car300pl.zip

Grundig CAR300 jak wpisac kod

poczytaj instr. obs│ugi radia

  • car300pl.zip
    • CAR300PL.PDF


Download file - link to post

car300pl.zip > CAR300PL.PDF

Radio
CAR 300

BA Opel CAR 300 pol

1

25.06.2002, 13:19 Uhr

2
BA Opel CAR 300 pol

2

25.06.2002, 13:19 Uhr

1

2

3

4

CAR 300

AUTOSTORE

5

6

RDS

CODE

UML

2

1

8

7

AS

9

TP

3

4

RDS

5

6

:

;

& lt;

=

3
BA Opel CAR 300 pol

3

25.06.2002, 13:19 Uhr

Polski
Elementy obs?ugi ...................................... 5
System wska?nikˇw (wy?wietlacz) ........... 5
Zabezpieczenie przed kradzieŻ? .............. 6
W??czenie/wy??czenie ............................... 6
Si?a g?osu .................................................. 6
Barwa d?wi┤ku ......................................... 6
Radio ........................................................ 7
RDS .......................................................... 7
Komunikaty o sytuacji drogowej ............... 8
RDS-EON ................................................. 9
Pami┤š stacji .......................................... 10
Kaseta ..................................................... 12
Samochodowy telefon komˇrkowy ......... 12
Kodowanie .............................................. 13
Wskazˇwki ogˇlne ................................. 15

(C) 1995 Adam Opel AG
4
BA Opel CAR 300 pol

4

25.06.2002, 13:19 Uhr

Elementy obs?ugi
Nr

System wska?nikˇw
(wy?wietlacz)

Symbol Znaczenie

1

w??czenie i wy??czenie

:

klawisz strojenia w dˇ?

regulacja go?no?ci:
obracaš

;

TP

balans - g?o?niki lewy/prawy:
poci?gn?š i obracaš
2

komunikaty o sytuacji
drogowej

& lt;

RDS

(Radio Data System)
automatyczne rozpoznanie
programu

regulator przˇd/ty?
(balans - g?o?niki przednie/
tylne): obracaš

3

barwa d?wi┤ku (tony niskie/

klawisz strojenia w gˇr┤

=

dioda ?wiec?ca kodu
(CODE)

Wy?wietlacz pojazdu (patrz instrukcja
eksploatacji pojazdu) jest wykorzystywany
takŻe do wy?wietlania informacji
zwi?zanych z obs?ug? radioodbiornika
samochodowego.
W poje?dzie mog? byš zabudowane dwa
podstawowe typy wy?wietlaczy:

Wy?wietlacz 8-pozycyjny

wysokie): obracaš
4

kiesze? odtwarzacza
kasetowego

5

szybkie przewijanie do
przodu

TP

AS

szybkie przewijanie wstecz

6

Cr CPS RDS

7

UML

8

[1]-[6] klawisze stacji

9

AS

Wy?wietlacz 10-pozycyjny

prze??czanie zakresu fal

samoczynne strojenie z
zapami┤taniem

AS

CPS Cr

RDS EON

TP

TMC

W niniejszej instrukcji obs?ugi zostan?
opisane wy?wietlacze 8-pozycyjne.
Wskazania wy?wietlaczy 10-pozycyjnych
odpowiadaj? wskazaniom wy?wietlaczy 8pozycyjnych, poza wy?wietleniem zakresu
fal oraz numeru stacji w przypadku
niektˇrych funkcji radia samochodowego.

5
BA Opel CAR 300 pol

5

25.06.2002, 13:19 Uhr

Zabezpieczenie przed
kradzieŻ?
Kodowanie
Samochodowy odbiornik radiowy jest
wyposaŻony w bierny system
zabezpieczaj?cy. Zakodowany odbiornik
jest dla z?odzieja bezwarto?ciowy. Z tego
wzgl┤du zaleca si┤ zakodowanie
radioodbiornika (patrz strona 13). Numer
kodu zosta? zamieszczony w karcie
pojazdu lub w karcie serwisowej
odbiornika. Karty pojazdu i karty
serwisowej odbiornika nie naleŻy
przechowywaš wewn?trz pojazdu.
Przy wy??czonym odbiorniku i wyj┤tym ze
stacyjki kluczyku pojazdu dioda ?wiec?ca
kodu (CODE) = pali si┤ ?wiat?em
przerywanym, wskazuj?c, Że kodowanie
zabezpieczaj?ce przed kradzieŻ? zosta?o
uaktywnione.

W??czenie/wy??czenie
Odbiornik moŻna w??czyš i
wy??czyš przez naci?ni┤cie
pokr┤t?a 1.

Automatyka w??czania
Po w??czeniu odbiornika pokr┤t?em 1,
moŻliwe jest wy??czenie i ponowne
w??czenie odbiornika przy pomocy ??cznika

zap?onu uruchamianego kluczykiem
stacyjki. T┤ automatyk┤ w??czania
odbiornika moŻna przestawiš w stan
nieaktywny.

napi┤cia zasilania i ponownym pod??czeniu
odbiornika, automatyka w??czania
pozostaje aktywna.

