Logo_Manager_SIEMENS_X35.zip

Siemens c35 ...jak wgrać logo?

A to jeszcze jeden

  • Logo_Manager_SIEMENS_X35.zip
    • Thumbs.db


Download file - link to post

Logo_Manager_SIEMENS_X35.zip > HISTORIE.TXT

Sx35CZ - Ovládání mobilních telefon? Siemens C35i, M35, S35, S25
----------------------------------------------------------------

Popis odlišností jednotlivých verzí:

1.0.1 27.2.2001
-----------------
První zve?ejn?ná verze s vlastnostmi uvedenými v ctimne.txt,
?eské a anglické ovládání

1.0.2 6.3.2001
-----------------
- odesílání delších SMS - max. 320 znak?, nadvakrát
- nahrávání loga i z GIF soubor?
- zrušeno omezení na velikost obrázku a po?et barev: nahrává se
levý horní vý?ez obrázku p?evedený na ?ernobílý obraz
- možnost p?ehrání MIDI souboru p?ed odesláním do mobilu
- p?idána n?mecká a slovenská verze

1.0.3 12.3.2001
-----------------
Oprava chybn? uvedeného rozm?ru loga pro telefony C35 a M35,
p?evzatého z dokumentace Siemens. P?i nahrávání loga je uvedena
volba t?í možných rozm?r?:
- 97 x 36 pro S25
- 101 x 21 pro C35, M35
- 101 x 43 pro S35

1.0.4 5.4.2001
-----------------
- zavedení obousm?rné konverze mezi GSM kódováním znak? a Windows
kódováním. Týká se to zejména speciálních znak?, jako nap?.
@ _ $ § atd. Konverze je provád?na pouze pro znaky, které jsou
spole?né pro standardní kódování GSM03.38 a kódovou stránku
Windows CP852.
- automatické odstra?ování diakritiky p?i psaní text? ur?ených
k odeslání do mobilu
- V okn? Seznam SMS p?idáno tla?ítko Odpov?d?t, zobrazí se dialog
pro napsání nové SMS s vypln?ným polem " Komu " údajem p?evzatým
ze zvýrazn?ného ?ádku v tabulce SMS
- do menu pro výb?r telefonního seznamu pro zobrazení v hlavním
okn? p?idána položka " Ze souboru LIST35CZ.txt " - stejn? tak v
Nastavení pro výb?r seznamu na?ítaného p?i startu programu.
Tento soubor se vytvo?í p?i zálohování seznamu na disk - až od
verze 1.0.4. Je to prostý textový soubor, který si m?žete
vytvo?it i sami. Formát jednotlivých ?ádk? je JMENO;CISLO
(jméno a ?íslo odd?lené st?edníkem). Podmínkou je pevný název
LIST35CZ.txt a umíst?ní ve stejném adresá?i jako EXE. Využití:
pokud nechceme editovat seznam, ale nap?. jen poslat SMS, je
na?tení ze souboru mnohem rychlejší než z mobilu, v souboru
m?že být víc položek, než je pam?ti v mobilu.

1.0.5 8.5.2001
-----------------
- abecední t?íd?ní v tabulkách podle obsahu jednotlivých sloupc?
po kliknutí myší na titulek sloupce. Nyní si m?žete nahrát z MT
neset?íd?ný seznam, který jediný umož?uje editaci, a nechat si
ho abecedn? set?ídit
- odesílání jedné SMS skupin? adresát? najednou
- umožn?ní vysílání barevného loga pro telefony S25
- zrychlení p?i nahrávání log a melodií
- prodloužení timeoutu p?i vy?ítání seznam? z telefonu

1.0.5.1 17.5.2001
------------------
- zohledn?ní nastavení systémového formátu pro datum
(p?i editaci Seznamu upozorn?ní)
- úprava rozm?r? okna a tabulek p?i nastaveném velkém obrazovkovém
písmu v systému
- možnost nastavit komunika?ní port v rozsahu COM1 až COM8

2.0 3.6.2001
--------------
- flash SMS (p?ímo na displej). Tato SMS se u p?íjemce neukládá
do pam?ti, ale zobrazí se rovnou na displej, podle typu telefonu
bu? formou b?žícího textu, nebo postupn? se zobrazujících slov.
P?íjemce ji m?že do své pam?ti uložit sám.
- p?i zobrazeném editovatelném seznamu (neset?íd?ném) je možno
ozna?it více položek najednou, bu? táhnutím myší, nebo kliknutím
na první položku a kliknutím na poslední položku se sou?asným
stiskem klávesy Shift. Takto ozna?ený výb?r je možno celý vymazat
nebo p?esunout do jiné pam?ti. Hlavní využití je p?i hromadném
p?esouvání záznam? mezi SIM a pam?tí telefonu.
- barevné ozna?ení VIP položek seznamu s možností editace (ozna?it
jako VIP nebo zrušit ozna?ení) - v kontextovém menu p?idána
položka " Zm?na VIP " . VIP seznam není samostatný seznam, ale
ozna?ení položek vyk?i?níkem na konci jména, takto ozna?ené
položky se pak v MT dají zobrazit zvlášť (u C35 dvojitým stiskem
tla?ítka seznamu). Tyto položky mohou být p?itom umíst?ny jak
v SIM, SIM-fixní, tak v telefonu. Proto není možné editovat
v Sx35CZ " VIP seznam " samostatn?, jak si to p?ál jeden uživatel,
ale vždy jen v na?teném seznamu
- do menu pro výb?r seznamu pro na?tení p?idána položka " Vlastní
?ísla " s možností editace
- skupinová SMS již není omezena pouze na položky ze seznamu, ale
je možno za?adit do skupiny libovolná ?ísla
- po p?íkazu " Poslat uloženou SMS " již není zakázána editace textu
SMS, je tedy možno provést zm?ny v textu a p?ípadn? znovu uložit
do pam?ti
- p?i zápisu nové položky do seznamu je možno zadat pozici v pam?ti,
na kterou má být uložena (nevím dost dob?e pro?, ale byl jsem
o to požádán)
- možnost zm?nit velikost tabulky se seznamem na celou výšku okna
(p?ekryjí se ovládací tla?ítka) a vrátit zp?t na p?vodní velikost
- možnost vlastního nastavení barev pro tabulku seznam?: barva
pozadí, barva písma a p?epínání tu?né/normální písmo.
- možnost odstranit z tabulky informací IMEI, IMSI a ?íslo SIM

