20pf5121_58_dfu_pol.pdf

Instrukcja obsługi TV Philips 20pf5121_58_dfu_pol

Instrukcja obsługi TV Philips 20pf5121_58_dfu_pol


15PF5121
20PF5121
23PF5321

Wstęp
Dziękujemy za zakup naszego odbiornika telewizyjnego.
Niniejsza instrukcja została opracowana aby ułatwić instalację i użytkowanie
Twojego odbiornika.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją.

Spis treści
Instalacja
Opis telewizora LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Przyciski pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Instalacja odbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Szybkie instalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sortowanie programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Strojenie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Inne ustawienia w menu Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Użytkowanie
Ustawienia obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ustawienia dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ustawienia poszczególnych opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Format 16:9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Używanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tryb monitora komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Używając trybu HD (wysokiej rozdzielczości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Urządzenia peryferyjne
Magnetowid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Inny osprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Podłączania urządzeń peryferyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Amplitunera/innych HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Informacje praktyczne
Porady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Wskazówki dotyczące utylizacji

°

Opakowanie tego urządzenia jest przeznaczone do powtórnego wykorzystania. Zgłoś się do
lokalnych władz po szczegółowe informacje dotyczące odzysku odpadów.
Postępowanie ze zużytym produktem
Twój produkt jest zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej klasy materiałów, które
mogą być zutylizowane i powtórnie wykorzystane.
Jeśli prezentowany symbol jest umieszczony na produkcie, oznacza to, że produkt spełnia
Dyrektywę Europejską 2002/96/EC. Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem
segregacji i zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prosimy o postępowanie
zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytego produktu razem z odpadkami
domowymi.Właściwe postępowanie ze zużytym produktem pozwoli uniknąć potencjalnego
negatywnego skutku na środowisko i zdrowie ludzkie.

1

Opis telewizora LCD
& Przyciski telewizora:
o POWER: służy do włączania i wyłączenia
telewizora.
o VOLUME -/+: służy do regulacji poziomu
głośności.
o MENU: aby wywołać lub opuścić menu.
Przyciski PROGRAM -/+ umożliwiają wybór
pożądanego ustawienia, a przyciski
VOLUME -/+ dokonanie regulacji.
o PROGRAM -/+: służy do wyboru programów.

FM ANT

EXT 1

DVI-I In

Ścianka tylna:
Podstawowe podłączenia wykonywane są od
spodu telewizora.
Więcej informacji na temat podłączeń - patrz strona 12.
Folii ochronnej nie wolno zdejmować przed
ukończeniem montażu na stojaku lub na
ścianie oraz podłączania urządzenia.

é
"
'
(

Zasilanie
Gniazda anten: telewizyjnej i radiowej
Gniazdo SCART EXT1
Wejscie DVI-I do podłączenia urządzeń HD
(High Definition)* lub komputera z wyjsciem
DVI.
§ Podłączania urządzeń peryferyjnych
* Zgodnie z wersją

Pilot
CR 2025

2

Zdejmij material izolacyjny z baterii pilota
zdalnego streowania.
Z myślą o ochronie środowiska naturalnego, baterie
dostarczane z urządzeniem nie zawierają rtęci,
kadmu ani niklu. Zużytych baterii nie należy
wyrzucać, lecz przeznaczyć do ponownego
wykorzystania (recyklingu) zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Przyciski pilota
1)

. Tryb czuwania
Przełączanie odbiornika w tryb czuwania.Aby ponownie
włączyć odbiornik, należy nacisnąć przycisk, P -/+, 0/9
lub AV albo przycisk klawiatury numerycznej.

1)
2)

2)

Wyłącznik czasowy
Do wybierania odstępu czasu, po którym odbiornik
wyłączy się automatycznie (od 0 do 240 minut).

3)

AV
Aby wyświetlić Źródło (Dostępne źrodła) by wybrać
TV lub urzadzenie peryferyjne podłącz do EXT1,
AV/SVHS, PC, HD lub Radio (str. 12).

5)

4)

? ? Ó Przyciski teletekstu (str. 9)

7)

5)

Przycisk nie używany.

6)

Menu
Wyświetlanie lub wyłączanie menu.

7)

? Format 16:9 (str. 8)

8)

Kursor
( &amp; lt; &amp; gt; <=>=)
Te 4 przyciski umożliwiają poruszanie się w menu.

9)

Siła głosu
Ustawianie natężenia dźwięku.

10) ? m Wstępna regulacja obrazu i dźwięku
Służy do wybrania jednego z ustawionych wstępnie
trybów odtwarzania dźwięku lub wyświetlania obrazu.
Pozycja Osobiste odpowiada ustawieniom wybranym w
menu.

3)
4)

6)

8)

9)
10)

11)

11) Ë Informacja na ekranie
Stosowany do wyświetlania/usuwania numeru i czasu,
trybu dźwięku i ustawień wyłącznika czasowego.
Przytrzymać przez 5 sekund dla stałego wyświetlania
numeru programu na ekranie.

3

Przyciski pilota

(12
(13

(14
(15

(16
(17

12) ? Lista programów
Wyświetlanie / usuwanie listy programów. Naciśnij
przyciski &amp; lt; &amp; gt; , aby wybrać program i naciśnij przycisk
>=, aby go wyświetlić.
13) ? Tryb odtwarzania dźwięku
Służy do przełączania programów z Stereo (lub Nicam
Stereo) na Mono lub w przypadku programów
nadawanych w dwóch wersjach językowych, do
wybrania pomiędzy trybem Dual I lub Dual II.
Wskaźnik Mono świeci się na czerwono gdy ten tryb jest
wybrany.
14) Q Dźwięk Surround
Służy do uruchamiania lub wyłączania efektu dźwięku
otaczającego.W wersji stereo pozwala to uzyskać
wrażenie, że głośniki są bardziej od siebie oddalone.W
wersjach wyposażonych w Virtual Dolby Surround *,
umożliwia uzyskanie tylnych efektów dźwiękowych
Dolby Surround Pro Logic.
15) ¤ Włączanie teletekstu (str. 9)
16) [ Wyłączenie dźwięku
Wyłączanie lub włączanie dźwięku.

