ARM160-M205_OM_PL.pdf

SHARP AR-M160, AR-M205 instrukcja obsługi POLSKI

SHARP AR-M160, AR-M205 instrukcja obsługi POLSKI Producent: SHARP Model: AR-M160, AR-M205 Jezyk: POLSKI


Nie wolno kopiować niczego, co jest zabronione przez prawo. Kopiowanie
wymienionych poniżej dokumentów jest prawnie zabronione w większości
krajów. Kopiowanie innych papierów może być zabronione przez prawo lokalne.
? Banknoty
? Znaczki pocztowe
? Obligacje
? Certyfikaty akcji
? Czeki
? Druki bankowe
? Paszporty
? Prawa jazdy

Ostrzeżenie:
Opisywany produkt jest urządzeniem laserowym klasy A. Oznacza to, że w gospodarstwie
domowym może on powodować zakłócenia odbiorników radiowych. W takim przypadku
właściciel jest zobowiązany do podjęcia środków, które zapobiegną takim zakłóceniom.

Symbol CE znajduje się na urządzeniu jeśli odpowiada ono wyżej wymienionym
zarządzeniom. (To stwierdzenie nie odnosi się do krajów gdzie powyższe zarządzenia nie
obowiązują.)

SPIS TREŚCI
OSTRZEŻENIA ........................................................................................................................................... 3
?
?
?
?
?

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA .............................................................................................. 3
MIEJSCE INSTALACJI ..................................................................................................................................... 3
UWAGI.............................................................................................................................................................. 4
UWAGI DOTYCZĄCE LASERA ...................................................................................................................... 4
OCHRONA ŚRODOWISKA.............................................................................................................................. 5

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI................................................................................................................. 5
?
?
?
?
?

RODZAJE INSTRUKCJI ................................................................................................................................... 5
ZNACZENIE " R " W OZNACZANIU FORMATU PAPIERU I ORYGINAŁU ....................................................... 5
OZNACZENIA UŻYTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI ...................................................................................... 6
SPF I RSPF ...................................................................................................................................................... 6
RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI ....................................................................................................................... 6

GŁÓWNE FUNKCJE .................................................................................................................................. 7

1

3

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE......................8
? PANEL OPERACYJNY ................................10

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

..12

? WŁĄCZANIE ZASILANIA ...............................12
? WYŁĄCZANIE ZASILANIA ............................12

ŁADOWANIE PAPIERU ..................................13
? PAPIER .........................................................13
? ŁADOWANIE PAPIERU..................................14
? ZMIANA FORMATU PAPIERU W
PODAJNIKACH ..............................................16

ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA

OBRÓT OBRAZU O 90 STOPNI ..................... 32
SORTOWANIE / GRUPOWANIE .................... 32
KOPIOWANIE WIELU ORYGINAŁÓW NA
JEDEN ARKUSZ PAPIERU ......................... 34
PRZESUWANIE MARGINESU ........................ 36
WYMAZYWANIE KRAWĘDZI ......................... 37

4

FUNKCJE DRUKARKI/SKANERA

TRYB DRUKOWANIA...................................... 39

2

FUNKCJE KOPIOWANIA

KOPIOWANIE ...................................................18
? PRZYCIEMNIANIE I ROZJAŚNIANIE KOPII..21
? WYBÓR PODAJNIKA .....................................21
? USTAWIANIE ILOŚCI KOPII ..........................22

ZMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE/ZOOM .......22

? PODSTAWOWE PROCEDURY W
DRUKOWANIU .............................................. 39

TRYB SKANOWANIA ...................................... 40
? SKANOWANIE Z POZIOMU URZĄDZENIA . 40
? SKANOWANIE Z POZIOMU KOMPUTERA . 41

OBSŁUGA KOPIOWANIA, DRUKOWANIA I
SKANOWANIA................................................. 41

? AUTOMATYCZNY DOBÓR SKALI.................22
? RĘCZNY DOBÓR SKALI................................23
? ODDZIELNE USTAWIANIE SKALI PIONOWEJ
I POZIOMEJ (XY-ZOOM) ...............................24

DWUSTRONNE KOPIOWANIE
Z PODAJNIKA BOCZNEGO ............................26
AUTOMATYCZNE KOPIOWANIE
DWUSTRONNE ................................................27
? OBRÓT OBRAZU W KOPIOWANIU
DWUSTRONNYM...........................................29

KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE ...........................30
PRZERWANIE KOPIOWANIA (PILNA KOPIA) ......31

1

5

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIANIE POZIOMU AUTOMATYCZNEJ
EKSPOZYCJI ...................................................42
TRYB OSZCZĘDZANIA TONERU ...................43
USTAWIENIA WŁASNE ...................................44
? PROGRAMY UŻYTKOWNIKA ........................44
? WYBÓR USTAWIEŃ W PROGRAMACH
UŻYTKOWNIKA..............................................47

USTAWIENIA W TRYBIE KONTROLI
DOSTĘPU .........................................................48
? TRYB KONTROLI DOSTĘPU .........................48
? USTAWIENIA TRYBU KONTROLI DOSTĘPU...48
? WYBIERANIE USTAWIEŃ ..............................49

6

WSKAŹNIKI I KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA 62
USUWANIE ZACIĘĆ ........................................63
ZACIĘCIA W SPF/RSPF.................................63
ZACIĘCIA W PODAJNIKU BOCZNYM...........64
ZACIĘCIA W URZĄDZENIU ...........................65
ZACIĘCIA W GÓRNYM PODAJNIKU ............68
ZACIĘCIA W DOLNYM PODAJNIKU .............69

WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM

.........70

KONSERWACJA

SPRAWDZANIE CAŁKOWITEGO LICZNIKA I
POZIOMU TONERU .....................................71
? SPRAWDZANIE CAŁKOWITEGO LICZNIKA .71
? POZIOM TONERU..........................................72

KONSERWACJA .............................................72
? CZYSZCZENIE SZYBY, SPF/RSPF I
POKRYWY......................................................72
? CZYSZCZENIE ROLKI PODAJĄCEJ
PODAJNIKA BOCZNEGO ..............................73
? CZYSZCZENIE ELEKTRODY
TRANSFEROWEJ ..........................................73

2

URZĄDZENIA OPCJONALNE ....................... 74
? SPF/RSPF ..................................................... 75
? PODAJNIK NA 250-ARKUSZY/2 X 250ARKUSZY ...................................................... 75
? ZESTAW DWUFUNKCYJNY ......................... 76

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH................................... 76
? PRAWIDŁOWE PRZECHOWYWANIE ......... 76

9

DODATEK

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

? PROBLEMY Z URZĄDZENIEM/
KOPIOWANIEM..............................................53
? PROBLEMY Z DRUKOWANIEM/
SKANOWANIEM.............................................56

7

URZĄDZENIA OPCJONALNE I MATERIAŁY

SPECYFIKACJE ........................................... 77
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE ........... 80

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ................52

?
?
?
?
?

8

INDEKS ............................................................ 82

OSTRZEŻENIA
Użytkując urządzenie postępuj zgodnie z poniższymi uwagami.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Ostrożnie:
o Zespół utrwalania jest gorący. Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu zaciętego papieru.
o Nie patrz bezpośrednio na źródło światła. Jest to niebezpieczne dla oczu.

Uwaga:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nie włączaj i nie wyłączaj nagle urządzenia. Po wyłączeniu odczekaj 10 do 15 sekund zanim włączysz ponownie.
Przed wymianą materiałów eksploatacyjnych urządzenie musi zostać wyłączone.
Urządzenie ustaw na poziomej stabilnej powierzchni.
Nie instalować w miejscach wilgotnych lub zapylonych.
Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu np. w czasie wakacji, powinno być ono wyłączone,
a przewód zasilający wyjęty z gniazdka.
Przed przenoszeniem urządzenia w inne miejsce upewnij się, że jest ono wyłączone a przewód zasilający wyjęty z
gniazdka.
Nie przykrywaj niczym kopiarki, jeśli jest włączona, ponieważ może to spowodować jej nadmierne rozgrzanie i
uszkodzenie.
Wykonywanie czynności oraz regulacji, innych niż opisane w instrukcji, może spowodować narażenie się na
niebiezpieczne promieniowanie.
Urządzenie należy podłączyć do gniazdka znajdującego się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu.

MIEJSCE INSTALACJI
Niewłaściwa instalacja może spowodować uszkodzenie urządzenia. Zwróć uwagę na następujące aspekty w czasie
początkowej instalacji oraz zawsze gdy urządzenie jest przenoszone w inne miejsce.
Jeśli kopiarka jest przenoszona z miejsca zimnego do ciepłego, wewnątrz kopiarki może dojść do kondensacji
pary wodnej. Korzystanie z urządzenia w takiej sytuacji może spowodować uzyskanie nieostrych kopii i zakłócenia
w pracy. Dlatego urządzenie należy ustawić w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i odczekać 2 godziny.

Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach:
o mokrych, wilgotnych
lub bardzo
zapylonych

o zbyt nasłonecznionych

o źle wentylowanych

o narażonych na częste
zmiany temperatury lub
wilgotności (np. w
pobliżu klimatyzatora
lub kaloryfera).

3

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka znajdującego się w pobliżu, w łatwo dostępnym
miejscu.
Wtyczkę należy podłączyć do sieci, której parametry są zgodne z wymogami urządzenia. Upewnij
się także, że gniazdko jest prawidłowo uziemione.
Urządzenie podłącz do gniazdka, które nie jest wykorzystywane przez inne odbiorniki energii. Jeśli do tego
samego gniazdka będzie podłączone źródło światła, może ono mrugać w czasie pracy urządzenia.

Wokół urządzenia należy pozostawić wystarczająco dużo
miejsca niezbędnego do czynności serwisowych oraz by
nie zakłócać prawidłowej wentylacji.

20 cm (8 " )

20 cm
(8 " )

20 cm
(8 " )

UWAGI
Aby zapewnić jak najdłuższą prawidłową pracę urządzenia postępuj zgodnie z następującymi zasadami.
Nie upuszczaj urządzenia oraz nie narażaj na uderzenia i wstrząsy.
Toner przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, zamknięty w oryginalnym opakowaniu.
o Wystawienie na działanie promieni słonecznych może powodować otrzymywanie gorszej jakości kopii i wydruków.

Nie dotykać powierzchni światłoczułego bębna (zielona rolka).
o Zadrapania i ślady dotknięć na powierzchni bębna powodują zabrudzenia na kopiach.

UWAGI DOTYCZĄCE LASERA
Długość fali

785 nm + 10 nm/- 15 nm

Czas impulsu

(8,141 us ? 0,1 us)/7 mm

Moc wyjściowa

0,14 mW - 0,22 mW

Informacja o znakach handlowych

o System operacyjny Microsoft(R) Windows(R) jest znakiem handlowym Microsoft Corporation i posiada ono do niego
prawa autorskie w U.S.A. i innych krajach.
o Windows(R) 95, Windows(R) 98, Windows(R) Me, Windows NT 4.0(R), Windows(R) 2000, i Windows(R) XP są znakami
handlowymi Microsoft Corporation posiadającym do nich prawa autorskie w U.S.A. i innych krajach.
o IBM i PC/AT są znakami towarowymi International Business Machines Corporation.
o Acrobat(R) Reader Copyright(R) 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. Adobe, logo
Adobe Acrobat, i logo Acrobat są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated.
o Wszystkie inne znaki handlowe i prawa autorskie są własnością ich odpowiednich posiadaczy.

4

OCHRONA ŚRODOWISKA
Jako partner ENERGY STAR(R), firma SHARP informuje, że ten produkt odpowiada
wymaganiom programu ENERGY STAR(R) i spełnia wymogi efektywności wykorzystania
energii.

USB 2.0 (zestaw dwufunkcyjny)
Gdy podłączasz urządzenie za pomocą portu USB 2.0 (tryb Hi-Speed), przeczytaj
" Wymagania systemu dla USB 2.0 (tryb Hi-Speed) " (str.38) aby sprawdzić czy ustawienia
systemu i urządzenia są prawidłowo skonfigurowane.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane aby udostępnić funkcję kopiowania przy minimalnym wykorzystaniu
powierzchni biurowej i maksymalnym ułatwieniu obsługi. Aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia należy
zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz samym urządzeniem. W celu uzyskania szybkiego dostępu do
informacji w czasie korzystania z urządzenia należy instrukcję trzymać w zasięgu ręki.

RODZAJE INSTRUKCJI
Do opisywanego urządzenia są następujące instrukcje obsługi:

Instrukcja obsługi (Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne ) (niniejsza
instrukcja)
Ta instrukcja zawiera opis produktu i procedury użytkowania jako kopiarki.

Instrukcja Online (na załączonym CD-ROM-ie)
Opisuje procedury użytkowania urządzenia jako drukarki i skanera.

Instrukcja instalacji oprogramowania (oddzielna instrukcja)
Zawiera instrukcje instalacji oprogramowania, które pozwala na korzystanie z urządzenia w połączeniu z Twoim
komputerem. Zawiera również procedury wprowadzania początkowych ustawień drukarki.

ZNACZENIE " R " W OZNACZANIU FORMATU PAPIERU
I ORYGINAŁU
" R " pojawiające się za oznaczeniem formatu oryginału lub papieru (B5R, A4R (5-1/2 " x 8-1/2 " R, 8-1/2 " x 11 " R itp.)
wskazuje na to, że oryginał lub papier jest ułożony w orientacji poziomej, tak jak jest to pokazane poniżej.

& lt; Orientacja pozioma (pionowa) & gt;
Formaty, które mogą być ułożone tylko w orientacji poziomej (B4, A3, (8-1/2 " x 14 " , 11 " x 17 " )) nie posiadają " R " w
swoim oznaczeniu.

5

OZNACZENIA UŻYTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
Ostrzega, że w przypadku niezastosowania się użytkownika do zaleceń, urządzenie może zostać
uszkodzone, a użytkownik może ponieść uszczerbek na zdrowiu.
Ostrzega, że w przypadku niezastosowania się do zaleceń, urządzenie może zostać uszkodzone.
Wskazuje informacje dotyczące obsługi , danych technicznych i funkcji, które mogą być
szczególnie użyteczne dla użytkownika.

SPF I RSPF
Niniejsza instrukcja opisuje automatyczny podajnik dokumentów (Single Pass Feeder) jako " SPF " oraz odwracający
automatyczny podajnik dokumentów (Reverse Single Pass Feeder) jako " RSPF " .

RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI
Niniejsza instrukcja opisuje poniższe modele.
Model

AR-M205

AR-M160

(Z zainstalowanym RSPF)

Wygląd

Powyższa ilustracja pojawia się
w przypadku gdy funkcje i
obsługa urządzenia jest taka
sama dla obydwu modeli.

Szybkość kopiowania

20CPM

16CPM

Tak

Nie

Automatyczne dwustronne
kopiowanie/drukowanie
Pokrywa/SPF/RSPF
Podajniki papieru

o Pokrywa oryginału (AR-VR5)
o Pokrywa oryginału (AR-VR5) [Opcja]
[Standard]
o Odwracający automatyczny podajnik
o Automatyczny podajnik oryginałów
oryginałów (AR-RP6) [Opcja]
(AR-SP6) [Opcja]
Dwa (250 x 2)

Jeden (250 x 1)

Jednostki metryczne (AB) i calowe
Wszędzie, gdzie jest to potrzebne, podane są oba rodzaje jednostek.
Na przykład:
Strona 15, punkt 1................B4 i A3 (8-1/2 " x 14 " i 11 " x 17 " )
Strona 77..............................50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%,
200% (50%, 64%, 77%, 95%, 100%, 121%, 129%,
141%, 200%)
Pomimo, że na rysunkach w niniejszej instrukcji pokazane są tylko wielkości metryczne, na wyświetlaczach
urządzeń pracujących w systemie calowym wszystkie stosowne wielkości wyświetlane są w calach.

6

GŁÓWNE FUNKCJE
Szybkie kopiowanie z wykorzystaniem lasera
o Czas wyjścia 1 kopii*1 przy 300 dpi*2 wynosi 7,2 sekundy.
o Szybkość kopiowania wynosi 20/16 kopii na minutę przy 600 dpi. Urządzenie jest idealne do użytku biznesowego
i znacząco zwiększa wydajność w miejscu pracy.
*1 Czas wyjścia pierwszej kopii może się różnić w zależności od zasilania, temperatury i innych warunków.
*2 " dpi " ( " dots per inch " - punktów na cal) jednostka używana do mierzenia rozdzielczości. Rozdzielczość określa jak
dokładnie może być reprodukowany drukowany lub skanowany obraz.

Wysokiej jakości obraz cyfrowy
o Kopiowanie odbywa się w rozdzielczości 600 dpi.
o Oprócz trybu automatycznej ekspozycji, można również wybrać tryb: TEKST dla tekstowych oryginałów lub FOTO
dla fotografii.
o Kopiowanie w trybie FOTO, zapewnia zachowanie wszelkich subtelności pomiędzy poszczególnymi odcieniami
zdjęć czarno-białych i kolorowych.

Ważne funkcje kopiowania
o Zmiana skali kopiowania od 25% do 400% ze skokiem 1%.
(Gdy jest dołączony SPF/RSPF zmiana skali kopiowania jest możliwa między 50% a 200%.)
o Kopiowanie ciągłe do 999 kopii. (Może być zmienione do maks. 99 kopii w programach użytkownika.)
o Programy użytkownika umożliwiają dostosowanie funkcji urządzenia do potrzeb użytkowników. Jeden z
programów umożliwa wprowadzenie kontroli dostępu.
o Opcjonalny zestaw dwufunkcyjny poszerza możliwości kopiarki o dodatkowe funkcje.

*

Gdy jest zainstalowany
zestaw dwufunkcyjny

SOPM (Scan Once/Print Many)
o Urządzenie jest wyposażone w 1-stronicowy bufor pamięci, który umożliwia automatyczne wykonanie do 999 kopii
przy jednorazowym skanowaniu dokumentu. Pozwala to na obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejsza zużycie
mechanicznych elementów zespołu skanującego.

Funkcja drukarki laserowej
o Załączony sterownik drukarki może zostać zainstalowany aby umożliwić wykorzystanie urządzenia jako drukarki
laserowej. (Zobacz " Instrukcja instalacji oprogramowania " .)

Funkcja kolorowego skanera
o Gdy zostanie zainstalowany dołączony sterownik skanera, a urządzenie zostanie podłączone do komputera za
pomocą kabla USB, może być ono wykorzystywane jako kolorowy skaner. (Zobacz " Instrukcja instalacji
oprogramowania " .)

Konstrukcja przyjazna środowisku i użytkownikowi
o Tryby oszczędzania energii ograniczają nadmierne zużycie energii.
o Dzięki odpowiedniej konstrukcji, wysokości panelu operacyjnego i umiejscowieniu przycisków obsługa jest bardzo
prosta dla wszystkich użytkowników.

7

Rozdział 1

1

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

Ten rozdział zawiera podstawowe informacje, które powinny być przeczytane przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE
1
17

1

15

5

2

16

6

3

3
9
4

7
10

14

8
1

2

3

4

5

6

7

8

Pokrywa podajnika dokumentów (gdy jest
zainstalowany SPF/RSPF) /pokrywa oryginału (gdy
jest zainstalowana pokrywa oryginału)
Otwórz aby wykonać kopie z szyby oryginału.
(str.18)
Szyba oryginału
Tutaj umieść oryginał (nadrukiem do dołu), który
chcesz zeskanować. (str.18)
Uchwyty
Używaj do przenoszenia maszyny.
Włącznik zasilania
Przyciśnij, żeby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
(str.12)
Panel operacyjny
Zawiera przyciski i wskaźniki obsługowe. (str.10)
Taca wyjścia papieru
Tutaj wychodzą kopie i wydruki.
Pokrywa przednia
Otwórz aby usunąć zacięty papier lub w celu
konserwacji. (str.65, str.70)

8

9

10

11

12

13

14
15

11

12

13

Podajniki papieru
Każdy podajnik mieści 250 arkuszy. (str.14)
Pokrywa boczna
Otwórz aby usunąć zacięty papier lub w celu
konserwacji. (str.64, str.73)
Uchwyt pokrywy bocznej
Unieś, a następnie pociągnij aby otworzyć
pokrywę boczną. (str.64)
Prowadnice podajnika bocznego
Dopasuj do szerokości papieru. (str.15)
Podajnik boczny
Z podajnika bocznego można podawać materiały
specjalne (również folie). (str.15, str.26)
Wydłużenie tacy podajnika bocznego
Wyciągnij gdy podajesz większe formaty papieru
takie jak B4 lub A3. (str.15)
Czyścik elektrody
Używaj do czyszczenia elektrody transferowej. (str.73)
Port USB 1.1
Podłącz do komputera aby korzystać z funkcji
drukarki i skanera.

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

18 19

20

21

22

1

23

24

26

28

27

29

25

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Port równoległy
Podłącz do komputera, aby korzystać z funkcji
drukarki. (Instrukcja instalacji oprogramowania)
Port USB 2.0 (gdy jest zainstalowany zestaw
dwufunkcyjny)
Podłącz do swojego komputera, aby korzystać z
funkcji drukarki i skanera. (Instrukcja instalacji
oprogramowania)
Taca podajnika dokumentów (gdy jest
zainstalowany SPF/RSPF)
Tutaj ułóż oryginały (nadrukiem do góry), które
chcesz skanować. Pojemność 40 oryginałów.
Prowadnice oryginałów (gdy jest
zainstalowany SPF/RSPF)
Dopasuj do rozmiaru oryginałów.
Pokrywa rolki podającej (gdy jest
zainstalowany SPF/RSPF)
Otwórz aby usunąć zacięte oryginały. (str.63)
Prawa pokrywa boczna (gdy jest zainstalowany
SPF/RSPF)
Otwórz aby usunąć zacięte oryginały. (str. 63)
Miejsce wyjścia (gdy jest zainstalowany
SPF/RSPF)
Po zeskanowaniu oryginały wychodzą w tym
miejscu.
Po zeskanowaniu oryginały wychodzą w tym miejscu.
Wyjmij aby usunąć zacięte oryginały. (str. 64)
Dźwignia blokady pojemnika z tonerem
Aby wymienić pojemnik z tonerem należy ciągnąć
za pojemnik, jednocześnie naciskając dźwignię.

25

26

27

Pojemnik z tonerem
Zawiera toner. (str.70)
Pokrętło obracające rolkę
Kręć aby usunąć zacięty papier. (str.65, str.66)
Dźwignie blokowania zespołu utrwalania
Aby usunąć zacięty papier, naciśnij dźwignie do
dołu a następnie wyjmij papier. (str.66)
Zespół utrwalania jest gorący. Nie
dotykaj zespołu utrwalania podczas
usuwania zaciętego papieru, gdyż
może to spowodować poparzenie.

28

29

Bęben
Kopiowane i drukowane obrazy powstają na
powierzchni bębna.
Prowadnica papieru zespołu utrwalającego
Otwórz aby usunąć zacięty papier.
Nazwa modelu jest widoczna na pokrywie
przedniej.

9

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

PANEL OPERACYJNY

1

2

3

4

5

6

7

Przycisk SCAN MENU
Używany do skanowania. Wybiera się nim numer
menu skanowania ustawionego w
oprogramowaniu Button Manager. (str.41)
Przycisk ( ) / wskaźnik SCAN
Naciśnij aby przełączyć urządzenie w tryb
skanowania i skanować za pośrednictwem
dołączonego oprogramowania Button Manager.
(str.40) Wskaźnik miga podczas skanowania i
transmisji zeskanowanych obrazów.
Przycisk ( ) / wskaźnik ON LINE
Przyciśnij aby przełączać urządzenie między
trybem online i off-line. Wskaźnik zapala się gdy
urządzenie jest w trybie online i gaśnie gdy jest w
trybie off-line. Wskaźnik miga gdy urządzenie
otrzymuje dane do drukowania lub transmituje
zeskanowane obrazy. (str.39)
Przycisk / wskaźniki ORYGINAŁ/KOPIA (tylko
AR-M205)
Przyciśnij aby wybrać jednostronny lub
dwustronny tryb kopiowania. (str.28)
Jednostronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Przycisk (
) / wskaźnik KOPIOWANIE
KSIĄŻKOWE
Użyj do wykonania dwóch oddzielnych kopii z otwartej
książki lub innego dwustronicowego oryginału. (str.30)
Przycisk ( ) / wskaźnik XY-ZOOM
Przyciśnij aby ustawić niezależnie skalę
odwzorowania pionowego i poziomego. (str.24)
Przycisk (
/
) /wskaźniki
SORTOWANIE/GRUPOWANIE
Przyciśnij aby wybrać tryb " SORTOWANIE " lub
" GRUPOWANIE " . (str.32)

10

8

9

10

11

12

13

14

15

Wskaźnik ORIGINAL DATA ( DATA ) (gdy jest
zainstalowany zestaw dwufunkcyjny)
Miga gdy pamięć zapełni się danymi obrazów
zeskanowanych oryginałów. (str.33, str.35)
Przycisk/wskaźniki 2 w 1 (
)/4w1
/
(gdy jest zainstalowany zestaw dwufunkcyjny)
Przyciśnij aby wybrać tryb " 2 w 1 " lub " 4 w 1 " . (str.34)
Przycisk (
/
) / wskaźniki
WYMAZYWANIE (gdy jest zainstalowany
zestaw dwufunkcyjny)
Przyciśnij aby wybrać tryb " WYMAZYWANIE
KRAWĘDZI " , " WYMAZYWANIE ŚRODKA " lub
" WYMAZYWANIE KRAWĘDZI + ŚRODKA " . (str.37)
Przycisk (
) /wskaźnik PRZESUNIĘCIE
MARGINESU (gdy jest zainstalowany zestaw
dwufunkcyjny)
Przesuwa tekst lub obraz na kopii aby pozostawić
margines do bindowania na lewej lub górnej
krawędzi kopii. (str.36)
Przycisk ( AUTO /
/
) / wskaźniki
AUTO/TEKST/FOTO
Używaj aby wybrać tryb ekspozycji: " AUTO " ,
" TEKST " lub " FOTO " . (str.21)
Przycisk AUDIT CLEAR ( ACC.#-C )
Zamyka otwarte konto dostępu (gdy jest włączony
tryb kodów dostępu). (str.51)
Wskaźnik AUTO PAPER SELECT ( AUTO
)
Papier właściwego formatu zostanie
automatycznie wybrany w zależności od formatu
oryginału i wybranej skali odwzorowania, gdy ten
wskaźnik się świeci. (str.19)
Wskaźniki alarmowe
[
]Wskaźnik konserwacji (str.62)
[
]Wskaźnik wymiany pojemnika z tonerem (str.62)
[
Wskaźnik wymiany dewelopera (str.62)
[
]Wskaźnik braku papieru (str.62)
[
]Wskaźnik zacięcia (str.62)

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

1

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

Wskaźnik OSZCZĘDZANIE ENERGII ( )
Świeci się gdy urządzenia jest w trybie
oszczędzania energii. (str.12)
Wyświetlacz
Wyświetla ustawioną ilość kopii, skalę zoom, funkcję
programu użytkownika lub kod ustawiania i kod błędu
gdy wystąpi jakiś błąd.
Gdy jest przyciśnięty przycisk [SCAN] ( ) aby wejść
w tryb skanowania, wyświetlacz informuje, który port
USB jest użyty (U_1 dla USB 1.1 lub U_2 dla USB 2.0).
Gdy jest używany Button Manager na wyświetlaczu
ukazuje się numer programu. (str.22, str.40, str.47)
Przycisk wyświetlania skali odwzorowania ( )
Przyciśnij gdy urządzenie nie jest używane, aby
wyświetlić skalę odwzorowania na wyświetlaczu
ilości kopiii. (str.24)
Wskaźnik ZOOM
Świeci się gdy jest ustawiona skala odwzorowania. (str.24)
Przyciski Zoom ( ,
)
Użyj aby wybrać współczynnik redukcji lub powiększenia
od 25% do 400% w skokach 1%. (str.24)
Przycisk i wskaźnik INTERRUPT ( ) /
(wykonania pilnej kopii)
Przerywa pracę kopiowania. (str.31)
Przyciski ( ,
) / wskaźniki Jasno i Ciemno
Użyj do ustawienia odpowiedniego poziomu
ekspozycji tekstu lub fotografii. (str.21)
Przycisk WPROWADŹ FORMAT ORYGINAŁU
( ENTER ) /wskaźniki FORMAT ORYGINAŁU
Użyj do wprowadzenia formatu oryginału. (str.16)
Wybrany format oryginału zaświeci się.
Wskaźniki FORMAT PAPIERU
Świecą się aby pokazać wybrany format papieru do
kopiowania. (str.16)
Przycisk wprowadzenia formatu papieru
ENTER ( )
Użyj aby ustawić format papieru w podajnikach na
papier. (str.16)
Wskaźnik SPF/RSPF (gdy jest zainstalowany
SPF/RSPF)
Świeci się gdy oryginały są umieszczone w
podajniku dokumentów. (str.19)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Przycisk WYBÓR PODAJNIKA ( )
Użyj aby ręcznie wybrać podajnik papieru. (str.21)
Przycisk ( AUTO % ) / wskaźnik AUTO OBRAZ
Przyciśnij aby automatycznie dobrać skalę
odwzorwania. (str.22)
Wskaźniki miejsca podawania / zacięcia papieru
Miejsce podawania papieru jest wskazane przez
świecący wskaźnik ( ). (str.21)
Przybliżone miejsce zacięcia papieru jest pokazane
przez migający czerwony wskaźnik (
). (str.63)
Przyciski ( ,
)
/ wskaźniki stałych skal odwzorowania
Użyj aby wybrać ustawione skale
redukcji/powiększenia. (str.23)
Przycisk [
]
Użyj aby sprawdzić ogólną ilość zeskanowanych
stron. (str.71)
Przyciski numeryczne
Użyj aby wybrać żądaną ilość kopii lub wprowadzać
wartości w programie użytkownika. (str.22)
Aby wyświetlić całą ilość kopii i wydruków wykonanych
przez urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk [0]. (str. 71)
Przycisk KONIEC ODCZYTU (
)
Użyj do sprawdzenia ilości wszystkich wykonanych
kopii. (str.71). Naciśnij aby rozpocząć drukowanie
dwustronnych kopii dokumentów, które zostały
zeskanowane lub innej pracy kopiowania skanowanej
bezpośrednio z szyby oryginału. (str.28, str.33, str.34)
Przycisk (
) /wskaźnik START
Przyciśnij aby wykonać kopię (str.18). Również
przyciśnij aby wyjść z trybu oszczędzania energii lub
dokonać ustawień w programie użytkownika.
Kopiowanie jest możliwe kiedy wskaźnik się świeci.
Przycisk KASUJ WSZYSTKO (KASUJ
WSZYSTKO) ( )
Anuluje wszystkie dokonane ustawienia i
przywraca ustawienia początkowe. (str.12)
Przycisk KASUJ (KASUJ) (
)
Kasuje wprowadzoną ilość kopii do wykonania lub
zatrzymuje kopiowanie.