2.1 30.7.2001
---------------
- oprava p?i na?ítání preferovaných sítí a operátor? (ošet?ení
r?zn? dlouhého seznamu preferovaných sítí v r?zných firmware)
- prodloužení timeoutu p?i vysílání SMS (u n?kterých telefon?
a SMS center se stávalo, že program nahlásil neodeslání SMS, ta
se však ve skute?nosti odeslala)
- oprava p?i na?ítání SMS p?i chyb?jícím VP (validity period)
- oprava p?i obnov? tel. seznam? z disku u položek s diakritikou
- ošet?ení speciálních " escape-sekven?ních " znak? , pokud se
vyskytují v položkách telefonního seznamu
- zohledn?ní r?zné maximální délky jména v r?zných tel. seznamech
- po startu programu je pro odesílání SMS nastaveno vyžadovat
potvrzení p?ijetí
- v telefonním seznamu po stisku klávesy skok na první položku
za?ínající zadaným písmenem (je-li tabulka seznamu aktivním
ovládacím prvkem)
- v seznamu SMS zobrazení jména vedle ?ísla (pokud je p?ítomno
v zobrazeném seznamu nebo v souboru LIST35CZ)
- v dialogu pro psaní SMS pokud je v poli Komu zobrazeno jméno
ze seznamu, pak po najetí myší na toto pole se v plovoucí
nápov?d? zobrazí odpovídající ?íslo
- v dialogu pro výb?r skupiny pokud je v seznamech zobrazeno jméno,
pak po stisku levého tla?ítka myši na položce se v plovoucí nápov?d?
zobrazí odpovídající ?íslo, po uvoln?ní tla?ítka zmizí
- vkládání obrázk? do textu SMS (pouze pro p?íjemce s telefony
Siemens ?ady 35 a SL45, ostatní uvidí pouze text, nap?. " %Yes " )
- p?i psaní SMS možnost vkládání p?eddefinovaných text?, editace
t?chto text?, ukládání na disk.
- zvýrazn?ní p?echodu mezi první a druhou ?ástí dlouhé SMS
- možnost uložení skupiny na disk a na?tení skupiny z disku
- zapamatování adresá?e log a melodií
- dowload loga a melodie z telefonu s možností uložení na disk
- nastavení p?esm?rování
- export/import telefonního seznamu do/z souboru .csv. P?i zálohování
seznamu se obsah všech t?í seznam? (SIM, telefon a SIM fixní)
uloží do souboru se zadaným názvem a p?íponou .S35, dále do souboru
se zadaným názvem a p?íponou .csv a omezený obsah do souboru
LIST35CZ.csv. Vždy p?i provád?ní zálohy se tedy vytvo?í (p?epíší)
t?i soubory. Soubory zadaného názvu .S35 a .csv obsahují informaci
o typu pam?ti, pozici, jménu a ?íslu, soubor LIST35CZ pouze
informace o jménech a ?íslech.
Soubor .csv je standardní formát s odd?lova?em st?edník, který umí
na?íst nap?. Excel. Jako první znak p?ed ?íslo je vložen apostrof ',
aby Excel považoval položku za textovou a neodstranil úvodní nuly.
P?i provád?ní obnovy telefonního seznamu jsou nabízeny krom?
soubor? s p?íponou .S35 také soubory .csv. M?žete tedy vytvo?it
telefonní seznam v Excelu, uložit jako csv soubor a na?íst do mobilu.
Podmínkou je následující formát
1. sloupec: ozna?ení typu pam?ti pro uložení v mobilu (2 znaky)
SM - SIM karta, ME - pam?ť telefonu, FD - SIM fixní
2. sloupec: pozice v pam?ti. Musíte dodržet maximální po?et
pozic v jednotlivých typech pam?ti.
3. sloupec: telefonní ?íslo. Pokud je jako první znak apostrof,
je ignorován
4. sloupec: jméno
Již první ?ádek musí obsahovat data, ne názvy sloupc?.

Do menu pro na?tení seznamu pro zobrazení byla p?idána položka
" Z externího souboru .csv " . M?žete nap?. p?ejmenovat soubor
LIST35CZ.csv, vzniklý p?i zálohování seznam?, na jiný název
s p?íponou .csv a nap?. v Excelu tento soubor libovoln? editovat.
Podmínkou je následující formát:
1. sloupec: jméno
2. sloupec: telefonní ?íslo. Pokud je jako první znak apostrof,
je ignorován
Již první ?ádek by m?l obsahovat data, ne názvy sloupc?.
Obsah tohoto souboru je v Sx35CZ pouze zobrazován, nemá žádnou
návaznost na vlastní telefonní seznam uložený v mobilu, slouží
pouze jako externí seznam adresát? pro posílání SMS a volání.

