Samsung ML-3051ND.rar

Drukarka Laserowa Samsung ML-3051ND Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL drukarki laserowej Samsung ML-3051ND

  • Samsung ML-3051ND.rar
    • Samsung ML-3051ND.pdf


Download file - link to post

Samsung ML-3051ND.rar > Samsung ML-3051ND.pdf

Ten podręcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za żadne zmiany, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z używania niniejszego podręcznika lub
związane z jego używaniem.
(C) 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

o ML-3050, ML-3051N i ML-3051ND są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
o Samsung oraz logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
o Centronics jest znakiem towarowym firmy Centronics Data Computer Corporation.
o IBM i IBM PC są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
o PCL i PCL 6 są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard.
o Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP oraz Windows 2003 są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
o PostScript 3 jest znakiem towarowym firmy Adobe System, Inc.
o UFST(R) i MicroType(TM) są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Agfa -- oddziału firmy Bayer Corp.
o TrueType, LaserWriter i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
o Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country

Customer Care Center

Web Site

Country

Customer Care Center

Web Site

LITHUANIA

8-800-77777

www.samsung.com/lt

ARGENTINE

0800-333-3733

www.samsung.com/ar

LUXEMBURG

0035 (0)2 261 03 710

www.samsung.com/be

AUSTRALIA

1300 362 603

www.samsung.com/au

MALAYSIA

1800-88-9999

www.samsung.com/my

AUSTRIA

0800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/at

MEXICO

01-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/mx

BELGIUM

0032 (0)2 201 24 18

www.samsung.com/be

NETHERLANDS

0900 20 200 88 (EUR 0,10/min)

www.samsung.com/nl

BRAZIL

0800-124-421
4004-0000

www.samsung.com/br

NEW ZEALAND

0800SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/nz

NORWAY

815-56 480

www.samsung.com/no

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/ca

PANAMA

800-7267

www.samsung.com/latin

CHILE

800-726-7864 (SAMSUNG)

www.samsung.com/cl

PHILIPPINES

www.samsung.com/ph

CHINA

800-810-5858

www.samsung.com.cn

1800-10-SAMSUNG
(7267864)

POLAND

0 801 801 881
022-607-93-33

www.samsung.com/pl

PORTUGAL

80 8 200 128

www.samsung.com/pt

PUERTO RICO

1-800-682-3180

www.samsung.com/latin

REP.
DOMINICA

1-800-751-2676

www.samsung.com/latin

010- 6475 1880
COLOMBIA

01-8000-112-112

www.samsung.com/co

COSTA RICA

0-800-507-7267

www.samsung.com/latin

CZECH
REPUBLIC

844 000 844
www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka
organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

DENMARK

70 70 19 70

www.samsung.com/dk

REPUBLIC OF
IRELAND

0818 717 100

www.samsung.com/uk

ECUADOR

1-800-10-7267

www.samsung.com/latin

RUSSIA

8-800-555-55-55

www.samsung.ru

EL SALVADOR

800-6225

www.samsung.com/latin

SINGAPORE

1800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/sg

ESTONIA

800-7267

www.samsung.ee

SLOVAKIA

0800-SAMSUNG (726786)

www.samsung.com/sk

KAZAHSTAN

8-10-800-500-55-500

www.samsung.kz

0860 726 7864 (SAMSUNG)

www.samsung.com/za

KYRGYZSTAN

00-800-500-55-500

SOUTH
AFRICA

FINLAND

030-6227 515

www.samsung.com/fi

SPAIN

902 10 11 30

www.samsung.com/es

FRANCE

3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (EUR 0,15/min)

www.samsung.com/fr

SWEDEN

0771-400 200

www.samsung.com/se

SWITZERLAND

0800-7267864

www.samsung.com/ch/

GERMANY

01805 - 121213
(EUR 0,14/min)

www.samsung.de

TAIWAN

0800-329-999

www.samsung.com/tw

GUATEMALA

1-800-299-0013

www.samsung.com/latin

THAILAND

www.samsung.com/th

HONG KONG

3698 4698

www.samsung.com/hk

1800-29-3232
02-689-3232

HUNGARY

06-80-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/hu

TRINIDAD &
TOBAGO

1-800-7267-864

www.samsung.com/latin

INDIA

3030 8282
1800 110011

www.samsung.com/in/

TURKEY

444 77 11

www.samsung.com.tr

U.A.E

800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/mea

INDONESIA

0800-112-8888

www.samsung.com/id

U.K

0870 SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/uk

ITALIA

800-SAMSUNG(7267864)
800-048989

www.samsung.com/it

U.S.A.

1-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com

JAMAICA

1-800-234-7267

www.samsung.com/latin

UKRAINE

8-800-502-0000

www.samsung.ua

JAPAN

0120-327-527

www.samsung.com/jp

UZBEKISTAN

8-800-120-0400

www.samsung.com.uz

LATVIA

800-7267

www.samsung.com/lv/
index.htm

VENEZUELA

0-800-100-5303

www.samsung.com/latin

VIETNAM

1 800 588 889

www.samsung.com/vn

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
Funkcje specjalne .................................................................................................................................................... 1.1
Elementy drukarki .................................................................................................................................................... 1.2
Dodatkowe źródła informacji ................................................................................................................................... 1.4

2. Konfiguracja systemu
Korzystanie z menu panelu sterowania (tylko modele ML-3051N i ML-3051ND) .......................................... 2.1
Przegląd menu ........................................................................................................................................................ 2.1
Drukowanie strony demonstracyjnej ........................................................................................................................ 2.6
Zmiana języka interfejsu
(tylko modele ML-3051N i ML-3051ND) .................................................................................................. 2.6
Zmienianie ustawień czcionek ................................................................................................................................. 2.7
Korzystanie z trybu oszczędzania toneru ................................................................................................................ 2.7

3. Przegląd oprogramowania
Dostarczone oprogramowanie ................................................................................................................................. 3.1
Funkcje sterownika drukarki .................................................................................................................................... 3.2
Wymagania systemowe ........................................................................................................................................... 3.2

4. Konfiguracja sieci
Wprowadzenie .........................................................................................................................................................
Obsługiwane systemy operacyjne ...........................................................................................................................
Konfigurowanie protokołu TCP/IP ...........................................................................................................................
Konfigurowanie protokołu EtherTalk ........................................................................................................................
Konfigurowanie typu ramek IPX ..............................................................................................................................
Ustawianie szybkości w sieci Ethernet ....................................................................................................................
Przywracanie konfiguracji sieciowej ........................................................................................................................
Drukowanie strony konfiguracyjnej sieci ..................................................................................................................
Używanie programu SetIP .......................................................................................................................................

4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3

5. Ładowanie materiałów
do drukowania
Wybór materiałów do drukowania ........................................................................................................................... 5.1
Ładowanie papieru .................................................................................................................................................. 5.4
Wybór miejsca odbioru wydruku .............................................................................................................................. 5.8

6. Podstawy drukowania
Drukowanie dokumentu ........................................................................................................................................... 6.1
Anulowanie zadania drukowania ............................................................................................................................. 6.1

7. Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Kasety z tonerem ..................................................................................................................................................... 7.1
Akcesoria ................................................................................................................................................................. 7.1
Jak kupić .................................................................................................................................................................. 7.1

8. Konserwacja
Drukowanie strony informacyjnej ............................................................................................................................. 8.1
Czyszczenie drukarki ............................................................................................................................................... 8.1

Konserwacja kasety z tonerem ............................................................................................................................... 8.2
Części do konserwacji ............................................................................................................................................. 8.5

9. Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zakleszczeń papieru ............................................................................................................................... 9.1
Rozwiązywanie problemów -- lista kontrolna ......................................................................................................... 9.6
Obajśnienie stanu diod LED .................................................................................................................................... 9.6
Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu ............................................................................................................ 9.7
Komunikaty związane z kasetą z tonerem .............................................................................................................. 9.8
Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem ......................................................................... 9.9
Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku .................................................................................................... 9.11
Typowe problemy w środowisku Windows ............................................................................................................ 9.13
Typowe problemy z językiem PostScript ............................................................................................................... 9.13
Typowe problemy w systemie Linux ..................................................................................................................... 9.14
Typowe problemy na komputerach Macintosh ...................................................................................................... 9.14

10. Instalowanie akcesoriów
Ostrzeżenia dotyczące instalowania akcesoriów .................................................................................................. 10.1
Instalowanie modułu pamięci DIMM ..................................................................................................................... 10.1
Instalowanie karty sieci bezprzewodowej ............................................................................................................. 10.2

11. Dane techniczne
Dane techniczne drukarki ...................................................................................................................................... 11.1

Ważne ostrzeżenia i informacje dotyczące
bezpieczeństwa

16 Powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać podczas ciągłego
drukowania wielostronicowych dokumentów. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni i
chroń ją przed dostępem dzieci.

Podczas użytkowania tego urządzenia należy stosować podane niżej środki
ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:
1

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

17 Bezpieczne użytkowanie zapewnia kabel zasilania dostarczony z urządzeniem. W
przypadku używania kabla o długości większej niż 2 m z urządzeniem zasilanym
napięciem 110 V, należy stosować przewód o grubości 16 AWG* lub większej.

2

Korzystając z urządzeń elektrycznych, postępuj rozważnie.

18 ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

3

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na urządzeniu oraz
w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.

4

Gdyby instrukcja obsługi wydawała się sprzeczna z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa, informacje dotyczące bezpieczeństwa są ważniejsze. Instrukcja
obsługi mogła zostać źle zrozumiana. Jeżeli nie możesz rozstrzygnąć takiej
sprzeczności, zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub przedstawiciela serwisu.

5

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera, grzejnika, klimatyzatora ani
przewodu wentylacyjnego.

8

Nie wolno niczego stawiać na kablu zasilania ani umieszczać urządzenia w takim
miejscu, że kable leżałyby w przejściu i ktoś mógłby je nadepnąć.

9

Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków
DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dotyczący produktów laserowych klasy I (1),
oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada także certyfikat urządzenia
laserowego klasy I, potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825.

Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, podstawie lub stole.
Może ono spaść, powodując poważne szkody.

7

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie używaj
środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia używaj tylko
wilgotnej szmatki.

6

Bezpieczeństwo i środowisko stosowania

Nie przeciążaj gniazdek ściennych i przedłużaczy. Może to pogorszyć działanie
sieci elektrycznej oraz spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka
są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub
zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z
promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki, kiedy pokrywa zespołu laseraskanera jest zdjśta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok. Podczas
użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby
zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:

10 Nie dopuszczaj do gryzienia kabli przez zwierzęta.
11 Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów przez otwory w
obudowie. Gdyby taki przedmiot dotknął miejsca pod napięciem, mógłby
spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie wolno wylewać na urządzenie
płynów ani wlewać ich do wewnątrz.
12 Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie rozbieraj urządzenia na części. Jeżeli
konieczna jest naprawa, przekaż urządzenie wykwalifikowanemu pracownikowi
serwisu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może grozić porażeniem
elektrycznym lub powodować inne zagrożenia. Nieprawidłowy montaż może
spowodować porażenie elektryczne podczas korzystania z urządzenia.
13 W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od komputera i
zasilania oraz zlecić naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu:
o Jeżeli dowolna część kabla zasilania, wtyczki lub kabla połączeniowego jest
uszkodzona lub przetarta.
o Jeżeli na urządzenie wylano ciecz.
o Jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.
o Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo pomimo przestrzegania instrukcji.
o Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
o Jeżeli urządzenie wykazuje nagłe i wyraźne zmiany sposobu pracy.
14 Korzystaj tylko z tych funkcji sterowania, które zostały opisane w instrukcji.
Nieprawidłowe użycie innych funkcji sterowania może spowodować uszkodzenia,
a przywrócenie normalnej pracy urządzenia może być trudne i wymagać pomocy
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
15 Unikaj korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. Istnieje wówczas
pewne niebezpieczeństwo porażenia piorunem. Jeśli to możliwe, na czas burzy z
piorunami odłącz kabel zasilania.

* AWG: American Wire Guage

i

Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu

o zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej;
o zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
o podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik;
o konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się
sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji.
Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. Mimo to zaleca
się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, należy
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy
Samsung.

OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny
przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami, mogą
spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Oszczędzanie energii
Drukarka została wykonana zgodnie z zaawansowaną technologią oszczędzania
energii, umożliwiającą zmniejszenie poboru mocy, gdy urządzenie nie jest używane.

Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż
przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym
dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie ,,Urządzenia
cyfrowe", ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.

Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane, pobór mocy
zostanie automatycznie obniżony.

Recykling

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
"Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Stany Zjednoczone
Federal Communications Commission (FCC)

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)

Nadajnik wg części 15 przepisów FCC
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mogą być w
nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy
(wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Niniejsza
część dotyczy systemów, w których zainstalowane są takie urządzenia. Aby sprawdzić,
czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane, zobacz etykietę drukarki.

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do
niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania
nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia
zasobów materialnych jako stałej praktyki.

Urządzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce są dopuszczone do użytku w
Stanach Zjednoczonych, jeżeli na etykiecie podany jest numer ID FCC.
Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm (8 cali) pomiędzy
urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych działających blisko
ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie powinno być stosowane w
odległości większej niż 20 cm (8 cali) od ciała, kiedy jest włączone. Moc urządzenia
bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie
niższa niż podane przez FCC ograniczenia ekspozycji.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu,
lub z organem władz lokalnych.

Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik
ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogą
powodować jego niepożądane działanie.

Emisja fal radiowych

Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy.
Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia
bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. W
celu naprawy należy kontaktować się z producentem.

Przepisy FCC
Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z
wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15
przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu
stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach
domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z
instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej.
Niemniej nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne
zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można
wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń
poprzez podjęcie następujących działań:

Oświadczenie FCC dotyczące stosowania sieci
bezprzewodowych:
,,W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną
wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2
może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny.
Dlatego użytkownik powinien przez cały czas zachować odległość od
anteny większą niż 20 cm. Urządzenie nie może być umieszczone w
tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena".

ii

Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie)

Kraje europejskie, których dotyczy zezwolenie:
UE

Zatwierdzenia i certyfikaty

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (z
ograniczeniami częstotliwości), Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia,
Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania

Znak CE, używany na niniejszym produkcie, oznacza deklarację
zgodności firmy Samsung Electronics Co., Ltd. z odpowiednimi
dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami:

Kraje EEA/EFTA

1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC --
wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich,
związanych z urządzeniami niskonapięciowymi.

Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania:
UE
We Francji zakres częstotliwości ograniczony jest do 2 446,5-2 483,5

Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej 10 mW, takich jak karty
sieci bezprzewodowej

1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) -- wstępne ustalenia
dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej.

Kraje EEA/EFTA

9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach
telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności.
Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest
dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

Obecnie brak ograniczeń.

Zalecenia dotyczące zgodności
Z przepisami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych

Certyfikat Unii Europejskiej

W drukarce mogą być zamontowane urządzenia sieci bezprzewodowej o niskiej mocy
(nadające w częstotliwości radiowej), funkcjonujące w paśmie 2,4 GHz/5 GHz.
Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń, których należy przestrzegać przy
używaniu urządzeń bezprzewodowych.

Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/EC o urządzeniach radiowych
i terminalach telekomunikacyjnych (FAX)
Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymał własny certyfikat firmy, dopuszczający
urządzenie jako jednoterminalowe połączenie z publiczną komutowaną siecią
telefoniczną (PSTN) -- zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC. Produkt przeznaczony jest do
pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich.

Dodatkowe ograniczenia, ostrzeżenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane są
w dotyczących ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów). Urządzenia komunikacji
bezprzewodowej w systemie dopuszczone są do używania w krajach określonych w
oznaczeniach Radio Approval Marks, umieszczonych na tabliczce znamionowej
urządzenia. Jeżeli kraj, w którym używane jest urządzenie, nie jest wymieniony, należy
skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem certyfikującym w celu uzyskania
obowiązujących przepisów. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej są ściśle
określone przepisami i mogą nie posiadać zezwolenia.

W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z
Działem Jakości Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd.
Przetestowano zgodność tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. Aby ułatwić
używanie i zastosowanie urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem, Europejski
Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards
Institute -- ETSI) wydał dokument pomocniczy (EG 201 121), zawierający uwagi i
dodatkowe wymagania zapewniające zgodność terminali TBR21 z siecią. Produkt ten
zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w
tym dokumencie -- jest on z nimi w pełni zgodny.

Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w
drukarce, jest znacznie niższa niż określona w znanych obecnie ograniczeniach
ekspozycji na promieniowanie radiowe. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które
mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana w
standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych,
producent zakłada, że urządzeń tych można bezpiecznie używać. Niezależnie od mocy
nadajnika należy starać się ograniczyć kontakt z urządzeniem podczas normalnego
działania urządzenia.

Informacja o akceptacji do użytku w Unii Europejskiej (dotyczy
produktów wyposażonych w urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE)

Ogólnie zaleca się zachowanie odległości 20 cm (8 cali) pomiędzy ciałem a
urządzeniem bezprzewodowym (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie powinno być
stosowane w odległości większej niż 20 cm (8 cali) od ciała, gdy jest włączone i nadaje.

Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w
biurze; mogą w niej być zamontowane urządzenia sieci bezprzewodowej o niskiej mocy
(nadające w częstotliwości radiowej), funkcjonujące w paśmie 2,4 GHz/5 GHz.
Niniejsza część dotyczy systemów, w których zainstalowane są takie urządzenia. Aby
sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane, należy zapoznać się z
treścią etykiety drukarki.

Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik
ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają ściślejszym
ograniczeniom. Przykłady typowych ograniczeń podane są niżej:

Urządzenia, które mogą znajdować się w systemie, dopuszczone są do użytkowania
tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeżeli na etykiecie występuje
numer rejestracyjny
organu dopuszczającego (Notified Body Registration
Number) oraz znak ostrzegawczy.

Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą powodować
zakłócenia w pracy urządzeń lotnictwa cywilnego. Bieżące przepisy
lotnictwa wymagają, aby urządzenia bezprzewodowe były wyłączone
podczas podróży samolotem. Urządzenia komunikacyjne w
standardzie IEEE 802.11 (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth
są przykładami urządzeń komunikacji bezprzewodowej.

Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w
drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji ustalone przez Komisję
Europejską w dyrektywie R & TTE.

iii

W otoczeniu, w którym istnieje ryzyko zakłócenia działania innych
urządzeń lub usług, korzystanie z urządzenia może być ograniczone
lub zabronione. Lotniska, szpitale, miejsca występowania dużego
nasycenia tlenem lub gazem palnym to tylko kilka przykładów
środowisk, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może
być ograniczone lub zabronione. W przypadku wątpliwości
dotyczących możliwości używania urządzeń bezprzewodowych w
danym środowisku należy zwrócić się do odpowiednich władz o
pozwolenie na użycie lub włączenie urządzenia.
W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące stosowania
urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ niniejszy system wyposażono
w urządzenie bezprzewodowe, należy w przypadku podróży pomiędzy
krajami uprzednio sprawdzić w lokalnych urzędach regulacji
telekomunikacji, jakie są ograniczenia stosowania urządzeń
bezprzewodowych w kraju docelowym.
Jeżeli system wyposażono w wewnętrzne urządzenie komunikacji
bezprzewodowej, nie należy go używać przed zamocowaniem
wszystkich pokryw i osłon oraz pełnym montażem urządzenia.
Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. Nie
można ich w żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia
bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. W
celu naprawy należy kontaktować się z producentem.
Należy korzystać tylko ze sterowników zatwierdzonych do użytku w
kraju, w którym urządzenie będzie stosowane. Aby uzyskać dodatkowe
informacje, należy zapoznać się z zestawem System Restoration Kit
lub skontaktować się z działem obsługi technicznej producenta.

iv

1 Wprowadzenie

Oszczędność czasu i pieniędzy
o Ta drukarka umożliwia korzystanie z trybu
oszczędzania toneru. Patrz strona 2.7.

Gratulujemy zakupu drukarki!
Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o
o

Elementy drukarki

o

o Aby umożliwić oszczędność papieru, można
drukować na obu stronach arkusza (drukowanie
dwustronne), jeśli używana jest drukarka ML-3051ND.

Funkcje specjalne
Dodatkowe źródła informacji

o Aby umożliwić oszczędność papieru, można
wydrukować kilka stron na jednym arkuszu
papieru (drukowanie w trybie 2-Up). Patrz sekcja
Oprogramowanie.

Funkcje specjalne

o Można używać formularzy uprzednio
wydrukowanych na papierze zwykłym lub papieru
firmowego. Patrz sekcja Oprogramowanie.

Drukarka wyposażona jest w kilka specjalnych funkcji pozwalających
na poprawę jakości wydruków. Urządzenie zapewnia:

o Drukarka umożliwia automatyczne oszczędzanie
energii elektrycznej poprzez znaczne
zmniejszenie poboru mocy, gdy nie jest używana.

Drukowanie z doskonałą jakością i dużą szybkością
o Można drukować z efektywną rozdzielczością
wyjściową do 1200 x 1200 dpi. Patrz sekcja
Oprogramowanie.

Zwiększanie możliwości drukarki
o Drukarka ML-3050 ma 16 MB pamięci, którą
można rozszerzyć do 272 MB. Drukarki ML-3051N
i ML-3051ND mają 64 MB pamięci, którą można
rozszerzyć do 320 MB. Patrz strona 10.1.

o Drukarka może drukować z szybkością do 28 stron
w formacie A4 na minutęa lub do 30 stron papieru
w formacie listowym na minutę. Jeśli używana jest
opcja ML-3051ND do drukowania dwustronnego,
drukarka drukuje z szybkością do 19 stron papieru
w formacie A4 na minutęb lub do 21 stron papieru
w formacie listowym na minutę.
Wygodne podawanie papieru
o Zasobnik uniwersalny obsługuje papier z nagłówkiem,
koperty, etykiety, folie przezroczyste, materiały
o niestandardowych wymiarach, karty pocztowe
i ciężki papier. Zasobnik uniwersalny obsługuje
także do 50 arkuszy papieru zwykłego.

o Interfejs sieciowy umożliwia drukowanie w sieci.
o Do drukarek ML-3051N i ML-3051ND można także
dodać opcjonalną kartę sieci bezprzewodowej.
o Do drukarki można dodać opcjonalny zasobnik 2
o pojemności 250 arkuszy. Umożliwia to zmniejszenie
częstotliwości dodawania papieru do drukarki.
o Emulacja* PostScript 3 (PS) umożliwia drukowanie
w standardzie PS (drukarki ML-3051N i ML-3051ND).

o Zasobnik 1 (pojemność 250 arkuszy) oraz opcjonalny
zasobnik 2 (pojemność 250 arkuszy) obsługują
papier zwykły w różnych formatach.

* Emulacja PostScript 3
o (C) Copyright 1995-2005, Zoran Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zoran, logo
Zoran, IPS/PS3 i OneImage są znakami
towarowymi firmy Zoran Corporation.

o Dwa zasobniki odbiorcze -- do wyboru górny zasobnik
odbiorczy (zadrukowaną stroną do dołu) albo tylny
zasobnik odbiorczy (zadrukowaną stroną do góry) --
zapewniają wygodny dostęp.

* 136 czcionek PS3
o Zawiera czcionki UFST i MicroType firmy Monotype Imaging Inc.

o Prosta droga przebiegu papieru z zasobnika
uniwersalnego do tylnego zasobnika odbiorczego.
Tworzenie profesjonalnych dokumentów
o Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty
można dostosować, nadrukowując na nich dodatkowe
9
8
napisy, np. ,,Poufne". Patrz sekcja Oprogramowanie.
o Drukowanie broszur. Ta funkcja umożliwia drukowanie
dokumentów, z których można utworzyć książkę.
Po wydrukowaniu wystarczy złożyć i zszyć strony.
Patrz sekcja Oprogramowanie.
o Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy każdej strony
dokumentu zostają powiększone i są drukowane na
wielu arkuszach papieru, które można następnie skleić,
aby utworzyć plakat. Patrz sekcja Oprogramowanie.

Drukowanie w różnych środowiskach
o Można drukować w systemach Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003.
o Drukarka jest zgodna z systemami Linux i komputerami Macintosh.
o Drukarka jest wyposażona zarówno w interfejs równoległy, jak i USB.
o Można również użyć interfejsu sieciowego. Drukarki ML-3051N
i ML-3051ND są dostarczane z wbudowanym interfejsem sieciowym
10/100 Base TX. W drukarce ML-3050 należy jednak zainstalować
opcjonalny serwer druku.

a. stron na minutę
b. obrazów na minutę

1.1

& lt; Wprowadzenie & gt;

Funkcje drukarki

Elementy drukarki

Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji obsługiwanych
przez drukarkę.

Widok z przodu

(I: Zainstalowane, O: Opcjonalne, NA: Niedostępne)

Funkcje

ML-3050

ML-3051N

ML-3051ND

Interfejs równoległy
IEEE 1284

I

I

I

Interfejs USB 2.0

I

I

I

Karta sieciowa
(Ethernet 10/100 Base TX)

NA

I

I

Interfejs bezprzewodowej
sieci LAN

NA

O

O

NA

I

I

NA

NA

I

(sieć bezprzewodowa
IEEE 802.11b/g)
Emulacja PostScript*
Drukowanie dwustronne

a

a. Drukowanie po obu stronach arkusza papieru.

* Powyższy rysunek przedstawia drukarkę ML-3051ND
ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami opcjonalnymi.

1

7

zasobnik uniwersalny

2

panel sterowania

8

pokrywa przednia

3

uchwyt

9

wspornik zasobnika
odbiorczego

4

wskaźnik poziomu
papieru

10

zasobnik uniwersalny
papieru z prowadnicami
dokumentów

5

zasobnik opcjonalny 2

11

przedłużenie zasobnika
uniwersalnego

6

1.2

zasobnik odbiorczy

zasobnik 1

& lt; Wprowadzenie & gt;

Widok z tyłu

Elementy panelu sterowania
ML-3050

1

Toner Save: Oszczędzanie toneru dzięki używaniu mniejszej
ilości toneru podczas drukowania.

2

Demo: Drukowanie strony demonstracyjnej.

3

Stop: Przerwanie pracy w dowolnej chwili.

4

Status: Wyświetlenie stanu drukarki. Patrz strona 9.6.

ML-3051N i ML-3051ND

* Powyższy rysunek przedstawia drukarkę ML-3051ND
ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami opcjonalnymi.

1

pokrywa płyty
sterowania

6

zespół druku
dwustronnego

2

port sieciowy

7

gniazdo zasilania
włącznik zasilania
pokrywa tylna

3

port USB

8

4

port równoległy

9

5

złącze kabla
opcjonalnego zasobnika 2

1

Menu: Przejście do trybu menu i przewijanie dostępnych
opcji.

2

Przyciski Scroll: Przewijanie opcji dostępnych w wybranym
menu oraz zwiększanie i zmniejszanie wartości.

3

OK: Potwierdzenie opcji wybranej na wyświetlaczu.

4

Back: Przejście do wyższego poziomu menu.

5

Toner Save: Oszczędzanie toneru dzięki używaniu mniejszej
ilości toneru podczas drukowania.
Drukarka ML-3051N_Demo: Drukowanie strony demonstracyjnej.

6
7

Stop: Zatrzymanie działania w dowolnej chwili.

8

1.3

Drukarka ML-3051ND_Duplex: Drukowanie dokumentów
po obu stronach arkusza papieru.
Status: Wyświetlanie stanu drukarki. Patrz strona 9.6.

& lt; Wprowadzenie & gt;

Wybór miejsca na drukarkę

Dodatkowe źródła informacji

Należy wybrać równą, stabilną powierzchnię z odpowiednią ilością
wolnej przestrzeni, umożliwiającą przepływ powietrza. Należy zapewnić
dodatkowe miejsce umożliwiające otwieranie pokryw i zasobników.

Informacje na temat konfigurowania i korzystania z drukarki można
uzyskać z poniższych źródeł -- drukowanych lub elektronicznych.
Skrócona
instrukcja
instalacji

Miejsce powinno umożliwić właściwą wentylację i nie być narażone
na działanie bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, zimna
oraz wilgoci. Nie należy ustawiać drukarki w pobliżu krawędzi stołu lub biurka.

Zawiera informacje dotyczące konfigurowania
drukarki, dlatego należy postępować zgodnie
z zawartymi w niej instrukcjami w celu
przygotowania drukarki do pracy.

Wolna przestrzeń
Przód: 500 mm (ilość miejsca
wystarczająca do otwarcia lub
wyjęcia zasobników)

Elektroniczny
podręcznik
użytkownika

Tył: 350 mm (ilość miejsca
wystarczająca do otwarcia
pokrywy tylnej oraz zespołu
druku dwustronnego)

Zawiera instrukcje krok po kroku umożliwiające
korzystanie z wszystkich funkcji drukarki
i udostępnia informacje na temat konserwacji
drukarki, rozwiązywania problemów oraz
instalowania akcesoriów.
Ten podręcznik użytkownika zawiera także
sekcję Oprogramowanie udostępniającą
informacje na temat sposobów drukowania
dokumentów w różnych systemach operacyjnych
oraz korzystania z dostarczonego
oprogramowania narzędziowego.

Strona prawa: 100 mm
(ilość miejsca umożliwiająca
prawidłową wentylację)
Strona lewa: 100 mm
(ilość miejsca umożliwiająca
otwarcie pokrywy płyty
sterowania)

Uwaga:
Podręczniki użytkownika w innych
językach są dostępne w folderze Manual
na dysku CD ze sterownikiem drukarki.
Pomoc
sterownika
drukarki

Zawiera informacje Pomocy dotyczące
właściwości sterownika drukarki i instrukcje
na temat konfigurowania właściwości
drukowania. Aby uzyskać dostęp do
ekranowej Pomocy sterownika drukarki,
kliknij opcję Pomoc w oknie dialogowym
właściwości drukarki.

Witryna
internetowa
firmy Samsung

W przypadku posiadania łącza internetowego
można uzyskać pomoc, wsparcie techniczne,
sterowniki drukarek, podręczniki i informacje
na temat zamawiania w witrynie internetowej
firmy Samsung pod adresem
www.samsungprinter.com.

1.4

& lt; Wprowadzenie & gt;

2 Konfiguracja systemu

Przegląd menu
Menu panelu sterowania służą do konfiguracji drukarki.
Panel sterowania umożliwia dostęp do następujących menu:

W tym rozdziale zostały podane szczegółowe informacje dotyczące
instalowania drukarki.
Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o
o
o
o

(Patrz strona 2.3.)
Kopie
Format papieru
Typ papieru
Zrodlo papieru
Lacz. zasob.

System Setup

Emulacja

(Patrz strona 2.4.)
Jezyk
Oszcz. energii
Autom. kontyn.
Korekta wys.
Autom zm.wier.
Lim.czasu zad.
Konserwacja
Wyczysc ustaw.

