pre-amp.rar

Mój pierwszy tda1554q - prezentacja wykonanego projektu.

Nie taka drobna różnica jest zasadnicza Np.(w załączniku)

  • pre-amp.rar
    • fltry_aktywne_dg.pdf


Download file - link to post

pre-amp.rar > fltry_aktywne_dg.pdf

Aktywne filtry górno i dolnoprzepustowe
Wst p, czyli stare dobre czasy...
Na podstawach elektrotechniki mia em wa kowane kilka miesi cy o
wzmacniaczach
operacyjnych.
Tematyka
podejmowanych
tam
zagadnie znacz c zniech ci a mnie do dalszych eksperymentów.
Zastanawia em si podczas kolejnych nic nie znacz cych tematów lekcji,
do czego mo na wykorzysta wiedz w zakresie budowy takich aplikacji
wzmacniaczy operacyjnych jak: wzmacniacz ró nicowy, ca kuj cy,
sumuj cy, mno cy.... Mo e zrobi komputer analogowy
Nie w
obecnej chwili takie urz dzenie nie znalaz oby zastosowania. Stan em,
wi c przed ci kim zadaniem. W sumie s to adne trójk ty (chodzi o
symbol), ale w dalszym ci gu nie wiedzia em co z nimi zrobi . W ko cu
natkn em si na ksi k po wi con ca kowicie wzmacniaczom nie
tylko operacyjnym. Patrz c na te wszystkie wzory, b d c ju za amany
pod wzgl dem psychicznym oraz brakiem nowych pomys ów si gn em
po gotowe rozwi zanie przyk adowego filtru z kilkoma prostymi wzorami
na obliczenie elementów. Kamie spad z serca i przyst puj c do
symulacji wprowadzi em pierwsze zmiany w uk adzie, dowiaduj c si
jednocze nie podstawowych zale no ci cz stotliwo ci przepustowej od
warto ci elementów (ca y czas s dz , e wzory nigdy nie zast pi
praktyki). W uk adzie powoli pojawia y si nowe funkcje - przyk adowo
t umienie sygna u w zale no ci od po o enia suwaka potencjometru.
Przyszed w ko cu fina i oto przed Pa stwem uk ad filtru niskich i
wysokich tonów. Po co to, komu? W a ciwe na pocz tku, obawiaj c si
alternatywnych rozwi za typu korektor w komputerze, nie wiedzia em
jak dobrze przedstawi uk ady, aby wzbudzi y zainteresowanie. Po
d u szym namy le uk ad o uwydatnieniu niskich tonów mo na
wykorzysta
podczas tworzenia subwoofera. Znaj c ju
du e
zainteresowanie takimi urz dzeniami, na pewno zostanie zwrócona
uwaga na takie rozwi zanie.
Pozosta a kwestia wykorzystania filtru górnoprzepustowego
s u cego do wzmocnienia wysokich tonów. Jak na razie konkretne
zastosowanie nie przychodzi mi do g owy. Uk ad jednak mo e s u y
podobnie jak subwoofer do wzmacniania aktywnego wysokich tonów
specjalnie dla potocznie mówi c ,,gwizdka" Do tej pory do czali my do
takiego g o nika kondensator, a teraz wyodr bnione zostanie pasmo ju
za ko cówk mocy. Jest to bardzo wa ne - nie powstaj
adne
zniekszta cenia i nie zostaje zredukowana moc!

W ka dym razie uk ady filtrów znajd wsz dzie zastosowanie,
gdzie zale y nam na wydzieleniu i wzmocnieniu okre lonego pasma
cz stotliwo ciowego sygna u m.cz. (audio).
Opis wzmacniaczy operacyjnych serii TL07 i TL072
TL07 zawiera swej strukturze jeden wzmacniacz operacyjny, natomiast
TL072 - dwa. Podstawowe parametry obu uk adów scalonych s
jednakowe i przedstawiaj si nast puj co:
Zasilanie: +/- 5V
Moc: 680mW
Rezystancja wej ciowa: 0 2 m
Zawarto wszystkich harmonicznych: 0,0 %
Maksymalne napi cie wej ciowe: 0mV
Dok adne opisy uk adów scalonych TL07 oraz TL072 mo na znale
witrynie internetowej Elektronika Hobby w dziale katalog:
http://www.elektronika.basnet.pl/katalog/katalog.html

na

Opis filtrów
Urz dzenie sk ada si z dwóch modu ów - nastawnika wysokich i
niskich tonów po czonych szeregowo (rys. ). Jednak ka dy nastawnik
mo e pracowa oddzielnie redukuj c w ten sposób odpowiednie pasmo
cz stotliwo ciowe (rys. 2 i 3).
Na uk adzie U a zosta zbudowany filtr górnoprzepustowy, którego
w asno ci cz stotliwo ciowe zale
od elementów C3, R3 i oczywi cie
od P znajduj cych si w p tli sprz enia zwrotnego. Cz stotliwo
graniczna wynosi 2kHz i mo e by z atwo ci dopasowana do w asnych
potrzeb poprzez zmian C3.
Na uk adzie U b zosta zbudowany filtr dolnoprzepustowy, którego
w asno ci cz stotliwo ciowe zale
od elementów C4, R6 oraz P2
znajduj ce si w p tli sprz enia zwrotnego. Cz stotliwo
graniczna
wynosi 350Hz i mo e by z atwo ci zmieniana przez zmian warto ci
C4. Jest wskazane zastosowanie na wyj ciu uk adu dodatkowego
wzmacniacza buforuj cego sprz onego pojemno ciowo - opisywany
uk ad przy maksymalnym wzmocnieniu wzmacnia napi cie offsetu ok. 4
razy.
Testy przeprowadzono na oddzielnych nastawnikach dla tonów
wysokich i niskich znajduj cych si odpowiednio na rysunkach 2 i 3.
Chocia wykorzystano uk ad TL072, to do budowy jednego, wybranego