11

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA
Włącznik zasilania znajduje się z lewej strony urządzenia.

WŁĄCZANIE ZASILANIA

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Przełącz włącznik w pozycję " ON " .

Upewnij się, że urządzenie nie jest
w trakcie wykonywania
jakiejkolwiek operacji a następnie
przełącz włącznik na pozycję " OFF " .

Urządzenie będzie się
nagrzewało przez około
45 sekund. W czasie
nagrzewania wskaźnik
OSZCZĘDZANIA
ENERGII ( ) będzie
mrugał. Wskaźnik
OSZCZĘDZANIA
ENERGII ( ) zgaśnie
gdy urządzenie będzie
gotowe do kopiowania).
Jakkolwiek możesz dokonać odpowiednich ustawień i
nacisnąć przycisk [START] (
) w czasie
nagrzewania. Kopiowanie rozpocznie się
automatycznie po nagrzaniu.

Jeśli wyłączy się
urządzenie w trakcie
wykonywania jakiegoś
zadania może nastąpić
zacięcie papieru a
zadanie zostanie
skasowane.
Aby upewnić się, że urządzenie nie jest w trakcie
wykonywania zadania sprawdź:
o Czy wskaźnik START świeci się? (Stan początkowy)
o Czy wskaźnik OSZCZĘDZANIA ENERGII ( )świeci
się? (Tryb oszczędzania energii).

o " Automatyczne kasowanie " jest początkowo ustawione tak aby powracać do początkowych ustawień
kopiowania po naciśnięciu przycisku [KASUJ WSZYSTKO] (
) i w minutę po zakończeniu pracy kopiowania.
Kasuje ono wszystkie poprzednie ustawienia. Ustawienia " automatycznego kasowania " mogą być zmieniane w
programach użytkownika. (str.44)
o Urządzenie w ustawieniach początkowych ma zaprogramowane przejście w tryb oszczędzania energii jeśli nie
jest wykonywana żadna praca kopiowania, drukowania lub skanowania w określonym czasie. Te ustawienia
można zmieniać w programach użytkownika. (str..44)

Tryby oszczędzania energii
Urządzenie posiada dwa tryby oszczędzania energii, które redukują całościowe zużycie energii
a co za tym idzie koszty eksploatacji. Dodatkowo tryby te pozwalają zachować zasoby
naturalne i pozwalają zredukować zanieczyszczenie środowiska. Tymi trybami są: " Tryb
wstępnego nagrzewania " oraz " Tryb automatycznego wyłączania " .

Tryb wstępnego nagrzewania
Urządzenie przechodzi w " tryb wstępnego nagrzewania " po określonym czasie jaki upłynął od wykonania ostatniej
kopii lub po czasie bezczynności po włączeniu zasilania. Wskaźnik OSZCZĘDZANIA ENERGII ( ) świeci się ale
przyciski na panelu operacyjnym mogą być używane. Normalna obsługa może się rozpocząć po przyciśnięciu
przycisku na panelu operacyjnym, ułożeniu oryginałów lub po odebraniu wydruku.

Tryb automatycznego wyłączania
W tym trybie urządzenie zużywa jeszcze mniej energii. Zostają podświetlone tylko wskaźniki OSZCZĘDZANIA
ENERGII ( ) i ON LINE ( ). Aby powrócić do normalnego trybu należy przycisnąć START (
). Urządzenie
również przejdzie do normalnego trybu gdy zostanie odbierana praca drukowania lub rozpocznie się skanowanie z
komputera. W tym trybie na panelu operacyjnym urządzenia aktywny jest tylko przycisk [START] (
)).
Czas aktywacji obydwu trybów oszczędzania energii może być zmieniany w programach użytkownika. Zaleca się
ustawienie czasów w zależności od potrzeb użytkowych. (str.44)

Ustawienia początkowe
Urządzenie przyjmuje ustawienia początkowe gdy jest pierwszy raz włączona, po przyciśnięciu przycisku [KASUJ
WSZYSTKO] ( ) i w około minutę po wykonaniu kopii w jakimkolwiek ustawieniu.
Zoom: 100%, Ekspozycja: Automatyczna
Ilość kopii: 0, Wszystkie tryby specjalne kopiarki: Wyłączone
Automatyczny wybór papieru: włączony, Miejsce podawania papieru : podajnik wybrany w " Ustawienia podajnika
domyślnego " w programach użytkownika. str.46)

12

ŁADOWANIE PAPIERU
Wskaźnik braku papieru (
) zapali się gdy skończy się papier w wybranym podajniku papieru lub gdy wybrany
podajnik nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany niewłaściwie.

PAPIER
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty używaj papieru rekomendowanego przez firmę SHARP.
Typ podajnika

Typ papieru

Format

Podajnik na
250-arkuszy
Podajniki na 2 x
250-arkuszy

Papier
standardowy
Papier
ekologiczny

A5*1

Podajnik boczny

Papier
standardowy
Papier
ekologiczny

A6R do A3
(5-1/2 " x 8-1/2 " (Invoice)
do 11 " x 17 " (Ledger))

g/m2

56
B5
(15 lbs.
A4
B4
A3
(5-1/2 " x 8-1/2 " *1 (Invoice))
(8-1/2 " x 11 " (Letter))
(8-1/2 " x 13 " (Foolscap))
(8-1/2 " x 14 " (Legal))
(11 " x 17 " (Ledger))

do 90 g/m2 *2
do 24 lbs. *2)

Pojemność
250 arkuszy
(Układaj papier
poniżej linii na tacy)

Folie
Naklejki
International DL
(110 mm x 220 mm)
International C5
(162 mm x 229 mm)
Commercial 9
(3-7/8 " x 8-7/8 " )
Commercial 10
(4-1/8 " x 9-1/2 " )

56 g/m2 do 80 g/m2
(15 lbs. do 20 lbs.)

100 arkuszy*3

Maks. 200 g/m2
(54 lbs.)

Gruby papier

Koperty

Gramatura

Układaj po jednym
arkuszu jednorazowo
do podajnika
bocznego.
5 arkuszy

*1 A5 (5-1/2 " x 8-1/2 " ) może być podawany tylko z górnego podajnika i podawane nie mogą być z innych podajników (tak i z
podajników opcionalnych).
*2 Gdy wykonujesz dużo kopii lub wydruków na papierze 90 g/m2 (24 lbs.), usuwaj prace z tacy wyjścia po wydrukowaniu ok. 100
arkuszy. Gdy zbierze się więcej niż 100 arkuszy, papier może się niewłaściwie układać.
*3 Ilość arkuszy, które mogą być podawane automatycznie.

Materiały specjalne
Wykonując kopie lub wydruki na papierach specjalnych postępuj wg następujących zasad:
? Używaj folii i naklejek rekomendowanych przez firmę SHARP. Użycie innych materiałów może
powodować zacięcia oraz gorszą jakość kopii i wydruków. Jeśli jednak już ich używasz podawaj każdy
arkusz pojedynczo z podajnika bocznego.
? Na rynku jest dostępnych wiele materiałów, ale nie wszystkie mogą być użyte w niniejszym urządzeniu.
Przed użyciem materiałów specjalnych skontaktuj się z autoryzowanym serwisem aby zasięgnąć
informacji.
? Używając materiałów innych niż rekomendowane przez SHARP wykonaj wpierw próbny wydruk lub
kopię.

13

1

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

ŁADOWANIE PAPIERU
Upewnij się, że urządzenie nie jest w trakcie kopiowania lub drukowania, a następnie postępuj jak poniżej aby
załadować papier.

Uzupełnianie papieru w podajniku

1

Delikatnie unieś i wyciągaj podajnik
papieru aż się zatrzyma.

2

Dociśnij płytę unoszącą papier tak,
aby została ona zablokowana w
dolnym położeniu.
Przyciśnij środek płyty.

3

Przekartkuj papier.
Jeśli papier nie będzie
przekartkowany mogą
nastapić zacięcia lub
kartki mogą być
podawane po kilka na
raz.

4

Umieść papier w podajniku.

o Nie wkładaj papieru więcej niż wyznacza to
linia w podajniku (do 250 arkuszy).
o Upewnij się, że narożniki kartek znajdują
się pod zaczepami.
o Upewnij się, że papier przed załadowaniem
jest równo ułożony. Gdy dodajesz papier,
weź resztę pozostałego papieru i połącz z
tym, który chcesz dodać, tworząc w ten
sposób jednolity stos.

14

5

Delikatnie wsuń podajnik do
urządzenia.

Jeśli umieściłeś w podajniku inny format
papieru niż był poprzednio, przejdź do
rozdziału " ZMIANA FORMATU PAPIERU W
PODAJNIKACH " (str.16).

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

Podawanie z podajnika bocznego

1

3

Otwórz podajnik.

Ułóż papier (stroną do drukowania na
dół) w podajniku.
Aby zapobiec zacięciu
sprawdź jeszcze raz czy
prowadnice są
dopasowane do
szerokości papieru.

Gdy podajesz większe
formaty takie jak B4 i A3
(8-1/2 " x 14 " i 11 " x 17 " ),
wyciągnij przedłużenie
tacy podajnika bocznego.

2

Gdy podajesz papier z podajnika bocznego,
przyciśnij przycisk [WYBÓR PODAJNIKA]
( ) aby wybrać podajnik boczny. Podajnik
boczny nie zostanie wybrany automatycznie.

Dopasuj prowadnice do szerokości
papieru.

Ważne przy wkładaniu papieru do podajnika bocznego
o Do 100 arkuszy standardowego papieru może być ułożonych w podajniku bocznym.
o Formaty A6, A5 lub 5-1/2 " x 8-1/2 " i koperty umieszczaj poziomo tak jest to pokazane na diagramie (

).

o Gdy układasz koperty, upewnij się że są proste i nie mają kleju na zakładkach.
o Materiały specjalne nie rekomendowane przez SHARP muszą być podawane pojedynczo.
o Gdy dodajesz papier, weź resztę pozostałego papieru i połącz z tym, który chcesz dodać, tworząc w ten sposób
jednolity stos. Dodawany papier powinien być tego samego formatu i rodzaju.
o Nie podawaj formatu papieru mniejszego niż oryginał. Może to powodować zabrudzenia na kopii.
o Nie podawaj papieru, na którym były już wykonywane wydruki na drukarce lub faksie. Może to powodować
zabrudzenia na kopii.

15

1

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

Koperty
Nie podawaj następujących kopert, gdyż spowodują one zacięcia.
o Kopert z metalowymi zakładkami, otworami, okienkami.
o Koperty z grubych włókien, z papierem samokopiującym, błyszczącą powierzchnią.
o Koperty z dwoma lub więcej zakładkami.
o Koperty z taśmą, folią lub doczepionym papierem.
o Koperty z zagięciami.
o Koperty z klejem nawilżanym do sklejenia.
o Koperty z naklejkami lub znaczkami.
o Koperty napełnione powietrzem.
o Koperty z klejem na powierzchni.
o Koperty rozklejone.

ZMIANA FORMATU PAPIERU W PODAJNIKACH
Wykonaj następujące kroki aby zmienić ustawienie formatu papieru.
o Format papieru nie może być zmieniony, gdy maszyna zatrzymała się ze względu na brak papieru, zacięcie
papieru lub w czasie wykonywania pilnej kopii.
o Format papieru nie może zostać zmieniony również w czasie drukowania lub kopiowania.
o Format A5 (5-1/2 " x 8-1/2 " ) może być ustawiony tylko w górnym podajniku.
o Nie umieszczaj w podajniku innego formatu niż jest ustawiony. Kopiowanie nie będzie możliwe.

1

Przytrzymaj przycisk wprowadzania
formatu papieru [ENTER] ( ) przez
dłużej niż 5 sekund aby ustawić
wybrany format papieru.
A3
A4
A4
A5
B4
XTRA

2

Wskaźniki wybranego
podajnika oraz aktualnie
wybranego formatu
papieru zapalą się.
Wszystkie pozostałe
wskaźniki zgasną.

Za pomocą przycisku [WYBÓR
PODAJNKA] ( ) wybierz podajnik, w
którym chcesz dokonać zmiany
formatu papieru.
Za każdym razem gdy
naciśniesz przycisk
[WYBÓR PODAJNIKA]
( ) inny podajnik
zostanie podświetlony
migającym wskaźnikiem.

16

3

Za pomocą przycisku [WPROWADŹ
FORMAT ORYGINAŁU] ( ENTER ) wybierz
format papieru.

A3
ENTER A4
A4
A5
B4
XTRA

Wskaźnik wybranego
formatu papieru zapali
się.

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ

4

Ściśnij blokującą dźwignię przedniej
prowadnicy i przesuń ją dopasowując
do szerokości papieru oraz umieść
lewą prowadnicę w odpowiednim
otworze tak jak jest to zaznaczone.

o Prowadnica przednia jest prowadnicą ruchomą. Złap
blokujący przycisk i przesuń prowadnicę do lini
wskazującej odpowiedni format papieru.
o Lewa prowadnica jest umieszczana w otworze
odpowiednim dla danego formatu papieru.
o Gdy używasz formatu 11 " x 17 " lewą prowadnicę
przechowuj w otworze w lewej, przedniej części
podajnika.

5

Ważne informacje dla używających
urządzenie w trybie drukarki
o Upewnij się, że ustawienia formatu papieru w
podajnikach są takie same jak w sterowniku
drukarki. Na przykład jeżeli podajnik jest ustawiony
na format A4R (8-1/2 " x 11 " R), ustaw " Ustawianie
formatu papieru " na " A4-R " ( " Letter-R " ). Więcej
informacji znajdziesz w " KONFIGUROWANIE
STEROWNIKA DRUKARKI " (str.11) w " Instrukcja
instalacji oprogramowania " .
o Jeśli nie jest zainstalowany zestaw dwufunkcyjny,
drukowanie nie będzie przebiegało prawidłowo gdy
podajnik będzie ustawiony na format A4R (8-1/2 " x
11 " R). Aby zapobiec nieprawidłowościom w
drukowaniu gdy podajnik ma ustawiony format
papieru na A4R (8-1/2 " x 11 " R), w sterowniku
wybierz podajnik, z którego ma być podawany papier
i ustaw go na format A4R (8-1/2 " x 11 " R).

Przyciśnij [START] ( ) a następnie
przycisk [WPROWADŹ FORMAT
PAPIERU] ( ).
Aby zmienić formaty
papieru w następnych
podajnikach, powtórz
kroki 2 do 5 po
przyciśnięciu [START]
(
).

Umieść plakietkę z formatem papieru
wybranym w kroku 3 w jej miejscu po prawej
stronie podajnika.

17

1

2

Rozdział 2

FUNKCJE KOPIOWANIA

Ten rozdział omawia podstawowe funkcje kopiowania takie jak normalne kopiowanie, zmniejszanie lub
powiększanie oraz ustawianie ekspozycji.

KOPIOWANIE
Ten fragment opisuje wykonywanie zwykłych kopii.
Jeżeli został uaktywniony tryb kodów dostępu (str.51), wprowadź swój 3-cyfrowy kod dostępu.

Kopiowanie z szyby

1

Otwórz pokrywę oryginału /SPF /RSPF
i ułóż oryginał.

3

Przyciśnij [WPROWADŹ FORMAT
ORYGINAŁU] (ENTER ) i wybierz format
oryginału.
Gdy jest wybrany format
oryginału, również
wybrany jest
automatycznie podajnik z
papierem tego samego
formatu.

A3
ENTER A4
A4
A5
B4
XTRA

Umieść oryginał na
szybie nadrukiem do
dołu. Odpowiednio
wyrównaj do
ogranicznika ze skalą
oryginałów.

? Upewnij się, że świeci się wskaźnik FORMAT PAPIERU.
? Jeśli wskaźnik się nie świeci, żaden z podajników nie jest
ustawiony na format oryginału. Załaduj papier
wymaganego formatu do podajnika lub wybierz podajnik
boczny za pomocą przycisku [WYBÓR PODAJNIKA]
( )i kopiuj z podajnika bocznego.
? Podajnik ręczny musi być ręcznie wybrany.
? Aby kopiować na papierze innego formatu niż oryginał
wybierz podajnik przyciskiem [WYBÓR PODAJNIKA] ( ).

2

Zamknij pokrywę/SPF/RSPF.

4

Ustaw ilość kopii.

5

Na szybie może być umieszczony oryginał do
formatu A3 (11 " x 17 " ).

Przyciśnij [START] (
kopiowanie.

) aby rozpocząć

Kopie wychodzą na tacę
wyjścia.

o Taca wyjścia mieści do 250 arkuszy papieru.
o Około minuty po zakończeniu kopiowania timer
automatycznego kasowania aktywuje się i
kopiarka powraca do ustawień początkowych
(str.12). Ustawienie czasu automatycznego
kasowania może być zmienione w programach
użytkownika (str.44).
o Przyciśnij przycisk [KASUJ] (
) aby
zatrzymać kopiowanie.

18

FUNKCJE KOPIOWANIA

Kopiowanie z SPF/RSPF

1

Upewnij się, że oryginał nie pozostał
na szybie. Zamknij SPF/RSPF.

2

Dopasuj prowadnice oryginału do
formatu podawanych dokumentów.

3

Umieść oryginały nadrukiem do góry
w tacy podajnika dokumentów.

5

Przyciśnij [START] (
kopiowanie.

) aby rozpocząć

Kopie wyjdą na tacę
wyjścia.

o Taca wyjścia mieści do 250 arkuszy papieru.
o Około minuty po zakończeniu kopiowania timer
automatycznego kasowania aktywuje się i
kopiarka powraca do ustawień początkowych
(str.12). Ustawienie czasu automatycznego
kasowania może być zmienione w programach
użytkownika (str.44)
o Przyciśnij przycisk [KASUJ] (
) aby
zatrzymać kopiowanie.
o Jeśli będzie Ci trudno wyjąć oryginały z tacy
podajnika dokumentów, otwórz pokrywę rolki
podającej, a następnie usuń oryginały. Gdy
zrobisz to bez otwierania pokrywy, oryginały
mogą się zabrudzić.

? Włóż oryginały do tacy podajnika tak daleko jak jest
to możliwe. Gdy oryginały zostaną włożone, zapali
się wskaźnik SPF/RSPF.
? Zapali się odpowiedni wskaźnik FORMAT
ORYGINAŁU.
? Upewnij się, że nie świeci się wskaźnik
ORYGINAŁ/KOPIA. (Gdy jest włączone
automatyczne kopiowanie dwustronne.)
? Upewnij się, że świeci się wskaźnik FORMAT
PAPIERU.
? Jeśli wskaźnik się nie świeci, żaden podajnik nie
jest ustawiony na format oryginału. Załaduj papier
wymaganego formatu do podajnika lub wybierz
podajnik boczny za pomocą przycisku [WYBÓR
PODAJNIKA] ( ) i kopiuj z podajnika bocznego.
? Podajnik boczny musi być ręcznie wybrany.
? Aby kopiować na papierze innego formatu niż
oryginał wybierz podajnik przyciskiem [WYBÓR
PODAJNIKA] ( ).
Nie podawaj z podajnika dokumentów o
różnych formatach. Może to powodować
zacięcia.

4

Wprowadź ilość kopii.

19

2

FUNKCJE KOPIOWANIA

Tryb automatycznego wyboru papieru
Gdy wskaźnik AUTOMATYCZNY WYBÓR PAPIERU ( AUTO
) zapali się, aktywny jest tryb automatycznego
wyboru papieru. Ta funkcja automatycznie wybiera papier takiego samego formatu jak oryginał: A5, B5, B5R, A4,
A4R, B4, A3 (5-1/2 " x 8-1/2 " , 8-1/2 " x 11 " , 8-1/2 " x 11 " R, 8-1/2 x 13 " , 8-1/2 " x 14 " i 11 " x 17 " ). Tryb automatycznego
wyboru papieru może zostać wyłączony w programach użytkownika. (str.45)
o Formaty papieru jakie mogą być załadowane różnią się w zależności od kraju lub regionu.
o Jeśli zoom jest ustawiany po umieszczeniu oryginału, automatycznie zostanie wybrany format papieru
odpowiedni do ustawionego zoom-u.
o Tryb automatycznego wyboru papieru nie jest aktywny gdy jest włączony automatyczny dobór skali
odwzorowania (str. 22), lub podajnik jest wybrany przyciskiem [WYBÓR PODAJNIKA] ( ). Automatyczny
wybór papieru ponownie się włącza po przyciśnięciu przycisku [KASUJ WSZYSTKO] (
) lub gdy aktywuje
się tryb automatycznego kasowania.

Wyjmowanie pokrywy oryginałów.
Aby kopiować grube oryginały np. książki, należy
wyjąć pokrywę. W celu wyjęcia pokrywy po prostu ją
podnieś, tak jak jest to pokazane. Aby umieścić z
powrotem, wykonaj czynności w odwrotnej
kolejności. SPF/RSPF nie może zostać wyjęty.

Kopiowanie książek lub oryginałów z
zagięciami lub fałdami.
Przyciśnij pokrywę /SPF/RSPF w czasie kopiowania
tak jak jest to pokazane. Jeśli pokrywa/SPF/RSPF
nie jest całkowicie dociśnięta mogą pojawić się cienie
na kopii. Starannie wyprostuj oryginały przed
umieszczeniem na szybie.

Oryginały, które mogą być podawane przez
SPF/RSPF
Podawane mogą być oryginały A5 do A3 (5-1/2 " x
8-1/2 " do 11 " x17 " ) i 56 g/m2 do 90 g/m2 (15 lbs. do
24 lbs.). Maksymalnie może zostać podanych 40
arkuszy jednorazowo. Oryginały B4 (8-1/2 " x 14 " ) lub
większe (B4, A3 (8-1/2 " x 14 " , 11 " x 17 " )), mogą być
podane w ilości 30 arkuszy jednorazowo.
o Upewnij się, że na oryginałach nie ma
spinaczy ani zszywek.
o Wyprostuj zwinięte oryginały przed
umieszczeniem w tacy podajnika. Zwinięte
oryginały mogą powodować zacięcia.
o Gdy używasz funkcji przesunięcia marginesów
sprawdź uważnie miejsce marginesów. (str.36)

Oryginały, które nie mogą być podane przez
SPF/RSPF
Mogą one powodować zacięcia, zabrudzenia lub
niewyraźne kopie.
o Folie, kalka, papiery półprzezroczyste, fotografie.
o Oryginały pozaginane i podarte.
o Oryginały pozaginane i podarte.
o Oryginały klejone i z wycięciami .
o Oryginały z otworami do bindowania.
o Oryginały drukowane taśmą barwiącą
(drukowanie termotransferowe), papier
termotransferowy.

Tryb podawania strumieniowego
Jeśli tryb podawania strumieniowego jest
uaktywniony w programach użytkownika (str.44),
wskaźnik SPF/RSPF będzie migał około 5 sekund
po podaniu wszystkich oryginałów. Jeśli następne
oryginały zostaną podane do SPF/RSPF w tym
czasie, zostaną automatycznie pobrane i
rozpocznie się kopiowanie.

20

FUNKCJE KOPIOWANIA

PRZYCIEMNIANIE I ROZJAŚNIANIE KOPII
Automatyczna regulacja ekspozycji jest uaktywniona w ustawieniach początkowych. Ta funkcja automatycznie
dokonuje ustawienia obrazu kopii w zależności od oryginału, który jest kopiowany. Jeśli chcesz samodzielnie ustawić
poziom ekspozycji wykonaj czynności opisane poniżej. (Wybierz jeden z dwóch typów oryginału i pięciu poziomów
ekspozycji.) Poziom ekspozycji wybrany w automatycznej regulacji również może zostać zmieniony. ( " USTAWIANIE
POZIOMU AUTOMATYCZNEJ EKSPOZYCJI " (str.42))

Typy oryginałów
? AUTO ....... Automatyczna regulacja ekspozycji jest uaktywniona w ustawieniach początkowych i automatycznie dokonuje
ustawienia obrazu kopii w zależności od oryginału, który jest kopiowany . Poziom ekspozycji jest obniżany na
obszarach kolorowych i cieniach tła.
? TEKST ..... Poziom ekspozycji jest podwyższany na jasnych obszarach i obniżany na ciemnym tle aby łatwiej było czytać.
? FOTO ....... Półtony na fotografii są reprodukowane z większą dokładnością.

1

Przyciśnij przycisk
[AUTO/TEKST/FOTO] ( AUTO /
aby wybrać typ oryginału.
AUTO

/

)

Aby ustawić ekspozycję
oryginału tekstowego
ręcznie, przyciśnij aż
zapali się wskaźnik
TEKST (
) Aby
skopiować fotografię,
przyciśnij aż zapali się
wskaźnik FOTO (
).

Aby powrócić do automatycznego ustawienia
ekspozycji , przyciśnij aż zapali się wskaźnik
AUTO ( AUTO ).

2

Przyciśnij przycisk [Jasno] (
[Ciemno] ( ) aby ustawić
ekspozycję.
AUTO

135

) lub

Aby otrzymać ciemniejszy
obraz przyciśnij przycisk
( ). Aby otrzymać
jaśniejszy obraz przyciśnij
przycisk ( ). Jeśli
wybrane są wartości
pośrednie (2 i 4), będą się
świeciły dwa wskaźniki
jednocześnie.