- export SMS do .csv souboru (v kontextovém menu p?idány položky
Export .csv a Export .csv & gt; & gt; Excel). V obou p?ípadech se po zadání
jména souboru všechny položky pam?ti SMS zapíší na konec souboru
(pokud soubor neexistuje, vytvo?í se). V druhém p?ípad? jestliže
je na po?íta?i nainstalován Excel, pak se spustí a soubor otev?e.
- v seznamu upozorn?ní (kalendá?i) pokud klikneme na titulek sloupce
Datum nebo ?as, set?ídí se položky podle datumu a ?asu zárove?
- v kontextovém menu tabulky seznamu upozorn?ní p?idány položky
Aktivovat alarm a Deaktivovat alarm
- p?i vymazání položky seznamu upozorn?ní je nejd?íve deaktivován
alarm a až potom je položka vymazána
- v tabulkách editovatelného telefonního seznamu, seznamu SMS
a seznamu upozorn?ní je možnost výb?ru:
- více pod sebou zobrazených položek (tažením myší se
stisknutým levým tla?ítkem nebo kliknutím na první položku
a kliknutím na poslední položku se sou?asným stiskem
klávesy Shift)
- více položek klikáním myší na požadované položky se
sou?asným stisknutím klávesy Ctrl
Pak je možno provád?t skupinové operace pro celý výb?r:
- v telefonním seznamu: Vymazat, P?emístit, Zm?na VIP
- v seznamu SMS: Vymazat
- v seznamu upozorn?ní: Vymazat, Aktivovat a Deaktivovat alarm

2.1.0.1 5.9.2001
-----------------
- oprava n?kolika chyb
- kvalitn?jší ikony " obrázkových SMS "
- p?idána polština

2.2 25.9.2001
--------------
- možnost uložení seznamu upozorn?ní do souboru zadaného jména,
na?tení seznamu upozorn?ní ze souboru do telefonu (p?íkazy
v kontextovém menu tabulky upozorn?ní - pravé tla?ítko myši)
- seznam upozorn?ní se z telefonu na?ítá jen p?i první aktivaci
po startu programu. P?i zavírání okna se obsah tabulky upozorn?ní
uloží do pomocného souboru, p?i dalším otev?ení okna seznamu
upozorn?ní se zobrazí obsah tohoto souboru - rychlejší p?ístup.
Nové na?tení z telefonu je po stisku nového tla?ítka Obnovit
v okn? seznamu upozorn?ní
- možnost vrátit se po nahrání loga do telefonu do dialogu pro
výb?r dalšího souboru s logem - pro opakované pokusné nahrávání log
- podpora SMS formátu STATUS-REPORT pro zobrazení v okn? seznamu
SMS - jestliže si nap?. uložíte doru?enku do pam?ti SMS
- p?idána francouzština a holandština

2.2.0.1 4.10.2001
------------------
- podpora 16. bitového kódování (UCS2) textu SMS uložených v pam?ti
pro zobrazení v okn? seznamu
- možnost vlastního nastavení stavu signál? RTS a DTR komunika?ního
portu - v okn? Nastavení. (Jeden uživatel z Itálie mi napsal, že
po spušt?ní programu z?erná displej jeho S35 a že pomohlo, když
odpojil bu? RTS nebo DTR).

2.2.0.2 5.10.2001
------------------
- po prvním startu programu je automaticky nastaven stav DTR=1, RTS=0
- oprava chyby p?i dekódování SMS
- stav p?epína?e " Vyžadovat potvrzení p?ijetí " SMS je ukládán do
souboru parametr?, po spušt?ní programu je nastaven poslední
použitý stav

2.3 13.1.2002
--------------
- možnost vlastního nastavení komunika?ní rychlosti (pro MT S,ME45,
které mají jako default nastavenu rychlost 57600 Bd). Volba
komunika?ního portu v?etn? rychlosti je p?esunuta do okna Nastavení.
- editace seznamu preferovaných sítí (vložení pomocí p?etažení myší
ze seznamu dostupných sítí)
- prohlížení a zm?na blokování telefonu a sít?, možnost zm?ny PIN,
PIN2 a kódu p?ístroje
- n?kolik drobných úprav:
* rolování seznam? b?hem tažení svislé rolovací lišty,
* zapracování max. rozm?r? loga pro telefony ?ady 45,
* možnost vyst?ed?ní malého loga p?ed odesláním do mobilu,
* zobrazení po?tu obsazených pozic a maximálního po?tu pozic
v seznamu SMS,
* respektování systémového formátu pro datum v seznamu SMS
* p?i exportu SMS do souboru jsou znaky CR a LF v textu SMS
nahrazeny znakem " mezera "
- programátorsko-uživatelské funkce pro práci s SMS
1) SMSagent
********
P?i této funkci jsou všechny p?ijaté SMS ukládány do souboru
NEWSMS.TXT (ve stejném adresá?i jako program), a to v?etn?
zpráv p?ímo na displej a doru?enek (zpráv typu SMS-report).
Sou?asn? jsou tyto SMS ihned vymazány z pam?ti SMS v mobilu.

Tato funkce se aktivuje spušt?ním programu s parametrem
SMSAGENT (Sx35CZ.EXE SMSAGENT), nebo stiskem kombinace CTRL/F10
v hlavním okn? programu. V obou p?ípadech je program minimalizován
na lišt?. Po obnovení programu do okna se funkce ruší.
Formát souboru NEWSMS.TXT:
DATE: xx.xx.xxxx xx:xx:xx (respektuje systémový formát data)
FROM: xxxxxxxxxx (?íslo odesílatele)
TEXT: xxxxxxxxxxxxxx.... (znaky CR/LF jsou nahrazeny mezerou)

P?íkaz CLOSE (Sx35CZ CLOSE) b?žící program ukon?í.