Zmienianie ustawień czcionek

Papier

(Patrz strona 2.3.)
Rozdzielczosc
Zaciemnienie
Ulepsz. obrazu

Zmiana języka interfejsu (tylko modele ML-3051N i ML-3051ND)

o

(Patrz strona 2.2.)
Orientacja
Mar. dr.1-str.
Dupleksa
Mar. dr.2-str.a

Grafika

Drukowanie strony demonstracyjnej

Uklad

(Patrz strona 2.2.)
Mapa menu
Konfiguracja
Strona demo
Lista czc. PCL
Lista czc. PS3
Czcionka EPSON

Przegląd menu

o

Informacje

Korzystanie z menu panelu sterowania (tylko modele ML-3051N
i ML-3051ND)

(Patrz strona 2.4.)
Typ emulacji
Konfiguracja

Korzystanie z trybu oszczędzania toneru

Korzystanie z menu panelu sterowania
(tylko modele ML-3051N i ML-3051ND)
Menu pozwalają na łatwą zmianę ustawień drukarki. Ilustracja w sąsiedniej
kolumnie przedstawia menu i wszystkie pozycje dostępne w poszczególnych
menu. Elementy każdego menu oraz opcje dostępne dla użytkownika
opisano szczegółowo w tabelach rozpoczynających się na strona 2.2.

Dostęp do menu panelu sterowania
Drukarką można sterować z panelu sterowania. W trakcie korzystania
z drukarki można również okreslać ustawienia menu panelu sterowania.
1

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu nie zostanie
wyświetlone odpowiednie menu, a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza
nie zostanie wyświetlona odpowiednia pozycja menu, a następnie
naciśnij przycisk OK.

3

Jeśli menu zawiera podmenu, powtórz krok 2.

4

Naciskaj przyciski Scroll, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej
opcji ustawienia lub wartości.

5

Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.

Siec

Znak gwiazdki (*) jest wyświetlany obok wybranej opcji -- oznacza
to, że ta opcja jest obecnie ustawieniem domyślnym.
6

(Patrz strona 2.6.)
TCP/IP
EtherTalk
Netware
Szyb. Ethernet
Bezprzewodowyb
Wyczysc ustaw.
Inf. o sieci

Naciśnij przycisk Stop, aby powrócić do trybu gotowości.
Po 60 sekundach braku aktywności (jeśli nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk) drukarka automatycznie powróci do trybu
gotowości.
Uwaga
Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki
na podłączonym do niej komputerze mają pierwszeństwo
przed ustawieniami wprowadzonymi z panelu sterowania.

a. Dostępne w przypadku modelu ML-3051ND.
b. Dostępne w przypadku opcjonalnego interfejsu sieci bezprzewodowej.

2.1

& lt; Konfiguracja systemu & gt;

Menu Informacje

Pozycja
Dupleks

To menu zawiera strony informacyjne drukarki ze szczegółowymi
informacjami o drukarce i jej konfiguracji.
Pozycja

Mapa menu przedstawia układ oraz bieżące
ustawienia elementów menu panelu sterowania.

Konfiguracja

Strona konfiguracji przedstawia bieżącą
konfigurację drukarki. Patrz strona 8.1.

Strona demo

Strona demonstracyjna umożliwia sprawdzenie,
czy drukarka działa poprawnie. Patrz strona 2.6.

Lista czc. PCL
Lista czc. PS3
Czcionka
EPSON

Wartości: Wyl., Dluga krawedz, Krot. krawedz

Aby drukować na obydwu stronach arkusza
papieru, należy w następujący sposób wybrać
krawędź zszycia.

Opis

Mapa menu

Opis

o Dluga krawedz: Zszywanie wzdłuż długiej krawędzi.
Wydrukowane strony będą zszyte tak, jak w książce.
o Krot. krawedz: Zszywanie wzdłuż krótkiej krawędzi.
Wydrukowane strony będą zszyte tak, jak
w kalendarzu.
2

Na liście próbek czcionek wyświetlane są czcionki
aktualnie dostępne w wybranym języku.

3
2

5

3
5

Długa krawędź przy
orientacji poziomej

Długa krawędź przy
orientacji poziomej

Menu Uklad
2

Menu Uklad umożliwia zdefiniowanie wszystkich ustawień związanych
z wydrukiem.
Pozycja

Opis

3
2

Orientacja
Wartości: Pionowa, Pozioma

5

Krótka krawędź przy
orientacji pionowej

Wybieranie domyślnej orientacji obrazu wydruku
na stronie.

Pionowa

Mar. dr.1-str.

5

3

Krótka krawędź przy
orientacji pionowej

Wybierz opcję Wyl., aby drukować na jednej
stronie arkusza papieru.
Uwaga
Ta pozycja menu jest dostępna tylko
dla modelu ML-3051ND.

Pozioma

Mar. dr.2-str.

Wartości: 0,0

Wartości: Górna/Lewa, Krótka/Długa

W tym menu można ustawić marginesy w przypadku
drukowania dwustronnego. Wartość można zwiększać
lub zmniejszać w odstępach co 0,1 mm.
o Margines gorny: Ustawianie górnego
marginesu; zakres od 0,0 mm do 9.9 mm.
o Margines lewy: Ustawianie lewego marginesu;
zakres od 0,0 mm do 9.9 mm.
o Opr. kr.kraw.: Ustawianie dolnego marginesu
z tyłu strony przy oprawie wzdłuż krótkiej krawędzi;
zakres od 0,0 do 22 mm.
o Opr. dl.kraw.: Ustawianie prawego marginesu
z tyłu strony przy oprawie wzdłuż długiej krawędzi;
zakres od 0,0 do 22 mm.

Ustawianie marginesu materiałów do drukowania
w przypadku druku jednostronnego. Wartość
można zwiększać lub zmniejszać w odstępach
co 0,1 mm.
o Margines gorny: Ustawianie górnego
marginesu; zakres od 0,0 mm do 250 mm.
o Margines lewy: Ustawianie lewego marginesu;
zakres od 0,0 mm do 164 mm.

Uwaga
Ta pozycja menu jest dostępna
tylko dla modelu ML-3051ND.

2.2

& lt; Konfiguracja systemu & gt;

Menu Papier

Menu Grafika

Menu Papier pozwala na zdefiniowanie wszystkich ustawień związanych
z podawaniem materiału i drukowaniem na nim, a także z określonymi
typami materiałów stosowanych w tej drukarce.

Za pomocą menu Grafika można zmienić ustawienia związane
z jakością drukowanych znaków i obrazów.

Pozycja
Kopie

Pozycja

Opis

Rozdzielczosc
Wartości: 1- 999

Ustawianie domyślnej liczby kopii; zakres od 1 do 999.
Format
papieru

Wartości: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter,
Legal, Executive, Koperta Nr.10, Kop. Monarch,
Koperta DL, Koperta C5, Koperta C6, US Folio,
Oficio, Papier wlasny

o Jeśli najczęściej drukowany jest tekst, wybierz
opcję 600 dpi-norm. w celu uzyskania najwyższej
jakości druku.
o Wybierz opcję 1200dpi-najl., jeśli zadania
zawierają obrazy w postaci map bitowych, takie
jak zeskanowane zdjęcia lub grafika, które będą
wyglądać lepiej po wydrukowaniu z większą
dokładnością.

Wybieranie rozmiaru papieru załadowanego
aktualnie do zasobnika.
Wartości: Zwykly papier*, Dokumentowy papier,
Przezrocza, Koperta, Etykiety, Karton, Z
nadrukiem, Papier kolor., Papier bawel., Papier
ekol., Nieplow., Gruby, Cienki

Zaciemnienie

Wartości: Zasobnik 1, Zasobnik 2, Zasobnik
MP, Zasob. recz., Auto

Ulepsz.
obrazu

Za pomocą tej pozycji można ustawić zasobnik,
który będzie używany.

Wartości: Normalny, Ulepsz. teks.

Ten element powoduje poprawę jakości wydruku.

o Jeśli wybrana zostanie opcja Auto, drukarka
może automatycznie określić źródło.
o Aby użyć zasobnika uniwersalnego, wybierz opcję
Zasobnik MP lub Zasob. recz.. Jeśli wybrana
zostanie opcja Zasob. recz., należy za każdym
razem nacisnąć przycisk Stop (model ML-3050)
lub OK (modele ML-3051N i ML-3051ND), aby
wydrukować stronę.
o Opcja Zasobnik 2 jest dostępna tylko w przypadku,
gdy został zainstalowany zasobnik opcjonalny 2.
Lacz. zasob.

Wartości: Normalny, Jasny, Ciemny

Można rozjaśnić lub przyciemnić wydruk, korzystając
z ustawienia gęstości toneru. Ustawienie Normalny
zazwyczaj zapewnia uzyskanie najlepszych rezultatów.
W celu zaoszczędzenia toneru należy użyć ustawienia
gęstości Jasny.

Wybieranie rodzaju papieru załadowanego
aktualnie do zasobnika.
Zrodlo
papieru

Wartości: 600 dpi-norm., 1200dpi-najl.

Określenie liczby punktów drukowanych na długości
jednego cala nośnika (dpi). Im wyższe ustawienie,
tym drukowane znaki i grafika są bardziej ostre.

* Letter w USA, A4 w Europie i Azji

Typ papieru

Opis

o Normalny: Nie powoduje poprawy jakości.
o Ulepsz. teks.: Poprawia jakość liter i prostych figur.

Wartości: Wyl., Wl.

W przypadku wybrania dowolnej innej wartości niż
Auto w opcji Zrodlo papieru, gdy wybrany zasobnik
jest pusty, drukarka będzie automatycznie drukowała
z wykorzystaniem materiałów z innych zasobników.
Jeśli ta pozycja menu zostanie ustawiona
na wartość Wyl., dioda LED Status zaświeci
na czerwono, a drukarka nie będzie drukować
do momentu umieszczenia papieru w określonym
zasobniku.

2.3

& lt; Konfiguracja systemu & gt;

Menu System Setup

Pozycja

Menu System Setup umożliwia konfigurację wielu funkcji drukarki.
Pozycja
Jezyk

Lim.czasu
zad.

Opis
Wartości: English, FRANCAIS, Espanol,
Portugues E., Portugues B., Deutsch,
Italiano.

Konserwacja

Ta pozycja umożliwia konserwację drukarki.
o Wyczysc beben: Czyści bęben OPC kasety
i drukuje arkusz czyszczenia z resztkami toneru.
o Wycz.zes.utr.: Czyści zespół utrwalania wewnątrz
drukarki i drukuje arkusz czyszczenia z resztkami
toneru.
o Wycz.zes.utr.: Cz: Zapobiega wyświetlaniu
komunikatu Malo toneru Wymien toner na
wyświetlaczu. Po wybraniu opcji On to
ustawienie zostanie na stałe zapisane w
pamięci kasety z tonerem, a to menu nie będzie
wyświetlane w menu Konserwacja.
o Mat. ekspl.: Ta pozycja umożliwia sprawdzenie
liczby wydrukowanych stron oraz ilości toneru
pozostałego w kasecie.

Wyczysc
ustaw.

To menu umożliwia przywrócenie fabrycznych
ustawień domyślnych drukarki.

Wartości: [ 5 ] minut, [ 10 ] minut, [ 15 ] minut,
[ 30 ] minut, [ 60 ] minut, [ 120 ] minut

Jeżeli drukarka nie odbiera danych przez dłuższy
czas, zużycie energii zostaje automatycznie
obniżone. Można ustawić czas, po upływie którego
drukarka przejdzie do trybu oszczędzania energii.
Autom.
kontyn.

Wartości: Wyl., Wl.

Ten element określa, czy drukarka kontynuuje
drukowanie po wykryciu papieru niezgodnego
z ustawieniami papieru.
o Wyl.: W przypadku wystąpienia niezgodności
papieru komunikat będzie widoczny na
wyświetlaczu, a drukarka będzie działać w trybie
offline do chwili włożenia prawidłowego papieru.
o Wl.: W przypadku wystąpienia niezgodności
papieru zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Drukarka przejdzie do trybu offline na 30 sekund,
po czym automatycznie wyczyści komunikat
i będzie kontynuować drukowanie.
Korekta wys.

Menu Emulacja
Za pomocą menu Emulacja można skonfigurować emulację
języków drukarki.
Pozycja

Wartości: Zwykly, Wys.

Typ
emulacji

Pozwala na dostosowanie jakości wydruku
w zależności od wysokości nad poziomem morza.
Autom
zm.wier.

Umożliwia dodanie wymaganego znaku powrotu
karetki do każdego znaku wysunięcia wiersza.
Zobacz poniższe przykłady:

Konfiguracja

Wartości: Auto, PCL, EPSON, PostScript,
IBM ProPrint

Wartości: PCL, PostScript, EPSON

Zobacz tabele na stronie strona 2.5,
aby skonfigurować język drukarki.

AA
BB
CC

LF

Opis

Język drukarki określa, w jaki sposób komputer
komunikuje się z drukarką.
Jeśli wybrana zostanie opcja Auto, drukarka może
automatycznie zmieniać język.

Wartości: LF, LF+CR

AA
BB
CC

Wartości: 0-1800 s

Można ustawić okres oczekiwania drukarki przed
wydrukowaniem ostatniej strony zadania, które
nie kończy się poleceniem drukowania strony.
W przypadku przekroczenia limitu czasu drukowania
drukarka wydrukuje stronę z bufora drukowania.

To ustawienie określa język tekstu stosowanego
na wyświetlaczu panelu sterowania i stronach
informacyjnych.
Oszcz. energii

Opis

LF+CR

2.4

& lt; Konfiguracja systemu & gt;

PCL

PostScript

W tym menu można ustawić konfigurację emulacji PCL. Można ustawić
rodzaj czcionki, rodzaj symboli, liczbę wierszy na stronę i wielkość punktu.

To menu zawiera pozycję Print PS Error.
Pozycja

Pozycja
Czcionka

Opis

Blad
druku PS

Wartości: PCL1-PCL54

o Aby wydrukować błędy emulacji PS 3, należy wybrać
opcję Wl.. W przypadku wystąpienia błędu drukowanie
zostanie przerwane, zostanie wydrukowany komunikat
o błędzie i zadanie drukowania zostanie usunięte
z bufora drukowania.
o Jeśli ta pozycja menu zostanie ustawiona na wartość
Wyl., zadanie zostanie usunięte z bufora bez podawania
informacji o błędzie.

o Dla PCL1-PCL7 odstęp pomiędzy literami jest stały,
a dla PCL8-PCL45 odstęp jest proporcjonalny do
typu czcionki i rozmiaru punktu. Dla PCL1-PCL7
można ustawić rozmiar czcionki za pomocą pozycji
Gestosc, a dla PCL8-PCL45 -- za pomocą pozycji
Rozm. w pkt.
o Dla PCL46-PCL54 odstęp i rozmiar punktu są stałe.
Wartości: ROMAN8-PCCYRIL

EPSON
W tym menu można ustawić konfigurację emulacji EPSON.

Za pomocą tej pozycji można wybrać symbol używany
w emulacji PCL. Symbol to grupa liczb, oznaczeń i
specjalnych znaków stosowanych przy drukowaniu liter.
Rozm. w
pkt

Pozycja

Zestaw
znakow

Wartości: USA, FRANCJA, NIEMCY, WIELK.
BRYT., DANIA1, SZWECJA, WLOCHY,
HISZPANIA1, JAPONIA, NORWEGIA, DANIA2,
HISZPANIA2, LACINSKI

Wartości Zwykla, Ciemny

Ta pozycja umożliwia wybranie zestawu znaków
żądanego języka.

Wartości: 0,44-99,99 (w odstępach co 0,01)

Tablica
znakow

Jeśli wybrano jedną z wartości z zakresu od PCL1
do PCL7 z menu Czcionka, można określić rozmiar
czcionki, ustawiając liczbę znaków, które zostaną
wydrukowane na 1 cal wydruku w poziomie. Wartość
domyślna 10 to najlepszy rozmiar.
Linii

Wartości: SANSERIF, ROMAN

Można wybrać standardową czcionkę używaną
w emulacji EPSON.

Za pomocą tej pozycji można wybrać żądaną wersję
czcionki Courier.
Gestosc

Opis

Czcionka

Wartości: 4,00-999,75 (w odstępach co 0,25)

Jeśli wybrano jedną z wartości z zakresu od PCL8
do PCL45 w menu Czcionka, można określić rozmiar
czcionki, ustawiając wysokość znaków czcionki.
Courier

Wartości: Wl., Wyl.

Można określić, czy drukarka ma drukować listę
błędów w przypadku wystąpienia błędu PS.

Można wybrać standardową czcionkę używaną
w emulacji PCL.

Symbol

Opis

Wartości: ITALIC, PC437US, PC850

Ta pozycja służy do wybrania zestawu znaków.
Gestosc

Wartości: 10; 12; 17,14; 20

Można określić rozmiar czcionki, określając liczbę znaków
drukowanych na długości jednego cala w poziomie.

Wartości: 5-128

LPI

Ta pozycja umożliwia ustawienie odległości pionowej
od 5 do 128 linii dla domyślnego rozmiaru papieru.
Linie mogą się różnić w zależności od rozmiaru papieru
i orientacji wydruku.

Wartości: 6, 8

Można ustawić liczbę wierszy drukowanych
na długości jednego cala w pionie.
Autom.
zawij.

Wartości: Wyl., Wl.

Ta pozycja określa, czy drukarka automatycznie
wykonuje polecenie wysuwania wiersza, gdy dane
przepełnią obszar drukowania materiału do drukowania.

2.5

& lt; Konfiguracja systemu & gt;

Menu Siec

Pozycja

To menu umożliwia skonfigurowanie karty sieciowej zainstalowanej w
drukarce. Można zresetować kartę sieciową i wydrukować stronę konfiguracji.
Pozycja
TCP/IP

Wyczysc
ustaw.

Ta pozycja umożliwia proste zresetowanie i
przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych
konfiguracji sieci. Ustawienie to będzie aktywne
dopiero po ponownym uruchomieniu drukarki.

Inf. o sieci

Ta pozycja umożliwia wydrukowanie strony
zawierającej ustawione parametry sieci.

Opis
Wartości: DHCP, BOOTP, Statyczny

Ta pozycja umożliwia ręczne ustawienie adresów
TCP/IP lub odebranie adresów z sieci.
o DHCP: Serwer DHCP przydziela adres IP
automatycznie.
o BOOTP: Serwer BOOTP przydziela adres IP
automatycznie.
o Statyczny: Umożliwia ręczne wprowadzenie
adresu IP, maski podsieci oraz bramy.
EtherTalk

Drukowanie strony demonstracyjnej
W celu sprawdzenia, czy drukarka działa poprawnie, należy
wydrukować stronę testową.

ML-3050 i ML-3051N
Naciśnij przycisk Demo i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Wartości: Wyl., Wl.

Ta pozycja umożliwia określenie, czy będzie
używany protokół EtherTalk. Aby użyć tego
protokołu, należy wybrać ustawienie Wl..
Netware

ML-3051N i ML-3051ND
1

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie zostanie wyświetlona opcja
Strona demo, a następnie naciśnij przycisk OK.
Zostanie wydrukowana strona demonstracyjna.

Zmiana języka interfejsu
(tylko modele ML-3051N i ML-3051ND)
Aby zmienić język wyświetlany na panelu sterowania, należy wykonać
następujące czynności:
1

Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Jezyk.

3

Za pomocą przycisków Scroll wybierz odpowiedni język i naciśnij
przycisk OK.

4

Wartości: WLAN - Podst., WLAN - Bezp.,
WLAN - Domys.

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza
nie zostanie wyświetlona opcja System Setup, a następnie
naciśnij przycisk OK.

2

Wartości: Auto, 10M poldupl., 10M pel.dupl.,
100M poldupl., 100M pel.dupl

Ta pozycja umożliwia wybranie szybkości sieci Ethernet.
Bezprzewod
owy

Naciśnij przycisk Menu, a następnie przycisk OK, gdy pojawi
się opcja Informacje.

2

Wartości: Auto, 802.2, 802.3, Ethernet II,
SNAP, Wyl.

Ta pozycja umożliwia wybranie typu ramki IPX.
o Auto: Można automatycznie ustawić typ ramki.
o 802.2: Tę wartość należy wybrać, aby ustawić
ramkę typu IEEE 802.2.
o 802.3: Tę wartość należy wybrać, aby ustawić
ramkę typu IEEE 802.3.
o Ethernet II: Tę wartość należy wybrać, aby
ustawić ramkę typu Ethernet 2.
o SNAP: Tę wartość należy wybrać, aby ustawić
ramkę typu SNAP.
o Wyl.: Protokół NetWare można wyłączyć.
Szyb.
Ethernet

Opis

Naciśnij Stop, aby powrócić do trybu gotowości.

Umożliwia konfigurowanie sieci bezprzewodowych.
Patrz strona 10.3.
Uwaga
To menu zostanie wyświetlone tylko,
jeżeli zainstalowano opcjonalną kartę sieci
bezprzewodowej.

2.6

& lt; Konfiguracja systemu & gt;

Zmienianie ustawień czcionek

Korzystanie z trybu oszczędzania toneru

Urządzenie jest wstępnie ustawione na czcionkę odpowiednią dla
danego regionu lub kraju. Aby zmienić preferowaną czcionkę lub
ustawić czcionkę wymaganą w specjalnych okolicznościach (np. w
środowisku DOS), należy wykonać następujące czynności:

Tryb oszczędzania toneru umożliwia użycie mniejszej ilości toneru
podczas drukowania każdej strony. Włączenie tego trybu zwiększa
wydajność kasety z tonerem i zmniejsza koszt strony poniżej poziomu,
którego można oczekiwać w normalnym trybie, ale również pogarsza
jakość wydruku. To ustawienie jest dostępne po wybraniu rozdzielczości
1200 dpi.

1

Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania, aż zostanie
wyświetlona funkcja Emulacja.

2

Naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do ustawienia czcionek.

3

Naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo/prawo, aż zostanie
wyświetlona opcja Konfiguracja.

4

Naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo/prawo, aż zostanie
wyświetlona opcja PCL.

Naciśnij przycisk Toner Save na panelu sterowania. Drukarka musi
znajdować się w trybie gotowości -- świeci się zielona dioda LED
Status, a na wyświetlaczu widoczny jest komunikat Gotowe, jeśli
używany jest model ML-3051N lub ML-3051ND.

5

Naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo/prawo, aż zostanie
wyświetlona opcja Symbol.

o Jeśli włączone jest podświetlenie przycisku, ten tryb jest włączony
i drukarka zużywa mniej toneru na wydrukowanie strony.

6

Naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo/prawo, aż zostanie
wyświetlona preferowana czcionka.

o Jeśli podświetlenie przycisku jest wyłączone, ten tryb jest wyłączony
i drukarka drukuje w trybie normalnym.

7

Naciśnij przycisk OK.

8

Naciśnij przycisk Stop, aby wrócić do trybu gotowości.

Istnieją dwa sposoby włączenia tego trybu:

Za pomocą przycisku na panelu sterowania

Za pomocą aplikacji
Tryb oszczędzania toneru można ustawić w oknie właściwości drukarki
w sterowniku drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie.

Uwaga
Wskazówka: Poniżej podano czcionki odpowiednie dla
podanych języków:
- rosyjski: CP866, Cyrillic
- hebrajski: 15Q, 8H, 0H (tylko Izrael)
- grecki: GREEK, PC737
- arabski i perski: ARABIC8, WINARABIC, PC864, FARSI, ISOARABIC

2.7

& lt; Konfiguracja systemu & gt;

3 Przegląd oprogramowania

Dostarczone oprogramowanie
Po skonfigurowaniu drukarki i podłączeniu jej do komputera należy
zainstalować oprogramowanie drukarki i skanera z dostarczonych dysków CD.

Ten rozdział zawiera przegląd oprogramowania, które zostało
dostarczone wraz z drukarką. Dodatkowe informacje dotyczące
instalowania oprogramowania i korzystania z niego zostały
przedstawione w sekcji Oprogramowanie.

Dyski CD zawierają następujące oprogramowanie:
Dysk CD

Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o
o

Wymagania systemowe

Dysk CD ze
sterownikiem
drukarki
PostScript

3.1

o Sterownik drukarki: Użycie
sterownika pozwala na korzystanie
ze wszystkich możliwości drukarki.
o Smart Panel: Ten program
umożliwia monitorowanie
stanu drukarki i powiadamianie
użytkownika w przypadku wystąpienia
błędu podczas drukowania.
o Program do ustawiania opcji
drukarki: Ten program instaluje się
automatycznie podczas instalowania
programu Smart Panel.
o Podręcznik użytkownika
w formacie PDF
o Set IP: Program ten służy do
ustawiania adresów TCP/IP drukarki.
o Sterownik drukarki: Użycie tego
sterownika pozwala na korzystanie
z drukarki na komputerze z systemem
Linux i drukowanie dokumentów.
o Smart Panel: Ten program
umożliwia monitorowanie
stanu drukarki i powiadamianie
użytkownika w przypadku wystąpienia
błędu podczas drukowania.

Windows

o Plik Postscript Printer Description
(PPD): Użycie sterownika PostScript
umożliwia drukowanie dokumentów
zawierających skomplikowane czcionki
i grafikę w języku PostScript.
o Podręcznik użytkownika
w formacie PDF

Macintosh

Funkcje sterownika drukarki

Windows

Linux

Dostarczone oprogramowanie

o

Dysk CD
z oprogramowaniem
drukarki

Zawartość

o Plik Postscript Printer
Description (PPD): Użycie tego
sterownika pozwala na korzystanie
z drukarki na komputerze Macintosh
i drukowanie dokumentów.
o Smart Panel: Ten program
umożliwia monitorowanie
stanu drukarki i powiadamianie
użytkownika w przypadku wystąpienia
błędu podczas drukowania.

& lt; Przegląd oprogramowania & gt;

Funkcje sterownika drukarki

Wymagania systemowe

Sterownik drukarki obsługuje następujące funkcje standardowe:
o wybór źródła papieru,

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że posiadany system
spełnia następujące wymagania:

o rozmiar i orientacja papieru oraz rodzaj nośnika,

Windows

o liczba kopii.
Pozycja

Ponadto można korzystać z różnych specjalnych funkcji drukowania.
Poniższa tabela zawiera ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez
sterowniki drukarki.

Wymagania

Zalecane

Procesor:

Windows

Windows

Macintosh

O

X

X

O

O

O

O

Wiele stron na
jednym arkuszu
(N-up)

O

Drukowanie
z dopasowaniem
do rozmiaru
strony

O

Drukowanie
ze zmianą skali

O

Różne źródła dla
pierwszej strony

O

X

O

Znak wodny

O

X

X

O

X

X

Windows 95/98/
Me/NT 4.0/2000

64 MB
lub więcej

128 MB

128 MB
lub więcej

256 MB

Windows 95/98/
Me/NT 4.0/2000

300 MB
lub więcej

1 GB

Windows XP/2003

1 GB
lub więcej

5 GB

Internet
Explorer

Wersja 5.0 lub nowsza

X

Nakładka

Pentium IV
1 GHz

Wolne
miejsce
na dysku

X

Pentium III
933 MHz
lub szybszy

O

Drukowanie
plakatu

Pentium III
933 MHz

O

Opcja jakości
wydruku

Pentium II
400 MHz
lub szybszy

Linux

Oszczędzanie
toneru

Windows 95/98/
Me/NT 4.0/2000
Windows XP/2003

PostScript

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003

Windows XP/2003

PCL 6

Funkcja

System
operacyjny

X

X
O

O

O

X
O

O

O

Pamięć
RAM:

X
O
(2, 4)
O

O

Uwaga
W systemach Windows NT 4.0/2000/XP/2003 oprogramowanie
może być instalowane przez użytkowników z uprawnieniami
administratora.

3.2

& lt; Przegląd oprogramowania & gt;

Linux
Pozycja

Wymagania

System operacyjny

o
o
o
o

Red Hat 8.0-9.0
Fedora Core 1-3
Mandrake 9.2-10.1
SuSE 8.2-9.2

Procesor

Pentium IV 1 GHz lub szybszy

Pamięć RAM:

256 MB lub więcej

Wolne miejsce
na dysku

1 GB lub więcej

Oprogramowanie

o
o
o
o

Linux Kernel 2.4 lub nowsza
Glibc 2.2 lub nowsza
CUPS
SANE

Uwagi
o Do pracy z dużymi, zeskanowanymi obrazami konieczne jest
ustawienie partycji wymiany o wielkości 300 MB lub większej.
o Sterownik skanera dla systemu Linux obsługuje maksymalną
rozdzielczość optyczną.

Macintosh
Pozycja

Wymagania

System operacyjny

Macintosh 10.3-10.4 ((model ML-3050),
8.6-9.2 i 10.1-10.4 (model ML-3051N
lub ML-3051ND)

Pamięć RAM:

128 MB;

Wolne miejsce na dysku

200 MB

Połączenie

Interfejs USB, interfejs sieciowy

3.3

& lt; Przegląd oprogramowania & gt;

4 Konfiguracja sieci

o Konfigurowanie typu ramek IPX dla sieci NetWare
o Konfigurowanie protokołu EtherTalk

Ten rozdział zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania
tej drukarki w celu podłączenia do sieci.

Obsługiwane systemy operacyjne

Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o
o

Obsługiwane systemy operacyjne

o

Konfigurowanie protokołu TCP/IP

o

Konfigurowanie protokołu EtherTalk

o

Konfigurowanie typu ramek IPX

o

Ustawianie szybkości w sieci Ethernet

o

Przywracanie konfiguracji sieciowej

o

Drukowanie strony konfiguracyjnej sieci

o

W poniższej tabeli przedstawiono listę środowisk sieciowych
obsługiwanych przez drukarkę.

Wprowadzenie

Używanie programu SetIP

Pozycja

Wymagania

Interfejs sieciowy

Sieciowy system
operacyjny

o
o
o
o

Protokoły sieciowe

o NetWare IPX/SPX
o TCP/IP w systemie Windows
o EtherTalk

Serwer
dynamicznego
adresowania

Wprowadzenie

o 10/100 Base-TX
o Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11 b/g
(opcjonalnie)

o DHCP, BOOTP

Po podłączeniu drukarki do sieci za pomocą kabla Ethernet RJ-45
można udostępnić tę drukarkę innym użytkownikom sieci.
Aby można było korzystać z drukarki tak jak z drukarki sieciowej, należy
skonfigurować protokoły sieciowe. Protokoły można skonfigurować za
pomocą dwóch następujących metod:

Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003
Różne dystrybucje systemu Linux
Mac OS 10.3 (model ML-3050), 8.6-9.2
i 10.1-10.4 (modele ML-3051N i ML-3051ND)

o IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
o TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
o DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
o BOOTP Bootstrap Protocol

Za pomocą programów do administracji siecią
Do skonfigurowania serwera druku i zarządzania drukarką można użyć
następujących programów, które zostały dostarczone razem z drukarką:
o SyncThru(TM) Web Admin Service: Oparte na sieci Web rozwiązanie
do zarządzania drukarką przeznaczone dla administratorów sieci.
SyncThru TM Web Admin Service to program umożliwiający
wygodne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne
monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z
urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca, w którym można
uzyskać dostęp do firmowej sieci internetowej. Program można
pobrać z witryny http://solution.samsungprinter.com.