Blokowanie automatyki w??czania:

Automatyka wy??czania

- w??czyš zap?on, wy??czyš radio
- nacisn?š i przytrzymaš klawisze
stacji 1 i 3 8,

Odbiornik wy??cza si┤ samoczynnie po
up?ywie godziny od wy??czenia zap?onu.
Automatyka wy??czania pozostaje aktywna
takŻe przy zablokowanej automatyce
w??czania.

- w??czyš radio wci?Ż
przytrzymuj?c klawisze stacji do
uzyskania potwierdzenia
akustycznego.

Si?a g?osu

Na wy?wietlaczu zostanie nast┤pnie
pokazany komunikat o zablokowania
automatyki w??czania:

Si?a g?osu
obrˇciš pokr┤t?o 1
Balans

IGNI OFF
Teraz odbiornik moŻe zostaš w??czony lub
wy??czony tylko przy pomocy pokr┤t?a 1.
Uaktywnienie automatyki w??czania:
Post┤powaš w sposˇb opisany w cz┤?ci
,,Blokowanie automatyki w??czania.".
Na wy?wietlaczu zostaje pokazany
komunikat o uaktywnieniu automatyki
w??czania:

IGNI ON
Po od??czeniu odbiornika od ?rˇd?a

g?o?nik lewy & lt; - & gt; prawy
poci?gn?š pokr┤t?o 1 i obracaš
Regulator balansu przˇd/ty?
g?o?niki przˇd & lt; - & gt; ty? obrˇciš
pokr┤t?o naciskowe 2 nacisn?š
pokr┤t?o w celu zablokowania/
odblokowania

Barwa d?wi┤ku
Tony niskie/wysokie
obracaš pokr┤t?o naciskowe 3
nacisn?š pokr┤t?o w celu
zablokowania/odblokowania

6
BA Opel CAR 300 pol

6

25.06.2002, 13:19 Uhr

Radio

W przypadku braku silnych stacji
nadawczych w obszarze przebywania
pojazdu, nast┤puje automatyczne
prze??czenie czu?o?ci strojenia.

Dostrojenie stacji
Dobˇr zakresu fal:
Klawisz UML 7
U = fale ultrakrˇtkie (UKF)
M = fale ?rednie (MW)
L = fale d?ugie (LW)
Nacisn?š klawisz wymagan? ilo?š razy, do
chwili wybrania wymaganego zakresu fal.
Zakres fal jest pokazywany na
wy?wietlaczu (,,U", ,,M" lub ,,L").
W obr┤bie zakresu fal UKF na
wy?wietlaczu pojawia si┤ symbol odbioru
, w odniesieniu do
stereofonicznego
stacji nadaj?cych audycje stereofoniczne.
W przypadku pogorszenia si┤ warunkˇw
odbioru stacji, odbiornik zostaje
automatycznie prze??czony na odbiˇr
monofoniczny.

Strojenie r┤czne:
(nie dotyczy funkcji TP lub RDS):
Istnieje moŻliwo?š r┤cznego dostrojenia
stacji o znanej cz┤stotliwo?ci nadawania.
Dostrojenie zgrubne:
Przytrzymaš klawisz strojenia lub aŻ
do pojawienia si┤ przybliŻonej
cz┤stotliwo?ci poszukiwanej stacji na
wy?wietlaczu.
Dostrojenie dok?adne:
Naciskaš klawisze strojenia lub tak
cz┤sto, aŻ na wy?wietlaczu pojawi si┤
dok?adna warto?š cz┤stotliwo?ci
poszukiwanej stacji.

[TP ]

Nacisn?š klawisz strojenia : lub
(odbiˇr audycji ulega wyciszeniu)
cz┤stotliwo?ci niŻsze (wszystkie
stacje)
cz┤stotliwo?ci wyŻsze (tylko stacje
silne)

Stacje nadaj?ce w trybie RDS emituj?
dodatkowo do programu takŻe tzw.
telegram cyfrowy zawieraj?cy informacje
analizowane automatycznie przez
odbiornik radiowy RDS.
W przypadku w??czenia funkcji RDS, na
wy?wietlaczu widoczna jest nazwa stacji
zamiast cz┤stotliwo?ci.
KaŻdy program RDS jest emitowany na
wielu cz┤stotliwo?ciach. W czasie jazdy
odbiornik sprawdza automatycznie jako?š
sygna?u na pozosta?ych cz┤stotliwo?ciach
odbioru i dokonuje prze??czenia na odbiˇr
sygna?u najsilniejszego (zapewniaj?c
najlepszy odbiˇr wybranego programu).
Nazwa programu na wy?wietlaczu
pozostaje bez zmian.

W??czenie RDS

U3 101.1
Czynno?š strojenia:
(nie dotyczy funkcji RDS)

Z tego wzgl┤du zaleca si┤ w??czenie
trybu RDS!