2) Odeslání SMS
************
Je možno poslat SMS pomocí parametr? v p?íkazové ?ádce:
a) SMSTEXT - vyšle text SMS zadaný p?ímo v p?íkazové ?ádce
Sx35CZ.EXE SMSTEXT " Text zpravy " Cislo A B C D E
Text zprávy musí být umíst?n v úvozovkách (aby mezery v textu
nebyly považovány za odd?lova?e parametr?). Významných je pouze
prvních 160 znak?.
Cislo: telefonní ?íslo p?íjemce
A: 1=je vyžadováno potvrzení p?ijetí zprávy, cokoliv jiné ne
B: 1=zpráva p?ímo na displej, cokoliv jiné ne
C: po?et dn? platnosti zprávy
D: po?et hodin platnosti zprávy
E: po?et minut platnosti zprávy
Povinné jsou pouze parametry Text zpravy a Cislo. Pokud nejsou
ostatní parametry uvedeny, pak je default nevyžadovat potvrzení
p?ijetí, není zpráva p?ímo na displej, platnost je 3 dny.
P?íklad 1:
Sx35CZ.EXE smstext " Ahoj Pavle " +420604111111 0 1 2 5 40
Nevyžaduje potvrzení p?ijetí, je zpráva p?ímo na displej,
platnost 2 dny, 5 hodin, 40 minut
P?íklad 2:
Sx35CZ.EXE smstext " Ahoj Pavle " +420604111111
Nevyžaduje potvrzení p?ijetí, není p?ímo na displej,
platnost 3 dny

b) SMSFILE - vyšle text zprávy umíst?ný v souboru na disku
Sx35CZ.EXE SMSFILE Cislo A B C D E
Text musí být v souboru s pevným názvem SENDSMS.TXT ve stejném
adresá?i jako program. Platných je pouze maximáln? prvních 800
znak?, které se vyšlou v max. p?ti zprávách.
Parametry Cislo,A,B,C,D,E jsou stejné jako v p?edchozím bod?.
P?íklad: Sx35CZ.exe smsfile 0604111111

Pro oba p?ípady platí:
- výsledek odeslání SMS je uložen v souboru RESULTSMS.TXT (ve
stejném adresá?i jako program). Soubor obsahuje bu? slovo
OK nebo ERROR (soubor je vždy p?episován, m?ní se datum
souboru)
- pokud program Sx35CZ ješt? není spušt?n, pak po spušt?ní
s parametrem SMSTEXT nebo SMSFILE otev?e komunika?ní port,
odešle SMS, zav?e port a ukon?í se. Pokud již spušt?n je,
odešle SMS a z?stává dále aktivní.

Poznámka pro programátory: program b?ží jen v jedné instanci.
Každé nové spušt?ní programu zp?sobí pouze p?edání parametr?
z p?íkazové ?ádky první instanci a ukon?ení.

2.3.0.1 24.1.2002
-------------------
Oprava chybn? uvedeného rozm?ru loga pro telefon C45,
p?evzatého z dokumentace Siemens.

2.3.0.2 8.3.2002
------------------
- oprava chyby v seznamu upozorn?ní p?i nastaveném systémovém
formátu data se slovním popisem (nap?. dd/MMM/yy)
- v seznamu SMS kliknutím na titulek sloupce " P?ijetí ve st?edisku "
se seznam set?ídí ?asov?, nikoliv abecedn? jako doposud
- ošet?ení p?ípadných ?ídících kód? p?ed ?íslem v telefonním seznamu.
Nap?. uživatelé inkognita si p?ed ?ísla, kterým cht?jí umožnit
zobrazení volajícího, vkládají ?ídící kód *31#. ?íslo v seznamu
pak vypadá nap?. takto: *31#+420604111111. Program nyní tyto
položky b?žn? zpracuje, v?etn? posílání SMS na taková ?ísla.
Podmínkou je, aby ?ídící kód byl na za?átku a byl ukon?en
znakem # nebo *
- pokud má prvek na obrazovce kontextové menu, vyvolávané pravým
tla?ítkem myši, pak se dá rovn?ž vyvolat klávesou F9
- uživatelská volba vzhledu pozadí základní obrazovky.

2.3.0.3 9.5.2002
------------------
- oprava ve funkci " SMS agent " p?i zpracování došlých SMS
- zapamatování adresá?e zálohování telefonních seznam?
- zapamatování stavu " zámku " zobrazení d?v?rných informací (IMEI...)
- p?idání katalánštiny, ma?arštiny, portugalštiny

2.3.0.4 20.5.2002
------------------
- v tabulce telefonního seznamu se po stisku Ctrl-C nebo Ctrl-Insert
vloží do clipboardu telefonní ?íslo z vybraného ?ádku
- v tabulce seznamu SMS se po stisku Ctrl-C nebo Ctrl-Insert vloží
do clipboardu text SMS z vybraného ?ádku
- podpora Unicode v telefonním seznamu a SMS.
Nyní lze používat ?eštinu (diakritiku) ve jménech v telefonním
seznamu a v textech SMS.

Telefonní seznam:
Existuje možnost volby kódování ze dvou možností: GSM a UCS2 -
volba p?es zaškrtnutí/odškrtnutí boxu Unicode v programu (Unicode
je UCS2). Kódování GSM používá tabulku 128 znak? definovanou normou
GSM, Unicode je univerzální kód, kde je každý znak reprezentován
dv?ma bajty. Z hlediska mobilu: pokud má dvoubajtový Unicode
ekvivalent v tabulce znak? mobilu, je uložen na jedné pozici, pokud
nemá, je uložen na dvou pozicích. Z toho vyplývá, že pokud je
maximální po?et pozic pro uložení jména v seznamu nap?. 14, pak
p?i použití Unicode m?že být menší.
Znak s diakritikou zadaný p?es Unicode je v mobilu vždy správn?
zobrazovaný, i když se p?epne kódování zp?t na GSM. Volba kódování
má vliv pouze p?i komunikaci mobilu s po?íta?em - p?i p?epnutí na
kódování GSM jsou znaky s diakritikou p?edávány jako prázdné
znaky (mezera).