(18

(19

17) P -/+ Wybór programów TV
Przemieszczanie się pomiędzy programami. Przez kilka
sekund wyświetlane są: numer programu, nazwa i tryb
dźwięku.
Dla programów wyposażonych w telegazetę, tytuł; programu
pojawia się w dolnej części ekranu.
18) 0/9 Klawiatura numeryczna
Do bezpośredniego wyboru programów. Dla
dwucyfrowych numerów programów, drugi przycisk
musi być naciśnięty przed zniknięciem kreski na ekranie.
19)

Á Poprzedni program
Dostęp do poprzednio oglądanego programu.

* Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories."Dolby" i symbol
podwójnego D są znakami Dolby Laboratories.

4

Instalacja odbiornika
&amp; Ustawienie telewizora
Telewizor powinien zostać ustawiony na równej,
stabilnej powierzchni.Aby uniknąć jakiegokolwiek
niebezpieczeństwa, należy chronić telewizor przed
działaniem wody, źródeł ciepła (lampa, świeca,
kaloryfer, ...) i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
znajdujących się z tyłu telewizora.

é Podłączenie anten
o Włóz przewód antenowy do wejścia FM ANT
znajdujacego się w dolnej części telewizora.
o Podłącz wtyczkę antenową do gniazda : z tyłu
odbiornika.
o Podłącz przewód zasilajacy do telewizora oraz
wtyczke do gniazda sieciowego (220-240
V/50Hz).
Podłączenie innych urządzeń - patrz str. 12.

" Włączanie

Aby odbiornik telewizyjny zawsze wyglądał
jak nowy, należy zachować ostrożność przy
manipulowaniu nim i przecierać go miękką
szmatką.

Aby włączyć telewizor, należy nacisnąć przycisk
POWER. Zapala się zielona lampka oraz ekran.
Instrukcje dotyczące szybkiej instalacji.
Jeżeli telewizor pozostaje w stanie czuwania (pali
się czerwona lampka), wystarczy nacisnąć przycisk
P -/+ pilota.
Przy każdym użyciu pilota lampka migocze.

Szybkie instalowanie
Podczas pierwszego uruchamiania odbiornika, na
ekranie pojawi się menu główne. Należy wybrać
w nim kraj oraz język wszystkich menu:
Plug'n'Play
Country

Language

Í GB AE

Í English AE

Gdy po włączeniu odbiornika nie wyświetli się
menu, naciśnij przyciski VOLUME - i VOLUME +
odbiornika i przytrzymaj je wciśnięte przez 5
sekund.
&amp; Wybierz kraj za pomocą przycisku &amp; lt; &amp; gt; a
następnie potwierdź wybór przyciskiem >=.
Jeżeli wybrany przez Ciebie kraj nie jest wymieniony
na liście, wybierz "..."
é Wybierz żądany język za pomocą przycisku
&amp; lt; &amp; gt; i potwierdź wybór przyciskiem >=.

" Automatycznie rozpocznie się dostrajanie kanałów.
Wszystkie dostępne programy telewizyjne oraz
stacje radiowe zostaną zapamiętane. Operacja trwa
kilka minut.Wyświetlany jest stan wyszukiwania i
ilość znalezionych programów. Po zakończeniu
dostrajania menu zniknie.
Aby opuścić menu lub przerwać dostrajanie, naciśnij
MENU. Jeżeli żaden program nie został znaleziony,
przejdź do rozdziału "Dobre Rady" na stronie 14.
' Jeżeli nadajnik lub sieć kablowa nadaje sygnał
automatycznego sortowania, programy zostaną
ponumerowane w ustalonej kolejności.
Instalowanie jest zakończone.
( Jeżeli taki sygnał nie jest nadawany, musisz użyć
menu Sortowanie aby ponumerować programy.
Niektóre nadajniki lub sieci kablowe wysyłają swoje
własne parametry sortowania (według regionu,
języka...).W takim wypadku możesz dokonać
wyboru kryterium sortowania za pomocą przycisku
&amp; lt; &amp; gt; i potwierdzić wybór przyciskiem >=.
5

Sortowanie programów
&amp; Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie wyświetli
się Menu TV.
Menu TV

Instalacja
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instalacja

Język AE
Kraj AE
Stroj.Automat AE
Stroj.Ręczne AE
Sortowanie AE
Nazwa AE

o
o
o
o
o
o

0
1
2
3
4
5

AE

é Za pomocą kursora wybierz menu Instalacja a

następnie menu Sortowanie.
" Za pomocą przycisków &amp; lt; &amp; gt; wybierz program,
którego numer chcesz zmienić i potwierdź
wybór przyciskiem >=.
' Za pomocą przycisków &amp; lt; &amp; gt; wybierz nowy
numer i potwierdź wybór przyciskiem >=.
( Powtarzaj czynności " i ' odpowiednią ilość
razy, aby dokonać zmiany numeracji wszystkich
programów.
§ Aby opuścić menu, naciśnij Ë.