RDS (Radio Data System = system
transmisji danych w radiofonii)
RDS to skrˇtowe oznaczenie serwisu
rozg?o?ni radiowych, wprowadzanego w
krajach europejskich, ktˇry u?atwia
odnalezienie wymaganego programu UKF
oraz jego niezak?ˇcony odbiˇr.

Przy pomocy klawisza UML 7 wybraš
zakres fal UKF, w??czyš funkcj┤ RDS przez
naci?ni┤cie klawisza RDS & lt; . Na
wy?wietlaczu pojawia si┤ oznaczenie
,,RDS".

WDR1

RDS [TP ]

System strojenia stacji reaguje teraz
wy??cznie na stacje nadaj?ce w trybie
RDS. Radioodbiornik dobiera
7

BA Opel CAR 300 pol

7

25.06.2002, 13:19 Uhr

automatycznie cz┤stotliwo?š najlepszego
odbioru dla dobranej stacji. W czasie tej
czynno?ci moŻe wyst?piš krˇtka przerwa w
odbiorze dostrojonej stacji.
Dostrojenie stacji RDS:
Nacisn?š klawisz strojenia :

lub

cz┤stotliwo?ci niŻsze
cz┤stotliwo?ci wyŻsze

Wy??czenie RDS
Nacisn?š klawisz RDS & lt; . Wskazanie
,,RDS" zostaje usuni┤te z wy?wietlacza i
zostaje wy?wietlona cz┤stotliwo?š
odbieranej stacji. Odbiornik nie jest od tej
chwili dostrajany automatycznie do
cz┤stotliwo?ci najlepszego odbioru danej
stacji.

Wy?wietlenie cz┤stotliwo?ci stacji
RDS
Aby odczytaš cz┤stotliwo?š nadawania
stacji RDS naleŻy nacisn?š i przytrzymaš
klawisz UML 7 do chwili aŻ na
wy?wietlaczu pojawi si┤ wy?wietlenie
cz┤stotliwo?ci stacji. Po oko?o 10 sekundach ponownie widoczna jest nazwa stacji.

Programy regionalne
Niektˇre stacje RDS nadaj? rˇŻnorodne
programy regionalne. Aby zapewniš wybˇr
wy??cznie alternatywnych cz┤stotliwo?ci
dostrojonego programu regionalnego
naleŻy spowodowaš zapami┤tanie stacji
pod wybranym klawiszem stacji, po czym
przytrzymaš klawisz stacji przez ok. 5 sek,
aŻ na wy?wietlaczu pojawi si┤ wskazanie
,,REG-ON".
W celu wy??czenia powyŻszej funkcji
naleŻy:
Przytrzymaš odpowiedni klawisz stacji
przez ok. 5 sekund, aŻ na wy?wietlaczu
pojawi si┤ oznaczenie ,,REG-OFF".
Po w??czeniu radioodbiornika na
wy?wietlaczu pojawia si┤ na krˇtko
wy?wietlenie ,,REG-ON". Oznaczenie"REGOFF" nie jest wy?wietlane.

Komunikaty o sytuacji
drogowej
(TP = Traffic Programme)
Stacja TP jest stacj? RDS nadaj?c? na
falach UKF, emituj?c? komunikaty o
sytuacji na drogach. Na wy?wietlaczu
widoczne jest wskazanie ,,TP".

W??czenie TP:
Odbierane s? wy??cznie stacje TP.
Dobraš zakres UKF przy pomocy klawisza
UML 7. Nast┤pnie nacisn?š klawisz TP
;. Na wy?wietlaczu pojawia si┤
wskazanie ,,[TP]". W czasie czynno?ci
strojenia oraz przy braku moŻliwo?ci
odbioru stacji TP na wy?wietlaczu pojawia
si┤ wskazanie ,,[ ]".
W czasie korzystania z odtwarzacza
kasetowego odtwarzanie kasety zostaje
przerwane na czas nadawania komunikatu
drogowego.
System TP moŻna takŻe w??czyš podczas
korzystania z odtwarzacza kasetowego. W
takim przypadku na wy?wietlaczu jest
pokazywana przez ok. 5 sekund nazwa
aktualnie dostrojonej stacji.
W przypadku, je?li s?uchana jest stacja nie
nadaj?ca komunikatˇw drogowych lub
stacja taka zostanie dobrana przy pomocy
klawisza stacji, w??czona zostaje czynno?š
przeszukiwania pami┤ci stacji, po czym

8
BA Opel CAR 300 pol

8

25.06.2002, 13:19 Uhr

nastawiona zostaje najsilniejsza stacja
nadaj?ca komunikaty drogowe. Tak d?ugo,
jak nastawiona stacja nie zostanie
prze??czona, nie ulega w??czeniu
automatyczne dostrajanie do stacji TP,
nawet przy pogorszeniu odbioru stacji.
Przy w??czonej funkcji TP naci?ni┤cie i
przytrzymanie klawisza AS 9 (AS =
automatyczne zapami┤tanie stacji, patrz
strona 10) do momentu uzyskania
potwierdzenia akustycznego, powoduje
prze??czenie odbiornika, po zako?czeniu
czynno?ci zapami┤tywania stacji, na
miejsce pami┤ci zaj┤te przez stacj┤
nadaj?c? komunikaty o sytuacji na
drogach.
Przy w??czonej funkcji TP czynno?š
strojenia pozostaje aktywna do chwili
znalezienia przynajmniej jednej stacji TP.
Przy w??czonej funkcji TP lub uaktywnieniu
tej funkcji w czasie korzystania z
odtwarzacza kasetowego, odbiornik szuka
automatycznie najsilniejszej stacji
nadaj?cej komunikaty drogowe, je?li
pojazd znajdzie si┤ poza zasi┤giem
odbioru ostatnio s?uchanej stacji.