SMS kódování:
7.bitové - používá tabulku 128 znak? definovanou normou GSM zakódo-
vanou na 7. bitech - max. po?et znak? v SMS je 160.
Pokud je zvoleno toto kódování, pak program odstraní
z textu veškerou diakritiku (nahradí ?-e, ?-r atd.)
8.bitové - posílá kód znaku na 8. bitech - max. po?et znak? v SMS
je 140. Znaky s kódem v?tším než 128 (s diakritikou)
jsou v mobilu zobrazovány jako prázdné znaky (mezera),
v programu jsou zobrazovány správn?.
16.bitové - UCS2 Unicode - posílá kód znaku na 16. bitech, max.
po?et znak? v SMS je 70. Znaky s diakritikou jsou
správn? zobrazovány jak v mobilu, tak v programu.


Logo_Manager_SIEMENS_X35.zip > ReadRus.txt

Sx35CZ - ??î?????? ó???âë?í?? ?îá?ëüí??? ??ë?ôîí???
Siemens C35i, M35, S35 (S25)
---------------------------------------------------

???áîâ?í?? ? ??î?????íî?ó îá????÷?í??:
32-á??í?? î????ö?îíí?? ??????? Windows (95,98, NT)

???áîâ?í?? ? ???????í?? ???ä??â??:
?îá?ëüí?é ??ë?ôîí Siemens 35 ?????, ?î?ä?í?íí?é ?
?î??ü????î? ë?á?? ??á?ë?? í? ?î?ë?äîâ???ëüíî? ?î??ó
?ë? ?î ?íô??????íî?ó ?î??ó, ?î?î??é ý?óë??ó?? COM1-COM8.

Âîç?îaeíî??? ??î??????:
--------------------------------------
- Î?îá??ae?í?? ??ë?ôîííîé ???í?÷???îé ?íôî???ö??;
- Ó???âë?í?? î?íîâí??? ôóí?ö???? (í?á???ü íî???, î?áîé, ??î??î??ü,
??ëîä??, â?á?îçâîíî?, î??ë?÷?í?? çâîí??, áëî???îâ?? ?ë?â???ó??,
???í??ó?? " handsfree " );
- Î?îá??ae?í?? ? îá??áî??? ??ë?ôîíí?? ?í?? í? SIM-?????,
ô?????îâ?íí?? í? SIM-????? ? ??ë?ôîí?, ??÷??ü, ?î???í?í?? â ô?éë,
âî????íîâë?í?? ?ç ô?éë?;
- ?îçä?í?? ? î????â?? SMS-?îîá??í?é ? âîç?îaeíî??ü? ?ç??í?í??
?âîé??â; (?îä??îâ?í??, ????îä ä?é??â??, óâ?äî?ë?í?? î äî???â??,
â?âîä ???çó í? ý???í -Flash);
- ??ó??îâ?? SMS-?îîá??í?? (îäíî SMS-?îîá??í?? ? ??ó???);
- Î?îá??ae?í?? ? îá??áî??? ?????? SMS-?îîá??í?é â ?????? ??ë?ôîí?;
- Î?îá??ae?í?? ? îá??áî??? ?????? í??î??í?í?é;
- Î?îá??ae?í?? ????âîé ?íôî???ö?? - äî??ó?í?? ????, ???ä?î÷????ëüí??
????, ó???íîâ??, í?çí?÷?í?? ? ç????? î?????î?îâ;
- Ç???óç?? ëî?î???? ?ç BMP ?ë? GIF ô?éëîâ;
- Óä?ë?í?? ëî?î????;
- Ç???óç?? ?îá??â?ííîé ??ëîä?? ?ç MIDI ô?éë?;
- Î?âîáîaeä?í?? ?î??óí???ö?îííî?î ?î???, äë? ç??ó??? ä?ó?îé
??î?????? (í???. äë? ?????? ô????) â ý?î ae? â????.

??î?????? í? íóaeä????? â ?í???ëë?ö??, í?÷??î í? ç?????â??? â
??????í?é ??????.
Ä??í???ëë?ö?? ç??ë?÷????? â ??î??î? óä?ë?í?? ô?éëîâ ??î?????? ?
ae????î?î ä????.

Sx35CZ - shareware ??î??????. Â? ?îae??? ó???í?âë?â??ü ý?ó ??î?????ó,
÷?îá? ??îâ????ü ? ??????îâ??ü â ??÷?í?? 30 äí?é; ?î?ë? ý?î?î â????í?
Â? äîëaeí? ç??????????îâ??ü?? ?ë? óä?ë??ü ý?ó ??î?????ó ? ae????î?î
ä???? Â????î ?î??ü?????.

????????ö??:
------------
??ç????í?? í? îô?ö??ëüíî? ???îëüçîâ?í?? ??î??????, í?÷?í????? ?î?ë?
î????â?? Â???é ?óäîae???â?ííîé ?î÷?îâîé î??????? í? ?îé ?ä???:

Ing. Pavel Cibulka, Na Pancave 591, 538 51 Chrast u Chrudimi, CZ

Ý?î - â??, ó ??í? í?? ä?ó??? ó?ëîâ?é. ??ë? Â? ?îîá???? Â?? e-mail,
ó ??í? áóä?? âîç?îaeíî??ü ?î?ë??ü Â?? âîç?îaeí?? ?????âë?í?? ?ë? íîâ??
â????? (??ë? îí? áóäó?).

