 1 kHz) 2x30 W. Oczywiście taki wzmacniacz będzie wymagał transformatora o symetrycznym napięciu wyjściowym 2x22 V
i mocy co najmniej 150 VA.
Trzecią zbudowaną i testowaną
przeze mnie końcówką mocy był
wzmacniacz oparty na słynnych
już,
scalonych
wzmacniaczach
mocy TDA7294 firmy STM. Końcówka taka jest zbudowana z tranzystorów unipolarnych MOS i jest
w stanie dostarczyć 100 W mocy
ciągłej na kanał. Oczywiście uzyskanie takiej mocy jest możliwe,
ale osobiście nie polecałbym obciążania go mocą maksymalną.
Wielu mniej zaawansowanych elektroników ma problemy ze wzbudzaniem się tego układu. Prostym
sposobem ograniczenia mocy będzie obniżenie napięcia zasilania.
Schemat wzmacniacza (1 kanał)
został pokazany na rys. 9.
Układ zasilania jest prosty, ale
przy przewidywanych mocach trzeba przestrzegać kilku zasad. Każdy

E lektronika Praktyczna 8/2004

A mplituner z RDS-em

Rys. 8. Wzmacniacz mocy z układem LM4766

kanał powinien być zasilany z oddzielnego transformatora sieciowego
o odpowiedniej mocy. Dobrze, kiedy mostek prostowniczy jest przystosowany do przewodzenia prądu
min. 10 A. Przy normalnej pracy
wzmacniacza takie prądy nie płyną, ale przy włączaniu prąd ładujący kondensatory filtra jest bardzo
duży i może uszkodzić mniejszy
mostek. Kondensatory w filtrze
mają wartość 2x10000 mF/63 V. Im
większa pojemność, tym lepiej, należy jednak zachować umiar, tym
bardziej że elementy te nie należą
do tanich.
Dla układu amplitunera zostały
również zaprojektowane i zbudo wane w naszym laboratorium 2
wzmacniacze lampowe. Pierwszy

to wzmacniacz pracujący w klasie
A, zbudowany na telewizyjnych
lampach PCL86. Drugi wzmac niacz pracuje w klasie AB i jest
zbudowany na lampach ECC83,
ECC88 i EL84. Wzmacniacze te
będą opisane oddzielnie przez ich
konstruktora - Aleksandra Zawadę.

Podsumowanie i uwagi
końcowe

Amplituner
był
testowany
w konfiguracji z różnymi końcówkami mocy i kolumnami Tannoy M2.
W moim subiektywnym odczuciu,
przy odtwarzaniu nagrań muzyki
pop i rockowej doskonale sprawują się końcówki z serii Owerture
(układy LM1876, LM4766). Układy
te charakteryzują się bardzo dobrą

Rys. 9. Wzmacniacz mocy z układem TDA7294

Elektronika Praktyczna 8/2004

dynamiką, małymi
z niekształceniami
i szerokim pasmem
przenoszenia. Jeżeli
dodamy do tego
doskonałe zabezpieczenia przed zniszczeniem
układu
przez przekroczenie
dopuszczalnych parametrów zasilania,
mocy maksymalnej
i temperatury, to
może się okazać,
że takie rozwiązanie będzie atrakcyjne dla fanów
mocnej, dynamicznej muzyki. Przy
odsłuchiwaniu
nagrań ,,spokojniejszych", na przykład
jazzowych,
układy
Owerture
nieznacznie ustępują pola końcówkom
lampowym.
Przy
uważniejszym, spokojnym odsłuchu można zauważyć
miękkie, bardzo przyjemne brzmienie lampowej końcówki. Końcówka
z układami TDA7294 łączy cechy
przyjemnego brzmienia tranzysto rów MOS z dużą dynamiką i sporą
mocą wyjściową.
Kompletny amplituner w konfiguracji z kolumnami Tannoy M2
był też porównywany z mikrowieżą
bardzo znanej firmy, która kosztuje
ok. 1200 zł. Subiektywny test porównawczy wypadł zdecydowanie
na korzyść amplitunera, mimo iż
szacunkowa cena wykonania tego
ostatniego, łącznie z dość dobrymi
kolumnami, była niższa. Przy odtwarzaniu nagrań z komputerowego napędu CD-ROM przez wejście
S/PDIF dawało się zauważyć dużo
lepszą dynamikę nagrań, szersze
pasmo przenoszenia i większą moc
wyjściową (TDA7294 i LM4766).
Jakość odbieranych audycji radio wych FM była porównywalna, ale
trzeba pamiętać, że sygnał nadawany w paśmie FM ma ze względów
technicznych ograniczone pasmo
przenoszenia i dynamikę.
Tomasz Jabłoński, EP
tomasz.jablonski@ep.com.pl
Wzory płytek drukowanych w formacie PDF są dostępne w Internecie pod
adresem: pcb.ep.com.pl oraz na płycie
CD-EP8/2004B w katalogu PCB.

41


Download file - link to post