Poziom ekspozycji
1 - 2 Ciemne oryginały np. gazety
3
Oryginały normalne
4 - 5 Kolorowy tekst lub pisany ołówkiem

WYBÓR PODAJNIKA
Tryb automatycznego doboru papieru (str.20) normalnie działa (chyba, że jest wyłączony), dlatego, gdy oryginał jest
umieszczony na szybie oryginału lub gdy jest umieszczony w SPF/RSPF, podajnik z takim samym formatem papieru
jest automatycznie wybrany. Jeśli chcesz wybrać inny podajnik niż wybrany automatycznie (np. gdy chcesz dokonać
powiększenia lub redukcji albo użyć podajnika bocznego), przyciśnij przycisk [WYBÓR PODAJNIKA] ( ) aby
wybrać żądany podajnik.

o Jeśli wskaźnik FORMAT PAPIERU nie zapala się, zmień format w podajniku na żądany. (str.16)
o Automatyczny dobór skali (str.22) nie działa gdy jest wybrany podajnik boczny lub podajnik z ustawionym specjalnym
formatem papieru.

Automatyczne przełączanie podajników
Gdy w podajniku kończy się papier w czasie kopiowania, a jest inny podajnik z tym samym formatem papieru o tej
samej orientacji (poziomej lub pionowej), to ten podajnik jest automatycznie wybrany i kopiowanie jest
kontynuowane. " Automatyczne przełączanie podajników " może być wyłączone w programach użytkownika. (str.45)

21

2

FUNKCJE KOPIOWANIA

USTAWIANIE ILOŚCI KOPII
Za pomocą przycisków numerycznych wybierz ilość kopii.

Ważne gdy wykonujesz dużą liczbę kopii

? Ustawiona ilość kopii pojawi się na wyświetlaczu.
Maksymalnie 999 kopii (ustawienie fabryczne)
może być ustawionych.
? Jeśli chcesz wykonać tylko jedną kopię, jest to
możliwe gdy na wyświetlaczu jest " 0 " .

Maksymalna ilość kopii może zostać zmieniona w
programach użytkownika. (str.46)
Gdy na tacę wyjścia wyjdzie maksymalna ilość
arkuszy (250) kopiowanie się zatrzyma. Gdy to się
wydarzy, niezwłocznie należy usunąć kopie i
przycisnąć [START] ( ) aby dokończyć
kopiowanie. Kopiowanie również się zatrzyma po
500 i 750 arkuszach. Usuń kopie i dokończ
kopiowania w ten sam sposób.

Gdy wprowadzisz złą ilość, przyciśnij przycisk
[KASUJ] (
) i wprowadź prawidłową liczbę.

ZMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE/ZOOM
Funkcja zoom pozwala na wybranie dokładnej skali odwzorowania od 25% do 400% w krokach 1%.
Są trzy sposoby powiększania i pomniejszania kopii opisane poniżej.
o Zmniejszanie i powiększanie może być wybrane automatycznie przyciskiem [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ).
" AUTOMATYCZNY DOBÓR SKALI " (poniżej)
o Zmniejszanie i powiększanie może być dokonane ręcznie przyciskami stałych skal odwzorowania
(,
) i/lub przyciskami [ZOOM] (
,
).
" RĘCZNY DOBÓR SKALI " (str.23)
o Oddzielne ustawienia mogą być dokonane dla współczynnika odwzorowania pionowego i poziomego.
" ODDZIELNE USTAWIANIE SKALI PIONOWEJ I POZIOMEJ " (str.24)
Skale mogą się różnić w zależności od tego czy oryginał jest ułożony na szybie czy w SPF/RSPF.
Miejsce oryginału

Skale do wybrania

Szyba oryginału

25% - 400%

SPF/RSPF

50% - 200%

AUTOMATYCZNY DOBÓR SKALI
1

Umieść oryginał(y) w podajniku lub na
szybie.

2

Jeśli oryginał jest umieszczony na
szybie, wybierz format oryginału.
(str.18)
Automatyczny dobór skali może być wykorzystany gdy
oryginał jest formatu A5, B5, A5R, A4, A4R, B4, A3
(5-1/2 " x 8-1/2 " , 8-1/2 " x 11 " , 8-1/2 " x 11 " R, 8-1/2 " x 13 " ,
8-1/2 " x 14 " lub 11 " x 17 " ). Formaty papieru jakie mogą
być załadowane różnią się w zależności od kraju lub
regionu. Nie może być użyty dla innych formatów.

22

3

Użyj przycisk [WYBÓR PODAJNIKA]
( ) aby wybrać podajnik z
odpowiednim formatem papieru.
Ta funkcja nie zadziała
gdy używasz papieru o
niestandardowym
formacie lub korzystasz z
podajnika bocznego.

FUNKCJE KOPIOWANIA

4

Przyciśnij przycisk [AUTO OBRAZ]
( AUTO % ).

5

Kopie wyjdą na tacę wyjścia.

Wskaźnik AUTO OBRAZ
( AUTO % ) zapali się i
odpowiednia skala dla
formatu oryginału i
papieru zostanie
wybrana. (Wskaźnik
wybranej skali zapali się.)

AUTO %

Ustaw ilość kopii i przyciśnij [START]
( ).
Aby skasować automatyczny dobór skali,
przyciśnij jeszcze raz przycisk [AUTO
OBRAZ] (AUTO%).

o Jeśli wskaźnik FORMAT ORYGINAŁU miga,
zmień orientację ułożenia oryginału.
o Jeśli jest wykonana kopia gdy wskaźnik wyboru
stałych skal odwzorowania miga, kopiowany
obraz może wychodzić poza arkusz.

2

RĘCZNY DOBÓR SKALI
Kopie mogą być zmniejszone do 25% lub powiększone do 400%. Przyciski stałych skal odwzorowania ( ,
)służą do szybkiego wyboru 8 stałych skal. Dodatkowo przyciski [Zoom] (
,
) pozwalają wybrać skalę z 1%
dokładnością.

1

Umieść oryginał w podajniku lub na
szybie.

2

Jeśli oryginał jest umieszczony na
szybie, wybierz format oryginału.
(str.18)

3

Gdy przycisk [Zoom] (
lub
)zostanie
przyciśnięty, wskaźnik ZOOM zapali się i skala zoom-u
pojawi się na wyświetlaczu na ok. 2 sekundy.

Użyj przycisków STAŁYCH SKAL
odwzorowania ( , )i [Zoom] ( ,
) aby wybrać żądaną skalę
odwzorowania.
200%
141
122
115
100%
86
81
70
50%

ZOOM

25 400%

Wybór STAŁE SKALI
odwzorowania
Przyciśnij przycisk ( )
aby wybrać wyższą
skalę. Przyciśnij przycisk
( ) aby wybrać niższą
skalę.
Dokładne ustawienie
skali
Każda skala w zakresie
od 25% do 400% może
zostać wybrana z
dokładnością do 1%.

o Aby sprawdzić ustawienie zoom-u bez
zmieniania skali, przyciśnij przycisk wyświetlania
skali odwzorowania ( ). Gdy przycisk zostanie
puszczony wyświetlacz powróci do
poprzedniego stanu.
o Jeśli wykonywana jest kopia, gdy miga wskaźnik
STAŁYCH SKAL odwzorowania lub ZOOM,
kopiowany obraz może wyjść poza arkusz. Aby
być pewnym, że obraz zmieści się na stronie,
obniż skalę odwzorowania aż wskaźnik
przestanie migać i będzie się świecił
jednostajnie.
o Gdy wskaźnik FORMAT PAPIERU nie świeci
się, to znaczy, że nie ma odpowiedniego
papieru. Załaduj odpowiedni papier do
podajnika. (str.14)

4

Ustaw ilość kopii i inne ustawienia i
przyciśnij [START] ( ).
Kopie wyjdą na tacę wyjścia.
Aby powrócić do skali 100%, przyciśnij
przycisk STAŁE SKALI odwzorowania (
lub
) aż zapali się wskaźnik 100%.

Przyciśnij przycisk STAŁEJ SKALI odwzorowania (
lub
) aby wybrać przybliżoną skalę, następnie
przyciśnij przyciski [Zoom] (
lub
) aby
zmniejszyć lub zwiększyć skalę.
Aby szybko zmniejszyć lub zwiększyć skalę,
przytrzymaj przyciski [Zoom] (
lub
).

23

FUNKCJE KOPIOWANIA

ODDZIELNE USTAWIANIE SKALI PIONOWEJ I
POZIOMEJ

(XY ZOOM)

Funkcja XY ZOOM pozwala na niezależną zmianę skali odwzorowania poziomego i pionowego.
Przykład: zmniejszenie tylko odwzorowania poziomego.

Oryginał

Kopia

o Ta funkcja nie może być użyta razem z funkcją 2 w 1 lub 4 w 1. (str.34)
o Aby użyć funkcję XY ZOOM razem z funkcją KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE, wpierw ustaw funkcję KOPIOWANIE
KSIĄŻKOWE, a następnie XY ZOOM.
o Funkcja XY ZOOM nie może być użyta razem z funkcją AUTO OBRAZ.

Skale, które mogą być wybrane zależą od umiejscowienia oryginału.
Miejsce oryginału

Skale do wybrania

Szyba oryginału

25% - 400%

SPF/RSPF

50% - 200%

1

Umieść oryginał(y) w podajniku
dokumentów lub na szybie.

2

Jeśli oryginał jest na szybie, wybierz
format oryginału. (str18)

3

4

Przyciśnij przycisk [XY-ZOOM] ( ).

Użyj przycisku STAŁE SKALI
odwzorowania ( , ) i [Zoom]( ,
)aby zmienić skalę odwzorowania w
kierunku pionowym.
25 400%

Wskaźnik XY-ZOOM
( ) zaświeci się.Wartość
pionowej skali
odwzorowania pojawi się
na wyświetlaczu.

5

Przyciśnij przycisk WYŚWIETLANIE
SKALI odwzorowania ( ).

ZOOM

24

Przyciśnij przyciski
STAŁYCH SKAL
odwzorowania ( ,
)
aby wybrać skalę bliską
żądanej, a następnie
przyciśnij przyciski
[Zoom] (
,
)aby
ustawić skalę z
dokładnością do 1%.
Skala pojawi się na
wyświetlaczu.

Wybrana skala
odwzorowania w
kierunku pionowym
została wprowadzona.

FUNKCJE KOPIOWANIA

6

Użyj przycisków STAŁYCH SKAL
odwzorowania ( , ) i [Zoom] ( ,
) aby zmienić skalę odwzorowania
w kierunku poziomym.
Przyciśnij przyciski STAŁYCH SKAL
odwzorowania ( ,
) aby wybrać przybliżoną
wartość żądanej skali, a następnie użyj
przycisków [Zoom] (
,
) aby ustawić skalę z
dokładnością do 1%.Skala pojawi się na
wyświetlaczu.

7

Przyciśnij przycisk WYŚWIETLANIE
SKALI odwzorowania ( ).
Wybrana skala odwzorowania w kierunku
poziomym zostanie wprowadzona, a wyświetlacz
zostanie zmieniony na wyświetlanie ilości kopii.

8

2

Wprowadź ilość kopii i dokonaj innych
ustawień, a następnie przyciśnij
[START] ( ).
Kopie wyjdą na tacę wyjścia.
o Aby sprawdzić ustawione skale, przyciśnij i
trzymaj przycisk WYŚWIETLANIE SKALI
odwzorowania (
). Skale pionowa i pozioma
będą na przemian wyświetlane.
o Jeśli chcesz zmienić skale, przyciśnij przyciski
STAŁYCH SKAL odwzorowania ( ,
)i
,
)aby skasować
przyciski [Zoom] (
skale, poczynając od skali pionowej. (krok 4)
o Aby skasować funkcję XY ZOOM, przyciśnij
przycisk [XY-ZOOM] ( ). Wskaźnik
XY-ZOOM ( ) zgaśnie, informując, że funkcja
została wyłączona.

25

DWUSTRONNE KOPIOWANIE Z
PODAJNIKA BOCZNEGO
Aby wykonać ręcznie dwustronne kopiowanie postępuj jak opisano poniżej.
Przykład: wykonanie kopii dwustronnej z dwóch jednostronnych oryginałów A i B
.

1

Oryginał A

1

2

1

Kopia

Orygina B

Skopiuj oryginał A.

3

Przewróć oryginał A na drugą stronę i
bez zmiany miejsca krawędzi bliższej
Tobie włóż do podajnika bocznego.
W ten sposób wkładaj
papier.

1

1

1

1

2

Skopiowany oryginał A Oryginał A

Skopiowany
oryginał A

Oryginał B

2

1

1

1

1

Skopiowany oryginał A Oryginał A

2

Ułóż oryginał B tak jak pokazano
poniżej.

Oryginał B

Oryginał ustawiony
pionowo:
Jeśli oryginał jest
ustawiony pionowo, ułóż
go dokładnie tak samo
jak oryginał A.

2

o Kopie wykonane na tylnej stronie papieru
powinny być zawsze podawane pojedynczo z
podajnika bocznego.
o Wyprostuj zwinięte lub pofalowane papiery
przed kopiowaniem. Pozwijane papiery mogą
powodować zacięcia i wpływać na gorszą jakość
kopii.

2

Original B

Original B

Oryginał ustawiony
poziomo:
Jeśli oryginał jest
ułożony poziomo, ułóż go
odwrotnie niż był ułożony
oryginał A.

Skopiowany
oryginał A

4

Wybierz podajnik boczny za pomocą
przycisku [WYBÓR PODAJNIKA] ( ),
i przyciśnij [START] ( ).
Kopie wyjdą na tacę wyjścia.

26

AUTOMATYCZNE KOPIOWANIE
DWUSTRONNE
(Tylko AR-M205)
W modelach, które posiadają możliwość automatycznego kopiowania dwustronnego, dwa oryginały umieszczone
na szybie mogą zostać skopiowane na dwóch stronach jednej kartki papieru. Dodatkowo RSPF może zostać użyty
do kopiowania dwóch oryginałów na dwóch stronach jednej kartki papieru, lub dwustronnych oryginałów na dwóch
kartkach papieru, lub dwustronnych oryginałów na dwóch stronach jednej kartki papieru.
Oryginał -> Papier

Papier

Jednostronny oryginał -> Dwie strony
A5 do A3
(8-1/2 " x 11 " do 11 " x 17 " )
o Podajnik boczny nie może
być użyty.

Szyba
oryginału

Jednostronny
oryginał -> Dwie
strony

Dwustronny
oryginał -> Jedna
strona

Dwustronny
oryginał -> Dwie
strony

RSPF

A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3
(8-1/2 " x 11 " , 8-1/2 " x 11 " R,
8-1/2 " x 13 " , 8-1/2 " x 14 " , 11 " x
17 " )
o Papier specjalny i papier
5-1/2 " x 8-1/2 " nie może być
użyty.
o Podajnik boczny może
zostać użyty tylko do
wykonywania
jednostronnych kopii z
dwustronnych oryginałów.

o Formaty papieru, które mogą być załadowane różnią się w zależności od kraju lub regionu.
o Aby korzystać z papieru z podajnika bocznego, wykonuj dwustronne kopie tak jak zostało to opisane w " DWUSTRONNE
KOPIOWANIE Z PODAJNIKA BOCZNEGO " (str.26).
o Gdy wykonujemy automatyczne dwustronne kopiowanie z jednostronnych oryginałów lub jednostronne kopiowanie z
dwustronnych oryginałów, obraz na drugiej stronie może być obrócony o 180 stopni (obrót obrazu w kopiowaniu
dwustronnym). Aby obrócić obraz o 180 stopni, włącz ustawienie tak jak jest to wytłumaczone w " OBRÓT OBRAZU W
KOPIOWANIU DWUSTRONNYM " (str.29) lub w programach użytkownika (str.44), a następnie wykonaj kroki jak jest to
opisane poniżej. Szczególnie gdy jednostronne pionowe oryginały są ułożone w orientacji poziomej (format B4 lub A3
(8-1/2 " x 14 " lub 11 " x 17 " )) do dwustronnego kopiowania, góra i dół obrazu na pierwszej i drugiej stronie będą po przeciwnej
stronie. Dlatego ta funkcja może być przydatna aby góra i dół obrazu znajdowały się na tym samym miejscu po obu
stronach.

B4 lub A3 (8-1/2 " x 14 "
lub 11 " x 17 " ) oryginał
pionowy

Normalne automatyczne
kopiowanie dwustronne

Gdy orientacja
dwustronnego
kopiowania się zmieni

2

1

1

2

Orientacja ułożonego
oryginału
Góra i dół obrazów na
pierwszej i drugiej
stronie są odwrócone.

Góra i dół obrazów na
pierwszej i drugiej stronie
są w tym samym miejscu.

27

2

FUNKCJE KOPIOWANIA

Używając szyby oryginału

1
2
3

Ułóż oryginał, który zamierzasz
kopiować na pierwszej stronie i
przykryj pokrywą oryginału.

Używając RSPF

1

Jeśli umieścisz nieparzystą liczbę jednostronnych
oryginałów do dwustronnego kopiowania,
ostatnia kartka będzie jednostronnie skopiowana.

Wybierz format oryginału. (str.18)

Gdy jest wybrany tryb dwustronnego
kopiowania z dwustronnych oryginałów lub
jednostronnego kopiowania z dwustronnych
oryginałów, oryginały nie mogą być formatu
5-1/2 " x 8-1/2 " (ponieważ te formaty nie mogą
być odwracane w podajniku).

Przyciśnij przycisk
[ORYGINAŁ/KOPIA] i upewnij się, że
wskaźnik
zapalił się.

2

4

o Dwustronne kopie z
dwustronnych
oryginałów

Wyświetlacz miga i oryginał jest skanowany do
pamięci.

5

Gdy pali się wskaźnik start, usuń
pierwszy oryginał a następnie umieść
na szybie oryginał, który chcesz
skopiować na drugiej stronie. Zamknij
pokrywę oryginału.
Ułóż drugi oryginał w tej
samej orientacji co
pierwszy.
1

Pierwszy oryginał

6

2

Drugi oryginał

Przyciśnij [START] (

).

Kopie zostaną dostarczone na tacę wyjścia.

28

Przyciśnij przycisk
[ORYGINAŁ/KOPIA] i wybierz tryb
kopiowania dwustronnego, który
zamierzasz użyć.
o Dwustronne kopie z
jednostronnych
oryginałów

Wprowadź liczbę kopii i inne
ustawienia a następnie przyciśnij
[START] ( ).

o Jeśli chcesz skasować dane zeskanowane do
pamięci przyciśnij przycisk [KASUJ] (
).
o Jeśli chcesz skasować dwustronne kopiowanie i
wykonać kopię tylko pierwszego oryginału,
przyciśnij przycisk [KONIEC ODCZYTU]
(
).

Ułóż oryginały w RSPF. (str.19)

o Jednostronne kopie z
dwustronnych
oryginałów

3

Wprowadź ilość kopii i inne
ustawienia kopiowania a następnie
przyciśnij [START]( ( ).
Kopie zostaną dostarczone na tacę wyjścia.
o Aby skasować automatyczne dwustronne
kopiowanie przyciśnij przycisk [KASUJ
WSZYSTKO] (
).
o Nie dotykaj tacy odwracającej w trakcie
automatycznego dwustronnego kopiowania.

FUNKCJE KOPIOWANIA

OBRÓT OBRAZU W KOPIOWANIU DWUSTRONNYM
Ta funkcja jest używana do obracania obrazu " do góry nogami " na pierwszej stronie w czasie dwustronnego
kopiowania.

1

Przytrzymaj przycisk
[ORYGINAŁ/KOPIA] aż wskaźnik
zacznie migać.
Kod aktualnego
ustawienia miga
jako pierwsza cyfra
na wyświetlaczu
ilości kopii.

2

Przyciśnij przycisk numeryczny aby
wprowadzić kod ustawienia.

" Obrót obrazu w kopiowaniu dwustronnym "
może również być włączane i wyłączane w
programach użytkownika. (str.45)

2

Aby włączyć ustawienie
przyciśnij [1]. Aby
wyłączyć ustawienie
przyciśnij [0].
Fabrycznym
ustawieniem domyślnym
jest " 0 " .Wprowadzona
wartość pojawi się jako
pierwsza cyfra na
wyświetlaczu ilości kopii.

3

Przyciśnij [START] (

).

Wybrany kod ustawienia
przestaje migać i
zaczyna świecić
światłem stałym.To
zakańcza ustawianie.

4

Przyciśnij przycisk
[ORYGINAŁ/KOPIA] aby wyjść z
ustawień.
Wyświetlacz ilości kopii
powraca do normalnego
stanu.

29

KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE
Dwukartkowy oryginał może być automatycznie skopiowany na dwóch oddzielnych arkuszach. Ta funkcja jest
przydatna przy wykonywaniu kopii z książek i innych dwukartkowych oryginałów.

o Do kopiowania książkowego jest używany papier formatu A4 (8-1/2 " x 11 " ).
o Gdy jest włączony obrót kopii (musi być zainstalowany zestaw dwufunkcyjny) może być również użyty papier
A4R (8-1/2 " x 11 " R).
o Kopiowanie książkowe może być połączone z kopiowaniem dwustronnym.
o Kopiowanie książkowe może być wykonywane w trybie sortowania/grupowania (str.32).
o W kombinacji z funkcją XY ZOOM, nie jest możliwe powiększanie.
o Kopiowanie książkowe nie może być wykonywane razem z następującymi funkcjami:
opowiększanie
o2 w 1/4 w 1 (zainstalowany zestaw dwufunkcyjny)
owymazywanie środka (zainstalowany zestaw dwufunkcyjny )
o Automatyczny dobór skali odwzorowania nie działa gdy jest wybrane kopiowanie książkowe.
o Kopiowanie książkowe nie może być wybrane gdy oryginał jest ułożony w SPF/RSPF.

1

Ułóż oryginał na szybie, umieszczając
granice między stronami na
oznaczeniu formatu (
A4 (
81/2)).
Zamknij pokrywę/SPF/RSPF.
Kopiowanie rozpocznie
się od strony
umieszczonej na prawo
od oznaczenia formatu.
A4

81/2

Aby otrzymać kopie we właściwej kolejności
gdy jest wykonywane kopiowanie książkowe
w wielu egzemplarzach, upewnij się że
oryginały są zawsze ułożone na szybie
niższym numerem strony po prawej.

2

Ustaw format oryginału na A3 (11 " x
17 " ).

3

Przyciśnij przycisk [KOPIOWANIE
KSIĄŻKOWE] (
) i upewnij się, że
wskaźnik KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE
(
) się świeci.

30

4

Upewnij się, że jest wybrany podajnik
z formatem A4 (8-1/2 " x 11 " ).

5

Wprowadź liczbę kopii i inne
ustawienia i przyciśnij [START] (
Kopie wyjdą na tacę wyjścia.
Aby skasować kopiowanie książkowe,
przyciśnij przycisk [KOPIOWANIE
KSIĄŻKOWE] (
). Wskaźnik
KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE (
)
zgaśnie, wskazując, że funkcja została
wyłączona.

).

PRZERWANIE KOPIOWANIA
(PILNA KOPIA)
Kopiowanie może zostać chwilowo przerwane, aby wykonać inną pracę kopiowania (tzw. pilna kopia). Gdy pilne
kopiowanie zostanie wykonane, pierwsza praca zostanie zakończona korzystając z pierwotnych ustawień.
Przerwanie kopiowania nie jest możliwe gdy programy użytkownika są w czasie konfigurowania lub gdy jest
wykonywane automatyczne kopiowanie dwustronne, sortowanie/grupowanie, 2 w 1 /4 w 1.

1

Przyciśnij przycisk [INTERRUPT] (
aby przerwać kopiowanie.

INTERRUPT

)

Wskaźnik INTERRUPT
zapali się i urządzenie
przełączy się do
ustawień początkowych.
(str.12)
Wskaźnik INTERRUPT
zacznie migać aż obecna
praca kopiowania
zatrzyma się.

4

Gdy kopiowanie się zakończy
przyciśnij przycisk [INTERRUPT] (
usuń oryginały.

)i

Wskaźnik INTERRUPT zgaśnie wskazując, że
fukcja przerwania kopiowania zakończyła działać.
Ustawienia kopiowania automatycznie powrócą
do tych jakie były przed przerwaniem kopiowania.

5

Z powrotem umieść poprzednie
oryginały i przyciśnij [START] (

).

Przerwana praca kopiowania zostanie
dokończona.

o Jeśli jest używany SPF/RSPF kopiowanie
zakończy się dopiero po wykonaniu ustawionej
ilości kopii.
o Gdy jest włączony tryb kontroli dostępu:
" - - - " pojawi się na wyświetlaczu ilości kopii.
Wprowadź swój 3-cyfrowy numer
konta.Kopiowanie nie będzie możliwe dopóki nie
będzie wprowadzony prawidłowy numer konta.
(str.51)

2

Usuń poprzednie oryginały i umieść
oryginały pilnego kopiowania.

3

Wprowadź ilość kopii i inne
ustawienia kopiowania i przyciśnij
[START] ( ).

Kopie zostaną
dostarczone na tacę
wyjścia, przesunięte
względem poprzednich
kopii. (Funkcja
B
przesunięcia
A
offsetowego)
Fukcja przesunięcia
offsetowego może zostać
wyłączona w programach
użytkownika. (str.45)
A: Kopie wykonane przed przerwaniem pracy
B: Kopie tzw. pilne
C: Dokończone kopie przerwanej pracy
C

31

2

3

Rozdział 3

ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA

W tym rozdziale omawiamy bardziej zaawansowane funkcje kopiowania, które są dostępne gdy jest zainstalowany
zestaw dwufunkcyjny.

OBRÓT OBRAZU O 90 STOPNI
(Obrót kopii)
Gdy tryb automatycznego wyboru papieru i tryb automatycznego doboru skali jest uaktywniony, a oryginał jest
ułożony w innej orientacji (pionowej lub poziomej) niż papier, obraz oryginału będzie automatycznie obrócony o 90
stopni aby umożliwić poprawne kopiowanie na papierze.
Ta funkcja jest przydatna przy kopiowaniu oryginałów formatu B4 lub A3 (8-1/2 " x 14 " lub 11 " x 17 " ), (które mogą
być ułożone tylko w pozycji poziomej) na papierze, który jest załadowany w pozycji pionowej.
Funkcja obrotu kopii w ustawieniu początkowym jest aktywna. Można ją wyłączyć w programach użytkownika. (str. 45)
o Obrót kopii nie działa gdy kopia jest powiększona do formatu papieru większego niż A4 (8-1/2 " x 11 " ). W tym
przypadku ułóż oryginał w tej samej orientacji co papier.
o Gdy jest używana funkcja 2 w 1/4 w 1 (str.34), obrót kopii będzie działał nawet gdy jest wyłączony w
programach użytkownika.

SORTOWANIE / GRUPOWANIE
? Kopie wielostronicowych oryginałów mogą być sortowane w zestawy. (Sortowanie)
? Strony kopiowanych wielostronicowych oryginałów mogą być grupowane. (Grupowanie)
Pamięć sortera elektronicznego może zmieścić około 100 zeskanowanych standardowych oryginałów (A4 (8-1/2 "
x 11 " )). Ilość może być różna w zależności od rodzaju oryginałów (fotografie, grafika itp.).

111

123

3

1

2

3
222

123

2

1

333

123

Sortowanie

32

Grupowanie

ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA

Używając szyby oryginału

Używając SPF/RSPF

1

Ułóż pierwszy oryginał. (str.18)

1

Ułóż oryginały. (str.19)

2

Wybierz format oryginału. (str.18)

2

3

Przyciśnij przycisk
[SORTOWANIE/GRUPOWANIE]
(
/
) aby wybrać żądany tryb.

Przyciśnij przycisk
[SORTOWANIE/GRUPOWANIE]
(
/
) aby wybrać żądany tryb.
Tryby mogą być
wybierane w kolejności
" SORTOWANIE " (
),
" GRUPOWANIE " (
),
" Wyłączone " .

Tryby mogą być
wybierane w kolejności
" SORTOWANIE " ,
(
), " GRUPOWANIE "
(
), " Wyłączone " .

4

3

Wprowadź ilość kopii i inne
ustawienia kopiowania, a następnie
przyciśnij [START] ( ).
Kopie zostaną dostarczone na tacę wyjścia.

Wprowadź ilość kopii i inne
ustawienia kopiowania, a następnie
przyciśnij [START] ( ).

o Aby skasować pracę sortowania/grupowania,
przyciśnij przycisk [KASUJ] (
).
o Aby wyłączyć tryb sortowania lub grupowania,
przyciskaj przycisk
[SORTOWANIE/GRUPOWANIE]
(
/
) aż wskaźniki
SORTOWANIE/GRUPOWANIE zgasną
(
/
).