?????÷?í??:
?î ????÷?í?? 30 äí?é, ??î?????? áóä?? ??áî???ü ? ?âî?
ôóí?ö?îí?ëüíî??ü í? ?î??????. ????????ö?? - ?îëü?î ó?ëîâíî??ü.


Sx35CZ ??î?????? ???äî???âë????? Â?? " ???îé, ????? îí? ???ü " .
Í? ???äó??????â????? í?????? ????í??é, ÷?î ??î?????? í? ?îä??ae??
î??áî? ? í????îé î?â????â?ííî??? ç? ?????? ?ë? ?î?â?íí?? ?î?ë?ä??â??
?????í?í?? ??î??????, â ?î? ÷??ë? âîçí????? ?ç-ç? âîç?îaeí?? î??áî?
?ë? î??÷??î? â äî?ó??í??ö?? ??î??????. Â? ???îëüçó??? ý?ó ??î?????ó
í? ?âîé ????.
?â?î? í? ä??? í?????? ????í??é, ?âí?? ?ë? ?îä??çó??â?????, ÷?î
??î?????? áóä?? î?â?÷??ü Â???? ???áîâ?í??? ?ë? îae?ä?í???, áóä??
?îî?â????âîâ??ü Â???? ö?ë?? ? ç?ä?÷?? ? í? î?â?÷??? ç? ?????? ?ë?
?î?â?íí?? óá???? (â?ë?÷?? óá???? î? ?î???? ???á?ë?, ?î????
?î????÷???îé ?íôî???ö?? ? ?.?.), ?î?î??? ?î?ó? âîçí??íó?ü â?ë?ä??â??
???îëüçîâ?í??, í????â?ëüíî?î ???îëüçîâ?í?? ?ë? í?âîç?îaeíî???
???îëüçîâ?í?? ??î??????.


Logo_Manager_SIEMENS_X35.zip > HISTORY.TXT

Sx35CZ - Control of mobile phones Siemens C35i, M35, S35 (S25)
--------------------------------------------------------------

History of several versions:
----------------------------

1.0.1 27.2.2001
-----------------
First publication version with properties described in readme.txt,
Czech and English operating

1.0.2 6.3.2001
-----------------
- sending long SMS - max. 320 chars - in two parts
- sending logo from GIF files too
- undone restriction of size picture-file and number of colours:
sending left top cut converted to B/W image
- possibility playing the MIDI file before sending to phone
- added a German and Slovak version

1.0.3 12.3.2001
-----------------
Correction of wrong presentation size of logos for phones
C35 and M35, assumed from Siemens documentation. At sending
of logos is possible option of three dimensions:
- 97 x 36 for S25
- 101 x 21 for C35, M35
- 101 x 43 for S35

1.0.4 5.4.2001
-----------------
- reversible conversion between GSM coding and Windows coding
(@,$,_ etc.)
- automatic removing of diacritic marks at writing of texts
for mobil
- synchronization of phone date/time with a computer
- in window SMS list added button Respond
- possibility load a Phonebook from text file (necessary
condition is fixed name LIST35CZ.txt, format NAME;NUMBER and
placing in same directory as EXE). Since of version 1.0.4
is file created after command " Store phonebook to file " .

1.0.5 8.5.2001
-----------------
- alphabetic sorting by column in tables (click on column title)
- multicast SMS (one SMS to a group)
- sending a colour logos from phone S25 too
- quicker sending of logos and ringtones
- extension of communication-timeout at reading a phonebooks

1.0.5.1 17.5.2001
------------------
- support setting of international date format (in Notice list)
- modification sizes of window and tables for system large fonts
- setting communication port COM1 - COM8

2.0 3.6.2001
--------------
- flash SMS (immediate display)
- selection of more entries in editable phonebook, mouse dragging
or click on first entry and click on last entry with Shift-key.
Selected entries are possible delete or remove to other memory
(collective transfer between SIM and device memory)
- colour mark of VIP entries, possibility editing (mark entry as
VIP or delete mark). In context menu added command " Change VIP "
- in menu to selection of phonebook added entry " Own numbers "
- group for multi-cast SMS is no more restricted to entries from
phonebook, to group you can enter any numbers
- after command " Send stored SMS " you can editing text of SMS and
store to memory again
- at writing of new phonebook entry is possible enter number
of position to storing
- possibilty changing size of phonebook table
- own setting colour from phonebook table - colour of background,
colour of font and switching bold/normal font.
- possibility remove from information table IMEI, IMSI and SIM nr.