Konfigurowanie protokołu TCP/IP
W drukarce można skonfigurować różne opcje sieci TCP/IP, np. adres IP,
maskę podsieci, bramę i adresy DNS. Istnieje kilka sposobów przypisania
drukarce adresu TCP/IP w zależności od sieci.
o Adresowanie statyczne: administrator systemu może ręcznie
przypisać adres TCP/IP.

o SyncThru(TM) Web Service: Serwer sieci Web wbudowany w
serwerze druku, który umożliwia konfigurowanie parametrów sieci
wymaganych w celu podłączenia drukarki w różnych środowiskach
sieciowych.

o Adresowanie dynamiczne poprzez protokół BOOTP/DHCP (domyślnie):
adres TCP/IP jest przydzielany automatycznie przez serwer.

Uwaga

o SetIP: Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów
sieciowych i ręczne konfigurowanie adresów IP używanych dla
protokołu TCP/IP. Patrz Używanie programu SetIP na stronie 4.3.

Przed skonfigurowaniem protokołu TCP/IP należy wybrać
protokół TCP/IP jako protokół sieciowy.

Za pomocą panelu sterowania
Następujące podstawowe parametry sieciowe drukarki można
skonfigurować za pomocą panelu sterowania drukarki.
o Konfigurowanie protokołu TCP/IP

4.1

& lt; Konfiguracja sieci & gt;

Adresowanie statyczne

Konfigurowanie protokołu EtherTalk

Aby wprowadzić adres TCP/IP z panelu sterowania drukarki, należy
wykonać następujące czynności:
1

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza nie
zostanie wyświetlona opcja Siec, a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciśnij przycisk OK po wyświetleniu opcji TCP/IP.

3

EtherTalk to protokół AppleTalk używany w sieci Ethernet. Protokół ten
jest często stosowany w środowiskach komputerów Macintosh. Aby
użyć protokołu EtherTalk, wykonaj następujące czynności:
1

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza nie
zostanie wyświetlona opcja Siec, a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja Statyczny,
a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja EtherTalk,
a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk OK po wyświetleniu opcji Adres IP.

3

5

Ustaw wartość pierwszego bajtu w zakresie od 1 do 255 za pomocą
przycisków Scroll, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść
do następnego bajtu.

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja Wl.,
a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk Stop, aby powrócić do trybu gotowości.

Powtórz tę czynność, aby podać wszystkie 4 bajty adresu.
6
7

Powtórz kroki 5 i 6 w celu konfiguracji innych parametrów TCP/IP:
maski podsieci i adresu bramy.

8

Konfigurowanie typu ramek IPX

Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.

Naciśnij przycisk Stop, aby powrócić do trybu gotowości.

Aby możliwe było korzystanie z sieci z protokołem IPX/SPX (np. Novell
NetWare), należy określić format ramek komunikacji sieciowej drukarki.
W większości przypadków wystarczy zachować ustawienie Auto.
Można jednak, jeżeli to konieczne, ustawić typ ramki ręcznie. Aby
zmienić format typu ramek, należy wykonać następujące czynności:

Adresowanie dynamiczne (BOOTP/DHCP)

1

Aby adres TCP/IP był przypisywany automatycznie przez serwer, należy
wykonać następujące czynności:

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza nie
zostanie wyświetlona opcja Siec, a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja Netware,
a następnie naciśnij przycisk OK.

3

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie zostanie wyświetlony
odpowiedni typ ramki.

1

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza
nie zostanie wyświetlona opcja Siec.

2

Naciśnij przycisk OK po wyświetleniu opcji TCP/IP.

3

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja DHCP
lub BOOTP, a następnie naciśnij przycisk OK.

4

o Auto: automatycznie rozpoznaje i ogranicza typ ramek
do pierwszego wykrytego typu.
o 802.2: ogranicza typ ramek do IPX w standardzie IEEE 802.2
z IEEE 802.3. Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.

Naciśnij przycisk Stop, aby powrócić do trybu gotowości.

o 802.3: ogranicza typ ramek do IPX w standardzie IEEE 802.3.
Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.
o Ethernet II: ogranicza typ ramek do IPX w standardzie Ethernet.
Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.
o SNAP: ogranicza typ ramek do IPX w standardzie SNAP z IEEE 802.3.
Wszystkie inne typy ramek będą odrzucane.
o Wyl.: protokół sieciowy IPX/SPX jest wyłączony.
4
5

4.2

Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
Naciśnij przycisk Stop, aby powrócić do trybu gotowości.

& lt; Konfiguracja sieci & gt;

3

Można wybrać szybkość komunikacji dla połączeń przez sieć Ethernet.

Kliknij dwukrotnie polecenia Application & gt; SetIP.

4

Ustawianie szybkości w sieci Ethernet

Otwórz folder żądanego języka.

5

Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe, aby uruchomić program.

1

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza nie
zostanie wyświetlona opcja Siec, a następnie naciśnij przycisk OK.

6

W menu Start systemu Windows wybierz polecenia Programy & gt;
Samsung Network Printer Utilities & gt; SetIP.

2

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja Szyb.
Ethernet, a następnie naciśnij przycisk OK.

7

Wybierz nazwę drukarki i kliknij przycisk ,,

3

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie zostanie wyświetlona
odpowiednia szybkość, a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Uwaga
Jeśli nie można znaleźć nazwy drukarki, kliknij przycisk ,,
aby odświeżyć listę.

Naciśnij przycisk Stop, aby powrócić do trybu gotowości.
8

Przywracanie konfiguracji sieciowej

Jeśli nie znasz adresu MAC karty sieciowej, wydrukuj raport
informacji o urządzeniu.

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza nie
zostanie wyświetlona opcja Siec, a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciśnij przycisk OK po wyświetleniu opcji Tak, aby przywrócić
konfigurację sieci.

4

Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia.

10 Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć program SetIP.

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja Wyczysc
ustaw., a następnie naciśnij przycisk OK.

3

9

Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

Drukowanie strony konfiguracyjnej sieci
Strona konfiguracyjna sieci zawiera informacje o ustawieniach karty
sieciowej w drukarce.
1

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza nie
zostanie wyświetlona opcja Siec, a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie pojawi się opcja Inf. o sieci,
a następnie naciśnij przycisk OK.

3

Naciśnij przycisk OK po wyświetleniu opcji Tak.
Zostanie wydrukowana strona konfiguracyjna sieci.

Używanie programu SetIP
Ten program jest przeznaczony do ustawiania sieciowego adresu IP za
pomocą adresu MAC tj. numeru seryjnego karty sieciowej drukarki. Jest
szczególnie przydatna dla administratora sieci, umożliwiając
równoczesne ustawienie kilku adresów IP.
1

Włóż dysk CD dostarczony z urządzeniem.

2

Uruchom aplikację Eksplorator systemu Windows i otwórz napęd
X. (X oznacza napęd dysków CD-ROM.)

4.3

",

Wprowadź adres MAC karty sieciowej, adres IP, maskę podsieci,
bramę domyślną i kliknij przycisk Konfiguracja.

Uwaga

Ustawienia sieciowe można przywrócić do ustawień domyślnych.
1

".

& lt; Konfiguracja sieci & gt;

5 Ładowanie materiałów

Wybór materiałów do drukowania

do drukowania

Drukować można na wielu różnych materiałach, takich jak zwykły papier,
koperty, etykiety, folie przezroczyste itp. Należy zawsze używać materiałów
do drukowania spełniających zalecenia dotyczące tej drukarki. Użycie
materiałów do drukowania które nie spełniają zaleceń określonych
w niniejszym podręczniku użytkownika, może powodować następujące
problemy:

W tym rozdziale przedstawione są informacje na temat rodzajów
papieru, jakich należy używać w drukarce i właściwych sposobów
ładowania go do różnych zasobników w celu uzyskania najlepszej
jakości wydruku.

o słaba jakość druku;

Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o
o

Ładowanie papieru

o

o częstsze zakleszczanie papieru;

Wybór materiałów do drukowania
Wybór miejsca odbioru wydruku

o przedwczesne zużycie drukarki.
Właściwości papieru, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i zawartość
wilgoci, są istotnymi czynnikami wpływającymi na wydajność drukarki i
jakość wydruków. Przy wyborze materiałów do drukowania należy uwzględnić:
o Oczekiwane rezultaty: Wybrane materiały do drukowania powinny
być odpowiednie dla wykonywanego zadania.
o Rozmiar: Można stosować dowolny rozmiar materiałów do drukowania,
który mieści się w prowadnicach papieru zasobnika.
o Gramatura: Drukarka obsługuje materiały do drukowania
o następujących gramaturach:
- papier o gramaturze 60-90 g/m2 w przypadku zasobnika 1
i opcjonalnego zasobnika 2
- papier o gramaturze 60-163 g/m2 w przypadku zasobnika
uniwersalnego
- papier o gramaturze 75 do 90 g/m2 w przypadku druku
dwustronnego (tylko drukarka ML-3051ND)
o Jasność: niektóre rodzaje materiałów do drukowania są bielsze
niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy.
o Gładkość powierzchni: gładkość materiałów do drukowania wpływa
na ostrość wydruku na papierze.
Uwagi
o Niektóre rodzaje materiałów do drukowania mogą spełniać
wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej sekcji, a wyniki nadal
nie będą zadowalające. Powodem może być nieprawidłowe
korzystanie, niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotności
i inne czynniki nad którymi firma Samsung nie ma kontroli.
o Przed zakupem dużych ilości materiałów do drukowania
należy sprawdzić, czy spełniają one wymagania, o których
mowa w niniejszym podręczniku użytkownika.

Przestroga
Używanie materiałów do drukowania, które nie spełniają tych
wymagań, może być przyczyną problemów wymagających
naprawy urządzenia. Naprawy te nie są objęte gwarancją
ani umowami serwisowymi firmy Samsung.

5.1

& lt; Ładowanie materiałów do drukowania & gt;

Obsługiwane rozmiary papieru
Rodzaj

Rozmiar

Gramaturaa

Wymiary

Pojemnośćb

o Papier dokumentowy o
gramaturze od 60 do 90 g/m2
w przypadku zasobnika
o Papier dokumentowy
o gramaturze od 60
do 163 g/m2 w przypadku
zasobnika uniwersalnego

o 250 arkuszy papieru
dokumentowego
o gramaturze 75 g/m2
w przypadku zasobnika
o 50 arkuszy w przypadku
zasobnika uniwersalnego

75 do 90 g/m2

5 arkuszy o gramaturze
75 g/m2 w przypadku
zasobnika uniwersalnego

Patrz sekcja Zwykły papier

138 do 146 g/m2

5 arkuszy o gramaturze
75 g/m2 w przypadku
zasobnika uniwersalnego

Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6

Patrz sekcja Zwykły papier

120 do 150 g/m2

5 arkuszy o gramaturze
75 g/m2 w przypadku
zasobnika uniwersalnego

Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6

Patrz sekcja Zwykły papier

60 do 163 g/m2

5 arkuszy o gramaturze
75 g/m2 w przypadku
zasobnika uniwersalnego

Rozmiar minimalny (niestandardowy)

76 x 127 mm (3,86 x 5,83 cala)

Rozmiar maksymalny (niestandardowy)

215,9 x 356 mm (8,5 x 14 cali)

Papier dokumentowy o
gramaturze od 60 do 163 g/m2

5 arkuszy o gramaturze
75 g/m2 w przypadku
zasobnika uniwersalnego

Zwykły papier

Letter

215,9 x 279 mm (8,5 x 11 cali)

Legal

215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali)

Folio

216 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali)

Oficio

216 x 343 mm (8,5 x 13,5 cala)

A4

210 x 279 mm (8,27 x 11,69 cala)

JIS B5

182 x 257 mm (7,18 x 10,12 cala)

ISO B5

176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cala)

Executive

184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cala)

A5

148,5 x 210 mm (5,85 x 8,27 cala)

A6

105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 cala)

Koperta B5

176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cala)

Koperta Monarch

98,4 x 190,5 mm (3,88 x 7,5 cala)

Koperta COM-10

105 x 241 mm (4,12 x 9,5 cala)

Koperta DL

110 x 210 mm (4,33 x 8,66 cala)

Koperta C5

162 x 229 mm (6,38 x 9,02 cala)

Koperta C6

114 x 162 mm (4,49 x 6,38 cala)

Folia

Letter, A4

Etykiety

Karton

Koperta

a. Jeśli gramatura materiałów do drukowania przekracza 90 g/m2, należy użyć zasobnika uniwersalnego.
b. Pojemność maksymalna różni się w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków środowiskowych.

Uwaga
W przypadku drukowania dwustronnego obsługiwane są rozmiary A4, Letter, Oficio, Legal i Folio.

5.2

& lt; ?adowanie materia?ów do drukowania & gt;

Zalecenia dotyczące wybierania
i przechowywania materiałów do drukowania

Zalecenia dotyczące specjalnych materiałów
do drukowania
Rodzaj
materiału

Wybierając lub ładując papier, koperty lub inne materiały do drukowania,
należy zastosować się do następujących zaleceń:
o Zawsze należy używać materiałów do drukowania, które są zgodne
ze specyfikacjami podanymi na strona 5.3.

Koperty

o Drukowanie na wilgotnym, zgiętym, pomarszczonym lub rozdartym
papierze może spowodować zakleszczenie papieru i niską jakość
wydruku.
o Aby uzyskać najlepszą jakość wydruków, zaleca się stosowanie tylko
wysokiej jakości papieru zalecanego do drukarek laserowych.
o Należy unikać stosowania następujących rodzajów nośników:
- papier z wytłoczonymi napisami, dziurkowany lub o teksturze
zbyt gładkiej lub chropowatej;
- wymazywalny papier dokumentowy;
- papier wielostronicowy;
- papier syntetyczny i termiczny;
- papier bezwęglowy lub kalka.
o Stosowanie tych rodzajów papieru może powodować jego zakleszczenie,
emisję chemicznych oparów lub uszkodzenie drukarki.
o Papier należy przechowywać w opakowaniu do momentu użycia.
Kartony należy umieszczać na paletach lub półkach -- nie na
podłodze. Niezależnie od tego, czy papier jest rozpakowany, nie
należy kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Należy go przechowywać
z dala od źródeł wilgoci lub innych czynników, które mogą spowodować
jego pomarszczenie lub pozwijanie.
o Nieużywane materiały należy przechowywać w temperaturze od 15 oC
do 30 oC (59 oF do 86 oF). Wilgotność względna powinna się mieścić
w przedziale od 10% do 70%.
o Nieużywane materiały do drukowania należy przechowywać w opakowaniu
odpornym na działanie wilgoci, np. w plastikowym pojemniku lub torbie,
aby uniemożliwić zabrudzenie papieru przez kurz i wilgoć.

Zalecenia
o Prawidłowe drukowanie na kopertach zależy
od jakości kopert. Podczas wybierania kopert
należy uwzględnić następujące czynniki:
- Gramatura: gramatura papieru koperty nie
powinna przekraczać 90 g/m2 -- w przeciwnym
razie będzie dochodziło do zakleszczeń.
- Budowa: przed drukowaniem koperty powinny
leżeć płasko przy zagięciu mniejszym niż 6 mm
i nie powinny zawierać powietrza.
- Stan: koperty nie powinny być pomarszczone,
zgięte ani uszkodzone w inny sposób.
- Temperatura: Należy używać kopert, które są
zgodne z warunkami pracy drukarki; dotyczy
to temperatury i ciśnienia.
o Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert
z ostrymi, dobrze sprasowanymi zagięciami.
o Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami.
o Nie należy używać kopert ze spinaczami,
zatrzaskami, okienkami, wewnętrzną wyściółką,
z warstwami samoprzylepnymi lub zawierających
inne materiały syntetyczne.
o Nie należy używać uszkodzonych
lub niedokładnie wykonanych kopert.
o Należy się upewnić, że miejsce klejenia rozciąga
się do samego rogu koperty.

Dopuszczalne

o Specjalne rodzaje materiałów należy ładować do urządzenia przez
zasobnik uniwersalny po jednym arkuszu, aby uniknąć zakleszczeń
papieru.
Niedopuszczalne

o Aby uniknąć sklejania się ze sobą niektórych materiałów do drukowania,
takich jak folie przezroczyste i arkusze etykiet, należy je wyjmować
zaraz po zadrukowaniu.

o Klej kopert z samoprzylepnymi paskami lub
z klapką zamykaną nad miejscem sklejenia
powinien wytrzymać temperaturę nagrzewania
do 200 oC (392 oF) przez 0,1 sekundy.
Dodatkowe klapki lub paski mogą powodować
zmarszczki, fałdy lub zakleszczenia i mogą nawet
uszkodzić zespół utrwalający.
o Aby zapewnić dobrą jakość wydruku, nie należy
ustawiać marginesów mniejszych niż 15 mm od
krawędzi koperty.
o Nie należy drukować na powierzchniach
połączeń koperty.

5.3

& lt; Ładowanie materiałów do drukowania & gt;

Rodzaj
materiału
Folie

Etykiety

Rodzaj
materiału

Zalecenia

Zalecenia

Karton
lub materiały
o rozmiarze
niestandardowym

o Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy używać
tylko etykiet przeznaczonych do stosowania
w drukarkach laserowych.
o Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić
następujące czynniki:
- Klej: materiał klejący powinien być stabilny w
temperaturze 200 oC (392 oF) -- temperaturze
utrwalania drukarki.
- Rozmieszczenie: Należy stosować tylko etykiety,
pomiędzy którymi nie ma przerw odsłaniających
podkład. W przypadku występowania przerw
między etykietami mogą one odlepiać się od
arkuszy, powodując poważne zakleszczenia.
- Zawinięcie: Przed drukowaniem etykiety powinny
leżeć na płaskiej powierzchni; nie mogą się
wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku.
- Stan: nie należy stosować etykiet ze
zmarszczkami, pęcherzykami powietrza
lub oddzielonych od siebie w inny sposób.
o Należy upewnić się, czy między naklejkami
nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej.
Odsłonięte powierzchnie z klejem mogą powodować
odlepianie się etykiet w czasie drukowania, co
z kolei może spowodować zakleszczenie papieru.
Odsłonięty klej może także uszkodzić elementy
drukarki.
o Nie należy wkładać do drukarki arkusza z naklejkami
kilka razy. Podłoże z klejem ma właściwości
umożliwiające tylko jednokrotne jego przejście
przez urządzenie.
o Nie należy używać etykiet, które oddzielają
się od podłoża lub są pomarszczone, mają
pęcherzyki powietrza lub są w inny sposób
uszkodzone.

o Nie należy drukować na materiale, którego
szerokość jest mniejsza niż 76 mm lub którego
długość jest mniejsza niż 127 mm.
o W oprogramowaniu należy ustawić marginesy
o szerokości co najmniej na 6,4 mm od krawędzi
materiału.

Papier
z nadrukiem

o Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy używać
tylko folii zalecanych do stosowania w drukarkach
laserowych.
o Folie przezroczyste używane w drukarce muszą
wytrzymać temperaturę zespołu utrwalającego
drukarki -- 200 oC (392 oF).
o Należy je umieścić na płaskiej powierzchni
po wyjęciu z drukarki.
o Folii nie należy pozostawiać w zasobniku papieru
przez dłuższy czas. Może się na nich zbierać kurz
i brud, czego efektem będzie poplamiony wydruk.
o Aby uniknąć smug spowodowanych odciskami
palców, z foliami należy postępować ostrożnie.
o Aby uniknąć wyblaknięcia, nie należy wystawiać
zadrukowanych folii na długotrwałe działanie
promieni słonecznych.
o Należy upewnić się, że folie nie mają postrzępionych
krawędzi, nie są pomarszczone lub wygięte.

o Nadruki powinny być wykonane za pomocą
odpornego na wysoką temperaturę atramentu,
który nie topi się, nie odparowuje ani nie
wydziela niebezpiecznych substancji pod
wpływem temperatury nagrzewania drukarki --
205 oC (400 oF) przez 0,1 sekundy.
o Tusz nadruku musi być niepalny i nie powinien
powodować uszkodzeń wałków drukarki.
o W celu uniknięcia uszkodzeń formularze i papier
firmowy powinny być przechowywane w
opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci.
o Przed załadowaniem papieru z nadrukiem,
np. formularzy lub papieru firmowego, należy
sprawdzić, czy tusz na papierze jest suchy.
Podczas procesu nagrzewania wilgotny tusz
może oddzielić się od papieru z nadrukiem,
co obniży jakość wydruku.

Ładowanie papieru
Do zasobnika 1 należy ładować materiał, który jest najczęściej używany
do zadań drukowania. W zasobniku 1 mieści się maksymalnie
250 arkuszy zwykłego papieru (75 g/m2).
Można zakupić zasobnik opcjonalny (zasobnik 2) i zamontować go pod
zasobnikiem standardowym, aby załadować dodatkowe 250 arkuszy
papieru. Informacje dotyczące zamawiania zasobnika opcjonalnego
zawiera strona 7.1.
Wskaźnik poziomu papieru, umieszczony z przodu zasobnika 1
i opcjonalnego zasobnika 2, pokazuje ilość papieru pozostałego
w zasobniku. Gdy zasobnik jest pusty, wskaźnik obniża się całkowicie.

Pełny ?

5.4

& lt; Ładowanie materiałów do drukowania & gt;

?

Pusty

Korzystanie z zasobnika 1 lub opcjonalnego
zasobnika 2

1

Naciśnij i przytrzymaj blokadę prowadnicy, a następnie przesuń
prowadnicę długości papieru do odpowiedniej szczeliny rozmiaru
papieru.

2

Po włożeniu papieru do zasobnika dopasuj prowadnicę wspornika
tak, aby lekko dotykała stosu papieru.

3

Ściskając prowadnice szerokości papieru tak, jak pokazano na rysunku,
przesuń je w kierunku papieru, aż dotknie boku stosu papieru.

Do zasobnika 1 należy wkładać materiał, który jest najczęściej używany
do zadań drukowania. W zasobniku 1 mieści się maksymalnie 250 arkuszy
papieru o gramaturze 75 g/m2.
Można zakupić opcjonalny zasobnik 2 i zamontować go pod zasobnikiem
standardowym, aby załadować dodatkowe 250 arkuszy papieru.
Aby załadować papier, pociągnij i otwórz zasobnik papieru, następnie
włóż papier stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną w dół.

Można ładować papier firmowy stroną z logo skierowaną w dół. Górna
krawędź arkusza z logo powinna znajdować się z przodu zasobnika.
Uwagi
o W przypadku problemów podczas podawania papieru w zasobniku
uniwersalnym należy umieszczać pojedyncze arkusze.
o Można także ładować papier już zadrukowany. Strona
zadrukowana powinna być skierowana w górę, niezagiętą
krawędzią do przodu. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem
papieru, należy odwrócić papier. Należy pamiętać, że jakość
druku nie jest gwarantowana.

Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku 1
Aby załadować dłuższy papier, taki jak papier o rozmiarze Legal, należy
dostosować prowadnice papieru, aby przedłużyć zasobnik papieru.
3
1
2

4

1

prowadnica długości
papieru

2

prowadnica wspornika

3

blokada prowadnicy

4

prowadnice
szerokości papieru

5.5

& lt; Ładowanie materiałów do drukowania & gt;

Uwagi

3

Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

o Nie należy przesuwać prowadnicy szerokości papieru za
daleko, ponieważ może to spowodować wygięcie papieru.
o Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana,
może to spowodować zakleszczenia papieru.

Korzystanie z zasobnika uniwersalnego
Do zasobnika uniwersalnego można wkładać materiały o specjalnym
rodzaju lub rozmiarze, np. folie przezroczyste, karty i koperty. Zasobnik
uniwersalny przydaje się w przypadku drukowania pojedynczych stron
na papierze firmowym lub kolorowym.

W zależności od rodzaju używanego materiału należy pamiętać
o następujących zaleceniach dotyczących ładowania papieru:

Aby załadować papier do zasobnika uniwersalnego:

o Folie: strona do druku skierowana do góry, a górna część
z paskiem samoprzylepnym w stronę drukarki.

1

o Koperty: strona ze zgięciem skierowana w dół, z obszarem
na znaczek znajdującym się w górze po lewej stronie.

Otwórz zasobnik uniwersalny i wysuń przedłużenie zasobnika
uniwersalnego tak, jak pokazano na rysunku.

o Etykiety: strona do druku skierowana do góry, a górna, krótsza
krawędź w stronę drukarki.
o Papier z nadrukiem: strona z logo skierowana do góry, a górna
krawędź w stronę drukarki.
o Karton: strona do druku skierowana do góry, a krótsza krawędź
w stronę drukarki.
o Wcześniej zadrukowany papier: już zadrukowana strona
skierowana w dół, a niezagięta krawędź w stronę drukarki.
Uwaga
Należy się upewnić, że nie załadowano zbyt wiele materiałów
do drukowania. Materiały do drukowania wyginają się w
przypadku zbyt dużego stosu lub zbyt mocnego wciśnięcia go.

Przestroga
2

Podczas drukowania na materiałach specjalnych, takich jak
koperty, etykiety, folie lub karty, należy użyć tylnej pokrywy
jako miejsca odbioru wydruku. Aby użyć tylnej pokrywy, należy
ją otworzyć. Patrz strona 5.8.

Jeśli używany jest papier, należy go wcześniej wygiąć lub przekartkować,
aby rozdzielić poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.

4

Ściśnij prowadnice szerokości papieru zasobnika uniwersalnego
i dostosuj je do szerokości papieru. Nie należy używać nadmiernej
siły, aby nie zgiąć papieru, co może doprowadzić do zakleszczenia
papieru lub przekrzywienia strony.

W przypadku folii przezroczystych należy trzymać je za brzegi i unikać
dotykania strony, która zostanie zadrukowana. Tłuszcz gromadzący
się na palcach może spowodować problemy z jakością wydruku.

5.6

& lt; Ładowanie materiałów do drukowania & gt;

5

1

Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

2

Ściśnij prowadnice szerokości papieru zasobnika uniwersalnego
i dostosuj je do szerokości papieru. Nie należy używać nadmiernej
siły, aby nie zgiąć papieru, co może doprowadzić do zakleszczenia
papieru lub przekrzywienia strony.

3

W przypadku drukowania dokumentu, wybierz opcję Ręcznie jako
źródło papieru i wybierz właściwy rodzaj i rozmiar papieru w
aplikacji. Patrz sekcja Oprogramowanie.

4

W przypadku drukowania dokumentu ustaw Źródło i rodzaj papieru
w aplikacji. Patrz sekcja Oprogramowanie.

Wydrukuj dokument.

Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania źródła i rodzaju
papieru na panelu sterowania, patrz strona 2.3.
6

Po zakończeniu drukowania złóż przedłużenie zasobnika
uniwersalnego i zamknij ten zasobnik.

Wskazówki dotyczące korzystania z zasobnika uniwersalnego
o Do zasobnika uniwersalnego należy za każdym razem ładować tylko
jeden rozmiar materiału do drukowania.
o Aby zapobiec zakleszczeniom, nie należy dodawać papieru, jeżeli
w zasobniku nadal znajduje się papier. Dotyczy to także innych
rodzajów materiałów do drukowania.
o Materiały do drukowania powinny być ładowane stroną przeznaczoną
do druku do góry, a górna krawędź powinna być wkładana do zasobnika
przy wejściu do drukarki oraz znajdować się na środku zasobnika.
o Aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością druku, należy
zawsze ładować materiały do drukowania określone w specyfikacji
w sekcji strona 5.1.
o Przed załadowaniem kart pocztowych, kopert i naklejek do zasobnika
uniwersalnego należy rozprostować wszelkie zagięcia.
o W przypadku drukowania na materiale o rozmiarze 76 mm x 127 mm
(3 x 5 cali) włożonym do zasobnika uniwersalnego należy otworzyć tylną
pokrywę, aby zapewnić prostą drogę papieru i uniknąć zakleszczeń
papieru.
o Drukując na foliach przezroczystych, należy pamiętać o konieczności
otwarcia tylnej pokrywy. W przeciwnym razie folia może ulec rozdarciu
przy wysuwaniu z drukarki.

Korzystanie z trybu podawania ręcznego
Do zasobnika uniwersalnego można ręcznie ładować materiały do drukowania,
jeśli podczas zmiany ustawień drukowania przy drukowaniu dokumentu
wybrano wartość Ręcznie opcji Źródło na karcie Papier. Patrz sekcja
Oprogramowanie. Ręczne ładowanie papieru może być przydatne przy
sprawdzaniu jakości wydruków strona po stronie.

Na wyświetlaczu pojawi się monit o załadowanie papieru i naciśnięcie
przycisku Stop (jeśli używany jest model ML-3050) lub przycisku
OK (jeśli używany jest model ML-3051N lub model ML-3051ND).

W tym przypadku procedura ładowania jest prawie taka sama, jak
przy ładowaniu do zasobnika uniwersalnego, z tym wyjątkiem, że papier
ładowany jest arkusz po arkuszu, dane są wysyłane w celu wydrukowania
pierwszej strony i użytkownik naciska przycisk Stop (jeśli używany jest
model ML-3050) lub przycisk OK (jeśli używany jest model ML-3051N
lub model ML-3051ND) na panelu sterowania, aby drukować każdą
kolejną stronę.

5

Naciśnij przycisk Stop lub przycisk OK.
Papier zostanie pobrany przez drukarkę i rozpocznie się drukowanie.
Po wydrukowaniu jednej strony komunikat pojawi się ponownie.
Uwaga
Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty, drukarka po chwili
automatycznie pobierze materiał do drukowania.

6

Włóż kolejny arkusz papieru do zasobnika uniwersalnego i naciśnij
przycisk Stop lub przycisk OK.
Powtarzaj czynność dla każdej strony, która ma zostać wydrukowana.

5.7

& lt; Ładowanie materiałów do drukowania & gt;

Drukowanie do tylnej pokrywy

Wybór miejsca odbioru wydruku

(zadrukowaną stroną do góry)

Drukarka ma dwa miejsca odbioru wydruku: tylna pokrywa (wydruk
skierowany do góry) i zasobnik odbiorczy (wydruk skierowany w dół).

W przypadku tylnej pokrywy papier wychodzi z drukarki stroną
zadrukowaną skierowaną do góry.
Drukowanie z zasobnika uniwersalnego do tylnej pokrywy umożliwia
uzyskanie prostej ścieżki papieru. Użycie tylnej pokrywy może poprawić
jakość wydruku w przypadku drukowania na nośnikach specjalnych.
Aby użyć tylnej pokrywy, otwórz ją poprzez pociągnięcie w dół.