filtru wystarczy uk ad scalony zawieraj cy tylko jeden wzmacniacz
operacyjny - TL07 , ale pami taj c o innych wyprowadzeniach tego
scalaka. Warto zwróci uwag na rezystor R4, którego warto
przy
po czeniu szeregowym filtrów wynosi M , a podczas pracy oddzielnej
nastawnika dolnoprzepustowego rezystancja jest równa 47k .
Monta i regulacja
Dwa filtry aktywne po czone szeregowo zmontowano na jednej
p ytce drukowanej przedstawionej na rysunku 4. W przypadku ch ci
wykorzystania tylko jednego filtru mo emy u y metody paj czarskiej -
zezwala na to prostota urz dzenia. Na pocz tku montujemy najmniejsze
elementy, ko cz c na podzespo ach o wi kszych gabarytach. Regulacji
wysokich i niskich tonów dokonujemy za pomoc potencjometrów P i
P2. Oboj tnie, który uk ad zrobimy pami tajmy, e wyj cia filtrów
aktywnych pod czamy przed wzmacniaczem ko cowym.
Dzia anie
Po zako czonej tre ci teoretycznej przyszed
czas na
przedstawienie wad i zalet, które zosta y dostrze one podczas testów
praktycznych. Zarówno filtr górnoprzepustowy jak i dolnoprzepustowy nie
likwidowa w pe ni innych cz stotliwo ci, powoduj c jedynie uwydatnienie
lub os abienie (zale nie od po o enia potencjometru) wybranego pasma.
Ma to jednak swoje dobre strony. Dlaczego? Przecie w przypadku
ca kowitej likwidacji przez filtr górnoprzepustowy pasma cz stotliwo ci
poni ej 2kHz, filtr dolnoprzepustowy, który po czony jest szeregowo z
górnoprzepustowym nie mia by co wzmacnia ! Takie same zjawisko
wyst puje w innym przypadku. Wyobra my sobie,
e filtr
górnoprzepustowy
uwydatni
wysokie
cz stotliwo ci,
a
filtr
dolnoprzepustowy je po prostu zlikwidowa
Dlatego tak wa ne jest,
aby filtry nie likwidowa y w pe ni innych cz stotliwo ci, a jedynie
wzmacnia y swoje pasmo. Po doprowadzeniu wyj cia filtrów po czonych
szeregowo do wzmacniacza ko cowego uzyskamy w ten sposób
tradycyjny regulator barwy tonu, znajduj cy si w ka dym lepszym
urz dzeniu audio.
Autor: Kamil Gulczuk
elektronika@basnet.pl

W ersja ród owa projektu (w programie Protel 99SE)
jest dost pna na witrynie internetowej Elektronika
Hobby pod adresem:
http://www.elektronika.basnet.pl/protel/protel.html

A

B

C

2
1

Wej cie

Z1

2

+15

100nF

TL072
C2

1

100nF
U1A

C1

R2
1M

-15

+15

zasilanie

1
2
3

Z3

Wyj cie 1 filtru

C3
8,2nF

R3
2,2k

P1
10k

2

6
TL072

7

U1B

Copyright (C) Elektronika Hobby

R4*
1M

5

R5
1M

3

R6
2,2k

P2
10k
C4
270nF ~ 220nF

Wyj cie

1
2

Z2

1

2

3

Rys. 1. Schemat ideowy dwóch filtrów aktywnych polaczonych szeregowo.

R1
47k

3

-15

4

8

D

1

4
8

4

4

5

5

Date:
File:

B

Size

Title
Number
7-Jun-2000
E:\protel_projekty\filtry_audio.ddb

Sheet of
Drawn By:
6

6

Revision

A

B

C

D

1

2

2

2
1
R1
47k

2

3

-15

100nF

Filtr górnoprzepustowy

+15

TL072 lub TL071
C2

1

100nF
U1A

C1

R2
1M

C3
8,2nF

R3
2,2k

P1
10k
wyj cie

1
2

Z2

4

5

5

Title
Number
Sheet of
Drawn By:
6

6

Revision

C

D

3

4

B
Date:
File:

7-Jun-2000
E:\protel_projekty\filtry_audio.ddb

A

Size

A

B

Rys. 2. Schemat ideowy filtru górnoprzepustowego.

Wej cie

Z1

3

B

C

D

1

4
8

A

B

C

D

1

1

2

2

2
1
R4
47k

6

5

+15

3

Filtr dolnoprzepustowy

-15 100nF

C2

U1B
100nF
7
TL072 lub TL071

C1

R5
1M

R6
2,2k

P2
10k
C4
270nF ~ 220nF

4

Wyj cie

1
2

Z2

3

4

Rys. 3. Schemat ideowy filtru dolnoprzepustowego.

Wej cie

Z1

4
8

5

5

Date:
File:

B

Size

Title
Number
7-Jun-2000
E:\protel_projekty\filtry_audio.ddb

Sheet of
Drawn By:
6

6

Revision

A

B

C

D

Rys. 4. Wzór plytki dwóch filtrów.

Rys. 5. Schemat montazowy.