Wy??czenie funkcji TP
Nacisn?š klawisz TP ponownie wskazanie ,,[ ]" zostaje usuni┤te z
wy?wietlacza.
Aby wy??czyš funkcj┤ TP w czasie

nadawania komunikatu drogowego naleŻy
nacisn?š klawisz TP dwukrotnie.

Je?li w ci?gu 10 sekund od wywo?ania
funkcji regulacji g?o?no?ci odbioru
komunikatˇw drogowych nie zostanie
naci?ni┤ty Żaden klawisz, odbiornik
powraca do normalnego stanu bez zmiany
nastawienia g?o?no?ci.

Stany ,,TP ON" (funkcja TP w??czona) lub
,,TP OFF" (funkcja TP wy??czona) nie s?
zapami┤tywane w pami┤ci
przyporz?dkowanej klawiszom stacji.

Odbiˇr komunikatˇw o sytuacji na
drogach

G?o?no?š nadawania komunikatˇw
drogowych
G?o?no?š odbioru komunikatˇw drogowych
moŻna nastawiš niezaleŻnie od si?y g?osu
dla odbioru audycji radiowych.
Nastawienie:
Przytrzymaš klawisz TP ; d?uŻej niŻ 3
sekundy. Po uzyskaniu potwierdzenia
akustycznego na wy?wietlaczu pojawia si┤
wskazanie si?y g?osu komunikatˇw
drogowych (np. TP-VOL-3).

TP-VOL-3
Przy pomocy klawiszy strojenia lub
nastawiš wymagan? si?┤ g?osu dla
komunikatˇw drogowych w zakresie - 3 do
+ 3.
Zapami┤tanie dobranej g?o?no?ci odbioru
komunikatˇw drogowych:
Naciskaš klawisz TP przez d?uŻej niŻ 3
sekundy, aŻ do uzyskania potwierdzenia
akustycznego.

W razie potrzeby odbioru komunikatˇw
drogowych naleŻy w??czyš funkcj┤ TP i
przekr┤ciš pokr┤t?o 1 do oporu w lewo.
Komunikaty o sytuacji na drogach s?
nadawane zawsze ze wst┤pnie
zaprogramowan? g?o?no?ci? (patrz cz┤?š
,,G?o?no?š nadawania komunikatˇw
drogowych").
Przerwanie odbioru aktualnie
nadawanego komunikatu drogowego
W celu przerwania odbioru aktualnie
nadawanego komunikatu drogowego (np.
przy korzystaniu z odtwarzacza
kasetowego) naleŻy nacisn?š krˇtko
klawisz TP. Funkcja TP pozostaje nadal
aktywna.

RDS-EON
(Enhanced Other Networks)
Pewne rozg?o?nie radiowe oferuj? poprzez
system RDS-EON moŻliwo?š odbioru
komunikatˇw o sytuacji na drogach takŻe
9

BA Opel CAR 300 pol

9

25.06.2002, 13:19 Uhr

w przypadku stacji nie nadaj?cych
komunikatˇw drogowych. W tym celu
odbiornik analizuje informacje dotycz?ce
alternatywnych stacji nadaj?cych
komunikaty drogowe zawarte w telegramie
RDS.
Stacje nie nadaj?ce komunikatˇw
drogowych pracuj?ce w sieci RDS-EON s?
traktowane przez odbiornik jak stacje
nadaj?ce komunikaty drogowe. Ich
rozpoznanie jest moŻliwe na podstawie
obecno?š oznaczenia ,,EON" lub ,,TP" na
wy?wietlaczu.

S?uchanie komunikatu drogowego
poprzez RDS-EON
Nacisn?š klawisz TP. Na wy?wietlaczu
pojawia si┤ wskazanie ,,[TP]". W przypadku
nadawania komunikatu o sytuacji na
drogach odbiornik dokonuje prze??czenia
na stacj┤ nadaj?c? komunikaty drogowe
pracuj?c? w sieci EON.
Po zako?czeniu komunikatu odbiornik
powraca do poprzednio s?uchanej stacji. W
czasie s?uchania komunikatu drogowego
na wy?wietlaczu widoczna jest nazwa
stacji nadaj?cej komunikaty drogowe.
Funkcja RDS-EON jest aktywna takŻe przy
korzystaniu z odtwarzacza kasetowego,
je?li w??czona zosta?a funkcja TP.