1

2

1

pokrywa
tylna

2

zasobnik
odbiorczy

Domyślnie drukarka przekazuje wydruki do zasobnika odbiorczego.
Aby użyć zasobnika odbiorczego, należy sprawdzić, czy tylna pokrywa
jest zamknięta.
Uwagi
o Jeżeli występują problemy z papierem podawanym
do zasobnika odbiorczego (np. papier zwija się), należy
spróbować odbierać wydruki z tylnej pokrywy.
o Aby uniknąć zakleszczenia papieru, nie należy otwierać
ani zamykać tylnej pokrywy podczas drukowania.

Przestroga
Obszar utrwalacza w okolicach tylnej pokrywy drukarki silnie
nagrzewa się podczas korzystania z urządzenia. Podczas
dostępu do tego obszaru należy zachować szczególną ostrożność.

Drukowanie do zasobnika odbiorczego
(zadrukowaną stroną do dołu)
Zasobnik odbiorczy gromadzi zadrukowane arkusze stroną
zadrukowaną skierowaną w dół, w kolejności wydrukowania. Tego
zasobnika należy używać w przypadku większości zadań drukowania.

5.8

& lt; Ładowanie materiałów do drukowania & gt;

6 Podstawy drukowania

Drukowanie dokumentu
Drukarka umożliwia drukowanie z różnych aplikacji w systemach Windows,
Macintosh lub Linux. Dokładne czynności umożliwiające wydrukowanie
dokumentów mogą się różnić w zależności od używanej aplikacji.

W tym rozdziale zostały opisane najczęściej używane zadania
drukowania.
Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o
o

Szczegółowe informacje dotyczące drukowania można znaleźć w sekcji
Oprogramowanie.

Drukowanie dokumentu
Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania
Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce zadań lub w buforze
wydruku, np. w oknie Drukarki w systemie Windows, należy usunąć
je w następujący sposób:
1

Kliknij przycisk Start na pulpicie systemu Windows.

2

W systemie Windows 98SE/NT 4.0/2000/Me wybierz polecenie
Ustawienia, a następnie opcję Drukarki.
W systemie Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i faksy.

3

Dwukrotnie kliknij ikonę Samsung ML-3050 Series PCL6
lub Samsung ML-3050 Series PS.

4

Z menu Dokument wybierz polecenie Anuluj drukowanie
(Windows 95/98/Me) lub Anuluj (Windows NT 4.0/2000/XP/2003).
Uwaga
Okno to można otworzyć, klikając dwukrotnie ikonę drukarki
w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.

Bieżące zadanie można również anulować, naciskając przycisk Stop
na panelu sterowania drukarki.

6.1

& lt; Podstawy drukowania & gt;

7 Zamawianie materiałów

Akcesoria
Karta
bezprzewodowej
sieci LAN IEEE
802.11 b/ga

eksploatacyjnych i akcesoriów

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat zakupu kaset
z tonerem i dostępnych akcesoriów do drukarki.
o

Kasety z tonerem

o

Akcesoria

o

Jak kupić

Opis
Pozwala na podłączenie
drukarki do sieci
bezprzewodowej i
udostępnienie jej innym
użytkownikom w sieci.
(tylko modele ML-3051N
i ML-3051ND)

Numer katalogowy
ML-NWA10L

a. W zależności od kraju karty bezprzewodowej sieci LAN mogą nie być
dostępne. Należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy
Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę.

Kasety z tonerem
Jak kupić

Kiedy toner wyczerpuje się, do drukarki można zamówić następujące
rodzaje kaset z tonerem:
Rodzaj

Wydajnośća

Aby zamówić materiały eksploatacyjne lub akcesoria firmy Samsung,
należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy
Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę albo przejść
do witryny www.samsungprinter.com i wybrać swój kraj/region, aby
uzyskać informacje na temat uzyskiwania pomocy technicznej.

Numer katalogowy

Standardowa
wydajność

4000 stron

ML-D3050A

Wysoka wydajność

8000 stron

ML-D3050B

a. 5% pokrycie według normy ISO 19752

Akcesoria
Aby zwiększyć wydajność i pojemność drukarki, można zakupić
i zainstalować akcesoria.
Do drukarki dostępne są następujące akcesoria:
Akcesoria

Opis

Numer katalogowy

Zasobnik
opcjonalny

W przypadku częstych
problemów z podawaniem
papieru, można dołączyć
dodatkowy zasobnik
papieru na 250 arkuszy.
Dokumenty można
drukować na materiałach
do drukowania w różnych
rozmiarach i rodzajach.

ML-S3050A

Moduł pamięci
DIMM

Zwiększa ilość pamięci
drukarki.

o
o
o
o
o

ML-00MA: 16 MB
ML-00MB: 32 MB
ML-00MC: 64 MB
ML-00MD: 128 MB
ML-MEM140:
256 MB

7.1

& lt; Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów & gt;

8 Konserwacja

Czyszczenie drukarki
Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu mogą się
zbierać wewnątrz drukarki. Ich nagromadzenie może powodować problemy
z jakością wydruku, takie jak plamki tonera lub smugi. Drukarkę można
przełączyć w tryb czyszczenia, który pozwala rozwiązywać tego rodzaju
problemy i zapobiegać im.

Ten rozdział zawiera informacje o konserwacji drukarki i kasety
z tonerem oraz sugestie umożliwiające uzyskanie wydruków wysokiej
jakości i oszczędnego drukowania.
Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o

Drukowanie strony informacyjnej

o

Czyszczenie drukarki

o

Konserwacja kasety z tonerem

o

Części do konserwacji

Czyszczenie elementów zewnętrznych drukarki
Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, niestrzępiącą się szmatką.
Szmatkę można zwilżyć niewielką ilością wody, ale nie należy dopuścić,
aby woda kapała na drukarkę ani dostała się do jej wnętrza.

Przestroga

Drukowanie strony informacyjnej

Czyszczenie obudowy drukarki środkami zawierającymi duże
ilości alkoholu, rozpuszczalnika lub innych silnych substancji
może spowodować odbarwienie lub pęknięcie obudowy.

Za pomocą panelu sterowania drukarki można drukować strony,
które zawierają szczegółowe informacje o drukarce. Mogą one pomóc
w obsłudze drukarki.

Czyszczenie elementów wewnętrznych drukarki

Drukarki ML-3051N i ML-3051ND

Istnieją dwie metody czyszczenia wnętrza drukarki:

1

Naciśnij przycisk Menu do momentu wyświetlenia komunikatu
Informacje w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij
przycisk OK.

o Ręczne czyszczenie wnętrza.

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia żądanej strony
informacyjnej, a następnie naciśnij przycisk OK.

Ręczne czyszczenie wnętrza drukarki

Strona zostanie wydrukowana.

1

Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilania. Poczekaj, aż drukarka
ostygnie.

2

Otwórz pokrywę przednią i wyjmij kasetę z tonerem. Umieścić
ją na czystej, płaskiej powierzchni.

2

o Wydrukowanie strony czyszczącej, co można zrobić z panelu
sterowania.

Drukarka ML-3050
Można wydrukować stronę konfiguracyjną zawierającą bieżące
ustawienia, która ułatwia rozwiązywanie problemów lub sprawdzenie
instalacji opcjonalnych akcesoriów.
Naciśnij przycisk Stop i przytrzymaj go przez około 6 sekund.

Przestrogi
o Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy jej
wystawiać na działanie światła przez czas dłuższy niż kilka
minut. Należy ją przykryć kartką papieru, jeśli to konieczne.
o Nie należy dotykać powierzchni oznaczonej na zielono na
spodzie kasety z tonerem. Aby nie dotykać tej powierzchni
kasety, użyj uchwytu.

8.1

& lt; Konserwacja & gt;

3

Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki zetrzyj kurz i
rozsypany toner z obszaru kasety z tonerem oraz z gniazda kasety
z tonerem.

1

Upewnij się, że drukarka jest włączona i w zasobniku znajduje
się papier.

2

Naciśnij przycisk Menu do momentu wyświetlenia komunikatu
System Setup w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie
naciśnij przycisk OK.

3

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia komunikatu
Konserwacja, a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Gdy zostanie wyświetlony komunikat Wyczysc beben, naciśnij
przycisk OK.
Lub naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia komunikatu
Wyczysc beben lub Wycz.zes.utr., a następnie naciśnij przycisk OK.
Drukarka automatycznie pobierze kartkę papieru z zasobnika
i wydrukuje arkusz czyszczenia, na którym będzie się znajdował
kurz i toner.

Przestroga
Podczas czyszczenia elementów wewnątrz drukarki należy
uważać, aby nie dotknąć rolek transferu znajdujących się
pod kasetą z tonerem. Tłuszcz z palców może spowodować
problemy z jakością wydruku.
4

Konserwacja kasety z tonerem
Przechowywanie kasety z tonerem

Znajdź długi szklany pasek (LSU) wewnątrz górnej części kasety
i delikatnie przetrzyj szkło, aby zobaczyć, czy biała szmatka
zabrudzi się.

Aby jak najdłużej korzystać z toneru, należy pamiętać o następujących
zaleceniach:
o Nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania, dopóki nie będzie
ona gotowa do użytku.
o Nie należy napełniać ponownie kasety z tonerem. Gwarancja na drukarkę
nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z ponownie
napełnionych kaset.
o Kasetę z tonerem należy przechowywać w tym samym środowisku,
w jakim znajduje się drukarka.
o Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać
jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut.

Szacunkowy okres eksploatacji kasety
5

Ponownie włóż kasetę z tonerem, a następnie zamknij pokrywę
przednią.

6

Długość okresu eksploatacji kasety z tonerem zależy od ilości toneru
zużywanych do zadań drukowania. W przypadku drukowania tekstu przy
5% pokryciu według normy ISO 19752, nowa kaseta z tonerem wystarczy
do wydrukowania średnio 8000 lub 4000 stron. Oryginalna kaseta z tonerem
dostarczana wraz z drukarką umożliwia wydrukowanie średnio 4000 stron.
Rzeczywista liczba może się różnić w zależności od gęstości druku na
stronie; na liczbę stron może mieć także wpływ środowisko pracy, odstępy
między drukowaniem, rodzaj nośnika i jego rozmiar. Jeśli wydruki zawierają
dużo grafiki, może być konieczna częstsza wymiana kasety.

Podłącz przewód zasilania i włącz drukarkę.

Drukowanie arkusza czyszczenia
Jeśli wydruki są niewyraźne, wyblakłe lub zamazane, można rozwiązać
ten problem, drukując arkusz czyszczenia, co jest jedną z funkcji drukarki.
Można wydrukować:

Oszczędzanie toneru

o Arkusz czyszczenia OPC: czyści bęben OPC kasety z tonerem.

Aby oszczędzać toner, naciśnij przycisk Toner Save na panelu
sterowania. Podświetlenie przycisku zostanie wyłączone.

o Arkusz czyszczenia utrwalacza: czyści zespół utrwalacza wewnątrz
drukarki.

Użycie tej funkcji wydłuża okres eksploatacji kasety z tonerem i zmniejsza
koszt wydrukowania strony, ale obniża również jakość wydruku.

W przypadku drukarki ML-3050 naciśnij przycisk Stop i przytrzymaj
przez około 10 sekund, aby wydrukować arkusz czyszczenia OPC.
W przypadku drukarek ML-3051N i ML-3051ND podczas tego procesu
wydrukowana zostanie strona zawierająca pozostałości toneru, którą
należy wyrzucić.

8.2

& lt; Konserwacja & gt;

Sprawdzanie poziomu pozostałego toneru

Przestrogi
o Nie należy sięgać za daleko w głąb drukarki. Obszar
utrwalania może być gorący.
o Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy jej
wystawiać na działanie światła przez czas dłuższy niż kilka
minut. Należy ją przykryć kartką papieru, jeśli to konieczne.
o Nie należy dotykać powierzchni oznaczonej na zielono na spodzie
kasety. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, użyj uchwytu.

(Tylko drukarki ML-3051N i ML-3051ND)
Można sprawdzić ilość toneru pozostałego w kasecie.
Jeżeli występują problemy z jakością wydruku, sprawdzenie poziomu
toneru pozwoli ustalić, czy są one spowodowane zbyt niskim jego poziomem.
1

Naciśnij przycisk Menu do momentu wyświetlenia komunikatu
System Setup w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie
naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia opcji Mat. ekspl.,
a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Delikatnie obróć kasetę 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozmieścić
znajdujący się wewnątrz toner.

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia opcji
Konserwacja, a następnie naciśnij przycisk OK.

3

3

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia opcji
Pozostaly toner, a następnie naciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu zostanie podana ilość pozostałego toneru
(wyrażona w procentach).
Uwaga
Kiedy na wyświetlaczu widoczne są następujące komunikaty,
można zmienić podmenu w kategorii Mat. ekspl.:
- Nieprawny toner, Nieoryg. toner, Wymien toner,
Toner wyczerpany

Uwaga
Jeśli toner zabrudzi ubranie, zetrzyj go suchą szmatką
i wypierz ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody
spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.

Rozprowadzanie toneru w kasecie
4

Przytrzymaj kasetę z tonerem za uchwyt i powoli włóż kasetę
do otworu drukarki.

5

Wypustki po obu stronach kasety i odpowiadające im rowki
w obudowie drukarki umożliwiają umieszczenie i zablokowanie
kasety w odpowiednim położeniu.

6

Gdy kończy się okres eksploatacji kasety z tonerem:

Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa została
prawidłowo zamknięta.

o Na wydruku występują białe pasy lub jest on jaśniejszy.
o Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Malo toneru. (tylko drukarki
ML-3051N i ML-3051ND)
o Okno programu Smart Panel zostanie wyświetlone na ekranie
komputera, informując o niskim poziomie tonera.
o Dioda LED Status będzie migać na czerwono.
Jeśli tak się stanie, można tymczasowo przywrócić jakość wydruku,
rozprowadzając pozostały toner w kasecie. W niektórych przypadkach
jasne pasy pojawiają się na wydruku nawet po rozprowadzeniu toneru.
1

Otwórz pokrywę przednią.

2

Wyjmij kasetę z tonerem.

8.3

& lt; Konserwacja & gt;

Wymiana kasety z tonerem

Przestrogi
o Jeśli toner zabrudzi ubranie, zetrzyj go suchą szmatką
i wypierz ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody
spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.
o Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy jej
wystawiać na działanie światła przez czas dłuższy niż kilka
minut. Należy ją przykryć kartką papieru, jeśli to konieczne.
o Nie należy dotykać powierzchni oznaczonej na zielono
na spodzie kasety. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety,
użyj uchwytu.

Gdy kaseta z tonerem jest całkowicie pusta:
o Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Brak toneru. (tylko drukarki
ML-3051N i ML-3051ND)
o Okno programu Smart Panel zostanie wyświetlone na ekranie
komputera, informując o niskim poziomie tonera.
o Dioda LED Status będzie świecić na czerwono.
Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. Aby uzyskać informacje
na temat zakupu kaset z tonerem, patrz strona 7.1.
Wyjmij kasetę z tonerem.

3

Przytrzymaj kasetę z tonerem za uchwyt i powoli włóż kasetę
do otworu drukarki.

6

Otwórz pokrywę przednią.

2

5

Wypustki po obu stronach kasety i odpowiadające im rowki
w obudowie drukarki umożliwiają umieszczenie i zablokowanie
kasety w odpowiednim położeniu.

7

1

Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa została
prawidłowo zamknięta.

Wyjmij nową kasetę z tonerem z opakowania.

Przestroga
Do otwierania opakowania kasety z tonerem nie należy
używać ostrych przedmiotów, takich jak nóż lub nożyczki.
Mogą one porysować bęben lub kasetę.
4

Zdejmij taśmę zabezpieczającą i obróć kasetę 5 lub 6 razy,
aby rozprowadzić toner.

Dokładne wykonanie tej czynności umożliwi uzyskanie maksymalnej
liczby kopii przy użyciu tej kasety. Należy zachować opakowanie
i plastikowy worek dla celów transportu.

8.4

& lt; Konserwacja & gt;

Usuwanie z wyświetlacza komunikatu Malo
toneru Wymien toner
Po wyświetleniu komunikatu Malo toneru Wymien toner można
skonfigurować ustawienia tak, aby nie wyświetlać ponownie tego
komunikatu.
1

Naciskaj przycisk Menu, dopóki w dolnym wierszu wyświetlacza
nie zostanie wyświetlona opcja System Setup, a następnie
naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie zostanie wyświetlona opcja
Konserwacja, a następnie naciśnij przycisk OK.

3

Naciskaj przyciski Scroll, dopóki nie zostanie wyświetlona opcja
Us. kom. braku, a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Wybierz opcję On i naciśnij przycisk OK.

5

Teraz komunikat Malo toneru Wymien toner nie będzie
wyświetlany, ale widoczny będzie komunikat Wymien toner
przypominający o konieczności zainstalowania nowej kasety w celu
poprawy jakości wydruków.

Przestroga

Po wybraniu opcji On to ustawienie zostanie na stałe
zapisane w pamięci kasety z tonerem, a to menu nie będzie
wyświetlane w menu Konserwacja.

Części do konserwacji
Aby uniknąć problemów z jakością wydruku oraz pobieraniem papieru
wynikających z zużycia części i zapewnić najlepsze warunki pracy drukarki,
należy wymieniać poniższe elementy po określonej liczbie wydrukowanych
stron lub gdy zakończy się okres eksploatacji elementu.
Części

Liczba stron (średnio)

Wałek transferowy

70 000

Wałek zbierający

150 000

Zespół utrwalający

80 000

Firma Samsung zaleca przeprowadzenie czynności konserwacyjnych
w autoryzowanych punktach serwisowych, u przedstawicieli handlowych
lub sprzedawców, u których została zakupiona drukarka.

8.5

& lt; Konserwacja & gt;

9 Rozwiązywanie problemów

Usuwanie zakleszczeń papieru
Uwaga
Przy wyjmowaniu papieru, który zakleszczył się w drukarce,
należy -- o ile to możliwe -- zawsze ciągnąć papier w kierunku,
w którym normalnie się on porusza, tak aby uniknąć uszkodzenia
elementów wewnętrznych. Zawsze należy ciągnąć pewnie i z
taką samą siłą; nie należy ciągnąć gwałtownie za papier. Jeżeli
papier się rozedrze, należy upewnić się, że wszystkie jego fragmenty
zostały wyjęte, w przeciwnym razie ponownie dojdzie do
zakleszczenia.

W tym rozdziale znajdują się informacje przydatne w razie wystąpienia
błędów podczas korzystania z drukarki.
Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o

Usuwanie zakleszczeń papieru

o

Rozwiązywanie problemów -- lista kontrolna

o

Obajśnienie stanu diod LED

o

Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu

o

Komunikaty związane z kasetą z tonerem

o

Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z
drukowaniem

o

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

o

Typowe problemy w środowisku Windows

o

Typowe problemy na komputerach Macintosh

o

Typowe problemy z językiem PostScript

o

Typowe problemy w systemie Linux

Jeżeli nastąpiło zakleszczenie papieru, dioda LED Status świeci na
czerwono. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zakleszczony papier
zostanie automatycznie wysunięty z drukarki.
Jeśli papier nie został wysunięty, należy sprawdzić wyświetlacz
panelu sterowania. Zostanie wyświetlony komunikat wskazujący miejsce
zakleszczenia. W tabeli poniżej podano miejsca zakleszczenia papieru
i sposób ich usunięcia:
Komunikat

Miejsce zakleszczenia

Przejdź do

Zac. pap. 0

W miejscu pobierania papieru

Otw./zamk. drzwi

(zasobnik 1, opcjonalny
zasobnik 2, zasobnik
uniwersalny)

poniżej

Zac. pap. 1
Otw./zamk. drzwi

W pobliżu kasety z tonerem

strona 9.3

Zac. pap. 2

W obszarze odbioru papieru

strona 9.3

Zac. mod.dupl. 0
Spr. w srodkua

W obszarze druku
dwustronnego

strona 9.4

Zac. pap. 1

W obszarze druku
dwustronnego

strona 9.5

Spr. w srodku

Otw./zamk. drzwia
a. ML-3051ND (tylko)

W obszarze podawania papieru
W zasobniku 1
1

9.1

Pociągnij zasobnik 1, aby go otworzyć.

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

2

Wyciągnij zakleszczony papier, lekko pociągając go w kierunku
prostopadłym do drukarki. Upewnij się, że wszystkie arkusze papieru
są prawidłowo wyrównane w zasobniku 1.

4

5
Jeśli papier nie wysuwa się po pociągnięciu lub jeśli nie widać
papieru w tym obszarze, należy sprawdzić obszar utrwalacza
wokół kasety z tonerem. Patrz strona 9.3.

Wyciągnij papier w górę i do siebie.

Wsuń zasobniki z powrotem do drukarki. Drukowanie zostanie
automatycznie wznowione.

W zasobniku uniwersalnym
1

Włóż zasobnik 1 do drukarki, aż zablokuje się na swoim miejscu.
Drukowanie zostanie automatycznie wznowione.

Jeżeli papier nie został pobrany właściwie, wyciągnij go z drukarki.

2

3

Otwórz i zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.

W opcjonalnym zasobniku 2
1

Pociągnij opcjonalny zasobnik 2, aby go otworzyć.

2

Usuń zakleszczony papier z drukarki.

Jeśli papier nie wysuwa się po pociągnięciu lub jeśli nie widać
papieru w tym obszarze, należy przerwać i przejść do kroku 3.
3

Wyciągnij zasobnik 1 do połowy.

9.2

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

W pobliżu kasety z tonerem

W obszarze odbioru papieru

Uwaga
Obszar utrwalacza jest gorący. Podczas wyciągania papieru
z drukarki należy zachować ostrożność.
1

2

1

Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zakleszczony papier zostanie
automatycznie wysunięty z drukarki.

2

Delikatnie wyciągnij papier z zasobnika odbiorczego.

Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij kasetę z tonerem.

Jeżeli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeżeli
przy wyciąganiu występuje opór, należy przerwać i przejść
do następnego kroku.

Wyciągnij zakleszczony papier, lekko pociągając go w kierunku
prostopadłym do drukarki.

3

Otwórz pokrywę tylną.

4

Jeżeli zakleszczony papier jest widoczny, pociągnij z obu stron
dźwignię dociskającą do góry i wyjmij papier. Ustaw dźwignię
dociskającą w pierwotnym położeniu i pomiń krok 10.

1

3

Włóż ponownie kasetę z tonerem i zamknij pokrywę przednią.
Drukowanie zostanie automatycznie wznowione.

1

dźwignia
dociskająca

Jeśli w dalszym ciągu nie możesz znaleźć papieru, przejdź
do następnego kroku.

9.3

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

5

Zwolnij niebieski pasek, ogranicznik tylnej pokrywy, a następnie
otwórz całkowicie tylną pokrywę, tak jak to pokazano na rysunku.

8

Wyciągnij zakleszczony papier.
Jeżeli zakleszczony papier nie przesuwa się po pociągnięciu,
naciśnij z obu stron dźwignię dociskającą do góry, aby zwolnić
papier, a następnie go wyjmij.

1

1

1
2
6

ogranicznik pokrywy
tylnej

2

pokrywa tylna

Rozłóż całkowicie prowadnicę druku dwustronnego.

1
9

dźwignia
dociskająca

Ustaw dźwignię, pokrywę, ogranicznik i prowadnicę w pierwotnym
położeniu.

10 Zamknij pokrywę tylną. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione.

W obszarze druku dwustronnego

1

(tylko model ML-3051ND)
1
7

Jeżeli zespół druku dwustronnego nie został zainstalowany poprawnie,
może nastąpić zakleszczenie papieru. Upewnij się, że zespół druku
dwustronnego został zainstalowany poprawnie.

prowadnica
dupleksera

Naciskając dźwignię utrwalacza w prawą stronę, otwórz pokrywę
utrwalacza.

Zakleszczenie w duplekserze 0
1

1
1

2

1

dźwignia
utrwalacza

2

Wyjmij zespół druku dwustronnego z drukarki.

pokrywa
utrwalacza

1

9.4

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

zespół druku
dwustronnego

2

Wyjmij zakleszczony papier z zespołu druku dwustronnego.

3

Wyciągnij zakleszczony papier.

Jeżeli papier nie wysuwa się z zespołu druku dwustronnego, wyjmij
papier z dołu drukarki.

Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń
Większości zakleszczeń można uniknąć, wybierając prawidłowy rodzaj
materiału. W przypadku wystąpienia zakleszczenia należy postępować
zgodnie z procedurami przedstawionymi na strona 9.1.
o Należy postępować zgodnie z procedurami na strona 5.5. Należy
upewnić się, że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu.
o Nie wolno doprowadzać do przeładowania zasobnika papieru. Należy
upewnić się, że poziom papieru nie przekracza znaku ogranicznika
na wewnętrznej ściance zasobnika.
o Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy drukarka drukuje.
o Przed włożeniem papieru należy go wygiąć, przekartkować i wyrównać.
o Nie wolno używać pogiętego, wilgotnego lub zwijającego się papieru.

Zakleszczenie w duplekserze 1

o Nie wolno wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru.

1

Otwórz pokrywę tylną.

o Należy stosować tylko zalecane materiały do drukowania.
Patrz strona 5.1.

2

Rozłóż całkowicie prowadnicę dupleksera.

o Należy upewnić się, że materiały eksploatacyjne w zasobniku
są zwrócone odpowiednią stroną w dół lub w górę (w zasobniku
uniwersalnym).
o Jeśli zakleszczenie papieru występuje często przy drukowaniu
na papierze o rozmiarze A5:
Papier należy ładować do zasobnika długą krawędzią skierowaną
do przodu zasobnika.

1

1

prowadnica
dupleksera

Orientację papieru w oknie właściwości drukarki należy ustawić
na obrót o 90 stopni. Patrz sekcja Oprogramowanie.

9.5

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

Rozwiązywanie problemów -- lista kontrolna

Obajśnienie stanu diod LED

Jeżeli drukarka nie działa poprawnie, należy zapoznać się z następującą
listą kontrolną. Jeżeli dany test zakończy się niepowodzeniem, należy
skorzystać z odpowiedniej propozycji rozwiązania problemu.
Stan

Stan
Wyłączone

o Drukarka działa w trybie offline i nie może
drukować.
o Drukarka działa w trybie oszczędzania energii.
Po otrzymaniu danych przełącza się do trybu
online automatycznie.

Zielony

Włączone

Drukarka jest w trybie online i może odbierać
dane z komputera.

Miga

o Jeżeli podświetlenie miga powoli, drukarka
odbiera dane z komputera.
o Jeżeli podświetlenie miga szybko, drukarka
odbiera i drukuje dane.

Włączone

o Nastąpiło zakleszczenie papieru. Aby
rozwiązać ten problem, patrz strona 9.1.
o Pokrywa przednia jest otwarta. Zamknij
pokrywę przednią.
o Nie ma papieru w zasobniku. Włóż papier
do zasobnika.
o Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest
oryginalna i wybrano opcję Stop po
wyświetleniu monitu Nieoryg. toner. Patrz
strona 9.7.
o Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem
i wybrano opcję Stop po wyświetleniu
monitu Toner wyczerpany. Patrz
strona 9.7.
o Drukarka wstrzymała drukowanie z powodu
poważnego błędu.

Miga

o Wystąpił mniej istotny błąd i drukarka czeka
na jego usunięcie. Po rozwiązaniu problemu
drukarka wznowi pracę.
o Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest
oryginalna i wybrano opcję Kontynuuj po
wyświetleniu monitu Nieoryg. toner. Patrz
strona 9.7.
o Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem
i wybrano opcję Kontynuuj po wyświetleniu
monitu Toner wyczerpany. Patrz
strona 9.7.
o Niewielka ilość toneru w kasecie. Zamów
nową kasetę z tonerem. Jakość druku można
chwilowo poprawić, rozprowadzając toner.
Patrz strona 8.3.

Sugerowane rozwiązania

Upewnij się, że
dioda LED Status
na panelu sterowania
świeci na zielono,
a na wyświetlaczu
jest wyświetlany
komunikat Gotowe.

o Jeśli dioda LED Status nie świeci, należy
sprawdzić połączenie kabla zasilania.
Sprawdź włącznik zasilania. Sprawdź
źródło zasilania przez podłączenie kabla
zasilania do innego gniazda.
o Jeśli dioda LED Status świeci na
czerwono, sprawdź komunikat o błędzie
na wyświetlaczu. Patrz strona 9.7.

W celu
sprawdzenia, czy
drukarka właściwie
podaje papier,
wydrukuj stronę
demonstracyjną.
Patrz strona 2.6.

o Jeśli strona demonstracyjna nie jest
drukowana, sprawdź, czy w zasobniku
jest papier.
o W przypadku zakleszczenia papieru
w drukarce patrz strona 9.1.
o Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
o błędzie, patrz strona 9.7.

Sprawdź, czy strona
demonstracyjna
została wydrukowana
prawidłowo.

W przypadku problemów z jakością wydruku
patrz strona 9.11.

Wydrukuj krótki
dokument z poziomu
aplikacji, aby
sprawdzić, czy
komputer oraz
drukarka są
połączone i
poprawnie się
komunikują.

o Jeżeli strona nie jest drukowana, sprawdź
połączenie pomiędzy drukarką a komputerem.
o Sprawdź kolejkę drukowania lub bufor
drukowania, aby zobaczyć, czy drukowanie
nie zostało wstrzymane.
o Sprawdź aplikację, aby upewnić się, że
używany jest prawidłowy sterownik drukarki
i port komunikacji. Jeśli drukowanie strony
zostało przerwane, patrz strona 9.9.

Jeżeli wykonanie
poleceń z tej listy
nie rozwiąże
problemu z
drukarką, należy
zapoznać się
z poniższymi
sekcjami
dotyczącymi
rozwiązywania
problemów.

Opis

o ,,Objaśnienie komunikatów na
wyświetlaczu" na stronie 9.7.
o ,,Rozwiązywanie ogólnych problemów
związanych z drukowaniem" na
stronie 9.9.
o ,,Typowe problemy w środowisku
Windows" na stronie 9.13.
o ,,Typowe problemy na komputerach
Macintosh" na stronie 9.14.
o ,,Typowe problemy z językiem PostScript"
na stronie 9.13.
o ,,Typowe problemy w systemie Linux" na
stronie 9.14.

Czerwony

9.6

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

Komunikat

Objaśnienie komunikatów na wyświetlaczu

Otwarte drzwi

Przednia lub tylna
pokrywa nie jest
prawidłowo
zamknięta.
Papier zakleszczył
się podczas
drukowania
dwustronnego.

Zac. pap. 1
Otw./zamk.
drzwi

Papier zakleszczył
się podczas
drukowania
dwustronnego.

Zesp. utrw.
Otwarte drzwi

Pokrywa utrwalacza
nie jest prawidłowo
zamknięta.

Odłącz przewód
zasilania od gniazda
i podłącz go ponownie.
Jeśli problem nadal
występuje, skontaktuj się
z serwisem.

Otw./zamk.
drzwi

Papier zakleszczył
się w obszarze
podawania
zasobnika papieru.

Usuń zakleszczenie
papieru. Patrz strona 9.1
i strona 9.1.

Zac. pap. 1
Otw./zamk.
drzwi

Papier zakleszczył
się w obszarze
utrwalacza.