Strojenie ręczne
To menu umożliwia zapisywanie w pamięci
poszczególnych programów pojedynczo, po kolei.
&amp; Naciśnij przycisk MENU.
é Za pomocą kursora wybierz menu Instalacja a
następnie Stroj. ręczne:
Menu TV
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instalacja

Stroj.Ręczne
System
Szukanie
Nr Programu
Dostrojenie
Pamięć

Í Europa AE

(

§

" Opcja System: wybierz Europa (wykrywanie
?
automatyczne*) lub Europa Zach. (standard
BG), Europa Wsch. (standard DK), Wlk. Bryt.
!
(standard I) lub Francja (standard LL').
*Za wyjątkiem Francji (standard LL'), gdzie trzeba
bezwzględnie wybrać opcję France (Francja).
ç
' Opcja Szukanie: naciśnij >=. Rozpocznie się
przeszukiwanie. Z chwilą odnalezienia programu,

przeszukiwanie zostaje zatrzymane.Wyświetlona
zostanie nazwa programu (jeśli została nadana).
Przejdź do następnego etapu. Jeżeli znasz
częstotliwość, na której nadawany jest szukany
program, po prostu wprowadź tę liczbę przy
pomocy przycisków 0 do 9.
Jeżeli nie został znaleziony żaden program, przejdź
do rozdziału "Dobre Rady" (strona 14).
Opcja Nr programu: wprowadź pożądany
numer programu za pomocą przycisków <=>=
lub od 0 do 9.
Opcja Dostrojenie :jeżeli jakość odbioru nie
jest zadowalająca, wyreguluj za pomocą
przycisków <=>=.
Opcja Pamięć : naciśnij >=. Program został
zapisany w pamięci.
Powtórz czynności od ' do ? odpowiednią
ilość razy, aby zapisać w pamięci ustawienia
wszystkich programów.
Aby opuścić menu, naciśnij Ë.

Inne ustawienia w menu Instalacja
&amp; Naciśnij przycisk MENU i wybierz menu
Instalacja :
é Wybierz Język aby zmienić język wyświetlanych
menu.
" Wybierz Kraj aby wybrać Twój kraj (PL dla Polski).
To ustawienie odgrywa rolę w przeszukiwaniu,
automatycznym sortowaniu programów oraz
wyświetlaczu teletekstu. Jeżeli Twój kraj nie jest
wymieniony na liście, wybierz "..."
' Wybierz Stroj. automat. aby rozpocząć
automatyczne poszukiwanie wszystkich programów
dostępnych w twoim regionie. Jeżeli nadajnik lub sieć
kablowa nadaje sygnał automatycznego sortowania,
programy zostaną odpowiednio uszeregowane w
kolejności. Jeżeli taki sygnał nie jest nadawany, w
celu uszeregowania programów w wybranej
kolejności skorzystaj z menu Sortowanie .
Niektóre nadajniki oraz sieci kablowe nadają własne
6

parametry sortowania (według regionów, języka,...).W
takim przypadku możesz dokonać wyboru kryterium
sortowania za pomocą przycisku &amp; lt; &amp; gt; i potwierdzić
wybór przyciskiem >=.Aby wyjść lub przerwać
przeszukiwanie, naciśnij MENU. Jeżeli nie ukaże się
żaden obraz, przejdź do rozdziału "Dobre Rady"
(strona 14).
( Nazwa: Jeżeli chcesz, możesz nadać nazwy
programom i gniazdom zewnętrznym.W polu, w
którym wyświetlona jest nazwa (5 pozycji),
poruszaj się za pomocą przycisków <=>=.
Wybieraj znaki naciskając &amp; lt; &amp; gt; . Nazwa została
wprowadzona.Wyjdź za pomocą przycisku <=.
Nazwa zostanie zapisana w pamięci.
Uwaga: Podczas instalowania odbiornika, nazwy
programów nadawane są automatycznie, jeśli stacja
wysyła sygnał identyfikacyjny.
§ Aby opuścić menu, naciśnij Ë.

Ustawienia obrazu
&amp; Naciśnij przycisk MENU a następnie >=.
Wyświetli się menu Obraz:
Menu TV
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instalacja

Obraz
39

Jasność
Kolor
Kontrast
Ostrość
Temp. Barw
Pamięć

é Za pomocą przycisków &amp; lt; &amp; gt; wybierz
dowolne ustawienie, następnie wyreguluj
przyciskami <=>=.
" Po wykonaniu ustawień wybierz Pamięć i naciśnij
>=, aby zachować ustawienia.
Naciśnij Ë aby opuścić menu.

Opis poszczególnych ustawień:
o Jasność: zmienia stopień jasności obrazu.
o Kolor: zmienia intensywność barwy.
o Kontrast: zmienia różnicę pomiędzy
barwami jasnymi i ciemnymi.
o Ostrość: zmienia ostrość obrazu.
o Temp. barw: zmienia równowagę barw:
dostępne są opcje Zimna - barwy
niebieskawe), Normalna - barwy
zrównoważone) lub Ciepła - barwy
czerwonawe.
o Pamięć: umożliwia zachowanie ustawień.

Ustawienia dźwięku
&amp; Naciśnij MENU, wybierz Dźwięk ( &amp; gt; ) a
następnie naciśnij >=.Wyświetli się menu
Dźwięk:
Menu TV
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instalacja

Dźwięk
Korektor AE
Balans AE
Delta Głosu AE
Ogr. Głośn. AE
Dolby Virtual AE
Pamięć AE

o
o
o
o
o
o

100 Hz
300 Hz
1000 Hz
3000 Hz
8000 Hz

é Za pomocą przycisków &amp; lt; &amp; gt; wybierz dowolne
ustawienie, następnie wyreguluj
przyciskami <=>=.
" Po wyregulowaniu wybierz Zapisz i naciśnij >=
aby zapisać ustawienia (ustawienia OSOBISTE).
' Aby opuścić menu, naciśnij Ë.