2.1 30.7.2001
--------------
- correction at reading of preferred nets and operators (handling
of differently long list of preferred nets in different firmware)
- extension of communication-timeout at sending a SMS
- correction at reading of SMS if VP (validity period) is missing
- correction at restoring of phonebooks from file (entries with
diacritics marks, äöü etc.)
- handling of special " escape-sequential " characters , if they are in
entries of phonebook
- respect of different max. length of name in different phonebooks
(in device is other than in SIM)
- after start of program is for sending of SMS set " Request status
report "
- in table with phonebook: after key-press jump to first entry, with
begins of pressed character
- in SMS list: showing of name beside number (if is present in
displayed phonebook or file LIST35CZ)
- in SMS edit dialog: if in edit field " To " is displayed a name,
then after placing a mouse cursor to this field is in displayed
hint corresponding number
- in group selection dialog: if in lists displayed a name, then after
pressing of left mouse button is in displayed hint corresponding
number; after releasing of button is hidden
- insert of pictures into text of SMS (only for receivers with phone
Siemens series 35 or SL45; others will see only text, e.g. " %Yes " )
- possibility insert predefined texts into SMS, editing these texts,
storing into file
- highlighted transition between first and second part of long SMS
- possibility store a group to file and load from file
- storing of last used directories of logos and ringtones
- download a logo and ringtone from phone, storing to disk
- setting of call-forwarding
- export/import of phonebook to/from file .csv. At storing phonebook
to file (in context menu) will load all three phonebooks (SIM,
device and fixed SIM) from the phone and store to file with
entered name and extension .S35, furthermore to file with entered
name and extension .csv and reduced content to file LIST35CZ.csv.
Allways at perform of backup will create (overwrite) three files.
Files with entered name and extensions .S35 and .csv contains a
information about type of memory, position, name and number,
file LIST35CZ only about name and number.
File .csv is standard format with semicolon as delimiter, which can
load e.g. Excel. As first character before number is insert an
apostroph, with a view to Excel no remove a leading nulls.
At restoring of phonebook you can select except file with extension
.S35 also file .csv. Now you can make a phonebook in Excel, store
as .csv file and load into phone.
As condition is this format:
1. column: type of phone-memory (two characters)
SM - SIM card, ME - device, FD - fixed SIM
2. column: position in memory (you must respect a maximum count
of positions in several memories)
3. column: phone number. If first character is an apostroph,
it is ignored.
4. column: Name
Also first row must contain a data, not names of columns.

To menu for displaying of phonebook was added entry " From external
file .csv " . You can e.g. rename file LIST35CZ.csv (originated
at backup phonebooks to disk), to other name with extension .csv
and e.g. in Excel this file edit.
As condition is this format:
1. column: Name
2. column: phone number. If first character is an apostroph,
it is ignored.
Also first row should contain a data, not names of columns.
Content ot this file is in Sx35CZ only displayed as external list
of recipients to sending of SMS and calling.

- export SMS to .csv file - to context menu was added entries
" Export .csv " and " Export .csv & gt; & gt; Excel " . In the both cases will
(after entering a name of file) all entries from the SMS memory
write to end of file. In second case will run Excel and file
will open.
- in Notice list: if you click to title column Date or Time, entries
will sorted by date and time together
- to context menu table of notice list was added entries " Activate
alarm " and " Deactivate alarm "
- at delete of entry in notice list is at first deactivate alarm,
after entry is deleted
- in tables of editable phonebook, SMS list and Notice List is
possibility selection of more entries:
- continuous selection - mouse dragging with pressed left
mouse button or click on first entry and click on last
entry with Shift-key
- discontinuous selection - by click on entry with Ctrl-key
After you can make a group operations from all selection:
- in Phonebook: Delete, Remove, Change VIP
- in SMS list: Delete
- in Notice list: Delete, Activate and Deactivate alarm

2.1.0.1 5.9.2001
-----------------
- Correction of some errors
- better icons of " picture SMS "
- Polish language

2.2 25.9.2001
--------------
- possibility storage of notice list (calendar, organizer)
to the file, upload a notice list from file into phone
(in context-menu of notice list table - right mouse button)
- notice list is loaded from phone only at first activation after
start of program. At closing of notice list window is content
of table stored to the secondary file, at next opening of window is
displayed content of file - quick access.
New download of notice list from phone - button Refresh in notice
list window
- after uploading a logo to phone is possible return into open
dialog - for repeated experimental uploading
- support SMS format STATUS-REPORT for display in SMS-list window
- addition of French and Dutch language

2.2.0.1 4.10.2001
------------------
- support of 16-bits coding SMS (UCS2), stored in memory
- possibility own setting of RTS and DTR signals of communication
port - in window Settings

2.2.0.2 5.10.2001
------------------
- after first start of program is DTR=ON, RTS=OFF
- correction of error in SMS-decoding
- state of checkbox " Request status report " SMS is stored into file
of parameters, after program start is set to last used state

2.3 13.1.2002
--------------
- possibility own setting of communication rate (for phones S,ME45,
which have default rate 57600 Bd). Setting of communication port
including rate is displaced into window " Settings "
- editing of preffered nets list (insert with mouse dragging from
available nets list)
- browsing and editing of phone and net locking, possibility change
PIN, PIN2 and device code
- some little modifications:
* rolling of lists during dragging the thumb of the scrollbar,
* support of max. logo size for series 45,
* possibility center of small logo before sending to phone,
* showing of used:max positions in SMS list
* respect setting of system date format in SMS list,
* at export SMS to file are chars CR, LF replaced as " space "

- programmer-user functions for working with SMS
1) SMSagent
********
In this function are all incoming SMS stored to file NEWSMS.TXT
(in the same directory as program), including flash SMS and
SMS type STATUS-REPORT. At the same time are deleted from SMS
memory in phone.
Activating of this function: start program with parameter SMSAGENT
(Sx35CZ.exe SMSAGENT) or press CTRL/F10 in main window. In both
cases program is minimalized to Control panel. After restoring
to window is function canceled.
Format of file NEWSMS.TXT:
DATE: xx.xx.xxxx xx:xx:xx (respect system date format)
FROM: xxxxxxxxxx (number of sender)
TEXT: xxxxxxxxxxxxxx.... (chars CR/LF - & gt; " space " )

After command CLOSE (Sx35CZ CLOSE) is program terminated.