Usuń zakleszczenie
papieru. Patrz strona 9.3.

Zac. pap. 2
Spr. w srodku

Papier zakleszczył
się w obszarze
odbioru papieru.

Usuń zakleszczenie
papieru. Patrz strona 9.3.

Drukowanie...

Drukarka drukuje
zadanie za pomocą
wyświetlanego języka.

Dokończ drukowanie.

Gotowe

Drukarka jest
w trybie online
i gotowa do
drukowania.

Można korzystać
z drukarki.

Wymien toner

Ten komunikat jest
wyświetlany między
stanem Brak toneru
a stanem Malo
toneru.

Wymień kasetę
z tonerem na nową.
Patrz strona 8.4.

Autodiagnostyka...

Silnik drukarki
sprawdza wykryte
problemy.

Poczekaj kilka minut.

W tr. uspien...

Drukarka jest w trybie
oszczędzania energii.

Po otrzymaniu danych
automatycznie przełączy
się ona do trybu online.

Zasobnik 1

Otwórz tylną pokrywę i
zamknij pokrywę
utrwalacza, aż zablokuje
się na swoim miejscu.

Wystąpił problem w
module utrwalacza.

Zac. pap. 0

Usuń zakleszczenie
papieru. Patrz strona 9.5.

Odłącz przewód
zasilania od gniazda
i podłącz go ponownie.
Jeśli problem nadal
występuje, skontaktuj się
z serwisem.

Blad wysokiej
Wl. i wyl. zas.

Usuń zakleszczenie
papieru. Patrz strona 9.4.

Wystąpił problem
w module utrwalacza.

Nie ma papieru
w zasobniku 1.

Włóż papier do
zasobnika 1. Patrz
strona 5.5.

Nie ma papieru
w opcjonalnym
zasobniku 2.

Włóż papier
do opcjonalnego
zasobnika 2. Patrz
strona 5.5.

Zamknij pokrywę,
aż zablokuje się
na swoim miejscu.

Zac. mod.dupl.
0 Spr. w srodku

Otwórz i zamknij
pokrywę przednią.

Wl. i wyl. zas.

Sugerowane rozwiązania

Wystąpił problem
z silnikiem głównym.

Blad otwartego

Uwaga
W przypadku kontaktowania się z serwiem zalecane
jest podanie treści wyświetlanego komunikatu.
Znaczenie

Aby sprawdzić położenie
pokrywy utrwalacza,
patrz strona 9.4.
Zaladuj recznie
Nacisnij Stop

Blad niskiej
Wl. i wyl. zas.

Blad synchron.
Wl. i wyl. zas.

Blad silnika
LSU
Wl. i wyl. zas.

Zasobnik
uniwersalny jest
pusty w trybie
podawania ręcznego

Załaduj arkusz materiału
do drukowania i naciśnij
przycisk Stop.

Wystąpił problem
w module utrwalacza.

Odłącz przewód
zasilania od gniazda
i podłącz go ponownie.
Jeśli problem nadal
występuje, skontaktuj się z
serwisem.

Wystąpił problem
w module LSU (moduł
skanowania laserem).

Wystąpił problem
w module LSU (moduł
skanowania laserem).

Sugerowane rozwiązania

Glowny silnik
Zablokowany

Komunikaty są wyświetlane w oknie programu Smart Panel lub na
wyświetlaczu panelu sterowania w celu wskazania stanu drukarki lub
błędów. Znaczenie komunikatów oraz sposób rozwiązywania problemu
(jeżeli to konieczne) podane są w tabeli niżej. Komunikaty oraz ich
znaczenie podane są w kolejności alfabetycznej.

Komunikat

Znaczenie

Odłącz przewód
zasilania i podłącz
ponownie. Jeśli problem
nadal występuje,
skontaktuj się
z serwisem.

Brak papieru

Odłącz przewód
zasilania i podłącz
ponownie. Jeśli problem
nadal występuje,
skontaktuj się
z serwisem.

Zasobnik 2
Brak papieru

9.7

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

Komunikaty związane z kasetą z tonerem
Komunikat

Znaczenie

Sugerowane rozwiązania

Zainstaluj toner

Nie zainstalowano kasety z tonerem.

Zainstaluj kasetę z tonerem.

Niepraw. toner

Zainstalowana kaseta z tonerem nie
jest przeznaczona do tej drukarki.

Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem firmy Samsung, przeznaczoną
do tej drukarki.

Malo toneru

Kaseta z tonerem jest prawie pusta.

Wyjmij kasetę z tonerem i dokładnie nią potrząśnij. W ten sposób można tymczasowo
przywrócić możliwość drukowania.
Można wybrać opcję Stop lub opcję Kontynuuj. Jeśli nie wybrano żadnej opcji,
drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop.
Po wybraniu opcji Stop nie można drukować, aż do zainstalowania oryginalnej
kasety. Nadal można jednak wydrukować dowolny raport.
Po wybraniu opcji Kontynuuj można kontynuować drukowanie, ale jakość druku nie
będzie gwarantowana i przestanie być dostępna pomoc techniczna dla produktu.
Aby zmienić wybrane ustawienia, należy wyłączyć i włączyć drukarkę, aby komunikat
został wyświetlony, a następnie ponownie wybrać opcję Stop lub opcję Kontynuuj.
Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku wybrania opcji Stop po wyświetleniu
monitu Nieoryg. toner.
Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem.
Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku wybrania opcji Kontynuuj po
wyświetleniu monitu Nieoryg. toner.
Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem.
Zainstaluj nową, oryginalną kasetę z tonerem.
Można kontynuować drukowanie, ale jakość druku nie jest gwarantowana i nie jest
dostępna pomoc techniczna dla produktu.
Ustawienia można skonfigurować tak, aby komunikat Malo toneru Wymien toner nie
był wyświetlany.
Ten komunikat jest wyświetlany po wyłączeniu wyświetlania komunikatu Malo toneru
Wymien toner.
Zainstaluj nową, oryginalną kasetę z tonerem.

Nieoryg. toner
Stop
Zainstalowana kaseta z tonerem nie
jest oryginalna.

Nieoryg. toner
Nieoryg. toner 1
Nieoryg. toner
Nieoryg. toner

Zainstalowana kaseta z tonerem nie
jest oryginalna.
Zainstalowana kaseta z tonerem nie
jest oryginalna.

Malo toneru
Nieoryg. toner

Kaseta z tonerem jest pusta.

Nieoryg. toner
Kaseta z tonerem jest pusta.

Toner wyczerpany
Stop
Upłynął okres eksploatacji kasety z
tonerem.

Toner wyczerpany
Nieoryg. toner 1
Toner wyczerpany
Nieoryg. toner

Upłynął okres eksploatacji kasety z
tonerem.
Upłynął okres eksploatacji kasety z
tonerem.

Można kontynuować drukowanie, ale jakość druku nie jest gwarantowana i nie jest
dostępna pomoc techniczna dla produktu.
Można wybrać opcję Stop lub opcję Kontynuuj. Jeśli nie wybrano żadnej opcji,
drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop.
Po wybraniu opcji Stop nie można drukować, aż do zainstalowania oryginalnej
kasety.
Po wybraniu opcji Kontynuuj można kontynuować drukowanie, ale jakość druku nie
będzie gwarantowana i przestanie być dostępna pomoc techniczna dla produktu.
Aby zmienić wybrane ustawienia, należy wyłączyć i włączyć drukarkę, aby komunikat
został wyświetlony, a następnie ponownie wybrać opcję Stop lub opcję Kontynuuj.
Ten komunikat jest wyświetlany po wybraniu opcji Stop po wyświetleniu monitu Toner
wyczerpany.
Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem.
Ten komunikat jest wyświetlany po wybraniu opcji Kontynuuj po wyświetleniu monitu
Toner wyczerpany.
Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem.

9.8

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

Rozwiązywanie ogólnych problemów
związanych z drukowaniem

Drukarka
nie drukuje

Możliwa
przyczyna
Brak zasilania.

Sugerowane rozwiązania

Drukarka może
być niewłaściwie
skonfigurowana.

Sprawdź właściwości drukowania, aby
upewnić się, czy wszystkie ustawienia
są poprawne.

Sterownik
drukarki został
niewłaściwie
zainstalowany.

Ponownie zainstaluj sterownik
drukarki. Patrz sekcja
Oprogramowanie. Spróbuj
wydrukować stronę testową.

Drukarka nie
działa poprawnie.

Sprawdź, czy na wyświetlaczu panelu
sterowania nie jest wyświetlany
komunikat o błędzie systemu.

Drukarka
pobiera
materiały do
drukowania z
niewłaściwego źródła.

Źródło papieru
podane wybrane
we
właściwościach
drukowania może
być niewłaściwe.

W wielu aplikacjach źródło papieru
można wybrać w na karcie Papier we
właściwościach drukarki. Wybierz
właściwe źródło papieru. Patrz sekcja
Oprogramowanie.

Papier
nie jest
pobierany
przez
drukarkę.

Papier nie został
prawidłowo
włożony.

Wyciągnij papier z zasobnika i załaduj
go poprawnie.
Sprawdź, czy prowadnice rozmiaru
papieru są ustawione poprawnie.

W zasobniku
jest zbyt dużo
papieru.

Wyjmij nadmiar papieru.

Papier jest
za gruby.

Używaj wyłącznie papieru, który
spełnia wymagania drukarki.

Zadanie może
być bardzo
złożone.

Zmniejsz złożoność strony
lub ustawienia jakości druku.
Aby dostosować ustawienia jakości
drukowania, zmniejsz rozdzielczość.
W przypadku ustawienia
rozdzielczości na 1200 dpi
(Najlepsza) zmień ją na 600 dpi
(Normalna). Patrz sekcja
Oprogramowanie.

Drukarka
nie drukuje
(ciąg dalszy)

Aby rozwiązać problemy dotyczące funkcjonowania drukarki, należy
zapoznac się z tabelą proponowanych rozwiązań.
Stan

Możliwa
przyczyna

Stan

Sugerowane rozwiązania
Sprawdź, czy przewód zasilający jest
podłączony prawidłowo. Sprawdź
włącznik zasilania. Sprawdź także
źródło zasilania.

Drukarka nie
została wybrana
jako domyślna.

Wybierz drukarkę Samsung ML-3050
Series PCL 6 lub Samsung ML-3050
Series PS jako drukarkę domyślną.

Pokrywa drukarki
nie jest zamknięta.

Zamknij pokrywę drukarki.

Wystąpiło
zakleszczenie
papieru.

Usuń zacięcie papieru.
Patrz strona 9.1.

Nie załadowano
papieru do
zasobnika.

Załaduj papier. Patrz strona 5.4.

Nie
zainstalowano
kasety z tonerem.

Zainstaluj kasetę z tonerem.

Być może
drukarka działa w
trybie podawania
ręcznego i
brakuje papieru.

Sprawdź komunikat na wyświetlaczu,
dodaj papier do zasobnika
uniwersalnego i naciśnij przycisk Stop
(model ML-3050) lub przycisk OK
(model ML-3051N lub ML-3051ND) na
panelu sterowania drukarki.

Kabel łączący
drukarkę z
komputerem nie
jest podłączony
poprawnie.

Odłącz kabel drukarki i podłącz go
ponownie.

Kabel łączący
drukarkę z
komputerem jest
uszkodzony.

Jeżeli to możliwe, podłącz kabel do
innego komputera, działającego
poprawnie, i spróbuj wydrukować
dokument. Można także użyć innego
kabla drukarki.

Ustawienia portu
są niepoprawne.

Sprawdź ustawienia drukarki
w systemie Windows, aby określić,
czy zadanie druku zostało wysłane do
prawidłowego portu. Jeśli komputer ma
więcej niż jeden port, upewnij się, że
drukarka jest podłączona do
prawidłowego portu.

9.9

Drukowanie
dokumentu
trwa bardzo
długo.

Zmień ustawienie portu na port USB
lub port sieciowy, aby zwiększyć
prędkość drukowania.
Drukarka może drukować 28 str./min
w formacie A4 lub 30 str./min w
formacie Letter. Jeśli używany jest
model
ML-3051ND, drukarka może
drukować 19 obrazów/min w formacie
A4 lub 21 obrazów/min w formacie
Letter w trybie druku dwustronnego.

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

Stan

Możliwa
przyczyna

Połowa
strony jest
pusta.

Stan

W przypadku
korzystania
z systemu
Windows 9x/Me
ustawienie
buforowania
może być
nieprawidłowe.

Z menu Start wybierz polecenie
Ustawienia i Drukarki. Kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonę drukarki
Samsung ML-3050 Series PCL 6,
wybierz opcję Właściwości, kliknij
kartę Szczegóły, a następnie kliknij
przycisk Ustawienia buforowania.
Wybierz odpowiednie ustawienia.

Drukarka
drukuje, ale
tekst jest
niepoprawny,
zniekształco
ny lub
niepełny.

W komputerze
może być zbyt
mało pamięci RAM.

Drukowanie
dokumentu
trwa bardzo
długo.
(ciąg dalszy)

Sugerowane rozwiązania

Zainstaluj więcej pamięci w drukarce.
Patrz strona 10.1.

Układ strony
jest zbyt złożony.

Uprość układ strony i usuń wszystkie
zbędne elementy graficzne z
dokumentu.
Zainstaluj więcej pamięci w drukarce.
Patrz strona 10.1.

Mogła zostać
wybrana
niewłaściwa
orientacja strony.

Papier
często się
zacina.

Używany jest
niewłaściwy
rodzaj papieru.

Używany jest
nieprawidłowy
zasobnik
wyjściowy.

Wewnątrz
drukarki są resztki
papieru.

Obrazy
z aplikacji
Adobe
Illustrator są
drukowane
niepoprawnie.

9.10

W przypadku drukowania w systemie
Windows (dowolna wersja), przejdź
do trybu DOS i sprawdź działanie tej
funkcji za pomocą następującego
polecenia: Po znaku zachęty C:\ wpisz
Dir LPT1 i naciśnij przycisk OK.
(przyjęto założenie, że drukarka jest
podłączona do portu LPT1).
Zamknij system Windows i ponownie
uruchom komputer. Wyłącz drukarkę i
włącz ją ponownie.
Zmień ustawienie czcionki. Patrz
strona 2.7.

Kaseta z tonerem
jest uszkodzona
lub pusta.

Potrząśnij kasetą z tonerem. Patrz
strona 8.3.

Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych
stron.

Niektóre części,
np. kontroler
lub płyta główna,
mogą być
uszkodzone.

Otwórz pokrywę przednią i wyjmij
resztki papieru.

Spróbuj wydrukować dokument z
innej aplikacji.

Plik może
zawierać puste
strony.

Na specjalnych materiałach
do drukowania, takich jak gruby papier,
nie należy drukować z wykorzystaniem
zasobnika odbiorczego (strona
zadrukowana skierowana w dół). W
takim przypadku użyj pokrywy tylnej
(strona zadrukowana skierowana w
górę).

Drukowane
są puste
strony.

Sprawdź w aplikacji menu wyboru
drukarki, aby upewnić się, że wybrano
właściwą drukarkę.

W przypadku
pracy w
środowisku DOS
ustawienia
czcionki
urządzenia mogą
być wybrane
niewłaściwie.

Używaj wyłącznie papieru, który
spełnia wymagania drukarki.
W przypadku drukowania na
materiałach specjalnych korzystaj z
zasobnika uniwersalnego.

Odłącz i ponownie podłącz kabel
drukarki. Spróbuj wydrukować
dokument, który wcześniej został
prawidłowo wydrukowany. Jeżeli to
możliwe, podłącz kabel i drukarkę do
innego komputera, który działa
poprawnie, i wydrukuj zadanie. Jeśli to
nie pomoże, wymień przewód
drukarki.

System
operacyjny działa
niepoprawnie.

Wyjmij nadmiar papieru.
W przypadku drukowania na
materiałach specjalnych korzystaj z
zasobnika uniwersalnego.

Kabel drukarki
jest nieprawidłowo
podłączony lub
uszkodzony.

Aplikacja działa
niepoprawnie.

Upewnij się, że rozmiar papieru
podany w sterowniku drukarki jest
odpowiedni dla papieru w zasobniku.
Można także sprawdzić w
ustawieniach używanej aplikacji, czy
rozmiar papieru podany w sterowniku
drukarki jest odpowiedni dla papieru
w zasobniku.

W zasobniku
jest zbyt dużo
papieru.

Sugerowane rozwiązania

Wybrano
niewłaściwy
sterownik
drukarki.

Zmień orientację strony w aplikacji.
Patrz sekcja Oprogramowanie.

Rzeczywisty
rozmiar papieru
oraz ustawienia
rozmiaru papieru
są niezgodne.

Możliwa
przyczyna

Skontaktuj się z serwisem.

Ustawienia
aplikacji są
nieprawidłowe.

Wybierz opcję Pobierz jako mapę
bitową w oknie Opcje zaawansowane
właściwości graficznych. Wydrukuj
dokument ponownie.

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

W razie konieczności wymień kasetę
z tonerem. Patrz strona 8.4.

Stan

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Pionowe linie

Zanieczyszczenia wewnątrz drukarki lub niewłaściwe włożenie papieru
może powodować obniżenie jakości wydruków. Rozwiązania problemów
zostały podane w poniższej tabeli.
Stan
Zbyt jasny
lub wyblakły
wydruk

AaBbCc
BbCc
AaBbCc
BbCc
AaBbCc
BbCc
AaBbCc
BbCc
AaBbCc
BbCc

Plamki toneru

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Brakujące
punkty

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Sugerowane rozwiązania
Jeżeli na stronie występują białe pasy
lub wyblakłe obszary:
o Zapas toneru kończy się. Można tymczasowo
przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem.
Patrz strona 8.3. Jeśli rozprowadzenie nie
spowoduje poprawy jakości druku, zainstaluj
nową kasetę.
o Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami
(np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty).
Patrz strona 5.3.
o Jeśli cała strona jest jasna, ustawienie
rozdzielczości druku jest zbyt jasne lub
włączony jest tryb oszczędzania toneru.
Ustaw rozdzielczość druku i tryb oszczędzania
toneru we właściwościach drukarki. Patrz
sekcja Oprogramowanie.
o Występowanie jasnych i rozmazanych obszarów
może oznaczać konieczność wyczyszczenia
drukarki. Patrz strona 8.1.
o Powierzchnia modułu LSU może być zabrudzona.
Wyczyść moduł LSU. Patrz strona 8.1.

Szare tło

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Sugerowane rozwiązania
Jeżeli na stronie występują pionowe smugi:
o Bęben wewnątrz kasety z tonerem jest
prawdopodobnie porysowany. Zainstaluj nową
kasetę z tonerem.

Jeżeli stopień zacieniowania tła będzie zbyt
duży, problem można rozwiązać, wykonując
poniższe procedury:
o Użyj papieru o niższej gramaturze.
Patrz strona 5.3.
o Sprawdź środowisko pracy drukarki; powietrze
bardzo suche (niska wilgotność) lub bardzo
wilgotne (ponad 80% wilgotności względnej)
może powodować większe zacieniowanie tła.
o Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj
nową. Patrz strona 8.4.

Smugi toneru

Powtarzające
się pionowe
pasy

o Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami
(np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty).
Patrz strona 5.3.
o Rolki transferu lub ścieżka papieru
mogą być brudne. Patrz strona 8.1.

o Wyczyść wnętrze drukarki. Patrz strona 8.1.
o Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Patrz
strona 5.2.
o Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
Patrz strona 8.4.

Jeżeli na drukowanej stronie występują
powtarzające się pionowe ślady:

A aBb C c
A aBb C c
A aBb C c
A aBb C c
A aBb C c

Jeżeli w przypadkowych miejscach na stronie
występują zaokrąglone, jaśniejsze obszary:
o Pojedynczy arkusz papieru może być wadliwy.
Spróbuj ponownie wykonać wydruk.
o Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna
lub papier ma wilgotne plamy. Użyj papieru
innej marki. Patrz strona 5.3.
o Zła partia papieru. Błędy w procesie produkcyjnym
mogą sprawić, że niektóre obszary papieru nie
wchłaniają toneru. Użyj papieru innego rodzaju
lub innej marki.
o Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Patrz
sekcja ,,Powtarzające się pionowe pasy" na
następnej stronie.
o Jeśli wykonanie powyższych czynności nie
spowoduje rozwiązania problemu, skontaktuj
się z serwisem.

9.11

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

o Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Jeśli
na stronie występuje powtarzający się znak,
wydrukuj kilka razy arkusz czyszczący, aby
oczyścić kasetę. Patrz strona 8.2. Jeżeli po
wydruku nadal występują te same problemy,
zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz
strona 8.4.
o Części drukarki są pokryte tonerem. Jeżeli wady
występują na tylnej części strony, problem
prawdopodobnie zostanie rozwiązany po
wydrukowaniu kilku następnych stron.
o Zespół utrwalacza może być uszkodzony.
Skontaktuj się z serwisem.

Stan
Rozproszenie
toneru w tle

A
Zniekształcone
litery

Przekrzywione
strony

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Zawijanie lub
pofalowanie

Sugerowane rozwiązania

Stan

Sugerowane rozwiązania

Rozproszenie toneru w tle występuje,
gdy cząsteczki toneru są rozprowadzane
na drukowanej stronie.
o Papier może być zbyt wilgotny. Użyj papieru
z innej partii. Nie otwieraj opakowań z papierem,
jeżeli nie jest to konieczne, aby papier nie
wchłaniał zbyt wiele wilgoci.
o Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na
kopercie, zmień układ wydruku, aby uniknąć
drukowania na obszarach, które mają nachodzące
na siebie zagięcia na drugiej stronie.
Drukowanie na spojeniach może powodować
problemy.
o Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię
drukowanej strony, dostosuj rozdzielczość
drukowania za pomocą aplikacji lub w oknie
właściwości drukowania.

Pomarszczenia
lub zagniecenia

o Upewnij się, że papier został poprawnie
załadowany.
o Sprawdź rodzaj i jakość papieru.
Patrz strona 5.2.
o Otwórz pokrywę tylną i spróbuj drukować z jej
wykorzystaniem (zadrukowaną stroną do góry).
o Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj
także obrócić papier o 180°.

Tylne strony
wydruków są
zabrudzone

o Wałek transferowy może być zanieczyszczony.
Patrz strona 8.1.
o Sprawdź, czy toner nie wysypuje się z kasety.
Wyczyść wnętrze drukarki.

Jednokolorowe
lub czarne
strony

o Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo
zainstalowana. Wyjmij kasetę i włóż ją ponownie.
o Kaseta z tonerem może być wadliwa i wymagać
wymiany. Zainstaluj nową kasetę z tonerem.
o Drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj
się z serwisem.

o Jeżeli litery są zniekształcone a obrazy
niekompletne, używany papier może być zbyt
śliski. Użyj innego papieru. Patrz strona 5.3.
o Jeżeli znaki są zniekształcone i występuje
efekt falowania, jednostka skanująca może
wymagać serwisu. Sprawdź, czy problem
występuje także na stronie demonstracyjnej
(patrz strona 2.6). Skontaktuj się z serwisem.

A

o Upewnij się, że papier został poprawnie
załadowany.
o Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Patrz
strona 5.2.
o Sprawdź, czy papier i inne materiały zostały
prawidłowo włożone do zasobnika oraz czy
prowadnice zbyt mocno nie przylegają do
brzegów stosu lub nie są od nich zbytnio
oddalone.

Cząsteczki
toneru na
wydrukach

Niewypełnione
znaki

o Upewnij się, że papier został poprawnie
załadowany.
o Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Zawijanie
papieru powodowane jest przez wysoką
temperaturę i wilgotność. Patrz strona 5.2.
o Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj
także obrócić papier o 180°.
o Spróbuj drukować z wykorzystaniem pokrywy
tylnej (zadrukowaną stroną do góry).

o Wyczyść wnętrze drukarki.
o Sprawdź rodzaj i jakość papieru.
Patrz strona 5.2.
o Zainstaluj nową kasetę z tonerem.
Patrz strona 8.4.
o Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany,
drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj
się z serwisem.

W niewypełnionych znakach białe plamy występują
w miejscach, które powinny być całkowicie czarne:

A
9.12

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

o W przypadku folii przezroczystych użyj innego
rodzaju folii. Ze względu na skład folii
przezroczystej brak wypełnienia znaków może
być normalny.
o Być może zadrukowywana jest niewłaściwa
strona papieru. Wyjmij papier z zasobnika
i przełóż go na drugą stronę.
o Papier jest niezgodny ze specyfikacjami.
Patrz strona 5.3.

Stan

Sugerowane rozwiązania

Poziome pasy

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Typowe problemy z językiem PostScript

Jeśli wystąpią poziomo wyrównane czarne paski
lub smugi:
o Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo
zainstalowana. Wyjmij kasetę i włóż ją ponownie.
o Kaseta z tonerem może być uszkodzona.
Zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz
strona 8.4.
o Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, drukarka
może wymagać naprawy. Skontaktuj się z
serwisem.

Zawinięcie

Następujące sytuacje dotyczą wyłącznie języka PostScript
i mogą wystąpić w przypadku używania kilku języków drukarki.
Uwaga
Aby wydrukować lub wyświetlić na ekranie komunikat dotyczący
błędu PostScript, należy otworzyć okno opcji drukowania i kliknąć
odpowiednie pole wyboru obok sekcji błędów PostScript.
Możliwa
przyczyna

Stan

Jeśli zadrukowany papier jest zawinięty
lub papier nie jest podawany do drukarki:
o Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj
także obrócić papier o 180° w zasobniku.
o Spróbuj wydrukować z wykorzystaniem
pokrywy tylnej.

Nie można
wydrukować
pliku
PostScript.

Sterownik
PostScript
może nie być
prawidłowo
zainstalowany.

o Wydrukuj stronę konfiguracyjną
i sprawdź, czy wersja języka
PostScript jest dostępna do
drukowania.
o Zainstaluj sterownik PostScript.
Aby to zrobić, wybierz opcję
Własny i zaznacz sterownik
drukarki PS. Patrz sekcja
Oprogramowanie.
o Jeżeli problem nie zostanie
rozwiązany, skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.

Wyświetlany
jest komunikat
,,Błąd
sprawdzania
limitu".

Zadanie
drukowania
było zbyt
złożone.

Zmniejsz złożoność strony
lub zainstaluj więcej pamięci.

Typowe problemy w środowisku Windows
Stan

Sugerowane rozwiązania

Sugerowane rozwiązania

Podczas instalacji
pojawia się
komunikat
,,Plik w użyciu".

Zamknij wszystkie aplikacje. Usuń wszystkie
aplikacje z grupy Autostart, a następnie uruchom
system Windows ponownie. Zainstaluj ponownie
sterownik drukarki.

Wyświetlany jest
komunikat ,,Błąd
zapisywania do LPT".

o Upewnij się, że kable są podłączone
prawidłowo i że drukarka jest włączona.
o Komunikat może także zostać wyświetlony,
jeżeli nie jest włączona komunikacja
dwukierunkowa z drukarką.

Drukowana jest
strona błędu
PostScript.

Zadanie
drukowania
nie być
w języku
PostScript.

Upewnij się, że jest to zadanie
w języku PostScript. Sprawdź,
czy aplikacja oczekiwała wysłania
ustawienia lub pliku nagłówka
PostScript do drukarki.

Wyświetlane
są komunikaty:
,,Ogólny błąd
ochrony", ,,Wyjątek
OE", ,,Spool32"
lub ,,Niedozwolone
działanie".

Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom
ponownie system Windows i wydrukuj
zadanie ponownie.

W sterowniku
nie został
wybrany
opcjonalny
zasobnik 2.

Otwórz właściwości sterownika
PostScript, wybierz kartę
Ustawienia urządzenia i ustaw
opcję Zasobnik2 w sekcji
Opcje instalowalne
na Zainstalowany.

Wyświetlane
są komunikaty
,,Drukowanie
nie powiodło się",
,,Wystąpił błąd limitu
czasu drukarki".

Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone
podczas drukowania. Należy jedynie poczekać,
aż drukowanie zostanie ukończone. Jeżeli
komunikat pojawi się w trybie gotowości lub
po ukończeniu drukowania, sprawdź połączenie
i/lub określ, czy wystąpił błąd.

Sterownik
drukarki
nie został
skonfigurowany
w celu
rozpoznawani
a opcjonalnego
zasobnika 2.

Dokument
wydrukowany
z komputera
Macintosh
w programie
Acrobat Reader
6.0 lub
nowszym ma
nieprawidłowe
kolory.

Ustawienie
w sterowniku
drukarki nie
odpowiada
ustawieniu
wybranemu
w aplikacji
Acrobat
Reader.

Upewnij się, że wybrana wartość
rozdzielczości jest taka sama
w sterowniku drukarki i aplikacji
Acrobat Reader.

Uwaga
Więcej informacji dotyczących komunikatów o błędach w systemie
Windows można znaleźć w Przewodniku użytkownika systemu
Microsoft Windows 9x/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 dostarczanym
wraz z komputerem.

9.13

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

Typowe problemy w systemie Linux
Stan

Sugerowane rozwiązania

Urządzenie
nie drukuje.

o Sprawdź, czy w systemie zainstalowano
sterownik drukarki. Otwórz program Unified
Driver Configurator i przejdź na zakładkę
Printers w oknie Printers configuration, po
czym sprawdź listę dostępnych drukarek.
Sprawdź, czy dane urządzenie znajduje
się na tej liście. Jeśli go nie ma, uruchom
kreatora dodawania drukarki, aby zainstalować
dane urządzenie.
o Sprawdź, czy drukarka jest uruchomiona.
Otwórz okno Printers configuration i wybierz
drukarkę z listy. Sprawdź opis w okienku
Selected printer. Jeśli stan drukarki
to ,,(stopped)", naciśnij przycisk Start.
To powinno wystarczyć do wznowienia
normalnej pracy drukarki. Stan ,,stopped"
może być uaktywniony, gdy wystąpią problemy
podczas drukowania.

Podczas drukowania
dokumentu pojawił
się komunikat
o błędzie ,,Unable
to open port device
file".

Należy unikać zmiany parametrów zadania
drukowania (np. za pomocą programu LPR),
gdy zadanie drukowania jest w toku. Znane
wersje serwera CUPS przerywają zadanie
drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania,
a następnie zadanie jest rozpoczynane od
nowa. Ponieważ zunifikowany sterownik dla
systemu Linux blokuje port podczas
drukowania, nagłe przerwanie działania
sterownika powoduje, że port pozostaje
zablokowany i w związku z tym jest niedostępny
dla kolejnych zadań drukowania. W takiej
sytuacji należy podjąć próbę odblokowania
portu.

Typowe problemy na komputerach Macintosh
Stan

Sugerowane rozwiązania

Drukarka nie drukuje
dokumentu z aplikacji
Acrobat Reader.

Przy drukowaniu z aplikacji Acrobat
Reader należy zmienić metodę
drukowania na Print as Image.

Dokument został
wydrukowany, ale
zadanie drukowania
nie zostało usunięte
z bufora w systemie
Mac OS 10.3.2.

Uaktualnij system do wersji
Mac OS 10.3.3 lub nowszej.