Opis poszczególnych ustawień
o Korektor: do regulacji tonu (od niskiego:
100 Hz do wysokiego: 8000 Hz)
o Balans: umożliwia wyrównanie dźwięku z
głośników z lewej i prawej strony
o Delta głosu: umożliwia kompensowanie
różnic głośności pomiędzy poszczególnymi
programami lub gniazdami zewnętrznymi EXT.
Ta możliwość regulacji jest dostępna dla
programów od 0 do 40 oraz dla gniazd
zewnętrznych EXT.
o Ogr. głośn. (AVL - Automatyczne
Wyrównywanie Dźwięku): automatyczna
kontrola poziomu głośności stosowana w celu
wyeliminowania nagłych zmian natężenia
dźwięku, szczególnie podczas przełączania
programów lub przy włączaniu się reklam.
o Dolby Virtual: Służy do uruchamiania lub
wyłączania efektu dźwięku otaczającego. Dostep
do tych ustawien mozna uzyskac równiez przy
pomocy przycisku Q.
o Pamięć: aby zapisać ustawienia dźwięku.

Ustawienia poszczególnych opcji
&amp; Naciśnij MENU, wybierz Opcje ( &amp; gt; ) a
następnie naciśnij >=.Teraz możesz ustawić:
é Kontrast+: automatyczne ustawienie kontrastu
obrazu tak, że najciemniejsza część obrazu
pozostaje zawsze czarna.

" Drzemka: pozwala ustawić czas
automatycznego czuwania.
' Aby opuścić menu, naciśnij Ë.

7

Formaty 16:9
Obraz może być odbierany w formacie 16:9 (szeroki ekran) lub 4:3 (ekran tradycyjny).
Obraz w formacie 4:3 ma czasami czarny pas na górze i na dole ekranu (format letterbox).
Funkcja 16:9 pozwala wyeliminować czarne pasy poprawiając wykorzystanie ekranu.

Jeżeli twój odbiornik posiada ekran 4:3.
Nacisnąć przycisku ? (lub &amp; lt; &amp; gt; ) aby wybrać odpowiednią opcję:
4:3
Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3
Powiększ 4:3
Obraz jest powiększany w pionie.Ten rodzaj pracy stosujemy aby wyeliminować
czarne pasy gdy program jest nadawany w formacie letterbox.
Kompres. 16:9
Obraz jest poddawany kompresji w pionie tak aby otrzymać format 16:9

Jeżeli twój odbiornik posiada ekran 16:9.
Nacisnąć przycisku ? (lub <=>=) aby wybrać odpowiednią opcję:
Telewizor został wyposażony w funkcję automatycznego przełączanie formatu, która odkodowuje
specjalny sygnał emitowany przez niektóre stacje i dobiera odpowiedni format pracy odbiornika.
4:3
Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3 z czarnymi pasami po obu stronach.
Zoom 14:9
Obraz jest powiększony do formatu 14:9, po obu stronach pozostają wąskię czarne
pasy.
Zoom 16:9
Obraz jest powiększony do formatu 16:9.Ta opcja jest zalecana przy obrazach z
czarnym pasem u góry i dołu ekranu (tzw. format panoramiczny).
Zoom Napisy
Opcja ta umożliwia oglądanie filmów o formacie 4:3 na całej powierzchni ekranu i
przy widocznych napisach do filmów.
Superszeroki
Umożliwia oglądanie filmów o formacie 4:3 na całej powierzchni ekranu
rozszerzając boki obrazu.
Szeroki Ekran
Tryb ten umożliwia wyświetlanie w odpowiednich proporcjach obrazów
nadawanych w formacie 16:9.
Uwaga: jeśli obraz jest nadawany w formacie 4:3 będzie on rozciągnięty w poziomie.

8

Teletekst
Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym przez niektóre kanały telewizyjne.Wiadomości podawane w
teletekście odczytuje się podobnie jak gazetę. System ten umożliwia również odbieranie napisów dialogowych u
dołu ekranu, co jest pomocne dla osób z upośledzeniem słuchu lub osób nie znających języka, w którym
nadawany jest program (nadawanie w sieciach kablowych, w kanałach satelitarnych,...).
Naciśnij przycisk:

Aby uzyskać:

Wywołanie Wywołanie lub wyłączenie telegazety.
teletekstu: Najpierw pojawia się strona główna, zawierająca wykaz dostępnych
nagłówków tematycznych. Każda rubryka ma przypisany trzycyfrowy
numer strony, na której się znajduje.
Jeżeli na wybranym kanale nie jest nadawany sygnał teletekstu, to wyświetla
się numer 100 i ekran pozostaje czarny (w takiej sytuacji należy opuścić tryb
teletekstowy i wybrać inny kanał).
Wybór strony Za pomocą przycisków od 0 do 9 lub P -/+ wprowadź numer żądanej
teletekstu strony. Na przykład aby przywołać stronę 120, naciśnij kolejno 120.
Numer strony wyświetla się w lewym górnym rogu ekranu, licznik
stron przeszukuje strony, następnie żądana strona jest wyświetlana na
ekranie.Aby obejrzeć inną stronę, powtórz powyższe czynności. Jeżeli
licznik wielokrotnie przeszukuje strony w sposób ciągły, oznacza to, że strona o
wybranym numerze nie jest nadawana.Wybierz inny numer.
Bezpośredni dostęp U dołu ekranu wyświetlane są barwne paski. Cztery
do nagłówków kolorowe przyciski umożliwiają dostęp do
tematycznych odpowiadających im tematów lub stron. Jeżeli temat lub
strona nie są jeszcze dostępne, barwne paski u dołu ekranu
pulsują.
Strona główna Służy do powrotu na stronę główną (zazwyczaj strona nr 100).
Zatrzymywanie Niektóre strony teletekstowe zawierają tzw. pod-strony, które
przełączania się są automatycznie przełączane jedna po drugiej. Przy pomocy
pod-stron tego klawisza można zatrzymać przełączanie kolejnych podstron.W lewym górnym rogu ekranu pojawia się _.
Podwójna strona Włączanie lub wyłączanie dwustronnicowego wyświetlania
telegazety telegazety. Strona aktywna jest wyświetlana po lewej stronie, a strona
(zgodnie z wersją) następna po prawej. Naciśnij przycisk Ó jeżeli chcesz <<zamrozić>>
jedną stronę (np.: spis treści).Aktywną stroną będzie strona prawa.
Aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania naciśnij ?.
Informacje Służy do odsłonięcia lub schowania informacji ukrytych
ukryte (np. rozwiązania zagadek).
Powiększenie Służy do wyświetlenia kolejno najpierw górnej, potem dolnej połowy
strony strony, a następnie do powrotu do normalnej wielkości strony.
Ulubione W ramach programów od 0 do 40, zawierających teletekst,
strony możesz zapisać 4 ulubione strony, do których będziesz mieć
bezpośredni dostęp za pomocą kolorowych przycisków
(czerwony, zielony, żółty, niebieski).
&amp; Naciśnij przycisk MENU aby przejść na tryb ulubionych stron.
é Wyświetl stronę teletekstu, którą chcesz zapisać w pamięci.
" Naciśnij wybrany przez siebie kolorowy przycisk i przytrzymaj
wciśnięty przez 3 sekundy. Strona została zapisana.
' Powtórz powyższe czynności dla pozostałych kolorowych
przycisków.
( Od tej chwili, gdy będziesz korzystać z teletekstu,Twoje
ulubione strony będą pojawiać się w kolorowych paskach u
dołu ekranu.Aby powrócić do zwykłych nagłówków
tematycznych, naciśnij MENU.
Aby usunąć te ustawienia, przytrzymaj przycisk Ë wciśnięty
przez 5 sekund.