Wskaźnik ORIGINAL DATA ( DATA ) miga, a
oryginał jest skanowany do pamięci.

5

Gdy zapali się wskaźnik start, ułóż
następny oryginał i przyciśnij [START]
( ).

Gdy pamięć się zapełni

Powtarzaj punkt 5 aż wszystkie oryginały zostaną
zeskanowane do pamięci.

o Gdy pamięć się zapełni podczas skanowania
oryginałów, wskaźnik ORIGINAL DATA ( DATA )
zacznie migać i " FUL " pojawi się na wyświetlaczu.
o Aby skopiować oryginały, które zostały do tego
czasu zeskanowane przyciśnij [START] ( ).
o Aby skasować dane, które zostały zeskanowane do
pamięci, przyciśnij przycisk [KASUJ WSZYSTKO]
( ) lub [KASUJ] key (
).

Aby wykasować dane z pamięci przyciśnij
).
przycisk [KASUJ] (

6

Gdy wszystkie oryginały zostały
zeskanowane przyciśnij przycisk
[KONIEC ODCZYTU] ( ).

Gdy zapełni się taca wyjścia
Gdy maksymalna ilość arkuszy (około 250) znajdzie się
na tacy wyjścia, kopiowanie czasowo się zatrzyma. Gdy
to się stanie, niezwłocznie usuń kopie i przyciśnij
[START] ( ) aby dokończyć kopiowanie.

Kopie zostaną dostarczone na tacę wyjścia.
o Aby skasować pracę sortowania/grupowania,
).
przyciśnij przycisk [KASUJ] (
o Aby wyłączyć tryb sortowania lub grupowania,
przyciskaj przycisk
[SORTOWANIE/GRUPOWANIE]
(
/
) aż wskaźniki
SORTOWANIE/GRUPOWANIE zgasną.
(
/
).

Funkcja przesunięcia offsetowego w sortowaniu/grupowaniu
Funkcja offset przesuwa względem siebie każdy zestaw
lub grupę kopii na tacy wyjścia, aby było łatwo je oddzielić.
Funkcja przesunięcia offsetowego może zostać wyłączona
w programach użytkownika. (str.45)

11

2

1

3

1

2
1

Fukcja offset

2

1

3
1

Funkcja offset jest wyłączona

33

3

KOPIOWANIE WIELU ORYGINAŁÓW
NA JEDEN ARKUSZ PAPIERU
(Kopiowanie 2 w 1/4 w 1)
Wielostronicowe oryginały mogą być kopiowane na jednym arkuszu papieru w wybranym układzie.
Ta funkcja jest przydatna przy łączeniu wielostronicowych materiałów w kompaktową formę i daje przegląd
wszystkich stron dokumentu na jednej kartce.

o Wpierw wybierz wzór układu jak jest to wytłumaczone w " Wybór wzoru " (str.35) i wybierz rodzaj linii (ciągła lub
przerywana) w programach użytkownika (str.44). Gdy zakończysz, wykonaj czynności opisane poniżej.
o Odpowiednia skala odwzorowania zostanie automatycznie wybrana w zależności od formatu oryginału, formatu
papieru i wybranej ilości oryginałów. Gdy używasz szyby oryginału możliwe jest zmniejszenie do 25%.
Gdy używasz SPF/RSPF możliwe jest zmniejszenie do 50%. Pewne połączenia formatu oryginału, formatu
papieru i ilości obrazów mogą powodować obcięcie obrazu.
o Nawet gdy " Obrót kopii " jest wyłączony w programach użytkownika, obrazy mogą zostać obrócone jeśli jest to
niezbędne w zależności od ich orientacji i orientacji papieru.
o Kopiowanie 2 w 1 / 4 w 1 nie może być wykonywane razem z kopiowaniem książkowym (str.30), XY Zoom
(str.24), przesuwaniem marginesu (str.36), lub wymazywaniem krawędzi. (str.37)

Używając szyby oryginału

1
2

5

Ułóż oryginał. (str.18)

Powtarzaj punkt 5 aż wszystkie oryginały zostaną
zeskanowane.

Wybierz format oryginału. (str.18)

Aby skasować dane z pamięci przyciśnij
przycisk [KASUJ] (
).

Kopiowanie 2 w 1 / 4 w 1 nie zadziała gdy nie
został wybrany format oryginału.

3

Przyciśnij przycisk [2 w 1/4 w 1]
(
/
) aby wybrać żądany tryb.
Tryby są wybierane w
kolejności: " 2 w 1 " ,
(
), " 4 w 1 " (
),
" Wyłączone " .

4

Wprowadź ilość kopii i inne
ustawienia a następnie przyciśnij
[START] ( ).
Wskaźnik ORIGINAL DATA ( DATA ) miga i
oryginały są skanowane do pamięci.

34

Gdy wskaźnik start zapali się, ułóż
następny oryginał i przyciśnij [START]
( ).

6

Gdy wszystkie oryginały zostały
zeskanowane przyciśnij przycisk
[KONIEC ODCZYTU] ( ).
Kopie zostaną dostarczone na tacę wyjścia.
o Aby skasować kopiowanie 2 w 1/4 w 1,
przyciśnij przycisk [KASUJ] (
).
o Aby skasować tryb 2 w 1/4 w 1, przyciskaj
przycisk [2 w 1/4 w 1] (
/
) aż
wskaźniki 2 w 1/4 w 1 wyłączą się.
(
/
).

Wykonywanie 2 w 1 / 4 w 1 razem z
sortowaniem
Sortowanie jest możliwe jeśli oryginały będą
układane na szybie. Przyciśnij przycisk
[SORTOWANIE/GRUPOWANIE] (
/
)aby
wybrać sortowanie, a następnie wykonaj kroki od 1
do 6. Kopie 2 w 1 / 4 w 1 będą sortowane.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA

Używając SPF/RSPF

1

Ułóż oryginały. (str.19)

2

Przyciśnij przycisk [2 w 1/4 w 1]

o Aby skasować kopiowanie 2 w 1/4 w 1,
przyciśnij przycisk [KASUJ] (
).
o Aby skasować tryb 2 w 1/4 w 1, przyciskaj
przycisk [2 w 1/4 w 1] (
/
) aż
wskaźniki 2 w 1/4 w 1 wyłączą się.
(
/
).

(

/

)

aby wybrać żądany tryb.
Tryby są wybierane w
kolejności: " 2 w 1 " ,
(
), " 4 w 1 " (
),
" Wyłączone " .

3

Wprowadź ilość kopii i inne ustawienia a
następnie przyciśnij [START] ( ).

Gdy pamięć się zapełni
o Gdy pamięć się zapełni podczas skanowania
oryginałów, wskaźnik ORIGINAL DATA ( DATA )
zacznie migać i " FUL " pojawi się na wyświetlaczu, a
urządzenie przestanie kopiować.
o Aby skopiować oryginały, które zostały do tego czasu
zeskanowane przyciśnij [START] ( ).
o Aby skasować dane, które zostały zeskanowane do
pamięci, przyciśnij przycisk [KASUJ WSZYSTKO]
( ) lub [KASUJ] (
).

Kopie zostaną dostarczone na tacę wyjścia.

3

Ustawianie wzoru
Możesz wybrać wzór układu w kopiowaniu 2 stron lub 4 stron oryginałów na jednym arkuszu papieru. Dostępne
wzory układów są pokazane na pierwszej stronie rozdziału omawiającego tę funkcję.

Wzór układu może być również wybrany w programach użytkownika. (str.45)

1

Użyj przycisku [2 w 1/4 w 1]
(
/
)aby wejść w ustawienia.

2

Wybierz kod ustawienia przyciskając
przycisk numeryczny.
Aby wybrać " Wzór 2 " ,
przyciśnij przycisk [2].

Wybór wzoru w kopiowaniu 2 w 1
Gdy są wyłączone wskaźniki 2 w 1/4 w 1,
przytrzymaj przycisk [2 w 1/4 w 1] (
/
zacznie migać wskaźnik 2 w 1. (
).

) aż

Kod ustawienia obecnie
wybranego wzoru
zacznie migać jako
pierwsza cyfra na
wyświetlaczu.

READ END

Funkcja
2w1
4w1

Wybór wzoru w kopiowaniu 4 w 1
Gdy świeci się wskaźnik 2 w 1 (
przycisk [2 w 1/4 w 1] (
/
1 zacznie migać (
).

), , przytrzymaj
) aż wskaźnik 4 w

Kod ustawienia obecnie
wybranego wzoru
zacznie migać jako
pierwsza cyfra na
wyświetlaczu .

Kod ustawienia (str.45)
* 1 (wzór 1)
2 (wzór 2)
* 1 (wzór 1)
2 (wzór 2)
3 (wzór 3)
4 (wzór 4)

Wzór rozkładu znajdziesz na stronie 34.
Fabryczne ustawienie domyślne jest zaznaczone " * " .
Wprowadzona wartość miga jako pierwsza cyfra na wyświetlaczu.

3

Przyciśnij [START] (

).

Wybrany kod ustawienia przestaje migać i świeci
się światłem ciągłym. To zakańcza ustawianie.

4

Przyciśnij przycisk [2 w 1/4 w 1]
(
/
) aby wyjść z ustawień.
Na wyświetlaczu z powrotem wyświetla się ilość kopii.

35

PRZESUWANIE MARGINESU
(Przesuwanie marginesu)
Funkcja przesuwania marginesu, w ustawieniu początkowym, automatycznie przesuwa tekst lub obraz aby
zwiększyć margines o ok. 10mm (1/2 " ).
Miejsce powiększenia marginesu może się znajdować na lewej lub górnej krawędzi strony (tylko AR-M205).
Przykład: model posiadający funkcję automatycznego dwustronnego kopiowania

o
o
o
o

Ta funkcja nie może być użyta razem z funkcją 2 w 1 / 4 w 1 lub funkcją obrotu kopii.
Zmiany między lewym marginesem a górnym możesz dokonać w programach użytkownika. (str.45)
Szerokość marginesu może zostać zmieniona w programach użytkownika. (str.45)
Zwróć uwagę, że marginesy są tworzone poprzez przesunięcie obrazu, dlatego gdy obraz zostanie przesunięty
zbyt daleko może zostać obcięty.
o Jeśli wskaźnik FORMAT ORYGINAŁU miga gdy jest wybrane przesunięcie marginesu, obróć oryginał tak aby
był w tej samej orientacji co migający wskaźnik FORMAT ORYGINAŁU.

1

4

Ułóż oryginał(y).
Gdy używasz szyby,
umieść krawędź
oryginału na której ma
powstać margines po
prawej stronie.
1

Gdy używasz
SPF/RSPF, umieść
krawędź oryginału na
której ma powstać
margines po lewej
stronie.

2

Jeśli oryginał jest ułożony na szybie,
wybierz format oryginału. (str.18)
Gdy używasz podajnika dokumentów, upewnij
się, że świeci się wskaźnik FORMAT
ORYGINAŁU tego samego formatu jak Twój
oryginał.

3

Przyciśnij przycisk [PRZESUNIĘCIE
MARGINESU] (
).
Zapali się wskaźnik
PRZESUNIĘCIE
MARGINESU (
).

Wprowadź ilość kopii i inne
ustawienia i przyciśnij [START] (

).

Kopie zostaną dostarczone na tacę wyjścia.
o Aby skasować przesuwanie marginesu,
przyciskaj [PRZESUNIĘCIE MARGINESU]
(
)aż wskaźnik PRZESUNIĘCIE
MARGINESU (
) zgaśnie.
o Gdy przesuwanie marginesu jest wykonywane
razem z automatycznym kopiowaniem
dwustronnym, margines jest tworzony
automatycznie także na drugiej stronie
bezpośrednio pod marginesem z pierwszej
strony.

Wybierz miejsce marginesu (tylko
AR-M205)
Postępuj jak opisano to w punkcie poniżej gdy
korzystasz z urządzenia posiadającego automatyczne
kopiowanie dwustronne. W przypadku innych modeli
przejdź do następnego kroku.

1 Przytrzymaj przycisk [PRZESUNIĘCIE MARGINESU]
(
) aż wskaźnik PRZESUNIĘCIE MARGINESU
(
) zacznie migać.
Aktualnie wybrany kod ustawienia miejsca
marginesu miga na wyświetlaczu.
1: Lewa krawędź 2: Górna krawędź

2 Przyciśnij przycisk [1] lub [2], a następnie
[START] (

).

Wybrany kod ustawienia wyświetli się.

3 Przyciśnij przycisk [PRZESUNIĘCIE

MARGINESU] (
).
Wskaźnik PRZESUNIĘCIE MARGINESU (
przestanie migać.

36

)

WYMAZYWANIE KRAWĘDZI
(Wymazywania cieni)
? Ta funkcja jest używana do wymazywania cieni, które pojawiają się dookoła krawędzi kopii książek i innych
grubych oryginałów. (WYMAZYWANIE KRAWĘDZI)
? Ta funkcja może również wymazywać cienie powstające na środku książek i innych otwieranych oryginałów.
(WYMAZYWANIE ŚRODKA)
? Fabrycznym ustawieniem domyślnym szerokości wymazywanego obrazu jest około 10 mm (1/2 " ). Szerokość
może być zmieniana w programach użytkownika. (str.45).

3
o Wymazywanie środka nie może być wykonywane razem z kopiowaniem książkowym.
o Wymazywanie nie może być wykonywane razem z kopiowaniem 2 w 1/4 w 1. (str.34)
o Wymazywanie nie może być wykonywane na papierze specjalnego formatu lub podawanym z podajnika
bocznego.
o Zwróć uwagę na to, że jeśli szerokość wymazywanego obszaru jest zbyt duża, może wymazywać również
obraz.

1
2

Ułóż oryginał(y). (str.18)
Jeśli oryginał jest ułożony na szybie,
wybierz format oryginału. (str.18)
Gdy używasz SPF/RSPF,upewnij się, że jest
zapalony ten sam wskaźnik FORMAT
ORYGINAŁU jak Twój oryginał.

3

Przyciśnij przycisk [WYMAZYWANIE]
(
/
) aby wybrać żądany tryb
wymazywania.

4

Wprowadź ilość kopii i inne
ustawienia i przyciśnij [START] (

).

Kopie wyjdą na tacę wyjścia.
o Aby skasować wymazywanie, przyciskaj
przycisk [WYMAZYWANIE] (
/
)
aż oba wskaźniki wymazywania zgasną.
(
/
).
o Jeśli format oryginału nie został wybrany w
kroku 2, wymazywanie nie zadziała.

Aby wybrać tryb
" WYMAZYWANIE
KRAWĘDZI I ŚRODKA " ,
przyciśnij przycisk
[WYMAZYWANIE]
(
/
)
aż zapalą się oba wskaźniki
WYMAZYWANIE
KRAWĘDZI (
)i
WYMAZYWANIE ŚRODKA
(
).

37

4

Rozdział 4

FUNKCJE DRUKARKI/SKANERA

Urządzenie posiada port USB 1.1 i port równoległy w standardowym wyposażeniu.
Do portów może być podłączony komputer aby urządzenie było wykorzystywane jako drukarka i skaner.
Gdy jest zainstalowany zestaw dwufunkcyjny, oprócz standardowych funkcji drukarki/skanera mogą być używane
następujące dodatkowe funkcje.
o Szybki transfer danych (High-speed) (podłączenie do portu USB 2.0)
o Funkcja ROPM*
o Automatyczny obrót wydruku
Aby używać urządzenie jako drukarkę lub skaner, sterownik drukarki i skanera muszą zostać zainstalowane, tak jak
jest to wytłumaczone w " Instrukcji instalacji oprogramowania " .
* ROPM jest skrótem od " Rip Once Print Many " . Funkcja ROPM zachowuje wielostronicowe dane w pamięci drukarki przed
wydrukowaniem. Gdy następuje drukowanie wielu kopii, eliminuje to potrzebę powtarzającej się transmisji danych z
komputera.
o Gdy pojawi się problem w drukowaniu lub skanowaniu, zobacz " ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW " . (str.52)
o Do urządzenia można zainstalować dwa rodzaje sterowników drukarki: standardowy oraz wykorzystywany gdy
jest zainstalowany zestaw dwufunkcyjny. Gdy nie zostanie zainstalowany właściwy sterownik, drukowanie nie
będzie przebiegało prawidłowo. (Zobacz " Instrukcja instalacji oprogramowania " jak zainstalować sterowniki.)
o Gdy używasz USB 2.0 (tryb Hi-Speed), przeczytaj " Wymagania systemu dla USB 2.0 (tryb Hi-Speed) " (poniżej)
aby upewnić się, że Twój system i urządzenie są odpowiednio skonfigurowane.
o Nie instaluj sterownika do zestawu dwufunkcyjnego gdy nie jest zainstalowany zestaw dwufunkcyjny. Gdy
zajdzie powyższa sytuacja wydrukuje się komunikat ostrzegawczy i drukowanie zostanie skasowane.
o Funkcja skanowania jest dostępna tylko z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP i połączeniem
USB. Dla użytkowników korzystających z Windows 95/NT 4.0 lub wykorzystujących połączenie równoległe
dostępna jest tylko funkcja drukowania.
o W czasie korzystania z funkcji przerwania kopiowania (pilna kopia), drukowanie i skanowanie nie jest możliwe.

Wymagania systemu dla USB 2.0 (tryb Hi-Speed)
Aby korzystać z USB 2.0 (tryb Hi-Speed) wymagany jest następujący system:
o Twój komputer musi mieć Windows XP / Windows 2000 i sterownik Microsoft USB 2.0 musi być standardowo
zainstalowany, lub sterownik USB 2.0 do Windows XP / Windows 2000 musi być zainstalowany przy użyciu
Windows Update service firmy Microsoft.
o Ustawienie " Tryb przełączania USB 2.0 " w programach użytkownika musi być ustawione na " Hi-Speed " . Aby
zmienić ustawienie, zobacz " Tryb przełączania USB 2.0 " w programach użytkownika. (str.46).
* Nawet gdy jest zainstalowany sterownik Microsoft USB 2.0, niektóre karty rozszerzenia USB 2.0 nie są w
stanie uzyskać szybkości wyznaczonej przez standard Hi-Speed. Ten problem często może zostać
rozwiązany przez zainstalowanie najświeższej wersji sterownika do karty. Aby zdobyć taki sterownik
skontaktuj się z jego producentem.

38

TRYB DRUKOWANIA
Procedura uzupełniania papieru jest taka sama jak w przypadku papieru do kopiowania. Zobacz " ŁADOWANIE
PAPIERU " . (str.13)
o Prace drukowania otrzymane w czasie gdy urządzenie kopiuje lub jest w trybie skanowania zostają zachowane
w pamięci. Gdy praca kopiowania zostaje skończona lub zostanie opuszczony tryb skanowania, prace
drukowania zaczną być drukowane.
o Drukowanie nie jest możliwe, gdy pokrywa przednia lub boczna są otwarte w celach serwisowych, gdy jest
zacięty papier, lub skończył się papier albo toner, lub skończył się czas żywotności bębna.
o Gdy zatnie się papier w SPF/RSPF, drukowanie nie będzie możliwe dopóki zacięte oryginały nie zostaną
usunięte, a SPF/RSPF będzie mógł być używany.

PODSTAWOWE PROCEDURY W DRUKOWANIU
Podstawowe procedury drukowania są opisane poniżej. Opis funkcji drukowania znajduje się w " Instrukcji online "
lub plikach pomocy sterownika drukarki.

1

Upewnij się, że w podajniku znajduje
się papier.

4

Procedura uzupełniania papieru jest taka sama jak
w kopiowaniu. Zobacz " ŁADOWANIE PAPIERU "
(str.13) i upewnij się, że papier którego chcesz
użyć jest załadowany.
Upewnij się, że ustawienia formatu papieru są
takie same w urządzeniu i sterowniku
drukarki.

2

Upewnij się, że wskaźnik ON LINE ( )
na panelu operacyjnym się świeci.
Jeśli nie świeci się wskaźnik
ON LINE ( ) przyciśnij
przycisk [ON LINE] ( ).
Gdy wskaźnik się nie
świeci, urządzenie jest w
trybie off-line i nie może
drukować. Gdy wskaźnik
miga, zadanie drukowania
jest transferowane do
urządzenia.

3

Otwórz plik, który chcesz drukować i
wybierz " Print " (Drukuj) z menu pliku.

Upewnij się, że jest wybrany
sterownik urządzenia i dokonaj
ustawień w sterowniku.
Informacje o ustawieniach w sterowniku znajdziesz
w " Instrukcji obsługi online " , instrukcji instalacji
oprogramowania i plikach pomocy sterownika
drukarki.

5

Kliknij " Print " (Drukuj) lub " OK " aby
rozpocząć drukowanie.
Wydruki zostaną dostarczone na tacę wyjścia.

Ważne przy ustawianiu formatu papieru
o Upewnij się, że ustawienie formatu papieru w podajnikach
jest takie samo jak w sterowniku. Na przykład jeśli
ustawienie podajnika papieru jest A4R (8-1/2 " x 11 " R),
ustaw " Ustawianie formatu papieru " na " A4-R " ( " Letter-R " ).
Więcej informacji znajdziesz w " KONFIGUROWANIE
STEROWNIKA DRUKARKI " (str.11) w " Instrukcji instalacji
oprogramowania " .
o Jeśli nie jest zainstalowany zestaw dwufunkcyjny,
drukowanie nie będzie prawidłowe jeśli ustawienie
podajnika papieru jest A4R (8-1/2 " x 11 " R). Aby zapobiec
nieprawidłowościom w drukowaniu gdy podajnik papieru
jest ustawiony na A4R (8-1/2 " x 11 " R), wybierz podajnik,
który użyjesz i ustaw w sterowniku drukarki format papieru
na A4R (8-1/2 " x 11 " R).

Przerywanie drukowania
Aby przerwać pracę drukowania, przyciśnij przycisk [ON LINE] ( ) na panelu operacyjnym aby przełączyć
urządzenie w tryb off-line. Drukowanie zostanie przerwane, a wskaźnik ON LINE ( )zacznie migać.
Aby skasować pracę drukowania, przyciśnij przycisk [KASUJ] ( ) lub [KASUJ WSZYSTKO] ( ).
Aby dokończyć drukowanie przyciśnij przycisk [ON LINE] ( ) aby przełączyć w tryb online.

Gdy jest wyłączona funkcja " Użyj przybliżonego formatu papieru "
Wskaźnik FORMAT PAPIERU na panelu operacyjnym zacznie migać. Możesz przycisnąć przycisk [WYBÓR
PODAJNIKA] ( ) aby wybrać podajnik ręcznie, lub załadować papier do podajnika bocznego i przycisnąć
przycisk [ON LINE] ( ) w celu rozpoczęcia drukowania.

Gdy jest włączona funkcja " Użyj przybliżonego formatu papieru "
Drukowanie rozpocznie się na papierze o przybliżonym formacie do formatu drukowanego obrazu.
o Gdy jest zainstalowany zestaw dwufunkcyjny, drukowany obraz jest automatycznie obrócony tak, aby dopasować do formatu
papieru.
o Na temat ograniczeń kopiowania w trybie drukowania, trybie skanowania i ograniczeń trybu drukowania w trybie kopiowania i
skanowania znajdziesz informacje w " OBSŁUGA KOPIOWANIA, DRUKOWANIA I SKANOWANIA " . (str.41)

39

4

TRYB SKANOWANIA
Procedura ułożenia oryginału jest taka sama jak w kopiowaniu. Zobacz " KOPIOWANIE " . (str.18)
Tryb skanowania nie może być użyty w następujących przypadkach:
o Wystąpiło zacięcie (zacięty papier lub zacięty oryginał w SPF/RSPF).
o Urządzenie jest w trybie programów użytkownika.
o Format podajnika papieru jest w trakcie ustawiania.
o Jest ustawiany poziom automatycznej ekspozycji.
o Jest włączony tryb oszczędzania toneru.
o Urządzenie pracuje w trybie kopiowania.
o Jest otwarta pokrywa przednia lub boczna.

SKANOWANIE Z POZIOMU URZĄDZENIA
Procedura skanowania gdy korzystamy z przycisku [SCAN] ( ) i [SCAN MENU] jest opisana poniżej. Gdy
skanowanie jest wykonywane tą metodą, aplikacja która została ustawiona w Button Manager automatycznie
otworzy się i obraz zostanie tam wklejony.
Jeśli urządzenie jest w trybie kopiowania, przyciśnij przycisk [SCAN] (
) aby przełączyć urządzenie w tryb
skanowania i skasować uprzednio wprowadzone ustawienia kopiowania.

1

Przyciśnij przycisk [SCAN] (

).

Gdy zapala się wskaźnik
SCAN urządzenie
wchodzi w tryb
skanowania.

3
1

Przyciśnij przycisk [SCAN MENU] aby
rozpocząć skanowanie.
1

2

2

Gdy urządzenie wchodzi
w tryb skanowania, jeden
z dwóch kodów (po
lewej) pojawia się na
wyświetlaczu w
zależności od tego, który
port jest wybrany do
podłączenia.
Gdy obydwa porty są podłączone (USB 1.1 i USB 2.0)
przyciśnij przycisk skanowania jedno- lub dwukrotnie
aby wybrać żądany port. Wybór następuje w
kolejności " U_2 " , " U_1 " , " Wyłączony tryb skanowania " .

2

40

Umieść oryginał w podajniku
dokumentów lub na szybie.

Na wyświetlaczu ukaże
się numer przycisku
[SCAN MENU], który
przycisnąłeś i numer
zaświeci, a wskaźnik
SCAN zacznie migać.

o Aby powrócić do trybu kopiowania z trybu
skanowania, przyciśnij przycisk [SCAN]
(
) lub [KASUJ WSZYSTKO] ( ).
o Ograniczenia kopiowania i drukowania w
trybie skanowania i skanowania w czasie
kopiowania i drukowania są opisane w
" OBSŁUGA KOPIOWANIA, DRUKOWANIA I
SKANOWANIA " . (str.41)
o Jeśli masz trudności z wyjęciem oryginałów
z tacy podajnika dokumentów, otwórz
pokrywę rolki podającej i wtedy wyjmij
oryginały. Gdy wyjmiesz oryginały bez
otwierania pokrywy rolki podającej,
oryginały mogą sie zabrudzić.

FUNKCJE DRUKARKI/SKANERA

Przyciski [SCAN MENU] i Button Manager
Sześć przycisków [SCAN MENU] może być oddzielnie skonfigurowanych w Button Manager do komputera
przyłączonego za pomocą portu USB 1.1 lub USB 2.0.
Fabryczne ustawienia domyślne dla przycisków [SCAN MENU] i Button Manager są takie jak w tabeli poniżej.
Informacje nt. ustawień w Button Manager, znajdziesz w plikach pomocy Button Manager.

1

1

2

3

4

5

Dla wygody użytkownika można wpisać ustawienia
w Button Manager dla portu USB 1.1 na prawo od
oznaczenia 1 , natomiast ustawienia w Button

6

Manager dla portu USB 2.0 na prawo od
oznaczenia 2 .

2

Miejsce przycisku
1 (1 przycisk od lewej)
2 (2 przycisk od lewej)
3 (3 przycisk od lewej)
4 (4 przycisk od lewej)
5 (5 przycisk od lewej)
6 (6 przycisk od lewej)

Nazwa na
wyświetlaczu
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
SC6

Menu Button Manager
ScanMenu SC1
ScanMenu SC2
ScanMenu SC3
ScanMenu SC4
ScanMenu SC5
ScanMenu SC6

Otwierana aplikacja
Sharpdesk (Full colour)
Sharpdesk (Monochrome)
Email
FAX
OCR
Microsoft Word

SKANOWANIE Z POZIOMU KOMPUTERA
Urządzenie obsługuje standard TWAIN, dzięki czemu możliwe jest skanowanie z aplikacji kompatybilnych z TWAIN.
Urządzenie również obsługuje WIA (Windows Image Acquisition), dzięki czemu możliwe jest skanowanie z " Scan
and Camera Wizard " w Windows XP. Procedury skanowania dla TWAIN i WIA znajdziesz w instrukcji ONLINE.
Informacje o ustawieniach w TWAIN i WIA znajdziesz w plikach pomocy sterownika skanera lub Windows Help.