9.14

& lt; Rozwiązywanie problemów & gt;

10 Instalowanie akcesoriów

2

Chwyć pokrywę płyty sterowania i przesuń do siebie, aby ją otworzyć.

Ta wyposażona w szeroką gamę funkcji drukarka laserowa w sposób
optymalny spełnia większość wymagań dotyczących drukowania. Ponieważ
użytkownicy mogą mieć różne wymagania, firma Samsung udostępnia
kilka akcesoriów umożliwiających zwiększenie możliwości drukarki.
Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o

Ostrzeżenia dotyczące instalowania akcesoriów

o

Instalowanie modułu pamięci DIMM

o

Instalowanie karty sieci bezprzewodowej

1

1

pokrywa płyty
sterowania

Ostrzeżenia dotyczące instalowania akcesoriów
3

Podnieś całkowicie zatrzaski z obu stron gniazda DIMM.

Odłącz przewód zasilania:
Nigdy nie należy zdejmować pokrywy płyty sterowania, gdy podłączone
jest zasilanie.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, zawsze należy
odłączać przewód zasilania podczas instalowania lub demontażu
JAKICHKOLWIEK akcesoriów wewnętrznych lub zewnętrznych drukarki.

1

Rozładuj elektryczność statyczną:
Płyta sterowania i akcesoria wewnętrzne (karty sieciowe i moduły pamięci
DIMM) są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Przed zainstalowaniem
lub demontażem wewnętrznych akcesoriów usuń z ciała ładunki
elektrostatyczne, dotykając metalowego przedmiotu, na przykład
metalowej płytki z tyłu dowolnego urządzenia podłączonego do
uziemionego źródła zasilania. Jeśli przed ukończeniem instalacji
użytkownik przemieszczał się, należy ponownie rozładować ładunki
elektrostatyczne.

1
4

Wyjmij nowy moduł DIMM z plastikowego opakowania.

5

Trzymając moduł DIMM za krawędzie, dopasuj wycięcia modułu
DIMM do rowków gniazda pamięci DIMM.

Instalowanie modułu pamięci DIMM
Drukarka wyposażona jest w gniazdo modułów pamięci DIMM (dual in-line
memory module). Gniazda DIMM można użyć, aby zainstalować dodatkową
pamięć.
Drukarka ML-3050 ma 16 MB pamięci, którą można rozszerzyć
do 272 MB. Drukarki ML-3051N i ML-3051ND mają 64 MB pamięci,
którą można rozszerzyć do 320 MB.
Aby uzyskać informacje na temat zamawiania opcjonalnych modułów
pamięci DIMM, patrz strona 7.1.
1

zatrzask

Wyłącz zasilanie drukarki i odłącz od niej wszystkie kable.

10.1

& lt; Instalowanie akcesoriów & gt;

6

Wciśnij moduł DIMM prosto do gniazda DIMM, aż zablokuje się
we właściwej pozycji. Sprawdź, czy zatrzaski znajdują się w rowkach
po obu stronach modułu DIMM.

7

Wybierz ilość zainstalowanej pamięci z listy Pamięć drukarki
w sekcji Opcje instalowalne.
W systemie Windows 98 wybierz opcję Opcje instalowalne ->
VMOption -> zmień ustawienie dla: NMOption -> zmiana pamięci.

8

Kliknij przycisk OK.

Instalowanie karty sieci bezprzewodowej

7

Drukarki ML-3051N i ML-3051ND są wyposażone w interfejs sieciowy,
umożliwiający korzystanie z drukarki w sieci. Można także zakupić kartę
sieci bezprzewodowej, aby umożliwić korzystanie z drukarki w środowisku
sieci bezprzewodowej.

Załóż pokrywę płyty sterowania.

Aby móc korzystać z drukarki ML-3050 w środowiskach sieciowych,
konieczne jest zakupienie opcjonalnego przewodowego lub
bezprzewodowego serwera druku. Informacje na temat instalacji
serwera druku zawiera podręcznik użytkownika serwera druku.
Aby uzyskać informacje na temat zamawiania, patrz strona 7.1.
Przeczytaj ostrzeżenia na stronie strona 10.1, a następnie wykonaj
tę procedurę, aby zainstalować w drukarce kartę sieci bezprzewodowej.
1
2
8

Wyłącz zasilanie drukarki i odłącz od niej wszystkie kable.
Chwyć pokrywę płyty sterowania i przesuń do siebie, aby ją otworzyć.

Podłącz przewód zasilania i kabel drukarki, a następnie
włącz drukarkę.

Konfigurowanie pamięci we właściwościach
drukarki PostScript
Po zainstalowaniu pamięci DIMM należy ją wybrać we właściwościach
drukarki, w sterowniku PostScript drukarki, aby można było z niej korzystać.
1

1

Upewnij się, że na komputerze został zainstalowany sterownik
drukarki PostScript. Aby zainstalować sterownik drukarki PostScript,
wybierz opcję Własny i zaznacz pole wyboru sterownika drukarki
PostScript. Patrz sekcja Oprogramowanie.

2

Kliknij menu Start systemu Windows.

3

1

W systemie Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 wybierz polecenie
Ustawienia, a następnie opcję Drukarki.
W systemie Windows XP/2003, wybierz polecenie Drukarki i faksy.

4

Wybierz drukarkę Samsung ML-3050 Series PS.

5

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz
polecenie Właściwości.

6

W systemie 95/98/Me wybierz kartę Opcje urządzenia.
W systemie Windows NT4.0/2000/XP/2003 wybierz kartę
Ustawienia urządzenia.

10.2

& lt; Instalowanie akcesoriów & gt;

pokrywa płyty
sterowania

3

Konfigurowanie parametrów sieci bezprzewodowej

Dopasuj złącze karty sieci bezprzewodowej do złącza na płycie
sterowania. Wciśnij mocno kartę do złącza na płycie sterowania,
aż zostanie prawidłowo zamontowana.

Po zainstalowaniu karty sieci bezprzewodowej konieczne jest
skonfigurowanie odpowiednich parametrów sieci w celu umożliwienia
korzystania z drukarki w sieci bezprzewodowej. W tym celu można
skorzystać zarówno z panelu sterowania, jak i usługi SyncThru Web
Service -- strony WWW osadzonej w drukarce. Niniejsza sekcja zawiera
podstawowe informacje na temat parametrów sieci typu 802.11b/g, które
można skonfigurować z panelu sterowania. Zapoznaj się z dostarczoną
Instrukcją użytkownika drukarki sieciowej.

1
2

Konfigurowanie podstawowych ustawień sieci

1

złącze

2

Można skonfigurować podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej,
takie jak identyfikator SSID, tryb działania i kanały. Podstawowe ustawienia
można uzyskać, wybierając sieć bezprzewodową lub skonfigurować
je ręcznie według potrzeb.

karta interfejsu sieci
bezprzewodowej

2

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia komunikatu
Bezprzewodowy, a następnie naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony komunikat Typ SSID.

4

Załóż pokrywę płyty sterowania.

Naciśnij przycisk Menu do momentu wyświetlenia komunikatu Siec
w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK.

3

4

1

Za pomocą przycisków Scroll wybierz metodę konfiguracji
i naciśnij przycisk OK.
o Lista wyszuk.: Karta sieci bezprzewodowej drukarki wyszukuje
sieci bezprzewodowe dostępne w obszarze, a następnie wyświetla
wyniki wyszukiwania.
o Wlasne: Można skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej
według potrzeb.

5
5

Po wybraniu opcji Lista wyszuk. za pomocą przycisków Scroll
wybierz sieć, a następnie naciśnij przycisk OK.
Po wybraniu opcji Wlasne skonfiguruj z każdą z opcji sieciowych:

Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania i włącz drukarkę.

o Edytuj SSID: Wprowadź identyfikator SSID, służący do identyfikacji
sieci bezprzewodowej. Identyfikator SSID należy wprowadzić
z uwzględnieniem wielkich i małych liter.

Uwaga:
Informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z drukarki
w środowisku sieci bezprzewodowej zawiera Instrukcja użytkownika
drukarki sieciowej dostarczana wraz z kartą sieci bezprzewodowej.
Parametry sieciowe można również skonfigurować z panelu
sterowania; patrz następna kolumna.

o Tryb pracy: Wybierz rodzaj połączenia bezprzewodowego.
W trybie Ad-Hoc karty sieci bezprzewodowej nawiązują
komunikację bezpośrednio.
W trybie Infrastrukt. karty sieci bezprzewodowej nawiązują
komunikację za pomocą punktu dostępu, który umożliwia przesyłanie
plików do drukarki przy użyciu zarówno kart sieci bezprzewodowej,
jak i przewodowej. W przypadku wybrania opcji Auto drukarka
automatycznie wybiera tryb działania przy każdym uruchomieniu,
w zależności od tego, czy podłączony jest kabel sieciowy.

Uwaga:
W trybie Ad-Hoc drukarka korzysta z karty sieci
bezprzewodowej nawet po podłączeniu kabla sieciowego.
o Kanal: Opcja ta jest dostępna tylko w trybie Ad-Hoc. W większości
przypadków to ustawienie nie wymaga zmiany. Drukarka przeskanuje
dostępne kanały określonej sieci i dostosuje swój kanał do wykrytego
kanału.
6

10.3

Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk Stop,
aby powrócić do trybu gotowości.

& lt; Instalowanie akcesoriów & gt;

Wybieranie rodzaju uwierzytelniania
Uwierzytelnianie to proces sprawdzania uprawnień użytkownika do dostępu
do sieci. Można określić, czy uwierzytelnianie ma być używane.
1

Naciśnij przycisk Menu do momentu wyświetlenia komunikatu Siec
w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia komunikatu
Bezprzewodowy, a następnie naciśnij przycisk OK.

3

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia komunikatu
Uwierzytel., a następnie naciśnij przycisk OK.

4

Za pomocą przycisków Scroll wybierz rodzaj uwierzytelniania.
o System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane.
o Klucz wspoldz: Uwierzytelnianie jest używane.

5

Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybrane ustawienie.

6

Naciśnij przycisk Stop, aby powrócić do trybu gotowości.

Ustawianie szyfrowania
Jeśli używana jest sieć korzystająca z kluczy szyfrowania WEP, konieczne
jest wybranie odpowiedniego rodzaju szyfrowania i skonfigurowanie kluczy
szyfrowania. Można skonfigurować maksymalnie cztery klucze. Aktywny
klucz musi mieć wartość i pozycję klucza (np. Klucz 1) taką, jak klucz
innych urządzeń sieci bezprzewodowej.
1

Naciśnij przycisk Menu do momentu wyświetlenia komunikatu Siec
w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK.

2

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia komunikatu
Bezprzewodowy, a następnie naciśnij przycisk OK.

3

Naciskaj przyciski Scroll do momentu wyświetlenia komunikatu
Szyfrowanie, a następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga:
Po ustawieniu rodzaju szyfrowania na System otw. menu
Szyfrowanie nie jest wyświetlane.

4

Ustaw każdą opcję szyfrowania i naciśnij przycisk OK.
o Typ szyfrow.: Wybierz rodzaj szyfrowania: Brak, 64-bit. WEP
lub 128-bit. WEP.
o Typ klucza: Wybierz rodzaj klucza używanego w sieci.
o Korz.z klucza: Wybierz klucz, który ma być używany w sieci.
o Edytuj klucz: Wprowadź numer klucza dla wybranej pozycji
klucza. Numery można wprowadzić w następujący sposób:
Szesnastkowo

Alfanumerycznie

64-bitowy
WEP

5 znaków

128-bitowy
WEP
5

10 cyfr
26 cyfr

13 znaków

Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk Stop,
aby powrócić do trybu gotowości.

10.4

& lt; Instalowanie akcesoriów & gt;

11 Dane techniczne

Pozycja
Pamięć

Dane techniczne drukarki

16 MB (maks. 272 MB)
64 MB (maks. 320 MB)

Dostępne opcjonalne moduły pamięci
o pojemności 16, 32, 64, 128 lub 256 MB
Należy stosować tylko moduły DIMM
zatwierdzone przez firmę Samsung.

Dane techniczne drukarki
Pozycja

ML-3050
ML-3051N,
ML-3051ND

Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
o

Dane techniczne i opis

Czcionki

ML-3050

1 bitmapowa,
45 skalowalnych

ML-3051N,
ML-3051ND

Dane techniczne i opis

1 mapa bitowa,
45 skalowalnych,
136 czcionek PS3

Nazwa modelu

ML-3050, ML-3051N, ML-3051ND

Szybkość
drukowaniaa

28 str./min (A4); 30 str./min (Letter)
Dwustronny: 19 obrazów/min (A4);
21 obrazów/min (Letter)

Rozdzielczość

Do 1200 x 1200 dpi efektywnie

Czas
rozgrzewania

Mniej niż 35 sekund

Czas do
pierwszego
wydruku

Tryb oczekiwania: 8,5 sekundy
Tryb uśpienia: 43,5 sekundy

o Standard interfejsu USB
- Zgodny z USB 2.0

Zasilanie
nominalne

Prąd zmienny 110-127 V, 50/60 Hz, 6,4 A

- 1 port o prędkości 480 Mb/s
o Karta sieciowa
ML-3051N, ML-3051ND: 10/100 Base TX

Zużycie energii

Średnio: 520 W
Tryb oszczędzania energii poniżej 11 W

Poziom hałasub

Tryb oczekiwania: poniżej 39 dBA
Tryb drukowania: poniżej 54 dBA

Żywotność kasety
z toneremc

o Pierwsza kaseta z tonerem: 4 000 stron
o Standardowa: 4 000 stron
o Duża pojemność: 8 000 stron
(przy 5% pokryciu według normy ISO 19752)

Cykl
eksploatacyjny

Miesięcznie: do 35 000 stron

Masa

ML-3050,
ML-3051N

Brutto: 15 kg / Netto: 11,7 kg

ML-3051ND

Brutto: 15,5 kg / Neto: 12,2 kg

Interfejs

Prąd zmienny 220- 240 V, 50/60 Hz, 3,2 A

Masa opakowania

ML-3050

Zasobnik na 250 arkuszy

ML-3051N,
ML-3051ND

Zasobnik na 250arkuszy, karta
bezprzewodowej sieci LAN
802.11b/g

a. Na szybkość drukowania mają wpływ używany system operacyjny, wydajność
obliczeniowa, oprogramowanie, metoda połączenia, rodzaj materiału, rozmiar
materiału oraz złożoność zadania.
b. Poziom ciśnienia akustycznego, ISO7779
c. Na liczbę wydrukowanych stron mogą mieć wpływ warunki otoczenia, odstępy
między drukowaniami, rodzaj materiału, rozmiar materiału.
d. Zgodność z PCL6 w wersji 2.1
e. Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania, odwiedź stronę internetową
www.samsungprinter.com.

Temperatura: 10-32 °C (50- 90 °F)
Wilgotność: 20-80% (wilgotność względna)

Język drukarki

o Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003.
o Różne systemy operacyjne Linux.
o Mac 10.3-10.4 (ML-3050) lub 8.6-9.2/10.1-
10.4 (ML-3051N, ML-3051ND)

Opcje

400 x 434 x 285 mm (15,7 x 17,1 x 11,2 cali)

Środowisko pracy

Zgodność z
systemami
operacyjnymie

Papier: 2,5 kg, Plastik: 0,6 kg

Wymiary
zewnętrzne
(szer. x dł. x wys.)

o IEEE 1284 Standardowy interfejs
dwukierunkowy
- Obsługiwane tryby: zgodny, półbajtowy,
bajtowy, ECP

PCL 6d, PostScript 3, IBM ProPrinter, EPSON, SPL

11.1

& lt; Dane techniczne & gt;

INDEKS

A

K

akcesoria
informacje o zamawianiu 7.1
instalowanie
bezprzewodowa karta interfejsu
sieciowego 10.2
pamięć DIMM 10.1
arkusz czyszczenia, drukowanie 8.2

karta sieci bezprzewodowej, instalacja 10.2
karta sieciowa, instalacja 10.2
kaseta z tonerem
czyszczenie 8.2
konserwacja 8.2
rozprowadzanie 8.3
sprawdzanie poziomu pozostałego toneru 8.3
wymiana 8.4
komunikaty o błędach 9.7
konfiguracja sieci
bezprzewodowa 10.3
EtherTalk 4.2
systemy operacyjne 4.1
TCP/IP 4.1
typy ramek IPX 4.2
konfiguracja sieci bezprzewodowej 10.3

B
bęben, czyszczenie 8.2

C
części zamienne 8.5
czyszczenie
bęben 8.2
elementy wewnętrzne 8.1
elementy zewnętrzne 8.1

R

L
lokalizacja elementów 1.2

D
DIMM, instalacja 10.1
dane techniczne, drukarka 11.1
dioda LED stanu 9.6
drukowanie
strona demonstracyjna 2.6
strona konfiguracyjna 8.1

Ł
ładowanie papieru
zasobnik 1/zasobnik opcjonalny 2 5.5
zasobnik uniwersalny 5.6

instalowanie akcesoriów
karta sieciowa 10.2
pamięć 10.1

J
język wyświetlacza, zmiana
panel sterowania 2.6

rodzaj papieru
dane techniczne 5.2
ustawianie 2.3
rozmiar papieru
dane techniczne 5.2
ustawianie 2.3

S
M

I

pokrywa tylna, korzystanie 5.8
problem, rozwiązywanie
błędy języka PS 9.13
drukowanie 9.9
jakość wydruków 9.11
komputery Macintosh 9.14
komunikaty o błędach 9.7
lista kontrolna 9.6
system Linux 9.14
system Windows 9.13
zakleszczenie papieru 9.1
problemy z jakością 9.11
problemy z jakością wydruków, rozwiązywanie 9.11
problemy z językiem PostScript 9.13
problemy z komputerami Macintosh 9.14
problemy z systemem Linux 9.14
problemy z systemem Windows 9.13

materiały eksploatacyjne
informacje o zamawianiu 7.1
sprawdzanie żywotności 8.3
miejsce odbioru, wybieranie 5.8

specjalne materiały do drukowania, zalecenia 5.3
strona demonstracyjna, drukowanie 2.6
strona konfiguracyjna, drukowanie 8.1

T
P
pamięć DIMM, instalacja 10.1
panel sterowania
dioda LED stanu 9.6
menu 2.1
papier, zalecenia 5.3

1

tryb oszczędzania toneru, korzystanie 2.7
tryb podawania ręcznego 5.7

W
wskaźnik poziomu papieru 5.4

wymagania systemowe
komputery Macintosh 3.3
system Linux 3.3
system Windows 3.2
wymiana, kaseta z tonerem 8.4, 8.5

Z
zakleszczenie papieru, usuwanie
obszar druku dwustronnego 9.4
obszar odbioru papieru 9.3
w pobliżu kasety z tonerem 9.3
zasobnik 1 9.1
zasobnik opcjonalny 2 9.2
zasobnik uniwersalny 9.2
zakleszczenie, usuwanie 9.1
zasobnik odbiorczy 5.8
zasobnik uniwersalny 5.6

2

Drukarka Samsung

Sekcja Oprogramowanie

SEKCJA OPROGRAMOWANIE

SPIS TREŚCI
Rozdział 1:

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS
Instalacja oprogramowania drukarki .................................................................................................................................. 4
Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej ................................................................................................... 4
Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej ................................................................................................. 7
Zmiana języka w oprogramowaniu .................................................................................................................................. 10
Ponowna instalacja oprogramowania drukarki ................................................................................................................ 10
Usuwanie oprogramowania drukarki ............................................................................................................................... 11

Rozdział 2:

PODSTAWOWE DRUKOWANIE
Drukowanie dokumentu ................................................................................................................................................... 12
Ustawienia drukarki ......................................................................................................................................................... 13
Karta Układ ............................................................................................................................................................... 13
Karta Papier .............................................................................................................................................................. 14
Karta Grafika ............................................................................................................................................................. 15
Karta Dodatki ............................................................................................................................................................ 16
Karta Informacje ....................................................................................................................................................... 16
Karta Drukarka .......................................................................................................................................................... 16
Korzystanie z ulubionych ustawień ........................................................................................................................... 17
Korzystanie z pomocy ............................................................................................................................................... 17

Rozdział 3:

ZAAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) ..................................................................... 18
Drukowanie plakatów ...................................................................................................................................................... 19
Drukowanie broszur ....................................................................................................................................................... 19
Drukowanie na obu stronach papieru .............................................................................................................................. 20
Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego .......................................................................................... 20

1

Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony .......................................................................................... 20
Stosowanie znaków wodnych .......................................................................................................................................... 21
Stosowanie istniejących znaków wodnych ............................................................................................................... 21
Tworzenie znaków wodnych ..................................................................................................................................... 21
Edycja znaków wodnych ........................................................................................................................................... 21
Usuwanie znaków wodnych ...................................................................................................................................... 21
Stosowanie nakładek ...................................................................................................................................................... 22
Co to jest nakładka? ................................................................................................................................................. 22
Tworzenie nowej nakładki strony .............................................................................................................................. 22
Stosowanie nakładek stron ....................................................................................................................................... 22
Usuwanie nakładek stron .......................................................................................................................................... 22

Rozdział 4:

STOSOWANIE STEROWNIKA POSTSCRIPT W SYSTEMIE WINDOWS
Ustawienia drukarki ......................................................................................................................................................... 23
Zaawansowane ......................................................................................................................................................... 23
Korzystanie z pomocy ............................................................................................................................................... 23

Rozdział 5:

LOKALNE UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI
Ustawianie komputera hosta ........................................................................................................................................... 24
Ustawianie komputera klienta .......................................................................................................................................... 24

Rozdział 6:

KORZYSTANIE Z PROGRAMU SMART PANEL
Informacje o programie Smart Panel ............................................................................................................................... 25
Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów ........................................................................................................ 26
Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki ..................................................................................................... 26
Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej ............................................................................................................... 26
Zmiana ustawień programu Smart Panel ........................................................................................................................ 26

Rozdział 7:

UŻYWANIE DRUKARKI W SYSTEMIE LINUX
Wprowadzenie ................................................................................................................................................................. 27
Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ................................................................................................ 27
Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ......................................................................................... 27
Odinstalowywanie zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ........................................................................... 28
2

Korzystanie z programu Unified Driver Configurator ....................................................................................................... 29
Uruchamianie programu Unified Driver Configurator ................................................................................................ 29
Okno Printers Configuration ...................................................................................................................................... 29
Okno Ports Configuration .......................................................................................................................................... 30
Konfigurowanie właściwości drukarek ............................................................................................................................. 31
Drukowanie dokumentu ................................................................................................................................................... 31
Drukowanie z poziomu aplikacji ................................................................................................................................ 31
Drukowanie plików .................................................................................................................................................... 32

Rozdział 8:

KORZYSTANIE Z DRUKARKI NA KOMPUTERACH MACINTOSH
Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh ......................................................................................... 33
Tylko model ML-3050 ............................................................................................................................................... 33
Tylko modele ML-3051N/ML-3050ND ...................................................................................................................... 33
Konfigurowanie drukarki .................................................................................................................................................. 34
Tylko model ML-3050 ............................................................................................................................................... 34
Tylko modele ML-3051N/ML-3050ND ...................................................................................................................... 34
Drukowanie ..................................................................................................................................................................... 35
Drukowanie dokumentu ............................................................................................................................................ 35
Zmiana ustawień drukarki ......................................................................................................................................... 35
Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru ....................................................................................... 36
Drukowanie dwustronne
(tylko model ML-3051ND) ......................................................................................................................................... 37

3

1

Instalacja oprogramowania
drukarki w systemie Windows

Instalacja standardowa
Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.

o

Zmiana języka w oprogramowaniu

o

Ponowna instalacja oprogramowania drukarki

o

Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

Instalacja oprogramowania drukarki

o

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.

2

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

1

Usuwanie oprogramowania drukarki

Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona
i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.
Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start,
a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe,
zastępując ,,X" literą napędu, i kliknij OK.

Instalacja oprogramowania drukarki
Można zainstalować oprogramowanie dla drukarki lokalnej lub
sieciowej. W tym celu należy postępować zgodnie z odpowiednią
procedurą instalacji, zależnie od używanej drukarki.
Sterownik drukarki to oprogramowanie, które umożliwia komunikację
między komputerem i drukarką. Procedura instalacji sterowników może
się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
Przed instalacją należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.

Instalowanie oprogramowania dla drukarki
lokalnej
Drukarka lokalna jest podłączana bezpośrednio do komputera za
pomocą dołączonego kabla, na przykład kabla równoległego lub USB.
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, pomiń ten krok i przejdź do
,,Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej" na stronie 7.
Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub
niestandardowej metody.

3

Kliknij przycisk Dalej.
o W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
o Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano
programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe
Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.

4

Wybierz Typowa instalacja drukarki lokalnej. Kliknij przycisk
Dalej.

UWAGA: Jeżeli podczas instalacji pojawi się okno ,,Kreator nowego
sprzętu", kliknij przycisk
w prawym górnym rogu okna, aby
zamknąć okno, lub kliknij przycisk Anuluj.

4
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

7
UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera,
zostanie wyświetlone następujące okno.

Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung
i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru
i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa
firmy Samsung.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ.

o Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.
o Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przyciski Dalej
i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie
instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu
instalacji.
o Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika,
może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego
interfejsu.

5

Instalacja niestandardowa
Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem
o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk
strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.
W przeciwnym razie kliknij jedynie przycisk Dalej i przejdź do kroku 7.

6

UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać
poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz ,,Ponowna instalacja
oprogramowania drukarki" na stronie 10.

Jeżeli strona testowa zostanie poprawnie wydrukowana, kliknij
przycisk Tak.
Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

Możesz wybrać, które składniki zostaną zainstalowane.

1
2

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona
do komputera.
Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.
Płyta CD-ROM powinna zostać uruchomiona automatycznie
i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.
Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start,
a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe,
zastępując ,,X" literą napędu, i kliknij przycisk OK.

5
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

3

Kliknij przycisk Dalej.
o W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
o Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie
zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję,
a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany
automatycznie.

4

5

UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera,
zostanie wyświetlone następujące okno.

Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.

Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Dalej.

o Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.
o Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Dalej
i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie
instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po
zakończeniu instalacji.
o Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika,
może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego
interfejsu.

6

Wybierz składniki, które mają być zainstalowane, i kliknij przycisk
Dalej.

UWAGA: Można zmienić folder instalacji, klikając przycisk [
Przeglądaj ].

7

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem
o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk
strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.
W przeciwnym razie kliknij jedynie Dalej i przejdź do kroku 9.

8

Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij
przycisk Tak.
Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

6
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

9

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start,
a następnie polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe,
zastępując ,,X" literą napędu, i kliknij OK.

Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung
i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru
i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa
firmy Samsung.
W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

3

Kliknij przycisk Dalej.
o W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język.
o Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano
programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe
Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.

Instalowanie oprogramowania dla drukarki
sieciowej
Po pierwszym podłączeniu drukarki do sieci należy skonfigurować
ustawienia protokołu TCP/IP. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień
protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania
na każdym komputerze podłączonym do sieci.

4

Wybierz Typowa instalacja drukarki sieciowej. Kliknij przycisk
Dalej.

Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej
lub niestandardowej metody.

Instalacja standardowa
Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną
zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.

1

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym
do drukarki podręczniku użytkownika.

2

Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.
Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona
i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

7
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

5

Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy
drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

Instalacja niestandardowa
Możesz wybrać poszczególne składniki, które mają być zainstalowane,
oraz ustawić określony adres IP.

1
2

Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym
do drukarki podręczniku użytkownika.
Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.
Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona
i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.
Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk Start, a następnie
polecenie Uruchom. Wpisz X:\Setup.exe, zastępując ,,X" literą
napędu, i kliknij przycisk OK.

o Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk
Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port
TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź
nazwę portu i adres IP drukarki.
Aby sprawdzi? adres IP lub adres MAC drukarki, wydrukuj stron?
Konfiguracja sieci.
o W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka
UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź
ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację,
kliknij przycisk Przeglądaj.

6

Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno z prośbą
o przeprowadzenie wydruku strony testowej oraz zarejestrowanie
się jako użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na
otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung.
W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.

3

Kliknij przycisk Dalej.
o W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język.
o Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie
podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie
zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję,
a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany
automatycznie.

W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

4

Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.

UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać
poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz ,,Ponowna instalacja
oprogramowania drukarki" na stronie 10.

8
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

5

Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy
drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

o Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk
Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port
TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź
nazwę portu i adres IP drukarki.
Aby sprawdzi? adres IP lub adres MAC drukarki, wydrukuj stron?
Konfiguracja sieci.
o W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka
UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź
ręcznie współdzieloną nazwę, lub, aby odnaleźć jej lokalizację,
kliknij przycisk Przeglądaj.

6

Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Po wybraniu
składników pojawi się następujące okno. Możesz również zmienić
nazwę drukarki, wybrać, czy ma być ona udostępniana w sieci,
ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zmienić nazwę portu dla
każdej drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

Aby zainstalować oprogramowanie na serwerze, zaznacz pole
Konfigurowanie tej drukarki na serwerze.

7

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą
o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako
użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na otrzymywanie
materiałów informacyjnych od firmy Samsung. W tym celu
zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.
W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz, aby drukarka miała przydzielony określony

adres IP, kliknij przycisk Ustaw adres IP. Pojawi się okno Ustaw adres
IP. Wykonaj następujące czynności:

a. Wybierz z listy drukarkę, dla której ma zostać ustawiony
określony adres IP.
b. Wpisz adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy i
wprowadź te ustawienia, klikając przycisk Konfiguruj.
c. Kliknij przycisk Dalej.

UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała
poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz ,,Ponowna instalacja
oprogramowania drukarki" na stronie 10.

9
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

Zmiana języka w oprogramowaniu

UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera,
zostanie wyświetlone następujące okno.

Po instalacji oprogramowania można zmienić język używany
w interfejsie użytkownika.

1
2
3
4

Kliknij menu Start systemu Windows.
Wybierz Programy lub Wszystkie programy , a następnie nazwę
sterownika drukarki.
Wybierz Wybór języka.
Wybierz pożądany język z okna wyboru języka i kliknij OK.

Ponowna instalacja oprogramowania
drukarki
Oprogramowanie można zainstalować ponownie, jeżeli instalacja
nie zakończy się pomyślnie.
1 Uruchom system Windows.

2
3
4

Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy ->
nazwa sterownika drukarki -> Obsługa.
Wybierz Napraw i kliknij Dalej.
Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy
drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

o Po podłączeniu drukarki kliknij Dalej.
o Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączać drukarki, kliknij Dalej i Nie
na następnym ekranie. Wówczas instalacja zostanie rozpoczęta,
a na jej zakończenie nie będzie wydrukowana strona testowa.
o Okno ponownej instalacji zaprezentowane w tej instrukcji
obsługi może się różnić w zależności od drukarki oraz
wykorzystywanego interfejsu.

5

Wybierz komponenty, które chcesz ponownie zainstalować,
i kliknij Dalej.