2) Sending of SMS from command-line
********************************
Possible send of SMS via parameters of command-line:
a) SMSTEXT - send text of SMS entered directly in command-line
Sx35CZ.EXE SMSTEXT " Text of SMS " Number A B C D E
Text of SMS must be quoted. Only first 160 chars are valid.
Number - telephone number of recipient
A - 1=reguest status report
B - 1=flash SMS (immediate display)
C - number of days for SMS validity
D - number of hours for SMS validity
E - number of minutes for SMS validity
Necessary are only parameters Text and Number. If no others
parameters, default is no request status report, no flash SMS,
validity 3 days.
Example 1:
Sx35CZ.EXE smstext " Hello Pavel " +420604111111 0 1 2 5 40
No request status report, flash SMS, validity 2 days,
5 hours, 40 minutes
Example 2:
Sx35CZ.EXE smstext " Hello Pavel " +420604111111
No request status report, no flash SMS, validity 2 days

b) SMSFILE - send text of SMS placed in file
Sx35CZ.EXE SMSFILE Number A B C D E
Text must be in file with fixed name SENDSMS.TXT in the same
directory as program. Only max. first 800 chars are valid
(sending max. 5 SMS).

In both cases:
- result of sending is stored to file RESULTSMS.TXT (in the
same directory as program) as word OK or ERROR (file is
overwrite, change of file time-stamp)
- if program Sx35CZ is not running, so after starting with
parameters SMSTEXT or SMSFILE: opening of COM port,
sending of SMS, closing of COM port and end of program.
If is already running, send of SMS and remains active.

Note for programmers:
Program is running only in one instance. At new starting are
parameters from command-line transmited to first instance
and program is terminated.


2.3.0.1 24.1.2002
-------------------
Correction of wrong presentation size of logo for phone C45,
assumed from Siemens documentation.

2.3.0.2 8.3.2002
------------------
- error correction in Notice list at setting of system short date
format with alphabetic character (e.g. dd/MMM/yy)
- in SMS list: if you click to title column " Receiving at the center "
entries will sorted by date and time
- handling of eventual control-code in front of number in phonebook.
E.g. if you using function incognito, code *31# means, that
receiver will see your number. Number in phonebook then seem
e.g.: *31#+420604111111. Program these entries normally use.
Condition: control code must be before number and terminal char of
code must be # or *
- if some element in window have a context menu, activated with
a right mouse button, it can by also activated with key F9
- user option of main window background

2.3.0.3 9.5.2002
------------------
- correction in function " SMS agent " at work of received SMS
- storing of last used back-up directory
- storing of " lock " state to display of secret informations (IMEI...)
- Catalan, Hungary, Portuguese language

2.3.0.4 20.5.2002
------------------
- in phonebook table: after press Ctrl-C or Ctrl-Insert is phone
number from selected row insert to clipboard
- in SMS list table: after press Ctrl-C or Ctrl-Insert is text of
SMS from selected row insert to clipboard
- support of Unicode in phonebook and SMS.

Phonebook:
Is possible option of coding in two alternatives: GSM and UCS2 -
checkbox Unicode in program (Unicode is UCS2). GSM coding use the
table of 128 chars, defined in GSM standard, Unicode is universal
code, where each char is represented as two bytes. In mobile:
if two-byte Unicode have an equivalent in mobile char table,
is stored to one position, if not, is stored on two positions.
It follows: if max. positions number to store name in phonebook
is e.g. 14, at the Unicode using it can be less.

SMS coding:
7.bit - use table of 128 chars defined in GSM standard, coding to
7 bit - max. char number in SMS is 160. At this option
program automatically convert entered chars to GSM standard.
8.bit - send char code on 8 bits - max. char number in SMS is 140.
Chars with code greater than 128 are in mobile displayed
as blank chars (space), in program are displayed right.
16.bit - UCS2 Unicode - send char code on 16. bits, max. char
number in SMS is 70. Chars are in mobile displayed right.


Logo_Manager_SIEMENS_X35.zip > README.TXT

Sx35CZ - Control of mobile phones Siemens C35i, M35, S35 (S25)
--------------------------------------------------------------
(S45, ME45, C45, SL45 - can, but not tested)

Software requierements: 32-bits operating system Windows
(95,98,ME,NT,2000)

Hardware requierements: mobile phone Siemens connected to computer
either cable on serial port or over
infra-red port, that emulates COM1 - COM8.
For infra-red communication in Win2000 is
necessary driver for virtual infra serial
port.

Program properties:
------------------
- displaying phone technical information
- control of basic functions (call, hang up, volume, melody,
vibrator, sound off, keyboard lock, handsfree)
- displaying and editing of phonebooks from SIM, SIM fix and device,
print, backup to file, restore from file
- writing and sending SMS with possibility of property editing
(encoding, validity period, request status report, flash)
- multicast SMS (one SMS to a group)
- displaying and editing of SMS list in memory
- displaying and editing of notice list
- displaying nets informations - available nets, preferred nets,
setting of used and prohibited operators
- sending of logo from BMP or GIF file
- delete logo
- sending own melody from MIDI file
- setting of call-forwarding and locking
- release of the communication port, it can start default program
(e. g . for fax) at the same time.

Program doesn't need installation, doesn't write anything into
system register. Uninstallation consists of simple deleting of
program from hard drive.

Sx35CZ is shareware. You may install this program to test and
evaluate for 30 days; after that time you must either register
this program or delete it from your computer hard drive.

Registration:
------------
License to permanent using of program begins after sending of
your domicile picture-postcard to my address:

Ing. Pavel Cibulka, Na Pancave 591, 538 51 Chrast u Chrudimi, CZ

It's all, I don't have another conditions. If you write your
e-mail, I'll be able to send possible error corrections or further
version to you (if there are any).

Note:
The program will not change its properties in any cases after 30
days. Registration is only propriety.


Sx35CZ IS DISTRIBUTED " AS IS " . NO WARRANTY OF ANY
KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED. YOU USE AT YOUR OWN RISK.
THE AUTHOR WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS, DAMAGES, LOSS
OF PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING
THIS SOFTWARE.