Pami┤š stacji

Automatyczne zapami┤tywanie
stacji (AS)

Odbiornik stawia do dyspozycji
uŻytkownika ??cznie 30 miejsc pami┤ci
stacji:

Wybraš wymagany zakres fal (?rednie lub
UKF), nacisn?š klawisz AS 9, aŻ do
uzyskania potwierdzenia akustycznego.
Zapocz?tkowana zostaje czynno?š
strojenia, a na wy?wietlaczu pojawia si┤
oznaczenie ,,AS".

6 x U (UKF)
6 x M (fale ?rednie)
6 x L (fale d?ugie)
6 x U AS (automatycznie
zapami┤tane stacje UKF)
6 x M AS (automatycznie
zapami┤tane stacje na falach
?rednich)

Po zako?czeniu strojenia, pod sze?cioma
klawiszami stacji na poziomie pami┤ci
stacji, zapami┤tanych jest sze?š
najsilniejszych stacji w obszarze
przebywania pojazdu.

Wprowadzenie stacji do pami┤ci
Nastawiš wymagany zakres fal i stacj┤.
Nacisn?š i przytrzymaš jeden z klawiszy
stacji 8, aŻ odbierana audycja b┤dzie
ponownie s?yszalna.
W czasie czynno?ci zapami┤tywania stacji
na wy?wietlaczu pokazywana jest aktualnie
zapami┤tana stacja.
Odbierana stacja zosta?a w ten sposˇb
zapami┤tana w pami┤ci stacji. Na
wy?wietlaczu pojawia si┤ wy?wietlenie
wybranego miejsca pami┤ci 1 ... 6.
Przy przeniesieniu stacji do pami┤ci
zapami┤tany zostaje takŻe stan funkcji
RDS ,,ON" (w??czona) lub RDS ,,OFF"
(wy??czona).

W czasie automatycznego dostrajania
stacji na gˇrnych miejscach pami┤ci s?
zapami┤tywane priorytetowo stacje RDS.
Przy opuszczaniu obszaru odbioru stacji
naleŻy uaktualniš zawarto?š pami┤ci stacji
przez ponowne naci?ni┤cie klawisza AS, w
celu zapami┤tania nowych stacji.
Miejscom pami┤ci AS moŻna
przyporz?dkowaš stacje takŻe przez dobˇr
manualny (patrz cz┤?š ,,Wprowadzenie
stacji do pami┤ci").
Je?li przed czynno?ci? lub w czasie
czynno?ci automatycznego
zapami┤tywania stacji zostanie w??czona
funkcja TP, odbiornik w??cza po
zako?czeniu czynno?ci strojenia jedno z
miejsc pami┤ci, w ktˇrym zosta?a

10
BA Opel CAR 300 pol

10

25.06.2002, 13:19 Uhr

zapami┤tana stacja nadaj?ca komunikaty
drogowe (niekoniecznie miejsce pami┤ci 1).

Wywo?anie zapami┤tanych stacji
Wybraš zakres fal (,,U", ,,M" lub ,,L"), po
czym nacisn?š wymagany klawisz stacji.
Aby wywo?aš stacje zapami┤tane na
poziomie pami┤ci AS naleŻy najpierw
wybraš zakres fal (,,U" lub ,,M"), po czym
krˇtko nacisn?š klawisz AS.

SWF3

strojenia : lub . Na wy?wietlaczu
pojawiaj? si┤ cz┤stotliwo?ci nadawania lub
nazwy programowe stacji, ktˇre zosta?y
zapami┤tane w dodatkowej pami┤ci stacji
UKF w kolejno?ci stacji przynaleŻnych do
okre?lonej sieci stacji.
Aktualizacja zawarto?ci pami┤ci
dodatkowej stacji UKF:

Wy?wietlenie bieŻ?cego trybu pracy
odbiornika przy korzystaniu z
odtwarzacza kasetowego
W czasie odtwarzania kasety moŻliwe jest
uzyskanie wy?wietlenia cz┤stotliwo?ci
nadawania lub nazwy (dla stacji RDS)
ostatnio s?uchanej stacji UKF.
W tym celu naleŻy nacisn?š klawisz UML
7. Na wy?wietlaczu pojawia si┤ na
przeci?g 5 sekund cz┤stotliwo?š lub nazwa
programowa ostatnio s?uchanej stacji UKF,
np.

Przytrzymaš klawisz RDS przez ok. 2
sekundy aŻ do uzyskania potwierdzenia
akustycznego. Na wy?wietlaczu pojawia
si┤ na krˇtko komunikat

RDS [TP ] AS

MEMORY-U

Pami┤š dodatkowa stacji UKF
Poza pami┤ci? zwi?zan? z klawiszami
stacji, odbiornik stawia do dyspozycji
uŻytkownika dodatkow? pami┤š stacji
UKF, w ktˇrej zapami┤tane zostaj?
wszystkie moŻliwe do odbioru stacje UKF.
Zawarto?š tej pami┤ci moŻna przegl?daš
przy pomocy klawiszy strojenia.
Ob?oŻenie dodatkowej pami┤ci stacji UKF
jest aktualizowane albo poprzez
automatyczne przeniesienie do pami┤ci
(funkcja AS) albo na drodze nastawienia
manualnego.
Przegl?danie zawarto?ci pami┤ci
dodatkowej stacji UKF:
W??czyš RDS. Nacisn?š krˇtko klawisze

U

Czynno?š zapami┤tywania stacji zostaje
zako?czona po ok. 30 sekundach, po czym
zostaje nastawiona najsilniejsza stacja w
obszarze przebywania pojazdu.
W czasie powyŻszej czynno?ci
zapami┤tywania, stacje zapami┤tane pod
klawiszami stacji nie s? aktualizowane!