Po zainstalowaniu drukarki lokalnej i wybraniu nazwy sterownika
drukarki pojawi się okno z monitem o wydrukowanie strony próbnej.
Wykonaj następujące czynności:
a. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz pole wyboru
i kliknij Dalej.
b. Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana poprawnie,
kliknij Tak.

6

W przeciwnym razie kliknij Nie, aby wydrukować ją ponownie.
Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij Zakończ.

o Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk
Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port
TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź
nazwę portu i adres IP drukarki.
o W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka
UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź
ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację,
kliknij przycisk Przeglądaj.
Zostanie wyświetlona lista komponentów w celu ponownego
zainstalowania każdego z nich osobno.

10
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

Usuwanie oprogramowania drukarki
1
2
3
4
5

6

Uruchom system Windows.
Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy ->
nazwa sterownika drukarki -> Obsługa.
Wybierz Usuń i kliknij Dalej.
Zostanie wyświetlona lista komponentów, aby można było
usunąć każdy z nich niezależnie.
Wybierz komponenty, które chcesz usunąć, i kliknij Dalej.
Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru,
kliknij Tak.
Wybrany sterownik i wszystkie jego komponenty zostaną
usunięte z komputera.
Po usunięciu oprogramowania kliknij Zakończ.

11
Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

2

1
2

Podstawowe drukowanie

Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany.
Wybierz Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno Drukuj.
Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji.
W oknie Drukuj wybiera się podstawowe ustawienia drukowania.
Do ustawień tych należy liczba kopii i zakres drukowanych stron.

Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania oraz popularne zadania
drukowania w systemie Windows.
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:
o

Drukowanie dokumentu

o

Ustawienia drukarki
Upewnij się, że drukarka
została wybrana.

- Karta Układ
- Karta Papier
- Karta Grafika
- Karta Dodatki
- Karta Informacje
- Karta Drukarka
- Korzystanie z ulubionych ustawień
- Korzystanie z pomocy

3
4

Drukowanie dokumentu
UWAGA:
o Okno sterownika drukarki Właściwości zaprezentowane w tej
instrukcji obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki.
Jednakże układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.
o Należy sprawdzić, czy system operacyjny (systemy operacyjne)
jest zgodny z drukarką. Należy odnieść się do rozdziału
Zgodność systemowa w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji
użytkownika drukarki.
o Jeśli nie znasz dokładnej nazwy drukarki, sprawdź ją na dołączonej
płycie CD-ROM.
Poniższa procedura opisuje ogólne czynności wymagane przy
drukowaniu w różnych aplikacjach systemu Windows. Dokładne
czynności drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności
od poszczególnych aplikacji. Aby uzyskać informacje o dokładnej
procedurze drukowania danej aplikacji, patrz dołączony do niej
Podręcznik użytkownika.

12
Podstawowe drukowanie

5
6

Wybierz sterownik drukarki z rozwijanej listy Nazwa.
Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik
drukarki, kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukowanie
używanej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz ,,Ustawienia
drukarki" na stronie 13.
Jeżeli w oknie drukowanie znajduje się opcja Konfiguracja,
Drukarka lub Opcje, należy ją kliknąć, a następnie kliknąć
Właściwości na następnym ekranie.
Kliknij OK, aby zamknąć okno właściwości drukarki.
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij OK lub Drukuj
w oknie Drukuj.

Karta Układ

Ustawienia drukarki
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp
do wszystkich opcji drukarki potrzebnych przy korzystaniu z niej.
Gdy właściwości drukarki są wyświetlone, można sprawdzać
i zmieniać ustawienia potrzebne w celu zadania drukowania.

Zakładka Układ udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu
na wydrukowanej stronie. Opcje układu zawiera Wiele stron na arkusz
i Drukowanie plakatu. Patrz ,,Drukowanie dokumentu" na stronie 12,
aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z właściwości
drukarki.

Okno właściwości drukarki może się różnić w zależności od systemu
operacyjnego. Ta instrukcja obsługi oprogramowania prezentuje okno
Właściwości dla systemu Windows XP.
Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji
obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.
Jeżeli korzystasz z okna właściwości drukarki za pośrednictwem folderu
Drukarki, wyświetlone zostają dodatkowe zakładki systemu Windows
(patrz Instrukcja użytkownika systemu Windows) oraz zakładka
Drukarka (patrz ,,Karta Drukarka" na stronie 16).

UWAGI:
o Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone
w sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień
najpierw ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie
pozostałe ustawienia.
o Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania
z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy
je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki.
o Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące
innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich
podręcznikach użytkownika lub w pomocy online.
1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
2. Wybierz Drukarki i faksy.
3. Wybierz ikonę sterownika drukarki.
4. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę sterownika i wybierz
Preferencje drukowania.
5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.

Orientacja papieru
Orientacja papieru umożliwia wybór kierunku, w jakim informacje zostaną
wydrukowane na stronie.
o Pionowa drukuje poprzecznie (tak jak w liście).
o Pozioma drukuje podłużnie (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym).
o Obrót umożliwia obrót strony o wyrażony w stopniach kąt.

Pionowa

Pozioma

Opcje układu
Opcje układu umożliwia wybór zaawansowanych opcji drukowania.
Można wybrać Wiele stron na arkusz i Drukowanie plakatu.
o Aby uzyskać więcej informacji, patrz ,,Drukowanie wielu stron
na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)" na stronie 18.
o Aby uzyskać więcej informacji, patrz ,,Drukowanie plakatów"
na stronie 19.

Drukowanie dwustronne

Opcja Drukowanie dwustronne umożliwia drukowanie po obu
stronach papieru.
o Aby uzyskać więcej informacji, patrz ,,Drukowanie na obu
stronach papieru" na stronie 20.

13
Podstawowe drukowanie

Karta Papier
Poniższe opcje służą do ustawiania podstawowych specyfikacji obsługi
papieru podczas korzystania z właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12, aby uzyskać więcej informacji na temat
korzystania z właściwości drukarki.
Kliknij zakładkę Papier, aby uzyskać dostęp do różnych opcji papieru.

1

3 Źródło
Należy upewnić się, że w opcji Źródło ustawiono odpowiedni
podajnik papieru.
Podczas drukowania na materiałach specjalnych, takich jak koperty
i folie przezroczyste, należy używać opcji Podawanie ręczne.
Jeśli używany jest zasobnik ręczny lub zasobnik uniwersalny,
należy wkładać arkusze pojedynczo.
Jeśli jako źródło papieru ustawiono opcję Automatyczny wybór,
drukarka automatycznie pobierze materiał do drukowania w
następującej kolejności zasobników: zasobnik ręczny lub zasobnik
uniwersalny, zasobnik 1, opcjonalny zasobnik 2.

2

4 Typ
Ustaw Typ, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego
podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W
przeciwnym razie jakość wydruku może nie spełniać Twoich oczekiwań.
Bawełniany: Papier bawełniany 75~90 g/m2, taki jak Gilbert 25% i Gilbert
100%.
Zwykły papier: Zwykły papier. Wybierz ten typ w przypadku drukarki
monochromatycznej i wydruku na papierze bawełnianym 60 g/m2.
Papier makulaturowy: Papier wtórny 75~90 g/m2.
Papier kolorowy: Papier kolorowy 75~90 g/m2.

3
4

5

Pierwsza strona
Ta opcja umożliwia drukowanie pierwszej strony na papierze innego typu
niż reszta dokumentu. Należy wybrać źródło papieru dla pierwszej strony.
Przykładowo jako rodzaj papieru dla pierwszej strony z zasobnika
uniwersalnego wybierz papier gruby, a zwykły papier dla zasobnika 1.
Następnie wybierz opcję Zasobnik 1 z listy oraz opcję Zasobnik
uniwersalny z listy Pierwsza strona.

1 Kopie
Kopie umożliwia wybór liczby kopii do wydruku. Można wybrać
od 1 do 999 kopii.
2 Rozmiar
Rozmiar umożliwia ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do
podajnika.
Jeżeli pożądany rozmiar nie jest wymieniony w polu Rozmiar, kliknij
Indyw. Gdy pojawi się okno Własne ustawienie papieru, ustaw rozmiar
papieru i kliknij OK. Ustawienie pojawi się na liście, więc można je będzie
wybrać.

14
Podstawowe drukowanie

5 Drukowanie ze skalowaniem
Drukowanie ze skalowaniem umożliwia automatyczne lub ręczne
skalowanie zadania drukowania na stronę. Można wybrać Brak,
Pomniejsz/powiększ lub Dopasuj do str.
o Aby uzyskać więcej informacji, patrz ,,Drukowanie dokumentu
zmniejszonego lub powiększonego" na stronie 20.
o Aby uzyskać więcej informacji, patrz ,,Dopasowywanie dokumentu
do wybranego rozmiaru strony" na stronie 20.

Karta Grafika

Opcje zaawansowane

Poniższe opcje grafiki mogą być wykorzystane w celu dostosowania
jakości druku do konkretnych potrzeb. Patrz ,,Drukowanie dokumentu"
na stronie 12 w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania
z właściwości drukarki.
Kliknij na zakładce Grafika, aby wyświetlić właściwości pokazane
poniżej.

Rozdzielczość
Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu
drukarki. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i
grafika. Wyższe ustawienie może też zwiększyć czas potrzebny do
drukowania dokumentu.
Tryb obrazu
Dostępne są opcje Normalny i Ulepszanie tekstu. Niektóre drukarki nie
obsługują tej funkcji.
o Ustawienie drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji
zależy od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania drukarki.
o Normalny (1,2,3): Jest to ustawienie dla standardowych dokumentów.
o Ulepszanie tekstu: Tryb obrazu umożliwia użytkownikowi
polepszenie jakości wydruków.
Tr. oszcz. ton.
Wybór tej opcji powoduje wydłużenie czasu eksploatacji kasety z tonerem
i zmniejsza koszty wydruku strony, bez znacznego spadku jakości druku.
o Ustawienie drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji
będzie zależeć od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania
drukarki. Niektóre drukarki nie obsługują tej opcji.
o Wł: Zaznacz tę opcję, aby drukarka zużywała mniej tonera do druku
każdej strony.
o Wył: Jeśli nie ma potrzeby oszczędzania tonera podczas drukowania
dokumentu, zaznacz tę opcję.

15
Podstawowe drukowanie

Można ustawić zaawansowane ustawienia, klikając przycisk Opcje
zaawansowane.
o Opcje TrueType: Ta opcja określa instrukcje przekazywane przez
sterownik do drukarki, dotyczące sposobu odwzorowywania na wydruku
tekstu znajdującego się w dokumencie. Wybierz odpowiednie ustawienie
zgodnie ze stanem dokumentu. Opcja może być dostępna tylko w
systemie Windows 9x/Me, w zależności od używanego modelu
drukarki.
- Ładuj jako czcionkę konturową: Jeżeli wybrano tę opcję, sterownik
pobierze wszystkie czcionki TrueType używane w dokumencie,
które nie są aktualnie przechowywane w pamięci drukarki. Jeśli
po wydrukowaniu dokumentu okaże się, że czcionki nie zostały
prawidłowo wydrukowane, wybierz opcję Pobierz jako mapy bitowe
i wyślij ponownie zadanie drukowania. Ustawienie Pobierz jako mapy
bitowe jest często użyteczne podczas drukowania z programów firmy
Adobe. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używany
jest sterownik drukarki PCL.
- Pobierz jako mapę bitową: W przypadku wybrania tej opcji sterownik
pobierze dane o czcionkach w postaci map bitowych. Dokumenty
o skomplikowanych czcionkach, takich jak koreańskie lub chińskie,
będą się przy tym ustawieniu drukować szybciej.
- Drukuj jako grafike: Wybranie tej opcji powoduje, że sterownik
będzie pobierał dane czcionek jako obrazy. To ustawienie może
zwiększyć wydajność (prędkość drukowania) w przypadku druku
dokumentów o dużej liczbie elementów graficznych i niewielkiej
liczbie czcionek TrueType.
o Drukuj cały tekst w czerni: Cały tekst dokumentu zostanie
wydrukowany na czarno, niezależnie od jego koloru na ekranie.
o Drukuj cały tekst jako zaciemniony: Przy zaznaczonej opcji Drukuj
cały tekst jako zaciemniony cały tekst dokumentu może być
wydrukowany ciemniej niż w normalnym dokumencie.

Karta Dodatki

Karta Informacje

Istnieje możliwość wyboru opcji wydruku dokumentu. Więcej informacji
na temat korzystania z właściwości drukarki znajdziesz w ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.

Wykorzystaj zakładkę Informacje, aby wyświetlić informację o prawach
autorskich oraz numer wersji sterownika. Jeżeli masz przeglądarkę
internetową, możesz połączyć się z Internetem, klikając ikonę strony
WWW. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do właściwości
drukarki zawiera ,,Drukowanie dokumentu" na stronie 12.

Kliknij zakładkę Dodatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

1

Karta Drukarka

2

Uzyskując dostęp do właściwości drukarki przez folder Drukarki, można
korzystać z zakładki Drukarka. Można ustawić konfigurację drukarki.
Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące
innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich
podręcznikach lub w pomocy online.
1 Kliknij menu Start systemu Windows.

3

2
3
4
5

1 Znak wodny
Można utworzyć obraz tekstowy tła, drukowany na każdej stronie
dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz ,,Stosowanie znaków
wodnych" na stronie 21.
2 Nakładka
Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego
odpowiednim nadrukiem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
,,Stosowanie nakładek" na stronie 22.
3 Opcje wydruku
o Podzb. druku: Można ustawić kolejność drukowania stron.
Odpowiednią kolejność można wybrać z rozwijanej listy.
- Normalny (1,2,3): Wszystkie strony są drukowane w kolejności
od strony pierwszej do ostatniej.
- Od końca (3,2,1): Wszystkie strony są drukowane w kolejności
od strony ostatniej do pierwszej.
- Drukuj strony nieparzyste: Drukowane są jedynie strony nieparzyste.
- Drukuj strony parzyste: Drukowane są jedynie strony parzyste.
o Używaj czcionek drukarki: Gdy zaznaczona jest opcja Użyj czcionek
drukarki, drukarka będzie używać czcionek przechowywanych w pamięci
w celu wydrukowania dokumentu, zamiast pobierać czcionki użyte w
danym dokumencie. Ponieważ pobieranie czcionek jest czasochłonne,
wybranie tej opcji może przyspieszyć drukowanie. Podczas używania
czcionek drukarki drukarka sprawdzi zgodność czcionek użytych w
dokumencie z czcionkami przechowywanymi w pamięci. Jeśli jednak
czcionki użyte w dokumencie różnią się znacznie od czcionek w pamięci
drukarki, także wydruk będzie się znacznie różnić od jego obrazu na
ekranie. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest
sterownik drukarki PCL.

16
Podstawowe drukowanie

Wybierz Drukarki i faksy.
Wybierz ikonę sterownika drukarki.
Kliknij prawym klawiszem ikonę sterownika i wybierz Właściwości.
Kliknij zakładkę Drukarka i ustaw opcje.

Korzystanie z ulubionych ustawień
Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej zakładki właściwości,
umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego zastosowania.
Aby zachować pozycję Ulubione:

1
2

Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.

3

Kliknij Zapisz.

Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.

Gdy zapiszesz Ulubione, wszystkie obecne ustawienia sterownika
zostaną zapisane.
Aby wykorzystać zapisane ustawienia, wybierz pozycję z rozwijanej listy
Ulubione. Drukarka będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi
ustawieniami z listy Ulubione.
Aby usunąć pozycję z Ulubionych, wybierz ją z listy i kliknij Usuń.
Można także przywrócić domyślne ustawienia drukarki, wybierając
Domyślne drukarki z listy.

Korzystanie z pomocy
Drukarka posiada ekran pomocy, który może zostać uaktywniony przez
kliknięcie przycisku Pomoc w oknie właściwości drukarki. Na ekranach
pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki,
dostępnych w sterowniku drukarki.
Można także kliknąć
z górnego prawego rogu okna, a następnie
kliknąć dowolne ustawienie.

17
Podstawowe drukowanie

3

Zaawansowane opcje
drukowania

Drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu papieru (drukowanie N stron)

Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania i zaawansowane zadania
drukowania.

o Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane
w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej
drukarki. Jednak układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.
o Jeśli potrzebna jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na
załączonej płycie CD-ROM.
Niniejszy rozdział obejmuje:
o

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru
(drukowanie N stron)

o

Drukowanie plakatów

o

Drukowanie broszur

o

3
4

Stosowanie znaków wodnych

o

2

Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony

o

1

Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego

o

4

Można wybrać liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu
papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony
zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym
arkuszu można drukować maksymalnie 16 stron.

Drukowanie na obu stronach papieru

o

2

3

UWAGA:

1

Stosowanie nakładek

5
6

18
Zaawansowane opcje drukowania

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Z zakładki Układ wybierz Wiele stron na arkusz z listy
rozwijanej Typ układu.
Liczbę stron, jaką chcesz wydrukować na arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16),
wybierz z listy rozwijanej Strony na jednej.
Wybierz układ stron z listy rozwijanej Kolejność stron.
Zaznacz Drukuj obwódke strony, aby wydrukować ramkę wokół
każdej strony na arkuszu.
Kliknij zakładkę Papier, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument.

Drukowanie plakatów

Drukowanie broszur

Ta opcja umożliwia drukowanie jednostronnego dokumentu na 4, 9 lub
16 arkuszach papieru w celu przeklejenia arkuszy tak, by tworzyły jeden
dokument o rozmiarze plakatu.

1
2
3

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Kliknij zakładkę Układ, wybierz Drukowanie plakatu z rozwijanej
listy Typ układu.
Konfiguracja opcji plakatu:
Można wybrać układ strony spośród Plakat & lt; 2x2 & gt; , Plakat & lt; 3x3 & gt;
lub Plakat & lt; 4x4 & gt; . Jeśli wybierzesz Plakat & lt; 2x2 & gt; , wydruk zostanie
automatycznie rozciągnięty, aby pokryć 4 fizyczne strony.

8

9

8

9

Ta funkcja pozwala na drukowanie stron po obu stronach kartki i na takie
rozmieszczenie kartek, aby po złożeniu wydruku na pół można było
otrzymać broszurę.
1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno
właściwości drukarki. Zobacz ,,Drukowanie dokumentu" na
stronie 12.
2 Z zakładki Układ wybierz Drukowanie broszury z listy rozwijanej
Rodzaj.

UWAGA: Opcja drukowania broszur dostępna jest tylko wtedy, gdy jest
wybrana opcja Rozmiar na karcie Papier.

Aby ułatwić sklejenie kartek, można podać szerokość nakładania
się obrazu w milimetrach lub calach.

3
4
5

0,15 cala

0,15 cala

4
5

Kliknij zakładkę Papier, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument. Można teraz ukończyć plakat,
sklejając arkusze ze sobą.

19
Zaawansowane opcje drukowania

Kliknij kartę Papier i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru
Kliknij OK i wydrukuj dokument.
Po wydrukowaniu złóż i zszyj strony.

Drukowanie na obu stronach papieru

Drukowanie dokumentu
zmniejszonego lub powiększonego

Można drukować na obu stronach papieru. Przed drukowaniem należy
wybrać orientację dokumentu.

Można zmienić rozmiar zawartości strony, aby na wydrukowanej stronie
była ona większa lub mniejsza.

Dostępne opcje:
o Ustawienie drukarki Jeśli wybierzesz tę opcję, jej działanie będzie
zależało od ustawień wprowadzonych w panelu sterowania drukarki.
Jeżeli opcja nie zostanie wyświetlona, drukarka nie ma takiej funkcji.
o Brak
o Długa krawędź typowy układ przy oprawianiu książek
o Krótka krawędź układ często stosowany w kalendarzach

1
2
3

2
2

4
5

3
3
2

5

5

2

3
5

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Z zakładki Papier wybierz Pomniejsz/powiększ na liście
rozwijanej Typ drukowania.
Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Procent.
Można także klikać przyciski
lub .
Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument.

3
5

? Długa krawędź

? Krótka krawędź

o Odwrócenie wydruku dwustronnego umożliwia wybranie ogólnej
kolejności drukowania oraz kolejności drukowania dwustronnego. Jeżeli
opcja nie zostanie wyświetlona, drukarka nie ma takiej funkcji.

Dopasowywanie dokumentu
do wybranego rozmiaru strony

WSKAZÓWKA:
o Nie należy drukować po obu stronach etykiet, folii przezroczystych,
kopert lub grubego papieru. Może to spowodować zakleszczenie
papieru i uszkodzenie drukarki.
o Drukowanie dwustronne możliwe jest tylko przy podanych
rozmiarach papieru: A4, Letter, Legal i Folio, ważących
20~24 funtów (75~90g/m2).

Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania
do dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru
dokumentu cyfrowego. Ta funkcja może być przydatna w razie
konieczności sprawdzenia szczegółów w małym dokumencie.

1
2
3
4
5

A

1
2

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. ,,Drukowanie dokumentu"
na stronie 12.
Na karcie Układ wybierz orientację papieru.
W sekcji Druk dwustronny wybierz odpowiednią opcję oprawiania
dwustronnego.
Kliknij kartę Papier i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru.

3
4
5

Kliknij przycisk OK i wydrukuj dokument.
Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona
dokumentu.

UWAGA: Jeśli drukarka nie ma zespołu druku dwustronnego, należy
ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw zostanie wydrukowana
każda co druga strona dokumentu. Po zakończeniu zadania drukowania
wyświetlone zostanie okno ze wskazówkami dotyczącymi drukowania.
Aby dokończyć zadanie drukowania, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

20
Zaawansowane opcje drukowania

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Z zakładki Papier wybierz Dopasuj do str. na liście rozwijanej Typ
drukowania.
Wybierz właściwy rozmiar z listy rozwijanej Docelowa strona.
Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.
Kliknij OK i wydrukuj dokument.

Edycja znaków wodnych

Stosowanie znaków wodnych

1

Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym
dokumencie. Na przykład można ukośnie wydrukować duży szary
napis ,,WERSJA ROBOCZA" lub ,,POUFNE" na pierwszej stronie
lub na wszystkich stronach dokumentu.
Drukarka posiada kilka znaków wodnych, które mogą być modyfikowane;
istnieje również możliwość dodawania nowych do listy.

Stosowanie istniejących znaków wodnych
1
2
3

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i wybierz żądany znak wodny z listy
rozwijanej Znak wodny. W obrazie podglądu zostanie wyświetlony
znak wodny.
Kliknij OK i rozpocznij drukowanie.

UWAGA: Obraz podglądu wyświetla wygląd strony przewidzianej
do drukowania.

2
3
4
5

2
3

4

5
6

Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.

Usuwanie znaków wodnych
1
2
3
4

Tworzenie znaków wodnych
1

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.
Pojawi się okno Edytuj znak wodny.
Wybierz znak wodny, który chcesz edytować z listy Bieżące znaki
wodne, i zmień treść oraz opcje znaku wodnego.
Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.
Pojawi się okno Edytuj znak wodny.
Wprowadź wiadomość tekstową w polu Treść znaku wodnego.
Można wpisać do 40 znaków. Wiadomość zostanie wyświetlona
w oknie podglądu.
Przy zaznaczonym polu Tylko pierwsza strona znak wodny
drukowany jest jedynie na pierwszej stronie.
Wybierz opcje znaku wodnego.
Można wybrać nazwę, styl, rozmiar i poziom szarości czcionki
z sekcji Atrybuty czcionki oraz określić kąt znaku wodnego
w sekcji Kąt znaku.
Kliknij Dodaj, aby dodać nowy znak wodny do listy.
Po skończeniu edycji kliknij OK i rozpocznij drukowanie.

Aby zaprzestać drukowania znaku wodnego, wybierz & lt; Bez znaku
wodnego & gt; z listy rozwijanej Znak wodny.

21
Zaawansowane opcje drukowania

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Z zakładki Dodatki kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.
Pojawi się okno Edytuj znak wodny.
Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Bieżące znaki
wodne, i kliknij Usuń.
Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.

Stosowanie nakładek stron

Stosowanie nakładek

Po utworzeniu nakładki jest ona gotowa do wydrukowania wraz
z dokumentem. Aby wydrukować nakładkę wraz z dokumentem:

1
2

Co to jest nakładka?
Dear ABC

Regards
WORLD BEST

Nakładki to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym
komputera w formie pliku specjalnego formatu, które można wydrukować
na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy
lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast używać
wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć
nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy.
Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego
papieru firmowego do drukarki. Wystarczy wydać drukarce polecenie
drukowania nakładki na dokumencie.

3
4
5

1
WORLD BEST

2
3
4
5
6
7

Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, które
mają być użyte na nowej nakładce strony. Umieść elementy
dokładnie tak, jak mają być drukowane w nakładce.
Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz ustawienia drukarki.
Patrz ,,Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Nakładka.
W oknie Edycja nakładki kliknij Utwórz nakładkę.

Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz ,,Drukowanie
dokumentu" na stronie 12.
Kliknij zakładkę Dodatki.
Z listy rozwijanej Nakładka wybierz żądaną nakładkę.
Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście Nakładka,
kliknij przyciski Edytuj i Załaduj nakładkę, a następnie wybierz
plik nakładki.
Jeżeli żądany plik nakładki przechowywany jest w zewnętrznym
źródle, można go również załadować podczas korzystania z okna
Załaduj nakładkę.

Tworzenie nowej nakładki strony
Aby można było korzystać z nakładki, należy utworzyć nową nakładkę
strony, zawierającą logo firmy lub obraz.

Utwórz lub otwórz dokument, który ma być wydrukowany.

6

7

Po wybraniu pliku kliknij Otwórz. Plik pojawi się w polu Lista
nakładek i jest dostępny do drukowania. Wybierz nakładkę
z pola Lista nakładek.
W razie potrzeby kliknij Potwierdzaj nakładanie stron podczas
druku. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru każdorazowo
po wysłaniu dokumentu do drukowania użytkownik będzie
monitowany o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być
drukowana nakładka.
Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, a nakładka została wybrana,
będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.
Kliknij OK lub Tak przed rozpoczęciem drukowania.
Wybrana nakładka zostanie pobrana wraz dokumentem
do wydruku i będzie wydrukowana wraz z nim.

W oknie Utwórz nakładkę wpisz nazwę o długości do ośmiu
znaków w polu Nazwa pliku. Jeżeli jest to konieczne, wybierz
ścieżkę docelową. (Domyślnie jest to C:\FormOver.)
Kliknij Zapisz. Nazwa pojawi się w polu Lista nakładek.

UWAGA: Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak

Kliknij OK lub Tak, aby zakończyć tworzenie nakładki.

rozdzielczość dokumentu, z którym drukowana będzie nakładka.

Plik nie zostanie wydrukowany. Zamiast tego zostanie zapisany
na dysku twardym komputera.

UWAGA: Rozmiar strony dokumentu nakładki musi być taki sam jak
rozmiar dokumentów, które będą drukowane z nakładką. Nie należy
tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.

Usuwanie nakładek stron
Nieużywane nakładki stron można usunąć.

1
2
3
4
5
6

22
Zaawansowane opcje drukowania

W oknie właściwości drukarki kliknij zakładkę Dodatki.
Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Nakładka.
Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z pola Lista nakładek.
Kliknij Usuń nakładkę.
Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, kliknij Tak.
Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj.

4

Stosowanie sterownika
PostScript w systemie
Windows

Zaawansowane
Po kliknięciu przycisku Zaawansowane można skonfigurować ustawienia
zaawansowane.

Jeśli wymagane jest użycie sterownika PostScript dostarczonego
na dysku CD-ROM w celu wydrukowania dokumentu.
Pliki PPD w połączeniu ze sterownikiem PostScript pozwalają
na uzyskanie dostępu do funkcji drukarki i komunikację komputera
z drukarką. Program instalacyjny dla plików PPD znajduje się
na dostarczonym dysku CD-ROM z oprogramowaniem.
Niniejszy rozdział obejmuje:

Ustawienia drukarki
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia uzyskanie
dostępu do wszystkich potrzebnych opcji drukarki. Gdy wyświetlone
są właściwości drukarki, można sprawdzać i zmieniać odpowiednie
ustawienia zadania drukowania.
Okno właściwości drukarki może różnić się w zależności od systemu
operacyjnego. Ta instrukcja użytkownika oprogramowania prezentuje
okno Właściwości w systemie Windows XP.
Okno Właściwości sterownika drukarki zaprezentowane w tej instrukcji
obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki.

UWAGI:
o Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia
określone w sterowniku drukarki. Należy zmienić najpierw ustawienia
drukowania dostępne w aplikacji, a następnie zmienić pozostałe
ustawienia za pomocą sterownika drukarki.
o Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania
z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy
je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki.
o Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc
dotycząca innych systemów operacyjnych Windows znajduje się
w podręczniku użytkownika lub Pomocy online.
1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
2. Wybierz pozycję Drukarki i faksy.
3. Wybierz ikonę sterownika drukarki.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika i wybierz
pozycję Preferencje drukowania.
5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.

o Papier/wyjście ta opcja umożliwia wybranie rozmiaru papieru
załadowanego do zasobnika.
o Graficzne ta opcja umożliwia dostosowanie jakości wydruku,
odpowiadającego wymaganiom drukowania.
o Opcje dokumentu ta opcja umożliwia ustawienie opcji drukowania
PostScript i funkcji drukarki.

Korzystanie z pomocy
Można kliknąć symbol
dowolne ustawienie.

23
Stosowanie sterownika PostScript w systemie Windows

w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć

5

Lokalne udostępnianie
drukarki

Ustawianie komputera hosta

Istnieje możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do wybranego
komputera, określanego w sieci jako ,,komputer hosta".
Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc dotycząca
innych systemów z rodziny Windows znajduje się w podręczniku
użytkownika lub pomocy online.

1
2
3
4
5
6

Uruchom system Windows.
Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.
Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.
Z menu Drukarka wybierz Współużytkowanie.
Zaznacz pole Współużytkuj tę drukarkę.
Wypełnij pole Współużytkowana nazwa i kliknij OK.

UWAGI:

o Sprawdź, czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny
z drukarką. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami
operacyjnymi w specyfikacjach drukarki, w podręczniku użytkownika
drukarki.
o Jeśli wymagana jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na dołączonej
płycie CD-ROM.

Ustawianie komputera klienta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

24
Lokalne udostępnianie drukarki

Kliknij prawym klawiszem przycisk Start systemu Windows
i wybierz Eksplorator.
Otwórz folder sieciowy na lewym panelu.
Kliknij udostępnioną nazwę.
Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.
Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.
Z menu Drukarka wybierz Właściwości.
Z zakładki Porty kliknij Dodaj port.
Wybierz Port lokalny i kliknij Nowy port.
W polu Wprowadź nazwę portu wpisz udostępnianą nazwą.
Kliknij OK i Zamknij.
Kliknij Zastosuj i OK.

6

Korzystanie z programu
Smart Panel
Smart Panel to program, który monitoruje pracę drukarki i informuje o jej
stanie, a także umożliwia dostosowanie jej ustawień. Smart Panel
instaluje się automatycznie podczas instalacji oprogramowania drukarki.