OBSŁUGA KOPIOWANIA,
DRUKOWANIA I SKANOWANIA
Niektóre operacje nie mogą być wykonywane jednocześnie gdy urządzenie pracuje w trybie drukowania,
kopiowania lub skanowania.
Tryby
Podstawowe
Kopiarka ustawienia
Podczas kopiowania
Drukarka Podczas drukowania
Skaner

Podczas skanowania
wstępnego/właściwego

Kopiowanie

Drukowanie

Skanowanie z
komputera

Tak

Tak

Tak

Tak*1

Nie*2

Nie

Tak*
Nie

3

Skanowanie z
urządzenia
Nie
Nie

4

Nie

Tak*

Tak*4

Nie*5

Nie

Nie

*1 Może po wciśnięciu przycisku [INTERRUPT] ( ).
*2 Drukowanie rozpocznie się gdy zostanie przyciśnięty przycisk [KASUJ WSZYSTKO] (
) po skończeniu kopiowania lub gdy
zostanie przyciśnięty przycisk [ON LINE] ( ) aby przełączyć urządzenie w tryb online. Drukowanie rozpocznie się również po
minięciu czasu automatycznego kasowania lub po 60 sekundach gdy funkcja automatycznego kasowania jest wyłączona.
*3 Praca drukowania została przerwana i zaczyna się kopiowanie.
*4 Praca skanowania jest zachowana i skanowanie rozpoczyna się gdy drukowanie się skończyło.
*5 Praca drukowania jest zachowana w komputerze i drukowanie rozpoczyna się gdy skanowanie zostało zakończone.

41

4

5

Rozdział 5

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Ten rozdział omawia jak ustawić poziom automatycznej ekspozycji, tryb oszczędzania toneru i programy
użytkownika, które są ustawieniami własnymi szczegółowo określającymi działanie urządzenia.

USTAWIANIE POZIOMU
AUTOMATYCZNEJ EKSPOZYCJI
Poziom ekspozycji ustawiony w automatycznej regulacji ekspozycji, który automatycznie dopasowuje ekspozycję
kopii w zależności od rodzaju oryginału może być regulowany. Gdy kopie są za ciemne lub za jasne, w czasie gdy
jest aktywna automatyczna ekspozycja, wykonaj następujące czynności aby odpowiednio ustawić poziom
automatycznej ekspozycji. Poziom automatycznej ekspozycji może być ustawiony oddzielnie dla szyby oryginału i
SPF/RSPF.
Kopiowanie, skanowanie i drukowanie mogą być wykonywane gdy jest ustawiany poziom automatycznej
ekspozycji.

1

4

Aby ustawić poziom automatycznej
ekspozycji w SPF/RSPF, umieść
oryginał w SPF/RSPF. (str.19)
Upewnij się, że wskaźnik SPF/RSPF się świeci.
Aby ustawić poziom automatycznej
ekspozycji dla kopii wykonywanych z
oryginałów ułożonych na szybie przejdź do
kroku 2.

2
3

Przyciśnij przycisk
[AUTO/TEKST/FOTO] ( AUTO /
aby wybrać " FOTO " ( ).

Przytrzymaj przycisk
[AUTO/TEKST/FOTO] ( AUTO /
/
aż wskaźnik AUTO ( AUTO ) zacznie
migać.
AUTO

42

/

135

Wskaźniki poziomu
ekspozycji pokazują
aktualne ustawienie.

Przyciśnij przycisk [Jasno] ( ) lub
[Ciemno] ( ) aby rozjaśnić lub
przyciemnić poziom automatycznej
ekspozycji.
135

)

5
)

Przyciśnij przycisk
[AUTO/TEKST/FOTO] ( AUTO /
aby zakończyć ustawianie.
Wskaźnik AUTO ( AUTO ) przestaje migać i
zaczyna świecić światłem ciągłym.
Po ustawieniu poziomu automatycznej
ekspozycji zalecamy wykonanie kopii
testowej.

/

)

TRYB OSZCZĘDZANIA TONERU
Gdy jest włączony tryb oszczędzania toneru, zużycie toneru jest zmniejszone o ok. 10%.

1

Przyciśnij przycisk
[AUTO/TEKST/FOTO] ( AUTO /
aby wybrać TEKST. (
).

2

Przytrzymaj przycisk
[AUTO/TEKST/FOTO] ( AUTO /
/
aż wskaźnik FOTO ( ) zacznie
migać.
AUTO

3

135

)

)

Wskaźniki poziomu
ekspozycji pokażą
aktualne ustawienie.

Aby włączyć tryb oszczędzania
toneru, przyciśnij przycisk [JASNO]
( ). Aby wyłączyć tryb oszczędzania
toneru, przyciśnij przycisk [CIEMNO]
( ).
135

4

/

5

Gdy włączasz tryb
oszczędzania toneru,
upewnij się że " 1 "
miga.Gdy wyłączasz tryb
oszczędzania toneru,
upewnij się że " 5 " miga.

Przyciśnij przycisk
[AUTO/TEKST/FOTO] ( AUTO /
aby zakończyć ustawianie.

/

)

Wskaźnik FOTO (
) przestaje migać i zaczyna
świecić światłem ciągłym.

43

USTAWIENIA WŁASNE
(Programy użytkownika)
Programy użytkownika pozwalają dopasować ustawienia urządzenia do Twoich potrzeb.

PROGRAMY UŻYTKOWNIKA
Numer
programu

Nazwa programu

Ustawienia kodów
(fabryczne ustawienia
domyślne są wyróżnione
tłustym drukiem )

Automatyczne
kasowanie

1: WYŁĄCZONE
2: 10 sek.
3: 20 sek.
4: 60 sek.
5: 90 sek.
6: 120 sek.

Tryb wstępnego
nagrzewania

1: 1 min.
2: 5 min.
3: 30 min.
4: 60 min.
5: 120 min.
6: 240 min.

3

Tryb automatycznego
wyłączania

1: 5 min.
2: 30 min.
3: 60 min.
4: 120 min.
5: 240 min.

4

Tryb podawania
strumieniowego*1

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

5

Automatyczne
wyłączanie zasilania

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

6

Linia w kopiowaniu 2 w
1/4 w 1 *2

1: WYŁĄCZONY
2: Ciągła
3: Przerywana

1

2

*1 W modelach z SPF/RSPF.
*2 W modelach z zestawem dwufunkcyjnym.

44

Opis
o " Czas automatycznego kasowania "
automatycznie przełącza ustawienia
kopiowania do ustawień początkowych
(str.12) po upłynieciu określonego czasu od
kopiowania. W tym programie jest wybierany
określony czas. " Czas automatycznego
kasowania " może być również wyłączony.
o Ta funkcja automatycznie przełącza urządzenie w
stan niższego poboru energii po upłynięciu
ustawionego czasu, gdy urządzenie nie jest
używane, a jest włączone. Wskaźnik
OSZCZĘDZANIA ENERGII ( )zapala się, ale
przyciski na panelu operacyjnym mogą być
używane. Urządzenie powraca do normalnego
trybu gdy: jest przyciśnięty przycisk na panelu
operacyjnym, oryginał zostanie ułożony, jest
przyjmowana praca drukowania lub rozpoczyna się
skanowanie z poziomu komputera.
o Ta funkcja automatycznie przełącza urządzenie w
stan jeszcze niższego poboru energii niż w trybie
wstępnego nagrzewania. Wszystkie wskaźniki
oprócz wskaźnika OSZCZĘDZANIA ENERGII ( )
i ON LINE ( ) są wyłączone. Aby powrócić do
normalnego stanu przyciśnij [START] (
).
Również nastąpi automatyczny powrót do
normalnego stanu gdy będzie odbierana praca
drukowania lub rozpocznie się skanowanie z
komputera (
).
o Gdy kopiujemy używając SPF/RSPF, w czasie
gdy miga wskaźnik SPF/RSPF, po pobraniu
ostatniego oryginału (ok. 5 sek.) może zostać
ułożony następny oryginał i zostanie on
automatycznie pobrany.
o Użyj tych ustawień aby włączyć lub wyłączyć
automatyczne wyłączanie zasilania.
o Gdy kopiujemy wiele oryginałów na jeden arkusz (2
w 1/4 w 1 ), ta funkcja jest używana do drukowania
przerywanej lub ciągłej linii oddzielającej obrazy
poszczególnych oryginałów.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Numer
programu

Nazwa programu

Ustawienia kodów
(fabryczne ustawienia
domyślne są wyróżnione
tłustym drukiem )

7

Obrót kopii*2

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

8

Tryb automatycznego
doboru paperu

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

9

Automatyczne
przełączanie
podajników

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

10 do 15

16

Tryb kontroli dostępu
Ustawienie szerokości
wymazywania*2

-
1: 0 mm (0 " )
2: 5 mm (1/4 " )
3: 10 mm (1/2 " )
4: 15 mm (3/4 " )
5: 20 mm (1 " )

17

Układ wzoru w
kopiowaniu 2 w 1*2

1: Wzór 1
2: Wzór 2

18

Układ wzoru w
kopiowaniu 4 w 1*2

1: Wzór 1
2: Wzór 2
3: Wzór 3
4: Wzór 4

19

Przesunięcie
offsetowe

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

20

Obrót obrazu w
kopiowaniu
dwustronnym*3

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

21

Miejsce marginesu*2,*3

22

Szerokość
marginesu*2

23

Rozdzielczość w trybie
Auto/Tekst

1: Lewa krawędź
2: Górna krawędź
1: 0 mm (0 " )
2: 5 mm (1/4 " )
3: 10 mm (1/2 " )
4: 15 mm (3/4 " )
5: 20 mm (1 " )
1: 300dpi
2: 600dpi

Opis
o Gdy jest włączona funkcja automatycznego
wyboru formatu papieru i nie ma w
podajnikach formatu papieru tego samego co
oryginał, ta funkcja automatycznie dobierze
ten sam format papieru tylko o innej orientacji
(jeżeli taki jest) oraz obróci obraz o 90 stopni
tak, aby można było wykonać kopię.
o Gdy jest uaktywniona funkcja automatycznego
doboru skali odwzorowania, a oryginał i papier
są ułożone w innej orientacji, ta funkcja obraca
obraz tak, aby mógł być skopiowany na
papierze w odpowiedniej orientacji.
o Ta funkcja automatycznie wybiera papier, który
jest tego samego formatu co ułożony w
SPF/RSPF, lub tego samego formatu co
wybrany przyciskiem [WPROWADŹ FORMAT
ORYGINAŁU] (ENTER). ( ENTER ) Ta funkcja
może być wyłączona.
o Jeśli skończy się papier w czasie drukowania i
jest papier tego samego formatu i orientacji w
innym podajniku, ta funkcja automatycznie
przełączy na ten podajnik (oprócz podajnika
bocznego). Funkcja może być wyłączona.
Zobacz " Włączanie kontroli dostępu " . (str.48)
o Użyj aby ustawić szerokość wymazywanego
obszaru przy krawędziach lub w środku, gdy
powstają cienie (np.przy kopiowaniu grubych
książek).
o Użyj tych ustawień aby wybrać układ wzoru
gdy dwa oryginały są kopiowane na jednej
stronie arkusza papieru ( zobacz wzory na str.
34).
o Użyj tych ustawień aby wybrać układ wzoru
gdy cztery oryginały są kopiowane na jednej
stronie arkusza papieru ( zobacz wzory na str.
34).
o Przesuwa na tacy wyjścia prace wykonane w trybie
INTERRUPT oraz prace wykonane w trybie
sortowania lub grupowania (również wydruki).
o Gdy jednostronne pionowe oryginały są
ułożone w orientacji poziomej (B4 lub A3
(8-1/2 " x 14 " lub 11 " x 17 " )) do dwustronnego
kopiowania, to góra i dół z obu stron kopii nie
będą się pokrywały.
o Użyj aby wybrać miejsce przesunięcia
marginesu.
o Użyj do ustawienia szerokości marginesu.
o Rozdzielczość w trybie auto i tekst jest normalnie
ustawiona na 300 dpi. Gdy jest wymagana wysoka
jakość, użyj tego ustawienia do zmiany
rozdzielczości na 600 dpi.

*2 W modelach z zestawem dwufunkcyjnym.
*3 W modelach z automatycznym kopiowaniem dwustronnym.

45

5

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Numer
programu

Nazwa programu

24

Pamięć przeznaczona
dla trybu drukowania

25

Automatyczne
powtarzanie
przyciskania

Ustawienia kodów
(fabryczne ustawienia
domyślne są wyróżnione
tłustym drukiem )
1: 30%
2: 40%
3: 50%
4: 60%
5: 70%

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

1: Minimum
(aktualny czas)
2: 0,5 sek.
3: 1,0 sek.
4: 1,5 sek.
5: 2,0 sek.
1: Niska (aktualna)
2: Wysoka
3: Wyłączone

Opis

o Użyj aby zmienić proporcję używania pamięci
urządzenia dla trybu drukowania.
o Użyj aby wybrać czy przytrzymywanie
przycisków powoduje efekt ponownego
przyciskania. Dla przycisków, których
przytrzymywanie standardowo powoduje zmianę
wartości ustawienia np. [ZOOM] ( ,
),ten
program może być użyty do tego, aby przy
przytrzymywaniu, wartości te się nie zmieniały.
o Użyj aby ustawić jak długo przycisk musi być
przycisnięty aby wprowadzenie zostało
przyjęte. Wydłużenie czasu zapobiegnie
ustawieniom spowodowanym przypadkowym
dotknięciem.

26

Czas przyciskania
przycisku

27

Głośność sygnałów
dźwiękowych

28

Podstawowe
ustawienie sygnałów
dźwiękowych

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

o Użyj aby były wydawane sygnały dźwiękowe w
czasie podstawowych ustawień. (str.47)

29

Limit kopii

1: 99 kopii
2: 999 kopii

30

Użyj przybliżonego
formatu papieru

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

o Użyj aby wybrać 99 lub maksymalnie 999
kopii.
o Gdy ta funkcja jest włączona, drukowanie jest
kontynuowane na innym formacie papieru jeśli
skończył się format wybrany w sterowniku. Ta
funkcja nie działa w trybie kopiowania.

31

Ustawienie
domyślnego podajnika

32

Domyślny tryb
ekspozycji

33

Tryb przełączania USB
2.0 *5

1: Górny podajnik
papieru *4
2: Dolny podajnik
papieru*4
3: Podajnik papieru na
250 arkuszy/Moduł
podajników na 2 x 250
arkuszy papieru*4
4: Dolny podajnik
modułu na 2 x 250
arkuszy papieru*4
5: Podajnik boczny*4
1: AUTO
2: TEKST
3: FOTO

1: Full-Speed
2: Hi-Speed

o Ustawia głośność sygnałów dźwiękowych.
(str.47)

o Użyj tego programu aby określić podajnik
domyślny. Ten podajnik jest zawsze wybierany
gdy jest włączane zasilanie lub zawsze gdy
urządzenie powraca do ustawień
początkowych.

o Użyj tego programu aby ustawić " AUTO " ,
" TEKST " , lub " FOTO " jako domyślne tryby
ekspozycji.
o Ustawia szybkość transferu danych USB 2.0. Aby
osiągnąć najwyższą szybkość używając portu USB
2.0, wpierw sprawdź czy Twój komputer spełnia
wymagania systemu (system operacyjny i sterownik), a
następnie użyj tego programu aby zmienić tryb USB
2.0 na " Hi-Speed " . Zwróć uwagę, że ustawienie nie
powinno być zmieniane gdy działa sterownik TWAIN.
(Wymagania systemu sprawdź w " Wymagania
systemu dla USB 2.0 (tryb Hi-Speed) " (str.38).)

*4 W AR-M160 jest następująco:
1: Podajnik górny (fabrycznie domyślny), 2: podajnik na 250-arkuszy papieru/górny podajnik zestawu na 2 x 250-arkuszy
papieru, 3: dolny podajnik zestawu na 2 x 250-arkuszy papieru, 5: Podajnik boczny
*5 Szybkość skanowania wzrasta gdy tryb USB 2.0 jest ustawiony na " Hi-Speed " , ale szybkość drukowania nie wzrasta tak
znacznie.

46

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

WYBÓR USTAWIEŃ W PROGRAMACH
UŻYTKOWNIKA
1

Przytrzymaj przycisk [Jasno] ( ) aż
wskaźniki alarmowe ( ,
,,
,
) zaświecą się.

4

o Kody ustawień znajdziesz w
" PROGRAMY
UŻYTKOWNIKA " . (str.44
do str.46)
o Wybrany kod ustawienia
miga.
o Aby wybrać 90 sekund,
przyciśnij przycisk [5].

Na wyświetlaczu ukazuje
się " - - " z migającym
lewym myślnikiem.
135

2

Jeśli wprowadzisz zły numer, przyciśnij
przycisk [KASUJ] (
) a następnie
wprowadź prawidłowy numer.

Wprowadź numer programu za
pomocą przycisków numerycznych.

READ END

o Numery programów są
podane w " PROGRAMY
UŻYTKOWNIKA " (str.44 do
str.46).
o Wybrany numer programu
miga.
o Aby wybrać " Automatyczne
kasowanie " , przyciśnij
przycisk [1].

5

3

).

Aby wybrać ustawienie w następnym programie
użytkownika, przyciśnij przycisk [KASUJ] (
)
a następnie powróć do kroku 2.

).

o Wybrany numer programu
przestaje migać i zaczyna
świecić światłem ciągłym.
o Aktualnie wybrany kod
ustawienia miga jako prawa
cyfra na wyświetlaczu.

Przyciśnij przycisk [START] (

Wybrany kod ustawienia
przestaje migać i
zaczyna świecić
światłem ciągłym.

Gdy wprowadzisz zły numer, przyciśnij
przycisk [KASUJ] (
)a następnie
wprowadź prwidłowy numer.

Przyciśnij [START] (

Wprowadź żądany kod ustawienia
przyciskiem numerycznym.

6

Przyciśnij przycisk [Jasno] (
zakończyć ustawienia.

)aby

Wskaźniki alarmowe ( ,
,
,
,
)
przestaną świecić, a wyświetlacz powróci do
normalnego stanu.

Sygnały dźwiękowe (sygnał wprowadzenia, sygnał niewłaściwego
przycisku, sygnał ustawienia podstawowego)
Urządzenie emituje trzy różne typy sygnałów dźwiękowych: sygnał wprowadzenia gdy jest przyciśnięty prawidłowy przycisk, sygnał
niewłaściwego przycisku i sygnał ustawienia podstawowego emitowany gdy ustawienie wprowadzane, jest takie same jak podstawowe
(ustawienia podstawowe są opisane poniżej). Sygnał ustawienia podstawowego jest wyłączony w ustawieniu początkowym.
Informacja jak włączyć sygnał ustawienia podstawowego znajduje się na stronie 46 w " Sygnał ustawienia podstawowego " . Jeśli
chcesz zmienić głośność sygnału lub go wyłączyć, przeczytaj " Głośność sygnału dźwiękowego " na stronie 46.
Wzory sygnałów każdego typu są nastepujące:
Sygnał wprowadzenia ..........................pojedynczy
Sygnał niewłaściwego przycisku .......... podwójny

Sygnał ustawienia podstawowego .......... potrójny

Ustawienia podstawowe
Ustawienia podstawowe są standardowymi ustawieniami w kopiowaniu. Są one następujące:
Skala odwzorowania ..................................... 100%
Wskaźnik Jasno i Ciemno ....................................3
Miejsce podawania papieru ........... podajnik górny

FORMAT ORYGINAŁU .................... A4 (8-1/2 " x 11 " )
AUTO/TEKST/FOTO ( AUTO /
/
).......... AUTO

47

5

USTAWIENIA W TRYBIE KONTROLI
DOSTĘPU
TRYB KONTROLI DOSTĘPU
Gdy jest włączony " Tryb kontroli dostępu " , na każdym koncie zliczana jest ilość wykonanych kopii przez jego
właściciela (może być wprowadzonych 20 kont), stany poszczególnych kont mogą być wyświetlane. W " Trybie
kontroli dostępu " , na wyświetlaczu wyświetla się " - - - " , informując o tym, że musi być wprowadzony 3-cyfrowy
numer konta, aby było możliwe kopiowanie.
Administrator urządzenia powinien wprowadzić następujące ustawienia:
o Włączyć tryb kontroli dostępu (str.50)
o Wprowadzić numery kont (str.50)

USTAWIENIA TRYBU KONTROLI DOSTĘPU
Ustawienia kodów
(fabryczne ustawienia
domyślne są wyróżnione
tłustym drukiem )

Numer
programu

Nazwa programu

10

Tryb kontroli dostępu

0: WYŁĄCZONY
1: WŁĄCZONY

Użyj do włączania lub wyłączania " Trybu kontroli
dostępu " . " Tryb kontroli dostępu " jest w
ustawieniach początkowych wyłączony.

11

Wprowadzenie
numeru konta

Nie

Używany do wprowadzania numerów kont. Może
być wprowadzonych do 20 kont.

12

Zmiana numeru konta

Nie

Używany do zmiany numeru konta.

13

Kasowanie numeru
konta

0: Skasuj jedno konto
1: Skasuj wszystkie
konta

Użyj aby skasować numer konta.
Skasowane może być jedno konto lub wszystkie
konta na raz.

Opis

14

Nie

15

48

Ilość kopii na koncie

Wyświetla ilość kopii wykonanych na danym
koncie.
Maksymalna ilość na koncie to 49,999. Jeśli
zostanie przekroczona zliczanie zaczyna się
od 0.

Zerowanie konta

0: Zeruj jedno konto
1: Zeruj wszystkie
konta

Użyj do resetowania stanu konta do 0. Może być
resetowany licznik jednego konta lub wszystkich
kont.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

WYBÓR USTAWIEŃ W TRYBIE KONTROLI DOSTĘPU
1

Przytrzymaj przycisk [Jasno] ( ) aż
zaczną migać wskaźniki alarmowe ( ,
,,
,
).
Na wyświetlaczu
wyświetla się " - - " z
migającym lewym
myślnikiem.

135

2

5

Przyciśnij przycisk [Jasno] (
zakończyć ustawienia.

) aby

Wskaźniki alarmowe ( ,
,
,
,
)
przestaną świecić, a wyświetlacz powróci do
normalnego stanu.

Wprowadź numer programu
przyciskami numerycznymi.

READ END

o Numery programu zobacz
w " USTAWIENIA TRYBU
KONTROLI DOSTĘPU "
(str.48 ).
o Wybrany numer programu
miga.
o Aby wybrać " Tryb kontroli
dostępu " , wybierz " 10 " .

Jeśli wprowadzisz zły numer, przyciśnij
przycisk [KASUJ] (
) a następnie
wprowadź numer prawidłowy.

3

Przyciśnij przycisk [START] (

5

).

o Wybrany numer programu
przestaje migać i zaczyna
świecić światłem ciągłym.
o Aktualnie wybrany kod
ustawienia miga jako 1
cyfra na wyświetlaczu.

4

Wprowadź ustawienie do wybranego
programu.
Procedurę ustawiania
znajdziesz w
" USTAWIENIA TRYBU
KONTROLI DOSTĘPU " .
(str.48)

o Jeśli wprowadzisz zły numer, przyciśnij
przycisk [KASUJ] (
) i powróć do
kroku 2.
o Jeśli miga " E " (kod błędu) na miejscu
pierwszej cyfry wyświetlacza, przyciśnij
przycisk [KASUJ] (
) ) i przejdź do
kroku 2.

49

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Tryb kontroli dostępu

Kasowanie numeru konta

(program nr. 10)

(program nr 13)

1

Przyciśnij przycisk [1] aby włączyć " Tryb
kontroli dostępu " lub przycisk [0] aby
wyłączyć, a następnie przyciśnij [START]
( ).
Po włączeniu " Trybu kontroli dostępu " , użyj
" Wprowadzanie numeru konta " , aby
wprowadzić numery kont (może być
wprowadzonych do 20 kont).

2

Przyciśnij przycisk [KASUJ] (

).

Wprowadzanie numeru konta
(program nr 11)
Jeśli 20 kont jest już wprowadzonych, zostanie
wyświetlony kod błędu " 11E " .

1

Użyj przycisków numerycznych aby
wprowadzić 3 -cyfrowy numer (oprócz
" 000 " ), a następnie przyciśnij [START]
( ).
o Jeśli wprowadzisz " 000 " lub numer, który
jest już wprowadzony, numer zacznie migać
na wyświetlaczu. Wprowadź inny numer.
(Może być wprowadzonych do 20 kont).
o Powtórz procedurę aby wprowadzić
następny numer konta.
o Zapisz sobie do kogo należy dane konto
aby uniknąć pomyłki przy podliczaniu ilości
wykonanych kopii.

2

Przyciśnij przycisk [KASUJ] (

).

Zmiana numeru konta
(program nr 12)
Użyj tej procedury aby zmienić numer konta. Jeśli nie
zostały wprowadzone żadne numery kont, wyświetli
się kod błędu " 12E " .

1

Przyciśnij przycisk wyświetlania skali
odwzorowania ( )aby wybrać numer
konta, który chcesz zmienić, a następnie
przyciśnij [START] ( ).

Użyj tej procedury aby skasować numery kont. Może
być skasowane jedno konto lub wszystkie na raz. Jeśli
do tej pory nie zostały wprowadzone żadne konta, na
wyświetlaczu pojawi się kod błędu " 13E " .

[Kasowanie wszystkich kont]
Przyciśnij przycisk [1], a następnie [START]
( ).
Wszystkie numery kont zostaną skasowane.

[Kasowanie jednego konta]
1 Przyciśnij przycisk ( ).
2 Wybierz przyciskiem wyświetlania skali
odwzorowania ( ) numer konta, które ma
być skasowane, a następnie przyciśnij
[START] ( ).
Aby skasować następny numer konta,
wprowadź numer programu (13) kasowania
numeru konta, a następnie powtórz
procedurę " Kasowanie jednego konta " .

Ilość kopii na koncie
(program nr 14)
Użyj tej procedury aby wyświetlić licznik każdego
konta. Jeśli do tej pory żadne konta nie zostały
wprowadzone, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu
" 14E " .

1

2

Licznik wybranego konta wyświetli się gdy
przytrzymujesz przycisk [0]. Licznik jest wyświetlany
sekwencyjnie, tak jak jest to pokazane poniżej.
Przykład: 12,345 kopii

Wyświetlą się 3 migające myślniki " - - - " .

2

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowy numer konta (oprócz
" 000 " ), a następnie przyciśnij [START]
( ).
o Jeśli wprowadzisz " 000 " lub numer, który
był już wprowadzony, zacznie on migać na
wyświetlaczu. Wprowadź inny numer.
o Aby zmienić następny numer konta,
powtórz kroki 1 i 2.

3

Po zakończeniu przyciśnij przycisk
[KASUJ] ( ).

50

Przyciskiem wyświetlania skali
odwzorowania (%) wybierz numer konta.
( ).
Przytrzymaj przycisk [0].

o Każda strona A3 (11 " x 17 " ) jest liczona
jako dwie strony.
o Aby wyświetlić licznik następnego konta,
powtórz kroki 1 i 2.

3

Gdy zakończysz przyciśnij przycisk
[KASUJ] ( ).

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Zerowanie konta
(program nr 15)
Licznik kopii jednego konta lub wszystkich kont może
zostać zresetowany do 0. Jeśli nie zostały jeszcze
wprowadzone żadne numery kont wyświetli się kod
błędu " 15E " .

Kopiowanie gdy włączony jest tryb
kontroli dostępu
Gdy włączony jest tryb kontroli dostępu, na
wyświetlaczu wyświetla się " - - - " .

[Zerowanie wszystkich kont]
Przyciśnij przycisk [1], a następnie przyciśnij
[START] ( ).
Liczniki wszystkich kont zostaną wyzerowane.

[Zerowanie jednego konta]
1 Przyciśnij przycisk [0]. ( ).
2 Przyciskiem wyświetlania skali
odwzorowania ( ) wybierz konto, które
ma być wyzerowane, a następnie
przyciśnij [START] ( ).

1

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź swój 3-cyfrowy numer
konta.
Gdy wprowadzisz swój numer konta, na
wyświetlaczu pojawi się " 0 " , wskazując, że
można rozpocząć kopiowanie.

Aby zresetować następne konto, wprowadź
numer programu (15), a następnie powtórz
procedurę " Zerowanie jednego konta " .