9

Używanie radia
Wybieranie trybu radia
&amp; Nacisnąć przycisk AV na pilocie aby wyświetlíc
Źródło (Dostępne źrodła).
é Użyj przycisków kursora &amp; lt; / &amp; gt; aby wybrać
Radio i później naciśnij kursor >= aby
przełączyć TV w tryb radio.
By powrócic do trybu TV, naciśnij przycisk AV,
wybierz TV í zatwierdź przez >=.
W trybie radio, na ekranie pojawia się numer
programu, nazwa stacji (jeżeli jest dostępna),
częstotliwość fali i tryb głosu.
Wybór programów
Aby wybrać stacje UKF, należy posługiwać się
przyciskami 0/9 lub P -/+ (od 1 do 40).
Lista stacji radiowych
Naciśnięcie przycisku ? powoduje wyświetlenie
/usunięcie listy stacji radiowych. Następnie należy
wybrać stację posługując się kursorem.

Menu trybu radio
Naciśnięcie przycisku MENU powoduje
przejście do regulacji odbioru radiowego.
Wyszukiwanie stacji radiowych
Jeżeli wykorzystana została funkcja szybkiej
instalacji, wszystkie dostępne stacje UKF zostały
zapamiętane.Aby uruchomić nowe
wyszukiwanie, należy przejść do menu
Instalacja: Stroj.Automat Wyszukiwanie może
być automatyczne (Auto - pełne wyszukiwanie)
lub ręczne (Stroj.Ręczne - wyszukiwanie stacji
po stacji). Menu te funkcjonują identycznie, jak
menu telewizyjne
Wygaszacz ekranu
W menu Funkcje możliwe jest aktywowanie /
dezaktywowanie wygaszacza ekranu. Na
ekranie pojawia się jedynie godzina,
częstotliwość oraz nazwa stacji (jeżeli jest
dostępna).

Tryb monitora komputerowego
Uwaga:
- Używając telewizora jako monitor PC, możliwe jest pojawianie sie delikatnych linii przekątnych
spowodowanych intereferencją, mogącą wystąpić jesli urządzenie znajduje się w środowisku
elektromagnetycznym. Zjawisko nie ma wpływu na parametry produktu.
- Aby zminimalizowac efekty interferencji zaleca się stosowanie wysokiej jakości przewodu DVI
zabezpieczonego przed wpływem zakłoceń.
Tryb PC
Telewizor może być wykorzystywany jako
monitor komputerowy.
Należy podłączyć komputer i wyregulować
rozdzielczość (patrz str. 13).
Wybór trybu PC
&amp; Nacisnąć przycisk AV na pilocie aby wyświetlíc
Źródło (Dostępne źrodła).
é Użyj przycisków kursora &amp; lt; / &amp; gt; aby wybrać PC
i później naciśnij kursor >= aby przełączyć TV w
tryb PC (DVI-I In).
By powrócic do trybu TV, naciśnij przycisk AV,
wybierz TV í zatwierdź przez >=.
Menu trybu PC
Przycisk MENU umożliwia przejście do regulacji
trybu monitora komputerowego. Regulacji
można dokonać posługując się kursorem
(ustawienia zostaną zapamiętane
automatycznie):
10

o Obraz:
- Jasność/Kontrast: regulacja jasności i kontrastu.
- Poziomo/Pionowo: regulacja poziomego i

pionowego położenia obrazu.
- Temp. Barw: regulacja barwy koloru (zimna,

normalna lub ciepła).
o Tryb audio: wybór źródła dźwięku

odtwarzanego przez telewizor(komputer lub
TV/HD, PC lub Radio). Można na przykład
słuchać radia podczas pracy z komputerem.
o Funkcje (dostępne wyłącznie w niektórych
wersjach odbiorników):
- Faza/Zegar: umożliwia usunięcie zakłóceń
poziomych (PHASE) i pionowych (CLOCK).
- Format: wybór ekranu szerokiego lub
klasycznego formatu monitorów
komputerowych.
- Strojenie auto: położenie ustawiane jest
automatycznie.
o Ustaw. Fabryczne: powrót do ustawień
fabrycznych (domyślnych).