101.1
[TP ]

W przeci?gu tych 5 sekund istnieje
moŻliwo?š wywo?ania innej stacji przy
pomocy klawiszy stacji lub w??czenia
dostrajania stacji przy pomocy klawiszy
strojenia lub .

lub:
przytrzymaš klawisz AS do chwili
uzyskania potwierdzenia akustycznego.
W przypadku wykorzystania tej drugiej
metody, aktualizacji podlegaj? jednak
takŻe stacje zapami┤tane pod klawiszami
zwi?zanymi z miejscami pami┤ci AS.

11
BA Opel CAR 300 pol

11

25.06.2002, 13:19 Uhr

Kaseta

Odbiˇr stacji lub odtwarzanie kasety
zostaje wˇwczas przerwane.

Przerwanie odtwarzania kasety

Odtwarzanie kasety
W?oŻyš kaset┤ do kieszeni odtwarzacza
kasetowego 4 (stron? otwart? kasety
skierowan? w prawo). Odbiornik zostaje
prze??czony z odbioru radiowego na
odtwarzanie kasety. Odtwarzana jest
strona gˇrna kasety, a na wy?wietlaczu
pojawia si┤ wskazanie

CAS
Szybkie przewijanie do przodu i
wstecz
Nacisn?š klawisz przewijania do przodu
lub wstecz:
& lt; & lt; szybkie przewijanie wstecz 5
& gt; & gt; szybkie przewijanie do przodu 6
W czasie szybkiego przewijania ta?my do
przodu lub wstecz odbiornik w??cza
ostatnio s?uchan? stacj┤ radiow?.
W celu zako?czenia czynno?ci szybkiego
przewijania do przodu lub wstecz naleŻy
nacisn?š krˇtko klawisz szybkiego
przewijania dla przeciwnego kierunku.
Kontynuowane jest wˇwczas odtwarzanie
kasety.

& lt; & lt; & gt; & gt; Nacisn?š krˇtko oba klawisze
szybkiego przewijania 5 i 6.
Kaseta pozostaje w kieszeni
odtwarzacza. Odbiornik zostaje
prze??czony z odtwarzania
kasety na odbiˇr stacji radiowej.

Komunikaty o sytuacji na drogach w czasie
rozmowy bez podnoszenia s?uchawki:
Wyciszenie odbioru stacji i odtwarzania
kasety w czasie korzystania z telefonu
posiada priorytet w stosunku do
komunikatˇw drogowych. Pomimo to
moŻliwe jest w razie potrzeby wys?uchanie
nadawanego komunikatu drogowego.

Wysuni┤cie kasety
Nacisn?š rˇwnocze?nie oba
klawisze szybkiego przewijania.
Obiornik zostaje prze??czony z
odtwarzania kasety na odbiˇr
stacji radiowej, a kaseta zostaje
wysuni┤ta z kieszeni odtwarzacza.

W tym celu musi byš w??czona funkcja TP
(wskazanie ,,[TP]" na wy?wietlaczu).

HR3

RDS [TP ]

Samochodowy telefon
komˇrkowy
Odbiornik radiowy jest przystosowany do
pod??czenia samochodowego telefonu
komˇrkowego. Aby umoŻliwiš
wykorzystanie funkcji telefonu
komˇrkowego konieczne jest pod??czenie
telefonu do odbiornika w jednym z
autoryzowanych warsztatˇw Opel. Je?li do
odbiornika radiowego pod??czony jest
autotelefon komˇrkowy, na wy?wietlaczu
pojawia si┤ komunikat ,,PHONE",
kaŻdorazowo po w??czeniu telefonu lub w
czasie odbioru rozmowy przychodz?cej.

Z chwil? nadawania komunikatu o sytuacji
na drogach w miejsce wskazania ,,PHONE"
na wy?wietlaczu pojawia si┤ nazwa stacji
TP.
Przy pomocy klawisza TP ; moŻliwe jest
prze??czanie pomi┤dzy telefonem a
nadawanym komunikatem drogowym.