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy numer,
przyciśnij przycisk [KASUJ] (
)a
następnie wprowadź prawidłowy numer.

2

Aby wykonać kopie, postępuj tak, jak
jest to opisane poniżej.
Gdy wykonujesz tzw. pilną kopię (str.31),
upewnij się, że przycisnąłeś przycisk
[INTERRUPT] ( ) aby wyjść z tego trybu.

3

Gdy skończyłeś, przyciśnij przycisk
[AUDIT CLEAR] ( ACC.#-C ).

ACC.#-C

Jeśli nastąpiło zacięcie papieru lub skończył
się papier w czasie kopiowania, nie będzie
można wyjść z trybu kontroli dostępu, nawet
gdy przyciśniesz przycisk [AUDIT CLEAR].
( ACC.#-C ).

51

5

6

Rozdział 6

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ten rozdział omawia rozwiązywanie problemów i usuwanie zacięć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeżeli napotykasz na trudności w czasie korzystania z urządzenia, przeczytaj instrukcję rozwiązywania problemów
zanim zadzwonisz po serwis. Wiele problemów może być w prosty sposób rozwiązanych przez użytkownika. Jeśli
nie jesteś w stanie usunąć problemu przy pomocy niniejszej instrukcji, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij wtyczkę
z gniazdka.

PROBLEMY Z URZĄDZENIEM/KOPIOWANIEM
Urządzenie nie działa................................................................................................................................. 53
Kopie są za ciemne lub za jasne . ............................................................................................................. 53
Puste kopie . ............................................................................................................................................. 53
Format papieru użyty do kopiowania jest inny od wybranego. .................................................................. 53
Na papierze pojawiają się zmarszczki lub miejscami znika obraz. ............................................................ 54
Zacięcie papieru ........................................................................................................................................ 54
Format oryginału nie jest wybierany automatycznie. ................................................................................. 54
Kopie są brudne lub rozmazane. ............................................................................................................... 55
Białe lub czarne linie pojawiają się na kopiach . ........................................................................................ 55
Nie można ustawić formatu w podajniku papieru ...................................................................................... 55
Praca kopiowania zatrzymuje się przed zakończeniem ............................................................................ 55
Wskaźnik oszczędzania energii ( ) świeci się......................................................................................... 55
Wskaźnik alarmowy ( ,
,,
,
)świeci się lub miga .................................................................. 55
Mruga oświetlenie . ................................................................................................................................... 55

PROBLEMY Z DRUKOWANIEM/SKANOWANIEM
Urządzenie nie drukuje. (Wskaźnik ON LINE ( ) nie miga.).................................................................... 56
Urządzenie nie drukuje. (Wskaźnik ON LINE ( ) migał.)......................................................................... 56
Wolne drukowanie . .................................................................................................................................. 57
Wydruki są jasne i niewyraźne ................................................................................................................ 57
Wydruki są zabrudzone ......................................................................................................................... 57
Wydrukowany obraz jest przekręcony lub wychodzi poza obręb papieru ................................................. 58
Wskaźnik alarmowy ( ,
,,
,
) świeci się lub miga................................................................. 58
Niska jakość skanowania .......................................................................................................................... 59
Nie można skanować
. ......................................................................................................................... 60
Wolny transfer zeskanowanych obrazów .................................................................................................. 60
Wydrukowana strona uwag ....................................................................................................................... 61
Usuwanie oprogramowania ...................................................................................................................... 61

WSKAŹNIKI I KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA ...................................... 62
USUWANIE ZACIĘĆ .................................................................................... 63
WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM

52

.................................................... 70

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z URZĄDZENIEM/KOPIOWANIEM
Niniejsze problemy są związane z ogólną obsługą urządzenia i kopiowaniem.
Problem

Przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie jest podłączone do sieci.
-> Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka.

Włącznik zasilania wyłączony.

-
12

-> Włącz zasilanie.

Wskaźnik OSZCZĘDZANIE ENERGII (

Strona

) miga?

-> Wskazuje, że urządzenie się nagrzewa. Kopie nie mogą być
wykonane dopóki urządzenie się nagrzeje

Pokrywa przednia lub boczna nie jest dobrze zamknięta.
-> Zamknij pokrywę przednią lub boczną.

12
-

Urządzenie jest w trybie automatycznego wyłączania
zasilania.
Urządzenie nie działa.

-> W trybie automatycznego wyłączania zasilania, wszystkie
wskaźniki są wyłączone oprócz wskaźnika OSZCZĘDZANIA
ENERGII ( ) i ON LINE ( ). Przyciśnij [START] (
)aby
powrócić do normalnej obsługi.

12

Miga wskaźnik FORMAT ORYGINAŁU.
-> Oryginał nie jest ułożony w odpowiedniej orientacji. Obróć
oryginał, aby był w tej samej orientacji jak migający wskaźnik
FORMAT ORYGINAŁU.

36

Miga wskaźnik FORMAT PAPIERU.
-> Jeśli próbuje się wykonać kopiowanie na papierze innym niż
ustawiony w zadaniu, kopiowanie zatrzyma się i wskaźnik
ustawionego formatu papieru zapali się. Przyciśnij przycisk
[WYBÓR PODAJNIKA] ( )Aby wybrać podajnik z ustawionym
formatem papieru albo załadować ustawiony format papieru do
podajnika. Przyciśnij przycisk [KASUJ] (
) lub [KASUJ
WSZYSTKO] (
) a następnie powtórz kopiowanie.

Wybierz odpowiedni typ oryginału.

Kopie są za ciemne lub za jasne.

-> Wybierz AUTO z przycisków [AUTO/TEKST/FOTO] lub przyciśnij
przyciski jasno ( ) i ciemno ( ) aby ręcznie wybrać
odpowiednią ekspozycję.
-> Jeśli kopia jest za jasna lub za ciemna nawet gdy AUTO

14

6

21
42

było wybrane przyciskiem [AUTO/TEKST/FOTO],
( AUTO /
ekspozycji.

Puste kopie.

/

),dokonaj ustawienia poziomu automatycznej

Oryginał nie jest ułożony nadrukiem do góry w
SPF/RSPF lub nadrukiem na dół na szybie.
-> Ułóż oryginał nadrukiem do góry w SPF/RSPF lub nadrukiem na
dół na szybie.

Oryginał nie był ułożony w prawidłowej pozycji?
-> Ułóż oryginał prawidłowo.

Format papieru użyty do
kopiowania jest inny od
wybranego formatu papieru.
(część obrazu jest obcięta lub jest
dużo pustego miejsca.)

Nie została użyta odpowiednia skala odwzorowania do
formatu oryginału i papieru.
-> Przyciśnij przycisk [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ) aby kopia była
wykonana w odpowiedniej skali odwzorowania dla formatu
oryginału i papieru.

Format papieru załadowany w podajniku został zmieniony
bez zmiany ustawienia formatu?
-> Zmieniaj ustawienie formatu papieru w podajniku gdy zmieniasz
format papieru.

18, 19

18, 19

22

16

53

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Przyczyna i rozwiązanie
Papier nie jest odpowiedniego formatu i gramatury.
-> Użyj odpowiedniego papieru.

Na papierze pojawiają się
zmarszczki lub miejscami znika
obraz?

Strona
13

Papier zwinięty lub wilgotny.
-> Nie używaj zwiniętegu lub pogniecionego papieru. Wymień go na
suchy. Gdy maszyna nie jest używana przez długi okres czasu,
wyjmij papier z podajnika i przechowuj w ciemnym miejscu, w
opakowaniu zapobiegającym absorbcji wilgoci.

Powstało zacięcie.
-> Aby usunąć, zobacz " USUWANIE ZACIĘĆ " .

Papier nie jest odpowiedniego formatu i gramatury.
-> Użyj odpowiedniego papieru.

-

63

13

Papier zwinięty lub wilgotny.
-> Nie używaj zwiniętegu lub pogniecionego papieru. Wymień go na
suchy. Gdy maszyna nie jest używana przez długi okres czasu,
wyjmij papier z podajnika i przechowuj w ciemnym miejscu, w
opakowaniu zapobiegającym absorbcji wilgoci.

Papier nieprawidłowo zainstalowany.
-> Upewnij się, że papier jest prawidłowo zainstalowany.

Kawałki papieru w środku urządzenia.
-> Usuń wszystkie kawałki zaciętego papieru.

Za dużo papieru w podajniku.
Zacięcie papieru.

-> Jeśli papieru jest więcej niż linia wskazująca w podajniku, usuń
część papieru tak, aby papier nie przekraczał linii

Posklejane kartki.
-> Dobrze przekartkuj papier przed załadowaniem.

Prowadnice podajnika bocznego nie pasują do
szerokości papieru.

-

14
63
14
14
15

-> Ustaw prowadnice aby pasowały do szerokości papieru.

Przedłużenie podajnika bocznego nie jest wyciągnięte.
-> Gdy ładujesz duży format papieru, wyciągnij przedłużenie.

Rolka podająca podajnika bocznego jest zabrudzona.
-> Wyczyść rolkę.

Papier A5 (5-1/2 " x 8-1/2 " ) jest załadowany w dolnym
podajniku lub dodatkowym podajniku na 250-arkuszy lub
2 x 250-arkuszy.

15
73

13, 14

-> Papier A5 (5-1/2 " x 8-1/2 " ) musi być podawany z górnego
podajnika lub podajnika bocznego.

Zwinięte oryginały.
-> Format oryginału nie może być prawidłowo rozpoznany jeśli jest
zwinięty lub pozaginany. Wyprostuj oryginał.

Format oryginału nie jest wybrany
automatycznie.
(Gdy jest zainstalowany SPF/RSPF.)

Oryginał zawiera duże czarne powierzchnie.
-> Jeśli oryginał zawiera duże czarne powierzchnie, może nie być
automatycznie rozpoznany. Użyj przycisku [WPROWADŹ
FORMAT ORYGINAŁU] ( ENTER ) aby wybrać format papieru.

Maszyna jest wystawiona na działanie promieni
słonecznych.
-> Zainstaluj w miejscu, gdzie nie będzie wystawiona na działanie
promieni słonecznych. .

54

-

-

-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Strona

Szyba oryginału lub dolna strona pokrywy/SPF/RSPF jest
zabrudzona.
Kopie są brudne lub rozmazane.

Przyczyna i rozwiązanie

72

-> Czyść regularnie.

Oryginał zamazany lub zaplamiony.

-

-> Użyj czystego oryginału.

Szybka skanera w SPF/RSPF jest zabrudzona.
Białe lub czarne linie pojawiają się
na kopiach.

72

-> Wyczyść długą wąską szybkę w SPF/RSPF.

Elektroda transferowa jest zabrudzona.

73

-> Wyczyść elektrodę transferową.

Jest wykonywane kopiowanie lub drukowanie.

-

-> Ustaw format papieru po zakończeniu kopiowania lub
drukowania.

Urządzenie zatrzymało się z powodu braku papieru lub
zacięcia.
Nie można ustawić formatu w
podajniku papieru.

-> Załaduj papier lub usuń zacięcie, a następnie ustaw format
papieru.

Jest wykonywana tzw. pilna kopia (interrupt)
-> Ustaw format papieru gdy jest ukończona tzw. pilna kopia.

Wyświetlacz lub wskaźnik ORIGINAL DATA (
miga.

14, 63

31

DATA )

-> Dane są przechowywane w pamięci. Wydrukuj je lub wykasuj z
pamięci.

33, 35

Taca wyjścia jest zapełniona.
-> Duże prace kopiowania automatycznie są zatrzymywane co 250
kopii.Wyjmij kopie z tacy wyjścia i przyciśnij [START] (
) aby
dokończyć kopiowanie.

22

Na wyświetlaczu pojawia się " FUL " .

Praca kopiowania zatrzymuje się
przed zakończeniem.

-> Pamięć zapełniła się w czasie kopiowania z
sortowaniem/grupowaniem lub 2 w 1 / 4 w 1. Skopiuj tylko te
oryginały, które zostały zeskanowane do tego czasu lub anuluj
pracę i wykasuj dane z pamięci.

Zabrakło papieru w podajniku.

33, 35

6

14

-> Załaduj papier.

Miejsce podawania papieru miga.
-> Migające miejsce podawania papieru oznacza, że format papieru
załadowany w podajniku jest inny niż ustawiony dla tego
podajnika. Zmień ustawienia formatu papieru, otwórz i zamknij
podajnik, a następnie przyciśnij przycisk [KASUJ] (
) lub
[KASUJ WSZYSTKO] (
).

16

Inne wskaźniki się świecą.
Wskaźnik oszczędzania energii
( )świeci się.

-> Jeśli inne wskaźniki się świecą, urządzenie jest w trybie
wstępnego nagrzewania. Przyciśnij jakikolwiek przycisk aby
wznowić normalną obsługę.

Świeci się tylko wskaźnik osczędzania energii (

).

-> Gdy pali się tylko wskaźnik OSZCZĘDZANIE ENERGII ( ),
urządzenie jest w trybie automatycznego wyłączenia zasilania.
Przyciśnij [START] (
)aby powrócić do normalnego działania.

Wskaźnik alarmowy
(,
,,
,
) świeci się lub
miga.
Mruga oświetlenie.

12

Zobacz " WSKAŹNIKI I KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA "
aby sprawdzić znaczenie wskaźników alarmowych i
komunikatów błędu i podjąć odpowiednie działania.
Do tego samego gniazdka jest podłączone urządzenie i
oświetlenie.
-> Podłącz urządzenie do gniazdka, do którego nie są podłączone
inne odbiorniki energii elektrycznej.

12

62

-

55

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z DRUKOWANIEM/SKANOWANIEM
Dodatkowo do informacji tu zawartych, informacje o rozwiązywaniu problemów znajdują się również w plikach
README każdego oprogramowania. Pliki README zobacz w " Instrukcji instalacji oprogramowania " .
Problem

Przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie jest w trybie off-line?
-> Przyciśnij przycisk [ON LINE] (
LINE. ( ).

)aby włączyć wskaźnik ON

Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do
komputera.
-> Sprawdź obydwa końce kabla drukarki i upewnij się, że jest dobre
połączenie. Spróbuj dobry znany Ci kabel. Informacje nt. kabli
znajdziesz w " SPECYFIKACJI " .

Nieprawidłowe ustawienie portu.
-> Drukowanie nie jest możliwe, gdy ustawienie portu w sterowniku
jest nieprawidłowe. Dokonaj prawidłowych ustawień portu.

Urządzenie nie drukuje.
(Wskaźnik ON LINE ( ) nie miga.)

Strona
39

78

Instrukcja
instalacji
oprogramowania

Twoje urządzenie nie jest prawidłowo wybrane z aplikacji
do drukowania.
-> Gdy wybierasz " Print " (Drukuj) z menu " File " (Plik) w aplikacji,
upewnij się, że wybrałeś drukarkę " SHARP AR-XXXX " (gdzie
XXXX jest nazwą modelu Twojego urządzenia) wyświetloną w
oknie dialogowym " Print " (Drukuj).

-

Sterownik nie został prawidłowo zainstalowany.
-> Postępuj jak poniżej aby sprawdzić, czy sterownik drukarki został
zainstalowany
1 Kliknij przycisk " start " , kliknij " Panel sterowania " , kliknij
" Drukarki i inne urządzenia " , a następnie kliknij " Drukarki i
faxy " . (W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknij przycisk
" Start " , wybierz " Ustawienia " i kliknij " Drukarki " ).)
2 Ikona sterownika drukarki " SHARP AR-XXXX " (gdzie XXXX
jest nazwą modelu Twojego urządzenia) nie ukazała się.
3 Jeśli ikona jest widoczna, ale nadal nie można drukować,
sterownik mógł być zainstalowany nieprawidłowo. W tym
wypadku usuń oprogramowanie serii AR-M160/M205 i
zainstaluj ponownie.

Kopiowanie jest wykonywane?
-> Poczekaj aż zakończy się kopiowanie.

Ustawienia podajników są inne w urządzeniu i inne w
sterowniku drukarki.
-> Upewnij się, że te same formaty papieru są ustawione w
podajnikach urządzenia i w sterowniku. Aby zmienić ustawienie
formatu papieru podajnika w sterowniku, zajrzyj do Instrukcji
instalacji oprogramowania.

Urządzenie nie drukuje.
(Wskaźnik ON LINE ( ) migał.)

Wybrany format papieru nie został załadowany.
-> Załaduj wybrany format papieru w podajniku.

-
16
Instrukcja
instalacji
oprogramowania
14

Wskaźnik FORMAT PAPIERU miga.
-> Gdy " Użyj przybliżonego formatu papieru (program użytkownika) "
jest wyłączony, wskaźnik FORMAT PAPIERU na panelu
operacyjnym zacznie migać. Możesz przycisnąć przycisk
[WYBÓR PODAJNIKA] ( )aby wybrać podajnik ręcznie, lub
załadować papier do podajnika bocznego i przycisnąć przycisk
[ON LINE] ( ) aby rozpocząć drukowanie.
-> Gdy " Użyj przybliżonego formatu papieru " jest włączony,
drukowanie rozpocznie się na formacie papieru przybliżonym do
formatu drukowanego dokumentu.

56

-

14, 21

-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem
Wolne drukowanie.

Przyczyna i rozwiązanie
Jednocześnie otwarte dwie lub więcej aplikacji.
-> Zacznij drukowanie po zamknięciu wszystkich nieużywanych
aplikacji.

Strona
-

Papier jest tak załadowany aby wydruk następował na
przedniej stronie papieru.
Wydruki są jasne i niewyraźne.

-> Niektóre typy papieru mają przednią i tylną stronę. Jeśli papier
jest tak załadowany, że drukowane będą tylne strony, toner nie
będzie dobrze przylegał do papieru i nie osiągnie się dobrej
jakości wydruku.

Używasz papieru niewłaściwego formatu i gramatury.
-> Używaj odpowiedniego papieru.

14

13

Papier zwinięty lub wilgotny.

Wydruki są zabrudzone.

-> Nie używaj zwiniętegu lub pogniecionego papieru. Wymień go na
suchy. Gdy maszyna nie jest używana przez długi okres czasu,
wyjmij papier z podajnika i przechowuj w ciemnym miejscu, w
opakowaniu zapobiegającym absorbcji wilgoci.

-

Nie ustawiłeś wystarczających marginesów w
ustawieniach papieru Twojej aplikacji.
-> Góra i dół arkusza mogą być zabrudzone jeśli marginesy są
ustawione poza obszarem dobrej jakości wydruku.
-> Ustaw marginesy w aplikacji tak, aby znalazły się wewnątrz
obszaru wydruku dobrej jakości.

-

6

57

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Przyczyna i rozwiązanie

Strona

W podajniku papieru jest ustawiony inny format papieru
niż w sterowniku.
-> Sprawdź czy format papieru w sterowniku odpowiada temu w
podajniku urządzenia.
-> Jeśli jest aktywne ustawienie " Fit To Page " (Dopasuj do formatu
strony), upewnij się, że format papieru wybrany z rozwijanej listy
" Fit To Paper Size " (Dopasuj do formatu papieru) jest taki sam jak
załadowany w podajniku.

Wydrukowany obraz jest
przekręcony lub wychodzi poza
obręb papieru.

-

Orientacja ustawienia dokumentu nie jest prawidłowa.
-> Kliknij zakładkę " Paper " w ekranie konfiguracji sterownika
drukarki i sprawdź czy " Image Orientation " (Orientacja obrazu)
jest ustawiona odpowiednio do Twoich wymagań.

Papier jest załadowany nieprawidłowo.
-> Upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany.

-

14

Nie określiłeś prawidłowo marginesów w aplikacji.
-> Sprawdź położenie marginesów dokumentu i ustawienia formatu
papieru w aplikacji, którą używasz. Sprawdź również czy
ustawienia są odpowiednio dobrane do formatu papieru.

Wskaźnik alarmowy
(,
,,
,
) świeci się lub
miga.

58

Zobacz " WSKAŹNIKI I KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA "
aby sprawdzić znaczenie wskaźnika alarmowego i
komunikatu błędu na wyświetlaczu i podjąć odpowiednie
działania.

-

62

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Przyczyna i rozwiązanie

Strona

Szyba oryginału lub dolna strona pokrywy/SPF/RSPF jest
zabrudzona.

72

-> Czyść regularnie.

Oryginał zamazany lub zaplamiony.
-> Użyj czystego oryginału.

Nie ustawiłeś odpowiedniej rozdzielczości.
-> Upewnij się, że rozdzielczość ustawiona w sterowniku skanera
jest odpowiednia do oryginału.

-
-

Skanujesz duży obszar (np. cały A3 (11 " x 17 " )) w dużej
rozdzielczości.
-> Próbujesz zeskanować duży obszar w wysokiej rozdzielczości , a
urządzenie nie ma wystarczającej ilości pamięci do zachowania
danych. Skanowanie odbędzie się przy zmniejszonej
rozdzielczości, a sterownik poprawi jakość danych. Jednak
poprawiona jakość obrazu nie będzie tak dobra jak byłaby przy
wyższej rozdzielczości. Użyj niższej rozdzielczości lub skanuj
mniejszy obszar.

-

Nie wybrałeś odpowiedniej wartości dla ustawienia " Próg
B/W " .

Niska jakość skanowania.

-> Jeśli skanujesz z aplikacji kompatybilnej z TWAIN i używając
trybu " Białe " , " Czerwone " , " Zielone " lub " Niebieskie " z menu
" Źródło światła " , upewnij się, że odpowiednia wartość jest
wybrana dla ustawienia " Próg B/W " . Większa wartość progu
powoduje że prace są ciemniejsze, a mniejsza, że jaśniejsze. Aby
ustawić próg automatycznie, kliknij przycisk " Auto
Threshold " (Auto próg) w zakładce " Image " (Obraz) ekranu
" Professional " (profesjonalny).

-

Nieodpowiednie ustawienia kontrastu i jasności.
-> Jeśli skanujesz z aplikacji kompatybilnej z TWAIN i zeskanowany
obraz ma nieodpowiednią jasność lub kontrast (np. jest za jasny),
uaktywnij " Automatyczna regulacja jasności/kontrastu " ustawiana
w zakładce " Main " (Główne) ekranu " Custom
Settings " (Ustawienia własne). Kliknij przycisk " Jasność/Kontrast "
aby dopasować jasność i kontrast gdy oglądasz zeskanowany
obraz na monitorze. Jeśli skanujesz z aplikacji kompatybilnej z
WIA lub " Scanner and Camera Wizard " , kliknij " Adjust the quality
of the scanned picture " (Ustaw jakość skanowanego obrazu) lub
przycisk " Custom settings " (Ustawienia własne) i dopasuj jasność
i kontrast w ekranie, który się pojawi.

Oryginał nie jest ułożony nadrukiem do góry w
SPF/RSPF lub nadrukiem do dołu na szybie.
-> Ułóż oryginał nadrukiem do góry w SPF/RSPF lub nadrukiem do
dołu na szybie.

Nieprawidłowo ułożony oryginał.
-> Ułóż oryginał prawidłowo.

6

-

18, 19

18, 19

Zostało wybrane " Quick Scan " (Szybkie skanowanie).
-> Jeśli jest wykonywane skanowanie w trybie " Quick Scan " , jakość
obrazu może być obniżona. Tak jest ponieważ dane są
transferowane przy pomocy kompresji JPEG. Jeśli jest niska
jakość skanowania to wykonaj skanowanie bez ustawienia
" Quick Scan " . ( " Quick Scan " nie jest ustawione domyślnie.)

-

59

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Przyczyna i rozwiązanie

Strona

Jeśli nie jest możliwe skanowanie, wyłącz swój komputer,
wyłącz urządzenie i wyjmij jego przewód zasilający z
gniadka. Następnie włącz swój komputer, włącz zasilanie
urządzenia i ponownie spróbuj skanować. Jeśli
skanowanie w dalszym ciągu nie jest możliwe sprawdź
poniższe punkty

-

Twoja aplikacja nie jest kompatybilna z TWAIN/WIA.
-> Jeśli Twoja aplikacja nie jest kompatybilna z TWAIN/WIA,
skanowanie nie będzie możliwe. Upewnij się, że Twoja aplikacja
jest kompatybilna z TWAIN/WIA.

Nie wybrałeś w aplikacji sterownika skanera Twojego
urządzenia.
Nie można skanować.

-> Upewnij się, że sterownik skanera Twojego urządzenia jest
wybrany w aplikacji.

-

-

Nie wybrałeś odpowiednio właściwości skanowania.
-> Skanowanie dużego obszaru w trybie pełnokolorowym i wysokiej
rozdzielczości, powoduje powstanie danych o dużej pojemności
oraz długi czas skanowania. Ustawienia skanowania powinny być
odpowiednie do typu oryginału (tekst, grafika, fotografia,
kolorowy, czarno-biały, itp).

-

Komputer ma za mało pamięci. Urządzenie ma za mało
pamięci.
-> Rozdzielczość skanowania będzie się różnić w zależności od
obszaru skanowania i ile jest wolnej pamięci w urządzeniu. Aby
skanować oryginał A3 (11 " x 17 " ) w trybie pełnokolorowym przy
600 dpi bez używania poprawy jakości, jest wymagany zestaw
dwufunkcyjny i 256 MB dodatkowej pamięci (AR-SM5).

Wolny transfer zeskanowanych
obrazów

60

-

Twój komputer nie spełnia wymagań sysytemu dla
interfejsu USB 2.0 (tryb Hi-Speed).
-> Zobacz " Wymagania systemu dla USB 2.0 (tryb Hi-Speed) "
(str.38) aby skonfigurować Twój system odpowiednio dla
wymagań USB 2.0 i ustawić w programach użytkownika " Tryb
przełączania USB 2.0 " na " Hi-Speed " .

38, 46

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wydrukowana strona uwag
Jeśli znajdziesz stronę uwag wydrukowaną na końcu zadania drukowania, dane otrzymane z komputera nie zostały
wydrukowane tak jak zostały ustawione. Rozwiąż problem tak jak jest to opisane poniżej i ponownie spróbuj
drukować.

Co zrobić jeśli została wydrukowana
strona uwag, 1

Powyższa strona uwag jest wydrukowana jeśli
próbujesz drukować używając sterownika zestawu
dwufunkcyjnego, podczas gdy zestaw dwufunkcyjny
nie został zainstalowany. Zmień na standardowy
sterownik i wydrukuj jeszcze raz. Jeśli standardowy
sterownik nie jest zainstalowany, zainstaluj go tak jak
jest to opisane w instrukcji instalacji oprogramowania.

Co zrobić jeśli została wydrukowana
strona uwag , 2

Powyższa strona uwag jest wydrukowana gdy zadanie
drukowania wysłane do urządzenia zawiera więcej
danych niż może być zmieszczonych w pamięci
zestawu dwufunkcyjnego. Aby rozwiązać problem,
wyłącz funkcję ROPM. Jeśli musisz korzystać z funkcji
ROPM, ustaw jakość drukowania w sterowniku na
" Draft " (Szkic), lub zwiększ ilość pamięci w zestawie
dwufunkcyjnym.
Pamięć IMC jest używana do czasowego
przechowywania danych gdy jest włączona
funkcja ROPM.Ta pamięć jest również
używana do czasowego przechowywania
obrazów oryginałów w czasie kopiowania.
Ilość pamięci IMC przeznaczonej do obsługi
funkcji drukowania może być zmieniana w
programach użytkownika trybu kopiowania.
Zobacz programy użytkownika (str.46).
Możliwe jest również rozszerzenie pamięci
poprzez dodanie modułów pamięci ogólnie
dostępnych na rynku. Więcej informacji nt.
pamięci może udzielić Ci Twój dealer.

Usuwanie oprogramowania
Jeśli musisz usunąć oprogramowanie postępuj następująco.

1

Kliknij przycisk " start " a następnie
" Panel sterowania " .
W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknij " Start " ,
wybierz " Settings " (Ustawienia), a następnie
" Control Panel " .

2

Kliknij " Add or Remove
Programs " (Dodaj lub usuń programy).
W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknij
dwukrotnie ikonę " Add/Remove
Programs " (Dodaj/usuń programy).

3

Wybierz sterownik drukarki/skanera
urządzenia i Button Manager z listy i
usuń.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi i
plikach pomocy twojego systemu operacyjnego.