Używając trybu HD (wysokiej rozdzielczości)
(dostępne wyłącznie w niektórych wersjach odbiorników)
Tryb HD
Tryb HD (wysokiej rozdzielczości) pozwala
cieszyć się czystszym i bardziej wyraźnym
obrazem przy użyciu wejścia DVI-I jeśli użiważ
amplitunera/innych urządzeń HD, które mogą
transmitować sygnał wysokiej rozdzielczości.
Musisz przede wszystkim podłączyć urządzenia HD
(patrz str. 13).

zrównoważone) lub Ciepła - barwy
czerwonawe.
- Pamięć: umożliwia zachowanie ustawień.
o Dźwięk:
- Korektor: do regulacji tonu (od niskiego:

100 Hz do wysokiego: 8000 Hz)
- Balans: umożliwia wyrównanie dźwięku z

głośników z lewej i prawej strony
- Delta głosu: umożliwia kompensowanie

Wybierając tryb HD
&amp; Nacisnąć przycisk AV na pilocie aby wyświetlíc
Źródło (Dostępne źrodła).
é Użyj przycisków kursora &amp; lt; / &amp; gt; aby wybrać HD
następnie naciśnij przycisk kursor >= aby
przełączyć TV w tryb HD.
By powrócic do trybu TV, naciśnij przycisk AV,
wybierz TV í zatwierdź przez >=.

różnic głośności pomiędzy poszczególnymi
programami lub gniazdami zewnętrznymi
EXT.Ta możliwość regulacji jest dostępna dla
programów od 0 do 40 oraz dla gniazd
zewnętrznych EXT.
- Ogr. głośn. (AVL - Automatyczne
Wyrównywanie Dźwięku): automatyczna
kontrola poziomu głośności stosowana w
celu wyeliminowania nagłych zmian natężenia
dźwięku, szczególnie podczas przełączania
programów lub przy włączaniu się reklam.
- Dolby Virtual: Służy do uruchamiania lub
wyłączania efektu dźwięku otaczającego.
Dostep do tych ustawien mozna uzyskac równiez
przy pomocy przycisku Q.
- Pamięć: aby zapisać ustawienia dźwięku.

Używając menu trybu HD
Naciśnij przycisk MENU aby uzyskać dostęp do
ustawień trybu HD. Użyj przycisków kursora
aby je dostosować (ustawienia sa zapisywane
automatycznie):
o Obraz:
- Jasność: zmienia stopień jasności obrazu.

zmienia intensywność barwy.
zmienia różnicę pomiędzy barwami
jasnymi i ciemnymi.
- Ostrość (zgodnie z wersją): zmienia ostrość
obrazu.
- Temp. barw: zmienia równowagę barw:
dostępne są opcje Zimna - barwy
niebieskawe), Normalna - barwy
- Kolor:

o Funkcje:
- Drzemka: pozwala ustawić czas

- Kontrast:

automatycznego czuwania.
- Poziomo: regulacja poziomego położenia

obrazu.

Oto lista rozdzielczości ekranu dostępnych w telewizorze:
15 &quot; /39cm
XGA
Analogue

Digital

20 &quot; /51cm
VGA
Analogue

Digital

20 &quot; /51cm
WXGA
Analogue

23 &quot; /58cm
WXGA

Digital

Analogue

Digital

SDTV 480 i

X

X

X

X

SDTV 576 i

X

X

X

X

EDTV 480 p

X

X

X

X

X

X

X

X

EDTV 576p

X

X

X

X

X

X

X

X

HDTV 720p

X

X

X

X

X

X

X

HDTV 1080 i

X

X

X

X

X

X

11

Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Telewizor ma zewnętrzne gniazdo na tylnej części obudowy (EXT1) oraz osobne na z boku urządzenia.
Nacisnij przycisk AV na pilocie aby wyświetlíc Źródło (Dostępne źrodła) i wybierz TV lub urzadzenie
peryferyjne podłácz do EXT1, AV/SVHS, PC, HD lub Radio.
Gniazdo EXT1 ma wejście i wyjście audio, wejście i wyjście video oraz wejście RGB.
Boczne wejścia mają wejsci audio, CVBS/S-VHS oraz gniazdo słuchawkowe.

FM ANT

EXT 1

DVI-I In

Headphone
Audio In
Video In
S-Video
DVI Audio In

Magnetowid
FM ANT

EXT 1

DVI-I In

Podłączyć magnetowid wg schematu. Stosować kabel typu Euro
o dobrej jakości.
Jeśli Twój magnetowid nie posiada złącza Euro, jedynym sposobem
jego podłączenia jest gniazdo antenowe.
Należy wtedy dostroić odbiornik do sygnału kontrolnego magnetowidu
i przypisać mu program nr 0 (zob. ręczne ustawianie programów na
str. 6). Aby wyświetlić obraz pochodzący z magnetowidu, należy
nacisnąć przycisk 0.
Magnetowid z dekoderem
Aby nagrywać transmisje kodowane, należy podłączyć dekoder
do drugiego złącza Euro w magnetowidzie.

Inny osprzęt
FM ANT

12

EXT 1

DVI-I In

Odbiornik satelitarny, dekoder,VideoCD, gry, itp.
Podłączenia należy dokonać zgodnie ze schematem.

Podłączania urządzeń
peryferyjnych

Podłącz urządzenia w sposób pokazany na schemacie.
Za pomocą przycisku AV, wybierz AV/S-VHS.
W odbiornikach monofonicznych dźwięk należy podłączyć do wejścia
AUDIO L (lub AUDIO R). Dźwięk jest automatycznie rozdzielany do
lewego i prawego głośnika telewizora.
Słuchawki
Podłączenie słuchawek powoduje automatyczne wyłączenie
dźwięku w głośnikach odbiornika telewizyjnego.Wyreguluj
głośność za pomocą przycisków VOLUME -/+.
Impedancja słuchawek musi mieścić się w zakresie od 32 do 600 ohm.