UWAGI:
o Do obsługi tego programu wymagany jest:
- System operacyjny Windows 98 lub wyższy (Windows NT 4.0
może być używany tylko w przypadku drukarek sieciowych). Aby
dowiedzieć się, które systemy operacyjne są kompatybilne z
drukarką, sprawdź w Instrukcji użytkownika drukarki.
- Mac OS X 10.3 lub wyższy
- Linux. Aby dowiedzieć się, które systemy Linux są kompatybilne z
drukarką, odwołaj się do Instrukcji użytkownika drukarki.
- Do odtwarzania animacji flash w systemie pomocy HTML
wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.0 lub
wyższej.
o Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki dokładnie model drukarki
posiadasz, przejrzyj załączoną płytę CD.

Informacje o programie Smart Panel
Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, program Smart Panel zostanie
uruchomiony automatycznie i wyświetli informacje o błędzie.
Możesz także uruchomić Smart Panel ręcznie. Dwukrotnie kliknij ikonę
Smart Panel na pasku narzędzi Windows (w systemie Windows) lub w
obszarze powiadamiania (w systemie Linux). Możesz także kliknąć ją na
pasku stanu (w systemie Mac OS X).
W systemie Windows dwukrotnie kliknij tę ikonę.

W systemie Windows przejdź do menu Start i wybierz Programy lub
Wszystkie programy -> nazwa sterownika drukarki -> Smart Panel.

UWAGI:
o Jeżeli zainstalowana jest więcej niż jedna drukarka Samsung,
najpierw wybierz model drukarki, z którym ma być używany program
Smart Panel. Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i
Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel
i wybierz nazwę drukarki.
o Okno Smart Panel i jego zawartość, pokazane w tej instrukcji
użytkowania oprogramowania mogą różnić się w zależności od
stosowanego systemu operacyjnego.
Program Smart Panel wyświetla bieżący stan drukarki, poziom tonera w
kasetach i szereg innych informacji. Umożliwia także zmianę ustawień.

2
3
1

4
5

1 Poziom tonera
Możesz sprawdzić poziom tonera w kasecie (kasetach). Drukarka i liczba
kaset z tonerem wyświetlane w powyższym oknie mogą różnić się w
zależności od używanej drukarki. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji.
2 Buy Now
Nowe kasety z tonerem zamawiać można za pośrednictwem Internetu.
3 Troubleshooting Guide
Aby rozwiązać problemy, możesz skorzystać z pomocy.
4 Printer Setting
Okno Programu do ustawiania opcji drukarki umożliwia konfigurację opcji
drukarki. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji.

W systemie Mac OS X kliknij tę ikonę.

UWAGA: Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, a w komputerze
używany jest system Windows, zamiast okna ustawień drukarki pojawia
się okno usługi sieciowej SyncThru Web Service. Systemy Mac OS X i
Linux nie obsługują środowisk sieciowych.

W systemie Linux kliknij tę ikonę.

25
Korzystanie z programu Smart Panel

5 Driver Setting (Tylko dla Windows)
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp do
wszystkich opcji drukarki, potrzebnych podczas jej używania. Aby
uzyskać więcej informacji, Patrz ,,Ustawienia drukarki" na stronie 13.

Zmiana ustawień programu Smart
Panel
Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub
przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz
Options.

Otwieranie Podręcznika
rozwiązywania problemów

Zostanie otwarte następujące okno.

W Podręczniku rozwiązywania problemów znajdziesz wyjaśnienia
dotyczące błędów drukarki.
Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub
przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz
Troubleshooting Guide.

Korzystanie z Programu do
ustawiania opcji drukarki
Za pomocą Programu do ustawiania opcji drukarki możesz
skonfigurować i sprawdzić ustawienia drukarki.

1
2
3

Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub
przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i
wybierz Printer Setting.
Zmień ustawienia.
Aby przesłać zmiany do drukarki, kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

UWAGA: Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, zamiast okna

ustawień drukarki pojawia się okno usługi sieciowej SyncThru Web
Service.

Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu do ustawiania opcji
drukarki, kliknij przycisk
.

o Display when job is finished for network printer: W systemie
Windows komputer wyświetla okno Smart Panel lub dymek po
zakończeniu zadania. (Tylko dla drukarek z obsługą sieci w
systemie Windows).
o Display when error occurs during printing: Komputer wyświetla
okno Smart Panel lub dymek w przypadku wystąpienia błędu
drukowania.
o Display with: Możesz wybrać sposób, w jaki komputer wyświetli
komunikat. Jeśli wybierzesz Popup window (smart panel),
komunikat wyświetlony zostanie w oknie Smart Panel w
systemach Windows i Mac OS X.
o Launch Job Monitor when the job is saved in the printer: Jeśli
zapiszesz zadania drukowania na twardym dysku drukarki, w
systemie Windows komputer otworzy okno Monitor zadań. (Tylko
dla drukarek z obsługą sieci w systemie Windows i
wbudowanym dyskiem twardym).
o Schedule an automatic status checking every: Komputer
regularnie aktualizuje stan drukarki. Ustawienie wartości zbliżonej
do 1 sekundy sprawia, że komputer częściej sprawdza stan
drukarki, umożliwiając w ten sposób szybszą reakcję na błąd
drukarki.

26
Korzystanie z programu Smart Panel

7

Używanie drukarki
w systemie Linux

Instalacja zunifikowanego sterownika
dla systemu Linux

Z urządzenia można korzystać w środowisku systemu Linux.
Niniejszy rozdział obejmuje:
o

Wprowadzenie

o

Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux

o

Korzystanie z programu Unified Driver Configurator

o

Konfigurowanie właściwości drukarek

o

Drukowanie dokumentu

Instalacja zunifikowanego sterownika
dla systemu Linux
1
2

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do komputera.
Włącz komputer i urządzenie.
Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu
użytkownika wpisz root i wprowadź hasło systemowe.

UWAGA: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, należy
zalogować się, używając konta administratora (root). W przypadku
braku uprawnień należy zwrócić się do administratora.

Wprowadzenie

3

Na dostarczonym dysku CD-ROM znajduje się pakiet zunifikowanego
sterownika firmy Samsung dla systemu Linux, umożliwiający korzystanie
z urządzenia na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Linux.

Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie,
należy kliknąć ikonę
konsoli wpisz:

Po zainstalowaniu sterownika w systemie Linux pakiet sterownika
umożliwia równoczesne monitorowanie wielu urządzeń wielofunkcyjnych
za pośrednictwem szybkich portów równoległych działających w trybie
ECP i portów USB.
Pakiet zunifikowanego sterownika dla systemu Linux jest dostarczany
z inteligentnym programem instalacyjnym. Nie ma potrzeby wyszukiwania
dodatkowych składników, które mogą być konieczne dla działania pakietu
zunifikowanego sterownika dla systemu Linux: wszystkie niezbędne
pakiety zostaną przeniesione do systemu i zainstalowane automatycznie;
dotyczy to wielu najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux.

Włóż dysk CD-ROM do napędu. Dysk CD-ROM zostanie
uruchomiony automatycznie.
u dołu pulpitu. Po wyświetleniu okna

Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali
pomocniczej, montowanym jako /mnt/cdrom,
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost root]#./install.sh

UWAGA: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie,
jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania.

4

27
Używanie drukarki w systemie Linux

Kiedy zostanie wyświetlone okno powitalne, kliknij przycisk Next.

5

Odinstalowywanie zunifikowanego
sterownika dla systemu Linux

Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.

1

Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu
użytkownika wpisz root i wprowadź hasło systemowe.

UWAGA: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, należy
zalogować się, używając konta administratora (root). W przypadku
braku uprawnień należy zwrócić się do administratora.

2

Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu.
Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie.
Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie,
należy kliknąć ikonę
konsoli wpisz:

Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego
ikonę zunifikowanego sterownika dla systemu Linux oraz grupę
Samsung Unified Driver. W razie problemów należy skorzystać
z pomocy ekranowej dostępnej za pośrednictwem menu systemowego
lub aplikacji pakietu sterownika działąjących w oknie, np. Unified
Driver Configurator.

u dołu pulpitu. Po wyświetleniu okna

Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali
pomocniczej, montowanym jako /mnt/cdrom,
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost root]#./uninstall.sh

UWAGA: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie,
jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania.

3
4

Kliknij przycisk Unistall.

5

Kliknij przycisk Finish.

28
Używanie drukarki w systemie Linux

Kliknij przycisk Next.

Korzystanie z programu Unified
Driver Configurator
Unified Linux Driver Configurator to narzędzie służące głównie do
konfigurowania drukarek.
Po zainstalowaniu zunifikowanego sterownika dla systemu Linux na
pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona programu Unified
Linux Driver Configurator.

Okno Printers Configuration
Okno konfiguracji drukarek zawiera dwie karty: Printers i Classes.

Karta Printers
Klikając przycisk z ikoną drukarki z lewej strony okna programu Unified
Driver Configurator, można wyświetlić bieżącą konfigurację drukarki
systemowej.

Przełącza do okna
Printers Configuration.

Uruchamianie programu Unified Driver
Configurator
1

Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator na pulpicie.

2

Wyświetla wszystkie
zainstalowane
drukarki.

Można także kliknąć ikonę Startup Menu i wybrać kolejno pozycje
Samsung Unified Driver i Unified Driver Configurator.
Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu, należy klikać
odpowiednie przyciski na panelu Modules.

Przycisk Printers Configuration

Wyświetla stan,
nazwę modelu
i adres URI drukarek.

Do zarządzania drukarkami służą następujące przyciski:
o Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych drukarek.

Przycisk Scanners Configuration
(tylko urządzenia wielofunkcyjne)

o Add Printer: umożliwia dodawanie nowych drukarek.
o Remove Printer: umożliwia usuwanie wybranych drukarek.

Przycisk Ports Configuration

o Set as Default: umożliwia ustawianie bieżącej drukarki jako
domyślnej.
o Stop/Start: umożliwia zatrzymywanie/uruchamianie drukarki.
o Test: umożliwia drukowanie strony testowej w celu sprawdzenia,
czy urządzenie działa poprawnie.
o Properties: umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości
drukarek. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz strona 31.

3

Aby wyświetlić pomoc ekranową, należy kliknąć przycisk Help.
Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit, aby zamknąć program
Unified Driver Configurator.

29
Używanie drukarki w systemie Linux

Karta Classes
Na karcie Classes wyświetlana jest lista dostępnych klas drukarek.

Wyświetla wszystkie
klasy drukarek.

Wyświetla stan klasy i liczbę
drukarek w danej klasie.

o Refresh: umożliwia odświeżanie listy klas.
o Add Class...: umożliwia dodawanie nowych klas drukarek.
o Remove Class: umożliwia usuwanie wybranych klas drukarek.

Okno Ports Configuration
W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów, sprawdzać
ich stan oraz zwalniać porty, które zostały zablokowane jako zajęte
w momencie kiedy proces nadrzędny został przerwany.

Przełącza
do okna Ports
Configuration.

Wyświetla wszystkie
dostępne porty.

Wyświetla rodzaj portu,
urządzenie podłączone
do danego portu oraz
stan.

o Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych portów.
o Release port: umożliwia zwalnianie wybranych portów.

30
Używanie drukarki w systemie Linux

Konfigurowanie właściwości
drukarek

Drukowanie dokumentu

W oknie właściwości drukarek w module konfiguracji drukarek można
zmieniać różne właściwości urządzenia używanego jako drukarka.

1
2
3

Uruchom program Unified Driver Configurator.
W razie potrzeby przejdź do obszaru konfiguracji drukarek.
Wybierz właściwe urządzenie z listy dostępnych drukarek i kliknij
przycisk Properties.
Zostanie otwarte okno Printer Properties.

Drukowanie z poziomu aplikacji
Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za
pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie
może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.

1
2
3

W aplikacji wybierz polecenie Print z menu File.
Polecenie Print można wybrać bezpośrednio, korzystając
z polecenia lpr.
W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz odpowiednią
nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij przycisk Properties.

Kliknij.

4

U góry okna znajduje się pięć następujących kart:
oGeneral: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa
wprowadzona na tej karcie jest widoczna na liście drukarek
w obszarze konfiguracji drukarek.
oConnection: umożliwia wyświetlenie lub wybór innego portu.
W przypadku zmiany używanego portu drukarki z portu USB na
port równoległy (lub odwrotnie) należy ponownie skonfigurować
port drukarki na tej karcie.
oDriver: umożliwia wyświetlanie lub wybór innego sterownika
drukarki. Aby ustawić opcje domyślne urządzenia, należy kliknąć
przycisk Options.
oJobs: umożliwia wyświetlanie listy zadań drukowania. Aby anulować
wybrane zadanie, należy kliknąć przycisk Cancel job; aby
wyświetlić poprzednie zadania na liście, należy zaznaczyć pole
wyboru Show completed jobs.
oClasses: umożliwia wyświetlanie klasy danej drukarki. Aby dodać
drukarkę do konkretnej klasy, należy kliknąć przycisk Add to
Class; aby usunąć drukarkę z wybranej klasy, należy kliknąć
przycisk Remove from Class.
Kliknij przycisk OK, aby zmiany zostały zastosowane, a następnie
zamknij okno Printer Properties.

4

31
Używanie drukarki w systemie Linux

Zmień właściwości drukarki i zadania drukowania.

5
6
7

U góry okna znajdują się cztery następujące karty.
oGeneral: umożliwia zmianę rozmiaru i typu papieru oraz orientacji
dokumentów, włączanie funkcji drukowania dwustronnego, dodawanie
nagłówków początkowych i końcowych oraz zmianę liczby stron
drukowanych na jednym arkuszu.
oText: umożliwia określanie marginesów wydruku i ustawianie opcji
tekstu, np. odstępów lub kolumn.
oGraphics: umożliwia ustawianie opcji obrazów dla funkcji
drukowania obrazów/plików, np. opcji kolorów, rozmiaru lub
położenia.
oDevice: umożliwia ustawianie rozdzielczości wydruku, źródła
papieru i miejsca docelowego.
Kliknij przycisk Apply, aby zmiany zostały zastosowane, a
następnie zamknij okno Properties.
Kliknij przycisk OK w oknie graficznego interfejsu użytkownika
LPR, aby rozpocząć drukowanie.
Zostanie wyświetlone okno Printing, umożliwiające monitorowanie
stanu zadania drukowania.
Aby anulować bieżące zadanie, kliknij przycisk Cancel.

Drukowanie plików
Za pomocą urządzenia firmy Samsung można drukować wiele różnych
typów plików, korzystając z systemu CUPS -- bezpośrednio z poziomu
wiersza polecenia. Służy do tego program narzędziowy CUPS lpr.
Jednak pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr
bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI.
Aby wydrukować dowolny plik dokumentu:

1

Wpisz w wierszu polecenia systemu Linux ciąg: lpr
& lt; nazwa_pliku & gt; i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone

okno graficznego interfejsu użytkownika LPR.

2

3

Po wpisaniu samego polecenia lpr i naciśnięciu klawisza Enter,
najpierw zostanie wyświetlone okno Select file(s) to print. Wybierz
dowolne pliki, które mają być drukowane, i kliknij przycisk Open.
W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz drukarkę
z listy i zmień właściwości drukarki i zadania drukowania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okna właściwości,
patrz strona 31.
Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.

32
Używanie drukarki w systemie Linux

8

Korzystanie z drukarki
na komputerach Macintosh
Drukarka obsługuje komputery Macintosh z wbudowanym portem USB
lub kartą sieciową 10/100 Base-TX. W przypadku drukowania plików
z komputera Macintosh sterownika można używać po zainstalowaniu
pliku PPD.

UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego.
Należy upewnić się, że drukarka obsługuje interfejs sieciowy,
korzystając z sekcji specyfikacji drukarki w instrukcji użytkownika
drukarki.

Odinstalowywamie sterownika drukarki
Odinstalowanie sterownika jest wymagane w sytuacji uaktualniania
oprogramowania lub w przypadku, gdy instalacja zakończy się
niepowodzeniem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Niniejszy rozdział obejmuje:
o

Konfigurowanie drukarki

o

Drukowanie

Kliknij podwójnie znaczek dysku CD-ROM, który zostanie
wyświetlony na biurku komputera Macintosh.
Kliknij podwójnie teczkę MAC_Installer.
Kliknij podwójnie teczkę Printer.
Kliknij podwójnie znaczek Samsung SPL2 Installer.
Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarte okno Samsung SPL Installer. Kliknij przycisk
Continue, a następnie kliknij przycisk Continue.
Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall.
Po ukończeniu odinstalowywania kliknij przycisk Quit.

Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh

o

Włóż dysk CD-ROM dostarczony z drukarką do napędu.

Tylko modele ML-3051N/ML-3050ND
Dysk CD-ROM ze sterownikiem PostScript dostarczony z urządzeniem
zawiera plik PPD używany ze sterownikiem PS (Apple LaserWriter),
umożliwiający drukowanie na komputerach Macintosh.

Instalowanie sterownika drukarki
dla komputerów Macintosh
Tylko model ML-3050
Dysk CD-ROM dostarczony z drukarką zawiera plik PPD umożliwiający
zainstalowanie sterownika CUPS lub sterownika drukarki Apple
LaserWriter na komputerze Macintosh (dostępne tylko w przypadku
korzystania z drukarki obsługującej sterownik języka PostScript).

Instalowanie sterownika drukarki

1
2
3
4
5
6
7
8

Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera.
Włączyć komputer i drukarkę.
Włóż dysk CD-ROM dostarczony z drukarką do napędu.

Zawiera on także sterownik Twain umożliwiający skanowanie
na komputerach Macintosh.

1
2
3
4
5
6
7
8

Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB
lub kabla Ethernet.
Włącz komputer i urządzenie.
Włóż dysk CD-ROM ze sterownikiem PostScript dostarczony
z drukarką do napędu CD-ROM.
Kliknij podwójnie znaczek Samsung_LBP na biurku komputera
Macintosh.
Kliknij podwójnie teczkę MAC_Installer.
Kliknij podwójnie znaczek Samsung_LBP Installer OSX.
Kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Install.
Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

Kliknij podwójnie znaczek dysku CD-ROM, który zostanie
wyświetlony na biurku komputera Macintosh.
Kliknij podwójnie teczkę MAC_Installer.
Kliknij podwójnie teczkę Printer.
Kliknij podwójnie znaczek Samsung SPL2 Installer.
Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarte okno Samsung SPL Installer. Kliknij przycisk
Continue, a następnie kliknij przycisk Continue.
Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install.

9
10 Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

33
Korzystanie z drukarki na komputerach Macintosh

Tylko modele ML-3051N/ML-3050ND

Konfigurowanie drukarki

Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci

Sposób konfiguracji drukarki różni się w zależności od kabla, za pomocą
którego drukarka jest podłączona do komputera: sieciowego lub USB.

UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego.

Przed podłączeniem drukarki należy upewnić się, że obsługuje
ona interfejs sieciowy, korzystając z sekcji specyfikacji drukarki
w instrukcji użytkownika drukarki.

Tylko model ML-3050
Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci
UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego.

Przed podłączeniem drukarki należy upewnić się, że obsługuje
ona interfejs sieciowy, korzystając z sekcji specyfikacji drukarki
w instrukcji użytkownika drukarki.

1

2
3
4
5

6
7
8

Aby zainstalować plik PPD i pliki filtra na komputerze, należy
postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części
,,Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh"
na stronie 33.
Uruchom program Print Setup Utility z teczki Utilities.
Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
Wybierz opcję Socket/HP Jet Direct w polu Printer Type.
PRZY DRUKOWANIU DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO
WIELE STRON WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA MOŻNA
ZWIĘKSZYĆ PRZEZ WYBRANIE OPCJI GNIAZDA
(SOCKET) TYPU DRUKARKI.
Wprowadź adres IP drukarki w polu Printer Address.
Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue Name. Jeżeli nie można
określić nazwy kolejki, należy najpierw użyć domyślnej nazwy kolejki.
Wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model oraz odpowiednią
drukarkę z listy Model Name.
Kliknij przycisk Add.

a urządzenie zostanie ustawione jako drukarka domyślna.

Dla komputera Macintosh podłączonego za pomocą
kabla USB

2
3
4
5
6

2
3
4

5
6

Wybierz kartę IP Printing.

9
10 Adres IP drukarki zostanie wyświetlony w obszarze Printer List,

1

1

Aby zainstalować plik PPD i pliki filtra na komputerze, należy
postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części
,,Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh"
na stronie 33.
Uruchom program Print Setup Utility z teczki Utilities.

Wykonaj czynności zawarte w części ,,Instalowanie sterownika
drukarki dla komputerów Macintosh" na stronie 33, aby
zainstalować plik PPD na komputerze.
Z teczki Utilities uruchom program Print Center
lub Printer Setup Utility.
W obszarze Printer List kliknij przycisk Add.
Wybierz kartę AppleTalk.
Nazwa drukarki zostanie wyświetlona na liście. W polu drukarki
wybierz opcję SEC000xxxxxxxxx, gdzie ciąg xxxxxxxxx różni
się w zależności od modelu drukarki.
Kliknij przycisk Add.
Jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo,
wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model i odpowiednią
nazwę drukarki z listy Model Name.
Drukarka zostanie wyświetlona na liście drukarek i ustawiona
jako drukarka domyślna.

Dla komputera Macintosh podłączonego za pomocą
kabla USB

1
2
3
4
5
6

Wykonaj czynności zawarte w części ,,Instalowanie sterownika
drukarki dla komputerów Macintosh" na stronie 33, aby
zainstalować plik PPD na komputerze.
Z teczki Utilities uruchom program Print Center
lub Printer Setup Utility.
W obszarze Printer List kliknij przycisk Add.
Wybierz kartę USB.
Wybierz nazwę drukarki i kliknij przycisk Add.
Jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo,
wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model i odpowiednią
nazwę drukarki z listy Model Name.
Drukarka zostanie wyświetlona na liście drukarek i ustawiona
jako drukarka domyślna.

Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
Wybierz kartę USB.
Wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model oraz odpowiednią
drukarkę z listy Model Name.
Kliknij przycisk Add.
Drukarka zostanie wyświetlona w obszarze Printer List i ustawiona
jako drukarka domyślna.

34
Korzystanie z drukarki na komputerach Macintosh

Zmiana ustawień drukarki

Drukowanie

Podczas korzystania z drukarki można używać zaawansowanych funkcji
drukowania.

UWAGI:
o Okno właściwości drukarki działającej w środowisku Macintosh,
przedstawione w instrukcji obsługi, może się różnić w zależności
od używanej drukarki. Jednak układ okna właściwości drukarki jest
zbliżony.
o Aby sprawdzić nazwę drukarki, można wykorzystać dostarczony
dysk CD-ROM.

Drukowanie dokumentu
W przypadku drukowania z komputera Macintosh należy sprawdzić
ustawienia drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować z komputera
Macintosh, należy wykonać poniższe kroki:

1
2
3

W aplikacji na komputerze Macintosh wybierz polecenie Print z menu File.
Nazwa drukarki, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki,
może się różnić w zależności od używanej drukarki. Z wyjątkiem nazwy,
układ okna właściwości drukarki jest podobny.

Ustawienia układu strony
Karta Layout udostępnia opcje dostosowywania wyglądu dokumentu
na wydrukowanej stronie. Można drukować kilka stron na pojedynczym
arkuszu papieru.
Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, należy wybrać pozycję
Layout z listy rozwijanej Presets. Więcej informacji zawiera sekcja
,,Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru" w następnej
kolumnie.

Otwórz aplikację na komputerze Macintosh i wybierz plik
do drukowania.
Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
aplikacjach: Document Setup).
Wybierz rozmiar papieru, orientację, skalowanie i inne opcje,
a następnie kliknij przycisk OK.

Należy upewnić się, że
drukarka jest wybrana.

? Mac OS 10.3

? Mac OS 10.3

4
5
6

Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Wybierz wymaganą liczbę kopii i zaznacz strony, które mają zostać
wydrukowane.
Po ukończeniu ustawiania opcji kliknij przycisk Print.

35
Korzystanie z drukarki na komputerach Macintosh

Ustawienia funkcji drukarki
Karta Printer Features zawiera opcje umożliwiające wybór typu papieru
oraz dostosowywanie jakości wydruku.
Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, należy wybrać pozycję
Printer Features z listy rozwijanej Presets:

Drukowanie wielu stron na pojedynczym
arkuszu papieru
Na pojedynczym arkuszu papieru można wydrukować więcej niż jedną
stronę. Jest to oszczędny sposób drukowania kopii roboczych.

1
2

W aplikacji na komputerze Macintosh wybierz polecenie Print
z menu File.
Wybierz opcję Layout.

? Mac OS 10.3

Reverse Duplex (tylko model ML-3051ND)

Umożliwia wybór ogólnej kolejności drukowania oraz kolejności drukowania
dwustronnego.

Image Mode (tylko model ML-3051ND)

Umożliwia ustawienie opcji Image Mode w celu zwiększenia jakości
wydruków. Dostępne są opcje Normal i Text Enhance.

Fit to Page (tylko model ML-3051ND)

Ta funkcja drukarki pozwala na skalowanie wydruków do dowolnego
rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru dokumentu cyfrowego.
Funkcja ta jest przydatna w przypadku sprawdzania drobnych
szczegółów na dokumencie o małych rozmiarach.

Paper Type

Należy ustawić odpowiednią wartość opcji Type, odpowiadającą papierowi
załadowanemu do danego podajnika. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej
jakości wydruku. W przypadku załadowania innego rodzaju materiału do
drukowania należy wybrać odpowiedni typ papieru.

Resolution (Quality)

Możliwość wyboru opcji w menu Resolution różni się w zależności
od modelu drukarki. Można wybrać rozdzielczość drukowania. Wyższa
rozdzielczość oznacza większą wyrazistość drukowanego tekstu i grafiki.
Wyższe ustawienie może też wydłużyć czas wymagany do wydrukowania
dokumentu.

? Mac OS 10.3

3
4
5

Z listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron
do wydrukowania na pojedynczym arkuszu papieru.
W obszarze Layout Direction wybierz kolejność stron.
Aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu,
wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Border.
Po kliknięciu przycisku Print na każdej stronie arkusza zostanie
wydrukowana wybrana liczba stron.

36
Korzystanie z drukarki na komputerach Macintosh

Drukowanie dwustronne
(tylko model ML-3051ND)
Drukarka udostępnia funkcję drukowania po obu stronach arkusza.
Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy wybrać
krawędź oprawy dokumentu. Dostępne opcje oprawy:
Long-Edge Binding: Typowy układ przy oprawianiu książek.
Short-Edge Binding: Układ często stosowany w kalendarzach.

1
2

W aplikacji na komputerze Macintosh wybierz polecenie Print
z menu File.
Wybierz opcję Layout.

? Mac OS 10.3

3
4

Wybierz orientację oprawy w obszarze Two Sided Printing.
Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach arkusza.

PRZESTROGA: W przypadku wyboru funkcji drukowania dwustronnego,

a następnie próby wydrukowania wielu kopii dokumentów, drukarka
może nie drukować dokumentu w oczekiwany sposób. W przypadku
wyboru opcji sortowania kopii, jeżeli dokument zawiera strony
nieparzyste, ostatnia strona pierwszej kopii i pierwsza strona następnej
kopii zostaną wydrukowane na tym samym arkuszu. W przypadku
wyboru opcji kopii niesortowanych ta sama strona zostanie wydrukowana
na przedniej i tylnej stronie tego samego arkusza. Dlatego jeżeli
wymagane jest wiele kopii dokumentu, którego arkusze mają być
zadrukowane obustronnie, należy drukować po jednej kopii w oddzielnych
zadaniach drukowania.

37
Korzystanie z drukarki na komputerach Macintosh

SEKCJA OPROGRAMOWANIE

INDEKS
D

K

dokument, drukowanie
komputery Macintosh 35
system Windows 12
drukowanie
broszury 19
dokument 12
dopasuj do strony 20
dwustronne 20
N stron
komputery Macintosh 36
system Windows 18
na komputerach Macintosh 35
nakładka 22
plakat 21
skalowanie 20
system Linux 31
z systemu Windows 12
znak wodny 21
drukowanie broszury 19
drukowanie dwustronne 20
drukowanie N stron
system Windows 18
drukowanie n stron
komputery Macintosh 36

komputery Macintosh
drukowanie 35
konfigurowanie drukarki 34
sterownik
instalowanie 33
odinstalowywanie 33

I
instalacja
sterownik drukarki
system Windows 4
sterownik PostScript 23
instalowanie
oprogramowanie w systemie Linux 27
sterownik drukarki
komputery Macintosh 33

J
język, zmiana 10

instalacja
system Windows 4
odinstalowywanie
komputery Macintosh 33
orientacja, drukowanie 32
system Windows 13
oszczędzanie tonera, ustawianie 15

P

M
monitor stanu, korzystanie 25

plakat, drukowanie 19
pomoc, korzystanie 23
pomoc, zastosowanie 17

N
nakładka
drukowanie 22
tworzenie 22
usuwanie 22

R

O
odinstalowanie, oprogramowanie
system Windows 11
odinstalowywanie
sterownik urządzenia wielofunkcyjnego
system Linux 28
odinstalowywanie, oprogramowanie
komputery Macintosh 33
oprogramowanie
instalacja
system Windows 4
instalowanie
komputery Macintosh 33
odinstalowanie
system Windows 11
odinstalowywanie
komputery Macintosh 33
ponowna instalacja
system Windows 10
wymagania systemowe
komputery Macintosh 33
oprogramowanie drukarki
dezinstalacja
system Windows 11
38

rodzaj papieru,ustawianie
komputery Macintosh 36
rozdzielczość
drukowanie 32
rozdzielczość drukarki, ustawianie
komputery Macintosh 36
system Windows 15
rozdzielczość drukowania 32
rozmiar papieru, ustawianie 14
drukowanie 32

S
sterownik drukarki, instalowanie
komputery Macintosh 33
system Linux 27
sterownik urządzenia wielofunkcyjnego,
instalowanie
system Linux 27
system Linux
drukowanie 31
sterownik, instalowanie 27
właściwości drukarki 31

T
typ papieru, ustawianie

drukowanie 32

U
ustawianie
opcja true-type 15
oszczędzanie tonera 15
rozdzielczość
komputery Macintosh 36
system Windows 15
tryb obrazu 15
ulubione 17
zaciemnienie 15
ustawienia ulubionych, zastosowanie 17

tworzenie 21
usuwanie 21

ź
źródło papieru, ustawianie 32
system Windows 14

W
właściwości dodatkowe, ustawianie 16
właściwości drukarki
system Linux 31
właściwości drukarki, ustawianie
komputery Macintosh 35
system Windows 13, 23
właściwości grafiki, ustawianie 15
właściwości papieru, ustawianie 14
właściwości układu, ustawianie
komputery Macintosh 35
system Windows 13

Z
zaawansowanie drukowanie,
zastosowanie 18
znak wodny
drukowanie 21
edycja 21

39

Rev. 2.00