61

6

WSKAŹNIKI I KOMUNIKATY
WYŚWIETLACZA
Jeśli jeden w wymienionych wskaźników zapali się lub jeden z następujących komunikatów zostanie wyświetlony,
sprawdź jego znaczenie w poniższej tabeli i podejmij odpowiednie działanie
Wskaźnik wymiany
pojemnika z tonerem
Wskaźnik konserwacji
Wskaźnik braku papieru

Wskaźnik
Wskaźnik
konserwacji
Wskaźnik wymiany
dewlopera
Wskaźnik
wymiany
pojemnika z
tonerem

Wskaźnik wymiany dewelopera
Wyświetlacz
Wskaźnik zacięcia

Przyczyna i rowiązanie
Światło
ciągłe
Światło
ciągłe
Światło
ciągłe

Wymagany serwis (autoryzowany przez SHARP).

Litery z numerami pojawiają
się na wyświetlaczu.

Wymagany deweloper. Skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem.
Wkrótce będzie potrzebna wymiana pojemnika z tonerem.
Zaopatrz się w toner.
Pojemnik z tonerem musi zostać wymieniony. Wymień na
nowy.
Skończył się papier w podajniku. Załaduj papier. Również
podajnik może nie być do końca zamknięty. Upewnij się że
jest zamknięty do końca.
Powstało zacięcie papieru. Usuń zacięcie jak jest to opisane
w " USUWANIE ZACIĘĆ " .
Oryginał nie jest ułożony w prawidłowej orientacji. Obróć
oryginał aby był w tej samej orientacji co migający wskaźnik
FORMAT ORYGINAŁU.
Jeśli kopiowanie ma się odbyć na papierze innym niż format
ustawiony w zadaniu, kopiowanie zatrzyma się i światło
ustawionego formatu papieru zapali się. Przyciśnij przycisk
[WYBÓR TACY] ( )aby wybrać podajnik z ustawionym
formatem papieru lub załaduj ustawiony format papieru do
podajnika. Przyciśnij przycisk [KASUJ] (
) lub [KASUJ
WSZYSTKO] ( )a następnie powtórz zadanie kopiowania.
Pokrywa przednia lub boczna jest otwarta. Zamknij przednią
lub boczną pokrywę.
Pojemnik z tonerem jest niewłaściwie zainstalowany. Ponownie
zainstaluj pojemnik z tonerem. Jeśli w dalszym ciągu [CH] miga na
wyświetlaczu, skontaktuj się z serwisem SHARP.
Zapisz pojawiający się kod, wyłącz urządzenie i wyjmij
przewód zasilający z gniazdka i skontaktuj się z serwisem
podając warunki, w jakich pojawił się kod.

Na wyświetlaczu pojawia się
" FUL " .

Dane są przechowywane w pamięci, która została
zapełniona. Wydrukuj dane lub wykasuj je z pamięci.

Wskaźnik braku
papieru

Miga
Światło
ciągłe

Wskaźnik
zacięcia

Miga

Wskaźnik FORMAT
ORYGINAŁU

Miga

Wskaźnik FORMAT
PAPIERU

Miga

Na wyświetlaczu pojawia
się [CH]

Światło
ciągłe
Miga

Gdy jest wyłączone " Użyj przybliżonego
formatu papieru "
A3
A4
A4
A5
B4
EXTRA

Zapala się wskaźnik miejsca zacięcia
papieru przy opcjonalnym podajniku
na 2 x 250-arkuszy/250-arkuszy

62

Wskaźnik FORMAT PAPIERU zacznie migać. Możesz
przycisnąć przycisk [WYBÓR PODAJNIKA] ( ) aby
wybrać podajnik ręcznie, lub załadować papier do podajnika
bocznego i przycisnąć przycisk [ON LINE] ( ) aby
rozpocząć drukowanie.

Pokrywa boczna podajnika na 2 x 250-arkuszy/250-arkuszy
jest otwarta. Zamknij boczną pokrywę.

Strona
-
-
-
70
14
63
36

13

-
70
-
33, 35

Instrukcja
Online

-

USUWANIE ZACIĘĆ
Gdy nastąpi zacięcie, wskaźnik zacięcia ( ) i wskaźnik miejsca zacięcia (
automatycznie się zatrzyma.
Znajdź miejsce powstania zacięcia i usuń zacięty papier.

) zaczną migać i urządzenie

W czasie wyjmowania papier może się porwać. W tym przypadku upewnij sie, że usunąłeś wszystkie kawałki z
urządzenia, uważając przy tym aby nie dotykać powierzchni bębna.

AR-M205

AR-M160
(str.63)

(str.63)

(str.64)

(str.64)

(str.68)

(str.68)

(str.69)

ZACIĘCIA W SPF/RSPF
1

Usuń zacięty oryginał.
Sprawdź obszary A, B, i
C pokazane na ilustracji
po lewej (zobacz
następna strona) i usuń
zacięty oryginał.

Obszar B
Otwórz SPF/RSPF i obracaj dwie rolki
zwalniające w kierunku strzałek aby wyjąć
oryginał. Zamknij SPF/RSPF i usuń oryginał.

Rolka

6

Obszar A
Otwórz pokrywę rolki podającej i usuń zacięty
oryginał z tacy podajnika dokumentów.Zamknij
pokrywę rolki podającej.
Pokrywa rolki podającej

Gdy jest zacięty mały oryginał A5 (5-1/2 " x
8-1/2 " , etc.) lub zacięcie nastąpiło w tacy
odwracającej RSPF, otwórz pokrywę z prawej
strony i usuń oryginał.Zamknij pokrywę z prawej
strony.
Pokrywa z prawej strony

63

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obszar C
Usuń zacięty oryginał z obszaru wyjścia.

2

Otwórz i zamknij SPF/RSPF aby
wskaźnik zacięcia przestał migać.
Możesz również
otworzyć i zamknąć
pokrywę rolki podającej
lub pokrywę z prawej
strony aby wskaźnik
zacięcia przestał migać.

Jeśli oryginał nie daje się łatwo wyjąć, otwórz
ruchome części tacy podajnika dokumentów i
usuń oryginał. Jeśli jest zainstalowany RSPF,
usuń tacę odwracającą a następnie oryginał.

3

Umieść z powrotem w podajniku
oryginały wskazane ujemną cyfrą na
wyświetlaczu i przyciśnij [START] ( ).
Kopiowanie oryginałów, które nie zostały
skopiowane zostanie dokończone.

Jeśli jest zainstalowany RSPF, usuń tacę
odwracającą a następnie oryginał.

Po usunięciu zacięcia w obszarze wyjścia,
upewnij się, że włożyłeś z powrotem tacę
obracającą (gdy jest zainstalowany RSPF).

ZACIĘCIA W PODAJNIKU BOCZNYM
1

Delikatnie wyjmij zacięty papier.

2

Otwórz i zamknij pokrywę boczną.
Wskaźnik zacięcia (
zgaśnie.

)

o W czasie zamykania pokrywy bocznej,
przyciśnij uchwyt do dołu.
o Jeśli wskaźnik zacięcia (
) nie przestaje
migać,poszukaj porwanych kawałków
papieru w urządzeniu.

64

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZACIĘCIA W URZĄDZENIU
1

Otwórz podajnik boczny i pokrywę
boczną.

2

Znajdź miejsce zacięcia. Usuń zacięty
papier korzystając z instrukcji dla
każdego miejsca, na ilustracji poniżej.

Jeśli papier zaciął się tutaj, przejdź do
" B. Zacięcie w strefie utrwalania "
Jeśli zacięty papier jest widoczny
tutaj, przejdź do " C. Zacięcie w
strefie transportu " .

Jeśli papier zaciął się tutaj, przejdź
do " A. Zacięcie w strefie podawania
papieru " .

A. Zacięcie w strefie podawania papieru

1

Przyciśnij dwa końce pokrywy przedniej i
otwórz ją.

3

Zamknij pokrywę przednią i boczną.
Wskaźnik zacięcia
) zgaśnie.

(

2

Delikatnie usuń zacięty
papier.Przekręć pokrętło rolki w
kierunku wskazanym przez strzałki.

Pokrętło rolki

Ostrożnie wyjmuj papier
aby go nie podrzeć.

o W czasie zamykania pokrywy przedniej,
delikatnie trzymaj oba końce.
o W czasie zamykania pokrywy bocznej,
przyciskaj uchwyt do dołu.
o Jeśli wskaźnik zacięcia (
) nie przestaje
migać , poszukaj podartych kawałków
papieru w urządzeniu.

Zespół utrwalania jest gorący. Nie
dotykaj zespołu utrwalającego w
czasie usuwania zacięcia. Może to
spowodować poparzenie.
Nie dotykaj powierzchni bębna (zielona
część) w czasie usuwania zacięcia. Może to
zniszczyć bęben i obniżyć jakość kopii.

65

6

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

B. Zacięcie w strefie utrwalania

1

Przyciśnij oba końce pokrywy
przedniej i otwórz ją.

4

Podnieś dźwignie zespołu utrwalania.

2

Kręć pokrętłem rolki w kierunku
zgodnym ze strzałkami.

5

Zamknij pokrywę przednią i boczną.
Wskaźnik zacięcia (
zgaśnie.

Pokrętło rolki

3

Ostrożnie usuń zacięty papier. Obniż
dźwignie odblokowujące zespołu
utrwalania, aby było łatwiej usuwać.
Przesuń dźwignie do poprzedniej
pozycji.

Dźwignia odblok.
zesp. utrwalania

Ostrożnie usuwaj papier
aby go nie podrzeć.

Zespół utrwalania jest gorący. Nie
dotykaj zespołu utrwalania w czasie
usuwania zaciętego papieru. Może to
powodować poparzenia.

o Nie dotykaj powierzchni bębna (zielona
część) w czasie usuwania zacięcia. Może
to zniszczyć bęben i obniżyć jakość kopii.
o Uważaj na nieutrwalony toner na zaciętym
papierze. Możesz zabrudzić ręce i ubranie

66

)

o W czasie zamykania pokrywy przedniej,
delikatnie trzymaj oba końce.
o W czasie zamykania pokrywy bocznej,
przyciskaj uchwyt do dołu.
o Jeśli wskaźnik zacięcia (
) nie przestaje
migać , poszukaj podartych kawałków
papieru w urządzeniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

C. Zacięcie w strefie transportu

1

Otwórz prowadnicę papieru
przyciskając do dołu z obu stron jej
wystające elementy i usuń zacięty
papier.
Ostrożnie wyjmuj papier
aby go nie podrzeć.

Zesół utrwalania jest gorący. Nie
dotykaj zespołu utrwalania w czasie
usuwania zaciętego papieru. Może to
powodować poparzenia.

2

Jeśli zacięty papier nie może być
usunięty w poprzednim kroku ale jest
widoczny w strefie wyjścia papieru,
usuń papier poprzez wciągnięcie go w
strefę wyjścia papieru.
Ostrożnie wyjmuj papier
aby go nie podrzeć.

3

6

Zamknij pokrywę boczną.
Wskaźnik zacięcia (
zgaśnie.

)

o W czasie zamykania pokrywy przedniej,
delikatnie trzymaj oba końce.
o Jeśli podarł się papier, upewnij się, że
żadne kawałki nie pozostały wewnątrz
urządzenia.
o Jeśli wskaźnik zacięcia (
) nie przestaje
migać, poszukaj podartych kawałków
papieru w urządzeniu.

67

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZACIĘCIA W GÓRNYM PODAJNIKU
Upewnij się, że nie ma zaciętego papieru w podajniku zanim go otworzysz. (str.65)

1

Unieś i wyciągnij górny podajnik i usuń
zacięty papier.
Ostrożnie wyjmuj papier
aby go nie podrzeć.

2

Otwórz i zamknij pokrywę boczną.
Wskaźnik zacięcia (
zgaśnie.

)

o Zamykając pokrywę boczną, przyciskaj
uchwyt do dołu.
o Jeśli wskaźnik zacięcia (
) nie przestał
migać, poszukaj podartych kawałków
papieru w urządzeniu.

3

Zamknij górny podajnik.
Delikatnie wsuń podajnik
do urządzenia.

68

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZACIĘCIA W DOLNYM PODAJNIKU (tylko AR-M205)
o Upewnij się, że nie ma zaciętego papieru w podajniku zanim go otworzysz. (str.65)
o Użyj następującej procedury aby usunąć zacięcia występujące w opcjonalnym podajniku na 250-arkuszy/2 x
250-arkuszy.

1

5

Otwórz dolną pokrywę boczną.

Zamknij dolny podajnik.

Złap za uchwyt aby
otworzyć.

2

Usuń zacięty papier.
Ostrożnie wyjmuj papier
aby go nie podrzeć.

3

Jeśli zaciętego papieru nie widać w
kroku 2, unieś i wyciągnij podajnik
znajdujący się niżej i usuń zacięty
papier.

6

Ostrożnie wyjmuj papier
aby go nie podrzeć.

4

Zamknij dolną pokrywę boczną.
Wskaźnik zacięcia (
zgaśnie.

)

Jeśli wskaźnik zacięcia (
) nie przestał
migać, poszukaj podartych kawałków papieru
w urządzeniu.

69

WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM
Gdy zapali się wskaźnik wymiany pojemnika z tonerem (
) niedługo będzie potrzebna wymiana. Zaopatrz się w
nowy pojemnik. Gdy wskaźnik wymiany pojemnika z tonerem (
) zacznie migać, pojemnik musi zostać
wymieniony aby kopiowanie mogło być kontynuowane.
Wymień pojemnik wg opisu poniżej.
Gdy miga wskaźnik wymiany pojemnika z tonerem (
jasne.

1

Przyciśnij pokrywę przednią na obu
końcach i otwórz ją.

)w pojemniku znajduje się mało toneru i kopie mogą być

4

Wprowadzaj pojemnik na
prowadnicach aż zostanie
zablokowany, jednocześnie
przyciskając dźwignię blokującą.
Jeśli na pojemniku
znajduje się kurz lub inne
zanieczyszczenie usuń je
przed zainstalowaniem
pojemnika.

2

Wyciągnij pojemnik z tonerem
przyciskając dźwignię blokującą.
Dźwignia
blokująca

Gdy wyciagąsz pojemnik
złap drugą ręką za
zieloną część pojemnika.

Po usunięciu pojemnika nie potrząsaj nim.
Toner może się wysypywać z pojemnika.
Włóż niezwłocznie stary pojemnik do torby
znajdującej się w pudełku z nowym tonerem.
Z zużytym pojemnikiem postępuj zgodnie z
lokalnymi przepisami.

3

Wyjmij nowy pojemnik z opakowania.
Złap pojemnik z obu stron i potrząśnij
poziomo cztery lub pięć razy.
Następnie usuń taśmę.
4 lub 5 razy

Zamknięcie
Taśma

o Pojemnik trzymaj za uchwyt a nie za
zamknięcie.
o Pojemnikiem potrząsaj tylko przed
usunięciem taśmy.

70

5

Usuń taśmę z zamknięcia.

6

Zamknij pokrywę przednią.

Wyjmij zamknięcie.

Wskaźnik wymiany
pojemnika z tonerem
(
) zgaśnie.

o Nawet po wymianie pojemnika z tonerem,
wskaźnik wymiany pojemnika z tonerem
(
) może w dalszym ciągu się świecić,
wskazując, że kopiowanie nie może być
kontynuowane (zbyt mało jest
zadozowanego toneru w wywoływaczce).
W tym przypadku otwórz i zamknij pokrywę
przednią. Urządzenie będzie dozować
toner przez około dwie minuty, po czym
kopiowanie będzie mogło być
kontynuowane.
o Przed zamknięciem pokrywy przedniej
upewnij się, że pojemnik z tonerem jest
prawidłowo zainstalowany.
o Gdy zamykasz pokrywę przyciśnij obydwa
jej końce.

7

Rozdział 7

KONSERWACJA

Ten rozdział informuje jak prawidłowo korzystać z urządzenia m. in. jak sprawdzać poziom toneru, licznik kopii,
licznik skanera i jak czyścić urządzenie.

SPRAWDZANIE CAŁKOWITEGO
LICZNIKA I POZIOMU TONERU
SPRAWDZANIE CAŁKOWITEGO LICZNIKA
Przyciskając " 0 " na panelu urządzenia możesz sprawdzić stan całkowitego licznika, całkowitego licznika kopii i
całkowitego licznika skanera.
Całkowity licznik to są wszystkie strony (drukowanie i kopiowanie) wydrukowane przez urządzenie i może on
wynosić do 999,999.

[Całkowity licznik]
Przytrzymaj przycisk [0].

READ-END

Całkowita liczba
wykonanych wydruków
pojawia się na
wyświetlaczu. Liczba jest
wyświetlana sekwencyjnie
w dwóch częściach gdy
przytrzymujesz przycisk [0].

[Całkowity licznik kopii]
Przytrzymaj przycisk [KONIEC ODCZYTU]
( ).

READ-END

Przykład: całkowita ilość stron 12,345.

Całkowita liczba kopii
zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu gdy
przyciskasz przycisk.
Liczba jest wyświetlana
sekwencyjnie w dwóch
częściach.

Całkowita liczba wydruków wykonanych w
trybie drukowania może zostać obliczona
przez odjęcie licznika wykonanych kopii od
całkowitego licznika.
o Każda strona formatu A3 (11 " x 17 " ) jest
liczona jako dwie strony.
o W czasie kopiowania po przyciśnięciu
przycisku [0] wyświetla się ilość
wykonanych stron aktualnego zadania
kopiowania, nie całkowitego licznika.

[Całkowity licznik skanera]
Przytrzymaj przycisk [ ].

READ-END

Liczba wszystkich
wykonanych skanów
pojawia się na
wyświetlaczu.
Wyświetlanie i metoda
zliczania jest taka sama
jak dla całkowitego
licznika.

71

KONSERWACJA

POZIOM TONERU
Poziom toneru jest określany w 6 stopniowej skali. Wykorzystaj to jako informację przydatną przy wymianie
pojemnika z tonerem.

1

Przytrzymaj przycisk [Jasno] ( ) aż
zaczną migać wskaźniki alarmowe
(, , ,
, ).

2

Przytrzymaj przycisk wyświetlania skali
odwzorowania ( ) przez dłużej niż 5
sekund.

Wyświetlacz pokazuje
" - - " .

Przybliżona ilość
pozostałego toneru
wyświetli się w wartościach
procentowych. ( " 100 " , " 75 " ,
" 50 " , " 25 " , " 10 " ). Gdy ilość
jest niższa od 10%, zostanie
wyświetlone " LO " .

135

3

Przyciśnij przycisk [Jasno] ( ) aby
wyświetlacz powrócił do normalnego
stanu.
Wskaźniki alarmowe ( , , ,
,
)
zgasną. Wyświetlacz powraca do wyświetlania
ilości kopii.

KONSERWACJA
CZYSZCZENIE SZYBY SPF/RSPF I POKRYWY
Jeśli szyba, SPF/RSPF, spodnia część pokrywy oryginału lub skaner oryginałów podawanych z SPF/RSPF (długa
wąska szybka po prawej stronie szyby oryginału) zostaną zabrudzone, zabrudzenia mogą być widoczne na kopiach.
Zawsze utrzymuj te części w czystości.

Plamy i zabrudzenia na szybie/SPF/RSPF również zostaną skopiowane. Wycieraj te części miekką czystą szmatką. Jeśli jest to
niezbędne zmocz szmatkę w wodzie. Nie używaj rozpuszczalnika, benzenu i tym podobnych środków czyszczących.

Nie używaj sprayu z łatwopalnym czyszczącym gazem.

72

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE ROLKI PODAJĄCEJ PODAJNIKA
BOCZNEGO
Jeśli zacięcia powstają często przy podawaniu kopert, grubego papieru itp. z podajnika bocznego, przetrzyj rolkę
podającą papier w otworze podajnika bocznego, miekką, czystą szmatką nasączona alkoholem lub wodą.

Rolka podająca papier

CZYSZCZENIE ELEKTRODY TRANSFEROWEJ
Jeśli na kopiach zaczynają się pojawiać plamy lub linie, może być zanieczyszczona elektroda transferowa.
Wyczyść elektrodę postepując wg następującej procedury.

1

Wyłącz zasilanie.

2

Otwórz podajnik boczny i pokrywę
boczną.

3

5

Przyłóż przyrząd do czyszczenia
elektrody do elektrody transferowej i
przesuń w kierunku wskazanym przez
strzałkę dwa albo trzy razy.
Jeśli na części metalowej
pozostał toner, wytrzyj go
miękką, czystą szmatką.

Przesuwaj przyrząd do czyszczenia elektrody
dokładnie od początku do końca szczeliny
znajdującej się na elektrodzie. Gdy przyrząd
zatrzyma się w czasie czyszczenia, na
kopiach mogą pojawiać się smugi.

Unieś i wyciągnij górny podajnik.

6

4

Wyjmij przyrząd do czyszczenia
elktrody.

7

7

Odłóż przyrząd do czyszczenia na
miejsce. Zamknij górny podajnik
papieru. Zamknij pokrywe boczną
przyciskając jej uchwyt do dołu.
Włącz przycisk zasilania.

Przyrząd

73

8

Rozdział 8

URZĄDZENIA OPCJONALNE I MATERIAŁY

URZĄDZENIA OPCJONALNE
W tym rozdziale omówione są wyposażenie opcjonalne i materiały eksploatacyjne. Aby zakupić elementy
wyposażenia opcjonalnego lub materiały eksploatacyjne skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem SHARP.
o Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, firma SHARP zastrzega sobie prawo do zmian
w ich konstrukcji bez powiadamiania nabywcy. Informacje o możliwościach sprzętu są nominalnymi
wartościami. W przypadku niektórych egzemplarzy możliwe są odchylenia od podanych wartości.
o Niektóre opcje mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.

74

URZĄDZENIA OPCJONALNE I MATERIAŁY

SPF/RSPF
Nazwy części SPF/RSPF znajdziesz w " NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE " . (str. 8)

Specyfikacja
AR-SP6
(Automatyczny podajnik dokumentów)

AR-RP6
(Odwracający automatyczny podajnik
dokumentów )

Gramatura

56 g/m2 do 90 g/m2 (15 lbs. do 24 lbs.)

Format

A5 do A3 (5-1/2 " x 8-1/2 " do 11 " x 17 " )
(formaty 5-1/2 x 8-1/2 " nie mogą być użyte w kopiowaniu dwustronnym.)

Pojemność

Do 40 arkuszy (Grubość 4 mm (5/32 " ) lub mniej)
Dla B4 (8-1/2 " x 13 " ) i formatów większych do 30 arkuszy

Akceptowane
oryginały

Wykrywane formaty
oryginałów *
Waga

A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3
5-1/2 " x 8-1/2 " R, 8-1/2 " x 11 " , 8-1/2 " x 11 " R, 8-1/2 " x 13 " , 8-1/2 " x 14 " , 11 " x 17 "
5,0 kg (11,1 lbs.)

5,4 kg (12,0 lbs.)

583 mm (szer.) x 435 mm (głęb.) x 133 mm (wys.)
(22-61/64 " (szer.) x 17-9/64 " (głęb.) x 5-1/4 " (wys.))

Wymiary
* Różnią się w zależności od kraju i regionu.

PODAJNIK NA 250-ARKUSZY / 2 X 250-ARKUSZY PAPIERU

Te podajniki papieru dają możliwość zwiększenia pojemności papieru i większego wyboru formatów do kopiowania i
drukowania. AR-D24 posiada podajnik na 250-arkuszy, a AR-D25 zawiera dwa podajniki na 250-arkuszy każdy.

Nazwy części

Specyfikacja
AR-D24
(Podajnik papieru na 250-arkuszy )
Format
papieru
Pojemność
papieru
Gramatura
papieru

B5 do A3 (8-1/2 " x 11 " do 11 " x 17 " )
Jeden podajnik o pojemności 250 arkuszy o
gramaturze 90 g/m2 (24 lbs.)

Waga

Dwa podajniki o pojemności 250 arkuszy o
gramaturze 90 g/m2 (24 lbs.)

56 g/m2 do 90 g/m2 (15 lbs. do 24 lbs.)

Zasilanie
Wymiary

AR-D25
(Podajnik papieru na 2 x 250-arkuszy)

Pobierane z urządzenia
590 mm (szer.) x 471 mm (głęb.) x 88 mm (wys.)
(23-15/64 " (szer.) x16-27/64 " (głęb.) x 3-15/32 "
(wys.))

590 mm (szer.) x 471 mm (głęb.) x 173,5 mm (wys.)
(23-15/64 " (szer.) x16-27/64 " (głęb.) x 6-27/32 "
(wys.))

4,7 kg (10,4 lbs.)

9,1 kg (20,1 lbs.)

75

8

URZĄDZENIA OPCJONALNE I MATERIAŁY

ZESTAW DWUFUNKCYJNY
Zestaw dwufunkcyjny może być zainstalowany, aby dodać funkcje kopiowania i umożliwić korzystanie ze sterownika
drukarki zestawu dwufunkcyjnego, który jest bardziej zaawansowany niż standardowy sterownik drukarki. Aby
zobaczyć jakie funkcje kopiowania mogą zostać dodane, zajrzyj do " ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA "
(str. 32).

Specyfikacja
AR-EB7 (Zestaw dwufunkcyjny)
Dodane funkcje

Sortowanie, grupowanie kopii, kopiowanie 2 w 1 / 4 w 1, obrót kopii, wymazywanie
krawędzi, wymazywanie środka, przesuwanie marginesu, funkcje portu drukarki
USB 2.0, funkcjaROPM, transfer danych w trybie High-speed (gdy jest podłączenie
do portu USB 2.0).

Metoda kompresji
elektronicznego
sortowania

JBIG

Pamięć
elektronicznego
sortera

16 MB

Ilość skanowanych
stron w
elektronicznym
sortowaniu

100 standardowych oryginałów A4 (8-1/2 " x 11 " )

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH
Standardowe materiały eksploatacyjne wymieniane przez użytkownika to papier i pojemnik z tonerem.

Najlepsze wyniki daje praca z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy SHARP. Są one
oznaczone specjalnym logo.

GENUINE SUPPLIES

PRAWIDŁOWE PRZECHOWYWANIE
? Przechowuj materiały eksploatacyjne w miejscu:
czystym i suchym,
o stałej temperaturze,
nie narażonym na działanie słońca.

? Przechowuj papier w opakowaniu na płaskiej powierzchni.
Papier przechowywany bez opakowania lub w
pozycji pionowej może się zwijać lub absorbować
wilgoć, co będzie powodować zacięcia.

76

9

Rozdział 9

DODATEK

SPECYFIKACJE
Model

AR-M160

AR-M205

Typ

Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne, nabiurkowe

Typ fotoczułej
powierzchni

Bęben OPC (organiczny)

Typ szyby oryginału

Stała

Metoda reprodukcji

Laserowa elektrostatyczna

Oryginały

Arkusze, zbindowane dokumenty

Formaty oryginału

Maks. A3 (11 " x 17 " )

Format kopii

Maks. A3 (11 " x 17 " )
Min. A6 (5-1/2 " x 8-1/2 " )
Utrata obrazu: Maks. 4 mm (5/32 " ) (krawędź prowadząca i przemieszczania)
Maks. 4 mm (5/32 " ) (wzdłuż krawędzi)
A3 (11 " x 17 " )
B4 (8-1/2 " x 14 " )
8-1/2 " x 13 "
A4R (8-1/2 " x 11 " )
B5R
A4, B5, A5 (8-1/2 " x 11 " ,
5-1/2 " x 8-1/2 " )

10 kopii/min.
11 kopii/min.
12 kopii/min.
14 kopii/min.
15 kopii/min.
16 kopii/min.
20 kopii/min.

11 " x 17 "
A3
B4 (8-1/2 " x 14 " , 8-1/2 " x 13 " )
A4R
8-1/2 " x 11 " R
B5R
A4, B5, A5 (8-1/2 " x 11 " ,
5-1/2 " x 8-1/2 " )

Szybkość kopiowania
(jednostronne przy skali
odwzorowania 100%)

9 kopii/min.
10 kopii/min.
11 kopii/min.
12 kopii/min.
14 kopii/min.
16 kopii/min.

Kopiowanie ciągłe

Maks. 999 kopii; licznik kopii

Czas wyjścia pierwszej
kopii*

Ok. 7,2 sec.

Czas nagrzewania*

Ok. 45 sec.