Amplitunera/innych HD
Połączenie analogowe HD (DVI-I)
FM ANT

EXT 1

DVI-I In

Podłącz urządzenia w sposób pokazany na schemacie.
Za pomocą przycisku AV, wybierz HD.
Więcej informacji na temat pracy w trybie HD - patrz str. 11.

Połączenie cyfrowe HD (DVI-I)
FM ANT

EXT 1

DVI-I In

Komputer
FM ANT

FM ANT

EXT 1

EXT 1

DVI-I In

DVI-I In

PC z DVI
Podłącz wyjście (DVI) monitora Twojego komputera do DVI-I In
telewizora.
Podłącz wyjście Audio komputera z do wejścia do DVI In Audio
w telewizorze.
PC z VGA
Podłącz wyjście (VGA) monitora Twojego komputera poprzez
kabel VGA/DVI-I* do wejścia DVI-I In w telewizorze.
Podłącz wyjście Audio komputera z do wejścia do DVI In Audio
w telewizorze.
* Nie jest dostarczany w zestawie.
Więcej informacji na temat pracy w trybie monitora komputerowego patrz str. 10.
Należy skonfigurować komputer na optymalną
rozdzielczość ekranu:
15PF5121 :
20PF5121 :
20PF5321 :
23PF5321 :

1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz

13

Porady
Zły odbiór

Brak obrazu

Brak dźwięku

Nie działa tryb
monitora
komputerowego ?
Pilot nie dziala?
Stan czuwania

Czyszczenie
telewizora
Brak rezultatów

UWAGA !

Bliskie sąsiedztwo gór lub wysokich budynków może być przyczyną przebić obrazu,
echa i odbić.W takim przypadku spróbuj ręczenie dostroić obraz za pomocą opcji
DOSTROJENIE (str. 6) lub zmienić ustawienie anteny zewnętrznej.W przypadku
korzystania z anten wewnętrznych (przenośnych) odbiór w pewnych warunkach może
być utrudniony. Możesz poprawić jakość odbioru zmieniając położenie anteny. Jeżeli
odbiór jest nadal niezadowalający, należy zastosować antenę zewnętrzną.
Sprawdź, czy:
o antena jest prawidłowo podłączona
o czy wybrałeś prawidłowy system nadawania sygnału (str. 6)
o często przyczyną problemów z obrazem lub dźwiękiem są źle podłączone
przewody anteny lub złącza Euro. Czasem wtyczki częściowo wysuwają się z
gniazda przy przesuwaniu lub obracaniu odbiornika.
Jeśli na niektórych kanałach odbierasz dobry obraz, ale brak jest dźwięku, oznacza
to nieprawidłowe dobranie systemu TV. Zmień ustawienia w menu SYSTEM (str. 6).
Nie ma dźwięku z podłączonego wzmacniacza? Należy sprawdzić, czy nie zostały
pomylone wyjścia i wejścia audio.
Należy sprawdzić, czy w komputerze została ustawiona odpowiednia rozdzielczość
(patrz str. 13).
Jeśli odbiornik nie reaguje na pilota lub czerwona dioda nie miga prze użyciu
pilota, należy w nim wymienić baterie.
Jeśli odbiornik nie odbiera sygnału przez 15 minut, automatycznie przechodzi do
stanu czuwania.Aby zaoszczędzić energię elektryczną, odbiornik telewizyjny został
wyposażony w układy o niskim zużyciu energii w czasie czuwania (poniżej 1W)
Czyszczenie ekranu i obudowy należy wyłącznie wykonywać przy pomocy
czystej, miękkiej ścierki, nie pozostawiającej włókien. Nie stosować produktów na
bazie alkoholu i rozpuszczalników.
Wyłączyć telewizor z sieci na 30 sekund, po czym uruchom go ponownie.
Jeśli Twój odbiornik zepsuje się, nie próbuj naprawiać go samodzielnie, lecz
skontaktuj się z serwisem swojego sprzedawcy.
W odbiorniku wysokie napięcie !
Przed zdjęciem obudowy wyjqć wtyczkę z gniazda sieciowego !

Słowniczek
DVI (Digital Visual Interface): Cyfrowy interfejs
opracowany przez Digital Display Working Group
(DDWG) w celu konwersji sygnałow analogowych
w do postaci cyfrowej obsługujacej zarówno
monitory cyfrowe i analogowe.
Sygnały RGB : 3 sygnały wideo - czerwony, zielony i
niebieski, które składają się na kolorowy obraz
telewizyjny.Wykorzystanie tych sygnałów
umożliwia uzyskanie lepszej jakości obrazu.
Sygnały S-VHS: W standardzie S-VHS i Hi-8
przesyłane są dwa sygnały wideo Y/C. Sygnał
luminancji Y (czarno-biały) i sygnał chrominancji C
(kolor) nagrywane są na taśmie niezależnie.
Zapewnia to lepszą jakość obrazu niż w
standardowym sygnale wideo (VHS i 8 mm), gdzie
sygnały Y/C są połączone w taki sposób, aby
przesyłany był tylko jeden sygnał wideo.
Dźwięk NICAM: Proces, za pomocą którego
14

przesyłany jest dźwięk w postaci cyfrowej.
System: Obraz telewizyjny nie jest przesyłany w ten
sam sposób we wszystkich krajach. Istnieją różne
standardy: BG, DK, I oraz L L'. Ustawienie
System (str. 5) stosowane jest do wyboru tych
standardów. Nie należy tego pojęcia mylić z
systemem kodowania barw PAL lub SECAM.
System PAL jest używany w większości krajów
Europy, a system Secam jest używany we Francji,
w Rosji i w większości krajów Afryki. Stany
Zjednoczone i Japonia używają innego standardu,
zwanego NTSC.Wejścia EXT1 i EXT2 mogą
odbierać sygnał w standardzie NTSC.
16:9: Odnosi się do stosunku pomiędzy długością i
wysokości ekranu. Odbiorniki
szerokoekranowe mają stosunek 16:9, a ekrany
tradycyjne: 4:3.

Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences TV.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze TV.
Lista de frecuencias TV.

Lista das frequ?ncias TV
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
K????ÔÁÔ~ ?˘?ÓÔ?<?^Ó ?Ô???Ó.

CÔË?ÓÍ ~??ÚÓÚ ÔÂ?Â??Ú~ËÍÓ,.
A televizió-adóállomások
frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.

FRANCE

EUROPE
CANAL ................FREQ (MHz)
E2 ........................48.25
E3 ........................55.25
E4 ........................62.25
E5 ......................175.25
E6 ......................182.25
E7 ......................189.25
E8 ......................196.25
E9 ......................203.25
E10 ....................210.25
E11 ....................217.25
E12 ....................224.25
R1 ........................49.75
R2 ........................59.25
R3 ........................77.25
R4 ........................85.25
R5 ........................93.25
R6 ......................175.25
R7 ......................183.25
R8 ......................191.25
R9 ......................199.25
R10 ....................207.25
R11 ....................215.25
R12 ....................223.25
S1 ......................105.25
S2 ......................112.25
S3 ......................119.25
S4 ......................126.25
S5 ......................133.25
S6 ......................140.25
S7 ......................147.25
S8 ......................154.25
S9 ......................161.25
S10 ....................168.25
S11 ....................231.25
S12 ....................238.25
S13 ....................245.25
S14 ....................252.25

CANAL ................FREQ (MHz)
S15 ....................259.25
S16 ....................266.25
S17 ....................273.25
S18 ....................280.25
S19 ....................287.25
S20 ....................294.25
H1 ......................303.25
H2 ......................311.25
H3 ......................319.25
H4 ......................327.25
H5 ......................335.25
H6 ......................343.25
H7 ......................351.25
H8 ......................359.25
H9 ......................367.25
H10 ....................375.25
H11 ....................383.25
H12 ....................391.25
H13 ....................399.25
H14 ....................407.25
H15 ....................415.25
H16 ....................423.25
H17 ....................431.25
H18 ....................439.25
H19 ....................447.25
21.......................471.25
22.......................479.25
23.......................487.25
24.......................495.25
25.......................503.25
26.......................511.25
27.......................519.25
28.......................527.25
29.......................535.25
30.......................543.25
31.......................551.25
32.......................559.25

CANAL ................FREQ (MHz)
33.......................567.25
34.......................575.25
35.......................583.25
36.......................591.25
37.......................599.25
38.......................607.25
39.......................615.25
40.......................623.25
41.......................631.25
42.......................639.25
43.......................647.25
44.......................655.25
45.......................663.25
46.......................671.25
47.......................679.25
48.......................687.25
49.......................695.25
50.......................703.25
51.......................711.25
52.......................719.25
53.......................727.25
54.......................735.25
55.......................743.25
56.......................751.25
57.......................759.25
58.......................767.25
59.......................775.25
60.......................783.25
61.......................791.25
62.......................799.25
63.......................807.25
64.......................815.25
65.......................823.25
66.......................831.25
67.......................839.25
68.......................839.25
69 .......................855.25

Information for users in the UK
Positioning the TV
For the best results, choose a position where light
does not fall directly on the screen, and at some
distance away from radiators or other sources of
heat. Leave a space of at least 5 cm all around the
TV for ventilation, making sure that curtains,
cupboards etc. cannot obstruct the air flow through
the ventilation apertures.The TV is intended for use
in a domestic environment only and should never be
operated or stored in excessively hot or humid
atmospheres.
General Points
Please take note of the section entitled 'Tips' at the
end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates a
Radio Interference Investigation Service to help TV
licence holders improve reception of BBC and IBA
programmes where they are being spoilt by
interference.
If your dealer cannot help, ask at a main Post Office
for the booklet &quot; How to Improve Television and
Radio Reception &quot; .
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check that the
mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your dealer.

CANAL ................FREQ (MHz)
2...........................55.75
3...........................60.50
4...........................63.75
5...........................176.0
6...........................184.0
7...........................192.0
8...........................200.0
9...........................208.0
10.........................216.0
B ........................116.75
C ........................128.75
D ........................140.75
E ........................159.75
F.........................164.75
G ........................176.75
H ........................188.75
I..........................200.75
J .........................212.75
K ........................224.75
L.........................236.75
M........................248.75
N ........................260.75
O ........................272.75
P ........................284.75
Q ........................296.75

ITALY
CANALE ..............FREQ (MHz)
A ..........................53.75
B ..........................62.25
C ..........................82.25
D ........................175.25
E ........................183.75
F.........................192.25
G ........................201.25
H ........................210.25
H1 ......................217.25

(not applicable outside the UK)

Important
This apparatus is fitted with an approved moulded
13AMP plug. Should it become necessary to replace
the mains fuse, this must be replaced with a fuse of
the same value as indicated on the plug.
1. Remove fuse cover and fuse.
2.The replacement fuse must comply with BS 1362
and have the ASTA approval mark. If the fuse is
lost, make contact with your retailer in order to
verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.
In order to maintain conformity to the EMC directive,
the mains plug on this product must not be removed.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket marked
: at the back of the set.An inferior aerial is likely to
result in a poor, perhaps unstable picture with ghost
images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top
aerials are often inadequate.Your dealer will know from
experience the most suitable type for your locality.
Should you wish to use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the aerial socket
such as TV games, or a video camera it is recommended
that these be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened.A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift stand,
or legs fixed with woodscrews.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 256 19302


Download file - link to post