12
BA Opel CAR 300 pol

12

25.06.2002, 13:19 Uhr

Kodowanie
Zalecamy zabezpieczenie odbiornika przed
kradzieŻ? przez jego zakodowanie.
Zakodowany odbiornik samochodowy jest
dla z?odzieja bezwarto?ciowy.
Numer kodu zosta? zamieszczony w karcie
pojazdu lub w karcie serwisowej odbiornika
radiowego.
Zakodowanie odbiornika jest moŻliwe tylko
przy w??czonej stacyjce.
W przypadku od??czenia odbiornika od
napi┤cia zasilania, np. po wybudowaniu
odbiornika z samochodu (kradzieŻ) lub
przy od??czeniu akumulatora samochodu,
odbiornik zostaje elektronicznie
zablokowany.
Tylko w?a?ciciel jest w stanie uruchomiš
odbiornik ponownie przez wprowadzenie
prawid?owego numeru kodu (patrz cz┤?š
,,Ponowne uruchomienie odbiornika",
strona 14).
W przypadku potrzeby wy??czenia
zabezpieczenia przed kradzieŻ?, na
przyk?ad przy sprzedaŻy odbiornika,
istnieje moŻliwo?š zablokowanio funkcji
kodowania (patrz cz┤?š ,,Dekodowanie",
strona 14). NaleŻy pami┤taš o
konieczno?ci przekazania numeru
kodowego osobie kupuj?cej odbiornik.
Numer kodowy znajduje si┤ w karcie
pojazdu lub w karcie serwisowej

radioodbiornika. Karty pojazdu i karty
serwisowej odbiornika nie naleŻy
przechowywaš wewn?trz pojazdu. Aby
uniemoŻliwiš uruchomienie odbiornika
metod? ,,prˇb i b?┤dˇw", zastosowano
wyd?uŻone okresy oczekiwania po kaŻdym
wprowadzeniu nieprawid?owego numeru
kodu.

Kodowanie
(aktywacja zabezpieczenia przed
kradzieŻ?)
1. W??czyš stacyjk┤.
2. Wy??czyš radio.

Liczba pozosta?ych prˇb wprowadzenia
prawid?owego numeru kodu jest
pokazywana na wy?wietlaczu. W okresach
oczekiwania na ponowienie prˇby,
odbiornik radiowy musi pozostaš w??czony.
Po pocz?tkowych dwˇch b?┤dnych
wprowadzeniach czas oczekiwania wynosi
ok. 10 sekund, po nast┤pnych prˇbach
natomiast juŻ 10 minut. Po 9 b?┤dnym
wprowadzeniu czas oczekiwania wynosi
640 minut.

4. Wprowadziš numer kodu (z karty
pojazdu lub karty serwisowej
odbiornika) przy pomocy klawiszy stacji
1, 2, 3 i 4.
Przyk?ad: numer kodu brzmi 0365
Klawisze stacji 8 Wy?wietlacz
klawisz 1
nacisn?š 1 raz

0- - -

klawisz 2
nacisn?š 4 razy

03 - -

klawisz 3
nacisn?š 7 razy

03 6 -

klawisz 4
nacisn?š 6 razy

Po dziesi?tym b?┤dnym wprowadzeniu
odbiornik zostaje zablokowyny (na
wy?wietlaczu pojawia si┤ komunikat
,,SAFE"). Konieczna jest wˇwczas wymiana
odbiornika w autoryzowanym warsztacie
Opel za odpowiedni? op?at?.
Z tego wzgl┤du zaleca si┤, aby juŻ po 6
b?┤dnym wprowadzeniu powierzyš
ponowne uruchomienie radioodbiornika
personelowi autoryzowanego warsztatu
Opel.

3. Nacisn?š i przytrzymaš klawisz AS 9
przez 3 sekundy i rˇwnocze?nie
w??czyš radio. Na wy?wietlaczu pojawia
si┤ komunikat ,,CODE", za? po up?ywie
6 sekund widoczne jest wskazanie
,,- - - -".

03 6 5

5. Wprowadziš kod do pami┤ci przy
pomocy klawisza AS. W tym celu
przytrzymaš klawisz AS do uzyskania
potwierdzenia akustycznego i

13
BA Opel CAR 300 pol

13

25.06.2002, 13:19 Uhr

ponownego odbioru stacji po
wyciszeniu.

Rozpoznanie zakodowania
odbiornika
(informacja o aktywacji zabezpieczenia
przed kradzieŻ?)
Zakodowany odbiornik wy?wietla na krˇtko
przy kaŻdym w??czeniu komunikat ,,CODE"
(zakodowany), je?li w??czona jest stacyjka.
Przy wy??czonym odbiorniku i kluczyku
wyj┤tym ze stacyjki, dioda ?wiec?ca CODE
= pali si┤ ?wiat?em przerywanym,
wskazuj?c, Że kodowanie zabezpieczenia
przed kradzieŻ? zosta?o uaktywnione.
Ponowne uruchomienie po od??czeniu
od napi┤cia zasilania
1. W??czyš stacyjk┤.
2. Wy??czyš radioodbiornik.
3. Nacisn?š i przytrzymaš przez 3
sekundy klawisz AS 9 w??czaj?c
rˇwnocze?nie radio.
Na wy?wietlaczu pojawia si┤ komunikat
,,SAFE", za? po 3 sekundach wskazanie
,,10 - - - -". Liczba na pocz?tku wiersza
wskazuje ilo?š dopuszczalnych prˇb
wprowadzenia numeru kodu.

pomocy klawiszy stacji 1, 2, 3 i 4 (patrz
cz┤?š ,,Kodowanie").