Zoom

Zmienny od 25% do 400%, w 1% krokach (376 kroków)
Stałe ustawienia: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%
(50%, 64%, 77%, 95%, 100%, 121%, 129%, 141%, 200%)

System ekspozycji

Pokrywa oryginału: ruchome źródło światła z automatycznym poziomem ekspozycji
SPF/RSPF: przesuwający się oryginał

Podawanie papieru

Jeden automatycznie podający podajnik
papieru (250 arkuszy) + podajnik boczny
(100 arkuszy)

System utrwalania

Rolki grzejne

System wywoływania
obrazu

Magnetyczny

Źródło światła

Zimna katodowa lampa fluoroscencyjna

Rozdzielczość

Skanowanie: 600 x 300 dpi
Skanowanie: 600 x 600 dpi

Odcienie szarości

256

Zasilanie

Lokalne znamionowe ?10% (Zobacz na tabliczce z tyłu urządzenia)

Pobór Mocy

Maks. 1,2 kW

Dwa automatycznie podające podajniki
papieru (250 arkuszy każdy) + podajnik
boczny (100 arkuszy)

Wydruk: 600 x 600 dpi (AUTO/TEKST)
Wydruk: 600 x 600 dpi (FOTO)

77

DODATEK

Wymiary (ze złożonym
podajnikiem bocznym)

590 mm (szer.) x 531 mm (głęb.) (23-15/64 " (szer.) x 20-29/32 " (głęb.))

Waga

Ok. 31,3 kg (69,1 lbs.)
(Bez pojemnika z tonerem)

Ok. 35,1 kg (77,4 lbs.)
(Bez pojemnika z tonerem)

Wymiary

590 mm (szer.) x 577 mm (głęb.) x
470 mm (wys.)
(23-15/64 " (szer.) x 22-23/32 " (głęb.) x
18-33/64 " (wys.))

590 mm (szer.) x 577 mm (głęb.) x
555 mm (wys.)
(23-15/64 " (szer.) x 22-23/32 " (głęb.) x
21-55/64 " (wys.))

Warunki pracy

Temperatura: 15°C do 30°C (59°F do 86°F), Wilgotność : 20% do 85%

Poziom hałasu

Poziom mocy dźwięku LwA(1B=10dB)
Kopiowanie: 6,2[B]
Czuwanie: 3,1[B]
Poziom ciśnienia dźwięku LpA (miejsce obok urządzenia)
Kopiowanie: 48[dB(A)]
Czuwanie: 16[dB(A)]
Poziom ciśnienia dźwięku LpA (miejsce operatora)
Kopiowanie: 50[dB(A)]
Czuwanie: 18[dB(A)]
Pomiar emisji hałasu zgodnie z normą ISO 7779.

Koncentracja emisji
(pomiar zgodny z
RAL-UZ62)

Ozon: 0,02 mg/m3 lub mniej
Pył: 0,075 mg/m3 lub mniej
Styren: 0,07 mg/m3 lub mniej

* Czas pierwszego wydruku może się różnić w zależności od napięcia źródła zasilania, temperatury i innych warunków.

Funkcja drukowania
Szybkość drukowania

AR-M205 Maks. 20ppm / AR-M160 Maks. 16 ppm
(Musi być zainstalowany zestaw dwufunkcyjny)

Rozdzielczość

600 dpi

Pamięć

AR-M160: 16 MB, AR-M205: 32MB

Emulacja

SHARP GDI

Rozszerzenie pamięci

Do 256 MB, tylko przez dodanie 256 MB opcjonalnej pamięci (AR-SM5) w otwór
rozszerzenia DIMM (musi być zainstalowany zestaw dwufunkcyjny)

Porty

Równoległy IEEE1284, szeregowy USB (USB1.1), szeregowy USB (USB2.0,
wymaga zestawu dwufunkcyjnego)

Kable interfejsów

[Kabel równoległy]
Ekranowany kabel równoległy (IEEE1284) (maks. długość 3 m)
Proszę zakupić kabel równoległy dostępny na rynku.
[Kabel USB (tylko do portu USB 1.1)]
Ekranowana podwójna skrętka (maks. długość 3 m)
[Kabel USB (tylko do portu USB 2.0)]
Ekranowana podwójna skrętka (maks. długość 3 m, musi obsługiwać USB 2.0)
Proszę zakupić kabel USB dostępny na rynku.

78

DODATEK

Funkcja Skanowania
Typ

Płaska szyba skanowania

Metoda skanowania

Szyba oryginału / SPF/RSPF

Źródło światła

Zimna katodowa lampa fluoroscencyjna

Rozdzielczość*

Podstawowa: 600 dpi x 1200 dpi
Zakres ustawienia: 50dpi - 9600dpi

Typy oryginałów

Arkusze, książki

Efektywny obszar
skanowania

297 mm (11,7 " ) (Długość) x 431 mm (17 " ) (Szerokość)

Szybkość skanowania

2,88 msek/linia

Dane wchodzące

1 bit lub 12 bit

Dane wychodzące

1 bit lub 8 bit

Tryby skanowania

Czarno-białe 2 wartości, skala szarości, pełnokolorowe

Protokoły

TWAIN / WIA (tylko Windows XP) / STI

Interfejsy

Port USB (USB 1.1)
Port USB (USB 2.0, musi być zainstalowany zestaw dwufunkcyjny)

Opuszczanie kolorów

Tak

Obsługiwane systemy
operacyjne

Windows98/Me
Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Professional
(Szczegółowe informacje w INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA)

Pusty obszar
(nieskanowany)

Górna i dolna krawędź 2,5 mm (7/64 " ) w zależności od sterownika
Prawa i lewa krawędź 3,0 mm (1/8 " )

Kable interfejsów

[Kabel USB (tylko do portu USB 1.1)]
Ekranowana podwójna skrętka (maks. długość 3 m)
[Kabel USB (tylko do portu USB 2.0)]
Ekranowana podwójna skrętka (maks. długość 3 m, musi obsługiwać USB 2.0)
Proszę zakupić kabel USB dostępny na rynku.

* Rozdzielczość może być podniesiona w sterowniku skanowania w zależności od obszaru skanowania i pojemności pamięci
zainstalowanej w urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdziesz w pliku pomocy sterownika skanera.

Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, firma SHARP zastrzega sobie prawo do zmian w
ich konstrukcji bez powiadamiania nabywcy. Informacje o możliwościach sprzętu są nominalnymi wartościami. W
przypadku niektórych egzemplarzy możliwe są odchylenia od podanych wartości.

9

79

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ
NINIEJSZEJ LICENCJI. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, IŻ
AKCEPTUJE WSZELKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Licencja. Aplikacja, program demonstracyjny, system i inne elementy oprogramowania, które towarzyszą niniejszej
licencji, dostarczane na dysku, w pamięci ROM lub na dowolnym innym nośniku (zwane łącznie Oprogramowaniem),
wraz ze związaną z nimi dokumentacją są objęte licencją nadawaną Użytkownikowi przez firmę SHARP. Użytkownik jest
właścicielem dysku, na którym zapisane jest Oprogramowanie, jednakże tytuł prawny do Oprogramowania i związanej
z nim dokumentacji przysługuje firmie SHARP oraz/lub jej licencjodawcom. Licencja nadaje użytkownikowi prawo do
użytkowania Oprogramowania na jednym lub większej ilości komputerów podłączonych do pojedynczej drukarki oraz
sporządzenia jednej kopii oprogramowania na nośniku komputerowym na wyłączne potrzeby archiwizacji. Kopia musi
zawierać takie same informacje dotyczące praw autorskich firmy SHARP i jej licencjodawców oraz wszelkie inne
zastrzeżenia odnośnie praw własności firmy SHARP i jej licencjodawców, jakie znajdują się na pierwotnym egzemplarzu
Oprogramowania. Licencjobiorca może również dokonać cesji praw wynikających z niniejszej licencji, kopii zapasowej
Oprogramowania, związanej z nim dokumentacji i niniejszej licencji innemu licencjobiorcy, pod warunkiem, że ten
przeczyta i zaakceptuje wszelkie postanowienia i warunki tu zawarte.
2. Ograniczenia. Oprogramowanie zawiera materiały objęte prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne poufne
materiały będące własnością firmy SHARP oraz/lub jej licencjodawców. Z myślą o ochronie interesów tych podmiotów
licencjobiorca nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób
przetwarzać Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do
modyfikowania, udostępniania w sieci, wynajmowania, dzierżawienia, wypożyczania, dystrybuowania ani tworzenia
dzieł pochodnych na podstawie całości lub części Oprogramowania. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do
elektronicznego przesyłania Oprogramowania z jednego komputera do drugiego, za pośrednictwem sieci.
3. Wygaśnięcie licencji. Licencja obowiązuje do chwili jej wygaśnięcia. Licencjobiorca może w dowolnym momencie
przerwać okres obowiązywania licencji niszcząc Oprogramowanie, związaną z nim dokumentację oraz wszelkie ich kopie.
Licencja wygasa natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia ze strony firmy SHARP lub jej licencjodawców, jeśli
licencjobiorca nie spełni warunków określonych postanowieniami niniejszej licencji. W chwili wygaśnięcia licencji
licencjobiorca musi zniszczyć Oprogramowanie, związaną z nim dokumentację oraz wszelkie ich kopie.
Licencjobiorca wyraża zgodę na nieeksportowanie Oprogramowania, danych
4. Ograniczenia eksportowe.
technicznych ani bezpośredniego wyniku ich zastosowania poza granice Stanów Zjednoczonych, za wyjątkiem
sytuacji dopuszczalnych prawem i przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Oprogramowanie
zostało legalnie nabyte poza granicami Stanów Zjednoczonych, licencjobiorca wyraża zgodę na niereeksportowanie
Oprogramowania, danych technicznych ani bezpośredniego wyniku ich zastosowania, za wyjątkiem sytuacji
dopuszczalnych prawem i przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych oraz prawem i przepisami
właściwymi dla obszaru, na którym nabyto Oprogramowanie.
5. Użytkownicy końcowi z sektora rządowego. Jeśli Oprogramowanie nabyto w imieniu agencji federalnej rządu
Stanów Zjednoczonych, zastosowanie mają następujące postanowienia. Rząd zgadza się, że:
(i) jeśli oprogramowanie jest dostarczane Ministerstwu Obrony Stanów Zjednoczonych, Oprogramowanie jest
kwalifikowane jako " oprogramowanie handlowe " , a rząd nabywa jedynie " ograniczone prawa " do
oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w art. 252.227-7013
(c)(1) (Okt. 1988) przepisów DFARS oraz
(ii) jeśli oprogramowanie jest dostarczane jednostce lub agencji federalnej rządu Stanów Zjednoczonych, innej niż
Ministerstwo Obrony, prawa do Oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji pozostaną zgodne z art.
52.227-19 (c)(2) przepisów FAR, a w przypadku Krajowej Administracji Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej
(NASA), z art. 18-52.227-86 (d) suplementu do przepisów FAR poświęconego NASA.

80

6. Ograniczona gwarancja na nośniki. Firma SHARP gwarantuje, że w normalnych warunkach eksploatacyjnych
nośniki, na których zapisano oprogramowanie, będą wolne od wad materiałowych i wykonawstwa przez okres
dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu, potwierdzonej na dowodzie zakupu. Całkowita odpowiedzialność firmy
SHARP oraz/lub jej licencjodawców, a także jedyne odszkodowanie dla licencjobiorcy, są ograniczone do wymiany
nośnika, który nie spełnia kryteriów gwarantowanych w niniejszym ustępie 6. Nośnik zostanie wymieniony po jego
dostarczeniu wraz z dowodem zakupu do firmy SHARP lub jej autoryzowanego przedstawiciela. Firma SHARP nie
ponosi odpowiedzialności w postaci wymiany nośnika uszkodzonego przez przypadek, w wyniku nadużycia lub
niewłaściwego zastosowania.
WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE NA NOŚNIKI, W TYM RĘKOJMIE I GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU OBOWIĄZUJĄ W OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY DOSTAWY.
NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE PRAWA, PRZY CZYM LICENCJOBIORCY
MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD
JURYSDYKCJI.
7. Wyłączenie odpowiedzialności za oprogramowanie. Licencjobiorca wyraźnie uznaje i wyraża zgodę na
korzystanie z Oprogramowania na swoją wyłączną odpowiedzialność. Oprogramowanie i związana z nim
dokumentacja są dostarczane w takim stanie, w jakim są, bez jakichkolwiek gwarancji, a firma SHARP oraz jej
Licencjodawcy (na potrzeby ust. 7 i 8 łącznie określani nazwą " SHARP " ) ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI I GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SHARP NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OFEROWANE PRZEZ
OPROGRAMOWANIE SPEŁNIĄ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁO
NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE, LUB ŻE WADY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE. PONADTO,
FIRMA SHARP NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA LUB
SKUTKÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI W ZAKRESIE
POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ITP. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA DEKLARACJA LUB
PORADA UDZIELONA PRZEZ FIRMĘ SHARP LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI
ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNEGO ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ZWIĘKSZA ZAKRESU NINIEJSZEJ
GWARANCJI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD OPROGRAMOWANIA CAŁKOWITE KOSZTY KONIECZNEJ
OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW LUB KOREKT PONOSI LICENCJOBIORCA (A NIE FIRMA SHARP LUB JEJ
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ ZRZECZENIA SIĘ
RĘKOJMI, W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA.
FIRMA SHARP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI (NAWET W
8. Ograniczenie odpowiedzialności.
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZANIEDBAŃ) ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE LUB POŚREDNIE
WYNIKŁE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANEJ Z NIM
DOKUMENTACJI, NAWET JEŚLI FIRMA SHARP LUB JEJ AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI
POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH ROSZCZEŃ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE
DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PRZYPADKOWYCH
LUB POŚREDNICH SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA.
Całkowita odpowiedzialność firmy SHARP wobec licencjobiorcy z tytułu odszkodowań, strat lub podstaw do
roszczenia (wynikających z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego (włącznie z niestarannością) lub innych)
nie przekracza kwoty zapłaconej przez licencjobiorcę za Oprogramowanie.
9. Prawo arbitrażowe i podzielność umowy. W stosunku do części Oprogramowania związanej z technologią
Apple Macintosh i Microsoft Windows niniejsza licencja podlega odpowiednio prawu właściwemu stanów Kalifornia i
Waszyngton. W przypadku uznania przez sąd właściwy nieprawidłowości jakiegokolwiek postanowienia niniejszej
licencji lub jego części postanowienie to będzie obowiązywało w najszerszym dopuszczalnym zakresie dla realizacji
zamierzeń stron, natomiast pozostała część licencji winna pozostać w pełni obowiązująca.
Niniejsza licencja stanowi całość umowy między stronami dotyczącą użytkowania
10. Całość umowy.
Oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia
lub umowy odnoszące się do jej przedmiotu. Pod rygorem nieważności, wszelkie poprawki lub modyfikacje niniejszej
licencji wymagają formy pisemnej, potwierdzonej podpisem upoważnionego przedstawiciela firmy SHARP.

81

INDEKS
2
2 w 1 / 4 w 1 kopiowanie .............................34, 44, 45
2 w 1 / 4 w 1 przycisk ........................................10, 34
2 w 1 / 4 w 1 wskaźnik ......................................10, 34
A
AUDIT CLEAR przycisk ..........................................10
AUTO OBRAZ przycisk ....................................11, 23
AUTO OBRAZ wskaźnik ..................................11, 23
AUTO WYBÓR PAPIERA wskaźnik ................ 10, 20
AUTO/TEKST/FOTO przycisk ...............10, 21, 42, 43
Automatyczne kasowanie .....................12, 18, 19, 44
Automatyczne kopiowanie dwustronne
- RSPF ..............................................................28
- Szyba oryginału ................................................28
Automatyczne przełączanie podajników ...........21, 45
Automatyczny podajnik dokumentów (SPF) ...... 6, 75
B
Bęben fotoprzewodzący ............................................9
Brak papieru wskaźnik ................................10, 13, 62
Button Manager menu skanowania .........................41
C
Całkowity licznik ......................................................71
Całkowity licznik kopii ..............................................71
Całkowity licznik skanowania .................................. 71
Ciemno przycisk ....................................11, 21, 42, 43
Ciemno wskaźnik ..............................................11, 21
Czyszczenie
- Elektroda transferowa ......................................73
- Pokrywa oryginału ............................................72
- Rolka podająca papier w podajniku bocznym ..73
- SPF/RSPF ......................................................72
- Szyba oryginału ................................................72
D
Dodatek .................................................................. 77
Dwustronne kopiowanie z podajnika bocznego ......26
Dźwignia blokująca pojemnika z tonerem ...........9, 70
Dźwignia odblokowująca zespołu utrwalania ......9, 66
E
Elektroda transferowa...............................................73
F
FORMAT ORYGINAŁU wskaźnik .....................11, 19
FORMAT PAPIERU wskaźnik .....................11, 16, 18
Funkcje drukarki/skanera ........................................38
Funkcje kopiowania .................................................18
G
Główne funkcje ..........................................................7
I
INTERRUPT przycisk........................................ 11, 31
INTERRUPT wskaźnik ......................................11, 31
J

82

Jasno przycisk .............. 11, 21, 42, 43, 47, 49, 53, 72
Jasno wskaźnik ................................................ 11, 21
K
KONIEC ODCZYTU przycisk ......... 11, 28, 33, 34, 71
Konserwacja ..................................................... 71, 72
Konserwacja wskaźnik ..................................... 10, 62
KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE przycisk .............. 10, 30
KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE wskaźnik ............ 10, 30
Korzystanie z instrukcji
- Instrukcja instalacji oprogramowamia ............... 5
- Instrukcja obsługi .............................................. 5
- Instrukcja Online ............................................... 5
L
Licencja na oprogramowanie ................................. 80
Ł
Ładowanie papieru ........................................... 13, 14
Ładowanie podajnika bocznego ............................. 15
Ładowanie podajnika papieru ................................ 14
M
Miejsce marginesu ........................................... 36, 45
Miejsce podawania papieru wskaźnik .................... 11
Miejsce zacięcia wskaźnik .......................... 11, 62, 63
N
Nazwy części i ich funkcje ........................................ 8
Niższa pokrywa boczna .......................................... 69
Normalne kopiowanie
- SPF/RSPF ...................................................... 19
- Szyba oryginału ............................................... 18
O
Obrót kopii ........................................................ 32, 45
Obrót obrazu w kopiowaniu dwustronnym ....... 29, 45
Obsługa kopiowania, drukowania i skanowania ..... 41
Obszar wyjścia ......................................................... 9
Ochrona środowiska ................................................ 5
Odwracający automatyczny podajnik oryginałów
(RSPF) ............................................................... 6, 75
ON LINE przycisk ............................................. 10, 39
ON LINE wskaźnik ........................................... 10, 39
ORIGINAL DATA wskaźnik ........................ 10, 33, 35
ORYGINAŁ/KOPIA przycisk....................... 10, 28, 29
ORYGINAŁ/KOPIA wskaźnik .................... 10, 28, 29
OSZCZĘDZANIE ENERGII wskaźnik ........ 11, 12, 55
Oznaczenia użyte w instrukcji ................................. 6
P
Panel operacyjny ................................................ 8, 10
Papier ..................................................................... 13
Podajnik boczny ..................................... 8, 13, 15, 26
Podajnik boczny prowadnice papieru ....................... 8
Podajnik boczny przedłużenie ............................ 8, 15
Podajnik boczny rolka podająca ............................. 73
Podajnik papieru .................................... 8, 14, 68, 69
Podajnik papieru na 2 x 250-arkuszy ..................... 75

Podajnik papieru na 250-arkuszy ............................75
Podstawowa procedura drukowania .......................39
Podstawowe ustawienia ....................................46, 47
Pojemnik z tonerem ............................................9, 70
Pokrętło rolki .................................................9, 65, 66
Pokrywa boczna........................................................ 8
Pokrywa oryginału ..................................8, 18, 20, 72
Pokrywa podajnika dokumentów ..............................8
Pokrywa przednia ......................................................8
Pokrywa rolki podającej ..........................................63
Port równoległy ......................................................... 9
Port USB 1.1 ............................................................8
Port USB 2.0 ................................................9, 38, 46
Prawa pokrywa boczna ....................................... 9, 63
Programy użytkownika ......................................44, 47
Prowadnica papieru zespołu utrwalania ..............9, 67
Prowadnice oryginałów .......................................9, 19
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych ......76
Przesunięcie offsetowe tacy wyjścia ......................45
Przesuwanie marginesu ..........................................36
PRZESUWANIE MARGINESU wskaźnik .........10, 36
Przyciemnianie lub rozjaśnianie kopii .....................21
Przycisk KASUJ .........................................11, 18, 19
Przycisk KASUJ WSZYSTKO ..........................11, 12
Przyciski numeryczne ...........................11, 22, 47, 49
Przyrząd do czyszczenia elektrody .....................8, 73
R
Rodzaje instrukcji
Rozwiązywanie problemów
- Problemy z drukowaniem i skanowaniem ........56
- Problemy z urządzeniem/kopiowaniem ............53
Różnice między modelami ........................................ 6
S
SCAN MENU przycisk .................................10, 40, 41
Skala odwzorowania przycisk .....................11, 24, 72
SKANOWANIE przycisk ..............................10, 40, 41
SKANOWANIE wskaźnik ..................................10, 40
Skanowanie z poziomu komputera ......................... 41
Skanowanie z poziomu urządzenia .........................40
SORTOWANIE/GRUPOWANIE przycisk ..........10, 33
SORTOWANIE/GRUPOWANIE wskaźnik ........10, 33
Specyfikacja ............................................................77
SPF/RSPF wskaźnik ...............................................11
Sprawdzanie całkowitego licznika ........................... 71
Sprawdzanie poziomu toneru.................................. 72
Stałe współczynniki zoom przyciski ...11, 22, 23, 24, 25
Stałe współczynniki zoom wskaźnik ..................11, 23
START przycisk ..............................11, 12, 18, 19, 47
START wskaźnik ..............................................11, 12
Strona uwag ............................................................ 61
Sygnały dźwiękowe ..........................................46, 47
Szerokość marginesu ........................................36, 45
Szyba oryginału............................................. 8, 18, 30
T
Taca odwracająca ...............................................9, 64
Taca podajnika dokumentów ..............................9, 19
Taca wyjścia papieru .................................................8
Tryb automatycznego wyłączania zasilania ......12, 44

Tryb autumatycznego wyboru formatu papieru 20, 45
Tryb drukowania ..................................................... 39
Tryb kontroli dostępu ...................... 45, 48, 49, 50, 51
Tryb podawania strumieniowego ...................... 20, 44
Tryb skanowania .................................................... 40
Tryb wstępnego zasilania ................................. 12, 44
Tryby oszczędzania energii .................................... 12
Typy oryginału
- AUTO .............................................................. 21
- FOTO ............................................................. 21
- TEKST ............................................................. 21
U
Uchwyt pokrywy bocznej .......................................... 8
Uchwyty ................................................................... 8
Urządzenia opcjonalne ........................................... 74
Ustawianie poziomu automatycznej ekspozycji ..... 42
Ustawienia początkowe .......................................... 12
Ustawienia użytkownika
- Dolny podajnik papieru .................................... 69
- Górny podajnik papieru ................................... 68
- Podajnik boczny .............................................. 64
- SPF/RSPF ...................................................... 63
- Urządzenie ...................................................... 65
Ustawienie ilości kopii ............................................ 22
Ustawienie wzoru układu ........................................ 35
Usuwanie oprogramowania .................................... 61
Usuwanie pokrywy oryginału .................................. 20
Usuwanie zacięcia .......................... 64, 69, 65, 63, 68
Uwaga
- Miejsce instalacji .............................................. 3
- Ostrzeżenia dotyczące użytkowania ................ 3
- Uwagi ............................................................... 4
- Uwagi dotyczące lasera .................................... 4
W
Włączanie trybu oszczędzania toneru .................... 43
Włączenie zasilania ............................................ 8, 12
Włącznik zasilania ............................................. 8, 12
Wprowadzanie formatu papieru przycisk ......... 11, 16
WPROWADŹ FORMAT ORYGINAŁU przycisk ...11, 16, 18
Wskaźniki alarmowe .............................10, 47, 49, 62, 72
Wskaźnik wymiany dewlopera ......................... 10, 62
Wskaźnik wymiany pojemnika z tonerem ... 10, 62, 70
Wskaźniki i komunikaty wyświetlacza .................... 62
WYBÓR PODAJNIKA przycisk ....11, 15, 16, 18, 19, 21, 22
Wybór podajnka ..................................................... 21
Wyłączenie zasilania .......................................... 8, 12
Wymazywanie ........................................................ 37
WYMAZYWANIE przycisk ................................ 10, 37
Wymazywanie ustawienie szerokości .................... 45
WYMAZYWANIE wskaźnik .............................. 10, 37
Wymiana pojemnika z tonerem ........................ 70, 72
Wyświetlacz ...................................................... 11, 40
X
XY-ZOOM przycisk ........................................... 10, 24
XY-ZOOM wskaźnik ......................................... 10, 24
Z
Zacięcie wskaźnik ...................................... 10, 62, 63

83

Zanim zaczniesz używać urządzenie ........................8
Zasilanie ..................................................................12
Zestaw dwufunkcyjny ........................................32, 76
Zmiana ustawienia formatu podajnika papieru ........16
Zmniejszanie/powiększanie/zoom
- Automatyczny dobór skali ................................22
- Ręczny dobór skali ...........................................23
- XY ZOOM .......................................................24
ZOOM przycisk ................................................. 11, 23

INDEKS
Kopiowanie
Automatyczne kopiowanie dwustronne
- Odwracanie dołu i góry ....................................29
- Pokrywa oryginału ............................................28
- SPF/RSPF ......................................................28
Automatyczne kopie dwustronne
Automatyczny dobór skali .......................................22
Dwustronne kopie z podajnika bocznego ................26
Format oryginału, wybieranie ..................................18
Ilość kopii, ustawianie .............................................22
Kasowanie kopiowania ......................................18, 19
Kopiowanie książkowe ............................................30
Kopiowanie, startowanie ...................................18, 19
Oryginał, układanie
- Pokrywa originału .............................................18
- SPF/RSPF .......................................................19
Pokrywa oryginału, wyjmowanie .............................20
Powiększanie /redukcja ...........................................22
Przerywanie kopiowania .........................................31
Regulacja ekspozycji ...............................................21
Ręczny dobór skali ..................................................23
Wybór ekspozycji ....................................................21
Wybór podajnika .....................................................21
XY Zoom ................................................................24
Zaawansowane funkcje kopiowania
2w1/4w1
- Pokrywa oryginału............................................ 34
- SPF/RSPF ......................................................35
Obracanie kopii .......................................................32
Rozkład, ustawianie ................................................35
Sortowanie/grupowanie
- Pokrywa oryginału............................................ 33
- SPF/RSPF ...................................................... 33
Wymazywane krawędzi ...........................................37
Wymazywanie środka ............................................. 37

84

Ustawienia urządzenia
Programy użytkownika ........................................... 44
- Procedura ustawiania ...................................... 47
- Ustawienia ....................................................... 44
Tryb kontroli dostępu
- Kopie, jak wykonać ......................................... 51
- Procedury ustawiania ...................................... 49
- Ustawienia....................................................... 48
Tryb oszczędzania toneru ...................................... 43
Ustawianie poziomu automatycznej ekspozycji ..... 42
Problemy
Rozwiązywanie problemów .................................... 52
Zacięcia
- Podajnik boczny .............................................. 64
- Urządzenie (strefa utrwalania) ....................... 66
- Urządzenie (strefa podawania papieru) .......... 65
- Urządzenie (strefa transferu) .......................... 67
- SPF/RSPF ....................................................... 63
- Podajnik (dolny podajnik na 250 arkuszy/ 2 x 250
arkuszy )........................................................... 69
- Podajnik (górny podajnik) ................................ 68
Wskaźniki, zapalone i migające
[
] Wskaźnik wymiany dewelopera ................... 62
[
] Wskaźnik konserwacji .................................. 62
[
] Wskaźnik zacięcia.................................. 62, 63
[
] Wskaźnik braku papieru ........................ 62, 13
[
] Wskaźnik wymiany pojemnika z tonerem
- Migający ................................................... 62, 70
- Zapalony .................................................. 62, 70

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1


Download file - link to post