6610-disassembly.pdf

telefon mi upadł i zepsuły sie wibracje!!!! HELP!!!

po prostu najpierw ściągasz tylną klapkę telefon, póżniej przednią, oczywiśćie wyciagasz baterie, karte sim, rozkręcasz śrubki, wyjmujesz płytę główną i będziesz miał w korpusie takie coś podobnego do silniczka i wyjmujesz go, wkładasz drugi, żadna filozofia, zobacz czy da się nim obkręcać luźno, albo czy nie jest wygięty jakiś, spróbouj styki przeczyścic na plycie głównej i samej vibry, zobacz jak to wyglada w zalacznkiu ktory dodalem, vibra to takie zielony silniczek jak na rysunku


& XVWRPHU & DUH 6ROXWLRQV
1+/8 6HULHV 7UDQVFHLYHUV

 'LVDVVHPEO\
,QVWUXFWLRQV

,VVXH  

?1RNLD & RUSRUDWLRQ

NHL-4/4U
Company confidential
6610/7210 Disassembly Instructions
PAMS Technical Documentation
7DEOH RI & RQWHQWV

3DJH 1R
Disassembly Procedure .................................................................................................. 3
Reassembly .................................................................................................................... 8

3DJH 

?1RNLD & RUSRUDWLRQ

,VVXH  

PAMS Technical Documentation

Company confidential
NHL-4/4U
6610/7210 Disassembly Instructions

'LVDVVHPEO\ 3URFHGXUH
7DEOH 

 3XVK WKH 5HOHDVH %XWWRQ WR WKH OHIW EHIRUH SXOOLQJ
XS WKH % & RYHU 5HPRYH WKH EDWWHU\ DQG WKH 6,0
FDUG

 8QORFN WKH WRS JXLGDQFH WR UHPRYH WKH $ & RYHU

8QVFUHZ WKH VL[ 7 VFUHZV XVLQJ WKH VKRZQ RUGHU
)RU DVVHPEO\ WKH UHYHUVH RUGHU DQG D WRUTXH RI
1FP KDYH WR EH XVHG

 7DNH WKH PRGXOHV IURP WKH &  & RYHU DQG XQSOXJ
WKH GLVSOD\ FRQQHFWRU E\ SXOOLQJ WKH PRGXOHV DSDUW
FDUHIXOO\

 7KH (DUSLHFH LV VWXFN ZLWK GRXEOHVLGHG DGKHVLYH
WDSH 8VH QHZ WDSH ZKHQ PRXQWLQJ WKH 6SHDNHU

6. 'R QRW GDPDJH WKH VSULQJ FRQWDFWV ZKHQ

 2SHQ WKH VQDSV ZLWK 657 RQ ERWK VLGHV RI WKH
'LVSOD\ 6KLHOG

,VVXH  

UHPRYLQJ WKH 0LFURSKRQH

 7KH 'LVSOD\ 6KLHOG LV KRRNHG DW LWV ERWWRP VLGH

?1RNLD & RUSRUDWLRQ

3DJH 

NHL-4/4U
Company confidential
6610/7210 Disassembly Instructions
PAMS Technical Documentation
7DEOH 

 7 DNH D FOHDQ FORWK DQG SUHVV WKH / & ' RII IURP
WKH / & ' )UDPH

 7R UHPRYH WKH ' & -DFN LQVHUW WZHH]HUV
EHWZHHQ WKH VSULQJ FRQWDFWV DQG XQGHU WKH MDFN
& lt; RX QHHG WR XVH VRPH IRUFH WR SXOO WKH MDFN
XSZDUGV

 %HQG WKH IUDPH D ELW VKLIW WKH 8, %RDUG
0RGXOH WR WKH ULJKW DQG WKHQ SXOO LW XS

 *ULS WKH 9LEUD 0RWRU DW WKH UXEEHU DQG SXOO LW
RII IURP LWV JXLGDQFH

 & lt; RX\ FDQ QRZ UHPRYH HDVLO\ WKH 9ROXPH .H\
DQG WKH ,QIUDUHG :LQGRZ ZLWK \RXU ILQJHUV 7KH
3RZHU .H\ KDV WR EH XQORFNHG RQ WKH ORZHU VLGH
ILUVW

 8QORFN $QWHQQD RQ ERWK VLGHV ZLWK WKH 657
WRRO

 $QWHQQD 3RJR 3LQV FDQ EH UHPRYHG E\ SXVKLQJ
WKHP ZLWK WRU[ GULYHU WKURXJK WKH &  & RYHU

 ,I \RX QHHG WR FKDQJH WKH 5HOHDVH %XWWRQ \RX
FDQ DOVR XVH 657 WR UHPRYH WKH EXWWRQ

3DJH 

?1RNLD & RUSRUDWLRQ

,VVXH  

PAMS Technical Documentation

Company confidential
NHL-4/4U
6610/7210 Disassembly Instructions

5HDVVHPEO\ SURFHGXUH
5HDVVHPEO\ WDNHV SODFH LQ UHYHUVHG RUGHU FRPSDUHG ZLWK GLVDVVHPEO\

,VVXH  

?1RNLD & RUSRUDWLRQ

3DJH 

NHL-4/4U
Company confidential
6610/7210 Disassembly Instructions
PAMS Technical Documentation

& gt; 7KLV SDJH OHIW LQWHQWLRQDOO\ EODQN@

3DJH 

?1RNLD & RUSRUDWLRQ

,VVXH  


Download file - link to post