10

036-

Przy b?┤dnym wprowadzeniu numeru
kodu wprowadziš ponownie pe?ny
numer kodu.
5. Potwierdziš wprowadzenia numeru
kodu.
Po pojawieniu si┤ na wy?wietlaczu
prawid?owego numeru kodu naleŻy
nacisn?š i przytrzymaš klawisz AS przez
ok. 3 sekundy, aŻ do uzyskania
potwierdzenia akustycznego i ponownego
w??czenia odbioru stacji po wyciszeniu.

Dekodowanie
(Blokowanie funkcji zabezpieczenia przed
kradzieŻ?)
Sposˇb post┤powania jest identyczny z
tym opisanym w cz┤?ci ,,Kodowanie". Po
prawid?onym zablokowaniu kodowania
odbiornika ponownie s?yszalna jest
odbierana stacja po uprzednim wyciszeniu
odbioru.
Odbiornik nie jest odt?d zabezpieczony
przed kradzieŻ?, moŻe byš wi┤c
uŻytkowany takŻe po chwilowym
od??czeniu napi┤cia zasilania.

6. W przypadku wprowadzenia i
potwierdzenia b?┤dnego numeru kodu
na wy?wietlaczu pojawia si┤ wskazanie
,,9 SAFE". Teraz naleŻy wprowadziš
prawid?owy numer kodowy.
Przy ponownym pod??czeniu odbiornika,
odbiornik wykonuje czynno?š
przeszukiwania pami┤ci.

4. Wprowadziš numer kodu zgodnie z
kart? pojazdu lub kart? serwisow?
odbiornika: numer wprowadziš przy

14
BA Opel CAR 300 pol

14

25.06.2002, 13:19 Uhr

Wskazˇwki ogˇlne
W przypadku wyst?pienia zak?ˇce? w
funkcjonowaniu odbiornika naleŻy
skorzystaš z pomocy autoryzowanego
warszatu Opel.

Odbiˇr stacji UKF
W czasie odbioru stacji UKF na odbiorniku
samochodowym mog? wyst?piš rˇŻnice w
jako?ci odbioru w porˇwnaniu z
odbiornikami domowymi, pomimo
wysokiego technicznego poziomu
radioodbiornikˇw samochodowych. Takie
zak?ˇcenia odbioru mog? wyst?piš takŻe
przy dostrojeniu stacji RDS.

Przerwa w doprowadzeniu napi┤cia
Przy wymianie akumulatora
samochodowego zawarto?š pami┤ci
radioodbiornika zostaje utrzymana. Przy
pomocy systemu biernego zabezpieczenia
przed kradzieŻ? (kodowanie), moŻliwe jest
elektroniczne zablokowanie odbiornika.
Ponowne uruchomienie odbiornika jest
moŻliwe przez wprowadzenie numeru kodu
(patrz strona 13). W przypadku utraty
numeru kodu naleŻy skorzystaš z pomocy
autoryzowanego warsztatu Opel. Odbiornik
zostaje uruchomiony za odpowiedni?
op?at? po przedstawieniu dowodu
w?asno?ci odbiornika.

O fizycznych przyczynach takich zak?ˇce?
informuje instrukcja eksploatacji pojazdu.

UŻytkowanie kaset i odtwarzacza
kasetowego
Kaset nie naleŻy wystawiaš na dzia?anie
ciep?a lub bezpo?rednie dzia?anie promieni
s?onecznych. Zaleca si┤ stosowanie kaset
C-60 lub C-90 uznanych producentˇw.
Kasety naleŻy przechowywaš w
pude?kach, aby zapobiec ich
zanieczyszczeniu.
Odtwarzacz kasetowy oczy?ciš przy
pomocy kasety czyszcz?cej metod? na
mokro (nr katalogowy 17 82 504)
najpˇ?niej po stwierdzeniu pogorszenia si┤
jako?ci odtwarzania.
15
BA Opel CAR 300 pol

15

25.06.2002, 13:19 Uhr

2 F2
KTA-1774
Art-Nr- 95 217 x

BA Opel CAR 300 pol

90 493 272
8 622 400 008
04/95 (PL)

16

Prawo wlasnosci autoskiej posiada firma Adam Opel AG,
Russelsheim, Niemcy.
Reprodukcja lub tlumaczenie nawet czosci jest zabronione
bez pisemnej zgody firmy Adam Opel AG.
Wszystkie prawa w rozumieniu prawa wlasnosci autoskiej
sa wyraznie zastrzezone przez firme Adam Opel AG.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ksiazeczce
oparte sa na informacjach o najnowszych produktach,
dostepnych w momencie druku. Zastrzega sie prawo
dokonywania zmian w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
Wydanie: luty 1995 ADAM OPEL AG, Russelsheim

25.06.2002, 13:19 Uhr