port_komunikacji_RS232_w_Philips_6010__emes__SERVICE.zip

Philips 6010 29f800 - Poszukuję najnowszego wsadu

potwierdzam nie ma takiego wsadu, tak jak kolega pisze tylko naprawa RS 323


Tunery 6010 sprzedawane w promocji Cyfry+ maj? " fabrycznie od??czony " port RS-232, wobec czego nie mo?liwa jest aktualizacja oprogramowania i edycja listy kana?ów.
Tunery te maj? zwykle wylutowane, b?dź wr?cz wyrwane dwa uk?ady MAX232 odpowiedzialne za komunikacj? z komputerem.
Zwykle równie? w pobli?u tych uk?adów powa?nie uszkodzone s? ście?ki na p?ycie g?ównej tunera, co uniemo?liwia ponowne wlutowanie MAX'ów i poprawn? prac? portu.
Przedstawiony modu? zawiera dwa uk?ady MAX 232 i niezb?dne do ich poprawnej pracy kondensatory, po odpowiednim pod??czeniu z p?yt? tunera przejmuje on funkcj? komunikacji z komputerem.

Budowa jest prosta, niezb?dne elementy to:
- MAX 232A 2szt
- podstawka DIL 16 2szt
- kondensator 100nF SMD 12szt.
-zwora 1szt

W przypadku k?opotu z zakupem MAX'ów w wersji " A " mo?na zamontowaae zwyk?e, pami?taj?c jednak aby kondensatory C1, C2, C7 i C8 zast?piae elektrolitami 1uF/10V i wlutowaae je zgodnie z polaryzacj? wyprowadze? obu uk?adów.
Monta? elementów wykonujemy zgodnie ze schematem (za??czone pliki s? w formacie Eagle v.411)
Kondensatory SMD lutujemy po stronie druku.
Po zmontowaniu ca?ości i wlutowaniu zwory zaznaczonej na schemacie nale?y cienkimi przewodami (najlepiej wyj?tymi z kabla drukarkowego lub podobnego) po??czyae p?ytk? modu?u z odpowiednimi punktami na p?ycie g?ównej tunera (widoczne na zdj?ciach).
Poni?ej oznaczono kolory przewodów z rozwi?zania modelowego:

Kolor przewodu...............Sygna? na p?. g?ównej tunera
czarny...........................GND
?ó?ty..............................DSR
br?zowy.........................DTR
fioletowy........................CTS
pomara?czowy................RXD
niebieski.........................RTS
zielony............................TXD
czerwony VCC

Kolor przewodu...............Nr pinu z??cza RS232 tunera
bia?y...............................8
szary..............................7
jasno-pomara?czowy........6
jasno-zielony...................4
br?zowo-bia?y..................3
czarno-bia?y.....................2

Wszystkie punkty sygna?owe p?. g?ównej tunera dost?pne s? po stronie lutowania elementów za wyj?tkiem sygna?u DSR (?ó?ty przew.) który dost?pny jest na rezystorze 3018 (blisko obudowy z??cza SCART).
Przewody najwygodniej przecisn?ae przez istniej?cy otwór w p?ycie w pobli?u przekaźnika.
P?ytk? modu?u przykr?camy śrub? na ko?ku dystansowym do istniej?cego otworu w pobli?u gniazdka telefonicznego.
Szczegó?y po??cze? doskonale widaae na za??czonych zdj?ciach.
Monta? ca?ości zajmuje ok. 45minut.
Po z?o?eniu tuner jest gotowy do wspó?pracy z komputerem.Remo


Download file - link to post

port_komunikacji_RS232_w_Philips_6010__emes__SERVICE.zip > Philips RS232.pdf

2006-04-08 14:41:05 G:\rs232 ok.brd